Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-02-23

Председателствали: председателят Александър Йорданов и зам.-председателите Снежана Ботушарова и Йордан Школагерски
Секретари: Трифон Митев и Илхан Мустафа
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание. Най-напред ще ви запозная с постъпилите законопроекти и проекти за решения за обсъждане от Народното събрание в периода 16 - 23 февруари.
На 16 февруари е постъпил законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета. Вносител е народният представител Христофор Събев. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по образованието и науката и Комисията по вероизповеданията.
На 16 февруари народният представител Тошо Пейков е внесъл законопроект за изменение и допълнение на Закона за пенсиите. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по труда и социалното осигуряване и Комисията по правата на човека.
На 17 февруари Министерският съвет е внесъл проект за решение за даване на гаранции за снемане на отговорност при възникване на ядрени вреди в АЕЦ "Козлодуй". Проектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по външна политика, Комисията по енергетика и енергийни ресурси.
На 17 февруари Министерският съвет е внесъл законопроект за изменение и допълнение на Закона за използване на атомната енергия за мирни цели. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Икономическата комисия, Комисията по енергетика и енергийни ресурси и Комисията по околна среда. РД/ВЙ 250.1
На 17 февруари народните представители Константин Тодоров и Христофор Събев са внесли законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по наука и образование и Комисията по вероизповеданията.
На 18 февруари народният представител Невен Пенев е внесъл законопроект за лова. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия и Комисията по околната среда.
На 18 февруари Министерският съвет е внесъл законопроект за ратифициране на спогодбата между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за морскотърговско корабоплаване. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Икономическата комисия и Комисията по външна политика.
Пред вас е програмата за работа на Народното събрание в периода 23 февруари - 2 март 1994 г. Моля гласувайте за тази програма.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 189 народни представители, за 130, против 56, въздържали се 3.
Програмата се приема.
Постъпило е предложение, по силата на чл. 37 от Правилника на Народното събрание, от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили точка първа от дневния ред за днес да бъде решението за разсекретяване на досисетата.
Моля режим на гласуване. Моля гласувайте това предложение.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 200 народни представители, за 86, против 70, въздържали се 44.
Предложението не се приема.
Започваме работа по дневния ред.
Моля господин Джеров да докладва законопроекта за ратифициране на спогодбата между Република България и Великото херцогство Люксембург за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществата. 250.2
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Днес имаме включени в дневния ред две ратификации.
Първата от тях е ратифициране, както каза г-н председателят, на спогодбата между Република България и Великото херцогство Люксембург за избягване на двойното данъчно облагане.
Спогодбата е подписана между нашите две държави. Тя е одобрена от Министерския съвет на Република България с решение # 185 от 17 май 1993 г. На базата на одобряването Министерският съвет е изпратил на Народното събрание всички материали, свързани с предложения законопроект.
Председателят на Народното събрание през миналата година, месец май, разпределя законопроекта на комисиите по външна политика, бюджета и финансите и Законодателната комисия.
Съответно и трите комисии са обсъдили и разгледали законопроекта.
Комисията по външната политика изразява становище, че разпоредбите на спогодбата уреждат цялостно и комплексно всички проблеми, които би създало двойното данъчно облагане и ще допринесат за развитието, разширяването и обогатяването на сътрудничеството между двете договарящи се държави.
Комисията по бюджета и финансите също така е разгледала преди две седмици, на 10 февруари 1994 г., законопроекта и подкрепя същия, като препоръчва на Народното събрание да гласува законопроекта.
Законодателната комисия, на базата на двете становища на специализираните комисии, предлага на уважаемите колеги да гласуваме, на основание чл. 85, ал. 1, т.т. 7 и 8 от Конституцията, така предложения законопроект.
И, господин председател, позволявам си на основание чл. 88, ал. 1 от Конституцията на Република България да предложа да вземем решение след първото четене законопроектът да бъду гласуван и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на председателя на Законодателната комисия. Други мнения, становища? - Няма.
Моля режим на гласуване.
Гласуваме на първо четене Закона за ратифициране на спогодбата между Република България и Великото херцогство Люк 250.3 сембург за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществата. Моля гласувайте.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 167 народни представители, за 166, против 1, въздържали се няма.
На първо четене законопроектът се приема. 250.4
Направено бе предложение за преминаване на второ четене, тъй като нямаше предложения по текста на законопроекта.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение. Моля, гласувайте!
Гласували общо 167 народни представители. От тях 165 за, 1 против, 1 въздържал се.
Предложението се приема.
Преминаваме към второ четене.
Моля, господин Джеров, да докладвате законопроекта за второ четене.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, предлага се на нашето внимание да гласуваме законопроект със следното съдържание:
"Закон за ратифициране на спогодбата между Република България и Великото херцогство Люксембург за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото.
Член единствен. Ратифицира спогодбата между Република България и Великото херцогство Люксембург за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществата, подписана на 27 януари 1992 г. в Люксембург".
Това е предложението за второ четене, господин председател. Моля да го поставите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Други становища и мнения няма.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме на второ четене Закона за ратифициране на спогодбата между Република България и Великото херцогство Люксембург за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществата, с член единствен. Моля, гласувайте!
Гласували общо 156 народни представители. От тях 155 за, 1 против, няма въздържали се.
Законопроектът се приема на второ четене.
Пристъпваме към следващата точка от дневния ред, а именно
- ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ И ОТВЪД ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ ТЕРИТОРИИ НЧ/ЗТ 251.1
Моля председателят на Законодателната комисия да докладва законопроекта на първо четене.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, сключена е спогодба между нашата република и Федерална република Германия за въздушни съобщения между тези две държави. Спогодбата е подписана на 11 юни 1993 г. в гр. София. Министерският съвет на нашата република със своето решение от 28 октомври 1993 г. е одобрил спогодбата. Съответно на това предлага на Народното събрание да я ратифицира със закон.
Председателят на Народното събрание според спецификата на договора, на спогодбата, я предоставя за обсъждане на пет комисии: Комисията по външна политика, Комисията по транспорта, Комисията по бюджета и финансите, Икономическата комисия и Законодателната комисия. Петте комисии дават своето положително становище и предлагат на уважаемите народни представители да гласуват тази спогодба, тоест законопроекта.
Комисията по бюджета и финансите дава своето становище на 11 февруари. Както казах препоръчва да бъде ратифицирана спогодбата.
Икономическата комисия излиза със становище от 26 януари 1994 г. Също така предлага на Народното събрание да я ратифицира.
Комисията по външна политика в становището си от 25 ноември 1993 г. предлага на Народното събрание ратификацията.
Комисията по транспорта с оглед специфичността на проблематиката счита, че сключената спогодба решава трайно въпросите за въздушните съобщения между двете страни, които досега са били уреждани с временни споразумения, периодически подновявани.
Законодателната комисия от своя страна на базата на четирите становища счита, че на основание чл. 85, ал. 1, точки 7 и 8 от Конституцията на Република България ратификацията следва да стане със закон.
При това положение предлагаме на уважаемите колеги да гласуват на първо четене законопроекта за ратификацията на спогодбата между двете държави. 251.2
Естествено и тук си позволявам да предложа на уважаемите колеги с оглед на това, че спогодбата е необходима за нашата страна, с оглед на това, че тя е разгледана от всички комисии, които са компетентни и всички единодушно я подкрепят, да се постави на второ четене законопроекта.
Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Джеров. Мнения и изказвания по законопроекта няма.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме на първо четене законопроекта за ратифициране на спогодбата между Република България и Федерална република Германия за въздушни съобщения. Моля, гласувайте!
Гласували общо 183 народни представители. От тях 183 за, няма против, няма въздържали се.
Законопроектът се приема на първо четене.
Направено бе предложение за преминаване на второ четене.
Моля, режим на гласуване. Гласувайте това предложение.
Гласували общо 180 народни представители. От тях 180 за, няма против, няма въздържали се.
Преминаваме към второ четене на законопроекта.
Моля, господин Джеров, докладвайте закона за второ четене.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин председател. Второ четене на законопроекта.
Заглавието: "Закон за ратифициране на спогодбата между Република България и Федерална република Германия за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии.
Член единствен. Ратифицира спогодбата между Република България и Федерална република Германия за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана на 11 юни 1993 г. в гр. София".
Това е съдържанието, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Мнения и становища по текста на член единствен няма.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме на второ четене Закона за ратифициране на спогодбата между Република България и Федерална република Германия за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, с член единствен. Моля, гласувайте! 251.3
Гласували общо 164 народни представители. От тях 164 за, няма против, няма въздържали се.
Приема се законопроекта на второ четене.
Днес по време на Председателския съвет възникна въпросът за второто четене на законопроекта за държавен бюджет. Изказани бяха различни мнения и становища. Тъй като някои от парламентарните групи нямаха възможност да се запознаят с направените по време на Председателския съвет предложения от други парламентарни групи, сега ще дам половин час почивка и в 16,05 ч. каня на Председателски съвет ръководителите на парламентарните групи за техните становища именно във връзка с второто четене на законопроекта за държавен бюджет. Също така каня и председателя на Комисията по бюджета и финансите и председателя на Икономическата комисия.
Давам половин час почивка (звъни).
(15 ч. и 45 м.)
251.4
(След почивката)

17 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители, продължаваме заседанието.
По време на Председателския съвет обсъдихме въпроса за това, че проектът за държавния бюджет, който представлява един изключително важен законопроект, интересува наистина всички парламентарни групи. Всяка една има, разбира се, своя гледна точка към него.
Затова аз искам да дам думата на представителите на парламентарните групи да споделят пред вас своите становища за това, което се очерта като едно разбиране - необходимостта да се гледа бюджетът. Но вместо аз да правя това предложение нека да го направят самите парламентарни групи и Народното събрание да приеме това, което е най-разумно.
Моля, господин Савов или госпожа Ананиева...
СТЕФАН САВОВ (от място): Нека госпожа Ананиева се изкаже. Но тя не е дошла.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, господин Савов.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Все пак би било добре, господин председател, да изчакаме колкото се може повече народни представители да влязат, защото от тяхното решение ще зависи дали ще се приеме това предложение, което се прави тук в момента. Вие виждате, че общо взето пленарната зала е полупразна. Мисля, че приблизително вече се изпълва. Започвам отново.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На Председателския съвет след известни дебати и след като изслушахме и уважаемия министър на финансите господин Александров, решихме, всички представители на парламентарните групи там стигнахме, така да се каже, до консенсус, който ви предлагаме вие да гласувате.
Става въпрос за следното. От утре влиза в пленарната зала бюджетът. Комисията по бюджета и финансите ни уверя, че тя е готова и можем още от утре да започнем дебатите. Ние всички сме наясно, че по този бюджет ще има и много предложения и есСБ/ЗТ 252.1 тествено е всеки народен представител да има възможност да говори.
Но, от друга страна, смятаме, че като започнем разглеждането на законопроекта за държавния бюджет, ние би трябвало без прекъсване да продължим с оглед на някои ангажименти, които правителството има в чужбина, а и с това, че един бюджет не може да се прекъсва и ще трябва да работим.
Затова решихме да ви предложим, но всеки един представител на група ще ви каже, да работим по бюджета дотогава, докато го гласуваме или отхвърлим, както реши пленарната зала. Тъй като това ще означава най-малкото да се работи и в събота, следващата седмица няма да има пленарно заседание в сряда, това е първият пленарен ден, а четвъртък и петък, както знаете, са официални празници на България.
Аз моля народните представители да приемат това предложение, защото мисля, че това ще бъде единственият начин да може бюджетът да бъде дебатиран и да бъде дебатиран по един, бих казал, достоен начин.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Савов.
Други мнения?
Има думата господин Премянов от името на Парламентарната група на БСП.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! От много време насам обсъждайки важността на този бюджет и неговата естествена връзка със споразуменията, които нашата страна трябва да подпише, Парламентарният съюз за социална демокрация е бил готов на всякакви решения в посоката, която господин Стефан Савов предложи днес.
Така че ние изразяваме нашето съгласие с това парламентът да повиши своята натовареност и интензитет на работата с цел да може да бъде в максимално кратки срокове обсъден и приет на второ четене бюджетът на държавата. 252.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Премянов.
Има думата господин Ибрахим Татарлъ от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Господин председателю, уважаеми народни представители! Парламентарната група на Движението за права и свободи изцяло подкрепя направеното предложение да се работи върху бюджета до неговото приемане. Две заседания на Председателския съвет бяха посветени на тези въпроси. Ние изслушахме премиера и министъра на финансите. Техните аргументи бяха много убедителни. Естествено всяка парламентарна група ще изрази своето становище, но ние още на първото четене изразихме становището на Движението за права и свободи. Към този бюджет могат да се отправят критики, но естествено бюджет за нашата страна е необходим и ние подкрепяме изцяло направеното предложение.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Татарлъ.
Има думата господин Йордан Тодоров от името на Новия съюз за демокрация.
ЙОРДАН ТОДОРОВ (НСД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Нов съюз за демокрация изказвам нашето съгласие с предложението, направено от шефа на Парламентарната група на СДС за това още от утре да започнем разглеждането на бюджета и да го гледаме дотогава, докато той бъде приет, съобразявайки се с онова, което правителството ни помоли във връзка със съкратените вече срокове за сключване на съответни споразумения с международните финансови институции.
Ние имаме конкретно предложение утре заседанието на Народното събрание да бъде следобед, вдруги ден - също следобед, а ако се наложи да продължим в събота или в неделя, това да бъде сутрешно заседание. В сряда да няма заседание на Народното събрание.
Благодаря. 252.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Тодоров.
Има думата господин Константин Аджаров от името на Парламентарния съюз "Независимост".
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСН): Благодаря Ви, господин председателю.
Нашата парламентарна група смята въпроса за бюджета от изключителна важност. Въпросът как ще бъде решен - дали положително или отрицателно - това вече ще решат народните представители по съвест в пленарната зала. Но докато този въпрос не бъде решен, ние трябва да работим само по него.
Така че изцяло подкрепяме предложението да се работи до решаването на въпроса с бюджета.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Аджаров.
На основата на така изразените становища от парламентарните групи най-напред гласуваме от утре Народното събрание да работи върху законопроекта за държавния бюджет на Република България до приключването на второто четене.
СТЕФАН САВОВ (от място): Не е така!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Добре, господин Савов е прав. Трябва да направим предложението цялостно, за да има разбирателство.
Проекторешението е следното: Народното събрание от утре да работи до приключването на второто четене на законопроекта за държавния бюджет, като заседанията бъдат в четвъртък и петък следобед и при необходимост - в събота и в неделя - сутрин.
Следващата седмица, тъй като има само един работен ден, а именно сряда, в сряда да не се работи, тоест да няма пленарно заседание. Това е точната формулировка - в сряда да няма пленарно заседание.
Гласувайте за това решение.
От общо гласували 216 народни представители, за 213, против 3, въздържали се няма.
СТЕФАН САВОВ (от място): Аз гласувам "за", но нямам карта. 252.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Решението се приема.
Следователно следващата седмица няма да има пленарни заседания и дотогава бюджетът ще бъде гласуван на второ четене. 252.5 ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Продължаваме заседанието с
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА.
Преди това ще ви помоля да гласувате в залата да присъстват и да участват в дебатите господин Румен Стоилов - секретар на Министерството на вътрешните работи, и господата Лазар Бъчваров и Димитър Ганев от Министерството на транспорта.
Моля, режим на гласуване!
Моля, гласувайте!
Гласували са 156 народни представители, от тях за са 145, 8 са против, 3 се въздържат.
Моля господата Стоилов, Бъчваров и Ганев да заповядат в пленарната зала.
Уважаемо ръководство на Законодателната комисия, кой ще води продължението на второто четене? - Второто четене ще докладва председателят на Законодателната комисия.
Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо председател.
Продължаваме с второто четене. Следва – 31. Да си припомним, продължаваме със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата и сме навлезли в една материя, в която глобите са двуцифрени числа. И поради това започнахме с промяната на съответните текстове, имам предвид административнонаказателните разпоредби, в които съобразяваме глобите, стойността, величината на глобите с паричната стойност на лева. Продължаваме с – 31. С него се прави промяна в чл. 53. Ще ви го прочета, за да видите колко се налага промяна на закона.
"За нарушение по този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба до 20 лева." Това показва въобще, че все едно, че няма санкция.
Предложението на Законодателната комисия е: с – 31 в чл. 53 числото "20" се заменя с "200".
Няма постъпили предложения, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Иска ли някой думата от народните представители? - Никой не иска думата. СД/ВР 253.1
Моля, режим на гласуване. Гласува се текстът на – 31.
Гласували са 164 народни представители, от тях за са 160, против няма, 4 се въздържат.
Текстът е приет на второ четене.
Моля Ви, господин Джеров, преди да продължите. Нужно е да се гласува също и господин Ангел Кузманов - представител на КАТ, да присъства в залата. В предишните заседания е бил, но не бе подаден първоначално в списъка за гласуване.
Моля ви, уважаеми народни представители, уважаеми колеги, гласувайте господин Ангел Кузманов да присъства и участва в дебатите по законопроекта.
Резултатът е: гласували са 146 народни представители, за са 133, 5 са против, 8 се въздържат.
Господин Кузманов може да влезе в пленарната зала.
Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо председател. Продължаваме с – 32. Темата е пак същата.
В чл. 54 се правят следните изменения:
"1. В ал. 1 числото "5" се заменя с "50".
2. В ал. 2 числото "5" се заменя с "50"; числото "20" се заменя с "200".
Това е съдържанието, по което няма постъпили предложения, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Джеров.
Моля, режим на гласуване. Гласува се на второ четене текстът на – 32.
Гласували са 159 народни представители, от тях за са 155, против няма, 4 се въздържат.
Текстът е приет на второ четене.
Господин Джеров, имате думата, за да докладвате следващия текст.
ДКОЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
В – 33, в чл. 55 се правят следните изменения:
"1. В ал. 2 изразът "от 100 до 300 лева" се заменя с "от 500 до 2000 лева".
2. Създава се ал. 3: "Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното 253.2 с него нарушение. Ако не посочи на кого го е предоставил, той се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли предложения по текста?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не, няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: И думата не се иска.
Моля, режим на гласуване. Гласува се текстът на – 33.
Гласували са 142 народни представители, от тях за са 138, против са 2, 2 се въздържат.
Текстът е приет на второ четене.
Господин Джеров продължава със следващия текст. 253.3 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият текст е – 33.
Предлага се: "В чл. 55 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изразът "от 100 до 300 лева" се заменя с "от 500 до 2000 лева".
2. Създава се ал. 3: "Собственикът или този "... (реплики от залата)
Извинявайте! Моя грешка - аз преминах в гласуван текст.
– 34: "В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 текстът след думите "по чл. 35" се заличава.
2. В ал. 3 думите "по техническата и стопанската експлоатация на" се заменят с "по извършването на обществени превози с".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли предложения по текста?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма предложения до преходните разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се текстът на – 34.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 150 народни представители, от тях за 146, против няма, 4 се въздържат.
Текстът е приет на второ четене.
Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
– 35: "В чл. 57, ал. 1 изразът "окръжното управление" се заменя със "съответното поделение".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Тук също няма други предложения.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме на второ четене този текст - – 35.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 159 народни представители, за 158, против няма, 1 се въздържа.
Текстът на – 35 е приет на второ четене.
Господин Джеров, имате думата, моля. ВЙ/ВЙ 254.1
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожа председател.
Преминаваме към – 36 с две промени: "В чл. 59 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се изменя така: "Обществен превоз е този, който се извършва с моторно превозно средство срещу заплащане".
2. Създава се точка 7 със следното съдържание: "Автомобилна линия" е определен маршрут за движение на товарни и пътнически автомобили по график при извършване на обществен превоз на пътници и товари".
Това е съдържанието на – 36, по който няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Моля, режим на гласуване. Гласува се текстът на – 36.
Гласуването приключва. Прекратете го и посочете резултата.
Гласували са 157 народни представители, за 156, против няма, 1 се въздържа.
Текстът е приет на второ четене.
Господин Джеров, следващият параграф е 37. Имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 37 предвижда промяна, изменение на чл. 60.
"Чл. 60 се изменя така: "Подвижна автосервизна дейност за оказване на пътна помощ по автомагистралите може да се извършва след разрешение, издадено от Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи".
Няма постъпили предложения.
Това са изчистени текстове и от комисията, и от представителите на ведомствата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Моля, режим на гласуване. Гласува се текстът на – 37.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 154 народни представители, всичките са за.
Текстът е приет на второ четене.
Господин Джеров, моля да продължите. 254.2 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: – 38 предвижда отмяна на чл. 60а. Това е текст, който поощрява спазването на правилата за движението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Няма и предложения.
Моля, режим на гласуване. Гласува се текстът на – 38.
Моля, прекратете гласуването и изпишете резултата.
Гласували са 158 народни представители, от тях за са 156, против няма, 2 се въздържат. Текстът се приема на второ четене.
Господин Джеров, моля да продължите!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Имаме още няколко текста.
Следва – 39 в чл. 61, ал. 1 думите "обществен или ведомствен транспорт" се заменят с "обществен превоз и на предприятията".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Тук също няма предложения.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се на второ четене текстът на – 39.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 150 народни представители, всичките са за.
Текстът е приет на второ четене.
Господин Джеров, моля да продължите!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря!
– 40, съгласно който:
"– 1 от Преходните и заключителните разпоредби се заличава".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване, гласува се този текст. Текстът на – 40.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 156 народни представители, всичките са за.
Този текст се приема на второ четене.
Господин Джеров, следващия текст да докладвате.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият текст.
Към Преходните и заключителните разпоредби се създават нови параграфи 9, 10, 11, 12 и 13.
Те гласят съответно:
"– 9. Навсякъде в закона думите "Министерството на народната отбрана" се заменят с "Министерството на отбраната", думите МК/ВР 255.1 "народни съвети", "изпълнителни комитети на окръжните народни съвети" и "изпълнителните комитети на общинските народни съвети" се заменят с "общинските съвети", думите "Министерството на икономиката и планирането" - с "Министерството на финансите", думите "Министерството на културата, науката и просветата" с "Министерството на науката и образованието", думите "министъра на културата, науката и просветата" - с "министъра на науката и образованието", думите "Министерството на народното здраве и социалните грижи" - с "Министерството на здравеопазването, "министъра на народното здраве и социалните грижи" - с "министъра на здравеопазването", а думите "Комитет по териториално и селищно устройство" - с "Министерския съвет".
– 10. Лицата, на които свидетелствата за управление на моторно превозно средство са отнети завинаги по чл. 42, т. 7, могат да възстановят правата си, ако след изтърпяване на наложените наказания положат успешно цялостен изпит съгласно чл. 13.
– 11. Дубликат от свидетелството за управление или за регистрация на моторно превозно средство се издава на лице, подписало декларация, че го е изгубило, че е откраднато или че е унищожено.
– 12. Министрите на транспорта и на вътрешните работи определят сроковете за монтиране на тахографни апарати в товарните автомобили и автобусите за обществен превоз."
И последният – 13. "Заповедите за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 42, т. 2, б. "б", "в" и "г" и по чл. 42а, издадени до влизането в сила на този закон, се обезсилват".
Това са предложенията на Законодателната комисия. Нашите колеги Шопова и Дако Михайлов имат предложения и ще моля да ги дадат, те са постъпили своевременно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата има господин Дако Михайлов.
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги. Всъщност към – 41 от Преходните и заключителните разпоредби, вносителят на законопроекта е предложил да се създадат параграфи 9, 10, 11 до 12, а 13, 14 и 15 - това е предложение на мен и колежката Шопова. Законодателната комисия е възприела приемането на – 13 за обезсилване на заповедите за принуди255.2 телни административни мерки, наложени по чл. 42, т. 2, "в", "г" и "д" и по чл. 42а. Ние предлагаме да се създадат още два параграфа, – 14 и 15, със съдържание, че:
– 14. "Лицата, наказани до влизането в сила на този закон с лишаване от правото да управляват моторни превозни средства, на основание чл. 44, чл. 44а, чл. 46, чл. 49, ал. 2, се освобождават от изтърпяването на остатъка от наложеното наказание".
И – 15: "Нарушенията, извършени до влизане в сила на този закон, не се вземат предвид при прилагане на чл. 42, т. 1, б. "д" и чл. 46, както и за определяне на наказание при условията на повторност".
След анализ на някои текстове, ние с колежката Шопова приехме, че трябва да коригираме новосъздадения – 14, като "се освободят от наложеното им наказание лицата, които са лишени от управление на моторно превозно средство на основание чл. 44, ал. 1, 3 и 4", чл. 44а не поддържаме, тъй като там са наложените наказания за употреба на алкохол в горните граници, тежки наказания - тези хора действително не трябва да бъдат освобождавани от наказателна отговорност. Чл. 46 и 49 следва да останат, тъй като ако си спомняте, миналия път ние приехме по чл. 42, б. "д", коригирахме, отпаднаха глобите с фиш, отпадна различието в продължителността на стажа на шофьорите, при това положение не е оправдано тези хора да продължават да изтърпяват тези наложени наказания, а също така приехме и алкохолът в кръвта - 0,5 промила. При това положение трябва да освободим органите на КАТ, които прилагат и продължават да прилагат тези мерки, от тази работа следва просто да ги освободиме, за да могат да си вършат работата, дето са казали хората, защото това са огромно количество или маса нарушители, които следва просто да бъдат освобождавани от тази отговорност. Искам да се направи разлика между – 13: "Принудителни административни мерки" за спиране на автомобилите от движението. – 14 се отнася за лицата, на които е наложено наказание "лишаване от правоуправлението", това са два различни състава, и не можем ние да освободим от остатъка на наказанието хората, на които са спрени леки автомобили, а по нашия новосъздаден – 14, да оставим тези, които са лишени от правоуправление, да продължават да носят последиците от това наказание. 255.3
Затова, аз ще моля залата действително да гласува нашето предложение като не поддържам чл. 44а да бъдат освободени от наказание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Михайлов, по – 13 предлагате ли някакво изменение? Така както е.
Следователно, става дума за два нови параграфа, два нови текста. Параграф 14 и 15.
Господин Димитър Велев иска думата. Моля, заповядайте!
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Димитър Велев, ПССД.
Уважаеми колеги, аз първоначално бях резервиран към тези текстове, но сега, след като колегите оттеглят своите предложения по – 14, а именно, свързани с чл. 44, остават само ал. 1, 3 и 4. И след като отпада чл. 44а, аз мисля, че този текст следва да се приеме.
Без да навлизам в подробности, съвсем правилно колегите оттеглиха своите предложения за 44, ал. 2, където се предвижда наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство и сега в момента. И не е оправдано, онези лица, които вчера са били наказвани, утре да бъдат освободени, а тези които следващия ден ще бъдат наказани да изтърпяват съответното наказание.
Освен това, по чл. 44а има един въпрос, който не е предложен и от колегите Дако Михайлов и Петя Шопова и аз мисля, че той трябва да намери тук разрешение. Това е в случаите на повторно нарушение по чл. 44а, където се предвиждаше наказание до пет години. Основателно е тези, които са получили наказание до пет години лишаване от свобода за повторно нарушение да им бъде опростена едната година, както се казва. Защото сега в текстовете, които приехме ние, предвиждане за повторност максималното е четири години лишаване от правоуправление, а не пет вече.
И тук ще се получи колизията за онези, които са наказани пет години и ще трябва да изтърпяват пет години наказание, при положение че в момента най-високото наказание - лишаване от право да управляват моторно превозно средство е четири години. ТХ/ЗТ 256.1 И може би трябва с един отделен текст или към този текст да се каже: "А в случаите...", имам предвид към – 14 да се допълни: "А в случаите на чл. 44а, когато е предвидено наказание повече от четири години, съответно се освобождават."
Аз знам, че е отменено.
Ние 44а го отменихме, но по него има наложени наказания, колеги! И когато тези наказания са пет години лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, те не съответстват на сега вече приетите и действащите.
Това исках да ви кажа.
И затова е правилно да се каже, като допълнение към – 14: "а в случаите на чл. 44а за наложените наказания лишаване от правоуправление за повече от четири години се освобождават от изтърпяване."
Разбрахте ли за какво става въпрос?!
Ето това е, което трябва да се оформи.
Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това е неща като амнистия. Това, дали може този параграф...
Нека да се прецизира. Прецизирайте текста с господин Дако Михайлов и госпожа Петя Шопова.
Прецизирайте, защото тук се променят правните последици и вече става друго.
Господин Михайлов, имате думата.
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Господин председател, аз считам, че не се променят правните последици, тъй като поначало с новосъздадения от нас – 14, освобождаване от изтърпяване на остатъка от наложеното наказание на лицата, които са наказани по чл. 44 и правим корекция, нали ал. 1, 3 и 4, чл. 46, чл. 49.
Колегата Велев е напълно прав за чл. 44а. Ние го оттегляме, тъй като считаме, че обществената опасност на този род деяния, ако така мога да се изразя и на нарушителите е висока и те следва да си понесат последиците. Но тъй като ние сме приели вече, че наказанието максималното, ще е четири години, а ще има лица на които е наложено наказание примерно пет години. При това положение е редно, да остане до четири години и колегата Велев е напълно прав и ние трябва просто само да допълним текста с това негово предложение. 256.2
А за амнистия, аз не мога да говоря, защото всъщност пред Закона за административните нарушения и наказания, а не пред НК - чл. 83.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Иска ли още някой думата?
Заповядайте, и ще Ви моля да се представите.
Заповядайте!
ПОДПОЛКОВНИК АНГЕЛ КУЗМАНОВ (началник сектор направление КАТ при Дирекция на Националната полиция): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
За протокола, подполковник Ангел Кузманов - началник сектор направление КАТ при Дирекция на Националната полиция.
По принцип, поддържаме предложението на народните представители Дако Михайлов и Петя Шопова, с направената корекция.
Когато те са готвили предложението, предполагам че са имали предвид комплекса от законопроекти, тъй като заедно с този закон вървеше един законопроект за изменение на Наказателния кодекс, но за съжаление те някъде се разпаднаха по движението по инстанциите, и в момента гледаме само единия без да гледаме свързаните с него изменения в Наказателния кодекс, които са предложени.
Така че, при тази ситуация е правилно направеното предложение да се приеме, нещо като амнистия, освобождаване от изтърпяване на наказателна отговорност, по отношение на тези, които досега са наказани с влезли в сила постановления по 44, алинеи 1, 3 и 4 по чл. 46 и 49. То произхожда логически от направените досега изменения, които приехме.
По отношение на предложението, което беше направено от господин Велев. Когато е готвен проектът, е имано предвид, че над определена степен концентрация в кръвта на водача ще бъде обявена за криминализирано. Като деяние, той ще стане престъпление от общ характер. Но тъй като, това не се движи в момента, смятам, че е целесъобразно да приемем това предложение и може би трябва да стане само с едно изречение господин Велев, както е текстът сега накрая да продължи ново изречение, че наказаните по чл. 44а, които са над пет години се намаляват до четири и с това да приключим.
Благодаря ви! 256.3 ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Джеров, да гласуваме текстовете до – 13, включително?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Бих си позволил, госпожо председател, да помоля, защото нямаме противни виждания. Имаме няколко параграфа, които Законодателната комисия предлага. Те са безспорни. Те не са оспорени.
Нашите колеги предлагат допълнително още два параграфа. При това положение, моля, разделно:
Първо, предложението на Законодателната комисия за нови четири параграфа, на едно гласуване, а след това ще поставим поотделно – 14 и след това – 15. Моля да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Всъщност те са параграфи 9, 10, 11, 12 и 13 - пет параграфа.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Точно така, тези пет параграфа, които са новосъздадени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля режим на гласуване. Гласува се текстът на – 41, с 4 нови параграфи - 9, 10, 11, 12 и 13, които господин Джеров прочете. Имате ги пред себе си. Това са предложенията на Законодателната комисия. Моля гласувайте тези текстове.
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Какво гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Гласува се текстът на – 41, с 5 нови параграфи в него, предложени от Законодателната комисия. Гласува се текстът на – 41, с нови параграфи 9, 10, 11, 12 и 13, материал, който е раздаден от Законодателната комисия и по които текстове няма спорове. А след това ще се гласуват новите два текста, като параграфи 14 и 15, но след това. Сега за тях не става дума.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 157 народни представители, от тях са 139, против 3, въздържали се 15.
Текстът до тук е приет на второ четене.
Към – 41 са направени две нови предложения, които поотделно ще гласуваме.
Има предложение за нов – 14. Това е предложението на г-жа Шопова и г-н Дако Михайлов, допълнено от г-н Димитър Велев. Моля един от тях или г-н Джеров, ако има текста, да прочете точно това, което ще се гласува. РД/ВЙ 257.1
Моля Ви, господин Джеров, да прочетете този текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви. Нашите колеги - г-жа Шопова и г-н Дако Михайлов, предлагат последен – 14 в преходните и заключителни разпоредби, който да има следното съдържание: "Лицата, наказани до влизане в сила на този закон с лишаване от право да управляват моторни превозни средства, на основание чл. 44, ал.ал. 1, 3 и 4, чл. 46 и чл. 49, ал. 2, се освобождават от изтърпяване на остатъка от наложеното им наказание".
Нали нямаме различия с вас?
ПЕТЯ ШОПОВА И ДАКО МИХАЙЛОВ (от място): Не, нямаме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Велев е направил едно предложение за второ изречение: "В случаите на чл. 44а наложеното наказание на 4 години не се изтърпява."
Коректно ли е?
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (от място): Да.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това са две предложения, госпожо председател. Моля поотделно да бъдат поставени на гласуване. Или първо предложението на г-жа Шопова и г-н Михайлов. Ако то бъде прието, да се постави на гласуване предложението на г-н Велев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Джеров.
Гласува се, първо, текстът на новия – 14, така както е предложено от г-жа Шопова и г-н Дако Михайлов. С едно изречение е текстът. Господин Джеров го прочете. Моля режим на гласуване.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували са 145 народни представители, от тях за са 131, против 3, въздържали се 11.
Приема се този текст.
И към него има предложение на г-н Димитър Велев - ново изречение към – 14. Чухте текста. Моля режим на гласуване. Гласува се този допълнителен текст към приетия вече – 14, направен от г-н Димитър Велев. Моля гласувайте.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. 257.2
Гласували са 152 народни представители, за са 130, 2 са против, 20 се въздържат.
Приема се този допълнителен текст и така – 14 се оформя с две изречения.
Госпожа Шопова и г-н Дако Михайлов имат предложение за още един – 15.
Господин Джеров, може ли да прочетете – 15?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 15, предложен от колегите, гласи: "Нарушенията, извършени до влизането в сила на този закон, не се вземат пред вид при прилагане на чл. 42, т. 1, буква "д", и чл. 46, както и за определяне на наказание при условията на повторност."
Това е предложението на двамата колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Чухте аргументите за това предложение. Моля режим на гласуване. Гласува се текстът на нов – 15.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 160 народни представители, от тях за са 109, против 18, въздържали се 33.
Този текст се приема.
С това приключи второто четене на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
Продължаваме със следващата точка от дневния ред -
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - продължение на второто четене.
За участие в обсъждането е предложен г-н Петко Ангелов, секретар на Министерството на вътрешните работи. Но за да бъде в залата, трябва да се гласува. Министърът на правосъдието също е тук и всеки момент ще влезе в пленарната зала.
Моля режим на гласуване. Гласува се г-н Петко Ангелов да присъства при обсъждането на законопроекта.
По забавения темп на гласуване разбирам, че ми на помняте, че е време за редовна почивка. Малка почивка ще дам, но моля побързайте с гласуването господин Петко Ангелов да присъства при обсъждането на законопроекта.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. 257.3
Гласували са 136 народни представители, за са 119, против 9, въздържали се 8.
Господин Ангелов може да присъства. Да заповяда в пленарната зала.
Давам 20 минути почивка. (Реакция от залата) Двадесет минути почивка и продължаваме с второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пребиваване на чужденците в Република България. (Звъни)
(18 ч. и 05 м.)
257.4 ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Параграф 22 предвижда създаването на нов чл. 37а и има следното съдържание, то се състои от пет алинеи. Създава се нов член 37а.
"Чл. 37а, ал. 1. Работодател или възложител ползващ труда на чужденец без работна виза, се наказва с глоба в размер до 50 хиляди лв., за всяко наето лице, при първо нарушение. В размер от 50 до 100 хиляди лева при повторно нарушение и в размер от 100 хиляди до 150 хиляди лева за всяко следващо нарушение.
Ал. 2. Нарушенията по предходната алинея се констатират с акт съставен от органите на Министерството на труда и социалните грижи.
Ал. 3. Въз основа на съставените актове, министърът на труда и социалните грижи, или определени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.
Ал. 4. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Ал. 5. Сумите по наложените глоби се внасят във фонд "Професионална квалификация и безработица"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Мулетаров. Не виждам желаещи за изказване.
Моля ви режим на гласуване, гласуваме – 22, както беше прочетен от заместник-председателя на Законодателната комисия.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 151 народни представители, за 142, 1 против, 9 се въздържат, приема се – 22 за създаването на чл. 37а със своите пет алинеи.
Имате думата за – 23.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: – 23, господин председател, уважаеми народни представители, се отнася за преходните и заключителни разпоредби. Той има следното съдържание:
"– 23 в Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
Първо, създава се нов член 38а с две алинеи и със следното съдържание:
Чл. 38а, ал. 1. Разрешение за работа по договор на чужденци в Република България (работна виза) се издава от министъра ДВ/ЙА 265.1 на труда и социалните грижи или упълномощени от него лица.
Ал. 2. Редът и условията за издаване на разрешение за работа по договор на чужденци (работни визи) се определят с наредба утвърдена от Министерския съвет.
Второ, създава се нов чл. 41 със следното съдържание:
Чл. 41. Отменя се Указ # 520 за правото на убежище, обнародван в "Държавен вестник", бр. 21 от 1976 г."
По този текст не са постъпили предложения, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Дърмов.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФМСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Просто редакционно, когато става дума за наредба, би следвало да бъде "наредба на Министерския съвет", а не "утвърдена от Министерския съвет".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Мулетаров, заповядайте, аз не можах да схвана за какво стана дума.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Предложението е, да отпадне "наредба утвърдена", защото, ако се каже "утвърдена" трябва да се посочи, кой трябва да издаде тази наредба, за да я уреди Министерския съвет. И тук, господин председател, може би трябва да се обсъди, дали тази наредба не трябва да се издава от Министерство на труда и социалните грижи, а поначало наредбите не се утвърждават от Министерския съвет. Или наредбата трябва да бъде така, както се предлага: "се определят с наредба от Министерския съвет".
Ако се възприеме предложението на господин Дърмов, което е редакционно, трябва да отпадне думата "утвърдена" и да стане: "Редът и условията за издаване на разрешение за работа по договор за чужденци (работни визи) се определят с наредба на Министерския съвет".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Защо фискирате акта тогава? "Се определя от Министерския съвет", с наредба ли ще бъде, с постановление, с решение ли или каквото и да е.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Нека той прецени, това е негово право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Добре. Значи, редакцията е ясна "Редът и условията за издаване на разрешение за работа 265.2 по договор на чужденци (работни визи), се определят от Министерския съвет4. Чудесно.
Подлагам на гласуване – 38, целия текст с редакционните изменения в ал. 2.
Моля режим на гласуване, гласувайте!
Моля прекратете гласуването и обявете резултата. От общо гласували 134 народни представители, за 130, против няма, въздържат се 4, приема се – 23.
Имате думата за – 24. 265.3
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги! Аз ще се опитам да дам някои пояснения. В устройствения закон на МВР поделенията са на териториален принцип. И това, за което става дума - за извеждането от страната на чужди граждани влиза в компетенциите на териториалните началници. Поради тази причина би следвало да остане множественото число, тъй като на цялата територия те са множество териториални поделения.
Така че мисля, че в тази връзка по-прецизно ще бъде именно множественото число.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви. Господин Ангелов, Вие ще вземете ли думата или да гласуваме?
ПЕТКО АНГЕЛОВ (МВР, от място): Аз мисля, че това, което направи като разяснение господин Дърмов, е достатъчно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Вие подкрепяте пояснението на господин Дърмов.
Трябва да попитам и направилият предложението за множественото число. Господин Гоцев не го поддържа. Проблем няма. Остава предложение за т. 5.
Направено е предложение от народния представител Васил Гоцев за отпадане на т. 5 "с влязла в сила присъда чужденецът е осъден за ползване на неистински или преправен паспорт, или заместващ го документ като основание за влизане или пребиваване в страната". Предлага се тази точка да отпадне.
Господин Ангелов, Вие имате ли отношение към този въпрос? Имате ли отношение към това предложение? Заповядайте!
ПЕТКО АНГЕЛОВ (МВР): Благодаря Ви, господин председателстващ! Дами и господа народни представители, искам да внеса едно разяснение в тази точка. Има се предвид, че при влизане в страната по неустановения начин може да има нарушение в смисъл, че лицето не е преминало през установените за това места - през граничните контролнопропускателни пунктове - и впоследствие той може да предостави фалшиви документи за това. При тази ситуация граничните власти не са в състояние да установят наличието на неправомерно влизане, с подправени документи. Напоследък точно такива проблеми съществуват, че има създадени фалшиви документи, с които се движат из страната тези граждани, но нямат никакви документи, с които да докажат, че те са влезли на териНЧ/ЗТ 259.1 торията на страната. Това е, което искам да разясня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Гоцев иска да мотивира своето предложението.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателстващ! Вижте, аз пак настоявам, защото какво означава това. Тук има две хипотези, под които може да мине. Първо, "т. 4. по несъмнен начин се установи, че чужденецът е влязъл или пребивава в страната под име, което не е неговото име или е представил неверни данни за получаване на разрешение". Всякаква подправка ще влиза в тази разпоредба.
Второ, тук има - "влизането си в страната по законно установения ред".
Вижте какво, щом като той се намира в страната и вие виждате един паспорт, който очевидно е подправен, когато има съмнение, разбира се, че ще търсиш начин съдебно да се установи. Той не е роден в тази страна, той по някакъв начин е влязъл. От небето ли е паднал с парашут, през границата ли е влязъл - все някак си е влязъл.
Така че тези две разпоредби - първа и четвърта - покриват пета. И аз не го казвам само заради това да няма повторение, а го казвам, защото ако имаме тази ал. 5, в случаите, когато се види, че има подправен документ, вие ще трябва този човек да го държите в страната, да го храним в затвора, в който се намира и да чакаме да мине един процес, след което да го екстрадираме. Докато има случаи, където очевидно е неговото, ще употребя думата неправомерно пребиваване в страната и няма защо да чакаме съдебната процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Гоцев, аз Ви разбирам така, че фактически с т. 5 ние ще парализираме приложението на точки 1 и 4.
Заповядайте, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Господин председател, уважаеми народни представители! Искам да отправя една реплика към господин Гоцев. Струва ми се, че хипотезата, изразена в чл. 5, не се покрива с нито една от останалите хипотези в четирите точки. Чл. 5 има предвид следното: едно лице е влязло в страната без никакви 259.2 препятствия и без да се установи каквато и да е нередност през съответния граничен пункт, със съответен паспорт - и започва да пребивава в страната. Впоследствие обаче се установява, а това са масови случаи, че паспортът е изцяло преправен или с неверно съдържание. В последно време има редица открити фалшифицирани паспорти. Може да бъде верно името на лицето, но паспортът не е издаден по установения ред.
Тази хипотеза в чл. 5 има предвид точно тези случаи - когато лицето е влязло с подправен, неистински или неверен документ, в който неговото име да е действително, но не са спазени изискванията за издаването на документа, по силата на който той пребивава в страната.
Затова ми се струва, че ако ние възприемем предложението да отпадне т. 5, ще остане една непълнота в тези случаи, която нито една от предшестващите точки не е уредила.
Моето предложение е да остане предложеният текст на Законодателната комисия така, както е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви. При това положение Вие искате ли думата, господин Дърмов? Не, Вие казвате това.
Постъпило е предложение единствено, това е предложението на господин Гоцев да отпадне т. 5. Започваме да гласуваме от предложението за отпадане.
Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме за отпадане на т. 5 в – 13, отнасящ се до чл. 31а.
Гласували общо 170 народни представители. От тях 68 за, 90 против, 12 въздържали се.
Отклонява се това предложение.
Има ли други предложения по текстовете? - Няма.
Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме – 13 с единствена алинея и пет точки, като разбира се в ал. 1 тази скоба е редакционна поправка, няма да я гласуваме.
Гласуваме целия – 13.
Гласували общо 164 народни представители. От тях 141 за, 8 против, 15 въздържали се.
Приема се – 13 за изменението на чл. 31 с неговата ал. 1 и петте точки.
Имате думата за – 14, господин Мулетаров. 259.3 ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: – 14 предвижда изменения на чл. 32 от съществуващия текст. Той е със следното съдържание:
"Чл. 32, ал. 1. Министърът на вътрешните работи може да разпореди изгонването на чужденец, когато неговото присъствие в страната представлява сериозна заплаха за националната сигурност или за обществения ред.
Ал. 2. По молба на заинтересувания министърът на вътрешните работи може да преразгледа въпроса и да отмени заповедта, освен ако основанията за изгонването съществуват и при подаване на молбата."
По този текст не са постъпили писмени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕИРСКИ: Има думата господин Мирослав Дърмов.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): С професор Вълканов обърнахме внимание, че редакцията не е от най-прецизните. Например 4представлява сериозна заплаха". Мисля, че ако се подмени с думата "съставлява", може би ще бъде по-прецизно от редакционна гледна точка. Имам предвид алинея първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Ако стане "Присъствието му в страната е сериозна заплаха за националната сигурност или за обществения ред"?
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ: Да, така е по-добре. "Присъствието му в страната е сериозна заплаха за националната сигурност или за обществения ред".
Третата, последна редакция е "с присъствието си създава сериозна заплаха за националната сигурност или обществения ред".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Може би това е по-вярното.
Моля ви, въпреки че това е редакционна бележка, ще приемете ли, уважаеми колеги, да гласуваме на един път заедно с редакцията?
Благодаря ви.
Гласуваме – 14, изменението на чл. 32 с двете алинеи и с едно редакционно подобрение - "представлява" се заменя с "създава".
От общо гласували 169 народни представители за 152, против няма, въздържали се 17.
Приема се – 14 за изменението на чл. 32 и с редакционната Ст.Б/ЙА 260.1 поправка, така както беше обявена.
Имате думата за – 15.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: С – 15 се предлага да се създаде нов член 32а с пет алинеи и следното съдържание.
"– 15. Създава се нов член 32а.
Чл. 32а, ал. 1. Заповедите за принудително отвеждане до границата или за изгонване от страната се изпълняват по инициатива на органа, който ги е издал, от службите за административен контрол на чужденците.
Ал. 2. Заповедите не могат да се изпълняват преди изтичане на срока по ал. 2 на чл. 31а или по ал. 2 на чл. 32 или преди да се е произнесъл компетентният административен орган, ако заповедите са обжалвани.
Ал. 3. Ако чужденецът удостовери, че е в невъзможност да напусне незабавно страната и да се върне в неговата страна по произход или да влезе в друга страна, той се настанява в определено населено място, като се задължава да се явява периодично в териториалната полицейска служба.
Ал. 4. Когато с поведението си застрашава обществения ред, чужденецът се настанява принудително в специални места, различни от местата за задържане под страна или за изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода" за времето, което е необходимо за неговото заминаване.
Ал. 5. Местата по ал. 3 и 4, условията и редът за настаняване и престой в тях се определят с наредба, която се издава от министъра на вътрешните работи."
По този текст, господин председател, не са постъпили писмени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Дърмов желае думата.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БПС, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, бележките, които ще изтъкна, са по-скоро редакционни. От ал. 2 надолу би било по-прецизно да се употреби единственото число на "заповед", а не "заповеди", тъй като тя е една единствена за едно лице.
Другото, на което искам да ви обърна внимание, това е в ал. 3, където текстът "не може да се върне в неговата страна", може би ще бъде по-правилно "не може да се върне в своята страна". 260.2
И един ред малко по-надолу, където се употребява "той", мисля, че ще бъде по-добре, ако вместо "той" се използва думата "чужденецът", за да бъде по-ясен текстът на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата господин Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа! Това което ще кажа, е редакционно, но е и малко повече от редакционно. "Ал. 1. Заповедите за принудително отвеждане до границата се изпълняват по инициатива на органа, който ги е издал". Ами щом като органът ги е издал, то инициатива е проявил. Този орган трябва да изпълни заповедите. Затова трябва да отпадне това "по инициатива на органа", а да бъде "се изпълняват от органа, който ги е издал".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Гоцев.
Други желаещи? Няма.
Заповядайте, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Аз смятам, господин председател, че трябва да подложите на гласуване направените предложения по алинеите, а не по реда на предложенията.
Първото предложение на господин Гоцев се отнася за ал. 1, за която предлага да отпадне думата "инициатива" и да остане текстът в останалата част така, както е предложен. Тоест "Заповеди за принудително отвеждане до границата или за изгонването от страната се изпълняват от органа, който ги е издал, от службите за административен контрол на чужденците".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Аз смятам, че предложение- то е разумно, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Аз смятам, че предложението може да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да не говорим в закона за инициативи и за други такива работи, че малко грозно стои.
Заповядайте, господин Дърмов, но, моля Ви, навреме. Думата ще дам на всеки. Обявявам гласуване и Вие вдигате ръка.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на бСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, искам да ви обърна внимание върху един същностен момент. Органът, който издава тази заповед, обикновено това е териториалният 260.3 началник, а самото извеждане от страната се изпълнява от други звена на министерството. Така че ако отпадне "по инициатива", ние не можем да обвързваме териториалния началник да бъде именно този, който ще изведе лицето от страната. В много чести случаи те се предават от едно териториално поделение на друго, докато стигнат до границата. И това е именно смисълът, който пишещият закона е вложил. Може би това не е най-добрата дума, може би трябва да бъде използван друг израз, но нека да не бъде така че органът, издал заповедта, да я осъществи. Той просто не може да го направи реално. Конвоирането се извършва от други поделения на МВР. Има си специализирани звена, които вършат тази работа.
Така че, много ви моля, може би заедно трябва да помислим за това с какво би следвало да бъде заменена думата "инициатива", но не в този радикален смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: По искане?
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ: Да, аз съм съгласен с Вас, господин председател - "по искане на "съответния орган".
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Той не иска, той разпорежда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Заповядайте, господин Гоцев. 260.4 ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Господин председателю, аз не знам какво е - реплика ли е или е дуплика, ама не е така, както го каза господин Дърмов, защото, първо, имаме текст, който казва, че министърът упълномощава отделни лица да издадат заповед. Приемаме това, което Вие казахте, или някой друг го каза, че в различните териториални единици това са съответните началници на полицията, които издават заповедта. Но тези началници на полицията са и които ще наредят на някои от поделението да го изведе. Това не значи, че полковникът или генералът, или майорът, или какъвто е, той ще тръгне да го извежда. Но той ще каже на своя полицай: "Отиди го изкарай да излезе навън!". Това ще каже. И той като му нареди, другият вече по съответен етапен ред от едно поделение на друго поделение ще го предаде, ще го изнесе.
Но ако Вие имате предвид, че Министерството на вътрешните работи има поделение, което специално се занимава с такива работи, просто кажете го. Но това трябва да стане с поправка на целия текст, а не с нито по искане, нито на органа.
Тук колегата Бучков каза нещо разумно, но то не може да се вмести, защото ние нямаме такова предложение - че става по нареждане на органа, който го е издал. Това може да бъде така, но ние за това нещо пък нямаме писмено предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Не, господин Гоцев, нека да разсъждаваме така, явно ние сме в областта на административното право. Издаването на една такава заповед задължава издателят да я проведе докрай. Няма нужда да му се пишат инициативи или нещо друго. И аз мисля, погледнете текста сега, мен това ми идва на ума от това разсъждение - няма ли да стане текстът по-добър, ако стане така: "Заповедите за принудително отвеждане до границите или за изгонване от страната се изпълняват от службите за административен контрол на чужденците"?
ВАСИЛ ГОЦЕВ: Това може да стане, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Тогава ние не влизаме в областта на административното право да се съмняваме, че освен като издадеш един акт, ти трябва после да направиш още нещо, за да го реализираш.
ВАСИЛ ГОЦЕВ: Може да стане, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Е, благодаря Ви. СД/ВР 261.1
Вижте, редакцията на текста може да стане и: "Получава съгласие и от двете страни".
Чета буквално: "Заповеди за принудително отвеждане до границата или за изгонване от страната се изпълняват от службите за административен контрол на чужденците". Защото в административния акт за този, който го е издал, има и задължението да го реализира.
Но чух думите на проф. Вълканов и тук той е верен, ние един път го направихме, че не става дума за...
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): За множествено число, а за единствено число...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: ...единствено число за това, че заповедта се отнася за един акт и неговото изпълнение. А това, че те ще бъдат повече, не обуславя множественото число.
Може би вече стигнахме до един съвършен текст. И става така: "Заповедта за принудително отвеждане до границата или за изгонване от страната се изпълнява от службите за административен контрол на чужденците". Така ми се струва пълен текстът.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Взимам думата по повод на това, което Вие прочетохте като окончателна редакция и Ви моля просто да имате предвид, че и в ал. 2 се говори в множествено число. Просто и надолу да продължи по същия начин заповедта. Просто да не стане разминаването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Вие сте много точна, госпожо Михайлова. Благодаря Ви. Но ние си гласуваме първата алинея в този вид, в който аз я прочетох.
Моля ви, режим на гласуване! Гласуваме, първо, заповедите да бъдат заповеди в единствено число и за отпадане на инициатива на органа, който я е издал. Прегласуваме първа алинея. Тя е с изменението. Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме.
От общо гласували 162 народни представители, за - 158, против - няма, въздържат се 4.
Приема се ал. 1.
Уважаеми колеги, направи се предложение за редакция в ал. 3. Предложението е на господин Дърмов - "неговата страна" да бъде заменено от "своята" и "той" с "чужденец". 261.2
Господин Дърмов, направете предложението си за редакция на цялата алинея!
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Фактически първата дума "чужденец" трябва да отпадне. Може би би било по-добре: "Ако се удостовери, че е в невъзможност да напусне незабавно страната и да се върне в своята страна по произход или да влезе в друга страна, чужденецът се..." и т.н. до края на алинеята.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Не виждам реакция и от двете страни. Аз лично приемам тази редакция.
Заповядайте, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Ако разрешите... Аз възприемам изцяло предложението на господин Дърмов. Сега е по-подходяща редакцията. Но с оглед на това, че ние възприехме заповедите да не бъдат в множествено, а в единствено число, ал. 2 променя отчасти съдържанието си и тя става така: "Заповед не може да се изпълнява преди изтичане на срока по ал. 2..."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Мулетаров, тъй като това е редакция, която не променя съдържанието, ние ще я гласуваме с целия текст, да важи за целия текст. А тук също не променяме редакцията, а подобряваме. Но понеже са две предложения в една алинея, аз бих предложил да се гласуват в ал. 3 "неговата" става "своята" и "той" става "чужденецът", като отпада "чужденецът" в началото. "Ако се установи, че е в невъзможност да напусне страната..."
Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме тези две изменения.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Дали да е "удостовери" или "установи" трябва да уточним. Аз лично съм убеден, че "установи" е по-точно от "удостовери".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: "Установи" е по-вярно, защото ние можем да го установим с наша проверка, без да го удостоверяваме. Следователно редакцията продължава: "Ако се установи", не "удостовери".
И сега гласуваме за ал. 3. Аз ще прочета редакцията й: "Ако се установи, че е в невъзможност да напусне незабавно страната и да се върне в своята страна по произход или да влезе в друга страна, чужденецът се настанява в определено населено място, като се задължава да се явява периодично в териториалната полицейска служба". 261.3
Гласуваме ал. 3 с тази редакция. Моля ви, режим на гласуване.
От общо гласували 160, за - 150, няма против, 10 се въздържат.
Приема се редакцията на ал. 3. 261.4
Сега, уважаеми дами и господа народни представители, ще гласуваме целия – 15, като в ал. 2 се прави нова редакция - отпада множественото число, защото действително се изпълнява една заповед, се обжалва една заповед, а не всички заповеди и тя добива следния вид: "Заповедта не може да се изпълнява преди изтичане на срока по ал. 2 на чл. 31а или по ал. 2 на чл. 32 или преди да се е произнесъл компетентният административен орган, ако заповедта е обжалвана".
Моля, режим на гласуване. Гласуваме целия параграф 15 за създаването на нов чл. 32а, с измененията, които вие приехте в ал. 1 и 3 и с редакцията в единствено число на ал. 2. (Шум и реплики в залата)
Вие сте прав. Редакцията трябва да бъде точно: "Заповедта не се изпълнява преди изтичането"... И тъй като е редакция, която не променя смисъла - така ще я оформим после при окончателната редакция.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 155 народни представители, за 147, против 3, въздържат се 5.
Приема се – 15, с уточнената редакция на ал. 2: "Заповедта не се изпълнява преди"... (шум и реплики в залата) Да, без "може". Аз чета това, което остава: "Заповедта не се изпълнява преди изтичане на срока по ал. 2"... и т.н.
Благодаря ви.
Имате думата, господин Мулетаров, за параграф 16.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият параграф 16, който предвижда създаването на нов чл. 32"б", с единствена алинея и следното съдържание:
"Чл. 32"б". Разходите по завръщането до страната на постоянно пребиваване на чужденец, срещу когото се прилагат мерките по тази глава, се заплащат от работодателя в случаите, когато чужденецът е нает на работа без работна виза или самоволно са променени условията, определени в работната виза".
По този текст не са постъпили писмени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има нещо, което е грапаво в този текст - по ал. 1.
Заповядайте, господин Ангелов. ВЙ/ВЙ 262.1
ПЕТКО АНГЕЛОВ (МВР): Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители.
Искам все пак да доразширим този текст, тъй като той третира изключително само случаите, когато изгоненият чужденец е нает на работа без работна виза, а останалите случаи не се третират. Тоест, към този текст, ако е възможно редакционно да се дооформи, да се добави: "В останалите случаи разходите са за сметка на чужденеца".
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Аз моля да помислим за редакцията най-напред.
Господин Гоцев, заповядайте.
След това - г-н Караджов, който искаше също думата.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, на мен ми се струва, че представителят на Министерството на вътрешните работи е абсолютно прав, както и председателстващият Народното събрание. Редакцията е под всякаква критика.
Ако се ограничим в текста, редакцията трябва да започне първо с един подлог, че чужденец, срещу когото се прилагат мерките по тази глава в случаите, когато е нает на работа без работна виза или самоволно са променени условията, определени в работната виза, разходите по завръщането и пр., ... се заплащат. Но да се изнесе на първо място подлогът: "чужденецът"...
Напълно прав е представителят на Министерството на вътрешните работи, че няма защо ние да търсим частния случай, когато той е дошъл на работа, а да освободим на онзи, който е дошъл тук с едно "Волво" или с един "Мерцедес" и е дошъл, примерно, за да играе комар или да прави някаква друга работа, а не се е хванал на работа...
Затова ние би трябвало да изведем, и аз предлагам, понеже сега не можем да го направим - този текст да остане за Законодателната комисия, където юристите да му дадат редакция такава, каквато трябва.
Първото изречение ще бъде, че всеки чужденец заплаща сам онова, което е необходимо, докато го държат в България и след това във втора алинея ще има, че когато той е приет на работа - ще заплаща... И не само, а солидарно с него е задължен 262.2 и неговият работодател, за да може пък държавата да прецени дали да търси директно от човека... Аз пак отивам към скъпата кола, която той има, и да му я вземе или да търси един работодател, от когото в някои случаи не можеш да вземеш нищо.
Но тъй или иначе предлагам да бъде гласувано отлагането на приемането на текста, за да се реши в Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Предложението на гг-н Гоцев е... Извинете, но това е процедурно предложение за отлагане на текста. Струва ми се, че не бихме могли да подобрим редакцията и аз не мога да разбера и друго нещо - разходите по завръщането до страната... До еди къде си... До където ще да са. Това са разходи по завръщането. Те или са в нашата страна или са извън страната. Извън страната ние не плащаме. Плащаме в едно изключение.
Поставям предложението на господин Гоцев за отлагане на разискванията по – 16 и приемането му тази вечер и да се върне в Законодателната комисия, за да се прецизира текстът...
Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме това предложение.
Господин Караджов, веднага след гласуването ще Ви дам думата. Извинявайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 151 народни представители за предложението на г-н Гоцев са 135, против 6, въздържат се 10.
Отлага се разглеждането на – 16 и се връща за редакция в Законодателната комисия, което съм длъжен да кажа, че не е работа на Законодателната комисия!
Господин Караджов, имате думата. 262.3
СТЕФАН КАРАДЖОВ (НСД): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа. На основание правилника предлагам да удължим работното време до завършване на последния – 25 от Преходните и заключителните разпоредби, с изключение на тази, която оставихме за следващия път, за да можем в 99 на сто да завършим законопроекта, който все още можем да завършим до 8 часа. Все още можем до 8 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Караджов, благодаря Ви!
Това е процедурно предложение. Аз ще го поставя на гласуване, но мисля, че можем да се ползваме и от обратната му страна - до завършване на текста преди 8 часа, защото ние можем да завършиме текста.
Моля ви режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Караджов. Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 165 народни представители, за предложението на господин Караджов 117 народни представители, против 34, въздържат се 14.
Приема се.
Председателстващият разбира, че работното време е до приемането на този закон, но не повече от два часа.
Имате думата за чл. 17.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващото предложение по законопроекта е – 17, с който се предвижда изменение на чл. 33 от действащия закон в следния смисъл:
"Чл. 33. (1) По неуредените въпроси за прилагането и обжалването на принудителна административна мярка по тази глава, както и на отказа да се разреши пребиваване в Република България, се прилагат разпоредбите на закона за административното производство".
И ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: За неуредените въпроси, така.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: За административното производство.
Ал. 2.: "След изтичане на 24-часовия срок, престоят на чужденец настанен по реда на ал. 4 на чл. 32а, може да бъде МК/ЗТ 263.1 продължен от прокурора, който задължително изслушва заинтеросованият, в този случай срокът на престоя не може да бъде подълъг от шест дни".
Предложения по текста не са постъпили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Слава Богу и редакциите са горе-долу добри.
Заповядайте!
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, преди гласуването, моля кворум, защото смятам, че няма кворум в залата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Вижте, може да не се получи кворум в залата, ако не се регистрират всички народни представители в залата.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Нали преди гласувахме с кворум?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Вие го правите от името на парламентарна група.
Моля ви режим на регистрация.
На мен ми се струва, че този закон създава много трудности, не на нас по приемането му, а за режима в страната и ми се иска да ви помоля, няма основание за драматизиране.
Имаме няколко параграфа за глобите, които минават, и които нямат проблеми в тях. Можем да свършим преди 20 часа.
Аз не разбирам защо се блокира приемането на този закон тази вечер.
Да, разбирам. Присъстващите в залата депутати отказват да се регистрират, разбирам. (Шум и реплики в залата) Но не се получава компенсация.
Продължаваме заседанието, в залата има 124 човека. Моля ви, стигнахме до текста в който няма предложения. Това е – 17.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 33, господин председателстващ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да. Изменението на чл. 33, допълнителната защита, която се дава в случаите, които са пропуснати.
Моля ви режим на гласуване, гласуваме – 17, това е изменение на чл. 33, с неговите две алинеи. 263.2
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 145, за 139, против няма, въздържат се 6.
Приема се – 17.
Параграф 18: "В чл. 34, ал.1 числото 1000 се заменя с числото 6000".
Предложения няма.
СПАС МУЛЕТАРОВ (встрани от микрофона): Има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има ли?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Има, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Заповядайте, господин Мулетаров! 263.3
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Господин председател, по този текст е постъпило предложение от народния представител госпожа Катя Михайлова, която предлага към чл. 34, за който Вие прочетохте предложението да се създаде към ал. 2 нова буква "в" със следното съдържание: "организиране законното влизане и извеждане от страната на чужденец."
Това предложение, според мен, което по принцип е правилно, трудно би могло да се приеме, тъй като ние имаме наказателен текст в Наказателния кодекс.
Ако дадете възможност, бих прочел текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Прочетете го, господин Мулетаров. Нищо страшно няма, ние говорим за информация в народното представителство.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Предложението на госпожа Михайлова, което повтарям, съдържа следното: "организиране законното влизане и извеждане от страната на чужденец.", намира отражение в действашия Наказателен кодекс в чл. 279 в ал. 1, на когото е казано: "който влезе или излезе през границата на страната, без разрешение на надлежните органи на властта или макар и с разрешение, но не през определени за това места, се наказва с лишаване от свобода."
Който организира незаконно влизане и излизане на чужденец, той става съучастник по този текст и съответно ще носи отговорност по чл. 279, ал. 1.
Затова, моля госпожа Михайлова, да оттегли предложението, тъй като въпросът е решен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Госпожа Михайлова е адвокат и тя може.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Да, разбира се. Няма, щом го има в Наказателния кодекс.
Оттеглям своето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви! Гласуваме – 18, така както ви го прочетох.
Числото 1000 се заменя с 6000. Увеличава се глобата.
Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме.
Колеги, ако малко сме по-интензивни при гласуването, да не губим това време... (Реплика от залата: "По-малко говори!") ТХ/ЗТ 264.1
Ако смятате, че това, което казвам е неверно, бих изпълнил репликата "По-малко говори!"
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 149, за 145, против няма, въздържат се 4.
Приема се – 18.
Параграф 19, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Параграф 19 се състои от изменението на чл. 35 се предвижда. Чл. 35, числото 800 се заменя с 5000.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Не виждам желаещи.
Няма предложение.
Режим на гласуване. Гласуваме – 19.
Моля, прекратете гласуването. Посочете резултата.
От общо 140, гласували за 136, против няма, въздържат се 4.
Приема се и – 19.
Господин Мулетаров, имате думата за – 20.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Параграф 20 се състои от следното съдържание. В чл. 36, числото 300 се заменя с 2000. Има предложение от господин Караджов за размера на предвидената глоба.
Моля, да го мотивира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Заповядайте, господин Караджов.
СТЕФАН КАРАДЖОВ (НСД): Стефан Караджов, НСД.
Предлагам, в чл. 36 числото 300 да се замени с 3000, а не с 2000.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Вие предлагате глобата да бъде 3000 лв. Добре.
Подлагам на гласуване това предложение, – 20, числото 300 да се замени с числото 3000.
Режим на гласуване. Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 144, за 120, против 6, въздържат се 18.
Приема се предложението на господин Караджов. 264.2
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият параграф е 21, който предвижда промени в чл. 37 със следното съдържание. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения.
1. Ал. 1 се изменя така: чл. 37, ал. 1: нарушенията по този закон с изключение на случаите по чл. 37а се констатират с акт съставен от органите на Министерството на вътрешните работи.
2. Чл. 37, ал. 4, числото 20 се заменя с 300.
Предложения не са постъпили, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: 20 за 300 е за маловажните случаи, когато не се съставя акт.
Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме – 21.
Аз наруших репликата, която ми се направи отляво да не се обаждам. Трябваше да кажа, че е маловажен случай.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 142, за 135, против няма, въздържат се 7.
Приема се.
Имате думата за – 22, господин Мулетаров. 264.3(След почивката)

18ч. и 35 мин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Продължаваме заседанието. Второто четене ще се води от заместник-председателя на Законодателната комисия, господин Спас Мулетаров.
Господин Мулетаров, до кой текст стигнахме? Имаше също един отложен.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Госпожо председател, ние приехме и – 12, като отложим чл. 5, който не мога да си спомня кой параграф е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Параграф 5 е отложен, но аз предлагам да продължим приемането на следващите параграфи, той като засега няма изразена готовност за окончателна редакция на текста по – 5. Затова предложението да продължим с – 13, до който сме стигнали в предишното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте да докладвате.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Благодаря!
Продължаваме нататък, уважаеми колеги, с приемането на Закона за пребиваването на чужденците в Република България в – 13, с който се създава нов член 31а, създадени пет точки и следното съдържание:
"Чл. 31а, ал. 1. Министърът на вътрешните работи или упълномощени от него лица могат да издадат мотивирана заповед за принудително отвеждане на чужденец до границата, в случаите, когато:
1. Чужденецът не може да удостовери влизането си в страната, по законноустановения ред, освен, ако неговото пребиваване е било уредено след влизането.
2. Чужденецът се намира в страната, след изтичане на разрешения му срок, или на едномесечен срок от уведомяването му за отказа да бъде продължено неговото пребиваване.
3. Чужденецът не е напуснал страната в определения срок след отнемане правото му на пребиваване.
4. По несъмнен начин се установи, че чужденецът е влязъл или пребивава в страната под име, което не е неговото, или е представил неверни данни за получаване на разрешение.
5. С влязла в сила присъда, чужденецът е осъден за ползване на неистински или преправен паспорт, или заместващ го документ, ДВ/ЙА 258.1 като основание за влизане или пребиваване в страната."
Аз искам предварително да корегирам, че в този текст следва да отпадне, в началото (ал. 1), тъй като той се състои от една единствена алинея и пет точки, и съгласно установената практика, когато има само една алинея, тя не се номерира, както е в случая. Затова, предложението е, без да се обсъжда, след чл. 31а (1) да отпадне, при окончателното приемане на текста.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Мисля, че това е редакционно и следва от Закона за нормативните актове.
Господин Мулетаров, има ли предложения по текста?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Предложения писмени по текста не са постъпили, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Кой иска думата? Министътърът на правосъдието има думата.
Министър Корнажев, имате думата, заповядайте.
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Нашето министерство имаше бележки само по един текст, но аз съжалявам, че вие вече сте го гласували, и няма какво да говоря по него.
По тези текстове, които сега се обсъждат, ние бележки нямаме. И подкрепяме проекта на Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Думата има господин Васил Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Като разбира се, е правилно, това което каза господин Мулетаров за алинеята, аз мисля, че точка пета е излишна. Тя се съдържа с предшестваща точка, която казва, че като е влязъл незаконно в страната, трябва да бъде изваден. И няма защо да я има тази точка пета. Тогава, когато той е осъден, с влезла в сила присъда, че си е поправил паспорта, пък какво да ви кажа, даже аз се съмнявам дали ще трябва да има влязла в сила присъда. Ако граничния, или някой друг орган установи, че този човек има такива видими поправки на паспорта, той ще трябва да бъде екстрадиран, пък после ще си го съдиш или ще го задържиш, ако има основание за задържане. Така че, т. 5, смятам, че трябва да падне и тук нямаме писмено предложение, не знам, но ние сме нарушавали друг път правилника. "Упълномощени 258.2 от него лица" по-добре е да бъде "упълномощено от него лице" в единствено число. Той ще може да каже "упълномощавам вас", "упълномощавам него", "упълномощавам вас и мен", но все пак, в закон обикновено се пише в единствено число. Но това е за техника, не е толкова важно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря господин Гоцев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Заповядайте, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Аз искам да обърна внимание по първото предложение на господин Гоцев и ще моля представителя на Министерство на вътрешните работи да вземе отношение по него.
Става дума за следното, дали идеята на вносителите е, министърът на вътрешните работи да упълномощава различните лица, или идеята е да упълномощава само едно лице, както предлага колегата Гоцев. Те са различни хипотези и по този въпрос трябва да бъдем ясни. Ако идеята е да се упълномощават отделни и различни лица, текстът трябва да остане, в първата му част в този вид, в алинея първа. Но ако не е такова намерението на вносителя, а целта е да се упълномощи само определено негово лице, тогава би могло да се приеме предложението на господин Гоцев. Затова, аз моля да вземете отношение по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Заповядайте, господин Дърмов. 258.3
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Параграф 24, който е предпоследен от законопроекта, е със следното съдържание:
В чл. 10 думите "съответния общински народен съвет" се заменят със "съответната община" и думите "общинският народен съвет" се заменят с "общината".
Предложения няма по този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Не би могло и да има.
Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме – 24.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 146 народни представители, за 131, против 1, въздържали се 14.
Приема се – 24.
Имате думата за последния параграф, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Последният параграф по законопроекта е 25 и има следното съдържание: навсякъде в закона думите "Народна Република България" се заменят с "Република България".
Моля след гласуването на текста, господин председател, да ми дадете възможност да направя предложение за два предложени текста как да процедираме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да, благодаря Ви, господин Мулетаров.
Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме – 25.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 155 народни представители, за 146, против 3, въздържали се 6.
Приема се и – 25.
Имате думата, господин Мулетаров, за някакви предложения.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! В действителност ние приехме целия законопроект за пребиваването на чужденците в Република България, с изключение на два текста - по – 5 и по – 16. Тъй като този законопроект е разпределен предварително и по него са изразили становища четири комисии на Народното събрание, а именно: Законодателната, Комисията по външна политика, Комисията по правата на човека и Комисията по национална сигурност, аз предлагам, господин председател, да възложите РД/КП 266/1. на тези комисии тези два текста да бъдат прегледани в най-близко време, за да може да бъде приет с тях и целият закон.
Тъй като одеве имаше предложение това да извърши Законодателната комисия, но материята обхваща широк кръг от въпроси, които не са само от компетентността на Законодателната комисия. И това е моето предложение - представители на четирите комисии да прегледат текстовете и излязат с предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Вижте, механизмът в правилника е връщане за обсъждане в Законодателната комисия, а тя да си покани който желае при обсъждането.
СПАС МУЛЕТАРОВ (от място): Отложени са.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Отложени са, а какво вие ще правите в Законодателната комисия, господин Мулетаров, вие си имате право.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание. Утрешното заседание е от 15 ч. (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 55 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Александър Йорданов)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:(Снежана Ботушарова)
(Йордан Школагерски)
СЕКРЕТАРИ:(Трифон Митев)
(Илхан Мустафа)