Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-01-22

Председателствали: заместник-председателят Снежана Ботушарова
Секретари: Георги Петров и Христо Атанасов
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (Звъни): Добър ден, уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното заседание. В залата има необходимия кворум. Моля уважаемите народни представители да заемат местата си.
За днес гласувахме парламентарно изслушване на двама министри - господата Виктор Михайлов и Румен Биков.
Освен това вчера до 18 часа е постъпило искане от Парламентарната група на Предизборния съюз на БСП и коалиция, подписано от 29 народни представители - искане на основание чл. 37, ал. 3 от правилника - като точка трета в днешния дневен ред да бъде създаване на Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за противоконституционна намеса на изпълнителната власт в работата на съдебната власт и незаконни и противоконституционни действия на главния прокурор за периода март 1992 януари 1993 г. включително.
Председателството направи заседание съвместно с Правния отдел. Искам да уведомя колегите, по-скоро да ги помоля да конкретизират искането за тази анкета, тъй като предметът не е очертан и не съответства на изискванията на чл. 29, ал. 1 от правилника. Много моля уважаемите колеги да формулират искането за предмета на тази комисия съобразно правилника, тъй като проверка на сигналите, както и на незаконни и противоконституционни действия е твърде общо, или поне да приложат към това какво се има предвид. НЧ/ЛТ 84.1. Винаги, когато сме правили анкети, се е имал предвид конкретният повод, конкретната причина за това, за което става дума.
Също така искам да поставя на вниманието на уважаемите колеги, които са поискали такава комисия (това не е мое лично мнение, казах какво е становището), тази проверка за противоконституционна намеса и също за противоконституционност на действията на главния прокурор - това е една материя, която опира и до спор за компетентност. Затова ги моля, днес може би времето няма и да ни стигне за изслушване на двамата министри, така че да конкретизират предмета на тази анкета, за да може да се постави на гласуване.
Заповядайте, госпожа Митева!
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател! Мисля, че народните представители имаха възможност през визирания в искането период да стават свидетели на периодично излъчване по радиото, телевизията, пресата на информация за подобен род намеса. И последното доказателство за това е изявлението на директора на Националната следствена служба, което съдържа достатъчно сериозни обвинения. По същество това е достатъчно грубо нарушение на Конституцията, тъй като тя прогласява независимостта на съдебната власт. Именно за проверка на тези сигнали ние искаме създаване на анкетната комисия.
Що се отнася до това дали има спор за компетентност или не - в крайна сметка, ако се позовем на нашия правилник, когато Законодателната комисия обсъжда законопроектите, също се произнася по това дали те съответстват на Конституцията или не. Следователно Народното събрание може да даде свое мнение като парламент, доколко действията на отделни висши представители на една или друга от трите власти в страната, съответстват на Конституцията или не, в зависимост от резултатите на тази анкета.
Аз лично мисля, че едва ли е необходимо ние до такава степен да конкретизираме тази информация. Народните представители четат вестници, включително и в залата, и мисля, че са достатъчно добре запознати с нея. Ако имате предвид да извадим статиите, които се появиха и да приложим записи от телевизионни и 84.2. радиопредавания, това е друг въпрос, може да се направи. Но това според мен не означава, че гласуването на подобна анкета е недопустимо. Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, госпожо Митева! Във Вашите думи се съдържа точно това, за което аз Ви помолих - да се конкретизират случаите, по които се иска тази анкета и тогава вече да се прецени конкретно за нейното създаване, тъй като това не са общи комисии, а са анкетни комисии. Аз ще ви прочета отново чл. 29, ал. 1 "по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси, за провеждане на анкети". Нашата практика досега винаги е била конкретен предмет на тези временни анкетни комисии.
Мисля, че няма да бъде късно до заседанието през другата седмица да се конкретизира този предмет. Но аз не мога да поставя на гласуване това така общо искане. И това е мнението, което поддържам в резултат и на консултации с Правния отдел. Много моля да не правим дискусия по този въпрос, а да пристъпим към изслушването на двамата министри, защото въпросите са много и ние сме гласували това за днешния дневен ред. Мисля, че няма какво повече да обсъждаме и да губим излишно време.
Съзнавате, колеги, аз уважавам вашето искане да установите една истина - все едно на каква основа вие считате, че трябва да стане, но нека да бъдем прецизни. Излишно е сега да губим време за това.
Така че много моля да продължим по дневния ред, който е приет за днес.
Господин Премянов, заповядайте!
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, аз взимам думата, за да направя процедурно предложение. Вие изложихте Вашите аргументи, с които предложихте да бъде отложено гласуването. Аз смятам обаче, че подобно право имат и народните представители - да уважат аргументите, които са представени за предложението и със своя вот да изразят отношение към неговата целесъобразност и законосъобразност. Затова предлагам сега да подложите на гласуване това предложение и ако бъде преценено от народните представители, че то е достатъчно аргументирано, то да получи нужната правна сила. 84.3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря! Госпожица Златка Русева има думата.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Стана традиция да се нарушава правилникът от страна на БСП(к), разчитайки на крехкия кворум в тази зала в петък. Когато повечето народни представители ги няма, те поставят въпроси, които трябва да приковат едва ли не на подсъдимата скамейка, и то в парламента, ние да се превърнем в един конвент - господин Татарчев, главният прокурор и всички други, които им пречат.
Аз протестирам затова, че се нарушава процедурата. Второ, протестирам да се поставя на гласуване какъвто и да бил проект за решение, без той да е раздаден на народните представители, а още повече по един въпрос, по който на парламента пак му стана навик, а именно намесата на парламента в независимата съдебна власт. Това е вторият случай, на който сме свидетели.
Аз много моля, днес е ден за парламентарен контрол, да не се поставят други въпроси. Още повече, че въпросното решение ние изобщо не сме го виждали и не знаем в какъв вид е внесено. Моля да бъде спазван правилникът и да се премине към изслушване на министрите. Благодаря! (Ръкопляскания от СДС и частично от ДПС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря! Господин Дърмов, заповядайте!
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз искам да подкрепя така предложеното от нас становище, тъй като то се базира не само на факти, изнесени в средствата за масова информация. Комисията по национална сигурност през предишната сесия заслуша тогава уволнения ръководител на Службата за борба с организираната престъпност господин Тихомир Стойчев. Там бяха изнесени факти, които са документирани в протоколите на Комисията по национална сигурност, където ставаше дума за членове на кабинета от предишното правителство, за господин прокурора, които са оказвали натиск върху разследването, които са оказвали натиск върху служителите от Следствената служба... (Шум на недоволство от СДС) 84.4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Дърмов, нека не обсъждаме по същество въпроса.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ: ...И ние като парламент, като една млада демокрация не можем да останем безразлични към подобни опити за възродяване на политически преследвания. Затова аз Ви моля съобразно правилника да подложите на гласуване проекта. А що се отнася до това дали той е конституционен или не, има Конституционен съд, който може да се произнесе, след като ние вече сме дали своя вот. Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Дърмов, именно защото ще приложа правилника, няма да подложа на гласуване това предложение и моля да се приложи чл. 29, ал. 1. Знаете, че има основание за това. (Шум на недоволство от БСП) Моля ви, ако искате оставка, няма проблем. Но аз няма с цената на тази заплаха да нарушавам Конституцията и правилника. (Шумът и репликите от БСП продължават) Много моля!
Обръщам се към всички колеги да се отнасят уважително един към друг. И моля, назоваването на парламентарните групи и партии да бъде така, както те са регистрирани.
Господин Васил Николов иска думата. Заповядайте! 84.5.
ВАСИЛ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, вземам повод последното Ви изречение, преди да ми дадете думата. Считам, че чухте как госпожа Златка Русева нарече нашата парламентарна фракция, парламентарния ни съюз. Дори Вие си правите труд да го кажете така, както е по правилник. Моля да й направихе забележка. Не можем да търсим конфронтация навсякъде, иначе аз зная, че тя никога няма да си измени поведението, търсенето на конфронтационни изложения. (Шум от блока на СДС, неодобрителни възгласи) ... виждате, това е обликът на една парламентарна група. Те не могат да се засрамят от себе си. Равнището се дава от Свободка, от Златка. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, господин Николов има основание, нека не въвеждаме конфронтационен стил в пленарната зала.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Какво значи Свободка и Златка?! Не ми е приятел, името ми знае ли как е?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Обръщам се към всички с тази молба. И господин Николов, моля ви отнасяйте се уважително към парламентарните дами, все едно от коя страна на парламента седят.
Направих забележка, обърнах се към всички. Моля ви!
Вчера е постъпило, както бе помолен вносителя, да предложи правила за провеждане на изслушването днес. И аз благодаря на госпожа Митева, която своевременно ги представя от името на Парламентарната група на предизборния съюз на БСП и коалиция веднъж вече по подобни правила ние проведохме изслушване. Аз само ще ги прочета. Ако нещо има да се конкретизира, да се направи и да уточним може би и времето за развиване на въпросите.
Предлага се следната форма за провеждане на това изслушване. Изслушването започва с развиване на поставените в искането въпроси от вносителя или упълномощено от него лице. След развиване на въпросите, министърът отговаря. Всяка парламентарна група може да посочи до трима свои представители, които да зададат допълнителни или уточняващи въпроси. Министърът отговаря непосредствено след всеки допълнителен или уточняващ въпрос. ББ/НП 85.1
Тук проблемът е, че са зададени по два или три въпроса. И затова от вносителите на това искане искам да уточня дали всеки въпрос ще се развива отделно, или един представител ан блок ще развие въпросите.
Господин Пирински, заповядайте.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, към господин Биков ние сме задали три въпроса, към господин Михайлов - два. Що се отнася до господин Биков, ние предлагаме трима наши колеги да развият всеки един от въпросите, като ние имаме предвид това да бъде максимално кратко, тоест, развитието на въпросите. Искаме да чуем господин Биков, а не ние да говорим повече. Тъй че, бих Ви помолил, да разрешите трима наши колеги накратко да развият, всеки за около 5-6 минути всеки един от трите въпроси, да изслушаме след това господин Биков, и след това да зададем още три допълващи или уточняващи въпроси, така, както е формулирано решението. Смятам, че няма нужда да определяме формално времетраенето на дискусията. Ние не предвиждаме много дълга дискусия на този етап, защото разглеждаме този ден на изслушване на господин Биков като начало на една по-постоянна и дълга дискусия в парламента по проблемите на приватизацията, която очевидно ние днес по никой начин не можем да изчерпим, а навярно трябва да й сложим само едно сериозно начало.
Така че Ви моля да подложите на гласуване или Вие да прецените този проект за решение, който ние подкрепяме и предложението ми всеки от нашите въпроси да бъде развит накратко от всеки отделен колега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Биков, ще ви дам думата. Благодаря Ви, господин Пирински.
Господин Биков, само да уточня. Предложението на господин Пирински е всеки въпрос да се развие в рамките на 5 минути от отделен народен представител, след което министър Биков и министър Михайлов да отговорят.
Министър Биков, заповядайте!
МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз имам един процедурен въпрос. Получих решението на Народното събрание и отправените питания към мен в три точки. 85.2
Първата точка е по хода на подготовката за приватизация на промишлени и инфраструктурни обекти. Втората е по организацията на работата в правителството по приватизацията на такива обекти и третият - по намеренията за най-близките действия на правителството в тази област.
Процедурният ми въпрос е такъв, че моята компетентност на министър на промишлеността не ми позволява да взимам отношение по втория и третия въпрос, що се касае до рамките на правителството. И аз ви предлагам по тези три въпроса да ви отговоря в рамките на моята компетентност на министър на промишлеността. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, министър Биков!
Моля, колеги, с гласуване да уточним процедурата. Тя да бъде следната, ако няма други мнения. Да се даде думата на вносителите на това искане да развият въпросите, като всеки въпрос (към министър Биков има три, към министър Михайлов има два) да бъде развит от отделени народни представители, от страна на вносителя в рамките на пет минути, след което министрите да отговорят и след техния отговор - всяка парламентарна група да посочи до трима свои представители, които да зададат допълнителни или уточняващи въпроси. Така беше и миналия път. Всеки министър да отговори непосредствено след всеки допълнителен или уточняващ въпрос. Процедурата беше такава и миналия път.
Имате ли други виждания по формата за провеждане на изслушването? Няма желаещи.
Моля, гласувайте за тази форма на изслушване!
Резултата: от общо гласували 173 народни представители, 123 са гласували за, 30 против, 20 се въздържат.
Приема се тази форма за провеждане на изслушването.
Към министър Румен Биков са поставени три въпроса, които ще бъдат развити от господата Пирински, Конакчиев и Мухтанов.
Давам думата на господин Пирински по първия въпрос.
Моля уважаемите колеги да дойдат с картите си и да спазват петте минути, за които гласувахме. 85.3
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, господин министър! Две думи, преди да развия първия въпрос в отговор на уговорката, която господин Биков направи в своята процедурна реплика.
Задавайки въпросите към Вас, господин Биков, ние, разбира се, съзнаваме, че Вие отговаряте за един от ресорите в правителството. Не очакваме от Вас сега да получим изчерпателен отговор по цялата проблематика, която се съдържа и в трите въпроса. Но Вие съзнавате, че правителството, което беше гласувано от този парламент, заяви, че то ще даде отговор и на много въпроси, които досега бяха поставени без ясен отговор поне в парламента. То дойде в името на това да постави на обсъждане пред обществото онези социални и икономически въпроси, които не търпят отлагане, както се изрази господин Беров от тази трибуна. И Вие, разбира се, си давате сметка, че въпрос на въпросите в много отношения е този за приватизацията. Както изтъкна и господин Беров, това е въпросът, който гарантира смяната на системата. Той, както и Вие се изразихте, е сърцевината на структурната реформа, а и с него са свързани надеждите за оживление в икономиката в една обозрима перспектива.
Ето защо, господин министър, ние разглеждаме началото на тази дискусия днес като първа крачка в съвместната работа на парламента и на правителството по този общ национален проблем. Защото Вие сигурно си давате сметка, че ако ние не заработим по нов начин (имам предвид парламент и правителство), ако ние не започнем да се занимаваме действително с онези въпроси, които вълнуват редовите граждани на България, ще се обезсмисли и самата работа на парламента ще загуби голяма част от своята роля и релевентност и в сегашното правителство.
Когато задаваме първия въпрос (и оттук вече, госпожо председател, съм готов да се подчиня на петте минути), а именно - по хода на подготовката за приватизация на промишлени и инфраструктурни обекти, ние имаме предвид следното:
В обществото стоят поне няколко въпроса:
- какво ще се приватизира;
- на каква цена ще се приватизира то; СД/КП 86/1.
- кой ще придобие права на собственост и, разбира се, с каква цел.
Вие сигурно съзнавате, че приватизацията в Източна Европа, включително и в България, няма почти нищо общо с приватизацията в една западна пазарна икономика преди всичко по простата причина, че там става дума за възстановяване на частната собственост върху одържавени на минали етапи обекти на икономиката, а при нас става дума за приватизация на една икономика, която изцяло е била изградена, или на 99 на сто, в резултат на функционирането на централно планираната обобществена икономика, без частни собственици.
И затова всеки гражданин в България днес си задава въпроса: каква част от тази собственост, създадена с общия труд на народа, на населението, каква част кой ще получи. И когато Вие вземете думата да отговорите на въпроса за хода на подготовката на приватизацията, ще трябва да изясните в какво съотношение се намират трите основания, на които всеки има право да претендира за дял от тази обща собственост. А те са: неговият труд, вложен в тази собственост, неговият интелект като особен вид труд и, разбира се, парите, с които той отива да купува.
В този смисъл Вие съзнавате, че през миналата година бяха отправени много претенции и към законодателството, и към практиката на така наречената скрита приватизация, че и законите, и практиките не гарантират справедливо придобиване на част от собствеността от онези, които са трудещи се в различните предприятия, в икономиката и в онези, които са били стопански ръководители, управленци или менажери, както си пробива път тази дума, на тези предприятия.
Онова, което беше направено като подготовка за приватизацията във вид на реорганизация на стопанските единици и във вид на промени в тяхното ръководство, създаде силно брожение в обществото, в смисъл, че се подготвя една приватизация, която да облагодетелства избран кръг подбрани лица, подбрани не по това кой колко е допринесъл за създаването на тази собственост, не кой колко е вложил управленско умение в тази собственост, а по-скоро кой какви връзки има в момента, кой какви ка86/2. питали е успял да натрупа през последните една-две години по неизвестно какъв начин и фактически да се извърши едно преразпределение на собствеността, което няма да обслужва нито икономическата ефективност, нито социалната справедливост.
Ние очакваме от Вас ясен отговор на три конкретни въпроса:
Първо, правителството направило ли е анализ досега какво се състоя в областта на приватизацията? Някои, които слушат тази дискусия днес, може би ще си рекат: тези хора не знаят ли, че приватизацията вече стана? За какво собствено говорят днес? И за съжаление те няма да са съвсем без основание. Защото формалното прехвърляне на правата на собственост съвсем не значи, че досега вече приватизацията не навлезе дълбоко в икономиката по различни обиколни и скрити пътища.
Ще трябва също да дадете отговор на това докъде е стигнала работата по конкретната програма за приватизация, така както тя беше обявена от господин Беров като отделна от общата програма на правителството. Той каза, че това ще е ясна програма, финансово обезпечена. Защото сигурно разбирате, че програмата, внесена с Решение 609 на Министерския съвет от последните дни на миналата година, в никакъв случай не може да удовлетвори изискванията на един сериозен парламентарен дебат. В нея няма нито ясно определени цели, нито икономически анализ. И доколкото времето ми изтича, ще посоча само, че в нея няма и списък на обектите. Позовавате се на това, че законът не го изисква. Но това съвсем не означава, че парламентът трябва да одобри само някакви абстрактни разсъждения, без да знае кои са обектите от националната икономика, които с приоритет ще бъдат приватизирани.
И на последно място, един въпрос, само маркирам, госпожо председател, с едно изречение. В проектопрограмата за законодателната дейност, която господин Беров е предложил в парламента като приоритетен сред 12-те най-приоритетни закона, отсъства законопроект за промени в Закона за приватизацията. Това е неразбираемо, доколкото се признава от всички, че този закон се нуждае от промени и от доуточнения. Самият премиер-министър говори в своята програмна декларация за различни схеми за раз86/3. ширяване, за масовизиране на приватизацията. Без промени в законодателството това не може да стане.
Благодаря Ви за вниманието и с интерес очаквам Вашия отговор на първата група въпроси.
Моля, госпожо председател, да дадете възможност на двамата ми колеги да развият и другите два въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Пирински. Моля колегите да ползват само петте минути за развиване на въпросите.
Думата има господин Конакчиев. Заповядайте по втория въпрос.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Да се спазва времето за задаване на въпросите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, напомням да се спазва времето за задаване на въпросите. 86/4. ДОНЧО КОНАКЧИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Моето предварително изречение вероятно ще отговори на тези реплики. Аз няма да използувам моите 5 минути, а по-малко, така че ще се компенсира времето.
Уважаема госпожо председател, дами и господа депутати, уважаеми господа министри! Нашият втори въпрос е по организацията на работата в правителството по приватизацията на промишлени и инфраструктурни обекти и, разбира се, искам и аз да посоча, че въпросът ми е изключително в областта на компетентността на господин министър Румен Биков.
Интерес представлява, интерес, породен от желанието ни да установим един друг, един нов начин на работа, на отношения между парламента и Министерския съвет особено по такива проблеми, като приватизацията с изключително важно, определящо значение за хода на реформата в страната, да получим яснота, да получим информация от гледна точка на създадената организация, мястото на Министерството на промишлеността, отношенията на това министерство с другите министерства по въпросите на приватизацията на промишлените обекти, разпределението на функциите, на компетенциите, отношенията с господа заместник-председателите на Министерския съвет, дали се касае за отношения на координация, дали се касае за съгласуване или има ясно разграничаване на областите, в които работят.
Тук изрично искам да помоля за създадената организация или за проблемите, които съществуват в организацията, по отношение на връзките на Министерството на промишлеността с Агенцията по приватизация - един специализиран орган на изпълнителната власт в това направление или и по отношение на връзките с Министерството на финансите. Не бих искал пространно да развивам въпроса, но финансовото състояние на обектите е изключително важно условие както за подготовката на тяхната приватизация, така и за реализацията. Вероятно след открити въпроси за техните дългове има въпроси, свързани с необходимите финансови ресурси за подготовката на приватизацията. Може би господин министърът ще даде информация и относно очакваните приходи. Може би стои БП/КТ 87.1 открит въпросът за приватизация в областта на промишлеността и на инфраструктурните обекти, свързан с външния дълг на страната.
Ето, в един такъв аспект е нашият интерес по организацията на работата в правителството за приватизацията на промишлените и на инфраструктурните обекти.
В заключение бих запитал господин министъра, все като част от този въпрос, дали сегашните нормативни актове, имам предвид законови и подзаконови, като приложение са с ясно разграничаване на компетенциите на министъра на промишлеността и на останалите негови колеги, дали такъв анализ някъде се прави, например в Министерството на промишлеността или на друго място в Министерския съвет и ако се прави такъв анализ, има ли вече изводи и в каква посока са тези изводи.
Благодаря ви. Мисля, че с това давам възможност на моите колеги да се вместят в гласувания регламент. Очаквам вашите отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря на господин Конакчиев. Думата има господин Мухтанов по третия въпрос към министър Биков.
ТОШО МУХТАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Третият въпрос е по намеренията в най-близките действия на правителството. Тъй като господин Пирински частично засегна този въпрос, аз искам да кажа само следното.
Лесно би могъл министърът да кажа, че тази програма е внесена от правителството, което оглавяваше господин Димитров, и тя вероятно ще добие друг вид. Ние не знаем точно какви са намеренията на правителството на господин Беров. Но на 4 страница в тази програма са показани като цифри в различните отрасли какви са намеренията за приватизиране през 1993 г. Считам, че би трябвало да има списък на предприятията, които се предлагат за приватизиране, трябва пред цялото общество да е ясно за какво става въпрос. Защото много обвинения могат да възникнат, в много неловки ситуации може да попадне и парламентът, и правителството. Ето, виждате, че нямаме реален процес на приватизация и колко много се занимават и журналисти, и други хора с този въпрос. 87.2 За да избегнем това, мисля, че такъв списък трябва да има. Освен това той има и друга страна. Предвижда се в закона да участвуват трудови колективи в приватизирането. Те трябва да се организират, знаейки предварително, че ще се приватизира тяхното предприятие. А като имам предвид ние, които се считаме за една високоорганизирана система, колко трудно понякога успяваме да постигнем съгласие по даден въпрос, представяте си как ще изглежда това в предприятията. Това са съображенията, които според мене би трябвало да се отчетат и да се вземат предвид.
Вторият ми въпрос е свързан с приватизацията и националната сигурност. Освен отбранително-промишления комплекс, който носи 60-70 на сто от мобилизационната готовност, има и извън него мобилизационни задания. И независимо че в програмата е казано, че през 1993 г. няма да се приватизират предприятия от отбранително-промишления комплекс, аз имам един конкретен въпрос към министъра. Ако съм правилно информиран, в Средногорие бившият Завод "Кирил Чепишев" е отдаден съгласно закона или под наем за 25 г., или за управление с клауза за изкупуване, той е имал мобилизационно задание и то е прехвърлено на фирмата "Оптикоелектрон" - Панагюрище. Съгласно действуващите разпоредби не може да се прехвърля мобилизационно задание на друго поделение, преди то там да е усвоено, т.е. не може така просто да се изчисти едно предприятие, за да стане приватизируемо. Тук се появават и други противоречия. Това поделение в отбранително-промишления комплекс. И освен това имаше от 16 ноември 1992 г. едно писмо на началника на Генералния щаб с молба до правителството да не се изваждат засега предприятия от отбранително-промишления комплекс, тъй като не сме готови на национално равнище с новата доктрина, с новите виждания, въобще с комплекса от проблеми по решаване на националната сигурност. Следователно, след като нямаме ние нещо ново, трябва да разчитаме на туй, което имаме. Това е също много щекотлив въпрос и аз моля, доколкото може, министърът да обясни позицията си по него и да отчита в бъдещата работа необходимостта от специфично отношение към този проблем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Мухтанов. Господин министър, имате думата за отговор на въпросите. 87.3
МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всички забелязахте, че наистина темата на приватизацията е въпрос над въпросите, въпрос, който е ключов по отношение на смяна на системата и въпросите на собствеността.
Тук бяха изложени и зададени много въпроси и в трите изложения на народните представители, говорили преди мен, задали своите въпроси. Беше засегнат един доста широк кръг от въпроси, започващ от политиката и стратегията на приватизацията, нейните начини за провеждане, анализ и ситуация на ниво правителство и завършиха с конкретни въпроси до Завода в Златица и Пирдоп.
Искам да обърна внимание върху това, че в момента едва ли имам такава готовност подробно да отговоря на всички тези въпроси, тъй като само преди 16 часа съм получил вашите въпроси, без да бъдат подробно развити. Ще направя опит да ви изнеса една информация по този начин, по който аз съм разбрал вашите въпроси, касаещи компетенцията на Министерството на промишлеността. Готов съм и в подробности да засегна и някои други въпроси, които бяха поставени тук.
Ще предложа на вашето внимание информация по хода на подготовката за приватизация на промишлени предприятия и намеренията ми за действие в рамките на компетенциите на Министерството на промишлеността.
Уважаеми дами и господа! В Министерството на промишлеността бяха извършени конкретни действия както по отношение на подготовката на предприятията в рамките на неговите компетенции, така и по откриването на процедури за продажба на някои предприятия. 87.4 Беше направен финансово-икономически и правен анализ на фирмите и дружествата в системата на Министерството на промишлеността, който позволи те да бъдат разделени в три големи групи от гледна точка на реалната им готовност за приватизация.
Първа група - предприятия, които са атрактивни, отговарящи на общите критерии за готовност за приватизация, формулирани в министерството, а именно: изяснено правно състояние, изразяващо се в наличието на документи за собственост, ограничени вещни права и отправени реституционни искания, относително добро финансово състояние, оценено по съотношението дълготрайните активи да превъзхождат общия размер на задълженията, проявен в конкретна форма и инвеститорски интерес, добро технологично ниво.
Първите два критерия носят ограничителен характер по отношение на готовността за приватизация, а вторите два са спомагателни и придават атрактивност на предприятията.
Втората група - предприятия, които след преструктуриране могат да добият пазарна кондикция. Към тази група понастоящем се причисляват най-голям брой предприятия, а като характерни проблеми при тях могат да се посочат - осигуряването необходимите за оздравителни мерки инвестиции, изборът на време за предлагане за продажба, като при тях подходящо може да се окаже използването на техники за приватизация като отдаване под наем и отдаване за управление като адекватни предприватизационни мерки с оглед ефективно и бързо причисляване към атрактивните предприятия.
Трета група - предприятия, за които ликвидацията е доказана и необходима мярка.
Подобно разпределение не бива да се разглежда като статично и окончателно. В хода на икономическите процеси следва да се очаква динамика и преливане от една в друга група.
И още нещо. В така дефинирания подход очевидно става въпрос за идентификация на приоритетна група предприятия, но не и за приоритетни отрасли, което крие опасности, доколкото в известен смисъл се касае за пренасочване на инвеститорския интерес.
Проведеният анализ позволи да се разгледат взаимосвързано въпросите на преструктурирането и приватизацията на държавните ВЙ/ЛТ 88.1. предприятия в промишлеността при вземането на координирани мерки за преодоляване на по-нататъшния спад в производството. Въз основа на тези анализи в програмата за 1992 г. бяха избрани 26 предприятия с дълготрайни активи над 10 млн. лева, които бяха предложени за вземане на решения от Агенцията за приватизация и 18 предприятия с дълготрайни активи до 10 млн. лева, оставащи в рамките на Министерството на промишлеността съгласно действащото законодателство. Поради това, че една значителна част от предприятията не отговаря на критериите за готовност за приватизация, възниква необходимостта от предприватизационни действия, които най-общо могат да бъдат формулирани така:
Първо. Организационно преструктуриране след анализ на технологичните вериги с оглед създаване на стопански субекти по-пригодни за оцеляване в новите пазарни условия. В тази насока особено подходящо е отделянето като самостоятелни субекти на спомагателни структури в по-големите предприятия, като например строителни и ремонтни бази, цехове за ширпотреба и други.
Второ, пазарно и продуктово преструктуриране на базата на ноу-хау, иновации, търсене на пазарни ниши, създаване на смесени дружества и фирми и т.н.
Трето. Привеждане на дълготрайните активи на предприятията в обем, достатъчен за тяхното функциониране в новите условия чрез продажба или отдаване под наем на излишните активи.
Четвърто. Отделяне на обектите на незавършеното строителство и предлагането им за продажба след анализ на готовността за приватизация.
В настоящия момент министерството е открило процедура за приватизация на девет предприятия. За първите пет от тях - изброявам ги - "Дианополис пиво - 90", гр. Ямбол (хранителновкусова промишленост), "Пролет" ЕООД - Димитровград (кожарогалантерийна промишленост), "Зора" ЕООД - Гоце Делчев (шивашка промишленост), "Павликени-91" - гр. Павликени (месопреработвателен подотрасъл), "Лактис" ЕООД - гр. Карнобат (млекопреработвателен подотрасъл). За тях е извършен правен анализ, проведени са конкурси за оценители и са сключени договори за оценки. До момента са предадени готовите оценки за две предприятия - "Пролет" ЕООД и "Зора" ЕООД - Гоце Делчев. Понастоящем за тези предприятия 88.2. се изготвят конкурси и тръжна документация.
Обнародвани са решения за приватизация на други четири предприятия - "Машел" ООД - гр. Русе (машиностроене), "Симесто" ООД - гр. Шумен (машиностроене), "Одиана" ООД - гр. София (текстилна промишленост), "Бояница" ООД - с. Бояново, Бургаска област (обувна промишленост).
Предстои възлагането на оценките на тези предприятия. Трябва да се подчертае, че при избора на техниката за продажба, съгласно Закона за преобразуване и приватизация ще се търсят най-добрите решения за запазване или ограничаване на редукцията на заетостта, осигуряване на инвестиции за развитие на предприятията и екологичната чистота.
По нашите намерения и програма за настоящата година е да бъдат предложени за приватизация около 80-100 предприятия с дълготрайни активи до 10 млн. лева. Разходите за тяхната приватизация се предвиждат в размер на 68 млн. лева. Прогнозата за очакваните приходи е между 700 и 1 млрд. лева. Част от приходите ще постъпят след 1993 г., тъй като може да се очаква, че част от договорите за продажба ще бъдат с разсрочени плащания.
Програмата не бива да се разглежда като поименен списък от обекти. Тя е динамична и ще бъде актуализирана в хода на процесите.
Уважаеми дами и господа, използването на чужди инвестиции под различни форми съдейства за раздържавяването на собствеността, влива нови ресурси, подпомага модернизацията и управлението на фирмите. Това представлява един подготвителен етап към приватизация на производствените мощности като привлеченият капитал помага за санирането на предприятията. В Министерството на промишлеността е изработена, утвърдена и публикувана наредба на министерството за дейността и процедурата при образуване и прекратяване на смесени търговски дружества с чуждестранно участие. Досега от министерството са дадени разрешения за създаване на 17 смесени предприятия с чуждестранно участие. Обща сума на чуждестранните инвестиции, с които ще участват чуждите партньори в дружествата, е около 300 млн. лева. Като по-значителни от тях могат да се посочат "Инкомс" и "Сименс", "Виталакт" и "Делта" - Гърция, "Микроелектроника", Ботевград и "Ексан", Турция. Тези 88.3. данни показват, че размерът на чуждестранните инвестиции се увеличава трайно в нашата икономика.
В първите месеци на 1993 г. е пред завършване работата по няколко нови проекта за учредяване на смесени предприятия със значителни чуждестранни инвестиции като "Челопеч" и "Навали рисорсис", Ирландия - за около 500 млн. лева, "Инкомс електроника" и "Уфи", Швейцария - около 450 млн. лева, МДК - Пирдоп и "Металгизелшафт", Германия за около 100 млн. лева, както и редица други.
Очаква се през първото тримесечие на 1993 г. да бъдат издадени разрешения за смесени предприятия, в които сумата на чуждестранни инвестиции ще достигне около 2 млрд. лева. В ход е и уточняване на детайли по проект за осигуряване на инвестиционни кредити от 2 млрд. и 250 млн. лева за "Агрополихим", Девня.
Извън регламентираните в Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия способи за приватизация законовата ни уредба е възприела и друг способ - възстановяване на собствеността върху одържавено кооперативно имущество и възстановяване одържавената индустриална частна собственост. В Министерството на промишлеността от месец юни са постъпили искания на повече от 200 кооперации за възстановяване на собствеността им. До края на 1992 г. са издадени 36 заповеди за възстановяване на кооперативната собственост и са назначени съответни приемателно-предавателни комисии. Останалите искания засега са нерешени основно поради липса или недостатъчност на доказателства, както и поради възражения по тяхната легитимност.
В много от случаите кооперативната собственост е била основното ядро на държавните стопански единици. В течение на близо 50 години държавните предприятия по стопански начин са извършвали реконструкция, модернизация, ново строителство и възстановяването може да се извърши само като идеални части. Това създава изключителни трудности с оглед симбиозата между кооперациите и държавата като собственици, изисква съответните преобразования на еднолични търговски дружества. Този процес е много мъчителен и бавен поради липса на правна уредба и добра воля у възстановените кооперации.
Като способ за приватизация възстановяването на отнетата частна индустриална собственост постави огромни проблеми както от правно, така и от чисто социално естество. 88.4.
На първо място си позволявам да посоча отново, както и при кооперативната собственост факта, че в случаите, в които имоти съществуват реално до размера, в който са отчуждени, са единици. Има драстични случаи на деактуване - когато е едноетажна сграда към датата на национализацията, сега е няколкоетажен корпус, с изцяло сменена конструкция и вид. Изцяло са пренебрегнати разпоредбите на чл. 18 от Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общински предприятия. Няма случаи, в които реституираната собственост да не представлява част от дълготрайните активи на съществуващото днес предприятие.
Деактуването на възстановената собственост поражда единствената възможност за получаване на акции или дялове от държавните предприятия. Следователно, също следва да се преобразуват в нормални дружества, а не в еднолични. Но колизията между Закона за приватизацията, реституционните закони, Наредбата за държавните имоти и чл. 72 от Търговския закон само пораждат хаос в практиката. Попадаме под справедливия упрек на собствениците затова, че не връщаме реално собствеността. Ставаме страна по безкрайни съдебни спорове от плащане на наеми или обезщетения до чисти самоуправства. Нелогично е в чл. 2, ал. 2 на министерско Постановление # 192 от 1991 г. да се предвижда, че когато кооперативното имущество е станало неделима част от имуществото на предприятията, то да може да се възстанови с дялово участие или да се издължи имотно или парично обезщетение, а да не се предвижда същият ред за връщането на частната национализирана индустриална собственост. Деактуването, осъществявано по чл. 88 от Наредбата за държавните имоти, само поставя наследниците на промишлени предприятия в още по-нелогична ситуация, в която те трябва да плащат данъци, сгради, смет и т.н. В същото време наемни отношения могат да се установят само с двустранен наемен договор. Той е консесуален. А кой може да държи едно обременено с тежки дългове предприятие, да се съгласи доброволно да плаща стотици хиляди левове месечен наем? На какво основание съдилищата, например, в Пловдивския районен съд поставят решения, с които заместват волята на страната - държавното предприятие да дължи на собствениците наемна цена от 40 до 60 лева метър застроена площ и толкова за земята. 88.5.
Уважаеми дами и господа, в заключение искам да посоча някои от по-сериозните трудности, които се очертават в настоящия момент, ограничаващи динамизирането на процеса на приватизацията, а именно - продължаващият спад на производството, водещото намаляване на групата на така наречените антрактивни предприятия, неизяснените въпроси на външния дълг, спиращи процеса на навлизането на чужди инвестиции в индустриалната сфера, липсата на стратегия за получаване на кредити при облекчени условия и други финансови стимули за участие в приватизацията, тежкото финансово състояние на редица предприятия - например само около 30 на сто от всички промишлени предприятия в рамките на нашите компетенции не отчитат загуба и стойността на малотрайните активи превишава размера на задълженията им, липсата в повечето предприятия на документи за собственост или ограничени вещни права - например, само 150 предприятия от всички, за които е събрана информация за правното им състояние, имат някакви документи за собственост и не са съобщили за наличието на реституционни искове, липсата на ясна законодателна нормативна уредба по ликвидацията на фалиралите дружества и фирми, липса на законова уредба за компенсациите и т.н. Искам да завърша с това - да обърна внимание на един факт, че някои нормативни документи, регламентиращи практическото приложение на Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общински предприятия, бяха приети през второто полугодие и в края на 1992 г., което се оказа лимитиращ фактор за хода на реалния процес на приватизацията, някои от тях още се доработват.
Благодаря ви за вниманието.
Това беше по моето изложение. Сега ще се опитам да отговоря на някои от поставените въпроси от господин Пирински, господин Конакчиев и господин Мухтанов.
Господин Пирински, нашата стратегия и програма за приватизация е базирана на реално действащото законодателство. По отношение на съотношението и пропорцията между труд, интелект и пари спрямо отделния индивид за съжаление не мога да дам такава оценка за момента, тъй като съществуващият закон не поставя по този начин пропорциите. 88.6.
По отношение на конструкцията и работата по организацията на правителството на Любен Беров не мога да дам съдържателен отговор, тъй като то е в процес на конструкция и изграждане. Тези въпроси би трябвало да бъдат поставени към ресорните заместник-министър председатели.
Що се отнася до взаимодействията между Министерството на промишлеността и агенцията по приватизация, и внесената програма през м. декември миналата година, аз бих казал, че това е изцяло, по отношение на програмата, разбира се, изцяло в компетенцията на Агенцията по приватизацията и тя отговаря за нейната конструкция и съдържание. Обаче аз споделям, че не би било редно да бъде внасян точен, конкретен списък на дружествата и фирмите в програмата за приватизация.
Мястото и ролята на Министерството на промишлеността в организацията на Министерския съвет по осъществяването на реалните процеси на приватизация в момента се изясняват, създава се нова схема и нов начин на координация между съответните стопански министерства и Агенцията по приватизация. Разбира се, има още някои неприети поднормативни актове, касаещи именно тази организация, които в момента се работят, и ние имаме редица възражения и уточнения по тях по отношение компетентността на Агенцията по приватизация като главен координатор на процесите на приватизация.
По отношение на въпроса на господин Мухтанов за завода в Златица или Пирдоп, съжалявам, но в момента не мога да ви дам този отговор. След проверка ще ви отговоря писмено.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин министър.
Обръщам се към парламентарните групи. Две от тях вече представиха имената на народните представители, които ще уточняват въпроси, но специално към парламентарната група на Движението за права и свободи да посочат, ако желаят, свой представител или представители, за да зададат допълнителни или уточняващи въпроси.
От страна на парламентарната група на БСП и коалиция давам думата на господин Стоилов за допълнителни въпроси към СБ/КП 89/1. министър Биков.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Съвършено ясно е, че за да се осъществи това, което правителството на проф. Беров обяви като свое намерение да остане в историята на страната като правителство на приватизацията, трябва да бъдат решени немалко въпроси, свързани с интензификацията на този процес. А това веднага означава да се вземат мерки както по линията на промяна, допълнение и усъвършенстване на законовата уредба, така и чрез стопанската политика за осигуряване на широка обществена подкрепа на този сам по себе си труден процес, който при това се осъществява и в трудна икономическа и социална обстановка.
Господин Биков, Вие отговаряте за едно от ключовите министерства в правителството. В центъра сте и ще бъдете все повече в центъра на този процес на приватизация. За нас е интересно, по-специално, за парламентарната група на БСП, а и за широката общественост, да чуем Вашите съображения, Вашите намерения като член на правителствения екип във връзка с доразвиването на закона с оглед да се осигури онова, което се съдържаше в програмната декларация на Вашето правителство, а именно да се осигури една максимално широка обществена подкрепа на процеса на приватизация като едно от кардиналните направления на стопанската реформа на нейния структурен етап.
Представителите на Международния валутен фонд, идвайки в България миналата седмица, също се вълнуваха от този въпрос: как да бъде радикализиран този процес и да бъде поставен на масова основа? Това е въпрос, който вълнува цялата общественост, бих казал. Ако се обърнем към практиката и опита на повечето от централно- и източноевропейските страни, ние ще видим, че един от магистралните пътища за постигане на такава радикалност и масовост на процеса, изкарването му от мъртвата точка и превръщането му в един от моторите на структурните реформи, това е въвличането на всички граждани в процеса на приватизация, чрез което се постига решаването на два крупни проблема.
Първо, постигане на широка, крайно необходима общест89/2. вена подкрепа, а тя на вас двойно повече ви е необходима при условията, при които този процес сега ще трябва да протича.
И, второ, хората да бъдат заинтересовани непосредствено, материално. С други думи, този труден процес на преразпределяне на източниците на доходи да се осъществи социално възможно най-справедливо.
От вашата позиция ми се струва, че твърде много ще зависи формирането на цялостната философия на кабинета във връзка с необходимите промени в Закона за приватизация. В тази връзка, разбира се, ние бихме желали да чуем и Вашето мнение относно това как Вие се отнасяте към създаването на системи, които да осигурят едно преферентно кредитиране на участниците в приватизационния процес - от колективите на предприятието до представителите на частния бизнес. На това ние, парламентарната група на БСП, също гледаме като на един инструмент, който съответно разработен и въведен в практиката, може да осигури ускоряване на процеса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Господин Стоилов, благодаря Ви за поставените въпроси. Това е една дискусия, която водим с Вас не от вчера. На редица наши срещи в бившата Икономическа комисия и понастоящем в Министерството на промишлеността нееднократно са поставяни тези въпроси и то акцентирани именно върху поставяне процесите на приватизация на една масова основа. Аз имам определено мнение по този въпрос и не се притеснявам да го изразя. Разбира се, трябва да бъдат търсени възможните кредитни ресурси и облекчения, да се търсят съответните разсрочени плащания и създаване на възможност на знаещите, компетентните, на умните да приложат своите знания и умения, но аз подчертавам, изключително на пазарен принцип.
Възможно е един от механизмите за масовизиране процеса на приватизация да бъде и така познат на Запад, в Англия и в някои други страни система ЕСОТ, която вероятно може да намери приложение и у нас. Не съм обаче привърженик на системата на боновете и на ваучерите, които за мен определено няма да доведат до едно масовизиране на процеса на приватизация, а, 89/3. напротив, моята оценка е, че ще доведат до спъването на този процес и размиването на обекта на собственост.
По тези въпроси, разбира се, предстоят определени дискусии, определени разработки. Доколкото ми е известно, господин Карабашев и хората около него, с които формира своя екип, разбира се, с мое участие подготвят редица подобни варианти за прилагане на тактиката за масовизиране процеса на приватизацията. Не бих желал да ги коментирам преди да има определено, конкретно становище по отношение програмата на правителството и намеренията за корекции в тази област.
Тук искам да се върна към един от въпросите на господин Пирински, че в приоритетните закони, поставени от правителството на господин Любен Беров, които са 12 на брой, не намират място съответните корекции, допълнения и изменения на Закона за преобразуване и приватизация. Лично мое мнение беше, че на трето място след данъчните закони именно трябваше да фигурират тези изменения и допълнения, включително с проектите, за които има определена готовност по масовизиране процеса на приватизация.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин министър.
Думата има д-р Карев да постави допълнителни или уточняващи въпроси.
ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Вие бяхте министър и в досегашното правителство и на същия ресор, затова към Вас могат да бъдат поставени някои въпроси повече, някои въпроси, които не биха могли да бъдат поставени към останалите министри или поне ако са същите въпроси, то те биха могли да бъдат поставени в повече аспекти, отколкото към останалите министри.
Първият въпрос на парламентарната група на Съюза на демократичните сили е: от Вашето експозе стана ясно, че твърде много работа е свършена досега в това направление, но така или иначе, създава се впечатлението, че тя е свършена предимно по време на досегашния Ви мандат. Бихме искали да запитаме бихте ли могли да конкретизирате кои от досегашните насоки са следвани и в сегашното правителство в този аспект, който обсъждаме днес. 89/4. Втори въпрос, който може да се разглежда като другата страна на същия първи въпрос, но все пак представлява особен интерес, това е кое е новото като принципна насока във Вашата политика в това отношение и в какво от досегашната си работа Вие бихте се разграничили? От тези процедури, за които Вие говорихте, какъв е относителният дял на тези, които са получили одобрението от съответния орган на досегашното правителство и какъв е относителният дял и конкретните примери на обектите и процедурите, които са включени сега, по време на сегашния Ви мандат?
И накрая, третия въпрос: стана въпрос за списъка на обектите за приватизация, но и от пресата, и на нашата общественост е известно, че предварителното определяне и оповестяване на обектите за приватизация твърде много повлиява по-нататъшната им икономическа съдба. И няма ли реална опасност тези, които управляват съответните обекти така да ги управляват, че те да станат една лесна плячка за недостатъчно лоялна и недостатъчно честна приватизация, т.е. да бъдат доразорени, ако това не е станало досега или по-някакъв начин да се поевтини тяхната приватизационна стойност? Благодаря ви за вниманието!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, д-р Карев!
Господин министре, заповядайте за отговор!
МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Уважаеми господин Карев, аз ще започна отговора на Вашия въпрос с въведението, което направих в началото на моето експозе, че въпрос над въпросите и ключът към смяната на системата е именно смяната на собствеността, т.е. увеличаване отношението от дела на частната собственост в отношението държавна - частна собственост. Този процес за мен ще бъде решаващ и ще продължава да бъде решаващ в близките няколко години, бих казал пет или десет години и от неговия изход, неговият успех или неуспех ще предреши редица събития, включително и на политическата сцена на тази страна. Аз съм убеден в това и смятам, че той няма алтернатива.
Въпросът е по-друг. Въпросът е как да бъде интензифициран този процес, как по-бързо той да стане, как да бъдат отстранени съответните правни и законови пречки по неговия път, как да намерим нормалната равновесна ситуация между протичането на процесите на приватизация, реституция и възстановяване на коопеНЧ/ЛТ 90.1. ративното имущество.
Както подчертах в моето изложение, в момента съществува остра колизия между тези три направления на процесите на приватизация в промишления сектор. Именно в тази насока е новото, към което бих работил и ще работя в новото правителство на господин Любен Беров - по изчистване и детерминиране, създаване на яснота, разграничаване между тези три паралелно протичащи процеса така, че те да не се преплитат и взаимно да се блокират.
Всичко онова, което прочетох до тук като извършена работа и действия от Министерството на промишлеността беше направено и по времето на правителството на господин Филип Димитров. Аз смятам, че определени заслуги за това имаше и самият премиер. Не отричам и не мога да отрека всичко онова, което е постигнато от самото правителство. Разбира се, имаше и някои недостатъци, имаше и някои чисто процедурни и технически неразбирания и ограничения в самото развитие на процесите, касаещи се най-вече до създаването и изграждането на Агенцията по приватизация като главен координиращ орган, забавянето на влизането на редица наредби и подзаконови актове, които трябваше да регламентират самото навлизане, самото реално започване на процеса на приватизация.
Що се отнася до конкретното изражение, аз ви прочетох имената на девет предприятия, за които са взети решения за приватизация. Пет от тях са по времето на кабинета на Филип Димитров, четири от тях са по времето на кабинета на Любен Беров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря! Думата за допълнителни въпроси има господин Борисов.
ЮРИЙ БОРИСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Моят допълнителен въпрос е свързан с така наречената "скрита приватизация". Също така косвено с корупцията в нашата страна. Най-напред ще формулирам допълнителните си въпроси, а след това ми позволете да изясня с няколко изречения и с два-три конкретни примера своите основания и по-скоро тревогата, която е заложена във въпросите.
Какви гаранции предвижда Министерският съвет за обективност на икономическата оценка на обектите, които подлежат на 90.2. приватизация и за прозрачност на приватизационния процес?
Ето и тези два-три примера, които на практика ще илюстрират основанията за въпроса. Твърди се, че обектите на веригата "Слънчев ден" целенасочено се обезценяват. Бившият изпълнителен директор на дружеството Илия Русенов в докладна записка до експремиера от 15 октомври миналата година заявява, че ликвидирането на "Слънчев ден" и създаването на малки фирми е в интерес на мафиотски групи и в разрез с националните интереси. Загубите за държавата биха възлезли над 400 млн. лева, твърди той. Бих добавил във връзка с този случай, че е подмината и препоръката на господин Питър Марки от фирма "Андерсен", консултант на Комитета по приватизацията, който е лансирал дори идеята за по-голямо окрупняване на "Слънчев ден", а не за неговото разбиване на шест по-малки фирми.
Второ, случаят "Софис" - имущество на стойност 2,53 млрд. лева е оценено за 164 милиона.
Трето, светкавичната приватизация на парк-хотел "Москва". Служителите твърдят, че целта на тази приватизация или по-скоро целта е приватизация за жълти стотинки. Цитирам един от тези служители: "Вече са продадени 20 900 поименни акции с номинал хиляда лева, но ние дори не знаем на кого".
И последният пример, в средствата за масова информация се твърди, без да твърдя, че това са сериозни твърдения, може би Вие ще кажете дали са сериозни, дали са професионални, че чрез скрита приватизация на "Булгарлизинг" държавата подарява на частни лица 6 млрд. лева.
И бих подкрепил тази тревога с няколко изречения на отговорен служител в Министерския съвет. На въпроса "скритата приватизация" госпожа Христина Вучева, началник на отдел "Икономическа и социална политика" в Министерския съвет в свое интервю от 15-ти този месец заяви: "Да, нещо става, но какво? Тази неяснота е изключителна слабост на цялата ни администрация. Смятам, че в много кратък срок трябва да се подготви конкретен анализ, подкрепен с документи на това, което е станало досега. Да стане ясно кое как се е отклонило". И във връзка с приватизацията на банки госпожа Вучева лансира идеята Министерският съвет да представи доклад, в който да се изясни коя законова норма е била нарушена или е слаба и дава възможност за отклонения. А на 90.3. въпрос за решаването на тези проблеми в полза на държавата госпожа Вучева заявява: "Има едно негласно споразумение тези неща да не се уреждат. Всички имат интерес да не се уреждат".
И последно, в своя годишен доклад Агенцията за икономическо програмиране констатира, че са направени само първите стъпки в легалната приватизация, обаче в пълен ход е раздържавяването "под тезгяха". Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Борисов!
Господин министре, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Уважаеми господин Борисов, Вие поставихте един широк спектър от въпроси, който е твърде актуален и предизвиква силен обществен интерес. Това са възможните коментари по процесите на скритата приватизация, продаването за жълти стотинки, приватизацията "под тезгяха" и т.н.
Аз не мога да Ви дам конкретен отговор по отношение на поставените от Вас въпроси за "Слънчев ден", "Софис" и паркхотел "Москва", тъй като са извън рамките на моята компетентност.
Но искам да се спра на една от формите на така наречената "скрита приватизация". Една от тези форми, доколкото може да се твърди за скрита приватизация, е именно защото не протича по Закона за приватизацията, а става с някои възможности, които дава Търговският закон. Това е създаването на така наречените "диполи", аз ги наричам така, диполи между частни и държавни фирми, които създават дружества с определена цел, с регистриране на минимален уставен капитал и с наличието в оборот на огромно количество пари. Това беше един от проблемите, върху който се съсредоточихме и смятам, че постигнахме относително добро решение по прекратяването на създаването на такива "диполи". Това стана именно с изменение на 8-то и 98-то министерско постановления, които основно бяха разработени в Министерството на промишлеността и бяха приети в края на миналата година. По този въпрос толкова.
За конкретните Ви въпроси ще помоля моите колеги да вземат отношение и да Ви изпратят писмено становище. Благодаря ви! 90.4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, министър Биков!
Думата за уточняващи въпроси има господин Векил Ванов. 90.5. ВЕКИЛ ВАНОВ (СДС): Господин министре, през 1992 г. специалисти от Министерството на труда и социалните грижи и от Министерството на промишлеността под наше ръководство разработиха една програма за сътрудничество между двете ведомства. Тя Ви е позната, тъй като ние двамата с Вас подписахме тази програма. Тя е с обхват във времето 1993 г. В тази програма се засягат и въпросите главно на приватизацията с оглед регулиране на процесите на заетостта и на безработицата.
Въпросът ми към Вас е конкретен. Ще се прилага ли тази програма в практиката през 1993 г. така, както е подписана от нас двамата или ще претърпи някакви изменения? Ако претърпи изменения, какво ще засегнат тези изменения?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Ванов.
Господин министре, чакаме Вашия отговор.
МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Господин Ванов, благодаря Ви за този въпрос, въпреки че той напуска сферата на дискусията. Според мен, разбира се, той третира въпросите за алтернативната трудова заетост по отношение на освобождаваните работници и специалисти от закриваните, ликвидирани или пък приватизирани дружества и фирми. Това беше един пилотен образец или пръв опит за създаване на едно такова съвместно сътрудничество между Министерството на социалните грижи и Министерството на промишлеността. Аз смятам, че той беше успешен, що се отнася като програма. Не съм обаче убеден, че той ще бъде достатъчно успешен като изпълнение на тази програма. Разбира се, в онези му части (имам предвид финансовото осигуряване на самата програма и съответните средства за разкриване на тези алтернативни работни места), разбира се, програмата и в частта, Вие знаете много добре, че от фонд "БКБ" финансирахме изграждането на обекти в Родопската ЕК в областта на Рудозем. Тъй като лимитиращ фактор в развитието и осъществяването на тази програма именно ще бъде създаването на такива фондове, които ще позволят нейното изпълнение.
Що се отнася до кореспонденцията между двете министерства по изясняване позициите си и съвместни разработки по бъдещите програми и нормативни актове на министерството, безспорно тя ще съществува. ББ/КТ 91.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Думата за допълнителни въпроси има господин Койчев.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател, уважаеми господин министре!
Искам първо да изразя личното си неудовлетворение от уводната позиция, която взехте, че твърде малко време Ви е дадено за този ден за тази дискусия. Аз мисля, че приватизацията е един от стратегическите проблеми, които трябва да стоят на вниманието на ръководството на Министерството на промишлеността и би могло човек на Вашия пост оперативно да взема отношение по каквито и да са поставени въпроси в тази област.
И за да не възприемете това мое мнение като мнение на депутат от опозицията и че опозицията заема само критична позиция, искам да изразя тук едно положително свое становище по отношение на програмите, които има Вашето министерство от времето, през което Вие го ръководите, по отношение и на стратегия на развитие - в лицето на програмата за 100-те дни на Министерството на промишлеността, и по отношение на краткосрочната програма за дейността на министерството, което, по моя информация, Вие сте ведомството в най-напреднала фаза в разработка на така необходимите програми.
С тази уговорка аз ще Ви поставя уточняващ въпрос със стратегическо съдържание. Каква е политиката на министерството по отношение на приватизацията? Приватизация за самата приватизация, стратегия за тенденциозно увеличаване и икономическо несъобразено увеличаване на частната собственост само, за да бъдем пазарна държава и без да отчитаме опита на пазарни държави с със смесени икономики и с доминиращ държавен сектор на собствеността. И подвъпроси, които да подкрепят този въпрос за стратегията по оценка на наши експерти, а доколкото следя и публикации за оценки на Вашето министерство, в момента нашата промишленост е в следната пазарно-икономическа и технологическа ситуация. Около 20 на сто от предприятията са в добра пазарна и технологична позиция. Толкова горе-долу са и наблюдаваните натури от оперативната статистика, които са около 100 и над 100 на сто в сравнение с миналогодишното производство. Между 40 и 60 на сто са в задово91.2 лително технологично състояние и, да приемем, във временно затруднена пазарна кондиция. И около 15 по Ваша оценка, 20 на сто - по наша оценка от предприятията са в безнадеждно технологично и пазарно състояние. Тоест, те на практика са фалирали.
Какъв подвъпрос произтича от тази статистика? Вашата ориентация ще бъде първо да бъдат приватизирани тези 20 на сто от предприятията, които са в добро технологично, пазарно, икономическо състояние или изоставащите предприятия така, както ни го посочи опита на Англия, Франция и други пазарни държави, които проведоха частична приватизация. При тях основният критерий беше губещото държавно предприятие да бъде приватизирано. При нас как ще бъде? Губещите или печелившите? Моята позиция е, че ние трябва да следваме онзи опит на държави, по чийто път вървим, първо да продаваме губещите предприятия.
И още един подвъпрос на този въпрос. Какво ще правим с тези 15 или 20 на сто фалиращи предприятия, кой ще се занимава с тях, ако обявим преди приватизацията техния фалит? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Койчев.
Има думата министър Биков.
МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Ще започна от това по отношение на Вашата неудовлетвореност по отношение на моята забележка, за времето, което ми беше необходимо. Това го изразих по отношение на отговора си по конкретно поставени въпроси, конкретни фирми, дружества и заводи или по конкретни детайли, които са актуални днес или пък в съответните ведомства.
Що се отнася до другия Ви въпрос - стратегически как би трябвало да се развива процеса на приватизация спрямо онези, които имат добра пазарна кондиция или както аз ги нарекох "атрактивни" или онези, които са в добро технологическо състояние, но са губещи - аз ще Ви отговоря по този начин. Вижте, процеса на стартирането на приватизацията, момента на започването на приватизацията би трябвало да се започне с някои фирми и дружества именно от първа група, от групата, които представляват определено атрактивен интерес с цел натрупване на определени ресурси в приватизационните фондове, които биха дали възможност за финансово 91.3 осигуряване на преструктурирането на предприятията, намиращи се във втора група и позволяващи тяхното саниране и извеждането до състоянието на атрактивни. Защото не би било възможно на този етап да започне приватизация, което е логично, разбира се, на губещи предприятия, без тяхното саниране, без тяхната подготовка било по отношение на преструктуриране, технологично обновление или пък подобряване на тяхната пазарна кондиция. Това би изисквало и изисква, разбира се, аз съм отбелязъл това, определени средства от страна на държавата, насочени именно към тази дейност, за която за съжаление в момента нямаме тази възможност. 91.4
Заради това, поради тази причина от практически, чисто прагматични позиции, според мен е редно да се започне от първата група предприятия и постепенно да се премине към създаване на условия за втората група.
По отношение на третата група предприятия, които на практика са фалирали. Разбира се, процесът на ликвидация също е един вид приватизация, но за съжаление той не е достатъчно правно и нормативно регламентиран. Аз го посочих в моите изказвания дотук. Именно осъществяването на процесите на ликвидация на фалиралите вече предприятия и фирми би трябвало да бъде един от първите закони и законодателни актове, които би трябвало да приеме това Народно събрание, както и вероятно създаване на ясна законодателна основа по компенсациите по отношение на възстановената промишлена собственост.
Мисля, че с това отговорих на Вашия въпрос.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. И последният народен представител, който ще зададе въпроси, е господин Будинов. Заповядайте.
ИВАН БУДИНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Бих желал да получа от Вас отговор на въпроса:
В печата изобилстват съобщения за така наречените паралелни фирми, т.е. частни фирми на ръководители на предприятия, които са във Вашето ведомство. Това са директори на такива предприятия, счетоводители, които приватизират маркетинга на предприятието. Много от предприятията са в това окаяно състояние поради приватизиране на маркетинга.
Какви мерки смята да предприеме Вашето министерство и Вие лично за предотвратяване на този вид приватизация?
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Будинов. Министър Биков, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ: Аз ще се опитам да отговоря кратко на този въпрос, що се отнася поне за досегашните и бъдещи действия на Министерството на промишлеността по отношение на тези ръководители на дружества и фирми, за които е възможно същеСД/КП 92/1. ствуването под една или друга форма на паралелни дружества с подобен предмет или аналогичен предмет на дейност.
В разработените договори за възлагане на управлението на съответните физически лица по отношение на дружествата и фирмите е залегнала изрична клауза, която забранява тази възможност на съответните лица, за което те подписват съответната декларация. При установяване на нарушения на тази декларация те се считат за освободени по Закона за конкуренцията.
Бих казал, че това трябва да бъде една обща грижа не само на стопанските министерства, но и на други органи на изпълнителната власт, съдебната и законодателна власт по отношение контролирането изпълнението на Закона за конкуренцията. Само със съвместни, паралелни усилия би трябвало да бъде спазвана законността в тази област.
Разбира се, аз не съм толкова оптимист, че това може на този етап да се осъществи изцяло и качествено във връзка с възможностите, които дава Търговският закон за фирми на подставени лица и други подобни формирования.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Други въпроси към министъра на промишлеността няма.
По процедурен въпрос? Да, заповядайте. Но ние формата за изслушване просто я приключихме. Заповядайте, господин Пирински.
Аз бих ви предложила да направим почивка сега от 15 минути, преди да чуем министър Виктор Михайлов.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, Вие вчера, когато въвеждахте този въпрос, споменахте, че в края на изслушването миналия път е било предложено решение, което не е било прието от парламента, а е било изпратено в комисиите.
Ние не предлагаме сега да се приема решение, но бих помолил господин Биков да отнесе със себе си от тази дискусия поне четири въпроса, на които ние ще настояваме да продължим разговора. Единият е анализът...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Пирински, моля Ви да не излизаме извън формата на... 92/2.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не, не, едно изречение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има форми на актуален въпрос, на питане към министрите...
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Едно изречение, госпожо председател. Вие обикновено сте толерантна в такива случаи и аз в никакъв случай не злоупотребявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, но Вие не злоупотребявайте с това.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Не, не, не злоупотребявам. Просто искам да помоля господин министъра за следното:
- анализ на извършеното и станалото досега;
- програмата за 1993 г.;
- законопроектът, законодателството, което трябва да се подготвя;
- и процедурите за съвместна работа и за парламентарен контрол, които трябва двустранно да уточним.
Ние разчитаме на един именно такъв тон, който имаше днес в залата, който, независимо че беше толерантен и спокоен, според мен позволи, или благодарение на това позволи да поставим въпроси, които са твърде сериозни, които оттук нататък ще трябва съвместно да изясняваме и по които разчитаме на едно добро взаимодействие с правителството.
Така че бих искал да благодаря и на господин министъра за днешното му участие и за отговорите му и разчитаме на понататъшна взаимна работа.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Следва изслушване на министър Виктор Михайлов. Но преди това 15 минути почивка. (Звъни) 92/3.(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля режим на регистрация за проверка на кворума в залата. Удръжката на надниците е съгласно правилника. Всички знаят какво е положението. Имайки предвид присъствието на министъра на вътрешните работи, трябва да има народни представители в залата. Моля регистрирайте се по партии. Квесторите да поканят народните представители в залата да се регистрират. Поканете народните представители от бюфетите, че има регистрация. Моля побързайте с регистрацията. Имаме необходимия кворум. Продължаваме заседанието. (Звъни)
Преминаваме към следващата точка от дневния ред -
ДА СЕ ИЗВЪРШИ ИЗСЛУШВАНЕ НА ГОСПОДИН ВИКТОР МИХАЙЛОВ, МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПО СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ
Кой ще развие първия въпрос? Господин Добрев, имате думата. И двата въпроса? Спестяваме парламентарно време.
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин министре, интересът на народните представители към състоянието и равнището на престъпността в страната, нашата тревога от нейния мащаб, динамика и структура, макар и доста позакъснели, са логични и разбираеми. Те не се нуждаят от обстойна и задълбочена аргументация. Очевидно днес не е задължително да си с въоръжени сетива, още по-малко е нужно да си квалифициран криминолог, за да научиш, че почти не остана жилищен блок без разбит и ограбен апартамент, обществен паркинк - без изцяло или на части изнесен автомобил, търговски обект без "приватизирани" девизни стоки, парични средства, озвучителна техника или видеоапаратура. Стана страшно да си стар, самотен или незащитен човек, защото можеш неочаквано да прекъснеш земния си път заради шепа сребърници, куп вехтории, буркан туршия. Стана опасно да се движиш индивидуално не само по крайните и неосветени квартали, но и в центъра на столицата, където посред бял ден въоръжен бабаит може да те изхвърли от собствения ти автомобил и да запраши в небитието заедно с него. На пораженията от джебчийството, инкасиране на гарата, в кварталния супер или в подвижния състав на градския автотранспорт гледаме като на невинна хрема. Подсмърчаме, подсмърчаме два-три дни БП/ЛТ 93.1. и после я забравяме.
За съжаление тези възприятия и настроения, битуващи в масовото съзнание на хората, не се опровергават от официалната полицейска статистика. Цифрите сочат, че по темпове на нарастване на престъпността ние значително изпреварваме средните европейски и световни показатели и стандарти. Нещо повече - по коефициент извършени престъпления на 100 хиляди души от населението ускорено "догонваме" САЩ и Италия - страни с добра, но и с печална слава.
Увеличава се относителният дял на тежките престъпления. Насилието трайно се настанява в живота под различни форми на индивидуална и групова саморазправа. Стават практика въоръжените грабежи. Появиха се първите случаи на отвличане с цел изнудване и подкуп. Особено тревожни са нападенията над служители от органите на реда и сигурността. В съзвучие с общите неблагоприятни тенденции е и престъпността в икономиката. Тук заедно с добре познатите ни от миналото негативни явления сега осъществяваният без нужните правила преход към пазарно стопанство откри необозримо поле за нелоялна конкуренция, за незаконни борсови и банкови спекулации, за пране на "мръсни пари", за укриване на доходи от данъчно облагане.
Ярки са симптомите на организираната престъпност. Нейна територия е рекетът, наркотрафикът, хазартът, сутеньорството и порнографията, търговията с млади момичета и деца за осиновяване, фалшивите оферти за работа, обучение и летуване зад граница. Заедно със своите събратя от чужбина тя превръща страната ни от транзитна територия в "черен пазар" на оръжие и стратегически суровини, на предмети на изкуството и наркотици. Тя търси опори в средния и висшия ешелон на властта и откровено се стреми към лъвския пай от питата, наречена "приватизация".
Увеличава се и ускорено се професионализира престъпният контингент. В него все повече тежат рецидивистите, младежите, малолетните и непълнолетните. За посветените е ясно, че нарастването на престъпността е негативна тенденция в световен мащаб. В нашите домашни условия тя допълнително се импулсира от атрибутите на прехода: от прогресивното обедняване, от масовата безработица, от вътрешната миграция, от острата политическа конфронтация, от безнадеждно остарялата нормативна уредба. 93.2.
Трудностите са разбираеми. Но те не са толкова големи и непреодолими, за да може само с тях да обясняваме, че количеството на криминалните престъпления отдавна надхвърля физическите възможности на полицията, следствието и съда. Очевидно някой е ограничил тези възможности. Очевидно някой не е изпълнил своите задължения. Едва сега, когато престъпността ни задави и стъписа, когато стана дръзка, арогантна и недосегаема, разбрахме, че нямаме обмислена криминологична политика, че ни липсва надеждна наказателно-правна концепция, че не ни е завършена законодателната уредба. Излезе наяве болезненият недокомплект, острият дефицит от първокласни специалисти, разбитият информационен апарат, атмосферата на несигурност, владееща Вашето ведомство. Стана ясно, че под лозунга "За декомунизация" са безпринципно преследвани, преждевременно пенсионирани и безотговорно уволнявани много хора, чийто опит и професионално майсторство са изключитело необходими в сегашната ситуация.
През последната година министерството периодично се разтърсваше от междуособици и интриги, бе източник на гейтове и активни мероприятия. Ту министърът правеше някакво сензационно откритие, ту двама шефове на служби започваха непристоен словестен диалог чрез средствата за масова информация, ту главният секретар заостряше нашата бдителност срещу опитите за преврат от недоубитите структури на бившата Държавна сигурност. Голяма енергия, голяма активност. Но, види се, парата е отивала в свирката, а не в колелата. Поне това показва статистиката. Жалко, че това рефлектира върху авторитета и достойнството на всеотдайния редови полицай.
Ето това е, господин Михайлов, обосновката на нашите въпроси. Ние Ви молим да информирате народното представителство за приоритетите във Вашата работа, за инициативите, които ще предложите на Вашите колеги - министри за приглушаване на криминогенните фактори в обществената среда, за непосредствените действия, които първоначално ще стабилизират, а след това ще ограничат криминалната престъпност. Моля Ви във Вашето изложение да отделите скромно място и на мерките, които ще предприеме министерството за преустановяване на случаите на посегателство срещу личността и имуществото на народни представители. За една година, 93.3. господин министър, двама народни представители загинаха при пътно-транспортни произшествия. Един обгоря и се задуши в хотелската си стая. Друг бе пребит от ентусиазиран електорат. Изгоряха къща и вила. Направен бе опит да се взриви домът, в който пребиваваха депутатите Шапатов, Стоилов и Гайтанджиев. Твърде много за една човешка общност, която наброява 240 души. Очевидно степента на демократизация на едно общество зависи не само от първенствуващата роля на парламента, но и от умението да се гарантира животът, здравето и имуществото на народните представители, да се създават нормални условия за тяхната политическа дейност в името и за благото на България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Добрев. Вие развихте и двата въпроса. Има думата министърът на вътрешните работи господин Виктор Михайлов. Парламентарните групи да представят депутатите, които ще задават уточняващи въпроси.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Господин председател, дами и господа народни представители! За съжаление няма да мога да ви представя някаква радостна картина и с това да оборя упреците към ведомството, което представлявам като един правозащитен орган, но ще се помъча да ви въведа в проблема, защото той стои във вашите ръце.
Статистиката за тази година, която отчита само регистрираната криминална престъпност, сочи, че в службите на полицията са работили по 215 917 престъпления. Ще ви дам само няколко цифри, за да ви покажа каква е структурата на престъпността и как се развива тя.
Между тези 215 хиляди престъпления умишлените убийства и опитите за умишлени убийства са 540-550 на брой. Над 5500 са грабежите. Кражбите надхвърлят 190 хиляди. Като ви давам тези данни, дължа да ви съобщя, че по статистиката на полицията по тези престъпления, от които са разкрити 35 на сто, са установени около 70 хиляди извършители. В същото време в затворите на страната към 18 януари тази година има 8500 задържани лица, 2500 от които са подследствени или подсъдими. Това е един от показателите за ефективността на работата на нашата съдебна система. Нашите изследвания по линия на полицията показаха, че под 1 на сто са осъдените извършители на криминални престъпления през 93.4. тази година. Дори да греша десет пъти, нещата пак са много трагични.
Наред с това се забелязват тенденции на все по-голямо ожесточаване на извършителите на криминални престъпления и техните действия се отличават с изключителна дързост и жестокост. При изпълнение на служебните им задачи са нападнати 42 полицаи, 11 са тежко ранени, двама души са убити. Налице е тенденция за увеличаване на взривяванията на автомобили, частни домове и магазини. До края на годината са извършени 77 такива взрива, при които са загинали четирима души. 93.5.
Анализът на установените извършители сочи към един висок процент на извършителите от цигански произход. И това не е случайно и не се дължи на етнически техни особености.
Установено е и вие го знаете, че голяма част от хората от тази социална група са безработни. Има райони в страната, където безработицата между циганите достига до 90 на сто.
Явиха се и нови форми на икономическа престъпност. Установени са над 5000 престъпления в областта на финансите и икономиката, по които са установени щети за над 2 млрд. и половина лева. Това обаче е само върхът на айсберга. Нашите специалисти смятат, че стопанската престъпност има значително по-широко разпространение.
Престъпността е социално явление и то няма да бъде ликвидирано само с полицейски мерки и със съд. Стотици са криминогенните фактори, които обуславят престъпността и действията на правозащитните органи са само една от брънките, които влияят на нейния ръст и намаляване. Но на Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и съда е вменено в задължение да се борят за охраната на обществения ред и за предотвратяване и разкриване на извършените престъпления.
Защо е толкова ниска ефективността на работата на нашите органи? Смятам, че се явяват три групи причини, които доведоха нещата до тази ниска ефективност.
Първата група от проблеми това са несъвършенствата в законодателството. С измененията на Наказателно-процесуалния кодекс от 1990 г. и с тогавашното изменение на Закона за полицията значително се разстрои технологията по разследването, доказването и осъждането на криминалната престъпност. За да бъда ясен, ще ви дам следния пример. С изваждането на дознанието от Наказателно-процесуалния кодекс и ликвидирането му като форма на разследване се получиха най-малко два ефекта. Първият ефект е, че полицията беше извадена от органите на предварителното производство и се ограничиха почти до нула нейните възможности да събира годни доказателства за наказателния процес. В същото време следствието се натовари прекомерно с предварителни производства, а и с решението на Конституцията, че то отива в съдебната система, то увисна някъде между МинисСБ/КП 94/1. терството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието. Няма нов устройствен закон за съдебната система и следователите започнаха да напускат.
В момента около 500 следователи, които са предимно хора със стаж до 3 години или върнати от пенсия служители, работят по над 190 хиляди предварителни производства. Даже не си правя труда да пресметна по колко предварителни производства има на човек, защото просто е невъзможно да се работи при тази ситуация.
С изменението на Закона за полицията фактически се махна една глава, която определяше принудителните административни мерки и сега полицията не може да приложи към нито един криминален престъпник никаква принудителна административна мярка. Въведе се адвокатската защита от момента на предявяване на предварителното производство и при наличието на чл. 26 от Наказателния кодекс, към който има едно тълкувание отпреди 20 години и така се прилага и сега от съдилищата и прокуратурата, с едно кратко възражение извършителите на криминалните престъпления успяват да спрат предварителното производство. Ще ви кажа статистиката. През 1990 г. бяха спрени срещу известен извършител 4500 предварителни производства; през 1991 г. те бяха някъде около 7500, тази година завършиха с 6700-6800 спряни по чл. 22 от Наказателно-процесуалния кодекс предварителни производства. Което ще рече, че между нас се разхождат най-малкото толкова хиляди извършители на криминални престъпления, които продължават да вършат престъпления на територията на страната.
Има парадоксални случаи, като този, който винаги ползваме, за да го посочим, в София има един извършител на криминални престъпления, срещу когото висят по този начин 45 предварителни производства.
Липсва, и това би трябвало да ви разтревожи, законова уредба на работата на различните отряди на Министерството на вътрешните работи и затова вие ще имате оплаквания, че ви слушат телефоните и ще имате оплаквания, че ви следят, а ние няма да можем да кажем нищо.
С какво разполага Министерството на вътрешните работи - една институция, на която са възложени правозащитни функции? Има полиция в тази институция, има Национална служба за 94/2. сигурност, има Вътрешни войски. Това са все органи, които са свързани с обществения ред и борбата с престъпността. Има гранични войски, има специални технически служби, които ползват специалните разузнавателни средства.
Ами, господа, има един кърпен Закон за милицията, който го прекръстихме на Закон за полицията с орязани вътре правомощия на полицая, и това е, което стои като нормативна уредба на дейността на всичките тези служби. Няма закон за дейността на Националната служба за сигурност и тя работи просто по презумпция. Очертаните й правомощия в устройствения закон, които всеки ги тълкува, както си иска. Няма закон, който да регламентира дейността на Централната служба за борба с организираната престъпност; няма закон, който да регламентира ползването на специалните разузнавателни средства; няма закон за Вътрешните войски. 94/3.
Питам ви, господа, къде са гаранциите за законното използване на всичките тези сили на Министерството на вътрешните работи? Или чакате на добрата воля на министъра и на неговите хора? Това просто е недопустимо! Не обвинявам Народното събрание, обвинявам себе си, защото ние не сме внесли тези закони в Народното събрание навреме. Но вие не трябва да го допускате да остане така.
Работим с една остаряла и неадекватна към днешния ден вътрешна нормативна база, която касае много деликатни проблеми от полицейската дейност, но тя не може да бъде и подменена, докато ние не направим основното със законите, които ще регламентират дейността на отделните служби.
Състоянието на личния състав е втора група от причини, които водят до тежкото състояние в нашите органи. Въпреки голямата безработица полицията работи с около 12 на сто недокомплект в личния си състав общо за страната, а този недокомплект в големите градове и особено в София достига до 30 на сто. Вие в София няма да видите полицай по улицата, защото ние едва скърпваме двата края да покрием някои от най-важните маршрути, а когато започнат митинги, шествия, бдения и други от този род, обществено-политически прояви, тогава със седмици няма да видите полицай, който ще върви по обществения ред, по другите проблеми.
Националната служба за сигурност работи с около 50 на сто от щатния си състав. Следствието работи, както ви казах, някъде с по-малко от 70 на сто от отпуснатите му и недостатъчни при това щатни бройки и тази маса от следователи, които сега вършат тежката работа в предварителното производство са или млади хора със стаж до 3 години, с липсата на опит или хора, които се върнаха от пенсия, защото не им стигат пенсиите.
Прави сте тук, че съществува известна - не известна, а една стресова ситуация, която пък води до други негативни проявления, които се забелязват вече в редовете на полицията и което е много опасно. В резултат на някои партизански кадрови решения се получи един стрес в полицейските служби преди всичко. Хората не са сигурни дали утре няма да бъдат уволнени, получават заплати колкото една чиновничка в средно просперираща частна ВЙ/КП 95/1. фирма и след това ги стрелят по улицата, ругаят ги, плюват ги и авторитетът им според едно наше изследване постепенно пада и сега 48 на сто от населението счита, че може да се облегне на полицията.
Тази ситуация кара хората - и то е естествено - да се замислят за утрешния ден, когато ще изхвърчат от полицията. Те създават контакти с частни фирми и се поддават на корупция. Така че ние проверяваме известни сигнали - ако някой го слушат или следят, може да има и частно-правни отношения с нашите хора, с което ние сега започваме да се борим.
Третата група от въпроси, които искам да ви ги поставя на вниманието - това са материално-техническото обезпечаване на службите на Министерството на вътрешните работи. В последните години, особено през миналата година, на Министерството на вътрешните работи бяха отпуснати по бюджета толкова средства, колкото да може да плати заплатите, а за да може да реализира увеличението на заплатите на полицаите, министерството умишлено поддържаше недокомплекта в редиците си. Не ви говоря за това, че не сме купували нови коли най-малко от три години насам, не е получаван нов автомобил по определения ред. Ще ви кажа само какви нови коли са купени - президентът подари едни "Мерцедес"-и преди две години и ги смениха за едни неудачни леки коли, Гранични войски се отказаха от едни автомобили "Ленд Роувър" и ние ги раздадохме на регионалните дирекции да имат по една кола и всичко останало е купувано от спонсори, което е неприемливо и което е нередно или от извънбюджетните сметки на нашата Служба по сигнално-охранителната дейност.
Може да ви се стори чудно, но по-голямата част от личния ни състав не е провеждал и учебни стрелби, защото нямаме пари за патрони. Не ви говоря за останалите помощни средства или специална техника за специалните разузнавателни дейности.
Като ви казвам това, не искам да снема отговорността от ръководството на Министерството на вътрешните работи за състоянието на нещата и за решаването на проблемите. Само искам да ви обърна внимание, че не мога да ви предложа никаква рецепта, която ще реши в рамките на няколко дни проблемите, които висят над главите на всички ни, защото и ние живеем в това общество, 95/2. и ние ходим по улиците, и нашите деца ги крадат - нищо, че сме полицаи, и нашите апартаменти ги разбиват.
Още на първото си заседание правителството разгледа този проблем. Създадохме една работна група между прокуратурата, съда и Министерството на вътрешните работи, която преди всичко си постави за задача до края на този месец да изработи една наказателно-правна концепция на държавата ни, защото все пак ние трябва да видим как ще върви нататък това наказателно производство и как ще ги хващаме, доказваме и ще ги осъждаме тези криминални престъпници. След като стигнем до някакво споразумение, защото знаете - има редица проблеми от конституционна гледна точка, които ни затрудняват още повече да решим проблема по-бързо - ще пристъпим към изготвянето на най-необходимите закони, а те между другото и се работят, и са в ход, но трябва да ги стиковаме съгласно тази концепция, за да бият нещата в една точка. Ние не можем да ги приемаме на парче, както например - не ви укорявам - сигурно ние сме виновни, но вчера разглеждахте Наказателно-процесуалния кодекс. Или не вчера, но така е думата. В него има едно полицейско следствие, което аз като директор на полицията го взех по оперативен път от сградата на Народното събрание, за да прочета какво следствие ми готвят като полицай да провеждам. Не искам да обиждам, защото не знам и кой го е измислил като форма на разследване, но това е нещо, което не става за работа.
И ще ви докажа - при 215 хиляди криминални престъпления това, което предвиждат тези текстове там, очевидно извършените и заловените на място ще бъдат някъде от 1500 до 2000 случая, обикновено джебчийски кражби, по които ние работим активно с полицейски групи и случайно някоя и друга кражба на моторно превозно средство. 95/3.
Първо, това на масата на общата престъпност не дава никакво отражение.
Второ, органите на полицията са извън органите на предварителното производство и там в тези текстове се оказва само, че полицията събира доказателствата, но по какъв начин... Вероятно с обясненията, както го правят досега, събира всички други данни за извършителя, като свидетелство за съдимост, характеристика, удостоверение за семейно и материално положение и на другия ден ще заведе всички свидетели, ще ги представи на един едноличен прокурор, който ако прецени, че всичко е в ред ще ги внесе на един едноличен съдия, който ще реши проблема. Гарантирам ви, че след втория опит на полицая да се справи с тази процедура, той ще се откаже. И когато види, че се върши очевидно престъпление на улицата, ще мине на другия тротоар, за да не го укорят после, че не е предприел действия по тази процедура.
Това изменение на Наказателно-процесуалния кодекс дефакто иска да повтори едно подобно производство от преди години бързото производство. И то седи в същата глава, само че там се разследваше около една седмица и пак не можеше нищо да стане.
Така че, господа, не ви коря. Вината е наша, че не сме изтеглили законопроекта навреме. Не ви го казвам, за да критикувам проекта, а ви го казвам, за да разберете, че трябва нов, изцяло нов Наказателно-процесуален кодекс, иначе няма да се справим, тъй като и Конституцията ни определя нова съдебна система.
Пристъпили сме към въвеждането в действие на устройствения закон на Министерството на вътрешните работи. В следващия "Държавен вестник" ще излезе наредбата за протичане на службата в Министерството на вътрешните работи, която дефакто разменя правомощията и ги отнема на регионалните директори, както беше досега, и ще отиде в основните правомощия по протичане на службата - в националните служби. Това е идеята на устройствения закон, професионалистите да решават професионалните проблеми. Аз считам, че колкото и трудно да тръгне тази реформа в министерството, тя ще даде резултати, защото всеки трябва да си гледа работата. НЧ/МД 96.1
В ход са подготовката на още два вътрешнонормативни актове, които се изискват от устройствения закон. Ще бъдат подписани и ще внесат ред в работата на отделните служби.
В готовност сме и сме подготвили проекти със закон (вървим на фаза съгласуване) за ползуването на специалните разузнавателни средства.
Работим по един проект за закон за полицията, който получи много критики и вероятно ще го преработваме отново.
Работи се и има даже готов проект (не този, за който стана въпрос с господин Арлин Антонов, а съвършено друг) проект за Националната служба за сигурност. Аз ви обещавам, това е влязло и в програмата на правителството, че тук в най-скоро време ще представим на вашето внимание. Това вече зависи и от натовареността на Народното събрание как ще бъдат приети и разгледани тези закони.
Предприели сме и редица организационни мероприятия по сменяне, не искам да кажа облика, защото това е изтъркана фраза, а функциите на полицейските служби, превръщането им от чисто репресивен орган към орган, който да бъде в услуга на гражданите. Знаете, че сега силите са концентрирани в по-големи поделения и им носим патрулно-постовата служба предимно нощно време с автомобили, така че се губи връзката между населението и полицейските служители.
Имаме готова структура и разработена концепция за територията на гр. София и ще я въведем от 1 февруари, в която ще въведем съвършено нова организация на полицейските служби, ще ги доведем по-близо до хората. Това особено важи за селските райони. Не ви обещавам, че ще го направим за месец или за два, защото проблемът е сложен.
Имаме идеята и вероятно с бройките, които 109 разпореждане от миналата година отпусна на полицията, ще можем да създадем и няколко полицейски участъка в районите, населени компактно с циганско население - Пловдив, Пазарджик, Сливен.
Но основното, което трябва да направим, това е да оправим наказателното законодателство, защото никакви други усилия няма да имат ефект. Казах ви: 70 установени криминални престъпника 96.2 тази година. Осъдени са едно насто от тях. И това е от дефектите в законодателството ни.
По втория въпрос, дами и господа, за охраната на народните представители - всички знаете, че има една наредба, която при повишена застрашеност на народните представители предвижда тяхната охрана от службата за охрана към Президентството. Тя взаимодействува с нас и когато има такива случаи, а те вече не са малко, поемат охраната на народните представители и полицията предприема съответни мерки. Но ще ви моля когато получавате заплаха да не се правите на герои, а да съобщите за тези заплахи, за да могат да се вземат съответните мерки. Иначе при сегашното състояние на нещата вие оставате охранени точно толкова, колкото всички останали български граждани. Ние нямаме друга възможност освен тази, когато се повиши опасността за вашата сигурност да предприемем предвидените в наредбата мерки. Благодаря ви за вниманието! (Единични ръкопляскания от БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз! От парламентарната група на БСП са представени господин Любомир Начев, Ани Караиванова и Мирослав Дърмов. От СДС са представени Тошо Пейков и Христо Марков.
Има думата господин Начев зауточняващ въпрос.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ФРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Днес вие за първи път се явявате пред народните представители на Република България в своето ново длъжностно качество. Стана ясно, че вие поемате ръководството на Министерството на вътрешните работи в един изключително труден момент. Ето защо аз си позволявам от името на всички колеги да ви пожелая успех във вашата отговорна и изключително трудна мисия.
Моите уточняващи въпроси към Вас са следните:
Първо, какво възнамерява да предприеме новото ръководство на Министерството на вътрешните работи за защита на самотните стари хора, които са подложени на невиждан и нечуван в нашата история терор, насилие и убийства, както беше онзи драстичен случай в Гоаза, Габровски регион и много от които, имам предвид 96.3 тези стари хора, вече не вярват, че в България има власт и закони.
Второ, какво възнамерява да предприеме новото ръководство на Министерството на вътрешните работи за опазване на държавната собственост, която през последната година беше превърната в разграден двор?
Трето, какво е Вашето виждане за ролята и мястото на стопанската или както сега се нарича икономическата полиция в новите социално-икономически условия?
Четвърто, какво място отреждате на научноизследователските звена в системата на Министерството на вътрешните работи?
Пето, възнамерявате ли да извършите някакви структурни промени в министерството като цяло и ако възнамерявате какви са тези намерения?
Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз! Има думата министър Михайлов.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: В изложението аз засегнах част от тези въпрос, макар и по-бегло. Господа, в отдалечените райони, в селата, където е проблемът със самотните стари хора (той и в града не е по-добър, но в селата това е просто бедствено). В момента ние правим палеативни мерки. Просто нямаме средства, за да пратим патрули да патрулират в тези райони. Познавам много от районите на страната, където на десетки километри живеят малки групи от по 5-6 възрастни човека, а ние нямаме как да ги охраняваме. С тази нова организация на работа, която възнамеряваме да направим - да пръснем полицията по малките населени места и по кварталите, мисля, че донякъде ще отговорим на тази проблематика. Имаме уверенията, че правителството ще направи всичко възможно. Аз не правя никакви излишни искания към него да ни подсигури поне с автомобили в тези райони, за да можем да ги обикаляме отвреме-навреме и се чувствува полицейско присъствие. 96.4
Проблемът със запазването на държавната собственост стои много остро и той стои остро и от една наша грешка, тъй като след като започнаха демократичните промени и се заговори за приватизация и т.н., се реши, че стопанска престъпност няма да има и ние няма да можем да работим по стопански престъпления. Фактически стопанските служби се ликвидираха.
Оперативните служби, които обслужваха икономиката, фактически бяха ликвидирани. Тук-там, като в столицата, някъде се позапазиха. От няколко месеца работим по възстановяването им и сега в новите структури, които до края на този месец ще бъдат утвърдени, се отделят стопанските служби от общия куп на криминалната полиция и ще бъдат специализирани в областта на борбата с престъпленията в стопанската и финансовата сфера. Идеите са в големите градове да бъдат окрупнени стопанските отдели, за да могат да използуват по-ефективно и техниката, и всички други средства на полицията.
Мисля, че оттук идва и ролята, и мястото на тази стопанска полиция и то точно в един момент, когато отиваме към смяна на собствеността. Аз не знам по-рано защо се прие тази грешна стъпка, защото отсега при приватизацията и при преливане на собственост от държавата към частния сектор са най-широките възможности за стопанска престъпност.
Научноизследователските звена в министерството не са много. Аз мисля като най-качествено е научноизследователски институт по криминалистика и криминалогия, полагаме необходимите грижи, защото без науката криминалистика работата на полицията е просто немислима.
Структурните промени. Аз не съм записал последния въпрос, благодаря Ви, че ме подсетихте. Аз съм напълно облекчен, защото законът, приет през 1991 г. точно определя структурите на Министерството на вътрешните работи. Аз само прилагам закона и структурните промени са готови. Там вътре, в тези структури как ще бъдат композирани се работи в момента. Повечето от структурите са приети от комисията в министерството по структурите, до края на месеца ще ги утвърдим. В този порядък е и създаването на ББ/МД 97.1 стопанската полиция, фактически икономическата полиция, както я наричаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Тошо Пейков, имате думата. Задавайте само уточняващи въпроси, без изказвания.
ТОШО ПЕЙКОВ (СДС): Уважаеми господин председател...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Пейков, аз много Ви моля, въпросите ги развиват тези, които ги задават.
ТОШО ПЕЙКОВ: Уважаеми господин председател, аз искам първо да Ви предложа в стенограмите, които стенографките записват, да се уточни коя част от залата е опозиция, тъй като на 19-и четох стенограми, в които пише: "смях от страна на опозицията", като имат предвид предизборния съюз на БСП и коалиция. Аз мисля, че СДС, дясната страна е вече в опозиция.
Уважаеми господин минстър, не смятате ли, че състоянието на престъпността в страната е свързано с кадрите, които активно се борят срещу нея или само имитират, манкират дейност, както според мен правехте и лично Вие, като директор на Националната полиция, като стояхте 6 месеца в оставка. Като полковник в оставка имате 25 години вярна служба на милиционерската система и тогава знам, че не сте протестирали. А бездействието си срещу престъпниците много милиционери днес обясняват с липсата на закони. Вие също тук обяснихте на нас, че липсват закони. Вие харесвате устройствения закон за МВР, но на правителството на СДС и на демократичните процеси отказахте да служите лоялно, като си подадохте оставката и оставихте престъпниците безнаказано да действуват.
Каква е, според Вас, личната Ви вина? Искам да кажете пред Народното събрание. Законът за МВР регламентира новото и модерно качествено изискване министърът на това ведомство да бъде цивилно, гражданско лице, а с това изискуемо качество Вие се сдобихте с помощта на президента чак на 29 срещу 30 декември, часове преди гласуването на правителството на проф. Беров. Нещата са много сериозни... 97.2
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Това не е уточняващ въпрос!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще Ви прекъсна, много Ви моля, задайте Вашия уточняващ въпрос или допълнителен въпрос.
ТОШО ПЕЙКОВ: Да. Смятате ли, че за една нощ един милиционер може да мисли като независим цивилен?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ето, това е вече въпрос. Първият Ви въпрос. Следващият какъв ще бъде?
ТОШО ПЕЙКОВ: Аз смятам Вашето назначаване като крещяща реставрация на миналото и за морално отстъпление от демократичните принципи, заложени в Закона за МВР, който Вие харесвате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля, задайте въпросите.
ТОШО ПЕЙКОВ: Друг въпрос. Не възродихте ли Вие жестоките методи, като с побой и с насилие освободихте директора на РДВР в Ловеч? (Шум в блока на опозицията, неодобрителни възгласи) Аз искам да ви прочета мнението на Движението...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля, не! Господин Пейков, ще Ви отнема думата.
ТОШО ПЕЙКОВ: Не, само отношение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще Ви отнема думата! Кое е уточняващ въпрос?
ТОШО ПЕЙКОВ: Уточняващият ми въпрос е: Движението за права и свободи, които подкрепи вашето правителство, е излязло с декларация в Ловеч, с която иска Вашата оставка, като Ви обявява за...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Отмени се тази декларация, много Ви моля. Дайте Вашия въпрос!
ТОШО ПЕЙКОВ: ... за министър на безотговорността. Не смятате ли, че движението в Ловеч има право да Ви нарича като министър на безотговорността? Ръководството на парламентарната група на ДПС също се ангажира (част от ръководството) с възстановяване на директора на полицията в Ловеч Богдан Кръстев, който си вършеше работата, а милиционери, които бяха престъпници, той освободи. Благодаря. 97.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и на Вас.
Господин Михайлов, ако сте разбрали някой въпрос, моля отговорете!
Имате думата за процедурен въпрос.
ЕМИЛ МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Аз се чувствувам притеснен след това изказване на господин Тошо Пейков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кой е процедурният Ви въпрос?
ЕМИЛ МИХАЙЛОВ: Искам да помоля председателя на събранието в момента, когато има такива явни, персонални нападки срещу министър, досега те не са звучали от този микрофон, да прекъсва съответния оратор. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ама ще ме свалят от това място, господин Филипов!
Имате думата, господин министър!
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Господин Пейков, ще Ви отговоря. Първо да започна от това как за една нощ от милиционер съм се събудил министър. Ами аз и сега върша тази работа, господин Пейков. Аз се боря с престъпността, затова са ме избрали и мисля, че затова ме сложиха. Не са ме сложили за нещо друго. Ако ме бяха предложили за нещо друго, щях да откажа, защото не е в професията ми.
Сега ще ви обясня за 6-те месеца. Подадох си оставката, защото не можех да управлявам и да изпълнявам функциите си, а не ги изпълнявах, защото устройственият закон на Министерството на вътрешните работи не действуваше и не беше вкаран в действие. Действуваше една инструкция за кадровата работа от тоталитарно време, в която Националната полиция и Националната служба за сигурност и всички останали национални служби, които имаха отношение към проблемите на престъпността, бяха отделени и на места се водеше местническа политика, както във вашия регион от господин Богдан Кръстев и от някои други.
(Господин Пейков се приближава към министър Виктор 97.4 Михайлов на трибуната и му подава някакъв лист)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля, господин Пейков, ще Ви накажа. Темите са определени в раздадените листове. Отклонявате се от темата. Задайте следващ въпрос в следващия петък, ще Ви отговорят.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Не съм чел декларацията и не знам мотивите за искането на оставката ми, но ако ги има...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Пейков, налагам Ви мярка "забележка".
Господин министър, много Ви моля, нека не се отклоняваме от темата. Нямат нищо общо... Благодаря Ви.
Госпожа Караиванова, следващите въпроси да бъдат пократки и по темата, госпожа Караиванова. Вие сте юрист.
АНА КАРАИВАНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю! Господин министре, аз искам най-напред да Ви благодаря, че за първи път в тази зала Вие казахте, че престъпността е социално явление, а не мафия и че за успешната борба с нея не са необходими само наказателно-правни мерки, а комплексни. И аз се надявам, че като имате това разбиране, Вие в най-скоро време ще внесете в Министерския съвет една разгърната програма за действително комплексна борба, в която влиза и борбата с безработицата и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Караиванова, задайте Вашия въпрос, много Ви моля.
АНА КАРАИВАНОВА: Тогава да прекъсна.
Известно е, господин министре, че едно от ефикасните условия обаче за борба с престъпността е бързото разкриване на престъплението и налагането на съответното наказание на извършителите. За тази цел обаче е необходимо точното взаимодействие... Не ми крещи! (Обръща се към депутат от СДС)... на всички органи, участвуващи в борбата с престъпността - полиция, следствия, прокуратура, съд. Очевидно е, че тези връзки са нарушени в момента. Бихте ли ни казали къде се късат връзките между тези органи и кои са причините за това. 97.5
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Първият Ви въпрос!
И на второ място. В действуващият все още Закон за прокуратурата, в чл. 3 и в основните насоки е записано, че едни от тях са организиране и водене на борбата против престъпленията и правонарушенията. Бихте ли ни казали, защото Вие бяхте директор на полицията, а не сте само отскоро министър и имате представа, как през изминалата година прокуратурата организираше борбата с престъпността, та стигна до този зашеметяващ резултат от под 1 на сто наказана престъпност, след като при професионалната чистка уволни някои прокурори, които не били организирали борбата с престъпността, когато тя беше 70-80% наказана поне на територията на гр. София.
Третият ми уточняващ въпрос Вие изчерпихте и аз Ви благодаря, че оттук заявихте, че новото изменение на НПК, което не беше предложено, е неприложимо на практика. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вашите въпроси бяха подсказващи, а не уточняващи.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Ами аз горе долу за връзките между прокуратура, полиция, следствие и прокуратура и съд казах. Те са нарушени и не виждам как ще ги оправим в скоро време, ако няма добра воля от всичките страни. От страна на полицията има. Но тук лежат и другите проблеми със законодателството, уточняването му, изясняването му и т.н. Прокуратурата и съдът не са на по-добър хал от нас.
Задавате ми един въпрос, за който ми е малко трудно да Ви отговоря - как е организирала прокуратурата борбата с престъпността, защото докато бях директор на полицията, аз Ви казвам, че бях почти в изолация. (Любомир Начев, от място: Зле.) А нататък как е било надолу по регионите, не мога да кажа. Вероятно някъде в регионите има добро взаимодействие и добри прокурори, но не мога да посоча конкретни примери.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Има думата за уточняващи допълнителни въпроси господин Христо Марков. Господин Марков, нека да бъде по темата. (Реплика от блока на СДС: "Те всичките са по темата.") Не са по темата. СД/ЗТ 98.1 (Реплика от блока на СДС: "Е как да не са по темата?") Не е необходимо да задаваме конкретни въпроси. Темата е много обща.
ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Темата, доколкото разбирам, се върти около престъпността и работата на министерството. И аз обещавам да бъда съвсем стриктен и ще задам уточняващите си въпроси на базата на изявлението на господин министъра.
Първо, с това, с което започна господин Михайлов - относно увеличената престъпност в последно време. Аз не знам какво точно се разбира под "последно време", но мен лично ме интересува има ли ведомството, което ръководи господин Михайлов, някакви вътрешни техни проучвания, било то социологически или на базата на съответните техни служби, за престъпността и нейния ръст в последните две години и преди това. А също и разполага ли ведомството на господин Михайлов със сравнително проучване на базата население и обхвата на регионалните дирекции и сравнение с тази престъпност в другите страни. Например скоро четох в пресата, че нивото на престъпност в България не се отличавало от тази в една Бавария, например. Има ли ведомството такава информация?
Господин министърът говори доста за законодателната инициатива на народните представители, респективно на ведомството. Вие, господин Михайлов, бяхте доскоро шеф на Националната полиция. И мен лично ме интересува като такъв предприехте ли някаква законодателна инициатива за ускоряване на борбата с престъпността именно в тази му част, която зависи от вашето ведомство, и за предотвратяване на тези тенденции, за които стана дума преди това.
Казахте също така, че все още няма добре уредена, да не кажем въобще, законодателна база за работата на полицията. И 1980 г. се е работило с тази законодателна база. И тогава не е имало закон, да кажем, за вътрешни войски. Каква е причината сега, точно сега, последните няколко години да пречи именно законодателната база в работата на полицията?
Според Вас, това ми е следващият въпрос, не беше ли нарушение вчерашното изявление на колегата Начев и не е ли нарушение на следствената тайна неговото изказване тук, че е заловен депутат със злато в Русия, понеже подхвърлихте за следствена тайна, ако не се лъжа, във Вашето изявление. (Шум и реплики) 98.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина в залата! Много добре формулира въпроса. Ще се отговори.
ХРИСТО МАРКОВ: Следващият ми въпрос е всъщност на базата на едно Ваше изявление току-що. Казахте, че всеки тълкува закона така, както си иска. Вие очаквате ли от Народното събрание да тълкува законите, конкретно Закона за полицията, или това неправилно тълкуване се дължи именно на вашите подчинени? И предполагате ли, че има наистина неправилно тълкуване на устройствения закон, да кажем, от ваши подчинени - и бивши, и сегашни?
Споменахте, че (това ми е следващият въпрос) въвеждането на адвокатската защита в предварителното следствие донякъде спира борбата с престъпността в тази част, касаеща бързината на приключване на следствието. Безспорно е, и това беше един от мотивите, когато се въведе адвокатската защита в предварителното следствие, че това е демократична процедура. Вие считате ли, че тази демократична процедура е полезна, или наистина пречи на работниците на полицията?
И накрая, последният ми въпрос е що се касае до, споменахте за правомощията на отделните служби, които според Вас трябва да бъдат автономни. Аз искам предварително да Ви спомена, че нямам нищо против автономността на отделните служби, още повече, че съвсем не са ми познати като структура сега във ведомството Ви. Но според мен това няма ли да създаде възможност за противопоставяне на отделните служби, така както беше преди между Държавна сигурност и останалите полицейски служби и няма ли да създаде тази пълна автономност на отделните служби възможност в една отделна служба да се упражнява политически шантаж или респективно политически натиск, ако бъде напълно без контрола от страна на ведомството?
Това са ми въпросите. Благодаря Ви предварително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Марков, за точните въпроси.
Имате думата, господин Михайлов. 98.3
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Ние всяка година правим проучвания на престъпността и съм готов да ви предоставя, ако проявявате интерес към тази информация. Разполагаме и с данни за престъпността в развитите страни. И Вие тук сте прав, че по брой на отделните видове престъпления на 100 хил. души от населението ние се доближаваме до тях. Но това не трябва и да ви утешава, защото ние вървим с едни такива бързи крачки, че ще ги надминем, та няма да се видим къде отиваме.
Като директор на полицията нямах законодателна инициатива. Тази инициатива е на Министерския съвет и на народните представители по Конституция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Но Вие можете да направите предложение... (Реплика на господин Александър Сталийски от място, която не се чува)
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Направихме и такива опити, господин Сталийски, и тук даже влязоха няколко проекта.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): То го пише в Конституцията. Имаше и такива неща.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Да, имаше такива неща. Но сега да вземем да правим конспирации, за да вкараме законите. Аз съм човек на реда и карам по ред. Има си министерство, правят си предложението при него. То е длъжно, ако иска, да го внесе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Понеже има закон "Сталийски", той иска закон "Михайлов" да има, може би (господин Сталийски).
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (от място): Няма да има закон "Сталийски". Ще остане проект само.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Аз обясних за това защо сега изпаднахме в това затруднение със законодателството. Ако искате, да го повторя.
Измененията в Наказателно-процесуалния кодекс, които извадиха полицията от органите на предварителното производство и фактически го лишиха да събира годни за наказателния процес доказателства самостоятелно, вече натовариха следствието безкрайно много. А и оттам вече се затлачиха събиранията на доказателства, заличават се следи. Да не ви говоря още какви поразии станаха. 98.4 После Конституцията обяви, че следствието е в съдебната власт. Няма устройствен закон за съдебната власт. Следствието, ако си спомняте преди няколко месеца госпожа Крулева и господин Соколов спореха къде се намира, а господин Лучников не взе отношение, прав е, не му трябва тази беля.
Със златото за господин Начев - попитайте него. Аз днес от Вас чувам за този проблем. (Шум в залата) Има дипломатически имунитет. Такъв имунитет има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, точно така, дипломатически.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Аз говорих за тълкуването на чл.26 от Наказателния кодекс - това е института на продължаваното престъпление, който през това старо тълкуване отпреди 2030 години, при съвсем други условия дадено, дава възможност сега на хора, извършили престъпления, да се отскубнат във времето да разточат процесите и да печелят време и да крият следи по този начин.
Аз съм за адвокатската защита, не сте ме разбрали правилно. Аз съм за адвокатската защита. Но казвам, че при съществуването на неуредици в Наказателния кодекс, адвокатът е длъжен да си посъветва клиента. Що за адвокат е, ако не го посъветва. И едно добро нещо, което върши адвокатът, с една зла умисъл от извършителя дава този резултат. Адвокатът е длъжен да му даде този съвет. Що за адвокат е, ако не защити клиента си?
Още един въпрос имаше, мисля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За отговорността на отделните служби.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Те имат относителна самостоятелност и това го определя законът. В професионалната област те са си абсолютно самостоятелни и да речем, Дирекцията на националната полиция ръководи професионалната дейност на полицейските служби в страната. И това е правилно, защото всички закони и Законът за полицията, и Законът за контрола върху взривните вещества, и оня закон, с който ви даваме пищовите, борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни дава правомощия на служителите на полицията, не ги дава на министъра на вътрешните работи или на регионалния директор, който не е служител на полицията. И затова нещата си идват намясто, не остават без контролни. В общото ръководство на тези служби миниБП/КТ 99.1 стърът има всичките си правомощия и може да ги наложи и той има задължение по закон да следи за спазването на законността или иначе как, както е казано в закона, да провежда политиката по сигурността и обществения ред в държавата. Тези правомощия седят и върху регионалния директор и точно с тези вътрешни нормативни актове всичките тези взаимовръзки между регионалния директор, териториалните служби и министъра и националните служби се решават и стават безконфликтни. То в човешките отношения винаги ще има някъде някакво търкане, но при добра воля ще се оправим. Друг въпрос не виждам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Дърмов, имате думата. Моля да бъдем кратки, тъй като последният въпрос иска да задава независимият депутат Константин Аджаров - той не принадлежи към парламентарна група.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, драги колеги! В последно време от тази трибуна бяха чути много приказки за мафията и за нейната роля в обществото. Аз наистина съм съгласен с това, което беше изразено от господата от спечелилата изборите опозиция, но не разбрах защо все пак не се поставя въпросът за организираната престъпност. Разбира се, ние не можем да обясняваме цялото насилие по улицата с организираната престъпност, но все пак това, което аз искам да Ви попитам, се отнася в тази насока.
На първо място, господин министър, мене ме интересува каква е характеристиката и тенденциите на развитие на организираната престъпност като действия, свързани с доставяне на стоки и услуги извън законите - това, което е характерно за организираната престъпност. Разбира се, тя няма голям дял в целия ръст на престъпността, но нейната обществена опасност е преди всичко в желанието й да проникне в структурите на властта и по-специално в проникването й в системата на Министерството на вътрешните работи. Разбира се, това може да стане на базата на корумпиране, може да стане и чрез директно инфилтриране. И тук ми е вторият подвъпрос - какво прави Министерството на вътрешните работи, какво възнамерявате Вие да правите лично като негов ръководител, за да може да бъде пресечена тази опасна тенденция, за да може 99.2 да бъде възвърнато доверието в активността на Министерството на вътрешните работи, което за съжаление през последната година доста беше загубено.
Разбира се, също така от особено значение е легализирането на канали на капиталите, натрупани чрез дейността на организираната престъпност. Също така мене ме интересува какво би могло да бъде направено. Разбира се, нали говорим за обективност. Какво би могло да направи Вашето министерство за изясняване на произхода и недопускане на вливане на капитали от престъпността в явния почтен бизнес.
Също така, когато разговаряхме с господин Стойчев и с господин Бонев, пред мене възникна с особена острота въпросът за организацията на организираната престъпност. От експозетата и на двамата трудно мога да остана с убеждението, че това е европейският стандарт. Тук може да се говори с много въпросителни и за необходимостта от засилена централизация, за необходимостта от висок професионализъм, а честно казано, аз не останах от нашите разговори с впечатление, че това е налице, за проблема за секретността, за това дали всеки един обиден може да излиза на страниците на вестника. И секретността бих я разгледал и в друг аспект - дали борбата с организираната престъпност не би искало да бъде развит институтът на секретния щат, нещо, което би могло да даде ефективни резултати.
Въпросът за пресичането на интересите на различните служби в борбата с престъпността и свързаният директно с него въпрос за конкуренцията между различните звена от Министерството на вътрешните работи, въпросът за информацията и координацията на взаимодействието. И на последно място Вие споменахте, че имате проблеми с техническите средства, но това е един много сериозен въпрос, на сегашния етап трудно би могло да се води ефективна борба без присъствие на модерни съвременни техническки средства. И колкото и еретично да прозвучи, би следвало да се помисли и за тяхното използуване в предварителното производство.
Също така развивам разсъжденията си по-нататък. Те са от определено значение с чуждите връзки при организираната престъпност. Защото, доставяйки стоки и услуги, държавната граница не е бариера. В тази връзка бих искал да Ви попитам за основните 99.3 чужди връзки, които се появяват в момента освен традиционният канал, минаващ от Златния полумесец към Западна Европа, би ме интересувало например някои нови организации и по-специално стана модерно да се говори за престъпни организации от страните на ОНД. Не се изключва в анализа, че от изток и от североизток може да продължи връзката към Турция и към Западна Европа.
И тук искам да завърша разсъжденията си с един въпрос: Как стои въпросът с взаимодействието с компетентните органи, които биха се борили с тези мафиотски организации? Защото да се издигат визови бариери е може би една от крачките, но да се изчерпа въпросът с борбата с организираната престъпност е малко наивно. Освен "Интерпол" аз мисля, че би следвало да се предприемат и необходимите стъпки за засилване на сътрудничеството и със съответните други компетентни ведомства. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз. Вие говорите като професионалист, господин Дърмов. Много добре познавате материята.
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Учил е човекът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Дами и господа! Няма да се впускам да дебатирам по въпроса защо организирана престъпност, защото това е една спорна тема. Организирана престъпност в тази държава е имало отпреди маса години. Аз преди 20 години съм разследвал организирана престъпност, защото вярвам, ще се съгласите, че когато в една група, която има предварително начертан план, участвуват 20-ина души и вършат кражби за милиони, тя е организирана и не можем да я кръстим групова или каквато и да е.
По закон Централната служба за борба с организираната престъпност, това звено, което се създава със закона, има функциите да се бори с този род организирана престъпност, която има трансграничен характер в общи линии - контрабанда и незаконна търговия с оръжие, с наркотици, с хора и корупция в държавния апарат. В общи линии с това се занимава това звено. 99.4
Вярно е, че звеното беше малко раздуто и не беше по закон развито, занимаваше се и с други неща, но нещата ще си дойдат на място. Всички тези проблеми идват от това, че няма закон, който да определи дейността на всеки един.
Какво прави министерството за организираната престъпност? Ами, борим се с нея. Не вярвам да искате да кажете, че сме я ликвидирали. И аз ви гарантирам, не искам да ви плаша, но с тези миграционни процеси, които настават от 1 януари, гражданите от ОНД пътуват с пълна сила. И ние тук не можем да кажем в момента, никой в тази държава не е в състояние да каже колко жители на ОНД има в България. Защото до онзи ден те пътуваха безвизово - идват с паспорт, който е валиден за пет години, настаняват се трайно, отварят пазари. И трябва да ви кажа, че има организирани и най-сериозен рекет провеждат руски групи между своите сънародници. Затова и информацията при нас идва малко позакъсняла, обикновено когато отрежат на някого главата или го удавят в някоя река, каквито няколко случая имахме.
Проблемът с тази престъпност се усложнява и от обстановката на западната ни граница, защото и техни представители активно се намесват в наркобизнеса с пренасяне на стратегически суровини и стоки, особено сега след налагането на ембаргото. Нашите хора работят - не ме карайте да ви кажа по кои случаи, защото ще ги провалим.
Проблемът със секретността действително е много сериозен, но аз ви казах и преди откъде идва целият проблем. Идва оттам, че нашите хора мислят за утрешния си ден, казано грубо, защото не са сигурни за днешния. И се създават такива връзки за съжаление ние сме констатирали някои от тях. При някои от тях ще отидем и към услугите на Военната прокуратура.
Това е състоянието на нещата.
Аз не смятам, че има преплитане на интереси на различните служби, просто има една лоша координация и излизане на някои служби извън рамките на техните компетенции. А това става много лесно, след като тяхната дейност не е регламентирана със закон, а се базира само на указанията на Устройствения закон. Този проблем мисля, че в най-близко време ще бъде решен по законодателен път. СБ/НП 100.1
Връзките ни със сродните организации, които се борят с организираната престъпност наркотрафика, са съвсем широки и оперативни и те са различни от тези, които вървят по линия на Интерпол. Интерпол е една тромава информационна структура по същество полицейска, в която не може да се работи оперативно и експедитивно. Затова има създадени контакти с много от западните страни и тези на Балканския полуостров и на изток. Даже другата седмица ще подпишем споразумение по взаимодействието за организирана престъпност наркотрафик и оръжие с Турция. Имаме такова споразумение с Германия, с други държави, с Италия, с Унгария. Работим в съвсем близки контакти, те идват тук, ние ходим там. Работи се по проблема.
Мисля, че отговорих на въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря.
Господин Дърмов, мисля, че сте доволен от компетентния отговор на министъра. Ако е пропуснал нещо?
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (от място): Просто бих искал да попитам за отношението към бившите страни от ОНД, защото връзките са именно с Украинската мафия.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Взаимодействаме с тях и подготвяме даже да сключим споразумения с отделните държави там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Аджаров, съгласно приетите правила, представители на парламентарни групи... Вие сте независим депутат. За парламентарна група са необходими 20 души, а не са 20 независимите депутати. Не мога да наруша правилника, много Ви моля, така са приети и правилата. Много съжалявам-. Ето правилата, които приехме.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (от място): Когато избирахме правителството ми беше дадена думата. Искам само един въпрос да задам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Възнаграждение, че сте участвували в полза на правителството. Ще бъдете ли много кратък? Кратък ли ще бъдете, понеже няма време за отговор.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (от място): Кога не съм бил кратък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да нарушим правилника, понеже е бил гласувал за правителството.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ: Благодаря, господин председателю. Уважаеми дами и господа народни представители, малко останахме 100.2 вече в залата.
Господин министър, когато говорихте за неефективността на полицията, Вие споменахте към втората група причини състоянието на личния състав и по-точно страха на полицаите от уволнения.
Въпросът ми към Вас, като първия от три години насам професионален полицай, който става министър на вътрешните работи е лично Вие ще се поддадате ли на натиск, на която и да било политическа сила за кадрови промени и как ще процедирате, в случай че Ви стане известна евентуална партизанщина по места?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Аджаров. Той май че заяви още в програмата си, че няма да се поддава на натиск. Сега може да каже обратното.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Не, аз съм много облекчен в случая, защото съгласно Устройствения закон органите, които са ми възложени да ръководя са деполитизирани. Така че натиск на политически сили може да има, аз съвети от всички приемам, обаче когато те са разумни, които са в рамките на закона. А на безпринципен натиск само за политически пристрастия, съгласете се, че при 136 регистрирани партии в тази държава аз ще стана луд точно в края на третата седмица.
Затова ви казвам, че няма да се поддам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър за участието.
Няколко съобщения:
На 26 януари, вторник, от 11 часа в зала "Запад" ще се проведе Председателски съвет с участието на ръководствата на трите парламентарни групи и председателите на постоянните комисии на Народното събрание, по повод уточняване на законодателната програма.
Във вторник от 14 часа ще се проведе Председателски съвет.
Комисията по външната политика ще проведе заседание на 28 януари, четвъртък, от 9,30 часа в зала "Изток".
Комисията по административно-териториалното устройство и местното самоуправление ще проведе заседание на 20 януари от 9 часа в зала 309 на бул."Дондуков" 2.
Комисията за младежта и спорта ще има извънредно засадение на 27 януари, сряда, от 11 часа в кабинета на "Дондуков" 2. 100.3
Комисията по културата ще има заседание на 27 януари, сряда, от 12 часа в Огледалната зала. Среща с министъра на образованието проф. Марин Димитров.
Комисията по околната среда ще заседава на 27 януари, сряда, от 9 часа в зала 411.
Икономическата комисия ще проведе заседание на 30 януари, сряда, от 10 часа. Доколкото знам, 30 януари е в събота.
Комисията по национална сигурност ще има две заседание: на 27 януари от 10 часа в зала "Изток" на Народното събрание и на 28 януари, четвъртък, 9,30 часа в зала 510 на "Дондуков" 2.
Пресконференция на тема "Радикалдемократическата партия в либералния интернационал", в която ще участвуват зам.-председателите на партията Аспарух Панов и Михаил Неделчев, ще се проведе на 25 януари в зала "Запад" от 11 часа.
Пресслужбата на Народното събрание и Клубът на парламентарния журналист канят на пресконференция на тема "Законът за имуществото на БКП и другите тоталитарни организации - само пропаганден трик или реалност". В пресконференцията ще участвуват господин Маргарит Мицев, председател на Комисията по контрола върху приходите и разходите на политическите партии, и госпожица Вержиния Велчева.
Пресконференцията е във вторник, 26 януари от 11 часа в зала "Запад"
Комисията по здравеопазването ще проведе среща с министъра на здравеопазването господин д-р Гугалов на 27 януари, сряда, от 10 часа в зала 412.
Следващото заседание на парламента е в сряда от 15 часа.
Закривам заседанието (звъни).
(Закрито в 12 . и 55 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЛИ:Снежана Ботушарова
Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ:Георги Петров
Христо Атанасов