Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1996-12-19

Председателствували: заместник-председателите Нора Ананиева и Иван Куртев
Секретари: Георги Георгиев и Яшо Минков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА (звъни): Откривам заседанието на Народното събрание.
Дневният ред е утвърден.
Продължаваме с програмата от вчерашния ден. Вчера приехме Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия и окончателно Закона за изменение и допълнение на Закона за борба срещу противообществените прояви. Остана Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за народното здраве - второ четене, което върви изключително бавно.

По точка първа от днешния дневен ред -
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ
Има думата докладчикът професор Зънзов. Отложихме ァ 19, ал. 3 и ал. 4. Не са готови. Ето защо продължаваме с ァ 20.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 20. Текст на вносителя. Член 25б се изменя, както следва:
Чл. 25б. Ал. 1. Частното здравно заведение е юридическо лице, учредено като търговско дружество, кооперация, сдружение или фондация, което е получило разрешение за извършване на медицинско обслужване. Частното здравно заведение се учредява с предмет или цел само за извършване на медицинско обслужване.
Ал. 2. Частните здравни заведения се учредяват, управляват, преобразуват и ликвидират по установения за съответната правна форма ред в действащото законодателство, доколкото в този закон не е предвидено друго.
Ал. 3. Хигиенно-епидемиологични инспекции, центрове за спешна медицинска помощ и центрове по трансфузионна хематология могат да бъдат само публични здравни заведения.
Предложение от народния представител Григор Малев.
Чл. 25б, ал. 3 - да отпадне текстът "Центрове за спешна медицинска помощ".
Да останат само хигиенно-епидемиологичните инспекции и центровете по трансфузионна хематология.
Становище на комисията:
Не подкрепя предложението на народния представител Григор Малев.
С 8 гласа "за", "против" - 2, "въздържал се" - 1 предлага следната редакция за чл. 25б:
"ァ 20. Чл. 25б. Ал. 1. Частното здравно заведение е юридическо лице, учредено като търговско дружество, кооперация, сдружение или фондация, което е получило разрешение за извършване на медицинско обслужване. Частното здравно заведение се учредява с предмет или цел само за извършване на медицинско обслужване.
Ал. 2. Частните здравни заведения се учредяват, управляват, преобразуват и ликвидират по установения за съответната правна форма ред, доколкото в този закон не е предвидено друго.
Ал. 3. Хигиенно-епидемиологичните инспекции, центровете за спешна медицинска помощ и центрове по трансфузионна хематология могат да бъдат само публични здравни заведения или държавни органи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
Има едно-единствено предложение към този текст от доктор Малев. Поддържа ли го доктор Малев?
Няма го. Но то е депозирано по всички правила на правилника, поради което ще го поставя на гласуване.
Предложението на доктор Малев е да отпаднат от ал. 3 "центрове за спешна медицинска помощ".
Моля режим на гласуване.
От общо гласували 178 народни представители, за - 84, против - 59, въздържали се - 35.
Не се приема това предложение.
Моля да гласувате ァ 20 така, както е предложен от комисията.
От общо гласували 178 народни представители, за - 118, против - 14, въздържали се - 46.
Параграф 20 е приет.
Думата поиска господин Иван Костов от името на парламентарна група.
ИВАН КОСТОВ (излизайки): От името на опозицията, уважаема госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Съгласно правилника имате право от името на парламентарна група да говорите до 10 минути.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Първо, искам да обявя една новина. Искам да обявя една новина. Вчера Военна прокуратура е установила подслушване на сградата на "Раковски" 134 и е образувала дело. Чакаме оставката на вътрешния министър на страната. (Обаждания отляво)
Сега, уважаеми... Не се дръжте хулигански. (Обаждания отляво) Не се дръжте хулигански! Военна прокуратура е установила подслушване на сградата на "Раковски" 134.
Имаше спор кой лъже и кой казва истината.
ГЛАС ОТДЯСНО: Сега е ясно.
ИВАН КОСТОВ: Сега е ясно кой лъже и кой казва истината. И, моля ви, да се осъзнаете, защото повече нататък, накъдето сте тръгнали, не може да се върви.
Искам да обявя декларацията, която Обединените демократични сили внасят в Народното събрание на вниманието на народните представители.
"Декларация
за спасение на България

В този изключително тежък за България момент ние, народните представители от Тридесет и седмото Народно събрание, като съзнаваме бедственото положение, в което днес се намира България, изчерпаното обществено доверие в правителството и Народното събрание, избрани при обществено-политическа обстановка различна от сегашната и необходимостта от вземане на съдбовни решения за бъдещето на страната за години напред

Декларираме:

Необходимо е реално национално съгласие за спасението на България.
Отговорността пред нашия народ налага да изразим общата си воля за:
Нов избор на управител и подуправители на Българска народна банка, на които да се възложи да проведат преговорите с Международния валутен фонд за въвеждане на валутен борд.
Сформираме на екип, който да разработи програма със Световната банка и Международния валутен фонд за структурна политика.
Приемане на законите за въвеждане на борда, споразумението с Международния валутен фонд и програмата със Световната банка.
Незабавно разпускане на Тридесет и седмото Народно събрание и провеждане на предсрочни парламентарни избори.
Заявяваме, че в рамките на този парламентарен мандат парламентарните групи се отказват от възможността да съставят ново правителство. Само народът може да посочи кой да го поведе през тежките изпитания, които предстоят за България."
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания в опозицията)
ГЛАС ОТЛЯВО: Той е посочил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря.
Има думата господин Стефан Гайтанджиев. (Обаждания от опозицията) От името на Парламентарната група на демократичната левица има думата господин Стефан Гайтанджиев. Моля да го изслушате със същото внимание.
СТЕФАН ГАЙТАНДЖИЕВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми дами и господа народни представители!
България е изправена пред съдбоносно решение - въвеждането на валутен борд, което ще определи по-нататъшния ход и резултатите от предприетите реформи в областта на икономиката и от прехода към пазарно стопанство.


Депутатите от Демократичната левица си дават ясна сметка, че се нагърбват с важен за страната проблем, от който зависи както нейното бъдеще, така и реализирането на определени приоритети за присъединяване към европейските и международните структури, за да може България във възможно най-кратък срок да вземе полагащото й се място сред развитите демократични държави. (Шум и реплики в блока на опозицията)
Становището на Демократичната левица е категорично, че решаването на такъв тежък за страната проблем трябва да стане с консенсус на политическите сили и особено на тези, които са парламентарно представени. Досегашните обсъждания, дискусии и изявления показват, че както сред голяма част от политическите сили, така и сред обществото въвеждането на валутен борд се оценява като необходима и неотложна мярка, с която могат да се постигнат в сравнително кратки срокове положителни резултати. Предварителните проучвания показват, че при сегашното финансово-икономическо състояние на държавата намирането и използуването на алтернативни варианти, които да доведат до равностоен ефект, е доста трудно.
Странна и неразбираема е обаче позицията на Съюза на демократичните сили по въпроса за консенсус и условията на валутния борд. През 1991 и 1992 г. синята коалиция достатъчно ясно демонстрира пред обществото какви са нейните възможности за преодоляване на финансово-икономическата криза, а резултатите от управлението за по-малко от една година продължават и сега да се чувствуват и да тежат на гърба на българския народ. (Шум и реплики в блока на опозицията)
Очевидно и днес нагласата сред някои политици не е по-различна, след като се поставят условия, с които реално се отлага във времето решаването на толкова спешен проблем. Търсят се алогични обосновки и дори се злоупотребява със становището на международни финансови организации, по чиято идея се обсъжда въвеждането на валутния съвет.
Трудно може да се обясни изискването да се проведат извънредни парламентарни избори и всъщност новият парламент да започне процедура по въвеждане на валутен съвет. (Викове в блока на СДС) Предприемането на подобна предварителна стъпка означава, че сегашното Народно събрание едва ли не е незаконно, което съгласно Конституцията и другите законови актове, е един абсурд, тъй като не само опозицията, но и всички основни политически сили приеха резултатите от парламентарните избори през 1994 г.
Предлаганата от Обединените демократични сили формулировка обаче не само не е израз на съгласие, а създава допълнително разединение. Условието за въвеждане на валутен борд, но само ако се договорят предсрочни избори през март 1997 г. или в друг период, всъщност минира общественото съгласие по тази тежка за приложение финансова мярка. Неизбежната конкуренция и дори конфронтация между политическите сили в обстановката на предсрочни избори не само ще компрометира идеята за валутен борд, но и ще тласне страната далеч назад в стопанско и политическо отношение. Затова предлаганата от Обединените демократични сили формула е не само неприемлива, но и говори за неразбиране идеята за съгласие. (Шум и реплики в блока на опозицията)
Законен е въпросът бъдещите служебно, а по-късно и нормално парламентарно правителство ще имат ли време, идеи и опит да могат да проведат необходимите мерки за оздравяване на икономиката или ще загубят месеци ценно времe, през което икономиката и обществото ще изпадат в много по-тежко положение. Отговорът не може да бъде друг, освен този, че време за губене няма и че отговорността за неотложните мерки трябва да се поеме от сега представените парламентарни сили. Ако Съюзът на демократичните сили, Народният съюз, Движението за права и свободи и Българският бизнесблок откажат сега чрез конкретни стъпки общо изработване, подкрепа и осъществяване на идеята за валутен съвет, то това означава бягство от отговорност.
Депутатите от Демократичната левица заявяват категорично, че те са поели своята отговорност пред българския народ да направят необходимото за извеждане на страната от икономическата криза и нямат никакви намерения да абдикират от властта, прехвърляйки ангажименти на други политически сили, без да има за това основание. Независимо от поведението на опозицията, ние твърдо ще отстояваме своята позиция и ще направим всичко, колкото и трудно да е това, да доведем докрай започнатото и да докажем, че сме националноотговорни народни представители, които имат ясни и обосновани програми за действие, а именно: извеждане на България от тежката криза. Напълно сме убедени, че резултатите от прилагането на тази финансова мярка ще потвърдят това и ще бъдат положително оценени както от българския народ, така и от международната общественост. Ние добре съзнаваме какви ангажименти поемаме и ще ги изпълним. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания в блока на мнозинството. Викове в блока на опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря.
Има думата господин Стефан Савов от името на парламентарна група.
Имате думата, господин Савов.
СТЕФАН САВОВ (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Току-що чухме и недочухме тази декларация, четена много набързо от господин Гайтанджиев. Може би беше много смутен. Но ясно е, че така диалог не става. Ние прочитаме нашата декларация, по какви пътища - не е важно, вие горе-долу вече имате готов отговор. Извинявайте, обаче ние тук поставяме въпрос за съдбоносни събития в страната, а вие с една готова декларация - тази нощ ли, вчера ли, кога сте работили по нея - и казвате "Не!"
Уважаеми господа, свърши ерата на Молотов и "Не". Отдавна свършиха тези работи и не сте вече вие, които ще можете да казвате "не". Няма да стане тази работа, просто няма да стане! И ако искаме нещо да направим за България, ще трябва действително да отидем на диалог. Това, което се прочете от наша страна, това, което се прочете от страна на опозицията, беше именно една, бих казал, протегната ръка за диалог. Вие много набързо, без да сте чули, без да сте вникнали, защото не мога да си представя, че всички ваши народни представители са знаели вече нашия текст, или ако са знаели, това пак не говори много добре, и го отхвърляте в момента.
Аз смятам, че това показва, че БСП и нейните съюзници, или тъй наречената левица, "демократична" малко мъчно ми е да произнеса, че е демократична, обаче мога да кажа едно: че вие не искате да направите каквото и да било, за да спасите България. Благодаря ви. (Ръкопляскания от опозицията)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
Продължаваме работата.
Професор Зънзов има думата.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Госпожо председател, моля да се гласува допускането до заседанието на д-р Асен Златев и Фани Виденова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Ние имаме прецедент и не знам дали отново да гласуваме. Ще го поставя на гласуване, но когато сме взели решение за участие на дадени лица по определен законопроект и продължаваме...
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Понеже е гласувано вчера...
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Но моля ви сега да гласувате, да не би да се повдигне въпросът за некоректното им участие. По няколко данъчни закона участвуваха заместник-министрите на финансите всички дни, в които гледахме, с едно гласуване. Но го нямаме в правилника, затова го поставям на гласуване.
От общо гласували 137 народни представители, за - 92, против - 21, въздържали се - 24.
Прието е процедурното предложение. Моля да бъдат поканени представителите на Министерството на здравеопазването.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Имам още едно предложение: ако може текстът на ァ 21 също да бъде отложен, тъй като има отношение към ал. 3 и 4 на ァ 19, и направо да минем на ァ 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Прави се предложение за отлагане гласуването на ァ 21 поради връзката му с ал. 3 и 4 на ァ 19, който вчера беше отложен, за да се обсъдят заедно.
Моля да гласувате предложението на председателя на комисията.
От общо гласували 156 народни представители, за - 133, против - 2, въздържали се - 21.
Отлага се гласуването на ァ 21.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 22, текст на вносителя:
Чл. 25г се изменя, както следва:
"Чл. 25г. Ал. 1. Частното здравно заведение се помещава в самостоятелна сграда.
 Ал. 2. В жилищна или обществена сграда могат да се помещават само частни здравни заведения без стационар, ако са разположени на партерен етаж и е осигурен самостоятелен вход".
По чл. 25г нямаше направени предложения.
Становище на комисията: със 7 гласа "за", "против" - 4, "въздържали се" - няма, комисията прие текста на вносителя за чл. 25, буква "г" или:
"ァ 22. Чл. 25г. Ал. 1. Частното здравно заведение се помещава в самостоятелна сграда.
Ал. 2. В жилищна или обществена сграда могат да се помещават само частни здравни заведения без стационар, ако са разположени на партерен етаж и е осигурен самостоятелен вход".
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря. Има ли допълнителни предложения? - Дотук няма. А и писмени предложения няма представени.
Гласуваме ァ 22. Моля, гласувайте! Нямам постъпили предложения, няма и предложения от залата.
От общо гласували 146 народни представители, за - 123, против - 7, въздържали се - 16.
Параграф 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 23 с текст на вносителя. Чл. 25, буква "д" се изменя както следва:
"Чл. 25д. Ал. 1. За извършване на медицинско обслужване от частно здравно заведение се изисква разрешение от министъра на здравеопазването.
Ал. 2. Към заявлението за издаване на разрешение за извършване на медицинско обслужване се прилагат:
1. уставът и другите учредителни актове;
2. списък с трите имена и адресите на учредителите, лицата, които участват в управителните органи и ръководителя на медицинската дейност; декларация, подписана от тези лица, че отговарят на изискванията по чл. 25, буква "в", ал. 2, и свидетелство за съдимост на ръководителя на медицинската дейност;
3. декларация, че са спазени изискванията по чл. 25г;
4. разрешение за ползване на помещенията за здравно заведение, издадено по реда на чл. 164 от Закона за териториално и селищно устройство, а когато не се изисква такова разрешение - заключение от Хигиенно-епидемиологичната инспекция;
5. заключение от органите на Държавния санитарен контрол относно оборудването на здравното заведение;
6. становище от съответния районен център по здравеопазване, съгласувано с районната колегия на лекарите (стоматолозите);
7. правилник за устройството, дейността и реда в здравното заведение;
8. копие от договор за наем, когато сградата не е собствена;
9. копие от договори за дейности, които ще се извършват извън частното здравно заведение;
10. разрешение от компетентния държавен орган по безопасно използване на атомната енергия за мирни цели, когато в частното здравно заведение ще се монтира рентгенов апарат, апарат за компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс.
Ал. 3. Министърът на здравеопазването се произнася в 3-месечен срок от постъпване на заявлението. Когато е необходимо да се отстранят нередности по представените документи, срокът започва да тече от отстраняването им.
Ал. 4. Министърът на здравеопазването, въз основа на становище на Висшия медицински съвет, разрешава или отказва с мотивирана заповед извършването на медицинско обслужване. В заповедта задължително се вписват видовете медицински дейности, за които се издава разрешение.
Ал. 5. Министерството на здравеопазването води регистър на частните здравни заведения, който съдържа:
1. номер и дата на издаване на заповедта за разрешение;
2. трите имена, паспортните данни, единен граждански номер и адреса на лицата, които представляват здравното заведение;
3. наименование и седалище на здравното заведение;
4.описание на сградите, в които се помещава здравното заведение;
5. видовете медицински дейности, за които е издадено разрешението;
6. трите имена, паспортните данни, единен граждански номер и адреса на ръководителя на медицинската дейност на здравното заведение;
7. данни, относно съдебната регистрация и последващи вписвания на частното здравно заведение;
8. промени в обстоятелствата по предходните точки;
9. дата на прекратяване на разрешението".
Предложение по чл. 25д.
Предложение от народния представител доктор Георги Карев.
В чл. 25, буква "д", ал. 2, т. 5 думата "оборудването" се заменя с израза "проекта за оборудване".
В същия член и алинея, т. 6, изразът "съгласувано с районната колегия на лекарите (стоматолозите)" се заменя с израза "след вземане мнението на съответното сдружение на лекарите или стоматолозите".
От същия член и алинея да отпаднат точки 8 и 9.
В ал. 3 на същия член изразът "3-месечен срок" се заменя с израза "2-месечен срок".
В ал. 4 на същия член второто изречение да получи следното съдържание:
"В заповедта се вписват медицинските специалности, включени в дейността на частното здравно заведение, за която се издава разрешението".
Ал. 5, т. 5 да получи следното съдържание:
"5. Специалностите, включени в медицинската дейност, за която е издадено разрешението".
Предложение на народния представител доцент Борислав Китов.
Чл. 25д, ал. 1 след края на изречението се добавя: "Въз основа на становище на Висшия медицински съвет".
Чл. 25, буква "д", ал. 2, точки 8 и 9 да отпаднат - това е предложението на доцент Китов.
По-нататък доцент Китов предлага в чл. 25, буква "д", ал. 3 думата "3-месечен" да се замени с думата "1-месечен".
В чл. 25д се създава нова ал. 5 със следния вид:
"Заповедта се връчва на заинтересованите лица по реда на Гражданско-процесуалния кодекс и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство".
В чл. 25, буква "д", ал. 5 става ал. 6.
Предложение на народния представител доктор Лорета Николова.
В чл. 25, буква "д", ал. 2, т. 3 думите "списък с трите имена" да се заменят с думите "списък с името".
Чл. 25, буква "д", ал. 2, т. 6 отпада.
Становище на комисията.
Не се приемат направените предложения с изключение на предложението на народния представител доктор Лорета Николова за изменение в ал. 2, т. 3, предложението на народния представител Георги Карев за изменение в ал. 3 и предложението на народния представител доцент Борислав Китов за създаване на нова алинея.
С 9 гласа "за", "против" и "въздържал се" - няма, комисията предлага следния текст за чл. 25, буква "д":
"ァ23. Чл. 25д. Ал. 1. За извършване на медицинско обслужване от частно здравно заведение се изисква разрешение от министъра на здравеопазването.
Ал. 2. Към заявлението за издаване на разрешение за извършване на медицинско обслужване се прилагат:
1. уставът и другите учредителни атове;
2. списък с имената и адресите на:
    а) учредителите;
    б) членовете на управителните органи;
    в) ръководителя на медицинската и стоматологичната дейност.
3. декларации, подписани от лицата по букви "б" и "в" на т. 2, че отговарят на изискванията по чл. 25в, ал. 2;
4. свидетелство за съдимост за лицата по буква "в" на т. 2;
5. декларация, че са спазени изискванията на чл. 25, буква "г";
6. разрешение за ползване на помещенията за здравно заведение, издадено по реда на чл. 164 от Закона за териториално и селищно устройство, а когато не се изисква такова разрешение - заключение от ХЕИ;
7. заключение от органите на Държавния санитарен контрол;
8. становище от съответния районен център по здравеопазване след вземане мнението на районната колегия на лекарите или стоматолозите;
9. правилник за устройството, дейността и реда в здравното заведение;
10. препис от договор за наем, когато сградата не е собствена;
11. препис от договори за медицински или спомагателни дейности, които ще се извършват извън частното здравно заведение;
12. разрешение от компетентния държавен орган по безопасно използване на атомната енергия за мирни цели, когато в частното здравно заведение ще се монтират и използват източници на йонизиращо лъчение или ядрени съоръжения.
Ал. 3. Министърът на здравеопазването се произнася в двумесечен срок от постъпване на заявлението. Когато е необходимо да се отстранят пропуски или непълноти по представените документи, срокът започва да тече от отстраняването им.

Ал. 4. Министърът на здравеопазването, въз основа на становище на Висшия медицински съвет, разрешава или отказва с мотивирано решение извършването на медицинско обслужване. В него се вписва предметът на дейност, за който се издава разрешението.
Ал. 4а. Решението подлежи на обжалване по Реда на Закона за административното производство.
Ал. 5. Министерството на здравеопазването води регистър на частните здравни заведения, който съдържа:
1. номер и дата на издаването на решението;
2. съдебната регистрация на частното здравно заведение;
3. наименование и седалище на здравното заведение;
4. предмета на дейност, за който е издадено разрешението;
5. описание на сградите, в които се помещава здравното заведение;
6. името, паспортните данни, ЕГН и адреса на ръководителя на медицинската или стоматологичната дейност на здравното заведение;
7. имената, паспортните данни, ЕГН и адреса на лицата, които представляват здравните заведения;
8. промени в обстоятелствата по предходните точки;
9. дата на прекратяване на разрешението."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря. По този обширен текст има доста предложения, част от които са отчетени в окончателния вариант на комисията, но моля вносителите да ги обосноват.
Доктор Китов има думата.
БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първото предложение е към ал. 1, накрая на изречението да бъде добавено "въз основа на становище на Висшия медицински съвет". Това по принцип е вписано в ал. 4, така че то си съществува и това не е промяна на нещата. Но би било по-добре според мен, ако то бъде изведено още в самото начало, за да стане ясно, че се изисква наистина разрешение от министъра въз основа на становище на Висшия медицински съвет. То по същество е така и в ал. 4 е записано.
Оттеглям предложенията си за т. 8, но вижте какво се получава с т. 9. Значи, госпожо председател, преди още да съм получил разрешение, аз трябва да представя на министъра копие от договорите, които съм сключил с други болнични заведения, където ще ми бъде извършвана допълнителна медицинска дейност. Ами, госпожо председател, как аз ще сключа тези договори, като не знам дали ще получа разрешението за развиване на медицинска дейност? И след това, ако не получа разрешението, какво ще стане с този договор, кой ще плаща? Това е просто един абсурд. Затова аз поддържам предложението си, че това трябва да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Доктор Китов, нали сравнявате окончателния текст, за да видите къде е мястото на Вашето предложение? Тъй като мисля, че вече не е точка 9.
БОРИСЛАВ КИТОВ: Става точка 11. Защото се иска наистина препис от тези договори, а те не са сключени и аз не знам дали ще получа разрешение.
Съгласен съм това, че срокът стана от три месеца на два, приемам го. Оттеглям моето предложение за едномесечен срок.
Въпросът е само за точка 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Доктор Карев има думата.
ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Имам няколко предложения по този параграф. Някои от тях са отчетени от комисията и бяха приети в окончателния текст, други съм готов да оттегля.
Ще мотивирам може би единственото мое предложение, което не беше прието при гласуване в комисията и което държа да се гласува.
Тези, които бяха приети, това е по ал. 3 - срокът за министъра на здравеопазването. Тримесечен е твърде дълъг. Ако наборът от документи, които се представят, наистина е пълен, този срок е излишно удължен и се прие моето предложение - министърът на здравеопазването да се произнесе за този срок, който стана двумесечен. Смятам, че залата ще подкрепи това вече като предложение на комисията.
Готов съм да оттегля предложенията си по алинеи 4 и 5, защото в оригиналния текст между точки 5 и 6 на ал. 5 имаше едно очевидно противоречие. От една страна се казва "видовете медицински дейности, за които е издадено разрешението", след това се казва "адреса на ръководителя на медицинската дейност". И аз пледирах в комисията, че медицинската дейност е едно цяло, а в нея влизат различни медицински специалности. След дебатите в комисията обаче се записа като точка в предложението на комисията "предмета на дейност, за който е издадено разрешението" и затова казах, че оттеглям предложенията си по алинеи 4 и 5.
Все още обаче, въпреки че вчера бяха дадени някои обяснения, за мен остава неприемлива формулировката на точка 6 от ал. 2.
По точка 5 също се прие моето предложение - "заключение от органите на Държавния санитарен контрол относно оборудването на здравното заведение". Няма защо Държавният санитарен контрол да дава своето мнение относно оборудването. Той си има определени неща, които контролира и само по тях трябва да даде заключение. Това отпадна от текста, предложен от комисията и точка 5 остана - "заключение от органите на Държавния санитарен контрол".
Но, както казах преди малко, неясно остава според мен понятието "Районната колегия на лекарите". Каза се, че някъде имало, някъде нямало. Това са различни типове сдружения, които включват съсловни организации, но могат да включват евентуално и други сдружения, където няма от първите. И на мен ми се струва, че по-добрата формулировка е "становище от съответния Районен център по здравеопазване, след вземане мнението на съответното сдружение на лекарите или стоматолозите". Иначе формулираме едно понятие, в което не навсякъде се влага еднакво съдържание. И съвсем реална е опасността да се отговори в даден момент, че районна колегия в дадено място няма и няма с кого да се съгласува становището на районния център. Това би препънало процедурата по регистрация в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря Ви. Има и още едно предложение от доктор Лорета Николова. Едното й предложение е възприето. То е също по тази точка 8, но тя предлага да отпадне целият текст. Ще го поставя на гласуване последователно, тъй като предложенията са много.
Най-напред предложенията за отпадане.
Първото предложение на доктор Николова е да отпадне точка 8 на ал. 2 - изискването към заявлението за издаване на разрешение за извършване на медицинско обслужване да се приложи - припомням, тук е точка 8, точка 6 е в текста на вносителя, а в окончателния текст е точка 8 -"становище от съответния Районен център по здравеопазване след вземане мнението на районната колегия на лекарите или стоматолозите". Нейното предложение е за отпадане изцяло, а на доктор Карев е само за корекция.
Най-напред гласуваме предложението за отпадане.
Моля, режим на гласуване.
От общо гласували 158 народни представители, за - 49, против - 46, въздържали се - 63.
Не се приема това предложение.
Другото предложение за отпадане, което чухте, е на доктор Китов. Става дума да отпадне изискването - в окончателния текст това е точка 11 - към заявлението да се приложи "препис от договори за медицински или спомагателни дейности, които ще се извършват извън частното здравно заведение". Чухте аргументите на доктор Китов.
Моля, режим на гласуване. Предложение за отпадане на точка 11 на ал. 2.
От общо гласували 155 народни представители, за - 51, против - 56, въздържали се - 48.
Не се приема това предложение.

За промени има две предложения. Едното е на д-р Китов - в края на ал. 1, която гласи "За извършване на медицинско обслужване от частно здравно заведение се изисква разрешение от министъра на здравеопазването", да се прибави "въз основа на становище на Висшия медицински съвет".
Аргументът, който чухте, е, че това изискване го има и по-нататък в текста и е по-добре да бъде изведено и в началото. Тоест не променя по същество текста.
Моля, гласувайте за това допълнение в ал. 1.
От общо гласували 143 народни представители, за - 31, против - 41, въздържали се - 71.
Не се приема това предложение.
Другото предложение е на д-р Карев за промяна в текста, отнасящо се за т. 8 на ал. 2 - вместо мнението на районната колегия на лекарите...
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Извинете, госпожо председател, има недоразумение. Ние сме приели това, което д-р Карев е предложил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Д-р Карев предлага вместо районната колегия да бъде мнението на съответното сдружение. Разликата е във формата, а по същество предложението е прието.
Поддържате ли го, д-р Карев?
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: При това положение можем да гласуваме като цяло ァ 23. Моля, гласувайте.
От общо гласували 133 народни представители, за - 122, против - 8, въздържали се - 3.
Параграф 23 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 24. Текст на вносителя:
"Чл. 25е се изменя, както следва:
"Чл. 25е. Окръжният съд регистрира частното здравно заведение, след като му бъде представено разрешение, дадено от министъра на здравеопазването".
Предложение по чл. 25е.
Предложение от народния представител д-р Георги Карев - чл. 25е да получи следното съдържание:
"Чл. 25е. Частното здравно заведение възниква като юридическо лице с регистрацията му от съответния окръжен съд, а започва да осъществява медицинската си дейност след получаване на разрешението от министъра на здравеопазването".
Предложение на народния представител д-р Григор Малев - в чл. 25е се създава нова ал. 1:
"Чл. 25е. Ал. 1. При изричен или мълчалив отказ на министъра на здравеопазването за регистрация на частното здравно заведение молителят в двумесечен срок има право да обжалва отказа по реда на Закона за административното производство".
Становище на комисията - не се приемат предложенията на народните представители д-р Георги Карев и д-р Григор Малев.
Със 7 гласа "за", без "против" и 3 "въздържали се" комисията прие текста на вносителя на чл. 25е:
"ァ 24. Чл. 25е. Окръжният съд регистрира частното здравно заведение, след като му бъде представено разрешение, дадено от министъра на здравеопазването".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
Доктор Малев има думата.
ГРИГОР МАЛЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Аз мисля, че този чл. 25е е някак си логически незавършен. Защото в него се казва, че окръжният съд регистрира частното здравно заведение, след като му бъде представено разрешение, дадено от министъра на здравеопазването. Да, но ако министърът на здравеопазването не е казал "да" или пък изрично е отказал, тогава какво прави молителят? Аз мисля, че моето предложение е съвсем логично и трябва наистина да се даде право на тези, на които им е отказано.
Затова държа моето предложение за създаване на нова алинея да бъде подложено на гласуване в залата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Това е предложението на д-р Малев.
Доктор Карев, Вие поддържате ли Вашето предложение?
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Остава само предложението на д-р Малев за нова ал. 1 "При изричен или мълчалив отказ на министъра на здравеопазването за регистрация на частно здравно заведение молителят в двуседмичен срок има право да обжалва отказа по реда на Закона за административното производство".
Моля, гласувайте.
От общо гласували 164 народни представители, за - 50, против - 55, въздържали се - 59.
Не се приема предложението.
Моля да гласувате ァ 24 с текста, предложен от комисията.
От общо гласували 149 народни представители, за - 117, против - 15, въздържали се - 17.
Параграф 24 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 25 - текст на вносителя. Създава се чл. 25ж.
"Чл. 25ж. Промените относно дейността на частното здравно заведение и сградите, в които то се помещава, се одобряват от министъра на здравеопазването въз основа на становище на Висшия медицински съвет".
Предложение на народния представител д-р Орлин Драганов - към глава четвърта се добавя нов чл. 25ж, който гласи:
"Чл. 25ж. Ал. 1. Граждани и юридически лица могат да откриват частни кабинети по природна медицина по реда на този закон с използване на утвърдени от практика подходи и средства на алтернативната медицина по реда на този закон и под контрола на лекари с призната специалност.
Ал. 2. Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на труда и социалните грижи издават наредби за реда и условията за придобиване на правоспособност по алтернативна медицина и за откриване на кабинети съгласно ал. 1. Органите и лицата, осъществяващи квалификация по смисъла на ал. 1, съгласуват дейността си с Министерството на здравеопазването.
Ал. 3. Кабинетите по природна медицина работят на самоиздръжка".
Становище на комисията - не приема предложението на народния представител д-р Орлин Драганов с 10 гласа "против", без "за" и "въздържали се".
Становище на комисията - със 6 гласа "за", без против и въздържали се комисията предлага следната редакция на чл. 25ж:
"ァ 25. Чл. 25ж. Промените в дейността на частното здравно заведение и сградите, в които то се помещава, се одобряват от министъра на здравеопазването след вземане на мнението на Висшия медицински съвет".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Това предложение на д-р Драганов е изпуснато в текста.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Предложението на д-р Драганов е изпуснато, моля за извинение, но е гласувано в комисията и аз бях длъжен да го представя в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Доктор Драганов, имате думата.

ОРЛИН ДРАГАНОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще изложа накратко мотивите на моето предложение, което съм направил по установения ред.
Настоящото предложение има за цел да възстанови правото на хора, които имат известни качества и способности, които са доказани, да упражняват на законова основа лечителска дейност чрез използване на различни способи на алтернативната медицина под контрола на лекари, подчертавам това.
Това право им беше дадено от Великото Народно събрание, но в последствие беше отнето. Обективно съществуващите затруднения в нашето здравеопазване създават реални предпоставки за търсене услугите на различни видове лечители без медицинско образование. Сега почти няма населено място в България без такива лечители. В по-големите градове те са десетки, а в столицата - стотици, а може би и хиляди. Колко точно - никой не знае, защото не се контролира процесът и не се води статистиката. На практика се създаде една твърде парадоксална ситуация. Лекарите и другите медицински специалисти, за да упражняват частна практика, трябва да отговарят на определени от закона изисквания, а хора без медицинско образование е достатъчно само да обявят, че имат лечителски дарби, за да започнат без никакво разрешение лечителската си дейност. Реално се създадоха условия за злоупотреби и спекулации от страна на недобросъвестни граждани, с цел материално облагодетелстване за сметка на нуждаещите се от лечение.
За да се пресекат възможностите за спекулации и се въведе ред в използването на доказалите на практика своята ефективност алтернативни методи на лечение, както и за да може този процес да протича организирано и контролирано, е необходимо той да бъде регламентиран с нормативна уредба от страна на Министерство на здравеопазването.
Освен това аз съм приложил една методика, която показва методите и начините на изследване на тези хора. Става въпрос за инструментални методи за доказателства или отхвърляне на техните възможности.
Това са мотивите на моето предложение, уважаеми дами и господа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря Ви.
Други предложения по този текст няма. Желаещи да се изкажат също.
Моля, гласувайте предложението на д-р Драганов, засягащо алтернативната медицина.
От общо гласували 148 народни представители, за - 29, против - 71, въздържали се - 48.
Не се приема това предложение.
Моля, гласувайте ァ 25 в редакцията, предложена от комисията.
От общо гласували 133 народни представители, за - 112, против - 8, въздържали се - 13.
Параграф 25 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 26 - текст на вносителя:
Създава се чл. 25з.
"Чл. 25з. Ал. 1. Министърът на здравеопазването може да отнеме временно за срок от шест месеца или окончателно даденото разрешение, ако частното здравно заведение:
1. не започне да извършва разрешеното му медицинско обслужване в срок от 12 месеца от издаването на заповедта;
2. не спазва условията, при които е дадено разрешението;
3. системно нарушава нормативните актове в областта на здравеопазването;
4. не извършва дейността по начин, който дава гаранции за правилно лекуване и медицинско обслужване на пациентите.
Ал. 2. Отнемането на разрешението по ал. 1 се извършва с мотивирана заповед въз основа на становище на Висшия медицински съвет.
Ал. 3. Частните здравни заведения преустановяват дейността си от датата на уведомяването за отнемане на разрешението.
Ал. 4. След влизане в сила на заповедта по ал. 2 министърът на здравеопазването незабавно изпраща копие от заповедта за окончателно отнемане на разрешението на съответния съд за образуване на производство за прекратяване на частното здравно заведение, обнародва заповедта си в "Държавен вестник" и предприема други необходими мерки, за да информира обществеността за отнемането на разрешението."
Предложения по чл. 25з:
Предложение на народния представител Георги Карев.
В чл. 25з, ал. 1, т. 1, изразът "12 месеца" се заменя с израза "18 месеца".
В чл. 25з, ал.1, т. 2 да отпадне.
В чл. 25з, ал. 4 да получи следното съдържание:
"Ал. 4. Заповедта по ал. 2 може да бъде обжалвана по реда на Закона за административното производство."
Предложение на народния представител д-р Григор Малев.
Чл. 25з, се изменя така:
"Чл. 25з. Ал. 1. Министърът на здравеопазването издава задължителни указания за работата на лекарите в публичните и частните здравни заведения. Разрешението за работата на лекарите може да бъде отнето по следните случаи:"
Чл. 25а, ал. 2 се изменя така:
"Ал. 2. Отнемане на разрешението на лекар по ал. 1 се извършва с мотивирана заповед въз основа на становище на Висшия медицински съвет."
В чл. 25з, ал. 3 и ал. 4 да отпаднат."
Становище на комисията:
Не се приемат направените предложения, с изключение на текста, предложен от народния представител д-р Георги Карев за ал. 4, който се обособява в нова ал. 2.

С 6 гласа "за", "въздържал се" - 1, "против" - няма, комисията предлага следната редакция на чл. 25з.
"ァ 26. Чл. 25з. Ал. 1. Министърът на здравеопазването може да отнеме за срок от шест месеца или окончателно даденото разрешение, ако частното здравно заведение:
1. не започне за извършва медицинско обслужване в срок до 12 месеца от издаването му.
2. не спазва условията на разрешението;
3. системно нарушава нормативните актове в областта на здравеопазването;
4. не извършва дейността по начин, който гарантира правилното лекуване и медицинското обслужване на пациентите.
Ал. 2. Отнемането на разрешението по ал. 1 се извършва с мотивирана писмена заповед на министъра на здравеопазването въз основа на мнение на Висшия медицински съвет.
Ал. 2а. Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
Ал. 3. Частните здравни заведения преустановяват дейността си от датата на писменото уведомяване за отнемане на разрешението.
Ал. 4. След влизане в сила на заповедта за окончателното отнемане на разрешението, министърът на здравеопазването незабавно изпраща копие на съда за образуване на производство за прекратяване дейността на частното здравна заведение, обнародва заповедта си в "Държавен вестник" и предприема други необходими мерки, за да информира обществеността за отнемане на разрешението".
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря. Предложения? Има думата доктор Карев.
ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, единственото предложение, което беше възприето от комисията по този параграф, това беше предложението ми по отношение на обжалването по ал. 2 и влезе като нова алинея 2а, че заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство. И това е добре.
Но все пак на мен ми се струва, че ако сравним текстовете в чл. 25д и текстовете в чл. 25з, който сега обсъждаме, отново прозира една философия, колкото може по-трудно да се разрешава дейността на такова частно здравно заведение и колкото може по-лесно и по най-широк спектър от поводи тази дейност да бъде прекратявана.
Във връзка с това, че могат да възникнат най-различни предвидими и непредвидими обстоятелства във връзка със започване на медицинското обслужване, държа да се гласува моето предложение срокът по точка първа на ал. 1 да бъде не 12, а 18 месеца. Това първо.
Второ, абсолютно излишна за мен е т. 2 от същата алинея - "не спазва условията на разрешението...".
Ако имаме предвид документите, които се представят, един цял поменик от документи по чл. 25д, тези документи са представени и е ясно, че нарушението, излизането от тези рамки може да бъде повод за някакви санкции срещу това заведение. Но от друга страна, ето, вижте, т. 3 казва:
"3. системно нарушава нормативните актове в областта на здравеопазването".
Това от една страна. Така че всяко излизане извън тези рамки би било нарушение на нормативните актове, дори и на този закон, който сега се приема.
Точка 4 казва: "не извършва дейността по начин, който гарантира правилното лекуване..." и т.н.
Значи, ако някакви условия бъдат нарушени, това нарушение може да бъде подведено било по т. 3 като нарушение на нормативни актове, било по т. 4 като липса на формални нарушения, но все пак липса на гаранции, че гражданите се лекуват и медицински се обслужват добре.
Оттук нататък т. 2 - "не спазва условията на разрешението", за мен отключва възможностите за широки бюрократични атаки срещу дейността на частните здравни заведения и допълнителни поводи за евентуалните пречки пред тяхната дейност, включително и отнемане на разрешението, поради което смятам, че достатъчни гаранции за спазване на нормативната база и за доброкачествено, по правилата на добрата практика лечение, дават т. 3 и т. 4.
Поради това, пак повтарям, бих помолил да се гласуват предложенията ми за подмяна на срока по т. 1 от 12 на 18 месеца и за отпадане на т. 2, която за мен е абсолютно излишна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря. Доктор Малев има думата.
ГРИГОР МАЛЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Аз държа моите предложения да бъдат поставени на гласуване в залата, защото, първо, мисля, че вече след като се гласува и това последно, просто политизацията и идеологизацията на закона се затваря, заключва се. И това фактически дотук съдържа целия политически дух на закона. Оттук нататък вече какво ще се гласува и какво не, няма никакво значение.
Първо, в този закон се узакониха директорите на РЦЗИ-тата, които бяха назначени незаконно миналата година.
Второ, след като се каза в този закон с чл. 25а, че частна практика в България не може да има, след това във всички вече членове 25, независимо с какви буквички се именуват, се прави всичко възможно да се спре създаването на здравни частни заведения, а също така, ако такива възникнат, да бъде натрит много лесно носа на лекарите, практикуващи в тях.
Така че аз се учудвам на цялата упоритост, която се прилага и всичко това, което се прави, защото се надминава законът от 1972 г. на Тодор Живков. Просто онзи закон като че ли стои за времето си по-добре, отколкото този закон сега, в момента. И аз просто не мога да разбера в кое време живее Министерството на здравеопазването и така ли мисли, че ще може наистина да си прави закони, да се управлява и всичко в здравеопазването да се върши по този начин.
Наистина аз съм безкрайно много учуден и съм напълно убеден, че просто този закон няма да заработи никога. И ние тук си губим времето, толкова много време и усилия за всички тези неща.
Настоявам моите предложения да бъдат гласувани, като все пак някаква воля за нещо по-добро. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря. Други предложения има ли? Има думата министър Виткова.
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, нямам никакво намерение да губя времето на парламента, но моля като се говори от тази трибуна да се направи справка със закона и да не се говори, че се натрива носа на лекарите. Става дума за откриване и санкции по отношение на частно здравно заведение. А частно здравно заведение в предишните текстове може да открие и нелекар. Собственикът кандидатства, за да получи право на откриване на частно здравно заведение. И текстът, който в момента се коментира, интерпретира взаимоотношенията при нарушения с този, който е получил разрешението за откриване, а не с лекарите, които работят в това здравно заведение.
Казусът, който е записан в т. 2, доктор Карев, се отнася до това, че разрешението може да е дадено за дейности, а да се извършват дейности, които не са вписани в разрешението, примерно, да има лаборатория, за която никой предварително не е огледал условията, дали отговарят на изискванията, а след това собственикът, веднъж разкрил такова здравно заведение, излиза от условията, при които е получил разрешението, и допълва дейност, която предварително трябва да бъде вписана в разрешението. Това е точка втора.
Нормативните документи нататък в другите точки се отнасят за цялостната дейност. А в точка втора - за предмета на дейност, който предварително е регламентиран, и затова е по-добре да има и тази точка.
Но да се внушава, че с текстовете на този член се натриват носовете на лекарите, това не само че е несериозно и популистки, а говори, че наистина текстовете не се четат и не се познават.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
Започваме гласуване. Има три предложения за отпадане.
Първото предложение е на д-р Карев да отпадне т. 2 на ал. 1 - "не спазва условията, при които е дадено разрешението". Моля, режим на гласуване.
От общо гласували 147 народни представители, за - 36, против - 86, въздържали се - 25.
Не се приема това предложение.
Следващото предложение е на д-р Малев - да отпадне ал. 3, а именно възможността министърът на здравеопазването да отнеме за срок до шест месеца, или окончателно даденото разрешение, ако частното здравно заведение - цитирам "3. системно нарушава нормативните актове в областта на здравеопазването". Моля, режим на гласуване.
Вие сте ги формулирали заедно и би ми било по-лесно заедно да ги поставя на гласуване, но все пак са различни хипотези.
От общо гласували 143 народни представители, за - 37, против - 78, въздържали се - 28.
Не се приема предложението за отпадане на т. 3.
Следващото предложение е за отпадане на т. 4, припомням, когато лицето "не извършва дейността по начин, който гарантира правилното лекуване и медицинско обслужване на пациентите".
От общо гласували 135 народни представители, за - 26, против - 81, въздържали се - 28.
Не се приема това предложение.
Предложение за промяна на д-р Карев - в ал. 1, т. 1 "12 месеца" да се замени с "18 месеца". Това засяга срока, в който би следвало да започне да се извършва медицинското обслужване в разрешените заведения. Д-р Карев предлага удължаване на този период. Вместо "12 месеца" да бъде "18 месеца".
От общо гласували 150 народни представители, за - 49, против - 71, въздържали се - 30.
Не се приема това предложение.
Другото предложение е на д-р Малев - за нов алтернативен текст на ал. 1: "Министърът на здравеопазването издава задължителни указания за работата на лекарите в публичните и частни здравни заведения. Разрешението за работа на лекарите може да бъде отнето при следните случаи:"
Моля режим на гласуване.
От общо гласували 154 народни представители, за - 45, против - 78, въздържали се - 31.
Не се приема това предложение.
И последното предложение на д-р Малев е за различен текст на ал. 2, а именно: "Отнемането на разрешението на лекар по ал. 1 се извършва с мотивирана заповед, въз основа на становище на Висшия медицински съвет". Моля режим на гласуване.
От общо гласували 148 народни представители, за - 23, против - 73, въздържали се - 52.
Не се приема това предложение.
Моля да гласувате ァ 26 в редакцията, предложена от комисията.
От общо гласували 145 народни представители, за - 114, против - 15, въздържали се - 16.
Параграф 26 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 27, текст на вносителя: създава се чл. 25и.
"Чл. 25и. Ал. 1. Частните здравни заведения, лекарите и стоматолозите на частна практика оказват медицинска помощ по цени, образувани съгласно правилник за ценообразуване, предложен от Българския лекарски съюз и Българския стоматологичен съюз и приет от министъра на здравеопазването.
Ал. 2. Зъботехниците на частна зъботехническа практика извършват зъботехнически услуги по цени, образувани по правилника за ценообразуване, предложен от професионално-съсловната им организация и приет от министъра на здравеопазването, след становище на Висшия медицински съвет."
Предложения по чл. 25и.
Предложение от народния представител проф. Иван Зънзов - в ал. 1 след думата "здравеопазването" да се добави "след становище на Висшия медицински съвет".
Предложение от народния представител д-р Георги Карев - в чл. 25и, ал. 1, след израза "медицинска помощ по цени", изразът "образувани съгласно" се заменя с израза "чиито долни и горни граници се определят от".
В ал. 2 на същия член думата "становище" се заменя с израза "вземане на мнението".
Становище на комисията - не се приемат направените предложения.
С 6 гласа "за", "против" - няма, и "въздържал се" - 1, предлага следната редакция на чл. 25и:
"ァ 27. Чл. 25и. Ал. 1. Частните здравни заведения, лекарите и стоматолозите на частна практика оказват медицинска помощ по цени, образувани съгласно правилник за ценообразуване, предложен от Българския лекарски съюз и Българския стоматологичен съюз.
Ал. 2. Зъботехниците на частна медицинска практика извършват зъботехнически услуги по цени, образувани по правилник за ценообразуване, предложен от професионално-съсловната им организация.
Ал. 3. Правилниците по алинеи 1 и 2 се издават от министъра на здравеопазването, след вземане мнението на Висшия медицински съвет."
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря.
Има предложения по този текст. Кой желае да обоснове своите предложения? Предложението на д-р Карев? Поддържате ли го?
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Оттеглям го, защото става въпрос за ценообразуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Да, по същество няма различие.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Аз оттеглям моето предложение, защото в ал. 3 то се потвърждава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля да гласувате ァ 27 в редакцията, предложена от комисията, след като бяха оттеглени направените към този текст предложения.
От общо гласували 129 народни представители, за - 128, против - няма, въздържал се - 1.
Параграф 27 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: ァ 28. Текст на вносителя: създава се чл. 25к:
"Чл. 25к. Лекарите и стоматолозите, които работят в частни здравни заведения или упражняват частна медицинска практика водят документацията и издават медицински документи, определени от министъра на здравеопазването и от министъра на труда и социалните грижи".
Предложение по чл. 25к:
Предложение на народния представител д-р Георги Карев: в чл. 25к думата "документацията" се заменя с думата "документация".
Становище на комисията: приема предложението на народния представител д-р Георги Карев със 7 "за", "против" и "въздържали се" няма и предлага следната редакция на чл. 25к:
"ァ 28. Чл. 25к. Лекарите и стоматолозите, които работят в частни здравни заведения или упражняват частна медицинска практика, водят документация и издават медицински документи, определени с наредба от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалните грижи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Няма други предложения по този текст освен...
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: То е стилово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Стилово, но ако е документацията, това би означавало цялата документация. Така че не е просто редакционно, но комисията го е приела.
Моля да гласувате ァ 28.
От общо гласували 128 народни представители, за - 127, против - няма, въздържал се - 1.
Параграф 28 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: ァ 29. Текст на вносителя: чл. 26 се изменя така:
"Чл. 26. Ал. 1. Лицата, които имат право на безплатно медицинско обслужване в публичните здравни заведения, имат право на свободен избор и лечение от лекар или стоматолог от звената за първична медицинска помощ и от оториноларинголог и офталмолог за оказване на специализирана медицинска помощ.
Ал. 2. Първична медицинска помощ оказват общопрактикуващи лекари, терапевти, педиатри, акушер-гинеколози и стоматолози - общ профил, терапевти и детски стоматолози.
Ал. 3. Спешната медицинска помощ, абортите по медицински показания и при бременност от изнасилване, консултациите и лечението по медицински показания и по предписание на лекар или стоматолог от звената за първична специализирана медицинска помощ в публичните здравни заведения, включително болничното и санаториалното лечение, са безплатни.
Ал. 4. Безплатната медицинска помощ включва и задължителните имунизации и противоепидемичните мероприятия, които се извършват по предписание на органите на Държавния санитарен контрол, и получаването на лекарствени средства, платени изцяло или частично от съответните бюджети, необходими за домашно лечение на граждани, страдащи от заболявания, определени от министъра на здравеопазването.
Ал. 5. Медицинската помощ по избор на пациента извън тази по ал. 1, 2, 3 и 4, се заплаща при условия и по ред и тарифа, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
Ал. 6. Всеки български гражданин, който постоянно живее в чужбина, има право на безплатна медицинска помощ в Република България само, ако е пребивавал в страната без прекъсване повече от шест месеца непосредствено преди възникване на необходимостта от медицинска помощ.
Ал. 7. Лица, които са извършили престъпления от общ характер и с това са навредили на своето здраве или на здравето на други лица, заплащат разходите за лечение на публичните здравни заведения. Съдът при постановяване на присъдата срещу тези лица се произнася служебно и относно размера на разходите за лечение, които следва да заплатят на съответното здравно заведение".
Предложения по чл. 26:
Предложение от народния представител д-р Лорета Николова: чл. 26, ал. 2 да отпадне.
Предложение от народния представител доц. Борислав Китов - чл. 26, ал. 2 да отпадне.
Член 26, ал. 7 - да отпаднат думите "от общ характер".
В чл. 26 се създава нова ал. 8 със следното съдържание:
"Ал. 8. Лица, които в резултат на употреба на алкохол са увредили собственото си здраве или здравето на други лица, заплащат разходите за лечението в публичните здравни заведения".
Предложение от народния представител д-р Георги Карев: в чл. 26 да отпадне ал. 6.
Член 26, ал. 7 да получи следното съдържание:
"Ал. 7. Лица, които са извършили умишлени престъпления от общ характер и с това са навредили на своето здраве или на здравето на други лица, заплащат на публичните здравни заведения разходите за лечение, чийто размер се определя от съда въз основа на предявен от здравното заведение съдебен иск".
Предложение на народния представител проф. Иван Зънзов: в ал. 7 пред думата "престъпления" да се добави "умишлени".
Становище на комисията: не възприема предложенията на народните представители д-р Лорета Николова и доц. Борислав Китов за отпадане на ал. 2.
Не възприема предложенията на народния представител доц. Борислав Китов за създаване на нова ал. 8 и предложението на народния представител д-р Карев за нова редакция на ал. 7.
Приема предложенията на народния представител Георги Карев за отпадане на ал. 6, на народния представител Борислав Китов и на народния представител Иван Зънзов за изменения в ал. 7.
Комисията предлага следната редакция на чл. 26, която беше приета със 7 "за", "против" - няма и 1 "въздържал се":
"ァ 29. Чл. 26. Ал. 1. Лицата по чл. 2, ал. 1 имат право на свободен избор и лечение от лекар и стоматолог от съответното звено за първична медицинска помощ и от оториноларинголог и офталмолог за оказване на специализирана медицинска помощ.
Ал. 2. Първична медицинска помощ оказват общо-практикуващи лекари, терапевти, педиатри, акушер-гинеколози и стоматолози - общ профил, терапевти и детски стоматолози.
Ал. 3. Спешната медицинска помощ, абортите по медицински показания и при бременност от изнасилване, консултациите и лечението по медицински показания и по предписание на лекар или стоматолог от звената за първична и специализирана медицинска помощ в публичните здравни заведения, заведения за социални грижи, включително болничното и санаториалното лечение, са безплатни.
Ал. 4. Безплатната медицинска помощ включва и задължителните имунизации и противоепидемични мероприятия, които се извършват по предписание на органите на Държавния санитарен контрол и получаването на лекарствени средства, платени изцяло или частично от съответните бюджети, необходими за домашно лечение на граждани, страдащи от заболявания, определени от министъра на здравеопазването.
Ал. 5. Медицинската помощ по избор на пациента, извън тази по ал. 1, 2, 3 и 4, се заплаща при условия и по ред и тарифа, определени с наредба на министъра на здравеопазването.
Ал. 6. Лица, които са извършили умишлени престъпления и с това са навредили на своето здраве или на здравето на други лица, заплащат разходите за лечение на публичните здравни заведения. При постановяване на присъдата срещу тези лица, съдът се произнася и относно размера на разходите за лечение, които следва да се заплатят на съответното здравно заведение".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има предложения по ァ 29 на д-р Николова. Няма я, но ще го подложа на гласуване.
Има думата д-р Карев.
ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! По ал. 1 на чл. 26, където текстът на вносителя гласеше "От звената за първична медицинска помощ..." и т.н. и се създаваше илюзията, че от всички такива звена лицата по чл. 2, ал. 1 имат право на свободен избор, аз предложих да бъде въведен изразът "От съответното звено за първична медицинска помощ", защото това е така. И демагогията трябва да има някакви разумни граници и просто да се каже точно как стоят нещата. Сега обаче аз бих предложил отпадане на ал. 1 от този член. В практиката, ако това се прави, може да се прави, без да се записва тук.
Мотивите ми са следните. Първо, никъде по света няма такива тройки, такива триумвирати от лекари, избрани по избор на пациента. Навсякъде пациентът си избира един лекар и този лекар е най-често общопрактикуващият лекар. Но в България никакви реални стъпки не се направиха за разширяване на обучението по специалността "Обща медицина", за да се гарантират достатъчно много хора, които да работят това. И това наложи тройките, които хората приемат общо взето с насмешка. И трябва да ви кажа, че първо, такива тройки няма, второ, изборът е изключително много ограничен, защото когато става въпрос за съответното звено за първична медицинска помощ, вие разбирате колко богата е гамата от специалисти, от които един пациент може да избере въпросната тройка.
Общо взето трябва да кажа, че тези тройки от лекари по избор, подобно на точковата система, са два от много демонстративните провали на госпожа министър Виткова и на сегашния ръководен екип на Министерството на здравеопазването. И не мога да ви кажа с каква ирония и лекарите, и пациентите по места приемат тази система на тройките и на точкуването. Те се смеят първо, на начина, по който различни медицински дейности и манипулации се точкуват, второ, питат дали познаваме някой, който да е взел пари и благодарение на точковата система да е добавил нещо към заплатата си, и т.н., и т.н. - много други въпроси. Тези въпроси са конкретни.
Един обаче малко по-общ, по глобален мотив да предложа отпадането на ал. 1 - това е, че цялостната философия на този закон е жестоко антипазарна, жестоко античастна, жестоко антидемократична. При това положение аз смятам за неприлично и за конщунствено изразът "свободен избор" да стои в този закон. Поради което предлагам отпадане на тази алинея. След приемане на този закон, ако, не дай си Боже, той някога заработи, нито пациентите, нито лекарите ще имат реалната възможност за свободен избор. Защото и в управленско отношение, и по отношение да донорството, и особено по отношение на частната медицинска практика и на целия частен сектор в здравеопазването този закон ни връща десетилетия назад. Това си е опит, надявам се, че ще бъде безуспешен, за реанимация - официална вече, законова реанимация на системата "Семашко". Затова предлагам тази ал. 1 като кощунствена спрямо философията на закона, да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има думата господин Зънзов.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Една реплика към д-р Карев.
Много Ви моля, не употребявайте думи, за които не сте убедени, че е така. Никой не прави кощунство, никой не иска да връща здравеопазването с 30 години назад. Всичко е правено с добри намерения. Ако Вие нещо допринесете, ще Ви благодарим. Но моля Ви, нека елегантно да водим тук споровете. Аз също мога да Ви отговоря по друг начин, но не е прилично.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има думата професор Вълканов за втора реплика.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПГДЛ): Госпожо председател, аз не разбрах, че ми давате думата за реплика. Исках да направя едно кратко изказване. Но ще използувам случая все пак.
Аз смятам, че наистина беше некоректно изказването на колегата д-р Карев. Би трябвало да се види, че подходът, който е усвоен, е основан наистина върху грижата за болния. И не се третират нещата от позицията на бизнеса. Аз съм съгласен - да, може би не изцяло така е третиран проблемът, от позициите на пазарната икономика. Но искам все пак да видим, че в много случаи нещата стоят далеч над пазарните съображения. Става дума за здравето на хората, за здравето на нацията. И тук можем да отстъпим от някои пазарни съображения.
Смятам, че думата "кощунствено", която употребихте, по-приляга за една друга позиция - тази, която вие усвоихте.
Освен това искам да взема отношение по ал. 6. Искам да попитам колегите, които са работили по проекта, как смятат те да се реализира претенцията по ал. 6, как ще стане постановяването от съда на сумата, която трябва да се заплати за лечението? Това ще става екс официо ли, служебно ли ще става или само ако има предявен иск? Ако става екс официо, аз смятам, че тук вече се прекрачват някакви разумни граници. Ще натоварите съда твърде много с функции, които не са негова работа. Всеки трябва да си търси правата. И ако имате предявен иск, тогава вече естествено съдът ще уважи иска ви и ще присъди сумата. Но така съдът всеки път да мисли какво трябва да направи служебно по този въпрос - аз смятам, че просто ще сбъркаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има думата за реплика д-р Янева.
ЕЛЕНА ЯНЕВА (ПГДЛ): Първо, искам да възразя на предложението за отпадане на ал. 1, което направи д-р Карев, тъй като не смятам, че той имаше основание за това.
Критикувайки предложенията за свободен избор на лекар, стоматолог и т.н., д-р Карев, изглежда, не се съобразява със съществуващата в България реалност, където медицинските дейности са прекалено много специализирани. И би трябвало да знае, че бързото преустройство на тези дейности и на специалностите по отношение на по-големи бройки общопрактикуващи лекари не става толкова бързо. Така че на този етап и имайки предвид тази реалност в България, предлагам тук да има само една редакционна поправка: "Лицата по чл. 2, ал. 1 имат право на свободен избор", да отпадне "и лечение" и да стане "на лекар и стоматолог от съответното звено за първична медицинска помощ и на оториноларинголог и пулмолог за оказване на специализирана медицинска помощ".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Това дотук бяха реплики.
Има думата д-р Карев.
ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Започвам с втората част от репликата на господин Вълканов.
В комисията стана спор по този въпрос и лично аз категорично съм на същото мнение, че здравното заведение трябва да предявява иск пред съда, в този смисъл не това да бъде уредено екс официо. В този смисъл мненията ни съвпадат. Но тъй или иначе комисията прие този текст, който се предлага тук.
На второ място, тук се обсъждаха изрази, с които ще си служа. Вчера бях обвинен, че съм обиждал Народното събрание и т.н. Има Конституция, има закони, има и правилник на събранието, ако някого ругая или обиждам, има председател, който може да ме накаже. Така или иначе, затова съм народен представител, за да употребявам точно тези думи и изрази, които имам намерение да употребя. Поради което, пак твърдя, че самото използване на израз като "свободен избор" в този именно закон е кощунствено.
По отношение на това, което говори професор Вълканов, моята дуплика е следната. Аз съм съгласен, че здравето на хората стои над всичко. Но нашата огромна идейна разлика с него идва от това, че той казва, че здравето на хората стои над пазарните отношения, над пазарните закони. Моето дълбоко убеждение е, че точно съобразяването с пазарните закони и с обективните пазарни закономерности е единственият начин да се осигури най-доброто възможно здравеопазване за хората. Всичко друго е волунтаризъм. Всичко друго е семашко. Всичко друго е да се върви против течението на обективните закономерности в нашия свят. Целият ход на нещата, които стават в България показва накъде вървяхме пет десетилетия и накъде трябва да вървим сега.
И ако сега се говори, че "дайте да предпочетем здравеопазването, а не пазарните закони", извинете, това е някаква лудост! Съобразяването с обективните пазарни неща е единственият, не най-добрият, а единственият начин на хората да се гарантира добро здравеопазване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря Ви.
Има думата доктор Китов.
БОРИСЛАВ КИТОВ (НС): Уважаема госпожо председател! Уважаеми колеги!
Аз също поддържам тезата ал. 1 на чл. 26 да отпадне. В нашата Конституция категорично е казано, че българските граждани имат право на свободен избор. А тук се ограничава свободният избор само в съответното звено.
Това е първото ограничение, което вече е и нарушение, според мен, на Конституцията. Е, защо като трябва специализирана помощ - свободен избор само на оториноларинголози и офталмолози, защо не на невролози, защо не на хирурзи човек да няма право на свободен избор? Ами че това е смешно! Това е смешно, защото от специализираната помощ само на две имат право българските граждани на свободен избор, а на всичко останало нямат. Защо на невролози да няма? Защо на неврохирурзи да няма? Защо на кардиолози? Няма!
Второто нещо, което поддържам. Смятам, че и ал. 2 трябва да отпадне. Защото, аз се извинявам, но наистина тук общопрактикуващи лекари - терапевти, педиатри, акушер-гинеколози, стоматолози - много станаха тези общопрактикуващи лекари!? Просто вместо да отиваме наистина към институцията общопрактикуващ лекар, ние непрекъснато разширяваме нещата и бъркаме някои специалности, включваме някои специалности, а някои специалности не включваме.
Трето нещо, което бих искал да кажа, е следното. Госпожо Виткова, борбата с алкохола не става само като се забранява рекламата. Защото най-честите и най-скъпо струващите лечения са именно след употреба на алкохол. И то не е престъпление, наистина, да се напиеш. Но когато си увредиш след употреба на алкохол здравето, би следвало да си го заплащаш. И това е може би много по-силна борба против алкохола, отколкото да забранявате рекламите.
Ето защо съм дал предложение за нова алинея, в което категорично се казва, че лица, които в резултат на употреба на алкохол са увредили собственото си здраве или здравето на други лица, да заплащат разходите за лечението в публичните здравни заведения.
Това не е престъпление. Но, в крайна сметка, след доказана употреба на алкохол, би следвало да се заплаща. Защото, аз мога да ви кажа, че специално в неврохирургичните клиники, където най-честа е спешността, лечението се дължи на употреба на алкохол. И нека тези хора да го заплащат. Защото в крайна сметка трябва да стане ясно, че гражданите са отговорни за своето здраве.
И последното, което бих искал да кажа. Какво се получава? Получава се, че тук има още едно нарушение на нашата Конституция. Би следвало когато български гражданин отиде и потърси помощ от хирург, ако не е изпратен от един от тези трима-четирима от триумвирата първични домашни лекари, би трябвало да си заплаща. Защо да си заплаща? Защо да няма свободен избор на хирург и невролог, след като всички станахме вече нервноболни в тази държава?
Но, ако не е изпратен от тези трима лекари, той би трябвало да си заплаща. Това е нарушение на нашата Конституция. И аз съм убеден, че ако се приемат тези текстове, Конституционният съд ще ги върне. Нека не допускаме това!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря. Пиещите шофьори би следвало да си изберат хирург и ортопед предварително. Пиещите шофьори би следвало да си избират хирург и ортопед. Шегувам се, но то е тъжно, наистина. Наистина е тъжно.
Има три предложения към ァ 29.
Първото предложение е за отпадане на ал. 1.
Има думата министър Мими Виткова.
МИНИСТЪР МИМИ ВИТКОВА: Уважаеми дами и господа! По основополагащи проблеми се говорят неща, които поне лекари не би трябвало да говорят. Наистина днес в България няма специалисти по обща медицина. И виновен за това не е министърът на здравеопазването. От 1993 г. в България стои проект на Европейския съюз и средства за университетско образование по обща медицина, който до 1995 г. беше непокътнат, от 1995 г. с много големи усилия ние се мъчим университетите да реализират този проект. И да започнат подготовка по тази изключително необходима специалност. Докато я няма, ние трябва да реализираме правото на българските граждани на свободен избор. Това право обикновено се упражнява по доста голям брой статистики между 5 и 8 на сто от гражданите. Другите предпочитат лекарят, който ги е обслужвал досега като участъков, във всички източноевропейски страни направиха такива проучвания, да остане и техният бъдещ личен лекар. Но и за тези 5 на сто е необходимо да бъде дадено това право.
Мисля, че се даде значително по-широкото упражняване на това право в избора на лекарите, които и досега извършват първична медицинска помощ. Така постъпи България, така постъпи Словакия, така постъпиха и редица други източноевропейски страни.
Практиката на Запад, където лекарят е един, обикновено върви в посока на реформи за привличане на специалисти по педиатрия, по акушерство и гинекология, по терапия към общите практики, като консултанти. Което означава, че това първично ниво не може да мине без тази изключително необходима консултативна помощ.
На следващо място. Свободният избор на офталмолог и оториноларинголог е практика в Дания, където има общопрактикуващи лекари, но където наблюденията показват, че тези специалности трудно се упражняват изключително професионално. Те искат и умения, и пособия, и апаратура да се види очното дъно и т.н. И затова правото на избор се разширява освен от личния лекар и към тези две специалности.
Колкото до проблема за увреждания на здравето при алкохол. Такава възможност, доктор Китов, се съдържа в ал. 7. Когато тези лица са извършили виновно деяние по отношение на себе си или на други, те заплащат лечението. Но като лекари трудно е да кажем, че един болен вече от употребата на алкохол, защото има и алкохолна болест, не може да заплаща за лечението си по всички критерии на СЗО, това е болен човек и трябва да бъде лекуван. Така че ал. 7 дава възможност да се заплаща, когато има виновно деяние и при употреба на алкохол. Но той разграничава алкохолната болест от виновните деяния.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
Има думата госпожа Караиванова.
АНА КАРАИВАНОВА (ПГДЛ): Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги! Аз предлагам да отпадне второто изречение на ал. 6, към което направи възражение и уважаемият колега Вълканов, а именно при постановяване на присъдата срещу тези лица, тоест лицата, които са извършили умишлени престъпления и са се лекували, съдът се произнася относно размера на разходите за лечение, които следва да заплатят на съответното здравно заведение.

В Наказателно-процесуалния кодекс е описано точно какво е съдържанието на присъдата и не може с друг закон да се казва какво още служебно ще се включи в присъдата. Освен това, това са едни граждански вземания, парични вземания. Те трябва да се установят със съответните експертизи, така че не бихме могли да задължим съда служебно да се произнася, ако няма съответното искане, ако няма съответното остойностяване. Хората, които са работили в процеса знаят, че дори и искът за претърпените пряко щети от пострадалото лице се предявява отделно и съдът има възможност да го отдели, ако това ще затормози работата му в наказателния процес, така че това второ изречение не е коректно. То създава колизия с нормите на Наказателно-процесуалния кодекс. Няма и как да се приложи на практика, поради което предлагам да отпадне.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ (встрани от микрофоните): Нека и аз да взема отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: По този въпрос? - Това дотук беше юридическо мнение... Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Аз не мога да кажа юридическо мнение. Искам да кажа нещо за живота - всички от нас искат да правим безплатно здравеопазване. Когато опре да вземем това, което ни се полага, всички юристи, високопоставени личности в тази наука доказват как не може това да стане. Аз съм съгласен с това, което госпожа Виткова каза за Световната здравна организация и за алкохолизма. Но аз също съм хирург и знам колко хора са пострадали от такива, бих казал, бандити, които пият непрекъснато и не знаят какво правят. Не знам какво голямо нарушение ще направим, ако ние застъпим това становище и да знаят те, че утре са подсъдими и че отговарят...
Аз много моля представителите на юридическата мисъл, моля ви се, нека да се опитат да ни помогнат, а не да ни доказват как не може да стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Започваме гласуване.
Първото предложение е за отпадане на ал. 1. Това е предложението на д-р Карев, подкрепено и от д-р Борислав Китов. Моля, гласувайте.
Всички разполагате с текста. Ставаше дума за правото на свободен избор и лечение от лекар, стоматолог и така нататък... Гласуваме предложението за отпадане на д-р Карев и д-р Китов. Предложението на д-р Николова е по ал. 2.
От общо гласували 169 народни представители, за - 74, против - 79, въздържали се - 16.
Не се приема това предложение за отпадане.
Второто предложение за отпадане е формулирано най-напред от д-р Лорета Николова за ал. 2. То беше подкрепено и от д-р Китов. Моля, гласувайте. Предложението е за отпадане на ал. 2.
"Първична медицинска помощ оказват общопрактикуващи лекари, терапевти, педиатри, акушер-гинеколози и стоматолози общ профил, терапевти и детски стоматолози" - това е текстът на ал. 2.
От общо гласували 166 народни представители, за - 57, против - 79, въздържали се - 30.
Не се приема това предложение.
Третото предложение за отпадане е на госпожа Караиванова. Става дума за второто изречение в ал. 6 на теста, предложен от комисията. Припомням - при постановяване на присъдата срещу тези лица съдът се произнася относно размера на разходите за лечение, които следва да се заплатят на съответното здравно заведение. Моля, гласувайте.
От общо гласували 157 народни представители, за - 146, против - 1, въздържали се - 10.
Приема се това предложение.
И последното предложение е на д-р Китов, по което стана и дискусия. Той предлага да се създаде нова алинея, в случая би била 7, тъй като в текста на вносителя има седем алинеи, в текста, предложен от комисията са шест алинеите, със следното съдържание:
"Лица, които в резултат на употреба на алкохол са увредили собственото си здраве или здравето на други лица, заплащат разходите за лечението в публичните здравни заведения".
Моля, гласувайте.
От общо гласували 163 народни представители, за - 129, против - 25, въздържали се - 9.
Приема се този нова алинея.
Моля да гласувате ァ 29 като цяло с шестте алинеи предложени от комисията и седмата, която току-що беше гласувана. Гласувайте параграфа като цяло.
От общо гласували 134 народни представители, за - 119, против - 5, въздържали се - 10.
Параграф 29 е приет.
Думата е на госпожа Елена Янева.
ЕЛЕНА ЯНЕВА (ПГДЛ): Госпожо председател, позволявам си да направя предложение за прегласуване, тъй като текста, който гласувахме включва и лицата, които са увредили своето здраве в резултат на употреба на алкохол и са достигнали до алкохолна болест. Това са вече болни хора, които няма защо да ги съдим, просто трябва да ги лекуваме. Може би е по-добре да остане текстът на ал. 6: "Лица, които са извършили умишлени престъпления и с това са навредили на своето здраве или на здравето на други лица заплащат разходите за лечение".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Д-р Янева, ние току-що гласувахме целия текст, тоест целия параграф. Вече ние не бихме могли да се върнем и да прегласуваме ...
ЕЛЕНА ЯНЕВА: Ние с д-р Китов говорихме и го уточнихме, че има грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Мога да ви кажа като юрист, че не е такава трагедия, тъй като съдът решава кой е виновен, кой не е виновен, кой е невменяем, признава го това качество, оневинява го. Всичко това се решава в конкретна ситуация и един такъв текст няма в никакъв случай да навреди на тези, които са невменяеми. Те обикновено имат най-малко проблеми - невменяемите - по различни причини.
Продължаваме по-нататък.

ДОКЛАДЧИК ИВАН ЗЪНЗОВ: Параграф 30. Текст на вносителя. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "диспансерно наблюдение" се добавя "в случаите, посочени в правилник за прилагане на закона, и по ред, определен от министъра на здравеопазването".
2. Ал. 3 се изменя така:
"Ал. 3. Кметовете, ръководителите на учреждения и работодателите оказват съдействие на здравните заведения за явяването на определените лица на профилактични прегледи и изследвания."
Становище на комисията: със 7 гласа "за", "против" и "въздържали се" - няма, предлага да се приеме за чл. 30:
1. допълнението в ал. 1, предложено от вносителя;
2. следната редакция на чл. 30, буква "д", ал. 3:
"Чл. 30. Ал. 3. Кметовете, ръководителите на учреждения и работодателите оказват съдействие на здравните заведения по ал. 1."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря. Няма други предложения. Има ли предложения от залата? - Няма.
Гласуваме текста на вносителя с допълнителна редакция, която предлага комисията.
Моля, режим на гласуване.
От общо гласували 127 народни представители, за - 119, няма против, въздържали се - 8.
Параграф 30 е приет.
Господин Руси Статков има думата по процедурен въпрос. Тъй като предстои почивка, трябва да решим какво ще правим след почивката. Предполагам, че това е темата на предложението.
РУСИ СТАТКОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо министър! Тъй като по дневния ред, който сме гласували, днес имаме да обсъждаме още два законопроекта, на единия от които с господин Куртев сме съвносители, и група колеги, предлагам да спрем обсъждането по този законопроект, за да можем да работим и по другите два законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Думата има доктор Янева.
ЕЛЕНА ЯНЕВА (ПГДЛ): Госпожо председател, правя противно на това предложение - да продължим разискванията по Закона за народното здраве, а този законопроект, за който говори господин Статков, може да влезе на първо четене утре сутринта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Първото четене на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за данъка върху печалбата засягат инвалидните кооперации и са свързани с Нова година. Това е изключително важен социален въпрос. Текстовете са само няколко. Това беше мотивът, поради който се предложи. Надявам се, че ще имаме време да го гледаме.
Поставям на гласуване процедурното предложение, тъй като Закона за здравето няма да можем да го приключим днес.
Моля, режим на гласуване за процедурното предложение - след почивката да продължим по останалия дневен ред.
От общо гласували 193 народни представители, за - 187, против - 5, въздържал се - 1.
Приема се това предложение.
Давам половин час почивка, след което продължаваме с точка втора от дневния ред. (Звъни)

След почивката

ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА (звъни): Продължаваме с точка втора от дневния ред -
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНИ/ОБЩИНСКИ ПОРЪЧКИ.
Докладчик е председателят на Икономическата комисия господин Койчев.
Имате думата, господин Койчев.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, законопроектът за възлагане на държавни/общински поръчки е внесен от Министерския съвет. Становището на Икономическата комисия за подготовка на законопроекта за второ четене беше обсъдено на редовно заседание на комисията, проведено на 4 декември, в което заседание взеха участие представители на вносителя.
Бяха обсъдени постъпилите в изпълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание писмени предложения и на основа на конкретното обсъждане на постъпилите нови текстове и приетия на първо четене законопроект комисията предлага следния текст на Закон за възлагане на държавни/общински поръчки.
По заглавието на закона. На първо четене беше прието заглавие "Закон за възлагане на държавни/общински поръчки".
Постъпиха предложения от народните представители Благой Димитров, Руси Статков и Кольо Келерджиев, които в известна степен се припокриват. Те предлагат заглавието на закона да бъде "Закон за възлагане на държавни и общински поръчки".
В този дух са предложенията на народните представители Благой Димитров и Кольо Келерджиев, а народният представител Руси Статков предлага заглавие "Закон за възлагане на държавни и общински поръчки", като промяната се отрази в последващите разпоредби на законопроекта.
Комисията прие предложенията на тримата колеги и предлага следното заглавие на закона: "Закон за възлагане на държавни и общински поръчки".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения от залата? - Няма.
Комисията е възприела предложението на колеги от различни страни на парламентарната зала заглавието на закона да бъде "Закон за възлагане на държавни и общински поръчки".
Моля да гласувате.
От общо гласували 132 народни представители, за - 126, против - няма, въздържали се - 6.
Прието е заглавието.
Глава първа - Общи положения.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Приетият на първо четене текст на чл. 1 гласи: "С този закон се определят условията и редът за възлагане на държавни/общински поръчки".
По този текст има предложение от народния представител Благой Димитров, който предлага следната редакция на чл. 1:
"Чл. 1. С този закон се определят условията и редът за възлагане на държавни и общински поръчки".
Икономическата комисия приема това предложение и предлага следния текст на чл. 1:
"Чл. 1. Този закон определя условията и реда за възлагане на държавни и общински поръчки".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли бележки по този текст? - Няма.
Моля да гласувате чл. 1 заедно със заглавието на глава първа "Общи положения" и подзаглавие "Предмет, цел и приложно поле".
От общо гласували 125 народни представители, за - 118, против - няма, въздържали се - 7.
Прието е наименованието на глава първа и чл. 1.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Чл. 2. Ал. 1. По смисъла на този закон държавни/общински поръчки са дейностите по покупката, доставката, превоза, наема, лизинга, изработката, включително монтажа, поддръжката, ремонта на движими или недвижими вещи; извършването на услуги, включително консултантски и застрахователни; проучването, проектирането, строителството или благоустройството на имоти, за изпълнението на които се сключват договори на стойност над 1 млн. лв., когато те са възложени от държавни органи, министерства и други ведомства, висши училища и други бюджетни организации и юридически лица, които се разпореждат със средства от държавния бюджет, държавните фондове и общинските бюджети."
Тук също има много предложения от народни представители.
Народният представител Благой Димитров предлага ал. 1 да се измени, както следва:
"Ал.1. По смисъла на този закон държавни и общински поръчки са дейностите по: покупката, доставката, превоза, наема, лизинга, изработката (монтажа), поддръжката и ремонта на движими или недвижими вещи; извършването на услуги, включително консултантски и застрахователни; проучването, проектирането, строителството или благоустройството на имоти.
1. Възложители на държавни и общински поръчки са: държавни органи, министерства и други ведомства, висши училища и други бюджетни организации и юридически лица, които се разпореждат със средства от държавния бюджет, държавните фондове и общинските бюджети.
2. Договори за държавни и общински поръчки се сключват за стойности на поръчките, надвишаващи 10 на сто от бюджета на възложителя".
Народният представител Добромир Тодоров предлага в ал. 1 думата "наема" да отпадне.
Ал. 2. Приетият на първо четене текст е:
"Ал. 2. В стойността на държавната и общинската поръчка по ал. 1 се включва цената за изпълнение на поръчката, дължимите комисиони, лихви и данъци".
Предложения по този текст има от народните представители Емил Костадинов и Руси Статков.
Господин Костадинов предлага в ал. 2 думата "цената" да се замени с "пълната цена", а народният представител Руси Статков предлага нова редакция на ал. 2, както следва:
"Ал. 2. В стойността на държавната и общинска поръчка по ал. 1 се включва цената за изпълнение на поръчката, дължимите комисиони, лихви и данъци, като тя се актуализира с процента на инфлация за периода на изпълнение".
Текстът на ал. 3 е:
"Ал. 3. Възложителите на държавни/общински поръчки, посочени в ал. 1, ги обявяват, като определят естеството на поръчката, приблизителните срокове за възлагане и вероятните начини за възлагане".
Народният представител Благой Димитров предлага следното изменение на тази алинея:
"Ал. 3. Възложителите на държавни и общински поръчки (и замества текстове) вероятните начини на възлагане".

Икономическата комисия обсъди тези предложения, както и непостъпили конкретни предложения по абсолютната стойност или относителния й дял в бюджетите на субектите, които възлагат поръчките предвид инфлационните процеси, при които ще се прилага законът, и предлага следния текст на чл. 2:
"Чл. 2. Ал. 1. По смисъла на този закон "държавни и общински поръчки" са дейностите по покупката, доставката, превоза, наема, лизинга, изработката, включително монтажа, поддръжката, ремонта на движими или недвижими вещи; извършването на услуги, включително консултантски и застрахователни; проучването, проектирането, строителството или благоустройството на имоти, за изпълнението на които се сключват договори на стойност над 300 минимални работни заплати или над 5 на сто от бюджета на възложителя, когато те са възложени от държавни органи, министерства и други ведомства, висши училища и други бюджетни организации и юридически лица, които се разпореждат със средства от държавния бюджет, държавните фондове, общинските бюджети и общинските фондове.
Ал. 2. В стойността на държавната и общинската поръчка по ал. 1 се включва пълната цена за изпълнение на поръчката, както и дължимите комисионни, лихви и данъци."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
След като чухте текста, предложен от комисията, кои предложения се поддържат?
Давам думата на господин Благой Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Първо, аз предлагам процедурно да се гласува дали в ал. 1 да има две точки, тъй като проблемът с процентите в ал. 1 на чл. 2 е малко по-друг и аз искам да обоснова какво имам предвид като предлагам тези 10 на сто, тъй като имам особени възражения по предложението на комисията за така логическата конструкция и ще го обоснова.
Аз предлагам разделно чрез т. 1 и т. 2 да се дефинират отделно дейностите по поръчката, отделно възложителите и необходимия минимум за сключване на договорите. Това внася една яснота. Вие, забележете, първия текст, предложен от Министерския съвет, който всъщност е подкрепен от комисията. Той представлява едно много дълго, сложно изречение - имам предвид ал. 1, което създава трудности при тълкуванието. Докато моето предложение - в две точки, внася този дефиринциран подход - още един път споменавам - по отношение на възложителите, по отношение на размера и по отношение на дейностите по поръчките.
Госпожо председател, аз държа на моето предложение и мисля, че е по-целесъобразно чрез т. 1 и т. 2 да се дефинират възложителите и договорите.
След малко бих искал да продължа или сега да продължа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Едното Ви предложение е за нова структура на ал. 1.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Именно, да. Аз предлагам да се гласува първо структурата, след което да обоснова и предложението ми за тези 10 на сто.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Другото Ви предложение е вместо "5", както е предложено, лимитът да бъде "10 на сто".
По същия текст има ли други предложения? Предложението е за нова структура, без промяна на ал. 1 по същество.
Прочетете текста, всеки разполага с него. Ал. 1 да се измени, както следва:
"По смисъла на този закон държавни и общински поръчки са дейностите по..." и отделно в т. 1 да се визират възложителите, а в т. 2 - договорите.
Има думата господин Велев.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз не съм направил предложение за първо четене, но предлагам само една редакционна бележка в чл. 2, ал. 1.
След като ние гласувахме вече заглавието "Закон за възлагане на държавни и общински поръчки", струва ми се, че в ал. 1 ние изрично трябва да посочим като субект и общината. Защото тук тя не е посочена. Посочени са "държавни органи, министерства и други ведомства, висши училища и други бюджетни организации и юридически лица, които се разпореждат със средства от държавния бюджет, държавните фондове, общинските бюджети и общинските фондове".
Струва ми се, че трябва изрично да запишем общината като възложител, като субект на тези правоотношения. Защото може да има и други юридически лица в общината, които да се разпореждат с общинските фондове.
Затова предлагам след думите "държавни органи" да се добави "общини, министерства и други ведомства..." и т.н. Изрично да се запише "общини".
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ (извън микрофоните): Да, приемам да бъде "държавни органи, министерства и други ведомства, общини, висши училища..." и т.н. Под "други ведомства" разбираме комитети, асоциации и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: "Държавни органи, министерства и други ведомства, общини, висши училища и други бюджетни организации...".
Така може ли?
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: "Висши училища и други бюджетни организации" също са централни организации.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ (извън микрофоните): Да не вадим общините над министерствата.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Аз имам предвид друго. Моите съображения са, че ако ги сложим тук, след "други ведомства" и след това продължава "висши училища и други бюджетни организации", поставят се по средата общините. Според мен трябва да кажем: "държавни органи" и след това да посочим автономните местни органи, каквито са общините и тогава да продължим с "министерства и други ведомства, висши училища и други бюджетни организации...". Или най-малкото след "други бюджетни организации" да се поставят "общините" и тогава да кажем "и други юридически лица". "Общината" трябва да бъде или заедно с държавните органи, защото тя е самостоятелна административно-териториална единица, автономна единица, или трябва да бъде, след като бъдат изчерпани централните органи, накрая обаче.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ (извън микрофоните): Висшите училища не са централни органи.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Висшите училища от кого се финансират?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ (извън микрофоните): "Държавни органи, министерства, други ведомства и общини..." и изчерпваме държавните структури. Другите са автономни - висшите училища например.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Да, добре. Приемам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Намерихте ли съгласие?
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Важното е да го има този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Да има думата "общини".
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Защото иначе се губи смисълът на "Закон за държавни и общински поръчки". Ще се чудят общините къде е тяхното място.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения по ал. 1?
Ще гласуваме отделно, но това, господин Димитров, все пак предполага да обосновете и "10-те на сто". Нека първо да чуем Руси Статков и след това ще вземете думата Вие.
Всички предложения по ал. 1 да ги гласуваме преди окончателния текст.
Има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, колеги! Тъй като Благой Димитров стана по ал. 3, аз съм предложил текст за ал. 2, бих искал да го обоснова, за да не ставам допълнително.
Както беше съобщено, моето предложение беше обявено като редакционно, но то не е редакционно. То касае стойността на държавната и общинска поръчка и добавя към нея нов елемент, а именно инфлацията за периода на изпълнението. Считам, че не само досегашната практика, но и в близък план ще се изисква да се включва в стойността на поръчката именно тази инфлация за периода на изпълнението. Разбира се, в правото на комисията е да отхвърли това предложение, но аз считам, че в залата трябва да го поддържам и не се отказвам от него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря Ви.
Има думата господин Благой Димитров във връзка с процента. Дотук беше по структурата, включване на "общините", процента и по ал. 2.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): В момента става дума за лимита, който всъщност дефинира договорите по държавни и общински поръчки. Господин Статков, аз мисля, че ако влезе в текста някакъв репер, който автоматически отчита инфлацията, всъщност е изработен механизмът, за който Вие говорите.
Аз обаче имам забележки по отношение на предложението на Икономическата комисия в следния смисъл.
Комисията предлага над 300 минимални работни заплати или над 5 на сто от бюджета на възложителя. Аз мога да се съглася, че тези 10 на сто, които аз ги предлагам, могат да отидат на 5 на сто. Това общо взето може би е резонно. Но логическата конструкция или предполага 300 минимални работни заплати, или 5 на сто от бюджета на съответното ведомство. С това не мога да се съглася, господин Койчев, и ще Ви кажа защо. Ако допуснем, че говорим за бюджет 500 млн. или за бюджет 5 млрд. - в момента аз Ви казвам стойности, които са съизмерими с реалността, в единия случай 5 на сто е 50 млн., а в другия случай е 250 млн. Ако Вие сложите 300 минимални работни заплати, това е 1,5 млн. в момента. Говоря за порядъка, 1 млн. 650 хил. При всички положения, ако аз съм кмет в една голяма община с 5 млрд., ще отида на 1,5 млн., т.е., ще търся долния лимит. Докато моето предложение е да отидем императивно, да речем, на 5 на сто. Тук компромис може да се намери. Аз възприемам предложението за 5 на сто. Тогава автоматически избягваме от възможността, да речем, кмет на една малка селска община, да отиде за ремонт на училище на държавна поръчка. Един ремонт на едно училище в момента може да надхвърли 2 млн. И той може да отиде на пряко договаряне, забележете, оттук нататък ще стане реч за това нещо, на една такава поръчка. Докато ако заковем, да речем, на 5 на сто или на "10 на сто", като премахнем тези 300 минимални работни заплати, тогава автоматически ние тази конструкция я проектираме на базата на бюджета.
Това нещо аз го предлагам по-нататък и за размера на поръчката. Мисля, че това е целесъобразно, господин Койчев, и това е моето предложение. Мисля, че това е редно да бъде гласувано.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Вие трансформирате предложението си в предложение за отпадане на думите "над 300 минимални работни заплати или". Не поддържате 10 на сто. При тази ситуация сте готов да приемете и 5 на сто. Нека да чуем и господин Койчев.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Съображенията да има варианти абсолютна сума, относително абсолютна, доколкото 300 минимални заплати са динамично променяща се величина, са, че субект на възлагане на държавни поръчки са както големи, с големи бюджети юридически лица, най-общо, така и малки. Примерно една клиника със специални заболявания с 10-20 легла. И това ни накара да има два критерия за възлагане. Очевидно тази малка клиника или специализирано училище - климатично, никога няма да има цял бюджет с 300 минимални работни заплати.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (от място): Тогава да отидем на 10 на сто.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Затова внасяме втория критерий - над 5 на сто. Това са мотивите, разбирайки, че по този закон ще работят и големи организации и системи, и малки, които отговарят на изискванията по втората част на ал. 1 като субекти на възлагане на поръчки.
И, госпожо председателствуваща, аз предлагам да приемем структурата на господин Димитров - да разделим ал. 1 на две точки, като предмет на възлагането, дефиниране на държавната поръчка, субект на възлагане и третата точка е този текст, по който спорим - за критериите за договаряне. Можем да го направим в ход, така да се каже. По някой път и комисията поумнява след дискусии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Дано не е много рядко.
Има ли други предложения по този текст? - Няма.
Моля най-напред да гласуваме по принцип разделянето на ал. 1.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Съдържателно трябва да гласуваме само за предложението да отпадне 300.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Най-напред отпадането на думите "над 300 минимални работни заплати или". Моля режим на гласуване.
След това, приемайки структурата, господин Койчев ще предложи окончателен текст на ал. 1.
От общо гласували 143 народни представители, за - 30, против - 68, въздържали се - 45.
Не се приема това предложение.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Благой Димитров, имате думата по процедурен въпрос.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Аз предлагам да прегласуваме, госпожо председател. Искам още един път, може би не съм бил достатъчно ясен, става дума за 300 минимални работни заплати. В момента това, което вие гласувахте, излиза, че кметът, господин Софиянски, може да отиде на 1,5 милиона общинска поръчка. Ето това гласувахте.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (от място): Това е целта - да може.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Като 5 на сто, аз направих компромис, господин Койчев, споменах, че 10 на сто могат да отидат на 5, на практика дава възможност както на малките юридически субекти, малки в смисъл на бюджет, така и на по-големите организации да използват репера бюджет. В край на краищата останах с впечатление, че господин Койчев не прие това предложение.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ (встрани от микрофоните): Да, не го приемам.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Но все пак, процедурно, моля да се прегласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Ясни ли са мотивите, тъй като чухме и мотивите на председателя на комисията? По-скоро става дума за това да не се ограничава възможността за поръчки.
Моля да гласувате още един път предложението за отпадане на думите "над 300 минимални работни заплати или", с което би останал един единствен критерий - над 5 на сто от бюджета на възложителите. Един единствен праг.
От общо гласували 141 народни представители, за - 41, против - 58, въздържали се - 42.
Не се приема това предложение.
Моля да гласувате в ал. 1, преди да чуем текста, поднесен като структура от председателя на комисията и включването на "общини".
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Аз ще го прочета в окончателния текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: То трябва да бъде включено, тъй като сега го няма като субект. Моля режим на гласуване.
От общо гласували 139 народни представители, за - 139.
Сега да чуем предложението по ал. 1.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Целият текст на чл. 2.
"Чл. 2. Ал. 1. По смисъла на този закон "държавни и общински поръчки" са дейностите по покупката, доставката, превоза, наема, лизинга, изработката, включително монтажа, поддръжката, ремонта на движими или недвижими вещи; извършването на услуги, включително консултантски и застрахователни; проучването, проектирането, строителството или благоустройството на имоти.
1. Възложители на държавни и общински поръчки са държавни органи, министерства и други ведомства, общини, висши училища и други бюджетни организации и юридически лица, които се разпореждат със средства от държавния бюджет, държавните фондове и общинските бюджети.
2. Договори за държавни и общински поръчки се сключват за стойности, надвишаващи 300 минимални работни заплати, или над 5 на сто от бюджета на възложителя.
Ал. 2. В стойността на държавната и общинската поръчка по ал. 1, т. 2 се включва пълната цена за изпълнение на поръчката, както и дължимите комисионни, лихви и данъци."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Въпреки това, още едно гласуване преди целият текст, както го чухте. Това е предложението на народния представител Руси Статков накрая на ал. 2 след "лихви и данъци" да се добави "като тя се актуализира с процента на инфлация за периода на изпълнение". Поддържате предложението? - Да.
Моля да гласувате предложението на народния представител Руси Статков за това допълнение в края на втората алинея.
От общо гласували 135 народни представители, за - 20, против - 44, въздържали се - 71.
Не се приема това предложение.
Моля да гласувате чл. 2 като цяло така, както беше докладван от председателя на комисията.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (от място): Включени ли са общините?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Прочетох ги в т. 2, след "други ведомства" и преди "висши училища".
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (от място): А за общинските фондове?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: И общинските фондове - да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Това беше пропуснато при четенето - "общинските бюджети и общинските фондове".
От общо гласували 124 народни представители, за - 118, против - няма, въздържали се - 6.
Член 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Госпожо председател, едно процедурно предложение: като представител на вносителя е изпратен заместник-министърът на икономическото развитие Енцислав Харманджиев. Моля народните представители да гласуват за допускането му в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля да гласувате за участие в заседанието на представител на вносителя - заместник-министър Енцислав Харманджиев.
От общо гласували 122 народни представители, за - 111, против - няма, въздържали се - 11.
Прието е предложението.
Моля да бъде поканен господин Харманджиев.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Чл. 3. Този закон не се прилага в случай на:
1. предоставяне на целеви помощи за научна дейност или за технологично развитие от държавния бюджет;
2. държавни поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната, чието изпълнение се придружава от специални мерки за сигурност;
3. поръчки, чийто предмет е обект на защита по Закона за авторското право и сродните му права;
4. други случаи, уредени със закон."
Народният представител Благой Димитров предлага от чл. 3 да отпаднат точка 2 и точка 4, свързани с отбраната и други случаи, уредени със закон.
Народният представител Тошо Мухтанов предлага думите "се придружава" да се заменят с думите "се осъществява".
Народният представител Добромир Тодоров предлага в чл. 3 да се създадат нови точки 4 и 5 със следното съдържание:
"4. обектите и дейностите, за които се предоставят концесии;
 5. дейностите, които се осъществяват от общинските предприятия по глава шеста от Закона за общинската собственост". 
Съществуващата т. 4 от законопроекта да стане т. 6.
Икономическата комисия взе под внимание някои от направените предложения и предлага следното съдържание на чл. 3:

"Чл. 3. Този закон не се прилага в случай на:
1. държавни поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната, ако възлагането им по реда на този закон би могло да застраши отбраната и сигурността на страната;
2. предоставяне на целеви помощи за научна дейност или за технологично развитие от държавния бюджет;
3. поръчки, чийто предмет е обект на защита по Закона за авторското право и сродните му права;
4. други случаи, уредени със закон".
Фактически т. 4 урежда предложението на народния представител Добромир Тодоров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Кои от предложенията се поддържат, след като чухте предложението на Икономическата комисия? - Господин Благой Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! С т. 1 на чл. 3 в текста на вносителя узаконяваме възможността за корупция във висшите държавни сфери. Ще ви кажа примерно какво имам предвид.
Ако допуснем, че една частна компания вземе държавна поръчка, за да снабдява войската с обуща, одеала и храна например и по-нататък в текста, както вие предлагате, отиде на пряко договаряне с един изпълнител, тогава аз питам уважаемия господин заместник-министър кой взима комисионната от 5 на сто? - Вие може да се усмихвате, но това е положението.
Искам да ви припомня, че на Запад в това отношение имаше такива прецеденти. Спомнете си аферата "Уокхийд?. Точно най-големите далавери стават с военни и специални поръчки. Тук в Съюза на демократичните сили сме категорично за отпадане на т. 1.
И нещо повече - по-нататък, съгласно чл. 3, ал. 1, вие изисквате опазването на националната сигурност и отбраната да се съдържат в решението за възлагане на поръчката. Това са взаимно противоречащи си неща. Значи един път ние задължаваме условията за опазване на тайната да се съдържат, а в чл. 3 вие всъщност изключвате възможността да има държавни поръчки по отношение на отбраната на страната.
Аз питам тогава министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи как ще изпълняват поръчките, щом в момента вие тук слагате забранителен текст за държавни поръчки в тези два така важни ресора. При това с много големи бюджети. Аз не мога да се съглася с това нещо...
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Не е реалистично.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ: Не е реалистично и аз ви призовавам т. 1 да падне и по този начин на вашия административен и държавен апарат вие ще окастрите възможността за корупция, а в момента такава има, такава корупция съществува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Вие поддържате предложението си от окончателния текст да отпадне само т. 1, тъй като първоначалното предложение е за отпадане на т. 1 и 4.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (от място): Абсолютно поддържам да отпаднат точки 1 и 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И други случаи, уредени със закон.
Думата има професор Велко Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПГДЛ): Уважаеми колеги, няма да взимам отношение по съществото на текста, но искам да ви обърна внимание върху крайно лошата редакция на тази разпоредба. Вижте какъв израз, какво изречение се получава. Този закон не се прилага в случай на: - "т. 4. други случаи, уредени със закон..."
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (от място): Абсурдно е.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Абсурдни изречения се получават. Затова аз предлагам текстът да бъде изграден по следния начин: "Този закон не се прилага:
1. за държавни поръчки - следва текстът
2. при предоставяне на целеви помощи - следва текстът
3. за поръчки - следва текстът
4. в други случаи, уредени със закон."
Това е коректната редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други предложения по същество? Някакви разяснения? - Още един вносител на предложение - господин Тодоров.
ДОБРОМИР ТОДОРОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! С малкото поправки по смисъла на текстовете досега и редакционните поправки, а също и от допълнителните справки, които направих във времето, което имахме до второто четене се убедих, че направените от мене предложения са уредени с други текстове и не е необходимо да ги гласуваме. Затова ги оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Димитров има думата за допълнително предложение.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, госпожо председател, за предоставената ми възможност. Имам предвид т. 4. В Комисията по радиото и телевизията обсъждахме проблема със Закона за концесиите. Имаше представител на Министерския съвет от отдел "Правен". Ако приемем в този вид чл. 3, възниква един проблем по отношение на инфраструктурните отрасли - енергетика, съобщения, телекомуникации, транспорт - кое ще отива на концесия, кое ще отива на държавна поръчка. Има една неяснота, тъй като в т. 4 вие тук предлагате да се каже "в други случаи, уредени със закон".
Аз съм съгласен със забележката на господин Велко Вълканов в редакторски смисъл, но в момента възниква неяснота по отношение на концесиите и държавните поръчки, а също и общинските поръчки. Ето например чл. 4, т. 4 от Закона за концесиите казва, че далекосъобщителните системи се отдават на концесия. Аз питам може ли да се отдават на държавна поръчка, защото по смисъла на този закон може. И сега с т. 4 и израза "в други случаи, уредени със закон" в момента възниква една неяснота. Мисля, че в Министерския съвет този проблем не е добре осмислен и нямате, господа от Министерския съвет, някаква субординация. Тя и липсва.
С концесиите в момента настъпва една колкото смехотворна, толкова и жалка цапаница. И моля ви, вземете отношение по този въпрос. Мисля, че т. 4 трябва да отпадне и да се въведе някаква яснота.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Други желаещи? Предложения?
Ще поставя отделно на гласуване двете предложения на господин Благой Димитров, тъй като засягат различни хипотези - първата е отбраната, другата е други случаи, общо казано.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Само едно пояснение за отбраната. Господин Благой Димитров вижда противоречие между съдържанието на чл. 5 и чл. 3. Напротив, точно хармонизира двата текста - че в заданието за държавната поръчка трябва да има евентуално и изисквания за държавна тайна, за сведения и факти, които се обявяват в офертата. (Неразбираема реплика от Благой Димитров) Има списък, има и Закон за опазване на държавната тайна. Моля Ви, връзвайте логически текстовете.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (от място): Вие въобще изключвате с чл. 3 ...
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: С т. 1 ние даваме възможност за армията да възлага държавни поръчки, но не и поръчки, които разкриват държавна тайна и уронват отбранителната способност на държавата. Точно се преценява. Има хора, които получават заплата и за държавна тайна, и за преценка...
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (от място): Въвеждате условия за корупция.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Вижте, с изкривеното Ви мнение условия за корупция има във всяка една държавна поръчка, ако човек си слага главата в торбата и нарушава законите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Мисля, че дискусията е ясна и приключи. Моля да гласувате първото предложение на господин Благой Димитров - да отпадне т. 1. Припомням - става дума за това законът да не се прилага за държавни поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната, ако възлагането им по реда на този закон би могло да застраши отбраната и сигурността на страната. Предложението е да отпадне този текст.
От общо гласували 159 народни представители, за - 46, против - 59, въздържали се - 54.
Не се приема това предложение.
Второто предложение на господин Димитров е да отпадне т. 4 - почти бланкетната норма "други случаи, уредени със закон". Моля режим на гласуване.
От общо гласували 156 народни представители, за - 43, против - 55, въздържали се - 58.
Не се приема предложението за отпадане.
Моля да гласувате член 3 с редакционните бележки, направени от професор Вълканов.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Професор Вълканов приключи така: "прилага:", което също няма смисъл. Затова предлагам текстът да бъде така: "Този закон не се прилага за:"
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Той го формулира по друг начин.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Той предложи "не се прилага:" и няма свързващата представка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Той предложи да бъде така: "Този закон не се прилага:" и на трите хипотези отпред да се сложи "за", а за четвъртата предложи да се сложи "в". Затова предлага се горе да бъде "за". Но е възможен и този вариант: "Този закон не се прилага за:" - и след това се изреждат четирите точки, като т. 4 "други случаи, уредени със закон" също върви със "за".
В тази редакция моля ви да гласувате чл. 3.
От общо гласували 161 народни представители, за - 118, против - 32, въздържали се - 11.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Глава втора
Възлагане на държавни/общински поръчки". Заглавието се хармонизира с приетото заглавие на целия закон и трябва да бъде "Възлагане на държавни и общински поръчки".
"Начини за възлагане
Чл. 4. Възлагането на държавни и общински поръчки се осъществяват чрез конкурс; двустепенен конкурс; търг; пряко договаряне в случаите, изрично посочени в този закон."
Народният представител Емил Костадинов предлага двустепенният конкурс да отпадне като форма на възлагане на държавни поръчки. Икономическата комисия не уважи това предложение и предлага чл. 4 да остане без изменение, така, както беше гласуван на първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Костадинов го няма, но поставям на гласуване неговото предложение да отпадне вариантът "двустепенен конкурс".
Моля да гласувате.
От общо гласували 129 народни представители, за - 14, против - 60, въздържали се - 55.
Не се приема.
Моля да гласувате чл. 4 - текста на вносителя, подкрепен от комисията, заедно със заглавието "Начини за възлагане" и наименованието на глава втора "Възлагане на държавни и общински поръчки".
От общо гласували 143 народни представители, за - 119, против - няма, въздържали се - 24.
Приети са наименованието на глава втора и чл. 4.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Решение за възлагане
Чл. 5. Ал. 1. Решението за възлагане на държавна и общинска поръчка се взема от възложителя.
Ал. 2. Решението за възлагане съдържа:
1. предмета на договора за възлагане, както и допустимия или фиксирания срок за изпълнение;
2. начина на възлагане - конкурс, двустепенен конкурс, търг или преки преговори;
3. специфични права и задължения на страните по договора, ако има необходимост от такива;
4. вида и размера на гаранциите по участие в процедурата и по договора;
5. изискванията, свързани с опазване на националната сигурност, отбраната, обществения ред и околната среда."

Народният представител Руси Статков предлага промени в т. 4, която да придобие следното съдържание:
"4. Видът и размерът на гаранциите на двете страни по участие в процедурата и по договора".
Народният представител Добромир Тодоров предлага да се създаде нова т. 5 със следното съдържание:
"5. Когато срокът за изпълнение на поръчката е определен със закон или акт на Министерския съвет и този срок не допуска процедурите по глави трета, четвърта и пета."
Народният представител Емил Костадинов, в духа на вече отхвърленото предложение, предлага в ал. 2, т. 2 да отпаднат думите "двустепенен конкурс".
"Ал. 3. Решението за възлагане на държавна и общинска поръчка и условията за това се обнародват в "Държавен вестник" и най-малко в два централни или местни ежедневника."
Комисията предлага следната редакция на чл. 5:
"Чл. 5. Ал. 1. Решението за възлагане на държавна и общинска поръчка се взема от възложителя.
Ал. 2. Решението за възлагане съдържа:
1. предмета на договора за възлагане, както и допустимия или фиксирания срок за изпълнение;
2. начина на възлагане - конкурс, двустепенен конкурс, търг или преки преговори;
3. специфични права и задължения на страните по договора, ако има необходимост от такива;
4. вида и размера на гаранциите по участие в процедурата и по договора;
5. изискванията, свързани с опазване на националната сигурност, отбраната, обществения ред и околната среда.
Ал. 3. Решението за възлагане на държавна и общинска поръчка се обнародва в "Държавен вестник" и два централни ежедневника."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Кои от предложенията се поддържат?
Предложението на народния представител Емил Костадинов вече отпадна във встъпителния текст на главата и затова по-нататък, където и да го има, не може да бъде гласувано.
Има думата господин Тодоров.
ДОБРОМИР ТОДОРОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател!
Не мога да си обясня защо, вероятно аз съм виновен, станала е техническа грешка. Предложеният текст се отнася за чл. 53, това е глава "Пряко договаряне" и той пояснява един от случаите, когато не може да бъде подложено на конкурс, търг и т. н. И моля да се има предвид предложението ми при чл. 53. Тогава ще го мотивирам допълнително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения?
Има думата господин Руси Статков.
Предложението на господин Статков се отнася точно към този текст.
РУСИ СТАТКОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми колеги!
Внимателният прочит на това, което е предложено в т. 4, показва, че липсва в момента уточнението за кого се отнасят видът и размерът на гаранциите по участие в процедурата и по договора.
Според мен в т. 3 е записано "на страните", ето защо тук би било редно също да бъде ясно и точно записано или "на двете страни" или "на страните". Защото така е неясно и означава нещо, което губи смисъл.
Не зная съображенията на комисията да отхвърли това предложение. Аз го поддържам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения? - Няма.
Моля да гласувате предложението на народния представител Руси Статков - в т. 4 след думата "гаранциите" да се добавят думите "на страните", за да се унифицира с по-предишния текст. Моля да гласувате.
От общо гласували 139 народни представители, за - 38, против - 30, въздържали се - 71.
Не се приема това предложение.
Моля да гласувате чл. 5, редакцията, предложена от Икономическата комисия, заедно със заглавието "Решение за възлагане".
От общо гласували 128 народни представители, за - 117, против - 2, въздържали се - 9.
Член 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Уведомяване.
Чл. 6. В случаите, когато стойността на поръчката е над 10 млн. лв., възложителят писмено уведомява за своето решение министъра на финансите и Сметната палата."
Народният представител Благой Димитров предлага чл. 6 да се измени, както следва:
"Чл. 6. В случаите, когато стойността на поръчката надвишава 30 на сто от бюджета на възложителя, същият писмено уведомява министъра на финансите и Сметната палата."
Икономическата комисия отново прие два критерия за необходимостта от уведомяване и предлага следния текст:
"Чл. 6. Възложителят уведомява писмено министъра на финансите и Сметната палата за своето решение, когато стойността на държавната или общинската поръчка е над 200 минимални работни заплати или над 30 на сто от неговия бюджет."
Двеста минимални работни заплати е приравнено към първоначалния текст 10 млн. лв., сега е 11 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Димитров, поддържате ли това предложение?
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения по текста? - Няма.
Моля да гласувате чл. 6 в редакцията, предложена от комисията.
От общо гласували 132 народни представители, за - 123, против - няма, въздържали се - 9.
Член 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Глава трета.
Конкурс.
Раздел I.
Изискванията към условията за провеждане на конкурса.
Икономическата комисия предлага:
Заглавието на Раздел I да се измени, както следва:
"Условия за провеждане на конкурса".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Може да прочетете целия чл. 7, тъй като става дума за една по-добра редакция.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Обявяване на конкурса."
За лаконичност и в духа на законодателните техники комисията предлага заглавието да бъде "Обявяване".
"Чл. 7. Ал. 1. Обявлението за провеждане на конкурс съдържа решението за възлагане на държавната и общинската поръчка и неговите условия, както и:
1. наименованието, адреса и телефона на възложителя;
2. вида и предмета на конкурса;
3. мястото за получаване, срока, цената и начина на плащане на конкурсната документация;
4. мястото и срока за представяне на офертите;
5. квалификационните изисквания за участниците;
6. изискването и размера на конкурсната гаранция.
Ал. 2. Обявлението се обнародва най-малко 30 дни преди датата на провеждане на конкурса.
Ал. 3. За възлагане на поръчки, свързани с изграждането на крупни строителни обекти обявлението се публикува най-малко 3 месеца преди провеждането на конкурса."
Народният представител Благой Димитров предлага ал. 3 да се измени, както следва:
"Ал. 3. За възлагане на поръчки, свързани с изграждането на крупни обекти от строителството, енергетиката, транспорта, водоснабдяването и телекомуникациите, обявлението се публикува най-малко три месеца преди провеждането на конкурса."
Икономическата комисия предлага следното съдържание на чл. 7:
"Чл. 7. Ал. 1. Обявлението за провеждане на конкурс съдържа решението за възлагане на поръчката и условията на конкурса, включително:
1. наименованието, адреса и телефона на възложителя;
2. вида и предмета на конкурса;
3. мястото за получаване, срока, цената и начина на плащане на конкурсната документация;

4. мястото и срокът за представяне на офертите;
5. квалификационните изисквания за участниците;
6. изискването и размера на конкурсната гаранция.
Ал. 2. Обявлението се обнародва най-малко 30 дни преди датата на провеждане на конкурса в "Държавен вестник" и два централни ежедневника.
Ал. 3. За възлагане на поръчки, свързани с изграждането на големи строителни обекти, обявлението се обнародва най-малко три месеца преди провеждането на конкурса."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Предложението на господин Благой Димитров по принцип е възприето, по-различна е редакцията.
Имате думата, господин Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Общата законова рамка на Европейския съюз и директивите на Съвета на Европа за хармонизиране на нашето законодателство изискват по отношение на държавните поръчки - по този въпрос може би Министерски съвет трябва да направи една справка - изисква към държавните поръчки да бъдат включени всички инфраструктурни отрасли, в т.ч. това, което съм предложил, а това е водоснабдяването, енергетиката, транспорта, теле-комуникациите. Разбира се, и строителството.
Знаете ли, господин Койчев, какви са ни мотивите? Сега, когато започнем със Световната банка преговори за кредити по структурната реформа веднага хората ще ни кажат: защо вашето законодателство не е хармонизирано с европейското? Ето това са ни основните мотиви. И мисля, че това може да стане и препъни камък в тези преговори, които всички знаем, че предстоят. Ние сме длъжни щом има политически консенсус в обществото за хармонизация на нашето законодателство, щом сме приели принципите на бялата книга за хармонизация, да се съобразяваме с директивите и с общата законова рамка на Европа. Това е основното.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли възражения по същество, господин Койчев, или само от гледна точка на формата...
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Ние не бягаме от ангажиментите си за хармонизиране на нашето право със стопанското право на Европейския съюз с това, че не изброяваме конкретно инфраструктурни сфери. Избягваме опасността от една грешка, че ако има големи строителни обекти и големи строителни поръчки извън тези сфери, те не трябва да бъдат третирани с удължения срок на обявяване на конкурса, така че дори и господин Димитров в областта, в която сте сигурен, отива се на частни телекомуникационни системи. Те няма да са предмет на държавни поръчки.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (от място): Но парите са точно от Световната банка!
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Сега, дали са със в случая Световна банка или тук ратифицираме разни договорчета за по 3-4 млн. долара и парламентът се занимава - не трябва за конкретни случаи да подчиняваме трайното си или желанието си за стабилно стопанско право.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (от място): Но за 180 млн. долара става дума!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Разликата не е по същество, но господин Благой Димитров държи и не може да се постигне, както чувате, съгласие. Той държи вместо "големи строителни обекти" въобще да се запише: "изграждането на крупни обекти от строителството, енергетиката, транспорта, водоснабдяването и телекомуникациите" - да се опишат основните области. Моля, гласувайте това предложение, което е предложение към редакцията на ал. 3.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (от място): Ето, че господин заместник-министърът ме подкрепя!
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Ето, господин Димитров, гласува се. Просто дискусията... Примерно, от софийската община, ако се възложи крупен обект за преработване на твърди отпадъци - той не влиза във Вашето изброяване. Значи ли, че трябва за 30 дни... Добре, казвам Ви, голям строителен обект - завод или топлоелектрическа централа, която да работи на твърди отпадъци. Няма го във Вашето предложение. И?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 134 народни представители, за - 42, против - 30, въздържали се - 62.
Не се приема това предложение.
Моля да гласувате наименованието на Глава трета "Конкурс", Раздел първи "Условия за провеждане на конкурса", заглавието на чл. 7: "Обявяване" и самото съдържание на чл. 7 с трите алинеи, както бяха докладвани от председателя на комисията. Моля, гласувайте!
От общо гласували 130 народни представители, за - 108, против - няма, въздържали се - 22.
Приети са тези заглавия и чл. 7.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Раздел втори: "Подготовка и организация на конкурса".
Чл. 8 със заглавие: "Конкурсна документация".
"Чл. 8. Ал. 1. Конкурсната документация съдържа данни, инструкции и изисквания, необходими за подготвяне на оферта. Възложителят я предоставя при поискване от страна на участниците".
Народният представител Тошо Мухтанов предлага след думата "участниците" да се добавят думите "срещу заплащане".
"Ал. 2. Документацията включва:
1. решението по чл. 5, ал. 2;
2. ценовите и техническите условия за изпълнение на поръчката;
3. изискванията за качество;
4. други технически характеристики на обекта на поръчката".
Народният представител Благой Димитров предлага т. 3 да отпадне.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (от място): Тук има грешка.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Той оттегля предложението си.
"Ал. 3. Възложителят отговаря за съдържанието и качеството на конкурсната документация. Ако конкурсната документация е подготвена от друго лице, наименованието и адресът на последното се посочват в нея.
Ал. 4. Техническите условия не могат да съдържат изисквания или позоваване на предприятия, стоки, материали или услуги, които се свързват с определено предприятие, патенти и полезни модели. В случаите, когато изпълнението на поръчката не може да бъде описано по начин, различен от посочения в предходното изречение, възложителят следва да допусне в конкурсната документация прилагането и на сходни решения.
Ал. 5. Конкурсните книжа се изготвят на български език".
Икономическата комисия предлага да се направят следните изменения в текста:
В ал. 1 думите "от страна на участниците" да се заменят с думите "на кандидатите за участие".
В ал. 2 т. 4 да отпадне думата "технически".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други предложения?
Господин Димитров оттегля предложението си. Едно единствено остава и то е на господин Тошо Мухтанов. Него не го виждам в залата. Той предлага в ал. 1 след думата "участниците" да се добавят думите "срещу заплащане". Моля, гласувайте най-напред предложението да се добавят думите: "срещу заплащане".
От общо гласували 123 народни представители, за - 11, против - 34, въздържали се - 78.
Не се приема това предложение.

ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Ако трябва, госпожо председател, да бъдем коректни, да прочета съдържанието на алинея 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: С корекциите - "на кандидатите за участие", вместо "от страна на участниците". Нали за това става дума? - Добре.
Моля да гласувате заглавието на раздел втори - "Подготовка и организация на конкурса", наименованието на чл. 8 - "Конкурсна документация" и чл. 8 - текста на вносителя с двете поправки, които внася комисията: в ал. 1 думите "от страна на участниците" да се заменят с думите "на кандидатите за участие" и в ал. 2 от точка 4 да отпадне думата "технически", за да не четем целия текст, с който всеки разполага.
От общо гласували 127 народни представители, за - 114, няма против, въздържали се - 13.
Приет е член 8 заедно със заглавията на раздела и на самия текст.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Условия за провеждане на конкурса.
Чл. 9. Ал. 1. Условията за провеждане на конкурс по чл. 7, ал. 1 задължително съдържат:
1. предмета на поръчката;
2. ограничения при изпълнението на държавната и общинската поръчка, ако има такива;
3. сроковете и мястото на изпълнение на поръчката;
4.  доказване на основните квалификационни изисквания на изпълнителя;
5. начина и критериите за оценка на офертите;
6. изискванията за образуване на офертната цена, включително и за платежните условия;
7. мястото, деня и часа за отваряне на офертите;
8. срока на валидността на офертите."
Народният представител Емил Костадинов предлага в точка 4 думите "на изпълнителя" да се заменят с думите "към изпълнителя".
"Ал. 2. Възложителят може да постави и други условия за провеждане на конкурса в зависимост от характера на поръчката, а именно:
1. допълнителни условия, свързани с решаване на проблеми в областта на екологията, безработицата, използването на местни ресурси и суровини в определени региони и други;
2. предоставяне на преференции за лица, които за изпълнение на поръчката използват стоки и услуги от местно производство на стойност не по-малка от 70 на сто от общата й стойност. В тези случаи преференцията не може да надхвърля 10 на сто от най-ниската предложена цена;
3. допускане до конкурса само на местни лица;
4. специални изисквания към квалификацията, надхвърлящи основните квалификационни изисквания, като:
а) техническото и материалното осигуряване на държавната и общинската поръчка;
б) средногодишния брой на персонала на участника, включително броя на специалистите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на държавната и общинската поръчка;
в) значимите поръчки, осъществени от участника, през последните пет години, ако има такива, с посочване на възложителя или купувача, цената, мястото и времето на изпълнението;
г) търговския оборот на участника за последните три години, ако има такъв;
д) източниците и произхода на всички основни материали и суровини, необходими при изпълнението на държавната и общинската поръчка;
е) изисквания за предлагане на алтернативни решения за изпълнение на поръчката."
Народният представител Руси Статков предлага в ал. 2 да отпаднат букви "б" и "д".
Народният представител Емил Костадинов предлага в точка 2 да се направят следните изменения:
1. В буква "а" думите "държавната и общинската поръчка" да се заменят с "поръчката".
2. В буква"б" думите "средногодишния брой" и "държавната и общинската поръчка" да се заменят съответно с думите "средногодишната численост" и "поръчката".
3. В буква "в" думата "осъществени" да се замени с "изпълнени".
4. Буква "д" да отпадне, а буква "е" да стане буква "д".
"Ал. 3. Сведенията, предоставени от участниците съгласно ал. 2, т. 4, букви "б", "в", "г" и "д" са конфиденциални за възложителя, който може да ги използва само за целите на провеждането на конкурса."
Народният представител Емил Костадинов предлага буквите "в", "г" и "д" да се заменят с буквите "в" и "г".
Икономическата комисия предлага в чл. 9 да се направят следните изменения:
1. Заглавието да се измени, както следва: "Условия на конкурса".
2. В ал. 1 думите "за провеждане на конкурса" да се заменят с думите "на конкурса".
3. В ал. 1, т. 4 думите "на изпълнителя" да се заменят с думите "към изпълнителя".
4. В ал. 2 да отпаднат думите "за провеждане".
В същността си текстовете остават непроменени. Уважени са предложенията на народния представител Емил Костадинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Думата има господин Благой Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю! Аз имам предложение, господин Койчев, което не знам защо, вероятно поради техническа грешка, не е влязло в предложенията по становището и по второто четене.
Моето предложение е в чл. 9, ал. 2, точка 3 да отпадне. Аз мога да ви предоставя моето предложение. То е на страница 4. Не знам как е станала грешката, но искам да го обоснова.
Имам предвид ал. 2, точка 3 - "допускане до конкурса само на местни лица". Моето предложение е да отпадне тази точка. Вероятно вие се сещате, че в дискусията в комисията взех отношение. Какво имам предвид? В законовите разпоредби относно държавните поръчки съгласно основната законова рамка на Европейския съюз е необходимо да се съблюдават изискванията на международните финансови институции и на Европейската банка за възстановяване и развитие. В точка 6 на пункт 13 от доклада на председателя по споразумението за учредяване на банката се казва, забележете: "Придобиването на стоки и услуги трябва да бъде напълно открито и не може да се ограничава с придобиването на стоки и услуги само от страните-членки. То трябва да се основава на организирането на международни търгове по целесъобразност и такива търгове трябва да са напълно конкурентни в съответствие с договорите на ГАТТ, за правителствени покупки". Следователно това ограничение, което допуска Министерският съвет в точка 3, е недопустимо пак на базата на хармонизацията с европейското законодателство. Просто това противоречи на техните разпоредби.
Аз Ви умолявам, уважаеми господин председателю и уважаеми господа отляво, да подкрепите моето предложение, защото допускам, че, отново ви казвам: в преговорите със Световната банка за структурната реформа относно наши искания за кредити ние ще имаме проблеми.
Още един път, не знам защо, господин председателю, е допусната тази грешка. Вероятно е техническа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли други изказвания?
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз съм направил предложения, свързани с ал. 2 във връзка с условията за провеждане на конкурса и по-конкретно по точка 4. Това са специални изисквания към квалификацията, надхвърлящи основните квалификационни изисквания, като... И тук има, в тези подточки, за тези, които разполагат със закона, шест подточки, в които има тези специални изисквания. Според мен общият баланс от гледна точка на този, който приема поръчката, и от гледна точка на този, който я поставя, е нарушен и е нарушен в негатив за този, който приема поръчката, защото от него се иска информация, която в повечето случаи е тайна на производителя и въобще го поставя в много неизгодни условия.
Аз не съм предложил да отпаднат много точки, а съм предложил да отпаднат само две. Едната е - средногодишният брой на персонала на участника, който се изисква, защото считам, че я има в друга подточка. И на следващо място, говорейки за това, че производителят е поставен в неудобна ситуация, или изпълнителят на поръчката, точка "д" е ярък пример за това, а именно "източниците и произхода на всички основни материали и суровини, необходими при изпълнението на държавната и общинската поръчка". Тоест изисква се от този, който ще изпълни поръчката, да си каже, както се казва, пред очите на конкуренцията, защото, колкото и да говорим за запазване на тайната, имаме случаи на изтичане на информация, а се изисква той да си представи всички доставчици, нещо, което е много трудно да се слага в едно такова специално решение.

Така че смятам, че би трябвало да отпадне и затова поддържам предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Други изказвания има ли? - Няма.
Поставям на гласуване най-напред предложението за отпадане на господин Благой Димитров. Той предлага в чл. 9, ал. 2 да отпадне т. 3. Моля да гласувате.
От общо гласували 141 народни представители, за - 32, против - 62, въздържали се - 47.
Предложението не се приема.
Следващото предложение за отпадане е от народния представител Руси Статков - в чл. 9, ал. 2, т. 4 - да отпаднат буквите "б" и "д".
Моля да гласувате.
От общо гласували 129 народни представители, за - 33, против - 49, въздържали се - 51.
Предложението на господин Руси Статков не се приема.
Моля да гласувате предложението на комисията, която прави следните изменения в чл. 9:
1. Заглавието да се измени както следва: "Условия на конкурса".
2. В ал. 1 думите "за провеждане на конкурса" да се заменят с думите "на конкурса".
3. В ал. 1, т. 4 думите "на изпълнителя" да се заменят с думите "към изпълнителя".
4. В ал. 2 да отпаднат думите "за провеждане".
Моля, гласувайте.
От общо гласували 136 народни представители, за - 113, против - няма, въздържали се - 23.
Предложените от комисията корекции са приети.
Моля да гласувате целия чл. 9 "Условия на конкурса" така, както е предложен от вносителя с направените по предложение на комисията корекции.
От общо гласували 130 народни представители, за - 112, против - няма, въздържали се - 18.
Член 9 е приет.
Моля, докладвайте чл. 10.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Предоставяне на преференции за участници в конкурса.
Чл. 10. Нито едно от участващите в конкурса лица не може да се ползва с преференции спрямо останалите участници освен в случаите, посочени в чл. 9, ал. 2, т. 2".
По този текст няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма направени писмени предложения. Не виждам и желание за изказване в залата.
Моля, гласувайте чл. 10.
От общо гласували 123 народни представители, за - 112, против - 1, въздържали се - 10.
Член 10 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Валидност на офертите".
По заглавието на чл. 11 народният представител Емил Костадинов предлага думата "валидност" да се замени с думите "срок за валидност".
Икономическата комисия приема това предложение и предлага заглавието на текста на чл. 11 да бъде "Срок за валидност на офертите", а чл. 11 да има следното съдържание:
"Чл. 11. Ал. 1. Срокът за валидност на офертите включва времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят определя този срок в календарни дни.
Ал. 2. Срокът на валидност на офертите е еднакъв за всички участници. Той може да бъде удължаван за класираните на първите три места участници до момента на сключване на договора за възлагане на държавната и общинската поръчка, но не повече от 90 дни".
По съдържанието на чл. 11 не са постъпвали предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля да гласувате чл. 11 с промененото заглавие "Срок за валидност на офертите".
От общо гласували 134 народни представители, за - 113, против - 2, въздържали се - 19.
Член 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Представяне и приемане на офертите
Чл. 12. Ал. 1. Всеки участник може да представи само една оферта. Никой не може да участва в даден конкурс с повече от една оферта, включително и чрез подставени лица. При нарушаване на това задължение възложителят е длъжен да изключи съответния участник от конкурса."
Народният представител Емил Костадинов предлага първото изречение на алинеята да се измени както следва: "Всеки участник има право да участва в даден конкурс само с една оферта, включително и чрез подставени лица".
"Ал. 2. Офертите се подават в запечатан плик и се представят лично от кандидата или от представител на юридическото лице. Възложителят може да предвиди възможността офертата да се подаде по пощата чрез препоръчано писмо.
Ал. 3. При приемане на офертите върху пликовете се отбелязва поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват в специален входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
Ал. 4. Възложителят може да поиска офертната цена да бъде представена в отделен запечатан плик, обозначен с надпис "Офертна цена".
Ал. 5. Оферти, представени след изтичане на крайния срок, не се приемат от възложителя. Не се приемат и оферти в незапечатан или повреден (по вина на участника) плик. Такива оферти се връщат незабавно на участника и това се отбелязва в регистъра."
Народният представител Руси Статков предлага да се добави нов чл. 12 със следното съдържание:
"Чл. 12. Възложителят назначава комисия от трима членове, която да приема офертите и ги представя на комисията за провеждане на конкурса."
Господин Статков предлага съответна преномерация - досегашния чл. 12 да стане чл. 13.

Икономическата комисия предлага:
"Чл. 12. Ал. 1. Всеки участник в конкурса може да представи само една оферта. Никой не може да участва в конкурса с повече от една оферта. При нарушаване на това задължение възложителят е длъжен да изключи съответния участник от конкурса.
Ал. 2. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик лично от участника или от негов упълномощен представител. Възложителят може да допусне получаване на оферти по пощата с препоръчано писмо.
Ал. 3. При приемане на офертите върху пликовете се отбелязва поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
Ал. 4. Възложителят може да поиска офертната цена да бъде представена в отделен запечатан плик, обозначен с надпис "Офертна цена".
Ал. 5. Оферти, представени след изтичане на крайния срок, не се приемат от възложителя. Не се приемат оферти в незапечатан или с нарушена цялост плик. Такива оферти се връщат незабавно на участника и това се отбелязва в регистъра."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Руси Статков желае ли да обоснове предложението си?
РУСИ СТАТКОВ (от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Оттегля го.
Други бележки по този член? - Няма.
Моля, режим на гласуване на чл. 12 в редакцията, която беше предложена от Икономическата комисия.
От общо гласували 126 народни представители, за - 113, против - 1, въздържали се - 12.
Член 12 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Раздел трети
Провеждане, оценка и класиране
Комисия за провеждане на конкурса

Чл. 13. Ал. 1. Конкурсът се провежда от комисия, състояща се най-малко от трима членове, в това число председател и секретар. В зависимост от броя на членовете на комисията възложителят предвижда и от един до трима резервни членове.
Ал. 2. Комисията се назначава и се обявява от възложителя, който определя и възнаграждението на членовете й."
Народният представител Тошо Мухтанов прави предложение в ал. 2 след думите "се обявява от възложителя" да се добавят думите "но не по-късно от седем дни преди датата, обявена за провеждане на конкурса".
"Ал. 3. В състава на комисия се включват: представител на възложителя, най-малко един правоспособен юрист и квалифицирани експерти с практически опит в съответствие с характера на поръчката."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви.
Господин Мухтанов поддържа ли своето предложение? Понеже го няма в залата, ще трябва да гласуваме предложението на господин Мухтанов, а то е към ал. 2 след думите "се обявява от възложителя" да се добавят думите "но не по-късно от седем дни преди датата, обявена за провеждане на конкурса".
Моля, режим на гласуване за добавката, предложена от господин Мухтанов към ал. 2.
От общо гласували 125 народни представители, за - 26, против - 33, въздържали се - 66.
Предложението на господин Мухтанов не се приема.
Други бележки по този член има ли? - Няма.
Моля, режим на гласуване за чл. 13 от раздел трети - "Провеждане, оценка и класиране; Комисия за провеждане на конкурса" - това са заглавията.
От общо гласували 133 народни представители, за - 111, против - няма, въздържали се - 22.
Член 13 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Чл. 14. Всички разходи, свързани с дейността на комисията, са за сметка на възложителя."
По този член няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, режим на гласуване за чл. 14.
От общо гласували 127 народни представители, за - 115, против - няма, въздържали се - 12.
Член 14 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Чл. 15. Ал. 1. Членовете на комисията не могат:
1. да бъдат обвързани с предмета на държавната и общинската поръчка и с участниците в конкурса;
2. да участват в подготовката на офертите.
Ал. 2. Всеки член на комисията представя на възложителя декларация за обстоятелствата по ал. 1 преди започване на работата по провеждане на конкурса."
Няма предложения по чл. 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Вълканов, искате думата ли?
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Искам да попитам какво значи "обвързани"?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Да не участват във фирма-изпълнител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Заповядайте на трибуната да се изкажете.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПГДЛ): Текстът не е достатъчно ясен, колеги.
"Членове на комисията не могат да бъдат обвързани с предмета на държавната и общинската поръчка..."
Какво значи това "обвързани"? Да не е роднина ли, да не участва в същата фирма ли, какво и що? Изобщо, един съвършено неясен текст, който трябва да се дешифрира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Някакво конкретно предложение да направите?
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Сега го виждам. Сега не мога да кажа. Трябва да се прецени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поне бихте могли да предложите евентуално да се отложи тези текст, докато се уточни. Но понеже няма никакво конкретно предложение, аз ще трябва да го поставя на гласуване така, както е докладвано от комисията.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Вносителят да вземе отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Койчев е председател на комисията, а не е вносител.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Необвързан", значи човек, който да има пряко влияние върху провеждането на конкурса и в изпълнението на поръчка. Това значи да не е на възлова позиция в оценяване, в състава на технически условия, свързан пряко или косвено с евентуален изпълнител и т.н.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Ако е син, баща, брат, пак ли е обвързан?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: По тая логика, формално, мъж и жена не могат да бъдат, но любовник и любовница не се изключват. А някой път те са по-обвързани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Тъй като не е направено конкретно предложение за отпадане или за отлагане на този текст, то поставям...
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Аз правя процедурно предложение да се отложи разискването по този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Аз затова Ви помолих тук да го формулирате. Сега господин Вълканов от място формулира процедурното си предложение за отлагане приемането на този текст. (Благой Димитров иска думата)
Само за противоположно на това предложение можете да вземете отношение.
Заповядайте.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз предлагам вносителят - ние поканихме господин заместник-министърът - да даде разяснения във връзка със забележката на господин професора и да бъде изяснен проблемът, и евентуално да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Заповядайте, за да се получи по-голяма яснота.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЕНЦИСЛАВ ХАРМАН-ДЖИЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Ние, като вносители, се придържаме към текста, който беше обсъждан и одобрен от Икономическата комисия. Разясненията за понятието "необвързан" направи председателят на Икономическата комисия - господин Койчев. Едва ли бих могъл да добавя нещо по-същество.
Действително, това е една по-широка формулировка, използвайки това понятие - "необвързан". Но, ако ние отидем към прецизиране и изброяване на всички случаи за обвързаност, то- това би разширило текста и би му придало една нецелесъобразна форма, според нас. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви. Без да съм юрист мисля, че поне в Заключителните разпоредби ще трябва да се изяснят някои неща.
Има направено процедурно предложение от народния представител Велко Вълканов за отлагане приемането на този член.
Моля, режим на гласуване по процедурното предложение на професор Вълканов.
Господин професор, помогнете им вече като стигнем до края на закона, ако сега отхвърлят Вашето предложение, ... (Неразбираема реплика от Велко Вълканов) Ами тогава помогнете, като се стигне докрая, при Заключителните разпоредби, евентуално да се приеме текст.
Прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 128 народни представители, за - 68, против - 29, въздържали се - 31.
Предложението е прието.
Моля, докладвайте следващият член.


ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Чл. 16. Комисията се свиква от председателя, който ръководи нейните заседания".
Няма предложения по този текст и комисията предлага да бъде подкрепен вариантът, приет на първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 16!
От общо гласували 121 народни представители, за - 109, против - няма, въздържали се - 12.
Член 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Чл. 17. Промени в състава на комисията могат да бъдат правени от възложителя до деня на приключване приемането на офертите".
Тук също няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 17!
От общо гласували 117 народни представители, за - 107, против - няма, въздържали се - 10.
Член 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Чл. 18. Ал. 1. Комисията започва своята работа след получаване на списъка с офертите от възложителя.
Ал. 2. За всяко заседание на комисията се съставя протокол, който се подписва от всички присъстващи членове".
По чл. 18 също не са правени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 18!
От общо гласували 130 народни представители, за - 119, против - няма, въздържали се - 11.
Член 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Чл. 19. Членовете на комисията и техните заместници са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. Преди назначаването си те подписват декларация в този смисъл".
По чл. 19 няма постъпили предложения и комисията предлага той да бъде гласуван във вида и съдържанието, приети на първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 19!
От общо гласували 129 народни представители, за - 119, против - няма, въздържали се - 10.
Член 19 е приет.
Моля, докладвайте чл. 20, господин Койчев!
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Гаранции".
"Чл. 20. Ал. 1. Участниците в конкурса представят гаранция за осигуряване изпълнението на техните задължения, произтичащи от участието им в конкурса."
По чл. 20 са направени предложения по ал. 1 от народния представител Благой Димитров.
Той предлага след края на изречението да се допълни "и изпълнението на поръчката".
"Ал. 2. Размерът на гаранцията се определя от възложителя като процент от стойността на поръчката, но не по-малко от 1 на сто и се посочва в условията за провеждане на конкурса."
По ал. 2 има предложение от народния представител Руси Статков и той предлага следната редакция:
"Ал. 2. Размерът на гаранцията се определя от възложителя като процент от стойността на поръчката, но не по-малко от 5 на сто и се посочва в условията за провеждане на конкурса."
Икономическата комисия не уважи двете предложения на народните представители и предлага чл. 20 да остане без изменение, в съдържанието си, прието на първо четене на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Благой Димитров иска думата.
БЛАГОДАЙ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю! Аз мисля, че трябва да правим разлика между гаранция по участие в конкурса и гаранция по изпълнение на поръчката. И в този смисъл е моето предложение. Именно в този смисъл аз предлагам в ал. 1 в края на изречението да се допълни "и изпълнението на поръчката". Тоест една е гаранцията от 1 на сто - и аз подкрепям това предложение на комисията, разбира се, във връзка с участието в конкурса, друго нещо е гаранцията по изпълнението на поръчката. Тук може да има определена банкова гаранция, определена гаранция от данъчните власти, да речем, за оборота на компанията от предходната година. Това е някакъв вид гаранция и някакъв вид критерий, за да установим дали компанията, която е спечелила поръчката, е в състояние да я изпълни. В този смисъл аз правя това предложение и държа да бъде гласувано моето предложение и аз ще ви кажа от какво изхождам.
В лицензионната практика в момента има много случаи, когато дадена компания е спечелила, да речем, лиценз и след година, година и половина хората, като бъдат питани от съответните органи защо не са реализирали лиценза, те казват, че в момента нямат финансови възможности. Това е несериозно и мисля, че трябва да има някаква гаранция. Още един път казвам: нямам предвид това 1 на сто във връзка с ал. 2. Изисква се гаранция по отношение на възможностите на компанията да изпълни поръчките.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Народният представител Руси Статков има думата да обоснове своето предложение.
РУСИ СТАТКОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, колеги, господин заместник-министър! Мисля, че това, което колегата Благой Димитров сподели, всъщност е и моят аргумент за втората част - абсолютният размер на гаранцията. За да има действително насрещен ангажимент, трябва според мен размерът да бъде по-голям от 1 на сто и аз съм предложил 5 на сто. Пресен пример беше случаят с Халите, с "Анжел" в нашата страна. Има и други примери. Примерите са много.
Поддържам предложението си гаранцията да бъде 5 на сто.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Най-напред ще гласуваме предложението на народния представител Благой Димитров към ал. 1 - в края на изречението да се добавят думите "и изпълнението на поръчката".
Моля, гласувайте предложението на господин Благой Димитров!
От общо гласували 140 народни представители, за - 91, против - 20, въздържали се - 29.
Предложението на господин Благой Димитров за допълнение на ал. 1 е прието.
Следващото предложение, което ще гласуваме, е към ал. 2 на народния представител Руси Статков, което по същество се свежда до това числото "1" да бъде заменено с числото "5"- "5 на сто".
Моля, гласувайте!
От общо гласували 136 народни представители, за - 40, против - 44, въздържали се - 52.
Предложението не се приема.

Моля режим за гласуване за чл. 20 "Гаранции", състоящ се от две алинеи, като към ал. 1 вече приехме едно допълнение, направено от народния представител Благой Димитров.
От общо гласували 144 народни представители, за - 141, против - няма, въздържали се - 3.
Чл. 20 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Чл. 21. Гаранцията се представя в една от следните форми: банкова гаранция; залог на ценни книжа, които могат да бъдат търгувани на пазара за ценни книжа, чиято стойност отговаря на размера на определената от възложителя гаранция; парична сума."
По чл. 21 предложения не са постъпили и комисията предлага текстът да бъде гласуван във вида, приет на първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля режим на гласуване за чл. 21.
От общо гласували 124 народни представители, за - 111, против - 1, въздържали се - 12.
Чл. 21 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Право на задържане на гаранцията.
Чл. 22. Възложителят има право да задържи гаранцията в случаите, когато участник в противоречие с този закон, или с условията на конкурса оттегли или промени офертата си или не изпълни задължението да сключи договора за възлагане в рамките на срока за валидност на офертите."
По чл. 22 не са постъпили предложения и комисията предлага той да бъде гласуван в прочетения и приет на първо четене вид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма предложения и по следващия текст, както виждам. Така че прочетете и него и да ги гласуваме заедно.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Господин Куртев, те са със заглавия и затова си позволявам да ги докладвам член по член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Заглавията не са проблем, но, добре.
Моля режим на гласуване за чл. 22.
От общо гласували 131 народни представители, за - 114, против - няма, въздържали се - 17.
Чл. 22 е приет.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: "Освобождаване на гаранцията.
Чл. 23. Ал. 1. Гаранциите, представени от участниците, класирани след трето място, се освобождават от възложителя незабавно след срока на изтичане на валидността на офертите.
Ал. 2. В случаите, когато някой от тези участници е подал възражение срещу решението за избор на най-добра оферта, гаранцията му се освобождава след отхвърляне на възражението или след окончателното сключване на договора за възлагане на държавната и общинската поръчка.
Ал. 3. Гаранцията на участник, чиято оферта е избрана за най-добра, се освобождава от възложителя незабавно след сключване на договора за възлагане на поръчката. Заедно с това се освобождават и гаранциите на участниците, класирани на второ и на трето място.
Ал. 4. Възложителят освобождава незабавно гаранциите при прекратяване на конкурса, както и на участниците, които са отстранени от конкурса."
По чл. 23 предложения не са направени и Икономическата комисия предлага той да бъде гласуван.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Редакционна поправка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Велко Вълканов има думата.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПГДЛ): Искам да предложа редакционна поправка. Чл. 23, ал. 1 да стане така: "Гаранциите, представени от участниците, класирани след трето място, се освобождават от възложителя незабавно след изтичане на срока за валидност на офертите."
Това е накрая - "незабавно след изтичане на срока за валидност на офертите". Това е българският език, господин Койчев.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ (встрани от микрофоните): Тук има смислова промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Тук дали става дума за срока на валидността, или на срока? Господин Койчев да поясни за какво става дума.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Едно и също е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не е едно и също. Едното е валидност, другото е срок. Едното е валидност на офертите, а другото е срок за подаване.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Аз предлагам този път да не приемаме предложението на проф. Вълканов, тъй като то не е смислово, то е съдържателно. Става дума след срока за изтичане на валидността на офертите.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Преди това говорите за срока на валидност на офертите. Заглавието на чл. 11 е "Валидност на офертите". Това, за което говорите е самият текст. Вижте заглавието на чл. 11. В чл. 11 се говори за срока на валидност на офертите.
За това ли става дума? Ако за това става дума, трябва да се каже "изтичането на срока за валидност на офертите".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля режим на гласуване за чл. 23 с корекцията, която направи проф. Велко Вълканов.
От общо гласували 124 народни представители, за - 109, против - 3, въздържали се - 12.
Чл. 23 е приет.
Процедурно предложение от народния представител Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми колеги! Предлагам да прекратим с обсъждането на Законопроекта за държавните поръчки на второ четене и да продължим със следващата точка от дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля да гласувате процедурното предложение.
От общо гласували 124 народни представители, за - 121, против - няма, въздържали се - 3.
Прието е процедурното предложение.

Следващата точка от дневния ред, която има шанс да мине поне на първо четене е -
ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА.
Вносител на единия законопроект е народният представител Иван Куртев, а на другия - народният представител Руси Статков и група народни представители.
Водеща е Комисията по бюджет и финанси.
Моля господин Дойчинов да представи становището на Комисията по бюджет и финанси.

ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР ДОЙЧИНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Доклад по Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху печалбата N 54-01.76 от 8 октомври 1996 г., внесен от народния представител Иван Куртев и N 54-01.87 от 4 декември 1996 г., внесен от народния представител Руси Статков и група народни представители.
На две заседания Комисията по бюджет и финанси обсъди внесените от народните представители Иван Куртев и Руси Статков и група народни представители законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху печалбата. Законопроектите бяха представени от вносителите. Бяха взети предвид и мненията на Съюза на инвалидите в страната.
Законопроектът, внесен от народния представител Руси Статков и група народни представители урежда отношения, с които се гарантира пълно съответствие на разпоредбите на Закона за данък върху печалбата с тези на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите. Възприема се разпоредбата от Закона за защита на инвалидите за преотстъпване на данъка върху печалбата на юридическите лица - специализирани предприятия, кооперации и обособени производствени единици, членуващи в националните организации на инвалидите и за инвалиди, отговарящи на критериите на чл. 21, ал. 3 на същия закон. Създава се възможност досегашната практика националните организации на и за инвалиди - собственици на предприятия, да акумулират и разходват средствата, преотстъпени на данъчно задължените лица. Събраните средства ще се изразходват за рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.
Законопроектът, внесен от народния представител Иван Куртев урежда неясноти, свързани с преотстъпването на данък печалба на предприятията - собственост на Съюза на инвалидите, т.е. на същите отношения, каквито урежда и законопроектът, внесен от народния представител Руси Статков и група народни представители. Предлага се друг подход за уреждане на същата материя.
Изхождайки от общата цел на предложените законопроекти, Комисията по бюджет и финанси подкрепи с консенсус двата законопроекта и предлага на Народното събрание да ги приеме на първо четене, като при подготовката им за второ четене те да бъдат обединени в един законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
Становището на Икономическата комисия ще представи господин Койчев.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛА КОЙЧЕВ: Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху печалбата, внесен от Иван Куртев и по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху печалбата, внесен от Руси Статков и група народни представители.
Законопроектите на народните представители Иван Куртев и Руси Статков и група народни представители бяха обсъдени от Икономическата комисия в оперативен порядък. И двата законопроекта предлагат уреждането на несъответствията между Закона за печалбата и Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите. Съгласно чл. 23 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, на специализираните предприятия, кооперации и обособени производствени единици, членуващи в национални организации за инвалиди, се преотстъпват средствата от данък върху печалбата. С предлаганите изменения се създава възможност националните организации на и за инвалиди - собственици на тези предприятия, да акумулират и разходват средствата, преотстъпени на данъчно задължените лица. По този начин средствата ще се изразходват и за нуждите на много по-голям брой инвалиди, а не само на тези, работещи в конкретни предприятия.
Икономическата комисия подкрепя двата законопроекта и предлага на Народното събрание да ги приеме на първо четене, като при подготовката за второ четене, те да се обединят в един законопроект, съгласно изискванията на чл. 68 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря Ви.
Господин Иван Куртев има думата.
Ето как при единомислие по липса на единодействие не е постигнат един законопроект, който можехме днес да приемем - става дума за един-единствен текст.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Не е толкова до единодействие. Имаше го единодействието, защото, когато дойдоха представителите на Съюза на инвалидите, аз поканих и господин Руси Статков, така че от първия ден още, когато е поставен въпросът пред народните представители, го е имало единодействието. По-скоро има известни различия, които според мен не са толкова съществени и ако не бяха тези малки различия, ние бихме могли днес да минем на две четения този закон, така че да зарадваме тази група хора с един коледен и новогодишен подарък. Но за съжаление, няма да можем да направим така, защото аз съвсем накратко ще се спра на това какви са различията.
Нека най-напред да кажа, че целта и на двата законопроекта е в крайна сметка парите, преференциите, които получават организациите и предприятията на инвалидите, да могат да бъдат ползувани за нуждите на социалната рехабилитация от самите тези предприятия и организации по един начин, който те най-добре могат да преценят, без да става някакво преразпределение на суми.
За народните представители, които не са в течение на този въпрос, искам само да обясня, че тук не става дума за даване на някаква нова преференция. Тези неща са решени още преди почти една година с чл. 23 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите и може би всички ние сме в известна степен малко виновни, затова че, когато е приеман Законът за данък върху печалбата, не сме били достатъчно внимателни към текстовете, за да не допуснем това противоречие между един вече приет закон и следващия, който сме приели, а това е Законът за данък върху печалбата.
Ако има нещо, което да приемем като по-съществено различие, макар че трудно може да се говори чак за толкова съществени различия и това, което аз смятам, че не е редно да приемем, а то естествено е предложено в другия законопроект - няма да критикувам моя, е задължението самите организации на инвалидите или за инвалидите, когато планират, разходват и отчитат средствата, което ще стане с техни наредби - на самите национални организации, да съгласуват с министъра на финансите...
Смятам, че бихме могли да избегнем това. Едва ли е необходимо едно такова съгласуване. Вярвайте ми, аз 30 години само с инвалиди съм работил и знам за какво си харчат парите инвалидите. Те нито си купуват леки коли, нито купуват скъпи мебели на председателите на организациите за техните кабинети. Наистина тези средства отиват за рехабилитация и едва ли ще облекчим много работата им, ако ще трябва при разходването, което ще става с наредби, така както предлага другият законопроект - от самите национални организации на и за инвалиди, това съгласуване.
В същото време това, което знам, че ще попречи днес да минем и на второ четене двата законопроекта, са известни резерви, които, както разбрах, има от Министерството на финансите към предложения от мен проект относно промени в Допълнителната разпоредба, т. 16, където се дава едно ново тълкувание на понятието "преотстъпване на данък". Ако не бяха тези две различия, които наистина не са чак толкова съществени, ние днес бихме могли, ако реши Народното събрание, да приемем и на второ четене този законопроект, но в интерес на това да се получи наистина най-доброто и в крайна сметка да не се наложи след някой месец отново тук да дойдат инвалидите и да изкажат някои възражения и недоволства, нека днес да приемем и двата законопроекта на първо четене, а веднага след Коледната и Новогодишната ваканция да направим консултация с ръководителите на Съюза на инвалидите и в първите дни на януари да приемем и на второ четене един обединен законопроект на базата на двете предложения, които са направени от господин Статков и от мен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз Ви благодаря.
Да чуем и господин Статков, който е вносител на другия законопроект.
РУСИ СТАТКОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вие чухте от господин Куртев част от предисторията на проблема. Искам да подчертая, че аз и колегите Добромир Тодоров, Елена Янева, Георги Дилков, Гюлбие Реджеб и Йордан Йорданов не бихме внесли предложения, ако действително това, което господин Куртев беше внесъл, изчерпваше материята по най-добрия начин. Затова ние потърсихме един законопроект, с който да изменим закона и да реализираме идеята с един по-друг подход - подход, който да отговори най-пълно на законодателните изисквания и да приведе в съответствие двата закона, за които става дума: Закона за печалбата със Закона за защита на инвалидите.
В този смисъл, тъй като комисиите докладваха основно тези предложения, които са свързани с нашия законопроект, бих искал да кажа, че господин Куртев предлага едно тълкуване, което според Министерството на финансите е излишно, при положение че има изрично записани текстове преди в чл. 57, ал. 1, 2, 3 и 4 на Закона за печалбата.
И второто, което бих подчертал, е свързано с нашата обосновка в отделните алинеи на този чл. 57, а именно, от една страна да направим съответствието между Закона за печалбата и Закона за защита на инвалидите, а от друга - да запазим общите принципи, които са заложени в тази част, която е свързана с преотстъпването на данъка, тъй като освен преотстъпване на инвалидите, има и преотстъпване на кооперации и други, което общо взето е заложено и стремежът беше именно, когато се работеше Законът за печалбата, те да имат една обща основа. В този стремеж ние изпуснахме пък несъответствието със Закона за инвалидите.
Считам, че ние бихме могли да отчетем - аз знам, че има предложение на Съвета по законодателство и на отдела, който е свързан - а именно, те са свързани с нашия законопроект и той да бъде доработен в правно-техническо отношение и да бъде приет на второ четене. И тъй като разполагаме с тези предложения, а и след обяд има заседание на Комисията по бюджет и финанси считам, господин Куртев и уважаеми колеги, че ние бихме могли да си поставим по-кратък срок, а именно днес да бъдат дадени предложенията и обсъдени в комисията по бюджет и финанси и утре гласувани на второ четене.
Моля колегите да се присъединят към подобно предложение.
Председателят на събранието може да се възползва от правото си и утре да внесе тази точка в дневния ред, за да бъде гласувана. Тъй като, повтарям, имам предложението на Съвета по законодателство и на отдела. Те са свързани именно с доработване - аз смятам, че господин Куртев няма да се засегне - на тази идея, която ние слагаме в нашия законопроект.
Завърших.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Тоест, очаква се днес да работите след обяд? - Добре.
Господин Златимир Орсов има думата.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз се присъединявам към предложението на колегата Статков - всички предложения, които някои имат намерения да направят към този законопроект, да ги направят сега, за да могат комисиите след обяд да ги разгледат и утре да приемем закона на второ четене.
Аз ще направя своето предложение сега. Ще го формулирам по възможно окончателната редакция, която смятам, че трябва да има, за да може да се обсъди от комисията.
Не само Законът за социална интеграция и рехабилитация на инвалидите е в известно несъответствие със Закона за данъка върху печалбата. В такова несъответствие след приемането на Закона за данък върху печалбата се оказа и Законът за защита на земеделските производители. Този закон ние приехме през 1995 г. и той влезе в сила на 27 юни 1995 г. С него земеделските производители юридически лица бяха освободени от данък върху печалбата за срок от пет години от влизането в сила на закона, тоест до 26 юни 1999 г. Сега, след като беше приет Законът за данъка върху печалбата и той влезе в сила от 1 юли 1996 г. в него са определени и са създадени два данъка върху печалбата - данък върху печалбата за републиканския бюджет и данък върху печалбата за общините. Поради това се създава една неяснота в тълкуването и в прилагането на Закона за данъка върху печалбата и ァ 5, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на земеделските производители, а именно дали земеделските производители и юридически лица са освободени и от двата данъка върху печалбата - за републиканския бюджет и за общините - или само от данъка върху печалбата за републиканския бюджет. Тъй като при приемането на Закона за защита на земеделските производители идеята, когато тогава вложихме в този текст е земеделските производители да са освободени от данъка върху печалбата, който тогава се внасяше в републиканския бюджет и чийто сегашен аналог е Законът за данъка върху печалбата за републиканския бюджет и не сме имали още тогава намерение да ги освобождаваме и от тогавашните вноски в общинските бюджети, сега ви предлагам с една преходна разпоредба на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху печалбата да изменим и ァ 5, ал. 2 от преходните разпоредби на Закона за защита на земеделските производители.
Предлагам следната конкретна редакция:
"Ал. 2. Земеделските производители, юридически лица, се освобождават от данък върху печалбата за републиканския бюджет до 31 декември 2000 г., когато повече от половината от приходите им са от реализация на произведена от тях земеделска продукция".
Уточнявам крайния срок - 31 декември 2000 г., тъй като петте години, през които те се освобождават от този данък изтичат на 27 юни 2000 година. Става дума за малко повече от пет месеца до края на финансовата година - същата, 2000 г. и до тогава да бъдат освободени от данък върху печалбата за републиканския бюджет.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
За реплика думата има господин Благой Димитров.
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ (СДС): Сега като ви слушам, господин Орсов, се сещам за онзи стар виц за краставицата, че съдържала 98 на сто вода. Ние в момента разсъждаване върху положението на инвалидите. Не мога да разбера защо вие разширявате до някакъв абсурд темата във връзка с данък върху печалбата и можем да стигнем до един абсурд. Няма да можем да приемем текстовете, които предлагат господин Куртев и господин Руси Статков.
Аз предлагам да се съсредоточим върху темата "Инвалиди" и оттам нататък, вие, ако имате някакво предложение във връзка с данъчната уредба - това е друг въпрос просто. Аз ви умолявам, защото иначе няма да приемем тези така важни законови разпоредби, които касаят най-беззащитната социална прослойка в страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
За още една реплика думата има господин Чукаров.
КАЛЧО ЧУКАРОВ (НС): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа! В момента разглеждаме един съвсем различен закон. Това, което каза преди мен говорившият Благой Димитров - аз не виждам основание това, което господин Орсов тук предлага да бъде и то вмъкнато тук.
У мен голямо учудване предизвика това, че неговото предложение е за освобождаване единствено на юридически лица от този данък. Ако това нещо се възприеме и се направи наистина поправка в Закона за защита на земеделския производител, там производители, господин Орсов, са всички, които се занимават с тази дейност, а не само юридически лица. Би трябвало да бъде... (Шум и реплики в залата) Така че този въпрос, който вие предлагате сега въобще не му е мястото в момента тук. Вие единствено предлагате кооперациите да бъдат освободени отново от данък печалба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Репликите, които ви правят са, че става дума за данък печалба, който засяга юридическите лица.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПГДЛ): На репликата на господин Димитров - най-малкото ми желание е да преча на приемането на закона, който са внесли господин Статков и господин Куртев. Връзката е, че такова несъответствие, за премахването на което те пледират, се съдържа и в друг закон. Въпрос на законодателна икономия и на бързина е да го прикрепим към този закон, вместо да пишем нов закон и да губим повече време.
На господин Чукаров ще кажа, че когато прави реплика добре би било да прочете текста, по който се изказва. Освобождаването от данък върху общия доход на физическите лица - земеделски производители се намира в първата алинея на ァ 5, за която нямам никакво предложение. Аз предлагам изменение във втората алинея на същия този ァ 5, което да я съобрази с вече новоприетия Закон за данък върху печалбата. Той е приет една година след като приехме Закона за защита на земеделските производители. И не въвеждаме никакво ново по-дълго освобождаване от данък върху печалбата. Уточнява се само данъка, от който са освободени, тъй като той вече има ново наименование.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Поставям на гласуване на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху печалбата, внесен от народния представител Иван Куртев. Гласуваме по реда на постъпването на законопроектите.
От общо гласували 164 народни представители, за - 162, против - 1, въздържал се - 1.
Законът е приет на първо четене.

Поставям на гласуване втория Закон - за изменение и допълнение на Закона за данък върху печалбата, внесен от народните представители Руси Статков, Добромир Тодоров, Елена Янева, Гюлбие Реджеб и Йордан Йорданов.
Моля, режим на гласуване.
От общо гласували 150 народни представители, за - 148, против - няма, въздържали се - 2.
Законопроектът е приет.
Наистина, ако днес комисията съумее да направи един от двата текста, както се очертават нещата, това дава възможност утре, и бих се възползвала от правата, които ми дава правилникът, да предложа на второ четене законопроекта.
За съжаление няма да стигнем, до Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за виното, т.е. по коледните и новогодишни празници пак без солидна законодателна основа ще се пие виното. Да се надяваме, че въпреки това ще го има на всяка трапеза и няма да бъде горчиво.
Съобщение за парламентарния контрол утре.
Заместник-председателят на Министерския съвет и министър на териториалното развитие и строителството Дончо Конакчиев ще отговори на актуален въпрос от народната представителка Меглена Плугчиева.
Министърът на културата Иван Маразов ще отговори на актуални въпроси на Заварин Маров, Орлин Драганов и Стоян Райчевски.
Министърът на образованието, науката и технологиите Илчо Димитров ще отговори на актуални въпроси на Калчо Чукаров и Васил Михайлов.
Министърът на търговията и външноикономическото сътрудничество Атанас Папаризов ще отговори на питане на народния представител Крум Славов.
Министърът на околната среда Георги Георгиев ще отговори на актуални въпроси на Орлин Драганов и Валентин Василев.
Министърът на труда и социалните грижи Минчо Коралски ще отговори на актуален въпрос на Николай Кисьов.
Министърът на транспорта Стамен Стаменов ще отговори на актуални въпроси на Димитър Иванов, Първолета Иванова и на питане от Крум Славов.
Министърът на финансите Димитър Костов ще отговори на актуален въпрос на Иван Сунгарски.
На основание чл. 77, ал. 3 и чл. 80, ал. 2 от правилника отлагане на отговори със седем дни са поискали министър-председателят Жан Виденов, заместник министър-председателят Дончо Конакчиев, министърът на финансите Димитър Костов, министърът на външните работи Георги Пирински, министърът на земеделието и хранителната промишленост Кръстю Трендафилов.
В заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на вътрешните работи поради отпуск.
Съобщения:
Комисията по радиото, телевизията и БТА ще заседава редовно днес от 14,30 ч. в зала "Запад".
Комисията по бюджет и финанси ще заседава днес от 15,00 ч. в зала 248 на бул. "Батенберг" 1.
Комисията за развитие на планинските, полупланинските и граничните райони променя часа на заседанието си днес от 15,00 ч. на 17,00 ч. в зала 456 при същия дневен ред.
Комисията за контрол върху приходите, разходите и имуществата на политическите партии ще има интересно заседание днес от 15,00 ч. на бул. "Батенберг" 1. Ще разглежда отчетите на кандидат-президентските двойки - "Избори'96".
Утре заседанието ще бъде от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни)

Закрито в 14,00 ч.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Нора Ананиева

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Иван Куртев

СЕКРЕТАРИ:
Георги Георгиев

Яшо Минков