Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-06-09

Председателствали: заместник-председателят Йордан Школа герски и заместник-председателят Кадир Кадир
Секретари: Руслан Семерджиев и Ведат Сакаллъ
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (звъни): Има необходимия кворум. Откривам днешното заседание на Народното събрание.
Най-напред да ви доведа до знанието, уважаеми госпожи и господа народни представители, заявлението на госпожа Велислава Милкова Гюрова, с което уведомява, че напуска Парламентарната група на Нов съюз за демокрация.
Заповядайте, професор Кюранов.
ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "СТефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателстващ, колеги, госпожи и господа! Има дати, които винаги трябва да помним, независимо от това дали е кръгла годишнината или не. Девети юни 1923 г. е ден, в който антиконституционен преврат зверски уби министър-председателя на България, един от най-големите нейни държавници Александър Стамболийски, уби и хвърли в затворите десетки и стотици дейци на Земеделския съюз и комунистическата партия, ден, в който беше свалено със заговор законно избраното демократично правителство с огромен народен вот, в който бе прекратена дейността на законно избраното само преди месец Народно събрание, в който бе потъпкана волята на стотици хиляди избиратели, в който беше убита демокрацията в България.
Девети юни беше плод на исторически престъпления и исторически грешки. Престъпленията бяха на така наречения "Народен блок" и Военната лига, а зад тях стоеше монархът.
Този преврат тласна България по пътя на кървавата диктатура и в края на краищата доведе до авторитарния личен режим. Девети юни трайно подрони демократичните устои на българското НЧ/ЙА 71.1 общество и българската държава. Огромната е вината на тези, които го извършиха. Но грешки направиха едва ли не всички партии. Грешка беше, наред с други, политиката на БЗНС за съсловна власт, но тази грешка в никаква степен не оправдава преврата. Грешка беше линията на неутралитет спрямо превратаджийте, която възприе Социалдемократическата партия. Голяма грешка беше неутралитетът на Българската комунистическа партия, която в този тежък час не подкрепи Земеделеския съюз, въпреки че на редица места комунистите се вдигнаха да бранят законната власт и загиваха заедно с земеделците. Голяма грешка! Защото ако не беше тя, престъпния преврат не би успял. Това бяха грешки срещу демокрацията.
От преврата на 9 юни започна спиралата на насилието в България и оттогава се редуваха насилие и беззаконие отгоре и реакция срещу насилието отдолу. Започнаха братоубийствените борби на българския народ. Не трябва да позволим това да се повтори! Тази спирала трябва да бъде пресечена за България и такъв е смисълът на демокрацията сега.
Не мисля, че днешната ситуация у нас наподобява навечерието на деветоюнския преврат, но съзнателно водената кампания срещу парламента вече повече от две години, на която се поддадоха всички партии - и парламентарни, и извън парламентарни - може да породи превратаджийски надежди и авторитарни изкушения.
Затова не трябва да забравяме девети юни! Нека всички станем и почетем паметта на тези, които загинаха тогава. ( Депутатите стават прави в едноминутно мълчание) Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Съобщения за парламентарния контрол на 10 юни: на 10 юни 1994 г. следва да се отговори на следните актуални питания и въпроси.
1. Министърът на териториалното развитие и строителство Христо Тотев ще отговори на актуални въпроси на Елка Константинова, Емил Капудалиев, Маньо Манев и на питане на народния представител Е лка Константинова.
2. Министърът на вътрешните работи Виктор Михайлов следва да отговори на актуални въпроси на народните представители Едвин Сугарев, Елена Поптодорова, Павел Шопов, Лъчезар Тошев и на питане на народния представител Тошо Пейков.
3. Министърът на транспорта Кирил Ерменков следва да отговори на актуални въпроси на народните представители Димитър Куманов и Маньо Манев. 71.2
4. Министърът на земеделието Георги Танев следва да отговори на актуален въпрос на народния представител Милко Енчев и на питане на народните представители Тошо Пейков и Стоян Райчевски.
5. Министърът на културата Ивайло Знеполски следва да отговори на актуални въпроси на народните представители Елка Константинова, Емил Капудалиев и на питане на народните представители Иван Тосев и Невен Пенев.
В заседанието утре не могат да участват: министър Валентин Карабашев - поради отпуск; министър Румен Биков - поради служебна ангажираност ( командировка зад граница); министрите Станислав Даскалов, Валентин Босевски, Стоян Александров и Евгений Матинчев - поради отсъствие от страната.
Постъпило е искане от народния представител Михаил Неделчев, председател на Комисията по радио и телевизия,: "Подновявам единодушно приетото предложение на народните представители от постоянната Комисия по радио и телевизия за включване в дневния ред на пленарното заседание проект за решение за промяна в Правилника за организация и дейността на Народното събрание". Не поставям на гласуване това предложение. Вие добре знаете, че предложенията за промяна на правилника вървят комплектно.
Второто искане за промяна в дневния ред е подписано от Пламен Денчев - на основание чл. 37, ал. 3 се предлага днес, на 9 юни, четвъртък, да бъде включен като точка втора законопроект за ратифициране на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрени вреди, съвместен протокол и прилагане на Виенската конвенция и Парижката конвенция.
Точка трета да бъде проектът за решение за даване гаранции за снемане от отговорност от възникване на ядрени повреди.
При направената справка в правния отдел:
По отношение на решението имаме становища от всички комисии, но по отношение на конвенцията, която се ратифицира със закон, липсва решение на Законодателната комисия, поради което не мога да го поставя на гласуване.
Искам да ви уведомя още един път: постъпило е предложение за създаване на анкетна комисия, която да провери и оцени действията на Комитета по туризма и Съвета на директорите на "Слънчев бряг" по обезпечаване на нормалното протичане на курортния сезон 71.3 през 1994 година. Представено е само решението, без молба за включване в дневния ред, регистрирана по съответния ред на правилника, поради което и това предложение остава встрани.
Много ви моля, тъй като при разглеждането на закона ... Един момент, господин Денчев, понеже в Закона за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общински предприятия има текстове, засягащи пряко Министерството на външните работи, моля ви да гласувате решение, с което да бъде допуснат заместник-министърът на финансите господин Бисер Славков за участие в залата.
Моля ви, режим на гласуване. Гласувайте това предложение.
Докато гласувате това предложение, аз се обръщам към вас със следната молба: що се отнася до Закона за ратифициране на конвенцията, един изключително важен въпрос, отнасящ се до контактите на нашата страна с външните инвеститори и банки и ако ние не ратифицираме в най-скоро време конвенцията, ние ще бъдем изключени от възможността да получим средства така необходими за поддържане на безопасността и за провеждане на ремонтни работи с оглед безопасността в действащата атомна централа. Затова се обръщам с настойчива молба към комисиите, които не са дали отговор - аз ще ви уведомя кои трябва да бъдат те Комисията по околната среда, Комисията по бюджета и финансите, които в най-скоро време да дадат своите становища, тъй като се касае по отношение на законопроект. Ако комисиите до сряда не представят своите становища, за да може Законодателната комисия да мине разглеждането на законопроекта за конвенцията, в сряда ще се внесе в Председателския съвет служебно свикване на комисиите с единствена точка, именно разглеждане на становището по тази конвенция.
Гласуваме, за да бъде допуснат Бисер Славков. Две минути и тринадесет секунди - много ви моля, активизирайте се в гласуването.
Гласували общо 126 народни представители. От тях 123 за, няма против, 3 въздържали се.
Поканете господин Бисер Славков ...
Народният представител Димитър Георгиев сигнализира, че няма карта и е "за", следователно гласувалите са 127 - за 124, няма против, 3 въздържали се.
Приема се предложението. Моля, поканете господин Бисер 71.4 Славков да влезе в залата.
Моля докладчикът господин Харизанов, заповядайте.
Обръщам внимание: моля, от Законодателната комисия да присъстват в залата с оглед оказване на помощ и записване на текстовете и предложенията.
Бяхме стигнали - приехме изменението на алинея втора на – 6 и беше предложена алинея трета, която обсъдихме и остана да гласуваме. 71.5
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Предложението е следното: да има алинея 3 и алинея 4:
"Ал. 3. Лицата по чл. 10б, чл. 10в, чл. 15, ал. 2 и чл. 24, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи имат право да бъдат обезщетени чрез инвестиционни бонове.
Ал. 4. Заявленията за обезщетяване се подават по определен от Министерския съвет ред в срок от четири месеца от влизането на закона в сила".
Това е предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Това беше предложението на господин Ангел Димов.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Това е предложението, с което господин Ангел Димов се е занимавал и Комисията по земеделие и са стигнали до тази идея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата народният представител Маньо Манев.
МАНЬО МАНЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, действително днес Комисията по земеделие разгледа този въпрос и взе с почти пълно единодушие решение да постави на вашето внимание тези две нови алинеи, с които по същество се решават поредица от проблеми, които не намираха разрешение в сега действащия Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. По същество, ако вие приемете тези две алинеи, ще се получи едно справедливо решение на проблемите на онези собственици, чиито земи са послужили за провеждане на мероприятия, които не позволяват възстановяването на собствеността. (Част от депутатите на СДС влизат в залата, шум и реплики в блока на БСП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля ви! Моля ви! (Единични ръкопляскания в блока на БСП)
МАНЬО МАНЕВ: Отново искам да повторя. По същество с тези две алинеи се създават изключително благоприятни възможности да бъдат разрешени сложните проблеми на онези собственици, чиито земи послужиха за строителство на мероприятия от рода ВТ/ВЙ 72.1 на язовири, пътища, а също така които послужиха за изграждането, съответно в границите на дадените градове, на жилища, за обезщетение на граждани, чиито земи са послужили като средство за погасяване на държавни дългове, а също така собственици, чиито земи са предоставени на научни институти, на военни поделения, тоест, за нуждите на Министерство на отбраната.
В току-що прочетения текст аз моля да се направи една малка поправка, която се налага, за да се получи пълно обхващане на всички тези, за които споменах.
Предлагам текстът да бъде в следния вид. Моля, слушайте внимателно.
"Ал. 3. Лицата по чл. 10б, чл. 10в, чл. 15, ал. 2 и чл. 24, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и по чл. 3, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, имат право да бъдат обезщетени чрез инвестиционни бонове".
Това е по ал. 3. Алинея 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Извинете, а за тракийските граждани?
МАНЬО МАНЕВ: Те влизат в чл. 10в. Фактически гражданите, чиито земи за послужили за обезщетяване на дълг от Тракия, а също така и от Добруджа, влизат в чл. 10в.
И алинея 4.
"Заявленията за обезщетяване се подават по ред, определен от Министерския съвет, в четиримесечен срок от влизането в сила на този закон или от датата на съдебното решение за установяване правото на собственост".
Тази добавка "или от датата на съдебното решение за установяване правото на собственост" е необходима, защото в момента има процедура на много от тези, земите на които са послужили са посочените мероприятия, в рамките на съдебната власт за установяване на правото им върху собствеността. Това е.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Аз искам да възразя срещу последното предложение, тъй като добре обясних на господин Манев, че програмата за масова приватизация се провежда в точно определени срокове. Този срок, в който боновете са валидни, в който те се получават и регистрират, ще бъде може би в продължение на един месец. Или с други думи, само в продължение на този един 72.2 месец тези хора могат да получат такива бонове. Никакви съдебни решения и други, които могат да продължат след този срок, вече нямат никаква стойност.
Какви бонове ще получат, когато програмата е приключила? Това е невъзможен текст, господин Манев.
МАНЬО МАНЕВ: Аз благодаря за направената бележка. Нашето желание беше действително да се даде едно докрай справедливо разрешение за гражданите, чиито земи са послужили за посочените мероприятия, но ако действително срокът, в който се движи даването на инвестиционните бонове в рамките на това, оттеглям своето предложение във втората му част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Тоест тези, които имат своите установени права, могат да ги предявят и да получат обезщетение. Добре.
Господин Харизанов, докладвайте.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Да прочета ли още веднъж текста?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да, разбира се.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Значи предлага се следното, дами и господа:
"Ал. 3. Лицата по чл. 10б, чл. 10в, чл. 15, ал. 2 и чл. 24, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по чл. 3, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти имат право да бъдат обезщетени чрез инвестиционни бонове.
Ал. 4. Заявленията за обезщетяване се подават по ред, определен от Министерския съвет, в четиримесечен срок от влизането в сила на този закон".
Това е тази алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Това е предложението. Не виждам желаещи за изказване. Моля, режим на гласуване, гласуваме това предложение.
От общо гласували 131 народни представители, за 109, против 12, въздържат се 10. (Единични ръкопляскания в блока на БСП)
Приема се предложението. 72.3
Поставям на гласуване целия – 36 от проектозакона за изменение и допълнение на – 6 от преходните и заключителните разпоредби на закона. Гласуваме изменението на ал. 2 и двете алинеи, които приехме сега. Моля, режим на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От общо гласували 121, за 112, против 3, 6 се въздържат.
Имате думата, господин Юруков.
СТОЙЧО ШАПАТОВ (от място): Регистриран ли е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Трима души от СДС са гласували против. Той е от Парламентарната група на СДС. Имате думата, господин Юруков, за обяснение на отрицателен вот.
ЕМИЛ ЮРУКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, гласувах против този текст, тъй като това е текст, който няма да намери приложение поне още три-четири години, така както върви процесът на връщане на земята.
Вие гласувахте един текст, с който чисто демагогски заблудихте българския народ. Хората, които имат застроени земи, не могат да получат никакви приватизационни бонове. Дори и да получат, след три-четири години, когато получат собствеността си, те ще изгубят своята стойност, защото, както върви процесът, 25 на сто са върнати земите. Докато дойде време тези бонове наистина реално да бъдат получени за реалната земя, върху която са застроени, било сгради, било язовири, те ще бъдат обезценени до нула.
Така че, мисля, направихте поредната демагогия пред българския народ и вярвам, че този текст няма да бъде приложен, дори и след две-три години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Преминаваме към следващия параграф. 72.4 ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Има предложение от народния представител Маньо Манев за създаване на нов – 6а със следния текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От кого е предложението?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Предложението е дадено в писмен вид тук при мен, но няма дата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не е от днес?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Не е.
Параграф 6а. Когато се приватизират, господин Манев, чувате ли ме, това е Вашето предложение? Когато се приватизират предприятия, в които съдружници са кооперации, кооперациите получават 10 на сто отстъпка от цената на закупените от тях дялове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Комисията не възприема този текст, така ли?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Няма възражения срещу този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, господин Манев.
МАНЬО МАНЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз се обръщам към колегите с молба този текст да бъде подкрепен по следните съображения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Никой не го знае текста.
МАНЬО МАНЕВ: Този текст е предоставен на комисията преди един месец. За съжаление не зная защо не е попаднал. Това вече не е моя вина, но текстът е даден преди месец на комисията. И идеята е, от вас зависи дали ще подкрепите това нещо, да се даде възможност на онези кооперации, обектите на които или по- точно сгради или съоръжения, които са били иззети по линията на национализацията, те да добият сега възможността с предимство да изкупят обектите, които ще бъдат съответно предвидени за приватизация с една минимална отстъпка от 10 на сто.
Аз смятам, че на фона на това, което се направи, изключително благоприятните условия за изкупуване от страна на работниците един такъв малък жест би бил само положително и при това заслужено, предвид на това, че тези предприятия години наред са били в основата на изграждането на нашата хранително-вкусова промишленост. СМ/КТ 73.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Харизанов, ще вземете ли отношение по предложенията на господин Манев?
МАНЬО МАНЕВ: Аз предлагам да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други желаещи по този текст да се изказват? - Няма.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Маньо Манев. Прочетен е текстът. Чухте го всички. Моля да гласуват всички народни представители.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 129 народни представители, за това предложение 45, против 6, 78 се въздържат. Отклонява се предложението на народния представител Маньо Манев.
Преминаваме към следващия параграф.
Параграф 37. Досегашният текст на – 7 от Преходните и заключителни разпоредби става ал.1. Създават се нови алинеи 2 и 3.
Ал.2. "Договорите за наем или аренда не могат да се прекратяват по искане на наемодателя в периода от подаване на предложението за приватизация от лицата по чл.31, ал.1, т.2 до сключване на приватизационната сделка или до окончателното произнасяне по жалбите по чл.35в и чл.35г".
Ал.3. "В периода по предходната алинея наемът постъпва във фонда по чл.6, ал.1, т.4 или във фонда по чл.6, ал.2, т.3. Натрупаната по този ред сума се приспада от цената при сключване на приватизационната сделка".
Тук има две предложения. Едното е редакционно. То е такова.
"С натрупаната по този ред сума се намалява цената на обекта при сключване на приватизационната сделка".
Другото предложение е на господин Костя Караиванов, който предлага ал.3 да отпадне. Караиванов - ал.3 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Ана Миленкова, имате думата. За отпадане на ал.3.
АНА МИЛЕНКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Поддържам предложението за отпадане на ал.3. Ще се мотивирам защо. Тук става въпрос 73.2 за определяне къде трябва да отидат суми, които поначало принадлежат на наемодателя, който трябва да получи наемната цена, които са за заплащане на тази наемна цена, която е от периода до сключване на приватизационната сделка.
Изобщо е безсмислено да определяме, че те отиват във фондовете, които са по приватизацията, а не се получават от собственика на този имот, след това става някакво приспадане от приватизационната цена.
Просто тази игра е безсмислена, затова предлагам да гласуваме отпадането на така предложената ал.3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други желаещи да се изкажат? - Няма.
Имате думата, господин Харизанов.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Това, което госпожа Миленкова нарича безсмислена игра, се нарича "лизинг", госпожа Миленкова. Общо взето, т.е. изкупуване чрез наем. Тук се прилага една такава подобна техника, с оглед да не се дава възможност на наемодателя чрез дълги обжалвания, многократни да измести приватизацията с години.
Разбира се, ако тази сделка не се реализира по-специално тези, които са общински имоти и в единия, и в другия случай средствата отиват в общината. Те не отиват на друго място. Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме първо за отпадането на ал.3 предложението на госпожа Ана Миленкова.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме за отпадането на ал.3, – 37.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 126 народни представители, за 110, против 7, 9 се въздържат.
Приема се за отпадането на ал.3, предложението на госпожа Миленкова.
Гласуваме – 37 с двете му алинеи, като ал.3 отпадна като текст.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 124 народни представители, за текста 114, против 3, 7 се въздържат.
Приема се – 37. Следващият параграф, господин Харизанов. 73.3
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Параграф 38. В – 8 от Преходните и заключителните разпоредби след думата "имущество" се добавя "както и договорите за гражданско дружество".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване! Гласуваме – 38.
Резултатът: от общо гласували 132 народни представители, 117 са гласували за, 10 против, 5 се въздържат.
Приема се текста на – 38.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Параграф 39. Създава се нов – 8а:
"– 8а. Имуществото, придобито по реда на този закон, не може да се продава или дава под наем извън страната в продължение на пет години от придобиването му".
Има предложение от господин Костя Караиванов този параграф да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Караиванов, моля Ви да изложите съображенията.
КОСТЯ КАРАИВАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз разбирам съображенията, които са продиктували внасянето на такъв текст. А те са да не се изнася от страната имущество, което е придобито по реда на приватизацията или с някакви сделки и което е годно да бъде употребено в страната. Да не се изнася по заобиколни начини извън страната. Само че това не може да стане по начина, който се предвижда тук в този закон.
Ако се приеме този текст, това означава да се даде един двойнствен режим от една страна за имущество, придобито по реда на Закона за приватизацията и за останалото имущество. Ще излезе, че не може да се продава извън страната имущество, придобито по този закон. Ако същото това имущество е купено от едно държавно предприятие, то ще може да се изнася. Тези държавни предприятия могат да бъдат не едно, могат да бъдат десет предприятия. В рамките на тези 5%, които и досега се разрешават на предприятията да се разпореждат те с дълготрайните си активи, и една фирма, която иска да реализира подобна сделка, би могла да го направи и по този ред. ББ/ЗТ 74.1
Аз мисля, че е недопустимо да се създава този двойнствен режим и че единственият начин, по който може да се ограничава по някакъв начин изнасянето извън страната на определени имущества, това би могло да стане само с ограничения във външнотърговския режим, не и с ограничения в Закона за приватизацията.
Ако този текст се приеме, той е толкова широк, че например, една продукция, готова за износ в едно приватизирано предприятие, този, който го приватизира, няма да може след това да изнесе продукцията. Изобщо никакви, дори и стари съоръжения, за които не може да се намери пазар в страната, а които могат да се реализират в чужбина - извън страната, няма да могат да се изнесат, предприятията ще търпят загуби само на основата на този текст.
Аз възприемам идеята на текста, но това трябва да стане чрез външнотърговски режим, а не в този закон.
Затова ви призовавам да гласувате против този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да отпадне текста?
Моля, други желаещи?
Господин Харизанов, Вие ще вземете ли отношение?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Ще взема отношение. Този текст аз ви го предлагах и в предишния Закон за приватизацията. Той не се прие. Не си спомням мотивите, може да са били подобни. Но в резултат на това се изнесоха доста машини от България. А машините са работни места, уважаеми колеги! За тези безработни шансът да се върнат на работа са машините. Ако няма машини, ще трябват инвестиции. Инвестиции няма.
Така че да се изнасят машини, които са годни и да се изнасят под формата на скрап, на отпадъци, както това вече се прави в страната, според мен е престъпление. Ние действително може би по-ефективно ще действаме, ако изменим някакъв външнотърговски режим. Но това едва ли можем да го направим толкова лесно. Аз ви предлагам този начин. Може би той не е съвършен, но ще свърши някаква работа. Докато другото ще позволи от България да се изнасят машини така, както се изнесоха цветните метали, неръждаемите стомани и много други неща, натрупани с години. 74.2
Това е моето становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата министърът на промишлеността господин Биков.
МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Уважаеми господа народни представители! Аз също разбирам мотивите на вносителя, но бих подкрепил предложението на господин Караиванов, тъй като част от поставените въпроси, биха могли да бъдат разрешени с текста, който се предлага в – 14 от преходните и заключителни разпоредби, на който ал.5 има следното съдържание:
"При изкупуване на производствени предприятия или обособени техни части по реда на чл.35 органът по чл.3 може да включи в договора за продажба условия за запазване на производственото предназначение на обекта, както и броя на работните места за срока по чл.35е, ал.2.".
Тоест тази възможност съществува и досега по другия ред, тъй като в конкурсните условия и впоследствие сключения договор за продажба конкретно се указват условията за запазване на производството, ако това се налага или пък на работните места, като това цели една защитна социална клауза.
Аз смятам, че приемайки ал.5 на новия – 14, имайки предвид това, което казах, въпросът за мен е решен. Така че аз подкрепям предложението на господин Караиванов да отпадне целият текст.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Чухте ли всички?
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Караиванов за отпадане на – 39.
Моля, режим на гласуване.
Резултатът: от общо гласували 133 народни представители, 82 са гласували за, 15 против, 36 се въздържат.
Приема се предложението на господин Караиванов.
Параграф 39 отпада.
Има думата проф. Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Намирам, че допуснахме грешка. Този режим, при който се приватизират имуществата, е изграден върху основата на определени преференции, насочени към това да се запази това имущество за страната и за хората, които 74.3 работят с това имущество. Сега с отпадането на тази разпоредба ние го поставяме изцяло при общия режим. С това нарушаваме интересите, заради които този режим на приватизация беше създаден. И аз намирам, че имаме основание да поискаме отново да се гласува, защото ми се струва, че смисълът на тази разпоредба не беше разбран добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Моля, режим на гласуване! Прегласуваме предложението на господин Костя Караиванов за отпадане на – 39.
Има предложение да отпадне – 39. Отпадането се поддържа от министъра на промишлеността.
Моля, режим на гласуване. Прегласуваме!
Резултатът: от общо гласували 133 народни представители, 44 са гласували за, 27 против, 62 се въздържат.
Отхвърля се предложението на господин Караиванов за отпадането на – 39. 74.4 ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Параграф 41.
В параграф 10 се правят следните изменения.
Първо. Алинея 2 се изменя, както следва.
"Ал. 2. Юридически лица с 50 и повече процента държавно или общинско участие не могат без съгласието на органа по чл. 3 да сключват сделки, с които се извършва разпореждане или отстъпване право на ползване върху дълготрайни материални и нематериални активи, чиято обща стойност за текущата година надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година.
Сделки с дълготрайните финансови активи могат да се сключат само с разрешение на органа по чл. 3."
Точка 2. Създава се нова алинея 3.
"Ал. 3. Приходите от продажба на дълготрайни активи, чиято стойност надвишава 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи, се разпределят по реда на чл. 6."
Тук има предложение от господин Караиванов. Да отпадне ал. 3, предлага той.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Караиванов, имате думата.
КОСТЯ КАРАИВАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Моето предложение е, господин председателстващ, уважаеми колеги, предложението ми е да отпадне алинея 3. Гаранцията за това, че няма да има правомерно разпореждане с такива дълготрайни активи е това, че органът по чл. 3 във всички случаи, когато тези активи надвижават повече от 5 на сто от баланса, от миналогодишния баланс, ще дава своето разрешение. Няма никакво основание при положение, че органът по чл. 3, съответният министър е дал такова разрешение, приходите, които се получават от тази продажба, да не отиват в предприятието. А ние знаем какво е финансовото състояние на предприятията сега, да отиват във фонда по приватизацията, а оттам да се използват за структурни промени в икономиката. Това предприятие, при положение, че е продало активите с разрешение на съответния орган, а следователно и правомерно, би трябвало да се получи прихода и да го използва в стопанската си дейност. СМ/ВЙ 80.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ясно е всичко. Няма други желаещи.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Аз смятам, че господин Караиванов не е прав тъй като тук може да става въпрос за доста големи сделки и те няма да отидат за структурни промени, а просто ще бъдат използвани за заплати на тези предприятия, както и става. По същество става една приватизация и то не в малък размер 5 на сто, а в един по-голям размер. Продават се обособени части, почивни станции, които се използват за поддържане на един малък огън обикновено в ръководствата на тези предприятия. Така че аз ви препоръчвам алинея 3 да си остане така, както е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Костя Караиванов за отпадане на алинея 3.
Има думата министърът.
Отменете гласуването, много ви моля.
ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Ако министърът иска да обори предложенията на Министерския съвет...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Всеки има правото да предлага и се гласува в залата.
МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Уважаеми дами и господа народни представители! Аз подкрепям предложението на господин Караиванов и бих се мотивирал. Ще се опитам да го направя в по-кратък текст, в смисъл на това, че всяко едно предприятие, било то в добро или лошо финансово състояние, не бива всички да ги отъждествяваме в такива недобросъвестни предприятия, по принцип. Има своите инвестиционни намерения, програми, средства и т.н., които би желало да усвои и да реализира в ново продуктово и технологично обновление.
Приемайки един такъв текст, ние го лишаваме от тези средства, на всичко отгоре то някога или в близкото минало е теглило съответните парични ресурси, за които изплаща съответните лихви и ги обслужва тези заеми.
Така че ние, принуждавайки постъпленията от тези продажби да отидат по реда на чл. 6, ние оставаме задълженията на предприятието да бъдат обслужвани от него, а приходната част я предоставяме за разпореждане от други фондове, които имат по-общи 80.2 цели. Така че аз предлагам и подкрепям предложението на господин Караиванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля гласуваме предложението за отпадането на ал. 3 от текста на – 41.
Какво ще предлагате Вие?
Моля режим на гласуване. Гласуваме за отпадането на ал. 3.
Да отменим ли гласуването? Искал да каже нещо важно професор Стоилов.
Моля отменете гласуването.
Господин Стоилов, имате думата.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, господин председател, колеги! Аз ви предлагам, разбирам, че след гласуван текст е доста неудобно, но мотивът, който ще ви изложа, е важен.
Съгласен съм и предполагам повечето от вас са съгласни тези средства да остават в предприятието, както обясни господин министър Биков. Но да сложим текст, който предвижда, че тези средства могат да бъдат използвани само за инвестиционни цели и да не се превръщат в заплати, едно характерно явление за много от предприятията. Прахосва се обществен продукт, превръща се в заплати, без насреща да има някакво производство или създаване на нови фондове. Така че да претърпи корекция текстът, с включване на фразата: "само за инвестиционни цели".
Първо ще гласуваме предложението за отпадане. След това, ако текстът остане, ще направим корекцията.
Господин Караиванов, имате думата.
КОСТЯ КАРАИВАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз оттеглям отпадането и тогава бих искал дори да предложа редакцията по ал. 3.
"Приходите от продажба на дълготрайни активи, чиято стойност надвижава 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи, могат да се използват само за инвестиционни цели."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли други предложения?
Гласуваме текста така, както е прочетен.
Господин Биков, текстът остава, вместо по реда на член 6. 80.3
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Приходите от продажбата на дълготрайни активи, чиято стойност надвижава 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи, могат да се използват само за инвестиционни цели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Но могат и да не се използват.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: ... се използват за инвестиционни цели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме без "могат", "се използват за инвестиционни цели".
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 122 народни представители, за текста на ал. 3 119, против няма, 3 се въздържат.
Приема се това предложение на господин Костя Караиванов.
Моля режим на гласуване, гласуваме целия параграф 41, с приетото вече изменение и допълнение.
Госпожа Гюрова, и тя ще гласува.
Моля побързайте с гласуването. Господин Юруков, и той е в залата. Моля да гласуват всички присъстващи в залата.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 124 народни представители, за 121, против 1, 2 се въздържат.
Приема се текстът на параграф 41.
Преминаваме към следващия параграф. 80.4
Нова ал. 3, която да казва: "Декларация не се подава, когато приватизацията се извършва по реда на чл. 25, ал. 1, точка 5, чл. 31, чл. 35, ал. 1, точка 1 и по чл. 35, ал. 1, точка 2, когато оценката е по-малка от 2 млн. лв." Тоест да не се подават такива декларации тогава, когато сумите, с които се изплащат обекти, са малки, за да не се отрупват контролните органи с огромно количество от явно малки суми - от порядъка на десетки и стотици хиляди левове. Освен това всички тези обекти са на изплащане. Явно е, че за 10 години могат да се придобият тия средства.
С други думи това, което се предлага тук, е един малък опит да се направи нещо в областта на издирването и борбата с мръсните пари - една конвенция, която ние одобрихме и досега нямаме никакви постижения в тая област. В България просто няма мръсни пари засега. Това е сигурно.
Другото предложение от господин Николов е следното: в – 9 от преходните и заключителните разпоредби в края на първото изречение точката да се замени със запетая, след която да се добави изречението: "и платените данъци за тях".
Това е. Ясно ви е смисълът какъв е. На първо четене нещата бяха изложени достатъчно добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Но тези текстове не са приети от комисията, така ли, господин Харизанов?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Това не е приемано от комисията, а е дадено от двама народни представители, след като комисията е взела отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Допълнително.
Господин Орсов, имате думата.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, уважаеми колеги! Аз не бих си позволил да прекъсна доброто гласуване на текста, ако не бях направил едно предложение преди – 9, което вчера госпожа Миленкова е дала на господин Харизанов.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Това е – 9б.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Параграфът е 8б. Уточняваме. Поради това, както казва господин Харизанов, е станала малка грешка. Случва се, тъй като работата е напрегната. Затова аз ще ви прочета предложението, което имам. Може би е важно да кажа, че ЦМ/КП 76/1. то е съгласувано с Центъра за масова приватизация към Министерския съвет.
Вие си спомняте, уважаеми колеги, че приехме възможността получилите инвестиционните бонове да участват в приватизацията и чрез инвестиционни фондове. Това, което смятам да ви предложа, се отнася именно до инвестиционните фондове. Текстът е следният:
"Инвестиционните фондове се създават като акционерни дружества или кооперации. Когато гражданите участват в приватизацията чрез инвестиционни фондове, могат да внесат инвестиционните си бонове в тях по номиналната им стойност. До приемането на Закон за инвестиционните фондове Министерският съвет издава наредба, регулираща дейността на инвестиционните фондове, и ги лицензира."
Може би са необходими две малки пояснения. Защо предлагаме и кооперации? Известно е, че според Закона за банките и кредитното дело банки могат да бъдат акционерни дружества и кооперации. Вярно е, че инвестиционните фондове не са банки, но тяхната дейност много прилича на управление на фондове, каквото е предвидено в чл. 1, ал. 2 на Закона за банките и кредитното дело. Затова взимаме модел оттам.
Защо инвестиционните фондове да се регулират най-напред с наредба? - Известно е, че се работи един законопроект за инвестиционните фондове и той следва да се приеме. Затова и в началото е казано "до приемането на този закон да се издаде наредба"...
От Центъра за масова приватизация ни увериха, че те са готови с тази наредба и до приемането на закона, за който с основание предполагат, че ще се забави известно време, предлагат като по-бърз вариант да се приеме наредба и да тръгне дейността, а след месец, два или три, като се приеме този закон, естествено наредбата ще бъде отменена от закона.
Това е, уважаеми колеги, и ви благодаря за вниманието. Предлагам да подкрепите текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Орсов.
Има думата народният представител Георги Николов от Свищов. 76/2.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Трябва да ви кажа, уважаеми колеги, че това е точно така, както каза господин Орсов. Това е моя грешка, че забравих да прочета тоя текст от – 8б.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Николов, имате думата като вносител на предложение.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Също става грешка. Той иска да се изкаже по – 9. Сега ще гласуваме – 8б: "Инвестиционните фондове се създават като акционерни дружества или кооперации. Когато гражданите участват в приватизацията чрез инвестиционни бонове, могат да внесат инвестиционните си бонове в тях по номиналната им стойност. До приемането на Закон за инвестиционните фондове Министерският съвет издава наредба, регулираща дейността на инвестиционните фондове и ги лицензира".
Това предложение е необходимо и напълно приемливо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласуваме това предложение.
От общо гласували 122 народни представители, за 111, против 2, 9 се въздържат.
Приема се текстът на новия – 8б.
Преминаваме към следващото предложение.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Преминаваме към – 9. Прочетох ви и двете предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Сега има за изказване: господин Георги Николов от Свищов и народният представител Петко Гинев след него.
Заповядайте, господин Николов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Свищов): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Мисля, че текстът на сегашния – 9 е достатъчно ясен относно произхода на средствата. С предлаганата от мен добавка в края: декларации за платените данъци за тези средства, нещата се изчистват и вече ние можем да бъдем относително спокойни, че този, който участва в приватизацията, първо е платил своите задължения към държавата, след което да може да участва със средствата си в раздържавяването на тази собственост. Така че, ако господин Гинев се съгласи да дадем такъв компромис, без да усложняваме излишно текстовете, благодарим. 76/3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Гинев, имате думата.
ПЕТКО ГИНЕВ (ПСН): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ходът на приватизацията до този момент в България навежда на много размисъл. И ако текстът в закона не бъде категоричен, то ще върви скритата приватизация. Доста от приватизационните сделки в страната пропаднаха, защото не е ясно кой купува и с какви средства купува. Дори беше заявено съвсем наскоро от Агенцията за приватизация, че – 9 тях не ги интересува.
И аз упорито ви приканвам, ако искате ние да имаме очи пред българския народ и да е ясно как се извършва приватизацията, да се приеме – 9 с докладвания текст от господин Харизанов.
Благодаря ви за вниманието.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Уважаеми колеги! Искам да ви припомня какво казах на първото четене. Декларацията, която сега се попълва по чл. 9, представлява едно листче приблизително 5 см, в което има пълни данни за този, който го попълва: единен граждански номер, адрес, не знам какво си. После пише: произход на средствата - един ред. И той пише например собствени средства, средства, получени от кредит... Това ли е произход на средства? Извинете, но това не е нищо.
Освен това трябва да ви кажа, че те казват така: произход значи това... А ние казваме какъв е произходът: ако пише "намерих ги на улицата" - готово, намерени средства, пак става законно... (Оживление) Ако ги е дала баба му, пише: "бабини средства" - пак законно... (Оживление)
Работата става направо ужасяваща! Средствата не се контролират изобщо. И не само това: след като ги има тези декларации, даже и да са попълнени, те просто се слагат там и никой повече не се интересува от тях. Значи те изобщо не са нужни, щом никой не се интересува от тях. Няма създаден механизъм за контрол над тия неща.
А всички тук, в тази зала, предполагам, че знаят какво значи произход на средства. Знаят, че в Европа за това нещо има цели закони. Знаят, че се създават органи за контролиране на движението на финансите и изобщо на по-едрите сделки и че това се прави от специализирани органи. 76/4.
И тук се прави един опит за въвеждане на нещо такова като първа крачка в тази посока: въвеждането специално в областта на приватизацията.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Прочетете го! 76/5. ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Ще ви го прочета още веднъж.
"– 9 /1/ Физическите лица и представителите на юридическите лица подават декларация за произхода и основанията за притежаване на средствата (това е новото), с които участвуват в приватизацията и за финансовото си състояние, което ги характеризира като купувачи. Тези лица декларират съгласието си да дават информация на съответните органи относно сведенията в декларацията и за средствата, с които изплащат кредити, ползувани при приватизацията".
Иначе те се позовават на банкова тайна и т.н. и никой не може да ги контролира, а те декларират своята готовност да дават тези сведения.
"/2/ За даване на декларации с невярно съдържание се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс" - това е старият текст. Новото, което се прибавя е: "А когато се прикрива произходът на средствата, придобитата собственост и придобитото от нея се отнемат в полза на държавата".
"/3/ Декларация не се подава, когато приватизацията се извършва по реда на чл.25, ал.1, т.5". Това е техниката на ЕСО, където участвуват много хора с малки суми.
Чл.31 - това е също там, където колективът купува на изплащане, много хора участвуват с малки суми.
Чл.35, ал.1, т.1 - това е, когато колективът купува малко предприятие.
И чл.35, ал.1, т.2, когато купува наемател или арендатор, когато оценката е по-малка от 2 млн.лв., т.е. за 5 години 2 млн.лв. смятат за сравнително малка сума.
Това е предложеният текст. (Реплики от залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Професор Стоилов има думата.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Моля ви се, основанието за притежаването на средствата, тук влизат и данъците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Професоре, имате думата.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Обществото и нашите партньори зад граница са недоволни, че върви бавно реформата. Ние споделяме това и сме се впрегнали да приемаме закони. Същевременно нашата РД/КТ 77.1 общественост през последните три години е силно скандализирана от бързото правене на големи пари по мръсен и полумръсен начин, което няма нищо общо с бизнеса, в който инициативни хора са се впрегнали да съдействуват за развитие на икономиката.
Предлага ни се един текст, аз приемам някои забележки на юристите, който може да не е съвсем, съвсем перфектен, но той откликва на настроенията в обществото. И прав е господин Харизанов, когато обръща внимание, че в света се прилагат много по-ситни сита, когато се проверява произхода на пари.
Трябва да се съгласим, че текстът в – 9 е недостатъчен. Той не работи, както обърна внимание господин Петко Гинев. Аз ви приканвам да приемем предлагания текст.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Гинев, Вие искахте думата. (Реплики от залата) Той вдигаше ръка по едно време.
Господин Георги Николов уточнява текста.
Господин Харизанов, прочетете целия текст, който трябва да се гласува.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Стигнахме до съгласие да прибавим към този текст и текстът на господин Николов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, прочетете целия текст.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Текстът стана окончателно така. Моля ви за малко внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви за тишина и внимание! Гласуваме на един път текста.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Параграф 9 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя, както следва:
"– 9 /1/ Физическите лица и представителите на юридическите лица подават декларация за произхода и основанието за притежаване на средствата, с които участвуват в приватизацията, за платените данъци за тях и за финансовото си състояние, което ги характеризира като купувачи. Тези лица декларират съгласието да дават информация на съответните органи относно сведенията в декларацията и за средствата, с които изплащат кредитите, ползувани от приватизацията".
"/2/ За даване на декларации с невярно съдържание се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс, а когато 77.2 се прикрива произхода на средствата, придобитата собственост и придобитото от нея се отнемат в полза на държавата".
"/3/ Декларация не се подава, когато приватизацията се извършва по реда на чл.25, ал.1, т.5; чл.31, чл.35, ал.1, т.1 и по чл.35, ал.1, т.2, когато оценката е по-малка от 2 млн.лева".
"/4/ Министерският съвет приема наредба относно сведенията, които съдържа декларацията и нейният формуляр, както и относно реда и органите за контрол на декларациите".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Дотук ли е окончателният текст, който уточнихте?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Това бяха всички предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата представителят на Министерство на финансите господин Славков.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Моля за едно уточнение, за да може текстът да бъде докрай коректен, тъй като замисълът вече е ясен, налице е.
По принцип облагане на средства у нас няма. Облагат се доходи, имущества и печалби, поради което е хубаво текстът да бъде: "Както и за платени данъци върху доходи, имущества и печалби".
По този начин ще се отреже една възможност, която с господин Биков коментирахме в момента, че ако някое лице участвува с кредит, а в същото време има и данъчни задължения, няма да може да заобиколи чрез този текст участието в сделката.
Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Значи Вие предлагате думите "за платените данъци за тях", да се заменят с "както и за платените данъци върху доходи, имущества и печалби".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста с направените корекции, целият текст.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 123, за 123 народни представители. Против и въздържали се няма.
Приема се текстът. 77.3 ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: "– 40. В преходните и заключителни разпоредби се създават нов – 9а и – 9б.
– 9а. В случай на обявена от съда несъстоятелност имуществото на обявеното в несъстоятелност предприятие се продава от органа по чл. 3 по реда на глава шеста на този закон.
– 9б. След приемане на решението за приватизация производството по обявяване на предприятието в несъстоятелност се спира."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата госпожа Ана Миленкова.
АНА МИЛЕНКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, аз предлагам да отпадне този текст и ще се мотивирам накратко.
Първо, по предложения нов – 9а - обърнете внимание, че тук става въпрос тогава, когато има процедура по обявяване на несъстоятелност и трябва да се извършва продажба на имуществото, това да става от органите по чл. 3. Изобщо не се говори, че трябва да има приватизация на това предприятие. Или ни се иска с този закон за приватизацията да уредим кой ще извършва продажбите по Закона за несъстоятелността, който ние още не сме приели.
Мисля, че да уреждаме с този закон онова, което трябва да бъде уредено със Закона за несъстоятелността изобщо е неуместно.
По – 9б защо смятам, че трябва да отпадне - той вече свързва решението за приватизация с процедурата по обявяване на несъстоятелност като казва, че след приемане на решение за приватизация, производството по обявяване на предприятието в несъстоятелност се спира. Защо не може това да бъде така? Защото производството по обявяване на несъстоятелност може да бъде в различни етапи тогава примерно, когато органът по приватизацията вземе решение за приватизация. И ако той е на етап, в който вече един длъжник е обявен в несъстоятелност - това е началният етап на производството по несъстоятелност - с решението за обявяване на несъстоятелност се констатира факта на несъстоятелност, а след това се извършва разпродажба на имуществото на този длъжник.
И ако решението за приватизация дойде в момент, в който НЧ/ЙА 78.1 половината от имуществото на това предприятие е продадено, а другата половина не е продадено, кажете каква е ползата да бъде спряно такова производство по обявяване на несъстоятелност.
Затова аз считам, че най-удачно е да не не месим приватизацията с процедурата по обявяване на несъстоятелност. Има ли такава процедура, това, което цели Законът за приватизацията да се раздържави едно предприятие - се постига чрез правилата на обявяване в несъстоятелност, където също се разпродава имуществото, но се разпродава от органите, които посочва Законът за несъстоятелността - съдът, синдика и т.н.
А да направим така, че производството по приватизация да се конкурира и да има предпочитание пред производството на несъстоятелността, бихме създали неимоверни затруднения, които не знам кой от нас и кой в съда би могъл да коригира след това.
Затова аз ви моля, нека тези два предложени текста да отпаднат.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Положението е ясно. Едва ли съдът ще се трогне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на госпожа Ана Миленкова за отпадане на – 40. Съображенията са ясни.
Какво направихте, защо отменихте гласуването? Не съм искал да се обявява резултатът, много ви моля. Защо не внимавате?
Моля, отменете това гласуване и дайте режим на гласуване.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Нека да се отстрани от там народният представител. Пречи на гласуването. (При компютрите е народният представител Любомир Павлов)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Той е народен представител, избран от народа. Какво мога да направя аз? (Шум и реплики в залата)
Прекратете гласуването и обявете резултата.
Гласували общо 123 народни представители. От тях 110 за, 1 против, 12 въздържали се.
Приема се предложението на госпожа Караиванова за отпадане на текста на – 40.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Има две предложения за нов – 9а и за нов – 9б. 78.2
Предложението за нов – 9а е следното: създава се нов – 9а.
"– 9а, ал. 1. Когато предложенията за приватизация по чл. 35 са подадени до 30.3.1995 г., сроковете по чл. 4, ал. 2 и чл. 35г, ал. 1 са по три месеца, Министерският съвет може да удължи всеки от тези срокове с още по три месеца за органи по чл. 3, при които са подадени голям брой предложения за приватизация.
Ал. 2. Министерският съвет приема списъка по чл. 35в, ал. 1 в съответствие с политиката за извършване на приватизацията, приета в годишната приватизационна програма съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 и 5 и предложенията на органите по чл. 3. Списъкът се публикува в срок до 30 август 1994 г. в "Държавен вестник".
Ал. 3. Органите по чл. 3 публикуват ежемесечно взетите решения за приватизация по чл. 35 в "Държавен вестник".
Ал. 4. Паричните постъпления от приватизацията на обособени части и незавършени обекти на капиталното строителство могат да останат на разпореждане на предприятието с разрешение на органа по чл. 3 след предоставяне на средствата по чл. 8, ал. 2.
Ал. 5. При изкупуване на производствени предприятия или обособени техни части по реда на чл. 35 органът по чл. 3 може да включи в договора за продажба условие за запазване на производственото предназначение на обекта и броя на работните места за срока по чл. 35е, ал. 2."
Има и предложения от господин Тодоров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Министрите не разполагат с текстове, доколкото разбрах.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Имат. Този текст е съгласуван с Министерството на промишлеността.
Има и предложения за допълнения на господин Тодоров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Йордан Тодоров има думата. Заповядайте! 78.3
ЙОРДАН ТОДОРОВ (НСД): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, аз съм направил в писмена форма предложението си, но тъй като се изискват някои уточнения по него, аз искам да дам тези уточнения в момента, за което ще искам евентуално и съгласуване с господин министъра на промишлеността.
Предложението е следното:
"Когато лицата по чл. 35, ал. 1, точка 2 са настанени фактически в общински предприятия (добавям общински) с настанителна заповед след процедура на конкурс, а договорът за наем е сключен по-късно, датата 15 октомври 1993 г. в чл. 35, ал. 1, точка 2 се отнася за датата на настанителната заповед."
Става въпрос за обичайната практика в общините настанителната заповед да се издава след конкурс, който се обявява един месец преди провеждане на конкурса, провежда се конкурсът, след това се издава настанителна заповед и тъй като повечето от помещенията в общините не отговарят на изискванията на този, който ги наема за производство или търговия, той прави един ремонт, който обикновено трае няколко месеца, и в този случай договорът за наемните отношения, обикновено с БКС, се извършва значително по-късно.
Става въпрос това, което ние направихме като профилактична мярка, чл. 35, ал. 1, точка 2, да се коригира за тези случаи само.
Аз бях подал само с поправката "фактически в предприятия", но така ще излезе, че може да стане и в индустриални предприятия, което ми се струва, че не е правилно. Ако министърът на индустрията сметне, че това уточнение е достатъчно, аз предлагам да бъде прогласувано.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Смисълът на това нещо е, че тази техника за настанителни заповеди изобщо не се ползва в държавните индустриални предприятия, а само в общините. И освен това този срок ние сме го поставили с оглед на това да не се получи едно нахлуване на бързи наематели и арендатори, след разгласяване на нашите текстове тук по микрофоните, а хора, които са се явили вече на конкурс, спечелили са го, имат настанителна заповед, тези хора явно не са такива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Какво ще гласуваме, господин Харизанов? ВТ/КП 79/1.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Ами, освен това, което се прочете. Аз други възражения нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Прочете се от Вас и от господин Йордан Тодоров.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Това, което прочете господин Йордан Тодоров, трябва да се включи, да кажем, като алинея...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли изчистен текст или трябва да отложим?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: "Когато лицата по чл. 35, ал. 1, точка 2 са настанени фактически в общински предприятия с настанителна заповед след процедура на конкурс, а договорът за наем е сключен по-късно, датата 15 октомври 1993 г. в чл. 35, ал. 1, точка 2 се отнася за датата на настанителната заповед".
КОСТЯ КАРАИВАНОВ (от място): Това значи, че ако утре сключи договор, тогава датата ще се отнася.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Датата 15 октомври 1993 г. в този член се отнася за датата на настанителната заповед. Не за договора, а за настанителната заповед.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Въпросът е да не се отваря прозорец.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Не, прозорец не се отваря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласуваме тези предложения. Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението, което беше прочетено от господин Харизанов, с допълненията на господин Йордан Тодоров.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Като предложението на господин Тодоров трябва да стане ал. 2 и всички други алинеи да се преместят с по една.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, това ще го подреждате при съставянето на окончателния текст.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Все пак трябва да има яснота.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложенията по – 40. Алинеите на параграфа стават шест.
От общо гласували 127, за 111, против 4, 12 се въздържат.
Приемат се предложенията за текста на – 40.
Преминаваме към следващия параграф.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Не, не е така. Има ново предложение за – 9б. 79/2.
Текстът на – 9б е следният:
"– 9б. Ограниченията по чл. 22, ал. 1 не се отнасят за случаите, когато предприятието се изкупува от работниците и служителите и лицата по чл. 5, ал. 2."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Друго имате ли да кажете?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Аз бих предложил да изредим тези членове и алинеи, отколкото да пишем "работниците и служителите", защото става неясно. Те могат да не изкупуват цялото предприятие. Част от него може да остане, да кажем, във взаимния фонд и т.н.
Аз бих предпочел, по-добре е вместо "работниците и служителите" да кажем "лицата по чл. 25, ал. 1, точка 5, чл. 31, чл. 35, ал. 1". Това са текстовете за работниците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Професор Стоилов има думата.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, колеги, аз искам да декларирам, че приемам направеното токущо предложение от господин Харизанов да изпишем и други членове и алинеи, които предвиждат преференциален режим за тези, които купуват.
Мотивите да направим основното предложение, с което той започна, са, че ние, гласувайки чл. 22, ако си спомняте, предвидихме силно увеличение на отстъпката, която може да ползва персоналът, колективите и работещите в предприятията. От 8-10-12 заплати качихме на 24 заплати. Плюс още един момент, че ако заплатите в предприятията са по-ниски от средната заплата, то за база на изчисление се взима средната заплата.
По този начин за колективите на предприятията, а това е най-деятелната част от населението, ние създаваме възможност чрез тази силно увеличена покупателна способност да станат собственици на по-голяма част от активите, а в редица случаи при средни и малки предприятия - на целите активи.
Ограничението, което съдържа чл. 22, че могат да закупуват до 20 на сто от акциите, ако се запази и в тези случаи, когато колективите инициират приватизацията, трябва да бъде премахнато, за да могат да използват целия обем на отстъпката, която вие гласувахте. 79/3.
Това е мотивът. Повтарям, това е предложение, което цели да даде възможност напълно да бъде използвана гласуваната вече от вас отстъпк.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин Харизанов, прочетете текста, който трябва да се гласува - – 9б. Текстът на закона, който приемаме, ще бъде окончателен.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: "– 9б. Ограниченията по чл. 22, ал. 1 не се отнасят за случаите, когато предприятията се изкупуват от работниците и служителите и лицата по чл. 5, ал. 2."
Тук има нещо - че чл. 22 се отнася за закупуване на акции и дялове, а не за цели предприятия. Той е само за преобразувани предприятия, така че другите не можем да ги включим, както аз ги прочетох. Трябва да се гласува така, както е написано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това, което прочетохте, това ли ще се гласува?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на – 9б.
Други параграфи има ли още, господин Харизанов, към големия – 40?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Не, отиваме след това към – 41.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (от място): А целия текст няма ли да го гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Защо?
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (от място): Само поправките гласуваме.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Няма поправки. Това са нови текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това са съвсем нови текстове. Господин Папаризов, така беше и във Великото Народно събрание.
Гласувахме – 9а, състоящ се от шест алинеи. Сега гласуваме – 9б, състоящ от една алинея. Поотделно ги гласуваме.
Именно това гласуваме, което преди малко прочете господин Харизанов. 79/4.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Ние сме гласували целия чл. 9а и целия чл. 9б. И тогава отиваме на – 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От общо гласували 125 народни представители, за 114, против 1, 10 се въздържат.
Приема се текстът на – 9б.
Преминаваме към следващия параграф. 79/5. ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Параграф 41.
В параграф 10 се правят следните изменения.
Първо. Алинея 2 се изменя, както следва.
"Ал. 2. Юридически лица с 50 и повече процента държавно или общинско участие не могат без съгласието на органа по чл. 3 да сключват сделки, с които се извършва разпореждане или отстъпване право на ползване върху дълготрайни материални и нематериални активи, чиято обща стойност за текущата година надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година.
Сделки с дълготрайните финансови активи могат да се сключат само с разрешение на органа по чл. 3."
Точка 2. Създава се нова алинея 3.
"Ал. 3. Приходите от продажба на дълготрайни активи, чиято стойност надвишава 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи, се разпределят по реда на чл. 6."
Тук има предложение от господин Караиванов. Да отпадне ал. 3, предлага той.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Караиванов, имате думата.
КОСТЯ КАРАИВАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Моето предложение е, господин председателстващ, уважаеми колеги, предложението ми е да отпадне алинея 3. Гаранцията за това, че няма да има правомерно разпореждане с такива дълготрайни активи е това, че органът по чл. 3 във всички случаи, когато тези активи надвижават повече от 5 на сто от баланса, от миналогодишния баланс, ще дава своето разрешение. Няма никакво основание при положение, че органът по чл. 3, съответният министър е дал такова разрешение, приходите, които се получават от тази продажба, да не отиват в предприятието. А ние знаем какво е финансовото състояние на предприятията сега, да отиват във фонда по приватизацията, а оттам да се използват за структурни промени в икономиката. Това предприятие, при положение, че е продало активите с разрешение на съответния орган, а следователно и правомерно, би трябвало да се получи прихода и да го използва в стопанската си дейност. СМ/ВЙ 80.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ясно е всичко. Няма други желаещи.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Аз смятам, че господин Караиванов не е прав тъй като тук може да става въпрос за доста големи сделки и те няма да отидат за структурни промени, а просто ще бъдат използвани за заплати на тези предприятия, както и става. По същество става една приватизация и то не в малък размер 5 на сто, а в един по-голям размер. Продават се обособени части, почивни станции, които се използват за поддържане на един малък огън обикновено в ръководствата на тези предприятия. Така че аз ви препоръчвам алинея 3 да си остане така, както е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Костя Караиванов за отпадане на алинея 3.
Има думата министърът.
Отменете гласуването, много ви моля.
ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Ако министърът иска да обори предложенията на Министерския съвет...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Всеки има правото да предлага и се гласува в залата.
МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Уважаеми дами и господа народни представители! Аз подкрепям предложението на господин Караиванов и бих се мотивирал. Ще се опитам да го направя в по-кратък текст, в смисъл на това, че всяко едно предприятие, било то в добро или лошо финансово състояние, не бива всички да ги отъждествяваме в такива недобросъвестни предприятия, по принцип. Има своите инвестиционни намерения, програми, средства и т.н., които би желало да усвои и да реализира в ново продуктово и технологично обновление.
Приемайки един такъв текст, ние го лишаваме от тези средства, на всичко отгоре то някога или в близкото минало е теглило съответните парични ресурси, за които изплаща съответните лихви и ги обслужва тези заеми.
Така че ние, принуждавайки постъпленията от тези продажби да отидат по реда на чл. 6, ние оставаме задълженията на предприятието да бъдат обслужвани от него, а приходната част я предоставяме за разпореждане от други фондове, които имат по-общи 80.2 цели. Така че аз предлагам и подкрепям предложението на господин Караиванов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля гласуваме предложението за отпадането на ал. 3 от текста на – 41.
Какво ще предлагате Вие?
Моля режим на гласуване. Гласуваме за отпадането на ал. 3.
Да отменим ли гласуването? Искал да каже нещо важно професор Стоилов.
Моля отменете гласуването.
Господин Стоилов, имате думата.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, господин председател, колеги! Аз ви предлагам, разбирам, че след гласуван текст е доста неудобно, но мотивът, който ще ви изложа, е важен.
Съгласен съм и предполагам повечето от вас са съгласни тези средства да остават в предприятието, както обясни господин министър Биков. Но да сложим текст, който предвижда, че тези средства могат да бъдат използвани само за инвестиционни цели и да не се превръщат в заплати, едно характерно явление за много от предприятията. Прахосва се обществен продукт, превръща се в заплати, без насреща да има някакво производство или създаване на нови фондове. Така че да претърпи корекция текстът, с включване на фразата: "само за инвестиционни цели".
Първо ще гласуваме предложението за отпадане. След това, ако текстът остане, ще направим корекцията.
Господин Караиванов, имате думата.
КОСТЯ КАРАИВАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз оттеглям отпадането и тогава бих искал дори да предложа редакцията по ал. 3.
"Приходите от продажба на дълготрайни активи, чиято стойност надвижава 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи, могат да се използват само за инвестиционни цели."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли други предложения?
Гласуваме текста така, както е прочетен.
Господин Биков, текстът остава, вместо по реда на член 6. 80.3
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Приходите от продажбата на дълготрайни активи, чиято стойност надвижава 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи, могат да се използват само за инвестиционни цели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Но могат и да не се използват.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: ... се използват за инвестиционни цели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме без "могат", "се използват за инвестиционни цели".
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 122 народни представители, за текста на ал. 3 119, против няма, 3 се въздържат.
Приема се това предложение на господин Костя Караиванов.
Моля режим на гласуване, гласуваме целия параграф 41, с приетото вече изменение и допълнение.
Госпожа Гюрова, и тя ще гласува.
Моля побързайте с гласуването. Господин Юруков, и той е в залата. Моля да гласуват всички присъстващи в залата.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 124 народни представители, за 121, против 1, 2 се въздържат.
Приема се текстът на параграф 41.
Преминаваме към следващия параграф. 80.4
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: – 42. Досегашният текст на – 11 от Преходните и заключителните разпоредби става ал.2. Създава се нова ал.1:
"(1) Министерският съвет определя кои документи и сведения и на кои етапи от извършването на приватизационните сделки са служебна тайна. Министерският съвет определя реда и условията, при които заинтересованите лица могат да се запознаят с документите по сключените сделки".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Предложения няма.
Моля, режим на гласуване! Гласуваме текста на – 42.
Резултатът: от общо гласували 125 народни представители, 124 са гласували за, против - няма, 1 се въздържа.
Приема се текста на – 42.
Преминаваме към следващия параграф.
Моля за още малко търпение, след това ще дам почивка.
Господин Харизанов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Параграф 43. Параграф 12 от Преходните и заключителните разпоредби се изменя както следва:
"– 12. (1) Частта от приходите на фирмите, с която се правят вноски за изплащане на дружества, предприятия или обособени части, приватизирани по реда на чл.25, ал.1, т.5 и чл.35, не се облага с данъци."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: И ал.2!
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: "(2) Прехвърлянето на собствеността върху предприятия и обособени части по реда на чл.35 се освобождава от данъци и такси."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Георги Николов от Свищов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Свищовски избирателен район, ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз ви предлагам ал.1 на – 12 да отпадне, тъй като тук става дума явно за частта от средствата на фирмите, но ние вече с Указ 56 и Закона за данъка върху общия доход сме уредили данъчното облагане на инвестираните средства. Тук става дума за изплащане на дружества и предприятия. А тяхната стойност включва и вече краткотрайни активи. А досегашните нашите данъчни принципи не признаББ/ЗТ 81.1 ваха като данъчно облекчение стойността на краткотрайните активи.
Ето защо ние вече сме дали по същество данъчни облекчения, когато се инвестират средства и в акции, и в дялове - също държавни и общински предприятия - аз предлагам ал.1 да отпадне. Вярвам, че господин Славков също ще вземе отношение по тази алинея. А параграф 12 да остане с единствената ал.2, която безусловно подкрепям.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Смисълът на това предложение, уважаеми колеги, е следният. Става въпрос за тези лица - работници, служители и арендатори, които изкупуват предприятията си на части. Тоест, тези парични вноски, които те правят било за закупуване на акции и дялове, било за изплащане на малки предприятия по чл.35, да не се облагат с данъци. Тоест да се считат за присъщ разход.
Това е така сега. Обаче този Указ 56 утре няма да бъде такъв, вдруги ден няма да бъде такъв. Затова е включен този член, който да гарантира, че тези вноски - и материални, и нематериални - те изкупуват акции и дялове или пък изкупуват предприятието на изплащане - тази част от техните доходи (това се прави навсякъде - в цял свят, когато се прилагат схемите ЕСО или когато се прави такова разсрочено плащане) се дава тази данъчна преференция. Тези средства, с които се прави това изплащане, при образуване на данъчната печалба на предприятието или когато те са физически лица - тоест еднолични търговци и не реализират печалба, преди плащането на данък общ доход да става това изплащане.
Това има и друго значение, уважаеми дами и господа. Това стимулира тези, които изплащат акции и дялове по системите на чл.25, ал.1, т.5 да не се стараят да повишават своите заплати и по този начин да придобиват средства за изплащане на предприятието с лични доходи, а напротив, да се стимулира оставането на по-голям дял в печалба чрез този член, като по този начин държавата пък получава действително по-голяма част, получава данък върху печалбата на това предприятие благодарение на това, че тя е съсобственик на това предприятие до окончателното му изплащане. Тоест, получава се една полза и за самата държава. Как става това? Това е много просто. Хората са изплатили 20% от предприятието. Останалите 80% са на държавата. Когато те 81.2 се стараят да получават по-малки заплати и да оставят по-голяма част от своя приход като дивидент и оттам да използват това данъчно облекчение, държавата получава пък 80 на сто от този дивидент, върху който взима съответния данък печалба и се увеличава нейното имущество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Харизанов.
Явно, че ние първо трябва да гласуваме предложението на господин Георги Николов за отпадането на ал.1.
Имате думата, господин представител на Министерство на финансите.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предложението за отпадане на ал.1 е наистина удачно поради няколко причини, които следва да се имат предвид.
Първото е в такива сделки, които имат приватизационен характер, както се казват приватизационни сделки, вече е въведена преференция по отношение на облагане с косвени данъци. В Закона за ДДС това е въведено. Така че там преференция действа - няма да има облагане с данък върху добавената стойност.
По отношение на подоходното облагане режимът, който е въведен и е вече и уравнен и изравнен по отношение данък печалба и данък общ доход - също така предвижда всички тези случаи, в които реално ще има инвестиране на средства независимо от това какъв ще бъде източникът на тези средства, също така да се ползва данъчна преференция, като се приеме като един преференциален разход преди облагане.
На трето място искам да споделя, че дори и да се ползва кредит, тук също си действа една преференция, която приема погашението преди облагане, а самата лихва вече по този кредит е на 100% разход, който също минава преди облагането.
Така че налице са всички условия наистина при сега действащото законодателство да има облекчения за всички тези участници в подобни приватизационни сделки.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Всичко ми е ясно.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Георги Николов за отпадане на ал.1 на – 43, тъй като проблемът е бил разрешен в останалите закони. 81.3
Резултатът: от общо гласували 125 народни представители, 98 са гласували за, 17 са против, 10 се въздържат.
Сега гласуваме целият текст на – 43 с една единствена алинея.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: То фактически няма алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Текста ви е раздаден, текстът е пред вас.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Параграф 12 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя както следва:
"– 12. Прехвърлянето на собствеността върху предприятия и обособени части по реда на чл.35 се освобождава от данъци и такси".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, побързайте с гласуването!
Резултатът: от общо гласували 126 народни представители, 122 са гласували за, против - няма, 4 се въздържат.
Приема се текста на – 43 с една единствена алинея.
Следващият параграф! 81.4 ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Параграф 44.
Параграф 14 от преходните и заключителните разпоредби се изменя, както следва:
"Параграф 14. Паричните средства, получени от приходите от приватизацията до 30 май 1994 г., се разпределят по начина, предвиден в чл. 6."
Може би трябва тази дата 30 май да се измени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Какво предлагате, господин Харизанов?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: До влизането на закона в сила се разпределят по начина, предвиден в чл. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата госпожа Ана Миленкова.
АНА МИЛЕНКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, моето предложение е само редакционно, като аз предлагам следния текст:
"Неразпределените приходи от приватизация, получени до 10 юни 1994 г., се разпределят съобразно чл. 6".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Харизанов, Вашето мнение?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: "Неразпределените средства", така ли?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (от място): "Неразпределените приходи от приватизацията"!
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Какво значи "приходи"?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (от място): Средства от приходи.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: "Средства от приходи"! А имайте предвид, че има предприятия, купени с облигации. И те ли ще се преразпределят по чл. 6?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (от място): В чл. 6 пише: "приходи от приватизацията".
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: В облигации и с лошите кредити ще ги разпределяме по чл. 6. В чл. 6 пише: "паричните постъпления".
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (от място): Не, не, "приходи от приватизация", пише в член 6. СД/ВЙ 82.1
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: "Паричните постъпления от приватизацията"! Член 6, ал. 1: "Паричните постъпления от приватизацията на държавни предприятия...". Вие гледате стария закон, господин Николов. Няколко пъти Ви препоръчвам да прочетете тоя закон най-накрая, ама няма да има смисъл, тъй като той свърши. (Неразбираема реплика на Георги Николов) Паричните постъпления от приватизацията. Ами тези, които са в облигации и в лоши кредити, не могат да се разпределят, господин Николов! Няма смисъл да се разпределят! И на кого да се разпределят тия работи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще спорите ли още или приемаме?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Подложете го на гласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме текста, предложен от госпожа Ана Миленкова. Моля, режим на гласуване! (Реплики в залата)
Моля, отменете гласуването! Господин Николов, уточнете текста, много Ви моля! Разигравате цялата зала!
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Предложението на госпожа Миленкова е следното: "неразпределените приходи от приватизация, получени до 10 юни 1994 г., се разпределят съобразно чл. 6". До 10 юни! Ама то сега е 9 юни! Законът няма да влезе... Може да има сделки, при които няма как да се разпределят парите. По-добре е да напишем така: "неразпределените парични постъпления от приватизацията, получени до влизането на закона в сила, се разпределят съобразно чл. 6".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Миленкова, имате думата да уточните Вашето предложение.
АНА МИЛЕНКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз нямам нищо против да бъде "неразпределените парични постъпления" вместо "неразпределените приходи". Едно и също е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Дайте целия текст!
АНА МИЛЕНКОВА: Вместо "получени до 10 юни" обаче може да бъде "получени до влизането на този закон в сила", тъй като това е закон за изменение и допълнение на Закона за приватизацията. И когато той се интегрира в общите текстове от влизане на закона в сила, фактически ние ще го изпратим в един предходен момент. Затова аз предложих 10 юни, изхождайки от тази идея. 82.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Миленкова, много Ви моля, дайте окончателния текст, който трябва да гласуваме!
АНА МИЛЕНКОВА: Примерно да бъде до 30 юни. Нямам нищо против да бъде така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Дайте окончателния текст!
АНА МИЛЕНКОВА: И тогава текстът ще стане: "Неразпределените парични постъпления от приватизация, получени до 30 юни 1994 г., се разпределят съобразно чл. 6".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов, уточнете текста както трябва! Пак не можахме да се уточним с датите. Целият текст обаче. Окончателната редакция на текста.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Целият спор, който накрая се завърза тук, е какво означава изразът "влизане в сила на този закон". Един закон се тълкува и като се имат предвид изказванията по време на неговото приемане.
За всички е безспорно ясно, че става дума за времето до влизането в сила на закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация, който гласуваме днес, сега. Така че ако ние запишем "средствата", или "паричните средства", или "постъпленията, получени от приходите от приватизацията до влизането в сила на този закон се разпределят по начина, предвиден в чл. 6", според мен става всичко ясно и такива опасения, които има госпожа Миленкова, отпадат.
Така че ви предлагам да гласуваме следния текст: "паричните средства, получени от приходите от приватизацията..." (шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина! Прочетете, господин Орсов!
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Не е точна тази редакция.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Добре, какво предложихте?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще ви дам почивка, щом не можете да уточните. Уточнете се, господин професоре! Трети път госпожа Миленкова излиза на трибуната без готов текст.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Това е такава проста работа! Ние свършихме целия закон, а се запънахме на такава проста работа! 82.3
"Неразпределените парични средства, получени от приходите от приватизацията до 30 юни 1994 г., се разпределят по начина, предвиден в чл. 6." Върши ли работа това? (Одобрителна реакция на залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Какво става при това положение?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Предлагам да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля режим на гласуване! Гласуваме казаното от господин Харизанов.
От общо гласували 127 народни представители, за дълго уточнявания текст 120, против няма, 7 се въздържат.
Приема се текстът на – 44.
Господин Харизанов, имахте някакво предложение за 45 параграф. 82.4 ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да се отложи гласуването на – 45, защото той изрежда само членовете и алинеите, по които Министерският съвет издава наредби. (Реплики) Но тук въведохме някои членове и алинеи в движение и аз просто трябва да имам време, за да ги включа в ал.3 на – 16.
Преди това обаче има – 15а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има нови членове, нови точки и може би трябва да се отложи гласуването. Това иска да каже господин Харизанов. Ще гласуваме неговото предложение.
Моля, гласуваме предложението за отлагане на разискванията по – 45. (Недоволство от блока на БСП)
Вие гласувайте. Направено е предложението за отлагане и аз го подлагам на гласуване. Ако сте против отлагането, ще гласувате против и ще разглеждаме текста.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Господин председател, предлагам да прекратите гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, отменете гласуването.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Аз изпускам един цял параграф от предложенията - – 15а. Предложенията са толкова много, че съм го изпуснал в списъка.
Предлага се следното: в Преходните и заключителни разпоредби се създава – 15а със следното съдържание:
"– 15а. В едномесечен срок след поискване от органа по чл.3 общинските съвети се задължават да актуват като държавни предоставените на или придобити от държавните предприятия недвижими имоти, които се водят на отчет по баланса, включени са в уставните фондове на държавните организации или са им зачислени по разделителни протоколи".
По този текст няма никакви спорове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Желаещи за изказване? - Няма.
Моля, гласуваме този текст.
От общо гласували 125 народни представители, за 122, против няма, 3 се въздържат.
Приема се текстът на – 15а. ЦМ/КТ 83.1
Гласуваме предложението на господин Харизанов за отлагане на разискванията по – 45. Моля, гласувайте!
От общо гласували 125 народни представители, за са 17, 80 са против, 28 се въздържат.
Не се приема предложението на господин Харизанов за отлагане на разискванията по – 45.
Господин Орсов, имате думата. Ще предложите нещо рационално...
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги! Аз ви моля да си спомните как и друг път, когато в процеса на приемането на един закон са били добавени нови текстове, впоследствие се е налагала една чисто техническа работа по преномериране на вече приетите текстове, тъй като между текстовете на първоначалния проект е бил включен някакъв друг текст. Това, от което се опасява господин Харизанов, е, че е възможно в изброяването в – 45 да има някои неточности, тъй като приехме някои нови текстове. И той тук е прав. Но това е една чисто техническа работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не е техническа работа. Как ще е техническа? Съдържание на текстове от закона имаш.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Работата е техническа поради това, че става дума за преномерация на някои от текстовете, които вече са приети. Не става дума с този текст ние да включим някакви разпоредби, които не са гласувани тук, в залата. За такова нещо не става дума. Става дума да се уточни номерът на разпоредбата, за която става дума. Тук номерата на разпоредбите са посочени по тяхната първоначална номерация, така както са раздадени в този законопроект и те са достатъчно идентифицирани.
Ако в резултат на приетите вече изменения и допълнения тези номера трябва да се променят, според мен проблемът е технически те да бъдат преномерирани. Не става дума в никакъв случай за изменяне на съдържанието.
Затова ви предлагам: дайте днес да увенчаем работата си с успех! Да завършим закона, който е предложен и техническата работа да бъде свършена. 83.2
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Уважаеми колеги, не става въпрос за преномериране, а става въпрос за включване на нови текстове, защото тук, както са записани, е по проекта. В рамките на гласуването ние включихме нови наредби, които трябва да бъдат добавени. За това става дума.
Освен това тук са посочени членове и алинеи, по които трябва да бъдат направени наредби...
НОРА АНАНИЕВА (от място): Всеки закон е правен така.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (от място): Винаги Джеров е правил това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Прочетете текста на – 45, господин Харизанов.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: В такъв случай трябва да прочетем този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Общият текст прочетете.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: – 45. Ал.3 на – 16 се изменя, както следва:
"/3/ Министерският съвет приема правилниците и наредбите по чл.5, ал.4 и ал.5, чл.16, чл.18, чл.22, ал.2, чл.23, ал.3, чл.23а, ал.3, чл.24, чл.25, ал.1, т.5, чл.28, чл.29, ал.2, чл.30, ал.2, чл.35ж, чл.38, ал.2, чл.44, – 11, ал.1".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви много.
Госпожа Миленкова, имате ли да добавите някоя алинея и Вие? Имате думата.
АНА МИЛЕНКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз предлагам едно улеснение: да гласуваме текст със съдържание:
"Министерският съвет приема правилниците и наредбите, свързани с прилагането на закона, освен ако не е определен друг орган".
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Аз възразявам...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Така е в правото, господин Харизанов.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: ..., тъй като има предвидени наредби в този закон, без да е посочено в членовете, че Министерският съвет създава това. (Оживление)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласуваме текста, предложен от госпожа Ана Миленкова. 83.3
От общо гласували 122 народни представители, за 110, против 1, 11 се въздържат.
Приема се текстът на – 45.
По-нататък, господин Харизанов. 83.4
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Сега има един такъв проблем, уважаеми колеги. Както знаете, чл.19 отпадна, той се заличи, обаче този член се цитира в чл.26. Аз тогава не можех да реагирам веднага на това нещо и се налага да прегласуваме, да допълним – 22., който казва така: "В ал.1 и ал.2 на чл.26 думите: "от преобразувани предприятия" се заменят със "собственост на държавата или общините" и думите "при спазване на условията по чл.19 от ал.1 се заличават", за да отпадне този текст, иначе ще се позовем на член, който вече не съществува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Режим на гласуване. Гласуваме това предложение.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 124, за 117, против няма, 7 се въздържат.
Прие се това предложение.
Уважаеми колеги, преди да обявя приемането на закона, искам да ви занимая с още един въпрос. Въпросът се поставя от министър Биков. Аз ще ви го докладвам.
В параграфи при изменения на членове 35г и 35в, това са отказът за произнасяне по обжалването по реда на Закона за административното производство и второто в "г" - прехвърлянето на собствеността се извършва в срок от два месеца от вземане на решението...
Втората алинея - "Отказът се обжалва по..." (Реплики от залата) Точно така.
При анализирането на тези текстове се касае до страна по правни сделки. Има тук възможност да се защитят правата и на трети лица. Затова идеята е не по ЗАП, а по съдебен ред. Затова това нещо можем да го прогласуваме, за да изчистим закона окончателно. Гласуваме го, добре.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Общият ред означава просто да няма нищо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Не е това. Не е така.
Предложението е следното, що се касае до параграфи 35в и 35г, вторите алинеи на двата текста да имат следното съдържание:
"Отказът или непроизнасянето в сроковете по закона на органа по чл.3 може да се обжалва по общия ред. Производствата РД/ЗТ 84.1 се освобождават от такси."
От държавна такса би трябвало. Господин Харизанов, интереси на трети лица, които в административното производство не могат да участват и това е разширяване възможността за защита. Бъдете убедени в това, което се казва.
Следователно чухте предложението. Ал.2 на чл.35 има вид: "Отказът или непроизнасянето в сроковете по този закон на органа по чл.3 може да се обжалва по общия ред. Производствата се освобождават от такси."
Моля режим на гласуване. Гласуваме това предложение. Ще го гласуваме идентично в 35г, но не можем с едно решение да създадем две алинеи.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата. От общо гласували 121, за 110, против 5, 6 се въздържат.
Приема се това предложение.
Същото предложение при 35г. Да го прочета още веднъж: "Отказът или непроизнасянето на сроковете по този закон на органа по чл.3 може да се обжалва по общия ред. Производствата се освобождават от такси."
Режим на гласуване. Гласуваме и това предложение.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 121, за 112, против 4, 5 се въздържат.
Приема се предложението.
С това Законът за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия е приет на второ четене. (Ръкопляскания)
Тридесет минути почивка. (Звъни)
18 ч. и 05 м.
84.2
(След почивката)

18 ч. и 50 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (звъни): Продължаваме заседанието. Минаваме на точка 5 от нашата програма -
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.
Заповядайте, господин Семерджиев.
РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ (ПСН): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Знам, че няма да сте доволни от това, което ще поискам, но тъй като днес получихме последната редакция на Закона за съдебната власт, от името на Парламентарния съюз "Независимост" искам половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Ще продължим след 30 минути. Половин час почивка. (Звъни)
(18 ч. и 53 м.)

(След почивката)

19 ч. и 35 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (звъни): Продължаваме. Имате думата. Какъв проблем имате?
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Предлагам да удължим работното време на нашето заседание с два часа, а ако успеем да изчерпим следващата точка от дневния ред, разбира се, да прекратим при изчерпването на тази точка от дневния ред.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Заповядайте, господин Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ! В залата няма повече от 60-тина души. Приема се важен закон, в който нашата парламентарна група ще участва, защото той нарушава Конституцията. НЧ/КП 85/1.
Моля да се затворят вратите и да се провери кворумът чрез ръчно броене. (Силен шум и реплики от БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Няма да броим ръчно. Режим на регистрация и проверка на кворума. (Силният шум и репликите в залата продължават) Режим на регистрация, проверка на кворума и след това ще гласваме предложението.
Уважаеми дами и господа, поради липса на кворум закривам заседанието. Дайте по партии, ако обичате, на таблото. Поради това не мога да поставя искането на Парламентарния съюз за социална демокрация за удължаване на работното време на гласуване.
Закрих заседанието, господин министър, поради което не мога да давам думата. (Звъни)
Съобщения:
Комисията по земеделие - 16 юни, четвъртък, от 10 ч.
Комисията по национална сигурност - 16 юни, четвъртък, от 10 ч. в зала 510 на "Дондуков" 2.
Следващото заседание е утре от 9 ч. - парламентарен контрол.
(Закрито в 19 ч. и 40 м.)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:(Йордан Школагерски)
(Кадир Кадир)
СЕКРЕТАРИ:(Руслан Семерджиев)
(Ведат Сакаллъ)