Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-06-04

Председателствували: председателят Александър Йорданов и заместник-председателят Кадир Кадир
Секретари: Руслав Семерджиев и Ведат Сакаллъ
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители, откривам днешното заседание и давам 15 минути почивка.
(След почивката)

9 ч. и 40 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители, продължаваме заседанието. Моля господин Николов да заповяда, за да докладва на второ четене Закона за държавен бюджет на Република България за 1993 г.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми господин председател, моля най-напред колегите депутати да гласуват за допускане в пленарната зала на господин Никола Бабамов, началник управление "Държавни разходи" към Министерството на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване! Гласуваме за това господин Бабамов да влезе и присъства на заседанието при обсъждане на бюджета. Моля, режим на гласуване! Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата! Гласували 145 народни представители, за - 118, против - 5, въздържали се - 22. Приема се.
Моля господин Бабамов да заповяда.
Господин Николов, имате думата да докладвате законопроекта и предложенията. БП/ВР 373.1
Преди това по процедурен въпрос има думата господин Стефан Савов.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Не е ли добре господин министърът на финансите, който е долу в кафенето с господин Луканов, да се качи горе? Ако трябва, пратете човек да го извика. (Ръкопляскания от блока на СДС)
РЕПЛИКА ОТ БСП: Оказа се, че не пие кафе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Савов. Господин Николов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги! При вчерашното гласуване по чл.1, ал.2 ние приехме да се намалят предвидените средства за фонд "Компенсации на репресираните" от 1 млрд. 326 млн. и 400 хил. лв. на 663,2 млн. лв., т.е. наполовина. Тази сутрин направихме опит да дискутираме по тези 663,2 млн. лв. и да потърсим възможности за разпределение съобразно заявените предварително искания на отделните народни представители. Освен тази сума възникнаха и други въпроси по отношение на субсидиите за общините, след което ние по това трябва да вземем решение.
Господин Бучков като представител на Движението за права и свободи държеше тази сума да се разпредели за основните разходи, които те предложиха - за здравеопазването, като се имат предвид общини с болници с регионално значение, за безплатни лекарства и за разходи за домове, сираци и безпризорни деца и еднократни помощи за самотни майки. Аз помолих, предвид на променената вече сума, първоначалното предложение на Движението за права и свободи да бъде конкретизирано за коя от трите групи разходи каква сума се предвижда. Освен това след дискусията, след съгласуване с Министерство на финансите се опитахме да предложим на пленарната зала разпределение на тези разходи с надеждата то да удовлетвори много от направените предложения за използване на средства от фонд "Компенсиране на репресирани" за решаване на други разходи.
Не виждам тук господин Бучков, който обеща да ми даде новия вариант на разпределението им. Ще използвам, докато той дойде, евентуално да споделя другото разпределение, което е съгласувано с Министерството на финансите, а именно тази сума от 663,2 млн. лв. да се разпредели: 300 млн. лв. за здравеопазва373.2 нето - имат се предвид тези болници при общини с регионално значение, 100 млн. лв. за безплатни лекарства, 63,2 млн. лв. за домовете за сираци и безпризорни деца и еднократни помощи, 100 млн. за отбрана и сигурност, от които 70 млн. лв. за отбраната, 30 млн. ... (Шум в залата) Просто като вариант, а залата ще прецени, 30 млн. за Министерство на вътрешните работи, 100 млн. за наука и образование, от които 40 млн. за фонд "Научни изследвания" и 60 млн. за образованието.
Представителите на Движението за права и свободи дойдоха. Моля за тяхното предложение за разпределението на въпросната сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Не, не така, господин Николов. Аз не знам как се движи работата в Комисията по бюджета и финансите, но в пленарната зала може да се движи само по правилник. Има направени предложения. Вие трябва да кажете като сега представящ доклад по законопроект кои предложения да гласуваме.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Не би трябвало да се отхвърлят нито едни, които касаят този фонд, и аз предлагам така да тръгнем. Но те са твърде много на брой.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Кое предложение предлагате в момента да се гласува?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Най-напред на господин Бучков - това, което ще предложат. Затова, докато изчакам тяхното идване, аз казвам предложението. Първо на господин Бучков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Бучков ще направи ли своето предложение? Заповядайте, господин Бучков.
ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. След като предложението, което направих от името на Движението за права и свободи с целево предназначение, беше прието, апетитите веднага се изостриха и почнаха различни предложения. 373.3
Разберете, от името на Движението за права и свободи предложението за намаляване на компенсациите за тази година е направено изключително с хуманна цел и тези хора, които ще имат да получават компенсации се лишават, за да може да се задоволят нуждите на здравеопазването и на социално слабите.
Предвид на това, че сумата, с която се разполага е 663 милиона, а не 1 милиард, защото 503 отпаднаха според обяснението на господин Александров ние предлагаме следното нещо: ние предлагаме за болниците - 300 млн.лв., за безплатни лекарства - 160 млн.лв., за училищата - да се разберем, не наука, а училища, за образованието на нашите деца - 100 млн. и 103 млн.лв. за сираците, безпризорните и самотните майки.
Това отстъпление, което се прави е пак с оглед на бъдещето на нашия народ и заради това ви моля наново да преосмислите и да гласувате това крайно предложение.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Бучков.
Има две очевидно принципни предложения - едното, което прочете господин Николов, където тези средства се разпределят в повече места и посоки и второто е на господин Бучков, където средствата се разпределят в по-малко сфери и мисля, че вместо да се разгръща дискусия трябва да се ориентираме да се гласува или едното или другото.
Господин Христов, заповядайте. Имате думата.
След това е госпожа Стефанова.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Николай Христов, СДС.
Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги. Отношението на Парламентарната група на СДС към разглеждания бюджет отдавна е известно, но досега дискусиите се водиха главно в икономическата, социалната и политическата плоскост.
С вчерашното гласуване ние извършихме една крачка, която измести дебатите по бюджета вече в моралната плоскост. Отнемайки средства от репресираните и правейки в момента едни, меко казано, неуспешни смешни опити да задоволяваме други бедстващи определят отношението на Парламентарната група на СДС към тези пазарлъци тук като крайно негативни. И ние няма да направим никакви предВЙ/ЗТ 374.1 ложения. И ние ще бъдем против всякакви такива размествания целящи от едни бедстващи да се отнемат пари, за да може по някакъв начин да се дадат на други бедстващи. Нашата идея е, че не от бедстващите следва да се вземат средства, а трябва да се потърсят възможности да се вземат от тези, които са имали и продължават да имат и които в момента се опитват да играят на един евтин популизъм.
Благодаря ви. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДОНАВ: Благодаря на господин Христов.
Госпожа Стефанова поиска думата също. Заповядайте.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги. Това, което искам да кажа е във връзка с процедурата, по която беше вземано решение тази сутрин. Първо, въпреки че вчера в края на заседанието аз се противопоставих от 8 ч. да се съберем, защото имах предвид, че няма да може да се вземе никакво решение, въпреки това аз бях тук в 8 ч., а господата, които най-много настояваха да бъде проведено това заседание, които предварително знаеха, че ще бъде приет бюджета независимо от слабите му страни дойдоха едва след 8,30 ч. Всичко беше предварително предрешено като имам предвид, че предложението направено от Комисията по околната среда изобщо не е било разглеждано от комисиите, които имат компетентност.
Сумите, които Комисията по околната среда е искала, за да може Министерството на околната среда и Комитета по горите да извършва своята дейност сравнително нормално са предварително предоставени след като са били съгласувани със заинтересуваните ведомства. Тези суми обаче в никакъв случай не съм можела да допусна и в никакъв случай няма да се съглася като председател на Комисията по околната среда да бъдат взети от фонда "Компенсация на репресираните". Защото това е не само неморално, бих казала, това е един опит за убийство на хора, които не са били доубити от ляво стоящите. След като господин Луканов ще прави преразпределение на този фонд аз бих си позволила, въпреки че това е решение на комисията да оттегля предложението си като председател на комисията, и предложението си като русенски народен 374.2 представител за отпускане на 80 млн. за здравеопазване в Русе само защото не мога да се съглася едни хора, които са били репресирани от комунистите днес да позволя, да допусна тук да бъдат отново репресирани от това Народно събрание вече с това комунистическо мнозинство.
Затова, господин председател, много моля, ако това не може днес на заседание да стане и да се реши откъде ще бъдат взети средствата за завишение на субсидиите за общините да бъде прекратено заседанието по бюджета, по разглеждането на бюджета, защото не мога да допусна това да стане за сметка на репресираните - дебело подчертавам. Може да стане за сметка на разширения щат на Министерски съвет, за сметка, ако трябва и на парламента, но не за сметка на репресираните.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Стефанова.
Вдигат се ръце - за реплики ли или за какво?
Който има да направи реплика само към изказването на госпожа Стефанова, моля.
Господин Тодоров, заповядайте. 374.3
ХРИСТО ТОДОРОВ (НСД): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да направя кратка реплика на госпожа Свободка Стефанова като заявя, че за първи път в историята на България се отпускат ефективно суми именно при това правителство на господин Беров за хората, репресирани от комунистическия режим. И това, което тя казва всъщност е една огромна неистина. (Шум и неразбираеми реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Тодоров! Господин Стоянов, на госпожа Стефанова? Изказвания, след това. Има много записани много преди това. Господин Стоилов е записан за изказване. А, отговор, прощавайте, госпожа Стефанова.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Едва ли се нуждае, господин Христо Тодоров, от дуплика, обаче нестината е за Ваша сметка, господин Тодоров, защото Вие именно с Вашият вот, напускайки Парламентарната група на СДС Вие подкрепихте едно правителство, което идва в името на неистината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Стефанова! Господин Стоилов, заповядайте за изказване.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Аз съм склонен да подкрепя новото предложение за структурата на разходване на средствата, които резервираме чрез намаляване на сумата по Фонд "Репресирани" дотолкова, доколкото там се предвижда и една сума за образованието. Това което искам да направя с оглед поне част от обоснованите искания, които и вчера прозвучаха и днес сутринта на предварителното заседание на парламентаристи в зала "Запад", се свежда до следното:
Аз настоятелно моля правителството, респективно министърът на финансите да отидем към формиране на един допълнителен ресурс в размер на 285 млн. лева за сметка на следните две пера в разходната част на бюджета.
Първо, 169 млн. за сметка на лихвите по външни заеми, предвидени за изплащане при достигане на формула по обслужване на дълга. Всички знаем как вървят преговорите, кога може да се стигне най-рано до тази формула и тук, струва ни се, на една голяма група депутати, че можем да посегнем в такъв минимален размер. МС/НП 375.1
И второ, което призна и министърът на финансите, предвидените средства за лихви по дълга на фирмите, съгласно – 4 на Преходните разпоредби в размер на 1 млрд. 416 млн. да бъдат намалени със 116 млн. По този начин за сметка на двете пера се формира един ресурс, повтарям, от 285 млн. лв.
Аз настоятелно моля, повтарям, да формираме този ресурс и част от най-неотложните, според оценката на депутатите, нужди да бъдат задоволени - за здравеопазване, образование и малко за наука.
Тук можем да си позволим да дадем 100 млн. на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи дотолкова, доколкото и вчера и днес стана ясно, че има някои нужди там, които неотложно трябва да бъдат покрити. Това, което бихме дали като 100 млн. е далеч от необходимото, но все пак е някакво запушване на тези големи дупки.
Аз моля да се вслушате в нашата настоятелна молба да заделим тези средства и убеден съм, гледането на бюджета ще продължи с ускорено темпо. Благодаря Ви, господин председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стоилов. Само реплики ако има.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (от място): По процедурен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: По процедурен въпрос? Сега, за изказване има записани 12 души. Заповядайте!
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Парламентарната група на СДС иска половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Давам половин час почивка. (Звъни)
(10,00 ч.)
375.2(След почивката)

10 ч. и 50 мин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Продължаваме заседанието.
От името на парламентарната група на СДС заповядайте господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги народни представители! Парламентарната група на Съюза на демократичните сили обсъди предложението за намаляване на средствата отделени в ал. 2 за попълване на фонда за компенсиране на репресираните. И счита че това е едно недостойно упражнение на парламентарното мнозинство.
Ние и без друго оценяваме тази сума, която в проекта беше заделена и която веднъж беше намалена на 1 млрд. 326 млн.лв. като недостатъчна компенсация за страдалците от комунистическия режим.
Искам да ви напомня, че един наш колега оцени своя престой в органите на следствието на 500 хил.лева. Това е господин Луканов, същият от който излиза предложението да бъдат намалени дори тези нищожни суми, които се полагат на пострадалите от комунистическия режим.
И ние не сме срещу това да има по-добро разпределение на бюджетните разходи в полза на увеличаване разходите за социалната сфера, специално за медикаменти, за здравеопазването и образованието. В предложенията на парламентарната група това е направено. Ние не сме зад тези високи субсидии, които са определени и направихме предложение чрез госпожа Рашеева те да бъдат намалени като бъдат увеличени трансферите за общинските съвети. Но ние не можем да продължим да участваме в дебатите по ал. 2 на чл. 1 на проектозакона за бюджета на страната, тъй като това е едно недостойно правене на помен с чужда пита.
Парламентарната група на Съюза на демократичните сили няма да участва в дебатите и няма да гласува по тази алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Иван Костов. Председателя също няма да гласува, но ще продължи да ръководи заседанието. (Ръкопляскания от блока на СДС)
Моля господин Николов да заповяда. СМ/ЙА 376.1
Моля господин Николов да заповяда да докладва предложенията си.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, предлагам да се подложи на гласуване предложението за разпределение на сумата направено от господин Бучков след консултации с Министерство на финансите. Общата сума напомням е 663,2 млн.лева. От нея да се разпределят 300 млн.лв. за общински болници с регионални функции. 160 млн.лв. за безплатни лекарства, като двете суми общо 460 млн.лв. се отразят по бюджета на Министерство на здравеопазването и ще се използват целево по критерии след това разпределение. 100 млн.лв. за образованието, по-конкретно за средните училища към бюджета на Министерство на образованието, науката и културата също целево. 60 млн.лв. за домове за деца и юноши т.е. сираците, които се водят също към Министерство на образованието, науката и културата. Тоест общо към бюджета на Министерство на образованието, науката и културата 160 млн.лв. увеличение и 43,2 млн.лв. за самотните майки, които по правилата на социалното осигуряване са към Министерство на труда и социалните грижи и съответно тази сума ще бъде отразена в бюджета на Министерство на труда и социалните грижи, което ще ги преведе целево на общините, съобразно критериите - деца, майки, който контингент след това ще се уточни. Мисля че това е едно предложение, което може да бъде предложено на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля режим на гласуване. Гласуваме това предложение. Моля гласувайте.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 134 народни представители, за 132, против 1, въздържал се 1 народен представител. Предложението се приема.
Обяснение на отрицателен вот.
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, господа министри, дами и господа народни представители! Аз останах и гласувах против, поради следните съображения. Още при първо четене Съюза на демократичните сили заяви, че този бюджет няма да помогне нито на социално слабите, нито на здравеопазването, нито на общините. Това, което правите вие тук с това гласуване, показва че вие не само не мислите за хората, които имат право на своите компенсации, а вие се опитвате да заблудите и здравеопазването и училищата, СМ/ЙА 376.2 и социално слабите, че с тези пари ще им помогнете. Това е една капка в морето, това е едно замазване на очите. Ние предлагахме доста различни пътища за съставяне на този бюджет и доста поразлични суми и за образование и за социално слабите, и за медицинското осигуряване на хората.
Ето защо аз гласувах против това ваше предложение, моите колеги изобщо не гласуваха, защото ние не искаме да участваме в този фарс. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Василев.
Господин Бучков. Заповядайте.
ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да внеса една яснота, защото нещата се преиначават. За компенсация на репресираните остават 663 млн.лв., които да се изплатят тази година. По 30 хиляди лв. обезщетение на човек, това прави 220 хил.души да бъдат обезщетени. Представете си за тази година 220 хиляди души ще постъпят ли толкова много молби и ще могат ли да бъдат обработени те. По 30 хил.души. Така че това, което се представя пред вас, че са били въобще лишени е невярно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Бучков.
РАШКО РАШКОВ (от място): 22 хиляди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Куманов по какъв въпрос? Отрицателен вот?
Господин Василев, реплика на изказването на господин Бучков. Заповядайте.
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС): Господа, аз не говорих тук за репресираните. Ние достатъчно говорихме. Аз исках ясно да разберете, че нито това е начина, нито това са средствата, които ще оправят здравеопазването, образованието и социално слабите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Господин Николов заповядайте следващото предложение.
ДИМИТЪР КУМАНОВ (от място): Това е един срамен акт. СМ/ЙА 376.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Куманов, само ако бяхте гласували против, мога да Ви дам думата. Така е по правилника - ако сте изразили отрицателен вот. Този правилник вече трябва да се научи.
Заповядайте, господин Николов. Госпожа Ананиева, Вие...
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПт, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз ви моля, колеги, наистина става дума за една спекулация, защото първо е ясно, че именно правителството на господин Филип Димитров не изработи нито механизма, нито критериите за обезщетяване и забави този процес, който беше решен в Народното събрание.
Второ, дори да са намалени средствата, ние поискахме от нашата парламентарна група една официална справка от Министерството на вътрешните работи. Получих я току-що. В нея се казва, че по повод нашето запитване ни уведомяват, че от Министерство на вътрешните работи са издадени следните документи за тази цел: 3674 удостоверения за лица, въдворени в ТВУ, и 8900 за изселени лица. Тоест общо 13 000 лица. По 100 000 лева да получат тези 13 000 лица още тази година, пак ще има възможност да се справим с тези средства, но прибавям, че механизмът не е изработен от правителството на господин Филип Димитров.
РАШКО РАШКОВ (от място): Реплика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Госпожа Ананиева взе думата като председател на парламентарна група. На нея реплика не се прави. Реплика на председател на парламентарна група не се прави.
Господин Николов, моля следващото предложение.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Беше направено предложение от проф. Стоилов за търсене на възможности за намаляване на разходите и съответно увеличаване на други потребности.
След консултации и с членове на правителството, които присъстват, предлагам по т. 1.7.2 от ал.2 на чл.1, това са предвидени средства по дълг на фирми, съгласно – 4, тези, за които предстои да се урежда въпросът със задълженията им, и предвид на забавянето на приемането на бюджета да се намалят предвижданите средства от 1 млрд. 416,7 млн. с 200 млн., които суми да бъдат разпределени по следния начин: 120 млн. лв. за Националната ВТ/НП 377.1 полиция или за сигурността. Това е един въпрос, който Народното събрание не трябва да отминава след и вчерашната реч на президента. Тези въпроси засягат и нас, а и всички ние в ежедневните си срещи с избирателите добиваме представа. 20 млн. за ветеринарномедицински звена, които поради структурни промени не са включени в бюджета, а случаят, примерно, с шапа е показателен, че такива звена имат своето място в икономиката. 40 млн. лева допълнително за безплатни лекарства към гласуваните вече 160 млн. и 20 млн. лева за Фонд "Научни изследвания".
Господин председателю, най-напред Народното събрание трябва да реши за намаляване на дълга на фирмите съгласно – 4, т.е. по т. 1.7.2 с 200 млн. лв., след което и самото разпределение на тези средства.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Най-напред гласуваме за намаляване на дълга по т. 1.7.2. с 200 млн. лв. Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте.
Гласували 129 народни представители, за това предложение - 129, против - няма, въздържали се - няма. Приема се.
Господин Караджов, по какъв въпрос?
СТЕФАН КАРАДЖОВ (от място): По това, което говори господин Николов. Едно допълнение към неговите 120 млн. по разпределението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега минаваме към въпроса за разпределението. Заповядайте!
СТЕФАН КАРАДЖОВ (НСД): Правя едно предложение, което го направих и на първо четене. По тези цитирани от господин Николов 120 млн. за отбрана и сигурност, 70 млн. да се дадат по т.11 от чл.4 за Националната разузнавателна служба, за да станат от 90 на 97 млн., както бяхме решили в Комисията по национална сигурност.
Разликата от 113 млн. за Министерството на вътрешните работи с предимство за Националната следствена служба и за Националната служба за сигурност. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Господин Николов, приема ли комисията това предложение?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Мисля, че можем да го приемем. По-нататък има въпроси, които са свързани с Националната разузнавателна служба. Когато стигнем до тях, вече ще вземем конкретни 377.2 решения за използването на тези средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Добре, сега поставяме на гласуване ...
ИВАН КОСТОВ (от място): Моля, процедурно искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Преди гласуването? Процедурен въпрос? Добре, заповядайте. Господин Костов по процедурен въпрос.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, когато тук се гласуваха поправките на Закона за земята аз поисках проверка на кворума и господин Кадир я извърши по формален начин, така че укри отсъствието на депутати, които липсваха в залата и които при проверката вече поименно на листинга от гласуването показа, че липсват.
Аз мога да посоча имената на тези депутати, които са се писали, че са гласували, а на практика не са присъствали по времето на онова гласуване, при което със 123 гласа, само с 2 гласа над необходимото мнозинство, бяха взети съществени решения.
Това, което казвам в момента, може да се потвърди и от момчетата, които наблюдават кворума - квесторите на Народното събрание.
Искате ли да спомена имената на тези хора? (Шум и реплики в блока на БСП)
Господин Премянов отсъстваше от залата. Господин Жан Виденов отсъстваше, господин Луканов също отсъстваше. Господин Лилов - също отсъстваше.
И ако погледнете в гласуването, също ще видите, че тези хора ги нямаше. Господин Папаризов също отсъстваше и някой е гласувал с неговата карта.
Ето защо, като наблюдавам как вие вземате важни решения по Законопроекта за бюджета ...
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (от място): Тук съм.
ИВАН КОСТОВ: Сега си тук, но тогава те нямаше. (Реплика от блока на БСП: "Лъжеш!")
Да, разбира се, сега можете да кажете, че лъжа, но аз настоявам да се провери кворумът, защото вие взимате важни решения по нелегитимен начин. Моля, господин председателю. 377.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Иван Костов. Наистина преди да започнем гласуването по тази точка, направено е предложение, моля, режим на регистрация, проверка на кворума. Това е по смисъла на чл.36, ал.2 от правилника.
СВИЛЯНА ЗАХАРИЕВА (от място): Специално заяви, че не участва в работата, а сега ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, прекратете гласуването. В залата има необходимият кворум. Продължаваме заседанието.
Господин Николов, сега трябва да докладваме разпределението. Докладвайте точно цифрите, за да ги запомнят депутатите. 377.4 ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Моля от освободените вече 200 милиона, тези средства да бъдат разпределени, както следва:
- 117 млн. за Министерството на вътрешните работи;
- 7 млн. за Националната разузнавателна служба;
- 20 млн. за ветеринарно-медицинските звена;
- 40 млн. за безплатни лекарства (казах: допълнително към вече гласуваните);
- и 20 млн. за фонд "Научни изследвания".
Конкретните промени ще бъдат отразени след малко в законопроекта, когато ние гласуваме целия параграф с промените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Само обърнете внимание на първата цифра - 113 милиона.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: 113. Да, 113 и 7 - това са 120 млн. разпределени. Извинете, 113 плюс 7! Общо 120.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Добре. Благодаря. Моля, режим на гласуване! Гласуваме това предложение. Моля, гласувайте!
Гласували 131 народни представители, за - 130, против - няма, въздържал се - 1 народен представител.
Предложението се приема.
Сега трябва да преминем вече, според мен, към основното предложение.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Господин председателю, за да бъда коректен, има още две предложения. Едното е на господин Лъчезар Тошев - общата сума на разходите, която сега е 98 млрд. 933,7 млн., да се увеличи на 104 млрд. 154,2 млн., с което се увеличава с над 5 млрд. и дефицитът. Той е писал тук за заплати в непроизводствената сфера, но пропуснал е освен заплати да запише и начисления за обществено осигуряване, тъй като те винаги вървят, с което дефицитът би станал твърде голям.
Независимо от това, аз предлагам, тъй като има предложение вече за гласуване, има още едно - за субсидиите, след което ще го предложа и него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Най-напред гласуваме предложението на народния представител Лъчезар Тошев. Моля, режим на гласуване! Моля, гласувайте!
Гласували 130 народни представители, за това предложение - няма, против - 125, въздържали се - 5 народни представители. СД/ВР 378.1
Предложението не се приема. По-нататък.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Госпожа Рашеева предложи вчера субсидии, това е т.1.6. и по-конкретно т.1.6.1, най-малко да се намали с 1 млрд. Тоест от 5 млрд. 840 млн. да стане 4 млрд. 840 млн., който милиард евентуално бил субсидиите на общините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Става дума за покриване на загуби в производството.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Да, от тази сума да се намали с 1 милиард. Тук може би ще трябва да се даде пояснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Гласуваме предложението на госпожа Рашеева. Моля, режим на гласуване! Моля, гласувайте!
Гласували 134 народни представители, за - 5 народни представители, против - 117, въздържали се - 12.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Колеги, при направените вече корекции в някои от разходите, предлагам, тези, които следят пред себе си, вече т.1.4.8 - "Други разходи", останалите числа няма да ги чета, тъй като ние вече това направихме на първо четене, "Други разходи" - вместо 7 млрд. 764,9 млн. лв., става 8 млрд. 628,1 млн. лева. В т.1.4.8.
Понеже ние вече гласувахме това (1.7.2), размерът е по последното, по "Дълг на фирми" съгласно – 4, вместо 1 млрд. 416,7 млн. - 1 млрд. 216,7 млн. лева. И по т.1.9 - фонд "Компенсация на репресираните", вместо 1 млрд. 326,4 млн. - 663,2 милиона.
Всички останали суми са вече известни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това е гласувано вчера.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Да, те са гласувани, но промяната, когато гласуваме изцяло вече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: А, да. Сега вече предстои да гласуваме цялата алинея.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Цялата ал.2, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така. Сега гласуваме цялата ал.2 на законопроекта. Моля, режим на гласуване! Моля, гласувайте!
Гласували 132 народни представители, за ал.2 - 132, против - няма, въздържали се - няма.
Преминаваме по-нататък. 378.2
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Алинея 3. Утвърждава дефицита на републиканския бюджет за 1993 г. в размер на 27 млрд. 584 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Гласуваме ал. 3. Моля, гласувайте!
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Господин председател, едно уточнение. Имаше предложение от господин Тошев за промяна, но то вече отпадна при гласуването на разходите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Резултатът: от общо гласували 151 народни представители, 129 са гласували за, 21 против, 1 се въздържа.
Алинея 3 се приема.
Преминаваме по-нататък!
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Алинея 4. Утвърждава операциите по финансирането на дефицита, както следва: 1. Операции с чужбина: -3986.8 млн.лв. 1.1. Погашения по предоставени кредити на други държави 813.0 млн.лв. 1.2. Износ на държавен кредит - 10.0 млн.лв. 1.3. Погашения по ползвани външни заеми -1226,0 млн.лв. 1.4. Просрочени плащания към Парижкия клуб -458.8 млн.лв. 1.5. За частично възстановяване резерва на Българска външнотърговска банка -2202.0 млн.лв. 1.6. Погасяване на пасивни салда в преводни рубли към страните- членки на бившия СИВ - 903.0 млн.лв. 2. Операции с държавни ценни книжа (нето) минимум: 15785.4 млн.лв. 2.1. Емисия на нови държавни ценни книжа (нето) 20931.0 млн.лв. 2.2. Изплащане на държавни ценни книжа (обли- гации и съкровищни бонове, емитирани до 1993 г.) -5145.6 млн.лв. 3. Пряко финансиране от финансови институти (нето) до: 15785.4 млн.лв. 3.1. Българска народна банка - нето 17910.2 млн.лв. ББ/ЛТ 379.1. 3.1.1. Заеми 19656.2 млн.лв. 3.1.2. Погашения -1746.0 млн.лв. 3.2. Погашения по кредити от Държавна спестовна каса -253.2 млн.лв. 3.3. Погашения по кредити от Държавния застрахователен институт -219.6 млн.лв. 3.4. Погашения по гарантирани кредити от Стопанска банка -1652.0 млн.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме ал. 4.
Моля, гласувайте!
Отменете гласуването, има предложения. Само, ако са писмени предложенията.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (извън микрофоните): То е за оттегляне на предложение, господин председател! Може ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, може.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, както Ви е известно и в пленарната зала, и в Икономическата комисия аз бях направил предложение да бъде намалена сумата по точка 1.6, предвидена за погасяване на пасивни салда в преводни рубли към страни, членки на бившия СИВ.
С оглед на това, че в резултат на значителни усилия на цялото Народно събрание и с помощта на министрите от кабинета беше намерено удовлетворително решение за ресурси, които да се насочат към някои приоритетни сфери, както и на консултациите, които проведохме с господин министъра Александров, аз бих искал да оттегля това предложение, бидейки убеден и досега в неговата принципна справедливост.
Но пак на базата на консултациите, които проведохме с господата Карабашев и Стоян Александров, бих искал да кажа, че оттеглям предложението си при условие, че в преходните и заключителни разпоредби бъде включен текст, според който средствата по точка 1.6 могат да се изразходват само за финансиране на реална доставка на български стоки и услуги на двустранна основа и в рамките на календарната 1993 г.
Този текст ще пресече възможността да се извършват неясни, меко казано, финансови комбинации, които според мен не допринасят 379.2. реално за увеличаване на българския износ и във всички случаи водят до обогатяване за сметка на бюджета на отделни и според мен привилегировани фирми.
Текстът аз съм го предал на господин Георги Николов. Той е внесен от група народни представители и го моля да го има предвид, когато стигнем до преходните и заключителни разпоредби.
Пак искам да повторя, че господа министрите се съгласиха с мен, че такъв текст ще бъде необходим.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Луканов.
Други предложения? Господин Мичковски, заповядайте!
АСЕН МИЧКОВСКИ (НСД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Всъщност аз вземам думата също за оттегляне на предложение по същата точка. Аз бях предложил да бъде увеличена сумата за погасяване на отрицателните салда с бившите социалистически страни с 500 млн. лв., но сега оттеглям това предложение и считам, че записът, който е направен в бюджета в размер на 903 млн. лв., е реалистичен и трябва да остане непроменен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Господин Николов, заповядайте, за да вземете отношение по направеното предложение от господин Луканов. Той оттегля предложението си, но с условие.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Да, такъв текст ще бъде предложен. Разбира се, това аз в момента го поемам като ангажимент. Ние ще го направим и ще го отстояваме в преходните разпоредби. Това ще направи този, който ще докладва.
Господин Луканов и господин Мичковски си оттеглиха предложенията, облекчават работата по тази алинея при гласуването.
Така че нека да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Тогава подлагам на гласуване ал. 4 на чл. 2 на законопроекта.
Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 183 народни представители, 127 са гласували за, 54 против, 2 се въздържат.
Алинея 4 се приема! 379.3.
Преминаваме по-нататък.
За отрицателен вот ли? Заповядайте, госпожа Рашеева. 379.4.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Искам да обясня защо гласувах "против" тази ал. 4. Тъй като разполагам само с две минути, аз ще се спра само на един пункт, поради който гласувах против тази алинея, а той не е само един.
Точка 1.5. - за частично възстановяване резерва на Българска външнотърговска банка в размер на 2 млрд. 202 млн. Може ли някой да обясни кога се натрупа този дълг? Това означава, че валутните влогове на българското население във външнотърговската банка в размер на 2 млрд. някога са били пръснати, изядени, разсипани, тях ги няма, дължи ги и сега трябва да бъдат покрити от държавата. Не е ли така? Точно така е, колеги, сега трябва на гърба на българския народ да се възстанови този резерв на Българската външнотърговска банка, защото иначе тя ще фалира. А не може да фалира.
Кога беше изяден този резерв? Не може ли нещо да обясни господин Луканов по този въпрос? Нима по времето на Филип Димитров беше изяден този резерв? Защо мълчите, колеги? Гласувате за това от гърба на българския народ да се вземат тези пари. Не мога да гласувам за това. А същевременно се пазарим за 20 или за 10 млн. за лекарства - за аспиринчета и за децата, които учат в кочини, а не в училища. Ето затова аз гласувах "против". (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Рашеева.
Господин Николов, да докладвате ал. 5.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: "Ал. 5. Приема разпределението на разходите на републиканския бюджет за 1993 г. по функции, както следва:
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ - всичко 4 млрд. 288,3 млн. лв.
В това число:
А. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ
ОБЩО РАЗХОДИ - 2 млрд. 861,4 млн. лв.
1. Текущи разходи - 2 млрд. 307,7 млн. лв.
1.1. Заплати - 1 млрд. 74,6 млн. лв.
1.2. Осигурителни вноски - 298,3 млн. лв.
1.3. Стипендии - 0,1 млн. лв.
1.4. Издръжка - 934,7 млн. лв. НЧ/КП 380/1.
1.4.1. Храна - 4,5 млн. лв.
1.4.2. Медикаменти - 1,5 млн. лв.
1.4.3. Командировки - 65,6 млн. лв.
1.4.4. Канцеларски и стопански разходи - 165,3 млн. лв.
1.4.5. Постелен инвентар и облекло - 13,8 млн. лв.
1.4.6. Учебни и научноизследователски разходи - 5,7 млн. лв.
1.4.7. Ремонти - 39,5 млн. лв.
1.4.8. Други разходи - 638,8 млн. лв.
2. Придобиване на дълготрайни активи (капитални вложения) - 553,7 млн. лв.
Б. НАУКА - с направените промени преди малко в размера на разходите -
ОБЩО РАЗХОДИ - 1 млрд. 218,7 млн. лв., вместо записаните в законопроекта 1 млрд. 178,3 млн. лв.
1.1. Текущи разходи - 1 млрд. 141,4 млн. лв.
1.1. Заплати - 544,6 млн. лв.
1.2. Осигурителни вноски - 205,1 млн. лв.
1.3. Стипендии - 7,6 млн. лв.
1.4. Издръжка - 217,7 млн. лв.
1.4.1. Храна - 10,1 млн. лв.
1.4.2. Медикаменти - няма
1.4.3. Командировки - 9,6 млн. лв.
1.4.4. Канцеларски и стопански разходи - 59,6 млн. лв.
1.4.5. Постелен инвентар и облекло - 5,3 млн. лв.
1.4.6. Учебни и научноизследователски разходи - 56,8 млн. лв.
1.4.7. Ремонти - 6,8 млн. лв.
1.4.8. Други разходи - променени на 109,5 млн. лв., поради гласуваното увеличение на разходите за наука.
1.5. За попълване на извънбюджетни фондове - общо 166,4 млн. лв.
В това число:
Фонд "Структурна и технологична политика" - 104 млн.
Фонд "Наука и научни изследвания" - 82,4 млн. лв.
2. Придобиване на дълготрайни активи (капитални вложения) - 36,9 млн. лв. 380/2.
В. ОБЩИ СЛУЖБИ (НСИ и ДМР)
ОБЩИ РАЗХОДИ - 248,6 млн. лв.
1. Текущи разходи - 241 млн. лв.
1.1. Заплати - 83,1 млн. лв.
1.2. Осигурителни вноски - 29,1 млн. лв.
1.3. Стипендии - 0,1 млн. лв.
1.4. Издръжка - 128, 7 млн. лв.
1.4.1. Храна - 0,1 млн. лв.
1.4.2. Медикаменти - няма
1.4.3. Командировки - 3,8 млн. лв.
1.4.4. Канцеларски и стопански разходи - 17,7 млн. лв. 1.4.5. Постелен инвентар и облекло - 1 млн. лв.
1.4.6. Учебни и научноизследователски разходи - няма
1.4.7. Ремонти - 2,5 млн. лв.
1.4.8. Други разходи - 103,6 млн. лв.
2. Придобиване на дълготрайни активи (капитални вложения) - 7,6 млн. лв. 380/3.
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ (А+Б+В) - общо 13079.3 млн.лв. след направените корекции.
А. ОТБРАНА (ГРАЖДАНСКА И ВОЕННА)
Общо разходи 8786.7 млн.лв. 1. Текущи разходи 8643.7 млн.лв. 2. Придобиване на дълготрайни активи (капитални вложения) 143.0 млн.лв.
Б. ПОЛИЦИЯ, ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА И СИГУРНОСТ
Общо разходи след увеличението са 1133965.4 млн.лв. 1. Текущи разходи, също променена 3874.7 млн.лв. 2. Придобиване на дълготрайни активи (капитални вложения) 90.7 млн.лв.
В. ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Общо разходи 327.2 млн.лв.
Текущи разходи 317.2 млн.лв. 1.1. Заплати 138.5 млн.лв. 1.2. Осигурителни вноски 12.5 млн.лв. 1.3. Издръжка 166.2 млн.лв. 1.3.1. Храна 67.8 млн.лв. 1.3.2. Медикаменти 2.0 млн.лв. 1.3.3. Командировки 0.9 млн.лв. 1.3.4. Канцеларски и стопански разходи 33.2 млн.лв. 1.3.5. Постелен инвентар и облекло 13.9 млн.лв. 1.3.6. Ремонти 15.4 млн.лв. 1.3.7. Други разходи 27.6 млн.лв. 2. Придобиване на дълготрайни активи (капитални вложения) 10.0 млн.лв.
III. ОБРАЗОВАНИЕ
Общо разходи, увеличени с 200 млн.лв. за образованието като цяло и новото число е 5575.9 млн.лв. 1. Текущи разходи 4918.9 млн.лв. 1.1. Заплати 1846.8 млн.лв. 1.2. Осигурителни вноски 711.5 млн.лв. 1.3. Стипендии 580.5 млн.лв 1.4. Издръжка 1416.1 млн.лв. 1.4.1. Храна 143.2 млн.лв. 1.4.2. медикаменти 8.0 млн.лв. ЦМ/ЛТ 381.1. 1.4.3. Командировки 23.9 млн.лв. 1.4.4. Канцеларски и стопански разходи 524.0 млн.лв. 1.4.5. Постелен инвентар и облекло 55.8 млн.лв. 1.4.6. Учебни и научноизследователски разходи 120.6 млн.лв. 1.4.7. Ремонти 78.5 млн.лв. 1.4.8. Други разходи след корекцията 562.1 млн.лв. 1.5. Субсидии 364.0 млн.лв. 2. Придобиване на дълготрайни активи (капитални вложения) 557.0 млн.лв.
I. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Общо разходи след увеличението вместо 4431.9 млн. лв. стават 4931.9 млн.лв. 1. Текущи разходи 4089.9 млн.лв. 1.1. Заплати 1485.7 млн.лв. 1.2. Осигурителни вноски 512.1 млн.лв. 1.3. Стипендии 2.2 млн.лв. 1.4. Издръжка 2089.9 млн.лв. 1.4.1. Храна 257.1 млн.лв. 1.4.2. Медикаменти 701.6 млн.лв. 1.4.3. Командировки 9.6 млн.лв. 1.4.4. Канцеларски и стопански разходи 547.8 млн.лв. 1.4.5. Постелен инвентар и облекло 53.2 млн.лв. 1.4.6. Учебни и научноизследователски разходи 36.8 млн.лв. 1.4.7. Ремонти 72.6 млн.лв. 1.4.8. Други разходи 911.2 млн.лв. вместо 411.2, както е в раздадения проект, т.е. увеличение от 500 млн.лв.
Така общата сума за здравеопазването, както вече казах е 4931.9 млн.лв.
. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ (А+Б)
Общата сума вместо 1777.3 млн.лв. след корекциите за домовете за деца и юноши става 1880.5 млн.лв.
А. ПЕНСИИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, УЧАСТНИЦИ В
ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА И ДРУГИ 1510.5 млн.лв.
Б. РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНАТА ПОМОЩ (ДОМОВЕ
ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА, ВЪЗРАСТНИ,
БЕЗДОМНИ, ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ,
КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА)
Общо разходи вместо 266.8 млн.лв., 370.0 млн.лв. 381.2. 1. Текущи разходи вместо 238.8 млн.лв. - 341.5 млн.лв. 1.1. Заплати 7.5 млн.лв. 1.2. Осигурителни вноски 2.9 млн.лв. 1.3. Стипендии 0.3 млн.лв. 1.4. Издръжка 166.0 млн.лв. 1.4.1. Храна 6.0 млн.лв. 1.4.2. Медикаменти 40.1 млн.лв. 1.4.3. Командировки 0.1 млн.лв. 1.4.4. Канцеларски и стопански разходи 6.6 млн.лв. 1.4.5. Постелен инвентар и облекло 0.4 млн.лв. 1.4.6. Учебни и научноизследователски разходи 0.4 млн.лв. 1.4.7. Ремонти 0.2 млн.лв. 1.4.8. Други разходи след направените вече промени вместо 112,2 млн. лв. - 215.4 млн.лв. 1.5. За попълване на извънбюджетни фондове 62.1 млн.лв.
Предлагам ви израза "в това число" да отпадне, тъй като има повторение. Направо да кажем фонд "Професионална квалификация и безработица" - сумата е една и съща - 62.1 млн.лв.
Или точка 1.5 за попълване на извънбюджетни фондове 62.1 млн.лв.
И непосредствено след него: фонд "Професионална квалификация и безработица" 62.1 млн.лв.
Изразът "в това число" предлагам да отпадне, тъй като е една и съща величина. 2. Придобиване на дълготрайни активи (капитални вложения) 28.0 млн.лв. 381.3. I. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
Общо разходи - 1 млрд. 263,5 млн. лв.
1. Текущи разходи - 1 млрд. 263,5 млн. лв.
1.1. Издръжка - 550 млн. лв.
1.1.1. Други разходи - 550 млн. лв.
1.2. За попълване на извънбюджетни фондове - 713,5 млн. лв.
И отново да отпадне "в това число", а да бъде направо "Национален компенсационен жилищен фонд" - 713,5 млн. лв.
II. ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА, ПОЧИВНОТО ДЕЛО, СПОРТА И ТУРИЗМА общо 1 млрд. 733,5 млн. лв.
А. КУЛТУРА
Общо разходи - 1 млрд. 491,2 млн. лв.
1. Текущи разходи - 1 млрд. 418,8 млн. лв.
1.1. Заплати - 428,3 млн. лв.
1.2. Осигурителни вноски - 150,6 млн. лв.
1.3. Стипендии - 1,4 млн. лв.
1.4. Издръжка - 838,5 млн. лв.
1.4.1. Храна - 0,6 млн. лв.
1.4.2. Медикаменти - няма.
1.4.3. Командировки - 12,9 млн. лв.
1.4.4. Канцеларски и стопански разходи - 117,2 млн. лв.
1.4.5. Постелен инвентар и облекло - 4 млн. лв.
1.4.6. Учебни и научноизследователски разходи - 16,3 млн. лв.
1.4.7. Ремонти - 66,3 млн. лв.
1.4.8. Други разходи - 621,2 млн. лв.
2. Придобиване на дълготрайни активи (капитални вложения) - 72,4 млн. лв.
Б. ПОЧИВНО ДЕЛО
Общо разходи - 159,5 млн. лв.
1. Текущи разходи - 159,5 млн. лв.
1.1. Заплати - 25,3 млн. лв.
1.2. Осигурителни вноски - 8,9 млн. лв.
1.3. Стипендии - няма.
1.4. Издръжка - 39,3 млн. лв. БП/ВР 382.1
1.4.1. Храна - 1,7 млн. лв.
1.4.2. Медикаменти - няма.
1.4.3. Командировки - 0,4 млн. лв.
1.4.4. Канцеларски и стопански разходи - 21,4 млн. лв.
1.4.5. Постелен инвентар и облекло - 1,1 млн. лв.
1.4.6. Учебни и научноизследователски разходи - 0,3 млн. лв.
1.4.7. Ремонти - 3,7 млн. лв.
1.4.8. Други разходи - 10,7 млн. лв.
1.5. Субсидии - 86 млн. лв.
В. СПОРТНА, МЛАДЕЖКА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Общо разходи - 82,8 млн. лв.
1. Текущи разходи - 82,8 млн. лв.
1.1. Заплати - 1,7 млн. лв.
1.2. Осигурителни вноски - 1,6 млн. лв.
1.3. Стипендии - няма.
1.4. Издръжка - 80,5 млн. лв.
1.4.1. Храна - 0,2 млн. лв.
1.4.2. Медикаменти - няма.
1.4.3. Командировки - няма.
1.4.4. Канцеларски и стопански разходи - 0,8 млн. лв.
1.4.5. Постелен инвентар и облекло - няма.
1.4.6. Учебни и научноизследователски разходи - няма.
1.4.7. Ремонти - 0,2 млн. лв.
1.4.8. Други разходи - 79,3 млн. лв.
2. Придобиване на дълготрайни активи (капитални вложения) - няма.
III. ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛУГИ. Общият размер на разходите е 15 млрд. 727 млн. лв.
А. ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ
Общо разходи - 2 млрд. 590,4 млн. лв.
1. Текущи разходи (същата сума) - 2 млрд. 590,4 млн. лв.
1.1. Заплати - 0,2 млн. лв.
1.2. Осигурителни вноски - 0,1 млн. лв.
1.3. Издръжка - 0,1 млн. лв.
1.3.1. Канцеларски разходи - същата сума - 0,1 млн. лв.
1.4. Субсидии - 2 млрд. 590 млн. лв. 382.2 Б. СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, РИБОЛОВ И ЛОВ
Общо разходи 2921.1 млн.лв.
1. Текущи разходи 2899.1 млн.лв.
1.1. Заплати 39.6 млн.лв.
1.2. Осигурителни вноски 13,9 млн.лв.
1.3. Издръжка 1881.6 млн.лв.
1.3.1. Храна 0.2 млн.лв.
1.3.2. Медикаменти 0.2 млн.лв.
1.3.3. Командировки 3.3 млн.лв.
1.3.4. Канцеларски и стопански разходи 21.9 млн.лв.
1.3.5. Постелен инвентар и облекло 2.2 млн.лв.
1.3.6. Учебни и научноизследователски
разходи 2.3 млн.лв.
1.3.7. Ремонти 1.6 млн.лв.
1.3.8. Други разходи 1849.9 млн.лв.
1.4. За попълване на извънбюджетни
фондове 964.0 млн.лв.
В това число:
"По Закона за собствеността и ползуването
на земеделските земи" 964.0 млн.лв.
2. Придобиване на дълготрайни активи
(капитални вложения) 22.0 млн.лв.
В. МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ И МИННО ДЕЛО, ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКО ПРОИЗВОДСТВО, СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ И УСЛУГИ
Общо разходи 905.3 млн.лв.
1. Текущи разходи 283.7 млн.лв.
1.1. Заплати 8.0 млн.лв.
1.2. Осигурителни вноски 2.8 млн.лв.
1.3. Издръжка 172.9 млн.лв.
1.3.1. Командировки 1.5 млн.лв.
1.3.2. Канцеларски и стопански разходи 6.3 млн.лв.
1.3.3. Учебни и научноизследователски
разходи 1.0 млн.лв.
1.3.4. Други разходи 164.1 млн.лв.
1.4. Субсидии 100.0 млн.лв. ВЙ/КТ 383.1
2. Придобиване на дълготрайни активи
(капитални вложения) 621.6 млн.лв.
Г. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
Общо разходи 4573.2 млн.лв.
1. Текущи разходи 4033.2 млн.лв.
1.1. Заплати 378.1 млн.лв.
1.2. Осигурителни вноски 140.0 млн.лв.
1.3. Издръжка 715.1 млн.лв.
1.3.1. Храна 0.9 млн.лв.
1.3.2. Командировки 4.2 млн.лв.
1.3.3. Канцеларски и стопански разходи 49.5 млн.лв.
1.3.4. Постелен инвентар и облекло 0.5 млн.лв.
1.3.5. Ремонти 578.2 млн.лв.
1.3.6. Други разходи 81.8 млн.лв.
1.4. Субсидии 2800.0 млн.лв.
2. Придобиване на дълготрайни активи
(капитални вложения) 540.0 млн.лв.
Д. ЕКОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ДЕЙНОСТИ НА
ИКОНОМИКАТА, НЕКАТЕГОРИЗИРАНИ ДРУГАДЕ
Общо разходи 4737.0 млн.лв.
1. Текущи разходи 4645.2 млн.лв.
1.1. Заплати 64.3 млн.лв.
1.2. Осигурителни вноски 22.5 млн.лв.
1.3. Издръжка 2622.0 млн.лв.
1.3.1. Храна 0.8 млн.лв.
1.3.2. Медикаменти
1.3.3. Командировки 3.6 млн.лв.
1.3.4. Канцеларски и стопански разходи 23.1 млн.лв.
1.3.5. Постелен инвентар и облекло 1.8 млн.лв.
1.3.6. Учебни и научноизследователски
разходи 0.6 млн.лв.
1.3.7. Ремонти 9.2 млн.лв.
1.3.8. Други разходи 2582.9 млн.лв.
1.4. Субсидии 610.0 млн.лв.
1.5. За попълване на извънбюджетни
фондове 1326.4 млн.лв..." 383.2
Господин Бабанов, ние не сме отразили. Сумата е 663,2..., прощавайте ... "За попълване на извънбюджетните фондове" - не погледнах, че става дума за Фонд "Компенсация на репресираните". Вместо прочетеното число "1 326,4 млн. лв." - "663.2 млн.лв.". Отпада "в това число: Фонд "Компесация за репресиранитте" 663,2 млн.лв.".
"2. Придобиване на дълготрайни акттиви (капитални вложения) ....".
Последна единадесета точка по тази алинея:
"IХ. ДРУГИ РАЗХОДИ (СВЪРЗАНИ С ВЪТРЕШНИЯ И ВЪНШЕН ДЪЛГ
НА СТРАНАТА И ФОНД "СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ")
Общо разходи 33298.4 млн.лв.
1. Лихви 33038.4 млн.лв.
2. За попълване на извънбюджетни
фондове 260.0 млн.лв.
Фонд "Стихийни бедствия" 260.0 млн.лв.
Може би ще направи уточнение господин Бабанов дали не сме пропуснали нещо и ние ще го отразим допълнително.
Има ли уточнения, господин Бабанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Йовчев, Вие вдигате ръка, заповядайте. Само за писмени предложения, ако сте направили предварително такива.
Господин Русев, също, както и господин Лъчезар Тошев ... 383.3

ПЛАМЕН ЙОВЧЕВ (НСД): Предложението, което съм направил с група народни представители в голямата част от него беше приета, с гласуванията досега, с едно изключение в чл. 1, ал. 5 "Отбрана и сигурност" - раздела. Всичко освен за отбрана - гражданска и военна, т. "а" предлагам да се допълнят още 47 млн.лв. като тия 47 млн.лв. се вземат от същата алинея. Текстовете са в "Общи държавни служби, изпълнителни и законодателни органи".
Сега, аз първо искам да помоля да не сметнат колегите това за популизъм, но има големи резерви и от Народното събрание и от Министерския съвет малко, и от Президенството - там помалка сума е, символично, за икономии.Става въпрос и за квартирните и за тия 10 млн.лв., които бяха за общежитието, тъй нареченото. Тия пари могат да се икономисат. Наскоро и главният секретар издаде една заповед - всеки народен представител да си плаща разходите за командировки в страната. Така че, смятам, че това, нали искам да не сметнете това за популизъм, просто тия икономии са реални за Народното събрание като се има предвид, че голяма част от народните представители когато отсъстват не им се заплащат като работни часове тия дни. Може да се направи тая икономия и да се прехвърли в отдел "Отбрана и сигурност", т."а" "Обрана", където там разходите всъщност не бяха увеличени, а се разкрива само една извънбюджетна сметка, по информация от Министерство на финансите. Така че това ми е предложението и конкретно 47 млн.лв. по-малко в "Общи държавни служби" на тоя член и т."а" от същия, да се намали също с 47 млн.лв. и тия пари да отидат в отдел "Отбрана и сигурност", т."а" "Отбрана". Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Йовчев. Господин Русев има думата, заповядайте. (Неразбираеми реплики в залата) Реплика, ако има освен. Реплика? А, момент, изчакайте. Заповядайте, госпожа Стефанова за реплика.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Уважеми господин председател, уважаеми колеги, въпреки че това наистина си беше чиста проба популизъм, но в това, което каза другарят Пламен Йовчев, но той наистина може да си позволи да се лиши от известни средства защото след като в кръчмарски разговор с македонски бизнесмени може да загуби 20 хил.лв., за него е явно, че вече нищо не са просто си е надвил на масрафа. МС/ЙА 384.1
Но след като той, който е близък до правителството, вече явно, може да прецени, че може правителството да се лиши от известни средства, след като наистина и Президенството прекалено много пари му се отпускат нека тези средства, които той предложи сега, в размер на седемдесет и няколко милиона, доколкото си спомням, да бъдат върнати във фонда на репресираните. Защо? Защото такива страдалци, които днес са лишени от тези средства, които им се полагат, за да живеят в момента по някакво странно стечение на обстоятелствата отиват да пълнят гушите на такива като господин Пламен Йовчев, които не само че досега не са могли да се дипломират, но и никога няма да се дипломират и за съжаление такива съвпадения в парламента трябва да решават съдбата на репресираните. Вместо да се прехвърлят върху тези, които са били мъчители нека да се върнат към страдалците. Това е репликата ми, благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Стефанова. Господин Йовчев, имате право на дуплика.
ПЛАМЕН ЙОВЧЕВ (НСД): Аз се чудя въобще дали да отговарям на госпожа Стефанова. Тя има особен афинитет към мен, но аз съм написал едно генерално пълномощно на многоуважемата и помпозна госпожа по Търговския закон да тегли от всичките ми сметки, да има право да взема мои апартаменти, леки автомобили и всичко каквото пожелае и и пожелавам тя да стане милионерка от моите пари тогава.
Но в замяна на това, бих искал, понеже вече, мисля че за втори път се поставя този въпрос тук, бих искал едно ответно такова пълномощно по Търговския закон и за мен. Това е. (Ръкопляскания от отделни депутати)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Вие сте почти като едно семейство, като почнете да си теглите от сметките. (Ръкопляскания от отделни депутати в залата, весело оживление, "Браво!") Благодаря!
Господин Йовчо Русев има думата.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
По време на първото четене на проекта за закона за бюджета МС/ЙА 384.2 както и по други поводи ние сме обръщали нееднократно внимание, че земеделието и условията на живот в планинските райони през последните години изключително много се влоши. И както в Комисията по земеделието, така и в другите комисии по този въпрос никакви други становища не са били излагани.
Моето конкретно предложение е, в раздел осми, б."б" "Селско стопанство, горско стопанство, риболов и лов" от сумата в размер "Други разходи" 1 млрд. 849 млн. и 900 хил. лв. да се заделят 250 млн.лв., специално за земеделието в планинските райони.
Разбира се това би могло да стане и в последствие, но аз смятам, че именно в бюджета трябва да бъде на отделен ред изведена помощта, която ще окаже правителството на тези райони. И в т."г" "Транспорт и съобщения".
Господа, средствата, които се предоставят на областните управители за поддържането на пътната мрежа по същество остатъчни средства се предоставят за поддържане на пътната мрежа в планинските райони. И през една значителна част от годината децата са лишени от възможност да посещават училищата, поради затворени пътища. Лекаррите не могат да посещават населените места, именно поради лошото състояние на пътищата.
Затова предлагам от общата сума на субсидиите в размер на 2 млрд. и 800 млн.лв. 150 млн.лв. да бъдат заделени специално за поддържането на пътищата в планинските райони. В противен случай ние рискуваме през настоящата година отново деца да не могат да посещават училища, отново да не бъде оказвана здравна помощ на хората от откъснатите села в планината.
Надявам се, че ще подкрепите тези предложения. Благодаря ви! (Ръкопляскания от отделни депутати в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Русев! Лъчезар Тошев има думата.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа!
Преди да направя моите предложения имам един въпрос към финансовия министър, може би и повече от един въпрос.
Първо, дали в тези разходи са включени така наречените "Лоши кредити" и специално кои лоши кредити - тези, които са МС/ЙА 384.3 от преди правителството на Луканов, или след неговото правителство?
После, в раздел "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство" в т.1.1. "Издръжка" общата сума е 550 млн. лева, а към "Други разходи" 1.1.1. е посочена същата сума, същите 550 млн.лева. И бих искал да зная какви са тия "Други разходи".
Също, и в раздел осми "Икономически услуги" 1.4. "Субсидии" субсидиите са 2 млрд.590 млн.лв., обаче бих искал министърът да ми каже какви са тия субсидии и за кого.
Аналогично за т."б" в същия раздел "Селско стопанство, горско стопанство и риболов" в 1.3.8. "Други разходи" другите разходи са 1 млрд.849 млн. и 900 хил.лева. Какви са тия други разходи?
И сега аз съм внесъл писмено предложенията си, но ги правя в момента, коригирани съгласно изискването на господин Николов.
В раздел "Наука" предлагам първата цифра от 1178,3 да стане 1730,5. Това е в т.1.
В т.1.1. цифрата от 1141,4 да стане 1693,6.
В т.1.2. от 544,6 цифрата да стане 1089,2.
В 1.3. цифрата ... (Неразбираема реплика от блока на БСП) имам същите права, както и Вас госпожо, така че няма нужда да ми подвиквате. Цифрата 7,6 да стане 15,2. МС/ЙА 384.4
III. ОБРАЗОВАНИЕ.
Общо разходи цифрата от 5475, 9 да стане 6555.
Третата цифра от 1846,8 да стане 2500. Това е 1.2.
В 1.3. цифрата от 580.5 да стане 1000.
1.4.3. от 8 да стане 15.
В раздел I. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.
Преди да направя тези предложения, трябва да ви кажа, че днес научих, че в Хасковската болница вече не могат да правят операции поради липса на медикаменти. Предполагам, че и другаде вече е така. Смятам, че точно там трябва да бъдат основните усилия.
Точка 1. Като приоритет да се осигурят медикаменти, защото здравите хора ще работят и ще пълнят бюджета, докато болните хора трябва да вземат от социалния фонд за осигу- ряване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Тези предложения писмено дали ли сте ги?
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Аз съм ги дал писмено, но настъпиха промени в цифрите и затова ги коригирам.
В раздел I. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.
Цифрата 4931,9, първата, което е в 1., да стане 6802,5.
Втората цифра 1.1. - да бъде от 4089,9 да стане 6444,5.
1.2. - сумата 1485,7 да стане 2500.
В 1.3. - 2,2 да станат 5. Цифрата да се промени.
В 1.4. цифрата 2089,9 да стане 3432,2.
В 1.4.2. - Медикаменти, от 701,6 да стане 2000. Може и 3000, ако искате, но направете вашите предложения.
В 1.4.6. от 53,2 на 100 да се промени.
В т.2. правя едно предложение за капитални вложения от 342 на 358 и това предложение е свързано с едно по-късно предложение, което ще направя за общината Червен бряг. Там са комунисти на власт и кметът е комунист и всички са комунисти, но имат нужда да си построят болница, защото също те са хора. СМ/ВЙ 385.1

В списъка за изказване има думата господин Райчевски.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! При първото четене на проектобюджета съм направил едно писмено предложение към раздел IХ да се добави точка 2.1. със следният текст: "За изплащане на облигации на бежанците от Гърция според спогодбата Моллов - Кафатарис - 100 милиона лева".
Вчера в свое изказване аргументирах това свое предложение, затова сега няма да повтарям мотивите и аргументите за него. Искам само да добавя, че когато днес в 8 часа Комисията по бюджета обсъждаше този проблем, там бяха изказани някои съображения и възражения. Тъй като аз ще гласувам за това предложение и при евентуалното му отхвърляне няма да имам възможност за отрицателен вот, затова искам сега само да кажа, че ако това народно събрание не приеме това предложение, то ще докаже за пореден път не само, че е негодно да създава законите и да взема реше, нията, които са необходими на тази страна, но че то е негодно и да реши елементарните социални проблеми на своите граждани и най-вече да защити правата на най-пострадалата част от българските граждани именно от бежанците.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Райчевски. За изказване има думата Илко Илиев.
ИЛКО ИЛИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, уважаеми колеги! От името на Комисията по труда и социалното осигуряване аз съм упълномощен да направя пред вас следните предложения. Става въпрос за чл.1,ал.. Първото ни предложение е свързано с промяна на заглавието и не изисква никакви средства. Заглавието, което е записано в момента, е - Социално осигуря ване и грижи, а нашето предложение е - Социално осигуряване, социални грижи и безработица. Тъй като предложението, което прави комисията, по-пълно отразява характера на раздела, за който става въпрос.
Следващото предложение е да се създаде нова точка 3 със следното съдържание: Програма за младежка заетост - 41,8 милиона лева. 385.3
Следващото предложение "Дейности по културата, почивното дело, спорта и туризма". Там изобщо няма медикаменти.
В раздел КУЛТУРА.
Първата цифра 1 от 1733,5 да стане 2867,5.
Втората цифра 1,1 от 1491,2 да стане 2625,2.
1.2. от 1418,8 да стане 2552,8. В 1.3. от 1,4 на 3. В 1.4. Издръжка от 838,5 на 1500.
Медикаменти, понеже е 0, предлагам да бъде поне 1.
В раздел II - СПОРТНА, МЛАДЕЖКА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, също липсват медикаменти и липсват средства за постоянен инвентар и облекло. Ясно е, че в туризма това би била една инвестиция, която ще се върне.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Как да липсва?
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Липсва в бюджета за медикаменти е 0, празно мястоу няма никаква цифра. (Шум от блока на БСП) Съжалявам, не аз управлявам държавата, за да ги напълня.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Вече не сте вие и скоро няма да бъдете пак.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ: Това ще решат хората. По-нататък в точка "д". Предлагам за медикаменти за последен инвентар по 10 милиона, в спортна, младежка и т уристическа дейност.
ЕКОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТЕОРОЛОГИЯ И ДЕЙНОСТИ НА ИКОНОМИКАТА, некатегоризирани другаде в общо разходи сумата от 4737 да стане 4781,8. Тук съм направил това предложение, защото ще предложа по-нататък да се допълни бюджета на община Свищов целево за построяване на обезманганителна станция за питейна вода. Нещо, което е много важно.
Така че в т.2 на този раздел "д" сумата от 91,8 да стане 136,6.
Това са ми предложенията. Благодаря ви за вниманието.
Надявам се, че завоят наляво, който ДПС така желае да се осъществи, сега ще бъде доказан на дело. Тъй като точно бюджетът е мястото, където се правят завоите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Който иска реплика за конкретния случай? Няма за реплика. Предложенията са убедителни. 385.2
Втори ред - Програма за временна заетост 20 милиона лева.
Искам да поясня, ча става въпрос за програми, които са разработени от Министерство на труда и социалните грижи и програмата за младежка заетост включва преквалификация на младежите в последния курс на обучение.
Другата част от тези средства са необходими за домовете за сираци, тези младежи, които излизат от тях и които нямат и родителска поддръжка да бъдат в първоначалния момент осигурени от държавата. Знаете, че по фонда за професионална квалификация и преквалификация те нямат право на обезщетение за безработица, тъй като досега не са работили.
Вторият ред е програмата за временна заетост. Това е програма също разработена в Министерство на труда и социалните грижи и се отнася за общините с най-голям процент на безработица. Програмата предвижда безработните, които са излезли от трудовите борси и не получават обезщетения, да бъдат пренасочени в дейности, които изискват малки капитални вложения и по същество държавата има средства за техните заплати от фонда "Професионална преквалификация". Проблемът е в една минимална сума от 20 милиона, която е необходима за материални разходи. 385.4
Би трябвало общините да осигурят тези средства, но тъй като става въпрос за общини, където безработицата е изключително висока, където собствените приходи поради тази причина са ниски, а социалните им разходи са високи, тези 20 млн. да бъдат за тези материални разходи. Примерно хората ще бъдат заети в поддържане на чистотата, в дребни инфраструктурни обекти от рода на тротоари и изкърпване на улици и тази сума е наложителна, за да може да стартира програмата, разработена от министерството.
Следващото предложение е нова точка 4 - социални плащания, 200 млн. Какво се има предвид?
Съгласно редица постановления и наредби на Министерския съвет и на различни министерства определена категория от българските граждани имат право на безплатни лекарства и на социални помощи. Но републиканският бюджет по същество не осигуряват тези плащания. По Закона за местното самоуправление тези плащания се правят от общинските бюджети. Но тъй като в страната съществуват около десетина общини, които са в невъзможност да плащат тези разходи, е необходимо създаването на такъв по същество резервен фонд, който да даде възможност за плащанията на безплатните лекарства и на социалните помощи, особено в общините, където безработицата е изключително висока. Слава богу, това са малки общини. Ако този резерв не бъде създаден, ние ще изпаднем в парадоксалната ситуация на изминалата - 1991 г., където общината Х - примерно, безплатни лекарства няма по същество, а съседната - има. Не са гарантирани правата на гражданите.
На първо четене в комисията тези предложения бяха подкрепени и от Министерство на труда и социалните грижи и от представителя на Министерството на финансите. За съжаление, при подготовката на бюджета за второ четене даже и заглавието не намери място в коригирания бюджет. Но се надявам, че народните представители ще оценят необходимостта от тези разходи и ще ги включат.
Идва големият въпрос, откъде да бъдат тези суми. За първите две - програмите за младежка заетост и временна заетост, можеха да бъдат от корекции на сумите за репресираните, но този шанс вече го изпуснахме, другата възможност е от намаление издръжката на почивната база на Министерския съвет.
Последната сума за социалните плащания е доста висока. По същество 200 млн. са 10 на сто от двата милиарда, които са ВТ/НП 386.1 предвидени за тези плащания. И ние искахме те да бъдат по същество не дадени като субсидия на общинските бюджети, а да бъдат в такъв централизиран фонд. Но това изисква преизчисление на общинските бюджети. И оставям на вниманието на народното представителство да реши този въпрос. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Илиев. Има думата за изказване господин Илиан Илиев. Отказва се. Благодаря.
Има думата за изказване госпожа Рашеева.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа, аз искам, първо, да не забравя да подкрепя предложението на господин Русев за това, в – 8, буква "б" от другите разходи 1.3.8 в размер на 1 млрд. 849,9 млн. да бъде отделена сумата, която той предложи за подпомагане на земеделието в планинските райони. Това е изключително необходимо и много важно, защото точно тези райони са в най-тежко положение сега в този период, когато се намираме в криза. За за излязат от кризата, за тях ще е необходимо наистина едно допълнително подпомагане и аз ви приканвам да гласувате за това предложение. То е много уместно и изключително важно. Освен това аз искам да обърна вашето внимание още един път върху бюджета на общините. Аз ще породължа да говоря от тази камбанария за общините, защото това е изключително важно, разберете.
Две трети от разходите за здравеопазване и образование се поемат от общините, а не от министерствата, мисля. И затова ние трябва да помислим този текст, който сега гласуваме, този член е едва ли не последната възможност да намерим средства, да намерим и отделим, когато стигнем до общините да подпомогнем най-тежко засегнатите от тях.
И аз още веднага, в началото на раздела мога да ви кажа, ето, – 1, буква "а" 1.4.8 - други разходи 638 млн. Близо 640 млн. Оттук също биха могли да се вземат средства поне 10 разрушуени училища да бъдат поправени. Ами, аз ще ви кажа, от 10 години училище "Христо Смирненски" в Габрово се прави и децата учат сред тухли и вар. И тази година няма да се направи. Няма да се направи, а тук има много резерви, от които можем да вземем.
И аз се обръщам към лявата страна, моля дано не прозвучи фрапантно популистки моето изказване, но, господа, вие управля386.2 вахте 45 години. 45 години, хайде, тоталитаризмът пречел, не знам какво още пречило. Управляваше се безумно и затова стигнахме до това положение. Днес вие отново управлявате и няма тоталитаризъм. Какво пречи наистина да се направи един бюджет, в който фондовете за образование, фондовете за социално подпомагане, фондовете за здравеопазване да бъдат по-големи? Защо тази година разходите от бюджета за тези цели се намаляват процентно в сравнение с миналата година.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ (встрани от микрофоните): Не се намаляват! Недейте така!
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: Как да не се намаляват? Аз съм съгласна, че трябва да бъдат увеличени, както предложи, не помня кой колега, но някой от вас, да бъдат увеличени разходите за сигурност - за Министерство на вътрешните работи. Да, но нима ще се свърши работата със 100 млн. там, при тази престъпност. Ами, че разходите за това министерство от общите разходи по бюджета, мисля, че са някъде около 7,7, ако не се лъжа, срещу 16 на сто миналата година. И вчера президентът тук говори да се борим против престъпността.
Сега аз имам един въпрос, едно предложение, свързано с този въпрос към министъра на финансите. Аз не твърдя, че съм специалист, не съм специалист, но аз гледам и в предния раздел ние предвидихме над 30 млрд. лева, това е една трета от нашите приходи по бюджета за обслужване на лихвите към Лондонския и Парижкия клуб.
Доколкото ми е известно преговорите с тези два клуба доникъде още не са стигнали. Тези суми ние едва ли не ги резервираме, евентуално ако започнат тези преговори, за да може да се обслужи дългът с тази сума. Но ние сме в средата на годината. Вероятността до края на годината да се сключат тези споразумения, пък и с двата клуба, ми се струва много малка.
Наистина в – 5 от Преходните разпоредби на този законопроект се казва, че резервите, останалите неразходвани средства с решение на Народното събрание ще могат да бъдат разпределяни за образование, за здравеопазване, за социални подпомагания. Но не бихме ли могли още сега да отделим поне 1 млрд. от тези средства? Сигурно е, че няма да бъдат разходвани. Убедена съм, че няма да бъдат изразходвани 33 млрд. Защо ние трябва да поста386.3 вяме на нокти цялото наше здравеопазване и образование до края на годината, за да може на края на годината да разпределим някакви суми? 386.4
Затова аз се обръщам към вас, господа, ако е възможно това нещо да стане, моля направете го, защото това ще бъде и в полза на правителството, и в края на краищата в полза на целия български народ.
Аз тук не пледирам като непременно представител на СДС, защото на мен ми е най-лесно да изляза утре сутринта пред моите избиратели и да кажа: ето на, тоя бюджет е калпав, защото мнозинството, управляващите така го гласуваха. Това правителство не знае да направи бюджет.
Но аз ви моля да помислите по този въпрос и ако може това да се направи, да се направи.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Рашеева.
Реплика? Заповядайте, господин Трендафилов.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз много съжалявам. Госпожо Рашеева, слушам Ви вече два дена тук...
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (встрани от микрофоните): Ами ще ме слушате до края на мандата.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ: Да, да, ще Ви слушам, с удоволствие. Искам само да засиля Вашето впечатление, че не сте специалист наистина. Вие говорите с едни съвсем произволни цифри, без да се съобразявате с фактите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Госпожа Рашеева, нека да изслушате репликата, за да може да отговорите.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ: Госпожа Рашеева, към Вас се обръщам. Вземете какъв е относителният дял на разходите миналата година в бджета и сега консолидирания бюджет:
- образование (без промените даже) - 8,9 са били миналата година, 11,2 са сега;
- здравеопазване - 7,4 са били миналата година, 9,8
са сега.
Моля Ви, запознайте се с елементарните цифри, когато говорите тук, пред микрофоните. СД/ЛТ 387.1.
Аз не пледирам за това, че сумите са достатъчни или че решават проблемите, но когато се говори, трябва да бъдем точни и акуратни и към хората, които са в тази зала, и към тези, които ви слушат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Трендафилов.
Госпожа Рашеева, заповядайте за отговор на репликата.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС): Уважаеми колега, в отговор на репликата аз мога да Ви кажа само едно: а процентът на инфлацията? Къде е процентът на инфлацията? (Смях в блока на ПС на БСП) И този ръст съответства ли на очаквания процент на инфлацията? Не съответства, господине, не съответства!
А още нещо ще Ви кажа: къде са средствата, които правителството обеща по 71 постановление от 1993 г.? Увеличение 41 до 43 заплатите на лекари и учители. Къде са предвидените средства тук? А да изчислим и да видим дали ще излезе сметката! Няма да излезе. Недейте да говорите тия работи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Рашеева.
За изказване - господин Тодоров.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! За протокола: Константин Тодоров, 17. многомандатен район, СДС.
Излизам пред вас, за да взема думата, поддържайки едно предложение, направено на първо четене, на което аз лично много държа, а сигурен съм, че и много колеги също така държат. То е направено от колеги от всички парламентарни групи и по-специално от Комисията по вероизповеданията.
В предложението се иска... Но по-напред да направя едно сравнение между варианта на бюджета за първо четене и за второ четене.
В ал. 5, която обсъждаме сега, раздел 7 - дейности по културата, почивното дело, спорта и туризма, имаше и "религиозно дело".
Наистина за тази цел по-надолу, както са разписани в букви "а", "б" и "в", нямаше предвидени никакви средства и това беше куриозно.
Сега, за да се избегне това неудобство, че е записано "религиозно дело", а няма предвидени средства, не го виждам 387.2. и записано. В буква "в", вместо "религиозно дело" има "спортна, младежта и туристическа дейност". Нека тя остане.
Предложението на нашата комисия беше да се създаде една нова точка "г" в този раздел седми на ал. 5, в която да се включат някакви средства. И тези средства да бъдат предвидени не за това да се дадат на ръководствата на изповеданията, примерно на Светия Синод или пък на Мюфтийството, или на другите изповедания, а да се дадат директно на храмовите настоятелства и на настоятелствата към джамиите и към другите, каквито има храмове, и да се използват целево. Да се използват само за възстановяване и ремонт на действащите в момента храмове. Защото има възможност за храмовете, които са културни паметници, там, в перата по културата да се отделят някакви средства. Те са някакви нищожни средства вероятно за тая година. Чувах нещо за около 30 млн. Не съм ги чел разписани. Но никакви средства няма предвидени за действащите храмове. А вярата не е паметник, не е един мъртъв камък. Важно е да се отпуснат средства там, където ходят вярващите хора, да се възстанови това, което действа в момента. И ние искахме нещо, по мое мнение, съвсем скромно. За някои може да прозвучи така шокиращо скромна сумата от 120 млн. лв.
Но аз искам да ви кажа, че при нас тук, при председателството на Народното събрание, е пристигнало едно писмо от община Стражица. Знаете там, във връзка със земетресението. Само за храмовете на селата от тая община са необходими 20 млн. лв. Исканията са подпечатани от всички църковни настоятелства и са се подписали енорийските свещеници.
Аз пак повтарям: ако вие, колеги, вземете присърце това искане и се отпусне някаква такава сума, каквато ние сме склонни... Аз сондирах мнение, за съжаление не с всички колеги от комисията. Но ние сме склонни да им намалим на половина. Нека да бъде 60 млн., да не е 120. Ами това е капка в морето за мащабите на страната. В момента господин Николов ще предложи откъде да се вземат.
Разберете, господин Николов, просто искам да доведа до съзнанието на колегите необходимостта от това нещо. Затова си позволих малко по-дълго време да пледирам. Но така напредналото време ме принуждава да съкратя аргументацията и да ви помоля, 387.3. колеги, да гласувате за следното нещо:
Към раздел седми на ал. 5 - "Дейности по културата, почивното дело, спорта и туризма", се вписва и "религиозното дело", ако, разбира се, се приеме. Създава се нова точка "г" - "Религиозно дело", в която се пише: общо разходи - 60 млн., и отдолу "в това число ремонт на действащи храмове - също 60 млн.".
Издръжката на Дирекцията на вероизповеданията е включена към Министерския съвет, така че няма нужда от други допълнителни разходи.
Аз искам само с две думи още да ви кажа и следното. Тук и с господин Карамолла бяхме поканили господин Матанов директорът на Дирекцията по вероизповеданията, който беше готов да заяви пред вас, че е в състояние в срок от по-малко от месец да изготви един правилник с обективни критерии за отпущане на тези средства, да има няколко, пет или шест обективни критерия, по които да се кандидатствува за тези средства. Един от критериите да бъде, да речем, 10 или 15-процентно набиране на средствата за възстановяване от собствени приходи, от собствени средства, дарения и т.н., подписки и други форми. 387.4.
А откъде да дойдат средствата, това е, от което се интересуваше господин Николов. Вижте сега, колеги, с това че се разпределиха вече средствата и възможностите са много малки, аз искам нека да не е популизъм, а то не е популизъм, защото не е популярно това предложение, което правя сега, но нека да бъде от изпълнителни и законодателни органи.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Вече за пет неща поискаха от изпълнителни и законодателни органи.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ: Прав сте, господин Стоилов, че за пет неща поискаха от изпълнителни и законодателни органи подобни суми. Аз много се надявам, че ще се гласува само това нещо, а другите - не.
Предлагам конкретно от "Други разходи" 638 млн. да се намали съответно с 60 млн., което означава, че автоматично ...
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (встрани от микрофоните): Къде е това нещо?
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ: Това е в първо римско, т. "а" 1.4.8 "Други разходи" - 638,8 млн. се намалява с 60 млн. Това е т.1, буква "а" - Изпълнителни и законодателни органи - 1.4.8. - Други разходи - се намалява с 60 млн., което автоматически, господин Николов, Вие разбирате, води до 1,4 издръжка, намаляване същата цифра и 1. Текущи разходи, намаляне със същата цифра, защото те са включени там.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (встрани от микрофоните): Трябва да уточните откъде?
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ: Господин Николов искам от мен да уточня от Народно събрание, Министерски съвет или някакви министерства. Мисля, че това уточнение следва да правим, когато почнем по ведомства, а не сега, когато е в общата разходна част.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Тодоров.
По процедурен въпрос, заповядайте, господин Премянов.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател! Тъй като сме във фаза на обсъждане на ал.5 на чл.1 и очевидно времето, с което разполагаме, няма да е достатъчно, правя следното предложение от името на нашия парламентарен съюз РД/НП 388.1 да удължим с толкова времето, колкото е необходимо да приключим дискусията по ал.5 на чл.1 и да извършим гласуването на това предложение. (Шум в залата) До 30 минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Тоест предложението е да се удължи работното време до приключването с гласуване на ал.5 от законопроекта, но то не може да бъде повече от два часа. Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте това предложение.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 180 народни представители, за това предложение - 104, против - 70, въздържали се - 6 народни представители. Приема се.
За реплика на господин Тодоров, думата има госпожа Величкова.
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): И понеже с господин Тодоров имахме спор в комисията, независимо че може да ме обвини отново, че съм атеистка, аз искам да възразя на неговото предложение. Той преди имаше идеята тези пари да ги иска като се увеличи дефицитът на държавата, а сега ги иска от друго перо. Но мен ми се струва, че това, което трябва да дадем, е за всички нуждаещи се в страната и по съответните сфери на дейност.
А що се отнася до тези селски църкви, които между прочем са запустяли, това е вярно, до известна степен и поради обстоятелството, че са останали в едно село 5 - 6 баби, а пък попът не пости, то съответно бих казала, че не е нормално да го искаме това нещо. Нещо повече, нека да цитирам като класик този път Михаил Неделчев. По повод парите на Рилския манастир той каза, че Бог 1000 години е пазил българската църковност и респективно ще помогне и сега. Така че, господин Тодоров, вярвайте в Бога. Аз съвсем естествено не вярвам, няма проблем. И нещо друго да не забравиме, че този проблем е на вярващите. Църквата е отделена от държавата. Вярващите да събират пари, да си реставрират храмовете и така нататък. (Шум и реплики от блока на СДС) Е, може да викате, това е ваш проблем. (Шум и реплики от блока на СДС)
Понеже времето ми не ми е изтекло ще ви кажа, че историята на България трябва да я знаете добре и да знаете каквов значи българска държавност и ще проверя вашето отношение по нея тогава, когато трябва да се гласува специално перо за Американския университет. 388.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Величкова. За отговор на репликата думата има господин Тодоров.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Много съжалявам за репликата на госпожа Величкова. Човек може да е атеист, но има някакви морални норми, които и невярващият не трябва да прекрачва. Много ви моля. Човек може да е атеист, но задължително трябва да е възпитан. (Ръкопляскания от блока на СДС)
И ако приемем това като чиста монета, което каза госпожа Величкова, че църквата е само за вярващите, ние само ще извадим извода, че тя наистина е абсолютно невярваща. На мен в такъв случай ми са отрязани пътищата до нейното съзнание. Аз не мога да й обясня, защото тя няма да повярва, че църквата се моли за всички, и за Вас, госпожа Величкова, и за Вашето семейство. Но това са неща, които, казвам Ви, ние нямаме основа за разговор с Вас по този въпрос. Просто нямаме основа за разговор. По същество, но формално имаме и затова аз ще Ви отговоря формално.
Включваме църквата тук с тези никакви 60 млн. на основание на това, че тя е репресирана от комунизма (реплика от блока на БСП: "Стига си си измислял") Значи като репресирана. За репресираните вие отрязахте все пак едно мъничко парченце от 600 млн., отрежете едно от 60 млн. и за църквата. Смилете се, както Бог е милостив към всички вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРАДНОВ: Благодаря на господин Тодоров.
Има думата за изказване Петър Балабанов.
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, уважаеми колеги! Очевидно Бог не е милостив към всички нас. Поне към българската култура Бог изключително немилостиво се язявява.
Аз останах много учуден, че при разпределението на средствата днес сутринта скромните искания на българската култура са били отхвърлени категорично от специалистите по финанси и икономика.
Мога да ви съобщя нещо, което вие знаете. Днес в България Кирил и Методий биха получили по-малка заплата от всеки един журналист. Нещо повече, те биха получили по-малка заплата от един писар, защото културата е на последно място в ранга на 388.3 заплати. Аз обаче не искам да пледирам за увеличаване на заплатите в сферата на културата. Разпределението на бюджета, което ни се предлага, обрича българската култура на клинична смърт. Тоест, за театрите е по-изгодно артистите да си получават заплатите и да не играят на сцената. За Киноцентъра е по-изгодно останалите там неколцина служители да получават заплати и да не работят. А тъй като тук чувам гласове, които издават дълбоко непознаване на проблема, искам да ви припомня някои елементарни неща, господа, някои елементарни цифри. 388.4
България е единствената страна в света, където оперният певец получава по-малко от пожарникаря. Където библиотекарят получава по-малко от чистача. За сметка на това възможностите на българската култура да се превърне в печеливша дейност, дори в чисто финансов план, не се използват изобщо. Остатъчният принцип за финансиране на културата, заложен още преди десетилетия, запазен през преходните правителства, продължава да тържествува. И до какво води това? Само един пример: около 30 на сто от приходите на туризма в Гърция идват от паметниците на културата и музеите в тази страна. Ако в България 30 на сто от петте милиона чуждестранни туристи оставят в българските музеи и в българските паметници на културата по един долар, това прави 50 милиона годишно. Това са цифри, господа. Петнайсет години Националният исторически музей прави изложби в чужбина. Цифрите, които представят експертите, показват, че срещу 2 млн. лв. финансиране на една изложба печалбата в неколкомесечен срок е между 180 и 300 хиляди долара. Ето, такива са нещата, които очевидно някои хора не могат да проумеят.
Ние поискахме не подарък за българската култура. Ние поискахме да бъде разширен фондът за развитие на българската култура. Фондът, който няма да подарява пари, а ще дава пари за изпълнение на културни проекти, включително и с финансов ефект.
Поведението на хората, които са отхвърлили това предложение, ми прилича на този, който заклал кокошката, която му снасяла златни яйца, защото в момента искал да яде пилешки бульон. Аз зная, че към когото и да се обърна за икономии, от което и перо на бюджета да поискам прехвърляне на средства за културата, тук, в това Народно събрание, ще бъда най-малкото осмян.
Ето защо аз искам да предложа един нестандартен подход. Искам да предложа да бъдат удържани от субсидиите на общините суми, отговарящи по разчет на 10 лева от жител на дадена община. Това прави около 88 млн. лв. Нека да считаме, че това е един вътрешен заем, който българският народ дава на българската култура, след като правителството и Народното събрание не желаят да й дадат такива пари. А бъдете сигурни, че българската култура ще върне този заем с много голяма лихва, с много по-голяма, отколкото върнаха например фондация "Сапио" или "МИТ89", суНЧ/КП 389/1. мите, които си поставиха в джоба.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Балабанов.
Господин Райчевски има думата за реплика. Важно е парите да се дават на талантливите, а не на посредствените. Заповядайте!
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Моята реплика на изказването на колегата Балабанов е тази, че да се иска отнемане средства от общините, които и без това са прекалено оскъдни, е ново посегателство срещу българската култура. Не по този начин, господин Балабанов, ще бъдат решени проблемите на българската култура относно нейното финансиране.
Ако искате да направите предложение откъде да бъдат взети те, можете да посочите, примерно, от перото, което е отбелязано в бюджета за изплащане задължения на България към бившите социалистически страни и особено Съветския съюз, с което мисля, че ние няма да ощетим, а ще поощрим българското финансово положение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Райчевски.
Дядо Христофор иска думата за реплика към господин Балабанов. Заповядайте!
ХРИСТОФОР СЪБЕВ (СДС): Уважаеми господин председател! Аз искам да кажа само две думи. От една страна, това ще прозвучи като реплика, обаче и като някаква подкрепа на изказването на господин Балабанов, в този смисъл, че средствата за културата трябва да се дадат дори и повече, но да отидат именно за някои културни паметници също, в това число за някои храмове, които трябва да се възстановят. Казвам в това число не само за храмове. Например, аз ще бъда по-конкретен, понеже колегата Тодоров говори за репресиране на църквата, да оставим този въпрос, той е ясен. Но например храмът "Все светих" в Русе, който беше разрушен. За неговото възстановяване ще трябват средства.
Само една забележка ще направя, господин Балабанов, това е, че Св.св. Кирил и Методий не са могли да получат заплати като културни дейци, защото те са били духовници. И тук той е прав, че те биха получили по-малко от един чиновник, защото 389/2. в момента духовниците получават много малко.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на Дядо Христофор за мъдрите думи.
Думата за отговор на направената реплика има господин Балабанов.
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3): Аз много се радвам, че отделни хора, след като декларираха, че не им е интересно, са се върнали в залата и вземат активно отношение.
Не развих подробно за какво искаше културата пари, тъй като това беше предмет на разговори с ръководството на Министерството на финансите и там исканията на културната комисия бяха одобрени и признати за целесъобразни. Става дума не за подарък. Става дума за принципна промяна в начина, по който се разпределят парите. Ако досега се даваха на калпак, то сега те да се дават само срещу проекти, срещу готовност да бъде извършена дейност, от която обществото ще спечели.
Разбира се, господин Събев, в нашите искания бяха залегнали значителни суми - около 40 млн. лв. за паметниците на културата, за такива и религиозни паметници, като Ивановските скални църкви, като Рилската света обител, като "Соколовския манастир", като църквата "Свети 40 мъченици". Разбира се, ние не можем да субсидираме всичко наведнъж. Но какво ще гледат туристите догодина, господа? Къде ще заведем следващия крал, който ще посети България? Ето, това е!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Балабанов.
Има думата за изказване госпожа Стефанова. 389/3. СВОБОДА СТЕФАНОВА (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми малко останали министри от кабинета на господин Беров, уважаеми колеги! Измъчена работа е този бюджет и самото присъствие на депутатите в залата показва това. Даже и тези, които усилено се опитват да го защищават, са в такъв състав, че се вижда и дано телевизията да го покаже - че проформа се защищава, защото той явно с многото налични карти просто ще бъде изгласуван.
Но така или иначе имаше проблеми и тъй като съм председател на Комисията по околната среда, ще говоря най-вече за екологичните проблеми, които бяха разглеждани на заседание на комисията и бяха съгласувани с Министерството на околната среда и с Комитета по горите. Съжалявам, че повтарям може би за трети път, като въпросът за краставицата, която съдържа 99 на сто вода, но след като в продължение на половин век ни управляваха хора, които ни набиваха в главата, че от българо-съветската дружба нищо по-хубаво няма, а ние знаехме, че това е пагубно за България, включително и екологичната политика, е необходимо да го повторя не четири, а може би и повече пъти.
Като доказателство за това, че в България се гледа несериозно на екологията, ще посоча разпределението в бюджета чак като б.Д - екология и други работи, които не са споменати никъде.
За съжаление, твърде малко е обърнато внимание на средствата, които трябва да се отпуснат за обекти, които е необходимо да бъдат доизградени, завършени със средства от бюджета. Аз не зная защо не е обърнато внимание на предложението на Комисията по околната среда, заведено под # 227 на 28 април т.г. Докладът на Комисията по околната среда включва обектите, които трябва да бъдат допълнително финансирани. Тогава не беше необходимо аз да посочвам от кое перо на бюджета трябва да бъдат отпускани средства, но явно е, че господин Александров твърде малко се интересува от това какво ще се каже от трибуната, защото и в момента си говори и се усмихва неориентирано. Той дори не слуша това, което му говоря. (Смях в залата)
Но аз все пак си направих труда да намеря това перо от бюджета, от което трябва да бъдат отпуснати средства. Говорещите преди мен много държаха на това България да стане полицейска държава и по този начин показаха коя беше силата, която ги накара да напуснат парламентарната група на СДС и да се преориентират ЦМ/ВР 390.1 към БСП, посочваха за нуждите на разузнавателната служба, за нуждите на Националната служба за сигурност, за нуждите на отбраната, на полицията и т.н. откъде да се вземат средства.
Ами да, много е ясно, че след като и здравеопазването е онеправдано, след като и социалното осигуряване е онеправдано, и икономиката, и спортът, младежта и туризмът, и селското стопанство и т.н., всички погледи ще бъдат отправени към тези институции, които бих казала неправомерно си разширяват средствата за съществуване.
Първо, по Конституция в България има президент, а не президентска институция. Затова мога само да допълня, че там има дублиращи структури на всички структури, които съществуват и към Министерския съвет. Тези структури ми се струва, че твърде добре се издържат, както се вижда от средствата, които се отпускат по т.I. "Общи държавни служби" - 4 млрд. 288 млн. лв.
И за да не ви ангажирам вниманието, тъй като все помалко и по-малко хора са останали, за да се интересуват от бюджета, тъй като, повтарям, те знаят, че просто тоя бюджет ще бъде приет, колкото и да се правят на загрижени за това какви средства се отпускат и за наука, какви средства се отпускат за образование, за здравеопазване, искам да предложа средствата, които са гласувани от Комисията по околната среда на първо четене за обекти - ще прочета кои са от приложението, да се имат пред вид:
Най-напред това е обектът Пречиствателна станция - ОбзорБяла. Там всяка година пламват епидемии, защото в продължение на повече от 15 години правителствата на Българската комунистическа партия - повтарям, правителствата на БКП просто нямаха пари, защото те ходеха по почивните станции по Черноморието и в чужбина, за да осигурят някакви средства за тази пречиствателна станция. (Реплики от БСП)
Не става въпрос за кой знае какви големи средства. За тази пречиствателна станция са поискани от Министерството на околната среда в началото 5 млн. лв., а съгласувано с комисията са поискани още 5 млн. лв., така че да станат общо 10 млн.лв., за да се разреши този въпрос.
И тук, в раздадения ви доклад на първо четене, е приложено и писмото на Министерството на околната среда, което означава, 390.2 че тези средства са абсолютно необходими на това министерство и аз не ви говоря само празни приказки, независимо от това, че на някои им се иска точно това да излезе.
Вторият обект, за който става дума, е Градската пречиствателна станция за отпадни води - Балчик, в размер на 10 млн. лв. Средствата, които са отпуснати в първоначалните изчисления, са в размер на 3 млн. лева.
Що се отнася до Пречиствателната станция за отпадни води - Исперих, и тази за Кубрат - там са необходими по 6 млн. лева. Аз искам да обърна внимание на представителите на Движението за права и свободи, които имат заместник-председател на Комисията по околната среда. Скъпи колеги, когато гласувахте на първо четене бюджета, вие не се замислихте, че в Исперих и в Кубрат основното население е ваш електорат. Така че, ако вие наистина сте се замислили за електората си, най-малкото трябваше да подкрепите становището на Комисията по околната среда.
За природния резерват в Сребърна се искат средства в размер на 5 млн. лева.
За площадка за торов отпад в с. Маноле - Бургаска област, размерът е 1 млн. лева.
И тук искам да се спра на един много важен въпрос, отнасящ се до един твърде голям регион. Става въпрос за предпроектните проучвания по третиране и депониране на твърди битови отпадъци в гр. Пловдив и откриване на процедурите по изграждане на завод за преработка на твърди битови отпадъци - в размер на 30 млн. лева.
Преди малко получих факс от община Пловдив, в който се изразява надежда, че тук няма формално да бъде гласуван бюджетът, а решаването на екологичния проблем на Пловдив ще намери място в решението за отпускане на средства.
И за да завърша изказването си, предлагам от т.I, б.А. "Изпълнителни и законодателни органи", т.1.4.8. - "Други разходи", които са в размер на 638,8 млн. лв., и т.2 - "Придобиване на дълготрайни активи (капитални вложения)", в размер на 553,7 млн. лв., да бъдат взети по 36 млн. лв. и да бъдат предоставени на Министерството на околната среда.
Много ви моля да подкрепите моето предложение, защото в противен случай излиза, че нищо старо не сте забравили и нищо 390.3 ново не сте научили. Единственото нещо, което правите, е да се прегрупирате по ДС-признак.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз.
За реплика има думата господин Ремзи Осман, след него господин Георги Божинов.
Господин Николов, може би трябва да видите предложението на госпожа Стефанова.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Аз го чух. 390.4 РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Кратка реплика имам към госпожа Стефанова.
Вие се обръщате към нас да подкрепим тези предложения, които правите и по някакъв начин се мъчите да предизвикате депутатите от Парламентарната група на ДПС. Аз Ви отговарям, че не бих могъл да подкрепя едно такова предложение, когато даже и в моя избирателен регион 80 на сто от селата нямат вода за пиене (реплики от БСП: А така!), не за ремонт и за пречиствателни станции, а вода за пиене. И предишното правителство, когато заедно го внесохме, правителството на Филип Димитров даже не си каза какво мисли за този регион. А Вие се обръщате към мене да подкрепям едно предложение за пречиствателни станции и не знам си за какво. Хората в Източните Родопи се борят за съществуване, не искат пари за пречиствателни станции, нямат вода за пиене. Как ще подкрепим Вашия проект?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Осман. Има думата господин Георги Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Моето възражение на изказването на госпожа Стефанова е в същия дух. Уважаема госпожо Стефанова, когато ние вземахме това трудно решение кои да бъдат обектите, за които да настояваме да бъдат финансирани допълнително, ние не се ръководехме от това кой къде има преобладаващ електорат и избиратели. Ако си спомняте, определихме обективни технико-икономически критерии и най-вече разчети кои обекти трябва да бъдат завършени, за да не се увеличат сумите, с които трябва да бъде завършено строителството, и обектите Кубрат и Исперих поради тези си обективни характеристики, а характеристики влязоха в този списък. И не е коректно да поставяте така въпроса към нашите колеги от Движението за права и свободи дали да продължат да поддържат или не това предложение.
Господин Красимир Премянов ме помоли да Ви възразя по същия начин, че има обекти за водоснабдяване, които също трябва да бъдат обективно преценявани дали приоритетно да бъдат подкрепени пред други също така важни обекти. И това трябва да бъде единственият аргумент на разума и на тези обективни критерии, БП/КТ 391.1 а не дребното заиграване кой откъде е избран и кой кого изпраща в този парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Божинов. Други реплики няма. Госпожа Стефанова, имате думата.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Благодаря, господин председателствуващ.
На първата реплика ще отговоря с това, че господинът, който направи репликата, добре може би вижда нещата, че в района, от който е избран, има нужда да бъде извършено водоснабдяване. Но не виждам защо той не е направил конкретно предложение. Може би единствено само и само да мине този бюджет. Може би и компетентността му не е достатъчна, за да знае към кои органи да се обърне, за да направи необходимите проекти. Но тъй като той не е в комисията, повече не бих му отговаряла. Бих го посъветвала да се обърне към компетентни лица, които да му кажат точно как би могъл да постъпи. Обаче е срам за комисията, че господин Божинов е член на тази комисия. Всъщност той с неидването си в комисията показва, че не му е мястото в нея. Но жалко е, че има хора, които не знаят за какво са в тази комисия, а идват единствено да пречат на вземаните от нея решения.
И аз бих Ви посъветвала, господин Божинов, ако единствено партията-майка Ви интересува, ами, останете си пропагандатор на партията-майка, не пречете на работата на комисията. Защото аз не съм избрана нито от Кубрат, нито от Исперих, а съм избрана от Русе, а както видяхте, когато Вие отрязахте средствата за тролейбусния транспорт в Русе - има го и на магнетофонен запис - и сте казали: Айде бе, заради нея няма да включваме тия пари, аз нищо не казах, само и само, за да не се каже, че аз защитавам единствено русенските интереси. Въпросът е, че тук сме дошли като народни представители, а специално моето задължение като председател на тази комисия е да обърна внимание на всички обекти, които трябва да бъдат подкрепени и тези обекти, които не можаха да бъдат подкрепени, отпаднаха в самата комисия, господин Божинов. Благодаря ви. А Вашето време изтече, не на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Премянов има думата. Заповядайте, господин Премянов. 391.2
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, искам да припомня основанието, с което съм направил предложения, надлежно внесени, своевременно, за второ четене на бюджета. Преди да ги припомня и да изложа основната част от тях, искам да изразя надежда, че характерът им е такъв, че вероятно и госпожа Свободка Стефанова, а така и колегите, които имат отношение към тази комисия, е логично да подкрепят тези предложения. Те засягат това, че в последните години, не мога точно да посоча 10 или 15, вниманието на бюджета беше съсредоточено върху подготовката и изпълнението на една национална програма за борба със свлачищата и абразията на черноморския бряг. Обяснимо е, въпреки че това е много важен въпрос, който има своите икономически най-малкото измерения, сега бюджетът не може да го разглежда като приоритет. Но има една част от тази тема, която се вплита в проблемите от гледна точка на социалната значимост, на социалните аспекти. Освен екологическа, освен икономическа значимост, проблемът за свлачищата и абразията, отнесен към района на черноморския бряг в квартал "Галата", където живеят 10 000 души и където се налага неотложно да бъдат проведени технически мероприятия, за да не се допусне целият район да падне в морето, както се е случвало в този район, аз помолих - и това е съгласувано с кмета на Варна, това е съгласувано с кметския наместник, това са хора, с които не принадлежим към един и същ партиен цвят, да се поиска за тези технически мероприятия сумата 5 млн.лв. След съгласуване с министъра на финансите той препоръча, че това може да стане от фонд "Стихийни бедствия". И аз искам с такава сума - 5 млн.лв. - да увеличим този фонд "Стихийни бедствия", които да се насочат към провеждането на техническите мероприятия за укрепване, за борба със свлачищата и абразията в района на квартал "Галата", квартал на град Варна. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Премянов. Има думата господин Александър Карадимов.
АЛЕКСАНДЪР КАРАДИМОВ (СДС): Уважаеми колеги, Александър Карадимов, 16.Избирателен многомандатен район - Пловдив град. Неслучайно се представям по такъв начин. Защитавам искане, което 391.3 изхожда от община Пловдив, подписано от 31 народни представители от двете най-големи парламентарни групи, включително и лидери на БСП и на СДС. Става въпрос за 15 млн.лв., които са ни необходими целево за довършване на строителството на Камерния театър в Пловдив. Ще ви поясня следната ситуация. Нито симфоничният оркестър в Пловдив има своя зала, нито Операта в Пловдив има своя зала, нито театърът. Театърът разполага с голяма сцена, но е лишен от помещения за гримьорна и за съхраняване на декорите. Започнато е строителство на камерната зала, на което се надяват доста културни институции в града ни. Така че се обръщам с една огромна молба и към министъра на финансите, и към всички вас. Искането, което е подписано от нас, е тези 15 млн.лв. да бъдат включени целево към бюджета на МОНК или ако няма такава възможност, тези средства да бъдат набавени от прословутите вече средства, много искания има към тях, за разплащане с бившите соцстрани. Моля ви, става въпрос за един много голям проблем на половинмилионен град и на милион и 200 хиляди души област. Целево тогава в бюджета на МОНК от тези 56,6 млн.лв., които са предвидени за капитално строителство. Това е на молбата ни. Под тази молба са подписите ни. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да успеем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Карадимов. Други желаещи не виждам. Господин Николов, сега е нашият ред с Вас. Можете ли да ги систематизирате или да дадем малко почивка? (Възражения, шум в залата) Не е възможно сам човек да се справи с всички тези предложения.
Има думата господин Костов по процедурен въпрос, понеже ще пристъпваме към гласуване. 391.4 ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, от името на парламентарната група на Съюза на демократичните сили изразявам нашето подозрение, че желанието да се гласува днес ал.5 на чл.1 е значително надхвърлило възможностите и търпението на народните представители. В залата има много малко хора, затова моля за проверка на кворума. И ако няма необходимия брой депутати за гласуването, въпросът да бъде отложен и да бъде гласуван, както е редно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Костов. Необходимо е това нещо.
Моля, режим на регистрация. Да бъдат регистрирани само народните представители, които са в залата. Много ви моля, режим на регистрация има за проверка на кворума.
Моля да се регистрират само присъстващите в залата.
Моля, прекратете регистрацията!
121, третата минута. Господин Николов, имате думата. (Шум и неразбираеми реплики в залата) Той ще предлага отлагане.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, действително много предложения бяха направени. Аз с изненада констатирам, че някои колеги просто не са вникнали в логиката на бюджета и направиха предложения, които противоречат... (Неразбираеми реплики от блока на СДС) Не да броя, аз не броя!
Първо, уважаемият... (Шум и неразбираеми реплики в залата) Аз трябва да взема отношение по всички предложения, които бяха направени, тъй като се предлагат за гласуване.
Уважаемият колега Лъчезар Тошев предложи да се увеличат с около 5 млрд. разходите по отделни функции. В такива случаи е коректно, когато се посочват разходи, и то с 5 млрд., които ще увеличат дефицита, да се посочат откъде ще се вземат. Дефицитът вече е фиксиран. Това от една страна.
Повтарям, от друга страна, господин Тошев предложи само разходи за работна заплата. Изобщо не е възможно да се включи увеличение на заплатите, а да не се предложат и средства за държавно обществено осигуряване.
Така че ограниченията, които имаме вече с гласуваните разходи, общата сума и съответно дефицитът не дават основание предложението на господин Тошев да се подложи на гласуване. Защото това би ни върнало отново на изходната точка по чл.1, ал.2 и съответно ал.3. МС/ВР 392.1
Господин Маньо Манев... (шум и неразбираеми реплики в залата), затрудненията идват от това, че някои колеги просто не следят бюджета. Предлагат промени, които или са вече нереализуеми, или трябва да последват такива и в следващите части.
Господин Йовчо Русев предлага към точка "Селско и горско стопанство" на 8 стр., т.1.3.8. "Други разходи" - 1 млрд. 849,9 млн. лв., да се запише "в т.ч. за планински и полупланински райони - 250 млн. лв."
Предложението беше подкрепено и от госпожа Рашеева. Мисля, че то може да бъде подкрепено от залата, като в тези 1 млрд., вече без да се променя сумата 849,9 млн., в т.ч. за планински и полупланински райони - 250 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кое ще гласуваме сега, господин Николов?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: В т.ч., към т.1.3.8. да се добави "в т.ч. за планински и полупланински райони - 250 млн. лв."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това ли ще трябва да се гласува?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата!
От общо 127, за - 123, против - 3 народни представители, 1 се въздържа. Приема се предложението, господин Николов. 392.2 ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложение на господин Русев, страница 9, буква "г" - Транспорт и съобщения. 1.4. Субсидии, която сега е в размер на 2 милиарда и 800 милиона, да се добави: в това число за пътна мрежа в планинските райони 150 милиона лева.
Допълнението към т. 1.4. - Субсидии, да се добави: в това число за пътна мрежа за планинските райони 150 милиона лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за допълнението.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Мисля, че механизма за разпределяне на средствата, това е въпрос на технология на изпълнителната власт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Николов, гласуваме. говорите по времето на гласуването.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: По-важно е осигуряването на средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, прекратете гласуването и дайте резултата. От участвалите в гласуването 132, за - 121, против - 6, 5 - въздържали се. Приема се.
Господин Николов, следващият текст.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Господин Пламен Йовчев предложи бюджета на отбраната да се увеличи, като се намалят разходите за издръжката на изпълнителните и законодателните органи. И тъй като в тази група попадат Народното събрание, Президентството и Министерският съвет той предлага Народното събрание бюджета му да бъде намален с 25 милиона, Президентството с 2 милиона, Министерския съвет с 3 милиона, или общо с 30 милиона, която сума да се прехвърли на отбраната.
Тук искам да направя едно уточнение. Разходите по ведомства и институции ще бъдат гласувани следващият път. Това засяга и редица други предложения, които колеги направиха, от 638,8 милиона разходи. Други разходи за изпълнителните и законодателните органи. Те са фактически разход за тези три институции. Аз моля, когато се преценява с гласа, всеки един да направи ясната сметка, когато отидем до институциите с колко ще трябва да намалим бюджета на всяка една от тези институции, за да увелиСМ/ВЙ 393.1 чим бюджета на отбраната. Военната отбрана имате предвид, нали господин Йовчев? За коя отбрана, военната? Военната, не гражданската. За военна отбрана. Едната е гражданска, другата е военна отбрана, така както е по закона.
При положение, че днес гласуваме, това ни задължава да намалим бюджета на трите ведомства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Сега ли ще се гласува?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Най-разумно е.
Колеги, аз ви предлагам господин Йовчев да помисли, тъй като се засягат две алинеи, просто да прецени доколко трябва да настоява за предложението си. Иначе то е обосновано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Йовчев, оттегляте ли си предложението? Не го оттегляте. Господин Николов, ще гласуваме. Кое е първото му предложение?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Член 4, ал.(I) нея обсъждаме. Така че може в момента да гласуваме само по алинеята, която обсъждаме - увеличаване бюджета по II - отбрана и сигурност, буква "а" - Отбрана гражданска и военна с 30 милиона лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Откъде ще ги вземем тези пари после?
Има думата господин министърът.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми господа депутати, аз имам чувството, че отново има някакво объркване, както вчера, когато ставаше въпрос да се вземат от ал. 4 ресурси и да се прехвърлят в ал. 2. Така и сега. След като вие гласувахте ал. 3 и предходните ал.2 поточно, вие утвърдихте какъв е бюджета на отбраната и сигурността.
Алинея () е просто една конкретизация на разходите по ал.2. Това, което вие правите с тези предложения четири часа, извинете, но те са абсолюютно безполезни и безмислени, защото те просто означават, ако се удовлетвори някое от тях, да се върнем да прегласуваме ал. 2. Аз не исках досега думата, защото все пак разбирам, вие сте политици, трябва да ви чуят вашите избиратели и т.н. Нещата не стоят така. (Ръкопляскания от блока на БСП) Затова много ви моля да не направим някои фалове при прибързаните решения. Внимателно четете бюджета. Ние след като сме гласували ал. 1, 2 и 3, заковахме всичко. Оттук нататък 393.2 е конкретизация, детайлизация.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Някои да не се вживяват в предложенията си.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Нека да видим това е вече по министерства и ведомства. Аз много ви моля да бъдем по-съсредоточени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър. Господин Николов, може би трябва да се съобразяваме с казаното от господин министъра. Това, което е гласувано, вече не може да се прегласува.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Затова казах, че обвързаността на членовете затруднява по-нататък всички предложения. Единственото, което тук можем да направим по силата на вече гласувани текстове, да гласуваме предложението евентуално на господин Премянов в рамките на фонд "Стихийни бедствия". Да се запишат, така да се каже целево, за свлачищата в квартала на Галата.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Аналогичен е случаят на господин Карадимов за записване на целеви суми, казвате още. Това не е едно и също. Тази сума да се задели, а вие казвате в бюджета на МОНК да се запише още 15 милиона лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Давам 15 минути почивка, за да се уточни това, което трябва да се гласува.
(13 ч. и 52 м.)
393.3(След почивката)

14 ч. и 05 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, включете режим на регистрация за проверка на кворума.
Докато се регистрирате, няколко съобщения.
Комисията по здравеопазването ще проведе заседание на 9 юни, сряда, от 10.00 часа, зала 412.
Заседание на Комисията по околната среда на 9 юни от 10.00 часа, зала 411.
Редовно заседание на Комисията по външната политика - четвъртък, 10 юни, от 9.30 часа в зала "Изток".
Заседание на Комисията по културата - 9 юни от 12.00 часа на "Дондуков" 2.
Заседание на Комисията по вероизповеданията - 10 юни, четвъртък, от 10.00 часа на "Дондуков" 2.
Комисията по национална сигурност ще има заседание на 10 юни, четвъртък, от 10.00 часа.
Комисията по правата на човека ще има заседание на 9 юни то 10.00 часа.
Това са съобщенията.
Моля, прекратете регистрацията на кворума.
Присъствуват общо 95 народни представители. Няма необходимият кворум.
Закривам заседанието.
Следващо заседание в сряда от 15.00 часа. (Звъни)
(Закрито в 14 ч. и 10 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Александър Йорданов)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Кадир Кадир)
СЕКРЕТАРИ:
(Руслан Семерджиев)
Ведат Сакаллъ)