Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-01-20

Председателствували: председателят Александър Йорданов и заместник-председателят Снежана Ботушарова.
Секретари: Трифон Митев и Илхан Мустафа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители, откривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание.
Най-напред ще ви информирам, че утре, в деня за парламентарен контрол, ние сме гласували в програмата точка първа да бъде изслушване на министър Виктор Михайлов, а точка втора разбира се си остават отговорите на актуални въпроси и питания.
Сега ще ви запозная с актуалните въпроси и питания за парламентарен контрол за утре, 21 януари, петък, на които трябва да се отговори:
1. Министър-председателят Любен Беров следва да отговори на актуален въпрос от народния представител Велко Вълканов.
2. Заместник-министър председателят и министър на труда и социалните грижи Евгений Матинчев следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Мими Виткова и Георги Петров.
3. Министърът на вътрешните работи Виктор Михайлов следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Гинчо Павлов и Едвин Сугарев.
4. Министърът на транспорта Кирил Ерменков следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Стойчо Шапатов, Емил Капудалиев, Борис Александров и Тошо Пейков, и Цв.М/НП 87.1 на питания от народните представители Константин Тодоров, Маньо Манев и Васил Златаров.
5. Министърът на териториалното развитие и строителството Христо Тотев следва да отговори на актуален въпрос от народната представителка Елка Константинова.
6. Министърът на земеделието Георги Танев следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Илко Енчев, Йордан Куцаров, Георги Николов и Мими Виткова и на питания от народните представите Тошо Пейков, Стоян Райчевски, Иво Атанасов, Васил Златаров и Васил Иванов.
7. Министърът на отбраната Валентин Александров следва да отговори на питане от народния представител Васил Михайлов.
8. Министърът на здравеопазването Танчо Гугалов следва да отговори на питания от народните представители Георги Карев и Васил Златаров.
9. Министърът на науката и образованието Марко Тодоров следва да отговори на питания от народните представители Елка Константинова, Петър Марков, Васил Златаров и Тошо Пейков.
10. Министърът на външните работи Станислав Даскалов следва да отговори на актуален въпрос от народната представителка Елка Константинова и на питане от народния представител Иван Генов.
11. Министърът на финансите Стоян Александров следва да отговори на актуален въпрос от народния представител Гинчо Павлов и на питане от народните представители Маньо Манев и Тодор Тодоров.
12. Министърът на промишлеността Румен Биков следва да отговори на питания от народните представители Ивайло Ловджиев, Васил Златаров и Невен Пенев.
В заседанието на 21 януари 1994 г. няма да може да вземе участие министър Ивайло Знеполски поради годишен отпуск.
Преди да започнем работа по днешната програма, найнапред ще ви докладвам предложенията за промени в нея. Има три предложения за точка първа от дневния ред:
Първото предложение е на Председателския съвет, а именно точка първа да бъде избор на ръководител на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Писмено предложение 87.2 за това и вчера и днес подновено с писмо до председателя, е внесъл народният представител Аспарух Панов, ръководител на делегацията. Председателският съвет единодушно предлага това да бъде точка първа от дневния ред.
Постъпило е също така предложение от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили точка първа от дневния ред да бъде решение за разсекретяване на досиетата, тоест това е за една промяна в дневния ред, предвиждаща придвижването на тази точка - от точка пета да стане всъщност точка първа.
И третото предложение е на народния представител Николай Слатински, който предлага точка първа да бъде второто четене на Закона за Консултативния съвет за национална сигурност, тоест точка трета да стане точка първа.
Заповядайте, господин Савов.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Ние приемаме, че точка първа трябва да бъде изборът на председател на нашата група в Парламентарната асамблея, като искаме точка втора да бъдат досиетата, просто да се улеснят нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Савов.
Най-напред гласуваме предложението на Председателския съвет точка първа да бъде избор на ръководител на Българската парламентарна делегация в Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа. Моля гласувайте.
Гласували 202 народни представители. От тях за 160, против 3, въздържали се 39.
Предложението се приема.
Сега, ако господин Слатински не оттегля предложението си, да го гласуваме и него. 87.3
НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ (СДС): Господин председателю, аз предлагам най-напред да гласуваме предложението на парламентарната група на СДС за досиетата, което аз подкрепям, и ако то се приеме, стане точка първа от дневния ред, аз съм съгласен моето предложение да бъде точка трета от дневния ред, след тези две предложения.
Ако се отхвърли, за точка втора след предложението за избор на наш ръководител на делегацията за Съвета на Европа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, най-напред гласуваме предложението на парламентарната група на Съюза на демократичните сили точка втора от днешния дневен ред да стане проектът за решение във връзка с отмяна на решението на Великото Народно събрание относно злонамерено разгласяване на данни за народни представители. Моля, гласувайте за тази точка.
Гласували 199 народни представители, за - 91, против - 71, въздържали се - 37. Точка пета си остава на своето място.
И сега гласуваме предложението на Николай Слатински точка втора от дневния ред да стане второто четене на Закона за консултативния съвет за национална сигурност. Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 201 народни представители, за - 73, против - 35, въздържали се - 93. Предложението не се приема.
Започваме работа по дневния ред.
Точка първа:
ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА
Моля за вашите предложения.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Парламентарната група на Съюза на демократичните сили предлага председател на остане господин Аспарух Панов. Аз няма да му правя характеристика, безсмислено е, той е добре известен, мисля, че е добре известен и в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Той беше доскоро и още е заместник-председател, сега му изтича мандатът и мисля, че това е една действително подходяща кандидатура, която се надявам, че ще бъде подкрепена от пленарната зала. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСДАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Савов. Госпожа Нора Ананиева, заповядайте за вашето предложение.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин ВТ/ВР 88.1 председателю, уважаеми колеги, ние се отклоняваме от практиката, която беше възприета в събранието в началото на неговия мандат, въпросът за квотите и ръководителя на делегацията да се решава със съгласие и не от пленарната зала, тъй като обичайна практика в демократичните парламенти, в парламентите, в които господства духът на толерантност, взаимно разбиране, смяна при необходимост, е да се посочва ръководител на делегацията от най-голямата парламентарна група.
Това, което е факт в сегашния парламент, при това повече от една година, е, че най-голямата парламентарна група е Парламентарният съюз за социална демокрация. Така че аз с изненада преди Нова година, преди Коледа, в Председателски съвет констатирах съпротивата на парламентарната група на СДС срещу едно нормално, цивилизовано, демократично решение по този въпрос.
Тъй като съгласие не беше постигнато, разрешавам си на базата на обичайната практика в демократичните парламенти да предложа на вашето внимание кандидатурата на господин Филип Боков (шум и възгласи в блока на СДС), доказан професионалист, доказан специалист с блестяща дипломатическа и езикова подготовка, добре познат в средите на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, един от творците на българската Конституция (шум и възгласи: "Е-е-е!" в блока на СДС), един човек, който се ползва с безспорен авторитет и в нашето общество. (Емил Капудалиев, реплика от място: "И синът му!")
Още един път обръщам внимание на колегите, които крещят от дясната страна на залата, че точно този стил, който се опитват да наложат в парламента, не се приема в средите на Съвета на Европа и в западните демокрации. (Шум и реплики в блока на СДС, възгласи) По същия начин беше неприемливо и поведението на господин Аспарух Панов в Парламентарната асамблея. Той една година с нашата добра воля, с нашето разбиране и толерантност продължаваше да ръководи делегацията на нашия парламент за ПАСЕ и мисля, че беше разумно, беше редно той сам да отстъпи на друг свой колега.
Обръщам внимание и на обстоятелството, че при четири депутати повече от нашата парламентарна група, до този момент Съюзът на демократичните сили имаше трима делегати в Съвета на Европа, ние имахме двама. Сега двете бройки се изравняват, 88.2 за да се даде възможност да бъдат представени и останалите две парламентарни групи, което е редно, което е демократично, но мисля, че това, което ни се дължи като на най-голяма парламентарна група, е поне ръководството на парламентарната делегация. Благодаря. (Емил Капудалиев, реплика от място: "И либийската банка...")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Ананиева. Господин Красимир Найденов от името на парламентарната група Нов съюз за демокрация.
КРАСИМИР НАЙДЕНОВ (НСД): Уважаеми колеги, господин председателю, ние сме най-малката парламентарна група, но ще се възползваме от възможността да предложим наш кандидат като ръководител на делегацията в ПАСЕ. Аз смятам, че мнозинството трябва да прецени кой от предложените кандидати, независимо от парламентарната група, която го предлага, е най-подходящ. Ние предлагаме господин Христо Иванов. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Найденов, макар че тук... Да, ясно, сега с жестове се разбраха господин Панов и господин Найденов.
Така. Има три предложения. Гласуваме ги по реда на тяхното постъпване. Най-напред гласуваме предложението за господин Аспарух Панов - досегашния ръководител на нашата делегация. Моля, гласувайте!
Гласували 204 народни представители, за - 100, против - 85, въздържат се - 19. (Ръкопляскания в залата, шум и възгласи) Предложението не се приема.
Господин Стефан Савов, заповядайте, искате думата. 88.3
СТЕФАН САВОВ (СДС): Искам да ви кажа, че ние не можем да гласуваме за господин Христо Иванов, защото господин Христо Иванов е допълнителен член. Просто в Съвета на Европа не се приема доплънителните членове да бъдат. Моля ви се! Ако вие сте направил размяна с госпожа Гюрова, елате и кажете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Савов. Господин Найденов... (Силен шум и реплики в залата)
По процедурен въпрос думата има господин Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Тук не става въпрос дали има повече от половината, а кой от тримата ще получи най-много. (Силен шум и реплики на несъгласие отляво) Друг принцип не може да има. Защото ако и тримата не получат половината плюс един, това значи ли, че няма да има председател?
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа! Тук става въпрос за нещо, което е много ясно: който е бил в Съвета на Европа, е съвсем наясно по въпроса, че не може резервният или допълнителният член да бъде водач на делегацията, защото те отиват много рядко на сесиите.
Аз затова смятам, че ние отново трябва да гласуваме. Ако те не заменят нещо в последния момент, което не ми се вярва, че могат да направят, но ако искат, да го направят. Само че не виждам госпожа Гюрова. Но ние не можем да гласуваме. Мисля, че в това отношение всеки, който е бил в Съвета на Европа, го знае.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ние нямаме правила за това гласуване. Господин Найденов, излезте и уточнете Вашето предложение.
КРАСИМИР НАЙДЕНОВ (НСД): Прав е господин Савов за тази забележка. Аз забравих да допълня това в своето изказване, че днес с решение на парламентарната група са разменени местата на основния и допълнителния представител на групата. Христо Иванов е основният представител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това, което е ясно, е, че могат да се издигат кандитати само от състава на вече определената делегация. Тя е определена, съставът се знае. Извън този състав ние не можем да избираме членове.
Въпросът, който постави Васил Гоцев, може да бъде решен в този смисъл само при положение, че следващият кандидат не НЧ/КП 89/1. успее да събере 50 плюс 1 от гласовете. Тогава очевидно, че ще се постъпи предполагам така, както господин Гоцев предлага. (Протести отляво) Тогава трябва да се направи някаква друга форма на гласуване. Но те могат да бъдат само от този състав. Не могат да се издигат други кандидати за ръководители на делегацията. Те могат да бъдат само от състава на тези шест народни представители, които вече са определени. И ако няма нови кандидатури от тези шест, естествено, как да постъпим: този, който е получил най-много гласове.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Тогава да отидем на балотаж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Балотажът се нарича точно това: който е получил най-много гласове. Това е. Няма други правила и никой не може да ме убеди, че сега ние ще измислим, 240 души, правилата.
В момента трябва да гласуваме...
По процедура ли? Заповядайте, госпожо Велчева.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Господин председател, моля още веднъж да изясните и даже да прочетете имената на тези шест души, сред които се прави изборът. Защото една голяма част в залата така и не е наясно господин Христо Иванов сред тези шест души ли е или не. Ако той не е сред тези шест души, ние трябва да прегласуваме предложението за господин Аспарух Панов, защото то беше проведено при наличие на три кандидатури. И всеки е разчел своя глас с тези три кандидатури. Ако едната кандидатура, на господин Христо Иванов, е невалидна, в смисъл, че той е от резервите към делегацията, гласуването за господин Аспарух Панов трябва да бъде повторено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: В това, което казва госпожа Велчева, има логика и е точно така. (Шум в залата) Моля ви се, нека първо да уточним въпроса с участието на господин Иванов - дали той е сред основните членове на делегацията или сред резервите на делегацията. Питаме досегашния ръководител на делегацията господин Аспарух Панов. (Шум и реплики в залата) Моля ви, той е ръководителят, той трябва да знае кой е член и кой не е член.
АСПАРУХ ПАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съставът на делегацията бе попълнен преди около 89/2. една седмица и с писмо на председателя на Народното събрание беше изпратен в указания срок, 10 дни преди началото на сесията. В този състав господин Христо Иванов е резервен член на делегацията, защото такова беше желанието на тяхната парламентарна група тогава. Така че това са фактите.
Сега парламентарната група Нов съюз за демокрация променя своето решение и сменя реда, не сменя състава, сменя реда. Залата трябва да реши дали може да се направи тази промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Панов. Това, което каза господин Панов, е точно така. Господин Иванов не е присъствал в основния състав на делегацията. Друго становище има ли?
Господин Марков има думата.
ПЕТЪР МАРКОВ (НСД): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Току-що господин Панов ни отне легитимното право да изменяме и да уточняваме нашето решение. Това е наше право, господа! Не може да бъде подложено на никакво съмнение решението на парламентарната група на Новия съюз за демокрация да измени поредността на съответните наши кандидати. Едва ли това може да бъде право на някой друг, освен на нас. Така че ние направихме навреме нашето предложение. То беше направено, преди да се обяви гласуването, за което става дума. В този случай просто не виждам за какво може по-нататък да се говори. В представителството на нашата група е господин Христо Иванов, кандидат за председател на тази парламентарна група. Така че няма никакви основания това да бъде подлагано на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Марков.
Думата по процедурен въпрос има господин Сасов.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Христо Иванов присъства ли тук? В България ли е? Не можем без негова воля... Моля ви се, това е съвсем ясно. Не можем без неговата воля ние да знаем дали той действително може да представлява България. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Мариела Митева вдигаше ръка. Заповядайте! Нека на дамата да дадем предимство. 89/3.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз Ви благодаря, господин председателю! Очевидно празнотите в нашия правилник са една от причините за тази дискусия. Една от препоръките на представителите на Съвета на Европа беше именно в този смисъл: в правилника липсват норми относно начина, по който се избират предствателите на българския парламент в Съвета на Европа. Следователно при подобни действия действат, така да се каже, общите норми на правилника и прилагането на отделни норми по аналогия. 89/4.
В тази връзка си позволявам да ви напомня, първо, че решението може да бъде взето така, както се вземат всички решения на Народното събрание, а именно с мнозинство повече от половината.
На второ място бих искала да кажа, че практиката показва, че всяка парламентарна група сама определя своите кандидати. И ако вие считате, че процедурният спор не е разрешим, няма никакви пречки да изготвите специални правила за избор на делегация на българския парламент за Съвета на Европа, които да приемем, и едва след това да преминем към избиране на председател на тази делегация.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Според това как трябва да постъпим, ще има очевидно вероятно и други разсъждения и други мнения. Това, което е ясно и което заяви и пред мен ръководителят на нашата делегация, е: ние трябва до утре да вземем решение по този въпрос. И найлогичното именно решение е първо да се спази принципът, който прилагаме и при постоянни комисии, и други делегации - пропорционалният принцип, всеки си определя своите представители и никоя друга група не държи за това кой издига другата група. Тоест това е вътрешнопарламентарен въпрос на една група кого тя издига за председател.
Проблемът в първата фаза е само този - издигнатият човек да бъде един от тези, които са в основната делегация. Получихме уверение, че господин Христо Иванов (има решение на парламентарната група) е вече в основната делегация.
В този смисъл има три кандидатури. За първата вече се гласува. Предстои да подложа по реда останалите кандидатури.
Изниква само един-единствен проблем - ако никоя от тези кандидатури не събере 50 плюс 1 процента. (Шум и реплики в залата) Тогава трябва да се направи това, което се нарича "балотаж". Няма друга логика. И така нататък. (Шум и реплики) Или нови предложения, но в рамките на тези шест души. Това е.
Заповядайте, господин Димитров.
Това са най-общите правила. Ако желаете обаче, може да приемем и специални правила. СД/ЛТ 90.1.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! Аз се съгласявам, че не всичко е регулирано с нашия правилник и зависи от нас каква процедура ние да приемем, за да излъчим един ръководител на нашата делегация. Защото и на мен не ми е все едно кой ще представлява България, кой ще представлява Народното събрание на този висок форум.
Аз смятам, че няма нищо по-естествено ние тук, може да се уточним, разбира се, за колко време го избираме този човек, но нищо по-естествено няма от това да му зададем няколко въпроса. (Реакция в блока на ПС на БСП) Аз много бих желал да знам как ще ми отговорят. Защото там има журналисти от европейски медии и те също могат да го попитат.
Аз мога да ви кажа какви въпроси бих задал, но нека хората, които искат да представляват България, засега това е бил господин Панов и предполагам, че никой не е възразявал срещу това... (Шум и реплики в залата)
Щом искате друг, дайте да го видим кой е този човек и да му зададем въпроси, да видим дали е достоен или не. (Шум в залата) Точно така! Ще представлява България пред света, моля ви се! Ако излезе утре нещо, както излиза в някои вестници за някои хора?! (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така. Случаят е ясен. Сега гласуваме предложението за господин Филип Боков. Моля режим на гласуване. Моля гласувайте това предложение.
(Резултатите от гласуването се посрещат с шумна реакция в блока на СДС)
Моля за спокойствие! Гласували 210 народни представители, за 92, против 101, въздържали се 17.
Предложението за господин Боков не се приема.
Процедурно предложение господин Караиванов.
КОСТЯ КАРАИВАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, от името на Парламентарния съюз за социална демокрация искам 15 минути почивка. (Шумна реакция в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Искам да подчертая, господин Караиванов, че ние се намираме в процедура на гласуване и ще дам почивката веднага, след като гласуваме... (Шум и реплики в блока на ПС на БСП) Моля ви се! Иначе се поставя третият канди90.2. дат в неравноправно положение. (Шум и реплики) Това е истината! (Ръкопляскания в блока на СДС, викове: "Браво!")
Моля режим на гласуване. Сега гласуваме за господин Христо Иванов. Моля гласувайте. И веднага след това давам почивката. (Шум и реплики в блока на ПС на БСП)
Гласували 205 народни представители, за 92, против 68, въздържали се 45.
Не се приема и кандидатурата на господин Христо Иванов. (Шумна реакция в блока на СДС, единични ръкопляскания)
Преди да дам почивката, в такива случаи се постъпва по следния начин. Направени бяха вече предложения. Едното беше за балотаж между получилите най-много гласове. (Нора Ананиева, от място: "Няма такава процедура!") Това е предложението. Ние можем да го поставим на гласуване дали така да постъпим.
Другото е: давам почивка и ако имате желание, може да заповядате и на разговори при мен по този въпрос.
Давам 15 минути почивка. (Звъни)
(15 ч. и 57 м.)
90.3.
(След почивката)

16 ч. и 29 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, народните представители и техните карти да заповядат в залата, защото като се гласува трябват не само народни представители, трябват и карти. (Звъни)
Продължаваме заседанието.
След почивката има ли някои други разсъждения?
НОРА АНАНИЕВА (от място): Председателският съвет направихте ли го?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Искам да ви обърна внимание, че съгласно чл. 81, ал. 2 от Конституцията "Всички актове на Народното събрание се приемат с мнозинство повече от
половината от присъстващите народни представители, освен когато Конституцията изисква друго мнозинство". В тоя смисъл ние трябва да стигнем до такава формула да гласуваме, при която за един от кандидатите да гласуват половината плюс един от присъстващите. (Шум и реплики)
Досега резултатите показаха следното. Нито един от кандидатите не събира необходимите гласове. По аналогия с предвиденото в нашия правилник за избиране на заместник-председатели на парламента, тъй като друго правило няма записано, и за председател трябва да се приложи принципът на балотажа.
Тъй като вторият и третият от кандидатите получиха равен брой гласове "за", логично е най-напред между тях да се проведе балотаж (шум и реплики) и който събере повече гласове той отива на балотаж с първия, който вече е събрал тези повече гласове. (Шум и реплики) И един от двамата трябва да събере 50 плюс 1 процента от гласовете. Това е единият вариант.
Другият вариант, който може да се предложи е да се издигнат други кандидатури и да се гласува за тях. Понеже виждам, че ...
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Нови.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Нови кандидатури, да. Понеже виждам, че няма желание за издигане на нови кандидатури аз мога да постъпя само по този - първия начин, по който предложих. МС/НП 91.1 И мисля, че точно той бе предложен и от залата. Затова ...
Господин Найденов, друго процедурно предложение.
КРАСИМИР НАЙДЕНОВ (НСД): Колеги, имам процедурно предложение, тъй като за нас са явни пропуските в правилника и тая материя не е добре уредена, не е съвсем ясна.
Предлагам на останалите парламентарни групи, като се ползваме от правото на нашата парламентарна група за почивка, в рамките на тази почивка да се съберат на Председателски съвет, да пратят свои представители и да обсъдим принципа на ротационното представителство като се започне от най-голямата парламентарна група. Има четри сесии, всяка сесия да бъде председателствана от отделна парламентарна група.
Благодаря ви! (Ръкопляскания от отделни депутати, шум и реплики) Ако разбира се, останалите групи са съгласни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Найденов, ние можем, разбира се, да направим Председателски съвет, обаче можем и още сега, ако парламентарните групи са на различно мнение и го заявят, няма смисъл от Председателски съвет.
КРАСИМИР НАЙДЕНОВ: Естествено, това ще стане ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Тъй като ако не се приема тази идея единодушно, значи няма смисъл от Председателския съвет.
Господин Савов, може би да вземе думата. (Шум и реплики)
Тъй като тази идея се обсъждаше вече веднъж в Председателския съвет и не се прие.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Парламентарната група на Съюза на демократичните сили е против този ротационен принцип, защото просто това противоречи на цялата практика на Съвета на Европа. И хората, които са били в Съвета на Европа, депутати, много добре знаят, че такъв принцип не може да се приложи.
Една година има четри сесии. А как ще бъде това, този ротационен принцип? Още повече, че в края на краищата, както вървят нещата, ние виждаме, че се множат парламентарните групи в нашия парламент и току виж, че много скоро ще дойдат и други групи, които също ще искат този ротационен принцип, за да участват. 91.2
Така че ние сме решително против. Трябва да се избере председател и оттук нататък днес трябва да свършим с този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Савов.
Госпожа Нора Ананиева, заповядайте.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, колеги!
Господин Савов се позова на практиката на Съвета на Европа, но практиката на Съвета на Европа противоречи изцяло ръководството на парламентарните делегации да бъде поверявано на опозицията. Просто няма такъв случай. (Шум и реплики в блока на СДС) И ако трябва да се позовем на парламентарната практика, на практиката на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, СДС трябваше да си оттегли кандидатурата. (Шум и реплики в блока на СДС)
Ние сме готови да обсъждаме принципа за ротация и моля да се уважи искането за извънреден Председателски съвет.
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА СДС: Кажете че управлявате! Нали не бяхте управляващи? (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Председателският съвет сам не може да вземе решение по този въпрос. Ако това се прави като предложение - дали да има ротационен принцип - може да се гласува в пленарната зала. (Шум и реплики) Това е! Тъй като няма никакви правила за този избор, наистина.
Господин Гоцев, по тази процедура.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа, аз преди всичко към господин Боков се обръщам и господин Генов, ако са тук.
Всъщност, технически е невъзможно на ротационния принцип, затова защото председателят и подпредседател на асамблеята и участвува в едно бюро, което заседава непрекъснато през годината. Следователно, не е възможно в някакъв момент да бъде един, пък в следващото заседание на Бюрото да бъде друг. (Шум и реплики)
И аз моля господин Генов, който има опит, защото не виждам господин Боков тук, нека да каже технически възможно ли е това, което се предлага. Просто аз вярвам, че той самият ще 91.3 потвърди, че това е невъзможно. Моля го да дойде. Виждам го, че е тук господин Генов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Генов, ако желаете, но доколкото аз съм запознат това е всъщност една сесия на Съвета на Европа. Тя не се дели на сезони. Тя е едно единно цяло и нямам информация през този период да се сменят и ръководители и прочие, и прочие, освен ако не е имало нови избори и нова ситуация. И това е европейският пример, така в общи линии. Но както и да е. 91.4 ИВАН ГЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, тук господин Гоцев говори за техническа възможност. Госпожа Ананиева обясни, че политически е безпрецедентно представител на опозицията, който постоянно внася инициативи срещу собственото си правителство да ръководи българската делегация в Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа. И аз се учудвам от категоричната подкрепа, която Движението за права и свободи в рамките на чийто мандат е съставено това правителство одобрява кандидатурата на представител на СДС.
Що се касае до това дали може ние да решим въпроса за ротационен принцип, аз смятам, че ние вече толкова неща сме натворили в Съвета на Европа, че може да отидем и на ротация. Никой в Съвета на Европа не говори срещу собствения си президент и срещу собственото си правителство по такъв невероятно безочлив начин, както това беше направено през изтеклата година.
Затова, според мен няма пречка и като изход от създалата се ситуация може да се обсъди въпросът за ротация. Сесията се дели на 4 части годишно. Така че въпрос на добра воля е как ние ще го решим този въпрос в рамките на парламента. (Шум и реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Димитров, заповядайте и Вие.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! Това, което каза госпожа Ананиева и господин Генов е много интересно. Защо? Защото, госпожо Ананиева, господин Генов, ако комунистите бяха управляващи, нас нямаше да ни приемат в Съвета на Европа тогава. Това е аргумент.
Второ, не се натискайте да слагате бивш комунист и настоящ социалист за шеф на делегацията, защото да не отпаднем от Съвета на Европа.
Трето, когато ни приемаха в Съвета на Европа, аз бях в Страсбург и аз зная как господин Боков се криеше по мантинелите. Как нямаше с кого да говори. Недейте цялата наша делегация да изпадне в положението на господин Боков и да се чуди къде да се скрие отзад, че са бивши комунисти. Моля ви се! (Реплики от блока на СДС) СМ/КТ 92.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Свиквам Председателски съвет. Нека да се чуе в Председателския съвет.
Господин Савов има думата като председател на парламентарна група. И господин Лютфи и на Вас ще дам думата. Може цял ден да дискутираме този въпрос.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Като председател и като действително от първите депутати в Съвета на Европа мога едно да кажа, че все пак Съвета на Европа има големи парламентарни групи, а господин Боков въобще не е в нито една група, поради това че въпреки големите старания на БСП, досега те не са били приети в Социалистическия интернационал или при социалистите. Това е също от значение.
Аз мога само да напомня на господин Боков, но го няма. Когато първия път стана въпрос, тогава беше господин Стрезов ръководител и стана въпрос, кой ще отиде в Съвета на Европа, господин Стрезов предложи господин Луканов. Аз си спомням добре в нашата стая горе. Казах - вижте какво, господа, тук в Съвета на Европа няма комунисти и ще направи много лошо впечатление господин Луканов, който е известен като дълго време бил комунист, сега може социалист да е и предложих господин Желев да отиде да поднесе поздравленията. И трябва да кажа, че не друг, а госпожа Ирина Бокова беше първата, която ме подкрепи и след това и господин Стрезов. Моля ви затова, недейте хора, които не са били приети в нито една от тези партийни групи, а това е същият случай с господин Христо Иванов, защото и те не са се ориентирали още къде са. И те не знаят къде са. Защото те са избрани със синята бюлетина. И ако е въпросът има и една такава практика, че се зачитат резултатите от изборите. А при изборите не спечели Българската социалистическа партия и "Ера-3", а спечелихме ние. Така че и това е един довод.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Какво сте спечелили?
СТЕФАН САВОВ: А между другото най-радостно от всичко и се чува това и се слуша в България е, че най-после така открито госпожа Ананиева - председател на Парламентарната група заяви, че БСП е управляваща партия. Ние сме много благодарни на това, защото ние винаги казваме, че сме опозиция. Така е. Но мога да Ви кажа госпожа Ананиева, че никога не сте били в Съвета на Европа въобще и говорите някак си с много голям апломб за 92.2 Съвета на Европа. И господин Лютфи може да Ви каже, че има председатели на групи, които са от малки партии, защото има точно партии като в Белгия, като в Холандия, където въобще никога няма една управляваща партия, а има просто коалиция от партии.
Моля Ви, научете се малко когато говорите, да говорите действително с някакво познание на нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Госпожа Ананиева, заповядайте и след това господин Лютфи.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, аз моля в тази зала, риториката отпреди да кажем 1990 г. да се изостави. Късно е, господин Савов. Късно е. Много сме далече от 1990 г. Това първо.
Второ, искам да ви кажа, че ако издигате такива критерии доста хора нямаше да бъдат в Съвета на Европа. Добре че в Съвета на Европа не дават възможност да правите вие там подбор. Тъй като не зная как ще изглежда Съветът на Европа.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): А на Вас ако Ви бяха дали тази възможност, щяхме да се хванем за главата.
НОРА АНАНИЕВА: Трето, първите преговори официално въведени от Съвета на Европа за приемането на България бяха проведени от господин Луканов и от мен. (Ръкопляскания от блока на СДС)
Четвърто, госпожа Лалюмиер започна разговорите с нас и ние ги водихме в продължение на една година.
Пето, когато госпожа Лалюмиер в една променена обстановка в началото на 1992 г. дойде, тя нас ни попита какво искат тези тълпи долу и на нея ние трябваше да превеждаме написаните на грешен френски език антипрезидентски лозунги на СДС. Тя изрази искрено своята загриженост, затова накъде се развиват част от демократите в България.
Шесто, аз съм била в Съвета на Европа не толкова често, колкото господин Лъчезар Тошев, разбира се. Той пътува по няколко пъти годишно. Но съм била поканена на две конференции. На конференция по развитието на парламентарната демокрация, която се проведе в Страсбург и където аз говорих, тъй като бях включена официално като докладчик и в България на конференцията по равенството на жените. Така че не само имам практически опит, не само познавам структурата, но зная, че там критерии от типа 92.3 на тези, които тук се опита да формулира господин Савов, са неприемливи, унизителни за равнището на европейските демокрации.
Моля да се свика Председателския съвет. (Шум от залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Лютфи, заповядайте. Имате думата.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз съжалявам, че един такъв, разбира се, важен въпрос се правят опити да се политизира. Аз на свой ред ще кажа следното, което е известно не само на нас, политиците и на нашата общественост, но и на цялата европейска общественост. Ако Движението за права и свободи не беше допуснато до избори и нямаше парламентарна група в този парламент във Великото Народно събрание и в това, България нямаше да бъде приета от Съвета на Европа. И с това приключвам. Защото това беше на дело доказано, че в България има политически плурализъм и това е така. Това го признават и колегите отляво, и колегите отдясно. Аз спирам по този въпрос.
Що се касае до избора на председател на нашата делегация, ротационният принцип е по принцип справедлив. Но той невинаги може да се прилага.
Аз мисля, че особено сега в този момент, когато много често се говори за предсрочни, преждевременни избори и ние отидем в Съвета на Европа с непостоянно избран председател на делегацията, още веднъж ще докажем на Съвета на Европа и на цяла Европа, че в България положението е много нестабилно във всяко едно отношение. Защото това ще бъде един индикатор, че българският парламент не може да си избере един председател.
При това положение, колеги, аз съм против това да се свика Председателския съвет. Защо? Ще свикаме Председателския съвет. След това някой от нас трябва да поиска почивка, за да информира своите групи. Там да бъде обсъден въпросът и след това отново да влезнем и отново да гласуваме, дали да бъде ротация или балотаж, когато всичко това сега тук може да го решим.
Затова, уважаеми господин председател, аз предлагам да подложите процедурното предложение, направено за принципа на ротация или ако се отхвърли, да предложите принципа на избиране чрез балотаж. Това е моето становище. 92.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Много предложения, различни мнения.
Давам думата на господин Панов, тъй като е председател все още на делегацията. (Шум от залата) Докато не е избран нов, той е. 92.5
АСПАРУХ ПАНОВ (СДС): За да успокоя колегите отляво... (Шум и реплики от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля за тишина!
АСПАРУХ ПАНОВ: Моля ви, все пак да ме изслушате, защото поне съм бил ръководител на тази делегация. Искам да ви кажа, че делегацията беше конституирана на базата на изборните резултати и просто това ще бъде действително един прецедент да бъде сменен ръководителят на делегацията по време на мандата на едно и също Народно събрание. Защото, и тук не става дума за моята личност, не става дума за моята личност, а става дума за един принцип. За един принцип.
Освен това, тъй като Иван Генов беше първият в тази зала, който си позволи да политизира тази дискусия, която не трябваше да се политизира, съм длъжен да напомня, че действително господата Боков и Генов една година стажуваха в социалистическата група, и не бяха приети за членове на социалистическата група.
Освен това, тъй като тук вече се споменаха много имена, съм длъжен съвсем отговорно да ви кажа, че многократно официално господин Мартинес и госпожа Лалюмиер са заявявали, че най-уважаваната от тях личност това е господин Стефан Савов. И те са го наричали дори личен приятел, защото става дума за имена тук, просто съм длъжен да го кажа.
Освен това, докато господата Боков и Генов стажуваха в социалистическата група и не бяха приети за редовни членове, то аз съм вече заместник-председател на либералната група в Съвета на Европа. И там съм избран, госпожо Клара Маринова, заради личните си качества. (Шум от блока на БСП) Да, точно така, и заради действията си в Съвета на Европа. И тук въпросът обаче не се опира до една личност... (Шум и реплики от блока на БСП) Госпожа Маринова, въпросът не опира до една личност. Затова казвам - ротационният принцип е абсолютно неподходящ, защото ще станем за смях и на кокошките. Това е една сесия, 45-та сесия, в началото на нея се обявява съставът на делегацията и нейният ръководител. Оттук нататъка какво значи на всяко заседание да ходим с един нов председател, това е просто смешно и парадоксално. Така че, аз апелирам, господин председател, изобщо да не поставяте на гласуване това абсурдно предложение. И нека, ДВ/ЛТ 93.1. за да не губим повече време, да поставим въпроса на гласуване с балотажа между втория и третия, между първия и втория. И нека цялата българска общественост да види кой в тази зала желае българските комунисти да ръководят делегацията в Съвета на Европа. Това е. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Панов.
Много ръце се вдигат. Госпожа Миленова, госпожа Миленова като дама да дадем предимство.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (от място): Виждате ли ме като вдигам ръка за процедура?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Виждам, господин Даскалов, виждам.
ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, това което се случва тука, е всеки да казва колко е велик и всичко това сам го е установил. Затова по-добре, ако може вземете в ръце Народното събрание и Вие предложете начина, по който този въпрос да бъде решен днес, т.е. процедурата Вие предложете, защото има хора, които само със шамари падат от постовете си. (Шум и възгласи: "У-у-у!" от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз предложих процедурата и това беше най-разумната процедура, защото многократно е била проверявана и от политически партии, и в различни форми на избор именно процедурата на балотажа. Няма нищо по-справедливо от това. При положение, че няма никаква друга изрично разписана процедура. Принципът на ротацията не е добър принцип. Моля ви се, той ще ни постави, нека да не е в смешно, но в странно положение. Нашата страна не иска да бъде в странно положение, включително и в Съвета на Европа.
В този смисъл един парламент би трябвало да е в състояние да излъчи една личност, след като има претенциите да прави законите на България. Не може парламентът да казва, че прави законите, приема държавния бюджет, а да не може да реши въпроса за един председател на една делегация. Значи, може да го реши. Иска се малко повече политическа воля и това ще стане след малко. 93.2.
Заповядайте, господин Даскалов.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги, аз не искам да навлизам по съществото на спора по отношение на изложените от вас съображения защо ротацията не е един подходящ принцип, аз не ги оспорвам, господин председателю, Вашите, както и на останалите колеги. Но аз считам, че процедурно не може да се постави на гласуване принципът на ротацията, поради простата причина, че единият от участващите в тази ротация, най-малко единият, не е съгласен с този принцип. Щом като единият не е съгласен с ротацията, то този принцип въобще не е допустим и не би могъл да бъде подлаган на гласуване. Ако по принцип колегите в залата са съгласни с ротацията, не самата ротация... А по този въпрос трябва да се постигне консенсус, а по останалите вече подробности на ротацията би могло да се допита до залата. А именно, кой да започне пръв в ротацията, по колко време да трае тази ротация за всеки един от членовете в ротацията и пр., и пр. процедури, но вече на приета ротация.
Щом като единият от евентуалните участници в ротацията не е съгласен, то поставянето на гласуването по принцип просто е невъзможно и аз, като ви моля да се съгласите с тези съображения, ви моля да не поставяте на гласуване въпроса дали или да няма ротация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Даскалов! Заповядайте, госпожа Митева, по процедурен въпрос.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю, аз вземам думата, за да напомня, че съгласно Конституцията Народното събрание взема решение с повече от половината от гласовете на народните представители. В предишния случай нито един от предложените кандидати не събра повече от половината от гласовете на народните представители и следователно решение няма взето. За никакъв балотаж не може да става дума, тъй като дори в Избирателния закон, където се предвижда такъв балотаж, на балотаж отиват кандидатите, които са получили повече от половината гласове, а тук просто нямаме такъв кандидат. Следователно, единственото, което може да се направи и е в съответствие с Конституцията на Република България, това е да има нов избор. 93.3. За никакъв балотаж не може да става дума, той никъде не е предвиден и ако вие вземете решение в нарушение на Конституцията, това означава, че това решение може да бъде атакувано пред Конституционния съд. Заради това аз ви предлагам да преминем към гласуване, да се подложат на гласуване процедурното предложение на господин Найденов и след това да се издигнат кандидатури, ако те съберат повече от половината гласове, тогава ще имаме избран председател. Ако те не съберат повече от половината гласове, тогава отново няма да имаме избран председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Госпожа Митева, в глава първа на нашия правилник - Конституиране на Народното събрание, в ал. 3 и 4 е въведен един принцип на избор, който ние трябва да приложим. Просто защото това е единственото, което сме разписали по този въпрос в нашия правилник. И тук важи правилото за аналогията, иначе наистина трябва да отидем към това първо да приемем едни процедурни правила, а не така да ги правиме ад хок в момента. И като приемем процедурните правила, те станат едно решение на Народното събрание, да започнем да ги прилагаме. Но ние сме приели такива правила и след като те важат за председателя и заместник-председателите, не виждам логика, по която няма да важат за ръководител на една делегация, където също се спазва принципът за пропорционалност и т.н. И там се казва следното: "Всеки народен представител и парламентарна група могат да издигат кандидатури". И след това - "За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове".
Аз това, което ви казах в началото, е всъщност интерпретация на правилника. И трябва да постъпиме точно така - найнапред да гласуваме кой да бъде втори - между втория и третия, между господин Иванов и господин Боков, да изберем един втори. След това ще гласуваме още веднъж и с две гласувания приключваме въпроса.
След което, ако след това парламентарните групи имат някаква воля, някакво желание на друг етап, при друга процедура, да въвеждат принцип на ротацията, това може да стане и след 93.4. това. Във всички случаи обаче ние трябва да изберем председател на делегацията. А дали ще въведем принцип на ротация сега или след това, няма никакво значение. Председателят пак трябва да бъде избран с половината плюс един. Той не може да бъде договорен в Председателския съвет, понеже сме избрали принцип на ротацията, дайте сега да говорим да бъде този, а не онзи. И въпросът "откъде да започнем?" пак трябва да се реши от залата, практически с избор на председател.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Миналия път защо не го решихме така?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ето защо това е найразумното и ви моля да приложим точно това, което ви казах.
Моля режим на гласуване, за да гласуваме балотаж между господата Христо Иванов и Филип Боков, получили еднакъв брой гласове при първото гласуване.
РЕПЛИКА ОТ МЯСТО: Нямате право на процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това не е процедурно предложение, тъй като няма такова нещо в правилника, господин Найденов. Никъде в нашия правилник не се предвижда ротационен принцип за изборни длъжности. Няма такова нещо. И според мен дори трябва да стане с предложение за промяна на правилника. Това е истината. И ние можем да въведем този ротационен принцип, но първо трябва да си изберем председателя на делегацията. 93.5. Сега гласуваме за господин Филип Боков.
Господин Виденов, заповядайте да внесете една логика в ситуацията.
ЖАН ВИДЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Надявам се, че ще внеса логика, но се опасявам, че ще е различна от Вашата. По никой начин не може да се приложи правилника по аналогия. В този текст изрично е казано, че става дума за избор на председател и зам.председателя на Народното събрание. Аз ще припомня, че отделни процедурни правила сме приемали за избор на подуправители примерно на Българска народна банка, съвсем други процедурни правила сме приемали за избор на Надзорен съвет по приватизацията, съвсем други процедурни правила за избор на квотата на Народното събрание във Висшия съдебен съвет и т.н., и т.н. По този въпрос ни е необходима процедура. Едно процедурно предложение формулира господин Красимир Найденов. Други процедурни предложения засега няма. Освен ако Вашето не е процедурно предложение, но то също трябва да бъде прогласувано на равни основания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Виденов, процедурното предложение на господин Найденов не се отнася до председателя на делегацията. То се отнася до принципа, при който парламентарните групи ще поемат председателството. Но кой в събота да бъде председател на делегацията, то не решава този проблем.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): То след това се решава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Но тогава това нещо ще се направи както си му е редът - с едно предложение, внесено за решение на Народното събрание, а не така ад хок. Днес сме решили - веднага въвеждаме ротационния принцип. Това нещо може да стане и другата седмица, когато вече председателят е избран, и въвеждайки ротационния принцип, веднага се разбира, че той щом като е избран сега, мандатът му важи три месеца, пет месеца - след това следва някой друг. В това решение ще се определи и редът, по който да следват групите: дали редът ще бъде по азбучен ред, дали редът ще бъде по най-голямата група така, както е гласувал народът през 1991 г., или най-голямата група - както е сега в този момент в Народното събрание. Има много неща, които трябва да се предвидят в едно такова решение. Защото едно е да кажеш ротационния принцип - друго е да го опишеш самия принцип. ББ/ВР 94.1
Мисля, че съм ясен. И най-логичното е да постъпим така: ние сега да си изберем по тази процедура, която вече имаме, председателя на делегацията, а утре може и в Председателски съвет, и във всичко да обсъждаме самия принцип.
Господин Найденов, нали сте съгласен с тези разсъждения?
КРАСИМИР НАЙДЕНОВ (НСД): Колеги, аз повтарям, настоявам нашето предложение, не го оттеглям. Оспорвам правото на председателя еднолично да взема такива решения вместо парламента. Има четири заседания, спокойно може нашата делегация да бъде ръководена от представители на различни парламентарни групи и в предложението, което направих, изказах това да стане по реда на размера на парламентарните групи. Това е. Най-ощетени сме ние на практика, тъй като ще бъдем последни. Както казват някои, може да няма и парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Влизаме отново в много сложни процедурни разсъждения. Естествено, господин Найденов, като правите предложение, веднага след това ще завалят други предложения по други принципи - азбучен, неазбучен и т.н.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Той направи предложение по какъв принцип да стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Днес това не може да се подложи на гласуване. Това засяга неща, които са свързани с правилника и това не може председателят еднолично да реши - че предложението на господин Найденов не е предложение практически срещу правилника на Народното събрание. Не мога аз да поема тази отговорност - да тълкувам правилника. Аз мога само да го прилагам. И правилникът е дал една процедура, която ви я предлагам по аналогия да стане. Това е. Други предложения няма.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Да се оформи отделна процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Госпожа Митева, кажете по процедурата.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Ще ви кажа по процедурата. Вашето предложение - позоваване на избора на председател на Народното събрание, не може да се приложи точно, тъй като там се предвижда във всички случаи тайно гласуване. А при компютърното гласуване имаме и гласове "въздържали се". Така 94.2 че ако Вие искате да прилагате по аналогия балотаж, трябва да имаме тайно гласуване. Ако обаче Вие приемете принципа, който предложи господин Красимир Найденов, ще видите, че дори няма нужда да се избира председател от парламента. След като имаме принцип на ротация на представители на парламентарни групи, тогава всяка парламентарна група тогава, когато е нейният ред, посочва кой да бъде председател и приключваме с това. Така би било най-добре за всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Вярно е това, което казвате, че в чл. 4 се предвижда изборът да бъде с тайно гласуване. Ние трябва да изберем днес председател на нашата парламентарна група в Съвета на Европа, най-късно утре. И мисля, че найнапред трябва да подложа на гласуване предложението на председателя това да стане, като се извърши на пранципа на балотажа с явно гласуване.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): По реда на постъпването!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, гласувайте това предложение. Първо гласуваме гласуването да стане на принципа на балотаж.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Първо трябва да гласуваме принципа на ротация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ротацията е вече една промяна, която изобщо не е фиксирана в нашия правилник и т.н. Тя въвежда съвсем различни принципи, които не са описани. И сега първо ще гласуваме да приемем принципа така, както той е записан по аналогия в чл. 4, ал. 4. След това ще гласуваме дали гласуването да стане явно или тайно и накрая ще пристъпим към самото гласуване.
Значи: "За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от гласовете. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове".
Това практически е принципът на балотажът. Той е заложен в нашия правилник. И затова най-напред гласуваме да приложим този принцип, заложен в нашия правилник.
Моля, гласувайте за това!
Резултатът: от общо гласували 200 народни представители 100 са гласували за, 91 - против, 9 се въздържат. 94.3
Предложението не се приема.
Господин Павлов, имате думата.
ЛЮБОМИР ПАВЛОВ (СДС): От името на парламентарната група на СДС оспорвам гласуването и искам то да се повтори.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Заради какво?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Павлов, уточнете на какво основание искате това.
ЛЮБОМИР ПАВЛОВ (СДС): На основание, че не се изчакаха трите минути. Резултатът беше обявен след около 55 секунди.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Не е вярно. Това не е първо гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ще повторим гласуването, тъй като наистина сме близко до желания резултат.
Моля, режим на гласуване! Гласуваме и сега давам три минути и наистина да влязат всички народни представители.
Това беше първо гласуване след почивката, която дадохме. В този смисъл наистина е прав господин Павлов.
Сега гласуваме същото предложение. Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 211 народни представители 107 са гласували за, 96 - против, 8 се въздържат.
Госпожа Гюрова гласува без карта, но каза своя вот.
Принципът на балотажът се приема.
Има ли предложения за явно или тайно гласуване? Има.
Госпожа Митева, заповядайте. Само от името на парламентарна група! 94.4 МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): От името на нашата парламентарна група предлагам гласуването да бъде извършено тайно. Още повече, че такава е процедурата, към която ни препратихте. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ако има друга парламентарна група против?
Заповядайте.
СТЕФАН САВОВ (СДС): От името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили предлагаме гласуването да бъде явно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря Ви.
Гласуваме предложението, направено от госпожа Митева за тайно гласуване.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение.
Който е за тайното - гласува зелено, който е против тайното - гласува червено.
Госпожа Митева от Парламентарната група на БСП, заповядайте при председателя.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 213 народни представители, за тайното гласуване 96, против 113.
Госпожа Гюрова гласува против.
Въздържали се 4 народни представители.
Не се приема тайното гласуване. Остава да гласуваме явно.
Сега гласуваме... Балотажът за второто място между събралите равен брой гласове при първото гласуване Филип Боков и господин Христо Иванов.
Приехме принципа на балотажа, залегнал в съответната алинея на правилника.
За кандидат за новия балотаж за ръководител на делегацията ще бъде избран този, който получи най-много гласове, получи мнозинство.
Господин Премянов предлага да започнем цялата процедура отначало. (Шум на неодобрение от СДС) Това не може да стане, тъй като ние сме вече извършили дори по-голямата част от работата - издигнати са кандидатури, гласувани са кандидатури, подредени ВЙ/КТ 95.1 са по определен начин. Остава да извършим само две гласувания и аз не мога да разбера защо не искаме да ги извършим тези гласувания. И мисля, че сме много близо до реалното провеждане на избора.
Предлагаме да гласуваме така - тъй като двамата кандидати имат равен брой гласове, тези, които са за господин Христо Иванов гласуват със зелено, тези, които са за господин Боков гласуват с червено. (Оживление в залата) Това е!
Или може да предложим, както в началото гласувахме поотделно.
Гласуваме най-напред за господин Филип Боков.
Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте! Гласуваме за господин Филип Боков да бъде кандидат за ръководител на делегацията при балотажа.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 194 народни представители, за 89, против 88, въздържали се 17.
За нас е важен резултатът "за".
Моля, режим на гласуване. Гласуваме за народния представител Христо Иванов да бъде кандидат за балотажа за избор на ръководител на делегацията.
Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 197 народни представители, за 94, против 83, въздържали се 20.
Господин Христо Иванов получава 94 гласа.
Сега ще се проведе балотаж между господин Аспарух Панов, получил 100 гласа при гласуването и господин Христо Иванов, получил 94 гласа. Решението трябва да се вземе с мнозинство от присъствуващите.
Моля, режим на гласуване. Най-напред гласуваме за господин Аспарух Панов, получил най-много гласове при процедурата на гласуването.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме за това ръководител на българската делегация в Съвета на Европа да бъде господин Аспарух Панов. Моля, гласувайте!
Тъй като гласуването е много решително, да изчакаме малко повече. Знаете случаят с този полски депутат, който пушил 95.2 в коридора - и падна правителството!... За да не се случи сега така, нека да изчакаме. Защото, виждате, гласовете непрестанно нарастват...
Госпожа Гюрова, Вие получихте ли карта вече? Добре.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 211 народни представители, за 104, против 97, въздържали се 10 народни представители.
Кандидатурата не събира необходимото мнозинство.
Сега моля за внимание! Гласуваме и за това ръководител на делегацията в Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа да бъде народният представител Христо Иванов. Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 210 народни представители, за 100 народни представители, против 99 народни представители, въздържали се 11 народни представители.
По този начин избор не се произвежда.
Липсата на резултат обаче също е резултат! (Оживление в залата) Затова сега давам 20 минути почивка и каня ръководителите на парламентарните групи на кафе при председателя на Народното събрание. (Звъни)
(17 ч. и 40 м.)
95.3
(След почивката)

18 ч. и 30 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля уважаемите колеги да заемат местата си в заседателната зала. Продължаваме заседанието. Господа квестори, поканете уважаемите господа народни представители да влязат в залата. (Звъни) Продължаваме заседанието.
Следващата точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА АКЦИЗИТЕ.
Има предложение в залата да присъстват заместник-министърът на финансите Бисер Славков и финансовият експерт Георги Пирков. (Възражения в залата) Това е, което председателят ми възложи да правя. Няма друго предложение. Моля, режим на гласуване. Гласува се в пленарната залата да присъстват за участие в дебатите на закона заместник-министърът на финансите Бисер Славков и господин Георги Пирков. Моля, режим на гласуване. Моля гласувайте, колеги.
Моля, побързайте с гласуването. Гласува се да влязат в залата за участие в дебатите по закона господата Бисер Славков и Георги Пирков.
Моля, господа квесторите да поканят народните представители. Може би в кулоарите не се чува, но се гласува предложение. Моля, побързайте с гласуването.
Не е режим на регистрация, а се гласува в залата да присъстват господата Бисер Славков и Георги Пирков. (Шум и реплики в блока на СДС)
Не разбирам защо не се гласува! Това не е проверка на кворум, просто за да присъстват в залата. (Реплика от блока на СДС: "Няма кворум!")
Много ви моля, не става дума за кворум. Днес има регистрирани присъстващи, това означава, че трябва да се провери колко са били присъстващите и дали числото на гласувалите е повече от половината от тях.
МИЛЕН СТОЯНОВ (встрани от микрофоните): Това е равностойно на проверка на кворум. Липсват 121 човека в залата. ВТ/ЛТ 96.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: А, не, не е проверка на кворума.
Гласували са 117 народни представители, за са 117, против няма, въздържали се няма.
Не мога в момента да обявя резултата, тъй като не зная колко са били регистрираните днес, но след малко ще ми кажат резултата.
Моля господин Венцеслав Димитров да заповяда да докладва законопроекта. (Шум и реплики в блока на СДС: "Няма кворум!")
Това не е проверка на кворума. Това е гласуване в залата да присъстват двама господа, които не са народни представители.
Моля, господин Димитров, да докладвате законопроекта.
Преди това, вчера прекъснахме до гласуване. Господин Кръстьо Трендафилов, ми каза господин Кадир, е искал думата по процедурен въпрос. Това е непосредствено след гласуването.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Мисля, че трябва да има представители на Министерството на финансите, когато гласуваме този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Министърът може да заповяда. За другите двама господа трябва да ми подадат колко са били регистрирани в началото на заседанието.
Моля, господин Трендафилов, Вашето предложение.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, вчера се гласува точка 5 от тарифата, като не се прие предложението, което се направи. Това е, според мен, несериозно, тъй като в закона вече сме гласували, че се отменя сега действащият закон. При това положение най-масовото производство на ракии, бренди, местно уиски и т.н. остават без акциз.
В момента, по сега действащия закон, акцизът е 70 на сто. Предложението, което вчера се направи, е да стане 40 на сто, заедно с данък добавена стойност 18 на сто или има едно съществено намаление. И въпреки това не се прие. И аз на това основание предлагам, тъй като според мен е несериозно да остане без акциз производството и реализацията на този продукт, моля да се прегласува точка 5 от тарифата. 96.2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Трендафилов. Уважава се Вашето възражение, прегласува се точка 5 от тарифата за акцизите. Моля, режим на гласуване. Гласува се точка 5 от тарифата за акцизите. (Шум и реплики в залата)
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (встрани от микрофоните): Процедурно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Процедурно? Заповядайте, господин Христов. 96.3.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаема госпожо председател преди гласуването, от името на парламентарната група искам проверка на кворума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважено е искането за прегласуване, ще се прегласува. Но преди непосредствено гласуване има право да се поиска проверка на кворума.
Моля, режим на регистрация, проверка на кворума в заседателната зала. Моля, в кабинета на председателя има заседание, да съобщите, че има проверка на кворума. Има режим на регистрация. Моля, побързайте, уважаеми колеги. Всеки има карта и съответно ръка, с която се регистрира. (Шум и реплики отляво) Моля, не с мене диалога, а с колегите, които считате, че са тук.
РЕПЛИКА ОТ БСП: Нека да стане с преброяване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Или трябва преброяване, или трябва с карти. Не може двете неща едновременно.
Продължаваме заседанието. Има кворум.
Моля, уведомете народните представители да влязат в пленарната зала, може би не се чува в кулоарите.
Става дума за прегласуване на точка 5. Моля, режим на гласуване... Спрете гласуването.
Кажете, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ние днес обсъждахме фискални въпроси в комисия и се разбрахме господин Бисер Славков, като заместник-министър на финансите, да обясни на народните представители разликата между предишния акциз и сегашния. Защото това, което беше казано, е само част от истината. Нека представител на Министерството на финансите да обясни точната разлика между единия акциз и другия акциз и влиянието върху цената. Мисля, че ние дължим обяснение на колегите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се господата Бисер Славков и Георги Пирков да присъстват...
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Нали гласувахме?
ПРПЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, уточнихме кворума, на негова основа ще броим присъстващите.
Моля, режим на гласуване. Гласува се господата Бисер Славков и Георги Пирков да присъстват на дебатите в пленарНЧ/КП 97/1. ната зала.
Гласували общо 126 народни представители. От тях 121 за, 5 против, няма въздържали се.
Господата Бисер Славков и Георги Пирков моля да влязат в пленарната зала.
Господин Мухтанов, по процедурен въпрос ли? Заповядайте!
ТОШО МУХТАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Докато чакаме колегите от Министерството на финансите, искам да се обърна към Председателството: тъй като тази срамна за мен процедура по проваляне на заседанието от страна на депутатите от СДС се повтаря многократно, системно и методично, и безочливо, винаги, когато се проверява кворумът, накрая да се обявява по микрофоните от коя парламентарна група по колко души присъстват. В момента на проверка на кворума от СДС имаше 17 души в залата, а се регистрираха само 5 с цел да бъде провалено заседанието. Навън имаше поне още 10 или 15 души. Нека да знае българският народ... (Реплики от СДС) Заповядайте след мен на микрофона. Нека да знае българският народ кой, защо и как проваля заседанията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Мухтанов, ако трябва да сме коректни и преброим и Вашата група, ще има несъответствие между присъстващи и карти. Познаваме си добре навиците, моля да не ги повтаряме и на микрофона.
Господин Славков ще бъде тук след малко. Аз ви моля да изчакаме господин Славков да дойде в залата. Господин Димитров обясни, че е необходимо неговото мнение и неговото обяснение. Той е тук, всеки момент ще дойде в залата.
Моля, режим на гласуване. Прегласува се точка 5 от Тарифата за акцизите. Прегласува се, допуснато е прегласуване. Гласуваме точка 5.
Господин Димитров, въпреки че е малко нарушение, в режим на гласуване сме, но моля Ви, прочетете текста.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Текстът е следният:
"5. спиртни напитки, включително маркови ракии и виново бренди - 40 лв. за 1 литър."
Тук възражение предизвиква само дали определението "спиртни напитки" включва всички онези, които не са включени в точки 1, 2, 3, 4 и 6. 97/2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, но сме на прегласуване. Нека всеки с вота си реши.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Всеки с вота си да реши, но всеки разбира ли за какво става дума?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Прегласува се точка 5.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ако искате да ви дам обяснение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, чакайте в процедура на прегласуване сме.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Понеже министърът го няма, за да даде обяснение, но аз имам таблицата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитров, нека да приключи гласуването и ще имате думата.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Да, но това интересува хората, които гласуват - как ще се увеличи цената, защото един господин ме попита как ще се увеличи цената.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Извинявайте, но между двете гласувания достатъчно дълго време мина и мисля, че всеки е наясно. Ако има отрицателни вотове, ще се обяснят. Ако има допълнения към текста (тук ми подсказва господин Кадир, че е станало дума вчера), ще се допълнят.
Гласували общо 180 народни представители. От тях 127 за, 43 против, 10 въздържали се.
Предложението се приема.
Господин Димитров, имате думата, обяснете на народните представители.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Няма какво да обяснявам вече, те го утвърдиха. Аз и да обяснявам, вече кел файда.
Следващата точка е точка 6:
"6. уиски, ром, арак и коняци - 160 лв. за 1 литър."
Искам да ви кажа нещо от дискусията в комисията. От комисията се изрази мнение, че коняците, само най-скъпите и най-специалните, би трябвало да влязат в тази категория, защото наистина акцизът е доста голям. Освен това моето предложение беше ром и арак да отпаднат от тази група и да минат в предходната, където е 40 лв. за 1 литър, защото ром се прави и тук, а аракът не е кой знае колко качествен. Аз имам една бутилка в моя хладилник в комисията, който иска да опита, мога да му 97/3. дам. Не е чак толкова висококачествена напитка и толкова високотърсена, че да има човек, който да плати 160 лв. акциз.
РЕПЛИКИ ОТ БСП: Стига бе!
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Какво стига? Защо чумосвате сега? Нали искате да ви обясня дискусията? Какво искаш, госпожо?
Аз ви правя формално предложение в тази точка 6 да остане само уиски и коняк . Ром и арак да отпадне, обикновените коняци да отпаднат, като се предполага, че ще минат по другата алинея. Ето това е предложението. И предлагам да се гласува.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (от място): Тук няма "обикновени", тук пише "луксозни".
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Къде пише луксозни? Пак ви чета текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитров, моят текст започва с "луксозни високоалкохолни напитки, включително уиски, ром, арак и коняк".
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Добре, но като кажете коняк, разбира се всички видове коняк. На някого може да му текне всички видове коняк да ги слага под тази точка. После, ром и арак - какви луксозни напитки са те? Извинете, но български ром се прави от спирт. Той не се прави от тръстика. 97/4.
Аз предлагам затова да отпаднат думите "ром", "арак" и "коняк", в скоби да се пише " ОР". Специалният коняк, хубавият конят - обложете го, но нормалният коняк - не.
Знаете ли, аз не знам дали в България се продава, имаше едно време един коняк "екстра". Ами то беше есенция плюс спирт!
Който иска думата, да я взима. Това са моите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитров, Вашето предложение е да отпаднат думите "ром", "арак"...
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: "Ром", "арак", а след "коняк" да се сложи в скоба " ОР" - специалният коняк. Това е моето предложение. Който иска, да прави предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата за реплика има господин Руслан Семерджиев.
РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ (независим): Руслан Семерджиев.
Уважаеми колеги, господин Димитров бих искал да внесе малко разяснение по неговото предложение, защото ми направи впечатление, че той направи такова изказване: хубавият коняк да бъде скъп, а пък лошият да бъде евтин. Което означава, че в България отново ще има такива, които трябва да пият само хубав коняк, а другите да го гледат само през витрините.
И тъй като аз съм привърженик на това, че всеки един българин трябва да има възможност да си купи хубаво питие, нека в тия барове, където ходят борци и хора от Държавна сигурност, да им е скъпо, но в обикновените магазини и по улицата да има и качествени питиета, които и другите, не само депутатите, да могат да си ги купят и да ги консумират.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Какво предлагаш?
РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ: В този смисъл не приемам Вашето предложение и аз бих предложил акцизът да бъде намален на 80 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Реплика на изказването на господин Димитров? Господин Милен Стоянов има думата за реплика.
МИЛЕН СТОЯНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, колеги! Почваме да работим като че ли само на ангро и само с някакви основни понятия - "уиски", "коняк", "арак" и не знам какво си. Всички вие знаете великолепно, че има цяла гама от всяко едно от тия наименования, които са коренно различни помежду си. Може СД/ЛТ 98.1. ли някой да сравни едно шотландско уиски с един германски полуфабрикат, който е наводнил София и който се продава на половин цена сега, в момента?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): На една трета!
МИЛЕН СТОЯНОВ: Да, да не говорим даже и една трета.
Аз правя формално предложение точка 6 да отпадне. Няма луксозни питиета. Има питиета по вкус. (Единични ръкопляскания в блока на СДС, възгласи: "Браво!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Личат си изтънчените вкусове.
Трета реплика? - Няма. Никой не иска думата за трета реплика.
Господин Димитров, имате правото на отговор на направените реплики.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Най-напред по отношение на това, което каза господин Семерджиев. Ами аз, господин Семерджиев, точно това Ви предложих - да отпаднат... (Неразбираеми реплики от залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за спокойствие! Другаде може да доказвате кой е по-ценител и на какъв вид напитки, но нека тук да разгледаме акциза.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Аз ви предложих обикновените коняци да се облагат по 40 лв. на литър, а само най-специалните по 160 лв. Който има пари, никому не пречи да си купи и по-хубав. Но някои хора предпочитат и по-евтин. Вие искате всичките да отидат с 80 лв. Вярно е, че има някакво усредняване, но пък лишавате обикновеният коняк да се вземе с 40 лв. акциз и го пращате с 80. (Реплики от залата)
Той има предложение 80 лв. Естествено, това е предложение, макар че беше направено под формата на реплика. Аз съм си направил предложение. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитър Михайлов има думата.
ИВАН КОСТОВ (от място): Да декларира какво пие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има предложение на господин Костов всеки да декларира какво пие, за да разберем какво защитава. 98.2.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги депутати! Аз искам най-напред да обърна внимание върху докладчика, че трябва да докладва това, което е официалното предложение на вносителя, и различни други предложения, ако има такива.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Моите предложения аз ги докладвах също.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Вие ще докладвате Вашите предложения, ако сте ги направили предварително писмено, защото сме на второ четене на закона. Ако Вие наистина сте ги направили, разбрах, че някои от тези сте направили, аз Ви моля да ги докладвате кратко, защото става дума за една тарифа, която е обсъждана, която е съгласувана с много ведомства, както беше съобщено и вчера, и не бива сега да се дава възможност за нови предложения, които затрудняват нашата работа, тъй като по правилника, уважаема госпожо председател, това не е допустимо.
Аз смятам, че текстът на точка 6 е съвсем ясен. Става дума за луксозни високоалкохолни напитки, в които се включват уиски, ром, арак и коняк. С други думи не се прави диференциация относно качеството на отделните видове уиски, а такива има има уиски и от 8 долара, има и от 18, и от 80 долара уиски има. Но според мен има един единен критерий. И аз моля господин Славков да ни обясни тук ние трябва ли сега да преминаваме към някаква диференциация.
Всичко това казвам, уважаема госпожо председател, за да улесня дискусията и за да бъде ясно, че не бива сега да се правят нови предложения, освен ако вече са направени писмено. Освен ако са направени писмено!
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Михайлов.
Реплика ли? Господин Костов има думата за реплика.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Репликата е само за това, че така както е записана и както му се вижда на проф. Михайлов добре точка 6, тя не е добре записана, защото напитка "Коняк" няма в стандарта, има "Бренди". Конякът е специален вид бренди, произ98.3. веждан във Франция. И не е убедително да се пише "Коняк". На бутилките пише "Бренди". Така че нека бъде записано "Бренди".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Втора реплика ще направи господин Венцеслав Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаеми господин проф. Михайлов! Аз бих желал да се обърна и към другите, които може би имат своите съображения, когато казват, че не са направени предложения на второ четене.
Вижте, тези, които са в нашата комисия, знаят от колко време се занимаваме с този закон. Първо четене, господин Михайлов, мина някъде преди шест-седем месеца. Второ четене - ето (показва документа) сега го правим. Тази тарифа беше предложена вчера и беше раздадена на хората. И вчера веднага започнахме дискусията по нея. Не се правят коренно нови предложения, а се правят предложения за поправки.
Затова нека да бъдем толерантни към хората, които сигурно биха направили предложения на второ четене, ако биха имали достатъчно време да се запознаят с тази тарифа.
Но наистина, аз казах и вчера по време на дискусията и преди: аз съм против това да дискутираме един закон на парче и да подаваме материали в течение на дискусията. Законът с тарифата трябва да е готов, хората да са го прочели и да направят своите предложения.
Аз правя моите предложения въз основа на дискусията, която беше направена в нашата комисия, и мога да ви кажа кой какво е говорил и да направя предложенията и на колегите. Така че нека да бъдем толерантни и за такива допълнителни предложения, които се правят в момента, да ги дискутираме, пък гласуването ще покаже кой как разсъждава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Господин Бисер Славков има думата. Заповядайте, господин Славков. 98.4. ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Уважаема госпожа председател, уважаеми дами и господа народни представители!
При изготвянето на тези позиции, което беше направено съвместно със Съюза на винопроизводителите бяха класифицирани две позиции. Едното беше "винено бренди", в което влиза "Плиска" и "Преслав", а втората позиция беше "бренди", в която влиза "Слънчев бряг". Това е съобразено с изискванията по Закона за виното и съответните изисквания за градуси, дестилати и начини на подготовка.
Предвид на тези изисквания трябва да има наистина позиция - "винено бренди" и отделно "бренди".
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА СДС: Точно така. "Бренди".
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: "Бренди", именно. По този начин е направена и класификацията в позиция 6, където е предложено вече тази ставка, стойност 60 лв. на литър.
Искам и още нещо да спомена, че по отношение на средните цени, които са дадени, в тази позиция има едно чувствително намаление на акциза спрямо адвалорната ставка, която действаше.
Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря!
Иска ли още някой думата? (Шум и реплики)
Аз моля господин Димитров да докладва направените предложения според правилника и да се поставят на гласуване.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Предложение за пълно отпадане на т. 6. Господин Милен Стоянов - да отпадне.
Предложение за частично отпадане. Това е предложението, което направих аз - "Ром" и "Арак" да отпаднат.
Предложение за промяна на господин Семерджиев 160 да се замени с 80 лева. Така ли е, господин Семерджиев?
Това са предложенията и моето предложение след "коняк" (да се запишат думите . О.Р., да се знае, че става дума за луксозен коняк. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Димитров.
Гласува се първо предложението на господин Милен Стоян т. 6 да отпадне.
Моля, режим на гласуване.
Гласува се т. 6 да отпадне. Който е за гласува зелено, МС/ЙА 99.1 който е против - червено.
Гласували са 181 народни представители, от тях за са 65, против - 108, 8 се въздържат.
Отклонява се предложението.
Второто, господин димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следващото предложение е "Ром" и "Арак" да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се това предложение.
Гласували са 169 народни представители, за са 103, против - 16, 50 се въздържат.
Приема се предложението, отпадат "Ром" и "Арак".
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следващото предложение е на господин Семерджиев, вместо 160 - 80 лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: А за коняка, господин Димитров?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ами, аз не знам, допълнението сега ли трябва да бъде?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, да, сега.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Тогава, за коняка допълнение (. О.Р.), на латиница изписани след "Коняк".
Доколкото разбрах от обясненията на Бисер Славков точно затова се отнася, защото това е истински коняк. Другото той го обясни като "бренди", "обикновено бренди", пък оня коняк, дето ние го пиехме като "екстра", той е сигурно към спиртните напитки. Така че това е само едно уточнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, без обяснение кое как, колко е вкусно и съответно какви качества има.
Моля, режим на гласуване. Гласува се допълнението, предложено от господин Венцеслав Димитров. (Шум и реплики) Не, не, после ще е 80.
Сега се уточнява качеството на коняка, по който ще се налага акциз по т. 6. (Шум и реплики)
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 165 народни представители, за са 142, 17 са против, 6 се въздържат.
Приема се допълнението.
Следващото предложение е на господин Руслан Семерджиев 99.2 акцизът вместо 160 лв. за литър да бъде 80 лева. Така ли е, господин Димитров?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Точно така е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Бисер Славков иска думата. Заповядайте!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Уважаема госпожа председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Това предложение всъщност отива, или по-скоро отвежда към пълен разрив при ставката на облагане, която в момента имаме и това, което се предлага.
Аз споменах, че при сегашната ставка на литър от 160 лв. в определени позиции марки от тази група се получава едно чувствително намаление. Например в рамките на отделните видове уиски, това намаление е от 150 лева. Ако се сложи наистина една ставка от 80 лв., то излиза, че всички високоалкохолни напитки реално няма да бъдат облагани на една трета от това, което в момента е като ставка. Мисля, че разривът е пълен и едва ли това може да бъде основание. И ... Моля?
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Логиката на таблицата се нарушава.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Не, това е естествено. Аз просто искам да дам в цифрово изражение накъде се отива при една такава ставка, ако се гласува.
Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Семерджиев, давам Ви думата, но не като реплика към заместник-министъра, понеже Вие сте вносител на предложението. Поддържате ли го?
РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ: Колеги, извинявам се, че втори път взимам думата, но понеже господин Славков с правото си на представител на министерството дава някакви данни, аз бих искал да го помоля за малко разяснение.
Първо, по сега действащата уредба, колко струва една бутилка уиски, и аз твърдя, че тя не е такава, каквато се продава в страната. Знаете всички, изнесени бяха данни в пресата, че през цялата, миналата, година уискито се внасяше от фондации и от кооперации и по тази причина неговата цена е от порядъка на 300 лв., както е в магазините. Ако се начислят всичките акцизи, 99.3 то тогава една бутилка уиски ще струва около 1000 лева.
ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (от място): Да струва!
РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ: Добре, бързате, казвате "да струва", но аз искам да ви дам един такъв пример, че в повечето страни в Европа акциза за един литър уиски е от порядъка на 2 долара, дори по-малко от два долара. И именно затова казах и предложих 80 лева. В момента, горе-долу се очаква, нали, среден курс на долара през годината около 40 лева.
И още едно съображение искам да ви изкажа и бих помолил господин Славков, аз не искам да изострям спора, да предположи какво количество уиски ще се продава в България и няма ли да изпаднем в условията на 1000 лв., както казва госпожа Миленова. Аз нямам нищо против, имате сигурно основание, но по какъв начин ще спрете този безконтролен внос на черния пазар на уискито и колко примерно акциз е прибрало Министерство на финансите за 1993 г. от внос на уиски? Какво количество се внася през годината и какво ще прибере през 1994 година?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Миленова има думата за реплика.
ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (от място): Не е за реплика, а за изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ако не е реплика ще трябва да дам думата на господин Бисер Славков.
Заповядайте, госпожо Миленова. 99.4
ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Моето мнение е следното. Има неща, които могат да ги пият всички, а други така или иначе ги пият хора, които имат много пари. При това положение аз пия каквото ме почерпят. Мен има кой да ме черпи. Ти трябва да имаш пари. (Шум в залата)
При това положение е смешно да се говори, че ние трябва да не повишаваме уискито, защото, разбирате ли, че щяла да стане много висока цената. То не е за всеки. То дори и за депутати не е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Семерджиев, нещо има ли да кажете? Господин Бисер Славков иска думата. Заповядайте, господин Славков.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз искам да споделя само няколко данни, които показват сравнението преди осреднени цени за уиски. Средно цената на която сме изчислявали е 100 лв. при внос на уиски. При сегашния акциз, който действа той е 70 на сто. При правилото под 100 ние имаме реално в момента акциз от 231 лв. или средна цена 330 лв. При предложената сега ставка от 160 лв. вече, ние отиваме към един акциз, който ще бъде в рамките на 159 лв. или обща цена 258 лв. средно. Това означава 72 лв. намаление на бутилка.
Ако се направи още едно намаление, което е 50 на сто,
фрапираща е разликата, и аз мисля, че резултатът ще се деформира.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Всичко е ясно. Моля режим на гласуване. Гласува се предложението на господин Семерджиев, акцизът да бъде 80 лв. за литър по т. 6.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 169 народни представители, за са 38, против 106, 25 се въздържат. Отклонява се предложението. Гласува се текстът на т. 6.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Както следва: "Луксозни и високоалкохолни напитки, включително уиски и коняк " " 160 лв. за един литър. СМ/НП 100.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля режим на гласуване. Гласува се т. 6.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 154 народни представители. От тях за са 112, против 25, 17 се въздържат. Приема се този текст на второ четене.
Моля, господин Димитров, следващия текст.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Точка 7 касае облагането с акциз на тютюневите изделия. Състои се от пет точки.
"7.1. Цигари от местно производство по лиценз, цигари от местно производство 120 мм и цигари от внос - 1000 лв. за 1000 къса.
7.2. Цигари от местно производство с филтър, без тези по т. 7.1. - 300 лв. за 1000 къса.
7.3. Цигари от местно производство без филтър 100 лв. за 1000 къса.
7.4. Пури и пурети - 400 лв. за 100 броя.
7.5. Тютюн за цигари, лула, дъвчене и смъркане - 1000 лв. за 1 кг.
СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли предложения?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Мога да ви кажа, в нашата комисия бяха изказани възражения. Между другото вчера такова възражение изказа господин Атанас Папаризов, съжалявам, че щго няма тук, за да го потвърди. Изказа възражение, че в един Закон за акцизите не може да се прави диференциация на това дали една стока е от местно производство или от внос. За целта има външнотърговски режим, мита и така нататък с акцизите. Дискриминация спрямо местното производство или вноса не би трябвало да се прави.
Вярно е, че тук биха могли да се направят възражения, че има и местно производство и внос и се третират по един и същи начин. Но лично моето мнение и на други хора е, че би трябвало да се потърси и друга формулировка и експлицидно в Закона за акцизите да не се употребяват думите "местно производство" или "внос". Това са възраженията.
Иначе за уведомление на колегите ще кажа, че цигарите вносни примерно от най-висока стойност, за качество не говоря при тях, защото не разбирам - "Марлборо" или "Ротманс" стават 100.2 някъде 55 - 60 лв. Ако същите цигари се правят по лиценз в нашата страна, ще струват около 45 лв. Обикновените цигари с филтър, които пуши господин Георги Николов "Средец" ще станат около 15 лв.
Попитахме какви са тези български цигари 120 мм, никой не можа да ни покаже такива цигари. Аз се съмнявам, че такива в България има.
Това предложение е съгласувано с членовете на комисията и с Министерство на финансите и единственото ми възражение от този характер е да не би след като станахме членове на ГАТТ, след като бяхме асоциирани към Европа да бъдем подложени на критика, затова защото в наш закон сме сложили ескплицидно различни тарифи върху местно производство или внос, или поне употребявани такива термини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря господин Димитров.
Има думата господин Шотлеков. Заповядайте.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз първо не пуша цигари, така че нямам интерес да пледирам за това как да бъде редактиран законът. Само че на мен като юрист също ми направи впечатление този израз "цигара внос". И аз задавам следния казус. Ние искаме да насърчаваме производството в България или искаме да насърчаваме изкупуване на българския тютюн, изнасянето му зад граница и внасянето му като цигари. Защото, ако примерно "Филип Морис" дойде в България и изкупи българския тютюн по една минимална цена, без да го преработва в българските фабрики, утре българските фабрики ще ги закрие. Ще изнесе цигарите за производство в чужбина, ще ги внесе и тогава тези цигари струват, както каза господин Димитров, 160 лв.
И аз питам, ние какво стимулираме - българско производство или стимулираме напълването на хазната по някакъв си измислен начин. Затова, аз предлагам този въпрос да бъде отложен, да бъде изяснен юридически дали е допустим изразът "цигари от внос" в един данъчен закон, и то основен данъчен закон, дали този термин е легален и до този момент е прилаган някъде в данъчното законодателство или само в тарифите за митата. И ако не е прилаган то няма място тук. Ние не можем да установяваме някаква нова практика и то практика, която може да злепостави българския интерес. 100.3 Затова аз предлагам ние да отложим гласуването по този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Други мнения Няма други становища.
Първо се гласува предложението на господин Шотлеков, да се отложи гласуването по тази точка.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 164 народни представители, от тях за 110, против 22, 32 се въздържат.
Приема се предложението. Този текст ще се гласува на следващо заседание. Точка седма.
Моля изпишете на таблото резултата от гласуването. Дадоха знак няколко колеги, че искат да видят как се гласува.
Точка седма се отлага.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Точка осма. Кафе - всички видове и чай - 30 %.
Тук проблемът е дали това нещо като кажем чай се разбира само естествен чай, който се прави в Цейлон и така нататък. Защото другото е настойка от билки. Някой да не го разбира чай. Кафе и естествен чай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: А изкуствен чай има ли? Може ли да се приеме това уточняване "естествен чай".
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Може, както има естествено кафе, така и има изкуствен чай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Конакчиев има думата. 100.4 ДОНЧО КОНАКЧИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, дами и господа! Преди да гласуваме тази точка искам да споделя с вас резултатите от едно социологическо проучване, с което се запознах преди време. Деветдесет и две на сто от българите, които закусват - закусват с кафе или чай. И погледнете, след алкохола, цигарите, преди автомобилите, парфюмите и еротиката ние искаме да чукнем закуската на българина. Аз с внимание ще изслушам господин Славков дали ако свалим от това перо чай, ще пострада бюджетът, тъй като нямам разчети, но дълбоко се съмнявам, че това е сериозен приход на бюджета.
Моето предложение за поправка в текста е да не подкрепим "кафе - всички видове и чай" или поне "чай" да отпадне.
А между другото, възможност чаят да бъде делен на естествен и изкуствен не съществува. Той или е чай, може да е качествен или не, или не е чай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Конакчиев, моля само да уточните: само "чай" да отпадне или предлагате цялата точка първа да отпадне и ако тя не... Моля Ви, да уточните.
ДОНЧО КОНАКЧИЕВ: Моето предложение е в зависимост от информацията, ако господин Бисер Славков е в състояние да я даде сега, дали това е сериозно перо в бюджета. Ако това не е сериозен приход, да отпадне цялата точка. А ако не, поне да отпадне чаят и да остане само кафе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Бисер Славков има думата. Заповядайте, господин Славков!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз бих предложил да бъде: чай без билков, тъй като това ще осигури наистина онази част от чая, която се произвежда у нас чрез кооперациите. А иначе що се отнася до практиката, то наистина този вносен чай навсякъде се облага.
Така че това го предлагам като един добър изход, при който ще бъде: "чай без билков".
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други мнения? ББ/КТ 101.1
Господин Конакчиев, какво сега поддържате от Вашето предложение - Ви моля да уточните.
ДОНЧО КОНАКЧИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз исках да чуя дали това дава сериозен приход на бюджета. Мисля, че не е потребно това уточнение. Билковият чай не е чай. Той е билкова напитка. Тук или фигурира чаят, който е известен под две имена. Аз моля да не се приеме несериозно, но в Южен Китай е известен като "Ти", в Северен Китай - като "Ча".
Така че чай е чай. Така че ако остане, това ще бъде чай без забележки.
Тогава правя и уточнявам предложението си да отпадне "чай" изобщо, да остане само "кафе".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Юруков има думата.
У нас всичко е чай. Ние просто не ползуваме други езици.
Господин Юруков, имате думата.
ЕМИЛ ЮРУКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Сега, след като дойдохме до този спор кой е билков, кой е плодов чай, примерно шипковият чай не е билков, а е плодов чай, така че виждате колко се затрудняваме при тази терминология. Затова предлагам да отпадне изобщо чаят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Само чаят? А кафето?
Господин Милен Стоянов има думата.
МИЛЕН СТОЯНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, колеги! Господин Конакчиев каза една 100-процентова истина. Това е, че 92 на сто от българския народ закусва с чай или кафе. Е, вие ще бръкнете в гърлото му, гласувайки тези 30 на сто, които за бюджета представляват една съвършено нищожна сума.
Предлагам точката да отпадне изцяло.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитров, моля да систематизирате предложенията преди да се поставят на гласуване.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ако запазят малко тишина!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, че ми помагате господин Димитров, за установяване на ред в залата.
, 101.2
Господин Филипов вдига ръка. Може би има някакво уточнение.
Моля, господин Димитров, да дадете възможност на господин Филипов да направи предложение.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз предлагам да не се поддаваме на ненужен популизъм и емоции. Тези акцизи, които досега са съществували и съществуват, в никакъв случай да не ги намаляваме. Това са приходи в бюджета, които знаем, че отиват за много неща. И напомням, е една много сериозна цифра, че около 67 на сто от хората в България зависят в една или друга степен от бюджета. Искам да напомня, че първото предложение на министерството е било 40 на сто акциз върху кафе и чай. Предложението сега е да бъде 30 на сто. Това е практика, която съществува от години наред в страната. Едва ли е необходимо от емоционални чувства, че всеки от нас пие сутрин чай и кафе, да премахваме този приход от бюджета.
Затова предлагам да остане така, както е текстът, а се разбира ясно, че става дума за чай, който в България не се произвежда, а се внася. А нашите други плодови напитки и билкови чайове, те носят името "чай", а е друг вид напитка.
Да приемем текста така, както го предлага Бюджетната комисия и вносителят и да привършим с този популизъм.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Господин Димитров, моля да докладвате предложенията.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Между другото, дължа да отбележа, че сега "кафе и вносен чай" - под тази рубрика се облагат с 40 на сто акцизи.
Предложенията. Най-напред за цялостно отпадане - на господин Милен Стоянов. Това е първото.
Второ предложение: за отпадане само на чая - на господин Дончо Конакчиев.
И предложението на господин Бисер Славков мисля, че беше да се загради в скоби след "чай" "без билков" като допълнение. 101.3
И другото, естествено, е оригиналното. Но мисля, че тук беше постигнато горе-долу съгласие, че като се каже "чай", се разбира наистина чай. В сегашната тарифа между другото фигурираше с думите "вносен чай". Чай в България не знам дали се произвежда.
Затова аз ви предлагам да започнем с предложението на господин Милен Стоянов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Професор Стоилов иска да изясни с числа.
Заповядайте, професор Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В ръцете ми е една таблица, която позволява да се види как се отразява този акциз. Даже и когато работехме с предложения от министерството акциз - ставка 40 на сто, се получава намаляване на данъчната тежест с 0,9, т.е. с един процент. Министерството прие нашето предложение да намали от 40 на 30, следователно облекчението по линията на данъчната ставка е още по-голямо.
И аз ви моля да приемем това, което в комисията беше съгласувано, не срещаше възражения и да не се опитваме, извинете, тук да заработваме дивиденти.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Нека да гласуваме първото предложение - на господин Милен Стоянов, т.8 да отпадне.
Резултатът: от общо гласували 155 народни представители, 33 са гласували за, 83 са против, 39 се въздържат.
Отклонява се това предложение.
Второто предложение, господин Димитров е?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Второто предложение е на господин Конакчиев - само "чай" да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване и моля за внимание. Гласуват се само думите "и чай" да отпаднат - предложението е на господин Конакчиев.
Резултатът: от общо гласували 157 народни представители, 34 са гласували за, 78 против, 45 се въздържат.
Отклонява се това предложение. 101.4
Господин Димитров, имаше още едно предложение.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Предполагам, че сега ще трябва да гласуваме текстът: "Кафе - всички видове и чай - 30 на сто".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Нали беше - да се допълни чай и...
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ако господин Бисер Славков не настоява да сложим "билков чай", защото се разбира. Така че, съгласен е с този текст веднага да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре.
Моля, режим на гласуване. Гласува се текстът.
Какво има, господин Николов?
Господин Николов, по текста ли нещо? Заповядайте!
ВАСИЛ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз се извинявам, че забавям законодателния процес, не искам да си наложа мнението, но считам, че не е излишно да допълним. Защото всички знаем какво е чай, но чаят като стока всички знаете, че се внася и жасминов чай, и други чайове - лечебни.
Така че, когато стане дума за облагане, ще има спор. Това е моето мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Тоест, Вие поддържате в скоби да се пише "без билков".
Господин Николов, заповядайте.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Свищовски избирателен район, ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги! Явно ние трябва да ограничим възможността така, както ние по български си го знаем, че е чай, да не би да бъде облаган. Ето защо, обединявайки предложението на господин Юруков, правейки бележка да стане в скоби "без билков и плодов". И от дюли, както казва, от семките, господин Димитров, или от билки. Да се запише "без билков и плодов".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението след "чай" в скоби да бъде записано "без билков и плодов".
Не на мен казвайте, това е предложение.
Например шипките какво са? Плод - не са билка. Билка, и плод - може би! 101.5
Гласуваме "без билков и плодов", после ще ги разделим. Ще остане само "без билков". Гласува се сега в скобата да бъде "билков и плодов". Ако не се приеме, ще бъде гласувано "без билков" в скоба.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата!
Резултатът: от общо гласували 137 народни представители, 82 са гласували за, 23 против, 32 се въздържат.
Приема се.
Значи след скобите ще се чете "без билков и плодов". 101.6 И сега се гласува основният текст на т. 8 с допълнението.
Моля, режим на гласуване.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (от място): Искам думата. Това го няма никъде. Ще ни се смеят за този плодов чай...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Райчевски, гласува се. Гласува се!
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаема госпожо председател, и въпреки това, ако е необходимо, моля да го прегласувате. Това - плодов чай - ще ни се смеят поколенията... Няма такова нещо: "плодов чай"!? (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Интересно как по другите напитки - толкоз много специалисти, а по чайовете - няма!
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Достатъчно ясно е да остане: "без билковия".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Гласуваме т. 8. Ако трябва да се прецизира - след това моля за предложения.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 150 народни представители, за - 123, 15 против, 12 се въздържат.
Приема се текстът на второ четене.
Аз моля господата Димитров и Николов - все още има текстове за гласуване. Наистина, вижте дали има такава категория плодов чай, за която господин Райчевски каза. Все още има време за гласуване, ако се наложи - да се уточни.
Господин Куртев, имате думата по процедурен въпрос.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги.
Гледам, че остана малко време, а следващите текстове - за тях има доста предложения и се страхувам, че ако започнем сега следващия член да гласуваме, няма да можем да свършим работа. Утре ще трябва да възобновяваме спомените си, т.е. другата седмица, по това, което сме дебатирали, затуй предлагам да спрем приемането на второ четене на закона, на тарифата, дотук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли против това мнение?
Вярвам, че времето е малко и аз имам няколко съобщения да прочета.
В такъв случай - спираме дотук разискванията. ВЙ/ВР 102.1
Утре заседанието е от 9 часа. И започва с изслушване на министър Виктор Михайлов. Съответно, отговори на актуални въпроси и питания, промени в състава и ръководствата на постоянни комисии, проект за решение за създаване на временна комисия по проблемите на семейството.
Съобщенията са следните:
Комисията за младежта, спорта и туризма ще заседава четвъртък от 9 ч. в кабинет 521 на "Дондуков" 2.
Комисията по вероизповеданията ще заседава четвъртък от 9 ч. в зала 206 на "Дондуков" 2 при дневен ред: проектобюджет за 1994 г. и Закон за изповеданията.
Комисията по вероизповеданията ще има и второ заседание във вторник, 25 януари, от 14 ч. в зала 206 на "Дондуков" 2. Дневен ред: проектобюджет за 1994 г.
Комисията за приходи, разходи и имущества на партиите ще заседава сряда, 26 януари, от 9 ч. в зала "Запад" с дневен ред: точка - разни, и точка втора - финансиране на политическите партии в Европа.
Комисията по земеделието ще заседава четвъртък, 27 януари, от 10 ч. в зала 507 на "Дондуков" 2. Ще се обсъжда становището на комисията по бюджета за тази година на отрасъл селско стопанство.
И Комисията по правата на човека ще заседава на 26 януари от 10 ч. в зала 510 на "Дондуков" 2 при следния дневен ред: законопроект за защита при безработица и за насърчаване на заетостта, внесен от Министерския съвет.
Поради изчерпване на времето, но не и на дневния ред закривам днешното заседание.
Лека вечер, колеги! (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 50 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Александър Йорданов) ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Снежана Ботушарова) СЕКРЕТАРИ:(Трифон Митев) (Илхан Мустафа)