Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-02-26

Председателствували: председателят Александър Йорданов
Секретари: Трифон Митев и Илхан Мустафа
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (Звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното заседание. Намираме се в ситуацията на обсъждане на чл.2 от Законопроекта за държавния бюджет. Има ли желаещи за изказване? По чл.2, господин Ванов, имате ли желание за изказване или Вие се изказахте?
ВЕКИЛ ВАНОВ (от място): Аз се изказах вчера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Няма желаещи за изказване. Тогава трябва да заповяда господин Николов, за да докладва предложенията, които са направени, за да ги гласуваме и след това да гласуваме съответно чл.2.
Има ли желаещи, повтарям, да се изкажат по чл.2 от законопроекта? Господин Илиан Шотлеков, заповядайте.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз най-напред имам едно конкретно предложение, което вчера направих към чл.1, но тъй като сега ще се гласува чл.2, в чл.2, ал.1, т.2, където е записано "трансфер от Републиканския бюджет в размер на 5 млрд. 347 млн.лв." след думите "Републикански бюджет" да се добави "- за плащания по Указа за насърчаване на раждаемостта".
Вчера аз подробно обясних защо е необходимо това според мен едно такова допълнение. Ако трябва пак мога да обясня на народните представители. Това е една гаранция, която ще имат лицата, имащи право на плащане по Указа за насърчаване на раждаемостта, независимо от приходите в бюджета на общественото РД/КТ 311.1 осигуряване.
Що се отнася до отделни текстове по чл.2. Аз за разходната част на чл.2 няма да коментирам.
Искам да посоча, че лично според мен приходната част на общественото осигуряване е завишена и, по-специално, приходите от държавните осигурители. Това означава, както и миналата година, че голяма част от вноските отново няма да бъдат събрани, което пък означава, че трансферът от Републиканския бюджет вместо 5 млрд. 347 млн.лв., трябва да бъде много по-голям. Знаете миналата година, че трансферът беше 1 млрд. 800 млн.лв. и накрая на годината се наложи да го увеличаваме с 5,5 млрд.лв.
Затова сега аз конкретно бих могъл да предложа трансферът от Републиканския бюджет да бъде завишен с 2 млрд.лв., за да се компенсира нереално високата приходна част на общественото осигуряване. Още повече, че с приемането на Закона за фалитите и с изчистването, така да го наречем, на лошите кредити и отиването към ликвидация на част от предприятията, както и вчера стана въпрос тук и господин финансовият министър сподели това нещо, броят на хората, които ще останат безработни ще се увеличи, вследствие на което пък ще намалеят вноските от държавните фирми.
Ето защо аз правя конкретно предложение трансферът от Републиканския бюджет сега да бъде завишен с 2 млрд.лв. Като тези 2 млрд.лв. могат да бъдат използувани по-нататък, така да го наречем, като един резерв, който аз съм дълбоко убеден, че няма да стигне и отново към края на годината ще се наложи да правим поправки в Закона за бюджета и то отново в частта му за социално осигуряване.
Благодаря ви. Това са конкретните ми предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Шотлеков. Процедурен въпрос? Господин Орсов, заповядайте.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, вече два дни слушаме как се правят предложения от трибуната, които преди това не са били направени писмено, с което в продължение на два дни ръководството на Народното събрание нарушава изискванията на чл.68, ал.2 от правилника. 311.2
Ето защо аз Ви моля да следите стриктно за спазването на чл.68, ал.2 и да се поставят на обсъждане само онези предложения, които са направени писмено преди началото на обсъждането на второ четене на законопроекта. Всички онези народни представители, които правят предложения към конкретни текстове от Закона за държавния бюджет тук, от трибуната, без преди това да са ги направили писмено, аз ще Ви моля да им обръщате внимание и да насочвате тяхната реч и тяхното внимание към обсъждането на писмено внесените предложения. Така аз смятам, че бихме спестили много време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Орсов. Не е целта да спестим времето, а да направим хубав бюджет на държавата.
Няма други изказвания по чл.2. Има ли някакво друго предложение, господин Николов?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми господин председателю, както приключихме снощи - предложения да разгледаме ал.2 и 3, аз предлагам да отложим гласуването по чл.2, да преминем към чл.3 - съдебната система, които са пряко свързани с чл.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Николов. Господин Койчев, заповядайте и Вие за предложение.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател. Аз не приемам предложението на заместникпредседателя на Бюджетната комисия. Ако така процедираме, ние бюджета няма да го приемем до 1 април. Не е въпросът за срока, в който ще приемем бюджета, но тук по чл.2 се направиха направо дилетантски предложения. Предложения, които целят единствено оформянето на бюджета в неприемлив вид.
Господин Ванов, обидно е един бивш министър на труда да не знае какво от неговата сфера се третира в бюджета и кое се третира извън бюджетната сфера. Вие направихте предложения в бюджета да се вкара и безработицата. Вие не знаете, че бюджетът в този си раздел не третира социалните грижи. Вчера направо говорихте професионални глупости в желанието си да дестабилизирате... (Реплика от блока на СДС) Аз го доказвам това нещо. 311.3 Да излезе и да ме обори. Това, което Вие вчера предлагахте, е направо въпиюща професионална некомпетентност, още повече за човек, който една година е получавал заплата за министър. (Реакция от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Койчев, какво предлагате сега по бюджета, тъй като има процедурно предложение?
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Предложението е такова: ако са направени в писмен вид да ги прогласуваме. Но тези предложения, като почнем от безработицата, още повече, че безработицата е осигурителен риск и през тази година, ако работим нормално, ние ще приемем закон и ще го обособим като самостоятелен рисков фонд. Няма място в бюджета фондът "Безработица". Отделно е, че тук не разглеждаме консолидираната фискална програма.
Това, което господин Ванов предлага за социалните грижи, не се третира в чл.2. Също трябва да отпадне като предложение.
А по отношение предложенията на господин Шотлеков, обидно ми е, че е колега, заместник-председател на Комисия по социално осигуряване... (реакция от блока на СДС), но той гледа... (Реплика от блока на СДС) Вижте, дресирайте си депутатите, които вадите на трибуната, да не говорят глупости. Защото той гледа приходната част от държавните предприятия, от публичния сектор. Те коректно са разчетени. Вие, като дясна политическа формация, защо не гледате приходите от частния сектор? Като там са записани 3,5 млрд.лв....
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Койчев, какво е Вашето процедурно предложение?
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Аз се изказвам, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Е, не може да се изказвате, защото има направено процедурно предложение преди това и ние трябва да го гласуваме процедурното предложение. След това се изказвайте.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Вие питахте има ли изказвания. Двете изказвания предизвикаха ново изказване.
Така че, ако ние ще гадаем ще се съберат ли приходите или няма да се съберат, ние естествено, ако се съмняваме в качествата на това или някакво друго правителство, че няма да събира приходите, по-хубаво да не приемаме бюджет и ако ще си играем на "ако". 311.4
Категорично възразявам против увеличаване на трансфера от Републиканския бюджет към общественото осигуряване с 2 млрд.лв. Много неща още мога да кажа.
Синтезирано, пита се какво предлагам, първо,... 311.5
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Койчев има едно процедурно предложение. Вие взехте думата, за да изразите обратно мнение.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Оборих го, нали?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Не сте го оборили. Залата ще каже дали сте го оборили.
Сега Вие предлагате да гласуваме чл. 2, аз това разбирам.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Това е, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, благодаря.
Направено е процедурно предложение. Има обратното мнение.
От името на парламентарна група има думата г-н Иван Костов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! От името на Парламентарната група аз протестирам за начина, по който господинът се изказа преди мен. Ако имаше той нещо да възрази на колегите, направили редовни предложения, при това писмени, при това минали през Бюджетната комисия, която е обсъдила тези предложения, някои от тези предложения е подкрепила... Има ги, ето г-н Георги Николов ще Ви ги даде. Ако Вие имахте този професионализъм, за който претендирате, щяхте да се изкажете, когато те направиха предложенията и да ги атакувате тогава, за да им дадете възможност да Ви отговорят. А Вие правите нещо съвършено недопустимо. Излизате на трибуната и си позволявате всевъзможни квалификации. Ами това е провокация. Това е опит да се минира обсъждането и приемането на бюджета. Редовно направени предложения се гласуват от трибуната. Няма нищо сложно в това нещо, тук, на трибуната, да стане гласуването. И след като някои от тези предложения са били подкрепени от Бюджетната комисия, те могат да разчитат да получат подкрепа и на залата.
Така че, много Ви се моля. Господин Георги Николов, ще бъдете ли така добър да кажете кое от предложението на г-н Ванов, тъй като аз не мога по памет да възпроизведа, беше прието от Бюджетната комисия, за да затворим устата на този многознайко.
Благодаря. ББ/ВЙ 312.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Костов.
Направено е процедурно предложение.
Няма повече реплики. Направено е процедурно предложение от г-н Николов за отлагане гласуването на чл. 2 и преминаване към дебати и предложения по чл. 3.
Моля, гласувайте това предложение.
Резултатът: от общо гласували 199 народни представители, 92 са гласували за, 47 против, 60 се въздържат.
Предложението на г-н Георги Николов не се приема.
Оставаме на чл. 2. И трябва да го гласуваме тогава.
Господин Николов, моля докладвайте направените предложения по чл. 2, за да ги гласуваме.
Господин Кирил Желев, по процедурен въпрос? Заповядайте.
КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение да започнем гласуването от чл. 1 на законопроекта алинея по алинея, както още в началото се бяха уточнили народните представители, и след това да преминем към гласуването на чл. 2.
Благодаря ви.
ИВАН КОСТОВ (от място): Това не може да стане!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Нали точно това гласувахме преди малко - да отложим гласуването на чл. 2?
Сега трябва да гласуваме да отложим гласуването на чл. 2 и да преминем към чл. 1.
Процедурен въпрос? Господин Костов има думата.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Господин председател, колеги! Според нас ние сме в процедура - на отхвърлено предложение да не се гласуват предложенията по чл. 2 и следва да бъдат направени пред залата, залата да се изкаже за тях и след това да се приемат текстовете на чл. 2. Вие нямате основание, при положение, че залата току-що е отхвърлила предложението да не се гласува по чл. 2, да ни смущавате с ново предложение, да се връщаме към чл. 1. Аз просто не знам Вие какво точно искате. Затова дайте да пристъпим към гласуване на чл. 2, както се изказа залата. Какво искате точно в момента? Мисля, че Вие не си давате 312.2 сметка в каква процедура сме.
Затова моля господин Георги Николов, ако желае, да започне да чете предложенията и те да се гласуват. Ако има нужда от 15 минути, да му ги дадем тези 15 минути. Човекът нека да каже.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това беше обратно мнение.
Направено е предложение да се премине към гласуване на чл. 1 от законопроекта, като се отложи гласуването на чл. 2. Това е принципно ново процедурно предложение.
Моля, гласувайте това предложение.
Резултатът: от общо гласували 217 народни представители, 128 са гласували за, 87 против, 2 се въздържат.
Залата гласува да преминем към гласуване на чл. 1.
Преди това обаче гласуваме за това господата Димитър Костов и Никола Бабамов да заповядат в пленарната зала при обсъждането на бюджета.
Моля, гласувайте това предложение!
Резултатът: от общо гласували 181 народни представители, 153 са гласували за, 13 против, 15 се въздържат.
Предложението се приема.
Моля господата Костов и Бабамов да заповядат в пленарната зала.
Моля, господин Георги Николов, заповядайте да докладвате предложенията по чл. 1 от законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги! Направени са твърде много предложения по чл. 1 и аз моля министъра на финансите и останалите членове на правителството да вземат отношение по тези предложения.
По чл. 1, ал. 1.
Предложение на г-н Йордан Ганев. Предлага т. 1.1. Данък върху печалбата - по-специално от финансови институции, конкретно от ДСК, да се увеличи с 2 млрд. Или числото 1 млрд. и 500 млн. да стане 3 млрд. и 500 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, гласуваме предложението на г-н Йордан Ганев. 312.3
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Аз се въздържам от коментар. Министерството е преценило каква сума може да се получи от ДСК. Още повече, че тя губи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Предложението е направено от г-н Йордан Ганев. Вчера бяха дебатите, днес е гласуването.
Гласуваме предложението на г-н Йордан Ганев по чл. 1, ал. 1, т. 1.1. за ДСК.
Моля, гласувайте това предложение.
Резултатът: от общо гласували 218 народни представители, 82 са гласували за, 98 против, въздържали се - 38.
Предложението не се приема.
Преминаваме към следващото. 312.4
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Следващото предложение също е от господин Йордан Генев. Точка 1.1. Данък върху печалбата от търговски банки вместо 1 млрд 350 млн. лв. да стане 2 млрд. 500 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Йордан Ганев по чл. 1, ал. 1.
От общо гласували 214 народни представители, за 83, против 91, въздържали се 40 народни представители.
Предложението не се приема.
Преминаваме към следващото.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Трето предложение от господин Йордан Ганев, също по чл. 1, ал. 1, т. 1.2. Данък върху общия доход - вместо 12 млрд. 956 млн. 500 хил. лв. да стане 11 млрд. 456 млн. 500 хил. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Йордан Ганев по чл. 1, ал. 1, т. 1.2.
От общо гласували 210 народни представители, за 74, против 88, въздържали се 48.
Предложението на господин Ганев не се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на господин Сашо Стоянов. В чл. 1, ал. 1, т.1.2. Данък върху общия доход числото 12 млрд. 956 млн. 500 хил. лв. да се замени с 7 млрд. 773 млн. 900 хил. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Сашо Стоянов по чл. 1, ал.1, т.1.2.
От общо гласували 209 народни представители, за 73, против 98, въздържали се 38.
Предложението не се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на господин Йовчо Русев чл. 1, ал. 1, т. 1.5. Мита и митнически такси да се увеличи с 440 млн. лв. или от сега 13 млрд. 50 млн. лв. да стане 13 млрд. 490 млн. лв. Ст.Б/НП 313.1
Той изложи съображенията и приходите, от които могат да се осигурят. Аз бих предложил на господин Русев, тъй като действително става дума за една обща загриженост за защита на нашите селскостопански производители и за животновъдство в планински и полупланински райони, но доколкото това е работа на правителството да определя конкретните размери, да си оттегли предложението.
ИВАН КОСТОВ: Защо дебатираш?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Имам право да направя предложение за оттегляне. (Шум и реплики в СДС)
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Нямаш право!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Русев оттегля предложението. Няма да го гласуваме.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Господин Йордан Ганев предлага по чл. 1, ал. 1, т. 1.5. Мита и митнически такси вместо 13 млрд. 50 млн. лв. да стане 14 млрд. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Йордан Ганев по чл. 1, ал. 1, т. 1.5.
От общо гласували 215 народни представители, за 84, против 93, въздържали се 38.
Предложението не се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на господин Валентин Василев.
В чл. 1, ал. 1, т. 2.7.4. Вноски от националния фонд за опазване на околната среда 20 млн. лв. да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Василев по чл. 1, ал. 1, т.2.7.4.
От общо гласували 215 народни представители, за 182, против 20, въздържали се 13.
Предложението на господин Василев се приема.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Също предложение на господин Валентин Василев. По чл. 1, ал. 2 общата сума на разходите ...
ИВАН КОСТОВ (от място): Нека гласуваме първо ал. 1. 313.2
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Вижте, господин Костов, някои от стенограмите от вчера не са уточнени. (Шум и реплики в СДС)
Не може да се правят стотици предложения в деня и след това да се иска ... (Шум и реплики в СДС)
ИВАН КОСТОВ (от място): Искам думата по процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Разбрах какво е предложението.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Господин председателю, аз Ви предлагам да не уважите тези искания, тъй като се представят непрекъснато предложение и тяхното обработване изисква време. Моля Ви, да минем това, което е подготвено, а след това ще се върнем на окончателното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Костов иска да направи процедурно предложение.
Заповядайте, господин Костов. (Шум и реплики в цялата зала)
ИВАН КОСТОВ (
СДС): Предложението е свързано с по-експедитивната работа, а не е предназначено да я препятства. Ние искаме всички предложения по ал. 1 да се изчетат и да се гласува алинеята. Не може да се гласуват всички предложения по всички алинеи, тъй като ние според правилника гласуваме алинея по алинея закона.
Затова нека господин Георги Николов да бъде достатъчно добър да систематизира само предложенията по ал. 1, да ги прочете, да приемем алинеята и след това да преминем към следващата. Сега се получи една каша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Направено е процедурно предложение от господин Иван Костов.
ИВАН КОСТОВ (от място): Не е процедурно, така е по правилника. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Костов направи процедурно предложение да се четат първо ...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Отворете си правилника, господине!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: В правилника е казано, че законопроектите се приемат текст по текст. Вчера аз предложих точно това. Възрази ми се, че трябва да става член по член и се прие не това, което ви предложих. Сега е обратното - да бъде текст по текст. И точно това предлагам. 313.3
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Приемането, не дискусията, господин Йорданов!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, гласуваме на правеното предложение от господин Иван Костов - първо да се изчерпят предложенията по ал. 1 и да се гласуват, след това да се премине към следващата алинея.
Моля, гласувайте това предложение.
От общо гласували 214 народни представители, за 89, против 80, въздържали се 45.
Тъй като предложението на гоподин Костов не се приема, давам половин час почивка, през което време господин Николов трябва да систематизира в Комисията по бюджета и финансите, не сам, разбира се, направените предложения и след това наистина да се гласува алинея по алинея, защото така предвижда правилникът.
Давам половин час почивка. (Звъни)
(9 ч. 54 м.)
313.4
(След почивката)

10 ч. и 50 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми дами и господа народни представители! Продължаваме заседанието.
Моля господин Николов да продължите Вашия доклад по предложенията на народните представители по чл. 1.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на господин Иван Костов - към чл. 1, ал. 1, точка 2.7., това са вноски от специални извънбюджетни сметки, да се създадат две нови точки.
Точка 2.7.7. от извънбюджетна сметка по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия 7 млрд. 754 млн. и 800 хил. лв.
Точка 2.7.8. от извънбюджетна сметка по 27-о постановление на Министерския съвет от 1992 г. 1 млрд. и 450 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Моля режим на гласуване.
Гласуваме предложението на Иван Костов за създаване на нови две точки към чл. 1, ал. 1, точка 2.7., а именно точки 2.7.7. и 2.7.8.
Моля гласувайте това предложение.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 203 народни представители, за 75, против 118, въздържали се 10.
Предложението не се приема. Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на Икономическата комисия, докладвано от професор Стефан Стоилов - в чл. 1, ал. 1, точка 2.7. да се включи нова точка 2.7.7. със съдържание, това са вноски от специалните извънбюджетни сметки, от фонд "Професионална квалификация и безработица" - 1 млрд. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Стоилов, към точка 2.7. на чл. 1, ал. 1.
Моля гласувайте.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 202 народни представители, за 81, против 44, въздържали се 77.
Предложението на господин Стоилов не се приема. СМ/КП 314/1.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на господин Стоян Иванов - в чл. 1, ал. 1, точка 2.7. също вноски от специални извънбюджетни сметки да се създаде нова точка 2.7.7.
От фонд "Лесокултурни мероприятия" - 3 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Моля режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Стоян Иванов за нова точка към ал. 1 на чл. 1, точка 2.7.
Моля гласувайте това предложение.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Повтарям чл. 1, ал. 1, точка 2.7., да се създаде нова точка 2.7.7. от фонд "Лесокултурни мероприятия" 3 млн. лв., предложението на Стоян Иванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 211 народни представители, за 22, против 101, въздържали се 88.
Предложението не се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Господин Йордан Тодоров към чл.1 ал. 1, точка 2.3.7., това са вноски от извънбюджетна сметка на Министерство на здравеопазването по чл. 1 от 146о постановление на Министерския съвет от 1991 г., 50 млн. лв. Предложението е да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласуваме предложението на народния прпедставител Йордан Тодоров по чл. 1, ал. 1.
Моля гласувайте това предложение.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 221 народни представители, за 44, против 70, въздържали се 107.
Предложението не се приема. Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на господин Иван Будимов - в чл. 1, ал. 1, точка 2.3. - глоби и санкции, вместо 931 млн. и 900 хил. лв., числото да стане 1 млрд. 131 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Гласуваме предложението на народния представител Иван Будимов по точка 2.3. на чл. 1, ал. 1.
Моля гласувайте. 314/2.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 216 народни представители, за 83, против 69, въздържали се 64.
Предложението не се приема. Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на народния представител Илко Ескенази - чл. 1, ал. 1, точка 2.3. приходи от глоби и санкции, от 931 млн. и 900 хил. лв. да се увеличи и да стане 981 млн. и 900 хил. лв.
Увеличението е с 50 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Моля режим на гласуване. Гласуваме предложението на народния представител Илко Ескенази по точка 2.3. на чл. 1, ал. 1.
Моля гласувайте.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 210 народни представители, за 83, против 76, въздържали се 51.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: С това господин председателю приключихме предложенията по ал. 1 на чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Гласуваме цялата алинея.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Но преди това се налага да направим едни уточнения, предвид на отпадналите 20 млн. лв. по точка 2.7.4. Намаляват се сумите по точка 2.7., вместо 300 280 млн. С 20 млн. се намалява точка 20. Това са неданъчни приходи. Вместо числото което имате записано 20 млрд. 33 млн. и 500 хил., става 20 млрд. и 13 млн. и 500 хил. лв., с 20 млн. се намалява и сумата по чл. 1, ал. 1 и стават 100 млрд. 167 млн. лв.
Това са фактически промените, които настъпват в текста, който ви беше прочетен. Предлагам да преминем към гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Николов.
Моля режим на гласуване. Гласуваме първа алинея на чл. 1 от законопроекта с така докладваните промени в резултат на гласуването по отделните точки.
Моля гласувайте. 314/3.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 224 народни представители, за 139, против 80, въздържали се 5 народни представители.
Алинея 1 се приема.
Преминаваме към втора алинея.
Обяснения на отрицателен вот. Заповядайте господин Иван Костов. 314/4. ИВАН КОСТОВ (СДС): Обяснение на отрицателен вот. Наистина парламентарното мнозинство гласува по първа алинея само еднаединствена козметична промяна. Не бяха приети нашите пределожения да бъдат поставени под по-строг контрол изразходването на извънбюджетните сметки на Министерския съвет и да бъде създадена финансова програма на приватизацията.
Искам да отбележа и нещо друго. Направи ми специално на мен лично странно впечатление едни дебати, които имат за цел да ви представят добре пред обществеността, каквито бяха дебатите на господин Русев, и едновременно с това оттеглянето на неговото предложение, което аз не мога да изтълкувам по друг начин, освен наистина като популизъм. И мисля, че обвиненията за разтакаване трябва да бъдат насочени и срещу тези членове на парламентарната група на БСП, които от позициите на популизма тук дебатираха за нещо, а след това го оттегляха от гласуване. Тоест даже не го вкараха в залата, за да проверят вота на парламентарното мнозинство.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Иван Костов.
Има думата господин Илко Ескенази за обяснение на отрицателен вот.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Гласувах против ал. 1 най-малкото по следните съображения и вие си направете заключението. Отхвърлени бяха предложенията да има повече приходи от печалба на финансовите институции и от друга страна бяха отхвърлени предложенията за сметка на това да бъдат по-малко приходите от данъци върху заплатите. Сами правете сметка каква политика се залага в този бюджет.
И второ, категорично гласувах против, защото беше отхвърлено моето предложение в бюджета да бъдат предвидени средства, които произхождат от санкции за нерегистриране, т.е. незаконни инвестиции.
Гласувайки против това, вие всъщност гласувате да не се преследват мафиотите, които не регистрират своите инвестиции в страната. Правете си заключенията! (Шум в залата, ръкопляскания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Ескенази. СД/ВР 315.1
Има думата за обяснение на отрицателен вот господин Иван Будимов.
ИВАН БУДИМОВ (СДС): За протокола: Иван Будимов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министърпредседател, уважаеми министри, колеги! Аз не зная какво става в тази зала. Миналата година приходите от глоби и санкции са 1 млрд. и 21 млн. лева. Сега ние гласуваме приходи от глоби и санкции по-ниски от реално събраното от миналата година. Тоест ние намаляваме този приход.
Аз предложих да се увеличи този приход с 200 млн. лева, което ще задължи Министерството на финансите действително глобите и санкциите да се изпълняват. Не се прие това мое предложение. Това е моят отрицателен вот.
Искам от тази трибуна да кажа, че реалното увеличение на приходите от глоби и санкции трябва да бъде поне 1 млрд. лева, за да може съответните органи, натоварени с опазване на реда, защото това е част от реда в тази държава, да си вършат работата. Сега ние действително, както каза господин Ескенази, отворихме вратата отново за нарушения, и то финансови нарушения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Будимов. С това отрицателните вотове приключиха. Искам да напомня, че народните представители имат право на отрицателен вот в рамките на две минути след гласуването и право на обяснение на отрицателен вот има само този народен представител, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал. За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на трима народни представители.
Приключихме и преминаваме към чл. 2.
Процедурен въпрос? Заповядайте, господин Михайлов.
Процедурен въпрос от господин Михайлов.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
Дами и господа народни представители, господа министри! Моето процедурно предложение след проведеното гласуване по ал. 1 е останалите алинеи да бъдат гласувани ан блок, тъй като управляващото мнозинство не се съобразява с разумно направени предложения, които само ще усъвършенстват бюджета. 315.2
Знаем също така, че този бюджет няма да издържи и за всеки здравомислещ тук, в тази зала, е ясно, че ще се актуализира. Този бюджет, който обсъждаме тук, за съжаление едва ли ще бъде изпълнен. Безсмислено е да участваме в една лъжа, която така или иначе е насочена може би към самите нас или към нашите избиратели. Или може би се опитваме да заблудим международните финансови институции.
Моето предложение е: очевидно е, че парламентарното мнозинство ще гласува този бюджет. Нека да поеме своята отговорност. Най-разумното наше поведение е да не участваме по-нататък в гласуването на текстовете по второ четене на бюджета.
Благодаря ви за вниманието. Това е моето процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Михайлов.
Господин Стефан Савов, заповядайте за друго предложение.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаемим колеги! Това предложение е на господин Васил Михайлов лично, който не представлява парламентарната група на СДС. (Ръкопляскания в СДС) Ние сме направили предложения, като това, да речем, за репресираните и т.н., които искаме тук да се гласуват и да се знае кой гласува. Никакъв ан блок! Всеки да си носи отговорността.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Савов.
Господин Михайлов направи предложение да се гласува, както той каза, ан блок. Правилникът обаче много ясно казва как стават обсъжданията, как стават гласуванията. И ние не можем да не гласуваме предложенията на народните представители. Затова няма да подложа на гласуване предложението на господин Михайлов и давам думата на господин Николов да продължи и докладва предложенията. 315.3
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: По ал. 2 на чл. 1.
Предложение на господин Валентин Василев - общата сума на разходите по ал. 2 да се увеличи от 133 млрд. 856 млн. 600 хил. лв. на 139 млрд. 856 млн. 600 хил. лв., или увеличението е с 6 млрд. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на народния представител Валентин Василев по ал. 2, касаещо общата сума и нейното увеличение с 6 млрд. лв.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 220 народни представители, за 84, против 122, въздържали се 14 народни представители.
Предложението не се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на господин Векил Ванов - чл. 1, ал. 2, т. 1.6. "Субсидии", конкретно 1.6.1. "Субсидии за покриване на загуби в производството", предлага да се допълни със следния текст: "Включително за финансиране на мерките по преструктуриране и алтернативна заетост на търговските дружества от рудодобива и уранодобива".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване.
Моля, гласуваме предложението на народния представител Векил Ванов по чл. 1, ал. 2, т. 1.6.1.
Моля, гласувайте.
Гласували 222 народни представители, за 80, против 95, въздържали се 47 народни представители.
Предложението не се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на Недялка Трайкова и Нина Михайлова ...
ВЕКИЛ ВАНОВ (от място): Чакай, още едно предложение имам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Николов, друго преложение ...
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Те са по отделни точки.
Предложенията са по отделни точки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега, господин Ванов ... МС/НП 316.1
ВЕКИЛ ВАНОВ (от място): По същата точка имам още едно предложение.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Нека да го чуем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Процедираме така. Ако някой народен представител, накрая обаче, ...
Господин Ванов.
ВЕКИЛ ВАНОВ (СДС): Става дума да се отпуснат субсидии за подпомагане на предприятия, разкриващи работни места за инвалиди и трудоустроени над размера, предвиден по чл. 315 от Кодекса на труда и за безработни младежи, завършили СУПЗ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това е към точка 1.6.
ВЕКИЛ ВАНОВ (встрани от микрофоните): Към него е, официално е депозирано. Това е за "Субсидии".
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, предполагам че става ясно защо не съм го докладвал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Николов, всички предложения трябва да се ...
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Това е едно пожелателно ...
Господин Йорданов, бюджетът работи с конкретни членове, точки и суми. "Да се отпуснат" е пожелателно.
Много Ви моля, преценено е и аз не искам да влизам в дискусии. Такива предложения да не се подлагат. (Шум и реплики от блока на СДС)
Ако преценявате, господин председателю, подложете го на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Николов, ще процедираме, за да има яснота по следния начин.
Вие докладвате предложенията, а накрая, ако има народни представители ... (Господин Векил Ванов уточнява с господин Георги Николов)
Господин Ванов, изчакайте! Господин Ванов!
... А накрая, ако има народни представители, чието предложение не е прочетено, тогава да вдигнат ръка, да вземат отношение и да бъде докладвано. А не в процеса на четенето на предложението.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Кога накрая?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Накрая, преди да сее гласува съответната алинея. Преди цялостното гласуване на алинеята, ако някой неговото предложение не си го е чул, не е гласувано, 316.2 става, казва го, гласува се и така нататък.
Господин Николов, сега продължете по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Недялка Трайкова и Нина Михайлова - разходите по чл. 1, ал. 2, показател 1.4.6. да бъдат увеличени от 362 млн. 600 хил. лв. на 368 млн. 600 хил. лв. за учебни разходи на училищата за слепи и глухи.
Средствата, шестте милиона, да се осигурят по чл. 1, ал. 1, т. 2.7. "Вноски от специални извънбюджетни сметки".
Фактически става дума за разпределението на средствата, които бяха включени в т. 2.7. като допълнителни приходи от 280 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Моля, режим на гласуване.
Гласуваме предложението по чл. 1, ал. 2 на госпожа Трайкова по т. 1.4.6.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 220 народни представители, за 183, против 17, въздържали се 20 народни представители.
Предложението на госпожа Трайкова и Михайлова се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Две аналогични предложения на господин Стоян Райчевски и на група народни представители: Стефан Стефанов, Евгени Друмев, Коста Андреев, Емил Костадинов, Димитър Маринов и други.
Предлагат ...
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (от място): Не са аналогични.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Да, с общо.
В т. 1.4.8. ... (господин Стоян Райчевски идва към трибуната)
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, не са аналогични! Сумите са различни и текстовете - различни. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Райчевски, как се взима думата в Народното събрание? Ами ще вдигнете ръка, ще Ви дам думата. Ще поясните, че не са аналогични.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Аналогични, когато казвам, не значи, че са едни и същи. Това са две различни неща.
Господин Райчевски предлага към чл. 1, ал. 2, т. 1.4.8. "Други разходи", да се добави в допълнителен ред от тази сума, 316.3 която е в бюджета "за изплащане бежански облигации по Спогодбата "Моллов - Кафандарис" 100 млн. лв. (Шум и реплики)
Прощавайте, той държи да чета дословно текста.
Същото предложение, с приблизително ... "За плащане на облигации на бежанците от Гърция, според Спогодбата "Моллов - Кафандарис". Предложението е - 60 млн. лв.
Така че, аз предлагам най-напред, тогава ако беше нап правено предложение за включване в допълнителен текст към т. 1.4.8. "За изплащане на бежанските облигации по Спогодбата "Моллов Кафандарис". (Шум и реплики) Но, това е Вашето предложение и той държи да го прочета неговото.
Първо, и след това да се гласува сумата.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (встрани от микрофоните): За уточняване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Чакайте, господин Райчевски, спокойно!
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: И предложението на господин Райчевски ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Райчевски, заповядайте да уточните Вашето предложение. 316.4 СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, аз помолих да бъдат две предложения. Тук не става въпрос за едно предложение с различни суми. Първото предложение е веднъж да се запише като текст, да се приеме, че трябва да има такъв текст, а след това ще помоля да предложите различните суми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Точно това предложи господин Георги Николов. Господин Димитров, заповядайте по същия въпрос.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Господин председателю, колеги, аз мисля, че колегата Николов би трябвало, когато се подлага на гласуване едно такова предложение, да предложи също и направените други предложения, включително и тези, които са приети от правителството. (Реплики от блока на БСП) Що се обаждаш сега ти? Ти искаш ли да дебатираме или не щещ? Какво искаш, ма! (Голям шум в залата)
Аз предлагам хора, които не знаят какво става в тази зала, да си вдигнат чуковете и да ходят да варят манджи в къщи. (Шум в залата) Господин председателю, моля Ви се да въведете ред в залата. Виждам, че някои хора не искат да се приеме Законът за бюджета и правят всичко възможно да протакат дебатите. (Шум в залата, реплики: "Вън!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Не ми благодарете, защото не съм завършил още.
Аз предлагам господин Николов да изясни народното представителство за други предложения и също така евентуално да покани или господин Бабамов, или господин Костов, или министър Александров да каже какво решение е намерило правителството за този въпрос вътре в бюджета - има ли суми, няма ли суми. Хората трябва да знаят, преди да почнат да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Тъй като принципно се постави въпросът първо за текста, затова аз не съм се спирал на сумите. Бюджетната комисия разгледа предложенията, които бяха направени във връзка с тази спогодба, и тя предлага сумата да бъде 30 милиона лева. Това искаше да каже господин Венцеслав Димитров. БП/ЙА 317.1 Така че нека, моля ви, най-напред да гласуваме за текста в т.1.4.8., след което вече въпросът ще бъде решен за сумата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Направено бе предложение в т. 1.4.8. на ал. 2, чл. 1 да бъде записан текст, както бе предложен от вносителите на предложението господата Райчевски и останалата група.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: За изплащане на бежански облигации по Спогодбата "Моллов-Кафандарис".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля режим на гласуване. Гласуваме най-напред това предложение. Моля гласувайте за такава точка, а след това ще гласуваме отделните предложения за сумите.
От общо гласували 218 народни представители за 201, против 6, въздържали се 11. Предложението за такава точка се приема.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уточнение по повод на това, за което господин Костов от място пита. Сумата е в общия ред "Други разходи", с нищо не се утежнява, затова се употребява "в. т.ч.". Става дума за преразпределение на средствата, които са гласувани вече по чл. 1, ал. 1, т.2.7. От тях има за фонд "Рехабилитация" 60 милиона лева.
ИВАН КОСТОВ (от място): Не е така. Фондът е изведен в т.1.9.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Фондът е изведен, но сумите, които са в т. 2.8., са за фонд "Рехабилитация". Така че няма да бъде допусната грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласуваме предложението на господин Райчевски сумата да бъде 100 милиона.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Има три предложения: на господин Райчевски - 100 милиона, на господата Стефанов, Друмев, Андреев, Костадинов и други - 60 милиона и Бюджетната комисия след съгласуване предлага 30 милиона предвид възможностите като начала за стартиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласуваме предложението на господин Стоян Райчевски. Моля режим на гласуване. Моля гласувайте.
От общо гласували 224 народни представители за 87, против 90, въздържали се 47. Предложението на господин Райчевски не се приема. 317.2
Преминаваме към второто предложение, а именно от група народни представители, за сумата от 60 милиона лева. Моля режим на гласуване. Гласувайте това предложение.
От общо гласували 222 народни представители за 93, против 58, въздържали се 71 народни представители. Предложението не се приема.
Преминаваме към последното предложение, идващо от Комисията по бюджет и финанси, сумата по тази точка да бъде 30 милиона лева. Моля гласувайте това предложение.
От общо гласували 220 народни представители за 199, против 3, въздържали се 18. Предложението се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Използвам предложението на господин Райчевски заедно с господин Стефан Савов. Те предлагат т. 9 за попълване на извънбюджетните фондове, в т.ч. фонд "Компенсация на репресираните" вместо 36 милиона да стане 1 милиард и 200 милиона лева. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Процедурно?
ВАСИЛ ГОЦЕВ (от място): Поискали сме поименно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Предложението е гласуването по тази точка за увеличение на фонд "Компенсации на репресираните" да стане поименно. Това обаче трябва да реши Народното събрание.
Моля режим на гласуване. Гласуваме предложението гласуването по тази точка да бъде поименно.
От общо гласували 225 народни представители за 92, против 111, въздържали се 22. Предложението не се приема.
Пристъпваме към гласуване на предложението на господин Стефан Савов сумата по т.1.9. "Фонд "Компенсация на репресираните" да стане 1 млрд. и 200 млн. лева. Моля гласувайте това предложение.
От общо гласували 218 народни представители за 90, против 88, въздържали се 40 народни представители. Предложението не се приема.
Преминаваме по-нататък. 317.3
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на господин Стойко Пенчев. Той предлага да се извършат следните намаления.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Николов, господин Чинар иска думата. За отрицателен вот ли?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Моля ви, колеги, аз поясних използвам, че на господин Райчевски е предложението, за да не се връщам, ще стигнем до 1.4.8. Аз съм ги подредил и си вървят по отделни точки. Ще стигнем до Вас, господин Чинар, малко е по-назад. Има предложение направено. (Реплики от блока на СДС) Добре. Затова я изместих малко по-напред, защото същото предложение имат господин Райчевски и господин Савов.
Господин Стойко Пенчев предлага да се направят следните намаления: от точка 1.4.7. "Ремонти", която сега е 1 млрд. 593 млн. и 100 хил. общо, в това число ремонт на бюджетните организации - 405 млн. и 800 хил. От сумата 405 млн. и 800 хил. да се спаднат 50 млн., или да стане 355 млн. и 800 хил. лв.
Освен това, от точка 1.6.1. - това са субсидии за покриване на загуби в производството, в момента 5 млрд. 640 млн. да се намали също с 50 млн. и да стане: 5 млрд. 590 млн. лв. Това се отнася за намаляване субсидиите на Софийски градски транспорт.
И от същата точка 1.6.1. - субсидии за Пътническия транспорт, също намаление с 50 млн. лв.
Като общо предложението му е да се намалят разходите по посочените две основни точки със 150 млн. лв., която сума да отиде в чл. 1, ал. 2, точка 2 - придобиване на дълготрайни активи или капитални вложения конкретно за транспорта и поспециално Български държавни железници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Процедурен въпрос? Заповядайте, господин Тодоров.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Увжаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложението, което прави господин Пенчев, е недопустимо. Вие не може да подложите на гласуване такова предложение, защото то влиза в разбивката на бюджета. Ние можем да гласуваме по принцип само с колко да се намали тази обща сума. А за какво точно да се намали... Сега господин Пенчев иска да намали от Софийския градски транспорт. Много ясно е защо. Няма да се впускам в обяснение на причините. Това просто РД/КП 318/1. е невъзможно.
Освен това втората част на неговото предложение е за какво точно да се дадат - за БДЖ или за други неща. Това ще стане, когато му дойде систематичният ред. То не е въпрос на гласуване сега.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така. Господин Николов да докладва.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Ами аз докладвах предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Докладва се предложение по точка 1.4.7. на ал. 2 - намаляване с 50 млн. Ние гласуваме само това.
Едно пояснение ли, господин Димитров? Заповядайте.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Господин председателю, моля Ви се, тук има малко хора в тази зала, които разбират колко сложен е този Закон за бюджета. Затова, когато предложихме първия член да се гласува най-накрая, тук срещнахме едно масово недоволство, предполагам, че е от хората, които не разбират, а не от тези, които разбират.
Ако се предложи намаляване на ремонтите, тези ремонти са включени в бюджетните сметки по чл. 4 на бюджетните учреждения, ведомства и т.н. Ето, тук е господин министърът, да не се притеснява чак толкова от парламентарното мнозинство и да стане и да каже, че такова нещо, ако се гласува, значи наймалкото чл. 4 да се преработи, да се върне, да се направи разбивка на тези сто и колко организации и може би другата седмица ще влезем да продължим с чл. 4. Ето това на практика искате сега да гласувате. Защо аз трябва да ви защитавам бюджета?
И моля, който не разбира, да не взима думата. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Димитров.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на народния представител Стойко Пенчев по ал. 2 на чл. 1, точка 1.4.7. - ремонт на бюджетни организации. Моля, гласувайте това предложение.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. 318/2.
Гласували 219 народни представители, за 31, против 103, въздържали се 85.
Предложението на господин Пенчев не се приема.
Сега гласуваме следващото предложение на господин Пенчев. То е по точка 1.6.1. - намаление общо със 100 млн. Моля, режим на гласуване. Гласувайте това предложение.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 216 народни представители, за 20, против 128, въздържали се 68.
Предложението на господин Пенчев не се приема.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, Бюджетната комисия намери възможности за 50 млн. предоставени капитални вложения на БДЖ, когато приемаше на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Николов, не влизайте в диалог със залата, тъй като депутатите, когато говорят от залата, не се чуват на микрофоните и не е ясно на какво точно отговаряте.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: След гласуването, господин Йорданов, за да не влияя.
Предложение по точка 1.4.8. на чл. 1, ал. 2. Две близки предложения на господин Емил Юруков и на господата Хасан Али, Георги Николов - Силистра, Иван Будимов и професор Петър Марков.
Предложението на господин Емил Юруков. По точка 1.4.8. "Други разходи", която сега е 8 млрд. 275 млн. и 600 хил., в която сума са включени 1 млрд. и 500 млн. по Закона за финансовото осигуряване на есенните и пролетните селскостопански работи за стопанската 1993-1994 г. и 100 млн. по Закона за тютюна и тютюневите изделия, се предлага след тези два реда, които има, да се създаде нов ред със следното съдържание: "За целево субсидиране на тютюнопроизводителите за реколтата 1993 г. сумата е 500 млн. лв.".
Същото предложение по чл. 1, ал. 2, точка 1.4.8. - на господата Хасан Али, Георги Николов - Силистра, Иван Будимов и професор Петър Марков - след двата реда да се запише: "За целево субсидиране производителите на тютюн - 500 млн. лв.".
Тук различието е, че не се уточнява реколтата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Става дума, че и двете предложения посочват една цифра. 318/3.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Господин Йорданов, позволете ми, ето господин Хасан Али сега дава това, което е редактирал и е записано в стенограмите. Съдържанието на точката, на новия ред да бъде следното: "За целево субсидиране производителите на реализирано количество тютюн - реколта 1993 г. - 500 млн. лв.".
И в двата случая средствата да бъдат заделени от сумата по Закона за финансовото осигуряване - то се разбира - която в момента е 1 млрд. и половина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така. Най-напред гласуваме предложението на господин Юруков. (Шум и реплики в залата)
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Да, милиард и половина. Махайки тези 500, става по Закона за финансовото осигуряване сумата 1 млрд. лв. Това е фактически. От милиард и половина за...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ясно е, това се разбра. От общата сума милиард и половина - 500 млн. лв. се намаляват за това, което предлагат двамата народни представители, но всеки по свой начин го е формулирал.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Юруков. Моля, гласувайте.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: И на другите.
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА СДС: То е еднакво.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Еднакво е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: И на господин Хасан Али, и двете предложения заедно. Става дума за едно и също нещо.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 207 народни представители, за 118, против 18, въздържали се 71 народни представители.
Предложението на народните представители Юруков и Хасан Али се приема. Това е общо предложение на много други народни представители - Иван Будимов, Георги Николов и други.
Продължаваме по-нататък. 318/4. ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на д-р Мими Виткова: към чл. 4, ал. 2, т. 1.4.8. "Други разходи", в които са включени и средствата, приведени от извънбюджетна сметка в бюджета от Министерство на здравеопазването, се предлага да се обособи нов ред след този, който гласувахме сега за субсидирането на тютюнопроизводителите: "за здравеопазване под разпореждане на министъра на здравеопазването". Уточняващ текст предвид на прехвърлените средства от извънбюджетната в бюджетната сфера. Петдесет милиона, колкото е сумата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласуваме предложението на народната представителка Мими Виткова към т. 1.4.8. да се въведе нов ред със сумата 50 млн. лева. Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 209 народни представители, за - 158, против - 36, въздържали се - 15 народни представители. Предложението на д-р Виткова се приема.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на господата Васил Гоцев и Емил Бучков. В чл. 1, ал. 2 да се създаде нова т. 1.4.9. със следното съдържание:
"Целева субсидия за изграждане на жилища за настаняване на лица по чл. 4, ал. 2 от Закона за възстановяване собствеността на неотчуждени недвижими имоти (може би в закона е казано другояче, ще уточним), на сума 4 млрд. и 700 млн. лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Гласуваме предложението на народния представител Васил Гоцев за нова т. 1.4.9. с така прочетеното съдържание. Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 223 народни представители, за - 83, против - 63, въздържали се 77 народни представители. Предложението не се приема.
От името на парламентарната група господин Константин Тодоров. Заповядайте.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, от името на парламентарната група искам прегласуване, тъй като начинът, по който господин Николов прочете предложението, беше такъв, че не стана ясно за какво точно е това. (Шум и реплики в блока на БСП). Става дума за следното. ВТ/ВР 319.1
Нека всички, искам всички народни представители да чуят за какво са гласували сега. (Шум и реплики в блока на БСП)
Става дума за следното: средствата, които се искат с това предложение, са за компенсиране на гражданите, които са останали без жилища поради реституцията. (Шумно изразено неодобрение в блока на БСП) Значи ние искаме да компенсираме тези граждани, а комунистите са против, тези, които най-много плачат против реституцията. (Шум и реплики в блока на БСП, изразено неодобрение)
Моля ви, колеги, моля Ви, господин председател, да подложите поради тази формална причина, поради това формално основание, на прегласуване гласуваният вече текст. Благодаря ви за вниманието. (Шум и реплики в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Тодоров. Вярното е и аз май съм се заблудил, следователно наистина може да има народни представители, които не са разбрали смисъла на точката. Това е нормално. Затова нека да гласуваме още веднъж това предложение. Няма нищо лошо в това.
От името на парламентарна група, заповядайте, господин Виденов.
Моля за спокойствие! Работата е много тежка и могат да се случат и грешки.
ЖАН ВИДЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): От името на парламентарната група на БСП и нейните коалиционни партньори също искам да допринеса за яснотата по този въпрос. Става дума за злостна демагогия от страна на Съюза на демократичните сили. (Шум и възгласи: "А-а-а!" в блока на СДС, ръкопляскания в блока на БСП)
Става дума за 4 милиарда, които никой в бюджета на Република България при сегашната икономическа обстановка не може да осигури, и които би трябвало според фантазиите и пропагандисткия устрем на господата от СДС да компенсират хората, които техният закон за реституцията изхвърли от жилищата. (Възгласи: "А-а-а" в блока на СДС) Не е това пътят, господа! Пътят е да се строят жилища, а да се строят жилища иска философия за икономиката абсолютно противоположна на тази, която вие осъществявате в продължение на няколко години. (Ръкопляскания в блока на БСП, реплики и възгласи от блока на СДС) 319.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване, гласуваме отново направеното предложение от господин Васил Гоцев за нова т. 1.4.9. към ал. 2 на чл. 1. Моля, гласувайте.
Гласували 227 народни представители, за - 86, против - 83, въздържали се 58 народни представители. Предложението не се приема. Преминаваме по-нататък. Продължавайте, господин Николов.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на господин Георги Панев. Член 1, ал. 2, т. 1.6. - общият ред, "Субсидии" - в момента числото 6 млрд. 350 милиона да бъде намалено с 1 млрд. и 500 млн. лева.
По същото предложение т. 1.7. на господин Панев лихви общо 42 млрд. 734 млн. и 600 хил. лева да бъде намалена с 3 млрд. и 500 млн. лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Най-напред гласуваме предложението на народния представител Георги Панев по т. 1.6.1. Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение.
ГЕОРГИ ПАНЕВ (от място): Да се каже за какво се искат тези пари! Как така се съобщава?
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Нали вчера два часа го слушахме!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласували 208 народни представители, за - 69, против - 120, въздържали се - 19. Предложението не се приема.
Сега гласуваме второто предложение, което е по ал. 2, т. 1.7. на Георги Панев също за намаление на лихвите. Моля, режим на гласуване, гласуваме това предложение.
Гласували 215 народни представители, за - 81, против - 119, въздържали се - 15 народни представители. Предложението не се приема.
Процедурен въпрос от госпожа Мариела Митева. Заповядайте.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, бЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю. Имам две процедурни предложения.
Първото е да удължим работното време днес с два часа и второто ми предложение е Народното събрание да има извънредно заседание утре от 9 часа с дневен ред: "Гласуване на второ четене на проектозакона за бюджета". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Митева. Предложението за утре вече е гласувано. Уточняваме само 319.3 часа, ние сме казали сутринта, естествено от 9 часа.
Сега гласуваме предложението за удължаване на днешното заседание с два часа. Моля, режим на гласуване, моля, гласувайте това предложние.
Гласували 220 народни представители, за - 146, против - 56, въздържали се - 18. Предложението за удължаване на работното време се приема.
Продължаваме по-нататък с предложенията. 319.4
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложениие на г-н Константин Тодоров по чл. 1, ал. 2, т. 1.6.3. "Други субсидии и плащания" - в момента 610 млн., да се добави: "В това число субсидии за религиозните организации" - 22 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Тодоров, за какво става дума? Обяснение? Заповядайте!
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю, уважаеми колеги! Искам само това пояснение да внеса, че предложението беше прочетено като внесено от мое име. Това не е така. Господин Николов се е заблудил, тъй като аз го поддържах на второ четене. Всъщност предложението е от Комисията по вероизповеданията. То е нейно становище, което е гласувано.
И още едно, съвсем малко пояснение, с молба към всички вас да гласувате това предложение, защото то нито увеличава дефицита, нито прави някакви размествания. Просто фиксира точната стойност на една сума в цялата сума на субсидиите. Моля ви да гласувате за това предложение, тъй като тези средства няма да бъдат изхарчени безконтролно, а ще отидат за възстановяване на действащи храмове на всички вероизповедания. Няма да отидат и за заплати дори.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Тодоров за това пояснение. То беше необходимо.
Моля, гласуваме предложението всъщност на Комисията по вероизповеданията по точка 1.6.3. на ал. 2 на чл. 1.
Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 215 народни представители, 121 са гласували за, 34 против, 60 въздържали се.
Предложението се приема.
Продължаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на проф. Георги Попов и Юрий Борисов. В чл. 1, ал. 2, т.1.9. "За по пълване на извънбюджетни фондове" да се допълни с нов ред след тези, които са изброени: фонд "Научни изследвания" - 150 млн. и 100 хил. лева.
При положение, че се възприеме това, ще трябва да се внесат и корекции в сумата по точка 1.9. с 40 млн., коетое предлаганото увеличение за фонд "Научни изследвания". ББ/ВЙ 320.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Гласуваме предложението на народния представител Георги Попов за нова точка към точка 1.9. на ал. 2.
Моля, гласувайте това предложение.
Резултатът: от общо гласували 215 народни представители, 150 са гласували за, 44 против, 21 въздържали се.
Предложението на г-н Попов се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: От същите депутати се предлага от разходите по т. 1.4.8., в която сума общо са и част от средствата, които бяха гласувани по точка 2.7., да се предвидят 60 милиона лева за Българска академия на науките.
В точка 1.4.8. вноските от извънсоциални сметки да се предвидят 60 млн. лева за Българска академия на науките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, гласуваме това предложение по точка 1.4.8.
Моля, гласувайте.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: В момента тези разходи са в точка 1.4.8.
Моля господин Бабамов да даде пояснение.
В точка 1.4.8. са част от средствата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега в момента...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Те са във всичките разходи за академията.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Не е така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Прекратете гласуването!
Давам думата на г-н Бабамов от Министерство на финансите за пояснение.
НИКОЛА БАБАМОВ: Бюджетът на Българската академия на науките се намира в чл. 4. Следователно предложението за увеличение на средствата за издръжка на академията трябва да се отразят в неговия бюджет. Отделен е въпросът откъде е източникът. Предлага се източникът да бъде от извънбюджетните средства, които от 300 бяха намалени на 280 млн. лв. И досега веднъж гласувахме оттам... (на памет - там са записани), веднъж 30, сега за фонда 60, после 6 за Министерство на науката и образованието за тези училища, които тук се предложиха и сега тази сума от 60 млн. 320.2 Тоест, ние трябва да следим този лимит от 280 млн. лева. Останалото е разместване по членовете и по перата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Господин Димитров, заповядайте и Вие.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Господа, моля ви се, аз преди малко ви казвах нещо и сега пак ще го повторя. Моля ви се да ме слушате. Тези, които искат, да слушат, които не искат, могат да излязат.
Прави се предложение за увеличаванес убсидията за една организация, която се намира в чл. 4. Обаче, забележете, тук има разбивка такава, каквато има на всяка една организация по чл. 4.
Така че ако някой иска тук да го свърже с чл. 4 непременно, значи трябва да предложи тази същата разбивка да бъде по 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и т.н., включително 1.4.8. 1.4.8 е също едно самостоятелно звено в бюджета на самата Българска академия на науките и не може само тук да слагате, за да отидете в Българска академия на науките.
И аз, като ви предложих, че член 1 трябва да се гласува последен, вие се учудвате. И сега правите най-различни предложения.
Аз моля господата да си оттеглят предложението. Да го направят при чл. 4. И ако искат да им мине предложението, да бъдат така добри и да пледират алинея 2 на член 1 да се гласува след като приемем член 4.
Ето това е. Същото се отнася и за общините. Иначе нищо не правите. Правите един буламач, затормозвате приемането на бюджета и от това после нищо няма да излезе. Аз ви го казвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на г-н Димитров.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги! Аз също предлагам въпроса в ал. 1 по чл. 4, когато стигнем. Тук не искам да влизам в дискусия с председателя на комисията. По отношение на точка 1.4.8 е постъпено коректно.
Предлагам да отложим гласуването, когато стигнем до ведомствата в чл. 4, ал. 1. Господин Борисов, тогава ще прочета отново предложенията Ви за сумата от 60 млн. лв. 320.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Борисов, заповядайте, имате думата.
ЮРИЙ БОРИСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): От всички неща, които бяха казани тук, във връзка с науката, много добре става ясно, че тези средства ние ги предлагаме за научноизследователски разходи. И дори да няма 100-процентова яснота и точно за това предложение, много добре знаете за какво става дума.
Ако ние отидем чак на чл. 4, е твърде възможно с гласуването на определени цифри тук да предрешим и да обезсмислим това предложение.
Така че тези 60 милиона могат да бъдат гласувани и да бъдат добавени в точка 1.4.6, където са "Учебни и научноизследователски разходи". Абсолютно ясно е какво предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Вносителят си държи на предложението, господин Николов.
Господин Николов, Вие докладвате бюджета. Ще гласуваме ли предложението на народния представител Борисов сега или ще го отложим и ще го гласуваме, когато обсъждаме чл. 4? 320.4
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: От гледна точка на гласуването мисля, че няма пречки, тъй като тази сума, която тук доразпределяме - около 280 млн. лв., господин Бабамов уточни за кое става дума, след това при гласуването автоматически се връща в бюджета на Българската академия на науките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласуваме предложението на народния представител Юрий Борисов по точка 1.4.8.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не може да се гласува точка 1.4.8.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Точка 1.4.8. - 60 млн. за Българската академия на науките.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Къде са ти другите разходи на Българската академия на науките? Те всичките досега са 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, гласувайте това предложение.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Как ще гласувате глупост!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Вносителят предлага да се гласува това предложение и държи на своето предложение. Нека да следваме правилника.
Гласувайте това предложение.
От общо гласували 196 народни представители, за 117, против 66, въздържали се 13.
Предложението на господин Борисов се приема.
Има думата по процедурен въпрос госпожица Вержиния Велчева.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Господин председател, аз не знам, предполагах, че поне на Председателския съвет с някои специалисти по бюджетните въпроси сте обсъдили как да става това приемане. Тук присъстваме вече на един абсолютен цирк. Ако трябва да се даде почивка, ако трябва да се платят лекторски тук на някои като господин Венцеслав Димитров, да обясни всичко, което иска да обясни. И в крайна сметка нека да се разбере, че има правителство, бюджетът е негов, да стават и да казват какво точно искат и какъв е смисълът на тези предложения. Защото присъстваме на един абсолютен хаос и на мен ми е обидно, че така се подхожда към един такъв важен закон като държавния бюджет. СБ/КП 321/1.
Аз ви моля да се сложи някакъв ред в гласуването на тези предложения, защото срамът ще тегне след това върху цялото Народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Госпожице Велчева, всеки народен представител има право да направи предложение и то се гласува. Докладването на бюджета е въпрос на водещата комисия - Комисията по бюджета и финансите. Тук няма никакво отношение нито председателят, нито заместник-председателите.
Господин Костов, заповядайте.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Аз си мисля, че трябва да се направи известно прекъсване, защото не е ясно тази сума добавя ли се към тези 368 млн. и 600 хил., т.е. тя допълнителна ли е към тези 60 млн. и как се разпределя. Защото ако тя се отпуска, специалистите казват, че трябва да има някакво разпределение. Без да сме против, вие видяхте как беше гласувано, трябва изглежда да настъпи някакво прекъсване, защото иначе тук се създава известно недоразумение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Костов. Очевидно разпределението ще стане, когато се стигне до съответния член. Тогава ще има предложение за какво точно се разпределя тази сума.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Ние гласуваме разпределението сумирано тук, по същата квалификация. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Предложението вече бе гласувано.
Искате да уточните, господин Парамов? Заповядайте.
КОЛЬО ПАРАМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин Димитров, ние можем да уточним сега в момента, без да разбиваме нито заплати, нито другите допълнения, в 1.4.6. - учебни и научноизследователски разходи. Фиксираме 60 млн. за БАН и проблемите свършват. Автоматично.
Така че няма смисъл сега да отиваме в разбивки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Николов, продължаваме.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, мисля, че не бива да драматизираме. И миналата година правихме, и тази ще правим промени в съответните бюджетни институции. 321/2.
След това следва уточняване в бюджета и специалистите много добре знаят, аз се чудя на това, което госпожица Велчева казва тук, че освен закон има и уточнен бюджет. Ами, господин Димитров, от Вашето искане с 2 млн. да увеличим парите на медицинските институти, къде ще отидат тези пари? Няма ли да се отразят по всички тези пера на класификацията?
Така че, моля Ви, недейте да отклонявате нещата. Защото тогава аз по същия начин би трябвало да поставя въпроса след малко. Съвсем коректно е постъпено. Има момент на уточняване след това на бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Продължаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложенията по точките, свързани с фонд "Компенсация на репресираните".
Госпожа Савка Йовкова и госпожа Станка Величкова по същество правят едно и също предложение, което намери своя конкретизация в изказването на госпожа Виткова. Тяхното предложение е в чл. 1, ал. 2, точка 1.9. за попълване на извънбюджетни фондове редът "Фонд "Компенсация на репресираните", който в момента е на сума 360 млн. лв., да се намали на 200 млн. лв., като предложението им е намалението да се прехвърли към чл. 4 Министерство на здравеопазването - 80 млн., и Министерството на науката и образованието за помощните училища с деца с умствена недостатъчност - също 80 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Губят се 40 млн. лв.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: В Бюджетната комисия, уважаеми колеги, от 400 млн. лв., които съществуваха в първия вариант, се възприе предложението на господин Реджеб Чинар, такова предложение беше направено и от Ангел Димов при първото четене, да се намали с 40 млн. лв. за изграждане на инфраструктурата на квартал "Хисаря", Хасково.
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Кажете откъде?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: От сумата 400 млн. лв. за фонд "Компенсация на репресираните".
СТЕФАН САВОВ (от място): Но те са 400 млн.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: 400 млн. бяха в законопроекта за първо четене. Намалението от 40 млн. лв. е включено в "Капитални вложения", точка 2 - за изграждане инфраструктурата 321/3. на квартал "Хисаря", Хасково.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Предложението е на госпожа Йовкова за намаление със 160 млн. във фиксираната в проекта за второ четене сума от 360 млн., а именно тези 160 млн. да се вземат от фонд "Компенсация на репресираните", който е 360 млн. лв.
Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме това предложение.
Господин Семерджиев, от името на парламентарна група ли искате думата? Заповядайте. 321/4. РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ (ПСН): Руслан Семерджиев от името на Парламентарния съюз "Независимост" и от името на Нов съюз за демокрация.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Аз искам да се обърна към вносителите на всички предложения по отношение на фонда за компенсация на репресираните.
Ние ще гласуваме против намаляването на този фонд в каквато и да е форма.
АНГЕЛ ДИМОВ (от място): Не сме ставали да се повтаряме.
РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ: Господин Ангел Димов, когато Вие се изказвахте аз мълчах. Така че бъдете добър и Вие след като искате да има някаква култура в тази зала, да мълчите.
Призовавам тези, които имат предложения да оттеглят предложенията си и да не създават още една поредна мъка и непризнаване на тези големи престъпления, които аз съм убеден, че тук и господин Димов няма заслуга за тях, но с неговите си действия показва, че иска да се върне онова време и да стане така, че да има още репресирани. (Шум от блока на БСП) Добре, господин Димов тогава гласувайте против. И без това тези пари са крайно недостатъчни. Още веднъж Ви моля, нека да бъдем разумни, нека да не продължаваме на тези хора да им създаваме допълнителни трудности. Нека веднъж завинаги те да разберат, че наистина има една добра воля да бъде частично морално поне, защото знаете, че това не са пари компенсиране за всички тези мъки, които са изтърпели. И призовавам и колегите от ДПС по този въпрос има достатъчно мнозинство да не се приеме намаляването на фонда. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Семерджиев.
От Парламентарната група на ДПС има думата господин Ариф Мустакли.
Заповядайте, господин Мустакли.
АРИФ МУСТАКЛИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз също призовавам хората, които искат намаляване на този фонд да си оттеглят предложенията. Има още малко хора, които не са си получили тези пари, които са необходими и са СМ/КТ 322.1 крайно нуждаещи за тези хора. Затова Движението за права и свободи ще гласува против тези искания. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Мустакли.
Господин Стефан Савов от името на Парламентарната група на СДС има думата.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Имах възможността, когато се направиха тези предложения от госпожа Савка Йовкова и от госпожа Мими Виткова да кажа, че е един политически цинизъм и наглост. Това е ясно и мисля, че някои хора и в лявата страна разбраха, че е така. Но аз бих искал, и някои други колеги от ДПС, Движението за права и свободи, и от Новия съюз за демокрация, да не се правят сега герои, защото само преди 10 минути гласуваха против увеличението на сумите за репресираните.
Уважаеми господа, много е плитка вашата демагогия. Вие искате сега да излезете герои, а в същото време гласувахте против увеличението. И се радвам, че това се слуша от стотици и стотици хиляди хора, които са засегнати. И те трябва да знаят за следващите избори и да подадат за вас своя негативен вот, да не ви изберат. Защото вие сте против тези нещастници, репресирани да получат някакви смешни вече помощи след това. Смешни помощи за загинал човек 50 000 лв., за 25 години затвор - 50 000 лв. И вие не ни помогнахте, а сега се опитвате да ставате герои. Не сте герои. България и тези хора, които ви избраха ще разберат какви сте вие, че просто вие сте едни маши в ръцете на комунистите. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Савов.
Има думата господин Чавдар Кюранов и след това господин Мехмед Ходжа.
ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз подкрепям предложението на господин Семерджиев. Смятам, че това е едно разумно предложение, но ако моите колеги не са съгласни да оттеглят 322.2 своите предложения, аз ще гласувам против и ще настоявам да се приеме предложението на НСД, което за мен е разумно. Ако се окаже така, че от фонда за репресираните остават неизразходвани средства, те тогава да бъдат разпределени така, както беше предложението на НСД.
Аз мисля, че не е нужно повече да разискваме по този въпрос. Аз съжалявам, че когато се обсъди този въпрос вчера, аз не взех отношение, но сега подкрепям предложението на господин Семерджиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Кюранов.
Реплика на господин Кюранов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Репликата ми към господин Кюранов е по отношение на подкрепата му на предложението на НСД, ако останат неизразходвани суми те да бъдат изразходвани за други цели по този фонд. Това е предвидено в Закона за съставяне и изпълнение на държавния бюджет и не е необходимо да се гласува тук. Министерският съвет има право неизразходвани суми или поради структурни изменения да прави тези размествания. Така че това не е предложение, което да променя същината на нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това беше мнението на господин Кюранов.
Реплика на госпожа Миленова на мнението на господин Кюранов.
ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): За протокола Елисавета Миленова - Варненски избирателен район.
Колеги, аз лично не зная как трябва да се гласува принципно, вероятно е въпрос на съвест.
Какво искам да ви кажа аз. Аз смятам, господин Кюранов, че 45 години имаше активни борци, които вероятно са имали право да получат пари за това, че главите на самите тях или техните близки са били оценявани по 50 000 лв. едната. Но моят баща, който е бил ремсист преди Девети септември не беше активен борец и както виждате, аз съм вече депутат, независимо че не съм ползувала никакви привилегии. 322.3


Смятам, че сега няма нужда и дядо ми да бъде активен борец, който е репресиран след Девети септември. Затова смятам, че това не е най-важното за днешния ден. Ако ние днес не осигурим това, което искат колежките, ще репресираме деца, които са вече болни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Миленова.
Отговор от господин Чавдар Кюранов. Тръгваме отново в една дискусия. Отправен бе един призив да се откажат вносителите от своите предложения. Ще ги чуем тях дали се отказват или не.
ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз наистина смятах, че няма да продължаваме този разговор. Но тъй като той вече се продължи, аз също ще кажа няколко думи по него. Нямам никакви съмнения, че тези предложения, които направиха и госпожа Йовкова, и Мими Виткова, и господин Ангел Димов са сериозни и необходими предложения. Но това е един въпрос, това е една страна на въпроса. 322.4 Другата страна на въпроса е, че тук беше вярно казано, макар и не от мои привърженици, че не трябва да правим едни нещастни хора за сметка на други нещастни хора. Това, че сега бюджетът не е в състояние да реши други много важни, изключително съществени въпроси не ни дава основание да посегнем на този фонд.
Съвсем прав е господин Ангел Димов, че има хора, които по мошенически начин използуват този фонд, но има много други хора, които не по мошенически начин го използуват. И към тях и нашето общество, и нашата държава имат задължения.
Прав беше господин Савов, че много хора в Белене незаслужено бяха там. Това е самата истина. Няма защо да я крием.
Прав беше господин Савов, когато говори за Цвети Иванов - човекът, когото аз в младите си години наричах Бате Цвети. Всяка дума, която той каза за него беше вярна.
Вярно е и друго, че в този лагер имаше хора, които трябваше да бъдат там. Там беше един генерал Вълков например, защото него не го хвана Народният съд. И това не бива да забравяме!
Но сега не трябва да поставяме тези неща. Не от този фонд трябва да се черпи! Нека да посегнем на средствата, които са за Народното събрание, за Президентството, за Министерския съвет, но не на този фонд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Кюранов.
Думата е на господин Мехмед Ходжа.
МЕХМЕД ХОДЖА (ПСН): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! За какво става въпрос?
Аз наистина се изненадвам и то много неприятно на предложението, което постъпи от заместник-председателя на Парламентарната група на ДПС господин Ариф Мустакли.
Как е възможно вие, господа, от Парламентарната група на ДПС да отхвърлите едно предложение, което е направено от господин Реджеб Чинар за квартал "Хисаря"? (Шум и реплики в залата)
Отхвърли се! Защото казвате, че не бива да се посяга ВЙ/КТ 323.1 на 400 млн.лв. А тук става въпрос за 40 млн.лв.!
Кажете ми има ли в България по-репресирани хора от жителите на квартал "Хисаря"? И какво вие, господа от ДПС, мислите да сторите за тези хора?
Вие, които само преди малко отхвърлихте едно предложение на господин Савов за увеличаване на този фонд. Аз мисля, че демагогията, която тук вие демонстрирате няма равна на себе си!
Много ми е интересно как ще се явите вие, господа, в Хасковски регион, в Хасково? С какво ще излезете пред тези хора?
Ето защо аз умолявам цялото народно представителство да прецени, че тези хора - жителите на квартал "Хисаря" са порепресирани от всички останали в тази страна!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Ходжа, в бюджета тази сума от 40 млн.лв. фигурира - за квартал "Хисаря".
Реплика на изказването на господин Мехмед Ходжа от господин Ариф Мустакли.
АРИФ МУСТАКЛИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз съжалявам, че моят колега Мехмед Ходжа, който е все още член на ДПС и не е хубаво да си разкриваме кирливите ризи тук, пред всички вас...
Аз не пледирам тази сума, която е за джамията в квартал "Хисаря" в град Хасково. Господин министърът каза, че парите са осигурени и ДПС ще подкрепи това искане.
Аз пледирам за това, което някои други колеги искат, които искат суми, които на този етап не са най-необходимите.
За хората, които са репресирани ние тези пари трябва да ги намерим и да им ги дадем. Защото има още много хора, които чакат за тези пари, има хора, които са на 80 години и получават минимални пенсии, има хора, които не могат да отиват на работа и чакат на тези суми.
Така че, господин Мехмед Ходжа, ДПС защитава своя електорат и ще продължава да го защитава, така че хората, които са отцепени от него не трябва да се месят вече в нашите проблеми.
Благодаря ви. (Шум и реплики в залата) 323.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Мустакли.
Това бяха изказвания, призиви, предложения и вносителите, както виждате, не вземат отношение!
За процедурен въпрос, заповядайте, господин Бучков.
ЕМИЛ БУЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Поставям процедурен въпрос - в първоначалния текст на бюджета за репресираните бяха предложени 400 млн.лв. След приемането на първо четене е направено предложение тази сума да се намали на 360 млн.лв. Или с други думи имаме два варианта и не можем да гласуваме само единият вариант, който сега се предлага. Щом сме приели на първо четене 400 млн.лв. - ще го гласуваме. Ще гласуваме или 400 или 360...
Освен това е направено предложение от господин Реджеб Чинар с 915 млн.лв. тази сума да се увеличи. Това нещо беше направено тук вчера, той направи предложението и не е поставяно на гласуване. Постави се само на гласуване предложението на господин Савов, Гоцев и моето за 1 млрд. и 200 млн.лв., но имаме сума, предложена от Реджеб Чинар, която е 915 млн.лв.
Като имате предвид, че в тази сума от 915 млн.лв., господин Реджеб Чинар изрично казва, че това е за обезщетения по възродителния процес и за заличаване на щетите за квартал "Хисаря". Друг е въпросът как ще се направи това разпределение, така че трябва да гласуваме фактически и двете положения - 400, 360 и 915 млн.лв.... (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Бучков.
Мисля, че предложението на господин Чинар се има предвид, тъй като сега започнаха да се гласуват предложенията по тази точка. Гласувахме едното, отиваме към второто, има трето, четвърто, както и други предложения...
Отправен бе призив предложенията да се изтеглят. Не се извърши това от вносителите.
Господин Бучков е прав, струва ми се, тъй като на първо четене сумата е приета - 400 млн.лв. И така е гласувана. Сега, следователно, трябва първо да се гласува предложението за намаление на тази сума с 40 млн.лв., което е направено - 40 млн.лв. 323.3 за възстановяване на квартал "Хисаря" в Хасково...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Не е така! Не е така! (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така е!
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (встрани от микрофоните): Така е!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Николов, докладвайте бюджета! (Шум и реплики в залата)
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, нека малко да внесем ред в тази точка. Знам, че е тежка. Недейте да я усложняваме допълнително.
Бюджетната комисия излиза с вариант - 360 млн.лв. Това е предложението за второ четене. Имали ли сме и практика, когато Законодателната комисия ни представи на второ четене документ и ние да се връщаме към този, който е бил на първо четене.
Писмено предложение... Господин Реджеб Чинар се изказа тук просълзен... И с основание... Няма писмено предложение!
Господин Стефан Савов направи предложение за 1 млрд. 200 млн.лв. Ако нямаше писменото предложение на господин Стоян Райчевски, аз нямаше да го подложа на гласуване! Спазвам правилата! Моля Ви, господин Йорданов...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Но това трябва да се гласува!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Николов, става дума за нещо друго.
Дайте да внесем ред. (Шум и реплики в залата)
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Аз обяснявам как стоят нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Николов, моля Ви за внимание!
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Папагал! Ама, папагал си, защото не си прочел!...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Николов!...
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Госпожице Русева, не можете да обиждате... папагал... Господин Йорданов, моля Ви да обърнете внимание!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Николов, слушайте ме мен! Бюджетът...
Господин Николов, Вие слушате ли ме или разговаряте със залата? (Шум и реплики в залата) 323.4
На първо четене каква цифра е приета, господин Николов?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: 400 млн.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Никой не може да измени тази цифра, след като е приета от Народното събрание на първо четене!
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Прощавайте, но вижте законопроекта между първо и второ четене в какъв вид излиза от Бюджетната комисия! Вие си противоречите, господин председател! 323.5 ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Не, не си противореча, моля Ви се, господин Николов! Цифрата е приета 400 милиона и именно затова депутатите са гласували на първо четене бюджета. Сега вече Вие предлагате цифрата да стане 360 милиона. И това предложение се уважава и се гласува в пленарната зала. То е предложение на Комисията по бюджета и финансите. (Шум и реплики) Това е второ четене. Аз говоря за първото четене.
Да не навлизаме в повече пререкания. Предложението на комисията е за 360 милиона. То ще се гласува накрая, когато се гласува самата алинея. А сега се гласуват предложенията на народните представители. Ясно е какво е предложението на комисията за второ четене. Това е.
Процедурен въпрос? Заповядайте.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Моля, процедурно. Господин Георги Николов да направи така, както веднъж направи, когато имаше няколко предложения за една сума - да започне да се гласува отгоре надолу, а не отдолу нагоре, защото няма никакъв смисъл.
Затова моля Ви, Георги Николов, отгоре надолу предложенията, степенувайте ги по размер на сумата и да се прогласува, защото в противен случай не можем да решим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Правилникът урежда как да става гласуването. Предложението, което тук е записано, е основното предложение и то се гласува накрая, след другите предложения. Дайте да не изменяме правилника на парламента! Какво е това "отгоре надолу", "отдолу нагоре"? Моля ви се! Има основно предложение, то е фиксирано и вие ще го гласувате тогава, когато гласуваме цялата алинея.
Сега гласуваме предложенията за промяна на това основно предложение. (Реплика от СДС: "Те са няколко!") Ами, те са няколко. Ще ги гласуваме последователно и това е. (Шум и реплики)
Веднага пояснявам. Ако примерно Народното събрание гласува едно предложение и с това предложение намали сумата, след това се поставя и предложението, с което той иска да увеличи сумата. И ще се приеме последно това, което последно бъде гласувано. (Неразбираема реплика от залата) Разбира се! Както приемаме дневния ред. Абсолютно същата е аналогията. Има няколко предложения по една точка. Поставяме ги последователно. Всеки има предвид за какво става дума. СД/ЙА 324.1
Моля режим на гласуване. Сега гласуваме предложението на госпожа Йовкова и, мисля, госпожа Виткова. (Шум и реплики) Беше казано всичко по този въпрос вече. (Реплика от блока на СДС: "Върху коя плоскост ще гласуваме?")
Моля режим на гласуване. Гласуваме това предложение. Беше заявено как ще си гласуват групите. Всичко е ясно, според мен. Мога да прогнозирам какъв ще е резултатът.
Гласували 218 народни представители, за това предложение 54, против 123, въздържали се 41.
Предложението за намаляване на фонд "Компенсация на репресираните" не се приема.
Продължаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Има още едно предложение за намаляване, господин председателю. И аз предлагам, ако, нормално е, има намаление, след това да предлагаме по посока на увеличение, да минем първо през това предложение - за намаление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Предлагайте предложенията си.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Господин Ангел Димов ... (Шум и реплики в СДС)
Вижте, аз съм длъжен да прочета предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Николов, четете предложенията едно след друго и нищо повече. И не ги коментирайте!
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: "Чл. 1, ал. 2, т.1. Фонд "Компенсация на репресираните" да се намали от 360 на 100 милиона лева. (Викове в блока на СДС) Сумата на намалението - 260 милиона лева." След това се предлага по какъв начин да се разпредели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Ангел Димов по тази точка 1.9. на ал. 2. Моля гласувайте.
Гласували 219 народни представители, за 29, против 131, въздържали се 59.
Предложението на господин Димов не се приема.
Продължаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: В обратната насока - за увеличаване. Предложението, най-отдалеченото, така да се каже, по сума - от 360 на 1 млрд. и 200 беше ... (Шум и реплики)
Добре, ще го повторя. Когато аз докладвах, а вие гласувахте, предложението беше от 360 милиона, така както е, да се 324.2 увеличи на милиард и двеста. Повтарям го: беше отхвърлено. Нека да го прогласуваме. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Добре, ясно. Моля режим на гласуване. Гласуваме отново предложението за увеличаване сумата от 360 на милиард и двеста милиона лева. Моля, гласувайте това предложение?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Тъй като се представя още едно предложение от господата Гоцев и Бучков и Петър Тодоров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това е ново предложение. Моля, гласувайте това предложение! Сумата е същата, вносителите са други. Пояснявам. Моля гласувайте!
Гласували 224 народни представители, за 94, против 99, въздържали се 31.
Предложението се отклонява. Не се приема.
Продължаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложението на господин Чинар в изказване е да се увеличи от 360 на 915 милиона. (Реплика от СДС: "На 400?")
Прощавайте, изхождаме от текста, който е пред нас. Следващият, последният ще бъде от 360 на 400. Много ви моля!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля режим на гласуване. Гласуваме предложението на народния представител Реджеб Чинар за увеличаване на сумата по фонд "Компенсация на репресираните". Моля, гласувайте това предложение!
Гласували 225 народни представители, за 94, против 91, въздържали се 40.
Предложението на господин Чинар не се приема.
Процедура? - Да. Заповядайте. 324.3 КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги!
Мисля, че с това ние приключихме гласуването по този текст, тъй като на първо четене беше гласувана сума от 400 млн. лв. (Възгласи на неодобрение от блока на БСП, шум и реплики)
На второ четене няма внесено писмено предложение по този текст за 360 млн. лв. (Шум и реплики) Това, което е раздадено, не беше защитено вчера. Моля ви, ще ви донеса стенограмата. (Шум в залата)
Това, което е раздадено, не е писмено внесено предложение на второ четене. На второ четене нямаше нито един народен представител, който да излезе тук и да защити сумата от 360 млн. лв.
С това, господин председателю, мисля, че изчерпахме гласуването по този текст и трябва да преминем нататък.
Благодаря ви за вниманието. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Тодоров, съжалявам, не сте прав. Предложението е на Комисията по бюджет и финанси. (Шум в залата)
Защитата е в самият текст, че е вписано, а Комисията по бюджет и финанси докладва законопроекта на второ четене. И тя докладва тази цифра. Това е нейно предложение и ние именно, когато гласуваме цялата алинея, ще гласуваме това предложение. (Шум и реплики в залата)
Комисията не променя. Тя прави предложение. (Депутати от блока на СДС се събират около трибуната и искат уточнение с председателя по обсъждания въпрос)
Моля ви за спокойствие! (Реплика от депутат от СДС) встрани от микрофона: Що за формула е това?")
Обърнете се към комисията, а не към мен. (Реплика от депутат от блока на СДС: "Комисията няма право на това!")
Аз не съм Комисия по бюджет и финанси. (Реплика от депутат от СДС встрани от микрофона: "Това са елементарни работи!")
Моля ви, седнете си на мястото. (Господин Константин Тодоров иска реплика)
Не, седнете си, господин Тодоров! Не! (Реплики от депутати от блока на СДС, които са на трибуната)
Обяснете на комисията! Обяснете на комисията, моля ви се! МС/ВЙ 325.1
Ние продължаваме да гласуваме останалите предложения.
Аз пояснявам нещо, което е пределно ясно.
Народното събрание е гласувало на първо четене сумата 400 млн. лв. Тази сума досега никой не я е променил. Ясен ли съм? (Шум и реплики в залата)
Господин Тодоров, ясен ли съм?
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (встрани от микрофоните): Така е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така. Ще стигнем до момента, в който ще трябва да гласуваме и цифрата 360, но не е този още моментът, защото има още предложения. (Шум и реплики в залата) Тъй като това е основното предложение на комисията.
Моля ви се!
Моля за другите предложения по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми господин председателю, аз моля да поканите председателя на Комисията по бюджет и финанси да внесе уточнение по позицията на комисията. Не бива тук просто някои неща...Нека да дойде, да изясни нещата. (Шум и реплики)
Нека да дойде, да изясни нещата. (Шум и реплики)
Е, ще го намерим, нали, малко по-трудно, вероятно, но... (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Драгиев, заповядайте.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (СДС): Вижте, колеги. Просто напрежението е много, вече се и поуморихме, 13 часа е. Не се слушаме и затова стават тези неща.
Цифрата до този момент за репресираните не е пипната. Тя е 400 милиона. На тази база ние гласуваме нейното увеличаване до 900 млн. и до 1 млрд. и 200 млн.
Що се отнася до това какво е правила Бюджетната комисия, когато му дойде времето, ще станат дебати и по този въпрос. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. (Шум и реплики в залата)
Господин Аджаров, заповядайте, да видим какво друго може да се каже по този въпрос.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (независим): Искам прегласуване от името на групата, тъй като не стана ясно при предложението за къде това увеличение ще се използва. Например на Движението за права и свободи може би не им стана ясно, че тези 920 млн., 325.2 които иска г-н Чинар, ще отидат за възстановяването на "Хисаря". За това, моля за прегласуване. Това е всичко. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Прегласуване се иска веднага след приключването на гласуването.
Пояснявам още веднъж, че на първо четене сумата е приета 400 млн. и не е променена. А как тук се докладва, какво се прави, това е друг въпрос.
За мен...
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА СДС: Как ще е друг въпрос?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това е въпрос за това как се докладва. Всеки може да прави грешки при докладването.
В едни предложения някои пишат една цифра, други пишат други цифри.
Предложенията, които досега се правят, се гласуваха. Какво друго се иска в момента? Ще се гласува и цифрата 360, но не цифрата 360, а намалението на 400-те милиона с 40 милиона, направено като предложение пред комисията и в залата за квартал "Хисаря", по време на първо четене на бюджета.
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА БСП: Това е! Браво! Браво!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Може ли такова нещо?
По време на първо четене това е направено.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (встрани от микрофоните): По това предложение искам да кажа нещо. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Кое не може? (Шум и реплики в залата)
Ето го господин Димитров, разберете се! (Шум и реплики в залата)
Много от предложенията, които са направени на първо четене, са гледани от Комисията по бюджет и финанси, както и става.
Някои от тези предложения са намерени за уместни. Комисията ги предлага вече като основно предложение, излизащо от нея за второ четене. Така, както Законодателната комисия след първо четене на един закон обобщава всички предложения, гледа ги и след това излиза с основното предложение на Законодателната комисия. В случая водещата комисия е Бюджета и финансите. Тя е постъпила по аналогия със Законодателната комисия. (Шум и 325.3 реплики в залата)
И мисля, че това е очевидно. (Шум и реплики в залата)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): Покани вносителя! Направено е перфектно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ето, давам думата на вносителя точно по това предложение - за тези 40 милиона.
Заповядайте, господин Чинар. (Шум и реплики в залата)
Явно, всички са изморени. А какво ще кажат хората, които ще ни гледат в ранните часове на утрешния ден?
РЕДЖЕБ ЧИНАР (независим): Уважаеми господин председател, внесъл съм това предложение на 18 февруари 1994 г.
Предлагам от предвидените за фонд "Компенсация за репресираните" т. 1.2. 400 млн.лв. да се предоставят 40 млн. лв. на квартал "Хисаря", град Хасково, за изграждане на жилища и т.н. Писмено предложение има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това е писмено внесено предложение.
РЕДЖЕБ ЧИНАР: Бюджетната комисия единодушно прие това. Ние предлагаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Сега гласуваме именно предложението на г-н Реджеб Чинар, което е и предложение на Комисията по бюджета и финансите - от 400 млн... (Шум и реплики в залата)
Направено е предложението и не се обсъждат тези предложения вече. Те просто вече не се обсъждат. Те само се гласуват.
Моля, режим на гласуване.
Гласуваме предложението на народния представител Реджеб Чинар. (Шум и реплики в залата)
Господин Стефан Савов, от името на парламентарна група.
Заповядайте, господин Савов.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Аз се учудвам защо въобще толкова време...
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): На какво се учудваш?
СТЕФАН САВОВ: Учудвам се по някой път на Вас, защото ме питате на какво се учудвам. 325.4
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Чудно е на какво се учудваш.
СТЕФАН САВОВ: Просто се учудвам на Вас. И сега, да продължим по същество.
Вижте, явно е, че ние трябва първо да гласуваме дали е 360 или 400. Това е за всеки парламентарист ясно. Комисията няма право тя да определя. (Шум и реплики в залата) Разбира се, комисията може само да направи предложение. (Шум и реплики в залата)
Комисията прави само предложение, господин Стоилов, а иначе законодателната инициатива имат народните представители. Това е ясно!
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Ето го, Реджеб Чинар има.
СТЕФАН САВОВ: Момент сега. Господин Чинар, правилно предлага от 400, излизайки от 400.
Обаче ние трябва да гласуваме 400 защото в проекта на правителството има 360. (Шум и реплики в залата)
За първи път ли се учим, че правителството е, което предлага бюджета? Нека вървим точно по реда. Вместо един час тук да се разправяме щяхме да гласуваме. Сега, каквото се гласува гласува. Но да бъдем наясно, че не 360, а 400. Защото иначе пък объркваме бюджета. В този бюджет е вписано 360 милиона, господин председател. (Шум и реплики в залата)
Вижте сега, Чинар каквото предлага предлага. Аз нямам нищо против. Въпросът е, че ние преди всичко трябва действително да предложим че имаме 400 милиона, а не 360 милиона. Това трябва да се гласува и оттам нататък вече каквото трябва да се прави. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сумата, която е приета от Народното събрание на първо четене е 400 милиона. Тогава законопроектът се приема по принцип и в принципа влизат и цифрите, а не само думите.
Има предложение сега, на господин Реджеб Чинар, по реда, който се полага на всички останали предложения, да се намали тази цифра от 400 милиона на 360 милиона. Тоест, с 40 милиона.
Моля, гласувайте това предложение! (Шум и реплики в залата) Именно, предложението е от 400 милиона да се намалят, да се вземат 40 милиона за "Хисаря". Това е предложението на господин Чинар. 325.5
Ние го гласуваме такова, каквото е и залата го решава - или го приема, или го отхвърля. (Шум и реплики в залата)
Ясно. Отново пояснявам.
Гласуваме сумата, която е за хората от "Хисаря" се намира във фонда общо на репресираните, в тези 400 милиона. Тя просто се пренасочва за "Хисаря" от целия този фонд. Това е толкова ясно.
Завършваме гласуването.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): А, не, не! Не е ясно какво гласуваме. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласуваме първо предложението. Ще дам след това на всеки думата. (Шум и реплики в залата)
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 205 народни представители, за 148, против 52, въздържали се 5 народни представители. (Ръкопляскания на отделни депутати)
Предложението се приема.
Давам думата на министъра на финансите, ако иска думата.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ (от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Не иска. (Шум и реплики в залата)
ИВАН КОСТОВ (встрани от микрофоните): Искаме прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Искате прегласуване?
Заповядайте, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Господин председател, колеги!
Парламентарната група иска прегласуване защото начинът, по който Вие представихте това гласуване беше следния. В сумата 400 милиона 40 милиона се пренасочват за един вид репресирани и тези репресирани са в Хасково. Така казахте Вие, когато ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така казва вносителя. Така иска вносителя.
ИВАН КОСТОВ: ... когато се предлагаше ...
Това означава ... Да. Е, ако вносителя иска това нещо това означава, че сумата остава 400 милиона
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Точно така.
ИВАН КОСТОВ: ... И от тия 400 милиона 40 милиона се пренасочват. А това, което господин Георги Николов иска е тази сума да се намали от 400 на 360 милиона. Това е нещо съвършено друго. 325.6
Затова, моля Ви за прегласуване! (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Николов, пояснете сега така ли или не е. Вие водите заседанието.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, тези средства са също за репресирани, но има трансформация - стават "Капитални вложения" в реда "Капитални вложения за изграждане инфраструктурата на квартал "Хисаря" ще бъдат записани. Ето тук ...
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА СДС: Кажи цифрата!
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Четиридесет милиона лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: От колко? От 400 ...
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: От четиристотинте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Е, това е. (Шум и реплики в залата)
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: От четиристотинте, като текущи разходи за фонда остават 360 и на отделен ред вече "Целеви капитални вложения" още 40, стават 400, като сума. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Министърът на финансите поиска думата. 325.7
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, действително времето напредва и има умора.
Беше направено това предложение от господин Чинар още по време на първо четене и при обсъждането в Комисията по бюджет и финанси беше решено да бъде уважено това искане. Аз имах и разговор даже в кабинета на председателя на парламента с представители на Съюза на репресираните, които помолиха да не се намалява сумата и единствено направиха отстъпка за Хисаря. Само че уговорката негласно беше за 20 млн. лв., но в комисията са коригирали тази сума на 40 млн. лв. Тя е дадена като отражение веднага в т. 2 на ал. 2 - "Придобиване на дълготрайни активи (капитални вложения)", тъй като става въпрос за 40 млн. лв., които ще бъдат за изграждане на инфраструктурата на квартал "Хисаря". И там сумата е завишена с 40 млн. лв., отразено е това нещо. Затова на реда "Фонд "Компенсация на репресираните" сумата остава 360 млн. а с 40-те млн. лв. е увеличена т. 2. Само че, за да бъде още по-коректно, тук имаме предложение, ако трябва да конкретизираме, да бъде при капиталните вложения, "в това число 40 млн. лв. целево за инфраструктурата на квартал "Хисаря". Това е казусът и мисля, че е ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Александров. От името на парламентарна група има думата господин Иван Костов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Много ясно искам да кажа каква е позицията на парламентарната група. Ние сме за това да се дадат тези 40 млн. лв. за изграждане на жилищата в Хасково. Ние сме за това. (Шум в залата) Моля. Но ние сме против като парламентарна група, за да е абсолютно ясно каква е нашата позиция, това да става чрез намаляване на сумата от 400 млн. лв. на 360 млн. лв.
Създаде се двусмислица по време на самото гласуване. Едни считаха, че тази сума остава 400 млн. лв. и вътре в нея са тези 40 млн. лв., а ето сега министърът казва, че тази сума се намалява с 40 млн. лв. и става 360 млн. лв. Затова аз казвам, че се налага прегласуване, тъй като парламентарната група е за това да се дадат парите за Хасково, но е против да се дадат от този източник. Мисля, че сме съвсем ясни. Ние сме ясни, имаме БП/НП 326.1 съвършено ясна позиция. А вие кажете, господин Стоилов, и кажете каква е позицията на Вашата парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Костов. Господин Стоилов, заповядайте.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Нашата позиция по този въпрос се покрива на 100 на сто с позицията на Бюджетната комисия. А становището на Бюджетната комисия се оформи след направеното предложение от господин Чинар. Между нашата позиция и позицията на Бюджетната комисия няма разлика, господин Костов. Но днес тук нещата се пренатягат, в това число и от хора, които прекрасно разбират каква е технологията на работа в Бюджетната комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стоилов. Има думата господин Ремзи Осман по този въпрос.
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги от СДС! Вие казвате, че сте съгласни тези 40 млн. лв. да бъдат предоставени за квартал "Хисаря" от тези 400 млн. лв. (Шум в залата, възражения от блока на СДС) Допреди две минути Иван Костов, господин Стефан Савов и другите колеги защитаваха точно тази идея. (Реплики) Ето, излезе, че СДС е против предоставянето на тези 40 млн. лв. за квартал "Хисаря". Това е истината. (Шум в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Ремзи.
За какво става дума обаче. Има предложение на вносител. Вносителят държи предложението да му се гласува такова, каквото той го е направил. Залата може да го приеме, може да не го приеме. И той отново вдига ръка. Излезте отново, господин Чинар, и кажете какво точно искате да гласуваме.
РЕДЖЕБ ЧИНАР (ПСН): Уважаеми господин председател, това, което изрази тук Ремзи Осман не е вярно. В Бюджетната комисия ние единодушно гласувахме тази сума. Единодушно. Аз имам предложение, което ще докладва Георги Николов, тази сума да бъде в отделен ред след точка втора, "в това число: за квартал "Хисаря", община Хасково". С този проблем приключваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Николов, форму326.2 лирайте точно предложението на народния представител, за да гласуваме точно това предложение. (Шум в залата) Ще гласуваме още веднъж, ако трябва и пет пъти, докато стане ясно какво гласуваме.
Гласуваме точно предложението на господин Реджеб Чинар. Не друго предложение.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложението на господин Реджеб Чинар: сумата при първото четене на законопроекта 400 млн. лв. по т. 1.9. за попълване на извънбюджетни фондове да се намали с 40 млн. лв., с която сума да се запише на ред втори: "Придобиване на дълготрайни активи, в това число за изграждане инфраструктурата на квартал "Хисаря", община Хасково". (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това е предложението. (Шум в залата, реплики: "Да гласуваме")
Господин Костов, заповядайте. 362.3 ИВАН КОСТОВ (СДС): Вижте какво, колеги. Ако си послужа със стила, който вие използвате в декларацията си по повод на президента "Няма да позволим", значи няма да позволим това, което направи господинът от парламентарната група на ДПС, да ни представя като хора, които са против отпускането на сумата за Хасково(?) Ние не искаме да ни представяте като гласуващи против това.
Затова предлагаме следното нещо. (Шум в залата) Моля. Процедурно предлагаме: първо, да се гласува да се даде тази сума при средствата за придобиване на дълготрайни активи, за да видите вие, господине, как ще гласува парламентарната група. Чувате ли! Вие да видите как ще гласуваме. (Бурни реплики от блока на БСП и коалиция) Момент! Момент! (Шум и реплики) След това вие ще гласувате дали тази сума от 400 милиона ще се намали на 360 и ние ще гледаме вие как ще гласувате. (Шум и реплики от блока на БСП и ДПС. Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Сталийски, заповядайте, да видим какво ще кажете.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Нещата са много прости. Дали тази сума от 400 милиона да бъде намалена, забележете, сума! Никъде в Закона за репресираните, и да не сте юристи, и лаици да сте, като отворите няма нищо за инфраструктура и не ми е нужно и не ми трябва вие да ми давате пари да си строя жилище.
Въпросът е, и мен ме интересува ДПС, бивши или настоящи мои приятели, да видят как ще ни отрежат с 40 милиона. Това е проста работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Сталийски.
Гласуваме предложението на Реджеб Чинар. (Шум и реплики от блока на СДС) Има предложение на народен представител. Ние не можем да не гласуваме неговото предложение, а в залата да уточняваме какво той е искал да каже. Той държи да се гласува неговото предложение. (Бурни възгласи от блока на СДС) Заповядайте. РД/ВР 327.1
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, процедурното предложение, което направи парламентарната група на СДС, ще го поясня на всички, за да стане съвсем ясно. (Шум и репли- ки в залата)
Става въпрос за гласуване на два отделни реда. Единият ред е 40 милиона за квартал "Хисар", предложението на господин Чинар. И вторият ред, който ще се гласува отделно, е за 400 милиона за репресираните. Това е и предложението, което направи господин Костов. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Куртев, Вашето предложение е точно такова, но не такова е предложението на господин Чинар. Това е проблемът. И понеже предложението на господин Чинар вече един път се гласува, сега се поставя практически на прегласуване. И ние отново го прегласуваме. И неговото предложение е такова, каквото го прочете и той самият, и господин Николов. А след това вече ще видим другите предложения. Това е истината.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението отново, прегласуваме го, на господин Реджеб Чинар. (реплики от залата) Така е. Трябва да се спазва правилникът. Моля, гласувайте.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 207 народни представители, за - 150, против - 51, въздържали се - 6 народни представители.
Предложението се приема.
Сега гласуваме предложението, което бе направено от парламентарната група на СДС, а именно, предложението беше сумата за репресираните да остане 400 млн. лева. Така ли е? Така е предложението. (Шум и реплики от блока на СДС) Това е. Нали е така, господин Савов? И тези 40 милиона...
СТЕФАН САВОВ (СДС): Господин председател, имам чувството, че просто не внимавате. Много ясно Ви се каза от господин Костов. Нашето предложение е да се гласува сумата от 400 милиона...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Точно така.
СТЕФАН САВОВ: И след това да се гласува сумата от 40 милиона. Това е отделно. Защото много правилно Ви обясни господин Сталийски, че в Закона за репресираните няма за инфраструктури. Никой на никой репресиран българин в продължение на 45 години не се иска да му се възстанови къщата. Така че ние сме и за 327.2 възстановяването на квартал "Хисар", и за отговорността, когато вие не гласувахте, господа от ДПС, и аз се чудя! Аз си спомням дори, когато Мехмед Ходжа скочи и излезе навън, възмутен от това, което ставаше тук, че вие заедно с комунистите спасихте имунитета на Велев, който разруши този квартал.
Моля Ви, господин председател! Моля Ви, поставете сега въпроса на гласуване - 400 милиона за репресираните и 40 милиона...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Точно така. Това ще направя сега. Именно предложенията се поставят на гласуване последователно. Гласува се на господин Чинар. Сега се гласува предложението... (От парламентарната група на СДС искат думата за обяснение на вот)
Отрицателен вот спрямо гласуването на предложението на господин Чинар. Заповядайте, господин Александров. Всички предложения се поставят на гласуване. Какъв е проблемът?
БОРИС АЛЕКСАНДРОВ (СДС): Аз Ви благодаря, господин председател. Уважаемим колеги, моят отрицателен вот е по следното: Първо, господин Велев е длъжен да плати тази сума за унищожението на квартала. (Бурна реакция от блока на БСП и коалиция) А пък аз гласувах именно заради това против, защото задължението е на БСП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Александров. Господин Костов, заповядайте.
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА БСП: Колко пъти ще взима думата?
ИВАН КОСТОВ (СДС): Изказал съм се досега само по процедурни въпроси. Не съм вземал отношение по същността.
Намаляването на сумата от 400 милиона на 360 милиона означава, че на репресираните ще се даде тази година в пари отпреди 1989 г. около 18 млн. лева. (Реакция от блока на БСП) Около 18 млн. лева.
Нека да направим една сметка заедно с вас, господа от БСП. Трийсет хиляди активни борци против фашизма - средно по 100 лева пенсия, по 100, а не по 200, казвам, по 100 лева народна пенсия прави 36 млн. лева годишно. При 100 лева пенсия средно! Аз ви казах за моя комшия, който вземаше 880 лева. (Шум и реплики от блока на БСП) Така че 36 милиона вие всяка година в онези пари сте взимали за тези хора, които нарекохте "активни борци". 327.3 Сега вие давате 18 милиона, господа! Вие намалихте тези пари на 18. Затова аз съм против. Аз не мога да бъда за това нещо. (Шум и реплики от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Иван Костов. Госпожа Русева за отрицателен вот. 327.4 ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители, аз гласувах против, защото това беше една политическа спекулация, която се стремеше да противопостави хора, които са страдали от комунистическия режим - едните в лагерите, а другите от така наречения възродителен процес. Много ми заприлича на първия ден. И тази спекулация благодарение на настояването, че по правилник не трябвало да се гласува нашето предложение, което всъщност удовлетворява това, което се иска, и от тези хора, чиито жилища са разрушени по нареждане на един човек, който стои в тази зала и в парламентарната група на БСП.
ХРИСТО БИСЕРОВ (от място): На БКП!
ЗЛАТКА РУСЕВА: Да, БСП, БКП, едно и също. И сега как да гласувам аз заедно с тях, когато те дори не му свалиха имунитета!
Отново виждам една сделка, която трябваше да злепостави СДС, че видите ли то е срещу тези, на които къщите са разрешени. Но не забравяйте, че срещу тези се оказа и Парламентарната група на ДПС и на БСП, когато отказа да предаде на Главна прокуратура господин Велев, който можеше по пътя на гражданския иск също да обезщети тези хора или цял живот той и неговото семейство да ги връщат. А не всички данъкоплатци, всички българи. Не можем вкупом виновни да бъдем за възродителния процес.
Аз съм отвратена от това, което чух от ДСП - че ние се противопоставяме и сме против тези хора. Ние сме за тези хора, но не трябва да ги делим, защото еднакво страдаха от комунистите - и хората в лагерите, и хората от възродителния процес. Затова гласувах против. (Шум и реплики в блока на БСП, ръкопляскания в блока на СДС)
КЛАРА МАРИНОВА (от място): А ти къде беше?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Русева.
Сега гласуваме предложението на Съюза на демократичните сили фонд "Компенсация на репресираните" да бъде 400 милиона лева. Моля, гласувайте това предложение.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Няма писмено предложение.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Къде е писменото предложение? Откъде ще ги вземат тези пари сега? Утре ще кажат, че ти трябва да ги дадеш!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Всички се изморихме. ВТ/ЙА 328.1 Да.
Гласували 217 народни представители, за 101, против 90, въздържали се 26 народни представители. Предложението не се приема.
Преминаваме по-нататък. (Възражения в блока на СДС)
ХРИСТО БИСЕРОВ (от място): Какво става сега?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега ще гласуваме накрая предложението, което е записано като основно от Комисията по бюджета и финансите - 360 милиона. Ами, това е! Когато приемаме цялата алинея, тогава ще стане. Разбира се, както при първата точка. Това е редът на гласуването. (Шум и възражения в блока на СДС) Той е уреден в правилника. Заповядайте.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа, чисто процедурно и чисто правно в момента ние се намираме в едно смешно положение. Ние сме гласували на първо четене законопроекта за 400 милиона. След това гласуваме други увеличения и съответно намаления. (Шум и реплики от блока на БСП) До този момент ние нямаме гласуване на предложението на Законодателната комисия, така че предшестващото предложение всъщност беше лошо казано. СДС не е правило предложение от 360 да станат 400 милиона, а е против предложението на Законодателната комисия да се намали от 400 милилона на 360 милиона.
Единственият изход е сега да се гласува предложението на Законодателната комисия да се намали онова, което е гласувано за първи път и единствено досега на първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Гоцев.
На господин Чинар точно такова беше предложението и то се гласува, а след това ще се гласува още веднъж, когато се гласува цялата алинея. Това е редът на гласуването.
Сега продължаваме с другите предложения по тази алинея втора.
СПАС МУЛЕТАРОВ (от място): Реплика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Каква реплика сега, господин Мулетаров? Реплика на господин Гоцев? Добре.
СПАС МУЛЕТАРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): През цялото време господин Гоцев цитираше името на Законодателната комисия. Нито за момент Законодателната комисия не се е занимавала с този 328.2 ;( проблем. Изобщо не е обсъждала, не е гласувала и няма становище. Законодателната комисия се е занимавала само с бюджета на съдебната власт. Така че беше излишно това, което господин Гоцев каза, и не отговаря на истината. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така. Грешка на езика, не това е проблемът. Има ли други предложения по ал. 2 или да я гласуваме вече цялата, господин Николов? Има още предложения. Продължаваме по тях.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Член 1, ал. 2, т.1.1. Попълване на извънбюджетни фондове, фонд "Стихийни бедствия".
Госпожа Лорета Николова предлага чл. 1, ал. 2, т.1.9. за попълване на извънбюджетни фондове, в т.ч. фонд "Стихийни бедствия" 300 милиона лева да се намали с 10 милиона лева или сумата да стане 290 милиона лева във връзка с потребностите на община Дупница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така. Гласуваме предложението на народната представителка Лорета Николова. Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 210 народни представители, за 85, против 65, въздържали се 60. Предложението не се приема. Преминаваме понататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на господин Лъчезар Тошев. Също в чл. 1, ал. 2, т.1.9. сумата по фонд "Стихийни бедствия" от 300 милиона лева да се намали на 270 милиона. Тази сума да се прехвърли целево в три общини - Свищов, Монтана и Перник - по 10 милиона. Професор Стоилов подкрепи това предложение. Подкрепа правя и аз.
От 300 милиона намаляване на 270 милиона в чл. 1, ал. 2, т. 1.9. фонд "Стихийни бедствия".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това е предложението на народния представител Лъчезар Тошев. Моля режим на гласуване.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (встрани от микрофоните): Започвате да си играете на популизъм. На какво прилича това?
Извинявайте господа, обаче аз ще се противопоставя на този начин на гласуване. Господин Лилов е тук. Ние изрично помолихме за Казанлък да се отделят средства и ми казаха да не си изграем 328.3 на популизъм. А сега какво правим? Дайте от фонд "Бедствия" на тези, дайте на тези, на тези. Къде се намираме ние? (Ръкопляскания в залата)
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Точно така! Прав си! (Възгласи "Правилно", "Браво" в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Николов, Вашият коментар? Досега такива предложения не са били гласувани. Може би не трябва да го гласуваме. (Шум и реплики в залата)
Това предложение не го гласуваме. Продължаваме по-нататък, след като сме въвели такъв принцип.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на господин Чинар също от фонд "Стихийни бедствия", чл. 1, ал. 2, т.1.9. - да се намали с 3 милиона от 300 милиона на 297 милиона лева за възстановяване на изгорялата Чарши джамия в центъра на Хасково. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега часът е 13 и 30. Давам половин час почивка. (Звъни)
(Почивка)

13ч и 30 м.
328.4(След почивката)

14 ч. и 15 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Продължаваме заседанието. Ще изчакаме господин Николов и ще подложим на гласуване всички предложения така, както те са постъпили в Комисията по бюджета и финансите между първото и второто четене на законопроекта.
Продължаваме заседанието. Намираме се в предложението на народния представител Лъчезар Тошев, освен ако той не си го оттегля.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (от място): Не си го оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Тука бяха отправени няколко призива да се оттеглят предложенията, които са свързани със средства за общини конкретно. Но народният представител е този, който може да реши дали да си оттегли или не предложението.
Тъй като не го оттегля, а предложението му е свързано с чл. 1, ал. 2, т. 1.9. "Стихийни бедствия" и изисква от 300 милиона да бъдат намалени на 270 милиона и сумата от 30 милиона да бъде изразходвана по обекти, които той посочва в общините Свищов, Монтана и Перник.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (от място): И от които не съм избран!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Затова моля да гласуваме това предложение на народния представител Лючезар Тошев в чл. 1, ал. 2, т. 1.9. "Стихийни бедствия".
Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 194 народни представители, 67 са гласували за, 69 - против, 58 се въздържат.
Предложението не се приема.
Следващото предложение, струва ми се, е на народния представител Реджеб Чинар. Нека да го докладва господин Николов. Предложението на господин Чинар е също по т. 1.9. във фонд "Стихийни бедствия" - да се предоставят 3 млн. лева за възстановяване на изгорялата на 13 март 1990 г. Чарши джамия в центъра на Хасково, която е в списъка на паметниците на културата.
Става дума за намаление с 3 млн. лева на фонд "Стихийни бедствия" т. 1.9. в чл. 2, ал. 2. ББ/ВР 329.1
Моля, гласувайте това предложение.
Резултатът: от общо гласували 198 народни представители, 41 са гласували за, 87 - против, 70 се въздържат.
Предложението не се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложението на Звездалин Кафеджиев. В член 1, ал. 2, т. 1.4. "Други разходи" след сумата от 100 милиона по Закона за тютюна и тютюневите изделия да се добави следният текст:
"За малки водоснабдителни обекти - 200 млн. лева".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, гласуваме предложението на народния представител Звездалин Кафеджиев.
Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 205 народни представители, 112 са гласували за, 34 - против, 59 се въздържат.
Предложението на господин Кафеджиев се приема.
Господин Стоян Александров иска думата. Заповядайте!
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Аз просто искам да ви обърна внимание, че по пътя, по който сте тръгнали, ще провалите бюджета или най-малкото просто ще приемете един бюджет с други параметри, приет на първо гласуване, тъй като за мен не е ясно тази сума, която вие гласувахте, откъде ще бъде взета. Вие допуснахте много грешки, извинявайте, че ви го казвам. Когато виждате пера "Други", смятате, че това са някакви резерви, а те са разписани до стотинка. И това, дето вие взехте 20 милиона за вероизповедания или не знам за какво, вие отрязахте субсидиите на БДЖ или на енергетиката. Аз просто съм длъжен да ви го кажа. Продължавайте в този дух. Аз съм длъжен да изпълнявам или да си направя накрая изводите дали може въобще този бюджет да бъде изпълнен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Александров.
За процедурно предложение давам думата на господин Кирил Желев.
КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаемим господин председател! Аз оспорвам това гласуване, тъй като според мен не беше 329.2 логично то въобще да бъде предоставено в залата и народните представители да се произнасят по него.
Моля ви от името на парламентарната група на Българската социалистическа партия и нейните коалиционни партньори да уважите нашето искане за прегласуване на последното предложение на господин Кафеджиев.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз ще го уважа, господин Желев, обаче не мога да разбера на какво основание. То беше прекалено ясно.
КИРИЛ ЖЕЛЕВ (извън микрофоните): То беше съвсем ясно, но не бяха посочени източниците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Всички гласуваха, никой не възрази, че нещо не му е ясно и т.н.
Има искане за прегласуване. Има разяснение на министъра по този повод. Нормално е да се прегласува. Да не се влиза сега в дебати.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме отново предложението на господин Кафеджиев, както преди това няколко пъти прегласувахме други текстове.
Заповядайте, господин Костов. Има становище на министъра на финансите. 329.3
ИВАН КОСТОВ (СДС): Първо, предложението беше ясно. Второ, трябваше да се иска прегласуване от парламентарната група по правилник веднага след гласуването, а не след като има изказване. В момента се нарушава правилникът според нас.
Така че правя противоположно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение.
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА БСП: Какво гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Отново не е ясно какво гласуваме. Гласуваме предложението на народния представител Звезделин Кафеджиев.
От общо гласували 208 народни представители, за 88, против 59, въздържали се 61.
Предложението на господин Кафеджиев не се приема.
Продължаваме по-нататък.
Заповядайте, господин Николов.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Следващото предложение е на господата Маньо Манев, Бончо Рашков, Тодор Тодоров и Йордан Ройнев. Те предлагат към т. 1.6.3. на чл. 1, ал. 2 - Други субсидии и плащания в размер на 610 млн. лв., да се създадат два нови реда със следното съдържание: "От тях за ликвидиране на зонозата (туберколозата по говедата) - 10 млн. лв."
И вторият ред - "За съхраняване отглеждането на ценна маточна база от лозов овощен посадъчен материал".
Това е в раздел "Субсидии". Става дума за субсидии, които ще бъдат използвани за тези две цели. Общата сума е 30 млн. лв., която влиза в 610 млн. лв. по т. 1.6.3. - други субсидии и плащания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на народния представител Маньо Манев по т. 1.6.3.
Моля, гласувайте. (Реплики от СДС)
Господин Александров, желаете ли думата?
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, прекратете гласуването.
От общо 204 народни представители, за 133, против 46, Ст.Б/НП 330.1 въздържали се 25.
Предложението се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на народния представител господин Емил Бучков. В чл. 1, ал. 2, т. 3.2. Точка 3 са трансферите. Точка 3.2. конкретно са вноските от бюджета на съдебната власт - 348 млн. 900 хил. лв. - това е със знак минус, защото са вноски в бюджета.
Предлага се тази сума да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (към приближаващия към трибуната господин Бучков): Господин Бучков, съображенията Ви са изложени вече. Когато се изказвахте, изложихте съображенията.
ЕМИЛ БУЧКОВ: В разходната част са дадени приходи. Това е просто фалшификация на бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това го казахте вчера в изказването.
По процедурен въпрос има думата господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Лявата страна на залата става много емоционална, не внимава как гласува. Необходимо е министърът на финансите да плаши с оставки и затова ние предлагаме половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Давам половин час почивка и закривам заседанието. (Звъни)
Следващото заседание е утре от 9 часа.
(Закрито в 14 ч. и 35 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Йорданов
СЕКРЕТАРИ: Трифон Митев
Илхан Мустафа