Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-03-31

Председателствували: заместник-председателят Снежана Ботушарова и заместник-председателят Кадир Кадир.
Секретари: Руслан Семерджиев и Ведат Сакаллъ
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Добър ден, уважаеми госпожи и господа народни представители! В заседателната зала има необходимият кворум. Откривам днешното заседание.
За днес е постъпило предложение от госпожа Клара Маринова за включване като точка първа в дневния ред решение за удължаване срока на дейността на временната анкетна комисия относно българските държавни имоти в чужбина. Регистрирано е по съответния ред. Вчера е постъпило до 18 ч. и ще бъде поставено на гласуване.
Искам да изразя учудването си, че въпреки вчерашната среща с главните редактори на седем от вестниците и в присъствието на колеги и главни редактори, не е направено предложение за включване в дневния ред на законопроекта за изменение на Закона за данъка върху добавената стойност.
И още едно съобщение искам да ви направя. Направено е предложение утре да се проведе редовно пленарно заседание с включване в дневния ред на Закона за изменение на Закона за преобразуване и приватизация на държавните общински предприятия. Това е законопроект за второ четене.
Законопроектът е работен за второ четене от работна група, което е отразено в стенограмата. По данни от Правния отдел работната група е свършила своята работа.
И освен това, за включване в дневния ред за утре има предложение на господин Мичковски, който предлага като точка първа да бъде включено обсъждането на програмата за приватизация на държавни предприятия за 1994 г. и приемане на решение на Народното събрание за одобряване на програмата.
Това решение е разпределено на три комисии - законодателна, икономическа и Комисия по бюджета и финансите, но има становиВТ/ЙА 173.1 ще само на Икономическата комисия.
Законът ни задължава да се приеме тази програма, заедно с законопроекта за държавния бюджет. Казвам това, за да може да прецените какво ще гласувате.
Най-напред поставям на гласуване предложението днес като точка първа от дневния ред да бъде решение за удължаване срока на дейността на временната анкетна комисия относно българските държавни имоти в чужбина. Решението е раздадено. Става дума за удължаване на срока на тази комисия с един месец.
Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте.
ВЕКИЛ ВАНОВ (от място): Клара Маринова да обясни защо иска удължаването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Към решението са приложени и мотивите. То е раздадено вчера.
Ще изчакам три минути, тъй като е първо гласуване за днес. Гласува се точка първа да бъде решение за удължаване срока на дейността на временната анкетна комисия относно българските държавни имоти в чужбина.
Гласували са 176 народни представители, за са 130, против 33, 13 се въздържат. Приема се.
Точка първа става решение за удължаване срока на дейността на временната анкетна комисия относно българските държавни имоти в чужбина.
Съобщих ви какви са предложенията за утре, тъй като съгласно практиката, която имаме сега, в деня се гласуват.
По процедура? По този въпрос? Заповядайте, госпожо Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз ви моля да не подлагате на гласуване тези предложения, защото предложението утре да гледаме на второ четене Закона за приватизацията не е възможно, според нашия правилник, тъй като на второ четене той не е минал през Законодателната комисия и има насрочено заседание за сряда, идващата сряда, на което заседание в Законодателната комисия ще се разглежда законът за второ четене.
А другата точка, която вие я внесохте във връзка с програмата за приватизация, също няма готови становища на комисията и при това положение смятам, че не може да се подложи на гласуване 173.2 да се промени утрешния ден в друг вид, освен за парламентарен контрол и ви моля да не го подлагате на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНАЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Аз само уведомих уважаемите народни представители да знаят за предложенията, но гласуването за утре - каква ще бъде програмата, ще стане утре преди самото заседание.
Аз след малко ще прочета съобщенията за парламентарен контрол, но понеже още народни представители искат думата, по реда, както я поискаха, има думата госпожа Нора Ананиева. Ще дам думата и на господин Мичковски, и на господин Джеров. 173.3
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че е крайно време да се върнем към правилника, който изисква от парламентарните комисии и в т.ч. и от Законодателната, и може би преди всичко от нея, в 7-дневен срок, след като е приет един закон на първо четене, да го предложи на второ четене.
Законът за изменение и допълнение на Закона за приватизацията не търпи повече отлагане. Имаме информация, че готовността е във висока степен, поради което мисля, че е нормално ние като парламент още утре да се заемем с този въпрос.
Второто предложение, което искам да направя, е още днес след тази първа точка, която гледахме, да гледаме измененията и допълненията на Закона за данъка върху добавената стойност поради това, че необосновано беше забавено неговото разглеждане.
Можеше колегите и по-специално колегата Павлов да изтегли своя законопроект, който мотивира допълнително забавяне чрез Комисията по културата.
Ние вчера имахме прецедента на включване на Закона за данъка върху общия доход, независимо от това, че не е готов с всички становища на комисии. Днес имаме вече всички становища. Още миналия четвъртък от името на нашата парламентарна група аз внесох предложение да се гледат тези необходими поправки, така че предлагам сега и мисля, че това предложение може да постигне преобладаващо мнозинство, даже консенсус в залата и още днес да гледаме въпроса за измененията и допълненията на Закона за данъка върху добавената стойност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, госпожо Ананиева.
Това означава след малко да се събере за кратко Председателски съвет, за да може да се постигне или да се потърси консенсус, както и друг път е процедирано. Ако се постигне, ще може да се предложи по реда на изключенията в пленарна зала за гласуване.
Господин Джеров има думата.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (СДС): Благодаря, госпожо председател. По поставения въпрос за разглеждане на Закона за приватизацияВЙ/КП 174/1. та - това е накратко неговото заглавие.
Вчера следобед получих част от становището на работната група от Икономическата комисия с представители на Законодателната комисия. Става дума, че е представена част, защото материята е твърде голяма и тази част, след като вчера беше представена, ще бъде гледана на първото следващо заседание на Законодателната комисия в сряда.
По отношение на Закона за добавената стойност - там Законодателната комисия е дала своето становище още вчера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Тоест считате, че няма основание сега и не можем да го гледаме.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ами даден е вчера...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, благодаря Ви.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Мисля, че и становището на Комисията по културата... Но не мога да твърдя... Мисля, че нейният председател трябва да вземе думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Мичковски има думата.
АСЕН МИЧКОВСКИ (НСД): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги, тъй като аз съм вносител на предложението точка първа от дневния ред за утре да бъде гледането на програмата за приватизация на държавни предприятия за 1994 г., искам да обоснова това свое предложение.
Преди около два месеца в проекта за решение на Народното събрание, с който се одобрява програмата за приватизация на държавни предприятия за 1994 г., беше разпределен на трите парламентарни комисии. До ден днешен обаче все още няма становище на Комисията по бюджет и финанси. Това обаче според Правилника на Народното събрание не означава, че тази точка не може да бъде гледана и без такова становище, след като не е спазен срокът, който изисква правилникът за предоставяне на становище.
Ако Народното събрание продължи да не приема програмата за приватизация на държавни предприятия за 1994 г., това означава, че висшият законодателен орган на страната нарушава закона и то точно този закон, който миналата година същото това Народно събрание прие.
Да не говорим, че не е приета все още и програмата за приватизация за 1993 г., с който обективно се спъва процесът 174/2. на приватизиране в нашата страна. Не могат да бъдат разпределени приходите от приватизация, които вече надхвърлиха половин милиард лева, поради простия факт, че програмата за приватизация за 1993 г. не е приета.
Освен това всички сделки, които са сключени от Агенцията по приватизация, а също така сделките, сключени от отрасловите структури, оторизирани с правото за приватизация по Закона за приватизацията, могат да бъдат протестирани пред съда.
Невероятни спънки среща Агенцията по приватизация, когато трябва да изповядва нотариално сделките, тъй като винаги се намират аргументи, които почиват на неприемането на програмата за 1993 г., а вече и на програмата за 1994 г.
Затова, уважаеми колеги, аз апелирам пред вас тази програма да бъде приета, както и програмата за 1993 г. В противен случай Народното събрание се превръща в обективна спирачка на процеса на приватизиране в нашата страна. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Моля, няма да правим дебати по същество.
Господин Мичковски, Вашето предложение ще се гласува утре. Обясних на колегите, за да имат представа за предложенията. Това ще се решава утре.
Господин Павлов, по процедурен въпрос ли? Заповядайте.
ЛЮБОМИР ПАВЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители. Вземам думата само за да уточня, че са дадени становища на всички комисии по законопроекта за изменение на данъка за добавена стойност, включително от Комисията по култура и Комисията по радио и телевизия, които вчера са дали становища, така че ако уважаемият Председателски съвет вземе решение, аз не виждам пречка днес да бъде включено това като точка от дневния ред.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Давам почивка...
По процедура? Заповядайте, господин Пенев.
НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Уважаема госпожо председателстваща, дами и господа народни представители! Аз съм против предложението на госпожа Нора Ананиева, тъй като смятам, че трябва да се извърви процедурата, т.е. трябва да има становище и от Законодателната комисия. 174/3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има, има!
НЕВЕН ПЕНЕВ: Но тъй като, госпожо председателстваща, Вие казахте, че ще се проведе Председателски съвет и ако тази зала реши обратното, аз искам да предложа на този Председателски съвет да се включи по същия начин, ако залата реши обратното, и законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, където има две съвършено малки изменения, които не позволяват на редица търговци, машиностроителни, тракторни и други предприятия да продават своята продукция.
Това беше процедурното ми предложение. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви! Само обяснявам и ще ви дам думата. Председателският съвет е, за да се обсъди по реда на изключенията дали може да се предложи, ако има консенсус, да се включи днес в дневния ред Законът за изменение и допълнение на Закона за добавената стойност. За това ще бъде Председателският съвет. За нищо друго!
Заповядайте, господин Венцеслав Димитров, по процедурен въпрос. 174/4.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Понеже госпожа Ананиева и господин Мичковски направиха в порядъка на процедурата техните предложения, аз искам да кажа защо аз съм против включването на разглеждането на добавките в Закона за приватизацията и на приемането на програмата за приватизацията утре или някои казаха едва ли не днес... Ами, че ние този закон не сме го виждали, който групата го работи!... И те са го изработили на парче.
Аз искам да обърна внимание на колегите и особено на госпожа Ананиева - кой закон се приемаше на парче, госпожо Ананиева? И ще ви кажа: Законът за данъка върху добавената стойност! Затова сме на това дередже! Защото сега трябва да се хванем и да поправяме! Защото когато се работи на парче, уважаемите народни представители не знаят какво правят. И когато направят нещо днес, утре отиват на друго!
Затова, моля ви се, Законът за приватизацията - нека групата, която мисля, че господин Стоилов оглавява, нека да го направи, да го напише, да ни даде да го видим!
А на господин Мичковски ще му кажа: господин Мичковски, Вие сте член на Комисията по бюджет и финанси. Днес ние имахме заседание, насрочено, което пропадна поради липса на кворум. Миналата седмица също едно заседание пропадна поради липса на кворум. Ако искате да се придвижат тези закони, моля Ви се Вие специално да присъствате на заседанията на комисията, за да може наистина тази комисия да заседава!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Сега може би нещо не стана ясно.
Предложението за закона, казано накратко, за изменение на Закона за приватизацията, изобщо не се обсъжда за включване. Става дума за предложението на господин Мичковски, което е проект за решение. По общия ред за разглеждане на проект за решение след като е изтекъл срокът, имаше прецедент миналата седмица, бе включено, т.е. предложено за гласуване. Въобще не става дума тук за законопроекта за приватизация. (Шум и реплики в залата) Това е общо решение.
Госпожа Ананиева, от името на парламентарна група, заповядайте.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз благодаря на господин ВЙ/КП 174а/1. Венцеслав Димитров, че ми даде чудесния повод да припомня нещо: когато приемахме Закона за данъка върху добавената стойност, нашата парламентарна група беше предложила в групата на освободените от данъка да бъдат включени печатните издания, вестниците, българската художествена и научна литература, а Вие, господин Димитров, единодушно тогава отхвърлихте това предложение и то не успя да събере мнозинство. (Силен шум в залата, реплики)
Благодаря Ви, че ми дадохте този повод! (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: От името на парламентарна група думата иска госпожа Екатерина Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа! Вземам думата в този момент, защото действително това, което каза госпожа Нора Ананиева, ме предизвика да взема думата от името на парламентарната група.
Явно в момента се правят изказвания, които са предназначени не за някой друг, а за радиото и за журналистите, които са вън, с надеждата, че всичките тези хора имат къса памет! И че не помнят кой прие Закона за данъка върху добавената стойност! (Шум и реплики в залата)
И може би целта е да се направи така, че да не се помни, че законът с единна ставка и с всичко това, което влиза в него като облагаема стока, беше приет с гласовете на парламентарната група на Българската социалистическа партия! Както така и с гласове от депутатите от Движението за права и свободи и депутати от другите парламентарни групи! (Ръкопляскания от СДС)
Тези, които гласуваха против или въздържали се за тази единна ставка - много ви моля, спомнете си, а това го има и записано, резултатите се пазят, стенограмите се пазят - беше парламентарната група на СДС! (Шум и реплики в залата) Тя не гласува за този данък - 18 на сто единна ставка! (Шум в залата)
Да! Тя не гласува и за другите ставки, защото ние бяхме против този начин, по който вие предложихте закона, и това правителство да изпълнява този закон.
Поради тази причина аз държа тук да го заявя гласно за тези, които слушат, че законът с единната ставка беше приет с вашите гласове, господа от Българската социалистическа партия! (Шум и реплики в залата) 174а/2.
В това число и с гласовете на някои хора, които днес протестират, стачкуват и не издават вестници! С техния глас също бе приет този закон точно с тази ставка! А СДС не гласува за тази ставка! (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Свиквам Председателски съвет.
Моля, ръководствата на парламентарните групи да заповядат в кабинета на председателя! (Звъни)
(15 ч. и 40 м.)
174а/3.
(След почивката)

16 ч. и 15 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (Звъни): Продължаваме заседанието. Преди да ви уведомя за становището на Председателския съвет, докато се заемат местата в залата искам да прочета съобщението за парламентарния контрол за утре.
Утре, 1 април, петък следва да се отговори на следните актуални въпроси и питания:
Заместник-министър председателят и министър на труда и социалните грижи Евгений Матинчев следва да отговори на актуални въпроси, поставени от народните представители Елена Поптодорова, Румяна Куртева и Донка Дончева и на питане на народния представител Веселин Иванов.
Министърът на науката и образованието Марко Тодоров ще отговори на актуален въпрос на народния представител Нина Михайлова.
Министърът на външните работи Станислав Даскалов следва да отговори на питане от народния представител Стоян Райчевски.
Министърът на вътрешните работи Виктор Михайлов ще отговори на актуален въпрос на народния представител Едвин Сугарев.
Министърът на здравеопазването Танчо Гугалов ще отговори на актуални въпроси, поставени от народния представител Христо Марков.
Министърът на териториалното развитие и строителството Христо Тотев следва да отговори на актуални въпроси на народните представители Емил Капудалиев и Христо Марков.
Министърът на земеделието Георги Танев ще отговори на актуални въпроси, поставени от народните представители Милко Енчев и Христо Марков и на питания на народните представители Тошо Пейков и Стойчо Шапатов.
Народният представител Стойчо Шапатов ще зададе допълнителни въпроси по своето питане, развито на 25 март.
Народният представител Йордан Куцаров ще изрази отношение по писмен отговор на питане. СД/ЗТ 175.1
В заседанието няма да могат да участват министрите Валентин Карабашев и Кирил Ерменков поради отсъствие от страната, министър Петър Корнажев поради заболяване, министър Валентин Александров поради служебна командировка и министър Ивайло Знеполски поради годишен отпуск.
Председателският съвет, след като направи заседание по въпроса за включване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от народните представители Юрий Борисов и Иво Атанасов, и законопроекта за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност от народния представител Любомир Павлов, постигна консенсус и решението е следното:
На основание чл. 37, ал. 5, в изключителни случаи, предлага за включване в днешния дневен ред като точка трета първо четене на тези два законопроекта.
Моля режим на гласуване! Гласува се предложението на Председателския съвет т. 3 в днешния дневен ред да бъде първо четене на тези два законопроекта. Моля режим на гласуване!
Гласували са 174 народни представители, от тях за са 90, против 28, 56 се въздържат.
Предложението се приема. Точка трета от днешния дневен ред е първо четене на тези два законопроекта.
Продължаваме с нашата работа. Точка първа е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙНОСТТА НА ВРЕМЕННАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ ОТНОСНО БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ ИМОТИ В ЧУЖБИНА
Ще помоля госпожа Клара Маринова да докладва своето предложение. Тя е председател на тази комисия.
ДОКЛАДЧИК КЛАРА МАРИНОВА: Благодаря Ви, госпожо председателстваща.
Аз не бих добавила нещо повече от това, което сме внесли като проект за решение и като мотиви за удължаване на срока на дейността на Временната анкетна комисия относно българските държавни недвижими имоти в чужбина.
Колеги депутати, искам да изложа пред вас няколко основни аргумента. 175.2
На първо място съзнавам колко неудобно е отново да се удължава срокът за работа на временна анкетна комисия. Но до този момент, след продължителна и задълбочена работа, анкетната комисия относно българските държавни недвижими имоти в чужбина, включваща запознаване с огромна писмена документация на различни държавни ведомства, както и сключване на многобройна и противоречаща си фактология, комисията се натъкна през последните няколко седмици на нови неизяснени обстоятелства, свързани с българските имоти в чужбина. За целта са необходими нови документи, нови материали от онези, които имат отношение към проблема държавни органи и се налага да бъдат изслушани допълнително хора.
Мога да ви информирам, че само преди една седмица едно от заинтересованите лица по берлинските имоти намери начин да се свърже с комисията и обеща да даде своите мнения, становища по случая с берлинските имоти.
Към сегашния момент комисията още не е получила необходимите материали и не са изслушани всички длъжностни и частни лица, разполагащи с информация относно българските държавни имоти в чужбина, по независещи от членовете на комисията причини.
В заключение искам да подчертая, че без да събере и да обобщи тази нова допълнителна информация, анкетната комисия не може да приключи своята работа и да изготви окончателния доклад относно състоянието на българските имоти в чужбина, с каквато цел е избрана и гласувана от сегашното Народно събрание.
Настойчиво моля колегите народни представители да дадат възможност анкетната комисия да завърши със заключителен документ в рамките на един месец.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По въпроса? Заповядайте, госпожо Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги! Взимам думата, като правя и едно искане - ако се продължи срокът на комисията, да се попълни и съставът на комисията, тъй като от страна на Парламентарната група на СДС беше предложен господин Никола Мишев, чиито депутатски пълномощия са прекратени и това място е свободно от квотата на нашата група. И мисля, че няма никаква пречка заедно с решението за 175.3 удължаване на срока да се попълни и съставът на комисията, като предлагам госпожа Лорета Николова да заеме това място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Щом госпожа Маринова кима одобрително с глава, вероятно съзнава, че колкото е попълен съставът, толкова по-добре ще работи комисията.
Има ли някой възражения двете предложения да се гласуват едновременно? Първата точка е да се удължи срокът до 31 април т.г. Втората точка е да се попълни съставът... Докога каза госпожа Маринова?
КЛАРА МАРИНОВА (от място): До 30 април или 1 май.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз просто чета механично текста. До 30 април?
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: До 30 април. Аз чета просто текста. Ако е техническа грешка, това е моето повтаряне.
И точка втора: да бъде попълнен съставът на комисията с госпожа Лорета Николова на мястото на господин Никола Мишев. Възражения няма.
Моля режим на гласуване. Гласува се проектът за решение с тези две точки.
Гласували са 173 народни представители, от тях за са 159, против 12, 2 се въздържат.
Приема се решението. С това точка първа приключи. 175.4 Точка втора от днешния дневен ред е -
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ОБЩИЯ ДОХОД.
Моля господин Джеров да докладва становището на Законодателната комисия по направените предложения при първо четене.
Преди това ви моля за още едно гласуване. При обсъждането на законопроекта може да присъствува заместник-министърът на финансите Бисер Славков. Затова моля, режим на гласуване. Гласува се заместник-министър Бисер Славков да присъствува и участвува при дебатите по този законопроект. Моля, гласувайте!
От общо гласували 154 народни представители, за 139, против 10, въздържат се 5. Приема се предложението.
Поканете господин Бисер Славков да влезе в пленарната зала.
Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми дами и господа! Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху общия доход.
Основата на днес разглеждания законопроект е внесеният проект от двамата народни представители господин Георги Николов и господин Асен Мичковски. Този законопроект мина през пленарната зала на първо четене. По принцип той беше одобрен. Постъпиха немалко предложения от народните представители в пленарната зала при разглеждане на първо четене и след това допълнително - в писмена форма. Също така пред нас са няколко предложения - на господин Шотлеков и на други народни представители, които ще бъдат съответно докладвани.
Законопроектът във вида, в който е пред вас, е обработен от Комисията по бюджет и финанси и от Икономическата комисия. И това е съвсем естествено, защото този законопроект е специфичен и третира една материя, за която има една специална комисия.
Законодателната комисия в днешното си заседание обсъди задълбочено законопроекта, разбира се, с ръководството на Бюджетната комисия.
Законодателната комисия по принцип приема необходимостта от предлаганите изменения и допълнения на Закона за данък върху общия доход и счита, че проектът не поставя особени проблеми БП/КТ 176.1 от правно-технически характер. Все пак неговото приемане е абсолютна необходимост, защото не става дума само за уточняване на необлагаемия минимум на едно по-високо ниво, но също така и за някои преференции, свързани с приложението на чл.4 и чл.13 и доста други моменти, които дават една нова отлика на този закон.
В хода на дискусията в Законодателната комисия бяха направени възражения срещу предлаганите нови алинеи 1а на чл.4 и 1а на чл.13, с което се увеличава необлагаемият минимум за безработен член на семейството и за всяко дете.
Законодателната комисия в дискусията насочи своето внимание към това дали с тези моменти, свързани с децата, не се допуска нарушаване на правата и дали не се нарушава конституционният принцип за базата на изграждане на данъчните задължения. Това е един проблем, който ще моля народните представители да имат предвид тогава, когато се разглежда внесената от господин Венцеслав Димитров нова ал.1а към чл.4 и чл.13.
И все пак ергенският данък не би трябвало да бъде възстановен в някаква друга форма. Аз изразявам едни опасения, които бяха изказани в Законодателната комисия, които все пак трябва да бъдат взети предвид.
Също така Закодателната комисия предлага в – 25 да бъде изяснено дали датата на приложение трябва да бъде установена 1 януари 1993 г. или 1 януари 1994 г. Тъй като понастоящем вече тече срокът за подаване на данъчни декларации, на практика много от данъчните декларации са подадени и дали едно изменение на текст от закон от 1 януари 1993 г. няма да навреди в едно данъчно производство, което вече е започнало, т.е. много хора са подали своите данъчни декларации на базата на сега действуващия текст. Тук просто трябва да се помисли дали няма да се даде обратна сила на един данъчен текст.
Това са, уважаеми колеги, бележките, които прави Законодателната комисия. Предлагаме ги на вашето внимание и ще молим тогава, когато се обсъжда докладваният от Бюджетната комисия законопроект, да се вземат предвид и тези няколко абсолютно принципни бележки. 176.2
Благодаря Ви, госпожа председателствуваща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Джеров. Думата за докладване на законопроекта на второ четене има господин Венцеслав Димитров, председател на Комисията по бюджет и финанси.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председателствуваща, колеги!
Бих желал, преди да започна да докладвам закона, найкратко да отговоря на възраженията на Законодателната комисия, с които се запознах преди малко и които всички чухме от устата на господин Джеров. Господин Джеров, моля Ви, чуйте ме!
Вижте, обърнете внимание на Преходните и заключителни разпоредби - – 25. Параграф 21, който има обратна сила, се прилага за обезщетения, изплатени след 1 януари 1993 г. Става дума за изплатените обезщетения на репресираните. За това става дума. Не става дума за декларациите. Други параграфи с обратно действие няма. Други няма. 176.3
Когато казваме 1 януари 1994 г., се предполага, че декларациите ще се подават чак следващата година - 1995. Това е по чл. 13. За това става дума.
Всичко е наред тогава. Господин Николов казва, че във варианта, който е раздаден от Законодателната комисия, проблемите са изчистени.
А по отношение на моето предложение на възражението, че е било скрита форма на ергенски данък, господин Джеров, такива скрити форми на ергенски данък има и във всички напреднали данъчни законодателства или в страните, към които ние се стремим - с развита пазарна икономика, в които данъка върху общия доход е диференциран: за сам човек, за двама души, за хора с лица, които издържат и т.н.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (от място): Това са облекчения, а не скрит данък.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Предполагам, че гласуването ще стане, когато, естествено, дойде реда на тези постановки.
Започвам да чета закона. Естествено, мисля, че заглавието няма какво да го гласуваме. Това е стар закон: Изменение и допълнение на Закона за данъка върху общия доход.
Ако ми позволите, да прочета – 1.
Параграф 1. Член 1 се изменя така:
1. В буква "а" думата "придобити" след израза: "а чуждите граждани - за доходите им" се заменя с думите: "от източници".
За хората, които не са запознати със закона или които го нямат, ще прочета цялата буква "а", т. 1.
Т. 1, буква "а". Облагат се с данък доходите на:
а/ българските граждани без оглед на местожителството и местопребиваването, придобити в страната или внесени от чужбина, а чуждите граждани - за доходите им, придобити в страната.
Естествено, става дума за доходи.
Т. 2. Букви "б", и "г" се заличават.
"б" са кооперациите, "г" са трудовокооперативни и земеделски стопанства. Няма ги.
Т. 3. Буква "в" се изменя така: ББ/ЗТ 177.1
"в" обществените организации за доходите им от стопанска дейност в страната".
Тъй като засега буква "в" касае българските акционерни дружества, обществените организации, чуждестранните юридически и физически лица за доходите им от стопанска дейност в страната, ясно е, че те се уреждат с друг нормативен акт, друг закон. Това е Указ 56. Досега сме направили пропуск, че сме го оставили това нещо, макар че не действа. Би трябвало да се изчисти.
Това е текстът на – 1.
Няма направени други предложения. Няма разногласия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
Иска ли някой думата по текста на – 1? Няма желаещи да се изкажат.
Моля, режим на гласуване. Гласува се на второ четене текста на – 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху общия доход.
Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 147 народни представители, 145 са гласували за, против няма, 2 се въздържат.
Приема се този текст на второ четене.
Господин Димитров, моля да докладвате следващия текст.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Параграф 2. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Буква "з" се изменя така:
"з/ платените обезщетения по имуществени застраховки на едноличния търговец и по лични застраховки на физически лица".
Т. 2. Създава се нова буква "и" със следното съдържание:
"и/ вещевото и хранителното доволствие на българските военнослужещи и приравнените към тях".
Конкретно още на първо четене беше направено предложение от господин Илиан Шотлеков, което касае и други промени в действащия закон и се базира на постановката, че обезщетенията въобще не са доход. Мисля, че той може да го развие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Господин Шотлеков, имате думата. 177.2
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз съм направил писмено предложение във връзка с чл. 2, ал. 1, където съм предложил съвсем нова точка "и". Сега, ако се приеме тази точка, това ще стане явно точка "к", която има следното съдържание:
"Обезщетенията по трудово правоотношение".
Тоест, те да бъдат освободени от облагаемия доход, тоест, да не се облагат въобще.
Каква е логиката за едно такова предложение? Аз много моля народните представители да имат предвид това, което ще кажа, защото то е преди всичко социално ориентирано. Логиката е следната. Не може да се приема като доход едно обезщетение. Самата семантика на думата "обезщетение" означава, че ние обезщетяваме работника или служителя за нещо, което е пропуснал да получи. А той е пропуснал да получи именно трудовия си доход. Вследствие на което ние не можем да искаме да облагаме работника за това, че той примерно е станал безработен или за това, че той е станал пенсионер с данък върху общия доход. Какво означава това, ако не го приемете, дами и господа народни представители? Това означава следното. Утре работодателят Хикс уволнява примерно работника Игрек. Работникът Игрек получава обезщетението по чл. 222 от Кодекса на труда в размер, примерно, на две работни заплати. Тъй като се приема, че по досега действащия закон, който продължава така да действа като схема от 40 години насам, обезщетението е част от трудовото възнаграждение. Забележете, част от трудовото възнаграждение, което е пълен парадокс. Не може едно обезщетение да бъде част от трудовото възнаграждение. Така просто се е възприемало навремето. Сега ние продължаваме тази традиция - да облагаме дохода, дохода казвам, а това дали е доход, е друг въпрос, на един пенсионер, на един социално слаб човек, който излиза или на борсата на труда или отива и става пенсионер, или да искаме да му обложим полученото от него обезщетение по Кодекса на труда в размер, предвиден в чл. 4 или в чл. 13 от Закона за данъка върху общия доход.
Ето защо аз казвам, че от икономическа гледна точка, от гледна точка на фиска, освобождаването от това облагане е много малък процент от приходите на държавата по чл. 4 и по чл. 13 от Закона за данъка върху общия доход. А от социална 177.3 гледна точка обаче е абсолютно оправдано Народното събрание към днешна дата да освободи социално слабите категории трудещи се, а именно пенсионери, онези, които отиват на борсата на труда, от едно такова облагане. Искам да ви кажа, че това ще рефлектира пряко върху най-, така да се каже, подложените на удара от кризата социални слоеве.
И затова ви моля да подкрепите едно такова предложение - в чл. 4 да се създаде нова точка в ал. 1 "и" със следното съдържание:
"Да бъдат освободени от облагане обезщетенията по трудово (забележете само по трудово) правоотношение."
Тук с господин Славков размених няколко реплики. Не става въпрос за обезщетенията по социалното осигуряване. Не става въпрос за обезщетенията по краткосрочното осигуряване. А става въпрос само за обезщетенията по трудовото правоотношение.
КРЪСТЮ ТРЕНДАФИЛОВ (от място): А застраховките?
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ: Застраховките нямат нищо общо с това нещо, господин Трендафилов. Това, което аз ви предложих, са обезщетения по трудово правоотношение, които са регламентирани в един единствен акт и това е Кодекса на труда. И в момента, в който ние продължаваме системата на облагане на обезщетенията, това означава, че ние крадем от пенсионерите и от социално слабите.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата има господин Георги Николов от Силистра.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Силистренски избирателен район): Благодаря Ви, госпожо председател, уважаеми колеги! Позволявам си да припомня на господин Венцеслав Димитров, че е направено едно писмено предложение от колегата Николов и мен още при първото четене на този законопроект. И моето предложение е следното, господин Димитров. Именно към чл. 2, ал. 1 към буква "з" да се добави след буква "и" нова буква "к": "както доходите от рента от земеделска земя" - при облагането.
Защо правя това предложение? 177.4
МАРГАРИГ МИЦЕВ (от място): Може ли да повторите, защото не се чу добре!
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, защо правя това предложение със запис на нова буква "к" за освобождаване от дохода от получена рента от земеделска земя? Защото със Закона за земята ние освободихме в – 7 физическите лица. И аз сега съм доволен, че се внася тази промяна, като се синхронизира Закона за общия доход с текстовете, които ние приехме в Закона за земята. Това се избягва. Но там е пропуснато в – 7 в Закона за земята е записано в ал. 2: "Рентните доходи от земеделска земя се изключват от сумата, подлежаща на облагане с данък върху общия доход".
Заради това моето предложение е и тук да направим запис с нова буква "к", господин Димитров, която да има следното съдържание:
"Доходи от рента, получени от земеделска земя".
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (извън микрофоните): Парични или натурални?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Става въпрос за парични доходи. Естествено, за парични доходи. Рентата се получава и нейният израз може да бъде получен в натура, но той се изразява в парична стойност. Той винаги се приключва и изразява в парична стойност. Това мисля, че не бива да буди безпокойство. Така че моето предложение е свързано с въвеждането на синхрон в приетия Закон за земята заедно с изменението, което сега се налага - да се уеднакви със Закона за общия доход. Известно е, че такъв синхрон липсваше в досега действащия Закон за общия доход. А сега едно от предложенията се прави с цел да се уеднакви (в заключителните разпоредби, мисля, че беше) и е уточнено за юридическите лица - именно тяхното освобождаване от въвеждане във владение. Досега беше от влизане в сила на закона - и това беше различието.
И второто мое предложение е, когато се облагат с дохода по таблицата, именно да се изключи и облагането с новата буква, която аз ви предлагам - доходи, получени от рента за ползване на земеделска земя.
Благодаря ви, уважаеми колеги. 177.5
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Господин Мицев, за реплика ли искате думата? За реплика. Заповядайте. 177.6 МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председателстваща, аз съм съгласен с това, което каза г-н Николов, и апелирам да го подкрепят народните представители като предложение, но с едно прецизиране, да се каже, че само паричната равностойност. Защото Вие не сте особено прав и се съгласявате сега с мен. Може арендата да има и натурален израз. Значи само онова, което е получено като парична равностойност, да се освободи от данък върху общия доход. Значи Вие формулирате като рента, получена в парична стойност. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Реплика? Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Извинявам се, че ще запитам господин Николов и господин Мицев. Не може ли доходите от отдадена под наем земеделска земя да го сложим вместо рента? Защото аз не зная каква е разликата между рента и наем. Има ли нормативен акт или закон, където те се различават? защо вкарваме рента? Вижте, господин Николов от Силистра, ние казваме, че приходите или доходите от наем, даваме възможност да се приспадат 20 на сто разходи. Никъде не говорим за доходи от рента. Смятате ли, че ще променим текста на Вашето предложение, ако запишем "доходи от отдадена под наем земеделска земя"?
Между другото в този дух, именно във връзка със Закона за земеделските земи, е направено едно предложение и от г-н Христо Марков, където ние освободихме за пет години след въвода във владение на данък общ доход от производство на селскостопанска продукция. Понеже практиката на данъчните управления е да освобождават само собствениците, някой, когато наеме земеделска земя от физически лица, на него данък общ доход не му го отнемат, тоест, не му го признават, че е освободен. Така че той е направил едно предложение, аз ще го докладвам, когато му дойде времето. То е в – 15 за промяна на – 8 в Преходните и заключителни разпоредби. Наистина въпросът е важен.
Моето предложение или въпросът към Вас може ли да го изменим така.
"Дходите от отдаване под наем на земеделска земя".
Защото впоследствие в закона тези доходи са дефинирани по този начин. Кажете, и към господин Мицев. СМ/ВЙ 178.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Господин Николов, имате думата.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Силистренски избирателен район): Господин Димитров, Вашето основание би следвало да не буди безпокойство, защото именно по тези доходи, първо, искам да изясня следното, че става въпрос за тези собственици, които имат собствена земя и които са я дали под наем, както Вие се изразихте, на други да произвеждат растителна или животинска продукция. Няма значение каква е тя от земята. Но именно този наем, когато те дават на другото лице, било то физическо или юридическо, което те получават обратно, то се изразява с думата "рента". Тя се изразява с думата "рента" и аз заради това смятам, че думата, която трябва да употребим тук за наема, който те получават, е рента, но приемам доизясняването, което господин Мицев предложи да направим само в паричното й изражение. Или доходи, получени от рента, в нейното парично изражение. Това внася пълна яснота.
Второто, което искам да ви кажа...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за внимание. Господин Николов уточнява текст, който след малко ще се гласува.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Ние привеждаме в съответствието на Закона за земята и освобождаването на физически лица от земеделска продукция, които са производители на земеделска продукция и собственици на земята. Това го уеднаквявам с новия – 8, който вие го предлагате в закона. Аз именно тук исках да посоча, че е необходимо да въведем синхрона и по ал. 2 на – 7 от Закона за земята с думите "да освободим доходите от рента, получена в паричен израз". Този доход да освободим, физическото лице, което е придобило собственост, и го е отдал на друг да произвежда. Ние освобождаваме него от дохода, но не освобождаваме онзи, който е наел земята за производство на продукция. Ето това искам да допълня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Най-добре е да уточните текста, който да съответства на Вашите разсъждения.
Господин Йордан Ганев иска думата. Заповядайте. 178.2
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря Ви, госпожо председателко. Аз имам едно предложение към – 2 , което предложение съм внесъл редовно в Законодателната комисия. Предложението ми е следното.
В – 2 да се въведе една нова точка, една нова буква "к", със следното съдържание:
"Средствата, получени от отдаване под наем на сгради - паметници на културата, на читалища, библиотеки, музеи, театри и кина".
Ясно е какви са мотивите на това нещо.
Първо, много е добре културните институти да се намират в сгради, които са паметници на културата. Това нещо трябва да бъде стимулирано. Може да бъде стимулирано именно по този начин, като не се облагат наемите, които се получават в този случай. Това ще стимулира хората да отдават стилно своите и имоти, от една страна. И, от друга страна, по този начин ще се подпомогне задоволяването на необходимостта от откриване на подобни културни институти. Трябва да кажа, че това е абсолютно съгласувано и е мнение на Министерство на културата и също така е съгласувано с вносителя - г-н Мичковски.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Иска ли някой думата за реплика? Няма реплики. Други предложения има ли? Господин Емил Бучков иска думата. Заповядайте.
ЕМИЛ БУЧКОВ (СДС): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги! Излизам тук, за да обясня две понятия - рента и наем.
Рента имаме тогава, когато получаваме някакъв доход в натурално изражение, който също може да бъде оценен в пари. И заради това те са приравнени. Щом може да бъде оценен в пари, това е рента, обаче получавана като натурален доход. Докато наема го получавате винаги в парично изражение. Именно затова се прави това разграничение.
Трябва да ви кажа следното нещо. Законодателно при нас този въпрос още не е уреден. Моля ви, не бъркайте рентата с аренда. Арендата е нещо съвсем различно и когато тук правим разграничение, трябва да се справим именно с тези понятия, които съществуват в правото. 178.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Други предложения по текста има ли? Няма.
Моля, господин Димитров, да подредите предложенията и да ги поставим на гласуване.
Предстои гласуване на направените предложения и на – 2.
Моля за вашето внимание, тъй като има няколко нови текста.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин Шотлеков, може ли Вашето предложение? Да гласуваме алинея по алинея, буква по буква.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре, господин Димитров, Вие водите второто четене, правите предложения.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Гласуваме в момента точка 1. Буква "з" се изменя така: "Платените обезщетения по имуществени застраховки на едноличния търговец, еднолични застраховки на физически лица." Други предложения нямаше.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля режим на гласуване. Гласува се този текст. Текстът на – 2, точка 1, за промени в буква "з".
Моля гласувайте.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 172 народни представители, от тях за са 168, против няма, 4 се въздържат.
Този текст се приема на второ четене.
Господин Димитров, други предложения? 178.4 ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Точка втора. Създава се нова буква "и" със следното съдържание:
"и) вещевото и хранителното доволствие на българските военнослужещи и приравнените към тях;"
И тук възражения няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се текста на точка втора.
Гласували са 172 народни представители, от тях за са 165, против - няма, 7 се въздържат. И този текст се приема на второ четене.
Господин Димитров, другите предложения.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Сега имаме още три нови точки, три нови предложения. Можем да ги формулираме като три нови точки.
Точка трета. Създава се нова буква "к" със следното съдържание. Нека господин Шотлеков да прочете точно своето предложение.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми колеги, след така направените консултации, аз формулирам следния текст. Нова буква "к" със следното съдържание:
"Обезщетенията по трудово правоотношение по чл. 217 и 222 от Кодекса на труда и плащанията при безработица".
Има се предвид 57 постановление на Министерския съвет от 1989 г., което урежда плащанията при безработица и което сега за съжаление Законът за данък върху общия доход облага част от това обезщетение. Това е несправедливо според мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението на господин Илиан Шотлеков.
Гласували са 181 народни представители, за са 180, против - няма, 1 се въздържа. Приема се предложението на господин Шотлеков.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Аз бих помолил господин Шотлеков да внимава за последващи текстове, които трябва да бъдат корегирани и които следват от приемането на това предложение.
Точка четвърта. Създава се нова буква "л" със следното съдържание:
"л) парични доходи на собственици, получени от рента ВТ/ЙА 179.1 за отдадена земеделска земя".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре. Текстът е уточнен. Моля, режим на гласуване. Гласува се направеното предложение за нова разпоредба.
Гласували са 177 народни представители, от тях за са 158, против са 11, 8 се въздържат. Приема се този текст.
Господин Димитров, има ли още предложения?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Има още едно предложение на господин Йордан Ганев.
Точка пета. Създава се нова буква "м" със следното съдържание. Господин Ганев, може ли да ни дадете точно формулировката.
"м) Средствата, получени от отдаване под наем на сгради, паметници на културата, на читалища, библиотеки, музеи, театри и кина".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Прочетохте ли текста?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Това е текстът, да.
КРЪСТЮ ТРЕНДАФИЛОВ (от място): А, не, не е прецизен текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ако е необходимо някакво уточнение, направете го. (Шум и реплики в залата) Ще се уточнява ли нещо по текста?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Няма нищо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Няма. Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението на господин Йордан Ганев за нова разпоредба. (Шум и реплики в залата).
Моля, спрете гласуването. Министър Бисер Славков иска думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Уважаема госпожо председател, уважае ми дами и господа народни представители, моля за едно уточнение. Тъй като е предложен текстът, не става ясно дали се отнася за самите театри, културни институти, които реално са юридически лица или за евентуално собственици на театри и т.н., които са физически вече лица и реално техните доходи се облагат с този закон за данък върху общия доход, за да може наистина да се гласува един точен текст.
Ако остане така, той няма да е работещ, просто ще се тълкува разностранно. Благодаря ви. 179.2
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Може ли да кажа нещо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин Славков, нека пак да прочетем текста и ще Ви кажа аз какво разбирам, защото господин Ганев може да разбира нещо друго.
Казва се така: "Средствата, получени от отдаване под наем на сгради ...". Тоест има един собственик, който притежава сграда, която отдава под наем за читалище, библиотека, музей и т.н. И средствата, получени от отдаването под наем, т.е. наемът, който собственикът получава, да не се облага. Защо? Мотивът мисля, че му е ясен - за да може собственикът да се съгласи с по-нисък наем върху тези обекти, които се използват с културно презназначение, за културни цели. Тоест вместо да ги отдава за сто лева, той да ги даде примерно за седемдесет лева. Това е целта.
КРЪСТЮ ТРЕНДАФИЛОВ (от място): То е пожелателно. То не може да се контролира.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Не, то, че не може, не може, но ще се контролира след като не го облагате, след като тези са необлагаеми. Това е целта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други уточнения по текста ще се правят ли? Заповядайте. 179.3
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, действително текстът в този си вид не е достатъчно прецизен, за да бъде ясно какво точно искаме да освободим от данък, затова предлагам да го оставим за утре, за когато обещаваме да внесем прецизиран текст... (Шум и реплики в залата)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): За мен е ясен...
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ: Добре. Но да го отложим сега, в момента...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Направено е предложение да се отложи гласуването на текста.
Моля, режим на гласуване. Гласува се това предложение да се отложи гласуването на текста. Мотивът е да се направи по-точна редакция на разпоредбата.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): Господин Ганев, махнете "кина" и текстът ще се гласува. Аз съм сигурен. Хората се притесняват от думата "кино". Ако господин Ганев се съгласи "кино" да отпадне, мисла, че текстът може веднага да се гласува, защото другото е "читалища, библиотеки, музеи"... (Шум и реплики в залата) Така че веднага можем да пристъпим към гласуване. Хората, колегите се притесняват от това, че от кината се реализират големи доходи. Дайте съгласие "кино" да отпадне. И текстът става следният...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Чакайте, моля Ви! Гласува се първо направеното предложение да се отложи гласуването.
Междувременно се постигна съгласие текстът да бъде уточнен. Нека все пак да приключи гласуването. (Шум и реплики в залата)
Моля, прекратете гласуването!
Господин Ганев, кажете какъв е компромисният вариант.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Вижте, обикновено за такива неща би могло да се каже "библиотеки, музеи, кинотеатри". По този начин нещата се оправят. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Балабанов, поддържате ли предложението да отложим гласуването?
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (от място): Не! ВЙ/КП 180/1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не го поддържате.
ЙОРДАН ГАНЕВ: Добре. Подчинявам се на общата воля и оттеглям думата "кина". Текстът свършва с "театри"...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре.
Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението на господин Йордан Ганев с вече направеното уточнение и оттегляне на думата "кина".
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Прочитам пак текста за тези, които не са го чули: "Средствата, получени от отдаване под наем на сгради - паметници на културата, на читалища, библиотеки, музеи и театри". Завършваме с думата "театри", "кината" отпаднаха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, продължете с гласуването.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 184 народни представители, от тях за предложението са 79, против 32, 73 се въздържат.
Предложението се отклонява.
Господин Димитров, имате ли още текстове?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Това са текстовете.
Преминаваме към – 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Нека да се отрази в протокола - приключи второто четене с – 2, тъй като бяха гласувани точките една по една.
Господин Димитров, моля по – 3 да докладвате.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: "– 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Таблицата към ал. 1 се изменя така:"...
Това е таблицата, която всички имат, обаче ще я прочета. Касае се за месечното облагане по чл. 4.
"Месечен доход до 1850 лв. - необлагаеми.
От 1850,01 до 3000 лв. - 20 на сто за горницата над 1850 лв.
От 3000,01 до 8000 лв. - 230 лв. плюс 24 на сто за горницата над 3000 лв.
От 8000,01 до 15 000,01 лв. - 1430 лв. плюс 28 на сто за горницата над 8000 лв. 180/2.
От 15 000,01 до 25 000 лв. - 3390 лв. плюс 32 на сто за горницата над 15 000 лв.
От 25 000,01 до 50 000 лв. - 6590 лв. плюс 36 на сто за горницата над 25 000 лв.
От 50 000,01 до 150 000 лв. - 15 590 лв. плюс 40 на сто за горницата над 50 000 лв.
От 150 000,01 до 300 000 лв. - 55 590 лв. плюс 45 на сто за горницата над 150 000 лв.
И над 300 000 лв. - 123 090 лв. плюс 50 на сто за горницата над 300 000 лв."
Към ал. 1 имам предложение, което е направено от мен, което направих и миналата година, но не беше прието. То е за нова ал. 1а на чл. 4 със следното съдържание: "Необлагаемият минимум за месечни доходи се увеличава с 1200 лв. за неработещ член на семейството и с 1000 лв. за всяко дете или учащ се до 18 години".
И продължаваме с точка 2 на – 3 - оригиналният текст "В ал. 2 изразът "за пълни 0,10 лв." се заменя със "за пълен 1,00 лв.". Облагането ще се извършва от лев за лев, а не за стотинките, които са между левовете конкретно.
Това е. Това са предложенията за – 3.
Мисля, че господин Шотлеков трябва да направи съответно своите корекции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шотлеков, имате думата.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! След като приехме предложението по чл. 2, трябва да променим чл. 4, ал. 1 и след думата "обезщетение" да се добавят думите "извън посочените в чл. 2, ал. 1, буква "к", т.е. облага всички други обезщетения освен посочените в чл. 2.
Смятам, че предложението няма да предизвика никакви съмнения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Господин Мухтанов има думата. 180/3.
ТОШО МУХТАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Аз поисках думата, за да подкрепя предложението на господин Венцеслав Димитров за създаването на нова ал. 1а. Мисля, че това е един хуманитарен акт и той засяга преди всичко най-бедните слоеве от населението.
Но предлагам да направим следното уточнение. В началото на работата на Тридесет и шестото Народно събрание в Семейния кодекс ние записахме задължение, че родителите дължат издръжка на децата си, ако учат, средно образование - до 20 години, висше образование - до 25. И след като сме ги задължили и дължат тая издръжка, нека да осигурим и минимална възможност те реално да могат да я осигуряват. Затова текстът предлагам да стане така:
"Необлагаемият минимум за месечни доходи се увеличава с 1200 лв. за неработещ член на семейството и с 1000 лв. за всяко дете, на което родителят дължи издръжка", без да уточняваме възрастта, то е указано в Семейния кодекс.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Мицев има думата.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председателстваща! Видях реакциите на някои наши колеги от предложението на господин Мухтанов. Но всъщност то е в унисон с духа и разума на Семейния кодекс, който ние приехме като изменение.
Сега във връзка с процеса, очертаващ се, хайде да не съм лош пророк, но на хиперинфлация. Аз мисля, и това беше и моето изказване и становище в Икономическата комисия, първа позиция, втора позиция и трета позиция - за необлагамия месечен доход, и четвърта позиция, да бъде завишен с 10 на сто (първите четири реда).
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): Доходите!
МАРГАРИТ МИЦЕВ: Доходите, да, доходите да бъдат увеличени и съответно данъчната ставка да действа при този доход. Защото явно е, че за да създаваме национално мощна и социално справедлива държава, и ние трябва да дадем своя принос. Или минималният доход да се увеличи със 185 лв., необлагаемият. Значи 1850 плюс 185. И така до четвърта позиция. СД/КП 181/1.
Мисля, че и такъв борец за социални правдини като господин Димов, и той ще ме подкрепи. Нали, господин Димов?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Митева има думата.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател. Но преди да направя възраженията си по направените предложения, бих искала да апелирам към Вас, макар че във всички случаи не се съмнявам, че Вие ще спазвате строго правилника, да подложите на гласуване само тези предложения, които са постъпили писмено до началото на обсъждането на текста.
На второ място, бих искала да възразя против направените предложения не защото аз не споделям такъв подход към проблема, а защото според мен той е твърде неудачен в сегашния момент. Нашата система за социално осигуряване е изградена на други принципи. За безработните ние плащаме помощи, за децата ние плащаме детски надбавки, макар че, признавам, те са недостатъчни като суми. И обръщането на този принцип изведнъж като привилегия при данъчното облагане според мен би било крайно неадекватно и в крайна сметка вредно за самия законопроект и неговото приложение.
Лично аз бих подкрепила подобни предложения тогава, когато приемаме Закона за социалното осигуряване и извършим реформата в социалното осигуряване. Но на този етап струва ми се, че те са неудачни. Ето защо бих помолила всички народни представители да не ги възприемат.
На второ място бих искала да кажа, че по мое дълбоко убеждение, имам предвид предложението на господин Маргарит Мицев, подкрепено от господин Мухтанов... Предложението на господин Шотлеков е свързано с предходно гласуване и то логично следва да бъде подкрепено. Според мен предложението, което беше направено, представлява форма на скрит ергенски данък. И не че такъв не може да бъде обсъждан, но ако някой иска да го въведе, нека да го каже ясно и открито и тогава нека не парламентарната група на БСП бъде обвинявана в рекомунизация. (Шум в блока на СДС)
И накрая бих искала да кажа, че съгласно чл. 60, ал. 1 от нашата Конституция принципът при определяне на данъчните тежести зависи от доходите на населението, а не от това дали 181/2. те имат едно или повече деца. Във всички случаи текстът е неперфектно формулиран. В крайна сметка един човек на 80 години ще трябва да плаща същия данък, както един човек на 35 години. Да оставим настрана това, че има хора, които по чисто биологични, здравословни причини не могат да имат деца и в тези случаи ще трябва да плащат по-високи данъци по силата на това предложение.
Още веднъж призовавам то да не се подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Думата за реплика се дава на господин Венцеслав Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Аз разбирам, че парламентарното мнозинство, всички, които са гласували веднъж бюджета, биха могли да отхвърлят всяко едно подобно предложение, но, госпожо Митева, не с тези аргументи. Аз ще ви кажа един аргумент (моля ви се, изслушайте ме!) да видя вие какво ще кажете. Така е във Франция, така е в Германия, така е в ред други страни. Това не е вид ергенски данък. Напротив, това са облекчения за хора, които изпълняват малко по-различна социална функция от самите хора, т.е. отглеждат деца или отглеждат неработещ член на семейството. Не е ергенски данък. Ние ергенския данък го отменихме. И това не е форма на рекомунизация. Напротив, това е крачка към цивилизованите общества. А вие, ако искате, пак може да го отхвърлите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да попитам: ще прави ли някой още реплика на изказването на госпожа Митева? - Няма желаещи.
Госпожо Митева, имате думата.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин Димитров, аз пак казвам: приемам принципния подход, но в друг закон, тогава, когато обсъждаме социалното осигуряване. Вникнете във Вашето предложение и ще видите, че един човек, който има пълнолетни деца, също ще трябва да плаща данък по силата на това предложение.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Разбира се, че ще плаща! Но това не е ергенски данък. Ще плаща! Нали това е социалната отговорност - като гледаш деца, държавата да ти дава облекчения? 181/3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Вержиния Велчева има думата.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Благодаря, госпожо председателстваща. Аз взимам думата, за да подкрепя предложението на господин Венцеслав Димитров, защото не може, когато се говори за безработица, когато имаме отрицателен прираст на населението, ние да не приемем една такава, толкова оправдана разпоредба, която съществува във всички развити страни.
Това, което се говори тук - за някакъв ергенски данък, за това, че трябва да бъде в друг закон - просто са глупости. Защото тези пари означават едно облекчение за хора, които изпълняват важна социална функция като отглеждането на деца. Това не е утежнение за тези, които нямат деца. Тези, които нямат деца, те нямат и тези задължения, нямат и тези разходи. И е съвсем оправдано да се приеме един такъв текст. А мястото му е именно в този закон, защото това е Законът за данък върху общия доход. Някой може би мисли, че в Закона за селскостопанската продукция трябва да сложим такъв текст!...
Искам да подкрепя и предложението, направено от господин Маргарит Мицев, защото тези таблици, които са предложени тук за второ четене, може би преди една или две седмици бяха напълно реални и обмислени. Но това, което се случи в последните дни и седмици, налага едно коригиране, особено на първите редове в тези таблици. Защото ако 1850 лв. изглеждаха преди известно време горе-долу една нормална сума за минимален доход, сега вече ние разбираме, че в съответствие с растящите цени е съвсем оправдано доходите да нараснат и вече един минимум от около 2000-2500 лв. би бил разумен за необлагаем доход.
И ви моля да бъдат подкрепени тези две предложения, защото поне това дължим на хората, които са в тежко социално положение в момента, след като системата ни именно за социално подпомагане не е усъвършенствана. Нека поне с тези облекчения да се помогне на най-засегнатите категории.
Ако има някакви бюджетни пречки за това, ние можем да помислим за известно увеличаване на данъците в последните редове на тази таблица, което би било оправдано. Защото именно това е функцията на богатите - да помагат за една издръжка на социално слабите. 181/4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Господин Георги Николов има думата по процедурен въпрос. 181/5. ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Свищов): Тъй като таблиците в този вид бяха приети на първо четене, аз ви предлагам да отложим гласуването, да се съобразим и с бележките, които са направени, да доработим таблиците по чл.4 и чл.13 заедно с предложението, което прави господин Венцеслав Димитров, за да не допуснем така, че примерно лице, което получава от борсата възнаграждение, и то да попадне, да отработим тези текстове и в сряда да се върнем отново към двете таблици.
Това е по-разумното решение, за да видим наистина как ще работят таблиците при новите условия и да не правим това в движение сега. Разумно е да подложите това предложение за гласуване. Има предложение за етажите. За момента се иска преизчисляване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Иван Костов има думата.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Аз подкрепям предложението на господин Георги Николов и едновременно с това предлагам за обмисляне до сряда следната идея.
В предложения навремето Закон за облагане на доходите на физическите лица на мястото на 1850 лв. в таблицата на чл.4 беше записано "минимална работна заплата". Аз бих могъл да направя предложение в същия дух, но ако там се запише минималната работна заплата и другите суми се преизчислят на базата на минималната работна заплата, тогава правителството се обвръзва с гаранция, че ще спазва защитата на минималните доходи в зависимост от това как се преценява тяхното обезценяване вследствие на инфлацията. Затова следва да се помисли и върху това предложение, ако трябва, аз ще го направя писмено. Но подкрепям предложението да се отложи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Бисер Славков има думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми дами и господа народни представители! Аз също бих помолил за една преоценка на всички тези предложения, тъй като реално при гласуван бюджет, който е базиран в частта БП/КТ 182.1 му на чл.4, от данък общ доход 21 млрд.лв., които трябва да постъпят, всички тези предложения, които бяха направени за повишаване с 10 на сто на първите три етажа на таблицата, с увеличаване на необлагаемия минимум за неработещ член и при деца до 18 години, реално ще дадат съществено отражение вече върху размера на приходите от данък общ доход. Тоест, с едно такова гласуване се дебалансира реално онзи показател, който вече е гласуван по бюджета. Това е първото.
Второ, мисля, че трябва да се обсъди доста добре и въпросът за данъчната техника на прилагане на подобни приложения. Просто налице са наистина някои опасения да изпаднем в състоянието, в което сега е ДОО, т.е. има редица безработни, които получават своите обезщетения, а в същото време имат регистрирани фирми, работят и реализират допълнително доходи. За съжаление в момента трябва да ви кажа, че Държавно обществено осигуряване е принудено да води редица дела с доста такива неработещи, които са взимали своите обезщетения. Следователно това е един доста комплициран и сложен въпрос, който наистина трябва сериозно да се обсъди.
И трето, моля да се има предвид, че вече по предложение на господин Шотлеков се взеха и гласуваха някои текстове във връзка с обезщетение, включително и при безработица. Така че не бива втори път да се допуска отново текст, с който да се повишава необлагаемият минимум в този случай. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитров, заповядайте. Имате думата.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Госпожо председателствуваща, колеги! Аз имам малко по-различно виждане по процедурата, която трябва да възприемем, когато гласуваме таблиците. Аз мисля, че ако приемем предложението на Георги Николов и отложим нещата за сряда, ние няма да направим нито една крачка в тази посока. Защото в сряда ще се окажем в същото положение, може би само с две-три таблици повече.
Затова ви предлагам от процедурна гледна точка да се абстрахираме от това аз какво съм предлагал, да видим какво бихме могли днес да гласуваме и какво можем да оставим за сряда. Тоест, ако например приемем предложението на господин Мицев за 10 на сто увеличаване на първите четири етажа, нека да го 182.2 приемем и после да преизчислим. Ако приемем моето предложение, подкрепено от господин Мухтанов, за 1200 и 1000 лв., нека да видим как трябва да преоценим таблицата, така че да се запазят предвидените приходи в държавния бюджет. И наистина ако се приемат те, тогава да се преизчисли таблицата. Ако тези предложения обаче се отхвърлят, не виждам причина защо трябва да се отлага самото приемане на таблицата. Защото, извинете за малко внимание, ние и без това закъсняхме с този данък. Нека да го погледнем отстрани. Ние предвиждаме от 1 април 1994 г. да започне да действува таблицата по чл.4. Ако го отложим за сряда, навлизаме в април. Следва публикация в "Държавен вестник", след това още три дни, докато влезе в сила. А трябва да влезе в сила от 1 април 1994 г. наистина.
Ако Народното събрание има воля да приеме тези предложения, поне две от тях или три, както казва и господин Костов, тогава вече да отидем към преизчисляване. Но аз категорично съм възразявал винаги, господин Костов, включително когато и той беше министър, ние бяхме парламентарно мнозинство, на първия ред на таблицата - господин Койчев е най-голям привърженик на това, съжалявам, че го няма - да се сложи не някаква конкретна сума, а да се сложи необлагаемият минимум, каквото беше предложението едно време. Защо? Защото съгласно Конституцията Народното събрание е органът, който определя данъците и техния размер. Ако сложим минимална работна заплата, ние автоматически едва ли не даваме правомощия за това на Министерския съвет. И не само това, а нещо много по-опасно - ние даваме право на Министерския съвет да събира повече данъци, като натиска минималната работна заплата надолу. А това са социални отношения, нека не ги смесваме с данъчните.
Затова аз ви предлагам да направим следното. Най-напред естествено предложението на господин Шотлеков веднага можем да го гласуваме. След това ви предлагам да гласуваме това предложение, което направих аз, с корекцията на господин Мухтанов - напълно я приемам и предложението на господин Мицев. Ако тези две предложения или едното от тях се приеме, да оставим таблицата за сряда, ако не се приеме нито едно от тези предложения, да я гласуваме в момента и да вървим нататък. Ето, това е. 182.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Николов, поддържате ли предложението си да се отложат?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (от място): Ще възникнат най-различни ситуации. Мисля, че е по-разумно да отложим.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Добре, господин Николов. А ако го приемем обаче, ние трябва да направим няколко варианта. Кой ще ги прави тези варианти? Можем в сряда да предложим 10 варианта за обсъждане и пак ще се върнем на първоначалната позиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Последно какво се предлага?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (от място): Поддържам предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Емил Филипов има думата. Въпросът е процедурен, него уточняваме.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Изцяло подкрепям господин Венцеслав Димитров. Залата е грамотна, много пъти е гледала допълнения към този закон, има позиция и може да вземе решение. Ние трябва да приемем час по-скоро тази таблица, тъй като в момента всички в България плащат по-големи данъци, отколкото трябва. Ден порано влизане в действие на този член означава по-малко данъци за всички хора, които са на заплата в България. Поради това залата е способна да вземе разумни решения и да реши да приеме или да не приеме таблицата и да продължим по-нататък. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Николов, поддържате ли предложението си?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението на господин Георги Николов да се отложи гласуването по чл.4, който е в – 3, и по чл.13, който е в – 7, за следващото заседание. Моля, гласувайте! Двете таблици се предлагат да бъдат отложени за гласуване за следващото заседание.
От общо гласували 179 народни представители, за предложението 25, против 80, 74 се въздържат. Отклонява се.
Продължаваме гласуванията по – 3. Господин Димитров, моля да докладвате. 182.4 ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Параграф трети.
Най-напред предлагам да гласуваме предложението на господин Шотлеков. След това да гласуваме предложението, направено от мое име с корекцията на господин Мухтанов, която приемам, след това предложението на господин Мицев и при условие, че някое от тези две се възприеме, да отложим за сряда. Ако не се възприемат, веднага може да гласуваме и тази.
Разбира се, дори и да бъдат приети, те могат да бъдат преизчислени. Аз имам предвид становището на господин Бисер Славков, че трябва да се преизчислят приходите в бюджета и в съответствие с гласуваните приходи, таблицата да се корегира.
Господин Славков, аз съм сигурен, че каквото и да стане, ние или вие, по-скоро, данъчната администрация ще събере много повече данъци по този член, отколкото е предвидено, най-просто защото инфлацията няма да е средно 40 на сто и в края на годината 30.
Така че предлагам да гласуваме най-напред предложението на господин Шотлеков, което го чета:
"1. В чл. 4, ал. 1 след думата "обезщетение" се добавят думите "извън посочените в чл. 2, ал. 1 буква "к".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Което вече беше гласувано.
Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението на господин Шотлеков, което е свързано с един вече приет текст.
Резултатът: от общо гласували 176 народни представители, 166 са гласували за, против - няма, 10 се въздържат.
Предложението се приема.
Следващото предложение какво е, господин Димитров?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следващото е моето предложение, корегирано с това, което предложи господин Мухтанов. То ще бъде очевидно точка трета, защото точка втора ще бъде таблицата, на която след малко ще се върнем.
Създава се нова алинея 1а на чл. 4 със следното съдържание:
"Необлагаемият минимум за месечни доходи се увеличава с 1200 лв. за неработещ член от семейството и с 1000 лв. за всяко дете, на което родителят дължи издръжка".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. ББ/ЙА 183.1 Гласува се това предложение.
Резултатът: от общо гласували 178 народни представители, 76 са гласували за, 30 против, 72 се въздържат.
Предложението се отклонява.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: И още едно предложение, което ако го приемем, естествено, че трябва да преизчислим таблицата. Това е предложението на господин Мицев.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): То не е внесено!
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Колеги, ние сме постъпвали и друг път така. Аз ще ви кажа защо. Защото Законодателната комисия внесе проекта за второ четене (ето го този, от който чета) преди да влезем в пленарната зала. Но с консенсус в Председателския съвет се е решило наистина законът да се гледа днес. Но тогава ние би трябвало да оставим известно време на хората да внесат своите предложения.
Затова аз ви предлагам: нека да го гласуваме. Естествено, всеки може да изрази своето мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вместо да губим време да спорим - става или не, по-добре е да гласуваме.
Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението на господин Мицев.
Резултатът: от общо гласували 180 народни представители, 74 са гласували за, 67 против, 39 се въздържат.
Предложението се отклонява.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Така че остава да гласуваме точка втора, което е самата таблица с текста:
"2. Таблицата към ал. 1 се изменя така:"
Вече я прочетох, няма необходимост пак да я чета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се текстът на точка първа, който съдържа таблицата, по която ще се извършва изчисляването на данъка.
Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 180 народни представители, 109 са гласували за, 10 против, 61 се въздържат.
Приема се текстът на второ четене.
Господин Димитров, остана ли нещо, което да се гласува?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Не, – 3 е приет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: А точка втора? 183.2
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Да, извинявайте.
Точка втора сега на практика става точка трета, защото приехме като точка първа предложението на господин Шотлеков. Точка втора е таблицата. Другите две ги отхвърлихме. Остава точка трета.
3. В ал. 2 изразът "за пълни 0,10 лева" се заменя с "за пълен 1,00 лв.".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се този текст.
Резултатът: от общо гласували 168 народни представители, 156 са гласували за, против - няма, 12 се въздържат.
И този текст се приема на второ четене.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Преминаваме към – 4.
– 4. В чл. 5 се създава нова буква "е" със следното съдържание:
"е) еднократните обезщетения, регламентирани с нормативни актове и изплащани при средна и тежка телесна повреда и смърт при/или по повод изпълнение на служебни задължения".
Тук дължа едно пояснение. Това е чл. 5. Касае (чета заглавката): "В облагаемия доход се включват всички суми, получени от лицето през месеца в същото учреждение и предприятие с изключение на:"
Тоест, тези суми се изключват от сферата на облагането.
Тук няма предложения или възражения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме – 4.
Има предложение ли? Каква поправка? Редакционна?
Моля, отменете режима на гласуване!
Госпожо Митева, имате думата. 183.3
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Според мен в текста следва да бъде добавено: "извън случаите по чл. 217 от Кодекса на труда", тъй като в чл. 217 от Кодекса на труда ние вече освободихме обезщетенията, които се получават при трудоустрояване. Тук не са включени при обезщетенията за трудоустрояване, не са включени обезщетенията за смърт. Ето защо според мен просто трябва да съобразим текста с това изменение, което вече сме гласували.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата представителят на Министерство на финансите.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Тази бележка има основание. Освен това, аз мисля, че в чл. 5 наистина е мястото да се отбележи това, което господин Шотлеков предложи. Тъй като тук именно се отбелязват онези доходи, които се изключват от облагане. Така че тук е мястото да се дефинират всички тези моменти свързани с обезщетение по чл. 217, чл. 222 от Кодекса на труда и получаване на парични обезщетения при безработица. По този начин може да се изчисти текста от предходния член.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз.
Господин Димитров, ще вземете ли отношение, да го гласуваме.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Нямам никакво отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля режим на гласуване. Гласуваме допълнението, което се предлага към съществуващия текст от госпожа Митева.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 170, за 156, против 9, 5 се въздържат.
Приема се допълнението.
Гласуваме целия текст на – 4 с приети вече допълнения.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 158, за 142, против 6, 10 се въздържат.
Приема се текста на – 4. СМ/ЗТ 184.1
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Параграф 5.
В чл. 6 се създава нова ал. 2 със следното съдържание: "Обезщетенията, изплащани от работодателя при пенсиониране за изслужено време и старост се разпределят месечно като се прибавят към трудовите възнаграждения за последните два, шест или дванадесет месеца преди прекратяване на трудовото правоотношение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Мариела Митева има думата.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Предвид на това, че обезщетенията изплащани при пенсиониране за изслужено време и старост бяха освободени от данък, вече предлагам този текст да не се гласува, тъй като не се налага друга формула за изчисляване на облагането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Искате да отпадне текста.
МАРИЕЛА МИТЕВА: Да отпадне целият – 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да чуем становището на председателя на комисията.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Аз съм съгласен разбира се, още повече, че вносителят е съгласен. Ние сме задължени да гласуваме да отпадне, защото ако гласуваме да остане ще се създаде една колизия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля режим на гласуване. Гласуваме за отпадането на – 5 за облагане на обезщетенията.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 167, за 154, против 1, 12 се въздържат.
Текстът се приема. Отпада – 5.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Параграф 6.
Ал. 2 на чл. 7 се отменя. Ал. 2 на чл. 7 касае данъка на членовете на трудово-кооперативните земеделски стопанства, АПК и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Без орсовките обаче.
Моля режим на гласуване. Гласуваме за – 6.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 172, за 143, против 23, 6 се въздържат.
Приема се текста. 184.2
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Текстът е четири страници. Дали не е целесъобразно да се даде почивка и после да продължим. Чл. 13 е фактически целият закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Половин час почивка, след което ще продължим с най-дългия текст. Този текст е шест страници.
Половин час почивка. (Звъни)
(18,00 ч.)
184.3(След почивката)

18 ч. и 40 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (Звъни): Продължаваме заседанието. Докато заемете местата си, искам да направя съобщения.
Постъпило е предложение, подписано от проф.Нора Ананиева, утре като точка първа да бъде Проектът за Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност. След приемането на този законопроект Народното събрание да продължи работата си с парламентарния контрол.
Съобщения за комисии:
Комисията по жалби, предложения и петиции на гражданите - четвъртък, 7 април 1994 г. от 11,00 ч. в стая # 304, бул. "Дондуков" # 2.
Комисията по здравеопазване - сряда, 6 април 1994 г. от 10,00 ч. в зала # 412 на бул. "Дондуков" # 2 при дневен ред: Законопроект за лекарствените средства и аптеките.
Комисията за контрол над приходите, разходите и имуществата на партиите - сряда, 9,00 ч. в зала "Запад" при дневен ред:
1. Разглеждане на получените баланси и отчети от политическите партии за 1993 г.
2. Запознаване със справки, получени от Министерския съвет и Министерството на финансите по молба на комисията във връзка със закона.
3. Разни.
Залата вече е пълна. Господин Димитров, моля, заемете мястото си да докладвате следващия текст.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председателствуваща, колеги! Намираме се на – 7 от законопроекта, който касае измененията в чл.13. Тъй като текстът е, както ви казах, около 5 страници и половина, да не го изчитам целия, ако ми разрешите - да го чета по точки. Ако разрешите. Ако не, мога да го прочета целия и после да преминем по точки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Четете, господин Димитров. НЧ/КТ 185.1
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: "– 7 В чл.13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Таблицата към ал.1 се изменя така:
(Знаете от нашата практика, вече 4 години подред правим такива изменения, че таблицата в чл.13 е дериватна на тази в чл.4, като всяка една от сумите в левове се умножава по 12) Това е за сведение. _________________________________________________________________
Годишен доход Данък _________________________________________________________________
До 22200 лв. Необлагаеми от 22200,01 до 36000 лв. 20 % за горницата над 22200 лв. от 36000,01 до 96000 лв. 2760 лв.+24%за гор.над 36000лв
от 96000,01 до 180000 лв. 17160лв.+28%за гор.над96000лв. от 180000,01 до 300000 лв. 40680лв.+32%за гор.над180000лв. от 300000,01 до 600000 лв. 79080лв.+36%за гор.над300000лв. от 600000,01 до 1800000 лв. 187080лв.+40%за гор.над600000лв. от 1800000,01 до 3600000 лв. 667080лв.+45%за гор.над1800000лв
над 3600000 лв. 1477080лв.+50%за гор.над3600000лв _________________________________________________________________
Това е таблицата.
Има едно предложение за нова ал.1 на чл.13, направено от мен. Аз и тук го декларирам, че го оттеглям, тъй като беше отхвърлено и няма смисъл да се подлага на гласуване, след като то би трябвало да произлиза от гласуваното предложение към чл.4. След като предложението в чл.4 се отхвърли, няма резон в единия член да го има, в другия член да го няма. Така че аз го оттеглям, въпреки че естествено не съм доволен от неприемането му.
"Точка 2. В ал.5 се правят следните изменения и допълнения".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По точки ли да бъде, господин Димитров?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Добре, по точки. Тогава свършвам дотук и гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Мога ли да Ви попитам по останалите точки има ли направени предложения, до края на текста? Ако няма... 185а.2
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Мисля, че има. Доколкото знам предложения има от господин Ганев, господин Шотлеков. Има още едно предложение, то е от господин Христо Марков, но то е по – 8, а ние сега се намираме на – 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Става дума за следното: ако предложенията са малко и текстът се изчете, а след това едно или две предложения, след това можем да гласуваме целия текст и по този начин по-бързо ще завърши. Но нека господин Димитров да прецени, аз не мога да преценя.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Вижте, има доста спорни предложения и може би е по-подходящо да ги гласуваме точка по точка, за да бъдат по-добре разбираеми. Иначе ще се загуби връзката между тях и хората няма да могат да се ориентират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитров, към точка първа, т.е. към таблицата има ли направени предложения?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Към таблицата мисля, че в момента не могат да бъдат правени други предложения, след като вече приехме една таблица по чл.4. А както казах тази таблица е производна, дериватна, и се получава като се умножават отделните суми в чл.4 по 12 и се получава тази таблица.
Така че даже бих дал едно предложение, но то вече не може да се направи естествено - двете таблици да се приемат заедно. Така би трябвало да бъде.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В такъв случай да гласуваме този текст. Моля, режим на гласуване. Гласува се текстът на – 7, т.1. Чухте го, имате го пред себе си, моля, гласувайте.
Гласували общо 179 народни представители. От тях 165 за, 3 против, 11 въздържали се.
Този текст се приема на второ четене.
Господин Димитров ми напомни, че един текст на господин Шотлеков е пропуснато да бъде докладван и той е свързан с чл.6.
Моля, господин Шотлеков, за да не забравим след това и да се наложи да се връщаме, имате думата. 185а.3
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаеми колеги, става въпрос за – 5, чиято ал. 2 отпадна, поради това че освободихме обезщетението от данъчно облагане. Но аз съм предложил към същия чл. 6 да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:
"От месечния доход се приспадат внесените суми за доброволно социално осигуряване в размер до 20 на сто от минималната работна заплата за страната".
Какви са аргументите за едно такова предложение? Аргументите за едно такова предложение са следните, аз ги изказах и на първо четене, сега ще си позволя да ги повторя.
В момента нямаме така нареченото доброволно осигуряване, тъй като цялата система на социално осигуряване в страната се изгражда на така наречената задължителна вноска - пенсионно осигуряване в размер на 35 на сто. Тоест пенсионерът в момента не може да определи, да получи по-висок размер от пенсията си, дори ако желае да внася повече за социално осигуряване от това, което би могъл примерно да плаща.
Така че в момента самият закон не създава стимули за работника, който да внася част от своята работна заплата в някакви фондове за социално осигуряване като използва една набирателна сметка и по този начин да акумулира пари, които да не бъдат хвърлени на пазара за купуване на стоки, с които да повишава директно инфлацията, а ние целим в момента да създадем една набирателна система, която да акумулира средства.
Даже аз разговарях тук с господин заместник-министъра. Логично е примерно, за определен период от време тези средства да бъдат ангажирани с държавни ценни книжа, за да няма спекула с тях и вторичен натиск на пазара. Предимството е, че ще създадем възможност на работниците да влагат част от парите си, примерно до 20 на сто от минималната работна заплата, или ако приемете примерно 10 на сто от минималната работна заплата, които пари, след като настъпи осигурителният риск, в случая възрастта за пенсиониране, те ще могат да получат добавка към досега нищожните пенсии, които им осигурява задължителното социално осигуряване.
А аз неслучайно толкова много настоявам за тези текстове в закона. Защото в момента ние трябва да направим първата ВТ/ЗТ 186.1 крачка към така нареченото доброволно социално осигуряване. Разбира се, тук могат да се изкажат различни аргументи - че няма специален закон и т.н. Такъв закон не е необходим. Всяко едно търговско дружество или сдружение с идеална цел или главно управление "Социално осигуряване", или който би желал, би могъл да акумулира такива вноски и след настъпването на осигурителния риск, да изплаща пенсии.
Има дълбок социален ефект в едно такова предложение. Затова много ви моля да го обсъдите внимателно и евентуално да го подкрепите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Митева има думата. Реплика. Заповядайте.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател.
Аз бих искала да реплекирам господин Шотлеков и да апелирам към господа народните представители да не подкрепят това предложение. Какви са аргументите в тази насока?
Съгласно сегашния Закон за пенсиите в България съществува само задължително пенсионно осигуряване. Никъде материалните закони не позволяват съществуването и на доброволно осигуряване. Не е възможно в Закона за данък върху общия доход ние да въвеждаме едновременно и доброволно осигуряване, и данъчни облекчения за него. Едва когато се извърши реформата в социалното осигуряване и ние въведем задължително осигуряване и доброволно осигуряване, бихме могли да мислим за някакви данъчни преференции за доброволното осигуряване. Тук, в това предложение не се виждат никакви механизми, по които държавните органи ще могат да осъществяват контрол - дали евентуално доброволно осигуряване се осъществява едва след като е осъществено задължителното осигуряване. В тази насока съществуват много проблеми. Текстът няма да реши проблемите, а по-скоро ще създаде нови.
Ето защо аз предлагам тези идеи да бъдат обсъдени едва при обсъждане на Закона за социалното осигуряване. Благодаря.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): Не е така! 186.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Господин Димитров има думата. За реплика или за изказване?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): За изказване по предложението на господин Шотлеков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ще му дам думата на господин Шотлеков. След това.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): Дайте му думата на него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Сега ли? Добре. Заповядайте, господин Шотлеков.
Ако искате, господин Сталийски, вземете думата след това.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги... (Шум и реплики в залата) Реплика ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Сталийски има думата.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, елементарно е, Търговският закон само го отваряте и виждате чл. 114 и 243. Доброволно осигуряване може да има. Това е търговско дружество. Смешно е! (Ръкопляскания и възгласи: "Браво!" в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шотлеков, имате думата да дуплика.
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, по повод на репликата, която направи госпожа Митева, аз бих си позволил да кажа следното: да, така е, Законът за пенсиите предвижда само задължително осигуряване, госпожо Митева, защото просто 42 години е нямало доброволно осигуряване. Но ако обърнете предишният Закон за пенсиите, ще видите, че доброволното осигуряване е било това, което е генерирало такива пенсионни фондове, които са позволявали за осем години и половина без приходи да се изплащат пенсиите. А сега нямаме такива възможности. (Ръкопляскания и възгласи: "Браво!" в блока на СДС)
Поради тази причина именно ние в момента трябва да отворим тази врата - за доброволното осигуряване.
И сега да ви обясня още нещо. Няма никаква пречка държав186.3 ната власт да осъществява контрол върху тези дружества, защото те са или търговски дружества, или сдружения с идеална цел.
Нещо повече, самият Закон за държавния бюджет, който гласувахме тук преди известно време, съдържа такъв текст, ако си спомняте. И там се казва, че чрез банковия контрол няма да им бъдат изплащани заплати, ако не е платено социалното осигуряване, задължителното имам предвид, не доброволното. А доброволното осигуряване дава такива гаранции, че сключваме един договор, който го няма при задължителното, тоест законът декретира на лицето, което иска да се осигурява, какви да бъдат осигурителните вноски, да бъдат неговите права.
Напротив, при доброволното осигуряване, госпожо Митева, ще дадем възможност на самия работник той да сключи договор с пенсионния институт и в този договор да се запишат неговите права и задължения. И тези права ще бъдат много по-големи от това, което му дава сега задължителното държавно осигуряване. Защото, забележете, задължителното държавно осигуряване, дори сме вкарали и детските надбавки, въпреки нашите реплики тук, и на практика какво става? Работодателят плаща задължително осигуряване, за да може пенсионерът накрая, когато се пенсионира, да получава пенсия от 1500 лв. Ами, дайте да освободим част от тези средства.
Освен това аз ви казвам, това няма да се отрази на държавния бюджет в никакъв смисъл. Тъй като ние бихме могли в една преходна разпоредба да задължим тези дружества - били с идеална, били с търговска цел, с каквато искате цел, да ги наречем, да ги ограничим колкото може, но нека да ги накараме да спестяват, а не да харчат, госпожо Митева. Вие в момента стимулирате харченето на пари. А аз, който трябва да пледирам за харченето на пари, пледирам да ги спестяваме. Ето това е. Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата за изказване има господин Венцеслав Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, използвам възможността да подкрепя предложението на господин Шотлеков. Защо? На практика какво правим в момента? 186.4
Ние създаваме известни, макар и не толкова големи данъчни облекчения за доброволното осигуряване. С каква цел? С цел да го стимулираме. Точно това правим. В момента ние не се занимаваме има ли доброволно осигуряване или не. Така. Даваме право, който иска да се осигурява доброволно, даваме му някакви минимални, колко са там, около 300 лв. месечно, може да приспада. Не е чак толкова много и то не е 300 лв. да ги черпи отнякъде, а да си намалява облагаемия доход. Това не е чак толкова много. Защо? Защото нашата система на задължително пенсионно осигуряване куца. Куца ли, госпожо Митева? Куца. Нормално ли е хората, които са работили 45 години, да взимат толкова малки пенсии? Не обричайте и тези, които ще работят още 45 години, да взимат такива пенсии. Защо? Защото социалистическата комунистическа икономика рухна и ние сега се чудим какво да направим. 186.5 И неслучайно някои опреличават нашата система за пенсионно осигуряване на социално подпомагане. И то е така. Защото, ако ще и десет митинга да направят пенсионерите, те няма да си намерят парите къда са им, защото ги няма, защото са изядени, защото не съществуват.
При това положение единствената надежда за малко подобра система на осигуряване остава доброволната. Защо да не оставите доброволната?! Най-просто! Има ли такава? Вие казвате, че няма. Господин Шотлеков - и той развива теза, че може би ще се появят...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитров, може ли по-бавно да говорите, понеже микрофоните застъпват звуците?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Защото не съществуват такива институции. Но те съществуват на практика. Това са застрахователните дружества. Биха могли при второ четене на Закона за застраховането тези работи да бъдат регламентирани в смисъла, в който се изрази г-н Шотлеков - да са задължени да закупуват преди всичко държавни ценни книжа. Знаете, че директното закупуване от други инвестиционни институции, освен Централната банка и търговските банки, на държавни ценни книжа трябва да се стимулира. Това е добро за финансовата система. Добро е, че с тези пари не се отива на пазара на стоки, където няма кой знае колко много стоки да се купуват. Извършва се спестяване, извършва се инвестиране, извършва се покупка на държавни ценни книжа.
Освен това всеки един застрахователен институт може да върши тази работа по доброволното застраховане. Обаче имайте предвид, сега не се грижим ние за това коя институция ще го върши. Която иска, нека да го върши. Нека да се създава нова, но в момента ние създаваме само данъчни облекчения, каквито, госпожо Митева, има в развитите страни, където има и социалистически партии, но там не са бивши комунистически партии. Затова вие сте казали, че ще бъдете модерна партия. Поне повярвайте на тия хора какво правят там и не говорете такива глупости, че въвеждаме обратно ергенски данък и т.н. Ще ви се изсмее всеки един човек, който е запознат със западното данъчно законодателство. (Ръкопляскания от блока на СДС) 187.1 СД/ВЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата за реплика има г-жа Мариела Митева .След това - г-жа Караиванова.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря на господин Димитров за пламенната реч. Но бих искала да попитам няколко неща.
Ако 45 години в България е имало задължително пенсионно осигуряване и в момента аз изобщо не оспорвам, че пенсионната си стема куца, бих искала да попитам защо по време на управлението на Съюза на демократичните сили при изменението на Закона за пенсиите Вие не предложихте и доброволно пенсионно осигуряване? (Шум в блока на СДС)
Вторият въпрос, който искам да поставя, е: защо след като от няколко години в този парламент стои закон за социалното осигуряване, в който се предвижда задължително и доброволно осигуряване, и той е внесен от нашата парламентарна група и от сегашното правителство, Бюджетната комисия, чийто председател е господин Венцеслав Димитров, все още не е дала становище по него?
И накрая бих искала да кажа следното. Аз не съм противник на доброволното осигуряване. Но искам да разберете, че не в този закон и не по този начин можем да го уреждаме. Не може да слагате каруцата пред коня нито по повод на така наречените облекчения за деца... Госпожица Велчева може би не знае, но в момента за деца се плащат детски надбавки. Така че не може да изпреварвате нещата, независимо от това кой ви моли за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Караиванова има думата за реплика.
АНА КАРАИВАНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател. Моята реплика също ще бъде под формата на въпрос.
Бих искала господин Димитров, а ако може и господин Шотлеков да ми обяснят в кои застрахователни дружества ще се правят тези доброволно вноски и за интересите на социално слабите или бъдещи пенсионери се работи или за интересите на нечии частни застрахователни дружества.
Благодаря. 187.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Трета реплика?
Господин Димитров, имате думата за отговор на възраженията срещу Вашето изказване.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Най-напред на най-последния въпрос, защото е най-лесен. Ами, естествено, държавата поема грижи за социално слабите. Но това, против което Вие пледирате, искате държавата да се грижи и за социално силните.
Ето това е, което ние искаме да направим - социално силните да си се застраховат и тогава социално слабите ще останат по-малко и ще ги хване социалната мрежа.
Това е вашата социална система, затова куца, защото раздава пенсии, стипендии и т.н., всичко "на калпак".
Мен не ме изненадва. Мен не ме изненадва, че вие се противопоставяте на такива неща. Мен ме изненадва нещо друго - чи ние се опитваме да обясним на едни хора, които смятаме, че възприемат нещо, към което ние се стремим, а виждаме пълна невъзприемчивост. Ето това ме притеснява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Сталийски, имате думата за изказване.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): Уважаема госпожо председателстваща, дами и господа народни представители! Тук няма място, когато има място за право, за популизъм. Без тия лозунги за комунисти, за болшевики. Знаете, оттук съм говорил много пъти. Сега да говорим като юристи.
Това е правен абсурд да твърдите, че има само задължително осигуряване. Не е вярно! Отворете Търговския закон, аз ги чета двата текста и ще видите, няма пречка да се договаря доброволно. Такова нещо няма! Дори ако вземете и отворите глава първа на Закона за задълженията и договорите, там няма забрана. След като самият закон, който е от 1959 г., през вашето управление болшевишко беше гласуван тоя прекрасен закон, със съставител Кожухаров, Венедиков и Иван Апостолов, няма забрана. Като няма забрана, няма да пискате, доброволно ще се застраховате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Шотлеков, заповядайте за реплика. 187.3
ИЛИАН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз взимам повод от изказването на г-н Сталийски, за да направя реплика и към него, и към г-жа Караиванова, а и ще ви отговоря на един въпрос, на който няма как да отговоря, ако не бях взел репликата.
Госпожо Караиванова, всеки един, който би могъл да осъществява такава дейност, би могъл да го направи дотолкова, доколкото няма забрана в законодателството. И аз бих ви казал веднага кой би могъл да го направи и кое ще бъде най-полезно. Най-полезно ще бъде да го прави Главно управление "Социално осигуряване", да привлича допълнителни пари и да акумулира в държавната институция Главно управление "Социално осигуряване".
Би могло да го прави Държавният застрахователен институт, който е изключително от държавна собственост. Няма никаква пречка. Цялата печалба на ДЗИ ще отива в полза на държавата.
Биха могли да го правят, разбира се, и частни застрахователни компании, които желаят това нещо да го направят.
Би могло да го направи и едно търговско дружество, както обясни г-н Сталийски, тъй като Търговският закон не създава забрани за осъществяването на такава дейност.
И това, което каза г-н Димитров, е изключително важно. Ние в момента не уреждаме статута на тези доброволни осигурителни органи, тъй като има един специален закон, където има точн о един текст за тези органи, където е казано следното, цитирам по памет: първо, че тези органи са сдружения с идеална цел и че, второ, всички вноски, без никакво ограничение, се освобождават от всякакви данъци - от данък върху печалбата за работодателя и от данък върху общия доход за работника.
Ето затова на базата на този закон, който е внесъл Министерският съвет, който не съм внесъл аз, не пледирам за авторство на закона, аз си позволих да направя тези предложения в този закон сега. Защото утре, като приемем закона, трябва да изменяме и този закон за данък върху общия доход, което не е добре, не е добре за стимулирането на спестовността и найвече не е добре за създаването на възможност за доброволно осигуряване на пенсионерите. 187.4
Разберете, че ако ние не отворим вратата за доброволното осигуряване сега, това означава, че ще отложим с още една, две и не знам още колко години.
А това, което каза госпожа Митева одеве, че когато сме обсъждали Закона за пенсиите... Да, не сме го предложили, защото Законът за пенсиите третира само задължителното осигуряване. Той не третира изобщо доброволното осигуряване.
Аз винаги съм бил привърженик на идеята за доброволното осигуряване. Още през 1991 г. съм разработил такъв законопроект. Дано този парламент да приеме такъв законопроект за доброволното осигуряване.
Благодаря ви. (Ръкопляскания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Будимов има думата. 187.5 ИВАН БУДИНОВ (СДС): Аз само искам да споделя, че на много места в България, имайки предвид кризата при закупуване на лекарства и лечение на болни, лекари - ентусиасти организираха доброволни здравноосигурителни дружества, в резултат на което сега хората, които станаха членове или които се застраховаха в такива здравноосигурителни дружества, получават преференции при закупуване на лекарствата от самото дружество и при самото лечение. Така че това, което предлага г-н Шотлеков, още повече ще засили това доброволно осигуряване в такива дружества.
Искам да обърна внимание, че това са авторитетни лекари, способни лекари, които си дават сметка за състоянието на здравеопазването в България и тук намират изход за излизане от това състояние.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Господин Бисер Славков, заместник-министър на финансите, има думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители. Действително идеята за доброволно осигуряване представлява интерес и аз бих предложил да се отложи този текст за едно уточнение, тъй като съществуват няколко момента, които представляват интерес. Аз споделям тази идея, че подобни средства могат да се насочат към ценни книжа и то държавни ценни ценни книжа, защото в крайна сметка това ще подкрепи бюджета и се спазва принципът, че след като се дава една преференция, срещу нея ще имаме и съответен източник за финансиране на бюджета.
На второ място, заедно с това мисля, че трябва да се обсъди и въпросът за една техника на данъчен контрол върху целия този процес, тъй като реално в диспута тук стана ясно, че могат да се появят в качеството си на такива лица и търговски дружества, и съюзи с идеална цел, и застрахователни институти, разбира се, по закона. Така че при всяко положение тук ще възникне потребността от една схема за наблюдение на тези операции.
И на трето място, ще възникне и проблемът какво би станало, ако някои от тези институти или лица не изпълнят своите задължения по отношение на изкупуването на държавните ценни книжа. БП/ВЙ 188.1
Предвид на това предлагам просто да се отложи този текст, за да се уточни и тогава вече да се предложи с всички тези въпроси изчистен текст, за да може да се гласува. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Отлагането трябва да бъде предложено от народен представител. Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Госпожо председателстваща, в такъв случай аз предлагам да се отложи гласуването. Обаче тъй като имам предвид, че ние едва ли днес ще завършим целия текст на закона, очевидно ще продължим следващата сряда и може би тогава да се върнем пак към чл. 6. Господин Славков предложи конкретни гаранции за това, за което той говори, предполагам, че и г-н Шотлеков няма да има нищо против.
Така че нека да помним, че ще се върнем към този закон. Това няма да утежни съществено процедурата. Така че бихме могли спокойно да отложим приемането на този текст евентуално и подлагането му на гласуване в сряда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В такъв случай моля режим на гласуване. Гласува се предложението текстът на господин Шотлеков да не бъде гласуван сега, а да се отложи гласуването за следващото заседание, като се вземат предвид аргументите, които бяха изказани.
От общо гласували 180 народни представители за предложението 79, против 61, 40 се въздържат.
Предложението се отклонява. Това означава, че текстът трябва сега да се гласува.
Господин Димитров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Прочитам текста. Фактически това остава като – 5 на чл. 6. Текстът остава в следния вид: "От месечния доход се приспадат внесените суми за доброволно социално осигуряване в размер до 20 на сто от минималната работна заплата за страната".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля режим на гласуване. Гласува се текстът, предложен от господин Шотлеков.
От общо гласували 186 народни представители за 89, против 54, 43 се въздържат.
Предложението се отклонява. Ако някой иска прегласуване, сега е моментът. 188.2
За обяснение на отрицателен вот има думата г-н Емил Филипов.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да подчертая, че аз съм убеден, че мнозина от моите колеги споделят изцяло съображенията, изказани тук, по отношение на доброволното осигуряване. Едва ли има депутат, който е против това. Но просто считам, че когато сме на едно оперно представление, трябва да слушаме текстове и арии, които са от същата опера. (Шум в залата) Не е редно в този закон, който има една конкретна цел - да реши проблемите до края на тази година, да вкараме важни проблеми от сферата на голямото социално осигуряване. Благодаря. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата Екатерина Михайлова. 188.3
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги! От името на парламентарната група на СДС искам прегласуване на текста. (Шум и реплики в залата)
Ние искахме още преди да вземе колегата преди мен думата това, но неговото изказване всъщност ме улеснява с искането ми за прегласуване. Явно някои от колегите не са разбрали за какво точно се гласува. Тук не става въпрос дали да се разреши или не доброволното осигуряване. Става въпрос за едно много малко данъчно облекчение, за да може наистина да се осъществява това доброволно осигуряване. И то пенсионно осигуряване.
И ви моля да го подложите на прегласуване, защото съм убедена, че има колеги, които просто не разбраха за какво точно се гласува. Ако се повтори гласуването, те ще подкрепят това искане, което направи господин Шотлеков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В интерес на истината, когато господин Филипов идваше насам, аз подсказах възможността за прегласуване и господин Савов вдигна ръка. (Шум и реплики в залата)
Моля ви, без шум!
Чухте и заместник-министъра на финансите.
Няма да ни заболи глава от едно гласуване още! Така че допускам прегласуването.
Ако някой има упрек към мен, мога да си наложа забележка, но текстът наистина е сериозен.
Моля, господин Димитров, прочетете още веднъж текста и той ще се прегласува. (Шум и реплики в залата)
Истината е, че господин Савов вдигна ръка в момента, в който аз подсказвах, но господин Филипов е с по-бързи реакции и беше тук. (Шум в залата)
Нека да не губим време! Едно прегласуване няма да реши нещата.
Моля Ви, прочетете текста бавно и ясно.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: "От месечния доход се приспадат внесените суми за доброволно социално осигуряване в размер до 20 на сто от минималната работна заплата за страната."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това ли е текстът?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Това е текстът! ВЙ/КП 189/1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Прегласува се текстът!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 191 народни представители, за 97, против 64, 30 се въздържат. (Ръкопляскания от СДС)
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Продължаваме нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Чакайте! Момент да сметна.
Приема се предложението.
Извинявайте, но и аз се изморих, а все пак сметките трябва да се направят точно.
Приема се този текст.
Госпожа Емилия Томова иска думата по процедурен въпрос.
ЕМИЛИЯ ТОМОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Възразяваме срещу последното гласуване, тъй като прегласуването беше разпоредено от госпожа Ботушарова в нарушение на правилника. (Реплики, шум в залата, неодобрителни реплики от СДС)
В нашия правилник е записано, че веднага след гласуването може да се поиска прегласуване. (Шум в залата)
Госпожа Ботушарова беше много коректна и дори ви покани да поискате прегласуване. След това даде думата на господин Филипов. Ако спазвахте правилника, нямаше, госпожо председател, да допуснете прегласуване.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): Тя смяташе, че господин Филипов ще поиска прегласуване...
ЕМИЛИЯ ТОМОВА: Освен това... Не е смятала това...
Освен това трябва да е ясно, че ние оспорвахме правото да се освободят от данък 10 на сто за доброволни застраховки не заради друго, а защото подозираме някои от защитниците на това предложение в користни подбуди. (Шумно неодобрение от СДС, викове: "У-у-у!", смях)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не бих искала да ви огорчавам, уважаеми колеги.
Понеже председателят веднъж си наложи наказание, аз също си правя напомняне, но считам, че когато започнах с думите за това, че може да се оспори гласуването, истината е, че господин Савов вдигна ръка, но господин Емил Филипов беше вече 189/2. тук и аз просто не разбрах господин Савов... (Шум в залата)
Не! Извинявайте, казвам ви точно как са нещата!... Мисля, че въпросът изобщо не е политически. Въпросът е за защита на права на хората, така че ако считате, че с нещо съм нарушила, го правя това, но ви казвам, че реакция имаше от господин Савов преди аз дори да завърша изречението си.
Много ви моля, казвам ви точно нещата, както са! (Шум и реплики в залата)
Господин Димитров, моля продължете със закона.
Господин Савов иска думата като ръководител на парламентарна група.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз не мога да разбера по един въпрос, който няма никаква политическа стойност, защо започваме тук с тези истории.
Действително истината е тази, че аз бях вдигнал ръка. Сега, че господин Филипов е по-бърз или по-скоро се отзова...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моя е грешката.
СТЕФАН САВОВ: Аз смятам, че това въобще не може да се обсъжда, но тъй като виждам, че ние сме объркани и просто не разсъждаваме, защото тук става въпрос за едни социални придобивки и не може да се... (Реплики от блока на БСП и коалиция)
Социални са придобивките, госпожа! Социални са! Ако се замислим - са социални. Трябва човек да се замисли и да не вярва, че всичко, което излиза от нас, е лошо, нито пък това, което излиза от вас, е лошо!
И затова, защото явно е, че вече не можем да мислим съвсем правилно, аз предлагам и от името на нашата парламентарна група искам половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам половин час почивка и ще закрия заседанието, но напомням, че за утре има предложение точка първа от дневния ред да бъде проектът за закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и предложението на господин Мичковски - проект за решение за програмата за приватизация. 189/3.
Закривам заседанието.
Утре в 9 часа.
Тези предложения ще бъдат гласувани утре в началото на заседанието. (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 25 м.)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:(Снежана Ботушарова)
(Кадир Кадир)
СЕКРЕТАРИ:(Руслан Семерджиев)
(Ведат Сакаллъ)