Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-02-17

Председателствували:    председателят    Александър   Йорданов и заместник-председателите Снежана Ботушарова и Йордан Школагерски Секретари: Руслан Семерджиев и Ведат Сакаллъ

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (Звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание!
Най-напред да ви запозная с реда за парламентарен контрол утре, петък, 18 февруари 1994 г.
1. Министър-председателят Любен Беров следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Велко Вълканов, Елена Поптодорова, Борис Александров, протойерей Стефан Стефанов и народните представители от Пловдивски регион и на питане от народните представители Клара Маринова и Димитър Велев.
2. Министърът на отбраната Валентин Александров следва да отговори на актуален въпрос от народния представител Иван Тосев и на питания от народните представители Васил Михайлов и Христо Бисеров.
3. Министърът на науката и образованието Марко Тодоров следва да отговори на актуален въпрос от народните представители Георги Попов и Халит Гаази и на питания от народните представители Елка Константинова, Петър Марков, Васил Златаров и Тошо Пейков.
4. Заместник министър-председателят и министър на търго¬вията Валентин Карабашев следва да отговори на актуален въпрос от народния представител Сашо Стоянов и на питания от народните представители Трифон Митев, Руслан Сербезов и Невен Пенев.

5. Министърът на здравеопазването Танчо Гугалов следва да отговори на актуален въпрос от народния представител Стефан Стефанов и на питания от народните представители Георги Карев и Васил Златаров.
6. Министърът на външните работи Станислав Ласкалов следва да отговори на актуален въпрос от народната представителка Елка Константинова и на питане от народния представител Иван Генов.
7. Министърът на териториалното развитие и строителството Христо Тотев следва да отговори на актуален въпрос от народната представителка Елка Константинова и на питания от народните представители Елка Константинова, Румяна Куртева и Велко Вълканов.
8. Министърът на културата Ивайло Знеполски следва да отговори на актуален въпрос от народната представителка Елка Константинова и на питане от народния представител Петър Балаба-нов.
9. Министърът на вътрешните работи Виктор Михайлов следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Гинчо Павлов, Едвин Сугарев и Филип Димитров.

10. Министърът на финансите Стоян Александров следва да отговори на актуален въпрос от народния представител Гинчо Павлов и на питания от народните представители Маньо Манев, Тодор Тодоров и Петко Гинев.
11. Министърът на промишлеността Румен Биков следва да отговори на актуален въпрос от народната представителка Елка Константинова и на питания от народните представители Ивайло Ловджиев, Васил Златаров, Невен Пенев и Златимир Орсов.
В заседанието утре няма да могат да вземат участие мини¬стрите Евгений Матинчев и Георги Танев поради отсъствие от стра¬ната, министър Валентин Босевски поради заболяване, министър Кирил Ерменков поради изключителна служебна заетост, а именно съвещание с министрите на транспорта на пет страни - Турция, Гърция, Албания, Македония и Италия.
Постъпило е предложение за промяна в дневния ред. Парла¬ментарната група на Съюза на демократичните сили предлага на 209.2 основание чл.37 от правилника точка първа от дневния ред за днес да бъде Решение за разсекретяване на досиетата. Това е точка четиринадесета в нашата програма за работа през тази седми¬ца .
Моля, режим на гласуване. Гласувайте това предложение. Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 202 народни представители, за 89, против 82, въздържали се 31 народни представители. Предложението не се приема.
Преди да пристъпим към днешния дневен ред, искам да обърна внимание на съответните постоянни комисии, които трябва да разгледат въпроса с националния герб на нашата страна. Моля, този въпрос наистина да бъде ускорен в комисиите. Тук изключително голяма е отговорността и на Министерския съвет, но голяма е отговорността и на Народното събрание.
В най-скоро време ние трябва да разгледаме този въпрос. От парламента може да се влиза, може и да се излиза, но една страна, ако няма национален герб нея просто я задминават и нито влизат в нея, нито излизат!
Започваме работа по дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА.
Моля, господин Джеров да докладвате законопроекта.

АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата - ние сега трябва да продължим с ╓ 11, но преди това си позволявам да обърна вашето внимание към чл.10, за който е постъпило предложение своевременно от господин Драгиев за промяна. В такъв случай ще ми позволите аз да го докладвам принципно. Вносителят вече да аргументира, както винаги своето предложение.
Говорим за промяна в чл.10. Той не е променян. Той е основен текст и гласи, сега действуващият текст: "Всяко регистрирано моторно превозно средство трябва да има регистрационен номер и документи за движение, а в случаите, определени в Правилника за прилагане на закона и съответни знаци".
Предлага се след регистрационен номер в чл.10, да се добавят думите: "и застрахователен договор за сключена застраховка, гражданска отговорност на собствениците на МПС".
Аз ще помоля господин Драгиев като вносител да аргументира, господин председателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, господин Драгиев. Преди това обаче нека да гласуваме господата Димитър Ганев - началник на Комисията по безопасност на движението по пътищата към Министерския съвет, Лазар Бъчваров - началник отдел "Правен" на Министерство на транспорта и господин Ангел Кузманов - началник сектор в КАТ да бъдат допуснати на пленарното заседание при обсъждането на този законопроект.
Моля, гласувайте това предложение.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 183 народни представители, за 169, против 5, въздържали се 9 народни представители. Предложението се приема.
Моля, господата Ганев, Бъчваров и Кузманов да заповядат в пленарната зала.
Господин Драгиев, заповядайте, имате думата.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги! Предложението, за което ще стане дума след малко е направено в установения в правилника срок. Обсъждано е в Законодателната комисия. Колегите са се съгласили. Трябва СМ/КТ 210.1 да ви кажа, че е взето становището на Министерство на транспорта, на Министерство на вътрешните работи и съответно становището на Държавния застрахователен институт. С това предложение се цели да се гарантират правата на трети лица при евентуално настъпване на рисковото събитие.
Изменението, което се иска е следното:
В чл.10 от Закона за движение по пътищата, след "регистрационен номер", да се добави: "и застрахователен договор за сключена застраховка гражданска отговорност на собствениците на МПС". Така новият текст ще добие следния вид: "Всяко регистрирано моторно превозно средство трябва да има регистрационен номер и застрахователен договор за сключена застраховка гражданска отговорност на собствениците на моторни превозни средства и документи за движение. А в случаите, определени в Правилника за прилагане на закона и съответните знаци".
С две думи мотивите. Застраховката гражданска отговорност на собствениците е задължителна почти за всички страни в света, тъй като тя гарантира тяхната отговорност спрямо трети лица. Функцията на тази застраховка е да гарантира интересите на участниците в движението. Ето защо е необходимо тя да бъде налице с пускане в движение на всяко моторно превозно средство, тъй като той с пускането в движение става потенциален вносител на риска.
На второ място, вие знаете, че предстои да се разгледа нов законопроект аз застраховането и там също е предвидена застраховката гражданска отговорност и нейния задължителен характер. Освен това вие знаете, че така както е по Конституция ще се даде възможността да има в България множество застрахователи и съответно наличие на избор за лицата къде да застраховат моторните си превозни средства. Ако вие се съгласите с това наше предложение, то моля да го гласувате. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Драгиев.
Господин Мулетаров, за реплика ли? Заповядайте.
СПАС МУЛЕТАРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Аз по принцип не 210.2 възразявам срещу идеята на Застрахователния институт и предложението на господин Драгиев, но считам, че този въпрос не е за този закон. И една от причините е Законодателната комисия да не възприеме това предложение е и тази. А вие знаете, че у нас вече има доста застрахователни организации. Има свободен избор за застраховане, особено за Каско.
При това положение, ние не можем в правилата, които уреждат движението по пътищата и улиците на моторни превозни средства да уреждаме и гражданските взаимоотношения на собствениците със застрахователните институции. Неслучайно в текста се говори, че се носи регистрационен номер, който е задължителен за всяка кола и документи за движение. Всичко останало е нещо, което не е пряко свързано с движението и поради това аз считам, че този въпрос и без друго сега има в Народното събрание внесен проект за изменение на Закона за застраховането, има подготовка и за нов застрахователен закон. Смятам, че там този въпрос би могъл да се уреди, но той не е за тази материя, поради което считам, че не би следвало да се възприема предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Мулетаров.
Други реплики няма.
Господин Бучков, заповядайте.
ЕМИЛ БУЧКОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Поддържам текста, предложен и защитаван от господин Драгия Драгиев.
Тук се касае за нещо съвсем различно, не кой ще влиза и с кои застрахователни институти, се сключват договори.
Става въпрос за следното нещо. Всеки един участник в движението по пътищата трябва да бъде внимателен, а освен това тези, които се движат около него, които той може да ги застраши да бъдат обезпечени. А това обезпечение за тях идва от застраховката. Поради това не бива да се пуска превозно средство, в което собственикът му не е сключил такава застраховка. С това се гарантират правата на третите лица, на другите участници в движението. Това са деца, това са граждани с превозни и без превозни средства, 210.3 това е една гаранция за околните. Поради това считам, че е удачно текстът да остане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Бучков. Госпожа Михайлова има думата за реплика.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз също взимам думата, за да се обърна към вас да бъде подкрепен този текст и взимам думата, за да спомена още нещо, което доколкото разбрах и то от колеги от залата, че не са разбрали точно за какво става дума.
Просто дойдоха колеги и казаха, че не са разбрали за кой вид застраховка става дума. Става въпрос за застраховката гражданска отговорност, а не за Каско. И гражданската отговорност, това поне хората, които са юристи и всички водачи на превозни средства знаят много добре, че тя е гаранционната застраховка за живот. Тук не става въпрос за обезщетяване на моторното превозно средство, някаква щета ако претърпи.
Така че считам, че с оглед цялостното уреждане на въпроса, който наистина самите видове застраховки, начина на сключването им ще бъде обхванат от работещия се в момента в парламента Закон за застраховане на имуществата. Обаче контролът на това дали си сключил застрахователен договор, независимо с кого, защото вече имаме много застрахователни компании, контролът може да бъде извършван на практика от хората, които контролират движението по пътищата и затова именно е предложено, именно в този закон това допълнение и ви моля да го подкрепите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Михайлова.
Господин Драгиев, имате думата към тези реплики. 210.4
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (СДС): Само с едно изречение към това, което каза госпожица Михайлова.
Каква е целта на това, което правим в момента? Защита на третите лица от вреди. И тъй като потенциалният носител на риска още с пускането в движение, вече е налице, ние искаме третите лица да бъдат защитени по един такъв начин. Това няма нищо общо с каското. Що се отнася до това, какво ще бъде бъдещето и колко застрахователи ще има, това законът ще го реши. Сега не можем да го решаваме на този етап.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Драгиев.
Господин Лазар Бъчваров иска думата по това предложение.
Заповядайте, господин Бъчваров.
ЛАЗАР БЪЧВАРОВ (Министерство на транспорта): Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин председател! Считам, че текстът на господин Драгиев трябва да се подкрепи. Съгласен съм с това, което каза и господин Мулетаров, че това е текст, който не е от тази материя. Но това е един текст, предложеният текст, който има социален характер.
Досега, по досега действащите застрахователни норми гражданската отговорност, застраховката "гражданската отговорност", беше задължителна и автоматична. Това е много важно, че и автоматична, затова защото, ако един водач не си беше платил застраховката "гражданска отговорност", независимо от това застрахователният институт плащаше именно, поради наличието на тази автоматична застраховка.
Сега при това положение вече при един бъдещ закон и при тези множество застрахователни компании у нас, вече е невъзможно почти да се следи кой именно ще поддържа тази автоматична застраховка. И най-вече, това ще бъде в полза на третите пострадали лица, затова защото, те ще имат възможност веднага да насочат своите претенции към съответния застраховател.
Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Бъчваров. ТХ/ЗТ 211.1
Предложението е ясно на господин Драгиев.
Господин Джеров, прочетете го още веднъж.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега, не само за прочитане, но и по същество. Чисто професионално бих помолил уважаемите колеги да гласуваме в полза на направеното предложение. Защото, когато стане катастрофа, третите лица трябва да бъдат защитени. Самият шофьор, самият водач на превозно средство, това е едната страна в пътното произшествие. Имаме и една друга страна, и когато имаме гарантиране на застраховката, третото пострадало лице, ако мога така да кажа, ще бъде гарантирано, за да може по-бързо да получи определена сума. Иначе разбира се, всичко това е допустимо да се търси по съдебен ред. Но като минат пет години на процес ми се струва, че ще бъде безпредметно.
В случая, за да конкретизираме, се предлага чл. 10 да бъде допълнен с думите: "и застрахователен договор за сключена застраховка "гражданска отговорност" на собствениците на моторни превозни средства. Това е добавката, която се предлага не се фиксира към кое, дали ДЗИ или частно. Въобще се иска да има наличност на договор за сключена застраховка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Джеров!
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението направено от господин Драгиев за допълнение към чл. 10. Моля, гласувайте.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 181 народни представители, за 123, против 12, въздържали се 46.
Предложението на господин Драгиев се приема.
Господин Татарлъ, заповядайте, имате думата.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Аз предлагам да се върнем към чл. 14, ал. 2.
Вчера беше допусната една неточност по недоглеждане, навярно.
Първоначалният текст, правилно се предлагаше. Задължителното обучение по правилата за движение по пътищата да залегне 211.2 в програмите за основно образование.
А в измененията беше прието средно образование.
По този начин, всъщност се лишават учениците от основно образование да се запознаят с тези правила. За да бъда точен, ще се позова на Закона за народната просвета, чл. 23, където са определени степените на образование.
Чл. 23. Общото образование има следните степени - първоначално образование с продължителност на обучението 4 години. Второ, основно образование с продължителност на обучението 4 години след началното образование. Това са така наречените общински училища от 1 до 8 клас.
Трето, средно образование с продължителност на обучението до 5 години след основното образование.
Следователно е внесено много съществено изменение в законопроекта. Смятам, че вносителите са имали намерението тези правила да се изучават в основното образование.
Затова предлагам, да се направи поправка, да се прегласува като вместо средно образование отново да се възстанови основно образование.
Мисля, че бях достатъчно аргументиран.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, моля да изясните какъв е спорът.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да изясня, за какво става дума. По въпроса, Законодателната комисия направи своето предложение вчера, само че колежката Савка Йовкова, госпожа Савка Йовкова направи предложение с друг текст. И този друг текст беше приет и в него действително имаме средно образование, средни училища. Нека съответните специалисти в образователното дело да изяснят и да помогнат, ако действително трябва да направим корекция, да не бъде само в средното училище и да бъде и в основното училище. Трябва да се уточним тук, но нека специалистите, вече имаме повода от направеното изказване на проф. Татарлъ. Нека специалистите да вземат отношение, да кажат какво е поправилното и какво действително трябва да бъде направено. 211.3
Въпросът не е правен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, моят въпрос е текстът гласуван ли е, всички предложения... Тогава какви основания има за прегласуване?
Госпожа Савка Йовкова, има думата.
САВКА ЙОВКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Никак не ми се иска на един професор да обяснявам. Разбирам Ви, господин Татарлъ. Нарича се средно общообразователно училище, което включва три степени - начално образователна степен, основно образователна степен и средно. Но общо се нарича средно общообразователно училище. И в момента практиката е такава, правилата за движение по пътищата се учат от 1 до 8 клас. Казвайки не само основно, а средно, ние даже разширяваме периметъра и даваме възможност да се учи и в горна училищна степен, като включваме от 1 до 11, съответно 12 клас.
Няма никаква грешка, бъдете спокоен, нищо лошо няма да се случи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Някой, иска ли думата за реплика?
Проф. Татарлъ, имате думата за дуплика. И ще помоля след това господин Джеров да уточни какъв е бил гласувания текст вчера.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Мисля, че към тези въпроси трябва да се подхожда от правна гледна точка, а не произволно тълкуване. В същия член се казва - общото образование. Ако бъде общообразователно образование то е друго нещо. Включва три степени.
Така че, аз се придържам към закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, бихте ли припомнили на колегите какво точно е гласувано. Май спор е излишен в момента. Освен това и текстът е гласуван. Но да уважим възражението на професор Татарлъ все пак. 211.4
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да се върнем към поставения въпрос. Това е ╓ 7, третиращ чл. 14 от закона. Законодателната комисия предложи: "Министърът на науката и образованието въвежда задължително обучение по правилата за движение по пътищата наймалко шест часа в програмите за основното образование".
Това е текстът, предложен на вашето внимание.
Госпожа Йовкова предложи и беше гласуван следният текст: "Министърът на науката и образованието осигурява задължително обучение в средните училища по правилата за движение по пътищата съгласно утвърдения учебен план".
Това е фактическото положение от вчера.
Тук би трябвало колегите да изяснят понятието "средни училища" - кои години и класове обхващат. Ако обхващат всичките класове, аз нямам право да взема отношение по такъв въпрос. Ако средните училища обхващат до първи до еди кой си клас, това е едно. Ако обаче средните училища обхващат само част от средното образование, това е друго.
Затова още преди малко помолих колегите, които са специалисти в тази област, да го кажат и вече да решим какво да правим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Радка Василева има думата. Средно училище е до 11 клас, нали? От първи до единадесети клас.
Госпожо Василева, моля да внесете яснота.
РАДКА ВАСИЛЕВА (НСД): Уважаеми колеги, приема се учебен план. Този план обхваща всички образователни степени. Значи става въпрос за обучението от първи до единадесети клас.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (от място): А ако няма средно образование? Ако има само осми клас?
РАДКА ВАСИЛЕВА: Може да е само до четвърти клас. Има много ученици в България, които завършват само четвърти клас, или завършват само дори трети клас. Това няма значение, защото в учебния план ние сме разписали, че има задължение да бъде включена тази учебна дисциплина. Значи учебна дисциплина в шест часа, осем или десет, колкото реши Министерството на образованието. Но то я включва в учебния план. То, разбира се, че ще я включи в началната степен, за да бъде гарантирано изучаването й чрез учебния план. Ст.Б/НП 212.1
Така че тук просто не трябва да правите различни тълкувания дали пише начално образование, средно или каквото и да е друго. То може да се изменя. Учебният план е единен за цялата страна.
Така че не бива да има никакви притеснения за текста, който беше предложен от госпожа Савка Йовкова.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, моля да продължим със следващия текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Продължаваме оттам, откъдето спряхме вчера. Пред вас докладвах ╓ 11 за изменение на чл. 33. Това е един много сериозен текст, защото концентрацията на алкохол в кръвта се определя, определят се и другите ограничения за кормуване, за правоуправление на превозното средство. Дебатите започнаха, те бяха много интересни, но ние спряхме в средата на дебатите, защото часовникът показа приключване на работното време.
Сега би трябвало онези оратори, които са се записали, да продължат с изказванията, за да може след това да поставим на гласуване отделните точки за изменение на чл. 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Димитър Георгиев.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, наистина въпросът е много сериозен и аз съм напълно съгласен с това, което вчера казаха тук колегите от тази трибуна. От друга страна, на мен ми се струва, че трябва да се освободим от всякакви моментни влияния или под въздействие на изблик на някакви чувства да пристъпим към гласуване на този въпрос. Ще ми се да привлека вниманието ви към нещо, което до този момент не беше казано в пленарната зала. Стойността 0,5 промила, която се предлага тук, не е свободно измислена, не е приумица никому. Тя е резултат на една богата и дълголетна практика на Върховния съд на Република България по този въпрос. И аз ще насоча вниманието ви към разпоредбата на чл. 343, ал. 2 от Наказателния кодекс. Това е транспортно престъпление при управление на моторно превозно средство, където е казано, че ако дейнието 212.2 е извършено в пияно състояние или от него са настъпили определени последици, се носи определена по-тежка отговорност. Пияното състояние е квалифициращо обстоятелство и води винаги до по-тежка наказателна отговорност.
Защо поставям този въпрос така? Защото Върховният съд на базата на опита по такива дела от цялата страна, на базата на разглеждане на хиляди дела в продължение на много години, дори бих казал, в продължение на десетилетия е стигнал до извода, че пияно състояние по смисъла на закона е налице, когато по време на пътно-транспортното произшествие в кръвта на дееца има алкохолно съдържание най-малко 0,5 промила. Имаше колебание в практиката, ако се върнем десетилетия назад, но, пак повтарям, този въпрос за тези 0,5 промила не е случайно фиксиран като стойност. Той е в резултат на практиката на Върховния съд, която пък си служи с медицинската практика, с редица други практики - и в областта на химическите изследвания, и така нататък. Пияното състояние е фактическо състояние на лицето. Но все пак то трябва да бъде скрепено с някаква стойност и тази стойност Върховният съд е приел, че е 0,5 промила.
И когато сега се предлага в Закона за движението по пътищата да се приеме, че за пътно-транспортно произшествие, свързано с употреба на алкохол, се носи административно-наказателна отговорност, да се приеме стойност 0,5 промила и тук, то е за да се тръгне от еднакво разбиране за опасността при употребата на алкохол и алкохолното повлияване. Защото сега има следното различие. По Закона за движението по пътищата, ако си управлявал при алкохолно повлияване, носиш административно-наказателна отговорност и при 0,2 и при 0,3 и при 0,4, и така нататък. Но ако ти извършиш престъпление при 0,3 при 0,4 не носиш наказателна отговорност, защото не си действал в пияно състояние. Това не е квалифициращо обстоятелство, което да води до наказателна отговорност, квалифицираща. Носи се, но не се квалифицира като такава в резултат на пияно състояние под въздействие на алкохол.
И аз смятам, че тук има дълбок замисъл за уеднаквяване на практиката, за въвеждане на единен критерий както при наказателно-административната отговорност, така и при наказателната отговорност. Ако нашият Върховен съд е стигнал до това разбиране и го 212.3 е провъзгласил в едно свое постановление от 1983 г. и тя е константна практика на Върховния съд по този въпрос, той е имал предвид включително и международната практика, за която вчера се говори. И вие виждате, че не се отива към по-високи стойности, както се казва 0,8 или както колегата ни съобщи вчера, в други западни държави, а в една пречупена през нашата, българска действителност практика, като се приема за най-справедлива стойност за пияно състояние 0,5 промила.
Ето защо аз ви предлагам, когато вие ще пристъпите към гласуване, да се съобразите и с тази константна практика на Върховния съд и да приемем това предложение, което е записано в Законодателната комисия като справедливо и отговарящо на нуждите на нашето общество за изменение на Закона за движението по пътищата по този текст.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Има думата за реплика д-р Мими Виткова. 212.4
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, аз мисля, че ние влязохме в този спор, поради това че Правният отдел не беше предварително разпределил този закон към здравната комисия, където нещата щяха да бъдат изяснени.
Репликата ми към господин Георгиев е по отношение употребата на термина "пияно състояние" и термина се свързва с концентрация на алкохола в кръвта 0,5 промила. Тази цифра, не е произволно избрана, господа. Всички юристи и медици добре знаят, че и досега концентрация на кръвта до 0,2 промила не беше санкционирана от закона. Санкции се налагаха от 0,3 нататък. Всеки човешки организъм в кръвта има определена концентрация на алкохоли поради обменните процеси, които протичат в него. Тези обменни процеси зависят от твърде много индивидуални особености на човешкия организъм и затова съдържанието, не е фиксирана величина, а е колеблива такава. Има заболявания на човешкият организъм, като захарния диабет и то особено в неговото състояние на кетоацедоза, когато тази концентрация може да бъде увеличена без човек да е поел и грам алкохол. Поради което и за изчистване на тези състояния, физиологични или болестни на организма, се поставя тази условна концентрация 0,5, която съвсем не означава, че при 0,51 човек е в пияно състояние. От 0,5 всички медицински експерименти направени показват, че може да има степен на промяна в рефлексите на човешкия организъм, на човека, това не е пияно състояние. И затова закона санкционира или трябва да санкционира, ако ние приемем над тази концентрация, само защото управлението вече е поверено в ръцете на човек, който е с променени рефлекси. И аз моля така да се разбират нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Друга реплика? За реплика.
Професор Сепетлиев, заповядайте.
ДИМИТЪР СЕПЕТЛИЕВ (ПС "Независимост"): Уважаема госпожа председател, драги колеги. Позволете ми да хвърля малко светлина върху тази гранична цифра 0,5, за което ставаше въпрос в изказванията на предните оратори.
Възможна е, защото човешкият организъм, не е строго определена машина, а е биологически вид, възможно е при някой индивид границата да бъде 0,5 - граница на алкохолно опиянение. МК/КП 213/1. Възможно е при други да бъде 0,8, а при трети да бъде 0,2. Границата 0,5, която е възприета от нашето законодателство, е профилактична граница. Тя не дава възможност, да настъпи едно удължаване в реакциите при подаване на светлинен или звуков сигнал 0,5. Но не при всички хора, не при всички водачи на моторни превозни средства тази граница е налице. При някои е по-голяма, при други по-малка. Затова засега в някои законодателства се мисли, не е ли по-добре на всеки водач на моторно превозно средство, да се установи този праг на алкохолно опиянение и тогава той да бъде подсъден или пък да не бъде.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Друга реплика няма.
Господин Георгиев, имате думата да отговорите на направените възражения.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател! Всъщност аз не чух да има възражения по същество и напълно възприемам, това което каза и госпожа Мими Виткова. Аз употребих пияното състояние като квалифициращо обстоятелство за наказателна отговорност, тогава когато след употреба на алкохол над 0,5 е извършено престъпление по смисъла на чл. 343 и ал. 2 го въвежда като квалифициращо обстоятелство за отговорността. Употребих го за да кажа, че 0,5 промила е въведено вече в практиката на Върховния съд и, когато ние желаеме да измениме Закона за движение по пътищата в разпоредбата на чл. 33, която сега се предлага и да качим този праг на 0,5 промила, и за деянията, които не представляват престъпление, ние го правим на базата на вече една утвърдена практика. Съвсем не правя паралел между деяние извършено при 0,5 промила концентрация на алкохол в кръвта и престъпление по чл. 343, ал. 2, където квалифициращото обстоятелство е "пияно състояние". Така че, няма никакво различие, аз по същество не чух реплики на, това което и аз поддържам.
Приканвам ви да гласуваме предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Думата за изказване има господин Руслан Семерджиев. След това е госпожа Лорета Николова и след това, Вие професор Михайлов. 213/2.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (от място): Аз съм преди тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Те преди това, записала съм ги.
РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ (ПС "Независимост"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители и уважаеми гости. Аз в Комисията по транспорта подкрепих едно становище, което е за следното - в чл. 33 да няма разрешение за употреба на алкохол - като съображенията ни бяха в най-кратко казано, следните: нека да не бъде санкционирано до границата 0,5, както го защитиха всички и лекари, и юристи. Ако, както разбирам, че според юристите има, трябва да има съответствие между чл. 44, и чл. 43 в текстовете, то бих помолил един юрист да вземе отношение по следния вариант - възможно ли е да остане забраната за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, а в чл. 44, където отново се прави промяна за административно-наказателната мярка, да бъде добавено, че "не се наказва водач с концентрация на алкохол в кръвта или друго упойващо средство до 0,5 промила". Защо, пак повтарям, аз през цялото време се съмнявам, че е възможно човек да прецени, след като употреява алкохол, дали е стигнал границата 0,5 промила или не я е стигнал. Това е абсурдно, един човек, който е взимал някакви лекарства, които дават отражение на тази концентрация - каква ще бъде процедурата, сам за себе си човек преди да се качи в превозното средство, да си премери концентрацията? Това е един абсурд, няма такава процедура. Докато не е употребявал алкохол, той си се качва на колата, управлява си я, спират го контролните органи, проверяват го, оказва се, че е 0,4, "довиждане!", връщат му документите и той си заминава. Но знаете, че употребил алкохол, той няма право да сяда зад волана. Това исках да ви кажа. И аз подкрепям предложението на Комисията по транспорта. Все пак моля един колега юрист да каже дали е възможно това нещо. Може и под форма на реплика.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Думата за реплика има господин Димитър Велев.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, този въпрос, който постави господин Семерджиев е обсъждан, но просто 213/3. това не може да стане, защото, ако ние поначало забраним управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, а след това кажем, че той се санкционира след 0,5 промила и нагоре, това означава, че употребата на алкохол до 0,5 промила, няма да се санкционират. Веднъж му забраняваме да употребява алкохол и тоя път ние не го санкционираме. Никъде не може в законодателството да се постанови забранителна разпоредба, срещу която да няма съответна санкция. Ето този мотив всъщност накара представителите в Законодателната комисия, да не възприемат това решение. Но, аз мисля, че когато става въпрос за термина "след употреба на алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 промила", трябва да се разбира, че поначало водачите не следва да употребяват алкохол, преди да се качат на моторното превозно средство. Никой не може да прецени от 20 г или от 5 г ще стигне неговата концентрация до 0,5. След като не може да прецени, няма да употребява алкохол.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Иска ли още някой думата за реплика? Реплика! Изказване...
Господин Семерджиев, имате възможност на микрофона, ако искате да отговорите. Отказвате се!
Госпожа Лорета Николова има думата. След това професор Михайлов. След това господин Милен Стоянов. 213/4. ЛОРЕТА НИКОЛОВА (СДС): Аз искам да защитя една друга теза, относно намаляването на този процент от 0,5 на хиляда, на 0,3 на хиляда и искам да кажа защо.
От медицинска гледна точка и многобройните проучвания и наблюдения в развитите западни страни е установено, че за различните индивиди с концентрация на алхокол в кръвта от 0,20 до 0,50 промила е налице отслабване на вниманието, съобразителността, фините координационни движения, т.е. всички тези фактори, които са резултат от употребата на алкохол, или с други думи винаги е налице т. нар. пътнотранспортна недееспособност, когато има наличие на алкохол в кръвта.
Ако при предварителното изпитване с техническо средство или при химическото изследване се докаже незначителна концентрация на алкохол в кръвта, а при медицинското предварително изследване се установят значителни отклонения, това означава, че индивидът има значителна непоносимост към алкохола, респективно рано настъпила пътна нетрудоспособност. Не са много хората, които критично биха могли да преценят сами за себе си индивидуалната поносимост за алкохол. При голям процент от транспортните злополуки водачите на МПС не са в пияно състояние в известния смисъл, а са в състояние на леко опиване без външни белези на пиянство. И в тези случаи влиянието на алкохола върху висшата нервна система е несъмнено дори при концентрация в кръвта около 0,50 на хиляда.
Наблюдава се една тенденция в световен мащаб за снижаване на границите на алкохолните концентрации както на ниските, така и на високите стойности, при които се приема, че е абсолютно невъзможно шофирането. Като пример могат да бъдат посочени някои от скандинавските страни, например Швеция, в която от 1990 г. границата от 0,5 на хиляда спада на 0,2 на хиляда; Австралия - от 0,8 на хиляда спада на 0,5 на хиляда.
При тези предпоставки логично е да не следваме сляпо допустимите концентрации в различните страни, а да се ръководим от световните тенденции, които определено показват снижаване на допустимите алкохолни концентрации.
Възможностите на модерните гасхо-матографски методи са големи и позволяват едно определяне на концентрацията с точност ВТ/ВР 214.1 до 0,1 на хиляда, което позволява от своя страна също занижаване на допустимите алкохолни концентрации. Това означава, че максимално допустимата грешка на гасхо-матографския метод може да бъде отчетена в резултата от химическото изследване, без да ощетява хората с доказана концентрация на алкохол в кръвта. Благодаря. (Ръкопляскания в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, госпожо Николова. Думата за реплика има господин Любомир Начев.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, дами и господа, взех думата за реплика, за да предотвратя развиването на нашата дискусия в една, бих казал, неплодотворна насока.
Бихме могли да предлагаме различни варианти, основаващи се на различни медицински и други критерии за това какъв да бъде минималният размер, отвъд който следва да се налага санкция за употреба на алкохол. Но струва ми се, че в дискусията, която ние от вчера водим, се подценява един изключително важен момент, а именно психологическият момент. Това ще рече, ако ние гласуваме предложения ни проект, да снемем психологическата бариера, която всеки водач на моторно превозно средство в Република България носи у себе си, а именно, че е забранено да седне зад волана, след като е пил. Ето това е основният смисъл на забраната психологическата бариера.
Въвеждайки 0,3, както каза госпожа Николова, или 0,5, както предлага Законодателната комисия, ние снемаме тази бариера. И оттук нататък вече критерият става индивидуален, всеки преценява съобразно собствения си организъм и казва: "Глупости, аз съм пил три водки и съм карал и нищо ми няма!"
Ето това е големият проблем, който ние трябва да решим с вас заедно, гласувайки "за" или "против" предложението на Законодателната комисия.
А това, че на Запад е въведен този критерий, там има съвсем други изисквания. И лично аз смятам, че ние малко залитаме в този уклон, възприемайки западните стандарти, без да са налице всички останали предпоставки у нас, а именно качество на пътната мрежа, качество на моторните превозни средства, ако щете, степен на цивилизованост, казано най-обобщено.
Ето защо аз лично съм против това предложение, което се прави - да се въведе 0,5 промила като ненаказуем размер на 214.2 употребата на алкохол, и апелирам предложението да бъде отхвърлено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Думата за реплика има д-р Ромил Попов.
РОМИЛ ПОПОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, снощи под формата на реплика взех отношение по този въпрос като лекар, сега отново като лекар заставам пред вас.
Колежката Мими Виткова много правилно ви каза, че има заболявания, които без да сте употребявали алкохол водят до повишаване на алкохолната концентрация в кръвта. Има също така храни или напитки, които също могат да доведат до повишаване на алкохолната концентрация.
Аз ще ви приведа само един случай от моята практика, когато ДАП-а поиска нашата намеса и то под формата на едно разширено изследване.
Всяка заран те имаха практика да правят не количествена, а качествена проба на всички шофьори, които се явяват на смяна. Оказа се, че за единия показа, че е употребил алкохол. Човекът започна да се кълне, че грам алкохол не е употребил от седмица. Питат го какво е пил и той изброява. Тогава фелшерът хваща трима души, които са проверени на апарата, отиват в дома му и той пие от една напитка, която във Велинград е много популярна, прави се от червени боровинки, които поради богатото си витаминно съдържание се препоръчват за шофьори, даже и за летци.
След като пият тази напитка, прави се качествен анализ и тримата показаха, след като преди резултатът е бил отрицателен, положителна проба.
Тогава дойдоха в болницата и им взехме кръвна проба. Оказа се, че и тримата имат над 0,3 - от напитката, защото е започнал някакъв ферментационен процес, както започват ферментационни процеси и в бирата. Моля ви се! Нито един от тях нямаше следи или белези на някакво опиянение, а пробата вече показваше над 0,3. Моля ви се!
Това е една оптимална граница, да се разберем! Казаха ви, че хора в резултат на различни заболявания, чернодробни на първо място, стомашни и т.н. могат да имат различен срок на разграждане на този алкохол, който са поели да кажем преди 10-12 часа, и ние ги обричаме, след като е минало каквото и 214.3 да е опиянение, тези хора да бъдат лишени и да бъдат санкционирани.
Аз обаче задавам тук съвсем резонно един друг въпрос, на който не се спира вниманието. Каза се, че при 0,5 може да настъпи временно намаление на рефлексното реагиране и т.н. Аз ви питам на хора, които никакъв алкохол не са употребили и физиологично са осъдени да бъдат с понижени рефлекси, ние го знаем това нещо, защо в закона не предвидим да се изведе рефлексното време? Така ли е, уважаеми представители, които сте тука отпред. Точно така! За професионалните шофьори го има това нещо, обаче за голямата маса, която е равностойна на тях по пътищата ни, такива проби не се правят. Рефлексното време! Ами той може да е супертрезвен и въпреки това, дето се вика, да е с две леви ръце - да не реагира съответно на пътната обстановка. Моля ви се, това е доказано от медицинска гледна точка. Това е измервано и ние го знаем. Но тази проба не се прави. И в резултат на това един човек, който има добри рефлекси, при концентрация 0,5, ще реагира много по-адекватно, а един човек, който никакъв алкохол не е употребил, но поради забавените си рефлекси, физиологично, казвам, ще направи катастрофа, както са и правили. Аз съм бил вещо лице на толкова дела и се е доказвало това нещо. Моля ви се!
И затова аз апелирам да не дискутираме повече и да се спрем на това, което и практиката на Върховния съд, както и международната, го е доказала.
И се спираме специално за Европа. Колегата снощи каза, че за Европа, за болшинството от страните, е прието 0,8 промила. Това са хората, които ще дойдат на туризъм в България, това са хората, които ще използват разни транспортни маршрути през нашата страна. Е, какво, ще ги оставим на Калотина, за да изтрезнеят под 0,5 и тогава да ги пуснем в България? Това е недопустимо, разберете го!
Ще започнем да ги санкционираме, защото те ще попаднат под ударите на нашите закони? А това са стотици хиляди чуждестранни шофьори, които знаят, че при еди-каква си употреба и след еди-каква си употреба те не са опасни. Това трябва да го имате предвид. 214.4
И много моля да се обединим и да престанем с тази дискусия за 0,5, която е, казахме, оптимална, и от която няма опасност за предизвикване на някакви сериозни пътнотранспортни произшествия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Трета реплика - господин Емил Бучков. 214.5
ЕМИЛ БУЧКОВ (ПС "Независимост"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моята реплика се състои в следното, още вчера казах, че имаме някакво деформирано мислене. То се състои в следното: че винаги, когато има алкохолно съдържание в кръвта трябва да го свържем с определено количество ракия, уиски, или концентрат, или вино. Тук специалисти пред вас изрично посочиха, че е възможно физиологично, поради известни травми в организма, в кръвта да има остатъчен алкохол. И то не се дължи на употребения алкохол. Ето защо, психологическата бариера, за която говори господин Начев е съвсем неуместна, защото един човек, който е болен от диабет, без да употребил капка алкохол ще бъде застрашен да бъде санкциониран най-тежко, поради това, че това количество, което цяла Европа е възприела и практиката е възприела в нас - 5 промила, тоест 0,5 на хиляда, ние не даваме тази възможност. И разберете още нещо, при сегашното законодателство, което не допуска никакъв остатъчен алкохол в организма, съдебната практика и практиката въобще е приела 2 промила.
Е щом трябва да се приеме някаква граница и тя да е установена, аз считам, че искането да се забрани въобще остатъчен алкохол в кръвта, е против всякакво физиологично състояние на организма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Бучков. Това беше третата реплика. Ако желае народният представител Лорета Николова да отговори?
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Като реплика ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Не. Тогава продължаваме изказванията.
Заповядайте по процедурно предложение, господин Филипов.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости! Струва ми се, че ние смесваме два принципни въпроса. Аз считам, че залата е за това след употреба на алкохол да не се кормува. Едновременно с това залата е да не се наказва този, който има концентрация 0,5 промила. Поради това предлагам да отложим обсъждането днес на тази точка. (Шум в залата) Моля ви, колеги. И старият текст да остане - "да не се кормува след употреба ДВ/ЗТ 215.1 на алкохол". А в наказателните разпоредби да има ясен текст, с който да се каже, че "при концентрация на алкохол 0,5 на сто"...
ИВАН КОСТОВ (от място): Промила.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ: ... ал. 2 не се прилага от еди кой си член. Иначе, както е написан текста, това реално означава, че може да се кормува след употреба на алкохол, но до определена граница. Това е моето чувство по въпроса.
Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Филипов, аз разбрах Вашето предложение. Противно становище. Заповядайте!
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (от място): Това не беше процедурен въпрос, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Не, той предлага да се отложи.
НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз искам да изразя обратно процедурно предложение, а то е да прекратим дебатите по този параграф и да преминем към гласуване, тъй като мисля, че почти всички гледни точки по отношение на този текст вече бяха казани в тази зала.
И в заключение искам да кажа, че освен приемането на този закон, предстои и неговото прилагане. И искам да напомня на всички колеги от залата, че това е проект на Министерския съвет и преди да бъде внесен в тази зала, той е преминал на обсъждане през всички министерства, съответно и през Министерството на здравеопазването. И аз апелирам да се приеме текста, така както е в проектозакона.
Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Пенев.
Има две процедурни предложения.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (от място): И аз имам процедура, господин председател.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Нека да го подложим на гласуване. 215.2
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, аз още в началото вдигнах ръка, но бях пререден, може би поради недоглеждане на председателстващата и незаписване, и понеже почти всички се изказаха, аз съм последният, който трябва да се изкаже, и очевидно, ако почне да се гласува, аз няма да мога да се изкажа. И затова, аз ще се изкажа във формата на процедура, както моя колега господин Емил Филипов. Той фактически се изказа по същество и тогава направи предложението.
По този начин, господин председател, и аз ще направя своето процедурно предложение, след като се изкажа по същество. Искам да напомня на уважаемите дами и господа народни представители, че досегашният текст на чл. 33 от Закона за движението по пътищата не уточняваше точното съдържание на алкохол в кръвта. А това се уточняваше с една наредба на министъра на вътрешните работи.
Сегашният закон прави една крачка напред, като иска в самия закон да се уточни алкохолното съдържание в кръвта на водачите на моторни превозни средства. При това, трябва да ви кажа, че досега беше над 0,30 на хиляда, аз искам да обърна внимание, нека ме извинят колегите-лекари, но по системата на Витмар се изчислява не в стотни, а в хилядни. 50 на хиляда и 30 на хиляда, а не 5 на хиляда, 0,5 на хиляда. Става дума за 0,50 на хиляда и за 0,30 на хиляда. И то е по системата на Витмар. Математически, мисля че няма разлика, но от медикобиологическа гледна точка, лекарите казват, че има разлика.
Аз се солидаризирам с изказването на моя колега Димитър Георгив по отношение на практиката на Върховния съд за пияно състояние, в което се казва, че "при 0,50 на хиляда по системата на Витмар, се счита, че едно лице е в пияно състояние", тоест не може нормално да владее, да контролира моторното превозно средство. Ето защо, ние можем да спорим не по въпроса да забраняваме употребата на алкохол, тъй като всеки човек може да има известно съдържание алкохол в кръвта. Става дума тук за употреба на алкохол при определен процент в съдържанието на кръвта. И затова предложението на Законодателната комисия, а то е следното: "Чл. 33. На водача на пътно превозно средство се забранява, т. 2 да управлява превозно средство след употреба на алкохол с концентралия на алкохол в кръвта над 0,50 на хиляда, или когато се намира под въздействието на друго силно упойващо вещество".
Аз мисля, че този процент съответства на нашите условия, постановлението на пленума на Върховния съд от 1983 г. беше изработено след заключение на Съдебно-медицинския институт и на изтъкнати специалисти в тази област. И за нашата страна ще бъде нормално да приемем 0,50, а не както досега в наредбата - 0,30 на хиляда.
И затова, в заключение, господин председател, аз също ще предложа, но не да се отложи въпросът, не за да се обсъжда отново, тъй като вчера беше отложен, а да се премине към гласуване на направените предложения.
Благодаря Ви, господин председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин професор. Нарушихме правилника досега. Има две процедурни предложения: едното да се отложи, едното да се прекратят разискванията и да се премине към гласуване. Допуснах едно нарушение на правилника, вие го чухте и го видяхте сами, нека да не нарушаваме повече, молбата ми е към моя приятел Милен Стоянов и да подложа на гласуване двете предложения.
Дайте сега да гласуваме първото предложение на господин Емил Филипов за отлагане на разискванията по текста. Моля режим на гласуване, гласуваме предложението на народния представител Емил Филипов за отлагане разискването на текста за следващо заседание.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата!
От общо гласували 189 народни представители, за предложението 11 народни представители, против 148, въздържат се 30 народни представители.
Това предложение се отклонява. 215.4
Поставям на гласуване второто предложение, което беше направено от народния представител Невен Пенев и подкрепено от проф. Димитър Попов, да се прекратят разискванията по текста. Моля ви режим на гласуване! Гласуваме това предложение.
От общо гласували 190 народни представители, за предложението 176, против 9, въздържат се петима народни представители.
Приема се предложението. Прекратява се разискването по текста.
Господин Джеров, докладвайте текста и предложения, ако има, за да започваме гласуването по текста. Член 33, ╓ 11, т. 2
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да започнем подред на предложенията, обаче по точки.
Първо т. 2 - "Да управлява превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда или когато се намира под въздействието на друго силно упойващо вещество".
РОМИЛ ПОПОВ (от място): "Силно" махнахме снощи.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз ви прочетох как е основният текст, д-р Попов. Нали започваме от раздадения текст и преминаваме към предложенията? Първото е да няма ограничения в процента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Тоест, първото е да се наказва за употреба на алкохол, без да се интересува какъв е процентът на алкохол в кръвта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председателю, това не е пенален текст, за да имаме. Ние трябва да сложим основата и тогава може да разсъждаваме върху наказателните текстове. Тук имаме 0,5, имаме 0,3 и 0,8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: А имаме ли въобще предложения за отпадане?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има и за отпадане.
Или да ги поставим в поредност: точка втора - първо за отпадане, след това 0,3, 0,5, 0,8.
Това са предложенията и съобразно тях вече ще трябва уважаемите колеги да се насочат към гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Добре тогава. Първото предложение е за отпадане, но не за отпадане на цялата точка втора, а за отпадането на процент за определянето на минималната СД/НП 216.1 граница. Това значи, че след употреба на алкохол, независимо каква е концентрацията, трябва да се наказва. Това е смисълът на предложението.
Моля ви, режим на гласуване! Гласуваме това предложение. С него ние се връщаме към старата разпоредба, защото така беше в старата разпоредба. Не приемаме предложението за изменение фактически. Това предложение отрича предложението за изменение.
Режим на гласуване. Гласувайте!
От общо гласували 190 народни представители, за това предложение са гласували 38, против 88, въздържат се 64.
Това предложение се отклонява.
Имате думата, господин Джеров, за следващото предложение.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващите са всъщност три промени: на кръвта над 0,3 на хиляда, 0,5 на хиляда, 0,8 на хиляда. И при това положение ще трябва поотделно да бъдат поставени на гласуване. (Неразбираеми реплики от залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Нищо, ще стигнем и до 0,5, не е проблем. Какъв ще бъде редът е без значение, моля ви!
Следователно предложението, което направихте, господин Джеров, е за 0,3 промила.
ЕМИЛ ЮРУКОВ (от място): 0,8, 0,5, 0,3. От най-отдалеченото започваме. С 0,8 започваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Няма да попречи на вашето становище, господа! (Реплика от блока на СДС: "Ще попречи!")
Тогава ще трябва да попитам господин Джеров по реда на постъпването.
Кое докладвахте, господин Джеров?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: 0,3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Режим на гласуване. Гласуваме предложението границата, от която да се наказва за концентрация на алкохол в кръвта, да бъде 0,3 промила. В тоя момент ще сбъркаме, защото в 0,3 промила се вместват и химическите процеси в организма.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И бозата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: От общо гласували 199 народни представители, за предложението 38 народни представители, против 119, въздържат се 42. 216.2
И това предложение се отклонява.
Господин Джеров, по следващото предложение, което е на вносителя и на Законодателната комисия. 216.3 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Бих предложил да гласуваме сега за 0,5 на хиляда. То е предложение и на вносителя, и на Законодателната комисия. Мисля, че е нещо разумно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на вносителя, подкрепено от Законодателната комисия и от повечето от изказалите се колеги.
Резултатът: от общо гласували 191 народни представители, 153 са гласували за, 31 против, 7 се въздържат.
Приема се предложението на вносителя и на Законодателната комисия да се носи административна отговорност за концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промили.
При това положение не поставям на гласуване следващите предложения.
Имате думата за следващия параграф, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващото предложение е пак в точка втора.
"Когато се намира под въздействието на друго силно упойващо вещество...".
Има предложение думата "силно" да падне.
Това важи и за точка трета еднакво - думата "силно" в т.2 и т.3 на чл.33 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Разбирам, господин Джеров! Други предложения няма.
Започваме да гласуваме предложението за отпадане. Да отпадне от текста думата "силно", да остане "упойващо вещество".
Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение.
Резултатът: от общо гласували 181 народни представители, 168 са гласували за, 3 против, 10 се въздържат.
Приема се предложението. Отпада определението "силно".
Сега гласуваме целия текст на т.2.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме го с приетите изменения.
Резултатът: от общо гласували 166 народни представители, 162 са гласували за, 1 против, 3 се въздържат.
Приема се т.2 с гласуваното от вас изменение. ББ/КТ 217.1
Ако обичате, господин Джеров!
Господин Савов, заповядайте!
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ако си спомняте, аз вчера посочих, че има някакъв парадокс в това 0,5 промили и "силно упойващи средства". Обаче и така, както го оставяме, и затова аз се въздържах от гласуване, пак... "упойващи средства" - какви са тези упойващи средства? Никой не може да каже.
Моята мисъл беше, че ние трябва да разделим, трябва да имаме една точка, аз дори бях за 0,3, но това няма значение, и след това да се обясни. Но не може да бъде 0,5 за алкохол или други силно упойващи средства. А сега остава "упойващи средства", но аз се питам пътната полиция как ще решава въпроса с упойващите средства. Кои са те, как са и какво са. Аз смятам, че ние отново правим грешка. Не знам господата, които са тук, експерти, биха могли да обяснят. Тук е министърът на здравеопазването. Ако ни обърне малко внимание. Господин министър! Ако обърнете внимание не само на госпожа Виткова, но и на нас... Аз задавам въпроса, Вие ще видите, че на практика това е нещо, което е невъзможно. Едното се мери, а упойващите средства как ще се мерят?
Затова аз вчера предложих, обаче тук трябваше да има именно експерти от Министерството на здравеопазването и те да дадат някаква дефиниция. Аз смятам, че това е съвсем ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Савов, лошото е, че нямам право аз да се обаждам. Аз 30 години се занимавам с това.
След като се установи, че лицето е повлияно и че няма естественото поведение на едно здраво физическо лице и кръвната проба изключи повлияване от алкохол, остава, че е повлияно от друго. Лекарствата, които се употребяват, това се има предвид най-вече, съдържат в себе си указание, че след употребата им довеждат лицето до състояние на неадекватност. И в другия случай - с отпадането на "силно" ние хванахме марихуаната.
Така че това е положението. Нищо няма. Ако иска министърът, господин Гугалов, да вземе думата, аз нямам нищо против, защото имаше въпрос към министъра. 217.2
По същия? Заповядайте, госпожице Велчева.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Аз искам просто да допълня това, което каза господин Савов. Той е съвършено прав, че трябва да има някакво по-конкретно указание в закона. Защото редица са лекарствата, на които в самото указание пише, че след употреба не трябва да се работи с машини или шофира моторно превозно средство, без употребата на тези лекарства непременно да довежда човек до някакво неадекватно състояние. Всъщност може би тази неадекватност е в такава степен, че тя може да се установи само с някакво по-подробно изследване.
Затова някаква степен на разграничение в закона трябва да има. Защото примерно всички лекарства, които се употребяват при различни видове алергия, едно твърде разпространено заболяване, на практика водят до такива последици и в указанията за тях пише, че не трябва да се употребяват преди работа с машини или шофиране, без да водят непременно човек до някакво неадекватно състояние.
И може би се налага, тук има специалисти, да дадат някакъв ориентир за по-конкретно указание в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙРОДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Заповядайте, представете се на микрофона. 217.3 АНГЕЛ КУЗМАНОВ (КАТ): Господин председател, уважаеми дами и господа, подполковник Ангел Кузманов съм, началник сектор в направление "КАТ".
Господин Савов е прав по въпроса за това, че е трудно на практика да се контролират силно опойващите вещества във водачите и че те трябва да бъдат определени.
Искам само да отбележа, че към този закон има и една наредба за неговото прилагане. Това е Наредба # 9 за реда за установяване употребата на алкохол или други силно упойващи вещества от водачите. В тази наредба са определени и онези вещества, които спадат към групата на упойващите и тяхното място е там, тъй като се появяват нови вещества, някои отпадат. Това е една материя, която е променлива и трябва да може по-бързо да се реагира, но не с промени в закона.
Факт е и другото, че на практика не може да се контролира, няма технически средства и това, което каза госпожица Велчева. Само по визуална представа, когато се породи съмнение, се отива на изследване и вече изследването е, което ще каже дали има влияние на упойващо вещество или не. Тогава ние вземаме отношение.
Смятам, че текстът трябва да си остане в закона, а другата част да се уреди, както беше досега - в наредбата, която предвижда по-бърза промяна. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Кузманов.
Мисля, че нещата стоят вече по-ясно.
При това положение продължаваме с т. 2 - изменението в т.3.
Има ли предложения по нея?
Само, че има ... без "силно"... Когато гласувахме, уважаеми колеги, за отпадането на това определение, ние гласувахме за отпадането му в двете точки. Затова подлагам на гласуване така, както ви е раздаден материалът - т. 2, която гласи: "В т. 3 текстът след думите: "управление или са" се заменя с "след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта 0,5 на хиляда или са под въздействието на друго упойващо вещество".
Двата текста са почти еднакви. Затова - режим на гласуване. Гласуваме предложението на вносителя и на Законодателната комисия - без "силно"... ВЙ/ВР 218.1
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 162 народни представители, за 159, няма против, въздържат се 3.
Приема се т. 2, т.е. изменението в т. 3, както ви го прочетох без "силно" пред "упойващи вещества".
Имате думата, господин Джеров за т. 3: "Точка 4 се изменя, както следва..."
Щом е без промени - прочетете я, за да я чуят народните представители. Ще я гласуваме веднага.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Точка 4 се изменя така: "Да отстъпва управлението на моторно превозно средство, с което се извършва обществен превоз на лица, които не са вписани като водачи в пътния лист".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Предложения няма.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Режим на гласуване. Моля, гласуваме предложението на вносителя и на Законодателната комисия.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 159 народни представители, за 159, няма против и въздържали се.
Текстът се приема единодушно.
Следващия текст ще ви го докладвам аз, колеги. Той е редакционен.
Следващата точка, пак четвърта: "В т. 8 думите "обществено моторно превозно средство" се заменят с "моторно превозно средство за обществен превоз". Редакция.
Няма предложения.
Моля ви, режим на гласуване. Гласувайте! (Шум и реплики в залата)
Обществено моторно превозно средство - това е характеристиката на собствеността. Сега се променя като се слага "моторно превозно средство за обществен превоз", т.е. това може да бъде частно превозно средство... по неговото предназначение. Критерият е предназначението, а не собствеността, както е в предишния случай, т.е. се изменя законът. Това е предложено.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. 218.2
От общо гласували 141 народни представители, за - 140, против - 1, няма въздържали се.
Приема се изменението в т. 8, която носи началото пак т. 4 в текста.
Моля ви сега да гласуваме за изменението, което се прави в чл. 33. Гласуваме за целия ╓ 11 с измененията.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме за целия ╓ 11. Това са измененията в чл. 33, както се предлагат и както вие ги приехте поотделно всяко.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 165 народни представители, за - 161, против - 2, въздържат се 2.
Приема се ╓ 11 с измененията на чл. 33.
Имате думата, господин Джеров, за ╓ 12 за измененията в чл. 35, ал. 1.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: ╓ 12 предлага да се измени цялостно ал. 1 на чл. 35.
Предложението ни гласи: "Чл. 35, ал. 1. Министерството на вътрешните работи упражнява контрол по спазване на правилата за движение по пътищата и техническата изправност на моторните превозни средства. При този контрол то се подпомага от органите на Министерството на транспорта, а за спазване на правилата за движение от водачи на военни превозни средства или на организирани групи военнослужещи и от специалните органи на войсковите поделения.
Това е предложението, което се направи.
Няма направени други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Заповядайте, за предложение за редакция.
Имате думата, госпожо Трайкова.
НЕДЯЛКА ТРАЙКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Позволявам си една редакционна намеса, господин председателстващ.
Уважаеми колеги, за да се получи по-ясен и точен текст и стегнат изказ на този текст, предлагам малко икономия на предлозите, които тук са доста натрупани, още повече, че приехме в чл. 14, ал. 2 "правилата за движение", а не "на движение", следната редакция: "Министерството на вътрешните работи контролира 218.3 спазването на правилата за движение по пътищата и техническата изправност на моторните превозни средства". Оттам нататък без изменение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Ако обичате, само още един път да повторите, за да мога и аз да си го запиша.
НЕДЯЛКА ТРАЙКОВА: "Министерството на вътрешните работи контролира спазването на правилата за движение по пътищата"... и т.н., без изменение. Така е по-стегнато, ясно и точно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Колеги, чухте ли предложението?
Имам следния въпрос - предложението е толкова ясно, че ми се струва, че не би трябвало да го гласуваме, ако няма някой, който да бъде против това предложение.
Затова поставям на гласуване ╓ 12: "Член 35, ал. 1 се изменя така: "Министерството на вътрешните работи контролира спазването на правилата за движение по пътищата. При този контрол то се подпомага от органите на Министерството на транспорта, а за спазване на правилата за движение от водачи на военни превозни средства или на организирани групи военнослужещи и от специалните органи на войсковите поделения". Прочетох го буквално.
Моля, режим на гласуване.
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Изпуснахте "техническата безопасност"...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Не ви разбирам какво казвате... Обаждат се специалистите...
Техническата безопасност си остава в текста, вие го разбирате... Текстът е раздаден...
Моля ви, режим на гласуване. Гласувайте!
Моето прочитане на текста имаше значение още един път да повторя редакцията на първото изречение.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 160 народни представители, за - 152, против - 2, въздържат се 6.
Приема се ╓ 12, който е изменението на чл. 31, ал. 1 така, както беше направен с редакционното подобрение. 218.4
Параграф 13. Параграф 13 третира изменението в ал. 4 на чл. 36, като думата "ведомства" се заменя с "предприятия".
Предложения по текста няма и естествено, че няма да има.
Затова, много ви моля, режим на гласуване. Гласуваме ╓ 13.
Гласували общо 157 народни представители. От тях 157 за.
Приема се единодушно ╓ 13.
Параграф 14. Член 37 се отменя.
Няма други предложения.
Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме това предложение.
Гласували общо 151 народни представители. От тях 149 за, 1 против, 1 въздържал се.
Приема се ╓ 14 - чл. 37 се отменя.
Следващият параграф, уважаеми колеги, е ╓ 15.
Параграф 15. "В чл. 38 се правят следните изменения:
1. точки 3 и 4 на ал. се отменят;
2. алинеи 2 и 5 се отменят."
Други предложения по текста няма.
Затова, моля ви, режим на гласуване. Гласувайте за ╓ 15, повтарям: В чл. 38 се правят следните изменения: "Точки 3 и 4 на ал. 1 се отменят и алинеи 2 и 5 се отменят".
Като, разбира се, оставащите алинеи се подреждат по техниката, която ние приемаме и която няма нужда да гласуваме.
Гласували общо 158 народни представители. От тях 158 за.
Параграф 15 се приема единодушно.
Господин Джеров, не гласувахме в този текст подреждането, което след това вие ще направите в текста. Ако считате, че е необходимо да го прогласуваме, за да има основание дейстявително пререждането на алинеите в текста...
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, това трябва задължително. Щом правим пререждане, трябва да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Добре, господин Джеров. Моля Ви, прочете го и ще го гласуваме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Алинея 3 става ал. 2, ал. 4 - ал. 3."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Чухте предложението. Това е вече, за да дадем възможност на нашия Законодателен отдел НЧ/КП 219/1. да подреди по алинеи, а не да има празна алинея, отменена, и да важи алинея, която носи непоредна номерация.
Затова, моля ви, режим на гласуване. Гласуваме предложението, което господин Джеров направи.
Гласували общо 157 народни представители. От тях 157 за.
Предложението се приема единодушно.
Имате думата за ╓ 16, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 16 предлага няколко промени в чл. 39.
Предлага се:
1. В ал. 1 думите "Министерството на транспорта" да се заменят с думите "министърът на транспорта с наредба".
2. Алинея 1, точка 1 се изменя така: "определя реда, условията и документите за извършване на обществен превоз на пътници и товари".
3. В ал. 1, точка 4 думите "Министерството на народното здраве и социалните грижи" се заменят с думите "Министерството на здравеопазването".
4. В ал. 3 след думите "на гражданите" се добавят думите "които не извършват обществен превоз".
Това са четирите точки. Предложения няма. Единствено остава това до този момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да, то е обяснимо, защото е обяснителен текст. По него няма проблеми.
Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме целия ╓ 16 с неговите четири точки.
Гласували общо 172 народни представители. От тях 165 за, 1 против, 6 въздържали се.
Приема се ╓ 16 с неговите четири точки.
Имате думата за ╓ 17, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Параграф 17 се занимава с чл. 40 и в него се предлагат три изменения:
1. Алинея 1 се изменя така: "Министерството на транспорта контролира извършването на обществени превози с моторни превозни средства, с изключение на превозните средства на Министерството на вътрешните работи и войсковите поделения". 219/2.
2. В ал. 2 думите "определя и специализацията, планирането, обема, сроковете и другите условия" се заличават.
3. Създава се ал. 4 със следното съдържание: "Министърът на транспорта, съгласувано с министъра на териториалното развитие и строителството и министъра на околната среда, определя реда и условията за съхраняване на излезлите от употреба моторни превозни средства".
Това е съдържанието, господин председател, на ╓ 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: И няма предложения.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Джеров, вижте редакцията на точка 4 - "съгласувано". А министърът на транспорта определя. Негово задължение е съгласуване. Не е ли по-редно "след съгласуване с..."?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "След съгласуване..."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Защото той извършва разпоредителното действие.
Заповядайте, иначе ще излезе, че има колективен административен акт.
ЛАЗАР БЪЧВАРОВ (Министерство на транспорта): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми народни представители, тук има едно малко недоразумение вероятно, тъй като министърът на транспорта се занимава с транспортни средства. А след като едно превозно средство е излязло от употреба, то вече не представлява транспортно средство, а представлява някаква вещ. Затова министърът на транспорта не може да се занимава с тези превозни средства, излезли от употреба.
На второ място, тук министърът на транспорта ще влезе в прерогативите на местните власти, на общините, защото той трябва да определя реда и условията, където да се съхраняват тези бивши превозни средства.
Затова моля да помислите върху този текст. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Явно Народното събрание мисли.
Заповядайте, господин Джеров. 219/3.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: След като няма кандидати да вземат думата си позволявам аз да взема думата. Това беше един диспут много сериозен в Законодателната комисия и след като изслушахме становището и на министъра на транспорта, и на министъра на вътрешните работи, началника на републиканския отдел "КАТ" и на градския, стигнахме до тази алинея. Като тръгнете по улиците и на София включително ще видите на колко места, бивши превозни средства стоят. Никой не ги пипа. Те заемат своето място, пречат на движението и всеки вече си е взеел онази част, която му е била необходима и тези останки от старо желязо стоят. Трябва да се сложи ред в тази държава.
Отделните кметове могат в по-нисш ранг да се разпоредат, но трябва да има една принципна постановка и именно министърът на транспорта трябва да я даде, за да каже какъв е принципният ред за премахването и за отстраняването на тези бивши моторни превозни средства. Въз основа на тази наредба, която естествено ще бъде съгласувана с двамата министри на териториалното развитие и околната среда отделните кметове в низовото ниво могат да издадат и не само могат, но ще трябва да издадат съответния нормативен акт. Така че моля тази разпоредба, тази алинея да бъде приета, защото тя е крайно необходима, особено след като няма никакъв ред в тази област.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: И да добавим, че местните органи на самоуправление са съветите, а кметовете са изпълнителите и те са длъжни да изпълнят и това разпореждане на министъра на транспорта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Като им се даде, ако не им се даде?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря, господин Джеров.
Аз само едно нещо не чух. Господин Джеров, аз предложих една редакция, несъгласувано, защото това е хорова песен. Министърът на транспорта след съгласуване с министъра на териториалното развитие и така нататък, определя реда.
Предложения няма. Чухте становището на един от експертите, чухте обяснението на председателя на Законодателната комсиия. Нямам основание да не поставя целия ╓ 17 на гласуване. СМ/НП 220.1
Моля ви гласувайте за приемането на ╓ 17, в който 8е третират измененията на чл. 40.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 160 народни представители, за 148, против 1, въздържат се 11.
Приема се ╓ 17 за изменението в чл. 40 от закона.
Имате думата за ╓ 18.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 18 визира следващия текст, но това е чл. 41:
В чл. 41 сее правят следните изменения.
Първо, в т. 3 на ал. 1 текстът след думата "водач" се заменя с "който е употребил алкохол и има концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на 1000 или е под въздействието на друго упойващо вещество." Това е гласувано. Затова коригирах текста.
Втора точка. В точка 6 на ал. 1 текстът след думите "по преместването им" се заменя с "както и да използва технически средства за принудително задържане на превозните средства".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Предложения има ли, господин Джеров?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма до този момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Щом няма до този момент и нататък не може да има.
Моля ви режим на гласуване. Гласуваме ╓ 18 с двете точки.
Уважаеми колеги, разбирам умората на всички, и след приемането на първата част, независимо че не сме стигнали до 18 часа, аз ще дам 30-минутната почивка. След приемане на първата част от закона.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 160 народни представители, за 155, няма против, въздържат се петима.
Приема се ╓ 18 с неговите две точки, в който се третират измененията на чл. 41.
Имате думата за следващия параграф, господин Джеров. Параграф 19.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 19 следващият текст визира следващия член, чл. 42. 220.2
Предлага се следното съдържание на ╓ 19.
В чл. 42 се правят следните изменения.
Първо, в т. 1, буква "в", след думата "алкохол" се добавя "и концентрацията на алкохол в кръвта му е над 0,5 на хиляда".
Това безспорно е вследствие от гласуваното вече.
Второ, т. 1, буква "д", думата "неспиране" се заменя с "неосигуряване на път". И тази точка е функция на вече гласуван текст. Точка трета.
В т. 2, букви "б", "в" и "г" се отменят.
Точки 3 и 4 се отменят.
Точка 5 става точка 3 и се изменя така: "Да подлагат на проверочен изпит водач, който е изтърпял наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок повече от една година.
Точки 6 и 7 се отменят.
Това е предложението на Законодателната комисия.
Госпожа Шопова и господин Дако Михайлов са направили предложение по точка първа, буква "д".
Има думата народният представител Дако Михайлов. 220.3
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Господин председател, с колежката сме направили предложение за изменение на чл. 42, ал. 1, буква "д", където е предвидено, който е извършил в двегодишен срок три, а за водачите със стаж до две години, две от следните нарушения, за които е наказан с глоба с фиш и са влезли в сила наказателни постановления ние предлагаме, за водачите със стаж до две години и с глоба с фиш да отпаднат, като текста придобие редакцията: "Който е извършил в двегодишен срок три от следните нарушения, за които е наказан с влезли в сила наказателни постановления", продължава изброяването на текста като се включва и новото предложение на Законодателната комисия за неосигуряване на пътно подаден сигнал за предимство. Като съображенията са ни следните, че по този начин премахване изкуствения статут, който е въведен за водачите със стаж до две години и със стаж над две години. А така също и глобата с фиш, защото все пак колеги се касае за принудителни административни мерки, които съобразно разпоредбите на чл. 49, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 54, ал. 2 се налага само за маловажни случаи. И това не може да бъде предпоставка за налагане на принудителни административни мерки. Предполагам, че и колегите от "КАТ" ще подкрепят това наше предложение да отпадне глобата с фиш и разделянето на водачите съобразно техния стаж.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има разум във Вашето предложение, но да чуем нататък.
Тогава, ще отидем към гласуване.
Господин Джеров, най-напред дайте да гласуваме предложението на госпожа Шопова и господин Дако Михайлов, които предхождат измененията последващи в точка 2, неспирането.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Двамата колеги предлагат нова редакция на чл. 42, точка 1, буква "д".
Той прочете съвсем ново съдържание и затова предлагам господин председател, отделно да подложите на гласуване предложението на колежката Шопова и колегата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Именно това искам да направя и това правя! ТХ/КП 221/1.
За народните представители е ясно, че се премахва изкуственото деление до две години и над две години един път и втори път беше... Господин Михайлов?
ДАКО МИХАЙЛОВ (от място): Глобата с фиш!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Глобата с фиш.
Не виждам възражения от представителите. Те го приемат.
Режим на гласуване. Гласуваме предложението на госпожа Шопова и господин Дако Михайлов.
Имаме ли, господин Джеров други предложения или само това е?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (встрани от микрофоните): Само на Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Добре.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 173 народни представители, за предложението 158, няма против, въздържат се 15 народни представители.
Приема се предложението на госпожа Шопова и на господин Дако Михайлов.
Сега, ще гласуваме целия ╓ 19 като в точка 2 се включва и онова, което приехме като предложение на народните представители Шопова и Михайлов.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме ╓ 19 с неговите шест точки.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 164 народни представители, за 160, няма против, 4 се въздържат.
Приема се ╓ 19 с неговите шест точки, включително и предложението на госпожа Шопова и господин Михайлов.
Параграф 20 позволете да ви го докладвам аз.
В ╓ 20, чл. 42 се отменя. Няма предложения по него.
Моля, режим...
Член 42а се отменя. Това е ╓ 20.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме за предложението на вносителя - Законодателната комисия.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 157 народни представители, за 153, няма против, въздържат се 4. 221/2.
Параграф 20 се приема и чл. 42а се отменя.
Имате думата, господин Джеров за ╓ 21.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 21 има само предложение на Законодателната комисия, на основата на предложението на вносителя. В ╓ 21, чл. 43 се правят следните изменения.
1. В ал. 1 изразът по чл. 42, точки 1 до 5 и 7 и по чл. 42а се заличават. А думите "налагат" се заменят с "прилагат".
2. Алинея 2 се изменя така: "Обжалването на заповедите по ал. 1 се извършва по реда на Закона за административното производство".
3. Алинея 3 и 4 се отменят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Джеров, има нещо, което ме смущава. В ╓ 21, точка 1 изразът по чл. 42, точка 1 до 5 и 7 и по чл. 42а, ние току-що го отменихме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Се заличават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Се заличават а думите "налагат"...
Вероятно в текста се третира 42а.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Чухте предложението. Няма други предложения.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме го по доклада на председателя на Законодателната комисия. Гласуваме целия ╓ 21.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 152 народни представители, за 149, няма против, въздържат се 3.
Приема се ╓ 21 с измененията в чл. 43 с неговите съответни точки по доклада на господин Джеров.
Уважаеми колеги, с това първата част на изменението на Закона за движение по пътищата е приета, предстои втората част.
Поради умората и технологично по-правилно е да починем сега и да продължим с втората част след това.
Почивка 30 минути. (Звъни)
17 ч. и 35 м.
221/3.
(След почивката)

18 ч. и 20 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (звъни): Продължаваме заседанието. Продължаваме с част втора на Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.
Моля председателят на Законодателната комисия да докладва по ╓ 22.
Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря. Следва втората част на раздадения материал. Параграф 22 гласи: "В чл. 44 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така: "Който управлява моторно превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, се наказва с глоба от 1500 до 4000 лв. и с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца до 2 години."
3. В ал. 3, накрая, се добавя изразът: "или предостави управлението на моторно превозно средство на лице, което има концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда".
4. Алинея 4 се отменя.
5. В ал. 5 изразът "от 200 до 400 лв." се заменя с "от 2000 до 5000 лв.".
6. В ал. 6 изразът "от 100 до 200 лв." се заменя с "от 1000 до 2000 лв.".
Това е съдържанието на тази алинея. Вие виждате, че една от целите на изменението е да завишим глобите така, че те да представляват действително санкция, а не съобразно цените преди пет години да представляват нещо, което почти не засяга никого, когато бъде глобен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Джеров, извинете, нека да спра вниманието Ви върху ал. 2 - който управлява моторно превозно средство след употреба на алкохол... Ясно е коя е забраната. С концентарция на алкохол в кръвта над 0,5. Не може ли да отпадне второто, след като изречението става: "Който управлява моторно превозно средство след употреба на алкохол с концентрация в кръвта на 0,5 на хиляда, се наказва СБ/КП 222/1. с глоба от..."
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не, няма как. Защото тук има два елемента от фактическия състав на нормата. Първо, трябва да бъде управляване на моторното превозно средство след употреба на алкохол. Това е първото изискване. И второто изискване с концентрация на алкохол в кръвта еди-колко си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да, но първото, след употреба на алкохол само, не се наказва. Наказва се след концентрация 0,5 на хиляда.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Нарочно, умишлено сме го направили така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Добре, извинявайте тогава.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля ви се! Трябва да размишляваме, когато приемаме текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има ли предложения към този текст?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Джеров.
Има думата народният представител Димитър Велев.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, предложение към този текст наистина няма, макар че аз направих предложение в Законодателната комисия, което не се прие.
Искам да обоснова своето предложение за изменение на цифрите, които са предложени в този текст. Досега водачите, които са употребили алкохол, се санкционираха по три различни начина: водачи с концентрация на алкохол в кръвта до 0,6 на хиляда - една санкция; от 0,6 до 1,2 на хиляда - друга санкция; над 1,2 на хиляда - най-тежката санкция, която дори предвиждаше и задържане в поделенията на МВР.
Сега ние премахваме това тройно деление на концентрацията и се предвижда отговорност за водачите от 0,5 на хиляда до безкрайност. Санкцията е от 1500 до 4000 лв. На мен ми се струва, че за водачи на моторни превозни средства, които са употребили алкохол и управляват превозните средства, примерно при една концентрация над 3 на хиляда, което прпедставлява една степен на тежко алкохолно опиянение, когато водачите са изклю222/2. чително опасни за останалите участници в движението, че санкцията в такива случаи трябва да бъде завишена.
Затова аз мисля, че глобата трябва да бъде от 1500 до 5000 лв. най-малко. Имайте предвид и другото - че при тежките случаи на алкохолно опиянение се предвиждаше лишаване от право да се управлява моторно превозно средство до три години. А сега ние предвиждаме от 3 месеца до 2 години. И това е максималната граница. Следователно на мен ми се струва, че след като либерализираме до известна степен управлението на моторни превозни средства с концентрация до 0,5, ние трябва да завишим санкцията за онези, които нарушават вече изискванията на закона и управляват превозните си средства в случаите дори на тежка степен на алкохолно опиване.
Затова предлагам глобата да бъде от 1500 до 5000 лв., а също така лишаването от право да се управлява моторно превозно средство да бъде от 3 месеца до 3 години, а не до 2, както тук. И поради това, че има и една разпоредба в ал. 5, която предвижда отговорност за повторно нарушение, там ми се струва, че санкцията трябва да се завиши - както е сега от 2000 до 5000, да стане от 2000 до 6000.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря на господин Велев.
Предложенията будят размисъл. Мисля, че доктор Карев би ги подкрепил.
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Абсолютно! И двете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Щом и доктор Попов ги подкрепя... Да гласуваме. Не виждам други желаещи да се изкажат.
Най-напред поставям на гласуване предложението на господин Димитър Велев - от 1500 до 5000 лв. и лишаването от право от 3 месеца до 3 години, а не до 2 години.
Струва ми се, господин Джеров, че това предложение в двете му съставни части може да бъде гласувано на един път.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, логиката е една и съща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Велев глобата да бъде от 1500 до 5000 лв. и лишаването от правоуправление за срок 222/3. от 3 месеца до 3 години в ал. 2.
Гласувайте, колеги.
От общо гласували 184 народни представители, за 179, против 2, въздържали се 3.
Приема се предложението на господин Велев.
Сега второто предложение на господин Велев - в ал. 5 глобата да бъде не от 2000 до 5000, а от 2000 до 6000 лв.
Моля, гласуваме "5000 лв." да бъде заменено с "6000 лв.".
От общо гласували 157 народни представители, за 149, против 5, въздържали се 3.
Приема се и второто предложение.
Има думата господин Дако Михайлов. 222/4.
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Господин председател, или аз бъркам, но в ал. 6 заменяме само размера на глобите, "от 100 до 200" се заменя с "1000 до 2000", а "силно упойващо вещество" остава, а ние в чл. 42 приехме само "упойващо" и "силно", трябва да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Къде е това?
Извинете ме!
ДАКО МИХАЙЛОВ (встрани от микрофона): 44, ал. 6 трябва да отпадне "и силно", трябва да остане само "упойващо".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да. Но това ние сме го гласували. Това е гласувано, последицата от отменяването на "силно упойващо", което да отпадне в редакцията на текста. Няма защо да го гласуваме, ние го гласувахме вече.
Така че, моля ви режим на гласуване. Гласуваме целия ╓ 22.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Без думата "силно".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Без думата "силно", защото ние сме я отменили преди това.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (встрани от микрофона): Ал. 8 също.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да, въобще, навсякъде където има "силно упойващи", ще отпадне, защото ние сме го гласували вече като основание. В ал. 8 ще бъде същото, господин Джеров!
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 174 народни представители, за 167, против 5, въздържат се 2.
Параграф 22 се приема с приетите изменения.
Имате думата за ╓ 23, който гласи, че чл. 44 се отменя.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Направо, чл. 44а се отменя, понеже в него има различна градация при съдържание на алкохол в кръвта, и след като решихме категорично да бъде над 0,5 промила - 44а. Член 44а не може вече да остане. Предлага се чл. 44а да бъде отменен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Джеров. Моля режим на гласуване, гласува се текста на ╓ 23, с който се отменя чл. 44а. МК/ЗТ 223.1
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 162 народни представители, от тях за са 150, 1 е против, 11 се въздържат. Приема се текста на второ четене.
Моля господин Джеров, да докладвате следващия текст!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожа председател! Продължаваме с глобите и колегите, които са запознати с този закон, ще видят как работиме закона досега, работи с някакви глоби от 50 до 200, до 300 лева, неща, които просто не могат да останат. Това е една от причините за следващите предложения, които се правят.
Предлагаме на вашето внимание ╓ 24. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изразът "до 300 лева" се заменя с "от 2000 до 6000 лв.".
2. Ал. 1, т. 1 се изменя така:
"1. който не спазва изискванията за превоз на опасни товари".
Т. 3. Ал. 1, т. 3 се изменя така:
"3. който не издаде документ за платена превозна цена. Когато автомобилът е оборудван с таксиметров апарат, документ се издава при поискване."
4. В ал. 2 изразът "от 50 до 500 лв." се заменя с "от 3000 до 12 000 лв.".
5. В ал. 4 изразът "от 50 до 300 лв." се заменя с "от 2000 до 6000 лв.".
6. В ал. 5 изразът "до 50 лв." се заменя с "от 200 до 1000 лв.", а изразът "от 50 до 200 лв." се заменя с "от 1500 до 5000 лв.".
Няма предложения постъпили до момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Иска ли някой думата по текста?
Няма желаещи да вземат думата.
Моля режим на гласуване. Гласува се текстът на ╓ 24.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 163 народни представители, от тях за са 148, против са 9, 6 се въздържат.
Текстът се приема на второ четене. 223.2
Господин Джеров, имате думата!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Тук следва едно междинно предложение, междинно в смисъл за чл. 46, за който ние не предлагаме промяна, което своевременно е постъпило от народните представители Дако Михайлов и госпожа Шопова. Поради това аз смятам, че те трябва да си докладват и предложението, и аргументацията, за да може колегите да вземат отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря!
Господин Дако Михайлов, има думата!
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Господин председател, тъй като приехме в чл. 42, ал. 1, буква "д" да отпадне глобата с фиш, при това положение в чл. 46 също трябва да отпадне глоба с фиш и текстът да придобие редакцията така: "Водачът на моторно превозно средство, който в продължение на две години извърши пет нарушения от посочените в чл. 42, т. 1, буква "д" и е наказан за първите четири с влезло в сила наказателно постановление, се наказва за последното нарушение с лишаване право да управлява моторно превозно средство за срок от една до две години". Приели сме вече, че няма да има глоба с фиш, при това положение тук също трябва да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ако няма други мнения, господин Джеров, да вземете отношение към въпроса!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това е една последица от вече гласуваното. След като веднъж казахме, че няма да има фиш, логично е да приемем и тук предложението на господин Дако Михайлов и госпожа Петя Шопова. 223.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението на госпожа Петя Шопова и господин Дако Михайлов.
Гласували са 172 народни представители, от тях за са 128, против са 17, 27 се въздържат. Предложението се приема.
Имате думата, господин Джеров, за следващия текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият текст е ╓ 25. Докладвам цифрите така, както са в раздадения материал, като както обикновено, тогава, когато се изготви окончателно законопроектът, цифрите в названията на параграфите ще бъдат съответно променени.
Засега ╓ 25.
В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изразът "до 200 лв." се заменя с "до 4000 лв.".
2. Ал. 1, т. 1 се изменя така:
"1. Който пуска в движение или управлява моторно превозно средство, което е:
а/ технически неизправно;
б/ без регистрация;
в/ без табели с регистрационни номера, поставени на определените за това места;
г/ с табели с регистрационни номера, предназначени за друго моторно превозно средство, ако не подлежи на наказание по Наказателния кодекс.
3. Ал. 1, т. 7 се изменя така:
"7. Водач, който при подадени специални звукови и светлинни сигнали не осигури безпрепятствено преминаване на сигнализиращото превозно средство или водената от него колона".
4. В ал. 1, т. 8 думите "собственост на държавата, на кооперация или на обществена организация" се заменят с "за обществен превоз", а думата "километропоказател" се заменя с "без или с повреден таксиметров апарат".
И пета, последна точка. В ал. 2 изразът "до 300 лв." се заменя с "от 1000 до 5000 лв.".
Това е предложението, госпожо председател, на Законодателната комисия. Постъпило е предложение от господин Дако Михайлов и госпожа Петя Шопова. ВТ/НП 224.1
ДАКО МИХАЙЛОВ (от място): Нашето предложение не се различа ва от това, което е прието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Оттегляте? Добре, щом оттегляте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, благодаря Ви, господин Михайлов.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Дако Михайлов оттегля, защото счита, че има синхрон. Така че, госпожо председател, можем да поставим на гласуване ╓ 25 за чл. 47.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Иска ли някой думата? Няма желаещи.
Моля, режим на гласуване. Гласува се текстът на ╓ 25.
Гласували са 172 народни представители, от тях за са 163, един е против, 8 се въздържат. Текстът е приет на второ четене.
Господин Джеров, да чуем и следващия текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 26.
В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изразът "от 20 до 200 лв." се заменя с "от 200 до 2000 лв."
2. В ал. 1, т. 6 след думите "превозни средства" се добавя: "за светлинните сигнали на светофарите".
3. В ал. 2 изразът "от 100 до 300 лв." се заменя с "от 1000 до 3000 лв."
4. В ал. 3 изразът "до 10 км/ч. - до 10 лв." се заменя с "до 20 км/ч. - 50 лв."; изразът "до 30 км./ч. - 20 лв." се заменя с "до 50 км./ч. - до 300 лв."; изразът "над 30 км./ч. - 50 лв." се заменя с "над 50 км./ч. - от 300 до 500 лв.", а последното изречение се заличава.
5. Създава се ал. 4 със следното съдържание:
"4. Водачът, който поради несъобразена скорост или при извършване на нарушение, посочено в т. 6 на ал. 1, причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба в размер от 300 до 3000 лв., освен ако деянието не представлява престъпление".
Това е съдържанието на предложения чл. 26. Няма постъпили предложения. Господин Мулетаров иска думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Мулетаров, имате думата. 224.2
СПАС МУЛЕТАРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, струва ми се, че е допусната неточност в ал. 4, господин Джеров, където накрая на алинеята е казано: "... освен ако деянието не представлява престъпление".
Щом не представлява престъпление, то се наказва с глобата, която е предвидена в тази алинея. Затова трябва да се замени с "освен ако деянието е престъпление". Тогава няма да се налага глобата, тъй като щом не представлява престъпление, ние налагаме глоба. И става едно обезсмисляне на текста.
И затова моето предложение е текстът да бъде: "Освен ако деянието е престъпление".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Проф. Вълканов, имате думата. Подкрепяте тази редакция.
Заповядайте, господин Пандурски.
РАДКО ПАНДУРСКИ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, аз пледирам точката да отпадне, защото никой не може да даде понятие и определение на "несъобразена скорост".
Несъобразена скорост, това е едно понятие, с което боравят хората, без да могат да кажат с какво е несъобразена скоростта. След като карам със скорост 20 км./ч. и колата ми се хлъзне и се удари, това също е несъобразена скорост.
Пледирам тази точка да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Коя точка трябва да се уточни?
Реплика? Доктор Карев, заповядайте. Господин Велев, и на Вас ще дам думата.
ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, д-р Пандурски е прав в това, че малко е трудно да се определи понятието "несъобразена скорост", но хората знаят как се разбира това понятие.
Несъобразена скорост е тази, при която е последвало някакво пътно-транспортно произшествие.
Добре, обаче аз съм абсолютно убеден, че точно такава клауза създава един морален ангажимент у хората да се съобразяват 224.3 и да внимават какви са пътните условия, какво е движението, пресичат ли деца, непресичат ли и така нататък. Защото щом като причиниш някакво произшествие, ти си карал с несъобразена скорост. Това нещо е ясно и аз смятам, че то създава един много силен стимул у водачите да карат именно със съобразена скорост.
КРЪСТЮ ТРЕНДАФИЛОВ (от място): Несъобразената скорост е различна за всеки водач.
ГЕОРГИ КАРЕВ: Добре, това е различно, но това е също в подкрепа на оставането на тази клауза в закона. И затова абсолютно възразявам срещу предложението за отпадане на тази точка. Смятам, че тя е една от най-необходимите точки в този закон. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Господин Димитър Велев има думата.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, аз бих искал да репликирам господин Пандурски в следния смисъл: за редица или бих казал почти всички нарушения на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение са предвидени санкции. Предвидена е санкция при управляване на моторно превозно средство при превишена скорост. Превишената скорост е ясно, определена е примерно 60 в населените места и когато водачът се движи с по-голяма скорост от 60 км./ч., това е превишената скорост. Но в редица случаи, в резултат на несъобразена скорост, предвидена в чл. 20 от Закона за движение по пътищата се допускат пътнотранспортни произшествия, при които няма престъпно съставен резултат - нямаме нито средна телесна повреда, нито смърт или имаме примерно само лека телесна повреда, или пък въобще няма някакви увреждания. Но има пътно-транспортно произшествие. Следователно този текст се налага, за да се запълни и една празнота.
А несъобразената скорост, господин Пандурски, се установява. Винаги след пътно-транспортно произшествие се извършва експертиза и се установява дали водачът се е движил със съобразена или с несъобразена скорост. Да, има практика, която установява кога скоростта е съобразена и кога не е съобразена. И именно за да се ликвидира тази празнота, е предвиден и този текст. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Доктор Пандурски, имате думата за дуплика. 224.4 РАДКО ПАНДУРСКИ (СДС): При всяко едно деяние, независимо какво е то, се установява причината. Тогава, когато може да се установи причината, този, който определя, определя несъобразена скорост, едно понятие, което е неопределено. И затова, аз настоявам това понятие в нашия закон да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря!
Господин Бъчваров иска думата. Имате я.
ЛАЗАР БЪЧВАРОВ (Министерство на транспорта): Благодаря, госпожо председател! Уважаеми народни представители! Дискусията по отношение на термина "несъобразена скорост" е в цял свят. Ние сме акцептирали този термин от Виенската конвенция, към която сме се присъединили и по този случай мисля, че ние трябва да възприемем тази терминология. Освен това, тук достатъчно добре казаха господата народни представители, че несъобразената скорост, тя се изследва и действително в даден случай тя може да бъде много ниска, но все пак несъобразена с дадените обстоятелства.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Господин Джеров, да пристъпим към гласуване.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз ще моля колегите да не възприемат предложението на д-р Пандурски, но многогодишната, подчертавам многогодишната практика на Върховния съд е изяснила това понятие. Ако това понятие го няма, в много случаи един водач ще остане ненаказан. В София мога да се движа с 60 км. Вън от града - 80 км, но има места, където не знакът трябва да ме ограничи, а аз самият да се огранича, както е сега вън. Мога ли с 60 км да карам? Ще карам със съобразена за булеварда, за улицата, за натовараемостта скорост. Тъй че, много моля, това понятие да остане, то е необходимо, абсолютно необходимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Доктор Пандурски, поддържате ли предложението си?
РАДКО ПАНДУРСКИ (от място): Поддържам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Поддържате го. В такъв случай, първо трябва да се постави на гласуване предложението на господин Пандурски. Това за т.4 ли се отнася? ДВ/КТ 225.1
Точка 4 да отпадне.
Моля, режим на гласуване. Предложение т.4 да отпадне на чл.48...
Ал.4 ли е това? Господин Джеров, моля да уточните, защото...
Спрете гласуването, тъй като не се уточни за кой става дума.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението е: "В ╓ 26, т.5, с която се създава ал.4 да отпадне, да не се приема".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Следователно, става дума да отпадне т.5, с която се създава нова ал.4.
Моля, режим на гласуване. Предложението на господин Пандурски е да отпадне т.5. Който е да отпадне, гласува със зелено, който е против отпадането й - с червено.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 158 народни представители, от тях за предложението са 9, против него са 124, 25 се въздържат. Отклонява се.
Господин Мулетаров направи една корекция.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (встрани от микрофоните): Редакционно, приема се направо. Редакционно е предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Редакционното предложение на господин Мулетаров се приема, няма да се гласува отделно.
В такъв случай, гласува се целият текст на ╓ 26.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Като в т.5 финалът "освен, ако деянието е престъпление".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 158 народни представители, от тях за са 156, против няма, 2 се въздържат.
Текстът на ╓ 26 е приет на второ четене.
Господин Джеров, моля да докладвате следващия текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
В ╓ 27, чл.49 се правят следните две изменения:
Първо, "в ал.1 изразът "триста лева" се заменя с "от 1000 до 3000 лв.". 225.2
И второ, ал.2 се отменя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Предложение по текста?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Няма.
Моля, режим на гласуване, гласува се ╓ 27.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 140 народни представители, от тях за са 136, против 2, 2 се въздържат.
Текстът е приет на второ четене.
Имате думата, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Преминаваме към ╓ 28. В чл.50 се правят следните изменения:
"Първо, в ал.1 изразът "до 100 лв." се заменя с "до 1500 лв.".
Второ, в ал.1, т.1, 7 и 8 се отменят. А т.2, 3, 4 и 5 стават съответно т.1, 2, 3 и 4". 225.3
3. В ал. 1 точка 6 става точка 5, като след думите "таксиметров апарат" се добавят думите "или тахограф", а изразът "или ползва неизправен апарат" се заличава.
4. Създава се нова точка 6:
"6. който управлява моторно превозно средство с антирадарно устройство, което смущава действието на радара".
5. В ал. 2 изразът "от 50 до 200 лв." се заменя с "от 500 до 2000 лв.".
Това е предложението на Законодателната комисия въз основа на внесените предложения. Нашите колеги Дако Михайлов и госпожа Шопова имат предложения по текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Господин Михайлов, имате думата.
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател! С колежката Шопова бяхме направили предложение за отпадане също на тия точки - 1, 7 и 8, но ние сме предложили да отпадне и точка 5. А точка 5 следва да отпадне поради това, че в чл. 47 ние приехме за "който пуска в движение без регистрация моторно превозно средство", без табели за регистрация и са предназначени за друго моторно превозно средство. А в чл. 50, точка 5 е именно този текст. При това положение, щом сме го приели в чл. 47, точка 5 също трябва да отпадне от чл. 50. И следва да отпаднат тогава точки 1, 5, 7 и 8.
След това сме предложили текст за антирадарното устройство. Законодателната комисия го е предложила с редакцията: "който управлява моторно превозно средство с антирадарно устройство, което смущава действието на радара", докато нашето предложение е: "който управлява моторно превозно средство с активно антирадарно устройство". Предполагам, че така технически е поиздържано.
И предлагаме създаването на нова точка 6 (тъй като като отпадне точка 5, тази, която е за антирадарното устройство, ще бъде): "собственик на автомобил със звукова алармена инсталация, която се задейства, без да има посегателство върху автомобила".
Колеги, знаете колко сигнали от граждани и какви оплаквания има за тия сигнализации, които се задействат при наймалкия вятър или докосване и т.н. Тия водачи, които не са си СД/КП 226/1. регулирали по тоя начин сигналните устройства, когато трябва действително да се сигнализира само при посегателство на автомобила, следва да носят действителната административна отговорност, така както е и в другите западни държави.
Или предлагаме точка 6: "собственик на автомобил със звукова алармена инсталация, която се задейства, без да има посегателство върху автомобила".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Господин Руслан Семерджиев има думата.
РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ (ПСН): Уважаеми колеги! Господин Дако Михайлов, имам една реплика към Вас. Може ли, като правите това предложение, за тези уредби, да ми кажете как ще се установи, че не е имало опит за посегателство върху моторното превозно средство? Кой ще бъде този, който ще прецени има ли или няма? Вечерта, през нощта минава, прави го опита и изчезва, избягва. Колата започва да свири и някой идва и казва: "Ама нямаше никакъв опит!"
Това ми е въпросът. Надявам се, че ще ми отговорите или ще дадете някаква по-пълна идея как да стане това нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Петя Шопова има думата.
ПЕТЯ ШОПОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Без да сме се спирали подробно на техническите подробности, ние си представяме, че засегнатият собственик веднага ще реагира, за да преустанови действието на устройството и няма да бъде на толкова километри разстояние, че да не може да го направи.
От тази гледна точка смятаме, че текстът е нормален.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Бъчваров, искате думата? Заповядайте.
ЛАЗАР БЪЧВАРОВ (от Министерство на транспорта): Благодаря, госпожо председател. Аз станах може би досаден вече, но тук трябва да се има предвид, че алармата не е само да сигнализира собственика. Алармата има значение да сигнализира и обществеността, хората наоколо.
Затова смятам, че не бива да се приема това предложение, защото аз мога случайно да засегна някоя чужда кола и нейната аларма да засвири като паркирам. И ударът ще бъде по-силен, 226/2. отколкото дори при едно посегателство, където внимателно ще се пипа. Затова мисля, че този текст не е съвсем удачен.
Също така предлагам поправката на текста за антирадарното устройство, което да не задейства радарното, да остане така, както го е предложила Законодателната комисия. Действително, че технически е правилно да се каже "неактивно". Обаче трябва народът да го разбере. Извинявайте, ама и аз докато разбрах кое значи "активно антирадарно" и "неактивно антирадарно", и за мен беше малко трудно.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Господин Кузманов иска думата. Заповядайте.
АНГЕЛ КУЗМАНОВ (от Министерство на транспорта): Госпожо председател, уважаеми народни представители! Предложението всъщност съдържа два пункта.
Единият е: след като в чл. 47 приехме нова редакция, която включва и случаите, когато се движат автомобили без табели или които не са регистрирани, логично е да няма две нарушения, два състава на едно и също нарушение с различни санкции. Тоест точка 5 трябва да отпадне от чл. 47. И смятам, че това е безспорно.
По отношение на втората част аз смятам, че текстът има преди всичко превантивен характер. Този неописуем хаос и това денонощно писукане на алармени инсталации, което същестува не само в София, а и в цялата страна, смятам, че по някакъв начин трябва да се търси въздействие към него. Тук става въпрос за ония инсталации, които се включват от само себе си, без да има посегателство върху автомобила. Даже вятър като духне или мине друг автомобил край тях, те започват да действат и по цяла нощ (собственикът въобще не се интересува, не реагира) смущават хората почти толкова, колкото и безстопанствените кучета в София.
Така че смятам, че трябва да бъде подкрепено.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Господин Джеров, моля да систематизирате предложенията, за да бъдат гласувани.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо председател. 226/3.
Първото предложение за отмяна и на точка 5 е съвсем основателно, защото всъщност тя повтаря нещо, което преди малко гласувахме. В един закон никога не се пише два пъти едно и също нещо. Така че това според мен е абсолютно безспорно.
Ако искате, подред да поставим на гласуване...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, моля Ви, и всяко едно от предложенията да се гласува.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В такъв случай в ╓ 28, точка 2 да се допълни: "с отмяна и на точка 5".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се това допълнително предложение, което е свързано вече с гласувания по предишни текстове. Това предложение на господин Дако Михайлов и госпожа Петя Шопова е да се допълни още една точка да отпадне, тъй като е свързано с отпаднали текстове в предишни членове.
Ясно ли е за какво се гласува? - Не е ясно. Трябва да ви призная, че и на мен много не ми е ясно.
Може ли да се обясни още веднъж за какво става дума?
Отменете гласуването! Моля още веднъж за обяснение. 226/4. ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да се обясним за какво става дума.
Преди малко гласувахме промени в чл. 47, където се наказва с глоба до еди-колко си лева (с глоба до 4 хил. лева) техническо неизправно средство без регистрация, без табели с регистрационни номера и т.н. Това го гласувахме и то вече е в сила.
Сега в момента преминахме към чл. 50 и понеже в т. 5 от чл. 50: "Който пусне в движение или управлява нерегистрирано моторно превозно средство или моторно превозно средство без табели с регистрационен номер...", имаме пълно повторение на гласуваното.
Затова колегите предлагат тук да отпадне т. 5, с която се повтаря текст. Поради което моля да гласувате положително със зеления клавиш - за отпадане на т. 5 от чл. 50.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: С други думи реотаните са наред вече.
Моля, режим на гласуване.
Какво има? Добре, прецизирайте го.
Господин Джеров, имате думата за последно уточнение.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: С колегата Георгиев уточнихме нещо, защото винаги трябва да слушаме и правните реплики.
В чл. 47 се обхваща и този, който пуска, и който управлява.
При това положение тук се получава дублаж на едната половина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Сега какво е предложението?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: С молба да отпадне. В ╓ 28 (да повторя за протокола) в ал. 1, т. 1, 5, 7 и 8 се отменят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Като се добави и т. 5.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, да се добави и т. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението, което току-що господин Джеров формулира, надявам се за последен път и вече е ясно за какво става дума.
Резултатът: от общо гласували 144 народни представители, 141 са за, против - няма, 3 се въздържат. ББ/ВР 227.1
Приема се това допълнение.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващото предложение, което двамата наши колеги направиха, е за "активно антирадарно устройство".
В Законодателната комисия този въпрос беше поставен. Господин Бъчваров е тук. Присъстваха, както преди малко ви казах, представителите на МВР, на Министерство на транспорта, на КАТ и т.н. и след като те не можаха да разберат и не можеха като понятие да разберат какво е "активен апарат", установиха, че такова понятие не съществува. Заедно сме го редактирали. Тоест, мисълта е същата, само че трябва да се каже: "антирадарно устройство, което смущава действието на радара".
Другото понятие просто ще създаде затруднение и никой няма да разбере за какво става дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Шопова има думата. Може би ще оттегли предложението си.
ПЕТЯ ШОПОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Ние с господин Дако Михайлов оттегляме нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
В такъв случай, господин Джеров, има ли други допълнения към текста?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има и още едно предложение за нова шеста...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Моля за тишина в залата!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предлага се пак от двамата колеги нова т. 6 със съдържание:
"Собственик на автомобил със звукова алармена инсталация, която се задейства без да има посегателство върху автомобила".
Чухте съображенията "за" и "против". Ходите по улиците и вечерно време слушаме тези пискащи превозни средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Тоест, да се гласува, господин Джеров, този допълнителен текст?
Господин Велев, заповядайте.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че подобен текст трябва 227.2 да се приеме. Но струва ми се, че с оглед на изложените съображения от колегите, текстът трябва да звучи така:
"Собственик на автомобил със звукова алармена инсталация, която се задейства без основателна причина".
Защото преди малко стана въпрос, че може автомобил да мине покрай него, може нещо друго да мине и т.н., което трудно може да установи виновно поведение от страна на този, който притежава автомобила. А когато се каже "без да има основателна причина", вече този, който е собственик на автомобила, ще трябва така да го регулира, че когато няма посегателство върху този автомобил, автомобилът му да не издава тези звуци, които смущават гражданите на градовете и селата.
Затова този термин и по-специално тази промяна в текста, ако се приема от вносителите, аз мисля, че трябва да бъде подкрепена.
Благодаря ви.
МИЛЕН ПЕТКОВ (от място): Там е работата, че тази регулация е непостижима!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Направено бе ново предложение за нова редакция.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Понеже правим законодателство на коляно, нека да помислим какво значи "основателна причина" и кой ще тълкува - дали полицаят - какво значи основателна причина и неоснователна причина. И при такъв един субективен критерий аз не знам дали ще може да се каже "за" или "против" в един конкретен случай. Още повече, че една кола може да започне да сигнализира, докато отидем до нея, може човекът, който действително е посегнал, да го няма. А може и вятърът да го е духнал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Човека или радара?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Въпрос на преценка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Сега последно кой текст остава за гласуване?
Господин Семерджиев, имате думата. 227.3
РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ (ПС "Независимост"): Уважаеми колеги, аз преди малко направих реплика, сега си ползвам правото за изказване.
Искам да ви помоля да помислим в насоката, която и господин Джеров преди малко спомена. Нека да го оставим този проблем ако трябва допълнително да се направи като ново изменение, кратко, някоя хубава дейност в близките месеци. Но явно, че има някакви недостатъци.
Тук в момента никой не казва и не е наясно с техническите възможности за регулиране на тези уредби. Да се проучат възможностите. Защо примерно да не се въведе една система, когато се минава на технически преглед да има някакъв контрол на регулацията на тези уредби. И когато се уточни целият този въпрос, тогава да го вкараме допълнително в закона. Не днес да приемем нещо, което само ще уплаши хората и ще създаде неприятности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Оттеглят ли вносителите на новите две предложения своите мнения, това, което са предложили?
Госпожо Шопова, оттегляте ли предложението си. Заповядайте да кажете на микрофона.
ПЕТЯ ШОПОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Понеже във вносителите също настъпи колебание, оттегляме текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Велев, оттегляте ли Вашето предложение? Това е нова редакция, оттегляте ли я? Оттегляте я, защото не може да се изясни.
В такъв случай остава да се гласува текста на ╓ 28 както е предложен от Законодателната комисия, с вече допълнението в т. 2. Моля, режим на гласуване. Гласува се текста на ╓ 28 както е предложен от Законодателната комисия и с допълнението, направено преди малко.
Гласували общо 144 народни представители. От тях 132 за, 6 против, 6 въздържали се.
Текстът е приет.
Имате думата, господин Джеров, за следващия текст. НЧ/ЗТ 228.1
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 29. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. Изразът "до 50 лв." се изменя с "до 500 лв.".
2. В т. 2 думите "обществено моторно превозно средство" се заменят с думите: "моторно превозно средство за обществен превоз".
3. Т. 3. се изменя така: "Водач, който не спре двигателя когато моторното превозно средство не е в движение, освен ако работата му не се налага за извършване на товарно-разтоварна или друга технологическа дейност".
4. В т. 4. думите: "обществен или ведомствен транспорт" се заменят с думите: "моторно превозно средство за обществен превоз".
Това са четирите предложения, които са обект на нашето разглеждане в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли предложения?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Иска ли някой думата по текста? - Не.
Моля, режим на гласуване. Гласува се ╓ 29.
Гласували общо 152 народни представители. От тях 141 за, 6 против, 5 въздържали се.
Параграф 29 е приет на второ четене.
Господин Джеров, заповядайте!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 30. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изразът "до 50 лв." се заменя с "до 500 лв.".
2. В ал. 2 изразът "от 2 до 20 лв." се заменя с "от 20 до 200 лв.", а изразът "а в пияно състояние - от 5 до 30 лв." се заличава.
3. В ал. 3 изразът "от 100 до 200 лв." се заменя с "от 300 до 1000 лв.".
4. В ал. 4 думите "обществено моторно превозно средство" се заменят с "моторно превозно средство за обществен превоз", а числото 10 се заменя с "100". 228.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли предложения?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма предложения, госпожо председател. Тук текстът е много ясен - глобите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Никой не иска думата от уважаемите народни представители.
Моля, режим на гласуване. Гласува се текста на ╓ 30.
Гласували общо 153 народни представители. От тях 131 за, 18 против, 4 въздържали се.
Параграф 30 е приет на второ четене.
Господин Николай Христов има думата по процедурен въпрос.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на СДС моля за половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам половин час почивка и преди да обявя закриването на заседанието искам да прочета съобщенията за заседания на комисиите.
Комисията по здравеопазване - сряда, 23 февруари, 9 часа, зала 412 на "Дондуков" # 2.
Комисията по правата на човека - сряда, 23 февруари, 10 ч., зала 510 на "Дондуков" # 2 при следния дневен ред: законопроект за ратифициране на Конституцията на Международната организация по миграцията, внесен от Министерския съвет и законопроект за ратифициране на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и на човешкото унизително отнасяне или наказание, внесен от Министерския съвет.
Комисията за младежта, спорта и туризма - четвъртък, 9 ч., кабинет 521 на "Дондуков" 2.
Комисията по национална сигурност ще има две заседания - сряда, 9,30 ч., зала 510 на "Дондуков" 2 и - четвъртък, 24 февруари, 10 ч., зала 411 на "Дондуков" 2.
Закривам заседанието. Утре от 9 часа. (Звъни)
(Закрито в 19,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Александър Йорданов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:Снежана Ботушарова
Йордан Школагерски
СЕКРЕТАРИ:Руслан Семерджиев