Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-02-24

Председателствали: председателят Александър Йорданов и заместник-председателят Йордан Школагерски
Секретари: Руслан Сербезов и Илиян Илиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители, откривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание. Както гласувахме вчера, днес започваме второто четене на Закона за държавния бюджет на Република България за 1994 г.
Моля председателят на Комисията по бюджета и финансите или негов заместник да докладва за второ четене законопроекта.
За да няма евентуални противоречия в залата, искам да ви информирам, че от днешните дебати ще бъде излъчен подробен репортаж вечерта, тъй като в момента по телевизията вървят и цял следобед ще вървят предавания от Лилехамер на Олимпийските игри. Ние не можем да бъдем по-високо от Олимпийските игри, макар че сме Народно събрание. Ето защо ще има подробен репортаж вечерта.
Аз каня председателя на комисията или негов заместник, както решите. Заповядайте, господин Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги, предполагам, че на всички са раздали този материал. Това е предложението на Комисията по бюджета и финансите - проектът за второ четене на Закона за държавния бюджет.
Вчера ние приключихме с нашето последно заседание. Вярно е, че бяхме много притеснени и дължа може би едно обяснение, че не можахме да разгледаме всички становища и доклади на комисиите. Предполагам, че колегите, аз пледирам за това изключение все пак, ще внесат тук своите предложения, конкретни, разбира ВТ/КП 267/1. се, квантифицирани, както се изисква, тъй като и самото наше предложение се раздава току-що. Така че аз мисля, господин председателю, че ние можем да направим едно изключение и да позволим в момента, макар че започва второто четене на бюджета, тези, които имат допълнителни предложения, да ги направят. Ние разгледахме една част от тях, една част са гласувани, друга част са отразени - тези, които са приети. Но тези, които не са направени, би трябвало да бъдат направени в течение на второто четене на бюджета конкретно по отделните текстове.
Оказа се, че Министерският съвет чрез министъра на финансите е намерил допълнителен ресурс от извънбюджетни сметки в рамките на 300 милиона точно, които са разпределени по определена схема. Конкретно може да се каже, когато стигнем при всеки отделен член, за какво са разпределени.
Освен това някои други преразпределения има вътре в бюджета, които са гласувани на заседание на комисията.
Това е, което аз мога да кажа.
Също така на заседание на комисията ние решихме за конкретните текстове да упълномощим заместник-председателя на комисията господин Георги Николов като представител на парламентарното мнозинство, да ги изнесе пред народните представители, защото мисля, че така е най-малкото нормално или, бих казал, етично, за да не се създават търкания. Който има предложения, разбира се, ще ги направи.
Така че, господин председателю, мисля, че трябва да поканим господин Георги Николов с конкретните предложения и с подкана тези, които са пропуснали да ги направят, на фона на този законопроект, където пише "Проект за второ четене" да направят своите предложения.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Димитров. Моля господин Николов да заповяда и да започне докладването на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър-председателю, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Започвам второто четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 1994 г.
Предлагам първо заглавието на законопроекта - "Закон за държавния бюджет на Република България за 1994 г.". Да гласуваме. 267/2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, моля, режим на гласуване.
СТЕФАН САВОВ (от място): Може ли само едно процедурно предложение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Процедурно предложение? Заповядайте, господин Савов. Да.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, мисля, че би трябвало телевизията да предава обсъждането. Тя не предава. Не предава! Вижте, не предава! (Шум и реплики от блока на БСП)
САВКА ЙОВКОВА (от място): Получихме обяснения от председателя.
СТЕФАН САВОВ: Моля? Аз не мога да Ви чуя, но знам, че не предава и правя това предложение на господин председателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Савов, понеже днес и утре вървят непрестанно след обяд предавания от Олимпийските игри, платени са много скъпо от телевизията, очакват се с голям интерес, затова взимаме решението вечерта да бъдат излъчени достатъчно обширни репортажи от заседанията и обсъждането на бюджета.
Гласуваме заглавието на законопроекта, а именно "Закон за държавния бюджет на Република България за 1994 г.". Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте.
Гласували 211 народни представители, за 167, против 7, въздържали се 37.
Заглавието се приема.
Преминаваме по-нататък. (Шум и възгласи в блока на БСП) 267/3. ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ, Свищов: Господин председател, преди да преминем към гласуване на текстовете, аз предлагам Народното събрание с гласуване да даде съгласие в залата да присъства първият заместник-министър на финансите господин Димитър Костов и господин Никола Бабанов, началник управление "Държавни разходи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Иван Костов, заповядайте.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Моето предложение е в залата да бъде поканен и управителят на Българска народна банка. Вие знаете, че има такава традиция при приемането на Закона за бюджета, особено на приходната част, където има и вноски от превишение на приходите на БНБ над разходите, обикновено председателят на Българска народна банка заявява през Народното събрание дали това е така или няма да е така и освен това взима отношение и по предвидените в бюджета средства за обслужване на държавния дълг, тъй като те са свързани с основния лихвен процент и с прогнозата за него. Моля затова предложението на господин Георги Николов да се допълни и да да се покани в залата господин Тодор Вълчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласуваме за това господин Димитър Костов и господин Никола Бабанов да заповядат в пленарната зала.
От общо гласували 174 народни представители за 166, против 8, въздържали се няма.
Моля господин Бабанов и господин Костов да заповядат в пленарната зала.
Гласуваме предложението господин Тодор Вълчев, управител на Българска народна банка, да заповяда в пленарната зала. Моля режим на гласуване. Моля гласувайте.
От общо гласували 165 народни представители за 163, против няма, въздържали се 2. Моля да бъде поканен господин Тодор Вълчев на заседанието на Народното събрание.
Продължаваме нататък. Има думата господин Георги Николов.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ, Свищов: Раздел първи, чл. 1 с четири алинеи. БП/ЙА 268.1
"Ал. 1: Приема Републиканския бюджет за 1994 г. по прихо- дите на обща сума 100 млрд. 187 млн.лв. както следва:
1. Данъчни приходи 80 млрд. 153 млн. и 500 хил.лв.;
1.1. Данък върху печалбата 9 млрд. 920 млн. лв.
1.1.1. От нефинансови предприятия 6 млрд. 920 млн.лв.
1.1.2. От финансови институти 3 млрд.лв.
От тях: ДСК 1 млрд. 500 млн.лв., търговски банки 1 млрд. 350 млн. лв., застрахователни институти 150 млн.лв.
1.2. Данък върху общия доход 12 млрд. 956 млн. 500 хил.лв.
1.3. Данък върху оборота (Данък върху добавената стойност) 26 млрд. 854 млн. 800 хил.лв.
1.4. Акцизи 12 млрд. 822 млн. и 200 хил.лв.
1.5. Мита и митнически такси 13 млрд. 50 млн.лв.
1.6. Данък за нарастване на средствата за работната заплата 2 млрд. 050 млн. лв.
1.7. Вноски от данъци, начислени в предходната година 2 млрд. 500 млн.лв.
2. Неданъчни приходи 20 млрд. 33 млн. и 500 хил.лв.
2.1. Приходи от такси 1 млрд. 633 млн. и 600 хил.лв.
2.1.1. Държавни такси 1 млрд. 611 млн. 600 хил.лв.
От тях: събирани в системата на Министерство на финансите 88 млн. и 600 хил.лв.; събирани в системата на други министерства 1 млрд. 523 млн. лв.
2.1.2 Други такси (за радиоапарати и телевизори, за ползване на почивни лагери и други услуги в социалния отдих) 22 млн.лв.
2.2. От превишение на приходите над разходите на Българска народна банка 11 млрд. и 500 млн. лв.
2.3. Глоби и санкции 931 млн. 900 хил.лв.
2.4. Приходи от лихви по предоставени кредити на други държави 500 хил. лв.
2.5. Приходи от лихви по кредитни салда на бюджетни и извънбюджетни сметки 782 млн. лв.
2.6. Други неданъчни приходи (държавни такси, събирани във валута, дължими приходи от внос на газ от минали години и други) 4 млрд. 885 млн. и 500 хил.лв., в т.ч. приход от внос на газ срещу българското дялово участие в Ямбург 3 млрд. 650 млн. лв.; от наеми от държавно имущество 30 млн. и 900 хил.лв. 268.2
2.7. Вноски от специални извънбюджетни сметки - 300 млн. лева.
2.7.1. От сметката по Закона за изземване на имуществото на партиите и организациите - 150 млн. лева.
2.7.2. От фонд "Европейска икономическа общност" към Агенцията за чуждестранна помощ - 50 млн. лева.
2.7.3. От извънбюджетната сметка на Министерството на здравеопазването по чл. 1 от ПМС # 146 от 1991 г. 50 млн. лева.
2.7.4. От Националния фонд за опазване на околната среда - 20 млн. лева.
2.7.5. От извънбюджетната сметка за лицензионната дейност на Комитета по геология и минерални ресурси - 20 млн. лева.
2.7.6. От фонд "Национална съобщителна система" - 10 млн. лева.
Алинея 2. Приема републиканския бюджет за 1994 г. ... (Реплики от блока на СДС)
Тъй като те са обвързани, мисля, че целият член трябва да бъде прочетен. (Шум и реплики от залата) Гласуването е по алинеи, но мисля, че четенето е на целия текст, който е по законопроекта. (Реплики: "Не е така".)
Алинея 2. Приема републиканския бюджет за 1994 г. по разходите на обща сума 133 млрд. 856 млн. и 600 хил. лева, както следва:
1. Текущи разходи - 103 млрд. и 61 млн. и 300 хил. лева.
1.1. Заплати - 9 млрд. 887 млн. и 500 хил. лева.
1.2. Осигурителни вноски - 3 млрд. 410 млн. и 900 хил. лева.
1.3. Стипендии - 1 млрд. 4 млн. и 200 хил. лева.
1.4. Издръжка - 15 млрд. 207 млн. и 300 хил. лева.
1.4.1. Храна - 926 млн. и 300 хил. лева.
1.4.2. Медикаменти - 1 млрд. 44 млн. и 400 хил. лева.
1.4.3. Командировки - 204 млн. и 600 хил. лева.
1.4.4. Канцеларски и стопански разходи - 2 млрд. 523 млн. и 200 хил. лева.
1.4.5. Постелен инвентар и облекло - 257 млн. и 500 хил. лева.
1.4.6. Учебни и научноизследователски разходи - 362 млн. и 600 хил. лева. РД/ВР 269.1
1.4.7. Ремонти - 1 млрд. 593 млн. и 100 хил. лева.
От тях - ремонт на бюджетни организации - 405 млн. и 800 хил. лева.
Ремонт и поддържане на пътищата - 1 млрд. 187 млн. и 300 хил. лева.
В това число:
За четвъртокласна пътна мрежа - 450 млн. лева.
1.4.8. Други разходи - 8 млрд. 295 млн. и 600 хил. лева.
От тях: по Закона за финансово осигуряване на есенните и пролетните селскостопански работи за стопанската 1993-1994 г. - 1 млрд. и 500 млн. лева.
По Закона за тютюна и тютюневите изделия - 100 млн. лева.
1.5. Отбрана и сигурност - 18 млрд. 859 млн. и 100 хил. лева.
1.6. Субсидии - 6 млрд. 350 млн. лева.
1.6.1. За покриване на загуби в производството - 5 млрд. 640 млн. лева.
1.6.2. За внос на въглища за населението - 100 млн. лева.
1.6.3. Други субсидии и плащания - 610 млн. лева.
1.7. Лихви - общо - 42 млрд. 734 млн. и 600 хил. лева.
1.7.1. Лихви по външни заеми - 9 млрд. и 128 млн. лева.
От тях лихви към Лондонския клуб - 6 млрд. 499 млн. и 500 хил. лева.
От тях:
А. По облигационни заеми - 899 млн. и 500 хил. лева.
Б. Други - 5 млрд. и 600 млн. лева.
Лихви към Парижкия клуб - 2 млрд. 614 млн. и 500 хил. лева.
Лихви по заема за техническа помощ (ТАЛ) - 14 млн. лева.
1.7.2. Лихви по вътрешни заеми - 33 млрд. 606 млн. и 600 хил. лева.
От тях:
По облигационни заеми - 3 млрд. и 46 млн. лева.
По съкровищни бонове - 11 млрд. 375 млн. и 600 хил. лева.
По заеми от Българска народна банка - 10 млрд. и 13 млн. лева. 269.2
По заеми от Държавна спестовна каса - 585 млн. лева.
По заеми от Държавен застрахователен инститет - 192 млн. лева.
По дълг на фирмите по ПМС # 244 от 1991 г. - 1 млрд. 633 млн. и 600 хил. лева.
По дълг на фирмите по ПМС # 234 от 1992 г. - 842 млн. и 300 хил. лева.
По дълг на фирмите за лошите кредити - 5 млрд. 480 млн. и 400 хил. лева.
По предоставени държавни кредити - 438 млн. и 700 хил. лева.
1.8. Пенсии за военнослужещи, участници в Отечествената война и др. - 2 млрд. 718 млн. лева.
1.9. За попълване на извънбюджетни фондове - 2 млрд. 889 млн. и 700 хил. лева.
В това число:
Фонд "Стихийни бедствия" - 300 млн. лева.
Национален компенсационен жилищен фонд - 998 млн. и 800 хил. лева.
По Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - 868 млн. и 400 хил. лева.
Фонд "Компенсация на репресираните" - 360 млн. лева.
Фонд "Рехабилитация" - 60 млн. лева. 269.3 2. Придобиване на дълготрайни активи (капитални вложения) 3 млрд. 985 млн. и 600 хил.лв.
3. Трансфери - 26 млрд. 809 млн. и 700 хил.лв.
3.1. За социалното осигуряване - 5 млрд. 347 млн. и 400 хил.лв.
От тях:
- субсидии за Държавно обществено осигуряване - 5 млрд. 12 млн. и 300 хил.лв.;
- субсидии за Съвета за взаимно осигуряване на членовете на трудовопроизводителните кооперации - 335 млн. и 100 хил.лв.
3.2. От бюджета на съдебната власт със знак минус 348 млн. и 900 хил.лв.
3.3. За общините - 21 млрд. 811 млн. и 200 хил.лв.
От тях:
- субсидии за общините - 20 млрд. 62 млн. и 800 хил.лв.;
- вноски за общините със знак минус - 137 млн. и 700 хил. лева;
- неразпределени трасфери за общините - 1 млрд. 886 млн. и 100 хил.лв.
Ал. 3. Утвърждава дефицита по Републиканския бюджет за 1994 г. в размер на 33 млрд. 669 млн. и 600 хил.лв.
Ал. 4. Утвърждава операциите по финансирането на дефицита както следва:
1. Операции с чужбина със знак минус - 3 млрд. 766 млн. и 100 хил.лв.
1.1. Погашения по предоставени кредити на други държави 38 млн. лв.
1.2. Погашения на салда по клирингова спогодба от 1991 г. със знак минус - 870 млн. и 100 хил. лв.
1.3. Погашения по ползвани външни заеми със знак минус 1 млрд. 225 млн. лв.
1.4. Просрочени плащания към Парижкия клуб със знак минус - 612 млн. и 500 хил. лв.
1.5. Погасяване на пасивни салда в преводни рубли към страни-членки на бившия СИВ със знак минус - 1 млрд. 96 млн. и 500 хил. лв.
2. Операции с държавни ценни книжа (нето) минимум (търговски банки и Българска народна банка) - 30 млрд. 364 млн. и 400 хил.лв. МС/ЙА 270.1
2.1. Емисия на съкровищни бонове - 53 млрд. 283 млн. и 800 хил.лв.
2.2. Изплащане на съкровищни бонове със знак минус 44 млрд. 322 млн. и 500 хил.лв.
2.3. Емисия на облигации - 21 млрд. 403 млн. и 100 хил.лв.
3. Пряко финансиране от финансови институти (нето) до: - 7 млрд. 71 млн. и 300 хил.лв.
3.1. Българска народна банка - нето - 7 млрд. 544 млн. и 300 хил.лв.
3.1.1. Заеми - 10 млрд. 754 млн. и 800 хил.лв.
3.1.2. Погашения със знак минус - 3 млрд. 210 млн. и 500 хил.лв.
3.2. Погашения по кредити от други финансови институции със знак минус - 473 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Николов.
Сега, ние ще гласуваме алинея по алинея всеки член. Така че да се правят най-напред предложенията по съответната първа алинея и по нея да се разгръщат дебатите.
Господин Димитров, заповядайте, процедурно. (Неразбираеми реплики от госпожо Нора Ананиева)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, ... (Неразбираема реплика от госпожа Нора Ананиева) Не мога да Ви разбера въпроса, госпожа Ананиева.
Колеги, правя процедурно предложение в съответствие с практиката, която миналата година се утвърди тук. Тъй като този член е най-важния, той на практика заковава бюджета и не дава възможност да се правят никакви допълнения нито в приходната, нито в разходната част, особено в следващите членове.
Аз правя на практика сега едно процедурно предложение, след малко ще направя още едно.
Първото процедурно предложение е сега да се направят всички предложения по отделните алинеи - 1, 2, 3 и 4, от колегите, но окончателното гласуване на чл. 1, може и по алинеи, да стане едва след като се приемат другите членове на законопроекта както, господин Николов, стана миналата година, за да не се получи така, че да се наложи прегласуване или на първи член, или някой ако направи предложение по някой от следващите членове да му 270.2 кажем тъй като вече е закован дефицита, заковани са приходите и разходите такова предложение не може да се прави.
Затова първото ми процедурно предложение е именно в този смисъл. Да се направят сега предложенията, но гласуването да стане едва след като се гласуват следващите членове от законопроекта.
Второто ми процедурно предложение е за отлагане на гласуването по чл. 1, ал. 1 от друга гледна точка. Това е, че е внесен законопроект за промяна в таблиците на Данъка върху общия доход. Въпреки моите предупреждения нито парламентарното мнозинство, нито Председателският съвет не е намерил за целесъобразно да вкара този законопроект в пленарната зала и да мине поне на първо четене.
В противен случай, ако не се приеме това предложение да се разглежда успоредно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъка върху общия доход и специално, промените в двете таблици ние трябва да задължим Министерството на финансите да преразгледа чл. 1, ал. 1 и да предвиди по-високи приходи в позиция 1.2. "Данък върху общия доход", който съответства на сегашната таблица. Но, всички знаем, че всяка година приемаме нова таблица, която да бъде съобразена или не нека пленарната зала да реши. Но, мисля че в тази ситуация ние нямаме право и не можеме да гласуваме ал. 1 на чл. 1 преди да имаме съгласие по това какви ще бъдат приходите по облагане на общия доход било по чл. 4 или по чл. 13. Най-вече по чл. 4 защото чл. 13 се събира догодина. А тази година приходите са по старата таблица.
Това са моите две процедурни предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Най-напред ще гласуваме предложението на господин Димитров за отлагане на гласуването на чл. 1, ал. 1 от законопроекта.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Свищов, встрани от микрофоните): Противно мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Противно мнение?
Господин Николов, заповядайте.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Свищов, ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, тъй като аз с господин Мичковски сме вносителите на този законопроект искам да ви уверя ... (Шум и реплики) 270.3
На Закона за данъка ... Изказвам се като депутат, а не като докладващ. Моля ви! Като противно мнение. Таблиците така са разработени щото разчетената сума, без да се увеличава данъчната тяжест, разчетената сума да не се засяга съществено. И няма основание ние да отлагаме защото по този начин бихме пратили бюджета в едно неопределено време.
Моля ви, ако трябва да бъдем по-взискателни, да бъдете към вносителите, когато се обсъжда този законопроект направете го, но не и сега да гласуваме за отлагане разискването по чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Николов.
Направено е предложение за отлагане на гласуването по чл. 1.
СТЕФАН САВОВ (от място): Господин Николов предложи, обаче този документ не е приет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз не влизам в съществото на проблема.
Има формално направено предложение за отлагане на гласуването по този член и неговата първа алинея. Ние първо това ще решим, а дебати по члена можем да направим и господин Димитров тук каза.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (встрани от микрофоните): Искам да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: По същество или по процедура?
Да. 270.4
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Може би това, което ще ви кажа, е важно, защото то засяга 5 милиона души. Става дума за следното: какви приходи в бюджета се предвиждат от данък общ доход зависи дали това, което гласувате сега, е съобразено с таблицата, която действаше досега, или с таблицата, която ще бъде приета евентуално след 15 или 20 дни. Това е важното. И ако се закове една сума след това вие всички тук ще бъдете принудени да гласувате такава таблица, която е съобразена с тези суми, които са предвидени тук. Тоест, вие предрешавате, без да знаете какви ще бъдат отраженията на тези суми върху размера на данък общ доход. Това е същността.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Ескенази.
Господин Димитров, предложението Ви търпи ли корекция след тези мнения?
ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю! Аз все пак Ви моля да не подлагате на гласуване, след като имаше възражение само против част от аргументите, господин Николов. Те касаеха ал. 1 и приходът специално от данък общ доход, а останалата част от аргументите ми не беше оспорена. След като не са оспорени останалите аргументи ... (Шум и реплики отляво)
Аз предполагам, че народното представителство е съгласно, че не можем да заковем всичко в чл. 1. Вие ако искате може да гласувате закона и за 15 минути, госпожо Ананиева, обаче това не е парламентаризъм. Защо предвидихме 4 дни да обсъждаме бюджета? Ако искате да си отидете - вървете си! Ние сме тук да оправяме тая държава, а не да я забатачваме като вас. (Силен шум и реплики отляво)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря Ви.
Гласуваме предложението на Венцеслав Димитров.
Господин Стоилов има думата по процедурен въпрос. След това - господин Асен Мичковски. На всеки ще дам думата за процедура.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз по принцип съм съгласен да обсъдим ред по ред чл. 1, а окончателното гласуване на числата НЧ/НП 271.1 да стане след като отидем нататък.
Но във връзка с 1.2. (данък общ доход) моля да обърнете внимание на следното: в комисията на няколко пъти сме обсъждали свързаните с това проблеми. Вярно е, че има различия в искането на Министерството на финансите, в позицията на вносителите господин Николов и господин Мичковски, но се получи общо взето - и господин Димитров няма да отрече - едно разбиране, че без да отиваме към увеличаване значително на ефективната данъчна ставка, ние покриваме сумата, която е предвидена тук. Комисията не е склонна да отиде към увеличаване на ставката, в резултат на което да се получат в бюджета значително по-големи постъпления. Но задържайки се на това равнище, което вече на няколко пъти обсъждаме в комисията и за което общо взето получихме и съгласие на колегите от Министерството на финансите, ние осигуряваме тази сума. Не е изключено, ако нещата тръгна по-добре в икономиката, отколкото през последните три години, да има и по-големи постъпления. Но това не е беда.
Така че аз предлагам ако приемем да гласуваме числата по чл. 1 накрая, то 1.2. да не се превръща в такова препятствие, както се иска от някои депутати. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Мичковски, заповядайте! АСЕН МИЧКОВСКИ (НСД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да подкрепя аргументите на господин Николов и да спра вашето внимание само върху два съвсем прости факта. Този проект за държавен бюджет е направен въз основа на действащия Закон за облагане на дохода на физическите лица. Че ние не само този законопроект, който се надявам, че ще приемем - за изменение на действащия закон, - но ние до края на годината, а може би и по-скоро ще приемем изцяло нов Закон за облагане на доходите на физическите лица.
Значи ли това, че не трябва да се приема бюджетът, който е разчетен на основата на действащите закони и действащите ставки за някакво неопределено време. Това са несъстоятелни аргументи и затова аз ви призовавам да отхвърлите направеното предложение от господин Димитров. 271.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз не влизам в съществото. Процедурните въпроси дори не се обсъждат.
Процедурният въпрос е за отлагане на гласуването по чл. 1, ал. 1.
Моля, режим на гласуване. Гласувайте това процедурно предложение.
Гласували общо 223 народни представители. От тях 90 за, 118 против, 15 въздържали се.
Предложението не се приема.
Започваме сега дебатите по чл. 1.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Има второ предложение - четирите алинеи да се гласуват по-късно. Господин Стоилов го подкрепи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Второто предложение е четирите алинеи на чл. 1 да се гласуват ... кога, какво е точно процедурното предложение?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Четирите алинеи да се гласуват след като бъдат гласувани членовете, свързани със субсидиите за министерствата, ведомствата и субсидиите за общините. Това е след чл. 7. Субсидиите са тук, обаче там могат да бъдат нанесени корекции и евентуално после те трябва да бъдат отразени тук. Защото тук са сумирани всички разходи и всички приходи, а там гласуваме поотделно разходите.
Има направени конкретни предложения за увеличение на разходите. Някои от тях са приети в комисията. Преобладаващата част са отхвърлени, но все пак право да приема или да отхвърля има народното представителство. Ако ние ги гласуваме така, тогава няма какво да гласуваме другите членове, няма смисъл да седим тук и да обсъждаме нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Димитров. Той просто предлага чл. 1 да се гласува накрая, след приемането и на чл. 7. Това е неговото предложение.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували общо 218 народни представители. От тях 93 за, 111 против, 14 въздържали се.
Предложението не се приема.
Думата за процедура има господин Иван Костов. 271.3
ИВАН КОСТОВ
(СДС): Уважаеми господин председателю, колеги депутати! Ние възразяваме срещу това гласуване и считаме, че трябва да има прегласуване дори по формални причини.
Отбележете, че има две предложения - на страници 6 и 7 - за бюджета на съдебната власт. Едното предложение е на Висшия съдебен съвет, другото предложение е на Министерския съвет.
Когато вие предлагате да се гласува т. 1.1, отбележете че на практика се предрешава какво ще се избере, кой от двата бюджета ще бъде приет. Тоест, става излишно гласуването на чл.3 в двата варианта. Народното представителство няма възможност да избере. Защото, моля ви да отбележите, там, където са посочени разходите, е записан отрицателен трансфер от бюджета на съдебната система, който е по предложението на Министерския съвет.
И аз питам: вие като гласувате първо това, как ще избирате между двете предложения? На практика целият дебат за съдебната власт става напълно излишен.
Аз затова предлагам да се прегласува. Предложението беше съвършено коректно. То формално, според мен, позволява да се направи избор на варианти от тези неща, които се предлагат в самия проект на Закона за бюджета.
Вие направихте много груба грешка в момента. Моля да се прегласува. Ние предлагаме от името на Парламентарната група това да се прегласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Иван Костов.
Господин Желев, заповядайте! 271.4 КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! От името на парламентарната група правя процедурно предложение, да започнем дискусията по чл. 1 като цяло, като гласуването стане алинея по алинея. Практиката и обсъждането в тази дискусия ще ни подскаже може би най-верния извод, по какъв начин ще продължим нататък, както и досегашните ни дискусии. Може би ще се наложи някои от гласуванията да бъдат отложени, но съгласете се, че е нелогично да започнем от средата на законопроекта, примерно чл. 4 или чл. 7. Нормално и логично е да започнем обсъждането, да изслушаме всички предложения цялостно по чл. 1, а когато стигнем до гласуването да ги гласуваме отделно, алинея по алинея.
Благодаря ви. Това е моето процедурно предложение, моля да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Направено бе предложението от господин Иван Костов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Ако няма да гласувате бюджета, да излизаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Не така. Не с този тон.
Направено бе предложение от Иван Костов да се прегласува това предложение. Смисълът на което беше да се огледат всички останали членове и алинеи, където има много и различни предложения, и от това, кое от тези предложения ще бъде прието, зависи какво ще бъде отражението в цифрите в чл. 1 в съответните алинеи. Но затова нека да прегласуваме това предложение, а именно предложението, гласуването на чл. 1 да се извърши след като се гласуват останалите членове от законопроекта. Това е предложението.
Моля, гласуваме това предложение още веднъж. То е почти същото, което предлага и БСП. А дебатите, естествено, че ще започнат от чл. 1. Дебатите ще вървят. Въпросът е кога ще се гласува самият член. В началото и той ще предреши всичко понататък, или обратно. И практиката от миналата година е точно такава, каквато я казва тук господин Костов и Венцеслав Димитров.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. СМ/ВР 272.1
Гласували 217 народни представители, за - 88, против - 118, въздържали се 11.
За да няма пак противоречия пояснявам. Ние започваме обсъждането на чл. 1 с неговите четири алинеи. Ние може да стигнем до извода в процеса на обсъждането, че не може да гласуваме този член и да преминем към следващия. Тоест вратата за това, което се предлага, остава открита. Мисля, че това е разумното. Вашето предложение какво беше?
КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз ще повторя предложението. Моето процедурно предложение, господин председателю, беше да преминем общо обсъждането по чл. 1. Да проведем дискусията си и да започнем гласуването алинея по алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това, което Вие предлагате, е това, което е правилникът на Народното събрание. Аз не мога да го подлагам правилника на гласуване. Тук предложенията имаха други варианти и затова ги подложих. Ние сега започваме именно така по чл. 1. Започваме дискусията. И естествено гласуването алинея по алинея ще бъде. Но може да се направи предложение да не се гласува чл. 1. И това е също в духа на правилника. Да се премине към следващите. По-късно може отново да възникне в пленарната зала.
Започваме. Иска ли някой думата по чл. 1 и по ал. 1 по-конкретно.
Господин Стоянов, господин Василев също.
САШО СТОЯНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Моето писмено предложение се касае до чл. 6, но тъй като мнозинството отказа да разсъждава логично, аз съм принуден да внеса предложението си в чл. 1, тъй като тези неща са свързани като цифри.
В чл. 6 аз съм предложил съотношението на приходите от данък общ доход да бъдат 70 на сто в полза на общините и 30 на сто в полза на държавния бюджет. Предложение, което смятам, че народните представители ще подкрепят. Всички знаят какво е състоянието на общините, че те нямат средства нито за заплати, нито за пенсии, нито за социално осигуряване, нито за училища или болници.
Във връзка с това, ако това предложение се приема, аз предлагам към т. 1.2. на ал. 1, числото 12 млрд. 956 млн. и 272.2 500 хил. да стане 7 млрд. 773 млн. и 900 хил., което представлява 30 на сто от приходите от данъка общ доход.
Към ал. 4, т. 1.5. - погасяване на пасивни салда в преводи рубли към страни-членки на бившия СИВ, предлагам този текст да отпадне. Дереджето на страната ни е такова, че най-малко сме сега да оправяме бакийте, в които СИВ и без това ни вкара.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стоянов.
Господин Василев има думата.
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Сега ще разберете защо Венцеслав Димитров беше прав. Аз се връщам към чл. 1, ал. 1. Аз зная, че правителството на всяка цена иска да намери отнякъде приходи, но по този начин, по който тук става това нещо, просто не може.
Вижте сега т. 2.7. - вноски от специални извънбюджетни сметки.
По-надолу т. 2.7.4. от Националния фонд за опазване на околната среда.
Господин министър на финансите, Националният фонд за опазване на околната среда не е извънбюджетна сметка. Тя беше извънбюджетна сметка преди много години. Така че, тъй като аз много добре знаех, че всеки посягаше на околната среда, на здравето на хората и т.н., ние това нещо сме го регламентирали с отделен закон. Законът се казва - Закон за опазване на околната среда. В чл. 3 е казано какво значи "национален фонд", за какво може да се използва и Вие не може да си позволявате така да взимате. Той не е фонд с постановление, не е фонд с някакво решение на Министерски съвет, а това е фонд, който е определен със закон и Вие нямате право да пипате този фонд. Прочетете Закон за околната среда - чл. 3, и ще разберете това нещо. Разбира се, че става дума за 20 милиона, не е голяма сума, но това просто е противозаконно.
Вие първо трябва да измените Закона за околната среда, да предложите изменение и оттам нататък да се върви.
Това е първото ми предложение - да отпадне т. 2.7.4. - от Национален фонд за околна среда 20 млн., като противозаконно. 272.3
Второто ми предложение се отнася, щом ще коментираме всички алинеи, второто ми предложение се отнася до ал. 2, където се казва: "Приема републикански бюджет за 1994 г. по разходите на обща сума 133 млрд. 856 млн. лева, както следва.
Всички тук в тази зала и извън тази зала признават, че този бюджет е силно рестриктивен. Но въпреки това Съюзът на демократичните сили, въпреки че се обявяваме за една сила, която стои отдясно от центъра, не може да си представим толкова силно рестрективен бюджет. Ще последват искания за здравеопазване, ще последват искания за национална сигурност, образование и т.н. Пари, които няма откъде да дадем, ако приемем това число.
Затова моето предложение е, господин председател, тази обща разходна част на републиканския бюджет да бъде увеличена с 6 млрд. лева. Да стане 139 и т.н. млрд. лева.
Това предложение го правя с цел да могат да се посрещнат по-нататъшните предложения, тъй като вие вече гласувахте да бъде приет този член преди другите. 272.4 Това са моите две предложения и ако първото сте длъжни да го приемете, защото иначе ще бъде противозаконно, ако не го приемете. Точно така, точно така.
А второто, ако го приемете, аз ще направя конкретни предложения точно накъде ще бъдат насочени тези неща в тези 6 млрд. в долните точки.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на г-н Василев.
Процедурен въпрос, г-н Костов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Господин председател, Вие не подложихте моето предложение за присъствието на г-н Тодор Вълчев на гласуване, но в момента влезе г-н Тодор Вълчев, заедно с г-жа Николина Мичева. Аз мисля, че е редно да се гласува и за двамата - за г-жа Николина Мичева и за г-н Тодор Вълчев.
Моля и без това са вече в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да. Благодаря на г-н Костов.
За господин Тодор Вълчев гласувахме. Сега гласуваме за госпожа Николина Мичева - началник на отдел "Държавни кредити" в Министерството на финансите.
Моля госпожа Мичева да напусне пленарната зала. Моля да напуснете пленарната зала, госпожа Мичева!
Моля режим на гласуване. Гласуваме г-жа Мичева да бъде поканена да присъства на заседанието.
Моля гласувайте.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 182 народни представители, за 157, против 19, въздържали се 6.
Моля госпожа Мичева да заповяда в пленарната зала.
Има думата г-н Йовчо Русев за изказване.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, уважаеми колеги. На няколко пъти в Комисията по земеделие се обсъждаха възможностите за допълнителни средства, които са необходими главно за възстановяване на поголовието в животновъдството на България, което е в особено критично положение. ТХ/ВЙ 273.1
Моето предложение е съвсем конкретно. Става дума, че Министерство на земеделието, както и Комисията по земеделие изразяват своето безпокойство от факта, че импортният и митническият режим на България не защитава достатъчно българското земеделско производство.
В България все повече нахлуват чужди хранителни стоки, със съмнителна стойност, които увреждат интересите на българските производители. Предложението е конкретно и се състои в следното.
Да бъде завишена сумата по т. 1.5. Мита и митнически такси с 440 млн. лв., които се набират от следните завишения на импортното облагане по продукти, както следва.
Очаква се през 1994 г. вносът да бъде следният.
Картофи - 3500 тона да се завиши с 0,60 лв. на килограм митническото облагане.
Пресни плодове, без цитрусовите - 6000 тона по 5 лева на килограм - 30 млн. лева.
Пресни зеленчуци - 10 хиляди тона по 3 лева на килограм - 30 млн.лева.
Зеленчукови консерви - 6 хиляди тона по 5 лева са 30 милиона лева.
Вино - 5 хиляди тона е очакваният внос, който да се облага с 4 лева на литър, или приход 20 милиона лева.
Месо - говеждо и телешко - се очаква вносът да бъде 10 хиляди тона. Завишението от 4 лева на килограм е 40 млн. лева.
Свинско месо - 2 хиляди тона по 5 лева на килограм 10 милиона лева.
Птиче месо - 1000 тона по 5 лева на килограм - 5 милиона лева.
Краве масло - 2 хиляди тона по 10 лева на килограм 20 милиона лева.
Мляко на прах - 5 хиляди тона по 10 лева на килограм - 50 милиона лева.
Вълна овча, непрана - 1000 тона по 15 лева на килограм - 15 милиона лева. 273.2
Захар - 100 хиляди тона по 1 лев на килограм - 100 милиона лева.
И памук - 40 хиляди тона по 2 лева на килограм - 80 милиона лева.
Всичко това прави допълнителен приход, който да се запише в 1.5., в размер на 440 млн. лева. А в 1.4.8. Други разходи - да се завишат с 440 млн. лева и сумата от 8 млрд. 295 млн. и 600 хиляди да стане 8 млрд.735 млн. и 600 хиляди, като се запише отделна точка за развитие на поголовието в животновъдството в планинските и полупланинските райони - 440 млн. лева.
Аз смятам, че това предложение напълно съответства на досегашните изчисления на митническите постъпления, въз основа на досегашните тарифи, а допълнителното облагане напълно съответства на поносимостта на вътрешното ценообразуване.
Благодаря ви.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Една реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Русев.
Реплика, г-н Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Аз не знам кой е внушил на г-н Русев, че за такива предложения могат да се правят в пленарната зала.
Господин Русев, ако искате наистина да направите такива предложения, да ги осъществите, би трябвало да се обърнете найнапред към Министерския съвет, където определят митата, или пък, ако нямате влияние върху министъра, махнете този министър и този Министерски съвет и Вие поемете управлението на търговията на страната.
Като специалист аз ще ви кажа, че едно е това, което четете в статистиката, и като го умножите по вашите виждания, може да се окаже, че е съвсем друго.
Смятали ли сте, господин Русев, каква е еластичността на потреблението на всичките тези продукти от цената? И смятате ли, че вносът ще бъде такъв, какъвто е бил или какъвто Вие предвиждате?
Аз не знам, но за мен това е ... Не искам да казвам някакви думи, такива за квалификация и т.н. 273.3
Но, господин Русев, Вие сте от парламентарното мнозинство. Аз, като човек от опозицията, би трябвало да приветствам такива Ваши предложения. Даже бих посъветвал всички Ваши колеги да направят такива предложения. Но ние олекваме като парламент, а Вие като парламентарист. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Димитров.
Господин Русев, моля за Вашия отговор.
Други реплики?
Господин Папаризов, заповядайте за реплика към господин Русев. 273.4
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, не толкова към господин Русев само, но бих искал да предложа действително да не правим предложения по приходната част на бюджета, защо например по тази точка аз мога да предложа още една сума от милиард и четиристотин, и тя произтича просто от новия курс. Вие ще видите, че митата в лева, ще се увеличат с милиард и четиристотин, но нека да оставим това на правителството, нека да има една възможност, дай Боже някакви приходи да се увеличат и то да има някаква гъвкавост в бюджета. По принцип, ако ние правим предложение за приходната част, създаваме допълнителна опасност бюджета да не може да бъде изпълнен. И просто призовавам като принцип да не правиме такива предложения за увеличаване на приходите. А отсега е видно на всеки икономист, че митата поначало ще се съберат с милиард и четиристотин повече, само заради реалния валутен курс, който не е 35, а 40.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Папаризов.
Господин Русев, заповядайте за отговор.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги. Първо по репликата на господин Папаризов.
Действително всеки би могъл да направи предложение за увеличаване на митата и оттам да покрие някакви разходи. Тук става дума за конкретни стоки, конкретни стоки, които защитават българския земеделски производител. Те не са хаотично завишаване на митата и таксите, а става дума действително за определени производства, които се намират под натиска на агресивен внос в България, и които разрушават механизмът, българският апарат за производство, националният апарат за производство.
Що се отнася до репликата на господин Димитров, тя беше в неговият стил на човек, който никога не се вслушва сериозно в съдържанието на предложенията, а търси лично унижение на ораторите или на тези, които правят предложението. Затова тази негова позиция неведнъж изразявана тук, смятам че не заслужава никакво внимание. Заслужава нещо повече. МК/КП 274/1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Русев.
Има думата за предложение госпожа Савка Йовкова.
САВКА ЙОВКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Савка Йовкова, Добрикчки избирателен район БСП.
Уважаеми, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри. С госпожа Станка Величкова сме внесли писмено предложение, което гласи в чл. 1, ал. 2, точка 1.9. числото "400", а сега вече в новия вариант 360 милиона, да се намали със 100 милиона от фонд "Компенсация на репресираните", със 100 милиона да се увеличи сумата по чл. 4, ал. 1, позиция 17...
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Откъде да вземат пари?
САВКА ЙОВКОВА: ... Министерството на науката и образованието, за нуждите на специалните училища.
Вашата реакция, господа ми е известна, и ако разбирате за какво става дума, щяхте да се изчервите от срам! Специалните училища, това са помощните училища за деца с умствена недостатъчност, в страната те са 94, с контингент 10 802 ученика това са домовете за деца и юноши, домовете за сираци, домовете за деца с увреден слух и увредено зрение, логопедичните училища, оздравителните, климатичните, възпитателните интернати. (Шум и реплики от блока на СДС) Трябва ли още да повтарям? Това всичко са 201 училища с контингент 17 569 ученици.
Какви са нашите съображения! Ние се отнасяме с голямо уважение към репресираните, но днес ние с вас трябва да изберем, дали е необходима такава голяма сума за обезщетяване на репресираните или да подадем ръка на милосърдие на репресираните от природата и съдбата.
Прави впечатление, че целогодишно нараства контингентът на заболелите деца. Само няколко примера: Средно общообразователно училище за деца с нарушено здраве - Варна, от 129 на 460, Логопедично училище - с. Орешене, от 82 на 300, Училище за деца с нарушено зрение от 210 на 400, Училище за глухи - град София, от 183 на 700, не е необходимо да продължавам по-нататък. Не е необходимо да поставяме тези деца, техните родители, и техните учители в унизителното положение да протягат ръка за милосърдие към всеки новобогаташ, мислим, че държавата е тази, която трябва 274/2. да прояви хуманност и милосърдие. (Шум и реплики от блока на СДС)
И преди да се подвиква отдясно е добре, да се помисли!
Ние сме убедени, че всеки истински репресиран, който знае какво означава обреченост и беззащитност, ще се съгласи да отстъпи от този фонд за тези болни и нещастни деца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Имат думата за реплики Васил Гоцев, Сашо Стоянов и доктор Александров.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми, господин председател, дами и господа! Съюзът на демократичните сили знае, че има деца, които са болни. Знае и какви са причините за заболяванията на тези деца - мълчанието след трагедията в Чернобил. Целият български народ знае кой е виновен за всичко това! Ние заедно с това бихме приветствали да се дадат повече средства за тях, но те могат спокойно да се вземат от други пера, каквото е например изплащането на задълженията към бившите членове на СИВ, каквото е към Лондонския клуб, с който още нямаме споразумение и други места, за които правителството ще трябва да помисли. Да се вземат парите от репресираните е цинично и подигравка от страна на тези, които репресираха, към тези, които бяха наистина преследвани. В момента държа писмо от една нещастна жена, чийто мъж е бил починал от град Берковица, и която се казва Милка Василева. Четири-пет са писмата препоръчани с обратна разписка, която тя пише до Министерството на вътрешните работи, да дадат документация и до този момент тази документация не се дава. На всеки един, който е имал достъп знае, че Министерството на вътрешните работи създава всички пречки, да се получат обезщетения. Вие знаете, че миналата година беше намалена сумата по предложението на Движението за права и свободи, и бяха оставени само 800 млн. лв. за репресираните.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: 500.
ВАСИЛ ГОЦЕВ: Бяха останали 500 млн.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: 560.
ВАСИЛ ГОЦЕВ: Както и да е, 560. 800 млн. лв. се прехвърлиха към тази година да бъдат изплатени. Днес почти подигравка, с онова което самото Народно събрание реши е, че първоначалният проектобюджет определя 400 млн. за репресираните, това което се дава на второ четене е 360 млн., а госпожите двете, сега, 274/3. предлагат и те да бъдат намалени. Заедно с народния представител Бучков, сме внесли предложение, което подир малко, ще искаме да предложим тази сума да бъде увеличена, ще аргументираме колко и с какво. Това което сега искам да кажа, че правеното изказване и предложение за намаляването на двете суми, представлява политически цинизъм, вашите викове отзад, са виковете на тези, които репресираха гражданите, когато ги отвеждаха от концентрационните лагери. Това може би бяхте вие самите или вашите бащи, господа! 274/4. САШО СТОЯНОВ (СДС): Господин председател, госпожо Йовкова! Моята реплика към Вас е следната, аз съм съгласен, че на репресираните от природата деца трябва да бъдат отпуснати средства, но вземете тези средства от другаде, а не от тези, които Вашата партия репресира. Ако някой трябва да се срамува за това, това сте вие, вие които превърнахте една голяма част от този народ в мъченици. И вместо да отправяте упреци към дясната страна, да не подвиква, по-добре отправете покана към лявата страна да мисли. Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стоянов. Доктор Александров заповядайте.
БОРИС АЛЕКСАНДРОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги!
Доколкото на мен ми е известно от шестотинте милиона лева са изразходвани всичките. Аз бих задал следният въпрос, от репресираните комунисти, какво би станало, ако върнат те тези пари? А също и тези, които 44-та година клаха българския народ по най-безмилостен начин и получаваха за това пари, не е ли редно да ги върнат. Аз като лекар и моят баща като лекар сме спасявали хора, без да получаваме нищо, защото никога не сме били комунисти. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на д-р Александров.
Госпожа Йовкова, заповядайте за отговор на направените реплики.
САВКА ЙОВКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Искрено се срамувам да вляза в дискусия с хора, отправили такива реплики. Господа, хора неспособни на състрадание и милосърдие (шум в залата) към децата, не са способни на нищо в този живот и не ми минавайте с чувство за вина. Аз не се чувствам виновна за нищо. (Реплики от блока на СДС)
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Безобразие. Това е срам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Има думата за изказване господин Попов. След това господин Йордан Ганев, след това господин Ройнев.
ГЕОРГИ ПОПОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, господин ДВ/ЙА 275.1 председател! Георги Попов, 19.избирателен район, Българска социалистическа партия.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Заедно с колегата Юрий Борисов сме направили предложение, което гласи: "Допълва се т. 1.9, ал. 1 на чл. 1 на законопроекта със следния текст: "Фонд "Научни изследвания" - 150 млн. лв.". А общата сума на т.1.9. се променя от 2 млрд. 889 млн. 700 хил.лв. на 2 млрд. 929 млн. и 700 хил.лева.
Какви са мотивите за това? Преди да ги изложа, бих искал съвсем накратко да ви прочета оценката на Васил Друмев, за учреденото в Браила през 1869 г. научно литературно дружество, превърнало се след това в Българска академия на науките. Ето го: "Без наука ние не можем дълго съществува. Ние ще изгубим, както са изгубили всички онези народи, които не са усвоили науката. Или още ще бъдем сякаш роби на по-образованите от нас."
Неудобно ми е, сега в края на двайсти век да ви убеждавам в ролята и значението на науката в живота на човечеството. Но все пак се налага. Защо? Защото, в проекта на бюджета ролята на науката е принизена. Аз ще ви припомня само един кратък текст, от становището на Комисията по образование и наука. Отношението към науката като към някакъв декоративен, обществен елемент без собствена стойност за развитието ни, личи още от самата структура на бюджета и от доклада за бюджета. В проекта функция наука не съществува. Тя не е представена самостоятелно, дори в предложената справка за разходите на консолидирания държавен бюджет по функции. В проекта липсва на самостоятелен ред, поне фонд "Научни изследвания", както беше в бюджетите за миналата и по-миналата година.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Георги Попов.
Който желаее, първо реплики. Няма реплики. За изказване господин Стефан Савов от името на парламентарна група.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Взимам думата съвсем накратко от името на парламентарната група. Ние присъствахме на един невероятен политически цинизъм, за който аз безкрайно се радвам, че госпожа Йовкова именно, повдигна тук този въпрос, защото цяла България слуша. Защото, аз получавам десетки писма, именно от хора, които стоят 275.2 на опашка на ул. "Паренсов" и пускат в една кутия своите молби. И нито им се дава номер, че е получено тяхно писмо и след това минават месеци, и тези хора не получават и лев.
Аз разбирам много добре, че в Министерство на вътрешните работи работят все още, явно, онези комунисти, които клаха толкова години. За мен няма съмнение, но това, което в момента се прави тук от ваши народни представители, които искаха, някак си се отказаха, уж, от своето минало. Това е действително един невероятен, не знам как да го нарека, повече от цинизъм. Има ли посилна дума от това? Защото, да се взимат пари от някои нещастници, за да се дадат на други нещастници, това ли е политиката? Но безкрайно съм доволен, че това, тук в Народното събрание можа да бъде регистрирано. И се чудя, господин председател, защо точно този момент не беше от телевизията отбелязан? Защо точно тези реплики тук не бяха записани? Защото, аз смятам, че всички тези господа, когато излезат не между своите, там червени кръгчета, но в по-широк мащаб, в по-широк кръг, няма да посмеят да кажат това нещо. Защото и те трябва да се срамуват от господа газдовци, гоговци, мирчоспасовци, макар че явно не се срамувате. За да питаме госпожа Йовкова и много от вас, как си направиха къщите? Как си направиха вилите? С кои пари? И ако са толкова достойни да се откажат от това, което са натрупали те и техните бащи ...
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА БСП: Кой е баща ти!? А какъв беше баща ти?!
СТЕФАН САВОВ: ... Благодарение, именно на мъките на тези хора. Аз не съм от тези, нито съм подал дори някаква молба и няма никога да подам, но има нещастници, които нямат друго.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: "Буш!", "Буш!", "Буш!".
СТЕФАН САВОВ: Няма друго, което да вземат и вие знаете много добре това, защото, вие знаете защо. Защото, тези хора, които сега така говорят очакват, че след три-четири години голяма част от репресираните ще умрат, ще си отидат.
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА БСП: "Буш!", "Буш!", "Буш!"
СТЕФАН САВОВ: Така е, госпожа Маринова, просто няма начин това е просто един закон. Защото големите репресии бяха допреди двайсет години. Но се чудя, господата от Движението за права и свободи, които са сега толкова, бих казал щедри към 275.3 нас, и които ни предлагат да работим за комунистите, как могат да гласуват заедно с хора, които предлагат подобно нещо.
Аз се обръщам към Новия съюз за демокрация, където има също хора пострадали с бащи пострадали, аз ги знам, и че те гласуват заедно с комунистите. Това е позор.
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА БСП: "Буш!"
Върни ордена "Кирил и Методий".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Поради шум и викове в залата прекъсвам заседанието за половин час. (Звъни)
(17 ч. и 25 м.)
275.4
(След почивката)

17 ч. и 55 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Продължаваме заседанието!
Има думата за изказване господин Йордан Ганев.
Няма го в момента.
Господин Йордан Ройнев, заповядайте.
ЙОРДАН РОЙНЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги!
С колегите Маньо Манев, Бончо Рашков, Тодор Тодоров и Стойчо Шапатов сме направили писмено предложение по ал. 2 в точка 1.6.3. да се направят следните изменения: "в реда 1.6.3. "други субсидии и плащания" числото 610 млн. да се намали с 30 млн. като във връзка с това към чл. 1, ал. 2 да се създадат следните нови редове:
1.6.4. субсидиране ликвидирането на зонозата - туберколоза по говедата - 10 млн. лв.
1.6.5. субсидиране на съхраняването и отглеждането на ценна маточна база от лозов и овощен посадъчен материал - 20 млн. лв."
Мотивите ни за това наше предложение са следните:
Колеги, спрямо 1968 г. общата площ на лозята в България е намаляла с 806 хил. и 500 дка, което представлява 39,8 на сто от цялата площ от лозя в страната. Само на десертните лозя от тях са 535 хил. дка по-малко.
През последните пет години съотношението на засадените към изкоренените лозя е 1 към 7. Маточната база, даваща посадъчния материал, е намаляла с 14 пъти! В момента от 45 хил. дка през 1991 г. са останали само 800 дка!
По отношение на второто наше предложение - за изплащане ликвидирането на животни, ликвидиране поради заболяване от тубурколоза аз искам да кажа следното:
Уважаеми колеги, това е заболяване, което касае човешкото здраве. Вие знаете, че в момента много от животновъдните ферми или почти всичките се ликвидираха и голяма част от кравите, които се отглеждаха в тях, отидоха в личните стопанства. ВЙ/КП 276/1.
През 1992 г. е имало 80 огнища от туберколоза в такива фирми. Към 1 януари 1993 г. те спадат на 52 или към 32 хиляди животни, а до този момент в страната - за месец февруари 1994 г., те са 16 568 бр.
Съгласно инструкцията за борба с това заболяване тези животни трябва да бъдат ликвидирани, една част от тях ликвидирани и стопаните - обезщетени.
Смятаме, че с това предложение не нарушаваме разходната част на бюджета и отнемайки тези 30 млн. лв., ще допринесем щото тези два проблема да бъдат решени в животновъдството и в производството на посадъчен овощен и лозарски материал.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Ройнев.
Има думата за изказване господин Йордан Ганев.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю!
Уважаеми колеги народни представители, всички сме загрижени, когато разглеждаме в първата част първата алинея на проектозакона за бюджета. Всички сме загрижени откъде и как да намерим някой и друг лев, който да отиде за нуждите на това, което крещи социалните... здравеопазването... културата!
Но трябва да го търсим с ум и със сърце!
Аз не мога в никакъв случай да приема това, което госпожа Йовкова пледираше тук, пред нас! Не да се взема от едни бедстващи хора, за да се дава на други бедстващи хора - това не е човечност! И аз бях много изненадан, когато госпожа Йовкова заяви, че не се срамува, защото не се чувства виновна за нищо. Това може да говори зле само за нея. Това показва, че тя няма съвест!
Но да се върнем на конкретните ми предложения.
Прави ми впечатление, че в приходната част за данъците има някои неща, които аз не мога да си обясня. Данък върху печалбата, специално за ДСК е намален в сравнение с това, което е включено миналата година. Защо? Нима влоговете ще намалеят? Или печалбите от тези влогове ще намалеят? След като знаем, че вследствие на инфлацията влоговете ставата по-рентабилни, ако мога така да се изразя. 276/2.
Но това - как да е... Но търговските банки! При тях намалението наистина е много забележително - от 3 млрд. миналата година на 1 млрд. 350 млн. за тази година. Извинете, аз не мога да си обясня този факт! Как е възможно това! Хората, или поправилно институциите, които най-много въртят капитали, които най-много печелят, да бъдат облекчавани и да бъдат освобождавани от данъци!
Публична тайна е, че когато говорим за неразбории финансови от тази година - те са именно тук, в търговските банки! А от търговските банки не влизат постъпленията! И следва ли от това, че ние трябва да отстъпим и трябва да натоварим тези, които нямат, за сметка на тези, които имат! Мисля, че такова нещо не може да се допусне. И затова моето предложение е за търговските банки да се запише поне 2 млрд. и 500 млн. Това е първото ми предложение.
Нататък. Аз малко трудно мога да си обясня някои неща, а именно това е голямо увеличение на данъка върху общия доход, който го има. И пак подчертавам тази особеност, на която обърнах вече внимание - като че ли ние пак вземаме от тези, които нямат, освобождаваме тези, които имат, защото също така всички знаят, че данъкът върху общия доход е данък върху заплатите. Значи ние ще вземеме от слабоплатените наши чиновници, работници, за да могат банките, печелившите, да укриват своите доходи.
И последното, което искам в този дух на мисли да кажа и да предложа, това е за митата. Малко е завишено това, което се очаква от митниците, то трябва да бъде много завишено. И тук искам един съвсем сериозен въпрос да отправя към правителството, специално към Министерството на финансите. Всички знаем, това е всеизвестно, че от Калотино към Сърбия изтичат нелегално, контрабанда милиони, милиони тонове бензин! Това са милиарди левове! Защо тези милиарди левове не се облагат? Защо министерството не взема мерки за тях? Ето откъде могат да излязат още средства!
И аз предлагам тук вместо 13 млрд., както е предвидено, да станат поне 14 млрд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това към коя точка е, господин Ганев? 276/3.
ЙОРДАН ГАНЕВ: Последното нещо, което искам да кажа, като приход това са така наречените субсидии за покриване на загуби в производството или по прост начин казано - дотациите, които ще се дават на губещите предприятия. Е, докога ще ги носим тези предприятия на гърба си? Госпожа Йовкова предлага да се вземат от репресираните. Аз предлагам оттук да се вземат - оттук, това перо може най-много да излезе. Тук са предвидени близо 6 млрд., хайде 5 млрд. да бъдат. Защо? Три не стигат ли? Ето ви още 2 млрд. на разположение! 276/4.
Също така дълг на фирмите по лошите кредити - пак нови 5 млрд. лв. Тук 6 млрд., тук 5 млрд. - ето ви ги 11 млрд. лв. 11 млрд. лв. изсипани в морето и никаква полза от тях. Защо трябва да бъде така? Аз не мога да си обясня тази работа.
Освен това казват така: пенсии за военнослужещи и участници в Отечествената война, увеличение двойно. Да се разберем: нямам нищо против участниците в Отечествената война да бъдат добре осигурени с пенсии, но военослужещите - те и без това имат високи пенсии, защо ще се повишават още техните пенсии? Откъде накъде?
Стигам до последното, за което искам да говоря сега - това е пак за компенсациите на репресираните. Вижте какво, скъпи колеги, трябва един път за винаги да се разбере: репресираните не са просяци и не са хора, които подлагат ръка. Миналата година ние им отрязахме половината от бюджета с условие, че тази година ще бъде дадено. Тази година не само че не е дадено, не само че е намалено, не само че допълнително сега е намалено, но постъпват предложения за още намалявания. Докога? Мисля, че трябва да се засрамим по този въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Йордан Ганев. Искам да ви информирам, че до момента по чл. 1 са се записали за изказване 16 народни представители. Давам думата за изказване на господин Кръстю Трендафилов.
КРЪСТЮ ТРЕНДАФИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Направил съм перфектно писмено предложение за изменение на разходната част на бюджета, специално отнасяща се до чл. 1, ал. 2, т. 3.3. - реда, в който е трансферът за субсидията на общините. В направеното писмено предложение предлагам да не се ограничава субсидията на общините с резерв от близо 2 млрд. лв., а да бъде разпределен изцяло - 21 млрд.. 811 млн. 200 хил. лв. Кое ми дава основание да направя това предложение.
Уважаеми колеги, бюджетът, освен че е силно рестриктивен, е силно централизиран. Преразпределителната роля на изпълнителната власт е повече, отколкото е била във всички други години преди това. В същото време ние говорим за автономия на общинските бюджети БП/НП 277.1 Меко казано това е наивно да се говори, при условие, че субсидията, поне така, както е показана в бюджета, е 50 на сто от разходите, които са предвидени, първо, и второ, собствените приходи - аз и на първо четене казах, и сега ще повторя - не са всъщност собствени приходи на общините, а са квазисобствени приходи, тъй като те се събират от една администрация, която не е зависима и не е подчинена на общините, тя е администрация, подчинена пряко на Министерството на финансите, тя определя рамката на събираемите средства и тя се събира и превежда тези средства на общините. Влиянието на общинските съвети е дотолкова, доколкото те могат да изменят в определени рамки таксите за услугите, които извършват но не и бюджетните приходи от постъпленията, които пряко постъпват в бюджета, даже още повече така наречените делими данъци, каквито са данък общ доход и данък добавена стойност.
Какво е положението. Общото завишение на разходите на бюджета за 1994 г. е 33,7 на сто в сравнение с 1993 г., а общото завишение на разходите на общинските бюджети, собствени приходи и субсидии е 20,6 на сто. В същото време общото увеличение в министерствата, ведомствата, вузовете, които тук непрекъснато се оплакват и с право вероятно искат да се завиши тяхната издръжка, е 34,03 на сто. Аз едва ли трябва да ви убеждавам, че 80 на сто от здравеопазването и 77 на сто от образованието се издържат чрез общинските бюджети. И когато е силно намалена субсидията, за общините, когато така несправедливо са разпределени приходите в държавния бюджет и са ощетени общините, реално се поставят на изпитание не само общинските ръководства, защото в крайна сметка в тях всичко рефлектира, но се поставя на изпитание и образователната, и здравната, и социалната система.
ИВАН КОСТОВ (от място): Стига популизъм.
КРЪСТЮ ТРЕНДАФИЛОВ: Няма популизъм, господин Костов.
Какво още искам да добавя. От данък оборот през 1993 г. общините са получили общо за страната 3 млрд. 925 млн. лв. Сега с въвеждането от 1 април на данък добавена стойност тези средства няма да постъпят в общините или само тези 4 млрд., грубо казано, в известен смисъл компенсират увеличението на субсидията на общините в сравнение с миналата година. А увеличението на така наречените собствени приходи е само 16 на сто. Заради това, 277.2 без да искам да нарушавам рамките на прихода, който е предвиден в бюджета, въпреки че аз изказах известни съмнения в изказването си на първо четене за реалността на някои от тях, предлагам да се разпредели 100 на сто субсидията, предвидена за общините, с което общините биха се не изравнили, но биха застанали в долната граница на онези, които ползват преразпределението на държавния бюджет в страната.
В същото време трябва да добавя и това, че на общините тегне един невърнат заем от 745 млн. лв. от 1992 г. и неизплатени суми, които са плод на непреведената субсидия от 1993 г. на стойност над 1 млрд. 500 млн. лв. При това положение всъщност правителството поставя в най-тежко положение общините в страната в сравнение с всички останали, които разчитат на бюджета и на издръжка от бюджетната сфера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Трендафилов. За процедурен въпрос има думата господин Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, господин председател.
За да не ме обвините, че искам да огранича някого в обосновка на предложението си, вземам думата след изказване на депутат от лявата страна. Аз моля, господин председател, когато депутатите правят своите предложения, да прибягват към възможно най-кратка обосновка, за да не отиваме към големи речи. Ние сме на второ четене и смятам, че всички ще се съгласят. Благодаря господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Най-много ще се съгласи председателят.
Реплики? Няма реплики.
Тогава има думата за изказване архиепископ Христофор Събев. Господин Събев е подготвил и внесъл своето предложение писмено. 277.3 ХРИСТОФОР СЪБЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, Ваше превъзходителство, скъпи колеги! Предложението е много важно, въпреки че аз си знам какъв отклик ще намери във вашите сърца, защото става дума за развиване на производството в България, което е закъсало и поради което губим всички ние, и поради което ние нямаме бъдеще, ако не го направим.
Създава се нова т. 4.1. на чл. 1, ал. 2 със следното съдържание: "Създаване на фонд "Нисколихвени кредити" на малки частни производствени предприятия в размер на 10 млрд. лева."
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (от място): Милиарда?
ХРИСТОФОР СЪБЕВ: Милиарда. Или ще правим нещо, или няма да правим. Каквото направи Ерхард, каквото направи едно време Стамболов, нали.
Създава се нова т. 4.2. на чл. 1, ал. 2 със следното съдържание: "Фонд "Гаранции на нисколихвени кредити на малки частни производствени предприятия" в размер на 10 млрд. лева".
Вносители: мои ми достойнство и господата Дако Михайлов и Йордан Куцаров. Засега не мога да видя още откъде може да се вземат, но според мен може на първо време от дефицита.
Но искам да ви кажа, че това означава, колеги, с две думи, това означава създаване на свободни хора в България, които няма да са икономически роби. Затова и лявата страна, и дясната страна трябва да ме подкрепят. Защото иначе ще има една шепа крупни буржоа, спекуланти, рекетьори и т.н., и една огромна маса бедни и зависими хора, които и при демокрация, и при политическа свобода ще бъдат роби и няма да бъдат свободни. А това означава и удар срещу неморалното мислене в страната. Защото Апостол Павел е казал: "Който не работи, такъв и да не яде". А ние искаме да накараме хората да виждат, че ще има полза. Защото, ако са нисколихвени кредитите, тогава хората ще се втурнат да го правят, а иначе те бягат от производство и го удрят на спекула, на лъжа и на измама.
Това е положението и аз смятам, че това е пътят за спасяване на България. Това означава, че и доларът няма да скача толкова много, защото ще имаме износ. Какво да изнасяме, когато не произвеждаме! Нали? Това е цялата работа и моля да се обърне внимание. РД/ВР 278.1
Благодаря ви, скъпи колеги, за вниманието. Прощавайте, ако съм ви оскърбил с нещо. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на архиепископ Христофор Събев. Неговото предложение среща одобрение.
Има думата за изказване народният представител Лъчезар Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз правя предложение по чл. 1, ал. 2 от законопроекта. Сумата от разходите за фонд "Стихийни бедствия" да се намали с 30 млн. лева и да стане 270 млн. лева общо, като тези 30 млн. лева по-нататък се прехвърлят за създаване на три пречиствателни станции за питейни води в три общини. Съответно по 10 млн. лева в община Свищов за пречистване на питейната вода от манган, който там е в изключително повишено количество, в община Монтана, същият случая, обаче с арсен, и в община Перник, където просто вода няма. Хората получават по два часа на ден вода и затова трябва да се намери някакъв начин да се пренесе вода от друг един язовир.
Затова предлагам на трите общини да се дадат по 10 млн. лева целево. Като, ако бъдат приети тези предложения, да се поправи и приложение # 2 към бюджета, като екологичните обекти се увеличат с тези три обекта.
Съответно ползвам случая да си оттегля предложенията по чл. 5, ал. 1 от закона.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Лъчезар Тошев. Господин Стоилов, за какво? Реплика? Заповядайте.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, аз смятам, че направеното току-що предложение може да бъде прието. Целесъобразно е. Тъй като трите общини, посочени от господин Тошев, наистина в областта, за която той говори, са в бедствено положение.
Така че аз подкрепям неговото предложение. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стоилов.
Моля за внимание! Моля да гласуваме на пленарното заседание да бъде допуснат да вземе участие заместник-министърът на 278.2 Министерството на околната среда господин Узунов. Моля, гласувайте това предложение.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 168 народни представители, за - 152, против - 5, въздържали се 11.
Предложението се приема. Моля, господин Узунов да заповяда в пленарната зала.
Има думата за изказване народната представителка д-р Мими Виткова.
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам първо да се обърна към господин председателя по един процедурен въпрос. Ние получихме днес проектобюджета за второ четене и към този проект има направени редица допълнения, които не фигурираха в текстовете на бюджета за първо четене.
Поради липса на технологично време, господин председателю, по тези текстове е невъзможно да бъдат направени писмени предложения. И аз затова се обръщам към вас предложението, което ще направя, да не го смятате като нередовно, във връзка с правилника на Народното събрание, тъй като такова време не е имало, за да се направи писмено.
В този проект се появява към чл. 1, ал. 1, т. 2.7. "Вноски от специални извънбюджетни сметки". От тези извънбюджетни сметки взети са 50 милиона от извънбюджетната сметка на здравеопазването. И в разговор със специалистите от Министерството на финансите получих разяснение, че тази сума е включена към ал. 2, т.1.4.8. "Други разходи". Но сумата тук е глобална и представлява 8 млн. 295,6.
Предложението ми, господин председател, в текста към ал. 2, т. 1.4.8. "и други разходи от тях" да бъде записан текст: "за здравеопазване на разпореждане на Министерството на здравеопазването 60 милиона."
Петдесет милиона практически са средствата, които са взети от извънбюджетната сметка на самото министерство. Десет милиона се появиха в справката, която получихме, като средства, които се преразпределят към Народното събрание. 278.3
Колеги, смятам, че няма нужда от обяснение колко нецелесъобразно е завишението на бюджета на централните институции, каквото е и Народното събрание.
Съвсем нелогично е да се вземе от извънбюджетните сметки на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и тези средства да се преразпределят, част от тях, към Народното събрание.
Затова моето предложение, както го оповестих, е такова: към т. 1.4.8. по ал. 2 да бъде записан точният текст, след сумите "други разходи" - "от тях за здравеопазване на разпореждане на министъра на здравеопазването 60 млн. лева".
И към същата ал. 2, колеги, заедно с вас миналата година ние успяхме да съберем една сума в рамките на 500 млн. лева, които бяха предоставени на Министерство на здравеопазването и които всички знаете, че бяха спасителните средства в края на годината за здравеопазването, като сфера, за болниците, които не е необходимо да обяснявам в какво състояние бяха и са в момента. 278.4
Тука се появиха изказвания, че сме ощетили репресираните. Вярно, ние взехме една доста голяма сума и на тях останаха, грубо казано, около 630 млн. лв.
Мисля, че не съм неточна в информацията си, но тези 630 млн. лв. не са усвоени всички през 1993 г. Над 50 млн. лв. от тези 630 млн. лв. са останали неусвоени.
Ясно е на всички, особено на хората, които познават работата по усвояването на тези средства е, че потокът от репресирани рязко е намалял. То е естествено.
Аз искам да благодаря и на колегите в тази зала, които можеха и им се полага по закон да получат тези средства, но дори не са подали молби. И искам да се обърна към Съюза на репресираните в тази тежка ситуация и тази година да се помъчим макар от малкото средства да насочим отново за животоспасяващи мероприятия в здравеопазването.
Предложението ми е конкретно - сумата, която при второ четене е записана към т. 1.9. на ал. 2 от репресираните 360 млн. лв., колеги, нека да се уговорим заедно, нека да помислим заедно, че след като са изразходвани сега около 580 млн. лв., след като потокът от тези хора е значително намалял, тези средства да бъдат 200 млн. лв. за тази година и 160 млн. лв. да бъдат разпределени - 80 млн. лв. за здравеопазване и 80 млн. лв. за образование.
Мисля, че с това още веднъж репресираните биха показали ...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Биха умряли.
МИМИ ВИТКОВА: Не, няма да умрат, госпожа Русева. Апострофът Ви е много неточен. Защото към днешна дата умират хора в болниците, а ако 200 млн. лв. бъдат записани за репресираните се надявам, че те ще бъдат достатъчни. (Реплики от блока на СДС)
Затова, предложението ми, което съм направила и писмено като текст е сумата в т. 1.9. да бъде вместо 360 млн. лв. - 200 млн лв. И, предложението, което сме направили съвместно с колежките Величкова и Йовкова - сумата от 160 млн. лв. да бъде разпределена по 80 млн. лв. за двете сфери.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на д-р Виткова.
За реплика господин Александър Сталийски, господин Васил Златаров и господин Радко Пандурски. МС/НП 279.1
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители.
Вече четвърти път от тая трибуна казах, и сега го повтарям, че имам шест основания да претендирам да получа обезщетение и никога няма да го получа заради това, защото нито съм подал молба, нито имам намерение да подавам.
Това означава, че трябва да ги взема тия пари от вас. Но, това е кощунство! Това е едно престъпление да се взимат пари от тия нещастници, които наистина нямат средства, оставете ме мене, и да се дават за какво ли не. И как не се изправи тука един мъж, а само жени, които пискат за това, че тия, които бяха по лагери, по затвори, чийто бащи бяха убити от Народния съд, трябва да получат жълти стотинки!
Вижте какво, госпожо Виткова! С Вас нито съм се карал, нито сме били в лоши отношения. Винаги съм казвал и ще го повторя - бивш комунист, бивша проститутка и бивш негър няма! (Единични ръкопляскания в блока на СДС, реплики: "Браво! Браво!")
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА БСП: Защо мълчите, господин председателю?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Защото това, което каза е вярно. Затова мълча. Замислих се, вярно ли е, не е ли. (Възгласи на неодобрение от блока на БСП)
Господин Златаров. (Шум и реплики)
Спокойно!
ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Аз също не съм потърсил никакви възмездявания за моите 19 години затвор, а ако туриме и постоянното изселване, стават 41 години. И вероятно това ви харесва на вас?
Но, разберете! Има хора, които са унищожени интелектуално и физически. Те са в края на своя живот. И, позволете ми, да цитирам една известна максима, че "лицемерието е оня данък, който порокът плаща на добродетелта".
Сега, ще спекулираме тука, ще вземем от тия нещастници да дадем на други нещастници.
Но, аз искам да ви прочета нещо. Това е "Отечествен вестник" от 20 януари тази година. В глава трета "Данък върху наследствата" пише, че "се освобождават от данък върху наследствата 279.2 имуществата на загиналите в борбата срещу фашизма и защита на народната власт". Затова някой наистина не се сети да поиска промяна. (Единични ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Златаров.
И, господин Радко Пандурски - трета реплика.
РАДКО ПАНДУРСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители!
Искам да ви обърна внимание, че парите са потърсени, но по нареждане на Министерството на финансите, господин министърът е тука, е спряно изплащането на тези помощи, на тези обезщетения затова, защото парите били свършили, госпожа Виткова. Това значи, че парите и малкото пари, които останаха бяха отклонени за други нужди на финансите.
Госпожа Виткова, когато някой навремето беше подал един комат на един активен борец, на един партизанин, или на някакъв шумкар ли, как да го кажа, получаваше цял живот народна пенсия. Парите, които се вземаха от тези хора, които сега трябва да бъдат обезщетени се дадоха именно на тях.
Много Ви моля, госпожа Виткова, вземете си бележкаи и друг път никога не поставяйте по тоя начин въпроса.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Пандурски.
Госпожа Виткова, за отговор.
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, аз не искам да отговарям на всички реплики, но не е правилно твърдението и не е вярно, че средствата, които заедно с вас намерихме миналата година в бюджета са изразходвани за какво ли не. Те са изразходвани конкретно за здравето и за живота на много български граждани.
Не е вярно и твърдението, че средствата, които заделихме миналата година за репресираните не са стигнали, защото проверете точно, от тях има останали и неизползвани средства.
ИВАН КОСТОВ (от място): Не е вярно това.
МИМИ ВИТКОВА: В същото време, без да искам да влиза в стила на господин Сталийски, искам да допълня това, което той 279.3 каза - че и бивши убийци няма, господин Сталийски.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): Няма, да! (Единични ръкопляскания от блока на СДС, реплики)
МИМИ ВИТКОВА: Няма.
И убийците на децата в Ястребино също не са бивши. (Реплики от блока на СДС)
Да се обърна и към господин председателя, че когато тук се говори, че няма бивши негри, господин председателю, помислете си дали не се насажда нещо друго в тази зала. (Шум и реплики от блока на СДС)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Има ли бивши комунисти?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля за спокойствие!
В залата нищо не се насажда, само се разсъждава и се говори.
Сега има думата госпожа Елка Константинова. 279.4
ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Никога в България, откакто съществува българска държава, не е имало толкова ограничаващ националната култура бюджет. Никога не е имало такъв бюджет, който няма да стигне дори само за ремонти и за строежи на училищата по културата и изкуствата. А в този бюджет от 988 млн. лева за всички театри, за всички училища по изкуства и култура, за всички оркестри, опери и т.н. - представяте си какво означава този бюджет.
Знам, че е невъзможно сега, при второто четене, да направим съществени промени. Затова се ограничавам в едно единствено предложение. Много ви моля, дами и господа, да си спомните миналата година, когато приемахме бюджета за 1993, ние всички гласувахме единодушно да се отпуснат 10 милиона лева за онези паметници на културата, които са в най-бедствено положение. Конкретно стана дума за черквата "Св.40 мъченици" и за Преображенския манастир във Велико Търново. Тези 10 милиона изчезнаха от бюджета за 1993 г. Как изчезнаха? Понеже се дадоха на културата 10 на сто по-малко от парите, които трябваше да получи българската култура, и точно тези 10 милиона влязоха в тези 10 на сто.
Затова сега много ви моля отново да поискаме от бюджета тази сума, която е вече 20 милиона - 20 милиона лева от бюджета за онези паметници на културата, които никой вече няма да може да спаси, ако тази година не ги спасим. Ще стане това, което стана с черквата "Св.40 мъченици" - тя вече рухна.
Затова моля ви отново да гласуваме тези 20 милиона, да ги вземем от разходната част на бюджета. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на г-жа Елка Константинова.
Има думата за изказване народният представител Векил Ванов.
ВЕКИЛ ВАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател! Аз съм направил предложенията си в срок, затова ще си позволя сега да ги конкретизирам пред залата.
В чл. 1, ал. 2, т. 1.6 Субсидии за покриване на загуби в производството си позволявам да направя следните допълнения: НЧ/ВЙ 280.1
Първо - "включително за финансиране на мерките по преструктуриране и алтернативна заетост на търговските дружества от рудодобива и уранодобива".
Второто ми предложение е свързано с чл. 315 от Кодекса на труда, затова ще си позволя да прочета какво гласи този член: "Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност от 3 до 10 на сто от общия брой на работниците и служителите, в зависимост от отрасъла на народното стопанство".
В тази връзка аз си позволявам да направя следното предложение: да се отпуснат субсидии за подпомагане на предприятия, разкриващи работни места за инвалиди и трудоустроени над размера, предвиден по чл. 315 от Кодекса на труда и за безработни младежи, завършили социални учебно-професионални заведения, сираци и деца на многодетни семейства.
Имам още едно предложение във връзка със стипендиите. Още на първо четене - господин Александров може би си спомня много добре - аз тогава изразих съмнение относно цифрата 1 млрд. и 600 млн. лв. за стипендии, тъй като тогава бюджетът е разработен при минимална работна заплата от 1343 лв., а сега минималната работна заплата е 1565 лв. При това останах изненадан, че при втория вариант, който ни се предложи преди малко, сумата е намалена о т 1 млрд. и 6 млн.лв. на 1 млрд. и 4 млн.лв.
Моето предложение е сумата за стипендии да бъде увеличена с 15.7 на сто (може би не съм съвсем прецизен, но мога да ви кажа, че това е съотношението между сегашната работна заплата и тази, при която е работен бюджетът) и се получава едно увеличение, господин министър, съсъ 160 млн.лв.
Тоест, моето предложение, господин Николов, за стипендии е:
Първо, сумата за стипендии да бъде увеличена на 1 млрд. 164 млн. и 100 хил.лв.
Второто ми предложение, пак за стипендиите, което, разбира се, ще се гласува в Народното събрание, е да не се определя размер за стипендиите, а стипендии да се получават от всички студенти, които отговарят на условията и изискванията за получаване на стипендии. 280.2
Сега ще си позволя и аз да взема отношение по въпроса с репресираните.
Уважаеми господа, вчера ми бе дадено едно писмо от МВР до г-жа Мария Каранова Алдимирова. Баща й е безследно изчезнал след 9 септември и никой не го знае къде е. В края на писмото се казва: "МВР не разполага с никакви данни за Вашия баща Каран Марков Алдимиров след 9 септември 1944 г.". Тя не си е получила парите, които й се полагат като репресирана затова, защото МВР не може да издаде документ за това. Затова моля да имате предвид, че сумите не се получават не от това, че няма репресирани, а от това, че репресираните не могат да си ги получат. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Ванов.
От името на парламентарна група думата има господин Стефан Савов. Заповядайте!
Извинявайте, първо да минат репликите. Думата за реплика има г-жа Миленова.
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Няма ли и на теб да ти удари един шамар? (Въпросът е към Векил Ванов)
ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Приемам го като комплимент, докторе. Чух какво казахте. Приемам го като комплимент.
Освен всичко останало, искам да Ви кажа, че аз много обичам, когато бивши министри, без значение от кое правителство, плачат за разрушената държава. Особено когато плачат по социалните проблеми в тази държава членове от дясното правителство на СДС. Особено когато се употребяват така далече и дълбоко познати на всички ни глаголни форми, звучащи като "да се" - някой да се. От кой, по какъв начин? Тогава, когато от червената зала # 1 се предаваха конгресите, на които бившите комунисти, които са и от СДС, също участваха, така беше - да се, само че днес трябва да се каже кой, какво, колко, как, по какъв начин. Това е нещо с повишена трудност за колегите от СДС, аз ги разбирам.
Но това, което предлагате, господин Ванов, и не можахте да направите, затова напуснахте властта - искате пак да дойдете, ама няма да стане - ще бъде обект на следващия бюджет на лявото 280.3 модерно социалистическо правителство, на което аз смятам да бъда член. (Силен шум в залата, смях и реплики от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на г-жа Миленова. Животът е пред нея, правителствата - също!
Заповядайте, господин Ванов.
ВЕКИЛ ВАНОВ: Господин председател, аз просто не намирам за необходимо да отговоря, защото това не беше реплика. А колкото до това кой ще бъде на власт в следващото правителство, може да го каже само синият електорат, госпожа Миленова!
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Червените в чужбина ли ще ги изнесете?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Ванов.
Господин Стефан Савов поиска думата като председател на Парламентарната група на СДС.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги от всички страни! Учудвам, че още не сте започнали да викате: "Буш! Буш!". На мен ми е много приятно, когато се чува "Буш! Буш!", защото аз също, господа, бих могъл да викам: "Сталин! Сталин!", но никога не го правя.
Уважаеми госпожи и господа, ако... А вие сте следели,, разбира се, няма защо да казвам "ако", както в парламента, така и на всички свои безбройни събрания в провинцията и където и да било, аз съм говорил по една тема, която... Успокойте си ръката, господине, Вие сте от Бушовците. Просто малко си успокойте ръката. Господин Атанасов, а пък Вие си погледнете малко миналичкото, защото знаем някои работи за Вас, но няма да ги кажем. (Шум и реплики отляво)
Аз бих искал да се намери човек от вашата страна, който да може да каже, че Стефан Савов някъде не само сега, но вече в две народни събрания не е говорил против това, че трябва в България да се прекъсна спиралата на насилието, че трябва в края на краищата в тази България от Великата октомврийска революция това, което е започнало, да прекъсне. Аз не съм от хората, които смятат, че от дясната страна или въобще някой режим е бил безгрешен. Аз с удоволствие бих говорил с г-н Чавдар Кюранов по тези въпроси, защото знам, че и той е човек, който е преживял неприятни моменти в живота си. 280.4
Но, госпожа Виткова, чух Вашето... Тук ли е госпожа Виткова, извинявайте? Аз уважавам госпожа Виткова... Не, господин Добрев, Вие сте си от съвсем друга партия, не сте от партията на г-жа Виткова. Това е онази партия, дето стоеше на главата на партиите. Вие сте оттам, господин Добрев. 280.5 Аз смятам, че всеки го разбира това, което говоря. Защото за съжаление я няма госпожа Виткова, но аз просто исках само да засвидетелствам едно уважение към нея, защото смятам, че тя е един млад човек. Един човек, който просто някои работи не знае, както и от нашите млади хора не знаят.
Но когато Вие казахте потоците от социална помощ и така нататък, аз си спомних потоците, уважаеми господа, за които вие трябва да се срамувате, защото такива не е имало никога в историята на България, потоците в Белене от десетки хиляди души. (Шум от блока на БСП) Да, госпожа Митева, Вие сте млад човек и не знаете.
Мой приятел беше Цвети Иванов, един социалдемократ, дори с уважение към социалистите. По това време имаше и това нещо.
Аз си го спомням тогава, когато се връщаха потоците от Белене, от всичките обекти, а това бяха десетки хиляди души в даден момент в Белене. Проверете го, Вие имате връзки с Министерство на вътрешните работи, когато се връщаха вечерно време и когато за ваш срам, вие трябва да изпитвате този срам, един човек като Цвети Иванов, който години подред ратуваше, бореше се за демокрация, за истинска демокрация, го оставиха да стои с желязната количка на гърба, защото ние работихме с железни колички да пренасяме тонове пръст. Затова защото господинът, който по това време беше един от хората, които бяха шефове на Белене, не му хареса, че Цвети Иванов носеше едно кръстче. Цвети Иванов беше социалдемократ, и бих казал, мисля, че не беше вярващ. Той го носеше затова, защото той беше сирак, имаше една майка. И мога да ви кажа, че тогава, когато Цвети Иванов го изпратиха (шум от блока на БСП и смях). Имам право да говоря каквото искам и колкото искам. Така ли е, господин председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така е, господин Савов.
СТЕФАН САВОВ: Така е, господин Савов. Аз няма да спра, докато вашите присмехулни смехове..., защото сте млади хора и не можете да си представите Цвети Иванов, който е един светец, бих казал. Един човек, който стоеше по идеи по-близко до вас, отколкото до мен. (Смях от блока на БСП)
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Това във връзка с бюджета ли е? СМ/ВР 281.1
СТЕФАН САВОВ: Вижте, какво сте Вие, господин Стамболов? Какво общо имате, толкова сте дребен, нищожен, че въобще не би трябвало да се занимавам с Вас. Вие сте едно емиферно явление в парламента. Извинявайте, може човек да сбърка, госпожа Поптодорова. Обаче, извинявайте, това е смешно и е смешно, когато се говори за светци, вие да се смеете. Защото един Цвети Иванов го оставиха да загине от тетанус. И последното, което беше, и сега си спомням, когато излизахме от онези колиби, когато аз подгонен от коланите, камшиците на господа милиционерите с иронията господа милиционерите, минах край него, защото всеки ден той беше вече болен дълго време и той се спря и ми каза: "Стефане, защо ме отминаваш?" Тогава той ми даде последното писмо до майка си. Даде го на двама души, на мен и на Георги Копринков, който знае история. А би трябвало народните представители да знаят историята, кой е Георги Копринков и кой е баща му на Копринков, социалдемократи. Бих казал социалдемократи, които именно направиха ОФ, които направиха Девети септември. И ние с него сме треперили, защото от лагера не можеше да се изнесе и една хартийка. И трябваше да запомним този текст. (Шум и смях от блока на БСП) Говорете си, аз говоря все пак и се чуват някои хора, чуват някои хора за такива като вас, господа, усмихнати, да не казвам като какво. Защото вие не носите, не искате да носите една отговорност, една историческа отговорност, защото аз съм готов винаги да понеса една отговорност, да речем, ако я имам, за това, което е станало със семейството на господин Кюранов, но не с такива лекета като вас тук, някои млади хора. Казвам го "лекета", защото нищо не знаят. Защото нищо не знаят от тази нещастна българска история. Българи с българи се избиваха в продължение на толкова години. (Смях от блока на БСП)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не се смейте!
СТЕФАН САВОВ: Господин Стамболов, тук едно нещастно явление, което ще бъде изхвърлено от парламента, което не може да намери място, защото няма зад себе си двама души, и вие сте го сложили тук на първа линия той да ви защитава. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не се смейте!
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА СДС: Престъпници. 281.2
СТЕФАН САВОВ: Връщам се към Цвети Иванов. Обръщам се към госпожа Виткова, за която съжалявам действително, защото уважавам всеки човек. Уважавах до днес и госпожа Йовкова.
Искам да кажа на госпожа Виткова да помисли, че има все още живи хора, които си спомнят летните вечери в Белене, когато пристигаха от десетки страни хиляди хора. Проверете във вашето министерство. Ще видите, че имаше в даден момент в Белене десетки хиляди души. И когато си спомня именно един човек като Цвети Иванов да седи на жулещото слънце през юли и август, заради това че на господин, какъв беше онзи келнер.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Гершанов.
СТЕФАН САВОВ: Гершанов, който ни посрещаше с ритници, и с плесници, но плесници, от които отхвърчаха и шапки, и мозъци, и вие искате сега да защитавате това минало. Господин Стоилов, госпожа Виткова, госпожа Митева и много други от вас, вие сте млади хора, не се обвързвайте с дела, които не са достойни. Аз лично не се обвързвам никога с дела, които не са били достойни. Зная колко грешки има и в едната страна, и в другата страна. Но това да слушам за потоци, когато пред очите ми са онези потоци от хора, когато пред очите ми е един истински прогресивен човек като Цвети Иванов, който почина почти в ръцете ми, и който имаше толкова доверие на мен, че действително аз излезнах две, три седмици преди Георги Копринков. Прочетете кой е Иван Копринков, баща му, кой е Георги Копринков - председател на Съюза на социалистическата младеж и т.н., за да занеса на майка му, когато беше загубила съпруга си по време на войните, да занеса устно онези вълнуващи редове, които Цвети Иванов ми беше поверил.
Извинявайте, ако се разчувствам. Възрастен човек съм и съм твърд човек и съм минал през много неща. Но аз не мога да схвана как вие млади хора можете да продължавате да защитавате едни...
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): Комунисти.
СТЕФАН САВОВ: Не, господин Сталийски, не говоря комунисти. Аз говоря тук за една нравственост, която би трябвало всички нас да ни обхване, за да разберем, че не може днес в този парламент да има изказвания като тези: "Дайте, сега ще вземем от репресираните, за да дадем на децата". На кои деца? Аз не искам сега да кажа кой е виновен за съдбата на тези деца. Няма да говоря за това нещо. Не искам да политиканствам тук. 281.3
Но разберете, аз смятам, че много хора с достойнство, които имат някакви доходи, не са отишли да си търсят парите. Но има хора, които ежедневно ми пишат и ако ви покажа писмата, вие ще видите, че това са най-обикновени хора, които по-скоро би трябвало да бъдат дори ваши избиратели, ако вие сте лявата партия, а ние сме дясната. Но аз смятам, че вие сте дясната партия, ако е въпрос, както Маркс го е казал, защото вие държите парите. А ние сме може би партията на хората, които търсят своята правда. 281.4
И в това отношение, аз се чудя на млади хора, не на такива несериозни като Стефан Стамболов тук, които въобще са нещо толкова смешно, че повече не би могло. (Шум и реплики от блока на БСП) Че в българския парламент може да има такива хора въобще. Вие ще ми отговорите. За обида се дават две минути накрая на заседанието.
Но моля ви, в името на нещо, което е бих казал, все пак свято, това е бъдещето на България и това бъдеще на България до голяма степен зависи от нас и от вас. Това бъдеще зависи от това доколко ние ще можем да се откъснем от миналото, но това откъсване от миналото не може да стане автоматично. Все пак, не мога да получавам писма от някаква жена от Берковица, или не знам какво си, която търси своята правда. Има право да търси тази своя правда. Защото вие трябва да го разберете това нещо. И в това време да излизат такива популистки изказвания.
Просто, моля ви, младите хора между вас да се засрамят, защото аз знам, че петдесет години вече се инфилтрират, внушават неистини. Както в тези неистини има и истина разбира се, обаче ние все още не можем да стигнем до това да намерим оня национален консенсус, в който ние действително да разберем, че има в тази нещастна България, която е била винаги арена на борбите на някакви сили и сега почва отново да става.
Има една задача и тази задача не е това, което днес направи госпожа Йовкова. Не е уважаеми госпожи и господа.
Госпожа Йовкова сега спокойно и преспокойно си чете вестника. Нека да си го чете. Обаче тя направи днес нещо, което десетки хиляди души в България, защото те са десетки хиляди души, така както и при вас има десетки хиляди души, които са пострадали по една или друга причина, така и пък от наша страна има десетки и повече от десетки хиляди души, които действително са били жертви на един режим или на едни исторически обстоятелства.
Защо трябваше днес ние тези нещастни 360 милиона ..., 400 милиона, които бяха да ги направим 360 милиона.
Аз предлагам тук, ако досега не е предложено, защото трябваше за двадесет минути да напусна Народното събрание, аз предлагам за репресираните да се отделят милиард и двеста и да се свърши тази история. Да се разбере, че в България има някаква справедливост, защото и вие трябва да го подкрепите ТХ/ЙА 282.1 това нещо. Не разбира се хората, които ми викат "Буш!", "Буш!", не разбира се политическите еднодневки като господин Стамболов и аз се чудя как сте го поставили тук на първа линия. Хора, които нямат зад себе си и двама души.
Но се обръщам към Вас, госпожа Виткова, с най-голямо уважение, обаче представете си, че стои тук един човек, който е ровил в Белене костите, т.е. полуразложения труп на баща си, за да го пренесе в София. Аз го казвам това за пръв път тук. Но го казвам затова, защото много хора са го правили и просто ви моля като млади хора, моля ви ...
Не ми репликирайте сега.
Аз просто се обръщам към вас с известно чувство и с известна надежда, че най-после би трябвало да се разбере, че има вина, която по някакъв начин трябва да бъде поне казано "меа кулпа" - това е моя вина, и да се поеме.
Благодаря ви много. Мисля, че казах нещо, което би трябвало да се разбере и ще ви бъда много благодарен, ако вие не почнете да реплекирате, защото ще ме накарате тогава, аз пък да почна с реплики, с дуплики, в които ще кажа много истини, много истини за неща, които вие не сте преживели, госпожа Виткова, не се преживели потоците на онези нещастници в Белене.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Савов. (Шум и реплики от блока на СДС)
Процедурен въпрос, госпожа Виткова. Не е реплика.
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БПС, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Савов. Искам да се обърна също към Вас и към всички с молба да престанем да се ровим в паметта и в костите на загиналите от политическото безумие, което никога не е било извън пределите на тази страна. И да се помъчим всички заедно да се извисим към днешния ден на позициите на националната отговорност, която тежи върху всички нас.
Господин Савов, не бих искала да приемам Вашето прочувствено изказване като част от един лош сценарии за баване на бюджета. От един лош сценарии, който би хвърлил страната ни и действително хвърля страната ни ...
СТЕФАН САВОВ (от място): Господин Йорданов, това реплика ли е или процедура? 282.2
МИМИ ВИТКОВА: ... в ужаса, в който се намираме сега.
Заради това, господин председателю предлагам да се съкратят минутите за изказване на всички депутати до три минути по всеки текст от законопроекта и да не губим излишно парламентарно време, за да можем да придвижим бюджета напред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Виткова.
Аз мисля, че няма сценарий за баване на бюджета. Има едно отговорно обсъждане на бюджета и така е във всички демократични страни. И така ще бъде и в България.
Има думата за изказване народният представител Емил Юруков.
СТЕФАН САВОВ (от място): Направих едно предложение, което трябва да влезе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, аз съм го записал господин Савов. Аз записах предложението за един милиард и двеста милиона лева.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Моля ви се! Не прява никакви реплики.
Аз искам обаче да се запише, че аз съм направим едно предложение, че вместо 360 милиона, трябва да са милярд и двеста, за да може най-после тези хора по някакъв начин ...
Това не са активни борци против това или онова. Това не са хора, които получават и ще получават пенсии. Това са бедни хора. Защото, аз смятам, че няма никой, който получава малко нещо повече, който да иска да вземе някакви пари. Това са хора, които са стигнали до ръба на безизходицата, до ръба на трагедията. А който иска да не вярва в това нещо, аз мога да му покажа десетки, десетки писма, стотици.
Моля ви се, това да бъде записано, че аз предлагам милиард и двеста милиона и нека най-после да се разбере защото тези хора си отиват разберете. Тези хора, ако не са били избити, те си отиват физиологически. Не може човек, който е преживял лагерите на смъртта да остане дълго време жив. Просто не може.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Савов.
Има думата за изказване господин Юруков. Предложението е записано. 282.3 ЕМИЛ ЮРУКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Предложението ,което ще направя пред вас, го направих и на първо четене, затова мисля, че в тази зала всички много добре знаят положението в което се намират тютюнопроизводителите в цялата страна, няма значение от техните политически пристрастия, те са гласували за ляво и за дясно, и за центъра. Така че моето предложение е много конструктивно и след излизането на тази наредба на Министерския съвет, по предложение на Министерството на земеделието, значи отрасълът, като отрасъл го запазваме с 6о хиляди тона тютюн. Но вижте големия парадокс, че сега в момента тече кампанията по изкупуване, изкупува се тютюнът без да се плаща на производителите. И аз бих се запитал, тези хора откъде ще намерят средства сега да заложат за новата реколта, която трябва да започне кампанията от март месец? Затова моето конкретно предложение е както беше направено на първо четене от чл. 1, ал. 2, 1.4.8. "Другир азходи", да бъде записан тексът "За субсидиране на тютюнопроизводителите - 500 милиона, като се вземат от 1 млрд. и 500 млн. по Закона за пролетно-есенната сеитба". По данните, които имаме от министъра на финансите, миналата година са усвоени 860 милиона по двата милиарда, които бяха гласувани за пролетно-есенната сеитба. Тъй че, досега не са предоставени никакви средства по този, точно по тази точка, затова предлагам, за да не се погуби това производство, а то създава хляб на близо единмилион и половина народ в тази страна, и те са в най-бедните райони, затова предлагам директно като субсидия на тютюнопроизводителите, да бъде гласувано 500 милиона. Това е като нов ред записано след 1.4.8. по Закона за финансиране - 1 млрд. и 500, по Закона за тютюна и тютюневите изделия има 100 милиона, и след това на нов ред, Закона за субсидиране на тютюнопроизводителите - 500 милиона от парите, които са предвидени по Закона за есенно-пролетната сеитба.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Значи там остава един милион.
ЕМИЛ ЮРУКОВ: Там остава един милиард, а петстотинте милиона директно за това производство. Мисля, че в залата ще има пълна подкрепа на този текст, защото не се нарушава макрорамката на проектобюджета. МК/ЙА 283.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Юруков! (Шум и реплики от блока на СДС) Има думата за изказване народният представител Ангел Димов.
Заповядайте, господин Димов!
АНГЕЛ ДИМОВ (ПС на бСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря!
Ангел Димов, 17.Пловдивски избирателен район БСП.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Дърт комунист!
АНГЕЛ ДИМОВ: Уважаеми председателю, уважаеми народни представители. Управниците от Съюза на демократичните сили и Втори софийски адвокатски колектив се опитват да господстват в нашето общество чрез сплашване на населението.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Това ли е по същество?
АНГЕЛ ДИМОВ: Скалъпват политически, съдебни процеси.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Това не е по бюджета.
АНГЕЛ ДИМОВ: На тяхната съвест ще тежи несправедливото изпращане в затвора на бившия министър-председател на Република България Георги Атанасов (шум и реплики от блока на СДС) - ерудиран и добродушен човек от моя избирателен район. Някои от тях, не се посвениха да малтретират и собствените си активисти (шум и реплики от блока на СДС). Неотдавна по указание на централния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, бяха публично линчувани лидерите на Демократическата и Радилкалдемократическата партия Стефан Савов, Златка Русева, Александър Йорданов и Елка Константинова.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Това не е по бюджета!
АНГЕЛ ДИМОВ: В стопанството на шефовете на централния координационен съвет на СДС и Втори софийски адвокатски колектив, се оказа гибелно и за родната наука. (Шум и реплики от блока на СДС) Въпреки това, ние трябва да осигурим финансови ресурси за съхраняване на наличния научен потенциал. Предлагам ви, да прехвърлим на науката пари.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Откъде?
АНГЕЛ ДИМОВ: От предвидените за фонд "Компенсация на репресираните" т. 1.9. (възгласи от блока на СДС: "У-у-у!").
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофона): Засрами се бе!
АНГЕЛ ДИМОВ: Бяха, при първо четене бяха предвидени за този фонд 400 милиона лева.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофона): Комунист! 283.2.
АНГЕЛ ДИМОВ: Доволен съм, че е възприето моето писмено предложение от този фонд да се предоставят 40 милиона лева за квартал "Хисаря" - Хасково.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофона): В закона не се предвижда!
АНГЕЛ ДИМОВ: Но моля ви, да гласувате от тези пари, да се дадат и на аграрния сектор, и по-конкретно на Селскостопанската академия, в позиция 42 - 40 милиона лева, на Аграрния институт гр. Пловдив, позиция # 100 - 5 милиона лева.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофона): Да се закрие!
АНГЕЛ ДИМОВ: В моето писмено предложение има и такава позиция, която госпожа Елка Константинова защити, да се даде от този фонд и 20 милиона лева на нашата култура.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (встрани от микрофона): Четиресет.
АНГЕЛ ДИМОВ: Четиресет ли беше? Мисля, че културтрегерите вече разбраха, че не могат да разчитат на спонсорство, на мецанатство, на други такива хора, които смятат че от частния бизнес ще ги финансират. За да няма недоразумения, и да няма повече хленч по този въпрос, искам да бъда ясен, защо искам от тази позиция да се отделят и да се прехвърлят тези суми.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофона): Защото си комунист!
АНГЕЛ ДИМОВ: Първо, защото преди известно време в Икономическата комисия, неколкократно настоявах да се даде отчет от правителството за изразходените 600 милиона лева за репресираните през миналата година. Кои хора са получили такива пари? Исках от правителството да даде отчет - има ли такива измежду тях, които са били в лагерите, главно от БЗНС "Никола Петков" и даже на Гемето, които след излизането от лагерите, получаваха народна пенсия. Аз познавам много такива хора и исках да ми се даде отчет - те получили ли са ново обезщетение? (Шум и реплики от блока на СДС)
Второ, аз исках, да се даде отчет, дали са получили от тези 600 милиона лева и такива, които са били в Белене, но за криминални престъпления! Познавам и мога да посоча хора, които са получили обезщетение. От гр. Първомай е получил един, който е бил в Белене, но за изнасилване - целият град се възмущава, че са му дали пари - защо не е даден отчет тук? Има и 283.3 такива, един, който е убил в едно пловдивско село дядо си с брадва, тръгнал да бюга през границата, хванали го, пратили го в Белене и сега също получил такава пенсия. (Шум и реплики от блока на СДС) Изкарва се за политически пострадал.
Аз мисля, че също има и такива случаи в Гълъбово, получил такива обезщетения. Искам и пълен отчет. Никой не казва, че е против да бъдат обезщетени репресираните. Никога не съм казвал такова нещо. Аз познавам тук репресирани мъченици, като бай Васил Златаров, като Сталийски - имало ли е случаи да ги обидя някога, винаги съм се прекланял през тях, могат да станат да кажат. Но тук се дават пари и ние носим историческа отговорност на кого даваме пари, когато отделяме от залъка на българския народ.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (овстрани от микрофоните): На всички комунисти ли трябва да даваме отчет?
АНГЕЛ ДИМОВ: ... за да дадем на репресираните. 283.4
Трябва да се даде отчет и даже, ако питате мен, може да се отдели сега една сума от 100 млн. лв., обаче тези пари да се дадат едва тогава, когато в парламента се приеме такъв отчет и се види на кого се дават парите в бъдеще.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Правителството дава парите.
АНГЕЛ ДИМОВ: Не може така да се дават пари безразборно, с лакти всеки да пробива. Създаде се един Комитет на репресираните и те искат да диктуват на България, какво трябва да правиме ние. Това е недопустимо. Аз ви казвам, не бива да се допуска някои сили да използват този оскъден бюджет да си купуват избиратели. Това няма да го допуснем. И колкото и да се хленчи тук, това е поликика и ние носим историческа отговорност, и няма да допуснем да се налагат ограничен кръг хора на нашето общество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Много хора вдигат ръка за реплики. Господин Ромил Попов, господин Стефан Савов и господин Венцеслав Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Гаден комунист. Такива глупости няма да говориш тук. (Шум в блока на СДС)
РОМИЛ ПОПОВ (СДС): Уважаеми господин прпедседател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Преди малко колежката Виткова апелира да минем делово към работа. Чудите се, защо днеска тръгна наопаки гледането на бюджета. Кой, питам в тази зала за трети пъти ни предизвиква?
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Четири пъти.
РОМИЛ ПОПОВ: Моля ви се, мадамата, втората дама и господина. Трима души предизвикват, с това да отнемат от бюджета сумите предвидени за репресираните. Слушайте, господин Димов, аз осем години съм работил в шлосерска болница, като хирург, в най-тежкия период. Ето тук един господин от Свищов ще го докаже вярно ли е.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (от място): Вярно е.
РОМИЛ ПОПОВ: Така е. В най-тежкия период, в който тези неща, за които сега искате да отнемете средства, когато аз ги извеждах от операционната зала, ги заключваха, като говеда във вълчи стаи и не разрешаваха на сестрите да влязат вътре, да им сложат една инжекция, една система. Ясно ли ви е? Осем години, осем години аз съм преглеждал тези хора и понеже бях известен, като много лаещ, затова ме пращаха мен, защото нямаше нито един ДВ/КП 284/1. от хирурзите комунист. И партийният секретар ме водеше лично под негова протекция, за да мога, за да имам право да ги преглеждам. И аз знаех теглата на тези хора. Вие имате сега нахалството и търпението от тази трибуна, на това Народно събрание, това което вие знаете много добре, че тези хора, които натискаха тези нещастници в тези лагери на смъртта, бяха хората, които от вашата партия бяха оторизирани да получават 45 години народни пенсии, за това че издевателстваха над тях, за това че ги биеха и трепеха. За тези заслуги, те получаваха... Защо не взехте това нещо, как не ви е срам, аз това не мога да разбера. Но от друга страна съм доволен, защото такива като вас, господин Димов, не към младите аз към тях нямам... докараха тази партия на това дередже. Ясно ли ви е? Вие я докарахте. И от такива като вас, аз знам, че има комунисти в моя град, които се дистанцират. Защото вие не можахте да разберетесамо едно, ние нямаше да бъдем в тази страна, ако вие от тази трибуна бяхте застанали да искате прошка от този народ, над който 45 години издевателствахте. Прошка, българинът е готов да прости. Но вие и това не искахте. А сега сте и нагли, и искате да отнемете и това, което държавата се мъчи да компенсира.
Вижте, какво ще ви кажа, аз съм пребиван в Държавна сигурност - 1946 г., забравил съм го, но моралното унижение и оскърбление, това е един период в разстояние на година над този народ, това вие никога и с нищо не можете да го изкупите. Тези пари, които се дават с жалки трохи. И най-после преценете и се засрамете, господа комунисти, сведете ниско чела. Ние не отричаме, че и преди 9 септември е имало извращения, но както в името на някаква държава биехте и трепехте, така и онези в името на някаква държава биеха и трепеха. Аз еднакво осъждам и двете страни. Но тези, които са пострадали от двете страни, трябва да получат заслуженото си.
Аз ще ви кажа само едно в заключение, само преди 10 години, значи това беше 1985-1986 г. имаше още подадени молби за народни пенсии на активисти. Колко години? 40 години след 9 септември продължаваха да се подават молби и се удовлетворяваха, господин Димов. Затова съм в парламента. (Ръкопляскания от блока на СДС) 284/2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Попов. Има думата господин Стефан Савов. Заповядайте, господин Савов.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Димов! Естествено, че познавам вашата емоционалност и тя дори в дадени моменти ми харесва, защото аз обичам емоционалните хора и може би в даден момент имате право. Но, господин Димов, съвсем кратко ще ви кажа, когато бяха онези години на най-жесток терор, пък и когато беше и онова, което се наричаше, да не казвам с думите "възродителен процес", защото аз като българин се срамувам, че имаше такъв процес. Може да е имало тук-таме и по някой криминален, но вижте, господин Димов, който не го виждам сега, а, тук е господин Димов, може да е имало така за шарения тук-таме някой криминален, но недейте се лъга. Бъдете сигурни, аз имам доста, доста, доста опит и ще ви кажа, че това бяха, тук-таме може да е имало по някой човек, но не са били. И затова, нека да не заблуждаваме не тук присъстващите, а нашите слушатели, зритли, ако ги има още, така че, моля ви, недейте да повтаряте такива лъжи. А що се отнася, до това, че аз съм бил малтретиран от Втори адвокатски колектив, тези работи оставете на нас. При вас не се малтретираха, при вас се режеха глави, господин Димов.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Браво, а така.
СТЕФАН САВОВ: При вас режехте глави на хора, като Трайчо Костов, един човек, който беше засвидетелствал безкрайно много своята любов и изпълнителност към Съветския съюз. Трябва ли да кажа за Горуня, трябва ли да говоря за Иван Стефанов, трябва ли да говоря за хора от вашите среди, които аз лично познавах. Слава Богу, при нас няма рязане на глави и ако ние понякога имаме недоразумения, поради това, че е естествено да имаме недоразумения, но не сме имали рязане на глави, но тъй като вие говорихте тук за материални отговорности и тъй като и Военната прокуратура го установи това нещо, аз бих искал поне да получа от вас, в този бюджет да внесете така едно 100 хил. лв. поне, за това, че бях бит като народен представител, тук в парламента, за което вие сте виновни, не Вие лично, господин Димов, но всичките тези крещящи господа. Защото това беше установено и от Военна прокуратура, а днеска вече и от Интерпарламентарния съюз, който не може да бъде чак толкова индиферентен, например, за госпожа Елена Поптодорова. 284/3.
Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря, господин Савов. Трета реплика, господин Димитров, имате думата.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Господин Димов, аз на Вас не се сърдя. В казармата имаше един фелдфебел, той казваше, "той не е виновен, такъв се е родил". Даже съм доволен, че сте тук, даже съм доволен, че го дават по телевизията, хората да видят съвременния облик на комуниста. (Ръкопляскания от блока на СДС) Няма да коментирам Вашето искане да вземете пари от репресираните. Доста се говори. Дължа, обаче да подчертая, че в Комисията по бюджета и финансите Вашето искане беше отхвърлено, да се намали този фонд. Беше гласувано искането на господин Реджеб Чинар да се намали, въпреки, че аз поддържам искането на господин Савов да се увеличи, защото ние не може да компенсираме убитите, малтретираните, затворените и т.н. 284/4.
И срамота е за вас, и за вашата партия, че го искате това и това е показателно днес, че вие пак се чувствате силни! Че се чувствате в зоната на властта и че можете да раздавате правосъдие и пари! Това е!
Искам, обаче да взема отношение по вашето желание да прехвърляте пари на Селскостопанската академия. Такава академия няма в цивилизованите страни! Това е съветски остатък и ние трябва да се справим с него. И това, че ни препоръчват от Запад от програма "ФАР" да съкратим разходите за тези институти - вие се позамислете! ... Какво давате тази година чрез Министерския съвет? Давате миналата година 281 млн. лв., а тази година давате 428 млн. лв., тоест 50 на сто увеличение. Че вие за здравните заведения не сте дали повече! Защо за тази Селскостопанска академия толкова пари ще давате, когато 60 на сто от разходите отиват за заплати. За заплати за хората, които защитават текезесетата! Четири милиона от тези разходи отиват за храна. За храна - на кой? На животните или на професорите? Това вие отговорете, ако можете! За храна да даваме?!
Тази Селскостопанска академия е искала самата тя 4398 бройки, а са й отпуснали от Министерския съвет вашите приятели комунисти 4761 бройки! Тази Селскостопанска академия има 310 моторни превозни средства, от които 97 автомобила. Трябва да ви кажа, че Народното събрание няма толкова. Българската академия на науките, където работят много повече хора има 50 автомобила леки! А вие им давате 100! Защо? За да се разхождат и да харчат държавни пари! Ето това искате!
Продължавайте да прахосвате, обаче отговорността за липсата на пари в бюджета носите вие и вашите приятели! (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Имате думата за дуплика.
СТЕФАН САВОВ (встрани от микрофоните): Ние искаме от името на парламентарна група думата, господин Школагерски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Тя е застанала права и говори от името на парламентарна група.
СТЕФАН САВОВ: Но тя е от Християнското женско движение ....
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Е, да, но може да е упълномощена ... (Шум и реплики в залата) ВЙ/НП 285.1
СТЕФАН САВОВ (встрани от микрофоните): Когато една парламентарна група иска думата .... Господин Школагерски, аз Ви уважавам извънредно много ... и Вашите знания ..., но Вие знаете, че трябва да дадете думата на парламентарна група. Тя не може! Тя не може и не е в ръководството! (Реплики от блока на БСП)
СТЕФАН САВОВ (встрани от микрофоните): А, не! Не! Не можете да мените! Не! Тук има списък! Вие можете, господин Камов! Вие, госпожа Ананиева, също. Но не и госпожа Миленова! Няма право! Не може! Разбирате ли?! (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата за дуплика Ангел Димов.
СТЕФАН САВОВ (встрани от микрофоните): За дуплика не може да се прекъсва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Не може да се прекъсва, разбира се!
АНГЕЛ ДИМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми председателю, уважаеми народни представители!
Първо искам да кажа няколко думи в отговор на изказването на Венцеслав Димитров.
Господин Димитров, Вие и с това си изказване доказахте, че сте проводник на чужда продажна политика. (Реплики, смехове, провиквания от Парламентарната група на СДС)
Сега хората се питат защо няма пари и приходи да се съберат, за да се даде безплатно образование, както е необходимо, да се даде безплатна медицинска помощ. Защото четири години вие водите една продажна политика!
В какво се изразява тя? Тя се диктува от онези, които плащат малко, за да вземат от България почти всичко! (Шум в залата) Увеличаване на лихвения процент, либерализация на вноса, раздробяване на земята до положение да не може да се създадат конкурентноспособни земеделски стопанства, ликвидация на българската наука! (Скандиране от блока на СДС: "Сталин! Сталин!")
Вие сега казахте, че сте съгласен с програмата "ФАР". Нека българските учени да разберат кой от програмата "ФАР" има свои хора тук, за да провеждат тази политика.
На господин Попов няма да отговарям, защото той повече говори за себе си, а на господин Савов няколко думи да кажа. 285.2
Господин Савов, казах, че съм съгласен с Вашето предложение да се дадат 1 млрд. 200 млн. лв., но едва когато Министерският съвет каже, че тези пари ще отидат по предназначение. Никой не е против.
Второ, казахте, че не трябва да скърбя за това, че са Ви малтретирали! Ама мене ми е жал за Вас! Как? Жал ми е! И аз съм човек! (Шум и реплики в залата)
А що се отнася ... ако прокуратурата докаже, че Вас наистина тук в този случай са Ви били, ако прокуратурата го докаже, обещавам Ви, че ще внеса предложение да бъдете обезщетен. Но същевременно Ви моля като се докаже, че Георги Атанасов, който е доказано вече и целият народ знае, че е невинен и Вие да правите предложение също да бъде обезщетен!
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Сега, вижте, господин Костов! ... Поискаха думата преди Вас. Аз Ви посочих кои са. Вие виждате, че не било трябвало да говори госпожа Миленова. Излиза човек, който е упълномощен. Спазваме ... Всички го виждат това ...
Първи бяха, те стояха тук и аз ги показах на господин Костов. Виждате го. И всички виждат, че стоеше тук и искаше думата преди да излезе господин Костов. Нямала право тя - ето ... Какво да направя?!
Имате думата, господин Камов.
НИКОЛАЙ КАМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателстващ, моля да подложите на гласуване две процедурни предложения.
Едното от тях вече беше направено от народния представител госпожа Мими Виткова. Ние се намираме на второ четене. Всички предложения са направени писмено и мисля, че е разумно да спестим времето за пространни пледоарии, затова надявам се, че ще бъде подкрепено предложеното вече - на три минути да ограничим изказванията по предложените точки.
Второто предложение от името на нашата парламентарна група, което също е очевидно необходимо на фона на досегашните дебати - работното време да бъде удължено с два часа. (Шум и реплики в залата) 285.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Костов, имате думата.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, от името на парламентарната група възразявам на направените предложения. Първото няма основание в правилника.
Възразявам и на второто предложение от името на парламентарната група, но преди това искам да кажа няколко думи.
Аз не съм от род на репресирани. Никога не съм не съм имал роднини, които да са репресирани от комунистическия режим. Затова може да се каже, че съм човек стоящ встрани от проблема.
Едновременно с това тук беше подхвърлено нещо, свързано с определянето на сумите за репресираните от 1992 г. и аз искам да напомня на народните представители, за да се ориентират в тази, според мен, провокация, която става тук в момента, в Народното събрание, че правителството на Съюза на демократичните сили в никакъв случай не може да бъде упрекнато, че се е поддало на натиска на Комитета на репресираните. То не определи високи суми за репресираните и даже не успя да изплати суми за репресираните.
И господин Димов, Вие, ако сте човек ще признаете тези неща.
От страна на госпожа Мими Виткова беше издигната една теза за някакъв сценарий, който нарушава дебатите по първия член на Закона за бюджета на страната. Има ли наистина нарушаване на дебатите? Според мен в това, което ние наблюдаваме, има тройна, дори четворна провокация, която бие непрекъснато в една и съща точка. И тази точка е чл. 1, ал. 2, т. 1.9. Това е единственото нещо, което смущава досега разискванията на парламеента - по чл. 1!
Откъде идват тези провокации? Тези провокации три пъти се инициират от Парламентарната група на БСП. Аз питам защо се инициират тези провокации три пъти от Парламентарната група на БСП? Защо се избират случаи с нещастни хора, каквито са помощните училища; случаи с нещастни хора, каквито има в здравеопазването, където недостигат пари, за да се правят тези явно тенденциозни и груби провокации по отношение на дясната страна на залата! Защо няколко пъти тук едно и също предложение се прави?
Аз искам да впечатлите, господин председателю, от начина по който това се прави - след като сумата веднъж е намалена от 285.4 400 млн. лв. на 360 млн. лв. тук се правят две нови последователни предложения тя да спадне с още 200 млн. лв.! Ами това е безочливо просто! Това е безумно като логика! Това е безумно като намерение! Защо го правите това, господа! Аз питам защо го правите? Аз питам защо ви е необходимо да провокирате тези хора, които и без друго толкова са изстрадали от онова време? Какво ви дава това? Аз не мога да разбера какво ви дава?!
Ясно е, че те ще станат и ще говорят! Ясно е, че ще виждате кървяща рана! Нали искате да се затвори тази кървяща рана? За какво ви трябва това нещо? Защо трябва да се използва като претекст непрекъснатото биене в точка 1.9. На ал. 2, на чл. 1 да се прекратят разискванията по останалите точки на закона?
Аз питам защо се жертва останалата цялата демократична процедура на работата по този закон, защото тук някой непрекъснато иска да провокира репресираните с дебати по т. 1.9. Защо го правите това?! 285.5 Вие ако сте заинтересовани този бюджет да минава бързо, щяхте ли да правите непрекъснато тези неща, за които знаете, че има една и съща реакция от дясната страна на залата? Защо правите това нещо? Според мене, ако има заговор, който цели да се провалят дебатите в тази зала сега, заговорът идва оттук и се прави от най-посредствените хора в парламентарната група на БСП. Аз подчертавам това, защото това наистина са хора крайно посредствени и крайно низки по морал. Защото да спекулираш с нещастнието на едни хора по отношение на нещастието на другите хора, трябва да си наистина много мерзък човек. И аз се чудя какви хора са тези, които си го позволяват. Вие не един път правите това нещо тук от тази трибуна и винаги знаете, че от дясната страна има една и съща реакция. Винаги знаете, че има една и съща реакция. Вие просто чукате на една врата, която искате да се отвори, от която искате да затънат дебатите по бюджета и аз не знам с какви цели. Но целта става ясна от изказването на господин Камов и от неговото първо предложение: никакви дебати, три минути. Да, три минути на полуумни хора от БСП и три минути на предложения, които тепърва ще видят бял свят. Е, как така, господин Камов, да се съгласим на такова нещо? Това ли е процедурата, която искате да видите за този бюджет? Първо - пълно изтощаване на залата в безумни препирни и в провокации и след това три минути! Това ли ви е демокрацията, това ли ви е националното съгласие?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Режим на гласуване. Гласуваме предложението за удължаване на работното време, като заявявам, че аз няма да поставя на гласуване и няма да приема предложението за трите минути. Такова ограничение няма. Режим на гласуване. Има процедурно предложение, направено е, отношение по него е взето. Гласуваме удължаване на работното време.
От общо гласували 205 народни представители, за - 105, против - 89, въздържали се 11. Приема се предложението. Има думата Николай Христов.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): От името на парламентарната група на СДС искам половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Трийсет минути почивка. (Звъни)
(19 ч. и 45 м.)
БП/ВР 286.1
(След почивката)

20 ч. и 15 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля народните представители да заповядат в пленарната зала. Повече народни представители няма да дойдат, очевидно е.
Обръщам внимание на разпоредбата на чл. 81 от Конституцията кога може да заседава Народното събрание. Затова моля секретарите да преброят присъстващите в залата.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): И да кажете, че ги няма от дясната страна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Няма ги, вярно е. Цялата дясна страна е празна. Няма народни представители от СДС. (Шум и реплики от блока на БСП) Това е вярно.
Моля, секретарите, да преброят ръчно присъстващите в залата, без уважаемите господа представители на правителството.
Каня всички народни представители, които желаят, да заповядат.
Господин Вели, какво показва преброяването, защото аз също преброих? Може би денят е по-мъдър от вечерта! (Шум и реплики)
Уважаеми госпожи и господа народни представители, в залата няма необходимия кворум, за да продължим заседанието. Утре ...
РЕПЛИКИ ОТ БСП: Колко сме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Според моето изчисление ... (Реплики: "Не според твоето, а това, което Ви докладваха!"
Деветдесет и шест. РД/НП 287.1
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Как 96? Има секретари. Какво докладваха секретарите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля ви се! (Шум и реплики от блока на БСП) Нека да не се нажежава атмосферата повече.
Утрешното заседание ще бъде от 15 часа и ви моля за по-голяма организираност както присъстващите, така и отсъстващите.
Пожелавам на всички приятна вечер.
Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 20 ч. и 20 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Александър Йорданов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Йордан Школагерски
СЕКРЕТАРИ:Илиян Илиев
Руслан Сербезов