Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-10-14

Председателствували: председателят Александър Йорданов и заместник-председателят Кадир Кадир
Секретари: Христо Атанасов и Руслан Сербезов
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (Звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание.
Най-напред ще ви запозная с решението за образуване на нова парламентарна група на Демократическата партия. Тази група е провела свое събрание, представила е списък на членовете и е избрала свое ръководство.
Аз искам да помоля парламентарната група и нейния председател на Демократическата партия да изложи програмата, платформата на парламентарната група.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (от място): Подал ли е оставка като председател на Парламентарната група на СДС?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така е, според правилника. Съвсем накратко, разбира се, просто, за да се спази процедурата.
СТЕФАН САВОВ (ПГДП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че просто би било губене на време, ако ви занимавам с нашата програма. Тя е добре известна, имаме платформа на Демократическата партия. Но най-важният факт е, че Демократическата партия, както по-рано беше заставена да напусне СДС, сега вече е в коалиция с БЗНС и това е достатъчен факт да не може да бъде в Парламентарната група на СДС.
Ако искате, бих могъл да се разпростра по въпроса за нашата платформа, по въпроса какво разбираме ние под коалиция. Ние разбираме под коалиция едно формирование от партии, които НИ/КТ 101.1 запазват своята политическа идентичност и не се претопяват и сливат, за да се превърнат в една партия, която да се ръководи от десетина души.
Мога да ви кажа също, че ние поддържаме пазарната социална икономика. Това е закотвено в нашата платформа. (Възгласи от СДС) Пазарна социална икономика, която, както знаете е основата на християндемократическите партии.
Ако искате мога да запознавам още Народното събрание, но мисля, че само ще бъде губене на време. Ако това е достатъчно, благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Савов.
Към тази Парламентарна група на Демократическата партия са изявили желание да се присъединят народните представители Венцеслав Димитров, Видьо Видев, Станко Станев, Вержиния Велчева, Нино Ставров, Петър Петров и д-р Ромил Попов. Със специална отделна молба-заявление народният представител д-р Емил Недков прави заявление, че напуска Парламентарната група на СДС и преминава към Парламентарната група на Демократическата партия.
Аз ще помоля народните представители, чиито имена прочетох преди малко, съответно да направят своите молби-заявления за напускане на Парламентарната група на СДС.
Постъпили са и други заявления за промени в състава на парламентарни групи.
Народният представител проф.Петър Марков заявява, че напуска Парламентарния съюз "Демократична алтернатива за републиката".
Народният представител Йордан Тодоров заявява, че напуска Парламентарния съюз "Демократична алтернатива за републиката".
Народният представител Стефан Караджов заявява, че напуска Парламентарния съюз "Демократична алтернатива за републиката".
И народният представител Петър Харизанов също заявява, че напуска Парламентарния съюз "Демократична алтернатива за републиката". (Весело оживление)
Сега ще ви запозная с новопостъпилите питания след 7 октомври 1994 г. (Екатерина Михайлова иска думата) 101.2
Преди това искате думата? Заповядайте, госпожа Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на СДС искам половин час почивка и моля колегите, които са в Парламентарната група на СДС да се съберат в зала "Изток".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Едно предложение във връзка с почивката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Предложение за след почивката. Госпожа Ананиева, заповядайте!
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Най-напред искам да поздравя новата парламентарна група (ръкопляскания от БСП), да им пожелая успех в новото Народно събрание. Очевидно става дума за една консолидация, която ще има значение за в бъдеще в политическия живот на България. И дълбоко се надявам, че това ще бъде една умерена формация, една разумна формация, която има солидно отношение към проблемите на страната.
Едновременно с това искам да използуваме тази ситуация, за да помоля по време на почивката господин председателя да свика Председателския съвет, за да решим включването в дневния ред на този въпрос, който той вчера не поднесе в пленарната зала на гласуване. Става дума за двадесетте хиляди случая на семействата, които чакат нашия жест за удължаване на срока, за да не бъдат изхвърлени от жилищата през зимата.
Мисля, че никой не би възразил, още повече, че и председателят на Законодателната комисия е за това решение. Нека използуваме оставащото ни малко време да помогнем на хората. Ето, професор Джеров е също съгласен с такова предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Давам половин час почивка, като в 10,00 ч. свиквам Председателския съвет.
(9 ч. и 40 м.)
101.3
(След почивката)

11 ч. и 5 мин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Продължаваме заседанието със съобщения.
Народният представител Маргарит Мицев е подал молба, с която изразява желание да бъде включен в Парламентарната група на Демократическата партия. (Оживление)
Народният представител Христо Бисеров заявява със заявление до председателя, че възстановява членството си в Парламентарната група на Съюза на демократичните сили. (Смях от блока на БСП и коалиция)
Народният представител Иван Куртев заявява, че възстановява членството си в Парламентарната група на Съюза на демократичните сили.
И народният представител Тошо Пейков съобщава, че възстановява членството си в Парламентарната група на Съюза на демократичните сили. (Оживление)
Според Правилника всички тези промени се обявяват, както и промяната, че за председател на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили е избран Александър Йорданов. (Ръкопляскания)
И още една молба - от г-н Димитър Куманов, който също с писмена молба до председателя заявява, че възстановява членството си в Парламентарната група на Съюза на демократичните сили.
Думата има г-н Николов.
ВАСИЛ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Васил Николов, 27. Старозагорски избирателен район, Парламентарен съюз за социална демокрация... (Оживление)
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Няма такава!
ВАСИЛ НИКОЛОВ: Бъдете спокойни! Дали има, ще се види.
Аз бих искал все пак да се каже дали има 10 души останали в Парламентарната група на Съюза на демократичните сили. Това е първо.
СВОБОДА СТЕФАНОВА (от място): На чужд гроб недей плака. 102.1 ЦМ/МД
ВАСИЛ НИКОЛОВ: И второ, г-н председателю, след направеното от Вас съобщение считам, че трябва да обявите кой от двата поста заемате.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: И двата, г-н Николов.
ВАСИЛ НИКОЛОВ: И ако заемате единия, да освободите председателския пост. Моля да се справите с нормативните документи. (Шум и реплики в залата, единични ръкопляскания от блока на БСП)
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз мисля, че имаме по-важна работа да вършим в днешния ден. Защото моите постове станаха много. Да не забравяме, че съм и председател на една голяма партия - Радикалдемократическата партия. (Оживление) Но не това е важното и не Александър Йорданов е важен в случая, а парламентът на Република България. (Шум и реплики)
Моля за тишина и спокойствие.
От Председателския съвет единодушно предлагаме в днешния дневен ред да бъде включена най-напред точката за законопроекта за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България. Има направено писмено предложение, но това е предложение на Председателския съвет.
Моля гласувайте това предложение.
Гласували 201 народни представители. За - 157, против 4, въздържали се - 40.
Предложението се приема.
Председателският съвет предлага в понеделник от 9 часа да се проведе заключително заседание на Народното събрание с точка единствена в дневния ред: изявления на председателите на парламентарните групи и на председателя на Народното събрание. (Оживление)
Моля председателите на парламентарните групи да информират народните представители за какво всъщност става дума.
На заседанието ще бъде поканен да присъствува президентът на Република България д-р Жельо Желев.
Моля гласувайте това предложение на Председателския съвет.
Гласували 201 народни представители, за - 172, против 6, въздържали се - 23 народни представители.
Предложението се приема. 102.2
Постъпило е предложение с вносител господин Ибрахим Татарлъ точка първа от днешния дневен ред да бъде законопроектът за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, второ четене. Моля, гласувайте това предложение!
Гласували 206 народни представители, за 156, против 27, въздържали се 23.
Предложението се приема.
Постъпило е предложение точка трета да стане проектът за закон за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове. В момента дневният ред е: първа точка - Конституцията, втора точка - бюджетът. Това е предложение на народния представител Златимир Орсов.
Моля, гласувайте това предложение!
Гласували 202 народни представители, за 114, против 71, въздържали се 17.
Предложението се приема.
Има още едно предложение за точка трета, то е на народния представител Аспарух Панов, точка трета да стане "Решение за упълномощаване членовете на постоянните парламентарни делегации да представляват България пред съответните международни парламентарни институции до избора на нови делегации".
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това не може! Те не са народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Има становище от Комисията по външна политика. Моля режим на гласуване! Гласуваме това предложение. (Шум и реплики в блока на СДС)
Става дума за следното. В момента Народното събрание е едно редовно Народно събрание, никой не го е разпуснал и към настоящия момент едно такова проекторешение може да се включи в дневния ред и може да се обсъди. И това е за включване в дневния ред като точка трета. Моля гласувайте!
Гласували 203 народни представители, за 69, против 61, въздържали се 73.
Предложението не се приема.
Постъпило е предложение точка четвърта от дневния ред (предложението е на Златимир Орсов) да бъде "Проект за решение за даване статут на висши учебни заведения". (Шум в блока на СДС) СД/ЛТ 103.1.
Моля, гласувайте това предложение!
Гласували 187 народни представители, за 73, против 74, въздържали се 40 народни представители.
Предложението не се приема. 103.2.
Постъпило е предложение за т.5 - всъщност става дума за т.4. Отново Златимир Орсов предлага т.4 да бъде второто гласуване на проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за борба срещу спекулата. Остават няколко текста от този законопроект. Моля, гласувайте това предложение.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 185 народни представители, за - 146, против - 16, въздържали се 23 народни представители. Предложението се приема.
И последното предложение за днешната програма е на народните представители Николай Слатински и Димитър Йончев като последна, пета точка да се включи проект за решение за разрешаване на участие на кораби и вертолети на Военноморските сили на Република България в многонационално оперативно-тактическо учение "Военноморски партньор ,94" в международните води на Черно море. Моля, гласувайте това предложение.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 165 народни представители, за - 101, против - 8, въздържали се - 56. Предложението се приема. Така дневният ред за днес е:
1. Закон за изменение на Конституцията на Република България.
2. Закон за изменение на Закона за държавния бюджет.
3. Закон за изменение на избирателните закони.
4. Закон за борба със спекулата.
5. Решението за даване разрешение за участие на кораби и вертолети в многонационално учение във водите на Черно море.
Има постъпило предложнеие от народния представители Златимир Орсов, от името, разбира се, на парламентарна група, на 15 октомври 1994 г., утре, събота от 9.00 ч. да се проведе извънредно заседание на Народното събрание при следния дневер ред:
1. Проект на закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България.
2. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни предтавители, общински съветници и кметове. 104.1 БП/МБ
3. Проект за решение за даване на статут на висши учебни заведения.
4. Второ гласуване на проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за борба срещу спекулата.
От само себе си се разбира, че ако някои от тези точки днес бъдат приети, те ще отпаднат.
Моля, гласувайте това предложение за извънредно заседание утре от 9 часа.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 208 народни представители, за - 120, против - 74, въздържали се - 14 народни представители. Предложението се приема.
Заповядайте, господин Октай, от името на парламентарна група.
ОСМАН ОКТАЙ (ДПС): От името на парламентарната група искам прегласуване, защото току-що колегите ми казаха, че не са разбрали за какво гласуват. Не е станало ясно от формулировката на господин председателстващия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Приемаме, че не е станало ясно от формулировката на господин председателстващия и затова председателстващият сега ще се опита да формулира правилно
Тоест, постъпило е предложение от народния представител Златимир Орсов утре, 15 октомври, от 9 часа да се проведе извънредно заседание при дневен ред от четири точки:
1. Проект за Закон за изменение на Закона за държавния бюджет.
2. Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители.
3. Проект за решение за даване на статут на висши учебни заведения.
Господин Орсов казва, че оттегля трета точка, а именно проект за решение за даване на статут на висши учебни заведения.
И последна точка - гласуването на Закона за изменение и допълнение на Закона за борба срещу спекулата.
Тоест, с тези три точки се предлага да се гласува за утре за извънредно заседание от 9.00 часа. 104.2
Моля, прегласуваме това, което преди малко гласувахме.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 215 народни представители, за - 107, против - 88, въздържали се - 20.
Предложението не се приема и това решение е окончателно. 104.3
Започваме работа по днешния дневен ред. Точка първа е
ЗАКОНОПРОЕКТЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Господин Лютфи, заповядайте. Това е второто четене на законопроекта и мисля, че е по-добре да го докладва председателят на Законодателната комисия за второ четене и след това да Ви дам думата.
Моля председателят на Законодателната комисия да докладва законопроекта на второ четене.
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА БСП: Той го докладва миналия път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Трябва да докладва предложенията. Има направени предложения и кое след кое ще се гласува.
Заповядайте, господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предвид на това, че започваме по същество работата на Народното събрание в 11 ч. и 40 мин., аз предлагам да поставите на гласуване предложението за удължаване на днешното работно време с два часа.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз не мога да водя диалог с всички едновременно. Господин Орсов, извинявайте и заповядайте.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Аз ще повторя моето предложение, след като не сте могли да го чуете.
Казах, че предвид на това, че Народното събрание днес започва своята работа в 11 ч. и 40 мин. едва, аз предлагам работното време да бъде удължено с два часа, за да можем да се справим с дневния ред, който приехме преди малко.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Моля режим на гласуване. Гласуваме предложението за удължаване на работното време, но не повече от два часа. Моля гласувайте.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 202 народни представители, за 133, против 64, въздържали се 5. РД/ЛТ 105.1.
Предложението за удължаване на работното време се приема.
Моля председателят на Законодателната комисия да докладва законопроекта с направените предложения.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Имахме два текста официално внесени за изменение на Конституцията.
На първо четене, на първо гласуване, беше прието по принцип предложението за промяна в чл. 64, ал. 4 от Конституцията, при което положение Законодателната комисия се събра и обсъди двата текста, които бяха предмет на разглеждане. В Законодателната комисия се получи противопоставяне между Парламентарната група на БСП, която категорично поддържа внесения проект от проф. Стоилов и от другите народни представители от Българската социалистическа партия, а Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, подкрепена от ДПС, поддържа по-различен текст.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (от място): Имаме трети текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Добре, само за момент да свърша доклада, господин Лютфи.
При това положение Законодателната комисия разгледа двата текста. Смята и двата текста, че са възможни за гласуване. Те са допустими. Те отговарят на принципите на Конституцията. И, ако бъде гласуван единият или другият текст, с това няма да бъде нарушена целостта, интегритета на Конституцията. Или при това положение имаме два текста поне досега, които аз ще докладвам и оттук нататък вече ние всичките ще вземем решение да се насочим към единия или другия текст.
Първият текст, внесен от проф. Стоилов и от другите народни представители гласи:
"Народното събрание продължава да изпълнява функциите си до избиране на ново Народно събрание."
Това е целият текст.
Парламентарната група на СДС и ДПС поддържа разширен текст. Началото е същото, след което следва още един текст. Или началото на чл. 64, ал. 4 е:
"Народното събрание продължава да изпълнява функциите си до избиране на ново Народно събрание, като се свиква на заседания в предвидените по ал. 2 случаи от президента на Република България." 105.2.
Или предложението на СДС и на ДПС има два допълнителни момента. Единият е, че Народното събрание в този период, след неговото разпускане, може да бъде свиквано само от президента на Република България.
И второто, че то може да заседава само в случаите, определени в чл. 64, ал. 2.
И си позволявам да ви прочета действащия текст: "В случаите на война, военно или друго извънредно положение, настъпили по време или след изтичане на мандата на Народното събрание, срокът на неговите пълномощия се продължава до отпадането на тези обстоятелства."
Или, съобразно текста на предложението на СДС, президентът е този, който може да свика Народното събрание и то само в случаите на война, военно или друго извънредно положение.
Това е моят доклад. Понеже господин Лютфи искаше да направи може би друго предложение, струва ми се, че би било правилно, ако председателят смята...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Господин Джеров, вчера на Председателския съвет господин Лютфи информира, че има внесено ново предложение. Внесено ли е или не е внесено? Заповядайте и какво е то.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Господин председател! Парламентарната група на Движението за права и свободи вчера перфектно внесе, съгласно Правилника за работата и дейността на парламента, на 13 октомври в 17.20 часа предложение за заместващ текст на тази тема, която обсъждаме днес, а именно поправка в Конституцията от народния представител проф. д-р Ибрахим Татарлъ.
Уважаеми колеги, ние обсъждаме един изключително важен въпрос за целия парламент, за цялата държава. Имаше два основни текста, които касаеха промяна в Конституцията. Няма да повтарям, че основният закон на страната не е съвършен и не само тук в този пункт, в тази си част той трябва да бъде коригиран, нуждае се от изменение и допълнение. Но тъй като се намираме сега в предизборна ситуация почти, днес и утре, и вдругиден може би ще бъдат нашите последни пленарни заседания, ето защо Парламентарната група на Движението за права и свободи се постара да намери един текст, който да послужи и който всъщност да съдържа основния дух и основните идеи на двете предложения - и на БСП, и на колегите отдясно, и на всички останали колеги, които подкрепят. 105.3.
Ние знаем, съзнаваме, че текстът на народните представители от БСП и коалиция беше приет на първо четене. Ето защо ние предлагаме един заместващ текст, уважаеми колеги и уважаеми председател, който изглежда така:
Нова ал. 4 към чл. 64 от Конституцията: "Народното събрание запазва пълномощията си до избирането на ново Народно събрание, като се свиква на заседания само в случаите по ал. 2." 105.4. Какво става в случая тук? Каква е разликата между текста, който предлагат колегите от СДС и това, което предлагаме ние - депутатите от Парламентарната група на Движението за права и свободи? Липсва думата "от президента на Република България". Аз мисля, че в чл.64 и ал.2 е казано и се знае много добре, че когато няма парламент, няма работещ, действуващ парламент, където изрично е казано - от текста се знае, че само президентът може да свика парламента. Или тук вече разликата между онзи основен текст, който вече беше гласуван "и с една пета от народните представители" липсва в нашия заместващ текст.
Аз моля, уважаеми колеги, да вникнем всички в това, което предлагаме като проект за заместващ текст и господин председател, предлагам да бъде подложен на гласуване.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Лютфи.
Представителите на парламентарните групи са свидетели, че вчера на Председателския съвет въпросът също бе обсъден с новото предложение, което е направено. И всъщност налице е следната ситуация. Има един основен текст и има два заместващи текста.
Това е.
Има думата госпожа Русева по процедурен въпрос.
ЗЛАТКА РУСЕВА (ПГДП): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Във връзка с това процедурно предложение на Парламентарната група на Движението за права и свободи и на господин Лютфи, може да е много разумно, много умно, но аз съжалявам. Трябва да погледнем Временните правила, които ние сами приехме за гласуването на промяната в Конституцията. Там е казано, че всички предложения за изменения, допълнения, заместващи текстове се правят 24 часа след провеждане на първото гласуване на Законопроекта за изменение на Конституцията. Мисля, че тези 24 часа, извинявайте, но отдавна са изтекли.
Аз, господин Лютфи, мога да говоря по същество за Вашия проект, да съм съгласна или не с него, но след като сме си създали едни правила и ние именно в Законодателната комисия с господин Джеров, когато гледахме, следяхме дали е подаден в срока със съответните подписи. Значи дори и редакционните поправки и всякакви ББ/КТ 106.1 видове допълнения съгласно процедурните правила, които приехме, изискваха съответния брой подписи и спазването на този 24-часов срок.
Така че, господин председател, аз Ви моля да погледнете чл.5 от правилата, които Народното събрание прие (мисля, че ал.2 беше, ако не греша - чл.5, ал.2 от тези правила), където е казано точно това. И съжалявам, но съобразно това не бихте могли да сложите на гласуване предложението на господин Лютфи.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Русева.
Процедурно предложение? Има думата господин Хубенов.
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател! Фактически Парламентарната група на Движението за права и свободи не внася предложение за нов текст. Те внасят предложение за модификация на предложението на Съюза на демократичните сили, поради което няма пречка тяхното процедурно предложение - двете части на надлежно внесеното от Съюза на демократичните сили предложение за модификация на основния текст, внесен от Парламентарната група на БСП и коалиция - да се гласува на два пъти. Тоест, първо се гласува като предложение за поправка на основния текст първата част от предложението на Съюза на демократичните сили, след което се гласува втората част - след неговата запетая "като се свиква на заседания от президента на републиката".
Това е, което е надлежно и съобразно изискванията на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и гласуваните специални Процедурни правила за изменение на Конституцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Правилата, които приехме, за съжаление те не бяха пред мен, казват, че предложенията за изменение и допълнение се обсъждат, ако са направени в срок от 24 часа от приключване на гласуването на законопроекта на първо гласуване по реда на чл.2, ал.2. Предложението на господин Лютфи, което и вчера беше разглеждано, всъщност е реално предложение за изменение и допълнение на текста на Конституцията. Но, господин Лютфи, то не може да бъде поставено на гласуване, тъй като наистина сме приели такива процедурни правила, които ни задължават 106.2 да се дадат в срок от 24 часа. Просто предложението е закъсняло.
И за да не изпадаме в много сложни противоречия и дилеми, има един основен текст. Това е текстът на Парламентарната група на БСП. И всъщност има един следващ текст - това е текстът на Парламентарната група на СДС. Логично е да се постави на гласуване всъщност този заместващ текст на Парламентарната група на СДС най-напред и след това, ако той не мине, след това се поставя и основният текст. Така винаги сме процедирали.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (от място): Аз държа да се гласува моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Лютфи, нека да не навлизаме в подробности.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (от място): Аз държа да направя обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, господин Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Господин председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че много ясно казах в началото, че ние не внасяме нов текст, за да бъдат спазени правилата, за които говори уважаемата госпожица Златка Русева, а става въпрос, че ние повтаряме същия текст на СДС, повтарям го пак, само с една кратка редакционна поправка. Това е.
Така че, господин председател, всъщност ние не нарушаваме нищо процедурно, никакви наши приети вътрешни правила за правене на поправки в Конституцията в случая. 106.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това, което Вие правите като поправка, е коренно различно от това, което се предлага и от двете парламентарни групи досега. При едната основният текст е, че "Народното събрание изпълнява функциите си до избиране на Народно събрание" с всички правомощия, при другата е уреден въпросът за свикването само от президента.
Вие предлагате нещо принципно различно - то да се свиква по реда, определен от Конституцията, тоест реда на чл.78 от Конституцията. Естествено, само в случаите, предвидени в чл.64, ал.2 от Конституцията, но по реда на чл.78 от Конституцията. Това е Вашето предложение.
Тогава всъщност се получава така. Предложението на СДС, казано най-общо, съкращава донякъде правомощията, които Конституцията е дала и ги свежда само като правомощия на президента. в случаите на чл.64. Вярно е, тук възниква въпросът. Ако се стигне до ситуация, при която, теоретично разбира се, президентът обявява извънредно положение, но не свиква парламента, кой тогава ще го свика? Логиката подсказва - и юридическата, и нормалната, човешката - че тогава започва да действа правилото на съответния чл.78 от Конституцията. И ако има някаква друга логика, има Конституционен съд, който ще се произнесе.
Ето защо единственото, което мога да направя - правно и според процедурните правила, е да поставя най-напред на гласуване заместващия текст, който е всъщност предложението за заместващ текст на Съюза на демократичните сили.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (от място): Държа да се гласува и моят текст, господин председател. Парламентът не е Конституционен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля Ви, пристъпваме към гласуване.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Как така ще гласуваме? Без дебати ли? Ние трябва да си кажем мнението по предложените текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Михайлов, аз точно това обясних. Вие ми казвате, че трябва да продължат дебатите. По какво да продължат? Те не са предложени според процедурните правила. 106.4
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Има два текста, които трябва да се обсъдят. Дайте ми думата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Не са предложени по процедурните правила и не мога да ги поставя на гласуване. Не мога да водя такава дискусия.
Господин Михайлов, заповядайте.
Мисля, че всичко е ясно.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (НЕЗАВИСИМ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю! Ние сме пред гласуването на второ четене на промяната на Конституцията на Република България. Вярно е, че се направи опит за едно предложение от Парламентарната група на ДПС. Но точно толкова вярно е, че ние можем да кажем своето мнение така че да се избере единият или другият текст, който е предложен. Или да не се избере нито единият, нито другият. Защото това е смисълът на не едно и две, а на трите четения на промяна на българската Конституция.
И в този смисъл ние не можем да не кажем своето мнение като народни представители. А то, повярвайте ми, може да промени гласуването.
И в такъв смисъл ние приехме едни процедурни правила, където не е забранено ние да имаме дебати по тези текстове. Така че аз искам думата, за да кажа своята позиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (НЕЗАВИСИМ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател! Първо искам да започна с това, че политическата сила - Съюзът на демократичните сили, е против каквато и да е промяна на Конституцията на Република България. Това, което е внесено като предложение от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, е гласувано, разбира се, и с гласовете на колегите, които вече не фигурират в Парламентарната група на СДС, а са Парламентарна група на Демократическата партия. Това е, както се казва, важен момент, отнасящ се до политическите позиции по отношение на промяната.
Оттук нататък, уважаеми дами и господа, бих искал да кажа няколко думи за смисъла на промяната, който се цели. Слава Богу, не само аз, а и моите колеги - и не малко от тях, го проумяват. А той е в следното. Опитът да се промени българската Консти106.5 туция е опит по същество да бъдат подменени текстовете от решението на Конституционния съд # 20 от декември 1993 г. Това е замисълът. Трябва да остане да работи Народното събрание. Тоест, то трябва да има правомощия. Спорът кой ще го свиква е втори. Той е следствие, той не е причина. Той, както се казва, е допълнение към нещата. Ако ние оставим непроменена Конституцията, ще влязат в сила правилата, които са при това и много внимателно и подробно разтълкувани от Конституционния съд. И не е проблемът даже в чл.64, ал.2. Този проблем, както се каза, и в Конституционния съд е бил много внимателно разискван и решен. Можем спокойно да се осланяме на това решение, защото по чл.78 Народното събрание може да бъде свикано не само от председателя, президента, от една пета от народните представители, но и от Министерския съвет. Загрижеността, така да се каже, и за мандатите не е точно тази загриженост. Дори това не е проблем. За да бъде толкова настоятелна промяната, искана от БСП и в някаква степен от вече народните представители, които не са в Съюза на демократичните сили, има някаква сериозна причина. И според мен тя се корени в конституционните текстове, които са предложени от Конституционния съд. И те се отнасят до следното. Цитирам точно:
"След разпускането престава да действат и парламентарните комисии (има се предвид на Народното събрание). Въпросите по чл.84, т.9, 10, 11 и чл.85 от Конституцията са поначало от компетентността на Народното събрание. Отбелязва се вече, че без предварително съгласие на Народното събрание правителството (съответно служебното правителство) не може да сключи договор за държавен заем".
Що се отнася до въпросите по т.10, 11, а също и т.12 на чл.84, Конституцията допуска тяхното решаване от президента, когато Народното събрание не заседава, като постановява незабавното свикване на Народното събрание, за да се произнесе по това решение:
"Чл.100. (5) Ако Народното събрание е разпуснато, обявяването на положението на война или на друго извънредно положение, създава основания, съвпадащи с тези по чл.64, ал.2 от Конституцията. Аналогичен трябва да бъде ефекта от възникването на това 106.6 положение по отношение мандата на разпуснатото Народно събрание. Тогава той се възобновява и Народното събрание се свиква по реда на чл.78 от Конституцията".
В този смисъл опитът тук да се промени текста от Конституцията, е опит да се подмени решението на Конституционния съд, което решение на някого не му отърва. Използвам тази доста груба дума. 106.7 Смисълът е може би следният, ако трябва да се взема решение по т. 11 от чл. 84, това е от компетентността на Народното събрание проблем. Ние го разглеждахме вече няколко пъти в последните дни. Става дума за възможността да се даде разрешение за въоръжени сили да напускат страната или да преминават през нея. Това е много сериозен въпрос. Господин Боков, може би има сериозен проблем в това.
Президентът на републиката, докато е разпуснато Народното събрание, решава този въпрос и след това свиква Народното събрание, за да се произнесе по този текст. Да не говорим пък и за проблема с междудържавните договори. Ние знаем как тече договор, който предстои да бъде подписан и уточняван. По този случай пак има текстове, направени от Конституционния съд, които ни дават известни права, как ние като Народно събрание можем да действаме, ако президентът, след като е преценил или решил нещо, може да свика Народното събрание. Защото от негова компетентност е ратификацията на тези договори.
ГЛАСОВЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЗАЛАТА: Стига вече!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Що се отнася до проблемите с мандата и със запазването на имунитета, те са на второ, на последно може би място. Едва ли, независимо от това, че много от народните представители имат притеснения по този въпрос, ще се реализира някаква санкция. Като имаме предвид в какво състояние е правосъдната система и как тя действа, аз съм дълбоко убеден, че едва ли някой от народните представители, дори и по политически причини може да пострада в този период от два месеца. Бившите народни представители.
Така че, според мен, опитът за промяна на Конституцията има съвсем други измерения от представените на вашето внимание. Това е смисълът - опит да се промени тълкуванието на Конституционния съд ни повече, ни по-малко.
Това е моето мнение, уважаеми дами и господа. И моето предложение е ние да не пипаме Конституцията. Тя може да бъде усъвършенствана, променяна, тя е конституция, която Съюзът на демократичните сили не подкрепя, когато беше гласувана, но тя е в сила и ние сме длъжни да я спазваме. Опитът да се промени, е опит да се промени тълкуванието на Конституционния съд. Благодаря ви за вниманието. Сл.Р/ЙА 107.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Михайлов. Сега няма да влизаме в дискусия. Ще дам думата, разбира се, на всеки. Нека обаче добре се разбира едно нещо, че решенията на Конституционния съд не са над правомощията на Народното събрание да променя Конституцията. (Ръкопляскания в блока на БСП) Казвам го с едно изречение, за да е ясно. Народното събрание винаги може да промени Конституцията както иска и както реши.
ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Разбира се, правилата как да я промени, са определени в самата Конституция, с какъв кворум и как това да стане, включително сме приели специални процедурни правила.
След като, ако Народното събрание реши да промени Конституцията, Конституционният съд ще се произнася вече на основата на променената Конституция. И ще бъде прав и той, ще бъде право и Народното събрание.
Така че тук просто не може да има спор, конституционните решения са си конституционни решения. В момента, в който обаче се промени Конституцията, те вече не важат за тази промяна.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Благодаря Ви, това е замисълът, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Госпожа Шопова, заповядайте.
ПЕТЯ ШОПОВА (ДАР): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, преди да изложа моето виждане и предложение по същество, бих искала да се обърна към доктор Васил Михайлов и да му кажа, че ако правната материя беше толкова просто нещо, за трите години, в които той пребиваваше в пленарната зала, вероятно аз бих могла да пребивавам в друга зала, в която да усвоя медицината. И днес от тази трибуна да пледирам и да искам с правоспособността, която съм придобила през трите години, да ми се възложи да лекувам болни. Бих препоръчала на господин доктор Михайлов да завърши задочно право, да види изключителните тънкости на юридическата материя и да види онзи финес, който съществува в решение # 20 на Конституционния съд от 1992 година. Тъй като там има решение и особено мнение на конституционния съдия Пенчо Пенев. 107.2
И така, тъй като тази материя е изключително интересна и с нея се спекулира, аз искам да заявя пред парламента и пред онези, които ни слушат, и пред цялата българска общественост, че в тълкуването на Конституционния съд и във волята ни за промяна на Конституцията има нещо общо. И то е свързано с факта, че при условията на чл. 64, ал. 2, когато се свиква Народното събрание, ако предположим, че Конституцията не се промени, Конституционният съд твърди, че се възобновяват пълномощията на народните представители.
Такова тълкуване обаче не може да се изведе от текстовете на Конституцията. Тоест уважаеми дами и господа, от момента на разпускането на Народното събрание самото събрание губи пълномощията си, както и индивидуалните пълномощия на народните представители. И когато, не дай Боже, при условията на чл. 64, ал. 2 ще бъдем свикани от президента на републиката, ние ще бъдем граждани като всички останали граждани. За нес не произтичат никакви юридически, може би само морални задължения, да дойдем тук в тази зала. Защото ние не можем да възобновим качеството си на народни представители на никакво основание.
Ето това е празнотата в тълкуването на единадесетте конституционни съдии. И това е целият проблем. В една парламентарна република при изключителните обстоятелства на чл. 64, ал. 2, когато президентът трябва да призове бившите народни представители да се съберат, няма никакво правно задължение те да се съберат, да се формира необходимият кворум и да се констатира наличието на извънредно положение. Защото то може да бъде обявено за извънредно само след констатацията на парламента, при наличие на кворум и при наличие на гласуване в същия този парламент. Ето това е парадоксът.
И ние дни наред с колеги юристи от всички парламентарни групи говорим за този парадокс. Защото там са събрани много умни мъже, които трябва да правят тълкуване на Конституцията, но в тези два пункта те не са обяснили докрай своята позиция.
И затова особеното мнение на конституционния съдия Пенчо Пенев е изключително оригинално и изключително вярно. Защото ние в качеството си на обикновени граждани няма да имаме никакви правни задължения и президентът няма да има никакви възможности да ни свика при тази извънредна за страната ситуация. 107.3
И затова без да правим предизборна пропаганда на никаква политическа сила, защото това важи както за тези сили, които са представени тук, така и за целия български народ, който ще търпи последствията на едно евентуално извънредно положение, ние трябва да мислим за България, господин Михайлов.
А за предизборните си речи - малко след България.
И затова, от формална гледна точка, аз модифицирам предложението на господин Юнал Лютфи по следния начин и ви предлагам, господин председателю, да процедираме така. Първо, гласуваме предложението на колегата от СДС, което е внесено по надлежния ред по чл. 5, ал. 2 и са необходими всички условия за това. След това моето предложение е, което правя сега и то е съвсем възможно - от предложението на колегите на СДС да отпадне текстът: "от президента на Република България".
Мисля, че цялата зала и Вие, господин председател, разбирате за какво става дума. Няма нужда аз да съм внесла предварително това предложение, по силата на правилата, то е в духа на предложението на господин Лютфи. Но ако имате съмнение за него, аз формално правя това предложение и настоявам то да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Има думата господин Стефан Савов като председател на парламентарна група. 107.4
СТЕФАН САВОВ (ПГДП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Аз бих искал само да кажа едно изречение всъщност, защото господин Васил Михайлов обича тук да държи предизборни речи!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): СДС! СДС!
СТЕФАН САВОВ: Именно, СДС, разбира се! (Шум и реплики в залата)
Само че, когато ние бяхме в СДС, Вас Ви нямаше! Вас Ви нямаше! А Свободка - съвсем пък! Както и да е... Не за това съм дошъл да говоря! (Силен шум в залата, реплики)
И много се молихте да влезете в листата! Много се молихте! (Смее се. Реплики от залата)
Никога! Но това е друг въпрос... Извинявайте. Извинявайте, че така се отнесох...
Искам да кажа, господин Михайлов, защото Вие се опитахте да кажете, че тази група сега, която днес се била родила... Тук, в списъка са и господин Иван Куртев, и господин Едвин Сугарев, и госпожа Екатерина Михайлова, и господин Златаров, и т.н., тъй че не правете долнопробна и смешна предизборна пропаганда!
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Нека да не започваме с нови дискусии. (Шум и реплики в залата)
Сега, реплики няма да има! (Васил Михайлов иска думата за дуплика)
Каква дуплика? (Шум в залата)
Господин Драгиев, за изказване.
Господин Михайлов, изчакайте...
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (встрани от микрофоните): Госпожа Шопова какво направи - реплика или изказване?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, господин Драгиев, за изказване.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (встрани от микрофоните): Господин председател, искам реплика на нейното изказване! Как да не може?! Как тук ще ме хокате двама нещастника и Вие няма да ми давате думата! Искам думата! (Силен шум в залата, реплики)
СТЕФАН САВОВ (встрани от микрофоните): На председател на парламентарна група не се прави реплика! ВЙ/ЛТ 108.1.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (встрани от микрофоните): Не на Вас, а на госпожа Шопова! На Вас нямам и намерение да правя реплика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Има думата народният представител Драгия Драгиев.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (СДС): Колеги, аз внимателно следях дискусията. Вярно, че проблемът, за който госпожа Шопова говори, стои на дневен ред и би могло да се внесе едно или друго разбиране по този въпрос.
Аз обаче не мога да се съглася с това, че актът на президента, с който той има право да свика Народното събрание при условията на чл. 64, ако правилно съм разбрал това, което тя каза, не може да породи правни последици. Вижте съвсем внимателно понятийния апарат, с който си служи Конституцията.
Конституцията, госпожо Шопова, не говори за функции. Конституцията говори за пълномощия. И в рамките на тези пълномощия народните представители работят и Народното събрание функционира.
Следователно, президентът е този, който в случаите на чл. 99, т.е., когато е налице парламентарна криза, т.е., когато парламентът не може да излъчи правителство, което да управлява страната, разпуска или прекратява тези пълномощия. И това той го прави екслеге. Това той го прави в рамките на собствените си пълномощия, на собствените си права и задължения.
Ерго, когато се създават условия, визирани в чл. 64 от Конституцията, отново в рамките на своите пълномощия, т.е. в рамките на правата и задълженията, които той има, той издава акт за свикване на Народното събрание и въз основа на този акт, той е правопораждащият факт, по силата на който за народните представители възниква задължението те да се явят в тази зала и да започнат, простете ми за термина, да функционират.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Драгиев, благодаря.
Господин Михайлов, заповядайте. Имате думата.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Аз Ви благодаря, уважаеми господин председателю.
Васил Михайлов, СДС.
Уважаеми колеги, моята реплика към господин Драгия Драгиев се отнася и до изказвания, които се направиха и от други 108.2. юристи в тази зала. Проблемът е по същество и в следното: това, за което стана дума тук като предмет на спор, си позволявам отново да повторя, че е решено от Конституционния съд.
Госпожо Шопова, господин Драгиев, това е така! И ако 11 човека от Конституционния съд са гласували "за", а някакъв човек, който може да е изключителен юрист - господин Пенчев, е гласувал против и има особено мнение, това не променя решението на Конституционния съд, колкото и умно, колкото и логично да е неговото предложение или неговото особено мнение.
А що се отнася до начина, по който някой тук поучава от професионалната висота на някакъв жрец на Темида и той да ме поучава, трябва да ви кажа, че както се казва, и ние сме жреци. Може да сме на Ескулап, но не се знае кой кой е и кой е по-вещ в една или друга материя.
В конкретния случай обаче ви казвам, че Вие, ако бяхте юрист, добър юрист, щяхте да сте прочели много внимателно решението на Конституционния съд. А и тук има много юристи, които го прочетоха по повод предложенията за промени в Конституцията, което е срамно за хора, които имат тази професия!
Благодаря ви за вниманието.
А ако става дума тук за приказките кой кога бил в СДС избирателите ще кажат кой кога е бил, кой на кого се е молил и какво е правил! Но аз, господин Савов, ще бъда срещу Вас в многомандатен избирателен район и там ще се видим пред избирателите! (Силен шум в залата, реплики от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Михайлов.
Има ли друга реплика към господин Драгиев?
Госпожа Шопова, репликата не е към Вас. Вие имате реплика към господин Драгиев? Добре.
ПЕТЯ ШОПОВА (ДАР): Тъй като разговорът стана изключително интересен и аргументите на господин Драгиев са много сериозни, искам да цитирам решението на Конституционния съд, като напомням, че с акта на Народното събрание ние ще променим Конституцията. Не знам дали господин Драгиев е тук. И когато четох това решение, ми направи изключително впечатление факта, че пише: "пълномощията му (на Народното събрание) могат да се възобновят", а текстът на Конституцията е "продължава". 108.3.
Колеги от всички групи и професии, чувствате ли разликата между двата термина? Конституционният съд казва "възобновят", а Конституцията казва "продължава". Това е първата ми реплика към господин Драгиев.
И втората ми реплика е свързана с факта, че може би недостатъчно обосновах възможността за свикване на Народното събрание от президента и по чл. 100, когато президентът обяви съответното положение, примерно, извънредно. Той трябва да свика Народното събрание. Това е краят на чл. 100, когато то не заседава, за да се произнесе по решението. Ето това допълва моята аргументация, уважаеми господин Драгиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Шопова.
Господин Драгиев, желаете ли да отговорите? Няма.
Желателно е да няма повече изказвания, защото едва ли някой може да се увери...
Господин Бучков, заповядайте и Вие.
ЕМИЛ БУЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги. Спорим по един въпрос, без да вникнем в съдържанието на текстовете, за които става дума.
Член 64, ал. 2 изрично казва, че при трите условия обявяване на война, военно положение или друго извънредно положение срокът на пълномощията на Народното събрание се продължава. Терминът може да не е съвсем прецизен.
Това го е гласувало Великото Народно събрание. Ние сме длъжни да открием смисъла. Тоест, става въпрос за възстановяване или реституция на права, при което положение Народното събрание възстановява абсолютно всички свои функции, защото вижте каква аномалия се получава, ако се приеме това, което госпожа Шопова дори говореше тук.
При новия текст, който се предлага - на ал. 4 - който тя поддържа, че Народното събрание продължава функциите си и при условията на ал. 2 на чл. 64. Ами, щом продължава функциите си, защо ще му се продължава и срокът на пълномощията при тези извънредни положения. Вие не чувствате ли несъответствието, госпожа Шопова? 208.4.
Освен това, прави се едно смешение - заседание на Народното събрание с продължаване на функциите му или с продължаване на пълномощията му. Защото чл. 100, ал. 5 говори, че когато Народното събрание не заседава, не е казано когато са прекратени функциите му, президентът обявява положение на война, само когато територията на страната е нападната, има въоръжено нападение, или в изпълнение на международни задължения. И тогава той обявява това положение и Народното събрание се свиква.
Представете си, че Народното събрание е във ваканция. Как ще се свиква? По установения ред, безспорно - 1/5 от народните представители, Министерски съвет, президент.
Тук не става въпрос за свикване на заседание, а за възстановяване на пълномощията. Щом му са възстановени пълномощията, ще се свиква по предвидения в Конституцията ред.
Смятам, че ако приемем едната или другата алинея, се получава една безсмислица - хем се продължават пълномощията му, хем то пък непрекъснато си ги изпълнява. Тогава защо се продължават, когато неговите пълномощия са продължени от ал. 4? (Ръкопляскания от блока на СДС)
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Ето това е юрист, а не нещо като юрист!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на г-н Бучков. Сега предстои да пристъпим към гласуване.
Налице са всъщност 2 текста. Ние така ги и обсъждахме. Донякъде тези текстове съвпадат. А именно текстът: "Народното събрание продължава да изпълнява функциите си до избиране на ново Народно събрание." Това е текстът, който е общ и за двете предложения. Оттам-нататък следва различието: "... като се свиква на заседание в предвидените по ал. 2 случаи от президента на Република България".
Ние трябва да гласуваме най-напред, така предполагам, но нека да каже и г-н Джеров, това, което е различното в този текст, т.е. то е едно заместващо, едно допълнение и най-напред се гласуват допълненията и заместващите текстове, добавката, така да се каже. И след това ще гласуваме основния текст. Има ли други мнения или няма? Това е.
Г-н Джеров, Вашето мнение? 109.1 ВТ/МД
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Споделям това, което Вие прелагате, защото то е съответно на разпоредбите на Правилника, естествено и за гласуване на Конституцията, доколкото няма различия в процедурните правила ние трябва да спазваме правилата на Правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Г-н Джеров, заповядайте отново, тъй като в момента ми предаваха един текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Както докладвах, уважаеми колеги, имаме една обща част в двете предложения и тя гласи:
"Народното събрание продължава да изпълнява функциите си до избиране на ново Народно събрание."
Оттук следва предложението на Съюза на демократичните сили и на Движението за права и свободи. Слага се запетайка и продължава: "..., като се свиква на заседания в предвидените по ал. 2 случаи от президента на Република България".
СТЕФАН САВОВ (от място): Това е цял текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, това е цял текст, разбира се, но аз просто исках да ви изясня къде е разликата между двете предложения.
Едното е: "Народното събрание продължава да изпълнява функциите си до избиране на ново Народно събрание". Другото е: "Народното събрание продължава да изпълнява функциите си до избирането на ново Народно събрание, като се свиква на заседания в предвидените по ал. 2 случаи от президента на Република България".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така. Сега, ясно е, че има противоречия. Когато има много сложна материя и много големи противоречия, се постъпва винаги по прост начин, а не по-сложно от самата материя. Простият начин е следният: има предложение на СДС, моля народните представители да влязат в пленарната зала, гласуваме именно предложението за създаване на нова ал. 4 на чл. 64 от Конституцията със следния текст: "Народното събрание продължава да изпълнява функциите си до избиране на ново Народно събрание, като се свиква на заседания в предвидените по ал. 2 случаи от президента на Република България".
Давам 3 минути за гласуване. Моля, режим на гласуване. Гласувайте този текст. 109.2
Моля, ако има народни представители, които още не са гласували, да заповядат в пленарната зала, за да вземат участие в гласуването.
Гласували 206 народни представители, за - 79, против 67, въздържали се - 60. Това предложение за допълнение и изменение на Конституцията не се приема.
Поставям на гласуване предложението, което гласи:
"Народното събрание продължава да изпълнява функциите си до избиране на ново Народно събрание". Става дума за нова ал. 4 на чл. 64 с този текст.
Моля, режим на гласуване, гласуваме това предложение. Това е всъщност основното предложение.
Давам отново 3 мин. Всички народни представители, които желаят да гласуват, да заповядат в пленарната зала.
Гласували 211 народни представители, за - 153, против 57, въздържали се - 1 народен представител.
С това гласуването по тази точка от дневния ред приключи. Сега давам 20 мин. почивка, след което продължаваме със следващата точка от дневния ред. (Звъни)
(12 ч. и 40 мин.)
109.3
(След почивката)

13 ч. и 5 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, поканете народните представители да влязат в пленарната зала.
Продължаваме нашите пълномощия като народни представители и осъществяване функциите на парламента.
Поканете докладчика народния представител Венцеслав Димитров. Ако той отсъства - неговият заместник в комисията Георги Николов от Свищов.
Моля за тишина в залата!
Продължаваме заседанието. (Звъни)
Следващата точка -
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1994 Г.
Имате думата, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председателстващ, колеги!
Намираме се на второ четене.
На всички е раздаден докладът, предложението за промяна на Закона за държавния бюджет, докладът на Комисията по бюджета и финансите и това, което се предлага.
Пред мене е и оригиналният Закон за държавния бюджет.
За какво става дума? Припомням, може би от първо четене е било разяснено.
Министерският съвет предлага – 8 да бъде променен.
Параграф 8 в първоначалния вид на Закона за държавния бюджет уреждаше евентуално какво да стане с постъплението от данък оборот и данък върху добавената стойност, ако те са над предвидената в закона сума.
Ясно е от разчетите, които са раздадени от Министерство на фанансите, за фактическото изпълнение на бюджета към дата 30 септември т.г., че ще има преизпълнение. Ясно е обаче, че има сериозни трудности с финансирането на пенсиите и на цялото държавно обществено осигуряване. Ясно е също така, че дължимите лихви, особено по вътрешния държавен дълг, ще възлязат на една сума, която е значително над предвидената в Закона за държавния бюджет. Ясно е също така, че трябва да се предвидят по няМС/КП 110/1. какъв начин в това, което ние ще приемем, и разходи за провеждане на предсрочни парламентарни избори.
Всички вие, или поне една голяма част от вас, бяха миналия петък, присъствахте на дискусията, когато повдигнахме въпроса за необходимостта това Народно събрание, преди да се разпусне, да предвиди някакъв механизъм на осигуряване на допълнителни средства за държавно обществено осигуряване и за другите цели, тъй като предстои да бъде разпуснат парламентът, да бъде назначено служебно правителство, които каквото и да правят, не могат да променят Закона за държавен бюджет.
Становището на Комисията по бюджета и финансите е, че предложеният от правителството закон може да се гласува с някои корекции и аз ще ги кажа, когато дойдем при текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ние сме на второ четене, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Да.
Има параграф единствен, той се състои от две алинеи. Най-напред ще го прочета целия, после да гласуваме поотделно първа алинея и втора алинея с добавките, които е направила комисията.
"Параграф единствен. Параграф 8 се изменя, както следва:
– 8. Ал. 1. Преизпълнението на приходите по републиканския бюджет се разпределя от Министерския съвет, както следва:
1. за допълнителна субсидия за държавното обществено осигуряване в размер до 6 млрд. лв.;
2. за изплащане на дължимите лихви от страна на Министерството на финансите по вътрешния държавен дълг над разчетите с бюджета за 1994 г.;
3. За разходи за провеждане на предсрочни парламентарни избори."
Аз предлагам, така както е прочетен параграфът, да се гласува с едно-единствено изменение, по-скоро допълнение. "Параграф 8 от преходните и заключителни разпоредби."
Това не беше казано, беше обърнато внимание от господин Георги Николов на заседание на комисията. Разговарях с господин Александър Джеров. Той също е на мнение, че такова допълнение трябва да се каже: "Параграф 8 от преходните и заключителни разпоредби". 110/2.
Бяха правени най-различни предложения за фиксиране на суми за провеждане на избори и т.н., но мнението на комисията е, тъй като все още не се знае какви ще бъдат нуждите за вътрешни лихви, т.е. за вътрешния държавен дълг, за допълнителна субсидия за държавно обществено осигуряване. Нека тази алинея да я оставим така, както е, а за следващата алинея ние даваме възможност на правителството да увеличи бюджетния дефицит с 10 млрд. лв.
Така че аз призовавам колегите да гласуват най-напред заглавието на параграфа. Той няма заглавие, но...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще го гласуваме заедно с това допълнение, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Допълнението от преходните и заключителни разпоредби – 8 се изменя и ал. 1, а после ще направим предложението за ал. 2.
Мисля, че тук няма проблеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Желаещи за изказване?
Господин доктор Михайлов има думата. (Шум и реплики от блока на БСП)
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (независим): Благодаря Ви, уважаеми господин председателстващ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: На второ четене сме, господин Михайлов. Само по текста.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Знам, много ясно съм си направил предложенията.
И точно защото сме на второ четене, господин председателстващ.
На първо четене бе предложено по въпросите, по които се повдига и от уважаемия господин Димитров, също така той предлага конкретни текстове, трябваше тук да стоят министърът на финансите и председателят на Управителния съвет на Българска народна банка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Техен проблем си е.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Не е техен проблем, а наш проблем. Защото вчера ние...
(В залата влиза министърът на финансите господин Стоян Александров) 110/3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ето, министърът на финансите влиза.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Ето, прекрасно! Всичко, както се казва, идва на мястото си и с идването на господин министъра...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Дайте по-нататък.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: По-нататък, не е нормално да се вдигне ръка и да се гласува за промяна на бюджет само, това е мое мнение, разбира се, само по – 8 от преходните и заключителни разпоредби.
Щом ще се прави промяна на Закона за бюджета на Република България за 1994 г., това означава, че ще трябва да бъдат правени промени и в други части на бюджета.
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА БСП: Не е задължително!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Ако това обаче, както някои от колегите подсказват: не е задължително, такава висока степен на неопределеност специално за ДОО, ми се вижда малко неадекватна. Тук трябва да има по-висока степен на яснота и точност на изписването на всичко това.
Аз не зная дали е непременно необходимо да се поправи бюджетът... (Недоволство, шум и реплики от залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: ... за да се изпълни – 8, ал. 1. Това не може ли да се направи и със сините, както се казва, и законите, съществуващи досега? 110/4. Надявам се господин министърът да даде обяснение в този смисъл.
От друга страна, първото предложение по – 8, ал.1 не може така да се каже без ал.2. Защото тя определя размера на бюджетния дефицит. Малко ме смущава тази голяма цифра - до 10 милиарда лева. Това не зная - може ли да се отрази зле във взаимоотношенията ни с международните финансови институции и до какво увеличаване на бюджетния дефицит това няма да бъде проблем за нас.
Това са въпроси, на които трябва да има отговор. Аз не съм дълбоко убеден, че ние трябва непременно да направим промяна на бюджета, за да може да изпълни своите задължения правителството и финансовият министър. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря. Има ли други желаещи за изказване? Няма реплики.
Председателят на комисията да докладва и да вземе отношение по предложението да се гласува за т.1.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин председателствуващ, колеги, уважаеми господин Михайлов! Въпросът, който беше повдигнат от господин Михайлов беше разискван нашироко в Комисията по бюджета и финансите. Ние обаче решихме, господин Михайлов, че ако се направи перфектно предложение... Миналата година беше направено такова перфектно предложение с изменение на всички позиции в Закона за държавния бюджет. Беше заместник-министърът и наистина той ни убеди нас, членовете на комисията, че ако в момента се направи такова перфектно предложение, то е свързано с определена доза неизвестност, тъй като крайните числа ще станат известни някъде през месец декември.
Освен това трябва да се пипне Законът за държавния бюджет, който е от няколко страници. И ние преценихме, че ако наистина трябва да поправим Закона за държавния бюджет така, както процедирахме миналата година, това ще ни отнеме няколко дни законодателно време и ще направи невъзможно да се спази евентуалният срок за насрочване на изборите от президента Желев - 18 декември. И тъй като друга дата до Нова година, а и след това, сигурно няма възможност, ще трябва да отложим изборите с един месец. Мисля, че в НЧ/КТ 111.1 този парламент волята на народните представители е, че никой не желае едно такова отлагане.
Другото възражение по ал.2 наистина е доста сериозно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Сега обсъждаме само ал.1, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Той е прав, защото ал.2 произлиза от ал.1 - за отношенията с международните институции.
Наистина международните институции, господин Михайлов, се интересуват от това не какъв е абсолютният размер на бюджетния дефицит, защото знаете, че един лев днес няма да бъде равен на един лев утре. Тях ги интересува относителния дял на бюджетния дефицит не към общите разходи или приходи в държавния бюджет, а към брутния вътрешен продукт. Естествено, когато инфлацията за годината се предвижда да бъде 100-110 или 120 на сто при заложена в държавния бюджет 40-45 на сто, брутният вътрешен продукт ще е като число, като лева, като номинални лева много повече от това, което беше казано в началото на годината. Тогава бюджетният дефицит от 33, който се увеличава на 43, като относителен дял, няма да е по-голям от този, който би бил бюджетният дефицит, ако се запази 33 и инфлацията беше наистина 40-45 на сто.
Така че от тази гледна точка ние в комисията преценихме нещата и решихме, че горната граница от 10 милиарда лева евентуално увеличение на дефицита - това ще ви го каже и господин министърът - не би развалила отношенията на България с международните институции от гледна точка на това, че няма да повреди нашите показатели от гледна точка на относителния дял на дефицита към брутния вътрешен продукт. Така че това опасение беше разгледано много сериозно в комисията и ние затова се съгласихме с предложението на правителството да се даде непременно размерът до 10 милиарда лева, което няма да влоши показателите за България и няма да наруши възможностите ни утре да водим нови разговори, да сключим ново споразумение и да теглим нови заеми от тези институции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димитров, изнесохте цяла лекция.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин Михайлов е прав, защото той не е бил на заседание на комисията и мисля, че има право на такова обяснение. И не само господин Михайлов, а и всички други народни представители. 111.2
Това е обяснението, мисля, че можем да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на ал.1.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Господин министърът няма ли да вземе отношение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Какво да каже министърът? Той е казал каквото трябва.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме ал.1 на – 8 от Преходните и заключителни разпоредби. (Реплики от дясно) Реплика на изказване на председател на комисия не се прави. Това не е изказване, а становище. (Шумът и репликите продължават)
Моля, режим на гласуване. Гласуваме за ал.1.
Гласували общо 156 народни представители. От тях 154 за, 1 против, 1 въздържал се.
Следващият текст, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Доколкото разбрах, сме постигнали консенсус да предложим текста на Комисията по бюджета и финансите, който гласи:
"Ал.2. При недостиг на сумата за плащанията по ал.1 дефицитът на държавния бюджет се увеличава с до 10 милиарда лева, което увеличение се финансира с допълнителен кредит от БНБ".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Тук и министърът може да вземе думата, ако желае.
Имате думата, господин Николов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Свищов): Уважаеми господин председател! Аз помолих министъра на финансите в оставка господин Стоян Александров да мотивира дали се налага тази ал.2. Аз съм убеден, но дали трябва да се запише в този вид?
Излизам тук, за да внеса известна корекция в предложението, което прочете господин Димитров. Най-напред дефицитът в държавния бюджет. Държавният бюджет като цяло няма сума, а трябва да бъде: "Дефицитът по Републиканския бюджет", господин Димитров, "се увеличава с до". (Това е прираст по същество)
И господин Тодор Вълчев ме помоли: след "което увеличение се финансира", да бъде добавено "по предложение на Министерския съвет" и нататък продължава "с допълнителен кредит от Българска народна банка". Длъжен съм просто да изпълня молбата на проф.Въл111.3 чев за един такъв текст.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): "По искане на Министерския съвет".
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Да, "по искане на Министерския съвет".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата министърът на финансите господин Стоян Александров. Заповядайте, господин Александров.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ (в оставка): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми дами и господа народни представители, тази промяна я поискахме в последния момент, изхождайки от факта, че дори да минат нормално изборите на първи тур, не може да бъде конструиран работещ парламент до края на годината, в това число и правителство, и евентуално да се поиска актуализация или нещо подобно в края на тази година.
Явно е, че служебният кабинет, който има задачата да подготви в двумесечен срок изборите, по необходимост ще трябва да работи още един месец след това. Той си носи отговорността за общото управление на икономиката по това време.
Ситуацията в момента с изпълнението на постъпленията по отношение на бюджета за държавно обществено осигуряване е твърде нерадостна. Знаете, че в момента ние сме увеличили с близо 4 милиарда лева, превишили сме по-точно планирания трансфер от Републиканския бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване. Засега приходите вървят нормално, но твърде възможно е до края на годината да се получат големи сътресения.
Ние намерихме такива текстове, които да дадат възможност за определена гъвкавост, за да не бъде поставен служебният кабинет на колене, тъй като той ще има две алтернативи, ако ние не внесем промени и то да бъдат гъвкави. Едната алтернатива е да наруши Закона за бюджета с всичките последствия, които ще понесе този служебен кабинет, без да е виновен де факто, защото ще бъде поставен такъв факт. А другата алтернатива това е да спре плащания, в това число плащания на пенсии, което е абсурд. 111.4 Именно в този аспект ние търсим по-гъвкавата формулировка. Казваме, по наши разчети, тъй като диапазонът се движи от недостиг от 2 до някъде към 8 милиарда за пенсиите. Всичко зависи от политиката, която ще се води до края на годината в областта на пенсиите. Зависи от мерките, които ще се вземат за събиране на приходите и т.н. И затова ние отидохме на една, която е разумна цифра от 6 милиарда, която означава, че все пак ние ще заставим финансовите органи и органите по държавно обществено осигуряване да полагат максимум усилия за събиране на приходите, вземайки в това отношение и драстични мерки към некоректните платци.
Но искаме да гарантираме спокойствието а хората. Тоест
, да не се спекулира с това, че полагащите се пенсии няма да бъдат платени. Тоест, средствата ще бъдат осигурени.
Що се касае до другите две цифри, ако все пак по отношение на изборите бихме могли горе-долу да гадаем приблизително колко биха стрували, макар че господин Георги Николов снощи неоснователно ме обвини по телевизията, че съм спекулирал с цифрата. Никога не съм казвал 2 милиарда, господин Николов. Аз съм казвал, че около един милиард ще струват. Нашите разчети, на Министерство на финансите, са за 970 милиона, на отдел "Местна администрация" към Министерския съвет разчетите са за 1 млрд. и 200 милиона. А аз цифрата, която съм споменавал, е около 1 милиард. Така че да правим разлика за няколко милиона и да ме обвинявате в политически грехове, това ще си тежи на вашата съвест, но както и да е.
Аз не мога да кажа, аз бих се радвал да направите изборите за 10 милиона, ако бихте могли. Като гражданин, не като финансов министър, а като гражданин. Но явно е, че не може без пари да се правят качествени избори. И затуй даже не искахме да се ангажираме точно с цифра в корекцията, а казваме "да се осигурят необходимите средства", разчитайки, че ще се избере качествен служебен кабинет, който ще прояви държавнически подход и ще направи избори при максимални икономии, без обаче да се спъва провеждането на нормални избори. Ако вие се ангажирате с цифра и тук да кажем "не повече от еди-колко си", то няма никакви пречки.
И третият проблем, който е сериозен, това именно е плащанията по вътрешния дълг, тъй като лихвените равнища са по-други. НИ/ВР 112.1
Не се знае какво ще бъде равнището на лихвения процент до края на годината. И затуй ние записахме "за изплащане на дължимите лихви от Министерство на финансите по вътрешния дълг".
Що се касае до източника за тези плащания, ние казваме "до". Може да не се наложи трансферът да е 6 милиарда, може да е 2 милиарда, или 3 милиарда. Може изборите да бъдат и 500 милиона, да не са милиард, или милиард и двеста. Може и плащанията по вътрешния дълг да не са още 4 милиарда, а да бъдат 2 милиарда. Всичко това са едни предположения. И затова ние казваме "Недостигът да бъде осигурен за сметка на преизпълнението на приходите", очертава се такова преизпълнение, но за да има пак гаранция, за да не се създаде изкуствено напрежение точно по време на изборите, ако случайно нещо стане, тогава ние казваме все пак "банката да предостави". Вие да гласувате правото на банката да предостави допълнителен кредит в размер до 10 милиарда. Той може въобще да не се ползва. И слава Богу, дано да стане така да не се ползва, но все пак това е възможност да не се създадат екстрени ситуации, тъй като ни очаква тежък сезон, сезон на определени политически борби във връзка с изборите.
Аз лично бих държал да остане този текст, който бяхме предложили, а именно при недостиг на сумата за плащанията по ал. 1 Българска народна банка да предостави допълнителен кредит за Републиканския бюджет в размер до 10 милиарда. Да не се говори за бюджетен дефицит, за да не се плашат международните финансови институции. Защото и тук веднага се разбра грешно, че ето, тия веднага отидоха с по-голям бюджетен дефицит, значи взривяват взаимоотношенията с Фонда, с Банката. Напротив, вижте, дори да се консумира това 10 милиарда, ако нарасне брутния продукт в номинално изражение, според инфлацията, относителният дял на дефицита в брутния продукт може да си остане същият, който ние имаме в стенд бай споразумението. И на тази основа да няма никаква колизия в отношенията на правителството с Международната финансова общност.
Както виждате, независимо че не е никак приятно тези равнища на инфлация и тази обезценка на лева, Международната общност не взема тези два показателя като критерий за оценка за споразумението. Те въобще не влизат. Там има други показатели. 112.2 Така че и левът още да се обезцени, и инфлацията да бъде поголяма, дефицитът, като процент, може да се запази и на тази основа да имаме стриктно изпълнение на стенд бай споразумението.
И затуй бих ви помолил, като по-коректен текст, да не се говори за дефицит, а да си остане така: "При недостиг на сумите за плащанията по ал. 1, Българска народна банка да предостави допълнителен кредит за републиканския бюджет в размер до 10 милиарда". Казвам ви, всичко обаче ще тежи върху съвестта на служебното правителство. Върху това доколко те сериозно ще провеждат политиката останалите три месеца, тежки месеци. Да не се поддадат на популистки натиск, да не се поддата на някои други неща, защото исканията са невероятно големи. И на тази основа те могат да съхранят параметрите и на бюджетния дефицит и на другите плащания, които трябва да бъдат правени.
Така че, ако не възразявате, мислихме дълго време, това са коректни текстове, които не връзват ръцете на служебния кабинет, но предявяват високи изисквания към служебния кабинет и главно към финансовия министър и министър-председателя, които трябва да се опитат все пак, независимо че им е дадена възможност, да не я ползват, ако няма крайна необходимост за тази възможност.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър.
Моля двамата от ръководството вземете отношение и предложете какъв трябва да бъде окончателният текст.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ПГДБ): Уважаеми колеги, аз съм съгласен с преобладаващата част от нещата, които каза господин министърът. Това е и мнение на комисията. Но по отношение на последния пункт си позволявам да изразя несъгласие, и то не мое лично, макар че и мое лично, но и на всички членове на комисията.
Уважаеми господин министър, ние смятаме, че този текст, както е предложен от Министерския съвет, е некоректен. Защо? Защото пишете "При недостиг на сумата по плащанията по ал. 1, Българска народна банка да предостави допълнителен кредит за републиканския бюджет в размер до 10 милиарда лева".
Първо, не е казано с какъв срок ще е този кредит. Някой може да си помисли, че това е в рамките на така наречения краткосрочен кредит, или мостов кредит за един-два месеца. И автоматически този кредит натоварва следващия бюджет, следващото прави112.3 телство, каквото ще да е това правителство, на чиято ще да е политическа сила с един пасив от 10 милиарда. Тоест, те започват с 10 милиарда по-малко. Десет милиарда, които трябва да върнат на банката.
Ако, обаче, наистина се посочи изрично, че става дума за дефицита, има известни правила, които някакси са залегнали в нашата практика, как се финансира дефицитът. Знаете, вие получавате десетгодишен кредит, т.е. той не натоварва следващия бюджет. Вярно е, че натоварва бюджетите в следващите десет години, но по-равномерно. И от тази гледна точка не поставя следващото правителство в крайно неблагоприятно положение.
Мисля, че е етично да се сложи точно текст, че става дума за дефицита. А и Вие потвърдихте това, което аз обясних преди малко на господин Михайлов и колегите. Инфлацията се предвижда да е доста по-голяма. Вместо 40-45 - 100-120. Дефицитът, ако нарасне от 33 на 43. Аз даже ви казвам, че относителният дял на дефицита нито ще остане равен, нито ще се увеличи, той ще намалее.
От тази гледна точка този важен показател пред международните финансови институции ние ще излезем по-силни. Разбира се, хубаво щеше да бъде да запазим дефицита на 33, обаче ние не можем, най-просто защото инфлацията е двойно по-висока.
Така че аз си позволявам да предложа текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да предложите окончателния текст, съобразено с изказването на министъра.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: С предложенията, които бяха направени. И чета текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Окончателния?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Да, който да подложим на гласуване:
"При недостиг на сумата за плащанията по ал. 1, дефицитът по републиканския бюджет се увеличава с до 10 милиарда лева".
Ако сметнете за необходимо това "до" можем да го заменим, както каза господин министърът "с не повече".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Едно и също е "до" и "с не повече".
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: "се увеличава с до 10 милиарда лева, което увеличение се финансира по искане на Министерския съвет с допълнителен кредит от Българска народна банка". 112.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме окончателния текст на ал. 2.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (от място): Има изказвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Изказа се и министърът. Следващият парламент ще работи най-малко две години. Има време да се изказваме.
Моля, режим на гласуване.
От общо гласували 163 народни представители, за ал. 2 са гласували 72 народни представители, против - 43, 48 се въздържат. Текстът не се приема.
Имате думата, господин Койчев. 112.5 НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, уважаеми колеги, господин министър! Въпреки благородните мотиви за предлагания кредит на банката към евентуалното служебно правителство, аз гласувах против. Известно е, че отстоявам социалната политика на държавата. Представям си какви ще бъдат отговорностите на служебното правителство и въпреки това професионалната ми компетентност ми даде повод да не приема това проекторешение.
Защо? - Защото, господин министре, Вие несериозно докладвате състоянието на бюджета и перспективите за неговото изпълнение до края на годината. Към днешна дата ние вече трябва да можем да говорим за годишна инфлация от порядъка със 100 на сто по-голяма от разчетната.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (от място): Не може.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Днес аз съобщавам пред микрофоните на Националното радио, че инфлацията в България за 1994 г. ще бъде от порядъка на 150 на сто. Вие продължавате да вземате правителствени решения за повишаване на цените на жизненоважни продукти и услуги в обществото, а това е с над 100 на сто от разчетните показатели. На базата на тази яснота за годишната инфлация, господин министре, можеха да се направят по-точни разчети за увеличените приходи в държавния бюджет. Пряко свързани с новите ценови пропорции са данъкът върху печалбата; пряко свързани с приходите в бюджета и приходите в Държавното обществено осигуряване са новата фактическа средна работна заплата, която ще бъде, въпреки ограниченията на компенсациите, от порядъка на 400-500 лв. повече от разчетната ...
Всичко това са приходоносни дейности, които трябваше да дадат една рекапитулация и да ни формират евентуален недостиг от далеч по-скромна цифра от 10 милиарда лева за годината. Това е въпрос на събираемост и на държавност в нашата страна.
Това е обяснението ми, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Койчев. Това е обяснение на отрицателен вот.
Има ли друг вариант?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (ПГДП): Уважаеми господин председателю, колеги! Предлагам процедура по прегласуване на последното гласуване, защото колегите не разбраха за какво става дума. ЦМ/ЙА 113.1
Автоматически с отхвърлянето на ал. 1 ние отхвърляме и ал. 2, т.е. не даваме възможност на служебното правителство да изплати пенсиите за месец декември и това наистина е така. Господин Койчев е по социалната част. Господин министърът, без да актуализира по този начин държавния бюджет, без да предвиди допълнителна субсидия, досега е дал три милиарда! Той иска да даде още три милиарда лева, за да могат да се изплатят пенсиите. Не само че избори не могат да се направят, но и пенсиите не могат да се изплатят за декември и това трябва да знаят всички народни представители, които гласуват против този текст. Отделно е, че лихвите няма да могат да бъдат платени по лошите кредити, който закон вие гласувахте.
Аз ви моля за разбиране да прегласуваме текста и да го приемем, защото все едно, че нищо не сме направили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От името на коя парламентарна група искате думата, защото така е по правилник?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: От името на Парламентарната група на Демократическата партия и присъединилите се към нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще гласуваме текста.
(Господин Жан Виденов недоволства, но не се чува точно какво казва)
Прегласуване на ал. 2 разбрах аз. Господин Димитров, нали така? Прегласуваме алинея втора.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля прегласуваме ал. 2. Моля гласувайте.
От общо гласували 170 народни представители, за 90, 10 са против, 70 се въздържат.
Законопроектът за изменение на Закона за бюджета на Република България е приет.
Искам да ми помогнете в случая: вчера приехме декларация за имущественото състояние на народните представители. По какъв начин да бъдат раздадени декларациите, тъй като в залата не са всички народни представители?
ОБАЖДАТ СЕ: Да се сложат в пощенските кутии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да бъдат поставени в пощенските кутии, за да се получат в понеделник. 113.2
Колеги, следващата точка е
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ
Това е първо четене и ще имаме само губене на време.
Господин Николай Христов има думата.
СТЕФАН САВОВ (от място): Дайте да разгледаме Закона за спекулата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Аз обявих точката и може да се направи предложение да се премине към следващата точка от дневния ред. Направете предложение, ако трябва.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Да, това малко променя нещата.
Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Докато идвах към трибуната, имах нещо друго наум, но това което тук се подхвърли, ме кара да направя следното предложение:
Предлагам от името на Парламентарната група на СДС да отложим гледането на точката за промени в избирателния закон и да преминем към точката: продължение на второто четене на Закона за борба срещу спекулата. (Оживление)
РОСЕН ХУБЕНОВ (от място): Защо?
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ: Това е моето процедурно предложение. И тъй като отново чувам въпрос защо, искам да поясня.
Когато идвах насам, към тази трибуна, аз имах предвид да предложа на народното представителство да не правим нещо до болка и доста досадно познато в тази зала. Правено и лично от мене често пъти, да. (Оживление) Така че щях да предложа от името на парламентарната група на основание чл. 39 всички да гласуваме прекратяване на заседанието. Но тъй като господин Хубенов пита защо, аз точно това обяснявам.
Господин Хубенов, няма да постигнем съгласие по промените в избирателния закон и ще завъртим отново процедурата по посока на принудително прекрратяване на засседанието.
Именно заради това аз ви призовавам да гласуваме за отлагане на точката за промените в избирателния закон и преминаване към точката за второ четене на допълнението към Закона за борба със спекулата.
Това е моето процедурно предложение и ако то не се приеме, то тогава наистина ще пристъпим към гореописаните процедури.
Благодаря ви. 113.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз.
За противно становище имате думата, господин Хубенов. 113.4
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми дами и господа народни представители! Аз ви предлагам друго разрешение на проблема - да концентрираме усилията си, давайки гаранции един на друг против всякакви страхове, върху най-необходимите и найнеотложните поне технически поправки в сега действуващия Избирателен закон. Като илюстрация искам да ви кажа, че трябва поне да се заменят наименованията на местните органи като "временни изпълнителни комитети" и "временни управи", които не съществуват, но по действуващия закон те са натоварени с важни функции по провеждането на изборите. Става дума за няколко текста. Те са готови и няма да срещнат никакво възражение от нито една парламентарна група, която сериозно гледа на своите избиратели. Това съгласие би могло да бъде постигнато при наличие на политическата воля за него в рамките на не повече от половин час.
Ако не сте склонни днес да приключим с този въпрос, аз внасям формално предложение утре да има извънредно заседание, което е посветено единствено на крайно належащите поправки в действуващия Избирателен закон и моля да го подложите на гласуване при положение, че се приеме предложението, направено от Парламентарната група на СДС. (Шум и реплики)
Ако ли пък, уважаеми дами и господа, вие продължите досегашната си тактика - да отказвате да се занимавате с очебийно крещящи проблеми по Избирателния закон, върху вас остава отговорността за начина, по който ще бъдат проведени изборите за следващото Народно събрание.
Така че призовавам ви да гласувате против предложението за отлагане на точката. Призовавам ви да мобилизираме усилията си за постигане на общо съгласие по нужните поправки на Избирателния закон. А ако точката бъде отложена от днешния дневен ред, внасям формално предложение за извънредно заседание утре, посветено единствено на този проблем. (Шум и реплики в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Моля за тишина! Моля режим на гласуване! Гласуваме за предложението, направено от народния представител Николай Христов, за отлагане на точката. 114.1 СД/МД
Желателно е след приключване на заседанията на Тридесет и шестото Народно събрание картите, с които гласувате, да ги предадете на служителката, за да бъдат ползувани от следващото Народно събрание. Има заповед... В понеделник гласуване няма да има, ще има само речи.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 188 народни представители, за - 76, против - 99, 13 се въздържат.
Направено е и друго предложение на основание чл. 39 ли беше, г-н Христов, за прекратяване на заседанието. (Неразбираеми реплики в залата) Направи това предложение. (Шум в залата) Не го ли направихте? (Шум и реплики)
Тогава има думата г-н Татарлъ по процедурен въпрос.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Г-н председателствуващ, уважаеми народни представители! Ние вече обираме плодовете на твърдата линия на някои парламентарни групи, но тази твърда линия няма да мине.
От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Давам половин час почивка. (Звъни)
(13 ч. и 55 мин.)
114.2
(След почивката)

14 ч. и 28 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (Звъни): Продължаваме заседанието. Давам думата на господин Ромил Попов.
РОМИЛ ПОПОВ (ПГДП): Уважаеми господин председателстващ, от името на Парламентарната група на Демократическата партия и присъединилите се към нея искам половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Давам половин час почивка и закривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание (звъни).
14 ч. и 29 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Александър Йорданов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ:Христо Атанасов
Руслан Сербезов