Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1995-12-13

Председателствал:    заместник-председателят  Нора  Ананиева
Секретари: Станимир Калчевски и Иван Будимов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА (звъни): Откривам извънредното заседание. Продължете, господин Михайлов!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Благодаря. Вече сме в извънредното заседание. Можем да поработим no-усилено и по-адекватно.
Аз искам да продължа и да спомена следното. Господин Дилков,
Двете минути текат ли отново, госпожо председател? ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Сега текат отново.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Имате още 30 секунди.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Не, не. Аз започвам в ново заседание. Още повече, че всяко ново заседание, уважаема госпожо председа¬тел , ако трябва да спазвате стриктно правилника, се предхожда от проверка на кворума, т.е. от регистрация, която Вие не прове¬дохте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Нали не искам да Ви прекъсвам. Какво да направя?
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Можете да ме прекъснете и да проведете регистрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Добре, седнете си и ще направим регистрация. Какво предпочитате, да си кажете приказката или да направя регистрация?
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Аз мисля, че преди да влезем в заседание,
за да се спази стриктно правилникът, е необходима регистрация,
след което ще искам думата по този текст от закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля, регистрация! Има необходимия кворум. Прекратете регистрацията. В залата присъстват 171 депутати.
Заповядайте, господин Михайлов, по § 9. Това обсъждаме - алтернативния текст, който предлага комисията.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател! Именно за този текст става дума. Въпросът, който трябваше да разгледаме сега, имаше и времето да го направим и да регламентира¬ме пенсионното осигуряване, да можем наистина да зарадваме военно¬служещите с една ясна и добре направена текстова база, въз основа на която те ще получават своите пенсии, ние ги препращаме отново в някакъв следващ закон.
Това е, господин Дилков, което са го направили, ще видите каква стойност има. Времето ще опровергае или мен, или Вас, както и всички тези законопроекти, за които стана дума. Те могат да бъдат внесени и 6 години да не бъдат разглеждани. Така че мисля, че много от тези законопроекти ще имат именно тази съдба. Дълбоко съм убеден в това. Защото Министерският съвет трябваше да внесе законопроекти, които да ни приближат до европейските структури, до европейското законодателство. Те трябва да синхро¬низират нашето законодателство с тяхното. Имайте предвид, че 1951 г. са отменени 2 хиляди закона. Няма да коментирам изключи¬телно ценните закони за предпазния конкордат, за фалитите и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля Ви да не се отклонявате от темата.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Мисълта ми е, уважаема госпожо председа¬тел, че много обещания е видял този парламент и много малко от тях са били изпълнени. Така че това, което сега се предлага, е едно успокоение, едно бягство от отговорност, прах в очите на военнослужещите. Защото ние можехме, ние бяхме длъжни да направим така, че да регламентираме тази материя. Този финал, извинете ме, уважаеми господин председателю, на този много важен закон е позорен.
Това е, което бих искал да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля да гласувате § 9 така, както беше докладван.
Това зависи от нас, господин Михайлов. И аз мисля, че ця¬лата пленарна зала може да поеме ангажимент да не допусне разта-199.2 каване на другите закони така, както този го доведохме до пета година.
Моля, гласувайте!
От общо гласували 147 народни представители, за - 61, против - 24, въздържали се - 62.
Не се приема новият текст.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Браво, това е истинско Народно събрание!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Най-после да кажете добра дума за колегите си.
Продължаваме нататък.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ: § 15 - това ли да докладвам? ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Да, § 15.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ: "§ 15. Този закон отменя следни¬те нормативни актове:
1. Закона за всеобщата военна служба (обн. изв. бр. 13 от 1958 г.; изм. и доп. бр. 52 и 58 от 1959 г., бр. 51 от 1961 г., бр. 105 от 19. . (не се чете), ДВ бр. 103 от 1964 г., бр. 25 от 1966 г., бр. 63 от 1971 г., бр. 65 от 1972 г., бр. 13 от 1973 г., бр. 25 и 53 от 1974 г., бр. 27 от 1975 г., бр. 24 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 99 от 1981 г., бр. 5, 53 и 86 от 1984 г., бр. 12 от 1988 г., бр. 40 от 1989 г. и бр. 67 от 1990 г.).
2. Указ № 324 на Държавния съвет от 1963 г. за имуществе¬ната отговорност на военнослужещите (обн. ДВ, бр. 35 от 1963 г., изм. и доп. бр. 88 от 1971 г., бр. 5 от 1987 г. и бр. 12 от 1988 г.).
3. Указ № 463 от 1950 г. (обн. ДВ, бр. 214 от 1950 г.) за създаване на жилищен фонд към Министерството на народната отбрана."
По първите три точки комисията подкрепи текста на вноси¬теля. Намери за целесъобразно обаче да създаде нова т. 4, с която се отменя Указ № 613 от 1965 г. Ще прочета само тази четвърта точка:
"4. Указ № 613 от 1965 г. (обн. ДВ, бр. 69 от 1965 г., изм. и доп, бр. 73 от 1971 г., бр. 47 от 1975 г., бр. 71 от 1976 г., бр. 3 от 1981 г., бр. 9 от 1983 г., бр. 12 от 1988 година) за уреждане на някои права на завършилите военноучебни
заведения и школи у нас, в Съветския съюз и в други социалисти¬чески страни." 199.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Дилков има думата.
ГЕОРГИ ДИЛКОВ (независим): Госпожо председател, аз моля да се прегласува последният текст, тъй като очевидно за част от колегите не стана ясно, че ние не гласуваме предложение на господин Михайлов. Той просто даде свое становище. А ние гласувах¬ме § 9 и предполагам, че колегите, които са много уморени, меха¬нично гласуваха за нещо, което е против изказването на господин Михайлов. И затова се получи такова положение.
Аз моля да се прегласува § 9, тъй като ние не взехме решение по него. Фактът, че мълчите, колеги, говори, че не е разбрано правилно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Аз ще го поставя на прегласу-зане, защото господин Дилков вдигаше ръка много настойчиво веднага. Аз смятах, че ще говори по следващия текст и затова не му дадох думата. А той искаше прегласуване. Така че като компенсация ще го прегласуваме.
Параграф 9 възлага на Министерския съвет да внесе в Народ¬ното събрание до 1 юли следващата година всички тези закони, които чухте - и за пенсиите, и за Министерство на вътрешните работи, и за Българска народна банка, и пр. Тоест тези поправки, които първоначално бяха вписани в Преходните и заключителни разпоредби, се отнасят към едни нови законодателни актове, които се възлагат на Министерския съвет.
Моля ви да прегласувате § 9 във варианта, който предложи Комисията по национална сигурност.
От общо гласували 166 народни представители, за - 87, против - 5, въздържали се - 74.
Приема се § 9.
Освен това искам да заявя официално, че поради забавяне на работата на събранието - извънредното заседание, колегите от Икономическата комисия, които в момента заседават и работят по Законопроекта за държавния бюджет, няма да бъдат санкционирани за това, че не са се регистрирали в извънредното заседание. Надявам се, че са се регистрирали в Икономическата комисия. Няма да използват за алиби комисията, а да ги няма и тук.
Моля, гласувайте § 15 с една-единствена поправка:
"Този закон отменя:"
Не е нужно да се пише "следните нормативни актове". По-нататък следват самите актове. Моля, гласувайте § 15!
От общо гласували 144 народни представители, за - 127, против - 8, въздържали се - 9. Параграф 15 е приет. Има думата господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ: "§ 16. Законът влиза в сила два месеца след обнародването му, а разпоредбите, свързани с финансовото и материалното осигуряване на отбраната и Въоръжените сили, от началото на финансовата 1996 г."
По понятни за вас съображения комисията запази само първата част на текста и тогава § 16 добива вида:
"Ал. 1. Законът влиза в сила два месеца след обнародва¬нето му.
Ал. 2. Разпоредбите по ал. 2 на чл. 218 влизат в сила от 1 януари 1997 г.
Ал. 3. Размерите на заплатите за звания и длъжност на военнослужещите за 1996 г. се определят по ред и условия, опреде¬лени от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Предложение на господин Васил Михайлов по § 16.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател! Мисля, че текстът, който е предложил вносителят като начало, е много удачен. Аз разбирам, че проблемът е с чл. 218. Знаем, че сега в момента обсъждаме проекта за бюджет и той не е минал още на първо четене. По принцип всички знаем, че бюджета до този момент дали за добро, дали за лошо, за определена финансова година държавният бюджет се гласува в началото на същата година, та понякога дори и по средата на самата година, което, разбира се, не е добро. Но аз казвам и това едва ли някой ще може да оспори, че ние имаме сега време и възможности в бюджета за 1996 г. да включим всичко това, което е прието като законови разпоредби в Закона за отбраната и Въоръжените сили. Няма никаква пречка, ама никаква пречка. Това отлагане с цяла една година, тези прибли¬зително 7 млрд., които биха могли да са проблем за заплащане, спокойно могат да бъдат вместени и до разглеждането на първо четене на бюджета, а пък да не говорим, че можем да потърсим и в приходната част ресурси, така че на второ четене на бюджета да можем да осигурим Българската армия и Въоръжените сили като цяло с необходимия бюджет по отношение и в съответствие със Закона за отбраната и Въоръжените сили, не само по чл. 218, но и за всички други изисквания.
Затова ви моля да възприемем текста на вносителя. В противен случай отново очакванията ще бъдат излъгани. Цяла една година за Българската армия, за българските офицери и сержанти е много време. Инфлацията, за която се говори в някакви розови цветове, че ще бъде ниска, е нещо, което ние знаем доколко е вярно.
Затова ви моля да приемем този защитен механизъм за заплащането на военнослужещите, който бе приет в чл. 218 на закона, да важи за 1996 г. и да се отрази в бюджета, за който ние вече говорим.
Уважаеми дами и господа, може би приемането на бюджета ще се забави с две или три седмици, но това си струва, защото това е в полза на Българската армия и Въоръжените сили. Моля ви да не се правят и да не се допускат корекции в последния момент, невнесени като писмено предложение, уважаема госпожо председател, а да се гласува текстът за вносителите или напра¬вените предложения по съответния ред по отношение на нашия правил¬ник. Аз ви моля стриктно да спазите правилника и да гласуваме предложението на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Вносителят поддържа ли първо¬началното предложение?
Господин Тошо Мухтанов има думата от името на другата част на комисията.
ТОШО МУХТАНОВ (ПГДД): Госпожо председател, уважаеми колеги! Аз искам да предложа към § 16 една допълнителна алинея, която ние обсъждахме, но я няма тук, не е докладвана.
В § 3 на Преходните и заключителни разпоредби ние разгле¬дахме хипотезата, защитавайки правата на кадровите офицери, курсантите, че с тях задължително от страна на Министерството на отбраната трябва да бъдат подписани договори за кадрова военна служба, обаче не разгледахме хипотезата, ако се откаже някой от тях да подпише договора, какво става. Аз искам да предложа текст за уреждане на този случай, защото може би ще има такива случаи.
"Офицерите и сержантите, за Военноморските сили старшини¬те заварени на действителна военна служба, както и школниците и курсантите, обучаващи се в средните и висшите военни училища, 200.2 които не подпишат договори за кадрова военна служба, се освобож¬дават по условията на отменения Закон за всеобщата военна служба в Република България."
Мисля, че е справедливо, тъй като всички те са поемали своите ангажименти за служба по стария закон. Ако откажат да подпишат договор за кадрова служба е редно да бъдат освободени по стария закон.
Моля ви да приемем такъв текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Мухтанов, обсъждано ли е това в комисията, внесено ли е? Защото иначе няма вариант, по който да го поставим сега на гласуване в залата. Няма никакъв вариант.
ТОШО МУХТАНОВ: Ние сме пропуснали да го включим в текста. ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли възражения в залата?
- Няма.
По възражението, което направи господин Васил Михайлов, има ли някакво разяснение, позиция, от страна на вносителите? Вносителите поддържат ли първоначалния текст?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ: Уважаема госпожо председател! Комисията с присъствието на експерти на вносителя формулира новия състав на § 16 на заседанието си вчера. Представителите на вносителя не възразиха по тази редакция, а напротив, съдейства¬ха ни да я съставим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля ви да гласувате § 16 така, както беше докладван от комисията. След това отделно ще гласуваме ал. 4.
От общо гласували 150 народни представители, за - 117, против - 21, въздържали се - 12.
Това е алтернативно предложение.
Към него ви моля да гласувате направеното предложение за ал. 4: "Офицерите и сержантите, за Военноморските сили старши¬ните, заварени на действителна военна служба, както и школниците и курсантите, обучаващи се в средните и висшите военни училища, които не подпишат договори за кадрова военна служба, се освобожда¬ват по условията на отменения Закон за всеобща военна служба в Репбулика България". 200.3
По ал. 4 думата има господин Куртев. А след това, господин Михайлов, ще поставя на гласуване, тъй като Вие поддържате текста на вносителя, който не се поддържа в залата от друг.
По ал. 4 думата има господин Куртев.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Страхувам се, че отново влизам 8 ролята на блюстител на спазването на правилника. И тъй като този текст не е предложен и не е гледан от комисията, единственият начин да стане част от закона е след приемането му господин Мухтанов, група народни представители, или самата комисия да направи едно предложение за изменение и допълнение. Защото не е и толкова фатален този текст. Но нека да не създаваме непрекъснато случаи и прецеденти за нарушаване на правилника.
Затова аз възразявам по това да бъде гласуван в залата сега този текст, който не е минал и през комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Чувам от различни позиции "правилно". Преди това чувах от всички страни "да се гласува". След като няма съгласие, става дума за попълване на една празнота, като няма съгласие - няма да го внесем. Правилникът е, за да направи по-перфектни законите, а не за да усложнява работата. Това е целта на правилника.
Има думата господин Еков.
ЕВГЕНИЙ ЕКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважае¬ми колеги! Само преди известно време беше отдалечен занапред, без определен срок във времето, решаването на един проблем, какъвто е проблемът за пенсионирането на военнослужещите. Сега за втори път ние отдалечаваме във времето решаването на проблема за едно нормално по-добро заплащане, съответствуващо на мисията и функциите на българските военнослужещи за срок от една година, предвиждайки с току-що гласувания текст от името на комисията, това заплащане да бъде въведено от 1 януари 1997 г.
Всички ние в.. Комисията по национална сигурност много разчитахме, че въвеждайки формула, която ще обезпечи едно нормал¬но заплащане, съответствуващо на труда и задълженията на българ¬ските военнослужещи, ще задържим българското офицерство, ще спрем вълната от рапорти за напускане и най-вече сред младите офицери, ще им позволим чрез подписването на тези нови, пред¬видени в закона 3-годишни договори с новите възнаграждения да останат в състава на българските Въоръжени сили. Ако този текст, който беше приет на първо четене, се остави в сила, де факто ние подканваме българското офицерство да предприеме другата стъпка. Една година е прекалено дълъг срок, за да може НИ/ЛТ 201.1.да се изчака при сегашното ниво на финансово обезпечаване чрез сегашните заплати на военнослужещите до 1 януари 1997 г., когато ще влязат в сила новите заплати.
Ето защо аз ви моля, госпожо председател, да подложите на прегласуване предложението на комисията и уважаемите народни представители да гласуват против това предложение и за предло¬жението на вносителя така, както е формулирано в § 16. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Еков, няма да го поставя на гласуване, защото по този въпрос би имало консенсус в цялата зала и няма да има народен представител, който да гласува против. Друг е въпросът, че всеки си дава сметка какви са реалните възможности. И няма защо да разиграваме подобен род популизъм.
Що се отнася до оператора, аз дадох съгласие, но идеята беше да снима отзад, а не да влезе в залата. Искаха да снимат военните.
Моля, господин Добрев, продължете по-нататък.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ: Уважаема госпожо председател, господин Мухтанов със съгласието на всички народни представите¬ли предложи да гласуваме ал. Д на § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Чух възражения от всички страни, че не бива, в това число и от лявата, господин Добрев.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ: Така ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Да, поради което ви моля да продължите нататък. Този въпрос ще се уреди по друг начин.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ: Народният представител Орлин Драганов, колегите Денчев, Стойко Пенчев, Дако Михайлов, отново колегата Орлин Драганов и споменатите преди малко колеги от всички парламентарни групи са внесли писмено предложение за създаване на параграфи 16а и 166. Впоследствие те оттеглиха своите предложения.
Вносителят оттегли предложението си за § 17, както и колегите Драганов, Денчев, Дако Михайлов за създаване на § 17а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Ние трябва да гласуваме отпадане на § 17.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля да гласувате за отпадане на § 17. Другите, които са внесени за допълнителни текстове и отпадане, не подлежат на гласуване.
От общо гласували 145 народни представители, за - 133, против - няма, въздържали се - 12.
Приема се предложението да отпадне § 17.
Процедурно предложение на господин Васил Михайлов.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости! Преди да преминем към доста лесните текстове по-нататък, които по същество прехвърлят отново отговорността някъде във времето и в пространството, имам предвид за алтернативната военна служба, аз искам да предпазя народното представителство от едни недоглеж-дания, бих казал, на моменти свързани с немърливост и некомпетент¬ност изградени текстове, които са така направени поради същината на нормативната уредба до този момент по отношение на отбраната и Въоръжените сили.
Обръщам вашето внимание, уважаема госпожо председател, на факта, че ние гласувахме доста набързо § 15, където господин председателят на Комисията по национална сигурност изчете доста текстове. Например доста неграмотно звучи това, че не бе проче¬тено и за това причина е вносителят, че става дума за "Известия" на Президиума на Народното събрание. Такава една корекция е нуж¬на да се направи, за да бъдем наистина адекватни на текстовете, за които става дума.
По-нататък има отменяне на нормативни актове, които междупрочем се отменят хубаво, но ние не сме отменили сериозни нормативни актове, които нима ще продължат да действат? Имам предвид например в бр. 42 от 1991 г. и бр. 62 от 1993 г. Тоест вносителят, уважаема госпожо председател, не е бил достатъчно прецизен. Когато господин председателят на Комисията по национална сигурност Николай Добрев цитираше бр. 105 от 1962 г. , той не произнесе цифрата по простата причина, че тук не се чете фактичес¬ки годината.
Моля ви да коригирате всички тези' текстове, за да бъдем адекватни на това, което правим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Михайлов, поначало е спорен въпросът, когато се отменя изцяло един закон, дали трябва да се записват в скоби всичките му изменения. Отменя се Законоът за всеобщата военна служба. Толкоз! Могат ли да останат да действат поправките без закона?
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Аз само исках да спася честта на вносите¬ля, госпожо председател. Ст.Б/ЗТ 202.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Съжалявам, късно сте се сетили. Друг път по-бързо реагирате, сега се забавихте.
Господин Добрев, моля докладвайте § 18.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ: Параграф 18, на вносителя: "До м. декември 1995 г. Министерският съвет да внесе з Народното събрание проектозакон за алтернативната служба."
Комисията по национална сигурност предлага текстът да бъде видоизменен така:
"§ 18. До три месеца след влизането на закона в сила Министерският съвет да внесе в Народното събрание законопроект за алтернативната служба".
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля да гласувате.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Искам да се изкажа против.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Гласувайте против.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Искам да се изкажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Ще Ви дам думата за отрицателен
вот.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Може.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля, обявете резултата от гласуването.
От общо гласували 144 народни представители, за - 103, против - 6, въздържали се - 35.
Господин Михайлов има думата за обяснение на отрицателен вот. (Шум и реплики в залата)
Колеги, много ви моля за внимание. Може да чуете нещо
полезно.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, моля да въведете ред. Вие ' задължително ще чуете нещо полезно, уважаеми колеги. Благодаря Ви, госпожо председател.
Гласувах против този текст, защото той отг-ово е едно пожелание. Бях голям радетел за това алтернативната Бпенна служба да представлява глава от този закон и ако има такава готовност, за каквато готовност ни уверяваха вносителите в Комисията по национална сигурност, не беше проблем тя да бъде вложена като съответна глава в този закон. Хората чакат именно уреждането на тези изключително сложни въпроси. А ние бягаме от тях, ние препращаме отново отговорността някъде на някакъв вносител, който щял бил да внесе след три месеца нещо си. А това дали 202.2 ще стане факт? Знаем много добре, че няма да стане. И можем да кажем ясно: алтернативна военна служба според този Закон за отбраната и Въоръжените сили няма да има! Това е тъжната констатация. И аз не бих желал да лъжем хората. Ще се опитам, разбира се, ако Министерският съвет не си свърши работата, в което съм дълбоко убеден, да направя необходимото, че Народното събрание все пак да регламентира този вид военна служба - алтерна¬тивната. Хората я чакаха в продължение на пет години и не я дочакаха. Сега, сигурен съм, че трябва да поемем някакъв ангажи¬мент , който няма да има стойност, разбира се. Та дори и да го запишем в закона, за съжаление не решаваме въпроса. Както и за заплатите се случи - че някога ще влязат в сила, така и сега с алтернативната служба, така и с пенсиите. С една дума, какво решихме с този Закон за отбраната и Въоръжените сили? Няколко проблема на висшестоящите, които имат отношение към проблемите на Въоръжените ни сили. Нищо повече! С една дума, лош Закон за Въоръжените сили!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Добрев, имате думата. Поемете си въздух за последния текст.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ: Уважаема госпожо председател, комисията отклони предложенията на колегите Орлин Драганов, Денчев, Пенчев, Дако Михайлов и на Яшо Минков и Христо Стоянов. На последните двама, защото не бе възприета тезата военнослужещите на наборна военна служба да я отбият по време на обучението си във висшите учебни заведения.
ДАКО МИХАЙЛОВ (от място): Оттегляме го.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ ДОБРЕВ: Както ви припомни колегата Дако Михайлов,' предложението бе оттеглено в хода на работа на комисията. Затова предлагам да не ги обсъждаме.
"§ 19. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет, който издава нормативни актове за прилагането му."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Моля да гласувате § 19.
От общо гласували 161 народни представители, за - 135, против - 2, въздържали се - 24.
Параграф 19 е приет, с което е приет и цялостно Законът за отбраната и Въоръжените сили на Република България. (Ръкопляс¬кания) 202.3
Следза заря.
Има думата министърът на отбраната господин Димитър
Павлов.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ПАВЛОВ: Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Действително аз съм щастлив, че един огромен труд, не само този, който вие днес положихте, а всички усилия, които положихте, даже в извънредно заседание, усилията, които положихте през цялата година, и особено усилията, които положи Комисията по национална сигурност с нейния председател, искам да изразя благодарността на Министерството на отбраната, на Българската армия, на Въоръжените сили за целия този труд, положен за този закон.
Благодаря ви! Каня в Клуба на народния представител, за да полеем и да му върви. Благодаря ви. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря Ви.
Има думата господин Любен Петров.
ЛЮБЕН ПЕТРОВ (ПГДЛ): Госпожо председател, господин минис¬тър, госпожи и господа народни представители! Най-напред искам искам да изразя и аз голямото си удовлетворение, че най-после е факт един дългоочакван, един силно изстрадан от военнослужещите, от българската общественост закон, какъвто е Законът за отбраната и Въоръжените сили. Смятам, че всички ще се съгласят с мен, че с неговото приемане се попълва една празнота в нашето законода¬телство в една изключително важна държавна сфера, каквато е отбраната на страната, появила се след приемането на новата Конституция.
Смятам, че с този закон ние правим крачка напред в нашето законодателство, създавайки едно от условията за извършването и на реформата във Въоръжените сили. С този закон се утвърждават демократични принципи, като гражданското ръководство и парламен¬тарният контрол на дейностите на Въоръжените сили. С нарочни текстове Въоръжените сили се укрепват като национални Въоръжени сили на Република България с едно неутрално положение по отношение на политическите процеси в нашата страна.
Аз искам да благодаря на всички народни представители, които участваха в дискусиите, даваха своя вот за един или друг текст. И не мога да не отбележа особено работата на Комисията по националната сигурност и работата в пленарната зала на всички 202.4 народни представители. Когато по много други законопроекти ние сме се различавали тук, по Закона за отбраната и Въоръжените сили се чувстваше една загриженост от всички народни представи¬тели. Независимо че се изказваха различни мнения, различни становища, различни позиции, в края на краищата всички те водеха към подобряването на текстовете в Закона за отбраната и Въоръжени¬те сили.
Ла е честит Законът за отбраната и Въоръжените сили на Република България! (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря Ви.
Колеги, още малко търпение. Има думата господин Иван Глушков. Такава грандиозна работа свършихме, сега да изслушаме колегите си.
ИВАН ГЛУШКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, ува¬жаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! От името на Парламентарната група на Съюза на демо¬кратичните сили изразявам нашето задоволство от приемането на Закона за отбраната и Въоръжените сили.
Приветствам войниците, сержантите, офицерите, генералите от българската войска с приемането на този закон.
Изразяваме нашето убеждение и увереност, че той ще стане стабилна основа за изграждането на Българската армия като една истинска национална армия, армия на Република България и на българския народ.
На добър час!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Съобщения:
Заседанието на Комисията по земеделието и горите днес се отлага.
Утре от 11,00 ч. в Клуба на народния представител ще заседава работна група по Закона за радиото и телевизията.
Комисията по бюджет и финанси ще заседава днес от 17,00 ч. на пл. "Княз Ал. Батенберг" 1 със законопроекта за държавния бюджет.
Комисията за контрол върху приходите, разходите и имуще¬ствата на политическите партии ще заседава утре от 15,00 ч. на пл. "Княз Ал. Батенберг" 1.
Комисията по енергетика и енергийни ресурси ще проведе извънредно заседание в четвъртък от 14,00 ч. в зала "Запад".
Комисията по национална сигурност ще проведе отложеното заседание утре от 11,00 ч. в зала "Запад".
Комисията по парламентарна етика отлага своето заседание.
Закривам извънредното заседание.
Закрито в 16,45 ч.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нора Ананиева

СЕКРЕТАРИ: Станимир Калчевски

Иван Будимов