Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-04-01

Председателствали: председателят Александър Йорданов
Секретари: Христо Атанасов и Руслан Семерджиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители, откривам заседанието.
Най-напред искам да ви информирам, че с решение на Народното събрание от 14 октомври 1992 г. бе създадена Анкетна комисия в рамките на започналата процедура по чл. 100 от правилника, която предвижда в своята ал. 8 възможност за създаване на анкетна комисия, за да проучи данните, свързани с искането на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване и да информира Народното събрание.
Такава комисия тогава бе създадена с численост от четирима души - двама от БСП и двама от Движението за права и свободи. Искам да отбележа, че комисията е забавила значително своята дейност, а срокът по решението е бил две седмици. Комисията представи докладите си едва в последните дни на месец март тази година.
Комисията не е постигнала мнозинство. Мненията са разделени наполовина и затова тя е представила два доклада. На господин Исмаил и на господин Ходжа докладът е представени на 24 март, сряда. На госпожа Тачева и господин Димитров докладът е представен на 26 март, петък, около обяд. Няма съмнение, че двата доклада представляват едно неразделно цяло, тъй като нито един от тях не представлява мнението на мнозинството от комисията.
Вторият доклад, от петък, е заведен в деловодството, както казах, в края на сутрешното заседание, между 12 и 13 ч., НЧ/КП 305/1. поради това неговото раздаване на депутатите е станало възможно едва на 30, във вторник и докладът е бил раздаден. Тоест това е направено.
И двата доклада са достатъчно обемни и изискват време за запознаване. Още повече, че няма единно становище на комисията и на мнозинството, или някакво мнозинство в тази комисия.
По аналогия и логика трябва да приемем, че предвидените 48 часа по ал. 3 на чл. 100, които депутатите имат на разположение, за да се запознаят със съответните материали и да оформят своето индивидуално решение, тази именно процедура и тези предвидени часове следва да се полагат и да се налагат, и да се имат предвид и в този случай, когато са налице тези два доклада. Тези 48 часа са изтекли днес преди 15 ч. Първото заседание следователно, на което може да се разгледа този въпрос "екслеге", както се казва, преди останалите въпроси, е именно днес. Това е разсъждението по този въпрос.
Аз предлагам да не се впускаме в други процедурни разсъждения и днес в началото на нашето заседание да разгледаме именно този въпрос, като същевременно процедурата, по която да се разгледа този въпрос, е общата процедура, по която изобщо се разглеждат подобни въпроси и така се е постъпвало. Направено е единствено едно искане и то беше формулирано в Председателския съвет: изказванията на парламентарните групи да бъдат по един представител от парламентарна група и реплики на изказванията да не се допускат. Това е едно предложение, което трябва да бъде гласувано.
Аз моля най-напред да гласуваме точно това предложение.
Господин Семерджиев иска думата. Заповядайте, господин Семерджиев!
Като уточним този въпрос, след това ще гласуваме и точките по дневния ред, предложенията по дневния ред, за да приемем дневния ред, по който ще продължи работата, след като решим този въпрос.
Заповядайте, господин Семерджиев!
РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю! Аз не възразявам по повдигнатия от Вас въпрос, но искам да поставя един друг процедурен въпрос, който ще отнеме, предполагам, много кратко време и е отправен към Вас лично. 305/2.
Миналата седмица в отсъствието на двама души парламентарната група на СДС е взела решение за освобождаването на четири души социалдемократи от състава на парламентарната група. Нещо, за което ние научихме по-късно от пресата. Тъй като не сме наясно и не сме получили решението на парламентарната група, а съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, чл. 13, ал. 3, имаме молба да разпоредите да бъде проверено в регистрите на Народното събрание какъв е съставът на групата на Съюза на демократичните сили и съответно какъв е нашият статут.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря! Това ще бъде направено.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме процедурното предложение изказванията на парламентарните групи по въпроса, за който ви информирах, да бъде по един представител от парламентарна група, реплики на изказванията да не се допускат. Ясно е защо. Да не пояснявам.
Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували общо 209 народни представители, от тях 200 за, 9 против, няма въздържали се.
Приема се. 305/3.
Сега ви моля да гласувате предложенията по дневния ред.
Постъпило е предложение точка първа от част втора на програмата за днешния дневен ред да бъде законопроект за изменение и допълнение на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на научните организации и ВАК. Моля режим на гласуване. Гласувайте това предложение - първа точка в част втора на дневния ред.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 216 народни представители, за - 118, против - 93, въздържали се - 5 народни представители. Предложението се приема.
Постъпило е също така предложение от госпожа Нора Ананиева като председател на Парламентарната група на БСП и коалиция точка втора в част втора да стане законопроектът за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в частта му за ликвидационните съвети. Току-що направихме съответната консултация. Този законопроект е гледан днес в Законодателната комисия. Тя има становище. Ще се разпореди то да бъде раздадено. Следващата седмица това ще бъде гласувано за дневния ред.
Преминаваме сега към последния въпрос, който трябва да решим.
Както знаете, госпожица Вержиния Велчева бе отправила питане към миистъра на вътрешните работи. Той отговори в петък, че може да даде отговор само на закрито заседание.
Сега трябва да гласуваме утре сутринта парламентарният контрол да започне именно с отговора на министъра на вътрешните работи по питането на госпожа Велчева и да започне именно със закрито заседание. Това ще решат народните представители.
Моля режим на гласуване. Гласувайте това предложение.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 207 народни представители, за - 194, против - 1, въздържали се - 12. Предложението се приема. Любопитството е явно голямо.
Същевременно искам само да ви информирам, че на 26 март ние сме гласували и приели предложение, според което трябва да се отговори утре на актуалните въпроси. И аз мисля, че ще постигнем разбиране и няма дори да е нужно сега да гласуваме най-напред да се отговори на актуалните въпроси, които, така СД/ЗТ 306.1 да се каже, са най-актуални, за които наистина времето им е точно утре за отговор. И веднага след това да се продължи с отговор на всички актуални въпроси. Така че утре, дори ако трябва, да се удължи работното време с два часа и да се изчерпят отговорите на всички актуални въпроси.
Същевременно искам да помоля народните представители, които са отправили питания към министрите и ако тези питания са изключително важни и спешни, да се обадят просто в канцеларията, за да могат, ако пожелаят, да получат писмен отговор на своите питания, за да се информират по-бързо за отговорите. Това е.
С това работата по дневния ред приключи. Преминаваме към доклада на анкетните комисии, избрани да проучат данните, свързани с искането на Главния прокурор.
Моля авторите на доклада да заповядат да изнесат... (реплика от залата: "Те са два доклада.") Знам, че са два доклада. Господин Исмаил виждам. Заповядайте, господин Исмаил.
ДОКЛАДЧИК ИСМАИЛ ИСМАИЛ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! От името на комисията първо дължа извинение за закъснението, но мисля, че ще ни извините, тъй като за сметка на това имаме два доклада.
"ДОКЛАД

на Комисията във връзка с искането на Главния

прокурор за възбуждане на наказателно преследване

срещу народния представител Димитър Велев Димитров

На 14 октомври 1992 г. Народното събрание прие решение за избиране на анкетна комисия за проучване данните, съдържащи се в искането на Главния прокурор, за даване разрешение от Народното събрание за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Димитър Велев Димитров.
В изпълнение на това решение комисията посети град Хасково и се запозна със следствено дело # 1847 от 1990 г. в териториалната следствена служба - Хасково, намиращо се в Главна прокуратура. 306.2
При установяване на допълнителни данни и факти комисията реши да се установи извършеното от фактическа и юридическа страна и оттам, съобразно действащата правна уредба, да се направят изводи за спазването на същата, респективно несъобразяване с разпоредбите на закона и подзаконовите нормативни актове.
През лятото на 1989 година жителите на квартал "Хисаря", град Хасково, са експатрирани като туристи от България за Турция. В квартала предимно са живеели граждани от турски произход. Възползвайки се от отсъствието на "туристите" и в очакване, че никога няма да се върнат, общинският съвет в Хасково издава 637 броя заповеди по чл. 160 от ЗТСУ и 182 броя по чл. 16 от Закона за собствеността. Комисията приема, че издадените заповеди по чл. 160 от Закона за териториално и селищно устройство, отнасящи се за квартал "Хисаря", са 618 броя, като се изключват издадените 19 броя през месец април, май и юни 1989 година. Броят на регистрираните незаконни сгради в квартал "Хисаря" е 789.
По различни източници броят на премахнатите жилища варира от 250 до 789, като това е станало предимно до края на месец август 1989 година, а заповедите по чл. 160 от ЗТСУ и чл. 16 от Закона за собствеността са издадени през месец септември и октомври същата година.
Казано иначе, от 618 заповеди по чл. 160 от ЗТСУ през месец юли и август 1989 година са издадени само 53 броя.
Горното кореспондира със следните обстоятелства: първо, българо-турската граница бе затворена за "туристи" на 24 август 1989 година, а неуспелите да преминат границата при завръщането си в края на месец август, намерили жилищата си съборени, което по понятни причини направило повече от невъзможно влизането на техниката по премахването на сградите.
Второ. Премахването на сградите е извършено с техника - багери, булдозери, фадрома и транспортни средства, предоставена от СП "Благоустройствени строежи" - гр.Хасково. За извършената услуга е съставен акт образец 19 през месец октомври 1989 година и са изплатени 126 222 лева и 47 стотинки с платежно нареждане от 31 октомври 1989 година. ВЙ/ВЙ 307.1
При това положение - наложи се комисията да провери първичните документи, на основание на които е съставен акт образец 19, за да установи периода, през който фактически е изв извършена услугата. Съгласно сменните рапорти, описани в писмо # 467 от 12 ноември 1992 година на общинския съвет - Хасково, услугата е извършена до 18 октомври 1989 година, включително, след тази дата са издадени общо 184 заповеди, в това число по член 160 от ЗТСУ на 10 октомври - 182 броя, със срок на изпълнение до 23 октомври 1989 година, с циклостилни подписи и 2 броя, издадени на 27 октомври, със срок на изпълнение 25 октомври.
Трето. От издадените 618 броя заповеди близо половината - 287 броя, са издадени от 13 до 27 октомври 1989 година. Издадените на 13 октомври 1989 година заповеди, общо 103 броя са със срок за доброволно изпълнение - 3 дни, който изтича на 16 октомври. Следователно, от тази дата - 16 октомври - до края на месеца общинският съвет - Хасково, трябвало да премахне 287 жилища за 4 машиносмени, а за другата половина от жилищата, или малко повече от тях, са изразходвани 44 машиносмени - багери и булдозери. За друга техника не се намериха първични документи.
Комисията установи, че издадените заповеди по чл. 160 от ЗТСУ са издадени със срок за доброволно изпълнение, както следва: 336 броя - 3 дни, 9 броя заповеди - 7 дни, 6 броя заповеди - 20 дни, 6 броя заповеди - 30 дни. Без срок за доброволно изпълнение са издадени 280 броя заповеди, в това число със срок незабавно.
На комисията не се представиха данни, че са издадени и набавени съответните реквизити за строителството на жилищни блокове, с изключение на вече построените два броя.
Установи се, че квартал "Хисаря" е бил водоснабден, електрифициран и с телефонен пост по средата на квартала.
Установи се също така, че преди премахването на жилищата не е имало никакво отчуждаване на жилища и обезщетяване на собственици. Обезщетени са 121 собственици след премахването на жилищата по повод конкретни искания след завръщането им от "екскурзията".
Комисията установи, че 34 собственици са притежавали нотариални актове, издадени преди 1989 година, и 1 - през 1990 година.
Строените жилища до 1958 година са 100 броя, до 1965 година - 29 броя. В това число - с нотариални актове 18, съгласно 307.2 данните от общинския съвет - Хасково, съгласно заключението на назначената по делото експертиза строените до 1965 година жилища са 61, в това число 11 с нотариални актове.
Общинският народен съвет ни увери, че освен в квартал "Хисаря" през 1989 година е имало възможност да се строи в други части на града, за да се уплътни капацитетът на строителната организация.
Както вече казахме, за разчистване на терен за строителство в този квартал не са били изпълнени и съответните законови изисквания. Узаконяване или одържавяване на жилища или сгради в квартал "Хисаря" не е имало.
Комисията установи, че упоменатото лице в раздадения ни материал от Главна прокуратура г-н Пилашев е тогавашният секретар на градския комитет на БКП Георги Асенов Пилашев, а самоличността на неизвестното лице - пълномощник на ЦК на БКП - не се установи.
Премахването на жилищата и сградите е извършено поради това, че са незаконно построени, без да се спазват разпоредбите на ЗТСУ, а именно член 79, 160, 162, 163, 169 т.7, 173, 176 ал.1 т.1, 180, 194, – 2 и – 3 от Преходните разпоредби, – 84 също от Преходните разпоредби, от Правилника за приложение на ЗТСУ чл.300, чл. 303 "б" и съвместната Инструкция за дейносттта на групите за предотвратяване и ликвидиране на незаконното строителство от 1980 година, необнародвана, на Комитета по архитектура и благоустройство и Държавния комитет за стандартизация.
Комисията установи, че от общо издадените 618 броя заповеди по чл. 160 от ЗТСУ за квартал "Хисаря" само в 15 случая е даден законния 7-дневен срок или по-голям от него, съгласно чл. 13, ал.2 от цитираната инструкция.
Липсват данни, че е спазен режимът на търпимост, установен за незаконно построените жилища - чл.79, чл.80, 180 – 2, – 3 и – 84 от Преходните разпоредби на ЗТСУ, чл.303 от Правилника за приложението му, въпреки обстоятелството, че съгласно изготвените описи от общинския съвет - Хасково, строителството в квартала да е започнало през 1942 година. 307.3
Премахнати са и жилища на граждани, които не са заминали на "екскурзия".
Общинският съвет - Хасково, освен в писмо # 111 02 01 14 от 14 септември 1990 година до окръжна прокуратура - Хасково, не поддържа, че премахнатите сгради са негодни за по-нататъшно използване поради естествено износване или други обстоятелства, застрашени са от самосрутване, вредни в санитарно и хигиенно отношение, създават непосредствена опасност за сигурността или със своя вид загрозявали околната среда - чл. 160, 168 от ЗТСУ и чл. 309 до 313а от правилника за приложението му. Не се установиха данни за съставяне и дейност на комисията по чл.309 отение на закона.
Във връзка с искането на главния прокурор установено бе, че народният представител Димитър Велев Димитров е подписал 30 броя заповеди, издадени на 13 октомври 1989 година, по чл.160 от ЗТСУ.
Досежно, създаване на необходимата организация във връзка с премахването на сградите, следва да се има предвид посоченото в приложенията към искането на главния прокурор. Обстоятелството, че надлежните органи и служители при общинския съвет, отговарящи за незаконното строителство за съвети и консулти са се отнасяли до юристите, които са били в неговия ресор, както и това, че съгласно правилника за разпределение на правомощията на народните съвети и взаимоотношенията им с ведомствата секретарят...- чл. 56, ал.2, т.2 - "секретарят на изпълнителния комитет отговаря за организационно-масовата работа в народния съвет, за гражданското състояние и социалистическата законност".Последната е отменена от Правилника за самоуправлението на териториалните общности в Държавен вестник, брой 48 от 1989 година в сила от 27 юни 1989 година, който в чл.11, т.7 разпорежда, че - цитирам: "борбата срещу незаконното строителство и неправомерното завземане на земи се осъществява от ръководството на общинския съвет".
Съобразно решението на Народното събрание, становището на комисията, респективно на членовете й, подписали настоящия доклад, е, че след така представените допълнителни данни Народното събрание вече е в състояние да се произнесе по искането на главния прокурор".
Благодаря ви за вниманието. 307.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на г-н Исмаил.
Сега давам думата за втория доклад на г-жа Наташа Тачева. Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК НАТАША ТАЧЕВА: Уважаеми господин председателю, колеги.
"Доклад на Анкетната комисия във връзка с искането на главния прокурор на Република България за даване разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Димитър Велев Димитров.
В изпълнение на решението на Народното събрание от 14 октомври 1992 година избраната временна анкетна комисия проучи данните, съдържащи се в искането на главния прокурор за даване разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Димитър Велев Димитров, запозна се с документите по случая в общинската администрация - гр. Хасково, и със следствено дело 1847 от 1990 година в Главна прокуратура. 307.5
В процеса на работа между членовете на анкетната комисия нямаше спор и различия по факта, че в периода август-ноември 1989 г. въз основа на издадени над 500 заповеди по чл. 160 от Закона за териториалното и селищно устройства в квартал "Хисаря" - гр. Хасково е извършено премахване на около 280 незаконни сгради и постройки, в голямата част изградени от граждани, предприели през лятото на същата година пътуване до Република Турция. Големият брой, както и неизбежните принудителни мерки естествено са създали социално напрежение и недоволство. Различието в третирането на фактите от гледна точка разпоредбите на закона обаче и отказа на председателя на анкетната комисия да се запознае и отрази становището на двама от членовете й в съответствие с разпоредбите на чл. 27, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, налага внасянето на два самостоятелни доклада.
В искането си до Народното събрание Главният прокурор посочва, че (цитирам): "Дейността на Димитър Велев Димитров се е изразила в подписване на заповеди, постановяващи незабавно събаряне на сгради, както и в създаване на необходимата организация във връзка с незаконното събаряне на същите сгради" (край на цитата).
Ето защо анкетната комисия при проверките насочи вниманието си към данните, даващи или не основание да се направи извода, че действията на Димитър Велев Димитров съдържат признаците на престъпление по служба, наказуемо по чл. 282, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.
За да се направи този извод, отговор следва да получат няколко групи въпроси.
1. Законосъобразни ли са издадените заповеди по чл. 160 от Закона за териториално и селищно устройство за премахване на незаконно построени сгради?
Данните, които събра и обсъди анкетната комисия са следните:
1. Няма спор и никакво съмнение, че всички сгради и постройки в квартал "Хисаря" са строени без необходимите и изискващи се строителни книжа: виза за проектиране, одобрен архитектуББ/ЗТ 308.1 рен проект, строително разрешение, дадена линия и ниво. Такива не е и могло да бъдат издадени, тъй като по време на изграждането им строителство в тези терени по закон не е било допустимо. До 1985 г., когато е одобрен новия застроителен и регулационен план на град Хасково, квартал "Хисаря" е бил извън регулация и строителство в него е било възможно по изключение само по реда и при условията на членове 148 и 149 от Правилника за прилагане на ЗТСУ. Данни за наличие на разрешено по този ред строителство на комисията не бяха предоставени. Нещо повече. Длъжностни лица - бивши и настоящи от общинската администрация, Хасково, като архитект Томов, инж. Милев, Георги Жеков и други заявиха пред членовете на комисията, че въпреки даваните указания в този смисъл, гражданите не са правили постъпки за получаване на разрешения и естествено такива не са издавани.
2. Съгласно разпоредбите на Закона за териториално и селищно устройство извършеното незаконно строителство не е могло да бъде узаконено по реда на чл. 162 от същия закон, тъй като в нито един от случаите не се касае за отклонение от одобрени проекти, разрешения за строеж и други строителни книжа, а изобщо за липса на такива.
На второ място, абсолютно пречка за узаконяването е и факта, че и след включването на терена в границите на застроителния и регулационен план на града незаконните строежи не са съответствали на неговите предвиждания. Теренът е отреден за обществено жилищно строителство.
3. Установено бе, че при издаването на заповедите е изпълнена предвидената в нормативните актове процедура. А именно, извършвани са проверки от техническата служба по това време с наименование "Комисия по териториално и селищно устройство, строителство и архитектура"; създадени са изискващите се по чл. 160 от Закона за териториално и селищно устройство констативни актове; направено е възможното за установяване времето на изграждане на сградите и постройките.
На комисията бяха предоставени заповеди за премахване на същите сгради, издадени в периода 1976-1982 г., доказващи по безспорен начин, че проблемът не е нов нито за органите на общината, нито за нарушителите и че действия за изпълнение на 308.2 законовите разпоредби са предприемани нееднократно.
4. По отношение съдържанието на заповедите в искането на Главния прокурор се посочва, че неправомерно не е даван срок за доброволно изпълнение, възможност за обжалване пред съда и прибиране на строителните материали. Тези претенции на Главния прокурор, касаещи съдържанието на заповедите, обаче не съответстват на разпоредбите на закона. На първо място в чл. 160, ал. 3 от ЗТСУ и чл. 300, ал. 3 от правилника за неговото прилагане изрично е посочено, че въз основа на заповедта незаконните строежи се премахват незабавно. Независимо от това бе констатирано, че във всички заповеди, подписани от Димитър Велев Димитров - 30 на брой, от които само 9 изпълнени от общия брой 527, е даден тридневен срок за доброволно премахване. Тоест, твърдението на Главния прокурор не отговаря на истината.
На второ място, в чл. 138 и 143 от Закона за териториалното и селищно устройство в редакцията им, действала по време на издаване на заповедите и до 1990 г., изчерпателно са изброени актовете, подлежащи на съдебен контрол и на контрол от особената комисия.
За заповедите по чл. 160 такава възможност не е предвидена, поради което неоснователно Главният прокурор вменява в дълг и изискване, което противоречи на закона.
И трето, съгласно чл. 175 от Закона за териториално и селищно устройство материалите, получени от премахването на незаконно направени строежи, се отнемат в полза на държавата. Предоставянето на възможност за прибиране на материалите от нарушителите при наличието на този текст от закона би било деяние, за което вече може да се търси отговорност по чл. 282 от Наказателния кодекс.
5. Изводите в искането на Главния прокурор, че процедурата по отчуждаването би била по-благоприятна за гражданите от премахване по реда на чл. 160 от ЗТСУ също не намират опора в закона.
Съгласно чл. 79 от ЗТСУ и чл. 252, ал. 3 от правилника за неговото прилагане за строежи, направени незаконно от 15 ноември 1958 г. до 31 декември 1965 г., когато не са строени за задоволяване на остра жилищна нужда, както и за каквито и да е строежи, направени незаконно след 31 декември 1965 г., при отчуждаването им за мероприятия на държавата - кооперации и обществени организации, не се дължи обезщетение. 308.3 При доказване на собственост върху имота, независимо от това дали незаконният строеж е премахнат или не, се открива отчуждително производство и на собственика се изплаща обезщетение само за имота, което, както се установи при проверката, е извършено.
Втората група въпроси, на които следва да се даде отговор, за да могат народните представители да вземат решение по искането на главния прокурор, са свързани с участието на Димитър Велев в създаването на необходимата организация по премахване на сградите и постройките.
Съгласно постановление на Министерския съвет # 57 от 1987 г. и Временния правилник за самоуправление на териториалните общности, действали през 1989 г., дейността по архитектурностроителния контрол, борбата с незаконното строителство и организацията по премахването на последиците от него е в ресора и под прякото ръководство на Комисията по териториално и селищно устройство, строителство и архитектура и нейния председател. Отговорността за достоверността и пълнотата на данните, съдържащи се в съставените констативни актове по чл.160 от Закона за териториално и селищно устройство, въз основа на които се прави преценка и се издават или не заповеди за премахване, естествено се носи от специалистите в тази комисия. А за изпълнението на заповедите - от групата за борба с незаконното строителство, която също е на подчинение на председателя на Комисията по териториално и селищно устройство, строителство и архитектура.
Съгласно посочените нормативни актове секретарят на изпълнителния комитет, какъвто по това време е бил Димитър Велев, отговаря за развитие на самоуправлението, спазване на законността и опазване на обществения ред. Да се твърди, че това изключва отговорността и задължението на всеки един гражданин и длъжностно лице да познава и съблюдава в дейността си действащото законодателство, е абсурд. В този смисъл правените при Димитър Велев в качеството му на секретар на изпълнителния комитет консултации и изразяваното от юристите мнение по конкретни въпроси, не може да се третира като създаване на необходимата организация по премахване на незаконните строежи. Този извод се налага и от показанията на свидетелите Ангелов, Милев, Борисов, Игнатиева, Хърсева, Стоев, които сочат, че организацията е създавана и СБ/ВР 309.1 премахването е ръководено от Комисията по териториално и селищно устройство, строителство и архитектура.
Във връзка със създаването на организация е и твърдението, че фактически премахването е извършено през месеците юли и август, т.е. преди изпълнението на процедурите по ЗТСУ и преди издаване на заповеди. Това твърдение не се подкрепя от събраните от комисията и съдържащи се в следственото дело данни.
От изложението на групата граждани до Главна прокуратура, входящ # 13851 от 28 август 1990 г., послужило за сигнал за образуване на предварителното производство, се сочи, че премахването е започнало в края на м. август и преустановено на 10 ноември 1989 г. От показанията на редица свидетели, например Али Осман, Емим Бекир, Данаил Райчев и др. този факт се потвърждава. От писмо # 467 от 12 ноември м.г. на Стопанско предприятие "Благоустройствени строежи" в гр. Хасково, представено по искане на анкетната комисия, се установи, че сменни рапорти за машините, използвани при премахването, са издавани до 18 октомври 1989 г.
Тези данни опровергават тезата, че премахването е извършено неправомерно преди издаването на заповедите.
При така очертаната фактическа обстановка се налага изводът, че данните, които мотивират искането на главния прокурор, не представляват достатъчно данни по смисъла на чл.100, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, за да се разреши възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Димитър Велев Димитров. Нещо повече, този извод се налага още по-убедително след оценката на данните, установени от комисията при извършените проверки.
Твърдението в искането на главния прокурор, че данните сочели на престъпление по служба по чл.282, ал.3 във връзка с ал.1 от Наказателния кодекс е необосновано. В какво се изразява липсата на достатъчно данни? Основният текст на чл.282, ал.1 гласи: "Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни последици, се наказва..." Следва размерът на наказанието.
Трета алинея има предвид особено тежките случаи на това деяние със съответно завишено наказание. 309.2
Без да навлизам в подробности от наказателноправен характер, достатъчно е да се посочи, че в конкретния случай няма причинена другиму вреда. След като заповедите, подписани от Димитър Велев, са за премахване на сгради, които са незаконни и неузаконяеми по смисъла на Закона за териториално и селищно устройство, при тяхното изпълнение няма и причинена вреда. Тоест, никой не може да черпи права от собственото си противоправно поведение. Още по-малко върху това да се изгражда обвинение.
Текстът от субективна страна изисква и специална цел. Ако има причиняване другиму вреда, то това да е била пряката цел на Димитър Велев. Такива данни няма. В случая са приложени разпоредбите на Закона за териториално и селищно устройство.
В заключение, липсата на обективна и субективна страна на състава на престъплението по чл.282 от Наказателния кодекс изключва приложението на този текст. В този смисъл е и практиката на Върховния съд с постановление # 2 от 1980 г. и е всъщност липса на достатъчно данни за даване разрешение да се възбуди наказателно преследване срещу народния представител Димитър Велев Димитров, поради което искането на главния прокурор следва да се отхвърли.
Господин председателю, позволявам си накрая, за да не вземам отново думата, да информирам Народното събрание, че при посещението на комисията в гр. Хасково ни беше връчена официално подписка с над хиляда подписа, съдържащи протеста на избирателите от гр. Хасково срещу неоснователните обвинения, отправени от главния прокурор срещу техния народен представител. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Сега давам думата за изказване на представителя на Съюза на демократичните сили.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Най-голямата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Нека не изпадаме в такива спорове. Мисля, че Съюзът на демократичните сили ще вземе думата. (Шум и реплики в СДС.)
БСП иска ли да вземе думата?
Някой иска ли изобщо да вземе думата?
Господин Едвин Сугарев. Заповядайте!
Моля ви се, нека не изпадаме в такива препирни кой да вземе пръв думата. 309.3
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
Вярно е, че е 1 април, но за съжаление поводът, по който трябва да говорим днес, някак си не подхожда на настроението, с което сме свикнали да се чувстваме в този ден.
Вие знаете, че когато се формираше тази комисия, СДС не изпрати свои представители в нея. Неслучайно за нас основанията, които бяха дадени в искането на главния прокурор, бяха предостатъчни, за да се гласува и без анкетна комисия.
Резултатите от самата дейност на тази комисия са налице и те са малко странни.
Първо, имаме не един, а два доклада.
Второ, единият доклад наистина се занимава с изследване на фактите, които са визирани в искането на главния прокурор, а другият представлява просто адвокатска защита за деянията на народния представител Димитър Велев. Тъй че, ако трябва да се говори за нещо, би трябвало да се съсредоточим само върху единия доклад - този, който именно се занимава с фактите, свързани с едно реално престъпление.
Защото, дами и господа, аз съм наистина смаян, че може да се говори с такъв бездушен тон за премахване на сгради и за действия, при които нямало причина, а една друга - имало вреда.
В крайна сметка, представете си за какво става дума. Става дума за един цял разрушен квартал - с жилища, в които хората са живеели. Вие знаете какво е за българина да посегнеш на неговия дом. Това ако не е престъпление, аз не знам какво вече според вас, господа социалисти, може да бъде наречено престъпление!
Още повече, че в случая става дума за едно от многото престъпления в контекста на едно голямо престъпление, наречено възродителния процес, което хвърли най-тежкото и най-черно петно върху достойнството на нашата нация.
И това е нещо, което ние не можем да отминем токутака. Най-малкото защото, знаете, че и в този момент се извършват етнически прочиствания в една страна на запад от нас и знаете как светът гледа на подобни действия. МС/КП 310/1.
Нямате ли чувството, че премахването на този квартал е своеобразно етническо прочистване?
В крайна сметка за какво става дума? Казва се, че това били незаконно построени сгради. Хубаво, обаче, дами и господа, как пък се сетиха точно през лятото на 1989 г. да премахват тези незаконно построени сгради? Как това не стана по-рано или по-късно, като имате предвид, че има сгради, които са строени преди 1965 г., дори преди 1956 г. И това са не една и две, а това са десетки сгради. Като имате предвид, че 31 от собствениците имат нотариални актове за тези сгради. Кое е незаконно тогава - премахването на сградите ли или тяхното построяване?
Това е един въпрос, върху който комисиите би трябвало да се спрат. Още нещо - премахването на тези сгради е един акт, който трябва да бъде съобразен със съответните нормативни документи. Какво става обаче вместо това? Сградите първо се премахват, а после се издават заповедите за тяхното премахване поне в едно голямо число от тези случаи. И забележете, не се дава нужният срок, който е задължителен в тези случаи и в много случаи заповедите са със срок "Незабавно!". Какво значи това "Незабавно!", дами и господа? (Неразбираеми реплики от блокя на БСП)
Как ще е по закона? Няма подобно нещо в закона, съжалявам, направете си справка по въпроса.
Ако става дума за народния представител Димитър Велев, вие казвате: "Той е подписал само 30 заповеди, от тях са изпълнени само 9.". Само че, давате ли си сметка за това, че всъщност той е отговарял с поста, който е заемал, за всички действия, свързани с разрушаването на целия квартал. Така че за нас проблемът е ясен - ние винаги ще бъдем против подобни действия. Ние винаги ще бъдем против това да се прилага етническо насилие, независимо от коя страна бъде приложено то.
Ние смятаме, че основанията, които са изложени в искането на главния прокурор, са достатъчни и че докладът на комисията дава достатъчно допълнителни данни за това, че е извършено реално престъпление.
И затова ние ще гласуваме за снемане на имунитета на Димитър Велев. (Ръкопляскания от блока на СДС) 310/2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Едвин Сугарев! Коя друга парламентарна група иска думата? Ако никоя парламентарна група не иска думата, преминаваме към гласуване.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Ами те, БСП, накрая ли ще говорят?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ако никоя парламентарна група не иска гласуване, преминаваме към гласуване просто. Тогава пристъпваме... Не, не, преди това ще дам думата на господин Велев, разбира се, че ще му дам думата. Това да не го забравим.
Никой ли не иска да вземе думата? Ако никой не иска да вземе думата, тогава, господин Велев, заповядайте!
След това не давам, след него, вече на парламентарни групи.
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Не, аз сега не разбирам това, което става в залата. Господин Велев, заповядайте! Изслушана бе информация. Какво става сега? Заповядайте!
Заповядайте, господин Георгиев! Моля за тишина в залата!
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми господа и госпожи народни представители!
Преди да вляза в съществото на моето изказване, аз искам да припомня още веднъж защо има два материала, които трябва да се разглеждат като един доклад.
Затова защото в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е казано, че: "Когато има различия между членовете, те се отразяват в единния доклад." Но тъй като тези различия не са отразени в единния доклад, ние направихме отделно доклад и отразихме именно тези различия. Затова целият материал трябва да се разглежда в едно единство. Иначе няма да отговаря на изискванията на чл. 29 от правилника за организация на нашата работа.
Затова аз моля именно в този смисъл ние да оценяваме материала. Освен това тъкмо поради неучастието на представители на Съюза на демократичните сили в тази комисия, която я избирахме, ние се оказахме по същество двама на двама с различни мнения. Не три на един, а двама на двама, поради което нито един от материалите не може да се нарече основен, за 310/3. да се подпише от някой с особено мнение. Тъй като ние държим за правотата на фактите и интерпретацията, която даваме в нашия доклад, а колегите държат за същото в техния доклад. Ние така се и уговорихме помежду си и затова така направихме. Тоест, ако има различия, да ги отразим по този начин.
След тези предварителни бележки искам да вляза в съществото на своето изказване. Струва ми се, колеги, че ние сме поставени отново и като граждани, и като законодатели, и като колеги на поредното изпитание. Изпитание на нашата съвест, достойнство, чест и професионализъм при решаване съдбата на народния представител Димитър Велев по повод искането на главния прокурор да му снемем имунитета, за да възбуди срещу него наказателно преследване.
Иска ми се да вярвам, че поне този път няма с лека ръка да поднесем "на тепсия" поредната депутатска глава, а ще кажем своето "не" на прокурорското искане. Разбира се, на тепсия в кавички.
Мисля, че сме в правото си да запитаме защо при толкова организирана, тежка и непрекъсната престъпност в България в последните една-две години, като убийства, грабежи, изнасилвания, подкупи, кражби и други, усилията на прокурорскоследствените органи не се насочват главно (неразбираеми реплики от блока на СДС), казвам, главно към разкриването на тази престъпност и даването й на съд в лицето на авторите, а се насочват към отминали работи, които са важно, но в конкретния случай, чието авторство на деянието е съмнително или не е доказано.
Искам да обърна внимание - това, което всички знаем, е, но трябва отново да си го кажем на тази трибуна, че гражданите живеят в страх и отчаяние не само поради това, че остава ненаказана престъпността срещу тях, но и поради бездействието и безсилието на тези органи да се справят с тази престъпност.
Само 1 на сто от разкритата престъпност е приключила с осъдителни присъди. Какво е това? Това е много малко!
Исканията на главния прокурор в случая трябва според мен да се разглеждат и в контекста на останалите две искания за народните представители, за които тук се гласува снемането на имунитета. А именно - господин Луканов и господин Лилов. 310/4.
Това е трето поредно искане в рамките на Тридесет и шестото Народно събрание и то за народни представители единствено и само от групата на БСП и коалиция. (Неразбираеми реплики от блока на СДС)
При това всяко едно от тези искания пристига тук тъкмо в определено време. Да взриви парламента и да го дестабилизира! Твърде евтини са тези прийоми и се прозира тяхната същност. (Неразбираеми реплики от блока на СДС)
Вчера гледахме и чухме, тук, на два пъти съдържанието на едно писмо, отправено до председателите на парламентарните групи и до председателя на Народното събрание от председателя на Висшия съдебен съвет по този случай.
Аз не искам да го коментирам, защото то вчера беше коментирано. Да оставим настрана, че то е в известна степен вмешателство в нашата работа, но единствено главният прокурор на републиката може да прави искане за снемане имунитет на народен представител и да чака смирено отговора на парламента, който си има свои правила - как и кога да се произнесе и с какъв вот да се произнесе. (Възгласи, реплики, весело оживление в блока на СДС) 310/5.
И аз съм удовлетворен, че вчера председателят на Народното събрание имаше гражданската доблест от своята служебна позиция да защити авторитета и върховенството на парламента срещу подобни искания и вмешателства и той беше посрещнат с разбиране в тази зала. (Шум и реплики в блока на СДС)
Ще ми се да вярвам, че с подобно разбиране и одобрение ще се посрещне и нашето становище на нашата част от комисията с колежката Тачева, затова че искането на главния прокурор за даване на разрешение за снемане на имунитета на господин Велев ще остане без уважение, т.е. няма да се уважи.
Защо ние стигаме до този извод? Аз лично съм съгласен с общите констатации за моралните и имуществени сътресения и ефекта от цялостното събаряне на толкова много сгради в квартал Хисар. Смятам, че всички тук, включително и моите колеги, са с такива чувства.
Аз лично изказвам своето съчувствие и съпричастност в преживяванията на всички хора от събарянето на техните къщи. И това не е просто моя декларация, а доказано мое отношение към тези хора.
И тук искам да припомня на онези колеги, с които сме работили заедно във Великото Народно събрание, включително и на колегите от ДПС, когато разглеждахме Закона за лицата и семейството, когато трябваше да се промени този закон, така лошо формулиран по време на възродителния процес, за който говори господин Сугарев, за насилствена промяна на имената на хората, как аз в Законодателната комисия заедно с моите колеги защитихме техните позиции и променихме закона, за да могат най-бързо да възстановят своите права по този въпрос.
Казвам това, за да подчертая, че онова което ще ви кажа - има ли или няма престъпление, е въпрос на мое убеждение и отношение, което е освободено от всякаква политическа и идеологическа окраска. (Реплика от блока на СДС: "Абе, стига си говорил глупости!")
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Значи е безпристрастно.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ: Да, и то е безпристрастно.
Какъв е текстът на чл. 282, по който се иска да бъде съден колегата? И аз ви моля да изходим именно от това, за да ВТ/ЙА 311.1 можем да оценим точната формулировка на правилника - дали са достатъчно данните, за да дадем съгласието си или не. На този въпрос ние трябва да отговорим. Ето какво казва текстът и онези, които не са юристи, ги моля да го чуят, а и юристите да си го припомнят:
"Длъжностно лице (няма спор, че Велев е бил такъв), което наруши или неизпълни служебните си задължения или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода" и т.н., а когато е особено тежко наказанието и по-голямо.
Ние въобще нямаме друго становище. Изцяло като комисия смятаме и четиримата, че Велев е имал това качество на длъжностно лице като секретар на общинския съвет, а по тогава действащите временни правила той е бил със статут на председател на Комисията по законността. Но той не е оглавявал тази комисия, която се е занимавала с развалянето на сградите. Той не се е занимавал с нея (шум и реплики в блока на СДС, изразено неодобрение) не се е занимавал, не е давал и съвети по този въпрос и не е ангажирал своето внимание. Там си има такава комисия и ние на място сме я констатирали. (Шум и реплики в блока на СДС)
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Даже не е знаел и какво става!?
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ: Нарушил ли е той служебните си задължения - това е въпросът, на който трябва да се отговори. И ако се отговори, че той не е нарушил, каквото е нашето становище, той не може да носи отговорност.
Как би могло да се говори, че нарушава служебните си задължения тогава, когато той, само за тридесет заповеди става дума, подписва тези заповеди за събаряне на сгради, които са незаконни и които дали той или който и да било друг ще ги подпише в качеството си на длъжностно лице, но те трябва да бъдат съборени. (Шум и реплики в блока на СДС)
Тук одеве господин Сугарев каза: "Къде го пише в закона?" Пише го. Аз ще го прочета, за да няма у никого съмнение, че го пише. Ето:..."въз основа на заповедите строежите, частите от строежите и т.н. се премахват незабавно" - чл.160, ал. 3. Незабавно! 311.2
Така, че той е извършил едно правомерно действие и то в един изолиран случай, разберете. (Ръкопляскания в блока на СДС и възгласи "Е-е-е" и "Браво")
Аз ви моля да ме изслушате. Ако някой има някакво друго становище, нека го изрази чрез своя вот. Но аз смятам, че трябва да се уважаваме и да се слушаме.
Това, на което искам да ви обърна внимание, е, че щом като той е извършил едно правомерно действие не може да му се вменява в наказателна отговорност това действие. Той не е превишил и правата си, защото това изисква от него законът. Нещо повече дори, той би носил отговорност, ако не изпълнява служебните си задължения, а в рамките на служебните му задължения е било това.
Другото, на което искам да ви обърна внимание, е, че той само един ден в отсъствието на председателя е извършил това - когато председателят е отсъствал. Всички останали случаи, за които се говори - петстотин или шестотин, и за които тук говори господин Сугарев и които са донесли сътресението в това населено място, те не са нито пряко, нито косвено дело на господин Велев. А ние сега, използвайки това общо състояние на нещата там, искаме да редуцираме всичко до вината и отговорността на господин Велев. Аз смятам, че това не бива да се допуска в никакъв случай.
Що се отнася до субективната страна, вижте, текстът на закона изисква пряк умисъл, т.е. той да иска това да стане, умишлено да го цели и целта трябва да бъде - "да причинява умишлено вреди другиму". Как ще иска той това нещо, когато специалният закон, Законът за териториалното и селищно устройство го вменява в дълг и сега в различни краища на страната при незаконно строителство се постъпва по същия начин. Не бива да спекулираме при това положение с отговорността на Димитър Велев.
Според мен нито от субективна, нито от обективна страна няма никакви данни, за да носи той такава отговорност, която му се иска. 311.3
Що се отнася до неговия умисъл, аз ви моля, тук има хора, с които ние работим заедно с Димитър Велев от три години, още от Великото Народно събрание - и в Законодателната комисия, и тук. Аз не виждам и ви моля, който може да каже такова нещо да стане и да каже този човек дали в своето съзнание носи подобно нещо - на мъст, на нанасяне на морални и материални вреди на който и да било. Той е един разбран, толерантен и дисциплиниран човек. Той го носи това като качество. А това е елемент от неговата същност.
Ето защо аз смятам, че ние трябва да оценим цялостно неговото поведение, включително и тези негови качества, да се издигнем на висотата на народни представители и най-сетне да кажем: "Не" на това искане, което иска според мен неоснователно наказателната отговорност на господин Велев. Моля ви в този смисъл да дадем своя вот. Благодаря ви! (Ръкопляскане от БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Георгиев! Други парламентарни групи желаят ли?
Господин Бучков, заповядайте!
ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Този въпрос, който сега разглеждаме, има своето предисловие и то беше тогава, когато се образува анкетната комисия. Аз лично тогава гласувах против създаването на анкетна комисия поради това, защото данните, съдържащи се към искането на Главния прокурор бяха достатъчни да обосноват това искане, а именно за снемане на имунитета и търсене на наказателна отговорност.
Говорещият преди мен господин Георгиев изказа съжаление, изказа съчувствие за случилото се в град Хасково, квартал "Хисаря" през 1989 г. Извинявайте, но това ми напомня оня шопски виц, където Вуте като вървял с Пена по улицата някакъв мъж с един пакет й скъсал чорапите и казал: "Пардон!". Вуте се обърнал към него и му казал: "Пардон чорапи не купуе!"
Извинявайте много, с извинение и със съчувствие никой не може да възмезди страданията на тези хора, на които са били разрушени къщите, които са останали без дом!
Това, което се изнася тук пред вас, това са фактически два доклада, единият от които съдържа факти, а другият е писмена НЧ/ЗТ 312.1 защита, както каза господин Сугарев. Знам, че колегите Тачева и Георгиев много добросъвестно като юристи са си свършили работата, но тази работа те биха свършили като защитници пред един съд, но не пред едно събрание, където повечето от хората не са юристи, а искат да чуят фактите.
В какво се заключава? Сменните рапорти, за които става въпрос и които не се оспорват, това означава пътният лист на всяка една строителна машина по дни. Всеки ден се отбелязва какво тя е извършила. В двата доклада по отношение на този факт няма никакво съмнение, че сменните работи на строителните машини, с които е извършено нарушението, са на 18 октомври, тоест, до тази дати са свършени тези работи.
Обаче какво става по-нататък? Издадени са заповеди след тази дата, след 18 октомври значи, когато работата е свършена, защото машинистите са минали ... са общо 184 и след това 182 със срок на изпълнение до 23 октомври. Извинявайте много, но те на 18 са разрушени, а след тази дата са издадени заповедите със срок за изпълнение.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Не са негови заповедите!
ЕМИЛ БУЧКОВ: При предното разискване аз изрично посочих, че към разрушаване на съществуващи сгради, макар и незаконно изградени, се пристъпва само в краен случай. Не знам колко от вас са гледали предаването на госпожа Селвелиева, която показа какви къщи случайно са останали, за да видите за какво става въпрос. Или с други думи, нима е толкова богата нашата държава да разрушава един изграден жилищен фонд, който е водоснабден, елекрифициран и дори тези хора да са извършили незаконни действия, тези къщи да бъдат конфискувани, но да се дадат на други да живеят. Но не така е постъпено в случая. В случая са разрушени къщите, а тухлите са взети, за да се направят вили на да не казвам номенклатурата, тези, които са имали възможност и които са били във властта. Извинявайте, но това е цинизъм!
От свидетелските показания, приложени към искането на Главния прокурор явно се вижда, че господин Велев се е стремял да намери законовата, да намери правната форма, за да може да изпълни едно партийно поръчение - да премахне къщите на живеещите турци, които са били отпратени на екскурзия. И всички колеги, 312.2 всички юристи там изрично казват: ние му казахме, че това не може да стане. (Шум и реплики от БСП) Това са показания, които се съдържат в преписката. Бъдете така добри да отворите и ще ги намерите.
Но не там е въпросът. Лично аз не питая никакво лошо чувство към колегата Велев. Точно обратното. Но той е бил жертва. Бил е жертва на партийната дисциплина и е бил жертва на онази машина, която създаде и проведе възродителния процес.
При това положение смятам, че един съд ще бъде благосклонен към него, след като той искрено би заявил, а то се вижда и от поведението му, че не би изпълнил това положение, ако не би бил поставен в тази зависимост.
Че той е бил секретар и е отговарял за правните въпроси - всичко това ми е много добре известно, колежке Тачева. Знам, че и Вие в съвета, като бяхте юрисконсулт на окръжния народен съвет издадохте заповеди за разваляне вилите на София, но нито една не се развали. 312.3
Но не там е въпросът. Въпросът е в друго. Въпросът е, че щом той няма власт, защо издава заповед? И може ли да бъде тази заповед незаконна?
Със своето действие като секретар на окръжния съвет, той е причинил вреда и вредата е налице.
По отношение на другите факти просто не бих искал да се спирам, защото те са много елементарни. Теренът е бил отреден. Кога е бил отреден теренът? - През 1985 г. Ами защо тогава не са разрушени сградите? Защо тогава...
Как вие можете един терен... Когато се прави обществено строителство, и то жилищно, първо трябва да бъде включен в плана за строителството; трябва да има осигурени средства; първо трябва да се направят подземните комуникации...
Извинявайте много, но никога не би станало това, ако не беше този възродителен процес. И това е така наречената "история на свършените факти" - разрушавате жилищата и оставяте хората без подслон.
Накрая ... Няма повече да говоря, защото смятам, че на всички е ясно за какво става дума. Искам обаче да взема акт от думите на колегата Георгиев, когато каза така: "Гражданите живеят в страх от престъпления и какво прави прокуратурата".
А знаете ли, че гражданите живеят със страх, че Народното събрание не може да търси отговорност от действително виновните, които са извършили престъпление спрямо целия народ?! (Бурна одобрителна реакция в блока на СДС и ДПС, ръкопляскания) А искате..., прокуратурата виновна... Ами огледайте се и си отговорете на вашата съвест как трябва да постъпим в случая.
Благодаря. (Ръкопляскания в блока на СДС и ДПС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Бучков. Друга парламентарна група ще взима ли отношение? - Няма да взима.
Господин Велев, заповядайте. Имате думата.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Аз пък вземам повод от думите на господин Бучков, който каза, че на всички било ясно за какво става дума. Аз бих казал: поне на тези, които СД/ЗТ 313.1 говориха, господин Бучков, и на Вас не са Ви ясни. (Реплика от блока на ПС на БСП: "Браво, Мите!", ръкопляскания)
Аз искам, с оглед на това, че този проблем, който обсъждаме, е една специфична и сложна материя, бих искал да внеса малко яснота. (Реплика от блока на СДС: "А, няма нужда!") Вие казвате, че няма нужда, но това е мое морално задължение. А мисля, че това е и задължение и вие да ме чуете, господа. (Шум и реплики в блока на СДС)
Обект на цялата дискусия е квартал "Хисаря" в град Хасково. Какво представлява всъщност този квартал, за който толкова много се говори? В съзнанието на хората възниква представата, че хасковската администрация през 1989 г. е премахнала цял един квартал на града. Така се говори, господин Бучков! Ето това не е истината! Квартал "Хисаря" се намира в южната част на град Хасково и съществува от много години. За тази част на града има отдавна разработени подробни застроителни и регулационни планове. Застроен е с модерни и съвременни сгради в съответствие с тези планове и по отношение на тях не е имало никакви проблеми. Проблемът е за онази част, непосредствено до квартала, която до 1985 г. беше извън регулацията, извън общия градоустройствен план, която постепенно беше застроявана безразборно и без разрешение за строителство с неугледни и вредни в санитарно-хигиенно отношение сгради, без канализация. За тази част става въпрос. Защото в другата част има и канализация, и телефон, и водоснабдяване, и всичко. В тази няма (шум и реплики в блока на СДС), една част от които се използваха за живеене.
Тази част извън града, уважаеми дами и господа, с протокол 19 от 26 септември 1973 г. на бившия изпълнителен комитет на окръжния народен съвет - Хасково, е определена като блок на ТКЗС. В нея не се е разрешавало строителство, тъй като съгласно Закона за териториално и селищно устройство и правилника за неговото приложение строителство се разрешава само в строителните граници на населените места и селищни образувания, а строителните граници се определят със съответния общ и подробен регулационен план.
В този момент тези места не са били в този план. 313.2
Проблемът с незаконното строителство в тази част извън регулационния план на града е стоял на вниманието на Общинския народен съвет в Хасково още от 1976 г. насам, когато това строителство е започнало да се разраства. Отправени са стотици предупреждения, предписания. Издавани са заповеди за премахване на тези сгради. Аз бих дори казал и следното още: правени са опити за принудително премахване. Но поради това, че живеят живи хора там, не са посмели да го направят, макар че това е било по закон позволено.
На анкетната комисия бяха представени част от тези заповеди.
В началото на 80-те години, с оглед нарастване на населението на града и нуждите от жилища, е предвидено разширяване на общия градоустройствен план на града и изграждането на нови жилищни комплекси.
Господа, аз ви посочвам документи. С решение Министерският съвет от 23 февруари 1982 г., далеч преди възродителния процес, за който вие говорите, съобщава на Общинския съвет в Хасково, че "в границите на общия градоустройствен план се включват 295 дка нови терени северно от жилищния комплекс "Орфей", 250 дка терени до жилищен комплекс "Хисаря" и 60 дка до район "Каменик".
Тези 250 дка, за които става въпрос, една част са заети именно от това незаконно строителство.
С решение на Министерския съвет Комисията по териториално и селищно устройство от 16 септември 1982 г. се приема териториално устройственият план на селищна система Хасково, общ градоустройствен план и генерално комуникационен транспортен план.
Със заповед РД-1402535 от 3 юни 1985 г. се одобрява от Министерството на строителството и селищното устройство кадастралният, застроителният и регулационни планове на жилищен комплекс "Хисаря", град Хасково, с поправките на Съвета по архитектура и благоустройство при общинския народен съвет и посочени съответните протоколи.
Тук бих искал да добавя, че проектът за застроителния и регулационен план на квартал "Хисаря" е изготвен от КНИПИ "Софпроект" през м. юли 1984 г., който, в съответствие със Закона 313.3 за териториалното и селищно устройство и правилника за приложението му, е предложен по съответния ред на вниманието на гражданите от квартала, които са имали възможност да направят възражение.
След одобряването на плана на гражданите отново е дадена възможност, пак по реда, предвиден в закона, да обжалват този план. Всички знаеха, че в този план се предвижда обществено и жилищно строителство - жилищно-строителни кооперации, търговски обекти, училище е предвидено, детска градица, улици, площади - и цялостната инфраструктура на един жилищен комплекс. Всички знаеха, че извършените от тях строежи не съответствуват на предвиждането на застроителния и регулационния план.
Бих искал да отбележа, че съгласно изискванията на закона, ако имаше годни жилищни сгради, самите проектанти щяха да се съобразят с това и да ги оставят в този план.
Непосредствено след влизане в сила на застроителния и регулационен план започва подготовката за изграждане на квартал "Хисаря". Аз представих на комисията една справка за подготовката за изграждане на квартал "Хисаря" съгласно застроителния и регулационния план за периода 1985-1990 г. И тук са записани всички обекти, по които е работено за подготовката и изграждането на този квартал. Това са: канализация на бул. "Георги Грозев", реконструкция на бул. "Георги Грозев", канализация на ул. "Пещера" жилищни блокове 4, 5, 6 и 7 в жк "Хисаря", проучване и проектиране, реконструкция на улица "Пещера", реконструкция на "Енисей". Всичко това е разработено по години, проектирано от година на започване и завършване, сметна стойност, разпределена по години. (Реплика от блока на СДС: "Защо ги съборихте тогава?") Ще ви кажа, много бързате, защо ги съборихме.
Най-големият проблем за общинската администрация, естествено, беше какво да се прави с извършените незаконни строежи. За собствениците на недвижими имоти, доколкото имаше такива, се предвиждаше отчуждаване, а в определените от закона случаи и обезщетяване. В огромната си част обаче тези граждани не бяха собственици и на това основание не можеха да бъдат обезщетени. Сградите не можеха да бъдат узаконени поради недопустимост на закона, чл. 162, по който ще взема след малко отношение, тъй като той се цитира, че не е бил спазен. Не можеха да бъдат отнети 313.4 в полза на държавата по чл. 173. Също след малко ще взема отношение.
Описвайки проблема, сме искали тълкуване на закона от Държавния съвет с оглед признаването право на строеж на тези граждани с оглед на това да имат възможност да бъдат обезщетени след това. Но ни е отговорено, че не са налице условия за отстъпване право на строеж. 313.5 Ето това е писано не сега. Това е писано в 1989 г. и писмото е подготвено много отдавна - от 1.I.1989 г. е писмото, когато още нямаше пътуване.
Единственият законен начин за осъществяване на мероприятията по плана, макар и най-конфликтен, всички го съзнавахме това, оставаше премахването на незаконното строителство по реда на чл.160 от Закона за териториалното и селищно устройство. Като се предвиждаше поради липса на други възможности да се предостави на гражданите възможност да си закупят от новопостроени жилища или да им се отстъпи право на строеж за жилищностроителни кооперации. Това се предвиждаше да става на етапи. Но събитията на злополучната 1989 г. ни сервираха и проблема с изселването.
Аз не съм съгласен да се говори за това дали са били репатрирани, експатриирани, дали това е било екскурзия или не. И миналия път казах, ние знаем много от тези неща как станаха, но това е въпрос, който наистина заслужава изясняване от историци и от други специалисти. Във всеки случай не съм аз този, който съм направил нещо, за да заминават. Аз говорих по този въпрос първия път, говорих за проблемите за масовото заминаване за Турция, за опразването на квартала, за мародерството спрямо изоставените постройки, за опитите да бъде спряна вандалщината. Ето и заповедите, господа, с които ние сме назначили охрана, и вижте... (реплика от залата, която не се чува), има мародери, тези, които посягат на... не искам да ви репликирам.
Това са заповедите, с които ние се принудихме да назначим 12 души за опазване имотите на тези граждани.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Съборените?
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Не съборените. Място на работа, вижте какво пише: място на работа: опазване имотите на българските мюсюлмани, заминали в Турция, длъжност "охрана".
Ето това е, което принуди общинската администрация да започне премахването на всички незаконни строежи, а не на етапи, както се предвиждаше. Указанията бяха да се премахват само незаконните сгради, построени след 1965 г., тъй като по отношение на тях не се прилагаха правилата за търпимост.
Поради липса на информация за техническите и данъчните служби в съвета обаче и най-вече поради това, че не всички граждани бяха декларирали незаконните си строежи или при декларирането ББ/ВР 314.1 са посочили невярна година на строителството с цел да се избегне по-голямо данъчно облагане от тях, са били премахнати и някои сгради, строени преди 1965 г. След установяването на тези факти, всички тези граждани и онези, които са представили документ за собственост, са обезщетени. За останалите обаче обезщетение не се дължи, защото законът не го позволява. И онзи, които би си позволил да се разпореди с бюджетни средства за обезщетяване, щеше да носи наказателна отговорност за присвояване.
Бих искал да взема отношение и по единия от докладите, представен от членове на анкетната комисия. Тук са посочени редица текстове, които не били спазени или в нарушение. Аз първо бих искал да кажа, че по този доклад има много фактически грешки и правна необоснованост. Посочва се, че чл.160 е нарушен. Мисля, че колегите вече изразиха своето становище. Този текст беше неколкократно четен тук, в тази зала, и в тази редакция, която съществуваше тогава, а тя в основни линии съществува и сега, е казано, че строежи и части от строежи или отделни работи, извършени без разрешение или при съществено отклонение от застроителните планове, или проекти и сметни документации от разрешението за строеж и другите строителни книжа, или в нарушение на действащите разпоредби, когато за тях не може да се приложи чл.162, т.е. узаконяването, или чл.173, т.е. одържавяването, се премахват въз основа на съставен от контролните органи констативен акт по заповед на председателя на изпълнителния комитет. Незабавно!
Член 162. Какво е нарушението? Там е казано: "Строежи или части от строежи, извършени в отклонение на одобрени проекти, разрешението за строеж и другите строителни книжа, се узаконяват от органа, който е издал или е следвало да издаде разрешението за строеж, ако са допустими по разпоредбите на териториалноустройствените планове, които са действали по време на извършването им или сега".
Първо, тук няма отклонение от одобрени проекти, а въобще няма такива проекти и разрешения за строеж. И второто нещо, само имоти, които са допустими по застроителните и регулационните планове могат да бъдат узаконявани. А вече няколко пъти се подчерта и комисията е проверила това, че застрояването към момента е било несъвместимо с предвижданията на новия регулационен план. Посочено е, че сме нарушили чл.163. Не мога да разбера как ще 314.2 нарушим чл.163, когато той е отменен през 1984 г. и не е действал по времето, за което се говори.
Посочено е, че е нарушен чл.169, т.7. Аз ги цитирам тези неща, тъй като от някого може би ще се приеме, че това, което е писано в доклада като нарушение, че то действително съществува. Член 169, т.7 казва, че се наказва с глоба от 100 до 500 лева, който извършва строеж без разрешение или без утвърдени, съответно одобрени строителни книжа или в отклонение с тях. Тоест, наказва се онзи, който извършва незаконния строеж, а онзи, който трябва да го премахне, за него също има санкция. Той се наказва със същото наказание, когато не вземе своевременно мерки за предотвратяване на незаконното строителство, за спиране или премахване на незаконно извършените работи или за премахване на други последици от нарушението.
Аз мисля, че не е необходимо да цитирам всички текстове, но всеки може да ги прочете, ако прояви интерес за това.
И така, уважаеми народни представители, има ли спор, че всички премахнати строежи са без разрешение и съответните строителни книжа, т.е., че са незаконни? - Няма! Можеше ли тези сгради да бъдат узаконени? Не можеха! Можеха ли те да бъдат отнети в полза на държавата? - Не може, защото те не могат да се използват самостоятелно. Длъжна ли беше общинската администрация да направи това? - Да, защото трябваше да се осъществява застроителният и регулационен план и не само това. Защото и законът ни задължава.
А сега на въпроса защо точно 1989 г. и точно по това време. Защото аз ви казах преди малко, мероприятията, предвидени и в поименните списъци за периода 1985 - 1990 г., когато се предвиждаше изграждането вече на квартала за жилищни блокове, когато трябваше да се прекарват точно за тези комуникации и др., канализации и други мероприятия. И тъй като тези сгради бяха опразнени, тези сгради бяха обект на мародерство, за което споменах преди малко, именно това накара общинската администрация да премахне тези сгради и да продаде материала, но не на номенклатурчици, както се изрази преди малко господин Бучков, а има списък, има и квитанции на хората, които са си закупили по някоя и друга тухла и керемида. И те могат да се видят кои са тези хора. За всеки случай аз мога да ви кажа едно: че е 314.3 търсена под дърво и камък някаква фактура дали не би кметът, секретарят или някое друго длъжностно лице да си е позволило да вземе една керемида. Представям си, ако бяхме направили това!
Ние знаем, че този случай беше толкова коментиран в резултат на емоционални чувства. Никому не е приятно да нарушаваш житейския му мир и ние знаехме това. Знаехме, че е конфликтен въпрос. Но за съжаление, никой не спомена за неблагоприятните последици от незаконното строителство. За съжаление този въпрос се политизира, че чак се свърза и с така наречения възродителен процес. 314.4 Аз бих си позволил да ви цитирам и една част от становището на Съюза на архитектите в България от 1989 г., една част само...
"Без да влизаме в политически спекулации по въпроса, тъй като вече беше политизиран, или да го разглеждаме чисто юридически, считаме се за задължени да уведомим, че от архитектурни и градоустройствени съображения действията на Общинския народен съвет в квартал "Хисаря" са напълно целесъобразни и правилни, тъй като включването на нови терени за строителство към градската територия се ограничава във връзка с опазването на земята, а е и скъпо начинание. Като най-ефективно решение остава да се реконструират зле построени съществуващи квартали, както е подходено в случая. В този смисъл подкрепяме инициативата на общинския съвет".
Знаете ли, дами и господа, че в гр. Хасково сега цъфти незаконното строителство? И сегашната кметска администрация се гърчи пред този проблем? Че най-после тя се реши да премахва незаконни строежи в централната част на града. Наскоро и вестниците писаха за това. Ами в покрайнините?
А знаете ли, че една част от квартал "Хисаря" отново е застроена по същия начин - без строително разрешение и съответните строителни книжа? Така ли ще изграждаме съвременна България или ще се връщаме към Средновековието?
В България има стотици хиляди граждани без жилища. Ако всички започнат да строят така, какво ще стане?
Оставям отговорите на тези въпроси към всеки един от вас.
Единствената ми молба към вас, уважаеми дами и господа народни представители, е - гласувайте по съвест! (Ръкопляскания от БСП и коалиция.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Велев.
Пристъпваме към гласуване.
На 21 септември 1992 г. главният прокурор е отправил искане до Народното събрание за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Димитър Велев Димитров. ВЙ/ВР 315.1
Тези, които са за това Народното събрание да даде разрешение за възбуждане наказателно преследване, гласуват със зелено. Тези, които са против даването на разрешение за възбуждане на наказателно преследване, т.е. против искането на главния прокурор, гласуват с червено. Който желае - се въздържа.
Мисля, че съм пределно ясен. Моля, режим на гласуване! Ще изчакам трите минути. Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата! (Резултатите на светлинното табло са посрещнати с бурни ръкопляскания от парламентарната група на БСП и коалиция.)
Моля, тишина в залата, за да съобщим резултатите.
Гласували 221 народни представители, за това искане на главния прокурор - 108 народни представители, против - 104 народни представители, въздържали се - 9 народни представители. Искането на главния прокурор не се приема. (Шум и реплики в залата, викове.)
Моля за тишина!
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и сДПД "Ера-3"): Господин председател. (Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля за тишина и внимание!
ЛЮБОМИР НАЧЕВ: Господин председател, от името на парламентарната група на БСП и коалиция моля за половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Давам половин час почивка. (Звъни.)
(17 ч. и 50 м.)
315.2
(След почивката)

18 ч. и 40 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Продължаваме заседанието.
По процедурен въпрос има думата госпожа Поптодорова.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател. Аз бих искала да направя предложение да продължим оттук нататък работата си с част втора. (Шум в СДС) Още повече, че имаме прецедент и не един досега за подобно решение в хода на нашата работа.
Просто бих искала да Ви помоля да подложите това мое процедурно предложение на гласуване.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Думата има господин Савов. По същия въпрос ли, господин Савов? Моля за тишина и внимание в залата!
СТЕФАН САВОВ (СДС): Аз не смятам, че така простичко, както казва госпожа Елена Поптодорова, може да продължим с точка втора. Защото ние сме гласували веднъж в началото дневния ред и не може два пъти да го гласуваме.
Така че аз категорично се противопоставям против това да се въобще променя дневният ред. Той се гласува в началото, погледнете правилника, и сме гласували, че ще имаме след тази точка законодателната програма. Това е по правилника.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Съжалявам, че трябва да откажа на госпожа Поптодорова, но ние днес гласувахме вече в началото на пленарното заседание. (Шум в БСП) Много ви моля, продължаваме със законодателната програма. Ако искате да губим време още по процедура, ще Ви дам думата, заповядайте, госпожо Ананиева.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, не сте коректна. На Председателския съвет този въпрос беше обсъден и самият председател на Народното събрание господин Йорданов, това е записано в стенографския протокол на ПредсеСБ/КП 316/1. дателския съвет, каза следното: след като преминем точката екслеге, тогава ще решаваме на коя част да дадем приоритет. При това той изрично каза, това също е записано в протокола, че най-вероятно ще се поиска разместване на част първа и част втора. Проверете протокола, Вие присъствахте, бяхте от неговата лява страна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Ананиева, доколкото председателят не води, аз не мога да се ангажирам с неговите думи. За мен процедурата е перфектна, както е гласувана. (Шум и протести в БСП и коалиция) Моля ви, да не губим повече време. Остават до 8 ч. час и 20 минути, който трябва да се разпредели.
Дадох Ви думата, госпожа Поптодорова, по същия въпрос втори път няма да Ви я дам. Това е по процедурата.
Предлагам ви да започнем нашата работа. Много ви моля, господин Шапатов, да се държите както трябва. Напомням ви, че редът в залата трябва да се спазва. (Шум в залата)
Господин Премянов, по същия въпрос ли? По процедурен въпрос ли?
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, аз си задавам въпроса как е възможно един принцип, който е заложен в Конституцията и е в логиката на нашето устройство като държава, Вие да си позволявате, когато водите заседанията на Народното събрание, винаги да го нарушавате. Вие сте пръв сред равни и Вие нямате право да се поставяте над вота на народните представители.
И аз много Ви моля, това е заложено и в Правилника на Народното събрание, да подложите на гласуване процедурното предложение. Нещо повече, тъй като не е изписана изрична норма по този въпрос, аз се позовавам, както и госпожа Поптодорова, на прецедента, който съществува именно в това Народно събрание.
Така че Ви моля, подложете на гласуване това наше предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
По същия въпрос господин Филип Димитров има думата. (Шум и викове в залата) 316/2.
ФИЛИП ДИМИТРОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Приятни са ми подобен вид овации от лявата страна. (Шум и викове в залата) Когато един парламент определя правилата на своята работа, включително със своя вот, включително за конкретния ден, той действа съобразно с конституционните правила и съобразно със закона. А когато той заяви, че във всеки момент може да започне да отстъпва от това, което самият той е решил и да променя вече гласуваните свои правила за протичане на неговите заседания, той се превръща в нещо, което би могло, меко казано, да се нарече революционен конвент.
Идеята, че след като вие всички с вота си, па макар и той да е бил отрицателен, сте определили нещо, не би могло да доведе до неговото променяне. Виждам, че вие размахвате пред мен един вестник, който вероятно е ваш любим и това, разбира се, е ваш проблем.
Но с оглед на горното, уважаема госпожо председател, аз моля да не подлагате на повторно гласуване това предложение. И тъй като вече е установено какви са точките в дневния ред, както и тяхната последователност, моля да им дадете ход.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Сега, много ви моля: винаги когато сме започвали работа, се е определяла коя част коя да бъде. За днес такова предложение, когато започнахме, не бе направено, и аз ви моля да не губим повече време, а да започнем по програмата.
Ако искате свободни дискусии, нека да бъде след 20 ч.
По един и същи въпрос, госпожа Поптодорова, няма да Ви дам думата. Взехте по процедурен въпрос, пак Вие по процедурен въпрос. Правилникът е такъв. По друг процедурен въпрос? Заповядайте.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател, аз просто искам да Ви помоля да ми прочетете онзи текст от правилника, по силата на който Вие можете да откажете процедурно предложение на народен представител, който желае да бъде подложено на гласуване негово предложение. Ако не намерите такъв текст, това означава, че Вие правите свои 316/3. инвенции върху вече приет текст на правилника на това Народно събрание.
Моля, повтарям, да ми бъде прочетен изрично текстът, по силата на който Вие ми отказвате гласуването по процедурно предложение.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Поптодорова, направете справка в правилника кои въпроси са процедурни и справка със стенограмите кога са се гласували нещата.
Разбирам, че част от залата желае да бъде така, но, моля ви, следвайте правилника. Невинаги, когато едната част от залата поиска, трябва да стане нейната воля. (Шум в залата) Тук има достатъчно... Моля ви, не нарушавам правилника. Вие просто желаете това да стане. Много моля, следвайте процедурите. Поставяте ме в неудобно положение. Правилникът казва кои въпроси са процедурни...
РЕПЛИКИ ОТ БСП: Кой текст?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: ... а гласуването на двете части винаги е ставало в началото на заседанието. Много моля!
Господин Савов, по процедурен въпрос ли? От името на групата.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Процедурно, разбира се, процедурно. Интересно как господин Евгени Друмев, който е в чужбина, е гласувал днес с вас и как Димитър Йончев е гласувал. Защото вие с тези гласове спечелихте.
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Отнесете се към Конституционния съд.
СТЕФАН САВОВ: Не, ще се задавите, господин Виденов, ще се задавите, спокойно, ще получите, много млад сте, ще получите удар, недейте, по-спокойно! (Викове в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, ако няма ред в залата, ще прекъсна заседанието за известно време, тъй като няма условия за работа. Моля за тишина!
Господин Васил Николов има думата. (Шум в залата. Викове в СДС)
ВАСИЛ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председа316/4. тел, уважаеми колеги! Предлагам да удължим днешното заседание с два часа. (Силен шум в залата и викове в СДС) Пререкания между народни представители от лявата и дясната страна на залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Вержиния Велчева има думата.
Много моля! Прекъсвам заседанието за 15 минути. (Звъни)
18 ч. и 50 м.
316/5.
(След почивката)

19 ч. и 5 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа продължаваме заседанието.
Както е нормално, за ден като този - първи април - председателят за малко се откъсна от заседанието и веднага настъпи първоаприлска шетня, шега и т.н.
Аз първо искам да ви честитя празника първи април, да сте живи и здрави и да сте все така хубави, умни и хумористични.
Сега, по спора, който се води като спор, виждам че вдига ръка госпожа Поптодорова и почти подозирам какво тя ще каже. Заповядайте!
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю, не мога да не изпитам чувството на такава мощна защита от председателя на парламента, в който съм, дотолкова, доколкото се радвам, че дойдохте на време, за да проследите ситуацията такава, каквато я оставихме преди 15 минути.
И, не точно с чувство за хумор, но най-добронамерено искам да поясня на какво основание аз поисках да продължим с работата си по част втора, за което освен че имаме прецеденти, имаме и съответен член в правилника.
Бях помолена от Вашата заместница, госпожа заместникпредседателката, да си направя справка, което и сторих в тези 15 минути. И затова отново формулирам своето процедурно предложение.
Моля, да го подложите на гласуване от народното представителство, а то е следното - да продължим с работата си по втора част, по вече добилия известност закон "анти Панев" с поправките, които ние имаме към закона, който беше гласуван за декомунизацията в областта на науката и правя това на основание чл. 39, т. 2 от нашия правилник, който гласи.
Текстът гласи така: "Процедурни са въпросите с които се възразява срещу конкретното нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник или...", тук е важният текст, "...които съдържат предложения за изменение и допълнение МС/ЗТ 317.1 на приетия ред за развитие на заседанието" и продължава надолу текстът.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, (шум и неразбираеми реплики в залата). Сега моля, няма да разгръщаме дискусия, тъй като въпросът е пределно ясен и го пояснявам.
В началото на днешния дневен ред имаше приемане на дневен ред. Тогава аз с голямо очакване гледах към залата някой, може би ще предложи, да се обърне едната с другата част. Никой не го направи. Просто защото днес е първи април. И поради тази именно причина, моля господин Джеров, да заповяда в залата и да започнем работа по точка първа от дневния ред на законодателната програма. Остават ни 50 минути. Те се делят - две трети за законодателната програма и една трета, което остане, именно за точка първа от част втора, именно законопроектът "анти Панев".
Това е днешната ситуация. Дано, господин Ескенази, заповядайте! Нека да не изпадаме в сложни ситуации, защото това е точно логиката на правилника. Ще ви прочета всички членове на правилника, ако искате. (Шум, неразбираеми реплики и оживление в залата)
Аз ви давам думата по всеки въпрос.
ВАСИЛ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, ако направите справка със стенограмата, ще видите, че там има мое процедурно предложение да удължим работата с още два часа. (Реплики и оживление в залата)
Аз считам, че това не противоречи на правилника, тъй като нашето заседание, както Вие казахте, прие дневния си ред в 15 ч. Това което беше дотогава, беше извънредно. Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. По принцип ние имаме възможност да удължим своето заседание с два часа. Ние това го направихме, удължавайки го днес с два часа. И повтарям, понеже е първи април, решихме да сложим удължението отпред а не отзад, както е нормално. (Смях и оживление в залата) 317.2
Сега поради тази причина дайте да не си разваляме настроението и да продължим с този един час да поработим малко по Закона за авторското право.
Моля господин Ескенази, докладвайте закона!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): По процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Първо, Венцеслав Димитров иска процедура. Сега, това е положението за днес.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители.
Аз правя едно процедурно предложение. Последното гласуване да се анулира, тъй като са гласували народни представители, които не са в страната. Ето тук има справка и предлагам наистина, защото е първи април, и много лесно може да се лъже с карти - това гласуване да се повтори като поименно гласуване, където трудно може да се излъже. (Неразбираеми реплики, шум и оживление от блока на БСП)
Вярно, че някои хора смятат, че на първи април може да се лъже, но по такива важни гласувания, господа, не би трябвало да лъжем.
Мога да ви предложа и конкретни имена. Аз ги дадох навън на пресата, но моля ви се това нещо наистина да го направим така, както трябва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Димитров, дебатите по тази точка са завършили. Точката е приключила, вече се намираме в друга точка от развитието на дневния ред на Народното събрание.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Това значи ли, господин председателю, че едно лъжливо гласуване Вие го легитимирате по този начин?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега, господин Димитров, ситуацията е същата, както беше при случая с имунитета на господин Лилов. (Ръкопляскания от блока на БСП)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Кои бяха в чужбина тогава?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Вероятно, тогава едната група обвиняваше другата група, а сега става обратното. Да, заповядайте господин Савов. 317.3
СТЕФАН САВОВ (СДС): Аз искам да се извиня на господин Евгени Друмев, чието име споменах, който действително въобще не е гласувал, но разбира се, трябва да ви кажа, че пък в справката се оказа, че госпожа Клара Маринова от Лондон някъде е гласувала и т.н.
Но, вижте, това е факта. Но, лично защото споменах името на Евгени Друмев, просто се извинявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Сега, господин Атанасов, заповядайте. (Оживление в залата)
Господин Михайлов, заповядайте!
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, аз искам първо да се противопоставя на искането на господин Венцеслав Димитров и да му припомня, че той когато беше в чужбина от негово име гласуваха тук, в тази зала. (Неразбираеми реплики, оживление и шум в залата) И този факт е известен на пресата и на обществеността.
Второ, господин председателю, макар че е първи април, и макар, че обичате да създадете така добро настроение, нека да спазваме Правилника за дейността за работата на Народното събрание!
Има първо, едно предложение, да се разменят раздел първи с раздел втори.
Вие сте обещали това в Председателския съвет днес. И не го опровергахте сега, че това може да стане след като ипсо юре се гледа първата точка от първи раздел.
Освен това, господин председателю, тази първа точка от първия раздел захвана две трети от времето и сега ние и ипсо юре се намираме към раздел втори от нашата програма.
И трето, господин председателю, Вие сте длъжен да подложите на гласуване искането за удължаване на работното време с два часа. (Шум и реплики от блока на СДС - "Позор!") Уточнявам, по раздел втори, точка първа от нашата програма.
Не е вярно Вашето тълкуване, господин председателю, че ние сме удължили работното време с два часа от 13 до 15 ч. Ние днес, господин председателю, имахме извънредно заседание. И обърнете внимание, там така е записано: "Извънредно заседание от 13 до 15 ч.". И ние, господин председателю, свършихме много 317.4 добра работа въпреки Вашето отсъствието, защото ратифицирахме десет международни конвенции и спогодби, включително и тези, които господин Венцеслав Димитров вчера така настоятелно предлагаше, но днес отсъстваше от това извънредно заседание. (Викове, шум, реплики, изразено неодобрение от блока на СДС)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Как ще отсъствам, бе, аз бях тук!
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Господин председател, аз Ви моля, да спазвате правилника и за честта и достойнството на този парламент, и за мястото, което заемате, да подложите на гласуване тези предложения, за да вземете волята на парламента, а не да налагате собствената си воля и собствените си разбирания.
Благодаря Ви, господин председателю! 317.5 ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Михайлов. Пояснявам отново: в Председателския съвет аз изложих правните становища за това как днес трябва да се гледа преди работата по останалата част от дневния ред въпросът за имунитета на народния представител Димитър Велев. И бях толкова убедителен, че убедих всички представители на парламентарни групи - нещо, което рядко ми се е случвало. (Оживление в залата.)
След което в залата и в Председателския съвет преди това казах, че ще се приеме дневният ред и са възможни всякакви искания за промени, за прехвърляния по дневния ред, но когато се обсъжда дневният ред. И това стана.
Направи се предложение за включване на нови точки. И искам да ви обърна внимание на нещо друго - дневният ред е приет вчера, защото той е програма на Народното събрание за седмицата. То не е просто днес да приемаме дневен ред. Тази програма ние сме я приели вчера и който искаше по тази програма да променя, да изменя, да вкарва, да изкарва, да обръща, трябваше да го направи в момента, в който се обсъждаха именно промените в дневния ред. Мисля, че съм прекалено ясен.
В този смисъл, ако искаме и имаме желание да работим днес, нека да работим.
За двата часа. Аз имам чувството, че днес наистина съм работил два часа повече, отколкото в другите дни. И всички вие сте работили два часа повече. Просто защото започнахме наистина да работим в 13 ч. и вие сега казвате, че сме приели десет ратификации. След като сме ги приели, значи сме работили. Дайте, остават вече 45 минути, да поработим още малко. (Шум и реплики в залата.)
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): Искам думата процедурно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Госпожице Велчева, заповядайте!
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Благодаря, господин председател. Явно там, встрани, не ме виждате, защото много отдавна исках да взема думата.
Професор Димитър Михайлов е абсолютно прав, че ние не сме гласували да се удължава времето на днешното заседание. Това, което вчера гласувахме, направете справка със стенограмите, ако трябва, беше просто промяна на времето на заседание. Днешното ВТ/ВР 318.1 заседание започна в 13 ч. и съответно трябваше да приключи в 18 ч. До 18 ч. никой не внесе искане за удължаване на заседанието. И аз се чудя, господин председателю, защо Вие в нарушение на правилника продължавате днешното заседание. Защото то е приключило отдавна. (Бурни ръкопляскания и възгласи в блока на СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаема госпожице Велчева, както забелязахте, точно в 18 ч. и нещо аз напуснах заседанието (весело оживление и ръкопляскания в блока на СДС) и бях на път, бях си тръгнал. Но видях вашето огромно желание тук, в залата, да работите и се върнах. (Бурни ръкопляскания и весело оживление в блока на СДС.)
Господин Бучков има думата сега.
ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, поддържам напълно искането на господин Венцеслав Димитров по следните съображения: изрично в правилника е казано, в ал.2 на чл.56, че повторно гласуване може да се иска веднага след гласуването.
Обаче ал.3 говори следното: "При гласуване чрез компютърна система, разпечатки от резултата могат да се предоставят по искане на ръководството на парламентарната група". Тук не се касае за някакво моментно недоумение за гласуване, а се касае за един порок - гласували са хора, които не са присъствали, и това решение, взето от Народното събрание, винаги страда от порок и не може да бъде поправено. (Шум и реплики, изразено неодобрение от блока на БСП.)
И аз се учудвам как професор Михайлов, професор по наказателно право, може да твърди, че един порочен акт може да се санира по този начин. Винаги е порочно, защото не е изразено съгласието на тези, които са били тук. А това се доказва по несъмнен начин, поради което решението страда от порок. Това нещо не е предвидено в правилника и ние можем да гласуваме наново по този въпрос. (Ръкопляскания от блока на СДС, възгласи: "Браво!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля господин Ескенази да започне с четенето на законопроекта за авторското право. Остават 40 минути. (Реплики от блока на СДС: "Заседанието приключи!", "Не сме удължавали работното време!")
Заповядайте, господин Ескенази. 318.2
ДОКЛАДЧИК ИЛКО ЕСКЕНАЗИ: Ние трябва да преминем към чл.50. Неговото заглавие е "Погинали екземпляри".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, заповядайте, четете!
ДОКЛАДЧИК ИЛКО ЕСКЕНАЗИ: "Ако възпроизведените, но непуснати в продажба екземпляри от произведението, погинат изцяло или отчасти не по вина на издателя, последният може в едногодишен срок да възстанови погиналите екзепляри, без да заплаща за това възнаграждение на автора".
Това е текстът, който се предлага от Законодателната комисия. Писмени предложения няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване! Гласуваме предложения текст на Законодателната комисия. Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата!
Гласували 186 народни представители, за чл.50 - 186, против - няма, въздържали се - няма. Приема се.
Преминаваме по-нататък.
Процедурен въпрос ли? Заповядайте, господин Лютфи!
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Господин председател, уважаеми колеги, господин Бучков от името на нашата парламентарна група направи едно процедурно предложение.
Господин председателю, Вие без да го коментирате, го отминахте. Това налага да поискам почивка от името на нашата парламентарна група - 30 минути почивка. Благодаря ви. 318.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Давам 30 минути почивка и като прочитам съобщенията, закривам заседанието.
Съобщенията са следните:
Утре, петък, на актуални въпроси ще отговарят:
Министър-председателят Любен Беров ще отговори на актуални въпроси на народните представители Захари Захариев и Елисавета Миленова, Филип Боков, Емил Капудалиев, Стоян Рачевски, Маньо Манев, Галактион Табаков и Георги Петров.
Министърът на отбраната Валентин Александров ще отговори на актуален въпрос на народния представител Захари Захариев.
Министърът на образованието, науката и културата Марин Димитров ще отговори на актуални въпроси от народните представители Мариана Христова и Георги Божинов и от народния представител Емил Капудалиев.
Министърът на териториалното развитие и строителството Христо Тотев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Йовчо Русев.
Министърът на промишлеността Румен Биков ще отговори на актуални въпроси от народните представители Чародей Чернев и Трифон Митев и от народния представител Васил Николов.
Министърът на вътрешните работи Виктор Михайлов ще отговори на актуални въпроси от народните представители Павел Шопов, Стефан Караджов, Велко Вълканов и Александър Томов.
Министърът на труда и социалните грижи Евгений Матинчев ще отговори на актуални въпроси от народните представители Васил Михайлов, Фидел Косев и Свободка Стефанова.
Министърът на земеделието Георги Танев ще отговори на актуални въпроси от народните представители Светослав Мичев, Златимир Орсов, Васил Николов, Маньо Манев, Васил Николов, Венцеслав Димитров.
Поради отсъствие от страната министър Танчо Гугалов утре няма да могат да получат отговор на актуалните си въпроси господата Захари Захариев и Стоян Иванов.
През следващата седмица Комисията по национална сигурност ще проведе две заседания.
На 7 април 1993 г., сряда, от 10 ч. в зала "Изток" на Народното събрание. НЧ/КП 319/1.
На 8 април, четвъртък, от 11 ч. в зала 510 на бул. "Дондуков" 2.
Проектодневният ред на заседанията ще бъде съобщен впоследствие.
Пресцентърът на Народното събрание кани всички акредитирани колеги на пресконференция на тема "Бюджетни проблеми на културата". В пресконференцията ще участват председателят на Комисията по културата господин Йордан Ганев, госпожа Елка Константинова, господин Петър Балабанов, проф. Ибрахим Татарлъ и други народни представители, членове на Комисията по културата. Пресконференцията ще се състои на 5 април, понеделник, от 11 ч. в зала "Запад".
Комисията по културата ще проведе заседание на 7 април, сряда, от 12 ч. в зала 412 на бул. "Дондуков" 2 при дневен ред:
1. Предварително обсъждане на проектобюджета на Министерството на образованието, науката и културата.
2. Разни.
Комисията по вероизповедания ще проведе заседание на 1 април, четвъртък, от 10 ч. Това очевидно е старо съобщение.
Постъпилият на 30 март законопроект за ратифициране на споразумението за асоцииране на Република България към Европейската общност съдържа две приложения: текста на Европейското споразумение за асоцииране между европейските общности и техните страни-членки, от една страна, и Република България, от друга страна, и временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси. Поради големия обем на двете приложения не е възможно те да бъдат раздадени на народните представители. Те се намират на тяхно разположение в библиотеката на Народното събрание.
По повод на отправеното питане или по-скоро опит за процедурно предложение - вчера е гласувано следното: става въпрос за това дали времето е било удължено, или не е било удължено и какво е. Аз съм предложил следното: "Предлагам на гласуване предложението на господин Лютфи утрешното заседание да бъде всъщност удължено с два часа и да започне в 13 ч., като от 13 до 15 ч. се гледа част втора - "Ратификации". 319/2.
С това закривам заседанието, тъй като излязох отново прав. Благодаря! (Звъни)
(Закрито в 19 ч. 30 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Александър Йорданов)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Снежана Ботушарова)
СЕКРЕТАРИ:(Христо Атанасов)
(Руслан Семерджиев)