Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-04-27

Председателствали: председателят Александър Йорданов и

Секретари: Трифон Митев и Илхан Мустафа
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители, откривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание.
Най-напред ще ви запозная с постъпилите законопроекти и проекти за решения за обсъждане от Народното събрание в периода 20-27 април 1994 г.
На 20 април е постъпил проект за решение за освобождаване на генералния директор на Българската национална телевизия господин Хачо Бояджиев от заемания от него пост.
Вносители на проекторешението са народните представители Едвин Сугарев, Лъчезар Тошев и Здравко Кацаров.
Проектът за решение е разпределен на Комисията по радио и телевизия.
На 21 април народният представител Александър Джеров е внесъл законопроект за изменение и допълнение на Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по правата на човека, Комисията по административнотериториално устройство и местно самоуправление.
На 21 април народният представител Димитър Куманов е внесъл законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия и Комисията по правата на човека. МС/КП 168/1.
На 26 април Министерският съвет е внесъл законопроект за ратифициране на договора за приятелство и сътрудничество между Република България и Кралство Испания.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по външна политика и Комисията по национална сигурност.
На 26 април народният представител Емил Костадинов е внесъл законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Икономическата комисия и Комисията по бюджета и финансите.
На 26 април Министерският съвет е внесъл законопроект за ратифициране на Европейското споразумение за най-важните линии за международни комбинирани превози и свързаните с тях обекти.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по външната политика, Икономическата комисия и Комисията по транспорта.
На 26 април народните представители Фидел Косев и Георги Николов от гр. Свищов са внесли законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по бюджета и финансите и Икономическата комисия.
Общо за тази седмица са постъпили 7 законопроекта и проекти за решения.
МИМИ ВИТКОВА (от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Процедурен въпрос?
Госпожа Виткова, заповядайте.
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин министър-председателю, позволете на един български лекар и представител на тази зала, която нееднозначно оценяваше Вашата човешка болка, да Ви каже добре дошъл отново в политическия живот на България, господин Беров.
И като лекар, да Ви пожелая здраве. Това е най-изстраданото пожелание.
Аз Ви го желая от сърце в името на живота и в името на България! (Ръкопляскания от блока на БСП) 168/2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Виткова.
Продължавам със съобщенията за дневния ред на заседанието за парламентарен контрол за утре, 28 април 1994 г.
Утре, 28 април, четвъртък, съгласно решението на Народното събрание от 22 април т.г. дневният ред на заседанието е:
1. Разискване по питането от народните представители Стефан Савов, Иван Костов, Златка Русева, Екатерина Михайлова и Николай Христов към Министерския съвет относно валутната политика на правителството.
2. Парламентарен контрол.
- Заместник-министър председателят и министър на труда и социалните грижи Евгений Матинчев следва да отговори на актуален въпрос от народния представител Зведалин Кафеджиев и на питане от народния представител Христо Марков.
- Заместник-министър председателят и министър на търговията Валентин Карабашев следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Гинчо Павлов и Тошо Пейков и на питане от народния представител Руслан Сербезов.
- Министърът на вътрешните работи Виктор Михайлов следва да отговори на актуален въпрос от народния представител Едвин Сугарев.
С писмо # 2071 от 26 април т.г. министър Виктор Михайлов е поискал отлагане със 7 дни на отговора на актуалния въпрос от народната представителка Елена Поптодорова.
- Министърът на промишлеността Румен Биков следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Маньо Манев и Петър Балабанов и на питане от народния представител Христо Марков.
- Министърът на културата Ивайло Знеполски следва да отговори на актуален въпрос от народния представител Петър Балабанов и на питания от народните представител Иван Косев, Невен Пенев, Иво Атанасов и Захари Захариев.
- Министърът на териториалното развитие и строителството Христо Тотев следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Емил Капудалиев и Христо Марков и на питания от народните представители Васил Златаров и Петър Балабанов. 168/3.
- Министърът на здравеопазването Танчо Гугалов следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Христо Марков и Петя Шопова и на питания от народните прпедставители Христо Марков, Румяна Куртева и Донка Дончева.
В заседанието утре няма да участват министрите Стоян Александров и Георги Танев поради отсъствие от страната.
Пред вас е програмата за работата на Народното събрание в периода 27-28 април.
Моля, гласувайте тази програма.
Гласували 203 народни представители, за 180, против 1 народен представител, въздържали се 22.
Програмата се приема.
Сега ще ви запозная с постъпилите предложения за изменение и допълнение в приетата програма.
Постъпило е предложение от съпредседателя на парламентарната група Нов съюз за демокрация.
На основание чл. 32, ал. 3 от правилника се предлага точка първа от дневния ред на днешното заседание да бъде проект за решение за създаване на временна комисия във връзка с обявената от Организацията на обединените нации Международна година на семейството с Резолюция # 4482 от 8 декември 1989 г. и съгласно препоръките на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Проектът за решение за създаване на временна комисия е внесен на 13 януари 1994 г. от група от 25 народни представители. Няма пречка да бъде поставен за гласуване за дневния ред.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение.
Гласували 202 народни представител, за 161, против 8, въздържали се 33.
Предложението се приема. 168/4.
Постъпило е предложение от народния представител Пламен Денчев точка първа от дневния ред на днешното заседание да бъде решение на Народното събрание за даване на гаранции за снемане на отговорност при възникване на ядрени вреди в АЕЦ "Козлодуй".
Както добре е известно, при миналото обсъждане ние решихме проектът за решение да бъде изпратен на Законодателната комисия, която да се произнесе с оглед на направените в пленарната зала възражения и предложения по първоначалния текст. Очакваме становището на Законодателната комисия. Затова не мога да го подложа на гласуване за дневния ред. Не се обсъждат предложенията по дневния ред, господин Денчев.
И следващото предложение е от народните представители Николай Слатински и Димитър Йончев. На основание чл. 37, ал. 3 те предлагат да се включи в дневния ред на заседанието на Народното събрание на 27 април разглеждане на второ четене на първа, втора и трета глава на Закона за отбраната и въоръжените. сили.
Законопроектът, както добре известно, е приет на 1 февруари тази година от Народното събрание на първо четене. Засега няма доклад за второ четене от страна на Законодателната комисия и самата Комисия по национална сигурност не е готова с цялостно становище за второто четене. Практиката да се внасят законопроекти на отделни части не е най-добрата практика.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Но е практика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Не мога да го предложа на гласуване.
С това въпросите по дневния ред бяха изчерпани. Господин Любен Беров - министър председател на Република България, иска думата. Заповядайте, господин Беров.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители, имам честта като министър-председател да представя пред вас намеренията за дейността на правителството през следващите месеци до края на годината.
Конкретният политически, социален и външнополитически момент, в който се намира днес страната, изискват решителни ВТ/ВЙ 169.1 действия за стабилизация на обстановката. Намеренията на правителството са именно за такива действия.
Ще очертая най-сбито оценките, които правителството си поставя. Преди всичко това е укрепването на новите демократични институции и механизмите на парламентарната демокрация. Изводът е, че конфронтацията блокира реформите и този извод бе направен категорично. Той остава в сила и днес.
Съгласието на политическите сили по основните въпроси на реформата е първото условие за нейното успешно провеждане. Всичко останало, това са политически спекулации на безотговорни и неспособни за демократичен политически процес сили и личности. Но независимо от непрекъснатите усилия на тези сили и личности, през миналата година общо взето конфронтацията бе снижена, правителството получи достатъчно подкрепа, за да реши някои социални въпроси до определена степен и да стабилизира обстановката в страната.
Правителството е далеч от мисълта, че е изпълнило точно всички задачи, включени в програмата от 30 декември 1992 г., в името на която то бе избрано. То обаче смята, че е направило възможното в тази насока при твърде сложната политическа и икономическа обстановка в страната, изпълнена с дълбоки противоречия. Илюзия е да се смята, че провежданите реформи за смяна на социално-икономическата система могат да протекат гладко и безконфликтно. Особено след като се знае, че забавените първоначални закони за аграрната реформа и за приватизацията имаха много недостатъци, някои от които водеха понякога до абсурди.
Дами и господа народни представители, за кратко разведряване в залата бих заявил, че отивайки сега към тази трибуна аз, за разлика от Кимон Георгиев на 19 май 1934 г., не носех в левия и десния джоб два различни текста за документа, който трябва да обявя. Дотам не сме стигнали и съм убеден, че няма да стигнем.
Носех един премерен текст, който именно излагам пред вас.
Би било обаче погрешно, ако скрия от вас, че сред политиците битуват днес две дълбоко различни оценки за обстановката в и около страната ни, като изходна точка за политиката, която ние трябва да следваме като правителство. 169.2
Налице е една песимистична, едва ли не драматична оценка, както на политическата обстановка на Балканите, в смисъл едва ли не на непосредствено предстояща война, така и на вътрешнополитическата обстановка, в смисъл например на надценяване на реалния потенциал на различни обявени синдикални и други митинги, стачки и протестни акции. Това е съпроводено и от явно пресилени песимистични оценки за перспективите на покачването на цените и на курса на долара. Това е песимистичната линия.
Налице е и една друга - оптимистична оценка, на споменатите явления, която има не по-малко основания. Нека да не създаваме преднамерено и предварително психози и да изчакаме идващите няколко седмици да покажат къде е истината.
Ето защо главните приоритети на кабинета в сегашния момент са два - да се осигури обрат в социално-икономическата обстановка в страната и да се гарантира националната сигурност.
Първата задача в социално-икономическата област е да се овладее нарушеното съответствие между цени и доходи, да бъде ограничена засилената инфлация. Вече бе разширен много кръгът от стоки с режим на наблюдавани цени. Ще бъде оптимизирано участието и на синдикатите в тази контролна дейност.
Министерският съвет ще създаде междуведомствен съвет по ценитет и доходите под ръководството на заместник-министър председателя. Вече са предприети конкретни стъпки, за да бъдат изяснени възможностите за компенсиране на доходите спрямо скока на цените още през следващите седмици, а не след 1 юли, съгласно действащия в момента механизъм.
Лично аз възнамерявам да се ангажирам и с възстановяването на конкретната работа на Съвета за тристранно сътрудничество със синдикатите и работодателите още до края на тази седмица. Нужно е със съвместни усилия да се постигнат договорености по цените и доходите, по закриването и откриването на работни места и по колективното договаряне.
Стачките днес нищо няма да решат. Те само ще задълбочат кризата. Нека никой не бяга от общата отговорност за стабилизацията на икономиката, нека всички се обърнем към нейните реални и неотложни проблеми. Правителството е готово за сериозни преговори. 169.3
Другият и най-важен аспект на задачата за стабилизация, наред с цените и доходите, е да се осигурят данъчните и другите приходи в държавния бюджет, съгласно приетия закон, да се овладее бюджетният дефицит. Проблемите тук са изключително остри. Възнамерявам да възложа на министъра на финансите изцяло да съсредоточи своите усилия за заздравяване на финансовото положение на държавата, безкомпромисно да следи за събирането на данъците.
Той следва също така да внесе прелом във финансовия контрол, да наложи всички санкции, съгласно закона, срещу нарушителите на финансовия и валутния режим, срещу стоковите и валутните спекуланти.
Втора неотложна задача в социално-икономическата област е преструктурирането на реалната икономика. Възнамерявам преди всичко да внеса яснота и успокоение в предприятията, които ще бъдат закривани и защо, как ще протича по-нататък преобразуването на държавните фирми.
Нужно е също да се гарантира пълна оперативна независимосот на стопанските ръководители, като те бъдат защитени както от външно наставничество, така и от политически интриги и необоснован синдикален натиск.
Същевременно, разбира се, чрез целенасочено управление на държавната собственост, в съответствие с принципите на пазарната икономика, трябва да бъдат осигурени интересите на държавата като собственик.
Авторитетът на правителството може би най-силно страда от застоя в приватизацията. Вече почти година кабинетът е блокиран в тази приоритетна дейност, включително и заради несъгласието на отговарящия за нея вицепремиер с преобладаващото мнение на кабинета и с министър-председателя. От особено значение днес е бързо да се осигурят условията за масовата приватизация. Също така наложително е да се промени режимът на дейност и взаимодействието с Агенцията за приватизация. Нетърпимо е по-нататък да продължава разнопосочността в действията и липсата на яснота в обществото, какви процеси на приватизация всъщност протичат. 169.4
За да се преодолеят острите проблеми на преструктурирането и приватизацията, за да се осигури тласък в структурната реформа, предлагам да бъде назначен заместник-председател на Министерския съвет, който да координира и направлява дейността на всички органи на изпълнителната власт, имащи отношение към преструктурирането на реалната икономика. Той следва да разполага с ясен мандат и всички правомощия, за да осигури еднопосочност на техните действия за преодоляване застоя и на разнобоя в тази жизнено важна област.
Третата неотложна задача е нормализирането на външноикономическия сектор, преди всичко работата по приключването на сделката с Лондонския клуб. В пряка връзка с това е да бъдат осигурени външните финансови ресурси, нужни за реализацията им. Както всички разбират, сделката е от изключително значение и ще има трайни последици и за икономиката на страната като цяло за дълъг период от време.
През следващите два-три месеца предстои изключително интензивна и твърде деликатна работа в тази област. Трябва да е ясно, че не може да се очаква от България да сключи сделка, независимо на каква цена. 169.5 Трябва също да е ясно, че е недопустимо страната да остане без валутни резерви след първоначалните плащания, произтичащи от сделката. Но едновременно с това всички трябва да осъзнаем, че не е допустимо, а лекомислено да пропуснем шанса да урегулираме външните платежни отношения на страната, да постигнем взаимноприемливо, балансирано решение по дълга.
Някои представители на СДС се канят буквално утре в тази зала да разиграят спектакъл въз основа на въпросите на валутния резерв и валутната политика на държавата.
Въпросите сами по себе си, безспорно са от първостепенна важност. Толкова по-недопустимо е с тях да се прави евтина предизборна политика. Същите тези хора, когато заемаха правителствени постове, апелираха за максимална дискретност, за национална позиция и за единни действия по въпросите на дълга.
Днес правителството апелира пред вас за същото. По наша преценка до предполагаемата дата на сделката страната би могла да получи дълг към 750 млн. долара, нови финансови ресурси от международните финансови институции, от Европейския съюз и от останалите страни на Г-24.
Но за да постъпят реално тези суми, трябва да бъде свършена огромна техническа работа. Разполагайки с тези суми, става възможно да се заделят и допълнително необходимите средства от валутния резерв на страната така, че и да бъдат покрити разходите по сделката и да се съхрани същевременно достатъчно голям валутен резерв.
За да се договорят приемливи условия и се осигурят външните финанси се налага по отношение на координация на дейността в рамките на правителството. Нужно е тясно да бъдат съгласувани действията по линията на Министерство на финансите, Министерство на външните работи и Министерство на търговията. Да се осигури нужната организация в работата на Комисията по дълга. Едновременно с това трябва да бъде осигурено и единодействие с БНБ.
Паралелно с работата по дълга трябва да се предприемат решителни мерки за общо стабилизиране на търговския и на платежния баланс на страната.
Правителството възнамерява да предприеме енергични практически стъпки както за насърчаване на износа, така и за по-ефективно регулиране на вноса. СМ/ВР 170.1
Остро се чувства необходимостта местните производители да получат равностойни условия за конкуренция с външните доставчици на вътрешния пазар.
Необосновано и необяснимо е при наличието на производствени мощности на страната за редица потребителски стоки - хранителни и нехранителни, при конкурентни равнища на заплащане на труда и на другите производствени разходи, вносните стоки да изместват местните.
Очевидно подобно положение е ненормално и изисква съответни решения, не на последно място за да може страната да бъде и акуратен платец в бъдещите платежи на нашите външни задължения.
За да може да се реши сложен комплекс от външноикономически проблеми, е необходимо работата по тях да се координира от отделен заместник-председател на Министерския съвет. Той ще осигурява синхрон между отделните министерства и БНБ.
Освен това е нужно в правителството да се включи и министър, който да поеме председателството на Комисията по външния дълг и да ръководи работата по осигуряването на външните финансови ресурси. Този министър ще действа в сферата на държавните финанси чрез структурата на Министерство на финансите.
Що се отнася до външнотърговската политика, то и в този сектор сега нещата са далеч от нужното състояние. Търговците основателно негодуват за честите промени в търговския режим, за тромавите и бюрократични процедури по обработка на документацията, както и от ширещата се корупция.
Очевидно е нужно укрепване на ръководството на Министерство на търговията, като бъде назначен и отделен министър на търговията с всички необходими права и отговорности.
Другият неотложен приоритет наред със социално-икономическото положение е да се гарантира националната сигурност.
Всички чувстват, че напрежението на Балканите остава високо, че ситуацията продължава да бъде труднопредсказуема. За съжаление, именно в този момент, наново се изостриха някои различия в ръководните звена на отбраната на страната - цивилни и военни.
Още по-тревожно е, че някои най-отговорни лица и кръгове на държавата си позволиха да интерпретират тези различия от гледна точка на политическата конюнктура. 170.2
Нужни са решителни действия, за да се снеме напрежението в армията, да бъде повишен нейният дух и нейната нагласа да изпълнява своя дълг.
Тези мерки включват и промяна в ръководството на Министерството на отбраната.
Усилването на ръководния екип на правителството ще позволи незабавно да се пристъпи към перспективни действия за решаване на проблемите.
Едновременно с това ще се разработи в 10-15-дневен срок и една конкретна актуализирана програма за действие на правителството на два последователни етапи. Докъм септември-октомври и до края на годината.
Замисълът е неотложните мерки да бъдат съпроводени и задълбочени чрез по-дългосрочни действия.
В същия срок ще бъде подготвено и разгърнато предложение за цялостно преструктуриране на кабинета.
В актуализираната програма ще намерят място практическите предложения в останалите основни области в дейността на правителството, а именно аграрната политика и реформата на земеделието, борбата с престъпността и поддържането на обществения ред, енергийната политика, проблемите на екологията, политиката в областта на природните ресурси, регионалната политика и местното самоуправление.
В настоящата декларация не е възможно проблемите в тези сектори да бъдат разгледани по-подробно. Тяхното решаване явно ще изисква и съответни структурни и персонални промени в кабинета.
Възнамеряваме при уточняване на предложенията на кабинета да бъдат осъществени консултации с парламентарните сили, поддържащи правителството.
Страната днес преживява труден момент. Възможни са различни направления за по-нататъшното й развитие. Едното, което набира нова инерция, е към по-нататъшно засилване на трудностите, към положение на разграден двор. Но все още е напълно възможно и обратното. А именно, развитие в посоката на стабилизиране и излизане от кризата.
Накъде ще тръгне България зависи от зрелостта на националноотговорните политически сили, на синдикатите и на другите 170.3 обществени структури. Зависи от волята и решимостта на водещи политически личности.
Ние разчитаме на активната подкрепа на всички отговорни сили в парламента и извън него.
Въз основа на подкрепата, която ще ни дадете, сме готови да направим всичко по силите ни, за да изведем България към по-добра перспектива.
Благодаря. (Ръкопляскания от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Любен Беров.
Има думата председателят на парламентарната група на Съюза на демократичните сили господин Стефан Савов.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Преди малко поздравих лично господин Беров за неговото оздравяване. Сега искам от името на парламентарната група на СДС съвсем човешки и топло да го поздравя с неговото оздравяване. Но аз бих искал да изкажа едно учудване, което мисля, че без да сме се събирали обладава всички членове на парламентарната група на СДС.
Какво беше това, което чухме.
Декларация за намеренията на правителството, като същевременно се каза, че ще има актуализирана програма. Такова нещо не съществува въобще в парламентарната практика, защото фактически Вие говорите в момента от името на стария кабинет. 170.4
Но Вие казахте някои подробности, от които, примерно казано, най-забележителна за мен беше, защото засягаше вече лично един от министрите, че в ръководството на Министерството на отбраната ще се направят промени. Но все пак и фактът, че ще се отдели Министерството на търговията, показва, че има промени.
Тогава какъв беше смисълът на тази декларация, освен да успокои общественото мнение? Защото намеренията на правителството, такова, каквото е тук, каквото е представено, ние просто ги знаем тези намерения. И те не са се изменили, предполагам, с Вашата доста дълга, така да се каже, отпуска по здравословни причини.
На мен ми се струва, че смисълът на днешното заседание, което се очаква от целия български народ с голям интерес поради това, че обстановката, както и Вие сам признавате - и политическа, и стопанска - е тревожна, трябваше народът да чуе нещо. Тук има някакви намерения, пък след това щяло да има актуализирана програма. Пък кога ще бъдат промените, изглежда, че Господ знае само.
На мен ми се струва, че правилно ще бъде тук, след като Вие ни удостоихте с Вашето присъствие, може много бързо господин председателят на Народното събрание да отпечати Вашето слово, Вашата декларация. И ние, народните представители, сме затова тук - да направим, след като получим, защото все пак само на слух не може да се вярва, след като получим след половин час намеренията на едно правителство, което не се знае какво правителство ще бъде, защото се предполага, че има и структурни промени, а се предполага, че ще има, разбира се, и персонални промени, но на този етап, за да не бъде изцяло цялата работа, бих казал, фарсова, просто да изчакаме половин час да се отпечати и да може всяка една от парламентарните групи да вземе становище по тази декларация за намеренията. Иначе ми се струва, че ние ще разочароваме българския народ.
И аз правя процедурно предложение, господин председателю, нищо не пречи, знам, че нашите ксерокси работят бързо, мисля, че до половин час в 240 екземпляра ще може да имаме тези 4-5 странички и да може да поговорим за тези намерения, а не да отиваме сега да говорим за неща, които не се очакват с такъв СД/КП 171/1. интерес от българския народ като именно тази декларация. Моето предложение е процедурно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Други мнения, становища?
Ние такава точка в дневния ред - за дебати по намеренията на правителството - нямаме.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Имам пълното право да предложа именно това - дебати. А в дневния ред че няма - това е ясно, обаче присъствието на министър-председателя и на Министерския съвет тук е повече от основание да има дебати. Това е съвсем ясно!
Тъй че моето предложение е да се разпространи декларацията за намеренията и да има дебати по нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Декларацията, естествено, като, ако се свали от стенограмата, може да се раздаде на народните представители. Ако тя съществува като написана от господин министър-председателя, може да се размножи и да се раздаде.
Друг път при такива ситуации ние сме процедирали по следния начин: внася се предложение на Министерския съвет за решение за структурни или персонални промени. И на основата на това решение за структурни и персонални промени се разгръщат дебати, спорове, полемики и т.н., когато вече има конкретно имена, когато има конкретната структура. Да се дебатира върху намеренията, когато практически не е ясно какво точно се предлага като лица и като структури и това не е дадено като писмо на Министерския съвет до председателя на Народното събрание, за да го внеса по съответния ред в дневния ред, просто това според мен не може да стане.
Ако днес обаче се предлага от една парламентарна група на основата на това, което тук изнесе министър-председателят, да станат дебати, на основата на неговото слово, това може да стане утре. (Шум и реплики) Няма такава практика, господин Савов. Заповядайте.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Аз се учудвам, господин председател, че Вие дебатирате по едно процедурно предложение. Вие нямате възможност да дебатирате и да давате Вашата оценка, защото правя процедурно предложение от името на парламентарна група и Вие трябва да го поставите на гласуване. Защото нещата, които каза господин министър-председателят, не са никак маловажни. Той каза вече, че ще има отделен заместник-министър председател 171/2. по външните работи, по външния дълг, отделен министър на търговията и т.н., и т.н. Защо ще ми поставяте на мен дебати? Аз не мога да дебатирам с Вас според правилника. Вие сте длъжни да поставите моето предложение на гласуване, за да видим кой иска тук, макар и в този първоначален етап, да си каже думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Според чл. 39 от правилника "Процедурните въпроси са въпросите, с които се възразява срещу конкретното нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за:
1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията."
СТЕФАН САВОВ (от място): Не е ли достатъчно, господин председателю, че министър-председателят констатира една тревожна обстановка? Или ще чакаме, ако има още по-тревожна обстановка?...
Моля Ви се, поставете на гласуване този въпрос!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Една парламентарна група желае по въпросите, които бяха засегнати в декларацията на министър-председателя, да се проведат дебати. (Шум и реплики)
Една парламентарна група има основанието да предлага всичко. (Шум и реплики) Разбира се! Тя затова е парламентарна група.
Аз смятам, че въпросът обаче не е процедурен, а въпросът е политически. В този смисъл давам половин час почивка и свиквам Председателски съвет.
Благодаря ви за вниманието. (Звъни)
16 ч.
171/3.(След почивката)

17,00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Продължаваме заседанието.
Като председател на Народното събрание, не мога да не изразя тревогата си от това, че редица проблеми, пред които е изправена нашата страна, не се решават ефективно, отлагат се, винаги се намира повод да не се решат така, както очакват хората, и не мога да не кажа, че тук е изключително голяма отговорността на правителството.
В този смисъл намирам за напълно уместни предложенията, които Парламентарната група на Съюза на демократичните сили направи за внасяне чрез едни дебати на по-голяма яснота върху намеренията на правителството, за да не остават не само народните представители, а и нашият народ в едно състояние, в което не знаят след думите дали ще последват действия.
Предложението, което бе направено от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, всъщност визираше текста на ал. 5 на чл. 37 от правилника и затова именно бе свикан Председателски съвет, тъй като случаят, за който става дума - с прочетената Декларация за намеренията от министър-председателя - според мен попада в случая на изключителните случаи, когато Председателският съвет може да предложи промяна в дневния ред в началото на пленарното заседание.
По време на Председателския съвет бяха изложени различни становища. За съжаление Председателският съвет не можа да постигне консенсус по въпроса днес тази точка да бъде включена за разискване в дневния ред. Редът за включване на нови точки в дневния ред е определен в същия чл. 37 и няма никаква пречка той да бъде приложен.
В този смисъл аз не мога да поставя на гласуване направеното предложение в пленарната зала, тъй като не бе постигнат консенсус от парламентарните групи.
Господин Стефан Савов, заповядайте, имате думата! ББ/ВЙ 172.1
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Учудва ме, че в залата не присъства парламентарната група, която даде мандата на това правителство.
Госпожа Ананиева, само изразявам едно учудване, което се надявам, че се чува в България.
Сега бих казал, че това, което стана в Председателския съвет, то не ме учудва. То не ме учудва затова, защото в Председателския съвет явно се показа, че парламентарното мнозинство, което поддържа този кабинет - аз не знам следващият кабинет кой ще го поддържа точно - не е съгласно днес да говорим по тази Декларация за намеренията на правителството.
Аз бих искал да отбележа, че това, което каза господин министър-председателят, то отговаря, ако вярваме на вестниците и на декларациите на Социалистическата партия, бих казал точка по точка на това, което господа социалистите изискват от новото правителство. Но тези работи ще се изяснят по-нататък и може би пък отсъствието на някои от групите показа именно, че продължават доста тежки сражения. Но това си е ваш проблем. Нашият проблем - много отдавна сме заявили, че ние смятаме, че това правителство не е в състояние да изведе страната от кризата.
Но се направи и една друга констатация, уважаеми господа, и мисля, че всички, които присъстваха на Председателския съвет, няма да могат да отрекат. А това е, че фактически господин министър-председателят, след почти двумесечно отсъствие се появи тук, за да не каже нищо. Защото парламентарните групи, които го поддържаха, заявиха, че не искат дебати, защото нищо не било казано. А в това време народът чака. Някои дори казаха, че не сме очаквали министър-председателя. Ако се гледа така, ако с числото на фоторепортерите - аз смятам, че това е много смешно въобще да се говори. Само може би някои депутати значи не са очаквали. Разбира се, депутатите от БСП, от ДПС, от НСД са очаквали, защото те подкрепят и те в момента непрекъснато ходят да преговарят с господин министър-председателя.
Така или иначе, аз смятам, че такива декларации, които не са изпълнени със съдържание и които естествено, не могат да бъдат дебатирани, са излишни, господин Беров, и се надявам, 172.2 че следващата декларация вече действително ще бъде декларация, по която ние ще може да дебатираме и естествено, да гласуваме така, както изисква Конституцията.
Но има все пак някакъв резон в това, което ние от Съюза на демократичните сили поискахме. То беше въз основа на вашата Декларация за намеренията, в която има доста конкретни, така да се каже, предложения, които вече - повтарям отново - съвпадат с исканията на Българската социалистическа (бивша комунистическа партия. Просто това показва, че битката сигурно тепърва ще продължи и ние ще имаме интересни моменти да преживеем.
Но на мен ми се струваше, пак искам да повторя, че за Вас, за Вашето правителство, а и за всички тук господа и госпожи, щеше да бъде интересно да има едно, както вашата декларация - така да се каже - е предварителна, опипване, ако щете. Но все пак имаше неща, които не мога да кажа, че са празна приказка. Беше интересно може би за Вас, като министър-председател на правителството, а според Конституцията министър-председателят има много големи права, щеше да бъде интересо да получите една информация за настроенията в това Народно събрание. Но това нещо не стана. Предполагам, че Вие имате тази информация, защото още в болницата здраво Ви притискаха някои уважаеми госпожи и господа. Но добре беше не само представителите на тези именно групи да идват при Вас и да изразяват своето становище, а да чуете гласа на народните представители, гласа на суверенното народно представителство. Така че, да бъде дадена възможност Вие да определите действително един кабинет, който да изведе страната от това състояние, в което е или може би да разберете, че ние още преди година и четири месеца сме били абсолютно прави, когато сме казали, че този кабинет няма да може да изведе страната. Благодря за вниманието. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Савов.
Има думата господин Жан Виденов от името на Парламентарната група на БСП и коалиция.
ЖАН ВИДЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, господа министри, 172.3 колеги депутати! Оценката за ситуацията в страната в изложението на господин министър-председателя общо взето е сходна с нашата. (Ръкопляскания и шум в блока на СДС)
Намеренията на правителството, които той съобщи, са свързани с най-острите проблеми на днешния ден, за разлика от дотягащите вече ежеседмични комюникета от заседанията на някои политически сили, тотално откъснати от проблемите на деня, за които вътрешнокоалиционните боричкания, синият край на политическия спектър са единственото важно за страната нещо. 172.4 Като цяло ние намираме, че предложените от министърпредседателя действия за преодоляване на истинските проблеми на страната са обосновани, макар че нашите приоритети като политическа сила имат своите нюанси. Защитата на цените и доходите, на селото (възгласи на неодобрение, шум и реплики от блока на СДС), в борбата с безработицата (шум и реплики в блока на СДС), особено в някои тежко засегнати от кризата региони - планински, гранични, и, разбира се, сигурността - вътрешна и външна. Но от решаващо значение за БСП е, господин министър-председателю, господа министри, са не декларациите, а конкретните действия.
През декември 1992 г. ние подкрепихме вашата програмна декларация не като управленска програма на БСП или на която и да е друга политическа сила, а като политика в полза на националния интерес, която се поддържа от широк кръг политически и обществени сили, от голямото мнозинство от българските граждани, защото са убедени, че това е правилният път. (Шум и реплики от блока на СДС)
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Демагог!
ЖАН ВИДЕНОВ: През изминалата година и половина, особено към края на миналата година, правителството постигна известни резултати в изпълнението на своите програмни ангажименти. (Възгласи на неодобрение, шум и реплики от блока на СДС)
Проблемът е, че до цялостна и по-трайна стабилизация не се стигна, че структурните реформи така и не тръгнаха. Неравновесията в търговския и платежния баланс се задълбочиха и задълбочават в момента.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Защо стана доларът 60 лева?
ЖАН ВИДЕНОВ: През последните няколко месеца не се овладя спекулата, безконтролният ръст на цените, сривът на валутния курс.
Животът на хората сериозно се влоши. Исканията, които синдикатите днес издигат, несъмнено отразяват болката и тревогата на обществото. (Шум и реплики от блока на СДС)
Причината не е толкова в липсата на добри намерения, а и в отсъствието на достатъчно ангажирани с изпълнението им членове на правителството. Да се замислим за това, че отговарящи за възлови сектори в икономиката и някои други области, като че ли виждаха основните си интереси повече извън и паралелно със задълженията си като членове на кабинета. МС/ВР 173.1
Именно затова нашите предложения за решителен поврат в практическата работа на правителството свързват в единство и декларираните намерения, и обезателната необходимост от цялостна програма на правителството, от сериозен парламентарен дебат по нея още веднага след ваканцията и персонални попълнения.
Мотивът за персонални решения може да е само един избирането на личности, които служат на националния интерес, които са добре известни в обществото със своите позиции и компетентност, и почтеност, а не с партийното си членство или безпартийността си. Именно присъствието на такива хора в кабинета за нас е задължителна гаранция, че намеренията ще станат реалност. (Шум и реплики от блока на СДС)
Принципни възражения срещу такива попълнения не може да има. Това, че се отклонява избирането на такива личности може да се обясни само с тесни интереси. БСП в никакъв случай не може да допусне да стане заложник на подобни мотиви. (Шум и реплики от блока на СДС)
Опитът да бъдем поставени в такова положение на неяснота по политиката, по отношението към нея на политическите сили от мнозинството и от опозицията по структурите, по личностите ще наложи да се направи съответната преоценка, защото предложените от министър-председателя промени несъмнено са стъпки в правилна посока. Но неаргументираното бавене, голите обещания, самоцелните персонални и структурни кадрили бързо ще се обезсмислят. За всички нас - правителство и парламент, политически сили и обществени организации, съдят така, както съди народът - по действията и по конкретните резултати от тях още през следващите седмици.
Благодаря. (Ръкопляскания от блока на БСП. Възгласи на неодобрение, шум и реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Жан Виденов.
Пристъпваме към дневния ред.
Моля, господин Джеров да докладва законопроекта за ратифициране на Договора за взаимна правна помощ по граждански дела между република България и Кралство Испания и на Договора за екстрадиция и взаимна правна помощ по наказателни дела между Република България и Кралство Испания.
Заповядайте, господин Джеров. 173.2
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа!
Министерският съвет на Република България със своето решение от 28 март 1994 г. е одобрило Договора за взаимна правна помощ по граждански дела между Република България и Кралство Испания, както и договора за екстрадиция и взаимна правна помощ по наказателни дела между Република България и Кралство Испания, подписани на 23 май 1993 г. в гр. София.
С оглед необходимостта за ратификация договорът е изпратен на Народното събрание като законопроектът е разпределен на трите комисии - Комисията по правата на човека, Комисията по външната политика и Законодателната комисия.
Комисията по правата на човека е дала своето становище на 19 т.м. и счита, че двата договора бележат нов етап в развитието на правното сътрудничество между двете държави.
От своя страна Комисията по външната политика в своето становище от 22 т.м. счита, че договорите дават основание за уреждане на двустранните отношения между двете страни на договорна основа, което ще допринесе за цялостната защита на интересите на българските граждани и българската държава.
Законодателната комисия разгледа също така Договора за взаимна правна помощ по граждански дела и по наказателни дела и счита, че на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България те трябва да бъдат ратифицирани със закон.
При това положение предлагаме на уважаемите колеги да ратифицираме със закон тези два документа, тъй като те са в съгласие с Конституцията на Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Предложения, мнения, становища по законопроекта на първо четене? - Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласуваме на първо четене Закон за ратифициране на Договора за взаимна правна помощ по граждански дела между Република България и Кралство Испания и на Договора за екстрадиция и взаимна правна помощ по наказателни дела между Република България и Кралство Испания.
Моля, гласувайте! 173.3
Гласували 161 народни представители, за - 154, против няма, въздържали се - 7 народни представители.
Господин Джеров, заповядайте!
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин председател.
Правя предложение, ако колегите се съгласят, да поставим на второ четене, на второ гласуване току-що приетия законопроект на първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението за преминаване към второ четене на законопроекта.
Моля, гласувайте!
Гласували 168 народни представители, за - 162, против - 1, въздържали се - 5 народни представители.
Предложението се приема.
Моля, председателят на Законодателната комисия да докладва законопроекта на второ четене.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, предлагам да гласуваме следния законопроект, или законопроект със следното съдържание.
"Закон за ратифициране на договора за взаимна правна

помощ по граждански дела между Република България и

Кралство Испания и на Договора за екстрадиция и взаимна

правна помощ по наказателни дела между Република България

и Кралство Испания

Член единствен. Ратифицира договора за взаимна правна помощ по граждански дела между Република България и Кралство Испания и договора за екстрадиция и взаимна правна помощ по наказателни дела между Република България и Кралство Испания, подписани на 23 май 1993 г. в гр. София."
Това е съдържанието на законопроекта, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Предложения, становища, изказвания? - Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласуваме на второ четене законопроекта за ратифициране на Договора за взаимна правна помощ по граждански дела между Република България и Кралство Испания и на Договора за екстрадиция 173.4 и взаимна правна помощ по наказателни дела между Република България и Кралство Испания с член единствен.
Моля, гласувайте!
Гласували 165 народни представители, за - 160, против - няма, въздържали се - 5 народни представители.
С това законът е окончателно приет.
Пристъпваме към следващия законопроект, а именно законопроекта за ратифициране на Споразумения за японска безвъзмездна помощ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от свое име и като администратор на безвъзмездните фондове, отпускани от Япония.
Моля, председателят на Законодателната комисия да докладва законопроекта на първо четене. 173.5
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател. Наименованието вече Вие го дадохте.
Министерският съвет със своето решение от 6 април 1994 г. е одобрил споразуменията. Решението на Министерския съвет е изпратено на Народното събрание и то, с оглед сложността си, е разпределено на шест комисии - Комисията по здравеопазването, Икономическата комисия, тази по труда и социалното осигуряване, Комисията по външна политика, Комисията по бюджета и финансите, Законодателната комисия. Подред на изброяването всички комисии са дали своето становище през настоящия месец.
Комисията по здравеопазването по принцип не възразява срещу проекта и в своето становище, което е раздадено на 18 април 1994 г., е на мнение, че "екип от подготвени финансисти и юристи трябва да прегледа много щателно законопроекта преди неговото ратифициране, за да не се допуснат клаузи, уронващи интересите и (или) националното достойнство на нашата страна".
Икономическата комисия към парламента със своето становище от 14 април 1994 г. "подкрепя по принцип сключването на споразумението и предлага на Законодателната комисия да разгледа въпроса за необходимостта от ратификация на подобни споразумения, които не създават финансови ангажименти за държавата, и принципно нови норми на арбитражната и съдебната практика при международни спорове, в които участвува българската държава".
Цитирах дословно становището на Икономическата комисия, защото сме длъжни да отговорим на това становище.
Комисията по труда и социалното осигуряване в становището си от 13 април 1994 г. препоръчва на Народното събрание проектът да се подложи на гласуване.
Комисията по външната политика в становище от 14 април 1994 г. счита, че споразуменията са от изключителен национален интерес и предлага съответно на Народното събрание да гласува този законопроект.
Комисията по бюджета и финансите в становище от 20 април 1994 г. не възразява да получим безвъзмездна помощ и препоръчва на Народното събрание да ратифицира. СД/КТ 174.1
Комисията по образованието и науката също така е дала своето становище. И тя подкрепя по принцип законопроекта. Предлага на Законодателната комисия да разгледа въпроса за законосъобразността от ратификация на подобни споразумения.
Законодателната комисия първо по силата на своите задължения, а същевременно и съобразно предложението на Икономическата комисия, разгледа Законопроекта за ратификация и счита, че този Законопроект за ратификация не противоречи на Конституцията и действуващото законодателство на нашата страна. Съгласно чл.85, ал.1, т.5 от Конституцията ни на ратификация подлежат международните договори, които предвиждат участие на държавата в арбитражно уреждане на международни спорове. Тъй като в сключените споразумения съществуват клаузи за арбитражни спорове, то безспорно е, че Народното събрание трябва да ратифицира такъв вид договор.
Беше изразено становището, което изнасям пред вас, че народните представители при обсъждане и вземане на решения по този законопроект следва да имат предвид, че по същество този безвъзмезден заем представлява дарение с тежести, тъй като предвижда задължения към държавата, които нямат паричен израз, но са свързани с материални разходи.
Умишлено докладвах малко по-разширено случая, защото има няколко момента, на които народните представители би трябвало да обърнат внимание.
Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Александър Джеров.
Мнения, становища по законопроекта? Заповядайте, госпожа Величкова, имате думата за изказване.
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Към мотивите на Законопроекта за ратификация, т.3, а така също и в Приложение # 1 към частта, отнасяща се за образованието и науката, се подчертава, че въпросната техническа помощ от 685 хил.дол. е да улесни подготовката на проект, който ще допринесе за засилване ролята на образованието и науката и ще повиши способността на работната сила да се реализира на пазара на труда по време на прехода към пазарна икономика. 174.2 Позволете ми, уважаеми колеги, да се изкажа именно върху тази част от законопроекта, която се отнася за образованието и науката.
Според чл.2 на проекта тази техническа помощ ще бъде използувана за финансиране на заплати, дневни и други суми за ползуване по време на престоя на чуждите консултанти, пътни разноски за задгранични пътувания и пътувания из страната, разходи за оборудване и материали, които ще бъдат осигурени от консултантите и ще се изискват за изпълнение на техните задължения, разни други разходи, включително за комуникации и отчети, които ще бъдат направени от консултантите в чуждестранна и местна валута по време на тяхната работа.
Освен това от Приложение # 1 става ясно, че безвъзмездната помощ ще се използува за проучвателни командировки в други страни на наши, български специалисти и служители.
Съдържанието на Приложение # 2 е свързано с ангажиментите на България. И това именно съдържание на Приложение # 2 ми дава основание да се съглася с онази част от становището на Законодателната комисия, а именно, че от този безвъзмезден заем не произтичат външнофинансови задължения, но се предвиждат материални разходи за българската държава.
Това, което ме безпокои, е, че народното представителство е изправено пред един прецедент. Преди ратификацията досега са изразходвани 300 хил.дол., за които Комисията по образование и наука научи по повод на един актуален въпрос. Все още комисията няма информация как и за какво точно са изразходвани тези средства, точно по кои проекти. И тъй като чл.5 визира арбитраж, следва да имаме предвид два момента:
Първият е, че администраторът има задължение да следи за коректното използуване по предназначение на средствата от японското дарение. Това е факт.
Вторият момент, според мен, е, че реципиентът, т.е. българската държава, трябва да има ясна стратегия и прозрачна политика за развитието на българското образование и наука. Тоест, трябва да има гаранции, че изконсумираните средства за цитираните проекти не влизат в противоречие с потребностите и целите на образователната реформа. 174.3
Доколкото нямам информация за изразходваните средства от японското дарение и не съм убедена, че въпросните проекти съвпадат с интересите на българското образование и наука, аз ще се въздържа от ратифицирането на предложения законопроект в тази негова част. 174.4 Другата причина, поради която не мога да подкрепя законопроекта за ратификация, е, че предварително са изконсумирани 300 хил.дол., които с този акт на Народното събрание ще ги легализираме, без да са ни ясни редица въпроси. Искам да вярвам, че пред подобна ситуация българският парламент няма да бъде повече поставен.
Уважаеми господин председателю, моля да поставите на гласуване следното мое предложение: гласуването на законопроекта в частта по образование и наука, да се отложи и да се разгледа отново, след като Комисията по образование и наука се запознае и изрази своето компетентно становище по целесъобразността на изразходваните 300 хил.долара. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Стойко Пенчев, заповядайте за изказване.
СТОЙКО ПЕНЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители! Във връзка с направеното предложение за ратификация на безвъзмездната помощ, дадена от Япония, и Решението на Министерския съвет под # 142 от 6 април 1994 г., без да противореча на позицията на колежката във връзка с образованието, искам да обърна внимание, че в сферата на водния сектор са отделени 130 милиона японски йени, което дарение и в самия закон структурно разглежда позициите по разпределението на тези средства. Във връзка с това, ако ние не осъществим такава ратификация, в писмото си от 16 март Международната банка за развитие, подписано от господин Майкъл Виен - директор за България, се изразява надеждата, че процедурата за ратифициране ще бъде осъществена от българския парламент до 15 април 1994 г. Ако не, банката ще поиска преразглеждане на това споразумение и това дарение.
За да бъда правилно разбран, напълно подкрепям позицията на колежката Станка Величкова, че трябва да бъде проверено защо и как са изразходвани средствата. Но същевременно, за да не загубим това дарение, което за водния сектор е 130 милиона йени, аз предлагам да гласуваме ратификацията, като в решението бъде отбелязано, че съответните министри по направленията, а те са ВТ/КТ 175.1 четири сектора, трябва да докладват пред Народното събрание, съответно пред Бюджетната комисия за това как са изразходвани тези средства.
В противен случай смятам, че ще направим едно недобро дело по отношение на безвъзмездната помощ, която е насочена към няколко сектора на българската икономика. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Други мнения и становища? - Няма. Най-напред гласуваме законопроекта на първо четене. Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте законопроекта на първо четене. На първо четене законопроектът се гласува по принцип. Моля, гласувайте.
Гласували 157 народни представители, за 86, против няма, въздържали се 71. Законопроектът се приема на първо четене.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред.
По законопроекта има направени предложения кое да се гласува, кое да не се гласува. Законодателната комисия трябва да си каже мнението.
На първо четене го приехме и си отива по съответния ред за второ четене. Предложението ви е направено и т.н.
Моля господин Джеров да докладва следващата точка от дневния ред, а именно:
ЗАКОНОПРОЕКТЪТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА И ДОПЪЛНИТЕЛНИЯТ ПРОТОКОЛ КЪМ НЕЯ, КОНВЕНЦИЯТА ЗА ТРАНСФЕР НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА И ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЕКСТРАДИЦИЯ С ДВАТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТОКОЛА КЪМ НЕЯ.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Третата подред точка още една ратификация. Министерският съвет е одобрил присъединяването на Република България към Европейската конвенция за правна помощ по наказателни дела и Допълнителния протокол към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадиция с двата допълнителни протокола към нея, подписани на 30 септември 1993 г. в град Страсбург, със следните резерви и декларации, които са отразени в съответното решение, раздадено на уважаемите колеги. То е в рамките на 4 страници. 175.2
Председателят на Народното събрание е разпределил този законопроект на Комисията по правата на човека, на Комисията по външната политика и на Законодателната комисия.
Комисията по правата на човека на своето заседание е изразила или се обединява, за да цитирам точно, около становището да подкрепи законопроекта с така направените резерви и декларации и предлага той да бъде приет на първо четене.
Комисията по външната политика намира, че приемането на този закон е в съответствие с европейските норми и стандарти и съответствува на националните интереси на страната, като предлага на Народното събрание да обсъди и да гласува.
Законодателната комисия на своето заседание вчера, изхождайки от чл.85, ал.1, т.6 от Конституцията предлага на народните представители да гласуваме в полза на този законопроект.
При положение че има единство в становището на тези три комисии, които споменах преди малко, при положение че колегите не направят съответни възражения, аз си позволявам, господин председателю, да Ви помоля, ако бъде гласувано в полза на този законопроект, да преминем и към второ четене на същия. Благодаря ви. 175.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Други становища, мнения, предложения няма.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме на първо четене законопроекта за ратифициране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателни дела и допълнителния протокол към нея, както и Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадиция с двата допълнителни протокола към нея.
Моля, гласувайте.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 163 народни представители, за 157, против няма, въздържали се 6 народни представители.
Законът се приема на първо четене.
Направено бе предложение за преминаване на второ четене.
Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте за това предложение.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 145 народни представители, за 140, против няма, въздържали се 5 народни представители.
Предложението се приема.
Преминаваме към второ четене на закона.
Моля, господин Джеров, докладвайте закона за второ четене.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Този законопроект е малко по-дълъг. Само 4 страници, но е член с единствен текст.
Предлагам, господин председател, да поставим на гласуване закон със следното съдържание:
"З А К О Н

за ратифициране на Европейската конвенция за

взаимопомощ по наказателни дела и

допълнителния протокол към нея,

Конвенцията за трансфер на осъдени лица и

Европейската конвенция за екстрадиция с двата

допълнителни протокола към нея

Член единствен. Ратифицира Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателни дела и допълнителния протокол към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадиция с двата допълнителни протокола към нея, подписани на 30 септември 1993 г. в Страсбург, със следните МС/КП 176/1. резерви и декларации.
По Европейската конвенция за правна помощ по наказателни дела.
А. Резерва по чл. 2. Република България заявява, че ще отказва правна помощ в случаите, когато:
- деянието не съставлява престъпление по българския наказателен закон;
- деецът не носи наказателна отговорност поради амнистия;
- наказателната отговорност е погасена поради изтичане на предвидената в закона давност.
След извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта.
Спрямо същото лице за същото престъпление има незавършено наказателно производство, влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение за прекратяване на делото.
Б. Декларация по чл. 5, ал. 1. Република България декларира, че запазва правото си да изпълнява молби за издирване и изземване на имущество, ако са налице условията по буква "а" и "с" на същия член.
В. Декларация по чл. 7, ал. 3. Република България декларира, че призовката на обвиняем, намиращ се на нейна територия, трябва да се връчи на компетентните власти не по-късно от 50 дни преди датата, на която се призовава лицето.
Г. Резерва по чл. 13, точка 1. Задължението за предоставяне на информация от съдебните регистри включва само информация по висящи наказателни производства, доколкото тя не съставлява държавна тайна по смисъла на българското законодателство.
Д. Декларация по чл. 15, точка 6. Република България заявява, че молбите за правна помощ и съдебни поръчки трябва да се изпращат до Министерството на правосъдието.
Е. Декларация по чл. 16, точка 2. Република България заявява, че ще изисква молбите и съпровождащите ги документи да се придружават от превод на един от официалните езици на Съвета на Европа.
Ж. Декларация по чл. 24. Република България заявява, че счита за съдебни власти по смисъла на конвенцията съдилищата, прокуратурата, както и Министерството на правосъдието. 176/2.
По допълнителния протокол към конвенцията.
Декларация по чл. 8, точка 2:
Република България заявява, че приема изпълнението на глава първа от протокола само по отношение на деяния, които съставляват престъпления по българския наказателен закон.
По Конвенцията за трансфер на осъдени лица.
А. Декларация по чл. 3, точка 3. Република България заявява, че съгласно действащото законодателство ще прилага процедурата по чл. 9, точка 1а и чл. 10 от конвенцията.
Б. Декларация по чл. 7, точка 1. Република България заявява, че съгласието на лицето не може да се оттегля след вземане на решение за неговия трансфер от страна на компетентните органи.
В. Декларация по чл. 17, точка 3. Република България декларира, че ще изисква молбите за трансфер и съпровождащите ги документи да се придружават от превод на един от официалните езици на Съвета на Европа.
По Европейската конвенция за екстрадиция.
А. Резерва по чл. 1. Екстрадицията може да се откаже, ако лицето, обвинено в извършване на престъпление, ще бъде съдено от извънреден съд в молещата държава или ако срещу него ще бъде приведена в изпълнение присъда, произнесена от такъв съд.
Б. Резерва по чл. 4. Екстрадиция за военно престъпление, които съставляват престъпление и по общото наказателно право, може да се допуска само при условие, че екстрадираното лице няма да се съди от военен съд или за военно престъпление.
В. Декларация по чл. 6, точка 16. Република България заявява, че ще счита за гражданин по смисъла на конвенцията всяко лице, което притежава българско гражданство към момента на вземане на решение за екстрадиция.
Г. Резерва по чл. 7. Република България заявява правото си да откаже екстрадиция, ако молещата държава е отказала екстрадиция в подобни случаи, съгласно чл. 7, точка 2.
Д. Резерва по чл. 12. Република България заявява правото си да изисква от молещата държава представяне на доказателства за извършване на престъплението от лицето, за което се иска екстрадиция. 176/3.
Ако приеме, че предоставените доказателства са недостатъчни, може да откаже екстрадиране.
Е. Резерва по чл. 21. Република България заявява, че ще разрешава транзит при същите условия, при които разрешава екстрадиция.
Ж. Декларация по чл. 23. Република България заявява, че ще изисква всички документи, свързани с изпълнението на настоящата конвенция, да се изпращат заедно с превод на един от официалните езици на Съвета на Европа."
Последното подзаглавие, следващото по ред по втория допълнителен протокол.
"В съответствие с чл. 9, точка 2 Република България декларира, че запазва правото си да не прилага глава първа от протокола и да прилага глава втора от протокола спрямо престъпления, свързани с данъците, таксите, митата и обмяната на валута, за които е предвидено наказание в българския Наказателен кодекс."
Това е съдържанието на целия законопроект, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Други мнения, становища? Няма.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме на второ четене Закона за ратифициране на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателни дела и допълнителния протокол към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица и Европейската конвенция за екстрадиция с двата допълнителни протокола към нея.
Моля, гласувайте.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 170 народни представители, за 163, против няма, въздържали се 7 народни представители.
С това законът се приема окончателно. 176/4. Преминаваме към следващата точка, а именно решение за създаване на временна комисия във връзка с обявената от Организацията на обединените нации Международна година на семейството и съгласно препоръките на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
С писмо от 11 януари 1994 г. на основание чл. 29 от правилника 25 народни представители от всички парламентарни групи са внесли проект за решение от три точки.
Първата гласи, че се създава временна Комисия по проблемите на семейството съгласно и в изпълнение на резолюциите на Организацията на обединените нации, която да формира стратегия за разрешаването проблемите на семейството при днешната ситуация в България.
Това е задачата.
Второ, комисията се предлага да се състои от 9 народни представители. Парламентарните групи не са посочили имена и също не е посочена схемата, по която да се представят тези имена - коя група колко депутати желае да включи в комисията.
И трето, срокът за изпълнение на задачата е 31.12.1994 г.
Това е накратко проектът за решение.
Имате думата за предложения, изказвания, мнения.
Най-напред от името на вносителите има думата госпожа Велислава Гюрова.
ВЕЛИСЛАВА ГЮРОВА (НСД): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! С Резолюция 4482 от 8 декември 1989 г. Организацията на обединените нации е посочила и обявила 1994 г. за Международна година на семейството.
Във връзка с това, както сочи справката от Министерство на външните работи, в 112 страни са създадени координиращи комитети и парламентарни комисии във връзка с дискутиране и евентуалното разрешаване проблемите на семейството. Определени са също така и международни седалища за координация по тези въпроси - Париж, Виена, Ню Йорк.
И във връзка с това ние направихме предложение за създаване на такава временна парламентарна комисия, която ще има за цел не само да се опита да подготви една стратегия по решаване на въпросите на българското семейство, но да бъде в състояние да предложи един закон за семейството, каквито закони вече са приети в някои европейски страни. ББ/ВР 177.1
Аз бих предложила сега ние да приемем това решение за създаване на парламентарна комисия. Така мисля, че процедирахме при временната Комисия по корупция. На следващо заседание съответно парламентарните групи да предложат своите кандидатури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Гюрова като вносител на предложението.
Имате думата за изказвания.
Заповядайте, госпожа Русева!
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Аз уважавам тази идея и разбирам колко големи са проблемите на семейството. Но все пак трябва да имаме предвид какво могат да правят нашите комисии и как могат да го направят.
От това, което чух, първо, не разбрах с какво ще се занимава тази комисия. Първото, което ми стана горе-долу ясно, е, че трябва да прави някаква стратегия. Стратегия на Народното събрание, представете си, на всички нас, по проблемите на семейството. Извинявайте, меко казано, това звучи нелогично, да не употребявам друга дума.
На второ място, тя трябвало да подготви законопроект за семейството. Законодателната инициатива принадлежи на народните представители и могат да я упражняват както индивидуално, така и групово, така и по парламентарни групи, и както си искат. Тя не може да принадлежи на една комисия.
Ако ще правим анкетна комисия, само защото ще трябва да се отчетем по някакъв начин, че виждате ли, ние, като български парламент, тези резолюции ги изпълняваме, мисля, че това не е най-подходящият начин. Когато се прави една временна анкетна комисия, най-важното нещо е конкретният повод. Не може обявяването на настоящата година за година на семейството... миналата ли беше на детето, аз не знам тогава защо не направихме временна анкетна комисия за детето.
Временна комисия, и да не е анкетна, пак е временна комисия по определен проблем, на който тя трябва да отговори.
Аз не съм против създаването на временни комисии, но много моля, когато гласуваме, да не гласуваме безсмислици. Първо, да има точна и ясна задача. Тази комисия трябва да се занимае, понеже има срок, да излезе с доклад, в който трябва да отгово177.2 ри на няколко въпроси. Нека вносителите да ги уточнят. А не да казват, че те ще правят стратегия и някакви законопроекти, защото така излезе от тях. Много моля всички вносители, аз не си спомням кои са останалите, господин Йорданов може да ни ги прочете, да кажат какво имат предвид. И само след уточняване, да гласуваме. Защото това са 9 души народни представители, които трябва да знаят за какво се събират и за какво работят. А не да отчитаме пред международните институции, че българският парламент, видите ли, се занимавал с този въпрос.
Моля ви да приканите да се уточни и конкретизира задачата, защото в противен случай е безсмислено да се гласува такова решение.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Русева.
В чл. 29 от правилника ясно е казано, че временни комисии се образуват по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
В т. 1 на проекторешението всъщност задачата се формулира по следния начин, а именно: "Комисията да формира стратегия за разрешаване проблемите на семейството при днешната ситуация в България".
Госпожа Митева, заповядайте за изказване!
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз бих искала да не се драматизира този проблем и още по-малко да се политизира.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Аз не съм го политизирала, исках логично обяснение.
МАРИЕЛА МИТЕВА: Още повече, че тази инициатива е подкрепена...
Добре, госпожица Русева уточнява, че тя не е политизирала проблема, а е искала логично обяснение.
Аз обаче излизам с призив по принцип да не се политизира този проблем, защото, както разбрахте, тази инициатива е подписана от народни представители от всички парламентарни групи.
Конкретният повод е именно обявяването на тази година за година на семейството. 177.3
На второ място, аз съм съгласна, че едва ли тази временна комисия, която не е анкетна, може да изготви стратегията на България, но във всички случаи тя може да подпомогне търсенето на национален консенсус по проблемите на семейството и детето. Още повече, че в развихрилата се икономическа криза в страната, като че ли тези проблеми остават някак встрани и извън вниманието на Народното събрание.
Има внесени законопроекти на тази тема. Разбира се, тя може да препоръча на отделни народни представители да излязат с допълнителни инициативи в тази насока.
Във всеки случай за мен една подобна комисия има своя смисъл и има своето основание.
А що се отнася до конкретния срок, той, разбира се, може да бъде една година. Тази комисия може да се отчита пред парламента за това, което е свършила. Но лично аз смятам, че е нужно нейното съществуване.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Митева.
Аз разбирам нейното изказване в смисъл, че тя всъщност предлага вместо изразът "формира стратегията" да бъде записан текстът от правилника, който гласи: "За проучване на въпроса за разрешаването проблемите на семейството при днешната ситуация в България". Комисията да проучи този въпрос. Така разбрах нейното предложение.
Господин Даскалов, заповядайте. 177.4 ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители!
Струва ми се, че действително проблемът за семейството, а да не говорим и за младото семейство, е особено важен за нашето общество. Но съм сигурен, че този проблем няма да бъде разрешен с държавно творчество, нито ще бъде разрешен по пътя на партийни, по пътя на административни някакви мерки. Този проблем е проблем на цялото общество и онова, което виждаме в света, то е, че обществени организации и обществото със своята самодейност разрешава проблемите на семейството. Именно чрез тези обществени организации като поставя тези проблеми на вниманието както на държавата, така и на административните органи, като обединява различните слоеве на обществото и по този начин стават, тези именно обществени организации, изразители на интересите на семейството.
Едно администриране, един държавнически подход към този проблем, ми се струва за формален подход към иначе сериозния проблем.
Затова, аз апелирам към колегите народни представители да не създаваме нормотворчество, което да формализира нашето отношение към проблема, а да създадем условия, при които именно тези обществени организации да могат да работят по проблемите на семейството и по този начин те да бъдат разрешавани. Защото проблемът на семейството е като започнете с трудовата заетост на членовете на семейството, минете през здравеопазването и свършите, разбира се, с жилищните проблеми на това семейство.
Но, ако това се прагматизира чрез решението на едно Народно събрание, струва ми се, че ние действително ще формализираме проблема и няма да отговорим на изискванията, които са поставени пред нашето общество.
Затова моето формално предложение е да не се създават никакви комисии, защото вече нашето общество твърде скептично се отнася към комисиите въобще, а пък и към комисиите в частност, за съжаление от Народното събрание.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Даскалов. МС/КТ 178.1
Госпожа Мариана Христова.
След нея госпожа Петя Шопова, след нея госпожа Елена Поптодорова.
Призивът на господин Даскалов е - правете семейства, а не комисии. Това е смисълът и се решава проблемът. (Весело оживление в залата)
МАРИАНА ХРИСТОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Мариана Христова.
Апелът на Владо Даскалов е добър, обаче апелът му е към хора, които отдавна са направили своите семейства. А целта на предложителите на тази комисия е малко по-различна.
Уважаеми дами и господа, всички ние при започване на своята дейност се заклехме в Конституцията. Там има един чл.14, в който между другото е казано: "Семейството, майчинството и децата са под закрилата на държавата и обществото".
Не е тайна за никой присъствуващ в тази зала, че от две години България бележи отрицателен демографски ръст. Не е тайна за присъствуващите в тази зала, че българското семейство се намира в дълбока криза.
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Кой я докара?
МАРИАНА ХРИСТОВА: На този въпрос, господин Карев, вероятно можем да отговорим и двамата, и то не лошо.
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Обаче по различен начин.
МАРИАНА ХРИСТОВА: На всички нас ни е известно, че едно общество, когато няма нещо, то просто си го купува.
В България проблемът с българското семейство и неговото решаване е проблем за оцеляване на нацията. Още повече, тази година е обявена за Международна година на семейството. По правилника имаме право да предложим, а аз мисля, че ще се намерят достатъчно разумни хора и да подкрепят това - да бъде създадена Временна комисия по проблемите на семейството. Просто, защото една дейност в обществото, в една правова държава винаги трябва да бъде поставяна на законова основа.
Тази комисия ще има за цел да прегледа законодателството, да прецени къде са неудачите и да предложи на уважаемото Народно събрание конкретни мерки във връзка с решаване неотложните въпроси, свързани със семейството и децата. 178.2
Аз искам предварително да ви кажа, че всички тези, които подписахме предложението за тази комисия, сме подготвили и сме почти в заключителна фаза, един законопроект за защита правата на детето, който искаме да бъде обсъден и приет от това Народно събрание.
Аз мисля, че хората, които живеят в семейства много добре разбират проблемите на тези семейства. Всеки един от нас като народен представител получава на седмица десетки писма за проблеми на гражданите, свързани преди всичко с техния бит - това са проблеми на семействата.
По тази причина в Международната година на семейството да се противопоставяме на една комисия, която наистина има едно задължение към обществото, свързано с неговото оцеляване, ми се струва просто неразумно.
Ако вие, колеги, считате, че непосочването на начина на представителство на отделните парламентарни групи в нашето проекторешение е дефект на предложението, бихме могли в рамките на няколко минути да направим това, но мисля, че не се налага, тъй като има принцип - всички комисии да са представени пропорционално от парламентарните групи на парламента.
Ако имате предложение за паритетно участие, също мисля, че няма да се възрази за това.
Но аз ви моля да проявим разум, още повече, че това е идея преди всичко на жените в Народното събрание, а проблемите на семейството, както и цялата издръжка на българското семейство напоследък за огорчение и на мъжете, и на жените, лежи на плещите на българската жена.
Моля ви, да проявите разбиране към нашето виждане и да подкрепите искането ни за създаване на такава комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Мариана Христова.
Реплики?
Господин Владислав Даскалов, д-р Георги Карев...
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Не за реплика, за изказване, когато ми дойде реда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Изказване. Добре, благодаря. 178.3
Госпожа Рашеева, Вие?
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (от място): За изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Изказване, благодаря. 178.4
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз помислих, че изказването на колежката Христова е реплика, но тъй като то е било изказване, ще си позволя аз да направя реплика.
Беше нескромно пред всички да заявя, че съм председател на една фондация, която се нарича "Младото семейство". Но колежката Христова ме предизвика и сега прескачам чувството на скромност и го заявявам. Така че с този проблем непосредствено съм запознат и непосредствено изпитвам необходимостта от ефективното действие на конституционната разпоредба за това, че държавата закриля семейството. Но тази закрила, колежке Христова, найдобре се изразява по финансов път. За съжаление, нашата държава не е в състояние да отделя средства за такива начинания. Затова фондации от подобен род, дейности от подобен род могат да търсят своята изява само като резултат на едно спомоществователство, което за съжаление пък не може да обхване всички дейности в тази държава. Затова и дейността на тази фондация, за която се осмелих да призная пред вас, че съм неин председател, е от скромна по-скромна, за да не кажа нищожна.
Моят апел е не да създадем комисия, а да създадем законова уредба, както Вие казахте, за детето, да създадем въобще такова законодателство, което да закриля семейството. И тогава, когато създаваме всеки един закон, като започнете с основния закон - бюджетът на държавата, минете през закона, който Вие желаете да предложите на Народното събрание - за детето, и през всички останали закони, ние да изхождаме именно от интересите на семейството като, както сме свикнали да го наричаме, наймалката клетка в това общество.
Създаването на една комисия, която само да регистрира, да фотографира проблемите, просто няма да изпълни благородната мисия, за която Вие пледирате. Аз не се нагърбвам да говоря против мисията, а се нагърбвам да говоря против ефективността на тази комисия. И затова вместо да разсейваме нашите усилия в създаването на различни комисии, които надали ще успеят да осъществят онова, за което са създадени, по-добре е да съсредоточим вниманието си в нашата пряка дейност, а грижата за семейството да бъде ежедневна в работата на Народното събрание. СД/КП 179/1.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Даскалов.
Отговор на направената реплика от госпожа Христова.
МАРИАНА ХРИСТОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Ами, господин Даскалов, Вашето признание може само да Ви направи член на тази комисия. Очевидно, че Вие имате и опит в тази посока.
Но аз искам да поставя няколко проблема, които са чисто правни, и би могло не само, а се налага да се разгледат в една такава комисия.
Проблемът, свързан с имуществената общност, колеги, да я има или да я няма на съпрузите, не е ли законодателен?
Проблемът с брачния договор не считате ли, че е работа на това Народно събрание и с пари ли е свързан?
Проблемът, свързан със закрила правата на детето в семейството, също е въпрос на законодателно уреждане.
Проблемът, свързан с бита на младото семейство - преференции по отношение на жилища, работа, осигуряване на майчинството - също е въпрос на законодателно уреждане.
И в тази връзка мисля, че господин Даскалов като член на една фондация, която се занимава с проблемите на младото семейство, би бил много полезен като член на комисията.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Христова.
Има думата за изказване народната представителка Петя Шопова.
ПЕТЯ ШОПОВА (независима): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, аз не мислех, че ще има така пространна дискусия по този въпрос в Народното събрание, макар че въпросите, които постави от юридическа гледна точка колегата Даскалов, са интересни. Но вероятно за всички е очевидно, че тук става дума за инициатива на женското лоби в парламента, тъй като ние се вълнуваме от проблемите на семейството и смятаме, че те трябва да бъдат решени, в т.ч. и в парламента. И затова няколко аргумента в полза на създаването на комисията. 179/2.
Първо, аз мисля, че би могло в Народното събрание да има такава постоянна комисия. И ако не беше времето на края на този парламент, а началото му, отворила съм комисиите, които могат да се създават в парламента, бих предложила това, тъй като въпросът за семейството е много важен, болезнен и следователно би могъл да бъде парламентарен.
Второ, няма пречка временна комисия, която да не е анкетна, да проучи определен въпрос.
И по-нататък аз използвам следния аргумент. Има много законопроекти, колеги, които засягат семейството. Не става дума само за закон за семейството, съжалявам, че колегата Даскалов не слуша, не става дума само за закон за детето. Аз бих могла да кажа, че проектът за Наказателен кодекс, който ние сме внесли, в немалка степен засяга статуса на семейството и на децата и много други проекти.
Следователно тази комисия би могла като една комисия, която се занимава с този въпрос, макар и със статута на временна, да се произнася по проектите, които имат отношение към българското семейство и към неговото развитие. И мисля, че това е в кръга на нашите компетенции.
Разбира се, това не изключва държавната стратегия по въпроса, би могло в изпълнителната власт да има такъв орган, има такива позиции на обществени организации, но това е въпрос, който ние с вас пряко няма да решим. Затова най-добре е да създадем тази комисия, да й дадем възможностите да се произнася по сегашните и бъдещи проекти и по този начин да подпомогне нашата работа, работата по създаване на закони, които да благоприятстват нормалното развитие на българското семейство.
По квотите предлагам пропорционално, така както са групите, двама депутати от БСП, двама от СДС и по един от всички останали групи, разбира се и от независимите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Шопова.
Има думата за изказване народната представителка Елена Поптодорова.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю. Сигурно няма да изненадам нито Вас, нито ко179/3. легите си с това, че ще говоря в защита на направеното предложение, като обаче ще се опитам да дам и малко, ако мога така да ги определя, международни аргументи.
Без много от колегите да знаят, ние се явяваме заедно с всички други държави, които членуват в някои международни организации, за които ще говоря след малко, отговорни по редица въпроси, които са свързани именно с тази тема. Аз в близките дни ще Ви връча официално вече приетия план за действие по въпросите на жените от Интерпарламентарния съюз. И именно от него аз съм упълномощена да доведа до знанието този план за действие както на българския парламент, така и на българското правителство. И там се съдържат изрични препоръки, включително и такава за създаване, в текста там е наречена "междупартийна" комисия, в случая ние я наричаме "временна", по въпросите на жената и децата.
Аз по-нататък ще премина и към едно предложение, което ще направя за разширяване малко на обхвата на тази комисия. Но преди това искам да кажа, че надеждата ми е идеята за създаването на тази комисия да не е строго конюнктурна. Вярно е, че това е годината на семейството. Но ние имахме цяла една декада - 1975-1985 - която беше Година на жената на ООН и от която произтичат преки задължения и към националните парламенти, и към правителствата.
Сега, през септември месец, в Кайро предстои конференция по населението и устойчивото развитие. И там специален дял представляват проблемите на семейството, на семейното планиране, на жената и на децата. На тази конференция в Кайро ще участва правителствена делегация и от България. Ще има парламентарни представители и от България и те ще трябва да докладват по дейността на правителството и на парламента по посочените проблеми.
Догодина е годината на жената. През септември 1995 г. в Пекин ще се проведе Световната конференция на жените. Отново там ще присъства българска правителствена делегация с парламентарни представители, представители от българския парламент. Отново там ще трябва да се докладват конкретните законодателни мерки и програми и на правителството, и на парламента.
Ето защо аз мисля, че най-малкото е необяснимо да се проявява такава съпротива срещу създаването на такава комисия. 179/4. В крайна сметка става дума не за бягане от работа, а за натоварване с допълнителна работа. И не виждам защо трябва да пречим на хората, които желаят да се занимават с тази тема и с тази работа, да си добавят повече часове към собствената работна заетост! Можем само да насърчим едно такова желание и аз с удоволствие ще се присъединя и ще подкрепя идеята.
Ето защо просто си мисля, че е доста самоцелна тази реакция, която чухме тук от тази трибуна.
И накрая, тъй като казах, че имам и предложение, аз считам, че ако сведем тази временна комисия единствено до семейството, то изключваме много пряко свързани с темата "семейство" проблеми. Аз имам предвид не само семейно планиране, имам предвид жената като позиция в обществото, като икономическо състояние, като участие в политиката, което е също специален дял на организациите, за които ви говорих. Имам предвид проблемите на децата, защото децата не са само деца в семейства. Те са, и там е много сериозният проблем, и деца извън семейства. 179/5. Ето а защо, господин председателю, бих си позволила да направя едно предложение за лека промяна в названието на тази временна комисия, защо да не бъде тя и постоянна, казано в скоби, което се съдържа в предложението на вносителите и това да бъде парламентарна комисия по въпросите на семейството, жената и децата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Има думата за изказване народната представителка Веселина Рашеева. На мъжете ще им дадем думата последни, за да си кажат тежката дума. Господин Карев, накрая ще дам думата на Вас.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа, колеги, аз винаги съм поддържала и ще поддържам тезата, че нашият парламент, особено нашият парламент трябва да бъде активно обърнат в своята дейност към проблемите на семейството, на българското семейство, на младото семейство ако щете, на което нацията разчита, и ще подкрепя идеята за такава комисия.
Но аз не мога да се отърва от едно неприятно усещане, че тук ние сме свидетели на един нов почин, като многото почини, на които бяхме свидетели в продължение на много години и които бяха шумно афиширани и нищо в края на краищата полезно не е излязло от тях.
Също така не мога да се отърва от чувството, че ние по-скоро мислим, създавайки тази комисия, може би за едно афиширане пред света, по-скоро за нашите евентуални международни контакти. Аз не виждам идеята за създаване на една комисия. Къде бяхме всъщност ние, когато правителството реши въпроса с безплатните лекарства, които тежко засегнаха младите семейства? Ако ние бяхме парламент на мястото си и това мнозинство наистина беше мнозинство, поддържащо едно правителство на мястото си, тогава трябваше да се реагира. И в много други случаи, които аз мога тук да ви посоча, ние не бяхме на мястото си, а те бяха много сериозно засягащи проблема за семействата и за младите семейства главно.
Сега, да огледаме нашето законодателство, както колежката Христова предлага, това е много уместно. Аз съм юрист и знам, също че има много проблеми в нашето законодателство, които биха могли да бъдат решени и то в много добра посока, ако го огледаме. ВТ/ЙА 180.1 Но не това трябва да бъде целта на една комисия, защото всеки от нас има законодателна инициатива и би могъл сам или с група съмишленици да направи съответните предложения.
Аз виждам задачата на една такава комисия не като комисия, която да очертае, както тук се каза, една стратегия. Тази стратегия, законодателна ли ще бъде, каква ли ще бъде, не знам. Да допуснем, че това ще бъде една законодателна стратегия, но тогава ние ще правим къща без да сме изградили основите. Не може да се гради никаква законодателна стратегия без да се познава детайлно проблематиката, която ще разрешава тази законодателна стратегия. А проблематиката е следната, проблематиката, така както аз я виждам, това е безработицата при младите семейства, нейното развитие в последните години и сега, това е въпросът със здравното осигуряване на жената и на децата, това е въпросът със социалното положение на семействата. Ние трябва да видим как се развива тази безработица, колко от съпрузите и в какви случаи са безработни, как това се отразява на децата. Всичко това, трябва да погледнем например, тук има много юристи, които биха могли да информират Народното събрание, примерно по причините за ръста и за прекратяването на браковете в последните години. Това е много важно. Така виждам аз задачите на тази комисия - тя да анализира състоянието на нещата, тежките проблеми, които водят до помалкото сключване на бракове, до по-голямото разтрогване на бракове, до тежкото икономическо състояние на младите семейства, на които ние разчитаме да създават деца и оттук пък идва и отрицателният прираст. Та думата ми е, че тази комисия по-скоро би трябвало да има задача да информира народното представителство по състоянието на българското семейство сега, каквото е то и то като се обърне сериозно към истинските проблеми, а не просто да осъществяваме една дейност, с която да се покажем пред света.
В такава една комисия, разбира се си струва да се участва и тя много сериозно трябва да се заеме точно с тези проблеми. А след като информира народното представителство по картината на нещата така, както те са сега, тогава разбира се може да се говори и за една стратегия в законодателството. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Рашеева. Има думата за изказване в рамките на не повече от пет минути 180.2 според правилника господин Георги Карев, тъй като времето вече беше използвано.
ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители, по въпроса за създаването на подобна комисия, аз ако не гласувам против, бих се във всички случаи въздържал. Идеята за това мое решение е следната. Няма да цитирам всеизвестната максима, че един от най-ефективните начини даден проблем да се затлачи, това е по този проблем да се създаде комисия. Това е само едната страна, това е метафората.
Има обаче за мен много по-голямо значение фактът, че чрез създаването на подобна комисия първо се цели част от отговорността на изпълнителната власт да се прехвърли върху законодателната, а вътре в рамките на законодателната власт, отговорностите на различните ресорни комисии да се намалят и да се прехвърлят върху една комисия, която просто няма да бъде ефективна и няма да може да свърши никаква работа. Нещо повече, това ще освободи от тяхната отговорност и самите депутати като евентуални носители на законодателна инициатива в областта на семейството. И това е много просто защо е така. Припомням времето на истинската демокрация в България, когато всички парламентарни комисии са се наричали комисия по еди кое си министерство - комисия по Министерството на просвещението, комисия по Министерството на здравеопазването. В нашия парламент има доволно много комисии, които просто нямат свой ресор. Всички тези неща, които тук се изброиха като мотиви за създаване на тази комисия фактически падат под егидата на останалите специализирани комисии. И създаването на такава комисия за мен не само е безпредметно, но може да се окаже вредно по линията на това преразпределение или поемане на отговорностите всяка друга комисия и всеки друг депутат да каже: "Абе, има си комисия по семейството".
Какво значение има, че министерствата на здравеопазването и на социалните гриж ипросто лишиха бременните, майките и малките деца от безплатни лекарства? Какво значение има, че в България няма демографска политика и от всеки справочник може да ви стане ясно това, което предлагате като функция на комисията - че България върви към демографска катастрофа, че няма ясна политика по отношение на семейното планиране, нито как да се поощрява раждаемостта, нито пък как семейството да планира броя на своите деца. Това, че военният министър и Военното контраразузнаване са изброили двеста и четиридесет използвани презерватива в една сауна никак не значи, че този проблем е добре поставен в България. Нека затова да се замислим и всяка комисия да постави един акцент в своята работа върху нещата, които касаят българското семейство. А не да се създаде една изкуствена комисия от десет-дванадесет души, която съм убеден абсолютно нищо няма да свърши. Законодателна инициатива всеки от нас има, а ако ви трябва информация, има статистически институт, в който много добре личи след ценовия шок, на който ни подложи това правителство, какъв процент от доходите на българското семейство, ако щете, какъв процент от разходите отиват за храна. И по процента на разходите, които отиват за храна, България в момента е на първо място може би в света или поне на едно от първите места. Защото този процент е несъизмерим с останалите европейски страни.
Така че нека да не се правим на много загрижени за семейството, а да поддържаме едно правителство, което ликвидира семейния бюджет и води страната към по нататъшна демографска катастрофа. Аз смятам, че всеки от нас в това отношение има своята отговорност като депутат и няма нужда партията, която наричаше семейството "основна клетка на обществото", сега отново да плаче за тази "клетка" и да ни предлага създаване на някаква фиктивна комисия. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на доктор Карев.
Сега, направено бе предложение от госпожа Поптодорова за заместващ текст на точка първа от проекторешението, а именно: "Парламентарна комисия по въпросите на семейството, жената и детето".
Моля, гласувайте най-напред този заместващ текст. Моля, гласувайте. Заместващ текст към точка първа: "Създава временна комисия по въпросите на семейството, жената и детето".
Гласували 163 народни представители, за 91, против 34, въздържали се 38. Това предложение на госпожа Поптодорова се приема. 180.4 След това бе направено предложение за конкретизиране на задачата от госпожа Митева, а именно: вместо израза "която да формира стратегия", да бъде изразът "за проучване на въпросите, свързани с разрешаването на проблемите на семейството при днешната ситуация в България".
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): По-хубаво един научен институт да направим. Чакайте! Какви са тия глупости? Кой ще го проучва? Ние нямаме време да се занимаваме с глупости!...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Имате процедурно предложение ли? - Заповядайте, госпожа Рашеева.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС): Аз считам, че за да може въобще да има някаква полза от такава комисия, много добре трябва да бъде обмислена задачата, която ще бъде поставена пред комисията. Така, както са формулирани дотук задачите на тази комисия, струва ми се, че просто нищо съществено няма да се свърши. Както ви казах, стратегия да обмисляме, пък да не сме информирани и добре запознати с действителното положение, е безмислено.
Моето процедурно предложение е следното: да се отложи гласуването на задачите на комисията в днешното заседание, да се обмисли това добре и да се излезе в следващо заседание с по-ясно формулирана задача на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Друга процедура? Заповядайте, госпожа Поптодорова.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, аз също ще се изкажа по процедурния въпрос, който повдигна госпожа Рашеева. Радвам се, че тя подкрепя принципа за създаване на комисия и е загрижена за конкретния й мандат. Това е много важен въпрос, наистина, защото ако този мандат не бъде добре формулиран, наистина ще бъде самоцелно занимание. А аз, също така, както и тя, съм против самоцелни упражнения.
Въпросът е за друго. Ако ние се съгласим с това заглавие, което вече беше прието, това наименование, което вече беше прието - и аз благодаря за поддръжката, това вече слага основните параметри на работата на тази комисия. И може би по-разумно е, вместо сега да решаваме точния дневен ред или точните приориЦМ/ВЙ 181.1 тети, по които ще работи тази комисия, да се съгласим, че тя има за цел днешното състояние на тези групи, които са споменати в нея, а да я оставим сама да определя нещата, с които ще се занимава.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Направено бе процедурно предложение за отлагане на гласуването по тази точка от дневния ред. То беше направено от госпожа Рашеева.
Моля гласувайте това предложение.
Гласували 168 народни представители. За 82, против 55, въздържали се 31.
Предложението на госпожа Рашеева не се приема.
Направено бе предложение и сега гласуваме предложението на госпожа Поптодорова текстът на точка първа да приключи до следното - това, което всъщност гласувахме: "Създава временна комисия по проблемите на семейството, жената и детето". Това е гласувано. Следователно предложението е всъщност за отпадане на останалата част от текста.
Гласуваме от текста да отпадне тази част, която следва след това, което вече сме гласували.
Моля гласувайте това предложение за отпадането на текста с всички тези изрази "формира стратегия" и пр.
Гласували 146 народни представители, за 101, против 53, въздържали се 12. Това предложение се приема.
С това текстът на точка първа от проекторешението остава: създава временна комисия по проблемите на семейството, жената и детето.
Преминаваме към втората точка. В предложението е комисията да се състои от 9 народни представители.
Има ли други предложения? - Няма.
Гласуваме за броя на комисията. Моля гласувайте предложението комисията да се състои от 9 народни представители.
Гласували 150 народни представители. За 86, против 15, въздържали се 49.
Предложението за 9-членен състав на комисията се приема.
Има ли готовност от парламентарните групи за състава? - Няма готовност. Това означава, че това трябва да стане на по-късен етап. 181.2
И последното, което трябва да гласуваме, е срокът за работа на комисията. Вносителите са предложили срок 31 декември 1994 г.
Има ли други предложения? - Няма.
Моля гласувайте това предложение.
Гласували 147 народни представители. За 90, против 16, въздържали се 41.
И това предложение се приема.
С това тази точка от дневния ред е изчерпана. Остава да се предложи от парламентарните групи на едно от следващите заседания съставът на комисията. Моля ръководителите им да представят пред председателя на Народното събрание тези предложения.
Сега давам половин час почивка. (Звъни)
(18 ч. и 55 м)
181.3(След почивката)

19 ч. и 23 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Господин Христо Марков има думата от името на Парламентарната група на СДС.
ХРИСТО МАРКОВ (СДС): От името на Парламентарната група на СДС, понеже виждам, че очакването е всеобщо и искам половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Давам половин час почивка и закривам заседанието.
Следващото заседание е утре от 9 часа. (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 25 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Йорданов
СЕКРЕТАРИ:
Трифон Митев
Илхан Мустафа