Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-09-16

Председателствували: председателят Александър Йорданов и заместник-председателят Кадир Кадир
Секретари: Руслан Семерджиев и Ведат Сакаллъ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (Звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното заседание.
Най-напред ще ви запозная с новопостъпилите питания след 9 септември 1994 г.
1. Постъпило е питане от народната представителка Ана Караиванова към министъра на финансите Стоян Александров относно процесуалното представителство по дело, заведено от държавата. Срокът за отговор е 23 септември.
2. Постъпило е питане от народните представители Юрий Борисов и Мими Виткова до министъра на вътрешните работи Виктор Михайлов относно данни за лицата, въдворявани в ТВО за периода 1958-1962 г. Срокът за писмен отговор е 28 септември.
3. Постъпило е питане от народните представители Юрий Борисов и Мими Виткова към министъра на правосъдието Петър Корнажев относно данни за лицата, въдворявани в ТВО за периода 19581962 г. Срокът за писмен отговор е 28 септември.
4. Постъпило е питане от народния представител Веселин Иванов към министъра на промишлеността Румен Биков относно резултати от извършена проверка. Срокът за писмен отговор е 28 септември. ББ/ЗТ 93.1
5. Постъпило е питане от народния представител Веселин Иванов към министъра на финансите Стоян Александров относно резултати от извършена ревизия. Срокът за писмен отговор е 28 септември.
6. Постъпило е питане от народния представител Васил Златаров към министър-председателя Любен Беров относно разделяне на лесничейството в град Айтос. Срокът за писмен отговор е 28 септември.
7. Постъпило е питане от народния представител Емил Костадинов към министър-председателя Любен Беров относно перспективата за реализиране на пътната връзка и контролнопропускателния пункт между Сандански и град Берово в Република Македония. Срокът за писмен отговор е 29 септември 1994 г.
Постъпило е заявление от народния представител Димитър Асенов Куманов, с което той информира, че напуска Парламентарната група на Съюза на демократичните сили.
Моля народните представители, които си чуят имената, да заповядат и да получат писмен отговор на своите питания и въпроси към съответния министър.
Златимир Орсов - писмен отговор от министъра на вътрешните работи.
Йордан Куцаров - писмен отговор от министър-председателя.
Емил Капудалиев - писмен отговор от министъра на транспорта Кирил Ерменков.
Елка Константинова - писмен отговор от министъра на културата Ивайло Знеполски.
Минчо Минчев - писмен отговор от министър Стоян Александров.
Също така народният представител Минчо Минчев - писмен отговор от министъра на външните работи Станислав Даскалов.
Има направени предложения по дневния ред:
Направено е предложение точка първа от дневния ред да бъде избор на членове на Висш съдебен съвет от квотата на Народното събрание. 93.2
Също така вчера сме гласували в днешния дневен ред да бъде и първото четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията. Не са уточнили само коя точка то да бъде.
Моля тези, които вчера предложиха коя точка искат да бъде въпросът за Конституцията, да направят това уточнение сега, за да се гласува.
По този въпрос ли? Заповядайте, господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уточняваме, че желаем това предложение да бъде гласувано като точка втора от днешния дневен ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Орсов. Той предлага въпросът за Конституцията да бъде точка втора.
И още едно съобщение. Ние бяхме приели довчера днес да има разискване по питането на народния представител Хасан Али и група народни представители към министър-председателя Любен Беров. Искам да ви информирам, че питането на господин Али и група народни представители е относно българското тютюнево стопанство и то е постъпило на 13 юли 1994 г. Чрез министърпредседателя е представен писмен отговор на министъра на земеделието, който е връчен на 9 септември. На 13 юли е постъпило искане за провеждане на разисквания по питането, което е подписано от 50 народни представители. Питането и искането за провеждане на разискванията по него са раздадени на народните представители на 15 септември. В пленарното заседание на 14 септември е гласувано точка първа от заседанието за парламентарен контрол днес, петък, 16 септември да бъде разисквания по питането. Отговорът на питането е раздаден на 15 септември, четвъртък. В същия ден е постъпил и проект за решение за разискванията съобразно чл.82, ал.3 от правилника и т.4 от решението за приемане на правила за процедурата по чл.82 от правилника. Проектът за решение по разискванията се раздава именно днес. Съобщавам това с оглед на важността на проблема, който поставя господин Хасан Али.
Предложението е първа точка да бъде: "Избор на членове на Висш съдебен съвет от квотата на Народното събрание". 93.3
Моля, гласувайте това предложение.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (от място): Аз имам едно процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега в момента се намираме в процес на гласуване.
ВАСИЛ ГОЦЕВ: Не можем да ги изберем поотделно. Има решение на Конституционния съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Гоцев, предложенията по дневния ред не се обсъждат. Това, което казвате, е така. Това е по същество и ще се каже в дебатите.
Прекратете гласуването и обявете резултата.
Резултатът: от общо гласували 207 народни представители, 123 са гласували за, 83 против, 1 се въздържа.
Предложението се приема.
Направено бе предложение гласуваното вчера предложение за първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, да бъде точка втора.
Моля, гласувайте това предложение.
Резултатът: от общо гласували 165 народни представители, 125 са гласували за, 33 против, 7 се въздържат.
Предложението се приема.
В този смисъл предложението за разискване по питането на народния представител Хасан Али и група народни представители остава точка трета от дневния ред. 93.4
Започваме работа по точка първа от дневния ред.
Направените вчера предложения от отделни народни представители и парламентарни групи са пред вас и са представени веднъж като предложения на отделни народни представители и парламентарни групи и втори път като предложения, оформени по азбучен ред.
Същевременно са представени и два проекта за приемане на процедурни правила за избиране на членове на Висшия съдебен съвет.
Логично е процедурата да върви преди самия избор и точно така се постигна разбиране и на Председателския съвет. Ако се отворят стенограмите от Председателския съвет, ще се види, че всички парламентарни групи и на 7 септември, и на 14-и са се съгласили да се уточни най-напред процедурата, а след това да се върви към самия избор. И това е фиксирано в техните официални становища.
В момента ми съобщиха, че в Народното събрание е пристигнал президентът на републиката доктор Желю Желев и аз ще помоля заместник-председателя господин Школагерски да покани доктор Желев в Народното събрание.
Моля за внимание в залата да чуем обръщението на президента на Република България доктор Желю Желев.
ПРЕЗИДЕНТ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ: Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаемо Председателство, драги народни представители, дами и господа! Често сравняват Конституцията с въжето, с което се е вързал Одисей, за да устои на измамната песен на сирените и да отплува по-нататък. Въжето, което ни предпазва от политическите изкушения и безумства, въжето, което сега някои искат да използват за други цели.
Мой дълг е да говоря пред вас в момент, когато проблемът за промени в Конституция се поставя на дневен ред. Действащата Конституция има различни недостатъци. Сблъскахме се с тях неведнъж в реалния политически живот. Но добра или лоша, тя е основният закон, без който на власт идват хаосът и политическият произвол.
С наближаването на изборите някои политици започват да превръщат Конституцията в средство за спекулации и насаждане на политически страхове у хората. Основният похват е презумпцияРД/КП 94/1. та за злонамереност на президента. Твърди се, че президентът искал да разпусне парламента и да използва служебното правителство като инструмент за установяване на лична власт, под формата на президентско управление, диктатура, военна диктатура и т.н. Правят се внушения, че президентът бил срещу парламентаризма. И тези инсинуации се тиражират по всевъзможни начини като се започне от масовите събрания в провинцията и се свърши с масмедиите.
Дошъл съм тук, за да пресека подобни спекулации. Вярвам, че всички в тази зала сме избрали веднъж завинаги демокрацията и конституционализма като норми на политическия живот. И в името на този наш окончателен избор искам да заявя няколко неща.
Българската Конституция определя, че центърът на политическия живот е поставен в парламента, който излъчва и контролира правителството. От друга страна, тогава когато една правителствена криза прерасне в парламентарна и парламентът не е в състояние да излъчи правителство, основният закон предвижда той да бъде разпуснат, като едновременно с това в срок не поголям от два месеца се произведат новите парламентарни избори. През този период действа служебно правителство, което е временно и има задължението в този именно кратък срок да подготви и проведе честни и демократични избори. Правомощията на служебния кабинет се прекратяват с избирането на парламентарно правителство от новото Народно събрание.
Българската Конституция дава възможност, ако в периода на действие на служебното правителство възникне заплаха за държавния суверенитет, териториалната цялост или стабилността на държавното управление като цяло, да бъдат продължени пълномощията на Народното събрание до отпадането на тези обстоятелства. В този случай парламентът може да бъде свикан на заседание по искане не само на президента или министър-председателя на служебното правителство, но и от председателя на Народното събрание, или по искане на една пета от народните представители.
Това разбиране възприе Конституционният съд на Република България, който дава задължителни тълкувания на текстовете на основния закон. 94/2. Позволете да цитирам т. 3 на Решение # 20 на Конституционния съд от 1992 г.:
"Разпуснатото при условията на чл. 99, ал. 5 от Конституцията Народно събрание е с прекратени пълномощия. Пълномощията му могат да се възобновят само при възникване на обстоятелства по чл. 64, ал. 2 като за целта то се свиква по реда на чл. 78 от Конституцията. След разпускането на Народното събрание се прекратяват пълномощията и на народните представители. Това означава, че те губят депутатския си имунитет, престават да получават възнаграждения като народни представители, не могат да упражняват парламентарен контрол, по отношение на тях престават да се прилагат изискванията за несъвместимост по чл. 64, ал. 1 от Конституцията, прекратяват действията си парламентарните комисии". Край на цитата.
Според мен, ако се налага изменение на Конституцията, то би трябвало да следва логиката на току-що цитирания текст. Недопустимо е в условията на предизборна борба между парламентарните и извънпарламентарните политически сили да съществува неравнопоставеност. (Шум в залата)
Недопустимо е депутатите в предизборния период да ползват привилегии като парламентарна трибуна, предимства в националните медии, имунитет, транспорт, командировъчни в страната и чужбина и др. (Шум и реплики от парламентарната група на БСП и коалиция)
В противен случай се поставя под заплаха провеждането на честни и демократични избори. (Шум на неодобрение от Парламентарната група на БСП и коалиция)
И аз съм първият, който няма да признае такива избори. (Шум в залата, ръкопляскания от Парламентарната група на СДС)
С оглед на осигуряването на равнопоставеност на кандидатите за народни представители смятам също, че членовете на служебното правителство не трябва да се кандидатират за депутати. (Бурни ръкопляскания)
Дами и господа народни представители!
Дълбоко съм убеден ... (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля за спокойствие!
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ: Дами и господа народни представители, дълбоко съм убеден, че утвърждаваВЙ/ЙА 95.1 нето на парламентарната демокрация у нас неизбежно ще доведе до промени на действащата Конституция, но аз никога няма да подкрепя промени насочени против самата демокрация!
А и нашата собствена политическа история показва, че тези, които в името на користни партийни интереси са готови да тръгнат на лесни промени в Конституцията са и първите, които са готови да я суспендират!
Благодаря ви за вниманието. (Шум на неодобрение, викове: "У-у!" от Парламентарната група на БСП. Депутатите от останалите парламентарни групи стават прави и ръкопляскат. Президентът излиза от залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на президента на Република България доктор Желю Желев за неговото ясно послание към българския парламент! (Ръкопляскания)
Моля за спокойствие и тишина в залата!
Президентът направи своето обръщение и тъй като има вълнение в залата давам 15 минути почивка. (Звъни)
(10 ч. и 15 м.)
95.2
(След почивката)

10 ч. и 55 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Продължаваме заседанието.
По процедурен въпрос, заповядайте, господин Христов.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! От името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили искам половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Давам половин час почивка (звъни).
(10 ч. и 55 м.)

(След почивката)

11 ч. и 45 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Продължаваме заседанието.
Заповядайте, госпожо Екатерина Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вземам думата от името на Парламентарната група на СДС, която ме е упълномощила да направя това изявление.
Цялата българска общественост вчера чу, че има решение на Конституционния съд по Закона за съдебната власт. С това което се разиграва вчера и днес в пленарната зала аз оставам с впечатлението, че единствените, които не знаят какво решава Конституционния съд са народните представители от БСП, ДПС и една от новите парламентарни групи, която беше сформирана в последните дни на този български парламент. За съжаление оказва се, че част от народните представители в този парламент не желаят да спазват Конституцията.
Парламентарната група на СДС не може да участва в един такъв срамен акт! Аз твърдя, че е срамен акт, който цели да дестабилизира съдебната система и въобще устоите на българската държава. Ние искаме да заявим съвсем ясно, че с хора, които НЧ/НП 96.1 нарушават Конституцията, ние не можем да говорим и затова, че може да бъде променяна Конституцията. С хора, които не зачитат конституционализма Парламентарата група на СДС не може да участва в този момент в парламента.
Затова ние няма да участваме въобще нито в избора, който вие смятате да направите за Висш съдебен съвет, нито в никакви поправки на Конституцията. Заявявам, че напускаме пленарната зала. (Ръкопляскания от БСП в момента, в който Парламентарната група на СДС напуска залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Моля за спокойствие и внимание в залата. Намираме се в съответната точка от дневния ред. Възлагам ръководенето на заеданието на господин Кадир Кадир. (Ръкопляскания и възгласи: "Браво!" от БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Давам 15 минути почивка, за да мога да се запозная с материалите (звъни).
(11 ч. и 50 м.)
96.2
(След почивката)

12 ч. и 03 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (Звъни): Продължаваме заседанието.
Първи вариант - "Проект за приемане процедурни правила за избиране на членове на Висшия съдебен съвет.
Народното събрание, на основание чл.86, ал.1 и чл.130, ал.3 от Конституцията на Република България
Р Е Ш И:

Изборът на членове на Висшия съдебен съвет се извършва по следните процедурни правила:
1. Гласуването е явно.
2. Кандидатурите се издигат от парламентарните групи.
3. Кандидатурите се гласуват поотделно по азбучен ред на имената на кандидатите.
4. Избрани са 11 кандидати, получили най-много гласове, но при всички случаи не по-малко от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
5. Когато броят на избраните членове на Висшия съдебен съвет съгласно т.4 е по-малко от 11, се допуска издигането на нови кандидатури за незаетите места.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме правилата.
Много ви моля, досега са гласували 117 народни представители.
Има още време, господин Мичковски.
Други желаещи да гласуват има ли?
Не се увеличават гласовете.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 127, всички са за тези процедурни правила. Против и въздържали се няма. Преминаваме към следващото предложение за избиране на членове на Висшия съдебен съвет.
Господин Мичковски, имате думата да прочетете списъка, общият, който е по азбучен ред. Кой ще го прочете?
АСЕН МИЧКОВСКИ (встрани от микрофоните): Господин Караджов. МС/ЗТ 97.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Караджов.
АСЕН МИЧКОВСКИ (ДАР): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Аз взимам думата, за да направя едно предложение към вече предложените такива за членове на Висшия съдебен съвет.
На мястото на сложената под номер 16 госпожа Йорданка Хаджиенева-Данова, която се е отказала от тази кандидатура, ви предлагам кандидатурата на господин Димитър Вълчев Вълчев - районен прокурор в град Петрич.
Бих могъл да ви запозная и с неговата справка за трудовата му дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Мичковски, подредете я по азбучен ред къде трябва да бъде.
АСЕН МИЧКОВСКИ: Аз мога веднага да ви кажа. Той трябва да бъде на мястото на 11 номер по азбучен ред, ако разбира се приемете тази кандидатура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: На кое място ще бъде тогава?
АСЕН МИЧКОВСКИ: На 11-о място и всички останали си сменят позициите с едно място в увеличаващ порядък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Казва се?
АСЕН МИЧКОВСКИ: Димитър Вълчев Вълчев - районен прокурор в град Петрич.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кажете сега данните, отговаря ли на условията?
АСЕН МИЧКОВСКИ: Господин Вълчев е роден на 29.07.1948 г. в с. Кабатово, община Петрич.
През 1966 г. завършва политехническа гимназия "Пейо Яворов" в град Петрич.
От месец октомври 1966 г. до м.октомври 1968 г. отбива военната си служба в град Кресна.
От м.октомври 1968 г. до м.октомври 1973 г. работи в завод "Беласица" - град Петрич.
През есента на 1973 г. е приет за редовен студент в Юридическия факултет на Софийския университет и завършва право през м.декември 1977 г. 97.2
От м.февруари 1978 г. до м.февруари 1979 г. е стажантсъдия в Благоевградския окръжен съд.
На 12 април 1979 г. е назначен за районен прокурор в град Сандански, където работи като такъв до м.май 1983 г., когато е преназначен за районен прокурор в град Петрич.
Трудовият му стаж като прокурор е 15 години и 5 месеца. Има ранг на окръжен прокурор. Завършил е тримесечен курс за следдипломна квалификация, награждаван е, не е наказван. Семеен. Съпругата му е лекар. Има двама сина - на 10 и 13 години.
И другото ми предложение, господин председателстващ, е да удължим работното време до изчерпване на съдържанието на тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение на господин Мичковски за удължаване на работното време до изчерпване на точката от дневния ред.
Явно, че няма да е повече от два часа.
След изтичане на двата часа може да проведем извънредно заседание, ако има предложение.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо 125, за удължаване на времето - 125. Против и въздържали се няма.
Приема се предложението на господин Мичковски.
Господин Караджов, много Ви моля да запознаете народните представители със списъка на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет, които са подредени по азбучен ред.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Предложеният на пленарната зала списък, ще го прочета още веднъж. Тук влизат кандидатите, които са предложени от парламентарни групи, а така и от отделни народни представители, в това число и независими.
При гласуването ще споменавам кой от коя група и от кое лице е предложено, от кой колега е предложен.
Сега прочитам само целия списък:
1. АНГЕЛ ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ
2. АСЕН ТОДОРОВ АРСОВ
3. АТАНАС АТАНАСОВ - не са дали второто му име. 97.3
4. БОГОМИЛ БОНЕВ
5. БОЖИДАР БОЖИДАРОВ МАНЕВ
6. БОРИСЛАВ ЙОТОВ
7. ВАЛЕРИ ВЛАДОВ ТОДОРОВ
8. ВЕСЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ
9. ВЛАДИМИР ПЕТКОВ СТОЙКОВ
10. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЧОРБОВ
11. ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ - който го предложи колегата Мичковски преди малко.
12. ЖИВКО СПАСОВ
13. ИВАН ХРИСТОВ ЕФРЕМОВ
14. ИВО МИЛУШЕВ
15. ЙОРДАН КУКУРОВ
16. ЙОРДАН СОКОЛОВ
17. КАМЕН ДОБРИНОВ СИТНИЛСКИ
18. КРУМ НЕВРОКОПСКИ
19. МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ДЯКОВА
20. НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ
21. ОГНЯН ТОПУРОВ
22. ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
23. ПЕТЪР ТОДОРОВ РАЙМУНДОВ
24. РАДКА ИВАНОВА КИРОВА
25. СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ
26. СПАСЕНА СТАЙКОВА
27. ХРИСТО МИШЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това е общият списък.
Моля, за първия кандидат и да гласуваме за първия кандидат.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Първата кандидатура е на господин Ангел Василев Александров, предложен от парламентарните групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата.
СТЕФАН БОЖИЛОВ (Нов избор): Уважаеми господин председател, от името на Парламентарната група "Нов избор", тъй като гласуването е отговорно, ... (Шум и реплики, неодобрение в залата) 97.4
Не е започнало още, моля ви се!
Искам проверка на кворума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, ще направим проверка на кворума.
Ангел Василев Александров, предложен от?
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: От три парламентарни групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кажете кои са парламентарните групи.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Парламентарната група "ДАР", ДПС и БСП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на регистрация за проверка на кворума.
Много ви моля, седнете си по местата. Имаме 27 гласувания.
Допускам няколко проверки на кворума, което ще бъдат около 30.
Много ви моля, заемете местата си!
Моля, прекратете регистрацията. До момента са регистрирани 126 народни представители.
Има кворум.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме за първия кандидат.
Ангел Василев Александров - предложен от трите парламентарни групи, които са в залата.
Обявихме режим на гласуване.
Моля, побързайте с гласуването!
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 121, за кандидатурата на Ангел Василев Александров - 120, 1 се въздържа, против няма.
Кажете, господин Караджов, на мястото на кого. 97.5 ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Господин Ангел Василев Александров по списъка на българската азбука, така са подредени, е на мястото на Ани Аршавир Аджемова.
Следващият кандидат е Асен Тодоров Арсов, на мястото на следващия по списъка по азбучен ред господин Владислав Петров Стойков. Асен Арсов е предложен от трите парламентарни групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме за Асен Тодоров Арсов.
От общо гласували 126, за кандидатурата на Асен Тодоров Арсов - 125 депутати, против няма, 1 се въздържа.
Преминаваме към следващия кандидат.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Господин Асен Тодоров Арсов беше предложен на мястото, както казах, на Владимир Петров Стойков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това го казахте вече, не се повтаряйте.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат по списъка е Атанас Атанасов. Господин Атанас Атанасов е предложен, гледам списъка на предложенията, от независимия народен представител господин Васил Михайлов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не се знае дали е независим. Независими няма в България. Имате думата, господин Васил Михайлов, да дадете кратка характеристика за кандидата. (Шум и възгласи в БСП, възражения)
Ще кажеш ли нещо за него? Искате да говорите? Имате думата, господин Михайлов. Много ви моля за тишина.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (Независим): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, вчера направих седем предложения за Висшия съдебен съвет, но същевременно, ако си спомняте, държах много на това да се направят и съответните справки от Министерство на правосъдието. Не намирам за адекватно без справките да се гласуват тези хора. И в този смисъл цялата отговорност в крайна сметка за състава на Висшия съдебен съвет ще бъде в мнозинството на БСП, ДПС и другите присъствуващи в пленарната зала парламентарни групи. ВТ/КТ 98.1
В този смисъл аз оттеглям седемте кандидатури, направени от мен... (Възгласи: "О-о-о!" в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля за тишина.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: ... тъй като не намирам за лоялно това да бъдат гласувани лица, за които няма направени официалните справки. Намирам, че това е и нарушение на процедурата по този начин да се гласува за такъв важен орган - Висшия съдебен съвет. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Михайлов, бихте ли цитирали имената, за да можем да ги отбележим тук.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Да. Това са Христо Мишев, Огнян Топуров, Сийка Стайкова, Иво Милушев, Борислав Йотов, Атанас Атанасов, Живко Спасов.
Това са предложенията, които аз нямам основание да поддържам, тъй като не са направени съответните справки и съм против процедурата да бъде проведена по този начин.
Благодаря ви, за протокола Васил Михайлов - СДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Аз Ви благодаря за коректността. Улеснявате Народното събрание.
Следващият кандидат, господин Караджов. Ще Ви дам думата, господин Мичковски.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат по представения списък е господин Богомил Бонев. О.з. генерал Богомил Бонев е предложен от народния представител Михаил Неделчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване за о.з. генерал Богомил Бонев да бъде член на Висшия съдебен съвет.
От общо гласували 122, за кандидатурата на о.з. генерал Богомил Бонев - 1, против - 111, 10 се въздържат. Следващият кандидат.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат е Божидар Божидаров Манев, предложен от народния представител от Парламентарната група на СДС Владислав Даскалов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване.
От общо гласували 125, за само един народен представител, против 84, 40 се въздържат.
Следващият кандидат.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат отпадна поради отвода, който направи господин Михайлов. 98.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля, дайте само тези, които не са отпаднали.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат е Валери Владов Тодоров, предложен от народния представител Владислав Даскалов от Парламентарната група на СДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме за Валери Владов Тодоров.
От общо гласували 126, за кандидатурата на Валери Владов Тодоров никой не е гласувал, против са 66, 60 се въздържат.
Следващият.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат е господин Веселин Александров Ангелов, предложен от трите парламентарни групи. Той ще бъде на мястото на сегашния представител на Висшия съдебен съвет господин Георги Атанасов Бакърджиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме за кандидатурата на Веселин Александров Ангелов, предложен от трите парламентарни групи.
От общо гласували 124, за 123, против няма, 1 се въздържа.
Следващият кандидат. 98.3 ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат е господин Владимир Петков Стойков. Той ще бъде на мястото на сегашния член на Висшия съдебен съвет господин Иван Константинов Ников. Предлага се от трите парламентарни групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване.
От общо гласували 124 народни представители, за кандидата 103, против 4, въздържали се 17.
Следващият кандидат.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат е Георги Георгиев Чорбов, предложен от народния представител Владислав Даскалов от Парламентарната група на СДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласуваме за Георги Георгиев Чорбов.
От общо гласували 125 народни представители, за 3, против 74, 48 се въздържат.
Следващият кандидат.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат е Димитър Вълчев Вълчев, предложен от трите парламентарни групи. По реда на списъка той е на мястото на Здравка Емануилова Маркова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласуваме за Димитър Вълчев Вълчев, от Петрич, доколкото знам, предложен от трите парламентарни групи.
От общо гласували 123 народни представители, за кандидата 92, против 1, въздържали се 30.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат е Иван Христов Ефремов, предложен от трите парламентарни групи на мястото на Лалка Димитрова Кювлиева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване.
От общо гласували 122 народни представители, за 94, против 3, въздържали се 25.
Следващият кандидат.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат е Йордан Кукуров, народният представител, който го е предложил, не е дал бащиното име. Той е предложен от Михаил Неделчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИРР КАДИР: Моля, режим на гласуване.
От общо гласували 125 народни представители, за 12, против 47, въздържали се 66. БП/ЙА 99.1 ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат е Йордан Соколов, предложен от народния представител Михаил Неделчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване! Гласуваме за кандидатурата на Йордан Соколов.
Резултатът: от общо гласували 125 народни представители 4 са гласували за, 106 против, 15 се въздържат.
Моля, дайте резултата по партии!
Следващият кандидат, господин Караджов.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат е господин Камен Добринов Ситнилски на мястото на Лилия Христова Костова.
Предлагат го трите парламентарни групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване.
Резултатът: от общо гласували 124 народни представители, 117 са гласували за, против няма, 7 се въздържат.
Следващият кандидат!
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат е Крум Неврокопски. Предлага го народният представител господин Михаил Неделчев от Парламентарната група на СДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме за кандидатурата на Крум Неврокопски.
Аз не знам доколко отговаря на условията на закона.
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Не отговаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие ще прецените при гласуването.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
Резултатът: от общо гласували 128 народни представители, 10 са гласували за, 93 против, 25 се въздържат.
Следващият кандидат, господин Караджов!
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат е госпожа Милена Йорданова Дякова. Предлага се от трите парламентарни групи на мястото на Михаил Георгиев Даскалов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване! Гласуваме за кандидатурата на госпожа Милена Йорданова Дякова.
Резултатът: от общо гласували 124 народни представители, 115 са гласували за, против няма, 9 се въздържат. ББ/ВЙ 100.1
Следващият кандидат!
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат е господин Николай Костадинов Христов на мястото на Цветана Минкова Сурлекова. Господин Христов е предложен от трите парламентарни групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване! Гласуваме за господин Николай Костадинов Христов.
Резултатът: от общо гласували 123 народни представители, 123 са гласували за, против няма, въздържрали се няма.
Следващият кандидат!
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат е Петър Стефанов Стоянов, предложен от народния представител Михаил Неделчев от Парламентарната група на СДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване! Гласуваме за кандидатурата на Петър Стефанов Стоянов, предложен от народния представител Михаил Неделчев.
Резултатът: от общо гласували 125 народни представители, 5 са гласували за, 94 против, 26 се въздържат.
Следващият кандидат!
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат е Петър Илиев Раймундов, предложен от трите парламентарни групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кажете на мястото на кого?
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: На мястото на госпожа Ани Тодорова Крулева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме за господин Раймундов, предложен от трите парламентарни групи.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (от място): Второто име на кандидата какво е?
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Илиев. Петър Илиев Раймундов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Прекратете гласуването и обявете резултата.
Резултатът: от общо гласували 126 народни представители, 126 са гласували за, против няма, въздържали се няма.
Следващият кандидат!
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият кандидат е Светослав Лучников... 100.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Радка Иванова е наред...
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: ..., предложен от народния представител Михаил Неделчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме за Светослав Лучников.
А защо не гласувахме първо за Радка Иванова? Нали вървим по азбучен ред?
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Аз сбърках, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Анулирам гласуването, сбъркан е азбучният ред.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Извинявам се, допуснах малка грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля, нека да бъдем точни, да вървим по абзучен ред.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Следващият по азбучен ред е госпожа Радка Иванова Чирова. Предлага се на мястото на господин Лилко Йоцов Петров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Предложена от...?
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Радка Иванова Кирова е предложена от трите парламентарни групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване.
Резултатът: от общо гласували 125 народни представители, 120 са гласували за, 2 против, 3 се въздържат. Следващият кандидат! Има ли още кандидати?
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Има още двама кандидати по списъка.
Следващият е господин Светослав Лучников.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване! Всички познаваме Светослав Лучников. Гласуваме за кандидатурата на Светослав Лучников, предложен от ...?
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Предложен от народния представител Михаил Неделчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Прекратете гласуването и обявете резултата!
Резултатът: от общо гласували 130 народни представители, 8 са гласували за, 103 против, 19 се въздържат. 100.3
Следващият кандидат!
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Няма следващ кандидат. Последният е Христо Мишев, чиято кандидатура оттегли господин Васил Михайлов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А Спасена Стайкова?
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Също е оттеглена кандидатурата от господин Михайлов.
Ако трябва да прочета още един път?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма какво да прочетем. Сега, само една минута ни е необходима, за да подредим имената по реда на получените гласове. 100.4
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Избраните членове на новия Висш съдебен съвет от квотата на Народното събрание са:
Ангел Василев Александров на мястото на Ани Аршивар Аджемова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Караджов, съгласно процудерните правила по броя на получените гласове. Най-много гласове кои имат?
Първи е избран Петър Илиев Раймундов, кажете на мястото на кого?
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН КАРАДЖОВ: Петър Илиев Раймундов на мястото на Ани Тодорова Крулева.
Асен Тодоров Арсов на мястото на Владислав Петров Славов.
Николай Костадинов Христов на мястото на Цветанка Минкова Сурлекова.
Веселин Александров Ангелов на мястото на Георги Атанасов Бакарджиев.
Ангел Василев Александров на мястсото на Ани Аршивар Аджемова.
Радка Иванова Кирова на мястото на Лилко Йоцов Петров.
Камен Добринов Ситнилски на мястото на Лилия Христова Костова.
Милена Йорданова Дякова на мястото на Михаил Георгиев Даскалов.
Владимир Петков Стойков на мястото на Иван Константинов Ников.
Иван Христов Ефремов на мястото на Лалка Димитрова Кювлиева.
Димитър Вълчев Вълчев на мястото на Здравка Емануилова Маркова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това е точка първа от нашето решение.
Точка втора от решението също трябва да се гласува.
"Освобождава изборните членове на Висшия съдебен съвет, избрани с решението на Народното събрание за избиране на членове на Висшия съдебен съвет от 22 януари 1992 г. и решението за промени в състава на Висшия съдебен съвет от 15 април 1992 г."
Това е точка втора от решението, което трябва да се гласува. РД/НП 101.1
Моля, режим на гласуване. Много ви моля да влязат всички народни представители да гласуваме точка втора от решението, с което ще приключим точката от дневния ред точно в 13 часа, в рамките на нормалното работно време.
От присъстващите в залата - участвали в гласуването 123 ... Прекратете гласуването. Моля отменям съобщението.
Участвали в гласуването 123 народни представители, като без карти са гласували "за" Захари Захариев и Методи Ташев. От 123 участвали в гласуването "за" - 123 народни представители.
Приема се и точка втора от решението.
При това положение решението придобива следния вид:
"Република България

Тридесет и шесто Народно събрание

Решение за избиране членове

на Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 130, ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 4, и – 11 от Закона за съдебната власт
Р Е Ш И:

1. Избира за членове на Висшия съдебен съвет ..." (Това гласувахме, приехме, лицата ги знаете. Съобщено е това решение)
И приехме точка втора, която току-що гласувахме.
Това ще бъде решението на Народното събрание.
По тази точка ли, госпожо Митева?
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Просто бих искала да уточня за стенограмата, че госпожа Ани Тодорова Крулева е избрана от квотата на следователите в новия Висш съдебен съвет и поради това Народното събрание я освобождава от своята квота.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това не е необходимо. То се знае. Тя е юристка и също ги знае тези работи.
Съобщения:
Заседание на Комисията по опазване на околната среда ще се проведе на 21 септември 1994 г., сряда, от 9 часа в зала 411 на "Дондуков" 2. 101.2
Другото съобщение от Комисията по национална сигурност - ще има заседание в четвъртък, 22 септември, от 10 часа.
Госпожо Ананиева, като председател на парламентарна група имате думата. 101.3
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги.
Най-напред по един процедурен въпрос. Нашата парламентарна група внесе предложение в канцеларията на Народното събрание за извънредно заседание във вторник с две точки от дневния ред: избирателния закон и Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. След допълнителни разговори, стана ясно, че някои от парламентарните групи имат във вторник политически ангажименти, поради което оттеглям това предложение официално да не се гласува.
Едновременно с това искам да ви запозная с позицията на Парламентарния съюз за социална демокрация по повод обръщението на президента на Република България към Народното събрание с днешна дата.
Обръщението на президента на републиката днес пред Народното събрание, в което по същество бе обосновано ограничаването на парламентарната форма на управление по време на служебното правителство е най-яркото доказателство за това, че промяна в Конституцията е само целесъобразна, но и наложителна.
Заявлението, че той може да не признае резултатите от едни бъдещи избори без да има каквито и да било правомощия за това буди особена тревога и поражда съмнения, че президентът наистина е усвоил принципите на демокрацията.
Независимо от това какво президента мисли за себе си и другите за него, за да се избегнат всякакви изкушения демокрацията да бъде нарушена са необходими конституционни гаранции. Още повече, че президентът не се закле пред Конституцията по предвидените изисквания и често изразява двусмислено отношение към нея.
Демагогия е президентът да твърди, че с тези промени депутатите целят предизборни предимства, след като като действащ президент той използва цялата държавна машина в своята собствена предизборна кампания.
Президентът правилно констатира, че центърът на политическия живот е в парламента и споделя разбирането, че членовете на служебния кабинет не трябва да участват в бъдещата изобрна ВЙ/ЙА 102.1 кампания. Именно в този дух са част от нашите предложения за промени в избирателния закон. Ние внимателно ще следим дали президентът ще се придържа към тези свои изявления, но това не е достатъчно.
Изявления на президента като днешното няма да отклонят Българската социалистическа партия от избрания път на предсрочни парламентарни избори. Вместо чрез диалог и аргументи да даде сам гаранции, че периодът на служебното правителство няма да бъде използван за политически предимства, президентът се опита да окаже натиск върху суверенната воля на парламента и да внуши на обществото, че именно политическите сили в парламента били готови да суспендират Конституцията.
Отново, както и в предишните предизборни кампания очевидно президентът иска да наложи страх в обществото, да уязви политическите си опоненти, да засегне достойнството на техните избиратели. С това той отново показа, че не се различава в политическо отношение от политиците на СДС, които са автори на всички атаки срещу Конституцията и неслучайно превърнаха и позицията си за поправки в нея в срамен пазарлък. Такива опити няма да разколебаят нашата позиция в защита на конституционализма и парламентаризма, една позиция, която има подкрепата и на извънпарламентарни сили, и на самите избиратели.
Благодаря. (Ръкопляскания от Парламентарната група на БСП и коалиция)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Закривам заседанието.
Следващото заседание е в сряда от 15 часа. (Звъни)
(Закрито в 13 ч. и 15 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Йорданов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ:
Руслан Семерджиев
Ведат Сакаллъ