Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-05-20

Председателствували: председателят Александър Йорданов и заместник-председателят Кадир Кадир
Секретари: Руслан Семерджиев и Ведат Сакаллъ
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (Звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание.
Най-напред ще помоля народните представители, на които ще прочета имената, да заповядат, за да получат писмен отговор на свои въпроси и питания към съответни министри:
писмен отговор от министъра на вътрешните работи на питане на народния представител Васил Златаров;
писмен отговор от министъра на вътрешните работи на питане на народния представител Иво Атанасов;
писмен отговор от министъра на промишлеността на въпрос на народния представител Росен Хубенов;
писмен отговор от министъра на правосъдието на въпрос на народния представител Лъчезар Тошев;
писмен отговор от министъра на земеделието на народния представител Христо Марков;
писмен отговор от министъра на вътрешните работи на питане от народния представител Веселин Иванов;
писмен отговор от министъра на вътрешните работи на питане от народния представител Красимир Найденов;
писмен отговор от министъра на вътрешните работи на питане от народния представител Лъчезар Тошев; ЦМ/КТ 85.1
писмен отговор от министъра на финансите на питане от народния представител Иво Атанасов;
писмен отговор от министъра на науката и образованието на питане от народния представител Веселин Иванов;
писмен отговор от министър Христо Тотев на питане от народния представител Емил Костадинов;
писмен отговор от министъра на земеделието на питане от народния представител Златимир Орсов;
писмен отговор от министъра на финансите на питане от народния представител Петко Гинев;
писмен отговор от министър-председателя на питане от народния представител Лъчезар Тошев.
Постъпили са три предложения за промени в дневния ред на днешната програма. Две от тях съвпадат, тъй като с тях се предлага днес, на основание чл.37, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Народното събрание да обсъди и гласува проекта за решение за структурни промени в Министерския съвет и проекта за решение за персонални промени в състава на Министерския съвет. (Шум и реплики) Така че става дума за едно и също предложение.
Второто предложение е на господин Орсов. Той трябва да каже дали се отказва от него или не. Може само със знак. (Силни викове от блока на СДС)
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, предложението Народното събрание днес да не осъществява парламентарен контрол, а да работи по законодателната програма, е първото. То е заведено пет минути преди предложението на госпожа Нора Ананиева. (Шум в залата)
Затова аз ви предлагам да постъпите по следния начин: да гласувате предложението днес Народното събрание да не се занимава с парламентарен контрол, а да работи по законодателната програма и след това предложението на госпожа Нора Ананиева точка първа да бъде обсъждане на решението за структурни и персонални промени в Министерския съвет. След като приключим обсъждането, ако го приключим, ще продължим по останалите точки от дневния ред на приетата законодателна програма. (Силни викове от блока на СДС) 85.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Орсов. Той поддържа своето предложение. Неговото предложение е днес да не се провежда парламентарен контрол, а Народното събрание да работи по приетата законодателна програма.
От името на група думата има господин Ариф Мустакли.
АРИФ МУСТАКЛИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи искаме половин час почивка. (Възгласи: "Ее-е!" и смях от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Давам половин час почивка. (Звъни)
9 ч. и 20 м.
85.3(След почивката)

9 ч. и 48 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (звъни): Явно е, че почивката не е била достатъчна.
Давам половин час служебна почивка. (Реплики от блока на СДС)
С двадесет души не може да се работи в залата.
Половин час служебна почивка (звъни).
9 ч. и 50 м.

(След почивката)

10 ч. и 33 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, народните представители да влязат в залата.
Продължаваме заседанието (звъни).
Доктор Йордан Тодоров има думата. (Реплики от блока на СДС)
Господин Тодоров, искахте по процедурен въпрос думата.
ЙОРДАН ТОДОРОВ (от място): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не искате.
Докъде стигнахме? (Шум и реплики в блока на СДС)
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА СДС: Дай почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Аз дадох почивка. (Реплики от блока на СДС)
ЗЛАТКА РУСЕВА (встрани от микрофоните): Трябва да гласуваме предложенията на БСП и НСД по дневния ред.
В процес на гласуване сме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Щом сте запознати с предложенията ...
Първото предложение е на господин Орсов.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Не, на БСП и НСД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Така ли съобщи председателят?
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре. МС/ЙА 86.1
"ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ
Господин председателю,
На основание чл. 37, ал. 3 от правилника предлагам точка първа от дневния ред на Народното събрание за 20 май, петък, да бъде
Р Е Ш Е Н И Е :

за структурни и персонални промени в Министерския съвет

на Република България

С уважение: Нора Ананиева" (Шум и реплики в блока на СДС)
Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение.
Ще изчакаме три минути. Поканете и министър-председателя да влезе в залата.
Моля, квесторите, поканете народните представители от ДПС да влязат в залата. (Шум и реплики)
Има кворум, 163 са гласували досега. (Шум и реплики в залата)
Моля за тишина в залата! Ще прекратя заседанието! (Неразбираема реплика от господин Стефан Савов, шум и реплики)
Така е по правилник, господин Савов. Има ли шум в залата се прекратява заседанието. (Шум и реплики в блока на СДС)
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 213, за - 186, против - 20, 7 се въздържат.
Точка първа засега, но има и други предложения. (Шум и реплики в блока на СДС)
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (от място): Искам думата от името на парламентарна група. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина в залата!
Господин Попов, моля за тишина! 86.2
Имаме гост в парламента, знаете.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): От името на Парламентарната група за Социална демокрация моля за половин час почивка. (Шум и реплики в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, тя ще ви каже мотивите.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: За среща с всерусийския патриарх Алексей Втори. (Шум и реплики в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Давам половин час почивка. (Звъни)
(10 ч. и 43 м.)
86.3
(След почивката)

11 ч. и 30 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Продължаваме заседанието. Господин Костов, заповядайте, имате думата.
ГЕОРГИ КОСТОВ (НСД): Господин председателю, колеги, от името на НСД искам удължаване на работното време да се предложи до приключване на точката, която гласувахме. (Ръкопляскания в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Заповядайте, господин Ведат Сакаллъ.
ВЕДАТ САКАЛЛЪ (ДПС): Господин председателю, уважаеми колеги, от името на Парламентарната група на ДПС искам отлагане на разискванията по т. 1 (Възгласи "Е-е-е" в блока на СДС) и предлагам проверка на кворума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Сакаллъ. Тъй като предстои гласуване, има поискана проверка на кворума, моля три минути за проверка на кворума и регистрация. След това ще поставим на гласуване предложението на господин Костов и след това евентуално на господин Сакаллъ.
Проверка на кворума в момента се осъществява, преди гласуването.
Прекратете гласуването, в залата има необходимият кворум.
Сега поставяме на гласуване подред процедурите. Найнапред процедурата, предложена от господин Костов, да удължим работното време до изчерпване на гласуваната вече точка от дневния ред - проекта за структурни промени и проекта за персонални промени, но това не може да бъде повече от два часа. Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 186 народни представители, за 177, против 4, въздържали се 5. Предложението се приема. (Ръкопляскания и възгласи в блока на СДС, реплики "Браво!")
Сега поставям на гласуване направеното предложение от народния представител Ведат Сакаллъ за отлагане на тази точка ВТ/НП 87.1 от дневния ред. (Шум и реплики в блока на СДС) Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте.
Гласували 182 народни представители, за 4, против 161, въздържали се 17. Предложението не се приема. (Възгласи "Ее-е" в блока на СДС)
Започваме точката, която Народното събрание гласува за днешния дневен ред и специално удължи работното си време във връзка с нея.
Най-напред трябва министър-председателят, като вносител на предложенията, да запознае Народното събрание с тях. Моля, господин Беров да заповяда, да запознае Народното събрание с предложенията по двете проекторешения.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители, вие си спомняте, че своевременно бе раздадена в необходимия брой екземпляри онази, бих казал, обновена, актуализирана и конкретизирана програма или намерения на правителството до края на годината. Предполагам, народните представители са имали достатъчно време да се запознаят с нея.
Аз бих очаквал депутатите да вземат отношение по тази програма, която би очертала дейността на правителството евентуално до края на годината, ако разбира се вие пожелаете да остане такова правителство.
Разбира се заедно с тази програма са представени необходимите, обвързани с нея промени в структурата и персоналния състав на кабинета.
Разбира се обстановката от снощи, след гласуването в 21 часа, показва определена промяна в структурата на досегашното парламентарно мнозинство. (Смях и оживление в блока на СДС)
Нали се намираме в една културна Европа? Дайте да пазим...
ВАСИЛ ГОЦЕВ (от място): В културна Европа това не става - при 25 души поддръжници да седите там.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Дали са 25, ще видим. Нали това не е проблемът?
Така или иначе разискванията ще покажат дали правителството може да има в близко бъдеще, утре, дали може да има парламентарно мнозинство или не.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Защо утре? Днес! 87.2
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Да, и днес, няма проблеми. Ако, разбира се, то не може да има такова парламентарно мнозинство, изходът е пределно ясен в една парламентарна дъ държава. В такъв случай явно е, че нашата страна, като едно кълбо от противоречия, за което аз неведнъж съм говорил, се намира пред неразрешими за момента тук, в този парламент, противоречия, и тя трябва да отиде на избори. (Ръкопляскания в блока на СДС и възгласи) Това именно ще реши парламентът. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на министърпредседателя господин Любен Беров.
Сега малко разяснения, за да не изпадаме в противоречия.
Първо, програма ние не обсъждаме. Каква програма ще има правителството е въпрос на самото правителство. Парламентът не обсъжда нито генерална линия, нито програма. (Единични ръкопляскания в залата) Това първо.
Второ, за парламента единствената законодателна реалност са проектите за решения на основание чл. 84, т. 7 от Конституцията, а именно за структурни и персонални промени в Министерския съвет. Тези проекти са раздадени и аз дадох думата на господин Беров, евентуално, ако има някакви промени, различия от раздадения текст. Разбирам, че няма промени, няма различия. Дебатите се откриват. Всяка група има право според правилника на половин час време за дебати по тези проекти за решения. Според правилника, както е времето.
Имате думата за изказвания. Моля парламентарните групи да посочат имената на ораторите. Ако няма желаещи за изказване по тази точка от дневния ред ....
Господин Костов, заповядайте. 87.3
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги народни представители! Аз ще изразя до голяма степен очевидното и бих казал, служебно отношение на Съюза на демократичните сили към предложените промени в състава и структурата на Министерския съвет. Ние сме против тези промени в състава и структурата на Министерския съвет. Обявили сме отдавна, че основната причина за това е нашето недоверие в правителството и сме изразявали това недоверие с многобройни вотове и призиви към народните представители да осъзнаят в каква степен правителството не управлява страната и това причинява тежки последици за целия български народ.
Освен това ние оценяваме, както впрочем оценява и пресата, предложените промени като продиктувани или като компромис на господин Любен Беров, на натиска на Българската социалистическа партия, която се стреми чрез тях да овладее нови ключови позиции в Министерския съвет.
Ние считаме, че Министерският съвет, който и без друго в много отношения се лидира и диктува от Българската социалистическа партия ще бъде в още по-голяма зависимост от тези промени, ако те бъдат осъществени на практика. Още една причина, поради която ние сме против. Ще спомена нещо, което излиза от средите на самата социалистическа партия.
Известно е, че се правят опити да се поставят два политкомисаря на това правителство. Единият, който уж да отговаря за структурната реформа и приватизацията, господин Румен Гечев.
Вие самите знаете, че това е един човек, който не се е подписал за повече от своята работна заплата никога и на който му предстои (шум от блока на БСП). Дали ви е изгодно това или не, но този човек не се е подписал досега на повече от работната си заплата. Единственото му предназначение, аз казвам какво хората от вашите среди говорят в момента и не си го съчинявам. Неговата задача (шум от блока на БСП), значи щом реагирате така, аз много точно ви уцелвам по болното място. (Шум от блока на БП) Много точно уцелвам това от което се възмущавате. (Ръкопляскания от блока на СДС) И вие реплекирате сега, за да не се чуе това, което ще кажа от вашите конгресмени ли са там, СМ/ЗТ 88.1 какви са и пр. Оставете ме да се изкажа. Ясно е, че умелвам болното място.
Този човек, на който ще му бъдат предоставени десетки и стотици предприятия, за да бъдат приватизирани по най-изгодни условия на тази политическа върхушка, която управляваше страната и всъщност продължава да я управлява, на практика ще приготви едни големи летни подаръци за децата и внуците и т.н. на тази върхушка. Това е предназначен да направи този политкомисар. Човек вероятно воден от най-добри намерения, но това ще му сложат на масата и той точно това ще подписва.
Другият политкомисар, който обявява себе си, между другото това лице, което се обявява за независимо и пр., е известен автор на програмата на господин Александър Лилов. Той не може да се дезангажира от вашата партия, след като участва в писането на един от най-важните предконгресни документи. Как така изведнъж той се деполитизира и пр. Но това са пак очевидни и служебни неща до голяма степен. Аз мисля, че не е необходимо те да бъдат развивани.
Считам обаче лично аз, че особено подло, особено недостойно, подло и недостойно е да се поставя човек, който да се опита да обере лаврите реални или в кавички, както ги искате, така ги кажете, на министър Стоян Александров на преговорите по външния дълг. В последния момент да му поставите там един комунист, който уж да довърши преговорите, а на практика в големия калабалък около сделката да си понамажат и да си оближат и пръстите и черпака и самата каса на тези преговори. Този човек е абсолютно излишен. Това ваше поведение е крайно недостойно. И аз си мисля, че повечето от хората, които слушат това което казвам ще разберат, че моите мотиви са съвършено безпристрастни в случая да твърдя това нещо.
Ето това са исканите от вас промени в правителството. Естествено, господин Беров поради слабост или не знам поради какви причини е отстъпил изцяло на вашите претенции. Всички в това Народно събрание знаят, че това е така. Аз не изразявам тук някаква нова информация. И затова моля ви да приключим колкото се може по-бързо. Не се бойте. Излезте, защитете си нещата преди предложените промени. Ако имате завиден апетит трябва да си отворите устата, за да се види колко е голяма тази уста 88.2 (ръкопляскания от блока на СДС), защото...
Благодаря. (Шум от блока на БСП и ръкопляскания от блока на СДС).
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Иван Костов.
Има думата господин Жан Виденов.
ЖАН ВИДЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин премиер, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Отношението към направените от министър-председателя предложения на нашата парламентарна група са известни. Те са внимателно обсъдени и публикувани в печата. За разлика от позициите на други парламентарни групи и които се формират ад хок и на базата на това което всички в България знаели или което се струва на господата, че всички в България знаят. Всички в България знаят, че СДС няма нищо общо с проблемите на страната днес. (Шум от блока на СДС и възгласи: "У-у-у!") И всички знаят, че СДС няма да има нищо общо с проблемите на страната в бъдеще, защото на такива хора народът просто не възлага своите проблеми в ръцете. (Ръкопляскания от блока на БСП).
Ние разглеждаме предложението на министър-председателя за промяна в намерения за състава и структурата на Министерския съвет като негово суверенно право да поиска от парламента тези механизми, чрез които може да се справи с няколко очевидни вече за всички тежки проблеми пред страната, които не търпят отлагане.
Министър-председателят направи всичко възможно и това му прави чест да проведе сериозни консултации с всички политически и парламентарни сили, със синдикатите, с десетки специалисти и независимо от това доколко сериозно отделните субекти са участвали в тези консултации, ние се опитвахме да участваме сериозно. Министър-председателят предлага това, което смята за най-доброто.
От тази гледна точка единственото, което може да направи днес българският парламент, е да приеме това искане на министър-председателя или да не го приеме. Така че изразявайки отношението си по този наш парламентарен въпрос, всичко друго е демагогия. Ние имаме сериозни претенции към намеренията на правителството, които бяха заявени тук миналия петък и по които 88/3. парламентарните групи на СДС, за тях не се учудвам, но също така и на депутатите от центъра не позволиха да се развие същностна дискусия. Иначе ние бихме обърнали внимание на много сериозни проблеми, които реформиран Министерският съвет или непроменен ще трябва с много големи трудности да решава. Те основно са свързани с компенсирането на оня удар срещу лева и срещу цените, който беше осъществен до голяма степен умишлено през март и април и за който хората искат първо възмездие за виновниците и второ, справедлива компенсация.
Второ, ние обезателно ще искаме да чуем от господа министрите в този състав на кабинета или в новия как се отнасят към безпрецедентното замразяване на доходите от бюджетната сфера, която не е изискване нито на наши и чуждестранни партньори, нито на политически сили, нито на синдикати и явно е взето в резултат на неизвестно какви съображения вътре в самия Министерски съвет.
Трето, ние трябва да знаем какви са истинските намерения не на отделен министър, а на целия кабинет по начина на финализиране по добър за България начин на сделката по дълга.
Ние не приемаме формулата - сделка на всяка цена. Ние искаме точни разчети, мандат от парламента по възможност на базата на национално съгласие, за да е силна позицията на България при чуждестранните ни партньори. Става дума за ангажименти на страната за 30 години напред, а не за някаква формална ратификация на вече подписана спогодба.
Ние смятаме, в края на краищата, че темповете за осъществяване на аграрната реформа, заложени в намеренията на правителството не са удовлетворителни. Тези темпове трябва да бъдат ускорени многократно. 88.4
И естествено остава да се спори по голямата дилема дали действително единствено възможното е стягане на коланите и липса на внимание към събирането на доходите, икономии, икономии и пак икономии от бюджета, или е възможно да дръпнем основните приоритетните отрасли, създавайки нови работни места, пазари и управленски технологии с цената на известни рискове и без да предизвикваме хиперинфлация. Но това - настрана.
Променен или непроменен кабинетът, ще трябва да се изправим пред парламентарното мнозинство в какъвто и вид да остане то през следващите седмици. Така че ние предлагаме отново, за трети път през тази година, първите два пъти бяха по повод на бюджета, тези от депутатите, които смятат да решават проблемите на страната, а не личните си, семейните си, партийните си или коалиционните си проблеми, да седнат и да постигнат съгласие за начина, по който ще се помогне на правителството със Закона за приватизацията, със Закона за предпазния конкордат, със Закона за съдебната власт и с програмата за приватизацията - да се изправи пред предизвикателствата, които имаме като страна днес. Най-сетне, аз бих заявил, че очевидно тези дебати в парламента трудно ще се състоят дотогава, докато взаимоотношенията между политическите сили в него са неясни и една част от тях работят за страната, а другата част работят за избори, които, било да спечелят, било да загубят, защото в този парламент има и хора, които се борят, за да загубят изборите, но да ги загубят така, че да не загубят своето си.
От тази гледна точка ние предлагаме на всички да участват в това гласуване по най-отговорния възможен начин и да оставят на министър-председателя възможността да продължи работата на кабинета така, че тя да се разшири към истинските проблеми на държавата, а не да се стесни към мъничките, незначителни проблеми на разни партии и партийки.
И, в края на краищата, много моля хора, които са си изкарвали хляба единствено от писане на доклади, единствено от псевдоикономически изследвания, единствено от взаимоотношения със студенти, да не критикуват други хора, които освен това са се занимавали и с лансирането на полезни, подкрепени днес от всички социално-икономически концепции, като тази за равния старт. Господин Иван Костов, това се отнася за Вас! (РъкоплясСБ/КП 89/1. кания в БСП. Шум и викове в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Жан Виденов.
Моля за спокойствие в залата!
Господин Костов, ще Ви дам думата по процедурата, но преди това искам да кажа нещо. Тридесет и шестото Народно събрание досега е приело 190 закона. нека да се чуе това от микрофона. Ако правителството беше приватизирало 190 предприятия, ако беше вкарало 190 чужди инвестиции, ако поне беше приватизирало 190 хотела, нямаше да бъдем на този хал. (Бурни ръкопляскания и овации в СДС) Това е в защита на парламента.
Имате думата, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги народни представители! Моето процедурно предложение, тълкувайки, предполагам, правилно думите на господин Жан Виденов за отговорно гласуване, е да се подложи на гласуване този вот за промените да бъде явен и поименен. Това означава отговорно гласуване, господин председател. (Бурни аплодисменти в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Иван Костов.
Преди да стигнем до гласуването, има възможности за още изказвания.
Заповядайте, господин министър-председател. (Викове: "Оставка!" в блока на СДС)
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Предполагам, че това не е европейски начин на поведение. (Шум и реплики в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля за тишина в залата.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Толкова зная, толкова пея. И вие толкова пеете.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз нямам намерение да предизвиквам конфликти тук. Затова ви предлагам да говорим спокойно и разумно.
Имах намерението да ви предложа един работещ кабинет при тези конкретни условия, които този парламент евентуално би позволил. Явно е, че обстантовката в парламента непрекъснато се променя и то в посока на усложняване.
Затова именно предлагам, тъй като досега търкалях някак кълбото от противоречия, но виждам, че това търкаляне става 89/2. все по-трудно и по-трудно, а това го правих в интерес на страната, не поради моите лични интереси или здраве. Затова именно оттеглям предложенията за персонални и структурни промени за съгласуване по парламентарни групи и намирането на едно решение на евентуално национално съгласие.
Благодаря за вниманието. (Викове и свиркания в СДС, тропане по банките)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля за спокойствие в залата! Моля за спокойствие в залата!
Господин Савов, имате думата. 89/3. СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Такова предложение въобще не може да се приеме. Не може, господа, защото е предложено веднъж, имало е дебати. Така че, не може. Или може да се приеме, че господин Беров си е подал оставката. (Шум от блока на СДС и викове: "Браво!")
Това е точно конституционното решение. Защото щом са започнали дебати, след като Вие сте ги представили, след като тези предложения вече са представени от няколко дни, сега не може. Не може да се подигравате по този начин, господин Беров, с българския народ. (Шум и викове: "Браво!" от блока на СДС) Българският народ добре разбира, че Вие се подигравате с него. И тези господа започват да разбират, че подигравките надхвърлят всички граници.
Но това е невъзможно, господин председател, и въобще не може да го подложите на гласуване. Започнали са дебати. Те могат да завършат само с гласуване по предложенията на господин Беров за структурни и персонални промени. Това е положението. (Ръкопляскане от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Савов.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (от място): Искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: По процедурен въпрос? Заповядайте, господин Томов. По какъв въпрос? По същество?
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (от място): По това, което става в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте!
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, колеги! Аз се изказвам защото след току-що направеното предложение на премиер-министъра господин Беров, струва ми се, че през всичките тези дни ние изпадаме в състояние на една парламентарна и политическа какафония. И трябва да ви кажа, че в голяма степен мисля, че за всички, които наблюдават този парламент отвън, а позволете ми да ви напомня, че това не са само гражданите на Република България, ние започваме да приличаме на нещо съвършено несериозно. ББ/ВР 90.1
Беше ясно, че това, което се предлага тези дни и се обсъжда, става в една особена обстановка - растеж на цените, очевидна е опасност да се провалят преговорите с Лондонския клуб, очевидна е опасност да се провали предстояща ревизия на Международния валутен фонд, очевидно нарушаване на крехкото финансово равновесие в страната. И все пак беше ясно и ние сме твърдо, говоря за независимите депутати от ГОР, на това мнение, че нещата повече така не можеха да продължават. Те не могат и сега да продължават по този начин. Беше ясно, че не може да се поддържа линията на ценовата политика, която се водеше последните месеци, беше ясно, че не може да се поддържа такава политика, която беше насочена или по-скоро е свързана с противоречия в прилагането на основната линия на правителството на господин Беров за приватизацията, беше ясно, че нещо трябваше да се направи.
Явно е, че в страната нещата не вървят. И това го разбират всички - отляво, и отдясно, и отгоре, и отдолу, и особено извън тази зала. Въпросът беше какво да се направи. И аз трябва да ви кажа, че точно това ме безпокои, че през тези последни 2,5-3 месеца ние си играем на промени, а не ги правим тези промени. Ние предлагаме едно нещо и след това не се връщаме назад.
Аз ще ви дам първата възможна алтернатива - възможност да се направи ремонт на кабинета. Тръгват господата от БСП и правят така: предложение за промени в парламента, които се отнасят лично на министър-председателя. Допълнителни предложения се правят от различни групировки от така наречения център в Новия съюз за демокрация. В крайна сметка се получава една невъзможна ситуация и най-накрая тук се внася предложение, което очевидно не е подкрепено от досега съществуващото парламентарно мнозинство. Аз твърдя, че ако днеска това предложение беше гласувано и ако не беше току-що направеното оттегляне на господин премиера, тогава просто правителството нямаше да го има. И това беше очевидно. Тогава се задава въпросът защо, след като това е ясно и тъй като беше ясно и вчера, и оня ден, и преди два дни, че това предложение нямаше да се подкрепи, защо тогава то се внася и се натиска неговото приемане? И аз ще ви кажа, че според мен - и съвсем отговорно говоря - че това се прави поради вътрешнопартийни проблеми... (Ръкопляскания от блока на СДС и викове: "Браво!") 90.2
Не може да се поставя съдбата на една държава по този начин.
Има две възможни честни алтернативи. Или се казва: ние не можем да бъдем повече вън от властта, ние не можем повече, след като сме най-голямата партия от това мнозинство, да стоим настрана от властта, и се казва, че ние искаме да участваме, но с ясни и открити ангажименти, или се казва: искаме избори. Няма трета възможност сега. Защото, разберете едно: че в момента това правителство не може да работи и да иска, това не може да бъде никакво нормално мнозинство и това не могат да бъдат промени в тази държава, която е на ръба. И тук става дума да се вземе една честна позиция. Една чества, открита позиция.
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Кажи коя е тази честна позиция!
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Аз ще кажа, ще ме чуеш. Защото искам да ти кажа, ... Извинявай, на вас ще говоря, ако не беше конгресът и ако не бяха някои други неща... не може по този начин да се подхожда.
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Кажи за Поповото правителство!
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Ще кажа за Димитърпоповото правителство, много добре, господин Виденов. Готов съм, да, дума по дума да кажа. И ще се върнем и на алтернативата тогава, ако трябва. Но мога да кажа едно нещо: че не може да се прави игра със съдбата на тази страна и на всичко, което се прави. И го заявявам съвсем определено. (Ръкопляскания и одобрителни възгласи от блока на СДС)
Второ, очевидно, че оттук нататък ние имаме няколко възможни алтернативи и тези алтернативи са следните.
Първо, или ще трябва да се направи предложение, което да е съгласувано между достатъчно голяма група в този парламент за нова алтернатива, или нов кабинет, или ремонт на този кабинет. Но не да се оставя премиер-министърът, който е нещо външно за парламента в момента по ред причини - и политически, и по друг начин. Да се направи предложение, което да бъде подкрепено и да има яснота, че се прави предложение не за разиграване на предложения, а предложение за действителен изход от положението - ремонт на кабинета или нов кабинет.
Ако това не стане, единствен изход е да се започнат консултации и подготовка на парламента по нови избори. Няма трета възможност. 90.3
Следователно, аз ви предлагам да се тръгне по такъв позитивен път и ние ви предлагаме или да започнат консултации в срок от няколко дни по празниците, от които да се излезе с някакъв нормален изход от положението, или просто да се отиде към консултации за нови избори. Няма друг изход.
Така че, според мен нещата опират действително в предел, нещата опират действително в нещо, което повече не може да се прескочи, и според мен всичко останало е игра на дребно. Няма такава възможност.
Тъй като премиер-министърът беше внесъл предложение, това е ясно, че щяхме да ги гласуваме и щяха да се покажат резултатите. В момента той ги оттегля. Ако той не беше ги оттеглил, аз нямаше да се изказвам сега. Но мога да ви кажа, че при това положение...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Не може да си ги оттегля, не може!
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Нека процедурно да се реши.
Но при това положение ние имаме само един изход и този изход аз ви го казах: или - или. Или трябва в срок от 5-6 дни да се намери консултация и някой да излезе с инициатива и да каже: "Аз поемам отговорността" и да получи тук открито предложение и подкрепа. Или второто: да се отиде веднага към започване на консултации, за да се излезе от тази ситуация. Другото според мен е нереалистично.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Томов.
Госпожа Ананиева, заповядайте!
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, нЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател! По въпроса за играта, наистина тази игра не може повече да продължава. Нашата позиция е ясна, категорична. Ние сме загрижени за това, което става, ние сме разтревожени от това, което става, ние сме разтревожени от лекомисленото отношение, с което се подхожда към жизнени въпроси за държавата, поради което искахме и сериозно обсъждане на програмните намерения и серизно обсъждане и на структурните и кадровите промени. Ние не сме подхождали към 90.4 този момент с пазарлъци и това се знае много добре. (Шум и неодобрителни възгласи от блока на СДС)
Друг е въпросът, че господин Томов знае много добре как той през нощта беше спазарен за вицепремиер и може би с реминисценция от миналото подхожда към днешното битие на Българската социалистическа партия и на нейното ръководство и парламентарна група. Това е първото.
Второ, тъй като ние също сме изненадани от играта, която започва в тази зала, в правилника няма решение на въпроса как се подхожда, когато се изтегли проект за решение. Има решение за проектозаконите. Затова моля свикване на Председателски съвет, да се изясни процедурният въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Ананиева.
Господин Пушкаров иска думата като председател на парламентарна група.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (от място): Искам думата за реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Госпожа Ананиева говори като председател на парламентарна група.
Господин Савов, заповядайте.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Нашата парламентарна група е категорично против Председателски съвет. Председателският съвет е само един помощен, един съвещателен орган и няма никакво място сега тук да се събира, когато този въпрос ще се реши от парламентарната зала. Ние отново да пием там кафета и да си бърборим - няма смисъл. Всичко трябва да се реши тук, в парламентарната зала.
Така че, аз съм против всякакво събиране на председателски съвети. Времето тече и днес българският народ чака решение от този парламент. Доверие - недоверие, обаче чака от нас решение.
И още веднъж повтарям: няма никакви основания в Конституция, в правилник, че може министър-председателят да си оттегля, след това пак да внася, след това ще оттегля и така ще продължим цяла година, господин Беров да чакаме да си прави своите комбинации. Това е срамота. И аз се надявам, че въобще господин председателят на Народното събрание няма да подложи такъв въпрос на гласуване, а ще поеме цялата отговорност на един парламентарен председател. (Ръкопляскания от блока на СДС) 90.5
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Савов. Трябваше само да се посочи, господин Савов, основанието в правилника.
Господин Пушкаров, заповядайте! 90.6
ИВАН ПУШКАРОВ (ПСН): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние имаме шанса да станем парламент, в който нещо се случи.
Аз мисля, че трябва да сложим край на тази недостойна агония, зад която се крие просто една тотална политическа безотговорност. И ние нямаме изход от това положение. Не можем повече да натоварваме някой друг да вади кестените от огъня вместо парламента.
Парламентарният съюз "Независимост" е против тези преструктурирания. Това е имитация на движение. Зад това не се крие желание да се управлява държавата.
И в този парламент мисля, че имаме шанса да създадем една обективна основа по-нататък и за следващия парламент, за да се управлява държавата.
Основата според нас за такава управляемост е парламентарно споразумение, иначе ние не можем да излезем от този абсурд, в който сме попаднали!
Искам да кажа, че ако продължи агонията с оттеглянето, с вкарването на предложенията и ние сме против, внесеното от професор Беров оттегляне на неговите предложения за преструктуриране - ние вече сме в процедура. Следователно не можем да върнем обратно процедурата. Трябва да стигнем до края и да се разголи истината за всеки кой къде се намира. Това е само шанса, за да можем да излезем от кризата! (Ръкопляскания от блока на СДС)
Благодаря ви. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Пушкаров.
Господин Иванов, заповядайте.
ХРИСТО ИВАНОВ (НСД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател!
Искам да се извиня, че картата ми е взета от мястото и затова не мога да я поставя...
Правя това изказване не от името на парламентарната група, а като народен представител.
Уважаеми дами и господа, никое правителство и никой парламент не трябва да се вживява в тяхната несменяемост. Никое правителство не може днес да разчита на нещо друго освен на ВЙ/КП 91/1. трънен венец.
Не е лесно да се управлява страна с огромен външен и вътрешен дълг; страна, която е рискова зона поради политическата си нестабилност и близостта до въоръжения конфликт в бивша Югославия.
Що се отнася до проблемите на правителството, позволете ми да прочета един пасаж.
Експертният характер на правителството се оказа негов основен недостатък. Липсата на обща идейна основа не позволява на кабинета да формулира акценти в своята политика и енергично да ги отстоява. В потока на всекидневните рутинни задачи ускореното връщане на земята и старта на приватизацията загубиха приоритетния си характер.
Подложен на натиск от разнородни по характер и интереси политически сили, кабинетът няма динамика и постепенно се амортизира.
Тази моя констатация беше публикувана през август 1993 г. в националните медии.
Разбира се, неефективността на кабинета, на изпълнителната власт като цяло има своите дълбоки корени и тук, в българския парламент. Аз се учудвам, че министър-председателят професор Беров поема риска за нови структурни и персонални промени, без да търси гаранции в парламента за политиката, която желае да следва изпълнителната власт.
Уважаеми дами и господа, за мен темата за възможността на кабинета не звучи актуално. Аз съм убеден, че реформата в България се блокира преди всичко тук, в българския парламент.
Политическият живот в България не успя да роди една ясна стратегия за реформата и да формулира приоритети и средства за нейното провеждане. Тази политическа инфлация се проявява естествено тук, в парламента и когато девалвира българският парламент, това е за сметка на всички български семейства по същия начин, по който се отразява на българския народ девалвацията на националната ни валута.
Като цяло в този парламент няма воля за реформа. И крайно време е да престанем да си крием главата в пясъка, да търсим постоянно алиби в това, че само на изпълнителната власт й липсвала необходимата политическа воля, защото тя липсва тук, в тази 91/2. сграда над която е издигнат националният флаг.
Уважаеми колеги, България няма нужда от такъв парламент!
При посещението на българската парламентарна делегация в Американския сенат съвсем откровено ни беше казано, че представителите на различните политически сили се държат като хора от различни нации, а не като български държавници.
Моето становище е, че нямаше мнозинство, което да подкрепя реформата, с която правителството се ангажира в своята програмна декларация. Мнозинството не подкрепя реформата, а подкрепя правителството, доколкото кабинетът трябваше да съществува.
Тук, в парламента за мен има едно-единствено мнозинство. И то е, което дирижира събитията в парламента. И това голямо мнозинство е против реформата. Като, разбира се, мотивите за нейното блокиране са различни. (Шум в залата, ръкопляскания)
Тук, в този парламент има една нерегистрирана парламентарна група, която е надпартийна, която няма цвят и която заедно с мафията отвън участва в разграбването на страната. Тази група е заинтересована от хаоса в България, затова е заинтересована и от хаоса в парламента.
Затова нека не търсим, уважаеми колеги, алиби, а с достойнство да тръгнем към нови избори! Нека поне в заключителната фаза на този парламент формулираме неговите неотложни задачи като законодателен орган, както и задачите на изпълнителната власт. Нека да подготвим изборите с достойнство, защото ако не го сторим цивилизовано и с отговорност, не само ще опорочим следващите избори, но ще опорочим и бъдещия политически живот, и бъдещия парламент на България.
И както каза един наш колега - по цивилизованост на политическия живот България я грози опасност да се нареди далеч след някоя от африканските страни.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Иванов.
Господин Вълканов, заповядайте.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, аз също бях смутен от хода на професор Беров. 91/3.
Ние можем различно да оценим тази негова постъпка, но си поставям сега чисто правния въпрос дали той има право на това действие.
Аз смятам, че всеки, който внася някакви проекторешения, има право да ги оттегли до момента на тяхното приемане, просто защото тук действа принципът, че всеки е господар на своите собствени инициативи.
Единствената забрана за оттегляне на инициатива, собствена, упражнена вече, се отнася до законодателната инициатива, инициативата да се внесе законопроект. Единствено тук има забрана, установена с чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, но и тези забрани не са абсолютни.
Тук е казано изрично, че вносителят на законопроекта може да го оттегли до започване на първото гласуване. Значи, ако ние все още не сме започнали първото гласуване, не можем да попречим на вносителя да си оттегли законопроекта, даже законопроекта. Да не говорим за решението. Но и тази забрана не е категорична.
Казано е по-нататък в текста, че след започване на гласуването законопроектът може да бъде оттеглен, но вече със съгласието на Народното събрание. Значи, ако ние приравним решението към законопроекта, ние трябва да приложим именно тази норма. Да кажем, че констатираме, че гласуването не е започнало и при това положение да признаем правото на вносителя да си оттегли собственото решение. 91/4. В краен случай най-многото, което можем да си позволим, това е да гласуваме тук, в парламента, да решим дали може премиерът да си оттегли своите предложения. (Шумна реакция в блока на СДС) Но аз намирам, че това ще бъде погрешно. До започването на гласуването всеки вносител е господар на своята инициатива и може да си оттегли внесения проектоакт.
Ето защо аз смятам, че ще бъде погрешно ние да не приемем този вот на премиера и да продължим да разискваме по въпрос, който вече не стои в дневния ред. Този въпрос е изтеглен от дневния ред на парламента. (Неодобрителна реакция в блока на СДС) Ние не можем да го обсъждаме повече.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Вълканов.
Първо, правилникът не урежда конкретно такъв случай. Това е спорно. (Реплика от залата: "Не е така!") Не урежда такъв случай! Правилникът не урежда. (Реплика от залата, която не се разбира) Всеки може да направи своето тълкуване. Един юрист ще направи едно тълкуване, друг юрист ще направи друго тълкуване.
Не е възможно обаче промените да бъдат вкарвани толкова трудно и да бъдат изкарвани толкова лесно. (Шум и реплики) Човек, като влезе в парламента, трябва да знае, че и трудно ще излезе от него. (Весело оживление) Това се отнася и за народните представители, и за законопроектите, и за решенията. Така да се каже, трябва да се мисли навреме като вкарваш нещо в парламента, как ще го изкараш. Това важи и за изборите включително. (Весело оживление, реплики)
Така. В този смисъл, тъй като няма специално наистина решение, можем да приложим аналогията единствено на чл. 69, ние можем да гласуваме сега единственото, залата да реши, може ли премиерът да оттегли своя законопроект с гласуване. (Викове на неодобрение в блока на БСП и коалиция) Само това е, което може да се направи. Това е. (Шум и реплики)
Господин Карабашев, заповядайте.
Ако трябва аз да реша, знаете какво ще реша. (Шум и реплики) Логиката е залата да реши.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕНТИН КАРАБАШЕВ: Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! СД/ВР 92.1 Не бих взимал думата, ако не беше се създала тази, меко казано, странна ситуация. На 28 април подадох пред министър-председателя своята оставка като заместник-министър председател и министър на търговията, като подробно запознах министър-председателя и Министерския съвет с мотивите за тази оставка. (Реплика от блока на БСП и коалиция: "Не ни занимавай със себе си!", шум и други реплики)
Действително Конституцията не е поставила срок, в който министър-председателят да представи тази оставка в парламента. Но все пак някаква нормална парламентарна и политическа логика най-вероятно съществува и тя изисква това да стане във възможно най-кратки срокове.
Аз изчаках най-търпеливо министър-председателят да включи моята оставка в общия проект за структурни и персонални промени, които той се канеше да прави. Разговаряхме няколко пъти с него. Той ме помоли да чакам. Трябваше това да стане на 13, след това на 18 май и т.н.
РУМЯНА КУРТЕВА (от място): Това каква връзка има?
ВАЛЕНТИН КАРАБАШЕВ: От 28 април насам, въпреки че нося отговорностите, които вие не сте свалили от мен, аз не мога нормално да изпълнявам своите функции.
Днес отново се отлага фактически произнасянето на парламента по моята оставка. Затова аз се обръщам към министър-председателя, а след това и към парламента, той да внесе, а вие да се произнесете по моята оставка, независимо от това какво ще решите по останалите структурни и персонални промени, които предлага министър-председателят.
Благодаря. (Единични ръкопляскания в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Карабашев. Госпожа Михайлова, заповядайте.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър-председателю, уважаеми колеги! Това, което става днеска в залата на българския парламент, най-общо мога да го нарека срамна картина. И аз ви моля всички да поемем отговорността си, независимо от това от коя политическа сила сме, и да не правим за смях българския парламент. Защото това, което ни се предложи от господин министър-председателя преди малко, не е нищо друго освен унижение към всички нас, депутатите в този парламент. 92.2
Прощавайте, колеги, аз не мога да се съглася и с това, което каза господин председателят на българския парламент че ние, пленарната зала ще решим ще гледаме ли предложенията на господин премиера или няма да ги гледаме, ще чакаме ли още месец или два, или може би година, той да реши да предложи нещо или няма да го чакаме.
Правото на министър-председателя и на Министерския съвет да внася проекторешения е несъмнено. Но може ли да ги оттегля? И за какво решение става дума? Защото и вчерашният ден приключи с решение. И днешният трябва да приключи с решение, но ние в случая на обикновените решения на Народното събрание ли сме? Искам да ви попитам, защото за мен проблемът идва оттам.
Тук не става въпрос за някакво решение на парламента, за едно решение, което да създаде някаква правна норма. Тук става въпрос за решения, които изразяват политическата воля на българския парламент по най-важния въпрос - има ли правителство или няма. И тук не става въпрос за това дали едно висше учебно заведение ще получи статут на университет и това да може да бъде отложено за два дена, три месеца или година.
Тук става въпрос за това, че българската държава в продължение на два месеца е с правителство, което не може да управлява, което през три дни ни предлага някакви министри, после ги оттегля.
Накрая същото това правителство настояваше от три дни с документи, а не вече само с изявления в медиите, а с документи, внесени пред българския парламент, че то е готово да направи структурни и персонални промени. И когато опря да се гласува... Защото, господин премиер, българският парламент не Ви задължи да внесете това решение, но Вие го внесохте. Ако някой Ви е наложил, отделна политическа сила, това е друг въпрос. Но Вие сте пък министър-председател, избран от парламента! Следователно Вие носите пълната отговорност за всички свои действия.
Вашето действие беше онзи ден, че Вие внесохте две проекторешения. И кажете ми какво означава днес да си оттегляте тези проекторешения? Подигравате ли се с нас или не?
Аз не мога да приема! Става въпрос не за някакъв юридически казус. Става въпрос за това Вие въобще можете ли да ръководите действията си. 92.3 Значи Вие за два дни не може да решите кои ще предложите за министри. Два месеца не можете да го решите! Докога ще чакаме?
Тези решения, колеги, са въпрос на политическа воля, а не просто на някаква правна норма. И Ви моля, хайде да се отнесем сериозно, за да не ставаме за смях! Наистина трябва да си понесем отговорността като народни представители, защото изпълнителната власт се избира по Конституция от парламента. Тоест ние носим отговорност утре имаме ли правителство или нямаме, или имаме правителство в оставка.
След като всичко това, което днес се чу, и аз чух, че всички парламентарни групи, дори и вие, колеги от БСП, се оказа, че не сте нещо много съгласни с всичко, което казва господин премиерът, как може да говорим, че той може да си оттегли решението в този момент и да чакаме в празниците нещо някой пак да се консултира?! И пак да избухне същото ли на 25, първия ден, в който ще дойдем, или може би в следващия месец? 92.4 Не разбирате ли, че стават за смях институциите? И как утре ще има парламент и правителство след нови избори? Ами няма да има и всички ще ни гледат с омраза, независимо от това от коя политическа сила. Защо превръщате българския парламент, българското правителство във власти, които стават с рейтинг нула, даже с десет нули поради този цирк, който тук се разиграва? Какво е да се избере правителство или ремонт на правителство? Защо се правим на деца и се правим, че не разбираме, с дребни шмекерии: днес ще гласуваме, утре няма да гласуваме, пък днес хайде да си изтеглим предложението и да помислим пет дни?
Какво става? Ако не разбирате, че ставаме за смях на цяла България ... Много съжалявам просто, че се намирам в българския парламент. Това е срам, който ... (Шум в блока на БСП) Права ли съм? Ами и вие го правите, вие го правите много повече тоя цирк и поемете отговорността си. Не може това да се разиграва в пленарна зала, да имаме заместник-министър председател с оставка и българският парламент да отказва да вземе отношение по този въпрос.
Как парламентът ще каже: не, днес няма да гласуваме решения, ами ще чакаме пазарлъци някакви може би, може би от тази група, която липсва в момента в пленарната зала, която искаше и днес да се гласува? Нея ли ще чакаме да тропа по масата и да видим дали някой друг ще се съгласи или не?
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): ДПС е това.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Става въпрос за ДПС, да, защото не всички може би, като говоря говоря, разбират за коя група става въпрос. (Реплика от блока на БСП:"Стига!")
Не, няма "стига", защото това е срам за българския парламент. И Ви моля, господин министър-председателю, ако имате достойнство, защото това, което се разигра тук, е фарс, моля Ви - или си дайте оставката, или поискате вот на доверие от парламента. Останалото е пародия. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Михайлова. Тъй като въпросът не е уреден в правилника ...
Господин Беров, заповядайте. Искате думата.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители. Ще отнема БП/ЙА 93.1 една-две минути, не повече.
Аз смятам, че парламентът е изправен пред един трудно решим проблем, който аз се опитвах да реша. Ако успея - добре, ако не успея - не. Така или иначе парламентарното мнозинство или ще го има в бъдеще, или не. В момента има определени трудности в неговото поддържане. Тези трудности или ще бъдат преодолени в рамките на четири дни, или не. (Голям шум в блока на СДС)
Добре, нали се договорихме да се слушаме! Няма да говоря една година.
Аз се мъчих да постигна до момента в течение на година и половина един баланс в този парламент, разбира се, не без помощта на отделните парламентарни групи. (Шум в залата) Така или иначе по този начин страната живя в един мирен преходен период. (Шум в залата)
СТЕФАН САВОВ (от място): Тя си знае как живя.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Добре. Може да е живяла трудно, това са неизбежни трудности на този преходен период. Утре и вие да дойдете да управлявате, и вие ще се сблъскате със същите тия трудности. Не ви облажавам за това сблъскване. Пожелавам ви го даже откровено.
Така или иначе, ако не бъде постигнато едно такова рамково споразумение между ония парламентарни групи, които подкрепяха доскоро правителството, то тогава естествено възниква проблемът. Даже и без едно такова искане на вот на недоверие проблемът е ясен в една парламентарна държава, аз го казах преди половин час. Казах конкретно, че страната трябва да отиде на избори. (Голям шум в блока на СДП, реплики: "Дай си оставката")
Това именно дело, за което вие говорите, трябва да реши парламентът, за да се знае кое поема отговорността.
АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ (от място): Поискайте вот! (Шум в залата)
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Вие ще гласувате против, нямам нищо против. Гласувайте против, както е гласувано и до момента. Да видим какво е поведението на другите групи.
ФИЛИП ДИМИТРОВ (от място): ... (Не се чува) самата оставка, господин министър-председател!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Добре, казах ви, гласувайте против, сваляйте правителството, нямам нищо против. (Шум 93.2 залата)
АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ (от място) Поискайте вот на доверие.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Да, това е проблем, който ще визникне на 25 май. (Голям шум в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Започваме много дълъг спор. Гласуването на тези проекти за решения е и форма на тяхното оттегляне. Ако тези решения се гласуват и не се приемат, това потвърждава само мнението, че премиерът ги оттегля. (Голям шум в залата) Това е логиката. Има и такава логика.
Въпросът тук е следният, той е политически, не е процедурен и никой не може да ми докаже, че има процедура, на която да се опре. Всичко е в сферата на теоритизациите. Моля ви се. Толкова дни тук се приказва, че трябва да се правят промени, толкова много се бързаше с тези промени, толкова много се настояваше да няма вот на недоверие, да не се гласува, защото промените най-напред трябва да се гласуват. (Шум в блока на БСП)
Затова подлагам на гласуване първото решение за структурни промени. Моля гласувайте. Гласуваме решението за структурните промени. (Голям шум в залата, някои от депутатите стават и отиват до трибуната)
ХРИСТО БИСЕРОВ (от място): Има предложение за поименно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля за тишина и спокойствие в залата.
ФИЛИП ДИМИТРОВ (от място): Моля да се отмени гласуването.
ХРИСТО БИСЕРОВ (от място): Има процедура за поименно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Точно така, извинявам се, процедурата беше направена в началото. Просто в ситуацията в момента за миг я забравих. Процедурата е за поименно гласуване.
Преди това обаче господин Стоилов е прав когато каза и тук господин Савов се съгласи, - че ние всъщност все още се намираме в ситуацията на обсъждането на точката. И докато има все още желаещи да се изказват в рамките на определеното време, аз не мога да им откажа да се изказват. Заповядайте, господин Стоилов. 93.3
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин министър- председател, господа министри, господа депутати. Аз поисках думата не за да навлизаме в обсъждане на процедурата, а за да решим, както правилно беше изтъкнато, една сложна политическа ситуация. За мен възниква въпросът, че в тази зала, когато се обсъждаха предложенията на министър-председателя за неговите бъдещи намерения и мерки, много по-малко конфликти възникнаха и много по-малко сблъсъци. Сега, когато се предлагат предложенията за структурни и персонални промени, те като че ли фокусираха вниманието на всички народни представители и по тях се появяват непримирими противоречия.
У мене остана обаче един въпрос независимо от двете изказвания на министър-председателя във връзка с направените от него предложения. И фактът, че той така лесно предложи те да бъдат оттеглени, може да означава, че в случая не проявява достатъчно политическа решителност и последователност, което аз не приемам, или пък, че предложенията, които той ни предлага, не са изцяло предложения на самия него, а са били формирани по друг начин, което пък не бих искал да бъде една ситуация, която ние обсъждаме. (Шум и възражения в блока на СДС) Защото ако ние днес просто подминем създалото се положение, бихме потвърдили, че в България има някакъв състав от чиновници - администратори, без да е ясно зад каква политическа линия те застават и какво изискват от парламента. И ако от процедурна гледна точка може да се защитава тезата, че след като сме в дискусията по едно направено предложение то не може да бъде оттеглено без съгласието на парламента, мисля, че от политическа гледна точка настояването да бъдат гласувани по същество оттеглените предложения е нелепо.
Защото какво означава парламентът да гласува по едни предложения, които в момента не защитават самия им вносител? Ако те бъдат приети, излиза, че тогава правителството се поставя в една твърде неловка ситуация да работи с някакъв натрапен му състав. Ако те пък бъдат отхвърлени, ясно е, че тогава ние се изправяме отново пред въпроса, който така или иначе има да решаваме.
Затова аз не приемам като сполучлив изход предложението 93.4 нещата да бъдат отложени с няколко дни за някакви нови консултации. Какъв ще е резултатът от тези консултации? 93.5
Според мен или трябва направените предложения, ако те се поддържат, да бъдат гласувани, или ако те се оттеглят, ние да преценим дали предложените намерения и мерки от правителството се подкрепят от политическите сили, които съставляваха мнозинството и се обвързват с ясни ангажименти за тяхното изпълнение и изискват от кабинета той да продължи тяхното осъществяване Но нека да не забравяме, че времето, отредено на България, на парламента и на правителството тече. Защото първият етап от тези мерки са разположени в периода май - юни. И аз смятам, че даже и да продължим да отстояваме тези мерки, ние много скоро ще трябва да направим равносметка и да преценим дали мнозинството в парламента, дали правителството са изпълнили тези ангажименти пред българското общество, които те предлагат.
Но даже и да приемем този път, смятам, той не може понататък да бъде изминаван без правителството да поиска вот на доверие. Според мен по-нататък не можем вече да обсъждаме някакви нови комбинации, промени и реконструкции ... Или ще решим поставения днес въпрос, или той въобще ще бъде оттеглен, ще се съсредоточим върху политиката на кабинета, след като кабинетът поиска вот на доверие. Защото днешната ситуация изправя и парламента, и тези, които стояха досега зад правителството, и самия кабинет в едно твърде неловко положение.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря, господин Стоилов.
Изказвания? Реплики? - Господин Костов, заповядайте.
ГЕОРГИ КОСТОВ (НСД): Уважаеми господин Беров! Тук много приказки се казаха и аз искам да се обърна към Вас. Вие бяхте премиер година - година и половина. През това време имаше и добро, и лошо. Ако перифразираме една известна мисъл: "Дори и добре да си управлявал, все някога това свършва ..."
Просто не поставяйте това добро, което сте направили и да останете с тая смешна и тъжна ситуация, която създавате в парламента, да зачеркнете всичкото това, което в продължение на година сте правили - труда на това правителство. Дайте оставката си или искайте вот на доверие! Просто не може повече! (Ръкоплякания в блока на СДС) Цв.М/НП 94.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Костов.
Ако няма други изказвания, да вървим по процедурата.
От името на парламентарна група думата има господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги народни представители! Никога не съм чел речите на господин Жан Виденов. Днес ми се случи за пръв път и искам да прочета нещо от тази реч, за да се види накъде се насочва Народното събрание, ако се приеме искането да бъде отложен ремонтът на това правителство. Ето какво казва той:
"Мотивът на партньорите ви - поддържане на хаоса в икономиката в интерес на издържащите ги сенчести групи ..."
Излиза, че вие искате да влезете в диалог отново с тия партньори, с тия сенчести групи, за да може да продължи хаосът в българската икономика...
Или да се решава въпросът сега, или поемайте си цялата отговорност - без нас. Дайте и на нас възможност да изпълним решенията на нашата конференция! (Ръкопляскане от СДС, смях от блока на БСП и коалиция)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Костов.
Има направено предложение от народния представител Иван Костов още в началото на дебатите: гласуването по двете проекторешения да бъде поимено, тъй като по принцип то е явно.
Моля гласуваме за поименно гласуване. Гласуваме гласуването да стане поименно.
Гласували 210 народни представители. За поименното гласуване 104, против 66, въздържали се 40.
Предложението не се приема.
За процедура? - Заповядайте, господин Аджаров.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСН): Господин председателю, искам от името на Парламентарния съюз "Независимост" да се прегласува. (Бурни ръкопляскания от СДС, реплики от БСП: "Защо да се прегласува?")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Аджаров, поне един мотив за оспорване на гласуването. Така е по правилника. 94.2
Казано е: когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени. Поне да го оспори с една дума.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ: Сега разбирам от колегите и от нашата група, и от други колеги, че не са разбрали точно за какво са гласували. (Смях в залата) Става дума за проекторешението, а не как ще се гласува. Става дума да го конкретизирам: гласуването да бъде явно и поименно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Сега пояснявам, за да е ясно. Гласуванията по принцип в Народното събрание според Конституцията са явни. Промяната във формата... (Силен шум) Моля за тишина! Гласуванията са явни, освен ако Народното събрание не реши друго. В този смисъл има направено предложение гласуването да бъде явно и поименно.
Моля гласувайте отново това предложение.
Гласували 209 народни представители. За 101, против 77, въздържали се 31 народни представители.
Предложението за поименно гласуване не се приема. 94.3 Има ли друго предложение? - Няма.
Сега моля за внимание. Пристъпваме, и ако няма други изказващи се, към гласуването на проектите за решения. Гласуването е явно.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Как явно?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласуването е явно, защото по силата на чл.81 от Конституцията гласуването е явно, освен когато Конституцията предвижда или Народното събрание реши то да бъде тайно. Предложение за това досега никой не направи.
Господин Премянов, заповядайте.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! От името на Парламентарния съюз за социална демокрация внасям предложение да се гласува процедура за тайно гласуване за персоналните промени. (Шум и реплики в блока на СДС)
А що се касае до структурните промени, те могат да бъдат гласувани явно. Моля, да подложите на гласуване това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Премянов. Всъщност той предлага гласуването по персоналните промени да бъде тайно. Моля, режим на гласуване... Обратно предложение? Заповядайте. Заповядайте, за обратно предложение.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Господин председателю, ние сме за явно гласуване. На нас ни е много ясно, че една партия, която в продължение на 70-80 години е била винаги за тайните истории и тайно е работила, и сега пак ще иска. Вие не можете да се отскубнете от вашата природа - всичко да правите тайно. (Шум и възгласи в блока на БСП: "Буш!, Буш!")
Можете да викате каквото искате, обаче българският народ ви знае, защото тайно подготвихте и превратите, тайно вдигнахте и "Света Неделя" във въздуха! (Шум и възгласи в блока на БСП) Това е вашата природа - нито веднъж да не излезете с честно лице пред народа! Всичко да правите тайно! Не ви е срам! (Шум и оживление в блока на БСП, възгласи: "Буш!") ВТ/КТ 95.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Сега отново пояснявам: двете решения се гласуват поотделно, тъй като това са две различни точки - 6 и 7 в чл.84 на Конституцията. Предлага се всъщност едното от тези решения - за персоналните промени, да се гласува тайно, а за структурните промени да си остане явно. Такова е предложението, което е направено.
Затова моля, режим на гласуване. Гласуваме за това решението за персонални промени да се гласува тайно. (Шум и възгласи в залата)
След това ще видим и тази процедура. Така или иначе процедурата трябва да се гласува просто. Заповядайте, господин Куртев.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Ще гласувате, спокойно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Отменете гласуването.
ИВАН КУРТЕВ: Имам процедурно предложение - вторият проект за решение включва две неща. Едното е освобождаване, а второто е избиране и ние не можем преди да знаем дали сме освободили тези хора, да избираме на тяхно място друг. Аз мога да съм за освобождаването на единия, а за оставането на другия и обратно, поради което просто аз не виждам как ще стане тази работа с тайно гласуване. Вашето предложение, освен че е да се скриете от хората, е да създадете и поредния хаос. Затова настоявам да се обсъди най-напред това нещо и тогава просто е невъзможно тайно гласуване по този начин. Как ще освободим тези, на които е поискана оставката? (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега искам да поясня, че по силата на чл.52 от правилника, предложенията за тайно гласуване се поставят на гласуване без разисквания. Това е казал правилникът. (Реплика от блока на БСП: А така!")
Изслушва се по един представител от парламентарна група, която не е съгласна с направеното предложение. Изказа се господин Куртев, изложи солидни аргументи, други народни представители, но нека не навлизаме в този дебат, който е просто добре известен и вече е воден.
Има предложение за тайно гласуване. Моля, гласувайте за това решението по персоналните промени да бъде тайно. Естествено аз гласувам за явно. 95.2
Гласували 206 народни представители, за предложението 103, против 102, 1 въздържал се. Решението не се приема. (Ръкопляскания и възгласи: "Браво!" от блока на СДС)
Пак ли по процедурен въпрос? Заповядайте, господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, Парламентарният съюз за социална демокрация е сигурен, че господин Аджаров не е разбрал за какво гласува, затова искаме да се прегласува това решение. (Шум и възгласи в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това не е основание да го прегласувам, защото господин Аджаров е разбрал за какво гласува.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Добре, в такъв случай...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля Ви се! Кажете кой не е разбрал и ще го прегласуваме. (Свиркания, викове, реплики в залата)
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Искаме прегласуване на това решение, поради това че оспорваме неговия резултат. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Моля, режим на гласуване. Гласуваме отново предложението по персоналните промени решението да се гласува тайно. Моля, гласувайте.
Гласували 215 народни представители, за тайното 108, против 106, въздържал се 1 народен представител. Тайното гласуване се приема. (Шум, възгласи, реплики и ръкопляскания в залата)
Има ли кой още един път да го оспори? (Шум в залата) Има. На кого? Госпожица Русева, от името на парламентарната група. 95.3 ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Аз оспорвам гласуването, господин председател, защото след изтичането на двете минути започнаха да се подават гласове от Парламентарната група на ДПС, която до момента я нямаше и продължава да влиза. Не са имали възможност всички народни представители да чуят и да гласуват това предложение.
Затова то трябва да бъде прегласувано. Може и "за", може и "против", както искат да гласуват. Нека всички народни представители да седнат и да се гласува от място. И никой да не влиза и да не излиза, докато това стане. Просто защото в момента, когато се обяви резултатът, те влязоха и започнаха да гласуват.
Аз оспорвам гласуването и искам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожица Русева. За съжаление правилникът казва, че резултатът от повторното гласуване е окончателен. Няма задължение да се изчаква три минути, макар че можеше още да се изчака, а можеше и да се прекрати. Но така или иначе няма такова изискване.
Оттук нататък ситуацията е ясна.
Гласуваме най-напред предложенията за структурни промени в Министерския съвет.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Как гласуваме? Няма предложения! Те са оттеглени!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: "На основание чл. 84, т. 7 от Конституцията на Република България Народното събрание реши:
1. Създава Министерство на енергетиката и Министерство на съобщения.
2. Възлага на Министерския съвет в рамките на своята компетентност да извърши съответните структурни промени в органите на изпълнителната власт, свързани с това решение, както и да определени функциите на новите министерства и да уреди тяхното правоприемство със закритите от него ведомства."
Моля, режим на гласуване.
Моля, гласувайте решението за структурни промени в Министерския съвет.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. СтБ/ЙА 96.1
От общо гласувани 224 народни представители за проекта за решение за структурни промени са гласували 108 народни представители, против проекта за решение - 116, въздържали се няма.
Проектът за структурни промени не се приема. (Шум в залата. Депутатите от СДС, станали прави, продължително скандират "Оставка!")
Господин Савов, заповядайте.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин бивш министър-председател! Уважаеми депутати! Съвсем ясно по логиката е, че щом структурните промени не са приети, значи въобще не може да се гласува за персоналните промени. Това е логиката - и парламентарна, и политическа, и човешка.
Господин Беров, не Ви остава нищо друго освен да дойдете на тази трибуна и да си подадете оставката. Няма друг начин, нямате начин персонално да гласуваме. Защото вече няма за кого. Защото тези промени не могат да станат.
Благодаря Ви за оставката, която давате! (Ръкопляскания в СДС. Депутатите от СДС, станали прави продължително скандират "Оставка!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Саво.
Господин Орсов, заповядайте.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): С удоволствие приемам дадената ми дума. Очаквам колегите от СДС да се успокоят, за да чуят онова, което ще кажа. Благодаря ви, че дирижирахте хора.
Уважаеми колеги, след като Народното събрание не прие предложението за структурни промени в Министерския съвет, то очевидно е, че предложените кандидати за министър на енергетиката господин Шервашидзе и предложеният кандидат за министър на съобщенията господин Кръстю Мирски не могат да бъдат поставени на гласуване. Няма министерство, което те да оглавят.
Но направените предложения за освобождаване на господин Валентин Карабашев като заместник-министър-председател, на господин Петър Корнажев като министър на правосъдието, направеното предложение за избиране на господин Гечев за заместник-министърпредседател, на господин Цочев за заместник-министър-председател и за министър на търговията и на господин Господин Атанасов за 96.2 министър на търговията имат предмет и могат да бъдат поставени на гласуване, тайно, така, както решим.
И аз моля господин Беров от трибуната да оттегли двете кандидатури, които останаха без предмет - за министър на енергетиката и за министър на съобщенията. Останалите предложения за промени в състава на Министерския съвет остават. Те имат предмет и би следвало председателят на Народното събрание да обяви началото на тайното гласуване и народните представители да гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Орсов. Тайно гласуване няма да има, тъй като двете предложения са свързани.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Няма такова нещо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ние току-що отхвърлихме с гласуване структурните промени. А персоналните са просто физическият израз на структурните промени. Там става дума за вицепремиери, за заемане на структури и т.н. в изпълнителната власт.
За мен процедурата по това гласува е приключила. (Протестни реплики в БСП и коалиция)
Оттук нататък може би най-добре е да вземе думата министър-председателят, след което аз ще закрия заседанието. (Шум в залата) Много ви моля! Моля за тишина!
Заповядайте, господин министър-председател. 96.3
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Досега аз се мъчех да пазя равновесието в тоя парламент и равновесието в тая страна. При това положение... (неодобрение, шум и реплики от блока на СДС).
Моля за тишина!
Когато вие не приемате структурните промени аз смятам, че е най-разумно, тъй като иначе рискуваме като страна много. Мен ме оставете, аз не съм фигура в тая игра. Но аз смятам, че като страна ние рискуваме много и затова именно, ако бъде намерено някакво друго решение... (Шум и реплики, възгласи на неодобрение от блока на СДС).
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА СДС: Няма решение! (Шум и реплики)
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ:... спокойно в сряда да бъде поставен вот на доверие на правителството. (Шум и реплики, неодобрение в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Няма да давам повече думата. Точката е изчерпана. Ние това го гласувахме.
Сега пояснявам. Има воля на министър-председателя за вот на доверие, но то не е достатъчно. Трябва Министерският съвет да внесе искане за вот на доверие според Конституцията. (Възгласи на неодобрение от блока на СДС, шум и реплики)
На доверие, това казвам. Моля ви се! С това закривам днешното заседание. (Звъни)
СТЕФАН САВОВ (от място): Как може да гласуваме вот на доверие?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ами дадох думата. Как сега? Моля Ви се!
Дадох на министър-председателя...
СТЕФАН САВОВ (СДС): Как може да се гласува вот на доверие, когато парламентът гласува вот на недоверие на правителството? Това правителство не съществува! Какво е това нещо - вот на доверие?
Каква е тази процедура? Не може!
Гласувано е недоверие! МС/ЗТ 97.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Савов, няма недоверие. (Шум и реплики, неодобрение в блока на СДС)
(Закрито в 13 ч. и 15 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Александър Йорданов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ:Руслан Семерджиев
Ведат Сакаллъ