Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-04-14

Председателствали: председателят Александър Йорданов и зам.-председателят  Снежана Ботушарова 
Секретари: Трифон Митев и Илхан Мустафа
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание. Най-напред ще ви запозная с парламентарния контрол за утре, 15 април.
Утре, 15 април 1994 г., петък, следва да се отговори на следните актуални въпроси и питания.
1. Заместник-министър председателят и министър на труда и социалните грижи Евгений Матинчев следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Елена Поптодорова, Румяна Куртева и Донка Дончева и на питания от народните представители Стефан Савов, Иван Костов, Златка Русева, Екатерина Михайлова и Николай Христов и на питане от народния представител Динчо Павлов.
С писмо # 02-00-135/14.04.1994 г. заместник-министър председателят Евгений Матинчев е поискал отлагане на отговора на актуалния въпрос на народния представител Звездалин Кафеджиев на основание чл. 74, ал. 3 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Заместник-министър председателят и министър на търговията Валентин Карабашев следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Гинчо Павлов и Тошо Пейков и на питане от народния представител Руслан Сербезов.
3. Министърът на правосъдието Петър Корнажев следва да отговори на актуален въпрос от народния представител Евгени Друмев и на питания от народните представители Васил Златаров и Тошо Пейков. РД/ВЙ 66.1
4. Министърът на вътрешните работи Виктор Михайлов следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Едвин Сугарев и Христо Марков.
5. Министърът на транспорта Кирил Ерменков следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Тошо Пейков и Христо Марков и на питания от Васил Златаров.
6. Министърът на земеделието Георги Танев следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Милко Енчев и Христо Марков и на питания от народните представители Тошо Пейков и Васил Златаров.
Народният представител Стойчо Шапатов ще зададе допълнителни въпроси по отговор на питане от 25 март.
Народният представител Йордан Куцаров ще изрази отношение по писмен отговор на питане.
7. Министърът на здравеопазването Танчо Гугалов следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Христо Марков и Петя Шопова и на питане от народните представители Румяна Куртева и Донка Дончева.
8. Министърът на промишлеността Румен Биков следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Маньо Манев и Петър Балабанов.
9. Министърът на науката и образованието Марко Тодоров следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Станка Величкова, Донка Дончева и Костя Караиванов.
В заседанието утре няма да участват министрите Стоян Александров и Валентин Александров, поради отсъствие от страната; министрите Станислав Даскалов и Христо Тотев, поради заетост с официални посещения у нас на чужди делегации и министър Ивайло Знеполски, поради годишен отпуск.
Госпожа Миленова, заповядайте.
ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Извинявайте, че си позволявам да Ви задам един процедурен въпрос, господин председателю, но прави впечатление на много хора, които слушат петъчните питания, че г-н министърът на промишлеността Биков винаги е толкова накрая, че много седмици подред не може да отговори на нито един въпрос, зададени му от депутати. Хората 66.2 попитаха дали има възможност той да бъде сложен в по-предната част, че да чуят хората, които са навън от тази зала, които се интересуват от собствените си съдби, какво ще отговори министърът на промишлеността на зададените въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега по предложенията за дневен ред. Ще ги докладвам по реда на тяхното постъпване.
Има постъпило предложение - проект за решение още на 8 декември 1992 г. Вносител е народният представител Гинчо Павлов и е свързано с проект за решение на Народното събрание за недопускане използването на територията, акваторията и въздушното пространство на Република България от чужди военни сили, заявили намерения за участие във въоръжения конфликт между воюващите в бивша Югославия страни.
Решението е било разпределено на съответните комисии. Становища от тези комисии не са получени. Процедурно срокът е изтекъл. Ние разговаряхме на Председателския съвет по този въпрос и смятаме, че проблемите, които се засягат в това проекторешение, вече са станали част от една декларация на Народното събрание, която то прие наскоро. Така че по принцип идеите на проекторешението са намерили парламентарна защита и подкрепа.
И аз се обръщам към господин Павлов дали той поддържа процедурно своето предложение за включване в дневния ред? От процедурна гледна точка проблеми няма. Но въпросът е изключително важен и е нормално и естествено, ако върху него се настоява да се вземе решение, наистина по него да се произнесат спациализираните комисии, главно Комисията по националната сигурност и Комисията по външна политика.
ГИНЧО ПАВЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, сегашната ситуация поставя на изпитание чл. 84, т. 11 от Конституцията. Аз разбирам необходимостта от набиране на повече информация.
Ето защо, без да оттеглям предложението си, настоявайки на него, предлагам то да се разглежда като точка втора от днешния дневен ред.
Благодаря. 66.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Тоест, Вие предлагате то да бъде точка втора?
ГИНЧО ПАВЛОВ (от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Тогава ще го оставим за момент настрани и ще преминем към предложенията за точка първа в дневния ред.
Има постъпило предложение от народния представител Пламен Денчев точка първа да бъде проект за решение # 103 00 27 за даване на гаранции за снемане на отговорност при възникване на ядрена вреда в АЕЦ "Козлодуй", внесено от Министерския съвет на 18 февруари 1994 г.
Това е предложениие за точка първа. Това е точка 7 в дневния ред и всъщност предложението е точка 7 да стане точка 1 за промяна в дневния ред.
Моля режим на гласуване. Моля гласувайте това предложение.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 202 народни представители, за 27, против 82, въздържали се 93.
Предложението не се приема. 66.4
Постъпило е предложение от господин Златимир Орсов точка първа да бъде второто гласуване на проекта на Закон за устройство на съдебната власт.
Тя си е под точка първа и без това предложение.
Господин Орсов, заповядайте.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, изглежда се налага да дам някои разяснения по предложението, което съм направил. Направил съм го, тъй като ми е известен Вашият променлив нрав по този въпрос - един ден, според Вас, гласуваният закон, изчерпването на гласуването по предложените текстове означава, че точката отпада. Днес обаче сте на друго мнение. И за да се гарантирам срещу едни такива веселящини, аз съм пуснал такова предложение и настоявам то да се гласува, за да няма недоразумения. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Орсов.
Той настоява да се гласува. Нека да гласуваме очевидното.
Гласуваме за това точка първа от дневния ред да бъде второто четене на Закона за устройство на съдебната власт.
Моля, гласувайте! (Шум и реплики в блока на СДС)
Тоест, точка първа да стане точка първа. Това гласуваме.
Гласували 199 народни представители, за 106, против 85, въздържали се 8.
Предложението на господин Орсов се приема.
Постъпило е предложение от народния представител Асен Мичковски точка първа от дневния ред да бъде обсъждане на програмата за приватизация на държавни предприятия за 1994 г. и приемане решение на Народното събрание за одобряване на програмата.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 199 народни представители, за 18, против 93, въздържали се 88 народни представители.
Предложението не се приема.
Последното предложение за точка първа е на народния представител Невен Пенев - точка първа да стане Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. МС/КТ 67.1
Моля, гласувайте това предложение! (Шум и реплики)
Сега това е точка четвърта.
Гласували 204 народни представители, за 112, против 35, въздържали се 57. (Възгласи на одобрение от блока на СДС, шум и реплики)
Предложението на господин Невен Пенев се приема и става точка първа.
Сега пристъпваме към предложението на народния представител Гинчо Павлов.
Той уточни, че е за точка втора и, ако бъде гласувано тогава съдебната власт отива на трето място.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на народния представител Гинчо Павлов за проект за решение на Народното събрание за недопускане използуването на територията, акваторията и въздушното пространство на Република България от чужди военни сили да бъде точка втора.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 205 народни представители, за 160, против 19, въздържали се 26.
Предложението на господин Павлов се приема.
Така дневният ред придоби следния вид:
Първа точка е Законопроектът за движението по пътищата.
Втора точка е проектът за решение, който току-що гласувахме на господин Гинчо Павлов.
Трета точка е съдебната власт и т.н.
Моля, председателят на Законодателната комисия да докладва точка първа от дневния ред, а именно - Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. 67.2 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата - първо четене. Това е един сравнително кратък законопроект, който се състои от три параграфа.
Сега действащият чл. 4 гласи:
Чл. 4. Пътни превозни средства могат да притежават държавата, кооперациите и обществените организации и гражданите."
Смятаме, че това е един стар текст, който не може повече да остане в закона, предвид на което предлагаме неговата отмяна.
Или в – 1 от докладвания законопроект чл. 4 се отменя.
Трябва да ви докладвам, че законопроектът е съставен въз основа на всички направени предложения и всъщност всички направени предложения, а те са няколко, се събират в тези три параграфа.
Моля, госпожо председател, да поставите на гласуване предложения – 1, съгласно който чл. 4 се отменя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Законопроектът се разглежда на първо четене.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, извинявайте. Без да искам, направих грешката, че сме минали на второ четене. Тук става дума за гласуване на първо четене.
Какви са основанията? Народното събрание в началото на тази година постави на гласуване един законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Този законопроект, който докладвахме пред уважаемите колеги, беше на базата на предложенията на Министерския съвет, така както те бяха внесени. Впоследствие обаче се установи, че следва да бъдат направени още няколко изменения. Същевременно се установи, че е настъпила реакция от страна на Министерството на вътрешните работи досежно един от текстовете, който според ръководството на отдел "КАТ" и на ръководството на Националната полиция утежнява продажбите на нови и втора употреба леки коли.
Съобразно това бяха направени няколко предложения от народни представители, включително и от господин Ескенази, от мен, от господин Димитър Велев, от председателя на Комисията по транспорта господин Ремзи Осман, както и от народния представител господин Асен Мичковски. Това именно показа, че трябва да СтБ/ЙА 68.1 бъдат направени съответните промени.
Законодателната комисия се събра, обедини всички тези предложения и там, където имаше различия между отделните автори, между отделните вносители, тези различия бяха отстранени. Различията не бяха в целта, която се търсеше и преследваше. Различията бяха по-скоро в редакцията, в оформянето на текста.
При това положение аз бих казал, че докладваният и представен ви законопроект е съчетание на законопроектите, внесени от господата Илко Ескенази, Александър Джеров, Димитър Велев, Асен Мичковски, Ремзи Осман.
Аз бих помолил, ако председателят на Комисията по транспорта сметне за необходимо, да вземе и той отношение. Но на мен ми се струва, че ние ще се обединим тук около законопроекта, който е съвсем кратък, съдържа три текста. И ако това действително е така, ще помоля уважаемите колеги да се съгласят след първото четене и приемане на първо четене, да преминем веднага към второ четене. По този начин този въпрос направо ще бъде решен още днес и то в един кратък интервал от време.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз моля вносителите на законопроектите да вземат отношение, тъй като става дума за четири законопроекта и както е практиката, всеки един от тях се гласува на първо четене поотделно по принцип. Но ако те смятат, че в текста, който е предложен от името на Законодателната комисия, е включено всичко, все пак залата ще трябва да реши преди второто гласуване как да се постъпи.
Господин Велев, имате думата. Вие сте един от вносителите на законопроекта.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, аз подкрепям общия законопроект, който се внесе от Законодателната комисия, и смятам, че няма основание останалите вносители специално по изменението на точка шеста да не се съгласят с него. Още повече, те заявиха това.
Мисля, че не е необходимо да отнемаме много време на Народното събрание, тъй като всеки знае за какво става въпрос. Става въпрос да се избегне една бюрократична задължителна форма за регистрация на моторни превозни средства чрез нотариално 68.2 заверени подписи от вносителите на автомобили, след това да се налага при прехвърлянето им нова регистрация - нещо, което изключително много усложняв търговската дейност с автомобили и моторни превозни средства.
Аз бих искал да посоча само два аргумента в предлагания законопроект.
Първото и основното, което би трябвало да се посочи, е, че поначало се въвежда като задължителна форма писмената форма при прехвърлянето на автомобили. Както е било и досега. Изключението е единствено само при прехвърляне собствеността на регистрирани автомобили, а не въобще на всички моторни превозни средства. Какво представляват автомобилите е посочено в закона и в Правилника за приложението на Закона за движение по пътищата.
При това положение се създава възможност автомобилите, които се внасят в страната - нови и други, които са с временна регистрация - да осъществяват продажбите само с писмен договор. Аз мисля, че това е правилно, защото писменият договор е всъщност документът, който удостоверява сделката, а такава удостоверителност е необходима пред органите на КАТ, когато се извършва самата регистрация.
Що се отнася до чл. 4, който се предлага да се отмени, той е напълно излишен, бих казал, не е необходимо непременно да държим да остане той. В него се посочва кой може да притежава моторни превозни средства. Съгласно Закона за собствеността всички физически и юридически лица, които са правни субекти, могат да притежават моторни превозни средства.
При това положение, колеги, аз мисля, че всички ще се обединим и ще отстраним този недостатък в нашия закон, който по някаква, бих казал, неясна причина или по някаква грешка миналия път ние допуснахме да бъде приет.
Всъщност това е, което аз бих искал да обоснова. Смятам, че всички колеги ще ме подкрепят.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Велев.
Друг вносител на законопроект е господин Мичковски. Ще вземе ли думата господин Мичковски? Не го виждам.
Господин Ремзи Осман е вносител на законопроект, но 68.3 доколкото разбирам, той изразява съгласие с внесения общ текст.
Становището на комисията по транспорта е раздадено, господин Джеров го докладва.
Както разбирам, до тук проблеми по законопроектите няма.
Иска ли думата някой от уважаемите народни представители, за да вземе отношение към предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата от Законодателната комисия, който е вариант на всички направени предложения?
Господин Невен Пенев иска думата. Заповядайте! 68.4
НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Аз се изправям пред вас, за да пледирам приемането на първо, а по възможност, и на второ четене на този законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.
Уважаеми колеги, преди около два месеца тук, в тази зала заедно с вас ние приехме измененията на Закона за движение по пътищата. Но мисля, че днес ние сме длъжни да направим две неща. Първо, да признаем, че тогава допуснахме една грешка, особено с приемането на чл. 6 в сегашното му състояние. И второ, да се извиним на многобройните търговци и производители на пътни превозни средства за неприятностите, които ние им причинихме.
Тук преди мен господин Джеров, а и други колеги може би - колегата Димитър Велев, се изказаха, че със сега действащия чл. 6 от Закона за движението по пътищата се създават непреодолими пречки на търговците на автомобили, независимо дали те са нови или втора употреба. Аз бих искал да допълня тази теза, че с този чл. 6 и свързания с него чл. 8 се създават непреодолими пречки не само на търговците, но и на производителите не само на автомобили, но и на всички други видове селскостопанска техника, които могат да се включат под клаузата пътни превозни средства.
Разрешете ми да прочета пред вас едно съвсем кратко писмо от завод "Ретра" - Нова Загора, което казва така:
"Съгласно чл. 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата ние, производителите на всички видове ремаркета, колесни трактори и товарни автомобили сме принудени да преустановим продажбите на произвежданите от заводите изделия по следните причини.
1. По смисъла на чл. 6 ние сме задължени да регистрираме в КАТ всяко ремарке, трактор или автомобил, да получим регистрационни номера и след това с всеки клиент да извършваме в съда прехвърляне с писмен договор, нотариално заверен. (Подчертавам, с всеки един отделен клиент)
2. Това е практически невъзможно и противоречи на чл. 18 от правилника за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията. Съгласно чл. 6 от Закона за изменение и допълнение на ЗДП ние се явяваме собственици с регистрацията и нашите ББ/ЛТ 69.1. изделия стават основни средства. Следователно ние нямаме право да ги продаваме на частни лица без търг."
С този чл. 6 и свързания с него чл. 8, уважаеми колеги, ние сме създали един истински – 22 в нормативната база.
Затова ще ми позволите още веднъж да пледирам към всички вас да подкрепите единодушно предложените от Законодателната комисия изменения.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Пенев.
Няма други народни представители, които да искат думата.
В такъв случай пристъпваме към гласуване на първо четене на законопроекта.
Моля, режим на гласуване! Моля, уважаеми колеги, гласувайте!
Гласува се текстът, който е предложен от Законодателната комисия. Гласува се на първо четене законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.
Резултатът: от общо гласували 165 народни представители, от тях 164 са гласували за, против - няма, 1 се въздържа.
Законопроектът е приет на първо четене.
Господин Джеров направи предложение, подкрепено и от останалите взели думата колеги, сега на същото заседание да стане и второто четене на законопроекта. Но това трябва да се реши с гласуване.
Моля, режим на гласуване! Гласува се предложението сега да стане и второто четене на законопроекта.
Резултатът: от общо гласували 171 народни представители, 170 са гласували за, против - няма, 1 се въздържа.
Предложението се приема.
Моля, господин Джеров, да докладвате на второ четене законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви.
Относно заглавието не може да има спорове, защото то е шаблонното: Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.
– 1. Член 4 се отменя.
Това е съдържанието на текста. Различия няма. 69.2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване! Гласува се на второ четене – 1 на Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 175 народни представители, 174 са гласували за, против - няма, 1 се въздържа.
Параграф 1 е приет на второ четене.
Имате думата, господин Джеров, за следващия текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Параграф 2 има следното съдържание:
"Член 6 се изменя така:
Чл. 6. Собствеността на моторни превозни средства се прехвърля с писмен договор. При прехвърляне собствеността на регистрирани автомобили, подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени".
Няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Предложения по текста няма. И думата не се иска.
В такъв случай, моля режим на гласуване. Гласува се – 2.
Резултатът: от общо гласували 175 народни представители, 175 са гласували за, против - няма, въздържали се - няма.
Параграф 2 е приет на второ четене.
Господин Джеров, имате думата!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Следва – 3, който е последен.
"В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, точка 2 се отменя.
2. Точки 3 и 4 стават съответно точки 2 и 3."
Това е съдържанието на предложения – 3.
Предложения до този момент не са постъпили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване! Гласува се текстът на – 3!
Резултатът: от общо гласували 181 народни представители, 127 са гласували за, 30 против, 24 се въздържат.
Текстът е приет на второ четене.
С това днес бе приет на първо и на второ четене Законът за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. 69.3.
Точка първа от дневния ред е изчерпана.
Точка втора е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА, АКВАТОРИЯТА И ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ЧУЖДИ ВОЕННИ СИЛИ, ЗАЯВИЛИ НАМЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИЯ КОНФЛИКТ МЕЖДУ ВОЮВАЩИТЕ В БИВША ЮГОСЛАВИЯ СТРАНИ.
В момента решението се ксерокопира. Ще бъде готово за раздаване на народните представители след 10 минути. Тъй като мнозино го искаха да го видят, то е постъпило в края на декември 1992 г., давам 10 минути почивка, за да има възможност решението да стигне до вас, уважаеми колеги.
Десет минути почивка. (Звъни)
(16 ч. и 5 м.)
69.4.(След почивката)

16 ч. и 40 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаемите народни представители да заповядат в пленарната зала!
Решението е раздадено на всички. Имаше време, за да се запознаете с него.
Моля, господа квесторите да поканят народните представители да влязат в залата!
Моля народните представители да влязат в пленарната зала!
По процедурен въпрос ли искате думата?
Заповядайте, господин Караиванов.
КОСТЯ КАРАИВАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председателствуваща, от името на Парламентарния съюз за социална демокрация искаме половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам половин час почивка. (Звъни)
(16 ч. и 45 м.)
ВЙ/КТ 70.1(След почивката)

(17 ч. и 30 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Уважаеми колеги, продължаваме. Надявам се, че почивката е била достатъчна, за да се разгледа и решението, което вече е предоставено на народните представители. Така че сме на точка втора - проект за решение на народния представител Гинчо Павлов.
Предлагам господин Павлов да вземе думата и като вносител на това решение да изложи своите мотиви.
ГИНЧО ПАВЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги! На вас ви е направило предполагам впечатление, че проектът за решение внесен в края на 1992 г., т.е. близо половин година преди приемането на декларацията. Затова бих помолим в разсъжденията си да не се обвързваме с една или друга конкретна ситуация, а да приемем едно принципно решение, което да гарантира правно официалната позиция на Република България. Да бъдат избегнати неловки моменти като натиск, като совалки на дипломати и т.н.
Ето защо предвид на това, че решението беше внесено от 1992 г., а сега имаме една конкретна ситуация. Аз разбира се го поддържам.
СТЕФАН САВОВ (от място): Коя е конкретната ситуация, защото не всички народни представители я знаят.
ГИНЧО ПАВЛОВ: Аз мисля, че по отношение на конкретната ситуация ще стане дума, конкректната ситуация, че имаме приета декларация. Конкретната ситуация, че навсякъде се говори за натиск, навсякъде се налага една позиция да се отстоява и да се базираме на една декларация, която съгласно чл. 86, ал. 2 няма задължителен характер. И така нататък. Затова аз бих предложил просто промени в текста, които не се различават от първоначално предложения вариант. Тоест точка първа да гласи: "Не разрешава използването на територията, акваторията и въздушното пространство на Република България за преминаване на чужди войски, включително и под егидата на ООН, за действия в страните на бивша Югославия. Това кореспондира и хармонира с текста на декларацията, която приехме.
Точка втора и точка трета предлагам да нямат промени. СМ/ЙА 71.1
Надявам се, че ще бъдат изложени аргументи за и против. Готов съм, ако е необходимо да се намесвам в диалог, ако се получи. Просто в заключение, бих искал да припомня на уважаемите колеги наличието в Конституцията на Република България на чл. 84, т. 11.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Искам само да напомня, че това решение е разпределено на три комисии - законодателна, Комисия по националната сигурност, Комисия по външната политика. Няма депозирано становище на нито една от тях. Сега също моля да съобразите и следното. Внесено е едно решение. Няма становище на комисии. В момента се правят предложения за промяна в текста от самия вносител. Маркирам само процедурната ситеация.
Имате думата. Господин Савов заповядайте.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаема госпожа председателстваща, уважаеми колеги! Явно е, че тук се отнася за нещо сериозно и още по-парадоксално е, че за този сериозен случай голяма част от депутатите включително и аз, научаваме от журналистите в кулоарите. Те ме запитват, какво ми е мнението за преминаването на някакви, не зная материали, войски, чудесии. Аз казах, че аз нямам никаква информация по този въпрос. Не мога затова да коментирам.
Господин Гинчо Павлов, неговата декларация е много обща. Ние поначало имаме една декларация, която мисля че не беше лоша и с която се запазваше напълно суверинитета на България. Но ние си говорим тук така все едно, че един знае, а друг не знае. А в това време някои говорят, че още утре сутринта ще щели да започнат да минават някакви конвои.
Извинявайте, но това тогава не е парламент. Ако трябва да направим закрито заседание, да направим закрито заседание, ако не може да се говори. Аз дори се питам, какво мога да говоря и какво не мога да отговоря.
Така както е поставен от господин Гинчо Павлов, за мен не е коректно написано, в смисъл, че има много работи, които трябва да се изглаждат. И фактически дори е ненужно това решение да го гласуваме, защото ние имаме една декларация по този повод.
Но моля ви се, нека не се правим на щраусови птици. Нека излезне господин министъра на външните работи, нека обясни 71.2 на нас, ако има нещо, което е тайно да направим закрито заседание. Нека обясни за какво става въпрос. То не е свързано пряко нито с чужди войски, нито с нищо, а то е свързано с нещо, което научавам от журналистите по коридорите от съвсем друго естество.
На мен ми се струва, че във всеки случай правителството каквото и да е решило е решило нещо, което не е от неговите правомощия. (Ръкопляскания) Защото от правомощията на парламента, ние сме парламентарна република и от правомощията на парламента са тези въпроси. Вие виждате тук за две минути имах възможност да говоря с министъра на външните работи. Той ми каза отхвърлете това. Как ще отхвърлим това, казвам това, защото не го зная какво е точно животно това. След като не го знаем и министъра трябваше преди това да дойде и тук да изясни нещата. Преди всичко аз смятам, че не е достатъчно министъра на външните работи, а тук трябваше да бъде и министъра на народната отбрана или негов заместник. Проблемът е много бих казал, неясен и усложнен от действията на правителството. Защото вече ние сме поставени пред едни свършени факти, които аз за съжаление, не зная как бих постъпил, лично говоря, защото ние Съюзът на демократичните сили нямахме време да обсъждаме, защото не знаем за какво става въпрос точно.
Така че първо бих искал, уважаема госпожо председател, да извикате министъра на отбраната, ако се е върнал от Турция, ако не негов представител.
Второ да излезне господин министъра на външните работи господин Даскалов да обясни на нас за какво става въпрос. И трето искам да кажа, на всеослушание, че именно и този ход на правителството показва, че има гаф и че това правителство въобще не е на мястото си и не може да действа. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Филип Ишпеков има думата. За изказване нали, господин Ишпеков? Заповядайте от името на парламентарната група.
ФИЛИП ИШПЕКОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера.3"): Госпожо председател, уважаеми колеги! Аз искам да информирам парламентарната зала, че тази сутрин по инициатива на Комисията за външна политика 71.3 беше изслушано ръковдството на Министерството на външните работи по въпроса за преминаване на чужди военни сили през територията на Република България.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Чии сили?
ФИЛИП ИШПЕКОВ: Сили на организация на Обединените нации. Господине отговарям Ви. Аз ще си кажа мнението, не бих желал сега да говоря по този въпрос.
Ние за съжаление по редица процедурни съображения не можахме да изработим съображение и становище на Комисията по външна политика по този въпрос.
Използвам случая на присъствието на министъра на външните работи тук, за да формулирам и разбира се възможността, че въпроса е включен в дневния ред, за да формулирам едно искане.
Първо, аз считам, че парламентарната зала, това е мнението и на нашата парламентарна група трябва да бъде информирана подробно от правителството, от министъра на външните работи и министъра на отбраната или началника на Генералния щаб за това решение.
Искам да поставя съвършенно кон кретен въпрос, който е в духа на това, което постави господин Савов тук.
Първо, господин министре, правителството какво решение е взело за пропускане на силите или да се обърне към парламента, да иска съгласие всъответствие с чл. 84, т. 11 мисля че е от Конституцията.
Второ, пред мене е чл. 43 на Устава на Организацията на обединените нации, въз основа на който, както ни беше казано, правителството е решило този въпрос. Аз няма да чета целия член, а ще прочета само заключението. След като се констатира, че всички членове на организацията с цел да допринесат за поддържането на международния мир и сигурност и т.н. са длъжни да оказват всяческо съдействие на инициативата на Организацията на обединените нации, послушайте заключението на този член: "Съответни споразумения по тези въпроси се сключват между Съвета за сигурност и членовете на организацията или между Съвета за сигурност и други членове на организацията". И обърнете внимание: "и подлежат на ратификация от подписалите ги държави съгласно техния конституционен ред". (Оживление) А конституционният ред в Република България е съвършено ясен.
Поради това моят въпрос, на който бих желал да получа отговор, е: за какво решение се отнася - дали за пропускане на сили или правителството да се обърне към парламента за получаване на съгласие по този въпрос.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми колеги, аз искам, понеже в думите на господин Савов имаше вметнато, да кажа, че сега ще се обадя до Министерството на отбраната. Има няколко предложения и ми позволете да ги споделя.
Ако преценявате, че въпросът се нуждае от закрито заседание, моля по съответния ред да се направи предложение. Това е едното.
Предложението на господин Ишпеков да се изслушат началникът на Генералния щаб и министърът на отбраната. След малко ще имам информация. Ако е за началника на Генералния щаб, залата трябва да реши, но това вече е друга процедура - изслушване.
Изобщо ако нещата вървят не към приемане на решение, а към изслушване, това вече трябва да влезе в друга процедура. Затова моля да се изясни какво точно ще правим. Има един проект за решение. Ако имате и други въпроси и предложения, моля да ги поставите, за да улесните да се работи по тази точка.
Госпожа Мариела Митева иска думата, заповядайте.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, предЦМ/КП 72/1. ложението на нашата парламентарна група е не да влезне в процедура просто на изслушване на началника на Генералния щаб или на министъра на отбраната, а да си остане в процедурата за вземане на решение, като началникът на Генералния щаб, министърът на отбраната и министърът на външните работи бъдат поканени да дадат своето становище по този проект за решение. Това е процедура различна от изслушването, обичайна практика на парламента при приемане на неговите актове и заради това ви предлагаме да ги поканите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Току-що получавам информация и мога да ви кажа: министърът на отбраната е извън страната.
МАРИЕЛА МИТЕВА (от място): Тогава неговият заместник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре. Заместник и предложението Ви е и за началника на Генералния щаб.
Други процедурни предложения по този въпрос?
Господин Куртев, заповядайте.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Имам едно процедурно предложение, но преди това искам да кажа, че ние очевидно говорим за две различни неща. Едното беше проектът за решение, а въпросите, които постави господин Ишпеков и които сутринта обсъждахме в Комисията по външната политика, са доста встрани от този проект за решение.
Очевидно този проект за решение цели при един проект за решение със стара дата да се насочим към един конкретен случай, който предстои или който е станал. Поне ние от Комисията по външната политика имаме информацията от сутринта, че правителството е взело съответно решение. Но точно какво решение, и ние не знаем. С две думи ни беше казано, че е взето решение.
Затова моето процедурно предложение е следното: нека най-напред да чуем министъра на външните работи, да ни информира и да знаем за какво става дума. Аз не съм съгласен да правим закрито заседание, защото ако ще минава някой през България, не само ние, а трябва да знае цяла България. (Ръкопляскания)
Освен това след него нека да чуем какво ще ни каже, щом го няма министърът на отбраната, неговият заместник. Той не може да не бъде в течение. Също и началникът на Генералния щаб. И ако трябва да изчакаме, ще моля да дадете някаква почив72/2. ка, за да дойдат тези хора или поне да започнем да слушаме господин министъра на външните работи.
След това вече да преценим дали ще се занимаваме с това решение или ще вземаме някакво отношение към действията, които е извършило правителството тази сутрин. Просто да се уточнят и да се разделят нещата. Но като първо предлагам да чуем господин външния министър и да знаем за какво става дума, а не да тълкуваме произволно някои неща, за които не сме съвсем наясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Още по процедурата? Господин Христо Иванов има думата.
ХРИСТО ИВАНОВ (НСД): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Аз ще възразя срещу направеното предложение да считаме, че се намираме в процедура на вземане на решение по така предложения текст, тъй като ораторите преди това посочиха с основание, че той, първо, не е съвсем актуален и, второ, не може да бъде използван за взимане на отношение по конкретната ситуация.
Аз се присъединявам към онези оратори, които подчертаха съвсем ясно, че българският парламент е декларирал своята позиция във връзка с мерките, които се предвиждат от страна на България и които не се предвиждат от страна на България във връзка със съществуващия конфликт или евентуални негови усложнения и това решение на българския парламент е онова, което легитимира позицията на Република България пред външния свят. Аз мисля, че тази декларация би следвало да бъде и онази позиция, от която трябва да изхожда и правителството на Република България.
Смятам също така, че преди да пристъпим към някаква процедура на вземане на решение, трябва да се внесе яснота в създалата се ситуация. За да стане това, трябва да се изяснят няколко въпроса:
Първо, с какво точно обръщение към българското правителство се е обърнала Организацията на обединените нации.
Второ, какво решение във връзка с това обръщение е взело българското правителство.
И едва тогава, дискутирайки доколко това решение е в конфликт или не с официалната позиция, декларирана от българския 72/3. парламент и българската Конституция, ние можем да вземем решение за влизане в процедура и да преценим дали е необходимо понататък парламентът да прецизира своята позиция като оценка на решението на правителството и като преценка за това доколко това решение влиза в конфликт с позицията на българския парламент.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По процедурата ли още предложения? - Заповядайте, госпожо Велчева. 72/4. ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател! Аз мисля, че за всички е ясно, че ние в момента се намираме във втора точка от дневния ред, а именно, проект за решение. Тоест, една процедура вече е започната. Никой до този момент по надлежния ред, който е предвиден в правилника, не е внесъл предложение за изслушване, за да се подменя едно вече взето решение от Народното събрание. И нека да не правим опити този въпрос да бъде отлаган и замъгляван, тук е министърът на външните работи, той може да каже какво точно се е случило. През това време се надяваме да има и представител на Министерството на отбраната и на Генералния щаб и именно Народното събрание е това, което е в правомощието си да реши този въпрос. Какво точно ще бъде решението, това е съвсем друг въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По процедурата ли? Заповядайте, господин Аджаров. Ще се покани представител на Министерството на отбраната, но трябва да се уточни кой. Но за да се покани началникът на Генералния щаб трябва да се гласува.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСН): Действително трябва да започнем с изслушване на министъра на външните работи и това не е нарушение на процедурата. Пред нас има съвсем редовно влязъл проект за решение. И за да знаем какво отношение да вземем по този проект, ние трябва да чуем министъра на външните работи.
И тъй като всички говорят досега с недомлъвки, може би от страх от издаване на държавна тайна, аз също няма да обясня защо, но ще кажа, че държа тук да присъствува и министърът на транспорта. Защото за това решение, за което става дума, че е взело днес българското правителство, има и конкретен повод - как именно ще бъде осъществено в действие това решение и то зависи от Министерството на транспорта. Всички говорят с недомлъвки и аз говоря така, но процедурното ми предложение е да има тук и представител, и министърът на транспорта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Отправена е вече покана до Министерството на отбраната. След като го няма министърът, ще трябва да съобщят кой ще дойде и залата да гласува да присъствува. (Реплики от залата: Заместник-министърът да дойде) Заместник-министър, но трябва да се гласува поименно, господин Петров, кой точно ще бъде. РД/КТ 73.1
Сега направено е предложение да се покани да присъствува началникът на Генералния щаб.
Моля, режим на гласуване. Гласува се да бъде поканен началникът на Генералния щаб.
Прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували са 198 народни представители, за са 197, против няма, 1 се въздържа.
Приема се предложението.
Моля да бъде поканен началникът на Генералния щаб. Има решение на събранието.
Кажете, господин Мухтанов.
ТОШО МУХТАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, госпожо председател! Ние гласувахме да дойде началникът на Генералния щаб. Но аз доколкото зная министърът на отбраната е в Турция, искам да приемем решение заместник-министър на отбраната, който е присъствувал на заседанието, да се яви в парламента. Ако е началникът на Генералния щаб, няма проблем. Ако има и от цивилния кабинет и той да бъде допуснат на заседанието. (Реплики от залата) Генералният щаб си изразява собствена позиция. Но заместникминистър ако е имало от кабинета, той също да бъде тук.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Мухтанов, проблемът е в това да се посочи името, иначе вече е казано, очаква се да кажат кого ще представят. Но ако желаете, ще поставя на гласуване да бъде поканен заместник-министър... (Реплики от залата) Ами кажете кой. (Шум и реплики в залата) Ханджиев?
Моля да уточните кой от заместник-министрите?
СТЕФАН САВОВ (СДС): Разбира се, уважаема госпожо председател, Вие това ще го подложите на гласуване, но искам да кажа, че и нашата парламентарна група е съгласна, че освен началникът на Генералния щаб, трябва да дойде и човек от заместниците на министъра на отбраната. И то може би или Ноев или Ханджиев.
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА БСП: Нека да дойде Ноев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Кой от двамата?
РЕПЛИКИ: Ноев. 73.2
СТЕФАН САВОВ (от място): Когото намерите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ние не можем да го търсим. Когото намерят. За двамата, ако искате? (Реплики: Да, и двамата може)
СТЕФАН САВОВ (от място): Ние ще гласуваме и за двамата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се да бъдат поканени заместник-министрите Ноев и Ханджиев да присъствуват на заседанието. Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували са 188 народни представители, за 185, 1 е против, 2 се въздържат.
Предложението се приема. Трябва да бъдат поканени и двамата заместник-министри на отбраната.
Господин Савов, заповядайте. Искате думата, имате я.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вижте, всичко е много объркано, защото действително по-голямата част от хората не знаят въобще какво става. Ако господин министърът на външните работи ни каже, че това е решение на правителството, така ли е, господин Даскалов?
МИНИСТЪР СТАНИСЛАВ ДАСКАЛОВ (от място): Да.
СТЕФАН САВОВ: Решение на правителството. Ами тогава господин Матинчев трябва да дойде тук. Това е съвсем естествено.
Аз правя процедурното предложение господин Матинчев да дойде и предполагам той ще съумее да ни успокои.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Може би е най-добре да се покани..., Вие предложихте вицепремиера Матинчев, а предложиха министърът на транспорта... (Шум в залата) Да се поканят министрите, които имат отношение към въпроса. Разбира се, господин Матинчев, господин Ерменков. Аз сега не мога да изброявам всички, но да се поканят всички, които имат отношение към въпроса. Може би, за да се организира това, ще трябва да направим малка почивка? (Реплики от залата: Не.)
Министърът изяви желание да говори, но сега чакайте. (Шум в залата)
Господин Камов, заповядайте, имате думата. 73.3
НИКОЛАЙ КАМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател! Очевидно въпросът е изключително сериозен. Но тъй като ние сме изключително също така, много изключителности се събраха, ограничени във времето. Искам да кажа, че една част от залата, както вече стана дума, членовете на Комисията по външна политика са информирани от заместник-министър. Тази информация изисква време, а също така решението, което е взето от правителството, предполага възможни действия по него буквално след часове.
Така че аз моля да не губим ценните минути и да предоставим думата на министъра на външните работи, а междувременно поканените господа да бъдат така добри да заповядат в залата. Това вече беше направено и аз моля Вие да предложите.
СТЕФАН САВОВ (от място): Съгласни сме напълно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Сега, при положение че има искане вицепремиерът да е тук, дайте ми възможност да проверя. Сега проверяват кога могат да дойдат. Момент само. (Шум в залата)
Сега, моля ви, за една минута ли е въпросът или да се организира заседанието, така че да е максимално ефективно. (Шум и реплики от залата)
Може би е добре в присъствието на останалите министри да се чуе изложението?
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Те го знаят. Те са присъствували.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Кажете, господин Савов. 73.4
СТЕФАН САВОВ (СДС): Аз тогава правя едно формално предложение, така, както мисля, че се направи и от г-н Ишпеков. Почнахме заседанието. Ако ние почнем сега с почивки, ние въобще доникъде няма да стигнем. (Ръкопляскания, възгласи на одобрение от блока на БСП) Ако въпросът е за почивки, ние преди всичко щяхме да вземем, за да се информираме. Ние сме неинформирани.
Тъй че, аз предлагам г-н Даскалов да дойде и да почне да ни информира. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Министър Даскалов има думата.
МИНИСТЪР СТАНИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати! (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина и внимание, колеги!
МИНИСТЪР СТАНИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Бих искал да ви информирам за решението, което взе правителството днес.
СТЕФАН САВОВ (от място): Днес? Колко часа?
МИНИСТЪР СТАНИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Днес сутринта. Не знам като час колко часа беше. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина!
МИНИСТЪР СТАНИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Става въпрос за следното. В отговор на искане на Генералния секретар на ООН за съдействие от страна на България за еднократен транзитен превоз през територията на България по жп, искането беше за спешно разглеждане на въпроса.
Днес Министерският съвет взе решение за даване на разрешение за преминаване на това имущество и техника, което се предоставя на разположение на ООН, за целите на превантивната операция на ЮНПРОФОР в Македония. Има списък на техниката, който проявява интерес, би могъл да получи в какво се състои... (Възгласи на неодобрение от залата)
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): Това е държавна тайна! Какво ще даваш такава информация? (Шум и реплики)
МИНИСТЪР СТАНИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Добре, ако ви интересува... (Шум и реплики) МС/ВЙ 74.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля да има спокойствие в залата! (Шум и реплики)
Моля за спокойствие и тишина!
МИНИСТЪР СТАНИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Ако искате да научите информация, просто трябва тишина. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за спокойствие и тишина!
Сега аз много моля да се съобразяват нещата с оглед държавна тайна. Просто не може да се прецени. (Шум и реплики) От комисията трябва да кажат. Господин Ишпеков взе думата... (Шум и реплики)
СТЕФАН САВОВ (от място): Ако е държавна тайна, тогава е най-лошото.
МИНИСТЪР СТАНИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Не е държавна тайна, господин Савов. След като има интерес, ще съобщя за какво става въпрос.
Имуществото, техниката, включва 14 бронетранспортьора... (шум и реплики), ... 1 камион, 1 бензиновоз, 1 линейка, 1 влекач, 2 трейлера, 2 петтонни камиона, 1 самосвал, 1 булдозер, 1 грейзер и 1 водоноска. (Весело оживление в залата, шум и реплики)
Решението на правителството е за даване на това еднократно разрешение за преминаване на тази военна техника през територията на България. Тази военна техника тръгва на 15, вероятно, този месец от Холандия, преминава през Германия, Австрия, Унгария, Румъния и се искаше, нали, разрешение от България, за да стигне до Македония.
Като се основава на чл. 43 от Устава на ООН за съдействие от страна на правителствата по омиротворителните операции, правителството взе положително решение. А освен това правителството взе това решение във връзка с това, че от политическа гледна точка България винаги е декларирала, че е заинтересована от стабилността на Македония и е заинтересована от това конфликтът в Босна и Херцеговина да не се разпростре и в други региони, в това число в Косово и Македония.
България винаги е подкрепяла превантивната операция на ЮНПРОФОР в Македония, където не се водят военни действия. Така че това решение на правителството ние считаме, че е в рамките на нашата традиционна позиция за ненамеса под каквато и да е форма - пряко или косвено, дори под егидата на ООН, във 74.2 военни действия на територията на бивша Югославия.
Това решение на правителството ние считаме също така, че не е по никакъв начин прецедент за други случаи или за други искания, отправени към България.
Министерство на външните работи е натоварено да отговори на Генералния секретар в положителен смисъл, като в този отговор също така ще бъде подчертана още един път нашата позиция за ненамеса в конфликта, а също така и нашето разбиране, че нито една балканска страна или съседна страна на бивша Югославия не трябва да участва във военни действия пряко или косвено, дори под шапката на ООН, на територията на бивша Югославия.
Нашето разбиране е, че военната техника не представлява по смисъла на Конституцията "въоръжени сили" и поради тая причина това решение в правителствения запис не фигурира да бъде предоставено на Народното събрание.
По този въпрос ние бяхме информирали политическите сили, в рамките на понеделнишкото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност при президента, че е възможно да бъде отправено такова искане към България. Това е най-накратко.
Разбира се, ако са необходими повече подробности, ние сме готови да ги предоставим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, министър Даскалов. (Шум и реплики)
Госпожа Соня Младенова иска думата.
Дебати ли започваме по решението или ще изчакаме другите поканени министри да дойдат? Засега информацията е, че вицепремиерът ще бъде тук след 10 минути, а за останалите поканени заместник-министри или министри - не мога да ви дам отговор.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, аз не знам дали да откриваме дебати или не, но като човек, който е сложил подписа си под българската Конституция от 1991 г., считам, че ако не взема думата, ще бъде позор за мен като присъстващ в тази зала, и човек, натоварен и с един народен вот.
Уважаеми колеги, току що станахме свидетели на една невероятна манипулация. Министерският съвет се опита да ни внуши, че Народното събрание е една марионетна клетка. (Шум и реплики 74.3 от блока на СДС)
Чл. 84 от Конституцията казва, че в правомощията на Народното събрание - т. 11, са вписани разрешението на изпращането и използването на български въоръжени сили извън страната, както и пребиваването на чужди войски на територията на страната или преминаването им през нея.
Това, което чух от министър Даскалов, ме кара да взема думата след него и веднага да му поискам оставката, затова защото всичко, казано от него днес тук... (Бурни ръкопляскания от блока на БСП) ... е признак на онзи белег, за съжаление, който става в нашата родина, а именно - един политически инфантилизъм.
И аз не мога да си представя тези хора защо считат, че ние тук, с вас, макар и случайно попаднали за малко в политиката, не разбираме за какво става дума! 74.4
Защото, вижте, колеги... (Шум в СДС) Много моля колегите от СДС да запазят самообладание, защото, колеги...
РЕПЛИКА ОТ СДС: Членове ли сме на ООН?
СОНЯ МЛАДЕНОВА: Колеги, няма БСП и няма СДС! Няма ДПС! Когато става дума за България! И докато нас с вас ни разделят по политически белег, ще сме свидетели, за съжаление, и съучастници в едно такова злодеяние по отношение на собствената ни родина.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Чак пък злодеяние!
СОНЯ МЛАДЕНОВА: Злодеяние е!
Уважаеми колеги, аз ви моля, моля ви да проявите политическо търпение и политическа зрелост, да изслушаме всички, които ще ни натрапят да изслушаме, и да вземем едно правилно политическо решение, с което да дадем отпор и на уважаемия господин президент. Защото тенденцията в изказването на господин министъра на външните работи е просто едно виждане на господин президента с цел да се елиминира Народното събрание и да се утвърди всички знаем какво.
Затова сме тук днес и ако е нужно, нека да постоим по-дълго време, но да дадем правилен политически отпор в името на нашата родина. Благодаря ви. (Ръкопляскания в БСП и частични ръкопляскания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Савов има думата.
Заповядайте!
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мен много се учуди изявлението на министър Даскалов, който не беше на Консултативния съвет на националната сигурност, твърдението, че ние, политическите сили, сме били запознати с този въпрос в понеделник. Аз останах дори след това, както стана известно от пресата, да разговаряме с президента един час, но или съм нещо изумял, или мога да ви кажа, че ние не сме говорили за никакви транспорти! Не с президента, а на националния съвет. Аз не издавам тайни, защото казвам какво не сме говорили, а не какво сме говорили. (Шум в залата) Така че аз не знам откъде идва това твърдение. Съжалявам, че тук няма дваматрима от тези, които участваха в този съвет, за да потвърдят това, което аз казах. Между другото, от ваша страна участваше СБ/ЛТ 75.1. господин Икономов. Бихме могли да го попитаме по телефона.
А между другото, господин министър, правилно беше предложението на не помня вече кой народен представител, защото става въпрос за жп транспорт, а как ще стане за Македония, като няма жп транспорт? (Шум в залата) Вие, предполагам, че сте запознати горе-долу с географията на България и би трябвало да знаете, или не сте министър на своето място.
Железопътен транспорт, както и да го прекарвате, няма. Ние непрекъснато желаем през Скопие и Кюстендил да се свържем, обаче досега няма никаква връзка. И това е едно желание още отпреди 100 години.
Така че, дайте обяснение!
След това бронетранспортьорите сами ли ще се движат и т.н.?
Благодаря. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Минчо Минчев иска думата.
МИНЧО МИНЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ние сме свидетели на една чудовищна манипулация, когато се продават интересите на България. Господин Савов постави един изключително интересен въпрос - наистина откъде ще мине този транспорт по железопътна линия, когато ние нямаме пункт на жп транспорт. Може би през Сърбия? И се задава въпросът: кой ще посрещне войските в Сърбия? Дали на сръбската граница с България няма да се натрупат някои други войски?
Това - първо.
И аз бих искал да задам един друг въпрос: преди да се получи писмото от Бутрос Гали с кого беше разговаряно, имам предвид посланик Монтгомъри, колко пъти беше разговаряно; за четиринадесет бетеер ли става въпрос или за транспорт, който трябваше да бъде натоварен на 70 самолета и защо се избра пътят през България, а не примерно през Албания? След като вие много добре знаете декларацията на Народното събрание, защо взехте решения, които не са във вашите компетенции, и пренебрегнахте и Конституцията, и Народното събрание?
И задавам въпроса: е ли това предателство на националните интереси или не? И ако вие имате малко достойнство, поне 75.2. вие трябва да си подадете оставката. Трябва да си подаде оставката и човекът, който в момента изпълнява длъжността премиер на страната.
Благодаря ви колеги. (Ръкопляскания в БСП. Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Стойко Пенчев има думата.
СТОЙКО ПЕНЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, аз не искам да повтарям същността на конституционния текст и неправилността на правителственото решение. Но искам да погледна въпроса от гледна точка на военен и специалист по тези проблеми, разбиращ от транспорт.
Първо, господин Савов е абсолютно прав, че има преговори, има подписана договореност за път през Гюешево. Но той още не съществува. Тоест жп транспорт не може. Значи следва снемане от вагоните на тези 14 бронетранспортьора, които са военна техника, и тук възниква вторият въпрос: имат ли екипажи? Ако имат екипажи, те вече представляват съединение. Значи трябва да има и екипажи. Иначе няма как да се придвижат.
Третият проблем. Препоръчвам ви да предложите друга схема - схемата Унгария, Австрия, Италия, Македония. По-изгодна е за Организацията на обединените нации и избягва проблема, който на практика сега ни е създаден. Това е прецедент и аз смятам, че този прецедент от военна гледна точка е неиздържан, неогледан достатъчно от правителството. Не искам от това да правя политически аукцион, но искам да обърна внимание на господин министъра и на съответния заместник-министър на отбраната: те тук да изяснят на тях самите ясно ли им е това, което става, ясно ли е дали е военно съединението и ясно ли е какво представляват бронетранспортьорите с екипажите - военна единица или само военна техника.
Ето на тези въпроси трябва да се отговори, за да има яснота по проблема като цяло. В противен случай смятаме, че решението е взето некомпетентно.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Нейчо Неев има думата. 75.3.
НЕЙЧО НЕЕВ (СДС): Уважаеми господа народни представители, уважаема госпожо председател! Аз имам само един въпрос към господин Даскалов като външен министър, знаейки начина на мислене в Министерския съвет, който се върти само върху въпроса няма ли да ни поискат оставката. По такъв начин се разсъждава в Министерския съвет.
Господин Даскалов, нямаше ли един министър да зададе въпроса тази техника, която сега ще се придвижи точно по държавите, които граничат със Сърбия, като в момента част от такъв род от нея присъства в Македония, как предния път отиде в Македония? И не се ли досетихте, че това точно е замисъл на сили, които наистина могат да ни провокират. Техниката се движи точно през държавите, които граничат със Сърбия. Зададохте ли си този въпрос в Министерския съвет и можахте ли да си отговорите как отиде предишната техника в Македония, без да се ангажират съседните държави на Сърбия, а сега се търси такъв сложен начин през Холандия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господа Мариана Христова има думата. 75.4.
МАРИАНА ХРИСТОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги! Аз искам да взема отношение по изявленията, които направи министърът днес пред нас от гледна точка на Конституцията.
Господин министър, малко ме притесни Вашият тон. Застанал пред Народното събрание сам, след като днес сте взели такова решение, което засяга не само народните представители, но целия български народ, Вие ни питате дали искаме да знаем това, което вие сте решили. Аз искам пък да Ви кажа, че Вие сте длъжен да знаете какви правомощия има Министерският съвет и докъде тези правомощия дават възможност на министрите да решават съдбините на България.
Уважаеми колеги, ако погледнете текста на чл. 84, точка 11 от Конституцията, ще видите, че правото да решава преминаване на чужди войски през България, има само Народното събрание. Въоръжението на една войска не е един товар, който може да бъде превозен от едно до друго място само по решение на Министерския съвет. Никой не е казал, че главнокомандващият на войската трябва да бъде със самия товар, за да се счита, че има преминаване на войска.
Какво бихте казали, господин министър, ако утре с Ваше съгласие войниците, които трябва да се изпратят в Македония, да преминат през нашите транспортни артерии с цивилни дрехи и с униформи в куфарчетата? Може би и тогава Народното събрание няма да има право да вземе отношение по този въпрос!
Аз намирам, че независимо от факта каква е числеността на военните лица, на военнослужещите, на частите от чуждата войска, които преминават през България заедно с своето въоръжение, право на такова решение има само Народното събрание. А решението, взето от Министерския съвет, е нищожно по смисъла на Конституцията.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Господин Орсов, имате думата.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, уважаеми колеги! От известно време всички виждаме как обсъждането върви не точно по точка втора от дневния ред. Обсъждаме едно ББ/КП 76/1. проекторешение, внесено от колегата Гинчо Павлов, а през цялото време говорим за преминаване на военна техника и евентуално на военни служители на ЮНПРОФОР през България.
Поради това аз предлагам да се върнем към предмета на точка втора от дневния ред и след като няма някакви изказвания по текста на предложеното от господин Павлов решение или няма някакви предложения за промяна в неговата редакция, да преминем към гласуване на самия проект за решение така, както е представено от господин Павлов.
Така че, ако някой от колегите иска да се изкаже по проекта за решение, нека да го направи. Но ако не, да преминем към гласуване на проекта за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Процедурно предложение? Заповядайте, господин Куртев.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз искам да възразя на предложението на господин Орсов, защото самият аз искам да взема отношение и по проекта за решение, и по решението на Министерския съвет. Но преди да се изкажа, искам да получа информация.
Може би ще издам и държавна тайна, но хайде, нека един път и да издадем държавна тайна. Сутринта заместник-министърът Чуров поднесе много повече информация на Комисията по външна политика, отколкото тази, която сега поднесе господин външният министър. Така че тук бяха скрити от вас някои неща. А аз очаквам да чуя и от другите министри, които ще дойдат, и мисля, че и изпълняващият длъжността министър-председател също трябва да даде някакво обяснение. И едва тогава аз ще се изкажа.
Ако приемем предоложението на господин Орсов, то означава сега да претупаме, да приемем някакво решение, без да знаем фактически какво е станало и какво може да стане.
Затова оспорвам предложението на господин Орсов и предлагам да си изпълним решенията, които преди това взехме - да поканим определени министри, да ги чуем тях и след това вече да си продължим дебатите по същината на проблема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте, господин Камов. По процедурен въпрос или от името на групата? От името на групата, заповядайте. 76/2.
НИКОЛАЙ КАМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми дами и господа! Все пак аз мисля, че господин Куртев няма да отрече, че след като изслушахме тази действително много по-подробна от изнесената сега информация, всички членове на комисията имахме възможност да изразим становища. Аз искам да подчертая обстоятелството, че всички участници от страна на Парламентарния съюз за социална демокрация изразиха становище, при това категорично отрицателно, по отношение на възможността да бъде прието такова решение.
Нещо повече. Ние настойчиво в хода на заседанието искахме информация как се движи въпросът с правителството и помолихме по възможност да бъде преустановено обсъждането на този въпрос предвид на обсъждането в комисията. Бяхме информирани, че решението вече е взето. След това отново предложихме комисията да изрази становище. Тя даже в един момент имаше и кворум да направи това. За съжаление обаче поради липса на активност от страна на други представители, ние не можахме да вземем становище на комисията. Поради това въпросът вече е в пленарна зала.
Аз мисля, че след като въпросът е влязъл за обсъждане в пленарна зала, той е в пряка връзка с предложението на депутата Павлов и би следвало да се имат предвид тези две обстоятелства.
Нашето решение, което евентуално би било прието днес, в пленарна зала по предложението на народния представител Гинчо Павлов, ще има и пряко отношение към фактическата обстановка, която се е сложила през днешния ден. Но ако то закъснее, съжалявам, трудно би могло да има ефект върху вече взето правителствено решение.
Така че аз предлагам за конструктивност и действително, ако няма някакви особени аргументи, които биха се изтъкнали допълнително тук, да пристъпим към гласуване по предложението за решение или ако има някаква редакция, тя да бъде предложена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Искам да ви кажа, че е уведомен генерал Любен Петров. Той е на път и ще може да бъде тук едва в 8 без 15 часа. За останалите заместник-министри няма информация. Не могат да се свържат с тях, както и с Министер76/3. ството на транспорта.
Господин Савов, след това ще дам думата на господин Мухтанов, на господин Карадимов.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз искам да изкажа пълно несъгласие с последните тук оратори. Какво значи това? Сега изведнъж да преминем към предложението на господин Гинчо Павлов. Това е едно остаряло предложение, което няма никаква връзка с това, което днес говорим. Ние чухме една информация, която не бих казал, че е пълна. За мен поне не е пълна. Защото не може Министерският съвет да вземе така бързо това решение. Зад това решение явно, че преди това е имало някакви връзки, някакви разговори, някакви преговори и т.н. И това не може да бъде по-малко от две-три седмици, господин министър.
Още по-смешно ми се струва, че го нямало началник-щаба. Ами има негови заместници! Къде са тези министри? Или цялата тази страна е оставена в хаос! Господин Матинчев го нямало, ами да дойде господин Карабашев! Къде е, аз не знам къде е!
(В залата влиза изпълняващият длъжността министър-председател господин Евгений Матинчев)
Ето го господин Матинчев!
Уважаеми народни представители, аз ви казах, че господин Матинчев ще дойде със своята очарователна усмивка и ще ни успокои. Така че аз съм просто един пророк. Но много се надявам, че той няма да излезе с една информация от вида на това, че цените са се покачили със 7-8 на сто, а ще излезе с една точна информация как се е стигнало до това решение - противоконституционно. Защото Вие нямате право, господин Матинчев, Министерският съвет... Но Вие не сте отговорен, това е найлошото! По Конституция не сте отговорен. По Конституция е отговорен министър-председателят, а той е болен, за съжаление.
Но все пак бихме изслушали и Вашето обяснение по въпроса. Защото съвсем е ясно, че въпросът е извънредно сложен, защото Вие имате вече едно споразумение, едно решение, което е във връзка с едно споразумение с Организацията на обединените нации.
Ние поне от тази страна най-малко бихме искали да се противопоставим на такава организация. Но ние искаме в тази 76/4. зала да се разбере добре от всички хора и затова искахме и да предава и по телевизията, че вие правите неща, които са против Конституцията, не зачитате Народното събрание и сте некомпетентни. Защото дори това не ви е минало през главата, че железопътен транспорт с Македония не може да има.
Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на СДС)
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Президентът да бъде поканен!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да ви уведомя, колеги, в момента няма директно предаване и запис няма още.
От името на парламентарната група, заповядайте, господин Христо Иванов. 76/5.
ХРИСТО ИВАНОВ (НСД): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Аз съжалявам, че трябва да преповторя вече направено предложение от името на парламентарната група за начина, по който трябва да процедираме.
Ние не сме съгласни с това да бъде просто подложено на гласуване формулираното вече и тук прочетено решение, защото за нас то не е актуално във връзка с конкретно възникналата ситуация.
Ето защо ние предложихме да бъдат изслушани членовете на кабинета, които бяха поканени официално от името на Народното събрание и след това на основание чл. 84, точка 11 от Конституцията да вземем съответно решение.
Това е нашето предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Иванов.
Още няколко колеги вдигат ръка.
Предложение е направено да се предава директно по телевизията. Това ли е предложението? (Шум и реплики в залата)
Сега - едно по едно предложенията.
Ако искате да предложите същото - да не давам думата.
Направено е предложение за предаване на заседанието директно по телевизията. (Реплики)
Не, ще се гласува, защото председателят може да вземе това решение, иначе - залата гласува.
Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението заседанието да се предава директно.
Ако се приеме предложението, ще са необходими 7-10 минути за включване, каза господин Вергиев. (Реплики от залата) Аз само ви казвам...
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 175 народни представители, за 99, против 9, 67 се въздържат.
Предложението се приема.
Моля да изписвате резултатите на таблото.
Господин Мухтанов иска думата. Заповядайте.
ТОШО МУХТАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо ВЙ/ЛТ 77.1. председател, уважаеми колеги, ние доста се разпалихме.
Става въпрос за много кратко време... От това, което чухме, става ясно, че утре в 6 часа трябва да тръгне този транспорт.
Искам да получим отговор на въпроса за това решение, което е прието, уведомена ли е Организацията на обединените нации и командването на ЮНПРОФОР? Това трябва да знаем.
Освен това стана ясно, че е съгласуван един маршрут с другите държави, включващ Унгария, Румъния, България до Македония. Мисля, че можем да се досещаме за намеренията за такъв маршрут, който най-малко ще направи пробив в нашето решение, в нашата политическа декларация за ненамеса в събитията в съседна Югославия.
Интересува ме оказал ли е президентът някакво въздействие? (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина!
ТОШО МУХТАНОВ: Оказал ли е президентът въздействие за вземането на това решение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Стефан Стоилов иска думата по процедурен въпрос.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Темата, която разискваме, е повече от сериозна! Опасенията и страховете у депутатите са основателни.
И понеже и президентът на страната има най-непосредствено отношение към националната сигурност - главнокомандващ на страната е - аз мисля, че изразявам настроенията на повечето от депутатите: госпожо председател, настоятелно да го помолите да участва в нашето заседание! (Ръкопляскания от БСП и коалиция, провиквания от СДС: "Браво! Браво!", ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Малко смесвате председателстващия с функциите, които има.
Молбата предполагам, че ще се предаде. Моля да се предаде молбата! (Шум и реплики в залата)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): Стоян Ганев да дойде! Той е ултраспециалист! (Шум и реплики) 77.2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз моля, колеги, да вървим по процедурата, по която друг път винаги сме много точни.
Имаме точка от дневния ред. Доколкото видях, вицепремиерът Матинчев вдигна ръка или може би не съм Ви видяла правилно?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ (встрани от микрофоните): Аз имам процедура. Съвсем накратко: министър Даскалов да отговори на въпросите и след това аз накратко да взема думата за обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Министър Даскалов има думата. Заповядайте. (Шум и реплики в залата)
Не може така! Това не е процедурно! Друга е процедурата, моля ви. Да не бъркаме: точка "Проект за решение..." с всички други процедури, които имаме.
МИНИСТЪР СТАНИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати!
Аз ще се опитам на някои от въпросите да отговоря...
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): На всички!
МИНИСТЪР СТАНИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Условията за разрешение на еднократния транзит през България предвижда имуществото, военната техника да е обозначена със знаците на ООН и да не съдържа боеприпаси и опасни товари.
То се придружава от невъоръжен персонал на ООН като охраната на българска територия се осигурява от българска страна.
Що се отнася до въпроса как с жп ще се стигне до Македония - очевидно е, че до Скопие не може да се стигне по жп. Очевидно е, че ще се стигне до където може - до Гюешево и оттам ще има преминаване с автотранспорт, т.е. тези бронетранспортьори ще бъдат качени на носачи и ще бъдат пренесени на македонска територия.
Аз пак искам да подчертая, че това решение на правителството, което сутринта беше взето, фактически се основава и е продиктувано от чл. 43 на Устава на ООН, който изисква... (Шум и реплики в залата)
СТЕФАН САВОВ (от място): Прочетете текста на този член!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина, уважаеми колеги!
МИНИСТЪР СТАНИСЛАВ ДАСКАЛОВ: ..., който изисква всички страни да оказват съдействие за миротворческите операции на ООН. 77.3.
Отново искам да подчертая, че задачата на ЮНПРОФОР в Македония - това е една първо по рода си превантивна операция на ООН за предотвратяване прерастване на югоконфликта в тази република и фактор на стабилност в тази част на Балканите.
Контингентът от "сини каски" в Македония в рамките на ЮНПРОФОР не е разположен в близост, както знаете, до зоната на военните действия в Босна и Херцеговина. Той се намира под отделно оперативно командване и не е ангажиран със задачите на другите два контингента на ЮНПРОФОР, разположени съответно в Босна, Херцеговина и в Хърватско.
А по отношение на това дали е нарушена Конституцията или не - нашето разбиране е, че пренасянето или преминаването транзитно през България на военна техника не означава преминаване на въоръжени сили. Ако това не е така, то очевидно правителството трябва да внесе това нещо за разглеждане в парламента. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Вицепремиерът Матинчев има думата. 77.4. ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин председател! Решение на Министерския съвет няма подписано. (Смях в залата) Не са извършени в този момент необходимите уведомявания до Организацията на обединените нации по този повод.
Чл. 84, т. 11 говори точно - разрешава изпращането на български въоръжени сили извън страната, както и пребиваването на чужди войски на територията на страната или преминаването им през нея.
От отговора на министър Даскалов стана ясно - не се касае за преминаването на чужди войски през България. Не се касае за преминаването дори на един патрон през България. А става въпрос това, което ви е съобщил министър Даскалов, това са невоенни автомобили и 14 бронетранспортьора. (Оживление в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина, колеги!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Персоналът, който ще съпровожда тази военна техника. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина, не се чува!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Защо не реагирате по този начин, когато в България идват въоръжени гаубици и чужда техника, която се реекспортира в други страни? Просто изненадващо е това поведение в момента. Това е търговия с военна техника. То е съвсем логично. (Шум в залата) Когато България поръчва определена техника за реекспорт в други страни, искате ли такива разрешения? Ето това е грешката. Не е екипаж. Бронетранспортьорите, ако имате представа елементарно от екипажи, то това е нещо съвсем друго. Това е само придружаващ персонал, невъоръжен. И това са на 30 машини по един човек. И вие наричате това екипаж? (Шум в залата) Това, което е същественото в момента, и аз разбирам вашите сериозни опасения по този повод, че вие се страхувате от създаването на прецедент по този повод. Но това, което е уточнено в евентуалното искане за споразумение до Организацията на обединените нации, (шум в залата)...
СТЕФАН САВОВ (от място): Как евентуално? СМ/ВЙ 78.1
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Защото такова не е отправено до този момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за спокойствие.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Касае се за транзитно преминаване само на техника, без военен персонал и еднократен акт от технически характер. Това е формулировката. (Шум в залата)
Вижте какво, уважаеми дами и господа, когато сме членове на ООН и когато подписваме споразумение с НАТО и с Организацията на обединените нации, за България произтичат и съответни задължения. (Шум в залата) Тук е валиден текстът на чл. 43, за който стана въпрос, който допуска уточняването на двустранни споразумения по този повод.
Уважаеми дами и господа! Това решение, което не е станало никакъв правен акт при настояване от ваша страна, с това разширително тълкувание, защото изрично от Министерството на отбраната и Генералния щаб ми казаха, че в никакъв случай не може да третираме този въпрос като преминаване на чужди войски на територията на България. (Оживление в залата) След като се поставя този въпрос в парламента, ние ще го внесем и след вашето решение ще предприемем съответните действия. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Матинчев.
Процедурни въпроси? По процедурен въпрос г-н Ишпеков има думата.
ФИЛИП ИШПЕКОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, колеги! Изказването на г-н Матинчев внесе нов момент, че правителството няма решение по този въпрос. Моят въпрос беше отправен категорично и съвършено ясно дефинитивно. Има ли решение или няма и дали решението е в смисъл да се иска съгласие от парламента.
Господин Матинчев, щом като нямате решение, а сте решили да се обърнете към парламента, направете го по съответния път, ако имате такова намерение и тогава аз не зная какво обсъждаме. Има конкретно предложение като точка от дневния ред и предлагам 78.2 да вземем отношение към предложения проект за решение.
Благодаря.
Моля да подложите на гласуване предложението на нашата парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ние сме точно в тази точка и се обсъжда проект за решение.
Господин Куртев има думата, процедурно.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Аз искам да възразя на господин Ишпеков и на неговото предложение да приключим въпроса.
Господин Ишпеков, на това правителство му стана навик най-малкото. Припомнете си, че преди време един друг министър на вътрешните работи обясняваше, че писал заповед, а пък не я дописал и я оставил друг да му я довърши. След това му я носили на ловното поле да я подпише и накрая казал - нямаше заповед.
Тази сутрин ние с Вас двамата бяхме ли на заседание на Комисията по външна политика? - Бяхме. Дойде ли да Ви информира Вас парламентарният секретар на Външно министерство, че е прието решение на Министерския съвет? - Дойде. Вие уведомихте нас, че има решение на Министерския съвет. Сега идвате от господин Матинчев и аз на тези, които са забравили (шум в залата)... моля ви се, почакайте за момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина!
ИВАН КУРТЕВ: Идва тук господин Матинчев и ще отворя една скоба за тези, които са забравили "Дванайсетте стола" на Илф и Петров, да си я препрочетат и да си спомнят Алхин. Идва господин Матинчев и ни обяснява, че няма решение. Малко преди това, в същата зала, друг член на кабинета казва: има решение.
Господа министри, хайде, разберете се - има ли, няма ли решение? Какво ви е решението?
Тук още в началото на заседанието поставихме въпроса да бъде прочетено това решение и аз, когато говорих тук в началото, чух от място господин Даскалов да казва, че няма тайна и че всичко може да бъде изнесено, без да има закрито заседание. Сега изведнъж Вие ни убеждавате - няма решение! Кога разбрахте, че няма решение? Кога решихте това да ни го кажете? По пътя насам ли? Моля ви се, бъдете малко сериозни! 78.3
В началото г-жа Соня Младенова правилно постави въпроса, че ни правите на луди. Просто се подигравате с нас. Не може така! И ако някой човек от вас в този кабинет наистина има качества, доблест, досега да си е подал оставката. А що се отнася до предложението да минем към решението, аз очаквах, че ще чуем някаква информация повече. Очевидно от военните едва ли някой ще дойде.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: До 19,45 часа едва ли.
ИВАН КУРТЕВ: Аз бих желал и тях да ги чуя. Но по конкретния проект за решение също си запазвам правото да се изкажа, защото и там има какво да се каже и там могат да се направят корекции и поправки. Но да очаквам от г-н Матинчев да получи отговор. 78.4
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател! Ние наистина не можем да пристъпим към каквото и да било гласуване без този въпрос да се изясни. И аз искам господин Матинчев хубаво да си помисли, защото Народното събрание не е "Лека нощ, деца!" И нека хубаво да помисли, преди да ни отговори. В крайна сметка обсъждан ли е този въпрос на Министерски съвет? Това обсъждане завършило ли е с гласуване.
Когато той казва, че няма решение, дали има предвид само това, че технически то не е написано и не е подписано с неговия подпис? Друг е вече въпросът за конституционните правомощия на господин Матинчев, защото по Конституция "изпълняващ длъжността" няма. Но нека всички тези стъпки на правителството да се изяснят, защото аз съм се убедила, че членовете на това правителство не са наясно със самата Конституция. Не са наясно с това как се взима едно решение на правителството и затова често говорят тук такива небивалици.
Затова аз Ви моля стъпка по стъпка да обясните обсъждан ли е въпросът, гласувано ли е, какво точно е гласувано и от кого е гласувано и какъв е смисълът на това решение, взето или невзето?
Защото аз, прощавайте, господин Ишпеков, но от думите на господин Матинчев изобщо не направих извода, че целта е била да се пита Народното събрание. Общо взето това правителство трудно се справя с Конституцията и едва ли знае кога трябва да пита Народното събрание. Но слава Богу, затова все още сме тука, за да напомняме за съществуването й.
Наистина това, което става в момента, е страшно. И можем само да се радваме, че няма печални последици все още за България. Но една такава обстановка, при която министър-председателят отсъства, когато имаме едно напълно безотговорно правителство и виждаме, че няма дори кой да дойде да даде едно елементарно обяснение пред това Народно събрание, наистина може само да ни плаши и да ни кара всички ние да се молим дано не се стигне до тежки дни за България при липсата на управление, при този пълен хаос. (Единични ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Матинчев има думата. ЦМ/КП 79/1.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Госпожо председател, аз много често съм бил свидетел, когато излишно се политизира и се употребяват неудачни изрази от тази трибуна. (Недоволство от блока на СДС)
Освен това искам да ви кажа, че вие може би знаете процедурите, които са в Народното събрание, но нямате понятие от процедурите в Министерския съвет.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): Напротив, много добре имаме представа.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Аз предполагам, че специално госпожа Велчева нищо не знае във връзка с това. (Оживление)
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): Напротив, много добре знам. (Шум и реплики от блока на СДС)
СТЕФАН САВОВ (от място): Имате ли решение, кажи? Това питаме.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Освен това това правителство не знаело да пита Народното събрание... Това правителство ще пита Народното събрание, когато Конституцията и други решения на Народното събрание и други нормативни актове, закони го задължават да прави това. А иначе това правителство не е под опеката, непрекъснатата и ежечасната. И както казвате, това правителство има отговорност...
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): Кой я носи?
СТЕФАН САВОВ (от място): Отговорността е на парламента. Това е отговорността.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: И тази отговорност се изразява в това, което то е постигнало и което другите правителства не постигнаха досега. (Смях и реплики от блока на СДС)
Процедурата в Министерския съвет специално за тази точка беше следната. Моля ви, уважаеми господа, проверете официално дневния ред на Министерския съвет. Такава точка няма. (Силна реакция от блока на СДС) Мога да ви предам и вие може да проверите дали тази точка е фигурирала в дневния ред на днешното заседание на Министерския съвет. (Реплики от блока на СДС)
Моля ви се, не подвиквайте! Защото утре вестник "Демокрация" ще пише, че се държите неприлично от банките си, като 79/2. подвиквате на оратора... Не бива да правите така. (Силна реакция от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Наистина ви моля за тишина в залата и малко повече търпимост.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Освен това искам да ви кажа, че такава точка в допълнителните точки, които обсъждахме и по които се взимаше решение, тази точка накрая министър Даскалов спомена пред Министерския съвет - че има подобно предложение...
СТЕФАН САВОВ (от място): От кого?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: От него. От него и няма материал по този повод. (Смях от СДС)
Уважаеми господа, в Министерския съвет не всички материали, които се обсъждат, се внасят в писмена форма. А това, което направи министър Даскалов, е информация. В тази информация министър Даскалов ни предложи някои виждания на Министерството на външните работи. (Смях от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Много моля, заемете местата си, уважаеми колеги! Тишина и ред са необходими. (Реплики от блока на СДС)
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Искате ли да продължа да разговаряме или не? (Реплики от блока на СДС)
ВЛАДИМИР ДЖАФЕРОВ (от място): Това тук не е разговор.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Това е разговор точно тук, за да си изясните каква е процедурата по въпроса. (Шумът в залата продължава)
И след това, което представи министър Даскалов пред нас, нямаше абсолютно никакво гласуване от Министерския съвет. Това е положението по тоя повод. (Реплики от блока на СДС)
Аз знам, че това не ви харесва на вас, но това е истината по този повод.
ИВАН КУРТЕВ (от място): Той каза друго. (Сочи министър Даскалов)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля да не се репликира от място.
Пак напомням каква е точката, която се обсъжда.
Господин Владислав Даскалов иска думата по процедурен въпрос. 79/3.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, господа министри! Иманяма... Няма-има... Ама няма ли?... Ама дали пък има?... Изглежда никой днес не знае.
За това е и моето процедурно предложение: да се изиска стенограмата от днешното заседание на Министерския съвет, за да видим няма ли, има ли, има ли материали, няма ли материали и какво въобще има. И на базата на какво се е разсъждавало, на базата на каква се е взело или не се е взело това решение.
МИЛЕН СТОЯНОВ (от място): И дали въобще се е разсъждавало.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Дали въобще се е разсъждавало, за да можем в крайна сметка ние като Народно събрание да вземем пък своето решение по повод вече на проекторешението на колегата.
Но ние, без да знаем подробностите от днешното заседание на Министерския съвет и истината по него, не сме в състояние да вземем каквото и да е решение.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Значи искате решение?
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Разбира се, че искаме решение.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Дайте да го решим.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Ама не: дайте да го решим, госпожо Ананиева. Ние "дайте да го решим", ще го решим, но трябва да имаме онзи материал, за който господин Матинчев каза, че го няма... Ама ние искаме да го има... (Оживление)
Защото да не би пък ние... Ние като Народно събрание след това въобще не можем да кажем няма и не можем да кажем: ама има. Нито можем да кажем като Народно събрание: има, ама няма... Защото решението вече ще бъде факт.
Затова настоявам още веднъж, госпожо председател, да се изиска стенограмата от днешното заседание на Министерския съвет.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Всичко може в рамките на правомощията.
Записала съм пет човека по процедурни въпроси. Господин Аджаров има думата, а след това Христо Иванов. 79/4. КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСН): Повтарям становището на Парламентарния съюз "Независимост", че за да приемем или не приемем проекторешението на господин Павлов, ние трябва да имаме пълна информация за това, което се е случило. Ясно е, че от господин Матинчев ние не можем да научим нищо. Господин Матинчев обърна българския парламент в банка "Антинари" - "Тука има - тука нема", познай тук ли е - познай там ли е.
Преди малко министърът на външните работи господин Даскалов съвсем точно ни заяви, че след заседанието на Министерския съвет, дори Министерство на външните работи е натоварено да отговори на генералния секретар на ООН господин Бутрос Гали как ще стане преминаването на тази бойна техника през България.
Подновявам по този повод и предложението си да бъде изслушан тук министърът на транспорта. Видяхте, че това е много важно. Оказа се, че жп транспорт до Македония няма. Аз искам да знам, например, къде ще бъде стоварена тази бойна техника. Дали например няма да се стовари тук в София и да я посрещнем в хляб и сол на Орлов мост.
Така че искам точно да се знае как ще стане преминаването на бойната техника, а после вече ще разберем дали това е само бойна техника или и военни съединения. Но да вземем просто да гласуваме проекторешението, без да знаем всички тези неща, ние не можем.
Правя и още едно процедурно предложение за удължаване на работното време с още два часа.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Преди това господин Христо Иванов поиска думата. По процедурен въпрос или от името на групата? Разбрах, от името на парламентарна група.
ХРИСТО ИВАНОВ (НСД): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Повече от очевидно е противоречието в изложението на господин Матинчев и господин Даскалов, министър на външните работи. Той съвсем ясно заяви, че такова решение на Министерския съвет днес е взето. Още повече той заяви, че транспорта тръгва утре, 15 април.
Затова аз от името на Парламентарната група на Новия съюз за демокрация предлагам десет минути почивка, през която, първо, представителите на министерския кабинет да уточнят има РД/ЙА 80.1 ли решение или няма. Ако е възможно през това време да пристигне стенограмата от въпросното решение. Ако такава няма, да бъде ясно казано, че такава няма, след което предлагаме процедурно Народното събрание да вземе отношение към въпроса дали да продължи днес разглеждането на поставения проблем, или той да бъде отложен за утре, петък, по време на парламентарния контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Сега чакайте. Момент. Има първо предложение да се удължи с два часа работното време. (Шум и реплики в залата)
По същият въпрос ли, господин Савов? Заповядайте, господин Савов, и процедурно предложение от името на парламентарната група.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Обвиняват ни понякога във вестниците, които много ни обичат, че не сме имали време за изкуство. Обаче аз се убедих, че няма нужда от никакво изкуство, защото на такава сцена на театъра на абсурда, както и днес видяхме, аз не знам, няма автор, нито Бекет, нито никой, който да може такъв абсурд да напише! Изглежда, че нашето правителство може.
Вижте, моето предложение е процедурно. Няма защо десет минути да чакаме. Няма защо десет минути почивка да има. Ние трябва да продължим, защото разбрахме от единия от господа министрите, че операцията е почнала. Тази операция. От другия министър обаче не разбрахме кой е поискал въобще тази операция? Зададохме му ясно въпроса. Сега той пак не слуша, а всъщност би трябвало да се обърне с внимание към Народното събрание.
Защото Вие, господин Матинчев, макар че сте безотговорен като заместник-министър-председател, по Конституция обаче Вие трябва да знаете, че за всяко свое действие това правителство отговаря пред парламента.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Пред американците може би.
СТЕФАН САВОВ: Не, вижте, аз не мога да взема отношение американци, французи, германци, руси и т.н. Защото мога да взема отношение по този въпрос тогава, когато ще чуя едно смислено обяснение от господин Матинчев, който замества господин Любен Беров и от господин Даскалов и, разбира се, от другите господа, които въобще не идват. И аз започвам да се чудя, ако стане нещо, недай Боже с България, дали ще намерим някой генерал от Генералния 80.2 щаб или заместник-министър, който да дойде. Аз предполагам сега, че цяла България слуша и знае какво става тук - по улици, по площади, вкъщи и т.н. А в това време някои господа ... (Реплика от Вержиния Велчева) Моля Ви се, госпожице Велчева! Моля Ви се!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): По радиото говорели, че вече минавали през България.
СТЕФАН САВОВ: Дори по радиото говорели, че войски минавали през България.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (от място): Да дойде президентът. Къде е той.
СТЕФАН САВОВ: Моля Ви се, господин Божинов, моля Ви се да свърша мисълта си.
Аз не мога да се съглася, че тук може имало решение, но в допълнителните точки господин Даскалов, уважаемият министър на външните работи, бил изложил виждания на министерството, след което след няколко часа, може би минават или вече са минали. Какво значат тези виждания? Ами господин Ерменков, да речем, или господин Х или У излагат други виждания? Така ли се решава в този Министерски съвет?
Вие казвате, че не знаем как се решава. Аз мога да ви кажа, че откакто съществуват Министерски съвети в България се взимат решения, само че по Търновската конституция целият кабинет беше отговорен, докато сега не се знае къде е отговорността.
Това е, бих казал, ако не беше смешно, щеше да бъде ужасно жалко. И аз бия тревога, че тук България се управлява от един министерски съвет, който не знае дали има решение или няма решение. Който не знае кой е поискал преминаването на тези съоръжения. Просто никой от вас двамата не ни каза кой е поискал. Вие се базирате на чл. 43 от статута. Ама там е казано нещо съвсем друго. Там има една алинея трета, в която се говори за ратификация. Ако това е искане на Съвета за сигурност, тогава разбира се ние бихме много помислили по тези въпроси. Но вие ще искате ратификация, вие ще искате решение.
Вие не си ли давате сметка какъв опасен прецедент създавате? И той е опасен за това, защото най-малко Парламентарната група на СДС би искала да влезе в някакъв конфликт с ООН. Ние не искаме и винаги сме били за това да се подкрепят решенията на Съвета за сигурност, обаче всичко това да ставе от едно правителство 80.3 стабилно, от едно правителство, което носи отговорност, от едно правителство, което не се чуди сега дали има решение или няма решение.
Ами преди Вас господин Даскалов си позволи да каже една лъжа, в най-добрия случай, че на Консултативния съвет за национална сигурност е бил обсъждан въпроса. Аз Ви запитах и Вие казахте: "Няма такова нещо". Е, няма, господа! Не се е обсъждал този въпрос. Не се е обсъждал. Господин Матинчев беше и сам каза сега, че не се е обсъждал.
Аз мисля, че всичко това можеше съвсем нормално да мине, ако знаехме кой е поискал това преминаване, че го иска, да речем, Съвета за сигурност или генералния секретар Бутрос Галис и т.н, и т.н. Тогава вашето задължение щеше да бъде да дойдете тук, да ни запознаете, ние да кажем нашето становище, нашето мнение чрез гласуване, защото в парламента така се изказват становища, а не се изказват виждания. Защото може тогава и ние по примера на кабинета да стане Х - свои виждания, да стане У - свои виждания и ние, без да гласуваме, да приемем, че оттук може да минат не тринайсет бронетранспортьори, ами да мине цяла армия. 80.4 България има много тежки спомени точно от такива преминавания, в които парламентът не е бил навреме консултиран.
Аз не искам да Ви уча на история, но не е лошо да ги прочетете. Не искам да правя аналогии, защото те са ненужни, но когато живеем в една такава опасна зона, както са Балканите, Вие не може тук да разигравате един театър на абсурда. Да говори министърът на външните работи едно, друго да говори изпълняващият длъжността министър-председател, ако дойде, ама не идва, господин Ерменков ще каже трето, да ни занимавате с въпроси, че щяло да бъде по жп транспорт и да не знаете, че не може по жп транспорт.
И ще знаете, господин Матинчев, аз по-добре ги знам тези бойни работи, защото съм воювал и защото точно по тази линия Гюешево нататък съм минал към Скопие. Тъй че недейте да мислите, че ги разбирате много добре нещата. Аз ще Ви кажа, че не е толкова лесно от Гюешево да минат тези бетеери с по един човек екипаж, както Вие казвате. Че да бъде по един екипаж, по един човек, дори, но това означава някакви, бих казал, части, които Вие не можахте да ни обясните какви са тези части.
И най-важното, ние не можахме да разберем какво въобще, кой Ви е накарал да вземете това решение, защото не можете да убедите никого в тази зала, че не е имало някакви предварителни разговори, преговори. Защото как така изведнъж в 10,00 ч. сутринта, горе-долу, мисля, че господин Даскалов, или тази сутрин, той излага своите виждания и Министерският съвет решава.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Няма такова.
СТЕФАН САВОВ: Е как да няма, като господин Даскалов ни го каза?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Няма.
СТЕФАН САВОВ: Няма, ама господин Даскалов ни го каза. Няма, ама има! Сега и аз не искам да повтарям тези игри. Но, моля Ви се!
Аз смятам, че няма защо да взимаме почивка, няма защо да не продължаваме сега заседанието. Ние обаче искаме да чуем една веридична версия. Нещо, в което да се обедините двамата. Нещо, в което ще се обедини целият кабинет. Не може без решение МС/КТ 81.1 на кабинета това въобще да стане.
Вие говорите допълнителни точки и не знам какви си точки. За мен е ясно, че в тази страна, поради това че има едно слабо правителство, че има едно правителство, което е болно, че има едно правителство, което въобще не си знае работата, което, смятам за цяла България стана ясно сега, ние сме в хаос.
Ние нямаме нищо против всичко това, ако ни бъде обяснено! Ние може би бихме гласували много неща от едно предложение, което да знаем примерно казано, че излиза от Съвета за сигурност. Но, ние нямаме никакво обяснение. И затова мога само да завърша - за да пази Бог България, дайте си оставката по-скоро. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Направено е предложение от господин Аджаров да се удължи работното време с два часа. (Шум и реплики)
И след това ще дам почивката, поискана от парламентарната група. (Шум и реплики)
Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението на господин Аджаров да се удължи с два часа днешното работно време.
Гласували са 179 народни представители, за са 109, 33 са против, 37 се въздържат.
Приема се.
По правилник съм задължена да дам веднага щом се поиска почивката. (Шум и реплики)
Моля ви, отворете си правилника!
Давам 10 минути почивка, както беше поискана от Парламентарната група на Нов съюз за демокрация. (Звъни)
ИВАН КУРТЕВ (от място): Едно важно съобщение преди почивката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ама тя е дадена почивката.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Много моля, едно важно съобщение преди почивката, за да се има предвид от всички депутати!
Дами и господа, правят ни не за смях, ами за нещо повече!
Господа министрите всеки час, не само по Българското радио, но и чужди радиостанции съобщават за решението на българското правителство. И господин Даскалов дава интервюта пред "Свободна Европа", което е излъчено вече по радио "Свободна Европа" за решение на правителството. (Шум и реплики) А на нас 81.2 тук ни разправят в момента смешни работи двамата господа министри. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, вижте чл.49, ал.2!
Десет минути почивка. Точно след 10 минути продължаваме.
(19 ч. и 22 м.)
81.3
(След почивката)

19 ч. и 35 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (Звъни): Моля, уважаеми колеги, заемете местата си в залата.
Господин Хасан Али има думата от името на парламентарна група или по процедурен въпрос - уточнете, моля!
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаема госпожо председател, от името на Парламентарната група на ДПС моля за половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам половин час почивка. Точно след 30 минути продължаваме. (Звъни)
(След почивката)

20 ч. и 20 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (Звъни): Продължаваме заседанието.
Първо ще дам думата на господин Праматарски.
Имате думата.
АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ (СДС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, господа министри! От името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили искам да изразя нашето становище по проблема, който се дискутира тук. Защото всички ние преди час станахме свидетели наистина на една абсолютно невероятна, не искам да я наричам комична ситуация, защото тя се отнася за сигурността на държавата. Един от министрите, а именно външният министър господин Даскалов пред всички вас потвърди, че има внесени материали в Министерския съвет и че такова решение е било взето. От своя страна господин изпълняващият длъжността премиер Матинчев каза, че такова решение не е било взето. Сега, при идването на другия вицепремиер, господин Карабашев аз го попитах има ли решение и той ми каза, че има решение, че такива материали са внасяни.
Предвид, разбира се, на всички тези проблеми - правителството че не може да се разбере помежду си е негов проблем, но вече става проблем и за нацията - ето защо от името на ПарлаСБ/ЛТ 82.1. ментарната група на Съюза на демократичните сили ние искаме, първо, да бъдат представени тук, в пленарната зала на всички народни представители на вниманието стенограмата от днешното заседание, протоколът от днешното заседание и всички внесени материали по тази точка от дневния ред, която е била разглеждана. За да не ставаме наистина смешни народни представители, такива, каквито за съжаление искат да ни вземат някои от правителството, като твърдят, че там са били разглеждани съображения, а не точки от дневния ред със съответните материали.
Затова ние смятаме, Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, че парламентът не може да вземе каквото и да било решение, ако тук не се изясни въпросът: вземано ли е такова решение или не е вземано; правено ли е такова искане или не е правено; ако е правено искане, от кого е направено. За да сме наясно какво по-нататък ние можем да гласуваме.
Моля това мое предложение да бъде подложено на гласуване.
Благодаря. (Ръкопляскания в СДС)
НОРА АНАНИЕВА (от място): Това отлагане на въпроса ли е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте, господин Гинчо Павлов, по процедурен въпрос.
ГИНЧО ПАВЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да ви декларирам, че не съм нито племенник на Бутрос Гали, нито братовчед на Уйлям Монтгомъри, нито пророк. Затова би било абсурдно да се смята, че внасяйки предложението си вчера, съм имал предвид ситуацията в Министерския съвет днес. Довчерашната информация в парламентарните кулоари беше, че върху правителството се осъществява натиск от нашия голям брат за коридор. Споменаваше се името на господин Уйлям Монтгомъри. Разбира се, господин Монтгомъри е специалист по нашата Конституция, той среща един добър, раболепен прием при един наш политик, чието име от дискретност няма да съобщя, понеже е президент на страната (смях). Но от реакцията на парламентарната зала днес аз оставам с впечатление, че на всички е ясно, че декларацията, която приехме на 29 април, няма онази правна тежест да защити позицията, изразена в тази декларация, колкото и вярна и точна да е тази позиция. Това е видно и от 82.2. чл. 86, ал. 2 на Конституцията, където е казано, че само решенията и законите имат задължителна сила и са задължителни за българските граждани.
Ето защо от реакцията ви, колеги, аз оставам с впечатление, че вие по принцип сте за едно такова решение, което да предотврати предоставянето на територията, акваторията и въздушното пространство на Република България точно в духа на декларацията, която приехме. Иначе, ако това решение не бъде подкрепено от вас, всичко казано дотук пред този микрофон ще бъде чиста проба демагогия.
Ето затова предлагам да гласуваме проекта за решение, а след това, ако залата реши, да продължи с разискванията по днешния случай. Защото проектът е внесен от вчера. (Бурни възражения в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Предложението на господин Праматарски в първата част на дебатите беше направено и от други народни представители от други групи.
Аз ще предоставя вие да решите, явно става дума за изключително важни документи, вие да решите дали да бъдат предоставени на народните представители.
Направено е искане стенограмата, протоколът от заседанието и всички внесени писмени материали да бъдат предоставени на народните представители.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): И искането!
НОРА АНАНИЕВА (от място): Това отлагане на въпроса ли е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вие решете. Звучаха същите предложения и от ваша страна преди половин час. (Шум в залата)
Господин Праматарски, уточнения по същия въпрос ли искате да направите? Уточнете предложението, за да го реши залата.
АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Уважаеми колеги, обръщам се към депутатите от Българската социалистическа партия, не искаме отлагане. Напротив, ние, както видяхте, удължихме и работното време. Въпрос на пет минути е, госпожо Ананиева, ако, разбира се, правителството действа по този начин, може би и на десет да бъдат всичките тези материали, които всяко едно правителство ги има, а пътят е само половин километър. Обяснявам ви защо. 82.3. Ние не можем да вземем каквото и да било друго решение, без да разберем имало ли е такова решение на правителството днес или го няма. Защото вие сами разбирате, от една страна, се казва: има го - от външния министър и господин Карабашев, а господин Матинчев казва: няма го. Ако няма такова решение, какво изобщо тогава коментираме?
Затова нашето искане е да бъдат предоставени всички тези материали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Направено е процедурно предложение да се предоставят стенограмата, протоколът и всички писмени материали. (Шум в залата) Ще дам думата на господин Матинчев. Моля да не се нарушава спокойствието. Има време, ще се реши въпросът. Точката е ясна.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (от място): Искам думата, за да допълня това предложение с един конкретен материал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Какъв материал, господин Аджаров? (Шум в залата) 82.4.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСН): Допълвам предложението с един конкретен материал - писмото на генералния секретар господин Бутрос Гали, което се намира във външно министерство, и найважното: сега току-що виждам, че си е отишъл външният министър. Аз искам да знам има ли вече изпратен отговор на външно министерство на това писмо и този отговор да го видим също. Това са въпросите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Въпросите след това.
Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението да се предоставят на народните представители... Процедурно решение, моля ви се... Стенограмата, протокола и писмените материали писмото на генералния секретар на ООН. (Шум и реплики от залата)
Добре, това, което господин Аджаров формулира.
Моля, гласувайте!
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Къде го има това в правилника?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Искаше го и господин Мухтанов преди един час същото.
Каквото предлагате, ще го гласуваме. Въпросът е изключително важен.
Моля, режим на гласуване.
Става дума за всички онези документи, които дават възможност да се вземе решение.
НОРА АНАНИЕВА (от място): По коя точка?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Към точката, в която сме - проекта за решение.
Резултатът: от общо гласували 203 народни представители, 92 са гласували за, 15 са против, 96 се въздържат.
Това предложение се отклонява.
Господин Матинчев, искахте думата, заповядайте.
Каква процедура? Господин Павлов, кажете я!
ЛЮБОМИР ПАВЛОВ (СДС): От името на парламентарната група на СДС искам да се повтори последното гласуване. Имам чувството, че половината народни представители не разбраха за какво става дума и понесоха изключително тежка отговорност пред историята. Затова настоявам да се повтори гласуването. Нашият народ трябва да знае какво е обсъждал днес Министерският съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в залата, да не прекъсвам заседанието! ББ/КП 83/1.
Прегласува се решението. Още веднъж го повтарям: да се предоставят на народните представители стенограмата, протоколът и писмените материали, включително и дали има предложение от генералния секретар на ООН и другите документи.
Моля, режим на гласуване. Изчаквам три минути. Гласуването ще е окончателно.
Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 208 народни представители, 97 са гласували за, 26 против, 85 се въздържат.
Предложението се отклонява. Решението е окончателно.
Госпожа Нора Ананиева иска думата от името на парламентарна група.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): И ние я искахме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Още одеве я поиска. Ще дам и на вас думата.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ние тръгнахме добре с обсъждането на един важен за нацията въпрос. Не разбирам защо стигнахме до отлагане на неговото решение. Дали има или няма решение на правителството, това може да стане ясно. Защото актовете на правителството подлежат на публикация: на подписване, публикуване и те могат да бъдат видени.
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА СДС: Кога?
НОРА АНАНИЕВА: Ако още сега искате, можете да го видите първо в "Държавен вестник". (Шум и неодобрителни възгласи от блока на СДС)
Второ, можете да го изискате още тази вечер. Можете да изискате или да предложите анкетна комисия по този въпрос (неодобрителни възгласи и реплики от блока на СДС):
Истината е една. По този въпрос, повтарям, жизнен за нацията въпрос очевидно има различни становища. Имало е и в различните органи на правителството. Имаше между впрочем и днес в Комисията по външна политика, когато с изключение на нашите депутати никой друг не е взел никакво становище. Такова разногласие имаше и днес, повтарям, днес на Председателския съвет, когато аз изрично помолих днес да се гледа този въпрос и да постигнем по някакъв начин общо решение на парламента с участието 83/2. на различните парламентарни групи или с извънредно заседание на Комисията по външна политика, както бяха предложили нашите колеги.
На мен ми беше казано, че въпросът не е аналогичен евентуално с турските "сини каски", че не засяга район, който е конфликтен, че става дума за водоноски (няма да цитирам кой го казваше, но в протоколите на Председателския съвет всичко това го има записано, също може да се прочете, ако искате до подробности да изучите нещата), поради което нещата чак вътре в залата сега се разразиха с една изключително оправдана активност от всички парламентарни групи.
Очевидно валидно решение на парламента на този етап няма, на правителството също като акт няма. Поради което аз предлагам следното:
Първо, залата правилно реши да не отлага решението.
Второ, това, което вие предлагате, има връзка с внесения проект за решение, но просто не е същата тема.
Не виждам защо е тази нервност.
Трето, ние предлагаме правителството да се свика незабавно, още тази вечер на заседание, на което да стъпи върху декларацията на Народното събрание от миналата година.
Четвърто, още сега ние да си гласуваме решението, както беше предложено, и това ще даде възможност на правителството, когато си довършва работата, да приеме едно решение, съобразено с волята по този въпрос на парламента.
Но няма никакъв смисъл въпросът да се отлага, да се отлага в анкетни комисии, в допълнително изучаване на детайлите. Всичко това на този етап е безсмислено и то ненужно отлага истинското, същинското решение на въпроса.
Ние сме за същинско решаване на този въпрос. Затова сме доволни, че не се прие предложението за отлагане, за изместването на въпроса чрез една анкетна комисия и предлагаме така, както преди два часа още предложихме - да се пристъпи към предложение евентуално за корекции във внесения проект за решение и към неговото гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Давам думата на господин Савов. Иска я от името на парламентарна група.
След това ще дам думата на господин Христо Иванов. 83/3. СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Мисля, че лявата страна на Народното събрание просто не разбра нашите становища и мотиви. (Реплики от блока на БСП и коалиция)
Моля ви се! Слушайте ме, госпожа Ананиева! Вие сте голям специалист по външна политика. Знам, но все пак, изслушайте някого!
На мен ми се струва, че след като ние много ясно посочихме нашето становище, изказахме нашето становище, че ние сме против всякакво нарушаване на суверинитета на нашата страна и т.н. мисля, че вие ръкопляскахте дори на моите изказвания, остана все пак, поради това, че в правителството или от членовете на правителството бяха изказани противоречиви мнения, които сега продължават и по радиото, и по телевизията. Противоречиво се изказват!
От господин Даскалов, който го няма тук чух, че е казал, че има решение.
И продължавам цялата тази главоблъсканица ли ... И какво да кажа ... Ребус ... Пред нас.
Какво по-нормално от това пред този парламент, макар че това не е съд, обаче ние вземаме съдбовни решения, да видим преди всички цялата тази документация. Това искахме ние.
Защото ние нямахме тази документация! Нашата страна ...
Защото ние не разбрахме от правителствените представители кой е поискал тази операция.
Ние не разбрахме има ли решение!
Какво по-нормално от това да изчакаме половин час ли ще бъде или утре сутринта да продължим с това нещо.
Защото тогава ще имаме една пълна картина!
Защото за разлика от лявата страна ние нямахме например текста на Бутрос Гали, а госпожа Елена Поптодорова я имам на запис ... (Реплики) На запис я имам! ... Превода на искането на Бутрос Гали.
Вярвате ли, госпожа Елена Поптодорова?
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (от място): Разбира се! Аз съм член на Комисията по външна политика! Вие не сте член на тази комисия, ВЙ/ЙА 84.1 господин Савов!
СТЕФАН САВОВ: Така! Вие ... Пред външната комисия ли е говорено там?! Пред външната комисия ли е говорено, не знам ... (Шум и реплики в залата) Пред външната комисия казваме ли такова нещо, господин ... (Шум и реплики в залата)
На вас, ако е дадено, е друг въпрос! На вас винаги ви се дават повече неща, отколкото на нас! (Шум, реплики, провиквания от блока на БСП и коалиция) Защото вие продължавате , разбира се, да бъдете крепителите на това правителство! Това е много ясно.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Ясно е!
СТЕФАН САВОВ: Това е толкова ясно, тъй че ще имате документите, но ние протестирахме още от самото начало, че ние не сме информирани.
Тук се стигна дори до такава, бих казал, пародия, че господин Даскалов, министърът на външните работи твърдеше, че на Консултативния съвет се било говорело ... След това господин Матинчев трябваше да каже, че не се е говорило по този въпрос ..., тъй че аз като представител на СДС въобще не бях информиран какво е станало.
Как така госпожа Поптодорова ... Не знам защо тя ще има тези текстове и ги превежда дори на български. Касетофона ми е на разположение. Мога да ви го дам.
Така че, когато се решава един такъв важен въпрос за България аз мисля, че това беше най-естественото - да изчакаме всичките тези книжа, от които случаят да се изясни.
Но аз искам тук да напомня на госпожа председателката, че има решение от Народното събрание, което беше взето почти единодушно да бъде изслушан, както началник щаба уважаемият господин Любен Петров, така и заместник-министъра господин Ноев, за да чуем и техните мнения.
Та нима това няма да ни помогне да си формиране подобре нашето становище.
Тъй че аз смятам, че трябва да се изпълни нашето решение!
Благодаря ви. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: От името на парламентарна група има думата господин Христо Иванов.
ХРИСТО ИВАНОВ (НДС): Христо Иванов от името на Нов съюз за демокрация. 84.2
Уважаема госпожа председател, уважаеми колеги народни представители!
Парламентарната група на Нов съюз за демокрация не е против вземането на решение, но ние считаме, че ние не можем да вземем решение докато не се внесе яснота, а за да се внесе ясното в разглеждания проблем първо ние трябва да получим информация за това взето ли е такова решение на Министерския съвет.
Ако такова решение е взето - това решение влязло ли е юридически в сила?
Ако то е влязло или не е влязло юридически в сила каква е по-нататъшната позиция на Министерския съвет?
Ние вече сме изразили веднъж нашата принципна позиция като Народно събрание, като върховен орган на парламентарната република за поведението, в това число на изпълнителната власт, по отношение на конфликта в нашата съседка. И смятаме, че едно препотвърждаване на тези позиции преди да се разреши конкретния случай в момента просто отклонява нещата от конкретния проблем, който ние разглеждаме.
Ето защо ние предлагаме още веднъж - нека да бъдат изслушани господата, които бяха поканени тук. Нека да се изложат аргументите на Министерството на отбраната, на Министерство на външните работи, въз основа на които е взето или не е взето правителственото решение.
И повтарям още веднъж: ако такова правителствено решение не е влязло юридически в сила, тогава представителите на Министерския съвет просто трябва да заявят пред нас какви са техните по-нататъшни намерения, които очевидно не могат да бъдат в рамките на декларацията, вече гласувана единодушно от този парламент.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Господин Матинчев вдигаше ръка ... (Шум и реплики в залата)
Ще дам думата! Ще дам думата, моля ви! (Шум и реплики, недоволство от блока на БСП и коалиция) Вие водите заседанието, откакто поставяте въпросите!
Аз от началото ви напомням за какво е точката!
Господин Карабашев, заповядайте. (Шум и реплики в залата) 84.3
Съгласна съм! Каквото предложите ... Досега - все процедурни въпроси от името на групите ... Моля ви! (Шум в залата, провиквания) Много моля за тишина!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕНТИН КАРАБАШЕВ: Имам ли думата, госпожо председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, имате думата, господин вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕНТИН КАРАБАШЕВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители!
Ще се опитам с много точни думи и формулировки да представя заседанието на Министерския съвет от днес сутринта в частта му, която ви интересува.
Искам в началото да кажа, че противоречие между членовете на Министерския съвет няма, но предполагам ... Не съм чул точно какво е казал господин Матинчев, че може би не е използвал найточните формулировки при представянето на онова, което сме решили днес на заседанието на Министерския съвет. (Шум и реплики в залата)
По предложение на министъра на външните работи господин Даскалов към точките от редовния дневен ред беше прибавена още една допълнителна точка от дневния ред, каквато практика има в заседанията на Министерския съвет.
От министъра на външните работи и министъра на отбраната беше внесена докладна записка, в която писмено бяха представени всички въпроси от политическа, военно-техническа и правна гледна точка, свързана с повдигнатия проблем.
А повдигнатия проблем беше следния: дали Министерския съвет да разреши да бъде транспортирана през България оборудване и техника без екипажи и без боеприпаси като в ... (Провиквания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина, ако обичате!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕНТИН КАРАБАШЕВ: Мисля, че говоря доста точно. Опитвам се да говоря точно! (Шум в залата)
В докладната записка и в допълнителните разяснения на господин Даскалов стана ясно, че не става дума за разрешаване за преминаване през територията на Република България на въоръжени сили, за което всички министри бяха наясно, че се иска разрешение 84.4 от Народното събрание.
След някои допълнителни уточняващи въпроси, които бяха поставени от министрите, Министерският съвет подкрепи предложението за решение, което беше внесено от двете министерства ... (Ръкопляскания от СДС)
Така! Каква е процедурата? Тук има колеги, които са били министри и знаят каква е по-нататък процедурата.
След заседанието на Министерския съвет решението се оформя писмено технически и се подписва от министър-председателя и онзи, които го замества.
Това нещо, което трябваше да последва в заседанието на Министерския съвет не е направено от господин Матинчев. Той вероятно ви е казал по какви причини.
Но Министерския съвет се произнесе по докладната записка, която беше внесена от министър Даскалов и от Министерство на отбраната при пълното съзнание, че взема едно правилно решение.
И аз предполагам, че господин Бойко Ноев, заместникминистър на отбраната, ще изтъкне и тези съображения.
Благодаря. (Шум в залата, ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШЩАРОВА: Благодаря Ви.
Господин Минчо Минчев има думата.
РЕПЛИКИ ОТ СДС: А кога ще чуем Генералния щаб?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата се иска! Насила не се дава на никой! 84.5 МИНЧО МИНЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги! Вече е 21 часа. Външният министър ме информира, че на 15-и тръгва влакът, както някой се изрази тук. Аз видях това писмо, за което говори г-н Савов. Слушах и превода. Мога да ви кажа къде спира влакът. Влакът спира в София и от тук до Скопие на самоход трябва да отиде в бетерите. Тази вечер, независимо от всичко - дали има или няма решение на правителството - ние бихме желали да приемем едно принципно решение, за да възпрепятстваме този акт, тъй като времето минава. И аз си мисля, че ние всички в тази зала, ние носим отговорност дали да мине чужда военна техника през България, заедно с екипажите, или да не минат. (Шум в залата) Дали има или няма решение - за нас това не е важно, тъй като дори и да има решение, то е противоконституционно. Те не могат да вземат такова решение през главата на Народното събрание.
Тази вечер се опитаха да ни направят на луди, ако някой от вас се смята за такъв, но аз не искам да се смятам за такъв, и съм възмутен от това, което ни изнася и господин Матинчев, от това, което ни изнася и г-н външният министър. Затова защото радиото в цяла Европа гърми, че в България се разхождат войските на НАТО, вследствие на което има и други предприети мерки от съседни нам страни. Тук е господин началникът на Генералния щаб, който би могъл да ни каже какви са последствията.
И ако ние действително сме българи, и ако действително искаме да предпазим страната си от някакви нещастни последствия, аз ви призовавам всички, нека да приемем по принцип едно решение. А фактите ние можем да ги освободим по всякакъв начин. Ние можем да ги освободим чрез една анкетна комисия, която да излъчим и утре, но нека, аз пак повтарям, остава един час и ви призовавам към едно разумно решение.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Който иска думата, я давам. Но мисля, че е време вече да се пристъпи към съществото на точката. (Шум в залата) Не мога да заставя никой да вземе СМ/ВЙ 85.1 думата, ако не я иска.
Господин Бойко Ноев - заместник-министър на Министерството на отбраната, поиска думата.
Заповядайте.
Много моля за тишина. Гласувахте преди два часа да са тук, ето тук са.
Имате думата. Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОЙКО НОЕВ: Госпожо председател на Народното събрание, заместник-председател на Народното събрание, дами и господа народни представители! Аз имам една изключително трудна задача в една емоционална атмосфера да се опитам да обясня какви са били мотивите на Министерство на отбраната, когато е препоръчало на правителството да приеме решението през България да бъде транспортирана военна техника и снаряжение, необходимо за превантивния контингент на УНПРОФОР - Македония.
Беше зададен въпрос за последователността на действията В петък получих запитване, или по-точно информация, от американския посланик Монтгомъри, който ме информира, че в понеделник официално американското правителство, чрез ООН, ще постави искане през територията на България, както преди това през територията на Холандия, Германия, Австрия, Унгария, Румъния и накрая България, да бъде транспортирана военна техника и съоръжения, състояща се от 14 бронетранспортьора М-113 и други транспортни средства, необходими за поддържането на нормалното съществуване на контингента на УНПРОФОР - Македония.
Уведомиха ме също, посланик Монтгомъри, че за това е уведомил и Външно министерство. По надлежния ред аз изготвих паметна бележка, информирах моя министър за постъпилата информация.
Впоследствие този въпрос беше поставен, на другия ден беше разгледан по-подробно в Министерство на отбраната. Това беше събота. Моето категорично мнение беше, че ние би трябвало да приемем искането на ООН.
Мотивите ми бяха следните. (Шум в залата)
Първо, България бе първата страна, която приветства разполагането на превантивни сили на ООН на УНПРОФОР в техния 85.2 състав и северни държави - Швеция, Норвегия, Дания и Съединените щати, които сили на УНПРОФОР и тяхното присъствие на територията на бившата Югославска република Македония представлява стабилизиращ фактор и отговарят напълно на интересите на Република Македония.
Второ, България има определени ангажименти към международните организации. И когато тези ангажименти са в съответствие с националното законодателство, съвсем естествено е те да бъдат изпълнени.
Трето, естествено възникна въпросът как това искане и транспортирането на това оборудване и техника се отнася с принципната позиция на Народното събрание и на правителството, че през България не могат да бъдат пропускани чужди войски, без разрешение на Народното събрание.
Въпросът, казусът какво представляват войски или въоръжени сили пред Министерството на отбраната и Министерството на външните работи възникна през януари т.г., когато бе подготвен един работен документ, който скоро ще бъде внесен от Министерския съвет в Народното събрание и който работен документ третира участието на България в операции по поддържането на мира. И тъй като при изпращането на въоръжени сили е необходимо съгласието на Народното събрание, ние се опитахме и с помощта на всички наши юристи, можете да бъдете абсолютно уверени, че нашите юристи на двете министерства много точно изучиха този казус. Беше искано мнението на военни специалисти, според които понятието "въоръжени сили" включва в себе си организирани формирования в съответна бойна структура, въоръжени със съответната бойна техника. Отделни военнослужещи - бойци, полицаи, отделни единици бойнана техника и оборудване, не представляват въоръжени сили.
С това разбиране Министерство на отбраната и Министерство на външните работи внесоха между другото и в правителството един доклад, който скоро ще бъде при вас и аз много се надявам, тъй като той касае важни интереси на България и нейни задължения в рамките на международната общност, да бъде представен в На родното събрание. 85.3
Въз основа на тези основни съображения, а имаше и други, моето категорично мнение пред министър Александров, което той напълно подкрепи, беше Министерство на отбраната да подкрепи искането на ООН, американска техника и оборудване, боядисана в бял цвят, с големи букви ЮН, да бъде транспортирана през територията на България, като ние получихме писмени уверения, че няма да има войски, няма да има личен състав, организиран като формирование, първо. Второ, няма да има боеприпаси и опасни материали. И, трето, тази техника ще бъде транспортирана максимално близо до границата на Република Македония.
Истината е, въпреки че в документите, които бяха отправени към нас, се посочваше като пункт София, ние имахме разбирането и първоначално беше така, а и днес този въпрос беше обсъждан на експертно равнище така, че тази техника ще бъде прекарана максимално близо до границата ни с Македония. Тоест - Кюстендил - Гюешево.
Беше поискано мнението на нашите военни специалисти, които казаха: да, в Кюстендил и една гара малко преди Кюстендил, съществуват технически възможности - рампи - тази техника да бъде безпрепятствено разтоварена. 85.4
Оттук нататък беше обсъждан въпросът дали тя да премине на собствен ход или да бъде прекарана с трелери. Тъй като съществуват определени технически трудности за осигуряването на трелери в такъв кратък срок, по принцип се разглежда и вероятността тази техника или поне част от нея да премине оставащите 40 или 50 километра до границата под екскорт на военна полиция и съответната сигурност, да премине и да прекоси границата на Република Македония. (Оживление)
Именно въз основа на тези факти и в отсъствието на министър Александров, който понастоящем продължава да е на важно посещение в Република Турция, аз парафирах собственоръчно предложението, излезло не само от Министерството на външните работи, а и от Министерството на отбраната - съвместно да бъде внесено в Министерския съвет с разбирането, че правителството е в състояние да реши този въпрос.
Слушайки дискусията, дотолкова доколкото бях свидетел на тая дискусия досега, а и може би рискувам да кажа неща, които или са били казани, или ще влязат в противоречие с това, което е било казано, бих искал да отбележа, че, въпреки че въпросът формално е изключително важен за България, понеже е принципен... (Шум и реплики)
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Същностно е важен, не формално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина, колеги!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОЙКО НОЕВ: Въпреки това аз продължавам да бъда убеден, че правителството е в състояние и е упълномощено, има пълномощия да вземе това решение. Това е мое убеждение и това мое убеждение аз мога да подкрепя и ще стоя на него докрай.
ОБАЖДАТ СЕ ОТ БЛОКА НА БСП: Ти не си член на правителството.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОЙКО НОЕВ: Друг е въпросът... (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина, колеги.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОЙКО НОЕВ: ...дали парламентът в дадения конкретен случай, имайки предвид и емоционалния и оживен дебат, който очевидно тука е протичал вече няколко часа, ЦМ/ЛТ 86.1. ще реши нещо друго.
Едно от възможните решения... Аз не мога да предлагам, но това което мисля съвсем експертно е: парламентът може да възложи на правителството отново да вземе решение по въпроса. Това е едно решение. (Недоволство от блока на БСП, възгласи "Продължавай" от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОЙКО НОЕВ: Дами и господа народни представители! Това бяха фактите, под които аз мога да се подпиша и които обуславяха и мотивираха моето и на моите колеги от Министерство на отбраната поведение, когато ние застарахме зад това решение на правителството. Доколко формално такова решение е имало, доколко за него министрите са гласували, но то не е било оформено документално - това е друг въпрос. Аз не мога да взимам отношение по него, защото първо, не бях на заседанието, а беше колегата ми Ханджиев; второ, този въпрос вече придоби силен емоционален заряд. (Оживление)
Това което, ако ми позволите да кажа лично, ако ми позволите да кажа нещо лично е: обръщам се и към лявата, и към дясната страна на залата, и към центъра. (Силен шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина! Моля ви, колеги!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БОЙКО НОЕВ: Парламентът, когато вземе в края на краищата съответното решение, би трябвало да има предвид изключителното значение, което това решение ще има за международния авторитет и международните позиции на България. Благодаря ви. (Реплики от блока на БСП, ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Минчев, взимате повече пъти думата. Моля накратко.
МИНЧО МИНЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Искам да попитам нещо господин Ноев. Той в качеството си на какъв подписва документи, след като човекът, който замества министъра на отбраната, е Ханджиев? Така че това е твърде странно.
И защо говорите за въоръжени сили, тъй като такова понятие в декларацията на Народното събрание няма? Има военни действия. И господин Ноев, Вие като заместник-министър на отбра86.2. ната трябва да знаете, че военно действие се квалифицира тогава, когато техниката излезе от базата и се насочи нанякъде за изпълняване на определена задача.
ОБАЖДАТ СЕ ОТ БЛОКА НА БСП: Той не е служил.
МИНЧО МИНЧЕВ: Ами да е служил. (Оживление)
И трето, как така тези машини ще бъдат без екипаж?
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): А ти откъде знаеш?
МИНЧО МИНЧЕВ: Бил съм и военен. (Оживление)
Как ще слязат тези машини от рампата? Да слязат долу без екипаж!? Или може би американците имат по две специалности: един да показва, другият да кара - заедно, едновременно.
И накрая аз ще направя едно процедурно предложение:
Госпожо председател, Вие непрекъснато отклонявате многобройните предложения да бъде гласуван проектът за решение. Предлагам той да бъде подложен на гласуване. (Оживление)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Минчев, моля Ви справете се с правилника. Трябва да има предложения за прекратяване на разискванията, за прекратяване на заседанието. Няма предложение "Моля гласувайте решението". (Оживление) Освен това има групи, които не са взели отношение.
Госпожа Петя Шопова има думата, след това господин Мичковски. Ако искат. Казах Ви, че не мога да задължа никого да вземе думата. (Шум в залата)
НИНО СТАВРОВ (от място): Дайте думата на началника на Генералния щаб.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин генералът е поканен в залата. Да поиска думата. Поканен е, но ако иска думата.
Госпожа Шопова, имате думата.
ПЕТЯ ШОПОВА: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо председател! Най-напред бих искала да призова колегите към по-малко емоции и повече разум. И бих искала да не реагираме така бурно на тезата на господин Ноев, а да разсъждаваме върху тази теза и Конституцията на Република България.
Според господин Ноев и според правителството на Република България решението е взето при условията на чл. 105 от Конституцията. Съжалявам, че никой от министрите не го каза, но това 86.3. е очевидно: тогава когато правителството се занимава с проблемите на външната политика на България. Това е всъщност спорът.
Ние обаче, народните представители в дискусията досега смятаме, че се намираме в хипотезата на чл. 84, ал. 1, точка 11. Това е юридическият, политическият и всъщност фактическият спор.
От тази гледна точка смятам да продължим дискусията нататък. Правителството въз основа на експертни оценки на Министерство на отбраната и Министерство на външните работи е приело, че понятието войски, което се използва в точка 11 на чл. 84, е неприложимо в случая.
Аз съм от народните представители, които считат, че след като има техника, която може да се използва за войсковите подразделения, това е част от войските и следователно ние сме в хипотезата на точка 11.
Дали е така, дали можем да правим други консултации и дали имаме време за тези консултации, аз не искам да дискутираме тази вечер. Но това е един въпрос съдбоносен за България. Това не е просто техника, която ще отиде за една превантивна дейност, за една превантивна акция. Ние сме за тези превантивни акции, защото всяка страна може да се нуждае от тях. Това е техника, която отива в Македония, която е част от бивша Югославия, а ние, народните представители на Република България, сме заявили, че нито пряко, нито косвено желаем да участваме в решаването на този конфликт.
Следователно от гледна точка на това наше решение и приемайки, че под войски разбираме и техниката, която ще се ползва от тези войски, ние сме в хипотезата на чл. 84 на Конституцията. Правителството смята нещо различно, но то е под парламентарен контрол. Следователно процедурната възможност, която имаме, е тази вечер въз основа на решението, което предлага народният представител Гинчо Павлов в трите точки, да добавим една четвърта точка, която да гласи: Народното събрание на Република България не се съгласява или се съгласява с предложението на господин Бутрос Гали. И с това да изчерпим въпроса.
Лично аз смятам, че тази точка 4 трябва да гласи: Не приема предложението на генералния секретар на Организацията на обединените нации. (Единични ръкопляскания от блока на БСП, 86.4. смях от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля всички предложения за текстове да бъдат депозирани. Господин Гинчо Павлов вече депозира промяна в текста на точка 1.
Господин Куртев, имате думата, заповядайте! Извинявайте, господин Мичковски, след това ще Ви я дам. 86.5.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Проектът за решение, който предлага господин Павлов, се състои от три точки. Той трансформира първата точка, но и така, както е променена, тя фактически повтаря до голяма степен всичко онова, което е казано в чл. 84, ал. 11, точка 1 на Конституцията, поради което смятам, че е излишно да има такава точка в проекта за решение.
Погледнете го отново и ще видите, че няма нищо там, което да е в повече от казаното в Конституцията, а на всичкото отгоре и по-лошо формулирана. Така че след като имаме Конституция не е необходим този текст.
Точка втора, според мен, където се говори за военен неутралитет, също не може да бъде гласувана. Принципите на външната политика на Република България са ясно посочени в чл. 24 на Конституцията. Там такова понятие не съществува. Ако ние имаме нужда да обявяваме някакъв неутралитет, какъвто и да е, това може да стане само по предложение на правителството, ако то счете, че е необходимо такова нещо, и тогава гласувайте. Но така да се самосезираме и да си правим предложение и да говорим за някакъв неутралитет, независимо какъв ще бъде, в случая е казано: "България ще се придържа към военен неутралитет", това просто не може да бъде гласувано в пленарна зала. Нямаме никакво основание.
За трета точка се въздържам от всякакъв коментар, защото тя пък е направо несериозна. Ще извинявате, господин Павлов, но "Народното събрание призовава Съвета за сигурност на ООН, гарант и прочие"! Тук наистина се въздържам от коментар.
Предлагам заместващ текст на проекта за решение, който се надявам да бъде одобрен, защото когато почнахме това заседание и когато бяха направени констатации от господин Савов и от мен за това, че правителството е превишило правата си, че е проявило безотговорност, от всички страни на залата се ръкопляскаше. Щом бяха приети тези констатации, тогава с аплодисменти, ми дават основание от името на парламентарната група на СДС да предложа следния проект за решение, заместващ текст:
"Решение на Тридесет и шестото Народно събрание

Във връзка с установените противоречия между изказванията на заместник-министър председателя Евгений Матинчев, миРД/КП 87/1. министъра на външните работи Станислав Даскалов и съобщенията на Пресцентъра на Министерството на външните работи при вземане на решение по изразеното желание за преминаване на конвой на Организацията на обединените нации през територията на страната Тридесет и шестото Народно събрание на Република България
Р Е Ш И:

Правителството на господин Любен Беров превиши правата си, дадени му от Конституцията, и заблуди Народното събрание. С тези си действия правителството прояви безотговорност и създаде възможност за недоверие между Република България и Организацията на обединетите нации." (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Дърева иска думата по процедурен въпрос.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател!
Аз предлагам да прекратим дебатите по точка втора и да преминем към гласуване на предложението за решение на господин Гинчо Павлов. Мотивите за моето предложение са следните:
Повече от очевидно е, че решение на Министерския съвет няма. Няма решение на българското правителство, но според мен има решение на американското правителство и на американския посланик.
Освен това аз, аз съм много благодарна на последния оратор, от който ми стана ясно каква е целта на целия този театър, който се разиграва днес тук цял ден.
Първата цел - дискредитиране на правителството.
Втората цел - негласуване предложението на колегата Гинчо Павлов.
И третата цел - преминаване на конвоите през територията на България.
Затова, госпожо председател, аз Ви предлагам да подложите на гласуване моето процедурно предложение - прекратяване на дебатите и гласуване предложението за решение на господин Гинчо Павлов.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Противно становище? Господин Васил Михайлов. След това 87/2. се гласува.
Напомням, съгласно чл. 46, ако се приеме това предложение, но група, неупражнила правото си да използва своето време, може. Ако господин Мичковски... (Шум в залата)
Имате думата за противно становище.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (независим): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министри! Аз имам противно процедурно становище.
Искам да кажа, уважаема госпожо председател, че макар проекторешението на господин Гинчо Павлов да е внесено на 8 декември 1992 г., това становище не е разпределено нито на Комисията по национална сигурност (реакция от блока на БСП и коалиция), нито на Комисията по външна политика.
В този смисъл, съобразно правилника, би могло да влезе в пленарна зала най-рано след 15 дни. Ние сме длъжни да спазваме правилника за работа на Народното събрание, защото той е нашият закон. Няма вариант, в който да прескачаме наши процедурни решения и правилника на Народното събрание трябва да бъде спазван стриктно.
Току-що едно разумно предложение, направено от парламентарната група на Съюза на демократичните сили бе отхвърлено. Ние не сме се запознали с документите. Ние сме длъжни да получим информация и това може да стане. На първо място, както е според правилника, в комисиите по външна политика и по национална сигурност, защото това е изключително важен въпрос.
Аз правя процедурно предложение да се прекратят сегашните дебати. Проекторешението на господин Гинчо Павлов да бъде изпратено на вниманието на двете специализирани комисии, помощни органи на Народното събрание, и едва тогава ние да разглеждаме проекторешението.
Това е моето предложение.
А що се отнася до решението на Министерския съвет, то е или противоконституционно, или не е. Но то е факт и то ще влезе в действие. Правителството ще си носи отговорността в единия или в другия случай.
Благодаря ви за вниманието. 87/3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Решението е пратено в тези комисии, но те не са дали становище. (Шум и реплики в залата) Пред мен има справка, че е изпращано.
Сега, направено е процедурно предложение за прекратяване на разискванията. Уточнявам. Много моля, правилникът е пред мен. Дори и да се приеме решението, упражняването на правото по ал. 1 не може да засяга правата на парламентарните групи, които не са взели думата. Виждам, че господин Мичковски вдига ръка от одеве (шум и реплики в залата), така че той ще има думата.
Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението да се прекратят разискванията.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (от място): Нашата група не си е ползвала времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: И вашата група като не е ползвала, ще дам думата на представител от нея. (Шум и реплики в залата)
Моля, режим на гласуване. Гласува се прекратяване на разискванията. (Реплики от залата) На основание правилника.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (от място): Ние не сме си ползвали времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вижте правилника, господин Аджаров, никой не ви взема правата. Точно дори след прекратяване имате думата да се изкажете. (Шум и реплики в залата) Въпреки всичко имате право. Вижте чл. 46, ал. 2.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 203 народни представители, за предложението са 104, против 90, 9 се въздържат.
Предложението се отклонява. (Бурна реакция от залата)
Господин Мичковски има думата от група, която не я е вземала.
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Предложението не се отклонява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Предложението се приема, да. (Шум и реплики в залата)
От Нов съюз за демокрация...
СТЕФАН САВОВ (от място): Господин Мичковски не е председател. 87/4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Може ли спокойствие в залата.
Преди вас господин Мичковски искаше думата. (Златимир Орсов иска думата) Ще Ви я дам, господин Орсов. (Шум и реплики в залата)
Какво става сега? Чакайте, момент.
Заповядайте, господин Татарлъ. 87/5.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Уважаема председателстваща, уважаеми народни представители, на мен ми се струва, че народните представители не разбраха за какво се гласува.
Предлагам повторно прегласуване. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважавам искането на господин Татарлъ.
Моля, режим на гласуване. Прегласува се прекратяването на разискванията.
Моля, режим на гласуване. Прегласува се решението, направено от госпожа Дърева да се прекратят разискванията по тази точка. (Шум и реплики) Гласували са 214 народни представители, за предложението са 104, против 101, 9 се въздържат.
Отклонява се предложението за прекратяване на разискванията. (Шум и реплики)
Господин Орсов има думата по процедурен въпрос. (Шум и реплики)
Сега ще Ви дам думата.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Успокойте се, Ваше превъзходителство!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Орсов, моля за коректен тон! (Шум и реплики от блока на СДС)
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Уважаеми колеги, тъй като тази вечер събранието трябва да вземе решение по въпроса, който е повдигнат и е предмет на нашето обсъждане, на основание чл. 32, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрания правя предложение от 22 часа на 14 април 1994 г. Народното събрание да проведе извънредно заседание с една-единствена точка в дневния ред - разглеждане на проекта за решение, внесен от господин Гинчо Павлов. Да не казвам цялото наименование, мисля, че го идентифицирах достатъчно. (Шум и реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Савов, имате думата.
Имате думата, искахте думата по процедурен въпрос. (Шум и реплики)
СТЕФАН САВОВ (СДС): Госпожа председателко, преди всичко искам отговор на въпроса, който Ви зададох. МС/ЛТ 88.1.
Господин Орсов, член ли е на ръководството на парламентарната група?
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА БСП: Да! Да!
СТЕФАН САВОВ: Да? Записано ли е това при вас, във вашите...?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, тука нямам документи.
СТЕФАН САВОВ: Ами вижте!
НОРА АНАНИЕВА (от място): Заместник-председател е.
СТЕФАН САВОВ: Заместник-председател? На какво е заместник-председател? (Шум и неразбираеми реплики от блока на БСП)
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА БСП: На Парламентарната група на БСП. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата, господин Савов.
СТЕФАН САВОВ: Аз бих искал госпожа Ботушарова да провери. Това е най-лесното. Тука е канцеларията, там са записани. (Шум и реплики) Разбира се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина!
СТЕФАН САВОВ: Аз искам още едно предложение да направя, уважаема госпожа председателко.
Поканихме началник-щаба да присъства на нашето заседание не за да краси залата, не слагам никакъв сарказъм, а за да чуем неговото мнение.
Сега, по нашия правилник, ние трябва да гласуваме, защото той не е министър, ние трябва да гласуваме да му дадем възможност да се изкаже затова, защото аз видях, че той два пъти вдигаше ръка да се изкаже. Така ли е, господин генерал? (Шум и реплики)
Моля ви се, ние сме го поканили за това. Но има една стриктна парламентарна, така да се каже, ние го каним, но сега ще трябва да гласуваме да го изслушаме.
Моля, госпожа председателко, да дадете да гласуваме, за да чуем господин генерал Петров. Защото аз смятам, че ние не можем да останем в тези разисквания, без да чуем мнението на Генералния щаб. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Камов. 88.2.
НИКОЛАЙ КАМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Правилникът не изисква предложението за извънредно заседание да се прави обезателно от член на ръководството, но ако толкова настоява Парламентарната група на СДС, аз повтарям направеното предложение от името на парламентарната група за извънредно заседание от 22 часа. (Шум и реплики)
Само че, уважаеми господа, жал ми е да ви гледам как искате да избягате от позиция по този въпрос. (Възгласи на неодобрение, шум и реплики от блока на СДС)
Това започна днес сутринта и продължава. Вие не искате да изразите позицията си, която днес може да бъде изразена само с натискане на бутона. (Ръкопляскания от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За да може генерал Любен Петров да вземе думата, залата трябва да гласува. (Шум и реплики)
Залата трябва да го реши!
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА БСП: Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Каква процедура има, защо ни викате?
Заседанието е до 22 часа. Извънредно заседание се провежда по предложение до 18 часа. (Шум и реплики)
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): До 18 часа само за дневен ред, а не за извънредно заседание!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Научете правилника както трябва, за да се следва! (Шум и реплики)
Не е само за дневен ред! Съжалявам! Стига сте писали нови норми!
Кой иска думата? (Шум и реплики в залата)
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Няма да има държава, на която да си посланик!
Няма да има държава, на която да си посланик, разбираш ли? (Депутати от залата се събират пред трибуната)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Кой иска думата? (Шум и реплики)
ЗЛАТКА РУСЕВА (встрани от микрофоните): Аз искам думата. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, заемете местата си! (Шум и реплики, депутатите продължават да стоят около трибу88.3. ната)
Много моля да не се бъркат неща и функции!
Кой иска думата?
ЗЛАТКА РУСЕВА (встрани от микрофоните): Аз искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Русева, имате думата. (Шум и реплики)
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (встрани от микрофоните): Постави го на гласуване! (Шум и реплики)
Защо? Има ли предложение за извънредно заседание? Има.
ЗЛАТКА РУСЕВА (встрани от микрофоните): Обратно на процедурата искам!
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (встрани от микрофоните): Къде пише, че до 18 часа? - Член 37, ал. 3 е до 18 часа.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Нямате основание да не го поставите на гласуване. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Русева...
Много моля, заемете местата си, иначе прекъсвам заседанието поради шум и безредие! (Шум и реплики)
Заемете си местата! (Звъни)
Прекъсвам за 5 минути заседанието, поради шум и безредие.
(21 ч. и 30 м.)
88.4.
(След почивката)

21 ч. и 35 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Продължаваме заседанието. Моля, заемете местата си.
Господин Карабашев иска думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕНТИН КАРАБАШЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател. (Шум в залата)
Бих искал да ме чуят уважаемите депутати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕНТИН КАРАБАШЕВ: Уважаеми дами и господа народни представители! Искам да се обърна към вас с една молба и едно предложение. Вие фактически водите една дискусия по един жизненоважен за страната въпрос, без да бъде представено пред вас официалното становище на Министерския съвет по този въпрос. Това, което досега беше изразено от представители на Министерския съвет, не беше нищо друго освен разказ за нашите действия по време на заседанието на Министерския съвет днес сутринта.
Преди малко с господин Матинчев свикахме заседание на Министерския съвет в 11 часа, на което ще преразгледаме, т.е. ще обсъдим още веднъж този проблем и ще внесем в Народното събрание онова, което ще предложи Министерският съвет.
Министерският съвет е колективен орган и тук нито господин Матинчев, нито аз или някой от другите министри може, без да се е събрал Министерският съвет, да отстоява някаква позиция в хода на тази дискусия.
Затова още веднъж ви моля и предлагам: дайте възможност на Министерския съвет да се събере, да обсъди от всички страни този въпрос и да направи съответните предложения пред Народното събрание във време, което вие решите.
Благодаря. (Частични ръкопляскания в цялата зала)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожица Русева има думата.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Виждаме какво е състоянието на Народното събрание в момента. Виждаме и предложенията, които валят едно след друго. СБ/КП 89/1.
Нашата парламентарна група, за да си изработи становището, иска 20 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Ананиева ще взема ли думата? (Шум и викове в залата)
Давам 20 минути почивка и закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 21 ч. и 41 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Александър Йорданов)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Снежана Ботушарова)
СЕКРЕТАРИ:(Трифон Митев)
(Илхан Мустафа)