Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-07-14

Председателствували: председателят Александър Йорданов и зам.-председателят Кадир Кадир.
Секретари: Трифон Митев и Илхан Мустафа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (Звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители, откривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание.
Най-напред ще ви запозная с едно съобщение.
В справката за новопостъпилите законопроекти по чл.61, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, прочетена в пленарното заседание на 13 юли, вчера, по технически причини е пропуснат проект за решение за преустановяване действието на чл.18, буква "а" от Закона за всеобщата военна служба, внесен от народните представители Мирослав Дърмов и Николай Добрев на 8 юли 1994 г.
Проекторешението да се счита за част от прочетената справка.
Ще ви запозная също така и с реда за парламентарен контрол за утре, 15 юли.
Утре, 15 юли 1994 г., петък, следва да се отговори на следните актуални въпроси и питания.
1. Заместник-министър председателят Кирил Цочев следва да отговори на актуален въпрос от народния представител Стоян Иванов.
2. Министърът на териториалното развитие и строителството Христо Тотев следва да отговори на актуален въпрос от народната представителка Елка Константинова и на питане от народната представителка Елка Константинова. МС/ЗТ 85.1
- 2 -

3. Министърът на правосъдието Петър Корнажев следва да отговори на актуален въпрос от народната представителка Ана Караиванова и на питане от народния представител Борис Александров.
4. Министърът на земеделието Георги Танев следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Милко Енчев, Стойчо Шапатов, Маньо Манев и Тодор Тодоров, и на питания от народните представители Стойчо Шапатов, Тошо Пейков и Стоян Райчевски.
5. Министърът на промишлеността Румен Биков следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Елка Константинова и Кръстю Трендафилов и на питания от народните представители Христо Марков и Веселин Иванов.
6. Министърът на околната среда Валентин Босевски следва да отговори на актуален въпрос от народния представител Маньо Манев и на питане от народния представител Минчо Минчев.
7. Министърът на финансите Стоян Александров следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Иво Атанасов, Маньо Манев, Гинчо Павлов и Захари Захариев и на питания от народните представители Стоян Райчевски, Мариела Митева, Веселин Иванов и Емил Филипов.
В заседанието утре няма да могат да вземат участие министър-председателят Любен Беров и министрите Станислав Даскалов и Кирил Ерменков - поради командировка в чужбина.
Министър Ивайло Знеполски - поради командировка в страната.
Министър Виктор Михайлов - по здравословни причини.
Заместник-министър председателят Евгений Матинчев поради годишен отпуск. (Неодобрение от блока на СДС, шум и реплики)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): Искам думата по процедурен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, господин Димитров, по процедурен въпрос.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги!
Искам да взема думата по процедурен въпрос, защото току-що се запознах с документите, които ни е разпределил пред85.2 седателят, получени от Министерския съвет за ратификация на споразумението по външния дълг.
Моля Ви се, господин председател, друг път такива документи не ни пращайте, защото е подигравка с Народното събрание да се пращат на комисиите неподписани споразумения.
Изискайте от Министерския съвет да прати подписани споразумения, за да видим под какво са се подписали.
Вие ни пращате, ето, господин Пирински беше днес в комисията, пратени са ни споразумения, под които няма подписа нито на банки, нито на министър и т.н. Попитайте го него, той ще ви каже.
Моля Ви се, разпоредете се Министерският съвет, ако иска да гледаме, да се отнася с уважение към институцията парламент.
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА БСП: Правилно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Димитров.
Аз именно затова изпратих тези текстове, за да преценят комисиите дали изобщо трябва да ги гледат или не. И приемам становището на господин Димитров като едно нормално, естествено становище.
Има предложение точка първа от дневния ред, или точка втора от дневния ред да бъде Закон за изменение и допълнение на Указ 1094 за духовното стимулиране в Република България.
Този въпрос бе обсъден вчера на Председателски съвет. Становищата на Законодателната комисия и Комисията по културата са налице. Но тъй като Председателският съвет днес не постигна консенсус по това да се предложи да бъде само първа точка, имаше и предложения за втора точка, то сега аз предлагам най-напред да гласуваме този законопроект да стане точка първа. Предполагам, че се досещате за какво става дума.
Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте.
Гласували 211 народни представители, за 97, против 17, въздържали се 97.
Предложението не се приема. (Шум и реплики, възгласи на неодобрение от блока на СДС) 85.3
ХРИСТО МАРКОВ (встрани от микрофоните): Искам прег ласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Не, ще го предложим след това като точка втора. Така се разбрахме. 85.4
Има направено предложение от Парламентарната група на БСП точка първа от днешния дневен ред да бъде Законът за устройството на съдебната власт. Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте това предложение!
Гласували 215 народни представители, за 127, против 81, въздържали се 7.
Предложението се приема.
При тази ситуация има две предложения за точка втора, а именно: докладваният вече законопроект за изменение и допълнение на Указ # 1094 за духовно стимулиране по предложение на Председателския съвет и също така има предложение точка втора да бъде проекти за решения за даване статут на висши учебни заведения по предложение на Парламентарната група на БСП и коалиция.
Гласуваме предложението на Председателския съвет.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Ние предлагаме трета точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Вие предлагате трета точка? Добре.
Гласуваме предложението за точка втора, а именно законопроекта за изменение на Указа за духовно стимулиране. Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 204 народни представители, за 172, против 2, въздържали се 30.
Предложението се приема и става точка втора от дневния ред.
Направено е предложение за точка трета, а именно проекти за решения за даване статут на висши учебни заведения. Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение. Моля, гласувайте!
Гласували 210 народни представители, за 109, против 56, въздържали се 45.
Предложението се приема и става точка трета.
Пристъпваме към точка първа от дневния ред. Преди да пристъпим към нея, искам да ви запозная с процедурата при обсъждането на закон, гласуван от Народното събрание и върнат от президента на републиката за повторно обсъждане, за да не изпадаме в процедурни противоречия. СД/ВЙ 86.1
След приемането на новата Конституция президентът е използвал своето право на вето по чл. 101 от Конституцията общо 7 пъти. Всички обнародвани укази на президента са придружени и от мотиви за връщането.
При обсъждането на всички върнати закони е спазена следната последователност:
1. председателят на Законодателната комисия прочита указа и мотивите на президента;
2. той прочита становището на Законодателната комисия по указа и мотивите;
3. при желание от страна на народните представители се развиват дебати по мотивите на президента;
4. председателят на Народното събрание предлага върнатият закон да бъде гласуван отново с това съдържание, с което той е гласуван при второто четене от народните представители;
И последно - обсъждането завършва с повторното гласуване на закона.
При всички случаи се спазват изискванията на чл. 101 от Конституцията и чл. 69, ал. 1 от правилника на Народното събрание.
С едно гласуване народните представители се произнасят дали подкрепят върнатия от президента закон с това съдържание, с което той вече е бил приет от тях. Ако за закона такъв, какъвто е бил приет, гласуват повече от половината от всички народни представители, тоест 121 или повече, законът се счита за повторно приет и се обнародва от президента в 7-дневен срок от получаването му.
Ако върнатият закон не получи необходимото мнозинство, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 69а, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Казано накратко, започва неговото разглеждане на второ четене и гласуване текст по текст.
Процудерата е ясна. При предишни подобни гласувания, с оглед да се избегне евентуално гласуване с чужди карти, нещо, което не ни е чуждо, се е процедирало и като имената на народните представители, които гласуват, се изписват на таблото и също така се дава възможност на парламентарните групи да се запознаят, това е тяхно право, никой не може да им възрази, със стенограмата 86.2 от гласуването, която е отразена в компютъра.
Затова отсега обръщам внимание да не се случи така, както някой път се е случвало, хора, които не са в България или са в командировка в страната или в чужбина, по едно стечение на обстоятелствата, по логиката, че Господ е с нас, да гласуват в пленарната зала.
Това е, което информирам.
Сега моля председателят на Законодателната комисия да докладва законопроекта. 86.3 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
По точка първа - върнатия Законопроект за съдебната власт в съответната последователност.
Законът е гласуван на второ четене от Тридесет и шестото Обикновено Народно събрание, пратен е за обнародване от президента на републиката, президентът на републиката се е възползувал от правата си по чл.101, ал.1 от Конституцията и е върнал за ново обсъждане в Народното събрание същия закон.
Подред, както каза господин председателят на Народното събрание, ще докладвам пред вас материалите, които президентът на републиката е пратил, както и становището на Законодателната комисия.
"УКАЗ # 152

На основание чл.101, ал.1 от Конституцията на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М:

Връщам за ново обсъждане в Народното събрание Закона за съдебната власт, приет от Тридесет и шестото Народно събрание на 23 юни 1994 г.".
Мотивите на президента на републиката за връщането за ново обсъждане от Тридесет и шестото Народно събрание на Закона за съдебната власт на основание чл.101, ал.1 от Конституцията на нашата република.
"Конституционният съд на Република България с Решение # 3 от 3 април 1992 г. по конституционно дело # 30 от 1991 г. прецени конституционосъобразността на оспорените пред него разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет.
Конституционният съд съгласно чл.149 от Конституцията е контролен орган спрямо Народното събрание и президента на републиката що се отнася до конституционността на техните актове. В този смисъл действието на решенията на Конституционния съд не се ограничава само до това да спрат занапред действието на закон или негови разпоредби, когато ги обявяват за противоконституционни, но и обвръзват със съответно становище Народното събрание. НЧ/КТ 87.1
С мотивите на посоченото решение на Конституционния съд, които несъмнено имат значението на тълкувателно решение, е възприето разбирането, че Конституцията в чл.130, ал.2 е посочила изчерпателно изискванията, на които трябва да отговарят изборните членове на Висшия съдебен съвет и тази конституционна разпоредба прегражда възможността законодателят да въведе ограничения, които би преценил като целесъобразни.
Конституционният съд постанови, че понятието "юристи", употребено в конституционната норма, обхваща всички юристи, включително и действуващите адвокати. Недопустимо е - казва по-нататък Конституционният съд - да се въвеждат ограничения по тесен профилиран белег на юридическата професия. За членове на Висшия съдебен съвет могат да бъдат избирани съдии, прокурори, следователи, юрисконсулти, адвокати, научни дейци и други юристи, включително и пенсионираните.
Ето защо на поставения въпрос може ли Народното събрание впоследствие да приема правни норми, с които се тълкува Конституцията и в нейната конкретна разпоредба се влага разбиране, коренно различно от възприетото от Конституционния съд, следва да се отговори отрицателно, ако изхождаме от разбирането Република България да бъде правова държава и нейните органи взаимно да се зачитат.
Предвид тези аргументи ограничението, поставено в чл.16, ал.1 от новоприетия закон, по силата на който се изисква специализиран 5-годишен стаж като съдия, прокурор, следовател или хабилитиран научен работник по право, за да се добие качеството член на Висшия съдебен съвет, несъмнено е в противоречие с Конституцията на Република България.
Член 130, ал.4 от Конституцията изрично установява мандат от 5 години за изборните членове на Висшия съдебен съвет. Принципът на мандатност - принцип, който гарантира стабилност и независимост на публичноправния орган, е въведен в Конституцията спрямо органи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. В Конституцията се съдържат два подхода относно прекратяване на мандата, но и двата се отнасят за индивидуални мандати на членовете на съответния орган, а не и за прекратяване мандата на самия орган, когато той е колективен. 87.2
В едни от случаите основният закон сам посочва основанията за прекратяване на индивидуални мандати (чл.72 относно мандата на народните представители, чл.97 относно мандата на президента, чл.148 относно мандата на членовете на Конституционния съд, чл.129, ал.3 относно мандата на съдии, прокурори и следователи).
В други случаи Конституцията, като установява мандат, не посочва основания за неговото предсрочно прекратяване. В тези случаи обикновените закони уреждат основанията за прекратяване на индивидуалния мандат (Закон за местното самоуправление и местната администрация - чл.30, ал.3 за обищинските съветници, чл.42, ал.1 за кметовете).
Относно Висшия съдебен съвет, основанията за предсрочно прекратяване на мандат на член на този орган също не са уредени в Конституцията, а се съдържат в текста на чл.22 от новоприетия закон. Този текст изчерпателно изброява основанията за прекратяване индивидуалния мандат с решение на органа, който е избрал съответния член на Висшия съдебен съвет.
Параграф 11 от Преходните и заключителни разпоредби на новоприетия закон предвижда, че членовете на Висшия съдебен съвет се избират в едномесечен срок от влизането на този закон в сила. Така редактираният текст първо поставя въпроса възможно ли е да се прекрати мандатът на избран колективен орган, какъвто е Висшият съдебен съвет, след като законът изрично не предвижда това. От друга страна, ако се приеме, че това е възможно, то това прекратяване става въз основа на разпоредба (чл.16, ал.1 във връзка с – 11), която е в противоречие с чл.130, ал.2 и 4 от Конституцията.
Даже и ако приемем, че редакцията на нормата на – 11 във връзка с чл.16, ал.1 и нейният разум предвиждат не прекратяване мандата на органа като цяло, което е недопустимо, а на отделни негови членове, то пак се постига същият правен резултат. Това е така, защото чл.26, ал.3 предвижда най-малко две трети от членовете на Висшия съдебен съвет като необходим кворум за вземане на решения от този орган.
Ако след влизане на закона в сила това мнозинство не може да се формира по причина на факта, че мандатът на част от членовете на Висшия съдебен съвет е прекратен, на основание 87.3 – 11 във връзка с чл.16, ал.1 се прекратява и съществуването на колективния орган като цяло, защото всеки колективен орган е такъв и функционира само ако е налице неговият състав, а съставът на Висшия съдебен съвет ясно и точно е определен в чл.130, ал.1 от Конституцията като състоящ се от 25 члена.
Както бе посочено, чл.22 от новоприетия закон определя основанията за предсрочно прекратяване на мандата на член на Висшия съдебен съвет. Безспорно такъв текст е необходим, като се имат предвид съображенията, изложени по-горе. Изброяването на тези основания е направено изчерпателно и те по своя характер са факти, които са безспорно установими и не подлежат на субективна преценка, с изключение на основанието, посочено в т.6 на ал.1 от чл.22. Там се предвижда като основание за предсрочно прекратяване на индивидуалния мандат "поведение, което уронва престижа на съдебната власт и системно неизпълняване на професионалните задължения" - две квалификации, които изцяло са резултат на субективна преценка и като такива дават възможност в тях да се влага различно съдържание.
Като оспорвам тези разпоредби, предвид опасностите, които създават, ви предлагам, уважаеми народни представители, да обсъдите още един път необходимостта от тяхното съществуване. Опасно е членовете на Висшия съдебен съвет - орган, чийто състав, ако законът в този си вид влезе в сила, за пореден път ще се променя, да бъдат подвластни на субективни преценки, основаващи се на политически пристрастия.
Същите мотиви важат и за разпоредбите на чл.29, ал.1, т.2, 3 и 5, които посочват част от основанията за освобождаване преди изтичането на мандата на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор. Наред с това чл.129, ал.3 от Конституцията изчерпателно изброява основанията за освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите. Няма причина за изброените в чл.29, ал.1 от новоприетия закон длъжности да съществуват различни основания.
Член 24 от Закона за съдебната власт предвижда изборните членове на Висшия съдебен съвет, които не са съдии, прокурори или следователи, да прекъснат изпълнението на дейността, която 87.4 са упражнявали до избирането им за срока на мандата във Висшия съдебен съвет. 87.5
Като изборни членове същият текст предвижда те да получават трудово възнаграждение. Текстът не определя какво е възнаграждението на членовете по право на Висшия съдебен съвет - дали те ще получават две възнаграждения, или само по-високото.
Тази разпоредба е в несъмнена връзка с чл.16, ал.4, т.3, който поставя ограничения за упражняване на широк кръг дейности, като по този начин Висшият съдебен съвет се превръща в постоянно действащ платен орган. Конституционните разпоредби го определят като орган, решаващ най-вече кадровите въпроси на съдебната власт, който осъществява своята дейност на периодични заседания. Той няма характер на орган, който ръководи тази власт.
Това са мотивите ми да възразя срещу съществуването на тези две разпоредби.
Чл.129, ал.3 от Конституцията предвижда съдиите, прокурорите и следователите след навършване на 3-годишен стаж на длъжността, която заемат, да станат несменяеми. Наред с това – 5 от Преходните и заключителни разпоредби на основния закон постановява, че тези представители на съдебната власт стават несменяеми, ако в тримесечен срок от образуването на Висшия съдебен съвет той не постанови, че не са налице необходимите професионални качества.
Като се имат предвид посочените разпоредби, буди недоумение редакцията на – 8 от Преходните и заключителни разпоредби на новоприетия закон, според които съдиите и прокурорите, които не отговарят на изискванията за заеманата от тях длъжност посочени в чл.127, алинеи 6 и 7, се освобождават от нея с влизането на този закон в сила.
На първо място изискванията за заемана на определена длъжност, посочени в текста на чл.127, визират и следователите, за които – 8 не предвижда освобождаване, ако са налице същите условия.
На второ, по силата на посочените конституционни разпоредби, и трите категории са станали несменяеми и разпоредбата от новоприетия закон, в този смисъл, е в противоречие на Конституцията, а ако текстът на редакцията на – 8 има предвид само преместване на друга длъжност, то практически неговото приложение ще бъде изключително затруднено. РД/ЗТ 88.1
Както се посочи, чл.127 определя основанията за заемане на съответните съдийски, прокурорски и следователски длъжности, като в ал.5 се приема, че за стаж се зачита прослуженото време на всички длъжности на юридическата професия.
В този смисъл въведените ограничения за заемане на определени длъжности в алинеи 6 и 7 са необосновани.
Конституционният съд на Република България с решение # 3 от 19 май 1994 г. по конституционно дело # 1 от същата година постанови, че правото на защита е основно право на гражданите, като го определи като средство за защита на техни нарушени или застрашени права, или законни интереси.
Той посочи, че чл.56 от основния закон има непосредствено действие и предвид това съдиите, прокурорите и следователите се ползват от правото на защита. В този смисъл Конституционният съд постанови, че актовете на Висшия съдебен съвет, които засягат техните права, като административни актове могат да бъдат обжалвани, освен по реда на сега действащия Закон за Висшия съдебен съвет и по реда на Закона за административното производство пред Върховния съд.
Това безусловно е така и като се има предвид текстът на чл.120, ал.2 от Конституцията, защото и досега действащата нормативна уредба не изключва възможността да бъдат обжалвани по съдебен ред актовете на Висшия съдебен съвет, които засягат права на съдии, прокурори или следователи. Затова неразбираеми са мотивите, довели до създаването на ал.2 от – 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за съдебната власт, който предвижда нов тримесечен срок за съдиите, прокурорите и следователите, в който те да могат да обжалват своето освобождаване, преместване или понижаване в длъжност от Висшия съдебен съвет до влизането в сила на настоящия закон. Те са имали правната възможност да защитят своите права и по сега действащия Закон за административното производство и Закон за Висшия съдебен съвет.
Глава четиринадесета, озаглавена "Дисциплинарна отговорност" урежда основанията и процедурата за дисциплинарната отговорност на съдиите, прокурорите и следователите. В нея са определени 88.2 видовете дисциплинарни наказания, както и дисциплинарните състави, които разглеждат дисциплинарните дела срещу тези представители на съдебната власт.
В този смисъл неяснотата между чл.184, ал.2 от посочената глава на новоприетия закон и чл.33, който постановява, че Висшият съдебен съвет определя 5-членен състав от своите членове, който разглежда дисциплинарни дела, пораждат необходимостта да се изяснят и синхронизират правата на Висшия съдебен съвет с разпоредбите, уреждащи дисциплинарната отговорност.
В чл.73 от новоприетия закон е посочено, че дисциплинарните дела, образувани срещу младши съдии, младши прокурори, съдии-изпълнители и нотариуси, се разглеждат от Апелативния съд, а в чл.152, ал.1, т.2 се предвижда възможността освобождаването на съдии-изпълнителите да става по предложение на дисциплинарната комисия при Апелативния съд.
Разпоредбите на тези два текста от закона са в противоречие с възприетия принцип, съгласно който дисциплинарно отговорни по реда на този закон са съдиите, прокурорите и следователите, а на съдии-изпълнители и нотариуси, наказания се налагат от министъра на правосъдието по реда, предвиден в Кодекса на труда (чл.185 от Закона за съдебната власт).
Предвид на това е необходима промяна в редакцията на чл.152, ал.1, т.2 от новоприетия закон, за да може въобще да бъде осъществявана дисциплинарната отговорност.
Глава трета от новоприетия закон, озаглавена "Инспекторат" обхваща два текста - този на чл.35, който постановява, че към Министерството на правосъдието се създава инспекторат, като се дава обемът от правата, които осъществява той, и този на чл.36, който определя кои лица могат да бъдат назначавани за инспектори.
Безспорна е необходимостта от такъв орган, но добре трябва да бъде преценено, дали той да се структурира в изпълнителната власт, така както прави новоприетият закон, или той следва да съществува като орган на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Главна прокуратура и Националната следствена служба. 88.3
Уважаеми народни представители, това са мотивите, за да върна за ново обсъждане Закона за съдебната власт, оспорвайки разпоредбите на: чл.16, ал.1 и ал.4, т.3; чл.22, ал.1, т.6; чл.24; чл.29, ал.1, т.2,3 и 5; чл.33; чл.35; чл.36; чл.73; чл.127, ал.6 и 7; чл.152, ал.1, т.2; чл.184, ал.2; – 8; – 10, ал.2 и – 11.
Президент на Републиката Желю Желев".
Прочетох ви, съгласно правилата на правилника за нашата работа, указа на президента на Републиката д-р Желю Желев, диспозитива му и мотивите към същия. 88.4 Постъпил указът на президента на републиката в Народното събрание на 7 юли 1994 г. Председателят на Народното събрание със своето разпореждане от 5 юли 1994 г., обосновавайки се на чл. 69а, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, разпорежда:
"Възлагам на Законодателната комисия да докладва в срока по ал. 3 на чл. 69а от правилника пред народните представители Указ # 152 от 4 юли 1994 г. на президента на Република България за връщане на ново обсъждане в Народното събрание на Закона за съдебната власт, нещо, което направих току-що.
Законодателната комисия на Народното събрание, изпълнявайки правилата на правилника, специално чл. 69а, на 23 юни т.г. се събра, за да изпълни разпореждането на председателя на Народното събрание. Законодателната комисия, като се запозна с изпратения до Народното събрание Указ # 152 от 4 юли 1994 г., счита, че указът е в съответствие с правомощията на президента, определени от чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България, и предлага той да бъде разгледан по съответния ред от народните представители.
Това, уважаеми господин председател и уважаеми народни представители, е докладът, който трябваше да направя пред Народното събрание в изпълнение на чл. 101 от Конституцията на Република България и чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на председателя на Законодателната комисия. Имате думата за изказвания по мотивите на президента. Има ли желаещи за изказване по мотивите на президента? Господин Емил Бучков, заповядайте.
ЕМИЛ БУЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, въпросът, който разглеждаме, е много сериозен поради това, че фактически се отразява в два аспекта. Единият аспект е, че трябва да се приеме закон за съдебната власт, закон, който укрепва третата власт в нашата демокрация, и, от друга страна, че трябва да се преценят съвсем сериозно доводите и мотивите на господин президента, тъй като Народното събрание не може да си позволи лукса да приема какъв да е закон и да приема какви да е текстове, водено изключително от някакви партийни, политиБП/ВЙ 89.1 чески или други съображения.
Касае се за установяване на правов ред, касае се за създаване на правова държава и такава, каквато я направим, такава ще бъде тя. И всичко това зависи от нас, от всички нас. И ако някой може да се позволи лукса да пренебрегне правото, да пренебрегне основните положения, които са заложени в Конституцията, и да иска точно да даде превратно съдържание в този закон, това ще се отрази като бумеранг в бъдещата дейност и стабилност на държавата.
Искам да се спра на отделни текстове. Няма да преповтарям съображенията на господин президента, но искам само да трасирам отделни моменти, за да видите за какво става дума.
В чл. 16, ал. 1 е предвидено членове на Висшия съдебен съвет да бъдат юристи с високи професионални качества, с 15 години трудов стаж, което е конституционно изискване, като съдия, прокурор, следовател или хабилитиран научен работник по право. Моите уважения към всички научни хабилитирани работници. Обаче трябва да ви кажа, че те не са практикуващи юристи и специално най-малко те познават съдебната система като работещ механизъм. Защото ето, тук е професор Михайлов, той досега не е чел нито едно дело, той чете само решенията и въз основа на тези решения се изгражда науката и се оформя правната стратегия на даден клон от правото.
Така че един хабилитиран, един научен работник, я си представете един професор по, да кажем административно право или, да кажем, някакъв по трудово право, който е по-откъснат от практическата дейност на съдебната система, ще влияе за нейното укрепване.
Ето защо ми се струва, че това наказание, което налагате върху другия профил на юридическата професия - адвокатите аз съм длъжен да ви кажа, че никога не съм бил адвокат, но това са хора, които действително творят право заедно с цялата съдебна система и вие ги изключвате от възможността със своя опит, със своята ерудиция да укрепват съдебната система. 89.2
Нещо повече, Конституционният съд се произнесе, че не може да се профилира юридическата професия, че щом Конституцията е предвидила изтъкнати юристи с 15-годишен трудов стаж, това се отнася за всички профили.
Вие не признавате решението на Конституционния съд. Онзи ден обаче, когато аз казах, че няма кворум при гласуването при 104 души, тук се обадиха и ми казаха: има решение на Конституционния съд. Да се разберем по един въпрос - кога признавате решенията на Конституционния съд и кога не ги признавате? Само когато ви отърват или въобще?
Освен това в решението на Конституционния съд е предвидено, че членове на Висшия съдебен съвет могат да бъдат включително и пенсионери. Такъв текст в чл. 16 не съществува. Това означава, че като се разтури това Народно събрани, и господин Мулетаров, и аз не можем да бъдем членове на Висшия съдебен съвет, ако реши някой да ни избере, защото сме пенсионери. Виждате ли какво обсурдно нещо - опитът, натрупан с години на практикуващите юристи, ще бъде изключен и те няма да могат въобще да участват в укрепването на правната система.
Друг парадокс. Алинея 4 на чл. 16: "Членове на Висшия съдебен съвет не могат да бъдат народни представители, кметове..." и ал. 3: "Да упражняват свободна търговска или друга платена професионална дейност, с изключение на преподавателска във висшите училища".
Извинявайте много, как може един преподавател, който е на държавна длъжност, получава съответното възнаграждение като професор, доцент и т.н., и изведнъж да може да си получава заплата и като член на Висшия съдебен съвет. Явно е, че това е продиктувано от някакви лични, себични интереси. Това е абсордно.
Не може адвокатът да получава заплата, да си получава възнаграждение като адвокат и да бъде член на Висшия съдебен съвет, а професорът може. Кажете защо? Та колко професори са станали адвокати? Много и вие го знаете.
По-нататък. Член 27: "Освобождаването на изборен член преди изтичане на мандата да става с решение на органа, който го е избрал, когато системно не изпълнява професионалните си 89.3 задължения или с поведението си уронва престижа на съдебната власт".
Извинявайте много, но ми се струва, че президентът много меко е подходил, като казва, че това е една субективна преценка. Мен ми се струва нещо друго, мен ми се струва, че тук има един умисъл и винаги може да претендирате, и винаги можете да злепоставите хора и чрез компромати във вестници и другаде и да се каже: ето, уронен е престижът. Тъй като се касае за мандатна изборна длъжност с определен срок, не може да има прекратяване на това основание. Това означава в Конституцията да има един текст, че мандатът на всеки един народен представител се прекратява, когато той системно не изпълнява професионалните си задължения и с поведението си уронва престижа на Народното събрание. 89.4
Ами, кажете, колко ще останат тук, ако трябва да се приложи този текст и към народните представители? Кой не си е позволил лукса във вестници, по медии и други да злепоставя свои колеги. Да не говорим повече! Има и много от тях трябва действително... Но такъв текст в Конституцията няма и няма никой да гласува закон, за да има, защото това е безсмислие. И този текст абсолютно трябва да отпадне!
По-нататък. Член 26. Висшият съдебен съвет е предвиден като един институт, който заседава периодично по време на неговия мандат, който е от пет години, и се стреми да укрепва съдебната власт. А с този закон се цели той да се направи постоянно действащ орган, тези, които участват в него, да бъдат заплатени чиновници, с изключение на съдиите, прокурорите и следователите, и да получават заплата, която не е много малка, защото възнаграждението не може да бъде по-високо от това на член на съдия във Върховен касационен съд.
И веднага поставям въпроса пак за хабилитираните работници. Ами той ще получава заплата като член на Висшия съдебен съвет и ще получава същевременно и от университета възнаграждението си. И докато съдиите, които са членове на Висшия съдебен съвет, цял ден ще работят по работните си места и само в определени дни ще заседават, тези хабилитирани работници ще заседават един път седмично или три пъти месечно и ще си получават и от университета, и от там заплатата. Е, това е безумие! Безумие!
По чл. 29. В чл. 129 от Конституцията е предвидено точно в ал. 3 кога могат да бъдат освобождавани съдиите, следователите и прокурорите. Това е при подаване на оставка, това е, когато има присъда спрямо тях за умишлено престъпление, и в случаите, когато е настъпила трайна невъзможност за изпълнение на техните задължения повече от една година. Тук в точка 2 срокът не е посочен. Не можем да изискваме по-тежки задължения, отколкото това е предвидено за съдиите, следователите и прокурорите. Това трябва да бъде изравнено. Не може с един аршин да се мери по отношение на членовете на Висшия съдебен съвет, в който влизат и следователи, и прокурори, а по друг аршин - когато те изпълняват само длъжността си следователи, прокурори и съдии. Разберете, такава несъвместимост, такъв абсурд може да го измисли този, СБ/ЛТ 90.1. който не вниква в същността на нещата, или не разбира от право, или го прави умишлено.
При нарушаване на Конституцията и законите. Извинявайте много, ама кой ще ми каже кога се нарушават Конституцията и законите от членовете на Висшия съдебен съвет? Ами дайте да приложим същия принцип, както ви предложих и преди малко, и към Народното събрание. Всеки народен представител, който нарушава законите и Конституцията, да бъде освободен предсрочно. Ами с едно гласуване против Конституцията, което в момента ще се направи от вас, вие нарушавате Конституцията и трябва предсрочно да бъдете освободени, ако имаше такъв текст, аналогичен на този. Ами разсъждавайте нормално! Защо трябва всеки един да постъпва по начин, който няма да му бъде приятен, когато бумерангът се обърне срещу него.
И аз се учудвам за друго. Тук има колеги юристи, които направо погазват професията си. Те могат да имат всякакво политическо пристрастие, това си е техен проблем. Аз уважавам тези пристрастия. Но да правиш компромиси и да погазваш професията си - това е недопустимо!
И пак същият текст - когато системно не изпълнява задълженията си. Абе кой е този, който ще каже дали си изпълнява задълженията системно, когато те заседават три или четири пъти месечно? Кой е този, който ще го установи? И как няма да ги изпълни, питам аз? Редовно присъства, взема участие и не ги изпълнява. Това е субективно. Всеки, който иска да злепостави друг, винаги може да го направи.
По чл. 33. Вижте, имаме Висш съдебен съвет, ще си прави дисциплинарка. Едно време имаше тричленки по време на Сталин. Сега тук има дисциплинарка от пет души - да раздава наказания. Ами методът е много ясен, само че не е настъпил превратът в съзнанието на тези, които са го предложили и които са го защитили. Тричленка или петчленка ще бъде, все е тая! Но добре е заимствано. И не е забравено, най-важното е, че не е забравено. А нещо, което не се забравя, разберете, след това се повтаря в много драстичен аспект.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Все едно е ликвидационен съвет.
ЕМИЛ БУЧКОВ: По отношение на останалите текстове, аз смятам... (Реплики в БСП и коалиция за прекъсване на оратора) 90.2. Вижте какво, аз съм на трибуната и ще говоря. Имам право и не сте вие, които ще ми го отнемете. И няма защо по този груб начин да се изразявате. Какво грухтите? Какво грухтите? Свините на времето ядяха в Белене концлагеристи. Това ли искате да подчертаете? Това ли искате? (Шум в залата)
И апелирам за съзнание, ако токаво има поне в остатъчен вид, не се придържайте към някакви догми! Разберете, или ще правим правова държава, или няма да правим! Да не стане така, както един мой съсед, борец против фашизма и капитализма, понеже отворил фирма, ми казва: строим капитализъм. Вие не може да строите капитализъм с тези стари методи. (Ръкопляскания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Емил Бучков.
Има ли реплики към неговото изказване?
Заповядайте, госпожо Константинова.
ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Моята реплика е едно допълнение към това, което каза господин Бучков. Това да разделяш хората от една професия на категории е по принцип абсолютно антидемократично. Това е все едно да кажеш, че учителите нямат право да участват в изпълнителната власт, а научните работници по литература примерно могат да бъдат министри на просветата и културата, а учителите не могат. Същото е, уважаеми колеги. Това е нещо абсурдно! Адвокатът е юристът, който се сблъсква с всички видове и варианти на съдебното производство. Както учителят най-добре познава на практика приложени познанията, а научният работник, затворен в своя кабинет, който никога не е прочел лекция, никога не е общувал с дета, който не знае на практика с познанията на теорията си, той да няма право да стане министър, примерно. Абсолютно същият принцип! За мен това е един дълбоко антидемократичен принцип и не може да залегне в закон на хора като нас, които имаме амбиция да създаваме демократични закони.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Константинова.
Има думата господин Ведат Сакаллъ. Заповядайте. 90.3.
ВЕДАТ САКАЛЛЪ (ДПС): Господин Бучков, с цялото ми уважение към Вас, искам просто да запитам, понеже пледирате как е възможно от едно място да се взема заплата, а от друго място - хонорар.
Сигурно, Вие сте преосмислили нещата и с Вас, и за себе си, и искам да Ви запитам как тогава Вие в продължение на месеци, като член на Управителния съвет на "Агробизнесбан" вземахте далеч по-голям хонорар от Вашата заплата? (Шум и реплики, ръкопляскания от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Други реплики има ли?
Госпожа Мариана Христова.
МАРИАНА ХРИСТОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера3"): Господин Бучков, с всичките си уважения към Вашата теза, искам да Ви напомня нещо, което вероятно няма да отречете.
Няма такъв закон в света, който да ни въвежда определени ограничения.
Президентът връща закона, защото приема, че е нарушен принципа на равенство на всички юристи, във връзка с възможността им да заемат длъжност в съдебната система и специално във Висшия съдебен съвет.
Но искам да Ви попитам, как беше в разпоредбите, които уреждаха кадрите за военния съд и военната прокуратура? Там дали няма ограничения?
Искам да Ви попитам, жените-юристки не са ли юристки? Не съществува ли ограничение за тях във връзка със заемане на тези длъжности?
Възможно ли е да има еднаквост по отношение на определен статут и налага ли се да обясняваме тук, че оня принцип от Конституцията, който въвежда равенството на гражданите пред закона има своите ограничения във връзка с интересите на обществото?
Всички сме граждани на държавата, но се различаваме по образование и по тази причина имаме право да заемаме различни длъжности в нея.
Всички сме граждани на държавата с равни права, но имаме определени действия, които ни поставят определено положение в обществото. МС/ЗТ 91.1
Ограниченията, срещу които Вие възразявате, съществуват в много по-дълбока степен в старите закони на България - за Касационния съд и Апелативния съд във времето, което Вие издигате в идеал.
Не виждам, когато сега не се създава един конюнктурен закон, а един закон за съдебната система въобще, защо се противопоставяме на принципи, признати от българските юристи и от българското общество и работещи, именно в негова полза.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Христова.
Моля, господин Бучков да вземе отношение към направените му реплики.
ЕМИЛ БУЧКОВ (СДС): По отношение репликата на господин Ведат Сакаллъ, искам да му кажа, че аз говоря за две заплати от държавния бюджет. Аз не говоря за частна дейност.
А който може има право да работи и да влага своя труд и този труд да бъде заплатен, и си плаща данъците, той е в рамките на закона.
А що се касае за възнагражденията, може да попитате другите членове от Вашата група, включително госпожа Шерифе Мустафа, която продължава да бъде член на този управителен съвет, а аз го напуснах още миналата година.
По-нататък, по отношение на госпожа Мариана Христова.
Госпожа Христова, ние колегите не бива да се делим на отделни професии, защото Вие много добре знаете какво преливане става.
Ако е вярно твърдението Ви, което аз не го възприемам, защото такова нещо не съм казал, че възхвалявам бившата система в правосъдието отпреди 9 септември.
Тогава жените нямаха право да бъдат нито адвокати, нито съдии, нито нищо и затова колежки с висше юридическо образование работеха в архивите на съда. Този факт не знам дали Ви е известен. И след 9 септември те станаха съдии, нотариуси и т.н.
Аз за такова нещо никога не мога да пледирам и никога не мога и да поддържам. 91.2
А що се касае за военния съд, Вие много добре знаете, че във военния съд преди 10 ноември се допускаха само членове на комунистическата партия, специално удостоени с допуск. Всеки не можеше да бъде адвокат там.
Но тук става дума за следното нещо. Искам едно разумно разсъждение от всички колеги. И това разумно разсъждение е следното.
Не бива ние сами, юристите, да си вадим очите, защото инженерите са единни, другите са единни. И много често може да се случи, госпожа Христова, Вие след известно време да станете и адвокат. И как ще Ви гледат колегите тогава?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Бучков.
Изказванията продължават.
Има думата господин Маргарит Мицев.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Половин час.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Половин час, естествено. Досега е използвано само 17 минути от времето.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Знаете ли, аз много внимателно слушах господин Бучков и между другото с някои от неговите тези не съм особено съгласен, защото има тук много научни работници и ако вземем един от Юридическия факултет - проф. Костадин Кочев, по тази логика той, който е буквално цар на Наказателно-процесуалния кодекс и наказателния процес да не може например да бъде член на Висшия съдебен съвет. Или примерно, без много да се хваля, но един Маргарит Мицев, който е чел лекции на съдии, прокурори и адвокати... (Неразбираема реплика от блока на БСП)
... ами така е, господин Костадинов, ще Ви го подкрепят хората, да не може да бъде по простата причина, че ги учи каква е разликата между варант и вирмент. Разбирате ли? Това е просто един правен парадокс.
Но аз имам нещо друго предвид, уважаеми колеги, и съжалявам, че го няма тук господин Сакаллъ, който направи реплика.
Нека криво да седим, право да съдим. Бивши прокурори и следователи станаха адвокати. Ипсо този факт, макар че те са сега адвокати, тъй като в миналото са били прокурори и следователи, значи те могат да бъдат членове на Висшия съдебен съвет, а онези, които цял живот са били адвокати - да не могат. 91.3
Друг е въпросът, съгласен съм как се ставаше адвокат. Например аз и сестра ми не можехме да станем адвокати, защото нямахме такова минало. А адвокатите минаваха, и господин Хубенов знае, през окръжния комитет на БКП и това е факт. 91.4 Но мисълта ми е следната. Ако искаме да влизаме в едно цивилизовано общество и да сме изправени пред хипотезите на чл.9 от Закона за задълженията и договорите, на автономия на волята на страните, които участвуват в даден процес, и на тяхната равнопоставеност, то именно поради тези слабости на приетия от мнозинството закон би следвало да се изчисти и, както се казва, леге артис, да влезе след туй и в правната практика.
Пак ви повтарям, хайде да си отговорим на този въпрос: той бил следовател по ДС, бил прокурор, сега е адвокат, може да стане член на Висшия съдебен съвет, а онзи, който цял живот е бил адвокат, да не може?! Тази работа някак си не се връзва просто!
И другият вариант. Когато се приемаше тук законът и се осъждаше моето изказване, квинтесенцията му беше следната: прекалено много субективизъм относно това системно да нарушава или да уронва престижа и авторитета. И ако си спомняш, дадох един такъв чисто житейски, той не е флагрантен пример: виждате съдията или прокурора с мрежичка, пакетчето с мляко прокапало и панталонът му изцапан. И ще кажете: ега ти съдията, ега ти прокурора! Така ли е? Е, това може ли да се възприеме като системно нарушаване или като липса на авторитет? Хайде да ги видим и тези неща!
Нали работата е, щом искаме да правим едно културно и цивилизовано общество, нека да бъдем културни и цивилизовани! Още повече един от преторските елини Гай Цезоний е казал, че ако преторианците и тяхната гвардия раздават правосъдие, цивилизацията на Рим е в опасност. Това е то! (Ръкопляскания в блока на СДС, възгласи в блока на БСП и коалиция: "Браво!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Маргарит Мицев.
Има ли реплики? - Да. Заповядайте, госпожа Младенова.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, аз заставам пред вас с молбата да намери приложение, господин председателю, разпоредбата на чл.39, ал.2, т.3 от нашия правилник за работа, а именно: прекратяване на разискванията. Ще изложа СД/КТ 92.1 само два аргумента и ще разбере колегата Мицев защо.
Уважаеми колеги, всичко онова, което се говори тук за равенството между мъжа, жената и едва ли не в животинския мир, няма никакво отношение към спора. Това е частен случай. Законът за съдебната система е частен случай в уреждане на определени, гарантиращи правомощията по опазване правата и свободите на гражданите обстоятелства.
Ерго, господин Мицев, следва да се направи извода, че жената има право да бъде юрист, но когато става въпрос кой да определя кадровата политика на Висшия съдебен съвет, това просто не могат да бъдат адвокатите по простата причина, първо, че ние сме подписали една декларация за независимо правосъдие през 1986 г. в Милано, Седми конгрес ИКОСОС към ООН, съгласно която сме приели, че, второ, адвокатите са страна в процеса и по тази причина, като страна в процеса, не могат да определят кадровата политика на съдебната система.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (от място): Ама той и прокурорът е същият!
СОНЯ МЛАДЕНОВА: Сега ще кажем за прокурора. Нали знаете, че аз бях и прокурор, а сега съм и адвокат.
Така. Прокурорът е представител на държавното обвинение, основна функция, и страна в процеса. По тази причина той е включен в рамките на онази възможност, която има правото да определя кадровата политика на правосъдието. Защото правосъдието се състои от (сега ще ви доставя удоволствие и на вас след малко) съдии, прокурори и следователи. И ако вие бяхте прави, но не го експлоатирахте както трябва, колеги от СДС, бяхте прави в едно: не може да следва изброителен критерий след съдии, прокурори и следователи. Защото ако има необходимият стаж по специалността, той просто може да се кандидатира, конкретният юрист, за изпълняването на тази длъжност. Сложи ли се запетайка, както се сложи тук, и се пише "хабилитирани" и не знам какво си, трябва вече изброителният критерий да се следва докрай.
Възможността обаче за обсъждане на тези същностни проблеми за нас е отпаднала, ние сме при наличието на употребено вето от господин президента, поради което аз отново апелирам към господин председателя да се съобразите с изказаните от мен мотиви и да подложите на гласуване прекратяването на разискванията по тази точка от дневния ред и да гласуваме по същество законопроекта.
Благодаря. 92.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Младенова. Естествено, аз се съобразявам с Вашите мотиви, но също така се съобразявам и с мотивите на целия правилник. И затова дебатите продължават. (Реплики в блока на БСП и коалиция: "Какви са мотивите на правилника?")
Правилникът е една цялост, той не е само от отделни текстове.
Така. Всяка група има право на 30 минути за дебати. Ние не дебатираме закона, ние дебатираме мотивите и указа на президента. Това е нещо различно. Това не е правено в Народното събрание. Тази точка сега влиза в дневния ред. Правилникът много точно описва какво се предвижда в такива случаи. Дори и Председателският съвет да не е разпределил времето, всяка група има право поне на трима оратори по десет минути, а в рамките на 30 минути парламентарната група може да определи и друг брой оратори.
Ето това са такива малки мотиви. Може да се удължи времето и с една трета.
Кой друг искаше думата за реплика? Господин Илко Ескенази.
Този правилник така съм го научил, че го сънувам вече.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Аз ще направя една реплика на господин Мицев по два пункта и тя ще бъде съвсем кратка. Тук беше повдигнат въпросът за дискриминацията на жените по отношение на участието им във военните структури. Аз мисля, че това е едно решение, което е в защита на жените, а не обратното - тяхна дискриминация, въпреки че, господин Мицев, виждам, че има някои, които говорят като полковнички, пък им се иска и да бъдат, изглежда, полковнички. (Шум в залата)
И тук преминавам към следващото. Господин Мицев, сърцевината на въпроса не е тази, която Вие показвате, макар и с много добри аргументи. Сърцевината на този закон е, че той цели връщането на цялостната система, създадена от отдел "Национална и социална сигурност" на ген.Велко Палин. (Шум в залата, реплики, ръкопляскания в блока на СДС) Защото нямаше кадър - съдия, прокурор или следовател, който да не е благословен от този отдел. Нали така, госпожо Ананиева? (Шум в залата) Така. Аз разбирам много добре... 92.3
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Филип Димитров как е станал адвокат?
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ: Не, не става дума за адвокатите. Съдии, прокурори и следователи. Ако искате, да си поговорим. Има тук хора, които доста активно участвуваха и подпомагаха този отдел. Искате ли да си поговорим малко, да кажат как се вземаха решения? Но не по това аз искам да споря. Това беше факт. 92.4 Аз не искам да кажа, господин Мицев, че трябва сега тия, които са били благословени от Велко Палин, включително и някои възродители, да бъдат дискриминирани. Въпросът е, че този закон ви казва: само тези, които са били благословени от Велко Палин, само те могат да бъдат! Други не могат да бъдат! Това е мракобесническият характер на този закон и затова трябва да говорим. (Бурни ръкопляскания отдясно)
А иначе, съображения за две заплати, за това можеш ли да бъдеш на две държавни служби от бюджета и т.н., това са детайли, които много лесно могат да бъдат поправени.
Така че аз искам да ви кажа: тук основният въпрос е този. И няма защо да се крием затова, че се създавал закон, който ще действа много надалеч в бъдещето. Защото не по този начин се гледаше в Германия след Втората световна война. Аз не мога да си представя един закон в Германия от 1947-1948 г., в който се казва: този, който е бил благословен от Мартин Борман, той може сега да участва в съдебната система! Сетете се кой е Мартин Борман! (Възгласи: "Браво!" и бурни ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Ескенази.
Моля, господин Мицев, да отговорите на направените Ви реплики.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Не, няма да бъде цирк, защото има резон в онова, което Соня Младенова каза. Разбира се, аз нея я уважавам и като жена, която разбира как се правят пари, което е много ценно качество. (Смях в залата)
Но въпросът е следният тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Оценка от най-високо място!
МАРГАРИТ МИЦЕВ: Да, оценка от много високо място (смее се).
Но, знаете ли, че господин Ескенази ме накара да се почувствам малко неудобно по простата причина, че аз тъкмо, господин председателю, вече мислех, че е време в България да съберем всички наши минали амбиции и грешки и да ги погребем НЧ/ВЙ 93.1 в нещо подобно на онова, което е близо до Мадрид и се нарича "Валя де лос Кайнос" - "Долината на мъртвите", падналите, където и франкистите, и комунистите са погребани заедно. Но Вие, господин Ескенази, ме разубеждавате и повече дуплики няма да Ви правя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Мицев.
Има ли други желаещи за изказване?
Думата има господин Александър Джеров.
По процедурен въпрос, заповядайте, госпожа Русева, преди това.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председателю! Тъй като третият оратор на нашата парламентарна група е във времето, което чувствително вече е намаляло, аз Ви моля да не го прекъсвате, а да считате за направено нашето искане за увеличение на времето с една трета. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Съответно това получават и останалите парламентарни групи.
Моля, господин Джеров, имате думата.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги! Изказвам се като народен представител и по-скоро като юрист, като адвокат.
Тогава, когато на нашето внимание се поставя за разглеждане един закон, основното... (Реплики от залата) Професор Михайлов, знаете, за първи път и аз да взема думата, а Вие ми завидяхте.
Когато се поставя на гласуване един закон пред народните представители, има един приюдициален въпрос, на който ние всички трябва да спрем вниманието си. Става дума една правна норма дали е съобразена с Конституцията или е противоконституционна. Според мен, тогава когато една правна норма е противоконституционна, тя даже не би трябвало да бъде поставяна на обсъждане и на разглеждане.
Съвсем точно аз ще ви посоча в допълнение, разбира се, на казаното от президента на Републиката, в допълнение на аргументацията, която той е изложил в указа, който е пред нас, и 93.2 няколко допълнителни съображения.
Аз бих поставил моето изложение на две плоскости.
Първо, противоконституционност на два текста. Съгласно чл. 16 от разглеждания закон Висшият съдебен съвет може да се състои от съдии, прокурори, следователи и хабилитирани научни работници по право. Аз не желая да повтарям аргументите, които бяха наведени преди малко, аз си позволявам да говоря на плоскост противоконституционност.
Както виждате, тук има известни ограничения. Адвокатите са извън приложното поле на чл. 16, ал. 1. Не в името на адвокатите заставам тук и като техен защитник, а заставам тук като защитник на Конституцията на тази република, която ние всички трябва да спазваме.
Съвсем добре известно е на уважаемите народни представители, че по този въпрос Конституционният съд се е произнесъл, тъй че няма защо аз да аргументирам онова, което подробно е аргументирано от Конституционния съд. И просто аз не мога да разбера тази логика: след като веднъж Конституционният съд със задължително за нас решение е казал, че един текст е противоконституционен, ние го поставяме отново за разглеждане тук и искаме неговата подкрепа.
Много моля, заставам като юрист пред вас и държа на това: противоконституционен текст не може да бъде поставян на разглеждане и на гласуване. Не аз, а Конституционният съд го е казал. А след като той го е казал, ми се струва, че няма защо да си играем и да гласуваме нещо, което естествено ще бъде след това обявено отново за противоконституционно. На кого правим услуга? На себе си, за да докажем, че Народното събрание неще да зачете Конституцията на Република България. И този, който ще гласува, означава, че той показва своето неуважение към Конституцията на тази страна.
Вторият текст, който е противоконституционен, това е – 8 от закона. Съгласно – 8 "съдиите и прокурорите, които не отговарят на изискванията за заеманата от тях длъжност, се освобождават от нея с влизането на този закон в сила". Това е текстът, който отново е поставен на нашето внимание. 93.3
Същевременно аз ще си позволя да прочета на уважаемите народни представители разпоредбата, залегнала в чл. 129, ал. 3 от Конституцията: "Съдиите, прокурорите и следователите стават несменяеми след навършване на тригодишен стаж на длъжността, която те заемат." Тогава те се освобождават от длъжност само при определени условия. Никъде, в никаква алинейка или допълнение на този конституционен текст не е казано, че един закон може да застане срещу Конституцията и да обяви в един негов параграф нещо, което не е допустимо.
Поради това не само аз твърдя, не само президентът, Конституцията твърди, че параграф 8 от закона е противоконституционен. Мисля, че при това положение и този текст не може да бъде поставен на гласуване. Защото Народното събрание няма право да гласува текст, норма, точка, която е в явно противоречие с Конституцията.
Това са двете норми, които са явно противоконституционни и по които смятам, че няма защо да навеждам повече съображения.
Има и още няколко момента, които са от значение. Тях бих ги нарекъл по принципите на Гражданското право противоречия със закона и основните принципи на законите на Република България.
Параграф 10, ал. 2 пак от разглеждания закон - "Съдиите, прокурорите и следователите, които са освободени, преместени без тяхно съгласие и т.н., могат да обжалват решението пред Върховния административен съд в тримесечен срок от влизането на този закон в сила". Това е поставено на гласуване.
Аз ще моля уважаемите колеги юристи тук да си припомнят основните принципи на Гражданското право, в което имаме давностни срокове и преклузивни срокове. Най-малко аз тук ще чета лекции, които чета на студентите. Един преклузивен срок, а именно характерното, това е разликата с давностния срок. При давностния срок имаме спиране, прекъсване и повтаряне. При преклузивния срок, уважаеми дами и господа, изтече ли той, и Господ да дойде, не може да го отмени.
И, следователно, след като тези уважаеми колеги са имали пълната възможност да обжалват решението на Висшия съдебен съвет за тяхното освобождаване, понижаване и т.н., той с решението, 93.4 което е нарушило, да кажем, от тяхна гледна точка на техните права и този срок е изтекъл, изведнъж сега законодателят идва и казва: този, който е пропуснал един законен преклузивен срок, има право отново да обжалва. В коя европейска държава, в кой закон, къде може в областта на Гражданското право един изтекъл преклузивен срок да се създаде наново? Такова нещо и в учебниците го няма.
Така че, много моля да се съобразите с основни принципи, госпожа Ананиева, на Гражданското право. Мисля, че този, който се счита за юрист, не може да ме реплекира. Като реплекира, той показва правните си знания. 93.5
Оттам нататък, уважаеми колеги, има още един момент. (Реплика на госпожа Нора Ананиева) Когато напишете толкова, колкото мен, тогава елате при мен, госпожа Ананиева. Професори с ненаписани трудове има много. Но този, който е написал нещо, мисля, че може да защищава името.
По-нататък, уважаеми колеги. Законът влиза в сила съгласно правилата на Конституцията три дена след неговото обнародване. Аз ще моля юристите да ми кажат какво ще стане, след като този закон влезе три дни в сила! Например гласуваме го днес, президентът ще издаде указ, той ще бъде обнародван и законът ще влезе в сила. Хубаво. Това всичко е идеално. Влизайки в сила този закон създава новия Върховен касационен съд. Този закон създава като щатен състав Върховния административен съд. Този закон създава апелативните съдилища.
Аз съм гражданин и като виждам, че има апелативен съд, искам да обжалвам едно дело, защото имам право да го обжалвам пред апелативната инстанция. Обаче съдиите ще ми кажат: извинявайте, но има Гражданско-процесуален кодекс, в който апелативна инстанция няма. Извинявайте, но няма Върховен касационен съд, къде си тръгнал. Няма Върховен административен съд, защо пишеш, че обжалваш до него.
Или, влизайки този закон в сила, карайки ме мене да го спазвам, защото аз, като юрист, съм длъжен да го спазвам, ще стана смешен пред клиентите, които ще трябва да излъжа. Ще им напиша жалба до орган, който няма.
Оттук нататък може ли този закон да влезе в сила, когато законът за Върховния административен съд не е гласуван. Може ли този закон да влезе в сила и да стане действащ, когато новият, бъдещият Гражданско-процесуален кодекс не е в сила? Може ли да влезе в сила този закон и да действа, когато новият Наказателно-процесуален кодекс не е в сила?
Ами аз искам преглед на едно решение, уважаеми колеги. ГПК - действащият, ми дава двумесечен срок. Ще направя молба за преглед. Колегите, които са влизали в съд, знаят какво означава това. Пред кого ще го направя? Аз съм длъжен да защитя интереса на клиента си, ще направя молбата и тя ще отиде в кошчето. Спазвайки действащите закони, аз ще наруша нещо друго. РД/ЛТ 94.1.
При това положение, уважаеми колеги, аз смятам, че съвсем конкретно, въпреки известни обаждания, аз защитих тезата на чисто научна база. Ако някой може да ми противопостави с аргументи, много моля да излезе и да каже, че противоконституционността на двата текста не е налице. Нека да излезе и да каже, че противозаконосъобразността на двата текста не е налице. Нека някой да каже, че в гражданското право преклузивните срокове с тях можем да си играем, когато искаме, като законодатели.
Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Александър Джеров.
Има думата за реплика господин Владислав Даскалов.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Както виждам, усмивките на колегите отляво искат да кажат "Керванът си върви, кучетата си лаят". Така е. При едно такова динамично мнозинство така ще бъде.
Репликата ми към Вас, уважаеми господин Джеров, е, че Вие казахте, че един такъв противоконституционен текст или такива противоконституционни текстове не могат да бъдат приемани от Народното събрание. Аз Ви репликирам. Не само че могат, ами то е факт. Те бяха приети от болшинството на това Народно събрание, тези противоконституционни текстове. И затова президентът, използвайки правата по Конституцията, върна закона с надеждата това мнозинство да коригира именно своето противоконституционно поведение в законодателството.
Уважаеми господин Джеров, струва ми се обаче, че е нещо друго. По силата на Конституцията, която има пряко приложение, като останалите нормативни актове, този противоконституционен текст от закона би следвало да не се прилага от съдилищата и то не би следвало да бъде елемент от правната доктрина не, а от законодателството на нашата страна. Де факто - да, но той не би следвало да бъде прилаган.
Преди доста време беше апелирано към нас и доколкото си спомням, уважаемият господин Лилов беше направил това, радвам се, че господин Лилов е тук, с едно пожелание да прелистим страницата и да вървим напред. Страниците обаче, господа, се прелистват 94.2. не напред, а както господин Ескенази каза, те се прелистват назад. И като че ли вие искате да прочитаме отново и отново онези страници, които трябваше 50 години да четем. Съгласен съм, че страницата трябва най-сетне да бъде прелистена и да се започне писането на новата история, но как ще се пише нова история с подобни противоконституционни текстове? Не е възможно. И затова не единение ще има в тази страна, не двуполюсна система ще има в тази страна, а ще има една конфронтация, конфронтация ежедневна, ежечасна по всяко едно отношение. Кому е необходимо и кой се радва от това? (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Даскалов.
За реплика думата има господин Щерев.
АТАНАС ЩЕРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Повод да репликирам господин Джеров е споменатото от него понятие "научни работници", което е част от текста на разглеждания закон.
Аз съм учен в друга област на знанието и не приемам за себе си някой да ме нарича "научен работник". Предполагам, че и хората, които имат знания, опит в областта на правото, също ще бъдат засегнати при една такава квалификация.
Мисля, че дори само този текст или тези две словосъчетания могат да покажат духа на този законопроект, каква е неговата същност.
И използвайки времето си, искам да отправя упрек към една дама отляво, която се произнесе за колежка, че думата "колега" на латински език няма превод като колежка. Колега се отнася и към мъжете, и към жените. Съжалявам, че в присъствието на лингвисти съм принуден да правя тези забележки.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Щерев. И трета реплика - господин Филип Димитров.
ФИЛИП ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ставам, за да репликирам господин Джеров, който блестящо разви пред вас правната конструкция на това безумие, което в момента се опитвате да прокарате в Народното събрание. 94.3.
Господин Джеров, опасявам се, че Вашите разяснения засягат една част от материята, която е недостъпна за мнозинството гласувало и готвещо се да гласува този закон. Вие развихте пред тях доводи, които биха имали смисъл, ако в тази зала стояха хора с намерение да създават закони, с намерение да изграждат съдебна система на България, с намерение да принасят някаква полза на нацията. (Реплики и шум от блока на БСП) Но очевидно не се касае за това. Касае се за една доста вулгарничка измама, измама, която се прави тук, в тази зала, за да се създаде у нацията погрешното впечатление, че се създава съдебна система. Нищо не се създава, дами и господа, по този начин.
Когато вие постановите, че три дни след влизането в сила на този закон от небето ще паднат Върховният касационен и Върховният административен съд, вие просто лъжете, лъжете безочливо българската нация. 94.4.
Лъжете я, затова защото Вие нямате мотива да изградите това. Вие имате един едничък мотив и този мотив е да спечелите няколко дена, в които да приведете в действие само няколко текста от този закон. След това, господин Джеров, Вие ще видите, че Вашите доводи ще бъдат възприети от Касационния съд и в крайна сметка те ще бъдат възприети и от практиката, защото като няма Касационен съд, просто няма как той да се изгради, тоест функционирането на тази така наречена съдебна система, за която господата и дамите от мнозинството ще гласуват, просто няма да се състои.
С други думи, господин Джеров, развивайки такива великолепни правни доводи, Вие направо си губите времето. Защото този парламент в момента, дирижиран от парламентарното мнозинство, се занимава с измамничество. И това, което цели гласуването на този закон, не е създаването на някакъв правен стабилитет в страната, а пак повтарям - една вулгарна измама към българската нация, насочена към резултата, за който говори и господин Ескенази - връщането в съдебната система, завладяването на съдебната система от една група от хора, които Вие вероятно ще благословите, вие, господа от мнозинството, защото те са точно това, което ще символизира най-мрачните моменти от нашата доскорошна история. Тоест това, което вие се опитвате да направите, е с този политически акт да върнете нещата назад до степен, че за България да може да се каже: каквото се е било променило, е било върнато назад. И да трябва да ви започваме отначало. Благодаря ви. (Шум и реплики в блока на БСП, ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Филип Димитров.
Сега ситуацията е такава, че парламентарните групи на БСП и коалиция имат 40 минути - преди господин Джеров да отговори, също и другите парламентарните групи не са използвали своето време. Парламентарната група на СДС има още 8 минути за изказване. (Реплики в БСП)
Моля, господин Джеров, да отговорите на направените Ви реплики. Сега сме в периода на удължаване на времето, това показа и световното първенство - всяко полувреме се удължава с 2-3 минути поне (шум в залата). Трябва да сме в крак с модата. БП/ЗТ 95.1
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, аз мисля, че застанах пред вас не като представител на една парламентарна група, а като специалист, като професионалист. Мисля, че в своите доводи аз не включих нищо политическо, а чисто юридическо, професионално. И въпреки противопоставянето на госпожа Ананиева, като според нея аз почти не разбирам от право, камо ли от нещо повече, мисля, че мога да изразявам правни становища, изразявал съм такива, те са били възприемани може би от върховните съдилища, но това е друг въпрос.
И затова молбата ми към всички народни представители е: не на политическа база да решаваме въпросите, а на професионална. Това е едно Народно събрание на една демократична държава. Народните представители са длъжни да се съобразяват с принципите на законодателството.
От д-р Щерев беше направено едно предложение, което лично аз възприемам, но не е тук може би мястото му. Научни работници - действително, стига вече работници. Има работници, които високо уважавам. Но научният работник не е работник, той е нещо друго, защото неговата професионална област е друга. Евентуално ако бихме могли да намерим по-добро понятие, лично аз бих се насочил нататък и бих се съобразил.
Само още нещо последно в духа на казаното от Филип Димитров. Мене от друго ме е страх като действащ юрист, тук има немалко действащи юристи. Мене ме е страх от това, че влизайки този закон в сила, ще блокираме правната защита на български граждани, защото те няма да могат да осъществят докрай защитата на накърнени или претендирали за накърнени и субективни права. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Джеров.
Има ли желаещи за изказване? Имам чувството, че няма повече желаещи за изказване.
За процедурен въпрос заповядайте, господин Христов.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, както стана ясно, едва ли аргументите, изложени тук, ще бъдат взети предвид и затова ние просто трябва да осигурим такива условия за провеждане на гласуването, че поне да не се 95.2 получат груби фалшификации при това провеждане.
Именно затова от името на Парламентарна група - така пише в правилника, чл.52, аз правя процедурно предложение за поименно гласуване. Едва ли е необходимо да се мотивирам, за всички тук е ясно за какво става дума, тъй като в началото на таблото излязоха 215 гласували и не е необходимо много да се задълбочава човек, а просто да погледне залата, за да разбере, че тук няма 215 народни представители.
Именно затова аз се връщам и на Вашите встъпителни думи по отношение на гласуването, напомням ги на уважаемите колеги народни представители и заедно с това искам да заявя, че ние ще направим всичко това гласуване да бъде прецизно и да няма мъртви души в него.
Моето процедурно предложение е за поименно гласуване. Благодаря ви. 95.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Николай Христов.
Преди да гласуваме неговото предложение искам само да ви информирам за едно писмо, което се получи днес от Върховния съд на Република България и Главна прокуратура. (Шум и протести в БСП и коалиция) Свързано е със законопроекта, а именно тези уважавани от нас институции се обръщат към председателя на Народното събрание с молба тяхното писмо да бъде доведено до знанието на народните представители, като изтъкват две точки, а именно, че самостоятелното влизане на закона в сила в противоречие с – 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Конституцията, ще блокира незабавно работата на съдилищата в страната.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Няма такава процедура, по която да ни се четат писма! (Шум и протестни реплики в БСП и коалиция)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Основната причина е, че няма процесуални правила за дейността ни, а действащите Гражданско-процесуален кодекс и Наказателно-процесуален кодекс са неприложими. И те казват, че за това са уведомени членове те на Законодателната комисия в заседание от 13 юли т.г.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Това е шантаж!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: И, второ, регламентираната в закона организационна реформа не може да се извърши, защото за да бъдат изградени новите апелативни съдилища и прокуратури, Върховен касационен и Върховен административен съд, следва със закон да се предвиди съответната численост, около 480 щатни бройки, и издръжка около 129 млн.лв., без средствата, които ще бъдат необходими за ремонт и оборудване.
Предполагам, че и това стига до съзнанието на народните представители.
РЕПЛИКИ ОТ БСП И КОАЛИЦИЯ: Това е манипулация!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Никаква манипулация! Човек винаги е по-добре да има повече информация, отколкото по-малко. От повече информация глава не боли. И обратното е вярно, затова има демокрация. СБ/ЗТ 96.1
Има предложение за поименно гласуване. Искам да ви обърна внимание, че чл.51 изрично казва, че гласуването е лично. Под думата "лично" се разбира човекът, който гласува, да бъде тук в залата, лично. И ето защо законодателят, тоест Тридесет и шестото Народно събрание, когато е приемало своя правилник, е допълнило, за да е още повече ясно какво значи лично в ал.3 на същия член, казвайки, че никой не може да гласува с чужда карта.
Така че при сегашното гласуване няма вариант, при който да допусна някой да гласува с чужда карта. Както и да ви се въртят комбинациите, аз определям как ще стане това.
Първо, затова е добра идеята да бъде поименно гласуването и тогава най-лесно се реализира личността на гласуването.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Христов за поименно прочитане имената на народните представители при гласуването на законопроекта.
Моля, гласувайте това предложение.
От общо гласували 216 народни представители, за 88, против 73, въздържали се 55.
Предложението не се приема.
Заповядайте по процедурен въпрос.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, след неприемането от БСП и ДПС на поименното гласуване ние имаме още по-голямо основание да направим следното процедурно предложение.
От името на парламентарна група правя процедурно предложение гласуването да се извърши с вдигане на ръка. Има го в правилника. И тъй като тази процедура трябва да се подложи на гласуване, ние настояваме преди гласуването да се извърши проверка на кворума, която проверка бъде извършена с ръчно преброяване на присъстващите физически тук народни представители.
Искам предварително да кажа, че СДС няма да напусне пленарната зала и няма за цел проваляне в момента на това заседание. Но има за цел да се види дали наистина тук има 216 народни представители.
Това са двете ми процедурни предложения.
Благодаря ви за вниманието. 96.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Предстои гласуване за това гласуването по този законопроект да се извърши явно с вдигане на ръка.
Преди това обаче трябва да се извърши проверка на кворума. Предлага се проверката да се извърши чрез преброяване на народните представители и затова няма никаква пречка.
Моля, секретарите да установят кворума в пленарната зала. Аз установявам, че в момента има кворум, но това е само един човешки поглед. Все пак, моля, секретарите да установят наистина има ли кворум или няма кворум в пленарната зала.
Господин Савов, нека да завърши това гласуване.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Когато се гласува, аз смятам, че както от наша страна, така и от другата страна всички трябва да седнат. Тогава Вие ще имате много лесна възможност да видите колко хора сме, защото по 99 има в този сектор, 99 - в този и в този също е определено. Обаче и от нашата страна, и от другата страна, хората трябва да седнат на местата си.
Между другото, в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е казано, че хората седят по местата си, а не стоят и не се разхождат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Точно така! Моля, народните представители да заемат своите места според правилника. И моля, секретарите, да осъществят проверката на кворума. Това е нещо нормално и естествено. В много парламенти така става: при такива важни гласувания, при такива сложни проблеми, винаги се иска една по-голяма прецизност. (Следва ръчно преброяване от парламентарните секретари)
В залата има 202 народни представители. Това показа преброяването, което означава, че има кворум.
Нека да пристъпим сега към гласуването.
СТЕФАН САВОВ (от място): Преди това искам да кажа две думи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте. 96.3
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги!
Аз смятам, че е просто, бих казал лично една обида към вас това, което прави председателят на Парламентарната група на СДС и "Ера-3". (Весело оживление в блока на БСП, шум и реплики)
Председателката, да и госпожа, или госпожа на БСП и "Ера-3". (Шум и реплики)
Вижте, то много хубаво се знае, че като е "Ера-3" няма да бъде със СДС, а с БСП.
Защо трябва да предизвиква госпожа Дърева и госпожа Ананиева непременно да седят? Каква е тази дисциплина? И вие все говорите за дисциплина. Да не говорим за господин Боков. (Шум и реплики от залата)
Защо? Това е предизвикателство. Погледнете, тук всички седнаха.
Господин Вълканов и той е независим, може би той е независим кандидат и затова смята, че трябва да стои прав. (Шум и реплики)
Това не е в края на краищата ред.
Моля ви се, трябва да има ред в залата! (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Савов, прав сте. За реда в залата отговаря председателят. (Шум и реплики от блока на СДС)
Моля, народните представители да заемат местата си.
Гласуваме, след като има кворум от 202 народни представители, гласуването по този законопроект да се извърши с вдигане на ръка.
Моля, гласувайте. (Шум и реплики)
Не, не, гласувате с картите, които трябва да станат общо 202. (Шум и реплики, неодобрение от блока на СДС)
Гласували 213 народни представители, за 89, против 81, въздържали се 43 народни представители.
Предложението за гласуване с вдигане на ръка не се приема.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Господин председател, процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Димитров, по процедура, заповядайте. МС/ЛТ 97.1.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, току-що Вие констатирахте, че в тази зала се лъже, когато се гласува с карти.
Затова, аз много Ви моля Вие да наредите в момента гласуването в момента да стане с вдигане на ръка, за да излезе балансът.
Ясно е, че като има 202 души вътре в пленарната зала, не може да има 213 гласа.
И след като този законопроект е толкова важен, че трябва да събере 121, 120 или 122 гласа, различни резултати, аз Ви препоръчвам, господин председателю, и настоявам да наредите гласуването да стане с ръка, за да излезе балансът.
Това не става концерт по желание. Вие какво правите в момента?
В момента Вие предлагате на пленарната зала дали да гласува да се лъже или да не се лъже. И пленарната зала реши "да, ние сме съгласни да се лъже!"
Затова аз Ви предлагам наредете да стане гласуване с ръка, за да не се лъже. Иначе сметката не излиза. (Възгласи на одобрение, шум и реплики, ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря за процедурното предложение.
Господин Видев, заповядайте.
ВИДЬО ВИДЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги!
Аз изобщо не допускам и не мога да говоря такива неща за народен представител или за народни представители, че лъжат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Естествено, че народните представители никога не лъжат.
ВИДЬО ВИДЕВ: Естествено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това е грешка на системата в момента. Разбира се! (Весело оживление)
ВИДЬО ВИДЕВ: Точно в тази връзка ми е процудерното предложение.
Тъй като не допускам, че секретарите не могат да броят до 240, моля Ви до ремонтирането на системата и отстраняването на техническата повреда отсега нататък, поне в днешното заседание гласуването да става ръчно. (Весело оживление, ръкопляскания от блока на СДС, "Браво! Браво!") 97.2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Видев. Той просто чете моята мисъл.
Тъй като наистина народните представители никога не лъжат и не е възможно народен представител да гласува с чужда карта, аз приемам единствено, че има повреда в компютърната система за гласуване. (Весело оживление, шум и реплики в залата)
И при тази ситуация, когато системата е развалена, може наистина да се гласува с вдигане на ръка и това е най-ефективният начин. Неслучайно той е записан като точка първа при явно гласуване.
Затова сега моля секретарите да започнат да преброяват и гласуваме законопроекта с вдигане на ръка и да броят просто ръцете.
Давам също така една възможност, ако има народни представители, които не са влезли в пленарната зала, за три минути да заповядат, да влязат.
Междувременно искам да поясня отново, за да няма объркване.
Тези, които са за законът да остане такъв, какъвто е приет от Народното събрание, гласуват за. Тези, които са против законът да остане с това съдържание, с което е приет - гласуват против.
Има право, народни представители, естествено да се въздържат при гласуването.
Най-напред ще броим гласовете за, естествено, които трябва да бъдат повече от половината народни представители.
ОСМАН ОКТАЙ (встрани от микрофоните): Искам по процедурен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Октай, заповядайте.
ОСМАН ОКТАЙ (ДПС): Господин председателстващ, аз искам думата по процедура.
Но понеже констатирахме, че народните представители не лъжат, а председателят най-вече не лъже, нека техниците да се произнесат има ли техническа повреда или няма. (Весело оживление, ръкопляскания в блока на БСП, шум и реплики) 97.3. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин Октай, знаете колко много Ви уважавам. Народните представители не отговарят пред техниците, а отговарят пред своите избиратели. Затова гласът на техниците не може да бъде глас на съвестта на народния представител. (Шум в залата, ръкопляскания в блока на СДС)
Започваме гласуването и моля секретарите, които са избрани от Народното събрание, да започнат да преброяват гласовете.
Гласуваме първо със "за" приемането на закона с това съдържание, с което той вече е приет от Народното събрание. Моля, които са "за", да гласуват! Моля да се преброят гласовете! (Шум и реплики)
Моля за тишина в залата! Моля народните представители от СДС да седнат на своите места! Спокойно, господин Георги Петров брои много внимателно. Това е човекът, който дойде от Америка.
Резултатът от гласуването: 129 гласа за. (Радостни възгласи в блока на БСП и коалиция, ръкопляскания)
Сега гласуваме против. Който е против, моля да гласува и да се брои!
Против 78 народни представители. (Шум и викове, единични ръкопляскания в блока на БСП и коалиция)
Въздържали се има ли? - Въздържали се няма.
Окончателният резултат: гласували 207 народни представители с вдигане на ръка, за 129, против 78, въздържали се няма.
По този начин законът е повторно приет и приключва тази точка от дневния ред. (Ръкопляскания в блока на БСП и коалиция)
Господин Хубенов, заповядайте.
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): От името на Парламентарната група на БСП и коалиция искам половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Давам половин час почивка. (Звъни)
(17 ч. и 45 м.)
СД/КТ 98.1
(След почивката)

18 ч. и 40 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Моля господин Джеров да докладва следващата точка от дневния ред.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, Указ # 1094 за духовното стимулиране в Република България е влязъл в сила на 24 юни 1974 г. Този указ е предвидил духовно стимулиране чрез ордени на български и чуждестранни граждани, юридически лица, обществени организации и така нататък.
Великото Народно събрание през пролетта на 1991 г. направи промени в този указ и от него отпаднаха всички текстове, по силата на които български гражданин можеше да бъде награден. При това положение от 1991 г. у нас български гражданин не може да бъде награден с орден поради липса на текст. Само чуждестранен гражданин може да бъде награждаван в целия този период.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): А защо няма текстс? Кой отмени тези текстове?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Великото Народно събрание отмени текстовете, като задължи - ще ви отговоря, защото помня - Министерският съвет в едномесечен срок да внесе нов законопроект за цялостно уреждане на материята. До този момент Министерският съвет не го направи.
Внесен е проект от народния представител Александър Йорданов за изменение и допълнение на този указ. С предложеното изменение и допълнение господин Йорданов предлага да се създаде възможност и български граждани да бъдат награждавани, като той в законопроекта, който е внесен по съответния ред, предлага да се създаде и нов орден "Голям кръст за граждански заслуги" за награждаване на български граждани с извънредно големи заслуги за издигане достойнството на българската нация.
Съответно на това той прави и предложение за други промени в действащия указ.
Както помните вчера Комисията по културата е разгледала този законопроект, изразила свое становище, като в раздаденото НЧ/НП 99.1 становище на 13 юли предлага и някои допълнителни изменения.
Председателят на Народното събрание вчера следобед свика Законодателната комисия за окончателно вземане отношение към така внесения законопроект. Законодателната комисия покани вносителя на своето заседание и заедно с него, с негово съгласие, разбира се, остави настрана в момента нормите, които предвиждат създаването на нов орден, защото в момента трудно може да се създаде нов орден. Още повече, че за да се създаде, трябва да има и съответно някакви чертежи, някакви уточнявания за вида, за характеристиката на този орден.
При това положение Законодателната комисия в присъствието на председателя и членове на Комисията за културата, в присъствието на вносителя господин Александър Йорданов предлага на уважаемите народни представители два параграфа, с които се създава възможност с действащия сега орден "Стара планина" да може да бъдат награждавани не само чужди граждани, чужди колективи, чужди юридически лица, но и български граждани, които имат извънредно големи заслуги към Република България. Днес сте получили текста, въпреки че той беше пуснат още вчера и ще установите, че ние предлагаме заедно с вносителя, със същия орден да се награждават и български граждани, които имат извънредно големи заслуги към Република България.
Също така в синхрон с вносителя остава текста, че за чуждестранни граждани, предложения за награждаване се правят от министъра на външните работи, като, разбира се, правим едно уточняване, че неговите предложения могат да касаят само чужди граждани, като български граждани могат да бъдат награждавани или от Министерския съвет, или по предложение, направено от председателя на Народното събрание, въз основа на решение на Народното събрание.
Това е уточняването, което Законодателната комисия, казах ви, в синхрон с вносителя, в синхрон с Комисията по културата направи на базата на направените предложения.
Този законопроект е съобразен с Конституцията, по принцип отговаря на изискванията на българското право. Би могъл да бъде гласуван и отговаря на всички изисквания. Законодателната комисия счита, че законопроектът така, както е даден на народните предста99.2 вители, надлежно редактиран, надлежно уточнен ако няма възражения би могъл да бъде гласуван и на второ четене. Въпрос на залата дали ще го приеме на първо или и на второ четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Джеров.
Имате думата за изказвания. (
Господин Йордан Ганев, председател на Комисията по културата - заповядайте, господин Ганев.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю! Нашата комисия вчера се занима с този въпрос по спешност и взе решение - това становище, което е в ръцете ви. Няма да го повтарям, защото действително на съвместното заседание със Законодателната комисия ние приехме тези поправки, които те предлагат, приехме и това ограничение, което се предлага. Защото както забелязахте от нашето становище, ние искаме ако ще се създава нов орден, то да го видим как изглежда, какви са проектите за него, от какъв метал ще бъде, как ще бъде направен, неща, които наистина ще забавят работата много. А знаем, че е нужна експедитивност.
Бих искал да кажа само едно нещо допълнително, това е по въпроса за създаването на орденската система в нашата страна. Преди повече от година в Комисията по културата беше поставен въпросът за създаване на единна орденска система в нашата страна. Даже ние сондирахме мнението на специалисти от тази област, на хералдиката и така нататък, занимахме се с това какво представлява, каква е била всъщност орденската система у нас в миналото и се сблъскахме с едно обстоятелство, което парира всичките ни опити. Нямаме герб. А когато нямаме герб е ясно, че ордени трудно могат да се направят. И всъщност това е в допълнение на казаното от господин Джеров, защото досега не е внесен никакъв законопроект за орденска система.
Докато не бъде утвърден държавен герб, не виждам как ще можем да направим орденска система. Иначе във всичко останало ние приемаме това, което Законодателната комисия предлага и призоваваме господа народните представители да гласуват за него. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин 99.3 Йордан Ганев.
Започваме изказвания. Вносителят няма какво повече да добави и не е редно. Професор Кюранов, заповядайте. 99.4
ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз трябва да кажа, че съм малко учуден от изказването на господин Йордан Ганев. От каква гледна точка?
Наистина Великото Народно събрание отмени принципа да бъдат награждавани български граждани. Но аз си спомням една реч на господин Желю Желев, в която той доказваше вредата от награждаването на български граждани. Спомням си много добре такава реч, бих казал, сега може би бъркам, но като че ли госпожа Константинова също така беше на това становище. И вие всички отдясно бяхте на това становище. Разбира се, вие ще кажете, че това беше за партийни и политически деятели. Но то не беше само за партийни и политически деятели. Аз също бих бил против това да се награждават партийни и политически деятели. Но преди това много пъти се награждаваха, да кажем, тези наши момичета, които спечелиха световни награди по художествена гимнастика. Награждаваха се и други хора и въпреки това вие тогава искахте да бъде отменено това и то беше отменено. Това, разбира се, не значи, че не можем да помислим отново по този въпрос.
Аз съм съгласен с това, че в случая трябва да се преразгледа въпросът. Но аз съм много против това да се прави политика с това нещо. Аз съм много против това демагогски да се използва трудът на тези хора, за да се търсят, както е вече баналният израз, политически дивиденти. Това може да става само в полза на страната, само в полза на България.
Ако имаше възможност, аз не бих бил за това това да бъде закон, а да бъде едно решение на Народното събрание, което да има характер на едно ад хок решение. Само за този случай. И ако друг път биха се появили такива случаи, да има също така такива решения.
Трябва да ви кажа, че някои хора мислят дали изобщо в случая трябва да се стигне до такова решение. Някои смятат, че това са хора, които ритат топка и едва ли заслужават такива ордени. Аз лично не мисля така. Не мисля така. Аз мисля, че за тези момчета футболът не е игра, футболът е труд. За тях игрището не е място за игра, а това е една работна площадка.
И от уважение към този труд мисля, че можем да вземем едно такова решение. Още повече, че това е труд, който е световноРД/ЛТ 100.1. признат в момента. Той е получил световно признание. Когато имаме такива елементи, труд от такова качество, което е получило световно признание, може би наистина можем да вземем такова решение.
Сега има обаче един друг въпрос. Ще ме извини господин председателят на Народното събрание, разбирам неговото желание той да предложи това нещо, той да предлага за награждаване в такива случаи, но се боя, че тук се получава едно смесване между изпълнителна и законодателна власт. Не може чуждите граждани да бъдат награждавани по предложение на министъра на външните работи, а българските граждани да бъдат награждавани по предложение на председателя на Народното събрание. (Шум и реплики в блока на СДС) Няма нужда да викате. Въпросът не е за викане. Успокойте си нервите. Разбирам, че имате основание да се тревожите, поради редица причини ваши, но все пак тук не го показвайте това. Опитайте се да го скриете в кухнята.
Така че аз мисля, че много по-правилно е да няма такова смесване, а предложението да се прави от представител на изпълнителната власт, или от Министерския съвет.
И освен това да бъде много добре изяснено в нашия печат и средствата за масова информация, че това е действително едно изключение. За съжаление засега поне е такова изключение.
(Ръкопляскания от блока на БСП и коалиция)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз ще помоля господин Кадир да ръководи заседанието, за да взема думата като вносител. По правилник имам право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За реплика ли, господин Ганев? Имате думата.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря, господин председателю. Господин Кюранов, всичко разбрах, само не разбрах защо казахте, че сте изненадан от моето изказване. Някога да сте чули аз да се изказвам против ордените или нещо такова? Защо ми вменявате на мен във вина това, което други хора са казали, дори и да са от същата политическа сила, от която съм и аз. Това едно.
Второ, смятам, че този въпрос най-малко се нуждае от политизиране. А с някои Ваши забележки, господин Кюранов, Вие започнахте да политизирате този въпрос. Приемам Вашите възражения юридически, това - да, но недейте влага в това, което е 100.2. предложил господин Йорданов, политически елемент, защото тогава нещата ще станат лоши и ще загрубеят.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Друга реплика има ли? Господин Христо Марков - втора реплика.
ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Освен репликата, господине, използвам да кажа на председателя да ме запише за изказване, понеже той явно не желае да ме види.
Бях поразен от друго, което спомена господин Кюранов и понеже до известна степен едно време в спортното училище се чувствах причастен към тези неща, искам да го кажа и тук.
Господин Кюранов, вижте какво, безспорно е, че този законопроект визира преди всичко нашите футболисти. Но големият въпрос тук е за социалната значимост на спорта. Вярно е, че при предишните народни събрания може би са учредявали награди за спортисти и вярно е, че се награждаваха преди всичко гимнастички, щангисти и борци. Въпросът е за социалната значимост на футбола и социалната значимост на щангите. Защото аз бях свидетел как Борислав Манолов от тъпкане, точно поради държавната политика тогава, лека му пръст, рухна на подиума във Варна. Бил съм свидетел как гимнастички бяха съзнателно унищожавани, господин Кюранов. Бил съм свидетел как щангисти, аз съм бивш щангист, бяха буквално изтезавани в залите за тренировки. И ако предложението... (Реплики от блока на БСП и коалиция) Бяха изтезавани по ред други неща, господин Константинов, явно с които Вие не сте съвсем запознат.
И ако предложението на господин Йорданов е продиктувано от успехите на нашия футбол, то е продиктувано според мен и ние ще защитаваме именно тази теза, заради социалната значимост на тези спортове. Те са няколко и преди всичко колективните спортове. Защото едно време в средите на спортистите имаше следното правило: социалистическите страни са добри в индивидуалните спортове, а капиталистическите в колективните спортове. Това говореше много и за системата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Трета реплика от народния представител Милен Стоянов.
МИЛЕН СТОЯНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, драги колеги! Вие всички знаете, че много рядко вземам думата 100.3. и много кратко се изказвам, затова ви приканвам към леко мълчание.
Ордени - било нематериален знак с материален израз едно парче метал.
Трябва да ви припомня, че в прехвалената съветска държава в 30-те години не съществуваше нито пагон, нито орден. В турската държава на Ататюрк нямаше ордени и тези материални или нематериални, както щете ги наречете, знаци не се използваха.
Що се касае до предложението да се въведе правилото на български граждани да се дават ордени. Нашето Велико Народно събрание, в което аз нямах честта да бъда член, е взело същото сталинско-ататюрковско решение да няма ордени. Браво! И сега изведнъж констатираме, че редица българи, които са имали огромни заслуги и към държавата, да не каже даже към света, а още помалко към художествената гимнастика, заслужавали били някаква награда. Не, дами и господа! Наградата ще се създаде и трябва да се създаде, защото българинът трябва да бъде награждаван за онова, за което заслужава. Всичко останало е една евтина популистка политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин Кюранов, имате думата да отговорите на възраженията. 100.4. ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателствуващ, колеги! Аз нямах за цел да предизвикам толкова спорове по този въпрос. Лично се извинявам на господин Ганев, нямах предвид него като човек, който се е изказал по този въпрос. Но имах предвид нещо друго: къде ще отидем и докъде ще стигнем по пътя на възстановяването. Възстановихме Евксиноград, възстановихме автомобилите... (Неразбираема реплика от блока на СДС)
Седнете си на мястото и излезте да говорите оттук.
Възстановихме така наречените "бодигардове", даже не смеем да ги наричаме телохранители или охрана, нали така? (Неразбираеми реплики от блока на СДС) И въпросът е да мислим къде са границите на възстановяването.
Що се отнася до това, господин Стоянов, аз съвсем не съм оспорил необходимостта да бъдат наградени тези хора и не оспорвам и необходимостта да бъде възстановен този принцип. Само че предупреждавам това да става именно в случаи от този калибър, от това значение, когато става дума за издигане достойнството на България на световно равнище, а не това да се сведе след това до разни награждавания на този и на онзи. Просто едно предупреждение, няма защо да се сърдите на това.
Що се отнася до ордените, ордени не предвиждаше и Търновската конституция. Нека да не забравяме и това. Нали така?
Още нещо. Говорите за разделянето на индивидуалните и колективни спортове. Доколкото знам, хокеят е колективен спорт, пък съветският хокей горе-долу беше на някакво равнище. Така че ако вземем да разсъждаваме по този начин, ще издребнеем дотолкова, че едва ли има смисъл да се разговаря.
Сега на господин Марков. Аз много добре разбирам социалната значимост на спорта, господин Марков, даже съм бил малко нещо спортист. Но не забравяйте, че има социална значимост на науката, че има социална значимост на изкуството, че има социална значимост на ежедневната трудова дейност на хората. Така че да обясняваме нещата само със социалната значимост на спорта, боя се, че ще сбъркаме. БП/КТ 101.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Кюранов. Има думата председателят на Народното събрание господин Александър Йорданов като вносител на законопроекта.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, аз моля да се съсредоточим върху текста.
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Карта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма карта, председателят говори без карта. (Шум в залата)
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз моля да се съсредоточим върху текста.
Първо, в текста никъде не става дума за футболисти, за хора на културата, за колективни и индивидуални спортове, за музиканти, учени и прочие. Законопроектът има отношение единствено към един действуващ законодателен акт, един указ, многократно проправян с усилията на всички парламентарни групи във Великото Народно събрание. За информация мога да кажа, че народни представители от всички парламентарни групи тогава, някои от тях са и в тази зала в момента, са изразили много категорично възражение срещу целия указ и самото му съществуване като свързан с комунистическата тоталитарна система. Те дори казват така: никаква правна бродерия не е в състояние да обнови и да придаде демократично звучене на един толкова пропит с тоталитаризъм нормативен документ като Указ # 1094 и съпътствуващите го нормативни актове. Ето защо тези народни представители тогава - на 21 март 1991 г., са предложили да се спрат по-нататъшните дебати по, както го наричат, морално остарелия указ и да се даде ход на приетия от Комисията по културата и духовни ценности тогава Законопроект за държавните награди и другите отличия.
Кои са тези народни представители: българският писател Кольо Георгиев, Анжел Вагенщайн (шум в залата), Георги Мишев - друг български писател, има един български литературен критик Александър Йорданов - също, и той се е разписал там, Тодор Колев, госпожа Леда Милева, господин Светослав Мичев и други в тази зала. Тоест, през 1991 г. е съществувало демократичното съзнание, което не трябва да се забравя, че с всички укази и разпоредби на комунистическото минало трябва да се свърши - колкото се може по-бързо, толкова по-добре. И моля на никого от това Народно 101.2 събрание да не му минава мисълта, че това няма да стане. То просто все повече ще става и ще става, защото една мъдра марксическа мисъл казва, че така се върти историята.
По този въпрос искам да ви кажа, че задължение беше на Министерския съвет през тези две и повече години да внесе нов законопроект, свързан с духовното стимулиране в Република България. Тъй като ние вече сме в периода, в който всеки се е вгледал в материалното стимулиране и само преди малко тук се разменяха шпаги за това кой как материално се е стимулирал в периода след 1989 г. и преди това, все пак дълг е наистина на изпълнителната власт да потърси възможности и за духовно стимулиране. Това не беше направено в рамките на Тридесет и шестото Народно събрание.
Искам да подчертая за тези, които все още може би не вярват в тези неща, че парламентът не прави законите, той само ги приема и това изрично е казано в Конституцията. А този, който прави законите и ги предлага, също е точно фиксиран в Конституцията.
В този смисъл Министерският съвет не е упражнил своята законодателна инициатива и в случая един народен представител е решил да използува правото си на законодателна инициатива.
Тук не става - повтарям - дума за футболисти, не става дума за артисти. Става дума за съществуващи в законодателен акт ордени в Република България, които се връчват вече и в последните години те са се връчвали, само че само на чужди граждани. И от всички тези ордени, които държавният глава има право да връчва на чужди граждани, вносителят на законопроекта е избрал само един орден и предлага именно той да се връчва и на български граждани за извънредно големи заслуги към Република България - това е именно орден "Стара планина". И ние трябва да се произнесем с гласуване днес точно по този проблем - дали като Народно събрание желаем точно този орден да се връчва и на български граждани за особено големи заслуги или не желаем. 101.3 Ако не желаем, няма никакъв проблем, отхвърляме законопроекта и орденът просто не се връчва на български граждани, независимо от тяхната професия. Ако се приеме, че може на български граждани да се връчва такъв орден от президента, то възниква въпросът кой може да направи предложението. По този въпрос Конституцията е ясна. Самият президент не прави предложение. Законопроектът е предвидил, че когато става дума за чужди граждани, това се прави от министъра на външните работи. Аз мисля, че вие няма да кажете, че когато става дума за български граждани, това се прави от министъра на вътрешните работи.
Второ, парламентът е тази представителна институция, в която са представени именно българските граждани чрез своите народни представители. Те са представители на целия народ, независимо от своите партийни, политически и пр. пристрастия и амбиции.
От друга страна, Конституцията ясно казва, че председателят на Народното събрание представлява Народното събрание. И това важи както ако той трябва да отиде да представи Народното събрание послучай националния празник на Френската република, така това важи и за много други функции, които той изпълнява именно като представителни функции. Една от тези функции може да бъде именно предложението му до държавния глава да награди с орден, който съществува в закона, български гражданин за особено големи заслуги. Ако това се сведе само до изпълнителната власт, веднага възниква въпросът за мнозинството и за малцинството, тъй като изпълнителната власт е винаги на мнозинството. Тя не е просто на парламента и никъде по света тя не е на парламента. Тя е изпълнителна власт, излъчена от мнозинството. Едва ли някой в този парламент като представител на целия народ ще се съгласи, че само мнозинството може да посочва български граждани, които да отличи с едни или други заслуги.
Ето защо това не би трябвало да може да го прави Министерският съвет, когато се отнася за българските граждани. Но ако приемем, че може да го прави Министерският съвет, поради каква логика приемаме, че парламентът, който излъчва Министерския съвет, не може да предложи това, което е единствено в неговия приоритет той като представител на народа да отличи един от СБ/ВЙ 102.1 народа? Мисля, че няма логика във всяка една подобна атака. Нещо повече, аз предлагам това да не го прави председателят, а предлагам да го прави парламентът. С решение на парламента това да стане, а председателят само да направи предложението.
Естествено аз не знам вие какво ще гласувате. Но тъй като мнозина свързват този законопроект с конкретна ситуация и споменават българските футболисти, които заслужават една такава награда, ако тя бъде приета от парламента, то искам да ви уверя, че независимо какво ще гласува парламентът председателят на парламента ще напише едно писмо-предложение до президента на Република България да удостои с най-високия български орден "Стара планина" състезателите от българския национален отбор по футбол и техните треньори. (Ръкопляскания в СДС) И аз искам да видя как Народното събрание ще ми забрани да направя това. А хората в България ще бъдат много любопитни да видят как Народното събрание ще забрани на председателя си Александър Йорданов да направи това за тези достойни мъже.
Ето ви и малко популизъм от мен.
Благодаря. (Ръкопляскания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин Йорданов е вносител. Той изразява становището на вносителя, така че реплика по неговото изказване не може да се направи.
Има думата госпожа Поптодорова за изказване.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател.
Ще започна изказването си с две предпоставки, които бих помолила колегите да имат предвид във всичко онова, което ще кажа по същество в изказването си.
Първото е, че, да, аз смятам, че трябва да има духовно стимулиране за постижения на българи и на български граждани.
Второто е, че не мога да правя изключение от общата радост на нацията от това, което видяхме тези дни в Америка.
Така че това са две твърди предпоставки, които са въведението към изказването ми, което е свързано, разбира се, с проекта за закон, който ни беше представен. 102.2
Очевидно е, че духовното стимулиране е съпътствало човешкото общество от самото начало на неговото структуриране като организирана система. И трябва да кажа, че има ред парадокси, които бих искала да припомня и които стигат и до днешния момент. Когато Хитлер идва на власт в Германия, той премахва всички признаци и символи на духовно стимулиране, съществували преди него, за да ги възстанови малко по-късно. Когато се създава Съветският съюз, по същия начин се премахват всички царски отличия, за да бъдат възстановени под друга форма малко по-късно.
През 1991 г. не само изброените от вносителя народни представители, но и тогавашният председател на Парламентарната група на СДС д-р Желю Желев бе много активен и говори тук от тази трибуна за премахване на духовните стимули, за да го видим днес вече в ново качество като най-енергичен защитник на системата за духовно стимулиране.
Какво означава всичко това? Човешкото общество очевидно има нужда - дали поради суетата на всички нас, несъвършените човешки същества, дали поради желанието ни да се оттласкваме от ежедневието си - от такива признаци и доказателства за изключителност. 102.3
Въпросът, разбира се е как го правим, доколко това е уместно, доколко това е с вкус и доколко не е доморасло.
Ето защо, припомняйки на народните представители двете основни предпоставки, които започнах, искам да кажа, че малко лош вкус в устата оставя тази конюнктурна бързина, с която се внася този проект за закон.
Господин Александър Йорданов в качеството си на вносител ни убеди, че това предложение не се прави във връзка с конкретен повод и няма нищо общо с футболистите.
Малко преди това пък, председателят на Комисията по културата ни каза няколко пъти колко спешно е трябвало да заседава тази комисия и колко спешно е трябвало да бъде взимано решение, поради което са отпаднали някои основателни съображения, поставени там от народните представители.
На мен никак не ми се иска една система за материално стимулиране да изглежда по описаните три начина от близката история, които вече споменах пред вас.
На мен много ми се иска тази система за духовно стимулиране в някаква степен да възпроизвежда една по-трайна европейска традиция, каквато е английската, каквато е френската.
Ето защо, аз намирам празноти в този проектозакон, който ни е представен.
И ако наистина, той не е свързан с конкретен повод, то аз бих предложила да се отложи и да се попълнят тези празноти. Защото аз не намирам за основателно отсъствието на някои основни казуси в сферата на духовното стимулиране.
Ще бъдат ли награждавани посмъртно велики българи?
Защо Комисията по културата не се произнесе по този въпрос, когато тук се извършваше погребението на Борис Христов? Нима той по-малко заслужава такава награда? (Неодобрение, шум и реплики от блока на СДС)
Какво ще направим ние за други българи, за съжаление отишли си от живота в последните дни?
Аз не искам да споменавам имена, но има българи, които са били не по-малко ценни за нацията си и които като че ли остават извън този проектозакон просто, защото той е конюнктурен. МС/ЗТ 103.1
Как ще постъпим към българи, живеещи зад граница, които именно като българи са допринесли за това името на тази държава да се чува?
Нима Джон Атанасов не заслужава повече една такава награда? (Шум и реплики, неодобрение от блока на СДС)
Всичко това са въпроси, които очакват своя отговор и аз не искам да мисля, че народните представители от Съюза на демократичните сили имат специални съображения да отказват на изброените от мен, било вече отишли си от нас велики българи, било живеещи извън България велики българи, подобна награда?
Ние често говорим за това, че е нужно да проявяваме грижа и да демонстрираме и да предизвикваме връзка между себе си и българите, живеещи по други краища на света.
Какъв по-добър начин от този, ние да ги накараме да бъдат съпричастни към едно общо постижение, национално постижение в много повече от една сфери - на интелектуалното или спортното, или артистичното усилие?
И още нещо, което може да изглежда по-прозаично, но за мен е също толкова важно и също така противоречи на конюнктурността, с която ни се внася този законопроект.
Да, прекрасно е сега, когато видяхме колго добър е националният ни отбор, ние да искаме да го възнаградим.
Но за мен би било много по-полезно, ако съответните комисии в Народното събрание, цялото народно представителство бяха взели съответни законодателни решения и предприели съответни действия за осигуряване на някаква материална страна, на някаква среда за упражняване дори само на спорта, ако вземем спорта като една човешка дейност. Ние такова нещо не сме направили до този момент.
А сега изведнъж, действително с лекота и с удоволствие се теглят дивиденти от една победа, към която, извинете, политиците са абсолютно непричастни.
Поради тази причина, подкрепяйки принципа, философията на този законопроект, аз отново повтарям - ако той не е толкова конюнктурно спешно и еднозначно обвързан с футболното първенство в Съединените щати, то моля текстът да бъде попълнен с включване на тези две други категории българи - българи, награждавани посмъртно, българи, постоянно живеещи извън пределите на България.
Благодаря! (Единични ръкопляскания от блока на БСП, шум и реплики в залата) 103.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли някой за реплика?
Господин Ганев, Вие за реплика ли сте?
Заповядайте.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Искам думата за изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Ганев иска думата за реплика.
Колеги, вижте, ние сме на първо четене. Всяка парламентарна група има право на половин час. (Шум и реплики)
Ние сме на първо четене. Не можем. Аз знам за какво е процедурата. Записани сте.
Имате думата за реплика. 103.3 ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю!
Госпожа Поптодорова, аз приемам Вашите упреци затова, че за смъртта на Борис Христов ние не сме направили нищо, но бих могъл да Ви върна въпроса - какво направихте вие? (Шум и реплики)
Вярно е, вярно е, че трябваше да се направи. Това наистина е така, но трябва да ви кажа, че аз тогава за погребението на Борис Христов едвам се сдържах в кожата си, когато видях как мина самото погребение.
За съжаление аз пристигнах тогава в последния момент, вечерта преди погребението и не можех да се намеся вече, но наистина това, което стана тогава, беше национален позор. Смея да го заявя от тази трибуна.
Така че, Вие сте права, но това е вина, която тежи не върху Комисията по културата, а върху всички нас.
Що се отнася до въпроса за посмъртното награждаване, действително Вие сте права, но аз смятам, че няма нужда от специални текстове, защото в самия указ има предвидено посмъртно награждение. Няма нужда специално да се прави.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Проектът на господин Йорданов касае всички български граждани, включително и които желаете.
За репликата ще отговори ли някой?
Госпожа Поптодорова.
Друга реплика има ли? - Няма.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Аз искам да се изкажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От СДС.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз само искам да благодаря на господин Ганев затова, че той потвърди верността на моите съображения.
Аз дадох само пример, защото това е най-очебийният от всички примери, които можем да изредим.
Но аз не бих подценила други имена на хора, които са сред нас. Не бих подценила един Йордан Радичков, един Валери Петров. Тъй че аз дадох тези примери само за да покажа на народните представители колко нееднозначен е този въпрос и как ние 103.4 като народно представителство, ако желаем наистина да заложим една система, която да носи национално достойнство не само докато има първенство и докато сме победили, защото ние другия път пък може и да не победим, трябва да бъде заложена по малко поеуфоричен и по по-солиден и дългосрочен начин. Това беше единственото ми съображение.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Народният представител Атанас Щерев има думата.
Да се готви госпожа Петя Шопова. (Шум и реплики)
По парламентарни групи, разбирам ви. От всяка парламентарна група давам последователно думата.
Записани са десетина души за изказване. Отбелязвам минутите.
АТАНАС ЩЕРЕВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа!
Аз съм отскоро сред вас, но вече разбрах принципа, по който се държи човек в пленарната зала.
Това е прекъсването на опонента, просташкото държание...
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА БСП: От кого?
АТАНАС ЩЕРЕВ: ... липсата на каквото и да е уважение към този, който е на трибуната. (Шум и реплики от блока на БСП)
Това е общо вашето поведение и в момента.
Затова много ви моля просто да изслушате няколко аргумента. (Реплики от блока на БСП)
Първо, вие протестирате срещу това, че господин Желев навремето е внесъл законопроект за отмяна на Указа за духовно стимулиране.
Ние всички бяхме свидетели как ордените и медалите по прословутия указ бяха раздавани на килограми и какви бяха критериите за това да бъдат дадени орденин и медали и естествена е реакцията на един човек, здравомислещ, да спре това безумие и да се премахне така нареченото "морално стимулиране", което няма нищо общо с действителността. 103.4
Тази обаче празнина в закона би трябвало да се попълни отново от нормотворците и да се попълни именно от хората, които владеят парламентарното пространство. А това сте вие, уважаеми дами и господа, отляво. Тази празнина идва в момент, когато действително около 20 души футболисти накараха света да заговори за България, 20 души футболисти, които могат да проправят път на допълнителни търговски, икономически и други отношения с други страни.
За мен е изключително важно всичко това, защото това не е първото поколение талантливи футболисти, но те успяха повече от другите, затова защото те бяха в досег с демократичния свят, дишаха друг въздух, можаха да излязат вън от комунистическата атмосфера в тази страна. (Ръкопляскания в блока на СДС) Затова именно успяха сегашното поколение футболисти. (Шум и реплики в блока на БСП и коалиция)
И още нещо искам да ви кажа - че така приеманият екстемпоре закон, който животът принуждава парламентът да приема един закон за морално стимулиране, който е трябвало да бъде приет много преди това, показва, че този парламент не е на мястото си, че в една парламентарна държава там, където са водещи, именно парламентът, този парламент трябва да си отиде. Той отново не си е свършил работата. Това просто животът го показва. Защото тези футболисти, тези момчета, които отидоха в Америка, които започнаха да ги осмиват, да им се подиграват и т.н., те извършиха своята дейност.
И аз ви питам: вие какво вършите в този парламент? Това са едни безплодни дискусии, които се разиграват само тук и с които се губят пари на тази държава.
И аз отново съпоставям това, което правим тук, в тази зала, и то благодарение на вас, разбира се, и съпоставям това, което направиха българските футболисти. И затова правя едно конкретно предложение: не виждам какво друго може да се прави, освен да спрем дискусии, които в момента са просто безплодни, и да се гласува на първо четене предложеният от вносителя законопроект.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Щерев, преди Вие да бъдете народен представител, ние приехме един правилник. Съгласно СД/ЛТ 104.1. този правилник по половин час може да говори всяка парламентарна група. Така че не мога да подлагам на гласуване.
Има думата за реплика госпожа Клара Маринова.
КЛАРА МАРИНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Доктор Щерев, аз страшно Ви уважавам като специалист, но за съжаление личи, че сте отскоро в парламента.
Имам две конструктивни предложения към Вас. Моля Ви да прочетете правилника, защото днес става реч за законопроект за духовно стимулиране, а не за работата на футболистите. За съжаление Вие започнахте да ми обяснявате какво са правили футболистите, а ние видяхме.
Второ, когато отправяте обвинения към парламента, чийто член сте в момента, искам добре да прочетете също така правилника, че не парламентът, а някой друг (и там ще прочетете точно кой) внася законопроектите. В случая господин Йорданов не като парламент, а като народен представител.
И последно. Страшно е, когато влиза един народен представител в парламента, за да му съобщи, че трябва да си отива. Доктор Щерев, аз се надявам, че когато влизахте в болницата, Вие не влизахте, за да съобщите на болните да си отидат и Вие след това да напуснете също така болницата. Много Ви моля, нека да влезете все пак в духа на един по-съвременен парламент, а не в това, в което в момента Ви тласка господин Игнатов. Това не е парламент наистина!
Прощавайте, че Ви направих тази реплика, но е страшно от първия ден да се впускате в стихията на конфронтацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин Дърмов, имате думата за реплика. (Шум и реплики в залата)
Неприятно е, ако ни слушат нашите футболисти в Америка. Това е много неприятно.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Да, точно това исках да кажа.
Това, че ще гласуваме... (Шум в залата) Докторе, бихте ли ми обърнали малко внимание? (Реплика от блока на СДС: "Хайде сядай! Това да не е военен закон?!") 104.2.
Не, това е един много сериозен закон - за духовното стимулиране. (Шумна реакция в блока на СДС) И това, което ме накара да дойда на тази трибуна, е обстоятелството, че докторът, колегата..., не можах да му запомня името, той е отскоро тук, разви една теза, че ако не е бил "въздухът на демокрацията", ние нямаше да победим. Аналогична теза разви и уважаваният държавен глава. И честно казано, по национално-нихилистична теза аз не съм виждал, защото ако нашите футболисти не бяха отишли в Европа, те нямаше да могат да бият. (Шум и реплики)
Уважаеми господа, какво правят селекционерите на отборите от Европа? - Отиват и сключват договори с добри спортисти, а не с добри демократи. Поради тази причина момчетата, които отидоха да играят и в Барселона, и в Хамбург, те просто бяха добри футболисти в България. Така че не ги обиждайте, че те са имали възможност да играят в западни отбори и едва след това могат да победят в Америка. Това е просто илюстрация на побеждаващ национален нихилизъм. (Шум и реплики в блока на БСП и коалиция)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин Щерев, ще вземете ли отношение по направените възражения?
АТАНАС ЩЕРЕВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа! Аз благодаря за съветите. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колеги, доколкото усещам, в залата има шум! Ще прекратя заседанието, казвам ви го! Уважавайте колегата!
АТАНАС ЩЕРЕВ: Първата ми работа преди да дойда в Народното събрание и да вляза в тази зала беше като примерен човек да прочета правилника. Но както казват, за да бъдеш например добър юрист, трябва преди всичко да бъдеш честен, справедлив, а не е лошо да знаеш и малко право.
Така че в никакъв случай не мога да кажа, че този, който е чел по-отдавна правилника, той по-добре го познава.
Що се отнася по същество към направените реплики, искам да кажа, че преди години за всички вас беше известно, че за да се обяви някой за добър футболист, трябваше най-малкото Милко Балев да каже "да". Това е истината и вие го знаете много добре. (Шум и реплики) 104.3.
Искам да кажа още нещо - че не само футболистите, които отидоха на Запад, се изявиха добре. Уважаеми дами и господа, всички българи, които отиват на Запад, независимо че са били дори и комунисти преди, те се изявяват добре, затова защото в тази отровна атмосфера, която вие създавате в тази страна, истински талантливият човек не може да се изяви.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Щерев.
Има думата по процедурен въпрос господин Венцеслав Димитров. Прекратяване на дебатите, но не може, господин Димитров! Имате думата. Моля за тишина в залата! Ще чуете основното предложение.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, колеги! Аз съм безкрайно разочарован от атмосферата, която се създаде тук по един такъв важен и по такъв актуален въпрос. Правя процедурно предложение и искам да се запиша, естествено, за едно кратко изказване. Но моля ви се, който не разбира от футбол, да не се изказва за футбола! За футбола не се изказвайте, защото ставате смешни!
Процедурното ми предложение е следното. Предлагам удължаване на работното време до приключване на точката в дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Има ли противно становище? (Шум в залата)
Моля режим на гласуване. Гласуваме за удължаване на работното време до приемането на двете четения, но не повече от два часа.
Колеги, всички искате да награждавате футболистите, но дайте да се разберем в залата!
Гласуваме за удължаване на заседанието до приключването на точката, но не повече от два часа. Записали са се за изказване: проф. Димитър Михайлов, госпожа Клара Маринова чака за изказване, господин Близнашки чака за изказване, Петя Шопова сега ще вземе думата, Венцеслав Димитров също чака за изказване, Христо Марков и той за изказване. Господин Хасан Али, и Вие сте се записали, нали?
Моля прекратете гласуването и посочете резултата! 104.4.
От общо гласували 152 народни представители, за 62, против 34, 56 се въздържат.
Има думата за изказване госпожа Петя Шопова. 104.5.
ПЕТЯ ШОПОВА (ПС на БСП, БЛП, ОТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател! Аз не разбирам защо е това многословие и тези излишни емоции в залата. Пред нас е законопроект на първо четене и аз взех думата, за да мога да предложа нещо на второ четене. Законопроект за измененияе на Указ 1094 за духовно стимулиране, който явно е непълен.
Непълнотата се състои в това, че не могат да бъдат награждавани български граждани със съответните ордени. И господин Александър Йорданов като вносител предлага това да се коригира.
Вярно е, че е хубаво материята да се уреди със закон, но тъй като явно нямаме време за това, а вероятно и сили, имаме други приоритети и заменяме един съществуващ нормативен акт. Аз приемам предложението така, както е направено от вносителя само с една корекция, която мисля, че подразни част от юристите в залата и вероятно някои от тях ще говорят. Смятам, господин Йорданов, обръщам се към Вас като вносител, че след като Конституцията предвижда, че президентът награждава с ордени и медали, след като можем да приложим по аналогия пълномощието на министъра на външните работи, предлагам Министерският съвет да е този, който да предлага награждаването на български граждани. Другото просто е излишно и създава излишни емоции - във връзка с компетенциите на Народното събрание и неговият председател.
Това е моето становище, ще предложа същото и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Хасан Али от името на Парламентарната група на ДПС. Сега ще гласуваме на първо четене законопроекта.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Аз имам предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Без предложения обаче, господин Димитров.
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Парламентарната група на Движението за права и свободи подкрепя законопроекта така, както е предложен от Законодателната комисия. Още повече, че тези текстове, които са предложени пред уважаемите колеги народни представители, са съгласувани и с автора на законопроекта господин Александър Йорданов. НЧ/НП 105.1
По спорния чл. 99, ал. 2 - кой да предлага за награждаване с ордените - бих се съгласил с колегите, които реагират срещу това председателят на Народното събрание да направи това предложение, ако не беше допълнено това нещо - "По решение на Народното събрание". По-демократично нещо от това, колеги, аз просто не виждам. Ние решаваме, нашият председател на Народното събрание формално прави предложението. Така че няма нищо лошо в това да приемем и този текст така, както юристите от Законодателната комисия ни предлагат.
Уважаеми колеги, аз приключвам с моето изказване и ви моля, както и друг път съм ви молил, да проявите разбиране, да не продължаваме повече с излишни дебати. Разбрах, че има консенсус между всички колеги от парламентарните групи. И да преминем към гласуване на първо четене на този законопроект.
Но правя и процедурно предложение да приемем законопроекта и на второ четене. За да приемем законопроекта на второ четене, преди малко изглежда някои колеги не разбраха това, правя отново процедурно предложение, господин председателю, удължаване на работното време до приемане на законопроекта на второ четене.
Уважаеми колеги, в законопроекта не пише кои български граждани ще бъдат наградени с този орден, но ясно се вижда, че на първо място ще бъдат наградени нашите юначни футболисти, които направиха така, че втора седмица всички български граждани с гордост да носят националния трибагреник. И онези, които се намираха извън страната, и те го развяваха с гордост. Аз ви моля да проявим и този път разбиране, както и друг път ссте помагали по проблемите на земеделието да има консенсус в залата, моля ви да преминем към гласуване на първо четене на този законопроект, а след това текст по текст и на второ четене. Благодаря ви. (Ръкопляскане от ДПС и СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Други за изказване?
Господин Близнашки има думата за реплика.
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Има процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колеги, няма процедура, има правилник. Има правилник. Той може да предложи каквото си иска, ние спазваме правилника. 105.2
ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Дами и господа! Вземам думата за реплика, за да спестя малко време от евентуално изказване. Действително има един голям принципен въпрос, който поражда неодобрение, той е свързан с предложението самият председател на Народното събрание да прави предложения за награждаване с ордени. Искам да кажа, че едно такова предложение е абсолютно недопустимо в една парламентарна република, тъй като разделението на властите не го допуска.
Народното събрание е институцията, която решава какви ордени трябва да има в Републиката, а оттук нататък само изпълнителната власт в лицето на правителството може да прави предложения затова кой да бъде награждаван. И именно защото някога учредителите на новата българска държава след Освобождението от турско робство неслучайно са изключили ордените от Конституцията, защото добре известно е, че многото награди вместо да насърчават, развращават гражданите.
И затова, нека да бъдем последователни и принципни с оглед на ценностите, които са заложени в нашата Конституция и да гласуваме предложението - действително има нужда от морални стимули нашия народ - но да не отваряме вратата за патронаж и демагогия от страна на когото и да било, включително и за председателя на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Председателят няма да има проблеми с въпроса.
Други за реплика? Няма.
Госпожа Маринова, Вие за изказване ли? Остават 11 минути. Записвам всичко, много ви моля.
Думата има госпожа Маринова.
КЛАРА МАРИНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателстващ, аз вземам думата на мястото на проф. Михайлов, тъй като е много малко времето...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля, Вие ще се изказвате. Защо на мястото?
КЛАРА МАРИНОВА: Малко е времето за проф. Михайлов. Той ще направи по-пространно изказване. 105.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: БСП са говорили само 12 минути, можете да говорите и още половин час.
КЛАРА МАРИНОВА: Аз напълно подкрепям предложението на господин Венцеслав Димитров, че вероятно който не разбира от футбол, няма нужда да взема отношение по футболната игра, по нейната стратегия и тактика и така нататък. Става дума обаче тук не за футболната игра, надявам се, че законопроектът на господин Александър Йорданов не се отнася само до футболната игра и не третира футболната игра, а става дума за едно много съществено предложение за учредяване на награда, която се отнася до системата на духовните ценности. Иначе, моят поклон пред българските футболисти, които доказаха, че дори и в такова време някой ако си гледа работата може и да я свърши. 105.4 Но още по-радостна съм днес, че дори и един от символите на тоталното разграждане господин Александър Йорданов вече е преосмислил и узрял за съграждане. Често от тази трибуна господин Йорданов ни обясняваше как всичко ще разградим. Позволи си и днес, като вносител на законопроекта, отново да ни обещава разграждане. Иначе, ако не беше този законопроект, господин Йорданов, обществото щеше да Ви запомни само като човек, който руши, без да съгражда. (Шум и реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Йорданов предлага нещо умно. Кажете приемате ли или не го приемате?
КЛАРА МАРИНОВА: Възможно ли е да запазят тишина?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, аз мога даже да прекратя заседанието, ако има шум.
КЛАРА МАРИНОВА: Не, ако е възможно, да запазят тишина, за да продължа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Клара Маринова ще запази тишина, за да може да продължавате вие от банките.
Имате думата, госпожа Маринова.
КЛАРА МАРИНОВА: И така, като вносител на законопроекта с текста, който ни беше представен, зад който по принцип заставам, господин Йорданов доказа, че и той вече е заработил.
Странно ми е обаче защо, господин Йорданов, Вие обърнахте много сериозно внимание и сте съвършено прав, че този законопроект трябваше да се появи доста отдавна. Не зная и това е моят въпрос към Вас като вносител на законопроекта, дали наистина само прецедентът сега или по принцип Вашето отношение като вносител на закона е към системата за награди на българските граждани, разглеждаме в момента в контекста на Вашия законопроект. Защото иначе СДС управляваше повече от година и имаше възможност, като Министерски съвет, да внесе подобен законопроект, за да запълни тази празнина, която съществува вече няколко години. Вие изредихте имена тук на хора, които са подписали тогава отмяната на указа и те са били съвършено прави. Но аз не съм убедена, че с Вашия законопроект, господин Йорданов, ще се запълни тази празнина. РД/ВЙ 106.1
Ще обявя пред всички съвсем откровено, че аз харесвам и уважавам председателя на Народното събрание, но силно се смущавам... (шум в залата), ...силно се смущавам и притеснявам от демагогията във връзка със законопроекта, който той внася. Притеснявам се от думата, която произнасям "демагогия", но тя е очевидна.
Господин Йорданов, Вие изчакахте днешния ден да внесете този законопроект, завършвайки с думите "и да видя кой няма да гласува за моето предложение?" Това е издевателство над Народното събрание. Защото Вие добре знаете, че всички народни представители уважават труда на футболистите, безкрайно се възхищават от високия български дух, който проявиха те, от националното достойнство, което демонстрират, и на фона на демагогското поведение тук е обидно да се отправят подобни реплики към Народното събрание.
И още нещо. Все едно, народът ще запомни тези, които ни представиха на Световното първенство по футбол. Този законопроект и неговият вносител ще бъдат само един щрих. И затова ми се струва, че проявяваната оттук демагогия и проявяваната от тук, за мен лично, своеобразна заплаха, към народното представителство - "да ви видя как ще гласувате вие?", е крайно неуместна, господин Йорданов. Едва ли някой някога ще се върне към темата кой и как е внесъл законопроекта. (Реплики от СДС) Аз мога и да прекъсна, да изчакам да млъкнат и тогава да продължа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нямате друга възможност.
КЛАРА МАРИНОВА: Да, ще изчакам. (Шум и реплики от блока на СДС)
И така, аз мисля, че в контекста на отношение към футболистите господин Венцеслав Димитров има много по-голям принос, тъй като редица заседания на Народното събрание той бойкотира, за да бъде пряк свидетел на футболната игра. В този смисъл аз имам сериозни възражения и по отношение на текста, който е записан в сегашния законопроект - кой има право да предлага за награда. Вече бяха казани няколко думи по този въпрос, но аз настоявам вносителят на законопроекта да оттегли своето предложение, като персонален вносител на предложенията за награждаване. 106.2
В този смисъл председателят на Народното събрание е личност, която пръв между равните не олицетворява целия орган.
Мисля, че колежката Петя Шопова много точно определи Министерският съвет като вносител.
И накрая, колкото и да се демагогства сега за сметка на трудолюбието на българските футболисти, на тяхното национално достойнство, те все едно ще се върнат, ще видят в тази зала, че лявата страна стои и твори закони, и господин Щерев беше много прав, като обърна внимание на този проблем, средната страна стои и твори закони, е дясната страна не благоволи да дойде да поработи, дори и в дните на Световното първенство по футбол. Обидно е председателят на Народното събрание да проявява демагогия, дори и по този повод. (Шум и реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля, това не е демагогия от страна на председателя и не обиждайте председателя.
Господин Димитров, имате думата за реплика.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Виждам, че Парламентарната група на БСП направи това, което искаше. Тяхната стратегия се оказа, че за днешния ден е успешна - до приключване на Световното първенство по футбол, до връщане на футболистите, този парламент да не приеме нищо. Защо? Защото законът бил стар, комунистически и т.н., бил указ. Ами аз ще ви кажа, че Указ # 56 го поправяме пет пъти. Защо? Защото още не можем да приемем основните закони. (Шум в залата) Но независимо от това, ние го поправяме. Такава е и тази поправка - малка, но належаща. Защо вие отхвърлихте?
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Не сме я отхвърлили.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Защо вие отхвърлихте възможността да поработим десет-петнадесет минути и да приемем този закон? Защото вие не искате да стане това, което е предложил председателят на парламента - да наградим футболистите. Защото сега това е важно, това е належащо, това е остро, както искате, така го наричайте, а вие сте против. Станете и го кажете. Защо? Защото сте една деструктивна сила, която иска да бъде, както е било навремето. Ето това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Господин Видьо Видев. Имате още две минути. 106.3 ВИДЬО ВИДЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Въобще не съм очаквал, че по повод даже ако щете на конюнктурно предложение във връзка с футбола вие, които постоянно говорите за обединяване на нацията, точно по този повод ще бъдете причина да се скараме. По този повод аз си спомням един стар виц от Бай Тошово време. Попитали канибалите имат ли партиен секретар и когато отговорили, че нямат, попитали ги изумено: ами кой ви научи да се изяждате?
Изказванията на госпожа Клара Маринова и на госпожа Елена Поптодорова, просто без да искам, неволно предизвикват в моята памет този виц.
Ако наистина не искате да се приеме този законопроект...
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Искаме.
ВИДЬО ВИДЕВ: ... без да правите демагогия, без да вкарвате футболисти с музиканти и т.н., без отново да учите хората как да се самоизяждат в тази държава, просто го покажете с гласуването и да приключваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата госпожа Ананиева от името на парламентарна група.
Имате още една минута. Господин Йорданов, може би ще се наложи да свикваме Председателски съвет утре в 9,00 ч.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По въпроса за самоизяждането сигурно е имало такова нещо през тоталитаризма, но сега едно друго племе се самоизяжда. И не става дума за нас.
Остава ни една минута. Ние приемаме, че отмяната на тези текстове на указа е било грешка, в тази грешка и ние сме участвували, тогава с коритото сме изхвърлили детето, защото не можехме да лишим българските граждани от морални награди, от морално стимулиране, от духовно стимулиране. И нека този урок, който ни дадоха футболистите, да бъде един стимул побързо да се приеме един цялостен Закон за духовното стимулиране.
Аз предлагам сега да гласуваме на първо четене внесеният закон, а утре имаме възможност, ние сме внесли предложение да върви и законодателна дейност, а не само парламентарен контрол, БП/КТ 107.1 ако имаме консенсус, утре Законодателната комисия да доработи предложенията. Има нужда от някои уточнения по механизма, процедурата, вносителите на предложенията за награждаване. Това да стане в утрешния ден. Така че моля да се премине към гласуване на първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме на първо четене внесеният законопроект. Приема се по принцип. До второ четене може да се направят писмени предложения.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Да се види колко души от парламентарните групи гласуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще гласуваме с карти, не с вдигане на ръка. (Шум в залата)
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Времето е изтекло и това гласуване е невалидно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Някои казват, че е изтекло времето. Нали футболът няма цвят? (Шум и реплики от залата)
Никой не ви е казал, че не трябва да се гласува.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Тя предлага да се гласува, вместо да предложи удължаване на времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колеги, пред мен часовникът показва 19 ч. и 57 м. Нямам часовник на ръката си. Пак ви казвам - писмени предложения до началото на второто четене. Не се увеличават гласовете.
От общо гласували 144 народни представители, за законопроекта на господин Александър Йорданов на първо четене - приема се само по принцип - 138, против 1, 5 се въздържат.
Утре заседанието продължава в 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 20 ч. и 3 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Йорданов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ:
Трифон Митев
Илхан Мустафа