Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-06-16

Председателствали: заместник-председателят Кадир Кадир
Секретари: Трифон Митев и Илхан Мустафа
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (Звъни): Добър ден, уважаеми народни представители! Имаме необходимия кворум. Откривам днешното заседание на 36-то Народно събрание.
Съобщение за парламентарния контрол за утре.
Утре следва да отговарят на следните актуални въпроси и питания:
1. Министър-председателят Любен Беров следва до отговори на актуални въпроси от народните представители Златимир Орсов, Кирил Желев, Юрий Борисов и Димитър Йончев и на питане от народния представител Минчо Минчев.
2. Министърът на земеделието Георги Танев следва да отговори на актуален въпрос от народния представител Милко Енчев и на питания от народните представители Тошо Пейков, Стоян Райчевски, Стойчо Шапатов и Христо Марков.
3. Министърът на здравеопазването Танчо Гугалов следва да отговори на актуален въпрос от народната представителка Нина Михайлова.
4. Министърът на транспорта Кирил Ерменков следва да отговори на актуален въпрос от народния представител Димитър Куманов.
5. Министърът на външните работи Станислав Даскалов следва да отговори на актуален въпрос от народната представителка Елка Константинова.
Утре в заседанието няма да участват министрите Виктор Михайлов, Румен Биков, Валентин Босевски и Христо Тотев поради СБ/ЛТ 106.1. служебна ангажираност; министрите Ивайло Знеполски, Стоян Александров и Евгений Матинчев поради отсъствие от страната.
Съгласно приетата програма сме на точка четвърта второ четене на законопроекта за съдебната власт - продължение.
Моля, кой ще докладва от Законодателната комисия?
Господин Джеров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Ще имаме възможността да преминем към преходните и заключителните разпоредби на законопроекта за съдебната власт. С тези заключителни и преходни разпоредби завършваме разглеждането на целия закон.
След това ще си позволя да помоля да гласуваме и да разгледаме още няколко текста, които са останали негласувани от самото тяло на законопроекта.
Но, да вървим към последователността.
Преминаваме към "Преходни и заключителни разпоредби". Това е заглавието.
"– 1. Съществуващите съдебни райони и определените седалища на съдилищата до влизането на този закон в сила се запазват."
Това е предложението на Законодателната комисия за – 1. Няма други предложения.
Моля, господин председател, ако няма желания за изказвания, да го поставите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма предложения по този параграф. Няма и желаещи за изказвания.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме – 1 от преходните и заключителните разпоредби. Ще изчакаме три минути, тъй като това е първо гласуване.
С карти са гласували 178 народни представители плюс господин Филип Димитров, който гласува без карта "за", т.е. от общо гласували 179 народни представители за 169, против 9, въздържал се 1.
Приема се – 1.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Преминаваме към – 2.
"– 2. (1) Заварените съдии, прокурори и следователи продължават да изпълняват задълженията си с изключение на съдиите от Върховния съд. 106.2.
(2) Съдиите от Върховния съд, ако отговарят на изискванията на закона, се преназначават във Върховния касационен съд и Върховния административен съд, като се вземе тяхното мнение."
Това е предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Дако Михайлов. 106.3.
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Господин председателстващ, аз нямам писмено предложение, но ще направя предложение за отпадане на ал. 2 от – 2, а така също и ал. 1 на предложения текст да придобие редакцията: "Заварените съдии, прокурори и следователи продължават да изпълняват задълженията си" - дотук да свърши изречението, като "с изключение на съдиите от Върховния съд" отпадне.
На всички е ясно и няма защо да го обяснявам отново, че с този текст се цели просто отново подмяна на Върховния съд, на всички съдии. Няма защо да политизираме по този начин въпроса.
Аз не виждам, предполагам, че и залата ще се убеди в това, че не е необходимо отново да се прави именно това нещо да се сменят съдии от Върховния съд просто по някакъв изкуствен начин - така нареченият – 2 - до създаването на Касационен или Върховен административен съд. Всички съдии, следователи и прокурори следва да запазват своите места във Върховния съд, в окръжните съдилища така, както са действали и досега, а не да правим изкуствено освобождаване на съдии от Върховния съд.
Затова аз предлагам ал. 2 на – 2 и последното изречение да отпаднат от законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Думата има госпожа Мариела Митева. Нека да има оратор от всяка парламентарна група.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3): Благодаря Ви, господин председателю! Но аз бих искала да репликирам господин Дако Михайлов в смисъл, че той въобще не е прав. Ако не се приеме предложението на Законодателната комисия, именно тогава съдиите от Върховния съд ще бъдат уволнени, без да бъдат преназначени във Върховния касационен или Върховния административен съд, тъй като по силата на този закон Върховният съд престава да съществува.
И ви питам: като престава да съществува Върховният съд и се създава Върховен касационен и Върховен административен съд, какво ще стане с тези съдии? Именно, за да не бъдат подменени съдиите във Върховния съд, следва да бъде казано изрично, че те трябва да се преназначат във Върховния касационен и ВърНЧ/КП 107/1. ховния административен съд, разбира се, ако искат и заради това се казва "като се вземе предвид тяхното мнение".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин Михайлов, ще вземете ли отношение? Понеже това беше реплика, ще вземете ли отношение по възражението? Добре.
Госпожа Рашеева, имате думата.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС): Уважаеми дами и господа! Като поддържам изцяло направеното предложение на господин Дако Михайлов, аз искам да изложа пред вас още някои съображения за това, че ал. 2 на – 2 трябва да отпадне.
Алинея 2 трябва да отпадне и поради това, че тя противоречи на Конституцията. Съгласно Конституцията Върховният съд продължава да изпълнява своите функции до момента, до който Върховният касационен и административен съд започнат да функционират. Следователно, ако ние закрием Върховния съд сега и започнем да преназначаваме неговите съдии, се получава един луфт от време, който Конституцията не допуска и не е предвидила, в който ние няма да имаме върховни съдебни магистрати, нещо, което е абсолютно недопустимо.
А за това кои ще останат без работа и кои ще бъдат преназначени - не това е проблемът тук и ние не можем да се съобразяваме с това, а да не се съобразяваме с Конституцията. Върховният съд продължава да действа. Той не може да бъде закрит и да има едно междуцарствие, в което да се назначават, преназначават и да не се знае има ли Върховен съд, има ли Висш касационен съд, има ли Върховен административен съд.
Моля да гласувате за отпадането на ал. 2 и за предложенията, които господин Михайлов направи по ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Думата има госпожа Мариела Митева за реплика.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3): Колеги, съжалявам много, но мотивите, поради които искате отпадането на тези текстове по-скоро трябва да мотивират тяхното подкрепяне. Защото ако погледнете – 14, ще видите, че до избирането на Върховния касационен съд и Върховния административен съд компетенциите им се изпълняват от Върховния съд. Следователно едва когато бъдат преназначени съдиите във Върховния касационен и Върховния адми107/2. нистративен съд, можем да говорим за преустановяване на дейността на Върховния съд.
Ако вие искате тези хора да останат на работа, следва да гласувате текста на Законодателната комисия. Ако искате те да не останат на работа, или във всеки случай да има опасност за тяхното оставане, тогава можете да гласувате вашите си предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Рашеева, Вие ли ще вземете отношение по възраженията на госпожа Мариела Митева?
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС): В отговор на репликата на колежката Митева искам само да й напомня, че все още закон за Върховния административен и Върховния касационен съд няма. Ние не сме приели в този закон съответните текстове. Така че сега да впрягаме каруцата пред коня, просто аз не виждам причини за това. Да, те трябва да продължат да си изпълняват функциите, а не да бъдат разтурвани и да бъдат в един процес на назначаване, преназначаване и отпадане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Професор Димитър Михайлов има думата за изказване. Нека от всяка парламентарна група да се изкаже по един.
Заповядайте, господин професор!
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! С всичкото ми уважение към колегите Дако Михайлов и колежката Рашеева, мисля, че те не са схванали идеята на – 2. Идеята на – 2 е, първо, всички заварени съдии, прокурори и следователи да продължат да изпълняват задълженията си. И с този текст се създава една стабилност на действащите съдии, прокурори и следователи. Следователно този текст е в унисон с принципа за несменяемост на съдиите, прокурорите и следователите, с изключение на съдиите от Върховния съд не за да прекъснат сега дейността си, а те не могат да запазят чак когато се създаде Върховен административен съд. Затова е казано "с изключение на съдиите от Върховния съд". Те си запазват също - и това е казано във втората алинея, - а когато се създаде Върховен касационен съд и Върховен административен съд, естествено е, че трябва да има преназначение. Те са нови институции във висшата магистратура и 107/3. никакви други изисквания не са поставяни, освен вземане на тяхното съгласие.
Следователно и първата, и втората алинея са изключително точни и коректни.
Що се отнася до втората алинея, че съдиите от Върховния съд продължават да изпълняват функциите си съгласно Конституцията, именно в този смисъл е втората алинея. Съдиите от Върховния съд, ако отговарят на изискванията, се преназначават във Върховния касационен съд и Върховния административен съд, като се взема тяхното мнение.
И по двете разпоредби ние в Законодателната комисия по този параграф нямахме спорове между представителите на различните групи.
Затова, господин председателю, аз Ви моля да подложите на гласуване предложението, което искат за отпадане, но аз апелирам към дамите и господата депутати да не приемат това, защото ние няма да уредим статута и положението на бъдещия Върховен касационен съд и бъдещия Върховен административен съд, ако отпадне тази разпоредба.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря.
За реплика? Само за реплика думата има народният представител Дако Михайлов.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (от място): Той не може да прави реплика, защото имаше изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Той иска да направи реплика по отношение на Вашето изказване, господин професоре.
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Бих се съгласил с господин професор Михайлов, ако липсваше изречението "ако отговарят на изискванията на закона". Аз не виждам защо сега се заблуждаваме тук и се мъчим да заблудим цялата зала, когато на всички е ясно какво се цели. "Ако отговарят на изискванията на закона" - на кои изисквания? На тия, които вие вкарахте ли по чл. 113? Защо се заблуждаваме? И защо цитирате – 14, когато се касае за компетенции? Ние не говорим за компетенция, а говорим за състав на Върховния съд.
Затова ще моля залата да не попада под давлението на професор Михайлов, като действително уважаван професор по право, 107/4. и да гласуваме така, както предлага нашата парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Думата за реплика има има господин Павел Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (СДС): Именно това е уловката тук. Господин Дако Михайлов спомена: въпросът е "ако отговарят на изискванията" и това е тънкият момент, който вие просто подминавате. Има нови условия, които вие въвеждате с чл. 113.
Всъщност вие искате чрез чл. 113, въвеждайки тези нови условия, именно това да направите, да ги въведете и тези съдии, които трябва да бъдат преназначени, да не могат да бъдат преназначени в касационния съд. Това е цялата работа. И тук е тънкият момент в цялата тази история.
Недейте ни считате за наивни, моля ви се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин професор, Вие ще вземете ли отношение по направените възражения? Имате думата, господин професоре. 107/5.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! Ясно е, че има други мотиви за подобни твърдения. Никого не искам да заблудя. Аз ще прочета отново текста, за да могат да разберат даже и слабо подготвените юристи, че не става дума тук за чл. 113, ал. 6 и за тези условия. Вие знаете, че аз за чл. 113 и в Законодателната комисия се изказах против и не съм го подкрепил в пленарната зала. Тук става дума за друго нещо. Тук става дума в първата алинея да запазим положението на всички съдии, прокурори и следователи, с изключение на Върховния съд, защото Върховният съд ще се реорганизира, тъй като ще има Върховен касационен съд, няма да има Върховен съд. (Реплика от блока на СДС, която не се разбира)
Продължава, разбира се, мандата Върховният съд. Но когато се стигне до създаването на Върховен касационен съд и Върховен административен съд, ще се приложи този именно параграф, че трябва да се изберат съдии в този съд, да се назначат по съответния ред.
А що се отнася до "съдиите от Върховния съд, ако отговарят на изискванията, се преназначават във Върховния касационен съд и във Върховния административен съд", то е съвсем естествено, те няма да попаднат сега под другите параграфи, а когато се осъществява тяхното назначаване, трябва да отговарят на условията на този закон. Това е съвсем естествено!
И затова аз правя предложение да прекратите дискусията по – 2 и да подложите въпроса на гласуване. Благодаря Ви, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата народният представител Емил Бучков.
ЕМИЛ БУЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Въпросът, който разглеждаме тук, е особено съществен и не бива да се заблуждаваме и не бива да заблуждаваме. Касае се за права на заварени съдии, прокурори и следователи вследствие на реорганизацията, която ще стане. Това се отнася за всички съдебни места - от районния съд до Върховния съд. И изведнъж върховните съдии ще ги поставяме в неблагоприятно положение! Защо? СД/ЛТ 108.1.
Трябва да се има предвид следното нещо. Този закон създава и апелативни съдилища. И проф. Михайлов нищо не казва по този въпрос. Защото Върховният съд в този си вид безспорно ще се реорганизира тогава, когато се създаде такъв Върховен касационен съд и Върховен административен съд и заварените съдии, които сега изпълняват същите функции, ще продължат да ги изпълняват докато съответно бъдат преназначени, както е установено в закона.
Въпросът се касае до запазване да изпълняват задълженията си. Защо върховните съдии няма да си изпълняват задълженията, а окръжните и районните ще продължават да ги изпълняват?! Те ще продължат да ги изпълняват дотогава, докато се проведе съответната реорганизация. Защото имайте предвид, че апелативните съдилища ще поемат голяма част от състава на Върховния съд, който е много голям, за да изпълнява функциите си на Върховен касационен съд. Това нещо трябва да се има предвид и не да гоним кадрите.
А що се касае до – 14, той първо още не е гласуван. Каква ще бъде редакцията му и дали ще го гласуваме, не бива да се позоваваме на него. Това е един проект. Когато се гласува и влезе в сила, госпожо Митева, тогава може да се позовете на този текст, независимо от това, което обясни господин Дако Михайлов, че се касае за компетенции. А тук се касае да продължават да изпълняват задълженията си.
Ние не можем да оставим правната система без висшия съд, какъвто е Върховният съд или респективно Върховен касационен и Върховен административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Направено е предложение за прекратяване на разискванията по – 2. Съгласно чл. 46, ал. 1 "Това предложение не се обсъжда. Думата се дава само на по един представител от парламентарна група, която не е съгласна с него".
Имате думата, господин Савов.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Искам да кажа от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, че съвсем явно има едно изразено желание от страна на БСП да претупа и този закон, толкова важен закон. И всъщност много добре е известно защо да го направи това нещо - просто отново съдебната власт да попадне изцяло в ръцете на комунистите. (Реакция в блока на БСП и коалиция: 108.2. "Е-е-е!") Защото вие може сега да сте социалисти, обаче с тези срокове, които се слагат, тези хора, които ще дойдат, са комунисти, както и вие сте били комунисти. (Реплики в блока на БСП и коалиция)
Така че това е добре, че в момента и камерите работят, че и микрофонът работи. Тъй че хората трябва да разберат. И аз се обръщам към вас не, разбира се, защото много добре разбирам каква е вашата цел, но се обръщам към другите парламентарни групи, други парламентарни групи, които имат хора, които действително са пострадали от такива "независими" съдии и прокурори. Нека да се замислят малко дали трябва да се съгласят ние почти без разисквания да приемаме едни, бих казал направо, мракобеснически решения. (Реакция в блока на БСП и коалиция: "Е-е-е!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина в залата!
СТЕФАН САВОВ: Защото отново да се предаде съдебната власт в ръцете на бившите комунисти, които дори нямаха милост към собствените си членове, много ясно е докъде ще стигнем. 108.3. Някои се подсмихват разбира се вляво. Това си е тяхно право. Може и да подвикват - пак си е тяхно право. Но хората смятам, че ще разберат каква комедия се разиграва тук. И затова моля при гласуване поне парламентарните групи, които държат съдебната власт да бъде независима, да гласуват против предложението на професор Михайлов.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласуваме за предложението на господин професор Михайлов. (Шум и реплики) Така е по силата на правилника. Става дума за прекратяване на дебатите по – 3.
От общо гласували 197 народни представители, за предложението на професор Михайлов - 118, против - 76, 3 се въздържат.
Приема се предложението за прекратяване на дебатите.
Моля, гласуваме предложението на народните представители Дако Михайлов и госпожа Рашеева за отпадане на ал. 2 на – 2. (Силно ръководство от блока на СДС)
Моля, отменете гласуването. Изразете отношение, господин Гоцев. Едновременно ли да гласуваме двете?
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Не, отделно, но първо трябва да е първата алинея. Те са свързани функционално.
В първата алинея предложението на господин Михайлов е тя да свърши до "задълженията си" и то е затова, защото в закона няма определен срок кога този закон да влезе в сила, за да се вземе предвид това, което каза професор Михайлов. Законът влиза веднага в сила, а касационният съд ще се създаде тогава, когато има ГПК и ще има този луфт от месеци време, за който се говори, че България ще бъде или без съдии, или със съдии такива, каквито бъдат допълнително назначени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Гоцев, ако не се приеме това предложение, тогава няма да се гласува ал. 2 ли? (Реплики от блока на СДС) Можеше да гласуваме тая алинея цялата и след това другата.
Моля, гласуваме за отпадането на думите "с изключение на съдиите от Върховния съд". Това е ал. 1 накрая.
От общо гласували 206 народни представители, за - 84, против - 103, 19 се въздържат.
Не се приема предложението за отпадане на израза "с изключение на съдиите от върховния съд". ЦМ/ВР 109.1
Моля, гласуваме следващото предложение: на народните представители Дако Михайлов и госпожа Рашеева - за отпадане на ал. 2 на – 2.
Моля, гласувайте.
Гласували са с карти 200 народни представители, плюс гласа на господин Косев, който няма карта: 201 са гласували общо. От тях за - 84, против - 96, 21 се въздържат.
Отхвърля се това предложение.
Моля, гласуваме текста, предложен от Законодателната комисия. Става дума за – 2 и текста, предложен от Законодателната комисия.
Господин Косев нямаше карта, гласува против. Общо гласували 199 народни представители. За - 119, против - 76, 4 се въздържат.
Приема се текстът на Законодателната комисия.
Преминаваме към следващия – 3. 109.2
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има направено предложение от народния представител господин Васил Гоцев за допълнителен – 2а. Редно би било той самият да си го докладва и да си обоснове искането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нов – 2а - предложение на господин Гоцев. Имате думата.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители, имам куража да поддържам да го гласувате след резултата от онова гласуване за Висшия съдебен съвет, където в отсъствие на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили 47 души от БСП и коалиция се въздържаха да гласуват, за да се въведат ограниченията за Висшия съдебен съвет и една част от останалите депутати гласуваха против. Това означава, че една голяма част от депутатите от коалицията на БСП смятат, че не трябва да се въведат ограничения, които да доведат до абсолютната необходимост във Върховния съд и във Висшия съдебен съвет да бъдат хора, които са били по-рано на онези заемани длъжности, с оглед на тяхната политическа принадлежност.
И аз сега поддържам този параграф, който казва, че за стаж по смисъла на чл. 18, ал. 1, този, който се изисква за Висшия съдебен съвет, и чл. 113, ал. 6, този, който е за висшите магистрати, се смята и стажът като хабилитиран преподавател по правна дисциплина във висше учебно заведение (подобно е прието и е гласувано, но това е по-прецизно), Правния институт на БАН, арбитър, юрисконсулт или адвокат.
По този начин се премахва всякакво ограничение за юристи, които биха били нежелани в тези структури, стига да имат 15годишния стаж и стига да се прецени, че личните им качества позволяват да бъдат в тези длъжности.
По този начин отпада и конфронтацията с Конституционния съд, който навремето не се съгласи, че адвокатите не трябва да участват във Висшия съдебен съвет и по този начин всъщност елиминираме онова, срещу което сме изправени, в немалка степен на подозрение, че се връщат структури от миналото.
И сега, ако всички тези 47 души, са били искрени в желанието си да не стане онова, което ще компрометира днешното парламентарно мнозинство, ако представителите на другите, които ВТ/ЛТ 110.1. са гласували против, също така поддържат своето становище, и ако това не е било само, за да се създаде впечатлението, че текстът е бил приет поради отсъствието на Съюза на демократичните сили в залата, аз ви приканвам да гласувате за този параграф, който всъщност ще извади България от онова положение на съмнения, на убеждение, че се върви към рекомунизация, които вече се съдържат в докладите, които след няколко дни ще бъдат разглеждани в Асамблеята на Европа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Има ли желаещи да се изказват по това предложение? - Няма. (Шум и реплики в залата)
Професор Михайлов, сега го виждам. Ще ви дам думата на всички.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители, искам да се противопоставя категорично от чисто юридически съображения на предложението на господин Гоцев.
Не може, след като един текст е приет на второ четене от пленарната зала, поради това че една парламентарна група е бойкотирала парламента, да се прави предложение да се прегласува този текст. Това е абсолютно недопустимо в парламентарната практика, господин председателю. Моля Ви да отклоните това предложение. Това е Ваше право. То противоречи на правилника и на Конституцията и да вървим към – 3 от предложените преходни и заключителни разпоредби. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Има думата госпожа Екатерина Михайлова.
Реплика ли имате? Да, имате думата. Много се събраха желаещите. (Шум и реплики в блока на СДС)
Нека да вземете отношение, нали казахте дуплика, господин Гоцев. Господин Гоцев, нали дуплика? Той Ви направи реплика. (Реплики от блока на СДС: "Министърът иска думата")
ФИЛИП ДИМИТРОВ (от място): Министър, който иска думата, има право винаги да я получи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: В процедура сме, господин Димитров. Реплика - дуплика...
ВАСИЛ ГОЦЕВ: Аз мисля, че проф. Михайлов просто не ме е разбрал. Аз не искам прегласуване, а искам създаването 110.2. на един параграф в преходните и заключителните разпоредби. Такива параграфи има във всички закони и в това няма нищо чудно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, ясна е работата.
Има думата министърът на правосъдието господин Корнажев. 110.3. МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Господин председател, госпожи и господа народни представители! Вие сте свидетели, че по времето на този законопроект аз почти не вземах думата. Аз искам да кажа само едно изречение. Нека ме прости моят стар колега Гоцев, аз нощес се върнах от Малта и то на конгрес на всички министри на правосъдието. И стига сте размахвали тези приказки за това какво ще решава Съветът на Европа. Съветът на Европа в момента има добро отношение към България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Мисля, че изказването не беше свързано с темата, която обсъждаме.
Госпожо Екатерина Михайлова, имате думата.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата, за да подкрепя предложението, което направи господин Гоцев. И призовавам народните представители да го гласуват.
Аргументите, които направи преди малко професор Михайлов, мисля, че са несъстоятелни. Господин Гоцев взе дуплика, но аз искам само още нещо да кажа във връзка с това. След това ще си развия и останалите аргументи.
Напълно възможно е в Преходни и заключителни разпоредби да се добави такъв текст. И когато беше гласуван текстът на чл. 18 с предложението на Димитър Михайлов, не беше направено отхвърляне на определена категория юристи, а беше направено гласуване с определяне, че някои юристи могат да станат членове на Висшия съдебен съвет.
Предложението, което се прави в момента от господин Гоцев, е напълно издържано юридически. И аз като аргумент ще ви посоча и – 12 от Преходните и заключителни алинеи, където също се прави уточнение какво да се разбира като стаж в случаите, в които човек е бил арбитър и как ще се зачита неговият стаж. Така че, няма нищо ненормално да уточним и за други категории юристи да може да се приравни техният стаж, като стажа на съдия, прокурор и следовател.
Но по същество. По същество аз смятам, че трябва да се приеме този текст и се обръщам към всички колеги да гласуват за приемането му, тъй като считам, че не може да се създава в закона преференции за определен вид категории юристи, а други юристи да бъдат изхвърлени зад борда и да не могат да стават висши магистрати. ББ/ВР 111.1
Текстът, който е даден от господин Гоцев, не касае само хората, които ще бъдат членове на Висшия съдебен съвет. Този текст се отнася така също и за всички висши магистрати в съдебната система. Става въпрос и за председатели на окръжни съдилища, окръжни прокуратури, окръжни следствени служби. Става въпрос за всички тези хора, които ще упражняват професия като съдия, прокурор и следовател и ще бъдат лишени от това си право само затова, защото преди това не са работили по пет години като такива, а са били, да речем, юрисконсулти. Тук не става въпрос само за елиминирането на адвокатите. Става въпрос за това, че се елиминира една голяма част от юристите в България. И аз ви моля: нека да не правим това, което се правеше по-рано в комунистическо време. Тогава се казваше, че адвокатите били втора категория. Аз лично като адвокат съм чувал от много хора да казват, че съдиите били по-важни и прокурорите били по-важни, а адвокатите не били толкова важни. Стига сме делили хората, които имат едно и също образование, на по-важни и по-малко важни. Просто защото всички те са юристи, всички те са квалифицирани. И стига да отговарят на условията да са добър юрист и добър професионалист, трябва да могат да заемат съответната служба щом отговарят на тези си качества.
Много ви моля, колеги, обръщам се към всички парламентарни групи. Едно такова решение, ако бъде подкрепено, то ще бъде издържано и с решението на Конституционния съд, в което се казва, че е възможно, не само възможно, и желателно други категории юристи да бъдат членове на Висшия съдебен съвет, а така също, тъй като 113 вече е приет, могат да бъдат и в другите висши съдебни служби, които ще се заемат. Много ви моля да подкрепите този текст и да не разделяте юристите. Стига в тази страна са делени хората. Това беше привилегия на комунизма. Нека да покажем, че ние можем и по друг начин да работим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Има думата за изказване народният представител Аспарух Панов.
АСПАРУХ ПАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз се изказвам в полза на предложението на господин Гоцев и мисля, че то е изключително разумно предложение както от професионална, така и от политическа гледна точка. 111.2
И тук искам да си позволя да опонирам на уважавания от мен господин министър Корнажев, защото преди малко в своето изказване той манипулира общественото мнение. Искам да ви заявя ясно и категорично, че Съветът на Европа се противопоставя изцяло на досега приетите текстове с дискриминационен характер в Закона за висшата съдебна система.
И затова ще си позволя да ви прочета само три параграфа от меморандума, подготвен от Комисията по политическите и по юридическите въпроси на Съвета на Европа. Един меморандум, който ще бъде разглеждан на следващата сесия на Парламентарната асамблея, която започва на 27 юни.
Най-противоречивата разпоредба на горепосочения закон е изброяването на различни функции, които се зачитат като стаж по специалността съгласно изискванията на закона и не включват адвокатската и преподавателската професии. Това може да означава възможност за уволнение на председателя на Върховния съд и главния прокурор, тъй като и двамата са бивши адвокати.
Следваща точка. Съществуват и противоречия във връзка с продължителността на изисквания трудов стаж, което според редица хора, с които се срещнах, означава, че на изискванията отговарят единствено хора, заемали тези длъжности по време на комунистическия режим.
И трети параграф. Представителите на адвокатурата (жалко, че, господин Корнажев, Вие сте бил адвокат, доколкото си спомням) представителите на адвокатурата характеризираха главното предложение като едностранна мярка, която заплашва обективността на съдилищата, защото по време на комунистическата диктатура от адвокатите като правило не се изискваше да стават членове на комунистическата партия, за разлика от съдиите, прокурорите и следователите.
Освен това поради практическия си професионален опит адвокатите имат по-задълбочен поглед върху необходимостта от реформа на съдилищата.
Така че, искам да ви кажа, че де факто косвено към моето предложение да се подкрепи предложението на господин Гоцев идват и гласовете на докладчиците от Съвета на Европа и това ще бъдат гласовете на цялата парламентарна асамблея на Съвета на Европа, в което аз съм напълно убеден. 111.3
И затова съм много изненадан, че тук се прави опит да се води една спокойна, юридическа, една професионална дискусия, когато на всички е ясно, че ако не бъде прието предложението на господин Гоцев, това би представлявало една открита, група и цинична политическа чистка във висшите съдебни органи. И аз ви казвам: недейте да спекулирате и също недейте поставя на карта както международния авторитет на страната, така дори и членството ни в Съвета на Европа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Други желаещи за изказване има ли?
Госпожа Караиванова има думата. За реплика може би? За изказване.
АНА КАРАИВАНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател! Имам реплика към господин Панов - да престанат да ни плашат със Съвета на Европа за това, че някой невярно е превел текста на закона и с това е заблудил Съвета на Европа. Той ще си носи отговорността. От нашата група представители ще му дадат точния текст.
И на второ място - груба, цинична, политическа разправа извърши именно СДС със съдебните кадри. И може би, ако ще продължаваме да се позоваваме на Съвета на Европа, ще им изпратим оня "Държавен вестник", в който, подменяйки членовете на Висшия съдебен съвет, първоначално избрани от Великото Народно събрание, СДС постави на мястото на Димитър Бочев, който днес е съдия в Европейския съд, Иван Григоров.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз. Това беше реплика.
Друга реплика има ли? - Няма.
Господин Бучков, искате да се изказвате ли? 111.4 ЕМИЛ БУЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги. Използвам случая, че тук се намира и министъра на правосъдието, а на тази висока трибуна има и двама изтъкнати юристи.
Много добре е известно още на всеки първокурсник, че правната норма подлежи - първо, на граматическо тълкувание, на логическо, на систематическо, на съдебно, когато съда прилага правната норма, докринерско и автентично, което е задължително и става част от приложимото право.
Конституционният съд се е произнесъл по този въпрос. Съгласно Конституцията той дава задължителни тълкувания, т.е. те стават част от правната норма. Тоест, по този текст на Конституцията, който предвижда кои могат да бъдат членове на Висшия съдебен съвет изрично е казано: "Понятието юрист употребено в посочения текст обхваща всички юристи, включително и действащите адвокати". Конституцията не предвижда други ограничения относно избираемостта. Или с други думи, след като Конституционния съд се е произнесъл и то по закон, гласуван от това Народно събрание не може Народното събрание да пренебрегне това задължително тълкуване, защото Конституционният съд би се явил един излишен съд, който дава задължителни тълкувания по приложението на законите и Конституцията. Разберете, разсъждавайте нормално!
Затова ви моля, когато имате предвид това да не ставаме за резил и пред света, и пред нашата професия. Имам предвид, господин Школагерски, нашата професия, защото има автентично тълкуване. Който не желае да се съобразява, той не уважава професията си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други желаещи от нашата професия. Няма.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Васил Гоцев.
Поканете народните представители да влязат в залата. Гласуването е важно! Текат трите минути. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
Без гласовете на Европейския съвет ...
Участвали са в гласуването 211 народни представители, за 95, 100 против, 16 се въздържат. ВЙ/ЙА 112.1
Отхвърля се предложението за нов – 2а.
Преминаваме към следващия параграф.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият параграф е с две алинеи:
"– 3, ал. 1. Националната следствена служба запазва цялото движимо и недвижимо имущество ползвано от нея до влизането на този закон в сила.
Ал. 2. Следователите и другите служители в Националната следствена служба запазват досегашните си права относно категорията на труд, парични добавки за прослужени години и звания, добиване право на пенсия, както и размера и реда за получаване на обезщетенията при прекратяване на трудовия договор."
Това е съдържанието. По него няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Желаещи да вземат отношение? Няма.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме – ... (Шум и реплики в залата)
Колеги, много ви моля седнете на местата си, за да мога да видя кой вдига ръка.
Отменете гласуването!
Господин Даскалов има думата.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги. В предлагания – 3 се говори за запазване на имущество.
Извинете, но това не звучи юридически, а да не говорим и от правна гледна точка какво е значението на тази норма. Какво се запазва от имуществото - собствеността му ли или ползването? При липсата на закон за държавното имущество какво иска да каже този текст от предлагания законопроект: "Националната следствена служба запазва цялото движимо и недвижимо имущество ползвано от нея". Добре, но тя не го е ползвала в юридическия смисъл на думата, тъй като то е държавно имущество. Националната следствена служба е част от изпълнителната власт, поради което тук не може да се говори за ползване на недвижимото имущество в правния смисъл на думата и затова употребата на изрази от подобен род в законопроекта са неправилни.
В следващия – 4, ако забелязвате се говори, че Министерския съвет урежда с разделителен протокол създалите се имуществени 112.2 отношения след образуването на Националната следствена служба. Това, извинете, също не може да бъде предмет на законова уредба и то на закон от такъв характер, какъвто е законът за съдебната система. Ако следваше по някакъв начин да се регламентира съдбата на имуществото на онази част от служителите, които в момента намират място в Националната следствена служба явно е, че това би следвало да бъде регламентирано по един друг начин, но съжалявам, че господин министърът не обръща внимание на тази моя бележка и надали този начин би могъл да бъде намерен.
Така или иначе този текст противоречи на законодателната система, на законодателната логика, на правната логика, поради което моля да бъде гласувано неговото отпадане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други желаещи няма.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Даскалов за отпадане на – 3. Сега е направено предложението, но понеже нямам данни, господин Джеров не ми казва нищо, моля, нека да гласуваме.
Гласуваме за отпадане на – 3.
Гласуваме предложението на господин Даскалов.
Моля, гласувайте всички, които сте в залата - електронната система бездейства.
Гласовете не се увеличават. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 182, за предложението на господин Владислав Даскалов - 71, против 98, 13 се въздържат.
Не се приема предложението за отпадане на – 3. 112.3
Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на – 3.
От общо гласували 187 за 115, против 71, въздържал се 1.
Приема се – 3.
Преминаваме към – 4.
Господин Мулетаров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "– 4. Министерският съвет в 6-месечен срок от приемането на настоящия закон с разпореждане утвърждава разделителен протокол между Министерството на вътрешните работи и Националната следствена служба по предложение на министъра на вътрешните работи, министъра на правосъдието и директора на Националната следствена служба за уреждане на всички правоотношения, свързани с отделянето на Националната следствена служба от Министерството на вътрешните работи."
По този текст предложения не са постъпили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата народният представител Владислав Даскалов.
По – 4 писмени предложения няма постъпили до момента.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, преди малко аз споменах, отново ще повторя, че разпоредби от подобен характер не могат да бъдат предмет на един закон и то от такъв характер. Не може в един закон, господин министър на правосъдието, дано да ме чуете, господин Корнажев, не може в закон от такъв характер да се говори за разделителни протоколи между различните министерства. Това нещо се върши с подзаконови нормативни актове и създаването и закриването на някакви служби ще резултира именно между ведомствените отношения и дали ще има протоколи или няма да има протоколи, това вие ще го решавате между вашите ведомства, а не в закона. Защото ако двете министерства или министерствата, които са посочени тук в този параграф, в този срок не извършат указаните им действия или извършат указаните действия, господин министър, ама не съставите този разделителен протокол, какво ще стане тогава?
Поради което моля да подложите на гласуване отпадането на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други желаещи?
Моля, режим на гласуване. Гласуваме за предложението на господин Владислав Даскалов – 4 да отпадне поради съображенияСБ/ЛТ 113.1. та, които той изложи пред пленарната зала.
От общо гласували 193 за 77, против 100, въздържали се 16.
Не се приема предложението за отпадане на – 4.
Гласуваме текста на – 4 по проекта, който ви е раздаден текста на Законодателната комисия.
От общо гласували 186 за 111, против 74, въздържал се 1.
Приема се текстът, предложен от Законодателната комисия.
Параграф 5, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "– 5. Заварените стажантюристи провеждат и завършат стажа си по реда, предвиден по време на започването на стажа."
Няма предложения по текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на – 5.
От общо гласували 169 народни представители за 110, против 16, въздържали се 43.
Приема се текстът на – 5.
Следващия параграф, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "– 6. Заварените съдии, прокурори и следователи запазват ранговете си, които се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 143, освен когато ранговете са придобити в нарушение на закона."
Този текст, 143 от първоначалния проект, ще съответства евентуално на 132, която корекция ще стане след окончателното подреждане на текстовете.
Няма предложения по текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Дако Михайлов.
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Господин председател, колеги! Смущава ме изречението "освен когато ранговете са придобити в нарушение на закона". Ние се съмняваме във Висшия съдебен съвет, съмняваме се в Главна прокуратура, съмняваме се във върховния съд, в предложенията на председателите на окръжните съдилища. Защо трябва да го има това изречение? Щом ранговете ще ги привеждаме в съответствие на чл. 143, защо трябва да се бъркаме ние в съдебната система - дали тези рангове са дадени правилно или не? Висшият съдебен съвет ще го прецени съобразно това изиск113.2. ване. Но така да подлагаме на съмнение това, което сега е дадено на тези съдии и прокурори, ми се струва, че не е редно.
Затова аз ще моля текстът да придобие редакцията, като отпадне "освен когато ранговете са придобити в нарушение на закона". Няма защо да поставяме под съмнение тези институции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме за предложението на господин Дако Михайлов. Той предлага отпадане на последната част от изречението - "освен когато ранговете са придобити в нарушение на закона".
От общо гласували 188 народни представители за 82, против 99, въздържали се 7.
Отхвърля се това предложение.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на – 6. Текстът ви е раздаден и беше прочетен от господин Мулетаров. Гласуваме текста на Законодателната комисия.
От общо гласували 190 народни представители за 117, против 39, въздържали се 34.
Приема се текстът на – 6.
Преминаваме към един тежък текст - – 7. 113.3.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "– 7. Съдиите и прокурорите, които не отговарят на изискванията на заеманата от тях длъжност се освобождават с влизането на този закон в сила". (Бурни протести от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Мариела Митева има думата.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, аз мисля, че при изписването на този текст е допусната грешка. Защото ако се приеме във вида, в който се предлага, това означава тези хора въобще да бъдат освободени, а както е известно съгласно Конституцията те са несменяеми. Смисълът на текста е те да не заемат тази длъжност, а не да не бъдат съдии и прокурори.
Ето защо аз ви предлагам след думите "се освобождават" да се добави "от нея", за да стане ясно, че се освобождават от длъжността, а не въобще от качеството си на съдии и прокурори.
"– 7. Съдиите и прокурорите, които не отговарят на изискванията за заеманата от тях длъжност, се освобождават от нея с влизането на този закон в сила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Гоцев има думата.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми господа народни представители. От гледище на правилника това не може да стане, защото няма писмено предложение. Въпросът е ще приемете ли текста или не, а че нещата не са така, както ги казва госпожа Митева, може да ги каже председателят на Законодателната комисия от протоколите.
За този текст се водиха дискусии. Госпожа Митева и другите от нейната група през всичкото време бяха категорични текстът да бъде такъв. Всички дискусии в Законодателната комисия бяха да се махнат ли всички съдии изведнъж, които не са угодни или не, а сега това нещо е резултат може би на това, което чете господин Аспарух Панов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИД КАДИР: Благодаря Ви, господин Гоцев.
Госпожо Митева, това беше реплика на Вашето изказване. Имате думата.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): За да няма никакво съмнеНЧ/НП 114.1 ние, бих искала да отговоря на господин Гоцев: да, вярно е, че няколко народни представители направиха такова предложение и именно в тяхното предложение е записано "се освобождават от нея с влизането на този закон в сила". И поради това казвам, че най-вероятно е допусната грешка при изписването. Следователно, писмено предложение има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Има думата госпожица Златка Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа. Стигнахме до венеца на усилията, който много напомня руската дума "чистка", българската дума "саморазправа", "изхвърляне" и ако щете не знам вече колко други такива български и небългарски изрази да употребя.
Аз ви предлагам да гласуваме за отпадане на този – 7, защото наистина това е венецът на усилията на всички онази, които искат да прочистят постарому съдебната система, която трябваше да бъде, съгласно нашата Конституция, независима.
Тъй като става въпрос за освобождаване от длъжност, с този текст на практика, с влизане на закона в сила се освобождават именно висшите етажи на магистратурата, всички онези, които са свързани с изпълняване на своите задължения както във Върховния съд, така и на ръководни места в съдилищата.
Ето защо аз виждам не загрижеността на това мнозинство и най-ваче на Българската социалистическа партия за съдебната система като такава, така, както е дадена тя в Конституцията, която именно те гласуваха, а като възмможност да бъдат изхвърлени всички онези, които в момента имат решаващо място в магистратурата, защото те заемат някаква длъжност.
А текстовете, които бяха гласувани по-рано, един вид показват кои са тези хора. Няма нищо по-добро, което те да не са забравили от своето собствено минало, е, че когато държиш ръководството, държиш и цялата съдебна система. Защото този, който е обикновеният отдолу, съдия, прокурор, ако не се подчинява на сложения отгоре, а ние знаем какъв ще бъде той, защото знаем какви са изискванията - просто ще му се намери възможността Висшият съдебен съвет да го освободи, въпреки гаранциите за несменяемост. Има и други начини. Който не слуша ще бъде изхвърлен! 114.2
Създавате си, дами и господа бивши комунисти, отново една послушна съдебна система с ваши ръководители!
Моля останалите колеги да гласуват за отпадане на – 7. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Господин Филип Димитров има думата. (Шум и реплики от БСП) Моля за тишина! Досега нормално се работи в парламента, нека да продължаваме да работим така.
ФИЛИП ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Много е хубаво, че маските са свалени, картите са хвърлени на масата и българската нация може да знае, че такова нещо като здрав разум, спазване на Конституцията и закона в комунистическата парламентарна г група не може да се оформи.
Със своето гласуване преди малко в потвърждение на досегашните си гласувания и въпреки направения опит за имитация на някакво колебание преди няколко дена, вие доказахте своята готовност да нарушите конституционния ред. С това си гласуване по този текст обаче, ако той бъде възприет, вие ще докажете своето категорично намерение в тази страна да бъде възцарен пълен произвол.
Аз не си правя особени илюзии по отношение на вашите намерения. Надявам се, че никой от българските избиратели няма да си ги прави също. Въпросът е друг. Искам да ви кажа, че вие създавате един досаден прецедент. Казвам досаден, защото ще ни изправите пред необходимостта да търсим начините и формите, в които вашите безумни разпоредби, включени в този закон, да бъдат отменени веднага щом спечелим изборите. (Смях и подигравки от БСП) Това само по себе си е досадно, защото вие ще ни принудите да вървим към действия, които могат да бъдат не в най-голяма услуга на стабилността на институциите и на съдебната система, за които се борихме през всичките тези години.
Това просто означава, че произволът, който вие упражнявате днес, че грубото погазване на конституционния ред е едно действие, което има своя резултат не само в днешния ден, но което ще произведе своите последици и утре, и в други ден.
Ние ще бъдем принудени да се справим с това. Ние ще бъдем принудени да намерим правните вратички, за да изхвърлим 114.3 разпоредбите, които вие вкарвате в закона сега, в резултат на мръсни комунистически игри. Това обаче не е в най-добрия интерес на България.
И затова ако все пак има поне един от вас, който се интересува от бъдещето, от стабилността на институциите и от това по-скоро в България нещата да се уталожат, успокоят и да се възцари това, което се нарича по всички цивилизовани страни на света правов ред, нека да се замисли преди да гласува такава разпоредба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Димитров.
Народният представител Лъчезар Тошев има думата по – 7.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Аз искам да припомня на господин Джеров, че съм внесъл едно предложение, алтернативно на този текст, което гласи: "Законът влиза в сила след изтичане на 5-годишен срок от официалната деполитизация на съдебната система".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това е отделно.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Това предложение е било отхвърлено от Законодателната комисия, но аз го поддържам и искам да бъда поставено на гласуване, тъй като трябва да дадем шанс на хората, които не са били комунисти, да останат в съдебната система.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Дали в – 7 му е мястото, господин Тошев? Текстът е накрая, господин Тошев.
Други желаещи няма. Гласуваме първо за предложението на госпожа Мариела Митева след думата ...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Първо има предложение за отпадане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кое е за отпадане? Никой не е направил такова предложение.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Аз направих. Вие не чухте ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Който гласува против текста, той е за отпадане. (Възраженията от СДС продължават) Добре.
Моля, режим на гласуване. Направено е предложение от госпожица Русева за отпадане на – 7. Гласуваме за отпадане на – 7. Моля, режим на гласуване. 114.4
Гласували общо 206 народни представители. От тях 85 за, 111 против, 10 въздържали се.
Не се приема предложението за отпадане на – 7. 114.5
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложеното допълнение от госпожа Мариела Митева - след думите "се освобождават" се добая "освобождават се от нея". Допълнението дава яснота на текста.
От общо гласували 199 народни представители, за 117, 59 са против, 23 се въздържат.
Приема се предложението за допълнение.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме целия текст на – 7 с направеното вече допълнение.
От общо гласували 206 народни представители, за 120, 86 са против, въздържали се няма.
Приема се текстът на – 7.
Следващият параграф, господин Джеров, е – 8, ако няма други предложения.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "– 8. Инспекторите в отдел "Инспекторат" при Министерството на правосъдието запазват размера на възнаграждението, което са получавали за заеманите от тях длъжности в прокуратурата и следствието, а съдебните инспектори получават възнаграждение, съответстващо на ранга, който се изисква за назначаването им по чл. 36."
Няма постъпили предложения по този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благоприятен е текстът за съдиите и прокурорите. Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на – 8. Гласуваме текста на Законодателната комисия. Няма предложения по него. Моля, режим на гласуване.
От общо гласували 197 народни представители, за 129, против 46, 22 се въздържат.
Приема се текстът на – 8.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва – 9 с две алинеи.
"– 9. (1) Висящите дисциплинарни преписки, заварени от този закон, се разглеждат по реда на глава четиринадесета.
(2) Съдиите, прокурорите и следователите, които са освободени, преместени без тяхно съгласие и понижени в длъжност от Висшия съдебен съвет, могат да обжалват решението пред Върховния административен съд в тримесечен срок от влизането на този закон в сила."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре. Може да не са висящи и пак да обжалват. СД/ЛТ 115.1.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Бих направил само една промяна - "съдиите, които са освободени, преместени или понижени в длъжност", защото не трябва комулативно да се дават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Дако Михайлов.
А ако са освободени преди три години? Именно това е. Всички имат право да отнасят.
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС)
: Аз предполагам, че тук трябва някакво уточнение да направим, да определим някакъв срок за освобождаването. Защото, вижте: "в тримесечен срок от влизане на този закон в сила", но пред Върховния административен съд. Каква е гаранцията, че Върховен административен съд ще има в тримесечен срок от влизане на този закон в сила? - Няма да има. При това положение няма да могат да обжалват.
И второ, както каза господин председателстващият, ако е освободен преди три години? Защо трябва да създаваме хаос в тая съдебна система? Представете си, че бъде възстановен на работа освободен преди две години човек! Трябва да има или някакъв месечен срок за обжалване примерно от освобождаването, или изобщо да се спазва някакъв друг нормативен акт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кодексът на труда, господин Михайлов.
ДАКО МИХАЙЛОВ: Кодексът на труда - добре. Но така както се дава, това просто не е редно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Тримесечен срок, доколкото знам, по Кодекса на труда.
Госпожа Митева, имате думата.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю. Искам с две думи да обясня кое налага приемането на този текст. До приемането на този закон, т.е. до преди два месеца никой нямаше възможност да обжалва решенията на Висшия съдебен съвет. По досегашния Закон за Висшия съдебен съвет самият състав беше изтълкувал своите решения като необжалваеми.
Наскоро излезе решение на Конституционния съд, което на практика даде възможност на магистратите да обжалват решенията на Висшия съдебен съвет. Тази възможност обаче не беше прило115.2. жена по отношение на вече уволнените съдии, прокурори и следователи. (Шум и реплики в блока на СДС) И именно за да бъдат защитени техните права, разбира се по отношение законосъобразността на решенията на Висшия съдебен съвет, ние искаме да им се даде възможност те да бъдат защитени.
Що се отнася до възражението, че в тримесечен срок може да няма Върховен административен съд, дори и да няма избран Върховен административен съд в тримесечен срок, има отделение във Върховния съд, което замества Върховния административен съд. Така че то би могло да замести Върховния административен съд и да разгледа тези жалби.
Аз лично смятам, че тази възможност следва да бъде дадена на всички съдии, прокурори и следователи, които са били освободени до влизане в сила на този закон. И за да бъде още по-ясен текстът, бих добавила след "от Висшия съдебен съвет" запетая, "до влизане в сила на настоящия закон" и нататък текстът да продължи "могат да обжалват решението пред Върховния административен съд".
Не можем да отидем към разпоредбите на Кодекса на труда, тъй като те просто не се прилагат по отношение на магистратите. Тези хора бяха лишени от възможност за защита и ние сме длъжни да им дадем тази възможност. А дали ще бъдат отменени или не решенията на Висшия съдебен съвет, това е проблем на Върховния административен съд. И пак казвам: това е контрол за законосъобразност, а не за целесъобразност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Михайлов, това беше реплика към Вашето изказване. Моля, вземете отношение. 115.3.
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Аз не исках да го казвам, но точно това разбирам сега. Това, което целяхте с – 7, това целите и с – 9. Това, което казаха колегите преди малко, е точно така. Отнасят ли се освободените от Висшия съдебен съвет по – 5 от Конституцията поради липса на професионални качества? И тези ли хора ще обжалват? И на тях ли ще им се даде възможност да обжалват? - Тия, за които вие сами твърдяхте, че не са никакви съдии и прокурори. И на тях ще дадем възможност да обжалват ли? (Реплики от блока на БСП и коалиция) Точно това, което казаха колегите, точно това вие целите както с – 7, така и с – 9. (Реплики от блока на БСП и коалиция, госпожа Мариела Митева иска да вземе думата, посрещната със силно недоволство и реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Все пак е колежка, нека да я уважим. Нека да намерим точното решение.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3): Става въпрос за контрол за законосъобразност, а не за целесъобразност. Върховният административен съд няма да решава дали някой има професионални качества или не. Той ще решава дали решението на Висшия съдебен съвет е постановено в съответствие със закона. (Оживление)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Михайлова, ще вземеш ли отношение?
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (от място): Вие вършите нарушение на процедурата в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Доста станаха нарушенията. Не е съществено нарушението, доколкото знам.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (от място): Да се запише това в протокола.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Как да откажа на дама, когато иска думата? (Оживление в залата)
Други желаещи за изказване има ли? - Няма.
Моля, гласуваме текста на – 9 с уточнението на госпожа Мариела Митева. Тя направи редакционна поправка.
От общо гласували 199 народни представители, за 112, против 81, 6 се въздържат.
Приема се предложението на Законодателната комисия за – 9 с корекцията на госпожа Мариела Митева. ЦМ/КП 116/1.
Следващият текст, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият параграф е – 10. Основното предложение има следното съдържание: "Членовете на Висшия съдебен съвет, които не отговарят на изискванията на закона, прекратяват своите функции след влизането му в сила. В едномесечен срок съставът на Висшия съдебен съвет се попълва с нови членове по определения от закона ред".
Освен този текст на Законодателната комисия има предложение за друго съдържание на текста от Петър Манов и госпожа Екатерина Михайлова. Смятам, че ще бъде по-правилно те да си докладват текста и мотивите за тяхното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Михайлова, имате думата.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Текста, който предлагаме с колегата Манов, е всъщност основният текст, който беше внесен в законопроекта на Министерския съвет и който е минал на първо четене, без да има възражения по него. Текстът е следният:
"Ал. 1. Избраният Висш съдебен съвет по реда на Закона за Висшия съдебен съвет, обнародван в "Държавен вестник", бр. 74 от 1991 г., изменен в бр. 106 от 1991 г., продължава да действа и попълва състава с членовете по право по чл. 18, ал. 2."
И ал. 2 към – 10. "До създаването на Върховния касационен съд и Върховния административен съд член по право на Висшия съдебен съвет е председателят на Върховния съд".
Смятам, че това е конституционният текст и това е текстът, който трябва да бъде приет. Затова аз правя предложение за отпадане на текста, който ни е раздаден тук като предложение на Законодателната комисия - – 10, и да бъде гласуван този текст.
Защо правя това? - Защото както се видя - и аз не вярвам вече, че залата ще промени по някакъв начин вота си, но явно чистката в съдебната система се цели точно с приемането на тези последни текстове. И един от най-показателните в това отношение е именно – 10. Поставят се дори условия в едномесечен срок да бъде приключено, да не би случайно пък малко да се забави работата и да има избори, да има други народни представители. Много се бърза и дори като тръгнах към трибуната, имаше колеги, които се обадиха: ами предложи едноседмичен срок, 116/2. та поне комунистите да си свършат както трябва работата като са започнали чистка от горе до долу...
Но сега сериозно. Чистка наистина искате и това правите с тоя – 10, което просто е срамно. Имаме избран Висш съдебен съвет. Този Висш съдебен съвет е мандатен. Има определен мандат, който е определен от Конституцията. Знам какво ще ми възразят колегите от лявата страна: че е прекъснат един мандат. Но, колеги, първият Висш съдебен съвет беше избран, когато нямаше Конституция и вие забравяте това. (Оживление в блока на БСП и коалиция) А вторият, който беше избран с изменението на закона, тогава когато вече имаме Конституция и всичко е съвсем редовно. Затова имаме решение на Конституционния съд, което дава право, тогава когато изменихме закона, да бъде направена промяната.
Ето защо аз ви моля да отпадне този текст и да бъде гласуван текстът, който предложих и който е основният текст на закона, така както е внесен от Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще се гласува първо този текст като заместващ. Щом се приеме, отпада другият текст автоматически.
Мариела Митева беше преди Вас, господин Панов. (Реплики от блока на СДС)
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3): Ще ме изтърпите още малко.
Господин председателю, вярно е, че това е един от найспорните текстове в законопроекта и никой няма намерение да го отрича. Вярно е, че споровете се водят привидно от гледна точка на това доколко конституционосъобразен е текстът, който се предлага.
И в този случай аз бих искала, за да няма спорове относно конституционосъобразността на текста, да ви предложа един текст, който е минал през Конституционния съд и Конституционният съд вече се е произнесъл, че той е конституционосъобразен. Аз не претендирам за неговото авторство. Той беше въведен с измененията през 1991 г. И ви предлагам текста, който звучи така: "Членовете на Висшия съдебен съвет се избират в едномесечен срок от влизането на този закон в сила". 116/3.
Между другото подобно предложение съм направила и писмено и се ползвам от правото си по чл. 68, ал. 2 да направя поправка в моето предложение.
А що се отнася до това кой Висш съдебен съвет е бил сменен - дали този, който е бил създаден преди Конституцията или не, позволявам си да напомня, че именно Конституцията създаде тази фигура и първият Висш съдебен съвет е избран въз основа на нея. Но сега вървим по утъпкана пътека и аз се възползвам от тази възможност, като предлагам текст, който е минал през Конституционния съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, имате право.
Госпожа Митева, Вие нали предлагате заместващ текст изцяло да замества текста?
МАРИЕЛА МИТЕВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре.
Господин Аспарух Панов има думата.
АСПАРУХ ПАНОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Тук някой каза: да чуете... Да, имате нужда да ви се правят европейски изказвания, малко да слушате европейски лекции... (Силен смях в блока на БСП и коалиция)
Аз правя конкретно предложение да се отхвърли текстът, който е предложен от Законодателната комисия, и да бъде приет ткестът, който е предложен от госпожа Екатерина Михайлова. И ще се опитам да се мотивирам. Защото, господа, ако при всички други текстове, за които спорихме досега, може да се търсят някакви, макар и за мене абсолютно лъжливи професионални мотиви, този текст е абсолютно чисто политически. Защото не могат да се намерят никакви обективни предпоставки за един такъв член. 116/4. Много съжалявам, че господин министърът не ме слуша в момента, защото ако му се случи на отиде пак до Малта, да може да цитира някои от тези неща, които ще му прочета сега. С риск да стана банален, отново ще прочета, главно за господин министъра, още един текст от доклада на Съвета на Европа и той е свързан с мнението на Съюза на юристите в България - един съюз, който според мен трудно може да бъде обвинен в някаква политическа пристрастност към СДС.
"За да се избегне уволнението на председателя на Върховния съд, главния прокурор и адвокатите, които са членове на Висшия съдебен съвет, Съюзът на юристите настоя за отлагане на законодателната реформа до изтичане на текущия мандат.
Съюзът на юристите изтъкна, че не е необходимо да влиза в сила новото законодателство, при положение че още не са приети нови Гражданско-процесуален и Наказателно-процесуален кодекс. Освен това трябва да бъдат конституирани трите върховни съдилища, за да може да действа правната система".
Аз напълно приемам мотивите на Съюза на юристите, които ми дават основание да подкрепя предложението на госпожа Екатерина Михайлова. И искам да ви кажа, че този текст за мен няма никакъв законодателен, а чисто предизборен характер. Аз съм слушал тук някои колеги от вас, които долу, в бюфета, с присъщата им арогантност казват: "Ние ще отидем на избори тогава, когато махнем Татарчев и Григоров".
Обаче много се лъжете, ако мислите, че сте близко до тази цел. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз. Има думата министърът на правосъдието господин Корнажев.
Моля за тишина в залата.
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Господин председателю, госпожи и господа, господин Панов ме предизвиква да кажа нещо друго, което той не прочете. Този доклад е съставен от двама души. Единият е господин Кьоних, който е политолог, а другият е господин Колумберг, който е юрист.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (от място): Инженер е.
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Юрист е. Еми, прочети доклада ... ВТ/ЙА 117.1
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Той го познава лично.
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: ... и това, което на вас ви е дадено, и което, хайде да не спорим, аз съм получил официално в министерството.
Така че дали на мен ще ми се случи да ходя в Малта втори път или не, това не е най-важното. По-важното е за принципи, които се приемат и които са принципи в пакта за политическите и гражданските права от 1966 г., с който ние се похвалихме в Малта. С това приключвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър. Преминаваме към гласуване.
Имате думата. Вие да не сте били в Женева, господин Михайлов?
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители, наистина този параграф има важно значение. Ние в Законодателната комисия обсъждахме и за съжаление там се прие една редакция, която сега е предложена и която не е най-удачната.
Аз напълно подкрепям предложението на госпожа Мариела Митева, защото текстът, който тя предложи, не само съответства на текста на Закона за Висшия съдебен съвет, който беше изменен и допълнен по предложение на Съюза на демократичните сили в края на 1991 г. и който текст Конституционният съд призна за конституционносъобразен, защото Конституцията в чл. 130, уважаеми дами и господа, казва изрично, че "организацията и дейността на Висшия съдебен съвет, на съдилищата, на прокурорските и на следствените органи, статутът на съдиите, прокурорите и следователите, условията и редът за назначение и освобождаване от длъжност на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите, както и за осъществяване на тяхното ... се уреждат със закон".
И това е този закон, уважаеми дами и господа народни представители, който ние днес има верорятност окончателно да приемем.
Съюзът на демократичните сили в края на 1991 г. поиска изменението в Закона за Висшия съдебен съвет, защото настояваше, че този въпрос трябва да се уреди в този именно закон. И сега аз ви моля да признаете, че текстът, който сте приели и гласували 117.2 тогава, сега трябва отново да се приеме. И този текст е тъкмо текстът, който госпожа Мариела Митева ви предложи.
Моля ви, господин председателю, като последно предложение, да започнете именно от гласуването на предложения от госпожа Мариела Митева текст, като правя формално предложение за прекратяване на дискусията.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Не може да прави изказване и процедурно предложение едновременно. Има правилник за тази работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Гоцев за реплика Моля за тишина! Много ви моля!
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, дами и господа, текстът, който прочете госпожа Митева е коректен. Текстът, който прочете госпожа Митева, наистина беше създаден от парламентарното мнозинство, което имахме по това време Съюзът на демократичните сили. Този текст наистина Конституционният съд каза, че не противоречи на Конституцията, но има нещо, което е различно. Конституционният съд каза така, защото каза, че е противоконституционно да не участват във Висшия съдебен съвет адвокатите. И щом като те не са участвали във Висшия съдебен съвет, който е бил дотогава, сега новият Висшия съдебен съвет трябва да извърши вече в конституционен състав всичко онова в едномесечен срок, както е казано.
Тук сега нещата са други. Сега се изключва една категория юристи, за която Конституционният съд е казал, че няма основание да бъдат изключени. По тази причина не може да се приеме старият текст. Той може и трябваше да се приеме, ако бяхме приели онова, което аз предложих в – 2а. Поради това, разбира се, че ние ще гласуваме против всички видове изменения на този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Професор Михайлов, беше реплика. Ако искате, вземете отношение.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители, аз благодаря за тази реплика на колегата Гоцев и се ползвам от случая, за да поясня, че в чл. 130 от Конституцията, господин Гоцев, е казано:
"За членове на Висшия съдебен съвет, които не са членове 117.3 по право, се избират юристи с високи професионални и нравствени качества" (шум и реплики в блока на СДС).
Уважаеми дами и господа народни представители, именно с високи професионални качества е принципът, залегнал в Конституцията. И този принцип беше доразвит в чл. 18 от приетия вече Закон за съдебната власт. И в него професионализмът е подчертан с това, че трябва да имат не по-малко от пет години стаж като съдии, прокурори, следователи и хабилитирани научни работници по право. Защото това е кадрови орган. Този кадрови орган трябва да има качествата, за да може да прецени другите съдии и прокурори. Това е различно, уважаеми дами и господа, от чл. 113, ал. 6, господин Гоцев. И затова аз ви казвам, че този текст е в пълно съответствие с приетата Конституция и с приетите разпоредби на чл. 18 от Закона за съдебната власт.
Ето защо аз ви моля, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин председателю, да преминем към гласуване, като подложите най-напред последното предложение, а именно на госпожа Мариела Митева. 117.4 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Първо се подлага другото. По реда на постъпването се предлагат. Първо се гласува предложението на госпожа Екатерина Михайлова, след това, ако не се приеме, това на госпожа Мариела Митева.
Нека да чуем текста, предложен от госпожа Михайлова, който е и на вносителя - Министерския съвет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Госпожа Екатерина Михайлова и господин Петър Манов в своето изложение предлагат следното съдържание на – 10, дадено в две алинеи.
"Ал. 1. Избраният Висш съдебен съвет по реда на Закона за Висшия съдебен съвет продължава да действа и попълва състава с членовете по право по чл. 18, ал. 2.
Ал. 2. До създаването на Върховния касационен съд и Върховния административен съд член по право на Висшия съдебен съвет е председателят на Върховния съд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това ли е текстът?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това е текстът - предложението е на госпожа Михайлова и господин Петър Манов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Текстът е заместващ на – 10.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на госпожа Михайлова.
Ако не се приеме, тогава преминаваме към гласуване предложението на госпожа Митева.
Гласуваме един много важен текст. Нека да участват всички в гласуването.
Резултатът: от общо гласували 206 народни представители, 86 са гласували за, 106 - против, 14 се въздържат.
Не се приема предложението.
Четем следващия, заместващ текст, предложен от госпожа Мариела Митева. Заместващ текст на – 10.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Госпожа Митева предлага следното съдържание:
"Членовете на Висшия съдебен съвет се избират в едномесечен срок от влизането на този закон в сила".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви, режим на гласуване!
Резултатът: от общо гласували 200 народни представители, 112 са гласували за, 88 - против, въздържали се - няма. ББ/ВР 118.1
Приема се това заместващо предложение - текстът на – 10.
Преминаваме към – 11.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "– 11. Мандатът на избраните съдебни заседатели се продължава до определяне на съдебни заседатели по този закон".
Това е един безспорен текст според мен. Необходим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Текстът е безспорен, няма желаещи за изказване.
Моля, режим на гласуване! Гласуваме текста на – 11.
Резултатът: от общо гласували 203 народни представители, 124 са гласували за, 72 - против, 7 се въздържат.
Приема се този параграф.
Преминаваме към следващия.
Господин Джеров, дайте още някой безспорен параграф.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва – 12, за който Законодателната комисия предлага следното съдържание:
"Стажът, прекаран като арбитър, се приравнява на стаж по чл. 127, ал. 5, а по чл. 6 се приравнява на стаж като съдия".
Това е основният текст.
Госпожа Михайлова и господин Петър Манов предлагат след думата "арбитър" да се добавят думите "юрисконсулт и адвокат".
Това е постъпило в писмена форма.
Други предложения няма, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви, гласуваме предложението на госпожа...
Прощавайте, отменете гласуването. Господин Дако Михайлов има думата за добавката "юрисконсулт и адвокат".
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Колеги, преди малко господин министърът каза, че се нарушавали или ще се нарушат граждански права. Аз питам защо на мен като адвокат вие ми нарушавате гражданските права - да не мога аз да бъда съдия? Я ми обяснете! Просто ми обяснете защо. Вие се съмнявате, много се извинявам, в професионалните качества на господин Школагерски. Той има ли тези качества да бъде съдия във Върховния съд? Специално за мен, да ви кажа, мен много не ме интересува, защото аз стажа го имам, но вие може ли да не приравните адвоката и юрисконсулта с останалите юристи? С какво по-малка и по-слаба подготовка има един адвокат примерно с 20-годишен стаж, отколкото един арбитър с 5-годишен стаж. 118.2
Предложението на Екатерина Михайлова е съвсем основателно и вие знаете, че и Конституционният съд се произнесе, че не трябва да се делят юристите по професии. Всички юристи са еднакви. И недейте да оставяме именно това нещо тук.
Затова аз ще моля да се гласува и да се приеме предложението на госпожица Михайлова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други желаещи няма? Има ли?
Госпожа Миленкова има думата. Вие поне сте били арбитър и Вие имате право.
АНА МИЛЕНКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви. Точно затова искам и да поясня. Колеги, въпросът за адвокатския стаж вече е прогласуван. Тук става въпрос да се прогласува на какъв стаж се приравнява арбитърският стаж. А арбитражът е една институция, която вече е закрита, не съществува, и мястото да бъде уреден този въпрос е именно в Преходните разпоредби, а не в нормите на закона - там, където става въпрос за уреждането на това. И не може да бъде уреждан въпросът за юрисконсулти, арбитри и т.н., там, където се урежда въпросът за арбитърския стаж, който е институция, която вече не съществува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Екатерина Михайлова, като вносител на предложението, има думата.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз ви моля да подкрепите текста, който предлагаме с колегата Манов, защото просто иначе би била извършена една несправедливост. Допускаме хабилитирани преподаватели да могат да стават висши магистрати, допускаме и арбитри да могат да стават висши магистрати. Но не допускаме адвокати и юрисконсулти! Просто обяснете ми логиката! Обяснете ми защо само тези две професии. Всички други допускаме. Просто не е справедливо, освен ако не целите точно това - да елиминирате точно тези професии, защото са ви неудобни няколко хора. Разберете, законът не се прави за няколко хора. И престанете да мислите само за тези няколко души. Законът е за всички. И престанете с това. Всички адвокати и юрисконсулти да ги оставите извън борда.
Затова ви призовавам да подкрепите моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това беше изказване. Има думата за реплика госпожа Ана Миленкова. 118.3 АНА МИЛЕНКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Репликата ми е в следния смисъл: колеги, аналогично е положението в Закона за адвокатурата. Там не се допуска хора, които са били съдии, юрисконсулти, арбитри или прокурори да бъдат членове на Висшия адвокатски съвет. Има изискване за пет години стаж точно като адвокат. Тук е аналогично положението и има изискване за стаж точно като съдия или като прокурор за съответните лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Караиванова има думата.
АНА КАРАИВАНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Втора реплика.
Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, хайде да спрем малко с грубата политическа пропаганда. (Шум и реплики от СДС)
Ами къде пише, че се елиминират изцяло адвокатите? В чл. 113 се приравнява адвокатския стаж. Само за най-висшата степен съдилища вече се изисква да се има минимум години като съдия, т.е. най-напред да си разгръщал делото като съдия, да си писал мотивите и след това да се качиш най-отгоре, за да отменяш на другите ..., т.е., да им намираш кусурите. Ами, това е гаранция, че вече и на висшите места ще се издига човек, а няма да се каца, както беше по-рано. И именно това ще даде стабилност на системата и стимули на хората да се задържат да работят в нея, а не да ги назначават по приятелство или по друга линия едва на най-висшите длъжности, където е горе-долу най-леко и с най-голяма заплата.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Екатерина Михайлова, имате думата за реплика.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Много съм улеснена за дупликата, която ще направя.
Искам да попитам - просто така ще попитам, няма да правя отговор, а ще задам един въпрос: колко пъти е отгръщал дело един хабилитиран преподавател по право? Колко пъти е отгръщал дело, защото репликата беше към адвокатите. Адвокатът е отгръщал дело, макар и да не го е решавал, а хабилитираният преподавател по право не съм сигурна дали въобще е отварял съдебно дело. ВЙ/ЙА 119.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други желаещи?
Думата е на господин Бучков.
ЕМИЛ БУЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги. Присъстваме на един фарс, който ... Нямам думи, с които да го охарактеризирам какво представлява.
Представяте ли си, ако се касаеше за друга професия? Ако се касаеше за професия или един човек, който е завършил журналистика и понеже е работил само в телевизията и изведнъж не може да бъде журналист във вестник или не може да бъде журналист в радиото. Виждате ли колко абсурдни неща се получават!
Що се касае до това, което госпожа Миленкова изтъкна аз ще й задам само следния въпрос, защото много добре знам тя беше юрисконсулт и я назначиха арбитър. И веднага започна да си решава делата. Така ли беше? Така беше! Всички, които са били могат да решават дела...
Това, което се каза за хабилитираните преподаватели те четат само решението на Върховния съд. Те никога не са отваряли дело. А господин Корнажев съм го виждал с лупа да гледа от първата до последната страница всяко едно дело.
И разберете! Тук е въпрос и за знания, и за квалификация. И ако искаме да бъдат полезни тези хора на тази държава не трябва да правим дискриминация. Затова се касае.
Аз съм съгласен с едно обаче - да пишем: не се отнася за адвокати, за юрисконсулти, за арбитри с изключение на господин Татарчев и господин Григоров. В този вид може да влезе закона и смятам, че всички ще бъдат удовлетворени. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Реплика от госпожа Миленкова.
АНА МИЛЕНКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Искам да възразя на господин Бучков, че тук изобщо не се касае до невъзможност за адвокати или юрисконсулти да стават съдии. Тук става въпрос за ръководните длъжности, които ще бъдат заемани и тъй като той говореше за професионализъм и квалификация аз искам, колеги, да ви запитам дали на отделение "Уши, нос, гърло" слагат за ръководител на отделението гинеколог? (Ръкопляскания от БСП и коалиция)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Бучков ще вземе отношение. 119.2
ЕМИЛ БУЧКОВ (СДС): На този нелеп пример не знам как да отговаря. (Шум и реплики в залата)
Може би ще попитам госпожа Миленкова, когато стана арбитър и то главен арбитър на окръжен арбитраж без половин ден арбитърски стаж, тя беше главен арбитър на окръжен арбитраж в Силистра.
Аз много добре знам, защото бях арбитър във Върховния арбитраж. (Викове от БСП и коалиция, шум в залата) Да, точно така! Точно така - и бях безпартиен, защото ... (реплики, шумно неодобрение от БСП и коалиция), защото в този арбитраж трябваха шерпи, които да работят, а партийните членове да ходят на събрания и на други места! (Ръкопляскания от СДС, шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на госпожа Екатерина Михайлова да бъдат добавени и думите "юрисконсулт и адвокат". Така беше, господин Джеров, нали?
Моля, режим на гласуване към текста да бъдат добавени и длъжностите "юрисконсулт и адвокат".
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): Господин Кадир, забравихте да добавите предложението "и народни представители" ... (Весело оживление)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, прекратете гласуването. Обявете резултата.
От общо гласували 205, за 89, против 98, 18 се въздържат.
Не се приема предложението на госпожа Михайлова.
При това положение моля, режим на гласуване. Гласуваме текста предложен от Законодателната комисия - текста на – 12.
Моля, прекратете гласуването. Обявете резултата.
От общо 203 народни представители, за 117, против 66, 20 се въздържат.
Преминаваме към следващия параграф. 119.3
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "– 13. Този закон се приема на основание чл. 133 от Конституцията на Република България и отменя:
1. Закона за устройство на съдилищата
2. Закона за прокуратурата
3. Указ 1138 от 1979 г. за създаване на единен следствен апарат при Министерството на вътрешните работи
4. Закона за Висшия съдебен съвет."
Това е съдържанието. То е безспорно според мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Съответства на досега приетите текстове.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на – 13.
От общо гласували 193 народни представители, за 121, против 61, въздържали се 11.
Преминаваме към следващия параграф.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "– 14. До избирането на Върховен касационен съд и Върховен административен съд компетенциите им се изпълняват от Върховния съд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Предложения има ли?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на – 14.
От общо гласували 191 народни представители, за 159, против 30, въздържали се 2.
Приема се текстът на – 14.
Преминаваме към текста на – 15.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "– 15. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието."
Струва ми се, че текстът е безспорен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата министърът на правосъдието.
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Господин председател, госпожи и господа народни представители! Аз не крия, че съм развълнуван. В тази зала ние гласувахме навремето Конституцията. Ние гласувахме ... (Шум и викове в СДС) Аз ще изчакам да утихнете и след това се надявам, че няма да викате. Особено Вие, колега Рашеева.
Ние гласувахме Закона за адвокатите. Като действащ министър на правосъдието аз ви благодаря от името на правосъдието Ст.Б/НП 120.1 и от името на следващите министри, че най-сетне Законът за съдебната власт бе гласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има още текстове.
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: И още нещо, преди да го поставите на гласуване изцяло. По въпросите за Европа. В Европа нещата не стоят така зле, както ви се представят или ни се представят. Европа иска от нас стабилитет в съдебната власт.
Аз приключвам с това. Моля да приключите този законопроект най-сетне днес, за да можем ние да казваме навън и вие да казвате навън, че в България има Закон за съдебната власт.
Благодаря. (Ръкопляскания в БСП и коалиция, викове и свиркания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин министър. Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на – 15. Текстът е безспорен - че изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието.
От общо гласували 184 народни представители, за 124, против 49, въздържали се 11.
Приема се текстът на – 15.
Има още две предложения в преходната част.
Господин
Джеров, моли да ги гласуваме и тях.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, аз също бих предложил да ги гласуваме, за да приключим с преходните и заключителни разпоредби.
Има две постъпили своевременно предложения. Едното е на господин Лъчезар Тошев. Ще моля да го докладва. След което следва и едно предложение на Васил Гоцев, Екатерина Михайлова, Златка Русева и Петър Манов. Но те нямат нищо общо помежду си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Тошев, имате думата.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Моето предложение гласи следното: "Законът влиза в сила след изтичане на 5-годишен срок от официалната деполитизация на съдебната система". Тази деполитизация изтича след няколко месеца впрочем и дава шанс на тези, които не са били комунисти и не са заемали такива постове, да останат в съдебната система. Не виждам нищо лошо в това да се приеме такова предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли желаещи да се изкажат по това предложение? Няма. 120.2
Моля, режим на гласуване. Гласуваме за предложението на господин Лъчезар Тошев.
От общо гласували 179 народни представители, за 64, против 103, въздържали се 12.
Отхвърля се това предложение на господин Лъчезар Тошев.
Има думата господин Васил Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, дами и господа! Това е текст, в който няма нищо политическо и ви моля внимателно да го разгледате, защото другото би било абсурдно.
В закона не е казано кога влиза в сила. Следователно той ще влезе в сила три дена след обнародването му в "Държавен вестник". Три дена след обнародването му в "Държавен вестник" ще има председател на Касационния съд, ще има председател на Административния съд, ще има председател на Апелативния съд, апелативни и касационни съдии. В същото това време действат два процесуални закона, които не предвиждат Апелативен съв, защото инстанцията е двуинстанционна и съдържа един текст, който казва, че Върховният съд ще изпълнява длъжностите на Касационния, докато се създаде Касационен съд.
Следователно тези хора, които ще бъдат назначени, ще бъдат назначени на служби, които не могат да функционират. И в това, пак повтарям, няма нищо политическо.
Текстът, който трябва да се приеме и който ще бъде съвсем коректен с това кога да влезе в сила законът, аз смятам, че е следният и предлагам той да бъде гласуван:
"– 16. Законът влиза в сила едновременно с влизането в сила на граждански и наказателно-процесуални закони, въвеждащи триинстанционното производство, а така също и Закона за Върховния административен съд." В момента, когато тези инстанции влязат, влиза в сила и този закон.
Това е предложението ми. Да се приеме другото е абсурд!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря. В текста няма нищо политическо. Желаещи за изказване има ли? Няма.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме за предложението на господин Васил Гоцев. Ще изчакаме три минути, защото текстът е много важен. След това гласуване ще дам почивка. (Възражения от БСП и коалиция) Отложените текстове са три страници, колеги! 120.3 Ще ги разглеждаме след почивката.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. От общо гласували 199 народни представители, за 82, против 111, въздържали се 6.
Отхвърля се това предложение.
Приехме Преходните и заключителните разпоредби.
Давам половин час почивка. (Звъни)
(17 ч. и 50 м.)
120.4(След почивката)

18 ч. и 30 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (звъни): Продължаваме заседанието. Господин Джеров, готов ли сте? Заповядайте!
Моля за тишина в залата. Квесторите, поканете народните представители. Те са по стаите, а някои не са в залата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, продължаваме пак със Закона за съдебната власт.
Преди малко завършихме финалните разпоредби. По този начин целият закон като закон е минал през пленарната зала. Ако си спомняте, немалко текстове, впрочем не са чак толкова, бяха отложени в тяхното разглеждане, не цялостно, в отделни точки и те бяха върнати на Законодателната комисия, която отново да ги прегледа, отново да вземе предвид направените възражения и да представи съответните окончателни редакции.
Позволявам си от името на Законодателната комисия да предложа на вашето внимание следните части от текстове.
Първо, чл. 59 е приет в неговата първа и втора алинея или със съдържание:
"Чл. 59, ал. 1. Окръжният съд има общо събрание, което се състои от всички съдии.
Ал. 2. Младшите съдии и председателите на районните съдилища могат да участват в общото събрание със съвещателен глас." Това е прието, това е гласувано.
Задължението към Законодателната комисия беше да уточни задачите на общото събрание на окръжния съд. При това положение предлагаме на вашето внимание нова трета алинея към чл. 59, която определя работата, задачите, компетентността на общото събрание. Предлагаме следното съдържание на ал. 3:
"Ал. 3. Общото събрание на окръжния съд:
1. разпределя на всеки две години в края на м. юни заместник-председателите и членовете между отделенията, когато съдът има две или повече отделения;
2. анализира и обобщава практиката на окръжния съд и на районните съдилища;
3. разглежда периодично състоянието на престъпността и другите правонарушения, обобщава опита на окръжния съд и на НЧ/ВР 121.1 районните съдилища по предотвратяването им и набелязва мерки за подобряване на тази дейност;
4. дава мнения по проекти за тълкувателни решения от Върховния касационен съд и Върховния административен съд;
5. взема решения в други предвидени от закона случаи.
Ал. 4. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от общия брой на съдиите."
Това е предложението, което правим пред вас, за нова трета и четвърта алинеи на чл. 59.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата професор Михайлов.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, взех думата, за да подкрепя направеното предложение от Законодателната комисия.
Имам една много малка корекция, господин Джеров - в т. 1 на ал. 3 "членовете между отделенията" - "членовете в отделенията", а не "между отделенията".
Благодаря Ви, господин председател.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, правилно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: С тази корекция... Желаещи да вземат думата? Текстът е безспорен.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме целия текст на чл. 59, частта, която не е приета.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Приема се ал. 3 и 4 на чл. 59.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, квесторите, кажете на народните представители, които са по коридорите, гласуваме, в момента текат трите минути. Проверете в стаята на ДПС.
Гласували общо 147 народни представители. От тях 118 за, 4 - против, 25 - въздържали се.
Приема се ал. 3.
Преминаваме към следващия текст, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст, уважаеми народни представители, от отложените, е чл. 63, който е приет целият, с изключение на т. 3. Той се състои от две алинеи и т. 3 се предлага от Законодателната комисия да бъде със следното съдържание: 121.2
"Т. 3. Председателстват съдебни състави от всички отделения."
Става дума за правомощията на председателя на окръжния съд. Те са изброени в чл. 63, ал. 1, а на т. 3 окончателната редакция, която се предлага, е: "Председателства съдебни състави от всички отделения". Това е допълнението, неприето по този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не е приета само т. 3, която сега е уточнена от Законодателната комисия. Само господин Джеров да добави нещо.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Само т. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Точка 3 на ал. 1 на чл. 63.
Моля, режим на гласуване. Моля, отменете гласуването.
Имате думата, господин Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, колеги! Струва ми се, че приемаме много важен закон, а не ми се вижда да има много хора в залата. Точно това питам и аз, къде са.
Затова искам да се провери кворумът. Съгласно изискванията на правилника преди всяко гласуване като народен представител, не протестирайте, мога да искам проверка на кворума. Затова искам проверка на кворума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, регистрация за проверка на кворума в продължение на три минути.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Проверка с броене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Знаем как се прави проверка. Пак ще бъде броене. Когато е с електронната система, изключва се субективният момент, господин Маринов.
В залата присъстват 124 народни представители, участват в гласуването. 121.3
Господин Джеров, гласуваме текста на точка 3 на ал. 1 на чл. 63. Имахте нещо да добавите...
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не, не. "Председателства съдебни състави от всички отделения."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване.
Участвали в гласуването 122 народни представители, от тях за 121, против 1, въздържали се няма.
Преминаваме към следващия текст.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (от място): Аз искам думата да обясня отрицателния си вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Заповядайте, господин Гоцев. Вие май че не сте гласували, господин Гоцев!
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, дами и господа!...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не сте гласували!
ВАСИЛ ГОЦЕВ: Аз съм единственият, който гласува против този текст, макар да нямам нищо против и да е съвсем явно, че председателят трябва да председателства всички отделения. Искам да обясня защо направих това.
В една зала, в която има 71 души и в която се гласува със 126 карти (шум и реплики в блока на БСП и коалиция), е подигравка с българското правосъдие да продължи да се гледа този закон. Това е нещо, което наистина е недопустимо. По тази причина гласувах против. (Шум и реплики в блока на БСП и коалиция: "Защо напуснахте?", "Срамота е!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина! От народните представители от групата на СДС, които са в залата, е гласувал само един. Аз разбрах, че Венцеслав Димитров е гласувал само. То се оказа, че е господин Гоцев. (Шум и реплики в блока на БСП и коалиция)
Процедурно ли? Имате думата, господин Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, колеги! Съгласно правилника, от името на Парламентарната група искам половин час почивка. (Шум и реплики в блока на БСП и коалиция)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Давам половин час почивка. Има празнота в правилника, какво мога да направя? (Шум и реплики) В 19 ч. и 15 м. в залата! Досега сме давали винаги половин час, СД/ЛТ 122.1. госпожа Маринова, много Ви моля!
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Господин Савов даваше и по 10 минути почивка. (Шум и други реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще направим удължаване и пак ще приемем закона, разберете, много ви моля! (Звъни)
(18 ч. и 47 м.)
122.2.
(След почивката)

19 ч. и 13 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (звъни): Продължаваме заседанието.
Господин Шапатов, имате думата.
СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Упълномощен съм от името на Парламентарния съюз за социална демокрация да поискам удължаване на работното време в рамките на предвиденото в правилника - два часа, до окончателното приемане на Закона за съдебната власт.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, господин Юруков. По процедурен въпрос ли или за изказване? Обратно предложение.
ЕМИЛ ЮРУКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тъй като се разглежда един много важен закон... (Реплики от блока на БСП и коалиция)
ОБАЖДАТ СЕ ОТ БСП: Елате на работа, като е важен!
ЕМИЛ ЮРУКОВ: Ще запазят ли тишина, господин председател? (Шум от блока на БСП)
Права си, колежке, че ние тук сме да работим наистина. (Смях и реплики от блока на БСП) А не да работят нашите карти! (Недоволство от блока на БСП) Така че, уважаеми колеги, това, което се прави, е мародерство с хората, които са ни изпратили тук. (Недоволство от блока на БСП и викове: "Не те е срам!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Юруков, това вече го чухме.
ЕМИЛ ЮРУКОВ: И затова вие искате да удължите работното време, за да може да си свършите работата с 50 човека, които са в залата!
ОБАЖДАТ СЕ ОТ БСП: Къде сте вие?
ЕМИЛ ЮРУКОВ: Господин председател, нека камерите да заснемат и да дадат наистина пред цялата нация, за да се види колко човека правят един толкова важен закон, който закон обслужва лични интереси на някои хора в тази зала. (Шум в залата) ЦМ/КП 123/1.
РУМЯНА КУРТЕВА (от място): Елате на работа.
ЕМИЛ ЮРУКОВ: И тук някои колеги от ДПС ме репликират, защото те искат да върнат хората, които работиха и ги съдиха по време на възродителния процес... Така че помислете добре дали е правилно с такъв кворум, който е в момента, да се приема такъв важен закон.
Моля ви, господин председател, преди гласуването за удължаване на времето, да бъде проверен кворумът в залата. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Със самото гласуване за удължаване на времето ще извършим и проверка на кворума. Ако за това нещо гласват 121 народни представители, значи има кворум.
Моля, гласуваме удължаването на работното време и същевременно ще направим проверка на кворума с това гласуване, а поотделно ще обявим резултатите. Първо, дали има кворум, а след това, ако има кворум, че се приема това предложение. (Реплики от господин Венцеслав Димитров)
Моля, прекратете гласуването. Тъй като има необходимия кворум, приема се предложението за удължаване на работното време след 20 ч.
Господин Ходжа, имате думата.
МЕХМЕД ХОДЖА (ПСН): Господин председател, от името на Парламентарен съюз "Независимост" Ви моля за половин час почивка. (Силно недоволство от блока на БСП и коалиция)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имаме практика на по-малките групи да даваме по-малка почивка. Затова давам 15 минути почивка. (Шум и реплики в залата)
Давам 15 минути почивка по искане на Парламентарен съюз "Независимост". (Звъни, силен шум и недоволство от блока на БСП и коалиция)
(19 ч. и 20 м.)
123/2.
(След почивката)

19 ч. и 35 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (звъни): Моля, квесторите, поканете народните представители да влязат в залата. Моля, квесторите, поканете групата на ДПС.
Господин Мулетаров, продължаваме заседанието. (Звъни) За какво трябва да гласуваме, господин Мулетаров? Моля, режим на гласуване. Кое гласуваме, господин Мулетаров? Точка 3 на ал. 1, на чл. 63, доколкото си спомням.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Член 63 гласувахме преди малко. Трябва да преминем към чл. 69, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Щом сте убеден, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Член 69 е гласуван в пленарната зала само със своята ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Само частта, която не е гласувана, да прочетем, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, но все пак трябва да стане ясно за какво гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Понеже всички народни предстаимат текста...
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Дано да е така.
Сега трябва да се постави на гласуване втората и третата алинея. Става дума за Военния съд, който има общо събрание и трябва да видим какво трябва да върши това общо събрание, т.е. да определим неговите правомощия.
Предлагаме две алинеи към чл. 69 - втора и трета. Втората алинея, която подлежи на гласуване, има следното съдържание:
"Ал. 2. Общото събрание на Военния съд осъществява съответно правомощията по чл. 59, ал. 3, точка 2, 3, 4 и 5.
Ал. 3. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от общия брой на съдиите."
Това препращане, което преди малко прочетох, го гласувахме преди един час.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме ал. 2 и 3 на чл. 69.
Нека да гласуват всички, които имат карти. Които нямат карти, да се обадят в ръководството. ВТ/КП 124/1.
Да чакаме ли още? Няма какво да чакаме, ние установихме наличието на кворум.
При установен кворум преди гласуването 122, в гласуването са участвали 119, за 119.
Моля, поправете резултата. Госпожа Нюсет Хаджимет няма карта - гласува за. Господин Атанасов също няма карта - гласува за.
Участвали в гласуването 121, за 121.
Приема се текстът.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият текст, който ще докладвам, се отнася към Апелативния съд. Това са еднакви разпоредби.
В чл. 76 се предлага от Законодателната комисия да се създадат втора и трета алинея, които имат следното звучене:
"Ал. 2. Общото събрание на Апелативния съд осъществява съответно правомощията по чл. 59, ал. 3, точка 1, 2, 4 и 5.
Ал. 3. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от общия брой на съдиите."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Предложения няма?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме ал. 2 и 3 на чл. 76.
От участвалите в гласуването 118 народни представители, за 118.
Текстът се приема.
При установен кворум преди това 122 души.
Продължаваме, господин Джеров. Кворум се проверява и е извършена проверка на кворума.
Искате думата по процедурен въпрос ли? Да.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Не е регистриран и няма какво да взима думата.
САШО СТОЯНОВ (СДС): От името на парламентарната група искам нова проверка на кворума при следващото гласуване, защото в залата няма 117 души.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Регистрирай се тогава!
САШО СТОЯНОВ: Освен това господин Атанасов гласуваше с картата си, а не ръчно. 124/2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Той каза, че гласува ръчно. Моля, режим на регистрация за проверка на кворума. (Шум и възражения в блока на БСП)
Много ви моля, разбирам ви, обаче в правилника пише, че всяка парламентарна група или народен представител може да иска проверка. Самият факт, че той е в залата...
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Ама той не е регистриран!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не е казано никъде само регистриран народен представител. Много ви моля! Казано е народен представител. Дали той е на улицата или е в залата, си е народен представител.
Защо всичко трябва да стане на главата на председателя не мога да разбера?!
Госпожа Маринова, ще Ви дам думата, ако няма кворум. (Шум и възражения от блока на БСП)
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Регистрацията е прекратена - 119 народни представители.
В залата присъстват общо 119 народни представители. От ДПС - 2, от БСП и коалиция - 99, и 1 от парламентарната група на СДС. Останалите са от другите групи.
100-102, а останалите бройки са на независимите и други депутати, останалите 10 бройки.
Утре от 9 ч. - парламентарен контрол. (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 50 м.)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Кадир Кадир)
СЕКРЕТАРИ:(Трифон Митев)
(Илхан Мустафа)