Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-02-03

Председателствували: председателят Александър Йорданов и заместник-председателите Йордан Школагерски и Снежана Ботушарова
Секретари: Илиян Илиев, Руслан Сербезов
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (звъни): Има необходимия кворум. Откривам днешното заседание на Народното събрание. Изясни се, че председателят е възпрепятстван да дойде, затова ние с господин Кадир започваме направо.
Уважаеми колеги, по приетата програма и изменена вчера, днес са постъпили две нови предложения, докладвам ги, за изменение на същата.
А, ето, остава едно предложение. Едното се оттегля. Днешният ден тръгна добре. Двете предложения за изменение на дневния ред се оттеглят. Затова продължаваме заседанието оттам, откъдето е прекратено снощи.
Съюзът на демократичните сили има седем минути, БСП - тридесет и осем, а другите парламентарни групи - по четиридесет минути за обсъждане на първо четене на законопроекта за изменение на Закона за финансовото осигуряване на есенните и пролетните селскостопански работи за стопанската 1993-1994 г.
Господин Кадир със справка от стенограмата е дал думата на господин Невен Пенев. Заповядайте, има думата народният представител Невен Пенев.
НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители, аз ще бъда много кратък и много ясен.
Предложените изменения в Закона за финансово осигуряване на есенните и пролетните селскостопански работи за стопанската ВТ/ВР 39.1 1993-1994 г. са изключително малки по обем, но основно изменят същността и смисъла на закона.
Аз съм изключително възмутен от лицемерието, с което представителите на лявата страна на тази зала прикриваха основната, а именно политическата същност на този закон зад пропагандни фрази, че са загрижени за съдбата на българското земеделие и на българското селско стопанство. Тъй като представителите на лявата страна, на бившата комунистическа партия, не намериха воля и благородство у себе си да изяснят същността и политическата цел на закона, то тогава ще се опитам това да направя аз.
Основната задача на така предложените изменения в закона е да се кредитират така наречените "орсови кооперации". (Шум и реплики в залата)
Какви са причините обаче толкова много да се бърза с кредитиране на орсовите кооперации? Причините са няколко и те са следните:
Първата е, че по-голямата част от тези комунистически псевдокооперации са пред фалит.
Втората е, че те са непроизводителни и не могат да се конкурират с частния земеделски стопанин. (Шум и реплики в залата)
Третата е, че доходите в тези орсови кооперации се разпределят преди всичко между бившата и настояща ТКЗС-номенклатура.
И четвъртата, изключително основна причина, е, че голяма част от хората, влезли под натиск и със заблуда в тези кооперации, вече ги напускат и си искат земята в реални граници.
Какво се цели всъщност с поправките на закона?
Първата цел, това е да се закрепят финансово "орсовките" поне за известно време.
Втората цел, това е да се укрепи имиджът на ТКЗС-номенклатурата по селата, тъй като, дами и господа, всички знаем, че идват избори.
Третата цел е да се инжектират финансово комунистическите кооперации и преди всичко техните ръководства.
В края на краищата аз искам да кажа какъв ще бъде резултатът, ако тези поправки на законопроекта бъдат приети тук, от тази зала. 39.2 Очевидно, че тези кредити няма да бъдат погасени и ще се превърнат в лоши кредити. Рано или късно, може би в Закона за държавния бюджет за следващата година ще се приеме те да бъдат преоформени в държавен дълг и съответно погасени за сметка на държавния бюджет, респективно на българските данъкоплатци. Така че кредитите ще потънат в бездънната паст на комунистическите кооперации и това ще бъде за сметка на данъкоплатците, без абсолютно никакъв положителен ефект върху земеделската продукция. Това е целта, това е задачата на предложените поправки към законопроекта. Ето защо аз апелирам всички народни представители в тази зала да гласуват против предложените изменения на закона. Благодаря. (Бурни ръкопляскания в блока на СДС и възгласи: "Браво!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Пенев. Вие изразходвахте три минути. Други оратори не виждам.
Вие желаете думата, заповядайте, имате четири минути.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Няма да използвам и тях, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Аз съм длъжен да Ви кажа, господин Тодоров.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ: Благодаря Ви.
Аз приветствам изказването на говорилия току-що преди мен господин Пенев, който много точно и много сбито очерта целта на поправките в закона.
Бих искал да допълня само с две думи неговото изказване. Целта на закона е много ясна. Тя е чисто политическа. Няма никакъв резон в аргументите, че това са поправки, които биха допринесли за по-добрата производителност на труда в селското стопанство и не биха допринесли за по-голямо производство в тази сфера. И съвсем ясно става това, ако погледнем как стоят нещата в България във финансовата сфера. Това е, с което искам да допълня изказването на моя колега.
Много е простичко. Финансовата сфера, банките се държат почти изключително от комунистите. Много е лесно, когато отидеш в банката, да ти дадат или да не ти дадат кредит, независимо от това дали има закон за финансиране на сеитбата или няма такъв. (Шум и реплики в залата) 39.3
Вчера, говорейки, господин Йовчо Русев, ако се не лъжа, доста точно очерта невъзможността от законова гледна точка на банките в момента да кредитират каквито и да е кооперации, ако те нямат дялови вноски земя.
Сега аз бих искал да ви попитам, господа, защото вие знаете точно нещата, имате данни, знаете ги много по-добре от мен, колко такива кооперации досега вече са кредитирани, вече са получили кредит от банките. Това, което искате да направите вие сега, е да узаконите това, което вече е направено незаконно. Те вече са получили кредити без да имат право на такива. Нещо повече, аз искам да повторя като подчертая и наблегна още веднъж над това основното, което се съдържаше в изказването на моя колега, основата цел на тези добавки е да се инжектират за известно време, поне за година, поне докато минат още едни парламентарни избори, тези икономически образувания на село, а именно минитекезесетата, да ги наречем така, новите псевдокооперации, за да осигурят те един добър изборен резултат на БСП. Защото тези именно икономически образувания са които могат да дадат на село един добър политически резултат за червената бюлетина. Това е съвсем простично и съвсем ясно.
Но трябва да ви кажа, че много по-добре от нас дори, които се занимаваме с този закон, го разбират хората, които живеят на село, защото те го чувстват на гърба си. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Заповядайте. Три минути. 39.4
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин предсеател! Имам процедура от името на парламентарната група. Процедурата се състои в следното.
ЙОВЧО РУСЕВ (от място): Искам думата за реплика.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Репликата ще си я направите след това.
Аз предлагам да се отложат дебатите докато не дойде министърът на финансите, за да го питаме има ли пари или не. Вчера беше тук, обаче никой не се сети да го покани. Аз го поканих. Може би имаше много изказвания, не можа човекът да вземе думата, да каже има ли пари или няма. Може ли този законопроект да го гласуваме или не. Пробива ли се бюджетът или не. Защо възобновяваме дебата без да има представители на правителството? Даже аз ви предложих да дойде и министър-председателят, да дойде и управителят на БНБанка. Мисля, че дебатът не може да продължава по този начин. Вие сте парламентарно мнозинство, вие правите бюджет. Утре ще вкарате Закона за бюджета. Какво стига! Не е ли така? Тези пари не падат от небето. Тези пари народът трябва да ги плаща-
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви.
Аз, извинете, наруших процедурата. Действително наруших процедурата.
Реплика ли желаете, имате думата за реплика, заповядайте!
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз просто моля изказалият се депутат господин Тодоров да се коригира. Във вчерашното мое изказване аз не съм се позовавал на този въпрос, който той цитира.
Но аз имам следната реплика към него. Господа, не става дума за комунистически и некомунистически кооперации. Почти във всяко село има по две, по три кооперации. Една значителна и понякога ... (Реплики от блока на СДС, които не се разбират) Вижте, говорим за реалните производители, тези, които още, в резултат на други причини, не са получили окончателно документа за собствеността върху земята. Тези хора, които все още не са реални собственици, те ще произвеждат през 1994 г. На тях трябва да се даде възможност ...
ЕМИЛ ЮРУКОВ (от място): Нали говорите, че 60 на сто от земята е върната!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля ви, много ви моля, ББ/НП 40.1 нека да има тишина в залата.
ЙОВЧО РУСЕВ: Всякакви политически игри са възможни. Те всички са ставали на гърба на българския селянин. И това, което се разиграва сега в тази зала, отново е на гърба на българския селянин. Но не само на него. Ако вие не подкрепите предоставянето на кредити на тези производители, всички, които отидат в магазините в градовете, да знаят, че за причината за ръстка на цените през 1994 г. ще търсят отговорност от вас. И единствено от вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Русев, времето Ви изтича.
ЙОВЧО РУСЕВ: И това ще бъде достатъчно ясно още през есента на тази година. Ако поемете тази отговорност, не гласувайте за този кредит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Времето Ви изтече.
ЙОВЧО РУСЕВ: Добре.
А що се отнася до твърдението, че трябвало да се искат допълнително пари, няколко пъти беше обяснено, че в рамките на това, което е предвидено в бюджета за 1994 г., в рамките на този бюджет ще става и ползването на кредити от кооперациите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Заповядайте.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Съсипахте селското стопанство, пък сега парите не стигали, комунисти! (Шум и реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Димитров, всичко това разбирам, но Вие се разхождате, ръководството на Вашата парламентарна група седи и участвува в заседанието, както всички. Недейте. Много Ви моля, седнете си на мястото.
ТОШО МУХТАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Нашият народ има една поговорка. Тя е: "Никой не е по-голям от хляба!"
Два дни в българския парламент, политизирайки този въпрос, се опитват различни хора да се направят по-големи от него. Това не е възможно.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Комунистите нямат право да говорят за това! 40.2
ТОШО МУХТАНОВ: Не бързайте, господин Димитров.
Правят се спекулации и внушения дали има пари или няма пари в бюджета. Ако ние сега не намерим пари да подпомогнем тези, които искат да произведат хляба на България за 1994 г., ние тройно повече пари ще трябва да търсим или други след нас, за да внесем зърно за хляба на България след това. Вие смесвате връщането на земята с обработването на земята. Дори да приемем вашата теза, че трябва да бъдат дадени пари само на частните стопани и на тези кооперации, които са изградени на базата на реални собственици на земя, те не могат да изкарат хляба на България. България разполага с техника, която така или иначе е приспособена за колективно обработване на земята. (Шум и възгласи от блока на СДС) Да, 3500 трактора, Т-150 има основна тяга в България. Те не могат да работят на малък участък. Това ще бъде изживяно.
Никой не е против връщането на собствеността, но това не може да стане за един ден. Аз не виждам защо трябва да правим спекулации и внушения сега и да спекулираме с това, че земята трябва да бъде обработена. Тук вероятно нямаме никакви различия. Но ако ние подходим по този начин, че само тези, които са получили земята и ....
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Времето Ви, господин Мухтанов, изтече.
ТОШО МУХТАНОВ: ... и кооперациите, ние няма да осигурим хляба на българския народ за 1994 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Трета реплика?
Господин Тодоров заповядайте за дуплика.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Уважаеми колеги! Аз съм общовзето удовлетворен от направените реплики и особено от една реплика, която не прозвуча тук от трибуната, а моят колега и съгражданин Стойчо Шапатов направи от мястото, докато говорех. А тя беше, когато казах, че финансовата сфера в България е в ръцете на комунистите, той каза: "Защото сте некадърници!", с което призна, че наистина е така. (Ръкопляскания в блока на СДС)
Наистина комумистите дават парите от банките.
Господин Йовчо Русев, на Вашето възражение искам да кажа следното. Вие казвате "Парите се дават за всички, има кооперации на комунисти, има кооперации и на други". Вярно е, има всякакви 40.3 кооперации, но пари получават само кооперациите на комунистите. Аз това подчертавам още веднъж и това казах отдеве пределно ясно. Затова, защото те именно трябва да получат финансовата инжекция, за да се получи желания икономически, оттам и политически резултат. Тъй като по естествен начин желаният икономически резултат не може да се получи. Просто ТКЗС-номенклатурата не може да организира една кооперация на същото ниво, на каквото е една действителна кооперация или на нивото, на което е един частник или едно сдружение от частни производители. Това е простата истина.
Те трябва да бъдат инжектирани изкуствено. Както беше преди в определени сектори на социалистическата икономика. За да може тя да бъде конкурентноспособна, трябва да получава пари, които не са заработени от самата нея. Трябва да се вкарват изкуствено отвън. Така, да речем, бяха поддържани в миналото братски режими в Третия свят, за да могат да бъдат конкурентноспособни. Вашите кооперации в момента са нещо като братските режими от Третия свят.
На господин Йовчо Русев бих искал да кажа и още нещо. Когато говори за повишението на цените, аз бих искал да кажа от тази трибуна, защото надявам се, че ни слушат доста хора. Нека те си спомнят какви бяха изкупните цени и цените на продуктите по време на правителството на господин Филип Димитров и какви бяха през изминалата 1993 г., и какво се очаква да имаме през настъпилата вече 1994 г. Фактите говорят много по-красноречиво от всички вас, господа комунисти,ако ще цялата ви парламентарна група да заговори в един глас от тази трибуна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Половин минута имате още.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ: Сега и още една спекулация от страна на господин Тошо Мухтанов: че тук два дена вече се правели спекулации - има ли пари бюджетът, няма ли пари бюджетът. Нашата парламентарна група никога не е говорила по такъв начин, нито един от представителите: дайте да не даваме пари за кооперациите, защото, видите ли, ще се продъни бюджетът. Бюджетът е на вашето правителство, бюджетът е на вашето парламентарно мнозинство. Ние имаме за задача като опозиция да се грижим за нуждите на нашите избиратели. Вие имате за задача като управляващо мнозинство да се грижите 40.4 за нуждите на властта, тоест, за това да се скърпи бюджетът. Това не е наша задача. Това са елементарни политически правила. Просто, говорейки по този начин, вие изявявате вашето политическо невежество.
Затова, моля ви, бъдете по-въздържани. Просто в съвременна България, в съвременната българска политика вече на хората им е писнало да слушат чак такива демагогски речи. Бъдете по-естествени и по-реални, по-близко до нуждите.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви и аз. Една минута пресрочихте.
Процедура ли желаете?
Обратно предложение на направеното на господин ... Това може.
Слушам Ви, заповядайте! 40.5
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): За протокола Георги Николов - Силистренски избирателен район. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Доволен съм, че господин Венцеслав Димитров е тук. Аз си позволявам да изкажа обратното становище на неговото предложение, което той направи като процедура да се преустанови разглеждането на законопроекта без министъра на финансите и отново повдигайки въпроса, както и вчера той повдигна въпроса да се прецизират нещата по отношение обезпечеността на средствата за бюджета.
Уважаеми колеги, нека да спрем да оцветяваме този проблем и този спор за аграрната реформа. Много ви моля, пределно ясно е на всички, че ние разполагаме с проектозакон за бюджета.
Господин Венцеслав Димитров знае, тъй като упорито разглеждат вече в неговата комисия показателите по отношение разходната част на бюджета. На стр. 2 точка 1, точка 4, точка 8. Други разходи - е записан следният текст: "По закона за финансовото осигуряване на есенните и пролетните селскостопански работи за стопанската 1993-94 г." (Шум в залата) Един милиард и петстотин, Вие затова го поставихте.
Второ, Вие поставихте вчера въпроса какви са средствата, използвани досега?
Господин Димитров, досега са използвани милион и 700 хил. лв. от субектите по чл. 1 на приетия закон. Затова считам, че Вашите аргументи са неоснователни, да поставяте въпроса процедурно за прекъсване на разглеждането на внесения законопроект. Моля Ви се, Вие добре боравите с цифрите като финансист. Така че това не е пречка и аз умолявам народните представители да не подкрепят това процедурно предложение, напротив да се съобразят с даденостите, които са пред нас и да гласуват на първо четене внесения проектозакон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви.
Господин Савов, имате думата от името на парламентарната група.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Излизам на трибуната СМ/ЛТ 41.1. от името на Парламентарната група на СДС, за да ви улесня. Защото в стая 7 са се уединили министър-председателят Беров с господин Луканов. (Ръкопляскания от блока на СДС) Значи ние можем много просто да извикаме господин Беров тук да заяви пред нас, може и заедно с господин Луканов, ако искате. Това е ваша работа, за да заяви той пред хората, които слушат, дали действително, обаче той да даде отговора, дали действително това кредитиране на така наречените Орсови кооперации няма да спъне, да навреди бюджета. Това е съвсем елементарно, така че е въпрос само на пет крачки до стаята. Нашето гледище оттам нататък е, че като започне кредитирането на Орсовите организации, по-нататък някой ден ще започне и търкалянето в бъчвите, господин Орсов, където вие сте специалисти, вие, цялата група, за да направят отново селяните текезесари. Това поне се знае много добре. И се радвате дори, ами ще го направите. В това отношение сте били големи майстори.
Благодаря ви. (Шум от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Савов.
За съжаление има процедурно предложение и контрапроцедурно предложение. Ние направихме опит и сме извикали министъра на финансите.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Министър-председателят е тук. Господин Савов иска министър-председателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Министъра на финансите поиска господин Венцеслав Димитров. Вие го чухте много добре. Аз съм изпълнил неговото искане. Ако, господин Савов, Вие кажете, че вместо него, ще искаме министър-председателя, кажете го, веднага ще го извикаме. Но има предложение, което аз спазвам.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, тъй като не бихме искали да бавим хода на дебатите по всички тези важни закони, които ни чакат, като този за сектите и т.н., просто молим вместо министърът на финансите министър-председателят, който в последна сметка отговаря за всичките свои ресори. Просто да го поканите. Това е наше процедурно предложение. Дали ще дойде с господин Луканов или без него, това си е негова работа. (Шум от блока на СДС) 41.2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Тогава подлагаме на гласуване това процедурно предложение.
Режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Савов да се извика министър-председателят да участва в заседанието.
Моля режим на гласуване. Първо гласуване.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 205 народни представители, за 96, против 66, въздържат се 43.
Отклонява се това предложение.
Има ли желаещи да вземат думата? Няма.
Госпожица Русева има думата. 41.3. ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! В тези два дни сме свидетели на една абсурдна ситуация, в абсурдната държава, под ръководството на парламентарното мнозинство, на която живеем. На няколко пъти, когато се приемат закони, които са свързани с бюджета, а бюджетът, както всички признават тук, дори и теоретиците на парламентаризма от лявата страна, е основното, за да продължи да съществува едно правителство. И това е най-голямият вот на недоверие или доверие, който може да му се гласува.
Изведнъж, орлицата-майка, не знам комунистическа ли е, каква е и какви други видове разновидности партии има, не знам каква е, но орлицата не позволява нито на министър-председателя да се яви тук, нито на министрите. Извинявайте, уважаеми представители, на парламентарното мнозинство от БСП, ДПС и така наречения Нов съюз за демокрация, вие страхувате ли се от този министър-председател, та не искате да го поканите?
Извинявайте, здрав ли е, жив ли е, в нормално психическо състояние ли е, за да се страхувате да го поканите тук, да си защити бюджета? Да видим той поема ли ангажимента на господин Орсов или не го поема. И какво ще направи за тази страна, за която вие сте го избрали да управлява?
Страхувате ли се от финансовия ви министър? Нормален ли е, специалист ли е, професионалист ли е, както вие обичате да казвате?
Защо ги криете, господа? Вие вече три седмици криете от българския народ вашето правителство. Не давате възможност за парламентарен контрол и развивате най-различни теории.
Вие щрауси ли сте или народни представители?
Всичко се вижда, господа управляващи. Ако вие се срамувате, че имате такъв Министерски съвет, такъв министър-председател, такъв министър на финансите, кажете си го!
Те са министър-председател и Министерски съвет благодарение на вашите гласове. Нека българският народ го знае, това правителство е правителство на България, защото вие сте зад него. Ако вие не сте зад него, то ще си отиде още тоз час. Нека го знае това българският народ. Вие отговаряте за всичко, което върши това правителство. Така че, не се дистанцирайте и не се ДВ/КТ 42.1 правете на щрауси. Вие сигурно не вярвате на министър-председателя, гласувайте му вот на недоверие.
Или пък, ако се срамувате, че имате такъв министърпредседател и министър на финансите, не го казвайте с гласа си, защото това е безпрецедентно в парламентарната история на България, в Народното събрание да не може да дойде министърпредседателят или министърът, защото мнозинството го крие. Крие го в 7 стая, заедно с господин Луканов.
Препоръчвам им да не излизат... (Ръкопляскания от блока на СДС) ...да не излизат през вратата, да излязат през прозореца, тъй като има камери и ще ги снимат в братска прегръдка.
Благодаря! (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Други желаещи няма. (Шум в залата)
Има две минути, не крещете! Две минути имат, моля!
ХРИСТОФОР СЪБЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам само да ви кажа съвсем кротко две думи.
От вашата парламентарна група на БСП се каза, че ако не се гласуват тези кредити, ще се вдигнат цените, нали така? Добре, обаче вие с вашето мнозинство сега ще гласувате това нещо. Да видим дали няма да се вдигнат цените. Тогава вие ще носите отговорността за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви!
Моля ви, режим на гласуване. Поставям на гласуване приемане на първо четене Законопроекта за изменение на Закона за финансовото осигуряване на есенните и пролетни селскостопански работи. Гласувайте! (Шум от блока на БСП)
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Искаме процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Обявих гласуване вече, господин Петров. На всеки давам думата. Обявих гласуването. Когато аз обявих гласуването, аз гледах в залата, а четях закона, който е. Моля ви, недейте, виждате сами.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми госпожи и господа! Току-що чух дебатите и мисля, че само след минута, две премиерът ще влезе в залата. (Шум от блока на СДС) Ако влезе след това, ще бъде както се казва "след дъжд качулка". (Шум в залата) 42.2
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. (Ръкопляскания от блока на БСП)
Гласували 222 народни представители, за 112, против 107, въздържали се 3 народни представители.
Законопроектът според гласуването се приема.
Господин Христов, заповядайте!
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Господин председателю, колеги! От името на група поисках го преди гласуването...
НОРА АНАНИЕВА (встрани от микрофоните): Аз съм председател.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ: Това няма значение в крайна сметка, госпожа Ананиева. Аз го исках преди гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Госпожа Ананиева, ще стане всичко, спокойно. (Шум в залата)
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ: Аз говоря също от името на парламентарна група. Това няма значение. Той току-що е говорил. Той ще стане, когато потрябва.
Уважаеми господин председател, колеги! От името на Парламентарната група на СДС оспорвам току-що направеното гласуване, защото не е необходимо човек да застане горе на Вашето място и да погледне в залата, за да разбере, че тук няма 222 души. Това е просто очевидно. Именно на това основание, аз оспорвам направеното гласуване, от името на парламентарната група и моля да разпоредите прегласуване на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря!
Госпожа Ананиева...
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Моля за половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Направено е искане за прегласуване, тъй като има съмнение дали в залата има съответните карти. Аз веднага забелязвам, че в залата не е господин Андрей Луканов.
Влиза в момента, обаче. След гласуването влиза. (Шум и възгласи: "У-у-у!" от блока на СДС)
Ще направим проверка, дали той е гласувал. Ще направим проверка дали господин Луканов е гласувал, след като всички видяха. Затова сега уважавам искането... 42.3
КЛАРА МАРИНОВА (от място): По правилник се дава почивка незабавно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: ...сега уважавам искането за прегласуване. То беше аргументирано, със съмнението, че в залата няма необходимият брой.
Заповядайте, госпожа Митева. 42.4 МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, ако прочетете внимателно правилника, ще видите, че на това основание оспорване на гласуване не може да се иска. Ако някой има съмнение относно кворума в залата, относно разлика между брой на народните представители и картите участвали в гласуването, той трябва да го направи преди това. Но оспорване на гласуване може да се направи само, ако има нарушение на процедурата. Нарушение на процедурата нямаше, тъй като имаше редовно обявяване на гласуване и участие в гласуване. Така че, Вие не може на това основание да уважите оспорването на гласуването. И второ, нашата парламентарна група поиска почивка и Вие сте длъжен да й я дадете веднага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Госпожо Митева, знаете колко много Ви уважавам. По правилника, това което казвате е точно така.
Проблемът е само един единствен. Дали е имало народен представител, който не е бил в залата, а с неговата карта е гласувано.
Понеже, Вие се позовахте, че тук отгоре се вижда, аз видях, че един народен представител го няма.
Ще направим тази съвсем елементарна проверка като разпечатка, по време на почивката. И с ваше съгласие, ако има установено такова нарушение, след това ще повторим гласуването. Мислю, че сте съгласни.
Съгласни сте? Благодаря!
Давам половин час почивка.
Ако има такова нарушение ще повторим гласуването.
Благодаря. (Звъни)
(Край 16 ч. и 4 мин.)
ТХ/ЙА 43.1
(След почивката)

(Начало 16 ч. и 45 мин.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, народните представители да заповядат в пленарната зала за да продължи заседанието. (Звъни)
Продължаваме заседанието.
Направената проверка установи, че наистина има народни представители, които не са били в залата, а са гласували. Разбира се, в случая се получават и технически грешки.
Затова наистина трябва да се прегласува.
Аз мога да съобщя имената на тези, които са отсъствали, но в интерес на добрия тон предлагам да не ги съобщавам. Всяка парламентарна група може да се запознае с тях.
Има опасност да се получи замеряне с имена.
В този смисъл, моля режим на гласуване и гласуваме отново законопроекта на първо четене.
Ще изчакаме три минути.
Моля, гласувайте!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Чакайте малко да дойдат хората! (Шум и реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
(Шум и реплики от блока на БСП: "Браво!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласували са 229 народни представители, за 117, против 110, въздържали се 2.
Дайте резултата по парламентарни групи.
С това законопроекта се приема на първо четене.
Господин Орсов, заповядайте!
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателя, уважаеми колеги!
Благодаря на всички, които подкрепиха на първо четене законопроекта и на основание ...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Как може да взема тоя думата?
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: ... Чл. 65, ал. 1 от правилника, предлагам днес Народното събрание да приеме законопроекта и на второ гласуване. 43.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Орсов.
Госпожа Михайлова, заповядайте!
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя обратно изказване. И аз ви моля въобще да не се подлага на гласуване това предложение на господин Орсов тъй като според правилника на Народното събрание, когато има направени предложения, всички тези предложения трябва да се обсъдят в Законодателната комисия. И едва след това да се подложи на гласуване за второ четене един законопроект.
Вчера и днес в изказванията, които направиха хората, които взеха отношение по законопроекта, се направиха много предложения, които няма начин да бъдат гласувани в пленарна зала, ако не бъдат обсъдени в Законодателна комисия.
Аз ви моля, да не се прави такъв прецедент в нашия парламент, защото това вече наистина ще граничи с пълно беззаконие. Нещо, което никога досега не е било допускано. Когато се правят предложения, те да не бъдат обсъждани в Законодателна комисия, а направо да се гласува в пленарна зала.
Ако това бъде допуснато днес, това ще бъде наистина един срамен момент за българския парламент. Срамен момент, в който наистина ще се покаже съвсем така очевидно, че комунистическата партия и сателитите около нея, прегазват законите, прегазват всички правила, не ги интересува абсолютно нищо, освен да наложат теснопартийните си интереси. Това ще означава, че комунистическото мнозинство не желаее да се разглежда законът, който е толкова важен свързан със сектите. Не желаят да се разглеждат закони свързани с престъпността, а съответно и решения. Това ще означава, че повече законите в България не се спазват.
Затова моля Ви, господин председателю, въобще да не подлагате на гласуване това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Михайлова.
Мисля, че няма защо да се дискутира господин Орсов този въпрос!
Минаваме към следваща точка от дневния ред.
Това е именно законопроектът ...
Моля, за спокойствие в залата. 43.3
Направени са предложения да се обсъдят както си е редът в Законодателната комисия. Да се внесат.
Моля ви, искам добра атмосфера за работа и спокойствие! В края на краищата, на всеки му е скъп животът. И не сме се събрали тук да се нервираме, а да работим! Това е истината!
Сега, затова преминаваме към следваща точка от дневния ред. Не давам на никого думата повече!
Следващата точка от дневния ред. 43.4 ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Следващата точка от дневния ред. Моля господин Джеров да докладва законопроекта!
Става дума за законопроекта за лицата и семействата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители.
Пристъпваме към разглеждане на два законопроекта, които третират една и съща материя - промяна в Закона за лицата и семейството.
Това е може би един от най-старите закони, които са в сила в нашата правна система, и естествено е, към този законопроект, към този закон, който много частично е останал в сила, да, и това Народно събрание да направи няколко промени. Две промени, както казах - едната промяна е предложена от господин Стефан Стефанов и господин Стефан Стефанов...
НИКОЛА КОЙЧЕВ (встрани от микрофоните): ...Аз съм бил до нея, когато не е гласувала с нейната карта. Ма, чакай бе, не сме приключили точката. Това е скандал в парламента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Не е скандал.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (встрани от микрофоните): Как не е скандал? Как не е скандал? Някой е нарушил правилника и е гласувал с чужда карта. Как не е скандал?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега, господин Койчев, седнете си на мястото.
Продължавайте, господин Джеров!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Както казах, и двете предложения за промени третират Закона за лицата и семейството, и двете третират чл. 133 от същия. Едното предложение, както казах. (Шум и реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Давайте!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Едното предложение е постъпило от народния представител Стефан Стефанов. Съгласно него се предлага в чл. 133 да се създаде една втора нова алинея. Същевременно е постъпило и предложение от народния представител...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля за тишина и спокойствие в пленарната зала! МК/ВР 44.1
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: ...господин Иван Куртев. Като господин Иван Куртев предлага, да се направи промяна в първата алинея на чл. 133. Всъщност какво гласи чл. 133. Член 133 от действащия Закон за лицата и семейството третира една материя, която не е много добре уредена, но съгласно него "Държавните предприятия, кооперациите и другите юридически лица със стопанска цел, се уреждат с особени закони". Какви са предложенията!
Господин Куртев предлага, тази алинея да бъде променена като алинеята придобива следната редакция: "Държавните предприятия, кооперациите и другите юридически лица със стопанска дейност, се уреждат с особени закони, с изключение на Съюза на слепите и Съюза на глухите, които се уреждат по този закон". Това е първата промяна, която се предлага. Законодателната комисия възразява от правна гледна точка срещу тази промяна, защото Законът за лицата и семействата е един принципен закон, чл. 133 е принципен и обхваща всички субекти, които са в него уредени. Не би било правилно в този принципен и генерален, и централен текст да бъдат изключени Съюзът на слепите, и Съюзът на глухите.
Другото предложение. Другото предложение заслужава твърде сериозно внимание, защото то би могло да бъде възприето. Господин Стефан Стефанов предлага, да се създаде една нова втора алинея в чл. 133, съгласно която "юридическите лица с религиозен и верски характер и дейност се регистрират и в Министерски съвет". Тук бихме могли да разсъждаваме в няколко плоскости. Едното - в този момент и на Законодателната комисия, така тя изказва становище, че това е една материя, която трябва да бъде регламентирана. Имат се предвид главно сектите. Но има и няколко правни възражения - разбира се не срещу принципа - и Законодателната комисия предлага на уважаемите народни представители да гласуват тази промяна по принцип на първо четене. Но нека да се замислим малко повече върху, онова което произтича от гласуването на този текст. Говориме за регистрация в Министерския съвет, но съгласно Търговския закон тези юридически лица - са юридически лица и следователно регистрирането или нерегистрирането в Министерския съвет с нищо няма да увреди на тяхната дейност. И затова ако уважаемите народни представители приемат по принцип тази правна норма, ще трябва след това тя да бъде преработена в смисъл 44.2 - това решение на Министерския съвет или това вписване да бъде авансово. Или другояче казано "Вписването или записването, или регистрацията в Министерски съвет трябва да предхожда вписването и регистрирането в окръжния съд" иначе стигаме до нещо, което няма да бъде полезно.
На второ място - ние считаме също така, че трябва да се помисли как да се уреди статута на регистрираните до днес, ако ние кажеме, че и те трябва да се регистрират, това значи че ги узаконяваме. Всички тези моменти, които са необходими и сме ги изразили в становището на Законодателната комисия, ще трябва да бъдат уредени допълнително - разбира се това е задължение на Законодателната комисия, при положение, че уважаемите народни представители по принцип гласуват направеното предложение от господин Стефан Стефанов.
Благодаря Ви господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Джеров!
Имат думата представителите на комисията.
Първо вносителите на законопроекта.
Господин Стефанов заповядайте!
СТЕФАН СТЕФАНОВ (СДС): Тъй като съм член и на Комисията по вероизповедания и съм участвал в обсъждането на внесения там законопроект, нейния председател ме упълномощи да изкажа и мнението, становището на тази комисия. И бих искал да започна с това, че този е пръв законов текст, който влиза в пленарната зала на Народното събрание на тази тема, което надявам се, че ще бъде неинцидентно, а едно добро начало, тъй като освен икономически проблеми в нашата страна има и много проблеми, свързани с вероизповеданията. И веднага бих искал да кажа и това, че това е една тема, за която комунистите обичат да казват, че не бива да се политизира, затова апелирам и аз и мисля, че впечатленията ми досега са, че има консенсус по този въпрос и има някои неясноти. И ми се струва, че дори и изказването на председателя на Законодателната комисия, съдържаше някои от тях.
Ето какво забелязах аз като една непълнота, на което като че ли Законодателната комисия не е обърнала достатъчно внимание, и вследствие на това има и някои непълноти в становището, доклада на Законодателната комисия. 44.3
Освен изменението в чл. 133, именно създаването на нова ал. 2, законопроектът за изменение на Закона за лицата и семейството предвижда Преходни и заключителни разпоредби, където се предвижда прекратяване на регистрираните досега юридически лица, които извършват, развиват религиозна и религиозно-просветна дейност.
Чл. 144б от закона предвижда такова прекратяване. И конкретизацията именно за сдруженията с религиозна цел, която съм внесъл като изменение в закона, е следната като преходни и заключителни разпоредби: "Прекратяването на сдруженията с религиозен или верски характер по смисъла на чл. 146б от закона се осъществява в тримесечен срок от деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник". Естествено, трябва да бъде направена по смисъла на този закон, така както се прави за всички други юридически лица, регистрирани по него, пререгистрация, тъй като (това съм изложил и в мотивите си като вносител) регистрираните по този закон сдружения с идеална цел противоречат на самия смисъл на този закон. Това е обяснимо, тъй като тогава, когато той е приеман и изменян в последствие (както каза господин Джеров, това е един стар закон), просто този проблем не е съществувал, не е стоял на дневен ред и естествено той не би могъл да бъде включен като законов текст. Сега, след като се явява този проблем, естествено е този закон да бъде актуализиран. И смисълът на това, което предлагам за изменение, е всъщност именно една актуализация на този твърде стар закон.
Мотивите са следните. По Закона за лицата и семейството като сдружение с идеална цел се регистрират нетрадиционни за страната религиозни и верски организации. Това е в противоречие с общия дух и смисъл на този закон.
За да може да се подхожда с едни и същи критерии при регистрацията на всяко вероизповедание, е необходимо то да се извършва от една и съща инстанция. По смисъла на Закона за изповеданията това е Министерският съвет, респективно Дирекцията по вероизповеданията.
Тук с удовлетворение бих искал да информирам Народното събрание и за вчера излязлото Постановление # 20 на Министерския съвет. Това е за изменение на Постановление # 125 от 1990 г. за СД/НП 45.1 закриване на Комитета по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове. В параграф 1 се създава нова т. 8 към чл. 3 с текст: "Осъществява надзора по смисъла на чл. 143 от Закона за лицата и семейството по отношение на сдруженията с религиозна и религиозно-просветна цел." Тоест решението на Министерския съвет е напълно в духа на предлаганото законово изменение, което е още едно доказателство и потвърждение за неговата актуалност, навременност и важност.
Бих искал да взема отношение, като казах, че ще взема отношение по становището на Комисията по вероизповеданията, по следното. Доста дълго беше разискван този законопроект за изменение и накрая, в становището, беше предложен един доста различен текст. Ще го прочета целия. Той гласи следното: "Сдружение на граждани, което извършва дейност, присъща на изповедание, се регистрира и прекратява по реда на гл. 3 от Закона за лицата и семейството след изслушване на директора по изповеданията или упълномощено от него лице."
Аз намирам, че така променен текстът, законът губи конкретност. Като се каже "глава трета", това е една много голяма материя, в закона като вносител е посочено съвсем конкретно 146б, а "глава трета" е нещо много общо, неконкретно и размито като текст и като смисъл.
И по-нататък като препоръка на Комисията по вероизповеданията. Тези сдружения не могат да извършват религиозни обреди и служби, както и да откриват духовни училища без разрешение на Министерския съвет. Откриването на духовни училища е изрично регламентирано от чл. 11 от Закона за народната просвета. Тъй че просто Министерският съвет, респективно Министерството на просветата, трябва да се грижи за неговото изпълнение. Член 11, ал. 1 от този Закон за народната просвета гласи: "Граждани и организации могат да създават училища и детски градини с разрешение на министъра на народната просвета." Това е ясно и категорично. Остава министърът на народната просвета да съблюдава този закон, който при гласуването се възлага за изпълнение именно на него, а не така, както досега. В много отговори, когато той се сезира за незаконно съществуващи такива училища към различни секти в страната, той отговаря така (аз също в Комисията по жалби имам един такъв отговор): "Не сме разрешавали такова училище, следова45.2 телно не можем да го забраняваме." Ами че то съществува де факто и законът задължава министърът в този смисъл да прекрати неговото съществувание, след като то съществува в противоречие на закона. Един такъв отговор е в противоречие на закона.
В този смисъл аз намирам този текст, който Комисията по вероизповедания препоръчва, за неконкретен. И следователно законът, ако приемем този текст, има твърде голяма опасност да се превърне в закон на книга, да се превърне в един недействуващ закон или тромаво действуващ закон, който ще създава много големи трудности и препятствия поради своята неяснота на правораздавателните органи, които ще трябва да съблюдават, да изпълняват този закон.
Затова смятам, че ако има при второто четене нещо, което да се конкретизира, да се поясни, например в предлаганата нова ал. 2 към чл. 133 аз съм съгласен (това беше подложено на обсъждане) че думата "регистрират" може да се замени с "утвърждават". Такива промени смятам, че биха могли да бъдат направени, но не и такива промени, които да променят коренно смисъла на самия закон, целта на неговото внасяне и да създадат препятствия при неговото изпълнение.
В този смисъл, завършвайки, апелирам към пленарната зала, така както на думи, разговаряйки с мнозина, досега от всички съм срещал подкрепа, да подкрепи този закон. С мнозина съм разговарял, изказвам не само свое мнение. Сектантската експанзия, която напоследък се шири в нашата страна, тъй като няма създадени досега законови текстове, които да я препятствуват, представлява опасност ни повече, ни по-малко дори за националната сигурност на страната. Защото когато бъде превзета чрез такова деструктуриращо християнство душата на човека, няма нужда страната да бъде превземана с военни или други средства.
Затова нека да подкрепим и нека да не бъде последен този законов текст, тъй като основното е религиозната просвета. А тя би могла да бъде осъществена именно чрез въвеждане изучаването на религиозна култура, и то от вероизповеданието, което Конституцията определя като единствено традиционно в нашата страна православно, разбира се, със свобода и за другите вероизповедания, така както Конституцията също повелява. Но като се зачитат правата на малцинствените вероизповедания, да не се накърнява и правото 45.3 на мнозинството. И по този начин ще бъде допълнен смисълът на внесения законопроект.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви и на Вас.
Има думата като вносител народният представител Иван Куртев. 45.4 ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! В Закона за лицата и семейството в чл.133 се казва, че: "държавните предприятия, кооперациите и другите юридически лица със стопанска цел се уреждат с особени закони".
Аз правя едно предложение, към този член да бъде направено и едно изключение и то се отнася за две организации, които поначало са създадени с идеална цел, но по-късно, за да могат да просъществуват, са започнали да се занимават и със стопанска дейност. И това са двата съюза - Съюзът на слепите, който е създаден през 1921 г. и Съюзът на глухите, създаден през 1934 г. И двата са доброволни обществено-социални организации, които имат за цел защита на своите членове, като специални групи инвалиди.
Но, спомняте си, че имаше периоди, впрочем и в момента май че се намираме в един такъв период, когато държавата не може да отделя достатъчно внимание на тези категории хора и така се е стигнало до идеята тези два съюза да развиват производствена дейност, с която фактически да се самофинансират. Това продължава впрочем и до момента. От държавния бюджет почти никакви средства не се отделят за тях. Те изцяло са на една самоиздръжка и не само се самоиздържат, но осъществяват социалната политика, осъществяват своята рехабилитационна дейност за своите членове.
През 1956 г. с Постановление # 238 на Министерския съвет и по-късно, с едно изменение на това постановление с ново Постановление # 263 на Министерския съвет от 1959 г. е дадено право на двата съюза - Съюза на слепите в България и Съюза на глухите в България да организират свои производствени предприятия за трудова рехабилитация на слепите и глухи хора.
Тази цел е специфична, но тя не се приема сега от съда, че не може да съществува в сдружение с идеална цел по смисъла на Закона за лицата и семейството. И фактически, поставянето на двата съюза в зависимост от производствената дейност би ги лишило от възможността да получават статут на сдружение с идеална цел. Тоест, те са лишени фактически в момента и от правото на съществуване, въпреки че и двата съюза си съществуват в момента, и двата съюза развиват тази своя производствена дейност. МС/КТ 46.1
Аз съм съгласен със становището на Законодателната комисия, че може би не съм съвсем изряден в предложението, което правя за корекция на текста. Може би юристите от Законодателната комисия или пък, не знам защо, не е гледан този проект и в Комисията по труда и социалните грижи, а само в Икономическата, биха могли да намерят едно по-добро текстово решение. Но във всички случаи въпросът трябва да се реши.
И затова моето предложение е на първо четене да бъде приета тази поправка, която предлагам, а вече за второ четене, с помощта и на Комисията по труда и социалните грижи, и на Икономическата, и на Законодателната да се стигне до един по-перфектен, по-точен текст, или пък дори, евентуално да се намери решение и в някой друг закон.
Корекцията, която предлагам се свежда фактически до това, че към досега съществуващия текст на чл.133 "Държавните предприятия, кооперациите и другите юридически лица със стопанска цел се уреждат с особен закон", да се постави една запетая и да следва текстът: "с изключение на Съюза на слепите и Съюза на глухите, които се уреждат по този закон".
Призовавам ви на първо четене да го приемете по принцип, а на второ да търсим едно по-точно решение на проблема.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Куртев. (Желаещи за изказване в залата)
Момент, по реда на записването. Имам списък.
Досега са се записали за участие в дискусията народните представители Елисавета Миленова, Елена Поптодорова и Константин Аджаров. Професор Константинова. (Реплики от залата) Да, благодаря Ви.
Има думата народният представител Елисавета Миленова. Следващият оратор...
ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (от място): Отстъпвам правото първо на Елена Поптодорова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля Ви, недейте ми коригира списъка, с нищо няма да стане по-различен.
Отстъпвате правото Вие.
Има думата госпожа Поптодорова. 46.2
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателствуващ. Аз ще се изкажа по едно от двете, направени предложения за изменение в Закона за лицата и семейството, а именно този текст, който първоначално беше предложен от отец Стефан и след това се видоизмени в резултат на дискусия, проведена в Комисията по вероизповеданията.
Както вече стана ясно този текст се отнася до едно ново, непознато за нас досега явление, което противоречи на българския дух, на българската традиция, на държавната, бих казала, българска традиция и води до драматични последици и драматични случаи, които всички добре познаваме от пресата. Включително и загуба на човешки живот.
Комисията по вероизповеданията заедно с представители на Комисията по образованието, с представители от Комисията по човешките права проведе няколко заседания с участието на представители от съда, прокуратурата, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, с родители на деца, които са били привлечени в дейността на такива религиозни сдружения, и, разбира се, с присъствието на много журналисти. Така че можахме да бъдем свидетели на автентични родителски показания, както и на автентични звукозаписи на трансови сеанси, организирани от такива организации като "Слово на живот", "Истина за Сион" и други подобни организации.
Трябва да отчетем, че тези сдружения или организации, които свикнахме да наричаме с популярното наименование "секти" имат своите разклонения в цяла Европа, тъй че проблемът не е само и единствено наш. Проблем си е и за други общества, но също така би трябвало да посочим, че е по-слаб там, където на традиционната религия, традиционната църква е достатъчно силна.
Въпросът е даже предмет на изследвания и на дебати в международни организации като Съвета на Европа. Има специален доклад по въпроса за сектите, изготвен от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Но навсякъде дилемата е между необходимостта от спазване на основното човешко право на свобода, на вероизповедание, на убеждение и от друга страна държавническият дълг 46.3 да бъдат опазени традиционните социални, морални и религиозни устои на обществото. Такава е и нашата дилема днес.
Ето защо, в своите законодателни решения ние не можем да отстъпим от конституционните принципи, както и от ангажиментите, поети по силата на присъединяването на България към редица меджународноправни актове като всеобщата Декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията за правата на детето, всички документи, които подписахме по силата на присъединяването си към Съвета на Европа.
Нашият стремеж в комисията беше при спазване на горните принципи да осигурим такъв ред на регистрация, който във възможно най-висока степен да защити здравето, спокойствието, обществения ред и националната сигурност. Защото върховното правило на демокрацията е: "Моята свобода свършва там, където започва твоята". Тоест, и законът, и обществото не трябва да допускат насилствено или манипулативно привличане на лица към несвойствена за тях вяра или конфесия.
Прочем, гръцката конституция съдържа текст, който не допуска така наречения "прозелитизъм" насилственото въвеждане в чужда вяра. Тук, според мен, е посоката, в която трябва да търсим защита срещу подобно посегателство.
Разбира се, предложеният Законопроект за изменение на Закона за лицата и семейството е само първото от поредица законодателни усилия, които са необходими за създаването на така необходимия правен ред в тази област. Наложително е приемането на съответни изменения в Закона за образованието, а и в Наказателния кодекс. Според мен, Наказателният кодекс трябва да предвиди и лична наказателна отговорност за лица, които използуват църквата, религията и вярата, въобще на другите, за разрушаване на традиционните социални и духовни ценности и устои на обществото и на отделни лица, особено на малолетни и непълнолетни.
Успоредно с това е необходимо Комисията по вероизповеданията максимално да ускори работата си по нов Закон за изповеданията. Мисля, че той е особено важен за точното диференциране на целите и дейностите на религиозните доктрини на отделните вероизповедания. 46.4
Би могло да се приеме, че една конфесия означава по същество една църква, и следователно една регистрация. Отделно третиране обаче например би изисквало протестантството, което има своя специфика, своя традиция. Но всичко това, както казах, трябва да бъде предмет на обсъждане и на бърза работа в новия Закон за изповеданията.
И аз използувам днешната дискусия, за да настоя тази работа да започне максимално скоро и още идната седмица, тук се обръщам към ръководството на нашата комисия, да започне дискусията си по вече депозираните законопроекти.
Създаването на адекватно законодателство обаче е само част от общите усилия за съхраняване на духовното здраве на нацията.
Аз няма да говоря за значението на домашната среда и традиции. Длъжна съм обаче да се спра на въпроса за информираността на обществото. 46.5
Трябва обаче да признаем, че липсва основна религиозна грамотност сред нас. Поради вредната дейност на дадени религиозни формирования има тенденция всички недобре познати и даже непознати вероизповедания да попадат под общото наименование секти и да срещат враждебност и недоверие. Така че все още предстои популярното разясняване на тази сложна и непозната нам проблематика. Тук аз очаквам бързи действия от страна, разбира се, най-напред на Българската православна църква, на Дирекцията по вероизповеданията, на Богословския факултет и особено важно - ролята и дейността на средствата за масова информация.
За съжаление и журналистиката ни все още се ограничава до регистриране на фатални случаи в резултат на обвързаност със секти без задълбочен анализ на явлението. Аз снощи, както и мнозина от вас, можах да видя начина, по който беше мигновено показан един лист, който всички ние получихме в пощенските си кутии. Това даже не бих го нарекла и брошура, по-скоро някаква диплянка, разпространявана от непознатата за широката ни общественост секта "Семейството". И за съжаление в новините на "Ефир 2" снощи в 22 ч. беше рекламирана тази страница, брошурка, без коментар, без пояснение. Така че това, което зрителят видя, беше една шарена, привлекателна картинка.
Аз искам да кажа, че тази секта или това религиозно формирование е обект на разследване от Главна прокуратура. Така че когато журналистиката се опита да види някаква сензация или новина в тази тематика, добре би било преди всичко да потърси точна информация от заинтересованите ведомства.
Аз днес бях в Комисията по радио и телевизия и се обърнах към колегите с молба тази тема да бъде предмет на по-обстойна дискусия в самата комисия. Също така самата телевизия като ръководство и ресорни направления да предвиди една, нека да я наречем, програма - тази дума поне ми идва наум в момента, но най-малкото да положи една грижа за последователно и спокойно въвеждане на обществеността ни в тази тематика. Защото това е обективната истина, ние не познаваме същността на явлението.
Накрая, преди да мина към своето конкретно предложение, бих искала да изразя една голяма надежда, която е свързана с ролята на Българската православна църква. Едно нещо не можем да отречем на тези мисионери, които нахлуха в страната ни, и ББ/КП 47/1. то е пълна отдаденост на тяхното, така, както те го разбират, убеждение или вяра. И можем само да им завиждаме за агресивността и последователността, с която те извършват тази мисионерска дейност.
Така че аз много бих искала да видя една проповедническа мисия, възродена от страна на представителите на Българската православна църква. Защото не бива да храним илюзии: законодателното действие е много важна стъпка, то е елемент от цялата картина. Но същинското проникване в душата, в ума на хората става благодарение на една деликатна, ненатрапчива, убедителна проповедническа дейност от страна на църквата. Така че тук основна роля има и Българската православна църква.
Всички поправки, които бяха казани тук и от името на Законодателната комисия, и в бележките на отец Стефан, са напълно основателни. Аз ги подкрепям. Затова подготвих един текст, който бих предложила на вашето внимание. Той е съобразен и с Постановление # 20, за което говори пред вас и отец Стефан. Освен основният факт, който се съдържа в това постановление за надзорническа роля на Дирекцията по вероизповеданията, има и друг важен момент и той е, че се създава една постоянна работна група към Дирекцията по вероизповеданията с представители на всички основни министерства, които имат отношение към тази дейност и която редовно по същество ще се занимава с тази проблематика.
Аз взех предвид и текста на това постановление и затова предлагам на вашето внимание следния текст, който, пак повтарям, има скромната претенция да е събрал забележките на Законодателната комисия и бележките на отец Стефан.
"Дружества, организации и фондации, които имат религиозна и религиозно-просветна цел и дейност, се регистрират съгласно изискванията на Закона за вероизповеданията. Съгласие за извършване на регистрацията се дава от Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет, която осъществява надзора по отношение на сдруженията с религиозна и религиозно-просветна цел.
Ал. 1. Регистрираните дружества, организации и фондации с религиозна и религиозно-просветна цел и дейност се пререгистрират съгласно допълнителната разпоредба в срок от три месеца след влизане на закона в сила. 47/2.
Ал. 2. Заличава се регистрацията на неизпълнилите процедурата по регистрация.
Ал. 3. Висящите дела за регистрация на дружества, организации и фондации с религиозна и религиозно-просветна цел и дейност се довършват съгласно допълнителната разпоредба."
Това е предложението за допълнителна разпоредба, което правя, с надеждата то да срещне вашата подкрепа.
И, завършвайки, ще направя и процедурното предложение да приемем закона на второ четене днес, след като, разбира се, надявам се, ще бъде подкрепен от народните представители на първо четене.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, госпожа Поптодорова.
Има думата госпожа Елисавета Миленова. Следващият оратор е госпожа Елка Константинова.
ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, колеги! Откакто започнахме работата по тази точка, се чуват достатъчно убедителни слова от говорещите преди мен колеги в полза на това да бъде подкрепен този законопроект.
Аз искам да ви кажа, че за да стигне до залата този законопроект, работата в Комисията по вероизповеданията беше напрегната. Много пъти се събираха почти едни и същи хора, които работеха сериозно по предложения от отец Стефан вариант за промяна в Закона за лицата и семейството. Бяха взети правните съвети и правната законодателна техника не само по предложения на колеги, които са членове на Комисията по вероизповеданията, но работихме с представители и на прокуратурата, които в ежедневието си срещат такива проблеми, заради които ние искаме тази промяна.
Всеки от колегите в Комисията по вероизповеданията преглътна достатъчно много свои симпатии и антипатии в името на това този законопроект да бъде доведен до това, щото да бъде внесен в пленарна зала.
Затова аз не вярвам, че има някой, който да не е наясно колко е сериозен проблемът. Това е първата победа на Комисията по вероизповеданията. Стигнахме до това да ви занимаваме с тази 47/3. промяна в този законопроект.
Също така искам да ви уверя и от моя гледна точка, както почти всеки от вас сигурно вече е наясно, че едва ли само с тази промяна ще бъде решен този голям за нашето общество проблем. Но това е само първата стъпка и само първата промяна в законодателството, която запушва една много малка пробойна от промяната ни в целия обществен живот, в изграждането на една бъдеща система, която, дай Боже, да я доживеем всички, които сме в това Народно събрание, независимо дали ще бъдем депутати или само граждани на това наше бъдещо общество.
Аз ви моля, колеги, независимо от това какво ще бъде казано тук оттук нататък, когато стане въпрос за гласуване, да гласувате за този законопроект и ако е възможно да бъде гласуван той на второ четене.
Щях да предложа да се прекратят разискванията, ако не бяха обявени вече имената на хората и ако между тези колеги нямаше и представители на други комисии. Вероятно ще чуем неща, които няма как нашите колеги от комисията да кажат.
Затова аз ви моля, след като изслушате всички представители на всички комисии, всички гледни точки, да гласувате за законопроекта, независимо от това, че може би това не е найдобрият и най-решаващият вариант. Но той решава част от проблемите.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви и аз.
Реплики? - Няма.
Има думата народният представител Елка Константинова. Следващият оратор е независимият депутат Константин Аджаров.
ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Наложителен е този закон за нашето болно общество и трябва час по-скоро да го приемем, въпреки че с него няма да решим всички тежки проблеми на духовното здраве на нашата нация.
Аз искам да кажа само това и да предпазя тези от вас, които са живели на Запад и познават отношението в западните цивилизовани страни към сектите. Да ги предпазя от заблуда. В общество като нашето сега не може да се проявява толерантност към никаква секта. Защо? - Защото сектите в България за47/4. страшават вече и психическото здраве, и живота на децата и на младите хора. Броят на самоубийствата свидетелства за това жестоко, опасно въздействие, което сектите имат над нашите млади хора и над децата.
Защо именно в страни като нашата най-много добра почва намират тези секти? Мисля, че трябва всеки да си отговори първо на този въпрос. Защото човек, който не вярва, че Светият Дух е в него вътре, че неговата душа е силна, защото Бог е вътре в нас, такъв човек няма нито самочувствие, нито равновесие, нито истинско, сериозно и стабилно отношение на уважение към самия себе си. Не дай Боже, когато това е крехка детска душа, млад човек, възпитаван в атеизъм! В продължение на 45 години религията у нас се преследваше и то жестоко се преследваше. Тъкмо заради това сега сектите намират специално в страни като България най-добър прием. И затова пък ние трябва да приемем, колкото може, по-ограничителен закон и да ги забраним, особено в тези преходни години, когато не е стабилизирана Българската православна църква по съвсем понятни причини и когато все още вероучението не е станало задължителен предмет в българското училище. Трябва да стане! Трябва да стане вероучението задължителен предмет, за да може да се предпазят именно децата от сектите.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, госпожа Константинова.
Има думата Константин Аджаров. 47/5.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (независим): Благодаря Ви, господин председателю. За протокола Константин Аджаров - Християнрепубликанска партия.
Уважаеми дами и господа народни представители! Предлаганият законопроект е втората съвсем малка крачка за слагане на някакъв ред във вероизповеданията у нас. Ще ви припомня, че първата крачка беше решението на Конституционния съд, съгласно който бяха отхвърлени седем или осем члена от тоталитарния Закон за вероизповеданията от 1949 г., като противоречащи на Конституцията. Тази крачка е крайно недостатъчна и след малко ще се спра на въпроса защо, но трябва да я направим.
В този смисъл аз искам да изразя несъгласие със становището на Законодателната комисия, съгласно което трябва да се изяснят критериите за даване на съгласие или отказ от страна на Министерския съвет. Такива критерии има и точно защото има такива критерии и Дирекцията по вероизповеданията ще ги приложи, точно това кара сектите да се регистрират не в Министерския съвет, в Дирекцията по вероизповеданията, а да търси този обиколен път по линията на Закона за лицата и семейството, като фондации и сдружения с идеална цел.
Също направените предложения, се казва в становището на Законодателната комисия, трябва да бъдат съобразени с текстовете за второ четене с действащия макар и остарял Закон за вероизповеданията. Аз не виждам какво има да съобразяваме с текстовете на този закон, след като в него не съществува нито понятието секта, нито понятието сдружение с идеална цел.
В Закона за вероизповеданията е казано, че не може едно вероизповедание да бъде в противоречие с добрите нрави. Именно на базата на тези критерии се дават или не се дават разрешения.
Това което по-нататък предстои да направим, е това, което каза госпожа Елка Константинова, действително ние трябва да въведем вероучение в българските училища. Защото този въпрос се бави вече в продължение на три и повече години. След като източното православие е традиционната религия у нас, ние не може да твърдим, че църквата просто била отделена от държавата и ние няма да се занимаваме с доброто възпитание на нашите деца.
Другото, което трябва да направим, е промяна в Наказателния кодекс. Защото сега Главна прокуратура се занимава със "Слово СМ/ЛТ 48.1. на живот" и с "Истината от Сион". Едното е фондация, а другото е сдружение с идеална цел. Оспорват тяхната регистрация, тъй като уставите им противоречат на тогава действащото законодателство. На 10 февруари ще бъде делото на Върховния съд. Да допуснем, че това дело реши тези две секти да не бъдат регистрирани, да бъдат отписани от регистрите. И какво от това? Ще бъде решено и сега, както каза отец Стефан - библейски училища. Действащо библейско училище в Сливница е направено в противовес с наредбите на Министерство на науката и образованието. Но може ли да бъде затворено? Не може. Няма никакъв наказателен текст. Тоест и сега, когато приемем този закон, дори да бъдат заличени от регистрите тези секти, те ще могат свободно да развиват своята дейност. Даже една глоба от 50 лв. не се предвижда да се наложи на сдружение с идеална цел, което извършва своята дейност, без да е регистрирано. И точно така стои въпросът с тази секта, за която днес пишат всички вестници и днес ние, народните представители, получихме в пощенските си кутии нейното послание, сектата "Семейството", за която четохме, че се занимава с този флирт фишинк, както се казва, за да се събират компромати срещу политици. Аз не зная това вярно ли е или не е вярно, но беше изнесено от обществените комитети. Тази секта изобщо не е регистрирана. И никой също нищо не може да й направи, защото я няма. Така че това са двете следващи стъпки, които трябва да направим като промени в Закона за науката и образованието, за въвеждане на вероучение и промени в Наказателния кодекс. Но сега нека, уважаеми дами и господа народни представители, направим тази първа стъпка, този кратък текст. И аз също правя процедурното предложение да бъде гласуван и на второ четене.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Аджаров. Реплика. Има думата народният представител Румяна Куртева. Аз записах и водя точен списък. След това е проф. Татарлъ, след това Христофор Събев и Вие.
РУМЯНА КУРТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз поддържам този дух на дискусията изпълнена вече с тревога, със загриженост по проблема, който 48.2. обсъждаме.
Убедена съм, че всички сме на едно мнение, а именно, че това е проблем, от който не само че не може, а и никой няма намерение да прави каквито и да е спекулации. Както каза и проф. Константинова, става дума за децата, става дума за бъдещето на България.
От нас се изисква и ние като че ли на този етап успяваме да го покажем, да погледнем към този проблем, да подходим към неговото разрешаване с ясно разбиране, както за определени права и свободи на човека, така и за тяхната връзка обаче с определени отговорности към държавата, към обществото.
Колеги, искам само да ви припомня, че с подписването на виенските документи по правата на човека през месец януари 1989 г., държавата ни за първи път официално се задължи да пази религиозните свободи на гражданите си. А в Конституцията вече през 1991 г. са записани както права и свободи, така обаче и някои ограничения. Ако те се изразяват, дейността, ако се изразява от организации, насочени срещу суверенитета, териториалната цялост на страната, единството на нацията, срещу правата и свободите на гражданите. Няма защо да ви припомням текстовете на чл. 13, чл. 37, чл. 44 от Конституцията.
Ако днес подкрепим направените предложения за изменение и допълнение към Закона за лицата и семейството, ние ще подпомогнем с по-ясна законова основа дейността както на специализирани органи и организации, така и родителите, близките на тези хора, които вече са засегнати от подобни структури и организации, придобили популярност с името секта.
Имаме ли все пак основание да мислим за категорично поставяне на проблема, за търсене на някакви ограничителни мерки?
Уважаеми колеги, мисля, че има и то много доказателства, стига човек да се опита да надникне и да направи поне за себе си на първо време един по-задълбочен анализ на всички онези документи, материали, които запълват и нашите кутии. Вчерашният случай не е първи. Ние сме получавали всички с вас и други такива документи. Освен това съвсем прозрачна е дейността на някои от тези движения и организации. Те не я крият. И ние с вас може да изгледаме и да изслушаме аудио- и видеокасети и да се убедим 48.3. в няколко неща, които да ни послужат като доказателства за това, че имаме право да търсим ограничителни мерки. За да не бъда голословна, искам само следното да споделя с вас. Ето например има документ на кандидатите за "Слово на живот". Не зная колко от вас са имали възможност да надникнат в тези документи. Един от тези документи например е препоръчителното писмо за кандидата за Библейския център "Слово на живот" - София. Запознае ли се човек с него, ние получаваме с вас информация по 19 въпроса с много подвъпроси, а именно оставаме с ясното впечатление, че на препоръчителя му се дава възможност да надникне в найсъкровените, най-човешките неща в живота на един човек. Нещо, което е забранено с Конституцията.
Ето например, въпросите, които са в молбата за кандидатстване като доказателство за това, че всъщност не става дума за защита на права и свободи, а става дума за накърняване на права и свободи.
Въпросите варират от - Употребявали ли сте цигари, тютюн, алкохол, наркотици, опияти? Били ли сте въвлечени в хомосексуалност, лезбийство и други? Били ли сте подлагани на психотерапия? Ползвали ли сте помощта на психотерапия? Били ли сте пациент на психиатрична клиника? Ако да, кога, къде и т.н.?
И се стига до такива въпроси, дали сте способни на екстрасенс, биополе, врачуване, астрология и т.н. Участвали ли сте в религиозни групи, секти и източни бойни изкуства?
И веднага възниква въпросът - ще продължаваме ли ние да си затваряме очите и пред явните прояви на агресивност. Агресивност, която се внушава чрез така наречените проповеди. 48.4.
Тука има лица с расо, които сигурно не е необходимо много надълбоко да вникват, за да разберат, че това в никакъв случай не е проповед, така както я разбираме проповедта и както трябва да изглежда тя. С тези така наречени проповеди определени пастори и придобилият популярност Георги Бакалов провокира агресивност към държавни, политически институти, структури на обществото, агресивност към страната, към народа, от една страна. Агресивност към институции, свързани с християнството извън България.
Така например, в една своя проповед той визира, колеги, дори Всемирния християнски съвет с център Женева, в който са представени православни евангелски църкви, а католическите са със статут на наблюдатели.
Ето няколко примера от проповедите:
"Нищо не може да ме спре да изтрия тази картина. Аз видях България измита в кръвта на Христос.
Бог ми е дал своето видение. Да вървим напред!"
Или: "Ще я превземем тази България. Като топъл хляб ще я вземем.
Тази година е година на победата.
Бог иска всеки от нас да бъде инструмент на страшна сила." Не нещо друго "инструмент".
"Лица пълни с решителност, с готовност, с решение да умрат за това, в което вярват. Къде са тези мъже?" Пита от така наречения амвон.
"Има сила в това да си готов да умреш."
Или: "Огън и кръв", "Призоваваме огън и кръв", "Променен народ е нашата цел", "Един юмрук"...
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Госпожа Куртева, Вие правите реклама с това нещо.
РУМЯНА КУРТЕВА: Моля ви се, аз ви убеждавам в агресивността им. В агресивността им, за да не се чудим дали трябва ограничителни мерки да се предприемат, защото досега всички ние с вас мълчахме и поемаме отговорност за нещо, което става пред очите ни. Което става пред очите ни. Или няма министерства, които да ни попречат. Ще хвърчи, казва, покривът на Министерството на образованието. ДВ/ЛТ 49.1.
И когато родителите идват при нас, защото, уважаеми колеги, има 33 документа от месец юли до месец януари, изпратени до различни ведомства. И когато настоявам за това, че могат да се поставят определени ограничения, аз искам да ви припомня, че в ал. 4, чл. 13 на нашата Конституция се казва, че религиозни общности, институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели. Или, свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу националната сигурност, срещу обществения ред, срещу народното здраве и морала. Ние за първи път не ги чуваме и не ги виждаме за пръв път, а сме мълчали.
И още едно основание. В Международния пакт за гражданските и политическите права, където е записано правото за ограничителна дейност в интерес на обществения ред, здраве и морал, предвидени са и санкции, когато става дума за религиозна вражда, каквато е налице в тези проповеди.
И ще завърша с това, че на 27 октомври 1993 г. господин Матанов оповести пред средствата за масова информация препоръката на 34-та сесия на Комитета по човешките права към Съвета на Европа, препоръка, която заклеймява такива организации, които манифестират екстремизъм и фундаментализъм, които не уважават достойнството и свободата на индивида. И са споменати: секти на мурмоните, на Мун, Слово на живот и Воини на Христа. Ако има хора, които се чувстват ангажирани с регистрацията на някои от тези, които току-що цитирах, това вече е отделен въпрос.
Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, госпожа Куртева!
Има думата, както обявихме, проф. Татарлъ.
Следващият оратор е Христофор Събев.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): За протокола Ибрахим Татарлъ от СДС.
Уважаеми председателстващ, уважаеми...
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА СДС: Как СДС?
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: ДПС.
Уважаеми народни представители, вземам думата, за да изразя своето отношение, личното си отношение по направените 49.2. предложения. С двата законопроекта се предлага да се измени чл. 133 от Закона за лицата и семейството и да се приеме нова регламентация на юридическите лица с нестопанска цел.
Аз разбирам мотивите на вносителите на въпросните законопроекти, споделям много от нещата, които бяха казани, но аз смятам, че ние трябва да подходим от позициите на правото към тези проблеми.
Досегашната регламентация предвижда правна уредба за съдебна регистрация в съдилищата. А за религиозните организации се предвижда регистрация при Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет, това е предвидено още в Закона за изповеданието от 1949 г., който закон все още е в сила. Така че, според мен, съществуват всички необходими юридически предпоставки за уреждането на този въпрос и това е според мен въпрос повече на съдебна практика. Ако в това отношение се допускат слабости, аз смятам, че това не се дължи толкова на законодателната уредба.
Новата правна уредба предвижда два основни компонента.
Първо, предварителна разрешителна процедура от Министерския съвет.
На второ място, съдебна регистрация.
Така погледнато, в случая става дума за директна намеса на държавната власт в делата на вероизповеданията. Известно е, че в това отношение съществуват две равнища, това е още Бобчев го нарича "църковно равнище", където се уреждат въпросите на субординация и координация на светските закони с религиозните канони.
Второто равнище, това е догматическото равнище, където държавата не трябва да има правото да се намесва.
Следователно в тези предложения, които изглеждат на пръв поглед много удачни, се оказва, че влизат в противоречие с новата Конституция.
Става въпрос за чл. 13, ал. 1, който провъзгласява свободата на вероизповеданията. Обърнете внимание, втората алинея гласи:
"Религиозните институции са отделени от държавата."
Това може да се свърже с чл. 37 на Конституцията, който засяга вече въпроса за свободата на вероизповеданията. 49.3. Така че, в случая вносителите, така или иначе правят опит да въвлекат държавната власт, правителството, Министерския съвет в религиозните дела. Аз смятам, че това е в пълно противоречие с Конституцията и международните стандарти за правата на човека и правата по вероизповеданията. Смятам, че наличната правна уредба е достатъчна за разрешаването на тези въпроси и не споделям, че е необходимо просто по силата на една стара традиция, стара традиция имам предвид от тоталитарната власт, да се завлече държавната власт в религиозните дела.
Преди Девети септември 1944 г. е съществувала такава уредба. Още тогава е създадена Дирекцията по вероизповеданията и не е имало проблеми.
Затова, аз не подкрепям направените предложения, особено опитите да се предлагат и да се приемат наказателни разпоредби.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви.
Има желаещи за реплики. Най-напред беше първа госпожа Поптодорова.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателствуващ. Разбира се, господин Татарлъ като всеки един от нас има право и на мнение, и на позиция. Не само това. Той ще изрази и чрез гласа си отношението към предложения законопроект.
Аз искам по-скоро да внеса едно уточнение.
Опасявам се, че той не е слушал внимателно предложението ми. И ако е така, аз съм готова да му предоставя писмения текст, но за лекота ще го обобщя устно.
Това, което аз предложих в окончателната редакция не касаеше вероизповедания, господин Татарлъ. Напротив, в изказването си аз изрично посочих, че вероизповеданията са материя, която се третира от Закона за вероизповеданията и върви по абсолютно отделен режим. Това, което аз предлагам е предмет на тази поправка да бъдат и сега моля да ме чуете добре: сдружения, организации, фондации с религиозна и религиозно-просветителска цел и дейност. И тук не става дума за наказателни санкции в този текст. Става дума единствено за преразглеждане на именно целите и дейността ТХ/КТ 50.1 по силата на новото постановление на Министерския съвет за функциите на Дирекцията по вероизповеданията към него. Става дума за пререгистрация в духа на тази допълнителна разпоредба и никъде не става дума за вероизповедания. Повтарям отново, става дума за сдружения, организации, фондации.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, госпожа.
Заповядайте. Народният представител Стефанов. След това господин Карадимов.
И кой беше третият?
И Вие? Добре.
Ще дадем повече реплики, няма да се ограничаваме в рамките.
Милен Стоянов, също.
СТЕФАН СТЕФАНОВ (СДС): Уважаеми колеги народни представители! Аз също бих възразил на изказването на господин Татарлъ в този момент. И струва ми се, че което и госпожа Поптодорова каза, струва ми се, че той е смесил всички тези изказвания, тъй като в изказванията наистина имаше момент не само по внесения законопроект, а и по предложенията на Законодателната комисия. И допълнителни предложения някак си се смесват едва ли не, като че ли се говори на второ четене с конкретни предложения и именно това може би е подвело господин Татарлъ.
В текста на внесения законопроект за изменение и допълнение, такива неща, каквито той каза просто не се съдържат. А що се отнася до регистрацията и равнопоставеността и отделеността от държавата, нещата, аз действително възразявам, те не стоят така. Това че вероизповеданията са отделени от държавата в конституционния смисъл, означава че нито едно вероизповедание не е официално и не се представлява в държавните институции, и неслучайно в следващата ал.3 на чл.13, православното вероизповедание не е наречено основно или официално, а е наречено традиционно. Именно сисълът на тези две алинеи на чл.13, в този смисъл кореспондира едно с друго. И нека да се има предвид и това, че такава практика е съществувала винаги в нашата държава, такава практика съществува и във всички страни. Няма такава страна в света, където абсолютно всякакви вероизповедания могат да вършат абсолютно всичко, и без държавата под предлог, че те са отделени от нея, да може 50.2 да взема отношение по това. И предлаганият текст за законово изменение, в никакъв случай не накърнява нито конституционни текстове, нито текстове на останалото законодателство, което действува днес в нашата страна.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви.
Има думата народният представител Карадимов.
Следващият оратор е народният представител Аджаров.
РОСЕН КАРАДИМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тъй като може би няма да има други изказвания против, по същество...
Това е трета реплика, господин Татарлъ. Трета реплика към Вас.
Госпожа Поптодорова и отец Стефанов бяха доста изчерпателни, но аз искам да Ви направя следните чисто юридически внушения.
В България всички организации със стопанска цел вече се регистрират по Търговския закон или Закона за кооперациите. Организациите с нестопанска цел се регистрират по Закона за лицата и семейството.
Законът за вероизповеданията е специален закон по отношение на Закона за лицата и семейството и затова всички вероизповедания в България се регистрират по този закон. Независимо от нашата поправка, която сега приемаме, всички изповедания, които смятат себе си за такива и в бъдеще ще се регистрират по Закона за изповеданията.
В Закона за изповеданията обаче има един чл.20, който казва, че дружества и организации с идеална цел, с религиознопросветен и религиозно-нравствен характер се регистрират по общите закони. Следователно, този закон сам изключва себе си и препраща регистрацията по Закона за лицата и семейството. Но по Закона за лицата и семейството съдът няма право да прецени, дали едно такова сдружение с идеална цел по някакъв начин накърнява или не права, тъй като той е закон, в който важат и обществените организации и всички организации с идеална цел.
По тази причина е необходимо, за да имаме гаранция, че съдът ще има предварително мнението за характера на едно такова 50.3 религиозно образование, което пак казвам не е вероизповедание е необходимо предварителното съгласие на съответно държавния орган. А що се отнася за самите изповедания, те изцяло остават в регистрационен режим по Закона за изповеданията и по никакъв начин тук не нарушаваме Конституцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Карадимов.
Има думата господин Аджаров за реплика до една минута.
Аз следя минутите. Всички са по 2 минути и се движим по графика.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (Независим): То вече беше казано почти всичко, но вероятно господин Татарлъ няма закона пред себе си, за да види, че става дума именно за сдружения с идеална цел по Закона за лицата и семейството. Именно затова променяме този закон, господин Татарлъ.
Българската православна църква, тя не се регистрира по Закона за лицата и семейството. Господине, османското Ви вероизповедание не се регистрира по Закона за лицата и семейсттвото.
Защо, тези секти, за които говорим се регистрират именно по Закона за лицата и семейството?! Защото знаят, че ако отидат в Дирекцията по вероизповеданията, т.е. в Министерския съвет...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Защото такъв е законът.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ: ...те ще получат отказ. И правят именно това заобикаляне на закона. И тъкмо с този кратък текст ние целим всички да бъдат препратени в Дирекцията по вероизповеданията. За това става дума и няма никакво противоречие с Конституцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Аджаров.
Има думата народният представител Милен Стоянов за реплика.
Човекът не се е изказвал.
Реплика на господин Милен Стоянов към проф.Татарлъ.
МИЛЕН СТОЯНОВ (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, колеги! Уважаемият професор Татарлъ се позова на чл.13 от Конституцията, но видимо не го е прочел целият. 50.4
Защото ал. 1 говори за вероизповедания, ал. 2 говори за религиозни институции. Това са две абсолютно различни понятия, господин професоре. И сте пропуснали да прочетете ал. 4, където директно Конституцията дава възможност държавата да интервенира, и където е казано "Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели". Кой е органът, който ще каже дали една институция или организация е използвана за политически цели? Това ще бъде държавната власт. Следователно Конституцията още от първия момент в същия този член, където прогласява свободата на вероизповеданията, определя и своето право на интервенция. Отделно вие бяхте споменали, че Министерският съвет бил едната институция, а другата институция бил съдът, които трябвало да утвърдят. Аз привличам вниманието ви на чл. 105, ал. 2. И то само първите пет думи "Министерският съвет осигурява обществения ред" и когато една религиозна институция нарушава обществения ред, Министерският съвет е длъжен да интервенира и ще интервенира.
Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Милен Стоянов!
Мисля, че... Чакайте, за изказване още не е ред. Това са репликите, още течат. И аз ви моля, тъй като направихме нарушение, да спреме с репликите, да отговори Татарлъ и продължаваме изказванията.
Балансираме доста.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Аз съм доволен, че изказването ми предизвика такъв резонанс. Очевидно бяха засегнати някои аспекти, но това, което беше казано, в никакъв случай не опровергава това, което казах. Аз, господа, тука Поптодорова говори тук за "юридически лица", но в случая очевидно се засягат религиозни все пак организации. Сега за политическите цели - вижте, аз не отричам необходимостта да се реагира на такива секти, които са в противоречие с човешкия морал, с националната сигурност и т.н., но аз казах, че наличната уредба е напълно достатъчна, за да може да се решават тези въпроси.
Това е ваше мнение. Разрешете всеки да има мнение по тези въпроси.
Сега, господин Стефан Стефанов - по въпроса, че са били смесени различни неща, тук бяха поставени различни въпроси, МК/ЛТ 51.1. но аз мисля, че безспорно е разрешителната, предвидената разрешителна уредба от Министерския съвет - това е достатъчно. Така че в случая има директна държавна намеса.
Що се касае за бележките на господин Милен Тодоров, трябва да кажа, че много внимателно съм прочел и съм проучил Конституцията, още повече аз съм бил член на Комисията по изработването на новата Конституция във Великото Народно събрание, и добре ми са познати дебатите, които станаха там. Но въпросът, аз имам предвид, че когато разбира се може да засегне обществения строй в страната, разбира се, може да се реагира, но за това са предвидени съответни институции. Така че в случая не се налага директната намеса на Министерския съвет. Ние бяхме свидетели на такива опити за намеса и видяхме какво стана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Думата има проф. Константинова.
Извинявайте, тогава Ви моля накратко, тъй като...
ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА (СДС): Уважаема госпожа председателстваща, драги колеги, уважаеми колеги.
Става дума за една грешка според мене в текста и мисля, че трябва да се направи поправка. За това, че ако сега се регистрира секта по Закона за вероизповеданията, само в Министерския съвет може да бъде утвърдена сектата, а не да мине през съда. На мен това ми се струва опасно и мисля, че трябва да се добави в текста, че сектата трябва да се регистрира и в съда. Какво имам предвид? Това че под много секти, уж религиозни, се крият груби мафиотски престъпни групи, които разпространяват наркотици и какви ли още не опасни за младите хора деяния. И това трябва съдът да реши, съдът да види дали да регистрира или не. Министерският съвет не е в състояние всичко това да прецени.
И репликата, която имах одеве към господин Татарлъ. Той разбира се е прав, че вероизповеданието трябва да бъде напълно автономно и независимо от държавата, но ако намеква за задължителността на вероучението в държавното училище, моята реплика е, че вероучението е познание за религиите, господин Татарлъ. Не това сте имали предвид, нали? Добре. Това е един предмет, който учи на историите на религиите на света. Нещо крайно необходимо за всеки един човек, който претендира да има елементарна 51.2. обща култура.
Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря!
Думата за изказване има господин Райчевски.
Така, господин Гоцев, и Вие сте записан.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): За протокола Стоян Райчевски, СДС.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Взимам думата, за да се изкажа по този законопроект, защото няколко пъти тук от ораторите вече обърнаха внимание за ролята на сектите спрямо националната сигурност. А споменаха и за неучастието на Комисията по националната сигурност в обсъждането на този законопроект. Изказвам се като член от тази комисия и споделям общото мнение на моите колеги от комисията, че по принцип ние подкрепяме този законопроект за изменение и допълнение на Закона за лицата и семейството. Подкрепяме го, защото общо взето сме съгласни с деструктивната роля, която имат сектите по отношение на психическото здраве на нацията.
Но искам аз лично да изкажа някои мои бележки. Тук се изразиха опасения относно това, че се предвиждат забранителни и ограничителни разпоредби, нещо, което ограничавало правата и свободите на гражданите по ред международни нормативи. Вероятно е така, но вероятно и обстановката, в която се намираме, налага някои ограничителни и забранителни разпоредби. И ако тези разпоредби сега се налага да ги гласуваме, то е според мене затова, защото и държавата, и Българската православна църква в този момент не си свършиха работата. До 9 септември 1944 г. в нашето законодателство е нямало забрани за сектите официално - като текстове. Но тогава явно Българската православна църква и държавата са си били на мястото. Затова преподкрепям този, поправката към Закона за семействата като първа стъпка от цялостното решаване на тази материя, защото ние не можем само с тази поправка да елиминираме, да запазим, да защитим нашето общество, нашето младо поколение от влиянието, от негативното влияние на сектите. Следват поправки в Закона за образованието, имам предвид въвеждането на вероучение в учебните програми, а защо не и духовници 51.3. в Българската армия, където всъщност израства нашето младо поколение.
Все пак трябва да си изясним и още един въпрос. Ние казваме "секти и вероизповедания" - явно е, трябва ясно Министерският съвет да излезе със свое становище, с норматив - какво е това секта и какво е това вероизповедание? Когато аз в обсъждането на Комисията по вероизповеданията поставих този въпрос, тогава някои леко ни иронираха, дори и в средствата за масова информация се появи съобщение, че виждате ли Райчевски откровено пита какво е това секта. Аз знам какво е това секта, дами и господа, за себе си и всеки от вас знае какво е секта за себе си. Но за това трябва да има официална разпоредба, защото тук не става въпрос какво е моето мнение, вашето мнение, а тук трябва да се уреди един правен въпрос.
И завършвайки искам да кажа, че подкрепям този законопроект и правя същевременно процедурното предложение - днес още той да бъде гласуван на второ четене.
Благодаря за вниманието!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата има господин Събев.
Да, Христофор, заповядайте!
Дядо Христофор, имате думата!
ХРИСТОФОР СЪБЕВ (СДС): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги.
Аз искам да обърна внимание върху това, че тук няма ограничаване и налагане на някакви санкции или каквото и да е в този смисъл, а просто поставям нещата в ред. Защото вероизповеданията, нали като една материя трябва да се разглежда именно от специализиран орган, който да разбира от тези неща, специално да е работил и затова именно не бива да се счита, че е ограничение, когато се отпращат за регистрация към този специализиран орган. Тъй като, ако на същото основание, както каза един от колегите от БСП, трябва да считаме, че препращането на сдруженията със стопанска цел, нали към съответното ведомство за регистрация, би означавало също и някакво нарушение или някаква санкция. Не е така! Просто всяко нещо трябва да си знае своето място. Това съвсем не означава ограничаване. И нека някой от моите 51.4. колеги да не, в стремежа си да, не за популизъм аз бих казал, а просто може би от едно вътрешно чувство, да се ограничат доста неверни неща, които стават с т.нар. секти, да не кажем още посилни думи - да смята, че ето това е началото на някакво ограничаване. 51.5. Тук не става дума за ограничаване, а просто за истинска демокрация. Защото не бива да се използва една демокрация и едно законодателство за бъркотия, за хаос и за нарушаване дори на международните договорености за човешките права. Защото не бива примерно да се ограничават правата на родителите относно техните деца. Това си е гарантирана декларация за правата на човека. Има неща, които именно международните споразумения изискват. И за да бъдем истински цивилизована страна, да имаме възможност да вървят нещата в ред и по отношение на възпитанието на младежта, това нещо трябва да си бъде както става във всички цивилизовани страни.
Ясно е, че този законопроект си е на мястото и господин Татарлъ прочее напразно се безпокои. Няма такава опасност, господин Татарлъ.
Обаче искам да обърна внимание на още едно нещо. И това е, че трябва час по-скоро да се направи поправката в Закона за образованието. И когато аз правих, и то от доста време правя тия справки и консултации по този въпрос, защото трябва да се въведе вероучението в училищата, ми се отговаряше отрицателно. Не бива да се отговаря така отрицателно. И това трябва да стане по-скоро (аз съм в консултацията с господин Сепетлиев като председател на Комисията по образованието), да се направи и това нещо.
Освен това в бюджета, който нашата комисия прие в скоро време и предлагаме съответно, ние предвидихме половин милион лева допълнително за изработването на този учебник и го гласувахме. Разбира се, имаше хора против, но това е друг въпрос. (Реплика от блока на СДС: "Кой беше против?")
Вижте, много странно е, че от дясната страна ми се обаждат, а не от лявата, когато аз говоря за неща, които засягат именно неща, да се оправят неща с репресии. От лявата страна някога, а пък вие се обаждате от дясната. Странно е. Защото те са разбрали, от лявата страна, необходимостта от тези неща. Аз така разбирам. (Реакция в залата)
Смятам, че този законопроект не е репресивен. Защото имайте предвид: ние не целим със средновековни мерки да постигнем реда и мира в обществото. Това ще бъде лошо, когато с такива мерки се ограничават правата на хората, когато по средновековен път... СД/ВР 52.1
Вяра, прочее, насила не може да се налага, това е ясно. И прочее, моите колеги правилно забелязаха, че трябва да се засили мисионерската дейност. Наистина православната църква трябва да мисионерства. И няма оправдание от разделение или неразделение. Всеки пастор трябва да си изпълнява своя дълг. Това е най-важното, което трябва да се върши. Но не виждаме свещеници да проповядват.
Във всеки случай благодаря на колегите, че подкрепиха в становищата, в изказванията си, в мнозинството си този законопроект. И вярвам, че ще бъде гласуван и на първо, и на второ четене в най-скоро време. Амин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Господин Чакъров, реплика или изказване? - Изказване. Преди Вас е господин Васил Гоцев.
Господин Гоцев! Господин Гоцев е ангажиран с дебати по законопроекта. Моля да му обърнете внимание, че има думата.
Господин Гоцев, имате думата.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа! Ние просто съвсем неофициално се събрахме няколко души тук от двете страни и смятаме безусловно, че сме единодушни, че трябва да се прекрати дейността на такива организации, които под секти тровят душите на българския народ.
Текстът обаче, който е предложен, не отговаря просто технически на онова, което ние искаме да получим. И затова сега госпожа Поптодорова ще предложи един текст, който трябва да следва чл. 133. Този текст ще има за задача да отговори на тези изисквания, като ще забрани да бъдат регистрирани по Закона за лицата и семейството всякакви просветни религиозни институти и организации, за да се пресече тази възможност. С една втора алинея регистрираните досега ще бъдат заличени. И една трета алинея, която пък да съхрани и да даде възможност за в бъдеще да има частни религиозни училища от нашето източноправославно вероизповедание или католическо, или мохамеданско. Те ще бъдат вече регистрирани и образувани по реда на Закона за народната просвета.
Аз мисля, че ако приемем текста, както сега го съставихме няколко души, ще отговори и на нуждата и ще бъде перфектен от юридическа страна. И даже бих предложил, ако имаме единодушие, да го гласуваме и на второ четене веднага. 52.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Гоцев.
Господин Милен Чакъров има думата.
МИЛЕН ЧАКЪРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Непълното представяне на становището на Комисията по изповеданията и станалите досега дискусии налагат да дам някои пояснения, които да ни разкрият какво всъщност приемаме днес.
Първоначалната идея на вносителя протойерей Стефан Стефанов предвиждаше създаването на нова ал. 2 на чл. 133 от Закона за лицата и семейството, с която се предлага юридическите лица с религиозен или верски характер и дейност да се регистрират от Министерския съвет. Предвиждаше се още в Преходна и заключителна разпоредба регистрираните досега сдружения с религиозен или верски характер да се прекратят по реда на чл. 146, ал. 1, б. "б" от Закона за лицата и семейството, а именно поради противоречие на дейността със закона, на устава на сдружението или на държавния и обществен ред. Така внесено, предложението противоречи на Конституцията и на установяващия се в страната демократичен правов ред.
Съгласно чл. 44, ал. 1 от Конституцията гражданите могат свободно да се сдружават. Това право е неотменимо и подлежи само на такива ограничения, предвидени със закон, които са необходими в едно демократично общество в интерес на националната сигурност, обществената безопасност, обществения ред, за защита на народното здраве и морал или за защита на правата и свободите на другите.
В този смисъл нашата Конституция стриктно следва разпоредбата на чл. 22 от Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г., в сила за Република България от 23 март 1976 г. И със Закон, именно Законът за лицата и семейството, в съответствие с чл. 44, ал. 3 от Конституцията, е определен редът за регистрация, дейност, контрол и прекратяване на сдружения на гражданите с верска насоченост като юридически лица с идеална цел.
Формите на сдружения със стопанска и синдикална цел са уредени също със закон. По тази причина правото на сдружаване 52.3 и неговата реализация не могат да бъдат подчинени на безусловен административен контрол и вмешателство от страна на държавата или от нейн орган, дори да се отнася до сдружения с верски или религиозен характер, подобни на изповедания.
Събирането на гражданите в религиозна общност по смисъла на Закона за изповеданията и регистрацията и санкцията на устава на изповеданието по предвидения в този закон ред са съвършено различни правни действия от създаването на сдружения с идеална верска или религиозна цел и регистрирането му по Закона за лицата и семейството. 52.4
За последните, редът за регистрация по Закона за изповеданията не може да се приложи по аналогия или чрез изменение и допълнение на Закона за лицата и семейството в смисъла на вносителя, тъй като подобна форма очевидно ще противоречи на Конституцията и на международноправните актове, по които Република България е страна и които съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията са част от вътрешното право и имат предмет - примат над вътрешните норми, които им противоречат. Оттук и невъзможността екс леге да се предвиди прекратяването на сдруженията с религиозен и верски характер като недопустимо вмешателство в свободната воля на хората да се сдружават.
При тази правна обстановка, за Комисията по изповеданията остана единствено възможно да намери норма, която от една страна описва дейността на сектите, а именно като дейност, присъща на изповедание и от друга, да предвиди с оглед специфичността на материята при регистрацията на сдружения с такава дейност да се изслуша мнението на единствено компетентният и специализиран държавен орган в областта на вероизповеданията, а именно директорът на Дирекция по изповедания към Министерския съвет или упълномощено от него лице. Така действително се създава смесен фактически състав на правната норма - мнение на административния орган плюс акт на съда. Но това мнение не е решаващо, тъй като административният орган не може да замести волята на сдружителите или свободната преценка на фактите по вътрешно убеждение на съда. Съдът само ползва при регистрацията и прекратяването на тези сдружения специалните знания, информация и компетентност на държавния орган по изповеданията.
На второ място, в съответствие с Конституцията и международното право трябваше да се създаде правна норма, която без да ограничава правото на сдружаване на верска основа да постави дейността на сдруженията в определени рамки, които гарантират присъствието на традиционното източноправославно изповедание, на другите утвърдени изповедания в нашите земи и съответстват на установения светски характер на държавата и основните й дейности, включително образование и просвета.
Затова с ал. 2 на предложената допълнителна разпоредба се предвижда сдруженията на граждани с идеална цел да не могат да извършват религиозни обреди и служби, както и да откриват МС/НП 53.1 духовни училища без разрешение на Министерския съвет. Така религиозните обреди и служби се запазват като присъщи за религиозните общности, регистрирани като изповедания по Закона за изповеданията с предвидения затова там ред, а сектите се лишават съвсем правомерно, по силата на закон, от основния си механизъм на въздействие.
Същото се отнася и за правото да се откриват средни или висши духовни училища, а откритите вече такива, от секти, следва да се прекратят чрез адекватна държавна намеса.
Изложените съображения, надявам се убеждават, че внесеното от Комисията по изповеданията предложение за изменение и допълнение на Закона за лицата и семейството отговаря най-малко на следните условия.
1. Гарантира правото на свобода на съвестта, убежденията и избора на религия.
2. Гарантира свободата на сдружаване.
3. Осигурява стабилен съдебен и административен ред на намеса в тези деликатни отношения.
Ето защо, можем да приемем, че резервите на Законодателната комисия всъщност са удовлетворени и могат да бъдат оттеглени.
Останалото, което следва да се направи в борбата на обществото срещу сектите, това е приемането на нов Закон за изповеданията, които да отговори на обществото що е изповедание и що е секта, изменение и допълнение на Наказателния кодекс за създаване на нови защитни норми в защита на младежта и на изповеданията, нов Закон за просветата и образованието, Закон за здравеопазването, с норми в тази област, Закон за младежта и спорта и други такива.
Ето защо, аз предлагам да се приеме нормата, която предложи на Народното събрание Комисията по изповедания и ще я припомняя в нейния текстуален вид, което всъщност е основното нормативно предложение, което днес обсъждаме. А именно - създава се допълнителна разпоредба към Закона за лицата и семейството със следното съдържание:
"Ал. 1. Сдружение на граждани, което извършва дейност присъща на изповедание се регистрира и прекратява по реда на глава трета от Закона за лицата и семейството, след изслушване на директора по изповеданията, или упълномощено от него лице."
Ал. 2. Тези сдружения не могат да извършват религиозни обреди и служби, както и да откриват духовни училища, без разреше53.2 ние на Министерския съвет."
Благодаря за вниманието!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Чакъров!
Много аргументирана подкрепа в полза на законопроекта.
Направено е предложение сега да стане и второто четене. Аз ще го поставя на гласуване това предложение, но моля, господин Джеров да вземе отношение имаме ли основание и възможност днес да гласуваме законопроекта на второ четене.
Моля, господин Джеров.
Преди това, господин Мулетаров.
Заповядайте!
СПАС МУЛЕТАРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Тъй като ние в действителност обсъждаме два законопроекта и става въпрос за второ четене за първия, по който се изказаха всички народни представители, тъй като по вторият, освен господин Куртев друг не се е изказал и по него има негативно становище на Законодателната комисия, така че трябва да се конкретизира, ако се гласува, че се отнася за законопроекта, внесен от отец Стефан и се отнася и за поправките, които се дадоха.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (от място): По втория, мога ли да кажа нещо? По това на господин Куртев.
СПАС МУЛЕТАРОВ: Аз също, ако разрешите, бих обяснил и по този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, ами моля Ви, изкажете се и по втория законопроект, за да сме наясно по какво ще е второто четене.
СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаема госпожо председател, след тази забележка, уважаеми народни представители, аз искам да обърна внимание по един въпрос, който беше незабелязан в залата, и който не е никак за подценяване.
В предложението за изменение на Закона за лицата и семейството, направено от господин Куртев се предлага в чл. 133 да се добави: "С изключение на Съюза на слепите и Съюза на глухите, които се уреждат по този закон".
Най-напред искам да посоча, че това предложение, на господин Куртев, противоречи на Закона за нормативните актове, 53.3 който изрично е посочил, че: "Един закон може да урежда само материя, която урежда едни и същи обществени отношения". В конкретният случай това, което се предлага в проектозакона от господин Куртев изобщо не може да бъде включено в този законопроект. Аз не говоря за идеите, за уреждането на въпроса на двата съюза, а за принципните въпроси, свързани със законодателството.
Защо не може да бъде уредено?
Първо, Законът за лицата и семейството е фундаментален закон, който урежда правния статут на юридическите субекти в тази страна. Това са физическите лица и юридическите лица. Юридическите лица се разделят на две категории - юридически лица със стопанска цел и юридически лица с идеална цел.
Член 133, добавката, към която предлага господин Куртев гласи дословно: "Държавните предприятия, кооперации и другите юридически лица със стопанска цел се уреждат с особени закони".
Следователно, този текст има предвид само тези юридически лица, които са със стопанска цел. А доколкото ми е известно, и това отчасти потвърди и господин Куртев, Съюзът на слепите и Съюзът на глухонемите са сдружения с нестопанска цел. Обстоятелството, че по силата на някакви подзаконови нормативни актове те осъществяват и стопанска цел е въпрос, който следва да бъде разрешен при пререгистрация по съответното действащо законодателство - било по Търговския закон, ако те са търговски дружества, било по регистрацията, която те сега имат като сдружения с нестопанска цел. Този закон не може да персонифицира и да урежда отделни юридически лица като субекти по него.
На същото основание утре ще се постави въпрос и за Съюза на инвалидите в България, които имат абсолютно същото и подобно на тези два съюза поведение. Те са с идеална цел, осъществяват и стопанска цел.
ИВАН КУРТЕВ (от място): Нямат кооперации.
СПАС МУЛЕТАРОВ: А, имат кооперации. Ние вчера имахме среща със Съюза на инвалидите и присъстваха представители на техни кооперации.
Подобно е положението и на новосъздаденият Съюз на лицата, боледуващи от диабет.
Ето защо, Законодателната комисия и аз искам да подкрепя нейното становище, единодушно прие, че предложението не може 53.4 с оглед на изложените съображения, да бъде прието изобщо.
Това, което господин Куртев предлага следва да бъде решено при пререгистрация или при нова регистрация на съществуващите съюзи, но в никакъв случай този фундаментален закон не може да урежда статут на отделни видове от юридическите лица, които осъществяват стопанска цел. Това са принципните съображения, а могат да се изтъкнат и други, поради което ние се противопоставихме да бъдат допуснати исканите изменения. Разбира се, това не пречи тези предложения да бъдат направени по друг ред и при други условия на днешното законодателство, но по този път това не би могло да стане, поради което аз предлагам, ако народните представители възприемат предложението, което е направено за гласуване на първо и второ четене да се отнася само законопроектът на отец Стефан, а отделно да се гласува за първо четене само законопроектът, внесен от господин Куртев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Мулетаров.
Реплика или изказване?
Заповядайте, господин Гоцев. 53.5
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател! Аз по много по-прост начин ще кажа, че не бива да се гласува, макар че по друго съображение. В Закона за лицата и семейството не се съдържа никаква забрана сдруженията с нестопанска цел да осъществяват стопанска дейност. И всички сдружения с нестопанска цел, по-големи, го правят под формата на така наречените помощни организации или помощни стопанства. Ако отворите устава на която и да е по-голяма организация с нестопанска цел, там има един текст, който регламентира именно стопанската помощна дейност, която извършва. Това че, както разбрах от господин Куртев, на слепите са забранили да регистрират такава дейност, просто съдът е сбъркал и при обжалване ще се оправят. Така че това нито е за този закон, нито трябва да се гласува и аз мисля, че господин Куртев ще разбере и дали ще го оттегли - не знам, но просто няма място за това нещо тук.
А слепите ще си имат своята стопанска дейност, помощна стопанска дейност, ще се подчинят на всички закони, защото никой не им забранява да направят това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Иска ли още някой думата?
Аз моля господин Джеров да уточни. Тъй като сега ще започне първото четене, господин Джеров, има два законопроекта. Комисията е взела отношение поотделно за всеки един от тях. Съответно първото четене по всеки един от тях ли ще бъде гласувано?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Госпожо председател, моето предложение е двете предложение за изменение и допълнение на чл. 133 от Закона за лицата и семейството да бъдат гласувани поотделно. Те са много различни и съвсем обективно и професионално едното предложение трябва да бъде прието. Това е молбата ми към уважаемите народни представители - що се касае до сектите. Докато другото е в дисонанс с общата линия на закона, със съдържанието на чл. 133. Това е въпрос вече на вашето решение за гласуване.
Оттук нататък ще си позволя да предложа на уважаемите народни представители след първото гласуване, ако действително се получи този вот в полза на предложението на господин Стефанов и обратно - за предложението на господин Куртев, ние вече междувременно създадохме една работна група, която успя да прецизира ББ/КП 54/1. съответните текстове.
И на тази база ще си позволя да помоля уважаемите народни представители да се съгласят след второто четене да поставиме новия текст на второ четене. Само че между двете четения моля за 15 минути почивка поне и след почивката ще бъдем готови с текстовете и днес този законопроект може да стане закон.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Джеров.
Пристъпваме към гласуване на първо четене на двата законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (встрани от микрофоните): Поотделно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, поотделно. Благодаря за разяснението, господин Джеров.
Гласува се на първо четене законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лицата и семейството, внесен от отец Стефанов.
Моля, режим на гласуване. Гласува се на първо четене този законопроект.
Резултатът: от общо гласували 181 народни представители, 179 са гласували за, 1 против, 1 се въздържа.
Законопроектът е приет на първо четене.
Сега се гласува на първо четене законопроектът за измение на Закона за лицата и семейството с вносител господин Иван Куртев.
Моля, режим на гласуване. Гласува се на първо четене законопроектът на господин Иван Куртев. Той е за изменение на Закона за лицата и семейството.
Резултатът: от общо гласували 176 народни представители, 61 са гласували за, 74 против, 41 се въздържат.
Законопроектът не се приема на първо четене.
Направено е предложение, основано на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на днешното заседание да стане и второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лицата и семейството, който току-що бе приет на първо четене. 54/2.
Моля, режим на гласуване. Сега, на същото заседание да стане второто четене на приетия вече законопроект на първо четене. То остана един.
Моля, режим на гласуване. Гласува се сега, след почивка от 15 минути, на същото заседание да се проведе и второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лицата и семейството с вносител протойерей Стефан.
Резултатът: от общо гласували 189 народни представители, 185 са гласували за, 1 против, 3 се въздържат.
Приема се предложението.
След почивка от 15 минути ще продължим с второто четене на законопроекта.
Давам 20 минути почивка. (Звъни)
18 ч. и 45 м.
54/3.
(След почивката)
19 ч. и 30 м.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (Звъни): Уважаеми колеги, продължаваме заседанието. Забавянето се дължеше поради необходимостта текстът да се прецизира.
Моля, господин Джеров, имате думата за второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лицата и семейството.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Госпожа председател, уважаеми колеги! В почивката една група от народни представители се събрахме, за да създадем една точна и прецизна редакция на идеята, която е внесъл народният представител господин Стефан Стефанов. Взехме предвид всички направени дотук изказвания. Взехме предвид и бележките, които съвсем професионално са направени от Законодателната комисия и които бяха всъщност възприети в изказванията на уважаемите народни представители.
Позволете ми, независимо от това, че сме пред второ четене, първо да ви прочета целия законопроект и след това вече ще вървим към двата текста.
Закон за изменение и допълнение на Закона за лицата и семейството.
– 1. Създава се нов чл. 133а със следното съдържание:
"Чл. 133а. Юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност, се регистрират по реда на тази глава, след съгласие на Министерския съвет."
– 2. Създава се нов чл. 166 със следното съдържание:
Само като пояснение. В този закон преходните и заключителни разпоредби са дадени като членове, а не като параграфи и ние предлагаме да се създаде един последен член след 165, нов, 166, със следното съдържание:
"Чл. 166. (1) Вписаните досега по този закон юридически лица с нестопанска цел, посочени в чл. 133а, се пререгистрират по искане на техните ръководни органи, направено в срок от три месеца от влизането на закона в сила, при съгласие на Министерския съвет. СМ/ЛТ 55.1-.
(2) Заличава се вписването и се прекратява дейността на юридически лица с нестопанска цел, които не изпълнят условията по предходната алинея."
Това е проектозаконът, който предлагаме на вашето внимание. Ако не възразявате, госпожа председател, да минем към доклад и гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз не възразявам. Имате думата, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Заглавието не подлежи на гласуване, защото то е от тези, които не могат да бъдат изменени.
"Закон за изменение и допълнение на Закона за лицата и семейството."
– 1. Създава се нов чл. 133а със следното съдържание:
"Чл. 133а. Юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност, се регистрират по реда на тази глава, след съгласие на Министерския съвет".
Това е съдържанието на предложената разпоредба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Иска ли някой думата по текста? Не. Моля режим на гласуване. Текстът е правен от работна група, в чийто състав влизаха народни представители от различни парламентарни групи.
Господин Хубенов, искате ли думата по – 1? Никой не иска думата по – 1.
Моля режим на гласуване. Гласува се заглавието и – 1.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
Гласували са 189 народни представители, от тях за са 186, против няма, 3 се въздържат. Приема се текстът на второ четене.
Моля, господин Джеров, следващия текст да докладвате.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият текст е – 2. Създава се нов чл. 166 със следното съдържание:
"Чл. 166. (1) Вписаните досега по този закон юридически лица с нестопанска цел, посочени в чл. 133а, се пререгистрират по искане на техните ръководни органи, направено в срок от три месеца от влизането на закона в сила, при съгласие на Министерския съвет. 55.2.
(2) Заличава се вписването и се прекратява дейността на юридическите лица с нестопанска цел, които не изпълнят условията по предходната алинея."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Мариела Митева, заповядайте.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз бих искала да ви предложа нова редакция на чл. 166, ал. 1, тъй като така, както е предложена, не става ясно дали искането, което следва да се направи от ръководните органи на юридическите лица, трябва да бъде направено в тримесечен срок или пререгистрацията трябва да се извърши в тримесечен срок.
Безспорно е, че става въпрос за самото искане, тъй като невинаги, след като бъде направено такова искане, ще има пререгистрация.
С оглед на това аз ви предлагам нова редакция на ал. 1.
"Юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност, които са вписани до влизането на този закон в сила, се пререгистрират по реда на чл. 133а.
Искането за пререгистрация се прави от техните ръководни органи не по-късно от три месеца след влизането на този закон в сила."
Текстът става по-ясен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Аджаров, имате думата.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (независим): Член 166, ал. 1 е написана съвсем ясно. Съгласен съм с госпожа Митева, че не е ясно дали регистрацията трябва да става в срок от три месеца по искане на ръководните органи или изобщо. Така че достатъчно е само да отпадне думата "направено". И тогава става "се пререгистрират по искане на техните ръководни органи в срок от три месеца". Тоест, до срок от три месеца те трябва да направят искането. В срок от три месеца трябва да ги пререгистрира и съдът.
Тоест, предлагам думата "направено" да отпадне. Иначе целият текст да бъде така, както го е дала работната група. 55.3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Иска ли още някой думата по текста?
Господин Джеров, уточнихте ли с госпожа Митева поправката в текста? Искате ли думата.
Господин Михайлов, имате думата.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Поначало аз подкрепям съдържанието на чл. 166 от преходните и заключителните разпоредби, макар че може да се направи в първата алинея известно редакционно подобрение, но по-същественото, за което взех думата, е по ал. 2.
Заличава се вписването и се прекратява дейността на юридически лица с нестопанска цел, които не изпълнят условията по предходната алинея.
Излиза, че тези лица ще могат да си развиват своята дейност и чак когато изтече тримесечният срок, тогава ще се прекрати тяхната дейност.
Аз смятам, че тези юридически лица, които не отговарят на условията на чл. 133а, на посочените условия и не са получили съгласие от Министерския съвет, трябва да им се прекрати тяхната дейност и да им се даде възможност да се пререгистрират. Защо те ще бъдат поставени в по-добри условия пред тези, които не са регистрирани. Значи тези, които не са регистрирани, трябва да искат съгласие на Министерския съвет и тогава да се регистрират. А тези, които незаконно са вече регистрирани и развиват една дейност, която уврежда религиозните чувства на българския народ, те трябва да продължат своята дейност и в този смисъл аз моля да се прередактира втората алинея.
Заличава се вписването и се прекратява дейността на юридически лица, които са регистрирани без съгласие на Министерския съвет. И вече това да стане първа алинея и след това първата алинея да стане втора алинея. И след това да се каже, че тези лица не вписаните, а юридически лица с нестопанска цел, посочени в чл. 133, могат да бъдат регистрирани по искане на техните ръководни органи. Няма срок. При съгласие на Министерския съвет и се изравняват с другите. Не претендирам за прецизност на редакцията, защото сега получих текста. 55.4.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Професор Михайлов, бихте ли дали Вашата редакция на господин Джеров, за да може да се оформи крайният текст?
Господин Гоцев иска думата.
Заповядайте. 55.5. ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа, аз споделям това, което казва професор Михайлов и текстът може да стане така: "Заличава се вписването и се прекратява дейността на юридически лица с нестопанска цел." Които са досега регистрирани, посочени в чл. 133а. И тогава първата алинея пада, втората алинея става първа. И който иска да се пререгистрирва отново при тези условия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНАЖАНА БОТУШАРОВА: Уточнява се текстът.
Госпожа Поптодорова иска думата. Заповядайте! По прцедурата.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДП "Ера-3"): Извинете, нищо, че картата е на Милена, аз съм тук и картата ми е там. Много кратичко, да ви помоля да гласуваме удължаване на времето до криключване на точката.
Минаваме ли? (Към Снежана Ботушарова)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА: Оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ако до осем часа без две минути не е завършило гласуването ще поставя предложението на госпожа Поптодорова на вниманието на залата.
Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, свикнали сме да се разбираме за няколко секунди.
Говорихме с господин Гоцев и той се съгласи с нас. Ако приемем това виждане или тази редакция, която той в момента предложи, т.е. да остане 166 само с една алинея, ние прекратяваме тези юридически лица от днес и независимо от това, дали те ще се регистрират или не, тяхното имущество отива в държавата, тъй че, ще направим една конфискация. Докато този текст, който ние сме предложили той им дава възможност в три месеца да направят искане за пререгистрация, ако до този момент те получат съгласие на Министерския съвет. Тоест тези, които ще получат съгласие на Министерския съвет ще запазят имуществото и няма да постановим конфискация. И с оглед на това, това е единно виждане, моля да се съгласите с докладвания текст преди малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, може ли още веднъж да прочетете текста, който ще се гласува. След ДВ/ЙА 56.1 направените предложения към него.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: 166, ал. 1: "Вписаните досега по този закон юридически лица с нестопанска цел, посочени в чл. 133а се пререгистрират по искане на техните ръководни органи, направено в срок от три месеца от влизане на този закон в сила при съгласие на Министерския съвет.
Втора алинея заличава се вписването и се прекратява дейността на юридически лица с нестопанска цел, които не изпълнят условията по предходната алинея."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте, господин Карагеоргиев.
КОСТЯ КАРАГЕОРГИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Само една редакционна бележка. Смятам, че в началото на изречението трябва да бъде "невписаните досега по този закон юридически лица", защото те не са вписани по този закон, по Закона за изменение и допълнение, а са вписани по Закона за лицата и семейството. И трябва да бъде: "Вписаните досега по Закона за лицата и семейството юридически лица с нестопанска цел, посочени в чл. 133а се пререгистрират по искане на техните ръководни органи, направено в срок от три месеца от влизането ..." Не на закона в сила, а от влизането на този закон в сила, при съгласието на Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Сега, господин Джеров, да уточним последно преди гласуването.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Още една промяна и ще ви прочета окончателната редакция на 166, ал. 1.
""Вписаните досега юридически лица с нестопанска цел, посочени в чл. 133а се пререгистрират по искане на техните ръководни органи, направено в срок от три месеца от влизане на този закон в сила, при съгласие на Министерския съвет."
И втората алинея непроменена.
"Заличава се вписването и се прекратява дейността на юридически лица с нестопанска цел, които не изпълнят условията по предходната алинея."
Смятам, че текстът е чист, съгласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля режим на гласуване, гласува се вече тази последна редакция на текста. Току-що госпо56.2 дин Джеров я прочете. Отчетени са, както разбрахте всички бележки към нея, направени тук в залата.
Моля режим на гласуване!
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 182 народни представители, за са 175, против 1, 6 се въздържат.
Приема се текстът на второ четене.
С това бе приет и Закона за изменение и допълнение на Закона за лицата и семейството.
Изказвам благодарност към работната група и към всички колеги! (Ръкопляскания в залата)
Тъй като остават десет минути и няма време за нова точка от дневния ред, но един закон е вече факт.
Утре заседанието е от девет часа. Едно съобщение.
"Парламентарният Пресцентър кани акредитираните журналисти на пресконференция на тема: "Проблемите на транспорта през погледа на едн апарламентарна комисия". За участие са поканени членовете на Комисията по транспорта: Ремзи Осман - председател, Руслан Семерджиев, Стойко Пенчев, Вълкан Вергиев и Невен Пенев.
Пресконференцията ще се състои на 8 февруари, вторник от 11.00 ч., зала "Запад"."
Утре заседанието е от 9.00 часа.
Закривам заседанието. Лека вечер, уважаеми колеги! (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 50 мин.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Йорданов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Йордан Школагерски
Снежана Ботушарова
СЕКРЕТАРИ:
Румен Сербезов
Илиян Илиев