Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-02-04

Председателствували: председателят Александър Йорданов и заместник-председателите Кадир Кадир и Йордан Школагерски.
Секретари: Руслан Семерджиев и Ведат Сакаллъ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи господа народни представители! Откривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание.
Преди да започнем по дневния ред, а именно дебатите по внесения от Парламентарната група на СДС проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България, искам да ви информирам за следното.
Засега всички комисии на Народното събрание са дали свои становища относно законопроекта за държавния бюджет. Остава да изчакаме единствено становището на Комисията по бюджета и финансите. По принцип винаги така е било тази комисия последна дава своето становище, изчаквайки становищата на останалите комисии. Това го давам като информация.
Постъпило е също така предложение от народния представител Златимир Орсов, на основание чл. 32, ал. 2 от правилника на 8 февруари Народното събрание да проведе извънредно заседание от 10 часа. Господин Орсов посочва от 10 часа до 20 часа, но това, второто, приемам, че все едно не го е посочил. (Шум и реплики от блока на СДС) Ние уточняваме само началния час на заседанието. Не можем да фиксираме такъв краен час, тай като може да се случи така, че да свършим по-рано. В този смисъл предложението е следното: РД/НП 57.1
Извънредно заседание при следния дневен ред:
1. Първо четене на проекта за Закона за държавния бюджет
2. Второ четене на проекта на Закона за акцизите.
3. Второ четене на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.
4. Второ четене на проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за пребиваване на чужденците в Република България.
5. Първо четене на проекта за Закон за националната служба за сигурност.
Въпросът за държавния бюджет в този ред за извънредното заседание не мога да подложа на гласуване, тъй като наистина няма становище на Комисията по бюджета и финансите. Господин Орсов ако е тук, може да уточни при това положение потвърждава ли искането си за вторник с останалите точки? (Шум и реплики от блока на СДС)
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю! Разбира се, че потвърждавам искането си за извънредно заседание. Съгласен съм обаче с Вас, че добре е да фиксираме само началния час на заседанието, като потвърждавам, че настоявам този начален час да бъде 10 часа сутринта.
Второ, Законът за държавния бюджет беше включен в дневния ред на Народното събрание и по сега действащата програма за работа на Народното събрание Комисията по бюджета и финансите е взела своето становище. Вчера то е било прието. Вярно е, че не е раздадено на депутатите, но ще бъде раздадено. Затова бих ви помолил да ускорите, доколкото е във Вашите възможности, този процес.
Не изменям нищо от предложения дневен ред. А ако все пак не е възможно във вторник да се започне със Законопроекта за държавния бюджет, ще преминем към втората точка от дневния ред. (Реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Госпожа Русева, заповядайте!
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Аз моля, господин председателю, да не поставяте на гласуване това предложение. Господин Орсов идва и си отива когато си иска от това събрание. Снощи той си 57.2 отиде в 18 часа, след като неговият така начерен Закон за кооперациите беше гласуван и затова той може на нас да ни определя всякакво работно време. Но все още не сме подчинени нему и няма да бъдам, а на правилника.
Член 32 е фиксирал пленарните заседания, дните и часовете - от 15 до 20, и в петък от 9 до 13 часа. По решение на Народното събрание удължаването може да стане само с два часа. Това е правилникът точно. Нека господин Орсов да го промени. Той се лута между правилника и земеделието. Нека си намери мястото или в правилника, или в земеделието. Нека да го промени и тогава вече да има работен ден от 10, 12 или 14 часа, само че да не си ходи вкъщи, а да стои в Народното събрание. Така че той не може да променя с предложение времетраенето на заседанията в Народното събрание.
Във втората алинея на същия член се казва за провеждане на извънредни заседания, но тя е само като възможност, без да се дава изрично указание, че трябва да има такова ... не знам какво да кажа, свободно работно време по хрумванията на някои депутати от БСП, които ги няма и в залата, след като колегите им са тук.
Ето защо аз Ви моля, да не подлагате на гласуване това решение. А ако има искане за извънредно засадение, както и досега ни е парламентарната практика, то ще бъде в съответното работно време, така както е посочено в ал. 1 на чл. 32 и в самото заседание, ако трябва, само тогава може да се увеличава и размерът на времето, което ние ще работим като работно време в пленарната зала.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Русева. Заповядайте, господин Кюранов. Тоест не се възразява против извънредното заседание, а за времето.
ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз мисля, че вие разбирате какво е желанието на господин Орсов и защо той предлага от 10 часа. Той предлага от 10 часа, за да може евентуално през целия ден да се работи по бюджета ...
(Бурни реплики от блока на СДС) Почакайте, чакайте да чуете какво говоря.
СТЕФАН САВОВ (от място): От 8 часа да работим. 57.3
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Господин Савов, много избързвате с Вашата реакция. Съветвам Ви да изчакате и да чуете моето изказване и след това да скачате толкова ентусиазиран.
Очевидно желанието на господин Орсов е да може наистина да се ускори работата с бюджета и да имаме един дълъг работен ден. Но аз мисля, че съображенията на госпожица Русева са основателни. Ние нямаме право да правим такива промени в работния ден и аз затова предлагам извънредното заседание да бъде от 15 часа. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Кюранов. (Ръкопляскания)
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Предлагам на господин Савов сега да скочи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Най-напред нека да гласуваме във вторник да се проведе извънредно заседание. След това ще разсъждаваме върху часовете. (Реплики от блока на СДС) След това ще разсъждаваме защото има две предложения.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Само искам да се извиня на господин Кюранов, защото той почна многословно и затова искам да се извиня още веднъж. (Ръкопляскания)
ЧАВДАР КЮРАНОВ (от място): Извинението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Савов. Гласуваме във вторник да се проведе извънредни заседание.
Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте при така съобщения дневен ред.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 212 народни представители, за това предложение 126, против 84, въздържали се двама.
Приема се. 57.4
Направено бе предложение от господин Чавдар Кюранов в съответствие с правилника времето за извънредното заседание да бъде от 15,00 до 20,00 ч. във вторник. Моля, гласувайте това предложение.
Гласували общо 205 народни представители. От тях 172 за, 27 против, 6 въздържали се.
Предложението се приема.
Във вторник от 15,00 ч. ще има извънредно заседание.
Преминаваме по-нататък. Постъпило е още едно предложение от госпожа Нора Ананиева, което обаче ще подложим на гласуване в края на заседанието, тъй като то засяга деня и часа, в който да се гласува вотът на недоверие. Тъй като в правилника ясно е казано, че това може да стане не по-рано от 24 часа след приключването на дебатите, трябва да изчакаме днешния ден, да видим кога ще приключат дебатите и след това ще поставим на обсъждане и въпроса за това кога да се проведе гласуването.
Пристъпваме към дебатите. Процедурата за дебатите е добре известна. В началото се дава думата на вносителите, за да мотивират предложението си. След това думата се дава на министър-председателя. След това започват дебатите по проекта за решение. Времето е определено в правилника, освен ако не се поиска друго време. Могат да се правят предложения за удължаване на времето за дебатиране. Накрая обикновено се дава думата на представители на парламентарни групи да изразят своето окончателно становище. Министрите, които присъстват на заседанието, ако намерят за необходимо, могат също да вземат думата.
Имат думата вносителите на...
Процедура? Заповядайте, господин Христов.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, господин министър-председател, господа министри, уважаеми колеги! Обичайната практика при подобни случаи е на Председателски съвет предварително да се уточнява времето, в което ще протекат дебатите. Тъй като Председателски съвет не е имало, въпросът според нас, а надявам се и според колегите от останалите парламентарни групи, е достатъчно важен.
От името на парламентарната група на СДС правя предложение времето за дебати да бъде съответно по един час на двете големи парламентарни групи и по 40 минути, както е практиката в НЧ/КП 58/1. подобни случаи, на другите две парламентарни групи. Ние изказваме своята надежда, че колегите от останалите парламентарни групи ще оценят сериозността на положението, ще оценят това, че има много неща да се кажат по този въпрос и затова ги призоваваме да подкрепят нашето предложение в смисъла, в който го направих.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Николай Христов.
Предложението е ясно. Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение: всяка парламентарна група да има удължено време, съответно БСП и СДС по един час, а останалите парламентарни групи по 40 минути, независимите също 40 минути. Моля, гласувайте.
Гласували общо 212 народни представители. От тях 95 за, 35 против, 82 въздържали се.
Предложението не се приема.
Започваме дебатите...
От името на парламентарна група думата има господин Христов.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! Искрено съжалявам, че се налага да взема думата в този момент. Искрено съжалявах, че се налагаше да я вземам и преди два дни, когато проправителственото мнозинство се погаври буквално с предложението на Съюза на демократичните сили да се гледа вотът на недоверие в сряда. Аз тогава говорих за една определена логика в поведението на проправителственото мнозинство. Говорих за това, че проправителственото мнозинство начело с червените депутати отхвърли изслушването на министъра и го превърна в просто слушане. Говорих за това, че проправителственото мнозинство се погаври с едно проекторешение, внесено от парламентарната група на СДС, че проправителственото мнозинство си позволява да остави правителството една седмица да стои с висящ вот на недоверие.
В момента проправителственото мнозинство продължава блестящо линията, която беше започнало. Тази линия означава наистина една незаинтересованост и една пълна безотговорност към поставения проблем. Вие самите - и на Председателски съвет, и тук в залата - сте говорили за сериозността на този проблем. 58/2. За съжаление едно е да се говори, друго е да се упражни волята чрез гласуване. Вашата воля е да смачкате този важен проблем, да не допуснете дебат по него, този проблем да мине скрито за обществеността. По този начин вие се надявате, че давайки своя вот на доверие към правителството, ще решите проблема. Ами това само бъдещето може да покаже и аз искрено желая това да стане по-скоро.
Благодаря ви. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Николай Христов.
Имат думата вносителите на предложението. Заповядайте, госпожа Екатерина Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председателю, уважаеми министри! Парламентарната група на Съюза на демократичните сили внесе решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет, който вот е за това, че Министерският съвет на Република България не можа да се справи със своите задължения, възложени му от Конституцията на Република България да опазва обществения ред и сигурността на гражданите и за действия, довели до ескалиране на престъпността и случаите на сливане на органите на сигурността с престъпни групировки.
Мотивите към това решение, което ние внесохме като парламентарна група, са следните:
Основно задължение на правителството на Република България е да осигурява обществения ред и сигурността на гражданите. По време на цялото си управление досега Министерският съвет на господин Любен Беров показа пълна неспособност да се справи с това свое основно задължение. Правителството не предприе никакви сериозни мерки за ограничаване на ръста на престъпността в България. То не само допусна неимоверно голямо разрастване на престъпността в страната, но и нейното организиране в големи престъпни образувания от мафиотски тип, тясното срастване с представители на властта и овладяването от тях на важни сфери от стопанския живот. 58/3. При пълно бездействие от страна на правителството се допусна да започне война между тези мафиотски групи, при което улиците на градовете станаха арена на бойни действия, пострадаха невинни хора и се травматизира цялото общество.
Достатъчна е да припомним най-драстичните случаи в тази ескалираща улична война: нападението над казино "Космос" в Бургас от осемнадесет борци на 7 януари 1993 г.; отвличането на двама души на 1 март в Ботевград; разбитата кола с бухалки пред комплекс "Хавана" в София; първото нападение на казино "Севастопол" през лятото на 1993 г. и отвличането на негов посетител; окупирането на Хаимбоаз; убийството край Ловеч на Стефан Мирославов Крушата; взривяването на 14 октомври на офиса на фирма "Вис1" в квартал "Иван Вазов"; нападението над "Дескрим" на 16 ноември и нанасянето на побой над Славчо Бинев и други инициатори за създаване на асоциация "Защита"; случаят в квартал "Надежда" и обстоятелствата, при които загинаха служители на МВР; убийството на иранския гражданин Масуд и акцията по залавянето на Мердат и Амир, завършила с тяхното убийство; побоят в клуб "Беднибогати" на 30 декември 1993 г.; взривната бомба пред ресторант "Мираж"; престрелката пред кафе "Бриз" в ж.к. "Дружба", последвана от ответна акция пред казино "Севастопол"; кулминацията в тази поредица от трагични събития в ж.к. "Белите брези".
Всички тези случаи, както и много други, при които загинаха хора, недвусмислено показваха, че в страната ескалира една тежка и изключително опасна престъпна обстановка. Но от страна на правителството и по-специално от Министерство на вътрешните работи и поверените му служби за сигурност, не последваха никакви сериозни управленски действия и мерки. Министерството на вътрешните работи действаше по-скоро като регистратор на събитията, отколкото като ведомство, призвано да организира и осъществява борбата с престъпността.
Причините за безпомощното състояние, в което се намира изпълнителната власт и по-конкретно Министерство на вътрешните работи в борбата с организираната престъпност, станаха пределно ясни през събитията от последната година. Те едва ли се коренят в липсата на закони. Не липсата на закони доведе до това, че висши държавни служители на най-високо управленско ниво в МВР и други ведомства са в недопустими за службата и ранга им близки ВТ/ЙА 59.1 отношения с ръководителите на престъпния свят. Тези доказателства за корумпираност на широк кръг служители на МВР предопределиха незъвможността на органите, призвани да защитават живота и сигурността на българските граждани да се справят с престъпността в страната.
От месеци насам българската общественост знае наизуст имената на фирми и техните босове, които вместо с охрана и законен бизнес се занимават с извършване на престъпления. Дейността на тези фирми не е била тайна и за ръководството на МВР, още повече че повечето от тях се оглавяват от техни бивши колеги или криминално проявени от години лица.
Какъв закон беше нужен на МВР, за да установи случаите на незаконно притежаване на оръжие и незаконното снабдяване с него и да изземе това оръжие?
Сега правителството се оправдава с липса на закони. Но липсата на закон не попречи на министъра на вътрешните работи да допусне извършването на охранителна дейност в извън работно време на служители на МВР в полза на частни фирми. Така някои служители на Министерството на вътрешните работи се оказаха призвани през работно време да се борят с престъпността, а в извън работно време да бранят мафиотите, при това с благословията на своите началници.
В цивилизовани държави, когато се стигне до подобни трагични инциденти, като този в жилищен комплекс "Белите брези", въпросът за вината дори не се дискутира. В подобни случаи ръководителят на вътрешното министерство и съответните ръководители на служби просто поемат своята отговорност и тихо си отиват. В България всички се убедиха във вината на ръководството на МВР и в неговата неспособност да изпълнява функциите, за които е управомощено. В България всички чуха, че министърът на вътрешните работи и неговите подчинени се страхуват от няколко джипа престъпници, които можело да обсадят министерството и затова вместо да се борят с тях, те предпочитат да пият заедно кафе, да другаруват и преговарят.
В България оставки няма. Правителството застана единодушно зад министър Михайлов, с което пое изцяло отговорността за хаоса в МВР и ескалиралата престъпност в страната.
Ние, Парламентарната група на СДС, твърдо вярваме, че 59.2 всички български граждани добре разбират мотивите на този вот на недоверие към правителството и ги подкрепят с надеждата за едно по-отговорно управление. Надяваме се те да бъдат разбрани и подкрепени и от народните представители. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Михайлова.
Господин Любен Беров - министър-председател на Република България, заповядайте, имате думата.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители, нарастващата престъпност е изключително сериозен обществен проблем и тя не се свежда до изброените случаи в проекторешението за вот на недоверие, внесено от Съюза на демократичните сили. (Шум и реплики в блока на СДС)
Опитите престъпността да бъде сведена до улични сблъсъци между криминално изявени лица е само опит да се прикрие дълбочината на престъпните явления. Това може да е в интерес на вносителите на искането за вот на недоверие, но не е в интерес на нацията днес. (Шум и възгласи "Е,е" в блока на СДС)
Преди да се спра на усилията на правителството да изпълни програмата за борба с престъпността и за ефективното й ограничаване, искам да посоча някои факти, макар че са добре известни. (Шум и реплики в блока на СДС)
В областта на престъпността правителството получи може би своето най-тежко наследство. През 1990 г. и 1992 г. от Министерство на вътрешните работи бяха освободени или напуснаха общо петнадесет хиляди души.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): За да направят казина!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Наред с неизбежните промени на системата на министерството през 1990 и 1992 г. бяха допуснати груби грешки в структурно отношение в органите на МВР, които като цяло не само са нарушили функциите на министерството, но и са застрашили националната сигурност на страната. Не искам да говоря за явни опити през 1992 г. Министерството на вътрешните работи да се политизира отново и да се постави в служба на теснопартийни интереси - явление, крайно опасно, известно със своите последици в нашата история. Към това трябва 59.3 да се добавят общите финансови трудности за модерни технически средства, за заплати на служителите в МВР и т.н.
България, известно ви е, действително става модерна държава и се отваря към света. Това означава и ново равнище на престъпност и заедно с това включването ни в общите усилия на органите на обществения ред в други страни. Вие знаете, че покачването на престъпността е общо явление на нашата епоха.
Принуден съм да напомня, че правителствената програма изцяло, а и в областта на борбата с престъпността беше обвързана с приемането на крайно необходимите закони за изграждане и поддържане на нов правов ред. Иначе приказката за човешки права и приобщаването ни към европейските структури биха били измислени.
А какво имахме дотук? Имахме изключително трудни месеци на уличен натиск, организиран от тук седящи господа и госпожици отдясно. Полицията показа, че е стожер на обществения ред, когато умишлено се ескалираше напрежението, строяха се палаткови лагери и т.н.
Народното събрание се занима с искан вот на недоверие на правителството по случая с депутата Савов, за който следствието не установи никакви основания.
СТЕФАН САВОВ (от място): Как да не е установило? Прокуратурата установи, че съм бит!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: В същото време останаха неприети жизненоважни за всеки български гражданин закони. Съюзът на демократичните сили направи и прави всичко възможно да не се приеме Законът за устройство на съдебната система и това е програмна цел на една политическа сила, когато страната се задъхва от правна невъзможност да се доведат докрай усилията на полицията.
Няма да се спирам на цифрите, изнесени тези дни в печата затова колко престъпници са на свобода, защото няма кой да образува дела срещу тях и да ги осъди. Все още не са приети от Народното събрание най-необходимите поправки в Наказателния кодекс и в Наказателно-процесуалния кодекс, поправките в Закона за пребиваване на чужденци в страната, въпреки че се изнесоха данни за пребиваване на нерегистрирани в страната около 65 хиляди чужди граждани.
А в същото време се изгуби маса време за конфликти кой 59.4 да се разпорежда с разни служби, как да се меси в работата на следствието, как да се меси в работата на следствието, как Върховният съд да блокира нормалната работа на изпълнителната власт и т.н.
Така или иначе правителството носи своята отговорност за борбата с престъпните явления. На първо място, разбира се, борбата с корупцията и организираната престъпност.
За всички тежки инциденти, посочени в мотивите за вота на недоверие на Министерския съвет, МВР провежда съответните оперативно-издирвателни мероприятия за разкриване на техните извършители. Повечето от извършителите са разкрити, но за съжаление същите не са осъдени. 59.5 Дами и господа народни представители! Последният тежък инцидент, допуснат от служители на МВР, е обект на разследване на прокуратурата и от специална дисциплинарна комисия на Дирекцията на Националната полиция.
Предприети са структурни и дисциплинарни мерки от страна на ръководството на МВР и те бяха огласени в отделна справка на МВР за мерките за овладяване на усложнената обстановка в резултат на възникналите инциденти в столицата.
На свое закрито заседание Министерският съвет обсъди мерки за допълнителна мобилизация на органите на митническите власти, на граничните войски и Националната полиция за пресичане на всички опити за нарушения. Правителството ще бъде безкомпромисно за всичко, което зависи от изпълнителната власт.
Но трябва да ви кажа, че обстановката е изключително сложна и, както има факти за нарушения и престъпления, така има и спекулации с тях. И всички трябва да се проверят от следствието и да се намеси прокуратурата. Така или иначе искам да ви уверя, че полицията като цяло е на своя пост и, разбира се, владее напълно положението в страната.
В настоящата обстановка сме принудени като изпълнителна власт да се занимаваме с неприсъщи за нея функции - разкриване на комисии за борба с корупцията и за разследване на различни факти, но единственото, което те могат да направят, е не повече от това, което правят и нашите журналисти, а именно да сезират прокуратурата.
Уважаеми дами и господа! Борбата с престъпността е тежък национален проблем и правителството ще продължи да го разглежда като свой приоритет и отговорност, но няма да позволи той да се политизира.
Страната е изправена пред отговорни решения. Те изискват по-скоро обща воля, отколкото взаимни нападки. И в този момент, ако мога да разбера някои претенции за решителни действия от страна на правителството, за повече усилия към социалната сфера, за повече внимание към преструктурирането на икономиката, към поземлената рефома, аз напълно отхвърлям опитите да се губи времето на парламента и да се блокира по този начин правителството. Това е една безотговорна тактика, възприета от сегашното СМ/КТ 60.1 ръководство на Съюза на демократичните сили.
(Шум от блока на СДС)
Вярвам и зная, че в този парламент има национално отговорно мнозинство и ако то счита, че правителството е способно да продължи в избраната посока на реформи, на излизане от международната финансова изолация и от икономическата криза, то това ще означава и подкрепа за по-нататъшни решителни стъпки за ограничаване на престъпността и за укрепване на държавността в името на нацията и на България.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Любен Беров.
Започваме дебатите. Има ли желаещи за изказване?
Има думата господин Димитър Йончев. Заповядайте.
ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, дами и господа! Излизам да говоря по собствено желание, което не се случва често в това събрание. (Шум от блока на СДС)
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Самопризнание.
ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ: Да. И в този смисъл искам да ви обясня мотива за това желание. За мен той е много важен. Много от въпросите, които тук обсъждаме тези години спокойно могат да бъдат пренебрегнати или погледнати леко. Но този не може да го погледнем, ако сме се задълбочили повече или по-малко в този въпрос. И понеже така се случи, че съм свидетел на много от дебатите, свързани със сигурността на страната, а престъпността е елемент, един показател комплексен за неблагополучие в тази област, аз пожелах да говоря по този въпрос. Не искам да коментираме това, че обстановката в това отношение е тежка. Тук бяха прочетени един ред индикации за тази тежка обстановка, но по-скоро искам да кажа, че това не е изненада. Има една обща тенденция в прехода на обществата, в каквато се намираме ние в момента да намалява контрола в обществото и да се повишава ръстът на престъпността. Но мисля, че ние прехвърлихме значително този неизбежен ръст на престъпността и това продължава няколко години последователно. 60.2
Смятам, че ефектът, който поражда тази престъпност се получава от една атмосфера, от една деморализация в обществото и от една деградация на държавността в България.
Разбира се, репресивното ведомство, каквото е Министерство на вътрешните работи трябва да регулира този ръст и да го държи в някакви поносими граници, но едва ли може да помислим и да повярваме, че това ведомство е атмосферата, която поражда престъпността, то създава деморализацията в обществото и разпадащата се държавност.
И затова бих искал едновременно, без да сваляме отговорността от министъра и от правителството, да поискаме от тях повече, отколкото досега са направили, но да бъдем реалисти, защото ние с вас носим цялостната отговорност за това какво става в България, и хората, които преживяват всичко това, което ние тук приказваме не го заслужават, ако то зависи от нас.
Мисля си, че несигурността дойде от това, че хората се разтревожиха много при тези непрекъснати уволнения няколко години поред за хляба си, спадане силно на производството. И това направи хората податливи на съблазни, които в друг случай те пренебрегваха.
Моралът все пак е функция от условията на живот и си мисля, че безверието във властта, което постепенно обхвана хората, една хранителна среда както за корупцията, така и за организирането на хората в оцеляващи групи, много често в разрез със законите.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Те са за затвора. Те са богаташи, не са бедни.
ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ: Не е шега работата, че за тези години от 10 ноември досега, от органите примерно на Министерство на вътрешните работи над 15 000 души са на улицата, които имат доста специфични професии. И аз съм сигурен, че тези 15 000 души като сума, като цяло в никой случай не са отговорни, тези всичките хора за нещастията, които сполетяха страната.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Всички са в бизнеса.
ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ: При това положение ние създаваме изкуствено цели категории, цели слоеве население, които отиват срещу реда в страната. 60.3
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Те фирми правят.
ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ: И тръгна, това, което наричаме спасяване поединично. Обединения в групи и действия срещу законите. Сега в България е най-лесно да подкупиш държавен чиновник, защото той не е сигурен за бъдещето си. Най-лесно е да влезнеш във връзка с хора, които са уволнени от едни или други структури и да получиш информацията, от която се нуждаеш. И няма да обяснявам повече това положение, защото то е ясно. Но искам да не го забравяме, когато говорим за престъпността. За мен важният въпрос е кой има интерес от това, което става в България.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Комунистите.
ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ: И ще ви кажа, че простите отговори са "водене за носа".
Искам да ви цитирам нещо, което звучи по следния начин.
Правителството не овладя натиска на едни групи капитали, които все по-често влияят на вземането на политически решения извън обществения контрол, извън нашия с вас контрол. Мисля, че там е цялата беда.
Правителството, за което става дума е правителство на Филип Димитров, цитатът е от едно мое изказване по вота на недоверие през октомври 1992 г. Когато говорихме тогава за тези групи, когато говорихме, че това е реална опасност, тогава се чуваха съвсем друг тип възгласи. Сега госпожа Михайлова обясни, че такива групи създали цялата престъпност в страната.
Господа, това не е от тази година. Нека да бъдем много сериозни в това отношение. Което и правителство да дойде на власт, просто трябва да се справя с това нещо. В България ще минат десетилетия, ще минат векове, тези 4-5 години, в които ние с вас живеем ще се запомнят точно с този ръст на престъпността, срастване на структурите и деморализацията на държавата и обществото. Ние носим с вас тази отговорност. И ако сега си я прехвърляме на театралната сцена, то тогава значи, че не може да я понесем. И още искам да продължа. Боя се, че част от причините са и тук сред нас и те се наричат по два начина. Единият начин е политическа незаинтересованост да укрепиш държавата. Защото ако сега някой ти свърши една или друга работа, утре ти му даваш държавен пост по партийна линия и ходиха с партийни списъци по смяната на тези правителства наляво и надясно и трепереха хората. 60.4 Ние сме държава, в която смяната на правителството разтревожва не само заместник-министъра, но и портиера на министерството. Това не може да бъде вече апарат - той не е сигурен за бъдещето си. Ние тук постоянно се караме за това, кой кого имал правото да уволнява. Няма защита за никой служител в България. При това положение господа, извинете ме, но нямате държава. И отговорността е при нас, защото нас никой не ни назначава, обаче ние си позволяваме да играеме театрални игри, а това вече е трагично за страната.
Един министър от правителството на господин Филип Димитров преди няколко седмици ми каза, "Аз с труд уволних шестдесет чиновника, които бяха корумпирани от военното ведомство". При липса на закон, който да прави невъзможно по-нататък държавната съдба на един корумпиран чиновник - те къде отидоха? В друго ведомство. И са се забравили, и са се отказали от корупцията - вятър и мъгла. Нищо не са направили, господин министър с тия хора. Вие само сте пренесли заразата в другия орган. Не казвам името, защото не е интересно - въпросът е в проблема.
Смятам, че най-важното, което трябва да направим сега, е да се попитаме за пътя, по който трябва да излизаме от това положение, затова ни слушат хората. И затова сме се събрали тук. А пътят сред мене, далеч не е този вот, за който сега говорим. Вотът е наистина сериозно напомняне и аз съм съгласен с вас, че такива напомняния трябва да има, но ако ние сведеме причините и цялата отговорност за престъпността на главата на министъра на вътрешните работи, тя ако ще да е като шиник голяма пак не може да я поеме. Защото той не може да поеме такова огромно нещо, като съставянето на престъпната обстановка в България години наред. Той е виновен за това, че някои неща не са докарани до едно по-прилично ниво, но тука се говореше за обективни работи. И аз ще ви кажа, какво ви предлагам. Предлагам ви нещо повече от сериозно, но за една цялостна програма за укрепване на държавността и ние носим пълната отговорност за искането на тази програма от собствените си политически сили. Защото тази програма трябва да включва позабравени от много от нас, и даже не знам защо така бързо го забравиха и другите, които нямат интерес за закон за държавния служител - тежък, сериозен закон, но ако МК/ЙА 61.1 този закон го направим с подобаваща строгост на днешия ден, държавният служител ще знае, че избира - или между гаранция за живота си до края на живота и на семейството си един авторитет и прилично съществувание, или риска да бъде корумпиран набързо и да загуби завинаги тая възможност, и да бъде опозорен в обществото. Това е много сериозно нещо, но това означава политиците да не могат да продават постове, това означава икономическите групировки, които корумпират един човек - трябва да си платят целия данък.
Господа, държавата е поставена на колене. Ние обсъждаме бюджет с вас, и всички в комисията го знаете прекрасно, който изхожда от реалността на несъбираемост на постъпленията в огромен обем. Ние значи санкционираме с нашето съгласие наличието на несъбираемо, което е слабост на държавата и смятаме че вотът на министъра ще ни реши въпроса или пък изпълнението на смъртната присъда на тия шест нещастника два месеца преди приемането на Наказателния кодекс - всичкото това са несериозни театрални жестове, и аз ви моля да застанете на нивото на собствената си отговорност.
Освен тоя Закон за държавния служител, ние всички тука с вас съвсем съзнателно си запушваме ушите и притискането да направим местната власт - самоуправляваща се, демократизирана, да вкараме 40-50 хиляди души във властта, които хората искат да ги управляват, да им дадем финанси в ръцете, а не да се обърнем тук в национално селско кметство и да се криеме зад това, че ние сме в центъра много умни, и решаваме всичко. Така ни изнася като политици - хората да зависят от нас, а не да се решават въпросите. Побъркахме ги с тия неща. И затова, ако ние сме честни хора, ще направим териториалното деление, ще направим административното деление, ще направим финансовите закони за местно самоуправление и ще си направим изборите, защото сме длъжни да го направим това за страната.
Но ние не искаме да правиме това нещо, защото това би укрепило държавността и би намалило ролята на центъра, а центъра това са нашите малки власти, които си играят тук на прехвърляне на топката и Ви водят за носа в по-голямата част в залата.
И още нещо трябва да се направи. Имаме цял пакет закони, които трябва да осигурят наличието най-после на контрол върху 61.2 администрацията и финансистите в тая страна. Няма вътрешноведомствен контрол, който да върви срещу своя шеф - разберете го това нещо! Казвате, че е имало комунистически мирис в Комитета за държавен контрол - а какъв е мирисът на контролния орган в Съединените щати, който има една четвърт от държавния бюджет и всички треперят от него? Там не може да направиш тези неща, които тук правиш. Това също трябва да влезе в програмата. Бих продължил много, но свършвам с една фраза, която също е цитат. Онези от вас, които виждат в този вот на недоверие повод да си премерят силите на двата полюса, онези които разглеждат този вот като израз на конфликта между СДС и БСП - се лъжат. Няма там истина, това не е конфликтът. Става дума за един вот, който не проверява кворума. Ние кворума го знаеме и без да го проверяваме по този скъп и труден начин. Задачата ни е да дадем възможност на България в един много тежък за нея момент, и аз настоявам за тази програма, настоявам за вашето непартийно подкрепяне на тая програма, за да има смисъл нашето присъствие тук.
Благодаря за вниманието! (Ръкопляскания от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Димитър Йончев.
Три реплики от Едвин Сугарев, Валентин Василев и Стефан Савов.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
Искам да репликирам господин Йончев в следния аспект. Верно е, че част от проблемите на борбата с престъпността са свързани и с кадровия проблем, и с факта, че много професионалисти напуснаха структурите на МВР. Аз искам да запитам, обаче кога стана това? Кога масово бяха изхвърлени наистина добри професионалисти, господин Йончев? Не беше ли по времето на Семерджиев, представител на Вашата партия? Не се ли изхвърлиха точно тогава по списък, без аргументи добрите професионалисти от това министерство? Искам да отбележа и още нещо. Това беше целенасочено направено от една страна целеше да дестабилизира структурите на МВР, от друга страна целеше да пусне хора свързани главно с ДС в структурите на икономическите групировки. Я си задайте въпроса - тия господа от Държавна сигурност къде са те сега? 61.3 Къде е примерно генерал Берголов, какво стана с него, след като престана да бъде шеф на подслушването по Живково време? Стана шеф на охраната на Първа частна банка. Кои бяха собствениците на казино "Севастопол" - печално и известно днес? Един бивш директор на Националната полиция и един бивш шеф на отдел "Разследвания" към СДВР, така ли е? Какъв е този примерно Димитър Иванов, който е трети в йерархията на "Мултигруп"? Майор Димитър Иванов - шеф на Шести отдел, на Шесто главно управление, който ви следеше вас, господа социалисти. Могат да се посочат много и много такива примери. Така че тогава се извърши огромното бастисване на хора в МВР и тогава голяма част от тях се внедриха в тези икономически групировки, които после култивираха днешната организирана престъпност. Това е положението. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Едвин Сугарев!
Господин Валентин Василев - за реплика.
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаемо правителство!
Аз ще направя няколко реплики относно причините, които изтъкна тук господин Йончев. Да господин Йончев, наистина много хора напуснаха тази система, но аз Ви питам - защо след като и вие изхвърлихте десетки наши кадри, защо Йордан Соколов, господин Бонев и всички останали не отидоха в престъпния свят? Има или престъпници, или честни хора. (Ръкопляскания от блока на СДС) Това е първото, втората причина, втората причина, която изтъкнахте и вие господин Беров, е че няма пари, няма средства за техника - защо няма, господин Беров? Защото не си изпълнихте бюджета. Точно затова няма! Другата причина - деморализация на обществото. Аз съм съгласен с това, което казахте Вие, че Министерството на вътрешните работи, не е единственото което носи вина и то не може да оправи цялата работа. Защото това правителство изпусна контрола не само върху това министерство, то изпусна контрола върху митниците, откъдето стават всички тези големи далавери. То изпусна контрола върху данъчните служби - че Вие с войска не можете да влезете в казино "Севастопол", та камо ли един данъчен инспектор! Това правителство изпусна много други неща 61.4 и ето затова - ние искаме не оставка на министъра на вътрешните работи, а искаме оставка на цялото правителство, господин Йончев. Ние сме съгласни в едно - наистина трябва да има силна държава и силни институции. Но виждате ли - това ли е силното правителство, това ли са силните институции? Затова искаме оставката и затова искаме силни институции след избори. А това, което Вие казахте за шестдесетте уволнени, корумпирани чиновници, може би визирате мене, защото аз точно толкова изхвърлих, защото ги хванах наистина вместо да контролират предприятията-замърсители, да излизат с торби оттам с пиене и със салами. Ами ще ги уволня, господин Йончев, защото Съюзът на демократичните сили, не е корумпирана сила и няма да бъде корумпирана сила (шум от блока на БСП) и ние никога няма да заставаме зад хора, които са корумпирани. Ако те са в нашите редове, те ще си отидат. Но вие никога няма да можете да се разделите с тези хора и затова не може да се промените. Ето затова искаме оставката на цялото правителство.
Благодаря ви за вниманието! 61.5
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Василев. И трета реплика господин Стефан Савов.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председатател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри!
Тук от тази трибуна, както от медиите често започна да се плаче за уволнените служители от Министерството на вътрешните работи. Леят се сълзи, какво ставало с тях, как те останали без работа и сега трябвало да размахват бухалки, и да стрелят с пистолети.
Уважаеми господин Йончев, Вие знаете, че аз действително Ви уважавам и винаги сме имали, бих казал много добри и полезни разговори, но аз не мога да се съглася, че толкова бързо може да се забрави всичко това, което беше преди четири години.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Къде беше ти?
СТЕФАН САВОВ: Аз не мога да приема, че може толкова бързо да се забрави преди четири години какво ставаше и сега ние да плачем едва ли не за Гогов и Газдов, живи са още, да ги върнеме. Защото, разберете, че трябваше да бъдат уволнени много служители от вътрешното министерство, защото имаше биячи, защото имаше хора които убиваха, защото имаше хора които следяха. И ние сега ще плачем за тези хора? Ами освен да възкресим и генерал Мирчо Спасов и компания. Вижте, аз се чудя този български народ, как понася всичко това. Как го понася тук министър Корнажев, който държеше едни от най-вдъхновените речи именно против онова време, а днес е в услуга на това правителство и на това мнозинство.
Но, аз бих искал да кажа само още две думи за държавността.
Вие, господин полковник Йончев, защо понасяхте толкова време да се разрушава държавността, защото нямаше министерство, особено пък силовите министерства на вътрешните работи и на отбраната, в които висшия кадър, хората които наблюдаваха, хората които насочваха бяха от една чужда държава, от вашия любим Съветски съюз. Те разрушаваха държавността и затова българина и сега няма чувство за държавност, господин Йончев.
Благодаря. (Ръкопляскания от блока на СДС) ДВ/КП 62/1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Савов.
За отговор на направените реплики, господин Йончев.
ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря за репликите. По една ирония на съдбата аз съм си откъснал стенограмата дотук, докъдето ми трябва, но са ми останали четири ред. Репликирал ме е преди две години господин Едвин Сугарев. Очевидно работим като "прецизна двойка", както се казва в техниката. Аз не съм в състояние да отрека, всичко което казва той за проблеми, които са наследени. Но това, което искам да кажа, е, че тези, които са изгонени по необходимост търсят тази съдба. Изгонването по данни продължи така през трите години, които беше съсипвано Министерство на вътрешните работи, знаете много добре, които са се замислили по-сериозно, че масовото изгонване беше, за да могат да се прикрият по-сериозни неща.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): В Германия не ги ли търсите?
ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ: И тези които са изгонени, хората от всички правителства действаха по един и същи начин. И това само доказва тезата. Моята задача не е в момента да оправдавам политици. Моята задача е да търся изхода. И ако сте съгласни с тази задача на депутата, нека да търсим там изхода. И в този смисъл аз не бих коментирал, кой повече е направил бели в това ведомство на България. Те се трупат на гърба на страната, всичките. Не съм човек, който ще отрече онази част, за която сме отговорни като партия. Но не бих казал, че тя изчерпва цялата част.
Сега, да кажем нещо, за това което тука беше казано от следващите двама оратори. Действително аз визирах вас, с тези 60 души. Това също доказва тезата. Вие сте ги уволнили. Приключена ли е за тях възможността да имат държавна кариера? Не. Там е проблема, въпроса не е да изгониш от къщитае си, въпроса е да не допускаме в къщите си, няма го закона. Какво от това, че сте спасили вашето ведомство, а другите ведомства? А тези същите хора? То това е проблема, аз за това говоря, благодаря за пояснението.
Аз бих казал друго, то се отнася и за господин Савов, споделям неговата оценка, аз се стремя с което можем да правим нещо полезно и мисля, че много неща сме направили. Разбира се 62/2. без кой знае какъв ефект, но това не е малко.
Но съгласете се, че когато вие подменяте аргумента и ме поставяте като защитник на Газдов, вие не мислите сериозно, че аз съм като Газдов, или че го защитавам. Това по-скоро е отказ да влезнем в сериозен диалог за бъдещето. Нека да оставим тази грозна част, която мисля че огромна част от народа не споделя, и много други неща не сподела...
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Е как?
ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ: ... зад гърба си да си носят отговорността, но когато се опитваме да решаваме проблемите на страната да не ни връща непрекъснато там. И преди, когато съм бил полковник, съм имал проблеми, които предполагам и много от вас са имали, но не е в моя стил да ви обяснявам каква жертва на системата съм, защото не съм. (Шум и реплики от блока на СДС) Аз съм един от малкото, които не сме жертва на системата и съм си гледал службата. Това е друг разговор. Но да се подменят аргументите тук, това означава да не искаме да влезем в сериозен диалог.
И приключвам със следното, както ни каза бившия министър, както ни казвате и самите вие, в СДС не може да има корупция, в СДС се отърваме от тези случаи, в СДС сме чисти и т.н. Господа, може би сте по-отрано в политика или сте романтици, но това е фазата на вярването. Аз вече не вярвам, аз се съмнявам. Не ме интересува, кой ми го казва. Радвам се, че вие вярвате, но този път на вярата води до ямата.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Къде е архива, който го изнесе от партийния дом?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Димитър Йончев. Има думата господин министър Корнажев.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Господин председател, госпожи и господа народни представители!
Според гласувания дневен ред днес се обсъждат дебати... (Шум от блока на СДС) ... дебати по вота на доверие.
Досега аз чух неща за миналото, за бъдещето, за светлото бъдеще и т.н. Извинете ме, но аз ще започна с една максима, която за съжаление малко юристи от тази зала знаят. Сигурен съм например, какво да направя, че те са от тази страна, че 62/3. професор Михайлов и доцент Начев знаят това. Енрико Фери е казал преди твърде много години, че престъпността се дължи на три неща на...
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА СДС: Каза четири.
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Три, три, че четворката е Вишеградската, три.
Първо, основата, второ - повода и трето - индивида.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: А Държавна сигурност?
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Държавността, госпожи и господа е част от това, което вие трябва да правите и ако трябва да си играем на цитати, можем да си играеме на пинг-понг дълго време, Леон Дюги, не Дюгуи, както го пишат по някои от вестниците, е казал, че правото трябва да бъде на държавата.
И така... (Шум и реплики от блока на СДС) ... И така каква е обстановката. Аз ще ви дам няколко щрихи проверете ги!
По времето на министър Иван Костов, преди промяната на закона в България бяха разрешени 36, повтарям 36 хазартни места.
СТЕФАН САВОВ (от място): Това не е толкова страшно, стига да няма престрелки там.
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Господин Савов, благодаря Ви! Вие ту ме хвалите, ту ми се карате, ту ме прекъсвате, но проверете цифрата.
Освен това, по времето на господин Иван Костов и при министър-председател Димитър Попов, това съм казал вече четирипет пъти, аз съм дал докладна записка преди две години и половина-три с 27-28 предприятия в чужбина, които трябваше да провери господин Иван Костов, който сега случайно го няма, за да говориме за престъпност.
Престъпността не е убийството, изнасилването, кофата в боклука, както някои вулгаризират. Моля ви, проверете статистиката. Аз мога да предоставя за да не вид губя времето данни на "Амнести Интернешънъл", данни на Световната здравна организация, данни на ООН, за да видите престъпността... (Шум от блока на СДС) ... Да, престъпността как се разслоява. 62/4.
И понеже вие се занимавате непрекъснато с полицията, аз искам да задам простичък въпрос.
Преди колко дни гласувахте този закон? И какво искате от министъра, който не е добре и затова напусна?
За десет дена да хване престъпниците. Това става в приказки "Али Баба" и сие.
Защо две години след срока в Конституцията вие не гласувахте нито Закона за полицията, нито Закона за съдебната власт, който продължава да виси?
ИВАН КУРТЕВ (от място): Значи са виновни тия дето сте ги избрали!
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: По-нататък. Вижте, аз съм търпелив или когато господин председателят ми каже, че съм прекалил, ще прекъсна.
Напоследък аз чета една много странна кампания, за която говорих лично с господин председателя и мисля, че се разбрахме.
Аз за пръв път в моите немалко юридически години разбрах, че председателят на Върховният съд ще предложи на Народното събрание как то да гласува, та той да наказва гражданите.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Няма да стане това!
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Този куриоз за съжаление, този куриоз, ако го четат в чужбина, ще ни се смеят и ще Ви се смеят.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Ще ни се смеят като пуснем Вашата реч!
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Ще ви се смеят, защото ние сме внесли отдавна цял проект за закон, Наказателен кодекс, който не е най-важното. Аз съм съвсем наясно и всеки юрист, който си разбира работата, е наясно, че един такъв закон ще отнеме пет-шест месеца. Но ние внесохме това, което нарекохме в нашата работна група от словом и цифром трима души в нашето министерство. Ние внесохме това, което нарекохме екстракт. Това са опити за изменение на НПК и на Наказателния кодекс, далече преди председателят на Върховния съд да се сети, да пише отново във вестник "Демокрация" или да дава съвети на председателя на Законодателната комисия, който е мой стар колега. И нека не ми се обиди, но който никога не е работил с наказателно право. ТХ/ЛТ 63.1.
(Виржиния Велчева поднася кафе с бележка на министърпредседателя Любен Беров.)
И така, аз приключвам! Аз приключвам, а Златка Русева чувам, че доста вика. Аз съм я чувал да вика още преди шестседем години, участвайки в спектакли. Разбира се, искам да кажа, че звукът ми е познат!
Въпросът се свежда до следното: "Престъпността как ще се премахне?" Като отрежем четири-пет глави за убийство или за изнасилване или като се задълбае в наистина стопанската престъпност. Рекета ние сме го внесли отдавна. Ние за рекета говорим отдавна. Какво правите вие срещу рекета?
ИВАН КУРТЕВ (от място): Питайте ги тях, бе!
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Какво прави Законодателната комисия срещу рекета?
Господин Куртев, това не спада към аудиовизуалните средства! То спада към правото. (Шум и реплики от блока на БСП)
Посъветвайте се с юрист и намерете във вашата група поне един юрист, който разбира от наказателно право, когато говорим за престъпност. Така сте се избрали! Сред вас има юристи, които аз ценя, които разбират от гражданско право, но наказателното право, борбата срещу престъпността не е въпрос на лозунги. То е въпрос на програма. И ще свърша с това: дочакайте. Аз съм убеден, че до 26 февруари, въпреки всичко няма да ни свалите!
След три години, да, след три години, запомнете всички, искам да чуе българският народ, след три години на бездействие за пръв път ще има национална конференция на Министерство на правосъдието с цифри, по райони, по окръзи, за цялата страна. С цифри, кой, кого, как и по кое време е назначил във Висшия съдебен съвет. От такива цифри се нуждае българският народ, а не от приказки и не от бутафорни истории в казина, които повтарям и приключвам, по времето на господин Костов са били разрешени 36 и вие мълчахте!
Благодаря! (Шум и реплики от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър!
Реплика, по процедура, да! Имате думата, господин Даскалов.
Реплика се прави само на народен представител, но не на министър. 63.2.
Да, господин Даскалов, имате думата.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа.
Господин председателю, моето процедурно предложение, отправено към вас, и то е по-скоро молба.
Днес сме се събрали да разискваме един твърде сериозен въпрос и изместването на темата от когото и да било, даже от министъра на правосъдието това да е, е недопустимо. Затова защото след пледоарията с многото цитати, така не можахме да разберем от кого са точно тези цитати, защото вестниците не били ги написали правилно имената. След тези много цитати аз действително оставам с впечатлението, че абсолютно правилно е обстоятелството, че ние не искаме вот на недоверие само на един министър, а искаме вот на недоверие на цялото правителство, на неговата дейност, включително и на дейността на правителството като цяло и в частност на министъра на правосъдието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви!
Има думата... По процедурен въпрос ли, господин Костов? По процедурен имате правото.
По процедурен въпрос, много Ви моля!
ИВАН КОСТОВ (СДС): Господин министърът преди малко си позволи да тиражира една лъжа. Лъжата е, че са дадени разрешения за казина, за 36 казина.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Времето, времето, времето...
ИВАН КОСТОВ: Ако имаше истина в тази лъжа, отдавна щяха да бъдат показани факсимилета от мои подписи с тези разрешения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Костов, много Ви моля отклонявате се!
ИВАН КОСТОВ: Това си е просто нагла лъжа, господин Корнажев и Вие го знаете. Няма дадено нито едно разрешение за казино, подписано от мен. И моля Ви се, не продължавайте да лъжете по такъв нагъл начин, защото лъжата няма да Ви помогне в случая! Няма дадено такова разрешение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви!
(Шум и реплики от блока на СДС)
Има думата народният представител Александър Джеров. 63.3.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господа министри! Повод да взема думата ми дават направените изказвания от страна на министър-председателя на Република България проф. Беров, както и изказването, направено от моя колега и министъра на правосъдието господин Петър Корнажев.
Управлението на една страна е една много сериозна отговорност. То съдържа в себе си не само права, но и задължения. Точно за задълженията става дума тук и за непрехвърляне на задълженията в чужда градина. Основно задължение на едно правителство е да осигури обществен ред и сигурност на гражданите в собствената им държава, неговото задължение да ограничи до възможния минимум престъпността. То не трябва да допусне създаването и прояви те на групи от мафиотски тип. Сигурността на гражданите трябва да бъде абсолютен приоритет в задълженията на правителството. Разпределението на функциите в изпълнителната власта задължава безспорно министърът на вътрешните работи да осигури спокойствие и ред в една държава и да бъде пречка за съществуването на мафиотските организации. Това обаче, което стана през последния месец по улиците, по сградите, по блоковете на София, дълбоко трябва да възмути всеки български гражданин. И трябва да кажа, че съвсем правилно министърът на вътрешните работи си подаде оставката. Това е едно съвсем нормално явление във всяка демократична държава, защото ръководителят на ведомството, може да е най-добрият, най-идеалният, той винаги носи отговорност за това, което става в неговото ведомство. И когато има неедин провал, а ежедневни провали, той беше задължен да напусне ръководния си пост. Фактът, че правителството обаче не му прие оставката, означава, че цялата отговорност се поема от това правителство на нашата страна. И естествено вотът за недоверие е съвсем обоснован, съвсем логичен.
Проф. Беров прави многократно опити да оправдае бездействието на правителството с бездействието на българския парламент. Аз точно затова не мога да се съглася и точно това ще реплекирам. А то всъщност е обосновката на вота за недоверие. СБ/ЗТ 64.1
Никой не може да каже, че имаме идеален парламент, никой не може да каже, че парламентът работи безидеално, безукорно. Но аз трябва да ви кажа, че парламентът въпреки всичко работи много повече от всеки друг парламент в Европа. Съвсем неправилно е казаното и от проф. Беров, и от министъра на правосъдието, че негласуването на Закона за съдебната власт едва ли не е причина за престъпността по улиците. Нека да поставим нещата върху една разумна база. Какво общо има Законът за съдебната власт или новото, бъдещото устройство на съдебната власт, което и ние искаме да стане по-бързо, с борбата срещу престъпността. Ще моля правителството и лично проф. Беров да престане по този начин да реагира и да иска да прехвърли своите задължения на друго място.
Нека да погледнем и още нещо. Именно народните представители през миналата година са се борили за промени в Наказателния кодекс и в Наказателно-процесуалния кодекс. И докато народните представители са внесли четири промени в Наказателно-процесуалния кодекс, Министерският съвет е внесъл две. И така нататък. Не искам да вървя със статистика, но не Народното събрание трябва да бъде автор на основните законопроекти или промените в основните законопроекти. Това единствено трябва да направи правителството. И затова подаването на парламента на нов Наказателен кодекс отпреди 10, 15 или 20 дена не означава, че Народното събрание не си е свършило работата.
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ (от място): Четири месеца!
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: За да приключим, защото все пак има регламент и той трябва да бъде спазен, аз съм за подкрепа на вота на недоверие. Това е нещо, което е в интерес на нацията. Не може тази безотговорност да продължава и оттук нататък. Аз смятам, че има едно бягство от отговорност от страна на правителството. Не може в този тежък момент ние толкова елементарно, говоря за правителството, толкова елементарно да смята, че нещата са горе-долу до колене.
Правителството е на България и то трябва да носи пълната отговорност за състоянието на сигурността на българските граждани. Едно правителство, което дойде в името на приватизацията и на връщане, на реституцията на земеделските земи, си отива, след като се оказа безпомощно да се справи с престъпността и допусна 64.2 столичните улици да се превърнат в арена на битките между отделните мафии.
Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Говоря, господин Джеров.
Госпожо Шопова, имате думата за реплика.
ПЕТЯ ШОПОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, господа министри! Бих искала моята реплика към господин Джеров да бъде отправена к като реплика от колега към колега. Не може да се говори, че внесеният проект за Наказателен кодекс не представлява една основа за сериозна наказателноправна политика. Защото, уважаеми господин Джеров, проекта, който ние, група народни представители от Гражданското обединение за Републиката, Нов съюз за демокрация, Движението за права и свободи и Обединението за социална демокрация внесохме през м. юли, досега не можа да стои на вниманието на Законодателната комисия. Той е разпределен в тази комисия основно и ние не разбираме защо. Смятаме, че този проект би могъл спокойно да се гледа още в началото на есенната сесия, когато, уважаеми господин Джеров, съветът по законодателството и Министерският съвет внесоха втори проект. Между двата проекта няма сериозна разлика във философията и те биха били основа за борбата с престъпността. Защото вие знаете, че не може да се осъществява тази борба, ако не се регулира материалното право.
Така че в този смисъл аз имам сериозни възражения срещу философията и политиката на цялото Народно събрание, в това число и на Законодателната комисия по реализирането на тези два проекта.
Втората ми бележка е свързана с факта, че вие говорите, че правителството не било внесло сериозни проекти в областта на борбата с престъпността. Не е вярно! След правителството на господин Димитър Попов в областта на националната сигурност правителството на проф. Беров внесе проекти за: Закон за Националната полиция, Закон за Националната служба за сигурност, за специалните разузнавателни средства, за Централната служба за борба с организираната престъпност и т.н. Но ако събранието беше възприело практиката специализираните комисии да докладват 64.3 по тези законопроекти, то тогава нямаше да бъде затруднена и Законодателната комисия те да бъдат приети.
И, трето, цялата колегия, уважаеми господин Джеров, знаете, всички съдии, прокурори, следователи, адвокати чакат от нас Закона за съдебната власт. Трябва да си признаем, че блокирането на този закон е свързано с политически интереси.
Така че нека не хвърляме върху правителството онази отговорност, която то не носи в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Има думата за реплика народният представител господин Невен Пенев. 64.4
НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Моята реплика към изказването на господин Джеров е същевременно и реплика към казаното от госпожа Шопова. Става въпрос за изказването на господин Джеров във връзка с работата на парламента - качеството и ефективността на неговата работа.
Аз мисля, че господин Джеров пропусна да отбележи и да подчертае нещо много важно, а именно, че качеството, ефективността на работата на един парламент зависи преди всичко от мнозинството в този парламент. И това е така навсякъде, във всички страни с парламентарна демокрация. Така че, ако господин министърпредседателят има някакви изисквания, някакви претенции по отношение на работата на Тридесет и шестото Народно събрание, той би трябвало да събере мнозинството, което го подкрепя и да изложи своите изисквания към мнозинството, което подкрепя правителството. Така е в световната практика, такава е практиката във всички цивилизовани страни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Пенев.
Господин Джеров, имате думата.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (СДС): Благодаря Ви.
Госпожа Шопова изтъкна няколко факта, но нека по друг начин да гледаме на нещата. Не бягам от отговори, разбира се.
Въпреки твърдението на министъра на правосъдието, че не разбирам нищо от Наказателно право, аз си позволявам съвсем спокойно и по този въпрос да отговоря. Защо? Разбира се, нов Наказателен кодекс трябва да има. Мисля, че по този въпрос никой не спори. Това е една необходимост. Трябва да има нов НПК, трябва да има и още десет закона, които бих могъл сега да ви изредя.
Но, госпожо Шопова, като колежка, като адвокат с много добра практика, с много сериозни знания, пречи ли сега действащият Наказателен кодекс с неговите норми не само в общата част, а по-специално в неговата особена част на борбата срещу престъпостта? Няма ли в тази втора част - в особената, в специалната част на НК, достатъчно престъпни състави, които могат да бъдат идеално използвани срещу престъпниците? Аз смятам, че не трябва да водим разговори от това: нямам нови закони. Разбира се, че нови закони трябва да има. Но действащите закони, поне в областта на наказателното право, са предостатъчни, пълни и мисля, че в момента с тях ББ/НП 65.1 може да се справим.
Естествено е, че нови закони ще има.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Джеров.
Господин министър, имате думата.
ЕМИЛ ЮРУКОВ (от място): Тоя ли пак ще го слушаме?
КАДИР КАДИР: Да, обаче имат право. Съгласен съм с господин Райчевски.
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Само едно изречение ще кажа. От сумати време се пише по вестниците и говори за рекет. Аз не искам да обиждам колегата Джеров, но искам да знам къде в сегашния Наказателен кодекс той е намерил рекет? Говоря за сериозните юристи. Нали? И вместо във вестниците да пише "за рекет - смърт", което е глупост, за рекет трябва да има много високо наказание, но трябва да пише какво значи "рекет". И той не е изобретен сега.
СТЕФАН САВОВ (от място): И министър няма право на реплика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, господин Джеров.
Господин Савов, изказване поиска, много Ви моля!
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (СДС): Само две думи. Въпреки непознаването на наказателното право от мен, както твърди министърът на правосъдието, има едно престъпление, наречено изнудване. Благодаря. (Ръкопляскане от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин Райчевски, имате думата за изказване.
(Депутат от БСП иска думата) Не сте представили списък, много ви моля. Работя по списъка.
Господин Райчевски, ако желаете, отстъпете.
Нека да говори, ще Ви дам думата (обръща се към блока на БСП).
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, министри! Съжалявам, че министър Михайлов излезе преди малко от залата, но се надявам, че той също слуша дебатите. Затова ще се обърна към него индиректно.
Още преди една година се обърнах към министър Михайлов по пътя на парламентарния контрол, за да го попитам за разпространената информация за участие на служители на полицията във 65.2 въоръжен грабеж в моя избирателен район - Бургарски избирателен район. Още тогава ви показах, господин министър, изрезки от вестници с реклами за дейността на така наречена "частна милиция", "частна полиция" и други подобни, пак в моя избирателен район, с уточнение, че тези охранителни фирми разполагали с добра база за осъществяване на такъв вид дейност. Не само частни търговци, но и държавни фирми, дори и кметове на някои градове сключват договори с такива формирования за охрана и опазване на обществения ред в градовете, като че ли тази държава няма държавна полиция, няма органи за сигурност, няма прокуратура, няма в края на краищата будна гражданска съвест.
За слабостите във Вашето ведомство, господин министър, вече говориха и писаха доста. За тях сигурно скоро няма да престане да се говори и пише. Заставам на тази висока трибуна, за да кажа, че организираната престъпност, корупцията и общата деморализация в обществото поради невъзможността или нежеланието на държавните органи да се справят с тези явления не са следствие от грешки или пропуски в работата само на Вашето министерство, че изстрелите по улиците на градовете ни са само върха на айсберга. Какво друго, ако не организирана престъпност е разсипването на държавните предприятия и фирми и трансформирането им в частни такива, притежавани от бившите им партийни или номенклатурни ръководители? Не е ли организирана престъпност мълчаливата скрита приватизация в туризма и другите печеливши отрасли в нашата издъхваща икономика? Не е ли престъпление да се опрощават дългове на губещи предприятия и фалшиви кооперации, след което се пръскат пари отново с широка ръце, с цел политически дивиденти за сметка на бъдещето на изстрадалия българския народ. Не е ли организирана престъпност това, че монополни отрасли прехвърлят върху гражданите разходите по своите неудачи, гарантирайки обаче за себе си незаслужено високо възнаграждение. Не е ли организирана престъпност, когато тотално се мами държавата ни, като не се плащат данъци и акцизи тъкмо от тези, които печелят най-много и най-лесно, а приходите в бюджета да се събират главно от бедните и средното съсловие на населението.
Бях решил да не се задълбавам в примери, но като депутат от Бургаски избирателен район не мога да не задам въпроса, който ми поставят стотици граждани там: как става така, че търговски 65.3 фирми, използвайки обстоятелството, че цените на горивата у нас са по-високи отколкото в Европа, вкарват преработения в "Нефтохим" на ишлеме нефт обратно в страната, без да плащат акцизи, от което България само за една година е загубила, както се оповести, около 8 млрд. лв. Нима никой не забелязва, че танкери осъществяват внос, така наречения внос - износ, като товарят в Бургас и разтоварват във Варна? Или още по-куриозно: като товарят от нефтопристанището - южно от Бургас и разтоварват в другото пристанище без въобще да напускат залива!
Връщам се към предишните си думи. Вината не е само в министерството на министър Михайлов. Тя е в цялото правителство. И ако трябва да бъда още по-точен, тя дори не е само в правителството. Тя е и в този парламент, чието парламентарно мнозинство създаде и още крепи това правителство, като същевременно провежда една вредна за България реставрационна зоконодателна политика.
Така че, дами и господа, сега аз по-скоро бих желал да гласувате вот на недоверие не само на това правителство, но и на този парламент. На това парламентарно мнозинство, подкрепящо правителството и провеждащо вредна за страната ни законодателна политика. Недоверие на това и на всяко друго парламентарно мнозинство, което може да бъде създадено в този парламент. Конституцията действително не ни дава подобни възможности. Затова нека да използваме конституционното си право да гласуваме поне вот на недоверие на правителството. Нека да гласуваме с убеждението, че правим решителна крачка към предсрочни парламентарни избори, а не към поредната козметична операция, което ще е гавра с целия български народ. А той сега ни слуша и очаква от нас доблестно поведение и разумни решения.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Райчевски.
Има думата за изказване госпожица Велислава Дърева. 65.4 ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател, господа министри! Четири години живеем по сред всеобщо и взаимно недоверие - изпълнителната власт няма доверие на съдебната, съдебната няма доверие на законодателната, законодателната власт няма доверие на президента, президентът няма доверие на политическите сили. Те пък му отвръщат с поразителна взаимност и подозрително единодушие. Избирателите нямат доверие на своите избраници, избраниците се гневят на пресата, а пресата се отнася към тях като към наказателна рота. Всеки срещу всеки и всички срещу всички.
В резултат на това периметърът на управляемите процеси се смалява до размерите на карфица, а понятие като "държавност" скоро ще попадне в речника за чуждите думи.
На този фон един депутат се подхлъзна и даде повод за първия вот на недоверие. И повлече крак. Четири пъти СДС поиска вот на недоверие и нито веднъж не искаше правителството да падне. Това ми напомня приказката за лъжливото овчарче.
Днешният вот, въпреки сериозния си повод, е поредното сътресение на въздуха, поредното досадно упражнение или както би го нарекъл Виктор Михайлов - рутинна проверка на парламентарното мнозинство и на електоралните нерви. И това е, меко казано, политически цинизъм.
Всички знаят, че престъпността няма да изчезне заедно с това правителство, така както не се е появила заедно с това правителство. Всички знаят, че правителството няма да падне, защото никой не иска избори. И затова залата е полупразна, както я виждам. Пък и никой не може да прави избори, без да е приет бюджетът на страната. А ако не бъде приет бюджетът, ще гледаме споразуменията с Международния валутен фонд, Лондонския клуб и банките-кредитори "през крив макарон", както се изразява цветисто Венцеслав Димитров. (Не го виждам в залата)
Всичко е вързано, колеги. Въпросът е да се губи време. Целта е тези, които положиха титанични усилия, разбиха структурите на националната сигурност и гарантираха конфорта и наглостта на престъпниците, сега да ревнат гороломно срещу същата тази СД/КТ 66.1 престъпност и срещу същите тези разбити структури.
Струва ми се, че СДС бърка борбата срещу престъпността с борбата срещу правителството и подменя битката си срещу правителството с битка срещу Българската социалистическа партия, в резултат на което из парламентарната зала отново се носи един синьо-червен пушиляк, зад който се крият големите и истинските проблеми.
Престъпността, колеги, е малката или, уви, болезнената, видима част от бавния апокалипсис, на който е подложена българската държава, нашата държава. Въпросът не е само в това кой каква заповед е дал и кой срещу кого е стрелял, колкото и да е трагичен този факт. Корупцията се разпростира, авторитетът на институциите ерозира, българинът няма нито икономическа, нито социална сигурност, дори няма сигурност за собствения си живот. А когато човекът е лишен от икономическа, социална, физическа сигурност, когато периметърът на управляемите процеси се стеснява, това означава, че пред нашите собствени очи се разпада нашата собствена държава, която чужденци и извънземни наричат "тази страна". Това е проблемът. Това е, за което трябва да говорим. Това е, за което трябва да работим. И понеже това не става, с изключение може би на изказването на господин Йончев, днешният ден е поредният абсурден ден за българската демокрация. Защото докато някои се забавляват с вотове, българската държавност се руши, защото Народното събрание отново става заложник на политическа партизанщина. И това не е за първи път. И заложник е не само Народното събрание. Много упреци бяха отправени към парламента. И до голяма степен те са основателни.
Знаете ли, уважаеми колеги, колко време е загубило Народното събрание през 1993 г. за вотове на недоверие, за прословутите досиета, заради прекъсвания, тактически почивки и процедурни хватки само и само да не работим по жизненоважните закони за страната, един от които е, да речем, Законът за съдебната власт, защото наближава главата за Висшия съдебен съвет? Знаете ли, че за 1993 г. за подобни занимания парламентът е изгубил около 250 часа?! Това прави 50 пълни пленарни дни, което прави 4 месеца!
А Законът за полицията отлежаваше в парламента 8 месеца. И ако са верни изчисленията на Александър Йорданов, тези 50 пленарни дни струват 50 млн.лв. И лъвският пай от тези 50 млн.лв. 66.2 се пада на Парламентарната група на СДС или може би на Националния координационен съвет. Нека те да се разберат помежду си кой ще ги връща в държавната хазна.
И днес ще прибавим още 1 млн.лв. към сметката на Съюза на демократичните сили. Тези изгубени 50 пленарни дни ние бихме могли да работим по законите, които ще гарантират икономическото развитие и сигурност както на страната, така и на отделния човек.
По време на предизборните битки всички политически сили размахваха по един списък с приоритетни закони. И там най-отгоре, на най-първо място пишеше: "Закон за държавния служител", "Закон за държавната администрация". Всички обещаваха как ще гарантират сигурността на държавния служител, а после тези закони изчезнаха в небитието. Така държавните служители и държавната администрация се превърнаха в лесен обект на покупко-продажба както от страна на политически сили, така и на съмнителни икономически интереси. Политическите сили казват: "Да, ние ще ги приемем тези закони. Ама защо да ги приемаме сега, като трябва да укрепваме другите, онези?" А после се чудим защо полицаите през деня пазят гражданите, а през нощта шефът на някоя фирма, когото може да се наложи утре да го арестуват.
Когато осигуриш държавен служител, ти го правиш отговорен. Това е част от укрепването на българската държавност. Аз давам само един пример. Бих могла да продължа нататък.
Въпросът е за днешния вот на недоверие. Той е като всички досегашни. Той ще мине и ще замине. Участието в него е също толкова вяло. На българските избиратели този спектакъл им омръзна безкрайно. Този спектакъл се нарича "много шум за нищо", но за съжаление той не е по Шекспир, уви!
Вотовете на недоверие, които иска Парламентарната група на СДС, или по-точно Националният координационен съвет, имат една-единствена цел - отърваване от отговорност. Отървахме се от отговорност за социалната политика. Сега ще се отървем от отговорност за престъпността. Утре ще дойде ред на земеделието, малко по-късно - на приватизацията. И така през всичкото това време Съюзът на демократичните сили се опитва да реабилитира собственото си управление. Това, уважаеми колеги, няма нищо общо с грижата за българската държавност.
Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания в блока на ПС на БСП) 66.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз.
Има думата за реплика господин Савов. 66.4
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Днес е дошло така, че трябва да реплекирам тези, които ронят сълзи. Госпожица Дърева рони сълзи сега за изгубените пари, а забравя, че тя беше вечното присъствие тук, докато бях председател на парламента, и губеше часове и часове и седеше така, някъде кацнала като врабченце на един стол, за да бъде готова да изскочи и да губи тези часове. Аз мисля, че ние тогава ще трябва също да помислим лично госпожица Дърева колко ще трябва да плати.
Но аз мисля, че госпожица Дърева е точно от тези хора, които в даден момент се правеха на големи дисиденти, а сега се оказва, че са изпълнени с огромно съжаление за онова чудесно минало, когато се събираше парламентът два пъти на годината по три дена и се гласуваха всички закони. Е, няма, госпожице Дърева. Прочетете някоя книжка. Прочетете нещо за демокрацията. Вие сте чели много за маркс-ленинизъм и т.н., но прочетете нещо за демокрацията и ще разберете, че нормалното в една демокрация, че нормалното за парламентаризма е именно това да има дебати, да има противопоставяне, защото по този начин истината все някой ден ще блесне.
Аз разбирам колко ви е мъчно. Разбирам ви. Защото вие в дъното на душата си сте си комунистка. Вие не можете да излезете от това. Просто мъчно е, когато човек е бил възпитаван в този дух, да направи нещо друго. Така че това дотук. И още една дума.
Много хубаво казахте Вие, че никоя власт на никоя друга вече не вярва. И днес бяхме тук свидетели, че господин министърпредседателят говори за някакво подхлъзване или нещо подобно, а Вие също говорихте за подхлъзване. Тук не е въпрос да вярвате на мен. Аз не съм никаква власт. Но тук е... (реплики от блока на БСП). Реплика към госпожица Дърева, разбира се.
Тук става въпрос за следното нещо. Съдебната власт и то в лицето на Военната прокуратура, която едва ли има някакви особени симпатии към Стефан Савов излезе с едно решение, че аз съм бил повален два пъти на земята и че съм бил бит. Всеки има възможността да го прочете. И че Министерството на вътрешните работи чрез полковник Иванов, не оня от казиното, има един друг РД/ЗТ 67.1 полковник Иванов, който по това време беше шеф на баретите, се извини от името на съдебната власт, като оттук нататък единственото, което остана, поради това, че аз казах: "Добре, мен не ме интересува кой ме е бил". Защото мен не ме интересува някоя момче, което ме е било, защото аз знам кой е дал заповедта.
Така че, моля ви, ако не вярвате на моята скромна личност, вярвайте на Военната прокуратура, вярвайте на вътрешно министерство, защото точно такъв е текста, господин проф. д-р Любен Беров.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Савов, надвишихте с 1 минута времето. А за побоя над Вас ще има група от Европейския съвет. Те ще изяснят, нали?
Господин Василев, имате думата.
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Госпожица Дърева казва: вижте, дайте, сакън, аман-заман да не бутаме правителството, защото предстои бюджет. Да, предстои сключване на споразумения с Международния валутен фонд.
Това, дами и господа, по този начин плакахте и миналата година. И какво стана миналата година? Приехте бюджета и какво стана? Пълен провал на този бюджет. Искахте наново дефицит. Какво стана със споразуменията? Нито споразумение с Международния валутен фонд, нито споразумения с банките-кредиторки. Сега пакт хващате същата песен, но никой няма да ви повярва, защото този бюджет ще се издъни още юни и юли месец, а не октомври и септември. Това е първата ми реплика.
Втората ми реплика е към това, което каза госпожица Дърева относно дали искаме или не искаме избори. Ами, че ние, госпожице Дърева, сме политически противници. Ако Вие смятате, че ние не искаме избори, ами че нека 30 души от вас да гласуват утре вот на недоверие на това правителство, пък да видим кой какво иска. (Реплики на неодобрение от блока на БСП) Това е изхода.
И последното нещо. Вие казахте: руши се държавата. В това аз съм напълно съгласен. Държавата се руши, но цялата отго67.2 ворност за рушенето на държавата ще падне върху вас.
И аз ще ви кажа тук на 20 юни 1920 г. тогавашният министър-председател Александър Стамболийски от тази трибуна е казал: "Господа комунисти, вие сте като скакалците - откъдето минете след вас нищо не остава. Минавате, изяждате, разрушавате и си отивате. Вие можете да съществувате - продължава той - само в хаос. Тури ли се ред и демокрация вие изчезвате".
Това не са мои думи. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Василев.
Господин Тодоров, имате думата.
ПЕТЪР ТОДОРОВ (СДС): Госпожица Дърева обрисува една апокалиптична картина за състоянието на нещата в нашата страна. Оказа се, че всеки е срещу всеки, всички срещу всички, институциите не са в състояние да направят нищо добро и периметъра на полезното и конструктивното, което се върши в тази страна, се стеснява и е добило размерите на главичката на топлийка. Ако това беше казано от представители на опозицията, щяхте да кажете, че ние много преувеличаваме. Това се казва от представител на управляващото мнозинство. По-нататък какво се прави? Госпожица Дърева много думи издума, но аз ще се опитам да проследя нейната логика. А тя каква е?
Тя е, че ние трябва да опорстваме, дами и господа народни представители, по пътя, по който е тръгнало управляващото мнозинство и неговото правителство. След като констатираме, че ние все повече затъваме, че ние все повече потъваме в това блато и призивът е: да продължим да опорстваме. Защо? За да потънем още повече! Когато един разумен човек види, че е сбъркал, той търси път да се поправи. Вие предлагате да продължим по същия път да затъваме. Е, докога? Докога питаме ви ние? При демокрацията, при парламентарната демокрация механизмите са ясни, когато всички констатират, че затъваме, когато всички констатират, че държавността се руши, че всички пропада. Ами пътищата са нормални, след като правителството е некадърно да направи нещо добро и размерите на това добро са сведени до размерите на главичката на топлийка. След като парламентарното мнозинство е некадърно да състави правителство, което да прави нещо по-добро. Ами има един единствен път при демокрацията, това са избори, ново парла67.3 ментарно мнозинство, ново правителство и нов път. Няма друга алтернатива. И тази проста истина аз не мога да допусна, че вие не я знаете. Не мога да допусна, че вие не я осъзнавате. Просто вас ви е страх да тръгнете по този път. Страх ви е не защото мислите за държавата, а защото мислите за столетната си партия.
И така... (Реплики от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина.
ПЕТЪР ТОДОРОВ: Ами когато се разпространяват лъжи, те са за сметка на тези, които ги разпространяват.
По-нататък. Още преди година и нещо ние ви казахме, че така, както сте тръгнали, доникъде няма да стигнете. Ние ви казахме, че вие сте избрали един сламен човек, че правите едно сламено правителство и че с това фалшиво динамично мнозинство, което не е никакво мнозинство, а е една сбирщина от групи, които правят непрекъснато пазарлъци, вие доникъде няма да стигнете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Тодоров, много Ви моля.
ПЕТЪР ТОДОРОВ: Вие сведохте това правителство до състояние то на един слуга на много господари. И сега си видя прекрасно, че всеки ден то ходи да се пазари с един или друг господар... (бурни възгласи на неодобрение от блока на БСП).
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Как да го отстраня?
ПЕТЪР ТОДОРОВ: ... с една или друга парламентарна група. И докъде ще стигнете? Ще стигнете доникъде, дотам, докъдето стигат комунистите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Тодоров, много Ви моля.
ПЕТЪР ТОДОРОВ: До пълен провал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Тодоров, много Ви моля. (Шум и реплики от блока на БСП)
Сега ще дадем възможност и на госпожица Дърева и ще бъде компенсиран излишъка от време. 67.4
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Най-напред искам да помоля колегата Тодоров... (Силният шум в залата продължава)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина в залата!
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: Искам да помоля колегата Тодоров да се въздържа емоциите си и да не обижда министър-председателя.
Искам да отговоря на някои от зададените въпроси, макар че е трудно да се нарекат въпроси, уважавам възрастта на господин Савов, искам да Ви кажа, господин Савов, че има разлика между десидентството и носенето на огризка от църковна свещ в джоба като доказателство за десидентстване. Голяма е разликата!
СТЕФАН САВОВ (от място): Не те ли е срам! Комунистка!
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: Второ, по въпроса за скакалците...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина в залата! Нека да се изслушваме.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: ...и за Александър Стамболийски. Уважаеми колеги, достатъчно е да минете през Пловдивското поле, за да видите на какво дередже е, за да разберете кои ликвидационни скакалци са минали оттам. (Силен шум на недоволство от СДС и ръкопляскания от БСП)
И накрая, за отговорността пред българската държава: вие ми цитирате Стамболийски, аз ще ви цитирам един друг човек, който би могъл да ви каже на вас: "Внимавайте, господа, играете си с живота на 9 милиона българи" - Васил Левски. (Силен шум и реплики в залата)
СТЕФАН САВОВ (от място): Как не ви е срам! Убийци!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата народният представител Димитър Луджев. Господин Луджев, заповядайте!
ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ (НСД): Господин председателстващ, господа народни представители! Аз ще се опитам малко да успокоя тона и да погледна нещата в проекция на времето. По някои причини имам наблюдения за развитие на службите на МВР и на органите за борба с престъпността, включително следствието и прокуратурата, от доста време насам.
Вижте, аз заявих вече публично, че вотът на недоверие, който се иска по повод причините и действията на МВР, е спекулативен вот. Просто спекулативен. НЧ/ЛТ 68.1.
Какво всъщност се получи, съвсем накратко, в тези години? Помните, или моите колеги отдясно помнят, че нашият лозунг навремето, преди 10 ноември, беше "По-малко милиция - повече демокрация!". Този лозунг обаче започна да се реализира по един много странен начин.
Първо, господин Атанас Семерджиев проведе един много интересен експеримент, да го наречем, една своеобразна чистка, в която промени имена, премахна служби, уволни маса хора. Лично аз считам, че това беше добре обмислена операция на управляващата тогава партия, за да бъдат покрити следите на Държавна сигурност. От там изчезнаха маса професионалисти, от там започна забъркването в информационната система, от там изчезнаха примерно целите масиви на различни системи, примерно за досиета и т.н. От там се създаде тази несигурност в професионалистите от органите на МВР (а тогава там беше и следственото управление и пр.) в това какво ги чака. Но повтарям, това беше ясна партийна поръчка.
По времето на господин Данов... Значи по това време мога да ви кажа, че през 1990 г. са освободени 6596 служители. 6596 служители през 1990 г.!
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (от място): А по времето на Соколов 7000!
ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Ще ви кажа и по времето на Соколов колко са. Господин Добрев, Вашата специализация ми е известна, така че много моля! (Смях и ръкопляскания от СДС)
Мога да кажа, че известен оптимистичен знак за стабилност, за опит за стабилизация в МВР имаше по времето, когато министър беше господин Данов. Тогава парламентът прие устройствен Закон за МВР, беше направено преструктуриране на МВР и бяха създадени националните служби, бяха предложени на Народното събрание законопроекти за тези национални служби, бяха направени и кадрови промени, но общо взето бе запазен горният пласт на професионалисти, имам предвид от подполковник и майор надолу, специалисти в основните национални служби. Отидоха си някои, говоря съвършено откровено, отидоха си някои генерали и полковници, за които беше ясно, че са прекалено тясно свързани с бившите военни и други органи на ЦК на БКП или с една друга служба на чужда държава. 68.2.
За съжаление обаче правителството на Филип Димитров и действията на министър Соколов и новопроизведения тогава за нула време генерал Бонев измениха този процес в посока на по-нататъшна дестабилизация. Мога да кажа, понеже се интересувате от цифри, че през това време бяха освободени, точно 1992 г., 4048 човека. Това не беше най-голямата беда. Най-голямата беда беше партизанският подход, който се наложи в Министерството на вътрешните работи и опитът за политическо овладяване на структурите на националните служби, както и на информационните масиви за използването им с политическа цел срещу противници и срещу собствените си дори членове на организацията.
По това време бяха спрени, изтеглени от Народното събрание - при мнозинство на СДС и на ДПС - основни законопроекти, като законопроектът за Националната служба за сигурност, за техническите средства и т.н., законопроекти, които можеха да уредят много от нещата, които сега в момента са просто язва на полицията.
Един от най-големите проблеми, който в момента съществува, това е продажбата на информация. Господа, продажбата на информация започна на две нива точно по това време. Едното ниво беше продажба по политическа поръчка, т.е. определени политически лица от ръководството на СДС получаваха дадена информация, а другата информация се продаваше от обедняващите и дестабилизирани служители на органите на сигурността на различни групировки, на различни лица и т.н., и т.н. Тогава имаше лица, които много гръмогласно говореха за мафия, мафиози, мафиозни групировки, правеха разни схеми, чертаеха ги в дясната страна на "Демокрация" и т.н.
Но питам аз: кой освободи през лятото на 1992 г. серия от известни престъпници, арестувани през 1991 г.? Кой ги освободи тогава? Кой ги освободи и защо ги освободи? Кой прекрати следствията срещу хората, свързани с така наречената "Виенска групировка" и т.н.? Кой направи всичко това? Кой практически докара до война тогава на институциите вътре в МВР: между ЦСБОП и Националната служба за сигурност, между полицията и ЦСБОП и т.н.?
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Твоят приятел Желю Желев!
ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Искам да ви кажа, че точно в този период от време Националната служба за сигурност смени за три години 68.3. четири началника, ЦСБОП - трима началника и т.н. С изтичането на повече от 11 хиляди души естествено можеше да се предвиди какво можеше да се получи и какво се получи, къде те ще отидат: и пенсионирани, и непенсионирани, и доброволно напуснали - в реформиращия се частен сектор.
Но още тогава например се знаеше, че се създават структури, които не са просто охранителни структури, а структури, които имат като своя цел да извършват по определена икономическа и политическа поръчка подслушване, доставка на информация, разработка и т.н. Знаеха и къде се разполагат и те междувпрочем обслужваха и до ден-днешен обслужват някои хора, включително и този толкова голям професионалист ген. Бонев, който много говори за тези неща. 68.4.
Сега нека да дойдем до времето на сегашното ръководство на МВР.
Вижте, аз не се съмнявам в професионалните качества и в почтеността на министъра на вътрешните работи, на неговия помощник господин Богацевски и други. Те направиха много да стабилизират Министерство на вътрешните работи. Те изкараха от забрава законопроектите, наредбите и пр., които бяха от лятото на 1991 г., включително и Наредбата за уреждане на вътрешните отношения спрямо Закона за МВР, те изкараха и докараха до Народното събрание съответните законопроекти - и за полицията, и за националната сигурност, и за техническите средства, вече обработени, предложения за поправки в НПК, които стоят тук сумати време и няма кой да приеме тези текстове. Аз разбирам също и добрата нагласа на господин Михайлов именно да създаде някакво чувство за стабилност у полицейския кадър, по-голямата част от който е нов, чувство за стабилност поне за служебното си положение, ако не за мизерната заплата, която получава, и тук е друг въпросът, че правителството трябваше да реши много отдавна проблема със заплащането на българската полиция, много отдавна, както и въпроса за осигуряването, въпроса за защитата на полицая и т.н., и т.н., които присъстват в исканията на полицейския професионален съюз поне от две-три години. Но в този си опит да създаде стабилност господин Михайлов и ръководството допуснаха, по мое мнение, една съществена слабост. Те просто се примириха с факта и мисля, че господин Михайлов го казваше наскоро това нещо в някакво свое интервю, с факта, така да се каже, за завареното положение. Те оставиха в националните служби, в централните служби хора, за които беше пределно ясно, че продават информация. Те оставиха хора, за които беше пределно ясно, че са пасивни и няма да предприемат мерки срещу престъпността или срещу съответни действия в една или друга посока. Те не предприеха мерки, които са необходими примерно за пререгистрация на охранителните фирми и да се види в края на краищата кои там са криминологични типове с по една-две-три присъди и кои хора са реални професионалисти.
ГЕОРГИ НАЧЕВ (от място): Криминални, не криминологични.
ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Моля Ви се! Добре, криминални. Съгласен съм. ВТ/ЛТ 69.1.
Така. Те не предприеха никакви мерки за промени в ръководствата на РДВР-тата. Деветдесет на сто от сегашните шефове на РДВР-та, господа, са назначени от господин Соколов. (Възгласи "А-а-а!" в блока на СДС) Деветдесет на сто, ако не и 95 на сто! (Шум и реплики в блока на СДС)
И за много от тях, аз нямам право тук да говоря някои неща, за много от тях се знае, че в много големи градове, особено там, където има митници, митнически канали и пр., че са много тясно свързани с кметове, с прокурори, с митнически началници и пр., и пр., и пр. Знае се, имате тази информация, но в продължение на месеци и правителството, и господин министърът на вътрешните работи не предприеха необходимите мерки да се промени тази ситуация. Може би от желание все пак да не бъдат обвинени в някакво политическо пристрастие. Ако бях аз, щях да го направя. И от тези 90 на сто едва ли щяха да останат и 30 на сто, примерно. (Шум и реплики от блока на СДС) Защото всичките тези хора, аз си спомням като министър как господин Соколов вадеше бележките от джобовете си и казваше: "Абе, тук Координационният съвет от не знам къде си ми посочва еди-кой си, а координационният съвет не знам откъде си ми посочва еди-кой си".
(Бурни ръкопляскания, възгласи "Браво!" от блока на БСП) А върхът на всичко беше назначението на... Мерси, няма нужда да ми ръкопляскане. (Шум и възгласи в блока на СДС: "Те ти ръкопляскат! Те!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина в залата.
ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Това е истината. Друг е въпросът кой поема отговорността за тези неща.
Сега по-нататък. Това, на което ние държим, мога да го кажа от името на Парламентарната група на Новия съюз за демокрация, ние държим, действително държим, господин министърпредседателю, и си го запишете, в България да има операция "чисти ръце". И то да я има в близкия месец, сега, когато гангстерските гнезда все още са в своя зародиш и в своето начално оформление. И когато все още парите, които идват не знам откъде, не са успели да ги захранят така, че вместо да имаме единадесет внесени гангстери, може след някое и друго време да имаме 50 внесени гангстери.
И господа отляво, вие много добре знаете с кого е свързан Иво Карамански и кои са хората, които държат парите и средствата, 69.2. с които се издържа "Севастопол" и някои други фирми. (Шум и реплики в блока на БСП: "Кой? Кажи го? Кажи кой?")
Аз ви казах. Чували сте за Първа източна петролна компания, нали? Знаете кои работят там. (Шум и реплики в блока на БСП, реплика: "Не знаем!")
Не знаете ли? Проверете кои работят там - все висши и висши служители на полицията и Държавна сигурност. Всичките те! (Ръкопляскания и възгласи "Браво!" в блока на СДС)
Така че, хайде да не си измиваме ръцете. Изведнъж нападнахте Виктор Михайлов, искахте смяната му. В момента какво искате точно? В момента какво точно искате? Аз искам да знам какво точно искате в момента? (Шум и възгласи в блока на БСП)
Ето ние казваме така: "Ние искаме от министъра на вътрешните работи, искаме от министър-председателя на България в следващия месец да бъде проведена една операция, която да прочисти и централните служби, и РДВР-тата от всички тези хора, които се знаят, че продават информация, служат на определени групировки, независимо с какъв цвят са били оцветени и т.н., и т.н.".
И ако това не се направи, искам да предупредя, че може ние да внесем вот на недоверие в тази зала. Защото просто не може да се говори, че държавата се разпада, просто така. Ето, тук има голяма политическа сила, нека да вземе властта в ръцете си, да управлява по-добре. Има друга голяма политическа сила и тя да вземе властта в ръцете си. Хайде тогава да гласуваме и за избори! Да гласуваме нов избирателен закон и да отидем на избори. И да отидем на избори! (Шум и реплики в залата, възгласи "Браво!" в блока на СДС, реплика: "Не преигравай" от блока на БСП)
Защо господин Беров трябва да опере цялата тази каша, нали, на игрите от ляво и дясно и всеки да си прави политика?
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Хайде, давайте, гласувайте!
ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Аз категорично заявявам, че примерно, ако нас зависи, ние сме готови да отидем на избори есента и да приемем един нормален, цивилизован избирателен закон. И като сте толкова силни и толкова могъщи да управлявате, дайте да направим един избирателен закон с бяла бюлетина и съответно тогава да бъде ясно, че управлява БСП или управлява СДС, а не 69.3. всеки да си измива ръцете тук и да казва: "Господин Беров е виновен и готово". (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина в залата!
ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Така че заключавайки, разбира се има много други неща, които могат да се кажат. Аз мога да кажа, че и следствената служба не работи както трябва и госпожа Ани Крулева също трябва да носи отговорност за това, което се случва. Мога да кажа, че и прокуратурата не работи както трябва и се знае, публична тайна е за прокурори в окръжните градове, пък и не само в окръжните градове, които работят в тясна връзка с определени структури на властта, а и не само на властта, и на подземния свят.
Приключвам. Много ви моля, тук трябваше да бъдат и министърът на вътрешните работи, и шефът на следствието, и главният прокурор и да говорим сериозно по тези въпроси, защото това е въпрос за нашия живот и за живота на нашите деца. (Шум и възгласи в блока на СДС)
Ако ние допуснем гангстерите, подземният свят да ни управляват и парите, които управляват подземния свят, да управляват икономическите и политическите фигури и в тази зала, и извън нея, ние сме загубени като държава, господа. Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колеги, много са желаещите за реплики. Иван Куртев, Павел Шопов и Васил Михайлов. Тях съм ги записал. (Шумни възражения в блока на БСП) Ще ви дам думата за изказване, господин Начев. 69.4.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Луджев подобно и на някои отговорили преди него се опита да хвърли вината върху предишното мнозинство, върху предишното правителство.
Господин Луджев, вече от година и повече Вие сте член на новото мнозинство. Член на новото мнозинство е и господин Йончев, който говори преди Вас и госпожа Дърева. И повече от една година вашето мнозинство не е в състояние да осигури на това правителство законите от които то има нужда.
Приемаме, че е било лошо нашето правителство. Приемаме, че е било лошо нашето мнозинство. Какво направихте вие за тази една година? Министър-председателят, двамата негови заместници, министър Михайлов, министър Танев, сега чух тук и един друг Юри беше наименованието му, проплакаха отново от мнозинството. Но те хем са недоволни от това мнозинство, че не им осигурява законите, които са необходими за неговата дейност, хем си стоят в министерските кресла и са си доволни от тази абсурдна ситуация.
Господин Беров, ако вие сте недоволни от това мнозинство, което ви е избрало, подкрепата му не се свежда само тогава когато има вот на недоверие, да отидат в тъмната стаичка и да пусната бюлетина във ваша подкрепа. Подкрепата се свежда именно в това да приемат законите, които на вас са необходими и никакви оправдания с малцинството и с опозицията в това отношение може да ги оправдае. Те плачеха, ето тук от някои от наши депутати преди една година и им казваха: "Вие сте парламентарна гилотина", когато ставаха и прекъсваха празните приказки. Приемаме, че ние сега се опитваме да пречим. Добре, един от вас не стана да каже: "Предлагам процедурно край на дебатите и да гласуваме." Не, защото те са заинтересовани да не се приемат закони. Като казвам те имам предвид комунистите и тяхните сателити. Те се занимават с паметниците на съветската армия, те се занимават цял ден да избират господин Боков за ръководител на парламентарна група и за какви ли не глупости и в същото време плаче госпожица Дърева за пропиляни пари.
Господин Беров, ако сте недоволни от това мнозинство подайте си оставката. Това е единствения нормален начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Куртев. Господин Павел Шопов има думата. СМ/КП 70/1.
ПАВЕЛ ШОПОВ (СДС): Стига с тази операция "чисти ръце", господин Луджев. Недейте спекулирайте. България не е Италия. (Смях от блока на БСП). Много имаме да драпаме, докато станем Италия.
Операция "чисти ръце" ще бъде новите избори, които ще бъдат проведени и ще бъдете изчистени всички вие оттук. (Шум от блока на БСП). Това е операция "чисти ръце". И тогава ще видите каква операция "чисти ръце" ще има България, от която ще ви се приплаче, особено на тези, които са в така наречения център. А колкото до тези ваши приказки за вината на СДС, за това че непрекъснато спрягате тук повече министъра Соколов, а не министрите, които сега в момента управляват, имам чувството, че като че ли сте си плюли в устите.
Всички вие комунисти турци, предатели отцепници от Съюза на демократичните сили. Имам чувството, че всички тайно сте се събирали на тайно заседание на улица "Позитано" 20 и там сте си говорили. Там сте си шушукали. Там сте направили един план и едно и също говорите. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Има думата господин Михайлов. Те турците не са лоши хора.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Благодаря Ви господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, господа министри! Моята реплика към господин Луджев е следната.
Господин Луджев, операция "чисти ръце" може да се извърши само с чисти ръце господин Луджев, не иначе. Кой ще извърши тази операция? В състояние ли е полицията да направи това? Дали е само проблем на полицията, проблемът с престъпността на страната. Сигурно не, но полицията отговаря за престъпността.
И когато, уважаеми дами и господа, българския гражданин няма сигурността на защитата от страна на държавата, на неговото достойнство, живот и чест, на неговия имот, тогава отговорността я има и вота не е нещо, което стои така някъде и е хрумване на някого. Вотът трябва да провери отговорността на изпълнителната власт за процесите, които текат в страната. А те са изключително опасни, а те са изключително вредни за страната ни. Говори се така с една плачливост за разрушаването на българската държавност. Да, руши се българската държавност. Социа70/2. листическата държавност се руши, но няма нови демократични държавни институции. Това което господин Луджев говори за внесените законопроекти не е истина. Статистиката не е тази статистика, за която ние трябва да се заловим, за да видим кой руши българската държавност. Срещу тази престъпност, която се шири в страната могат да се изправят, разбира се, тайните служби. Но чии са те? Не са ли те свързани генетично с престъпния свят? Са свързани и това се знае. И вие го знаете господин Луджев, например в Бургас. И когато разпадащата се социалистическа държава ражда по-малки мафии, а защото самата тя беше мафиотска структура. Ние говорим за някакъв неясен генезис. Ясен е генезиса. Пределно ясен е. Висшата полицейска, милиционерска номенклатура, комунистическата номенклатура, икономическата номенклатура и всички тези, които са около нея свързани с така наречената икономика в сянка и които бяха нейни лакеи може да си спомним какво беше това, кой се грижеше за така наречените спортисти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Михайлов много Ви моля.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Сега тези хора са в услуга именно на тези мафии. Тези мафии ги има и престъпността се шири и това правителство не е в състояние да се справи с тази престъпност. Не се и опитва да го направи.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Луджев да вземете отношение. Реплики бяха по Вашето изказване.
Искам да ви съобщя, Виктор Михайлов го няма в залата, излезнал е от болница. Има операция на крака. Сега пак е в болница, евентуално като се наложи пак ще дойде в залата. Така че следи дебатите в парламента, да не ви прави впечатление.
Госпожа Рашеева има думата или господин Попов, както се разберете.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): На нас вече нищо не ни прави впечатление, защото играта е ясна.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм доволна, че всички в тази зала днес са на едно мнение по въпроса, че в България се развиват едни много тревожни, много страшни, много опасни за нашата нация и за нашата държавност процеси 70/3. на една непрекъсната ескалация на престъпността и то на този вид престъпност, с която борбата е много трудна - на организираната, мафиотска престъпност, която прояжда структурите на властта, сраства се с тях и по-нататък борбата с нея е много трудна.
Вярно е, че този процес не е от днес, не е от вчера. Той се развива от доста години. Аз дори смея да кажа, че развитието на тази престъпност започна далеч преди 10 ноември. Ескалацията на престъпността, разбира се се разви през изминалите четири години с по-бързи темпове и причините за това са ясни.
Аз съм далеч от мисълта да кажа, че при управлението на СДС всичко беше добре и нямаше престъпност. И през 1992 г. имаше престъпност. Тя растеше и се водеше борба с нея.
Аз имам тук някои цифри, които мога да ги съобщя и които сочат, че през 1992 г. ръста на престъпността се е увеличила и изправянето на изпълнителната власт с нея обаче, макар да не е било задоволително и най-блестящо е било далеч по-добре, отколкото това през последната година, в която ние наблюдаваме един изключително тревожен срив в борбата с престъпността.
Но след като всички сме съгласни, че тази престъпност е опасна, голяма, ескалираща трябва най-сетне тук да се каже, да стане ясно, кой в тази държава е оправомощен, задължен от законите, от Конституцията да се бори с нея. Не може да говорим така общо, институциите воювали помежду си и затова не може ли. Една институция е задължена от Конституцията да се бори с престъпността. И това го казва чл. 105 от Конституцията, който гласи, че Министерския съвет и никой друг осигурява обществения ред и националната сигурност. 70/4.
Така възложената му от Конституция, така възложените му задължения, Министерският съвет осъществява чрез ония служби пък, които са на подчинението на министъра на вътрешните работи. С други думи - само тази институция е длъжна да се бори и е оправомощена да се бори срещу престъпността. Защото не прокурорът и не следователят отиват да разкриват престъпника, а органите на Министерство на вътрешните работи, специалните служби и полицията. Затова чл. 3 от Закона за полицията казва, че тя организира и осъществява опазването на обществения ред, че тя предотвратява, разкрива и разследва престъпленията, че тя защитава правата и свободите на гражданите и имота, и честта на гражданите, и здравето, и живота им. Точно затова ние считаме, че през тази година това правителство и това неговото министерство не само не изпълниха това задължение, но показаха една въпиюща неспособност, да се справят с това. И затова искаме тяхната, вота на недоверие.
Аз искам да ви цитирам някои цифри, защото когато фактите говорят, както знаем, нали, и боговете мълчат. През изминалата година по данни при това на Дирекцията на националната полиция и Националната следствена служба, са разкрити не повече от 30 на сто от извършените престъпления. Аз твърдя, че тази цифра не е верна. Тя не е верна и е много по-малка, затова защото през 1991 г., беше възприета от правителството, когато и господин Луджев беше вицепремиер, една нова методика, по която се констатираха, се констатираха всъщност извършените престъпления и оттам пък се вадеше заключение и за процента на разкриваемост. Тогава беше прието, че органите на полицията са тези, които ще регистрират извършените престъпления, а не както беше по-рано, когато завърши предварителното следствие. По заявени престъпления се регистрираше броят, но отчитането не ставаше, когато се разкрият, не ставаше по броя на деянията, а по броя на престъпниците. Така че, когато едно деяние е извършено от 10 престъпника в съучастие, те не бъдат разкрити и заловени, Националната полиция си отчита 10 разкрити престъпления - а то е едно. Затова аз силно се съмнявам, че и тази цифра е вярна. Но още по-тревожно е това, че при тази цифра 30 на сто разкриваемостта, която касае защитата на имота, здравето, живота на гражданите е някъде към 20 на сто тази година, което значи много по-малко от този среден размер на разкриваемост. МК/НП 71.1
Аз искам да ви кажа също така, че през тази година само през първото тримесецие на 1963 г., и ще го съпоставя с първото тримесечие на 1962 г., за да видите каква е картината, за да не говориме тука така популистки и големи приказки за това и онова правителство. Аз искам да ви съобщя, че само за първото тримесечие на 1963 г., престъпленията са се увеличили спрямо предната година с 16,9 на сто, или само за тези три месеца са били извършени 5274 престъпления повече, а само за три месеца мисля умишлено са убити 102 души, изнасилени са 112 жени, извършени са 1250 грабежа, средно на ден в страната са регистрирани 475 престъпления, от които 386 кражби, 30 отнемания на моторни превозни средства, средно на ден е извършено по едно убийство и по едно изнасилване. И още тревожен факт, че само за тези три месеца от престъпни посегателства нашата икономика е понесла щети в размер на 3 млрд. 200 млн. лв. Така че наистина ние всички трябва да се съгласим, че положението е не само тревожно - то е отчайващо.
И сега, какво направи нашето правителство, което тези данни ги е имало още в първото тримесечие на годината? То е било длъжно най-малко да ги има, то е било длъжно да ги следи - да не говорим за останалите периоди на годината. Първото нещо, което направи правителството е да внесе един бюджет, в който оряза едва ли не наполовина бюджета на Министерство на вътрешните работи. И слушам тук господин министър-председателят в своето експозе да говори, че нямало средства, ами няма да има средства! А кой беше миналата година от тая трибуна, който сигнализираше за това, който се бореше против това орязване - беше Парламентарната група на СДС. Ние ви предупредихме, че при този орязан бюджет тези институции, тези служби няма да могат да вършат своята работа. И много скоро последва нареждането на господин министъра на вътрешните работи, да се ограничи примерно лимитът на бензин и вие го знаете това. Е, как да ги преследват тези престъпници при това положение? И днес се оплаквате, че нямало пари. Еми, вие сте виновни за това, че няма пари, защото такъв бюджет гласувахте! Мнозинството, което подкрепя това правителство.
Второто оплакване - ами уволненията? За тези уволнения вече достатъчно се говори. Господа, уволнените по времето на господин Семерджиев, няколко, над 10 000 души - са хора, които бяха ... 71.2
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: 15
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС): ... поне той така твърдеше от Държавна сигурност, от КДС. Ами те ли бяха най-големите специалисти, които трябваше да се борят с криминалната престъпност. Ми те се занимаваха с политическите престъпления, те се занимаваха да ви преследват вас, нас, всички да ни подслушват. И сега като излезнете от системата на министерството, видите ли изведнъж настанал срив - няма специалисти. Най-големите специалисти ли бяха те? Но аз се страхувам от нещо друго, че тогава не излязоха те, а излязоха може би точно специалистите, а точно хората от Държавна сигурност взеха техните места и сега затова имаме това срастване на престъпността със службите на министерството.
Второто оплакване - уличният натиск през 1993 г. Ма какъв уличен натиск? - Палатковият лагер. 71.3
Та колко престъпления станаха, господин министър-председател, в палатковия лагер? Колко престъпления, та толкова много да бяха затрупани службите, такъв голям уличен натиск престъпления, че неможахте да се справите с работата си?
Аз смятам, че това е не само смехотворно, това е една демагогия, която е вече толкова евтина, че не би трябвало в това Народно събрание, обидно е да прозвучава.
Аз ще ви напомня вица, в който се разказваше, че на комунистите да управляват им пречели капиталистическата система и четирите годишни времена.
Ами на това правителство му пречи СДС и четирите годишни времена. Но няма как да махнеме нито СДС, нито пък четирите годишни времена.
Аз искам да се обърна към вас и да ви обърна внимание върху нещо, върху което до този момент, откакто настана пък последният срив с битката между службите на Министерството на вътрешните работи, не са взети вече три седмици никакви мерки. Абсолютно никакви мерки. Напротив, правят се някакви такива едни номера - проститутки в кой бар беше...
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: "Севастопол".
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: ...Арестуваха ги и на следващия ден ги пуснаха. Но струпаха един взвод полицаи там, да види народът каква голяма борба се води. Почнаха уволнения, разбира се, че има уволнения. Аз трябва да ви кажа, че сега научих, че вчера е уволнен директорът на Регионалната дирекция в Габрово. И обърнете внимание, тази дирекция, която при 30 на сто разкриваемост за страната, разкри 60 на сто през 1993 г. Шестдесет на сто разкри и го уволняват.
Ще уволнят и други такива, разбира се, нижни чинове или по-нижни, или по...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Защото не са комунисти.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: ..., които нямат нищо общо с тази престъпност. Напротив, борили са се с нея, и накрая ще дойде тук министърът да отчете, че видите ли няколкостотин или няколко десетки, или пет-шест души са уволнени и с това нещата са оправени. ДВ/ЛТ 72.1.
Аз ви призовавам да спрем с тази демагогия и да гласуваме недоверие на това правителство, защото за всички ни е ясно, че то е опасно за България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви!
Имате думата, господин министър!
След това ще дам думата за реплики.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
Аз много добре знам, че нямам право на реплика на депутати, обаче имам право по правилник да взимам думата, когато е необходимо.
Преждеговорящата депутатка каза, че когато фактите...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Тя не е депутатка, госпожа е, не е депутатка.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Да, тя е депутатка. Доколкото знам е от женски пол, не е от мъжки пол.
Така или иначе, тя каза, че когато фактите или цифрите говорят, и боговете мълчат. Аз не съм Бог, така че няма да мълча.
И така, за какво говориме?
Първо, казано беше, че задължение на правителството е да опазва обществения ред. Да, то опазва обществения ред, ако някъде общественият ред е пропаднал, кажете. Ако нямаше обществен ред, нямаше и вие да бъдете тук в момента събрани.
Обаче то не може, няма правото да осъди онези, които са нарушили обществения ред. Ако тя направи някакво нарушение, аз имам правото, не точно аз, нали, но министърът на вътрешните работи, съответно полицията има право да я задържи за 24 часа. Можете да бъдете спокойни след 24 часа ще бъде пусната. Даже да има едно по-голямо следствие, по-дълго следствие против нея ще бъде пусната под гаранция, преди да бъде осъдена, поради това че прокурорът има право да я пусне под гаранция. И то гаранцията е съвсем, бих казал незначителна за годините на инфлацията сума.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Той чел ли е Конституцията?
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Но аз не казвам, че някой е нарушил... Прокурорът.
Но така или иначе, осъждането на лицата не е дело на изпълнителната власт. Вие знаете много добре, даже да не сте 72.2. чели Монтескьо, че съдебната власт е отделна. Даже независимият по това отношение понякога може да обвинявате и някой, че се бърка в работата на съдебната власт, обаче все пак недейте да ги приравняваме една към друга. Едно е изпълнителна и друго е съдебна власт.
Говорихме също така за броя на престъпленията. Тук бяха дадени данни за първото тримесечие на 1993 г. Да, добре, та нима не се знаят данните за цялата 1993 г. И за цялата 1993 г. имаме намаление, макар и слабо на престъпността. Броят на престъпленията и регистрираните престъпления е намален с около 2 на сто. Малко е, разбирам че е малко, но нямаме това голямо увеличение, за което стана дума.
Така че, вие както виждате фактите не са много точни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви!
Има думата за реплика госпожа Елена Поптодорова.
За реплика господин Любомир Начев и Петър Балабанов по изказването на госпожа Веселина Рашеева.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател, аз нямаше да искам думата за реплика, ако не беше споменат конкретният случай с уволнението на директора на Районна дирекция на вътрешните работи - Габрово.
Госпожа Рашеева може да е била изненадана от вчерашното съобщение за уволнението, но тя добре знае, че това е случай, който върви повече от година в Габрово. Добре знае, че е сезирано централното ръководство на Министерство на вътрешните работи по този случай. Просто бих искала да внеса информация в Народното събрание по причините за това уволнение, въпреки че вероятно онези, които следят вестник "Стандарт", са видели една пространна статия... (Шум и реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Неправилно използва думата информация и прави възражение по изказването на госпожа Рашеева, много Ви моля!
И ние четем книги малко, доколкото знам не само вие четете книги (към блока на СДС).
Продължавайте, госпожа Поптодорова! Продължавайте, моля Ви се! Продължавайте! 72.3.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА: Аз също съм любител на фразеологичната точност, затова ще последвам препоръката и ще формулирам точно възражението си.
Възражението ми е срещу преписването на уволнението на въпросния господин Димитров на някаква специална кампания, предприета в момента от министъра на вътрешните работи и едва ли не небрежно и безотговорно отношение към служителите на регионално равнище.
Това е моето възражение и то се свежда до следното.
Говорих за това, че вестник "Стандарт" посвети цяла страница на случая и онези, които са следили вестника в последно време, са запознати с конкретните факти. Но мотивацията за отстраняването на господин Димитров е издаването, неправомерното, за да не кажа противозаконно издаване на паспорти. И тук се връщам на една тема, която беше спомената вече от господин Луджев. Връзката на регионално равнище между полицейски личности със съответните отговорности и местни власти.
Искам също така да кажа, че господин Димитров, както е департизиран или деполитизиран, побърза да поиска вот на политическо доверие от Координационния съвет на СДС, Габрово. Получавайки този вот на политическо доверие там, кметът на Габрово дойде, изнесе като кмет, забележете, възражение пред Министерство на вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Петър Тодоров знаете говори четири минути...
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА: Извинете, господин председател, аз бях прекъсвана, и моля да се отчете времето на прекъсване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, реплика, продължавайте! Продължавайте!
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА: Тъй че, тук говорим само за един от многото случаи на отсъствие на реална деполитизация в редовете на МВР. Разбира се, тук става дума само за смяна на политическа привързаност, защото същият господин Димитров е активен политически функционер и в комсомолската организация, и в комунистическата партия преди, сега просто става смяна на караула в зависимост от политическата конюнктура.
Така че, повтарям мотивът за уволнението е неправомерно, противозаконно издаване на служебни паспорти, поради лични интереси. 72.4.
Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, госпожа Поптодорова. Господин Любомир Начев, имате думата!
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожа Рашеева, Вашето изказване е на път окончателно да ме откаже от първоначалното ми намерение да се изкажа по съществото на обсъжданата тема. Защото нашата парламентарна група се готви сериозно за една професионална, отговорна политическа дискусия по проблемите на борбата с престъпността и в частност по проблемите на борбата с организираната престъпност. (Реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ: От това което чухме, обаче до момента от изказванията от дясната страна на залата, стана ясно, че целта на поредния вот на недоверие е чиста пропаганда. И в тази насока Вие не направихте изключение. Правилно казахте, че с фактите не бива да се злоупотребява. Когато фактите говорят, и боговете мълчат. Но вижте какво е положението.
Държа в ръцете си официалните статистически данни за състоянието на престъпността през 1993 г., получил съм ги от служба "Оперативен отчет" на Министерството на вътрешните работи.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Това не ни интересува.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Вашата служба.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ: И така, през 1992 г., когато управляваше правителството на СДС, са регистрирани общо 242 304 заявления за извършени криминални престъпления.
За 1993 г. техният брой е 246 791, или увеличението е малко по-малко от 5 на сто.
За сравнение, през 1991 г. броят на регистрираните криминални престъпления е 187 153 или увеличението от 1991 към 1992 г. е 27 на сто.
Аз не твърдя, че вината за тези 27 на сто е на управлението на Съюза на демократичните сили, госпожа Рашеева. Защото престъпността е един процес, който съпътства цялото човешко съществуване, и който, както беше казано в изказванията преди мен, не започва и не свършва със смяната на едно или друго правителство. 72.5.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Това е реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Начев, моля Ви!
ЛЮБОМИР НАЧЕВ: Бих искал също така да посоча, и с което завършвам, че това, което Вие изнесохте като процент за разкриваемост, също не отговаря на истината, госпожа Рашеева. Процентът на разкритите престъпления през 1992 г. по време на вашето управление е 35,62 на сто. А за 1993 г. той е 35,89, т.е. задържа се на същото равнище с едно нищожно увеличение на брой на разкритите престъпления.
Затова, моля ви, бъдете точни в изказванията.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (встрани от микрофоните към блока на СДС): Ако вие желаете, мога да ви го предоставя да си го преснимате. 72.6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Изглежда, че имате различни източници за информация.
Господин Балабанов, заповядайте!
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, господин председател! Честно казано, след като на по-голямата част от нашите избиратели им омръзна този цирк, не мога да разбера как на някои хора тук не им омръзва.
Господата искат поредния вот на недоверие, изтъквайки престъпността...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): А бе реплика ли е това?
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ: Да, реплика е, госпожо! Реплика е!
Вие изтъквате, че искате вота, защото положението с престъпността в България е потресаващо. И това го иска парламентарната група, чиито членове търгуват с кибрит или разнасят милиони в куфарчетата. А някои преди това от тази трибуна говориха за 400 милиона. Но вие може би имате предвид...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това не е реплика! (Шум и реплики от блока на СДС)
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ: Може би вие не съобразявате, че в Европа, към която се стремим и по чиито показатели за престъпност все още не сме се изравнили, за такива неща не се иска вот на недоверие, господа!
Поиска ли някой вот на недоверие на правителството на Мейджър за бомбените взривове в центъра на Лондон? Поиска ли някой вот на недоверие на френското правителството за престрелките, които стават в Марсилия, включително и между полицаи, които са свързани с различни клонове на мафията?
СТЕФАН САВОВ (от място): Те си подават оставката, министрите!
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ: В края на краищата, аз си спомням репликата на г-жа Елка Константинова, преди три години казана от тази трибуна. "Може киселото мляко да стане 2 лева, а саламът да стане 10 лева." Тогава това беше страшно, само и само комунистите да не са на власт. (Реплика от блока на СДС: "Правилно!") ТХ/ВЙ 73.1
Очевидно вашата логика е, че сега млякото трябва да стане 20 лева, а саламът трябва да стане 200 лева, но евентуално вие да бъдете на власт.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Какъв салам, бе? Това не е реплика!
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ: През изминалата година вотовете за недоверие изгубиха на това Народно събрание 20 дни. По изчисление на г-н Александър Йорданов, това са 40 милиона лева на българските данъкоплатци, не говоря за другите косвени вреди.
Колко дена тази година?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Бабаланов, много Ви моля!
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ: Затова завършвам, господа! СДС е опасна за България и през четирите сезона!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви!
Госпожа Веселина Рашеева има думата да отговори на възраженията на колегите.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС): Аз искам първо да кажа в моята дуплика, че съм изключително разтревожена от факта, че тук, на толкова високо ниво, - правителствено, видях пълно неразбиране за това какво трябва да прави полицията.
Господин министър-председателят мисли, че полицията трябва да хване престъпника, да го заведе при прокурора или следователя и дотук. Не, господин министър-председателю! Полицията първо превантивна работа извършва, после я разкрива, залавя, събира доказателства, разследва и когато събере доказателствата, тогава го води. Защото, като го заведе само и каже: "Ето, този извърши престъпление!", прокурорът не може да направи нищо друго, освен да го пусне. Защото всяко твърдение, че този е престъпник и е хванат, трябва да бъде подкрепено от някакъв, поне малък, кръг доказателства, който да прави достатъчно възможно това, че той ще бъде осъден и че наистина е извършил престъпление. Без това прокурорът ще го пусне, разбира се.
Така че трябва да се справите и да знаете, че полицията има грижата да разкрива, да разследва, не само да задържа. 73.2
Госпожа Поптодорова, по този въпрос, по който Вие повдигнахте тук, преди това аз повдигнах за директора в Габрово, аз трябва да ви кажа, че моите сведения никак не черпя от вестниците, от вестник "Стандарт". В течение съм на случая отдавна и трябва да ви кажа, че две комисии, Министерството на вътрешните работи при управленията на г-н Михайлов, изпрати в Габрово през изминалата година да проверят този случай - за паспортите. И двете комиисии казаха, че няма нарушение. Има данни в министерството, ако не ги укрият, разбира се. Аз съм запозната с този случай.
След това обаче случаят беше изпратен на Плевенската военна прокуратура. Плевенската военна прокуратура не намери престъпление. И тъй като Плевенската военна прокуратура не намери престъпление и наистина няма престъпление, а пък този човек трябва да бъде по някакви причини уволнен и аз не знам защо, той просто е уволнен, като се позоваваме сега на публикации в печата.
Аз далеч съм от мисълта да плача за него, че са го уволнили. Не е вярно, че СДС - Габрово, му е гласувало вот на доверие. Той си е член на БКП и следващият, който ще бъде назначен, пак ще бъде член на БКП. Така че дали ще бъде един комунист, или друг комунист - на мен ми е все едно. Но на мен не ми е все едно, че в Габрово през миналата година наистина разкриваемостта е 60 на сто. Аз съм убедена, че и на вас не ви е все едно. И аз съм убедена, че това уволнение е скалъпено, защото една група комунисти в МВР - Габрово, се бие срещу друга група комунисти в МВР - Габрово, и иска да свалят този, за да сложат друг! Това е цялата работа. И страда населението, и страда Габровският регион! (Шум и реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви!
Има думата за изказване г-жа Ана Караиванова.
Да се готви Тошо Пейков след нея. От същия регион е Тошо Пейков - Габровския.
АНА КАРАИВАНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви!
Господин председателю, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Струва ми се цинично да се спекулира с тревогата и болката на цялото общество от най-тежкия социален проблем 73.3 в момента. Изключително нарасналата през няколкото години по обем и тежест престъпност за тяснопартийни, бих казала дори, користни интереси, да се събори на всяка цена това правителство, без да сме наясно как следващото ще може да се справи с този проблем. За предишното сме наясно! Всички знаем, че то уплаши помияра Корадо Катани на Чомбе и чиновничките в "Химимпорт". Но до днес няма никакъв резултат от тази му борба с организираната престъпност.
Цинично, колеги, ми звучи един от последните пасажи в искания пореден вот за недоверие, а именно липсата на закон не попречи на министъра на вътрешните работи да допусне извършването на охранителна дейност в извънработно време от служители на МВР. Ако го сравним с написаното в приоритетни цели и предстоящи действия програма, внесена ноември 1982 г., тоест, тогава, когато си отиваше правителството на Филип Димитров, в раздел първи на стр. 5 четем: "За намаляване текучеството и привличането на нови служители решава въпроса за възможността униформени служители от системата на МВР да работят извънредно."
Е, може ли тогава да обвинявате това, че някой изпълни заложените програмни цели на вашето бившо правителство, макар че и аз съм против такова съвместителство и добре, че е отменена тази наредба.
На второ място, вярно е, че правителството не успява да се справи така, както ни се иска и се иска на цялото общество, с проблемите на престъпността, но нека се запитаме е ли възможно то единствено и само да се справи с този проблем? Спомнете си, че едно от първите искания, които внесе Парламентарната група на ПССД в този парламент, беше изслушване на министъра на вътрешните работи Виктор Михайлов именно по проблемите на престъпността, със загриженост за решаването на този проблем. Да ни посочи тенденциите и мерките и още тогава министърът посочи приоритетните закони, които трябва да се приемат, другите мерки за това социално явление и като една от причините - тоталното разкъсване на връзките и координацията между отделните органи и звена на правозащитната система, което засяга сериозно ефективността на борбата с престъпността. 73.4
Какво друго означава, че докато за периода 1981-1986 г. съотношението между регистрирана, разкрита и наказана престъпност е 5:4:2, то за 1993 г. това съотношение е 74:11:1. Нека ме чуе госпожа Рашеева - 11:1 е съотношението разкрита - наказана престъпност. А дейността по разкриване, разследване и наказване на престъпниците има и чисто превантивен ефект. Като се попречи на самите престъпници да продължат да извършват нови престъпления и се въздейства възпиращо върху останалите. У нас всички знаят, че на свобода се разхождат престъпници с по една лавица спрени дела, а полицията, колкото и да искаше госпожа Рашеева да изкара нея единствена за цялата борба с престъпността, не спира делата, нито органите на МВР спират. Спира ги прокуратурата, спира ги съдът.
Какво означава, че разкрити грабители, извършители на грабежи по магистрала "Тракия" са пуснати на свобода, защото не могат да се издирят пострадалите от Турция, да им се връчат постановленията за частично прекратяване. 73.5 И нашите съдилища, охранявайки уж интересите на пострадалите, които ги няма, фактически амнистират извършителите на тежки престъпления. И какво мислите, че правят тези извършители? Нови престъпления ще правят.
Спомня ли си вече някой, че Парламентарната група на Парламентарния съюз за социална демокрация поиска изслушването на главния прокурор на републиката пред парламента по проблемите и тенденциите на престъпността и причините за ниската ефективност на борбата с нея? Защото беше загрижена за този проблем. И главният прокурор арогантно отказа под предлог, че е независим. И ни изпрати какво мислите? Доклада на министъра на вътрешните работи. И данните, които цитира госпожа Рашеева, са от този доклад. И затова се отнасят само за първото тримесечие на 1993 г., защото тогава беше представен този доклад.
Спомня ли си някой, че през есента на 1993 г. министърпредседателят проф.Беров поиска среща с главния прокурор на републиката Татарчев, за да обсъдят заедно мерките за обуздаване на развихрилата се престъпност, защото беше загрижен поне за тази престъпност и търсеше начин да се справи с нея. Главният прокурор на републиката отказа, защото бил независим и това било намеса в неговата независимост. От какво е независим? От закона, от изпълнението на задълженията си? Забравихме ли, че прокуратурата има задължение по закона - не само чл.3 от Закона за полицията да цитира госпожа Рашеева, а и чл.3 от Закона за прокуратурата: да организира и води борба с престъпленията и другите правонарушения, да ги проучва, да разработва мерки за предотвратяването им и за отстраняването на факторите, които ги пораждат. Къде са тези мерки на прокуратурата? Някой да е чул за тях, някой да ги е видял? Един отчетен доклад нямаха за по-миналата година. Вместо това статистическите данни са отчайващи. При образувани през годината на територията на София 33 076 броя предварителни производства за районна прокуратура са осъдени 555 лица. И половината от тях са от други години. За цялата градска прокуратура 50 лица са осъдени през 1993 г. Срамно е това, колеги, безобразие. ББ/КТ 74.1
Върнатите от съдилищата за доразследване са 80 на сто отново. Само работещите в тази система знаят какви абсурдни, фалшиви мотиви се използуват за връщането на делата само и само да не се работи, само и само да не се поеме отговорност за осъждането на някой.
Докога това непрекъснато разтакаване на делата в омагьосания кръг - следствие-прокуратура-съд и обратно: съд-прокуратураследствие? Не виждате ли в това една от причините за нежеланието на органите на МВР да работят по разкриването на престъпленията, защото не виждат в крайна сметка резултата от своя труд - наказаният престъпник отишъл там, където му е мястото!
Демотивацията в труда в тази сложна област е нещо страшно. Не виждате ли в това бездействие, в този по същество отказ от правосъдие причините полицията сама да започне да раздава правосъдие по улиците - по бързата процедура. С един изстрел разкриване, разследване и присъда! Не поощри ли тази практика съдът, господа, когато призна за неизбежна отбрана един застрелян в гръб за една цигара, запалена в сладкарница? Защо не го включихте и този случай във вота за недоверие? Защото беше по времето на друго правителство. Не започна ли оттам борбата? И защото адвокат в съда му беше един бивш генерал?
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (от място): Съдът го оправда!
АНА КАРАИВАНОВА: Именно. Ние не виждаме ли и собствената вина на парламента за това? Повече от година и половина не се приема след първо четене устройственият закон за съдебната власт по чисто политически причини и мотиви. Липсата на точни и ясни устройствени закони поражда несигурност в съдебните магистрати. Оттам продължават да изтичат подготвени кадри.
И ето затова, колеги, аз бих гласувала за такъв вот на недоверие на правителството, ако знам, че от утре, не, аз знам, но от следващия месец ще започне една ефективна борба с престъпността, истинска, по цялата верига от системата. Но знам, че не е това вашата цел. И знам, че това няма да стане.
Затова, както каза колегата Йончев, аз съм за една програма, действително национална програма за борба с престъпността, в която всеки да намери в част от държавната власт своето място - изпълнителната, съдебната, законодателната - със своите отговорности. А не да разиграваме сценични спектакли и не да греем 74.2 ръцете си на огъня, който скоро ще подпали всички нас, уважаеми колеги. (Ръкопляскания от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Има думата господин Йордан Тодоров, председател на парламентарна група. Много ви моля.
По процедурен въпрос ли искате думата? Добре.
ЙОРДАН ТОДОРОВ (НСД): Господа и госпожи, уважаеми господин председател! Аз моля колегите от дясната страна да се уважаваме, както аз ги уважавам.
СТЕФАН САВОВ (от място): Как няма да ни уважаваш, като ние сме те избрали!
ЙОРДАН ТОДОРОВ: Кой, кого е избрал, това ще видим на следващите избори, господин Савов!
Имам процедурно предложение, господа, което смятам, че е от общ интерес. Предлагам да удължим работното време до завършване на дебатите, предвидени по парламентарни групи в съответния приет от Председателския съвет часов график.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Но не повече от 2 часа, съгласно правилника.
Господин Бучков, във връзка с това предложение ли?
Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение.
Записал съм за реплики господин Капудалиев, господин Даскалов и господин Драгиев. Ако има повече желаещи, разберете се помежду си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Резултатът от гласуването: от общо гласували 184 народни представители, 120 са гласували за, 55 против, 9 се въздържат.
Приема се предложението. Удължава се работното време до приключване на точката, но не повече от 2 часа.
Има думата за реплика народният представител Капудалиев.
Следващият оратор ще бъде господин Даскалов.
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри!
Уважаема госпожо Караиванова, Вие сте професионалист в тази област. Позволете на мен, лаика да задам няколко въпроса. Простички, елементарни. 74.3
Защо органите на Министерството на вътрешните работи не спазват Конституцията на Република България, която в своя чл.28 повелява категорично: "Всеки има право на живот, посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление".
Убити, разстреляни бяха трима ирански граждани посред бял ден от служителите на Министерството на вътрешните работи. Служители на Министерството на вътрешните работи бяха разстреляни от други служители на Министерството на вътрешните работи. Защо органите на МВР, убивайки, нарушават Конституцията, а този Министерски съвет ги защитава? С какво лице, госпожо Караиванова, Вашата партия защитава хора, извършили най-тежкото престъпление, което квалифицира Конституцията? Просто, защото такава е историческата практика, теория и опит на Вашата партия - онзи ден, вчера и днес. Убийства, кръв, престъпления! От взрива на църквата "Света Неделя" до последните изстрели на ул. "Раковски" почеркът е един и същ. Докога, госпожо прокурор? Кога ще осъдите себе си?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата за реплика господин Даскалов. 74.4 ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ )СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа! Ако някой друг колега народен представител беше характеризирал състоянието на престъпността и да направи заключения и изводи за тенденцията в престъпността, че за това немалко значение имат и върнатите от съдилищата 80 на сто от случаите за доразследване, ако това беше направено от друг човек, бих си го обяснил, макар и да не го оправдая. Но колежката Караиванова, прокурорът Караиванова да твърди, че това също способства и че това е един показател, който е отрицателен за цялата съдебна система, а не за конкретни органи от цялата тази система, не от съдебната система, а от изпълнителната власт, това аз не го разбирам. Не е ли характеристика, госпожо Караиванова, тези 80 на сто върнати за доразследване дела, не е ли тази характеристика отрицателна именно за органите, които извършват разследването и дознанието? Не е ли там причината, която трябва да търсим? Защо я търсите обезателно в съдилищата, в отказа на съдилищата от правосъдие? И това ли сега господин министърът ще ни обясни, защитавайки чия система - съдебната система ли ще Ви помогне, господин министър, сега във Вашата дуплика? И той като юрист, разбира се, защото той пък е върховният представител, ако мога така да се изразя на тази съдебна система. Така че, госпожо Караиванова, не там е разковничето съдилищата да не връщат несвършеното на онези, които трябва да си свършат работата.
И Вие какво предлагате - да направим една национална програма за борба с престъпността? Много хубаво, госпожо Караиванова, но аз се питам на чий пленум и на коя партия тази национална програма да се направи? Защото досега ми е омръзнало да слушам програми и концепции - за младежта, за качеството, за не знам си още какво. Те бяха толкова много, че даже не сме ги и запомнили. А резултатите ги видяхме какви са. Ние не искаме национална програма, госпожо Караиванова! Ние искаме да бъдат набелязани конкретни мерки от съответните органи, от съответното министерство и от целия Министерски съвет, мерки, които обаче да са действени и да са в състояние да бъдат изпълнени. От една страна, мерките, а от друга страна, ние очакваме от почитаемия министър-председател и неговите министри волята да изпълнят набелязани от тях мерки. А ние такава воля за съжаление не виждаме, поради което е и Ст.Б/ЙА 75.1 нашият вот на недоверие - не само по отношение на господин министъра на вътрешните работи. В никакъв случай!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата господин Драгиев.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (СДС): Уважаеми колеги, господа! Госпожо Караиванова, аз всичко мога да очаквам в едно изказване, но един юрист да напада съдебната система е просто неетично. Да нападате Ваши колеги и Ваши съпартийци, просто е неетично. След като господин Григоров Ви заяви и то от екрана на Българска телевизия, че 70 на сто от съдиите в момента са Ваши колеги по партия.
Що се отнася до това приемат ли се закони и какви закони се приемат, вижте, една голяма част и от сега приеманите от нас законопроекти представляват законопроекти, внесени от правителството на СДС. И ако ние сме искали да бъдем нелоялни в едно ли друго отношение, най-малкото, ние щяхме да оттеглим Закона за съдебната система.
РЕПЛИКА ОТ БСП: Защо ще го оттегляте, вие го блокирахте.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ: А ние не го оттеглихме и продължаваме да работим. А за Вашата бележка, че сме го блокирали, господине, шестнадесет пъти вие се връщахте на Закона за кооперациите и дванадесет пъти на Закона "Анти-Панев".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви.
Има думата госпожа Ана Караиванова.
АНА КАРАИВАНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю.
На простичния въпрос на господин Капудалиев защо органите на МВР не спазват Конституцията и по-точно чл. 28, прогласяващ неприкосновеността на правото на живот ще му предложа да зададе този въпрос към своите съпартийци Георги Марков и Александър Джеров, когато разглеждаме тези дни може би мораториума върху изпълнението на смъртното наказание. Защото и съдебната власт има може би толкова право да убива, макар и с присъда, колкото и органите на полицията при така наречената или пък истинска неизбежна отбрана. Но това е пак работа на съдебната власт да види тези полицаи, когато са убивали, извършили ли са престъпление или са били при неизбежна отбрана. 75.2
Що се отнася до историческите Ви сравнения, аз, господин Капудалиев, само ще Ви помоля да си спомните дали и Гео Милев и Йосиф Хербст ще сложите на съвестта на тази партия, която цял живот се е занимавала с терористични акции.
Толкова по Вашите въпроси.
За Владо Даскалов върнатите за доразследване дела са били характеристика на разследващите органи. Ами те всички са в съдебната власт. И аз това искам да Ви кажа: не струпвайте вината само върху полицията. Но Вие не разбрахте това, че има откровено фалшифицирани мотиви за връщане само и само да не се поема отговорност. И аз никога не съм се бояла да го кажа нито когато съм била в съдебната система, нито извън нея. И ще Ви посоча, че Ви донеса някой ден конкретни дела, в които пише неща, които не отговарят на документите в делото. И само поради това че няма възможност да се протестира процесуално, съдът си прави каквото си иска. И той си прави, защото не смее да поеме отговорност, не иска да поема отговорност, защото е подложен на политически натиск.
А това, че са седемдесет процента от наши съпартийци и това, че господин Григоров го посочил по телевизията само показва как се продължава проучването на кадрите, по какъв начин и откъде взеха методите. Защото по времето на господин Григоров се поиска от съдиите да попълнят данни на коя партия са били членове. Ето такава е независимостта на съдебната система.
Що се отнася до това, че на господин Даскалов му било омръзнало да се правят национални програми, господин Даскалов, на Вас може да е омръзнало, в адвокатурата не се правеха национални програми, но това го предлагат специалистите, криминолозите. Отдавна го предлагат, те се занимават с тези проблеми. Нещо повече, предлагат и национален орган по привенцията на престъпността. Защото цялата превантивна дейност на държавата е разпокъсана в момента. Тя не съществува. А едно от важните направления в борбата с престъпността е не само залавянето и разкриването, но преди всичко и превенцията.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, госпожо Караиванова.
Има думата за процедурно предложение господин Христов. 75.3
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, от името на Парламентарната група на СДС моля времето ни да бъде удържено съгласно правилника с една трета, т.е. с десет минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Обявявам, че за всички парламентарни групи времето се удължава с по десет минути.
Има думата министърът на правосъдието господин Петър Корнажев. 75.4
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители! Дебатите трябваше да бъдат, както казах при предишните си думи, по повод на вота на недоверие. Той е конкретизиран във връзка с работата на Министерството на вътрешните работи.
Аз искам да бъда много точен и може би малко остър. Колко време има от гласуването на този закон досега, за да могат народните представители да кажат дали той е ефективен или не? Второ, защо, това го казвам може би за пети, шести път, откакто станах министър... (Реплика от блока на СДС, която не се разбира) Да, знам доста повече неща от Вас. Да.
Аз не мога да разбера едно: защо този закон трябваше да бъде гласуван, така мисля поне, това е теорията на Ерих Фром, когато станаха няколко убийства, и защо беше пропуснат срокът по Конституцията, който важеше едновременно за Закона за полицията и Закона за съдебната власт?
И по-нататък. Аз искам също така да знам, и тези, които обсъждат и правят реплики, и дебатират политиката на министерството, да обяснят кой е върнал делото за доразследване и защо.
За втори път повтарям и приключвам: на 23 и 24 февруари, това не зависи от волята на определени части от това Народно събрание, ще има национална конференция на правосъдието за пръв път от две години (силен шум и викове в блока на СДС), след която ще ви дадем... (Реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля ви за тишина! Моля ви!
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Да, да, не ми викайте, господа, аз мога също да викам, аз съм стар адвокат! (Реплика от блока на СДС, която не се разбира) Да, да. След което ние ще ви дадем точните данни.
И ще приключа с това, така, малко да разведря уморената зала. Виждам, че се усмихва господин Карев, който, доколкото знам, сега е радикалдемократ и който преди години написа в списание "Отечество" статия срещу мен, защото, представете си, аз съм казал, че Лисенко пише глупости.
Благодаря. СД/ЗТ 76.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата народният представител Тошо Пейков.
ТОШО ПЕЙКОВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, колеги депутати, господин министър-председател, уважаеми министри! Господин министърът на вътрешните работи Виктор Михайлов, ако случайно гледа в болничната стая екрана на телевизора, искам да си спомни с какви думи се разделихме тук, на тази трибуна, преди две седмици. Нещата, които аз му казах тогава, се оказаха прави. И няма да цитирам в. "Демокрация", а ще цитирам днешния вестник "Дума": "Ботьо Ботев, шефът на сектор "Убийства" при Дирекцията на Националната полиция може и да бъде съден за престъпление по служба." Още: "Полковник Бацаров е предложил на министър Михайлов да бъде понижен в звание "офицер от БМБ". Става въпрос за подполковник Киров, за когото аз ви съобщих тук, от тази трибуна. И още: "Той не е инструктирал втория наряд на "безредиците" (както аз ви казах също тук, макар че след моите думи на следния ден в книгата са били инструктирани със задна дата), тия момчета от "безредиците", "които вчера полковник Бацаров не се съобрази с предложението "ниски наказания" за тримата сержанти от БМБ Смиленов, Петров и Христов, и ги уволни."
Уволнени са най-малките по звание, най-малките колелета от полицейската машина, господин Виктор Михайлов, ако ме слушате в момента, а е наказан шефът на служба "Полиция" при СДВР Николай Григоров с "порицание". Даже в кавички го е сложил редакторът от в. "Дума". И така нещата са за сметка на младшите чинове, както аз ви казах преди две седмици, че ще стане, тук, от тази трибуна.
А сега няколко думи за вота. Ние всички тук колеги, в тая зала, депутати, министри, министър-председателят включително, ние, политическите сили, които ни подкрепят, нашите партии слагаме основата на новата българска държавност. Каквито са основите на нашата държавност, такава ще е сградата, какъвто е и темелът.
Някой каза тук: 36 казина, с тях сме започвали. (да, може би. Но и повече от 80 банки.) Как бяха създадени казината, 76.2 как бяха създадени банките? Не са ли банките и мегакапиталът с престъпен произход, които ни докараха дотук, а може би ще ни отведат и още по-нататък?
Аз искам да поговорим за причините и за нашите отговорности като депутати и като строители на нова България. Искам да кажа няколко думи за престъпността, за голямата престъпност, облечена във власт, и откъде дойде тя.
"Може би босове на мръсните пари седят в парламента!" Такъв риторичен въпрос си задава млада госпожица във вчерашен часови вестник. И съвсем елегантно тя е повторила една моя мисъл отпреди две седмици - "Да посочим босовете на мръсните пари и от двете страни! Да назовем причините за насилията и за убийствата!"
За съжаление, госпожицата е откраднала само първата част от изречението ми и е споменала доста условно имената на Павлов и Моллов, които е нарекла "пионки" може би на Държавна сигурност" или не знам как още.
Уважаеми колеги, аз бях един от големите противници на Валентин Моллов, когато той си позволи да назове същата госпожица в неговия часови вестник "любителка на музикалната предкласика и на минюети". Но днес ще си позволя да се застъпя за него, защото госпожицата ми е мила, но истината ми е по-мила.
Господин Моллов съм не е "пионка". Искам да разберете това! И не знам защо и кой му е внушил да търпи обидите на обидена от него госпожица. Но нека той да не се безпокои. Тя нито може да прокара, нито има намерение да напише закон за търсене на "мръсните" пари. Защото такъв закон съществува. Защото заради такъв закон и поведение тя предложи да бъде изключен Тошо Пейков от Парламентарната група на СДС и нарече моето и намерението на партия Либерален конгрес да търсим мръсните пари "поведение на ултрареволюционни екстремисти".
Тъй че нека да бъде рахат господин Валентин Моллов. Закон нито ще има, нито ще бъде написан от нея. Това са само "минюети" (оживление в залата), това са само предкласически пиеси. Още повече, че вие знаете имената на босовете и от двете страни. И понеже нито вие, нито госпожицата ще ги споменете, след като казах три имена от едната страна, аз ще ви кажа и 76.3 други две от другата страна. Искате ли да продължавам, или не? (Реплики от залата: "Давай, давай, Тошо!")
Добре. Въпреки голямото театро, което беше разиграно през 1992 г. около правителството на Филип Димитров, господин Моллов беше изпратил един талантлив таен пълномощен външен министър свой посланик на частния бизнес на Първа частна банка (а защо не и на "мръсните пари"?) в правителството на СДС, тия пари, които уж щяла да търси госпожицата. 76.4
Затова аз не смятам Валентин Моллов за пионка, защото той се оказа талантлив държавник на една съмнителна държава. Чрез своя довереник той успя да внуши на цялото правителство да не посяга на мръсните пари, а когато ние с тук присъстващия господин Павел Шопов взехме да вдигаме гюрюлтия за тези мръсни пари бяхме наречени екстремисти, макар че и на децата в тази страна е познато параванното положение, в което беше поставяно понякога от същия този пълномощен министър първото демократично правителство на СДС.
РЕПЛИКИ ОТ БСП: Който е този?
ТОШО ПЕЙКОВ: Не бързайте, ще стигнем и дотам. Иначе правителството щеше наистина да потърси мръсните пари и не само да ги потърси, но и да ги намери. Защото освен друго Първа частна банка е учредена на 28 април 1990 г. по времето на правителството на вашия, господа социалисти, Андрей Луканов, чието име аз споменах преди две седмици, но днес се налага да го повторя. Защото той седи от ляво, а от дясно е стоял един друг човек, тогава той е бил само от СДС, но са го готвили за неговата посланическа дейност. И така Първа частна банка е създадена по времето, когато е действал държавният монопол в банковото дело и за простомъртните хора е било подсъдно да се занимават с какъвто и да е подобен бизнес, но не и за служителите на КДС. Аз мисля, че е права госпожицата във вчерашния часови вестник. Двама от учредителите на Първа частна банка са били от ДС, а третият от СДС. Да продължавам ли?
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Да.
ТОШО ПЕЙКОВ: Добре. И така, кои са босовете на мръсните пари, за които днес започнаха да стрелят по улиците. И понеже са немъчени, неотрудени, заради тях утре може да избухне цяла гражданска война в нашата страна.
Предстои приватизация и искам да се замислим всички ние върху това.
Първа частна банка, както и някои други частни банки в нашата страна са създадени в нарушение на закона и с държавни пари. Това е ясно на всички. За това престъпление аз вече сезирах, позовавайки се на чл. 17, ал. 5 от Закона за банките и кредитното дело, Върховния съд и Главна прокуратура, защото РД/ЗТ 77.1 част от акционерните вноски на Първа частна банка и на други са на държавни предприятия, като държавна фирма "Инфлот" - 200 хил.лв.; държавна фирма "Изотимпекс" - 300 хил.лв. и други.
Кой ще изкорени големите престъпления, ако не ние всички тук в тази зала, господин Тамбуев? Кражбите в особено г олеми размери кой ще ги спре? Министерството на икономиката и планирането от правителството на господин Андрей Луканов е препоръчало с циркулярно писмо на фирми да приведат пари за учредяването на банки, чийто уставен капитал е трябвало да бъде 10 млн.лв. А един от учредителния договор на банката, съставен през април, става въпрос за Първа частна банка, че господин Моллов е бил доста беден по това време. Той е записал само 5 акции по 1000 лв., които е обещал да събере, тези 5000 лв. от скромната си заплата и да ги внесе след почти пет месеца до 31 август и сами си отговорете от каква проба е чистота сна останалите 5 400 000 лв пари, внесени според подадения документ за регистрация на Първа частна банка на 1 юли 1990 г. във фирменото отделение на Софийския градски съд.
Искате ли да чуете името на човека от СДС? (Реплики от БСП: "Да.") А вие, колеги, отдясно? (Реплики: "Да.")
Концепцията за приватизацията, скритата разбира се, на търговските банки със 100 на сто държавно участие е разработена с протокол # 19 от 28 август 1989 г. по времето на премиера Атанасов и неговия икономически корифей Андрей Луканов. После трима верни другари - двама от Де и 1 от Се-ДС създават фирма, която имала за задача да разработи варианти за скрита приватизация на фирми, като "Индустриалимпорт", "Машиноекспорт", "Химимпорт", "Електроимпекс", "Фармахим" и др. И да приложи вариантите от тази скрита приватизация на живо. Затова била нужна Първа частна банка и тя се е справила със задачата, без всякакви тинтири-митири или предкласически менуети. (Смях в залата)
И приватизацията вече започна в "Химимпорт", господа. Вие знаете, че това е факт вече. Голямата беда обаче е, аз пак ви предупреждавам, предстои. Защото малкото престъпление ражда и ще роди още по-голямо престъпление. Но все пак следствието надушило, че част от издадените акции са фалшиви и реално внесеният капитал в Първа частна банка не покрива сумарно издадените 77.2 акции. Но с влиятелни покровители първото престъпление се е замазало със следващо престъпление. Добрите другари от ПС и ДС подават молба за издаване на акции при увеличен на 500 млн.лв. капитал, а сигурно и милиарда, за който са така загрижени, ще мине.
Не е крив любителят на зелника, казва нашият народ, крив е този, който му го дава. И не са пионки такива хора, като господин Моллов, това са смели и решителни хора, така се обръщам към госпожицата, която ги е нарекла "пионки". Тези хора са прикрили ловко държавното участие в банките си. Те са се приготвили и за нови престъпления и са накарали контролиращата БНБ, а и вас, колеги депутати, защото аз не мълча, но всички вас ви е накарала и от ляво, и от дясно да замълчите. Уж от фирменото отделение бил изчезнал учредителния договор и държавните акционери се били изпарили. Искате ли да продължавам? (Реплики: "Да.") Може би вотовете на мръсните пари седят в парламента, задава риторичния си въпрос госпожицата. И аз ще ви светна сега кои са те.
Босовете на мръсните пари и от двете страни могат да запалят цялата страна, а не само парламента. И тъй, досетихте ли се кой е посланикът на Първа частна банка в СДС? (Реплики: "Не.") Кой е партньорът на Валентин Моллов и на Андрей Луканов? (Реплики: "Кой?") Толкова ли сте недосетливи? (Реплики: "Не.") Добре, аз ще ви помогна. Той е един лидер от ОХДЦ. Той е началник на същата госпожица Вержиния. Аз не съм противник на предкласиката но за съжаление не умея да танцувам менует. (Шум и реплики от залата)
Сега ще ви кажа. Малкото име на диригента е Илко. (Реплики от БСП: "А-а-а!") Той е учредител на Първа частна банка заедно с Валентин Моллов и с Александър Черпоков.
Ето в този документ от фирменото отделение на Софийския съд това е написано - Илко Моис Ескенази. (Ръкопляскания и възгласи от блока на БСП и коалиция) Не чувам отдясно аплодисменти. 77.3
Но какво тук значи някаква си предкласика, какво тук значи някакъв си "минюет"? (Весело оживление в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Всичко е много логично, нали?
ТОШО ПЕЙКОВ: И какво мога да правя аз в такова предкласическо СДС? Естествено, нямам място там. (Реплики в залата)
Затуй аз се обръщам към колегите отдясно, аз мога да се върна само в класическото СДС, а не в дирижираното и предкласическото - при истинските строители на нова България, при борците срещу престъпленията и срещу мръсните пари.
Благодаря! (Весело оживление в блока на БСП, възгласи "Браво!", "Браво!", ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: За съжаление известно време ми се наложи да бъда извън залата. Съжалявам! Виждам, че тука е по-интересно. Затова, продължаваме по-нататък.
Реплики към изказването на господин Пейков?
Доктор Васил Михайлов, за реплика към изказването на господин Пейков.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателстващ!
Искам да направя реплика на моя приятел Тошо Пейков и да му кажа, че днес тук, пред всички нас и пред българския народ стои едно правителство, което е вредно за държавата ни, което доказва, че не може да се справи с престъпността и ако търсим корените, те сигурно са и там, където каза господин Пейков.
Но, аз не зная кое е това класическо СДС. Аз не зная кое е това СДС, в което той би бил... (Реплики от блока на БСП) Сигурно на Кюранов в СДС-то аз не съм бил, нито на Петко Симеонов, нито на доктора Дертлиев и се гордея, че не съм бил в подобно СДС. Защото съставено от ДС СДС не е СДС. (Реплики от блока на БСП) Този Съюз на демократичните сили сега доста ви тормози. Вижда се. И когато се поставя въпросът за вот на недоверие, се опитвате да ни убедите, че с някакви много сложни системи на обсъждане на мерките, които трябва да вземе правителството, ще се прекрати или ще се намали престъпността в България. Като лекар ви казвам, рак с мащерка не се лекува. Не може да се лекува!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Михайлов. МС/ЛТ 78.1.
Искам да припомня, че обсъждаме вот на недоверие към правителството, а не вот на недоверие към СДС. (Весело оживление в блока на БСП)
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (от място): Ама то така се оказа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Драгиев, втора реплика.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Не закачай Тошо!
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (СДС): Няма да го закачам Тошо.
Аз одеве пледирах от тази трибуна, ще пледирам и сега. Не е почтено да се говори за хора, които ги няма. Това, за което Вие, господин Пейков, говорите, е станало 1990 г., ако въобще е станало в този му вид, в който Вие го представихте тук.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Защо защитаваш Вальо Моллов.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ: Що се отнася до това как ти беше изгонен от групата на СДС и по каква причина беше изгонен, тя не е свързана нито с господин Ескенази, нито с други членове от тази група, а със своето поведение, което противоречи на принципите на тази политическа организация. (Весело оживление в блока на БСП, шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Драгиев.
Господин Христо Марков - трета реплика.
ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Ще бъда съвсем кратък и понеже господин Пейков желаеше, имаше огромно желание, аз го уважавам. Той знае, няколко пъти съм казвал това - уважавам позицията му да казва всичко докрай. Този път трябваше да каже наистина истината докрай. Защото в същия ден един не безизвестен съдия, който регистрира Първа частна банка, регистрира в същия ден и една известна политическа сила, присъстваща в тоя парламент сега.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Коя, бе, Христо?
ХРИСТО МАРКОВ: Например Движението за права и свободи. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Пейков, моля за отговор на направените Ви реплики!
По същество, все пак! 78.2.
ТОШО ПЕЙКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, аз много рядко получавам от Вас думата и сега ще бъда кратък, за да нямате никакви притеснения.
Първо, искам на господин Васил Михайлов да отговоря, че класиката е след предкласиката. (Ръкопляскания от отделни депутати в блока на БСП, весело оживление) Възможно е едно истинско рекламирано СДС без такива хора, които са пречели на правителството на СДС, да бъде създадено.
А на господин Драгия Драгиев мисля, че просто няма какво да отговоря.
Христо говори за регистрацията на Движението за права и свободи.
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА СДС: За Янко, за Янко Янков.
ТОШО ПЕЙКОВ: Тогава, когато Движението за права и свободи е било регистрирано, аз бях председател на Координационния съвет на СДС в Ловеч и с моята скромна работа нито един комунист не беше избран за кмет в осемте ловешки общини и изборите бяха спечелени от 4:2 на 3:2 мандата в полза на СДС. (Реплики от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Продължават дебатите по вота на недоверие към правителството. (Весело оживление в блока на БСП)
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Сашо е като главен режисьор на мероприятие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Виждам, че има желание и за други недоверия, но все пак да се върнем на темата.
Господин Караджов, заповядайте за изказване. Стефан Караджов.
СТЕФАН КАРАДЖОВ (НСД): Стефан Караджов, Нов съюз за демокрация, Бургаски избирателен район.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа!
Вярно е, че този вот малко неочаквано за неговите режисьори тръгна в по-различна посока.
Аз бих могъл да кажа много факти, повече от тези, които каза колегата Пейков. Мога да кажа и за "ИНКО", кой сложиха в "ИНКО", кой го сложи - Филип Димитров. Не 200 хил.лв., а 17 млн., които изчезнаха, долара, не лева, но това е една друга история, която ще си я разправяме в един друг ден, не в днешния. 78.3. (Реплики от залата)
И не е въпросът само в Илко Ескенази, естествено. Тя е малко по-дебела работата, по-точно - тя е много по-дебела.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Като каза "по-дебела" и някои хора се притесниха. (Реплики от залата)
СТЕФАН КАРАДЖОВ: Но аз говоря в рамките на времето, което има Нов съюз за демокрация и никой няма право да ме прекъсва.
На мен много ми хареса изказването на колегата Димитър Луджев също от Нов съюз за демокрация. (Реплики) Не, не го казвам като комплимент, но защото наистина ми хареса. Но, той каза много неща, които аз бих решил да кажа, но не знаех, че той ще ги каже предварително.
СТЕФАН САВОВ (от място): Комсомолски секретар.
СТЕФАН КАРАДЖОВ: Аз ще маркирам само няколко неща, тъй като проблемът с престъпността, проблемът с корупцията е една тема обширна. Ние тук не можем да я разгледаме и май нямаме и такова желание, повечето от нас. Тя е за една по-спокойна аудитория.
Но все пак, като се връщаме назад, ние намираме корените на това, което става сега, плодовете, които сега берем.
Ще маркирам няколко факта и някои съображения, които не бяха казани поне до момента, тъй като от тази трибуна се изказаха доста умни неща и малко повече глупости, на което тези микрофони са свикнали.
Какви са финансовите условия, за да стане това, което става и което за съжаление може би ще продължи да става в поголям размер в България? Както казват американците, тяхната Коза Ностра и мафия е създадена от сухия режим. Тогава са натрупани големите пари. Тоест, всичко започва от известните финикийски знаци.
Според мен, началото за създаването на парите, на мръсните пари, те не са нито червени, нито сини, нито бембени, а са мръсни пари, или може би зелени - като американските, започват, според мен, с Указ 56... (Реплики от блока на СДС) Аз ще говоря, което аз реша и така винаги правя.
...и без съответната законова база.
В този Указ 56 участват много известни хора от миналото и някои техни помощници от настоящето, които се намират на всички 78.4. места в този парламент. И това е добре известно поне на част от колегите.
Искам да спомена още един друг факт. И тук е и нашата вина, защото ние нищо не направихме, за да довършим Търговския закон и останалите закони, за да елиминираме този Указ 56, който в отделни негови части продължава и помага за лесно натрупване на пари без много усилия.
Искам да спомена и един указ на господин Петър Младенов от 26 ноември, с който е закрито прословутото Шесто управление, които и аз като последният бунак много се радвах тогава и бях излъган естествено и всички ние бяхме излъгани.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Защо?
СТЕФАН КАРАДЖОВ: Защото наред с известните отдели, които се занимават с художествено-творческата, научната интелигенция и т.н. се намира и един отдел, който събира информация и имал няколко чувала за корупция в висшите етажи на властта, както сега казваме. Вие разбирате кои висши етажи на властта разбирам за тогава и кои личности, които още се подвизават като дърпат конците отзад, от тъмното. И това не е било случайно, макар че повечето работи, които станаха - политически грешки или съзнателни действия и бездействия през последните четири-пет години, аз отдавам по-скоро на глупостта на хората и 25 на сто на планове клинове и други такива мрачни сценарии. Глупостта лежи в основата на всичко. 78.5.
Разграждането на държавните структури, които трябва да охраняват законността, това е полиция, следствие, съд, прокуратура и т.н., Луджев беше прав, става основно през двете години: едната е 1990 г., другата е 1992 г. Така че вината е в няколко кабинета и немалък е делът на кабинета както на Андрей Луканов и генерал Семерджиев, така и на Филип Димитров и на небезизвестния наш голям демократ Йордан Соколов, когато той беше министър на вътрешните работи.
В днешния брой на в. "Стандарт" аз дадох едно кратко интервю, което осветлява как, а тези факти са много, тогава онова правителство, за което аз гласувах, вместо да търси престъпници, е търсело под вола теле и е набеждавало хора невинни, за да може да удари политически фигури. То се е опитало отчасти успешно, до голяма степен неуспешно да използва така наречените силови органи за борба със своите политически противници. В момента говоря за така нереченото дело "Свилен Севастакиев Маринов", където се подвизава една известна адвокатка, приятелка на същите тези хора, Костадинка Терзийска, която я обучават да бъде агент. Адвокат да бъде агент! Между впрочем адвокати са били информатори и доста преди 10 ноември, защото преди известно време слушах пледоарии, че те били най-честните хора. Има и адвокати честни хора. Но да кажете, че адвокатите са честни, а прокурорите, следователите и съдиите са нечестни - това е просто една голяма глупост.
Отговорността за това, което става, и това, което ще стане, се носи от трите власти: от законодателната, от изпълнителната и от съдебната, третата власт, за която много често някои колеги забравят. И най-голямата беда е разкъсването на връзките, на необходимите връзки и съдействие между тези три власти. Без това съдействие и без укрепването на всички власти, не само на полицията и не само на изпълнителната власт, нищо не може да се направи и тежко ни и горко на всички нас и на целия български народ.
Затова имаме вина и ние, имат може би известна вина и колегите от Великото Народно събрание (аз тогава не съм бил там), защото все още много малко е направено. Но тук господин Корнажев спомена за законопроектите, които касаят този въпрос. Пакетът от законопроекти, касаещ поделенията на Министерството НЧ/КП 79/1. на вътрешните работи, беше внесен през пролетта на 1993 г. Ние едва приехме един законопроект в края на миналата година, този за полицията. И не е проблемът само в полицията, макар че аз имах своята отговорност.
Аз не искам да защитавам кабинета на Беров, но да го обвинявам за това, което е станало в резултат на 4-5 години бездействие, аз това не мога да направя и няма да направя.
Тук се чуха милион безсмислени реплики, че ние трябвало да направим закони за господин Беров. Не съм чувал по-голяма глупост! Ние правим закони за Република България, които ще траят още година-две или двадесет и две, дори да бъдат коригирани. Никой парламент не приема закони за конкретното правителство, което е в момента, когато се приемат тези закони. Закони се приемат за Република България, а не за този или за онзи кабинет!
Завършвайки, искам да кажа защо не бива да сваляме този кабинет. Защото до месец май-юни ще бъде решен и трябва да бъде решен проблемът с външния дълг: с Лондонския и Парижкия клуб и споразумението с международните финансови институции. Действително и аз мисля като доктор Желев и като професор Беров, че тези, които попречат на това, са национални предатели. И го казвам ясно.
Второ, защото ние, парламентът, сме длъжни да приемем в това Тридесет и шесто Народно събрание поне най-важните оставащи според мен 25, не повече от 30 закона и можем да го направим за следващите 5-6 месеца и тогава да направим един хубав избирателен закон, както искат много хора, и да идем предсрочно на избори.
Защото ние трябва да осигурим връщането поне на 75 на сто, с нотариални документи, на обработваемата земя. Това е наш дълг и ние ще го направим, независимо от цялото противодействие на тези, които се наричат демократи. Защото трябва да приемем бюджета. Всички приказки колко бил лош са толкова глупави, защото и най-лошият бюджет е по-добър от никакъв бюджет. И това е ясно и на малките деца.
И защото никоя политическа сила в този парламент не иска избори, но само една от тях говори противното, това, което не мисли и както не действа в тази посока. И защото този вот наистина преследва минималната цел да ни загуби няколко дни 79/2. и затова одеве гласуваха против удължаване на времето тези, които поискаха вота. Това трябва да го чуят българските избиратели. А ние ще им кажем още много неща, когато дойде времето. (Бурни ръкопляскания от БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Караджов.
Реплики: Едвин Сугарев и Веселина Рашеева.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа! Искам да възразя на преждеговорившия по отношение на една много популярна очевидност сред средите в лявата страна на парламента, а тя е следната: този кабинет не може да бъде пипнат, тъй като от неговото съществуване зависи сключването на споразумения с Международния валутен фонд, Световната банка, с банките-кредитори и т.н. Каза се: който посегне на този кабинет, е национален предател!
И аз ви питам, дами и господа: когато в края на 1992 г. правителството на СДС беше пред сключване на тригодишно споразумение с Международния валутен фонд и на споразумение с банките-кредиторки, много по-изгодно, отколкото това, което сега едва-едва се вижда на хоризонта, кой посегна на това правителство тогава и защо? И бяха ли национални предатели тези, които го направиха? Това първо.
И второ, искам да задам следния въпрос: как си представяте всичките тези договорености, за които толкова убедително говорите, при условие, че имаме една страна, в която инфлацията не се овладява, при условие, че изискваните от съответните международни финансови институции условия не се спазват, при условие, че всеки ден се стреля по улиците, при условие, че се нарушава ембаргото? Кой ще сключи тези договори с вас, господа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Сугарев. Веселина Рашеева, заповядайте за втора реплика.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС): Уважаеми господин Караджов, аз съм тук на тази трибуна сега, за да Ви репликирам преди всичко за това, защото Вие казахте една лъжа. Вие се позовахте на това, че сте председател на комисията, така наречената комисия "Крулева", на която една от задачите е да се занимае с въпроса дали има намеса на изпълнителната власт по време на управлението на СДС в съдебната власт. И Вие тук си позволявате да казвате 79/3. неща, които в тази комисия не са установени, а именно, че имало данни как били използвали службите за сигурност, силовите служби, за да бъдат следени, за да бъдат едва ли не репресирани, непрекъснато преследвани, подслушвани политици, хора от опозицията, политически противници. Такова нещо в тази комисия, господин Караджов, не е установено! Вие можете да си го фантазирате, Вие може утре да твърдите, че дори е така, но ще трябва да го подкрепите с доказателства. А много добре знаете, че доказателства нямате.
Затова аз Ви моля, първо, да не говорите неистини тук и, второ, да не измествате темата, за която ние тук говорим.
Ние говорим за неспособността на това правителство да се справи с престъпността и тази неспособност е очевидна за всички в тази държава, а изглежда само за Вас не е очевидна. И не мога да се съглася с Вашата теза, че по-добре е и найлошият бюджет, отколкото никакъв бюджет. Напротив, по-добре никакъв, отколкото такъв, какъвто вие се каните да гласувате. Защото той е опасен, вреден и пагубен за България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Рашеева.
Други реплики няма.
Моля господин Караджов да отговори на отправените му реплики. 79/4. СТЕФАН КАРАДЖОВ (НСД): Уважаеми дами и господа, нахалството на господин Сугарев е известно на всички български граждани, които могат да мислят. Искам да му напомня, че когато Филип Димитров се самосвали, като поиска вот на доверие той в зала "Изток" тогава се изпусна и каза, и всички колеги го знаят от парламентарната група: "Ами, какво ще стане, ако не се гласува против вота?"
И Мишо Неделчев му каза после, а и много други хора: "Знаем каква е истината, няма да можете да ни излъжете, поне нас". (Възгласи "Браво!" и ръкопляскания в блока на БСП)
Много ми е чудно как може един човек, който казва, че бил поет, аз не чета такава поезия като неговата, може да говори за икономика, за финансите, за Международния валутен фонд. (Шум и реплики в блока на СДС) Просто не мога да коментирам, и не е нужно.
СТЕФАН САВОВ (от място): Нали искаше да ставаш министър?
СТЕФАН КАРАДЖОВ: Госпожа Рашеева много добре знае, че това, което казах, не само, че е истина, но то е една много малка част от истината, която аз ще кажа докрая. Тази комисия се състои от пет човека и ще минем и с четири. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Караджов. Има думата за изказване народният представител Росен Карадимов.
РОСЕН КАРАДИМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър-председателю, уважаеми министри, колеги, до голяма степен това, което исках да кажа, вече беше засегнато и почти изчерпано от изказванията на господин Тошо Пейков и господин Караджов. И аз се подписвам и под двете изказвания, които те направиха. Това го казвам, за да спестя време.
Пролемът, който днес обсъждаме, е естествено, че не може да бъде изчерпан в конкретиката на искания вот на доверие. Той е много голям проблем и аз съжалявам, че Народното събрание не го разглежда много по-рано, дори ако щете и при закрити врати, за да може ясно да се даде сметка за генезиса на престъпността в България. ВТ/ЙА 80.1
И за децата е ясно, че престъпността се дели на организирана е неорганизирана. Аз за неорганизираната няма да говоря, там ръстът наистина е много висок, но като че ли то е някак си логическо следствие на това, което става в източноевропейски страни.
По-големия и сериозния пред България проблем, с който това Народно събрание трябваше вече да се занимае, това е проблемът за организираната престъпност и нейния генезис в така наречените "мръсни пари".
Аз не приемам идеологемите за червени и сини пари, защото парите, които формираха големите финансови групировки, които се опитват политически да влияят върху държавните институции, те са мръсни пари.
И от името на Парламентарната група на БСП аз искам да кажа, че ние искаме да знаем всичко за тези пари. И го декларираме открито днес. Искаме да знаем кого обслужват тези пари, искаме да знаем кой лигитимира тези пари в България. Това го казвам с цялата отговорност на това твърдение, за да спрат спекулациите, защото ако някой в тази зала се опита да възобнови една идеологема от 90 и 91 г. за червените пари, това означава, че той не иска наистина тези пари да бъдат открити. Тези пари са мръсни, аз мога да гарантирам, че те не обслужват БСП. Защото, ако погледнете законодателната програма, законодателните решения на Парламентарната група на БСП в последните две години, ще видите, че решенията, които са търсени, не могат по никакъв начин да обслужват едрия финансов капитал.
Доказателствата, че не съм си измислил тези думи сега е моето изказване по искания от нас вот на недоверие към кабинета на господин Филип Димитров. Забележете какво казвам там: "Естествено е, че наследството е било трудно, но за мен основният проблем е, че правителството не успя да преустанови процеса на формиране на мафиотски спекулативен капитал в страната".
Миналият вие се смяхте на тези мои думи. Значи е имало и такъв път, господа.
И след това казвам: "Този капитал, който се заражда тук и който вече започва да влияе на политическите решения на правителството, който може да бъде окачествен като мафия, неговият произход е различен. Там има и висши хора от службите. Този 80.2 капитал не желае сериозни инвестиции в България, защото сериозната западна инвестиция днес в България ще блокира възможностите за развитие на този капитал".
Това са мои думи на 25 октомври 1992 година.
Схемата, по която се формира едрият финансов капитал явно е била проста, но сега постфактум можем да си дадем сметка за нея и да потърсим нашите собствени отговорности в това, че не успяхме да я блокираме. Парите очевидно се върнаха зад паравана на политическата конфронтация през 1989 и 90 година в България. Последва целенасочен удар върху банковата система. И тук съм съгласен с господин Пейков, защото мръсните пари не тръгнаха в приватизация, не тръгнаха в дюкяните, не тръгнаха по кьошетата. Те тръгнаха към банковата система. Скритата приватизация на банките по същество продължи през всичките тези четири години. Излишно е аз да ви казвам каква беше схемата: купен държавен чиновник в банковата консилидиционнна компания, той отива на общото събрание и гласува с над 50 на сто държавно участие, избира се едно подставено лице за шеф на надзорния съвет, след това се пррави увеличаване на уставния капитал на банката без разрешението на БНБ, но съдът го регистрира и изведнъж държавното участие от 50 или 60 на сто се оказа на 15-20 до 30 на сто. Ами, това е класически пример, и ако ние не си ги кажем тези неща тук, значи наистина правим престъпление спрямо страната.
Последва бурно развитие на застрахователната дейност. Тук да сме приемали закон за застраховките? Четири години това Народно събрание не може да приеме този закон. А се оказа, че най-сериозният начин за реинвестиране на пари от чужбина, за тяхното пълно скриване и легитимиране, това е пътят на презастраховането.
Тук сигурно има счетоводители, които ще гарантират, защото на мен това са ми го казали специалисти, че не може да бъдат проследени парите чрез една преразстрахователна дейност, ако тя не е стриктно регламентирана. А ние такава регламентация нямаме. Но всяка вечер от телевизионния екран пред нас се рекламират застрахователни и презастрахователни компании.
Последва разбиване на Комитета за държавен и народен контрол. То беше по предложение на СДС във Великото Народно събрание. Всички гласувахме за него, но някой от нас зададе 80.3 ли си въпроса къде отидоха тридесет и осем хиляди висящи дела от Комитета за държавен и народен контрол и къде са те в момента? Някой може ли да спекулира с тях? Продължена ли е работата по тях?
Последва разбиване на органите на МВР. И тук нашата парламентарна група и нашата партия, не може да свали разбира се от себе си отговорността за онова размирно време. Емоцията на обществото беше изключително висока, то искаше такова разбиване. Но истината е, че това разбиване продължи и колосалните негови размери бяха по времето на господин Соколов. Но аз искам да попитам защо нито един вътрешен министър досега не даде ясен отговор пред Народното събрание къде отиде архива на Шести отдел на Шесто управление? Архивът ме интересува, има ли виновен? Кой е последният началник на този отдел и ако архивът не е в МВР и не е в компютърните му системи, кой носи отговорността за неговото изчезване?
Постепенно се формира моделът за входа и изхода, така наречен в една уникална посттоталитарна икономика. Тези големи финансови групировки, след като овладяха банковата система, влязоха на входа и на изхода на държавните предприятия, скъпи суровини евтина продукция, трупане на лоши дългове в държавните предприятия. Четири години стои този парламент и наблюдава този процес, наблюдава го спокойно без да вземе мерки, в това число и правителството на господин Филип Димитров.
Запазването на Указ 56. Вече се говори за него. Четири правителства обслужва Указ 56 и то в най-деликатната му сфера. Не в субектите на търговското право, а в чисто икономическите му параметри. 80.4 И сега искам да кажа, тъй като започнах с твърдението, че парите не са червени, искам да ви кажа как се вписа СДС в целия този процес. Може да боли, но то е факт, като казвам, че не снемам от себе си отговорността.
Законът за ликвидацията на Комитета за държавен и народен контрол беше внесен от опозицията. Законът за Сметната палата, след като беше приет от Великото Народно събрание по искане, доколкото зная на господин Иван Костов беше върнат от президента и 3 години след това ние нямаме Закон за Сметната палата. Една определена финансова групировка заяви по Българското национално радио, говоря за техни твърдения, че е гарантирала предизборната кампания на Съюза на демократичните сили. Явните връзки на КТ "Подкрепа" с тази финансова групировка бяха повече от публична тайна, но в тези времена тази групировка все още не беше мафия. Сега вече на първа страница на вестник "Демокрация" тя се превърна в мафия. Трябва да имам известна последователност в своите разсъждения.
Скандалите, които избухнаха в туризма, приватизацията беше спряна по времето на правителството на господин Филип Димитров.
Откриването на казината, господин Костов сигурно е прав, че той не е подписвал разрешения за казиното. Но аз ще ви цитирам отново моите думи на 25 октомври 1992 г.
Господин министър-председател, към господин Димитров, Вие приехте постановление, с което легитимирате хазарта и създавате 7-членна комисия, която да разрешава създаването на хазартни заведения.
Господин Костов сигурен съм, че не е подписвал, но тази комисия подписваше и тогава наистина възникнаха тези казина в България.
Искам да попитам госпожа Велчева къде отиде докладът за "Нефтохим". Очевидно е, че нефтената индустрия беше един от големите пробиви в нашата икономика. Колко месеца това Народно събрание ще чака фактите на този доклад.
Искам да попитам групата на СДС, защо настоявахте да бъде закрито Министерството на външноикономическите връзки? Ясно беше, че там бяха последните следи, ако пари са изтичали СМ/КТ 81.1 от страната. В това министерство, в тази документация можеха да бъдат намерени тези следи. Защо пожелахте тогава да закриете Министерство на външноикономическите връзки? Разбира се, само маркирам, тъй като времето напредва.
Смяната на директорите по места - зная, че много хора трябваше да си ходят. Но това, което чрез КТ "Подкрепа" се правеше, беше наистина безобразие. Аз мога да ви дам поне 5 примера в момента. Когато еднолично секретари на КТ "Подкрепа" свалиха директори на предприятия и след това тези директори на предприятия, не говоря, че предприятията загиват, това е факт, направиха ООД-та с известни финансови групировки с тяхно символично участие. В същите тези финансови групировки новите директори направиха тези дружества с ограничена отговорност.
И накрая искам да се спра с няколко думи на поведението на Народното събрание.
Публична тайна вече стават приказките за корупция между депутатите. Дали са доказани или не, това е друг въпрос и е въпрос на морал на всеки. Но искам да ви върна към някои наши възлови обсъждания.
Уважаеми колеги, ако прочетете стенограмите, аз си направих този труд, когато сме гласували изключително важни икономически закони, имам чувството, че скенер минава през парламента. Толкова ясно прозират позициите в отделни изказвания. Искам да ви кажа, че групите, които се формират нямат нищо общо с цветовете. Там има представители от всички. Там националното съгласие е постигнато, когато трябва да се отстоява дадена теза. Това на Запад го наричат лоби. А лобито е хубаво нещо. Това нещо аз го наричам клиентелизъм. Защото не може да стигне до такива парадокси българският парламент, когато лидер на финансова групировка, пряко заинтересована в търговията с тютюн се представя като експерт на Комисията по земеделието и в тази зала обяснява на Икономическата комисия, какво трябва да гласуваме по Закона за тютюна.
Вземете данъчните закони. Прочетете стенограмите и ще видите огромния грях, който ние самите носим.
Затова си мисля, че ние трябва да излезнем извън конкретиката на вота. Той, разбира се, е важен, но проблемите пред нас
са много по-сериозни. 81.2
Аз съм в известен смисъл разочарован от днешната дискусия, тъй като ние приповторихме конфронтацията между двете страни, ако продължаваме по този начин да си прехвърляме топката, това е най-добрата почва, най-хранителната почва под нас, независимо от нас и въпреки нас, тези процеси в българската икономика да текат и престъпността да нараства. (Ръкопляскания от блока на БСП)
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на Росен Карадимов.
За реплики Едвин Сугарев, Тошо Пейков и проф.Петър Марков.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Репликата ми към господин Карадимов по отношение на това, че той правилно свърза процеси в организираната престъпност с формирането на капитала в някои банки и нещата, които са свързани с всичко това.
Само че, като че ли доста неточно датира тези процеси. Тъй като децентрализацията на банките беше дело, което започна още преди десети ноември с неясни основания и бъдещи последствия. И тъй като, нека да си зададем един въпрос, господин Карадимов.
Можете ли да ми посочите шеф на банка, който да не е бивш сътрудник на Държавна сигурност или да не е бивш член на Вашата партия? Има ли изобщо такъв или няма? Кой оперира с тези пари тогава? Отговорете ми, ако можете на този въпрос. Аз искам да направя една индиректна реплика и на господин Пейков. Той не трябваше да говори, ако държи да говори за връзките между престъпност и банково дело само за Първа частна банка. Прецедентите са твърде много. Защо не стане дума примерно за бившата Търговска банка "Кремиковци", сега Първа източна международна банка, с нейния несменяем председател на Управителния съвет - полк.Горан Горанов? Знаете ли какво става там? Акциите на Българска народна банка бяха изкупени без всякакво предупреждение към управата на Българска народна банка от една-единствена фирма и то с пари, теглени пак от Търговска банка "Кремиковци". За какво Ви говори това? И ако ще говорим за единодействие, господин Карадимов, аз веднага ще подкрепя, ако Вие сте съгласни също да посветим един от дните на парламентарния контрол само върху проблемите на банките върху нарастването на техния капитал и сложните машинации, които са свързани с всичко това. 81.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Едвин Сугарев.
Господин Тошо Пейков за реплика.
ТОШО ПЕЙКОВ (СДС): Уважаеми господин Карадимов, моята реплика е към Вас, но аз искам и няколко думи да кажа и към правителството.
Господин Едвин Сугарев е прав наистина, аз за негова информация преди 2 седмици също от тази трибуна казах името на полк.Горан Горанов. Вие също сигурно го знаете това име, господин Карадимов.
Скритата приватизация на Първа източна международна банка е цяла една одисея, която трябва да се разказва с часове може би тук в тази зала.
Аз искам да Ви върна към учредяването на Банката за стопанска инициатива - "Минералбанк", в която 10 млн.лв. бяха приведени от Българската демократична младеж, на която Вие тогава бяхте председател, господин Карадимов. Аз вярвам във Вашите почтени и добри намерения. Аз вярвам във Вашата честност на млад човек. Не е ли малко късно, не е ли доста дълго време отминало от периода на 1990 г., когато тогавашният прокурор господин Мартин Гунев е поискал по настояване на Министерството на финансите парите на БДМ, на фонд "ТНТМ", впоследствие на фондация "Еврика" да бъдат изяснени и да бъдат върнати в държавната хазна.
Аз неедин път тук, от тази трибуна говорих за тези пари. Вие неедин път ме спирахте с добри намерения в кулоарите на Народното събрание, но нито Вие, нито господин министърът на финансите успя нещо да направи, че тези пари, които сега са над 160 млн.лв., и които са управлявани от същите - господин Моллов, господин Дионисиев и сие, които са били хем надзиратели на фонд "ТНТМ", хем надзиратели на Банката за стопанска инициатива "Минералбанк". Същите тези пари стоят на същото неизвестно място.
Защо Вие нищо не казвате за 74-те фирми с пари на "ТНТМ", създадени от комсомолци, на които Вие тогава сте бил началник? Аз мисля, че тези неща трябва да се казват и от двете страни. И ако някой от дясната страна на мен ми е обиден от това, което казах аз преди половин час, нека да ме извини. Но повече аз не мога да мълча, защото за стоенето си тук в този парламент аз нося отговорност пред цялата страна и пред историята дори. 81.4
А към правителството аз за трети път казвам, към господин министър-председателя по повод на чието правителство е днешният вот.
Докога господин министър-председателю, няма да пожелавате да създадете централен орган, както го изисква Конвенцията за борбата срещу мръсните пари. За трети път искам да Ви задам тук този въпрос. Тази Конвенция по мое настояване и със съгласието на 178 депутати, без нито един против и въздържал се, беше гласувана в тази зала на 1 април 1993 г.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Пейков.
Трета реплика - господин Петър Марков. 81.5
ПЕТЪР МАРКОВ (НСД): Уважаеми колеги!
Господин Карадимов зададе един въпрос, който не може да се приеме за риторичен. Какво стана с архивите на бившия Комитет за държавен и народен контрол, който беше ликвидиран, той определи датата на неговото ликвидиране? Бих искал да му напомня, че в пролетта на 1990 г., по времето на правителството на господин Попов, беше формирана Дирекция за борба срещу спекулата и корупцията, която в продължение на повече от една година разви извънредно плодотворна дейност, бих казал, набеляза всички онези потенциални престъпници, които впоследствие се развихриха и докараха страната до това невъзможно състояние. Тази Дирекция за борба срещу корупцията беше ликвидирана с един от първите актове на правителството на господин Филип Димитров - на 15 декември 1991 г. с, както казах, един от първите правителствени решения, въпросната агенция беше ликвидирана. Тези данни, които се съдържаха в близо 6000 висящи дела - понастоящем се ликвидират. Те се намират в северното крило на правителственото здание и в продължение на две години са обект на ликвидация - персонална и конкретизирана. Там са тези данни. Това е всъщност историята на Вашия въпрос, господин Карадимов. И аз в този смисъл поддържам, това което каза тук преди малко господин Пейков. Крайно време е да се вземат сериозно мерки срещу корупцията и това трябва да стане в рамките на един специализиран орган, такъв какъвто представляваше въпросната Агенция за борба срещу спекулата и корупцията. И това моля да бъде обект на вниманието на правителството!
Благодаря за вниманието!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Марков!
Моля господин Карадимов - за отговор на направените реплики.
РОСЕН КАРАДИМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю!
Господин Пейков зададе доста лични въпроси. Аз разбира се мога да отговоря на всеки един от тях, не знам доколко е коректно да занимавам толкова висок форум. С две думи само тези 10 млн. "Минералбанк" аз ги заварих вече като акции, тя МК/ЗТ 82.1 не беше учредена тогава. А що се отнася до фирмите на ТНТМ, там действително по силата на постановление на Министерския съвет бяха увеличени уставните им фондове, като към края на 1990 г. трябваше фирмите да преминат към Министерство на финансите. Две писма сме изпратили, но аз вече не бях там - едното е до министъра на финансите Иван Костов, а другото е до министърпредседателя Филип Димитров, с настоятелната молба да бъдат прибрани уставните фондове и да бъдат приети тези фирми към държавния бюджет. Така и, обаче действия от страна на правителството не последваха, но няма да влизам в подробности, можем двамата да ги обсъдим, а в един петъчен ден подробно да се занимаем с тази проблематика. Аз съм най-заинтересованият тя да бъде изяснена един път завинаги.
Що се отнася до репликата на господин Сугарев - дали има шеф на банка, който да не е член на Държавна сигурност или да не е бил член на БКП?
Господин Сугарев, аз не познавам всички шефове на банки, а истината е обаче, че тази информация, която до този момент имам, на мен ми говори едно нещо категорично - аз не мога да знам дали са били служители или не са били членове на БКП. Но тя говори за неособено висок професионализъм, което ме кара да мисля, че не това са истинските управители на съответните банки. Що се отнася до Вашето предложение - един петъчен ден да се занимаем с тази работа - лично моето мнение е, не ангажирам парламентарната си група, е категорично за. Аз съм съгласен да ги разгледаме тези въпроси. Друг е въпросът, че зад банковата тайна и зад много други формални показатели, ние можем и да не стигнем до никаква информация. Но това което би могло да даде един такъв петъчен ден, и аз ще Ви направя контрапредложение - неговия резултат да бъде, да възложи мандат на министъра на финансите, да започне финансова ревизия в определени финансови групи. И да му... Защото без такъв мандат, трябва да Ви кажа, че ще бъде опасно за самия него. И аз го разбирам. И тук откривам една скоба, за да се разбере че не говорим, така шегички. Когато господин Пейков внесе своя проект за промяна на банките и кредитното дело, един много разумен проект, в кулоарите, така, се чуха гласове - дали той си дава сметка какво прави? И дали е 82.2 поел достатъчно надеждно своята защита, искайки да влезе тази поправка в закона? Нещата са много сложни, аз аплодирам едно такова заседание. Може би няма да стигнеме до някакви големи тайни, но нека да дадем мандат на финансовото министерство в конкретни групи, в конкретни сфери да започне финансова ревизия. Нека да има зад гърба си Народното събрание, за да се осмели да го направи. (Шум и реплики от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Карадимов!
По процедурно - господин Стефан Савов.
Заповядайте!
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Както виждате, вече повече от един час ние говорим по всичко друго, освен по нашия вот за недоверие за правителството, защото ние чудесно и с голяма радост, бих участвал в една дискусия да речеме за банките - защото не съм и помирисал банка, нито борд на директори, нито пък съм имал възможността да отделям 10 или 100 млн. за тези банки. Но аз обръщам внимание, и моля господин председателят въз основа на чл. 41 от правилника, да влезе в своето право и задължение и да предупреждава, да взима думата на онези народни представители, които се отклоняват от темата. Темата е много ясна, и ние можем да направим всякакво обсъждане за банките и т.н., но нашият проект за решение, за гласуване на недоверие, няма нищо общо с въпросите, които тука вече от един час се обсъждат.
Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря!
Уместна е забележката, която прави господин Савов. Да. Но очевидно всеки говори за това, което го стяга чепика. Така.
Има думата за изказване.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Това да не е...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля?
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Това да не е Данкиното кафене? 82.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ами това е.
Господин Едвин Сугарев има думата. Заповядайте господин Сугарев. (Шум и реплики от блока на СДС)
Прощавайте, да.
Господин Ромил Попов.
РОМИЛ ПОПОВ (встрани от микрофона): Оня път така и сега пак така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Не, не, не, виж някой те е зачертнал преди това.
РОМИЛ ПОПОВ (встрани от микрофона): Айде, никой не ме е зачертнал.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господа министри!
Аз се връщам към това, което току-що напомни господин Савов - вота на недоверие към това правителство.
Във всяка нормална държава, с нормално правителство, когато нормален министър си подаде оставката - тя се приема. Това е логиката на процедурата и на нещата. Точно защото това не стана в Република България, Съюзът на демократичните сили реши да иска вот на недоверие на това правителство. Защото се изкриви нормалната линия за поведение - това е пределно ясно. Но аз заставам на тази трибуна с конкретно, съжалявам само че министърът на вътрешните работи отсъства от залата, да го питам за кадровата политика в това министерство. Ще припомня фактите - две години вече, не в София, не в областите, а в един малък градец, ние се бориме трима народни представители - искам да напомня, не само аз от ДПС и от БСП - слава Богу - даваха им една компрометирана и корумпирана личност - и не успяваме. И затова твърдя, че има нещо гнило, но не в Дания, както казаха господата преди малко по Шекспир, а в Министерството на вътрешните работи. Защото и по времето на нашия министър Соколов, това същото корумпирано лице, самият министър беше успешно подведен и от старшина го издигна в чин офицер без да има необходимия ценз.
По същото това време бяха назначени не други - бивши членове на партията във Велинградската полиция и в Пазарджишката такава - това по времето на Соколов. 82.4
Но аз се връщам към случая. Когато ние повдигнахме този въпрос остро, направи се анкета от Министерство на вътрешните работи, оказа се, че анкетьорът ползва услугите на анкетирания, като му услужил да сключи сделка за някакъв дървен материял. Всичко това е документирано и представено в министерството.Назначава се втора комисия от пет души, която идва в Народното събрание, събира нас тримата народни представители и учудващо казвам - учудихме се от факта, моля да се обръща внимание, че три враждуващи помежду си политически сили са обединени, да махнат един корумпиран. Този господин министър не можа ли да направи всичко възможно, както той твърдеше в нашия отговор, че всички факти, които ние изнасяме, са достоверни и следва процедура на неговото уволнение. Издава една заповед, която оказва се - нескопосна и господата Григоров, там Татарчев я отменили. (Шум и реплики от блока на БСП) И когато аз му поисках сметка, той ми отговори: "Господин народен представител, попитайте господин Григоров, защото той я е отменил". Ми, когато ти си издал нескопосна заповед, естествено, че оня ще намери начин да я отмени. Защото това лице, аз знам, че това лице е корумпирано, защото то можеше с всички видове политически сили да прави добри игри. И за съжаление ръководствата на нашите съдебни органи, ръководството на нашата полиция, на нашето Министерство на вътрешните работи, се поддадоха на това малко момченце, което няма завършено висше образование, а носи сега офицерски пагон. А вие знаете - припомням от току-що скоро приетия закон - че офицер може да бъде само човек, който има завършено висше образование. Именно това. Но аз питам господин министърът накрая с най-силен аргумент - защо Вие не го уволнихте въз основа на най-важния фактор, че той е медицински - аз като доктор ви го казвам - освидетелстван, че е негоден за военна служба. Това го доказва справката на Министерство на вътрешните работи във Великотърновския архив - е негоден да бъде военнослужещ, а той може да бъде милиционер. И питам, къде е този министър? (Шум и реплики от блока на БСП) И затова аз се връщам, защото когато миналата година във Велинград стана поредния опит за рекет и ние събрахме прокуратурата и полицията да им търсят сметка, да ги питаме какви са средствата, които те смятат, че трябва 82.5 да предприемат, за да пресечем тази дейност - господин прокурорът каза: "Господин народен представител, трябва да Ви призная, за съжаление, че в самата полиция има хора, които са във връзка с тези рекетьори". Е, какво искате повече? Това е признато от официален представител на прокуратурата. Че има връзки. Това е истината! И затова тази престъпност се ескалира. И затова трябва да се разбере, че този народ го вълнува престъпността, уважаеми господа. И някои, които се опитват да дезавоират, това което ние искаме - вотът на недоверие към това правителство - е несигурността, която възникна в българския народ, защото всеки вече трепери за живота си, когато знае, че това стана ежедневие. Ако е, както казват господата инцидент - един-два пъти в годината - ще го отминем, ама всеки ден, всяка седмица да се стреля и ти да се чудиш къде да се скриеш - извинявайте господа - българският народ го интересува това, което е заложено в Конституцията - неговото здраве, сигурност и живот. 82.6 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата г-жа Петя Шопова, разполагайки само с четири минути.
На СДС остават още три минути. Да нямам грешка? Тринадесет минути, да.
ПЕТЯ ШОПОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, уважаеми господин председател!
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри!
Аз съм особено облекчена от факта, че говоря след народния представител Ромил Попов, който, както и аз, е народен представител от Пазарджишкия избирателен район.
Не мога да не се съглася с това, че дълго време ние с доктор Попов и с други двама колеги се питахме какво става. И да не се съглася, че конкретният казус е признак за една много сериозна болест. Но бих искала, тъй като говорим за болест, и то за социална болест, доктор Попов, да кажем нещо повече. Че престъпността е социалната болест на обществото и Вие, като лекар и като хирург, трябва да знаете, а вероятно и цялата зала трябва да помисли за това - има ли екип, който да работи за преодоляването на тази болест, който да лекува обществото.
Аз не зная точно как изглеждат екипите, когато те правят операция, но мисля, че има хирурзи, има анестезиолози и всички заедно са обединени от общата си воля да излекуват пациента.
Питам ви, дами и господа народни представители, има ли такъв екип в нашата страна? Екип на всички институции, които биха искали да се излекува болестта?
Какви са данните? Коефициентът на престъпност през 1989 г. е 663 престъпления на 100 хиляди души.
През 1992 г. - 2540 престъпления на 100 хиляди души.
И цялата беда на болестта е в това, че има не само организирана престъпност, а в това, че практически всяко семейство и всеки човек е засегнат от престъпността.
Но, пита се, задава се големият въпрос и ние като народни представители трябва ясно да отговорим на него - защо съществува тази болест? ДВ/ВЙ 83.1
Терминолозите, тази наука не беше много популярна в България, дано сега стане популярна, обясняват, че това се дължи главно на три неща. На политическата криза, на икономическата криза и така наречените разбити надежди. Разминаването между очаквания и реалност.
Тоест, уважаеми дами и господа, в нашето общество няма ценности. Няма скала на ценностите и няма обединяване на онези, които би трябвало да се борят с болестта.
Кои са тези, които трябва да лекуват обществото? - Това са трите власти: законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
Аз вече няма да говоря за законодателната власт, защото в дебата отначало стана дума за нашата отговорност. Но аз искам да отговоря на доктор Ромил Попов, че министърът на вътрешните работи уволни два пъти лицето, за което става дума, но съдебната власт, блокирайки изпълнителната власт, го възстанови.
И питам днес риторично - няма ли това да се случи утре, след уволнението на регионалните директори?
Няма ли да стане вдруги ден? Ако тези власти не схванат, че има един единствен принцип в България, който е закрепен в чл. 4 на Закона за устройство на МВР. В този чл. 4, който ние в Комисията по национална сигурност обсъждаме от първия ден на нейното създаване, се говори за лоялност към институциите на политическата система.
Уважаеми дами и господа, независимо какви правителства ще има България, хората, които работят в правораздавателните органи, в силовите министерства, в това число и в Министерство на вътрешните работи, трябва да имат лоялност не към определено лице, не към определена политическа сила, а към, както е казано в закона, към институциите на политическата система.
Ето такова чувство ние трябва да създадем у всички, които са тръгнали да се борят с престъпността и затова аз смятам, че ние неправилно виним министъра на вътрешните работи, че той е решил да чете Закона за МВР.
Искам да ви кажа, че интервенцията от всички страни, включително и в съдебната система, включително и в Министерството на вътрешните работи, създава един парадокс, с който искам 83.2 да приключа.
Не ви ли се струва, уважаеми колеги и уважаеми дами и господа, че не само в МВР, че не само в Народното събрание, че не само в съдебната система, казал го е един полицай и аз го прочетох в негово интервю, като че ли ние се делим на такива, които искат да спазват закона, и на такива, които не искат да спазват закона.
Това е парадоксът на нашето общество. И затова аз съм дълбоко убедена, че трябва да се създадат следните правила.
Правила за това, кое е допустимо за политическите дейци, правила за това, кое е допустимо за бизнесмените, правила за това, кое е допустимо за държавните служители, включително в системата на МВР. Правила за това, какво е допустимо за охранителните фирми.
Тоест, уважаеми колеги, необходима е обща воля, а не политизиране на въпросите, с които сме свързани.
Тоест, необходимо е онова, което искаме, вероятно всички, или декларираме, че искаме, да има една нормална правораздавателна система. Правото да се издигне в култ и освен това правосъзнанието на българските граждани да бъде свързано с изпълнението на законите.
Защото може би ще дойде този ден, за който са говорили древните римски юристи, че правото е изкуство за доброто и справедливото.
Но ние с вас сме отговорни, за да настъпи този ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Има думата за реплика народният представител Даскалов, Игнатов, Ромил Попов.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, госпожи и господа!
Аз съм сигурен, че госпожа Шопова не го мисли, но въпреки това го каза.
Госпожо Шопова, Вие казахте на какво прилича това, че е отменена заповедта за уволнение на въпросния служител.
Госпожо Шопова, най-малко на Вас, към Вас трябва да се обърна. Даже по отношение един престъпник трябва да се издават актове, които са законосъобразни. Ако с тази заповед се е нарушил някакъв закон, тя ще бъде отменена. А пък той да бъде 83.3 уволнен или да бъде даже изпратен в затвора, но със съответния, съобразен с действащото законодателство, акт. Така че не се възмущавайте от обстоятелството, че тази заповед е била отменена, а се възмутете от обстоятелството, че се издават заповеди, които независимо, че се отнасят по отношение на такива престъпно действащи хора, просто формално съдът е длъжен, се вижда принуден да ги отменя.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Игнатов, заповядайте!
ГЕОРГИ ИГНАТОВ (СДС): Госпожа Шопова, не става дума въобще за престъпността. Става дума за организирана престъпност от тип мафия. Престъпност, която е срастнала с държавата. Забележете, когато в Чикаго се стреляха мафии, когато се стреляше Ал Капоне с Ел, не знам си кой там беше, тогава се избиваха мафиоти. Тук се избиват полицейски служители. Избиват се хора, които са вътре във властта. Това означава, че тук става дума за срастване с мафията, не че има оплакване 2500 били, 2800 били, един ми открадна пуйката, друг ми открадна велосипеда.
Тук става дума за нещо много по-сериозно. Отиват наши полицаи при някакви иранци. Иранците си позволяват да убият полицаите. Някой им е позволил да убият полицаите.
След това иранците ги намерили уж на някаква спирка. Стрелят 10 минути с автомати.
Някъде по стените да сте видели тези редове от автоматите? Няма редове от автоматите.
Оказва се, че иранците са взети в полицията и са убити преди два дена. И са хвърлени там, и се стреля с халосни патрони, правят екшън като индианци, играят между публиката, че уж правят нещо.
След това тръгват мафиоти с кола на Министерство на вътрешните работи да охраняват някакъв ТИР в извънработно време.
Ами, ако този ТИР, тези стоки, които те охраняват, също наемат от МВР хора, които да стрелят пък срещу нашите хора, които охраняват ТИРА? Въобще такава объркана работа, каквато човек не може да си помисли, че съществува в една нормална държава.
И за какво? И след като са убити полковници от службите за сигурност, ги наказали убийците с "мъмрене". Като ги събрали, 83.4 че ги мъмрели, мъмрели, мъмрели и толкова ги засрамили, че накрая ги глобили. С 5 на сто от заплатата ли, с 10 на сто от заплатата ли. Значи, ако са взимали 5000 лева заплата, вече ще взимат по 4700 лева. Ами те, мафиотите, които им дават, с които работят в извънработно време, ще им дадат по 300 хиляди лева на час, не на месец, 30 хиляди лева. Най-добре беше господин министърът да ги накаже с това да нямат право да работят частно. Тогава това ще е едно много сериозно наказание.
Ето това искаме ние да разберем. Кой работи в нашата полиция, в нашите служби за сигурност, кои се стрелят едни с други вътре в полицията?
Защото, иначе ще кажем като Алеко Константинов - "на маймуни ни обърнахте, маскари с маскарите ви!". (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви!
Господин Попов, имате думата. 83.5
РОМИЛ ПОПОВ (СДС): Уважаема госпожо Шопова, аз искам да Ви върна само в заключителната част на моето изказване. Казах, че това лице може да бъде уволнено, без да бъде стигано въобще до съдебните органи. Защото то е непригодно, запомнете това.
Аз питам господин министъра, защо не хвана най-важният аргумент, а събра аргументите които могат да бъдат оспорвани. Защото, твърдя, че в това министерство има гнилоч, за да запази кадрите си. Това искам да ви кажа уважаема госпожо! Че той не е важен аргумент - медицински непригоден, второ психически негоден. И той въпреки това продължава да бъде. Е как няма да има тогава ескалация на тази престъпност? Извинявайте, ние показваме и аз като лекар, какъв е начина и принципа да се лекува това Министерство на вътрешните работи. Като се очисти поне от това, което ние две години, трима народни представители, с което фактически Министерство на вътрешните работи се подигра. Министерство на вътрешните работи се подигра, това трябва добре да го знае, да го чуе. Защото дезавоира мнението на трима народни представители от един район, да оставим един такъв човек още да бъде в органите на МВР.
Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви господин Попов!
Госпожа Шопова, имате думата да отговорите на репликите.
Да се готви народният представител Едвин Сугарев за изказване.
ПЕТЯ ШОПОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Най-напред ще отговоря на доктор Ромил Попов.
Аз съм сигурна, че министър Михайлов в момента слуша дебатите и съм сигурна, че и на новото основание той ще издаде заповед за уволнение, тъй като това е неговото вътрешно убеждение.
Много интересно ще бъде доктор Попов, след това да видим отношението на съдебната власт към тази прецизна от медицинска и юридическа гледна точка заповед.
Второ, което искам да кажа на колегата Даскалов, да Вие сте прав. Ако е имало формално основание, това е така. Но не ви ли се струва колеги, ако погледнем обективно като юристи, на това което става, че няма акт на Министерския съвет, който ТХ/КП 84/1. да не е срещнал, как да кажа, специалното отношение на Върховния съд на републиката.
Това е твърде странно и това може да се нарече само тенденция или пък политическа поръчка, която се изпълнява, защото институцията съд не е сигурната с основното. Съдиите не са сигурни, че служат на България. Те все още се питат, на кого служат и какво значи лоялност към политическите институции. Дайте да дадем на нашите колеги и тази свобода. Да спазват само закона на Република България.
А на господин Игнатов искам да кажа следното. Виновните ще понесат своята наказателна отговорност. Но аз нямах време да изразя една основна теза. Уважаеми колеги, няма източноевропейска страна, която да е изсипала на улиците си 14 хиляди служители на Министерство на вътрешните работи и още сигурно две хиляди съдии, прокурори и адвокати. (Шум и реплики от блока на СДС)
Не викайте!
Разговаряла съм с някои колеги юристи, които не могат да работят в съдебната система, защото, не защото не са добри професионалисти, а защото времето беше такова. И знаете ли, какво ми казват добри юристи, които сега станаха адвокати. Казват: нас институциите не ни искат. Ние сме от другата страна.
Ами ако тези момчета и младежи, 14 хиляди от МВР са отишли от другата страна, защото няма, кой да храни семействата им. А ние не сме създали правен режим за охранителните фир ми. Затова уважаеми колеги, искам да ви кажа, че в това общество трябва да се създадат правила.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Те имат казина!
ПЕТЯ ШОПОВА: Правила, след които да следва наказателна отговорност. Както за тези, които охраняват фирмите, така и за тези които работят в държавните институции, така и за самите народни представители.
Ние сме част от нацията и трябва да създадем тези правила, а не взаимно да се стреляме с аргументи. И освен това, ние трябва да мислим с национални категории, уважаеми колеги!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Много лозунги!
84/2.
Господин Сугарев, заповядайте!
С 13 минути разполага СДС. БСП си изчерпаха времето.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Искам да се върна малко назад във вашите първоначални аргументи, за да изясня нещо много съществено.
Министърът на вътрешните работи имаше все пак достойнството с огромно закъснение, наистина, да си подаде оставката. Кабинетът не я прие и с това прие солидарно отговорност за всички неразбории, които са свързани с организираната престъпност и с неспособността на органите за сигурност да се справят с нея.
Днес същото ви предстои на вас, господа народни представители. Вие трябва да се идентифицирате със същото и аз бих искал да поясня, с какво именно се идентифицирате, тъй като като депутати сте отговорни пред своите избиратели. И покрай вашите избиратели се случва да хвърчат куршуми и те страдат от всичко това. Отговорността е ваша, персонална, тя вече не се дели на цветове. И вие се идентифицирате с няколко неща.
Първо, се идентифицирате с едно ръководство на МВР, което е органически неспособно да се справи със ситуацията, и което се упражнява в престъпно бездействие при прецеденти, на които България не е била свидетел, може би от 25-а година насам.
Вие се идентифицирате с хора, които вместо да се занимават с това, което ги задължава Конституцията, именно да залавят престъпниците, сядат на маса и чашка да преговарят с тях и да се грижат как да запазят примерно едните от другите.
Вие се идентифицирате с едно ръководство на МВР, което е способно да изпрати хората си да се стрелят едни други, и което е способно да допусне неговите подразделения, изпратили на един и същи обект, да не знаят едно за друго и да не знаят какво точно правят.
Вие се идентифицирате с едно ръководство, което много добре знаеше, къде са хората, които упражняват рекет. Много добре знаеше къде са техните престъпни гнезда. Много добре знаеше, кои се събират именно в "Мираж", в "Мария-Луиза", кои в "Севастопол", и въпреки това не предприе нищо. 84/3.
Идентифицирате се с едно ръководство, което се уплаши от един-единствен джип с трима бодигардове на Карамански и почна да говори за това, как щели да вдигнат във въздуха самото министерство.
Вие се идентифицирате, освен с всичко това и с престъпна дейност от страна на самите негови служители. И аз ще ви кажа, какво имам предвид.
Нека се спрем само върху така нашумелия случай с иранските наркотрафиканти.
Кой може да допусне една полицейска акция, при която не е подсигурен гръб, няма радиовръзка, няма всички необходими условия да бъде извършена тя, а вместо това полицаите сядат, свалят си саката и сядат да пият уиски с наркотрафикантите. Какво може да произлезе от всичко това? И акция ли е това въобще? Или е полицейски рекет?
Какво последва? Дето се вика, само дето полицаите не убиха и иранския посланик.
Всичко това, което направиха, приличаше удивително на разчистване на неудобни свидетели.
Чисто убийство беше примерно, убийството на Масуд, човек абсолютно невъоръжен, човек, който предварително се е обадил в своето посолство, за да изрази учудването си, че го свързват с престъпление. Човек, който е предупредил полицията за това. Въпреки това, отидоха и го убиха.
Как ще стане, как ще си обясним факта, че експертизата показа, че другите двама иранци, които бяха убити край подлеза на НДК, са загинали горе-долу половин ден преди инцидента. Какви екшъни са разигравали тогава службите на полицията?
Нека продължим и по-нататък.
Какво стана в "Белите брези"? Кой ще понесе отговорността за тези честни служители, които загинаха тогава? Кой, издаде прословуватата заповед, да се използват баретите за несвойствени цели? Откъде идват безбройните противоречия, по отношение на това, кой е издал в свидетелствата на различните служители на МВР? Защо първо се говореше, че нещата само били съгласувани, после че Коста Богацевски се обадил по телефона, после че министърът писал-недописал заповедта, пък я довършил Коста Богацевски. После, че той на 13-и я бил подписал, след като не е имало никаква 84/4. необходимост баретите да охраняват Ботев и Вълков на 13-и? Как ще си обясним всичките тези неща? Кой беше виновен за това, че баретите тръгнаха без инструктаж? Кой беше притиснал шефа на баретите да действат максимално бързо, да тръгнат на секундата и той им беше заповядал вместо за три минути да се приготвят за 30 секунди, благодарение на което те не успяха да облекат защитните си жилетки? 84/5.
Кой е виновен за всичко това? Ние чакаме отговор и нямаме отговор. Ние се опитахме да зададем тези въпроси много пъти. Но въпросите стоят. И вече и вие, господа, които ще гласувате за това правителство, ще трябва да отговаряте на всичките тези въпроси.
Има и нещо друго. В много изказвания на отговорни служители на МВР се казваше следното: а бе, оставете ги тези се бият нещо за влияние, карат се помежду си тия престъпници, разни банди, разни такива неидентифицирани охранителни фирми. Там са нещата. Не, господа, не са там нещата. И вие трябва да го знаете много добре. Защото зад нещата се крият връзките на така наречените борци, така наречените защитници и прочие престъпни субекти с големи икономически групировки и със структури от МВР. Това е положението.
Мисля, че се стигна до парадоксалната ситуация, аз се занимавам от 15 дни с журналистическо разследване около така наречената гангстерска война, имам чувството, че знам вече повече от самия министър. Известно ли му е примерно на министър, че "Мултигруп" контролира кажи-речи всички групи на борците, охранителните им фирми? Известно ли му е на министъра, че примерно Димитър Джамбов, човекът, който държи в ръцете си едва ли не цяла Южна България, е бивш бодигард и шофьор на Илия Павлов? Известно ли му е, че тези групи се използват от "Мултигруп", за да се разчистват конкурентите в хазарта и в петролния бизнес? Известно ли му е от кого се държи монополът на хазарта в България и как около хазарта виреят всички тези престъпни групировки? Знае ли някой какво е това акционерно дружество "Ай Джи Ти" и кой участва в него? - Ами с 33 на сто участва Васил Бошков, дясната ръка на Илия Павлов, известен още и като Васко Черепа, с 33 на сто участва самият Илия Павлов, а с 33 на сто участват фирми на борците. Е, какво очаквате да се получи от тази комбинация? И кой им помага в Министерския съвет? Аз искам много точно да се отговори на този въпрос.
РЕПЛИКА ОТ БСП: "Подкрепа".
ЕДВИН СУГАРЕВ: "Подкрепа" им помагаше. Вече други хора им помагат. Кой елиминира техните конкуренти, кой им дава възможност да отрежат най-тлъстите парчета от баницата на хазарта? Как действа примерно Стоян Денчев, главният секретар на МинисСБ/КП 85/1. терския съвет, и секретарите на Комисията по хазарта Георги Бакърджиев и Владимир Йорданов? Кой примерно им даде "Еврофутбол" и се кани да им даде и "Евроказино" на тези хора?
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (от място): Този, на когото платиха предизборната кампания!
ЕДВИН СУГАРЕВ: Аз искам да задам още няколко въпроса. Знаете, че конкуренцията в областта на хазарта е една от решаващите, но има и една друга конкуренция, която лежи в основата на така наречената гангстерска война. И това е конкуренцията по отношение на това кой ще държи каналите, по които се изнася петрол в нарушение на ембаргото за Сърбия. Там нещата са вече наистина сериозни и там се сблъскват примерно хората на Илия Павлов в лицето на борците и хората на Валентин Моллов в лицето на Иво Карамански. Борбата е за монопол над този канал. Вие знаете, вероятно сте чували поне или се надявам поне министърът на вътрешните работи да е чувал кой е контрагентът, да кажем, на Валентин Моллов при износа на петрол. Това е фирмата "Продетрейдинг", регистрирана в Белград. Естествено всичко се прави добре изпипано, всичко се прави чрез подставени фирми, често и чужди. Но всеки може да проследи кой и откъде купува петрола, коя фирма превежда парите, как се изнася. А по отношение на изнасянето нещата са вече абсолютно сериозни. Това, което искаха хората на Карамански и с което започна гангстерската война, беше по някакъв начин да елиминират борците. Какво правеха самите борци? Те изнасяха всеки ден с кервани микробуси, всеки ден, всеки Божи ден бих казал, през Калотино бензин и го продаваха кажи-речи на самата ничия земя, пред КПП. Това бяха кервани от по 50 до 80 микробуса, много добре организирани, много добре охранявани от борците. Кервани, които минаваха покрай служителите на КПП по линията за тировете, а не по тази, по която трябва да минат. Кой допусна това? Кой не ги проверяваше? Кой си затваряше очите пред цялата тази история?
И в един момент, когато те трябваше да бъдат пометени, за да може да върви другата далавера - влаковите композиции с цели цистерни петрол, които минаваха пък по влаковата линия, и не се правете, че не знаете за това, защото хора от Комитета по санкциите на ООН, които са ги наблюдавали и са ги броили, бяха подгонени от най-неидентифицирани субекти, може би полицаи, 85/2. може би престъпници, не знам, те вече твърде много си приличат. (Ръкопляскания в СДС) И бяха гонени чак до София със скорост 150 км в час. И това ли не знаете? Или може би не знаете, че има писмо от Комитета за санкциите към ООН, което третира въпроса защо български фирми изнасят петрол за посолства, каквито в Белград примерно няма. Кой използва тези канали? Но за да бъде осигурен монополът, борците трябваше да бъдат пометени. И там се включиха отново добре познатите ви барети. На 21 декември около 19,30 ч. беше проведена тяхната акция, която беше за смазване на този канал. Знаете ли какво се получи при тази акция? Баретите се нахвърлиха върху борците, пребиха ги, пребиха заедно с тях и сръбски граждани, изпотрошиха им колите, смъкнаха им бидоните и варелите, всичко, както си му е ред. Само че пребиха и невинни хора. И знаете ли какво направиха? Навлязоха в сръбска територия, влязоха отвъд границата на ничия земя, която дели България от Сърбия. И това са въоръжени части на МВР от страна на България. Знаете ли какво може да се получи благодарение на това? Кой ще поеме отговорността за тази акция? Кой е дал заповед на баретите примерно да отидат там и да бият, за да разчистват нечий друг канал? Или може би кажете, че и това не е вярно? Така ли е? Така е!
И за да не бъда голословен, накрая аз просто ще ви пусна запис на свидетел за това, което се е случило на 21-и. Дано се чува добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина в залата, за да се чува.
(Господин Едвин Сугарев пуска касетофонен запис по микрофоните. Реплики от залата: "Нищо не се чува! Разкажете какво е записано!")
ЕДВИН СУГАРЕВ: Добре, щом не се чува, съжалявам. Техниката явно трябваше да бъде по-добре подготвена за целта.
Става дума за един запис на свидетел на случилото се. Записът е повече от час, описан е много подробно каналът на борците, описано е как техните хора предварително проверяват примерно автомобилната колона преди да влезе още в българското КПП да не би да има случайно някакви любители превозвачи на петрол, бият и ги изхвърлят; как събират документите от своите микробуси, внасят ги в КПП, как микробусите им заобикалят, оти85/3. ват на ничията земя, там вече ги чакат сърбите и започва далаверата. Описано е откъде са дошли командосите, от три страни, описано е как са навлезли в сръбската територия пред самото КПП на сърбите, как са го пребили този човек и още неколцина други, човекът между другото е лежал в сръбска болница с три счупени ребра, счупена ключица и рани по главата, как не са дали никакво обяснение никому за всичко това.
И как, по дяволите, можем да приемем, че това правителство си върши работата? Кои са тези служители на КПП, които са го допуснали!
Аз чакам отговор и мисля, че вие си давате сметка за отговорността, която поемате по този начин. (Бурни ръкопляскания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: По 41 минути се изказаха СДС и БСП.
Има думата министърът на правосъдието. (Протести в СДС) Член на кабинета е. Съгласно правилника трябва да му дам думата. 85/4.
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Господин председателю, госпожи и господа народни представители! За юристите има правило в процесуалния кодекс, според което не могат да се изнасят данни от следствие преди да е приключило.
И понеже господин Сугарев зададе поредица от много въпроси, аз бих искал да знам и публично да заяви кой му е казал това и откъде го е научил (шум и неодобрителни възгласи от блока на СДС, тропане по банките и свирене с уста).
Също така в процесуалния кодекс пише, явно е, че някои неща трябва да се обясняват, че звукозапис има стойност при определени условия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Корнажев, аз ще Ви помоля... дали звукозаписът има стойност, решава Народното събрание, много Ви моля, не сме в съд. Много Ви моля! Нека да се придържаме към етика на Народното събрание.
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Ставаше дума, с това отново приключвам, за вот на недоверие, а не за риторика. Господин Сугарев, дайте всички тези материали на следствието с имената, ако имате кураж.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Аз съм сигурен, че той ги е дал вече.
Понеже нарушихме правилника, само да отговори той.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Само с две думи, уважаеми господин председател. Тези данни, както и още много други данни аз наистина ще предам, само че не на следствието, а на главния прокурор, тъй като на следствието много-много му нямам доверие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това е задължение.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Това е едно. И второ, уважаеми господин министър Корнажев, съжалявам, но тук не е съдебна зала. Аз мога да се позовавам и на звукозапис.
А що се отнася до другото - звукозаписът това са думите на жив свидетел, който ще се яви, когато се води съдебния процес. Знаете това. Ако нещо му се случи, между другото, ще търся отговорност и от Вас, защото Вие изисквате от мен да кажа неща, които могат да го застрашат. Иначе аз мога да се позовавам на всичко. Аз съм говорил с много хора по този случай. И знам много повече от Вас, което Ви казах на Вас. ББ/ЗТ 86.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Сугарев.
Процедура имате? Давам Ви думата за кратко време да поставите процедурата, за да има време да се изкажат председателите на парламентарните групи.
АЛЕКСАНДЪР КАРАДИМОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю! Длъжен съм като процедура да прочета на уважаемото Народно събрание чл. 69 от Конституцията: "Народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуването си в Народното събрание".
Господин Корнажев, Вие бяхте добър адвокат, не ставайте позорен политик и смешен министър. Моля Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля, приключихме.
От името на парламентарните групи ще има ли някой желаещ? Както желаете.
Понеже вотът е поискан от СДС, господин Савов, Вие?
СТЕФАН САВОВ (от място): След това, което каза господин Сугарев, ние чакаме отговор!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате ли нещо против?
Господин Добрев, имате думата от името на Парламентарната група на БСП и коалиция.
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господа, уважаеми господин председател! Разбираме тревогата и загрижеността на колегите от СДС, вярваме в техния граждански патос, ценим актуалността и политическата целеустременост на мотивите, съпровождащи призива за гласуване недоверие на кабинета.
Ние също се отнасяме остро критично към дейността на правителството. Настойчиво искаме провеждането на радикални мерки, които да локализират престъпността, да намалят нейното травмиращо влияние върху обществото, да вдъхнат увереност, че животът, сигурността и имуществото на гражданите, че интересите на държавата ще бъдат гарантирани и защитени.
Но ние не можем да се освободим от съмнението, че колегите от дясно искат от едно национално бедствие да извлекат политически дивиденти, да дестабилизират допълнително държавата, да дадат нов импулс на разрушителни тенденции. Не сме далеч от 86.2 мисълта, че с този вот СДС се опитва да реанимира умрели пропагандни тези, да се скрие от отговорност, да амнистира със задна дата своята бездарна политика.
Можем ли, господа, да отделим равнището на престъпността от белезите на икономическата и социалната среда? От сегашното състояние на обществените отношения? Какво друго освен ерозия на личността и висока престъпност може да роди икономическата разруха, катастрофалния спад на производството, многохилядната армия от безработни, масовото обедняване на населението?
Кой твърди, че СДС е бил само наблюдател на съвременните икономически и социални процеси? Или днес ви е удобно да изпаднете в безпаметност и да забравите кой бе душата и мотора на шоковата терапия, чий патент е тази терапия и на коя политическа сила визитната картичка краси!
Естествено, господин Савов, на СДС!
Да припомним и друг фрагмент. Не бяхте ли вие, господа от СДС, радетели и поборници на нежната революция, която освен демократични импулси, посади правен нихилизъм, неуважение към закона, чувството за всесилие и безнаказаност, политически и психически рекет като оръжие за решаване на горещите проблеми на деня! Нали тази "нежност" доведе до срив на авторитета на институциите, до подкопаване на държавността!
Да се върнем, господа, и към недалечната реална политическа практика. Вашата практика! Кой изтегли пакета от закони, устройващи дейността на МВР? Кой блокира наредбите и другите вътрешноведомствени документи и с това обрече системата на застиване и буксуване? Кой даде едногодишна бонификация на престъпния свят? Естествено, господин Йордан Соколов (неодобрителни възгласи и шум в блока на СДС). Кой при забранителния режим разкри казината, остана сляп пред акциите на спекулативния капитал, позволи бандите да се организират, даде начална скорост на срастването между държавните структури и спекулативния капитал в "Нефтохим", "Сапио", зърнената афера и т.н. Разбира се, правителството на СДС. (Шум и неодобрителни възгласи в блока на СДС) 86.3
Примитивната и арогантна корупция на държавния служител не е от днес. Не е откритие и патент на самото правителство на Беров. Беров бе принуден да работи в органите на централната и изпълнителна власт с чиновници, корумпирани и разложени от Филип Димитров (шум в блока на СДС, възгласи, които не се разбират).
Вие сте неетични, господа, и към ръководството и състава на МВР. Не ръководството на МВР е дефектно. Негодна и дефектна е вашата кадрова политика. Животът показа нейният пълен провал. Всички сегашни първи имена във ведомството са от екипа на господин Соколов, всички регионални директори са обсъждани и брутално налагани от координационните съвети на СДС в името, забележете, на разширяване на демократичните процеси и декомунизацията на обществото. И не се връщайте към началото на Христа, господин Сугарев! Семерджиев правилно или неправилно реконструираше системата в името на демокрацията (неодобрителни възгласи от блока на СДС). Соколов, заслепен от политически пристрастия, опиянен от малката, но вечна ваша победа, я разрушаваше и насилваше да слугинства на СДС.
Да ви припомня, господин Сугарев, че вашият кабинет отстрани от системата 5000 души.
СТЕФАН САВОВ (от място): Чудесно!
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Малко са!
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Затова, господа, днес вие сте се объркали, сгрешили сте адреса. Вашият отрицателен вот не е срещу правителството на Беров. То е акт на недоверие преди всичко към Филип Димитров, към неговата пагубна политика като министър-председател и ръководител на синята коалиция (реплики от блока на ПС на БСП: "Браво!")
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ: Това показа и това е продукт на днешната дискусия.
БСП е за ефективна борба с престъпността. Но за това трябва обща воля, конструктивен диалог, съгласие. Не популизъм и евтини дивиденти, а активна законодателна дейност, насочена към усъвършенстване на съдебната система, към развързване ръцете 86.4 на полицията, към пресичане изворите на престъпността, хазарта, корупцията, граничните безобразия и т.н. Не конфронтации и вотове на доверие, а мерки за увеличаване трудовата заетост, за разширяване обхвата на децата в училище, за защита на социално слабите. Не митинги, а обща взискателност към дейността на МВР, следствието, съда, прокуратурата. Сурова взискателност за спазване на закона, за тържество на законите.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Той като че ли се намира на конгрес на БКП! 86.5 Ето защо, господа, ние няма да подкрепим вашия призив. Няма, защото той не решава нито един ключов въпрос. Вашето искане е пряк път към хаоса, разрухата, катастрофата, път към дистатурата на Карамански и такива като него. (Реакция в блока на СДС: "Е-е-е!", ръкопляскания в блока на ПС на БСП) БСП няма да допусне това! СДС носи същата отговорност пред България. По-добре помислете какво можем да направим заедно, заедно като мощни, авторитетни и националноотговорни политически сили.
Благодаря ви. (Ръкопляскания в блока на ПС на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Добрев.
Има думата председателят на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили г-н Стефан Савов.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председателю, уважаеми министри! Аз смятам да бъда съвсем кратък, защото тук се зададоха толкова много въпроси, толкова много конкретни въпроси, на които правителството не отговори.
Но трябва да кажа, че ние сме доволни. Ние сме доволни затова, защото вие ще гласувате, знаем, ще подкрепите правителството. И именно затова сега мога да кажа, че в България няма повече да намерите глупаци, които да вярват, че престъпността била дело на правителството на Филип Димитров. Защото по времето на правителството на Филип Димитров нямаше застрелян човек по улиците, нямаше жертви.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (от място): За малко!
СТЕФАН САВОВ: Може за малко, но нямаше.
Така че най-страшното за вас е това, че никой от вас, от правителството, не поиска да отговори. В края на краищата ние поставяме вот на недоверие на правителството. Правителството нито при изслушването, нито сетне, въобще в целия този цикъл от нашите мероприятия, нищо не отговори, а намериха се безплатни адвокати.
Но, уважаеми госпожи и господа, както и между вас много са възпитаниците на Школата в Симеоново, така и между хората именно, които днес въртят мръсните пари, мръсния бизнес... СД/ВЙ 87.1
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (от място): Няма нито един такъв от нас!
СТЕФАН САВОВ: Но аз мога да ви кажа всичките имена, все са възпитаници от Школата в Симеоново. Тази Школа в Симеоново, изглежда, че е давала много солидни и побойнически, но и, изглежда, икономически данни. Но на мен ми се струва, че е дала нещо много повече. Просто вие си избрахте някои хора, на които им дадохте пари, а след това те започнаха да ви се качват на главата.
Но аз бих искал само да повторя с една дума. И се чудя, тук младият министър на външните работи г-н Даскалов, на когото аз някак си имах абсолютна вяра, защото това, което говори г-н Сугарев, това са неща, които са известни, това са оплаквания на чуждите наблюдатели. Няма да ни се размине така! И като казвам "да ни се размине", това е най-страшното, че заради едно правителство негодно, едно правителство, което потъпква международните си задължения, едно правителство, което толерира престъпността и което не прави нищо, за да открие престъпниците, отново българският народ ще трябва да плаща. И вие, господа, и ние, и всичките!
И се умълчавате сега! Ще се умълчавате, защото е така. Защото ние всичките ще трябва да отговаряме. Защото ние всички трябва да отговаряме за тези ешелони - кога микробуси, кога вагони и т.н.
Как се случва така: Иво Карамански, Иван Иванов, този, онзи, все с еполети, все с пагони, като Вас, господин Начев, и тук доста от тези, които седят... (Реакция в БСП и коалиция) Или Вие, господин..., хайде да не казвам имена, не сте били?! Знаем ви, знаем ви всичките. Знаем ви. И това е най-страшното - че именно вие трябваше да се разграничите от тези ваши бивши колеги, защото това е дъното, това е дъното на престъпността. Защото ние не говорим сега за онези престъпници, които действително внасят безредие в страната, но ние говорим днес за организираната престъпност. И срещу организираната престъпност можеше да излезе действително само правителството. Но то не направи нищо! Не само че не направи нищо, но то не отговаря на найпарливите въпроси. Това е срам за правителството. И аз съм сигурен, че българският народ, който днес слуша, българският народ, 87.2 който гледа нашите разисквания, ще разбере добре кои са виновни. И тези виновни някой ден ще трябва да отговарят!
Благодаря ви. (Ръкопляскания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Савов.
Други ръководители на парламентарни групи?
Господин министър-председател, заповядайте, имате думата, ако желаете, за заключително изказване.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Разбира се, ако говоря много, ще прекрача времето на заседанието, което няма да бъде разумно.
Вие знаете, говорихме тук какво е направило правителството и какво не. Явно е, че правителството не е допуснало поне едно увеличение по-нататък на престъпността. Дали има намаление 2 на сто, дали има увеличение 2 на сто - това не е в случая най-важното. (Реакция в СДС) Казах ви, че едно такова увеличение на престъпността, и то 2, 3, 4 пъти, е налице за всички бивши социалистически държави. Няма изключение от това. Ако желаете, може да имате конкретна информация в тази насока.
Разбрахме се за това, че правителството не е отговорно за онова, което е отвъд, и за задържането на престъпници. Престъпникът може да го задържите, както казват, 24 часа, обаче не може да го задържите повече, тъй като това вече е дело на съдебната власт. (Шум в блока на СДС) Вие казвате "следствието". Добре, следствието знаете къде е. То не е при нас. Така че отговорността за оня нищожен процент осъдени не е наша.
Тук бе повдигнат проблемът за това, че преминали напоследък четири композиции от цистерни за Сърбия и че това било нарушение на ембаргото. Нашата информация е, че това именно движение на четирите композиции от цистерни е било разрешен износ на 7000 тона горива за Сърбия. Има официални разрешители на контрольорите на ООН.
Това е, ако желая да бъда кратък. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин министър-председателя. 87.3
Сега насочвам вниманието ви към чл. 52 от правилника. Има ли парламентарна група, която да направи предложение за друг начин на гласуване на вота на недоверие освен този, който е в правилника и предвижда явно гласуване? Според член 52, ако има други предложения.
Заповядайте, господин Хубенов.
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): От името на Парламентарната група на БСП и коалиция правя формално предложение гласуването, както и всички гласувания в двата мандата - и на Великото Народно събрание, и на Тридесет и шестото Народно събрание да бъде тайно. (Шумна реакция в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Има ли народен представител, който да не е съгласен с направеното предложение?
Господин Стефан Савов. 87.4 СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважеми колеги!
Съюзът на демократичните сили е за явно гласуване за да може всички българи да видят кой действително иска да се бори с престъпността и кои са тези, които искат да се скрият както явно от лявата страна, пък мисля че ще бъдат подкрепени и от някои други.
Ние държим гласуването да бъде явно защото въпросът за престъпността е от огромно значение за страната и бихме искали всеки един народен представител да понесе някой ден своята отговорност.
Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Савов.
Направено е предложение за тайно гласуване.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение гласуването по вота на недоверие да бъде тайно.
Гласували 189 народни представители, за - 110, против 77, въздържали се 2 народни представители.
Предложението за тайно гласуване се приема.
Пояснявам още сега. Бюлетината в тоя случай ще бъде бяла и на нея ще пише: "За недоверие" и на другата - "Против недоверие".
Отиваме към проблема кога да се извърши гласуването. Според правилника това може да стане след 24-ри часа от приключването на дебатите. След 24-ри часа се пада утрешният ден по това време. А този ден е събота.
Според председателя е грехота в събота да се работи. (Весело оживление в залата) Това е, основната все пак ... Според Конституцията трябва да се спазват някои принципи. (Шум и реплики)
Във всички случаи ние постъпихме досега по следния начин. Вместо да подложим тези дебати веднага след изтичането на тридневния срок се определи от Народното събрание дебатите да бъдат по-късно, а именно днес, в петък. Това означава, че Народното събрание по принцип не бърза с разглеждането на вота на недоверие. След като то не бърза с разглеждането на вота на недоверие, няма логика да бърза с акта на гласуването. Поради тази именно причина нормалният разум изисква и логиката на поведение, по МС/ЙА 88.1 този вот, изисква гласуването да стане в сряда от 15 часа.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Защо в сряда? Във вторник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Тъй като във вторник вече сме гласували извънредно заседание с определен дневен ред. (Шум и реплики) И за да не нарушаваме този дневен ред - в сряда от 15 часа. Това е предложението на председателя.
Излезте и кажете Вашето предложение.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на бСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, от името на нашата парламентарна група има внесено предложение гласуването по вота на недоверие да стане на заседание на Народното събрание утре от 15 часа. (Възгласи на неодобрение от блока на СДС)
Вие не можете да откажете гласуването на това предложение. Според нас има логика да се бърза с гласуването по вота на недоверие, тъй като на Народното събрание му предстои много сериозна работа - дебати и приемане на бюджет. Не виждам защо трябва когато започне разглеждането на бюджета то да не използва пълноценно времето, а да гласува вот на недоверие.
Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз давам думата на други народни представители да вземат отношение по този въпрос. Тъй като въпросът дали да се работи в събота или не, според мен е много важен въпрос, и има опасност да се създаде прецедент в Народното събрание. А това не се е случвало просто в последните години изобщо.
Госпожа Поптодорова, заповядайте! И госпожа Поптодорова да чуем. (Шум и реплики, възгласи на неодобрение от блока на СДС) Ще дам и за процедура.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, аз просто ще продължа Вашата логика на поведение. Вие говорихте за темпове, за бързане и не бързане, аз пък ще говоря с начало и довършване.
Аз предполагам, че когато започва една точка в дневния ред тя се и довършва. Предполагам и на по-битово равнище, че когато започнете да се храните предпочитате да довършвате обеда си, а не да го разделяте и да го довършите след три дни. (Шум и реплики в блока на СДС) 88.2
Така че, господин председателю, аз поддържам казаното от госпожа Митева и считам, че няма да има фаталност в това че ще нарушим прецедента, т.е. ще създадем прецедент и ще нарушим обичайната практика да не се работи в събота.
Мисля, че едно разумно и отговорно отношение към цялостната работа на Народното събрание биха продиктували и на Вас полезността на едно такова решение.
Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Стефан Савов.
Благодаря на госпожа Поптодорова!
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
По силата на правилника искаме половин час почивка.
Благодаря ви! (Шум и реплики, възгласи на неодобрение в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Давам половин час почивка и закривам заседанието. (Звъни)
Вота на недоверие ще се гласува в сряда от 15 часа.
Благодаря!
(Закрито в 14 ч. и 38 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Йорданов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Кадир Кадир
Йордан Школагерски
СЕКРЕТАРИ:
Руслан Семерджиев
Ведат Сакаллъ