Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2012-02-23

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник председателят Екатерина Михайлова.

Секретари: Любомир Иванов и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
На 22 февруари 2012 г. е постъпил и днес, 23 февруари 2012 г. на народните представители е раздаден Общ проект на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите, приети на първо четене на 8 февруари 2012 г.
Проектът е изготвен от Комисията по земеделието и горите на основание чл. 71, ал. 2 от правилника. Съобщението се прави с оглед срока на писмени предложения за второ четене.
На 22 февруари 2012 г. с вх. № 203-14-02 в Народното събрание е постъпил Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2011 г.
С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по труда и социалната политика и Комисията по бюджет и финанси. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
В Народното събрание са постъпили два материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно информация за домакинствата от проведеното преброяване към 1 февруари 2011 г., основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2011 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Продължаваме с второ четене на
ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Във вчерашния ден на второ четене са гласувани заглавията от чл. 1 до чл. 33 и заглавието на „Раздел ІV – Активна служба в доброволния резерв” включително. Предстои да се докладва чл. 34 на страница 12 от доклада.
Господин Димитров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров:Благодаря Ви, госпожо председател.
По чл. 34 има предложение от Доброслав Димитров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34:
„Чл. 34. (1) За начало на активната служба се счита явяването на резервиста за изпълнение на задачи в състава на военно формирование от въоръжените сили за придобиване на военна и специална подготовка или за обучение в курсове за повишаване на квалификацията или за преквалификация.
(2) Началото и краят на активната служба се определят в зависимост от задачите, заложени в утвърдените планове за бойната подготовка на военните формирования от въоръжените сили, за което съответният командир/началник на военно формирование издава заповед и уведомява органите по военния отчет.
(3) По време на активната си служба резервистът може да изпълнява задълженията си на пълно или намалено служебно време в съответствие със сключения договор.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 34 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 117 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: От чл. 35 до чл. 41 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок членове с номера от 35 до 41 включително по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 115 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: По чл. 42 има предложение от Доброслав Димитров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 42:
„Чл. 42. Резервистът се назначава, преназначава и освобождава от длъжност по ред, определен с правилника за прилагането на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 42 съгласно предложението на комисията.
Гласували 113 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 43.
Гласували 116 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДПт
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 44:
„Чл. 44. За времетраенето на активната служба резервистът има право на неплатен служебен отпуск от работодателя/органа по назначаването по чл. 158 от Кодекса на труда, чл. 62, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за държавния служител или чл. 332, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 44 съгласно предложението на комисията.
Гласували 105 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: По чл. 45 и чл. 46 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме членове с номера 45 и 46.
Гласували 107 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: „Раздел V –Разположение за активна служба”.
Няма постъпили предложения в целия раздел от чл. 47 до чл. 49.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване „Раздел V – Разположение за активна служба” и съдържащите се в него членове с номера от 47 до 49 включително по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: „Раздел VІ – Подготовка на резервистите.”
Предложение от Доброслав Димитров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Раздел VІ да се измени така:
„Раздел VІ – Подготовка на резервистите. Подготовка на гражданите за защита на отечеството.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел VІ съгласно предложението на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: От чл. 50 до чл. 55 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме членове от 50 до 55 включително.
Гласували 105 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: По чл. 56 има предложение от Доброслав Димитров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Екатерина Михайлова и Веселен Методиев – в чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
Чл. 56, ал. 1 придобива следната редакция:
„(1) Гражданите на Република България преминават обучение за усвояване на знания за отбрана на страната и защита на отечеството и за действие при екстрени ситуации и гражданско военни отношения през последните две години на средното си образование, съгласно изготвената от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи учебна програма, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката, а за общинските училища – от кметовете на общините.
Чл. 56, ал. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56:
„Чл. 56. (1) Гражданите на Република България в девети и десети клас на средното си образование преминават подготовка за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисията и задачата на въоръжените сили.
(2) Подготовката по ал. 1 се осъществява в рамките на пет учебни часа за девети клас и пет учебни часа за десети клас от определените в учебните планове часове на класа.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказвания – госпожа Михайлова има думата.
Екатерина Михайлова (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, уважаеми колеги! Предложението, което сме направили с колегата, е в две части. Едната е за разширяване на обема на знанията, които трябва да се получават, тоест вида обучение, което ще се получава, второто е – за времето. Предложението ни е да се увеличи. Смятаме, че петте часа са малко време в този обем образование, което трябва да се получи. Комисията е приела частично това предложение, разбира се, приела го е в малко по-различна реакция, но в първата си част то е за вида обучение и разширяване на обема от знания, практически се припокриват с предложението, което ние правим. Разбрах, че аргументите да не се приеме увеличаване на часовете са свързани с предстоящо приемане на Закон за образованието и тогава вече, ако трябва, да се съобразява във времето.
В този смисъл ние сме удовлетворени от текста, който се получава в крайна сметка от страна на комисията и оттеглям нашето предложение.
Моля Ви, госпожо председател, да не се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Михайлова.
Реплики?
Гласуваме чл. 56 в редукцията му по предложението на комисията.
Гласували 114 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: По чл. 57 има предложение от Доброслав Димитров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 57:
„Чл. 57. (1) За студентите в гражданските висши училища, военни академии и висши военни училища могат да се разкриват курсове по начална и/или специална военна подготовка от министъра на отбраната, съгласувано със съответните ръководства.
(2) Курсовете по ал. 1 могат да се организират и провеждат под формата на специализирани курсове и семинари, групови и практически занятия, демонстративни военни занятия и военни игри или стажантски курсове.
(3) Участието в курсовете по ал. 1 е доброволно, като те се провеждат по решение на органите за управление на висшето училище или военната академия, в което се определя броят на участниците. Тематиката на курсовете по ал. 1 се определя от министъра на отбраната.
(4) Успешно завършилите курс по ал. 1 полагат военна клетва, присвоява им се военно звание при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона, и се водят на военен отчет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 57 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 101, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: По чл. 58 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 58.
Гласували 107 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: По чл. 59 има предложение от Доброслав Димитров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 59:
„Чл. 59. (1) Българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка, могат да преминат курс, организиран от Министерството на отбраната, ако отговарят на следните изисквания:
1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
2. да са годни и психологически пригодни за военна служба;
3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
4. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
(2) С обявяването на курса по ал. 1 могат да се определят и други специфични изисквания извън посочените в ал. 1.
(3) Българските граждани по ал. 1 сключват договори за обучение и за времето на курса им се осигурява:
1. настаняване, изхранване и униформа, при условия и по ред определени с акт на министъра на отбраната;
2. безплатно медицинско обслужване;
3. задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението.
(4) Подготовката на българските граждани по ал. 1 се организира при условия и по ред определени с Правилника за прилагане на закона.
(5) Успешно завършилите курса по начална военна и/или специална военна подготовка по ал. 1 полагат военна клетва, присвоява им се военно звание при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на закона, и се водят на военен отчет.
(6) Финансовото осигуряване на курса по ал. 1 е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 59 в редакцията на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: „Глава 4 – Служба в запаса”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Гласуваме Глава 4 по наименованието на вносителя.
Гласували 94 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: По чл. 60 има предложение от Доброслав Димитров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 60:
„Чл. 60. (1) В състава на запаса се включват запасните и техниката-запас.
(2) Военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военно време се комплектуват със запасни и с техника-запас при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 128, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 60 в редакцията на комисията.
Гласували 96 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: По чл. 61 има предложение от Доброслав Димитров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61:
„Чл. 61. (1) Запасни са лицата, които не са сключили договор за служба в доброволния резерв и отговарят на едно от следните условия:
1. били са на военна служба;
2. завършили са успешно курс по военна подготовка;
3. прекратили са служебните си правоотношения със структури по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
4. притежават гражданска специалност, необходима за военните формирования от въоръжените сили и за структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Мобилизационното назначение на запасните се дава от органите по военния отчет чрез връчване на повиквателна заповед.
(3) Пределната възраст за служба в запаса е 63 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 61 в редакцията на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: По чл. 62 има предложение от Доброслав Димитров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 62:
„Чл. 62. Запасните се освобождават от служба в запаса при:
1. навършване на пределна възраст за запаса;
2. признаване на негодност за военновременна служба;
3. изтърпяване на наказание лишаване от свобода, взета мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест – за времето, през което изтърпява наказанието, или за времето на взетата мярка;
4. приемане на военна служба или на служба в структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
5. отпуск поради бременност, раждане или осиновяване и отпуск за отглеждане на дете;
6. смърт на запасния.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Няма заявени желания за изказвания от народни представители.
Гласуваме чл. 62 в редакцията на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: „Глава 5 – Предоставяне на техника за резерва”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Гласуваме наименованието на Глава 5 по вносител.
Гласували 98 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: От чл. 63 до чл. 74 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Поставям на гласуване членове 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 и 74 по вносител.
Гласували 96 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: По чл. 75 има предложение от Доброслав Димитров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 75:
„Чл. 75. (1) Органите по военния отчет определят по видове техниката-запас, предназначена за комплектуване на военновременни формирования от въоръжените сили, дават й мобилизационно назначение чрез връчване на собствениците на повиквателна заповед.
(2) При обявяване на военно положение или на положение на война собственикът на техника-запас се оповестява за доставянето й съгласно повиквателната заповед.
(3) В случай, че техниката се предоставя заедно с лицата, които я управляват, тези лица придобиват статус на запасни и са длъжни да я съпровождат и управляват след извикването й по ред, определен с наредбата по чл. 4, ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 75 в редакцията на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Гласуваме чл. 76 по вносител.
Гласували 102 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: „Глава шеста – Военен отчет” и „Раздел I – Водене на военния отчет”.
Няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава шеста.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Гласуваме Глава шеста и Раздел I по вносител.
Гласували 101 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77:
„Чл. 77. (1) Военният отчет на българските граждани и техниката се води от органите по военния отчет.
(2) Военният отчет на гражданите се води по постоянния им адрес, а на техниката – по постоянния адрес на собственика й.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Поставям на гласуване чл. 77 в редакцията на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 78:
„Чл. 78. На военен отчет се водят:
1. резервистите и техниката-резерв;
2. запасните и техниката-запас;
3. българските граждани, които притежават професии и специалности, необходими на военните формирования от въоръжените сили, определени с наредбата по чл. 4, ал. 3;
4. военнослужещите, освободени от военна служба, и прекратилите служебните си правоотношения служители от структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Гласуваме чл. 78 в редакцията на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободи