Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-05-19

Председателствували: зам.-председателите Йордан Школагерски и Кадир Кадир
Секретари: Ведат Сакаллъ и Руслан Семерджиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (звъни): Има необходимия кворум. Откривам заседанието на парламента днес.
На 12 май е постъпил законопроект за утвърждаване на статут на висше учебно заведение на Варненския свободен университет със седалище гр. Варна и на Агрозооветеринарен институт със седалище гр. Завет, област Русенска. Вносител е народният представител Радка Василева и група народни представители. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия и на Комисията по образованието и науката.
На 14 май е постъпил законопроект за изменение и допълнение на Закона за всеобщата военна служба в Република България. Вносител е Министерският съвет. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по национална сигурност и Комисията по образование и наука.
На 14 май е постъпил законопроект за ратифициране на спогодба между Република България и Швейцарската конфедерация за избягване на двойно данъчно облагане върху дохода и имуществото. Вносител е Министерският съвет. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по бюджета и финансите и Комисията по външната политика.
На 17 май е посъпил законопроект за изменение и допълнение на Закона за кооперациите. Вносител е народният предстаРД/МД 223.1 вител Красимир Премянов. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия и на Икономическата комисия.
На 17 май е постъпил законопроект за изменение и допълнение на Указ # 56 за стопанската дейност. Вносител е Министерският съвет. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по бюджета и финансите и Икономическата комисия.
На 17 май е постъпил законопроект за ратифициране двустранни споразумения на правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия и с Финландския съвет за гарантиране. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Законодателната комисия, Икономическата комисия и Комисията по бюджета и финансите.
На 17 май е постъпил законопроект за закрила на българската култура. Вносител е народният представител Петър Балабанов. Разпределен е на Законодателната комисия, Комисията по културата и Комисията по бюджета и финансите.
На 17 май е постъпил законопроект за ратифициране на спогодба между Република България и Великото херцогство Люксембург за избягване на двойното данъчно облагане. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Законодателната комисия, Комисията по бюджета и финансите и Комисията по външната политика.
Това са новопостъпилите законопроекти.
Уважаеми дами и господа народни представители, преди да пристъпим към програмата, искам извънредно да ви занимая и със следния въпрос.
Знаете, че на посещение в нашата страна ще бъде Негово величество кралят на Испания. В неговото посещение по програма се включва посещение в парламента, среща с председателите и зам.-председателите на парламентарните групи и възможност да говори пред парламента в пленарната зала. Тъй като това е на 25 май, който по нашия правилник е неработен ден за парламента, на днешния Председателски съвет се стигна до пълен консенсус да бъде предложено на Народното събрание да гласува следното решение. Чета решението. Моля ви за внимание. 223.2
Р Е Ш Е Н И Е

за провеждане на извънредно заседание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32, ал. 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши да се проведе извънредно пленарно заседание на Народното събрание на 25 май 1993 г. от 10,30 ч.
Решението е прието от Тридесет и шестото Народното събрание на днешна дата.
Моля ви, обявете режим за гласуване. Които са за приемане на прочетеното решение, моля да гласуват.
Прекратете гласуването и обявете резултата. От общо гласували 194 народни представители, за приемане на решението - 175, против - 1, въздържали се - 18. Решението се приема.
Благодаря ви, дами и господа народни представители.
Господа, започваме с изменението на програмата.
Днес на Председателския съвет с консенсус беше прието и на това основание предлагаме в част първа, т. 3 да бъде първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и Наказателния кодекс. Вносител е Министерският съвет.
Които са съгласни и подкрепят предложението на Председателския съвет т. 3 от програмата на част първа да бъдат токущо прочетените законопроекти, моля да гласуват. Обявете режим на гласуване.
Прекратете гласуването и посочете резултата. От общо гласували 187 народни представители, за - 167, против - 1, въздържали се - 19. Приема се и програмата в раздел първи добива вида, в който ви е раздаден днес. 223.3 По отношение на част втора. Постъпило е предложение от народния представител Вержиния Велчева точка първа от част втора на програмата да бъде - освобождаване на генералния директор на Българската национална телевизия.
До днес, до този момент, няма становище на Комисията по радио и телевизия, поради което това предложение не може да бъде подложено на гласуване. Вие знаете правилата за временния статут.
Постъпило е предложение от парламентарната група на Съюза на демократичните сили точка първа от част втора да бъде законопроекти и проекти за решения свързани с Националната разузнавателна служба.
Тази точка, припомням ви, отпадна от програмата на 13 май 1993 г. и няма пречка да бъде гласувана сега.
Поради което, моля ви, режим на гласуване и които са за точка първа от част втора да бъде законопроекти и проекти за решения свързани с Националната разузнавателна служба, да гласува.
Прекратете гласуването и обявете резултата!
От общо гласували 202 народни представители за - 80, против - 92, въздържали се - 30. (Неодобрителни реплики от блока на СДС, "У-у-у!") Отклонява се това предложение.
Постъпило е предложение от парламентарната група на Съюза на демократичните сили точка първа от част втора - други законопроекти и решения за бъде законопроекти и проекти за решения във връзка с разсекретяването на досиетата. (Шум, викове, неразбираеми реплики от блока на СДС)
Моля ви, господа, моля ви за тишина! Нека да работим!
В програмата фигурира като точка седемнадесета. Предложението има смисъл за преместване на тази точка на исканото място като точка първа от част втора.
Обявете режим на гласуване! Които са за това преместване моля да гласуват! (Шум и неразбираеми реплики в залата)
Прекратете гласуването и обявете резултата!
От общо 210 народни представители (шум, викове, неразбираеми реплики, "У-у-у!" от блока на СДС) МС/ЙА 224.1
Моля ви колеги, не пречете поне да обявя резултата.
За - 96, против - 72, въздържали се - 43. Отклонява се. (Шум и неразбираеми реплики в блока на СДС)
Постъпило е предложение от парламентарната група на Съюза на демократичните сили (шум, викове, неразбираеми реплики от блока на СДС, "У-у-у!") точка първа от част втора да бъде решение за създаване на временна анкетна комисия относно провеждане на социологическа анкета в Българската народна армия.
Вече за втори път коригирам това предложение. То има смисъла на следното - тъй като ние имаме такова решение това да бъде - за броя на членовете на комисията и неговия поименен състав.
Затова в програмата тази точка фигурира под # 12. Искането е за преместване като точка първа от част втора. Няма пречки, подлежи на гласуване. Обявете режим на гласуване! Които са за това преместване моля да гласуват!
Прекратете гласуването и обявете резултата!
От общо гласували 202 народни представители за - 93, против - 73, въздържали се 36. Отклонява се това предложение.
Уважаеми колеги, постъпило е предложение от народния представител Йордан Куцаров и народния представител Дако Михайлов, с което се иска точка първа от раздел втори да бъде законопроекти и проекти за решения във връзка с разсекретяване информацията на архивите на бившата държавна сигурност.
Вие гласувахте вече за същото, направено от името на парламентарната група на СДС. (Неразбираеми реплики от залата) Те са едни и същи законопроекти, господа, но тъй като това е повторно направено предложение и не бих могъл да го съединя с предишното затова, това е, обяснявам пред вас, искането точка седемнадесета, както беше в първоначалното искане на парламентарната група на Съюза на демократичните сили да бъде точка първа от раздел втори.
Няма пречка, независимо, че е повторение, то е с различен автор.
Моля режим на гласуване и гласувайте!
Прекратете гласуването и обявете резултата!
От общо 205 народни представители, за - 95, против 59, въздържали се - 51. Отклонява се това предложение. МС/ЙА 224.2 Постъпило е предложение от народните представители Евгени Друмев, Васил Златаров, Емил Костадинов, Владимир Джаферов точка първа от част втора на програмата да бъде докладът на Анкетната комисия за проучване и установяване факти, свързани с нарушения на доброволността при определяне на етническата принадлежност на учениците от община Якоруда и Гоце Делчев.
Докладът ви е раздаден, няма пречки да бъде гласуван, затова обявете режим на гласуване и моля гласувайте.
От общо гласували 189 народни представители, за - 98, против - 29, въздържали се - 62. Приема се. (Възгласи и ръкопляскания от блока на СДС)
Имате думата, господин Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, вземам думата от името на нашата парламентарна група - на Движението за права и свободи, и предлагам процедурно това гласуване да бъде прогласувано. Защо?
Господин председателю,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Слушам Ви.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: ... Вие не формулирахте добре и не се чу ясно и категорично всъщност за какво става дума. (Шум и реплики в блока на СДС, възгласи) За коя комисия и въобще за какво се гласува.
Аз Ви моля, господин председател, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи да подложите на прегласуване още веднъж това предложение за промяна в днешния дневен ред на парламента. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Лютфи.
Ако в залата не е прозвучало точно и понеже има съмнения, аз ще ви прочета цялото решение, след което обявявам, че ще гласуваме отново. Внимавайте за какво гласувате, защото това е вече повторно гласуване и окончателно.
Моля ви за внимание, тъй като допускам прегласуването.
"На основание чл.37, ал.3 от правилника предлагаме разглеждането на доклада на Анкетната комисия за проучване и установяване на факти, свързани с нарушение на доброволността при определяне етническата принадлежност на учениците от община Якоруда и Гоце Делчев, да се включи като точка първа от част ВТ/ВР 225.1 втора в програмата за работа на Народното събрание през периода от 19 до 21 май 1993 г."
При това положение има само една...
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Господин председателю, процедурно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да? Подписали Евгени Друмев, Васил Златаров, Емил Костадинов и Владимир Джаферов.
По какъв въпрос? Аз обявявам гласуване моля. Процедурен въпрос. (Възражения от блока на СДС)
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Каква процедура, имаме гласуване? Ако е обратното на това само.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Чакайте, до приемането... Нека да обявя режима за прегласуване, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): То е свързано с гласуването. (Шум и възгласи в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Нека, моля Ви! След като приемем дневния ред ще дам думата по процедурни въпроси. Нека така да се уговорим. Обявете режим на гласуване и които са за, да гласуват. Надявам се, че чухте добре предложението.
От общо 206 народни представители, за - 102, против - 34, въздържат се - 70 народни представители. Отклонява се това предложение. (Шум и реплики в блока на СДС, възгласи "Е-е-е!")
За да завършим проблема с точка първа на част втора, обявявам следното. Изслушайте ме много внимателно. Постъпило е предложение от народния представител Красимир Найденов за това точка първа на част втора да бъде проект за решение за промени в ръководството на Държавния застрахователен институт и тъй като от досегашното гласуване точка първа на част втора е именно проект за решение за промяна на ръководството, не поставям на гласуване това предложение.
Дами и господа народни представители, останалите предложения във връзка с размествания в програмата, незасягащи раздел втори, точка първа. 225.2 Постъпило е предложение от Предизборния съюз на БСП и коалиция, подписано от народния представител Георги Пирински, като точка пета от част втора на програмата за работата на Народното събрание през периода 19-21 май 1993 г. да бъде включено проекторешение за преустановяване за срок от три години демонтирането и разрушаването на паметници... (Викове: "У-у-у!" и "Е-е-е!" от СДС)...
Господа, недейте, ще прегласуваме след това, защото не съм могъл да го прочета. (Шум в залата)
...демонтирането и разрушаването на паметници и мемориални сгради, внесено от народните представители Иво Атанасов и Янаки Стоилов на 2 април т.г. (Шум в залата) Това предложение е разпоредено на Комисията по културата и на Законодателната комисия. Двете комисии са дали становища, които са раздадени. Няма пречка да се гласува.
Затова моля, които са за приемането на това предложение, да гласуват.
От общо 208 народни представители за са гласували 106, против - 94, въздържали се - 8. ("У-у-у!" и свиркане от СДС)
Точка пета от програмата за работата на Народното събрание от 19 до 21 май става проекторешение за преустановяване за срок от три години демонтирането и разрушаването на паметници и мемориални сгради.
Постъпило е предложение от парламентарната група на Съюза на демократичните сили като точка втора от част втора на програмата да бъде включено: изслушване на годишния отчет на Агенцията за чуждестранна помощ. В програмата тази точка фигурира под номер 16. Няма пречка Народното събрание да гласува пререждането така, както е направено в искането.
Моля, които са за това точка втора на част втора да бъде изслушване на годишния отчет на Агенцията за чуждестранна помощ, да гласуват.
От общо гласували 201 народни представители, за - 89, против - 47, въздържали се - 65.
Отклонява се това предложение.
Последното постъпило предложение е от народния представител Златимир Орсов - точка четвърта на част втора от програмата за работата на Народното събрание от 19 до 21 май 1993 г. да ЦМ/ВР 226.1 бъде законопроектът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Законопроектът е разпореден само на Законодателната комисия на 15 април 1993 г. Има становище на Законодателната комисия от 13 май 1993 г., което е раздадено на народните представители през миналата седмица. Няма пречки да се гласува за включване в дневния ред, поради което моля, които са за това точка четвърта от нашата програма да бъде законопроектът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, да гласуват.
От общо 199 гласували народни представители, за - 132, против - 42, въздържат се 25 народни представители.
Приема се и точка четири от част втора на програмата става законопроектът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
С това програмата за работата през деня е приета.
Искам да уведомя уважаемите дами и господа народни представители за още едно предложение, което не поставям на гласуване. Постъпило е предложение от народния представител Красимир Найденов да бъде включено като точка втора от дневния ред предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Днес на Председателския съвет при разглеждането на този проблем ние изяснихме, че са постъпили няколко предложения за изменение на правилника, част от които са взаимопротиворечиви.
Затова Председателският съвет реши да се обърне към всички вносители на предложения за изменение на правилника да влязат във връзка с господин Красимир Найденов и да обработят своите предложения, които да бъдат систематизирани и предложени за включване в дневния ред от Народното събрание на едно от следващите заседания.
С това програмата е приета. В 15 ч. и 55 м. Народното събрание пристъпва към работа по дневния ред.
Има думата госпожа Михайлова за процедурен въпрос от името на парламентарната група на Съюза на демократичните сили. 226.2
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Взимам думата по повод последните думи на господин председателя за едно уточнение.
На Председателския съвет наистина беше разискван въпросът за множеството предложения за изменение на правилника. Но такова решение - всички предложения, всички вносители да се обръщат към Красимир Найденов, не е взимано, господин председател...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да влязат във връзка помежду си.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: А всеки вносител, който желае, може да говори с другия и да си уточнят предложенията, това, разбира се, всеки един може, но не да отнасят своите идеи към господин Красимир Найденов. Предложенията се отнасят към Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Госпожо Михайлова, ако така е прозвучало, не съм имал предвид такова нещо. Извинявайте! Това, което казахте Вие, е точно.
Така. В 15 ч. и 55 м. пристъпваме към разглеждане на точка първа от част първа по приетата програма. (Шум в блока на СДС)
Заповядайте, господин Костов, по процедурен въпрос.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, колеги депутати! На основание чл. 39, ал. 2 от Правилника на Народното събрание, предлагам да се подложи на гласуване предложение за отлагане разискванията по точка първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Костов, Вашето предложение е направено точно въз основа на правилника. Желаещи за противни становища? - Не виждам.
Моля режим на гласуване. Подлагам на гласуване предложението, направено от господин Иван Костов.
От общо гласували 203 народни представители, за предложението са гласували 81, против предложението - 112, въздържат се 10 народни представители.
Отклонява се това предложение.
Обявявам, че в залата се намира министърът на земеделието господин Танев. (Шумна реакция в блока на СДС) СД/ЗТ 227.1
От името на Парламентарната група на СДС има думата господин Николай Христов.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, колеги народни представители! Ако този парламент не допринесе нищо за пазарната икономика в България, то той показва на практика какво е това парламентарен пазарлък. В момента ние точно на това присъствахме - на един пазарлък, в който бяха спазарени докладът за Якоруда срещу решението за паметниците. Не беше прието и нашето предложение за отлагане на разискванията по Закона за земята.
Затова Парламентарната група на СДС иска половин час почивка.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: До 16,30 ч. почивка. (Звъни)
16 ч.
227.2
(След почивката)

16 ч. и 40 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (звъни): Продължаваме заседанието. Моля квесторите да поканят народните представители да влязат. Моля квесторите да поканят и министъра на земеделието господин Танев да влезе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, в процедура сме на гласуване на текста на чл. 10, ал. 7 на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
(Иван Костов иска думата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата по процедурен въпрос народният представител Иван Костов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги депутати! След внимателна справка с протокола от заседанието от миналия път, ние не се убедихме, че сме влезли в процедура на гласуване, затова считаме, че дебатите продължават по чл. 10, ал. 7.
Освен това предлагаме, в случай на гласуване, да се гласува поименно и гласуването да се предава по телевизията, както и дебатите по него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: По телевизията предава ли се в момента? Моля проверете в момента има ли директно предаване по телевизията? Разпоредете да се извърши директно предаване. Това беше второто предложение.
Господин Джеров, протоколът е в мен, ако желаете да видите как сме гласували миналия път.
Не може по-рано от половин час да се включи телевизията. (Шум в залата)
Възможно е да се направи запис и да се излъчи довечера тази част. (Шумни възгласи на неодобрение от блока на СДС)
Чета протокола: "Председател Александър Йорданов: гласуваме направеното предложение от народния представител Емил Бучков. Моля, гласувайте. Гласували 205 народни представители, за това предложение - 102, против - 64, въздържали се - 39. Приема се. (Недоволство в залата) Да, човек трябва да учи по-добре аритметиката. Предложението не се приема." РД/ЗТ 228.1
РЕПЛИКА: От коя дата е това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Протоколът е от четвъртък. (Шум в залата) "Предложението не се приема (поправя се председателят). 102 на 103 са. 103 са против, 102 са "за". (Шум и реплики в залата)
(Иван Костов и Кадир Кадир уточняват по протокола)
Господин Хасан Али.
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Предложението на колегата Емил Бучков се прие. След моето предложение процедурно да се прегласува, тогава се прегласува и се прие това предложение за физическите лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Али.
Намерихме следващата страница, господин Костов: "Гласували 209, за - 121, против - 50, въздържали се - 38. Предложението се приема."
Понеже е извършено прегласуване, а сега направихме справка набегом, както се казва.
ИВАН КОСТОВ (от място): Предава ли се по телевизията?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: До половин час не може да се осъществи предаването.
Нека да приключим с тази процедура, която се предложи за поименното гласуване.
"Предложение за поименно гласуване може да бъде направено от една десета от народните представители или от една парламентарна група. Предложението се поставя на гласуване без разисквания." - Намерихме текста в правилника.
Изслушва се по един народен представител от парламентарна група. Има ли желаещи от парламентарните групи - за или против? - Няма.
Моля режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Иван Костов от името на СДС да се извърши поименно гласуване на чл. 10, ал. 7.
ИВАН КОСТОВ (от място): На целия закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Или целият текст? Целият закон, така ли?
ИВАН КОСТОВ (от място): Да. 228.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Целият закон да се извърши с поименно гласуване. Следващите гласувания, които предстоят, да бъдат поименни. Това е предложението на СДС.
Моля режим на гласуване. Ще изчакаме 3 мин.
След 2-3 мин. ще има директно предаване до 17,30 ч., след което имали някакъв друг ангажимент. Дотогава сигурно ще приемем закона.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. От гласували общо 204 народни представители, за - 80, против - 116, 8 се въздържат. Отклонява се предложението. (Бурна реакция от блока на СДС) Обяснение на вот не може по процедурно предложение. (Шум и реплики)
Имате думата, господин Пенев.
НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател! Тъй като, доколкото разбрах, не е възможно в момента да се осъществи пряко предаване по Българска телевизия и тъй като Парламентарната група на СДС изключително много настоява ревизиите на основния закон, един от основните за реформата в страната закони да бъдат излъчвани пряко по Българска телевизия, предлагам да бъдат отложени разискванията по тази точка и да се премине към следващата точка от дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Понеже е възможно да има директно предаване, няма да подлагам на гласуване. (Шум и реплики)
Квестор, моля проверете какво е положението с телевизията. Сега ще се направи справка. След включване на директно предаване ще започнем гласуването на закона. Дотогава ще се приеме закона.
Няма готовност още. Направено е предложение да има директно предаване по телевизията. Ще подлагам на гласуване, парламентът да решава. (Викове и тропане по банките в блока на СДС)
Много ви моля. Направено е предложение за директно предаване. (Силен шум) Господа, много ви моля! Режим на гласуване. (Шум и викове от блока на СДС)
Моля, направено е предложение да има директно предаване по телевизията, дотогава да не се гледа закона. (Шум и реплики от СДС) Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението за директно предаване по телевизията. (Шум и свиркания) Много ви моля! 228.3 Нямат готовност в момента.
Моля режим на гласуване. Гласуваме предложението за директно предаване по телевизията. (Силен шум и възгласи на неодобрение от блока на СДС) Четете правилника.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Няма нужда от гласуване. Може и председателят да реши.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Може и Народното събрание, недейте поставя всичко върху председателя. На мен ми е по-приятно да ме гледат по телевизията, но като е невъзможно, няма да спре работа Народното събрание! "Или по решение на Народното събрание" - чл. 35, ал. 2 от правилника.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. От 201, за - 91, против - 52, 58 се въздържат. (Шум, свиркания и викове: "У-у-у!") 228.4 Много ви моля!
Независимо от решението на Народното събрание (единични свиркания, шум, неразбираеми реплики от блока на СДС, "У-у-у!") нека да ви прочета!
Съгласно ал.2 Българска телевизия може да предава заседанието на Народното събрание по своя инициатива. Оставяме вече на Българска телевизия. Ако преценят - да предават.
Господин Джеров, имате думата! (Шум, свиркания, неразбираеми реплики от блока на СДС)
Ами, така е, ами, четете, господин Христов.
Да уведоми председателя, аз да уведомя Вас. Ако започнат предаване. Моля за тишина!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващото предложение... (Шум и неразбираеми реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Те преценяват вече, Народното събрание не може да ги задължава. Те ако преценят, да предават. Да, аз им разрешавам, ако имате възможност, вие предавайте, но не мога да ви задължавам от името на Народното събрание.
Продължавайте, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега, следващото предложение във връзка с – 1 от законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е в края на увода на ал.7.
В предложението, което е раздадено на народните представители, финалът гласи: "които нямат друг недвижим имот в строителните граници на населените места".
Госпожа Рашеева направи предложение изразът: "които нямат друг недвижим имот в строителните граници на населените места" да се коригира, да се замени с думите: "които нямат друг недвижим имот в страната". Това е предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на госпожа Рашеева, както чухте.
В момента има директно предаване по инициатива на телевизията.
Моля, няма увеличение на гласовете, прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо 206, за - 89, против - 84, 33 се въздържат. (Отделни свиркания от депутати от блока на СДС, шум, викове: "У-у-у!") Отхвърля се предложението. По-нататък, господин Джеров! МС/ВР 229.1
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: При това положение остава текстът така, както е в раздадения екземпляр.
Продължаваме нататък. По буква "а" няма постъпили предложения. (Неразбираеми реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Тя имаше алтернативно предложение, доколкото знам.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (от място): Основният текст не сте предложили на гласуване.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Чакайте, остава непроменен текстът, защото предложението на госпожа Рашеева не се приема. В такъв смисъл, текстът не е гласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Иванов, Вие по какъв въпрос? В процедура на гласуване сме.
ХРИСТО ИВАНОВ (НСД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да припомня, че ние бяхме образували една консултативна група, която трябваше да уточни въпросния текст. И ние в тази консултативна група постигнахме съгласие, че в текста ще влезе формулата "в страната", но ще става дума за места в строителните граници на населените места на страната, а не за недвижими имоти въобще. И по този въпрос нямаше никакво различие между отделните парламентарни групи и аз се учудвам, че този текст сега не се внася на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Иванов, от трибуната не е направено такова предложение, ние продължаваме да приемаме текста.
ХРИСТО ИВАНОВ: Аз направих такова предложение устно в пленарната зала. (Шум и неразбираеми реплики в блока на СДС)
ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги!
Това е допълващ текст, а не ново предложение. И по този въпрос ние го поставихме тогава, сега го поставям и аз. Касае се за допълващ текст, а не за ново предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Дай текста, господин Бучков!
ЕМИЛ БУЧКОВ: Допълващият текст: "В строителните граници в населените места в страната", "в страната" - само това е допълващият текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Или това е подобно на предложението на госпожа Рашеева, само че "в строителните граници". 229.2
Господин Джеров, имате... (Шум и неразбираеми реплики в блока на СДС)
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: При това положение към текста, който е: "които нямат друг недвижим имот в строителните граници на населените места" се прави предложение да се допълни с думите: "в страната". Нали така?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това се отхвърли.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да се гласува допълнението към текста с думите: "в страната".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, какво гласуваме сега?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Допълнението към текста с думите: "в страната".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Пушкаров?
ИВАН ПУШКАРОВ (встрани от микрофона): Искам да добавя текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не може да се добавя вече, ако е ново предложение.
ИВАН ПУШКАРОВ (встрани от микрофона): Ама как, сега току-що добавиха?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, те са направили преди това предложението. Имате думата, да.
ИВАН ПУШКАРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги, аз мисля, че ще направим много голяма грешка, ако оставим текста само "в строителни граници". Защото вилните зони не попадат в строителните граници.
И по този начин изключваме един грамаден по същество жилищен фонд от действието на този закон. Значи можем да избегнем тази грешка, ако добавим: "строителните граници и вилните зони в страната". Благодаря! (Шум, неразбираеми реплики от блока на СДС, "Браво!", "Браво!")
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега, залата е тази, която ще определя текстовете.
Съгласно чл.105 от правилника... (Шум и неразбираеми реплики в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля за тишина в залата!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Съгласно чл.105 и 106 от Правилника за прилагане на Закона за териториалното и селищно устройство: "Строителните граници, определят границите на съответните населени места". Това е формулировката на правилника. 229.3
И при това положение много моля да се постави на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "В страната".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кое "в страната"? Нека да оформим текста! Господин Джеров, разяснете кое гласуваме в момента "в страната".
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Допълнението, което токущо беше формулирано и от господин Емил Бучков, с което се предлага към текста, който е раздаден от Законодателната комисия, след думите: "в строителните граници на населените места", да се допълни с думите: "в страната".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Населени места извън страната няма. Господин Костов, Вие за какво?
Нека да гласуваме това предложение, тогава ще Ви дам думата. 229.4 ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Притеснението е, че може да се интерпретира като "в населеното място". Затова е уточнението "в страната" - "населените места в страната".
Аз предлагам следната процедура: първо, гласуваме за добавянето на текста "в страната", а след това гласуваме добавянето на текста "и вилните зони". Това предлагам да се направи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, уточнете какво представляват вилните зони и строителните граници. Вие сте специалист. (Група народни представители уточняват текста)
Много ви моля, заемете местата си в залата, господин Джеров ще обясни. Необходимо ли е отделно гласуване, господин Костов?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, понеже се постави въпросът за това в текста да се включат не само селищните части, т.е. населените места, но и вилните зони, в името на това текстът да бъде прецизен и да не поражда никакви спорове, защото нашата цел е да имаме конкретни текстове, предлагам финалът на текста да бъде: "които нямат друг недвижим имот в строителните граници на населените места и вилните зони".
ОБАЖДАТ СЕ: В страната.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В чужбина ли? (Реплики от залата)
Ако смятате, че трябва да се каже, че законът е за тази страна и не важи за Румъния?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: И за Гърция не важи.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моето предложение е: "които нямат друг недвижим имот в строителните граници на населените места и вилните зони". (Оживление)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме добавката "и вилните зони". (Недоволство в залата)
Много Ви моля, господин Иван Костов направи предложение, господин Пушкаров също. Събра се групата и текстът беше уточнен.
Моля гласуваме добавката към текста на Законодателната комисия "и вилните зони". Ясно е, че е към момента на влизането на закона в сила. ЦМ/КТ 230.1
От общо 189 гласували, за - 96, против - 45, 48 се въздържат.
Приема се предложението да се добави "и вилните зони". ("Браво!", ръкопляскания от СДС)
Ще се направят още предложения по ал.1. Законът не може да действува извън страната.
ХРИСТО ИВАНОВ (НСД): Уважаеми колеги, съжалявам, че взимам думата за втори път, но на миналото заседание обърнах внимание на това, че формулировката на текста позволява интерпретация, че лицето няма второ място в същото населено място. Така е написан текстът. За да се избегне тази нееднозначност, аз предлагам към уточнението, което направи господин Джеров - че нямат недвижим имот в строителните граници и вилните зони на населените места, да се добави изразът: "в страната".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това беше предложението на госпожа Рашеева, което се отхвърли. (Оживление в залата)
ХРИСТО ИВАНОВ: Уважаеми колеги, предложението на госпожа Рашеева има съвсем друга същност. Тя предложи изразът "нямат недвижими имоти в страната", т.е. това предполага в случая, че вие имате земеделски имоти в някакво селище, а не строително петно и това означава, че вие губите правото върху петното за строеж. Така че предложението на госпожа Рашеева по същество е съвсем различно. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Гоцев, имате думата. Господин Джеров, сумирайте предложенията. 230.2
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, аз искам да обърна внимание на нещо друго, което може да създаде трудности. Да сложим така, както сега се казва: "Които нямат друг имот... и пр., при влизането на този закон закон в сила". За да не се открият възможности за сделки след гласуването на закона, да стават прехвърляния и тогава да останат без имот "при влизането на този закон в сила".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Г-н Джеров, кажете какво да гласуваме. Ние вилните зони ги приехме. Много Ви моля.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Допълнението, което г-н Гоцев направи е основателно, защото все пак има различни моменти. И за да няма спорове в практиката, лично аз съм съгласен с предложението, т.е. да допълним току-що гласувания текст с допълнението: "към момента на влизане на този закон в сила в страната".
ВАСИЛ ГОЦЕВ (тръгва към микрофоните): Само че под този закон не се разбира този закон, а...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А, този се разбира, г-н Гоцев. Разбира се този закон. Този закон е закон за изменение. За този закон се разбира, а не за основния.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Или както говорим с г-н Гоцев... Така, въпросът е този, просто го споделям с Вас, за да знаем за какво спорим.
Г-н Гоцев казва така: ако гласуваме текста при влизане на този закон в сила, това означава, че имаме предвид датата, когато този закон влезе в сила, примерно след 5 или 10 дни. Докато виждането на г-н Гоцев е да бъде към датата 1 януари 1992 г. (Шум и реплики в залата)
Или предложението е, само за момент, защото човек трябва да координира няколко неща едновременно: "... които нямат друг недвижим имот в строителните граници на населените места и във вилните зони на страната към 1 януари 1992 г.".
Това е предложението на г-н Гоцев. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате ли...? Да, г-н Орсов. ВИ/МД 231.1
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Г-н председателю, предложението на г-н Гоцев е основателно до известна степен и нашата парламентарна група би подкрепила, ако изискването за липса на друг недвижим имот се отнася към датата на влизането на Закона за изменение на Закона за земята в сила. Не сме съгласни на този закон да се прибавя обратна сила и липсата на недвижим имот да се преценява към 1 януари 1992 или 1993 г. (Шум и реплики в залата)
Пак ще повторя, предлагаме да бъде към датата на влизане на този закон в сила, а не фиксираната дата, която Вие предлагате. Това бихме подкрепили, но фиксираната дата, която предлагате не. (Шум и реплики в залата, дискусия между членове на Законодателната комисия)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Без председателя на Законодателната комисия, г-н Орсов... (Реплики от залата: "Дайте почивка!")
Имате думата, г-н Михайлов.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми г-н председателю, уважаеми дами и господа народни представители, аз мисля, че предложението, което направи г-н Джеров да се придаде обратно действие на закона противоречи на Виенската конвенция за правото на международни договори, която забранява обратно действие на гражданските закони. (Шум и реплики от блока на СДС) Поради това аз смятам... (Шум и реплики в блока на СДС) Тази конвенция е ратифицирана и съгласно чл. 5 от Конституцията тя има предимство пред вътрешното законодателство.
И поради това аз смятам, че това предложение трябва да отпадне. Аз Ви моля да го подложите на гласуване и призовавам господата и дамите депутати да гласуват против това предложение. Благодаря ви. (Шум и реплики в залата, реплика на Иван Костов, която не се разбира)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Самото гласуване ще покаже, г-н Костов. Не е процедурно предложението. (Реплики от залата: "Дайте 15 мин. почивка!") 231.2
Г-н Джеров, имаме ли готовност или нямаме? Давам 15 минути почивка. (Звъни)

(17 ч. и 25 м.)(След почивката)

18 ч. и 10 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (звъни): Продължаваме заседанието. Сега е 18 ч. и 10 минути.
Направени са няколко предложения: за добавка на израза "на страната" и "определяне на дата". Това са първоначалните предложения.
Господин Татарлъ, имате думата.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Уважаеми председателствуващ, уважаеми народни представители! От името на парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам да прекъснем дебатите по точка първа и да преминем към точка втора, тъй като има някои въпроси, които трябва да се дорешат в Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Противно становище има ли? Имате думата.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (СДС): Противно становище, колеги. Сега госпожа Христова предложи един текст, който беше редактиран, беше изслушан от участниците в дискусията. Предлагаме го на вашето внимание. Ако Народното събрание го приеме, моля да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля, направено е процедурно предложение за прекъсване на дебатите по точка първа и преминаване към точка втора.
Режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Татарлъ. (Александър Джеров, от място: "Поставихте ли го на гласуване?")
Поставих го на гласуване, господин Джеров. Убедихме се от един час, че нямаме готовност да работим върху текста на закона.
Въобще Законът за земята остава за утре.
Татарлъ предложи да се отложи разглеждането на закона, а не само на точка първа на – 1 от закона. Това гласуваме, да. Както каза Татарлъ. Преминаваме към следващата точка. (Шум и реплики) Това му беше предложението. По точка първа каза да прекратяваме дебатите. Това му беше предложението. (Шум и реплики СД/ЙА 232.1 За – 2 не остана време. Преминаваме към втората част на програмата. Да, не остана и време вече за – 2.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
За предложението на Татарлъ: 32 за прекратяване, против - 159, 11 се въздържат.
Искате прегласуване? Имате думата.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател и колеги депутати! Нашата група в голямата си част не разбра, че става въпрос за прекъсване гледането на първа точка от дневния ред и пристъпване всъщност към втора точка, която е Законът за авторското право. Затова моля ви да го прегласуваме отново, ако това е смисълът на предложението на господин Татарлъ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Татарлъ, обяснете какво беше Вашето предложение. (Шум в залата) Не, не, моля ви ще прегласуваме. Моля за тишина в залата!
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми народни представители! Аз бях ясен. Предлагам да се прекъснат дебатите и да се отложи разглеждането на въпроса, да преминем към разглеждане на точка втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Точка втора. Моля режим на гласуване. Прегласуваме текста. (Шум в залата) Точка втора от програмата. Моля ви се, ясно е! Имате пред вас и закона.
Моля ви се, прегласуваме! В момента прегласуваме. Това беше предложението. (Красимир Премянов, встрани от микрофоните: "Имам алтернативно предложение.") Но ние прегласуваме! При прегласуване не може да има алтернативни предложения. След прегласуването може да има.
Моля режим на гласуване. Прегласуваме предложението на господин Татарлъ - прекъсване на дебатите по почка първа от дневния ред и преминаване към точка втора.
От общо 202 народни представители, за предложението на господин Татарлъ - 106, против - 89, 7 се въздържат. СД/ЙА 232.2 Преминаваме към точка първа на част втора съгласно разпределението на времето с решение на Народното събрание.
Точка първа на част втора е
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО НА ДЪРЖАВНИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Кой ще докладва? Господин Джеров, аз имам всичко налице - и решението, и лицето.
Има думата господин Джеров по точка първа.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги!
Проект за решение за освобождаване на председателя на Държавния застрахователен институт.
Постъпило е предложение за решение от страна на Министерския съвет за освобождаване на председателя на Държавния застрахователен институт. Предложението на Министерския съвет гласи:
"Предлага на Народното събрание да освободи Георги Димитров Абаджиев от длъжността "председател на Държавния застрахователен институт".
Съгласно Закона за Държавния арбитраж ще ви прочета чл.7.
"Председателят на Държавния застрахователен институт се назначава и уволнява от Държавния съвет по предложение на Министерския съвет".
Съгласно промените в нашето законодателство на мястото на Държавния съвет идва Народното събрание. Или по силата на промените, настъпили в нашето законодателство, чл.7 има следното съдържание:
"Председателят на ДЗИ (Държавния застрахователен институт) се назначава и уволнява от Народното събрание по предложение на Министерския съвет".
В случая има постъпило предложение от страна на Министерския съвет. В мотивите към проекта за решение се казва: "С молба от 1 септември 1992 г. господин Георги Димитров Абаджиев, председател на ДЗИ, иска освобождаване от заеманата длъжност поради тежкото си здравословно състояние".
Или от 1 септември 1992 г. господин Абаджиев е направил искане за освобождаване от заеманата от него длъжност. При това положение се предлага на уважаемите народни представители да гласуват следното проекторешение: ББ/ВР 233.1
"Решение

за промени в ръководството на

Държавния застрахователен институт

Народното събрание на основание чл.84, т.8 от Конституцията на Република България и чл.7, ал.1 от Закона за държавния застрахователен институт:
Реши:

1. Освобождава Георги Димитров Абаджиев от длъжността "председател на Държавния застрахователен институт".
2. Избира Максим Станев Сираков за председател на Държавния застрахователен институт".
Това е предложението, което е направено пред Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други предложения? - Няма.
Моля, режим на гласуване за освобождаване и избиране.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Не, първо трябва да гласуваме за освобождаването, а след това ще гласуваме за избирането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров така предложи.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Не, трябва да стане поотделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре, първо, господин Джеров, гласуваме за освобождаването му, гласуваме т.1.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В такъв случай следва да се гласува първо т.1:
"Освобождава Георги Димитров Абаджиев от длъжността "председател на Държавния застрахователен институт".
Това е т.1. Моля да бъде поставена на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за освобождаването на господин Георги Димитров Абаджиев от длъжността "председател на Държавния застрахователен институт".
Резултатът: От общо гласували 184 народни представители, 178 са гласували за, 3 - против, 3 се въздържат.
Сега трябва да се гласува втората част на решението.
Господин Костов, имате думата.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Господин председател, някои колеги зададоха въпроса защо е необходимо толкова подробно да се гласуват тези текстове. Искам да обясня на всички, че длъжността на председателя на Държавния застрахователен институт е изключително важна, тъй като това е човекът, който управлява на практика 233.2 застрахователния резерв на страната. Утре върху него могат да легнат задълженията по държавния застрахователен надзор и найвероятно това ще стане така. И накрая, вероятно пак там ще бъде държавното презастраховане.
Тъй като това са изключително важни неща, аз предлагам господин Максим Сираков да бъде поканен в залата и съвсем накратко да сподели своята биография.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Моля да гласуваме за допускането на кандидата за председател на Държавния застрахователен институт да влезе в залата.
Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 181 народни представители, 129 са гласували за, 34 - против, 18 се въздържат.
Допуснахме до залата господин Сираков.
Господин Джеров, имате думата.
Поканете господин Сираков да влезе в залата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, струва ми се, че целта не е само да допуснем господин Сираков да влезе в залата, но и да му дадем думата да се представи.
Затова моля да бъде поставено на гласуване моето предложение на господин Сираков да се даде и думата, за да се представи - и като биография, и като концепция.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Такова беше предложението на господин Иван Костов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Повторно гласуване няма да пречи.
Моля да дадем думата на господин Сираков да изложи концепцията си пред народните представители. Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 172 народни представители, 128 са гласували за, 13 - против, 31 се въздържат.
Господин Сираков, заповядайте на трибуната.
МАКСИМ СИРАКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати! С няколко думи бих казал нещо за себе си и с няколко думи бих изложил вижданията си - концепцията си, ако бъда, разбира се, избран за председател на Държавния застрахователен институт.
Казвам се Максим Сираков. Работил съм известно време в Министерство на финансите. От 10 години работя в ДЗИ, от които 233.3 9 години съм бил главен счетоводител на ДЗИ. Познавам много добре ДЗИ като предприятие. Имал съм възможност през този период да работя по всички застрахователни браншове и направления на застрахователната дейност. Считам, че бих се справил с ръководството на това голямо и тежко предприятие, каквото е ДЗИ.
Мисля, че ДЗИ трябва да изиграе важна роля в процеса на прехода от държавния монопол към застрахователния пазар, който процес вече е започнат. Има разработен проектозакон за застраховането, който е внесен в парламента. Този проектозакон установява едни нови принципи и правила на работа в застрахователния пазар, които са базирани на развитите във финансово отношение страни. Един от най-важните моменти, предвидени в проектозакона, е изграждането на застрахователния надзор. Това е едно абсолютно необходимо условие, за да съществува застрахователният пазар. В това отношение смятам, че ДЗИ също следва да помогне за изграждането на такъв надзор, тъй като застрахователните дружества трябва да бъдат контролирани с оглед защита на интересите на застрахованите лица. Това е една от причините, поради които в момента съществува до известна степен нелоялна конкуренция в застраховането. Разбира се, и моето виждане е, че бъдещето и начинът на развитие на застраховането - това е застрахователният пазар и лоялната конкуренция между различни застрахователни дружества, а не държавния монопол.
Смятам, че в това отношение ще мога да се справя със задълженията и мисля, че Държавният застрахователен институт ще остане като едно от застрахователните предприятия в бъдеще с водеща функция в един застрахователен пазар.
Също така, господин Костов ми подсказва, по въпроса за презастраховането - това е една много важна функция в застрахователната дейност, тъй като чрез презастраховането се извършва едно преразпределяне в световен мащаб на огромните рискове, които носят застрахователните компании. Тук има няколко идеи, които са в процес на развитие. В момента, включително и ДЗИ, и останалите застрахователни дружества, се мъчат да презастраховат своите портфейли. Мисля, че това е въпрос, който също трябва да се уреди на национално равнище. Всички имаме интерес по възможност едно максимално самозадържане за България на застрахователните премии и, разбира се, презастраховане в големите презастрахователни пазари - европейски и световни. 233.4
Това бих могъл да кажа като концепция.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз от името на колегите.
Може би трябва да гласува?
Режим на гласуване. Гласуваме т.2.
Господин Джеров, имате думата. 233.5
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предлага се да бъде гласувана т. 2 от нашето решение за промяна в ръководството на Държавния застрахователен институт със следното съдържание: "Избира Максим Станев Сираков за председател на Държавния застрахователен институт."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Моля гласуваме т. 2 на решението. Гласуваме за избирането на г-н Максим Станев Сираков за председател на ДЗИ.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. От общо 188, за - 155, против - 15, 18 се въздържат. (Ръкопляскания) Избран сте, г-н Сираков.
Редно е да го изпратя, г-н Школагерски, Вие за генералите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Уважаеми колеги! Минаваме към следващата точка от раздел втори на програмата - избиране на съдебни заседатели във Върховния съд.
Списъкът на кандидатите за съдебни заседатели, с още по-голямо уточнение, това са съдебни заседатели към Военната колегия на Върховния съд, списъкът е раздаден.
Г-н Джеров, докладвайте тази точка. Тя е лека точка и е необходима.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И все пак аз предпочитам винаги подробния доклад, за да знаем за какво точно гласуваме.
Председателят на Върховния съд, съгласувано с министъра на отбраната, е предложил на Народното събрание да одобрим, да гласуваме за съдебни заседатели във Военната колегия на Върховния съд предложените генерали.
Писмото на председателя на Върховния съд до председателя на Народното събрание гласи: "Дейността на Военната колегия на Върховния съд е силно затруднена, поради липсата на достатъчен брой съдебни заседатели с чин "генерал" и "адмирал".
В тази връзка той изпраща списък и кадрови справки на генерали и адмирали с предложение те да бъдат избрани за съдебни заседатели. И както потвърждава председателят на Върховния съд г-н Иван Григоров списъкът е съгласуван с министъра на отбраната РД/МД 234.1 и Генералния щаб. В тази връзка се предлагат, като кандидати за съдебните заседатели, 20 военни лица:
ген.-лейт. ЛЮБЕН ИЛИЕВ ПЕХЛИВАНОВ
ген.-лейт. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ
ген.-майор ЛЮБЕН СТОЙКОВ ПАНДЕВ
ген.-майор ОРЛИН ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ
ген.-майор СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВСКИ
ген.-майор КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ ЕРМЕНКОВ
ген.-майор ЛЮБОМИР МИЛАНОВ ДИНЕВ
ген.-майор ВАСИЛ ЦВЕТКОВ НЕДКОВ
ген.-майор СЛАВЕЙКО ДИМИТРОВ СЛАВОВ
ген.-майор АНГЕЛ СТОЯНОВ КАЦАРОВ
ген.-майор АНЬО ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ
ген.-майор АНГЕЛ ИВАНОВ МАРИН
ген.-майор ГАНЧО ХРИСТЕВ ДЕНЕВ
ген.-майор МЕТОДИ ИСПИРИДОНОВ ГЕЛЕВ
ген.-майор КРЪСТЬО ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ
ген.-майор ИЛИЯ ДИМОВ ИЛИЕВ
ген.-майор ИВАН ДОЧЕВ ИВАНОВ
ген.-майор ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ КРЪСТЕВ
контраадмирал инж. ИЛИЯ ИВАНОВ ПОПОВ
контраадмирал инж. ХРИСТО ПАВЛОВ КОНТРОВ
Това е списъкът от 20 имена, които ви прочетох, защото те трябва да влязат в протокола на Народното събрание. За всеки един от тези господа, предложени в прочетения от мен списък 20 на брой са представени кадрови справки на 8 април 1993 г. Всеки един от народните представители, който е искал да се запознае, е могъл да види биографичните данни за всеки един от тях.
Въз основа на това предложение, което е т. 1 от втората част на нашия дневен ред, предлагам на уважаемите колеги следното проекторешение:
Р Е Ш Е Н И Е:

за избиране на съдебни заседатели

във Върховния съд

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 64, ал. 3 234.2 от Закона за устройство на съдилищата
Р Е Ш И:

Избира за съдебни заседатели във Върховния съд лицата, които преди малко прочетох."
Това е предложеното проекторешение, което моля, след обсъждане, да бъде поставено на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата народният представител Соня Младенова.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, аз не възразявам срещу процедурата, предложена ни за избор на съдебни заседатели във Военната колегия на Върховния съд, но имам една молба към ръководството на Народното събрание, която е един въпрос по-скоро, по какви съображения на народните представители днес в пленарната зала е предоставен само списъкът на генералите, който е изготвен в Министерството на отбраната? Тъй като аз се запознах с цялостната справка и предложенията за заседатели във Военната колегия искам да съобщя на народните представители, че са пропуснати двама генерали, за които има предложение от Министерството на вътрешните работи - генералите КОСТАДИН БОГАЦЕВСКИ и ПЕТКО АНГЕЛОВ. И след като ние ще избираме заседатели във Военната колегия на Върховния съд, коя е причината днес да избираме половината или една част от тях, а да оставим частта, която по военно звание с нищо не се разминава с тези от Министерството на отбраната, именно хората от Министерството на вътрешните работи. (Реплика от блока на СДС)
За протокола, тъй като чувам несериозни подмятания от дясната страна на залата, искам да се отбележи, че всякакви реплики биха били несъстоятелни за това, че виждате ли генералите от МВР се различават сериозно от тези от Министерство на отбраната.
Уважаеми господа, някои, не всички колеги от СДС, трябва да знаете, че производството на военните чинове става по Устава на армията, независимо къде са ситуирани генералите, в какъв род войски, вкл. и в Транспортните войски. 234.3
Така че молбата ми към ръководството на събранието, не знам, г-н Школагерски, как да излезем от тази ситуация, дали техническо прекъсване просто за да се донесат от деловодството на Народното събрание и другите две кадрови справки или пък другото, евентуално гласуването да стане заедно. Но струва ми се, че първият вариант е по-удачен за нас.
Ще изчакам решението на г-н Школагерски. (Реплики от залата) "Не, не, те са представени само двама генерали от Министерството на вътрешните работи" (Реплика от г-н Костов)
Г-н Костов, генерал Аспарухов е от различна от системата на вътрешно министерство служба. И Вие, като бивш финансов министър, би трябвало да знаете това, защото сте им определяли бюджета миналата година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата народният представител Александър Сталийски. 234.4
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
Аз бих се съгласил със становището на госпожа Младенова. При едно условие, да бъдат извадени и двамата. Те всички са комунисти, знаете, то е безспорно.
Още през 1957 г. Добри Джуров издаде заповед 594 с две думи казано - "Който не е болшевик, той не може да бъде ротен командир". Следователно, няма какво да ги обвиняваме тия хора, аз ги познавам лично и съм съгласен с госпожа Младенова само при едно условие - двама души от тия, които сега ги прочетохте да бъдат заменени от тия от МВР - става въпрос за контраадмирала, а другият всеизвестният Марин.(Шум и неразбираеми реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Уважаеми колеги, моля ви за внимание! На 21.I.1993 г. с входящ номер 104-02-9 е постъпило предложение-писмо от министъра на вътрешните работи. Чета дословно целия текст: "До председателя на Народното събрание на Република България господин Александър Йорданов.
Уважаеми господин Йорданов, във връзка с избирането на съдебни заседатели във Върховния съд на Република България предлагам кандидатурите на ген.-майор Коста Щерев Богацевски, главен секретар на МВР и ген.-майор Петко Петров Ангелов - секретар на МВР. Подпис: министъра".
При това положение господин Джеров, ние имаме едно перфектно направено предложение.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега, в тази връзка, нали, чухме възражението на колежката Младенова. Има нещо друго, с което аз бих възразил - никъде няма вписано, че съдебните заседатели във Върховния съд са хикс души, или че са 20. Народното събрание може да гласува 20-25-30, а председателят на Върховния съд когато насрочва заседание, когато образува съставите, ползва онези лица, които са гласувани от Народното събрание. И в този случай няма никаква пречка да гласуваме, тоест да приемем за съдебни заседатели онези лица, които са предложени от министъра на отбраната и председателя на Върховния съд, от министъра на вътрешните работи, ако се налага в бъдеще списъкът може да бъде винаги увеличаван. Тъй че моето предложение е да минем към гласуване на предложените на Народното събрание генерали. МС/ЗТ 235.1
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): По процедурата на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да, имате думата, заповядайте!
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, ако приемете, че така направените предложения са в съответствие със сега действащия Закон за устройството на съдилищата, аз ви моля, тъй като изборът е персонален, ние сме се запознали със справките, които са раздадени и по парламентарни групи на всички, които са посочени в списъка и е редно да подлагате на гласуване всяка една кандидатура, защото ние може да сме за една, да имаме определено въздържане или възражение за друга кандидатура, каквито мисли споделиха и моите колеги. И мисля, че е редно, защото персонално ги избираме. Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Госпожице Русева, статутът на един съдебен заседател е равен на статута на съдия. И през ум не е минавало нито на мене, нито на господин Джеров, че ние ще гласуваме групов списък.
ЗЛАТКА РУСЕВА (встрани от микрофона): Чудесно.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (встрани от микрофона): Процедура искам!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата народният представител Васил Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, разбира се, както казва госпожица Русева, че трябва да се гласуват един по един. Но на всякой трябва да се чете биографията, защото тези биографии ние не сме имали възможност да ги четем. Трябва да знаем за кого гласуваме. (Шум и неразбираеми реплики в залата) Това е избор, а не е нещо друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Извинявайте, колеги, чуйте! След обмяна на мнение с господин Джеров нещата стоят така. По парламентарни групи са раздадени списъците и справките за всеки един от кандидатите. Всяка парламентарна група е имала възможност да запознае своите членове със съответните справки. Затова ние считаме, че гласуването трябва да бъде поименно за всеки един от кандидатите, но няма основание да се четат тепърва справки, да се обсъждат справки, за неща, които са представени на парламентарните групи много преди, и те са имали време да се запознаят. 235.2
Господин Джеров, по проблема за четенето на справките.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега, струва ми се, че ще бъде най-правилно име по име да гласуваме. Що се касае до справката, или справките, на тези 22 генерали, те са раздадени. И затова всеки, който е имал съответен интерес е трябвало да го прояви и да си го прочете. Сега ми се струва, биографични данни на 22 души тука няма да четеме. И затова аз предлагам, господин председателя на събранието да постави на гласуване поотделно представените 22 кандидати.
Аз си позволявам, да ви прочета чл. 64 от Закона за устройството на съдилищата. "Съдебните заседатели от районните и окръжните съдилища се избират непосредствено от избирателите. Съдебните заседатели от военните съдилища се избират от Държавния съвет, е казано, а ние трябва да го дадем - от Народното събрание. Срочнослужещите и т.н., съдебните заседатели от Върховния съд се избират от Народното събрание за срок от пет години". Съобразно тези положения ние сме в правото си да гласуваме съдебните заседатели за военната колегия на Върховния съд. Тъй като всеки от народните представители може да има различно виждане по отношение участниците в списъка или включените в списъка, ще бъде съвсем правилно отделните кандидатури да бъдат поставени отделно на гласуване и по всеки един от тях да се гласува отделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Джеров, колеги, моля за внимание! Седнете по местата си!
Пристъпваме към поименно избиране на предложените кандидати за съдебни заседатели във Върховния съд.
Господин Джеров, хайде Вие да прочетете списъка - един по един, за да започне гласуването. 235.3 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Поставяме на гласуване Списъка за кандидатите за съдебни заседатели във Военната колегия във Върховния съд - 22 души.
Първият е генерал-лейтенант Любен Илиев Пехливанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Чакайте, чакайте, господин Джеров. Господин Костов, по какъв въпрос?
ИВАН КОСТОВ (от място): Ще можем ли да се изказваме, когато се четат имената?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Според мен никой не може да отнеме възможността на един народен представител да изрази становище по един или друг кандидат.
Първият кандидат беше, господин Джеров...
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Генерал-лейтенант Любен Илиев Пехливанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Чухте името на първия кандидат. Има ли желаещи да се изкажат? - Няма. Даже господин Сталийски ми дава сигнал, че няма. Моля ви, режим на гласуване. Които са господин генерал-лейтенант Любен Илиев Пехливанов да бъде избран за съдебен заседател във Върховния съд - Военната колегия, моля да гласува.
От общо гласували 174 народни представители, за - 147, против - 11, въздържали се - 16. Господин генерал-лейтенант Любен Илиев Пехливанов е избран за съдебен заседател във Върховния съд.
Господин Джеров, следващият кандидат.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият по списък е генерал-лейтенант Михо Димитров Михов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Не виждам желаещи за изказване. Моля, обявете режим на гласуване. Които са за избирането на господин генерал-лейтенант Михо Димитров Михов за съдебен заседател във Върховния съд, моля да гласуват.
От общо гласували 175 народни представители, за - 137, против - 7, въздържали се - 31. Господин генерал-лейтенант Михо Димитров Михов е избран за съдебен заседател във Върховния съд.
Имате думата, господин Джеров. ВТ/КТ 236.1
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин председател.
На трето място е поставено името на генерал-майор Любен Стойков Пандев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля, режим на гласуване. Които са за избирането на господин генерал-майор Любен Стойков Пандев за съдебен заседател във Върховния съд, моля да гласуват.
От общо гласували 180 народни представители, за - 27, против - 62, въздържали се - 91. (Възгласи и ръкопляскания в блока на СДС) Господин генерал-майор Любен Стойков Пандев не се избира за съдебен заседател във Върховния съд.
Ако обичате, господин Джеров, следващият.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият кандидат за съдебен заседател е генерал-майор Орлин Христов Маринчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Желаещи да се изкажат? - Не виждам. Моля Ви, обявете режим на гласуване. Които са за избирането на господин генерал-майор Орлин Христов Маринчев за съдебен заседател във Върховния съд, моля да гласуват.
От общо гласували 187 народни представители, за - 86, против - 23, въздържали се - 78. Господин генерал-майор Орлин Христов Маринчев не се избира за съдебен заседател във Върховния съд.
Моля Ви, следващият, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият е генерал-майор Симеон Георгиев Петковски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Желаещи за изказване няма. Моля Ви, обявете режим на гласуване. Които са за избирането на господин генерал-майор Симеон Георгиев Петковски за съдебен заседател във Върховния съд, моля да гласуват.
ИВАН КОСТОВ (от място): Да се покани в залата господин Йончев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: От общо гласували 177 народни представители, за - 78, против - 19, въздържали се 80.
Господин генерал-майор Симеон Георгиев Петковски не се избира за съдебен заседател във Върховния съд. 236.2
Следващият, господин Джеров.
Следващият, господин Джеров. 236.2 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Генерал-майор Кирил Александров Ерменков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Желаещи да се изкажат? - Няма.
Които са за избиране на господин генерал-майор Кирил Александров Ерменков за съдебен заседател във Върховния съд, моля да гласуват.
От общо 200 гласували, за 113, против 71, въздържат се 16.
Господин генерал-майор Кирил Александров Ерменков се избира за съдебен заседател във Върховния съд.
Господин Джеров, имате думата за следващия.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Дотук избрахме трима. Следващият, чиято кандидатура се поставя на вниманието на уважаемите народни представители, е генерал-майор Любомир Миланов Динев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Желаещи за изказване не виждам.
Които са за избирането на господин генерал-майор Любомир Миланов Динев за съдебен заседател във Върховния съд, моля да гласуват.
От общо гласували 201 народни представители, за 114, против 78, въздържали се 9.
Господин генерал-майор Любомир Миланов Динев се избира за съдебен заседател във Върховния съд.
Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва кандидатурата на генерал-майор Васил Цветков Недков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Желаещи за изказване, уважаеми колеги! - Няма.
Които са за избирането на господин генерал-майор Васил Цветков Недков за съдебен заседател във Върховния съд, моля да гласуват.
От общо 198 народни представители, за са гласували 44, против 71, въздържали се 83.
Господин генерал-майор Васил Цветков Недков не се избира за съдебен заседател във Върховния съд. ЦМ/ЙА 237.1
Следващият, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият е генерал-майор Славейко Димитров Славов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Желаещи за изказване? - Няма.
Които са за избирането на господин генерал-майор Славейко Димитров Славов за съдебен заседател във Върховния съд, моля да гласуват.
От общо гласували 194 народни представители, за 109, против 65, въздържали се 20.
Господин генерал-майор Славейко Димитров Славов се избира за съдебен заседател във Върховния съд.
Следващият, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Генерал-майор Ангел Стоянов Кацаров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙАОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Желаещи за изказване? - Няма.
Които са за избирането на господин генерал-майор Ангел Стоянов Кацаров за съдебен заседател във Върховния съд, моля да гласуват.
От общо 200 народни представители, за 31, против 81, въздържали се 88.
Господин генерал-майор Ангел Стоянов Кацаров не се избира за съдебен заседател във Върховния съд.
Господин Джеров, следващият.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият е генерал-майор Аню Запрянов Ангелов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Желаещи за изказване? - Господин Сталийски, заповядайте. ЦМ/ЙА 237.2
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! През тия осем месеца, когато бях министър на отбраната, Ангелов работи в Министерството на отбраната. Спокойно мога да кажа, че неговата квалификация на военен е минимална. От право, разбира се, не разбира. Разбира от шпионлък. От шпионлък разбира! (Единични ръкопляскания в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Сталийски.
Друг народен представител, който желае да се изкаже? - Не виждам. Няма.
Моля обявете режим на гласуване. Които са за избирането на господин генерал-майор Аньо Запрянов Ангелов за съдебен заседател във Върховния съд, моля да гласуват.
От общо 199 народни представители, за - 115, против 79, въздържали се - 5.
Господин генерал-майор Аньо Запрянов Ангелов се избира за съдебен заседател във Върховния съд. (Шум в блока на СДС)
Следващият, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият е генерал-майор Ангел Иванов Марин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата народният представител госпожица Златка Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Аз няма да кажа като колегата Сталийски, че мога да говоря за професионалните качества. Не съм веща в отбраната, в министерството какво е положението, но въпросният генерал Марин познавам от подвизите му покрай Паметника на съветската армия. Той беше онзи генерал-левент, който се появи във всички средства за масова информация с крилатата фраза, свързана със защитата на паметника на червената армия, който казваше, че дълбоко съжалява, че не е с униформа... Защото изглежда, че смята, ако се появи там с униформа, ще вдъхнови последователите си или ще отдаде по-голяма почит на червената армия.
Аз нямам нищо против въпросния гражданин Марин, в случая се явява като генерал - кандидат за съдебен заседател, да има своите убеждения. Но нека се откаже от попрището си на генерал, защото ние всички говорим, че армията е деполитизирана, а напосСД/ЗТ 238.1 ледък това се застъпва и от правителството, което уволни примерно един председател на комитет, защото бил на митинг на СДС. Аз не правя сравнение директно, но мисля, че след като въпросният господин в цялата страна стана известен с пристрастията си, и то към един символ на тоталитаризма, и се е врекъл, че е деполитизиран, какво доверие можем да имаме на този човек и да предоставим в ръцете му съдбата на хората утре в съдилищата? Можем ли да смятаме, че този човек е обективен?
Мисля, че няма морал този човек да бъде съдебен заседател. Затова ви призовавам да гласувате против неговата кандидатура. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, госпожице Русева. Господин Васил Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, дами и господа! Не познавам господин Марин. Разбира се, той има основания да положи цветя и венци пред паметника, това е негов личен въпрос. Но проблемът е, че по Закона за устройството на съдилищата, по законите, които е приело Великото Народно събрание, трябва онези, които участват в съдебната власт, да бъдат деполитизирани. Това означава, че те не трябва да имат никакви политически пристрастия.
Манифестацията пред паметника на червената армия беше във висша степен политическа манифестация и всъщност стана кулминация на политическата раздвоеност на българския народ. В един момент на такава политическа обстановка господин Марин е взел страната на една от политическите групи и на една част от народа, на неговите политически въжделения. И това е абсолютна пречка съобразно с гласуваните от Великото Народно събрание закони той да правораздава. По тази причина той не може и не трябва да бъде избран за съдебен заседател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата господин Юнал Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председателствуващ! Много малко минаха през този парламент предложените генерали, които да бъдат съдебни заседатели във Върховния съд. 238.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Шест досега, господин Лютфи...
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Шест души паднаха. Това не е добре. С оглед на това, от името на нашата парламентарна група искам половин час почивка.
Благодаря ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Тридесет минути почивка. (Звъни)
Господа, преди да напуснете залата, много ви моля, чуйте следното съобщение.
Комисията за младежта, спорта и туризма ще проведе заседание на 20 май, т.г., четвъртък, от 9 ч. в кабинет 521 на бул. "Дондуков" 2. Дневен ред: среща с Комисията за младежта и спорта и жените на Германския Бундестаг.
Пресцентърът на Народното събрание организира пресконференция на тема: "Българските измерения в майското заседание на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа".
Пресконференцията ще се състои на 20 май, четвъртък, от 11,30 ч. в зала "Изток" на Народното събрание. Ще участват господата: Панов, Гоцев, Тошев, Лютфи, Генов и Боков.
Пресцентърът кани всички да присъстват.
Господа, часът е 19,30. С изтичането на почивката изтича и работното време, което ми дава основание да закрия днешното заседание.
Утрешното заседание на парламента ще се състои от 15 ч. (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 30 м.)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:Йордан Школагерски
Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ:Ведат Сакаллъ
Руслан Семерджиев