Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-07-26

Председателствували: заместник-председателят Йордан Школагерски
Секретари: Христо Атанасов и Руслан Сербезов
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (Звъни): Господа, имаме необходимият кворум. Откривам днешното извънредно заседание на Народното събрание.
Има едно съобщение, което е постъпило, и с което само уведомявам, без да коментирам. Постъпило е заявление от народния представител Иван Тосев, народен представител от СДС, с което заявява, че напуска парламентарната група, ръководена от почитаемия господин Стефан Савов. Мотивите той може да си ги изложи сам, аз не съм длъжен да му ги излагам. Това е само уведомление.
Уважаеми колеги, приели сме, че на 26 юли 1994 г., вторник, Народното събрание ще проведе извънредно заседание от 15,00 ч. при
ДНЕВЕН РЕД:

1. Второ четене на Проектозакон за отбраната и въоръжените сили.
Занимавам ви с този въпрос и го поставям, защото проверих в Правния отдел - не е изолиран случай, имали сме и други прецеденти, поради което трябва да ви докладвам две молби, които са постъпили за изменение на дневния ред.
Първата молба е подписана от госпожа Петя Шопова, която моли на основание чл.37, ал.3 от правилника, на 26 юли 1994 г. първа точка от дневния ред да бъде: приемане на Закон за ратифициране на Споразуменията за преструктуриране на външния дълг на БП/КТ 203.1 Република България към чуждестранните търговски банки-кредитори.
Същото предложение има подписано от господин Златимир Орсов.
Заповядайте, госпожа Русева, от името на парламентарна група.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми народни представители! Като съзнавам колко е важен този законопроект, по който трябва Народното събрание да се произнесе и за който мисля, че не са фатални 24 часа, искам да припомня само, че в правилника извънредните заседания, които Народното събрание насрочва със свое гласуване, са с изрично определен дневен ред. Те не могат да бъдат вместени съобразно всички разпоредби на правилника в редовните заседания и не би могло, държейки на принципа, а смятам, че всички държим на принципа, да се променя дневният ред в извънредните заседания. Защото когато Народното събрание гласува за извънредно заседание, то не гласува само деня и часа, а и точно определения дневен ред. Именно затова заседанието е извънредно и се различава от редовното.
Ние абсолютно добре разбираме колко е необходимо да се гледа този законопроект и той би могъл да бъде утре точка първа от редовното ни заседание, без всякакви проблеми.
Просто апелирам към колегите и към Вас, господин председателствуващ, Вие не трябва да го поставяте на гласуване по простата причина, че имаме правилник и че тези няколко часа, те са горедолу 24, не са фатални.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Госпожо Русева, аз с това започнах моя доклад. Но ви казвам, че ние имаме прецедент. Изрично проверих в Правния отдел, имаме прецеденти, когато сме насрочвали извънредно заседание при определен дневен ред и сме изменяли в самото заседание дневния ред.
Госпожа Шопова, заповядайте.
ПЕТЯ ШОПОВА (Независим): Благодаря Ви, господин председателствуващ.
Аз моля колегите, които се вълнуват, най-напред да прочетат правилника, а след това да изпитват съответните емоции.
Моето предложение е направено въз основа на чл.37, ал.3, която гласи: "Предложения за отпадане или за включване на нови точки в дневния ред или за други промени в него извън утвърдената 203.2 програма могат да се правят..." и т.н. Тоест, първият прецедент е, че има извънредно заседание, извънредното заседание е днес.
Вторият прецедент е свързан с факта, че въпреки тематиката на извънредното заседание може да се променя и дневният ред да бъде не от една, а от две точки.
Аз съм от Комисията по национална сигурност и знам колко е важен Законът за отбраната и въоръжените сили, но едновременно с това като народен представител знам колко е важна и ратификацията. В петък не настоявах, тъй като не знаех дали ще бъдат готови комисиите. Днес настоявам, защото няма никакъв правен проблем. И това, което каза госпожа Русева, вероятно е свързано с нейния спомен за прецедента, а не с някаква забрана в правилника. Поради което, господин председател, Ви моля да подложите на гласуване това мое предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Обръщам се към председателя на Комисията по бюджета и финансите: готови ли сте да го докладвате? Готови сте. (Шум в залата)
Вижте, господа, вместо да създаваме напрежение, дали ще бъде утре или днес, това напрежение е излишно.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председателствуващ, колеги! Вие ме извикахте на трибуната и искате аз да се произнеса по един юридически спор...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Не по юридически спор.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: ... за което аз нямам нужната квалификация.
Между другото, вчера господин Димитър Костов беше в нашата комисия. Аз не счетох за необходимо да свикам заседание на комисията, защото нашата комисия си направи предложенията на първо четене, ние ги оформихме като законопроект и го предлагаме на вашето внимание за второ четене. Каква беше моята изненада, когато отвън не ни раздадоха предложенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Раздадоха ги сега.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Сега виждам обаче, че са раздадени в променен вид. Вижте чл.2, господин Школагерски, как е предложен. Аз не знам кой се е наемал да поправя нещо, което има баланс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Както го предложите, така ще го гласуваме. Бъдете спокойни. 203.3
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ако се наложи да го предложа, аз ще обясня по същество за какво става дума. Но мисля, че спорът е юридически - дали днес или утре. Аз лично мога да ви кажа, аз изразих моето становище и миналия път: никъде в споразуменията не се казва, че ако законът не бъде ратифициран до еди-коя си дата, България ще понесе някакви последствия.
Освен това никъде в споразуменията не се казва, че те подлежат даже на ратификация. Това са наши правила, които ние сме въвели, ние искаме ратификация. Хубаво е да има ратификация, защото е важен закон, но е хубаво и тази ратификация да стане по надлежния ред, а вие решавайте кога да се гледа - днес или утре. И днес съм готов, и утре съм готов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господа, при наличието на тези две предложения аз ще ги поставя на гласуване, а вие решавайте.
СТЕФАН САВОВ (от място): Защо ще решаваме ние, господин Школагерски, когато имаме правилник?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Казах ви защо. Недейте да спорим, господин Савов. Ето го, формално е постъпило предложението. При това положение аз не мога да го спра и да не го поставя на гласуване.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме тези предложения. Които са за - за, които са против - против. Ако се постигне консенсус между вас, още по-добре.
От общо гласували 186 народни представители, за 119, против 52, въздържали се 15. Приема се предложението и точка първа става приемане на Закона за ратифициране на Споразуменията.
Заповядайте, господин Ескенази, от името на парламентарна група. 203.4
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Господин председателстващ, колеги! От името на парламентарната група искам да направя едно кратко заявление по повод на днешния ден, който е знаменателен, тъй като този ден влиза в сила Закона за съдебната власт.
По тази причина Парламентарната група на СДС обръща внимание, че въпреки изказаните съображения в пленарната зала, законът беше приет във вид, в който от днес до неопределено време не може да бъдат разглеждани второинстанционни дела от Върховния съд.
По този повод искаме да напомним, че най-крупните престъпления и най-важните стопански спорове се решават от окръжните съдилища и те ще чакат неопределено във времето, за да може тези присъди и тези решения да влязат някой ден в сила.
Освен това, редица граждани, чието единствено спасение по сега действащите разпореди е прегледът по реда на надзора, не могат да разчитат, че техните молби за преглед по реда на надзора ще бъдат разглеждани. Следователно, вместо да обслужи ефективността на съдебната власт, с този закон, повтарям, СДС, обръщайки многократно внимание на тези негови недостатъци, се блокира действието на съдебната власт по най-важните въпроси и по най-важните дела.
Разбира се, че тук могат да бъдат изтъкнати съображения и тълкувания по какъв начин Върховният съд можел да решава, като апелативна инстанция, обаче искам да заявя от името на парламентарната група, че, първо, именно съдебната власт тълкува закона, а не политическите сили. Просто изпреварвам някои реплики, защото съдебната власт преценява дали може да прилага закона. Впрочем, причината е изключително некадърният параграф 15, в който се казва, че Върховният съд изпълнява функциите на Върховен касационен съд и Върховен административен съд, вместо да каже, че Върховният съд, да речем, изпълнява ролята на апелативна инстанция.
От друга страна, искам също така да обърна внимание, че такива важни дела, гледани от окръжните съдилища, като първа инстанция, са и делата по възродителния процес. Тоест, по този начин се обръщам и към Движението за права и свободи. НИ/МБ 204.1
Най-важното, което е, в заключение, че гражданите се лишават от защита във втора инстанция по всички дела, които се гледат, като първа инстанция от окръжните съдилища.
По този повод ние решително протестираме още веднъж срещу този закон. Надяваме се, че Конституционният съд навреме ще отмени противоконституционните разпоредби и ще премахне този парадокс, при който се създава структура, за която няма правила, по които да се действа. И от друга страна, структура, която би следвало да действа по-стари закони, или пък по-нови закони, които, обаче, още ги няма.
Подчертавам още веднъж, надеждата да бъде оправен този юридически хаос за нас е единствено едно решение на Конституционния съд. А иначе всякакво тълкуване на политическите сили, включително в този парламент, че съдът може да решава и по какъв ред тези въпроси, за нас би звучало като едно ясно връщане към миналото, когато определена политическа партия казваше след пленум, разбира се, на ЦК, че съдът, съобразявайки се с пленума, трябва да решава делата и трябва по такъв и такъв начин да постъпва. Тези времена, разбира се, свършиха. Аз апелирам също така политическите сили да се въздържат от тълкуване освен това, което се дава от компетентната власт, а именно съдебната власт.
И в заключение, изразяваме съжаление, че отново, както в далечното минало, заради дребни партизански кадрови проблеми, които се решават, повтарям, по партизански начин, се блокира действието на съдебната власт.
Благодаря. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря.
От името на парламентарна група има думата господин Мулетаров. 204.2
СПАС МУЛЕТАРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители!
От името на Парламентарната група за социална демокра- ция...
АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ (от място): Няма такава!
СПАС МУЛЕТАРОВ: ...искам да изразя определено безпокойство, че от приемането на Закона за съдебната власт представители на самата съдебна власт, някои депутати и други граждани дават невярно, неточно, неправилно и изопачено тълкуване на разпоредбите на закона, поради което определено се заблуждават гражданите на тази страна. (Шум и реплики от блока на СДС)
Искам да заявя,... (Шум и реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Недейте вика!
Чакайте, извинете! (Шум и реплики от блока на СДС)
СПАС МУЛЕТАРОВ: Искам да заявя, че Законът за съдебната власт е приет на основание чл. 133 от Конституцията на Република България, съгласно който текст, дословно цитирам, е казано:
"Организацията и дейността на Висшия съдебен съвет, на съдилищата, на прокурорските и на следствените органи, статутът на съдиите, прокурорите и следователите, условията и редът за назначаване и освобождаване от длъжност на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите, както и за осъществяване тяхната отговорност се уреждат със закон".
Именно по силата на този конституционен текст е приет Законът за съдебната власт.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): Не е така, бе! Лъжеш!
СПАС МУЛЕТАРОВ: Този закон е устройствен. Той не е материално-правен, нито е процесуален. Той нито отменя, нито изменя действащия Наказателен кодекс, Гражданския процесуален кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и всички останали материалноправни и процесуални закони, които в момента действат в страната.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): Има ли закон за Конституционния съд?
СПАС МУЛЕТАРОВ: Никой в тази страна няма право да прогласява, че определен закон не действа с приемането на друг закон, след като в него няма такава изрична разпоредба. И всички интерМС/ЛТ 205.1. претации, и всички декларации, които се правят, че законът отнема възможността за разглеждане на второинстанционни дела, че законът не дава възможност да се извършва преглед по реда на надзора са неверни, тъй като никой нито е спирал, нито е отменял действията на сега съществуващи закони.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (от място): БКП ли казва, или съдът казва?
СПАС МУЛЕТАРОВ: Това ще стане, когато се изменят процесуалните закони. До тяхното изменяне действат всички съществуващи досега закони в страната и никой не може своеволно сам да променя действието или да отменя действието на даден закон. (Шум и реплики от блока на СДС)
Поради което декларирам, че всички изявления, които се правят, включително и това на председателя на Върховния съд, че с този устройствен закон престъпниците щели да тръгнат по улицата,...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Така е!
СПАС МУЛЕТАРОВ: ...а само 2 на сто от престъпниците са осъдени досега през миналата година, са неверни твърдения и аз моля да се преустанови с тези недопустими, съгласно Конституцията и парламентарния ред прийоми.
Поради което приканвам да се запознаят колегите с разпоредбите на закона и ако има конкретни текстове, които действително пораждат спор, нека да бъдат отнесени по компетентния, по съответния ред до компетентните органи, а не да се злоупотребява с парламентарното право и да се заблуждават гражданите в страната.
Благодаря. (Ръкопляскания от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви.
Професор Михайлов.
Според мен се отклоняваме от дневния ред.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Аз взимам думата от свое собствено име и искам да изразя своето отношение...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не може!
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: ...пред парламента по този въпрос, тъй като той има обществено значение. (Шум и реплики от блока на СДС) 205.2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Той не опровергава.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Вие слушате и забелязвате, че в средствата за масова информация се дезинформира общественото мнение... (Възгласи на неодобрение, шум и реплики от блока на БСП, "Уу-у!")
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: ...И сега една политическа сила иска да ни каже, че ние даваме тълкуванието на закона, както ние го разбираме, и нито една друга политическа сила в парламента не може да се занимава с този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Михайлов, хайде да прекратим до тук! (Шум и реплики, неодобрение от блока на СДС, "У-у-у!")
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Дами и господа народни представители!
Аз чувам шума от дясната страна на залата на хора, които най-малкото проявяват липса на едно елементарно политическо възпитание. (Шум и реплики от блока на СДС)
Хора, които се отлюспват и се присламчват към една или друга политическа сила искат да ни съветват в парламента как трябва да се тълкуват законите.
Уважаеми дами и господа народни представители!
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Нарушава се правилникът!
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Никакви промени не са направени и не настъпват в процесуалната система. Процесуалната съдебна система и от гледище на наказателното, и от гледище на процесуалното право действа така, както е действала досега и докато не се приемат новите изменения на Наказателно-процесуалния и Гражданско-процесуалния закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Михайлов.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Ето защо, това, че "се блокирала съдебната система" е една истинска лъжа и то много евтина. Съжалявам, че тази лъжа се изрича от юристи, които в момента са заели отговорни места в съдебната система. (Шум и реплики от блока на СДС)
Вашите шумове, господин Савов и госпожа, вие си ги правете на "Раковски" 134, където ви отлюспват, а не тук в пленарната зала! (Неодобрение, шум и реплики, свиркане, чукане по банките от блока на СДС) 205.3.
На мен ми дайте възможност да защитя съдебната система от законодателната власт, защото като юрист и като член на Законодателната комисия аз имам право да информирам неюристите в Народното събрание и българските граждани, че се подема една кампания, подобна на всички досегашни кампании на Съюза на демократичните сили за създаване именно по този начин на хаос в съдебната система. (Неодобрение, шум и реплики в блока на СДС)
Тази съдебна система ще функционира!
Съдиите са във ваканция от 15 юли.
Тези опити, които правят някои хора в съда... (Неодобрение, чукане по банките в блока на СДС, шум и реплики)
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): От чие име говориш?
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Господин председателю, Вие имате право да кажете на тези господа и дами да не са така екзалтирани и да не чукат по масите. Особено господин Савов, когото ние слушахме с неговите антикомунистически възгледи от тази трибуна миналата седмица и да му кажа, че в демократична България съдебната система функционира и ще функционира, но че този Висш съдебен съвет, който вие избрахте в края на 1992 г. по силата на закона и Конституцията, ще бъде сменен.
Аз искам още веднъж... (Шум и реплики, неодобрение, свиркания, чукане по банките и скандиране от блока на СДС: "Долу БКП! Долу БКП! Долу БКП!")
Аз искам от тази трибуна да извикам: "Да живее Българската социалистическа партия, нейните партньори извън и вътре в парламента!"
И да кажа на вас, господа, вие скоро ще си отидете, не само ще бъдете отлюспени, за да може демократична България да съществува и да има една истински демократична система! (Шум и реплики, неодобрение, свиркане от блока на СДС)
Благодаря на депутатите, които ме слушаха...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): Той няма право да говори, бе! Вземи му думата!
Защо му даваш право да говори?
Четири минути говори! Отнеми му думата и толкоз! Защо му даваш думата?
Аз виждам в какво ще се превърне едно комунистическо събрание утре. 205.4.
Защо говориш като нямаш право? (Шум и реплики, неодобрение, чукане по банките и скандиране: "Долу БКП! Долу БКП!")
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Аз се радвам да бъде именно едно социалистическо събрание, но не и едно фашистко, не и едно хулиганско събрание!
Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на БСП, "Браво! Браво! Браво!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Заповядай.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Господин председателю, колеги!
Когато... (Шум и реплики в залата)
Вземам думата по процедурен въпрос за разлика от проф. Михайлов, който в абсолютен разрез с всички норми на правилника и обърнете внимание на това, господин председателю, взе думата и Вие го търпяхте повече от пет минути да прави политическа пропаганда. В качеството на какъв, питаме ние?
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА СДС: Комунист.
Той няма право да вземе думата от свое име! (Шум и реплики от блока на СДС)
Когато в началото поисках думата по процедурен въпрос, аз много добре знаех към кого да адресирам нашето възмущение, а именно към Вас, господин председателю. Защото Вие този ден за втори път нарушавате правилника в рамките на 20 минути.
Първо, Вие не трябваше да пуснете да се промени дневният ред. Това наистина е безпрецедентно. Тук наистина са вършени много безпрецедентни неща, но това, което направихте Вие, става за пръв път в рамките на две години и половина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Това не е вярно!
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ: Моята процедура ще бъде казана съвсем ясно. (Шум и реплики от блока на БСП) След което Вие дадохте думата на проф. Михайлов.
Аз се опитвам да разбера Вашите двойно колегиални чувства към него, но Вие нямахте право да му дадете думата от негово лично име.
И нещо повече. Когато Вие видяхте много добре, че той тук прави една долнопробна политическа пропаганда, абсолютно долнопробна, не му прилича на професорското звание най-малкото, Вие просто трябваше да му отнемете думата. 205.5.
Така че моята процедура се свежда до алтернативата, която е пред Вас - или оттук нататък в това заседание да давате думата на всеки народен представител, който я поиска, от негово име, а аз Ви обещавам, че такива ще има много от Съюза на демократичните сили, или още отсега да изпълните своето задължение като председател и да наложите съответната санкция на проф. Михайлов. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: От името на парламентарна група.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ: От името на Парламентарната група на СДС искам половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (Звъни): Тридесет минути почивка.
(16 ч.)
205.6.(След почивката)

17 ч. и 6 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (звъни): Продължаваме заседанието.
Заповядайте по процедурен въпрос.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Ние вече изразихме своя протест от начина на започването на днешното заседание. Нашето процедурно предложение е продължение просто на нашето предишно становище именно, на основание чл. 39 от името на Парламентарната група на СДС предлагам прекратяване на днешното заседание. И във връзка с чл. 36 изказвам съмнение в наличието на кворум и настоявам за неговата проверка.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Искането ви е направено. Моля ви режим на регистрация. Три минути режим на регистрация.
В момента в залата има 110 регистрирани с карти. Обяви се господин Слатински, че няма карта. При 111 човека кворум няма, поради което закривам заседанието.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Съобщете кои са тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Тук е Парламентарната група на БСП, от Парламентарната група на ДПС има един човек, един човек от Нов съюз за демокрация и един човек от Съюза на демократичните сили.
Заседанието е утре от 15 часа. (Звъни)
(Закрито в 17 ч. и 13 м.)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Йордан Школагерски
СЕКРЕТАРИ:
Христо Атанасов
Румен Сербезов