Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-02-12

Председателствували: заместник-председателят Снежана Ботушарова
Секретари: Руслан Семерджиев и Ведат Сакаллъ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добър ден на всички, уважаеми госпожи и господа народни представители! Моля заповядайте в пленарната зала. Има необходимият кворум. Откривам днещното заседание. (Звъни)
Ще прочета новопостъпилите питания, на които ще се отговаря през следващите седмици.
Постъпило е питане от народния представител Тошо Пейков към министъра на образованието, науката и културата Марин Димитров относно обявяване на къща в гр. Троян за паметник на културата. Срокът за представяне на писмен отговор е 18 февруари т.г.
Постъпило е питане от народния представител Фидел Косев към министъра на вътрешните работи Виктор Михайлов относно реда за разрешаване на притежаването на оръжие. Срокът за отговор е 19 февруари.
Постъпили са четири питания от народния представител Любомир Начев към министър-председателя Любен Беров и към заместник-министър-председателите Евгений Матинчев, Валентин Карабашев и Нейчо Неев относно народните представители, които са членове на управителни и надзорни съвети на държавни фирми. Срокът за писмен отговор е 19 февруари т.г.
Постъпили са две питания от народния представител Тошо Пейков към министър-председателя Любен Беров и към министъра на отбраната Валентин Александров относно реституция на имоти. СД/ЗТ 200.1
Срокът за отговор е 19 февруари.
Постъпило е питане от народния представител Звездалин Кафеджиев към министъра на труда и социалните грижи Евгений Матинчев относно безработицата в Смолянския регион. Срокът за отговор е 19 февруари.
Постъпило е също така питане от народния представител Красимир Стоянов към министъра на вътрешните работи Виктор Михайлов относно раздаване на лично оръжие на военизирания състав на Националната служба за противопожарна охрана. Срокът за отговор е 26 февруари.
Има питане от народната представителка Вержиния Велчева към министър-председателя Любен Беров и министъра на вътрешните работи Виктор Михайлов относно резултатите от приложението на постановление на Министерския съвет # 261 от 1992 г. Срокът за отговор е 26 февруари.
Има питане от народната представителка Вержиния Велчева към министър-председателя Любен Беров и към министъра на вътрешните работи Виктор Михайлов относно истината в изнесените факти в пресата за нарушаване на ембарговия режим спрямо бивша Югославия. Срокът за отговор е 26 февруари.
От госпожа Вержиния Велчева има питане и към министърпредседателя Любен Беров относно участието на членовете на правителството в съвети на директори, управителни съвети, надзорни и контролни съвети на дружества, фирми и други. Срокът за отговор е 26 февруари.
Госпожа Велчева отправя питане към министър-председателя Любен Беров и министъра на вътрешните работи Виктор Михайлов относно наличието на действие на проследяване и подслушване на народни представители. Срокът за отговор е 26 февруари.
Има и питане от народния представител Стоян Райчевски към министъра на промишлеността Румен Биков относно състоянието и бъдещето на океанския риболов във връзка с появилите се съобщения за подготвян фалит и умишлено обезценяване на плавателните съдове с оглед предстоящата приватизация. Срокът също за отговор е 26 февруари. 200.2
Постъпило е питане от народните представители Владислав Даскалов и Петър Тодоров към министър-председателя Любен Беров относно позицията на правителството по отношение конфликта в бивша Югославия. Срокът за отговор е 26 февруари.
И последното новопостъпило питане е на народния представител Стефан Божилов към министър-председателя Любен Беров относно участието на народни представители в управителни и надзорни съвети. Срокът за отговор е 26 февруари.
Това са новопостъпилите питания.
Има писмен отговор от министъра на правосъдието до господин Любомир Начев по повод на негово питане. Моля господин Начев да заповяда, за да получи писмения отговор.
За днешния ден на парламентарен контрол са поканени да дадат отговори на актуални въпроси и на питания: министър-председателят на Република България Любен Беров, министърът на вътрешните работи Виктор Михайлов, министърът на правосъдието Мишо Вълчев, заместник-министър-председателят Евгений Матинчев и министърът на околната среда Валентин Босевски.
Искам също да уведомя уважаемите народни представители Георги Игнатов и Христо Марков, че министър-председателят господин Любен Беров е изразил готовност да отговори на техния актуален въпрос, ако те настояват за отговор, да го получат днес. (Реплика от залата: "Настояваме.") Настояват.
Започваме с въпросите и питанията към господин Любен Беров. Първият актуален въпрос, на който той ще отговори, е поставен от народния представител Лъчезар Тошев относно партиите, взели заем от държавата за изборите на 13 октомври 1991 г. и не са се издължили.
Тук ли е господин Тошев? (Реплика от залата: "Няма го.") В момента го няма.
Следващият актуален въпрос е на господин Христо Бисеров относно дейността на Комисията за контрол върху режима на търговията и производството на военна и специална продукция. Заповядайте, господин Бисеров, да развиете Вашия актуален въпрос. 200.3
ХРИСТО БИСЕРОВ (СДС): Госпожо председател, дами и господа! Господин премиер, моят въпрос е свързан с работата на Комисията за контрол върху режима на търговията и производството на военна и специална продукция. Ние знаем, че тази комисия от няколко дни е в нов състав и е с нов ръководител, но Вие, бидейки премиер, бяхте и неин ръководител в продължение на повече от месец.
Преди няколко месеца бяха изнесени данни, които развълнуваха цялата страна, свързани със сделки с оръжие. И моят въпрос конкретно е насочен към сделките с Филипините, Боливия и Мали. Това са неща, които всички общо взето знаем. Там бяха изнесени факти и обстоятелства, които говорят за три вида сериозни нарушения. На първо място ставаше въпрос за данни, които ясно и категорично ни говореха за величието на осъществявана търговия и опити за такава с ембаргови държави и с държави, за които имаме основание да считаме, че това оръжие се използва за терористична дейност.
На второ място бяха изнесени факти и обстоятелства, които говореха за това, че самите сделки са били лицензирани и одобрявани без наличие на годни документи, доказващи крайния получател на договаряната стока, нещо, което според Правилника за работата на комисията е абсолютно наложително. 200.4
Беше установено, и то по официален дипломатически път, че такава стока, такова оръжие не е поръчвано нито от Филипините, нито от Боливия, нито от Мали.
Третата категория обстоятелства, които ни разтревожиха, беше свързана с това, че нашите търговски фирми и главно фирмата "Кинтекс" е договаряла с търговски посредници, които се ползват с много лоша репутация в международния свят, и някои от тези лица - собственици на фирми, както беше съобщено вече, са подсъдими и се намират в затвори в Съединените американски щати и в Германия.
И на четвърто място, това, което направи на всички впечатление, е начинът, по който са били давани разрешения за такива сделки. Става въпрос например за обстоятелството, че по времето на ръководството на комисията на господин Луджев е имало случаи, когато разрешенията за сделките са били давани с дата, следхождаща датата на износа и отпътуването на оръжието. Имало е случаи, когато конкретните лицензи са били давани преди получаване на общия лиценз и много случаи, когато разрешенията са били давани еднолично от председателя на тази комисия.
Моят въпрос е дали комисията в новия си състав и с новия си председател е направила проверка на тези неща и дали се е убедила в достоверността на тези твърдения. Смятам, че един съвсем кратък отговор би ме задоволил.
Освен това на 8 януари т.г. комисията одобри няколко сделки за оръжие и моят въпрос е може ли комисията да потвърди, че тези няколко сделки са били отложени през миналата година поради прекалено ниските цени, които са били предложени при тяхното сключване.
Моето питане има и втора част. Тази втора част се отнася до това какво става с доклада на предишния председател на комисията господин Боздуганов, защо той не се разглежда и ще види ли този доклад бял свят, ще го видим ли и в Комисията по национална сигурност.
Благодаря Ви, господин премиер. Това е моят актуален въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Бисеров.
Господин министър-председател, заповядайте за отговор. БП/КП 201/1.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, аз мога да отговоря на актуалния въпрос така, както ми е депозиран в този кратък вид. Тук се изнесоха много допълнителни данни, ако желае народният представител да бъдат проверявани, то това означава друг път да дам отговор. Но на това, което е депозирано по законния ред, дължа да кажа, че новият състав на правителствената комисия за контрол върху режима за търговия с военна и специална продукция, на която бях председател, не си е поставял за задача да анализира дейността на предишните състави, ръководени съответно от господата Димитър Луджев и Филип Димитров. Усилията са насочени към усъвършенстване на нормативната уредба и своевременно издаване на разрешения за сключване на сделки. В посочения от Вас случай в Боливия, Филипините и Мали няма опит за контрабанда, тъй като износът е реализиран с редовни удостоверения през установените митнически пунктове на страната.
На 8 януари 1993 г. комисията е дала разрешение за износ по предложените от износителите цени. Докладът на бившия секретар на комисията заедно с приложенията към него, е предаден на председателя на парламентарната анкетна комисия господин Иван Пушкаров след приключване на ваканцията на Народното събрание.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин министър-председател.
Господин Бисеров, доволен ли сте или не от отговора?
ХРИСТО БИСЕРОВ (СДС): Господин премиер, Вие сам разбирате, че няма как да бъда доволен от отговора, защото аз отговор не получих. Аз запомних само едно нещо, това, че Вие казахте, че според Вас няма опити за контрабанда и за търговия с ембаргови държави. И това го казахте, а като изречение преди това казахте, че Вие не сте си поставили за цел да проверявате тези сделки. Ако Ви разбирам така, че без да проверявате сделките, Вие стигате до извода, че няма опити за контрабанда, това е друг въпрос. 201/2.
Така че поради липса на отговор аз наистина не мога да бъда доволен. (Оживление в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Лъчезар Тошев е тук. Заповядайте, господин Тошев, да развиете своя актуален въпрос. Той е относно партиите, взели заем от държавата за изборите на 13 октомври 1991 г. и не са се издължили. Заповядайте.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин министър-председател! Този въпрос задавам мисля, че за четвърти път на министър-председателя на България, за първи път при Вас. Получил съм отговори досега, но ме интересува и ако можете да дадете и писмена справка, кои от партиите участвали и в парламентарните избори, и в президентските избори не са възстановили обратно сумите, които са взели взаем от държавата, тъй като тия срокове отдавна са изтекли.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Тошев.
Заповядайте, господин министър-председател.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Госпожо председател, дами и господа народни представители, съгласно Решение 317 на Министерския съвет от 1991 г. средства за финансиране на предизборната кампания за произведените на 13 октомври 1991 г. избори са предоставени от Министерство на финансите на Министерския съвет, който е сключил договори с партии и коалиции и отпуснал съответни заеми. По повод на питане на народния представител Едвин Сугарев през февруари 1992 г. Министерският съвет предостави на Министерство на финансите приложената справка, от която е видно, че 8 партии и коалиции не са издължили общо сумата 8 млн. 12 хил. 633 лв. Тази справка следва да се актуализира от Министерския съвет, който е предприел действия по възстановяване на неиздължените суми. С Решение # 436 на Министерския съвет от 1991 г. финансирането на предизборната кампания за избиране на президент и вицепрезидент на Република България е възложено на Министерство на финансите, което сключи договори и предостави като срочни безлихвени заеми на 11 кандидатски двойки. Общата сума на предоставените заеми за финансиране предиз201/3. борната кампания за избиране на президент и вицепрезидент възлиза на 2 млн. 415 хил. лв. В изпълнение на цитираното решение на Министерския съвет Министерството на финансите не предостави заеми на кандидати, издигнати от партии и коалиции, неиздължили получени от Министерския съвет суми за финансиране на предизборната кампания за произведените избори през октомври. В определения срок 3 кандидат-президентски двойки не се издължиха със сумата 666 хил. 950 лв. Това са господин Стоян Христов Цанков и господин Иван Методиев Стоянов, кандидати за президент и вицепрезидент на Република България, предложени от Демократическата партия в България, неиздължили 238 хил. 339 лв.
Второ, господин Крум Савов Крумов-Куманов и господин Венчеслав Славчов Георгиев - кандидати също за президент и вицепрезидент, предложени от Предизборен съюз за национално спасение, т.е. Българска отечествена партия и Движението за демокрация и социална справедливост. Неиздължени 237 хил. 900 лв. 201/4.
И, на трето място, господин Славомир Драганов Цанков и Михаил Кръстанов Миланов - пак кандидати за президент и вицепрезидент, предложени от Съюза на демократичните партии и движения "Ера-3", неиздължили 190 хил. 712 лв.
За събиране на посочените суми Министерството на финансите предприе необходимите действия в съответствие със Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, Решение # 436 на кабинета от 1991 г. и сключените с кандидатите договори.
По реда на Гражданско-процесуалния кодекс бяха издадени изпълнителни листове на Министерството на финансите срещу длъжниците, след което срещу тях са образувани изпълнителни производства за събиране на дължимите суми.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Господин Тошев, можете да кажете удовлетворява ли Ви този отговор.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Благодаря на господин министърпредседателя за отговора. Ще се възползвам от правото да взема и писмената справка, която оставихте.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Следващият актуален въпрос към министър-председателя е на господин Георги Петров относно обезщетенията на репресираните.
Заповядайте, господин Петров.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, Георги Петров от 26. избирателен район София-окръг, БЗНС "Никола Петков".
Уважаеми господин председател, получавам много писма от репресирани и незаконно вкарани в лагери лица, които следва да получат обезщетения за престоя им и положения от тях труд по лагерите и затворите. През това време всеки е получавал някакво възнаграждение и тези хора са в правото си да получат обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди. Не трябва да се забравя, че тези хора например само през 1949 г. на 1 и 2 обект на лагер "Белене" по изчисления на лагерната администрация са дали приходи на държавата в размер на 266 млн. СБ/КП 202/1. лв. по тогавашния курс. Ако се сметне това за всичките 45 години, прекарани по различните лагери и затвори, сумите стават далеч по-големи.
Преди известно време беше приета наредба за изплащане на тези обезщетения, където е казано, че който е бил в лагери, може да получи най-много по 50 хли. лв., а на осъдените на смърт, екзекутираните и безследно изчезналите - по 60 хил. лв. В същото време за един изключен студент по политически причини се дават 10 хил. лв., като всеки един от тях трябва да избере едно от тези обезщетения, което според нас е нередно.
В наредбата не е предвидена никаква индексация, а знаем, че с всеки изминат месец забавяне инфлацията изяжда тези суми, които са недостатъчни за мъките и страданията на хората, които са били в лагерите и затворите.
45 години всички мълчаха - и убийци, и жертви. Първите никога нямаше да проговорят, затова проговориха вторите. Комунистите избиваха не само с куршуми, нерядко те използваха ориенталски метод с тоягата, бича или чука. Фашистките убийци получиха заслуженото и през 1946 г. в Нюрнберг, а за чудовищните си престъпления българските престъпници получиха през 60-те години партийни порицания. А убийците им все още са на свобода.
Моят въпрос към Вас е: ще бъдат ли актуализирани, т.е. ще бъдат ли увеличени обезщетенията на тези страдалци, защото те и техните семейства са претърпели морални и материални вреди. Нека да стане така, че те да могат да получат обезщетение както за изключване от студентство, така и за прекарва в лагерите и затворите, а не само за едно от двете. А защо не и една част от тези обезщетения да не се изплаща в приватизационни бонове или акции, тъй като тези хора също са дали своя дан в изграждане на материалните блага на страната, като се направи за тази цел промяна в закона.
Всички знаем, че мъките и страданията на тези измъчени хора не могат да бъдат заплатени с пари. И това няма нищо общо с раздаваните пенсии на активните борци, тъй като тези обезщетения са еднократни.
Ето защо аз смятам, че въпросът ми е справедлив и смятам, че Вие няма да направите така, че да обвържете Вашия отго202/2. вор с предишната наредба на предишното правителство.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-председателю, заповядайте.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Госпожо председател, дами и господа народни представители! С Постановление # 249 на предишния кабинет от 1992 г. на основание – 2 от допълнителните и заключителните разпоредби на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица бе приета наредба, с която се определя размерът и редът за обезщетяване на реабилитираните лица по чл. 1, 2 и 3 от закона. По силата на чл. 6 от наредбата на Министерството на финансите бе възложено нейното изпълнение.
След приемането й постъпват много запитвания от граждани относно определения размер на обезщетенията, начина на изплащане и т.н. Съюзът на репресираните също направи редица предложения за промени в наредбата за увеличаване на горната граница на обезщетенията на наследниците на осъдените на смърт, чиито присъди са изпълнени. За получаване на обезщетения на повече от едно от основанията, посочени в чл. 2 на наредбата, както и за актуализация на обезщетенията поради инфлацията.
Тези предложения, както и възможностите за създаване на по-добра организация и процедурна яснота по изплащане на обезщетенията са предмет на обсъждане от страна на Министерството на финансите и правителството като цяло.
Правителството разбира огромните морални и материални щети, които са нанесени на тези хора, репресирани по време на тоталитарния режим. Независимо от това, решенията, които правителството може да вземе по този въпрос, са свързани с икономическото състояние на страната и финансовите възможности на държавния бюджет.
За сведения на народните представители, ако правителството изпълни задълженията, които то е поело по действащата наредба, ще бъде необходимо от държавния бюджет за 1993 г. да бъдат осигурени и изплатени около 1 млрд. и 480 млн. лв. Тази сума създава определени трудности при балансирането на проекта на бюджета за тази година. Ако се приемат направените нови пред202/3. ложения за индексиране на обезщетенията, получаване на обезщетение на повече от едно от основанията, визирани в чл. 2 на наредбата, посочената сума ще нарасне значително, може би докъм два и половина милиарда лева.
Като се има предвид горното, смятаме, че размерите на обезщетенията следва да се изплащат съгласно вече приетата наредба с Постановление # 249 от 1992 г.
Поддържаме също така предложението да се използват компенсационни бонове.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Господин Петров, доволен ли сте или не от отговора.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Уважаеми господин Беров, аз съзнавам, че икономическото положение на България в последните години няма да бъде подобрено, но все пак тези хора са, така да се каже, в последния стадий на своя живот и те имат нужда именно от тези средства сега, а не след пет години, когато за жалост много от тях няма да ги има на този свят.
Така че аз не съм доволен от Вашия отговор, че Вие не може да увеличите на този етап, т.е. да актуализирате наредбата, тъй като все пак може държавата да задели средства за тези хора, които са преминали, така да се каже, през деветте кръга на ада. И аз смятам, че Вие сте в състояние да намерите средства, за да се увеличат. И още повече, че, пак казвам, самият размер по 50-60 хил. лв., че то, ако отидете, да кажем, да купите един кон на пазара струва толкова. То е срамно просто за мъченията на тези страдалци, за мъченията на тези хора, за техните страдания на семействата им, част от тях не са могли да следват, не са могли да бъдат изхранвани, тъй като мъжът е в затвора, Вие да не може да им заплатите.
Аз разбирам виковете от лявата страна, те са обясними, те така ще викат може би и след 30 години, но дано да се оправят след 40, да кажем.
Благодаря.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Ти кой си?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз само напомням, че когато има актуален въпрос, отговорът от страна на народния 202/4. представител е много кратък - дали следва да бъде доволен или не. А когато е питане, в рамките на две минути. Аз така разбрах реакциите на колегите, господин Петров.
Следва питане от господин Александър Томов. Господин Томов е отправил своето питане относно мерки на правителството за защита на автобусното производство.
Заповядайте, господин Томов.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър-председателю, един от заявените от Вас приоритети по повод на поемане на отговорността Ви като председател на Министерския съвет беше стимулирането и подпомагането на националното производство. Когато Ви задавам този въпрос, аз съзнавам, че Вие сте поели тези отговорности само преди месец. Същевременно не мога да не отбележа, че това е въпрос, от който зависи бъдещето на нашата индустрия, на някои подотрасли на машиностроенето и от който зависи въобще изпълнението на програмата, която Вие обявихте.
Само през последните две години Столичната градска община например е внесла 30 броя автобуси "ИВЕКО", които са с 20годишна възраст, 25 нови турски автобуса "Мерцедес" и в процес на внос са около 120 рециклирани автобуси "Мерцедес". Същевременно Вие знаете, и то много добре знаете, че мощностите на автобусното производство в Ботевград се намират в сериозна криза. 202/5.
В подобно положение се намират и 120 други фирми, които дават своите субпродукти за автобусния завод "Чавдар".
В тази връзка аз искам да Ви задам следните по-конкретни въпроси.
Първо, възнамерява ли правителството да предприеме конкретни мерки за защита на нашето машиностроене, в частност на автобусното производство?
Второ, възнамерява ли правителството да направи промени в своята митническа политика и по-специално постановление # 114 от 1992 г., съгласно което митото за употребявани автобуси е 10 на сто (става дума за вносно мито), а вносното мито на агрегатите и компонентите за български автобуси достига до 25 на сто.
Отчита ли накрая правителството в своята митническа и въобще икономическа политика и ще отчете ли обстоятелството, че разрушаването на отделни национални производства, има верижни социални последствия за цели райони, какъвто е случая и с автобусния завод в Ботевград, както със социалното положение на хората в този район. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Томов.
Господин министър-председателю, заповядайте да отговорите на това питане.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Госпожо председател, дами и господа народни представители! Дължа да ви уведомя, че "Чавдар" е фирма, в която производството на автобуси и други транспортни средства води своето начало още от 1924 г. През 1974 г. е завършена реконструкция на мощности с капацитетни възможности за 2300 бр. автобуси годишно. Освен автобуси самоносеща конструкция по лиценз на фирмата "Кесворер" от Германия, производството е предназначено изключително за задоволяване вътрешните потребности на страната и за периода 1985-1991 г. "Чавдар" е произвел за вътрешния пазар 33 500 бр. транспортни средства или средно по около 2000 бр. годишно, което горе долу покрива капацитета. ББ/ЗТ 203.1
Ако тези транспортни средства са били внесени отвън, държавата би изразходвала над 3 милиарда долара.
При преобразуването си от комбинат в акционерно дружество (през 1991 г. става това) "Чавдар" получава в пасив дълг по кредити за капитално строителство и незавършено строителство за около 200 млн. лева, които при новите лихвени проценти растат бързо и в края на 1992 г. надхвърлят 300 млн.лв.
В новите икономически условия от 1990 г. настъпи срив на вътрешния пазар, като през 1992 г. не е продаден нито един автобус в страната. В експлоатация са над 25 хил. такива автобуси "Чавдар", произведени през предните години, като 70 до 80 на сто от тях са с вече изтекъл амортизационен срок. Една от причините за всичко това е тежкото финансово състояние на транспортните фирми, но не по-малко важно е пълното либерализиране на вносния режим и ниското вносно мито, при което от различни държави се внасят най-разнообразни марки стари автобуси с експлоатация над 10-15 години. В голяма степен морално, пък и физически износени. Техническото състояние на тези превозни средства не е контролирано стриктно при вноса, което оказва негативно влияние върху безопасността на движението, екологията, цената на транспортните услуги и тяхното поддържане. Митото за внесените автобуси, независимо от състоянието им, е 10 на сто. А митото на вносни агрегати, в смисъл двигатели, трансмисии и т.н. е между 15 и 25. Това практически оскъпява продукцията на "Чавдар". За сравнение могат да се посочат мерките, които редица страни предприемат за защита на тяхното автобусно производство. Например в Унгария вносното мито е 10 на сто, към което се добавя 25 на сто данък върху оборота, значи общо фактически 35 на сто. В Полша при внос на готови автобуси се плаща 35 на сто мито плюс още 30 на сто акциз - общо 65. В Гърция при внос на нови автобуси митото е 30 на сто, вносът на употребявани автобуси е забранен.
При създадената критична обстановка ръководството на "Чавдар", съгласувано със синдикатите, е предприело енергични мерки за спасяване на производството и избягване на социален взрив. 203.2
Какво е направено?
Преустановена е работата за шест месеца, като персоналът е в принудителен престой с минимална работна заплата. Извършено е съкращение на около 300 работници и служители. Направени са широко мащабни пазарни проучвания в съседните Гърция и Турция, страните на бившия Съветски съюз, Иран и други, съчетано с рекламна дейност и демонстрации на продукцията. Проведени са разговори с фирми, производителки на екологично чисти двигатели. Това са "МАН", "ДАЙМЛЕР-БЕНЦ", "РЕНО" и други, както и разговори с други производители на други надеждни агрегати и е извършена техническа подготовка за вграждането им (на тези двигатели) в продукцията. Тези усилия правят възможно подновяване на работата в "Чавдар". Във втората половина на 1992 г. са сключени договори за износ на около 300 автобуса в няколко страни от бившия Съветски съюз. Завършена е подготовката на производството на нов тип автобуси за градски транспорт - "Чавдар 130" и "Чавдар 140" - единични и съчленени по лиценз на "Щайер" - фирмата "Щайер" от Австрия по един напълно конкурентен на "МАН" и на "МЕРЦЕДЕС" модел с параметри и с комфорт, екологичен двигател "МАН" и трансмисия на "ФОЙТ". Тази продукция бихме могли да кажем, че не отстъпва по качество на вносните видове автобуси.
Сега "Чавдар" има готовност да произвежда нови междуградски 10-метрови и 12-метрови автобуси тип 420 и тип 430 с двигатели на "ДАЙМЛЕР БЕНЦ" и луксозен туристически високопалубен с климатична инсталация тип автобус # 530. По желание на клиентите и за различни страни могат да бъдат вграждани двигатели "ЛИАС", "КАМАЗ", "РЕНО" и други агрегати.
В напреднала фаза са преговорите с фирмата "МАН" в няколко насоки. Първо, рециклиране на автобуси "Икарус" в "Чавдар" Ботевград с нови двигатели "МАН" и други подходящи агрегати. Рециклиран в страната съчленен автобус "Икарус" ще струва 60 хил. дойче марки, докато внесените рециклирани автобуси "Мерцедес" от Германия са по 140 до 160 хил. марки. Разликата, както виждате, е значителна. 203.3
Друга насока това е съвместно производство на нови автобуси в Ботевград под марка "МАН" и емблема "Чавдар" за вътрешния, а също и за външния пазар.
Освен това създаване на смесена фирма и частична приватизация на "Чавдар" от "МАН" при привличане на кредити от банки за обслужване на производството и търговията.
И накрая, последна насока, в която се водят преговори, това е проявата на интерес от страна на "РЕНО КОФМАРБУС" и други английски, турски и гръцки фирми за кооперирано производство и обща пазарна политика с фирмата на "Чавдар".
От изложеното могат да бъдат направени няколко извода.
Първо, "Чавдар"-АД е единствен производител на автобуси в страната с производствен опит, традиции и има съществен принос в създаването на автобусния парк и решаването на транспортните проблеми. Намира се в тежко финансово и икономическо положение, но не бива да се допусне неговото ликвидиране, тъй като това би довело до тежки икономически последици за града - Ботевград, региона и страната. Фирмата има техническа и производствена готовност да произвежда нови и да рециклира автобуси от наличния в страната парк при спазване на екологичните изисквания и при по-изгодни цени. За оцеляването на "Чавдар" - АД и за оздравяването му с цел сдружаване с реномирана автобусно-строителна фирма или приватизация, правителството предвижда:
Първо, Министерство на промишлеността и Министерство на финансите да вземат необходимите мерки за трансформирането и освобождаването на "Чавдар" от задълженията по кредити за капитално строителство, незавършено строителство и лихвите по тези кредити. 203.4 Второ. Да се внесат изменения и допълнения в постановление на Министерския съвет # 114 от 1992 г., с които изменения и допълнения да се забрани вносът в страната на всякакъв вид употребявани автобуси, срокът на експлоатация на които е надхвърлил 5 години от датата на тяхното произвеждане.
При внос на нови или употребявани автобуси вносителите да плащат мито в размер на 50 на сто. Смятам, че това е едно прилично равнище. При внос на агрегати и компоненти - двигатели, предавателни кутии и така нататък, във връзка с местното производство на автобуси, да се заплащат мита не повече от 7 на сто.
Трето. Да бъдат актуализирани правилата за контрол, узаконяване и регистриране на внесените в страната пътно-транспортни средства с търговска или производствена цел, производствена в смисъл превоз на пътници, товари и т.н.
Четвърто. Областните ръководства, съвместно с Министерството на транспорта и Министерството на околната среда да извършват анализ на състоянието на автобусите за обществен транспорт и да представят информация за тяхната годност и за това какъв брой от тях подлежи на рециклиране.
И последно, пето. Да се възложи държавна поръчка на "Чавдар" АД за рециклиране на автобуси "Икарус" в съответствие с нормите за екологичност, безопасност и при по-изгодни ценови условия от тези на вноса и на рециклирането на подобни автобуси вън от страната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Беров.
Господин Томов, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър-председателю, аз Ви благодаря за така изчерпателния и подробен отговор. И позволете ми във връзка с този отговор да не Ви задавам допълнителни и уточняващи въпроси. Само ще кажа кратко съображенията си по Вашия отговор.
Аз съм удовлетворен от това, че с днешното си изказване Вие поехте пред народното представителство три неща: ВТ/ЛТ 204.1.
Първо, да направите съществени, принципни промени в постановлението на Министерския съвет # 114 от миналата година, с което едно българско производство беше поставено в унизително положение. Само по тази линия искам да кажа, че ние сме платили на чужди фирми за стари автобуси над 600 млн. лева, от които само Столичната градска община 428 млн. лева.
В същото време, в което наши работници и наши производствени мощности стояха празни. Нито един автобус за миналата година, както Вие правилно казахте, не беше продаден за цяла една година. И правителствата, които управляваха през този период, по-скоро правителството, което управляваше, е хубаво да чуе това, което сега се говори.
Удовлетворен съм също така, че Вие поехте една смела крачка в този момент като обявихте и пред народните представители, и пред едно наше производство, и работниците в това производство, че Вие ще възложите държавна поръчка на завода "Чавдар" за рециклиране на автобуси. Смешно е при налични производствени мощности ние да даваме пари зад граница.
Завършвам с това, че в някои развити държави, когато депутат, държавен служител или въобще държавен чиновник се вози на автобус или, прощавайте, на лека кола чуждо производство, това се смята за политическа недобросъвестност и за скандал, много често, ако става дума за министър. Не по-малък скандал е тогава, когато едно българско производство бъде пренебрегнато за сметка на чужди такива.
Благодаря Ви, удовлетворен съм.
(Ръкопляскания от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Томов.
Господин министър-председателят изрази готовност да отговори на поставените актуални въпроси от господата Георги Игнатов и Христо Марков. Давам думата на господин Георги Игнатов да развие своя актуален въпрос. Малко ми е трудно да го формулирам, тъй като в момента имам целия текст, но, заповядайте, господин Игнатов. Благодаря.
ГЕОРГИ ИГНАТОВ (СДС): Госпожо председател, уважаеми колежки и колеги народни представители, искам да благодаря на 204.2. господин министър-председателя за това, че реши да отговори на този въпрос, който действително е един актуален въпрос, въпреки че закъснях при подаването му с един час. Вместо 48 часа преди задаването на въпроса, аз имам само 47 часа, но това беше една формална причина, ако искаше да не ми отговори. Затова дълбоко му благодаря, че реши да отговори на този действително актуален въпрос.
Въпросът е следният:
Уважаеми господин министър-председателю, с Ваше решение по предложение на Висшия партиен съвет на БСП, поместено във вестник "Дума", беше уволнен пловдивският областен управител господин Стефан Стоянов. Мотивите за уволнението са неясни твърдения, че господин Стоянов не може да осигури провеждането на държавната политика и е извършвал някакви действия, несъвместими със статута му на държавен служител.
Господин министър-председател, свалянето на един областен управител е сериозен политически акт и той задължително трябва да бъде придружен със сериозни доказателства за отправените обвинения.
Моят въпрос е следният: направена ли е обстойна проверка на досегашната дейност на господин Стоянов, какви са конкретните му нарушения и от кого са констатирани? От кого са изготвени препоръките за уволнение на областния управител и проверена ли е истинността им от Ваша страна? Без сериозни доказателства за предявените обвинения Вие просто продължавате противозаконната кампания на БСП и по-специално на господин Орсов за реставрация на комунизма в Пловдивска област. (Весело оживление в блока на БСП, възгласи "Е-е-е!" и "Браво!")
Благодаря за овациите от лявата страна.
Снощи слушах много внимателно предаването "Отзвук" и там разбрах за какво точно става дума. Тъй като въпросът е актуален и аз нямам възможност втори път да излизам на трибуната, искам да ви кажа, че снощи разбрах, че господин министър-председателят е бил жестоко подведен от вестник "Дума". (Възгласи и весело оживление в блока на БСП, смях)
Подвеждането се състои в следното: вестник "Дума", 23 март 1992 г. Копия от две писма на областния управител Стефан Стоянов 204.3. бяха донесени в кореспондентския пункт на вестник "Дума". Двете са с идентично съдържание, като в тях се казва: "Моля на основание решението на Координационния съвет на СДС за директор на Института по тютюна и т.н. да бъде избран...".
Въз основа на тези две писма се смята, че господин Стоянов е постъпил незаконно. 204.4. Обаче работата е следната. Вестник "Глас" от 31 март 1992 г.: "Изборът за директор на Института за тютюна и тютюневите изделия се проведе съгласно правилника за дейност на института, съгласуван със Селскостопанската академия и утвърден от държавна фирма "Булгартабак", на която този институт е подчинен. Изборите се проведоха на два тура по регламент, предвиден от "Булгартабак"... и т.н. Самият избор се проведе първия път на 22.I.1992 г." Значи, януари 1992 г. има проведен редовен избор, на който от явилите се четири кандидати не е бил одобрен нито един.
На втория тур, в който са участвали вече трима кандидати - на 12 февруари 1992 г. е бил избран проф. д-р Светозар Георгиев - доктор на техническите науки Светозар Георгиев. Искам да ви кажа, че Светозар Георгиев е един от най-добрите специалисти по тютюна в България. И не само в България, но е известен в цял свят и е човек, който напълно заслужава да бъде директор. За съжаление, обаче трябва да ви кажа господа - има един недостатък - той е безпартиен. Както господин Русев, председателя... (Шум и реплики от БСП и коалицията) Както е безпартиен господин председателят, така и той е безпартиен. Досега от 10 на сто партийци в България сто на сто бяха директори.
Господин Светозар Георгиев е избран на 12 февруари и е назначен на 1.03.1992 г. с писмо, подписано от управляващата фирма "Булгартабак".
На 4-ти - обърнете внимание, господин министър-председател - на 4-ти са тези писма, за които Вие говорите, значи три дни след като той... Един месец, след като той е бил избран и четири дни след като е бил официално назначен, така че тук не може да става дума за никакво влияние на Координационния съвет, госпожо. За никакво влияние не може да става дума на Координационния съвет. Той един месец преди това е бил избран! (Шум в залата)
Аз се радвам и мисля, че по този начин въпросът напълно се изяснява и господин министър-председателят ще има възможност да поправи грешката си, която се надявам, че не се дължи на него. Той е бил направо подведен.
Благодаря ви за вниманието.
За протокола - Георги Игнатов, Пловдив. ВЙ/ЛТ 205.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз искам да уточним процедурно нещо. Актуалният въпрос на господин Христо Марков се отнася пак за уволнението на областния управител господин Стефан Стоянов. Да развиете, ако желаете и Вашия актуален въпрос, за да може министър-председателят да отговори общо. (Шум в залата)
ХРИСТО МАРКОВ (СДС): По същия повод е, господин Пирински.. (Шум в залата, реплики от БСП и коалицията) За да не излиза да отговаря два пъти господин Беров, за негово улеснение просто ще развия въпроса...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за спокойствие в залата! (Реплики от БСП)
Моля ви, има ли възражения?
ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Актуалният въпрос е със съвсем други мотиви, господин Пирински...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Марков, дайте ми само секунда време!
Въпросите, както са поставени, са различни. Затова аз отправям процедурно питане от моя страна към вас, уважаеми колеги: дали господин Христо Марков да развие неговия актуален въпрос, който е по същия повод, но съдържа други въпроси, а също и към Вас, господин министър-председателю, се обръщам: дали да отговорите поотделно или след това?
Нека да отговори господин министър-председателят на господин Игнатов и след това, господин Марков, Вие да зададете Вашите въпроси.
Заповядайте, господин министър-председателю.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Госпожо председател, дами и господа народни представители!
Първо, независимо от отговора искам да констатирам, че не по искане на една партия е уволнен пловдивският управител. Срещу него е имало възражения даже и ако щете от "Подкрепа", който знаете, че е един синдикат, който не може поне до момента да бъде обвинен в... (Реплики от СДС) Може би, но такъв синдикат съществува и предполагам, че той е... (Шум и реплики в залата) Може!
Така или иначе какво дължа да ви уведомя? С Решение # 42 на Министерския съвет от 9 февруари бе освободен от длъж205.2. ност областният управител на Пловдивска област господин Стефан Петров Стоянов.
Мотиви за вземане на това решение от страна на кабинета са следните: с писмо # 47.001 и писмо 47.002 от 4 март 1992 г. като се основава на решение на Координационния съвет на Съюза на демократичните сили в Пловдив в качеството си на областен управител господин Стоянов предлага кандидатури за директори на Института по тютюна и на Базата за развитие и внедряване в тютюневата промишленост в Пловдив. С тези писма бившият областен управител е нарушил разпоредбите на чл. 116, ал. 1 от Конституцията и чл. 12а от Закона за политическите партии.
Съгласно чл. 143, ал. 3 от Конституцията и чл. 71 от Закона за местното самоуправление и местната администрация областният управител осигурява и организира провеждането на държавната политика в областта. В своята дейност като държавен служител, като изпълнител на волята и интересите на нацията той е длъжен да се ръководи единствено от закона и да бъде политически неутрален. Не може той да пише в своето писмо отгоре: по решение на Политбюро или на Координационния съвет. Извинявам се!
В качеството му на областен управител той не може да използва служебното си положение за осъществяване на дейността в полза или във вреда на политически партии или организации, движения или коалиции с политически цели, както и да осъществява политическа дейност по местоработата си. Ето защо, правителството счете, че са налице основанията, предвидени в чл. 328а от Кодекса на труда и прекрати трудовото правоотношение на господин Стоянов в интерес на работата. Касае се за прилагане на конституционни и законови разпоредби, а не за изпълнение на политически искания.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте, господин Игнатов, да кажете доволен ли сте или не от отговора. (Силен шум в залата)
ГЕОРГИ ИГНАТОВ (СДС): Никакъв отговор няма тук, защото директорът на института е назначен на 12 февруари, госпожа Ананиева! На 12 февруари, а това писмо, което цитирам е от 4 март. Какво може да повлияе писмо, писано един месец след избора! Как може да повлияе?! Как може да повлияе! (Многобройни реплики от блока на БСП и коалицията) 205.3.
Кое? (Репликите продължават) Копчето?! Вие така казвате на копчето?! (Сочи с палец надолу) А ха! (Репликите продължават)
Така че никак не съм доволен от отговора. Това е едно чисто политическо уволнение, ако вие не се съгласите с моите доводи, които ви давам! (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Времето Ви изтече, господин Игнатов.
Господин Христо Марков има думата. (Силен шум в залата)
Много моля за тишина в залата!
Господин Марков, заповядайте да развиете Вашия въпрос.
ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Аз Ви моля, госпожа председателстваща, да успокоите това екстремирано общество отляво, за да мога да си свърша работата като депутат!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в пленарната зала! Моля ви, уважаеми колеги!
ХРИСТО МАРКОВ (СДС): За мен отговорът на господин Беров ме улесни в значителна степен. Разбрах мотивите и всъщност, че такива мотиви почти няма - за уволнението на областния управител, защото наистина аз направих проверка. Този директор, за който става дума, е назначен... (Шум и реплики в залата) Господине, вчера имаше едно определение за Вас, много точно, моля Ви да ме оставите да си задам въпроса. Този управител е назначен много преди това. Също в пресата така препредадени мотивите, ако само това са мотивите, изложени от Вашия говорител, остава наистина впечатлението за едно политическо уволнение и то в Пловдивска област, в която - и ще го обясня защо - точно в Пловдивска област се прави това и защо наистина един областен управител, свързан и ползващ се с подкрепата на СДС, би трябвало не по този начин да се процедира с него, ами защото има извадки от последните парламентарни избори: Съюзът на демократичните сили в Пловдивска област има 87 хиляди гласа в повече от БСП! Просто заради това! (Шум и реплики от БСП и коалицията) Осемдесет и седем хиляди гласа има в повече! Има литература по този въпрос. Господин Димов е човек, който стана професор по времето на СДС нека да прочете литературата със съответните справки. (Смее се) 205.4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Марков, моля Ви - по актуалния въпрос.
ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Мен ме интересува следното: тъй като за нов областен управител се предлагат кандидатури на ортодоксални комунисти - определението е точно - господин Пешев, господин Петков и т.н., мен ме интересува и това е същината на актуалния ми въпрос - имаше ли натиск от страна на БСП към Вас? Това ми е въпросът!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Марков.
Господин министър-председателю, заповядайте за отговор. (Силен шум в залата)
Моля ви, уважаеми колеги, за тишина и спокойствие в пленарната зала!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Драги народни представители! (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за внимание!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Моля, дайте да поддържаме приличие поне в тази зала!
Снощи аз казах: на война като на война, обаче тук не сме на война, нали?
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Ще стане! Ще стане!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Добре, ако ще станеме - ще станеме! Това Вие го казвате. Както Вие го казвате - така ще бъде. (Шум и реплики от СДС)
Да, точно така е: "А ла гер ком а ла гер". Да, добре. Добре, господин Сталийски. Това, което искате, ще го имате! (Александър Сталийски го репликира от място)
Може! Казвам ви, че едно правителство не може по друг начин да работи, ако неговите най-близки съратници от администрацията не са лоялни към политиката, която това правителство, което тук е избрано, провежда. (Ръкопляскания от БСП и коалиция) Това правителство е избрано тук! (Ръкопляскания)
Ако някой областен управител не е съгласен с политиката на това правителство, моля - може винаги да си подаде оставката. Няма да го притесняваме в това отношение. Ако, обаче той желае да продължава да работи с това правителство, докато то е на 205.5. власт - може да бъде година, може да бъде ден - тогава, моля да бъде лоялен! В това отношение съм категоричен! (Ръкопляскания)
Благодаря.
А, бях забравил... (Шум и реплики в залата)
Прощавайте, когато имате думата, ще дойдете тук.
Прощавайте, но бе заден и въпросът дали е имало натиск от страна на БСП върху мен. И някои казаха: "Ами, как, той няма да признае!". Единственото, което в случая трябва да кажа говоря напълно откровено - това е, че след публикацията в "Дума" не помня точно датата на публикацията...
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Двадесет и трети! Двадесет и трети!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Да, може би тогава беше... Веднага след публикацията на следващия ден или на последващия ден при мен дойде господин Конакчиев и каза: "Прощавайте, много неудобно... Става така, че някои хора при нас пишат в печата ни онова, което не може да бъде линия на една партия". Това е въпрос на партийна дисциплина, но категорично каза, че това не е становище на партията като цяло. Така че това е единствената намеса, която е имало. Дойде при мен официално в кабинета... (Реплики от залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин министър-председателю.
Господин Марков, имате думата - доволен ли сте или не от отговора. Моля - кратко! 205.6. ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Теоретично това беше чудесно, което казахте, но доколкото си спомням, в деня 30 декември вие заявихте, че ще изпълнявате като правителство програмата на СДС. Този областен управител беше висш държавен служител, когато правителството беше на СДС. Така че излиза, господин Беров, че при Вашите думи, когато изпълнявате програмата на СДС, ръкопляска господин Ангел Димов, което аз не мога да приема и не мога просто да го асимилирам.
Съгласен съм с Вас, но пак повтарям, двете заповеди, за които става дума, са много, много преди да бъде освободен областният управител. Така че аз при тези мотиви просто не мога да бъда съгласен и да бъда доволен от Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър-председателю, искате думата? Заповядайте. Съгласно правилника, чл.50, думата се взема по право.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Тук се казва, че това правителство изпълнява програмата на СДС.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Вие го казахте.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Да, моля Ви се. Вие знаете, че има едно старо римско право: "Писмената остават, а не словата." Всеки, който е грамотен в тази държава, предполагам, че всички тук присъстващи са грамотни, нали? Всички знаят много добре какво е казано в декларацията на правителството. Всички. Ако някой не може да прочете тази декларация, то тогава да каже, че има дефекти в началното образование, но предполагам няма такива.
В декларацията е казано, че това правителство не е обвързано с каквато и да е партийна дисциплина. Това именно е правителство на професионализма. Едно правителство, което се опитва да сложи край на конфронтацията в тази страна и да обедини този народ към едно по-добро бъдеще. Няма да направите по-добро бъдеще по този начин, поне по този начин, по който тук, в тази зала, някои се държат. Дайте да пазим приличието в тази зала.
Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на БСП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря на господин министър-председателя за отговорите, които даде.
Продължаваме с изслушване на... РД/ВР 206.1
ХРИСТО МАРКОВ (от място): Господин Ангел Димов искаше думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Накрая за лични обяснения, ако някой иска думата. Сега не може.
Продължаваме с изслушване на министъра на вътрешните работи Виктор Михайлов.
Към господин Михайлов има отправен актуален въпрос от народните представители Румяна Куртева и Велко Вълканов относно мерките за решаване на най-острите проблеми в борбата срещу нарастващата престъпност.
Кой ще развие актуалния въпрос? Господин Вълканов, заповядайте.
(Реплики от госпожица Златка Русева, която напуска залата.)
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Защо бе, госпожо Русева!
ИВАН КУРТЕВ (напускайки залата): Защото не си интересен.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Добре, добре, кой ли е интересен за вас.
Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Предмет на нашия актуален въпрос, поставен от госпожа Куртева и от мен, е нарастващата престъпност в страната ни, която се развива с непознати досега темпове. Тя има своя източник преди всичко в рязко пониженото жизнено равнище и в обезценяването на найвисоките човешки ценности. Никакви усилия изглежда не са необходими, особени усилия не са необходими, за да се убие, ограби и оклевети някого.
В много райони на страната и в някои градове по-специално престъпността се превърна в нормален начин на съществуване. Преди няколко дни получих писмо от Пловдив и в това писмо се съобщава, че просто в квартала "Тодоркаблешково" хората не могат да живеят нормално, да се прибират нощем по своите домове.
Развива се и много тежка престъпност в частния бизнес, в сферата на частния бизнес, една престъпност, която остава неовладяна. 206.2
Правозащитните органи все по-трудно се справят с многообразната престъпна дейност. Полицията не разполага нито с необходимите кадри, нито с необходимата техника. Следственият апарат е непосилно натоварен. На много места, например във Варна, на един следовател се падат по 400-500 следствени дела годишно.
От една информация, която беше публикувана във вестниците, информация, която изхожда от госпожа Ани Крулева, се съобщава, че в някои случаи на следовател се падат по над 600 следствени дела.
Със силно намален състав работят прокуратурата и съдът, което без съмнение забавя производството.
Във Варна например от 12 806 съдебни дела са приключили само 5250 дела. Това е за 1992 г. Непосредствените последици от това грубо несъответствие между обема на престъпността и капацитета на правозащитните органи се проявява в две насоки.
Първо, в сферата на правата на гражданите. Гражданите се оказват всъщност без реална защита. Следствените и другите органи успяват само да се справят с най-тежката престъпност в някаква степен, а всичко останало остава да чака и интересите на гражданите изобщо не могат да бъдат реализирани, защитени по този начин.
На второ място, наказателните производства не могат да приключат в предвидените от закона срокове. Стотици са обвиняемите, които се държат под стража повече от година, две, и даже и повече от две години.
Преди няколко дена бях в Софийския централен затвор и там се натъкнах на случай един подследствен вече четвърта година стои задържан под стража, без да има обвинителен акт. А това година, година и половина, две години, това е вече като че ли едно постоянно явление.
С оглед на тази ситуация аз искам да попитам: "Господа министри, какво изобщо смятате да предприемете в тази насока? Какви мерки - най-напред правни. На второ място, организационнотехнически смятате, че трябва да се предприемат, за да се сложи край или поне да се ограничи в някаква по-сериозна степен престъпността у нас." 206.3
Искам да ви напомня за една много сериозна тенденция, която се развива сега напоследък у нас. Тенденцията е гражданите да преминат към самозащита. Организират се вече някакви форми на самозащита на гражданите, което в никой случай не е комплимент за нашата държава.
С оглед на всички тези въпроси, аз Ви моля да дадете обяснение, пояснение, какво смятате да правите в тази ситуация.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз.
По въпроса ще отговаря министърът на вътрешните работи господин Виктор Михайлов. Имате думата, господин Михайлов.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Господин председател, дами и господа народни представители! Господин Вълканов ме облекчи, като изложи картината, която и аз имах неудоволствието да ви изложа преди няколко заседания на парламента. И той е напълно прав, че състоянието на нещата стоят в този му вид, както той го каза, дори бих казал, че е по-зле.
За съжаление аз няма да ви зарадвам с нещо, което ще направиме и веднага ще реши проблемите на борбата с престъпността, защото на всички ви е ясно, че правозащитната ни система в момента, в резултат и на разбитото ни наказателно законодателство, е неефективна и няма да може да се оправи изведнъж.
Считаме, че нещата ще бъдат подобрени в борбата с престъпността преди всичко, когато се приеме новото наказателно законодателство, или както ние имаме намерение да направим първо един ремонт на сегашното, защото явно няма да може да чакаме дълго време да приемаме законите, тук има и други закони за приемане, с които да може да включим и полицията в наказателния процес, за да може да събира доказателства, с това да облекчим следствените органи, прокуратурата и съда. Но по тази тема ще ви отговори господин Вълчев.
Аз искам да ви кажа за това, което Министерство на вътрешните работи прави в момента, за да може по някакъв начин да спре тази престъпна вълна. 206.4
На всички е ясно, аз говорих тук, пред вас, за дефицита на кадри в Министерството на вътрешните работи, за липсата на достатъчно материални средства и за ниските заплати, които не дават възможност ние да подберем качествени хора. Даже мога да ви кажа, че не мога да си намеря парламентарен секретар и ако на някого му забавим отговора, ще моля да ме извини. Но ние имаме едно виждане, което започнахме да реализираме още от миналия месец. То се състои в следното: ще разконцентрираме полицейските сили от регионалните дирекции, грубо казано, в това се състои идеята на реформата, която провеждаме, и ще доближим полицаите по-близко до населението.
Имаме намерението да създадем нови участъци в малките населени места и да променим статута и начина на работа на сегашните районни инспектори и постови полицаи. Това обаче е едно много сериозно и голямо по обем мероприятие, което вероятно ще отнеме и значително време. То иска подготовка на хората, иска работа с тях, иска осигуряване на средства за помещения, превозни средства и т.н. Но това е пътят, който ние сме поели и който се надяваме, че ще внесе известна сигурност за населението. Ние сами не можем да решим проблема. Аз няма защо да обяснявам, че ние сме само една брънка от органите, които имат задача опазване на обществения ред и борбата с престъпността.
За съжаление никой не пита прокуратурата и тя по Конституция и не може да бъде повикана тук да даде някакво обяснение, въпреки че Законът за прокуратурата възлага на нея да организира борбата с престъпността. Не прехвърлям топката към тях, и ние си имаме наши проблеми. Търсим и възможности с наличните сили в Министерството на вътрешните работи да можем да покрием отдалечените райони, където живеят самотни хора, малките села, в които фактически в момента престъпността вилнее безнаказано.
Това са в общи линии меропрятията, които ние провеждаме. И те не са малко. И ние сме започнали да ги реализираме.
Разбирате, че всичко опира и до финансови средства, до кадрови потенциал, до тяхното обучение и т.н. Затова ви казвам, че не мога да ви кажа, че след един месец или след два вече резултатите от нашата работа ще бъдат налице или ще се усети СД/ЗТ 207.1 така явно намаляването или възпирането на тази престъпност. Но така или иначе ние трябва да почнем да работим по въпроса, докато чакаме изготвянето и на новото законодателство. Има хора и от този парламент, които участвуват в работата на нашата работна група, която работи по проблема, и мисля, че ще стигнем до някакви положителни резултати в изменението на сега действуващото законодателство, за да можем да възкресим малко работата на полицията.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз.
Господин Вълканов, Вие ли или госпожа Куртева ще изразите отношение дали сте доволни или не? Господин министърът приключи. Нали беше актуален въпрос?
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Да, актуален въпрос. Той е отправен към двамата министри.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре, министърът на правосъдието господин Мишо Вълчев. Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР МИШО ВЪЛЧЕВ: Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Наистина запитването на двамата народни представители господин Велко Вълканов и госпожа Румяна Куртева представлява израз на едно сериозно безпокойство от увеличената престъпност в нашата страна. Това нито е необходимо да се доказва, нито е възможно да се оспорва. Това е един факт.
Да дискутираме върху причините, които са довели до увеличаването на тази престъпност, е напълно излишно. Важното е какво можем и какво трябва да направим, за да се справим с тази престъпност.
Искам да споделя с вас, че това беше една от първите грижи на новото правителство. Още след първото заседание на правителството се оформи една работна група от представители на Министерството на правосъдието, на прокуратурата и на Министерството на вътрешните работи, която да предложи конкретни мерки.
Причините и насоките, в които ние виждаме подобряването на работата, са две. На първо място това е изменението на нормативната база. Няма защо да се убеждаваме, че наказателният закон 207.2 е безнадеждно остарял. Вие знаете, че един закон не се прави в два дни. Просто ние имаме съзнанието, че промяната на законодателството, която трябва да извършим в много кратки срокове, засяга цялото законодателство.
Ние не можем да си позволим лукса в дни или в седмици да ви представим един нов наказателен закон. Но мога със задоволство да ви кажа, че в резултат на една дълга работа вече новият наказателен закон е пред своето завършване. В него са намерили място престъпни състави, които за съжаление дойдоха у нас с отварянето на нашите граници. Заедно с хубавото купихме и доста лоши неща. Наркотрафикът, организираната престъпност, рекет - неща, които досега бяха далече от нас, са вече за съжаление действителност.
Престъпления от този вид са предвидени в новия наказателен закон със съответните наказания.
Второто нещо, което искам да споделя с вас в същата тази насока, е изменението на Наказателно-процесуалния кодекс. Това изменение се налага, за да могат да се развържат ръцете на полицията, за да действува тя по-ефикасно. И тук редица разпоредби са доста остаряли.
Но тук имаме нещо, което много ни смущава в нашата работа. Това са някои разпоредби на Конституцията, които предвиждат следствието да се води на едно място.
Ние ще се опитаме, съобразявайки се, разбира се, с разпоредбите на Конституцията, да намерим едно по-ефикасно решение на този въпрос.
Резултатите от работата на тази група са вече налице. Те ще бъдат приети от Министерския съвет и съответно ще бъдат предложени на вниманието на Народното събрание.
Втора група от проблеми възниква във връзка с персоналния състав. Тук положението е доста тревожно. Напоследък се чувствува един значителен отлив на хора от съдебното ведомство. Това е напълно обяснимо. Юристите, които в продължение на дълго време нямаха възможност да работят така, както те могат и както желаят, сега вече, при новата обстановка, всички искат да развият своята дейност в областта на стопанството, отказвайки се от администрацията. 207.3
Не скривам, че ние имаме значителни празноти в цялата съдебна система - и в съдилищата, в прокуратурата. Най-тревожно е положението в следствието.
И тук искам да изкажа моята благодарност към всички тези юристи, които работят в съдебната система, които проявяват чувство за граждански дълг и висок професионализъм в своята работа, поемайки тежести, много по-големи от нормалните, за да могат да се справят с положението.
Но така или иначе, ние трябва да намерим някакъв начин да привлечем нови сили специално в следствието. И аз бих помолил и бих разчитал на едно съдействие и разбиране и от ваша страна.
Аз знам, че ние не можем да изравним възнагражденията на хората от съдебната система с юристите, които имат свободна практика, но поне да им дадем едно възнаграждение, което да отговаря на тяхната подготовка, на техния труд и най-вече на тяхната отговорност. Затова ние сме длъжни към тях. Ние ще внесем конкретни предложения при вас и аз се надявам, че вие ще проявите разбиране към тях.
Благодаря ви. 207.4
Аз знам, че ние не можем да изравним възнагражденията на хората от съдебната система с юристите, които имат свободна практика, но поне да им дадем едно възнаграждение, което да отговаря на тяхната подготовка, на техния труд и най-вече на тяхната отговорност. Затова ние сме длъжни към тях. Ние ще внесем конкретни предложения при вас и аз се надявам, че вие ще проявите към тях разбиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз.
Господин Вълканов, имате думата.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, от името на госпожа Куртева и от свое име искам да кажа, че сме извънредно доволни от отговора, който дадохте. За мен, а както предполагам - и за по-голямата част от колегите, беше удоволствие да чуем отговори, съвършено професионално разработени.
Основният фактор в борбата с престъпността е преди всичко в дълбокото съзнание, че тази престъпност изисква всички наши усилия. И аз констатирам, господа министри, че вие имате това съзнание и се надявам, че след съзнанието ще дойдат и необходимите действия. Вие сте съвършено прав: най-поразено е следствието сега, в момента и би трябвало да се вземат специални мерки то да се укрепи. И като казвам това, искам да отбележа и друг един момент, че следствието беше ударено жестоко по причини, които нямат нищо общо с професионализма.
Благодаря ви още веднъж и се надявам да имате успех в своите усилия в борбата срещу престъпността.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Вълканов.
Остава господин Матинчев и Валентин Босевски. Питането е отправено от Петър Балабанов и Стоян Иванов. Кой от вас ще развие въпроса: Стоян Иванов или Петър Балабанов? Има думата Петър Балабанов.
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателстващ, уважаеми господин министър, за трети път като народен представител задавам въпрос, свързан със съдбата на туристическия комплекс "Слънчев бряг". Господин Филип Димитров преди половин година ми отговори в смисъл, че извършваните там промени и ексБП/КП 208/1. перименти са ярка проява на борбата с мафията и че едва неговото правителство се е нагърбило да сложи ред в туризма и поспециално в този голям туристически комплекс.
Между другото станаха известни редица злоупотреби, които са станали в комплекса, станаха известни съмнителните връзки на някои дейци, които бяха в ръководството. И с едно от последните си решения правителството на господин Димитров зачеркна всички реформи, които бяха направени дотогава, и назначи нов управителен съвет. В него освен професионалисти, доказали себе си в бранша, влизат и лица, които, меко казано, предизвикват съмнения с присъствието си в дирекционния съвет. Доказателство за прибързаността на това действие на бившето правителство и за лошата подготовка е фактът, че преди няколко дни Бургаският окръжен съд отхвърли регистрацията на фирмата, тъй като се оказа, че не са спазени определени процедурни въпроси и че оценката на имуществото на фирмата е дадена като доста съмнителна стойност, неотговаряща на истината.
Ето защо аз искам да ви попитам какво смята да прави вашето правителство, за да оздрави най-накрая обстановката в този комплекс и да се даде възможност на няколкото хиляди души, работещи там, да продължат да развиват туризма, да продължат да допринасят за славата на България по света, тъй като знаете, че този комплекс е в центъра на развитието на туризма по цялото Южно Черноморие.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата заместник-министър председателят господин Евгений Матинчев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин председателстващ. Уважаеми дами и господа народни представители! За съжаление въпросът, който в момента ми се постави, е с много по-широк обхват и аз искам да ви посоча въпросите, по които съм се подготвил и които бяха елемент на запитването. А те бяха два въпроса. Първият въпрос е: считате ли, че при подбора на кандидатурите на Съвета на директорите са спазени критериите за професионализъм и са подбрани хора, които най-добре ще защитават интересите на държавата. И вторият въпрос: ако отговорът Ви на горния въпрос е отрицателен, 208/2. какви действия ще предприемете в рамките на Вашата компетентност?
Въпросът, който Вие задавате, сам разбирате, е много по-широк. Той изисква един анализ и оценка на досега направеното в туризма и това, което Вие бихте търсили в разширения си въпрос - какви са намеренията на правителството в тази област за в бъдеще.
Уважаеми колеги народни представители, господин Балабанов и Стоян Иванов, аз не съм подготвен за разширения обхват на въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Защото няма такъв въпрос.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Затова ще ми разрешите да се огранича в рамките на поставената тема досега.
"Слънчев бряг" е преобразуван в еднолично акционерно дружество, както вие правилно споменахте, с държавно имущество, със 134-о Разпореждане на Министерския съвет през 1992 г., когато бяха преобразувани търговските дружества. Преобразуването е извършено от Министерския съвет по предложението на негов орган - председателя на Комитета по туризма. Всяко предложение, което се внася за разглеждане в Министерския съвет, следва да съдържа и проект на акта, който ще бъде приет, ако се приеме предложението по същество.
Доколкото предложението е за преобразуване чрез сливане на съществуващи еднолични дружества с ограничена отговорност в еднолично акционерно дружество, представеният проект на разпореждане на Министерския съвет по същество изпълнява и ролята на учредителен акт, който съдържа всички реквизити, посочени в чл. 159, ал. 2 от Търговския закон. Този законов текст изисква с учредителния акт на едноличното акционерно дружество да се назначи и първият надзорен съвет, респективно съвет на директорите в зависимост от определената система за управление.
При разглеждането на подобни предложения Министерският съвет изисква данни от вносителя относно спазването на нормативните разпоредби при определянето на органите за управление, а именно това са разпоредбите на Търговския закон, Закона за защита на конкуренцията и Постановление # 265 на Министерския 208/3. съвет от миналата година за реда, по който Министерският съвет упражнява правото на притежател на държавния капитал в търговските дружества.
По отношение преценката на професионалните качества на определени лица, ако те не работят в администрацията или в състава на Министерския съвет и нямаме някакви предварителни данни за тях, практиката е да се възприемат предложенията на вносителите. Тази практика намира своето основание в разпоредбите именно на 265-о Постановление на Министерския съвет от 1992 г., в което в чл. 3, ал. 1 се възлага на министрите и председателите на комитетите да упражняват право на държавата като притежател на капитала в търговските дружества с държавно имущество съобразно отрасловата им компетентност, независимо кога и от кой орган са преобразувани, както и от размера на държавното имущество. 208/4. Тази практика е въведена, тази практика е обоснована в известен смисъл и на основание чл. 108, ал. 3 от Конституцията, съгласно която всеки един министър носи лична отговорност за своите действия. Този текст във връзка с оправомощаването им да упражняват правата на държавата като притежател на държавното имущество обосновават отговорността на министрите за състоянието на съответните търговски дружества. Логично е при такава отговорност да се даде възможност на всеки от министрите и председателите на комитетите да избере личностите, да избере екипите, с които той ще работи, и в случая за дружеството, на които ще бъде възложено управлението на държавното имущество, по отношение на което той упражнява правата на държавата.
В този смисъл намесата на Министерския съвет при определянето на органите за управление е оправдана само в случаите, когато се действа на принципа на изключенията или когато по отношение на предложените лица съществуват пречки в самия закон, тъй като в противен случай би се стигнало до несъответствие между обема на възложените правомощия и отговорност и ограничените възможности за тяхното реализиране.
Това е фактическата страна, а във Вашия въпрос нюансът е малко по-друг. Няма да скрия това, Вие искате известна оценка на персоналните качества на отделните хора. Ето защо аз ще се опитам да Ви отговоря и на този въпрос. От първоначално предложения състав при разглеждането на предложението на заседанието на Министерския съвет от 28 декември 1992 г. е отпаднала само кандидатурата на господин Ташо Желев. той е заменен с господин Янко Янев. С Разпореждане 134 на Министерския съвет от 28 декември, когато е установен този Съвет на директорите, 14 дружества с ограничена отговорност към Комитета по туризма са обединени в акционерно дружествдо "Слънчев бряг". В същото разпореждане са определени и тези членове, за които става въпрос. Разпореждането е пет души и на втората страница към приложение # 1 се посочват седемте имена. Аз ви казах за единствената промяна, която е направена.
Доколкото във Вашия въпрос аз съзирам известни опасения, че в състава на Съвета на директорите не е застъпено достатъчно участието на висококвалифицирани специалисти от регионалните СБ/ЛТ 209.1. структури, по-специално, аз бих казал, че от седем души на Съвета на директорите пет са професионалисти от региона, а останалите двама са от София.
Тези данни, а също така и квалификацията и професионалната ангажираност на членовете на Съвета на директорите показват, че някаква централна намеса на централни органи, на Министерския съвет почти не съществува, защото само две са лицата. Едното име е името на Николай Даскалов, който беше заместник-министър на отбраната и който дълги години е работил в системата на градския съвет като секретар на съвета, и второто име е на Манолина Николова Драгиева, която е юрисконсулт в Комитета по туризма. Това са двете лица.
Мога да ви кажа, че аз дори направих и нещо, което вие не искахте от мен. С хора от Слънчев бряг проведохме разговори и мога да ви кажа, че от обобщения резултат от тези разговори действително се оказа, че имат някои проблеми и въпроси с някои от кандидатурите, от някои от включените в съвета. Но пак искам да повторя и пред вас, от формална гледна точка няма нарушения нито в подбора на членовете на Съвета на директорите, нито в начина на тяхното определяне. Фактът, че госпожа Манолина Драгиева е съпруга на депутат за мен лично не поражда законови и нормативни пречки за участието й във въпросния Съвет на директорите и за избора за неин председател. И нещо повече искам да ви кажа, колеги, госпожа Драгиева е единственият юрист в целия състав на борда на директорите. Което за мен е изключително важно обстоятелство.
Ще бъда откровен пред вас, че въпреки стремежа за балансиране на състава на Съвета на директорите чрез включването в него на различни специалисти, които не са обвързани със създадените неблагоприятни взаимоотношения в комплекса, за мен е логично и напълно естествено в процеса на работата да възникне и необходимостта от частични промени. Основните критерии обаче за извършените промени могат да бъдат само икономическите резултати от дейността на Слънчев бряг и международния престиж по отношение качеството на обслужването в този курорт.
Когато ви казвам, че съм направил дори и проверка на място, аз искам още един път да подчертая, че се касаеше за 209.2. други личности, но не и за качествата на госпожа Манолина Драгиева, която е съпруга на наш колега депутат.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Балабанов, аз останах доволен, пък Вие дали ще останете доволен... Имате право на уточняващи въпроси.
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин Матинчев, аз донякъде съм доволен от отговора. В никакъв случай не бих искал да тълкувате въпроса ми като персонални претенции към когото и да било от състава на директорите. Но Вие казахте, че от формална гледна точка всичко е наред. От формална гледна точка и Тодор Живков беше законен президент на България. Тук не става дума, още веднъж повтарям, за формалната страна на въпроса. Вие споменахте, че господин Даскалов е работил като секретар на съвета в София, след това беше заместник-министър на отбраната. Все пак малко смущава, че туризмът е един бизнес, това е една професия със своите изисквания, които са доста далечни от професионалната подготовка на господин Даскалов. В същото време Вие споменахте, че петима са професионалистите от региона, представени в Съвета на директорите. Това е вярно. Но един от тях е включен с мотивацията, че той представлява политическите сили. С такава мотивация да бъде назначен човек в Съвета на директорите, прощавайте, но това даже във формалната гледна точка много трудно се вмества. Не говоря за това, че друг член на новоназначения състав и лидер на местната организация на "Подкрепа". Аз не бих имал нищо против и такъв подход при назначаване на директорите, но трябва да се има предвид, че организацията на КНСБ има около осем пъти повече членове в Слънчев бряг от тази на "Подкрепа". Тоест, ако трябва да бъдат представени и двата синдиката, би трябвало да се търси някакъв паритет.
И най-накрая, в съвета са включени хора, които са били безработни в момента и които са свързани с някои от изнесените в печата данни за съмнителни сделки, за различен вид далавери, извършени в Слънчев бряг през изтеклата година и половина.
Ето тези съображения имах, когато поставих въпроса, а разширяването му не целеше да изиска от Вас обявяване на някак209.3.
ва стратегическа програма или тук да казвате Вашите виждания, но след като борбата срещу мафията, която водеше предишното правителство, създаде определени търгания в комплекса, определени конфликти, доведе до изтичане на милиони левове, за които никой не потърси сметка и тези милиони продължават да изтичат в момента, защото...
ИВАН КУРТЕВ (от място): Нямате доказателства за такива приказки!
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ: Има ги, господин Куртев, заповядайте, ще поговорим с Вас, ще Ви представя доказателствата.
Въпросът ми беше по какъв начин ще се преборим с тази напаст.
Ето това бяха уточняванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Балабанов.
Господин заместник-министър председателю, заповядайте. 209.4. ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Уважаеми колеги! Тук бяха споменати конкретни характеристики за качествата на членовете на Съвета на директорите. Първо, те не бяха персонализирани. Може би щеше да бъде съвсем коректно да персонализирате във Вашето искане упреците си към определените хора. Аз не знам за кое име от Борда на директорите твърдите, че е бил активен сътрудник-синдикалист на "Подкрепа" или пък, че бил предложен от СДС. За мен е малко трудно да направя преценка за кой от тях става дума.
Когато ви казах, че аз направих и проверка и от тази гледна точка, аз мога да Ви съобщя данни, ако ми кажете за кого става въпрос. При мен са кадровите справки на абсолютно всички хора и аз мога да Ви дам конкретен отговор.
(Господин Петър Балабанов отива до господин Евгени Матинчев и от свои документи му показва своите данни.)
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (извън микрофоните): Ето в текста е посочено: лидерът на КТ "Подкрепа" в Слънчев бряг господин Атанас Велев. Той беше лидер по време на стачните действия срещу реформата от предишното правителство. Безработният инженер господин Безуханов, който е един от лидерите на местната организация на СДС и чийто трудов стаж е само няколко месеца и няма нищо общо...
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Колеги, но аз тогава трябва веднага да ви кажа официалната справка за тези хора. Първото Ви име?
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (извън микрофоните): Атанас Велев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Атанас Велев. Вие преценете, господа народни представители, аз ще ви прочета данните: икономист, специалист по организация и управление на търговията, в "Слънчев бряг" работи вече седма година - от 1986 г., бил е организатор на научно-внедрителската дейност на фирмата "Слънчев бряг", автор е на разработка за концепция на приватизацията на "Слънчев бряг". И тук да се каже, че...
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (извън микрофоните): Просто не е включено в справката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз много моля да не нарушаваме... ББ:ВР 210.1
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Аз не мога да го включа като представител на КТ "Подкрепа", аз Ви казвам неговите професионални качества, които са били основания да го приемат.
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (извън микрофоните): Разбирам Ви.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Аз мога да кажа и за другия - Безуханов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Балабанов, много моля, оставете Вашите имена, които искате, господин министър-председателят да отговори все пак, за да не нарушаваме... Оставете имената все пак, за да не става диалогът на микрофона. Все пак да уважим народните представители и нашата процедура. Благодаря Ви.
Господин Матинчев, ако господин Балабанов има необходимост от повече информация, Вие бихте могъл с господин министъра да уточните.
Имате думата, господин Балабанов, след като чухте отговора и на уточняващите въпроси, да вземете отношение по чутия отговор.
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз с удоволствие ще предоставя на господин Матинчев всички данни и тези, които са изнесени в пресата, и тези, които съм събрал в продължение на година и половина по развитието на конфликтите в "Слънчев бряг", участието на различните лица в тях. Но малко съм изненадан, че в справката, подготвена за Министерския съвет, меко казано, биографията на тези хора и личните им качества са оценени по един начин, който доста се различава от реалното състояние на нещата. Иска ми се да се надявам, че това не е целенасочено извършено и не е извършено с някаква не съвсем законна цел. И бих помолил господин Матинчев да потърси освен от мен, и от други места справка за всеки един от така назначените членове на дирекционния съвет. Това може да ни спести крупни неприятности в близко бъдеще.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Има още един министър, уважаемият господин Валентин Босевски, към когото има отправено питане. Моля за още малко търпение. След това ще има почивка, уважаеми колеги. 210.2
Питането към министъра на околната среда е отправено от народния представител Никола Мишев относно екологичната обстановка на гр. Дупница.
Господин Мишев, заповядайте да развиете Вашето питане.
НИКОЛА МИШЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Във връзка с публикацията на в. "Струва днес" за многократно превишени норми на замърсяване на територията на гр. Дупница с арсен и стронций Ви моля да ми отговорите на следните въпроси:
Първо, каква е екологичната обстановка в гр.Дупница, правени ли са наблюдения относно екологията на Дупница и района?
Второ, при наличието на големи замърсители в този район идентифицирани ли са тези замърсители, как точно и с какво те замърсяват околната среда, как точно тези замърсявания се отразяват на околната среда и на хората в района?
И трето, какви мерки са взети от повереното Ви министерство за санкциониране на замърсителите и за елиминиране на замърсяването съгласно нормите на действащото законодателство?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Мишев.
Господин министър, заповядайте, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН БОСЕВСКИ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще разчитам на остатъците от вашето търпение и към един въпрос, свързан с екологичната проблематика.
Във връзка с публикацията във в. "Струма днес" за замърсяване на територията на гр. Дупница с арсен и стронций, многократно превишаващи нормите, уважаемият народен представител господин Мишев е задал на министъра на околната среда - на ексминистъра на околната среда - господин Василев, още през декември тези въпроси, които вълнуват дупнишката общественост. И в този смисъл моята отговорност е двойна: да бъда перфектен към уважаемия господин Мишев и без да ангажирам своя предшественик, да изпълня и неговото задължение към Вас, господин Мишев.
По първия въпрос - за наблюденията върху екологическата обстановка или около екологичния статус на гр. Дупница. Мога да Ви отговоря следното. Районната инспекция по околната среда 210.3 извършва регулярен контрол на компонентите на околната среда освен текущия контрол, периодично, специализирани институти са извършвали изследвания относно замърсяването на почвата с тежки метали, произхождащи предимно от дейността на ТЕЦ "Бобов дол". Така през периода 1982 г. са извършени 97 опробвания в 67 пункта, характеризиращи над 70 хил.декара в района около гр. Дупница, и са показали съдържание на манган, уран, мед, никел, кобалт, олово, кадмий, арсен и живак по-ниско от нормите, с изключение на един пункт по отношение на кадмий в района на пречиствателната станция. През 1989 г. в района на с. Палатово в два пункта е установено наличие на арсен над нормата. По повод публикацията във в. "Струма днес" от Районната инспекция по опазване на околната среда - Перник, през м. декември 1992 г. са взети проби от гр. Дупница, махала Крушовица и северно от разклона Дупница - Кюстендил. Резултатът от анализите и на трите проби е 8 милиграма на килограм арсен при норма 25. В паралелните анализи, направени от Института по хигиена и медицинска екология, показват стойности, движещи се около 13 милиграма на килограм, 9 милиграма, при което цитираните от вестника данни за 100 милиграма арсен, т.е. четири пъти над нормата, господин Мишев, не бих искал да ползвам израза "недостоверни", а просто не са перфектни по отношение на една професионална консултация преди да бъдат публикувани.
Искам да Ви отговоря на един въпрос, който предполагам, че има определен винаги повишен интерес на обществеността към радиоекологичната проблематика, акцентиран във Вашето питане. И ще бъда категоричен. По отношение на проблема "стронций", който е развълнувал обществеността след тази публикация. В пепелите на топлоелектроцентралата "Бобов дол" е установено наличие на стронций и това е нормален компонент, но обществеността е останала с впечатление, защото също не е перфекционализирано самото тълкуване на нещата в публикацията, че става дума за радиоактивен изотоп "стронций-90". Всъщност става дума за стабилен изотоп, господин Мишев, на елемента стронций, а не на радиоактивния стронций-90, поради което той се третира в приложената екология и в радиологическата практика не като емитер на йонизиращо лъчение, а като тежък метал. Съдържанието на стронций е в рамките на нормите по отношение на тази интерпретация. От 210.4 анализите се установява, че в пепелините се съдържат обаче нестабилни изотопи на радий, торий и кадмий, които определят нивото на тяхната радиоактивност, но според нормите за радиоактивност за строителни материали в други напреднали страни, тъй като ние все още нямаме такива норми, пепелината е годна за строителни нужди. И тук бих искал да Ви подам и още една данна, която може би ще е по-важна за обществеността в региона. Важното е, че съдържанието на естествения радионуклеид "радий-226" е значително под допустимата норма от 185 бекерела на килограм. И това е същественото. 210.5
По замърсяването на въздуха. Министерство на околната среда контролира периодично, на всеки три месеца, като последното измерване е от 29 декември 1992 г.
Установено е, че запрашеността на въздуха и съдържанието на тежки метали в него са значително под санитарните норми. И тук трябва да отбележа, че преобладаващите ветрове, за щастие, са от град Дупница към ТЕЦ "Бобовдол" - една просто щастлива синоптична ситуация, която за съжаление нямаме в други горещи региони в екологично отношение.
Водите също се контролират редовно, но до средата на 1990 г., както знаете, река Джерман беше една мъртва река поради силно токсичните води, изпускани от държавна фирма "Фармация"ООД. Министерство на околната среда от 1 април 1990 г. затвори найзамърсяващия цех - "Пирозолон", и след почистване на коритото на реката обстановката значително се подобри. Река Джерман сега отговаря на изискванията за втора категория с изключение на показателите нефтопродукти и амониев азот, по които е все още в трета категория.
По вторият Ви въпрос - дали са идентифицирани замърсителите в града, с какво замърсяват и как това се отразява на хората в района, мога да отговоря следното.
Основните замърсители, както казах, са ТЕЦ "Бобовдол" и държавна фирма "Фармация", като редовно се контролират и останалите предприятия замърсители - ЗИО ООД, ВЕЛИЛАКО ООД, "Винпром" ООД, АРЗ, "МЕТЕЛ" ООД и някои по-малки замърсители.
Изготвени са екологични паспорти на всички предприятия замърсители, в които са указани вида и обема на производството, количеството на емисиите във въздуха и водите и техните характеристики, количеството и вида на отпадъците, пречиствателните съоръжения, ако има такива, за съжаление не във всички, и тяхното състояние и много други данни, които систематически ще се проверяват, актуализират и които при ваше желание могат да ви бъдат представени документално. ВТ/ЗТ 211.1
По отношение на почвите, господин Мишев. Основните видове замърсявания са от отлагането на газовите емисии на ТЕЦ "Бобовдол", пак той е основният емитер, както и аерозолите от депонираните пепели и сгур, за които говорихме. Минното предприятие е замърсило локално един район с депониране на твърди отпадъци, а държавна фирма "Фармация" до м. юни 1992 г. е замърсявала локален район от брега на река Джерман и района на сметището с кубов отпадък и други твърди отпадъци, за които също мога да ви представя точна статистика.
Замърсяването на водите се предизвиква от държавна фирма "Фармация" и независимо от отстраненото силно токсично замърсяване чрез площадковата канализация в реката постъпват химически замърсени води, предимно детергенти.
Потенциална опасност са и утайките в неутализационната станция и кубовите остатъци, погребани в яма от баластра край река Джерман, за което имаме свои намерения.
Гръцката пречиствателна станция, с извинение, защото звучи парадоксално, също представлява опасност за замърсяване на водите поради нерешено третиране на утайките и производствените отпадъци, към което също ще имаме изисквания.
Констатирано е замърсяване на подземните води в района на с. Балатово от органичен произход, свързан със септичните ями в селото, както и наличие на тежки метали в близост до сгуроотвала на ТЕЦ "Бобов дол", а по данни на Института по приложна минералогия санитарните норми са привишени по някои от показателите за тежки метали.
По отношение вредното въздействие върху здравето на хората, причинено от замърсяване на въздуха, водите и почвите, мога да ви докладвам, че не са правени престижни скринингови изследваня, тъй като градът не е със значителен екологичен риск в оценките както на Министерство на околната среда, така и на Министерство на здравеопазването. И това би трябвало да е нещо, което да ни радва, но фактът, че все още няма една медикоекологична програма за скринингови изследвания може би е нещо, към което един ден в друго свое питане вече ще сме длъжни да ви отговорим 211.2 с конкретен отговор. Няма такива изследвания, господин Мишев.
Но в Министерство на околната среда и няма постъпили данни, някакъв статистически анализ за повишаване на заболеваемостта, при което етиологични моменти да бъдат приети фактори на околната среда. Такива данни нямаме.
По третият Ви въпрос - за мерките взети от Министерството на околната среда за санкционирането на замърсителите и елиминиране на замърсяването, накратко, ще привършвам, мога да отговоря, че през 1989 г. на минно предприятие "Бобов дол" е наложена санкция от 42 хил. лева за депониране на отпадъци, която през 1990 г. беше прекратена поради преустановяване на нарушението. Дадено е предписание на ТЕЦ "Бобов дол" да водоснабди село Палатово със срок края на м. септември 1993 г. и аз се ангажирам пред вас лично да проконтролирам хода на този ангажимент, поскоро на този наш ултиматум към ТЕЦ.
На държавна фирма "Фармация" е наложена санкция за заустване на води в канализацията, нарушаващи показателя активна реакция в размер на 123 хил.лв. месечно и замърсяване на брега на река Джерман с твърди отпадъци в размер на 300 хил.лв. месечно. От м. април 1990 г. Министерството на околната среда е затворило цех "Пирозолон", както ви казах, с което е прекратено изхвърлянето на токсични води в река Джерман.
Дами и господа, разполагам със свитък от конкретни цифри от направените анализи и докладите на районната инспекция по околната среда в Перник и от експертните групи в министерството по повод публикацията на в. "Струма" днес, която се основава, отново искам да ползвам израза, на непрецизирани професионално някои данни, не искам да хвърлям упрек върху масмедиите, че са били изцяло некоректни, но те предимно касаят една професионална интерпретация на стронциевия проблем, за който нямаме основание да се опасяваме, тъй като не става дума за радиоактивен стронций. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин министре. Господин Мишев, имате думата, възможност за уточняващи въпроси, ако желаете. 212.3
НИКОЛА МИШЕВ (СДС): Аз благодаря на господин министъра, благодаря и на господин Василев, който е свършил добра работа като ексминистър. За съжаление съм малко обезпокоен от Вашия отговор, господин министър. Явно е, че екологичната обстановка в Дупница не е кой знае колко добра. Надявам се повереното Ви министерство да направи всичко възможно, за да намери решение на проблемите, които съществуват по отношение на екологията в град Дупница. И най-вече по отношение на тези скринингови изследвания, които казвате, че въобще не са правени в града. Струва ми се, че е абсолютно задължително да се направят такива скринингови изследвания, предвид на това, че заболеваемостта в град Дупница е повишена и то от тежки заболявания, и освен това един основен проблем в град Дупница са малформациите при ражданията. Вероятно замърсеността на околната среда има някаква връзка с всички тези проблеми, които съществуват в град Дупница.
Освен това в нашия град има още много нерешени проблеми и един основен проблем, който не е решен, това е водоснабдяването на града, но това ще бъде предмет на мой отделен въпрос към повереното Ви министерство и като министър там, как точно ще бъде решен проблемът с водоснабдяването. (Емил Костадинов, смее се) Защо се смеете? Аз не виждам нищо смешно тук. Това е трагично.
Съгласете се, че е много страшно град, който се намира в подножието на Рила планина да получава вода по един-два часа седмично.
Благодаря Ви, господин министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин министър, има ли какво да отговорите по последните думи на господин Мишев? Той не зададе въпрос, направи някои предложения. Заповядайте. 211.4
МИНИСТЪР ВАЛЕНТИН БОСЕВСКИ: Аз нямам повод да отговоря на втория въпрос на господин Мишев по експозето ми, по моя отговор, затова бих искал да декларирам, че проблемите на региона около Дупница и на неговото население са проблеми, които са на вниманието на повереното ми министерство. Разбира се ние все още нямаме нито сили, нито средства с една организирана мониторингова и скринингова система да извършиме медикобиологични проучвания върху популации в цялата страна. Такива се извършват и извършваме и тук предимно заслугата е на Министерство на здравеопазването, с което колаборираме, в някои горещи екологични региони, където е етиологичната връзка между съществуващия екологичен статус и неговите параметри е по-фрапантна.
Разбира се, с усъвършенстване на системата за подобни изследвания, със скринингови изследвания, и при определени изисквания на обществеността, ние ще имаме предвид. Аз приемам Вашето желание, като желание на депутат, който депозира становище, на което очевидно трябва да отговорим с възможностите си за извършване на такива изследвания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Преди да обявя почивка, искам да уведомя ръководствата на парламентарните групи да заповядат в кабинета на председателя на Народното събрание за кратък Председателски съвет. И също да уведомя уважаемите народни представители, че във връзка с официалното посещение на турския президент Йозал в България се предвиждат срещи с парламентарните групи в Народното събрание на 16 февруари както следва:
- От 10,25 до 11,10 ч. - среща с Парламентарната група на Съюза на демократичните сили;
- От 11,15 до 12,00 ч. - среща с Парламентарната група на Предизборния съюз на БСП и коалиция;
- От 12,05 до 12,55 ч. - среща с Парламентарната група на Движението за права и свободи.
Допълнително ще се уточни с ръководствата къде и в какъв числен състав ще се проведат тези срещи. РД/ЗТ 212.1
Умолявам ръководствата или ръководителите на парламентарните групи да заповядат в кабинета на председателя на Народното събрание.
Давам 15 минути почивка. Продължаваме с разискване по питане на господин Венцеслав Димитров към министъра на финансите Стоян Александров. (Звъни)
(11 ч. и 27 м.)
212.2
(След почивката)

12 ч. и 25 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля народните представители да заемат местата си в пленарната зала. Обявявам проверка на кворум.
Текат трите минути за регистрация, за проверка на кворума!
Междувременно няколко съобщения докато се събере кворумът:
Комисия по външната политика - 12 февруари, днес... но това са вчерашните съобщения.
Заседание на Комисията по околната среда на 17, сряда, от 9,00 ч. в зала 411 съвместно с Комисията по енергетиката.
Комисията по културата ще проведе заседание на 17 февруари от 12 ч., сряда, в Огледална зала.
Други съобщения за момента няма. Председателски съвет?
НОРА АНАНИЕВА (от място): Имам да направя една декларация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ако има кворум! Ако има кворум...
Комисията по земеделието организира дискусия на тема: "Проблемите на поземлената реформа - програмно-техническо осигуряване на същата и допълнение към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за неговото приложение". Дискусията ще се състои на 18 февруари от 8,30 ч. зала 507 на "Дондуков" 2.
Пресконференция на тема "Данъците" ще се проведе на 15 февруари, понеделник, от 11,00 ч. в зала "Запад".
Комисията по национална сигурност ще проведе две заседания - първото е на 17, сряда, от 10 ч. в зала 510, и второто заседание - на 18 февруари, четвъртък, от 10,00 ч.
Други съобщения няма.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Моля, докато се съберат народните представители да взема думата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля Ви се! Не съм открил заседанието. Чета това за обща информация. ВЙ/КП 213/1.
Изтекоха трите минути. Няма необходимия кворум!
Закривам заседанието. (Звъни)
Няма кворум! (Шум и реплики в залата)
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Свищов, от място): Вие дадохте 15 минути почивка, а колко минаха?!...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма заседание! Направих само съобщенията. Няма кворум - ето, проверете. Трите минути изтекоха. Какво мога да направя?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Свищов, от място): Ще се извините! Ето, идват хора...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имаше Председателски съвет в продължение на 15 минути вътре... Какво да направя, господин Николов? Нямам никаква вина. Нямам никаква вина!
Сряда от 15,00 ч.!
(Закрито в 12 ч. и 30 м.)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Снежана Ботушарова)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Кадир Кадир)
СЕКРЕТАРИ:
(Ведат Сакаллъ)
(Руслан Семерджиев)