Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1996-12-18

Председателствували: заместник-председателите Нора Ананиева, Иван Куртев и Юнал Лютфи
Секретари: Иван Братулев и Юмер Юмер

ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА (Звъни): Откривам заседанието на Народното събрание.
Уважаеми народни представители, вчера след тежко боледуване почина дългогодишният председател на Народното събрание Станко Тодоров - политик и държавник с определен принос за промяната на 10 ноември 1989 г., избран на първите свободни и демократични избори през юни 1990 г. за депутат във Великото Народно събрание.
Предлагам с едноминутно мълчание и ставане на крака да почетем светлата му памет.
(Всички народни представители стават прави. Едноминутно мълчание.)
Проектът за програма за работата на Народното събрание за периода 18-20 декември включва:
I. Сряда, 18 декември:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народното здраве, продължение.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, продължение.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, продължение.
II. Програма за 19 декември:
1. Продължение на програмата от предходния ден.
2. Второ четене на Законопроекта за възлагане на държавни/общински поръчки, приет на първо четене на 21 ноември 1996 г.
3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху печалбата с вносители Иван Куртев и Руси Статков и група народни представители.
4. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното с вносители Атанас Железчев и Христо Стоянов.
III. Програма за 20 декември:
1. Повторно гласуване на Закона за изменение и допълнение на Закона за стопанска дейност на чуждестранни лица и за закрила на чуждестранните инвестиции, върнат от президента на Република България - по чл. 101 от Конституцията на Република България.
2. Проект за решение за промени в състава на Надзорния съвет на Агенцията по приватизация.
3. Проект за решение за избиране на кандидатури на български представители в Европейската комисия по правата на човека в изпълнение на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и в Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията, нечовешкото и унизително отнасяне или наказание, също в съответствие с Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото отнасяне или наказания.
4. Парламентарен контрол от 11 часа.
5. Евентуално продължение на програмата от предходния ден.
Към този проект е постъпило предложение от господин Иван Куртев първото четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху печалбата да бъде включено в днешния дневен ред, а то е предвидено за утре. Ако настоява господин Куртев, можем да го гласуваме. Не настоява. Благодаря му.
Постъпило е предложение от господин Михайлов, който внася предложение за приоритетно обсъждане и гласуване в пленарната зала през тази седмица да се включи проекторешението за присъединяване на Република България към НАТО.
Има ли господин Михайлов да каже нещо по въпроса? Имате думата.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо министър! Предложението ми за проекторешение е направено с ясната мисъл, че ние изгубваме всякаква надежда да бъдем в първата група, а вероятно и във втората група на страните, които ще бъдат поканени за пълноправно членство в отбранителния съюз НАТО. Следващата година през м. юли в Мадрид ще бъдат обсъждани кандидатурите на първите страни, които са направили ясна изява за такова членство. За съжаление България не е сред тях. Затова ми се струва, че всеки загубен ден е загубен ден за сигурността на България, за нейната независимост и за нейния просперитет. И аз ви моля Народното събрание с акт със задължителна сила, а не с препоръчителна сила, както е декларацията от 1993 г., с проекторешение да каже ясно своето "да", така че изпълнителната власт - Министерският съвет, да си свърши работата и да представи кандидатурата за пълноправно членство в Северноатлантическия договор.
Използвам възможността да изразя и несъгласие с програмата за тази седмица, която все още е проект, без да подценявам ни най-малко законопроектите, които ще се разглеждат. Искам да кажа, че ако ние трябва да спазим - а ние сме длъжни да спазим - устройствения закон за бюджета, до края на тази година Законът за бюджета за 1997 г. трябва да е факт и то при наличието на валутен борд. Това изисква изключително много работа и усилия. Защото няма да бъде някакъв финансов план, а истински, реален бюджет. Затова ви моля наистина да преосмислим своите приоритети.
Процедурното ми предложение е за проекторешението за членство на България в НАТО.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля да гласувате процедурното предложение.
От общо гласували 166 народни представители, за - 61, против - 97, въздържали се - 8.
Не се приема това предложение.
Моля да гласувате предложената ви програма за работа на Народното събрание за периода 18-20 декември.
От общо гласували 158 народни представители, за - 117, против - 3, въздържали се - 38.
Програмата е приета.
Преди да започнем работа по нея, ще ви прочета постъпилите законопроекти и проекторешения за периода 11-17 декември т. г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс с вносител Емил Капудалиев. Водеща - Комисията по устройството и дейността на държавните органи, и още - Комисията по радиото, телевизията и БТА.
Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Кралство Испания за взаимно насърчаване и защита на инвестициите с вносител Министерският съвет. Водеща - Икономическата комисия, и още - Комисията по външната политика и европейската интеграция.
Програма за реформа на съдебната власт. Вносител - Министерският съвет в изпълнение на решението на Народното събрание по този въпрос; разпределена на Комисията по устройството и дейността на държавните органи.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за застраховането с вносител Йордан Школагерски. Разпределен на Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност с вносители Николай Кисьов, Орлин Драганов и Иво Трайков. Водеща - Комисията по бюджет и финанси, и още - Комисията по културата.

Първа точка от днешния дневен ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ.
Доктор Карев има думата за процедурен въпрос.
ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Започвам своята процедура с това, с което завърших изказването си по първото четене на този законопроект. Тогава отправих към управляващото мнозинство три апела, а именно:
Не обезглавявайте българското здравеопазване чрез този удар върху най-способните му представители!
Не отнемайте на българския лекар и на българския пациент свободата и правото на избор!
И накрая, не отнемайте на публичното здравеопазване в България единствения му истински коректив в лицето на частната медицинска практика!
Към тези свои апели сега отправям още няколко, знам, че и сред управляващото мнозинство има разумни хора:
Оставете тези текстове още няколко дни да преспят!
Почетете още малко европейските здравни законодателства!
Претеглете плюсовете и минусите на този параграф 19, който цели изменение на чл. 25а!
Претеглете плюсовете и минусите не само за българското здравеопазване, но и за собствената си партия! Ако трябва, обсъдете този проблем и на своя конгрес. Просто помислете още веднъж върху тези не конфузни, не конфликтни, върху тези страшни текстове. Нищо страшно няма да стане, ако всичко това се обмисли и се обсъди още веднъж, преди да се гласува в пленарната зала.
Поради това правя процедурното предложение да се отложи гледането на параграф 19 поне за след празниците. Не поднасяйте този коледен подарък, в огромни кавички, на българското здравеопазване и в частност на медицинското съсловие в България. Процедурното ми предложение, повтарям, е за отлагане на разглеждането на параграф 19. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
Моля да гласувате процедурното предложение за отлагане гласуването на параграф 19.
От общо гласували 185 народни представители, за - 79, против - 62, въздържали се - 44.
Не се приема предложението.
Професор Зънзов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Уважаема госпожо председател, ако позволите, да прочета крайното предложение за параграф 19 с решение на комисията.
Становище на комисията:
С 9 гласа "за", "против" - 2, "въздържали се" - няма, се прие следният текст за чл. 25а:
"ァ 19. Чл. 25а. Ал. 1. Правоспособни лекари или стоматолози с най-малко две години трудов стаж, придобит в здравно заведение, могат да упражняват частна практика по обща медицина или стоматология. Частна практика по определена специалност могат да упражняват лекари или стоматолози с придобита специалност.
Ал. 2. Правоспособни зъботехници могат да упражняват частна зъботехническа практика.
Ал. 3. Лицата по ал. 1 и ал. 2, които са в трудово правоотношение с държавен здравен орган или с публично здравно заведение, не могат да упражняват частна практика.
Ал. 4. Медицинските специалисти, завършили медицински колежи, могат да работят в частни кабинети на лекари или стоматолози, ако не работят в публични здравни заведения.
Ал. 5. Лицата по ал. 1 и ал. 2 се регистрират в общината, на чиято територия се установяват на частна практика, след представяне на:
1. документ за правоспособност;
2. удостоверение за трудов стаж или документ, удостоверяващ упражняването на професията;
3. заключение от органите на Държавния санитарен контрол, ако откриват частен кабинет;
4. удостоверение за вписване в регистъра на Районната колегия на лекарите или стоматолозите - за лекарите или стоматолозите;
5. свидетелство за съдимост.
Ал. 6. В 7-дневен срок от извършването на регистрацията кметът на общината изпраща съобщение за това на съответния районен център по здравеопазване, който уведомява Районната колегия на лекарите или стоматолозите.
Ал. 7. Министърът на здравеопазването издава наредба за реда и условията за упражняване на частна медицинска, стоматологична и зъботехническа практика."
Госпожо председател, моля да ме извините, това е моя грешка, но предлагам в залата да бъдат допуснати доктор Асен Златев - парламентарен секретар и шеф на канцеларията на министър Виткова, и госпожа Фани Виденова - юристът на министерството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля да гласувате процедурното предложение.
От общо гласували 149 народни представители, за - 113, против - 6, въздържали се - 30.
Прието е предложението.
Моля да бъдат поканени двамата представители на ръководството на министерството.
Дискусията по текстовете започна в миналото заседание. Трябва да потвърдим сега, след като чухте текста, предложен от комисията, кои от направените преди това предложения, които са отразени в материала, се поддържат, за да бъдат обосновани отделно и гласувани. Има ли такива? (Реплики от залата)
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Аз също не разбрах. Прочетох окончателния вариант на параграф 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Окончателният текст, предложен от комисията.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Да. А преди това за 18 минути на миналото заседание прочетохме всички варианти, които са предлагани, какви решения са вземани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Кои от предложенията се поддържат - това е моят въпрос.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Това, което прочетох, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Вие поддържате този текст. Става дума от внесените предложения, които едно по едно трябва да гласуваме.
Доктор Карев има думата.
ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! По този параграф имам пет предложения. С други думи, според чл. 70, ал. 3 от нашия правилник трябва да ги обоснова в рамките на 25 минути. Надявам се, че няма да се наложи безумието да говоря пет пъти по пет минути. Аз ще направя едно цялостно изказване, а в замяна на това ви уверявам, че то ще бъде значително по-кратко от полагаемите се 25 минути.
Аз искам да концентрирам вашето внимание върху ал. 3 от чл. 25а. Заявявам най-отговорно, че приемането на тази алинея би нанесло съществени вреди не само на частния сектор в здравеопазването, но и върху българското здравеопазване като цяло. Това е един груб, брутален и с нищо неоправдан удар и върху правата и интересите на медицинското съсловие, и върху интересите на пациентите.
Евентуалното приемане на ал. 3, първо, рязко увеличава и сега съществуващата неравнопоставеност между публичния и частния сектор в здравеопазването. Между мотивите на вносителя, експлицитно изказани или пък емплицитно съдържащи се, фигурират например такива:
За корупцията. Обаче корупцията винаги е била и продължава да бъде патент на държавния чиновник, в какъвто това правителство и вашето мнозинство отново се опитва да превърне всеки български лекар.
Говори се за злоупотреби - злоупотреби с инструментариум, консумативи, пренасочване на пациенти и т.н. Обаче нито един частно практикуващ лекар не е харосал и няма да просперира, разчитайки на пренасочване на пациенти. Ако това нещо все пак съществува, то се прави от най-слабите представители на частния сектор в здравеопазването и неговото пресичане и изкореняване е въпрос на контрол от утилизираните държавни институции. Да не говорим за това, че при рязкото понижение на жизнения стандарт на българския народ хората, които си позволяват да искат едно по-добро здравеопазване срещу едно по-високо заплащане в частния сектор, все повече и повече намаляват.
Така че и без това, казах, съществуващата неравнопоставеност между двата сектора рязко се засилва от приемането на този текст. Да не говорим за тъй наречената нелоялна конкуренция. Защото вие знаете много добре, че има заповеди до много болници в страната да не приемат пациенти за стационарно лечение, а тези, които приемат, казвал съм и друг път, освен лекар и медицинска сестра, всичко друго пациентът си носи под мишница и близките му ходят да му носят храна практически ежедневно, за да не умре той от глад.
При тази ситуация, ако един частно практикуващ лекар поеме или ако искате - отнеме, един пациент от публичното здравно заведение, той помага ли или пречи на това здравно заведение? Според мен той само помага, намалявайки финансовата тежест на лечението там. И тъй нататък, и тъй нататък, и тъй нататък...
Нито един от мотивите и псевдомотивите за внасяне на този текст не отговаря на истината и на съвременните реалности в страната!
Второ. Лекарите, които изберат частния сектор ще бъдат лишени от възможността да упражняват професията си в публичните здравни заведения и по този начин се обричат с времето на една постепенна деквалификация. Това рязко намалява тяхната мотивация изправени пред избора, който вие сега им налагате - в този катастрофално тежък момент, изправени пред този избор да изберат именно частния сектор.
Трето. С тази забрана на настоящия етап, частният сектор става непривлекателен и неизгоден, както за нашите, така и за чуждите инвеститори. Тези, които вече са направили значителни инвестиции, ще бъдат поставени в невъзможност да погасят взетите кредити, а това не са бандитите, които отнесоха милиарди кредити със себе си. Това са честни хора, които ипотекираха семейните си жилища, за да могат да вземат обезпечени - този път - кредити. И тези обезпечени кредити просто ще бъдат поставени в невъзможност да ги върнат. А нови инвестиции, естествено, при приемане на тези текстове, няма да бъдат направени.
В условията на невижданата досега финансова криза и за страната като цяло, и за българското здравеопазване в частност, такава една политика е не просто недалновидна. Тя не е просто погрешна. Тя е престъпна политика! И запомнете това, защото скоро това нещо ще стане очевидно и за слепите! Частният сектор поема част от тоталното финансово бреме на българското здравеопазване и облекчава с тази част държавния бюджет. Да не говорим за това, че частният сектор внася данъци и с това увеличава всъщност приходната част на бюджета.
Тези дни няколко комисии, особено тези по бюджет и по здравеопазване, чудом се чудиха как да осигурят средства, за да не се затворят окончателно болниците в страната. Знаете какви дългове имат те натрупани за консумативи, за лекарства. Знаете и колко дължи министерството за животоспасяващите лекарства. Всичко това беше казано в тази зала. И при тази ситуация управляващото мнозинство, което докара страната тук чрез законотворческата си дейност и чрез едно абсолютно некадърно правителство, спуска сега бариерата пред частно практикуващите лекари, които нищо не искат, нищичко не искат от държавния бюджет. Те искат само да не им отнемате свободата да упражняват своята професия в извънработното си време.
Четвърто, свързано с третото. За нас лекарят е такъв не 8, а 24 часа в денонощието. Само едно абсолютно комунистическо мислене в стил Семашко може да му даде правото да кара такси, да лепи теракота и фаянс, да продава вестници и така нататък, и да му отнеме естественото, от Бога дадено право, да работи в извънработното си време това, за което е учил 6 години като студент и цял живот после като лекар. С какви очи и с какво сърце ще го повика вкъщи този лекар един пациент, пък бил той и съседа му от съседния вход или от същата стълбищна площадка, след като с това ще го изложи на риска да бъде обвинен в незаконна частна практика, включително и да бъде санкциониран чрез лишаване от лекарска правоспособност.
Пето. Обща тенденция навсякъде по света е постепенното стесняване на болничната помощ с изместване на центъра на тежестта към първичната. Навсякъде по света! Къде сме ние в тази тенденция? За да се изравнят леглата спрямо населението у нас, за да се изравнят с тези в Централна и Източна Европа болничните легла в България трябва да бъдат намалени с 15 на сто, а за да се изравнят спрямо населението с коефициентите на Западна Европа, трябва да бъдат намалени с 25 на сто. При това самата Западна Европа проявява отчетлива тенденция към стесняване на болничната и разширяване на доболничната помощ. Значи, Западна Европа намалява относителния дял на болничната помощ за сметка на увеличаване на първичната, а ние първо трябва да ги намалим болничните легла с 25 на сто, за да се изравним със Западна Европа. Добре, обаче известно е, че в целия свят за разширяването на първичната помощ се разчита на особена гъвкавост, на особена инициативност, на особена предприемчивост, в тези качества частният сектор и хората, които работят в него много, и много, и много пъти превъзхождат държавния сектор.
И затова в Словакия, например, имаше тук една делегация от тяхното здравно министерство, отчитат вече 100 на сто приватизация на аптечния сектор, 100 на сто приватизация на първичната помощ и 40 на сто приватизация на болничния сектор, която те смятат, че няма вероятност да се развива повече. Сегашната пропорция - 40 към 60 в полза на държавния сектор само по отношение на стационарната помощ, те смятат за добра. А тук се прави опит да се ликвидира частният сектор, за да стане този преход абсолютно невъзможен в близките години. Това вече, според мен, е тактиката на изгорената земя - всичко, което БКП-БСП не е изяла, не е изнесла в чужбина и не е натъпкала в гушите на приятелските си кръгове, да бъде поголовно унищожено! В здравеопазването това значи да бъде унищожена свободата, инициативата и самочувствието на можещия, на знаещия, на кадърния медицински работник, кадърният и некадърният да бъдат в еднаква степен зависими от шефа на съответното РЦЗ! Но каквото и да гласувате, дами и господа, аз ви уверявам, че българският лекар вече не е това, което беше през 1989 г.! И не е това, което Великото Народно събрание със скърцане на зъби макар му разреши!
Госпожо министър, обръщам се персонално към Вас! В една своя статия Вие казвате, даже мисля, че заглавието беше такова: "Три погрома за пет години" или "Пет погрома за три години" - не си спомням точно как, и там като един от тези погроми Вие очертавате разрешаването на, според Вашия любим израз, безконтролната частна практика. Кой трябва да контролира и как - аз съм говорил много пъти. Давате ли си обаче сметка, че ще се наредите плътно до Ангел Тодоров - един от Вашите предшественици и на едни и същи черни табелки ще бъдат записани вашите имена, защото всичките досегашни погроми събрани заедно не тежат повече от погрома, който сега се готви в българското здравеопазване чрез този ァ 19!
В миналото Народно събрание - Тридесет и шестото, по повод на Вашите опити да прокарате тази Ваша любима идея за унищожаване на частната практика, в една своя статия Ви нарекох "палач на частната практика". Тогава господин Велко Вълканов като заклан петел подскачаше - каква обида била нанесена. Добре, Вие давате ли си сметка за обидата, която сега ще нанесете на цялото лекарско съсловие - да го обвините в недобросъвестност, злоупотреби, корупция и признавайки своята безпомощност да се справите с подобни явления, доколкото ги има, да отсечете дървото, вместо да почистите няколко клончета от него, които са недоброкачествени, които са изсъхнали, които дават лоши плодове!
Всичко това е много страшно. Аз ненапразно помолих да бъдат отложени тези текстове. Моето предложение се отхвърли и това до голяма степен ми дава знак как ще бъде гласувано по този ァ 19.
Така или иначе, за последен път апелирам към вас, ако не друго, поне да се замислите върху това, че публичното здравеопазване в България, на което уж толкова много държите, го лишавате по този начин от неговия единствен коректив, а това е частният сектор в българското здравеопазване. Да не говорим, че бихте лишили и пациенти, и лекари от тяхната свобода и от тяхното право на избор. И тези хора няма да ви простят това нито на Вас персонално, нито на правителството, което е внесло този перверзен законопроект, нито на мнозинството, ако то гласува тези текстове сега. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря. Доктор Карев е автор на няколко предложения. Всички те са отразени в текста на комисията с изключение на едно-единствено предложение и той го мотивира. Проявих разбиране да дам възможност по-дълго да го мотивира, но няма да нарушавам повече правилника, до 5 минути.
Предложението му е да отпадне ал. 3.
Думата има доктор Китов. Давам Ви до 5 минути. Няма да правим наново първо четене. Но доколкото е, разбира се, спорен въпросът, затова го изслушахме. До 5 минути, моля.
БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Алинея по алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: До 5 минути по текстовете, предложенията по отделните параграфи. Който е мотивирал предложение, което не е отразено, има право да го обоснове до 5 минути.
БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаема госпожо председател, може би не би следвало да се ядосвате...
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Не, защото, ако правим първо четене, то е безкрайно.
БОРИСЛАВ КИТОВ: Не, естествено е, че сме на второ четене. Аз ще обоснова конкретно моите предложения.
Първото ми предложение е да бъде премахнато ограничението от две години. Ако ние уважаваме нашето собствено медицинско образование, в което се обучават нашите лекари, които завършват като правоспособни лекари, не би следвало да им налагаме ограничение от две години, за да могат да започнат да работят в частен кабинет. Може би министър Виткова ще опонира, ще каже, че две години са необходими човек да се научи, но две години са напълно недостатъчни човек наистина да научи всичко. Второ, всички ние много добре знаем, че след завършването си една голяма част от българските лекари отиват и стават общопрактикуващи точно в този смисъл на думата лекари по българските села. И това, че някой ужким им оказва методично ръководство, далеч не значи, че им поема отговорността. В кодекса на българския лекар няма точки, които да казват докъде стигат правомощията на един лекар и всеки правоспособен лекар носи отговорност за своите действия, без значение дали има началник или не. Няма европейска страна, в която да има ограничение от години, за да започне човек да работи в свой частен кабинет. Нещо повече, ние твърдим, по-точно министър Виткова твърди, че ние все още нямаме общопрактикуващи лекари. Ами, общопрактикуващите лекари, след като няма такава специалност, тя е започнала вече да се заражда, но човек, след като завърши медицина, е най-подготвен за обща медицина. И какво ще стане, ако две години работи гинекология, хирургия или вътрешни болести? Може би ще стане много добър по обща медицина?
Така че аз считам, че това ограничение от две години е само поредната пречка, поредният препъни камък към частната практика и наистина показва отношението на вносителя към този тъй необходим за българското здравеопазване частен сектор.
Второто ми предложение, госпожо председател, е да отпаднат алинеи 3 и 4. Без да бъда разбиран, че сме на първо четене, защото една голяма част от казаното от господин Карев аз напълно споделям, ми се струва просто абсурдно да не бъде разрешено на българския лекар в извънработното си време да упражнява професията си. Това той да може да направи в чуждо частно заведение, да може да направи в заведението, в което работи, в извънработно време, като и на двете места би могъл да пренасочва пациенти, но да не може да го направи в частния си кабинет! Това е просто един абсурд. Абсурд, защото и в болничното заведение в извънработно време той би могъл да пренасочва пациенти. Би могъл да пренасочва пациенти и към другото частно заведение, в което той би могъл да работи след разрешение от директора. Само, забележете, той не може да работи в собствения си частен кабинет в дома си. Няма никаква логика. И ако аргументите на вносителя са от частното към общото, аз мисля, че философията на закона е точно такава, каквато я каза доктор Карев: всячески да се унищожи частният сектор. А частният сектор е този, който засега единствен помага на бюджета на здравеопазването, защото пренасочва част от свободните средства именно към бюджета.
Второ, целта на един закон е да подпомогне реформата. А реформата има смисълът наистина да помогне на здравеопазването да дава нужната помощ на българското население. Втората му цел е наистина да даде един статут на българския лекар, който да бъде морално и материално подплатен. С какво му помагате, госпожо Виткова? Това е единственият начин българският лекар малко да подпомогне джоба си. А ако има хора, за които Вие говорите, които злоупотребяват, намерете ги, накажете ги. Аз първи ще гласувам за това. Но не може целият български лекарски състав да бъде обвиняван в корупция. Какво му давате, как му помагате той да преживее тези тежки дни? С какво помагате на българския лекар да лекува по-добре българските граждани?
И завършвам. Ами медицинските сестри, уважаеми дами и господа, ами рехабилитаторите! Те какво ще откраднат? Те могат да отидат да метат къщи, защото вече е масова практика медицинските сестри в България да ходят да чистят по домовете на богатите хора. Но те не могат да отидат и да помогнат на един лекар в частния му кабинет. Това не помага на реформата. Това спира реформата, обижда българските граждани и преди всичко българския лекар.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря Ви, доктор Китов. Да резюмирам едното Ви предложение, за да е ясно при гласуването.
В ал. 1 да отпаднат думите "с най-малко две години трудов стаж, придобит в здравно заведение". Това е едното предложение.
Другото Ви предложение е в подкрепа на предложението на доктор Карев за отпадане на ал. 3. Вие прибавяте и ал. 4.
А понеже сте обосновали още едно предложение - в т. 2 на ал. 1 да отпадне "удостоверение за трудов стаж", това поддържате ли го? - Да.
Думата има професор Чавдар Добрев.
ЧАВДАР ДОБРЕВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Аз бих искал да се изкажа по ал. 3 на чл. 25а. Според мен днес ние сме на ръба да допуснем една много сериозна грешка не само спрямо правото на пациентите да се лекуват в една или друга болница, в едно или друго учреждение - частно или обществено, но ние отнемаме едно право на лекаря, право на едно от най-уважаваните от мен съсловия в България - медицинското, или надежда за право да упражнява и частна професия, работейки в публични медицински заведения.


Аз не смятам, че този въпрос трябва така да се идеологизира, така да се извличат политически дивиденти, както д-р Карев прави, защото аз смятам, че една маса от българските медицински работници, лекари с леви или десни, или центристки убеждения, хора, с които ние се гордеем, мисля, че голяма част от тях не приемат този текст. Смятам, че има доводи за това да се забранява тази практика, примерно идеята за кражбата, но смятам, че по презумпция човек не е виновен, както не е виновен и по рождение. Въпросът за контрола, за механизма на контрола също може да бъде поставен. Много повече се безпокоя, че когато някой отиде да се оперира, така говорят, аз не вярвам, че е така, че човек плаща просто в държавното учреждение, без Хикс да упражнява частна практика. Ето това вече са опасни рецидиви на едно общество, което се криминализира. Както знаете, аз пиша за продуктите на криминалната революция, която през 1990 г. всъщност има своя корен, генезис, начало в България.
Ние даваме публично право на българските депутати, да кажем, да бъдат адвокати; на артистите по Нова година да забавляват децата. Не мисля, че това е лошо. Смятам, че колегите, които упражняват адвокатска професия, ние предварително не можем да кажем, че те имат някакъв ген, който ги предпоставя да бъдат подвластни на корупцията.
И така, проблема за кражбата аз го изчерпах.
По-нататък. Смятам, че има правила, часови график, има правила за сключване на договори с лаборатория, с рентген на този, който практикува, разбира се, плащайки данъка си, за да бъдат нещата регулирани. Мечти за един друг тип реализация на частно, обществено и държавно може да има, когато вече се осигури една модерна система, каквато има в Германия, тогава отново можем да се върнем към този въпрос.
Аз като личност винаги воювам за истината и усещам, че моята истина има някакви страшни рамки. А вечерта се червя. Имам тази способност да се изчервявам. И не е лошо, когато човек греши. Лошо е, когато е непреклонен, просто се смята за задължен да сгреши, за да докаже своя някаква си правота.
По-нататък. На мен ми се струва, че трябва да се преобърне нещо в метода и стила на Народното събрание. Аз съм смутен, че вече две години ние получаваме закони от изпълнителната власт и тук ги обсъждаме, поправяме, внасяме в пленарните си заседания. Но и Джон Лок казва, че законът или хората, които се занимават със закона, по някакъв начин провеждат божествения закон. Следователно за в бъдеще, понеже идва Нова година, мога ли да направя една препоръка - ние, народните избраници, дай Боже, да сме такива, да даваме написани идейните проекти на изпълнителната власт, да напишем какво искаме на господа министрите, заместник-министрите и експертите, да получаваме този закон, който е необходим, да го обсъждаме, да го връщаме за доработка, за да се знае кой е представител на законодателната власт и кой е представител на изпълнителната власт в една страна, каквато е България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз Ви благодаря.
Има думата господин Октай.
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (от място): Реплика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Капудалиев, репликата е възражение по същество. Ако Вие оспорите отпадането на ал. 3...
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (от място): Аз искам да направя реплика на изказването на професор Добрев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Професор Добрев подкрепя отпадането на ал. 3.
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (от място): Аз искам към неговото изказване да направя реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Добре.
Господин Октай, моля Ви, изчакайте да чуем господин Капудалиев как ще оспори и как ще гласува след това против отпадането на ал. 3.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Той може да направи реплика по мотивите на професор Добрев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Ако имате възражения по същество, давам Ви думата. Но предполагам, че е по-скоро риторика.
Господин Октай, имате думата. Очевидно разговорът ще бъде проведен на четири очи.
ОСМАН ОКТАЙ (ДПС): Госпожо председател, госпожо министър и уважаеми колеги! Аз искам да поставя няколко неща, които съм поставил и в Комисията по здравеопазването.
По отношение на чл. 3а за състава на Висшия медицински съвет. Поддържаме изключително предложението на д-р Карев в състава на Висшия медицински съвет да има и представители на средни и полувисши медицински кадри.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ (от място): Това е друг параграф.
ОСМАН ОКТАЙ: Ние поддържаме това становище, професор Зънзов, защото комисията не го прие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Това по кой текст е? Ние обсъждаме само ァ 19.
ОСМАН ОКТАЙ: Аз вземам отношение общо по закона.
По отношение на донорството. Движението за права и свободи смятаме въобще донорството да не се третира в този законопроект, а за донорството да се изработи специален закон за донорството, защото това е един много сериозен проблем, може да стане общественокриминален и т.н.
Няма да се спирам на това повече и предлагам ァ 31, 32, 33, 34 - всичко, което се отнася до донорството, да отпадне. И ще поемем ангажимент да внесем нов Законопроект за донорството с всичките му строги санкции, всички регламентирани правила при уреждането на този много важен въпрос.
По отношение на рекламата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Октай, обсъждаме ァ 19. Вие можете да се изкажете по всеки текст.
ОСМАН ОКТАЙ: Разбирам, но ще отсъствувам, госпожо председател, затова искам да кажа моята позиция по отношение на целия законопроект.
По отношение на рекламата в комисията все още не смe стигнали до крайно становище, но по време на заседанието на комисията аз направих едно конструктивно предложение - да се намери диференциран подход по отношение на рекламирането на алкохолни и цигарени продукти и отделен процент от тези рекламни средства да отидат във фонд, който да се изработи към Министерството на здравеопазването и да обслужва именно тези здравни заведения, които са за сърдечно-съдови заболявания, мозъчни инсулти и т.н.
Това исках да кажа. По принцип правим тези предложения като цяло към законопроекта, а конкретно към съответните текстове ще вземем отношение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря.
Има думата господин Капудалиев, в чиято реплика се усъмних, но сега ще я чуем.
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (СДС): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Искам да направя пряка съпоставка от изказването на проф. Добрев, като признавам, и надявам се, всички вие признавате, че лекарският труд на всички медицински чинове, както пише на Докторския паметник, в т. ч. и фелдшери, и рехабилитатори, и медицински сестри е високоинтелектуален труд. Искам да направя пряка съпоставка между труда на лекаря и труда на писателя.
Писателите могат, бидейки редактори, главни редактори, началници на издателства или нещо друго, да творят частно - да пишат стихове и да пишат романи. Тук презумпцията за кражба, разбира се, съществува. Те могат да откраднат от ведомството, в което са на щат, хартия, индиго, химикалка, да ползват държавната пишеща машина или държавния компютър.
Затова предлагам на проф. Добрев заедно да изработим един закон по аналогия, с който да забраним на държавните служители в издателства, ведомства и редакции да пишат стихове, романи и да ги издават, докато те се намират на държавна служба. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря. Трябва да кажа със съжаление, че моите твърдения бяха обосновани.
Има думата д-р Янева.
ЕЛЕНА ЯНЕВА (ПГДЛ): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще ми позволите да не се съглася с изказването на господин Октай по отношение на неговото предложение за чл. 3а. Ние вече сме го гласували в пленарна зала. Мисля, че той е изпуснал времето, когато да обосновава своето предложение.
По отношение на предложението на д-р Китов - да отпадне условието за 2 години трудов стаж, което е предвидено при поискване за разкриване на частен кабинет, аз ще си позволя да не се съглася с него. Мотивите, които той изтъкна тук, не са достатъчни, за да можем със спокойствие да приемем този текст.
Д-р Китов, ние сме Народно събрание и аз мисля, че нямаме право да регламентираме в закона постановки, които биха дали възможност за недотам квалифицирана помощ на нашите български пациенти. Не мога да се съглася с това, че всеки новозавършил лекар трябва да има право на самостоятелна лекарска практика. Мисля, че това го няма никъде по света. Ако Вие имате подобни примери, можехте да ги дадете.
По отношение на Вашите констатации, че с този закон се провежда една борба срещу частния сектор, за който твърдите, че плаща достатъчно данъци и че облекчава държавния бюджет, аз също не съм съгласна. Вие, във вашето изказване, господа, не убедихте нито мен, нито останалите, че това е вярно.
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Според закона са определени данъците. (Шум в залата и разговор между отделни депутати)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Колеги, моля ви, които нямат интерес към дебатите, да водят дискусиите си в коридорите.
ЕЛЕНА ЯНЕВА: Другото, което искам да кажа, в защита на текста на вносителя - ще подкрепя текста на вносителя, не защото съм против лекарското съсловие, а защото смятам, че на този етап, когато в България не е развита и не функционира здравноосигурителна система, тази практика е почти невъзможна. Нормалната самостоятелна лекарска практика в този смисъл не е възможна.
Единственото, което мога да подкрепя, е да удължим срока за гратисен период, който се предвижда в Преходните и заключителни разпоредби по приложение на чл. 25а, така че той да съвпадне с влизането в сила на здравноосигурителната система. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има думата за реплика д-р Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаема госпожо председател, уважаема д-р Янева! Няма страна, повтарям, в Европа, в която да има ограничение от някакви години, за да може правоспособен лекар да открие свой кабинет. Няма! Това, че Вие не знаете, е Ваш проблем.
Второ, не съм казал, че частната медицинска практика подпомага държавния бюджет. Тя подпомага бюджета на здравеопазването, защото извършва дейност, за която бюджетът за здравеопазването не отпуска средства. Значи, явно не съм бил разбран.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други реплики?
Има думата д-р Михайлов.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, д-р Янева, уважаема госпожо министър, уважаеми гости! Репликата ми е следната. Вие твърдите, че не може да има частна практика, защото няма здравноосигурителна система. А защо няма такава здравноосигурителна система, знаете ли?
След като на пациентите, а и на тези, които практикуват медицина, това би било най-доброто решение и би било полезно, такава здравноосигурителна система и здравноосигурителен фонд няма. Единствено през 1992 г., д-р Янева, се направи най-сериозният опит да се създаде здравноосигурителен фонд, който да е независим от бюджета, и да се направи проектозакон за здравното осигуряване, който да е съвременен и европейски.
Защо се попречи да се създаде такъв фонд, знаете ли? Просто, защото той би бил много мощен собственик, той би се капитализирал. Като възможности и средства той би бил изключителен конкурент на вашите червени бизнесмени при приватизационния процес. Това просто го знайте от мен. Затова такъв фонд не се и създаде. Но не е вярно, че не може да има частна практика, защото, видите ли, няма здравноосигурителна система. Това просто не е вярно. Това Вие току-що заявихте.
Впрочем, изплюхте камъчето, което министър Виткова не иска да каже. А то е простичко - сега не може да има частна практика. Всъщност, това казвате Вие. Това казва и министър Виткова. А, ако си прочете здравната стратегия, която тя внесе тук от името на Министерския съвет и защитаваше само преди няколко месеца, ще види в какъв разрез е сегашният проектозакон със здравната стратегия, която беше гласувана от Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Времето Ви изтече.
Има думата д-р Янева за дуплика. Следващият оратор е д-р Григор Малев.
ЕЛЕНА ЯНЕВА (ПГДЛ): Уважаеми д-р Михайлов, Вие бяхте депутат в Тридесет и шестото Народно събрание, когато казвате, че тези въпроси са били обсъждани. Защо тогава Тридесет и шестото Народно събрание не прие Закона за здравно осигуряване, питам аз?
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Защото имаше мнозинство на БСП.
ЕЛЕНА ЯНЕВА: Напротив, господин Михайлов! Значи, вие сте тези, които сте защитавали червените бизнесмени в опитите им за приватизация. Така ли да Ви разбирам?
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Нищо не сте разбрали.
ЕЛЕНА ЯНЕВА: Ама така излезе от Вашето изказване.
И още повече, ако Вие сега се опитвате да убедите всички, че на този етап има нормална частна практика, аз мисля, че също не сте прав. Защото не може на този етап, когато хората нямат достатъчно доходи, ние да ги принуждаваме да отиват в частните кабинети.
ЛОРЕТА НИКОЛОВА (от място): Това е свободноизбираемо. Как така?
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Кой принуждава хората? (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля ви, колективни реплики от място, няма по правилника.
ЕЛЕНА ЯНЕВА: Викайте, викайте, аз ще ви слушам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Колеги, моля ви за по-голяма търпимост!
Нали, все пак, допустимо е и различно мнение.
ЕЛЕНА ЯНЕВА: Аз ви слушах много внимателно, господа. Слушах много внимателно и тогава, когато д-р Карев си позволяваше да обижда и Народно събрание, позволяваше си да обижда и Министерски съвет, и т. н. Не ви репликирах. Сега бихте могли да ме изслушате по-спокойно.
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Вие сами се обиждате.
ЕЛЕНА ЯНЕВА: Аз Ви питам - по какъв начин ще ми обясните Вие, 2 милиона кредит взет за оборудване на частен кабинет - как се изплаща за една година, господа? Какви са таксите, които са вземани там? Защото има и такива, немалко, случаи в нашата държава. И, ако пък сте разговаряли с достатъчно лекарски кадри, които имат частни кабинети, ще видите, че и една немалка част от тях подкрепят отделянето на частната от държавна медицинска практика.
И другото, което искам да ви кажа. Тук, в законопроекта, има текстове, които позволяват всеки, който иска в свободното си време да работи извън държавното здравно заведение, може да направи това в частно здравно заведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Госпожо Янева, времето Ви изтече.
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Голям жест, голяма отстъпка!
ЛОРЕТА НИКОЛОВА (от място): В Дупница няма такива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има думата за изказване д-р Малев.

ГРИГОР МАЛЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! За съжаление този закон е изключително политизиран и идеологизиран, защото в началото на второ четене бе прието и узаконено това, което бе направено със 143-то и 145-о министерско постановление. Сега отново се завършва напълно идеологизацията на закона и неговата политизация, като може би мнозинството, дай Боже да не стане това, гласува именно така, както е предложен от комисията, чл. 25а.
Какво правим по този начин ние?
Първо, не даваме възможност в България да има нормален пазар на лекарския труд. И оттук отново ще казваме, че бюджетът не стигал за здравеопазването. Как ще стига, когато ние не даваме нормален пазар на лекарския труд вътре в страната. Забраняваме да става това нещо, тъй като ние забраняваме частната практика.
Питам ви, господа от Парламентарната група на демократичната левица: защо ви е страх от лекарите? Защо? Какво лошо са направили лекарите в света и до какво лошо са довели те? Ето, тук господин професорът каза за Германия. Да, но в Германия, господин професоре, никога лекарската частна практика не е била забранявана и спирана, дори и тогава, когато е била в най-голямата си разруха, тогава, когато хората са вадили картофите от земята с ръце през зимата, защото са нямали търнокопи. И това е било след войната, 3-4 години. Но там частната лекарска практика не е била забранявана. Затова вижте сега къде е Германия, къде са и другите държави, които не са имали такова отношение към хората, които са най-високо в пирамидата на общественото развитие, а това са лекарите.
Защо го правите това? Аз ще ви кажа. Защото ви е страх от кадърността. Вие имате вкус към некадърността, защото некадърният главен лекар, некадърният член на вашата партия може да подтиска кадърните хора. Но този кадърен човек, когато отиде в частната клиника, когато отиде в частния кабинет, вие не може да му направите нищо. И той ще получи своето признание и той ще получи своя авторитет. А няма да зависи от авторитета на главния лекар, който вие утвърдихте със 143-то и 145-о министерско постановление по чисто партийному.
Освен това вие нарушавате едно изконно право на човека - да се труди. Вие му определяте само къде може да се труди - в публичното здравно заведение. Другаде - не, лекарят няма право. А защо има право зидаро-мазачът, защо има право автотенекиджията, защо има право всеки друг да упражнява професията си, а лекарят няма право в свободното си време да реши сам материалния си проблем - дали да отиде да работи в частния здравен кабинет или да не отиде да работи? Но му разрешавате на лекаря да отиде и да кара денонощно такси и след това да отиде рано сутринта да упражнява професията така, както госпожа министър Виткова повелява - без корупция, да си гледа съвестно работата. И всичко това как ще стане, госпожо министър? Пускате го този човек да работи цяла нощ като таксиметров шофьор и след това му забранявате да упражнява своя труд, който труд той го упражнява на базата на това, защото той много е учил, много е чел. Защото това е професията, която наистина изисква най-много да приложиш от себе си, за да получиш. И вие това го забранявате. Вие нарушавате Хипократовата клетва, вие нарушавате с този закон Конституцията на Република България и всичко това защо? За да прокарате една политическа, една идеологическа линия. Това е срамота!
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
Има думата д-р Димитров.
Останаха ли още лекари, които не са говорили?
Има думата д-р Димитров, след това д-р Михайлов и след това започваме да гласуваме.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Разбирам, че е много трудно и за мен да взема отношение по разглеждания текст от закона, но мълчанието ми вероятно ще се тълкува по друг начин. Тъй като смятам, че имам достатъчно практика, повече от 30 години, познавам добре психологията както на нашите пациенти, така и психологията на българския лекар.
Трудните условия, в които се намира днес страната, не може да бъде причина по същество да смесваме частната медицинска практика с общественото здравеопазване.
Аз бих искал да се спра конкретно на разглеждания текст, като посоча и някои неща. Тук става въпрос, уважаеми колеги, не за забрана на частната практика въобще. Ако вие вникнете в текста, ще видите, че става въпрос за разграничаване - кои не могат да упражняват частна медицинска практика. Ето това е проблемът днес. Иначе погледнато, на никой правоспособен лекар в страната не е забранено да открива частен кабинет, частна лаборатория, частна поликлиника, частна болница и аз не разбирам защо се акцентира върху този проблем. И хората, които не разбират проблема по същество - за какво става дума, и широката аудитория - и тези, които днес ни слушат навън, действително ще останат с убеждението, че в България, видите ли, се ограничава частната практика. А това не е така. Ограничава се смесването на едното с другото.
И за да бъда по-конкретен, ще ви прочета тази прословута ал. 3:
"Ал. 3. Лицата по ал. 1 и 2, които са в трудово правоотношение с държавен здравен орган и с публично здравно заведение, не могат да упражняват частна медицинска и зъботехническа..."
Само те не могат да упражняват. Всички други със своя инициатива, със свои средства могат да правят всичко. По този начин няма никаква пречка да противопоставяме едната политика на другата. Няма никакви ограничения.
Ще ми се да се спра и на ал. 1.
Уважаеми Китов, Вие добре разбирате и знаете, че в комисията се уважаваме достатъчно с Вас, тъй като смятаме, че все пак сме квалифицирани лекари. Винаги разбираме и знаем за какво става дума и за какво говорим. Но мисля, че ще се съгласите с мен, че ако премахнем тази практика в общественото здравно заведение - 2 години квалификацията за специалност, ние поставяме на много голям риск нашите пациенти. Аз и в комисията заявих и пак ще повторя: кой от нас в тази зала би отишъл да се прегледа при вчера завършил лекар, получил своята диплома? Аз съм убеден, че никой от нас това няма го направи.
ВАСИЛ МИХАЙОВ (от място): Аз ще го направя!
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Вие можете. Аз съм сигурен, че Вие можете, защото Вие всичко можете. Само не знам дали можете да се справите с медицински проблеми, ако се изпречат пред Вас. Вие вероятно сте минали по допирателната на тези проблеми.
Така че за мен тази практика е придобиване на опит, на минимум знания, бих казал, на малко навици, за да може самият лекар, когато се изправи пред своя пациент, да не изпада в неудобно положение - да отваря тетрадката, справочника, уважаеми Михайлов, да проверява как се пише тази рецепта или какво се нарушава при това заболяване. Ето това трябва да избегнем.
Така че, аз моля колегите да подкрепят текста на вносителя, защото иначе хаосът в здравеопазването ще се задълбочава. Особено това се отнася за стоматологичната практика. Каква е практиката днес? Защо си затваряме очите пред нея? В стоматологичните поликлиники до обед се работи в поликлиниката, а следобед се работи в частния кабинет. Я има някаква работа, я - няма да се направи нещо. Тук се получават заплати, а работата се върши в частния кабинет.
Мисля, че това ще помогне по-нататък с внедряването на здравното осигуряване. Това не е пречка, а напротив. Обратно, сега това разделение ще даде възможност нещата да си отидат на мястото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря Ви.
Реплики?
Има думата Георги Аврамов.
ГЕОРГИ АВРАМОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Все пак аз искам нещо да разбера и се обръщам към преждеговорившия. Може ли лекар на държавна работа в извънработно време да работи като таксиметров шофьор или някаква друга професия? Може ли да му забраним със закон да работи нещо друго? Лично аз зная, че имаше един период, в който много лекари си изкарваха допълнителни доходи като шофьори на такси. Ако някой болен се обърне към лекар, когато не е на работа, вкъщи, може ли сега да му окаже помощ? Или това се счита за частна практика в извънработно време и той не може да получи едно възнаграждение?
Наистина ние сме в една реалност и такива крайни ограничения в момента според мен са неприемливи. Всички казват, че в Закона за здравното осигуряване този въпрос ще бъде решен. Нека да бъде внесен Законът за здравното осигуряване и да приемем това разграничение. Но засега аз също подкрепям да отпадне ал. 3.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има думата д-р Китов за втора реплика.

БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми доктор Димитров, най-отговорно заявявам, че всеки български стоматолог, завършил своето висше образование, може спокойно да започне да работи и вие първи ще отидете при него, защото той наистина може да работи всичко. Това ограничение, особено за стоматолозите, е абсолютно излишно.
Що се отнася до лекарите, мисля, че с двете години няма да научи много, което ще спаси българските пациенти, но особено за стоматолозите смятам, че това е абсолютно ненужно.
Що се отнася до това, че все пак е едно разграничаване, мисля, че това нарушава конституционните права на българските граждани, на българския лекар да работи в извънработно време и своята професия. Или обратно, ако пък работи частно, му се нарушават правата да работи професията си в публично заведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Да, благодаря. И доктор Карев трета реплика. И след това дуплика.
ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Моята реплика към доктор Димитров е по отношение на първата част на неговото изказване, тоест не по отношение на двете години допълнителен стаж, а по отношение на това какво се прави и как то се обсъжда и как изглежда за тези, които ни гледат и ни слушат.
Имам предвид следното, че в случая именно под маската, под етикета, под димната завеса на разделяне на публичния от частния сектор, се цели унищожаване на частния сектор. И понеже той на два пъти каза: само тези ще бъдат лишени от тази възможност, тоест само тези, които имат трудово правоотношение с държавен здравен орган или публично здравно заведение, обогатявам неговите познания с това, че над 85 на сто от всички частно практикуващи в частния сектор в България работят в трудово правоотношение с публично здравно заведение или държавен здравен орган.
Значи когато казваме само те, само тези, имаме предвид пет шести от всички тях. Това са те, само тези, за които говорите, доктор Димитров. И затова аз твърдя, че това е един изключително тежък удар върху целия частен сектор в българското здравеопазване, ако той бъде нанесен. Все пак се надявам, че ще надделее здравият разум. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря. Има думата доктор Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ (ПГДЛ): Уважаеми колеги, разбира се, с някои аргументи бих се съгласил и с доктор Китов, и с доктор Карев, но тук става въпрос за едно фундаментално разграничаване на две неща: не мога да се съглася с тази постановка, че се нанася удар на частната медицинска практика, че се нарушават конституционни права на гражданите. Аз казах и пак ще повторя, че никъде никой не ограничава в тази страна да упражняваш частна медицинска практика в частен кабинет, в поликлиника, в лаборатория, в заведение, в болница и пр., и пр. Нека тези неща не ги смесваме и да изваждаме от този контекст това, което Вие казахте. Благодаря.
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (от място): Само на 90 на сто забранявате, нищо повече!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря. Доктор Васил Михайлов има думата.
Моля да не си пробвате гласните струни от място.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Имам предложение за отпадане от текстовете на ァ 19, чл. 25а, както следва:
"Правоспособни лекари или стоматолози", отпада "с най-малко две години трудов стаж, придобит в здравно заведение", продължава текстът - "могат да упражняват частна практика по обща медицина или стоматология. Частна практика по определена специалност могат да упражняват лекари или стоматолози с придобита специалност".
Това според мен е един нормален текст. Това ограничение с двете години стаж според мен, то беше обосновавано и от мои колеги тук...
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Доктор Китов го поддържа.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: ... е не много разумно. По няколко причини.
Лекарската професия изисква всеотдайност и компетентност. Затова и в шестата година е, нали, професор Зънзов, стажът на лекарите медици? И стоматолозите също имат такъв стаж през цялото време почти на следването си.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ (от място): Една година стаж.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Да, една година стаж има завършващият лекар. Има лекар, който може да бъде компетентен и спокойно да упражнява професията си още със завършването на медицина. Има лекари, за съжаление, и слава Богу, те не са никак много, които и след десет години стаж не би трябвало да бъдат допускани да бъдат лекари. Но няма нужда ние да сме тези, които ще определяме стойността на частно практикуващия лекар. Неговите пациенти ще бъдат най-доброто мерило за самия него. И няма нужда човек да е чел Арчибалд Кронин, за да разбере, че и младият лекар, току-що завършилият лекар може да бъде изключително полезен за своите пациенти и да извършва своята високохуманна и благородна дейност. Никой не отрича в нашата професия опита, знанията, които се натрупват с времето. Но и същевременно те не могат да бъдат поставени като някакво предварително изискване, за да може един лекар да бъде частно практикуващ по обща медицина или един стоматолог да бъде такъв. Аз познавам мои приятели - стоматолози, които с напускането на студентската скамейка, вече бяха много по-висококвалифицирани специалисти, отколкото други техни колеги с много дълъг стаж. Това е истината!
Доктор Димитров сигурно също ще бъде съгласен с едно такова съждение, за съжаление аз не го виждам в залата.
По-нататък, трите минути аз използвах по първия текст на чл. 25, ал. 1...
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: По всичко имате пет минути.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Не по всичко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Всичко имате пет минути!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Госпожо председател, няма пак да влизаме в спорове по правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля Ви! Моля Ви!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Обаче искам да ви кажа, че ал. 3 и ал. 4 също трябва да отпаднат. И това е така, защото аргументацията, че трябва да се раздели сега частната практика от, забележете, практиката в публично здравно заведение, какво ще рече това - държавно, общинско, какво е то? Нека тук юристите изяснят каква е тази правна формула - публично здравно заведение. Има ли го това? Какво то значи!?
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (от място): Нещо като публичен дом!
ЦОНЬО БОТЕВ (от място): Между публичен дом и болница.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Искам наистина да има яснота.
По-нататък, един лекар иска да практикува частна практика. Той е висококвалифициран специалист. Той обаче трябва да вземе някакъв кредит. Откъде да вземе кредит? От специалистите банкери от Симеоново с този лихвен процент? Той не може да направи това. Да оборудва свой кабинет, който да отговаря на хигиенните изисквания. Какво? Да е чистичко, подредено и да има чешма? Ами, че това е земска медицина! Господин професоре, Вие като един добър хирург, какво ще кажете? Един хирург, за да може да практикува в частен кабинет или в частна клиника, колко пари ще са му необходими, за да намери реално оборудване, съвременно, за да не практикува земска медицина? Това какво е, ако не ограничаване на частната практика. Ни повече, ни по-малко ограничаване на частната практика.
Защо? Тук вече и моите колеги коментираха: вие се боите от създаването на едно добре поставено в българското общество, високообразовано съсловие - истинска част от българската интелигенция, която няма да се подчинява на никакви глупости и администриране - такива, каквито досега ние виждаме. Няма да коментирам сега и да правя сравнителен анализ между Закона за аптеките и този, който ние разглеждаме. И двата закона са лоши. Оня като закон показа как действа. Този ще покаже колко е несъстоятелен.
Друго - това, което наистина ме тревожи. Ще лишите от възможност изключителни български специалисти да могат да помагат на своите пациенти. Защо? - Защото не можели едновременно да работят в здравно така наречено публично заведение и в частен кабинет или частна клиника. За мене няма аргумент, който е достатъчен, за да се въведат като законови текстове тези предложения.
По-нататък - т. 4 на ал. 5. Какво е това? - Удостоверение за вписване в регистъра на Районната колегия на лекарите или стоматолозите - за лекарите или стоматолозите... Какво е то? Къде е тази колегия? - Ще я има може би някога, някъде, а може и да я няма. Подразделение на Лекарския съюз или здравна камара? Какво е това? Как може да фигурира в закон нещо, което може и да го няма? - Такава структура няма. Няма и не трябва да фигурира в закона.
Какво значи т. 5? - Видите ли, свидетелство за съдимост. Презумпцията, госпожо министър, в тези текстове, които ние коментираме, е че българският лекар е, видите ли, мошеник. Докато имате този манталитет, ще имате и голямата любов на практикуващите български лекари и стоматолози, както и на медицинските сестри и всички тези доблестни хора, които се занимават с нашето здравеопазване. Това е, госпожо Виткова.
Човек, който е дал клетва - Хипократова клетва, не е мошеник. Не е мошеник, както тук се опитвате да го изкарате. Но това си е за Ваша сметка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Тъй като днес се злоупотреби многократно с поправките в правилника, искам да ги припомня добронамерено. Смятам, че колегите са ги забравили: "При второто гласуване се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 69, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада й. Допустими са и редакционни поправки... Народен представител може да обосновава направени предложения в рамките на пет минути...".
Проф. Стоянов има думата.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Имаше предложения за отпадане - даже не използвахме времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Това събиране по 2-3 до 5, до 30 предложения означава удължаване на времето повече, отколкото е първо четене. Все пак, нека да разсъждаваме логично.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Разбира се, на второто четене трябва да бъде повече време.
ХРИСТО СТОЯНОВ (БББ): Госпожо председател, уважаеми колеги! Далеко съм от тази професионалност, но съм човек. И аз като всички хора съм обслужван от тази професия. Винаги съм считал, че добрият човек само може да стане лекар. Днес от този коментар, който се прави, се разбира, че тези хора не са добри и се съмняваме в тях, в тяхната добросъвестност.
Нали отивам при него и разчитам на неговата професионалност и на неговата добросъвестност, за да бъда излекуван? Стоя, чакам и на него разчитам.
Обидно е да мислим, че лекарят е толкова недобросъвестен, че да коментираме този въпрос и да докараме до положението един лекар да може да кара такси, а след работа да не може професионално да ме обслужи. Добре, но той е на 40-45 години и може да кара такси. А ако е голям професионалист на 57-58 години и не може да кара такси, не може да продава вестници, не може да отиде да продава месо в магазина? И искаме да му кажем: понеже и такси не можеш да караш, не можеш да упражняваш професията си...
Госпожо Виткова, аз Ви моля лично като гражданин да се откажете от тази позиция. На фона на всичко, от което цялата ни система трепери, моля ви се, в това отношение към тия все още добросъвестно изпълняващи си задълженията, да се отнесем с пълното доверие. А някой не спазвал след това нещата - моля ви, никакъв компромис към това.
Господа, ние не сме коментирали с такава злоба, с такива подробности тези, които окрадоха банките. Тези, които окрадоха банките! ("Ха така, браво!" и ръкопляскания от СДС) И сега се страхуваме от едни хора, които утре сутринта ще ни дотрябват - съмняваме се в тяхната добросъвестност.
И при кого ходим? - Нито ме познават, нито го познавам. Разчитам, че той ще ме извади от бедата, която имам аз с това, че крак или глава ме боли. Също и нещо друго...
Много Ви моля, госпожо Виткова, много Ви моля и всички Ваши колеги: този въпрос заслужава пълен консенсус към уважението на тази добре наричана най-хуманната професия. Дайте да не обиждаме най-хуманните хора в нашата република, които все още са с мизерни заплати и продължават да ни лекуват. Продължават да ни лекуват, траят си, чакат ни, не получават парите си редовно. Много Ви моля, нека да съберем сили и поне по този въпрос да намерим един консенсус и да се съгласите, че те са с право, както всички хора. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: За процедурен въпрос има думата господин Октай.
ОСМАН ОКТАЙ (ДПС): Госпожо председател, Вие виждате колко спорове има и има и неизяснени въпроси. Затова правя процедура: да прескочим тези текстове, касаещи частната медицинска практика, да се върнат текстовете отново за доразглеждане в Комисията по здравеопазването и да преминем към следващите текстове, които нямат отношение към частната практика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Предложение за отлагане на целия текст вече беше направено и отхвърлено от залата, но мога да поставя на гласуване предложението за отлагане гласуването на ал. 3 и ал. 4, които засягат съвместяването на частната практика в държавен здравен орган или публично здравно заведение.
Моля да гласуваме предложението за отлагане гласуването на ал. 3 и ал. 4.
От общо гласували 194 народни представители, за - 120, против - 26, въздържали се - 48.
Приема се.
Ще поставя на гласуване другите алинеи, тъй като за целия текст няма воля на залата.
По ал. 1 има предложение на д-р Китов, подкрепено от д-р Михайлов - достатъчно са обосновани "за" и "против". Предложението е да отпаднат думите "с най-малко 2 години трудов стаж, придобит в здравно заведение"...
Нека да чуем д-р Виткова преди това. Ще гласуваме алинея по алинея останалите, след като отложихме гласуването по ал. 3 и ал. 4. По другите има предложения за отпадане на отделни думи.

МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! От тази трибуна се изсипа толкова голяма доза политически спекулации и демагогия (шум и реплики в блока на СДС), толкова обвинения, че бих искала да се опитам в този най-демократичен дом - парламента и да помоля всички гледни точки да бъдат гледани с достойнството на всеки, който ги застъпва. И парламентът да поеме също своя дял от отговорност пред обществото в решаването на такива остри проблеми, които стоят пред него.
Здравеопазването е система, която е създадена, защото има болни хора. И тя е система не за медицинските специалисти или за лекарите, а тя е система преди всичко за болните хора. Дискусията днес се измести и се обсъждаше по този общественозначим проблем единствено и само позицията - и то не на всички лекари - на някои. Затова молбата ми е да се опита да се чуе и другият аргумент.
Първо, бих искала да кажа, че този екип на Министерството на здравеопазването, който се обвинява в това, че е против частната практика или частното въобще в здравеопазването...
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Не екипа, Вас обвиняваме.
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА: ... и мен лично, господин Михайлов, благодарение на този екип вече има регистрирани над 400 частни здравни заведения в страната.
ИВАН ПАНЕВ (от място): И закрити 4 болници.
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА: Над 90 на сто от аптечната мрежа на практика вече е раздържавена. А по закон държавна аптечна мрежа няма, има частна и общинска. Благодарение на този екип цялата система на работническото здравеопазване ще бъде раздържавена и това на практика ще бъдат частни здравни заведения, независимо от това в предприятията чия е собствеността - държавна или частна. Благодарение на този екип цялата здравна система в санаториалното дело, обслужваща санаториалните комплекси в туризма - частни или държавни - ще бъде раздържавена и тази процедура започна.
Възниква проблемът как да бъдат уредени отношенията между лекаря и пациента в гражданското здравеопазване в общата система на здравеопазването. В момента, уважаеми дами и господа, има три категории лекари - едните, които работят само в системата на публичното здравеопазване, други, които работят само като частно практикуващи такива, и трети, които съвместяват двата вида дейности. Мисля, че затова е създаден един Закон за конкуренцията, който се отнася до всички професии, включително и до медицинската. В рамките на замисъла на този закон има какво да се приложи, да се замислим към неговото приложение и в медицинската професия. Защото аз всеки ден отговарям на въпроси на колеги, които практикуват само частна медицинска практика. С какво и защо трябва да бъдат привилегировани другите, които работят и на двете места? Проблемът с кредитите е проблем и за едните, и за другите. Проблемът обаче за конкуренцията, когато чисто частно практикуващият лекар воюва за своите пациенти и те наистина сами избират да отидат при него, докато този, който работи на двете места, е в много по-изгодна позиция - основният поток от пациентите са към него. А интересът, неговият интерес - и аз никого не обвинявам и моля настоятелно да бъдат снети от мен всякакви обвинения, че аз обиждам лекарите, напротив, прекланям се пред труда на българските лекари, които в тези тежки условия успяват да правят медицина и то голяма медицина в България - интересът на специалиста, който е и частно практикуващ, или има такова право и работи на двете места по отношение на пациентите е логично - не обвинявам - те да бъдат отклонени към частната практика. Затова се намесва законодателството - за да регламентира отношенията. Затова със закон е забранено адвокатите да бъдат прокурори или да бъдат съдии, именно за да бъдат регламентирани тези различни интереси, когато един и същи човек се явява в двойнствена позиция.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Тази логика не е вярна. Това са различни функции. А тук лекарят си е лекар.
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА: В момента ние готвим закон и предлагаме текстове на закон, с които ние се стремим да извървим този междинен период до Закона за здравно осигуряване. Според Закона за здравно осигуряване почти навсякъде по света няма практика, уважаеми дами и господа, в нито една цивилизована страна, където 100 на сто от лекарите да могат да работят и в частния сектор, и в публичния сектор. Няма такава система. Да, известни компромиси се допускат за изключително малък процент от лекарите. И текстовете, които сега се предлагат, аз не зная защо се интерпретират, че от утре с тяхното приемане частната практика се забранява. Ако това не е висша форма на демагогия, то другото обяснение е, че въобще не са прочетени текстовете в закона. Една година в България нищо няма да се случи с хората, които имат самостоятелна частна практика и работят в системата на държавното здравеопазване днес. Те продължават да работят двойнствено, и на двете места. Идеята е, че в рамките на тази една година ще влезе здравноосигурителният закон. Но хората трябва да бъдат предупредени, да знаят, че наистина с влизането на Закона за здравно осигуряване касата сключва договор със здравното заведение - частно или публично - и то урежда взаимоотношенията си с работещите по трудов договор лекари в здравното заведение. Касата сключва договор със самостоятелно практикуващите лекари, само ако те не работят в здравно заведение. И ако ние с тези текстове не дадем знак, че това следва от другия закон, как тогава с вас след една година ще кажем в един миг на лекарите: от днес вие започвате да работите по Закона за здравното осигуряване? Ами тези инвестиции, които те са направили? Ако Законът за здравно осигуряване не задействува след една година, ваше право е да удължите този срок, да го адаптирате към реалното влизане в действие на Закона за здравно осигуряване. Но сигналът към лекарите трябва да бъде подаден, така както направихме и с аптеките именно в такъв гратисен период. Това е смисълът на поправките, които се правят днес.
По отношение на европейската и световната практика за двете години и за изискванията към лекарите, които са на свободна практика. Ами от 1992 г., уважаеми дами и господа, Европейският съюз е предложил на България проект, одобрен по Програмата "ФАР", именно за частната практика. Този проект до 1995 г. въобще не беше задействувал и ние бяхме изправени пред проблема да загубим и средствата, и в България да не се дискутира, като се ползува европейският и световен опит, този важен обществен проблем. Ами само преди няколко дни, в петък, се състоя семинар. И аз мисля, че представители на Комисията по здравеопазването имаха и покана. Проектът се ръководи от представители на Българския лекарски съюз. На тях той е даден, именно за да тече тази обществена дискусия. И ако имаше представители на Комисията по здравеопазването там, те щяха да чуят, че европейските стандарти, изискванията на Европейския съюз за самостоятелна медицинска практика са придобита специалност, включително по обща медицина, когато се практикува обща медицина, и три години работа по трудов договор, независимо дали в здравно заведение или в друга самостоятелна медицинска практика. Но работа по трудов договор. Това са европейските стандарти, ако ние искаме да влезем в този Европейски дом. И това не са наши измислици, а това беше дискутирано в петък във връзка с този проект, ръководен от експерти на Европейския съюз.
Ако ние искаме наистина да синхронизираме своите представи с това какво става в света по този проблем, би трябвало да ползваме този опит, а не да внушаваме, че това са рестриктивни мерки и да политизираме един изключително важен за българското здравеопазване проблем.
По отношение на пазара на лекарския труд. Да, пазар на лекарския труд, първо, в условията на чистото приложение на пазарните механизми в света няма. Той е регулиран пазар, но днес няма и не може да има, докато няма здравноосигурителна система. Хората, които днес са на самостоятелна частна практика, са неравнопоставени. Така е. Те разчитат на плащания от джоба на българския гражданин, който знаем в какво състояние се намира. Единствено и само в условията на равнопоставеност по отношение източниците на финансиране може да има и регулиран пазар, и той непременно ще бъде регулиран, на медицинския труд.
Така че изхождайки от ситуацията, в която се намираме - че ние правим поправки в закона за този преходен период - ви моля да се четат ясно и дословно и да не се спекулира нито с тежките проблеми на здравеопазването, нито със заплащането на медицинските специалисти, което, ако човек е почтен, трябва да признае, че въпреки трудностите лекарите единствени получиха реално увеличение на заплатите тази година, колкото и да е недостатъчно.
Бих искала да спра вниманието ви и на още нещо по отношение на практиката в България в тази материя, законодателната практика. 1904 година, уважаеми дами и господа, с Правилника за правата и обязаностите на волно практикуващите лекари и за частната практика на служебните лекари, ви моля да изслушате няколко законодателни мерки тогава.
Общинските лекари в общинските амбулатории не могат да правят частна практика. Това се отнася и до участъковите лекари. За частната практика на служебните лекари, които работят в болници, текстът звучи, че те нямат право да откажат медицинска помощ и в работно, и в извънработно време; че те таксуват болните с хонорар 25 лв., който се внася обаче в държавната съкровищница, тъй като те работят в държавно здравно заведение, и от тази такса са освободени хората с ниски доходи.
Така че този проблем е вечен. Имало го е, има го и днес в България. И мисля, че ние предлагаме да се стремим в неговото решаване към европейските норми и стандарти. В този преходен период отново моля да се разбере - и от тези, които ни слушат, и от хората, които са в залата: нищо не се случва с частната практика. В рамките на една година само нови кабинети и нова самостоятелна практика ще бъде откривана по този закон. Всичките седем или десет хиляди работещи продължават да работят така, както досега. Ако не задейства Законът за здравно осигуряване, ваша воля, удължете срока, но българският лекар трябва да знае, че трябва да се приведе в съответствие с европейските стандарти и със законодателството, което предстои да бъде прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря Ви.
Връщаме се към гласуването, което започна...
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Не, аз съм длъжен да кажа две думи от името на комисията, тъй като не смятам, че нарочно, но се спомена, че не е имало наш представител на тази среща за частната практика. Няма и да има никога наш представител, ако ни канят два часа, след като е започнала срещата. В крайна сметка ние сме парламент...
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА (от място): Ама Лекарският съюз, не сме ние!
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Аз Ви разбирам, не сте виновна Вие, но понеже Вие огласихте оттук, от трибуната, и се слуша, аз искам като реплика да кажа каква е истината. И така ще бъде и смятам, че съм прав.
Колеги, аз смятам, че проблемът е много деликатен. Деликатен е проблемът, всеки ще гласува по съвест. С влизането на здравноосигурителната система ще има и нов Закон за здравеопазването. Така поне мисля аз.
ИВАН СУНГАРСКИ (от място): Тогава защо си губим времето?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря. Реплика към министър, но като председател на комисията все пак сте докладчик, затова Ви дадох думата.
Първото гласуване е по ал. 1 - предложението на доктор Китов, подкрепено или оспорено в залата - да отпадне изискването упражняването на частна практика по обща медицина или стоматология да бъде обвързано с най-малко две години трудов стаж, придобит в здравно заведение. Тоест, да отпадне това изискване.
Моля да гласувате предложението за отпадане на думите: "с най-малко две години трудов стаж, придобит в здравно заведение".
От общо гласували 197 народни представители, за - 87, против - 70, въздържали се - 40.
Не се приема това предложение.
Имате думата, доктор Михайлов.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Госпожо министър, в законодателството преди 9 септември, когато сме имали независима и добре организирана българска държава, включително и добро здравеопазване, бихте ли ми казала къде има такова ограничение за частно практикуващия лекар - да трябва да е работил две или повече години някъде, за да може да практикува като частно практикуващ лекар.

Освен това тук имаше и коментар за стоматолозите. Просто това изискване не е синхронизиране с европейското законодателство. Вие можете да цитирате доста страни - убеден съм в това, тъй като сте и вероятно запозната с конкретните законови текстове, където няма такова изискване за частно практикуващия лекар. И въпреки това, това са страни в Европейския съюз, така че аз Ви моля както за стоматолозите, така и за лекарите, които биха практикували обща медицина да могат без да имат това изискване да откриват своите частни кабинети или, забележете, да работят в частна клиника. Там вероятно ще има изключително добър, опитен, висококвалифициран колега техен, който ще може да ги напътства в първите им крачки на работа.
ЕЛЕНА ЯНЕВА (от място): Вие прочели ли сте закона?
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Прочел съм много внимателно закона. И това ограничение е излишно.
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА (от място): Прочетете закона! Там го има това!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Но не е казано ясно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря на доктор Михайлов. Той не си формулира предложението. Говори по принцип, но мисля, че след като пет пъти съм го прочела на всеки е ясно за какво сме гласували затова няма да го поставям на прегласуване. Никой не е бил заблуден от това какво е гласувал. Явно си е направил ... Решението си го е формирал сам.
Другото предложение е към ал. 5, на доктор Михайлов, да отпаднат четвърта и пета точка. Четвърта точка е изискването лицата, които ще упражняват, искат да упражняват "частна лекарска практика да представят удостоверение за вписване в регистъра на районната колегия за лекарите или стоматолозите - за лекарите и стоматолозите" и т. 5 е - свидетелство за съдимост. Той оспори необходимостта от тези документи при искането за частна лекарска практика.
Моля да гласувате предложението за отпадане на т. 4 и 5 към ал. 5.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Нека поотделно се гласува, госпожо председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Добре. Гласуваме само за т. 4: "Удостоверение за вписване в регистъра ..."
От общо гласували 197 народни представители, за - 89, против - 66, въздържали се - 42.
Не се приема това предложение.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Искам думата по процедурен въпрос!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Имате думата по процедурен въпрос, доктор Михайлов.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, колеги, уважаеми гости! Ако вероятно по принципния въпрос, за който стана гласуване преди малко във връзка с изискването за 2 години трудов стаж на лекарите и стоматолозите, които практикуват обща медицина и това изискване тук беше съпроводено със сериозни дебати, то аз не разбирам това гласуване, което е във връзка с удостоверението за "вписване в регистъра на районната колегия на лекарите или стоматолозите - за лекарите и стоматолозите", как въобще без никакъв дебат много простичко се задържа в този текст. Това е истината. Сега такава структура просто няма.
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА (от място): Има!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Няма! Нито подразделение в общините, в които аз съм, а в доста общини съм бил, има на Лекарския съюз, нито пък на някаква Лекарска камара. Така че ние какво вписваме?! Моля Ви, председателят на комисията професор Зънзов или Вие госпожо министър, обяснете какъв е смисълът на този текст да съществува. В момента такива структури няма просто. Няма! Вие може би искате да ги имате. Може би и аз даже не възразявам да ги има, но просто ги няма.
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА (от място): Има ги!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: А за някакво бъдещо събитие да внасяме в закона текст е крайно неудачно. И затова си мисля, че е редно да отпадне това изискване, което е по ал. 5 за лицата по
ал. 1 и 2 да се регистрират в общината, на чиято територия се установяват на частна практика след представяне на тези документи. Този документ според мен е излишен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Доктор Михайлов, Вие си потвърдихте тезата.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (встрани от микрофоните): Просто бих желал да се прегласува по простата причина, че ако такъв документ няма, а няма и кой да го издаде, какво следва от това?!
Госпожо министър, моля обяснете! Или господин Зънзов...
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: На прегласуване няма да го поставя, но обстоятелството, че на Вас не Ви е ясно не е достатъчно, за да се прегласува.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (встрани от микрофоните): Това е един от начините да се пречи на частната практика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Доктор Виткова има думата или професор Зънзов!
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Аз ще кажа две думи.
Доктор Михайлов, в комисията беше докладвано, че такива структури вече има, за това е прието. Докладвано беше, че има. Госпожа министър Виткова може би по-подробно ще изясни, но така беше докладвано.
Имайте предвид, че всички тези текстове, за съжаление, и за несъжаление, са приемани от Лекарския съюз.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Те искат административно да си закрепят структурите! Но няма кой да издаде такъв документ! И няма да има частна практика!
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Не знам какво искат те, но...
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Доктор Виткова има думата.
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА: Уважаеми дами и господа! И досега по Наредба N 5 районните структури на Българския лекарски съюз и Българския стоматологичен съюз, които съществуват като доброволни сдружения регистрирани по Закона за лицата и семействата и досега всички частно практикуващи лекари, които развиват самостоятелна частна практика са регистрирани като имат и удостоверения от тези районни сдружения. И това е визирано в една наредба, която много отдавна, господин Михайлов, е приета, с която аз се съгласих, уважавайки тези съсловни организации. И заедно с тях, изработвайки закона, който вярвам българският парламент скоро да гледа, ние продължихме това, което днес, вчера и предишните години е факт. Нищо ново не се случва, защото тези районни сдружения ги има и в сегашната регистрация на частните кабинети изискват такова удостоверение. И те го дават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Не правим дискусия! Предложението беше за прегласуване. Няма да го поставя ...
Поставям на гласуване т. 5, отпадането на т. 5: "Изискването за свидетелство за съдимост".
ВАСИЛ ГОЦЕВ (встрани от микрофоните): Искам реплика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: На кого реплика? Вече сме обсъдили текста. Ние гласуваме в момента. Предложението е да отпадне т. 5. Ние сме в процес на гласуване, господин Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (встрани от микрофоните): Гласува се една безсмислица!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Дискусията приключи. Предложението на доктор Михайлов е към изискванията при регистриране да отпадне свидетелството за съдимост. Моля, гласувайте!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Няма ли да прегласуваме т. 4? Кажете го просто, за да е ясно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Казах, че няма. Аз го казах в самото начало, преди доктор Виткова да говори. Вие искахте разяснение и аз казах, че неяснотата от Ваша страна не е аргумент за прегласуване.
От общо гласували 165 народни представители, за - 42, против - 104, въздържали се - 19.
За отрицателен вот думата има господин Васил Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председателстваща, дами и господа народни представители! Оказа се, че Народното събрание наистина прояви разбиране за това, което гласува - да се иска свидетелство за съдимост без да е казано, че този, който ще упражнява една дейност ще трябва да не бъде осъждан по някои текстове от Наказателния кодекс е безсмислица. Представете си, че е бил осъден за транспортно престъпление, осъден за това, примерно, че е нагрубил министърът на правосъдието, министърът на здравеопазването с обидни думи. Това никак не му пречи да си упражнява своята професия. Няма в закона казано, че не трябва да бъде осъждан и то по кои текстове от Наказателния закон - за това съвършено правилно се гласува да отпадне тази точка... (Шум и реплики от залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Напротив, решението е да не отпада...
ВАСИЛ ГОЦЕВ: А, Вие гласувахте да я приемете?! Аз разбрах друго. Това е просто безсмислица. За какво ще служи това свидетелство за съдимост, щом никъде няма изискване той да бъде неосъждан? За какво ще служи, освен да се прави работа на Министерството на правосъдието, на съдилищата да издават такива свидетелства за съдимост?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Грешката е моя, но тъй като на таблото има седем души, които са гласували против отпадането от страна на СДС смятах, че наистина това е обяснение на отрицателен вот, че Вие сте един от тях. Но ние гласуваме за отпадане на изискването за свидетелство, което не отпадна.
Кой от тримата ще вземе думата по процедурен въпрос най-напред? Д-р Николова, имате думата.
След малко ще обявя почивка, защото има опасност да ни поболеят лекарите!... (Весело оживление в залата)
ЛОРЕТА НИКОЛОВА (СДС): Все още сме тук, ще Ви излекуваме!
Госпожо Ананиева, аз Ви моля наистина да подложите тази точка на прегласуване, защото самият факт, че господин Гоцев, гледайки на таблото, че той и четири човека са били против смята, че текстът просто е отложен. Моля Ви за прегласуване, защото наистина може би има хора в залата, които да не са разбрали за какво става дума и за какво гласувахме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Това вече е аргумент. Поставям на прегласуване това, тъй като наистина стана неразбиране - поставям на прегласуване предложението на доктор Михайлов да отпадне т. 5: "Свидетелство за съдимост" сред документите, които се изискват при регистриране на частна практика. Предложението за отпадане свидетелството за съдимост, да не се изисква свидетелство за съдимост... Моля, гласувайте!
От общо гласували 178 народни представители, за - 60, против - 83, въздържали се - 35.
Не се приема това предложение.
ИВАН СУНГАРСКИ (от място): Искам думата от името на парламентарна група!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: В процес на гласуване сме.
Моля да гласувате ァ 19 с алинеи 1, 2, 5, 6 и 7 без 3 и 4, които бяха отложени.
От общо гласували 184 народни представители, за - 114, против - 45, въздържали се - 25.
Приети са тези пет алинеи на чл. 25, ァ 19.
За процедурен въпрос думата има господин Сунгарски.
ИВАН СУНГАРСКИ (СДС): Госпожо председател, явно не съм добре разбран. Вземам думата от името на парламентарната група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Давам Ви думата от името на парламентарна група.
ИВАН СУНГАРСКИ: Мисля, че сега е моментът да отговорим на българското общество какво точно се случва тук, в Народното събрание. Само преди 2-3 минути проф. Зънзов заяви, че вероятно с приемането на Закона за здравното осигуряване ще има нов закон. Така ли беше, проф. Зънзов?
ИВАН ЗЪНЗОВ (от място): Да.
ИВАН СУНГАРСКИ: Каква е реалната ситуация в момента, уважаеми дами и господа народни представители, в страната, понеже министър Виткова няколко пъти говори за реалната ситуация? Реалната ситуация, госпожо Виткова, се състои в това, чета:
"ЗаповедЗ А П О В Е Д
Нареждам
Считано от 13.12.1996 г. забранявам приемането на болни за планово лечение, както и планови операции и интервенции в катедрите, клиниките и клиничните центрове на държавната университетска болница "Александровска". Приетите болни за планово лечение и тези за извършване на оперативна интервенция да бъдат изписани. Приемане по спешност на болни да става само след консултация с ръководителите на катедри и клиники.
На нарушителите на настоящата заповед ще се търси строга административна и финансова отговорност."
Вие вероятно ще отговорите, че тази специална болница е на подчинение на министъра на финансите и ще бъдете права. Но и в ред болници, които са на Ваше подчинение, госпожо Виткова, съществуват подобни заповеди.
Когато говорим за реалните неща в здравеопазването, ето как стоят реалните неща да речем в Центъра за бърза медицинска помощ в София: средната брутна заплата на лекар ординатор е 17 хил. 781 лв., а на медицинска сестра - 10 хил. 886 лв. В тази цифра е включен извънреден труд над 10 часа месечно, нощен труд, добавки за спешност, за квалификация, специфични условия и т. н. Като се извади данък общ доход и отчисленията за фонд "Здравно осигуряване" се получава следната картинка, госпожо министър: лекарят получава средно 13 хил. 757 лв., а медицинската сестра - 8 хил. 930 лв. И ние говорим за някакви европейски стандарти. Та споменатите цифри категорично не дават възможност на човек физически да оцелее. Имам най-вече предвид медицинските сестри. Не коментирам за това дали по някакви европейски стандарти класацията на наш лекар в областта на неговото заплащане може да отговори и на неговото ниво на квалификация. Защото общоизвестно е, че квалификацията на нашите лекари не отстъпва на европейската. Прав ли съм?!
Но питам Ви: с този тип заплащане в нашите здравни заведения... Тук имам и таблицата на "Пирогов", която предвижда наистина малко по-високи заплати, но допълнителното възнаграждение при ограничението на болни, т. е. при ограниченото постъпване на болни служителите на "Пирогов" не могат да получат, защото то е на база на положен труд.
Така че истинската картина в момента в страната в областта на здравеопазването е не трагична, а може би нещо, за което аз не мога да намеря точна дума. В момента хора се изписват, както сама виждате, както личи и от подписаната заповед, в момента се отказва достъп на болни в болниците, а ние се занимаваме тук с това да ограничим възможността на хората, за които току-що говорих, да работят и частно с аргумента, че, видите ли, това щяло да бъде отложено за една година.
Аз и нашата парламентарна група рязко протестираме срещу състоянието на болничното и поликлинично обслужване, до което Вие, министърът на финансите и цялото правителство докараха нещата. Защото, съгласете се, че би било разумно, когато говорим за тези неща, самата Вие да си припомните какво говорихте декември месец 1994 г. Да изгледате касетата от участието си в дебатите по социалната политика тогава, да изслушате обещанията, които дадохте пред българския народ тогава и днеска, когато правите отчетите си за двегодишното си управление, първо да погледнете себе си и да видите с последващите си действия, след тези обещания, докъде докарахте нещата. А нещата ги докарахте дотук. Госпожо председател, заповядайте, прочетете, ако можете оспорете нещо от това, което казах. (Подава заповедта на председателката) Същият документ, за който говорим, е в другата ми ръка. Заповядайте. (Подава и другия документ)
Искам най-накрая точно на база на изказванията на проф. Зънзов, че ние вероятно ще изработваме след известно време нов закон, да заявя следното: нямаме право в тази пленарна зала, когато състоянието на болниците и на здравното обслужване е това, за което току-що споменах, да се занимаваме със закони палиативни, със закони временни, и със закони, които реално не допринасят с нищо за подобряване на това трагично, подчертавам, състояние на нещата в момента.
Мога ли да Ви попитам в условията на един валутен борд как ще преживеят лекарите и медицинските сестри, заплатите на които току-що цитирах? Мога ли да Ви попитам какво ще стане с тези, които и в момента, преди да има борд, се изписват от болниците, въпреки че са планирани за оперативно или друг вид лечение? Мога ли да Ви попитам в условията на борд ще има ли въобще възможност някой български гражданин да получи медицинско обслужване в болница, поликлиника, стационар и т. н.? Какво става, госпожо министър, какво става, дами и господа народни представители? Къде остана светлото бъдеще? На какво прилича всичко това, което се прави днес? Може ли в момента, в който, пак повтарям, в момента, в който болниците се затварят, ние да се занимаваме с неща, които по никакъв начин не допринасят за реалното - повтарям думата на госпожа Виткова - състояние на нещата в момента, а се занимаваме с неща, които щели да дадат ефект след година или след две, или ще бъдат променени след приемането на Закона за здравното осигуряване?
Съжалявам, нашата парламентарна група не е съгласна и остро протестира и от името на лекарите, които са принудени да получават помощи, а не заплати, и от името най-вече на тези, които са лишени от възможността да получат адекватно на тяхното здравно състояние обслужване в нашите здравни заведения. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря.
Министър Виткова има думата.
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Много лесно е и най-лесно се спекулира с най-сензитивните области на обществения живот, каквато е здравната система, особено в условия на трудности. Четейки ни заповедта за Александровската болница и острата дискусия в Комисията по здравеопазване, че това е автономно здравно заведение, подчинено на Закона за висшето образование, въпросът трябва да отнесете към ръководството на Медицинския университет, София, не че няма трудности в останалата здравна система. Но в здравните заведения, които се финансират чрез Министерството на здравеопазването, такива заповеди няма. Да, ограничения разумни има, но заповеди няма. А в това здравно заведение, в което има заповед, има освен бюджет и 1 млн. и 200 хил. долара извънбюджетна сметка.
РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Къде са тези пари?
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА: Това трябва да обясни ръководството на Медицинския университет - къде са и защо, когато няма пари за операции, се раздават от тази извънбюджетна сметка пари за 14-и заплати.

Деканът на Медицинския университет казва във вестници, че лъжа. Аз съм дала да се публикува писмо от работещи в Медицинския университет, които казват, че е истина.
Другото, което цитирахте, е писмо от синдикалните организации и събрания на Центъра за спешна помощ - София, но на следващия ден излезе опровержение, което го имам в писмен вид, от ръководството на Центъра за спешна помощ - София, което казва, че цитираните от мен заплати са верни. Защото това, което пишат синдикатите, е преди 1 октомври. След 1 октомври заплатите не са тези, които Вие визирате, значително по-високи са.
РЕПЛИКИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА: Колко по-високи?
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА: Много по-високи, защото базата се увеличава с 20 на сто, а върху базата са всички останали начисления. Така че, направете справка какви са реалните заплати в Центъра за спешна помощ - София.
ИВАН СУНГАРСКИ (от място): Вие ги кажете, защо да правим справки.
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА: И ако заплатите на Центъра за спешна помощ - София, са закъснели, а те закъсняват и на други места, отговорност за неизплатеното навреме допълнително възнаграждение освен правителството носи и община София, тъй като тя финансира до момента Центъра за спешна помощ - София.
ИВАН СУНГАРСКИ (от място): А кой й оряза субсидиите?
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА: Уважаеми дами и господа, тези спекулации, които вървят със здравната система, не помагат никому. В последните години и в момента се флиртува с лекарското съсловие. Нищо друго не се прави. Внушава се, че е възможно в бедна страна като нашата да има един оазис, да не стигат пари за нищо, но лекарите да са много богати. Няма такава страна, уважаеми дами и господа! Или ако я има, това е за сметка на нещастието на болните. И ние заедно сме задължени да обясним, че се стремим към здравна система, която търси социалния баланс, в който лекарите няма да бъдат милионери от утре. Дано да станат такива в бъдеще. Но трябва да има баланс, в който не страдат и болните. Дали ще има нов Закон за здравеопазването, това ще реши парламентът днес или утре. Поправките, които сега се правят, аз питам: може ли, когато има санитарни нарушения за милиони, глобите да са по 100 лева? Може ли да не се даде юридическа самостоятелност на здравните заведения и ние да ги вкарваме в здравно осигуряване? Може ли да не е регламентиран начинът, по който се откриват и закриват публични здравни заведения, да не е уредена тази материя? Както и много други поправки, които се предлагат.
Така че това дали ще има закон или не, нека да го оставим за бъдещето, но поправките, които днес се предлагат, аз смятам, че са актуални за днешния ден и за едно не толкова близко бъдеще в следващите две-три години. Без тях има проблеми в българското здравеопазване. Тези поправки ще дадат възможност да се съберат санитарни глоби, които ще постъпят във Фонд "Профилактика" и с това да се помогне на българското здравеопазване. Защо не искате това? Защо се води тази абсолютно излишна полемика? Тя е политическа и аз разбирам политическата й страна, но тя е обществено неполезна, особено днес, когато българското здравеопазване има толкова големи трудности. Защо не желаем да видим, че проведените социологически проучвания, не от Министерството на здравеопазването, мога да ви ги представя, показват, че над 65 на сто от българските граждани желаят да се разграничи, да се раздели частната от държавната медицинска практика. Не го желая само аз, желаят го българските граждани; че има текстове в закона, които пречат на развитието на здравната система? И ако това се нарича, че са палиативни поправки, които, виждате ли, занимават излишно Народното събрание, вие просто или не сте вникнали в съдържанието им, или тезата е чисто политическа и аз се отказвам да водя политически диспут тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Приключихме. С интензивна работа в течение на 2 часа и 15 минути приехме половин текст. Трябва да решим какво да направим по-нататък. При мен има предложения от господин Хасан Али, от господин Ройнев и т.н.
Госпожа Наташа Тачева иска думата по процедурен въпрос. Заповядайте.
НАТАША ТАЧЕВА (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, колеги! Процедурно предлагам да прекъснем обсъждането на тази точка от дневния ред и да преминем към точка втора - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля да гласувате това предложение.
От общо гласували 150 народни представители, за - 141, против - 3, въздържали се - 6.
Прието е процедурното предложение.
След почивката ще продължим с точка втора от дневния ред - второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
Има думата по процедурен въпрос доктор Драганов.
ОРЛИН ДРАГАНОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! В качеството си на депутат, избран от 23.избирателен район, в който район се намира Клинична болница "Лозенец" или така известната Правителствена болница, искам да заявя следното. Правителствена болница обслужва правителството, депутатите и дипломатическия корпус, което е равно на 6 на сто. Останалите 94 на сто са обикновени български граждани. Тази болница дава 4 месеца неотложни дежурства в годината за спешни и неотложни кардиологични състояния, в които почти винаги се налагат операции.
Уважаеми колеги, използвам присъствието на госпожа Виткова, сутринта разговарях също и с финансовия министър, тъй като болницата пряко се финансира от Министерството на финансите, да ви заявя, че е реално спирането на болницата от 1 януари 1997 г.
Апелирам към всички, които имат отношение, да се помръднат и да могат да се осигурят средства за тази болница. Подчертавам: 6 на сто е дипломатическият корпус, депутатите и правителството и 94 на сто са хора от цялата страна! В последните дни се карат хора от Търново, от други места и се оперират. Операции, които продължават седем часа и струват по 6 хил. долара. Или това е 3 млн. лева!
Повтарям отново: апелирам към хората, които имат отношение, да направят всичко възможно болницата да може да функционира нормално. В противен случай от 1 януари реално тя може да спре. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Доктор Драганов, това не е процедурен въпрос, но, разбира се, е тревожен, затова не Ви прекъснах.
Едно съобщение. Комисията по труда, социалните и демографски проблеми ще заседава днес от 15 часа в зала 238.
Почивка до 12 часа. (Звъни)

След почивката

ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА (звъни): Продължаваме работата.
Моля квесторите да поканят народните представители, които са още по коридорите.
Преминаваме към втора точка -
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ.
Има думата господин Ройнев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожо председател, уважаеми колеги! Стигнахме до чл. 35 - приет. Следва нова глава - "Административно-наказателни разпоредби".
"Административно-наказателни разпоредби"
ァ 32. Има направено предложение от господин Красимир Премянов и група народни представители с техен ァ 26.
"ァ 26. Текстът на чл. 36 се изменя така:
"Чл. 36. Който купи тютюн, без да има право на това, се наказва с глоба от 100 хиляди до 1 милион лева, а тютюнът се конфискува."
Направено е предложение от господин Коста Андреев и група народни представители с техен ァ 14.
"ァ 14. В чл. 36 думите "от 10 хиляди до 500 хиляди" се заменят с "от 100 хиляди до 1 милион."
Становище на комисията:
Поддържа внесените предложения и предлага допълнителни изменения на чл. 36.
Член 36 да придобие следната редакция:
"Чл. 36. Който купи тютюн в нарушение на чл. 11, чл. 12, ал. 1 и ал. 2, чл. 14 и чл. 15, се наказва с глоба от 100 хиляди лева до 1 милион лева, но не по-малко от 30 на сто от стойността на закупения тютюн, а тютюнът се отнема в полза на държавата."
За този текст са гласували 10 - "за", "против" - няма, "въздържали се" - няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Андреев, Вашето предложение е взето предвид. Не виждам господин Андреев в залата.
Господин Дако Михайлов има предложение.
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Господин председател, колеги! Аз не съм правил предложение, но ми се струва, че текстът не е много прецизен, с оглед на изречението: "...но не по-малко от 30 на сто от стойността на закупения тютюн...". При положение, че слагаме долна граница на глобата 100 хиляди лева, не може да има "не по-малко от 30 на сто", защото тогава наказанието може да падне и под стоте хиляди лева. Плюс това, това противоречи на Закона за административните нарушения и наказания. Посочено е изрично защо и как се налага глобата. Глобата се съобразява с обществената опасност на деянието на дееца, с последиците, но не може да се ръководи от стойността на отнетото в полза на държавата имущество. Просто, това са принципи и в административно-наказателното право и това изречение: ".. .но не по-малко от 30 на сто..." просто не трябва да се приема в тези текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: С други думи, предлагате отпадане на "...но не по-малко от 30 на сто от стойността на закупения тютюн..."?
Има думата господин Димитров.
КАЛИН ДИМИТРОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че точно с вписване на текста: "...но не по-малко от 30 на сто от стойността на закупения тютюн..." се лишава от възможността органът, който правораздава да подхожда субективно. Един такъв казус, колега Михайлов.
Значи, може и за 50 тона изкупен тютюн ниска граница - горна граница. Да се сложи примерно глоба 150 хиляди, може и за 100 хиляди. Но при условие, че запишем: "не по-малко от 30 на сто", тоест в тази граница от 100 хиляди до 1 милион ще има едно прецизиране и за повече изкупен тютюн, несъобразен със закона, ще се налага по-голяма глоба. Тоест, не може да се наруши долната граница от 100 хиляди и горната - от 1 милион. Но иначе, за по-голямо количеството минималната глоба, която ще бъде, ще бъде по-голяма, отколкото за по-малко количество изкупен тютюн. Така че в интерес на по-рационално определяне на обществената опасност на деянието и оттам - налагане на наказанието, е вмъкнато това "не по-малко от 30 на сто от стойността на закупения тютюн".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димитров.
Преди да гласуваме текста, както е предложен от комисията, ще подложа на гласуване предложението на народния представител Дако Михайлов за отпадане на "...но не по-малко от 30 на сто от стойността на закупения тютюн...".
Моля, режим на гласуване.
От общо гласували 147 народни представители, за - 38, против - 44, въздържали се - 65.
Предложението за отпадане на този текст не се приема.
Моля, режим на гласуване за текста на ァ 32, който третира чл. 36 в прочетената редакция от председателя на комисията.
От общо гласували 132 народни представители, за - 127, против - 1, въздържали се - 4.
Параграф 32 е приет.
Моля, докладвайте ァ 33!
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: ァ 33. Комисията предлага да се създаде нов чл. 36а с три алинеи.
"Чл. 36а. Ал. 1. Когато производител на тютюневи изделия облепва с неистински или подправени бандероли в нарушение на чл. 25, виновните се наказват с глоба от 200 хиляди лева до 1,5 милиона лева, но не по-малко от 30 на сто от стойността на отнетата в полза на държавата продукция и отнемане в полза на държавата на машините, съоръженията, суровините, материалите и продукцията.
Ал. 2. Едноличен търговец или физическо лице, което съхранява, транспортира (пренася) или продава тютюневи изделия, облепени с неистински или подправени акцизни бандероли в нарушение на чл. 25, се наказва с глоба от 30 хиляди лева до 300 хиляди лева, но не по-малко от 30 на сто от стойността на отнетата в полза на държавата стока и отнемане в полза на държавата на тютюневите изделия.
Ал. 3. На юридическо лице, което съхранява, транспортира (пренася) или продава тютюневи изделия, облепени с неистински или подправени акцизни бандероли в нарушение на чл. 25, се налага имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, като тютюневите изделия, предмет на нарушението се отнемат в полза на държавата."
За този текст, господин председател, са гласували "за" - 9, "против" - няма, "въздържали се" - няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Калин Димитров.
КАЛИН ДИМИТРОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вносителите на законопроекта, така наречения Законопроект на Красимир Премянов и група народни представители, поддържаме напълно редакцията на чл. 36а, създаване на нов чл. 36а с тези три алинеи.
Считаме обаче, че ще бъде добре, ако запишем и една нова ал. 4. Какво имам предвид? Предлагам да се запише чл. 36а, ал. 4:
"Ал. 4. Министерският съвет с наредба опредeля реда и условията, при които се образуват и прилагат цените на тютюневите изделия на вътрешния пазар."
Какви са мотивите за създаване на нова ал. 4 към чл. 36а? Мотивите са, че асортиментите и марките на тютюневите изделия са твърде много. Освен това пазарната конюнктура се променя много често и не е възможно Министерският съвет да издава всеки месец ценоразписи, т.е. да се реагира на променената пазарна конюнктура.
Затова с предложения текст ние предлагаме цените на тютюневите изделия да се образуват и прилагат, както цените на лекарствените средства и някои основни хранителни стоки, които се наблюдават от Министерския съвет. Още повече, че този член е свързан с чл. 29, където е записано, че цените на тютюневите изделия се определят по ред и условия от Министерския съвет. Да задължим Министерския съвет с тази алинея това да стане с наредба за реда и условията, при които се образуват и прилагат цените на тютюневите изделия.
Тоест, моето предложение е, като поддържаме създаването на чл. 36а, да запишем и ал. 4 със следния текст:
"Ал. 4. Министерският съвет с наредба определя реда и условията, при които се образуват и прилагат цените на тютюневите изделия на вътрешния пазар."
Това е конкретизиране на вече приетия чл. 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Димитров.
Има думата господин Хасан Али.
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Приемам текста на чл. 36а така, както го предлага водещата комисия на уважаемите народни представители. Не подкрепям новата ал. 4, която предлага колегата. Не затова, че колегата Димитров я предлага, а затова, защото уважаемите колеги вече приеха чл. 2, ал. 1:
"Държавното управление и контролът в областта на тютюна и тютюневите изделия се осъществяват от Министерския съвет."
Това ще рече, че фактът, че Министерският съвет приема правилник за приложение на закона, нищо не пречи на Министерския съвет и на съответните министерства, които имат задължения, произтичащи от този Закон за тютюна и тютюневите изделия, да приемат наредби, инструкции т.н.
Така че, не приемам създаването на нова алинея в последния момент. Аз съм за редакцията на водещата комисия.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: За реплика ли искате думата?
Господин Хасан Али направи изказване, Вие искате реплика? Нали така?
Има думата господин Калин Димитров.
КАЛИН ДИМИТРОВ (ПГДЛ): Колега Али, аз мисля, че това, което предлагаме - създаване на нова ал. 4, не противоречи на чл. 2, който цитирахте, където е записано, че Министерският съвет определя, пък той - каквото иска да прави.
Аз и колегите се опасяваме, че ако не запишем такъв текст в чл. 36а - тази алинея, която цитирах, ще има една неяснота в закона, имайки предвид чл. 29, където е записано: "Тютюневите изделия местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар по цени, ред и условия, определени от Министерския съвет".
Значи ние препращаме директно цените да се определят само от Министерския съвет. Лишаваме от възможността това да става с наредба.
Пак се връщам към мотивите. Ще изпаднем в положение, че няма да може да се реагира на изменената пазарна конюнктура, която да отговаря на икономическите условия. Така формулиран чл. 36а с ал. 4, дава тази възможност на Министерския съвет да направи това с наредба, което мисля, че е по-оперативно и по-добро за производството на тютюневи изделия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Хасан Али за дуплика.
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние сме на второ четене на този законопроект и не бива да се впускаме в реплики, дуплики, а да приемем така, както трябва административно-наказателните разпоредби.
Аз не приемам мотивите на колегата. Ние тези текстове, включително и на чл. 36а, обсъдихме в продължение на месеци не само във водещата комисия, а и в другите комисии. Особено във водещата комисия в дебатите взеха участие представители на всички заинтересовани министерства, представители, включително и на производителите на тютюневи изделия. Каквото трябваше, те го казаха и ни сме го записали тук. Твърде е опасно в последния момент да проявим законотворчество, уважаеми колеги. Чл. 2 от приетите текстове разрешава приемането на наредба от Министерския съвет.
Аз моля да не се гласува новата ал. 4 и да минем по-нататък, да не се бавим, тъй като имаме и други закони за разглеждане.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Дако Михайлов.

ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Господин председателю, колеги, аз не оспорвам основателността на предложението, но ние се намираме в раздел "Административно-наказателни разпоредби".
Създаденият чл. 36а регламентира административното нарушение и съответното наказание. И изведнъж в ал. 4 създаваме нещо, което просто не се вписва в тази глава. Ако това е основателно, би могло да бъде или в заключителните разпоредби, или в допълнителни разпоредби, но не и тук.
На второ място, самият текст ми се струва, че не е прецизен. Вижте, аз пак се връщам на тези 30 на сто от стойността на отнетата в полза на държавата продукция. Ами, къде ви е диспозитива? Къде пише в този текст, че тази продукция е отнета, за да можете да определите глобата съобразно тази стойност 30 на сто. На отнетата, ама, никъде не е казано, че е отнета вече.
А вижте в предния текст, който гласувахме. Приехме - "но не по-малко от 30 на сто от стойността на закупения тютюн, а тютюнът се отнема..." А тук говорим "но не по-малко от 30 на сто от стойността на отнетата в полза на държавата..."
Ами, отнемете я, пък тогава да го определим.
И на трето място, вижте чл. 38. Не сме стигнали до него, но при транспортирането на тютюневи изделия, необлепени с бандероли, моторното превозно средство се отнема в полза на държавата.
Е, кое е по-укоримо? Това да не облепиш с бандерол или да бъде с подправени бандероли? Но тук, в този текст вие никъде не определяте дали транспортното средство ще се отнеме в полза на държавата или не. Аз не виждам разликата между неистински бандерол, подправен бандерол или необлепен с бандерол. Струва ми се, че първото трябва да бъде даже много по-тежко наказуемо, а моторното превозно средство не се отнема. Особено пък на юридическото лице, третата алинея, което предполагам ще е фирма, ще има не знам колко моторни превозни средства. Те могат да вършат безброй нарушения, а транспортното средство няма да се отнеме. Но на един едноличен търговец, който може да има някаква счупена там товарна кола, ще му отнемем моторното превозно средство за това примерно, че кара един кашон необлепени с бандерол цигари.
При това положение или ние тук трябва да включим разпоредба, че се отнема и моторното превозно средство, или в чл. 38 трябва да не се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Други изказвания? Заповядайте, имате думата госпожа Мариела Митева.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПГДЛ): Просто бих искала да помоля народните представители предложението за нова ал. 4 на чл. 36а да бъде обсъждано в раздела "Допълнителни и заключителни разпоредби", тъй като в главата "Административно-наказателни разпоредби" систематично не е редно да се възлагат такъв род ангажименти на Министерския съвет, поради което би следвало тази алинея или този текст да се обсъжда в друг раздел, а именно - "Допълнителни и заключителни разпоредби".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Очевидно мястото на предложения текст систематично не е тук. Затова няма да подлагам предложението на гласуване. Предполагам, че и комисията е съгласна с това, господин Ройнев.
А по останалите текстове, господин Дако Михайлов, не разбрах дали предлагате и тук да отпадне, но то по-горе вече е прието за 30 на сто, така че не може да отпадне.
ДАКО МИХАЙЛОВ (от място): То е прието, но трябва да се прецизира текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, в момента аз говоря за ал. 2 на новопредложения чл. 36а.
ДАКО МИХАЙЛОВ (от място): Текстът трябва да се прецизира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Конкретно предложение, защото мога да подложа само за отпадане евентуално. А, именно, то вече е прието в ァ 32. (Уточнение между председателя на комисията Йордан Ройнев и Дако Михайлов)
Само че, аз не можах да чуя вие какво си говорите, нека да прозвучи в залата, да влезе в стенограмата.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Господин председателю, аз предлагам да гласуваме становището на комисията и направените предложения и залата да реши.
ДАКО МИХАЙЛОВ (встрани от микрофоните): Това са закони, няма да си играем тук да правим нещо и утре да ни се смеят в съда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Михайлов, ако искате да предложите на микрофоните конкретен текст, който да мога да подложа на гласуване. Вие двамата си говорите тук, но...
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Колеги, вижте сега, утре съдилищата най-накрая ще разглеждат наказателни постановления. Защо ние трябва да поставяме съдилищата в неудобно положение, да се чудят какво да правят?
Тридесет на сто от отнетата. Ами, никъде не пише, че е отнета. Кога я отнехте вие, за да определите глобата въз основа на тези 30 на сто? В предния текст пишете: "но не по-малко от 30 на сто от стойността от закупения тютюн, а тютюнът се отнема в полза на държавата...".
Тогава ал. 1 трябва да бъде: "но не по-малко от 30 на сто от стойността на продукцията..." и по-нататък да продължим: "а продукцията, машините, съоръженията, суровините и материалите се отнемат в полза на държавата".
Нека да я отнемем, пък след това да определим глобата.
А вие първо отнемате, пък след това определяме какво да бъде.
Просто текстовете не са прецизни, виждате го сами.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Добре, можете ли в момента заедно с ръководството на комисията да прецизирате нещо, защото това, което предложихте, беше: "...от стойността на продукцията". Дотам ясно, оттам нататък какъв да бъде текстът, не е ясно. (Уточнения между Калин Димитров и Дако Михайлов встрани от микрофоните, които не се разбират)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Хайде да чуем за последно и председателя на комисията господин Ройнев и ще гласуваме.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Уважаеми колеги, аз направих своите предложения. Логиката на административно-наказателните разпоредби, господин Михайлов, беше консултирана с юристи в комисията и те тогава нямаха възражения по начина, по който върви градацията на съответните административно-наказателни разпоредби. Вие, като народен представител, имате право да изказвате своето мнение. Аз предлагам, господин председателю, да подложите на гласуване предложенията така, както постъпиха от съответните народни представители, и предложението на комисията и по този начин залата ще каже своята дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря, господин Ройнев. Има думата господин Иван Будимов.
ИВАН БУДИМОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! Разглеждаме един изключително сериозен проблем. Знае се много добре, че далаверите с тютюневите изделия са преобладаващи сред всички други. Установено е, че годишно при това състояние на нещата над 12-13 милиарда лева продукция се изработва нелегално в България и се пласира без бандероли, без платен акциз и т.н.
Няма съмнение, че ние трябва да намерим такива механизми, с които да възпрепятстваме тази сенчеста тютюнева икономика, която е в ущърб и на производителя, и на потребителите.
Ето защо, ако в този текст се вмъкне: "продукцията се отнема, включително и транспортните средства", ние поставяме действително една спирачка пред това сенчесто, скрито тютюнево производство.
Господин Михайлов каза къде точно може да се включи това. И аз не виждам защо е това упорство на представителя на комисията за това предложение. Става въпрос за милиарди и милиарди левове, които ще стават все повече и повече. Защото с въвеждането на ограничителните мерки ще се търси начин за излизане от тях, и ако санкциите не са достатъчно силни, то това означава, че ще продължава по реда, по който и сега се извършва.
Затова аз искам да предложа следното: да отложим за 10-15 минути този текст, да го видят специалисти - юристи, да се съберат за малко и съответно да предложат текст, който ясно и точно да регламентира отнемане на продукцията и съответно на транспортните средства, които обслужват това производство. Защото има и транспортни средства, които обслужват, не само машини, съоръжения, суровини и т.н.
Предлагам, господин председателю, да не гласуваме сега този текст. След 15-20 минути да го подложите отново на гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Друго процедурно предложение, противно на това?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Господин председателю, след направените консултации с вносителя на това предложение и вносителите на законопроекта ние приемаме в ал. 1 след думите "но не по-малко от 30 на сто от стойността", думите "отнетата в полза на държавата" да отпаднат и да стане така:
"Чл. 36а. Ал. 1. Когато производител на тютюневи изделия облепва с неистински или подправени акцизни бандероли в нарушение на чл. 25, виновните се наказват с глоба от 200 хиляди лева до 1,5 милиона лева, но не по-малко от 30 на сто от стойността на продукцията и отнемане в полза на държавата на машините, съоръженията, суровините, материалите и продукцията".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да, а ал. 2 търпи ли промяна?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Предложената редакция за ал. 1 е ясна. По нея няма спорове.
Има думата господин Димитър Велев. Заповядайте.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители, мисля, че текстът трябва да бъде редактиран ясно и недвусмислено по следния начин: да се каже за какви нарушения се налага глоба в определен размер и отнемане в полза на държавата на продукцията, машините, съоръженията и т.н. След това да се каже: "глобата не може да бъде по-малка от 30 на сто от отнетото имущество". И въпросът се ликвидира.
Значи трябва да е казано какво се отнема, за да кажем след това, че 30 на сто от отнетото може да се вземе. И според мен това е коректният текст, който се прилага и в други случаи, в други закони по административно-наказателните разпоредби на закона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Добре, хайде да се опитам аз да го прочета или Вие...
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Ами, аз да се опитам да ви го прочета, ако искате, да ви дам редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Добре, прочетете го, да не го чета аз.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Имаше само едно допълнение тук за акцизите, но него ще си го допълните.
"Ал. 1. Когато производител на тютюневи изделия облепва с неистински или подправени бандероли в нарушение на чл. 25, виновните се наказват с глоба от 200 хиляди лева до 1,5 милиона лева, както и отнемане в полза на държавата на продукцията, машините, съоръженията, суровините и материалите. Глобата не може да бъде по-малко от 30 на сто от стойността на отнетото имущество".
И за втората алинея същото да важи. И тогава нещата се уреждат ясно и недвусмислено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Това добре, но за ал. 2, за да може да бъде записано от стенографите и по-нататък да бъде изчистено, не е достатъчно да се каже "по същия начин", а трябва да бъде прочетена така, както ще бъде.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: В момента, без да съм го редактирал, ще се опитам на прима виста да прочета ал. 2:
"Ал. 2. Едноличен търговец или физическо лице, което съхранява, транспортира, пренася или продава тютюневи изделия, облепени с неистински или подправени акцизни бандероли в нарушение на чл. 25, се наказва с глоба от 30 000 лв. до 300 000 лева и отнемане в полза на държавата на стоката и тютюневите изделия. Глобата не може да бъде по-малка от 30 на сто от стойността на отнетото имущество".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Изчистихмe редакцията на ал. 1 и 2. Вярвам, че комисията не възразява да бъдат гласувани по начина, по който бяха предложени от господин Велев. Имате ли възражения, господин Ройнев?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Нямам възражения, господин председател. Залата ще си каже думата. Предлагам в ал. 2 да не повтаряме и не записваме "стоката и тютюневите изделия", а да кажем "отнемане в полза на държавата на тютюневите изделия".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Само тютюневите изделия, без стоката.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПГДЛ): Аз не знам каква е интимната мисъл на законодателя - дали 30 на сто от стойността на отнетата продукция или 30 на сто от стойността на отнетото имущество като цяло. Ако трябва да се направи корекция, тогава трябва да се каже, че глобата не може да бъде по-малка от 30 на сто от отнетата продукция или по ал. 2 - от отнените тютюневи изделия. Ако е само за продукция, редакцията трябва да бъде такава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Остава да се разбере какво се подразбира под стока в ал. 2. Господин Ройнев ще помогне за изясняване на понятието.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Уважаеми колеги, мисля, че господин Димитров изясни защо въвеждаме тези 30 на сто. Става дума за 30 на сто не от стойността на съоръженията, машините и т.н., а става дума за не по-малко от 30 на сто от стойността на тютюневите изделия - на тютюна или тютюневите изделия.
В ал. 2 също така става дума за не по-малко от 30 на сто от стойността на тютюневите изделия. Тук има повторение и се говори за стока и тютюневи изделия. Тук става дума само за тютюневи изделия. Така че аз приемам направената редакция и предлагам на господин председателя да гласуваме направената редакция, предложена от господин Дако Михайлов и господин Велев, с което са съгласни и вносителите, и членовете на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Ще го подложа на гласуване, като искам само да уточня, че думата "стока" отпада от ал. 2 и там остават само "тютюневите изделия".
Моля да гласувате така предложената редакция на ァ 33, който се отнася за създаването на нов чл. 36а с три алинеи.
От общо гласували 141 народни представители, за - 139, против - няма, въздържали се - 2.
Параграф 33 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Благодаря, господин председател! Благодаря и на колегите, които помогнаха да направим тази по-прецизна редакция. По ァ 34 има направено предложение от господин Красимир Премянов и група народни представители с техния ァ 27.
"ァ 27. Текстът на чл. 37 се изменя така:
"Чл. 37. Който продава тютюневи изделия в нарушение на чл. 30, се наказва с глоба от 30 000 до 300 000 лв. Тютюневите изделия се конфискуват."
Има направено предложение от господин Коста Андреев и група народни представители с техен ァ 15:
"ァ 15. В чл. 37 думите "от 10 000 до 200 000 лв." се заменят с "от 30 000 до 300 000 лв."
Становище на комисията:
Комисията приема и двете предложения, като допълва чл. 37 и чл. 37 придобива следната редакция:
"Чл. 37. Който съхранява и/или продава тютюневи изделия в нарушение на чл. 29 и чл. 30, ал. 1, т. 2 и ал. 2, се наказва с глоба от 30 000 до 300 000 лв., а тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата, а при повторно нарушение се отнема разрешението (лиценза)".
За това са гласували 9 от членовете на комисията, против - няма и въздържали се - няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли изказвания? - Не виждам желаещи да вземат думата.
Моля да гласувате текста на ァ 34, който се отнася до чл. 37 от закона.
От общо гласували 120 народни представители, за - 117, против - 1, въздържали се - 2.
Параграф 34 е приет.
Господин Иван Будимов има думата за обяснение на отрицателен вот.
ИВАН БУДИМОВ (СДС): Колеги, аз съм за текста, но гласувах "против", поради това че не се обяснява за какъв срок се отнема лицензът. Отнема му се лицензът днес, след една седмица той кандидатствува отново и получава отново лиценз.
Нека да кажем, че поне за една година се отнема лицензът, т.е. за тази една година той да няма право да получи лиценз и да извършва търговия с такива стоки.
Друг е въпросът за какъв срок се издава самият лиценз - може би е безсрочен, може би е срочен и т.н., но ако ние тук поставим нормата, че този лиценз се отнема за една година, това означава, че наказанието за него е доста по-сериозно от глобата, която тук именно се предлага. Затова, ако е възможно - зная, че е в нарушение на правилника - да добавим само към текста израза "за срок от една година". По този начин ние увеличаваме силата на нашето решение, което предстои сега да вземем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Будимов, това изказване, вместо да бъде обяснение на отрицателен вот, трябваше да бъде направено преди една минута и може би тогава щеше да бъде гласувано. Сега вече аз не мога да поставя на прегласуване текста, тъй като е приет.
ДАКО МИХАЙЛОВ (от място): Подложете го на прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Аз не мога да правя предложение за прегласуване, защото това е задължение на народните представители и тяхно право.
Господин Дако Михайлов има думата.
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Господин председател, колеги! Колегата Будимов е прав, защото съобразно чл. 16 от Закона за административните нарушения и наказания са определени наказанията, които се налагат: глоба, отнемане на правото да упражняваш определена професия или дейност или да изпълняваш някаква служба. Но законът забранява пожизнено или изобщо да се отнеме дадено право. Това нещо никъде го няма, а ние тук действително това правим и затова трябва действително да определим срок. Защото този текст ще противоречи на чл. 16 от Закона за административните нарушения и наказания. Затова трябва да се каже, че се отнема за еди-какъв си срок. Аз не знам поначало този лиценз за какъв период се дава и как се дава. Но ако има срок, нека да определим - за една година, за две години се отнема и след това да има право да кандидатствува отново, защото господин Будимов е прав: след една седмица той ще се яви пак.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Михайлов, Вие правите процедурно предложение за прегласуване. Конкретизирайте и за какъв срок, за да може, като гласуваме, да стане ясно какво ново гласуваме.
ДАКО МИХАЙЛОВ: Аз предлагам съобразно нарушението, което се извършва, срокът да бъде за една година минимум - за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: В интерес на едно прецизиране на закона поставям на прегласуване ァ 34, като в края на текста да се добави "за срок от една година".
Моля режим на гласуване за прегласуване на ァ 34 с добавката в края на чл. 37 на думите "за срок от една година".
От общо гласували 149 народни представители, за - 148, против - няма, въздържал се - 1.
Параграф 34 е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Господин председател, един коментар. Въздържалият се съм аз, защото мисля, че е крайно време да въведем норми, които да бъдат по-категорични, особено за една такава стока, каквато е тютюнът - единственият разрешен наркотик, който в момента е доста сериозен обект на търговия и сериозни нарушения. Благодаря. Извинете за отклонението.
Параграф 35. Има направено предложение от господин Красимир Премянов и група народни представители с техния ァ 28:
"ァ 28. Текстът на чл. 38 се изменя така:
"Чл. 38. Който продава тютюневи изделия по цени, различни от определените по реда на чл. 29 от този закон, се наказва с глоба от 30 хил. до 300 хил. лв., а тютюневите изделия се конфискуват."
Има направено предложение от господин Коста Андреев и група народни представители с техния ァ 16.
"ァ 16. В чл. 38 думите "от 10 хил. до 200 хил. лв." се заменят с "от 30 хил. до 300 хил. лв.".
Становище на комисията:
Комисията приема направените предложения и предлага чл. 38 да има три алинеи.
Член 38 придобива следната редакция:
"Чл. 38. Ал. 1. Който предлага или продава в търговски складове и обекти тютюневи изделия по цени, различни от определените по реда на чл. 29, се наказва с глоба от 30 хил. до 300 хил. лв., тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата, а при повторно нарушение се отнема и разрешителното (лицензът).
Ал. 2. Който транспортира (пренася) тютюневи изделия, необлепени с акцизен бандерол в нарушение на чл. 28, се наказва с глоба от 30 хил. до 300 хил. лв., като тютюневите изделия, както и превозните средства, послужили за транспортирането им, се отнемат в полза на държавата.
Ал. 3. Контролният орган, установил нарушението по предходните алинеи, прави предложение, а кметът на общината по местонахождение на лицензирания обект на търговеца отнема разрешението за търговия с тютюневи изделия."
За този текст на комисията са гласували 8 "за", против и въздържали се няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Дако Михайлов.
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Господин председател, колеги! Струва ми се, че в ал. 1 има по-скоро една грешка: "а при повторно нарушение се отнема и разрешителното". Значи ли това, че при повторно нарушение се налага същата глоба от 30 до 300 хил. лв. и отнемане на лиценза, или е само отнемане на лиценза? Ако е само отнемане на лиценза, съюзът "и" трябва да отпадне и да бъде "се отнема лицензът".
По ал. 2 не съм направил писмено предложение, но ми се струва, че това е отделен състав за транспортирането на необлепените с бандерол цигари. В чл. 36, който приехме, говорим за неистински и подправени акцизни бандероли. При това положение, ако следваме логиката, трябва "Който транспортира (пренася) тютюневи изделия, необлепени с акцизен бандерол или облепени с неистински или подправени бандероли, се наказва с глоба и отнемане на транспортното средство". Защо ще отнемаме транспортното средство само при необлепени, а ще даваме възможност при транспортиране на цигари с подправени или неистински бандероли, колата да остане? Нека да следваме наказателните разпоредби така, както трябва да бъде. Затова трябва да се включи като нарушение и пренасянето по този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Иван Будимов.
ИВАН БУДИМОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Аз предлагам тази поправка, която направихме в предишния член, да върви и тук, защото не се указва за какъв срок се отнема лицензът. Предлагам да се добави, че отнемането на лиценза е за срок от една година. Даже тук вече става въпрос за нещо по-голямо. Тук става въпрос за големи количества, пренасяне, дистрибуция, нещо, което представлява доста по-голямо нарушение. Ето защо аз предлагам наказанието отнемане на превозните средства и съответно отнемане на лиценза да бъде за срок от три години. В първия случай ние определихме срок една година. Тук престъплението вече минава в по-друг състав, така да се каже, и затова предлагам срокът да бъде три години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има думата господин Калин Димитров.
КАЛИН ДИМИТРОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз възприемам да подходим и в чл. 38, както в чл. 37, в ал. 1 да добавим "за срок от една година" и в ал. 3 също да добавим "за срок от една година". Но колегата Михайлов постави въпроса за определени стоки тютюневи изделия, необлепени с акцизен бандерол. Така сме приели в чл. 28. Санкцията е конкретно за нарушението на чл. 28. В чл. 28, ал. 1 е записано "Тютюневи изделия - местно производство и износ, се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат и/или продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25." И разпоредбата не се отнася за тютюневи изделия, предназначени за износ. Тоест тази административно-наказателна разпоредба, която се предвижда по този член, е само за нарушение на чл. 28.
ДАКО МИХАЙЛОВ (от място): Неистински и подправени какво е? Това не е бандерол!
КАЛИН ДИМИТРОВ: Ние говорим за акцизен бандерол.
ДАКО МИХАЙЛОВ (от място): Това не е бандерол.
КАЛИН ДИМИТРОВ: Това предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Имаме направени предложения за допълнение към първа и трета алинея "за срок от...", който господин Будимов предлага да бъде три години, а господин Калин Димитров - една година. И другото предложение, което беше направено, е от господин Дако Михайлов - към ал. 2 да се допълни след текста "Който транспортира (пренася) тютюневи изделия, необлепени с акцизен бандерол", думите "или с неистински и подправени бандероли в нарушение на чл. 28..." и текстът продължава.
Най-напред подлагам на гласуване първото предложение на господин Иван Будимов срокът да бъде три години, а след това ще поставя на гласуване второто предложение - за срок от една година.
Моля режим на гласуване за добавката към ал. 1 и 3, в техния край на думите "за срок от три години" и за отпадане на съюза "и" от ал. 1, където текстът става "при повторно нарушение се отнема разрешението (лицензът)".
От общо гласували 132 народни представители, за - 131, против - няма, въздържал се - 1.
Приема се.
Господин Димитров, при това положение предполагам, че се отказвате да бъде гласувано Вашето предложение за една година.
КАЛИН ДИМИТРОВ (от място): Отказвам се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Оттегляте го. Има думата господин Ройнев.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Господин председател, уважаеми колеги! Подкрепям предложението, което направи господин Дако Михайлов, но то да бъде след чл. 28 да добавим думите "неистински или подправени бандероли се наказва..." и текстът продължава. Но предлагам да запазим състава на чл. 28 така, както е записан.
Прочитам цялата ал. 2:
"Ал. 2. Който транспортира (пренася) тютюневи изделия, необлепени с акцизен бандерол в нарушение на чл. 28, неистински или подправени бандероли, се наказва с глоба от 30 хил. до 300 хил. лв., като тютюневите изделия, както и превозните средства, послужили за транспортирането им, се отнемат в полза на държавата."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, режим на гласуване само за текста на ал. 2, както беше прочетен от председателя на комисията господин Ройнев.
От общо гласували 133 народни представители, за - 128, против - няма, въздържали се - 5.
Алинея 2 е приета с тази поправка.

Моля режим на гласуване за целия ァ 35, чрез който се определя текста на чл. 38 от проектозакона.
От общо гласували 139 народни представители, за - 130, против - няма, въздържали се - 9.
Параграф 35 е приет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Продължаваме.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Параграф 36.
По ァ 36, който касае чл. 39 от сега действащия закон няма направените писмени предложения от народни представители, но има направени предложения от комисията.
Комисията предлага чл. 39 да има следната редакция:
"Чл. 39. Който произвежда тютюневи изделия в нарушение на този закон, се наказва с глоба от 50 хил. до 500 хил. лв. и отнемане в полза на държавата на машините, съоръженията, суровините, материалите и продукцията, а лицензът се отнема".
И ако тук трябва да следваме логиката, трябва да бъде за срок от една или три години, както реши залата.
Аз предлагам срокът да бъде три години.
ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: От една до три години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Значи накрая се добавя: "от една до три години".
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Господин председател, две са възможностите: за три години или от една до три години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Какво предлагате?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Аз предлагам срокът да бъде три години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли други предложения? - Няма.
Подлагам на гласуване текста с поправката, добавена от председателя на комисията: накрая да се добави "за три години".
От общо гласували 131 народни представители, за - 128, против - няма, въздържали се - 3.
Текстът на чл. 39 се приема така, както беше прочетен от председателя на комисията господин Ройнев.
Продължаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Параграф 37.
По чл. 40 от сега действащия закон няма направени писмени предложения за изменения и допълнения от господата народни представители.
Има становище на комисията:
Член 40 да бъде със следната редакция:
"Чл. 40. Който наруши разпоредбите по чл. 32, се наказва с глоба от 50 хил. до 500 хил. лв., а тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата и лицензът се отнема за срок от три години."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли други предложения? - Няма.
Моля режим на гласуване за чл. 40 така, както беше прочетен от председателя на комисията, с добавка "за срок от три години".
Режим на гласуване.
(От залата се обаждат, че електронното табло не е в изправност)
Моля отменете гласуването. Наред ли е компютърът? Кратка пауза по технически причини. Спокойно, колеги, сега ще се провери и ще се направи необходимото да заработи системата.
Моля режим на гласуване.
От общо гласували 132 народни представители, за - 132, против - няма, въздържали се - няма.
Приема се.
Продължаваме нататък.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Параграф 38. Комисията предлага създаването на нов чл. 40а, със следното съдържание:
"Чл. 40а. Който наруши разпоредбите по чл. 34, се наказва с глоба от 50 хил. до 500 хил. лв., а тютюневите изделия и превозните средства, послужили за транспортирането им се отнемат в полза на държавата."
По този текст са гласували, господин председател, както следва: "за" - 9, "против" - няма, "въздържали се" - няма от членовете на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли някой да направи предложение? - Няма.
Моля режим на гласуване за новия чл. 40а така, както беше предложен от председателя на комисията.
От общо гласували 124 народни представители, за - 118, против - няма, въздържали се - 6.
Текстът се приема.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Параграф 39. По чл. 42 от сега действащия закон няма направени писмени предложения от народни представители.
Комисията предлага:
В чл. 42 числото и думата "10 хил." да се замени с числото и думата "50 хил.".
Или чл. 42 да придобие следната редакция:
"Чл. 42. На юридическите лица, които са се облагодетелствували от нарушенията по предходните разпоредби, се налага имуществена санкция в размер от 50 хил. до 500 хил. лв."
За този текст на комисията са гласували: "за" - 9, "против" - няма, "въздържали се" - няма от членовете на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли предложения към текста? - Няма.
Моля режим на гласуване за чл. 42 така, както беше предложен от председателя на комисията.
От общо гласували 126 народни представители, за - 120, против - няма, въздържали се - 6.
Член 42 е приет.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Параграф 40. Комисията предлага да се създаде нов чл. 42а със следното съдържание:
"Чл. 42а. Ал. 1. Разрешение (лиценз) за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия не се издава, а издаденото може да се отнеме за срок до 12 месеца по ред, определен с Правилника за приложение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, когато:
1. не бъдат представени всички документи, обявени от експертния съвет по чл. 21, ал. 3;
2. има отрицателно становище на експертния съвет по издаването на разрешения по чл. 21, ал. 3;
3. нарушени са разпоредбите на Закона за тютюна и тютюневите изделия и на Правилника за приложението на Закона за тютюна и тютюневите изделия;
4. срещу кандидата (притежателя) за (на) лиценз е започнало принудително изпълнение по Закона за събиране на държавните вземания;
5. нарушени са установените технологични инструкции, качеството на промишлено обработения тютюн и тютюневи изделия и тяхната автентичност и се допускат разлики между вписаната и наличната продукция тютюни, тютюневи изделия и акцизни бандероли, което е констатирано с актове на компетентните органи.
Ал. 2. Разрешение (лиценз) за търговия с тютюневи изделия не се издава, а издаденото се отнема за срок от 12 месеца по ред, определен с Правилника за приложение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, когато:
1. не бъдат предоставени всички документи за получаване на лиценза;
2. нарушени са разпоредбите на Закона за тютюна и тютюневите изделия и на Правилника за приложение на Закона за тютюна и тютюневите изделия;
3. срещу кандидата (притежателя) за (на) лиценз е започнало принудително изпълнение на Закона за събиране на държавните вземания.
Ал. 3. Лицата по ал. 1 и ал. 2, ако въпреки отнетото разрешение (лиценз) извършват промишлена обработка на тютюн, производство и търговия с тютюневи изделия преди изтичане на срока на забраната по ал. 1 и ал. 2, то те се наказват с отнемане на правото за издаване на нов лиценз, включително и при промяна на правния им статут по смисъла на Търговския закон и Закона за кооперациите за срок до 5 години."
За този текст са гласували: "за" - 8, "против" - няма, "въздържал се" - 1 от членовете на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли предложения по параграф 40? - Господин Хасан Али.
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз приемам текста, който се предлага от водещата комисия. Имам само една бележка, а тя се отнася за цитирането на четири пъти на този Правилник за приложение на Закона за тютюна и тютюневите изделия само в един член - 42а.
Този правилник, аз казах няколко пъти вече, не може да излиза извън рамките на закона. Е ли редно ние да препратим текстовете към правилника, който е подзаконов нормативен документ? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Какво предлагате - да отпадне?
ХАСАН АЛИ: Аз предложих много пъти колегите юристи да си кажат мнението, имаме и Съвет по законодателство, дали не правим нещо опасно, давайки възможност на изпълнителната власт да прояви творчество и да измени някои основни текстове от закона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
Има думата господин Ройнев - председател на комисията.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Уважаеми колеги! Аз мисля, че ние не правим никакво нарушение, не даваме никаква възможност на изпълнителната власт. Това е една норма, която е задължителна, когато се нарушава законът и правилникът за приложението на този закон. Така че нищо не нарушаваме, особено в този случай, и няма никаква логика в това, което каза господин Хасан Али, и за другите негови предложения, когато ние сме цитирали Правилника за приложение на Закона за тютюна и тютюневите изделия в другите глави от така предложения законопроект пред вас.
Предлагам, господин председател, да гласуваме предложението на господин Хасан Али за отпадане...
ХАСАН АЛИ (от място): Щом юристите не се обаждат, оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Тогава да гласуваме текста, който ви прочетох.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Али, оттегляте ли Вашето предложение за отпадане?
ХАСАН АЛИ (от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Добре, оттегля се. Благодаря.
Подлагам на гласуване параграф 40, чл. 42а с трите алинеи.
Моля режим на гласуване!
От общо гласували 127 народни представители, за - 117, против - 6, въздържали се - 4.
Параграф 40, член 42а е приет.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Параграф 41. По параграф 41 има направено предложение от господин Коста Андреев и група народни представители с техен параграф 17.
"ァ 17. Член 43 се изменя така:
"Чл. 43. Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от органите на Министерството на финансите в случаите по членове 37 и 38, от Министерството на земеделието и хранителната промишленост в случаите по чл. 36, от Министерството на търговията и външноикономическото сътрудничество в случаите по членове 39, 40 и 41 и от Министерството на промишлеността, а наказателните постановления се издават от съответния министър или от упълномощено от него длъжностно лице."
Становище на комисията:
Приема направеното предложение от господин Коста Андреев и група народни представители и внася нови допълнения и изменения:
"Чл. 43 придобива следната редакция:
"Чл. 43. Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от органите на Министерството на финансите в случаите по членове 32, 34, 36а, 37, 38, 40а и 42а, от Министерството на земеделието и хранителната промишленост в случаите по членове 4, 5 и 36, от Министерството на търговията и външноикономическото сътрудничество в случаите по членове 39, 40 и 41, от Министерството на вътрешните работи по членове 34, 36а, 38 и 40а, от Националната комисия по цените, общинската администрация по членове 4, 5, 30, 34, 35, 36, 36а, 37, 39, 40, 40а, 41 и 42а, ал. 2, а наказателните постановления се издават от съответния министър, ръководител и кмета на общината."
За този текст са гласували: "за" - 9, "против" - няма, "въздържали се" - няма, господин председател, от членовете на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
Има ли предложения по текста?- Няма.
Моля режим на гласуване. Гласуваме текста на чл. 43 с допълненията, направени от комисията. Режим на гласуване.
От общо гласували 129 народни представители, за - 113, против - 12, въздържали се - 4.
Член 43 е приет.
Преминаваме към Допълнителни и заключителни разпоредби.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Допълнителни и заключителни разпоредби.
Параграф 42. Има направено предложение от господин Красимир Премянов и група народни представители с техен параграф 29.
"ァ 29. В Допълнителните и заключителни разпоредби се създават нови параграфи 6 и 7 със следното съдържание:
ァ 6. Акциите, собственост на държавата, в търговските дружества с предмет на дейност: изкупуване, промишлена обработка на тютюн, производство на тютюневи изделия и спомагателни материали за тях и търговия с тютюн и тютюневи изделия, да се прехвърлят по законоустановения ред на търговско дружество, в което държавата е едноличен собственик на капитала, като делът на това участие в капитала на посочените дружества не може да се намалява под 75 на сто. Изпълнението на горната разпоредба се възлага на Министерския съвет в двуседмичен срок от влизане в сила на настоящия закон.
ァ 7. Предоставянето на стоки и извършването на услуги между лицата по параграф 6 е вътрешен оборот и не е сделка по смисъла на Закона за данъка върху добавената стойност."
Това предложение е оттеглено от вносителите.
Има направено предложение от господин Хасан Али - негов ァ 6:
"ァ 6. Параграф 2 от Допълнителните и заключителните разпоредби да отпадне".
Има направено предложение от господата Пенко Ганев и Георги Юруков с тяхна т. 6:
"6. В параграф 29 да се направят следните изменения и допълнения:
Параграф 6 да отпадне.
Параграф 7 се изменя така:
"ァ 7. Предоставянето на стоки и извършването на услуги между търговски дружества, договорно обединени или регистрирани по смисъла на глава 18 от Търговския закон с предмет на дейност изкупуване, промишлена обработка на тютюн, производство на тютюневи изделия и спомагателни материали за тях и търговия за тютюн и тютюневи изделия е вътрешен оборот и не е сделка по смисъла на Закона за данъка върху добавената стойност".
Становище на комисията:
Параграф 1 се променя така:
"ァ 1. Разпореждането с отнетите в полза на държавата тютюни и тютюневи изделия, машини и съоръжения се извършва по ред и начин, определени от министъра на финансите, а получените средства се внасят във фонд "Тютюн"."
Параграф 2 от сега действащия закон не се променя.
Параграф 3 отпада и на негово място се включва нов текст:
"ァ 3. Премирането на тютюнева реколта 1996 г. се извършва по реда на ал. 1, 2, 4 и 5 от чл. 18а".
Допълнителните и заключителните разпоредби придобиват следната редакция:
"ァ 1. Разпореждането с отнетите в полза на държавата тютюни и тютюневи изделия, машини и съоръжения се извършва по ред и начин, определени от министъра на финансите, а получените средства се внасят във фонд "Тютюн".
ァ 2. Задължителните надписи по този Закон на тютюневите изделия от внос се поставят върху бандерола.
ァ 3. Премирането на тютюнева реколта 1996 г. се извършва по реда на ал. 1, 2, 4 и 5 на чл. 18а.
ァ 4. Този закон отменя Закона за държавния монопол на тютюна (обн. "ДВ", бр. 96/1947 г.; изм. в бр. 93 и 234/1948 г.; "Известия", бр. 41/1951 г. и бр. 39/1952 г.).
ァ 5. Министерският съвет издава правилник за прилагането на този закон в срок от 1 месец от влизането на закона в сила."
За текста са гласували 8 народни представители, против и въздържали се - няма.
Държа да се извиня на залата, господин председател, че прочетох и текста от сега действащия закон, а не само текстовете, по които сега има направени предложения за изменение и допълнение, за който моля да бъда извинен от господата народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Добре.
Сега думата има народният представител Хасан Али, а след това народният представител Калин Димитров. Имате думата, господин Али.
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз имах едно предложение във връзка със Заключителните разпоредби на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Това предложение се отнасяше обаче не за ァ 2, а за ァ 3. Просто има печатна грешка, уважаеми колеги, тъй като ァ 2 няма никаква връзка с чл. 19, ал. 2, т. 2 от действащия закон, а има връзка ァ 3. Фактически моето предложение е да отпадне ァ 3, което водещата комисия прие. Аз подкрепям това предложение.
Второто нещо - има голямо значение за производителите на тютюн ァ 3. Изключваме тук, както виждате, ал. 3 на чл. 18а. Фактически за реколта 1996 г. отпада условието: "сключен договор за получаване на преки премии", което е много справедливо. Моля колегите да подкрепят текстовете така, както предлага водещата комисия.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
Има думата народният представител Калин Димитров.
КАЛИН ДИМИТРОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Когато обсъждахме новоприетия чл. 36а аз предложих една нова ал. 4, а именно Министерският съвет с наредба да определя реда и условията, по които се образуват и прилагат цените на тютюневите изделия на вътрешния пазар. Мисля, че имаше общо съгласие в залата да се приеме този текст, но мястото му не беше в чл. 36, където са административно-наказателните разпоредби и затова предлагам като поддържам текста, който комисията предлага за допълнителните и заключителни разпоредби, ァ 5 да придобие следния вид, който според мен ще включи и тази ал. 4, която предлагах към чл. 36а. Сега текстът е: "Министерският съвет издава правилник за прилагането на този закон в срок от 1 месец от влизането на закона в сила". Предлагам: "Министерският съвет в едномесечен срок от влизане на закона в сила издава правилник за прилагането му и наредба за условията и реда, по които се образуват и прилагат цените на тютюневите изделия на вътрешния пазар".
РЕПЛИКИ: "по които се формират цените"...
КАЛИН ДИМИТРОВ: Може и "се образуват" и "се формират". "Образуват" е по-точно по мнението на специалисти, колега!
Това е моето предложение към ァ 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля председателя на комисията да вземе отношение ...
Извинявайте, господин Ройнев, но народният представител Иван Будимов иска думата.
ИВАН БУДИМОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, в няколко текста ние вече казахме, че транспортните средства се отнемат в полза на държавата и затова предлагам в ァ 1 текстът да добие следния вид: "Разпореждането с отнетите в полза на държавата тютюни и тютюневи изделия, машини, съоръжения и транспортни средства"... (Шум и реплики в залата)
Добре, може да се каже и "моторни превозни средства". Но, вижте, моторни ... моторни... , но все пак, господин Ройнев, как мислите Вие, тук да добавим ли тези "транспортни средства", те вече са най-различни видове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има съгласие, нали? Те могат да бъдат моторни и немоторни...
ИВАН БУДИМОВ: Нека като кажем: "транспортни средства" мисля, че включваме и малко по-широк обхват.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата председателят на комисията преди да го подложим на гласуване относно направените предложения.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Аз приемам това, което предложи по ァ 1 господин Будимов и да добавим: "и транспортни средства".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: А по направените предложения на народния представител Калин Димитров?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Уточнено е предложението на господин Димитров. Аз също приемам текста както той го предложи да включим тук задължителна норма, че Министерският съвет е този, който определя реда и начина, по който се определят цените на тютюневите изделия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: За яснота бихте ли прочели текста.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Да, но само един момент, господин председател.
Значи, господин Димитров предлага: "Министерският съвет в едномесечен срок от влизане в сила на закона издава правилник и наредба, която определя реда и условията, по които се образуват и прилагат цените на тютюневите изделия на вътрешния пазар".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: По ァ 1 също бихте ли прочели.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: По ァ 1 с направеното предложение от господин Будимов ще има следната редакция:
"ァ 1. Разпореждането с отнетите в полза на държавата тютюни и тютюневи изделия, машини, съоръжения и транспортни средства се извършва по ред и начин, определени от министъра на финансите, а получените средства се внасят във фонд "Тютюн".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Колеги народни представители, подлагам на гласуване текста с посочените параграфи от първи до пети включително с направените поправки към допълнителни и заключителни разпоредби на гласуване. Моля, гласувайте!
От общо гласували 130 народни представители, за - 121, против - 7, въздържали се - 2.
Така Законът за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия е приет. (Ръкопляскания)ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН РОЙНЕВ: Господин председател, искам да благодаря на колегите, които направиха тези законопроекти за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, да благодаря на работната група, на експертите, които се включиха от всички министерства, които имат отношение към проблема и да благодаря на вас, колеги, за конструктивната работа за приемането на този изключително важен Закон за тютюна и тютюневите изделия. Благодаря ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата народният представител Хасан Али.
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз също благодаря на уважаемите народни представители за това, че приеха измененията и допълненията на Закона за тютюна и тютюневите изделия, които ще допринесат за възхода на родното производство на тютюн. Приехме специална глава "Премиране на тютюнопроизводителите". Разширихме приходната част на фонд "Тютюн", което ще гарантира значително увеличаване на средствата в този фонд и фактически ще има ежегодни преки премии за тютюнопроизводителите. Защо казвам това? Защото все още у нас изкупните цени на тютюна продължават да бъдат значително по-ниски в сравнение със съседните страни с развито тютюнево стопанство.
Мисля, че днешният ден е празничен не само за нас депутатите, а и за десетките хиляди тютюнопроизводители, които, полагайки тежък физически труд, осигуряват златното перо за републиканския бюджет и за в бъдеще ще продължават да полагат този труд, защото тютюнът продължава и ще бъде и в бъдеще основен източник на доходи на значителна част от нашето трудолюбиво население.
Уважаеми колеги, сега имаме специална глава за премиране, остана да накараме и министъра на финансите да преведе онези 350 млн. лв. на фонд "Тютюн", за които ние гласувахме при приемането на Закона за държавния бюджет. Благодаря ви. Честито и на тютюнопроизводителите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Думата има господин Юруков.
ГЕОРГИ ЮРУКОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на вносителите на законопроекта, именуван като "Красимир Премянов и група народни представители", аз също искам да благодаря и да изкажа своето задоволство, че вече Законът за тютюна и тютюневите изделия придоби такъв завършен вид, отговарящ на днешните условия.
Искам да изкажа своето задоволство от това, че най-сетне българското тютюнопроизводство придобива своя национален характер, придобива своето национално значение. То е отговор на опитите на определени сили след 1991 г. чрез приетия Закон за тютюна и тютюневите изделия да заличат именно българския национален характер на нашето тютюнопроизводство. Както беше казано и преди малко от господин Хасан Али, той е насочен към полагане на такива основи и поставяне на такива начала да бъдат запазени интересите на всички участници в този процес, преди всичко на тютюнопроизводителите, българският бюджет, българската държава и не на последно място като цяло тютюневото производство.
Благодаря на всички колеги, които се включиха в обсъждането, гласуването и най-вече в приемането на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря. Има думата народният представител Коста Андреев.
КОСТА АНДРЕЕВ (ПГДЛ): Уважаеми колеги, и аз като един от вносителите на законопроекта искам да изразя благодарност на всички депутати за това, че гласуваха за измененията на Закона за тютюна. С това ние всички извършихме едно много добро дело за тютюнопроизводителите в България, за търговията с тютюн в нашата страна, който е бил и ще бъде един основен поминък в нашата страна. С тези изменения ние потвърдихме отново регулативните функции на държавата в областта на тютюна и тютюневите изделия, което смятам, че е изключително важен момент в този закон, създадохме една нова глава за премиране на тютюнопроизводителите, пряко на тютюнопроизводителите. След това разграничихме много добре функциите между отделните ведомства. Досега имаше доста усложнени отношения в областта на търговията с тютюн и тютюневи изделия. Още нещо много важно искам да подчертая. Много добре регламентирахме отношенията между производителите и купувачите на тютюн, и преработвателите на тютюн. Това ще създаде една стройна система за производството и преработката на тютюна и тютюневите изделия в нашата страна и несъмнено ще повиши интереса към този изключително важен отрасъл от българската икономика.
Още един път ви благодаря за активното участие в приемането на този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата народният представител Моньо Христов от Народния съюз.
МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да изразя задоволството си в два аспекта. Първо, че бяха приети изменения, които подобриха, регламентираха закона както за производството на тютюн, така и за производството на тютюневи изделия. Второ, че въпреки че бяха внесени три законопроекта, в края на краищата надделя разумното начало. И за мен е много важно това, че от тези три законопроекта беше взето това, което беше необходимо за самия закон. Добре е и това, че именно на базата на професионализма и на нуждите, които има нашето тютюнопроизводство, от тази гледна точка бяха погледнати нещата, а не от нуждите, които бяха залегнали в единия от законопроектите.
Въпреки това бих казал следното: този законопроект наистина е добър, но практиката ще покаже доколко е добър. Така че следващото или друго Народно събрание, или това е възможно да го коригира. Но да пожелаем добър път на този законопроект! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Будимов последен може би взима думата.
ИВАН БУДИМОВ (СДС): Като един от вносителите на законопроекта, в който са господин Хасан Али, Ремзи Осман, аз и така нататък, и като член на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили аз искам също да изразя своето положително становище към така приетия закон. Действително рамката на закона в момента е именно подпомагане на прекия производител на тютюн. С измененията ние направихме именно това - гарантираме със закон труда на хората, заети в този отрасъл.
Разбира се, една пълна представа за закона ще получим, когато го видим как ще се вмести в стария закон и така нататък, но логиката отговаря на исканията на тютюнопроизводителите. Ние подкрепяме закона. Ако, разбира се, след като го видим има някои неща, които на практика няма да заработят, ще направим съответните предложения за изменения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря ви, колеги.

Преминаваме към последната точка от днешния дневен ред -
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ.
Има думата господин Спас Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Ние приехме ァ 33 от Законопроекта за изменение на Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и следва да пристъпим към обсъждане на ァ 34. Преди това предлагам обаче да бъдат подложени на гласуване двата отложени параграфа, а именно ァ 12 със съдържание:
"В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Букви "б" и "в" се заличават;
2. Буква "г" се изменя така:
"г) глоба в размер от 1000 до 20 000 лв., а при невъзможност да се изплати - полагане от 50 до 500 часа труд в полза на общината по ред, определен от Министерския съвет."
В раздадения за второ четене законопроект е предложен текст на комисията, който обаче тя отново обсъди на своето последно заседание и сега предлага следния окончателен текст:
"ァ 12. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Буква "б" се заличава.
2. Буква "г" се изменя така:
"г) глоба в размер до 2000 лв. По искане на нарушителя кметът може да замени глобата с доброволен труд от 50 до 500 часа в полза на общината."
Това е окончателният текст на ァ 12, чл. 15, който комисията предлага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли допълнителни предложения? Комисията е работила по текста въз основа на дискусията в залата.
Моля да гласувате ァ 12 в окончателния вид, предложен от комисията.
От общо гласували 132 народни представители, за - 122, против - няма, въздържали се - 10.
Параграф 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Вторият отложен параграф е ァ 20. В проекта се предлага в чл. 25 думите "80 лв." се заменят с "от 1000 до 10 000 лв.".
Комисията предлага ァ 20 да придобие следното съдържание:
"Чл. 25 се изменя така:
"Чл. 25. Който не изпълни нареждане на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, се наказва с глоба до 2000 лв."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения има ли? - Няма.
Моля да гласувате ァ 20.
От общо гласували 122 народни представители, за - 118, против - няма, въздържали се - 4.
Параграф 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Поради това че в сега действуващия закон няма процедура по налагане на глобите и за лицата, които съставят актовете за нарушения, а също така и за лицата, които издават наказателни постановления. За да се приведе тази процедура в съответствие със Закона за административните нарушения и наказания, комисията предлага да се създаде един нов ァ 20а и нов чл. 25а:
"ァ 20а. Създава се чл. 25а:
"Чл. 25а. Ал. 1. Актовете за деянията по чл. 15, ал. 1, буква "г" и чл. 25 се съставят от членовете на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, а наказателните постановления се издават от съответните кметове.
Ал. 2. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването на наказателните постановления се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли бележки в залата? - Госпожа Митева.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПГДЛ): Благодаря Ви, госпожо председател. Предлагам в ал. 2 след думата "издаването" да се добавят думите "и обжалването на наказателните постановления". Може би е станала техническа грешка и заради това е изпуснат този израз, но безспорно не само издаването на наказателните постановления, но и тяхното обжалване следва да се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Не би следвало да има възражения, това е по-точно, по-цялостно.
Моля да гласувате ァ 20а с това допълнение, което изцяло е в съответствие с реда в Закона за административните нарушения и наказания.
От общо гласували 126 народни представители, за - 124, против - няма, въздържали се - 2.
Параграф 20а е приет.
Дотук са отложените текстове. Сега продължаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Параграф 34. Създава се нова глава седма "Приюти за безнадзорни деца"."
Уважаема госпожо председател, тъй като от ァ 34 до ァ 38 не са постъпили никакви предложения и комисията изцяло подкрепя проекта така, както е внесен от Министерския съвет, аз предлагам да обсъдим и гласуваме едновременно параграфите от 34 до 38, включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля да ги прочетете.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: ァ 34 - комисията подкрепя варианта на Министерския съвет.
Параграф 35. Създава се чл. 39а:
"Чл. 39а. Ал. 1. Приютите за безнадзорни деца са заведения за социални грижи, в които се подслоняват временно и безплатно безнадзорни деца, докато бъдат прибрани от своите родители или лицата, които ги заместват, или бъдат настанени в подходящо здравно, социално или учебновъзпитателно заведение.
Ал. 2. Редът за създаването на приютите по ал. 1, организацията на работата им, управлението и контролът се уреждат с правилник, издаден от министъра на труда и социалните грижи.
ァ 36. Досегашната глава седма става глава осма със заглавие "Обществени възпитатели и социални работници".
ァ 37. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, буква "а" думите "трудововъзпитателно училище" се заменят с "възпитателно училище-интернат".
2. В ал. 1, буква "г" се изменя така:
"г) малолетни и непълнолетни, чийто престой във възпитателно училище-интернат и социалнопедагогически интернат е прекратен."
3. В ал. 1 се създава буква "д":
"д) малолетни и непълнолетни, за които е приложена мярката по чл. 13, ал. 1, буква "е".
4. В ал. 2 думите "да се отклонят от правилния път на развитие" се заменят със "за тяхното развитие и възпитание".
ァ 38. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "препоръчани от трудовите колективи или от обществените организации" се заличават.
2. В ал. 2 думите "и от инспекторите при детските педагогически стаи" се заличават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли допълнителни предложения по параграфи от 34 до 38, включително?
Комисията подкрепя текста на Министерския съвет, няма постъпили предложения, допълнително в залата не виждам.
Моля да гласувате параграфи от 34, 35, 36, 37 и 38.
От общо гласували 130 народни представители, за - 120, против - няма, въздържали се - 10.
Приети са параграфи от 34 до 38, включително.

ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "ァ 39. В чл. 43 се създават букви "г", "д" и "е":
"г) да сигнализира компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на малолетния и непълнолетния;
д) да поставя за решаване социалните проблеми на малолетния и непълнолетния пред съответния общински (районен) център за социални грижи;
е) де представя информация на съответния център за социални грижи."
Комисията подкрепя промените в букви "г" и "д" на чл. 43, но предлага заместващ текст на буква "е" със следното съдържание:
"е) да представя информация на съответния център за социални грижи за решаване на социалните проблеми на малолетния или непълнолетния."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли бележки по ァ 39? - Няма.
Моля да гласуватеァ 39 с тази корекция, която предлага комисията.
От общо гласували 125 народни представители, за - 120, против - 1, въздържали се - 4.
Приет е ァ 39.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "ァ 40. В чл. 44, ал. 1, буква "в" текстът след думите "от учебните заведения и от обществените организации по местоработата и местоживеенето му" се заменя "и от учебните заведения".
Комисията предлага подобрена редакция на този текст - ァ 40, а именно:
"ァ 40. В чл. 44, ал. 1, буква "в" пред думите "от учебните заведения" се поставя съюзът "и", а думите "и от обществените организации по местоработата и местоживеенето му" се заличават."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други бележки? - Няма.
Моля да гласувате ァ 40 в редакцията на комисията.
От общо гласували 123 народни представители, за - 116, против -1, въздържали се - 6.
Параграф 40 е приет.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Параграф 41. В чл. 46 думите "министърът на икономиката и планирането" се заменят с "министърът на финансите", а думите "случаите и" се заличават."
Комисията предлага следната редакция на този текст:
"Параграф 41. Чл. 46 се изменя така:
"Чл. 46. Председателят на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните определя реда за материално стимулиране на обществените възпитатели."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други бележки и възражения по този текст? - Няма.
Моля да гласувате ァ 41 в редакцията на комисията.
От общо гласували 123 народни представители, за - 117, против - няма, въздържали се - 6.
Параграф 41 е приет.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Параграф 42. Създава се чл. 46а.
"Чл. 46а. Социалният работник е служител в съответния общински (районен) център за социални грижи и има следните задължения по този закон:
а) да издирва, установява и взема на отчет социално застрашени малолетни и непълнолетни и да взема мерки за социалната им защита;
б) да съдействува за решаване на социалните проблеми на малолетните и непълнолетните с противообществени прояви и на техните семейства;
в) да осигурява работа и нормални битови условия на освободените от възпитателните училища-интернати, социално-педагогическите интернати, приютите и поправителните домове;
г) да работи съвместно с местните комисии, детските педагогически стаи и обществените възпитатели и да следи развитието и възпитанието на настанените малолетни и непълнолетни във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати."
Комисията подкрепя текста във всичките му букви, с изключение на буква "в" и предлага заместващ текст със следното съдържание:
"в) със съдействието на Бюрата по труда и работодателите да осигурява работа и нормални битови условия на освободените от възпитателните училища-интернати, социално-педагогическите интернати, приютите и поправителните домове;"
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли бележки по този текст? - Няма.
Моля да гласувате ァ 42 с редакцията на буква "в", която предлага комисията. Другото е текст на вносителя.
От общо гласували 124 народни представители, за - 117, против - няма, въздържали се - 7.
Параграф 42 е приет.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Параграф 43. Досегашната Глава осма става Глава девета."
По текста няма предложения. Комисията го подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други бележки? - Няма.
Това е пренареждане. Може да докладвате следващите текстове по-нататък. Преномерирането е практика.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият параграф е 44.
"Параграф 44. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Ал. 2 се изменя така:
"Ал. 2. Държавните и общинските дружества, предприятия и организации, които имат подходящи свободни работни места, не могат да отказват приемането на работа на непълнолетни, които са им предложени от местните комисии и социалните работници."
2. В ал. 3 думите "от работа се" се заменят с "настанен на работа по ал. 2 работодателят".
"Параграф 45. Чл. 49 се изменя така:
"Чл. 49. Органите на прокуратурата упражняват надзор върху заведенията по чл. 2, букви "в", г" , "д" и "е"."
Единственото предложение по тези три текста е последният параграф - 45, на чл. 49 след буква "д" да се постави и буква "е" и да стане: букви "в", "г", "д" и "е". Тоест, след буква "г" да има запетая, буква "д", а след буква "д" - "и буква "е".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли допълнителни бележки? - Няма.
Моля да гласувате параграфи 43, 44 и 45 с текста на вносителя, подкрепен от комисията с една единствена добавка на края на чл. 49 - буква "е".
От общо гласували 125 народни представители, за - 118, против - няма, въздържали се - 7.
Приети са текстовете до 45-и параграф включително. Следват "Допълнителни разпоредби".
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Допълнителни разпоредби
ァ 46. По смисъла на този закон:
1. Безнадзорно дете е лице, ненавършило 18-годишна възраст, оставено без грижата на родителите или на лицата, които ги заместват, с което се създава опасност за неговото физически и психическо развитие.
2. Обществен защитник е лице, ползващо се с доверието на малолетния или непълнолетния, което го защитава при разглеждане на възпитателно дело."
Комисията предлага текстът на т. 1 да бъде приет така, както е предложен от Министерския съвет, а предлага нова редакция на т. 2 със следното съдържание:
"2. Обществен защитник е лице с обществен престиж, ползващо се с доверието на малолетния или непълнолетния, неговите родители или лицата, които ги заместват. Той защитава малолетния или непълнолетния при разглеждане на възпитателно дело."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли бележки по този текст? - Няма.
Моля, гласувайте Допълнителните разпоредби - ァ 46!
От общо гласували 130 народни представители, за - 126, против - няма, въздържали се - 4.
Приет е ァ 46.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Заключителни разпоредби".
Комисията предлага това заглавие да стане: "Преходни и заключителни разпоредби".
Същевременно предложението на комисията към това заглавие е да се създадат нови параграфи с номера 47, 48, 49, 50 и 51 със следното съдържание:
"ァ 47. Ал. 1. Министерският съвет определя председателя на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в едноседмичен срок от влизането на закона в сила.
Ал. 2. Председателят определя поименния състав на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в едномесечен срок.
ァ 48. Министър-председателят и главният прокурор уреждат всички имуществени отношения, свързани с преминаването на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от Главна прокуратура към Министерския съвет.
ァ 49. Чл. 111, ал. 4 от Закона за съдебната власт се изменя така:
"Ал. 4. Към Главната прокуратура е Съветът за криминологически изследвания".
ァ 50. В чл. 387, ал. 3 от Наказателно процесуалния кодекс думите "трудово-възпитателно училище" се заменят с "възпитателно училище-интернат".
ァ 51. В чл. 39, ал. 2 и чл. 59, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания числото "200" се заменя с числото "2000".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли допълнителни бележки? Това е текст, който предлага няколко нови параграфа към Преходните и заключителни разпоредби, редактирани от комисията - ァ 47, 48, 49, 50 и 51.
Моля, гласувайте това предложение на комисията - Преходни и заключителни разпоредби - до 51 параграф включително!
От общо гласували 129 народни представители, за - 126, против - 3, въздържали се - няма.
Приети са Преходните и заключителни разпоредби до ァ 51 включително.
Остана още един текст.
Има думата господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Последният параграф, предложен в проекта с вносител Министерският съвет, по старата номерация е ァ 47 с две алинеи и следното съдържание:
"Ал. 1. Изпълнението на закона се възлага на министъра на образованието, науката и технологиите, министъра на труда и социалните грижи, министъра на вътрешните работи, министъра на здравеопазването, министъра на правосъдието, министъра на финансите и на главния прокурор на Република България.
Ал. 2. В срок от 3 месеца от влизането в сила на закона министърът на вътрешните работи издава правилници за домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и за детските педагогически стаи, министърът на образованието, науката и технологиите - за възпитателните училища-интернати и за социално-педагогическите интернати и министърът на труда и социалните грижи - за приютите за безнадзорни деца."
Комисията предлага най-напред този параграф да придобие мястото, което е в съответствие с номерацията и той да стане ァ 52 и неговото съдържание да бъде:
"ァ 52. Ал. 1. В срок от три месеца от влизането в сила на закона министърът на вътрешните работи издава правилници за домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и за детските педагогически стаи, министърът на образованието, науката и технологиите - за възпитателните училища-интернати и за социално-педагогическите интернати и министърът на труда и социалните грижи - за приютите за безнадзорни деца."
Тъй като един законопроект не може да се възложи на девет министерства едновременно да го изпълняват, предложението на комисията е:
"Ал. 2. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли бележки? - Няма.
Моля, гласувайте ァ 52 - редакцията на комисията!
От общо гласували 123 народни представители, за - 118, против - няма, въздържали се - 5.
Приет е ァ 52 - последния параграф от Закона за изменение и допълнение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, с което става окончателно закон.
Създаваме определени трудности на "Държавен вестник", тъй като вече няма място за публикуване. Ще видим как ще се справим с този проблем. По-важно е, че приехме един закон, който беше нужен.
Нека да чуем доктор Драганов. По предишния закон - за тютюна, бяха произнесени много речи, а по този - за малолетните и непълнолетните - да чуем поне един от вносителите.
Има думата доктор Драганов.
ОРЛИН ДРАГАНОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, за 2 минути само искам да заявя следното: аз съм един от вносителите на проектозакона. Бяха внесени два закона - през месец май беше внесен моя закон и през декември - законът на Министерския съвет. След съвместна работа беше изработен този краен вариант. Аз съм изключително удовлетворен от факта, че законът е променен и че ще може да се работи нормално.
От 1988 г. законът не е променян и с това, което ние днес тук завършваме и гласуваме, помагаме на комисията, а и не само на комисията за една достойна и качествена работа.
Благодаря на всички колеги, които гласуваха за закона, и, пак подчертавам, това е една компилация на двата закона - на Министерския съвет и на моя проектозакон. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря. Има думата госпожа Митева.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПГДЛ): Благодаря Ви, госпожо председател. Аз също смятам, че този законопроект е един от добрите примери, които показват, че парламентът може да работи съвместно и тогава, когато става въпрос за бъдещето на страната ни, тогава, когато става въпрос за децата на България, той може да намери общ език помежду си.
Радвам се, че чрез този закон ние създадохме условия държавата да полага по-добри грижи за своите деца и създадохме възможност за едни наистина модерни решения, за да може тогава, когато семейството се оказва безсилно, обществото да го замести и да се грижи за възпитанието на децата. Имам предвид създаването на приютите за безнадзорни деца, за да може тогава, когато едно дете е застрашено, обществото да го защити. Имам предвид новите функции, които се възложиха на социалните работници и на детските педагогически стаи.
Наистина радвам се, че по този проблем намерихме общ език. Надявам се законът да бъде полезен за всички. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания в блока на левицата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря също.
Съобщения:
Комисията за развитие на планинските, полупланинските и граничните райони ще заседава в четвъртък от 15 часа в зала 456 на пл. "Княз Ал. Батенберг" N 1. Ще се гледа Законопроектът за развитие на планинските райони.
Приключва заседанието, утре в 9 часа продължаваме по утвърдения дневен ред. Закривам заседанието. (Звъни)

Закрито в 14,02 ч.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Нора Ананиева

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Иван Куртев

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Юнал Лютфи

СЕКРЕТАРИ:
Иван Братулев
Юмер Юмер