Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-09-21

Председателствали: председателят Александър Йорданов и заместник-председателите Йордан Школагерски и Кадир Кадир
Секретари: Трифон Митев и Илхан Мустафа
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители, откривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание.
Най-напред ще ви запозная с постъпилите законопроекти и проекти за решения за обсъждане от Народното събрание в периода 14-21 септември 1994 г.
На 14 септември народният представител Васил Михайлов е внесъл проект за решение за правомощията на Народното събрание при извънредни обстоятелства.
Проектът е разпределен на Законодателната комисия.
На 14 септември народните представители Дончо Конакчиев, Янаки Стоилов и Йордан Тодоров са внесли законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия.
На 15 септември Васил Михайлов е внесъл проект за решение за приемане на процедура за провеждане на тайните гласувания.
Проектът е разпределен на Законодателната комисия.
На 15 септември Велко Вълканов и група народни представители са внесли проект за решение за освобождаване на Александър Йорданов от функциите му на председател на Народното събрание и за възлагане на Йордан Школагерски изпълнение на функциите на председател до избирането на такъв.
Проектът за решение е разпределен на Законодателната комисия. МС/КП 103/1.
На 19 септември Министерският съвет е внесъл законопроект за изменение и допълнение на Закона за академичната автономия на висшите учебни заведения.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия и Комисията по образованието и науката.
На 20 септември Министерският съвет е внесъл законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Икономическата комисия и Комисията по земеделието.
И също на 20 септември Министерският съвет е внесъл законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото осигуряване на есенните и пролетните селскостопански работи за стопанската 1993-1994 г.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Икономическата комисия, Комисията по земеделието и Комисията по бюджета и финансите.
Пред вас е проектът за програма за работата на Народното събрание в периода 21-23 септември.
Моля, гласувайте тази програма.
След това ще ви докладвам предложенията за промени в нея.
Гласували 194 народни представители, за 142, против 20, въздържали се 32.
Програмата се приема.
Постъпило е предложение от народния представител професор Петър Марков точка първа в дневния ред да стане първото четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за борба срещу спекулата.
В момента този законопроект е на пето място - точка пета.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 197 народни представители, за 183, против 1, въздържали се 13 народни представители.
Предложението се приема.
Има още едно предложение за точка първа от дневния ред.
Предложение на парламентарната група на БСП и коалиция, направено от госпожа Нора Ананиева - точка първа да бъде първо 103/2. четене на нови законопроекти за избиране на народни представители и законопроекти за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.
Това е всъщност сегашната точка трета.
Моля, режим на гласуване. Гласувайте за предложението законопроектите за избиране на нови народни представители да станат точка първа от дневния ред.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Кой не иска избори!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласували 210 народни представители, за 95, против 94, въздържали се 21 народни представители.
Предложението не се приема. (Смях и ръкопляскания от блока на БСП) 103/3.
Постъпило е предложение от съпредседателя на Парламентарния съюз "Демократична алтернатива за републиката" доктор Йордан Тодоров точка втора от дневния ред да бъде "Решение на Народното събрание за приемане на годишна приватизационна програма за 1994 г.". Ситуацията тук е следната: сроковете са изтекли, които са по правилника за произнасяне по проект за решение. Има становище от Икономическата комисия. Това становище е дадено още в края на март, месец април. Тогава всъщност, през месец май, се прие и изменението в закона и включването на масовата приватизация като елемент от закона. За масовата приватизация също има програма. Може би тук в случая става дума за приватизационната програма за така наречената пазарна приватизация.
От гледна точка на правилника няма никакъв проблем да се гласува това да стане точка втора от дневния ред. Моля, гласувайте това предложение!
Гласували 206 народни представители, за 86, против 45, въздържали се 75.
Предложението не се приема.
С това въпросите по дневния ред са изчерпани.
Господин Стефан Савов, заповядайте, имате думата.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Възложено ми е от името на парламентарната група на Съюза на демократичните сили като председател на тази група да направя едно изявление.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Не се чува!
СТЕФАН САВОВ: Възложено ми е да направя едно изявление от името на парламентарната група на СДС. Преди няколко дни предългата и тъжна броеница на убийства в България се удължи с още едно. Става въпрос... (Шум и реплики в блока на СДС) Моля Ви се, господин Ванов, моля Ви! Става въпрос за убийството на Надя Дункин, едно убийство, което според нас е политическо убийство.
Естествено ние вярваме, че следствието ще обърне сериозно внимание на това убийство, ние вярваме, че то ще направи всичко възможно, за да изясни кой е извършителят и кои са подбудителите. Но нас ни кара да изпитваме една голяма тревога, защото Надя СД/КП 104/1. Дункин е една от малкото свидетелки, останала жива, от онези лагери на смъртта в Скравена, Ловеч и Белене.
Освен това ние трябва да кажем, че преди известно време друга свидетелка на ужасите в тези лагери - госпожа Галя Соколова, също бе намерена удушена в своя дом.
Струва ми се на мен и на моите приятели, че тези съвпадения едва ли са случайни. Тук е мястото да запитаме и уважаемия съд: пет години почти след публичното разкриване на това, което е ставало в тези лагери, какво чака съдът - да умрат спокойно и тихо в леглата си садистите, извергите, за които ние добре знаем какво са вършили и на които ние добре знаем имената, или един по един да изчезнат с убийства, прикрити като криминални, случайни и т.н., малкото останали свидетели на тази, бих казал, страшна и все още кървяща рана.
На мен ми се струва, че ние не можем да отминем с лека ръка факта на жестокото убийство на Надя Дункин, защото убийството действително е било жестоко, така както тя е била в продължение на дълго време подлагана на жестокости в Белене и покъсно в Скравена.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз бих искал чрез вас да се обърна и към българския народ. Ние бием тревога, ние не можем да гледаме със спокойствие, когато се вършат политически убийства. Ние знаем, че има млади българи, които не са изпитали върху себе си целия този ужас, които може би отминават, без да обръщат внимание на фактите, които стават, на тези убийства. Обаче ние се обръщаме към тях, обръщам се към всички вас: тези, които сме против насилието, не бива с нищо да го допускаме и ако не можем друго да направим, то е добре поне да се чуе нашият глас на протест, нашият глас на възмущение, на отвращение от този вид убийства, защото почнат ли, те мъчно ще престанат. 104/2.
От мрака се надигат отново призраците на едно отречено от всички нас тук, в тази зала, минало. Оказва се обаче, че това не са призраци, а са същества от плът и кръв, защото призраците нямат силата да убиват. А ние виждаме, че това са същества, които отново са готови с тояги, сопи, тръби да разбиват черепи, да смазват кости.
Ето защо ние отново повтаряме, бием тревога не само пред вас, а пред цялото българско общество. И аз ви моля да станем една минута на крака както за паметта на Надя Дункин, така и за размисъл. Една минута, в която ние отново да си дадем сметка, че ние всички, които сме тук, а и тези господа дори, които излизат и напускат сега, сме против насилието. Затова ви моля да станем една минута на крака.
(Всички стават и почитат паметта)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Савов.
Госпожо Поптодорова, заповядайте, имате думата.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, аз също взимам думата по повод акта, който току-що извършихме по покана на председателя на парламентарната група на Съюза на демократичните сили. Колкото и верни да бяха неговите думи за несигурното ежедневие на българския гражданин, аз мисля, че те не бяха достатъчно пълни.
Надя Дункин има трагичната - нека я наречем - политическа съдба в миналото да бъде днес обект на специално внимание от определена политическа сила. Но искам да кажа защо аз станах. Аз станах не само заради паметта на Надя Дункин. Да, и заради нейната памет, но аз, както убедена съм и моите колеги, станах на крака заради всички онези безсмислено пропилени човешки животи в последно време. Защото какво да кажем за онези бедни самотни старци, които намериха по също така насилствен начин своята смърт? Кой да застане и да ги защити, ако те не са били свидетели по политическо дело? (Оживление в блока на СДС)
И аз мисля, господин Савов, че Вашето достойнство и Вашият житейски опит налагаха Вие да споменете и това - и паметта на онези хора, които може би нямат дори и близки, които да ги споменат. (Реплики на недоволство от блока на СДС) ЦМ/КП 105/1.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Савов, аз ставам на крака и почитам паметта на всички онези, които бяха убити по безсмислен и жесток начин и което е еднакво неблаговидно, еднакво неприемливо за една държава, която най-малкото има претенции, ако не и действителност на демократични порядки.
Надявам се, че ще бъда подкрепена в това свое допълнение, господин Савов. Вие само ще спечелите в очите и на собствената си партия, и на обществеността. (Оживление)
СТЕФАН САВОВ (от място): Защо ми зададохте такива въпроси, госпожо Поптодорова? Защо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля да се загасят телевизионните камери. Не съм дал разрешение за снимане в залата. Говоря за телевизионните камери. Квесторът да дойде при мен и да ми каже кой даде разрешение за снимане. (Оживление) Нека да ми каже, все пак трябва да бъда информиран.
Започваме ли работа?
Искате думата? - Заповядайте! Господин Жан Виденов председател на Българската социалистическа партия. (Шум и реплики от блока на СДС)
ЖАН ВИДЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): От името на Парламентарния съюз за социална демокрация, от името на ръководството на Българската социалистическа партия искам най-напред да изразя искрените ни съболезнования към жертвите на разюзданата в страната през последните месеци, а и години престъпност.
В същото време искам да изразя нашето учудване и възмущение от лекотата, безотговорността и провокативния тон, с който Съюзът на демократичните сили вчера от името на своето коалиционно ръководство, днес от името на своята на парламентарна група развява тия човешки драми и трагедии тук, за да прави евтина пропаганда.
СТЕФАН САВОВ (от място): Как не ви е срам?! (Тропане, реплики, "У-у-у!" в блока на СДС)
ЖАН ВИДЕНОВ: На всички е ясно, че разюзданата в страната престъпност е в резултат преди всичко от онзи удар срещу органите на реда, който вие, господа отдясно, нанесохте още в началото на така наречената от вас нежна революция (виковете и тропането от блока на СДС продължават), подчинявайки се на вашата стратегия 105/2. на хаос, вашата стратегия на разрушение, вашата стратегия на декомунизация, разбирана като разсипия на всьо и вся. (От блока на СДС възгласи "Долу!" и тропане по банките)
И когато днес правоохранителните органи не могат да се справят с проблемите на престъпността, вината е изцяло ваша. Знае го цяла България, знаят го всички политически сили, знаят го всички българи. (Реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля за тишина и спокойствие в залата.
ЖАН ВИДЕНОВ: В същото време ние бихме искали да подчертаем, че начинът, по който се въвеждат думи и думички в пропаганден оборот, лекотата, с която господин Савов кръщава неразкрити престъпления политически убийства...
СТЕФАН САВОВ (от място): Има човешки дела, няма думички. (Реплики на недоволство от блока на СДС)
ЖАН ВИДЕНОВ: ... тая лекота граничи с безотговорност, провокация и със саботаж. (Силно недоволство от блока на СДС)
За всички е ясно, че Съюзът на демократичните сили е тръгнал да губи неизбежните предстоящи избори. За всички е ясно, че за него те са само начин да реши своите вътрешни коалиционни проблеми. Да си реши проблемите с вас, господа депутати от СДС! (Шум и реплики от блока на СДС)
Ясно е, че отсега се залага стратегията тия избори да се проведат в условията на хаос, страх, да се проведат в условията на неяснота, когато българите не могат да се изправят пред собствените си проблеми и да ги решат; за да бъде оспорена легитимността на българския парламент. Затова ръкопляскахте на своя "враг" - господин президента, господин Едвин Сугарев (обръща се към него), за да бъдат дестабилизирани институциите на базата на тия избори, за да се стигне отново и бързо до нова криза, подобна на 1990 г. (Реплики от блока на СДС)
Няма да мине, господа от СДС! Няма да минат обвиненията ви към когото и да било, че се занимава с насилие. Всички знаят, че силите на насилието, хаоса и разрухата през последните години сте вие. Трудно ще разубедите някого! (Силно недоволство, свиркане, "У-у-у!" и тропане от блока на СДС) 105/3.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): Болшевишки агент!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Виденов. Може би всички знаят това, което той знае, с изключение на мене. Значи, когато говорите за всички, не слагайте председателя на Народното събрание. Според него не силите на СДС са източник на хаоса в страната. Толкова по този въпрос. (Реплики от блока на БСП, ръкопляскания от блока на СДС) Значи аз не зная това, което знае господин Виденов и имам друго мнение по въпроса.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Слез и го кажи долу.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ще го кажа само оттука, аз долу няма да сляза, разбира се.
Започваме работата по дневния ред. Точка първа е
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПОДГОТОВКАТА В РАМКИТЕ НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОБМЕН В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ.
Моля председателят на Законодателната комисия да докладва законопроекта на първо четене. Заповядайте, господин Мулетаров. 105/4.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Министерският съвет на 27 юли 1994 г. е внесъл в Народното събрание Законопроект за ратифициране на Споразумение между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Република Полша, Словашката Република и Република Словения за сътрудничество в областта на образованието и подготовката в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското образование.
Председателят на Народното събрание е разпределил законопроекта на Законодателната комисия, Комисията по образованието и наука и Комисията по външна политика. Двете комисии - по образованието и науката и Комисията по външната политика - са изразили своето положително отношение към законопроекта и излизат със становище, че той следва да бъде възприет, тъй като е в интерес на страната ни. А това интегриране в областта на образованието ще подпомогне за подобряване взаимоотношенията с другите страни, посочени в споразумението.
Законодателната комисия, след като се запозна със становищата на двете комисии и със самия законопроект, прецени, че той не противоречи на Конституцията, не противоречи на действащото законодателство и предлага народните представители да приемат на първо четене предложения от Министерския съвет законопроект.
Господин председател, ако народните представители гласуват на първо четене законопроекта, моля на основание Правилника за работата на Народното събрание да поставите на гласуване на днешното заседание законопроектът да бъде приет и на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Мулетаров.
Моля, имате думата за изказвания.
Благодаря.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме на първо четене Закона за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Република Полша, Словашката Република и Република Словения за сътрудничество в областта на образованието и подготовката в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското образование.
Моля, гласувайте. ББ/НП 106.1
Резултатът: от общо гласували 161 народни представители, 159 са гласували за, 1 против, 1 се въздържа.
Законът се приема на първо четене.
Направено бе предложение за преминаване на второ четене на законопроекта.
Моля, гласувайте това предложение.
Резултатът: от общо гласували 155 народни представители. 153 са гласували за, 1 против, 1 се въздържа.
Предложението се приема.
Моля, господин Мулетаров, докладвайте законопроекта на второ четене.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Закон за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Република Полша, Словашката Република и Република Словения за сътрудничество в областта на образованието и подготовката в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското образование.
Член единствен. Ратифицира Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Република Полша, Словашката Република и Република Словения за сътрудничество в областта на образованието и подготовката в рамките на Централноевропейската програма за обмен в университетското образование, подписано на 8 декември 1993 г. в Будапеща."
Това е съдържанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Мулетаров.
Изказвания и становища няма. Това е един изключително необходим законопроект.
Моля, режим на гласуване! Гласуваме на второ четене закона така, както беше докладван от заместник-председателя на Законодателната комисия господин Мулетаров.
Резултатът: от общо гласували 154 народни представители, 153 са гласували за, против няма, 1 се въздържа.
Законът се приема на второ четене.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно:
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БОРБА СЪС СПЕКУЛАТА. 106.2
Моля председателят на Законодателната комисия да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател, дами и господа, колеги!
Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за борба със спекулата. В Народното събрание са внесени два законопроекта. Единият законопроект, който е внесен от Министерския съвет, съдържа 7 параграфа, другият законопроект, внесен от господин Георги Николов, народен представител от Свищов, с 10 параграфа. Тези два законопроекта са внесени редовно в Народното събрание. Председателят на Народното събрание ги е разпределил на Икономическата комисия, на Комисията по бюджет и финанси, и на Законодателната комисия. Изпълнявайки своите задължения, и трите комисии са дали своето становище.
Аз не знам дали другите двама председатели ще докладват своите становища, все пак аз ще си позволя в резюме не да ги замествам, а просто да докладвам на уважаемите колеги какви са отделните становища.
Комисията по бюджета и финансите, като е разгледала двата законопроекта, е излезла със становище на 16 т.м. и счита, че двата законопроекта могат да бъдат подкрепени, като прави две предложения. Едното е: заличаване на съдебните регистрации от съда да става след първото нарушение, и второто предложение: всички разпоредби на закона да влязат в сила в 30-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Аз ще моля, разбира се, господин Венцеслав Димитров или друг представител на комисията да обоснове тези свои виждания, защото все пак те са по същество и би трябвало да бъдат мотивирани, защото в доклада аз не виждам някакви мотиви, които биха могли да бъдат докладвани от мен.
Второто становище, уважаеми колеги, това е становището на Икономическата комисия от месец юли. Икономическата комисия внася нов законопроект, коренно различен от внесеното от двамата вносители. И този законопроект е нещо ново. Не само защото е ново, а защото той е намерил място в 6 страници, и би трябвало да помислим дали трябва ние да разгледаме законопроекта, който е внесен по редовния път от двамата вносители - господин Георги Николов и Министерския съвет - или трябва да се прехвърлим и 106.3 да разгледаме новия цялостен проект за изменение на закона от Икономическата комисия.
Законодателната комисия разгледа законопроектите на първо четене. Имахме възможността на заседанието да присъства господин Георги Николов, който ни запозна с вижданията на вносителите, със спецификата на предложенията. От една гледна точка, ако прегледате Закона за борба със спекулата, уважаеми колеги, ще установите (този закон е от Великото Народно събрание, сравнително нов закон), че вътре има едни санкции, които са с такива размери на глобите, че са направо смешни и те вече не представляват някаква гаранция, че някой може да бъде наказан.
Така че Законодателната комисия споделя виждането, че тези санкции със сегашните глоби, с оглед тежестта на извършваното действие от нарушителите просто не са съответстващи и ако останем с тези глоби, с тези размери, просто законът ще бъде в бездействие. 106.4 Същевременно обаче Законодателната комисия смята, че по отношение на проектозакона, внесен от Икономическата комисия, трябва да се помисли. Ние не сме срещу него, напротив, това е едно разумно предложение, но дали не трябва да спрем само на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за спекулата или трябва да преминем изцяло към гледане на новия законопроект. Това е въпрос, който стои пред вас и разбира се ние всички с нашето гласуване трябва да вземем отношение. Но според мен би било по-правилно да задържим базата на двата внесени законопроекта. Ако трябва да се прави нещо по-радикално, нещо по-съществено, нека това да остане в бъдещето - дали на нашето Народно събрание или на бъдещото, това е страничен въпрос, но ако бихме се хванали с едно сериозно и цялостно изменение на Закона за спекулата, това означава, че ще трябва да отделим твърде много време и малко по-задълбочено да обсъдим предложенията.
Аз умишлено се спрях на отделните моменти, които крие в себе си това гласуване, това първо четене, но все пак съм длъжен да изясня на уважаемите колеги какво е действителното положение. И все пак ще помоля представител на Комисията по бюджета и финансите да вземе думата, да изнесе доклад относно техните виждания и предложения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Александър Джеров.
Имате думата за становища, за мнения. Най-напред вносителите. От една страна е Министерският съвет, от друга страна господин Георги Николов.
Господин Николов, заповядайте по Вашия законопроект.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ( ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, на вашето внимание бяха докладвани два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за борба със спекулата.
Първият, внесен във времето, е моят и той беше породен от факта, че в ежедневните ни контакти с търговската мрежа се наблюдава, че лица без да са задължени по Закона за данъка върху добавената стойност, начисляват или включват формално 18 на ВТ/ЙА 107.1 сто данък върху добавената стойност, без това да е документирано, в резултат на което се получава завишаване на цените.
Лицата, които осъществяват търговска дейност, не са поставили на съответно видни места в своите обекти, примерно че те са данъчно регистрирани, че са задължени и други такива документи, от които да се види, че наистина в съответните обекти има основание да се начислява данък добавена стойност или акциз.
Това беше един от основните мотиви аз да се ангажирам с внасяне на промени в Закона за борба със спекулата.
В процеса на работа над законопроекта, това, което каза и господин Джеров, се констатира, че много от размерите на наказанията са просто символични и тук, примерно за търгуване на неразрешено място от общината, минималната глоба е 50 лева. И вече беше изнесено в пресата, че в съда се водят дела за 50 лв., когато разходите по делата са много повече.
Правителството също от своя страна внесе аналогичен, близък по съдържание законопроект, свързан отново с данъка върху добавената стойност и цените на стоките, които са наблюдавани, когато се извършва продажба по цени, по-високи от наблюдаваните или от установените пределни цени.
В процеса на обсъждане на законопроекта в Икономическата комисия, заедно с господин Валентин Карабашев и експерти от Министерство на финансите и Министерство на търговията, стигнахме до единодушното разбиране, което беше потвърдено и от Икономическата комисия, че е нужно тези два законопроекта, внесени от мен и от правителството, да бъдат разширени, като се положат усилия да се обхванат възможните административни нарушения, които по същество представляват спекула.
Ето защо Икономическата комисия, тук е заместник-председателят професор Стоилов сигурно ще вземе отношение по нейното становище, излезе със становище, с вариант на законопроект, който трябва да бъде представен фактически от Законодателната комисия за второто четене с максимално обхващане на всички прояви на спекула у нас.
Искам да коригирам господин Джеров, че това не е законопроект на Икономическата комисия, тъй като законодателна инициатива знаем, че имат само парламентът и отделните депутати. А ние, 107.2 Икономическата комисия предлагаме един вариант, който Законодателната комисия да използва като основа за подготовката на законопроекта за второ четене.
Мисля, че ако отидем на кърпежи към сегашния закон, към промяна само в наказанията, ние няма да свършим съществена работа. Достойнство на този парламент, който си отива, ще бъде, ако съумее, мобилизиран, убеден, че трябва все пак да се сложи известен ред в нашата страна, да приеме вариант на законопроекта, подобен на становището на Икономическата комисия. Мисля, че по този начин времето, което сме пропуснали, да обърнем на Закона за борба със спекулата от 1990 г., за промяна и в наказанията, и в деянията, това ще бъде коригирано като подкрепим един пообобщен законопроект с по-ясно разписани деяния, които представляват спекулативна дейност.
И тук в качеството си на заместник-председател на Бюджетната комисия, тъй като се постави въпрос към нея, защо срокът за влизане в сила на закона да бъде един месец след обнародването му, искам да отговоря. Това е направено с ясното съзнание, че законът предвижда по-строги санкции към нарушителите на отделни закони, включително примерно изискването да се издава касова бележка от електронен касов апарат с фискална памет.
Не бива, приемайки закона и влизайки в сила, от следващия ден примерно хората да бъдат санкционирани по този закон. Затова искаме да се даде един месец - и психологически, и в организационен план да се подготвят търговците, и след като изтече този месец вече, тогава той да влезе в сила със съответните санкции за деянията, които се нарушават.
Мисля, че това е справедливо, за да не изпаднем в положението, когато на следващия ден управомощените органи по закона да налагат санкции, за които хората все още нямат подготовка.
Надявам се, че ще подкрепите един по-обобщен вариант на законопроекта, който Законодателната комисия след изказванията и на останалите колеги ще представи за второ четене в следващите дни, с който законопроект фактически ще се опитаме да пресечем някои от опитите за спекулативно повишаване на цените и трупане на доходи без да има достатъчно основание за това, за сметка на болшинството от българските граждани. Благодаря ви. 107.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Николов. От Министерство на финансите ще присъства при разискванията господин Кольо Бунков от Правно управление. Моля найнапред да гласуваме господин Бунков да бъде допуснат в пленарната зала при обсъждането на законопроекта. Моля, гласувайте.
Гласували 129 народни представители, за 127, против няма, въздържали се 2 народни представители. Моля господин Бунков да заповяда в пленарната зала.
Има ли желаещи за изказване както по отделните законопроекти, така и по становищата, развити съответно от Законодателната комисия и от Икономическата комисия.
Професор Стефан Стоилов, заповядайте.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, спекулата се превръща в една сериозна болест за нашето общество, наред с редица други. Обществеността е достатъчно скандализирана и практически чрез спекулативната дейност се извършва едно значително преразпределяне на и без това отънелите доходи на милиони граждани. 107.4
Ние търпим упрек дотолкова, доколкото този проект за изменение и допълнение на Закона за спекулата, приет през 1990 г. в съвършено други условия, се забави неоправдано много. Трудно е да се каже, че някой е конкретно виновен, но така или иначе, в комисиите се проточи приемането на тези изменения. И аз тук не мога да премълча готовността на господин Джеров още преди ваканцията да свика даже и извънредно заседание на Законодателната комисия, за да приеме тя своето становище, както и усилията на някои депутати и по-специално на професор Петър Марков, който дежуреше пред вратата на Бюджетната комисия, очаквайки да приемем едно кратко становище, тъй като между колегите депутати нямаше различие в мненията, че трябва да бъдат приети тези поправки.
Тези изменения и допълнения условно могат да бъдат групирани на три части.
При новите условия ние сме задължени да подходим така, че да се получи едно по-прецизно, по-пълно квалифициране на деяния, които попадат под ударите на борбата срещу спекулата. Това е направено. Може би е непълно, но с помощта на депутатите при гледането на второ четене, при работата в Законодателната комисия това може да бъде допълнено.
Смешно малки са санкциите, предвидени в закона от 1990 г. Те предизвикват иронични усмивки. При натрупаната инфлация тук сега е направен опит да се отиде към санкции, които малко или много респектират. Предвиден е и механизмът на конфискуване на всичко онова, чрез което се спекулира - валута, стоки, приходи. А ако те отсъстват в натура - валутата или стоките - левовият им еквивалент, т.е. една система на санкциониране, която горе-долу да стресне спекулиращите.
И трето, което е много важно и което в двата законопроекта поотделно - на господин Георги Николов и на Министерския съвет - отсъства, а тук, в становището на Икономическата комисия е направен опит да бъде заложено като повече или по-малко система за стимулиране на органите, на системите, които ще водят борбата срещу спекулата. Това е изключително важно, тъй като без система и инструменти за осъществяване на законовите норми много малък може да бъде ефектът. Така, както е със системата на наблюдаваните цени. ВЙ/КП 108/1.
Миналата есен ние се опитахме едновременно с разширяване на кръга на наблюдаваните стоки - позволете ми тази скобка да заложим и една система на контрол, но в Министерския съвет забавиха всичко това и сега, през тази пролет, когато се сблъскахме с новия ценови шок, беше обявено разширяването на кръга на наблюдаваните стоки, но никаква система за контрол няма. Има само едни пожелания Федерацията на потребителите да се намеси в тази работа.
А може би някои от вас помнят, че когато се гледаше бюджетът и някои от нас настояваха за смешни 700-800 хил. лв. субсидия за тази федерация, които междупрочем щяха да бъдат основание те да получат около 10-12 млн. от европейски фондове, но не се набраха достатъчно депутатски гласове. И това е наш грях! И този грях трябва да се помни! Така че призивите към Федерацията на потребителите бяха един такъв фалшив вопъл.
Тук, в това становище на Икономическата комисия в рамките на възможното са предвидени такива мерки: системата да бъде стимулирана, да се изградят фондове, които и материално да обогатят нейните възможности, и тези, които воюват срещу спекулантите, да бъдат лично материално заинтересовани.
Така получилият се консолидиран проект за изменение и допълнение на Закона за борба срещу спекулата не е голям, за да се плашите от необходимостта дълго време да бъде гледан. Това са текстове, които заемат стандартни четири страници и една трета. При добро желание след работата, която ще бъде извършена срещу второто четене в Законодателната комисия - това, позволявам си, смея да кажа, че... (Реплики в залата) В един ден, прекрасен, за час и нещо може да бъде прието.
Това становище на Икономическата комисия, което има претенцията да бъде един консолидиран проект, беше консултирано с Комисията по конкуренция, със Съюза на федерациите на потребителите и с редица други обществени организации. И получи подкрепа. Категорична!
Затова аз ви умолявам на първо четене да приемем този проект и без да губим темпо - буквално идващата седмица, ние да минем към второто му четене.
Благодаря. 108/2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Други желаещи за изказване?
Ако няма желаещи, да продължим. Поставени са на разглеждане два законопроекта. Единият законопроект е от правителството, а вторият законопроект е от народния представител Георги Николов, а в становището на Законодателната комисия е оформено като проект за закон за изменение на Закона за борбата със спекулата.
Редът, предвиден в нашия правилник, е следният: гласуваме първия законопроект. Това е законът на правителството.
Господин Георги Николов, можете да поддържате, че Вашият законопроект е предложение за допълнение на този закон, внесен своевременно, както предложение за допълнение на този закон на приетия на първо четене законопроект. Това представлява и становището на Законодателната комисия. Затова обяснявам още веднъж, ако е необходимо да обясня...
Поставям на гласуване за приемане на първо четене Закона за изменение и допълнение на Закона за борба със спекулата, внесен в Народното събрание от Министерския съвет.
Режим на... (Реплики от Георги Николов и Стефан Стоилов)
"Когато един законопроект бъде приет на..., които уреждат същата материя и са внесени след започване на..., са приети на първо гласуване... законопроекта... и могат да бъдат обсъдени, ако вносителят представлява... и се прави един общ законопроект за второто четене." Така е.
Така че Вие, след като гласуваме, ще Ви дам думата да заявите, че поддържате Вашия законопроект като предложение за допълнение към приетия на първо четене законопроект.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Но той се изказа вече в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Режим на гласуване. Гласуваме за предложения законопроект от правителството.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 161 народни представители, за 158, против 2, въздържа се 1 народен представител.
Приема се Законът за изменение и допълнение на Закона за борба със спекулата на първо гласуване.
Господин Георги Николов, заповядайте на микрофона. 108/3.
Нека да чуя най-напред него, за да си оформя процедурата по закона.
Вашият законопроект да се счита като предложение за изменение и допълнение на приетия закон на първо четене... Съгласни ли сте с това?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз най-напред искам, господин председателстващ, тъй като в последния момент видях на пулта си червено, което означава "против", моля да коригирате: против 1. А за законопроекта - още един брой в протокола. Нещо недоразумение стана. Аз съм "за". Да не би в последния момент да има промяна в пулта...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: То общо не се изменя гласуването.
Извинявайте, чуйте ме: общо гласували 161 народни представители, за 159, против 1, въздържа се 1. Това е окончателното гласуване.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Двама бяха против...
Добре. Не е коректно този, който внася закона, след това... Просто е едно техническо... Но това не е толкова важно.
Господин председателю, аз не държа да бъде приет като отделен акт на Народното събрание законопроектът ни, просто искам ние да приемем един хубав законопроект, в който да впишем и моя, поради което...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Затова поддържате Вашия законопроект като писмени предложения?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: ... заедно със становището, което е направено като писмено предложение - становището на Икономическата комисия за второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Вие най-напред за Вашия кажете, а за другия ще обявя.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: За своя - казах! Той е един от законите, който е внесен, и обикновено в такива случаи се гласуват всички закони, които са внесени, по което се разбира, че моят също допълва общия Закон за борба срещу спекулата и е съвсем нормално да бъде вписан в последния вариант, който ще бъде приет от Народното събрание. 108/4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Николов.
Следователно след първо гласуване има внесен и се счита като предложение за допълване и изменение на отделните параграфи на приетия на първо четене закон - законът на господин Георги Николов (шум и реплики в залата), а също така и предложения закон под формата на закон - предложение на Законодателната комисия. Тези две предложения имат значение и ще се обсъждат при редактирането на закона за второ четене.
С това точка втора е изчерпана. 108/5.
Уважаеми колеги, отиваме към точка втора -
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Нужно ли е да дам пет минути почивка, за да влязат останалите народни представители?
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Не, не е нужно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Обявявам, че ще се разглежда точка втора - Законопроектът за изменение на Конституцията. Моля всички народни представители, които се намират в кулоарите и моите колеги да заповядат.
Председателят на Законодателната комисия да заповяда в залата.
Заповядайте по процедурен въпрос.
ЙОРДАН ТОДОРОВ (ДАР): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група "ДАР" предлагам да отложим гледането на тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: За другото заседание ли?
ЙОРДАН ТОДОРОВ: Да, за другото заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Направено е процедурно предложение от парламентарна група да се отложи разглеждането на точка втора от дневния ред за следващото заседание. Направено е на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от Правилника.
Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме това предложение.
Изтекоха три минути. Моля, прекратете гласуването.
От общо гласували 122 народни представители, за предложението 94, против 16, въздържат се 12.
Приема се предложението и се отлага точката за следващото заседание.
Преминаваме към следващата точка, а това е
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - продължение.
Господин Йончев - няма го.
До 17 часа почивка, с оглед подготовката на доклада на закона. (Звъни)
(16 ч. и 45 м.)
РД/НП 109.1
(След почивката)

17 ч. и 20 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля, квесторите, поканете народните представители да заповядат в залата (звъни), продължаваме заеданието. Докъде сме стигнали?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Уважаеми господин председател! Продължаваме със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Искрено съжалявам, че този толкова важен закон служи за запушване на дупки в дневния ред на Народното събрание. Дано тези дупки не се окажат черни, защото черните дупки ще погълнат и нас самите.
Ние сме на чл. 53. Искам да ви напомня, че Комисията по национална сигурност, господин Йончев е докладвал, предлага следния текст:
"Ал. 1. Въоръжените сили включват Българската армия, Граничните и Вътрешните войски, Войските на Министерството на транспорта, Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения, Строителните войски, Националната служба за сигурност, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана.
Ал. 2. Българската армия и войските по предходната алинея са юридически лица на бюджетна издръжка.
Ал. 3. Войските на Министерството на транспорта, Войските на Комитета по пощите и далекосъобщенията и Строителните войски прилагат разпоредбите на този закон в съответствие с акта на създаването им.
Ал. 4. Други войски могат да се създават с отделен закон."
Да ви напомня още, че са постъпили няколко предложения. Така например господин Димитър Куманов и група народни представители предлагат да се заличат думите "Национална служба за сигурност и Национална служба за охрана".
А господин Васил Михайлов предлага нова редакция на ал. 1: "Въоръжените сили включват Българската армия, Граничните и Вътрешните войски, Войските на Министерство на транспорта, Войските на Комитета по пощите и далекосъобщенията и Строителните войски".
В пленарна зала господин Татарлъ направи предложение и е внесено и официално в ал. 1 и ал. 3 да бъдат заличени думите 109.2 "Строителни войски", предложение, което многократно е дебатирано и в Комисията по национална сигурност, и в пленарна зала, и с нашето общество. Предложение, което аз си позволявам категорично да отхвърля и да апелирам към народните представители да не подкрепят подобно предложение, което не отговаря нито на потребностите, нито на реалностите в нашата страна. Строителните войски са били и трябва да останат съществена част от Въоръжените сили на Република България.
Същото се отнася и за Войските на Министерство на транспорта и на Комитета по пощи и далекосъобщения.
Аз не зная, тъй като миналия път не присъствах на това заседание, дали дебатите са приключили, но бих ви предложил да оставим на залата да реши този проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Друг начин няма, господин Слатински.
Господин Кадир, който е водил заседанието, ви съобщава, че е останало само гласуването.
Затова още един път моля квесторите, поканете народните представители от кулоарите да влязат в залата. Започваме гласуване.
Първото предложение, което ще поставя на гласуване, е предложението за отпадане ... (Реплики от блока на СДС)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Къде е кворумът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРКИ: Господин Слатински, докладвайте предложението за отпадане, което е предложението на господин Татарлъ.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Чакам да се въдвори ред в залата и предлагам на колегите, които показват, че умеят да броят, да не провалят гласуването на този член с тази своя проста и елементарна аритметика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Нищо, оставете дискусията със залата.
Предложението на господин Татарлъ е в ал. 1 да отпаднат думите "Строителни войски".
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНКИ: И в ал. 3, аз предлагам да ги гласуваме заедно, те са свързани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Тоест, щом е свързано с двете, да ги гласуваме заедно. 109.3
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНКИ: Еднакво наудачни предложения са.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Искам думата по процедурен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля Ви недейте ни пречи да работим. Оставете ни да работим сериозно.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Господин председателю, искам думата по процедурен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Хайде оставете "господин председателю".
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Искам думата по процедурен въпрос, какво е това? Къде се намирате?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Какво, да проверяваш кворума ли? Ти остави къде се намирам, аз знам. Вие къде се намирате?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): В парламента се намирам и искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Поставете си процедурния въпрос.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, протестирам тук, пред цялата парламентарна зала, че по такъв начин се държите с един народен представител, който иска да постави съвсем справедливо един процедурен въпрос.
Процедурният ми въпрос е следният. След като се приема толкова важен въпрос, моля Ви се, Вие или да призовете народните представители да влязат в пленарната зала, както аз съм влязал, или да проверите кворума. Защото такъв важен закон, господин Слатински, ще ви каже, не може да се приема в отсъствието на народните представители, които се разхождат в кулоарите.
Така че, аз искам съвсем официално проверка на кворума и Ви призовавам никога друг път така Вие да не се държите с един народен представител, който има точно толкова права, колкото имате и Вие, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Ако продължавате по същия начин да крещите, аз Ви предупреждавам съвсем официално. Многократно предложих на квесторите да обиколят кулоарите на парламента и да предупредят, че започва гласуване. 109.4
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Какво става? Исках проверка на кворума?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Нека да се върнат квесторите. Те обикалят в момента. Ако бяхте слушали, щяхте да чуете, че аз 10 пъти поканих по микрофона преди това.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Точно моето предложение беше във Ваша подкрепа. 109.5
Обявявам режим за проверка на кворума.
Режим на регистрация - 3 минути.
Ето, господин Сталийски си е в залата. Проявява интерес към този закон.
Господин Димитров, а Вие спомняте ли си случай при гласуване под кворума и аз да съм продължил заседанието?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не си спомням. Знам, че сте справедлив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има необходимия кворум.
Продължаваме.
Режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Татарлъ за отпадането в чл.53, ал.1 и съответно, ал.3 на "Строителни войски".
Режим на гласуване. Гласуваме това предложение.
От общо гласували 154 народни представители, за предложението 14, против 121, въздържат се 20 народни представители.
Това предложение се отклонява.
Другото предложение за отпадане.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (от място): По партии, ако обичате!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: По партии, моля ви!
Това е работа на оператора.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Господин председател, направени са фактически още две предложения за отпадане.
Едното е на господин Димитър Куманов и група народни представители да отпаднат думите: "Национална служба за сигурност и Национална служба за охрана".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Добре, това е достатъчно.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Само да ви кажа, фактически предложението на господин Васил Михайлов е да отпаднат те плюс "Националната разузнавателна служба".
Тоест може първо да гласуваме за първите две, а след това специално за НРС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да.
Гласуваме предложението за отпадане на: "Националната служба за сигурност и Националната служба за охрана".
Моля ви, гласувайте това предложение - за отпадането на: "Националната служба за сигурност" и отпадането на: "Националната служба за охрана". МС/ЗТ 110.1
От общо гласували 161 народни представители, за 46, против 105, 10 се въздържат.
Отклонява се и това предложение.
И последното предложение е на господин Михайлов - за отпадането на: "Националната разузнавателна служба от състава на Въоръжените сили".
Моля ви режим на гласуване. Гласуваме това предложение.
От общо гласували 156 народни представители, за 39, против 100, въздържат се 17.
Отклонява се и това предложение.
Има предложение да се гласува текста на вносителя, но текстът на вносителя съвпада с онова, което вие гласувахте сега - за оставането на тези, отделните видове служби.
Нали така, господин Слатински?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Всъщност, предложението на вносителя, Министерския съвет, в него не фигурират тези неща, които ние се съгласихме да останат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Следователно, с това гласуване ние гласувахме и против...
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Предложенията направени от господин Татарлъ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ:... предложението, което може да се направи.
Господин Татарлъ, заповядайте, но знайте, че ще водим стриктно по правилника - ако не е правено такова предложение - няма. 110.2 ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Господин председател, уважаеми народни представители! В двата законопроекта - законопроекта на Министерския съвет и проектът, който е приет от Комисията за национална сигурност и Законодателната комисия, са дадени две формулировки за въоръжени сили. Това са различни неща. Така в проекта на Министерския съвет е дадено следното определение:
"Чл. 53., ал. 1. Въоръжените сили включват Българската армия, граничните и вътрешните войски, Националната служба за сигурност, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана". Както виждате, в тази алинея изобщо не се говори за строителни войски, а строителните войски се разглеждат в ал. 3: "Войските на Министерството на транспорта, войските на Комитета по пощите и далекосъобщенията и строителните войски прилагат разпоредбите на този закон в съответствие с акта на създаването им".
Така че се прави принципна разлика между въоръжените сили и строителни войски и те имат различен статут на законодателна уредба. Затова Парламентарната група на Движението за права и свободи предлага да се подложи на гласуване формулировката в законопроекта на Министерския съвет, като третата алинея си остава така както е, ако се приеме тази формулировка. Защото една такава формулировка вече определя статута на въоръжените сили и строителните войски и тук вече касаят, разбира се, и характера на дисциплината и т.н. и в досегашната законова уредба е било така. Така е възприето и в проекта на Министерския съвет. Затова аз настоявам да бъде подложено на гласуване, а Народното събрание да реши да приеме едната или другата формулировка. Тоест ако не се приеме тази, остава другата. Така че аз съм прецизен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Въпросът е процедурен. След като има основен текст и нов заместващ текст, който вие предлагате - сега това, което четете, е заместващ текст по отношение на основния текст, на основание чл. 54, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се гласува най-напред предложението за заместващ текст.
Поради това, моля, режим на гласуване. Гласуваме това, което ви е раздадено в чл. 53 и което е заместващият текст на Ст.Б/ЙА 111.1 предложението на вносителя.
Моля, гласувайте чл. 53 с неговите три алинеи, така както ви е раздаден в последното приложение. Това е заместващият текст на основния текст.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: За да бъдем ясни, гласуваме текста на Министерския съвет или на комисията?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Не, гласуваме заместващия текст на комисията. Аз прочетох основанието - чл. 54, ал. 1, т. 3.
Моля, режим на гласуване.
Ако има нужда, господин Слатински ще прочете още веднъж текста. Ще го чуете по време на гласуването.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Това, което се предлага, е следното: "Въоръжените сили включват Българската армия, граничните и вътрешните войски, войските на Министерството на транспорта, войските на Комитета за пощите и далекосъобщенията, строителните войски, Националната служба за сигурност, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Заедно с ал. 2: "Българската армия и войските по предходната алинея са юридически лица на бюджетна издръжка.
Ал. 3. Войските на Министерството на транспорта, войските на Комитета по пощите и далекосъобженията и строителните войски прилагат разпоредбите на този закон в съответствие с акта за създаването им.
Ал. 4. Други войски могат да се създават с отделен закон".
Това гласуваме в момента.
От общо гласували 164 народни представители, за 143, против 10, въздържали се 11.
Приема се заместващият текст, който ви е раздаден.
Имате думата за чл. 54.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Комисията по национална сигурност и Законодателната комисия са одобрили следния текст за чл. 54.
"Чл. 54. Устройството и управлението на граничните войски, вътрешните войски, Националната служба за сигурност, 111.2 Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана се урежда с отделен закон, а войските на Министерството на транспорта, войските на Комитета по пощите и далекосъобщенията и строителните войски - със закон или акт на Министерския съвет".
Тук е направено едно радикално предложение от Димитър Куманов и група народни представители този член да отпадне, а предложението на Министерския съвет е допълнено именно с текста "а войските на Министерството на транспорта, на Комитета по пощите и далекосъобщенията и строителните войски - със закон или акт на Министерския съвет". Тоест нашето предложение е попълно и по-правилно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Не по-пълно и по-правилно, а заместващо предложение.
Най-напред гласуваме предложението на господин Куманов и група народни представители за отпадане на текста.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Куманов и група народни представители за отпадане на текста.
От общо гласували 147 народни представители, за 29, против 104, въздържали се 14.
Отклонява се това предложение.
Гласуваме заместващия текст на Комисията по национална сигурност - това, което беше прочетено тук то председателя на комисията.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста, който беше прочетен.
От общо гласували 156 народни представители, за 134, против няма, въздсържали се 22.
Приема се чл. 54 с текста, който ви беше докладван.
Имате думата за чл. 55, господин Слатински. 111.3
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Чл.55, нашето предложение е следното: "Организацията и дейността на военните съдилища, прокуратурата на Въоръжените сили и на Военната полиция се урежда с отделни закони".
Към предложението на вносителя сме добавили израза "и на Военната полиция".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Разбира се, това е заместващ текст.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Аз предлагам, ако няма изказващи, да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля режим на гласуване, гласуваме чл.55, с който дейността на военните съдилища, прокуратурата на Въоръжените сили и на Военната полиция се урежда с отделни закони.
От общо гласували 139 народни представители, за 139, няма против, няма въздържали се.
Чл.55 се приема единодушно. Имате думата за чл.56.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: "Чл.56. Организацията и редът на функционирането на Въоръжените сили и носенето на военната служба във Въоръжените сили се уреждат с устави."
Тук сме добавили за прецизност "във Въоръжените сили".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да, разбира се, това е редакция. Моля режим на гласуване, гласуваме чл.56.
От общо гласували 149 народни представители, за 149, няма против, няма въздържали се.
Чл.56 се приема единодушно. Имате думата за последния текст на този раздел - чл.57, господин Слатински.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Да, тук е малко по-сложно. Нашата комисия предлага следния текст: "Висш команден състав на Въоръжените сили са офицерите с длъжност "командир на корпус", "началник на управление в Генералния щаб" и по-старши от тях".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Предложения?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Вносителят е предложил следния текст: "Висш команден състав на Въоръжените сили са офицери, заемащи висши офицерски и приравнени на тях длъжности". СД/ЗТ 112.1
Предложението на господин Димитър Куманов и група народни представители е за нова редакция на този член. Прочитам я: "Висш команден състав на Въоръжените сили са началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили, главният инспектор на Въоръжените сили, командващите видовете Въоръжени сили и вид войски, заместникначалниците на Генералния щаб на Българската армия, заместник командващите видове Въоръжени сили и вид войски, командирите на обединения и съединения". Съжалявам, че го няма господин Куманов да се мотивира. Оригинално предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Един момент, един момент! (Неразбираема реплика от залата) Ще изясним положението, не е проблем.
В чл.57 няма предложения за отпадане. Има основен текст на вносителя и две заместващи предложения. Поставям на гласуваме предложението, което докладва господин Слатински за чл.57, което чухте вие. (Реплика от блока на БСП и коалиция: "Кое - на Куманов ли?") На комисията, не на Куманов. Аз ще кажа изрично. (Реплики в залата) То е заместващо. Те са два заместващи текста. Поставям този на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля прекратете гласуването и обявете резултата!
От общо гласували 141 народни представители, за 122, против няма, 19 се въздържат.
Приема се текстът. Следващият?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Следващият текст е вече в раздел втори - "Българска армия". (Шум и реплики)
Да, чл.58. Той не е включен в нашето предложение - на комисиите. Има текст на вносителя, който ние предлагаме да отпадне: 112.2
"Чл.58. (1) Във Въоръжените сили могат да се създават военни клубове, почивни домове и санаториуми, издателства, театри и други културни институции, столове, магазини, ресторанти и хотели, спортни организации, взаимоспомагателни и взаимоосигурителни каси, спомагателни стопанства, специализирани производствени работилници и лаборатории, строителни и други организации.
(2) За финансиране дейността на организациите и поделенията по предходната алинея към Министерството на отбраната могат да се създават извънбюджетни сметки при условия и по ред, определен от Министерския съвет".
Предложението на Законодателната комисия и на Комисията по национална сигурност е този текст да отпадне. 112.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля гласуваме отпадането на текста.
От общо гласували 136 народни представители, за 46, 78 против, 12 се въздържат.
При това положение отпадането не се приема.
Моля гласуваме самия текст. Щом не отпада, значи остава. Моля гласувайте!
От общо гласували 137 народни представители, за текста 95, 30 против, 12 се въздържат.
Текстът се приема.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Сега преминаваме към раздел втори - "Българска армия", чл. 59, всъщност. По раздадения свитък е чл. 58, но тъй като вие приехте предложения за отпадане чл. 58 като последен от раздел първи, сега всъщност ще разглеждаме чл. 59.
"Чл. 59 (1) Българската армия е общонационална въоръжена институция, предназначена да осигурява защита на териториалната цялост и суверенитета на страната.
(2) На българската армия не могат да се възлагат задачи от вътрешнополитически характер.
(3) Българската армия се състои от:
1.Генерален щаб.
2. Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, които включват в състава си щабове, обединения, съединения, части и подразделения, както и родове и специални войски.
3. Формирования за военно разузнаване, военно контраразузнаване и военна полиция.
4. Военни академии, институти, военни училища, школи и учебни центрове.
5. Съединения, части и учреждения на централно подчинение."
Това е с несъществени корекции заместващият текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Дърмов, имате думата. Това било заместващ текст. Първо трябва да се гласува заместващият текст. ЦМ/ВЙ 113.1
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, искам да поясня, че в заместващия текст има известно смесване на абстракционни нива, докато в текста на вносителите, специално точка 2 се гради по видове въоръжени сили, съединения и т.н. Редакцията, която се предлага от комисията, включва един елемент, който засяга управлението на тези видове въоръжени сили. Затова аз ви призовавам да гласувате основния текст, който е на вносителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Или да не приемат заместващия текст.
Първо ще гласуваме заместващия текст и ако не се приеме, тогава ще гласуваме основния текст.
Моля гласуваме заместващия текст, прочетен от господин Слатински.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Естествено, аз ви агитирам за гласуване на текста, предложен от Комисията по националната сигурност. Ако трябва, да прочета и текста на вносителите, за да се убедите в нашата правота. (Оживление) Това, което е раздадено, е текстът на Комисията по националната сигурност, за който апелирам аз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля гласувайте текста на комисията.
От общо гласували 125 народни представители, за текста на комисията 39, против 82, 4 се въздържат.
Предложението не се приема.
Дайте основния текст сега. 113.2 ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Основният текст е:
"(1) Българската армия е общонационална въоръжена институция, предназначена да осигурява защита на териториалната цялост и суверенитета на страната.
(2) На българската армия не могат да се възлагат задачи от вътрешнополитически характер.
(3) Българската армия се състои от:
1. Генерален щаб;
2. Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, които включват в състава си родове и специални войски;
3. формирования за военно разузнаване и военно контраразузнаване и военна полиция;
4. военни академии и военни училища;
5. съединения, части и учреждения на централно подчинение."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване.
Гласуваме основния текст.
От общо гласували 126 народни представители, за 110, 13 са против, 3 се въздържат.
Приема се текстът.
Продължаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Господин председател, по последните два члена от раздел втори - чл. 60 и чл. 61, и по раздел трети от тази глава има спорове в Законодателната комисия и аз предлагам да отложим разглеждането им и да преминем към глава седма - "Военна служба", раздел първи "Общи положения".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Отлагаме...
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (от място): Защо да отлагаме?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Защото докладът не е минал през Законодателната комисия. Там заседна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Продължаваме с чл. 68 фактически.
Моля, режим на гласуване...
Даже не е необходимо режим на гласуване, тъй като нямаме готовност. 114.1 МС/ВЙ
Преминаваме към чл. 68.
Така ли е?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Най-напред да преминем може би към названието на глава втора.
Глава втора - "Военна служба".
Раздел първи - "Общи положения".
"Чл. 68 (1) Военната служба е вид държавна служба с особено предназначение, която се изпълнява съгласно Конституцията на Република България и този закон.
(2) Военната служба е безсрочна, срочна и наборна.
(3) Военната служба може да се изпълнява в състава на въоръжените сили или военизираните структури на органите на държавната и местната администрация."
Това е текстът, който е одобрен от двете комисии.
Това, което е предложено от вносителя, всъщност е същото предложение, като вместо "военната служба е кадрова по договор и наборна", ние приехме в Законодателната комисия "е безсрочна, срочна и наборна."
Има предложение на господин Васил Михайлов за ал. 3 да отпаднат думите "или военизираните структури на органите на държавната и местната администрация" и да се заменят с думите "и в други военизирани формирования на Република България."
И едно съществено предложение, господин Стефанов е тук, предполагам, в ал. 2 той предлага да отпаднат думите "по договор".
Може би господин Дърмов ще вземе отношение по предложенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Дърмов, понеже имате предложение.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Не, аз нямам предложения.
Аз искам да попитам какви са тия "военизирани структури на държавната и местна администрация", след като ние определихме структурата на въоръжените сили.
Това ми е въпросът към господин Слатински. 114.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие не работите ли в една и съща комисия, господин Дърмов?
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (от място): Ами то стана като Филип Кутев...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Бучков, имате думата.
ЕМИЛ БУЧКОВ (СДС): Господин председателстващ, уважаеми колеги!
В чл. 68, ал. 1 трябва да отпаднат думите "е вид"."Военната служба е вид държавна служба с особено предназначение".
Това е за мен, как да ви кажа, меко казано, една безсмислица.
Затова текстът трябва да стане така: "Военната служба е държавна служба с особено предназначение".
Щом има особено предназначение, явно, че не е като другите служби. Явно, че е отделен вид и това е една тавтология, която трябва да отпадне.
Затова предлагам да отпадне само думата "вид".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Слатински, нека да обясните на господин Дърмов и на залата смисъла на текста.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Аз бих предложил на вносителя да обясни това нещо, защото това е включено в предложението на вносителя.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (от място): В текста на вносителя го няма.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Има го.
Не е мой проблем да обяснявам на господин Дърмов тези неща. Тук е представител на вносителя.
Бих се съгласил обаче с предложението на господин Бучков - да отпадне думата "вид".
И бих помолил да не се подкрепя предложението на господин Стефан Стефанов - ал. 2, по нея имаше дебати и в нашата комисия, и в Законодателната комисия, и аз мисля, че ал. 2 е прецизна - "военната служба е безсрочна, срочна и наборна".
Нека не взривяваме закона сега на това място и по този неразумен начин.
Аз ви предлагам просто да подложите за гласуване нашия текст, с поправката, просто да се махне думичката "вид". 114.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Обаче трябва да гласуваме и предложението на Васил Михайлов.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За отпадане и за заместване има, нали, в този текст?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Аз ще се подчиня на вашето решение, вие сте водещ, но не виждам смисъл да дебатираме предложения, които никой не излиза да ги защитава. (Шум и реплики в залата)
Просто не виждам смисъл да се упражняваме в гласуване по предложение на хора, които правят неадекватни и понякога смешни предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Доктор Васил Михайлов има думата да си защити предложенията.
Да сте казали досега, господин Слатински. Той отдавна има готовност.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (независим): Благодаря Ви, господин председателстващ!
Дами и господа народни представители, господин Слатински!
Какво трябва да се прави, го казва правилникът. Има или няма кой да защитава предложенията, те са направени по съответния писмен ред и те трябва да бъдат прочетени и гласувани, независимо дали на Вас Ви се струват умни или глупави.
Отгоре на всичко, ще си позволя да върна малко нещата и назад, където писмено предложение, господин Слатински, е направено и на първо четене при обсъждането на закона, и по писмен ред, дадено във връзка с командванията на видовете въоръжени сили не намери място тук да бъде докладвано. И стана така, че едно предложение, което не е само мое, а и на господин Ставров, пак повтарям, - направено и на първо четене, направено по съответния писмен ред, не беше въобще прочетено.
Така че, господин Слатински, добре е, когато са направени предложения, включително и с мотивите те да бъдат изчитани, независимо от вашите субективни усещания дали те са добри или лоши.
Самият вносител предлага нещо, което, слава Богу, тук и господин Дърмов, и други мои колеги, като господин Бучков, 114.4 определиха като не особено удачни.
Така че, моля ви, което е направено по писмен ред и в съответствие с правилника, да бъде предмет на Вашето внимание и на вниманието на народните представители.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин Слатински, без да се карате.
Да почваме гласуването.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Не, аз разбрах, че господин Михайлов държи на своето предложение и нека да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да прочетем предложението му.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Неговото предложение е в ал. 3 да отпаднат думите "или военизираните структури на органите на държавната и местната администрация", или те да бъдат заменени с думите "и в други военизирани формирования на Република България".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Или имаме замяна.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Заместващ текст в ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме за предложението на доктор Михайлов.
От общо гласували 127, за предложението на господин Васил Михайлов 36, 85 са против, 6 се въздържат.
Отклонява се предложението.
Следващото предложение. 114.5
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: То е само едно. Това е предложението на господин Стефанов. Не зная господин Дърмов какво има предвид в момента, като ми подсказва оттам. Предложението е в ал.2 да отпадне думата "по договор", което в нашата редакция означава да отпадне думата "срочни". Тоест в ал.2: "Военната служба е безсрочна и наборна".
Аз ви предлагам да гласуваме за възможността за военна служба по договор, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нямаме "по договор".
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Срочна, че тя е срочна. Такава терминология се прие в комисията.
Тоест, тъй като станахме многословни, предлага се сега текста на господин Стефанов, където да отпадне думата "срочни".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване! Предлага се да отпадне думата "срочна" от текста на ал.2.
Аз мисля, че няма защо да гласуваме предложението на господин Бучков, всички сме съгласни. Направо да се премине към самия текст. А може и да го гласуваме, ще бъде по-лесно.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата!
Резултатът: от общо гласували 121 народни представители, 7 са гласували за, 96 против, 18 се въздържат.
Отклонява се това предложение.
Следващото предложение е на господин Бучков - в ред първи на ал.1 да отпадне думата "вид". Така ли беше, господин Бучков?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Предлагам да гласуваме ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: "Военната служба е държавна...".
Да отпадне думата "вид".
Моля, режим на гласуване.
Резултатът: от общо гласували 122 народни представители, 122 са гласували за, против няма, въздържали се - няма.
Приема се предложението на господин Бучков.
Моля, режим на гласуване! Гласуваме текст...
Отменете гласуването. Господин Дърмов иска думата. Имаше питане към докладчика. ББ/ЗТ 115.1
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"):Не, аз нямам питане, но искам да подчертая, господин председател, че основният текст се състои от две алинеи, а третата алинея е доработена от господата Слатински и Йончев. Затова много моля третата алинея да бъде подложена на гласуване преди основния текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване!
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Господин председател, господин Дърмов в момента има проблеми с паметта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не се обиждайте, много Ви моля - кой има проблеми?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Предложението на вносителя е от три алинеи, затова аз го препращам за дебати по предложенията към вносителя. Комисията по национална сигурност е подкрепила тези три алинеи и аз ви предлагам те да бъдат подкрепени и от залата.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (от място): Това е явна манипулация! Ето го текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Подписана е от председателя на комисията, господин Дърмов.
Това нищо не пречи, господин Слатински!
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Просто мога да му го докажа черно на бяло.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма какво да си доказваме.
Моля, режим на гласуване! Гласуваме ал.3 като предложение, направено от народните представители Димитър Йончев и Николай Слатински.
Резултатът: от общо гласували 133 народни представители, 18 са гласували за, 75 против, 40 се въздържат.
Има думата д-р Васил Михайлов по процедурен въпрос. Отпуска ли ще искате?
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (НЕЗАВИСИМ): Не, господин председател, въпреки че някои се нуждаем изглежда от такава, тъй като господин Слатински си позволява тук от трибуната да прави едни внушения, които нямат нищо общо с действителността. Комисията по национална сигурност не е одобрявала нито един текст, който тук се предлага за второ четене. Нито един текст! 115.2
Така че, моля Ви, господин Слатински, ако Вие с господин Йончев имате някакви предложения, правете ги от свое име и не намесвайте името на комисията. Комисията е одобрила по принцип законопроекта и в едно свое становище е обяснила с кои моменти е съгласна и с кои не и кои счита, че трябва да бъдат подобрени. Но нито един текст на второ четене не е бил предмет на обсъждане в Комисията по национална сигурност и не е одобряван. Така че, господин Слатински, не си служете с неистини, за да внушавате едно или друго на тук присъстващите уважаеми народни представители.
Това беше моята процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Слатински, аз забелязах нещо: на стр.28 текстът не е подписан от председателя на Законодателната комисия, докато до чл.58 текстовете са подписани от Николай Слатински и от господин Джеров. Има някакво разминаване, господин Слатински. Защо няма подпис на председател на Законодателната комисия?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Точно това не съм в състояние да кажа, защото от ръководството на комисията материалът е подписан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От кое ръководство?
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: На Комисията по национална сигурност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има още една комисия - Законодателната комисия.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Аз отговарям за Комисията по национална сигурност и за нейния подпис, подписа на нейния ръководител.
А що се касае до изявленията на господин Васил Михайлов, те нямат нищо общо с истината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това означава ли, че текстът не е минал през Законодателната комисия?
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (от място): Минал е.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Текстът е минал през Законодателната комисия и може би това е просто едно недоглеждане от страна на господин Джеров. 115.3
Аз предлагам да направим една консултация за 2 минути, за да се успокоят всички томаневерници и да продължим нататък.
Предлагам ви да гласуваме тези две алинеи, които не сме ги гласували все още - първа и втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване! Гласуваме ал.1 и 2 на чл.68.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, прекратете гласуването и посочете резултата!
Резултатът: от общо гласували 139 народни представители, 118 са гласували за, 16 против, 5 се въздържат.
Искам да помоля господин Николай Слатински да изчака само за 1 минута, за да направя едно съобщение.
Постъпило е предложение на основание чл.34, ал.2 от правилника за закрито заседание. За да не навлизаме в правилника по-надълбоко, чл.34, ал.2 гласи, че предложение за закрито заседание могат да направят председателят на Народното събрание, една десета от народните представители и Министерският съвет.
В случая е налице предложение от 24 народни представители. Ето го тук, надлежно е представено.
Според същия чл.34, ал.3 при постъпило предложение за закрито заседание председателят поканва всички външни лица да напуснат залата. След като изслушаме мотивите на вносителите на предложението, Народното събрание може да обсъди и да гласува предложението. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито. Тоест, Народното събрание може да приеме или да не приеме да обсъжда проблема, който ще ни бъде предложен по време на първоначалното закриване на заседанието.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Нали не е предвидено в дневния ред! То е извън дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това се налага извънредно, правилникът го допуска. 24 народни представители! (Шу,м в залата, неодобрителни възгласи от блока на БСП)
Моля за тишина! Постъпвали сме и друг път така. Нека да изслушаме тези народни представители, те са вносители. Аз само информирам какво е постъпило и че според правилника трябва да се поканят външните лица да напуснат, за да разберем за какво става дума, тъй като аз не мога в откритото заседание да ви 115.4 обясня за какво става дума. Това е проблемът. Аз знам за какво става дума, но не мога да ви го кажа.
Затова нека да помолим външните лица да излязат. Моля, квесторите, да поканят гостите от балконите, и камерите също да преустановят действието си, да се спре и предаването по коридорите. Поканвам вносителите за 5 минути да изяснят...
НОРА АНАНИЕВА (от място): Едно е закрито заседание, друго е извънредно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, господин Мулетаров. 115.5
СПАС МУЛЕТАРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, ние имаме гласуван дневен ред, който в момента тече. По този дневен ред обсъждаме законопроекта за Въоръжените сили. За да прекъснем, отложим или преустановим изобщо разглеждането на тази точка от дневния ред, самото Народно събрание трябва да вземе решение.
Затова коректно е в съответствие с правилника, ако Вие държите да обсъждаме предложението за закрито заседание, да предложите на народните представители да прекъснем обсъждането на точката от дневния ред и да се съгласим да обсъждаме друга точка, която не е включена в днешния дневен ред. Това е нормалната процедура. Ние трябва да го решим с гласуване, друг път няма.
Затова моето предложение е Вие да предложите на народните представители да гласуват дали са съгласни да прекъснем обсъждането на тази точка и да обсъждаме нова, извънредна, която сега се поставя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така. Аз няма да предложа да се прекъсне сега заседанието. Аз само информирам, че група народни представители са внесли такова предложение. И насочвам вниманието ви към чл. 34, където се казва: "при постъпило предложение за закрито заседание... (Шум и реплики в блока на БСП, изразено неодобрение)
НОРА АНАНИЕВА (от място): Не пише, че е незабавно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Напротив, пише: "Председателят поканва всички външни лица да напуснат залата".
(Шум и реплики в блока на БСП)
А дали това предложение ще стане точка от дневния ред, ще решим именно като закрием заседанието. Това не означава, че ще го обсъждаме по същество. Това е правилникът.
ЕМИЛИЯ ТОМОВА (от място): Дневният ред се определя по друга точка от правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това не е дневен ред, а предложение за закрито заседание, на което да изслушаме предложението. Това е целият въпрос.
Сега, вносителите поддържат ли това предложение? Един от вносителите да стане и да каже, без да говори по същество. ВТ/КП 116/1.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (независим): Благодаря Ви, господин председателю.
Като един от 24-те вносители, направили това предложение, аз го поддържам, разбира се.
Що се отнася, ако ми позволите една дума, то дневният ред, той наистина е обявен в началото на заседанието. Това е така, но предложението е направено и по чл. 34 и не може да се случи друго, освен да се създадат условия, така щото да се изясни пред уважаемото народно представителство какво е предложението за закрито заседание. Единствено в такава една ситуация може да се изясни същината на този въпрос.
Така че, както се казва, процедурата по излагане на проблема, трябва да стане при състоянието на закрито заседание. Това е и искането, което имаме. Говоря от името на 24-та народни представители.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз искам това да ви обясня, че чл. 34 казва: "Заседанията на Народното събрание са закрити, когато важни държавни интереси налагат това".
Тоест Народното събрание е приело в правилника, че когато една група от 24 народни представители, една десета, предложи да има закрито заседание, тя е преценила, че има важни държавни интереси. И ние не можем да пренебрегнем да чуем какви са според тях тези важни държавни интереси.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Когато се обсъжда дневният ред, тогава.
СПАС МУЛЕТАРОВ (от място): Ние сме гласували дневен ред, Вие го спирате!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това би означавало, че се отказваме да чуем тези важни държавни неща.
Да, заповядайте, госпожа Томова.
ЕМИЛИЯ ТОМОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, вземам думата само за да бъда от полза, да Ви помогна да излезете от тази процедурна схватка и се надявам да погледнете внимателно чл. 37 от правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, веднага. 116/2.
ЕМИЛИЯ ТОМОВА: Първата, втората и третата алинея също обясняват реда, по който се съставя дневният ред на Народното събрание.
На Вас, според мен, сега ще Ви помогне хипотезата на ал. 5, където пише, че при изключителни случаи Председателският съвет може да предложи промяна на дневния ред и даже само в началото на пленарното заседание.
Това не е станало досега и Вие нямате никакви основания изведнъж да променяте дневния ред на днешното пленарно заседание.
Ако все пак смятате, че важните държавни интереси го налагат, съвсем колегиално Ви предлагам...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз не знам кои са те, знаят го вносителите.
ЕМИЛИЯ ТОМОВА: ... предлагам да свикате Председателски съвет и с неговата помощ да решите този казус.
Иначе Вие знаете, че ние сме много чувствителни към начина, по който водите заседанията, и не ни предизвиквайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, благодаря. Точно за това става дума, че вносителите не искат промяна в дневния ред, а искат само в рамките на приетия дневен ред една част от заседанието ни да бъде закрито, на което те искат да кажат нещо.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Не може!
ЕМИЛИЯ ТОМОВА (от място): По коя точка?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Не разглеждаме никаква точка, а процедурен въпрос. Тоест закриването на заседанието ще бъде по процедура, по процедурен въпрос. Все едно искат да вземат думата по процедурен въпрос. И в рамките на този процедурен въпрос ни обясняват какво искат от Народното събрание. Ние или го приемаме, или го отхвърляме. Като го отхвърлим, веднага продължаваме да работим по дневния ред. Ако го приемем, тогава обаче тяхната процедура, която те искат, няма никаква пречка да го обсъдим на закрито заседание.
Но аз не мога в откритото заседание, да ви кажа за какво става дума. Това е цялата работа. Аз само твърдя, че те се позовават на този член, който казва, че важни държавни интереси налагат те да си изложат процедурата. (Шум и реплики в блока на БСП, изразено неодобрение)
Давам сега 20 минути почивка и свиквам Председателския съвет. (Звъни)
(18 ч. и 35 м.)
116/3.
(След почивката)

19 ч. и 15 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля народните представители да заповядат в пленарната зала, за да продължим заседанието.
Моля господин Слатински да заповяда в залата, за да докладва Закона за отбраната и въоръжените сили.
Продължаваме заседанието. (Звъни)
Председателският съвет обсъди направеното предложение, но докато го обсъждаше, един от народните представители оттегли своя подпис. В този смисъл няма 24 народни представители.
Продължаваме заседанието.
Господин Слатински, продължете да докладвате законопроекта.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Да вървим нататък.
За чл.69 текстът, който ви предлагаме ние е:
"Ал.1. Лицата, изпълняващи военна служба са военнослужещи.
Ал.2. Военнослужещите изпълняват военната служба по срочен или безсрочен договор или като наборна.
Ал.3. Лицата, зачислени в запаса са запасни".
Тук господин Стефан Стефанов е предложил нещо, което преведено на езика, приет в Законодателната комисия, е да отпадне "по срочен договор", но ние вече гласувахме, така че това предложение не се връзва с приетия вече текст.
По ал.3 има предложение...
Всъщност няма други предложения. Това е единственото предложение и аз ви предлагам да го гласуваме, господин председател. Въобще няма други предложения за промяна на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Гласуваме текста на чл.69 с неговите три алинеи така както бяха докладвани от председателя на Комисията по национална сигурност.
Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте! ВЙ/ЗТ 117.1
Тъй като това е първо гласуване след почивката, ще изчакаме 3 минути.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 126 народни представители, за 111, против няма, въздържали се 15 народни представители.
Чл.69 се приема.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: По следващия текст предложението е следното и то съвпада с предложението на Министерския съвет: "Воинските задължения на гражданите обхващат дейности по изпълнение на военна служба в мирно и военно време, алтернативна служба в мирно време, служба в запаса и задължения по военния отчет".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Господин Дърмов, заповядайте за изказване по текста на чл.70.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, от името на нашата парламентарна група правя процедурно предложение да прекратим дебатите по тази точка. Още повече, че тук виждам, че се въвежда едно понятие "алтернативна служба". Това е нещо, което е извън контекста на целия закон. Нека да преминем към следващата точка - избирателния закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Дърмов прави предложение да отложим гледането на законопроекта и да преминем към следващата точка от дневния ред.
Обратно мнение има ли?
Господин Слатински, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ: Аз имам противоположно предложение - да продължим обсъждането на законопроекта.
Съжалявам, че господин Дърмов вече веднъж подведе малко залата и ние можем да свършим днес доста работа. Още повече, че сме закъсали и не виждам смисъл, тъй като работата върви, има леки членове, ние да прекратяваме заседанието.
Много ви моля, недейте да пречите на приемането. Ходът е добър. Нещата са ясни и можем много бързо да минем този раздел. Текстовете са безспорни! 117.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на народния представител Мирослав Дърмов.
Моля, гласувайте за отлагане на гледането на законопроекта и преминаването към следващата точка от дневния ред, а именно законопроектите за нов избирателен закон и за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 147 народни представители. За това предложение - 95, против - 50, въздържали се 2.
Предложението се приема.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред.
Господин Татарлъ, заповядайте. Имате думата.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Уважаеми председателю, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи искам половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Давам половин час почивка и закривам заседанието. (Звъни)
Следващото заседание е утре от 15 часа.
(Закрито в 19 ч. и 25 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Александър Йорданов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Йордан Школагерски
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ:Трифон Митев
Илхан Мустафа