Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1996-11-08

Председателствали: председателят Благовест Сендов и заместник-председателите Иван Куртев, Атанас Железчев
Секретари: Иван Будимов и Илко Савов

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (Звъни): Откривам заседанието на Народното събрание.
На основание чл. 40, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам днес точка първа от дневния ред да бъде -
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ПРОЕКТА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1997 Г. В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Моля да гласувате!
От общо гласували 153 народни представители, за - 113, против - 34, въздържали се - 6.
Предложението се приема.
Поканил съм министъра на финансите да заповяда в Народното събрание и очаквам всеки момент да дойде.
Давам думата на народния представител Кирил Желев да докладва становището на Комисията по бюджет и финанси.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Комисията по бюджет и финанси прие становище по проект за решение за продължаване на срока за внасяне проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 1997 г. в Народното събрание - N 02.03-32 от 31 октомври 1996 г., внесен от Министерския съвет.
С чл. 20, ал. 5 и 6 на Закона за устройството на държавния бюджет е предвидено Министерският съвет да внася проекта на държавния бюджет в Народното събрание не по-късно от два месеца преди началото на бюджетната година. Ако държавният бюджет не е внесен в необходимия срок, за да бъде приет до началото на бюджетната година, Министерският съвет представя мотиви за забавянето и иска разрешение от Народното събрание за продължаване на срока.
В изпълнение на горните разпоредби на закона, в Народното събрание постъпи предложение от Министерския съвет за продължаване срока на внасяне проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г. до 31 декември 1996 г. За исканото разрешение Министерският съвет излага мотиви, свързани с обстоятелството, че бюджетът за 1997 г. следва да се разработи при формирането на структурата на държавния бюджет от съставяне и изпълнение на бюджетните сметки за разходи на главните разпоредители с кредити към формирането им на бюджети с приходна и разходна част. Едновременно с това е необходимо да бъдат закрити всички извънбюджетни сметки и фондове, които не са установени със закон, както и да се извърши преценка за необходимостта от запазване на финансираните по този начин дейности и включването им в бюджетите на съответните министерства, ведомства и организации.
Освен това за целите на съставянето на проекта на бюджета е необходима по-прецизна оценка за резултатите и взетите окончателно решения за бъдещето на банките, поставени под особен надзор и за ликвидацията на губещите предприятия.
От друга страна перспективите и маневреността на бюджета за 1997 г. в голяма степен зависят от реализацията на програмата за касова приватизация и от успеха в подготовката и реализацията на достатъчно значими касови постъпления от приватизационни сделки до края на текущата година.
В горните три области ще продължи да се работи интензивно и през месец ноември, за да се създадат предпоставки, които са необходими за окончателната подготовка на проекта на Закон за държавния бюджет за 1997 г., който да се внесе в Народното събрание през декември.
Внесеният проект за решение бе разгледан на заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 6 ноември 1996 г. При обсъждането се оформиха две становища. И едното обхваща препоръки да не се разрешава от Народното събрание удължаването на срока или да се върнат мотивите за доработване и да се обосноват по-подробно, или да се удължи срокът на внасяне до 15 ноември тази година. Второто становище е за подкрепа на предложението на правителството.
След проведено гласуване с 11 "за", 7 "против" и 1 "въздържал се" Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме проекта за решение за продължаване на срока за внасяне проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г. в Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Определям по 30 минути на парламентарните групи. Моля председателите на групите да ми представят списък на желаещите да се изкажат.
Господин министър Костов, желаете ли да добавите нещо?
МИНИСТЪР ДИМИТЪР КОСТОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Кой желае думата? - Заповядайте, господин Радев.
МУРАВЕЙ РАДЕВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги! Ние сме изправени пред едно искане от финансовия министър да удължим срока за представяне на държавния бюджет за следващата година в Народното събрание. Този срок е фиксиран в устройствения Закон за бюджета, който приехме през тази година.
Всички ние тук, в тази стая, добре разбираме проблемите на финансовото министерство. Ние добре разбираме проблемите на България и извинете ме, но това, което е записано в тези мотиви, с които се иска това отлагане, е буквално смехотворно. Защо най-после не бъдат извадени причините на бял свят и не бъдат сложени на тази табла тук? Кога най-после ние ще разберем защо това е така, а не е иначе и докога ще продължаваме да се лъжем в очите? - Някакви там - разбирате ли - организационни проблеми и не знам какви, не знам що...
Защо не кажете на тези хора, че ги няма парите на държавата? Защо не кажете, че има банки като сгради и чиновници в тия банки, но пари няма? Защо не кажете това нещо? Защо не кажете, че ние като държава сме зависими, поставени сме на колене и отвън някой трябва да ни каже: това да, това не. И понеже не знаете как ще реагирате на "това да - това не", разбира се, вие не можете да правите бюджет.
Даите тези причини! Свалете картите на масата един път поне! Кажете истината на хората!
Вие докога си въобразявате, че можете да карате по тоя начин? Някой от вас замислял ли се е? Или този процес на мислене е нещо, което е твърде далече за голяма част от вас...
Уважаеми колеги, аз ви моля да разберете, че вие в крайна сметка носите и индивидуална отговорност. Не само колективна и партийна - всеки тук от вас носи и своята индивидуална отговорност!
Ние няма да подкрепим, опозицията няма да подкрепи искането за това удължаване по две причини. Първата е тази, че въпросите, които се предлагат като мотиви за това удължаване, са детински. Смехотворни са тези мотиви. Втората е, че по този начин ние ви даваме една възможност част от вас да се обърнат към своята собствена съвест и да послушат гласа си. Защото в закона никъде не е казано какво става, ако Народното събрание просто откаже да удължи срока, в който Министерският съвет - забележете! - аз не говоря за Министерството на финансите. Министерският съвет е субектът, който по закона е задължен да внесе до еди коя си дата законопроекта за държавния бюджет за следващата година.
И когато Народното събрание откаже да удължи този срок, аз си мисля, че това е един формален блам на това правителство. Тук става въпрос за това дали вие отново ще дадете подкрепата си на този кабинет или не. В този смисъл опозицията ясно ви заявява, че не дава вот на доверие на днешния кабинет! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
За реплика има думата господин Костадинов.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Бих искал да си спомним все пак, че това закъснение е консумирано. Лично аз, когато обсъждахме устройствения закон...
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (от място): И парите на България консумирахте вие.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Госпожице, с вас е излишно да спорим... (Оживление) Когато обсъждахме устройствения Закон за държавния бюджет, лично аз настоявах, заедно с други колеги, разбира се, за едно по-ранно депозиране от страна на правителството на годишния Закон за държавния бюджет.
Но всички съзнаваме - и това много подчертано и ясно е казано в мотивите на Комисията по бюджет и финанси, че обстановката днес е неординарна, кризисна. И именно за такива ситуации е предвидена възможността, която днес обсъждаме. Аз считам, че аргументите в становището са достатъчно убедителни.
На второ място - и това трябва също да бъде ясно, - устройственият закон не предвижда санкция за правителството, ако не внесе предложението, което днес обсъждаме, и ако не поиска това разрешение. Формално ако разсъждаваме, ако не приемем такова решение, не следва санкция. Значи правителството, Министерският съвет в случая са подходили максимално коректно. А обстановката, уважаеми господин Радев, е достатъчно драматична сама по себе си, за да не се налага да се упражняваме излишно в нейното додраматизиране. Опозицията следва да намери по-актуални и по-валидни аргументи за критика на нашето управление на правителството. Става дума за стандартна практика и вие трябва да намерите други аргументи за атака.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Други реплики има ли? - Няма.
За дуплика има думата господин Радев.
МУРАВЕЙ РАДЕВ (СДС): Господин Костадинов, Вие сте прав в това, че има и много още други доводи. Аз ги спестих. Но сега трябва да Ви кажа още един довод, ако желаете.
Вие смятате ли, че е нормално да се занимаваме с бюджета за следващата година, когато бюджетът за тази година е безнадеждно умрял? Точно толкова умрял, колкото през юли месец. Аз очаквам от финансовия министър да стане тук и в тази зала да даде отчет защо България продължава да се управлява на финансов автопилот. Защо не се говори за днешния бюджет, на който към миналия месец дефицитът му е с 10 на сто повече от годишния му размер? Вие представяте ли си каква национална трагедия е това? А говорим за бюджета за догодина! Какъв бюджет за догодина можем въобще да разглеждаме тогава, когато бюджетът за тази година отдавна не е бюджет, а е куп непотребна хартия? И министърът на финансите, и неговият ръководител - премиер-министърът, продължават повече от 2 месеца да избягват тези въпроси, които като питане съм им задавал.
Ето един много сериозен аргумент като цяло за това, което Ви предлагам. Това правителство трябва да бъде бламирано. То е вредно за България. Разберете го най-после!
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Давам думата на народния представител Валентин Василев. Още веднъж напомням - нямам друг списък освен този на СДС. (Оживление в блока на опозицията) Казвам един факт.
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Има един-единствен начин да се състави бюджет на тази държава, но това не бива да става от това правителство. В понеделник вие на пленума трябва да си вземете Виденов, цялото правителство, този мастит финансов министър и да ги изпратите в историята.
Аз за разлика от господин Радев не питам какво става, защото всъщност всички знаем какво става. Ясно е, че вие бюджет не можете да съставите. Вие не можахте да съставите бюджет тогава, когато все пак в държавата не всичко беше рухнало, т.е. в края на миналата година, когато започнахте да кроите планове за макрорамката на бюджета. Трети път се проваля това, което вие започвате да мислите. Просто вие не можете да съставите бюджет и ние това го знаем.
Какво се получи тук последните дни? Ще чакаме да видим дали ще има валутен борд на тази държава. Какво обаче означава този валутен борд, господин министър? Това означава, че Вие сте вдигнали вече бяло знаме. Това означава, че след като този борд въведе вместо Вас ред в държавата и отреже правителството от всякакво субсидиране и банките от рефинансиране, тогава правителството и финансовият министър трябва да мислят откъде ще пълнят този бюджет. Това означава Вие да посечете половината си данъчни служби и да ги направите наистина данъчни служби - да събират поне 40 на сто от вземанията на държавата, защото Вие не взимате и 20 на сто от вземанията на държавата. Трябва да посечете приятелските си кръгове, от които не взимате тези данъци. Трябва да посечете митническите служби, които пускат две трети от стоките. И Вие ги знаете, и те са пак от приятелските кръгове. Вие тази година ощетихте държавата със 150 млрд.лв. - аз ще го докажа и Вие ще отидете да отговаряте по тези въпроси, когато не сте министър. Защото вместо да се смеете, аз ако бях на Ваше място - да предлагам такива глупости три пъти в годината, просто нямаше да имам очи да застана тук пред господата народни представители.
Значи, бордът, който се задава да ни управлява вместо Вас, може да управлява само при едно правителство, което сложи ред в държавата - да си взема вземанията, за да може да поема разходите. Защото банката, в която Вие бъркахте непрекъснато, вече няма да Ви дава тези пари.
Всичко това обаче Вие не можете да направите. Видя се, че не можете да направите. Два пъти се опитвахте, трети път просто никой няма да Ви даде. И аз съветвам левицата - ако в понеделник не махне тези хора, които разбиват държавата, ние ще им устроим такова Ватерло, което ще се запомни в тази държава. Защото повече никой няма право да си затваря очите пред това, което става. Такъв грабеж в държавата не е имало. Такъв грабеж в държавата не е имало, откакто тя съществува.
Признавате, че чрез икономическа политика били завлечени 30-40 млрд.лв. Как ще са 30-40 млрд.лв., като само Вие наляхте през банките 50 млрд.лв.! Най-малко! Вие пълните в момента бюджета само от данък общ доход. Съдирате кожите на всички хора, които получават заплата. Само там горе-долу изпълнявате касовия отчет. Защо не си съберете данък печалба, защо не си съберете митническите вземания, такси?
Много голям ви стана приятелският кръг. Отначало беше кръгче, стана много голямо.
Ние сме категорично против това, което вие внасяте не защото ако гласуваме обратно, утре ще ни поднесете някакъв бюджет, а просто защото вие не сте хората, които трябва да внасяте бюджета на държавата за следващата година. За следващата година друго правителство ще прави бюджета на България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Реплики? - Няма.
Давам думата на Васил Михайлов. Други записали се няма.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! На нашето внимание е нещо, което трябваше да бъде разглеждано като проекторешение доста по-рано. Чл. 20 на Закона за устройството на държавния бюджет, обнародван... (Шум в залата, гласове, че Васил Михайлов не си е поставил картата. След като поставя картата, Васил Михайлов продължава)
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Аз изрично казах, че е Васил Михайлов.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Господин председателю, това беше логика на една организация, която колкото и пъти да се превъплъщава, тя вече не може да е права и не може да бъде права по една проста причина - тя изчезва. Няма я. Тази организация има броени дни или месеци съществуване, което е много радостно събитие в българския политически живот.
Та това проекторешение, свързано с държавния бюджет, което ние трябваше да разглеждаме, по Закона за устройството на държавния бюджет и неговия чл. 20, ал. 5 и 6, дава яснота кога трябваше да стане това.
Очевидно е, че не е изпълнена ал. 6, защото Министерският съвет на 31 миналия месец внася това предложение. Физически не е възможно Народното събрание да разгледа и да даде своето разрешение за удължаване. Днес е 8 ноември, тоест срокът отдавна е изпуснат. Правителството е нарушило, както и Народното събрание с неговото парламентарно мнозинство, Закона за устройство на държавния бюджет.
На второ място, мотивите за отлагането. Мнозинството, към което Вие принадлежите и Ви е много весело, уважаеми колега (обръща се към лявата страна на залата), много скоро ще стане не просто малцинство, а вероятно ще изчезне. Предстои вот на недоверие вероятно за цялостната политика на вашето правителство и това ще бъде окончателно вашият политически край. Няма как да се измъкнете вече от тресавището, в което сами се натикахте. Лошото е, че теглите там и нашата държава.
Това, което искам да ви кажа, е, че министърът на финансите, разбира се, по един, така да се каже, друг повод е в пленарна зала. Сега в мотивите, уважаеми господин председателю и уважаеми колеги, министърът на финансите тук трябва да изясни и проблема с валутния борд. Не някъде и не някога, а точно сега, не мънкайки пред някаква медия искам тук, и сигурно и вие ще поискате това, той да изясни отлагането на разглеждането на държавния бюджет за 1997 г. има ли и ако има - каква е връзката с валутния борд на Международния валутен фонд. Това тук трябва сега да бъде предмет на дебати - приемането или неприемането на един такъв валутен борд как ще се отрази на изготвянето, а също така и като разчет във времето на държавния бюджет за 1997 г. Без да си отговорим на тези въпроси никакво разрешение за удължаване на времето не е възможно. Защото в основата на това отлагане на внасянето на Законопроекта за държавния бюджет за 1997 г. фактически стои тази неяснота, наличието или неналичието на такъв борд. Мисля, че тук сега е моментът Народното събрание да се занимае с този въпрос и едва тогава да гласува, ако прецени това, удължаване на срока за внасяне на бюджета.
Днес имаше административна комисия. Там ние правим някакви странни разчети, макар и много подробни, разчети, без да са ясни условията, при които ги правим. Ето, господин председателят ще потвърди, че сумарният проектобюджет за Народното събрание например е за 1 млрд. 620 млн. и 80 хил.лв., нещо, което е на базата на какви разчети? Що за проект е това?
Тоест, ние нямаме условията да решим задачата, която ни се поставя - да предложим проектобюджет. И точно сега финансовият министър и не друг, независимо че е финансов министър на едно отиващо си правителство, трябва да даде всички тези разяснения и да не държи повече Народното събрание в неяснота и при липса на информация. Ситуацията е изключително драматична и аз мисля, че министърът на финансите тук сега може да говори неограничено дълго време, трябва да даде всички тези разяснения от името на българското правителство.
Това са моите предложения, уважаеми господин председателю. Очаквам разясненията на министъра на финансите. Не бъдат ли направени те, не се ли докаже, че е необходимо това отлагане и това да стане мотивирано, не мога да подкрепя отсрочването във времето на внасянето на проектобюджета за 1997 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Други желаещи да се изкажат? Господин Костов желае ли да каже нещо? - Не.
Други желаещи? - Няма.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Министърът на финансите, ама го няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Ето го, министърът на финансите е тук. (Реплики от блока на СДС: "За какво е дошъл?" Шум и други реплики)
Министърът присъства и взема думата по свое желание. (Шум и реплики в блока на опозицията)
Заповядайте, господин Костов.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Съгласен съм, че много от въпросите, които бяха поставени, заслужават своето внимание. Разбира се, трябва да се има предвид, че това са въпроси, които е трябвало да бъдат учени в университет или там, където е учено и когато човек се е готвил да поеме отговорността да влезе в Народното събрание.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (от място): Провалихте държавата! От много акъл ли го направихте?
МИНИСТЪР ДИМИТЪР КОСТОВ: А отлагането и мотивите, които са предложени за това отлагане, са единствено насочени към създаване на възможност за изготвяне на един по-добър бюджет, такъв, който по-ясно и точно да отговори на потребностите на икономиката на страната.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: А какво ви пречеше да направите това досега?
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли други желаещи да се изкажат? - Няма.
Поставям на гласуване решение на Народното събрание за продължаване на срока за внасяне проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 1997 г. в Народното събрание:
"Народното събрание реши:
Разрешава срокът за внасянето на проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г. да бъде отложен до 31 декември 1996 г."
Моля да гласувате.
От общо гласували 208 народни представители, за - 126, против - 82, въздържали се - няма.
Решението е прието.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред -
ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ.
Господин Мулетаров, моля да продължите докладването на законопроекта на второ четене.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Вчера приключихме приемането на Законопроекта за особените залози на второ четене с чл. 43 - "Несъстоятелност".
Пристъпваме към следващата част - глава осма, озаглавена: "Особени случаи на изпълнение". Предложението на комисията е съдържанието на тази глава да се промени, като тя стане: "Изпълнение върху ценна книга и върху дял от търговско дружество".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки за това изменение?
Моля да гласувате новопредложеното заглавие на глава осма.
От общо гласували 142 народни представители, за - 125, против - няма, въздържали се - 17.
Заглавието на главата е прието.
"Изпълнение върху ценна книга" - чл. 44.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Чл. 44. Ал. 1. Кредиторът, който държи ценна книга, заложена в негова полза, има право да я прехвърли по надлежния за нея начин. Когато ценната книга се прехвърля с джиро, редът на джирата не се прекъсва.
Ал. 2. Ако книгата има борсова цена, тя се продава според тази цена, обявена от борсата един ден преди прехвърлянето."
По този текст няма предложения от народни представители и на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
Моля да гласувате чл. 44 така, както беше представен.
От общо гласували 148 народни представители, за - 134, против - няма, въздържали се - 14.
Член 44 е приет.

ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл.45 е със заглавие: "Изпълнение върху дял от търговско дружество".
"Чл. 45. Ал. 1. Кредиторът, в чиято полза е заложен дял от търговско дружество, има право в случай на неизпълнение да отправи изявление за прекратяване на участието на залогодателя в дружеството със заложения дял съгласно чл. 96 или чл. 125, ал. 2 от Търговския закон.
Ал. 2. Към изявлението за прекратяване на участието се прилагат извлечения от регистъра за вписания залог и за пристъпването към изпълнение."
По този текст има предложение от народния представител господин Светослав Лучников, който предлага да се създаде една нова, допълнителна ал. 3 със следното съдържание:
"Ал. 3. Със съгласието на останалите съдружници той може да прехвърли заложения дял или част от него на някого от тях или на трето лице и да се удовлетвори от получената сума."
Комисията не възприе това предложение и при гласуването то беше отхвърлено с 5 гласа "против", 4 "за" и 4 "въздържали се".
Съображенията са, че и без този текст, и без тази уредба лицето, което е задължено, може да го извърши със съгласието на съдружниците, без да има специална разпоредба в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Лучников, желаете ли да го гласуваме? Отказвате се. Благодаря.
Моля, гласувайте чл. 45 така, както е предложен от комисията!
От общо гласували 139 народни представители, за - 131, против - няма, въздържали се - 8.
Член 45 е приет.
Член 46!
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 46 е първият от глава девета, озаглавена "Изпълнение върху търговско предприятие".
Заглавието на текста е "Удовлетворяване от търговско предприятие".
"Чл. 46. Ал. 1. Заложният кредитор може по свой избор да се удовлетвори от търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения или от отделни негови елементи.
Ал. 2. Ако заложният кредитор избере да се удовлетвори от търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, той може да назначи управител на предприятието. В този случай известието до търговеца по чл. 33, ал. 1 трябва да съдържа и съгласието на управителя на предприятие.
Ал. 3. След вписването на управителя на предприятие в търговския регистър, търговецът не може да упражнява правата си върху търговското предприятие."
Единственото предложение по този текст е на комисията, която предлага заместващо изречение в ал. 2, второто изречение, а именно, вместо предложеното в проекта, второто изречение да придобие следното съдържание:
"В този случай съобщението до търговеца по чл. 33, ал. 1 трябва да съдържа и съгласието на управителя за назначаването му."
Други предложения не са постъпили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки?
Моля, гласувайте чл. 46 с изменението на второто изречение на ал. 2.
Моля, гласувайте!
От общо гласували 138 народни представители, за - 137, против - няма, въздържал се - 1.
Член 46 е приет.
Член 47!
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ:
"Съдействие от управителя
Чл. 47. Лицето, което е управлявало търговското предприятие до вписването на управителя на предприятието, е длъжно да му оказва необходимото съдействие."
По текста няма предложения и следва да се приеме така, както е внесен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма бележки, както виждам.
Моля, гласувайте чл. 47!
От общо гласували 140 народни представители, за - 140, против - няма, въздържали се - няма.
Член 47 е приет.
Член 48!
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 48 е със заглавие "Управление" и три алинеи.
"Чл. 48. Ал. 1. Управителят на предприятие извършва всички действия, свързани с обикновената дейност на търговското предприятие. Той не може да отчуждава и обременява с тежести предприятието като цяло или включените в него недвижими имоти, да поема менителнични задължения, да взема заеми и да води процеси.
Ал. 2. Търговецът може да извършва действията, изключени от правомощията на управителя на предприятие, със съгласието на заложния кредитор.
Ал. 3. Както търговецът, така и заложният кредитор могат да предявяват и отговарят по искове във връзка с дейността на заложеното търговско предприятие."
По този текст също няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
Моля, гласувайте чл. 48 така, както беше представен.
От общо гласували 141 народни представители, за - 137, против - 1, въздържали се - 3.
Член 48 е приет.
Член 49!
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 49 е със заглавие "Задължения на управителя на предприятие".
"Чл. 49. Управителят на предприятие е длъжен:
1. да приеме търговското предприятие по опис;
2. да управлява търговското предприятие и да представлява търговеца, като взема всички мерки за запазване на неговите интереси с грижата на добър търговец."
По този текст също няма постъпили предложения от комисията и от народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Не виждам желание за предложения.
Моля, гласувайте чл. 49 така, както е предложен!
От общо гласували 146 народни представители, за - 146, против - няма, въздържали се - няма.
Член 49 е приет.
Член 50!
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 50 е със заглавие "Прекратяване на правата на управителя на предприятие".
"Чл. 50. Правата на управителя на предприятие се прекратяват:
1. с отказ на управителя;
2. с назначаването на нов управител;
3. с поставянето под запрещение или със смъртта на управителя;
4. с прекратяване на залога;
5. от съда по регистрация при нарушение на закона."
По този текст също няма предложения от комисията или народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Не виждам бележки.
Моля, гласувайте чл. 50!
От общо гласували 150 народни представители, за - 150, против - няма, въздържали се - няма.
Член 50 е приет.
Член 51!

ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 51 със заглавие "Възстановяване на правото на управление".
"Чл. 51. Ако заложният кредитор не назначи нов управител на търговското предприятие в продължение на две седмици от вписването на покана да стори това, търговецът възстановява правото си на управление, след като подаде заявление до съда по регистрацията".
По този текст също няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Не виждам бележки. Моля да гласувате чл. 51.
От общо гласували 140 народни представители, за - 140, против и въздържали се - няма.
Член 51 е приет.
"Преходни и заключителни разпоредби".
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Параграф 1 от Преходни и заключителни разпоредби.
"Ал. 1. Договорите за залог, сключени въз основа на чл. 36 и 37 от Закона за банките и кредитното дело и чл. 12 от Закона за стопанската дейност на чуждестранните лица и за закрила на чуждестранните инвестиции, запазват действието си, като спрямо тях се прилагат правилата на този закон.
Ал. 2. Договорите по ал. 1, станали противопоставими по реда и при условията на чл. 156, ал. 2 и чл. 162 от Закона за задълженията и договорите, запазват противопоставимостта си в продължение на 6 месеца от влизането на този закон в сила. За вписването на тези договори не се прилага изискването на чл. 27, ал. 2."
По ァ 1 на Преходните и заключителните разпоредби няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма. Моля да гласувате ァ 1 така, както беше предложен.
От общо гласували 129 народни представител, за - 127, против - 1, въздържал се - 1.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "ァ 2. Правилото на ァ 1, ал. 2 се прилага и спрямо договори за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, станали противопоставими по реда и при условията на чл. 205 от Закона за задълженията и договорите".
Няма предложения по текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма бележки. Моля да гласувате ァ 2.
От общо гласували 133 народни представители, за - 130, против - 2, въздържал се - 1.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "ァ 3. Ал. 1. Правилата на чл. 15, ал. 1 и 2 се прилагат за заварените договори за залог, продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената и лизинг, ако договорите бъдат вписани в 14-дневен срок от влизането на закона в сила.
Ал. 2. Изискването на чл. 27, ал. 2 не се прилага за вписването на договорите по ал. 1, ако имат достоверна дата."
Няма предложения по текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма други предложения. Моля да гласувате ァ 3 така, както беше представен.
От общо гласували 139 народни представители, за - 134, против - 4, въздържал се - 1.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "ァ 4. В Закона за банките и кредитното дело:
1. чл. 36, ал. 2 и 3 се отменят;
2. чл. 37 се изменя така:
Чл. 37. Когато кредитът не бъде издължен на падежа, банката има право да получи изпълнителен лист по извлечение от сметка".
По текста няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма бележки. Моля да гласувате ァ 4.
От общо гласували 136 народни представители, за - 135, против - няма, въздържал се - 1.
Параграф 4 е приет.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "ァ 5. Член 12 от Закона за стопанската дейност на чуждестранните лица и за закрила на чуждестранните инвестиции се изменя така:
Чл. 12. Вземанията в левове и във валута на чуждестранно лице могат да бъдат обезпечавани със залог или с ипотека. За вписването на ипотеката не е необходимо разрешение на държавен орган."
Комисията предлага ァ 5 да отпадне, тъй като в периода от приемането на закона на първо и второ четене настъпиха промени на Закона за стопанската дейност на чуждестранните лица и за закрила на чуждестранните инвестиции, които са отразени, поради което не следва тук да настъпят промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Да, има думата госпожа Ана Миленкова.
АНА МИЛЕНКОВА (ПГДЛ): Благодаря Ви, господин председателю.
Колеги, аз предлагам на мястото на този текст, който безспорно трябва да отпадне, да прогласуваме текста:
"Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието".
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ (встрани от микрофоните): А влизането в сила?
АНА МИЛЕНКОВА: За влизането в сила - по ァ 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Какво е мнението на комисията?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Това е пропуснато да се посочи, правилно е. Следва да намери отражение в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Да, ァ 5 има следното съдържание:
"ァ 5. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието".
Най-напред ще гласуваме отпадането на този текст и заместването му с друг. Най-напред отпадането на ァ 5. Възползваме се от достатъчното време. Гласуваме отпадане на ァ 5 със старото съдържание.
От общо гласували 130 народни представители, за - 121, против - няма, въздържали се - 9.
Досегашният текст на ァ 5 отпадна.
Моля да гласувате новия текст на ァ 5 - "Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието". Моля да гласувате.
От общо гласували 137 народни представители, за - 127, против - няма, въздържали се - 10.
Параграф 5 е приет.
Параграф 6.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ (встрани от микрофоните): Предложение по него има госпожа Миленкова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Да, заповядайте, Ана Миленкова.

АНА МИЛЕНКОВА (ПГДЛ): Понеже по ァ 6 във връзка с влизането в сила на закона въпросът остана нерешен в комисията, аз предлагам датата, от която законът ще влезе в сила, да бъде 1 юни 1997 г. Необходима е авокацио легис, тъй като безспорно министърът на правосъдието през този период ще трябва да издаде Правилник за устройството и дейността на Централния регистър, ще трябва да се статуира Централният регистър, а това са неща, които отнемат доста време. Безсмислено е законът да влезе в сила и да не може да се прилага. Смятам, един съвсем разумен срок е в период от 6 месеца подготовката за изпълнение на закона да бъде налице и да приемем влизане в сила от 1 юни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по този въпрос?
Заповядайте, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: В законопроекта не беше посочена датата, от която законът следва да влезе в сила, това е ァ 6, в който съществуваше само изразът "този закон влиза в сила от..." Съображенията бяха, че действително идеята на вносителите и на изпълнителите е да има един достатъчен срок за подготовката. И тъй като не се знаеше кога законът ще се приеме и откога ще влезе в сила, затова не беше посочена окончателно и предполагаемата дата.
Така че аз подкрепям предложението на колежката Миленкова, което е съобразено и с волята на вносителите, и предлагам ァ 6 да стане: "Този закон влиза в сила от 1 юни 1997 г.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Заповядайте, господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Вие знаете много добре как ние бяхме убеждавани колко е необходимо да приемем бързо този закон, който е едно важно средство за стимулиране на кредита, за увеличаване възможността за снабдяване на съответните нуждаещи се предприемачи от банков кредит, след като има възможност той да бъде обезпечен по още един ефективен начин. Да се отлага влизането в сила на този закон до 1 юни е просто едно отлагане до безконечност и това прави безпредметно бързането за неговото приемане, към което ние пристъпихме.
Аз смятам, че колкото и технически да е сложно учредяването на Централния регистър, за който толкова много настояваше Министерството на правосъдието, като ни уверяваше, че това е една много ефективна система за обслужване на този вид залози, аз смятам, че то може да си даде малко повече напрежение и да организира тази работа до края на първото тримесечие на следващата година.
Предлагам срокът за влизане в сила на закона да бъде 1 април 1997 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Една компютърна система може да стане за един месец.
Заповядайте, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: В някои от съображенията, изложени от господин Лучников, има логика и са верни, че действително този закон е необходим в нашия стопански живот. Аз смятам, че четирите месеца до 1 април ще мобилизират министерството да извърши това, което би следвало да извърши до 1 юни. Така че по принцип аз не възразявам срокът да бъде до 1 април.
Моля народните представители при гласуването да преценят първия или втория срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Поставям на гласуване най-напред предложението на господин Лучников - "Този закон влиза в сила от 1 април 1997 г.".
Моля да гласувате.
От общо гласували 158 народни представители, за - 157, против - няма, въздържал се - 1.
Предложението се приема.
С това законопроектът е приет изцяло. Искам да благодаря на господин Мулетаров за положения труд.
Поради изчерпване на дневния ред ще дам почивка от 1 час и 5 минути. В 11,00 ч. продължаваме с парламентарен контрол. (Звъни)
След почивката

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (звъни): Продължаваме заседанието на Народното събрание.
Постъпили са писмени отговори за връчване на задалите въпросите: писмен отговор от Минчо Коралски, министър на труда и социалните грижи, до народния представител Чародей Чернев.
Има думата за процедура господин Васил Михайлов.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господа министри! Не затова, свързано с поведението на този срамен за България министър-председател съм излязъл, нито за неговия министър Маразов, който бил щял да отиде в манастир - негова си работа, но той е и министър и тук трябваше да отговаря, както и министър-председателят.
Излязъл съм, защото днес, на 8 ноември, Арахангелов ден, Денят на Западните покрайнини, преди 111 години завършва с пълна победа за българската войска Сливнишката епопея в Сръбско-българската война, една война в защита на териториалната цялост и на независимостта на съединената вече България срещу вероломния сръбски агресор. Звучат страшно страниците и величаво на "Държавен вестник" от това време:
"Сливница
5 ноември 1885 г.
Днес имахме силно сражение и не смотря на убийствения огън, неприятелят принуден да се установи. Офицерите и солдатите се биха юнашки. Нашите настъпваха под звука на музиката, която свиреше "Шуми Марица".
Александър"
Или:
"Сливница
8 ноември 1885 г.
7,10 ч. вечерта
София, министру Каравелову
По цялата линия на сливнишката позиция пълна тишина. Капитан Попов със своя отряд зае Брезник. Неприятелят отстъпил в Трън. Днес всички солдати имаха топла храна и ракия. Добър солничен ден. Музикантите хорово свиреха по цялата боева линия. Солдатите се веселяха.
Александър"
Преди 110 години, същите тези творци на Съединението успяха да отстоят и независимостта на страната в една сложна дипломатическа битка. Точно на 8 ноември 1886 г. пратеникът на руския император генерал Каулбарс напуска София.
За тези, за които той говори, в Агенция "Хавас" четем:
"Напускам страната" - това са неговите думи, "защото тя се управлява от хора, които не искат да слушат гласа на Русия."
Тези хора са Стефан Стамболов и неговите съратници, които отстояха независимостта срещу опита за преврат и окупацията ни от Руската армия в 1886 г.
За всички герои на Сливница, за съединистите, за тези, които са мъдрите български държавници от това славно време, предлагам, господин председателю, да отдадем заслуженото и с едноминутно мълчание да ги почетем. Благодаря ви.
(Всички депутати в залата стават на крака и с едноминутно мълчание почитат героите)

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Преминаваме към парламентарния контрол.
Започваме с питане към заместник министър-председателя господин Светослав Шиваров.
Давам думата за питане на народния представител Стефан Стефанов.
СТЕФАН СТЕФАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-председател на Министерския съвет! Надявам се, че това, че се случва на днешния празник - Свети Арахангел Михаил, с който Ви поздравявам като ресорен вицепремиер, отговарящ за вероизповеданията в нашата страна, именно ще Ви подтикне да дадете един достоен отговор на питането, което ще отправя към Вас, засягащо Вашия ресор.
От 1 февруари тази година, господин Шиваров, като главен експерт в Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет беше назначен Бончо Асенов. По този повод отправихме питане към господин премиера с госпожа Екатерина Михайлова дали назначаването на един бивш "шестак", боец на тихия фронт срещу опиума на народа, е най-доброто кадрово решение. Кой можеше да предполага тогава, че толкова скоро бившият агент от така наречената линия "Духовенство" в Шесто управление на Държавна сигурност, ще стане изпълняващ длъжността директор на Дирекцията по вероизповеданията.
От 23 октомври това Ваше кадрово решение е факт, след като предишният директор - доцент Матанов, беше принуден да подаде оставка.
Няма да се спирам подробно върху идейното оформяне и професионалното израстване на ченгето, както самият той с гордост се нарича в своите последни книги - Бончо Асенов. Той твърде подробно сам е направил това в цинично откровените си автобиографични книги от "Шесто - за Шесто" и "Държавна сигурност и възродителният процес".
Ще цитирам само неговото описание за средата и условията, които са го формирали като човек и специалист.
"По това време, а и след това се смяташе, че основните задачи на Държавна сигурност трябва да бъдат три. Първата, да не се допуска задгранични религиозни и други центрове и организации да организират в страната опозиционни групи и движения на религиозна основа. Втората, да предотвратява ангажирането на църковните организации и духовенството в опозиционна, антисоциалистическа дейност. И третата - по която бих искал да заостря Вашето внимание - да подпомага БКП в дейността й за намаляване влиянието на религията в страната." И как става това? Продължавам цитата от неговата книга.
"За да се осъществят тези задачи, се смяташе, че най-важно е да се изгради агентурен апарат от средите на църковните служители."
Бончо Асенов е активен пряк участник в изграждането на този агентурен апарат.
Бончо Асенов е активен пряк участник и в живковия възродителен процес. Не само това. По-късно в книгата си, която цитирах, Бончо Асенов се проявява и като апологет на възродителния процес. Като подчертава, че настоящият и.д. директор е работил в тези условия от 1970 до 1981 г. като оперативен работник в отдел 03 в Управление Шесто на Държавна сигурност и от 1981 до 1992 г. - като преподавател в Школата на МВР в Симеоново, господин премиерът Виденов в отговор на предишно питане, оправдава неговото назначаване с това, че - цитирам господин премиера: "Няма закон в Република България, който да инкриминира хората, работили в системата на Държавна сигурност".
В нашата страна, а вероятно и в никоя друга, също няма закон, който да забранява вълците да стават овчари. Но все пак това не се прави, защото освен писаните закони има и много неписани обществени норми на здравия разум, върху които се крепи здравото общество.
Трябва ли да мислим, господин Шиваров, че за господин премиера и за Вас тези норми са без значение?
В отговор на питане в Народното събрание на 11 октомври тази година господин премиерът заяви: "Лично аз и ръководеното от мен правителство подкрепяме препоръките на резолюция 1096."
А в резолюция 1096 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 27 юни тази година относно мерките за разграждане на наследството от бившите комунистически тоталитарни режими се препоръчва недвусмислено приемането на закони относно предприемането на административни мерки спрямо личности, цитат нататък от резолюцията: "които са поддържали тези режими. Смисълът на тези закони е да се отстранят от властта личности, за които не бихме могли да бъдем сигурни, че те ще упражняват функциите си съгласно демократичните принципи, защото те не са проявили никакво ангажиране или никаква привързаност по отношение на тези принципи в миналото, нямат никакъв интерес или никакво основание да се присъединят днес към тези принципи" - край на цитата.
Уважаеми господин вицепремиер, как могат да бъдат обяснени противоречията между думи и дела на правителството? Парламентарната асамблея на Съвета на Европа препоръчва отстраняването от властта на хора с биография като тази, конкретно на Бончо Асенов.
От друга страна самият премиер отговорно заявява от тази трибуна, че лично той и ръководеното от него правителство, на което Вие сте вицепремиер, подкрепя тези препоръки. И в същото време се издига във властта човек, за когото те пряко се отнасят.
Считате ли, че неговата професионална квалификация го прави незаменим за длъжността, на която е назначен, макар и да е и.д. ?
Считате ли, че този човек на тази длъжност е необходимото условие за преодоляване на духовната криза в нашето общество? И в този аспект какви приоритети смятате Вие като негов ресорен началник да му възложите докато той е и.д. и дали имате намерение да го направите титуляр? Изобщо приоритетите!
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на народния представител отец Стефан Стефанов.
Господин заместник министър-председател, имате думата.

ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СВЕТОСЛАВ ШИВАРОВ: Благодаря, господин председателю.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стефанов! Благодаря за поздравленията на господин Стефанов във връзка с Арахангеловден. Аз също поздравявам вас, господин Стефанов, и всички народни представители!
По повод внесеното питане в Народното събрание съгласно чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България отговарям следното.
Господин Стефанов, вие твърдите във вашето питане, че господин Бончо Асенов е станал директор на Дирекцията по вероизповеданията на Министерския съвет. Нямам намерение да коментирам всичко, което сте изложили и то много подробно, включително и сега, като характеристика на господин Асенов, позовавайки се на неписаните и обществените норми. Това е ваше право, макар че по много въпроси може да се спори. Но не в това е същността на вашето питане и не е мое задължение да споделям своите виждания по тези въпроси именно сега, господин Стефанов, тъй като не е в духа на самото питане.
Първо, заповедите за назначаване се издават от министър-председателя на Република България. Най-отговорно заявявам, че заповед за назначаване на господин Бочно Асенов за директор на Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет никога, подчертавам това, никога не е издавана от министър-председателя, а и предложение в този смисъл до премиера никой и никога не е отправял.
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Как е станало тогава?
ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СВЕТОСЛАВ ШИВАРОВ: Как е станало? - Не е станало!
Второ, една заповед за временно изпълняващ длъжността трябва да бъде съобразена изцяло с Кодекса на труда, но тъй като чл. 258 от Кодекса на труда, уреждащ подобни случаи, е отменен в 1992 г., ние сме се съобразили с това. Господин Асенов е с постоянен трудов договор в Министерския съвет като главен експерт и не могат да се прилагат правилата за съвместителство и в този смисъл за временно изпълняващ длъжността, освободена като редовна щатна бройка, тъй като ще се налага допълнително трудово възнаграждение за лицето, но текстът е отменен.
Никога не е издавана, подчертавам това, и заповед за временно изпълняващ длъжността директор на Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет на господин Асенов, тъй като това би противоречало на Кодекса на труда.
Искам да ви уведомя, господин Стефанов, че с оглед нормалното функциониране на Дирекцията по вероизповеданията устно съм се разпоредил всички постъпващи въпроси, искания, преписки и други документи да бъдат докладвани лично от мен не само от доцент Бончо Асенов, а така също и от всички други сътрудници в дирекцията в съответствие със спецификата на тяхната работа и разпределението, което имат, за да могат те своевременно и точно да изпълняват своите задължения.
Господин Стефанов, що се отнася до коментара ви за назначаването на доцент Бончо Асенов за служител в Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет, искам да ви припомня следното.
Първо, министър-председателят на Република България на 1 март 1996 г. е дал много подробен и точен отговор във връзка с питането, отправено от вас и госпожа Екатерина Михайлова, относно назначаването на Асенов за главен експерт в Дирекцията по вероизповеданията, което нямам намерение да повтарям.
Второ, назначаването е станало по предложение на бившия освободен директор господин Христо Матанов. Неговите мотиви и предложения за назначаването на Асенов са били и са, тъй като те остават, че той като научен работник е с отлична подготовка както в сферата на философията, така и в историята на религията и вероизповеданията на България и че ще бъде полезен в работата на дирекцията.
Налага се само да поясня, че препоръките на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, на които се позовавате, нямат задължителен характер, още повече, че те се отнасят за лица, носещи властта, а не за такива, които са обикновени изпълнители в администрацията. Позоваването ви на тези препоръки в конкретния случай, за който отправяте вашето питане, едва ли може да се приеме, че е в духа на Конституцията на Република България и нейното законодателство.
Накрая, господин Стефанов, изразявайки искреното си уважение към вас, смятам, че може би някой недобросъвестно ви е подвел във връзка с подадената ви информация за назначаването на господин Асенов за директор на Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря ви, господин заместник министър-председател.
Отец Стефанов, имате думата да зададете уточняващи въпроси.
СТЕФАН СТЕФАНОВ (СДС): Ами ако ме е подвел вестник "Дума", господин Шиваров? Ето броя от 2 ноември, в който пише, цитирам, Бончо Асенов - временно изпълняващ длъжността директор. Или вие, или вестник "Дума" лъже. Но мисля, че не това е най-важното. Така или иначе, той сега там е най-главният, нали така? Аз не питах по Кодекса на труда, аз питах точно това, вие сам обърнахте нещата и казахте, че не било предмет на моето питане.
Затова моля сега конкретно на уточняващите въпроси, които бих искал да ви задам, да ми отговорите:
Вие знаете ли за цитираните от книгата на Бончо Асенов "От шесто за шесто" три основни задачи на Държавна сигурност за борба против религията, в които той е подготвен професионално? Казвате, че господин премиерът издава заповедите. Все пак вие сте ресорен вицепремиер и би трябвало господин премиерът естествено да се съветва с вас. Имахте ли вие и господин премиерът предвид тези основни задачи, особено третата, която аз подчертах, на Държавна сигурност, като предлагахте господин Бончо Асенов за изпълняващ длъжността директор на дирекцията? И още по-конкретно. Той казва, пак ще цитирам, че най-важната всъщност задача се смяташе да изгради агентурен апарат от средите на църковните служители. Значи тези агенти, които той е изграждал, разработвал, все още са живи и здрави и шетат в нашата църква и в другите вероизповедания. Как смятате, че ще работи с тях сега господин Бончо Асенов като директор, макар и изпълняващ длъжността, с агентите, които той е разработвал и внедрявал в църковните среди?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на отец Стефан.
Господин заместник министър-председател, имате думата да отговорите на допълнителните въпроси.
ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СВЕТОСЛАВ ШИВАРОВ: Относно вашето становище дали "Дума" лъже или лъжа аз, искам да ви кажа моето лично мнение. Много често в пресата се появяват, без да обвинявам цялата преса, но някои журналисти използват тези изрази "от отлично информиран източник" или много често, когато някой дава обяснения във връзка със зададени му въпроси, интерпретира нещата не точно така, както стоят и всеки си носи отговорност за това. Аз твърдя и ще повторя - никакви заповеди за назначаване на лицето Бончо Асенов за директор или за изпълняващ длъжността няма.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (от място): Де юре няма, де факто е изпълняващ.
ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СВЕТОСЛАВ ШИВАРОВ: Няма де факто. Казах ви, че съм разпределил длъжностите между малкото служители в дирекцията по отделни направления и всеки от тях си носи отговорността.
Имате предвид дали аз съм запознат с писанията, с всичко това, което е написал Бончо Асенов? - Да, аз съм запознат. Прочел съм почти всичко. Ако има нещо, което не е публикувано - това не съм чел. И се съобразих с това, което казах преди малко. Вие може да считате, че този човек е бил работник на Държавна сигурност и т.н....
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (от място): Той го казва, не ние.
ЗАМЕСТНИК МИНИСНТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СВЕТОСЛАВ ШИВАРОВ: Да, именно. Но след това е престанал да бъде такъв. (Шум и реплики от опозицията)
ОБАЖДАТ СЕ ОТ СДС: Осъзнал се е.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СВЕТОСЛАВ ШИВАРОВ: Възможно е да се е осъзнал. Така както е възможно и мнозина от вас да са се осъзнали.
И нещо друго. Искам да ви припомня и да се присъединя към това, което каза новоизбраният президент господин Петър Стоянов: че ако трябва да работим, ще трябва да работим не за отделни партии, а за партията България.
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): И Бончо Асенов ли работи за България?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СВЕТОСЛАВ ШИВАРОВ: Не е ли време - обръщам се към Вас - да заровите томахавката на войната и враждата между българския народ?
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (от място): Този човек работи срещу България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател.
Отец Стефан, имате думата да заявите дали сте доволен от отговора на Вашите въпроси.
СТЕФАН СТЕФАНОВ (СДС): Господин Шиваров, аз бих бил може би малко по-сдържан, ако в това интервю във вестник "Дума" той беше малко по-сдържан. В това интервю господин Бончо Асенов отново е този войнствуващ атеист, отново е същият човек - агент на Държавна сигурност и той не се измъква. Той казва: днес агенти на Държавна сигурност са магистрати, висши политици и т.н.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СВЕТОСЛАВ ШИВАРОВ (от място): Бивши - сега няма Държавна сигурност.
СТЕФАН СТЕФАНОВ: Не казва бивши. (Смее се)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СВЕТОСЛАВ ШИВАРОВ (от място): Сега има ли Държавна сигурност?
СТЕФАН СТЕФАНОВ: Не знам доколко са бивши, като гледам нашата действителност и дали в този смисъл трябва да се разбира изразът за заравяне на томахавките.
Относно неговата научна подготовка. Последното нещо, което съм чел от него, е в списание "Родина" - книжка 2. Една статия за историята на нашата църква от Освобождението до 1944 г. Не знам дали вие сте я чели. Една компилативна статия, която всеки студент второкурсник може да напише и е длъжен да може да напише. Това е подготовката на Бончо Асенов. Неговата подготовка аз цитирах - той е работил цял живот в Държавна сигурност и в Симеоново като преподавател. Тя се състои в провеждането на войнствения атеизъм в нашите среди, каквото той продължава и днес. И ако той се заканва да изпълни всички тези неща, които в интервюто във вестник "Дума" лично заявява, аз мисля, че това е в наш интерес. Той ще доведе до свалянето на Вашето правителство с тази своя несдържана агресивност, която той изразява като намерение. Но това не е във Ваш интерес и определено не е в интерес именно на България.
Затова категорично от такъв отговор никой не може да бъде доволен. Мисля, че само Бончо Асенов може да бъде доволен и като казахте, че Вие не лъжете и вестник "Дума" не лъже, излиза, че той лъже, защото точно такъв се представя - изпълняващ длъжността директор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на отец Стефан.
Актуален въпрос от народния представител Орлин Драганов относно прекратяване проучването, финансирането и изграждането на хранилище за радиоактивни отпадъци в Република България към господин Румен Овчаров - министър на енергетиката и енергийните ресурси.
ОРЛИН ДРАГАНОВ (Независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! В атомната електроцентрала "Козлодуй" са натрупвани в необработено състояние огромни количества радиоактивни отпадъци. Русия от известно време насам не приема отработеното ядрено гориво. Хранилището в Нови хан, в което се складират отпадъци извън атомната електроцентрала е вече запълнено и не отговаря на съвременните изисквания. Всички тези отпадъци представляват сериозна опасност за живота и здравето на хората, но въпреки това в страната все още няма национална програма за тяхното безопасно управление, нито пък стратегия и политика за решаването на този сложен проблем.
През 1991 г. Министерският съвет възложи на Българската академия на науките да организира разработване на Концепция за национално хранилище за радиоактивни отпадъци. Концепцията е завършена през 1993 г. и е рецензирана положително от две работни групи на Международната агенция по атомна енергия. В нея са определени 20 площи от територията на страната, които са перспективни за по-нататъшно проучване и се предлага в един период от 2 до 3 години избраните площи да бъдат редуцирани до 2-3 и само на тях да се извършват скъпите детайлни проучвания. Представяна е на всички министерски съвети от 1993 г. насам, но все още не е утвърдена като официален документ. Проучванията за национално хранилище след 1993 г. фактически са прекратени поради спиране на финансирането.
Главната причина досега да не се реши проблемът с хранилището за радиоактивни отпадъци е, че проучванията, проектирането и самото изграждане на хранилището изискват огромни средства, които биха поставили под въпрос конкурентоспособността на ядрената енергетика. В повечето ядрени държави, включително и европейските, управлението на радиоактивните отпадъци се осъществява от независими институции, които се финансират с фондове, събрани от производителите на отпадъци. Създаването на такъв фонд се предвижда и в българския Закон за използуване на атомната енергия за мирни цели. Първоначално управлението на фонда беше възложено на Комитета за използуване на атомната енергия за мирни цели, но впоследствие фондът беше прехвърлен в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси.
Става ясно, че в последните 25 години проблемите на радиоактивните отпадъци не се решават по най-добрия начин. Министерството не отпуска никакви средства на Българската академия на науките, за да продължат вече започнатите проучвания. Въпросният фонд се стопява в огромния бюджет на министерството, като средствата се използуват за дейности не по предназначение.
Господин министър! Моят въпрос е: защо са прекратени проучванията за изграждане на хранилище за радиоактивни отпадъци и защо Фондът за управление на радиоактивните отпадъци, включително и за изграждане на хранилище, беше иззет от Комитета за използуване на атомната енергия за мирни цели и беше прехвърлен в министерството, което Вие оглавявате?
Моля за точен отговор по поставения от мен изключително важен за страната въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на д-р Драганов.
Господин министър Овчаров, имате думата да отговорите на актуалния въпрос.
МИНИСТЪР РУМЕН ОВЧАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Драганов! През 1993 г. е завършена Концепция за национално хранилище за радиоактивни отпадъци. Както личи от самото заглавие, разработката съдържа основните технически елементи на една бъдеща програма за реализация. Тук бих искал да отворя една скоба и да кажа, че оценките на международните експерти от Международната агенция за атомна енергия съвсем не бяха еднозначно положителни. Казвам го като пряк участник в тази работа. В допълнение беше необходимо да се изгради законово нормативната база, да се изгради институционалната рамка, да се разработи финансов механизъм, да се подготви програма за реализация.
За целта въпросът беше включен в правителствената програма за 1995 г. В изпълнение или в ход са следните задачи: техническа обосновка за безопасността на хранилището в Нови хан; вероятностна оценка за настъпване на аварийна ситуация в Нови хан; система за мониторинг на площадката на хранилището в Нови хан; типов проект на Международната агенция за атомна енергия за повърхностен тип хранилища за временно съхранение на радиоактивни отпадъци; задание за проектиране на хранилище. Всичките тези задачи на стойност около 1 млн.лв. са финансирани от фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност" към Комитета за използуване на атомната енергия за мирни цели.
В момента освен това е в ход и изпълнението на договор в размер на 1,2 млн.екю, финансирани по Програма "ФАР" със следните основни задачи: институционална рамка и разделение на отговорностите; финансиране на Фонда за безопасно управление на радиоактивни отпадъци; нормативна база за лицензиране на Нови хан и хранилища за радиоактивни отпадъци; оценка на подходите за избор на площадка за национално хранилище; подготовка на наредба за създаване на фондове "Безопасност и съхранение на радиоактивни отпадъци" и "Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация".
Отделно в ход е изпълнение на проект за изграждане на цех за преработка на радиоактивни отпадъци в АЕЦ "Козлодуй" и междинно хранилище, които са съфинансирани по Програма "ФАР" - трансгранично сътрудничество. За 1997 г. са планирани средства за съфинансиране на фонд "Безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци" по Програма "ФАР" в размер на половин милион екю.
Също съвсем отделно Националната електрическа компания е обявила конкурс за проект за междинно хранилище за отработено ядрено гориво, което ще допълни съществуващото на площадката на АЕЦ "Козлодуй". Окончателното решение по обявения търг се очаква до края на годината.
В отговор на Вашия въпрос искам да изложа следното: в Закона за използуване на атомната енергия за мирни цели е определена формата за осигуряване на средства за гореописаните дейности и по-точно чрез създаване на фондове.
Редът за управление на тези фондове се определя от Министерския съвет, както е постановил законодателят. Този ред е установен чрез Постановление N 226 на Министерския съвет от 5 септември 1996 г. за функциите на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси. В него министерството е определено като управляващо фонд "Безопасно съхраняване на радиоактивни отпадъци". Логиката за управление на този фонд от министерството е, че генерацията на радиоактивни отпадъци в по-голямата си част произтича от обекти, чийто принципал е министерството и естествено е средствата да бъдат акумулирани в този фонд и да се управляват и контролират от министерството. Няма друг нормативен документ, който да възлага управлението на тези функции на друг орган. До момента от държавния бюджет не са заделяни средства за фонда и следователно не са изразходвани за други дейности. Министерството в момента подготвя наредба за управление на фондовете въз основа на детайлно проучване по програмата Фар, за което стана дума.
Изложеното по-горе показва, че проучванията и работата по проблемите не са прекратени. Текущите проучвания имат за цел целенасочено планиране и изразходване на средствата за решаване на проблема. Отпускане на средства за продължаване на проучването на площадката за национално хранилище ще стане възможно само въз основа на резултатите от подписаните досега текущи проекти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Д-р Драганов, имате думата да изразите отношението си към отговора на Вашия въпрос.
ОРЛИН ДРАГАНОВ (независим): Уважаеми господин министър, Вие изнасяте пред нас една информация, което е нещо все пак положително. Но не може ядрена държава да няма хранилище, което да отговаря на изискванията. Това - първо.
Второ, аз лично не съм убеден, че хранилището в Нови хан може да поеме следващите години оттук нататък по отношение на ядрените отпадъци.
И следващият момент. Отново подчертавам, че тези средства, за които Вие споменахте, аз много моля и държа да бъдат използувани по предназначение, просто да не потъват във вашия голям бюджет на министерството, а да имат точно и целенасочено предназначение.
Хубаво е, че се подготвят някои неща. Но ние - подчертавам - не можем да продължаваме да бъдем без едно стабилно, точно, конкретно проектирано и създадено ядрено хранилище, тъй като опасностите не са само от Атомната електроцентрала, а има и други видове дейности, които дават такива отпадъци. И аз много моля във Ваше лице да се вземат съвсем конкретни мерки. Въпросът е безкрайно сериозен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Актуален въпрос от народния представител Васил Михайлов към министъра на отбраната Димитър Павлов относно нарушаване на нормативни актове и неизпълняване на договорни задължения към военнослужещи и военни служители от ЖСК "Хан Омуртаг".
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господа министри! Моят актуален въпрос е от 9 октомври 1996 г. Стана практика Министерството на отбраната да нарушава законите. Към този момент Законът за отбраната и въоръжените сили има много пропуски, т.е. във връзка с използуването на този закон трябваше вече да са готови например уставите и те да са обнародвани в Държавен вестник. Такова нещо няма. Законът за алтернативната военна служба не е налице и още ред други сериозни нарушения на Закона за отбраната и въоръжените сили.
Но мисълта ми е сега за друго - печално известната жилищна кооперация "Хан Омуртаг". Въпросът ми към Вас, господин министър, е: докога ще допускате нарушаване на юридически актове и неизпълняване на договорни задължения към военнослужещи и военни служители от ЖСК "Хан Омуртаг"?
Искам да знам: считате ли, че е спазен Законът за ЖСК и действуващият Устав на ЖСК "Хан Омуртаг"?
За да е ясно на българските слушатели и зрители, искам да кажа, че става дума за следната операция. Ръководството на Легията, "загрижена" за осигуряването с жилища на военнослужещите, прави кооперация. Гарант, така да се каже, в това отношение е Министерството на отбраната, тъй като притежава правото на строеж - дали го притежава впрочем, не е много ясно, трябва и това да се изясни - за строителство в "Овча купел" и в "Дружба-2". Има общо събрание или няма такова общо събрание, решава се нещо, Министерството на отбраната във връзка със Заповед N 10-57 от 23 ноември 1994 г. възлага контрола по изграждането на жилищата - това е заповед на министъра - в обект "Овча купел" на тогавашния заместник-министър и сегашен министър на отбраната Димитър Павлов.
Какво се случва обаче по-късно. Внасят се парите, сключва се договор с известната фирма "Барбуков" и незабелязано се появява анекс към този договор без знанието на кооператорите за строителството на трето място - "Лозенец", привилегировано строителство. Защото едното остава на кота нула, няма там всъщност истинско строителство, но затова пък много бързо се строи и почти вече се завършва кооперацията, жилищната постройка в кв. "Лозенец".
Искам да знам, уважаеми господин министър, още повече Вие имате и достатъчното време, моето е ограничено, всички тези подробности, свързани с ЖСК, и какво мисли да прави Министерството на отбраната, което е пряко отговорно за ситуацията, която се е развила и която е известна на българското общество от множеството публикации във вестниците. И за съжаление на нито една от множеството жалби до този момент на измамените кооператори няма отговор. Надявам се тук да получи отговори народното представителство и чакащите отговор кооператори, а и българското общество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин министър, имате думата да отговорите на актуалния въпрос.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ПАВЛОВ: Господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Михайлов, мисля, че Вашият въпрос е продължение на появилите се публикации по тази тема, в които, меко казано, а това се вижда и от Вашите коментари, странно се интерпретират фактите по случая, отправяйки необосновани обвинения към министъра на отбраната.
Само с една дума към това, което Вие преди това казахте - за Закона за алтернативната служба. Министерството на отбраната си е свършило работата и Законът за алтернативната служба в определения срок е предаден в Съвета по законодателство.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): На кое? В Народното събрание трябваше да е, господин министър. Не ни интересува Министерския съвет.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ПАВЛОВ: Аз казвам какви са задълженията на Министерството на отбраната - да изработи документа, да го приеме и да го предаде в Съвета по законодателство. Оттам нататък за неговото движение си отговарят хората, които са за това.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): А уставите, господин министър?
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ПАВЛОВ: Преди всичко искам да подчертая, че Министерството на отбраната е достатъчно квалитетна държавна институция, независимо от Вашите квалификации и оценки, и най-малко тя би могла да си позволява да нарушава и да не изпълнява поети отговорни задължения. Още повече, когато става дума за решаване на жилищни проблеми на военнослужещи и военни служители.
Известно е, че Министерството на отбраната провежда своята жилищна политика и въпреки ограничените средства, които могат да бъдат заделени за ново строителство, търси алтернативни начини и форми за осигуряване на военнослужещи с жилища. Новите военни общежития, които открихме наскоро - около 360 гарсониери и апартаменти, стаи, както и споразуменията, които има и подготвяме с редица общини, включително в София и в страната, за предоставяне на жилища за довършване и ремонтиране с наши сили и средства, са доказателство за това, че Министерството на отбраната не е загърбило жилищния проблем в армията, а и в такава оскъдица се стреми да намери някакви приемливи решения, тъй като за жилищните нужди на офицерския състав и на сержантския състав, както и за волнонаемния, междупрочем, няма кой друг да се погрижи.

Що се отнася до визирания случай във Вашия въпрос, господин Михайлов, истината е такава. Идеята да се създаде ЖСК "Хан Омуртаг" се е родила преди няколко години и е имала за цел да се даде възможност на кадровите военнослужещи и военните служители сами да финансират строителството на своите жилища. За съжаление тази хубава идея по ред независещи от Министерство на отбраната причини не намери своята правилна реализация.
По фактическата обстановка. По силата на сключения договор на 15 септември 1994 г. и последвалото го споразумение от 12 октомври същата година между Министерството на отбраната от тогавашния министър на отбраната Валентин Александров, "Барбуков" - ЕОД, ЖСК "Хан Омуртаг" и Българска офицерска легия "Раковски", министерството се задължаваше да отстъпи правото на строеж на определени терени в жк "Овча купел-1", жк "Дружба-2", като ЖСК "Хан Омуртаг" като самостоятелно юридическо лице да бъде инвеститор на строителството, а "Барбуков" ЕОД - изпълнител на обектите. Но както посочих по-горе, договорът не беше изпълнен. Според нас причините за това се коренят във взаимоотношенията между инвеститора и строителя-предприемач.
От задълбочената проверка, която направихме във връзка с изложението на потърпевшите, отправено към нас и към други институции, както и в резултат на многократно проведените разговори, установихме следното:
Първо, ЖСК "Хан Омуртаг" е регистрирана с решение на Софийския градски съд по фирмено дело N 28530 от 1993 г., а не с министерска заповед, както се твърди в печата, господин Михайлов, от тези писания.
Със свое решение общото събрание на ЖСК "Хан Омуртаг" само избира за изпълнител на обекта "Барбуков" ЕОД, а не му е назначен от министерството, като отхвърля офертите на военно строителство на Министерство на отбраната, Строително управление на МВР и на Главно управление "Строителни войски" и други строителни фирми, като предпочита "Барбуков" ЕОД като най-добрата оферта.
Второ, установи се, че ЖСК "Хан Омуртаг" не е провеждала общо събрание по реда, предвиден в Закона за ЖСК и устава на самата кооперация, а са организирани събрания по обекти. Не е спазена също така законовата процедура за приемане на член-кооператори. Лицата, подписали индивидуални договори, са превеждали вноските си директно на фирма "Барбуков", което също е нарушение на закона и на устава.
Всички тези незаконосъобразни решения и действия обаче не могат да бъдат обект на контрол от страна на Министерство на отбраната. В качеството си на страна по договора то не е упълномощено да регулира взаимоотношенията между инвеститора и изпълнителя. Ето защо по наше мнение уреждането на възникналия спор може да стане единствено по съдебен път.
Уважаеми господа народни представители! Както се вижда, не става дума нито за жилищна далавера, нито за рухнала пирамида - квалификации, които побързаха да се тиражират, коментирайки случая и то именно по сигнали на пострадалите в случая. Считам, че Министерство на отбраната направи необходимите стъпки в рамките на своите компетенции и е несправедливо да бъде обвинявано в некоректност към военнослужещите и военните служители, вложили средства в обект "Овча купел". Бих казал, че именно по наша инициатива, с оглед да бъдат защитени техните интереси, бяха проведени разговори и подписани съответните протоколи с представителите на "Барбуков" ЕОД и ЖСК "Хан Омуртаг" и в крайна сметка беше постигната взаимноприемлива договореност. Съгласно тази договореност на 3 октомври Министерството на отбраната възстанови на строителната фирма направените от нея разходи по изграждането на обекта "Овча купел". Сега редът е на фирма "Барбуков" да изпълни поетото задължение в т. 3 от този договор от 20 септември и да върне в двуседмичен срок личните авансови вноски на лицата по посочената от тях банкова сметка. Ако това не стане, потърпевшите би следвало да потърсят правата си по съдебен ред. На Министерството на отбраната не му дават право да действа като съд.
Надяваме се, че по този казус ще се произнесе и Военна прокуратура, която също е сезирана от вложителите.
Що се отнася до построеното до този момент в обект "Овча купел" и жк "Дружба" на базата на сключеното споразумение, фирма "Барбуков" предаде строителните книжа на Министерството на отбраната и то влезе във владение на тези обекти.
За обект "Лозенец" въпросът се проучва, тъй като той е направен с един анекс от управление "Социално" на министерството и трябва да бъде решен по съответния законосъобразен ред. Ние ще изградим обекта със свои сили и средства и ще ги използваме за задоволяване на жилищните потребности на кадровите военнослужещи и военните служители в Софийски гарнизон по реда и условията, регламентирани в Закона за отбраната и въоръжените сили и съответните подзаконови и нормативни актове.
Освен това тези дни излезе и във вестник "Труд" едно изследване на тази тема и трябва да ви кажа, че в по-голямата част това е най-добрият материал, който дава разяснения по този въпрос и кои са истинските виновници. Не трябва да се обвинява Министерството на отбраната за неща, за които то наистина не е отговорно. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Доктор Михайлов, имате думата да заявите дали сте доволен от отговора.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги и господа министри! Никак не съм доволен от дадения отговор, първо, защото той беше много лаконичен, ако усетихте. И това е, защото господин министърът се опита да избяга от отговорност.
Министерството носи отговорност, господин министър, и Вие не като Пилат Понтийски може да се измъкнете. Не някой друг! Прав сте, господин министър на правосъдието, не някой друг, а точно министърът, а не министерството като такова. Защото и там стои подписът на министъра на отбраната като притежател на правото на строеж и от това няма как да избягате.
Няма да коментирам нито начина, по който се е водела рекламата, нито как са били подведени офицерите, нито как се е появил този анекс към договора. С една дума, обикновена шашма под лозунга: "Грижим се за осигуряване на жилища на офицерите и сержантите". Само ако ви прочета кои са в привилегированото строителство, което междупрочем не стана ясно как се е появило, и колко нарушения има на Закона за жилищните кооперации, ще стане ясно каква е тази загриженост. Сега на онези, които дадоха парите, ще има дупка, на която дупка могат да отидат и да се порадват, а пък господин Барбуков, който получава доста пари, но не е банка, естествено, сега ще им върне отдавна стопените от инфлацията средства. Това има друго име и се нарича "далавера".
Но аз бих споменал нещо друго, господин министър: Вие често пъти не казвате истината. Не казвате! За уставите не ни казахте нищо. Уставите трябваше да са вече обнародвани в "Държавен вестник". Няма ги. Дори не е ясно как носят оръжие вашите служители, след като в Закона за отбраната и въоръжените сили ясно е казано, че това се регламентира в уставите. Да не говорим за това, че си позволихте много далеч да отидете от истината, когато Ви попитах за разделителния протокол в Комисията по национална сигурност и Вие ми обяснихте, че такъв разделителен протокол има и че може да ми го предоставите. Той се появи един месец по-късно. Или Вие не знаете какво става във Вашето министерство, или тук съвсем умишлено заблуждавате моите колеги и обществеността.
А що се отнася до така наречения проблем с ЖСК, където Вие обяснихте как нямате ангажимент, аз си запазвам правото да задам и едно питане, където ще имаме възможност по-подробно да беседваме за Вашите отговорности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на доктор Михайлов.
Актуален въпрос от народния представител Стоян Проданов към Георги Георгиев - министър на околната среда, относно изразходвани командировки.
СТОЯН ПРОДАНОВ (НС): Уважаеми господин министър, уважаеми колеги!
Уважаеми господин министър, повод да ви задам този въпрос ми дава публикацията във вестник "Пари" от 3 юли 1996 г. на тема: "Заради лични облаги чиновници от екоминистерството пренебрегват националните интереси", в който действащо лице е заместник-министърът на вашето министерство - господин Йордан Узунов.
Прави впечатление, че само за четири месеца господин Узунов е изразходвал 54 на сто от годишните средства за командировки в чужбина на стойност 800 хил. лв. При тази тежка икономическа криза, когато много хора няма с какво да се изхранват, когато се затварят болници, а други се самоубиват, редно ли е висши чиновници да харчат толкова пари от бюджета за разходки и екскурзии по целия свят - Европа, Азия, Америка, Австралия?
Съвсем скоро същият господин се готви да направи същата екскурзия в Аржентина, Буенос Айрес. Това беше, когато ви задавах питането, а сега в момента мисля, че е точно там.
При някое от посещенията му в Съединените американски щати той е бил със своята съпруга. Не е ли крещяща демагогия замразяването на заплатите на депутати и министри, а в същото време да се откриват други източници за попълване на личния бюджет на хора, и то къде, къде по-доходни?
Актуалният ми въпрос към вас е следният. Вярно ли е, че заместник-министър господин Йордан Узунов е изразходвал над 50 на сто от годишната сума за командировки в повереното ви министерство или общо 800 хил. лв.? Ползвал ли е някой път и двойни командировки при посещенията си в Щатите и с какви средства е пътувала неговата съпруга?
Смятате ли, че е целесъобразно едно такова малко министерство, каквото е вашето, да има четирима зам.-министри и един главен секретар при положение, че няма пари в бюджета? Нормално ли е такъв човек като господин Узунов да е повече заместник-министър?
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря ви, господин Проданов.
Господин министър Георгиев, имате думата да отговорите на актуалния въпрос.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Проданов! Както сам подчертавате, повод за вашия въпрос е една публикация във вестник "Пари" от 3 юли 1996 г. Във въпросната статия е представено тенденциозно и едностранчиво виждането на анонимни автори, подписани като екип на вестник "Пари", по спор за компетентност между институции на изпълнителната власт. Този спор отдавна е решен от Министерския съвет в съответствие с българското законодателство, при това, подчертавам, в полза на Министерство на околната среда.
Ако вие, господин Проданов, искахте да се запознаете задълбочено с фактите и предпочитате истината, можехте спокойно през изминалите четири месеца да я получите от Министерството на околната среда, да получите пълната информация. Но явно не тази цел преследва вашият въпрос.
В същата статия се включва манипулирана справка за командировки в чужбина на отговорни служители на министерството, чрез която анонимните автори атакуват ресорния заместник-министър господин Йордан Узунов, който в съответствие със своите функции изпълняваше и отстояваше интересите на министерството в междуведомствения спор.
Предполагам, господин Проданов, вие отчитате, че плановите задгранични пътувания на държавните служители се извършват не по тяхна самоинициатива, а със заповед на ресорния министър въз основа на становище на Министерство на външните работи, решение на Министерския съвет или решение на ръководството на съответното министерство. Парите за командировки не са за лични облаги, а се изразходват за транспорт, квартирни и дневни по време на мисията, които командированото лице надлежно отчита с необходимите документи - самолетни билети, хотелски фактури и други разходи, признати по Наредбата за задграничните командировки.
Като ресорен заместник-министър в Министерството на околната среда господин Йордан Узунов отговаря персонално за изпълнението на Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, за Вашингтонската конвенция, Бернската конвенция, Рамстарската конвенция, Бонската, Базелската конвенции, за Паневропейската програма за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие и за други международни споразумения и проекти, по които българското правителство, респективно Министерството на околната среда е страна.
Именно в изпълнение на тези свои задължения той е бил командирован неколкократно в чужбина с определени задачи по заповед на министъра на околната среда или по решение на Министерския съвет. В качеството му на заместник-председател на Комисията за устойчиво развитие на ООН, избран през 1995 г., между страните от Централна и Източна Европа, през 1996 г. господин Узунов участва в заседанията на Бюрото на комисията и в нейната четвърта сесия в главната квартира на ООН в Ню Йорк като заместник-ръководител на българската делегация съгласно решение на Министерския съвет, Протокол N 25 от 11 април 1996 г. С мандат на министъра на външните работи господин Узунов ръководи българската делегация на Шестата световна конференция на Рамстарската конвенция в гр. Бризбен, Австралия.
С решение на Министерския съвет Протокол N 39 от 13 юни 1996 г. той е упълномощен да подпише от името на правителството на Република България документите на Общото събрание на Регионалния екологичен център в гр. Будапеща, Унгария.
В командировка до Женева, Швейцария с пълномощие на министъра на околната среда той е участвал в министерската консултация по проблемите на околната среда, търговията и устойчивото развитие.
Сега с мандат на министъра на външните работи той ръководи българската делегация на Третата конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие в Буенос Айрес, Аржентина.
По командировките на заместник-министър Узунов - значителна част от разходите са покрити от организаторите, като разходите за сметка на бюджета на Министерството на околната среда към 31 октомври тази година, включително последната командировка, възлизат на 616 хил. 340 лв. и 22 ст., което представлява 29 на сто от планираните средства за международна дейност.
Инсинуациите около пътуванията на неговата съпруга не подлежат на коментар, тъй като Министерството на околната среда не е поемало разходи за нейното командироване.
Относно въпроса ползвал ли е господин Узунов двойни командировки, ви уведомявам, че в счетоводството на Министерство на околната среда няма констатирани нарушения на Наредбата за командировки в чужбина.
По въпроса за целесъобразния брой заместник-министри в Министерство на околната среда отговарям, че броят на заместник-министрите е съобразен с приетата нова структура на министерството и всеки заместник отговаря за определен ресор. Разбира се, институционалното развитие не изключва нови структурни реформи и намаляване броя на заместник-министрите. Но какви кадрови промени ще бъдат направени е право и отговорност на министъра и на Министерския съвет.
Считам, че господин Узунов достойно защитава интересите на Министерство на околната среда и е недопустимо да се дава ход на интригантски опити за неговото дискредитиране.
Уважаеми народни представители! Личното участие на отговорни служители на министерството в международния екополитически диалог е допринесло немалко за престижа на България и за привличането в страната ни на чуждестранни помощи и инвестиции за екологични проекти. През 1994 г. стартираха преговорите със Световна банка, завършили през 1995 г. с крупни инвестиции на обща стойност 140 млн. щатски долара, предназначени за решаване на екологичните проблеми на КЦМ - Пловдив и МДК - Елисейна. След преговори със Съвета на Глобалния екологичен фонд през 1995 г. бяха осигурени безвъзмездно 10.5 млн. щатски долара за извеждане на озоноразрушаващите вещества от българската индустрия. Именно участието в международни мисии на господин Узунов и други висши държавни служители доведоха до осъществяването на соаповата сделка дълг срещу околна среда, с която през 1995 г. бяха опростени над 20 млн. швейцарски франка от външния дълг на Република България. С последователната работа на ресора на господин Узунов бяха осигурени и други 4 млн. щатски долара от Глобалния фонд за околна среда на ДЖЕВФ и от страни-донори, съответно 1.6 млн. швейцарски франка от правителството на Конфедерация Швейцария, 1 млн. френски франка от правителството на Франция и друга безвъзмездна помощ за опазване биологичното разнообразие в нашата страна. Повечето от тези споразумения за инвестиции в околна среда на Република България са ратифицирани от 37-о Народно събрание.
Надявам се уважаемите народни представители няма да се поддадат на евтин популизъм, подобен на този със замразяването на заплатите на ръководни държавни служители, и ще оценят необходимостта от поддържането на международните контакти и ползите за нашата страна от привличането на външни финансови източници за решаване на екологичните проблеми на Република България.
Благодаря за вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря ви, господин министър.
Господин Проданов, имате думата да изразите отношението си към отговора на вашия актуален въпрос.

СТОЯН ПРОДАНОВ (НС): Господин министър, естествено не съм доволен от Вашия отговор и Вие много добре знаете защо.
Господин Узунов е един политически турист, меко казано. И тези всички милиони, числа, които казахте, че са доведени в България от международни институции, не са благодарение на дейността на господин Узунов, хайде да бъдем честни.
След това са двойните командировки. Той е получавал командировки и от Организацията на обединените нации, и от вашето ведомство. С тези командировки жена му е пътувала в чужбина заедно с него. И наистина са 800 хил. лв. тези похарчени пари.
Не съм доволен от отговора, вие винаги можете, всеки един от вашите министри да стане тук и да ни засипе с хиляди числа, виждате ли колко работа е свършена в дадено министерство. Аз зная другия факт - че предишните кабинети имаха по двама заместник-министри. Вашето правителство има по четири, че някъде и по пет заместник-министри. Това е истината, а господин Димо Узунов не е толкова ценен кадър, имам информация, че на моменти дори вреди на собствената си държава. Това е, господин министър. Благодаря Ви още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Проданов.
Питане от народния представител Николай Кисьов към господин Младен Червеняков - министър на правосъдието, относно следствено дело N 57 от 1992 г. по описа на НСС за измамени граждани от фирма "Радослав Димитров".
НИКОЛАЙ КИСЬОВ (независим): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Отправям това мое питане към Вас по молба на един от моите избиратели - господин Дамян Цанев Дамянов от град Казанлък.
На 7 април 1992 г. господин Дамян Дамянов подписва личен трудов договор за работа в чужбина за срок от две години с фирма "Радослав Димитров" - София, представлявана от Стойчо Мициев - град Казанлък. Същия ден той внася сумата 12 хил. лв., които по това време са достатъчни за закупуването на жилище по тогавашните цени, в Първа частна банка - Казанлък, на името на господин Мициев за транспортни, визови и други разходи.
Съгласно договора, ако договорът се разтрогне след четири месеца от внасянето на сумата, то същата трябва да се изплати с 60 на сто годишна лихва и всички съдебни спорове трябва да се решават в София по българското процесуално и материално право.
Няколко дни след посочената дата - 7 април 1992 г., парите в Първа частна банка са блокирани от Финансова полиция - град Казанлък, защото фирмата се оказва фантом. През септември 1992 г. около 200 души - потърпевши от град Казанлък, а се оказва, че има такива потърпевши и от цялата страна, се събират при следователя от Националната следствена служба и дават показания. Те получават уверение, че делото ще приключи до края на годината, става дума за 1992 г.
Следственото дело е N 57 по описа на Националната следствена служба, а делото е трябвало да се гледа в Софийски градски съд.
Уважаеми господин Червеняков, моите, а респективно това са въпросите и на моите избиратели, са:
Първо, приключено ли е делото, което се проточва вече четири години?
И второ, ще получат ли хората, внесли сумите, и лихвите по тях и ако да, кога това ще стане?
Благодаря Ви, господин министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Кисьов.
Господин министър, имате думата да отговорите на актуалния въпрос.
МИНИСТЪР МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Кисьов! Скоро обвиниха един министър, че надълго обяснявал. По двата поставени въпроса най-лесно е да Ви отговоря, че след извършената проверка по хода на следствено дело N 57 от 1992 г. по описа на Националната следствена служба, най-лаконичният отговор е по първия въпрос: делото не е приключено, по втория въпрос: средствата могат да си получат заедно с лихвите след приключване на следственото дело с внасянето му в съда, съответно произнасянето на съда с присъда и то ако се намерят достатъчно средства или суми по сметките на един от двамата обвиняеми по това дело, който е регистрирал фирмата едноличен търговец "Радослав Димитров" и чак тогава те могат да получат тези суми.
Но предполагам, че за Вас ще бъде по-интересно да проследим хода на това дело и бих желал да ви дам малко повече подробности.
По справката, която направихме в Националната следствена служба, се оказа следната обстановка:
Делото е образувано на 23 април 1992 г. от Столичната следствена служба срещу неизвестен извършител за извършването на убийство на две лица. Впоследствие делото е било иззето за доразследване от Националната следствена служба и в резултат на това, както и на проведените следствени действия, са разкрити и привлечени като обвиняеми две лица, а именно Валентин Петров Иванов и Пламен Дамянов Барнаков. В хода на разследването се установило, че срещу втория обвиняем - Пламен Иванов Барнаков, се води дело за измама на повече от 1300 лица. Използвайки преправени документи, той регистрира под фиктивно име еднолична фирма "Радослав Димитров" с предмет на дейност осигуряване на работа в чужбина. Като сключва трудови договори срещу сумата от 12 хил. лв., обвиняемият Барнаков се е ангажирал да поеме всички разходи за визи, документи и транспорт. По този начин чрез измама той се облагодетелства с над осем и половина милиона лева и разследването по делото е възложено на група следователи. Поради фактическа и правна сложност на следственото дело N 57 от 1992 г. Софийската градска прокуратура два пъти е продължавала срока на разследване, като е давала разрешение за това.
На 15 юни 1994 г. Барнаков и Иванов са привлечени окончателно като обвиняеми. Срещу Барнаков е повдигнато обвинение за измама в особено големи размери по чл. 211 във връзка с чл. 209 от Наказателния кодекс, за квалифицирано убийство с користна цел по чл. 116, точка 7 и 8 от Наказателния кодекс и за ползване на преправен официален документ по чл. 316 от Наказателния кодекс.
На 21 юни 1994 г. делото е изпратено в Софийската прокуратура с мнение за предаване обвиняемите на съд. При разследването се установява, че по същество е създадена пирамидална структура. Разпитани са над 1200 свидетели, правени са множество експертизи, открити са и са иззети инкриминирани вещи, включително и предмета на вещното укривателство. Обвинение за законопрестъпление е предявено на втория обвиняем в размер на 202 хил. и 100 щатски долара и 775 хил. лв.
На 14 ноември 1994 г., т.е. четири месеца по-късно, делото е върнато за доразследване. На 23 декември 1994 г. е съставено допълнително обвинително заключение. На 17 март 1995 г. Софийската градска прокуратура внася в съда обвинителен акт. Три месеца по-късно - на 19 юни 1995 г., Софийският градски съд връща за доразследване наказателно от общ характер дело N 184 от 1995 г. На 17 юли 1995 г. делото отново е изпратено от Националната следствена служба в Софийската градска прокуратура с мнение за съд и на 17 юли 1995 г. е внесено в съда с обвинителен акт. След още три месеца - на 11 октомври 1995 г., делото отново е върнато от съда на градската прокуратура, която го изпраща в Националната следствена служба на 5 ноември 1996 г. за доразследване.
Това са данните, които дават лаконичния отговор на първия въпрос - приключено ли е делото. Не, очевидно не е още приключено.
По втория въпрос мога да дам следните разяснения. Министърът на правосъдието не е оправомощен да упражнява контрол върху дейността на органите на съдебната власт и не бих могъл по никакъв начин да Ви отговоря кога измамените граждани ще получат сумите, с които са били ощетени. Това, според мен, би могло да стане едва след приключване на делото с влязла в сила присъда и да си възвърнат отнетите от тях вещи и то, пак бих посочил, под условие, че обвиняемият Барнаков разполага с пари или имущество, което би могло да покрие техните вземания.
Това са отговорите на двата поставени от Вас въпроса, благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Кисьов, имате думата, за да заявите дали сте доволен от отговора.
НИКОЛАЙ КИСЬОВ (независим): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър! Тук по-важно е не аз дали съм доволен от отговора, а дали потърпевшите, Вие казахте около 1500 души, са доволни от отговора.
Аз лично съм доволен от начина, по който Вие изложихте и вниманието, което сте отделили на отговора, за което Ви благодаря, но бих искал отново, за кой ли път българската общественост да разбере, че не е важно как ще си подготви министърът един отговор и как депутатът ще приеме този отговор, а е важно как работи нашата система - следствие, правосъдие, прокуратура. Ето в това, ако има някакво недоволство, е моето, предполагам и недоволството на нашите избиратели. Благодаря Ви за това, което поднесохте като отговор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Кисьов.
Актуален въпрос от народния представител Петър Георгиев към господин Минчо Коралски, министър на труда и социалните грижи, относно социалните помощи за българските роми и изпълнението на Постановление N 205 на Министерския съвет.
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми господа народни представители! В България вече отдавна се знае, че има сериозен проблем на гражданите, български роми, който е част от общите проблеми на страната. Той обаче има и своята специфика, тъй като голяма част от работоспособното население е с ниска грамотност, слаба професионална квалификация, живее при лоши битови условия и затова е засегнато най-силно от икономическата криза и структурната реформа и приложението на непопулярните мерки, които правителството полага за преодоляване на кризата.
Драстичната безработица някъде достига до 85 на сто в концентрираните ромски квартали, както и особено тежко е положението на малките общини. Ромите са без земя и нямат никаква възможност за препитание освен получаването на социалните помощи. Вярно е, че в последно време Министерството на труда и социалните грижи полага немалко усилия за приложение на програмата за временна заетост, макар и за временен срок да гарантира трудова заетост, но това се оказа недостатъчна мярка.
Приложението на редица други пилотни програми за квалификация, преквалификация и други не решават проблема на сигурна трудова реализация на трудоспособното население. Поради тежките социални условия на живот голяма част от подлежащите на задължително обучение деца не посещават училище. Не са редки случаите на несвоевременно изплащане на детските надбавки в някои общини. В особена тежка ситуация се намират значителна част от домакинствата на българските роми с повишаване цените на електрическата енергия, отоплителните материали и водата. Навярно ви е известно, че цели квартали с концентрирано ромско население отдавна не плащат електрическа енергия за домакински нужди поради липса на финансови средства. Чести са случаите с дни и седмици да бъдат наказани без електрическо осветление или, ако го имат, то е само да мъждука.
Известно ми е, че преди няколко дни излезе 205-о Постановление на Министерския съвет от месец август 1996 г. за целева социална защита и подпомагане на домакинствата с ниски доходи, както и за гарантиране безплатното ползване на електрическа енергия, вода и отопление. Зная, че извършената разяснителна работа от заместник-министъра госпожа Евгения Спасова в регионалните центрове и в това число с актива на ромите от страната даде възможност да се запознаем с това постановление. В Конфедерацията на ромите и в личните ми срещи с роми - активисти ми сигнализират, че в центровете за социални грижи хората се сблъскват с някои проблеми - бездушно отношение от страна на служителите, недостатъчно развита информация с цел подпомагане, разясняване на системата за целево социално подпомагане. Много хора не знаят как да постъпят и какво да направят за получаване на помощи.
Моят въпрос към Вас е следният: в немалко общини в последно време закъснява изплащането на социалните помощи, какъвто е случаят в град Шумен - от няколко месеца не са изплатени социалните помощи.
И второ, какви мерки взема Министерството на труда и социалните грижи за успешното реализиране на Постановление N 205 на Министерския съвет и Наредбата за социално подпомагане на семействата с ниски доходи? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Георгиев.
Господин министър Коралски, имате думата да отговорите на актуалния въпрос.
МИНИСТЪР МИНЧО КОРАЛСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Георгиев! Зададеният от Вас въпрос значително надхвърля онова, което беше изпратено до мен като министър от канцеларията на Народното събрание. Аз ще се опитам да отговоря на поставените от Вас и в момента въпроси, като, разбира се, очевидно ще се наложи едно по-подробно запознаване предвид на разширената тема.
На първо място, искам да започна с един бих го нарекъл методически въпрос дотолкова, доколкото много често на мен ми се налага да отговарям за дейности, които по закон са възложени на местното самоуправление. И обръщам внимание на чл. 11, т. 7 от Закона за местното самоуправление, където е казано, че социалното подпомагане е същностна дейност на общините, поради което не бих могъл, в съответствие с Правилника на Народното събрание, да отговарям за функции, структури и други поделения, които не са на пряко подчинение на Министерството на труда и социалните грижи. Нещо повече, то не носи отговорност за тяхната дейност съгласно действащото законодателство.
Независимо от това обаче Министерството на труда и социалните грижи положи изключителни усилия за пропагандиране и разясняване на Постановление N 205 на Министерския съвет за социална защита на населението свързана с увеличените цени на електроенергията, топлоенергията и горивата. До този момент процесите общо взето се развиват нормално дотолкова, доколкото анкетите, които се извършват по места, вече са приключили и голяма част от хората, подали молбите си, получават полагащите им се ваучери. Както вече имах възможност да съобщя и преди това, за осигуряването на тази програма от Републиканския бюджет са предвидени 2 млрд. 700 млн.лв. и до този момент ангажиментите към общините се изпълняват регулярно. На места обаче се срещат определени трудности с взаимоотношенията с поделения на Националната електрическа компания или на Топливо, свързани с осигуряването както на електроенергия, така на въглища, брикети и други неща, по които има подписано споразумение между двете министерства. Разговарям и с Министерството на търговията, за да може наистина тази целева помощ сега, а не след два или след три месеца да достигне до хората, особено що се отнася до доставката на въглища и брикети.
Същевременно по въпроса, който Вие зададохте за проблемите на компактните ромски общности, там, където има проблем с изплащането на електроенергията най-вече, а има и отделни случаи, свързани с неплащане на вода, заедно с НЕК ние сме разработили една пилотна програма, която ще даде възможност наистина проблемите на тези райони от населените места да бъдат разрешавани на базата на реалностите дотолкова, доколкото истина е, че ако проблемите сред ромското население наистина са тежки, но и там не може да се говори, че всички роми са бедни или че всички роми висят на ръцете на държавата. Струва ми се, че спецификата на тези отношения вътре в ромските общности ще бъде основният проблем, който ние трябва да пробираме, разработвайки тази програма. Ето защо аз се надявам на активното съдействие на ръководената от Вас организация, за да можем да бъдем полезни, от една страна, ние като правителство, респективно Министерството на труда и социалните грижи и Вие, като представител на тази ромска общност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Георгиев, имате думата да заявите дали сте доволен от отговора.
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ (ПГДЛ): Аз благодаря на господин министъра за отговора, който даде. Надявам се, че и за в бъдеще Конфедерацията на ромите в България и другите ромски организации ще взаимодействаме с Министерството на труда и социалните грижи за решаване на острите социални проблеми на ромското население в страната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Георгиев.
Актуален въпрос от народния представител Руси Статков към Минчо Коралски, министър на труда и социалните грижи, относно Правилника за приложение на Закона за защита на инвалидите.
Господин министър, като отговаряте на този въпрос и мен лично ме интересува много.
Имате думата, господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, колеги! Въпросът зададох преди няколко седмици и той беше свързан с това, че по Закона за защита на инвалидите, който ние приехме в края на миналата година, имаше изискване правилникът да бъде приет в шестмесечен срок.

И тъй като ние бяхме приели достатъчно важни за инвалидите законови решения, имаше един сериозен натиск от организациите на инвалидите и въобще от инвалидите към нас, народните представители, за това как се привежда в изпълнение законът и в тази връзка беше и моят актуален въпрос. Така че аз имам някаква информация за развитието на нещата, но сега ще очаквам министър Коралски да даде по-обстойна информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря ви, господин Статков.
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР МИНЧО КОРАЛСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Статков, дами и господа народни представители! Наистина този Правилник за прилагане на Закона за защитата, рехабилитацията и социалната интеграция на инвалидите е един документ с изключително важно значение за прилагането на самия закон, което произтича от самата структура на закона, която се характеризира с редица препратки както към правилника, така и към други нормативни актове, които трябва да бъдат създадени в изпълнение на неговите разпоредби.
Ето защо наистина след приемането на закона се получи едно закъснение, което се дължеше преди всичко на факта, че трябваше да бъдат разработени принципно нови постановки, които досега не се съдържат в нашето законодателство, а и в практиката, дотолкова доколкото вие знаете, че ние успяхме да приемем един Закон за инвалидите, който независимо от някои свои недостатъци, нормално е за всеки закон да има такива, залага една модерна тенденция, една модерна практика за обществени отношения, касаещи тази много важна част от гражданите на нашата страна.
След дълго обсъждане искам да кажа, че този труд за изработването на правилник беше извършен не само от Министерството на труда и социалните грижи, той беше извършен от всички организации на и за инвалидите, които са представени в Националния съвет за демографски и социални въпроси. И аз използвам възможността от трибуната на Народното събрание да им благодаря за тяхната подкрепа - на видни български учени, занимаващи се с тези проблеми - дотолкова доколкото това наистина е един плод на съвместна работа и правилникът, който беше приет с Постановление N 269 от 1 януари 1996 г., е струва ми се един консенсусен документ, в който се залагат изключително важни права на инвалидите и отговорности на обществото към тях, като се започне с това, че най-сетне там се уреждат дълго очакваните от инвалидите, техните предприятия и кооперации държавни поръчки, за да може да се гарантира правото на труд на тази наистина в много тежко социално положение социална група. Предвидени са редица придобивки за майките, които отглеждат деца-инвалиди, възможности за подпомагане, за социална интеграция на инвалидите, свързана с оставането им в дома, и редица други постановки, които на практика би трябвало да бъдат гарантирани от фонд "Рехабилитация", който, знаете, че съгласно този закон трябва да ангажира 1 процент от брутния национален продукт. Министерският съвет също така определи представителните организации, които влизат в този съвет по въпросите на инвалидите. Приет беше Правилникът за работата на фонда, така че се надявам, че след приемането на бюджета за 1997 г. ние ще разполагаме с един достатъчен инструментариум, който да ни позволи да започнем работата по практическото приложение на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря ви, господин министър.
Господин Статков, имате думата да заявите дали сте доволен от отговора.
РУСИ СТАТКОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри, колеги! Естествено това, което вълнува всички нас, авторите на закона, разбирам, че е наложило допълнителни разговори и допълнителни обсъждания със заинтересованите страни за намиране на най-добро решение за правилника. Приемам информацията, но оставам с настойчивостта на нас, в това число и господин Куртев като съавтор и на всички други, разбира се, и на министерството в лицето на господин Коралски, настойчивост за търсене на най-добрите решения.
Уверен съм, че досегашният ход и работата на правителството и министерството в тази посока ще дадат желаните резултати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря.
Господин министър, следващият, който ще ви пита по същата тема в нарушение на Правилника за организацията и дейността на народното събрание, ще бъда аз. Ако няма правилник за прилагането на закона.
МИНИСТЪР МИНЧО КОРАЛСКИ: Господин председател, искам да ви подаря един правилник към закона. Заповядайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря.
Актуален въпрос от народния представител Руси Статков относно компенсирането на ръста на цените на електроенергията, водата и парното отопление към господин Минчо Коралски - министър на труда и социалните грижи.
РУСИ СТАТКОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, господа министри, колеги! Мисля, че този въпрос вълнува изключително много български граждани. Бих искал да аргументирам поставянето му - то е свързано със социалната политика, която в момента се провежда, възможностите за социално подпомагане и по-конкретно за социална защита.
Очевидно предприетите мерки от правителството, изразени в Постановление 43 от миналата година и в Постановление 205 от тази година, свързани с целевата защита, се базират на една политика, свързана с търсене на максимални ресурси за защита на най-рисковите групи, на най-бедните в България. В този смисъл ефективното провеждане на тези постановления е от изключително значение, от жизнено значение за тези социални групи, разбира се, и за нас, техните избраници.
По личните наблюдения, които имах в момента на поставянето на този проблем, бях разтревожен от няколко факта.
На първо място, от това, че една немалка част от структурите на "Социални грижи" в столицата преди всичко, а и в други части на страната, не бяха проявили необходимата настойчивост за изясняване на проблемите и своевременното провеждане особено на Постановление 205.
На следващо място, мен ме разтревожи в онзи етап на поставяне на проблема взаимодействието, което трябва да бъде осъществено между различните институции - не само министерства, а и регионални структури, по-точно ефективното взаимодействие, за да може да бъде реализирано по най-добрия начин постановлението.
И не на последно място, това, което вече имам информация, че министерството прави, опростяване на отделните изисквания по отношение на документацията с оглед несъздаването на една по-сложна система, която да възпрепятства имащите право да получат такава социална защита.
Така че сега с интерес ще изчакам информацията на министър Коралски. Разбира се, мисля, че не само аз, а и всички колеги и български граждани, които се нуждаят от социална защита.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС ЖЕЛЕЗЧЕВ: Благодаря ви, господин Статков.
Имате думата, господин Коралски.
МИНИСТЪР МИНЧО КОРАЛСКИ: Господин председател, уважаеми господин Статков, дами и господа народни представители! Целевата защита за компенсиране на повишените цени на електрическата енергия и другите енергоносители действа от месец март 1995 г. Основният принцип е приоритетно подпомагане на социално слаби групи от населението след заплащане на разходите за енергия, чрез допълване на доходите на домакинствата до размера на диференцирания минимум.
С оглед да се отговори на измененията в действащата методика, които доведоха до нарастване цените на енергоносителите, този механизъм беше актуализиран с Постановление N 205 от 15 август 1996 г. Приета беше нова наредба за целево подпомагане на домакинства с ниски доходи и на социални заведения на бюджетна издръжка при ползване на електрическа енергия, топлинна енергия, горива и вода за битови нужди. Тя съдържа следните нови моменти:
- диференциация на помощта според вида на отоплението;
- безкасово предоставяне на помощта чрез удостоверения (ваучери), което ще гарантира натуралния характер на подпомагането и ще облекчи контрола върху целевото изразходване на помощите;
- въвеждане на нов вид целева помощ при ползване на вода, тъй като повишените й цени създават все по-големи затруднения за домакинствата, особено в някои региони;
- повишаване размера на нормативите за подпомагане при ползване на енергия от 90 на 100 от нормативно определената за средно потребление на домакинство, с оглед на това, че тези нови, по-високи цени наистина стават непосилни за по-нискодоходните групи.
По този начин се осигурява по-високодоходна граница, даваща право на подпомагане, и се разширява кръгът на лицата, имащи право на целева социална защита.
По предварителни разчети се очаква общият брой на правоимащите да нарасне от 9 на 19 на сто от домакинствата в страната или това са от 128 хиляди на около 530 хиляди случая на подпомагане. Сред подпомаганите категории ще попаднат всички домакинства, получаващи гарантирани месечни помощи по Правилника за социално подпомагане, двучленни и едночленни домакинства на пенсионери, съответно под или около средната пенсия, домакинства на работещи с доходи, близки до минималната работна заплата, а в някои случаи - и до средната, домакинства с доходи от обезщетения за безработица.
Целевата социална защита за потребената енергия, горива, вода за битови нужди получават и постоянно живущите лица в социални заведения, които са около 57 хил. души.
С актуализирания държавен бюджет за второто полугодие на 1996 г. бяха предвидени допълнителни средства, като общата сума по фонд "Целева социална защита" в бюджета е фиксирана на 2 млрд. и 700 млн. лева. В резултат на договореност с "Топливо" АД е налице готовност за осигуряване на допълнителни количества горива за социални заведения, както и готовност от страна на Комитета по горите и горската промишленост да предоставят около 30 хил. куб. м дърва безплатно. Това е една традиция, която се базира на взаимоотношения между Министерството на труда и социалните грижи и Комитета по горите.
От общинските центрове за социални грижи е организирано откупуването на сечище от горските стопанства, както и отсичане, рязане и транспортиране на дърва за огрев. Сключени са и договори за доставка на нафта, въглища и дърва чрез авансово заплащане. Разбира се, тук се връщам към проблемите, които се посочиха по повод на писането на господин Георгиев, че наистина в някои региони все пак подобни договори не са налице. И аз апелирам към съответните структури по места, към Националната електрическа компания и към "Топливо" да пристъпят към сключването на тези договори със съответните общини, за да може да се реализират добрите намерения на Постановление N 205, още повече, че се касае за изплащане чрез ваучери, които са гарантирани със средства от държавния бюджет.
Министерството на труда и социалните грижи е осигурило средства за разгласа, отпечатване на плакати - диплянки, които са поставени на видни места в касите за заплащане на електрическа и топлинна енергия, пощенските клубове, клубове на пенсионери, по-големи предприятия, организации и на други обществени места. Проведени са областни съвещания за практическо прилагане на Наредбата за целева и социална защита във всички области с участието на ръководителите на центрове за социални грижи, главните счетоводители и специалистите на звената "Информационно обслужване", както и представители на съответните фирми за "Електроснабдяване", "Топлофикация", "Горива и строителни материали". В някои области са организирани съвещания с кметовете на общини. Разкрита е постоянно действаща приемна на ул. "Триадица" 2 в столицата и временни приемни в областните управи, където граждани и други организации ще получават консултации по всички въпроси, свързани с целевата социална защита от експерти на Министерството на труда и социалните грижи.
В отделни общински центрове за социални грижи ще присъстват и наблюдатели от Министерството на труда и социалните грижи, които ще следят за осигуряване правата на гражданите по наредбата. Организирани са контролни проверки от Министерството на труда и социалните грижи по осигуряване на необходимата разгласа сред населението, наличието на необходимите документи и правилното прилагане на наредбата.
Считам, че създадената организация по прилагане на Наредбата за целева социална защита създава социални гаранции за най-нискодоходните групи от населението.
По повод на това, че и Вашият въпрос беше разширен повече от зададения, аз искам да обърна внимание на следното. Системата, която изисква събирането на една широка по обем информация от лицата, които желаят да бъдат подпомагани, не се прави, за да се затрудни процесът, а за да се дадат гаранции пред обществото, че тези ограничени средства, които държавата и правителството в един такъв труден момент е намерило, ще отидат именно в хора, които действително се нуждаят от това.
Аз обикновено си позволявам да се шегувам, че ако толкова данни се искаха и от хората, които създават банки, вероятно банковата система щеше да бъде в по-добро положение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС ЖЕЛЕЗЧЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Статков, имате думата да изразите Вашето становище по отговора.
РУСИ СТАТКОВ (ПГДЛ): Господин председател, господа министри, колеги! Ние чухме част от тази информация, която е свързана с един изключително важен проблем, а именно социална защита на най-бедните в страната.
Аз съжалявам, че господин Коралски не поднесе и по-широка информация. Разбира се, и времето е малко, а и той сам каза, че в съответните служби има предоставена такава, която е свързана с възможностите, правата на хората и съответно улесненията, които се предлагат по повод на осъществяването на тези права.
Бих искал, господин министър, най-категорично да изразя своето мнение, предполагам и на колегите, че имаме достатъчно кадри и достатъчно щатни държавни служители в системата на социалните грижи и те трябва да бъдат действително на висотата на своите задължения да проведат това постановление. Защото и Вие сам казахте, че на някои места това не става. За София го избегнахте, бих казал, може би мълчаливо. Аз считам, че след като държавните служители са ангажирани в това, което трябва да вършат, те трябва да го вършат наистина по закона и по смисъла на съответните нормативни актове.
И на следващо място, аз мисля, че Вие сте този, който трябва най-настойчиво от Министерския съвет да изисква и от другите министерства съответното съдействие, за да се отстоява и провежда това, което е записано в Постановление N 205, респективно за регионалните структури на енергетиката и т. н.
Имате нашата подкрепа в това отношение. Ние считаме, че всякакви други пропагандни изявления - да спасяваме хората, в момента не са меродавни. Имаме нормативен документ, имаме конкретни възможности. Трябва да се действа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС ЖЕЛЕЗЧЕВ: Благодаря Ви, господин Статков.
Има думата министър Коралски.
МИНИСТЪР МИНЧО КОРАЛСКИ: Господин Статков, аз наистина благодаря за това, което го отправяте като препоръка, но не го разбирайте като едно непрекъснато повтаряне на днешния ден на този факт. Това не са държавни служители в смисъла служители на централната администрация или на регионални служби на Министерството на труда и социалните грижи. Това са общински служители и тези общински служители са пряко подчинени на кметовете и на съответната общинска управа.
Така че това, което ние правим, се изразяваше в една много широка подкрепа от страна на министерството. Ние поискахме близо 2 млн. лв. допълнително за командировки, за да могат нашите хора да обиколят цялата страна. Мисля, че това е факт, който беше посочен от господин Георгиев.
Нещо повече, за да облекчим работата на общините, ние дадохме възможност от квотата за временната заетост да бъдат наети допълнително хора с подходящо образование, за да може този процес да върви по-бързо и да подпомогнем общините, които на практика би трябвало да се натоварят.
Така че в тази връзка всичко онова, което е в рамките на възможностите на Министерството на труда и социалните грижи, сме го правили. Вероятно има и пропуски. Но все пак апелирам към общините да приемат, че тяхната работа все пак е основната, която трябва да бъде извършена, а съдействието на министерството те ще го имат във всеки случай, независимо от това дали се касае за София или за някой друг град. Както виждате, ние открихме приемна специално заради София, но това не означава, че сме поели ангажимента на софийската администрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС ЖЕЛЕЗЧЕВ: Благодаря Ви, господин Коралски.
Поради отсъствие от залата на народните представители Емил Капудалиев и Николай Кисьов, преминаваме към актуалния въпрос от народния представител Муравей Георгиев Радев относно данъчната преференция за закупени държавни съкровищни бонове до 23 април 1996 г.
Имате думата, господин Радев.

МУРАВЕЙ РАДЕВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Разпоредбата на чл. 13, ал. 6, т. 3 от Закона за данъка върху общия доход, съгласно която закупените държавни съкровищни бонове се приспадаха от облагаемия доход на лицата, е отменена със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка върху общия доход, считано от деня на влизането на закона в сила, тоест от 23 април 1996 г.
Закупените до тази дата държавни съкровищни бонове се приспадат на общо основание от облагаемия доход на физическите лица по чл. 13 от закона, като данъчните органи тук вече обвързват действието на тази точка с изискванията на ал. 8, т. 5 от същия член на закона, за притежаване на същите бонове не по-малко от четири месеца през данъчната година (данъчната година, повтарям).
По тази причина това облекчение не се предвижда в утвърдения образец на данъчната декларация. Дадени са указания изобщо тази данъчна преференция да се счита отменена не от 23 април, от когато влиза в сила законът, а от 1 януари 1996 г. Пренебрегва се обстоятелството, че данъчната година не приключва на 23 април, а на 31 декември. Дотогава има достатъчно време закупените бонове преди 23 април 1996 г. да останат собственост на съответните лица, а със стойността на боновете, били собственост на физическото лице най-малко четири месеца през данъчната година, съответно ще се увеличи облагаемият доход и това е повече от ясно.
Въпросът е пределно ясен и няма място за произволни тълкувания във вреда на лицата, закупили бонове през настоящата година.
Моля Ви, господин министър, да обясните:
1. Защо данъчните органи погрешно тълкуват законови разпоредби и ощетяват определена категория данъкоплатци?
2. Какви разпореждания сте дали или ще дадете, за да се спазва точно Законът върху общия доход. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС ЖЕЛЕЗЧЕВ: Благодаря Ви, господин Радев.
Имате думата, министър Костов.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ползването на посоченото данъчно облекчение за покупка на дългосрочни съкровищни бонове се обвързваше от закона с разпоредбата на чл. 13, ал. 8, т. 5, тоест това е условието тези съкровищни бонове да бъдат собственост на лицата за срок не по-малък от 4 месеца в течение на годината.
Отмяната на това данъчно облекчение беше извършена и е в сила от 22 април т.г. Считам, че след посочения срок - след 22 април - не може да се ползва норма, която е отменена, която на практика не съществува в правния мир. Разбира се, това поставя на практика за текущата финансова година условието, че не може да се ползва това данъчно облекчение, тъй като нормата, която е давала облекчението, не е действала за срок повече от четири месеца, тя е действала за по-малко от четири месеца. Считам, че е правилно да не се допуска прилагането на една норма, която не съществува.
Не бива да забравяме обаче, че доходът по тези дългосрочни съкровищни бонове на практика не се облага. Той не се включва в облагаемия доход и тези лица, които са инвестирали в такива ценни книжа, няма да плащат данъци върху дохода, който са получили на основание на все още съществуващото облекчение в закона.
Смятам, че с това давам достатъчно ясен отговор. Като цифрово изражение разликата в двете виждания - прилагане на една норма, която не съществува, както предлага господин Радев и неприлагане на несъществуващи норми - в цифрово изражение разликата е около 1 млрд. и 200 млн. лева данъци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС ЖЕЛЕЗЧЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Радев, имате думата да изразите Вашето становище по отговора.
МУРАВЕЙ РАДЕВ (СДС): Господин министър, аз уважавам във Вас специалиста и съм длъжен да кажа, че уважението ми към Вас с всеки отговор намалява, защото Вие чудесно знаете колко аз съм прав и колко Вие не сте прав.
Вие говорите за тълкуване на закона. Господин министър, спазвайте закона, не го тълкувайте! Има кой да тълкува закона. Тълкува го друг орган, не Вие. Вие трябва да го изпълнявате, господин министър.
Вие ще бъдете прав само и единствено тогава, когато календарната година приключи на 23 април. Тогава! Разбирате ли? Но тя приключва на 31 декември и никъде не е казано, че в този период Вие имате право на подобни тълкувания. Тази норма никой не я е ограничил до 23 април. Разбирате ли това? На Вас Ви казват: четири месеца в годината. Вие бяхте прав само тогава, ако бяхте променили закона и го бяхте върнали със задна дата да важи от 1 януари. Тогава нямаше да споря с Вас. Но законът не променя календара - годината свършва на 31 декември и всяко едно лице, купило в периода от 1 януари до 23 април такива държавни съкровищни бонове, има всичките изгледи четири месеца в тази календарна година, данъчна календарна година, да изпълни условието, за да му бъде признато това като преференция.
Господин министър, съжалявам, че Ви го казвам, но това е единствената останала законова преференция за частния собственик от рода на едноличен търговец. Не само законодателно, Вие с административни и извънзаконови мерки посичате този частен бизнес и това е едно от най-големите престъпления въобще на Вашето управление.
Аз Ви моля да разберете, че това ведомство, което оглавявате, има нужда от пазене на авторитета му. Не погазвайте тези закони. Точно Вие трябва да бъдете човекът, който да пази авторитета, а с такива актове Вие го правите равен на нула.
И Ви моля: отменете това, което правите, защото всеки един съд, когато бъде сезиран от лицата, които са ощетени, просто ще Ви осъди. Но не стигайте дотам да бъдете съдени. Просто променете тази Ваша разпоредба, защото тя е откровено закононесъобразна. И аз съм убеден, че Вие знаете, че е така това, което казвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС ЖЕЛЕЗЧЕВ: Благодаря Ви, господин Радев.
Има думата народният представител Николай Петров Кисьов да развие актуалния си въпрос относно неизплащане на наеми от Данъчно управление за наети помещения в град Дупница, към министъра на финансите Димитър Костов.
НИКОЛАЙ КИСЬОВ (независим): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Въпросът ми е продиктуван от желанието на членовете на еврейското дружество "Шалом" - град Дупница да получат най-после полагаемите им се суми от помещения, дадени на данъчната служба в Дупница.
Уважаеми господин министър, от началото на 1996 г. не се изплаща наем на наети помещения в размер на 26 стаи в град Дупница на дружество "Шалом". Многократните опити на дружеството и сезиране за изплащане на дължимите суми, които са смешни от гледна точка на сегашната икономическа ситуация в страната, бих казал и символични, не доведоха до никакви резултати. Недопустимо е, господин министър, да се използват толкова много стаи и да не се изплаща полагаемият наем за времето от март 1996 г. до ден днешен. Забележете, става дума, че наема не си плаща данъчната служба. Какво тогава да си мисли обикновеният избирател, когато трябва да плаща наемите на една институция, която самата забравя своите задължения.
Моля господин министър от Ваша страна да се изясни въпросът защо досега не са изплатени законните наеми на дружеството "Шалом" и докога ще продължава това положение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Кисьов.
Господин министър Костов, имате думата да отговорите на актуалния въпрос.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР КОСТОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин Кисьов! Данъчната служба в град Дупница действително ползва помещения - реституирана собственост на дружество "Шалом". Договореният наем е заплащан редовно. За периода, който Вие посочвате във Вашия въпрос, наемът наистина е заплатен с известно закъснение поради затрудненията в бюджетното финансиране.
Данъчната администрация също е на бюджетна издръжка, както и всички други държавни учреждения и разходите, свързани със заплащането на наема, създават допълнителни затруднения в тяхната издръжка. Именно поради това нееднократно са отправяни искания до кмета на община Дупница за предоставяне на подходящи помещения за нуждите на данъчната служба в град Дупница, но въпросът до настоящия момент за съжаление не е решен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Кисьов, имате думата да заявите дали сте доволен от отговора на вашия въпрос.
НИКОЛАЙ КИСЬОВ (независим): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър! Имаше един единствен вариант, при който аз щях да кажа: да, доволен съм, ако отговорът беше такъв: към днешна дата наемните задължения са платени. Преди две седмици 200 души от дружество "Шалом", събрани на една много интересна конференция - не вярвам да са излъгали мене и моя колега от Нова демокрация доктор Орлин Драганов, - казаха, че от месец март включително до месец септември включително наемите не са платени. Два дни преди днешното питане ние се обадихме на ръководството на дружество "Шалом", което отново потвърди, че наемите не са платени. В такъв случай аз не мога да бъда доволен от отговора, с който вие се опитвате да заблудите 200 души от дружество "Шалом". Ще бъда доволен - пак ви казвам, господин министър - ако вие кажете: наемите са платени. Не го увъртайте и моля ви Данъчна служба - Дупница да си плати веднага дължимото към дружество "Шалом", защото това е единственият източник на това дружество за издръжка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Актуален въпрос от народния представител Иван Будимов към Илчо Димитров - министър на образованието, науката и технологиите, относно организацията и управлението на дейността по социално-битовото обслужване на студентите.
ИВАН БУДИМОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! След едногодишно стопанисване на Студентския град от преобразуваното ЕАД "Студентски столове и общежития" рухнаха надеждите на академичните ръководства и студентите за положителна промяна в стопанисването и ползването на общежитията и Студентски град като цяло. За цяла една година предприятието не можа да изготви бизнеспрограма и фирмена политика за стопанисването на Студентския град. Противно на всяка логика и на световната тенденция за намаляване нивата на управление ЕАД "Студентски столове и общежития" прие тромава и раздута структура. Проведоха се конкурси за ръководни кадри, при които професионализмът нямаше никакво значение. Кадровият подбор не почива на професионализъм, а на приятелски и самообвързващ принцип. В борда на директорите студентите се представляват от двама студенти, представляващи организации, които нямат изградени структури във висшите учебни заведения, тоест студентите нямат реално представителство в управлението.
Мизерните условия в студентските общежития са причина стотици от най-добрите студенти да се откажат от правата си и доброволно заплащат високи цени за частни квартири, а даже някои се отказват от обучение.
Главна причина за лошото стопанисване и нецелесъобразното разходване на средствата е липсата на финансов контрол по отпусканата държавна субсидия от години наред. От Министерството на финансите бюджетните средства се превеждат директно в предприятието без последващ контрол. Министерството на образованието, науката и технологиите и висшите учебни заведения до този момент не знаят нищо относно движението и разходването на паричните средства. Държавата отпуска дотация не за реално заето студентско легло, а и за свободните места, за технически неизползваемите места и за така наречените трети и четвърти неизползваеми места между студентските семейства.
Една справка на АЕД "Студентски столове и общежития" - Дирекция София, показва, че към 6 май 1996 г. свободните легла са 1967, неизползваемите легла - 3317, а реално заетите места са 20 165. Налице е безразборно теглене на държавни средства.
Уважаеми господин министър, на свободния леглови фонд ЕАД "Студентски столове и общежития" настанява нестуденти за нощувки, което представлява реална опасност за постоянно живущите. Ежедневните разбивания на стаи и кражбите трябва да безпокоят всички ни и да не затваряме очите си пред реално съществуване на организирана престъпност в Студентския град. Вузовските ръководства и живущите в Студентския град бяха потресени от терористичния акт на 14 април 1996 г., когато избухна бомба в ниското тяло на бл. 13 и само по щастливо стечение на обстоятелствата нямаше човешки жертви. Материалните щети възлязоха на стотици хиляди лева. Незаконно и в противоречие с действащата Наредба N 3 от 5 април 1994 г. ЕАД "Студентски столове и общежития" в около 500 жилища да настанява свои служители, хигиенисти, бармани, спортисти, секретарки и други, а в същото време - обърнете внимание - от 1993 г. е забранено на вузовските ръководства да настаняват временно млади научни работници и преподаватели.
Само една справка, уважаеми господин министър. Вижте какви хора има настанени в студентските общежития: Георги Шоевски - съдържател на дискотека, Милена Бойкова - от Министерството на финансите, Татяна Танева - бивш служител в ръководните структура на ДКМС, Димитър Марков - също бивш служител в ръководните структури на ДКМС. Още по-интересно - Ценка Кътева - безсрочен, а тя е пенсионерка. Искам да ви кажа и нещо друго: всички тези заповеди са безсрочни и са настанени от "Студентски столове и общежития", без те да имат това право. Има хора в Студентския град, които обитават 15, 20 и повече години. В същото време те притежават жилища в София и в провинцията и по този начин от държавния бюджет се крадат - директно казано - милиони, милиони лева.
В последните няколко месеца се наблюдава и следният прецедент. Въпреки забраната от страна на министъра, ръководството на "Студентски столове и общежития" си позволява изземване на функциите от ВУЗ и издава настанителни заповеди на псевдостуденти. Над 1000 човека, уважаеми господин министър, са настанени, без да имат нищо студентско в себе си, без да бъдат никакви студенти.
Искам и на още едно нещо да обърна внимание. На територията на Студентския град няма нито едно кино, библиотека, специализирани университетски книжарници или ателиета за битово обслужване. За сметка на това обаче в изобилие са денонощни барове и магазини, в които се продава алкохол - в самите блокове.
ОРЛИН ДРАГАНОВ (от място): И хероин.
ИВАН БУДИМОВ: Срещу нищожни наеми в търговските обекти, които са държавна собственост и са отдадени под наем от ръководството на "Студентски столове и общежития", студентите пазаруват с около 30 на сто по-скъпо, отколкото в другите райони на София, включително и в центъра на столицата. Тоест върти се бизнес, бизнес с нашите деца, на които ние разчитаме да изведат България от това окаяно положение.
Академичните ръководства нямат права за контрол, а те са ги искали много пъти от вас, господин министър. Министерството на образованието, науката и технологиите има такива права, но за съжаление не се възползва от тях.
Във връзка с всичко това искам да ви попитам: господин министър, какви мерки ще предприемете за запазване целостта на Студентския град и използването на общежитията по предназначение и смятате ли, че възлагането на управлението и стопанисването на студентските общежития директно на висшите учебни заведения - като казваме, че там трябва да бъде отделен бюджетът, а не да се изсипят парите като в пясък в това дружество "Студентски столове и общежития" - ще доведе до решаването на сериозните проблеми, които стоят пред студентите и техните родители?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин министър, имате думата да отговорите на поставения въпрос.
МИНИСТЪР ИЛЧО ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, господин Будимов! Аз се радвам, че този въпрос е поставен пред парламента, тъй като е добре парламентът да вземе отношение и да съдейства за решаване на проблеми на Студентския град, който и за нас е едно национално богатство и една от задачите на министерството е да направи така, че това национално богатство да бъде и запазено, и ползвано по предназначение.
В питането на господин Будимов има поставени доста тревожни констатации за управлението на Студентския град, за това как се използва той. Повечето от тези констатации се споделят и от министерството. Някои факти, които той допълнително изложи тук, ще помоля да ги даде, за да мога да ги проверя.
Искам да кажа, че от една година създаденото ЕАД "Студентски столове и общежития" има между другото тази задача - да спре разрухата и корупцията, която е налице в Студентския град. Няма да говоря за това колко трудно се решават някои задачи при съществуващите финансови възможности на държавата, на министерството и на акционерното дружество.
През тази година, до края на октомври все пак са извършени ремонти за над 90 млн. лв. Има справка към отговора, може би ще се види. Беше направена оценка на правното състояние на имуществото и нова методология на счетоводното отчитане.
В Правилника за управление на акционерното дружество е залегнало условието всички ръководни кадри да се приемат с конкурс. По такъв начин се назначават директорите в София, Благоевград, началници на управление, главни счетоводители и други кадри. Не мога да кажа, че за всички съм проверил дали точно са спазвани, дали не е имало някакви други влияния, но това са принципите, по които се формира кадровата политика. Тук имаше един упрек за един началник управление. Всъщност той е възстановен, тъй като съдът го е върнал на работа, това е ясно.
Вярно е, че не можем да се справим с броя на неправоимащите в Студентския град. Естествено там има хора от самото предприятие, които живеят в Студентския град. Но трябва да ви кажа, че по статута на Студентския град нямат право да живеят там и млади научни работници, преподаватели нямат право да живеят по статута му. Но ние продължаваме да поддържаме. Над хиляда души живеят сега млади научни работници и преподаватели, заедно със служители от системата, тъй като повечето са настанявани далеч преди да е създадено акционерното дружество. Но за съжаление ние се съобразяваме с факта, че млади научни работници при сегашните условия е изключително трудно да си осигурят квартира и да плащат свободни наеми и търпим това състояние.
Съгласно Закона за висшето образование е подготвен нов подзаконов нормативен акт, който ще внесем в Министерския съвет, в който се определят условията и редът за стопанисване и ползване на студентските общежития. В Министерския съвет е внесен проект за Закон за запазване целостта и неприкосновеността на Студентския град "Христо Ботев". Ние очакваме в най-скоро време Министерският съвет да го приеме, за да го внесем в Народното събрание.
И трето, което е по-важно, аз ще отговоря и на другия въпрос, свързан с тази тема. В момента, след като протичат едни преговори със студентите, т.е. през втората половина на ноември ние се готвим за едно цялостно обсъждане със Съвета на ректорите, с представители на студентите, едно обсъждане на начина на управление на Студентския град. Става дума за този въпрос, който много се дискутира - дали да бъдат към университетите или да бъде централизирано управлението им. Трябва да кажа, че и сега част от общежитията са предадени за стопанисване от университети.
ИВАН БУДИМОВ (от място): Това е само Софийският университет.
МИНИСТЪР ИЛЧО ДИМИТРОВ: Не, дадохме и на Бургас това решение. Но ние не сме поставили никакво условие на това обсъждане. Ние сме казали, че обсъждането може да реши да се запази централизацията, ако се сметне за полезна; може да реши изобщо да преминат всички общежития към университетите, или пък да приеме някаква средна система.
Искам да ви уверя, господа депутати, че в света, в развитите страни, в напреднали страни включително, хайде да не казвам, че може би ще сбъркам, получаваха информация, в развитите страни има и централизирана система на студентски общежития. Въпросът е да работи добре, да се прецени коя система работи добре.
Именно с това мисля, че най-добре ще отговоря на вашите въпроси, господин Будимов, с тези документи, които готвим, казах - подзаконовия нормативен акт за условията, за реда, стопанисването и ползването, законопроекта за запазване на Студентския град и преди всичко решението за това коя система на управление ще се възприеме, което смятаме до края на годината да го решим, за да може в новия бюджет средствата да отидат направо към тези, които ще стопанисват града. Мисля, че отговарям най-вече на тези ваши препоръки, голяма част от които са приемливи.
Бяха направени проверки в някои от тези общежития, стопанисвани от отделни институти.
ИВАН БУДИМОВ (от място): Ревизии или проверки?
МИНИСТЪР ИЛЧО ДИМИТРОВ: Да, ревизии. Ревизията се оказа една сложна система, за съжаление, в сегашните условия, много сложна система, да не навлизам в тази тематика.
Но да кажа, че някакви непосредствени резултати от проверката има, бих преувеличил.
В заключение бих апелирал към депутатите от Народното събрание, като вярват в желанието ни да намерим решение за запазване, пак ще кажа, и правилното използване на Студентския град, да подкрепят онези документи, които ще влязат в Народното събрание, подготвени с тази цел.
Конкретните въпроси, които се поставят в края на питането:
1. Какво ще предприемете за запазване целостта на Студентския град? Мисля, че отговорих.
2. Във връзка с използване на общежитията по предназначението им и възлагане управлението и стопанисването на студентските общежития. Аз ви казах, че до края на годината ние ще имаме становище, което ще бъде утвърдено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря ви, господин министър.
Господин Будимов, имате думата да изразите отношението си към отговора на въпросите.
ИВАН БУДИМОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър! Искам да поставя няколко уточняващи въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Уточняващи въпроси не може да поставите, защото не е питане.
ИВАН БУДИМОВ: Добре, ще изразя своето становище.
Имаше органи в Сметната палата, която проверява и неизпълнението на бюджета и може много лесно да провери дали средствата отиват по предназначение.
Искам да ви кажа следното. На 20 настанени студенти, уважаеми господин министър, се пада по една щатна бройка. Вижте какъв надут щат на това ЕАД "ССО"! И да видите какви хора са сега. Това е много интересно. Тези хора се самокомандироват за Германия и Америка за сметка на парите на студентите да обменят опит.
След това. Председателят на Борда на директорите, взима една доста солидна заплата, е вашият парламентарен секретар, и оттук взима заплата, естествено, като парламентарен секретар, господин Николов.
Изпълнителен директор - Миревски - е бивш кмет на община "Студентска", 1970-1980 г. След това пък е първи секретар на Общинския комитет на БКП на община "Слатина".
Член на Съвета на директорите е и студентът Иван Тодоров Модев - син на председателя на групата общински съветници от БСП в Столична голяма община и бивш първи секретар на Общинския комитет на БКП на община "Подуяне". Българският студентски съюз, когото той оглавява, именно председателстван от Иван Модев, е наел четири търговски обекта с комерсиална, със стопанска цел на територията на Студентския град. Това са блок 59, блок 41. Много лесно е да се направи справката.
Господин министър, вижте какво се получава. Непрекъснато навън се тръби, че увеличението на цените на общежитието било за сметка на горивото, за сметка на разходите и т.н. Но вижте какво става: от всяко едно легло 13 лв. от цената, която плаща студентът, отива за заплата на служителите от ЕАД "Студентски столове и общежития". Предвижда се тези пари за 1997 г. да станат 23 лв. Аз ще ви дам справката, господин министър, няма проблеми. Като, обърнете внимание, командировките се увеличават 400 на сто. И затова аз казвам, че средствата, предвидени за "Студентски столове и общежития", не се използват по целесъобразност.

И още нещо, уважаеми господин министър. Средно за студент - държавна поръчка от 15 ноември наемът става 1500 лв. на месец. Средно за студенти - платено обучение става около 2500 лв. на месец. А за аспиранти и млади научни работници - семейни говоря, става около 12 хил.лв. на месец. Това, което е равностойно на заплатата.
Ето защо аз изразявам своето задоволство от отговора Ви по принцип - че ще направите всичко възможно за запазване целостта на Студентския град като едно национално богатство, но в същото време искам да изразя своето незадоволство от това, че не достигнахте до същинските проблеми на това ЕАД "Студентски столове и общежития". Бръкнете там! Бръкнете там! Аз нямам право да Ви напътствам или нещо друго, но ще видите каква корупция, какви нарушения, какво изтичане на държавни пари, които отиват на друго място.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Будимов.
Искате думата ли, господин министър? Заповядайте!
МИНИСТЪР ИЛЧО ДИМИТРОВ: Аз се извинявам, че пак ще взема думата. По всички конкретни неща ще ги проучим и ще проверим.
Мисля, че дадох известно обяснение, че ние се готвим да извършим промяна в самата система на управление на Студентския град. Споменатото акционерно дружество съществува от година и нещо. Така че за онова състояние, в което сега се намира Студентският град, не бива да хвърляме вината върху него. Корените са по-големи. Важното е да извършим необходими промени и да ги утвърдим по правилника.
И трето - за конкретните случаи, за члена на Борда на директорите, мисля, че нито един от тези хора, които се споменаха, каквото и положение да заемат - за никой от тях няма някаква причина да не бъдат в този борд. Защото по този начин бих могъл да кажа аз някои неща пък какви бяха преди. Така че няма някаква причина. А това, че някой ще ги харесва или няма да ги харесва - е друг въпрос. Но не трябва да допуснем те да използват положението си за лични, користни цели - напълно съм съгласен с Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Давам думата за процедура на господин Калчо Чукаров.
Господин Чукаров, само да не е процедура, която изисква гласуване, защото 29 души са в залата.
КАЛЧО ЧУКАРОВ (НС): Няма да изисква гласуване, господин председател.
Уважаеми господин председател, колеги! Съгласно чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България всеки народен представител има право да внася актуални въпроси и питания.
Възползвайки се от това си право, съм задал актуален въпрос на 8.10.1996 г. към министър-председателя. До настоящия момент не е отговорено. Актуалният въпрос затова е актуален въпрос, това се третира и в правилника, че трябва да бъде зададен 48 часа преди деня, в който трябва да се отговори. Не 48 часа, а вече са минали 30 дни. На актуалния ми въпрос не е отговорено.
Възползвайки се от същото право, съм задал и питане към министър-председателя от 25 септември 1996 г. Затова актуалните въпроси и питанията са разграничени в правилника. На питанията трябва да се отговори до 14 дни. До настоящия момент на това питане и на актуалния въпрос не е отговорено.
Процедурата ми е към председателстващите, към председателското тяло.
Уважаеми господа, Конституцията задължава всички да я спазваме. Вие, като председателско тяло, моля, взискайте за спазването както на правилника, така и на Конституцията.
Изказвам възмущението си от това, че до настоящия момент - повече от 40 дни, не е обърнато внимание на един изключително важен актуален въпрос.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Чукаров.
Споделям Вашето възмущение, но Конституцията не предвижда санкции в случаи като този, на тези, които са я нарушили. Единственият начин да се потърси сметка, е да се поиска оставка на съответен министър или правителството. Друг механизъм няма.
Актуален въпрос от народния представител Орлин Драганов към Илчо Димитров, министър на образованието, науката и технологиите относно новите наеми в Студентския град - София.
ОРЛИН ДРАГАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Обръщам се към Вас по повод Ваша заповед N РД 091057 от 20 септември 1996 г. на Министерство на образованието, науката и технологиите. С нея Вие определяте новите наеми в Студентския град. Съгласно указателна таблица студентите заплащат наем за едно легло както следва:
- за стая с три легла - от 1650 до 2200 лв.;
- за стая с две легла - 2150 лв.;
- за стая с три легла за двама - 3290 до 4170 лв.;
- за гарсониера - от 3300 до 4120 лв.;
- за стая с две легла с бокс - 2480 лв.
За информация на уважаемите колеги 1 кв.м площ на кафене - може да се докаже това нещо, струва между 320 и 350 лв. Тоест, излиза, че е по-изгодно да се живее в кафене, отколкото в споменатите от мен помещения.
За студенти, които получават максимална стипендия - до 2600 лв., наемът наистина е висок. На един студент на месец са необходими само 4000 лв. за купони и храна. За други най-елементарни нужди пък изобщо не може да става и въпрос. Все по-малко студенти могат да разчитат на мизерните заплати на своите родители и те се принуждават да работят, пренебрегвайки своето образование.
Уважаеми господин министър, поставям въпроса с какви специалисти България ще посрещне ХХI век? Недоучени, гладуващи, мизерстващи? Обяснението, че държавата няма пари за тях, не е успокоение. Още по-тежко е положението на студентите, които са семейни. Те се принуждават да прекъсват обучението си, за да издържат семействата си. В категория "неучащи" попадат и преподавателите, които с мизерните си заплати се мъчат да правят научни разработки и да издържат своите семейства. Тези хора нямат свои жилища в София и са поели риска години наред да живеят със семействата си под наем, за да се занимават с наука. А сега наемите се увеличават няколкократно и достигат астрономически цифри от 14 до 16 хил.лв. За четири месеца споменатите наеми са се увеличили седем пъти, а стипендиите и заплатите на служителите в системата на Министерство на образованието, науката и технологиите се индексират с 20-30%.
Господин министър, моят въпрос е ще бъде ли коригирана Заповед N РД 091057 от 20 септември 1996 г. и ще се намалят ли непосилните наеми за студентите и преподавателите от Студентския град?
Смятате ли, че с такава политика спрямо академичната общност тя ще може сериозно да се занимава с наука и ще остане ли нашият интелектуален потенциал в страната при това положение?
Както зная, на 15 ноември ще се решават тези въпроси и за мен е от съществено значение да зная и да чуя по-скоро няколко думи за методиката за определяне на тези наеми. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на доктор Драганов.
Господин министър Димитров има думата да отговори.
МИНИСТЪР ИЛЧО ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господа депутати, уважаеми господин Драганов! Заповедта, която Вие обсъждате и която трябва да призная, че не беше приета възторжено и от обитателите на Студентския град, беше издадена съгласно методиката, която съществуваше в този момент.
Известно е, че издръжката в студентските общежития се формира от три основни източника: държавна субсидия, студентска такса и средства, придобити от стопанската дейност на стопанисващата я организация.
Софийският клон на акционерното дружество определя указателна таблица, която Вие цитирате, за заплащане на такси съобразно новата минимална работна заплата за страната, обявена от Министерския съвет и влизаща в сила от 1 октомври 1996 г. През септември беше в сила минималната заплата за третото тримесечие. Въз основа на процента спрямо тази нова минимална заплата се изработиха тези нови наеми и тази заповед.

Безспорно е, че социалното положение на голяма част от студентите, то е различно, разбира се, но на голяма част е тежко. Но също така трябва да не забравяме, че цената на основните консумативи, като електроенергия, вода, отопление, строителни материали и други, които формират размера на студентските такси в общежитията, нараснаха близо четири пъти и половина в сравнение със същия период на миналата година.
Общо взето българската общественост не беше осведомена, че в тези наеми влизат именно отопление, осветление и някои други неща.
ИВАН БУДИМОВ (от място): И заплати. И тринадесет лева за всеки човек.
МИНИСТЪР ИЛЧО ДИМИТРОВ: Това го казахте вече, господин Будимов. Те влизаха и преди, преди септември и при предишните наеми.
Искам да кажа, няма да говоря за друг, но чувствувам известна отговорност за това, че подписах тази заповед, без да осигуря предварителното й обсъждане с пряко засегнатите от тези мерки. Защото колкото и да са справедливи тези мерки, те социално засягат доста хора.
Ето защо още при първите възражения ние спряхме изпълнението, аз спрях изпълнението на тази заповед и поставих задача в срок до 15 ноември специална комисия, начело на която застана заместник-министърът за висшето образование професор Стамов, с представители на студентите, на академичните ръководства, която до 15 ноември трябва да подготви нова методика за размера на студентските такси в общежитията. Дотогава размерът на студентските такси ще се определя спрямо 4000 лв., т.е. минималната работна заплата за третото тримесечие. В момента запазваме старото положение.
Създадената работна група, включваща представители, както казах, на заинтересованите страни, вече е постигнала конкретни договорености по ред въпроси, свързани с тази методика. Вярвам, че през следващата седмица заповедта ще ми бъде представена за подписване. Аз пряко в подготовката не участвувам, а съм предоставил работата на тази контактна комисия.
Искам да ви кажа, че целта ни е, разбира се, трябва да осигурим необходимите средства за това, да могат да се издържат студентските общежития и същевременно да намерим по-справедлив начин на плащането, поносим начин на плащането на тези наеми.
Министерството обаче заедно с това се готви да преразглежда несъвършенствата в държавната политика в областта на социалното дело за учащите се и специално за студентите. Във връзка с това се подготвя един закон за кредитни механизми за образованието и други някои въпроси. Споменах за управлението на Студентския град, където ще се търсят вече конкретни решения за различните висши учебни заведения.
По отношение на преподавателите, мисля, че отговорих на въпроса, който ми беше поставен от господин Будимов. Така че, съгласявайки се напълно със справедливите бележки, искам да кажа, че ние веднага реагирахме, като видяхме грешката си. Започнаха разговорите, както ми докладва заместник-министърът те се развиват нормално и резултати ще има. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Доктор Орлин Драганов, имате думата да заявите дали сте доволен от отговора на въпроса Ви.
ОРЛИН ДРАГАНОВ (независим): Господин министър, благодаря Ви за отговора. Чест Ви прави, подчертавам, чест Ви прави, че признавате тази грешка.
Искам отново да се обърна към Вас. На 15 ноември ще се решава много важен въпрос. Прецизирайте по отношение на методиката за определяне на таксите, за които говорим. Ако тази методика е неточна, ако тя е изкривена, отново ще имаме проблеми със студентите, тъй като Вие знаете, че отбраната, армията, полицията, образованието, здравеопазването са приоритетни. И в качеството Ви на министър и член на правителството, горещо Ви моля да отстоявате тези интереси, защото в края на краищата не само че съм депутат от 23-ти район, не само че тази община влиза в моя район, но там става дума за един потенциал на България, който е с бъдеще ХХI век. Това е моята молба. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на д-р Драганов.
Д-р Драганов, можете да останете на трибуната и да зададете следващия си, втори актуален въпрос относно цените на учебниците и учебните пособия в българските училища. Заповядайте.
ОРЛИН ДРАГАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Моят въпрос е относно цените на учебниците и учебните пособия в българските училища.
Уважаеми господин министър, същината на моя актуален въпрос се свежда до учебниците и учебните пособия, използувани в българските училища и най-вече цените, свързани с тях. Известно е, че при тези цени, които са огромни и недостижими за значителен брой ученици и учители, тези учебници не могат да бъдат закупувани. Казвам и учители, защото на учителя е необходима помощна литература за провеждане на ефективен учебен процес, литература, която не може да бъде закупена с една цяла учителска заплата.
За съжаление, в библиотеките в училищата не е създаден фонд от учебници, които учители и ученици да ползуват. Практикува се обявяване на търгове за отпечатване на учебници, в които търгове често участвуват по 5-6 фирми, което е един парадокс. Издават се учебници от няколко фирми, спечелили търгове, което поставя пред изключително затруднение родителите по отношение на това кой учебник ще бъде използуван по съответния предмет в училище.
В колективите, създаващи учебници, липсват учители, поднася се огромна, често неразбираема и на прекалено висок стил информация. В редица случаи тази информация е напълно излишна. Липсва отпечатана литература за автори, които често се падат на кандидат-студентски изпити, а така също мнения, рецензии и становища като допълнителна литература за споменатите вече автори. Всяка година се издават учебници, което е напълно излишно и води до разход на стотици милиони левове. Ежегодната подмяна на учебници по различните дисциплини води до объркване сред учители, ученици и родители. Необходими са нулеви години по отношение на отпечатването на учебниците.
Уважаеми господин министър, след казаното дотук се спирам на цените на учебниците и учебните пособия. За мен е от съществено значение да отговорите на следните взаимносвързани въпроси:
Как се образуват цените на учебниците в страната? Откъде се набират средства за тяхното издаване? Може ли в една обедняла страна да се предлагат един куп алтернативни учебници и кой може да ги закупи? Не е ли време в министерството да се генерират нови идеи в този аспект, защото в противен случай ретроградността ще се увеличава?
И за да не бъда голословен, съм донесъл един учебник по история. Само за 11 клас, уважаеми колеги. Вижте какъв е обемът на информацията. (Показва учебника) Освен това този учебник струва "само" 1680 лв. 1680 лв.! Може ли с една министерска или депутатска заплата да се купи един комплект учебници? Задавам този въпрос не за дивиденти, а просто защото много родители се обръщат към мен и ме молят да се обърна към министъра по отношение на този проблем. Ето го учебника, само за 11 клас, вижте какъв обем материя и знания трябва да се усвояват и струва 1680 лв. Има пет истории и когато родителят купи история, която не следва да купи, той трябва да вземе друга, виждате какви са цените. За да не бъдем голословни. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на д-р Драганов.
Господин министър, имате думата да отговорите.


МИНИСТЪР ИЛЧО ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми господин Драганов, господа депутати! Ще се опитам да отговоря на въпросите, като искам предварително да кажа, че специално за учебниците по история за ХI клас аз вече няколко пъти заявявам, че това е един от големите министерски гафове за тази година. Вие знаете, че министерството не издава учебници, че в България действат принципите на пазарната икономика, че цената на учебниците се определя съгласно принципите на тази пазарна икономика. Но друг е въпросът, че този обем естествено не съответства на нуждите на едно общообразователно училище по история. Това е друг въпрос.
И по-конкретно. Дейността по осигуряването с учебници се регламентира от постановление на Министерския съвет от месец октомври 1994 г., Наредба N 4 от 25 януари 1995 г., която през 1996 г. беше изменена в някои отношения, и Правилник за дейността на оборотния фонд за учебници. Искам да напомня на господа депутатите, че в образованието има два вида учебници. Учебниците от първи до осми клас са безплатни за цялата система. И вие гласувахте и миналата година, и тази година суми за тези безплатни учебници. Въпросът за цените е най-голямата част от учебникарството в България, тъй като там са най-многото български ученици. Така че нашата държава е в състояние все още да изпълнява това задължение - да осигурява безплатни учебници за огромната част от българските ученици.
Остават учебниците за горния курс, които се плащат. Там вече, както ви казах, действат пазарните закони, които определят цената на учебниците.
Всяко училище извършва избор на учебника, по който се обучават учениците, и го заявява писмено в министерството. По тези заявки училищата получават учебниците. Аз говоря отново за безплатните учебници.
Според действащата нормативна уредба учебниците имат различен срок на ползване. Една година имат срок на ползване учебниците за учениците от първи клас. Тях ги издаваме всяка година, защото децата трябва да получават по-прилични учебници. Три години е срокът за ползване на учебниците от втори до четвърти клас. Четири години - учебниците от пети до осми клас. Това е една система, която не аз съм създавал, а която си действа в образованието от преди аз да бъда в министерството. Това означава, че министерството не издава за всяка учебна година нови учебници, а те се подменят на различни срокове - три, четири и повече години. През първата година на ползване се издава такъв брой учебници, какъвто е броят на учениците. През следващите години се отпечатват само резервни тиражи, с които се подменят физически износени учебници, които са скъсани или унищожени от децата.
Учебниците в горния курс се закупуват. Там, където съществува повече от един учебник по учебен предмет, т.е. има вариантни програми... Тук трябва да се разсее една заблуда. Може да има вариантни учебници, колеги, и има, в цял свят има вариантни учебници. Аз смятам, че това е правилната система за нас. Друг е въпросът, че тя може да бъде критикувана и ние я критикуваме за това какъв е механизмът на изпълнение на тази система. Също има заблуда, че тази система увеличава цените на учебниците. Твърде нищожно е влиянието на тази система върху цените. Защото може да има пет вариантни учебника, а в края на краищата се издава такава бройка, каквато е бройката на учениците. Не се променя общият тираж. Разбира се, ние за тази година, изхождайки от това, че все още недобре създаваме системата, за да могат да се избират и използват правилно тези учебници, ние за догодина имаме становище, че повече от два вариантни учебника няма да допускаме в училище. Това е поради неудовлетвореността ни от това как действа системата на разпространение на учебниците.
Всъщност ние не влизаме в контакти като министерство с авторски колективи. Това се извършва от издателствата. Ние влизаме в контакт само с издателствата. Те си подбират автори, те подготвят ръкописите, те се явяват на конкурси и т.н. Наше изискване е да участват и учители. И трябва да ви уверя, макар че в някои учебници това не се постига, някои издателства не го осъществяват, но ние не можем на това основание да кажем, че някой конкурс е нередовен, в оценката на учебниците участват: в първата рецензентска комисия - двама научни работници и двама учители, а има и още една комисия, чието мнение е решаващо, и тя се състои само от учители. Тоест само учители преценяват какъв е този учебник. Следователно аз съм изключил от участие в тази дейност който и да е министерски чиновник. Оставихме всичко на тези комисии, които се назначават. Сега и аз преценявам, че това изключване не е съвсем основателно. Него също трябва да въведем под някаква форма.
По конкретно поставените въпроси.
Начинът на определяне на цените на учебниците. Една междуведомствена комисия, съставена от експерти на Министерството на труда и социалните грижи, Министерството на финансите, Комисията по цените към Министерския съвет и Министерството на образованието е разработила единна схема за калкулиране на разходите за определяне цената на учебниците. Тази схема е утвърдена и включена в изменението и допълнението на съответната наредба. След набиране на тиражите за отделните издателства всяко издателство разработва и представя в министерството подробна калкулация за разходите по издаването на всеки учебник. Комисията на министерството установява съответствието на предложените калкулации с реалните разходи.
Второ, по отношение начина за набиране на средствата за издаване на учебниците. През 1995 г. към Министерството на образованието, науката и технологиите е създаден оборотен фонд за учебници. Средствата в него постъпват от държавния бюджет и са предназначени само за учебниците от първи до осми клас, безплатните. Докато учебниците от IХ до ХI клас се издават със средства на самите издателства. За алтернативните учебници - всички въведени в системата на средното образование учебници са разработени по учебната програма, която е утвърдена от министерството. Следователно авторските колективи могат да имат един или друг подход, но те са длъжни да спазват тази учебна програма, която е задължителна за образованието и която е задължителна при изискванията за кандидатстудентските изпити. Следователно това, че един учебник ще има различия от друг не е в никакъв ущърб на системата на вариантните учебници. Аз ще ви дам един елементарен пример. Може да има и един учебник и на различни места учителите могат да предават по различен начин съдържанието му.
Въпреки че процедурата за оценяване, издаване и разпространение на учебниците е демократична и е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, тя се нуждае от усъвършенстване и съобразяване с реалната икономическа ситуация.

Що се отнася до споменатите учебници, според мен, по съдържание, доколкото мога аз да преценя, не съм ги чел целите, те отговарят на изискванията на министерството, но там очевидно е много силно разминаването между целите на едно общообразователно училище и съдържанието на един учебник. Аз съм възложил на моите колеги в министерството за тази учебна година да предложат в училищата начини, по които ще се справим с трудностите, които тези учебници ще създадат в преподаването на история.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Драганов, имате думата да заявите дали сте доволен от отговора.
ОРЛИН ДРАГАНОВ (независим): Уважаеми господин министър, Вие частично отговорихте на моите въпроси, които са взаимно свързани. Но аз Ви съветвам едно: вижте първо в тези комисии, които определят по-нататък бъдещето на учебниците, има ли родители. Това е много основен въпрос.
Второто нещо, което искам да кажа - на стр. 2 на споменатия вече учебник крайният екип, който прави учебника, е само от доценти и професори. След това с черни букви отдолу пише "одобрено от Министерството на образованието, науката и технологиите с писмо N 31-00-42 от 5 юни 1996 г.". Това е парадокс. Вижте какви хора работят там. Ако не стават, махнете ги! Да дойдат хора, които да работят. Значи министерството е сложило своя параф за издаването на тази велика книга - тежи 2 кг нещо! Как ще се усвоят знанията, да не говорим за цената. Въпросът е ефективно да се работи. Вижте кои са хората - кои определят тази политика и кои одобряват такива парадокси, като тази книга?
Това е моята молба към Вас, защото родителят не може да избира между 5 учебника с цена от 1000 до 1800 лева. Такава алтернатива не може да има. Българите са силни със знанието си, с духа си, с гена си. Какво става сега? - Водят записки в училищата като Паисий и си предават записките едни на други. Това е абсолютно неприемливо! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на д-р Драганов.
С това се изчерпаха отговорите на въпроси и питания по програмата за парламентарен контрол.
Съобщения:
Комисията по здравеопазване ще проведе заседание на 13 ноември от 15 ч. в зала 248.
Комисията по устройството и дейността на държавните органи ще проведе заседание на 14 ноември, четвъртък, в зала 256.
Следващото пленарно заседание на Народното събрание е в сряда, 13 ноември, от 9 ч.
Закривам заседанието. (Звъни)

Закрито в 13,43 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Благовест Сендов

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Иван Куртев

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Атанас Железчев

СЕКРЕТАРИ:
Иван Будимов
Илко Савов