Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1996-07-30

Председателствувал: председателят Благовест Сендов
Секретари: Георги Георгиев и Яшо Минков

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (звъни): Откривам третото извънредно заседание на Народното събрание за днес. Давам думата на народния представител Стефан Гайтанджиев.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Зная, че сте уморени. Моля, няма да отнеме много време.
Предлагам Проект за решение на основание чл. 74, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за определяне възнагражденията на членовете на Централната избирателна комисия. Съгласно чл. 10л от Закона за избор на президент и вицепрезидент на Републиката, Народното събрание определя възнаграждението на членовете на Централната избирателна комисия. Тя вече е избрана, но през ваканцията тя трябва да работи и за тази цел ние трябва да определим и нейните възнаграждения. Раздаден ви е проект за решение, според който предлагам да се определи възнаграждение на членовете на Централната избирателна комисия за избор на президент и вицепрезидент на Републиката, които да бъдат приравнени, както следва:
* за член на комисията възнаграждение, равно на възнаграждението на народен представител;
* за заместник-председател и секретар на ЦИК - равно на възнаграждение за заместник-председател на постоянна комисия;
* за председател на ЦИК - възнаграждение, съответствуващо на възнаграждението на председател на постоянна комисия.
В хода на дебатите между колеги и от другите парламентарни групи се получи възражение и предпочитам и внасям в хода на дебатите уточнение, проект за изменение на този проект за решение: в текста на решението да бъде дадена сумата в абсолютна стойност, а не в сравнение със заплатите на народните представители.
При това положение, на основание чл. 69, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в т. 1 от раздадения проект за решение думите "възнаграждение, равно на възнаграждението на народен представител" се заменят с думите "23 хил.лв.". Във второто тире думите "възнаграждение, равно на за председател на постоянна комисия на Народното събрание" се заменят с думите: "25 хил.лв.". И в третото тире думите "възнаграждение, равно на възнаграждението на председател на постоянна комисия на Народното събрание" се заменят с думите: "27 хил.лв.".
В т. 2 думите "изплащане на възнаграждението е считано" се заменят с думите: "членовете на ЦИК получават възнаграждение". Точка 2 тогава става така:
"2. Членовете на ЦИК получават възнаграждение, считано от датата на избора на Централната избирателна комисия, до един месец след приключване на последния тур на изборите. Членовете на Централната избирателна комисия представят удостоверение за предоставен неплатен служебен отпуск, ако са на постоянна работа".
Мисля, че не е необходимо да мотивирам необходимостта от взимането на такова решение. То е и наше задължение по закона.
Моля, господин председателю, да подложите на гласуване проекта на решението ан блок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки?
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате решението за определяне на възнаграждения на членовете на Централната избирателна комисия за избор на президент и вицепрезидент на Републиката, с измененията, внесени от господин Гайтанджиев.
От общо гласували 166 народни представители, за - 140, против - 10, въздържали се - 16.
С това дневният ред на извънредното заседание е изчерпан. Много съжалявам, но дневният ред, предвиден за седмицата, е изчерпан и утре заседание от 9 часа няма да има. Но утре е работен ден. Отпуската на народните представители започва от 1 август.
Пожелавам ви приятна почивка и всички да дойдат готови за работа на пленарно заседание на 4 септември в 9 часа сутринта. А работата в Народното събрание започва в понеделник, на 2 септември. Комисиите могат да определят заседания в това време.
Има думата професор Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, ние знаем, че 31 юли е работен ден. Това, че утре няма да има заседание, Вие сте прав, не отменя характеристиката му на работен ден. Но защо не разпоредите на служителите в съответното ведомство да не издават карти за почивка, каквито вече имат голяма част от колегите, на които първият почивен ден е 31? Въпрос на елементарно съгласуване. Моля да се намесите! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: На 31 юли след 6 часа след обяд могат спокойно да почиват.
Закривам заседанието. (Звъни)

Закрито в 18,00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

акад. Благовест Сендов

СЕКРЕТАРИ:

Георги Георгиев

Яшо Минков