Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-04-28

Председателствали: председателят Александър Йорданов и заместник-председателят Снежана Ботушарова
Секретари: Илиян Илиев и Георги Петров
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание.
Най-напред ще ви помоля народните представители, които си чуят името, да заповядат при председателя и получат писмен отговор на своите актуални въпроси и питания до съответните министри.
Народният представител Лъчезар Тошев - писмен отговор от министъра на здравеопазването на негово питане до министъра.
Народният представител Златимир Орсов получава писмен отговор на две свои питания към министъра на земеделието. Заповядайте, господин Орсов.
Народният представител Петър Балабанов получава писмен отговор на свое питане от министъра на културата.
Ще ви запозная с новопостъпилите питания след 22 април.
1. Постъпило е питане от народния представител Росен Хубенов към министъра на промишлеността Румен Биков относно тревожната ситуация в БРСП "Автоелектроника" - гр. Пловдив. Срокът за писмен отговор е 6 май.
2. Постъпило е питане от народния представител Веселин Иванов към министъра на вътрешните работи Виктор Михайлов относно пререгистриране на леки автомобили, закупени от фондация "Демокрация". Срокът за писмен отговор е 11 май.
3. Постъпило е питане от народния представител Веселин Иванов към министъра на науката и образованието Марко Тодоров РД/КП 183/1. относно промяна в статута на учебно заведение. Срокът за писмен отговор е 11 май.
4. Постъпило е питане от народния представител Емил Костадинов към министъра на териториалното развитие и строителството Христо Тотев относно груби нарушения и фалшифициране на строителни книжа в община Петрич. Срокът за писмен отговор е 11 май.
5. Постъпило е питане от народния представител Емил Костадинов към министъра на вътрешните работи Виктор Михайлов относно задгранични пътувания на длъжностни лица. Срокът за писмен отговор е 10 май.
6. Постъпило е питане от народния представител Гинчо Павлов към заместник-министър председателя Евгений Матинчев относно основанието за сключването на договор между турската фирма "Шипка-Фуат Гювен" и Свиленградската безмитна зона за построяване на бензиностанция за продажба на безмитни и безданъчни горива. Срокът за отговор е 13 май.
7. Постъпило е питане от народния представител Гинчо Павлов към министър-председателя Любен Беров относно Постановление # 66 на Министерския съвет от 4 април т.г. Срокът за отговор е 13 май.
Започваме работа по дневния ред. Първа точка -
РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕТО, ОТПРАВЕНО ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТЕФАН САВОВ, ИВАН КОСТОВ, ЗЛАТКА РУСЕВА, ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА И НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Правилата, по които да се проведе питането, са уредени в нашия правилник. Те са приети със специално решение. За информация ще ги припомня:
"Разискванията се провеждат в рамките на времето, според точка 3 от тези правила, където ясно е казано, че всяка парламентарна група посочва по трима оратори, чиито изказвания не могат да продължат повече от 20 минути."
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Общо ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Общо. С други думи, в момента имаме пет парламентарни групи - 5 по 20 са 100 минути. Това е рамката за питанията. Тъй като обаче по този въпрос процедурата препраща към правилника към глава пета: "Всяка пар183/2. ламентарна група може да иска увеличение на своето време с една трета". А една трета от тези 20 минути са 7-8 минути и малко от председателя - 10.
Това е рамката на разискванията.
Преди това обаче нека да гласуваме председателят на Българска народна банка господин Тодор Вълчев и заместник-председателят господин Милети Младенов да заповядат в пленарната зала по време на разискванията. Моля, гласувайте това предложение.
Искам да обърна внимание, че в един момент към 10 ч. ще се наложи да прекъснем за известно време разискванията, за да имаме честта да приветстваме президента на Република Албания господин Сали Бериша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 146 народни представители, от тях за са 140, против няма, въздържали се 6.
Моля господата Вълчев и Младенов да заповядат в пленарната зала.
По процедурен въпрос? Заповядайте, господин Начев.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! От името на Парламентарния съюз за социална демокрация искам половин час почивка. (Шум и реплики от блока на СДС) И моля колегите от парламентарната група да заповядат в зала "Запад".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Почивка ще дам, но в 9,50 ч. да бъдете тук, защото се очаква президентът на Република Албания. (Шум и реплики в залата)
Аз само ви напомням, уважаеми колеги, думите на председателя на Народното събрание.
Давам почивка. (Звъни)
9 ч. и 25 м.
183/3.
(След почивката)

10 ч. и 05 м.

(Председателят на Народното събрание господин Александър Йорданов и президентът на Република Албания Сали Бериша влизат в пленарната зала, посрещнати с ръкопляскания от депутатите, станали прави)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Уважаеми господин президент на Република България! Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми дами и господа!
За мене е висока чест да приветствам в българския парламент нашия бележит гост - президента на Република Албания господин Сали Бериша. (Ръкопляскания)
Уважаеми господин президент, Албания е една от балканските страни, с които България няма обща граница. Но и в миналото, и днес много са общите неща, които свързват нашите страни и народи. Ние се радваме, че България е подпомагала борбите за национално възраждане на Албания, предоставяла е убежище на видни дейци на албанската култура и наука, дала е знания на много албански студенти.
Политическите и икономическите промени в нашите страни през последните години откриха нови перспективи пред нашите традиционни приятелски отношения. По трудния път на прехода към демокрация и пазарно стопанство ние се сблъскваме със сходни проблеми, търсим и намираме решения, които често са близки или съвпадащи.
Вие, уважаеми господин президент, който от самото начало играете видна роля в демократичните преобразувания в Албания, особено добре разбирате, убеден съм в това, значението на размяната на взаимен опит в областта на икономическите и политическите реформи в нашите страни.
От голяма значение за успеха на тези реформи е интегрирането ни в европейските структури, към които еднакво се стремим. От българска страна ние сме готови да съдействаме, включително и по парламентарна линия, за приемането на Албания в Съвета на Европа, чието председателство България поема през месец май. СБ/КП 184/1.
Важно поле за българо-албанското сътрудничество е нашето участие в усилията на международната общност за намиране на мирно, трайно и справедливо решение на кризата в бивша Югославия и особено за прекратяване на войната в Босна и Херцеговина. Не трябва да се допусне разширяването на военните действия в каквато и да е друга посока.
Нов положителен момент в нашето сътрудничество е създаването от албанска страна на възможност за свободна самоизява на българската принадлежност на населението в Голо бърдо и Преспа.
Уважаеми дами и господа! Макар че отношенията между България и Албания се развиват по възходяща линия, те все още значително изостават от съществуващите реални възможности. Създадената стабилна и широка основа за тези отношения, в центъра на която стои Договорът за приятелство и сътрудничество от 1993 г., се нуждае от още по-активно и целенасочено практическо реализиране. И в политическата, и най-вече в икономическата и в културната област са нужни още много усилия, за да издигнем нашите отношения на необходимата висота.
Убеден съм, уважаеми господин президент, че Вашето сегашно посещение ще бъде съществен принос за постигането на тези задачи.
А сега разрешете ми, дами и господа, да предоставя думата на президента на Република Албания господин Сали Бериша. (Ръкопляскания)
Заповядайте, господин президент!
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА АЛБАНИЯ ГОСПОДИН САЛИ БЕРИША (произнася словото си на албански език. Преводът, раздаден предварително на народните представители, се прилага към протокола):
Ваше превъзходителство, господин председател на Народното събрание,
Уважаеми депутати на Народното събрание на Република България,
Госпожи и господа! За мен е особено удоволствие да поздравя от тази трибуна законните представители на приятелския български народ. Разрешете ми да изразя благодарността си за днешното посрещане и да благодаря пред вас на президента Желев, който ме покани на това посещение, което, надявам се, ще послужи на сътрудничеството, сближаването и приятелството между 184/2. нашите две страни.
Историята и съвместното съществуване в района са свързали с многобройни приятелски нишки нашите два народа. Албанците не забравят, че в трудни времена за тях тук, в София, бяха създадени и процъфтяха техните колонии, които бяха мощни средища на нашето национално възраждане. В София са живели и работили просветители и видни албански възрожденци, които организираха дружества и издаваха книги и вестници, които осветляваха пътя на нашата нация към независимостта. В България намериха подкрепа героични водачи на албанските чети, борещи се за свобода. Българите помогнаха на албанците в извоюването на независимостта и я преживяха с чувството на истински приятел. "Извоюването на независимостта на Албания бе посрещнато с огромна радост от нашия народ. Албанците трябва да имат доверие в нашата подкрепа, за да изградят тяхната държава свободна и независима" се казва в поздравителната телеграма на българската държава по повод независимостта на Албания.
Новата атмосфера, която се създаде в страните от Източна Европа след свалянето на диктаторските режими, ориентирането на Албания и България към универсалните демократични ценности и интеграцията в Европа несъмнено откриха широки хоризонти и нови перспективи в развитието на всестранното сътрудничество и приятелство между нашите две страни. Посещението на президента Желев, председателя на парламента, министъра на външните работи Даскалов и другите български министри в Албания, както и посещението на председателя на албанския парламент господин Арбнори, на министър-председателя Мекси и на албанските министри в България спомогнаха за установяването на тясно сътрудничество и подписването на спогодби от взаимен интерес между двете държави. От тях искам специално да изтъкна подписването в Тирана на Договора за приятелство и сътрудничество между нашите две приятелски страни, подписан от двамата президенти. Аз съм радостен, че и по време на това посещение се подписаха Спогодбата за икономическо и търговско сътрудничество и Спогодбата за защита и поощряване на инвестициите, които ще помогнат непосредствено за засилване на икономическото коопериране между нашите две страни. 184/3.
Уважаеми госпожи и господа!
Много пъти през вековете нашите два народа са преодолявали общи трудности и неволи, но аз тук няма да се спирам на историята, а искам само да подчертая, че през втората половина на нашия век комунистическият режим беше огромна и обща драма, която те преживяха, а освобождаването от тоталитарно господство показа ясно, че албанци и българи могат да се преклонят, но не и да се пречупят. В момента Албания и България са ангажирани с трудни усилия, но исторически, за реализиране желанието на техните народи, изразено чрез свободния им глас, за изграждането на едно общество на основата на правовата държава, при зачитане свободите и правата на човека, за изграждането на пазарната икономика, за тяхното интегриране в Европа и международната общност.
Разрешете ми да направя поклон пред този парламент заради изключителната му работа в замяната на законодателството на едно диктаторско общество със законите и нормите на свободното и демократично общество.
Имам удоволствието да ви информирам, че и Албания е интензивно ангажирана с такава трансформация. През последните две години, за да преодолеем наследството, несъмнено най-горчивото в цяла Източна Европа, ние избрахме бързите темпове на реализиране на дълбоки законодателни, институционални и икономически реформи, което вероятно е най-болезненият път, който изисква най-много жертви, но носи най-бързо видими резултати. Парламентът прие стотици закони на европейския стандарт, между които най-важни са Хартата за правата на човека и други конституционни закони в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека. За две години всички наши институции претърпяха дълбоки трансформации. В областта на икономиката - бяха приватизирани земята, жилищните площи, пътният транспорт, търговията, услугите и само за последните осем месеца над 1000 предприятия. През 1994 г. ще продължим приватизацията на средните и големи предприятия. Либерализирахме цените и валутния обмен. И резултатите не закъсняха: магазините се напълниха и изчезнаха дългите опашки, местната валута се стабилизира и на практика е конвертируема, годишната инфлация от 400 процента преди изборите на 22 март спадна на 30 процента през миналата година. През 184/4. 1993 г. Албания отбеляза най-голям икономически растеж в Европа, т.е. растеж от 10 на сто на брутния национален продукт. И въпреки всичко Албания си остава най-бедната страна в Европа, с инфраструктурата на страна от третия свят, с остарели технологии и висока безработица, която варира от 14 до 18 на сто, фактори, които затрудняват нашия път.
Госпожи и господа! Нашите две приятелски страни, както и другите страни от Изтока, се освободиха от комунистическите диктатури и поеха пътя на свободата, на пазарната икономика и правовата държава, път, който те не очакваха, че ще бъде покрит с цветя. Те, наред с огромните и естествени трудности на прехода от колективизация към пазарна икономика, се сблъскаха с неочаквани проблеми и даже непредвидими опасности. Събарянето на Берлинската стена и желязната завеса естествено са огромно постижение на човечеството в цялост и на западното общество специално. 184/5.
Но замяната им с финансовата стена, бариерите и другите психологически, ултранационалистически, расистки прегради са огромна заплаха не само за нашите страни, но и за нашия континент.
Събарянето на желязната завеса бе съпроводено не само с освобождаването на десетки страни и стотици милони хора от една от най-жестоките диктатури, които човечеството познава, но трябва да приемем, че то бе съпътствано и от опасни явления, с босненския синдром и феномена Жириновски, сръбската агресия и нейното поощряване от различни видове национализъм (ръкопляскания от блока на СДС), ултранационализъм, ксенофобски расизъм, стари имперски интереси и амбиции. Преди още да е изчезнал напълно призракът на комунизма, други сенки от близкото и по-далечно минало заплашват днес на нашия континент мира, сигурността и демократичните ценности. Всички те заедно затрудняват и нарушават процеса на интеграция, който е жизнено важен и решаващ за съдбата на демокрацията в нашите страни, както и за цялото западно човечество, и засилват конфронтацията. Затова днес, повече от всякога досега, засилването на двустранното и регионално сътрудничество има специално значение за нашия днешен и утрешен ден, за нашите деца. (Ръкопляскания от блока на СДС)
Господин председател, нашият полуостров е затънал в дълбока и опасна криза. Войната в Босна е най-голямата човешка драма, която Европа познава от времето на Втората световна война. Тази война, в случай че агресията бъде поощрена, е само прелюдията на една регионална и в по-широки мащаби война, чиито последици са неописуеми. Войната в Босна е резултат на:
1. решението на комунистическата диктатура в Белград за създаване на Велика Сърбия чрез агресия (възгласи: "Браво!", ръкопляскания от блока на СДС) и в съответствие с меморандума на Сръбската академия на науките, който предвижда етническа чистка на повече от 40% от населението, разположено на тази територия, с единствения мотив, че то не е сръбско; СМ/ЗТ 185.1
2. поощряване и засилване на тази агресия от други националистически балкански и не само балкански сили, които според сръбския модел смятат, че могат да задоволят своите шовинистични и ултранационалистически амбиции; (Ръкопляскания от блока на СДС).
3. наивното мислене, и не само наивно, че Велика Сърбия, веднъж създадена, би могла да установи мир, стабилност и равновесие на Балканите. Тази идея на практика е също толкова опасна, колкото другите две, и с тежки последици. Това е така, защото на първо място тя приема промяната на границите със сила и на второ място, подкрепя абсурдната идея, че сръбската нация, която съставлява не повече от 7-8% от населението на Балканите, трябва да доминира на полуострова. Да се вярва на тази позиция, означава да се подпомогне дългосрочното дестабилизиране на региона, защото историята многократно и ясно е потвърждавала, че Велика Сърбия винаги е била преходна и нестабилна структура, извор на война, конфликти, нестабилност и агресия. (Продължителни ръкопляскания от блока на СДС)
Ние смятаме, че агресията срещу Босна и Херцеговина, една суверенна държава, член на ООН, нейното разпокъсване със силата на оръжията, поставя под въпрос общата и индивидуална сигурност на страните от нашия полуостров. Ние сме силно загрижени за непрестанната деградация на обстановката в Косово, където на компактна територия живеят 2 млн. албанци, които съставляват 90% от нейното население. В Титова Югославия Косово беше автономна област с почти всички права на нейните републики; Косово имаше своите държавни, икономически и културни институции, докато днес Белград отрича тези човешки и национални права, отрича диалога с тях, създаде в Косово експлозивна обстановка, която лесно може да бъде взривена. Албания е заявявала, че тя е против промяната на границите от позицията на силата, тя настоява, че в случай, че Белград премести конфликта в Косово, то той ще носи цялата отговорност за регионалната война. Предотвратяването на тази война е важен и постоянен приоритет на Албания, България и другите страни, заинтересовани за мира и стабилността. Аз смятам, че при тези условия двустранното сътрудничество политическо, икономическо, културно и военно, между Албания и България, както и многостранното в рамките на европейските 185.2 институции, идеята "Партньорство за мир". Черноморската инициатива, имат огромно значение за мира и стабилността в нашия регион. Албания и България със своята политика са давали и дават важен принос в опазването на мира и предотвратяването на конфликта. В този аспект искам да изтъкна, че отказът на България за тристранна среща в Атина има огромно значение за намаляване и потискане на експанзионистичните амбиции на онези, които смятаха да ги осъществят чрез агресивни оси и съюзи. Също така, Албания, въпреки че твърди, че основният въпрос на Балканите е албанският, не иска промяна на границите със сила. Тя е за демократично пространство, в което да се зачитат човешките и национални свободи и права на албанците там, където живеят. Нашите две страни признаха бившата югославска република Македония и оценяват нейната стабилност като условие за предотвратяването на конфликта на юг на Балканите. (Възгласи: "Браво!", ръкопляскания от блока на СДС)
Уважаеми госпожи и господа, аз съм оптимист по отношение на развитието на духа на разбирателство, сътрудничество и приятелство между Албания и България.
Албания отдава специално значение на приятелските отношения с Република България, защото е убедена, че това отговаря на политическите, икономически и културни интереси на нашите два народа, но допринася и за разширяване на климата на разтоварване на напрежението и сътрудничеството в нашия регион. Аз оценявам двустранното и многостранно сътрудничество на Балканите като решаващи за процеса на интеграция на нашите страни и народи с Европа. Пожелавам традиционното албано-българско приятелство и нашето двустранно и многостранно сътрудничество да се развиват още повече в бъдеще. Нека Бог да помогне на България да се развива и върви бързо по пътя на прогреса - сега казва в поздравителната телеграма, която споменах в началото на моето изказване, така че и аз искам да завърша с пожеланието - дано господ благослови нашите страни и народи, приятелството и сътрудничеството между тях. (Възгласи: "Браво!", ръкопляскания от блока на СДС и ДПС. Депутатите от СДС и ДПС стават на крака с възгласи: "Браво!")
Благодаря. 185.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин президент на Република Албания, уважаеми госпожи и господа! Убеден съм, че ще изразя общото чувство на уважение към дълбоко съдържателното искрено и откровено демократично слово на президента на Република Албания, господин Сали Бериш. (Ръкопляскания от блока на СДС и ДПС. Възгласи: "Браво!")
Категоричното отрицание на комунистическия режим (ръкопляскания от блока на СДС и ДПС и възгласи: "Браво!") и на неговите метастази, крайния национализъм, имперските амбиции от една страна и категоричната воля за демократични промени за икономически реформи от друга, това е пътят на нашите две страни, това е тяхното послание и към настоящето, и към бъдещето.
Искам да ви уверя, господин президент, че Република България и занапред ще отстоява принципите на една европейски ориентирана политика, политика на мир и сигурност на Балканите, политика на отрицание на призраците на миналото и политика в основата на която ще бъде стремежът към утвърждаването на демократичните ценности и принципи.
Още веднъж ви благодаря. (Ръкопляскания)
Давам 10 минути почивка. (Звъни)
(10 ч. и 27 м.)
185.4
(След почивката)

10 ч. и 55 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (Звъни): Уважаеми госпожи и господа, продължаваме заседанието.
Господин Ишпеков, заповядайте по процедурен въпрос.
ФИЛИП ИШПЕКОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, колеги, говоря от името на своята парламентарна група. Ние всички се радваме на присъствието на високи гости в нашия парламент, особено на представители на балканските държави.
За съжаление, словото на президента на Албания бе силно идеологизирано (шум и викове в блока на СДС) и съдържаше нападки към други съседни балкански държави, което предизвиква нееднозначни чувства в този парламент.
Изразявам недоумението си, уважаеми господин председателю, от Вас в случая, от Вашето обобщение и поведение като председател на българско Народно събрание, което не отразява цялостното настроение в тази зала.
Благодаря ви. (Ръкопляскания в блока на БСП и коалиция, реплика на Свободка Стефанова: "Болшевик!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Ишпеков.
Продължаваме заседанието. Има думата проф. Тодор Вълчев. Започваме разискванията и проф. Тодор Вълчев поиска думата. Заповядайте.
ТОДОР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители! Аз нямам за задача да се вмесвам в отговорите, които правителството даде на запитването, отправено от депутати на СДС, но бих искал само да посоча някои фактически данни, които биха могли да бъдат, разбира се, различно интерпретирани. Аз ще посоча данните такива, каквито те са, за да облекча с това дискусията, която след това ще се развие.
Става дума за стопяването на златния и валутния резерв.
Първо за златния резерв. Вярно е, че златният резерв на страната беше изнесен в чужбина, за да бъде приведен в стандартен вид. И то беше върнато в страната. СД/ЗТ 186.1
В момента в трезора на банката се намират 1 000 062 унции, това са 33 т и 40 кг злато на стойност 393 млн.долара. Заедно с малкото сребро и платина, които имаме, по сегашна цена това са точно 400 млн.долара.
Предложено ни беше да оставим големи количества злато в чужбина при известни световни фирми, за да можем да го оползотворим, като получаваме лихви. Ние се отказахме от това предложение и върнахме в страната целия официален резерв, не всичкото злато, а целия официален резерв и оставихме в чужбина 154 000 унции злато, които представляват 4 т и 774 кг на стойност 57 млн.долара, плюс известно количество сребро, плюс известно количество паладий и платина. Общата му стойност е 78 млн.долара в момента.
Това злато не е заложено. Това злато е депозирано. Така както българските граждани образуват в Държавна спестовна каса или другаде месечни срочни влогове, така и ние държим по-голямата част от златото на месечни срочни влогове. То се намира по 12 сметки в 7 различни банки и други фирми. Експертите ми казаха, че нямам право да прочета имената на фирмите. Но онези депутати, които искат да видят имената на фирмите, точните места, където се намира златото, в кулоарите на парламента, в Българска народна банка още днес, данните са при мен, те могат да видят къде се намира златото.
3700 от 4700 кг злато е със срок през м. май. Ние имаме възможността през м. май да го приберем, ако искаме, обратно в страната. И ако усетим, че настроението на депутатите е да върнем и това злато в страната, управителният съвет, след като обсъди въпроса, ще вземе това решение.
От златото, което е в чужбина, ние получаваме лихва. Тази лихва не е голяма, но тя засега ни носи годишно 15 млн.лв. Не долара, 15 млн.лв. лихва!
Лихвите по златните депозити са ниски. Не сме залагали златото, нямаме никаква причина да го залагаме. За какво? Нито правителството ни е принуждавало за това, нито пък ние бихме се съгласили да извършим залог в това отношение.
Що се касае до валутния резерв, искам да кажа, че към днешна дата ние разполагаме с 934 млн.валутни резерв. Но за 186.2 да не излезе, че се възползваме от обстоятелството, че валутният резерв е нараснал в последните дни, ще кажа, че в края на м. март валутният ни резерв беше 670 млн., в края на миналата година той беше 700 млн., в края на 1992 г. той беше 860 млн.
Ако вземем нашия валутен резерв към един неблагоприятен момент, се получава следната картина. Резервът ни от 670 млн. - това не е най-неблагоприятният момент. Има една друга дата, която е малко по-неблагоприятна. Аз взимам тази, няма съществено отклонение. Към края на м. март във валутния ни резерв са се намирали 274 млн. по текущи сметки, абсолютно ликвидни; 128 млн. по депозити; 160 млн. в ценни книжа; 82 млн. в метали, онези, които са в чужбина и 27 млн. депозити при български банки. Общо 670 млн.
Не можехме, и в това отношение не сме изпълнили буквално вашето решение, целият резерв в размер, така както ни беше поръчано, от 300 млн.долара от страна на Българска народна банка да бъде държан в абсолютно ликвидна форма. В абсолютно ликвидна форма резервът е тогава, когато той е по текущи сметки. Ние предпочетохме да го държим по-малко по текущи сметки и повече по депозити, които можем във всеки момент, когато парите ще бъдат необходими, да ги превърнем в абсолютно ликвидни. Направихме това, защото в противен случай ние бихме загубили само от лихви 9 млн.долара за половин година, или по различни курсове бихме загубили от лихви между 300 и 450 млн.лв. в зависимост от това какъв е курсът. Предпочетохме тези 300 до 450 млн.лв. от лихви по нашите валутни резерви да ги получим, без да накърним вашето поръчение в момента на сключването на дълга цялата сума да бъде абсолютно ликвидна. И смятам, че в това отношение сме постъпили, защитавайки интересите на страната.
Сега, когато се върне групата по дълга от чужбина, ние имаме възможността да координираме с нея момента, в който средствата ще й бъдат необходими за сделката по дълга. Не ние я сключваме, сключва я правителството. Ние ще поставим сумата в съвършено ликвидна форма на разположение и по този начин ще изпълним вашата препоръка. 186.3
Що се касае за изчезналите 200 млн.долара по времето, когато управляваше правителството на СДС в края на 1992 г., това беше обвинението на Агенцията по икономическо прогнозиране и развитие, трябва да кажа, че те са направили елементарна грешка. Те са считали и са брояли само купената и продадената от нас валута на пазара и са видяли, че се появява между величините една разлика от 200 млн.
Ние заявяваме, че освен купената и продадената валута ние сме внесли, без да продаваме на пазара, 53 млн.долара увеличение на нашата квота в Международния валутен фонд, 88 млн.долара лихви, които правителството на СДС и правителството на проф. Беров платиха на банките-кредитори, 34 млн.долара уредихме една сметка с Българска външнотърговска банка и 20 млн.долара платихме лихви на Европейския съюз и на Международния валутен фонд. Общо 205 млн.долара.
Ние ви помолихме, уважаеви господин председател, да се проверят тези неща от една анкетна комисия, но Комисията по бюджет и финанси под ръководството на господин Венцеслав Димитров заяви, че нещата са толкова очевидни, че проверка не е необходима.
Дали не се е стопила друга част от резерва по времето на така нареченото "джентълменско" споразумение и по време на последната валутна криза. Да, нашите валутни резерви са се намалили: за периода октомври - декември с 200 млн.долара за интервенции на пазара и за периода януари - март с още 130. Можем да говорим за числото 330 млн.долара.
Джентълменското споразумение не беше сключено поради искане на правителството, а това е една практика, но стана в присъствието на правителството, това е вярно. В края на м. януари, за да се спре покачването на курса, постигнахме споразумения с банките, при които търговските банки, и особено една голяма банка от тях, настояваха ние всеки месец да продаваме по 100 млн.долара на пазара в рамките на това джентълменско споразумение. Ние поехме такъв ангажимент, но се постарахме продажбите да бъдат по-малко. Продадохме 60 плюс 40 плюс 30 на пазара в рамките на това споразумение и по този начин, макар и джентълменското споразумение да не беше поддържано стриктно, курсът остана за 186.4 определено време на равнището от около 32 до 35 лв. за долар.
За нас това беше ясно - и преди това, и след това, че курсът ще подскочи. Никой от нас не е очаквал, че курсът ще стигне 50, 60, 65 официално по фиксинга върховата точка, а на пазара извън фиксинга и до 75 в края на м. март и началото на м. април.
Ние знаем, че в условия на влошаващ се платежен баланс, на продължаващо спадане на производството, на ембарго, на политическа несигурност, на непрекъснати заплахи за населението, че ни грози хиперинфлация, че златото е изчезнало, че валутният резерв и стопен, че ще бъдем подложени на натиск и пазарът ще бъде разстроен, сега аз знам къде са отишли тези 330 млн.долара, които ние сме пуснали на пазара. За първи път, освен спекулантите, защото имаше и спекуланти, които купуваха без документи валута, която ние продавахме на пазара, 139 млн.долара са били закупени от населението и са увеличили неговите валутни депозити. За периода от септември до края на м. април населението е увеличило валутните си депозити, тоест превърнало е левове в долари поради намалено доверие в лева. И то много трудно ще бъде възстановено.
Заедно с предприятията, които също са купили валути по различни периоди, общо валутните депозити в страната са се увеличи със 188 млн.долара. От нашите 330, почти 190 не са били необходими на икономиката. Те са отишли за гаранция срещу обезценка във формата на конвертируема валута - една съвършено неизгодна и нерационална операция от каквато и гледна точка да я гледате, освен от гледна точка на онези, които са спечелили от курсови разлики. Останалите 140 млн.долара са били използвани главно за внос на горива, част от тях за да бъдат съхранени в банкнотна форма. Много малка част от тях вероятно са напуснали страната, защото по сметките на банките ние не забелязваме между януари и април значително нарастване на наличностите по техните сметки ностро и по депозитните сметки в чужбина.
Такава е ситуацията в момента, това са действителните факти. 186.5 Ние стоим в централната банка - ръководството на банката, само защото вие имахте доверие в нас. В момента, в който снемете доверието си от нас, за нас не остава нищо друго, освен да освободим местата си за по-достойни хора.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на професор Тодор Вълчев.
Имате думата. Господин Венцеслав Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Събрали сме се днес да дискутираме не общо дестабилизирането на финансовата система, а специално отговорността на правителството за дестабилизирането на финансовата система. Аз мисля, че между всички нас, тук, в тази пленарна зала, и тези, които ни гледат, и тези, които ни слушат, едва ли има човек, който ще каже, че в последния месец финансовата система се е стабилизирала. Напротив, мисля, че всички сме на мнение, че тя се е дестабилизирала. По това предполагам, че мнението е общо и не вярвам някой да го оспорва. Ако някой го оспорва, разбира се, могат да се приведат множество факти. Примерно, курсът на чуждите валути спрямо лева, покачването, колебанието, неизвестността, промените и т.н. Нещата, свързани с поведението на цените при въвеждането на данъка върху добавената стойност - мисля, че това е ясно. Цените на някои други услуги, бих казал, които се наблюдават от правителството.
Тази дестабилизация е ясно, че рязко се засили през месец март и като че ли беше затворена от двете страни във времето с приемането - периодът, когато се приемаше в пленарната зала Законът за държавния бюджет отначало и след това, макар че и то продължи, 1 април, когато беше датата за въвеждането на данъка върху добавената стойност и за увеличаването на някои цени.
Аз не знам господин Матинчев дали вече знае каква е инфлацията. Сигурно той има по-последни данни от нас, защото това е неговата работа - да следи в правителството. Но мисля, господин Матинчев, че инфлацията, която Вие като правителство предложихте за настоящата година - 40-45 на сто, като че ли вече е изчерпана. А коя дата сме? Още не е изтекъл и месец април. ЦМ/ВЙ 187.1 Тоест, за да я спазим до края на годината, при каквито предпоставки беше приет Законът за държавния бюджет, ние трябва да имаме нулева инфлация. Аз не вярвам някой от вас тук да смята, че това наистина може да се по стигне. Въобще е невъзможно. И ако някой го направи, предполагам, че този човек изглежда знае повече от целия свят, който знае по въпросите за инфлацията и сигурно трябва да бъде предложен за всичките икономически и политически награди, които може да получи.
Лошото е не само, че курсът на долара и на другите твърди валути по този начин реагира, ами че обикновените хора се уплашиха от това нещо. И се появи едно такова неверие, бих казал, не само в правителството, не само в парламентарното мнозинство, а се появи едно неверие в държавата да може да бъде управлявана. Тоест, прояви се страхът на хората от хаос.
Ето мисля, че това е най-голямата вина на правителството - че допусна този хаос. Да оставим настрана общата несигурност в стопанството и реакцията на агентите на производството. Отчаяние у хората и то още не е преодоляно. Извинявам се, че се обръщам към господин Матинчев. Господин Беров го нямаше, но господин Беров до известна степен - не знам защо и как, дали беше по обективни или други причини... Аз вчера му честитих появяването тук, в парламента, на политическата сцена. Но той като че ли беше ням свидетел на това, което стана, тоест, на процеса на дестабилизация. И това стана, защото - аз пак поддържам тази теза - това правителство беше създадено по една грешна формула, с едни грешни предпоставки. И виждаме - с едни може би непредотвратими последици, които, ако бъде подкрепено и оттук нататък, ще се увеличат. Естествено, има хора, които го подкрепят и които си носят тази отговорност. Аз не искам персонално да обвинявам или министър-председателя, или финансовия министър, или заместникпремиерите и т.н. Грешна според мен е формулата, защото като че ли тези, които го подкрепят най-много, се страхуват да поемат пълната политическа отговорност за неговите последици.
Появиха се най-различни спекулации за това кой е виновен за тази криза. Като че ли дядо Господ ни я е спуснал отгоре, тя ни е затрупала като град, като дъжд, като земетресение, като наводнение или нещо друго и като че ли виновни няма... Разбира 187.2 се, някои среди се опитаха да обвинят едва ли не всички политици, а то си има точно конкретни политици или политически сили, които са отговорни. Това са най-напред парламентарното мнозинство. Естествено тези, които подкрепят правителството, или които подкрепят правителство, създадено по такава формула, да управлява и да продължи да управлява.
Даже нещо много опасно! Бих желал да го свъръжа с това, което се случи в тази пленарна зала, преди да започнем обсъждането по тези дебати. Видяхме рецидивите на комунизма. Видяхме рецидивите на комунизма и видяхме, че някои хора още не се срамуват от комунизма. Вместо комунистите първи да започнат да говорят против лошотиите на самия комунистически строй...
ОБАЖДАТ СЕ ОТ БСП: Стига глупости! (Реплики в залата)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Какво искаш, ти? Какво искаш? Кои са глупостите? Господин Конакчиев, след като завърша моето изказване, можете да дойдете тук, на трибуната и да се изкажете, а не да говорите "стига глупости"... Това не са глупости. Ето го и господинът отзад. (Шум и реплики) Какво искате? Това е дебат. Точно това е. (Шум в залата)
Времето предполагам да ми се удължи с тези реплики... (Шум) Естествено.
Знам, че хората вече тук, от лявата страна на парламентарната зала, не се срамуват да казват, че са комунисти. Напротив, те са горди, че са комунисти и те са готови да защитават до последната си капка кръв - на тях или на някой друг - своето комунистическо минало. Хубаво, но го заявете ясно! (Оживление)
И самият факт, че реагирате по този начин на моите думи, а не вземете, както е нормално думата тук, от тази трибуна, и както госпожа Нора Ананиева каза: образът на комуниста, който е чист, ясен, кристален и едва ли не е Исус Христос... Това го разбирам, това е позиция. Обаче не по този начин! (Шум в залата)
Рецидивът на комунизма какъв беше? - Виновни са спекулантите! Така ли беше? Дайте да ударим спекулантите! Дайте тази и тази дейност да поставим под контрол. Дайте цените да поставим под контрол. Ето от това се опасявам аз. 187.3
Кой е най-виновен?
Естествено, виновно е правителството най-много, защото то не успя да види какво става и не успя да предвиди последиците от своите действия. И то трябва да поеме своята отговорност.
Някои казаха, че са виновни Иван Костов и Венци Антонов, защото били казали нещо по телевизията или някой си бил написал нещо... Извинявайте, хората у нас не пасат трева, пък и в чужбина и знаят кой дърпа конците на държавната машина. Ние като парламентаристи също сме отговорни за действията на тази държавна машина.
Пазарът по това време разбра, че се връща комунизмът в България и това беше неговата естествена реакция, господин Матинчев. И ако обвините пазара, че спекулантите или че частните фирми са виновни, аз Ви казвам, че Вие въобще не сте в час в момента. Не знаете какво значи да трансформираме комунистическата система в една пазарна система, а искате тези хора или поне някои от тях, като Ви казват, че спекулантите са виновни, да насочите стрелите към спекулантите или да обвините частния бизнес за всичко, което става в България.
ОБАЖДАТ СЕ ОТ БЛОКА НА СДС: Те създадоха спекулантите.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Може би наистина има и такива тенденции, обаче това е работата на държавата - да създаде такъв апарат, при който спекулантите и цялата тази пазарна стихия, както я наричат комунистите, да действа в онази посока, в която ние искаме. А тя коя е? Тези, които са учили нещо - това е ръката на провидението, невидимата ръка на Адам Смит: когато всеки спекулант си гледа интереса и това да е в интерес на цялото общество. Ето това комунистите никога не са го разбрали и виждам, че и днес не го разбират. Но ако насочите стрелите към спекулантите, вие насочвате вашите стрели към пазара. Мен това ме притеснява.
Държавният бюджет беше създаден при предпоставки, които целяха да заблудят, не бих казал само Народното представителство, защото тук поне аз достатъчно пъти ясно съм казвал, че те са нереалистични.
Добре, господин Матинчев! Извинявам се, че към Вас се обръщам, но може би към целия Министерски съвет. Защо упражнихте натиск върху Българската народна банка, въпреки че тя по закон 187.4 не е принудена да се подчинява на това, което й каже Министерският съвет, да задържа... Професор Вълчев просто изнемогваше и вика: приемайте го този бюджет, защото аз повече не мога да подкрепям курса...
Ами че това е неправомерно! Вие трябва да контактувате - аз не изненадвам и сега виждам, че представители на Българската народна банка и професор Вълчев ходят на заседанията на правителството. Това не е нормално. Нормално е вие да контактувате с Българската народна банка чрез парламента. Защото тя е подчинена или подотчетна бих казал, а не подчинена, именно на парламента. И чрез парламента има механизми, по които да се упражнява влияние.
Ето по този начин из един път топката се прехвърля на Българската народна банка. И те си имат кусури за дялане. Ние ще разглеждаме отделно отчета и в комисията, и тук, в пленарната зала. Обаче аз не бих искал отговорността от правителството да се пренася на банката. Защото тази банка, този екип работеше и миналата година. И при правителството на Димитър Попов, и при правителството на СДС, работи и сега. Може ли сега да е много виновен, а тогава да не е бил или пък те да действат срещу интересите на народа?
Аз бих сложил като най-сериозна причина и с това искам да привърша, липсата на контрол върху държавния сектор, който правителството е задължено да контролира. Тук бих сложил и държавните банки, и връзките на държавните банки с частните структури, и държавните предприятия, и действията им на валутния пазар, и спекулирането, ако щете го кажете. Обаче правителството, мисля, че трябваше да създаде необходимия механизъм за контрол, а то не го направи. Иска някой друг да ги контролира.
Банката по закона няма тази сила. След като правителството е главен акционер в търговските банки, то може да им каже какво да правят. И, разбира се, да им каже как да се съобразяват с изискванията на пазара. 187.5 Натиска върху банката, държавния бюджет, липсата на контрол аз слагам като главните причини в действията на правителството, които доведоха до този финансов хаос и бих казал липсата на една нормална, компетентна реакция по време на развитието на самата криза. Защото неадекватните изказвания, неадекватната реакция доведе в голяма степен до такова развитие на самата финансова криза.
И няколко думи накрая за ролята на СДС като опозиция. Ние, като опозиция, също сме отговорни за развитието на тази страна и също, макар че сме гласували против действията на правителството, не се обявяваме за пълен хаос в страната. Защото хората са ни избрали да защитаваме техните интереси независимо от това, че една част от тях не са гласували за нас. Ние не искаме държавата да се разпадне, защото утре, когато друга политическа сила - сигурно нашата - ще дойде да управлява тази страна, тя не може да я изведе от този хаос. Защото още сърбаме попарата на четиридесет и пет години лошо управление. Ние, като се обещали на България, че ще я привържем към Европа, ще я заведем в Европа, не искаме да оставяме на хаоса сега някои други да я тласкат към Азия или по-точно към черна Африка.
Затова ние искаме това правителство, след като показа, че не може да управлява тази страна, да отстъпи на по-добри хора, които по-добре умеят да управляват и които наистина могат да изведат тази страна от този хаос.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Венцеслав Димитров.
За реплики? Няма.
За изказване давам думата на господин Ангел Димов.
АНГЕЛ ДИМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми председателю, уважаеми народни представители! С всеки изминат ден остатъчният СДС се изражда в партия на паразитните рентиерски слоеве от нашето гражданско общество. Но партизаните от този политически сговор здраво са се загнездили в изпълнителната и съдебната власт, владеят народното богатство и методично го стопяват. Поставят стопанското развитие на страната в зависимост от капризите на Запада. ББ/ЙА 188.1
В същото време шефовете на Централния координационен съвет на остатъчния СДС се оправдават с нас - социалистите. Приписват ни всичкото зло, което те причиниха на българския народ - безработица, обедняване, престъпност, загубени позиции на руския пазар. Задълбочените анализи показват, че резкият скок на цените на стоките и обезценяването на българския лев са следствие на провежданата от СДС икономическа политика.
Както знаете, основни елементи на тази политика са средновековно лихварство, раздробяване на земеделските земи, либерализация на вноса на чуждестранни стоки, загърбване на Русия и насаждане на вражда към нашите руски братя и т.н.
Чрез тази политика бяха разорени местните производители. Националната ни икономика се превърна от експортно в импортно ориентирана. Сега онези, които възхваляваха и осъществяваха политиката на СДС, се стремят да заблудят народа и историята. Според тях само бившите комунисти, както се изразиха преди малко тук, и техните сателити - имат предвид ДПС, НСД и други парламентарни групи - са виновни за разразилата се у нас валутна криза. А истината е, че и тази криза е резултат на провежданата от СДС политика. Председателят на Българската народна банка професор Тодор Вълчев правилно отбеляза, че валутният курс се определя от редица фактори - растеж или спад на брутния вътрешен продукт, лихвен процент, спекула, външнотърговски дефицит. През последните четири години у нас производството се съкрати наполовина. Значителна част от паричната маса остана без стоково покритие. Миналата година външнотърговското салдо на страната приключи с дефицит над половин милиард долара. Секна притока на чужда валута. Непрекъснато се увеличава вносът на стоки в страната и търсенето на валутни ресурси на нашия паричен пазар. Този внос, уважаеми народни представители, е неразумен и неефективен. В неговата структура преобладават стоките от първа необходимост - храни, дрехи, обувки даже. Миналата година само за минерални горива и луксозни автомобили са похарчени над 50 милиарда лева, което съставлява близо половината от направените разходи за внос в страната. Това е политиката на СДС, наложена на българския народ.
Така че, каквото и да се говори тук, съществуващата икономическа криза у нас е резултат на провежданата от остатъчния 188.2 СДС авантюристична политика. Тази политика създаде предпоставки за банкови, житни, нефтени и всякакви други афери, за преливане на държавни капитали в частни брокерски къщи, фондове, чуждестранни лица и т.н.
Една от големите грешки на правителството на Любен Беров, е, че продължи да следва тази политика, политиката на СДС. Разбира се, с малки корекции. То почти не изпълняваше съветите на депутатите социалисти. Остана в плен на АСП, КТ "Подкрепа", Президентството, групата на Луджев и други бивши партньори на СДС. Не можа да сломи мълчаливата съпротива на тъмносините държавни служители при изпълнението на програмната си декларация. Остави се да го разиграва "независимата" съдебна власт.
В процеса на работа като премиер обаче професор Любен Беров показа редица ценни качества - почтеност, умереност, чувство за историческа отговорност.
Това ми дава основание да смятам, че вече си е извлякъл поуки и в бъдеще ще следва друга, полезна за мнозинството от нашия народ, политика.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Ангел Димов.
За реплика давам думата на Макриополския архиепископ Христофор и след това на господин Йордан Ганев.
ХРИСТОФОР СЪБЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, Ваше Превъзходителство, уважаеми колеги депутати! Искам да ви поздравя с празника, който идва.
Но преди да кажа две думи за това нещо, ще дам репликата си на господин Ангел Димов, като ще бъда максимално кротък, но все пак ще говоря кратко, но все пак по същество. Ще атакувам неговата позиция. Защото преди всичко искам да обърна внимание на тези подвиквания, които сега се отправят от залата срещу мене, че не бива да продължава тази тактика, която я прилагат спрямо мене. Когато се говори за църковни въпроси, казват той е физик. Даже инженер ме направиха без да съм. Когато се говори за светските въпроси, казват: той е богослов и поп.
Във всеки случай всички вие, колеги, търпите една критика. Но най-главната критика е срещу правителството на Любен Беров, защото проблемът над проблемите е, че не се работи за производство 188.3 в тази страна. Това е главното, в което обвинявам и правителството, но и много от депутатите. И преди всичко моята реплика към господин Ангел Димов е, че спекулантите и едрият капитал е преди всичко червен и перачески. Първото, което аз ще ви кажа, защото нямаше как да бъде някакъв друг. Ако има някои, които пък не са червени, те пак играят с червените, всеки случай. Няма откъде да вземат парите. Но упрекът ми е пак, повтарям, срещу правителството на Любен Беров и всички, които са в този кабинет, защото носят отговорност.
Когато аз настоявах, в залата, да се направи нещо за нисколихвени кредити за малки частни производствени предприятия, което можеше да развие производството нямах никаква подкрепа. Казаха, че съм некомпетентен в "Отзвук"-а по телевизията и т.н. А това е толкова ясно и за малките деца.
Когато също смятам, че трябва да се направят закони срещу монополите и срещу всичко, което е над определена граница - едър капитал - само това ще ви кажа. Нищо не се направи с това нещо.
Когато трябва да се направят жестоки закони срещу корупцията - нищо не се прави и обвиняват правителството - трябва да си отиде!
Но преди да си отиде, аз искам да ви поздравя, колеги, с идващия Великден и ви каня на площад "Демокрация" в събота от 23,00 ч. да се съберем всички или на пл. "Княз Александър Батенберг" и да забравим за нашите различия, политически различия. (Неразбираема реплика от госпожа Клара Маринова)
Колежке, да забравим за нашите политически различия, защото Христос умря и за сините, и за червените! За всички! Да ни обедини.
Бог да пази България и Бог да ви благослови, колеги! (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Христофор Събев.
Има думата за реплика народният представител Йордан Ганев.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю! МС/КТ 189.1
Аз съм изключително доволен от изказването на господин Ангел Димов. Всичкото това, което той направи като критика на политиката е абсолютно вярно. Само една дребна поправка - става въпрос за 1993 г.
Кой управлява през 1993 г., господин Димов? СДС ли управлява? Не, БСП управлява! Управлява това мнозинство, което е дало власт на това правителство, а това е мнозинството на БСП. И за всичко това, което Вие така добре изложихте, господин Димов, отговорността е само върху БСП.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Йордан Ганев.
И трета реплика - господин Илко Ескенази.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Господин Димов, Вашето изказване наистина беше една брилянтна поредица от сентенции и аз поздравявам Социалистическата партия с тази позиция. Само искам да кажа, че глупави мисли идват на всеки. Умният не ги изказва на глас. (Ръкопляскания от блока на СДС, възгласи на одобрение, "Браво! Браво!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Ескенази.
Господин Димов, имате възможност да отговорите на направените Ви реплики.
АНГЕЛ ДИМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, уважаеми председателю!
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Господин се казва, а не председателю! (Шум и реплики в блока на СДС)
АНГЕЛ ДИМОВ: В направените реплики, а и преди това, в изказването на господин Венцеслав Димитров непрекъснато се говори за това, че политическите партии, мнозинството, което подкрепя това правителство, че това правителство е виновно и че то предизвикало валутната криза. (Реплики от блока на СДС) Така прозвучаха и репликите.
Разберете една елементарна истина - не можеш да разглеждаш валутния курс, без да разглеждаш паричния пазар. Вие не се занимавате с разглеждане на паричния пазар. 189.2
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Ти ще оправиш работата.
АНГЕЛ ДИМОВ: Аз разгледах паричния пазар. (Шум и реплики от блока на СДС) И понеже първата реплика беше на Христофор Събев беше, че червени били спекулантите и аз изразих като една от причините за повишаването на валутния курс на долара спекулата това трудно може да се докаже дали са червени (шум и реплики от блока на СДС), но ако се съди от печата, точно СДС са тези, които извършват най-голямата спекула и те въведоха тази политика, за която ви казах - спекулативна политика. (Неодобрение от блока на СДС, шум и реплики)
А що се отнася до репликата на господин Йордан Ганев, аз говорих за последните четири години, не говорих за миналата година.
А през тези четири години и особено при управлението на правителството на Филип Димитров се изклаха животните и се изнесоха в чужбина. (Възгласи на неодобрение, шум и реплики в блока на СДС) Тогава се изнесе зърното! Тогава стана ясно, че паричната маса остана без стоково покритие. (Възгласи на неодобрение, шум и реплики в блока на СДС)
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Ангел Димов.
За изказване господин Валентин Василев от Съюза на демократичните сили.
Заповядайте.
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Днес разискваме особено важни въпроси, свързани с обезценяването на българския лев, с поскъпването на живота и с обедняването на българския народ.
Това ли е, господа социалисти, вашата политика, социална, към този български народ? Това ли са вашите експерти като Ангел Димов? Това ли е вашата грижа?
Обидно е, че вие един месец задържате отговора върху тези въпроси. Обидно е, че вие не можахте да докарате вашето правителство, на господин Беров, тук, защото нито господин Беров, нито финансовият министър ги има тук, когаот ние разискваме такива важни въпроси. 189.3
Обидно е, че зад тези разисквания вие не сте в залата и, че предоставяте само 30 минути време!
Обидно е, защото българският народ днес гладува и протяга ръка за милостиня и бърка в кофите. Това ли е вашата социална политика? 189.4
Вторият въпрос, който ние поставяме тук, е свързан с това - знаеше ли правителството, че ще се случи това с българския лев?
Поставяме го на първо място този въпрос, защото с обезценяването на българския лев дойде поскъпването на живота, дойде обедняването на и без това бедния български народ! Поставяме го, защото ние казваме: катастрофата на българския лев означава катастрофа на държавата, управлявана от господин Беров и подкрепяна от вас, господа социалисти!
На този въпрос ние отговор не получихме от господин Матинчев.
Три пъти правителството се опита да ни излъже по този въпрос. Или най-малкото, ако не ни е лъгало, прояви безкрайна некомпетентност. Първия път - при обсъждането на бюджета тук финансовият министър излезе и почти се закле, че вярва в макроикономическата рамка и че доларът ще бъде 35 лв. Днес той е по официален курс 57,24 лв.
Какво прави един финансов министър в една нормална държава в такъв случай, господа? Подава си оставката и си отива!
След като тази пясъчна кула рухна, господа министрите излязоха тук и казаха: не било толкова важно, че левът се обезценявал, доларът се вдигал, били важни други неща, цените нямало да се покачат, народът нямало да обеднее. Е, как ще стане, господа министри, това нещо, след като стоките, които не ги произвеждаме, ги внасяме. И ги внасяме не срещу преводни рубли, а ги внасяме срещу долари? Внасяме всички енергоносители, всеки употребява ток, парно, вода и т.н. Това се отразява върху цените на всички останали стоки и това ваше твърдение рухна.
Това ваше второ твърдение рухна и тогава господин Матинчев дойде тук и ни обясни: да, наистина цените се увеличиха, инфлацията е толкоз, не знам колко, но за това носи вина Българска народна банка.
Уважаеми дами и господа, Българска народна банка - тук е господин Тодор Вълчев - има ограничени възможности да влияе върху стабилността на лева. И господин Тодор Вълчев много добре ги знае и тази вина не може да се прехвърли само върху банката, както Вие, господин Матинчев, направихте. Тя може да интервенира на пазара, може да увеличава или намалява лихвени проценти, ВЙ/КП 190/1. може да извършва някакви други операции - забрани или разрешения, но всичко това са палиативни мерки, които не могат да доведат до нищо.
Значи цялата останала отговорност за обезценяването на този лев носи правителството на господин Беров, защото този лев е огледало на българската икономика, господин Матинчев! Защото къде ви е стабилизацията? Отново спад на икономиката!
Къде ви е приватизацията? Не се ли засрамихте - Албания ще направи приватизация преди нас!
Къде ви е връщането на земята?
Къде са ви инвестициите?
Цялата тази икономическа политика - за нея вие носите отговорност, а тя удря директно върху българския лев!
Три пъти вие ни излъгахте! И ние питаме: излъгахте ли ни или знаехте предварително?
Ако вие ни излъгахте, господин Матинчев...
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ (от място): Или Вие не разбирате за какво става въпрос?!
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Точно разбираме за какво става въпрос, защото Вие сте записали...
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ (от място): Стига популизъм и демагогия!
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Не ме репликирайте!
Колко е доларът днес, господин Матинчев! 57 лв. ли е? Какво пише във вашия бюджет?
Колко е инфлацията днес, господин Матинчев?
Дайте да говорим с цифри!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ (от място): Вие не я знаете!
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Ние я знаем и след това ще я кажем!
Не ме репликирайте! Имате право след това на отговор.
Така че цялата останала отговорност носите Вие! Недейте да я струпвате върху Българска народна банка!
И ние задаваме въпроса: значи вие или сте знаели, или не сте знаели. А ако не сте знаели и не сте очаквали, както Вие твърдяхте миналия път, това значи, че Вие не можете да управлявате тази държава, Вие не знаете какво ще се случи два месеца напред след приемането на бюджета. 190/2.
А ако сте знаели и сте ни излъгали, това означава, че вие сте много лъжливо правителство, защото не ни лъжете за първи път.
И в двата случая вие трябва да си отидете! (Ръкопляскания от СДС)
А какво влияние оказва това обезценяване на лева върху хората, с които вие се подигравате и им казвате, че добре живеят, че водите социална политика, аз ще предоставя времето на моите колеги.
Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Валентин Василев.
Реплика от господин Койчев.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател.
Господин Василев, Вие бяхте член на кабинета до 30 декември 1992 г.
Претендирате, че времето за тази дискусия е малко и призовахте за конкретност, за цифри и факти. И че при това правителство българският народ обеднял.
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Е, не е ли вярно?!
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Аз с цифри ще ви запитам... (Шум и реплики в залата)
После ще разберете Вие, господин Димитров... Изкажете се... И на вас ще Ви дам реплика.
Януари - месеца, в който последно българският народ получаваше доходите, определени от Вашето управление 90,6 на сто от българите са били под социалния минимум. (Шум и реплики в залата, смехове, подвиквания от блока на СДС)
Това е цивилизованият измерител на бедността. Но, хайде, да кажем, ние по цивилизованост с вашето управление не можем да се сравняваме.
Под екзистенц минимума - това означава - в условия на мизерия, живот с лишения са имали 72,2 на сто. Това ли беше вашата социална политика, политика на доходите?
РЕПЛИКИ ОТ СДС: А сега колко са процентите? Кажете за сега! 190/3.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Ще ви кажа. Ето, през декември, в края на отчетния период на това правителство, което вие хулите за икономическата и социалната му политика - онази цифра 90,6 на сто е свалена на 78,5. (Провиквания, шумно недоволство от блока на СДС)
А тревожната цифра - от 72,2 на сто - на 50,3 на сто! Говорим за декември. Ще говорим и за април. И март, преди това...
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ (от място): Така е!
НИКОЛАЙ КОЙЧЕВ: Но, моля ви, като специалист, като член на кабинета не бягайте от репликата! Отговорете с цифри и факти!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Койчев.
Втора реплика - господин Иван Тосев.
ИВАН ТОСЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, господин Василев много неправилно са Ви насочени обвиненията към господин Матинчев. Икономистът в това правителство е господин Беров. Господин Беров е виновен за всичко, а не който и да било друг министър, защото няма ли го господин Беров - няма правителство. По Конституция отговорността и всичко за правителството носи премиерът, а господин Беров е премиерът и за всичко е виновен той.
Просто говорете по същество!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Тосев.
Други реплики? Няма.
Моля господин Василев да отговори на направените му реплики.
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Койчев. Аз искам от наше име тук да поздравим целия български народ, тъй като той е забогатял вече! Честито на целия български народ, тъй като според господин Койчев този народ днес живее много по-добре от вчера!
Всички тези числа, всички тези сравнения вие, дами и господа, много добре ги знаете - правят ги и в правителството, правят ги и в Статистическия институт, правят ги и в КНСБ и след малко тук господин Векил Ванов ще ви ги каже точно. Ще ви каже точно колко струва кашкавалът и с една пенсия колко 190/4. може да се купи. И млякото, и хлябът, и защо хората са толкоз безработни, защо бъркат по кофите за боклук, защо седят да просят!
Ами това е цинизъм, господа!
Как можете да кажете: българският народ днес в сравнение с миналата година след този ценови шок е обеднял с 30 на сто! Как можете да го кажете вие, че живеят по-добре! Ами това е наглост! (Шум и реплики в залата)
А колкото до репликата на моя колега от Съюза на демократичните сили - наистина аз започнах с това нещо - учудих се как господин Беров не е тук, когато се говори за благосъстоянието на неговите поданици. А господин Беров го няма!
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Ти на кой си поданик? Аз не съм поданик! Аз не се чувствам като поданик на никого!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Василев.
Имате думата за изказвания.
Искам да подчертая, че остава една минута само на Съюза на демократичните сили.
Заповядайте, господин Костов. (Шум и реплики в залата) 190/5.
ИВАН КОСТОВ
(СДС): Уважаеми господин председател! Първо, ние искаме да отчетете искането на господин Венцеслав Димитров за това, че той беше репликиран и влезе в разправия със своите колеги и времето, което би трябвало да се коригира, е две минути.
Освен това, ние искаме да се възползваме от правото за удължаване на времето с една трета, независимо, че тук няма никаква съпротива. В Парламентарната група на Съюза на демократичните сили има подготвени изказвания и искаме да се чуе и нашето трето изказване.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Иван Костов. Давам исканото увеличение от една трета на всички парламентарни групи.
Заповядайте, господин Ванов, за изказване.
ВЕКИЛ ВАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Във всички свои програмни декларации и официални изявления, сегашното правителство на проф. Беров обещаваше, че в зависимост от инфлацията и от спада в производството, ще защити реалните доходи на населението. Тази политика на сегашното правителство не бе реализирана. Именно затова ние сега питаме как правителството ще спре обезценяването на доходите на българските граждани и ще компенсира сегашното силно, а в близките дни, очакваното драстично поскъпване на живота?
Сегашното правителство допусна редица сериозни негативи в своята политика на доходите.
На първо място то допусна в редица отрасли на материалното производство равнищата на средните брутни заплати да се формират с по-висок темп от инфлационния индекс на потребителските цени. Това поражда инфлационни импулси. И това при условие, че в тези отрасли работните заплати са високи и са се увеличили без броя на заетите да е намалял, или почти не е намалял, а част от дейностите са субсидирани от бюджета. Нещо повече. Те прехвърлят социалната цена на прехода към онези 65 на сто от заетите, които са с ниски доходи, а така също и към пенсионерите и над 630 000 безработни.
Какво направи правителството на Беров? Вместо да предприеме мерки за компенсиране на доходите, засегнати от инфлацията, РД/НП 191.1 взе решение за замразяване на работните заплати на заетите в бюджетната сфера. Това означава доходите от работна заплата на над 600 000 души да не бъдат компенсирани, тоест да не бъдат защитени от инфлацията. И ние не можем да приемем такова едно решение на сегашното правителство на Беров.
Още повече, че в случая се стига до противопоставяне и между заетите вътре в бюджетната сфера. Имам предвид справедливото недоволство на учителите и лекарите, които са с ниски доходи от работна заплата.
Ето защо, ние, депутатите от Съюза на демократичните сили, ще предложим отмяната на Постановление # 77 на Министерския съвет и смятам, че с нас ще се солидаризират и синдикатите.
Друг важен проблем. Каква е социалната политика на правителството за компенсиране на доходите на над 230 000 безработни, които се издържат само от социално обезщетение? Това е един сериозен въпрос, защото това са хора, които са глава или член на семейства с две, до три и повече деца. За тях размерът на социалното обезщетение се определя в зависимост от минималната работна заплата, която за първото тримесечие е 1565 лв., а за второто тримесечие следваше да бъде повишена на 1739 лв., по силата на споразумение между правителството и социалните партньори.
Въпросът ми е, след като диалогът със социалните партньори е прекъснат засега, защо правителството на Беров не вземе самостоятелно решение да повиши минималната работна заплата и по този начин да компенсира доходите не само на безработните, но и на всички останали социални плащания, свързани с минимална работна заплата, каквито са например стипендиите на студентите и на учениците.
Специално за безработните при увеличаване на минималната работна заплата на 1739 лв. средно на един безработен доходите ще бъдат повишени с около 200 лв. Или с други думи само за това, че не увеличава минималната работна заплата, сегашното правителство на Беров ограбва безработните с 46 000 000 лв. месечно. При това тези средства не са на правителството, респективно на бюджета, а са на работодателите и на трудещите се, включително и на безработните от направената от тях социална застраховка срещу 191.2 безработицата.
Отговорът на поставения от мен въпрос е само един това не се прави, защото сегашното правителство няма социална политика.
И още един въпрос, на който проф. Беров е длъжен да отговори. Ако наистина се сбъдне прогнозата на синдикатите и по-специално на КНСБ за нарастване на безработицата от 630 000 сега, до 850 - 900 000 към края на годината, какво смята правителстовто да предприеме, за да компенсира намаляването на приходите в ДОО, респективно в пенсиония фонд при очакваното шоково нарастване на безработицата?
Предварително зная, че няма да ми се отговори на този въпрос, защото правителството нищо не може да направи.
В края на март и началото на април се получиха, бих казал, шокови инфлационни импулси в резултат на решението на правителството да повиши цените на електроенергията и на топлоенергията, както и най-вече на девалвацията на лева спрямо долара, при което съотношението от 1:35, вече се каза тук, така както е залегнало в бюджета сега е 1:57. А по прогнози на синдикатите и пак по-специално на КНСБ към средата на годината се очаква да достигне 1:65 до 1:70 лв. за един долар. (
В рамките на тези констатации провежданата от сегашното правителство политика на задържане привеждането на доходите в съответствие с високия темп на инфлацията и спада на производството, неизбежно обрича населението на трайно обедняване. Защото политиката на използване на доходите като спирачка на инфлацията по същество се проявява и като спирачка на достигнатото равнище на живота.
Сегашното правителство не изпълни никакви задължения. Сегашното и очакваното през следващото тримесечие драстично повишаване на фактическата инфлация е сериозен аргумент на социалните партньори да изразят своето безспокойство относно реалността на залегналото в бюджета равнище на прогрозата за инфлация. И не случайно те прекъснаха диалога с правителството на проф. Беров при воденето на преговори за компенсиране на доходите и защитата им от инфлацията. Това вече е сериозен сигнал, че правителството само няма да може да реши въпроса с компенсиране 191.3 на доходите не само поради липсата на възможности, но и на желание да стори това.
Въвеждането на прогнозния индекс на потребителските цени при привеждането на доходите на населението в съответствие с инфлацията изисква разработването на адекватен социално-защитен механизъм, който бързо да реагира в случай на драстично нарастване на фактическия индекс на инфлацията и особено на цените на стоките от първа необходимост, каквито са хранителните стоки.
Такъв ефикасен механизъм правителството на Беров няма. В резултат се получава така, че цените се повишиха драстично през март - април и ще продължават да нарастват, а компенсациите се предвижда да бъдат отпуснати едва след 1 юли, когато тези компенсации вече са предварително стопени от инфлацията през първото и през второто тримесечие. 191.4 Но това, при условие че правителството на Беров успее да събере необходимите приходи в бюджета, в което ние имаме сериозни съмнения. Но ако правителството на Беров успее все пак в някаква степен да събере известни приходи и да компенсира основните доходи на населението, то отложеното плащане ще доведе до нова шокова инфлация от акумулиране на парична маса у населението.
Ето защо шоков инфлационен натиск, подобен на този от март-април, се очаква и след 1 юли.
По компенсирането на доходите от пенсиите. Проблемите тук са главно два. Първият проблем е, че пенсиите са ниски. Така например средната основна пенсия, която е 1253 лв., което прави 80 на сто от сегашната минимална работна заплата и едва 72 на сто от тези 1739 лв., които са минимална работна заплата през второто тримесечие и само 34 на сто от разчетната, от НТСГ средномесечна работна заплата в размер на 3660 лв. за първото тримесечие на 1994 година.
И вторият проблем е, че до 1 юли не се предвижда увеличаване или компенсиране на пенсиите, в резултат на което шоковата инфлация значително ще утежни още повече и без това трудното положение на пенсионерите.
По компенсирането и защитата от инфлация на социалните помощи.
Системата за социално подпомагане вече цяла година на функционира, защото бюджетният дефицит на системата за социални грижи сега се определя в размер на над 2 млрд. и 500 млн.лв. недостиг на средства в общинските бюджети. Домовете за социални грижи са в бедствено положение главно поради недостиг на средства. Вече няколко месеца не се изплащат социални помощи. Особено това се отнася за малцинствата - за циганите и турците. Системата за социални грижи е рухнала и въобще не може да се говори за социална политика на правителството на Беров в областта на социалното подпомагане.
При това положение системата за социално подпомагане вместо да намали социалното напрежение, от няколко месеца се е превърнала в система, акумулираща социален взрив. Аз зная отговора на правителството. То ще обещае, че всичко това ще залегне в актуализираната програма. Но аз съм убеден, че СтБ/ЙА 192.1 това няма да се изпълни, просто защото няма пари. И народът пак ще остане излъган. (Ръкопляскания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Векил Ванов.
Има думата за реплика господин Тодоров.
Заповядайте.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, уважаеми колеги! У мен буди недоумение това, което се обсъжда днес като резултат от дейността на правителството през 1993 г. и първите три месеца на 1994 година. Като че ли никой в тази зала не помни, особено депутатите от Съюза на демократичните сили, че икономическото развитие и резултатите, отразяващи се главно върху жизненото равнище на населението, са следствие не на дейността на едно правителство, независимо кое е това а на дейност и по-скоро приложение на закони, които се гласуваха от Великото Народно събрание. Ще ви посоча един пример. Говорим за увеличение на цените на хранителните продукти, говорим за понижаване на жизненото равнище особено вследствие на увеличаването на цените на основните продоволствени стоки. Задаваме ли си, господин Ванов, въпроса следствие на какво и кои са точно причините и някой ще посмее ли да каже тези причини? Защото това, което обсъждаме, е резултат от действието на законите, приети от това Народно събрание. Защото реформате и законите в това Народно събрание можеха да бъдат приети в малко по-друга посока.
Вземете само животновъдството в България. В момента България разполага с една трета от животните, които имаше в България през 1991 година.
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Не е вярно, те не са преброени.
ТОДОР ТОДОР: Много е вярно! В момента в България се внасят толкова продукти от животински произход, които можеха да се произвеждат в нашето животновъдство, в нашето селско стопанство. Загубите на страната от намаляване броя на животните и от непроизведената продукция за последните две години са приблизително около 30 милиарда лева. На тези въпроси отговорете, господин Ванов! Вследствие на приложението на кои закони и кой ги гласува тези закони? А не правете циркове с това защо това правителство допусна увеличаването на цените на основните про192.2 доволствени стоки и понижаването на стандарта на живота.
Такава е истината и ммного ви моля да коментирате точно този факт.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Тодоров.
Има думата за реплика господин Илко Ескенази.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Аз съм принуден да направя една реплика на господин Ванов, защото виждаме, че в тази зала по този изключително важен въпрос лявата социална партия няма никакво присъствие, никакво участие освен отделни реплики. Така че пустотата и липсата на всякакъв интерес са достатъчно показателни.
Господин Ванов, Вие намекнахте, че можете да ни дадете информация относно сравнението на цените на наблюдаваните стоки през 1992 и 1994 г. и аз моля да направите това уточнение.
И второто нещо на фона на Вашето изказване, бихте ли могли да отговорите какво би станало през последните шест месеца, ако това правителство го нямаше. Защото на мен ми се струва, че щеше да е същото, само че щеше да бъде по-евтино за българския народ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Ескенази.
Има думата за трета реплика господин Видьо Видев.
ВИДЬО ВИДЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Господин Ванов, моята реплика по-скоро ще бъде един кратък въпрос. След всички тези изнесени цифри мислите ли, след като на цяла България е ясно, че това е едно комунистическо правителство, след като в целия свят, където са управлявали комунисти, като че тайфун е минал и никоя държава не е направила изключение, навсякъде цари разруха, мислите ли Вие, че в България има някакво изключение и това добро изключение ще бъде тъкмо това правителство, подкрепяно от БСП и всъщност управляващо със силата и с кметовете на БСП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Видев.
Господин Ванов, моля за отговор на направените Ви реплики. 192.3 ВЕКИЛ ВАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, аз предпочитам да започна с въпроса, който ми се зададе, за цените на стоките и покупателната способност на лева през времето на правителството на Съюза на демократичните сили и сега. Аз ще говоря с цифри такива, каквито са дадени от Националния статистически институт.
Към 15 април 1992 г. и към 13 април 1994 г.
Това, което най-много интересува хората и най-вече има една такава Фондация за защита на потребителите в България и когато дойдоха в Комисията по труда и социалното осигуряване и предадоха една справка какво може да се купи със 100 лева. Аз сега ще ви кажа какво можеше да се купи със 100 лева по време на правителството на СДС и сега. Обърнете внимание... (шум в залата).
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Ванов, моля за Вашата карта. Имате две минути, за да отговорите на направените реплики.
ВЕКИЛ ВАНОВ: Хляб "Добруджа" - 2.99 лв. - 1992 г., а сега е 9.00 лв. Тоест, 31 хляба е можело да се купуват тогава, а сега само 11 хляба.
Да вземем свинското месо. Беше 28.33 лв. Сега е 84.35 лв. Или тогава е могло да се купуват 3 кг и 500 гр със 100 лв., а сега може да се купува само 1 кг и 190 грама. (Шум в залата)
Ще ви обърна внимание на това, от което най-много се интересуват пенсионерите - за млякото.
Пастьоризираното мляко е бил 3.16 лв. по времето на правителството на Съюза на демократичните сили, а сега е 10.36 лв. Или тогава е могло да се купуват 31 литра, а сега 9.65.
Да не говорим за сиренето, за кашкавала. Кашкавалът е бил килограмът 35.39 лв., а сега е 133.25 лв. Или със 100 лв. сега могат да се купят само 750 грама кашкавал, господа.
Понеже времето не ми стига, искам да отговоря и на господин Тодоров.
Господин Тодоров, въпросът, който Вие ми задавате, е въпрос на бюджета, срещу който Съюзът на демократичните сили не е гласувал. Вие гласувахте за него, ние не сме гласували СМ/ВЙ 193.1 за този бюджет и даже останах с впечатлението, че Вие, гласувайки за този бюджет, още тогава сте знаели какви инфлационни процеси ще настъпят сега.
Те действително настъпиха на десетия ден, след като се прие бюджетът.
И още нещо, говорите за животни, за селско стопанство и т.н. Знаете ли как стои въпросът, господин Тодоров, с млякото? Тогава се изкупуваше и правителството на Съюза на демократичните сили изплащаше млякото на хората, а сега млякото не се изплаща и се излива по площадите.
Благодаря ви за вниманието. (Възгласи: "Браво!" от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Ванов, благодаря.
Други мнения, становища за изказване? Заповядайте, господин Койчев, за изказване.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, вече разполагаме с окончателните статистически данни за 1993 г. и мисля, че тази дискусия трябва да се води професионално и конкретно с обективна оценка за икономическата, финансовата и социалната политика на правителството, каквато е темата. Българският народ вече не може да трае кухи и политически обвинителни речи, без никаква подплата и фактология.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Ние с цифри говорихме.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Точно така и точно в моето изказване ще доминират цифри.
Миналата година през февруари ние обсъдихме икономическата програма на правителството за 1993 г. Аз ще спра вниманието ви само на четирите макроикономически показатели. Беше обещано, че брутният вътрешен продукт ще спадне от порядъка на 4 на сто. Отчитат се 4.2 на сто. Мисля, че задоволително е разминаването.
Беше обещана инфлация от порядъка на инфлацията през 1992 г. Да припомним, вие приключихте управлението си с 79 и половина на сто инфлация. Това правителство приключи икономичес193.2 ката година с 64 на сто инфлация. Значи по-добро от програмното си изпълнение.
Това правителство обеща да намали заетостта с 1 на сто. В националностопански план този процент заети в публичния плюс частния сектор е спазен. Друг е въпросът, че работните места в публичния сектор намаляха с около 13 на сто. Дай Боже, статистиката да е вярна, че в частния сектор са разкрити реципрочен брой работни места.
И четвъртият макроикономически показател беше бюджетният дефицит. Бяха ни обещани 6 - 8 на сто от брутния вътрешен продукт с корекцията, която беше наложително да приемем в държавния бюджет през декември за отпускане на средства за социално осигуряване и преди всичко за изплащане на пенсиите. Този бюджетен дефицит е 11 и половина процента от брутния вътрешен продукт, но е 99,9 на сто от планираното в бюджета. Така че общата оценка за икономическото поведение, икономическото управление на правителството в съответствие с програмата, която вие сте приели, може да се отчете като задоволителна. Аз по-нататък ще кажа и критичните си бележки, тъй като вие злоупотребявате, че това правителство е правителство на комунисти (шум от блока на СДС), че това управление на практика е управление на БСП и т.н.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Чие е това правителство?
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Ние поддържаме това правителство с условие и много наясно сме с условията и грешките, които допуска това правителство. И на фона на тази съпоставка между намерения и отчет, ние не може да бъдем доволни от реалното социалноикономическо състояние на българската страна.
Твърде често напоследък със задоволство се отчита, че темповете на икономическия спад намаляват. Да, намаляват, но това не трябва да ни успокоява и да ни радва. Трябва да тревожи, тъй като този спад е от една ненормално ниска база.
Спад на брутния вътрешен продукт, това е наследство, сега ще ви кажа, с над една трета, спад на националния доход близо наполовина, спад на промишлено производство близо наполовина, спад на заетостта в България с над 2 млн. и половина закрити работни места в публичния сектор, 47 на сто от равнището на 1989 г. 193.3
При тези обективни дадености и при това икономическо наследство, което вие оставихте с вашето едногодишно, еднопартийно унищожително управление, мисля че спадовете, които бяха реализирани през 1993 г., са по възможностите на едно що-годе приемливо управление.
Тук грешно бях разбран, че твърдя, че българския народ е забогатял през 1993 г.
Аз посочих цифрите само за хората, които живеят в условията на бедност. Посочих какво оставихте вие за нискодоходни слоеве от населението и какво стана в края на годината, след едногодишното управление на това правителство. Не твърдя, че българският народ не е продължил да управлява. Вие искаме цифри и факти.
Да, през 1993 г. реалните доходи намаляха с 14.3 на сто. Точно ги помня цифрите.
Пенсиите намаляха с 5.9 на сто.
Работната заплата намаля с 10.6 на сто.
Вие веднага ще кажете, че при вашето управление средната работна заплата се увеличи с по-голям процент от инфлацията. Имахте антиинфлационна програма.
Мисля си, че това е една недостатъчна икономически грамотна политика, осъществявана от икономическия министър, политикономист, с премиер - адвокат. Никъде инфлацията не се намалява с инфлационен фактор работна заплата.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (от място): А ти какво си завършил? Ако не беше завършил АОНСУ, щеше да играеш баскетбол.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Играех, и нелошо, госпожо Стефанова, тогава не ходех на комсомолски събрания, за разлика от Вас, и си личи. (Шум от блока на СДС)
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (от място): А беше комсомолски секретар!
НИКОЛАЙ КОЙЧЕВ: Не съм, тогава нямах време. Действително бях баскетболист и нелош и сигурно сте ми ръкопляскали за това. (Шум от блока на СДС)
Действително аз говорих дотук за 1993 г. Действително социално-икономическата обстановка в страната коренно се промени в края на март и през този месец. Има нормативно предопределени 193.4 предпоставки. Това е приемането на Закона за данъка върху добавената стойност, за което е съпричастен и парламентът. Това е и правителственото решение за увеличение цените на електроенергията и горивата.
Валутният курс е извъннормативно предопределено решение. Споровете са много. Досега не мисля, че и СДС е дала задоволително обяснение. Критики колкото искаш, но като фактология и като констатация...
За съжаление, за промяната на тази социално-икономическа картина в страната се намеси и традиционният вече в тези четири години спекулативен фактор. И той като че ли зае доминанта във формирането на цените на българския пазар.
Господин Ванов имаше данни към 15 април. Аз имам данни към 22 април, тоест, преди няколко дни.
Склонен съм да приема, че цената на кафето от началото на годината е нараснала с 226 на сто. Аз съм склонен, ще ви кажа на фона на това. 193.5 Там играе и валутната съставка. Но нямам обяснение защо червеният пипер е нараснал също с 227 на сто от началото на годината.
ОБАЖДАТ СЕ ОТ СДС: Вие ще кажете.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Моля ви, господа, започвам да критикувам правителството, слушайте!
Господин Матинчев, оризът и фасулът бяха с данък оборот 28 на сто. Ако коректно е приложен данъкът върху добавената стойност, техните цени трябваше да паднат. От началото на въвеждането на данъка оризът е поскъпнал с 58,5 на сто, зрелият фасул - с 49,3 на сто. Няма валутна съставка, няма го факторът ДДС. Двете стоки са нови позиции в Постановление # 73. Само за едната седмица, откакто е прието постановлението, оризът е поскъпнал с 18,5 на сто, фасулът - със 7,2 на сто.
Аз си давам сметка, че административният механизъм е тромав и трябва време това постановление да се приведе в изпълнение. Но ми се струваше, че правителството можеше да ползва някои командно-административни да ги наречем похвати: да събере форсмажорно областните управители и чрез тях да приведе организацията на изпълнението на постановлението с това, което нелошо сте записали в документа: за образуване на фондове за развитие на материалната база и стимулиране на контролен апарат за цените, така че в тази неясна бих казал ценова обстановка хората да бъдат защитени от злонамерено и недобросъвестно определяне на цените.
Твърде много се говори за поскъпването на кашкавала и сиренето. Тук, господа, отново ще върна критиката към аграрната политика на Съюза на демократичните сили. (Смях и реплики от блока на СДС)
(Господин Койчев показва жълта книжка) Това няма да го чета. Национален статистически институт, брой животни, произведена продукция и продуктивност в животновъдството за 1993 г. Само го показвам и искам да поздравя Националния статистически институт за подходящо избрания цвят за олицетворяване на аграрната политика на СДС. (Оживление)
Няма да ви затормозявам с цифри. Спадът на добива на мляко за трите години е близо милиард литра - 930 милиона!
ОБАЖДАТ СЕ ОТ СДС: От кои сектори? ЦМ/ВР 194.1
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Общо - частен плюс публичен. Деветстотин и тридесет милиона литра по-малко постъпват в млекопреработвателните предприятия в България! Е как вече, след като едни продукти влизат в дефицит, ще се поддържа на пазара принципът за някаква социално приемлива цена?
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (от място): Вие управлявате, вие ще кажете.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: След вашето управление гениални да управляват, за такъв период едва ли ще се справят. (Реплики от блока на СДС)
И за политиката на доходите. Аз казах за реалното обедняване на българския народ. В същото време професионално се ангажирам да твърдя, че през 1993 г., с установяване на социалното партньорство, бяха приети едни нелоши механизми за компенсиране на доходите в съответствие с инфлацията, с реалната икономика на страната и възможностите на бюджета за социални маньоври. Това доведе до цифрите, които под формата на реплика отправих до господин Василев, а критичната постановка е за нарушение на приетия механизъм за компенсиране на доходите през 1994 г.
Ние действително приехме бюджета с една яснота за този механизъм. За нас беше по-добро решението, че компенсирането на доходите ще се извършва не на база реална, а на прогнозна инфлация. И това, което беше макрорамка на бюджета - 45 на сто средногодишно, 30 на сто в края на годината, добре беше разпределено като сезонна инфлация през четирите тримесечия.
Реалната икономическа обстановка в страната в момента е коренно различна. Тя е предизвикана преди всичко от курса на долара. Преди всичко, а вече тук и с априлското изменение на цените. (Оживление) И в това отношение правителството прави грешка с Постановление # 77, с което замразява заплатите в бюджетната сфера. Искам да съобщя, че това постановление не засяга интересите на пенсионерите. При тях компенсацията на пенсиите е в сила от 1 януари до 30 юни.
И, господин Матинчев, в критичен план. Вчера тук беше декларирано от социалистическата партия и коалиционните партньори отношението към декларацията на министър-председателя. Към тази наша декларация бихме отправили и препоръки за по-добра координация в работата на правителството. 194.2
Започвам от Агенцията за икономическо програмиране и развитие. Втора година парламентът се подвежда да приема бюджет на база на грешен основен макроикономически показател, какъвто е брутният вътрешен продукт. За 1992 г., господин Костов, грешката беше 10 на сто при вас, за 1993 г. е 16 на сто. Това е недопустима статистическа или прогнозна, каквато и да е грешка.
На второ място, господин Матинчев, упрекът към Вас като министър на труда и към господин Стоян Александров. Повтарям: нелоши бяха механизмите, договорени в Националния съвет за тристранно сътрудничество, за компенсиране на доходите. Но те не се обезпечаваха със съответните парични средства за бюджетните организации. По тоя начин поставяхте в неудобно положение пониското стъпало на изпълнителната власт - министерствата и особено общинските администрации и кметовете. Тази грешка беше повторена и при приемането на Постановление # 30. Постановлението приехте на 10 февруари, бюджетът беше гласуван на 28 февруари. Имаше време парламентът да бъде информиран, че има подзаконов документ, който не е осигурен ресурсно с държавния бюджет. И това е резултат, мултиплицирана е грешката с Постановление # 77.
И още една препоръка за поведението оттук нататък. Очевидно механизмът за компенсиране на доходите няма да работи нито по постановления # 27, 28 и 30, нито по Постановление # 77. На базата на една обективна съпоставка на цени и доходи, ръст на инфлация и задържане на заплати и социални плащания нашата препоръка е да се направи еднократно компенсиране на доходите в съответствие с фактическата инфлация, може би към 30 април. И тогава евентуално да се прилагат механизмите на замразяване. Но не бихме препоръчали само замразяване на заплатите.
И тук господин Димитров твърде шумничко аплодираше, че замразяването е атрибут на комунизма и т.н. Понятието и категорията "замразяване" сме чели в ония години от капиталистическите общества. Това са регулативни функции на държавата в условия на инфлация: от диапазона на галопираща, недай си Боже при нас да дойде хиперинфлацията. Очевидно ние трябва вече да имаме механизми за компенсиране на доходите в условия на галопираща инфлация, в каквито условия реално сме в момента.
Благодаря ви за вниманието. 194.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Койчев.
Реплики? - Няма.
За процедура заповядайте, господин Савов. 194.4 СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз мисля, че по силата на чл.82 и по силата на правилата за процедурата, по които сега вървим, имплицитно е включено това, че питането трябва да завърши с решение. Затова дори мисля, че не е нужно да искам продължение на времето до изчерпване на въпроса. Но все пак, Вие като председател, може би би трябвало да кажете, защото не може, след като е казано, че питането завършва с решение, същото се повтаря и в процедурата, ние да не завършим с решение всичките тези дебати, без да има нужда да гласуваме удължаване на времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Във всички случаи ние трябва да гласуваме да удължим времето до изчерпване примерно на точката от дневния ред. А проектът за решение ще бъде поставен на вниманието веднага след приключването на разискванията.
СТЕФАН САВОВ: Проекторешението, разбира се, с това завършва. То не може да не бъде, но във всеки случай... Добре, тогава го поставете, защото ме е страх, че може би за четвърт час няма да успеем да завършим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме за удължаване на работното време до изчерпване на тази точка от дневния ред, но както е според правилника - не повече от 2 часа.
Гласували 161 народни представители, за 71, против 58, въздържали се 32. Предложението за удължаване на работното време не се приема.
Така, пристъпваме към решението. (Шум и реплики в залата)
Господин Матинчев, заповядайте, имате думата.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм доволен от днешното обсъждане и бих казал, че действително това са сериозни проблеми за икономическото развитие на България, към който не може да остане индиферентен нито един от народните представители.
Освен това цялата наша общественост и българският народ следят с интерес дискусията, защото правилно се отбеляза, че съществува един страх и несигурност, особено след последното шоково повишаване на цените. Ние сме длъжни да дадем отговор на тези въпроси. И когато обсъждаме най-важните въпроси за БългаВТ/КТ 195.1 рия, вие сами разбирате, че популизъм, демагогия и просто политически изказвания, които имат един контекст като приказката за краставицата, че каквото и да се обяснява тя има 99 на сто вода, а сега много от изказванията завършваха така: независимо от анализа, който се прави, и всичко това, правителството трябва да си отиде.
Аз искам да кажа, че не е коректно да се струпва на гърба на правителството всичко онова, което беше не само процес в България, а беше и един обективен икономически процес във всички бивши социалистически страни.
Аз искам да кажа и това, че след нарушаването на търговско-икономическите отношения с традиционните партньори на България, а България беше ориентирана към тези си партньори, се нанесоха последствия върху икономиката, които, уважаеми дами и господа, ще ни тежат и през следващите години.
Да, България се намира в една тежка икономическа криза и нека всички да бъдем добросъвестни, че независимо от политическа украска ние ще работим за по-бързото извеждане на България от тази криза. Демагогия е да се казва, че единствено българското правителство с министър-председател Любен Беров е било виновно за това. И вие, когато го казвате, също не вярвате в него, аз съм убеден.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): За СДС демагогия ли е?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Имаме рецесия и тази рецесия е характерна за целия западен свят. И за нея ли също е виновно българското правителство? Това е абсурд!
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): СДС е виновно за всичко.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Не е виновно само СДС и аз никога не бих казал това. И ви казвам, че има абсолютно обективни условия, които са довели до това състояние на България.
Аз много се радвам, че в дискусията, която се проведе, изведнъж се оказа, че поведението на Българската народна банка не е някакъв апокалипсис, който е действувал срещу интересите на България. И господин Костов може би би ме разбрал, не всичко е добре организирано и в този сектор, за това имат съзнание 195.2 нашите колеги и аз съм убеден, че при проявата на тази криза на всички нас ни станаха ясни и пътищата, по които бихме могли по-добре да преодолеем за в бъдеще да не се допускат подобни грешки.
Фактически основата на питането беше валутно-финансовата политика на правителството. Аз смятам, че това, което вие чухте, показва, че държавата, правителството нито е настоявала Българска народна банка да залага резервите, нито е нарушила вашите решения, които сте имали, нито е допуснала изчезването на златото, което е основа на резерва на България. 195.3
Бих искал обаче много остро да реагирам срещу нападките, които се появиха и за които считам, че няма достатъчно основание. Това правителство има политика на доходите, това правителство има социална политика, това правителство има правила и трипартизма беше един реален факт. Нещо, което, господин Ванов, при Вас го нямаше.
ВЕКИЛ ВАНОВ (от място): Къде е сега? Защо го напуснаха синдикатите?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Аз искам да кажа, че в България има демокрация. И в България имаме синдикати. В момента това също е един интересен феномен. Те на определен момент имат не синдикални искания, а политически искания.
И аз бих искал да отговоря на този въпрос. Да, политика има, тази политика е доказала своите резултати досега. Правителството, в което и аз участвам, никога не е обещавало, че при сегашната икономическа и международна икономическа картина ще направим хората по-богати. Нашата цел беше една единствена: да не ги направим по-бедни. И нещо искам да ви кажа, уважаеми господа! И това ще ни бъде не само програмната декларация, това ще ни бъде твърдо нашата политика, докато е това правителство.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Пак ще ни излъжат!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Там е работата, че не се касае за лъжа, а цифрите говорят сами по себе си. А цифрите вие ги разбрахте, че се опитахме с тях да регулираме някои взаимоотношения, които бяха нарушени преди да дойде това правителство, господин Ванов.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): Тогава беше 30 лв. кашкавалът, сега е 165 лв.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Това е най-голямата глупост, която съм чувал в тази зала. Колко продукти за 100 лв. могат да се купят! Ами върнете се 1985 г. или 1986 г. и тогава ще видите колко продукти е могло да се купят за 100 лв. Това е една, бих казал - не бих го казал некомпетентност, но бих го казал една недобросъвестност. Защото стоте лева, с които сравнявате като репери, това означава нещо съвсем друго. Една ББ/ЗТ 196.1 е била заплатата за стоте лева като критерий сега, друга е била миналата година, четвърта е била през 1992 г.
ВЕКИЛ ВАНОВ (от място): Поскъпването е три пъти, а реалната работна заплата не се е повишила три пъти!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Не бива да фалшифицирате данните, не бива да се отнасяте по този несериозен начин към фактическите проблеми, които има сега българският народ.
ВЕКИЛ ВАНОВ (от място): Точно вие ги създадохте тези проблеми!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Ами защо не вземете пералните тогава, защо не вземете с колко са увеличени телевизорите?
Моля ви се, господа, без демагогия!
През последните няколко седмици има непрестанни обвинения към правителството, че замразило доходите на населението, в това число и работните заплати на заетите в органите и организациите на бюджетна издръжка. Това, което се твърди и се тиражира, това не отговаря на истината.
Първо, в пълно съответствие с окончателно съгласуваната на 18 януари 1994 г. със синдикатите и работодателите политика за защита на доходите на населението от инфлацията правителството утвърди с три постановления на Министерския съвет - 27, 28 и 30 - политиката на доходите за 1994 г. Всички видове защитени доходи на населението бяха индексирани с пълния размер на прогнозния индекс на инфлацията, а пенсиите с индекс за шестте месеца. Защо не ме упреквате, че от 1 януари... Недейте смесва некомпетентността си... От 1 януари българските пенсионери получиха към средната пенсия 27% увеличение? Защо не ни упреквате за това? И тези пари бяха дадени преди всякаква инфлация за началото на 1994 г.
ВЕКИЛ ВАНОВ (от място): Сега се стопиха при сегашните цени.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Истината е, че пенсионерите, безработните, заетите в бюджетната сфера, майките, децата и социално слабите получиха съобразно утвърдената със социалните партньори политика, получиха увеличените си плаща196.2 ния за първото тримесечие. Ще стигна и до второто, господа!
Второ, приетото постановление, господа народни представители, - 77 на Министерския съвет от 14 април - не се отнася за политиката и механизмите на доходите. А то се отнася за изпълнението на Закона за държавния бюджет. Така че, тази връзка, която правите със 77-то постановление, не е правилна. С нищо не се изменя, видоизменя или декларира отказ до този момент от утвърдената със синдикатите и социалните партньори политика.
Клаузата в – 17 на постановление 77, извинявайте, господа, тя е едно към едно в пълно съответствие с текста на чл. 10 от Закона за държавния бюджет, който вие приехте в парламента. Министерският съвет, уважаеми господа, няма право да изменя чл. 10 на приетия закон. Текстът обаче засяга само заплатите, които се определят с коефициенти към минималната работна заплата и тяхното индексиране ще се осъществи в строго съответствие с приетите механизми на политиката на доходите. Но полагащата се разлика ще се изплати след 1 юли 1994 г., когато ще станат известни размерите на приходите и разходите в държавния бюджет за полугодието.
Ами вие изглежда или не сте прочели, или сега ще ви съобщя, че няколко неща имат корекция в политиката на доходите. От последваща индексация преминахме към прогнозна индексация. И второто, което се установи като принцип, това е шестмесечният срок на разчитане.
Ще ви отговоря и за този кашкавал.
Пълна измислица е твърдението, което лансирате, господа, че в резултат на 77-о Постановление ще се съкратят 40 на сто от средствата за социалните фондове, както и другата ви теза, която въртите с особена охота, че виждате ли, правителството едностранно нарушавало постигнатите договорености в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Господа, за разлика от управлението през 1992 г., досега нямаме нито един нормативен акт в социалната политика, който правителството да е утвърдил едностранно. Утвърждавали сме ги със синдикатите, с организацията на работодателите. Утвърждавали сме ги само със социалните партньори. 196.3 Трето. Утвърдените механизми за защита на доходите на населението от инфлацията правителството ще спазва стриктно до края на годината, независимо от огромните трудности, които трябва да се преодоляват.
Макроикономическата и финансово-валутната дестабилизация на страната през последния месец може и ще се преодолее с редица решителни и радикални мерки, но те, запомнете това, което ви казвам, в никакъв случай и в никаква степен няма да бъдат за сметка на доходите на населението и особено - на нискодоходните и среднодоходните групи от населението. (Шум и реплики от блока на СДС)
Правителството си дава сметка за ситуацията. То знае и анализира много внимателно онези, истински причини, не в крясъците на отделните реплики, които доведоха до това, което стана с цените в края на месец март и месец април.
И аз искам да ви кажа, че без много да приказваме, анализираме внимателно отклоненията от прогнозния индекс. Това създаде напрежение сред населението. Това ние оценяваме - трудностите, които срещат хиляди, стотици хиляди хора от нарасналата издръжка на живота. Но като имаме предвид всичко това, аз искам да ви обявя нашите намерения, ако искате да ме чуете.
Правителството много сериозно обсъжда възможността за изпреварващо компенсиране, господин Койчев. (Шум и реплики от блока на СДС)
То иска с това изпреварващо компенсиране действително да защити доходите на населението от рязко нарасналите цени. За целта ние сега в момента сме на етап, когато търсим всички възможности за осигуряването на необходимите финансови ресурси.
Какви са основните жалони на тази компенсационна политика, които правителството засега е принудено да приеме едностранно?
Първо. Да определим размерите на изпреварващите компенсации към всеки вид от защитени плащания на населението, без да изчакваме края на второто тримесечие, както е политиката на доходите. Впоследствие, тези компенсации ще се включат в основните размери на плащанията до края на годината така, както го изискват механизмите на политиката на доходите. МС/КТ 197.1
Второ. Размерът на компенсацията към отделните видове плащания се определя на основата на утвърдените механизми. Това означава, че компенсациите ще се разчетат на базата, моля да отбележите, на фактическите индекси на цените за периода януариаприл и прогнозните индекси за месеците май и юни 1994 г.
С определен процент от разликата между така преизчисления индекс на цените за второто тримесечие на 1994 г. спрямо четвъртото тримесечие на 1993 г. и прогнозният индекс по макроикономическата рамка за същия период ще определим конкретните размери на компенсациите към отделните защитени плащания.
Трето. Смятаме в този случай да определим еднакъв размер на компенсация за отделните видове плащания и много добре разбираме, че този еднакъв размер на този етап ще постави в по-благоприятно положение нискодоходните групи от населението, ако се приеме подходът за процентното увеличение.
Четвърто. Ще обявим с нормативен акт на правителството, както изпреварващите компенсации, така и новата минимална заплата за страната и съответната компенсация към нея за второто тримесечие на 1994 г.
В съответствие с чл.10 от Закона за държавния бюджет и – 17 на Постановление # 77 на Министерския съвет, както беше посочено, основните размери на заплатите, които се определят с коефициент към минималната работна заплата ще бъдат преизчислени, но разликата от 1 април ще се получи след 1 юли. Но изпреварващата компенсация, като механизъм и като размер ще получаваме през всички месеци, ще я даваме през всички месеци от 1 април, откогато вече имаме рязко и силно повишаване на цените.
Естествено е, правителството се ориентира към нискодоходните и среднодоходните групи от населението. И откровено да ви кажа, може би като имаме предвид проблема на средствата ще се наложи индексации, както направихме през четвъртото тримесечие за високите заплати, които са в размер 3-4 пъти минималната - да не изплатим компенсационните плащания.
Уважаеми дами и господа народни представители!
Извинете ме, че се спрях по-обстойно на намеренията на правителството, но аз съм длъжен да ви ги съобщя като мерки, защото към тези мерки пристъпваме към тяхната реализация още през следващата седмица.
Благодаря ви за вниманието. 197.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Матинчев.
Пояснявам в каква ситуация се намираме, за да няма противоречия.
Съюзът на демократичните сили е изчерпал своето време за разисквания.
БСП има още 4 минути.
Движението за права и свободи, Новият съюз за демокрация и "Независимост" не са ползували още своето време.
Остават 5 минути.
Господин Тошо Пейков е поискал думата. Държи ли в рамките на тези 5 минути да се изкаже или остава за следващия път?
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): А гласуването? (Шум и реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ами има още три групи, които не са се изказали.
Господин Лютфи, Вие по какъв въпрос?
ЮНАЛ ЛЮТФИ (от място): По процедурен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Процедурен.
Заповядайте.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители!
Днес се води изключително важна дискусия по един от кардиналните въпроси на политиката на правителството - неговата финансово-валутна политика.
Аз няма да се спра по отношение на изказванията, направени от колегите от СДС и БСП, но аз искам да обърна вашето внимание върху първа точка от проекторешението, с което вие разполагате. 197.3
Както правилно отбеляза господин председателят, две от парламентарните групи не са взели отношение, не са направили изказвания по този много важен проблем, който днес обсъжда нашият парламент. Това е едно.
Второ, ако приемем... Ако се подложи на гласуване и се приеме решението в този вид - така, както е формулирана точка първа - това значи де факто снемане на доверието от правителството от парламента.
И с едно решение, господа, ние подменяме процедурите, които са залегнали в Конституцията по това как се иска недоверие или доверие.
С оглед на това от името на нашата парламентарна група искам половин час почивка, господин председателю. Това е с оглед ние да обсъдим този проектотекст и веднага, както реши Председателският съвет, впрочем и залата, в едно от следващите заседания този проблем отново да бъде включен в дневния ред.
Благодаря ви.
Правя процедурно предложение за почивка от името на парламентарната група на Движението за права и свободи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Лютфи, аз давам исканата от Вас почивка, тъй като това е по правилника, обаче искам да Ви коригирам: според процедурата, която сме приели във връзка с подобни разисквания точка пета от тази процедура много ясно казва: "Народното събрание взема решение по обсъжданото предложение, което има констативен характер". То има характер на констатация, не го препращайте към Конституцията. Така е!
Но, да кажем, по този въпрос има още време за разисквания.
Първо, пожелавам на всички добро посрещане на светлия християнски празник - големия Великден!
Второ, следващото заседание на парламента ще бъде на 11 май от 15 ч.
Трето, в същия ден от 12,30 ч. ще се проведе Председателски съвет.
Четвърто, комисиите започват работа на 9 май.
Чета следните съобщения: ВЙ/КП 198/1.
На 18 май от 11,30 ч. в зала 232 на втория етаж в сградата на пл. "Александър Батенберг" 1 ще се проведе заседание на Анкетната комисия относно недвижимите имоти на българската държава в чужбина.
Комисията по национална сигурност ще проведе заседание на 11 май, сряда, от 10 ч. в зала 510 на бул. "Дондуков" 2.
Същата комисия - по национална сигурност - на 12 май, четвъртък, от 9,45 до 10,30 ч. в зала "Изток" на Народното събрание ще проведе среща с парламентарна делегация, водена от президента на Баварския ландтаг господин доктор Вилхелм фон Драм.
На 11 май, сряда, от 9,30 ч. в зала 248 на "Александър Батенберг" 1 ще се проведе извънредно открито заседание на Комисията по радио и телевизия по молба на една пета от нейните членове.
На 12 май, четвъртък, от 11,30 ч. в зала 248 на "Александър Батенберг" 1 ще се проведе редовното открито заседание на Комисията по радио и телевизия по график.
Съобщение от главния секретар на Комисията по радио и телевизия господин Емил Капудалиев.
"Уважаеми дами и господа, обявеното заседание на 27 април не се е състояло поради липса на кворум. Решенията за провеждане на извънредни заседания по предложение на една пета от членовете са недопустими съгласно Правилника за дейността на Комисията по радио и телевизия. Подобни решения могат да се вземат след гласуване на редовни заседания от мнозинството на членовете на комисията."
В тази връзка обявеното заседание за 11 май, което обявих току-що, е в разрез с действащия правилник и няма да се състои.
На 12 май, четвъртък, от 11,30 ч. в зала 248 на "Александър Батенберг" 1 ще се проведе редовното открито заседание на Комисията по радио и телевизия по график.
На всички честит Великден! (Ръкопляскания) 198/2.
Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 13 ч. и 02 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Александър Йорданов)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Снежана Ботушарова
СЕКРЕТАРИ:(Илиян Илиев)
(Георги Петров)