Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-04-02

Председателствували: председателят Александър Йорданов и заместник-председателят Йордан Школагерски
Секретари: Ведат Сакаллъ и Георги Петров
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Започваме отговори на актуални въпроси.
Най-напред е актуалният въпрос на народния представител Георги Петров към министър-председателя на Република България. Тук ли е господин Петров?
Минаваме към актуалния въпрос на народния представител Захари Захариев към министър-председателя Любен Беров.
Заповядайте.
ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаемо Председателство, уважаеми господин министър-председател!
Сложният проблем около сградата на Средното музикално училище "Любомир Пипков", София е широко известен сред обществеността, която чака неговото решаване.
Взетото решение от Министерския съвет # 613 на 30 декември 1992 г. от бившото правителство на Филип Димитров в последния ден на неговото съществуване е неправомерно, меко казано. Това е противодържавен акт, насочен срещу бъдещето на българското музикално изкуство, срещу българската култура. Най-старото учебно заведение по изкуствата, което има 80-годишно съществуване е по волята на предишния кабинет, фактически беше оставено без подслон. ВЙ/КТ 323.1
Парламентарната комисия по културата изрази ясно и категорично отрицателното си отношение към това решение на бившото правителство. С него са нарушени най-малко няколко основни положения: първо, демобилизират работата в училището, пречи се на учебния процес, нарушава се подготовката на изпълнителите.
Второ, нашата и световна практика изисква задоволяването на посолските нужди на която и да е държава да става чрез Министерството на външните работи, обектите на БОДК, а не с намесата на друго министерство или пък с решение на правителството. Извършено е в разрез с установената световна практика, в разрез с българската култура.
Трето, сградата на ул. "Оборище" # 17 е предоставена с правителствено решение и с перспектива. Тя е с добри архитектурни данни. Тя отговаря на необходимите за едно училище норми за санитарни възли, двор, спортни площадки, има 56 учебни стаи, оборудвани за работа по специалните предмети. Тези качества на сградата позволяват да се извърши допълнително строителство, с което ще се задоволят напълно нуждите на Музикалното училище в перспектива. При това има необходимите възможности то да стане извън държавния бюджет, чрез спонсори.
За жалост, както в отговора на Министерския съвет до председателя на парламентарната Комисия по културата, така и до ръководството на училището се съобщава, че Средното музикално училище "Любомир Пипков" няма да бъде лишено от предоставената му сграда само до края на учебната година, което де факто означава, че въпросът, за жалост, остава предрешен и в този случай, т.е. в разрез с интересите на училището. Ако това е така, то не е издържано нито от правна гледна точка, нито от гледна точка на отношението на правителството към културата, нито от гледна точка на международния престиж на България.
Не става дума да не се удовлетворяват исканията на едно представителство, но нека то да става по установената практика и не в ущърб на българската култура.
Отговорността за грешките на бившото правителство пада за жалост върху днешното, ако те не се изправят.
Ето защо бих желал, господин министър-председател, да 323.2 Ви запитам - можете ли да потвърдите и отхвърлите твърдението, че Музикалното училище ще остане в предоставената му сграда само до края на учебната година?
Второ, възнамерява ли българското правителство да отнесе въпроса със задоволяване нуждите на посолството на Съединените щати към Министерството на външните работи съответно към БОДК, както между другото е била практиката до този момент?
И трето - моля, господин министър-председател, да изложите окончателната позиция на Министерския съвет относно сградата на Средното музикално училище "Любомир Пипков" в София.
Искам тук да обърна внимание, че този актуален въпрос вече не е съвсем актуален, въпреки че отделни моменти от него очакват отговор от нашия кабинет.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Захариев.
Господин министър-председател, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
Сградата на ул. "Г.С.Раковски" # 92, предоставена на Министерството на културата за нуждите на Музикалното училище "Любомир Пипков" с Решение # 613 на Министерския съвет от декември 1992 г. не притежава нужните качества за музикално училище поради недостатъчен обем, недостатъчни площи, помещения и поради конструкцията й от дървен гредоред.
Министърът на териториалното развитие и строителството е внесъл в Министерския съвет докладна записка с проект за решение за преразпределение на съществуващия държавен сграден фонд в столичния център и промяна на съответните решения # 352, 543 и 613 от 1992 г.
С проекторешението се предлага следното:
а) Да се предостави на Министерство на образованието, науката и културата безвъзмездно за стопанисване и управление сградата на ул. "Московска" # 3 за нуждите на Музикалното училище
б) Кметът на Столичната община да отчужди реституираните имоти в сградата на ул. "Московска" # 3 за същата цел;
в) Министерство на финансите да подготви разчет за необхо323.3 димите средства за извършване на най-неотложните ремонтни и строителни работи и да ги осигури към бюджета на Музикалното училище "Любомир Пипков".
Поради необходимото време за провеждане на процедурите по точка "б", срокове за освобождаване на сградата на ул. "Оборище" # 17 не са поставяни, както не са определяни и срокове в Решение # 613 от 1992 г.
Министерството на териториалното развитие и строителството, изпълнявайки Решение # 613 отчита недостатъците на предоставяната на Музикалното училище "Любомир Пипков" сграда на ул. "Г.С. Раковски" # 92, както и невъзможността по този начин да бъдат задоволени нуждите на училището. Ето защо министерството предлага предоставянето на сградата на ул. "Московска" # 3, която може да задоволи изискванията по отношение на площи, брой помещения, конструкция и местоположение в столичния център.
Аз съм обещал на училището то да не бъде измествано до края на тази 1992-1993 учебна година.
В бъдеще смятам, че трябва да има едно преразпределение на държавния сграден фонд в центъра и училището може да получи една друга подходяща сграда. 323.4
Що се отнася до поставения ми подвъпрос относно бъдещото настаняване на посолството на Съединените щати, чиято сграда е реституирана и то трябва да я напусне, то този въпрос безспорно трябва да бъде отнесен към БОДК, обаче той не може да бъде решен в рамките на една или две години. Вие разбирате, че строежи не стават за два дни. А това посолство по някакъв начин дотогава трябва да работи. Така че въпросът, както виждате, е по-сложен и е свързан с по-голям държавен интерес. Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин министър-председателя!
Господин Захариев, заповядайте!
ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин министър-председателю! Аз съм удовлетворен от позицията, която Вие заехте. Единственото, което би могло да ме смути, и не само мене, но и преподавателите и учениците от това училище, да не би обещанията, свързани със сградата на ул."Московска"
3 да останат само едно добро желание на Министерския съвет. И доколко Министерският съвет ще бъде настоятелен пред кмета на столицата, за да изпълни онова, което се иска от него? Защото вече в българския печат прозвучаха сведения, които подсказват не особено голямо желание от страна на кмета Янчулев в тази област.
Така че ако Вие твърдо стоите зад това решение, то смятам, че то ще удовлетвори всички, в т.ч. и българската култура. Благодаря Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Захариев!
Актуален въпрос от народния представител Георги Петров относно спешни мерки на Министерския съвет за водоснабдяването на гр. Ловеч.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател! От много години жителите на гр.Ловеч са в бедствено положение по отношение снабдяването с вода. Само вечер тя се пуска по два-три часа, което е крайно недостатъчно и мъчително за хората. Преди време се събраха около 8 милиона НЧ/ЙА 324.1 от прословутото самооблагане, хората плащаха от скромните си заплати и пенсии, и то в продължение на едно цяло десетилетие. Но и така вода не бе прекарана от язовира в Сопот, както се говореше тогава, нито от Жална и Рогачева река.
По едно време имаше решение на Министерския съвет за построяване на язовир "Черни Осъм". Доколкото знам този въпрос е отново на дневен ред, защото няма друга алтернатива за задоволяването на града с вода. Вярно е, че неговото построяване би довело до негативни екологични проблеми в Троянския балкан, но и другото е вярно - че хората не бива да бъдат повече измъчвани, защото липсата на вода може да доведе и епидемии в града. За сведение: двете бани в града не работят.
Построяването на язовира би отнело най-малко шест-седем години, като дотогава трябва да се направи нещо за града: да се използват подпреконструочвените води край с. Гоорно Павликени и северозападно от самия град. Чрез сравнително малки по обем водосъбирателни и изправителни съоръжения по гравитичен път водата ще може да бъде подавана до града на разстоянине максимум 10-15 километра.
Едновременно с това трябва да се осъществи мероприятие и да се отпуснат средства от Министерския съвет за ремонт и реконструкция на водоразпределителната система в града. В тази насока сега знаем, че има и отпуснати около 100 милиона долара от Световната банка за водоснабдяването в България, за пречистване на водата.
Въпросът ми е: какви мерки възнамерява да предприеме Министерският съвет по отношенине на гр.Ловеч, за да се преодолее бедственото положение? Възнамерява ли правителството да отпусне средства за построяването на язовира на р.Черни Осъм и какви ще бъдат спешните мерки в тази насока, тъй като може в гр.Ловеч да се допуснат и епидемии, а освен това гр.Ловеч е единственият областен център, който е в такова бедствено положение без вода? Не бива да се забравя, че това е едиин от най-красивите градове на страната и неслучайно се нарича "Града на люляците". Благодаря Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Петров! 324.2
Моля господин министър-председателя да заповяда да отговори на актуалния въпрос!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Вярно е, че водоснабдяването на Ловеч в някои сезони изпада в режимни състояния, по някой път и по-продължителни, и по-строги според степента и времетраенето на колебанията в дебита на водоизточниците. Не биха могли обаче тези режими да се квалифицират като бедствени. Нещо повече, от седем дни гр.Ловеч е без режим на водоснабдяване, което е обяснимо с топенето на снеговете и увеличаването на дебита на водоизточниците.
Действително всички мерки, решения и реализации за подобряване на това състояние, предприемани досега от бившите управи на гр.Ловеч, са били твърде непрофесионални и не са дали почти никакви положителни резултати, а са похарчени или погребани няколко десетки милиона лева.
Така стоят нещата и с водоснабдяването от язовир "Сопот". Водите на този язовир са далеч неподходящи за питейни цели, дори и след съответно пречистване. Да не говорим, че и като количества в поливните сухи периоди, именно когато са най-необходими, те не могат да бъдат осигурени.
Без да проследяваме цялата история на проблема водоснабдяване на гр.Ловеч, определено трябва да се знае, че всички други проучвания за решаването му, освен изграждането на язовир "Черни Осъм", са се оказали безрезултатни. За генералното решаване на водоснабдяването на гр.Ловеч, както и за градовете Троян и Плевен, и още двадесет селища в района се налага доизграждане на водоснабдителната система "Черни Осъм" - друга алтернатива няма. Тиражираните екологични опасения са неоснователни.
Министерството на териториалното развитие и строителството е извършило цялостна ревизия относно баланса на водите, схемата на системата, включително типа и параметрите на язовирната стена с оглед на нейната надеждност, по-бързо изпълнение, етапност на изграждането и включване в експлоатация.
През тази година ще бъдат извършени проучванията на каменната кариера в чашката на язовира. Ще продължи и строителството на питейната пречиствателна станция. Средствата са пред324.3 видени в съответния бюджет на министерството. За цялостното изграждане на тази водоснабдителна система, "Черни Осъм", по цени към настояща дата са необходими около 2 милиарда и 400 милиона лева.
При сегашното тежко икономическо състояние на страната разбираемо е, че този проблем е тежък.
Предвиждат се следните източници за финансиране: националния бюджет, бюджетите на общините в района и евентуални кредити от чуждестранни банкови институции. Общ срок на строителството е 6-7 години, в т.ч. първият етап след частичен пуск - след 3-4 години, тоест 1994-1995 година. 324.4
За подобряване на сегашното състояние, респективно за неутрализиране и притъпяване на евентуалните сезонни режими за водоснабдяване на град Ловеч в краткосрочен план още тази година се предвижда доизграждането на денонощните изравнители в град Ловеч и Троян, ефективни мерки за намаляване загубите на вода, както и рационализиране на разпространението на водата между по-големите консуматори.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин министър-председателя.
Господин Петров, заповядайте да отговорите дали сте доволен или не от отговора на министър-председателя.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, аз съм доволен от това, че ще се започне най-после да се строи язовирът. Това е генералното разрешение на въпроса за град Ловеч, това е самата истина. Но дано стане това по-бързо и в по-бързи срокове, тъй като, пак повтарям, имаме отпуснати средства вече от Световната банка - 100 милиона долара, това не е малко. Разбира се, те не трябва да отидат и не са само за град Ловеч, те ще бъдат и за други градове. Но все пак трябва да се погледне приоритетно - за Ловеч, за Враца, за Михайловград, това са трите най-бедствени големи градове, единият от които също е областен - Михайловград или Монтана. Така че аз смятам, че на този етап може също да се направи нещо с подпочвените води, за които аз казах, около село Горно Павликени, Ловешко, и около града. Има такива и могат да се отпуснат средства, защото, пак повтарям, положението е много бедствено. В Ловеч има вода само някак си от април-май до юни-юли. След това вече септември-октомври започва да няма, сушата започва, нали и започват един или два часа вечер да се пуска. След това зимата пък замръзне на река Черни Осъм, от ръкава, оттам се взима сега направо вода от тръба, не зная дали знаете. От единия ръкав на Осъм - това е Черни Осъм и той след като замръзне, пак няма вода. Когато пък сега има силно топене на сняг в планината, пак не може да се използва водата, тъй като тя е мътна и същевременно има много микроби. И това би довело до епидемии. Така че това просто ви го обяснявам ББ/ВЙ 325.1 много подробно, не търпи отлагане. Ето защо моято молба отново е да се вземат спешни мерки с тези подпочвени води, които са чисти и могат да се използват за пиене, за да могат да бъдат спасени хората и още повече не е нормално да няма една обществена баня в Ловеч. Римската баня, която е още от римско време, е затворена в квартал "Вароша". А това е паметник на културата, не зная дали сте го виждали, нещо много красиво и хората от град Ловеч си я ценят.
Така че аз смятам, че Вие можете да направите, господин министър-председател, нещо в тази насока, за да могат да се вземат спешни мерки до тези шест-седем години, които Вие казахте и които аз смятам, че могат да се съкратят на три-четири, нещо да може да се направи спешно в строителство. А дотогава, разбира се, хората не бива да стоят в това положение. Просто това състояние е ненормално.
Ето това са моите, нали...
Господин Боков, аз разбирам Вашите вълнения, но Вие ще имате възможност да се изявите. Може би ще ни кажете нещо за Съвета на Европа, но аз говоря за България в момента, за един бедстващ град, град Ловеч. Така че, ако обичате, пазете тишина. Все пак Вие минавате за по-възпитан от другите, поне аз така Ви имам.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Петров.
Актуален въпрос от народния представител Елисавета Миленова относно кадровата политика на Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет.
Заповядайте, госпожа Миленова.
ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министърпредседателю! Аз трябва да призная, че съм развълнувана, защото
за първи път, откакто съм народен представител, на зададен от мен актуален въпрос ми се отговори с действие до времето, до което дойде време, за да ми отговорите с реч. Затова аз найнапред, преди да задам това, на което нямам отговор, Ви благодаря за начина, по който Вие отговорихте, а именно на въпроса ми 325.2 кога ще бъде освободен господин Методи Спасов. Не уволнен, а освободен! Вие го направихте на практика и аз Ви благодаря от името - не само мое, но и хората, които ми имат доверие, не мога да си позволя да кажа от името на целия народ.
Но бих искала да ми кажете, уважаеми господин министърпредседателю, това, което също е важно според мен, отменени ли са някои актове, издадени от Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет по време на правителството на Филип Димитров и кои. Защо си позволявам да си задам този въпрос? Аз съм убедена, че държавата е достатъчно объркана и вие няма да можете да оправите всичко, но поне това, което по Конституция е отделено от държавата, вие започнахте да правите това, което лично аз смятам, че е правилно. Затова се надявам, че ще ни кажете и какви са вашите намерения относно това, което ще направи Българската православна църква и другите вероизповедания - самостоятелни, за да можем и ние да спечелим от това като граждани, а не само като хора, които се занимават с управлението на страната.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Миленова.
Господин министър-председателю, моля, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Господин председател, дами и господа народни представители! Вие разбирате, че досегашният шеф на Дирекцията по вероизповеданията вече е уволнен и това стана наскоро - преди, грубо казано, може би преди една седмица. При това именно негово уволняване бе направена проверка на архива на Дирекцията по вероизповеданията и бяха намерени документи, които по своето правно съдържание далеч не отговарят на правомощията, които би могъл да има един шеф на Дирекцията по вероизповеданията. Аз не искам да квалифицирам неговата дейност и все пак дължа да кажа, че най-голямата част от отговорността за това скандално разделяне на българската църква на две воюващи, буквално воюващи части, голяма част от тази вина се пада на господин Методи Спасов. Установи се, че той е издавал нареждания, които въобще нямат никаква правна стойност. Като 325.3 например да бъдат запорирани сметки в банки и така нататък. Това именно в момента се проучва, след като архивът вече е иззет и ще бъдат направени необходимите съобщения за това в печата.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин министър-председателя.
Госпожа Миленова, заповядайте.
ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Като имам предвид колко е сериозна и сложна ситуацията, в която е изпаднала Българската православна църква и тези органи на власт, които трябва да изчистят неправомерните действия, аз съм доволна от отговора, който ми даде господин министър-председателят.
Позволявам си, уважаеми професор Беров, да Ви подготвя, че след Великденската ваканция аз ще Ви задам един въпрос, свързан с неправомерното поведение на сектите в България. Затова имайте тази готовност.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Миленова.
Актуален въпрос от народния представител Филип Боков относно ангажиментите на господин Стоян Ганев в Ню Йорк.
Заповядайте, господин Боков!
ФИЛИП БОКОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю, уважаеми господин министър-председател! Аз се обръщам към Вас в двойното Ви качество - на министър-председател и на министър на външните работи. Въпросът ми е свързан с появилите се съобщения в печата през януари, че Министерският съвет на Република България е определил възнаграждение на господин Стоян Ганев в качеството му на председател на сесията на Общото събрание на Организацията на обединените нации в размер на 5 хиляди долара. И, разбира се, след задаването на моя актуален въпрос на съобщенията в печата за решението на Конституционния съд, което дава възможност на господин Ганев да избере дали да остане в Народното събрание в София или да продължи да пребивава в Ню Йорк. 325.4
За хората, които са се занимавали или се занимават с проблемите на Организацията на обединените нации, е известно, че сесиите на Общото събрание на ООН започват обикновено и то винаги така в третия вторник на септември всяка година и макар и формално сесиите да приключват в третия вторник на следващата година, заседанието на Общото събрание завършва обикновено преди Коледа, около 20-22 декември.
От тази гледна точка аз не съм съвсем наясно с какво точно се занимава господин Стоян Ганев в момента. Не съм сигурен дали и Вие сте в течение на тези подробности, но въпросът ми е след като в момента не се провежда сесия, няма и специална сесия, каквито случаи има, но в момента такава сесия няма, на какво точно е председател господин Стоян Ганев в Ню Йорк в момента, след като това, на което той е председател, сега не заседава?
И вторият ми въпрос, той не е отбелязан в писмения текст, който Вие имате, е дали Вие имате сведения за това, че господин Стоян Ганев е нотифициран от посланик Слави Пашовски в Организа- цията на обединените нации като посланик със специални поръчения.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Боков.
Господин министър-председател, моля, заповядайте за отговор на отправения Ви актуален въпрос.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! По повод на зададения въпрос дължа да споделя с вас четири неща.
Първо. Общото събрание на ООН се събира всяка година на редовна сесия в третия вторник на септември. По препоръка на Генералния комитет в началото на всяка сесия Общото събрание определя датата на закриването на тази сесия. Редовната сесия на Общото събрание трае обикновено до началото на коледната ваканция, тоест, до 18-21 декември.
От известно време е възприрета практиката тя формално да не се закрива преди Коледа, а да се суспендира, за да има възможност да бъде възобновена в случай, че до началото на следващата сесия, тоест, през тази година до 21 септември, ако до тогава възникнат нетърпящи отлагане въпроси, които изискват дискусия и вземане на решение на пленарно заседание на Общото 325.5 събрание.
Такъв бе случаят през януари тази година, когато бяха приети в ООН Чехия и Словакия. Председателят, чийто мандат остава валиден до откриването на следващата редовна сесия през септември, осъществява при подобни случаи своите функции.
Второ, в съответствие с правило 35 на Процедурните правила на Общото събрание на ООН, председателят открива и закрива всяко пленарно, подчертавам, пленарно заседание на сесията, ръководи пренията на пленарното заседание, следи за съблюдаването на процедурните правила, предоставя думата, поставя въпросите на гласуване и обявява решенията на Общото събрание. Той издава постановления относно реда за водене на заседанията, ръководи хода на заседанията и поддържа реда по време на заседания. 325.6
Трето. Председателят на редовната сесия на Общото събрание изпълнява тези функции и в случай, че в рамките на неговия мандат се свика специална или извънредна сесия на Общото събрание. Решение за свикване на такава сесия се взема или от предишната редовна сесия, или по процедурата, определена в специалните процедурни правила на Общото събрание в ООН в съответствие с Устава на ООН. Това се прави обикновено или за обсъждането на даден глобален проблем, например специална сесия по разоръжаването, или когато възникне изключително спешен и важен въпрос, например извънредна сесия по Близкия изток. Данни за свикването на такива сесии през тази година няма.
Всички комитети на Общото събрание и други органи на ООН си имат собствени изборни председатели, които ръководят техните заседания. По гореизброените причини няма сериозно основание председателят на Общото събрание да пребивава постоянно в Ню Йорк след суспендирането на сесията в края на годината. В случай на нужда, например възобновяване на сесията, той може да бъде командирован в кратък срок, пътят до Ню Йорк трае половин денонощие, по общия ред на командироването в чужбина. Би било целесъобразно председателят да бъде командирован в Ню Йорк и, разбира се, няколко дни преди следващата сесия и преди избора на нов председател на Общото събрание.
Дори и да бъде възобновена редовната сесия или да бъде свикана специална или извънредна сесия, присъствието на председателя не е задължително, подчертавам. В зависимост от политическото значение на разглеждания въпрос се определя степента на желателност на неговото присъствие. Не трябва да се забравя, че той има 21 заместници, които могат да изпълняват в пълен обем неговите функции. Това е казано в процедурни правила # 31, 32 и 33. Съгласно практиката разноските по председателството - заплати, наеми и други разходи за председателя и доведени от него сътрудници - са за сметка на неговата страна и размерите им се определят от тази именно страна. В случай на възобновяване на сесията в периода до септември т.г. на председателя следва да се изплащат командировъчни за времето, когато евентуално би имало пленарно заседание на Общото събрание.
И последно. Въпросът за другите ангажименти, които пред СБ/МД 326.1 седателят поема - лекции, посещения и т.н. и то ако поканите до него са именно в качеството му на председател на Общото събрание, тези въпроси следва да се решават индивидуално съобразно политическото значение на мероприятието и финансовите условия за неговото провеждане.
Искам да ви уведомя също, че управление "Международни организации" към Министерството на външните работи не разполага с някаква информация за дейността на господин Стоян Ганев като председател на Общото събрание на ООН в момента, с изключение на получената наскоро информация, че господин Ганев ще посети редица държави в Азия в това си качество. Тази обиколка вече е започнала.
Съгласно тази информация всички разходи по неговото пътуване в тези държави ще бъдат поети от страните-домакини. Нещо повече, по време на активната част от 47-ата сесия на Общото събрание на ООН, т.е. септември - декември 1992 г., в управлението не бе получена никаква информация нито във формата на паметна бележка, нито като шифрова или открита информация, подчертавам, никаква информация за срещите, които е провел господин Ганев. Управлението не е в течение нито на краткосрочните, нито на дългосрочните до септември 1993 г. планове и задачи на председателя на Общото събрание на ООН.
Искам в допълнение да кажа, че имаше едно решение на Министерския съвет, което определяше заплата на господин Ганев, докато е там, в Ню Йорк, 5000 долара месечно. Това решение бе коригирано с протокол # 27 от заседанието на Министерския съвет на 20 март т.г., с който е решено господин Ганев да получава служебна командировка в размер на двойната норма, която иначе се полага на служителите на Министерството на външните работи, по време на работата на 47-ата сесия на Общото събрание и за не повече от 30 календарни дни за организационно-подготвителна дейност във връзка с допълнителни заседания на тази сесия. Командироването на Стоян Ганев да се извършва със заповед на министъра на външните работи за всеки един отделен случай.
А по последния поставен въпрос за това дали е назначаван господин Пашовски с някаква специална, бих казал, титулировка, искам да кажа, че господин Пашовски е посланик на Република 326.2 България към Общото събрание на ООН.
ФИЛИП БОКОВ (от място): Въпросът ми беше дали господин Пашовски е нотифицирал господин Ганев като посланик със специални поръчения?
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Прощавайте, но, първо, това не е законно. И, второ, такава информация в Министерството на външните работи няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин министър-председателя.
Господин Боков, заповядайте за Вашето становище дали сте доволен от отговора.
ФИЛИП БОКОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю. Искам да благодаря и на господин министър-председателя. Аз съм доволен от отговора на актуалния въпрос, който зададох, защото се лаская от мисълта, че е вероятно този въпрос да е предизвикал в определена степен и решението на Министерския съвет за преразглеждането на финансовото положение на господин Ганев.
Аз мисля обаче, че Министерският съвет и Министерството на външните работи трябва да бъдат доста внимателни с командировките на господин Ганев. Защото ако това, което Вие казвате, е вярно, че той пребивава в редица страни по покана на тези страни, тогава господин Ганев, съгласно Наредбата за задгранични командировки, има право на 1/3 от командировката, която нормално би получил, тъй като разходите са за сметка на приемащата страна. Поне нас, депутатите, ни командироват така в чужбина, когато разходите за нашето пребиваване са поети от съответната страна. Не зная да има разпореждане господин Ганев да се ползува с някакъв друг режим.
Във всеки случай аз мисля, че ако Вие предприемете такива мерки към господин Ганев, това ще има доста положителен ефект, даже 3 положителни ефекта. Единият ще бъде, разбира се, върху българския данъкоплатец, тъй като неговите пари няма да се преливат в джоба на господин Ганев, въпреки че както разбирам, за 3 месеца той е получил по 5000 долара. Но, както Вие казвате, битият - бит! Това ще улесни избора, пред който Конституционният 326.3( съд постави господин Ганев - той трябваше да избира между ООН и България. И, на трето място, ще има положителен ефект и за нас - ние ще можем да се наслаждаваме на присъствието на господин Ганев тук, което доста отдавна вече сме забравили.
Благодаря ви. 326.4327
З ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 36-ото
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ
И С К А Н Е

от ПГ на Движението за права и свободи
ОТНОСНО: Прегласуване на искането на Главния прокурор
на Република България за отнемане на депу-
татския имунитет на народния представител
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ ДИМИТРОВ
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В пленарното заседание на Народното събрание на 1 април 1993 г., след изпълнение на приетия ред за изказване, бе поставено на гласуване искането на Главния прокурор на Република България за отнемане депутатския имунитет на народния представител Димитър Велев Димитров.
Гласуването бе проведено по компютиризирана система, като искането бе отхвърлено с 108 гласа за, 104 - против и 8 - въздържали се, съгласно чл. 55 от ПОДНС.
Непосредствено след гласуването бе дадена почивка. След възстановяване на пленарното заседание народният представител Венцеслав Димитров направи искане за прегласуване, което бе подкрепено от ПГ на ДПС, чрез нейният представител Емил Бучков.
Искането за прегласуване бе отклонено на основание чл. 56, ал. 2 от ПОДНС, по съображение, че оспорването може да стане "веднага", след гласуването, а не в един по-късен момент, макар и на същото пленарно заседание.
- 2 -

Това становище е незаконосъобразно и несъстоятелно, поради следните съображения:
1. В чл. 56, ал. 2 от ПОДНС е предвиден редът за оспорване на гласуването, без да е посочен редът по който се извършва гласуването.
2. В ал. 3 на чл. 56 от ПОДНС изрично е предвидено, че когато се гласува чрез компютиризирана система, ръководството на всяка парламентарна група може да иска да й се предостави разпечатка от резултата от гласуването.
В този случай е явно, че искането за получаване на разпечатката от резултата не може "веднага" да се осъществи, тъй като следва да се извършат технически действия, а именно разпечатката, за да се установи кой от присъствуващите народни представители как е гласувал. Едва след тази проверка може да се направи искане, ако някой от гласувалите народни представители е отсъствувал на законно основание.
3. От направената проверка се установи, че пореден # 124 - госпожа Клара Маринова е в командировка извън страната, а пореден # 69 - господин Димитър Йончев е в отпуск по болест - болничен лист # 1411/30.03.1993 г. за времето от 31.03.1993 до 3.04.1993 г. (фотокопие от който прилагаме).
4. Освен това гласували са пореден # 57 - г-н Георги Стефанов Тамбуев с болничен лист # 140/25.03.1993 г. с отпуск по болест от 8.02.1993 г. до 25.04.1993 г.
Същото е положението и с господин Никола Петров Койчев пореден # 155, който е на болнично лечение, поради което молим фотокопие от болничния му лист да се изиска служебно от счетоводството на Народното събрание.
Евентуално възражение, че тези двама народни представители са присъствували в пленарната зала и са гласували е без всякакво правно основание, тъй като те са в отпуск по болест и ако по това време са изпълнили някакви служебни задължения, тези задължения са недействителни и не пораждат никакви последици.
- 3-

Това е така, тъй като служебните задължения на народните представители е да присъствуват на заседанията на Народното събрание и времето през което изпълняват функциите си се зачита за трудов стаж - чл. 94 от ПОДНС. При отсъствие по болест народните представители се ползуват от правата по КТ - чл. 99 от ПОДНС, т.е. те са освободени и не могат да изпълняват служебни задължения. Освен това те не получават възнаграждение, а парично обезщетение от общественото осигуряване.
Никаква аналогия не може да се прави между гласуването на народните представители и правото на глас на гражданите при избори за народни представители, общински съветници и кметове. В последния случай е налице едно право на гражданите, които те могат да упражняват по свое усмотрение, независимо от физическото им или здравословно състояние.
Гласовете на господата Тамбуев и Койчев при това положение са недействителни, така както ако един директор е в отпуск по болест и е издал заповед за уволнение.
5. В залата не присъствува и народният представител Стойчо Вълчев Стойчев поред.# 530 и по сведения той също е в отпуск по болест, поради което молим да се направи служебна справка в счетоводството на Народното събрание.
В заключение на горното следва да се отбележи, че в 3 от посочените случаи не се касае до грешка, а до престъпление, т.е. съзнателно фалшифициране на резултата от гласуването, за което отсъствуващите нямат вина за останалите два случая, гласуването е недействително.
Ето защо моля искането на Главния прокурор да се прегласува наново, тъй като Правилника не се отнася за искане на ново гласуване, когато се използува компютиризирана система и когато се установи фалшифициране на резултатите и недействително гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА ДПС:
Това не изключва правото на министрите да закриват свои неефективни структури в областите. Процесът е обективен и зависи от работата на областната администрация и нейното развитие.
Касае се за една комплексна дейност на усъвършенстване управлението на областите и за да не остава съмнение за политически вълнения, държа да уведомя уважаемите народни представители, че тази дейност се извършва в тясно сътрудничество с областните управители, които са редовни членове на междуведомствения съвет. А в работата на съвета взимат участие и народни представители от съответната комисия по административно-териториално деление и местно самоуправление при Народното събрание.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър-председател.
Има думата народният представител Райчевски.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин министърпредседател, аз не знам какви са случаите с десетте координатори от различните области на страната, но аз познавам случая с Бургаска област и знам, че при неговото уволнение не е съблюдаван никакъв друг принцип освен политическата му принадлежност. Тъй като областният координатор в Бургас отговаря на всички изисквания - и професионално, и като научна подготовка, и стаж в тази област.
Вие казахте, че са взимани мненията на областните управители, на народните представители. Аз като народен представител от Бургаска област не съм бил консултиран по този въпрос. Не мога да съм доволен от този отговор, при положение че Вие сам признахте - предстоят уволнения евентуално и на бъдещи, и на други координатори в други министерства.
Благодаря за отговора!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Райчевски.
Следващият актуален въпрос е на народните представители Маньо Манев и епископ Галактион Табаков относно мерки на Министерския съвет за отстраняване на проблемите в системата на борбата с градушките, както и бъдещето на тази институция.
Имате думата, господин Манев. МС/КП 328/1.
МАНЬО МАНЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател!
Сред множество проблеми, останали в наследство на настоящото правителство и които то следва спешно да разреши, е въпросът за оцеляването и съхраняването на държавната институция "Борба с градушките".
Да се говори за необходимостта от осигуряването на условия за борба срещу това страшно природно бедствие - градушката, за труженика на българското село считам за ненужно.
Необходимо е обаче да се подчертае, че за общо наше съжаление днес, когато са създадени технически условия да се намалят до минимум последствията от тази природна стихия и оттук да се предотврати посочената трагедия за българския селянин, то по редица причини, вероятно включително и финансови, този проблем не намира засега своето сполучливо решение.
За какво става дума?
От месец август 1992 г. работниците в този сектор не са получили трудовите си възнаграждения и до днес няма никакво решение на правителствено равнище. От същия този момент не са получавали заплатите си и служителите от ведомствената полиция, охраняваща складовите бази в с. Правище, Пловдивска област, и в с. Костелево, Врачански район, с общо 18 хиляди ракети.
Същите вече не са в състояние повече да охраняват тези складове. Има реална опасност разположените в посочените обекти ракети да бъдат разграбени и използвани за други цели.
Съществуват и реални условия стойността на основните фондове, която възлиза на 30 млн. лв. по цени от 1990 г., да бъдат подложени на пълно унищожение.
Като изхождаме от горните факти, заедно с господин епископа Галактион Табаков, а също така и от икономическите разчети за икономическата ефективност на системата за изтеклата 1992 г. е опазена продукция за повече от 334 млн. лв. при разходи в размер на 38 милиона.
Ние се обръщаме към Вас, господин министър-председателю, със следните въпроси:
Първо, какви конкретни мерки ще се вземат от изпълнителната власт за бързото отстраняване на посочените проблеми 328/2. в системата "Борба с градушките".
И второ, какви са личните Ваши виждания и тези на ръководения от Вас Министерски съвет за бъдещето на институцията "Борба с градушките"?
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Имате думата, господин министър-председател.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, трябва общо да констатирам, че това е един от заварените от преди 30 декември болните проблеми, за които ние пряко нямаме вина.
Дирекция "Борба с градушките" е създадена през 1968 г. и до 1991 г. издръжката й е осигурявана по равно от Държавния застрахователен институт и от държавния бюджет.
През същата година - 1991, с Постановление 44 на Министерския съвет тя е изведена на специална извънбюджетна приходноразходна сметка. Поради липса обаче на собствени приходи в края на 1991 г. издръжката е била осигурена само от общодържавните разходи.
През 1992 г., считано от 30 юни, по силата на Постановление # 85 на Министерския съвет се е преустановило финансирането на дирекция "Борба с градушките" от държавния бюджет. За осигуряването на средства за издръжка на дейността на дирекцията се е предвиждало събирането на такса за един декар защитавана стопанска земя и дворни места. За целта Министерство на земеделието и Министерският съвет са внесли в Народното събрание проект за изменение на съответните законови разпоредби.
За съжаление досега предложените промени не са били разгледани и утвърдени от Народното събрание, поради което дирекцията не е в състояние да осигурява приходи за провеждане на своята нормална дейност.
Изнесените факти в актуалния въпрос на народните представители отговарят на действителността. Но смятаме, че Министерският съвет няма вина за това, тъй като в утвърдения бюджет за 1992 г., утвърден от Народното събрание, са били предвидени средства за дирекцията само до 30 юни т.г. 328/3.
Нещо повече. Министерството на финансите е отпуснало временно финансова помощ в размер на 12 млн. лв. на дирекцията през 1992 г. със срок на връщане 31 декември същата година.
В проектобюджета за 1993 г. не са предвидени средства за борба с градушките, тъй като със Закона за бюджета за 1992 г. дирекцията не е на бюджетна издръжка.
По отношение на питането - какви конкретни мерки са взети от изпълнителната власт за бързото отстраняване на посочените проблеми в системата "Борба с градушките" и какви са моите виждания за бъдещето на тази институция, отговорът ми е следният.
Очевидна е необходимостта от съществуването на тази система за опазване на земеделска продукция в страната. Но финансирането й следва да се осъществява на принципите на пазарната икономика, т.е. със събирането на такси за декар защитавана стопанска земя и дворни места.
Ето защо е наложително много бързо Народното събрание да приеме внесените изменения на Тарифата за таксите, утвърдена със Закона за държавните такси.
Ако това не се приеме от Народното събрание, същото трябва да реши тази система, тази дирекция отново да бъде финансирана от бюджета с приемането на Закона за бюджета за 1993 г. и да бъдат изплатени неизплатените заплати на тези хора за миналата финансова година.
Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър-председател.
Имате думата, господин Манев.
МАНЬО МАНЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин министър-председателю, аз благодаря за разбирането, с което се отнасяте към проблема, но цялостният отговор безспорно не удовлетворява нито мен, нито хората, нито преди всичко тези, които очакват с надежда решаването на този проблем.
Моята молба към Вас е - на 5 април по данни на вестниците ще има проява или някакво идване на представителите от тази институция в София. Аз моля ваши представители, които наблюдават тази институция, заедно с нас да се срещнат. Нося със 328/4. себе си убеждението, че могат да се намерят съвместно със застрахователния и други институции едно сполучливо решение на този проблем.
Ще моля за Вашето съдействие! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Манев!
С това актуалните въпроси към министър-председателя са изчерпани.
На актуални въпроси ще отговаря министърът на вътрешните работи господин Виктор Михайлов.
Първият актуален въпрос е на народния представител Александър Томов относно "българската следа" в атентата срещу папата във връзка с продължаващите инсинуации и неясноти по този въпрос.
Господин Александър Томов? - Не присъства в залата.
Вторият актуален въпрос е на народния представител Велко Вълканов относно целесъобразността на извършената реорганизация на столичните поделения на МВР.
Имате думата, господин Вълканов. 328/5. ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Уважаеми колеги, уважаеми господин министре, в печата беше съобщено за извършени промени в организацията на Министерството на вътрешните работи в столицата. От 12 управленията са сведени до 6. Много служители са обезпокоени от тази реорганизация. Поставя се въпросът доколко тя е целесъобразна и дали е правилно мерки от експериментално естество да се осъществяват именно в столицата. Аз самият се боя, че тази реорганизация е рецидив от едно явление, което в недалечното минало твърде често наблюдавахме, когато с реорганизации се търсеше решението на много тежки социални проблеми. Реорганизация, след реорганизация - резултатът беше никакъв. Изразява се освен това и страха, че извършваната реорганизация би била използвана за отстраняването на неудобни служители от МВР. Получих писма от служители, които изразяват такъв именно страх. С оглед на изложеното си позволявам да Ви попитам, господин министре, за смисъла на извършваната реорганизация на столичните поделения на Министерство на вътрешните работи.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Вълканов.
Има думата министърът на вътрешните работи.
ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Господин председател, дами и господа народни представители! Господин Вълканов, ще ме извините, че малко ще поразширя отговора си, но искам с това, което ще кажа извън Столичната дирекция да бъда разбран по-добре.
От премахването на чл.1 в Конституцията и приемането на новата Конституция, където се прие, че нашата държава ще се развива като демократична правова, плуралистична държава, функциите на органите на Министерството на вътрешните работи добиха съвършено нови измерения, които са много по-различни от тези, които изпълняваха по време на еднопартийното управление.
Това е така, защото задачите, които застават пред органите на реда, стават значително по-сложни. Имат за цел да спазват в пълен размер правата на гражданите и едновременно с това да осигурят и необходимия обществен ред и сигурност. Това създава необходимост от създаване на нова философия на полицейската дейност, което естествено е един много сложен и продължителен СМ/ВЙ 329.1 процес и аз не съм сигурен дали ще бъда жив да го видя, когато ще завърши. Но така или иначе някой трябва да започне да променя философията на работата на полицая, а тя трябва да се промени от едната крайност на репресивната машина да стане в една машина, която да обслужва населението. За да може да изпълнява тези свои функции, да може да изготви тази своя философия, полицията трябва да бъде поставена при по-други условия от които е сега.
Реорганизацията и фактически реформата на Министерството на вътрешните работи започна със закона, който вие приехте през 1991 година за устройството на Министерството на вътрешните работи и ще продължи с приемането на останалите закони, които ще регламентират дейността на отделните отряди.
Реорганизацията на столичната полиция е една от първите крачки по преминаването на полицията в новото й състояние на една система, която е създадена да обслужва населението и в същото време да осигурява нейното спокойствие, сигурност и обществен ред.
С тази реорганизация ние целим да приближим полицейските служби по-близо до населението, за да могат да реагират поадекватно на неговите нужди. Не го съобщавам като гръмка фраза, а просто ви го казвам какъв е опитът на страните, които имат от дълги години демократично развитие. Полицаят в тази страна свещеника и учителя са тези, към които се обръщат в едно населено място хората в тези страни. Докато преминем от този етап да се обърнат към полицая като към човек, от който да поискат съдействие и да имат упование в неговата справедливост, това ще бъде един дълъг период. Знаете, че сега майките си плашеха децата: "Слушайте, че ще те дадем на чичо милиционер и ще видиш тогава какво ще стане."
Поради тази причина ние възнамеряваме да създадем фигурата на кварталния полицай, който да следи в определения район, да контактува с населението, да може да го опознае, да може да познава престъпния контингент и проблемите на престъпността. Да може да създава връзки с обществени организации, които неминуемо ще възникнат и имат задачи за борба с престъпността. Такъв опит има във всички развити европейски страни. Трябва да го 329.2 свалим от състоянието на постови милиционер, както е известно. А да стане полицай, който да изпълнява всички функции, които му възлага законът.
Започнахме реорганизацията в Столичната дирекция, защото тук хората от ръководството на тази дирекция бяха узрели най-много за тази идея и за тази нова философия на полицията.
Реорганизирахме големите районни управления 12, които не съответстваха и на съдебните райони в столицата, в 6. И в същото време създаваме 21 участъка. За съжаление, не всички разбраха, че тези участъци няма да бъдат като старото районно управление с охрана, с администрация, а ще бъдат едно място, където ще си вършат работата полицаите и ще могат да се срещат с населението и с престъпния свят.
Аз зная риска на една такава реорганизация и на една такава стъпка, която ние предприехме. Но ние нямаме друг изход и обществото няма друг изход. Обществото няма да иска да има постови полицай, който да стои пред управлението или да се разхожда по улицата, за да охранява нещо, което не знае и той какво е. А има нужда от един полицай, който ще бъде вътре в нещата, в квартала, с хората, с проблемите, с престъпността. Знае риска, че тази идея, ако не бъде подета и не бъде разбрана, тя трудно ще бъде разбрана. Не защото хората ми не са достатъчно интелигентни, а защото това е нещо ново като философия. Но все пак някой трябва да поеме и един такъв риск.
Надявам се и точно затова го правим, че този риск ще бъде оправдан с по-добрите резултати в борбата с престъпността. Никой в тази Столична дирекция няма да бъде уволнен. Естествено от една такава реорганизация настъпиха известни размествания на кадри. 12 районни началника имаше, сега ще останат 6. Около тях имаше заместници, помощници, които също ще трябва да бъдат поразместени. Но такъв е животът. Не можем да го направим без конкретни действия.
Тази реорганизация я правим с наличния щатен състав на Столичната дирекция и с наличните сгради и машини. В нейната цялост тази реорганизация се създават условия за по-добро маневриране със силите. Знаете, че ние ежедневно губим маса сили, за да охраняваме някое мероприятие, което се провежда по улиците 329.3 и площадите на столицата. Надяваме се, че ще може да виждате повече наши служители по улицата, които да стоят на страж, на законността и реда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър.
Имате думата, господин Вълканов.
ВЪЛКАН ВЪЛКАНОВ: Благодаря Ви, господин министър, за отговора. Аз виждам, че Вие сте ръководени от добри намерения. Но все пак запазвам своя страх, че може би не всичко добре е премислено. Страхувам се, че една философия не се постига с простото намаление на управленията от 12 на 6. А иначе самата философия е добра. Аз Ви желая успех във Вашето добро намерение, в начинанието. Подчертавам тези Ваши думи, че никой от служителите няма да бъде уволнен. Това е много съществено за хората от вашата система. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Вълканов.
Уважаеми народни представители, постъпила е молба до председателя на парламента господин Александър Йорданов от министъра на отбраната господин Валентин Александров, с която уведомява, че е получил остра язвена криза, поради което няма да присъства в парламента и да отговори на актуалния въпрос на народния представител Захари Захариев.
Следващият актуален въпрос е на господин Александър Томов, относно българската следа в атентата срещу папата във връзка с продължаващите инсинуации и неясноти по този въпрос. Има думата господин Александър Томов. 329.4
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми господа министри, уважаеми господин министър на вътрешните работи? В историята на една страна има въпроси големи, има въпроси малки, но всички те са неразделна част от историята на страната, в която живеем.
Един от тези въпроси, който в последните години вълнува всеки българин, а вълнува и стотици милиони католици в целия свят, е за предполагаемото участие на българи и български държавни служители в атентата срещу папата. Този въпрос има вече многогодишна давност. Но в последно време, по повод на годишнината от него, в различни средства за масова информация в света, а и у нас, отново въпросът беше повдигнат.
Независимо от направените усилия след 1991 г. този въпрос да се разнищи докрай, ние продължаваме да се намираме в едно положение, в което нищо не е приключило. Известно е, че от началото на 1991 г. в страната започнаха различни инициативи и следствени действия за изясняване на случая. В края на 1991 г., например, нарочно формирана от Министерския съвет комисия, създадена от висши служители на МВР, направи цялостен анализ на действията на Държавна сигурност през тоталитарния период,включително и за евентуалната възможност за участие на български служители в атентата срещу папата.
За съжаление този доклад, който специално беше подготвен така, че да не представлява държавна тайна, остана скрит от българската общественост.
Месеци по-късно бившият министър председател на България поиска помощ при разследването на случая от американските власти и така или иначе допусна възможността за българско участие в атентата.
Има опасност и днес този въпрос да бъде потрахиран, да бъде отнесен във времето, да бъде замазан и потулен. Ето защо аз Ви задавам следните въпроси на базата на всичко това, което е получено и разследвано по случая.
Първо, разполага ли Министерството на вътрешните работи СД/ЙА 330.1 с информация, която да уличава сътрудници на министерството или който и да е друг български гражданин в пряко или косвено участие в атентата срещу папата?
Има ли данни за унищожаване на документи, независимо дали става дума за периода през последните три години или преди това, във връзка със случая?
Има ли данни за връзки на каквито и да е български официални лица с атентатора Мехмед Али Агджа?
Накрая, оказвало ли е Министерството на вътрешните работи съдействие на българското и чуждестраннни следствия, както и на други заинтересовани страни, при разследването на случая?
Благода.
ря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Томов. Има думата министърът на вътрешните работи господин Михайлов.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Господин председател, дами и господа народни представители! След замесването на името на Република България в така наречената "българска следа" в атентата срещу папа Йоан Павел II, е образувано следствено дело # 179 от 1982 г., по което е събран значителен обем доказателствен материал и са изяснени в основни линии най-важните моменти от обвиненията срещу български граждани и държавни институции. Паралелно с това в Италия е проведено официално разследване по същия повод.
И в двете следствия не са събрани доказателства, които по беспорен начин да сочат за подобно участие в атентата на български граждани и институции.
По повод на журналистически публикации, известни като "Случая Караджов" и "Агент Пламен" от 12 юни 1991 г., с постановление на Главна прокуратура на Република България бяха възобновени следствените действия, като част от тях бяха извършени съвместно с представители на италианското следствие и прокуратура.
След проведеното съвместно разследване обща е оценката на българските и на италианските следствени власти за недобросъвестна журналистическа манипулация с факти и обстоятелста, които не отговарят на истината. 330.2 които не отговарят на истината.
Възползвайки се от възобновяването на следствените действия, създадените контакти с представители на италианското следствие и прокуратура, следствието си постави за изясняване следните основни насоки на работата по делото:
1. проверка на пълнотата и обективността на събраните доказателства от българските следователи по предишното разследване;
2. изследване и анализиране на личната строго секретна документация за атентата срещу папата, събрани в Националната разузнавателна служба, в Националната служба за сигурност, Разузнавателното управление при Министерството на отбраната, регионалните дирекции на Министерството на вътрешните работи, Военното контраразузнаване, Министерството на вътрешните работи и други; разпит на нови свидетели, длъжностни лица от тези ведомства;
3. изследване и документиране на всички данни и обстоятелства по отношение пребиваването на Мехмед Али Агджа в страната, движението и връзките му с лица и организации в Турция и България, в Западна Европа през периода 1979-1981 г;
4. взаимодействието със съдебните ведомства на Република България, Република Италия и Република Турция за проверка на новопридобити факти и обстоятелства, установяване на свидетели за разпит, обмен на документи въз основа на взаимност и договорите за правна помощ.
Анализът на старите и новопридобити данни след едногодишната работа дава основание да се направи изводът, че България и български граждани, както и официални институции не са замесени в подготовката и осъществяването на атентата срещу главата на римокатолическата църква папа Йоан Павел II. Тези изводи се подкрепят и от редица официални и неофициални изявления на италиански, френски, американски, руски и други официални лица, които по един или друг повод имат отношение към разследването във връзка с атентата.
Следствените документи, които представляват интерес за италианските съдебни власти, бяха предоставени на италианската страна, като на базата на взаимност на българското следст 33-.3 вие бяха предоставени над 200 хиляди страници документи от италианското следствие.
Конкретно по поставените въпроси. В хода на възобновенето следствие беше предоставена пълна възможност на следователите да се запознаят с архивите на основните оперативни управления в системата на МВР. Прецизният анализ на материалите и на тяхната съпоставка помежду им, както и в общ план между отделните информационни масиви, ни дават основание да считаме, че сътрудниците на специалните служби или какъквто и да било друг български гражданин не са участвували в атентата срещу папата.
Второ. В хода на същите щателни проверки са разгледани огромно количество документи в различни информационни масиви, които в общи линии следват логичния ход и разпоредбите за водене на секретно деловодство, което дава основание за извода, че материалите, свързани с издирване и разследване на атентата срещу папата не са унищожавани.
Трето. В хода на разследването е установено, че по време на пребиваването си в България през периода 23 юли - 30 август 1980 г. Мехмед Али Агджа не е установявал и поддържал никакви връзки с официални български служби и лица.
Четвърто. В хода на разследването, по нареждане на ръководството на Министерството на вътрешните работи, на независимата институция в предварителното разследване е предоставена пълна възможност за запознаване и проверка на всички информационни масиви в министерството, както и е оказана поисканата в тази връзка помощ.
Резултатите от обемната работа бяха посочени по-горе. Нещо повече, изхождайки от позицията си на добронамереност и увереност в своята правота, българската страна предостави материалите във връзка със случая и даде възможност както на официалните италиански власти, така и на редица научни работници и журналисти, включително и от САЩ, да се запознаят с материалите в рамките на допустимите от изискванията за опазване на следствената и държавна тайна. 330.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Михайлов.
Има думата господин Александър Томов.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министре.
Аз съм доволен от този отговор като информация, защото в това, което беше изложено пред всички нас се дават достатъчно факти за един ясен извод, че България, български институции и български граждани не са замесени в атентат срещу папата.
Но аз, господин министре, не мога да бъда удовлетворен от обстоятелството, че десет години не стигнаха този факт да бъде приключен, че досега български официални лица, правителствени ръководители, министри, президентът на тази страна не приключват със случая и не дават ясно и категорично заявление и обяснение за това, че това срамно петно върху България бе нещо измислено, нещо привнесено отвън и няма нищо общо с нашата страна.
Аз се обръщам от тази трибуна към президента на Република България, който е длъжен най-после да направи заявление по този въпрос, защото това не е въпрос обикновен, който засяга двамапетима, който засяга само един сегмент от нашата държавност. Той засяга авторитета на страната и продължава, както видяхме по повод на десетгодишнината от случая да засяга авторитета на страната. Ето защо аз призовавам тези данни, които са категорични данни, и които са вече проверявани от десетки комисии да станат достоянение на международната общественост и да се превърнат в основа за това - официални български лица, президента на тази страна да дадат своя категоричен и ясен знак, своята категорична и ясна оценка.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Томов.
Следващият актуален въпрос е на народния представител Стефан Караджов относно възлагане на проверка на твърденията за подслушване, следене на депутати, политически лидери, български граждани без да е имало данни, че са извършили престъпления.
Имате думата, господин Караджов. ВЙ/ЗТ 331.1
СТЕФАН КАРАДЖОВ (НСД): Стефан Караджов, Нов съюз за демокрация.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа.
Моите актуални въпроси са следните:
1. След поемането на поста министър на вътрешните работи възлагал ли сте лично Вие или на Вас да е възлагано от прокуратурата на въоръжените сили проверка на твърденията за подслушване, следене на депутати, политически лидери, български граждани без да е имало данни, че са извършили престъпления? Подобни данни се изнесоха в пресата. Те се съдържаха и в изложението на госпожа Ани Крулева пред парламента.
2. Ако това за Вас и за ръководството представлява интерес както за обществеността, констатирали ли сте подобни случаи през последните две години? Моля да отговорите без да конкретизирате отговора си.
И трето - ако парламентът приеме решение за анкетна комисия за проверка за намесата на изпълнителната власт в съдебната и за нарушение на Конституцията, Вие лично ще предоставите ли материалите за констатираните нарушения? Всъщност, този мой актуален въпрос беше написан и поставен преди да се приеме решението от онзи ден, така че се явява в първата си част малко безсмислен, но не и във втората си част.
Всъщност, тези актуални въпроси до известна степен дублират тези на госпожица Велчева с тази разлика, че те са конкретни, а не манипулативни, защото аз съм инженер, а не юрист.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви.
Има думата министър на вътрешните работи господин Виктор Михайлов за отговор на въпроса.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Господин председател, дами и господа народни представители.
Има искане от прокуратурата за изясняване на твърденията на госпожа Крулева и аз съм възложил такава проверка. Тя е към края си. Мисля, че другата седмица прокуратурата ще бъде уведомена за това, което е констатирано. Това е първият въпрос, нали? Повече няма какво да кажа по него? 331.1
Сега на този въпрос, вторият, хич не ми се иска да отговарям по него, защото е малко ... Няма да бъда много точен. Аз на закритото заседание и на предното, което беше открито ви обясних, че има неща, които са неособено точни, но в архива на министерството за тези последни две години, за които Вие ме питате, се намериха някои неща (смее се), които дават положителен отговор на този Ваш въпрос.
Аз иначе нямаше да ги ровя, но мислех, че госпожицата искаше точно това от мен и аз пак се извинявам, че днес ви накарах..., но да се върна на закритото заседание. Само това, което ви казах на него, и то е държавна тайна и ще ви моля да не приемате призива на господин Филип Димитров и да го приемете, че не е държавна тайна. Част от тази информация той може да е знаел и за него да не представлява нищо, но мисля, че другите не сте знаели за определените неща, които ви казах. Колкото и малко да беше, то си е държавна тайна.
Третият въпрос... Ако има, а то вече има създадена такава комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има създадена такава анкетна комисия.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: На тази комисия ще предоставя всичко, което вие искате да видите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (от място): Имам процедурен въпрос!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата за отношение... След отношението, което ще изрази господин Стефан Караджов...
СТЕФАН КАРАДЖОВ (НСД): На този етап отговорът на моите въпроси ме удовлетворява.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата госпожа Свободка Стефанова за процедурен въпрос.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Уважаеми господин председателстващ, съгласно Правилника на Народното събрание актуален въпрос е този, който се задава по определен повод и трябва да му бъде отговорено в ... Той трябва да престои в председателството в рамките на 48 часа преди да се съберат данни, за да му бъде отговорено. 331.3
Моят актуален въпрос, зададен на 23 март в 16,50 ч. още смятам, че наистина не му е дошло времето да ни бъде отговорено. Но можете ли да ми обясните Вие като председателстващ по какъв начин се прави подборката и каква процедура прилагате и след като беше допуснат въпроса на господин Караджов, който е зададен на 24-ти.
Може би днес от тази трибуна трябваше да се създаде впечатление в българския народ, че тук е отговорено на кой знае какви важни въпроси само с "не", за да се каже, че има нещо, но - видите ли - ние не знаем какво.
Моят актуален въпрос е по съвсем, съвсем конкретен повод, по повод провеждането на един конкурс и много настоявам найпосле да влезе в дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Госпожа Стефанова, Вашият въпрос е към заместник-министър-председателя господин Матинчев и той е в програмата. Програмата продължава.
Има думата за актуален въпрос народният представител господин Павел Шопов.
Господин Шопов отсъства. С това, господин министър на вътрешните работи, въпросите към Вас са изчерпани.
Преминаваме към актуалните въпроси към заместник министърпредседателя господин Евгений Матинчев.
Първият актуален въпрос към него е на народния представител господин Васил Михайлов относно условията за осъществяване на консултации на правителството със синдикатите.
Заповядайте, господин Михайлов.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателствуващ.
Уважаеми дами и господа, уважаеми министри. Бих желал да задам, да прочета своето актуално питане към заместник министър-председателя и министър на труда и социалните грижи господин Евгений Матинчев.
Уважаеми господин Матинчев, съгласно Кодекса на труда Министерският съвет осъществява консултации с представителните синдикати по въпросите на трудовите и осигурителни отношения. Там се посочват изискванията и процедурите за признаване на представителност. 331.4
Министерският съвет е приел на свое заседание постановление # 7 от 22 януари 1993 г., в което горните процедури и изисквания са уточнени. Съгласно тях синдикалните организации трябва да изпълнят определен ред от действия, да представят упоменатите в чл. 3, ал. 1 на Постановление на Министерския съвет # 7 документи съгласно чл. 4 да излезе решение на Министерския съвет по този въпрос. 331.5
Искам още отсега да кажа, че това актуално питане бе направено на 25 февруари 1993 г. Към това време нещата стояха така: на всяко заседание на Министерския съвет участвуваха представители на КНСБ и на КТ "Подкрепа".
Във връзка с това моите въпроси са следните:
КНСБ и КТ "Подкрепа" изпълнили ли са изискванията на чл. 49 от Кодекса на труда?
Втори подвъпрос: КНСБ и КТ "Подкрепа" изпълнили ли са изискванията на чл. 3, ал. 1 на постановление на Министерския съвет # 7 от 22 януари 1993 г.?
И трето, Министерският съвет има ли решение в съответствие с чл. 4 от постановление на Министерския съвет # 7 при спазване на Кодекса на труда и въпросното постановление, с което КТ "Подкрепа" и КНСБ са признати за представителни?
Тук бих желал да уточня, че ако има такъв акт на Министерския съвет, то кога този акт е извършен и кога е обнародван? Имам предвид следното: че Националният съвет за социално сътрудничество функционираше преди този акт на Министерския съвет, а това според мен е нарушение на Кодекса на труда.
Известно ли е на господин Матинчев, че в страната има синдикати освен КНСБ и КТ "Подкрепа", които изпълняват условията на чл. 257 от Кодекса на труда? Аз няма да изброявам синдикатите, но те са доста, включително и АДС, и ГМХ, както и НПС, профсъюз "Бизнес" и други синдикати.
На какво основание Министерският съвет и господин Матинчев нарушават закона (това е според мен, разбира се), в случая Кодекса на труда и собствените си постановления, като ги прилагат избирателно? Защо Министерският съвет и господин Матинчев допускат синдикална дискриминация и нарушаване на конвенция 87 на МОТ? Дали чрез това правителството не се отплаща на онези, които го доведоха на власт? Но ако не е така, тези организации синдикални ли са или политически? Още повече, че КТ "Подкрепа", всеизвестна е тази информация, има депутати в парламента като лоби и то не заобикаля ли закона? Това е към този момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Михайлов!
Има думата заместник-министър-председателят и министър НЧ/МД 332.1 на труда и социалните грижи господин Евгени Матинчев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИ МАТИНЧЕВ: Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми дами и господа народни представители! По повод на актуалния въпрос на народния представител господин Васил Михайлов съобщавам следното: Министерският съвет за кратко време в съответствие с изискванията на чл. 3 от Кодекса на труда успя да създаде и организира дейността на Националния съвет за тристранно сътрудничество, който работи добре и решава редица наболели проблеми в социалната област.
На заседанието си от 2 март Националният съвет за тристранно сътрудничество прие правила за работата на националната система за тристранно сътрудничество, която обхваща още националното отраслево, националното браншово, областно, общинско и друго регионално равнище, както и непосредственото сътрудничество между синдикатите и работодателите в предприятията, учрежденията и организациите. Дотогава Националният съвет практически не съществува. И всички консултации, които сме имали с всякакви други синдикати, включително и Националният профсъюз, с профсъюз "Бизнес", с КТ "Подкрепа" и КНСБ са имали характер на предварителни консултации.
Единственото, господин Михайлов, което съществуваше от този Национален съвет, бях аз, избран с решение на Министерския съвет на първото му заседание на 4 януари. С правилата, които се приеха, Министерският съвет изпълни задължението си да определи реда за осъществяването на тристранното сътрудничество и консултациите, които са предвидени в чл. 3, ал. 2 от Кодекса на труда. Изпълнени са и изискванията на чл. 3, ал. 5 от Кодекса на труда с приемането на постановление # 7, което е особено важно, и Правилникът за определянето на принципите, реда и условията за признаването на организациите на работниците и служителите и на работодателите за представителни на национално равнище в тристранното сътрудничество.
Следователно, до този етап съгласно постановление # 7 всички организации доказваха пред експерти, независима група, към Министерския съвет, изпълнението на изискванията на постановление # 7.
В Министерския съвет постъпиха писмени искания за призна332.2
- 3 -
ване на организации на работниците и служителите, и на работодателите за представителни на национално равнище в тристранното сътрудничество. Някои синдикати, които Вие споменахте, те не са представили в т. 4 документи за представителност в Министерския съвет. А документите, които ние обсъдихме, бяха на Конфедерацията на независимите синдикати, Конфедерацията на труда "Подкрепа", Независимия профсъюз "Единство", Българската търговско-промишлена палата, Съюза за стопанска инициатива на гражданите, Съюза на частните предприемачи "Възраждане", Българската стопанска камара и Българската конференция по земеделие.
Исканията съгласно технологията на работа в Министерския съвет бяха бързо разглеждани и ние почти не сме спазвали този срок от 15 дни. Обикновено исканията се гледаха за 3-4 дни, след това ако имахме някакви бележки аз лично изпращах писма до съответните организации, след това отново ги разглеждахме и материалите бяха готови за внасяне на заседания на Министерския съвет.
Въз основа на така извършената подготвителна работа и проверените данни в исканията на организациите за представителност, и в изпълнение на чл. 2 от приетия Правилник, в качеството си вече на утвърден председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество предлагах Министерският съвет да обсъди и приеме отделно решение за всяка от посочените организации. Формата беше: представям доклад с мотиви, в който конкретно изброявам изискванията на постановление # 7 и коя организация колко членове има, какви структури има. И нещо повече, към тях обикновено прилагах и приложението с телефоните, така, както са ми представени справките от самата организация. Но държа да подчертая, че за всяка организация има отделен мой доклад с мотиви и предложение, разбира се, за решение.
Вие ме запитахте какви са актовете. Тези актове са публикувани. Министерският съвет прие за представителни с решение съответно номера 58, 59, 60, 61 от 22 февруари 1993 г., които са обнародвани в "Държавен вестник", бр. 17 от 1993 г. Съответно, казвам ви ги по поредност: Съюза за стопанска инициатива на гражданите, Конфедерацията на независимите синдикати, Конфедерацията на КТ "Подкрепа" и Българската търговско-промишлена 332.3 палата. С решение # 62 на Министерския съвет от 1993 г. не беше призната за представителна Българската конфедерация за земеделие, а на заседание на Министерския съвет на 1 март след уточняване на искани допълнителни данни за представителни организации, беше представена и Българската стопанска камара.
Няма да скрия от вас, че предварително реагирахме на основата на искания за проверка на представените данни. И сега мога да ви кажа, че още не е завършила проверката на Националния профсъюз "Единство" и се очаква да постъпят също допълнителни данни от Съюза на частните предприемачи "Възраждане", въпреки че отдавна са представени документите.
Аз искам категорично да възразя срещу евентуално обвинение срещу извършената работа от Министерския съвет, че допускам синдикална дискриминация и избирателно представям за представителни определени организации на синдикатите, като нарушавам на основата на това конвенции на МОТ.
Министерският съвет, искам да Ви уверя, господин Михайлов, още един път, че при определянето на организациите за представителни сме въвели такъв ред, че за всяка една от тях има документация на разположение в Министерския съвет. И нещо повече, като справки към това има и извършените проверки, които сме направили по телефонни номера и по адреси, и по отношение на брой на организациите. Вие знаете, господин Михайлов, че аз имам възможност както чрез органите на Министерския съвет, така и с органите на Държавния контрол и на инспекциите както по социалното осигуряване, така и по труда, да правя тези проверки. 332.4
Искам да ви кажа за тези организации, които вие споменахте, двата синдиката, аз не съм открил нарушение и противоречие на данните, които са ми дали, а проверки за тях избирателно са направени в размер на 25 на сто от числеността.
По повод на Вашите конкретни питания, защото аз смятам, че въпросът Ви е изключително актуален, искам да Ви кажа следното. С изменението на чл.49 от Кодекса на труда от началото на тази година се въведе изискването синдикалните организации да се вписват в съда. Но с – 257 от същия закон се дава възможност да запазят качеството си на юридическо лице в срок от 6 месеца, т.е. половин година след влизане в действие на Кодекса на труда. Датата е 30 юни 1993 г. Тази възможност е дадена и с т.2 на ал.1 на чл.3 от правилника, т.е. удостоверение за извършване вписване в съда или препис от заявлението за вписване се прилага от синдикалните организации след изтичането на посочения срок.
Следователно, съгласно този – 257 и чл.49 всички образувани до тази дата синдикати, включително КТ "Подкрепа" и КНСБ, имат вече статут на юридически лица, а всички тези съществуващи синдикати Кодексът на труда им дава право да си запазят статута на юридическа личност, ако в посочения вече срок, за който споменах, те се впишат в регистрите на съда отново.
По т.2. Мога да Ви дам лично на Вас и мотивите, с които сме приели КНСБ и КТ "Подкрепа", но според моята докладна записка, за която Ви споменах, тези две организации изпълняват изискванията по чл.3, ал.1 от правилника, който е приет с Постановление # 7 на Министерския съвет.
По т.3. Както Ви казах, тези материали са публикувани "Държавен вестник".
Сега, господин Михайлов, аз само бих искал да внеса една малка корекция, предполагам, че е просто грешка при написването. Не се касае за чл.257 от Кодекса на труда, който е отменен от 1 януари 1993 г., ДВ, бр.100, а Вие имате предвид, господин Михайлов, и за него ще говоря, – 257 от Закона за изменение на този кодекс, за който Ви дадох необходимите обяснения.
Тук искам, господин Михайлов, да кажа моето становище по въпроса, че не бива да се слага знак на равенство между представителен синдикат и синдиката, който има статут на юридическо лице. Съгласно чл.3 от Кодекса на труда държавата осъществява СБ/КТ 333.1 тристранното сътрудничество само и единствено с най-представителните синдикати, а не с всички синдикати, които имат статут на юридическа личност. И това постановление, което Вие атакувате, господин Михайлов, аз схващам замисъла защо са въведени тези изисквания за представителен синдикат, който има съответната отраслова структура, регионална и всичко друго. Ако някои от посочените от Вас синдикати, господин Михайлов, отговарят на критериите, то нищо не пречи те да кандидатствуват по общия ред, както за всички други. Аз дори Ви казах, че има две кандидатури, които са още в процес на проучване, не са утвърдени, да си внесат документацията и да бъдат представителни с всички произтичащи от това последици.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Матинчев.
Господин Михайлов, имате думата да изразите отношението си към отговора.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Аз благодаря за това, че господин Матинчев си направи труда да направи едно обстоятелствено обяснение на моето актуално питане. Разбира се, с поправките, за които стана дума, аз съм съгласен. Това е въпрос на неточност що се отнася до – 257, но причината да направя това питане е една загриженост, първо, затова как се определят, как се проверяват синдикатите като представителни. Има определени изисквания, които се изпълняват. Например, за броя на членовете. Но това, което идва до мен, и аз имам цяла папка с документи, ме накара да направя това питане. А то е следното: отделните синдикални организации по места се заверяват от шефовете на фирмите или на предприятията, където са синдикалните организации. Това създава условия за евентуални нарушения и аз се надявам, че Министерският съвет и Вие, господин Матинчев, имате съответния механизъм за проверка.
Освен това не е тайна, че е възможно, и това обществеността го знае и се вълнува и това също беше една от причините да направя това актуално питане, че е възможно да получат имущество двата представителни синдиката. Това според мен, разбира се, е една ревизия на Закона за Българската комунистическа партия 333.2 и сателитните й организации в някаква степен и не може да не се обърне внимание на това доколко е сигурно, че тези два синдиката са представителни и на какво се основава Вашата увереност. Вие казахте, че сте направили на 25 % от организациите проверки.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ (от място): Избирателни проверки.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Това, което обаче ме безпокои, е следното. Всички ние знаем, че съществуваше Национален съвет за социално сътрудничество. Аз не зная доколко формално е уреден този тристранен модел на сътрудничество и докога той съществуваше. Това, което хората виждаха по Българска национална телевизия, беше факт. Господин Тренчев и представители на КНСБ присъствуваха на министерските съвети. И това беше доста преди вземането на решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Михайлов...
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Да, трябва да изразя само отношението си към отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Много Ви моля, господин Михайлов, Вие си знаете правата. Времето напредва.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Благодаря Ви. Просто тези уточнения за мен наистина са важни.
Иначе съм доволен от общия отговор на господин Матинчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Михайлов.
Следващият актуален въпрос е на народния представител Фидел Косев относно проблемите на младежта и безработицата.
Имате думата, господин Косев.
Апелирам общо към малко по-голяма експедитивност, не за сметка на отговорите, разбира се, защото имаме още 12 актуални въпроса, а вие знаете нашето желание да приключим днес с всички актуални въпроси, за да можем да спазваме точно правилника в бъдеще и всеки въпрос да има своята актуалност към момента на отговора. 333.3
ФИДЕЛ КОСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Матинчев, Фидел Косев, Парламентарен съюз за социална демокрация.
Изпълнявайки и Вашата молба, господин председателю, и указанията на колежката Стефанова в стил "дружинна ръководителка" отправям достатъчно конкретен, ясен и ...
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (от място): Моля Ви, направете му забележка. Аз никога не съм била дружинна ръководителка. Много Ви моля.
ФИДЕЛ КОСЕВ: ... конкретен, ясен и изискващ кратък отговор.
Господин Матинчев, от средата на миналата година в средствата за масова информация постоянно се появяваха съобщения за разработвана програма от Министерството на труда и социалните грижи за решаване проблемите на младежката безработица. Аналогични съобщения се появиха и през 1993 г. За този период от осем месеца, безработицата сред младежта се е увеличила значително и като абсолютни стойности и относително.
По данните на Комитета за младежта и спорта от миналата седмица около 46 на сто от безработните са на възраст до 30 години, а ако вдигнем тавана на годините, те сигурно ще прехвърлят 50 на сто. В това намирам актуалността на моя въпрос, проблемът с младежката безработица и възможностите за нейното решаване е изключително тежък и всяко едно отлагане на решаването на този въпрос ще доведе до още по-тежки последствия и увеличаване на тази безработица.
Затова въпросите към Вас са следните: тъй като вече разбрахме, че такава програма има, първата част на въпроса ми отпада от Комитета за младежта и спорта, бихте ли ни казали съвсем накратко кои са основните моменти и начините за нейната реализация и на какъв етап е подготовката им.
И второ: бихте ли се ангажирали със срок за даване на ход на тази програма, необходима ли е допълнителна помощ и подкрепа за нейното изпълнение и от кого? Благодаря. ВТ/НП 334.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Косев.
Има думата господин Матинчев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИ МАТИНЧЕВ: Уважаеми господин председател, моля да ми дадете кратката възможност да отговоря на два от въпросите, които ми постави господин Михайлов и бих искал да бъда достатъчно коректен към него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да допълните отговора.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИ МАТИНЧЕВ: Да, да допълня отговора.
На първо място, има специално постановление във връзка с разпределението на синдикалното имущество.
И на второ място, действително Вие сте прав, господин Михайлов, двата синдиката присъстват на заседанията на Министерския съвет, за да могат да вземат участие по въпроси, които ги засягат тях лично. Действително правилно сте забелязали, но сега аз имам проблем, който по някакъв начин трябваше да бъде решен от Националната комисия. Когато те присъстват на заседанията с какво те са повече от останалите членове на Националната комисия, нали?
Разгледахме този въпрос на специално заседание и създадохме организация за работата с материалите на Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря, господин Матинчев. Сега на въпроса на господин Косев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИ МАТИНЧЕВ: Сега отговорът на господин Косев.
Господин Косев, проведеният анализ на причините и последствията от младежката безработица ни показа, че негативните тенденции в развитието на демографските и икономическите процеси, специфичните особености на младежката безработица, а също така и очакванията, нагласата и трудностите на младежите при трудовата им реализация определят действително, както Вие подчертавате, необходимостта от специални мерки за решаването на проблемите на младежката заетост и безработицата.
Във връзка с това, Вие знаете, че през месец октомври, миналата година, по инициатива на Министерството на труда и социалните грижи при правителството на господин Филип Димитров още тогава започна разработването на програмата за младежката 334.2 заетост и беше изградена междуведомствена работна група с експерти от Министерството на труда и социалните грижи, Централното управление на Националната служба по заетостта и Бюрото за студентски труд, Министерството на образованието, науката и културата, Комитетът за младежта и спорта, КНСБ и КТ "Подкрепа".
Общата цел на програмата е икономическата и социалната интеграция на младежите в обществото. Ще спомена само някои от по-важните цели и водещите принципи на тази програма.
Първо, конкретни цели на програмата: подобряване качеството на предлагането на работна сила чрез превантивни мерки за квалификация и преквалификация на младежите.
Второ, създаване на нови работни места за младежи, свързани с квалификационни елементи и реализирани с комбинирани договори за обучение и заетост на младежите.
Трето, стимулиране на младежкото предприемачество чрез създаване на по-благоприятния условия и подпомагане при започване на самостоятелен бизнес.
Четвърто, реализация на активни мерки за трудово посредничество, адресирани директно към различните подгрупи младежи.
Пето, осъществяване на законодателни и приложни мерки от държавните институции за решаването на проблемите на младежката безработица и заетост.
Водещите принципи при разработката на програмата са: привличане и вграждане на младия човек в трудовата среда, тоест, финансиране на мерки за работа и разкриването на нови работни места, а не за социални помощи; диференцираност на мерките, като се отговаря на въпроса на кого и как ще се въздейства и популярност на мерките, тоест, те да бъдат достатъчно ефикасни, добре популяризирани и съобразени с желанията и нагласата на младежката психика.
Програмата предвижда реализирането на пакет от мерки за стимулирането на младежката заетост, който включва:
Господин Косев, аз предлагам само да ги маркирам, а аз ще ви дам писмено материала.
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: И аз бих Ви помолил за това.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Първо, мерки за превантивна квалификация и преквалификация.
Второ, мерки за квалификация и преквалификация на безработните младежи. 334.3
Трето, мерки за изграждане на локалните структури за заетост.
Четвърто, мерки за интегрирането към международни инициативи за младежка заетост. 334.4
В експерименталното прилагане на програмата в продължение на една година ще бъдат обхванати около 30 000 младежи и аз давам в справката общите разходи по източниците на финансиране, които се оценяват за дългосрочното изпълнение на програмата на 8 млрд. и 600 млн. лева.
На въпроса Ви по отношение на сроковете бих казал следното. Предстои обсъждането на проекта в Колегиума на Министерството на труда и социалните грижи и след неговото приемане още този месец ще изпратим материал за съгласуването с финансите и другите заинтересовани институции.
След отразяването на бележките и препоръките проектът и програмата за младежка заетост ще бъде внесен в Министерския съвет с проект за решение за целевото финансиране - срок 25 април, тази година.
След приемането на програмата от Министерския съвет ще се пристъпи към нейното внедряване. За реализацията на програмата е необходимо да бъдат осигурени значителни средства от държавния бюджет. И тук бихме помолили за съдействие от страна на всички депутати да се намерят необходимите средства за реализацията на тази така важна програма. Е, писали сме, министърът на финансите и другите министерство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Матинчев! Господин Косев, имате думата.
ФИДЕЛ КОСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, господин председателю! Аз съм удовлетворен от отговора на господин Матинчев, тъй като най-после едно правителство, което да си дава сметка че без грижа за младите и за тяхната заетост, не може да се върви напред. Още повече, че наследството, което получихте към 30 декември в Министерски съвет, Ви превръща не само в правителство само на приватизация, но и в правителство на физическото оцеляване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Косев.
Третият, последен въпрос, към господин Матинчев е на народния представител Свободка Стефанова относно подбора на кадри в администрацията и провеждането на конкурс на 23 март. Има думата народния представител госпожа Свободка Стефанова. МС/НП 335.1
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Благодаря Ви, господин председателстващ!
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Матинчев, уважаеми госпожи и господа народни представители. За протокола Свободка Стефанова, Русенски избирателен район.
Преди всичко съм улеснена в начина, по който да подходя към задаването на моя актуален въпрос от репликата на господин Фидел Кастро, пардон, на Фидел Косев, който явно има много големи познания от пионерско-комсомолско комунистическото минало. И понеже въпросът е свързан именно с рецидивите от това минало и от начина на отношение към младите хора, а въпросът му беше свързан с младите хора.
Моят актуален въпрос е свързан с подбора на кадри, именно млади кадри в администрацията, подведомствена на министерството, което ръководи господин Матинчев и във връзка с провеждането на конкурс на 23 март за длъжност "специалист по парично подпомагане" към Общинско управление "Социални грижи" град Лозница, в район Дралфа към община Лозенец. Аз няма да чета целият актуален въпрос, така както съм го формулирала към господин Матинчев, но ще ви запозная само с някои факти.
В началото на тази година се открива тази длъжност и за нея кандидатства един млад специалист, който е завършил Полувисшият икономически институт в Свищов и е учил специалност "Държавно управление и администрация", като е получил квалификация "икономист-администратор". Господин Марков, Милчо Димитров Марков, от село Дралфа, община Лозница е имал сключен договор с община Лозница и фактически той е бил изпратен оттам да получи това образование. Притежава диплом за завършено полувисше образование и именно кметът, господин Османлъ, му е казал да подаде документи за явяване на този конкурс.
В последствие обаче, когато господин Марков се е заинтересувал от конкурса, какви ще бъдат условията за конкурса, госпожа Мария Славова, която е ръководител на съответния отдел в общината, заявява, че това си е нейно право да прецени по какъв начин ще бъде проведен конкурсът.
Аз не мога да споря за фактите, изнесени в писмото и именно за това се обърнах към господин Матинчев, да разясни тези неща. 335.2
Без да бъде проведен конкурс, в началото обаче, е била назначена госпожа Мария Андреева, бивша кметица в общината. Може би единствено по индикации, че е член на БСП - комунисти. А на господин Марков е било отговорено, че "Ти си задочник, учиш право и държавна администрация, заместник-председател си на Координационния съвет на СДС и не си подходящ".
Също и за това не мога да твърдя, че е точно така, но аз не мога да си обясня как така няма да бъде назначен един специалист, млад специалист, завършил точно "държавна администрация", а ще бъде назначена една госпожа, която е завършила ПУЦ, отбележете ПУЦ, към техникум и за нея се казва единствено, че "владее машинопис и почти изцяло е запозната с Указа за насърчаване на раждаемостта и работи отчасти с него".
След забележките, след действията, които е предприел господин Марков, и след като се е обърнал към общинския съвет, за да бъде отменено назначението на госпожа Андреева, се назначава един фиктивен конкурс, за който срокът тече от 4 март до 23 март.
Именно затова зададох актуалния въпрос, защото там не са изпълнени предписанията на Кодекса на труда. Освен това, не са били допуснати всички кандидати за участие, макар даже и този конкурс да се проведе по документи. А самата госпожа, която е била назначена, е била обучавана в продължение от два месеца в Бюрото по труда от госпожа Славова - специално за условията на конкурса. Просто й е било казано на какво ще бъде изпитана.
Е, моите въпроси са свързани именно с условията за провеждане на конкурса, господин Матинчев. И именно, необходими ли са на община Лозница в областта на административното управление кадри със специално обазование, завършили специалност "държавна администрация"?
Как бихте коментирали гореизнесените факти? Необходимо ли е съобразно отговора Ви към преждеговорившия, специалистът, завършил "държавна администрация" и неназначен в областта на държавната администрация, да се преквалифицира в тези курсове, за които Вие говорихте - като зидаро-мазач например, само защото е заместник-председател на СДС, или пък ще го посъветвате да напусне СДС с декларация, формуляри от които раздавате в Министерски съвет. 335.3
И накрая, при подбора на специалистите във Вашето ведомство, моля Ви, да ме изслушате господин Матинчев, по-голяма тяжест ли имат дипломите от ПУЦ, каквато притежава специалистката в кавички Мария Андреева, пред дипломите на Полувисшия икономически институт в Свищов на седесаря господин Марков?
Благодаря! Ще очаквам отговора Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, госпожо Стефанова! Има думата господин Матинчев за отговор. 335.4 ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Госпожо Стефанова, за да съкратя моето изказване като позоваване на отделни и други документи, аз смятам да Ви предам отговора писмено, като ще се спра само на някои елементи от този отговор, но Вие ще разполагате с въведената система.
Искам да Ви кажа, госпожо Стефанова, че този проблем не се отнася за мен, защото Министерството на труда и социалните грижи осъществява единствено организационно-методическо ръководство и контрол на дейността на центровете за социални грижи. По отношение на регионалните, общински центрове за социални грижи, Министерството на труда и социалните грижи не е работодател по смисъла на Кодекса на труда и ние за съжаление нямаме никакви разпоредителни функции по този въпрос.
Аз Ви предлагам едно писмо на министър Ванов от миналата година, което именно установява тези нови функции на министерството по отношение на регионалните центрове. Така че искам да Ви кажа: твърде много са ми стеснени правомощията на ръководеното от мен министерство по отношение на неговата кадрова политика по системата за социалните грижи в отделните общини.
В израз на уважението ми към Вас обаче, се занимахме с конкретния случай, бързо направихме проверка. И тук, госпожа Стефанова, искам да Ви кажа, че ни най-малко не пренебрегваме важността на Вашето питане и неговата актуалност. Просто трябваше да отговоря на други въпроси. Аз редовно, почти всеки петък участвувам тук, но просто все не стигаше до мен, за да изчерпя и въпросите, които Ви прередиха преди малко.
Госпожо Стефанова, искам да Ви обясня, че съгласно чл.20, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет е, който решава тези проблеми. Въпросът дали са необходими на община Лозница и в областта на административното управление кадри със специално образование, завършили специално държавна администрация, се решава единствено от общинския народен съвет, който може да въведе, ако желае, и това изискване. Следователно, кметът на общината е този, който решава този проблем. Подборът на кадрите в общинските центрове за социални грижи не е, пак повтарям, от компетентност на ръководеното от мене министерство. ЦМ/КТ 336.1
По повод на посочените от Вас данни относно трудовото правоотношение за заемането длъжността "специалист по парично подпомагане" към общинския Център за социални грижи - гр.Лозница - за район Дралфа, в министерството направихме бърза проверка и в резултат на това са ми дадени следните данни:
В средата на декември 1992 г. ръководителят на общинския Център за социални грижи в гр.Лозница госпожа Мария Славова съгласно изискванията на чл.8, ал.1, т.1 от Постановление # 57 на Министерския съвет за пренасочване и ефективно използуване на освобождаваната работна сила, е обявила в Бюрото по труда свободното работно място за длъжността "специалист по парично подпомагане" за посочения район.
Тогава са определени и изискванията към кандидатите за неговото заемане, а именно: в конкретния случай те да имат висше икономическо, средно-специално или обикновено средно образование. Както виждате, една много широка палитра за заемането на тази длъжност.
С направление от Бюрото по труда за тая длъжност е насочена госпожа Мария Андреева. Освен нея за заемането на тази длъжност са кандидатствували още 5 граждани, в това число и посоченият от Вас господин Марков. Тази длъжност, госпожо Стефанова, не е била обявявана за конкурс.
След предварително съгласуване на кандидатурата на госпожа Андреева с всички кметове от района Дралфа, ръководителят на общинския център сключва трудов договор с нея, макар - подчертавам - че той по закон не е трябвало, не е бил задължен да прави това съгласуване. Но госпожа Славова видимо се е ръководила от съображенията, че специалистът по парично подпомагане ще работи в тясно сътрудничество с тези кметове и е необходимо те да я познават и да я приемат като личност, отговаряща за съответните кметства.
След сключването на трудовия договор с госпожа Андреева, господин Марков атакува този договор пред кмета на общината в гр.Лозница господин Османлъ и настоява за насрочването на конкурс за тази длъжност. 336.2
Искам да Ви кажа, че съгласно чл.74, ал.2 от Кодекса на труда недействителността на трудовия договор може да се обявява само чрез районния съд. А такъв договор, както вече посочих, е бил вече сключен. Изключва се и възможността трудовият договор да бъде обявен за недействителен от страна на кмета на общината. Няма такава възможност, правна възможност няма, независимо от ангажираността на господин Османлъ по този случай.
Обявяването от кмета на вътрешен конкурс за длъжността е незаконосъобразно, защото съгласно изискванията на чл.90, ал.2 от Кодекса на труда конкурс се обявява, когато длъжността е свободна или предстои да бъде освободена. В случая нямаме вакантна длъжност.
Право да обявява конкурс за посочената длъжност има не кметът, а ръководителят на общинския Център за социални грижи, тъй като трудовото правоотношение възниква между специалиста по парично подпомагане и ръководителя на центъра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Матинчев.
Има думата госпожа Стефанова да изрази отношение към отговора.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Благодаря, господин Матинчев. Аз исках да спестя това, което фактически Вие разказахте, защото всичко това се съдържа в писмото на един човек, все пак завършил някакво образование и то не какво да е, в Свищов. Свищовската академия е известна и у нас, и в чужбина. И неслучайно явно това писмо, дошло от с.Дралфа, е озаглавено "Зов за помощ".
Слушайки Ви, господин Матинчев, разбирам, че тези хора от Лозница имат право да търсят помощ, защото те пишат така: да си член или симпатизант на СДС тук е равно на самоубийство. Дори и дипломи за завършено висше образование на членове на СДС се смятат за невалидни. Живеем в община на абсурда. Всички членове на СДС в община Лозница сме третирани като престъпници, характерно за 50-те години...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Госпожо Стефанова!
СВОБОДКА СТЕФАНОВА: Липсват само концлагерите... 336.3
А ако, господин Матинчев, с този отговор, който ми дадохте, Вие ми давате надежда, че и концлагерите ще бъдат възстановени, в такъв случай много Ви благодаря. Вярвам в това.
Благодаря Ви. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, госпожо Стефанова.
С това въпросите към заместник министър-председателя и министър на труда и социалните грижи господин Матинчев са изчерпани.
Предстоят въпроси към господин Георги Танев, министър на земеделието.
Първият въпрос е на народния представител Венцеслав Димитров относно поемане на финансови задължения от името на българската държава.
Имате думата, господин Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги, господин министре! След Вашето завръщане от Германия на 27 март Вие още на летище София направихте изявление, което беше предавано по телевизията относно някаква програма "Хермес" и осигурено от Вас финансиране на земеделието чрез предоставянето на заеми по тази програма.
Господин министре, тъй като Вие не сте министър на финансите и аз вече се убедих, че финансите не са Ваша силна страна, а сте само министър на земеделието, аз съзнавам, че Вие не сте длъжен да знаете каква е тази институция "Хермес", макар че бихте могли и да попитате. Още повече, че в самолета пътуваха доста от членовете на Комисията по бюджета и финансите. 336.4
Но това, господин министре, което сте длъжен да знаете, е че при поемането на някакви финансови задължения от името на българската държава, тъй като Вие сте представител именно на българската държава като министър на земеделието, Ви е необходим изричен мандат от страна на парламента съгласно Конституцията.
Моля, господин министре, да ми отговорите дали наистина сте поемали от името на българската държава някакви финансови задължения, защото за тази цел би трябвало предварително да уведомите и да вземете съгласието на Народното събрание. Ако е да, господин министре, то тогава веднага трябва да се вкара едно предложение за съответно решение на парламента, защото междувременно, както и Вие казвате, може да измрат много прасета.
Ние в парламента, господин министре, нямаме практиката, нямаме навика да бавим дълго подобни решения за поемане на финансови задължения, нито за ратификация. Ето например, ще Ви кажа, че кредитът, за който дадохме съгласие, за да води правителството преговори по царевицата - 10 милиона от Съединените щати, за които Вие казахте, че аз съм го бавил много, има решение на Министерския съвет от 9 март, решението е дошло в парламента на 16 март, постъпило е в Комисията по бюджета и финансите на 24 март. А още на 25, малко преди 8 ч., когато една част от Комисията по бюджета и финансите отсъствуваше, вярно, от парламента, решението от парламента е взето. Така че никакво забавяне от парламента не може в случая да има. Ако сте сключили такива заеми или ангажименти, ние ще подходим отговорно, господин министре, и наистина ще направим това, което е било необходимо от парламента, за да помогнем наистина на българското животновъдство, на българското земеделие. Така че разчитайте на нас, но ние искаме от Вас една гаранция, че Вие наистина ще действувате в рамките на Вашите правомощия по Конституцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има думата министъра на земеделието господин Георги Танев.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Да ми прости господ, ББ/МД 337.1 но запознавайки се с текста на актуалния въпрос, ме побиха тръпки като пред страшния съд. С едно единствено изключение, владиката Христофор, останалите вие не сте в състояние да оцените това преживяване. (Смях в залата) Та шега ли е един периферен министър, само министър на земеделието, едва ли не твар, прилична на подопечните и квичащи от глад прасета, е обявен в нарушение на Конституцията. При това от народен представител, председател на Бюджетната комисия при Народното събрание, от господин Венцеслав Димитров.
Вече физически усещам прословутото нетърпение на почитаемия господин Димитров и ще побързам, госпожи и господа народни представители, да ви уверя, че от името на българската държава, на българската, подчертавам, с голямо "Б", а не както е в правописа на въпроса, не съм поемал никакви финансови задължения и то по една изключително проста причина, за която не е необходимо човек да е обезателно финансов министър. "Хермес" е дружество в Германия за застраховка на експортни кредити, свързани с износа на немски машини и съоръжения. Застраховка, включително и от рискови събития, настъпили в резултат на политически сътресения. Застрахованите от "Хермес" кредити дават възможност на Търговската банка, отпускаща средства на немска фирма - износител, да получи сумата от официални държавни кредитни институти. Целият риск от неплащане е за сметка на държавата. Финансово-кредитния механизъм, под който действува дружеството "Хермес", насърчава външноикономическата експанзия на Германия по света. Икономическата експанзия по света!
Така че считам определението на господин Димитров за някаква програма "Хермес" най-малко за безотговорно. Впрочем, учуден съм, че председателят на бюджетната комисия, от чийто многобройни задгранични командировки почти половината са до Федералната република, не познава дружеството "Хермес". Още повече, че до злополучния мораториум върху плащанията по външния дълг, обявен от правителството на господин Луканов, тъкмо "Хермес" е застраховал немските експортни кредити за България. И това, което миналата седмица аз донесох, е вестта, че се възобновява застраховането на търговските сделки в областта на земеделието, предвиждащи експортно кредитиране на нашата страна 337.2 със срок на плащане до 5 години. Първоначалният кредитен таван ще бъде в рамките на 15 милиона немски марки, който бързо ще нараства. Това е, господин Димитров, благодарен съм за въпроса Ви. Нека се знае, че именно при правителството на проф. Беров след 3-годишни безплодни напъни на други, започват да се открехват кредитните канали. А това вече е израз на политическо доверие и то преди навършване на 100-те дни.
Благодаря ви за вниманието.
Решението за внос и получаване на кредит от царевица беше взето, господин Димитров, от парламента без становище на вашата комисия.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър.
Има думата народния представител Венцеслав Димитров за изразяване на отношение към отговора.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Аз благодаря на господин министъра за отговора и виждам, че от въпроса имаше полза, че господин министърът прочете и научи какво е това "Хермес". Това, което обаче не е научил господин министърът, е че "Хермес" извършваше гаранции по износ на продукция за България и при правителството на Съюза на демократичните сили, а мисля, че и при предишното правителство.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): А и при по-предишното правителство!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Махате с глава, господин министре, но фактът е такъв.
Миналата година на 15 януари аз говорих лично с министъра на финансите... (Шум в залата, реплики, които не се чуват)
Аз отговарям на въпрос, аз изразявам своето отношение.
Господин Школагерски, моля за ред в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Много ви моля, времето ни е малко, имаме много работа, недейте да го пилеем с пререкания.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Към началото на миналата година, господин министре, таванът или летвата на "Хермес" за България се намираше на ниво 50 милиона. Ставаше дума дали да се увеличи на 100 милиона или на повече и мисля, че това нещо може да се 337.3 направи. И недейте, господин министре, да делите едно правителство на друго, защото цялата държава е заинтересувана да се преодолее онова, което направи правителството на Луканов - спря безотговорно плащанията и по краткосрочни търговски кредити, от които най-потърпевшо е именно дружеството "Хермес", т.е., германската държава.
Доволен съм, господин министре, че не сте поемали задължение, доволен съм, господин министре, че знаете вече какво е това "Хермес" и че няма да говорите за програма "Хермес". Така, господин министре, друг път, когато правите такива изявления, имайте известна финансова подготовка или си вземете един съветник.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Аз ви моля да влезем в рамките на Правилника. Изразяването на отношение да не представлява изложение.
Имат думата за актуален въпрос народните представители Маньо Манев и Васил Николов относно признаване на собственост върху земята на оземлени собственици в община Опан и Стара Загора.
Имате думата, господин Николов.
ВАСИЛ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, господин министре! Аз няма да развивам надълго въпроса. Ще бъда съвсем кратък.
Група собственици на земя от община Опан се оплакаха на нас като народни представители при среща с тях, дадоха и списък на около 30-тина собственици, на които Общинската поземлена позиция е отговорила, че земята, с която са постъпили в ТКЗС и са оземлени в 1946 г., ще им се признае само, ако представят документ за плащане.
Учудващо е, че все пак двама от собствениците са намерили квитанция, с която са плащали.
Малко по-късно с подобни оплаквания се обърнаха и жители на с. Оряховица със също такова решение от Общинската поземлена комисия в Стара Загора. 337.4
Нашият въпрос е следният. Има ли становище повереното Ви министерство по признаване на правата на собствениците, лицата без документи и потвърждава ли се решението на Общинската поземлена комисия в Опан. Съответно, ще има ли някакви методически указания и за другите поземлени комисии, тъй като считаме, че такива случаи има из цялата страна.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Николов.
Господин Танев, имате думата. 337.5 ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър!
Господин Орсов, имате думата.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин министре, ако си спомняте аз поправих грешката в актуалния въпрос, като Ви посочих, че не става дума за нарушение на чл.52, а на чл.48 и Ви се извиних за допуснатата грешка в текста на актуалния въпрос, така че наистина става дума за чл.48 и действително в онази негова част, която е изменена с постановление # 6.
Аз благодаря, че вашите експерти са намерили несъответствие на тази обява с текстовете на това постановление # 6, което няма самостоятелно значение, тъй като то изменя чл.48 от Правилника за прилагане на Закона за земята, след като са намерили несъответствие, какво са направили, господин министре, за да приведат действията на ликвидационния съвет в Крушаре в съответствие с тези разпоредби на правилника, тъй като спазването на този правилник и на Шестото постановление не е въпрос на добро желание, а на задължение.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Орсов!
И последния актуален въпрос към министъра на земеделието е на народния представител Васил Николов относно освобождаването на ръководството на ОПК, с.Опан, Хасковска област.
ВАСИЛ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, уважаеми господин министре!
Със заповеди # 818 и 817 ПРК от 6 октомври 1992 г. на Вашето министерство са прекратени трудовите договори на господин Мерджанов като председател на общинската поземлена комисия и на Бончо Гочев като секретар на общинската поземлена комисия в с.Опан, Хасковска област.
И на двете заповеди графата: "Причини за прекратяване на трудовия договор" е непопълнена, т.е., причини, обосноваващи уволненията, не са посочени.
Заповедите не са съгласувани с юрисконсулта на министерството, заповед # 817 за господин Гочев въобще пък не е съгласувана с никого от посочените във формата длъжностни лица. ВЙ/ВР 338.1
След смяната на ръководството Вие сте информирани за общественото недоволство в община Опан от работата на новото ръководство на общинската поземлена комисия. Това недоволство са го изказали кметовете на община Опан, кметовете на Кравино, Пъстрен, Бащино, Бяло поле, Княжевско, Тракия, Бял извор, Ястребово, Венец, Столетово.
Поради конфронтация с новия председател напусна юристът на комисията. Документите се разглеждат без кворум, с участието само на председател и секретар и кой знае защо и член на ликвидационен съвет.
Кметовете ми писаха и се подписаха под следния текст: "Бяхме напреднали чувствително в работата по поземлената реформа, след идването на новия състав на общинската поземлена комисия тя е катастрофална блокирана."
Моят въпрос е - известни ли са Ви причините за прекратяването на тези договори, по чия инициатива и по чие предложение е извършено то, както и ще приеме ли повереното Ви министерство мерки, евентуално, за възстановяване на господин Мерджанов и Гочев като председател и секретар на общинската поземлена комисия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Николов!
Има думата министърът на земеделието господин Георги Танев за отговор.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители!
По повод на актуалния въпрос на депутата Васил Николов извърших проверка в министерството за реда и начина на персоналните промени в органите по поземлената собственост. Регламентът е определен с писмо # 910014 от 29.II.1992 г. от моя предшественик до областните управители, кметовете и председателите на поземлените комисии. Намирам го за разумен и отговарящ на практическите потребности в момента.
Що се отнася до конкретните въпроси, нещата стоят така:
Предложението за освобождаване на председателя и секретаря на общинската поземлена комисия в с. Опан до министъра на бившето Министерство на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването на поземлената собственост господин Георги Стоянов е от областния управител на Хасковска област д-р Д.Михай338.2 лов. На тях им е била направена и писмена оценка на дейността. Мотивите за прекратяване на трудовите договори е незадоволителната им работа, изразяваща се в - при наличие на кадастрални планове за около 30 на сто от земята, не е върнат нито декар; неправомерно раздаване на земя за временно ползване на близки хора, което е породило недоволство и конфликти, неподходящо образование и професионална подготовка, председателят е зооинженер, а секретарят е със средно реално образование.
Становището на специалистите от министерството е, че мерки по възстановяването на господата Мерджанов и Гочев не се налагат.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Танев.
ВАСИЛ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин министре, от това, че 11 кмета, вкл. и кмета на общината, са подписали, че това не е съгласувано, Вие вярвате, че процедурата, която така добре е описана в това писмо, но аз ще моля за Вашия писмен отговор, защото не успях да запиша това писмо на Министерския съвет, което одобрявате, но просто не е била съблюдавана.
Ясно е, че ако хората, които са вземали от министерството..., а не се са подписали... да се уволнят тези служители и са били натоварени да извършат и проверката, те не могат да Ви подготвят друг отговор, освен подписания.
Един човек, който е работил в селското стопанство и само в община Опан и е зооинженер не виждам с какво не е подходящ.
Ще Ви пиша и какво пишат кметовете, тъй като...
Ето какво пишат...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Николов!...
ВАСИЛ НИКОЛОВ: Аз мисля, че няма да наруша двете минути, още повече, че спестих минута и половина от двата други отговора, господин председателстващ. Защото тук се говорят неистини!
Поземлената реформа, а именно разпределението на земята е спряно от сегашното ръководство. Пише се, че има примерно за с.Ястребово... вече от януари не са раздадени земи от м.януари готови... и не са подписани, не са предали протоколи обр.5. 338.3
Господин министре, моля Вие или някой от Вашите заместници да посетим община Опан и да се запознаем на място с проблемите.
Благодаря Ви предварително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Николов!
С това въпросите към министъра на земеделието господин Георги Танев са изчерпани.
Преминаваме към въпросите към министъра на образованието, науката, културата господин Марин Димитров.
Първият въпрос е на народния представител Емил Капудалиев относно спасяването на единственото специализирано издание за театър и драматургия в България - сп. "Театър".
Господин Капудалиев го няма.
Тогава вторият въпрос към Вас, господин министър, на народните представители Мариана Христова и Георги Божинов относно изпълнение на Заповед # РД-0949 от 11 февруари 1993 г. и на финансовата ревизия на ТВУ в с. Славовица.
Има думата народният представител Мариана Христова.
МАРИАНА ХРИСТОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър!
С господин Божинов имаме два въпроса към Вас.
Въпросите ни са подадени на 16 март, но не са загубили своята актуалност и Ви моля за конкретни отговори.
Първият ни въпрос е свързан с изпълнението на Ваша заповед РД-0949 от 11 февруари 1993 г., която заповед е свързана с преустановяване провеждането на конкурси за директори в училищата на страната с оглед допуснатите груби нарушения на закона.
В тази посока, господин министър, вероятно си спомняте, че в деня, в който Вие сте издали заповедта и Народното събрание прие решение, с което също така прие, че при провеждане на конкурсите за директори на държавни и общински училища, обслужващи звена и детски заведения са допуснати нарушения на действащите по време на провеждане на конкурсите норми и са изброени норми от Кодекса на труда, Закона за народната просвета, Закона за местното самоуправление и местната администрация и конкретната заповед от 25.ХI.1992 г. на Вашето министерство по отношение на правилата за провеждане на конкурсите за директори на държавните и общински училища, обслужващи звена и детски заведения. 338.4
Решението на Народното събрание е гласувано и е факт.
Затова бях безкрайно изненадана, но не само аз, а и Вашите избиратели от Плевенския регион, когато разбрахме, че пренебрегвайки собствената си заповед, сте се съгласили или може би с Ваше знание сте дали разпореждане в община Гулянци да се проведат конкурси за директори на три училища.
Ако Вие сам сте нарушили своята заповед, ми е трудно да намеря мотивите за това. Още повече, че тази Ваша заповед беше потвърдена от решението на Народното събрание, за което стана дума. Ако Вие обаче сте разбрали за това нарушение ми е също така, интересно, че не взехте отношение по нарушението, за което бяхте информирани от общината в Гулянци с писмо на кмета на общината. Та също така и с една предупредителна декларация на учителските колективи в училищата, за които става дума, че ще се проведат тези конкурси.
Изненадата ни е още по-голяма, че на 19 февруари, след всички тези предупреждения конкурси все пак са се провели, въпреки че в комисиите не са участвали нито представители на община Гулянци, нито представители на учителските колективи.
Моят актуален въпрос към Вас, господин министър, е: каква беше причината за неспазване от Вашето министерство на собствената Ви заповед и на какви основания пренебрегнахте решението на Народното събрание в тази връзка?
И допълнение към този въпрос: какво пречеше като виждахте, че не е създадена комисията за провеждане на конкурса, да изпълните Вашите задължения да назначите временно лица, директори на тези училища и да дадете възможност за спазване на законовите разпоредби във връзка с провеждане на конкурсите така, както е за цялата страна.
Това е първият ми въпрос към Вас. Ако председателят на събранието разреши, бих могла да задам и втория, тъй като въпросите са два...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да, дайте и втория едновременно.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Бих могла да задам и втория и да изчакам Вашите отговори по двата въпроса.
Вторият ми въпрос е свързан с изявления, направени от народния представител от СДС доц. Чакъров, който в пленарното 338.5 заседание на 12 март 1993 г. оповести, че бившият директор на ТВУ в с. Славовица господин Бойко Боев е освободен от работа, въпреки че е спечелил конкурс за заемане на длъжността "директор", затова защото последната финансова ревизия е установила груби нарушения и присвоявания от господин Боев, и второ, че господин Боев е извършил груби нарушения на морала, като е изоставил болно дете от училището в центъра на с. Славовица, с което възмутил обществеността. 338.6 Аз направих необходимите справки и констатирах следните факти.
Господин Бойко Върбанов Боев, който е бил директор на училището в село Славовица, не е осъждан. Удостоверението е от Плевенския районен съд. Ще ви го представя. Взела съм и свидетелство за съдимост на това момче. В него също така пише, че не е осъждан. Свидетелството за съдимост е от 15 март 1993 година. Взела съм удостоверение от Плевенския окръжен съд след справка в книгите, описните книги за 1992 и 1993 година и от тях се установи, че няма заведени наказателни дела срещу господин Боев. Представям ви удостоверения на Плевенския районен съд, че също така при справка в азбучниците не е установено срещу господин Боев да има заведени преписки или наказателни дела за каквито и да е престъпления. Пред мен е една бележкамедицинска бележка за заболяването на ученика, за който се заяви, че е бил изоставен в центъра на селото от директора на това училище. Ученикът се казва Димитър Димитров Малев. Неговото заболяване е било остра вирусна инфекция.
Имам медицинска бележка от 17 март 1993 година за Васил Василев Петров, от същото ТВУ, затова че детето се е явило на преглед, и че по него не само, че няма следи на насилие, но не е вярно твърдението, че има избити зъби. Ще ви представя и тази бележка.
Пред мен е епикризата на ученика Димитър Димитров Манев, на 11 години, за който става дума, от която личи, че това дете е избягало от болницата и е прибрано в ТВУ, след като наистина е напуснало инфекциозната болница, в която е било настанено на лечение.
За Ваша изненада, господин министър, пред мен е една подписка на населението в село Славовица, в която хората категорично възразяват срещу направеното изявление за лошото име на директора на училището Бойко Боев. И пишат, че относно авторитета на бившия директор на ТВУ "Макаренко", Бойко Боев не са съгласни с направените оценки и заявявате, че Бойко Боев се ползва с авторитет и доверие на населението. СМ/ВЙ 339.1
Искам да знаете, че тази подписка беше събрана и във вашия избирателен район, само в рамките на събота и неделя по инициатива на населението в Славовица.
Аз Ви нося и декларация от Дило Георгиев Петров от село Славовица във връзка с нарушението, за което Ви е донесено, че е извършено от Бойко Боев. Този човек декларира, че когава тогато е получил едно прасе от училището, закупено, разбира се, от него, директор на училището не е бил Бойко Боев.
Господин министър, аз Ви нося и докладната записка на двамата финансови ревизори, за която бяхте длъжни да знаете. Димитър Петров Христов и Иван Данчев Генчев завършват ревизията с докладна записка и вътре в тази ревизия няма извършени нарушения и престъпления от господин Бойко Боев. Ако Вие не разполагате с тази докладна записка, аз я нося, за да се запознаете с нея.
Аз нося едно писмо от началника на ДФК - Плевен по отношение на приключилата ревизия. От всичко това, което Ви казах, досега, и за което стана дума мога да направя следният извод: или Вие сте били незапознати с фактическото положение на нещата по отношение дейността на директора на ТВУ - село Славовица и именно в резултат на дезинформация сте извършили едно действие, с което сте нарушили неговите трудови права.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Госпожо Христова, остават 10 минути, ако чакате отговор.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Разбира се. Или господин министър, аз предполагам, че Вие сте били в течение на всичко това, но не сте пожелали да се намесите, така както е Вашето задължение.
Моят въпрос към Вас е: какви са причините за уволнение на господин Боев от заеманото директорско място, спечелено от него чрез конкурс при положение, че изнесените факти по отношение на този човек бяха неверни в заседанието на Народното събрание.
Искам да Ви каже нещо, което знаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Много Ви моля, приключете с въпроса, защото няма да получите отговор. Има пет минути.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Ако всичко това е вярно, кое налагаше на следващия ден, след като беше изнесена тази фактология в Народното събрание, на господин Боев да му се предложи директорско 339.2 място в село Писарово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин министър, имате думата за отговор.
МАРИН ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, временното преустановяване на конкурсите за директори на училищата по силата на издадената от мен заповед, бе извършено преди всичко поради настъпилите изменения в Кодекса на труда и налагащата се поради това необходимост от усъвършенстване процедурата за обявяване и организиране и провеждане на конкурсите. Това не противоречи на цитираните от госпожа Христова алинеи от Кодекса на труда.
При провеждането на конкурсите преди тази дата на отделни места в страната са допуснати нарушения, поради груба намеса на политически сили, синдикални дейци, но те не характеризират и не определят като незаконна цялата проведена досега кампания по конкурси за директори на училища. Всички сигнали за компрометирани поради допуснати нарушения конкурси са проведени по мое разпореждане. И там, където не са се оказали верни резултатите от конкурсите, са анулирани, а виновниците санкционирани.
По отношение случая в Гулянци, по изключение наредих да се проведат няколко конкурса, където в училища от дълъги месеци няма директор, а не е имало кандидати и тези училища са били оставени без никакво управление. Може би тези конкурси да не са проведени както трябва, за което благодаря и ще проверя изрично за законността на проведените по изключение тези три конкурса в Гулянци. Иначе по принцип понастоящем се изработват правилата. Те бяха обсъдени от синдикатите, от регионалните инспекторати и до края на другата седмица вече ще имаме обявени правила, които ще бъдат съобщени и вероятно тази процедура за провеждане на конкурсите ще започне, съобразно измененията в Кодекса на труда и съобразно наличното законодателство. Не можем да измислим нови правила. Просто да създадем правила, съобразно закона за народната просвета и правилника за неговото приложение, съобразно Кодекса на труда и с активно присъствие на необходимите личности по време на провеждането на конкурси.
Мисля, че е необходимо известно време, за да може действително тези конкурси да се провеждат по правила, които са възприети от всички участници и възприемчиви за тези, които ще 339.3 участват в конкурсите.
Що се отнася до случая за уволнението на директора в Славовица, проверката установи, че преди една година е заел директорския пост с конкурс. Извършените проверки и финансовата ревизия на училището се отнасят за месеците септември, октомври, ноември поради постъпили сигнали за нарушение от страна на господин Боев. Едното е положението с ученика, който е бил изоставен на 26 август 1992 година на 4 километра от училището. Един проблем, който съществува. Аз няма да се спирама подробно на него, защото беше много детайлно описан с цяла поредица от бележки, които бяха представени.
Другите мотиви, че лично е фактурирал материали от фирми с неизвестни имена, за които няма списък на кого са раздадени. С това директорът е нарушил наредбата за държавен и финансов контрол.
На 24 ноември няма изготвена приходно-разходна сметка за стопанството към училището. Не се изготвят калкулационни ведомости за продукцията от учебно-производствения процес.
На 12 декември 1991 година по нареждане на директора са приведени в "Булгарлизинг" на два пъти 27 008 лева за два брооя цветни телевизори и 3 броя ремаркета. Сумите са отклонени от бюджета. Договор за тази поръчка няма, откъдето да се види срока за изпълнение и цената на гореспоменатото. Ревизията установява, че телевизорите не са били необходими на училището. Целта на превода с платежно нареждане е била тези суми да не се покажат като неусвоени. По такъв начин те са отразени като направени разходи на училището.
След намеса на училищния колектив сумите са възстановени. След половин година съответно на 22 април и 8 юни, с което е нанесена щета на бюджета.
Това са проблемите, които накратко бих желал да отговоря. Като бих желал да изтъкна това, че много пъти и проблеми, които дълго време са разисквани в Министерството, при което има становища на едната и на другата страна, със запитване до Народното събрание се губи значително време, което е парламентарно време, така и на ведомствата, които са задължени да отделят хора, време и средства, командировки за установяване на някоя 339.4 невярност. Но мисля, че за нашата общественост е полезно не да се разпалва недоверие в действащите държавни органи, поради дезинформация, изтичаща по някой път и от най-авторитетния орган в нашата държава, Народното събрание. Всичките възражения, които направи народният представител, ще бъдат взети като съображения, ще бъдат разгледани още веднъж в министерството. 339.5 ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър. Има думата народният представител Мариана Христова да заяви дали е доволна или не от отговора.
МАРИАНА ХРИСТОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Да, доволна съм от дадените отговори от министър Димитров, като се надявам, че след проверка господин министърът ще информира и своя избирателен район за своето становище във връзка с допуснатите нарушения и в първия, и във втория случай. Аз ще му връча докладната записка, от която би могъл сам да се увери, че финансовите ревизори...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Госпожо Христова, какво ще направите, е Ваш проблем. Щом сте доволна от отговора, благодаря Ви.
МАРИАНА ХРИСТОВА: И аз Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Иска думата народният представител Йовчо Русев по процедурен въпрос.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател! Времето на днешното заседание изтича. От два месеца аз имам представен актуален въпрос, свързан с остри проблеми в планинските райони на страната. Неизвестно е по какви причини, чия е вината, на кой чиновник в парламента, за да не се включи в петъчния ден за парламентарен контрол този въпрос.
Протестирам остро и моля да ми дадете обяснение защо народният представител от 21 Сливенски избирателен район е лишен от правото си на парламентарен контрол, по чия вина.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Русев, давам Ви отговора веднага. Не сте лишен от възможност за отговор. Вашият въпрос фигурира към министър Христо Фотев и се намира в моята програма, господин народен представител.
ЙОВЧО РУСЕВ (от място): Но той фигурира от един месец!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Времето изтича. Ние нямаме удължаване на времето.
Съобщенията:
На 8 април 1993 г., четвъртък - Комисия по земеделието. СД/ЙА 340.1 Заседанието ще се проведе в зала 507.
Заседание на Комисията по опазване на околната среда ще се проведе на 7-ми, сряда, 9.00 ч. в зала 411 на "Дондуков" 2.
Комисията по здравеопазването ще проведе заседание на 7 април от 10.00 ч. в зала 412 на бул."Дондуков" 2.
Уважаеми народни представители, благодаря ви за участието в днешното заседание на парламента. Желая ви приятна събота и неделя.
Поради изтичане на времето, закривам заседанието на парламента. Следващото заседание е във вторник от 15 часа. (Звъни)
(Закрито в 13 00 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Александър Йорданов) ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Йордан Школагерески) СЕКРЕТАРИ:
(Ведат Сакаллъ)
(Георги Петров)