Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-03-18

Председателствували: заместник-председателят Йордан Школагерски, заместник-председателят Кадир Кадир
Секретари: Руслан Сербезов и Илиян Илиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (звъни): Има необходимия кворум, откривам днешното заседание на Народното събрание.
Уважаеми колеги, ще ви запозная с новопостъпилите питания след 11 март 1994 г.
Постъпило е питане от народния представител Стойчо Шапатов към министъра на промишлеността Румен Биков относно перспективата за развитието на "Трансмашелектроника" - ЕООД, гр. Първомай, област Пловдивска. Срок на отговора - 25 март.
Постъпило е питане от народния представител Веселин Иванов към заместник-министър председателя Евгений Матинчев относно истинността на статистическите данни и възможността за корекции в субсидията на община Дупница.
Срок на отговора - 25 март.
Постъпило е питане от народния представител Димитър Куманов към министъра на вътершните работи Виктор Михайлов относно скандалния инцидент с отвличането на българския кораб "Хан Кубрат" на 6 март 1994 г. от пристанище Сомовит.
Срок за отговор - 25 март.
Постъпило е питане от народния представител Веселин Иванов към министъра на вътрешните работи Виктор Михайлов относно регистрация на лек автомобил.
Срокът за писмен отговор е 31 март.
Постъпило е питане от народния представител Веселин Иванов към заместник-министър председателя Евгений Матинчев относно недобросъвестни отговори на питания на народни представители. СБ/ВЙ 80.1
Срокът за писмен отговор е 31 март.
Постъпило е питане от народния представител Иван Тосев към министъра на културата Ивайло Знеполски относно планираното сливане на Пловдивската опера с Пловдивската филхармония.
Срокът за отговор е 1 април 1994 г.
Постъпило е питане от народния представител Георги Карев към министъра на отбраната Валентин Александров относно освобождаването от длъжност на началника на Военномедицинска академия.
Срокът за отговор е 1 април 1994 г.
Постъпили са писмени отговори, които ще раздам на народните представители.
Отговори към народния представител Румяна Куртева, към народния представител Бончо Рашков.
Заповядайте да си ги получите.
Писмен отговор до народния представител Емил Костадинов.
До народния представител Невен Пенев. Заповядайте, господин Пенев.
До народния представител Петър Балабанов.
До народния представител Коста Андреев.
До народния представител Йордан Куцаров.
До народния представител Лорета Николова. Заповядайте.
Останаха недадени само на народните представители Йордан Куцаров и Петър Балабанов. Когато заповядат в залата, могат да си ги получат.
Преди влизането ми в залата бях уведомен, че поради заболяване няма да може да отговаря днес на актуалните въпроси министърът на правосъдието Петър Корнажев.
Започваме с отговори на актуални въпроси от министъра на вътрешните работи г-н Виктор Михайлов.
Първият актуален въпрос е от народния представител Гинчо Павлов. Не виждам в залата господин Гинчо Павлов.
Следващият актуален въпрос е от народния представител Едвин Сугарев. Него също го няма в залата.
Актуален въпрос на народния представител Клара Маринова относно синдикални действия в Министерството на вътрешните работи.
Има думата народният представител Клара Маринова да развие своя въпрос. 80.2
КЛАРА МАРИНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър! През последната седмица сме свидетели и от пресата научаваме, а също така от радиото и телевизията за сериозни синдикални действия на Националния полицейски синдикат. Затова се обръщам към Вас със следните два основни въпроса.
Известни ли са Ви целите и исканията, не само тези, които бяха отразени от средствата за информация, а и пълния комплект искания на Националния полицейски синдикат и какви мерки взема ръководството на Министерството на вътрешните работи, за да не се появи опасност от дестабилизация на системата. Нещо повече, миналия път си позволих да запитам в същия контекст и министъра на отбраната, защото знаем, че и там легия "Раковски" постави сериозни синдикални искания пред ръководството на Министерството на отбраната.
Искам още две думи да споделя преди Вие да отговорите на моите въпроси. От средствата за информация научаваме, че основно Националният полицейски синдикат си поставя като цел да подобри лошото финансово осигуряване и плачевната материалнотехническа база. Това е изтъкнал шефът на Националния полицейски синдикат Емил Рашев. Това ме безпокои безспорно, но аз съзнавам, че Министерството на вътрешните работи и неговото ръководство не биха оставили без отговор в рамките на възможното, разбира се, и това, което позволява бюджетътъ, за да се подобри финансовото осигуряване.
Безпокои ме следващат информация, изнесена отново от синдикалния лидер Емил Рашев. Осемдесет и две на сто от бюджета на полицията за 1994 г. били предназначени за заплати на служителите. Много телефони в полицията били орязани. Същевременно в полицията постъпват служители под всякаква критика като интелектуален ценз и образование, имало и постъпващи с нечисто к криминално досие. Едно от исканията на стачкуващите е установяването на строг контрол при набирането и обучението на кадрите в полицията, спазването на конкурсното начало при подбора на служителите. 80.3
Ето тази втора част от моя първи въпрос за целите и основните искания на синдиката предизвиква по-сериозни безпокойства според мен в обществото.
И още нещо. Вероятно и Националният полицейски синдикат, и ръководството на Министерството на вътрешните работи си дава сметка, че ако при така растящата почти в геометрична прогресия престъпност в България, от която по последни данни е пострадал всеки трети гражданин на републиката, на 30 март се свика не митинг на Националния полицейски синдикат, а на онези, които са пострадали от престъпността в България, площадът пред хрампаметника "Александър Невски" просто няма да побере онези, които биха участвали в такъв митинг.
Аз се надявам, господин министър, че Вие, изслушвайки синдикалните искания на Националния полицейски синдикат, ще отговорите естествено за това какви мерки взема ръководството на министерството, но аз се надявам, че ще отговорите и на понататъшния въпрос - заедно с полицейския синдикат и ръководството на министерството какво оттук нататък спрямо престъпността ще предприемете. Защото, отговаряйки на исканията на Националния полицейски синдикат, аз се надявам, че трябва да отговорим и на сериозните искания на обществото за по-добро финансово и материално-техническо осигуряване на полицията, което да отговаря на изискванията за по-добра гарантираност на сигурността на всеки български гражданин.
Благодаря Ви предварително за Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата министърът на вътрешните работи господин Виктор Михайлов. 80.4
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Господин председателстващ, дами и господа народни представители! Исканията на полицейския синдикат не са нови и не са чужди на ръководството на Министерството на вътрешните работи. Ние успоредно със синдиката сме разтревожени за състоянието на материално-техническото осигуряване не само на полицията, но и на другите отряди на Министерството на вътрешните работи, обезпокоени сме от ниските заплати, но в крайна сметка това са възможностите на държавата в този момент.
Ние водихме разговори с ръководството на синдиката и нямаме различия по вижданията си по тези тежки проблеми, но това е положението в момента и това са възможностите на държавата. Действително в структурата на бюджета, който и вие приехте тук, 82 на сто от средствата са за осигуряване на фонд "Работна заплата". Аз действително съм издал няколко твърде тежки заповеди за съкращаване на разходите по издръжка на поделенията, включително телефонни разговори, издал съм швейковска заповед, така да се каже, за намаляване лимита на горивото на автомобилите с 40 на сто спрямо този от 1992 г. и редица такива крути ограничения.
Мисля, че господин Рашев, когато е направил изявлението за кадровия подбор в полицията, се е увлякъл в своето твърдение, че там приемаме и хора с нечисто криминално минало. Няма такова нещо. Но в същото време трябва да ви кажа, че имаме около 2300 вакантни места и това са преди всичко в големите градове, следователно конкурсното начало не може да бъде разгърнато с пълна сила, а и няма с какво да ги привличаме хората толкова към оруганата ни и недобре платена професия. Но правим всичко възможно да изберем от кандидатите най-добрите.
Вярно е, че много голяма част от населението е засегната от престъпността, но веднага искам да кажа, че с мерките само на полицията и правозащитните органи престъпността няма да бъде ликвидирана. Тя е едно сложно социално явление, което ние не можем да регулираме като правозащитни органи. И вероятно таи битка с престъпността ще тежи върху всички ни, върху цялото общество - и върху икономиката, културата, образованието, обществеността като цяло и естествено дейността на нашите специализирани органи. НЧ/НП 81.1
Трябва да ви кажа, че вчера се проведе едно съвместно съвещание, така да го наречем, между следствието, прокуратурата и Министерството на вътрешните работи, на което взехме известни решения. Вероятно в понеделник и пресата ще ги огласи. В общи линии ще изработим съвместно една комплексна програма за борба с престъпността, в която ще привлечем всички, които имат отношение по този проблем и набелязахме редица мероприятия за подобряване на работата на правозащитните органи. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря и аз, господин министър.
Има думата народният представител Клара Маринова да изрази отношението си към отговора.
КЛАРА МАРИНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин министър, аз по принцип Ви благодаря за отговора. За съжаление обаче не получих информацията, на която разчитах за конкретните мерки, които ръководството взема, тъй като прав сте - комплексни са и исканията, комплексен е и проблемът за престъпността, вероятно комплексна трябва да бъде и програмата.
Аз се надявам, че щом като в понеделник ще научим за тези мерки, очевидно малко съм избързала с моя въпрос. От вестниците отново сигурно ще научим каква е вашата комплексна програма за борба с престъпността. Надявам се обаче поне в деня, в който ще протестират тук, пред Народното събрание, полицаите, да бъде гарантирана сигурността в столичния град, тъй като допускам, че по-голяма част от тях ще отидат на своя митинг. Като си припомня някои явления по улица "Раковска" в последните няколко месеца, се съмнявам да не би да се използва точно този ден за създаване на известни безредици.
Оставам с надеждата за комплексната програма, за която Вие говорихте, че в понеделник, както обещахте, от вестниците ще научим, за да не се налага отново да задаваме актуални въпроси и питания каква ще бъде пък тя, тъй като и вестниците едва ли ще се позволят лукса да публикуват цялата ваша комплексна програма.
По принцип Ви благодаря за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, госпожа Маринова. 81.2
Има думата да развие своето питане към министъра на вътрешните работи народният представител Васил Златаров.
ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! На 17 август 1993 г. към 19,30 часа на ул. "Смърч" 2 (на гърба на ж.к. "Белите брези") д-р Стоян Цветанов Маджаров спрял колата си "Олдсид клуб" сив металик # 08842 ВК пред къщата на братовчед си, където я държал на гараж. В това време две лица с арабска външност минават от двете страни на колата и с насочени пистолети през отворените прозорци на същата срещу него и неговата колежка, която била с него в колата, ги принуждават да излязат от колата с вдигнати ръце. На улицата около колата имало деца и две жени, които също били заплашени с пистолетите.
Двамата бандити изчезнали с колата по посока на бул. "България", заедно с всички документи и ключовете за нея, личния паспорт на д-р Маджаров, ключовете от апартамента му и много други вещи.
Д-р Маджаров уведомява веднага дежурните служители от Четвърто районно управление на МВР за случая и се завежда следствено дело 10585 от 1993 г. по описа на Четвърта районна следствена служба ЗМ 3974 от 19 август 1993 г. - по описа на Четвърто районно полицейско управление на МВР.
След месец и половина д-р Маджаров вижда на "Битака" на една постоянна сергия да се продава чантичката, в която са били документите му и уведомява служителите от Четвърто районно полицейско управление. На "Битака" не отишли, защото след два дни д-р Маджаров е извикан в Четвърто районно полицейско управление и му се казва, че до една седмица ще има колата си. След една седмица обаче се оказва, че в Четвърто районно полицейско управление не знаят къде е колата и че със същия случай е заинтересована по-горна инстанция.
След още една седмица на д-р Маджаров и свидетелите по делото е показана снимка на лицето Масуд Техерани, иранец, с когото след това им е направена очна ставка. Същият е правел опит в Софийския нотариат да прехвърли на свое име колата на д-р Маджаров с помощта на неговите документи. От очната ставка се установява, че Техерани не е крадецът, а документите и колата му ги бил дал негов сънародник на име Еси, когото той не познавал 81.3 и на когото върнал колата и документите след като неуспял да прехвърли колата на свое име.
След трагедията в квартал "Надежда" по обявените снимки по българската национална телевизия и във вестниците д-р Маджаров и свидетелите по делото разпознават двамата крадци Амир и Мердат. Д-р Маджаров уведомява служителите от Четвърто районно полицейско управление, но оттам му се казва, че връзката е прекъсната и на 14 януари 1994 г. следственото дело е прекратено с протокол.
Във връзка с гореизложеното въпросите ми към Вас са следните:
Първо, защо Масуд Техерани не е бил задържан веднага след опита му да прехвърли крадена кола на свое име и защо са били приети наивните му обяснения, че не познава така наречения Еси?
Второ, защо не е бил издирен и разпитан Еси?
Трето, защо разследващите органи не са задържали колата на д-р Маджаров след като по техни думи са я засичали на два пъти в София.
Четвърто, защо "осведомителите" (свидетелите) по делото "Надежда" не са били използвани за откриването и на колата на д-р Маджаров? От Централно следствено управление е било заявено на д-р Маджаров, че тях ги интересували само сведения за убийство.
Пето, ще се разпоредите ли да продължи разследването по издирването на колата на д-р Маджаров?
Шесто, макар че на мен ми е съвършено ясно, че следствието по издирването на колата на д-р Маджаров е било подчинено на следствени интереси от по-висш разряд, трябва ли в такъв случай да се жертват безотговорно и окончателно интересите на един български гражданин? Ако това действително се е налагало, не е ли длъжно сега МВР да възмезди д-р Маджаров за колата, след като тя е била в ръцете на МВР?
Седмо, в заключение бих Ви запитал нямаше ли да бъдат предотвратени тези убийства, ако полицията бе действала стриктно по закона и бе върнала своевременно колата на д-р Маджаров?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви.
Имате думата, господин министър, за отговора. 81.4
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! В отговор на питането на господин Златаров мога да кажа следното:
На 18 август 1993 г. към 19,30 часа д-р Стоян Маджаров е бил заедно със своя позната в колата си марка "Ситроен", когато две лица минали покрай автомобила и с насочени пистолети го накарали да излезе от колата с вдигнати ръце. Въоръжените лица се качили в автомобила и потеглили по посока на бул. "България"В колата останали документите, ключовете и други вещи на дд-р Маджаров.
Той веднага уведомил дежурните служители в Четвърто районно полицейско управление, София, където подал молба, заведена под # 3974 от същата дата.
По случая е било образувано следствено дело срещу неизвестен извършител. След изтичане на установения процесуален срок на основание чл. 239, ал. 1, т. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, наказателното производство било спряно и делото върнато в Четвърто районно управление за продължаване на издирването на извършителите.
В Четвърто районно управление било заведено оперативно дело за целенасочено провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия с оглед разкриване и залавяне на извършителя на престъплението.
С телеграма от 19 август 1993 г. колата е обявена за общодържавно издирване. На 28 септември било пуснато специално съобщение за издирване на колата и извършителите на престъплението.
По описание на д-р Маджаров и свидетелите бил изготвен фоторабот за евентуалните извършители на престъплението. През месец октомври 1993 г. д-р Маджаров се явил в Районното полицейско управление и заявил, че преди една седмица на битпазара разпознал чантичката си, тип "Борсалино", с която бил по време на грабежа.
По-късно подаденият сигнал, една седмица след случая, е попречил на органите на полицията да го изяснят.
В резултат на оперативно-издирвателни мероприятия в Четвърто районно управление е бил доведен Масуд Техерани, посочен като евентуален извършител на престъплението. Наказателното производство било възобновено и Техерани привлечен като обвиняем 81.5 по същото следствено дело. Искам да кажа, че лицето Масуд Техерани не е убитият иранец в ж.к. "Люлин". Посоченият от Техерани иранец на име Еси не е намерен, защото органите на полицията не са разполагали с конкретни данни относно неговата самоличност и местонахождение.
В хода на разследването д-р Маджаров заявил, че по публикуваните снимки на петимата иранци във в. "24 часа", издирвани от полицията във връзка със случая "Ж.к. "Надежда" е разпознал извършителите на грабежа, а именно Амир и Мердат, които бяха убити при акцията на полицията за залавянето им в близост до "НДК". 81.682.3
По време на воденото следствие колата не е била засичана от органите на полицията. Следственото дело било изпратено на Софийска районна прокуратура с мнение за прекратяване по отношение на привлечения като обвиняем Масуд Техрани на основание чл. 237, ал. 1, т. 2 от НПК, като недоказано и на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 във връзка със смъртта на действителните извършители на грабежа.
С постановление от 21 февруари 1994 г. Софийската районна прокуратура е прекратила наказателното производство. Независимо че следственото дело е изпратено с мнение за прекратяване на наказателното производство, колата не е снета от издирване и продължава провеждането на оперативно-издирвателни мероприятия в тази насока. Извършената проверка по случая сочи, че действията на полицейските служители са законосъобразни и своевременни. По отношение на действията на следствените органи, които са в системата на независимата съдебна власт, не мога да взема отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър. Имате думата, господин Златаров.
ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ (СДС): Аз съм доволен от отговора на господин министъра дотолкова, доколкото продължава издирването на колата, защото смисълът на това питане е да се върне колата на собствениците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви.
Преминаваме към отговори на актуални въпроси от министъра на науката и образованието господин Марко Тодоров.
Има думата, за да развие своя актуален въпрос народният представител Стефан Стефанов относно причините за предсрочно прекратяване на трудов договор на началника на Регионалния инспекторат - гр. Кърджали.
Имате думата, господин Стефанов.
СТЕФАН СТЕФАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, господин министър, с Ваша заповед # РД 123912 от 17.02.1994 г. се прекратява трудовият договор с господин Георги Атанасов Лалев - началник на Регионалния инспекторат - гр. Кърджали. ВТ/ЙА 82.1
В тази връзка, господин министър, бих искал да ми отговорите на следните въпроси:
Първо. Какво наложи предсрочното прекратяване на трудовия договор на господин Лалев?
И второ, на какво основание Вашата заповед се връчва на господин Лалев от Дора Славкова - инспектор от Регионалния инспекторат, член на КТ "Подкрепа", бе да се проведе дори разговор с господин Лалев?
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Имате думата, господин министър. Заповядайте.
МИНИСТЪР МАРКО ТОДОРОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители, длъжността "началник на Регионален инспекторат" се заема след спечелен конкурс. Съгласно чл. 96, ал. 1 на Кодекса на труда трудовото правоотношение с лицето, което е класирано на първо място, възниква от деня, в който е получило съобщението за резултата. Резултатите от конкурса са обявени на 22 февруари и от тази дата с господин Лалев е сключен трудов договор на основание на чл. 68, т. 1 от Кодекса на труда за срок от една година.
Тази дата няма нищо общо с датата, в която той е встъпил в длъжност. Трудовият договор е прекратен на 22 февруари 1994 година на основание на чл. 325, т. 3 от Кодекса на труда поради изтичане на уговорения срок.
При тези обстоятелства няма основание да се твърди, че трудовият договор е прекратен предсрочно. Фактът, че трудовият договор с господин Лалев не е продължен, не отрича неговите професионални качества. Освен доброто познаване на образователната система от началниците на регионални инспекторати се изисква да притежават и редица други качества. Те трябва да организират цялостната дейност на инспекторатите, да кооридинират работата на експертите, като осигурят спокойна и колегиална обстановка.
От началника на Регионалния инспекторат в гр. Кърджали се очакваше да изгради добро взаимодействие с органите за местно самоуправление и с местната администрация, да намери верния тон при работа с директорите на училища и учители. Вместо това, в работата си господин Лалев най-вече е прилагал чисто административни подходи, които не отчитат спецификата на региона. Тази 82.2 оценка е направена след внимателен анализ на цялостната дейност на господин Лалев.
На 18 февруари госпожа Дора Славкова - експерт в Регионалния инспекторат в гр. Кърджали, е била по служба в Министерство на науката и образованието. Нейното присъствие е използвано, за да пренесе заповедта за прекратяване на трудово-правните отношения, а не да я връчва. Що се отнася до членството на тази госпожа в КТ "Подкрепа", МНО не се интересува от политическата или синдикалната принадлежност на своите служители и не събира сведения по този въпрос. И само ще допълня, че точно предното питане по повод на регионалните инспекторати беше отправено към мен по искане на "Подкрепа" и министерството беше обвинено, че е подхождало с политически намерения в отношението си към регионалните инспекторати в Добрич и в Шумен.
В писмо, подписано от мен, на господин Лалев е изказано нашето извинение относно начина, по който му е връчена заповедта за прекратяване на трудово-правните отношения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви и аз, господин министър.
Има думата народният представител Стефан Стефанов да изрази отношението си към отговора.
СТЕФАН СТЕФАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители, аз не мога да бъда доволен от отговора, който Вие ми дадохте. Той не отразява причините, поради които бе освободен началникът на Регионалния инспекторат в гр. Кърджали.
По допуснатите грешки и нарушения на господин Лалев искам да кажа само две думи. Аз смятам, че ако той има допуснати такива нарушения, трябваше да бъде уволнен, а не освободен поради изтичане на срока.
Второ. Аз не мога да приема, че Ваша заповед за освобождаване на господин Лалев ще бъде дадена на инспектор, който заедно със завеждащия "Личен състав" от инспектората ще я връчи на господин Лалев с думите: "От името на министерството и от името на КТ "Подкрепа", сме упълномощени да Ви връчим заповедта ..." За мен това е подигравка както с министерството, така и с господин Лалев. 82.3
Вие заявявате, че е освободен поради изтичане на срока и поради липса на професионални качества. Аз не излизам тук да защитавам професионалните качества. В правото на министерството е да прецени има ли господин Лалев необходимите професионални качества на ръководител на инспектората.
За мен три са основните причини, дали възможност да бъде уволнен господин Лалев.
Първата причина, това е отказът му да разреши на турския консул да посети часове в училище.
Вторият случай е с директора в Крумовград и освобождаването на две специалистки от инспектората - едната активен член на "Подкрепа", другата - жена на местния шеф на общината.
И в трите случая господин Лалев спазва стриктно закона, изискванията и волята на министерството, т.е. не носи никаква вина.
Тези три случая обаче дадоха възможност за мощна атака от страна на ръководството на общината, на местното ръководство на ДПС и на "Подкрепа" за неговото освобождаване.
При Вас, Вие сам сте заявили на господин Лалев, че са идвали много хора от ДПС да искат освобождаването му. Аз не мога да си представя и не мога да приема думите, които Вие сте казали на господин Лалев, че не трябва да се работи остро с ДПС.
Какво означава и другата среща, която е проведена в министерството със заместник-кмета на общината и началниците на всички просветни отдели на общината? Политически диктат? Кой отговаря за кадровата политика в министерството - ДПС, "Подкрепа"?
По настояване на ДПС беше освободен предишният шеф на Регионалния инспекторат. Сега отново е освободен шефът на Регионалния инспекторат. Има подготвена дори нова кандидатура, която е предложена от ДПС за началник на Регионалния инспекторат.
Разберете ме добре, аз тук не искам да защитавам и не искам да говоря за професионалните качества на господин Лалев. Това си е Ваше право, но в случая отново се оказва натиск от политическа сила за смяната на шефа на Регионалния инспекторат нещо, което аз не мога да приема.
Съжалявам, обаче не мога да бъда доволен от отговора, 82.4 който Вие ми дадохте тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Стефанов.
Вие искате да допълните Вашия отговор? Заповядайте. 82.5 МИНИСТЪР МАРКО ТОДОРОВ: Благодаря Ви за възможността да допълня отговора си, тъй като допълнително бяха казани няколко неща.
Първо, в отговора, който дадох, аз категорично казвам, че не отричаме професионалните качества на господин Лалев, но че, разбира се, от един началник на регионален инспекторат, който трябва да се явява своего рода диригент на взаимоотношенията между различните структури, занимаващи се с образование, се изисква много повече от един чист професионализъм.
Искам да обърна внимание, че всичките тези случаи, които вие изредихте като основание за освобождаване на господин Лалев.
Първо, че във връзка с посещението на турския консул в Кърджалийски окръг той е забранил посещението на училища, това не е лична отговорност на господин Лалев, тъй като преди да вземе това решение, той е направил питане и до министерството и нещата са съгласувани с министерството. Така че това не може да бъде основание за неговото освобождаване.
Второ, що се отнася до тримата уволнени от него, както Вие казвате, експерти, това не е вярно. На тези експерти трудовият договор е прекратен от мен като министър на науката и образованието. Аз съм го направил това нещо, а не той и аз нямам право да го обвинявам за това. Следователно, това не е мотив за неговото уволнение, за да бъде ясно.
Освен това по отношение на разговорите, които аз съм имал с ДПС по този повод, те бяха във връзка с уволнението на госпожа, ако не ме лъже фамилията й Бабаева, която е експерт по математика. Нейният трудов договор беше прекратен и възраженията на ДПС бяха защо е прекратен трудовият договор с госпожа Бабаева. Сега ме обвинявате, че аз по отношение на Лалев изпълнявам поръчка на ДПС. А като съм уволнил госпожа Бабаева, чия поръчка съм изпълнявал?
Искам да ви кажа, че Министерството на науката и образованието получи критични бележки от почти всички политически сили, свързани с уволнението или прекратяване на трудовите договори с началници на регионалния инспекторат и работещите в тях, което СМ/КТ 83.1 говори, че министерството не се е ръководило от политически съображения, а се е постарало и то искам да ви обърна внимание за първи път в практиката на това министерство да изгради съответни критерии, карти за оценка, комисии, които да направят преценка в какви случаи да се прекратят трудово-правните отношения или не. Затова аз катерогично отхвърлям всякакви обвинения в политически пристрастия на министерството по отношение на прекратяване на трудовите договори с работещите в регионалните инспекторати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър.
Има думата, за да развие своя актуален въпрос народната представителка Станка Величкова.
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми господин министър, колеги! Моят актуален въпрос е свързан с проекта меморандум, изготвен от Мисия на Световната банка за развитието на образованието в България.
Изразявам тревогата си по неговото съдържание. Въпреки претенцията на Мисията, че образованието и науката трябва да бъдат адаптирани към условията на пазарната икономика като не нарастват текущите им разходи, смея да твърдя, че предложеният модел в този меморандум ще направи точно обратното. Защото основното в този модел е в крайна сметка да се създадат 7 нови административни структури, за които ще трябва да се строят нови сгради, да се оборудват с мебели, да се изпращат служители, за да изучават английски в чужбина и да работят после в тези структури. Нещо повече, в тях ще работят и чужди чиновници и чуждестранни групи по 3 месеца за консултантска помощ.
Смея да твърдя, че чрез тези нови административни структури, министерството ще се обезличи и ще покаже фактическа невъзможност да направи то заедно с учените на България така дългоочакваната и необходима реформа в образованието и науката.
За съжаление обаче тази безпомощност ще струва твърде скъпо, над 4 млрд.лв. Тъй като Световната банка ще отпусне заем от 65 млн.дол., а останалите 34 млн.дол. трябва да ги даде България и то както Мисията сочи от системата на образованието. 83.2
Едно от най-тежките условия, които поставя Банката е забележете, приватизация на висшите и полувисшите училища и закриване на техникумите. Това те го наричат като институционална консолидация. Но повтарям, приватизация на висши и полувисши училища.
Искам да подчертая, че ако меморандумът влезе в сила, ще започне според мен, механичното разграждане на системата на образованието и науката под чужд диктат, което означава принизяване на националното ни достойнство и ограничаване на държавния суверенитет. Затова господин министър, обръщам се към Вас с въпроса кой кога започна преговори с Мисията на Световната банка. И смятате ли, че е в интерес на българското образование и наука? Не е ли в ущърб на националните интереси поставянето на условия за приватизиране на висши и полувисши училища? Защо се бави нормативният акт за изваждане на Националния фонд за научни изследвания от Министерството на науката и образованието, след като и в Закона за държавния бюджет за 1994 г. той вече фигурира на самостоятелен ред.
Второ, кой е определил участието на българските експерти в работата на Мисията? Колко пари са изразходвани за тях, а така също и за чуждите експерти? Как е оползотворено досега, така нареченото "японско дарение"?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, госпожа Величкова.
Има думата министърът на науката и образованието.
МИНИСТЪР МАРКО ТОДОРОВ: Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! Въпросът, който повдига госпожа Величкова е действително много важен и ще ми разрешите малко по-подробно да се спра на него, тъй като той е зададен и на фона на всички онези събития през последните два-три месеца, свързани с приемането на бюджета и исканията, които академичната общност постави и пред парламент, и пред правителство. И вие много добре знаете как се развиха тези събития.
Въпросът е важен и защото обществото болезнено възприема всеки опит за взимане на допълнителни кредити. Защото на България като воденичен камък й тежат дългове от порядъка на 13 млрд.дол. и е съвсем обяснимо, че всяко едно допълнително задължение на 83.3 държавата се посреща с изключително внимание и подозрителност от цялото общество. И, разбира се, би било безотговорно едно правителство самостоятелно да може да решава въпроса с взимането на заеми, които после други правителства ще трябва да изплащат. И затова са предвидени съответни защитни механизми.
Искам да кажа, че като политика Министерството на науката и образованието категорично няма да се съгласи под никакъв диктат да извършва преустройства в системата на средното или висшето образование. И на нашите чуждестранни партньори аз винаги съм заявявал и то по много ясен и точен начин, че България по отношение на образователната система има традиции, има постижения и по отношение на качеството на учебния процес и крайния резултат от нашите висши и средни училища ние даваме образование, което в много случаи превъзхожда образованието, което получават съответно децата и студентите в редица западни държави. И нямаме никакво основание да имаме комплекси за малоценност и да смятаме, че трябва, за да може да си решим проблемите на науката и образованието, че трябва да се подчиняваме на чужд диктат.
И категорично съм се противопоставял на механичното пренасяне на чуждестранен опит едно към едно, взаимствуване на учебни планове и това няма да бъде, поне докато аз съм министър, разбира се, няма да бъде практика в Министерството на науката и образованието.
Но, за да може все пак да разберем пред какви проблеми сме изправени, аз бих искал, но малко по-подробно да се спра на ситуацията.
Естествено е, че всяка една страна, която мисли за бъдещето си следва да заложи като приоритет науката и образованието и да отделя достатъчно средства за нея. Сигурно ще прозвучи съвсем банално, но ще го повторя.
Нашата страна, първо разполага с добре развита образователна система, която се нуждае от преустройство, от изграждане на съвременна инфраструктура, от по-пълно ориентиране на подготовката на младите хора и на научните изследвания към изискванията на пазарната икономика.
Второ, нашата страна не разполага със средствата, които следва да отдели за нормалното развитие и възпроизводство на науката и образованието. И вие всички тук бяхте съгласни с тези 83.4 постановки, които бяха развити от Съвета на ректорите и т.н.
От казаното следва една на пръв поглед нерешима задача. За да не се превърнем в страна от Третия свят, следва да съхраним науката си, да съхраним или дори да увеличим броя на студентите си, да подобрим качеството на подготовката им, да намерим пари за инфраструктурата на науката и образованието, да създадем нови широкопрофилни специалности и т.н. И всичко това ние следва да направим в основата на една действително много тежка икономическа криза.
Ако използуваме традиционните методи на финансиране, дори по-умерени изчисления за реформа на образованието и на образователната ни система са необходими минимум от 8 до 10 млрд.лв., предоставени в следващите 4-5 години и по същество без гаранция, ако не се предприемат мерки за структурна реформа тези пари да изтекат като вода в пясък. Не е реалистично в близко време от бюджета, от парламента тези суми да могат да бъдат предоставени на нашето образование.
Искам да ви припомня, че ректорите за тази година и за този бюджет искаха един милиард лева допълнително и всъщност не получиха абсолютно нищо.
Ето защо министерството трябва да търси и други източници за финансиране, както и нови методи за разпределяне на средствата, а не на калпак, както всъщност се прави сега.
Твърди се, че българската част от средствата за обслужване на проектите със Световната банка трябва да се отдели от общия бюджет на образованието. Тоест, и без това недостатъчните средства ще намалеят допълнително. 83.5 В случая обаче трябва да се имат предвид поне следните две съображения.
Първо, за разлика от отпусканата от Международната банка за възстановяване и развитие (така наречената Световна банка) сума, доста от българските средства няма да бъдат живи пари, а за сградите, обзавеждане, апаратурата, които са налице и сега, но ще се използват по-ефективно. Тоест в проектите училищата, висшите училища ще участват със своята материална база, която имат.
Второ, общата сума, предоставена от българската страна за целия петгодишен период на действие на проектите, възлиза на около 15 на сто от средствата за образование, представени с бюджета за 1993 г. С други думи, годишно отделяната от България сума е от порядъка на 3 на сто от бюджетната субсидия за образованието за 1993 г. И това е намалението, ако изобщо при 3 на сто може да говорим за някакво съществено намаление. Защото реално обособените във фондовете и по друг начин средства отново на практика се изразходват за образование и наука. Те не отиват на друго място тези средства, които се отделят като българско участие в проекта. Връщат се обратно в училищата и университетите, само че с две съществени разлики: първо, че средствата, които ще получат образованието и науката, ще са около 3 пъти повече от "намалените" средства, защото включват и 65-те милиона щатски долара от Световната банка (тези 65 млн. се отнасят за петгодишен период) и, второ, че сумите няма да се раздават на калпак, пропорционално на висшите училища или на образователните институции, а ще обслужват идеи и проекти, ще подпомагат осъществяването на националната, научна и образователна политика, ще допринесат за съхраняването на образованието и науката и достигането им до по-високи световни образци и постижения.
Що се отнася до това, че се предлага да се вземе заем от Световната банка, която при този заем поставя и някои условия, то ние сме готови моментално да се откажем, разбира се, от взимането на такъв заем, стига да може да бъде посочен друг източник, който ще кредитира образованието и науката със сравнително ниска лихва и с петгодишен гратисен период. СД/ВЙ 84.1
Бих искал да отбележа още, че Министерството на науката и образованието не може да вземе решение за заем със Световната банка. Необходимо е решение на Народното събрание, което означава, че Министерството на науката и образованието трябва убедително да защити проектите пред всички вас, за да се открие съответна линия за кредитиране. И то не е сигурно, защото в крайна сметка решението се взима от Световната банка.
В момента в проучвателна фаза се намират следните проекти:
1. изграждане на Национален център за оценяване и изпити;
2. изграждане на национална система за професионално ориентиране;
3. подобряване на системата за издаване и разпространение на учебниците в България;
4. изграждане на фонд за развитие на висшето образование;
5. изграждане на фонд за научни изследвания с практическа реализация.
След тези уводни бележки ще мина конкретно към поставените въпроси.
Първият въпрос беше кой и кога започна преговори с мисията на Световната банка. Преговорите със Световната банка започнаха по време на министър Иван Костов (1991 г.), който от името на правителството е подписал споразумението за техническия заем.
1991 година в министерството започна работа по проекти. Бяха идентифицирани най-належащите нужди на ведомството, както и приоритетните области, и се започна с това, че екипи на Световната банка идваха да проучат възможностите за конкретна помощ.
Ръководител от страна на банката за България в областта на образованието и науката беше и все още е г-н Антъни Уилър.
По втория въпрос - свързани с приватизацията, мрежата висши училища и т.н. Разглеждайки въпроса за закривне и (или) приватизиране на училища, въпроси, които са поставени в този меморандум, би следвало да отчитаме някои факти и реалности на образователната система.
Между другото искам да кажа, че това, което е записано в меморандума, е едно виждане на Световната банка. Това съвсем не означава, че министерството приема едно към едно тези виждания. 84.2 Това е въпрос на преговори и разговори и резултатите от тези разговори, разбира се, ще бъдат доведени до знанието и на Народното събрание.
Трябва да ви кажа, че 8-милионна България разполага с 40 висши и 46 държавни полувисши училища, или средно едно висше училище или един полувуз на 95 хиляди жители. За страни като Германия или Австрия това съотношение е приблизително 1 към 1 милион. Гръцки експерти твърдят, че за да може да рекрутира нормално способни студенти, регионът, който захранва едно висше училище, трябва да има минимум 300-350 хиляди души.
В Полша изискванията за едно висше училище да бъде университет е да има поне 60 щатни професори, които да осигурят създаването на подходящ научен климат. В България има самообявили се университети, на които годишният прием на студенти не надхвърля 60 души.
Всяко от посочените 86 държавни висши и полувисши училища си има ректор, директор, значителна администрация. През последните 20 години се очертава освен това една ясна тенденция за намаляване раждаемостта. Вече имаме и отрицателен прираст. Контингентът от млади хора, ежегодно навлизащи в образователната система, се съкращава. По брой на учители и медицински персонал, например, особено медицински сестри на глава от населението, сме на едно от първите места в Европа и в света.
В същото време над 2/3 от полувисшите училища готвят учители и медицински сестри. В тях, както и в някои инженерни институти, в момента ние директно подготвяме образовани безработни. Харчим веднъж средства, за да обучим специалисти, които при каквито и да е предполагаеми бъдещи потребности са излишни, а веднага след това харчим втори път пари за тяхната преквалификация. Разбира се, при такава система нямаме и не може да имаме пари за нужни и важни проекти, за инфраструктура на ВУЗ, за библиотеки и лаборатории, за подобряване на чуждоезиковото обучение на студентите, за повишаване на квалификацията, за преквалификация на преподаватели и т.н.
Следователно тук се крие един резерв за оптимизиране на разходите за науката и за висшето образование. Но този резерв, даже и да го реализираме, не е достатъчен, за да може да покрие 84.3 действителните нужди на висшето образование и науката. Изходът, разбира се, от тази ситуация е консолидация на мрежата от висши и полувисши училища.
Така че в това отношение становището на Световната банка, че нашата мрежа е преоразмерена и вижданията на Министерството на науката и образованието не се разминават. Този процес вече се подготвя с активното участие на самите висши училища и полувисши училища. И сега вече се очертават някои разумни проекти, които ще бъдат предложени за обсъждане на академичната общност и на Комисията за наука и образование в Народното събрание.
Със самия факт на обединяване усилията на няколко висши и полувисши училища ще може да се съкрати част от административния персонал, да се повиши качеството на научния живот, да се използва по-пълноценно и без това недостигащата материална база и да се създадат по-добри възможности за развитие на нови пазарно ориентирани академични програми и изследователски проекти.
Искам да ви уверя, че нито едно от тези болезнени решения, които предстоят да се направят в системата на образованието, няма да бъде взето тайно и без широко обсъждане, както и че единствената цел на промените в мрежата на висши и полувисши училища е по-ефективното използване на и без това ограничените обществени ресурси.
Между другото, само във връзка с приватизацията. Аз лично смятам, че приватизация на висши училища и полувисши училища е нереално. В нашите условия не е възможно да се осъществи. Но не искам да навлизам в повече подробности по този въпрос.
По точка 3 - защо се бави необходимият нормативен акт за изваждането на фонд "Научни изследвания" от административната шапка на министерството.
Съгласно решение на Комисията за образование и наука към Народното събрание, ние трябва да подготвим необходимите нормативни документи до месец юни. Подготвена е заповед за създаване на работна група, която в срок ще изпълни тази задача. В момента тече точно сесията на фонда "Научни изследвания" и точно този момент не е подходящ да се правят каквито и да е структурни промени. Но до лятото мисля, че ще успеем, така както 84.4 е поставен и срокът от Комисията за наука и образование.
По точка 4 - кой е определил участието на български експерти в работата на мисията.
Съгласно решение на Министерския съвет, точка 22 от протокол # 93 на заседание от 26 декември 1992 г., тогавашните министри на образованието и труда и социалните грижи Николай Василев и Векил Ванов бяха упълномощени да подпишат споразумението за японската безвъзмездна помощ на стойност 500 хиляди долара. Разпределението е: 400 хиляди долара за образованието, 100 хиляди долара за труда и социалните грижи.
Споразумението е подписано на 18 ноември 1992 г. и предвижда техническа помощ за подготовка на идейните проекти по петте компонента на евентуалния инвестиционен заем. Това включва наемане на консултанти, оборудване, материали, необходими за попълнение на техническата помощ, командировки и друг вид обучение на български експерти.
Със съгласието на Министерството на финансите Световната банка стана администратор на средствата по помощта.
Същността на даване правото на Световната банка да администрира се свежда до следното съдържание на точка 2.04 от японското споразумение. Набирането, ангажирането и контролът на консултантите, снабдяването с оборудване и материали и подборът на командировките и други форми на обучение, както и на кандидатите за тях, които ще се финансират по линията на безвъзмездната помощ, ще бъдат отговорност единствено на администратора и ще се извършват в съответствие с приложимите процедури на банката.
За работата на проектите бяха определени със заповед РД-09863/25 септември 1992 г. на министър Василев работни групи за всеки подпроект с експерти както от министерството, така и отвън.
До момента за консултантски услуги са изразходвани около 220 хил. щатски долара, за проучвателни мисии на български експерти в чужбина и курсове за обучение - около 80 хиляди долара. И остават неизползвани още около 100 хиляди долара.
С изразходваните средства досега е постигнато следното:
1. Разработен е идеен проект за създаване на национален център за оценяване и изпити, национален тестов център, със 84.5 структура, функции и статут на центъра до фаза, която ще позволи веднага след издаване на необходимия нормативен акт центърът да започне нормалната си дейност. 84.6
Второ, направена е подробна разработка на националната система за професионално ориентиране в България.
Трето, разработени са идейни проекти за изграждане на фонд за развитие на висшето образование и фонд за научни изследвания със статическа реализация за млади научни работници, структури и функции.
Подготвени са проектопостановления за създаването им и са внесени за съгласуване със заинтересованите министерства.
Четвърто, направено е подробно изследване на издателската и разпространителската дейност в България в областта на учебниците и са предложени нови форми за финансирането им. Целта е след пет години да се създаде свободен конкурентен пазар на алтернативни източници, които училището, родителите и учениците ще могат да избират.
И в заключение ще отбележа отново, че намеренията на министерството, разбира се, са едната страна на нещата, окончателните решения ще трябва да се вземат заедно с вас.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви за обширния отговор, господин министър.
Госпожа Величкова, Вие сигурно освен да благодарите... Само с две думи - актуален въпрос е, много Ви моля! Отговорът беше пре-премного дълъг.
Сега сте Вие, господин Матинчев.
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Отговорът беше дълъг, но аз не мога да се задоволя с този отговор по простата причина, че всичко това пространно изложение доказа правотата на моята теза. За да се дадат само 300 млн.долара от японското споразумение, за да се направят модели за административни структури, отново доказа правотата на моята теза и тревогата ми.
И второ, защо трябва ние да бъдем единствената страна от Източна Европа, която да действаме по този начин със Световната банка? С изключение на Унгария, която единствено е сключила договор с мисията на Световната банка, нито една страна от Източна Европа не прави това. Напротив, тя ползва нещо по-рационално, МС/ЗТ 85.1 а именно - да участва с проекти по линията на програмата "Темпус и Коперник" чрез Европейската общност, където няма заеми, а всичко е безвъзмездно. И трябва да кажа, че България в момента е спечелила и е на първо място от десетте страни на Източна Европа по проекти по линията на програма "Коперник".
И нещо друго ще заявя...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Величкова, много Ви моля! Отправете питане, за да има възможност повече да отговори министърът.
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА: Секунда, господин председателстващ!
Искам да подчертая, че в крайна сметка за да може Народното събрание да вземе правилно решение трябва Министерството да подработи правилно документите с един основополагащ принцип, че българските учени са тези, които ще отговарят и ще работят за българското образование, а не чиновници-чуждоземци на Световната банка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Има думата госпожа Елена Поптодорова, за да развие актуалния си въпрос, отправен към заместник-министър председателя на Република България господин Матинчев.
Имате думата.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви господин председателстващ!
Аз само искам да кажа няколко думи в началото, по принцип, свързани с парламентарния контрол. Зная, че очакванията на обществеността и на средствата за масова информация са ние да поставяме глобални въпроси, свързани със съществени моменти от политиката на България и на правителството в различни сфери и често пъти, ако бъдат твърде конкретни въпросите ни се отдават, така, на някакво дребнотемие.
Но искам и слушащите ни, и журналистиката, която ни наблюдава, да знаят добре, че често пъти тази трибуна се оказва последна надежда за групи хора, за категории от българското население, за предприятия, поради въпроси, които не са намерили до този момент решението си по друг начин. 85.2
Казвам всичко това, защото моят актуален въпрос е свързан с един конкретен проблем, отнасящ се до една строителна фирма "Тодоров и Тодоров" - ООД, която на 6 август 1993 г. сключва договор за строителство на Дом за стари хора "Мария Луиза" в град Свищов. Това е габровска фирма, но по силата на договор извършва строителството в град Свищов. Срокът за завършването на обекта е 10 декември 1993 г. Фирмата спазва договорения срок и на 22 ноември 1993 г. в сградата са настанени първите 24 възрастни хора.
Извършеното строителство възлиза на 5 млн. и 474 хил. и 662 лв. До 31 декември 1993 г. частично са разплатени 1 млн. 568 хил.лв. В този момент фирмата се намира пред фалит поради неизплатените задължения.
Заместник-министрите Мирославов и Манолова, както и други служители на Министерството на труда и социалните грижи, са дали уверение, че дължимите суми ще бъдат изплатени. Подобно уверение е прозвучало и тука, от пленарната зала, от господин Матинчев. До този момент обаче това не е извършено и поради това аз изпълнявайки дългът си на народен представител и изслушвайки представителят на фирма "Тодоров и Тодоров" - ООД, се обръщам към господин вицепремиера и министър на труда и социалните грижи с въпроса дали са осигурени средствата за извършване на разплащането и кога може да бъде извършено то, за да се предотврати един от многото фалити на предприятия в страната?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Матинчев, имате думата да отговорите на актуалния въпрос.
Това да не е някоя частна фирма?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители!
Уважаема госпожа Поптодорова, незадоволителното състояние на материалната база на Дома за стари хора в град Свищов вследствие на земетресението от 1977 и 1990 г. наложи през 1992 г. общината и Министерството на труда и социалните грижи да предприемат спешни действия за преместването на социалното заведение. Като най-подходящ сграден фонд от кметската и областните управи беше посочен незавършен обект в местността "Паметниците", край 85.3 град Свищов, безвъзмездно прехвърлен от поделение на държавна фирма "Социален отдих" на Стопанска академия "Димитър Ценов".
По предложение на Министерството на труда и социалните грижи, приемайки изложените от него мотиви, Министерският съвет с решение 463 от 10 ноември 1992 г. предостави безвъзмездно на община Свищов незавършената сграда за нуждите на Дома за стари хора.
Поради несъгласие с решение на правителството и опити за неговата отмяна обектът се предава от страна на Стопанската академия едва през м. юни миналата година. През м. август, същата година, както Вие правилно отбелязахте, е бил сключен договор за строителството между Дома за стари хора град Свищов и строителната фирма "Тодоров и Тодоров" - ООД, град Габрово. До края на годината действително е бил завършен първият етап и над 20 домуващи са настанени при нормални условия за живот.
Изпълнените строително-монтажни работи са възлезли на 5 млн. 474 хил. и 662 лв., от които са разплатени, както Вие е правилно отбелязахте, 1 млн. и 568 хил.лв. Въпросът за финансирането на обекта следваше да бъде решен от община Свищов.
Община "Свищов" е инвеститор на обекта, а инвеститорът на обекта се грижи и за неговото финансово осигуряване, независимо от това, че е твърде активно участието на Министерството на труда и социалните грижи.
Независимо от това, че Министерството на труда и социалните грижи насочи инвестиции за Дома за стари хора, по своя списък той можеше да отдели едва 500 хил.лв., които представляват една част от отпуснатите 22 млн.лв. от държавния бюджет за подобни мероприятия, капитални вложения за цялата страна.
В края на годината за този обект ние преведохме всички неусвоени средства по инвестиционния фонд на социалните грижи, или една сума от 168 хил.лв.
Освен това, през изминалата година по предложение на Министерство на труда и социалните грижи бяха осигурени от Агенция та за чуждестранна помощ 1 млн.лв., или общо за обект "Дом за стари хора" ние обезпечихме 1 млн. 668 хил.лв., като от тях 90 хил.лв. за частично предпроектиране и 10 хил.лв. за други разходи на обекта. Така че разплатените строително-монтажни работи са същата сума, която и Вие посочихте - 1 млн. 568 хил.лв. 85.4
Госпожа Поптодорова, всичко това, което Ви казвам сега в момента, надхвърли сумата, която министерството пое като ангажимент пред общината и ръководството на социалното заведение.
Искам да потвърдя, че още преди сключването на договора двете страни и инвеститорът-общината и фирмата-изпълнител са били уведомени от Министерството на труда и социалните грижи, че за довършване на предоставената сграда могат да бъдат осигурени само 1 млн. и половина за 1993 г. Въпреки това инвеститорът, без каквито и да било гаранции, подписва договор за цялата стойност на първия етап, още повече, че общината през изминалата година не е заделяла средства за строителството на обекта.
Категорично искам да откажа поемането на ангажименти от посочените заместник-министри по този въпрос. Те много добре знаеха за какво става въпрос и ангажименти, че ще разплатят сумата, когато тя не съществува в плана за финансиране на социални грижи, те изобщо не са поемали.
Този проблем, уважаема госпожо Поптодорова, многократно е поставян пред нас. Също така и в моя приемен ден аз изслушах оплаквания по този повод на 13 и 20 януари тази година. Но на ръководителите на строителната фирма, на общинския център "Социални грижи", на кмета на град Свищов ние дадохме категоричен отговор, че министерството ще направи опит да окаже финансова помощ за обекта, но и общината трябва да предвиди съответни средства, които не достигат да 1994 г.
Аз искам да ви кажа, че на основата на извършените разчети от Министерство на труда и социалните грижи за тази година ще осигурим около 3 млн. средства за този дом. Така че от наша страна ще бъдат осигурени 4 млн. 568 хил.лв. общо. Пак ви казвам, съзнаваме, че това е недостатъчно, но това е във възможностите, които може Министерството на труда и социалните грижи да си позволи, за да реши този така сериозно възникнал проблем по разплащането. Естествено, остава разлика, която би трябвало общината да покрие по нейния план за капитални вложения.
Това е, госпожа Поптодорова, позицията на Министерството на труда и социалните грижи, която имаме за решаване на възникналия проблем, свързан с Дома за стари хора.
Благодаря ви. РД/ЗТ 86.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Матинчев.
Госпожа Поптодорова, дали сте доволна или не от отговора.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин Матинчев, за подробния Ви отговор. Аз нямам илюзии, че можем да имаме в днешно време пълно решаване на така наречените "социални проблеми". Те попадат в един затворен кръг и тук сме свидетели на тази ирония, по силата на която един социален въпрос е на път да бъде решен и това решаване пък отваря друг социален проблем.
Моята надежда е, че общината също ще изпълни своя дял от очевидно поетите й в писмен вид ангажименти и ще се надявам също така на сътрудничеството на моите колеги, народните представители в Свищов, за да можем все пак да помогнем на тази фирма и на нейните 70 души работници да съществуват.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Има думата народният представител Васил Златаров да развие питането си отправено към министър Даскалов - министър на външните работи.
ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! От известно време югославското правителство е въвело такси за излизане от Югославия по 10 германски марки на човек и по 30 германски марки за лека кола. Демократическият съюз на българите в Югославия е отправил апел тази мярка да бъде отменена за етническите българи в Югославия, които искат да посещават България.
Известно ли Ви е това, уважаеми господин министре? Направили ли сте някакви постъпки в Белград в това отношение и ако е "да", имате ли някакви определени резултати?
Югославия ни дължи един толкова скромен жест. И не само затова, че досега ние не сме се възползвали от политическото и военно положение, при които се намира тя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Златаров.
Господин министър, имате думата. 86.2
МИНИСТЪР СТАНИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Златаров! Действително от 31 декември миналата година югославското правителство въведе такси за всички пътуващи в чужбина югославски граждани на граничните КПП да представят бордера, че са внесли в банката по 10 германски марки на всеки пътуващ и по 30 германски марки за превозно средство.
Таксата бе въведена като част от вътрешните стабилизационни мерки и бе мотивирана с необходимост да се набавят валутни средства за закупуване на лекарства и други стоки от първа необходимост в условията на санкциите на Съвета за сигурност на ООН. Факт е, че мярката засяга най-вече населението на крайграничните райони и особено българското национално малцинство в Източна Сърбия, което и без това се намира в изключително тежко социално и икономическо положение. Таксата е огромна, като се имат предвид месечните доходи на местното население. На практика се ограничават не само пътуванията до роднини в България, но и възможността за снабдяване с храни и стоки от първа необходимост.
Още веднъж следва да се изтъкне, че мярката не е насочена дискриминационни към българското малцинство, а засяга всички други югославски граждани и в този смисъл е вътрешен югославски въпрос. Разбира се най-добре би било тази ограничителна мярка да бъде премахната и ние бихме приветствали едно подобно решение.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Златаров, имате думата.
ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ: Не съм доволен от отговора, защото разбирам, че нашето Министерство на външните работи не е направило абсолютно никакви постъпки по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Златаров.
Има думата народният представител Красимир Желязков да развие актуалния си въпрос, отправен към министър Биков.
КРАСИМИР ЖЕЛЯЗКОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, дами и господа, уважаеми господин министър! Повод 86.3 за моя въпрос към Вас са действията на Министерството на промишлеността във връзка с насрочването и след това отлагането на конкурс за управител на "Полима" - ЕООД - град Плевен.
Тези необосновани и непоследователни действия около конкурса и незадълбоченият анализ на финансовите и икономическите резултати, извършени от министерството, създадоха и продължават да създават напрежение сред колектива.
"Полима" - ЕООД, Плевен е едно от важните за икономиката предприятия както в Плевенската община, така и в страната. Това изисква и по-отговорно отношение на министерството по решаването на неговите проблеми. 86.4
Какви са фактите по случая. Със заповед от 2 ноември 1993 г. Вие обявявате конкурс за управител на дружеството. В "Държавен вестник", бр. 102 от 1993 г. се обнародва обявата за този конкурс. С това процедурата е разкрита и когато четирима кандидати подават документите си в Министерството на промишлеността, към 3 януари 1994 г. конкурсът се прекратява от Ваши служители. Причината е нарушаване на процедурата, а именно сегашният управител на дружеството господин Тодор Сотиров отказал да получи Вашата заповед, не е направил обява в местните средства за информация и не е представил в министерството необходимите справки, които да се ползват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Желязков, аз, доколкото знам, Вие имате писмено отправен актуален въпрос и нещо се разминават с това, което е записано тук. Четири въпроса са отправени към него.
КРАСИМИР ЖЕЛЯЗКОВ: Да, ще ги поставя, това е само кратко въведение, господин председателстващ. Имам право да развия своя въпрос, нали?
И така, до днес конкурсът не се е състоял. В същото време състоянието на дружеството продължава да се влошава. Изпратеният от Вас служител за извършване на проверка е направил анализ, в който некомпетентно и тенденциозно са отразени резултатите в предприятието, за което Вие сте сезиран и от бившия главен счетоводител.
С декларация на синдикатите от 6 януари 1994 г. се настоява за компетентна проверка от независими експерти, която досега не е осъществена.
В анализа, направен от служители на министерството, се посочва, че резултатите са подобрени, като се прави сравнение за деветте месеца на 1992-1993 г., без да се спазят изискванията на националния счетоводен стандарт # 18, т.е. по съпоставими цени. Така се правят неверни изводи за подобряване на икономическите и финансовите резултати.
Не е отбелязан и спадът на производството в този анализ, при натурите - само с 39 на сто спад, за стоковата продукция 30 на сто, производителността на труда в стойност 24 на сто, в натура - 34 на сто. Не се изпълняват в дружеството и подписаните със синдикатите решения. БП/КП 87/1.
Всичко това, господин министър, ме кара да задам към Вас следните въпроси и Вие да дадете отговор.
1. Каква отговорност сте потърсили от досегашния управител или от други виновни за умишленото проваляне на конкурса?
2. В компетенциите ли е на арбитражна комисия да прекратява процедурата по провеждане на конкурса и ако не, кой трябва да прекрати процедурата?
3. Кога мислите да насрочите конкурс и да проведете такъв за управител на "Полима" ЕООД - гр. Плевен?
Смята ли Вашето министерство да спазва законовите разпоредби за своевременно отговаряне на постъпили писма, жалби и сигнали? В случая с "Полима" това не е направено.
Очаквам Вашия отговор. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа. Аз виждам, че господин Желязков подробно е навлязъл или поне се е опитвал да навлезе във финансовата проблематика на "Полима" - Плевен. Апаратът или хората, с които аз боравя и които правят тези анализи, работят по една утвърдена и изпитана система и практика, която е еднаква за всички проверявани предприятия и дружества. Тя не е специфична за всяко предприятие, както Вие се опитахте да ми обясните. Така че критериите, прилагани към "Полима", са същите, които са прилагани и към другите предприятия в системата на министерството.
Аз се позовавам на мненията и оценките на моите експерти или на част от тях поне, които са се занимавали с този въпрос, и бих Ви отговорил, че ние отчитаме положителните тенденции в работата на дружеството, които се потвърждават от някои конкретно наблюдавани от нас показатели. А именно, задълженията на дружеството намаляват с около 11,3 на сто - това е сравнението спрямо деветмесечието на миналата година, а може би този показател ще бъде увеличен, когато се погледне цялостният анализ на 1993 г.; загубата също намалява чувствително с около 3,5 млн. лв. пак до деветмесечието; наличностите от материални запаси намалява с над 40 на сто - това е един обемен показател, това не е финансов показател. Всичко това говори, че за деветмесечието на 1993 г. дружеството е работило много по-добре в сравнение с това на 1992 г. 87/2.
Другите резултативни показатели, които характеризират финансовата стабилност на дадено предприятие, с изключение само на коефициента на натоварване на дълготрайните материални активи, са да определи своите позиции и показатели. Те се пресмятат и изчисляват на съвсем друга плоскост, не по съпоставими цени, а по обемни показатели.
Всичко това даде основание на Колегиума на министерството, след като въпросът беше повдигнат от членове на Колегиума за провеждането на конкурса, едно предприятие, което се стабилизира и решава някои от своите проблеми, не би трябвало да бъде дестабилизирано на този етап чрез един ненужен конкурс. И Колегиумът на министерството е онзи орган, който взема решение да бъде обявен или отменен даден конкурс.
С решение на Колегиума на министерството конкурсът е спрян до изясняване на проблемите, възникнали заради неговото откриване. В процеса на изясняването - по памет говоря, този въпрос не е засегнат в конкретния отговор, но мисля, че основният проблем е някакво неразбирателство и търкане между синдикатите и сегашния шеф на предприятието. И това е естествено - когато един човек е по-взискателен и изисква повече дисциплина и отговорност от своите работници, често или, бих казал, много често преминава в един такъв скандал между синдикати и ръководство на дружеството.
Въпреки всичко аз съм възложил и съответните служби в министерството наблюдават икономическите показатели на "Полима" - Плевен, състоянието на "Полима" - Плевен, ще бъде анализирано още един път в годишен аспект, имам предвид цялостната дейност от 1993 г., и ако се окаже негативна тенденция или влошаване на показатели спрямо деветмесечието на 1993 г., вероятно ще обмислим възможността за подновяване на процедурата за конкурс за управители.
Мисля, че с това отговорих на първия и на втория Ви въпрос.
На третия въпрос - по отношение компетенцията на арбитражната комисия, Ви отговорих, че Колегиумът е този, който взема решенията, а не арбитражната комисия. Що се отнася до законовите разпоредби, аз твърдя, че няма нарушения на законовите разпоредби и нормативи по отношение обявяването, спирането 87/3. или провеждането на конкурса.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Биков.
Има думата господин Желязков.
КРАСИМИР ЖЕЛЯЗКОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин министър, аз благодаря за Вашия отговор. Искам да изразя само, че не съм удовлетворен от мотивите на Вашия Колегиум за прекратяване на конкурса, които изтъкнахте, и настоявам и Ви моля да извършите отново компетентна и независима проверка на резултатите в предприятието и да насрочите при необходимост отново конкурс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Желязков.
Има думата народният представител Ивайло Ловджиев, за да развие питането към министъра на промишлеността Румен Биков.
ИВАЙЛО ЛОВДЖИЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателстващ. Уважаеми господа министри, уважаеми колеги!
Моето питане ще бъде адресирано до господин министъра на промишлеността относно състоянието и перспективите на Завода за съобщителна техника - гр. Благоевград.
Господин министър, Заводът за съобщителна техника произвежда координатни и квазиелектронни телефонни централи, като заводът беше създаден по времето на така наречената планова икономика и почти цялата продукция беше предназначена за износ за страните от бившия Съветски съюз. По всеобщото мнение на специалисти - както български, така и западни специалисти от водещи западноевропейски фирми в тази област, заводът е оборудван с едно доста високо технологическо ниво и разполага с големи капацитетни възможности. Не е за пренебрегване и фактът, че в завода имаше една база за развитие, която успя да създаде един доста добър колектив от висши специалисти, които разработиха доста оригинални технологии в тази област. 87/4. Поради разпадане на пазарите от бившия Съветски съюз заводът изпадна в състояние на един принудителен престой и вече повече от три години две хиляди души на практика са безработни. Усилията на профсъюзите, на ръководствата на профсъюзите за търсене на нови пазари и за създаването на джойнтвенчър не се увенчаха с успех. По мнението на профсъюзите и профсъюзното ръководство в завода немалък дял за провалянето на тези преговори и на тези усилия за създаването на джойнтвенчър преди всичко се пада и на тогавашното ръководство. Между другото, през тази една година настъпиха и някакви кадрови промени в ръководството на този завод.
Моят въпрос, господин министър към Вас, е да изясните перспективите на този завод с една доста добра технологично оборудвана апаратура с оглед възможностите за съществуването на този завод в холдинговата система "Инкомс телеком холдинг" и най-вече във връзка със сключените договори на българската телекомуникационна компания за преоборудване на телекомуникационната компания в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин Биков, имате думата. Въпросът е отправен през март миналата година. Дали съществува още предприятието?
МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Уважаеми господин Ловджиев, въпросът, който задавате, и примерът, който посочвате, е един от бих казал типичните примери за производства или за технически производствени мощности, които са били създавани и развивани целенасочено за конкретни пазари.
Заводът за съобщителна техника е оборудван и създаден изцяло за производство на една конкретна автоматична телефонна централа, така наречената АТСК-50-200. Централата е изцяло разработена по руски проекти, технологии и документация и 90 на сто от цялата продукция е изнасяна на пазарите от бившия Съветски съюз, като почти всички крайни клиенти през последните години са изпаднали в неплатежоспособност, поради продажбите за 1992 година по съпоставими цени са се намалели седем пъти спрямо 1990 година, а през периода 1993 г. за ОНД не е изнесена нито една централа вследствие на спиране на плащанията от потребителите.
Спадът на производството е довел до намаляване на персоСтБ/ЙА 88.1 нала в завода от 2300 човека към 1990 г. до 1516 към 1992 г. и 1100 към септември 1993 година. В момента и в течение на цялата 1993 г. заводът изпълнява поръчки само за вътрешния пазар. Това са огромни производствени мощности, които едва ли биха могли да бъдат натоварени ефективно с дейността, която биха могли да извършват по поддръжка на вътрешните нужди на републиканската мрежа.
Загубите и кредитните задължения са на стойност около 158 милиона лева спрямо 1993 година. СКлючените договори и неплатени централи възлизат на около 12 милиона щатски долара. Освен това не е експедирана произведена продукция също по договори за ОНД - продукция за над 3 милиона щатски долара.
За облекчаване на положението на завода Министерството на промишлеността по Постановление 234 чрез АД "Инкомс телеком холдинг" предвиди да се преоформят (говоря още за миналата година) около 19 милиона лева от кредитните им задължения с цел да бъде подобрено финансовото състояние на фирмата. Клиентите от Русия провяват интерес, имат потребност от централите на завода, бих казал, че дори се подготвят и конкретни договори за бъдещи периоди, но поради финансови затруднения не могат да сключат тези договори за доставяне, тъй като доставените централи не се изплащат.
За съжаление съдържащото се във Вашето питане мнение, че заводът разполага с технология на високо европейско ниво не отговаря на истината. Електрониката и в частност електронната комуникационна техника е най-динамично развиващият се промишлен отрасъл. Водещите производители обновяват най-важната част от своето технологично оборудване средно на пет години. Който не направи това, образно казано, слиза от бързия влак и за да се качи отново, са необходимо значителни инвестиции. Едва ли може да се твърди, че ЗСТ - Благоевград, изобщо някога е бил в бързия влак на комуникационната промишленост. Например заводът не притежава технология за повърхностен монтаж и кадри с практически опит в тази технология, без която не е възможно производство на електронни телефонни централи на съвременно ниво. С наличните технологии и кадри ЗСТ може да произвежда продукти само за паза88.2 рите в ОНД и то до момента, когато те започнат да изравняват своите изисквания със световните критерии.
Бъдещето на завода. Запазване на този етап позициите на пазарите в Русия въпреки неплатежоспособността на някои от тях. Министерството на промишлеността отново ще настоява въпросът за регламентирането на търговските и банковите взаимоотношения с тези страни да бъде уреден в полза и интерес на нашите износители.
Второ, продуктово преструктуриране и търсене на пазари за периферни изделия на комуникационна техника, които могат да се произвеждат икономически изгодно и са в традиционните технологии. Това е задача, която стои и се разработва от висококвалифицирани специалисти в заводите "Инкомс телеком холдинг" и хората и специалистите от ЗСТ - Благоевград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Биков.
Господин Ловджиев? Няма да се изказвате.
Има думата народният представител Васил Златаров да развие въпроса си към господин министър Румен Биков за контрола при производството на месни произведения.
ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър! Една от важните предпоставки за осигуряване на органолептичните качества на месните произведения е спазването на научнообоснованите технологични срокове за тяхното сушене. А точно с това се спекулираше в миналото. Например при един срок от 28 дни "технологът" на съответното предприятие към петнадесетия ден решава, че продуктът е годен за консумация и го пуска в търговския оборот, което означава не само продажба на чиста вода на консуматора, но и влошаване на органолептичните качества на продуктите, полуизсушени, с твърда част по периферията и живо месо по средата. Това го зная от личен опит като преводач на научно-техническа литература от английски, немски и руски език в областта на местната промишленост в продължение на повече от двадесет години.
Тези неща си спомням винаги и в днешното време, когато купувам толкова скъпите вече месни произведения, при които даже и при по-суха външна част няма, а понякога са нещо като кайма, наблъскана в черва под различни етикети.
Въпросът ми към Вас, господин министър, е следният: 88.3 осигурен ли е контрол при производството на местни произведения за спазването на предписаните технологични срокове за сушенето им? Тоест защо при капиталистически цени продължаваме със социалистическо качество на редица продукти в сектора на месната промишленост?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Златаров.
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Златаров! Мисля, че квалификации в едно такова питане за производството на българските държавни и частни фирми, подчертавам това, без конкретни и ясни факти по въпроса, дискриминират от определени позиции и търговски марки на фирмата. Така че бих желал да бъдем по-предпазливи, когато отправяме такива обвинения. 82.4 Искам само да подчертая, че производството на месо и месни произведения в страната ни се извършва в 53 държавни и, подчертавам, 350 частни фирми. Предприятията от бранша на държавната промишленост са изградени на базата на кланничен добив на месо и последваща преработка на голяма част от месото в различни месни произведения.
Контролът на животинските продукти, в това число и месни произведения, за които беше и Вашият въпрос, у нас се извършва от специализираните органи на Държавния санитарно-ветеринарен контрол (ДВСК), на основата на Закона за ветеринарното дело и Правилника за работа на ДВСК. Службите на ДВСК, които упражняват контрола при производството на месо и месни произведения, са ситуирани на територията на всяко държавно, подчертавам, държавно месопромишлено предприятие, но са на подчинение на Националната ветеринарно-медицинска служба към Министерството на земеделието. В техните специализирани лаборатории се извършват ежедневно физикохимични и микробиологични анализи на месните произведения и дават заключения отговарят ли на изискванията на Българския държавен стандарт. Всяка партида от тази продукция, която излиза за реализация в търговската мрежа, се придружава от експертен лист, ветеринарно-медицинско свидетелство, издадено от службите на ДВСК, контролиращо съответното месно-промишлено предприятие. И пак подчертавам, това се отнася само за държавните предприятия, където тези структури са изградени напълно. И без едни такива съпровождащи документи не е възможно продукция да напусне една такава фабрика.
Между служителите на ДВСК и технологичните екипи на месокомбинатите, които са на подчинение на две различни ведомства, съществува добро сътрудничество и съвместна дейност при упражняване на превантивни мерки, за да не се допусне производство на лошокачествена и нестандартна продукция.
В този дух искам да защитя реномето и марката на производство на нашите месокомбинати и дружества.
Известно е, че Националната ветеринарно-медицинска служба е към Министерството на земеделието и на този етап изпитва затруднения да обхване контрола при добива на месо и производство на месни продукти в многобройните частни фирми. В тази връзка НЧ/ВЙ 89.1 Министерството на промишлеността също е заинтересовано в страната ни да се упражнява ефективен контрол на всички животински продукти и в търговската мрежа да не се допуска реализация на месни продукти със съмнителен или анонимен произход, което засяга негативно имиджа на бранша на месопромишлеността. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз.
Господин Златаров, имате думата.
ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ (СДС): Аз не си въобразявам, че с това питане проблемите ще бъдат решени. Смисълът е да се отбележат тези проблеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Господин Биков, останалите народни представители ги няма - Орсов и Милен Пенев не ги виждам. Към Вас вече са изчерпани въпросите.
Има думата народният представител Стефан Стефан от Парламентарната група на БСП и коалиция.
СТЕФАН СТЕФАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, дами и господа народни представители, господин министър! Аз съжалявам, че по ред обективни причини моят актуален въпрос вече не е актуален. На 21 януари, когато го поставих, в районната болница, гр. Ардино, настъпиха съществени промени. Освободен бе във връзка с проверката на анкетна комисия доктор Персенски, досегашен медицински управител, възстановени бяха на работа трима от освободените лекари, не е възстановен само доктор Александров, но аз се надявам, че министерството ще направи необходимото и в тази насока, още повече, че има решение на съда. Огласени бяха резултатите от извършената проверка на анкетната комисия.
Аз благодаря на г-н министъра за предприетите, макар и с късна дата, мерки. Ако господин министърът е съгласен, аз не настоявам да получа отговор на моя актуален въпрос. По същество той е даден.
Но бих искал да използвам предоставеното ми време, за да поставя на неговото внимание още няколко проблема, свързани с районната болница, град Ардино, и със здравеопазването в бившия Кърджалийски окръг. 89.2
Първо, според мен е нужно да се изпълни едно от предложените решения на анкетната комисия - да се извърши финансова ревизия в районната болница, гр. Ардино, до края на първото тримесечие на 1994 г. Това е крайно наложително и аз моля господин министъра това да стане.
Второ, в момента в болницата има временно изпълняващ длъжността медицински управител. Готви се конкурс. От Вас разбрах, че този конкурс вчера е проведен. Притежавам обаче информация, която силно ме притеснява, за членове на комисията, която ще провежда конкурса, се спрягат имената на стоматолог, на заместник-кмета, по професия учител, и на ресорния отговорник по здравеопазването на общинския съвет, за съжаление по професия също учител. Ако това е така, аз лично не мога да си представя какъв конкурс ще се провежда. Ето защо настоявам отново за намеса на министерството и за провеждането на един професионален конкурс.
И трето, с което завършвам, наскоро заедно с колегата Хасан Али и ръководството на общината в гр. Кърджали, на окръжна болница проведохме среща с Вас, господин министър. Положението на окръжната болница е катастрофално: няма лекарства, няма средства за храна и отопление, задълженията са за около 10 млн. лева, от които 2 милиона и половина само за лекарства, отказано е снабдяването с лекарства. Не говоря за общото състояние на болницата. Необходим е ремонт, спешни мерки за критичното състояние на канализация и топлофикация.
Същото е и състоянието на районната психоболница, където се приемат болни от три бивши окръга, освен от Кърджалийски. Срочно е необходимо да се отделят целево средства за двете болници, за да се решат най-неотложните нужди - лекарства, храна, отопление.
Настоятелно Ви моля, господин министър, да отделите време и за едно кратко посещение на двете болници. Надявам се, че ще приемете молбата на обществеността на град Кърджали и ще окажете нужната помощ и внимание. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Карев, понеже се касае за Ардино, министърът пожела да развиете и Вие въпроса си, за 89.3 да даде един отговор, да не се повтаря. Ще бъде ли удобно?
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Те нямат никаква връзка. Подобре - един по един.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре, един по един. Различават се въпросите, доколкото разбрах, господин министър.
МИНИСТЪР ТАНЧО ГУГАЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стефанов! Действително по стечение на редица обстоятелства, свързани с парламентарната програма и с моята делова програма, отговорът на този въпрос се отложи с повече от месец и половина, два месеца. Вие вече сте уведомени, че са настъпили значителни промени. В такъв случай отговорът ми става неактуален.
Може би актуалното е това, което е от вчера - вчера се проведе конкурс в Ардино. Участвали са представители както на областта, представител на ВМИ, Стара Загора, районна болница - Кърджали, в комисията и и представител на РЦЗИ, Кърджали. Аз нямам тези данни днес в момента за друг състав на комисията. Това ми е известно. Не ми е известно и кой е спечелил конкурса. Но ако такива нарушения има, по кръга, който вече е установен, ние можем да проверим и това.
Струва ми се, че изборът на новия ръководител е една възможност да се назначи една финансова ревизия, същият да се запознае с резултатите от финансовото състояние на болницата и да предприеме съответните мерки. Това е в правомощията както на общината, така, разбира се, финансова ревизия може да бъде назначена и от Министерството на финансите.
Вие поставихте и три допълнителни въпроса.
За тежкото финансово състояние на болницата в Кърджали - това не е единствената болница, в която беше и през миналата година, пък и сега, в едно много трудно финансово състояние. За разлика от миналата година, когато министерството имаше възможност да подпомогне болницата с финансови средства, и го направи, тази година с гласуването по бюджета основно средствата за издръжка на здравните заведения и по капитално строителство са насочени в общините.
Така че възможностите за подпомагане по миналогодишната методика, която беше приложена за министерството, сега са съвсем ограничени. 89.4
Разбира се, аз приемам с удовлетворение поканата, която Вие отправихте от трибуната към мен, да присъствам на тържеството в Кърджали и да намерим възможност да разговаряме с ръководствата както на общината, така и на болницата за търсене и решаване на изключително тежките проблеми на тази болница.
Известно ви е, че освен по линия на бюджета, Министерството на здравеопазването има възможност и на базата на различни програми, проекти, които осъществява в договореност с големите финансови донори - имам предвид програмата ФАР, Световната банка и други - да разработва стерството на земеделието са изразходвани за хидромелиоративно строителство, а не за обезщетение на собствениците. Сега общинската поземлена комисия в Стара Загора категоризира тези земи - Х категория - полупустеещи и пустеещи земи, и хората практически не могат да бъдат обезщетени.
По поръчение на собствениците от двете села се обръщам към Вас със следния въпрос:
Възможно ли е по Ваше нареждане да се създаде специална комисия, която, след като се запознае на място с проблема и със съществуващата документаци90
ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Актуален въпрос, господин председателю, е малко силно казано, първо, защото е питане, а не актуален въпрос, и второ, защото е внесено на 25 ноември, а се отговаря на 16 март, тоест без няколко дни четири месеца след задаване на това питане.
И в моите думи не се съдържа упрек към господин министъра, защото само веднъж той е отсъствал от парламентарен контрол по уважителните причини, но така или иначе аз смятам, че силно заниженият парламентарен контрол е една от страните на дългата и в някои аспекти срамна агония на този парламент.
От друга страна, аз не изтеглих това питане, защото от разговори с господин министъра и от пресата разбрах, че доста е направено по този въпрос, но има хора, които нямат контакти с него, както имам аз, и които биха желали да чуят отговора от самия него.
Уважаеми господин министър, получих писмо от група лекари от районната болница в Ардино относно дискриминационното поведение на нейния медецински управител, вече доколкото зная бивш, доктор Калоян Персенски и неговият работодател - кметът на общината, господин Ходжа към няколко лекари-етнически българи и християни.
Писмото визира уволнението по скалъпено обвинение на доктор Александров, неправомерно дисциплинарно наказание на доктор Михайлов. Доктор Александров е бил възстановен на работа от районния съд - Ардино, но доктор Персенски отказал да го назначи, защото кметът господин Ходжа бил против възстановяването му, а кметът от своя страна казал, че това е работа на господин Персенски и той не може да се меси.
Освен това, според авторите на писмото, са били неправомерно уволнени бесарабските българи доктор Иван Терзиев и доктор Васил Лазарев, въпреки че последните притежават всички необходими документи за завършено висше медицинско образование, клинично, а не профилактичното медицинско образование, за придобитите от тях клинични специалности и за постоянно пребиваване в страната, според което те са абсолютно пълноправни по отношение на упражняването на тяхната професия. Въпреки че те са представили всички документи, някои от които даже не се искат според законите ВТ/ЗТ 90.1 на страната, доктор Лазарев притежаващ хирургична специалност е кандидатствал за свободна длъжност "ординатор" в хирургично отделение, притежаващият специалността "рентгенология" доктор Терзиев - за свободната длъжност "рентгенолог" в районната болница - Ардино, и те не са били назначени, като вместо доктор Лазарев доктор Персенски назначил на посоченото място лекар без специалност и без лекарски стаж, а молбата на доктор Терзиев е оставена просто без последствия, макар че в болницата има 11 свободни лекарски места.
За повечето от горепосочените действия са били уведомени областният управител и Министерството на здравеопазването и през август 1993 г. повереното Ви министерство е изпратило по повод на това комисия, начело с доктор Лазарина Ядкова, но в нея са участвали и заместник-областният управител доктор Василева и т.н. Но нито доктор Персенски е благоволил да се яви пред тази комисия, нито пък да й предостави намиращите се у него документи.
Колегите, които се обърнаха към мен по този повод, са убедени, че това е една целенасочена дискриминация от страна на местните власти и от страна на доктор Калоян Персенски, която се проявява само към лекарите българи и християни.
И затова, господин министър, въпреки че познавам Вашите пълномощия и пълномощията на местната власт и пълномощията на ръководството на здравното заведение като работодател, си позволявам да Ви запитам:
Първо, има ли в районна болница - Ардино, дискриминация по отношение на лекарите българи и този ли е образът, с който България следва да се представи пред тези хора и пред тези колеги, които са потърсили отново отечеството си в земята на своите деди?
И второ, независимо че Вие не сте работодател по отношение на посочените лекарски места, Ви моля да ми отговорите какво е предприела и какво ще предприеме в бъдеще изпълнителната власт, за да не бъдат подлагани на дискриминационно отношение лекарите българи и лекарите християни в собствената им страна? 90.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Карев.
Господин министър, имате думата да отговорите на питането на господин Карев.
МИНИСТЪР ТАНЧО ГУГАЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Карев! Действително трябва да говорим вече в минало време, както казах, доктор Персенски е освободен. Но каква е историята?
През последните две години общинската болница - Ардино, чийто медицински управител съвместяваше длъжност "завеждащ хирургично отделение" доктор Калоян Персенски е предмет на няколко проверки от страна на Министерство на здравеопазването по повод искане на общинското ръководство в град Ардино и в съответствие с изискванията на чл. 3 от Закона за народното здраве.
При тези проверки бяха констатирани редица нарушения в дейността на медицинския управител. Изнесеното в писмото на групата лекари до нас и до Вас, отговаря в голямата си част на истината. Доктор Персенски не се яви и в деня на проверката, проведена в края на второто полугодие на 1993 г., въпреки че е бил пуснат в отпуск от кмета, при условие, че ще присъства на проверката.
Истина е и това, че поради липса на заместник на доктор Персенски по време на отсъствието му при проверката не бяха представени редица документи. Някои от тях не бяха представени и впоследствие. Независимо от това комисията положи допълнителни усилия за изясняване на фактите. А какви са те?
По отношение на първия Ви въпрос, смятам, че кметът на община Ардино не е проявил дискриминационно отношение спрямо лекарите - християни. Нещо повече, със заповеди # 23 и 24 от 15.06.1993 г. двамата лекари - бесарабски българи, доктор Лазаров и доктор Терзиев, са настанени в жилище като необходими и дефицитни кадри за района на Ардино.
Що се отнася до доктор Персенски, определено може да се каже, че той е провеждал вече преднамерена и некомпетентна кадрова политика в болницата, която не е добре обезпечена с лекарски кадри. В подкрепа на това са следните факти. 90.3
С писмо на министерството от 29.09.1993 г. е изяснено на доктор Персенски, че няма пречка докторите Терзиев и Лазаров - бесарабски българи, да работят в болницата, тъй като на същите е разрешено постоянно пребиваване в Република България. Независимо от това Персенски не е възстановил лекарите на работните им места, поради което същите се отнесли към районния съд. С решение # 78 и 79 на районния съд от 6.12.1993 г. съдът е отменил заповедите на медицинския управител за прекратяване на трудовите отношения със същите лекари като незаконосъобразни и ги възстановява на съответните длъжности преди уволнението им.
Освен това съдът е постановил болницата да плати обезщетение с лихвите за времето, през което не са били на работа. Лекарите са върнати на съответните им работни места.
Мотивите на доктор Персенски за прекратяване на трудовоправните отношения с изпълняващ длъжността "завеждащ детско отделение", но без специалност по педиатрия, че е изтекъл срокът, за който е сключен договорът. Съдът доказва, че договорът на доктор Михайлов е бил безсрочен. Последният е отказал да заеме предложеното му място в селския здравен участък, поради което се премества на работа в станцията за бърза и неотложна медицинска помощ в ОРБ - Кърджали. В детско отделение на болницата в Ардино е назначен за завеждащ лекар с призната специалност и лекар ординатор.
Заповедта на доктор Александров от АГ отделение на болницата също е отменена от районния съд като незаконосъобразна.
Министерството е смятало, че доктор Персенски не може да изпълнява повече длъжността си. Това е заключението на няколкото комисии, които бяха в Ардино, и е предложило на кмета на общината да освободи от длъжността медицинския управител и да направи съответния конкурс или избор, в резултат на което е проведен вече конкурса, за който ви казах и вчера той е завършил успешно.
Това са основните въпроси, които се визират във Вашето питане. Аз съм готов да ви предоставя и самият отговор. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Гугалов. Господин Карев, имате думата.
Да се готви народният представител Васил Златаров. 90.4
ГЕОРГИ КАРЕВ: Господин министре, аз съм доволен от Вашия изчерпателен отговор и се надявам, че по-нататъшната политика на изпълнителната власт в България ще бъде такава, че да не допусне рецидиви на явленията, за които се говори в моето питане и във Вашия отговор.
Вместо два уточняващи въпроса, позволявам си един единствен и тъй като той се отнася не за същото явление, а само за същото лице, няма да имам възражения, ако евентуално се окажете не в състояние да отговорите сега, в момента. Макар че аз смятам, че Вие като министър трябва да имате поглед върху тези неща.
Същото лице - доктор Персенски, извърши една операция, уникална за България и изключително рядко прилагана по света. Тази операция наистина се извършва. Става въпрос за Адриана, който след това стана Адриана, но като следя нещата в пресата и включая трагедията на тази Адриана, че не са я допуснали до конкурс за "Мис монокини", ясно е, че се касае за едно лице с изключително тежки психопатни увреждания и освен това полът на лицето се разделя на различни аспекти. Съществува, както ви е известно, паспортен, хормонален, анатомичен или морфологичен, психосоциален, генетичен или хромозомен и т.н. пол. И тогава, когато такава операция се прави, тя се прави след една експертиза, осъществена от изключително широк екип специалисти във всички тези аспекти на човешкия пол.
Абсолютно съм убеден, че въпросната операция е извършена без намесата на подобна широка експертиза и от друга страна пресата много жадно се надхвърли върху този случай, особено жълтата преса в страната, и не стана ясно дали това е апел към повече граждани на България да си променят пола по подобен начин или това е една акция да се вдига имиджът на доктор Калоян Персенски.
И затова Ви моля да отговорите, ако Ви е възможно, повтарям, как гледа министерството на тази операция и има ли представа за научния фундамент, за научната основа, която лежи в нейната мотивация и която е станала основа да бъде извършена такава промяна само на най-външната част от анатомичния пол. Благодаря ви. 90.5
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Карев.
Господин министър, не сте длъжен да отговаряте. Това е нов въпрос. Да, ако сте подготвен. За някакви хормони, органи. Много му се събра на господин Гугалов. 90.6
МИНИСТЪР ТАНЧО ГУГАЛОВ: Уважаеми господин председател, ще бъда съвсем кратък, не защото не познавам проблема, а защото времето е ограничено. Мога да кажа това, че тази операция действително предизвика огромен шум в пресата. Тя беше направена според мен с такава цел, с рекламна цел. Липсват медицинските показания. Специална комисия, която в министерството и в Ардино и в София разглежда този случай се произнесе. Нарушени са действително някои нормативни документи на министерството. Това което казва доктор Карев е абсолютно вярно. Предварително не е имало нито обсъждане, нито мнението на специалисти в различни области преди да се извърши операцията.
Искам да кажа, че в България такива операции се извършват, но те се извършват строго по медицински показания при особени нещастни случаи, деца които се раждат хермафродити. Хермафродизъм значи двуполово състояние и тогава се взема решение и се извършват такива операции. Но известно ви е, че не се вдига такъв шум.
Нашето мнение и сега продължава да е категорично. Ние считаме, че тази операция е извършена с рекламна, популистка или каквато искате друга цел, но не е извършена като хора, които преди всичко или оператора преди всичко не е мислил за здравето и бъдещето на пациента си според мен.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви господин министър. Има думата господин Карев.
ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Благодаря Ви господин министър. Напълно съм доволен и от двете части на Вашия отговор. Благодаря още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата народния представител Васил Златаров, относно осуетяване раковите заболявания предизвикани от опушване на колбаси.
Господин Златаров имате думата.
ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ (СДС): Въпросът е много по-сериозен, отколкото някои предполагат.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри!
Като преводач на научно-техническа литература от английски, немски и руски език в провинцията, в търсене на препитание СМ/КП 91/1. превеждах водещи списания от Съединените щати, Германия и Франция, в областта на месната промишленост. Превеждах интересни заглавия и предлагах за превод съответни статии в месокомбината на страната.
Веднъж попаднах на нещо много интересно и много важно за здравето на хората.
Преведох статия от която разбрах, че при опушване на колбаси по традиционните методи се образуват канцерогенни вещества при самото опушване, които се поглъщат от консуматора при консумацията. Разбрах също, че в Швейцария е постигнато опушване на месни произведения с дървени въглища, при който метод се избягва получаването на канцерогенни вещества.
Предложих статията в няколко комбината. Не пожелаха даже да я прочетат. В Ямбол даже ми казаха - нямаме технологични и финансови възможности за такова нововъведение. Затова по-добре да не знаем какво вършим, като продължаваме с традиционните методи. Оттогава много не се е изменило в това отношение в България.
Като имам предвид високия брой на раковите заболявания у нас, аз самия съм опериран успешно от рак на щитовидната жлеза. А моят роден град Ямбол е начело в страната с тези заболявания.
Питам Ви господин министре, какво може да се направи, за да осуетим ракови заболявания у нас поне по тези причини, даже и това да оскъпи още пушените колбаси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря господин Златаров.
Господин Гугалов моля да отговорите на питането на господин Златаров.
МИНИСТЪР ТАНЧО ГУГАЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Златаров! Част от отговора на Вашия въпрос се съдържаше в отговорите на моя колега. Аз ще се опитам да отговоря, като подчертавам медицинските аспекти на въпроса и предварително се извинявам за някои неизбежни терминологични наименования, които ще употребя в отговора си.
Полицикличните ароматни въглеводороди се образуват в храните при овъгляващи температури, те често носят названието пироорганични вещества, токсологично значимите количества у 91/2. тях се образуват в храните при температура 300 или по-висока. Наличието на тези съединения в опушените храни се дължи на тяхното замърсяване от пушека получаван при горенето на дърва или други горива.
Първото предположение за канцерогенната активност на полицикличните ароматни въглеводороди е направено от английския лекар Пърсибал през 1795 г., който е наблюдавал повишено честота на рак на коминочистачи и го е отдал на контакта им със саждите. Понастоящем са идентифицирани многобройни вещества от тази група с канцерогенна активност, а може би най-активния от тях е бенспирена. Опушването е традиционна технология за подобряване на външния вид, вкусовите качества и до известна степен и съхранението на редица месни, рибни и млечни продукти. В европейските и азиатските страни е установена вековна традиция със силно опушване, докато практиката в нашите страни е с по-леко опушване.
Световната практика и от анализа на литературни данни за съдържание на канцерогенни поликлинични ароматни въглеводороди в храните показват, че стойностите установени в опушени храни са от порядък и по-ниски от тези установени при печенето на месни продукти и риба, особено на открити въглища при печене често са по-ниски от такива установявани в обичайните храни като слънчогледово масло, плодове, спанак, чай, където произходът е неясен, но се приема, че се дължи на замърсяване на околната среда.
Постъплението на полициклични ароматни въглеводороди в организма на човека чрез опушените храни е незначително в сравнение с други източници като тютюнопушенето и замърсения въздух. Най-силно опушените храни се консумират като деликатеси в малки количества. Но в редица продукти тези вещества се намират в обвивките на продукта, които се отстраняват при консумация.
По данни на Международната агенция за изследване на рака от 1983 г. съществуват три главни пътя на експозиция на човека на полицикличните ароматни въглеводороди.
Първото е инхалиране или вдишване, поемане чрез храносмилателния тракт и контакта чрез кожата. 91/3.
Инхалаторната експозиция при непрофесионален контакт е главно за сметка на тютюневия дим и въздуха на населените места. Замърсяването на въздуха е за сметка на транспорта, както ви е известно и продуктите на изгаряне от индустрията и бита. Тютюнопушеното предизвиква рак на няколко места. Бял дроб, ларингс, устна кухина, пикочен мехур, панкреас и бъбреци.
Епидемиологичните данни, макар и недефинитивни показват, че замърсяването на въздуха на селищата е възможен фактор, който допринася за случаите на аспираторен рак в някои градове. Няма епидемиологични данни, които да насочват за ролята на поетите чрез храна ниски количества от полициклични ароматни въглеводороди като факт допринасящ доловимо за риска от рак при човека. 91/4.
И в заключение. Съвременните токсикологични и епидемиологични данни показват, че експозицията на човека на полициклични ароматни въглеводороди чрез опушени храни е много по-ниска от експозицията от други източници - тютюнопушене, замърсяване на околната среда от транспорта, продуктите на изгаряне от индустрията и бита.
Основният подход за контролиране и намаляване на замърсяването на храните с тези вещества се свежда до подобрение на технологическите процеси чрез подбор на опушващите материали, поддържане на меки температурни условия, въвеждане на синтетични пушилни течности с контролиран състав.
Съгласно Закона за народното здраве и Закона за стандартизацията всички технологии за опушване на храни са съгласувани с Министерство на здравеопазването. В месопреработващите предприятия се използват съвременни опушващи съоръжения, снабдени с със съответни автоматични измервателни уреди за контрол на опушващия температурен режим. Естествено, този въпрос е на технология и ако са настъпили някакви промени в технологията, би следвало контролните органи да реагират своевременно.
Контролът по спазване на технологичните инструкции е отговорност на предприятията, както чухте, а основната отговорност съгласно закона за ветеринарното дело за качеството на животинските продукти се носи от органите на Държавния ветеринарен контрол. Те издават и сертификатите за годност, за консумация на всяка партида.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Златаров, имате думата.
ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ (СДС): Благодаря на господин министъра за отговора, който всъщност беше една малка научна лекция. Но аз тези въпроси ги поставих, защото просто трябва да се поставят. Ако има някакви резултати, разбира се, ще бъда доволен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Златаров.
Преминаваме към въпросите и отговорите, отправени към министъра на земеделието.
Актуален въпрос от народния представител Милко Енчев ... (Реплики от залата: "Няма го.") Няма го Милко Енчев. СД/НП 92.1
Актуален въпрос от госпожа Мими Виткова относно работата на ликвидационния съвет в ТКЗС в град Видин.
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Мими Виткова, 5. Видински избирателен район.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Предоставих на вниманието на господин министъра поредица от сигнали заа нарушения и злоупотреби от членове на ликвидационния съвет на ТКЗС - град Видин, и на неговия председател в момента, в който подадох актуалния си въпрос до него.
От месец януари 1993 г. до сега за своеволията на ликвидационния съвет са сезирани два пъти Министерството на земеделието, два пъти областният управител на област Монтана, вицепремиерът тогава Нейчо Неев, министър-председателят, президентът и районният прокурор в град Видин.
Реакцията на Министерството на земеделието се състои в това да изпрати по компетентност жалбите до областната земеделска служба, а на Президентската канцелария - да ги изпрати до Министерство на земеделието.
Омагьосаният кръг е разкъсан с извършена ревизия на ликвидационния съвет. Въпреки че по данни на собствениците на земя и дялове ревизията е премълчала доста закононарушения, тя потвърждава повече от изнесените от тях злоупотреби.
След ревизията липсва реакция на Вашето министерство. Не бяха направени нито промени в ликвидационния съвет, нито бяха наложени санкции за хиляди левове разпиляни средства.
Господин министър, как да отговоря на въпросите на хората:
- Защо при наличие на седем броя леки автомобили председателят на ликвидационния съвет господин Матеев закупува от частно лице още един на старо с марка "Москвич", за което ТКЗС заплаща 60 000 лв., като в същото време не е изплатило дължимите вноски от данъци, такси и други държавни вземания на общинския съвет и на републиканския бюджет?
- Кой дава право на председателя на ликвидационния съвет при предаването на грозде на Винпром "Магура" да разпореди 500 кг. да се преработят на ишлеме и полученото от преработката 300 кг. вино да се използва за тържества на ликвидационния съвет?
Липсата на всякакъв контрол върху работата на ликвидацион92.2 ния съвет позволява на председателя му Цветан Матеев да ползва за лични нужди служебния автомобил по време на новогодишните празници от 29 декември 1992 г. до 2 януари. На връщане от град София той катастрофира с автомобила в родното си село Якимово, което е далеч от пътя София - Видин. Позволява си да заблуди ревизията, че е бил извикан в Министерството на земеделието, което е видно от показанията на съпругата му пред органите на КАТ, която обяснява, че целта на пътуването е разходка.
Ревизията установява и наличието на слънчоглед на частно лице в складовете на ТКЗС, където се съхранява и слънчогледът на кооперацията, без всякакви плащания за извършена от кооперацията дейност и за ползването на складови помещения. Собствении ци на слънчогледа са бригадирът и счетоводителката на филиала в село Рупци.
- Защо е дадена бензиностанцията на ТКЗС под аренда без всякакъв конкурс или търг за символичен месечен наем от 18 000 лв., след като е известно, че има кандидати, които са предлагали и 50 000 лв. наем? Това са фирмите "Детелина" ООД, "Вариант АБВ" и господин Цоков. Чий джоб се пълни от това, господин министър, след като не е джобът на собствениците?
Аз съм представила на господин министъра обясненията и на господин Цоков, и на господин Евгени Цветков, който предлага месечен наем за дърводелската работилница 10 000 лв., а тя е дадена за 500 лв. Представила съм докладната записка на другите двама членове на ликвидационния съвет господин Личко Наков Иванов и инж. Симеон Димитров Симеонов, които възразяват против беззаконията, допускани в работата на ликвидационния съвет от неговия председател, от това, че става продажба на телета и продукция на ТКЗС без назначена комисия за тази цел, от това, че се добива и продава месо от ТКЗС на частни лица без всякаква комисия. Те настояват да се представи списък на закупилите месо от 10 декември 1993 г. до края на месец декември. Настояват всички решения за разпродажбите на имущество и продукция да се взимат от ликвидационния съвет. И това настояват членове на ликвидационния съвет.
Представила съм на господин министъра и подписите на седем кмета от съставните села на ТКЗС - Видин, които настояват Министерството на земеделието да вземе отношение по повдигнатите 92.3 проблеми и по проблемите, които поставят техните избиратели. Тези кметове са от всички цветове на политическата дъга.
Представила съм на господин министъра и искането на "Балканбанк" за възстановяване на кредита от 7 млн. лв., след като ликвидационният съвет е получил ТКЗС-то без нито лев задължения.
Господин министър, кой ще отговаря за разграбения автопарк на стопанството?
Кой ще върне продадените за 100 - 200 лв. трактори?
Къде са доилните агрегати, ярмомелката и водопроводните тръби от стопанския двор на село Дружба?
Кой плаща тоновете разходван бензин от леките и товарни автомобили, използвани за превоз на хора за митинги във видин и София против правителството и президента?
Питат хората и няма кой да им отговори. Мълчание отвсякъде или движение до Областната земеделска служба в Монтана, на която всички тези факти са известни и с поведението си толерира беззаконията, извършени от ликвидационния съвет на ТКЗС - Видин. Питам Ви, господин министър, докога така?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин министър, имате думата. 92.4 МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители!
Във връзка с питането на уважаемата народна представителка госпожа Виткова беше извършена проверка в областната земеделска служба, гр. Монтана, която установи следното в ликвидационния съвет в гр. Видин.
Първо. Наистина ликвидационният съвет е наследил седем коли, но те са "Лада", "Жук", "Ниса" и четири джипа "Газ-69", които са стари и е почти невъзможно да се работи с тях. Затова е бил закупен на старо лек автомобил "Москвич", с който се обслужват всички филиали на съвета.
Второ. Гроздето е продадено на "Рабиша", реколта 1992 на цена 2,10 лв. за килограм, при изкупна цена 2,70 лв. за килограм, около 151 тона. Петстотин килограма са оставени за механизаторите след завършване на кампанията срещу заплащане, но и до ден днешен не са взети от тях.
През месец декември 1992 г. председателят на ликвидационния съвет в гр. Видин господин Цветан Матеев е бил в София за договаряне износа на ябълки с австрийска фирма и на връщане, поради лоши метеологично условия е минал през Лом за Видин и е катастрофирал в с. Якимово. За ремонт на автомобила е платил собствени средства 9 хиляди и 600 лева.
Слънчоглед в складовете на ликвидационния съвет е имало. Действително, частно лице, бригадир във филиал е получил разрешение да остави шарен слънчоглед в склада, но злоупотреба е изключена, тъй като във въпросното помещение не е имало друг шарен слънчоглед. След ревизията бригадирът е заплатил наем за помещението.
Бензиностанцията е била на загуба и е обслужвала само ликвидационния съвет. Имало е само един кандидат за нея и е дадена под наем на ЕТ "Бенитон" - Иван Антонов. Наемът е в размер на 23 хиляди лева за месец и ликвидационният съвет ползва отстъпка от цената. Срокът на договора е до ликвидацията и тече от 1 юни 1993 година.
Няма продадена техника. Всичко е прибрано в централния склад в с. Рупци. Няма данни да е използван превоз на ликвидационния съвет за посещения на митинги и демонстрации на политически сили. МС/ЙА 93.1
За пълнота на отговора не трябва да отмина въпроси, които липсват в питането на госпожа Виткова, но фигурират в приложенията към него.
Раздадени са крави авансово срещу дялово участие с договор за три години. Колове и телена мрежа са продадени по оценка на експертната комисия плюс инфлационния индекс на член-кооператорите.
Килим и библиотека са продадени, но не са водени в счетоводните книги, тъй като отдавна са били бракувани.
За члена на ликвидационния съвет в с. Дружба, който е отговарял за филиал Рупци, господин Огнян Митев, мога да съобщя, че не е ползвал джип за собствени нужди. Той е освободен при редукцията на съвета.
Председателят на ликвидационния съвет господин Цветан Матеев е ветеринарен лекар и не е пенсионер.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър за изчерпателния отговор.
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин министър, аз съм изненадана, че Вие в документа, който Ви представих не сте забелязали, че е извадка от ревизионния акт. Във Вашия отговор се съдържат противоречия между това, което казвате и което се позовава на изготвения отговор по данни на областната поземлена комисия в гр. Монтана и самия ревизионен акт. Така че, мисля, че има върху какво да поработите - точно върху това противоречие.
Не би могло ревизионният акт да заблуждава, след като той е написан и подписан от хора, които са извършили ревизията. Би трябвало да потърсите въпросите и техните отговори в самата областна служба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Виткова, актуален въпрос е. Много Ви моля!
МИМИ ВИТКОВА: Свършвам, господин Кадир.
Но, има и докладна записка от двамата други членове на ликвидационния съвет, които подават същите сигнали до Вас, както и подписа на седем души кметове, от съставните села, госпо93.2 дин министър.
Дали Вие сте ми отговорили правилно или не, това преценяват хората, които познават по-добре работата на господин Матеев. Но, за да не влезете Вие в заблуждение, аз Ви моля да погледнете върху тези документи, с които разполагате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Народният представител Йордан Куцаров отсъства. Милко Енчев - също го няма.
Георги Николов от Свищов.
Господин Николов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Свищов): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители!
Георги Николов, БСП, Свищов.
Актуалният ми въпрос към министъра на земеделието господин Георги Танев е поставен още на 7 декември 1993 г. и е по значим проблем за много населени места, а именно - забавяне на земеразделянето.
Общинската поземлена комисия в гр. Свищов няколко пъти е уведомявала Министерството на земеделието за забавяне изпълнението на договорни задължения на фирма "Ековит" по земеразделянето в шест села от Свищовската община, а именно - Алеково, Александрово, Ореш, Хаджидимитрово, Горна Студена и Вардим.
До поставянето на въпроса, преди три месеца, нямаше особен резултат от работата на фирма "Ековит".
Затова, основавайки се на основните насоки на аграрната реформа, разработени от Министерството на земеделието, които именно задължават Министерство на земеделието да анализира дейността на фирмите, участващи в земеразделянето и да потърси отговорност от тези фирми, които забавят земеразделянето аз си позволих да задам на уважаемия господин Танев следния въпрос.
Какви мерки смята да предприеме Министерство на земеделието спрямо фирма "Ековит", гр. София, която не е изпълнила към момента, обръщам внимание, на поставяне на въпроса, задълженията си по земеразделянето на землища от Свищовската община?
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Танев, имате думата. 93.3
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители!
Актуалният въпрос на народния представител е от началото на декември 1993 година. Веднага след постъпването му се запознах със случая и разпоредих в двуседмичен срок фирмата "Ековит" ООД в София да изготви плановете за земеразделянето на селата от община Свищов.
Предупредих нейните ръководители, че ако това не бъде сторено договорите им ще бъдат прекратени при положение, че няма обективни пречки.
Какво е положението към днешна дата?
Планът за земеразделяне на с. Александрово е приет.
За с. Алеково има промяна на решенията по чл. 18ж, ал. 2, което налага преработка на подготвен проект на план за земеразделянето. В срок до 30.03.1994 г. измененията ще бъдат отразени и проектопланът ще бъде готов.
В с.Хаджидимитрово изготвянето на проектоплана е спряно за уточняване на землищните граници. В срок до 30.03. ще се изготви проектопланът.
В с. Вардим работата по проектоплана е спряна по бюрократични причини от председателя на приемателната комисия.
В с. Ореш сега се анкетира населението. В срок до 30.04. фирмата ще приключи с проект по плана за земеразделянето.
За с. Горна студена вината за неизпълнението е изцяло във фирмата. Договорът на фирмата ще бъде прекратен.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин министър, благодаря Ви.
Да се готви народният представител Стоян Райчевски.
Имате думата.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Свищов): Уважаеми господин Танев, аз съм благодарен, че все пак, макар и след дълго закъснение има известен напредък в работата на тази фирма. Това го потвърждава и общинската поземлена комисия.
Ще Ви бъда благодарен, ако действително направите всичко възможно тези срокове, за които споменахте тук да се спазят, 93.4 тъй като хората просто се вълнуват, а всяко едно забавяне не е в интерес на българското земеделие.
Благодаря Ви, с надеждата, че отново ще разчитам на Вас за довеждане нещата докрай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Заповядайте, господин Райчевски.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): За протокола Стоян Райчевски, 2.Бургаски избиратен район, СДС.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господа министри!
След четири месеца чакане дойде време да чуя и отговорите на министър Танев.
Уважаеми господин министър, в началото на мандата на това правителство с Вашите изказвания Вие създадохте впечатление, че желаете да останете в новата история на България като министър, който ще проведе поземлената реформа с един замах.
В последствие, с поведението и делата си Вие започнахте да изграждате друга представа за себе си - на ликвидатор на ликвидационните съвети. Но и това, в известна степен не се оказа вярно защото съвсем естествено е всяко едно учреждение или служба, която е изпълнила предназначението си или не е издържала на проверката на времето тя да бъде ликвидирана. Противоестествено е обаче тя да бъде ликвидирана преди да е изпълнила задачите си. Противоестествено е също така членове или председатели на ликвидационни съвети да бъдат подменяни по политически причини и съображения.
В този смисъл, Вие се проявявате не като ликвидатор, в перфектния смисъл на тази дума, а по-скоро като екзекутор на ликвидационните съвети.
До датата на моето питане - 18 ноември 1993 г. Вие сте уволнили 700 членове на ликвидационни съвети, при върнати едва 4-5 на сто от земята в реални граници. 93.5
На 19 януари тази година от телевизионния екран Вие заявихте че има сред уволнените членове на ликвидационните съвети крадци и некадърници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Райчевски, въпросът Ви е от миналата година, а не от тази...
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ: Да, да. Именно затова трябва да бъде обстойно изложен.
Вие се погаврихте с жертвите на поръчаната Ви разправа.
Знам, че сега ще потърсите някои примери, които да потвърдят тези Ви тежки думи, но нима подобни примери не могат да се намерят и сред членове на Министерския съвет и навсякъде другаде в живота?
Имам отправен към Вас конкретен въпрос и затова ще спра дотук като се надявам, че вземайки думата за отговор на моето питане Вие ще се възползвате от случая да се извините пред българския народ за нанесената обида на много честни труженици, работещи съвестно и всеотдайно в ликвидационните съвети за провеждането на аграрната и поземлената реформа според разпореждането на закона, въпреки гонения, заплахи и понякога физически насилия.
Уважаеми господин министър, защо се променят съставите и ръководствата на ликвидационните съвети като се уволняват досегашните и на тяхно място се назначават бивши председатели на ТКЗС-та и други номенклатурни кадри, както е постъпено например в община Карнобат, Бургаска област?
За нов председател на ликвидационния съвет на село Кликач е назначен бившият председател на ТКЗС в село Сигмен, освободен през 1992 г.
За нов председател на ликвидационния съвет в село Зимен е назначен бившият председател на ТКЗС, село Соколово, освободен през 1992 г.
За нов председател на ликвидационния съвет в Карнобат се предлага бившият председател на ТКЗС в село Церковски и бивши председател на АПК, Карнобат.
Така е уволнен несправедливо и Бойо Желев Иванов от Смолник. Така са уволнени от Бургаския регион Желю Желев, председател на ликвидационния съвет, счетоводител по професия; Веско Вътев, агроном; Иван Иванов, зоотехник. Уволнени са не поради намаление или приключване на работата, защото на тяхно място ВЙ/НП 94.1 са назначени други и то хора без съответно образование и квалификация.
И още един случай. Уволнена е председателката на ликвидационния съвет на кооперация "Земя", град Българово, Бургаска област Анета Любомирова Узунова с висше техническо образование и 20 години стаж, която е заварила бившето ТКЗС с над 7 млн. лв. дългове, а за година и половина ликвидационният съвет успява да върне дълговете и да остави след себе си 5 млн. лв. налични и вземания чрез насрочени дела за още 2 млн. лв.
Благодаря.
Очаквам отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Райчевски.
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители.
По повод питането на народния представител Стоян Райчевски искам да кажа следното:
Действително бих се гордял, ако съм ликвидатор на ликвидационните съвети, защото това значи, че съм завършил структурната реформа в земеделието. И аз съм потресен от това, че именно представител на тази парламентарна група продължава да искаа ликвидационните съвети да съществуват, тоест текезесетата да продължават да съществуват. Редното е да се помисли по този въпрос - каква е целта на поддържането на текезесетата от представител на вашата парламентарна група.
Във връзка с това запитване беше извършена проверка от Областната земеделска служба в град Бургас и представите на Министерството на земеделието. Тази проверка установи следното:
При назначаването на председателите на ликвидационните съвети в селата Кликач, Зимен и град Карнобат са спазени изискванията на – 13 от Закона за земята.
Председателят на ликвидационния съвет в село Зимен не е новоназначен. Той е назначен със заповед на областния управител господин Константинов по настояване на цялото население на селото.
Посочените в питането председатели на ликвидационни съвети не са участвали в създаването на ТКЗС и така наречената колективизация. Те са висококвалифицирани селскостопански специалисти с висше образование, по-голямата част от трудовия стаж 94.2 на които е придобит пряко в производството на полето. И тримата преди да бъдат назначени са били безработни.
Причините за промяната в град Карнобат са - надпенсионна възраст на бившия председател на ликвидационния съвет, пропуски в процеса на ликвидация и определяне на дяловете на правоимащите.
В село Кликач промяната е извършена в съответствие с категоричното искане на населението, изразено в две общи събрания на правоимащите и кмета на селото господин Хасан Муса Мехмед. Новият председател е от същото село. От април до юли 1993 г. ликвидационният съвет е бил без председател. Предишните двама председатели - единият със средно, другият с основно образование по собствено желание сами са напуснали поради сложността на ликвидационния процес.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз.
Господин Райчевски, освен да благодарите, ако обичате развийте и следващото питане към министъра.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин министър, от Вашият отговор останах с впечатление, че Вие четете моето питане, както дяволът чете Евангелието.
Аз пледирам и Ви питам защо уволнявате членове на ликвидационни съвети и председатели на ликвидационни съвети не за да се продължи живота на ликвидационните съвети, а за да се свърши по-скоро тяхната работа. И това, че Вие уволнявате хора, които си вършат работата за мене е показателно, че Вие се стремите колкото може по-дълго да удължите живота на агониращите вече бивши текезесета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Райчевски, да развиете и следващото питане?
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ
(СДС): Уважаеми господин министър, съгласно Заповед на министерството за определяне на земята на Института по ечемик, град Карнобат, Бургаска област, на същия са предоставени 14 663 дка обработваема земя, от която собственост на института до 1944 г. са само 814 дка, а останалите 13 799 дка са одържавени през 1946 г. от частни стопани и от други организации.
Голяма част от тези земи подлежат на възстановяване на бившите им собственици. 94.3
Съюзът на собствениците на земеделски земи в град Карнобат, отделни граждани и организации са отправили многократно до министерството декларации и молби за отменяне на тази заповед, което да доведе до ограничаване размера на земята, предоставена на института.
Съображенията са, че голяма част от нея подлежи на възстановяване на собствениците в реални граници, че тя е най-плодородната земя и че в общините няма свободна земя за оземляване и компенсиране на онези стопани, чиято земеделска земя сега попада в индустриалните зони.
Как ще отговори министерството на справедливите искания на собствениците? Ще промени ли своите решения относно размера на предоставени на института земеделски земи, за да бъдат защитени интересите на собствениците на земи в град Карнобат?
Това, което става в Карнобат, господин министър, с оземляването на споменатия институт не е изолирано явление. По същия начин Вашето министерство е подходило към най-добрата земеделска земя на много други места в Бургаския избирателен район. Ще Ви посоча още два такива случая, защото времето не ми позволява да изброя всичките.
В центъра на град Поморие, например, Министерството на земеделието е утвърдило 130 дка за Контролна опитна станция. Защо тъкмо в тази част на града трябва да се прави горски разсадник и то на най-плодородната земя, когато в подножието на Източна Стара планина, северно от град Поморие и има достатъчно подходящи гористи местности? И защо за тази цел са отделени 130 дка, като само 30 дка от тях се ползват по предназначение - за горски разсадник, а в останалите се сеят други култури?
Защо Министерството на земеделието узаконява за нуждите на опитна станция "Южни култури", пак в град Поморие 500 дка обработваема земя - много повече от предложението на Поземлената комисия и Общинския съвет на град Поморие, което се ограничава само до 250 дка?
С чия земя се разпорежда така щедро министерството , господин министър? Какво ще направите, за да спре разхищението по този начин на обработваема земя - последното благо и надежда за много стопани в бедната ни страна? 94.4
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие се отклонихте от първоначалното питане - за Поморие няма във Вашето питане. Това е ново. Това са нови факти и ще подадете ново питане, господин Райчевски. Министърът едва ли е готов. Тук се касае за Института за ечемик, господин Танев. 94.5 МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители! За съжаление отново налице е един опит да се атакува земеделската наука по крайно недостоен начин. Явно е, че някои хора и то в тази зала много им се иска да унищожат земеделската наука и да отворят широко вратите на чуждите фирми да дойдат да ни продават семена и посадъчен материал. (Реплика от СДС: Няма такова нещо.) Има. (Реплика от блока на СДС: Няма.) Има, щом воювате със земеделската наука, това правите.
В чл.24, ал.2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи е дадена възможността Министерството на земеделието да запази правото на собственост на държавата върху земите, предоставени на научните и други организации, доколкото са необходими за тяхната дейност, а с ал.5 е указан начин на обезщетение на собствениците по реда на чл.10б, ал.1 на закона.
Независимо от правата, които са ни предоставени от закона, над 95 на сто от земята, определена за организациите, по чл.24, ал.2 е собственост или за сметка на държавния поземлен фонд.
По предварителни данни от началото на 1992 г. в землището на град Карнобат очаквахме да се обособят около 15 хил.дка държавни земи, които със заповед от 13 юли 1992 г. на бившия министър господин Георги Стоянов бяха предоставени за ползуване от института. Странно защо не сте го питали тогава!
През август тази година след нов преглед на архивните материали, в това число и на новооткритите, се установи, че размерът на държавните земи в землището на Карнобат сега е 11 294 дка, които са признати с протоколно решение от 13 август 1993 г. на общинската поземлена комисия.
На основание новите данни с наша заповед от октомври тази година беше видоизменена първата, като земите на иститута са намалени на 12 453 дка, от които 6334 дка са с определени граници. Това са опитните полета на института. От тях обработваемите земи са 5175 дка и необработваеми 1159 дка. Изключени от държавния горски фонд в местността Бабалията за опитен пункт по борба с ерозията. На останалите 6120 дка ще се определи местоположението с плана за земеразделянето. РД/КТ 95.1
Както се вижда с последната заповед на института са предоставени като размер само държавни земи, подчертавам това. Но една част от тях заети от опитните полета и изградени трайни подобрения са попаднали върху бивши частни земи. С плана за земеразделянето тези собственици ще получат равностойни по количество и качество земи, само че в друга местност.
При тези условия смятам, че не се налага да се променя нашето решение за размера на земите на Института по ечемика в град Карнобат.
И много ви моля, пазете българската земеделска наука, защото тя ще ни даде възможност да вдигнем земеделието на крака.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз. Господин Райчевски, имате думата.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин министър! Има много начини, по които може да се пази и трябва да се пази българската земеделска наука. И специално ние, понеже Вие споменахте за хора от тази парламентарна група, доказахме нашата привързаност и защитата на българската наука по време на дебатите по приемането на бюджета. Но мисля, че не това е проблемът. Вие отново спекулирате с Вашето изказване. Моето питане не е насочено срещу българската земеделска наука, а моето питане е насочено да защити българската земя, да защити българските земеделски стопани.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз. За информация на народните представители Енчев го няма, Куцаров отсъствува, Тошо Пейков също, Иво Атанасов не го виждам, остават само въпросите и питанията, отправени от народния представител Васил Златаров. Преминаваме към тях. Те са някъде 4-5. Господин Златаров, заповядайте.
ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! От началото на тази учебна година в земеделския техникум "Д-р Иван Пашов" в град Нова Загора, който е под Ваше ведомство, са дошли на учение от Бесарабия - Молдова 29 младежи - 25 момчета и 4 момичета заедно с един техен учител. Издръжката им е била поета от няколко тамошни колхоза, но това се оказало невъзможно по валутни съобра95.2 жения - ниският курс на рублата спрямо долара. Досега те се издържат на обществени начала, но това е трудно и в един момент може да се наложи тези деца да прекъснат учението си и да се върнат в Молдова. Трябва ли да допуснем това?
Питам Ви не е ли възможно да се предвиди съответна сума в бюджета на министерството за 1994 г., с която да се осигури издръжката на тези деца? И не само Ви питам, а и настоявам за това.
Заедно с народните представители Маньо Манев и д-р Владимир Абаджиев и директора на Агенцията за чуждестранна помощ господин Стефан Чанев ние посетихме наскоро тези българчета. Казахме им по няколко думи и се създаде една атмосфера на чист и искрен патриотизъм. За един момент се почувствувах горд, че 164 години след принудителното им изселване бесарабските българи са запазили своя национален облик, може би, по-добре от нас, гражданите на днешна България. Не бива да разочароваме тези българчета, които наред с всичко друго са просто красиви хора и бъдещи пазители на българщината в своята втора Родина. Такива ги видях и почувствувах в своето въодушевление. Да не забравяме, че в Бесарабия имаме един демографски резерв, който не е за пренебрегване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Златаров.
Господин министър, моля да отговорите на питането на господин Златаров.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! С Постановление # 103 от 13 март 1993 г. са определени условията и реда за осъществяване на образователна дейност на Република България спрямо чуждестранни граждани и лица без гражданство, но които са от българска народност и живеят поотделно или в български общности в чужбина.
Министерството на образованието, науката и културата организира и координира дейността във взаимодействие с Агенцията за българите в чужбина и Министерството на външните работи.
Съгласно чл.9 средствата за изпълнение на постановлението се осигуряват ежегодно от държавния бюджет по предложение на Министерството на образованието, науката и културата. 95.3
Министерството на земеделието с писмо # 041227 от 23 ноември 1993 г. е направило предложение до Министерството на образованието, науката и културата от 1 януари 1994 г. учениците, обучавани в селскостопанския техникум в град Нова Загора, да бъдат включени в програмата за обучение на български граждани, живеещи в чужбина, като бъде осигурена и издръжката от разчетените за тази цел средства. До момента отговор от Министерството на образованието, науката и културата не сме получили, но се надяваме поставеният въпрос да бъде разрешен положително.
Въпреки това аз поемам личен ангажимент 29-те бесарабчета да не прекъснат обучението си по финансови причини.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз.
Господин Златаров, да развиете и следващият въпрос, като се явите на трибуната.
ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ (СДС): Благодаря на господин министъра за отговора и за неговото обещание, но аз доколкото разбрах има вече нещо направено. 95.4 Ликвидационният съвет на ТКЗС в с. Осиковица, Софийска област, грубо и систематично нарушава т. 8 на чл. 48, глава четвърта от Правилника за прилагане на Закона за стопанисване на земя, приет с постановление на Министерския съвет # 47 от 25 април 1991 г. и изменен с Постановление от 21 април 1992 година, с което разпродава дълготрайни активи на ТКЗС в ликвидация в с. Осиковица, Софийска област, без да е обявило нито един търг досега.
Известно ли е всичко това, господин министре, и какви мерки сте взели, за да осуетите продължаването на беззаконието?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин министре, имате думата да отговорите на питането на господин Златаров.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Във връзка с питането на народния представител господин Златаров за неправомерна продажба на дълготрайни активи, собственост на ТКЗС "В ликвидация" в с. Осиковица, община Правец, бе извършена проверка от страна на областната земеделска служба - гр. София. При нея бе констатирано, че са продадени без търг следните селскостопански сгради: обор за говеда в местността Роговица, въведен в експлоатация през 1965 г.; краварник, въведен в експлоатация през 1961 г.; и свинарник-депо, построен през 1962 г. За трите обекта има документ за бракуване на дълготрайни материални активи. От тях е видно, че сградите са били неизползваеми, две са с нарушен стабилитет и необратими деформации на покривната конструкция, а трета обор за говеда, е била подложена на системно разграбване поради отдалечеността й от населеното място.
Съгласно оценката, извършена от независима експертна фирма "Агроформ" - София, пазарната цена на трите обекта възлиза общо на 42 хил. и 300 лева, в т. ч. обор за говеда - 10 хил. и 700 лева, краварник 27 хил. лева, свинарник-депо - 4 хил. и 700 лева.
Постъпилите средства от продажбата на строителните материали до момента възлизат на 81 хил. 560 лева. Все още не са реализирани и строителни материали за 15 хил. лева. Има протоколно решение на ликвидационния съвет получените средства от продажбата да се използват за погасяване на стари задължения и извършване на дълбока оран и есенна сеитба. БП/ВР 96.1
Министерството на земеделието счита, че действията на ликвидационния съвет в случая са целесъобразни и с тях не са нанесени щети на правоимащите лица. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз. Има думата господин Васил Златаров.
ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ (СДС): Благодаря на господин министъра за отговора, който вземам за сведение, защото моите данни са малко по-други.
Следващият въпрос. С протокол от 18 септември 1961 г. комисията по оценката на имоти, попадащи в язовирната чаша на язовир "Еница", завършва процеса на отчуждаването на 2 хил. 385 дка земя първа категория - ниви, ливади и малки горски насаждения, от ОТКЗС "В.Дакова" - с. Чомаковци, Ловешка област. Със същия протокол земеползвателите, които ще ползват водите на язовир "Еница", се задължават да заменят с равностойни площи отчуждените такива от ОТКЗС "В. Дакова".
Тези въпроси не са решени и досега. Тъй като язовир "Еница", който се води към "Водно стопанство" в гр. Враца, е в землището на с. Лепица, земеразделянето в това село не може да стане, преди да бъдат възмездени тези декари от землищата на съседните села. От друга страна, това възмездяване трябва да стане преди земеразделянето и в селата-длъжници. Ако тези въпроси не бъдат своевременно решени, последиците ще са безкрайни междуселски спорове. Но планът не се преработва и въпросите стоят открити.
За тази цел в Управление "Поземлена реформа" под # 94-00-686 от 20 октомври 1993 г. е подадена молба, по която отговор досега за тогава няма. Преди 1989 г. се е знаело по колко декара трябва да възстанови всяко село за юзовир "Еница". Селяни от с. Лепица заявяват, че ако не им бъдат възстановени тези имоти, няма да допускат вода за другите села, респективно ще развалят язовира и ще си възстановят така земите, които заедно с водещите канали възлизат на около 3 хил. декара.
Питам Ви, господин министре, какво е направило Министерството на земеделието за разрешаването на този проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Танев, имате думата.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Уважаеми господин председателстващ, госпожи и господа народни представители! В питането си народният 96.2 представител Васил Златаров обвинява Министерството на земеделието, че не е взело отношение по жалбата на собствениците от с. Лепица. Това не отговаря на истината. Под ръководството на експерти от министерството в Управление "Поземлена реформа" е проведена работна среща на всички заинтересовани и компетентни органи и институции, вкл. и кметицата на с. Лепица. Обсъдени са поставените проблеми и е взето решение да се направят всички необходими корекции на плана за земеразделяне с оглед удовлетворяване възраженията по плана за земеразделяне при пълно спазване на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му. За това решение приетите действия с писмо на Министерството на земеделието # 94-00-686 от 16 декември 1993 г. са уведомени канцеларията на президента, Служба "Жалби" и Приемна на Министерския съвет, Инициативния комитет на село Лепица и Общинската поземлена комисия - гр. Червен бряг.
Тук искам да вметна едно изречение, отнася се за сведение на уважаемите народни представители и на тези, които ни слушат извън залата. За мене терминът "инициативен комитет" не представлява абсолютно нищо. Това не е никакъв законен орган и аз никога няма да се съблюдавам с такива желания. Наистина относно земята на собствениците в с. Лепица, залята от водите на язовир "Еница", наистина с протокол от 18 септември 1961 г. назначената на основание Постановление # 185 на Министерския съвет от 1957 г. комисия е решила отчуждените площи и залети от язовира 2 хил. 385 декара ниви, ливади и малки горски насаждения да бъдат заменени с равностойни площи от съседните села, които ползват водите на язовир "Еница". Това обаче не е станало тогава и Министерството на земеделието няма никакви правни основания да го направи сега. В съседните села, ползващи язовира, няма държавна земя и практически нищо не може да се направи. 96.3
Тук трябва да посоча, че през 1991 г. Националният поземлен съвет е финансирал уточняването на землищните граници съгласно реда, установен от Закона за единния кадастър и правилника за приложението му. Тогава землищните граници са уточнени от проектантски организации, съставени се изискуемите протоколи и скици, които са подписани от кметовете на съседните селища и общини и землищните граници са приети са безспорни. Плановете за земеразделяне се разработват по така установените землищни граници. Споровете за ползване на земя от държавния и общинския поземлен фонд, както и за границите между землищата се решават по общия исков ред - – 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за земята.
При създалата се фактическа обстановка поземлената комисия е приложила правна уредба на чл. 106, който гласи: "Собствениците на земи, които са били включени в ТКЗС, ДЗС и други образувани въз основа на тях селскостопански организации и са застроени или върху тях са проведени мероприятия, които не позволяват възстановяването на собствеността, се обезщетяват по тяхно искане с равностойни земи от държавния или общинския поземлен фонд или при условията и реда, определени със закон".
За съжаление такъв закон вие до този момент не сте приели.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз.
Господин Златаров, моля, по следващото питане.
ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ (СДС): Отговора го вземам пак само за сведение, защото хората търсят земята си.
Пристъпвам към следващия въпрос.
Уважаеми господин министър, моля да ми отговорите какво е направено по повод молбата на Съюза на частните стопани и занаятчии в село Ханово, община Тунджа, Бургаска област, заведена в два отдела на министерството Ви - в отдел "Поземлена реформа" с входящ номер 62-00-31 от 23 ноември 1993 г. и в отдел "Възстановяване на собствеността" с входящ номер 62-00-217 от същата дата.
С молбата се иска да се изпратят двама Ваши специалисти по изчисляване на дяловете на ТКЗС и земеразделянето в селото, за да се справят с хаоса и беззаконията, които царят там. За една година и пет месеца са сменени петима председатели на ликСБ/КП 97/1. видационния съвет и селяните с удивление наблюдават това, което става - кражби и разхищения! Ликвидаторите са унищожили инвентарната книга от 1956 г., а собствениците на сто и повече декари са писани, че се отказват от земята си поради непосилни данъци и им водят по 10-20 декара. Влезлите "доброволно" в 1956 г. ги няма никъде до 1956 г. Кметът играе ролята на ликвидационен съвет и раздава земя за временно ползване. Но същевременно при получаването на образец 5 записва хората в кооперация и фактически земя за рентно и лично ползване не се дава. Земята и механизацията са разделени по равно между двете кооперации в селото, а за частните стопани са оставили покрайнините на землището.
В кооперацията няма финансова отчетност. Разкрити са сделки с търговци в ущърб на ТКЗС, за което е подведен под съд първият председател на ликвидационния съвет.
Социалното напрежение в селото расте с всеки изминат ден.
Питането е отправено на 13 декември.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Златаров.
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! При извършената проверка от представители на Министерството на земеделието и Областната земеделска служба в Бургас по повод питането на уважаемия депутат господин Златаров беше установено следното. Съюзът на частните стопани и занаятчии в село Ханово, Бургаска област, не е регистриран в Окръжния съд в Ямбол. По данни и на кмета в село Ханово такъв съюз няма.
Инвентарната книга действително е изчезнала, но няма доказателства, че за това е виновен сегашният ликвидационен съвет, който е пети по ред и е назначен през месец септември 1993 г. Инвентарните вноски на правоимащите са определени съгласно действащата методика на Министерството на земеделието на декар внесена земя. Така че те няма да бъдат ощетени. Разпределението на имуществото в дялове на правоимащите се извършва по установения ред. Търговете са протекли нормално съгласно изискванията на Наредбата за търговете.
Действията на кмета за нотариална заверка на подписите на правоимащите са правомерни.
Благодаря ви за вниманието. 97/2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин Златаров, моля да развиете следващото си питане.
ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ (СДС): По повод отговора на министъра. Аз съм от този край и нещата от София се виждат по един начин независимо как се обясняват долу.
Следващото ми питане.
Уважаеми господин министър, моля да ми отговорите на следните въпроси във връзка с ДФ "Семена и посадъчен материал", гр. Велико Търново.
1. Кой е гарантирал отпускането на 65 млн. лв. банков кредит на ДФ "Семена и посадъчен материал", Велико Търново, къде и как са похарчени тези пари от директора Борислав Михов и заместник-директора Любен Дилчев на това предприятие от 1991 г. и защо господин Любен Дилчев подписва спесимени в банката от името на главния счетоводител?
2. Защо предприятието е доведено до фалит, считано от 1991 г. до момента, въпреки получените огромни кредити и с каква цел е докарана тази фирма до стопанска разруха?
3. В какъв най-кратък срок Министерството на финансите може да направи пълна финансова ревизия от 1990 г. досега?
4. Защо Министерството на земеделието отлага неколкократно разглеждането на въпроса с преструктурирането на ДФ "Семена и посадъчен материал" в София, чието поделение е горепосочената фирма във Велико Търново?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря.
Имате думата, господин министър.
Да се готви народният представител Иво Атанасов. 97/3.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители! Предприятие "Семена и посадъчен материал" в град Търново е поделение на държавна фирма "Семена и посадъчен материал", град София от нейното създаване през 1961 г. Фирмата и поделенията са правоприемници на активите и пасивите на бившето стопанско обединение "Сортови семена и посадъчен материал". Натрупаните резерви от семена, обслужващи планово регулиращата система през 1991 г. се оказаха огромен пасив за фирмата и основно за двете нейни поделения в градовете Велико Търново и Пловдив, в които са изградени специализирани мощности за съхранението на резервите от семена.
С провеждането на реформата в земеделието потребителското търсене на семена силно се стесни, а и техните видове и сортова структура се измени. Това е основната причина за създадените резерви да няма реален пазар. Държавната фирма вече трета година поставя остро възникналият проблем за сключване на специален режим за кредитиране на резервите от семена, както и за временно участие на държавния бюджет в този процес. Но и сега лихвенокредитното бреме, относно резервите, остана само за сметка на фирмата.
Редица икономически, вътрешнофирмени решения облекчиха донякъде лихвено-кредитната обремененост основно на двете поделения - във Велико Търново и в Пловдив, - но цялостно решение специално за поделението във Велико Търново няма.
Заем от 65 млн.лв. предприятието във Велико Търново не е теглило. Неговата кредитна задлъжнялост заедно с лихвите е в размер на 36 млн. 383 хил.лв. Но трябва да се отбележи, че наличните семена в складовете на предприятието са за близо 30 млн.лв., като тяхната продажна стойност е около 60 млн.лв.
Съгласно Указ 56, независимо от регламентираната пълна самостоятелност на поделенията, съгласно правилникът за устройството и дейността на фирмата законов гарант на кредитите на всички поделения е държавната фирма.
В заключение, считам, че не може да се говори за поставена цел за предизвикване фалит на предприятието. Напротив, продължават усилията за неговото финансово стабилизиране. Само за последните два месеца от страна на фирмата е извършено на пръв НЧ/ЗТ 98.1 поглед грубо административно разпределение на семена от складовете на предприятието в град Велико Търново, като са задължени всички останали поделения да ги получат и поемат за своя сметка - резултата от тази мярка.
Търсят се и външни пазари, но с наличните видове и сортове пробиви трудно могат да се направят.
Относно някои кадрови въпроси в поделението мерки са взети, като е назначен нов главен счетоводител, госпожа Марина Иванова, а господин Любен Илчев, икономист в предприятието, с навършени 60 години е пред пенсиониране.
С решение # 2 от 11.01.1994 г. колегиумът на Министерството на земеделието взе решение за преобразуване на държавна фирма на "Семена и посадъчен материал". Сегашните поделения от София, Стара Загора и Велико Търново ще бъдат преобразувани в еднолични търговски дружества.
Що се отнася до извършването на пълна финансова ревизия, това е от компетенцията на Министерството на финансите. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз.
Господин Златаров, имате думата.
ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ (СДС): Благодаря за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Атанасов, може би въпросът Ви вече не е актуален.
ИВО АТАНАСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър! Днес научих от в. "Дума", че за миналата година съм рекордьор с 33 питания и 9 актуални въпроса. От една страна моята позиция е, че няма защо да се губи парламентарно и радиовреме с въпроси от локален характер. От друга страна, избирателите ни атакуват със своите проблеми и ние като техни избраници не можем да не съдействаме за решаването на въпросите им.
За щастие парламентарният правилник ни позволява по въпроси от местен характер да искаме писмени отговори от съответните министри и аз в този случай, господин министър, съм поискал писмен отговор. Молбата ми е ако го имате да ми го предадете, за да не губим време на парламента. Благодаря ви. 98.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Приключен ли е въпросът? Да.
Има думата народният представител Петър Балабанов. Това е вече последният въпрос към министъра на културата господин Знеполски. Господин Балабанов, много Ви моля, понеже е последно питане, последен отговор ще бъде, да приключваме.
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, моят въпрос се отнася до състоянието на културата в Източна Европа и до начините, по които източноевропейските държави се опитват да преодолеят кризата в културната сфера, която и там е факт. Ние можем да се поучим от тях, можем да вземем много и затова аз моля господин Знеполски да разкаже за това какво е положението в Словакия, в Унгария, в Полша, в страните, за които ние имаме информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО ЗНЕПОЛСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Балабанов, уважаеми дами и господа! Може би господин Балабанов се отказва от част от своите въпроси или е забравил своето питане. То е малко по-различно. Но аз съм готов и да разкажа с няколко думи за това, за което той говори.
Въпросът за сравняването със страните от Източна Европа е един от най-интересните въпроси в нашата дискусия за пътищата, по които ние трябва да вървим. Мисля, че някаква дистанция, която съществува в другите сфери - икономика, финанси, селско стопанство - по някакъв начин, по изкривен начин се запазва и в сферата на културата.
Мисля, че това, което ще кажа, няма да удовлетвори господин Балабанов, защото въпросът е зададен с един контекст, че оттам можем да вземем един положителен пример, който да ни помогне да подобриме финансирането, да засилим помощта към нашите културни институти. Всички сведения, които имаме относно това, което можем да наречем структурна реформа в областта на културата от страните от Средна Европа говорят за едно сериозно оттегляне на държавата от прякото държавно финансиране на голяма част културни институти.
За страни като Чехия, Полша, Унгария нивото на държавно подпомагане на театри, които са на пряко държавно субсидиране, е от порядъка на единици - 5, 6, 7 театъра, като там в една 98.3 много дълбока перспектива е залегнало това, което ние се мъчим да подхванем в Министерството на културата, но не намираме никаква подкрепа. Това е постепенното, така да се каже, регионизиране на тази част от културните институти, които са с местно значение - града, региона, областта.
Така че в резултат на това там настъпиха много съществени промени и това, което мен ме безспокои, е не, че ние не бихме издържали сравнението с опита в тези страни, а това, че ние намираме много малка подкрепа в стремежа си да проведем структурната реформа в България. 98.4 В Министерство на културата вече имаме готови абсолютни разработки за структурни промени в областта на театъра, в областта на музиката, оперите и т.н., но за съжаление до този момент само в областта на киното и то преди два мандата, успяхме да направим една истинска реформа и затова киното в момента по някакъв начин е най-жизнено, тъй като там изцяло преминахме на друга система на финансиране, отговорности, разпространение.
Твърде често именно една загриженост, която според мен е лошо разбрана, кара много фактори и много сили в нашите страни да защитават тези културни институти или тези региони, които се усещат по някакъв начин засегнати или ще бъдат засегнати от културната реформа. Няма да крия, че съпротивата срещу каквато и да е структурна реформа в областта на културата е много силна и тя е подхранвана от открито популистки подкрепи. Не говоря и не искам да говоря тук за посоки ляво и дясно, защото този тип подкрепа на популистка основа идва абсолютно отвсякъде, по различни мотиви. Най-често мотивите са на локален патриотизъм, след това са мотивите на, така да се каже, предизборни стратегии, поддържане на добри отношения с електората или с тези, които могат да влияят, и се стигне до лични и групови интереси и заинтересованост.
Така че, смятам, че от тази гледна точка ние изоставаме сериозно от страните в Средна Европа или от бившите страни от Източна Европа.
Сега има някои показатели, по които ние също изоставаме и отстъпваме. Това е готовността на държавата да подкрепя някои решителни и важни сектори в областта на културата, преди всичко осигуряване на повече средства за една разгърната стратегия на културно общуване, културни контакти, развитие на някои особено важни културни институти и т.н. Но пак ви казвам, всичко това може да стане, само ако се приеме и се постигне консенсус върху една стратегия на развитието на културата и постепенна промяна в досегашната система на културно финансиране и културен мениджмънт. Без да се постигне национална договореност по това какви промени ще имаме в културата, ние ще бъдем пред ситуацията, в която малко пари се разделят на много институти и на много хора, и поради това културата няма възможност да бъде качествена ВТ/ВР 99.1 и несигурността ще бъде характерна, отличителна черта на цялата ни културна система.
Ако ние успеем да направим структурна реформа, ще можем да осигурим на най-доброто в българската култура и на това, което наистина е необходимо, едно сравнително добро материално покритие.
Всички други, според мен, сравнителни анализи рискуват да бъдат неточни, тъй като има различни методики, по които се изчисляват процентите, които се отделят на културата от държавния бюджет, има дори различни проценти за това кое влиза в компетенциите на Министерство на културата, има различни начини за разпределяне на средства за културата между централни ведомства и местни власти и дори у нас самите няма точно определена концепция за това каква е сумата на културния бюджет, тъй като тя би трябвало да се получи от сбора на всички суми, независимо от това дали централно или регионално се разпределят за културата, и след това да се направят съответните изводи. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър, и аз.
Господин Балабанов, ако желаете и Вие можете да благодарите. Няколко съобщения и приключваме за днес.
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз благодаря на министър Знеполски най-вече за идеята, че без постигане на консенсус в областта на културата между изпълнителната, законодателната власт и българската културна общественост, едва ли можем да се придвижим чувствително напред. Но такъв консенсус в другите страни като че ли се постига по-лесно и аз приканвам господин министъра да насочи усилията на министерството към един поактивен разговор, към една по-активна обмяна на мнения, за да може тази консолидация и в България да стане факт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Няколко съобщения:
Комисията по опазване на околната среда ще има заседание на 23 март, сряда, от 9 ч. на "Дондуков" 2.
Комисията по външната политика ще има редовно заседание на 24 март, четвъртък, от 9 ч. и 30 м. в зала "Изток". 99.2
И Комисията по земеделието ще проведе заседание на 24 март 1994 г. от 10 ч. на "Дондуков" 2.
Приключихме за днес. Изчерпахме дневния ред. В сряда от 15 часа. Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 12 ч. и 30 м.)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:Йордан Школагерски
Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ: Илиян Илиев
Руслан Сербезов