Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-03-23

Председателствували: председателят Александър Йорданов
Секретари: Трифон Митев и Илхан Мустафа
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (Звъни): Откривам днешното заседание на 36-то Народно събрание.
Най-напред давам думата на госпожа Свободка Стефанова по процедурен въпрос. Заповядайте.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Съжалявам, че дори по повода, по който излизам, тук има хора, които се подсмиват и едва ли не са готови да се държат отново неадекватно. Поводът, по който вземам думата, е един трагичен случай, който отне 5 човешки живота в моя избирателен район. В момента следствието се води и затова не мога да изнеса факти от това, което се е случило край с.Николово. Това наистина е една трагедия, има 5 невинни човешки жертви.
И затова моля в памет на тези хора едноминутно мълчание от присъствуващите народни представители и ще ви моля след това всеки да даде по някой и друг лев за семействата на загиналите. (Народните представители стават на крака и с едноминутно мълчание почитат паметта на загиналите)
Благодаря ви. Обръщам се към всички парламентарни групи: независимо от това, че от държавния бюджет е възможно да бъдат отпуснати средства за възстановяване на щетите в самия завод, има семейства, които не са имали застраховка, щетите са такива, ББ/КТ 183.1 че наистина се налага да бъдат подпомогнати семействата. Бих искала да ви помоля да откриете подписки, за да бъдат предадени на кметовете на съответните общини за възстановяване на щетите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: И аз благодаря.
Искам да ви информирам най-напред за това, че на основание чл.13 от Правилника на Народното събрание се регистрира нова парламентарна група с наименование Нов съюз за демокрация. Тя е представила списъка на своите членове - 18, което съвпада с решението на Народното събрание, прието наскоро - промяна в правилника. Представила е списък на ръководството, а така също е представила и документ, озаглавен: "Политическа ориентация".
С други думи формално са спазени всички процедури според правилника и тази парламентарна група - Нов съюз за демокрация - се регистрира.
Мястото, което й се определя, е в средната част на залата, в дъното, след Парламентарната група на Движението за права и свободи. Моля народните представители от тази парламентарна група да заемат вече определените им по този начин места.
Ако трябва, да им прочета имената, да ги чуете?
Членовете на тази парламентарна група са: Красимир Найденов Стоянов, Петър Стоичков Харизанов, Марин Маринов, Христо Тодоров, Георги Костов, Радка Емилова Василева, Христо Иванов, Стефан Караджов, Асен Мичковски, Йордан Тодоров, Петър Марков, Емил Цочев, Николай Василев, Румен Радулов, Стефан Божилов, Пламен Йовчев, Димитър Луджев и Господин Атанасов.
Моля, наистина да заемат местата, определени им от парламента. А депутатите от Парламентарната група на СДС да седнат на местата, определени за Парламентарната група на СДС.
Получено е също така заявление от народния представител Георги Марков, който информира, че напуска Парламентарната група на СДС.
Ще ви запозная накратко и със състоянието на законопроектите от законодателната програма към днешна дата.
От групата на данъчните и бюджетни законопроекти: 183.2
Законопроектът за данъчната администрация е приет на първо четене. Очаква се становището на Законодателната комисия за второто четене.
Законопроектът за данъчното производство е приет също на първо четене.
Законопроектът за облагане доходите на физическите лица - няма становища все още от Икономическата комисия, Комисията по бюджета и финансите и естествено - Законодателната комисия.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за данъка върху общия доход е приет на 16 март.
Законопроектът за данъка върху стоките и услугите е приет на първо четене със заглавие: "Законопроект за данъка върху добавената стойност".
Законопроектът за данък върху печалбата - няма становища от Икономическата комисия, Комисията по бюджета и финансите и Законодателната комисия.
И Законопроектът за местните финанси няма становища от Комисията по административно-териториалното устройство и от Комисията по административно-териториалното устройство и местното самоуправление, Комисията по бюджета и финансите, Икономическата комисия и Законодателната комисия.
От законопроектите, свързани със съдебната система:
Законопроектът за устройство на съдебната система е приет на първо четене. Няма доклад от Законодателната комисия за второ четене.
Законопроектът за Върховния административен съд е разпределен само на Законодателната комисия. Също няма становище на тази комисия.
Законопроектът за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс ще бъде гледан днес.
Законопроектът за изменение и допълнение на Гражданскияпроцесуален кодекс няма становище само от Законодателната комисия.
Законопроекти, свързани с авторското право:
Законопроектът за авторското право и сродните му права е приет на първо четене. Има становище вече за част от законопроекта на Законодателната комисия. Ще бъде гледан утре в пленарната зала. 183.3
Законопроектът за патентите е окончателно приет.
Законопроектът за стандартизацията - гласувано е за отлагане на разискванията, има внесен нов законопроект от народния представител Красимир Найденов.
В особено сложно състояние се намират законопроектите, свързани със земята и собствеността. От тях е приет единствено Законопроектът за финансиране на пролетните и есенните земеделски работи, известен като Закон за финансовото осигуряване на земеделието през 1993 г.
Внесени са 15 законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. Един от тях е оттеглен. Законодателната комисия предстои да разгледа тези законопроекти.
Законопроектът за тютюна и тютюневите изделия е приет на първо четене. Няма все още за второ четене становища от Икономическата комисия и Комисията по бюджета и финансите.
Законопроектът за компенсациите - няма все още становища от комисиите.
Законопроектът за обезщетяване на отчуждени имущества след Девети септември 1944 г. няма становища от комисиите.
Законопроектът за застраховането - няма становища от Законодателната комисия и Комисията по бюджета и финансите. 183.4
Законопроектите, свързани с местното самоуправление:
Законопроект за общинските имоти - няма становища от комисиите;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация - също липсват становища на комиии;
Законопроект за самоуправление в общините с районно деление - очаква се становището на Законодателната комисия.
От законопроектите за националната сигурност:
Законопроект за отбраната и въоръжените сили на Република България - няма становище от комисиите;
Законопроект за Консултативен съвет за националната сигурност - приет е на първо четене.
В социалната сфера:
Законопроект за здравното осигуряване на населението - няма становище от комисиите;
Законопроект за лекарствените средства - бе отхвърлен на първо четене.
Очаква се становището на Законодателната комисия за първо четене на законопроекта за кръводаряване и употреба на кръв и кръвни съставки.
Тази информация е едно напомняне към отделните комисии за необходимостта да продължат работата върху законите.
Чета последната справка. "Постъпили законопроекти и проекти за решения за обсъждане от Народното събрание в периода 1622 март.
На 16 март е постъпил проект за решение за даване на съгласие Министерският съвет да сключи споразумение за кредит с финансови институции на Съединените щати. Вносител - Министерски съвет. Проектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по бюджета и финансите и Икономическата комисия.
На 17 март народният представител Петър Харизанов е внесъл законопроект за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Икономическата комисия, Комисията по бюджета и финансите, комисията по административно-териториално устройство и местно самоуправление. ВТ/МД 184.1
На 18-и Министерският съвет е внесъл законопроект за ратифициране на Договора за приятелство и сътрудничество между Република България и Република Албания. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия и Комисията по външната политика.
На 18 март Веселина Рашеева и още 65 народни представители са внесли законопроект за изменение на Конституцията на Република България. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия.
На 19 март народните представители Маньо Манев, Коста Андреев и Тодор Тодоров са внесли законопроект за допълнение на Закона за пенсиите. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по труда и социалното осигуряване.
И на 22 март народните представители Велко Вълканов, Мирослав Дърмов, Чавдар Кюранов и Александър Маринов са внесли законопроект за изменение на Закона за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни в периода май - септември 1989 г. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия.
Общо за тази седмица в Народното събрание са постъпили 6 законопроекта."
Сега преминаваме към първа точка от дневния ред на днешното заседание, а именно -
ГЛАСУВАНЕ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.
Моля представителя на Законодателната комисия господин Емил Бучков да заповядва да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, дами и господа, продължаваме второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Днес Законодателната комисия разгледа отново – 7, съгласно който чл. 193а се изменя така:
"Прокурорът може да раздели следственото дело.
2. Когато е образувано за множество престъпления и това 184.2 затруднява или забавя предварителното производство."
Законодателната комисия с 9 гласа "против" този текст и 3 "въздържали се" прие, че текстът не следва да остане така, както е предложен в Наказателно-процесуалния кодекс.
Съображенията за това се изложиха, аз няма да ги повтарям, само изрично споменавам, че ако се приеме този текст, би се допуснала една несъобразност в смисъл, че когато се касае за извършени няколко престъпления от страна на даден деец и се допусне това разделяне, означава да се проточи и да не може да се стигне до едно единно становище за извършените престъпления от страна на този деец.
И в този смисъл Законодателната комисия предлага – 7 да отпадне от предложения проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме за отпадането на – 7 от законопроекта. Моля, гласувайте.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 166 народни представители, за отпадане на – 7 - 145, против - 4, въздържали се - 17. Приема се.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: – 15. В чл. 393 се правят следните изменения:
В ал. 1 след думата "офицери" се добавят думите "и в случаите на чл. 28, ал. 2 и чл. 171, ал. 1, т. 2".
Създава се нова ал. 3: "Когато предварителното следствие не е задължително, се прилагат разпоредбите на глава двадесета, раздел трети на този кодекс, като полицейското разследване се извършва от органите на военната полиция."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Няма предложения. Гласуваме текста на – 15. Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте.
Да, прощавайте. Отменете гласуването. Господин Михайлов, заповядайте. 184.3
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Смятам, че чл.393, ал.3 "Когато предварителното следствие не е задължително се прилагат разпоредбите на глава двайста, раздел трети на този кодекс, като полицейското разследване се извършва от органите на военната полиция" трябва да отпадне. Защо? Защото предварителното следствие винаги е задължително. Съгласно чл.128 от Конституцията на Република България следствените органи са в системата на съдебната власт. Забележете второто изречение - "Те осъществяват предварителното производство по наказателни дела". Казано е, че те осъществяват предварителното производство, а предварителното производство включва и предварителното следствие и предварителното дознание, и предварително разследване - изобщо всякакви форми на разследване.
Следователно не може извън следствените органи, за съжаление, да се правят, да се установяват в закона други форми на предварително разследване. Това беше една от основните причини този и вече следващите текстове от предложените изменения и допълнения на Наказателно процесуалния кодекс да се забавят толкова много.
Аз предлагам по принцип да гласуваме да отпадне тази алинея, а след това ще предложа целия раздел трети, който се предлага "Особени правила по дела за престъпления от общ характер, по които не е предвидено предварително производство" да отпаднат.
Затова аз ви моля най-напред да подложите на гласуване да отпадне изменението на новата алинея на чл.393, ал.3, а след това ще взема по-подробно отношение по принципното положение и по подготвения сега от работна група към Министерството на правосъдието и на вътрешните работи, тоест, към Министерския съвет нови изменения и допълнения, на Наказателно-процесуалния кодекс, където евентуално ще се предвиди предварително подследствие, което да се осъществява от помощник-следователи. За съжаление Конституцията на този етап не позволява да се извършва друга форма на предварително производство извън следствието. НЧ/НП 185.1
Ето защо ние трябва измененията и допълненията на Наказателно-процесуалния кодекс да ги съобразим изцяло с разпоредбите на конституционния текст. Благодаря Ви, господин председателю!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря и аз. Моля, господин Бучков!
Заповядайте, господин Начев също за изказване.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, дами и господа! Аз се присъединявам към становището, изказано току-що от проф. Михайлов и бих искал да изложа само един допълнителен аргумент.
В текста на предложената ал.3 се предлага всъщност полицейското разследване да се извършва от органите на военната полиция. Военната полиция, уважаеми колеги, в момента е една институция с нерегламентиран статут. Нейните права и задължения ще бъдат фиксирани евентуално в Закона за отбраната и въоръжените сили. Възможно е и някои разпоредби да бъдат визирани и в Закона за устройството на съдебната система.
Ето защо аз смятам, че преди да е създадена тази институция и ясно и точно да са обозначени в законите нейните права и задължения, не би следвало да включваме нейното място в Наказателно-процесуалния кодекс.
Ето защо аз също ви призовавам да гласувате за отпадането на този текст от законопроекта. Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Начев! Други становища няма.
Господин Бучков, заповядайте!
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: При това положение фактически – 15 има точка първа, в която се правят измененията в ал.1, за която никой не изказа противно становище и новата ал.3, за която се предлага да отпадне.
В такъв случай ние трябва да гласуваме разделно – 15 - по точка първа и по точка втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Най-напред гласуваме за отпадането на точка втора на този – 15.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Точка втора на ал.3 - нова алинея трета. 185.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Който е за отпадането на тази алинея, моля да гласува. Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте!
Гласували общо 147 народни представители. От тях 90 за, 43 против, 14 въздържали се.
Приема се.
Сега ви моля да гласуваме за това заместник-министърът на правосъдието госпожа Нели Куцкова да бъде допусната в залата при обсъждането на законопроекта.
Моля, режим на гласуване. Гласувайте това предложение.
Гласували общо 152 народни представители. От тях 140 за, 6 против, 6 въздържали се.
Приема се. Моля, госпожа Куцкова, заповядайте!
Сега гласуваме текста на – 15 с неговата единствена ...
По какъв въпрос? За разяснение ли? Заповядайте, госпожа Караиванова.
АНА КАРАИВАНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю! Колеги, двете алинеи са свързани една с друга и щом отпадна ал.3 - да не се провежда така нареченото разглеждане без предварително разследване, то би трябвало и да не изменяме ал.1, в която се допълва именно, че предварителното следствие е задължително и в случаите на чл.171, ал.1, т.2, тоест, това е когато престъпленията са извършени от непълнолетни, от психически непълноценни лица, а също така и за престъпления, подсъдни на окръжните съдилища. А знаете, че военните съдилища са само окръжни, там няма районни съдилища.
Затова двете алинеи са свързани, още веднъж повтарям, и ще следва да гласуваме и против изменението на тази ал.1, а да остане така, както е досегашната ал.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Бучков, Вашият коментар.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Предложението е основателно, тъй като се запазва статуквото, което съществува по сегашния закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласуваме за отпадане на тази алинея, точка първа. Моля, режим на гласуване. Моля, 185.3 гласувайте!
Гласували общо 153 народни представители. От тях 131 за, 14 против, 8 въздържали се.
Приема се.
По този начин всъщност отпадна целия – 15.
Продължаваме по-нататък. 185.4
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: – 16. В глава 20 се създава раздел трети със следните членове.
Раздел трети. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления от общ характер, по които не е проведено предварително производство.
Полицейско разследване. Чл. 409, ал. 1. В случаите по чл. 171, ал. 2 съответните органи на МВР, определени със заповед на министъра на правосъдието, могат да извършат оглед на местопроизшествие и свързаните с него претърсвания и изземване, разпит на уличеното лице и очевидци, и прилагат необходимите справки и документи.
Алинея 2. Органите на МВР са длъжни да разяснят на уличеното лице основанията за започване на полицейското разследване, предвидената отговорност, правото му да откаже да дава обяснение, както и да му осигурят възможност да се свърже със защитник и посочи доказателства.
Алинея 3. Органите на МВР в срок от 24 часа представят на прокурора материалите и довеждат уличеното лице или осигуряват присъствието на свидетелите, включително посочените от уличеното лице.
Права на уличеното лице.
Член 410. Лицето, спрямо което е започнало полицейско разследване, има право на защита съобразно нормите на този кодекс.
Действия на прокурора.
Член 411, ал. 1. Прокурорът се започнава с материалите и с възраженията и исканията на уличеното лице и неговият защитник. Той може да разпитва допълнително доведените лица и се произнася с постановление, с което:
1. Повдига обвинение и внася делото в съда.
2. Отказва да образува наказателно производство в случаите на чл. 21, ал. 1.
3. Образува предварително производство, повдига и предявява обвинението, взема мярка за неотклонение и изпраща делото за разследване по общия ред, когато не са налице условията по чл. 171, ал. 2, или случаят представлява фактическа или правна сложност.
Алинея 2. В случаите по ал. 1, т. 1, прокурорът може да разпореди задържане на уличеното лице до първия присъствен РД/ВЙ 186.1 ден.
Предаване на съд.
Член 412, ал. 1. Делата по този раздел се разглеждат еднолично от съдия в открито съдебно заседание.
Алинея 2. Когато намери, че са налице условията за разглеждане на делото, съдията предава уличеното лице на съд и незабавно пристъпва към разглеждане на делото.
Алинея 3. В това производство не може да се предявява граждански иск.
Алинея 4. Когато не са налице условията на чл. 171, ал. 2, или случаят представлява фактическа или правна сложност, съдията може да върне материалите на прокурора.
Разглеждане на делото в първата инстанция.
Член 413, ал. 1. Прокурорът прочита постановлението, с което повдига обвинението. Съдията поканва подсъдимия да даде обяснение по него. Разпитват се свидетелите, в това число длъжностното лице, провело полицейското разследване. Съдътъ прочита писмените материали и предявява веществените доказателства на страните.
Алинея 2. След приключването на съдебното следствие, съдът пристъпва към изслушване на съдебните прения.
Алинея 3. След завършване на съдебните прения, съдията дава на подсъдимия последна дума.
Алинея 4. След като изслуша последната дума на подсъдимия, съдията постановвява присъдата и се произнася по мярката за неотклонение.
По алинея 1 на член 413 има постъпило предложение от господин Дако Михайлов.
Обжалване на присъдата.
Член 413а, ал. 1. Присъдата подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяване на присъдата.
Алинея 2. Жалбата или протестът се разглеждат в десетдневен срок от постъпване на делото в окръжния съд.
Прилагане на общите правила.
Член 414. Доколкото за производството по този раздел, няма особени правила, прилагат се правилата за производството по общия ред. 186.2
Това е съдържанието на новия раздел трети по параграф 16 от проекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Васил Гоцев, по процедурен въпрос.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Четем една материя, която е изключително важна. Става въпрос за правата на гражданите.
Аз предлагам, като почнем да го разглеждаме, да бъде текст по текст, а не целият параграф анблок. Защото има някои текстове, по които може би едни ще са съгласни, а други няма да са съгласни, но така или иначе се касае до следното.
Можем ли да се съгласим, че в някои случаи един полицай ще хване един човек и за 24 часа този човек ще бъде осъден? Просто да помислим по тези неща и това не можем да го направим анблок за параграф 16.
И аз моля да го разгледаме текст по текст.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Гоцев.
Господин Михайлов, заповядайте за становище.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Това е същественото от тази част на проекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, което има съществено значение и споровете по отношение на принципните разрешения, дадени в този раздел трети на глава 20, налагаха многократно да бъде отлагано приемането на Наказателно-процесуалния кодекс.
Аз се радвам, че господин Гоцев прие тезата, че с въвеждането на този раздел на особени правила за разглеждане на дела за престъпления от общ характер, по които не е проведено предварително производство, накърнява особено чувствително правата и законните интереси на обвиняемия в наказателния процес.
Тази система е взаимствана от друга страна, където има други правила, друг ред, друга полиция, прокуратура и съд. Тя е неприемлива за нашите условия, но тя е и противоконституционна. Защото чл. 128 от Конституцията, както ви прочетох, вменява 186.3 дълг на следствието да осъществява предварително производство. Тоест, ако няма следствие, трябва да има някаква друга форма на предварително разследване. А проектът, който ни се дава, не предвижда форма на предварително разследване.
Преди да бъде освободен господин Петър Стоянов, заместникминистър на правосъдието, събра депутати и специалисти от Министерство на правосъдието и от Министерство на вътрешните работи присъствува новият главен секретар, там беше и господин Дако Михайлов, аз и господин Школагерски, и още един депутат, мисля че имаше, и беше единодушно становището, че това трябва да отпадне, този раздел, и ние да намерим една форма на предварително разследване, която да е в съответствие с Конституцията.
Аз лично предложих и ще продължавам да предлагам да бъде предварително подследствие, което да се осъществява от помощник-следователи. За такива могат да бъдат назначени всички юристи, завършили Юридическия факултет, макар и неположили своя стаж, и всички завършили висшия специален институт при Министерство на вътрешните работи и по този начин ние ще решим този въпрос. 186.4 Искам да ви кажа, че лично моето мнение е, че не трябваше да отпада дознанието като форма на предварително разследване. Имам предвид полицейското дознание. Това, което сега иска Министерството на вътрешните работи. Обаче полицейско дознание при наличието на чл. 128 от Конституцията не може да се въведе в Наказателно-процесуалния кодекс, защото ще противоречи на Конституцията.
Затова, господин председателю, аз Ви предлагам да гласуваме за отпадането на раздел трети от глава двадесет, така както е предложен. Като отпадне заглавието, всички други предложения ще отпаднат, ще бъдат ненужни и ние ще изчакаме една работна група, която работи в момента, да ни даде предложение как да решим възможно най-бързо този въпрос, защото тази грешка е допусната от парламента през април 1990 г., когато са премахнали дознанието и когато в Конституцията е записано вместо, че следователите осъществяват предварително следствие, че следователите осъществяват предварително производство. От там произтича тази грешка. Въпросът е чисто юридически, няма никакви политически аспекти. Лично аз настоявам за най-бързо внасяне на проекта и за уреждането на този въпрос, за да можем да облекчим следователите и да имаме успех и ефективност в борбата с престъпността.
Ето защо, ако вие, уважаеми дами и господа народни представители, не сте убедени, тъй като аз съм убеден и предлагам това, можем да пристъпим към другия вариант - още веднъж да се обсъди в Законодателната комисия абсурдността на предлаганите изменения и допълнения в тази част на проекта и тогава още поубедено, както днес отпадна – 7, така да отпадне и този раздел от измененията и допълненията на Наказателно-процесуалния кодекс.
Нямам нищо против и този вариант, макар че аз лично съм убеден, че това е несъстоятелно, даже противоречи и на Конституцията, на чл. 128 и други правила на Конституцията, но нямам нищо против, ако искате да се отложи и да се обсъди още веднъж в Законодателната комисия, да сторим и това.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Михайлов.
Господин Даскалов, заповядайте за изказване. СБ/ЛТ 187.1.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз се присъединявам към второто процедурно предложение на проф. Михайлов и моля да гласуваме да се отложи разглеждането на целия раздел, след като бъде разгледан проблемът в Законодателната комисия, където евентуално биха могли да намерят и някои други разрешения освен отпадането.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Михайлов, Вие оттегляте ли си предложението за отпадане на раздела? Защото всъщност Вие направихте две предложения. С едното колегата Даскалов се солидаризира, с другото - не.
Господин Джеров, Вие ли ще продължите? Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На мен ми се струва, че ще бъде най-правилно, на базата на станалите дискусии, да отложим по-нататъшното разглеждане в момента на – 16. Става дума за раздел трети, членове 409-414, да го обсъдим заедно с представителите на Министерския съвет и Министерството на правосъдието и допълнително да го внесем за разглеждане в пленарната зала в една или друга насока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Михайлов, заповядайте.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Аз направих две предложения.
Първото е този раздел и следващите текстове да отпаднат, защото аз съм убеден в това. Но смятам, че е в интерес на парламента и на добрата воля в този парламент, когато има неубеденост в една част от депутатите, да се обсъди въпросът и затова направих и второто процедурно предложение. То има примат пред предложението ми по същество. Най-напред ще се гласува да се върне в Законодателната комисия този раздел и ако не се приеме, тогава да се гласува моето предложение по същество да отпадне.
Да се отложи разглеждането и да се върне в Законодателната комисия.
Благодаря Ви, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Ганев, заповядайте. 187.2.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря, господин председателю. Аз искам да направя едно допълнително предложение, което няма нужда да се гласува. Просто едно предложение към колегите от Законодателната комисия. Както каза проф. Михайлов, и аз съм напълно съгласен с него, тук се касае за едно несъвършенство в Конституцията. Ако ние действително и четирите парламентарни групи сме на едно мнение по този въпрос, мисля, че спокойно можем да помислим да се изчисти този въпрос от Конституцията и да се допълни така, както трябва.
Призовавам колегите от Законодателната комисия да имат и това предвид, когато ще обсъждат.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Според правилника най-напред трябва да гласуваме за отпадането на раздел трети.
Заповядайте, господин Савов.
СТЕФАН САВОВ (СДС): От името на парламентарната група поддържаме предложението на проф. Михайлов. Защото сега вие знаете добре, господин Ганев, че дори и да има пълно съгласие за Конституцията и да изчистим Конституцията, за това ще ни трябват няколко месеца. Много по-лесно е да опитаме да отиде този текст отново в Законодателната комисия и да опитаме да направим нещо, което да се приеме по-бързо. Защото, от друга страна, Наказателно-процесуалният кодекс е нужен и то крайно нужен за всички органи.
Аз мисля, че е най-добре сега да гласуваме за отлагане и връщане в Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Михайлов оттегля своето предложение за отпадане на – 16, а именно на раздел трети и затова гласуваме за отлагане разглеждането на този параграф за следващото заседание след разглеждането му в Законодателната комисия. Връщане в Законодателната комисия и гледане на следващото заседание.
Моля, гласувайте това предложение.
От общо гласували 160 народни представители, за това предложение са гласували 147, против 8, въздържали се 5.
Предложението се приема.
Преминаваме към следващия параграф. Той ще бъде и последен. 187.3.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: 192 е гласуван.
Преходни разпоредби. Това е последният параграф, последната разпоредба от проектозакона.
– 17 се предлага в следната редакция:
"Чл. 192а се прилага и към висящите следствени дела, образувани срещу неизвестен извършител, до влизане на този закон в сила."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Няма други предложения...
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на – 17. Моля, гласувайте.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 156 народни представители, за текста на – – 17 - 156 народни представители, против - няма, въздържали се - няма.
Приема се.
С това дневният ред за днес е изчерпан в едно добро темпо за Народното събрание. Сега народните представители са свободни, а Председателският съвет се свиква при председателя в 16,30 часа. Ще се направят консултации във връзка с исканията за промени в ръководствата на някои комисии.
Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 16 ч. и 10 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Йорданов
СЕКРЕТАРИ: Трифон Митев
Илхан Мустафа