Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-05-20

Поставям на гласуване второто предложение - на народните представители Евгени Друмев, Васил Златаров, Емил Костадинов и Владимир Джаферов: утре, 21 май, вместо парламентарен контрол като точка единствена на заседанието на парламента да бъде разг¬леждането на доклада на Анкетната комисия за проучване и установя¬ване на факти, свързани с нарушение принципа на доброволността при определяне етническата принадлежност на учениците от общините Якоруда и Гоце Делчев.
Господа, обръщам внимание на това, че трябва да има изключителна причина, за да може да бъде заменена третата част от програмата на парламента - парламентарният контрол - с друга точка, както се предлага тук. Но тъй като предложението е проце¬суално издържано, нямам основание да го отклоня и затова моля гласувайте!
От общо 200 народни представители, за 112, против 38, въздържали се 50. (Ръкопляскания от СДС)
При това положение предложението се приема. Следователно утре няма да има парламентарен контрол, а ще се разглежда като точка единствена докладът на Анкетната комисия за проучване и установяване на факти, свързани н Якоруда.
Постъпили са две предложения, които са еднакви по съдържа¬ние. Едното от Съюза на демократичните сили - точка първа от част втора на нашата програма да бъде законопроекти и проекти за решение във връзка с разсекретяване на досиетата.
Постъпило е същото предложение от народните представители Йордан Куцаров и Дако Михайлов. Съдържанието на тяхното предложе¬ние е пак за точка първа от раздел втори - да бъде законопроекти и проекти за решение във връзка с разсекретяване на информация от архивите на бившата държавна сигурност.
Питам госпожица Русева като представител на парламентар¬ната група на Съюза на демократичните сили, приемате ли да гла¬суваме едновременно двете предложения или да ги гласуваме по отделно?
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): По отделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Както гласувахме вчера.
Които от народните представители са точка първа от част втора на програмата да бъде законопроекти и проекти за решения във връзка с разсекретяване на досиетата, моля да гласува'.
Гласували 206 народни представители. За 92, против 64, въздържали се 50.
Отклонява се това предложение.
Поставям на гласуване второто аналогично предложение - на народните представители Йордан Куцаров и Дако Михайлов. Които са за това точка първа от част втора на програмата да бъде законопроекти и проекти за решение във връзка с разсекретя¬ване на информация от архивите на бившата държавна сигурност, моля да гласуват.
От общо гласували 207 народни представители, за 89, против 62, въздържат се 56.
Отклонява се това предложение.
Постъпило е предложение от парламентарната група на Съюза на демократичните сили точка първа от част втора да бъде годишният отчет на председателя на Българска народна банка. (Шум и неразбираеми реплики в залата) В програмата, която вие имате, това е точка 13. С това искане се иска пререждане в прог¬рамата.
Обявете режим на гласуване.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Не е внесена в комисиите! Има ли становища на комисиите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: При мен Правният отдел е предал само, че следва да има време за уведомяване на предсе¬дателя на банката. (Шум и неразбираеми реплики в залата)
По същия начин и докладът на агенцията не е раздаван. Това е без значение, то трябва да се внесе в парламента, а не в комисиите.
Прекратете гласуването и обявете резултата!
От общо 195 гласували народни представители, за 74, против 76, въздържали се 45 народни представители.
Отклонява се тойа предложение.
Постъпило е предложение от парламентарната група на Съюза на демократичните сили, с което се иска точка първа от част втора на програмата да бъде годишният отчет на председателя на Националния статистически институт. (Неразбираеми реплики от блока на СДС)
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Не е раздаден!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Вие имате вашите съоб¬ражения при вас, аз съм длъжен да обявя режим на гласуване. (Неразбираеми реплики от блока на БСП)
Прекратете гласуването!
Заповядайте, процедурно предложение.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, CMC, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Свищов): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни предста¬вители! Георги Николов, Свищов.
Мисля, че поставянето на този въпрос - отчета за плана за изпълнение на статистическите изследвания за 1992 г., отчетът и планът - те са два документа. Ако някой от вас, от депутатите, каже, че ги е виждал и ние ще ги обсъждаме тук, моля ви, нека да бъдем коректни!
Материалите не са раздадени. Получен е само един ек¬земпляр до председателя на Народното събрание. Тези въпроси по принцип преминават в комисиите. Същото се отнася и за от¬чета на Българската народна банка. (Неразбираеми реплики)
Отчета да, аз ставам тук по повод на отчета и плана за статистически изследвания. Не е коректно да се поставя изоб¬що на гласуване, тъй като те не са раздадени на народните пред¬ставители .
Повтарям, има един комплект само за Председателството на Народното събрание. При това положение ви моля, господин председателю, не поставяйте въпроса на гласуване!
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Вярно ли е това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Вижте... (Неразбираеми реплики от двете страни на залата) Аз точно това ще направя. Аз преди да поставя въпроса на гласуване, тъй като от Правния отдел имам кратка бележка, че е за пренареждане и трябва уведо¬мяване, затова моля да се яви в залата представител на Прав¬ния отдел, който да отговори раздадени ли са на народните пред¬ставители екземпляри от отчетния доклад. (Шум и неразбираеми реплики в залата) Да се яви в залата при мен.
Постъпило е предложение на Съюза на демократичните сили точка първа от част втора да бъде законопроекти и проекти за решения, свързани с Националната разузнавателна служба.
Предложението е направено перфектно. Моля, обявете режим на гласуване! Които са за да бъде точка първа от част втора на програмата законопроекти и проекти за решения, свързани с Националната разузнавателна служба, да гласуват.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата!
От общо 198 гласували народни представители, за 75, против 87, въздържали се 36.
Отклонява се това предложение.
Постъпило е предложение от парламентарната група на Съюза на демократичните сили, с което се иска точка първа от част втора на днешната програма да бъде решение за определяне брой на членовете и състава на Временната анкетна комисия относ¬но провежданата социологична анкета в Българската армия. С това искане се иска пренареждане. 241/2.
Искането е редовно направено, поради което обявете режим на гласуване.
И за да няма грешка, повтарям: които са за това да бъде точка първа от част втора решението за определяне броя на чле¬новете и състава на Временната анкетна комисия относно провеж¬даната социологична анкета в Българската армия, да гласуват.
Прекратете гласуването и обявете резултата!
От общо гласували 200 народни представители, за 78, против 92, въздържат се 30 народни представители.
Отклонява се това предложение.
Постъпило е предложение от парламентарната група на Съюза на демократичните сили, с което се иска точка втора от част втора на програмата да бъде изслушване на годишния отчет на Агенцията за чуждестранна помощ.
С това искане се иска пренареждане в приетата програма. Искането е направено перфектно, моля, обявете режим на гласуване! Които са за точка втора от част втора да бъде изслушване на годишния отчет на Агенцията за чуждестранна помощ, моля да гла¬суват .
Прекратете гласуването и обявете резултата. От общо 193 гласували народни представители, за 71, против 83, въздържали се 39.
Отклонява се това предложение.
Постъпило е предложение от парламентарната група на Съюза на демократичните сили, с което се иска точка втора от част втора на програмата да бъде законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавния застрахователен институт.
Пречки да се гласува няма, затова обявете режим на гла¬суване. Които са точка втора от част втора на програмата да бъде законопроект за изменение и допълнение на Закона за Лър¬жавния застрахователен институт, моля да гласува!
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо 193 народни представители, за са гласували 74, против 87, въздържат се 32.
Отклонява се това предложение.
Постъпило е предложение от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили точка трета от част втора на програ¬мата да бъде Законопроект за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж - първо четене. Вносител - Министерският съвет.
С това искане се иска пренареждане на програмата. Направе¬но е в изпълнение на правилника, затова обявете режим на гласува¬не. Които са за точка трета от част втора на програмата да бъде Законопроект за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж - първо четене, да гласуват.
От общо 196 гласували народни представители, за - 74, против - 81, въздържат се - 41. Отклонява се това предложение.
Повтарям вчерашното уведомление и сега. Постъпило е предложение от народни представители, с което се иска точка първа от част втора на програмата да бъде решение за освобожда¬ване на генералния директор на Българската национална телевизия. (Шум и реплики в залата)
До откриването на заседанието на Парламента няма становище на Комисията по радио и телевизия, поради което не се поставя на гласуване това предложение.
Постъпило е предложение от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили точка втора от част втора да бъде попълване състава на постоянните комисии.
ИВАН КОСТОВ (от място): Моля ви се, протестираме. (Шум и реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Точка трета в сегашната програма е попълване състава на ръководствата на постоянните комисии, а се иска попълване на състава на постоянните комисии. Правният отдел е дал следното: "Съгласно чл.19, ал.3 от Правил¬ника предложенията се правят от председателя след консултации с ръководствата на парламентарните групи." Вие всички знаете, ръководствата на парламентарните групи знаят, че консултациите започнаха и не са завършени. Те се водят от председателя на Народното събрание господин Александър Йорданов и поради незавършване на тези консултации не подлагам на гласуване тази точка.
Останаха две предложения, които са свързани. Първото предложение беше за точка първа от част втора да бъде годишният отчет на председателя на Националния статистически институт. Чакаме по него информация от Правния отдел.
Затова докладвам ви следващото предложение на Парламентар¬ната група на Съюза на демократичните сили. Точка втора от част втора - други законопроекти и проекти за решения, да бъде разглеж¬дане молбата за освобождаване на председателя на Българската народна банка и решение за избиране на управител и подуправител на Българската народна банка. Вносител на това предложение е госпожица Вержиния Велчева.
ИВАН КОСТОВ (от място): Нали се разбрахме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: На Председателския съвет, господин Иван Костов точно това съобщава и обръща внимание, ние постигнахме следното разбиране или решение, да го кажем.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Разбиране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Разбиране - че това предложение ще бъде разгледано след като се приеме годишният отчет на управителя на Българската народна банка. (Възгласи "А-а-а" от блока на СДС), в изпълнение .... (Реплики от блока на СДС) ... един момент.
В изпълнение на това решение, което беше взето още когато господин Йорданов не беше заминал за Япония, той уведоми председа¬теля на Българската народна банка, че продължава да изпълнява задълженията си до разглеждане на отчета.
Поради това ... (Венцеслав Димитров иска думата от място), нека да довърша, аз ще ви го кажа докрай. Поради това и на основа¬ние решението, което е взето в Председателския съвет, не подлагам на гласуване това предложение. Имате думата.
ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателст¬ващ, уважаеми колеги народни представители1 Мисля че тука се смесват две неща. Първото е валидизиране на избора на управител и подуправител, защото ние не сме ги избирали, съгласно Закона за централната банка и съгласно Конституцията. Те са избирани като председател и заместник-председател от Великото Народно събрание преди още да бъде приет Закона за Българската народна банка. След това не зная поради какви причини, знаете политическа¬та обстановка беше сложна, Народното събрание и Великото Народно събрание чисто и просто е забравило да избере управител и подупра¬вител. Сега даже има депонирана оставка. Ние поне може да диску¬тираме по-нататък. Но преди това трябва да ликвидираме, уважаеми господин председателстващ, колеги този пропуск. Този пропуск може да се компенсира много просто с предложението на Виржиния Велчева, което е да изберем управител и подуправител и после вече да си разглеждаме отчета на БНБанката. Разглеждаме оставките и т.н. Но най-напред трябва да ликвидираме този пропуск господин председателстващ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги! Информацията по отношение годишния отчет на председателя на Националния статистически институт е следната:
Изпратени са екземпляри само за председателя на Народното събрание и тримата заместник-председатели. Други екземпляри не са изпращани. Тези екземпляри, така както ми ги показа госпожа Емилия Друмева не могат да бъдат разпечатани и раздадени. Следо¬вателно очакваме изпращане от статистическия институт на годишния отчет на председателя на Националния статистически институт.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Аз разбирам тук техническите така да се каже, затруднения, но ние Народното събрание не би могло да задължи някого да изпрати в двеста и четиридесет екзем¬пляра разпечатка и едва тогава ние да гледаме нещо, което нашето законодателство ни вменява. Ако то не ги изпрати ние никога да не го гледаме до края на тази година например. Аз мисля, че задължение на Народното събрание, на неговия технически отдел или не зная какъв по-точно вие ще кажете да ни го осигури. Не може неща които са постъпили официално, депозирани при предсе¬дателя на Народното събрание, ние да не ги осигуряваме на народни¬те представители. Това че Народното събрание не би могло да го направи, трябва да го направи Националния статистически инсти¬тут. Не зная кой трябва да го направи. Вие трябва да кажете.
Аз мисля, че ръководството на Народното събрание трябва да ни подсигури тази информация. Ако не го направи ние нямаме и ние нямаме право да го задължим Националния статистически институт, тогава ние изобщо до края на мандата може и да не го гледаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да дам отговора. Ако желаете заповядайте преди отговора.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ! Техническа информация искам да дам за народните представители. Тя се състои в следното:
Отчета и плана на Националния статистически институт е обемист документ, който може да бъде сравнен с пълния отчет и с пълното разписване на Закона за бюджета на страната за 199 и някоя си година примерно. Но на народните представители се дава само това с което се представят съответните документи и те работят с тези неща. Останалите обемисти материали са на разположение. Аз си мисля, че Икономическата комисия е била задължена да вземе тези няколко отчета защото вие няма какво да правите с тях като зам.-председатели. Да има на разположение и да е дала досега становище. Защото аз съм този който инициира парламентарната група на Съюза на демократичните сили да внесе това предложение по молба на господин Захари Карамфилов, който каза че не му е възможно да продължи работата по завършване на преброяването на населението извършено в края на миналата година. Считам, че наистина не бива формално основание, аз даже се учудвам как господин Николов, който е статистик не влиза в положението на самата статистика и избира това формално основа¬ние, за да го отлагаме до неизвестно кога, приемането на плана и отчета за работа на Национални статистически институт. Настоявам това нещо да се включи в програмата. Да се получи становището, още повече че вероятно няма да бъде много дълга процедурата и да мине, за да могат хората да работят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Костов, тази точка е включена в програмата. Става дума за пререждане, но след Вашата информация която Вие дадохте. Аз мога да отговоря само следното, че още на първия Председателски съвет ние ще разгледаме и ще се разпоредим да бъдат раздадени на народните представители, това което казахте Вие и да се предадат в комисии¬те наличните четири екземпляра. Те са четири. Така са изпратени. Аз има входящ номер ето ви документи.
Следователно установява се безспорно само един факт, че не е раздадено на народните представители, поради което не бихме могли да го поставим на гласуване за пререждане. Още в следващата седмица ние ще придвижим този въпрос, съзнавайки сериозността за бързината.
С това уважаеми дами и господа приключихме въпроса с дневния ред.
В 16 ч. и 20 м. докато дойде господин Джеров, минаваме към изпълнение на приетата програма. Точка първа от част първа, второ четене на законопроекта за собствеността и ползването на земеделските земи. Второ четене.
Господин Джеров, нека да припомним на народните предста¬вители преди започне Вашето изложение. Уважаеми колеги, виз вчера разглеждахте ал. 7 на чл. 10. Така беше господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: При разглеждането бяха направени дискусии. Бяха направени предложения, част от които са гласувани и Народното събрание стигна до извода, че в този вид редакцията на ал. 7, буква "б" не може да се гласува. Вие поехте ангажимент, Законодателната комисия да разгледате този въпрос. Слушаме вашия доклад.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви за този увод господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господа, вие добре знаете, аз отговарям предварително, за да не губим време, защото е 16 ч. и 20 м. и още не можем да започнем програмата. Никъде няма задължение за Народното събрание, че не може да разглежда един законопроект без присъствие на министъра. Вносителите на законопроекта са тук. Министъра участва във вчерашното заседание. Запознат е и с днешното. Затова не е основание за отлагане на разглеждане на законопроекта това че отсъства министър Танев.
Заповядайте Иван Костов има процедурно предложение.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, колеги. Аз бих приел съображенията на господин председателства¬щия , обаче в случая в § 13 е записано, че на министъра на земеде¬лието в част от алинеите се придават определени функции, свързани с работата на ликвидационните съвети. Считаме, че съвсем не е неестествено министърът да получава функции от Народното събра¬ние , особено на една територия, която е между различни, хайде поне два вида собственост и това нещо да става в негово отсъствие. Затова моля Ви да подложите на гласуване министърът да дойде в залата, за да каже своето становище. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Направено е процедурно предложение от господин Иван Костов. То се отнася за § 13. Ние обсъждаме сега засега чл. 10.
ИВАН КОСТОВ (от място): За § 14 се отнася.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Аз ще поставя на гласува¬не, господин Костов, Вашето предложение, но пак повтарям, тук са вносителите, законопроектът е внесен от народни представите¬ли и Народното събрание поне досега никога не е питало министър или който и да било друг, когато му възлага определени задълже¬ние. Но затова, тъй като е направено процедурно предложение, уважаеми господа, режим на гласуване.
Много ви моля, които са за предложението на народния представител Иван Костов да бъде поканен или да не започне раз¬глеждането на законопроекта без присъствието на министъра на земеделието, да гласува. Обсъждането се предава по Българската телевизия.
ИВАН КОСТОВ (от място): Не, записва се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля, прекратете гласува¬нето и обявете резултата.
От гласували общо 195 народни представители за 72, против - 92, въздържали се 31. Отклонява се това предложение. ^Шум в залата)
Колеги, няма ли да работи този парламент най-после? (Голям шум в залата)
Заповядайте, имате думата за процедурно предложение.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател¬стващ, съвсем накратко. Ние просто подновяваме нашето предложение от вчера да бъде предавано пряко по телевизията заседанието по Закона за земята. Това е процедурно предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Кадир вчера е изяснил този въпрос. Правено е процедурно предложение. Обратно становище ли ще изкажете?
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (от място): За оспорване на гласуване¬то.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: След като свърша с едното процедурно предложение, ще направите другото.
Господин Кадир вчера е изяснил този въпрос, вие сте го разглеждали, че председателят на Народното събрание може да поиска пряко предаване на телевизията на пленарно заседание по своя инициатива или по решение на Народното събрание.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Днес е друго заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Българската телевизия може да предава заседанието си по собствена инициатива.
При това положение аз ще поставя на гласуване това решение. Това предложение е процедурно.
Които са за пряко предаване на Българската телевизия на разискванията по Закона за земята, моля да гласуват. Обявете режим на гласуване.
Прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 181 народни представители за 82, против 59, въздържали се ДО. Отклонява се това предложение.
Господин Джеров, моля Ви, започнете доклада. (Шум в
залата)
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря. Вчера спряхме разглеждането на новопредложената ал. 7 на чл. 10 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Действително бяха направени твърде много предложения, взаимно някъде изключващи се, другаде допълващи се и следваше пред народните представители да излезем с единно становище. И вчера, и днес проведохме заседание на Законодател¬ната комисия и стигнахме до следното предложение, цялостно ново, за нова 7 алинея на чл. 10 със следното съдържание - ще ви го прочета: "Възстановяват се правата на собствениците върху земи, които са били включени в ТКЗС, ДЗС или в други образувани въз основа на тях селскостопански организации и се намират в строителните граници на населените места, освен ако:
а) върху тях законно са изградени сгради от трети лица или ако е отстъпено право на строеж и строежът на законно разрешена сграда е започнал и
б) върху тях е отстъпено право на строеж, строежът не е започнал и законно установените срокове не са изтекли, но имотът, върху който е отстъпено право на строеж, е единственият жилищен имот за правоимащия към датата на отстъпеното право на строеж и до влизането на този закон в сила.
Това е направеното предложение. Две пояснения. В буква "а" или включително и в буква "а" се запазва сегашното съдържа¬ние на текста. Новото е буква "б", в която обхващаме онова, което беше предложено за изменение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Процедурно предложение от народния представител Иван Костов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, колеги. Парламентарната група на Съюза на демократичните сили не е имала на разположение направените предложения, както това, което е прочетено, така и това, което е направено от господин Кадир, господин Али и господин Татарлъ. Затова молим за половин час почивка, когато ние да обсъдим и да вземем единно становище по направените предложения. Моля за половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Тридесет минути почивка.

(Звъни)
16 ч. и 30 м.
(След почивката)
17 ч. и 20 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (звъни): Продължаваме заседанието.
Докато изчакаме господин Джеров, искам да ви уведомя, е господин Цветански, главен секретар на Националния статистичес¬ки институт, е съобщил, че двата материала - отчета и плана ще бъдат донесени и утре ще бъдат раздадени на народните предста¬вители . Това е с оглед апела към ръководството на парламента за подсигуряване на материалите за разглеждане на тази точка.
Продължаваме. Господин Джеров, заповядайте.
Моля народните представители да заемат местата си, продъл¬жаваме работата по законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да прочета пак текста, за да може оттук да тръгнем в разглеждането и обсъждането му.
Предложението, което направихме е следното (имам предвид от страна на Законодателната комисия).
Ал.7 на чл.10 се изменя така. Алинеята започва така:
"Ал.7. Възстановяват се правата на собствениците върху земи, които са били включени в ТКЗС, ДЗС или в други образувани въз основа на тях селскостопански организации и се намират в строителните граници на населените места, освен ако:
а/ Върху тях законно са построени сгради от трети лица, или ако е отстъпено правото на строеж и строежът на законно разрешената сграда е започнал.
б/ Върху тях е отстъпено право на строеж на физически лица, строежът не е започнал и законно установените срокове не са изтекли, но имотът, върху който е отстъпено правото на строеж, е единственият жилищен имот за правоимащия към датата на отстъпеното право на строеж и до влизането на този закон в сила.
Това е текстът. Евентуално бихме могли да помислим върху това дали да сменим думата "правоимащия" с думите "получилия правото на строеж". Това е въпрос вече на правна редакция. Може би звучи по-добре ако кажем "единственият жилищен имот за получилия право на строеж".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Джеров!
Има думата народния представител Васил Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа. Без за скрия неприятното ми убеждение и становище, че изобщо се променя § 10, за който става дума, тъй като съм стоял винаги на мнението, че той трябва да остане непроменен по много причини и поради една от тези, че вече има върнати имоти, при тази обстановка и въз основа на това, че след като вчера и завчера е гласувана промяната на този параграф и е невъз¬можно да остане във вида, в който е, правя следните допълнителни предложения към текста, който току-що се прочете, изхождайки от чувство за социална справедливост.
Първо, с оглед "жилищен имот" - такова определение имаше само в отменения и вече отдавна забравен Закон за собствеността на гражданите. Ние сега в действащото право нямаме определение за жилищен имот. Затова предлагам да има една преходна разпоредба, в която да се даде определение какво е "жилищен имот" и той ще бъде, че жилищен имот е жилище или жилищно-строителен парцел ... един момент, аз някъде го бях записал. Господин Джеров го има. Трябва да знаем какво е жилищен имот, за да не би утре комисиите или съдът да се чудят какво представлява жилищния имот.
Второто нещо, което предлагам, е след текста, който прочете господин Джеров да има една запетая и да се каже: "освен ако имотът, върху който е било остъпено право на строеж, е бил единствен жилищен имот на собственика. В този случай социалната справедливост ще бъде равна. От една страна, ако този, на когото е отстъпено правото на строеж, това му е единствената възможност да си задоволи жилищните нужди, той ще си го запази. Собственикът ще бъде обезщетяван по друг начин. Но ако пък и на собсвеника това е единствената възможност да си задоволи жилищните нужди, пред двамата да се предпочете собственикът. Аз мисля, че това е в духа на социалната справедливост и не вярвам да имаме различия по този въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин
Гоцев.
Има думата народният представител проф. Татарлъ.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Искам да взема отношение към предложените изменения и допълнения към чл.Ю, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Преди това искам да подчертая нашето принципно отношение към земеделската реформа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Татарлъ, ние сме на второ четене. Съобразете се!
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: Знам, знам. Мисля, че разполагам с със съответното време.
Искам да подчертая нашето принципно отношение към земедел¬ската реформа.
Движението за права и свободи беше и е за връщане на замеделските земи на тяхните собственици. Ние и не смятаме да се прави ревизия в този закон. Същевременно ние стоим на позицията за социално ориентирана политика, включително в тази област. Ние подкрепихме връщането на земята, но това трябва да стане по принципа на справедливостта, по предложение на Движението за права и свободи и с подкрепата на парламентарното мнозинство в Закона за земеделските имоти беше приета граница - таван, тоест, да се връщат 200 дка земя в плодородните области и 300 дка в неплодородните области.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Татарлъ, бихте ли преминали конкретно върху текстовете.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: Връщам се ... именно се връщам към текста, защото нашето отношение към този текст е продиктувано именно от такова принципно положение.
В Законодателната комисия бяха внесени няколко предложе¬ния. Такъв текст ние също така предложихме от страна на господин Кадир Кадир, Ибрахим Татарлъ и Хасан Али. Всъщност в нашето предложение ние се придържаме към чл.10, ал.7 такава, каквато сега съществува. Така че ние всъщност възстановяваме същия текст с една стилистична, редакционна поправка. Тоест, оформяме буква "а" освен, тоест изключението: "Освен ако върху тях законнно са построени сгради от трети лица или ако е отстъпено право на строеж и строежът на законно разрешена сграда е започнат".
Втората точка - "б" е следната: " ... ако е отстъпено право на строеж и строежът не е започнал в петгодишен срок (който е започнал да тече) и за задоволяване на жилищните нужди на лица, които нямат друг недвижим имот, или друг жилищен имот в населеното място в градовете с над 10 000 жители и курортни
селища и вилните зони". Мисля, че така се очертават критериите, от които изхождаме при това предложение.
Така че с това предложение се обхваща хипотезата за защитата на отстъпено право на строеж на лицата, които в различно време насилствено или доброволно са се изселили от планинските и полупланински райони на Източните и Западните Родопи, други те области на страната, особено в Югоизточна и Североизточна България и нямат възможност да се върнат на старите си родни места. Това са хиляди български граждани, които нямат възможност да възвърнат и без това неплодородните стари свои поземлени имоти. Това касае също краища като Странджа, които са обхванати от силна емиграция. Така че ние сме за правото на тези граждани, но същевременно искаме да бъдат защитени тяхните права. Тоест, да могат след като преди 20, 30 години са отишли там, да могат да имат свой дом.
Що се касае до предложението на госпожа Мариана Христова, което беше прието от Законодателната комисия, аз смятам, че има много моменти, които, разбира се, биха могли да се приемат, но смятам, че специално точка "б" обезателно трябва да се отбеле¬жи, ако се отиде към приемането на този текст, обезателно крите¬рият, тоест да се запазят тези права при положение, че той няма имоти в други места. Тоест, имам предвид селището, където е, а и имам предвид и да бъдат освободени от задължението да се върнат там, където не могат да се върнат.
Аз смятам, че Движението за права и свободи стои на принципни позиции по тези позиции, които очертах в началото. Ние предлагаме да има критерии при признаването на това право. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: По реда, както са поискали думата, най-напред господин Бучков има думата.
Какво искате? Реплика ли? Не са направени конкретни предложения, господин Али.ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вярно е това, което каза проф. Татарлъ, че вчера подготвихме един текст за чл. 10, ал. 7, но днес Парламентарната група на Движението за права и свободи разгледа един нов текст, по който парламентарната група има стано¬вище. Аз също гласувах за това становище на парламентарната група и колегата Бучков е натоварен от нашата парламентарна група да направи предложението за допълнение към новия текст.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин
Али.
Има думата за реплика господин Тодоров.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Репликата ми към господин Та¬тарлъ е под формата на въпрос. Един момент в неговото изложение предизвика този въпрос у мене и аз бих бил благодарен, ако той внесе разяснение.
Имаше един момент, в който той заяви, че става дума за уреждане на жилищните въпроси на лица, които са живели в определени райони на страната, след това по дадени причини са се изселили от там и сега пак по определени причини или нещо подобно беше точният израз, не могат, нямат възможност да се върнат там.
Аз това бих искал да изясни господин Татарлъ - за какво точно става дума, защо те не могат да се върнат там, където имат жилищен имот? (Реплики от ДПС, които не се разбират)
Въпросът ми е към господин Татарлъ и аз вярвам, че той ще ми отговори.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има ли друга реплика?
- Няма.
Господин Татарлъ, имате думата.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Аз благодаря за въпроса, който се повдигна и има значение. Става въпрос за редица райони на стра¬ната, специално за Бургаски избирателен район. Хора преди 20-30 години като включим към това и по време на възродителния процес, хора от Източните, Западните Родопи са се изселили и някои вече 30 години, 20 години живеят в тези райони. Но аз разширявам въпро¬са, както казах в Странджа - има места, където е имало силна мигра¬ция и хората са напуснали тези места и вече живеят на друго местожителство.
Сега при положение, че те имат правото на строеж, ако поддържаме искането обезателно да има само един имот, т.е. само там, ние лишаваме тези хора да имат правото да използват именно за строеж... Това имам предвид и не е възможно след 20-30 години тези хора - ето да кажем примерно тези хора, които живеят в някои други райони, да се върнат в Странджа или да се върнат в Родопите. Това имам предвид. Това са маса случаи. Така че това засяга голям брой български граждани. Следователно справедливостта изисква на тези хора да не им се отнема това право при положение, че те имат неизползваеми места или вече разрушени сгради, къщи в други райони. Това имам предвид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви.
ФИЛИП ДИМИТРОВ (от място): Така ще се направи граждански
оборот.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (от място): Ще си продаде имота.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ: Мисля, че Вие влизате в разрез с това, което защищавате, господин Гоцев. Мисля, че елементарната справед¬ливост изисква това - да накараме тия хора да се върнати там където не е възможно да живеят, отидете вие да живеете, да видите как се живее! (Ръкопляскания от ДПС, единични ръкопляскания от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата народният представител Емил Бучков.
ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Намираме се при второ четене на този законопроект и всички съображения за изменението са отдавна известни и посочени.
Законодателната комисия днеска уточни един текст и той се прие с мнозинство от членовете на Законодателната комисия, така както беше прочетен от господин Джеров. Нашата парламентарна група възприе напълно формулировката в този текст и също така смятам, че трябва да се приеме и уточнението, което направи госпо¬дин Джеров - не правоимащите, а получилите право на строеж.
Ние обаче настояваме след израза "получилите право на строеж" и предлагаме допълващ текст "в същото населено място". (Недоволство от СДС) И текстът продължава докрай. Това е нашето предложение, което моля да се има предвид и да се гласува като допълващ текст към основния.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря, господин Бучков.
За реплика има думата народният представител Филип Димит¬ров.
ФИЛИП ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ясно е, че в момента обсъждаме въпрос, който има изключително значение за това, което оттук нататък има да става в тази страна.
Предложенията, които се направиха току-що и бяха защитени и от господин Бучков, са предложения, които в крайна сметка са насочени срещу идеята за развитие на гражданския оборот. Крайно време е да престанем да мислим по онзи маниер, по който се мислеше в закони, като Закона за собствеността на гражданите и Закона за териториалното и селищно устройство.
Идеята, че наличието на един имот другаде, извън населе¬ното място нямало да бъде пречка в настоящия случай, е идея, която първо накърнява интересите на собствениците, и второ, противоречи на идеята за свободен оборот на недвижимите имоти.
Нали искаме да създаваме пазар на земята? Как би могъл другояче да се постигне този пазар на земята, ако я няма идеята, че имотът, който не е нужен на едно лице, ще трябва да бъде прода¬ден, за да може с парите, получени от него, да се купи друг имот. Това е то граждански оборот! Всеки опит да се пледира за противното, означава отново да се мисли в старите комунистически икономически схеми.
Благодаря ви. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин
Димитров.
За реплика има думата господин Василев.
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Съюзът на демокра¬тичните сили беше категорично против - господин Палчев, Вие се усмихвате, но е точно така - против този текст. (Смях от ДПС) Вие посягате на правата на бившите собственици и след като сте посегнали веднъж, недейте да продължавате да посягате по-нататък. 246.3.
Ако искате наистина да има някаква справедливост и да осигурите най-социално слабите, тогава какво право има някой да отнеме парцела на друг, някой, който има магизини, някой, който има други нежилищни недвижими имоти и т.н., и т.н.?
Ако ние искаме да дадем парцели, т.е. вие да дадете тези чужди парцели на някой, който наистина е социално слаб, аз предлагам текстът да гласи следното: ако не притежава друг недвижим имот в строителните граници на населените места и вилните зони в страната.
Има ли друг такъв недвижим имот, няма нужда да взима чуждия имот. Ще го продаде или ще печели от него и ще си плаща наем за жилище и т.н. Защо след като той има такъв имот, ще трябва да взима имот на друг, който може да няма такъв имот?
Това е моето предложение и моля да бъде подложено на гласуване: ако не притежава друг недвижим имот в строителните граници на населените места и вилните зони в страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин
Василев,
Още една реплика има народният представител Милен Стоянов.
МИЛЕН СТОЯНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Бих искал да направя една изключително кратка реплика. Тук беше развита тезата, че имало райони, които били изоставени и нямало възможност хората да се върнат обратно в тях. Бих искал да коригирам тази теза. Не става дума за неможели, а неискали да се върнат.
Второто нещо, ако беше дадено едно разширение за Странджа-Сакар. Аз бих казал, че тези имоти, по силата на плана Странджа-Сакар, който все още е в сила, както знаете, тези имоти се отда¬ват под наем. Което означава, че ние, гласувайки такова едно разрешение на проблема ще създадем формална възможност хем да бъде построено ново жилище някъде, хем старото да бъде дадено под наем и да бъде приходоносно.
Аз смятам, че такова разрешение не е справедливо и не мога да го приема,
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви господин Стоянов. За дуплика има думата народният представител Емил Бучков.
ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги народни представители!
Днес аз представих в Законодателната комисия текст, в който визирах следното нещо - да няма друг имот, приемам, жилищен в границите на същото населено място, в градове и села с население над 10 000 души, в курортните центрове и вилните зони.
Моето предложение обаче не беше възприето от Законодател¬ната комисия.
Аз моля, господин Джеров, да вземе да прочете текста на моето предложение в тази част за да се убедите че е така. И след вече като се представи един друг текст, за да не го утежня¬ваме ние, избрахме именно този текст - "в същото населено място".
Но моето предложение беше да обхване цялата страна и да не се даде възможност някои да получат повече имоти за сметка на другите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Бучков. Записал се е за изказване господин Драгия Драгиев. (Нераз¬бираеми реплики)
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (СДС): Не, не е изказване. Вижте, колеги, ние днес в Законодателната комисия приехме един текст, който беше предложен от госпожа Христова. Тук се направиха няколко допълнителни бележки, опасностите от които аз ще ви кажа веднага. Въвеждането на техника на ЗСГ, който вече беше отменен, води до редица опасности. Още повече една преходна разпоредба, пък води до допълнително позоваване от други закони - също е опасност. МС/ЙА 247.1
И затова, към текста който предложихме и е приет от Законо¬дателната комисия аз предлагам следното, и което може да се гласува. Запиши го, Боянке!
Буква "б" - "Върху тях е отстъпено право на строеж на физически лица" - това вече сме го гласували, "Строеж не е започнал, но имота, върху който е отстъпено правото на строеж е единствен имот в строителните граници на населените места и вилните зони за правоимащи в страната, към датата на отстъпването му до влизането на този закон в сила". Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: От името на парламентар¬ната група на Съюза на демократичните сили има думата госпожица Златка Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми народни представители!
Вземам думата от името на парламентарната група на Съюза на демократичните сили преди едно решаващо гласуване в един от най-важните закони, които засягат почти, мога да кажа, цялото ни население, а именно Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.
Искам да бъде ясно и на всички тук присъстващи в залата, и на всички онези, които се интересува от поведението на полити¬ческите сили в този парламент.
Искам ясно да заявя, че Съюзът на демократичните сили отдавна е заявил, и винаги е заявявал, че е против всякаква промяна на гласуваните от това Народно събрание закони, свързани с възстановяване на собствеността. И какво прави новото мнозинст¬во в това Народно събрание?
Новото мнозинство в това Народно събрание, което е много загрижено за страната (шум и неразбираеми реплики от блока на БСП) което иска да направи реформа в икономиката, което иска данъчни закони, което иска социален фонд, което иска пенсионерски фонд и още не знам си още какво социално законодателство, вместо да се занимава с това вече в продължение на шест месеца то се занимава единствено с поправка на всички онези закони, които не са му удобни.
И какво се получава с днешния закон? Съюзът на демократичните сили гласува против тези изменения на първо четене. Новото парламентарно мнозинство, състоящо се от Българската социалистическа партия, Движението за права и свободи и отцепилите се от СДС депутати, образуващи Нов съюз за демокрация гласува за тези промени.
Въпреки всичко ние присъстваме в тази зала, защото нашето отсъствие би ви зарадвало безкрайно и би ви улеснило, и би било предателство към нашите избиратели до край да не защитаваме техните интереси, защото само чрез нас може да бъде чут тука техният глас - това е гласът на собствениците.
С тези изменения, господа, вие посягате на правата на собствениците. Стига се дотам, че уж в името на социалното устройване, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Все пак сме на второ четене, нали?
ЗЛАТКА РУСЕВА: Моля Ви се, това е изявление на нашата парламентарна група и аз говоря от нейно име и за нейното парла¬ментарно поведение.
Трябва да ви кажа, че уж ще ги устройвате социално, вие представителите на седем процента, от горе-долу седем процента от избирателите в България, имам предвид Движението за права и свободи, стигате във вашето предложение дотам, че искате от една страна да се запазят имоти примерно, които имат в Якоруда. Моето уважение, нека си ги имат тия имоти и преди тридесет години са заминали от там и отново да застроят на един парцел, примерно в Търговищки окръг. Извинявайте, това нито е социално справедливо, нито е морално. Защото за всички български граждани, за всички български граждани беше задължително по оня ЗСГ, по който всички бяхме еднакво репресирани, когато се преместим от един град в друг да си продадем и апартаментите и жилищата, за да си купим ново жилище. Кой ще върне на онези български граждани, те могат и да бъдат и турци, и българи, и цигани, и евреи, и всякакви могат да бъдат, които са ги принудили да продадат вторите си имоти, да им върне сега някакъв вид обезщетение?
Този закон, който е внесен от СДС, вече повече от половин година стои, даже една, мисля, в Икономическата комисия и не излиза.
Сега, чии интереси ние тука защитаваме? Определено Съюзът на демократичните сили защитава интересите на собствениците. Той няма да отстъпи от тези интереси и ако присъства в залата и е участвал в тези гласувания това е само защото трябва да се чуе гласът на всички онези, чиито имоти отново искат да бъдат взети. Защото това, което вие правите тука, дами и господа, и ще направите с това гласуване е да върнете целият граждански живот назад.
Включително да се отнемат парцелите, празните, не само от собствениците, ако тези собственици са се разпоредили с тези имоти ще бъдат отнети и от тези трети лица, именно с това ваше гласуване.
Затова, аз правя това изказване, да е ясно каква е позицията на Съюза на демократичните сили. И ако тя е по-различна от това мнозинство ние с нашето поведение ще покажем и чрез нашето участие или неучастие до каква степен е дело на този парламент и на това мнозинство тези промени, които връщат или спират връщането на собствеността в България. Собствеността, която засяга най-много граждани, а това е собствеността върху земеделските земи. Благодаря ви! (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви госпожице Русева! Господа, ние сме на второ четене.
ХАСАН АЛИ (от място): За реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Изказването, което се направи е от името на една парламентарна група и за нея реплика няма, господин Хасан Али. Затова, много ви моля ако има друг, който желае за обсъждане на текста засега, ако не, господин Джеров, много Ви моля докладвайте текста и направените предложения Да преминеме към гласуване.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега пак насложихме доста неща. Имаме предложението на Законодателната комисия, което докладвах два пъти. Към него е предложението на господин Бучков, предложението на господин Драгиев, което обединява и становището на господин Валентин Василев, разбрахме се. Или с други думи остава предложението на господин Драгиев и това ми се струва че е.
Сега, за какво става дума. Към текста, който докладвах преди малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Приемаме, че това са предложения за допълнение, господин Джеров, на основание 54, т. 6 от Правилника.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: За допълнение, да. Точно
така!
Сега, първото предложение е на господин Бучков. Той предлага в буква "б" - "Върху тях е отстъпено право на строеж на физическо лице, строежът не е започнал, незаконно установените срокове не са изтекли, но имотите върху които е отстъпено правото на строеж, единственият жилищен имот за получилия правото на строеж ..." Допълнението е: "В същото населено място".
Аз ви го дадох на мястото за да разберете, къде е местото. Това е предложението на господин Бучков.
Моля, господин председател, да го поставите на гласуване. След това ще гласуваме предложението на Драгиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля, режим на гласуване, гласуваме добавката, която се прави относно допълнението, за допълнение на господин Бучков, така както беше направено и доклад¬вано от господин Джеров,
Гласуване, гласуваме предложението на господин Бучков.
Поради важността на гласуването, ще спазим срока от три минути .
От общо 208 гласували народни представители, за - 118, против - 82, въздържали се - 8. (Възгласи "У-у-у", свиркане и тропане по банките от страна на депутати от СДС) Предложението, направено от господин Емил Вучков за допълнение на текста на Зако¬нодателната комисия, се приема. (Шум и реплики от блока на СДС, реплика на Златка Русева от място: "Оспорваме гласуването")
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, Вие виждате по-добре от мен, Новият съюз за демокрация отзад, аз ги броя в момента шест-седем или осем души. А тук гласуваха повече от десет души. И за мен това гласуване е недействително, в смисъл, че няма толкова народни представители в залата и Ви моля да бъде повторено, да бъде прегласувано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Извинете, госпожице Русева, Вашето предложение е оспорване на гласуването и желаете да бъде повторено?
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Да! (Реплика на депутат от СДС: "Пребройте ги и Вие")
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господа, поради сериозността на гласуването и това, че се оспорва от една парламентарна група, след съвещание с господин Кадир допускаме прегласуване.
Моля, обявете режим на гласуване. Гласувайте, господа, повторно за същото предложение на господин Вучков.
От общо гласували 202, за - 112, против - 86, въздържа¬ли се - 4. Приема се повторно предложението на господин Вучков. (Шум и реплики в блока на СДС, възгласи "У-у-у")
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (от място): От името на Парламентарната група...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля? Искате думата от името на парламентарната група. Заповядайте.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги народни представители, намираме се наистина в един преломен момент за това Народно събрание. (Шум и реплики в залата)
Дебатите, както и повтореният вот показаха, че тук има хора, които не могат да бъдат убедени в разумността на дадена кауза. Това са хора, за които думата "собственост" е мръсна дума. Това са хора, които защитават обаче един вид собственост, а това е тази, получена неправомерно, получена в ущърб на истинските собственици, които сега отново биват ограбвани. (Шум и реплики от блока на БСП) Това е най-долният вид на реставрацията на комунизма .
Парламентарната група на СДС повече не може да участва в този фарс и ние напускаме това заседание. (Ръкопляскания и възгласи от блока на БСП, скандирания от блока на СДС: "Избори, избори, избори!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата за обяснение на отрицателен вот народният представител Манол Тодоров. (Част от депутатите на СДС напускат залата)
МАНОЛ ТОДОРОВ (СДС): Уважаеми господин... (Шум и реплики
в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Много ви моля, много ви моля, заемете местата си.
МАНОЛ ТОДОРОВ: Моля ви! Манол Тодоров, 23. избирателен Софийски район.
Господа, обяснявам отрицателен вот.
Мастилото на закона, който гласувахме миналата година, още не е изсъхнало и вие започнахте да изменяте този закон. Това е безобразие! (Весело оживление и възгласи "А-а-а" в блока на БСП) Каква е моралната страна на тези хора, които миналата година гласуваха този закон, а тази година променят становището си? Каква е моралната стойност на тяхното гласуване било тогава, било днес? (Шум и реплики в залата, възгласи)
Господа, това, което извършихте днес, е един пладнешки обир (единични ръкопляскания от блока на БСП), но този пладнешки обир се вършеше от Българската комунистическа партия до 10 ноември 1998, 1989 г. (Смях и възгласи "А-а-а" в блока на БСП)
Но вие днес, нейните наследници - БСП, заедно с ДПС и тези, които се отлюспиха от нас, извършихте един супер пладнешки обир. Защото тези земи, за които вие претендирате сега да ги получите, са раздавани след 1990 г., тогава когато вече имахме Велико Народно събрание, когато се прие принципът, че земята следва да бъде върната на нейните собственици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Времето Ви изтече, господин Тодоров.
МАНОЛ ТОДОРОВ: Господа, ние ще си отидем и вие ще си отидете. В това Народно събрание ще дойдат други и те ще бъдат много по-твърди от нас. Тогава, помнете, господа, те ще потърсят тази си собственост и тези, които ще строят върху тези земи, трябва да знаят, че...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Тодоров, изтече Ви времето.
МАНОЛ ТОДОРОВ: ...тяхното построено ще бъде отнето. (Ръко¬пляскания на депутати от БСП, възгласи: "Избори, избори" от страна на депутати от СДС, които напускат залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Гласуваме целия текст.
Господа, тъй като приетото предложение за допълнение на господин Бучков изключва предложението на господин Драгия Драгиев. Остава да гласуваме целия текст заедно с допълнението, което беше прието по предложение на господин Бучков.
Моля, режим на гласуване. Обявете режим на гласуване.
Режим на гласуване. Гласувайте, господа!
Който е за приемане на текста на ал.7, букви "а" и "б", моля да гласуват.
Моля ви, прекратете гласуването и обявете резултата!
От общо гласували 124, кворум има - за 116, против 2, въздържали се 6. Приема се текстът изцяло с допълнението в буква "б" на господин Бучков.
ТОДОР МУХТАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, CMC, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-З"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! По известни на целия български народ причини ние изгубихме през последния месец прекалено много време. Последните няколко минути се очертава разумна възможност да свършим това, което беше отлагано многократно. Предлагам да удължим работата тази вечер до 22 часа на Народното събрание, като пропорционално работим по този законопроект, по другата част на програмата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви много. Противно становище? - Няма.
Моля режим на гласуване. Гласуваме процедурното предложе¬ние на господин Мухтанов за удължаване на работното време до 22 часа.
Моля поканете народните представители да влязат в залата. Досега са гласували 113 народни представители.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. От гласували общо 126, за - 93, против - 19 и 14 се въздържат. Приема се предложението за удължаване на времето.
Преминаваме към следващия параграф, Господин Джеров напусна заедно със СДС Двамата заместник-председатели господин Бучков и господин Мулетаров, кой от вас ще докладва?
Господин Мулетаров, сигурно ще Ви е необходимо време да проучите материалите, предложенията, които са, СМ/НП 249.1
СПАС МУЛЕТАРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, CMC, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Параграф втори от проекта за изменение на законопроекта със следното съдържание: в § 4 от Преходните и заключителни разпоредби в последното изре¬чение думите "от влизането в сила на този закон" се заменят с думите "от решението за възстановяване на собствеността". Това е съдържанието на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това е. Други предложения няма.
Моля режим на гласуване.
Моля поканете народните представители да влязат в залата.
В § 4 и от Преходните и заключителни разпоредби в последното изречение думите "от влизането в сила на този закон", се заменят с думите "от решението за възстановяване на собствеността".
Моля, поканете народните представители да влязат в залата. ДПС да гласуват всички, които са в залата, моля.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От гласували общо 122, за - 111, против - 5, 6 се въздър¬жат. Приема се параграфът.
Преминаваме към най-важния параграф, § 13.
Господин Мулетаров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Аз ще ви прочета най-напред текста, който е предложен от Законодателната комисия, като съще¬временно искам да поясня една подробност.
В § 13 от Преходните и заключителни разпоредби се създава нова ал.5 със следното съдържание: "В срок от един месец от влизането в сила на този закон, областните управители, съгласувано с министъра на земеделието илиупълномощени от него лица да направят оценка на извършената работа от ликвидационните съвети, като се освободят от длъжност тези, които са приключили ликвидация¬та и освободят от състава некомпетентни и неподходящи членове и назначат нови по предложение на кметовете на съответните населе¬ни места".
Искам да уведомя народните представители, че на първо четене е гласувано, че § 13 се отменя и се приема вместо него нов § 13.
В предложеното от Законодателната комисия изменение
е включена само нова ал.5. В процеса на обсъждането между първо и второ четене са постъпили пет нови предложения от пет автора от които едното е с няколко различния в тях. Затова ние трябва да изслушаме всяко едно от предложенията и господин председател, да предложите поотделно всяко едно от тях на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Мулетаров.
СПАС МУЛЕТАРОВ: Първото предложение е от господата народ¬ни представители Невен Пенев и Йордан Куцаров, които предлагат алинея 5 от предложения и прочетен от мен текст на § 13 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Господин Христо Иванов иска думата от името на най-новата и най-младата парламен¬тарна група.
ХРИСТО ИВАНОВ (НСД): Уважаеми колеги, молим от името на Новия съюз за демокрация за 15-минутна почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: След 15 минути пак в залата. Давам 15 минути почивка (звъни).

(18.15 ч.)

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (звъни): Моля да заемете местата си, уважаеми народни представители. Продължаваме заседанието. Господин Лютфи, по процедурен въпрос ли? ЮНАЛ ЛЮТФИ (от място): Да. ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми колеги, уважаеми господин председателствуващ. Тъй като въпросът е от изключително голямо значение и има няколко предложения, налага се да поискам почивка от още 15 минути, с оглед да влезем вече с едно общо становище и да преминем по-нататък по работата на този проектозакон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: 15 минути почивка (звъни).
В 19 часа да бъдем в залата всички. До 22 часа има три часа.

(18 и ДО часа)
(След почивката) 19 ч. и 10 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (звъни): Моля за внимание! Продължаваме заседанието.
Господин Мулетаров, имате думата.
На заседанието присъства и министъра на земеделието
г-н Танев.
Господин Танев, Вашето място знаете къде е. Имате думата, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители! Искам още веднъж да повторя предложенията, които ние следва да обсъдим, за да се избегнат каквито и да било недоразумения.
На първо четене беше прието първоначалното предложение, направено от тримата депутати - Георги Николов, Маню Манев и Коста Андреев за отпадане на § 13 от сега действащия закон и заменянето му с нов. Това е прието на първо четене.
В Законодателната комисия при обсъждането за второ четене на проекта за изменение на § 13, беше направено предложение от г-н Вучков, което ще ви прочета още веднъж. Той предлага да се създаде нова алинея 5 към § 13 със следното съдържание:
"В срок от един месец от влизането в сила на този закон областните управители, съгласувано с министъра на земеделието или упълномощени от него лица, да направят оценка на извършената работа от ликвидационните съвети, като се освободят от длъжност тези, които са приключили ликвидацията и освободят от състава некомпе¬тентни и неподходящи членове и се назначаат нови по предложение на кметовете на съответните населени места."
Първото предложение във връзка с този текст, направено от г-н Вучков, е от г-н Невен Пенев и Йордан Куцаров със следното съдържание. Предлага се алинея 5 да отпадне.
И аз Ви моля, господин председател, да подложите на гласуване това първо предложение, тъй като съгласно правилника то следва да се гласува най-напред, понеже е за отпадането на текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Касае се за отпадане на текста, който фактически се предлага от Законодателната комисия.
Моля, гласуване за отпадане на текста на алинея 5. Пред¬ложението е на г-н Бучков, което е отразено в протокола.
Режим на гласуване! Ще гласуваме за отпадането на текста, след което ще гласуваме предложението за заместващ текст.
Гласуваме за отпадане на предложения текст. Господин Мулетаров много добре ви обясни.
Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 125 народни представители, 123 са гласували за, никой не е против, 2 се въздържат.
Приема се предложението за отпадане на текста. Господин Мулетаров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми народни представите¬ли , във връзка с приетия на първо четене текст за отменяне на § 13 и за създаване на нов такъв, след приемането му са постъпили четири предложения за заместващи текстове.
Първото предложение е от самите вносители - Коста Ан¬дреев, Маню Манев и Тодоров.
Второто предложение е от трима нови вносители с основен вносител Тодор Пандов.
Третото предложение за заместващ текст е на Парламентар¬ната група на Българската социалистическа партия и коалиция.
И четвъртото предложение за заместващ текст - последното - е на Христо Иванов от Парламентарната група Нов съюз за демокра¬ция.
Предлагам, господин председател, да тръгнем от последно¬то предложение, което да прочета и в рамките на обсъждането да преценим дали ще се обединим около него или ще се гласуват поот¬делно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за внимание. Господин Ива¬нов, елате и прочетете вашия текст, за да улесним малко г-н Муле¬таров .
ХРИСТО ИВАНОВ (НСД): Уважаеми колеги, искам предварител¬но да отбележа, че предложения от мен текст отговаря . на иска¬нето и на представите на министъра на земеделието и на Министер¬ския съвет за ускоряване на процесите, свързани с ликвидацията на текезесетата и изброените по силата на § 12 от стария закон структури. Целта, както знаете, която си поставя Министерският съвет, е ускоряване на поземлената реформа, връщане на земята в реални граници и ускорено връщане на дяловете, които се полагат по право на селските стопани.
В този смисъл аз съм удовлетворен от това, че тук при¬съства министърът на земеделието, който, надявам се, че ще потвър¬ди моите думи.
Започвам с четенето на заместващия текст.
Параграф 13 придобива следното съдържание: "(1) Ликвидацията на организациите по § 12 се извършва от ликвидационни съвети, които се състоят от председател и до двама членове.
(2) Членове на ликвидационните съвети се освобождават и назначават от министъра на земеделието по предложение на областните земеделски служби, съгласувано с кметовете на съответните населени места. Министърът на земеделието извършва промяна или попълване на състава на съответния ликвидационен съвет и по своя инициатива, по ред, определен от Министерския съвет.
(3) Ликвидационните съвети прекратяват дейността си със заличаване на организациите по § 12 в регистъра на съответния окръжен съд.
(4) Областните земеделски служби и кметовете на съответните населени места изпращат на министъра на земеделието (тук трябва текстът да гласи между прочем: областните земеделски служби след съгласуване с кметовете на съответните населени места изпращат на министъра на земеделието) в едномесечен срок от влизането на този закон в сила мотивирано предложение за промяна или попълване на състава на ликвидационните съвети.
(5) Ликвидационният съвет:
1. Организира и управлява дейността на организацията по § 12 до нейното заличаване в регистъра на съответния окръжен съд, като има правата и задълженията на управителен съвет, а председателят на ликвидационния съвет има правата и задълженията на ръководител на организацията. 251.3
2. Определя дяловете съгласно чл. 27, ал.1 и предоставя в собственост или в съсобственост имущество срещу тях.
3. Разпределя имуществото в натура между лицата, имащи право на дял, в съответствие с притежаваните от тях дялове.
4. Изпълнява и други действия по ликвидацията, определени с правилника за прилагане на този закон.

(6) Ликвидационният съвет предявява пред съответния окръжен съд искане за заличаване на организацията по § 12 незабавно след приключване на дейността по ликвидацията.
(7) Министърът на земеделието осъществява ръководство и контрол върху дейността на ликвидационните съвети. Той опреде¬ля краен срок за тяхната работа в зависимост от извършената дей¬ност по ликвидацията.
(8) Членовете на ликвидационните съвети носят солидарно имуществена отговорност за вредите, които са причинили на орга¬низациите по § 12 и на лицата, имащи право на дял от имуществото."
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз. Оставете, текста на г-н Мулетаров.
Господин министър, ще вземете ли отношение? Вие чакате от три дни!
Има процедурно предложение. Ще го направи г-н Костов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Господин председател, според правилни¬ка две трети от времето е посветено на първа част, а една трета от времето - на втора част...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Удължено е времето до 22 часа.
ИВАН КОСТОВ: Предлагам да се гласува и да се пристъпи към обсъждане на втората част от дневния ред. (Недоволство от блока на БСП)
Обръщам внимание на колегите си депутати. Независимо от взетото решение да няма излъчване по телевизията и независимо от това, че медиите отвън говорят небивалици за това как сме излез¬ли, защо сме излезли, не поемайте повече отговорност, отколкото можете да понесете в тоя момент.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Това е наш проблем. (Недовол¬ство от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважаеми народни представители, нормално се движим съгласно решението на Народното събрание за разпределение на времето. Същинска работа по дневния ред започнахме в 17 часа и 40 минути. Удължаване имаме. Господин Костов, Вие сте по-добър математик от мене. Удължаването е до 22 часа". Разделете това нещо на три. Най-малко до 20 часа - 20 часа и нещо трябва да се работи по първата част.
Имате думата, господин Пандов.
ТОДОР ПАНДОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, пХЖД, ХРП, CMC, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председа¬тел, уважаеми колеги! Аз съм един от вносителите заедно с още двама депутати от групата на БСП на едно предложение, както беше съобщено. Това предложение имаше за цел и в основна постановка е това, което прочете сега господин Христо Иванов. А именно: ние целяхме и целим с промените в § 13 едно-единствено нещо - как да ускорим и подобрим работата на ликвидационните съвети с цел да се ускори процесът на ликвидацията на организациите по § 12. От това, което прочете господин Иванов, по същество също се пости¬га това, което предлагахме, а именно:
Първо, да се внесат известни изменения в статута на ликви¬дационните съвети в смисъл да се обедини методическото и организа¬ционното ръководство на ликвидационните съвети, на общинските поземлени комисии и всички други структури, свързани с осъществяване на аграрната реформа, от един център, а именно центъра на Министерство на земеделието.
Второ, да се редуцира и подобри съставът.
Във връзка с това аз официално казвам, че ние изтегляме нашето предложение и подкрепяме направените предложения. Може би допълнително да се помисли само дали все пак не е целесъобраз¬но - да се помисли в ал. 7, когато се казва, че министърът опреде¬ля срока (съвсем правилно), да се сложи примерно едно определение: не по-късно от 31 декември 1993 г. Но това да се обсъжда.
Имам предвид с две думи, че все пак през 1994 г. ние трябва да преминем към ускоряване на реформата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Пандов.
Други желаещи няма, моля да гласуваме заместващия текст...
Имате думата.
ИВАН КОСТОВ (СДС, посрещнат с недоволство от блока на БСП): Моля ви, в залата има не повече от 90-100 човека. (Недовол¬ство) Разбирам вашите чувства, но настоявам да се провери кворумът. Гласува се с карти и това, което в момента се прави, се прави само с карти, а без хора. Моля да бъдат проверени депутатите един по един тук в залата. В момента няма повече от 90 души. (Недовол¬ство)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Председателят не е полицай, за да проверява един по един
всички.
Моля режим на гласуване за проверка на кворума. Моля регистрирайте се за проверка на кворума.
Досега са 120 и господин Костов е в залата - стават 121. Имаме необходимия кворум, продължаваме. (Звъни) Сто двадесет и двама, с господин Костов 123. Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Предложеният текст е в унисон с желанието на Министерството на земеделието за ускоряване на реформата. Ръководството на тази реформа не може да бъде разделе¬но. В резултат от това действията на ликвидационните съвети и поземлените комисии трудно се координират.
Трябва да ви съобщя, че 96 на сто от собствениците на земя са получили решение за това каква земя притежават. Това озна¬чава, че 96 на сто от ликвидационните съвети са в състояние да 252.2.
започнат, дори да завършат работата по определяне на дяловете. За съжаление, това не става. Има поредица от причини, една от които е, че те се крият между областните управи и държавните орга¬ни .
Второ, имайте милост към тези селяни! Миналата година ликвидационните съвети получиха 280 млн. лв. заплати, които са платени от селяните.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Това е позор.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Всяко удължаване на безсмисления престой значи отново взимане пари от джоба на българския селянин. (Ръкопляскания от блока на БСП)
В Министерство на земеделието е изготвен подробен въпрос¬ник , на който всички ликвидационни съвети трябва да отговорят. По този въпросник те ще бъдат преценявани за тяхната дейност и за времето, когато трябва да прекратят окончателното си съществу¬ване .
И последното, което искам да ви кажа: в областите същест¬вуват групи от специалисти, които са на пряко подчинение на Мини¬стерство на земеделието. Тяхното мнение ще бъде вземано, когато се определя, ако е нужно, да се извършат промени. Те ще съгласу¬ват своето решение и заключение с кметовете. Защо? - Защото кмето¬вете също трябва да поемат ангажименти към реформата.
ОБАЖДАТ СЕ ОТ БЛОКА НА БСП: Правилно
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Те не могат и не бива да стоят настрана от нея.
Трябва да се има предвид, че кметовете са и обществено отговорни, защото са изборни. Аз смятам, че не е нужно вас да убеждавам за обществената отговорност на изборните хора.
Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз.
Моля да гласуваме заместващия текст, предложен от господин Христо Иванов. Става дума за текста на § 13 от преходните и заклю¬чителни разпоредби на закона, предложен от господин Христо Иванов.
От гласували 123 народни представители, за 123. (Ръко¬пляскания)
Приема се заместващият текст.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господа народни пред¬ставители, за прецизност и пълнота искам да ви информирам, че са направени още осем предложения за изменение на този параграф от закона. Тъй като ние приехме последното от тях, на господин Христо Иванов, е безпредметно гласуването на останалите предложе¬ния. Това е за коректност, за да се знае, че има и други предложе¬ния по същия параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: И това гласуване е съобразено с чл.54, ал.1, т.З от Правилника за работа на Народното събрание. Минаваме към следващия параграф.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Минаваме към § 4 от проекто¬закона за изменение на закона, със следното съдържание: в § 14 от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
Първо, ал. 1 се изменя така:
"Ал.1. Задълженията на организациите по § 12 към банките с държавно участие, възникнали до 31 декември 1992 г. се преобра¬зуват в държавен дълг по ред и условия, определени от Министерския съвет."
Второ, създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
"Ал.2. Държавата встъпва в правата на организациите по § 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за всички техни вземания към трети физически, юридически лица, възникнали до 31 декември 1992 г."
Трето, ал.2 става ал.3.
Четвърто, ал.3 се отменя.
Това е съдържанието на предложения нов § 14, който беше гласуван на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Обяснете на депутатите! Има ли предложения по това? Няма.
Моля, режим на гласуване, гласуваме текста, предложен от Законодателната комисия. Текстът на § 4, касаещ § 14 от Преход¬ните и заключителни разпоредби на закона. Не са постъпили предло¬жения по този параграф.
До 20,30 часа трябва да се работи по първа част на програ¬мата. Така е разпределението на времето.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата!
От присъстващите в залата гласували 123, за - също 123 народни представители. Приема се.
ИВАН КОСТОВ (от място): Не е гласувано на първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Как? Не можах да разбера, госпо¬дин Костов, Моля, когато не е в противоречие, не е длъжен. Няма желаещи от комисията, никой не е искал думата. Господин Мулетаров, приключихме ли със закона, или има още?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Господин председател, има предложение във връзка с приетото преди почивката изменение на ал.7 на чл.10, който приехме и поради това, че там се възприе понятието "жилищен имот" се предлага да се създаде един нов § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към закона със следното съдържание: "Жилищен имот по смисъла на чл.10, ал.7, е парцел, жилище, право на строеж в строителните граници на населените места".
Този поясняващ текст ще изчерпи всякакви съмнения и противоречия при прилагането на приетия от нас чл.10, ал.7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие, вашето становище, поддържате ли текста?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Да. Това е предложение на Законодателната комисия и понеже има § 18 по сега действащия закон втора точка на предложението е § 18, става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласу¬ваме предложението така, както е прочетено от господин Мулетаров. (Неразбираема реплика от господин Иван Костов от блока на СДС)
Има съдебна практика какво значи жилищен имот. Знаете, изобщо ще премахне споровете в съдилищата.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата!
От гласували общо 124, за 122, против няма, двама се въздържат.
Законът за изменение и допълнение на Закона за собстве¬ността и ползването на земеделските земи е приет. (Ръкопляскания от блока на БСП)
Давам 15 минути почивка с оглед уточняване работата на парламента в следващите часове. (Звъни)
19 ч. и 45 м.
(След почивката) 20.00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ако има кворум, ще продължа¬ваме. Ако не, ще прекъснем за днес. Текат трите минути.
Докато върви регистрацията, едно съобщение от Комисията по радио и телевизия междувременно: утрешното заседание на коми¬сията ще премине под формата на участие в международен семинар на тема: "Икономическата реформа и многообразие на комуникациите в Източна Европа", който ще се проведе в зала "София" на хотел "Витоша" от 9 часа сутринта.
Първоначално обявеното редовно заседание на комисията няма да се състои.
Господин Мулетаров, искали сте да направите някакво съоб¬щение? Законът е приет вече, нали знаете?
СПАС МУЛЕТАРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХ1Д, ХРП, CMC, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, за да бъдем точни и коректни искам да информирам Народното събрание, че по проекто¬закона има предложения за изменението на още два параграфа. Единият е създаването на нов § 4к и вторият - за създаването на нов § 11а. Поради това, че по двата параграфа Законодателната комисия прие становище те да не бъдат приемани и да предложи на Народното събра¬ние да бъдат отхвърлени, те бяха във втората част на доклада, която не можа да бъде прочетена.
Затова, ако няма кворум сега, следва на първото заседание тези параграфи да бъдат докладвани с негативното становище на Законодателната комисия, за да дадат своя вот...
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Нали са паднали на Законода¬телната комисия. Защо на следващото заседание?
СПАС МУЛЕТАРОВ: Казвам, ако няма кворум сега, трябва да бъдат поставени допълнително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Мулетаров, законът е приет. Ако искате да изслушате становището на господин проф. Велко Вълканов по въпроса... Господин Вълканов? Нямате. Имате и Вие думата.
ТОДОР ПАНДОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, CMC, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-З"): Уважаеми колеги, аз искам ВТ/ЛТ 254.1.
допълнително от това, което каза господин Мулетаров, да внеса едно пояснение. Точно сега говорихме с основния вносител на тези два нови параграфа, с господин Размов и проблемът стои така: Зако¬нодателната комисия ги е гледала и ги е отхвърлила по първия, по първоначалния текст. След това има подобрен текст и съответно в нашата Комисия по земеделие е гледан и единодушно потвърден, поради което той го е внесъл и вероятно допълнително вече, на основата на това, което е внесено, ние трябва допълнително да гледаме тези два члена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Посочените па¬раграфи днес са приети и би следвало да бъдат публикувани в съот¬ветния "Държавен вестник". Закривам заседанието поради липса на кворум. (Звъни)

(Закрито в 20 ч. 05 м.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Школагерски
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ:
Илиян Илиев Румен Сербезов