Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-06-09

Председателствували: председателят Александър Йорданов и
Секретари: Трифон Митев и Илхан Мустафа
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното пленарно заседание. Най-напред искам да ви информирам, че на 7 юни, т.г., народният представител Едвин Сугарев е обявил гладна стачка. Той е отправил отворено писмо до президента на Република България д-р Желю Желев. Писмото е публикувано цялото или в отделни части в много средства за информация. Копие от това писмо е изпратено и до председателя на Народното събрание. Аз ще се разпоредя това писмо да бъде предадено на парламентарните групи, да се запознаят с него.
Същевременно искам да ви информирам, че веднага след като научих за този акт, направих всичко възможно животът на Едвин Сугарев да бъде поставен вън от всякаква опасност, тъй като животът на един народен представител стои над всякакви политически сметки и амбиции. Народният представител е нужен жив на демокрацията, а не, за да се превърне във параван, зад който да се разкриват и развиват политически игри и комбинации.
Искането на народният представител е пределно ясно и конкретно формулирано и отговор на това искане може да даде само президентът на Републиката.
Второ съобщение. На основание чл.13, ал.3 от правилника искам да ви съобщя, че народният представител Велислава Гюрова с писмо до председателя на Народното събрание е обявила, че напуска Парламентарната група на СДС и мотивира това свое действие СМ/НП 395.1 с факта, че след спечелени парламентарни, общински и президентски избори, коалицията по вина на нейният политически орган от първа политическа сила се превърна в опозиция. Това е само за информация.
И още една информация. За постъпилите законопроекти и проекти за решения за обсъждане в Народното събрание в периода 2 - 9 юни. На 3 юни народните представители Велко Вълканов, заедно със свои колеги е внесъл законопроект за изменение на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия.
На 4 юни Александър Йорданов и група народни представители са внесли проект за решение за наименуване на висше учебно заведение. Проектът за решение е разпределен на Законодателната комсиия и Комисията по културата, Комисията по образованието и науката.
На 4 юни Асен Мичковски и група народни представители са внесли законопроект за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия.
Сега по решение на Председателския съвет трябва найнапред да гласуваме в днешния ден да бъде изцяло посветен на продължаване второто четене на бюджета на Република България.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 175 народни представители, за 151, против 8, въздържали се 16. Приема се.
Няколко души вдигат ръка за процедурни предложения.
Давам думата най-напред на господин Георги Петров.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Днес се навършват 70 години от преврата на 9 юни 1923 г., с който бе свалено едно законно правителство на Земеделския съюз. Този ден, а и след това бяха избити хиляди земеделци, между които тогавашният министър-председател и водач на Българския земеделски народен съюз Александър Стамболийски, министрите Спас Дупаринов, Стоян Омарчевски, Райко Даскалов, Кирил Павлов и много други. Превратът бе извършен от Военния съюз, начело с Кимон Георгиев и Дамян Вълчев и сложи началото на по-следващите преврати у нас през 1934 г. и 1944 г. Това беше един антиконституционен акт. И след тази 395.2 дата в България се завъртя едно кърваво хоро, което продължи чак до 1989 г.
Моля, уважаеми дами и господа народни представители, да почетем паметта на загиналите в този преврат с едноминутно мълчание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Георги Петров.
Господин Вълканов, струвами се искаше думата, може би по същия въпрос.
Заповядайте господин Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПС на БКП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, днес наистина е един паметен ден за българския народ. На 9 юни 1923 г. беше извършен монархофашистки преврат и се сложи началото на антифашисткото юнско въстание. В тази пищна борба българския народ загуби хиляди скъпи жертви. А на 14 юни бе убит и законният министър-председател на България. Затова се присъединявам към поканата всички ние с единоминутно мълчание и ставане на крака да почетем пометта на тези първи жертви на българския фашизъм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Велко Вълканов. Моля народните представители със ставане на крака и едноминутно мълчание да почетем паметта на загиналите на 9 юни. (Народните представители стават на крака и с едноминутно мълчание почитат паметта на загиналите)
Започваме работа. Госпожа Русева има думата по процедурен въпрос. Заповядайте.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Тъй като днешният ден ние посветихме с нашето гласуване само на разглеждане на бюджета и въпреки че е тук министър-председателя, смятаме, че е абсолютно редно и наложително присъствието на финансовия министър, който ние тук не виждиме. Затова ние настояваме, Парламентарната група на СДС, бюджетът да се разглежда в присъствието на финансовия министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Тук е вече и господин Александров.
Моля, представителят на Комисията по бюджета и финансите да докладва законопроекта. Или господин Венцеслав Димитров, или господин Николов, кой е определен да докладва днес?
Заповядайте, господин Георги Николов. 395.3
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги народни представители, Георги Николов, БСП, Свищов.
В петък ние започнахме дебатите по ал. 5 на чл. 1.
Аз ви предлагам да помислим върху следното:
С ал. 5 се разпределят разходите на републиканския бюджет по функции. Цифровата информация, която имаме по нея, е съставена на основата на разпределението на разходите по функции на отделните министерства, ведомства и организации. Ето защо, за да избегнем след това промените, които могат да бъдат наложени от промени в бюджетите на отделните ведомства, на съдебната система, предлагам да отложим, господин председател, разглеждането на ал. 5, за да не нанасяме след това нескончаеми промени. Предлагам да преминем към обсъждане на следващия чл. 2, като докладва господин Венцеслав Димитров.
Мисля, че това е разумно решение. В петък бяха направени доста предложения, сигурно ще има и други, свързани с разпределение на средствата между отделни функции. В такива случаи е коректно, имали сме и такава практика, да оставим разглеждането на тази алинея, след като приключим с приемането на бюджетите на отделните ведомства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Николов. Предлагате да се премине към обсъждане на чл. 2.
Най-напред гласуваме за отлагане на гласуването на ал. 5 на чл. 1.
Моля за режим на гласуване по това предложение.
Резултати от гласуването
Гласували са общо 177 народни представители, от тях за предложението - 135, против - 4, въздържали се - 38.
Приема се предложението.
Преминаваме към обсъждане на чл. 2. Има думата господин Димитров, за да докладва по-нататък законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, колеги, чл. 2 касае бюджета на социалното осигуряване. Състои се от две алинеи. Алинея 1 е относно приходите, ал. 2 относно разходите. СР/ЛТ 396.1.
На всички е раздаден проектът за бюджет, върху който пише "второ четене".
Днес са раздадени още три допълнителни странички, макар че не се отнасят до чл. 2. В тях има известни уточнения съгласно становището на нашата комисия. Така че за да не станат грешки, предлагам следното: всички гледате това, което ви е раздадено и правите предложения по числата, както са ви раздадени. Наистина, другият вариант е да прочета тук числата, но има голяма опасност да се сгреши и това да влезе в протокола. Защото след това може да стане някаква формална грешка.
Предлагам, господин председател, най-напред да приемем чл. 2, разбира се, ако има предложения, ал. 1 - относно приходите, които възлизат на 39 млрд. 295 млн. и 200 хил.лв. Това е, което си позволявам да прочета.
Аз правя това предложение съгласно практиката от миналата година, защото има опасност, както казах, да се сгреши при четенето на някои от числата, да влезе в протокола и да стане грешка.
Ако искате, разбира се, аз мога и да ги прочета.
ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Прочетете цялата алинея 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Димитров, ние сме започнали разглеждането на законопроекта. Досега винаги цифрите са били четени. Мисля, че е правилно да бъдат прочетени цифрите. Вие ги четете, а аз да следя дали правилно ги четете.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ужас! А като стигнем до общините, какво ще правим, господин председател? Като има 270 общини и за всяка община има по три числа? Трябва да ги четем цял ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ами ще ги четем, това е. Това ни е работата.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Аз ви предлагам да облекчим работата, като не ги четем. (Шум в залата) Предлагам да подложим на гласуване това предложение.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ, от Свищов: Аз подкрепям това предложение.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: За да се съсредоточим върху предложенията, господин председател. 396.2.
По този член наистина могат да се прочетат числата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Направено е предложение. Ще го подложа на гласуване. Предложението е да се приеме цялата алинея, без да се четат отделните цифри, за да не се допусне грешка при четенето, която да остане в протокола.
Резултати от гласуването
Гласували са общо 176 народни представители, за предложението са гласували 106, против - 40, въздържали се 30 народни представители.
Приема се.
Моля, докладвайте по-нататък, господин Димитров. 396.3. ДОКЛАДЧИК ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ: Алинея 1 на чл. 2. Приема бюджета на социалното осигуряване за 1993 г. по приходите както следва (и всичките числа както са ви раздадени).
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Койчев, заповядайте.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър-председател, господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Аз искам да направя предложение в приходната част на бюджета на социалното осигуряване в точка 1.1.3. Става дума за едно завишение от приходите от социални осигуровки на частни лица.
При първото четене аз доказах с цифри, че нормата на събираемост от тази категория икономически активни лица в нашето общество е твърде ниска. Приблизителни разчети по последни данни от статистиката в частния сектор са заети 434 хиляди души. Нека приемем, че те ще се осигуряват върху минимално определената с Наредбата за социално осигуряване частни лица сума от 1200 лева. Режимът от една до пет минимални работни заплати. Това означава приход от 1,5 млрд.лева.
Аз си давам сметка, че не всички хора, заети в частния бизнес, имат необходимата осигурителна култура и се осигуряват и мислят за рисковете, които живота може да им представи. Имам разчет и за приходи от половината благоразумни нови предприемачи в нашето общество, при положение че се осигуряват върху осигурителен доход от две минимални работни заплати, мисля една реална за сегашната икономическа ситуация в страната цифра. Това означава приходи 3 млрд.лв. към бюджета.
Аз предлагам едно завишение от 300 млн.лв., т.е. цифрата от 1322,7 млрд.лв. да стане 1622,7 млрд.лева.
Къде бих насочил този приход от 300 млн.лева? В разходната част на бюджета за социално осигуряване в последния ред за увеличаване сумата за месечни добавки за деца по Указа за насърчаване на раждаемостта.
Месечните детски добавки чувствително изостават от темпа на инфлацията в нашето общество. Прогнозните изчисления на наши експерти са, че още през този месец очакваната инфлация с новите цени на съобщителните и транспортните услуги може да достигне РД/ЙА 397.1 7-8 на сто, а това означава един прогнозен социален минимум на дете над 2100 лв., а жизнен минимум около 1650 лева. Очевидно тези детски добавки, които се дават в момента са недостатъчни. Именно затова аз предлагам 300 млн.лв. от приходната част да бъдат добавени в точка 1.5.2 на разходната част - ал. 2 на същия член в раздела - месечни добавки на деца. И планираната сума от 4733,6 млрд.лв. да стане 5033,6 млрд.лева.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Койчев. Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ: Предложението на господин Койчев наистина е направено писмено, но доколкото знам прерогатив на Министерския съвет, на министъра на финансите естествено, санкциониран от целия Министерски съвет, е да определя числата в приходната част от бюджета. Вярно е, че ние тук в парламента може да извършим известни корекции, обаче по отношение това, което сме направили досега е да извършим преразпределение на разходите.
Мисля, че Министерския съвет поема да събира тези приходи. Министерският съвет поема този ангажимент, той и затова го предлага на Народното събрание и в този смисъл са и постановките в Конституцията, съгласно които само Министерският съвет предлага проект за държавен бюджет.
Вярно е, че в разчетите на господин Койчев има известна логика, но мисля че има и известна логика и в това нещо, което се говори на първо четене, че заплатите, както са заложени в държавния бюджет, поради нереалистична макроикономическа рамка, са по-ниски от тези, които действително ще бъдат реализирани, т.е. данъка върху общия доход, постъпленията, приходите от данък върху общия доход ще бъдат повече.
Но в края на краищата ние
и в комисията не сме стигнали дотам да увеличим приходите, защото мисля, че това е задължение на Министерския съвет. Министерският съвет е преценил, че толкова ще събере, толкова е дал.
От друга страна, господин Койчев, те наистина ще събират, ако има какво да събират. Няма да събират само до 1322,7 млрд.лв. и после да кажат - понеже имаме закон дотук, те ще кажат - повече не ви искаме осигурителните вноски. Аз съм сигурен, че те, ако РД/ЙА 397.2 могат, ще съберат и повече, още повече, че в преходните и заключителни разпоредби, господин Койчев, ние сме предвидили някои постановки, съгласно които степента на събираемост на осигурителните вноски е да се повиши.
Разчетите на Министерството на финансите е, че досега не са събрани около 4 млрд.лв. за осигурителни вноски. Въпреки това, господин Койчев, ние не отиваме там, нашата комисия, че да предложи къде да се вкарат точно тези четири милиарда. Имайте предвид, че на много места има дупки и сигурно на много места могат да се намерят къде да се сложат не само 300 млн.лв., но сигурно и четири милиарда, два милиарда или повече.
Мисля, че тук ще трябва да се чуе мнението на господин министъра на финансите, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Венцислав Димитров. Господин министърът не иска думата. Господийн Койчев, заповядайте отново.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми дами и господа! Ние приемаме един закон, върху който се градят финансовите отношения на страната за годината, от която остана само половината. Мисля, че твърде неправилна е позицията на председателя на Комисията по бюджет и финанси да оставим на компетентните държавни органи да съберат, колкото могат.
По принцип частният бизнес в този проектобюджет е загърбен откъм приходна част. Както по отношение на данък общ доход, аз на първо четене доказах с цифри, мога да ги повторя, така и по отношение на обществено осигуряване. Ще продължа мисълта си тогава.
Смехотворни и противоречащи на подзаконовата уредба на Министерския съвет, по която е правен бюджета. Става дума за събиране приходи от 35-те стотинки на работещи пенсионери. Само преди седмица вицепремиерът каза, че се облагат 40 хиляди работещи пенсионери в България. Работещи пенсионери в България са над 200 хиляди. От тях нека 100 хиляди да са в селското стопанство, 100 хиляди да са в индустрията и в услугите. Разчетът, който е направен за приходи от 74 млн. 600 хил.лв. означава, че работещ пенсионер се облага върху доход от 450 лв. с постановление установена минимална заплата 1200 лева. Какво излиза, РД/ЙА 397.3 че нашите правителствени мъже и техните експерти не си четат постановленията.
Аз знам, че тук, в парламента, има хора, които не се оправят в цифрите, но има и специалисти. И трябва ли да гласуваме такива глупави текстове и предложения, и цифри!
А що се касае до приходите от данъка върху общия доход има много дупки, които трябва да се запушват в останалите разходни части. Аз пледирам само по приходната и разходната част на бюджета за социално осигуряване. Приходи в социално осигуряване и разходи в социално осигуряване. Благодаря на колегите от Финансовобюджетната комисия, че са взели под внимание предложението ми банката да упражнява необходимия контрол за коректно изпължаване на вноските по отношение на обществено осигуряване от работодателите. Просто добре си давам сметка, че в пазарните държави с висок икономически морал банката не се намесва в тези отношения, но в нас икономическият морал и бягството от плащане на данъци, и престъпното бягане от внасяне на осигуровки налага държавата, в случая парламентът, да вземе необходимите мерки за осигуряване на приходите и издръжка на обществото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Койчев.
Предложенията са направени. Аргументите са изложени. Трябва да се гласуват.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ: Все пак хубаво беше, господин председателю, да чуем мнението на министъра на финансите, който отговаря за бюджета, дали приема такава поправка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, господин Александров. РДД/ЙА РД/ЙА 397.4

МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря, господин председател! Уважаеми господа депутати, аз се въздържах да взема отношение по една проста причина, че този раздел от бюджета е правен в тясното сътрудничество и помощ с Министерството на труда и социалните грижи и специално с управление "Социално осигуряване". И нормално би било, именно специалистите, които се занимават точно с тази материя, да са правилно разчели цифрите и да са посочили възможностите в приходната и в разходната страна. И просто и аз съм в едно състояние, както всеки един от вас, може би, и затова просто не исках да влияя на вашето решение.
Този въпрос не е само на Министерството на финансите, той по-скоро си е въпрос на управление "Социално осигуряване". Затова беше моето въздържане.
Ние съдействаме при събирането и през нас минава разпределението. Аз не възразявам още утре този бюджет да го отделим в отделно звено и тогава Министерство на финансите въобще няма да има никакво отношение по бюджета на "Обществено осигуряване". Затова беше такава моята позиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така, ние всъщност сега трябва да гласуваме заместващото предложение на господин Койчев по чл. 2, ал. 1, т. 1.1.3.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Вместо 1 млрд.322,7 милиона, да стане 1 млрд. 622,7 милиона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря! Моля, гласувайте това предложение.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 181 народни представители, за това предложение - 98, против - 29, въздържали се - 54. Предложението се приема.
Сега трябва да гласуваме цялата първа алинея на чл.2.
Моля, режим на гласуване, моля гласувайте текста и цифрите на чл. 2, ал. 1, заедно с направеното изменение. Моля, гласувайте! (неразбираема реплика на Никола Койчев от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Естествено, с направените изменения. Да.
Моля, гласувайте! МС/ВЙ 398.1
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 173 народни представители, за ал. 1 - 127, против - 21, въздържали се - 25 народни представители. Алинея 1 се приема. Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следващото е ал. 2 - "Приема бюджетът за социално осигуряване по разходите, както следва:
- общо разходи 39 милиарда 295 милиона и 200 хиляди." И понеже господин Койчев, не го виждам, естествено, той направи предложението си и за раздаване на тези 300 милиона при месечни добавки за деца, което е чл. 1, т. 1.2. - "месечни добавки за деца", които от 4 милиарда 733 милиона и 600 хиляди стават 5 милиарда 33 милиона и 600 хиляди. (Неразбираема реплика от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: И по Указа за насърчаване на раждаемостта. Така, значи сега гласуваме...
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Гласуваме поправката на господин Койчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така, най-напред гласуваме поправката за това предвидените и гласувани вече в приходната част доходи по т.1.1.3. - "Осигурителни вноски от частни лица" да бъдат разпределени в разходната част, както бяха прочетени от господин Койчев, а именно по Указа за насърчаване на раждаемостта и по месечните добавки за деца. И тази сума да се отрази в общата сума на разходите.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин председател, ако ми позволите, само едно съображение. Господин Койчев предлага да се увеличи тази сума, но миналата година, господин Койчев, тези суми, които ние ги гласувахме тук, в парламента, не бяха усвоени изцяло. Тоест, самото гласуване на сумата не показва, че наистина парите ще бъдат разпределени и ще бъдат увеличени детските надбавки. Ние би трябвало да възприемем при Преходните и заключителни разпоредби, или някаква друга постановка, съгласно която да задължим Министерския съвет да увеличи месечните добавки в така направената поправка, защото иначе е безмислено. Аз това го казвам само за тези, които мислят, че като гласуват числото, наистина месечните добавки ще се увеличат. Необходимо е и нещо друго да се направи. Така че, господин Койчев, ако 398.2 обичате, подгответе един текст за Преходните и заключителни разпоредби, който да осигури наистина, че през тази година, ако се гласува тази Ваша сума, нека да се гласува, естествено, най-напред, ще бъде използвана ефективно, ще бъде похарчена за месечни добавки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Димитров. Господин Койчев, заповядайте, имате думата. 398.3
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми дами и господа, аз не мисля, че е необходимо текстуално регламентиране на режима за изразходване на тези допълнителни 300 млн. лв. Миналата година, ще цитирам по памет пак, пропорциите в бюджета на социалното осигуряване бяха: 67 на сто за пенсии, около 6 на сто за краткосрочни обезщетения и 27 на сто за помощи по Указа за насърчаване на раждаемостта. Поради намаляване на раждаемостта и демографската криза в обществото, оперативно изпълнителите на бюджета преляха средства от едните пера в другите. Помоему бяха облагодетелствани пенсионерите.
Едва ли някой си спомня, но миналата година ние приехме бюджет с една, не е силна думата, смъртоносно ниска средна пенсия. И именно икономиите от бюджета на социалните помощи и по-конкретно на подпомагането по Указа за насърчаване на раждаемостта, бяха използвани в пенсионните фондове.
Но тук от трибуната на Народното събрание звучи за какво се дават и в конкретно перо се записват тези 300 млн. лв. Мисля, че изпълнителите на бюджета ще имат свободата за определяне на нови абсолютни суми на детските надбавки по установения режим за едно, две и последващи деца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Койчев.
Най-напред гласуваме неговите предложения за разпределение на вече гласуваните суми по приходната част.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Да отидат в последното перо на точка 1.5.2. "Месечни добавки за деца".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте това предложение!
Гласували общо 182 народни представители. От тях 133 за, 26 против, 23 въздържали се.
Предложението се приема.
Сега трябва да гласуваме цялата ал. 2 заедно с добавката към общата цифра на разходите.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ако ми позволите, само да прочета колко стават разходите. Стават 39 млрд. 595 млн. и 200 хил. НЧ/ЛТ 399.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Моля, режим на гласуване. Гласуваме ал. 2 на чл. 2. Моля, гласувайте!
Гласували общо 176 народни представители. От тях 127 за, 25 против, 24 въздържали се.
Алинея 2 на чл. 2 се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Преминаваме към чл. 3. Касае бюджета за съдебната власт. Състои се от три алинеи. Алинея 1 са приходите и разходите, а ал. 2 - разбивката на бюджетните разходи.
Ако ми позволите, ще прочета и числата, защото не са чак толкова много.
"Чл. 3. Ал. 1. Приема бюджета на съдебната власт за 1993 г., както следва: Приходи 1123,2 млн. лв. Такси от дейността на съдилищата 1123,2 млн. лв. Разходи 1123,2 млн. лв. 1. Текущи разходи 579,1 млн. лв. 1.1. Заплати 319,0 млн. лв. 1.2. Осигурителни вноски 111,7 млн. лв. 1.3. Издръжка 148,4 млн. лв. 1.3.1. Командировки 1,5 млн. лв. 1.3.2. Канцеларски и стопански разходи 76,7 млн. лв. 1.3.3. Постелен инвентар и облекло 8,9 млн. лв. 1.3.4. Ремонти 22,8 млн. лв. 1.3.5. Други разходи 38,5 млн. лв. 2. Придобиване на дълготрайни активи (капитални вложения) 8,0 млн. лв. 3. Трансфер за републиканския бюджет 536,1 млн. лв.
Това е текстът на ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на чл. 3, ал. 1. Моля, гласувайте!
Гласували общо 173 народни представители. От тях 120 за, 17 против, 36 въздържали се.
Текстът се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: "Ал. 2. Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт, както следва: 399.2. 1. Висш съдебен съвет В 1,2 млн. лв. 2. Съдилища на Република България 378,9 млн. лв. 3. Главна прокуратура 178,1 млн. лв. 4. Върховен съд 28,9 млн. лв."
Това е текстът на ал. 2.
Имаше направени доста предложения между първо и второ четене и частично бяха удовлетворени претенциите на съдебната система.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитров, този текст да го поставим на гласуване?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Да, поставяме го на гласуване, защото няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на ал. 2.
Гласували общо 177 народни представители. От тях 125 за, 14 против, 38 въздържали се.
Приема се текстът на второ четене. 399.3.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Алинея 3: "Преизпълнението или неизпълнението на собствените приходи по бюджета на съдебната власт са за сметка на републиканския бюджет".
Тук господин Ескенази има да направи предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте, господин Ескенази.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Аз съм внесъл писмено моето предложение. То се отнася до следното: от цитираната ал. 3 да отпаднат думите: "Преизпълнението или". Това означава следното: ние сме възприели и това е нормативно закрепен принцип, за самостоятелен бюджет на съдебната власт. При това положение считам, че ако възприемем текста така, както е в момента, ние приравняваме съдебната власт на едно бюджетно учреждение по всички правила.
От друга страна, така както са предвидени приходите, моите впечатления са, че те са нереални и няма да бъдат постигнати и не може да има превишение на приходите над разходите. Но ние създаваме един прецедент в Закона за бюджета и има опасност, ако приемем текста в този вид, в който се предлага, това да стане вече една традиция и през следващите години, което означава, че на практика ние закрепваме един прецедент, който се превръща в едно правило - че всъщност съдебната власт си представлява едно бюджетно учреждение по всички правила на бюджетните учреждения.
Следователно, след като и съгласно Конституцията, и съгласно цялостната ни нормативна уредба ние трябва да отразим самостоятелния бюджет на съдебната власт, аз предлагам текстът да бъде така, както на мен ми се струва, че е правилно, че неизпълнението само е за сметка на републиканския бюджет. Това е, защото няма начин, в случай, че съдебната власт не може да има достатъчно приходи, да я оставим просто на дефицит. Това е невъзможно. А ако случайно се яви някакво превишение, което за тази година е невъзможно, това всъщност ще изразява принципа на самостоятелност на съдебната власт.
Аз не мисля, че с това предложение изобщо се нарушават числата, които са дадени в бюджета. Тоест не става дума за едно предложение, което да трябва да предвижда откъде да се вземат тези пари, за да може да се приложи тази норма. ВТ/ЛТ 400.1.
Ето защо аз ви призовавам да гласувате за това предложение. То беше разгледано в Законодателната комисия тази сутрин. Законодателната комисия го подкрепи с консенсус и мисля, че е приемливо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Ескенази. Реплики? Реплика ли? Господин Пушкаров има думата. След това господин Георги Николов.
ИВАН ПУШКАРОВ (независим депутат): Уважаема госпожо председател, колеги, аз мисля, че колегата Ескенази допусна една неточност и искам да поясня онова, което обсъждахме в Бюджетната комисия на няколко пъти, заедно с представители на съдебната власт.
Фактически за тази година те се отказаха да упражняват самостоятелен бюджет. Затова по същество всички приходи минават в републиканския бюджет. Тук министърът на финансите може да поясни. Ние изрично настоявахме, говоря за Бюджетната комисия, с оглед осигуряването на самостоятелността на властите, съдебната власт да започне да упражнява самостоятелен бюджет и да се стигне до това, до което господин Ескенази правилно по принцип забеляза и може би е обсъждано в Законодателната комисия.
Но тъй като съдебната власт предяви претенции или поскоро изказа съображения, че не е в състояние сама да обслужва един самостоятелен бюджет, да осъществява набирането на приходите, да контролира начина на извършване на разходите, поради това те се отказаха от възприемането на модела на самостоятелен бюджет и поради това за тази година е невъзможно да приемем поправката, която предложи господин Ескенази, тъй като тя би нарушила общия режим на издръжка на съдебната власт, който по същество през тази година е на бюджетна издръжка, от републиканския бюджет.
В този смисъл аз правя отвод на предложението или се обявявам срещу предложението на господин Ескенази за тази година, като принципно смятам, че в условията на действие на самостоятелен бюджет на съдебната система, това, което той предложи, е правилно, но сега е невъзможно да бъде изпълнено. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Господин Георги Николов от Свищов има думата.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Свищов): Уважаема 400.2. госпожо председател, уважаеми колеги, аз моля господин Ескенази да оттегли предложението си, тъй като строго погледнато самостоятелността на бюджета на съдебната система означава, че когато не й достигат приходите, тя не трябва да иска от републиканския бюджет. Именно това беше компромисното решение, господин Ескенази.
И освен това, ние гласувахме вече ал. 2. Предвижда се от бюджета на съдебната власт да постъпят, разлика между разходи и такси, които се събират, 536 млн. и 100 хил. лв.
Господин Пушкаров, една неточност, ставаше дума за вкарване на приходите на съдебната система при предния вариант. Сега приходите са изведени отделно и търсейки компромис с ръководството на Висшия съдебен съвет, се реши именно това тяхно опасение, че приходите могат да не идват регулярно, когато не достигат, републиканският бюджет ще осигурява средства на съдебната система.
Моля ви, текстът да остане така, както е, като компромисен текст, работещ и за двете страни за тази година. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Николов. Господин Ескенази, имате възможност да отговорите на двете реплики.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ: Аз не мисля, че има поне едно правно релевантно отказване на съдебната власт от това, което и е дадено по силата на Конституцията, а именно самостоятелен бюджет.
От друга страна, абсолютно сигурно е, че няма да се постигне превишение на приходите над разходите. И още веднъж повтарям, същественото в момента е... Така е заложено, обаче просто те са били натиснати, за да предвидят по-големи приходи. Освен ако се вдигнат невероятно таксите, което ще се отрази разбира се неблагоприятно пък на гражданите, които водят дела, и предприятията съответно.
Още веднъж повтарям, тук става дума за една норма, която се превръща в прецедент с оглед на бъдещи години, една норма, която в крайна сметка и за пред нашата страна показва зависимостта на съдебната власт. Нищо не губим, ако гласуваме моето предложение. Няма да се стигне до десетки милиони, които съдебната власт ще разпределя допълнително, а от друга страна, нормата така, както аз я предлагам, отразява независимостта на съдебната власт.
Разбира се, че се получава наглед една несправедливост, в смисъл, че ако има неизпълнение, бюджетът допълва, ако има преизпълнение... Така е, обаче за важни дейности за държавата 400.3. много често се получава по такъв начин. Ние имаме много случаи, в които нямаме бюджетни учреждения и в случай, че има един дефицит, който обаче не може да не бъде посрещнат, бюджетът го посреща, без да има претенции. Същото се отнася и до редица други сфери на подпомагане на бюджета на определени дейности. Държавата преценява, че това трябва да съществува, че не могат да бъдат орязвани разходите, в резултат на което казва: "Добре, аз ще допълня". И не става дума за пазарене: "Аз ще допълня, обаче пък, ако ти имаш повече, аз ще ти взема...".
Така че не мисля, че нормата е толкова конфликтна. Аз настоявам на моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Ескенази. Моля, режим... 400.4.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Госпожо председател, ако ми позволите един кратък коментар. Ако оставим настрана формалната страна на въпроса, а погледнем фактическата, тоест има ли опасност съдебната система да събере повече приходи от 1 млрд. и 123 млн. лв. трябва съвсем спокойно да кажем, че това не са наши утвърждавания. Председателят на Върховния съд беше миналата седмица при нас и господин Иван Григоров каза, че е абсурд съдебната власт да има по-големи постъпления. Така че дори и да гласуваме това, което предложи господин Ескенази, ние с нищо няма да накърним държавния бюджет или интересите на държавата. И дали ще има една дума повече в закона или не, не е толкова важно. Важното е, че пари от съдебната система в държавния бюджет допълнително няма да се влеят, дори и да останат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Димитров. Сега да гласуваме.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Да гласуваме отпадането на израза "при изпълнението или". Но аз отново ще прочета цялата ал.3:
Ал.3. При изпълнението или неизпълнението на собствените приходи по бюджета на съдебната власт са за сметка на републиканския бюджет.
Така че сега ние гласуваме отпадането на двете думи "преизпълнението или".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, уважаемите госпожи и господа народни представители да гласуват.
Гласували са 181 народни представители, за са 64, против 75, 42 се въздържат.
Отклонява се предложението на господин Ескенази.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Сега трябва да гласуваме ал.3 така, както я прочетох.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Гласува се текстът на ал.3, както го прочете господин Димитров и го имате пред себе си.
Гласували са 192 народни представвители. За са 135, против 45, 12 се въздържат.
Приема се текстът на второ четене.
Господин Димитров, следващият текст моля. ЦМ/НП 401.1
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Чл.4 касае бюджета на институциите. Състои се от три алинеи. Започвам с първата алинея.
Чл.4, ал.1. Определя разходите от републиканския бюджет на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, Конституционния съд, министерствата, ведомствата и висшите учебни заведения за 1993 г., съгласно бюджетните сметки по Приложение #1, на сума 31 247,3 млн. лв., както следва:
1. Народно събрание 245 528 хил.лв.
2. Президентство 20 144 хил.лв.
3. Министерски съвет 215 420 хил.лв.
4. Конституционен съд 8 625 хил.лв.
5. Военномедицинска академия 446 310 хил.лв.
6. Главно управление "Икономика на отбраната
и държавен резерв" 73 600 хил.лв.
7. Министерство на отбраната 8 654 400 хил.лв.
8. Министерство на вътрешните работи 3 620 300 хил.лв.
9. Гражданска отбрана на Република България 128 300 хил.лв. 10. Национална служба за охрана 104 500 хил.лв. 11. Национална разузнавателна служба 90 950 хил.лв. 12. ВВТУ "Т.Каблешков" 136 765 хил.лв. 13. ВВИСУ "Л.Каравелов" 38 700 хил.лв. 14. СОЖПУ - Горна Оряховица 37 200 хил.лв. 15. Национално бюро за териториално убежище
на бежанците 12 600 хил.лв. 16. Министерство на образованиетоо, науката и
културата 2 340 081 хил.лв. 17. Министерство на външните работи 717 381 хил.лв. 18. Министерство на земеделието 1 389 322 хил.лв. 19. Министерство на транспорта 533 717 хил.лв. 20. Министерство на околната среда 65 400 хил.лв. 21. Министерство на труда и социалните грижи 175 949 хил.лв. 22. Министерство на финансите 773 321 хил.лв. 23. Министерство на промишлеността 267 540 хил.лв. 24. Министерство на здравеопазването 1 550 674 хил.лв. 25. Министерство на териториалното развитие
и строителството 548 225 хил.лв. 26. Министерство на търговията 31 443 хил.лв. 401.2 27. Министерство на правосъдието (Централно
управление и Главно управление на местата
за лишаване от свобода) 356 427 хил.лв 28. Комитет за използване на атомната енергия
за мирни цели при Министерския съвет 29 184 хил.лв. 29. Комитет по енергетика 502 598 хил.лв. 30. Комитет за младежта и спорта 8 489 хил.лв. 31. Комитет по стандартизация и метрология 93 476 хил.лв. 32. Комитет по геология и минерални ресурси 296 916 хил.лв. 33. Комитет по пощи и далекосъобщения 39 690 хил.лв. 34. Комитет по туризма 44 642 хил.лв. 35. Комитет по горите 63 688 хил.лв. 36. Национална комисия по цените 7 067 хил.лв. 37. Българско национално радио 353 485 хил.лв. 38. Българска национална телевизия 468 955 хил.лв. 39. Българска академия на науките 701 258 хил.лв. 40. Селскостопанска академия 261 597 хил.лв. 41. Главно управление на архивите 57 647 хил.лв. 42. Център по администрация към Министерския
съвет 1 340 хил.лв. 43. Център за европейски изследвания 480 хил.лв. 44. Институт за изобретения и рационализации 18 955 хил.лв. 45. Национална банка за промишлени микроорга-
низми и клетъчни култури 2 517 хил.лв. 46. Агенция за чуждестранна помощ 7 214 хил.лв. 47. Български червен кръст - Национален комитет 30 342 хил.лв. 48. Държавна фирма "Български държавни железници" 20 404 хил.лв. 49. Национален статистически институт 137 245 хил.лв. 50. Висша атестационна комисия 1 601 хил.лв. 51. Агенция по приватизацията 29 416 хил.лв. 52. Агенция за икономическо програмиране и
развитие 8 100 хил.лв. 53. Главно управление на пътищата 1 218 599 хил.лв 54. Национален съвет по водите 6 094 хил.лв. 55. Комисия за защита на конкуренцията 8 295 хил.лв. 56. Факултетска болница "Света Екатерина" 145 724 хил.лв. 57. Рилска света обител - Рилски манастир 5 650 хил.лв. 401.3 58. Главболгарстрой 3 600 хил.лв. 59. Български туристически съюз 2 800 хил.лв. 60. Съюз на българските автомобилисти 1 500 хил.лв. 61. Федерация на потребителите в България 950 хил.лв. 62. Съюз на инвалидите в България 3 342 хил.лв. 63. Съюз на военноинвалидите и пострадалите
от войните в България 1 300 хил.лв. 64. Съюз на слепите в България 5 000 хил.лв. 65. Ликвидационна комисия на Националния
институт за изследване на младежта 390 хил.лв. 66. Ликвидационна комисия на Медицинска академия 1 259 хил.лв. 67. Факултетска болница "Александровска" 305 602 хил.лв. 68. Факултетска болница "Горна баня" 34 265 хил.лв. 401.469. Факултетска педиатрична болница 58730 млн.лв. 70. Национален център по сърдечно съдови забо-
лявания 152669 млн.лв. 71. Национален център по физикално лечение и
рехабилитация 24692 млн.лв. 72. Факултетска болница "Света Анна" 24624 млн.лв. 73. Факултетска болница "Царица Йоанна" 147652 млн.лв. 74. Факултетска болница "Майчин дом" 69186 млн.лв. 75. Факултетска болница по неврология и психиатрия
"4-ти километър" 33941 млн.лв. 76. Факултетска болница "Св.Иван Рилски" 44807 млн.лв. 77. Факултетска болница по ендокринология и
геронтология 30160 млн.лв. 78. Факултетска болница за наркомании и
детска психиатрия 13573 млн.лв. 79. Факултетска болница по белодробни болести 34721 млн.лв. 80. Национален онкологичен център 68897 млн.лв. 81. Национален център по клинична и трансфузионна
хематология 17953 млн.лв 82. Национален център по хигиена, медицинска
екология и хранене 37826 млн.лв. 83. Национален център по радиология и радиационна
защита 15474 млн.лв. 84. Национален център по паразитни болести 21288 млн.лв. 85. Дирекция за спомагателни дейности към Министер-
ство на здравеопазването 35264 млн.лв. 86. Агенция за българите в чужбина 5700 млн.лв. 87. Висш машинно-електротехнически институт -
София 226004 млн.лв. 88. Висши машинно-електротехнически институт -
Пловдив 51541 млн.лв. 89. Висши машинно-електротехнически институт -
Варна 85665 млн.лв. 90. Всиш машинно-електротехнически институт -
Габрово 44599 млн.лв. 91. Всише техническо училище "Ангел Кънчев" -
Русе 69512 млн.лв. СМ/ЙА 402.1 92. Висш институт по хранително-вкусова
промишленост 45874 млн.лв. 93. Всиш химико-технологичен институт - София 61013 млн.лв. 94. Висш химико-технологичен институт - Бургас 33660 млн.лв. 95. Висш лесотехнически институт - София 45255 млн.лв. 96. Висш институт по архитектура и строителство 71914 млн.лв. 97. Висш минно-геоложки институт 43406 млн.лв. 98. Университет за национално и световно
стопанство 87675 млн.лв. 99. Висш финансово-стопански институт - Свищов 49671 млн.лв. 100. Висш институт за народно стопанство - Варна 74920 млн.лв. 101. Софийски университет "Св.Климент Охридски" 322553 млн.лв. 102. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 79289 млн.лв. 103. Великотърновски университет "Св.св.Кирил
и Методий" 70206 млн.лв. 104. Висш педагогически институт - Благоевград 54306 млн.лв. 105. Висш педагогически институт "К.Преславски" -
Шумен 39634 млн.лв. 106. Американски университет в Благоевград 600 хил.лв. 107. Висш институт по физкултура 72015 млн.лв. 108. Висш институт по зоотехника и ветринарна
медицина - Стара Загора 102791 млн.лв. 109. ВССИ - "В.Коларов" - Пловдив 48399 млн.лв. 110. ВМИ - София, Стоматологичен факултет 68947 млн.лв. 111. Висш медицински институт - Пловдив 335440 млн.лв. 112. Висш медицински институт - Варна 196704 млн.лв. 113. Висш медицински институт - Плевен 287844 млн.лв. 114. Висш медицински институт - Стара Загора 40916 млн.лв. 115. Висш медицински институт - София 104864 млн.лв. 116. Висш музикално-педагогически институт -
Пловдив 12754 млн.лв. 117. ВИТИЗ "Кръстю Сарафов" 19838 млн.лв. 118. Българска държавна консерватория 27253 млн.лв. 119. Висш институт за изобразителни изкуства
"Н.Павлович" 21605 млн.лв.
Това е текстът на ал. 1 от чл. 4. СМ/ЙА 402.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Досега са дали заявки за изказване петима народни представители.
Давам думата на господин Константин Аджаров. Господин Тодоров има думата за процедурно предложение.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Уважаеми колеги, процедурното ми предложение е следното. Да се върнем сега на ал. 4, която отложихме, да я гласуваме и тогава да преминем към гласуването на бюджета по ведомства. Извинявайте това е ал. 5, чл. 2. Защото в тази алинея пета има твърде много предложения за преразпределение на средствата. Тези предложения ще отпаднат след това, ако сега заковем в рамките на ведомствата. Защото преразпределението е именно за сметка на ведомствата. Примерно на органите за управление на държавната власт или как точно е формулирано. Много предложения има насочени към тях. Ако сега примерно се гласуват бюджетите на Народното събрание, на Министереския съвет, на Президентството и на други ведомства, всички тези предложения които ние направихме и на първо и на второ четене, просто се заобикалят. Те след това вече няма да могат да се гласуват защото рамките ще бъдат заковани. Затова процедурно предлагам да се върнем сега и да гласуваме по предложенията които господин Николов има записани от миналото заседание, от по миналото заседание да ги гласуваме едно по едно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря господин Тодоров. Господин Димитров има думата. Направено е предложение да се отложат разискванията по тази алинея. Това е ал. 1 на чл. 5 и да се върнем към ал. 5 на чл. 2. Господин Георги Николов по същия процедурен въпрос.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожа председателстваща, уважаеми колеги! Аз когато предложих да се отложи се мотивирах на основата на разпределението на разходите за отделните министерства и ведомства по функциии, чрез пресумиране по обособено общо разходите по републиканския бюджет по функции. Коректно е от съставните части на това общо цяло да тръгнем, а не обратното, за да нагаждаме бюджетите след това на отделните ведомства. Това ми беше молбата. Моля да не подлагате на прегласуване нещо което от гледна точка на техника, на съставяне на бюджета просто е коректно това да стане като завършек СМ/ЙА 402.3 вече на приемането на бюджета и на бюджетите на отделните ведомства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ще поставя въпроса на гласуване, тъй като е процедура. Предложението на господин Тодоров е да се отложат разискванията по чл. 4, ал. 1 и да се започнат разискванията по ал. 5 на чл. 1.
Моля да гласуване това. По същия въпрос няма процедура.
Заповядайте господин Борисов по процедурен въпрос.
ЮРИЙ БОРИСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз искам колегата Тодоров, който направи предложението да уточни дали предлага да бъдат прегласувани тези моменти в ал. 5, които бяха гласувани. Защото ние имахме в приходната част преразпределение на определени суми. Това преразпределение беше гласувано. Аз няма да изреждам самите суми, въпреки че бих могъл да го направя. Или просто предлага, след като бъдат нанесени тези корекзии, които ние направихме като цяло ал. 5 на чл. 1 да бъде гласувана. Нека просто да уточни, защото тези два подхода са различни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Тодоров моля да уточните. Това което е ясно, че се предлага да се отложат разискванията по чл. 4, ал. 1. Моля Ви за уточнението във втората част на предложението Ви.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Това което каза господин Борисов е коректно. Има разлика затова дали ще се гласува само по предложенията за изменение или ще се гласува цялата ал. 5. Аз лично бих бил удовлетворен, ако се гласува само по предложението за изменение. Защото това е смисълът на моето предложение. Благодаря. СМ/ЙА 402.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Предложението е следното: в момента да се отложат разискванията по чл. 4, ал. 1 и да започнат разискванията по ал. 5 на чл. 1 - само по направените предложения.
Моля, за режим на гласуване.
Резултати от гласуването.
От гласувалите 187 народни представители за предложението са 78, против - 99, 10 се въздържат.
Отклонява се това предложение.
Продължаваме с чл. 4, ал.1. Давам думата на господин Велко Вълканов, след това на Вас, господин Аджаров. Извинете, но тъй като господин Вълканов имал бърза работа, помоли за това.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, при първото четене на проектобюджета аз направих предложение да се намали бюджета на централните ведомства и по-специално на Народното събрание. В този смисъл аз направих и писмено предложение. Но сега виждам, че вместо намаление на бюджета на Народното събрание има значително увеличение, бюджетът е увеличен със 70 милиона лева.
Колегите ми обясниха, че това е в резултат на прехвърлянето на суми от Министерския съвет, във връзка с някои инвестиции и поддържането на сградния фонд, който се отнася към Народното събрание. Но от Министерския съвет е прехвърлена само една сума от 30 милиона лева, а не 70 милиона лева. Значи, освен тези 30 милиона лева, които може би идват от Министерския съвет, има едно увеличение от още 40 милиона лева. И това ми се струва твърде много.
Аз намирам, че не е целесъобразно в тази особено трудна година ние да се впуснем в разходи по инвестиции, по ремонти и т.н. Мисля, че бихме могли да издържим още една година с ограничаване на разходите в тази насока, за да можем да облекчим бюджета, който в други направления е твърде натоварен.
Искам освен това да отбележа, уважаеми колеги, че ние твърде лекомислено се съгласяваме с този бюджет, който ни се предлага, без да знаем как точно ще се разходват сумите за Народното събрание, какви пера се предвиждат за разходите. СР/ВЙ 403.1
Мисля, че ще бъде целесъобразно на специално заседание да обсъдим всяко перо, което там ще бъде предвидено.
Освен това бих искал, мисля че това също е предвидено в правилника и трябва да го направим, да искаме отчет за упражнението на бюджета през миналата година. Зная, че такъв отчет е направен. Отделни лица - народни представители, разполагат с отчета.
Но всеки от нас трябва да знае как са разходвани сумите, предвидени в бюджета за миналата година. Иначе ние просто ще бъдем в неведение.
Така че аз отправям един призив към всички вас да се самоограничим в разходването на средства, които са предвидени за Народното събрание. Нека да дадем един добър пример за останалите ведомства. Защото, вижте какво е положението сега - всеки иска да взема, а никой не иска да дава. И нека Народното събрание да бъде първото ведомство, което в това отношенине ще даде един добър пример. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Вълканов, Вие дали ли сте конкретно предложение?
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Да.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Искам да отговоря съвсем накратко на господин Вълканов, че съгласно правилника за работа на Народното събрание и неговото приложение в бюджета, ние сме длъжни да разгледаме изпълнението на бюджета за миналата година и да приемем бюджета за тази година.
Комисията по бюджета и финансите се събра на специално заседание да разгледа отчета за миналата година и бюджета за тази година. И именно въз основа на разглеждането на бюджета за тази година, пера по пера, заедно с Министерството на финансите, заедно със счетоводните служби на Народното събрание, ние направихме това предложение.
Ние смятаме, че по тази сума, финансисти, господин Вълканов, има във всички парламентарни групи, и смятаме, че под тази сума не може да се осигури нормално функциониране на Народното събрание.
Тук може много да се разисква по този въпрос. Ние нарочно не вкарваме в момента въпроса за бюджета на Народното събрание, защото мисля, че по-важно от бюджета на Народното събрание е да се приеме бюджета на страната. В едно от следващите заседания 403.2 ние ще направим предложение, вече имаме доклад по бюджета, там ще видите за какво се изразходват тези суми и какви са направените предложения.
Предложението на Комисията по бюджета и финансите е да се гласуват сумите, така както са дадени в проекта за второ четене на институциите, включително и на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Думата има господин Аджаров. След това ще има думата господин Емил Капудалиев.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (СДС): Благодаря Ви, госпожо председател. Константин Аджаров, от Християн-републиканска партия.
Преди малко колегата от Комисията по вероизповеданията, наблягам на това, Константин Тодоров, поиска да се върнем на ал. 5 от чл. 1, тъй като именно там е неговото предложение за 63 милиона лева за Българската православна църква.
Разбира се, аз ще гласувам с две ръце за това предложение. Но е трудно да се повярва, че то ще мине. Още по-трудно е да вярваме на това, като имаме предвид петъчната реплика на депутатка от Българската социалистическа партия, съгласно която излезе, че целият български народ е невярващ, атеистичен и че има само стари бабички и едва ли не попове, които не постят. Но тогава ще припомня на госпожа Величкова, че още в Годишника на Българската академия на науките от 1976 година, в онези стари тоталитарни времена, когато хората се страхуваха да признаят, че вярват, съгласно дори този годишник, 33 процента от българското население са вярващи християни.
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", от място): Така е.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ: Но да оставим тези разсъждения.
Аз искам да се върна към предложението, което направих на първо четене, с което искам нещо малко, но реално. Става дума не да се товари бюджетният дефицит, а напротив, ставаше дума за пренасочване на 4 милиона и 600 хиляди лева от едно перо в друго, след малко ще припомня предложението и ще го дам писмено. И тези 4 милиона и 600 хиляди лева пак да се използват за нещо съвсем реално, не просто за църквата, не за църквите, а за един-единствен обект. 403.3
И тъй като става дума за един-единствен обект, аз ще си позволя да ви запозная кой е той.
Става дума за "Араповския манастир", край Асеновград. Построен е през 1856 г. с първооснователя архимандритите Герасим и Софроний. По своите размери е по-голям от друга, намираща се в близост българска светиня "Бачковския манастир" и това не е случайно. Целта е била да се противодейства на ширещото се по онова време гръцко-фанариотско влияние, а предстоеше и борба за българската църковна независимост, която е неразривно свързана с борбата за национална независимост.
Не е случаен и фактът, че през 1860 г. "Араповският манастир" е изографисан от сподвижника на Левски Георги Данчов - Зографина. И то все със сцени от българската история - жития на светите братя Кирил и Методий, жития на българските царе, на свети Йоан Рилски и други български свети отци.
Манастирската кула, в средата на двора, е подобна на Хрельовата кула в Рилския манастир. И е построена със средства на Ангел войвода, който е прекарал заедно с четите тук зимния период. В "Араповският манастир" до Освобождението е действало българско класно училище, с тенденция да се превърне в семинария. Но тъкмо тогава, през 1878 г., при отстъплението на турските войски са опожарени крилата, в които се е помещавало училището. И какво е положението сега на "Араповския манастир", в момента? Ремонтът е изкаран до покрив, а довършителните работи са замразени от осем години. Руши се и това, което е било възстановено. Уникалните стенописи, за които споменах в началото, се нуждаят от спешна реставрация. Необходими са и монаси, които да опазват тази историческа твърд на българщината. Има желаещи, но те не могат да живеят само от пост и молитва. Тялото трябва да се храни, облича, дори при най-строгия аскетизъм.
И така, подновявам предложението си за чл. 1, ал. 1, в точка 15 разходите на Националното бюро за териториално убежище на бежанците да се намалят с 4 млн. и 600 хил. лв. и от 12 млн. и 600 хил. лв., стават на 8 млн. лв.
В чл. 4, ал. 1 да се запише нова точка 120 - "Араповски манастир" - за ремонт и поддръжка 4 млн. и 600 хил. лв.". Благодаря ви за вниманието. Заповядайте, господин Димитров. МС/ЛТ 404.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ако може само справките, които апелират към милостивите сърца на народните представители, да бъдат по-кратки.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (независим): Аз не ви обясних, винаги съм бил по-кратък, но тука става дума за един-единствен обект, който не е познат, а е много важен и тъкмо затова си позволих ей тази справка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, само да не насърчаваме справочната дейност, че няма да свършим скоро.
Господин Капудалиев има думата, моля, само да прочета народните представители, които са записани за изказвания след Вас. Юрий Борисов, Станка Величкова, Лъчезар Тошев, Мими Виткова, Соня Младенова, Йордан Ганев, Константин Тодоров. Заповядайте, господин Капудалиев.
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, в проектозакона за държавния бюджет правителството предлага на Българската национална телевизия през 1993 г. да бъдат осигурени 468 млн. 955 хил. лв. Това представлява едва около една трета от реалните нужди на Българската национална телевизия за производството на национални програми и за купуването на чужди телевизионни продукти. Около 30 на сто от така предвидените средства ще трябва да бъдат заплатени от Българската национална телевизия на Комитета по пощи и далекосъобщения за ползването на релейни съоръжения, за покриването на страната с телевизионен образ.
С оставащите по-малко от 300 млн.лв. телевизията трябва да реализира 6200 часа програма от двата канала. Това превръща автоматически втората национална програма в неконкурентоспособна. Вече се наложи намаляването на програмното време на канал 1 - отпадна сутрешната програма.
На фона на все по-нарастващите спътникови програми и видеофилми конкуренцията определено ще постави Българската национална телевизия в унизено състояние. Унизителни са и заплатите в този национален институт. Те се движат от 1300 до 2300 лв. на месец.
Ето защо, предлагам бюджетът на Българската национална телевизия да стане 568 млн. 716 хил. лв., което е с 99 млн. повече от проектобюджета, представен от правителството. 404.2.
По отношение на Българското национално радио, проектозаконът за държавния бюджет предлага 353 млн. 485 хил. лв., при условие, че ще запази обявеното увеличение на заплатите от 41,2 на сто, считано от 1 март 1993 г. Предварително заложеният недостиг в бюджета възлиза вече на 3 млн. и 400 хил.лв., съответно на 2 млн. и 500 хил.лв. за заплати и 884 хил.лв. за обществено осигуряване.
Реалното увеличение на заплатите, заложено в проектобюджета на правителството сега всъщност е едва 35 на сто, а не обявеното вече - 41,2 на сто.
Проектобюджетът не решава и въпроса за развитието на радиопредавателните мрежи на националните и районните радиопрограми. В резултат на това се достига до недопустима диспропорция между възможностите за приемане на двете основни национални програми - "Хоризонт" и "Христо Ботев" в УКВ обхвата, 87,5 108 мегахерца. В този обхват работят 14 предавателя на програма "Хоризонт", които покриват повече от 80 на сто от населението на страната. Но само два, забележете, два предавателя за програма "Христо Ботев"! Това лишава огромна част от българския народ от възможността да слуша пълноценно втората национална радиопрограма, която отскоро стана пълноценна 24-часова.
Освен това, Българското национално радио е в нова културно-информационна среда и се конкурира с много частни радиостанции. Те отнемат рекламодателите и спонсорите, които до този момент си сътрудничеха единствено с Българското национално радио. Заплатите на радиоработниците са също унизителни.
Ето защо това е един допълнителен момент, да бъде прието предложението на Комисията по телевизия и радио и моето предложение, което аз писмено съм внесъл още на 27 април и то гласи:
"Предплагам в чл. 4, ал. 1 на Закона за държавния бюджет за 1993 г. в позиция 37 за Българското национално радио сумата да стане 431 млн. 892 хил. лв., а в позиция 38 за Българската национална телевизия сумата да стане 568 млн. 716 хил.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря господин Капудалиев! Думата има господин Юрий Борисов.
ЮРИЙ БОРИСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми народни представители, аз искам да обърна внимание само на факта, че господин Димитров прочете цифри, някои от които не са съобразени с това, 404.3. което беше гласувано вече. И тъй като аз следя за две неща, ще обърна внимание, че в чл. 4, ал. 1, позиция 16 - Министерство на образованието, науката и културата, а ние вече извършихме една поправка, която е от 100 млн., или цифрата, която трябваше да бъде прочетена е 2 млрд. 440 млн. и 81 хил. лв. Благодаря ви.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофона): Коя алинея сте поправили?
ЮРИЙ БОРИСОВ: В тази алинея, която Вие четете в момента. Ние гласувахме за Министерството на образованието, науката и културата 100 млн. допълнително.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофона): Член 4 сега го гласуваме.
ЮРИЙ БОРИСОВ: Така, средства, които бяха преразпределени, ние гласувахме как да бъдат преразпределени тези средства и господин Георги Николов може да ви даде една по-подробна информация, тъй като той водеше заседанието. И в позиция 40 е не 261 млн., а 281 млн. 597 хил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Станка Величкова има думата.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофона): Може ли да попитам?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Величкова, нека обаче преди това господин Димитров, иска да уточни.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Сега господин Борисов каза, че нещо е гласувано от чл. 4. И аз много се извинявам, господин Борисов, миналата седмица не бях тука, но беше ми казано, че чл. 4 въобще не е гласуван. Член 4 сега го подлагаме на гласуване. Така че какъв Ви е проблемът не знам. Това е предложението на Министерския съвет, уточнено с Комисията по бюджета и финансите. Вие, нещо ако сте взели някакво решение, аз не го знам какво е точно, но да ни критикувате, че не сме направили нещо, което не сме длъжни да направим за днес, моля Ви се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Николов, господин Георги Николов, имате думата за уточняване на този малък спор, който се получава. 404.4.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ
(ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Свищов): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Алинея 2, когато гласувахме освобождаване на разходи и съответно пренасочване към други ведомства, Народното събрание вече даде своя глас. И аз моля, само че господин Борисов ме изпревари и каза неточното число, с тези разпределения, които направихме, мисля, че не е нужно да напомням, освободените 663 млн. плюс още 200 хил. от лихви или общо 863 млн. и 200 хил. по министерства, това беше прието.
Моля господин Димитров да си отбележи на екземпляра само за онези ведомства, които ги засягат вече коригираните суми. За тези суми ще увеличим варианта, който е у Вас, господин Димитров. Това е от ал. 2 и гласувахме с колко да се увеличи съответно бюджетът на здравеопазването. Знаете въпросните суми.
Карам последователно: Министерство на вътрешните работи - вместо 3 млрд. 620,3 млн. лв. ние гласувахме увеличение със 113 млн. лв. Или тази сума трябва да бъде 3 млрд. 733,3 млн. лв. Корекцията се налага поради гласувано вече решение на Народното събрание.
Национална разузнавателна служба - вместо 90 млн. 950 хил. лв. - 97 млн. 950 хил. лв.
Министерство на образованието, науката и културата вместо 2 млрд. 340 млн. и 81 хил. лв. - 2 млрд. 520 млн. и 81 хил. лв.
Господин Борисов тук пропусна. Тези 180 млн. увеличение са: за фонд "Наука и научни изследвания" - 20 млн. лв., гласувани за средните училища - 100 млн. лв. и за домовете за деца и юноши, които пояснихме миналия път, те са към системата на Министерството на образованието, науката и културата. Или общата сума е 180 млн. лв.
Позиция 21 - Министерство на труда и социалните грижи вместо 175 млн. 949 хил., числото, което трябваше да прочетем тук и да обсъждаме, е 219 млн. 149 хил. лв. Увеличението е с 43 млн. и 200 хил. лв. от гласуваните вече помощи за самотните майки. НЧ/КП 405/1.
На позиция 24 - Министерство на здравеопазването - вместо 1 млрд. 568 млн. 674 хил. ...
Господин Костов, не сричам. Пред мен е вариантът за второ четене - 1 млрд. ...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Този екземпляр е поправен от теб самоволно! Извинявай!
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Извинявайте! Но да се добави тогава решението... Да прибавите, господин Димитров, 300... Явно откъде се получи разминаването. Моля за извинение. 500 млн. лв., това са за издръжка на общински болници с регионални функции - 300 млн. лв. вече гласувани за безплатни лекарства - 200 млн. Или общо Министерството на здравеопазването - 500 млн. лв. към числото, което имате.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Общинските болници са към общините.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Това ще се разпредели в параграф "Други разходи" - 500 млн. лв. на Министерството на здравеопазването. И това, което господин Борисов каза...
Прибавете към числото, което имате, 500 млн., след това, като докладвате.
Към селскостопанската академия тези 20 млн. са за издръжка на ветеринарно-медицински звена, които поради структурни промени са изпуснати в общия бюджет на Селскостопанската академия. Вместо 261 млн. 597 хил. лв. - 281 млн. 597 хил. лв.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Тогава дайте общото число на вербалната част на ал. 1 - с колко трябва да го увеличим.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Министерствата и ведомствата - с 863 млн. и 200 хил. лв. Увеличенията са разбити по министерства и ведомства - 863 млн. и 200 хил. лв.
Благодаря.
Това са уточнения, които след това трябва да имаме предвид при гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ясно е, гласувани са, но трябва да се съберат с числата, които бяха прочетени.
Госпожа Величкова има думата. След това господин Лъчезар Тошев.
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3): Уважаеми дами и гос405/2. пода народни представители! Аз предлагам в чл. 4, ал. 1 Американският университет в Благоевград - да отпаднат 600 хил. лв. и да отидат към позиция 80, т.е. "Национален онкологичен център". По този начин сумата ще бъде 69 млн. 497 хил. лв.
Кои са ми мотивите?
Първо, вие знаете, че онкологичните заболявания в България са социално значими болести. България държи едно от първите места по тези заболявания. И в този смисъл сумата, която предлагам да отиде към Националния онкологичен център, макар и минимална, ще подпомогне този център.
Второ, навярно вие знаете, но нека да припомня: по решение на Великото Народно събрание Американският университет беше създаден по силата на чл. 53, ал. 5 от Конституцията. С други думи, става въпрос за едно частно учебно заведение. Принципът е такъв, че държавните висши училища имат своето безплатно образование, респективно държавата ги субсидира, а частните университети ги субсидират тези, или по-точно, събират своите пари от тези, които ги създават.
Ето защо, много моля при Американския университет да бъде заличено това положение, за да може пък и да не се наруши още един друг принцип, а именно, че Бургаският университет, също частен, същевременно Софийският свободен университет по същия начин са без никакво перо тук в проектобюджета. Това е абсолютно правилно и нека да не създаваме прецедент.
Дължа да кажа... Един момент, господин Димитров, ако искате да ме репликирате, после ще направите това. Ще Ви чуя мотивите. Държа да кажа, че цялата Комисия по образование и наука, още когато разглеждаше проектобюджета на първо четене, когато не фигурираше в специален ред Американският университет, взе специално отношение по Американския университет дотолкова, доколкото от борда на директорите ни се внушаваше необходимостта да отпуснем някаква сума от държавата.
Ето защо комисията, разглеждайки този въпрос, стигна до мнението, че подобни пари, макар и минимални, в името на принципа, в името на Конституцията, на нейния чл. 53, то не трябва да бъдат отпуснати.
Много моля това мое предложение да се има предвид. 405/3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Давам думата за реплики.
Първо думата има господин Ловджиев.
ИВАЙЛО ЛОВДЖИЕВ (СДС): Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми колеги, аз искам остро да възразя на това предложение, защото за мен то е крайно несъстоятелно.
Първо, Американският университет в Благоевград се създаде с решение на Великото Народно събрание, за което правителството на Република България отстъпи за безвъзмездно ползване необходимата материална база, т.е. бившия партиен дом. Тази сума, която се предлага в проектобюджета, от 600 хил. лв. е повече от символична. Имайки предвид, уважаеми колеги, че издръжката на един студент в този университет струва десетки хиляди лева, над 10 хил. лв., даже отива някъде към 20-30 хил. лв. годишно и че тези суми се осъществяват изключително благодарение на спонсорство най-вече от американска страна, аз мисля, че тази сума е повече от символична. Тя показва един вид благоразположение на българското правителство и тук се обръщам към министърпредседателя, благоразположението на българското правителство към съществуването на едно такова учебно заведение, което ни отваря вратите не само към Европа, а и към Съединените щати.
Мисля, че пътят, по който сме тръгнали и по който вие говорите, че отиваме към Европа, едно такова отношение към първото по рода си висше учебно заведение в цяла Източна Европа, е повече от несъстоятелно. Още повече, че в този университет не учат американски студенти. В този университет учат над 9596 на сто български студенти, уважаеми колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Ловджиев.
За втора реплика има думата госпожа Константинова.
ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Американският университет не е частен университет. Има някакво недоразумение. Той е американо-български университет за български студенти с много малък процент на студенти от балканските страни. Този университет се издържа почти изцяло от американска страна.
Нашата договореност с американците е, ако ние дадем 1 млн. лв., те да дадат 10 млн. лв. Ако ние дадем 3 млн. лв., 405/4. те да дадат 35 млн. лв. И заради това ние сложихме една сума, която е наистина смешно ниска, и е само за да може да ги предизвика те от своя страна да изпълнят нашата договореност и дадат десет пъти повече пари. Независимо от това, спонсорите, които помагат на университета, от своя страна увеличават още десет пъти сумата.
Значи излиза едно с една нула и половин отгоре, сметката е на наша страна. Ако ние не дадем никакви пари, нищо няма да ни дадат и те. Те имат такова правило. За всички видове американски висши учебни заведения по света практикуват така.
Много ви моля да останат тези 600 хил., защото срещу тях ние ще получим повече от 6 млн. долара За 600 хил. лв. получаваме 6 млн. долара.
Ако вие искате да няма Американски университет в България, то това е невъзможно. Той вече съществува, дава много добри резултати. Той е единственият Американски университет на Балканите и в Източна Европа. Имаме амбицията да го превърнем в едно образцово висше учебно заведение за цяла Източна Европа. Късно е да правите опити да унищожаваме този университет. Много ви моля!
РЕПЛИКА ОТ БСП: Не е късно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Трета реплика ще направи господин Михаил Неделчев. Имате думата. 405/5.
МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, в допълнение на казаното от госпожа Константинова искам само да добавя, че тази сума, която е записана в бюджета, означава, че българската държава се ангажира с това висше учебно заведение. Без тази сума просто този ангажимент не съществува за американската страна и действително тази сума е колкото символична, но просто означава желание и на българската страна да подкрепя този университет, който е от огромна полза за образованието в нашата страна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Госпожо Величкова, имате възможност да отговорите на репликите. Трите реплики свършиха. По три реплики на изказване. Ще Ви дама думата.
СТАНКА ВЕЛИЧКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Дами и господа, не съм подозирала, че толкова гняв ще предизвика моето предложение.
Първо, аз предлагам една минимална наистина сума, тя е символична, тук сте прави, да отиде за Националния онкологичен център. Трябва да ви кажа, че тези жени, които вече са прегледани с рак на гърдите, чакат година почти, за да отидат отново на контролен преглед. Защо трябва да ми опонирате тук за азбучна истина. (Шум и реплики в блока на СДС)
Второ, госпожа Константинова, аз Ви слушах най-внимателно, защо трябва да викате.
Второ, не ви ли е неудобно, дами и господа, от факта, че ако бяхте точно прави и убедени в правотата на вашата теза, вие щяхте да направите своето предложение още на първо четене. Вие нарушавате процедурата. На второ четене изведнъж ние виждаме тази позиция.
И, трето, госпожа Константинова, на Вас искам да Ви кажа, че не беше необходимо Вие да говорите. Вие сте в сдружението с идеална цел. Вие сте засегната страна. Вие маневрирате до Щатите, а не Станка Величкова.
И ще Ви заявя следното: че Вие доведохте от борда на директорите, тоест, и Сол Полански, и Огнян Пишев, и така нататък, и кметицата, и всичко това беше, за да ни обясните, че трябва символична сума. ВТ/ВЙ 406.1
Тогава Венцеслав Димитров заяви на тази среща: "Абе, ще им дадем 5 милиона лева, но за следващата година, за следващия бюджет".
В общи линии подобни мотиви бяха казани, когато ни доведохте сърцераздирателно студентите, в Комисията по образование и наука.
И, четвърто, искам да ви кажа, че българската страна е дала своето прекалено, а не символично участие, дами и господа. Защото това, което сме предоставили в Благоевград, в актуализирани цени, е над 350 милиона лева. (Шум и реплики в блока на СДС)
И накрая ще ви заявя: недейте идеологизира проблема, недейте иска да ми покажете, че този проблем има някаква геополитическа страна. Знаете ли какво? Вие унижавате по този начин Съединените американски щати. (Възгласи: "Е-е-е") Да, да, да! Великата сила е стигнала до положение нещастна България да й дава 600 хиляди лева. Смешно е! (Шум и реплики в блока на СДС)
Дами и господа, само едно ще ви кажа в името на националното достойнство и българската държавност: роб не се уважава, роб се експлоатира. (Шумно изразено неодобрение и реплики в блока на СДС)
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Докога учителки-болшевички ще ни четат речи тук? Стига вече!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): Страшна си!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Напомням да се спазва времето за реплики и дуплики, за да няма възмущение от страна на колегите.
Думата има господин Лъчезар Тошев. След това е госпожа Мими Виткова.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): По процедурен въпрос, моля Ви се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина! Процедурен въпрос ли? Заповядайте, господин Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Искам да направя процедурно предложение - в залата да бъде допуснат и господин Бабанов от Министерство на финансите, защото той наистина работи точно по тези проблеми, които в момента разискваме и винаги може да е готов 406.2 за отговори. Затова, моля да го гласуваме веднага. Мисля, че никой няма да има нищо против, още повече, че господин Бабанов е бил непрекъснато в Комисията по бюджета и финансите, когато сме обсъждали бюджета, било на първо, било на второ четене. Моля ви се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За лични обяснения накрая ще дам думата, ако някой желае. Добре, професор Константинова, в края на заседанието.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението в залата да присъства и господин Бабанов.
Гласували са 165 народни представители, за - 151, против - 3, 11 се въздържат. Приема се предложението. Моля, господин Бабанов да заповяда в пленарната зала.
Господин Тошев, имате думата.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, след като на предишното заседание се оказа, че завоят наляво е една демагогия и лъжа, които са просто иманентна същност на комунизма, каквото е и новото мнозинство в парламента, ще направя новите си предложения по този член и се надявам те да бъдат гласувани. Да видим този път как ще завърши това нещо.
Първото ми предложение е в член 4, ал. 1 към приложената таблица, т. 2, думата "президентство" да се замени с думите "президент и вицепрезидент". Това предложение е конституционно, тъй като такава е институцията.
По точка 2 имам и друго предложение: цифрите 20 милиона 144 хиляди да се заменят с цифрите 16 милиона 144 хиляди лева.
Мога да го мотивирам с това, че (после ще ви кажа къде отиват тези пари според мен), а сега ще ви мотивирам защо от Президентството предлагам да се вземат тези пари - тъй като смятам, че президентът няма нужда да дублира държавния апарат и Министерския съвет напълно, няма нужда да има съветници по внос на желязо и износ на цимент и други подобни дейности, които са несвойствени за президента. Смятам, че спокойно би могъл да му бъде намален бюджетът. 406.3
В точка 10 цифрата 104 милиона и 500 хиляди, това е Национална служба за охрана, предлагам да се намали на 100 милиона лева точно. Оказа се, че Националната служба за охрана не може да опазва добре народните представители и не заради парите, тъй като ясно беше, че бодигардовете си бяха на местата.
Предлагам точка 60, в моето писмено предложение 59, но е имало промяна, така че в точка 60 "Съюзът на българските автомобилисти" да бъде заличена напълно, тъй като Съюзът на българските автомобилисти е сдружение, дружество, неправителствена организация и такива организации нямат традиция никъде по света да бъдат на бюджетна издръжка. Те могат да получават помощи, примерно от Министерство на транспорта или от други.
В случай, че не бъде гласувано това предложение, алтернативно имам второ предложение към точка 60, текстът да стане: "Съюз на българските автомобилисти и Царски автомобилен клуб", тъй като те са абсолютно равнопоставени като неправителствени организации. (Шум и реплики в залата, възгласи: "Браво" от блока на СДС)
За да разберете защо правя всичките тези предложения, предлагам като последна точка, 120-а по този опис, или ако се приеме друго предложение, последна точка да бъде въведена следната - Българска академия по изкуствата в Рим и на нея да бъдат сложени 10 милиона.
Българската академия по изкуствата в Рим беше подарена - сградата и територията около нея, от големия български певец Борис Христов, обаче тя може да остане българска собственост, само ако в нея се развива тази дейност, за която е направено дарението. Напоследък Министерството на културата преди, а сега МОНК, не могат да осигурят средства за вземане на преподаватели, педагози, при които младите български таланти - било певци, музиканти и художници, да се учат. И затова там отиват български преподаватели, което обезмисля цялата академия. Има опасност да бъде взета обратно.
Така че предлагам да бъдат дадени тези 10 милиона, като, разбира се, Министерството на културата може да добавя допълнително суми, както е предвидено в момента, тъй като 10-те милиона 406.4 са недостатъчни, с което Българската академия по изкуствата в Рим ще може да съществува и да работи. Смятам, че това е едно родолюбиво дело и не трябва да позволяваме тази академия да изчезне. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Реплики? Господин Николов и господин Аджаров за втора реплика. 406.5
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Свищов, ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема господжо председател! Бих искал моето изказване да не е реплика, а уточнение. Става дума за Съюза на българските автомобилисти - 1 500 хил. лв., където в разшифровката е записано, че те са за покриване на 50 на сто от разходите за пътна помощ, в изпълнение на Постановление # 79 на Министерския съвет от 1976 г. Тук не става дума за издръжката на Съюза на автомобилистите, а за разход, който се осъществява по силата на действащ акт от републиканския бюджет. Моля да не се приема предложението за отпадане специално на Съюза на автомобилистите в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, за реплика думата има Константин Аджаров, а след това госпожа Поптодорова.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ: Моята кратка реплика е към господин Тошев. Предложението, което той направи за Българската академия за изкуства в Рим всъщност не е точка 120, а точка 121, тъй като за т. 120 вече е направено предложение за Араповския манастир край Асеновград.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Поптодорова, имате думата.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, аз също взимам реплика по повод предложението на господин Тошев за специална точка за Академията в Рим. Аз си мисля, че разбира се е много добре да насърчаваме меценатството, да насърчаваме възможността за наши певци и други изпълнители да получавват една по-добра школовка и по-добри възможности за собствената си подготовка извън страната, но именно защото познавам добре историята на тази академия, което мисля, че господин Тошев не знае, аз бих предложила сдържаност специално при заделянето на средствата за нея.
Докато ние нямаме ясна оценка - и това тук е задължение на Комисията по културата и на Комисията по външната политика - докато нямаме ясна оценка относно ефективността на тази академия, аз си мисля, че е най-малкото наивно и благотворително - може би това е думата - благотворително е да заделяме средства ЦМ/НП 407.1 в момента за нея. Аз се надявам и утре, по време на заседанието на Комисията по външната политика, че ние ще можем да обсъдим при закрити врата, разбира се, състоянието на редица имоти на българската държава, включително и на Академията в Рим.
Но аз лично, признавам от съвсем прагматични цели, препоръчвам сдържаност по тази точка.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Господин Тошев, имате думата за дуплика.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Аз ще направя дуплика само на госпожа Поптодорова, тъй като имах възможност да говоря лично с госпожа Франка де Рензис - съпругата на Борис Христов и с Борис Христов, въпреки че той е много зле, но все пак е в състояние да говори. Аз имам представа как стоят нещата там. Необходимо е да се намерят 50 000 долара за педагог от Римската консерватория, но няма такъв. Когато аз бях там, преподаваше Александрина Милчева, след това се говореше за Николай Гяуров, но те чудесно могат и в България да вършат тая работа.
Вярно е, че академията не се управлява добре, няма добър мениджър. Тук съм напълно съгласен, но точно това ще даде шанс нещата да тръгнат. Тая академия трябва да съществува. Трябва да съществува! Това е единствената такава академия на България в чужбина, в Рим, в столицата на изкуствата. Трябва да има такова нещо и смятам, че младите таланти на България го заслужават, тъй като действително българите са едни от най-талантливите хора в света.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Думата има госпожа Мими Виткова, след това госпожа Соня Младенова. Заповядайте, госпожо Виткова.
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, аз взех отношение при първото четене на бюджета и в него засегнах и позициите по отношение бюджета на Факултетска болница "Света Екатерина" и Националния център по сърдечносъдови заболявания. Позовавайки се на становището на Комисията по здравеопазването, с което всички сте запознати и на становището на Министерство на здравеопазването, първо, съм неприятно изненадана, че днес в бюджета се прочете цифрата 145 млн.лв. за "Света Екатерина", която цифра 407.2 фигурираше в раздадените ни материали за първо четене. В раздедените ни материали на второ четене фигурира друга цифра и тя е 127 млн. и 724 хил. лв. Задавам си въпроса на какво основание председателят на Бюджетната комисия подменя цифрите, които са предоставени на депутатите.
Моето предложение е конкретно. На базата на нормативи, които са разработени със специалистите от двата национални центъра и на Министерство на здравеопазването и които са ползвани досега за финансирането само на "Света Екатерина", Министерство на здравеопазването преработи между двете четения и двата бюджета и конкретизира цифрите в следния порядък:
За Факултетска болница "Света Екатерина" се предлага сумата да бъде 98 млн. 975 хил. лв., като се намалява бюджетът на "Света Екатерина" с 15 млн. лв. в параграф "Медикаменти" и с 1 млн. 700 хил. лв. в параграф "Заплати". Точната цифра е 1 млн. 749 хил.лв. 30 млн.лв, които са определени за капитални вложения, по предложение на Комисията по здравеопазването, което аз подкрепям, да бъдат прехвърлени на Министерството на здравеопазването.
Съответно бюджетът на Националния център по сърдечносъдови заболявания се увеличава от 128 млн. 269 хил.лв на 145 млн. 018 хил. лв., като корекцията се извършва за сметка на средства от бюджета на "Света Екатерина" - 15 млн.лв. за медикаменти и 1 млн. 749 хил.лв. за заплати.
Много моля тези предложения да бъдат фиксирани като цифри. От предоставените ни цифри при второто четене на бюджета, които включват 152 млн. 669 хил.лв. за Националния център и 127 млн. 724 хил.лв. за "Света Екатерина" и това, което предлагам аз - и то е становище на Министерство на здравеопазването, се получава една разлика от 6 млн. 400 хил.лв. Предлагам тези средства да бъдат разпределени:
2 млн. 400 хил.лв за позиция 67 - Факултетска болница "Александровска";
2 млн.лв. за позиция 73 - Факултетска болница "Царица Йоана";
2 млн.лв. за Факултетска болница по неврология и психиатрия "Четвърти километър".
Мисля, че когато се ползва принципното разпределение 407.3 на бюджетните средства, възражения не би трябвало да има.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Виткова, може ли да оставите Вашите предложения писмено - като цифри Ви моля да ги напишете, за да може след това да се гласува. Дайте ги на господин Димитров.
Господин Димитров, имате думата за реплика.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Не е реплика. Искам да дам едно обяснение от името на Комисията по бюджета и финансите, която е предложила този проект.
Аз бях безкрайно изненадан - повече от госпожа Мими Виткова, когато се върнах и видях какво е написано тук. Някой е пипал, госпожо Виткова. Някой е пипал в числата без съгласието на Комисията по бюджета и финансите и то след като е взето решението и заседанието е приключило!
И аз си позволих и съобщих на тези хора от Комисията, които видях. Казах им, че ще предложим числата така, както сме ги гласували в комисията. Ако някой е пипал, то пипал е някой друг, а не председателят на комисията.
Председателят на комисията е дал това нещо, което днеска беше раздадено на всички. И го е дал така, както е гласувано в комисията, а не на своя собствена глава! Има ли някой друг тук, в тази зала, който да твърди друго? - Не, с изключение на госпожа Виткова.
Нещо друго. Тук е господин министърът на финансите. Съжалявам, че го няма министър-председателят. 407.4
Госпожо Виткова, категорично протестирам някоя държавна институция, министерство или други да действат чрез Народното събрание, които са вътре в състава на Министерския съвет, да действат чрез Народното събрание мимо волята на Министерския съвет. Бюджетът, госпожо Виткова, се предлага от правителството, от Министерския съвет. Едно министерство не може директно да дойде в Народното събрание и да се моли за пари. Това, което може да направи един министър. Такива случаи имаше не само в днешното правителство, имаше и в миналогодишното. Аз зная проф. Николай Василев какво правеше и тогава протестирах категорично. И догодина живот и здраве, ако има пак този парламент, пак ще протестирам. Едно министерство може да действа само чрез министърпредседателя и чрез колективния орган, какъвто е Министерски съвет. Затова Вие да казвате между първо и второ четене да го дадете на Министерство на здравеопазването и после чрез вас Министерство на здравеопазването да докладва тук в тази пленарна зала, това аз не го разбирам. Това не го разбирам. И такова нещо ние не допускаме в името на демокрацията. Има си Министерски съвет, Министерство на финансите. Неслучайно Министерство на финансите е отговорно в Министерския съвет вътре за проекта за държавен бюджет, защото то синхронизира интересите. Аз предлагам, за да не обосновавам това или друго, нека господин Бабанов, който е специалист в Министерство на финансите, който подготвя бюджетните сметки на всички тези бюджетни организации, нека той да каже от какво ние изхождахме, когато защитихме тези числа, които са тук. Имайте предвид, че за Националния център допълнително, именно по вашето предложение, предложение на д-р Карев, което се направи на първо четене, ние завишихме неговия бюджет с 22 млн.
Но вие, когато искате да вземете от "Света Екатерина", тези, които са за строителство, между другото годината е почти наполовина, строителството върви и това строителство, госпожо Виткова, върви още от министър Черноземски, от тогава започна. Знаете, че трябва да се изкопае. Идете да видите, че изкопът върви. Това е държавна болница на територията на бившата Александрова болница и утре един строеж може да се използва за някаква друга болница. Това е държавна, не на проф. Чирков, на проф. Томов или на госпожа Виткова. Една държавна сграда винаги може СМ/ЛТ 408.1. да се преразпредели на друг. Обаче Вие сега, ако накарате Вашите колеги да гласуват, да замразят строежа, знаете ли какво става с един замразен строеж. Парите, които са дадени, досега са хвърлени на вятъра и всичко погива. Ето това искате да постигнете. Но аз предлагам, госпожо председателстваща, да дадем думата на господин Бабанов и той да каже как се стигна до съотношението между двата центъра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Преди това обаче двама колеги искат процедура. Първо господин Невен Пенев и след това госпожа Соня Младенова. По процедурни въпроси.
НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Уважаема госпожо председателстваща, дами и господа народни представители! Без изобщо да се намесвам в същността на спора, аз чисто процедурно искам да възразя, че такива предложения на второ четене не могат да бъдат гласувани. Те не са перфектно направени до началото на второто предложение. След като има желание поне в парламентарното мнозинство въпросът с бюджета да бъде приключен колкото се може по-скоро, излишно е да утежняваме процедурата. Мисля, че няма никакви основания те да бъдат гласувани.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, искам да ви прочета листовете, които остави госпожа Виткова. Вижте какво пише.
Министерство на здравеопазването номер 020131. До Парламентарна комисия по здравеопазването.
И това е предложение за второ четене от Министерство на здравеопазването. Аз категорично протестирам, госпожо Виткова, такива листове да се предлагат в парламента на второ четене по Закона за държавния бюджет. Ако искате да съсипете държавния бюджете, правете го. Но ако сте парламентаристка, това нещо не може да го направите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, да не усложняваме процедурата. Госпожа Виткова има думата.
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председателстваща, ползвам се от правото си на дуплика и искам да Ви помоля Вие да проверите дали не съм направила надлежно предложенията си между двете четения. Това първо.
Второ, в отговор на това, което ме репликира господин Димитров. 408.2.
Господин Димитров, Министерство на здравеопазването не прави своите предложения чрез мен. Тези предложения са направени от Комисията по здравеопазване и Вие трябваше да ги прочетете и да се запознаете с тях. Мисля, че много по-резонно е една комисия към парламента да направи своите предложения за корекции на бюджета. Изненада е обаче как може един човек да ползва парламента за изпълнение на свои виждания. Комисията защитава интересите на цялото здравеопазване.
Господин Димитров, много Ви моля недейте да се опитвате да защитавате интересите на един човек, защото това буди много по-голямо съмнение, отколкото моята позиция, която практически повтаря позицията на Комисията по здравеопазването.
Ако аз разсъждавах егоистично, трябваше да приема това, което се предлага при второ четене на бюджета. Защото се предлагат 24 млн. за Националния център по сърдечносъдови заболявания. Единните критерии, които са използвани от Министерство на здравеопазването за преизчисление на двата бюджета, показват, че тази цифра е голяма за бюджета на Националния център. Така че господин Димитров, кой е пипал бюджета? Бъджетът е на правителството, той не е на Бюджетната комисия. И правителството има своето право между двете четения да ненесе и съответните корекции. Правя точните цифрови предложения, господин Димитров, базирайки се на надлежно направеното си предложение между двете четения и Ви моля да не размахвате листове, защото аз мога да размахам други листове за това строителство, което Вие защитавате. Това строителство, господин Димитров, е въз основа на параф от 26 октомври на ексминистъра Никола Василев. Абсолютно както Георги Иорданов парафираше "не възразявам", след което следва параф на 16 октомври на проф. Джеров по същия начин "не възразявам". И това строителство, за което не се възразява от двама души, не е от някакви колективни органи и решения, струва на държавния бюджет 15 млн. долара. Разполагам с документи, с които проф. Чирков иска заем кредит от Световна банка и казва, че този кредит от 15 млн. долара ще бъде погасяван с държавния бюджет. Ето такова нещо не желая да се допуска и аз няма да участвам в подобно гласуване. Оставям колегите да преценят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз ви моля залата да няма дебати само по отделни точки, които вече траят втори парла408.3. мент. Моля бюджетът е на цялата държава. Няма предложения за прекратяване на дебатите.
Госпожа Младенова иска думата за процедура.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, вземам думата, за да направя процедурно предложение. Да пристъпим към гласуване, да прекратим дебатите, да пристъпим към гласуване на чл. 4, ал. 1 от проектозакона. Моето експозе не предвижда почивка. За другите колеги, които след гласуването може би ще вземат отношение отново в стила на предишния дебат, искам да кажа следното.
Уважаеми колеги, съгласно Конституцията на страната, ако бюджетът, изготвен от правителството, не можеше и не следваше да бъде коригиран от народните представители, то нямаше да се предвижда в Конституцията той да бъде гласуван от народните представители. По простата причина, че щеше да има силата на присъдено нещо и без нас. Това е формулата, съобразно която парламентът контролира бюджета, дава нови предписания за вътрешно преразпределение и така става взаимовръзката между законодателната и изпълнителната власт.
В заключение искам само да умоля госпожа председателката в такъв смисъл. Онези предложения, които не съществуват в писмен вид и в стенограмата от миналата седмица от работата на Народното събрание, да бъдат така добри днес да не ги подлагаме на гласуване, тъй като те са в противоречие с правилника. Предложението ми е да прекратим дебатите и моля Вие да го подложите на гласуване, след което да гласуваме чл. 4, ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Ясно е, госпожо Младенова, че предложенията, които се поставят на гласуване, са само тези, постъпили до началото на второто четене. И аз ще моля господин Димитров и съответно Комисията по бюджет и финанси да докладва само тези от тях, които са постъпили по съответния ред. Противно на направеното предложение за прекратяване на разискванията? Господин Карев първи вдигна ръка. Заповядайте. Само по процедурното предложение за прекратяване на разискванията. 408.4.
ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Разбира се, че е редно да бъдат обсъждани и гласувани само предложенията, направени на първото четене или надлежно внесени в писмен вид преди второто четене. Но аз съм убеден, че има доста такива предложения. И абсолютно не разбирам какво означава това - да се прекратяват дебатите. Това означава редица надлежно направени предложения да не бъдат нито обсъждани, нито гласувани.
Например, ние като комисия имахме предложение, което не е гласувано тук. Ставаше въпрос за една централизация на средствата за хемодиализа, за издръжка на хемодиализните центрове и специално за закупуване на консумативи. Мотивирано е в становището на комисията, че абсолютно по-добро е в много отношения - и по-евтино, и по-ефикасно, ако тези средства бъдат централизирани. Така или иначе обаче те са включени в субсидиите на общините.
И нашето предложение изискваше Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването да отделят от субсидиите на общините сумите, адекватни на техните граждани, които са на хемодиализа и тоталната сума, която ще се набере в размер на 110 млн.лв., да бъде предоставена на Министерството на здравеопазването за централизирана издържка на хемодиализните центрове.
Това нещо сме го направили като комисия. И аз не виждам причини то да не бъде гласувано.
Освен това има и други предложения. Разбрах, че има предложения господин Тодоров и други.
Възразявам срещу прекратяването на дебатите по тази алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз ще поставя този въпрос на гласуване. Но искам да ви кажа, че са се записали за изказване народните представители Нюсет Хаджимет, Йордан Ганев, Константин Тодоров, Елка Константинова, Илиян Илиев.
Моля, за режим на гласуване. Гласува се предложението да се прекратят разискванията. Процедурен е въпросът и се поставя на гласуване.
Ще се гласуват всички направени предложения. Само дебатите ще бъдат прекратени. Но всички направени предложения, които са при господин Димитров, ще бъдат гласувани. Защото въпросът СР/НП 409.1 е процедурен и той може да бъде решен само от пленарната зала.
Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението да бъдат прекратени разискванията по този текст.
ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Хайде изобщо да няма дебати!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Може ли да няма дебати?
ИВАН КОСТОВ (СДС, от място): Да гласуваме целия текст и да свършим?! И после ще правим глупости!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, посочете резултатите от гласуването.
Гласували са общо 187 народни представители, за предложението - 102, против - 73, въздържали се - 12. Приема се.
Моля, изпишете резултата по парламентарни групи.
В такъв случай започваме гласуването по направените предложения. В 18 часа ще има почивка.
Моля, уважаемите народни представители да влязат в пленарната зала, започва гласуване по предложенията на чл.4, ал.1. Моля, ще има гласуване, заповядайте в пленарната зала.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Хронологично първото предложение е на господин Велко Вълканов. Той предлага бюджетът на Народното събрание да бъде намален от 174 млн. 851 хил.лв. на 164 млн. 851 хил.лв. Обаче в случая аз не зная за какво се касае. Защото предложението на второ четене касае числото 245 млн. 528 хил.лв. Така че не зная дали намалението касае само 10 млн.лв. надолу да го смъкнем или той държи крайната сума да остане 164 млн.лв.
(Иван Костов се смее)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Тъй като дебати няма, уточнявате цифрата чрез докладващия.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Има около 80 млн.лв....
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, уточнете цифрата господин Димитров. Но дебати по текста няма да има. Моля, само уточнете цифрата.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Аз предложих тази цифра, защото на пъво четене общата цифра беше друга. Сега вече е променена тази обща цифра, съответно ще променя и аз своята цифра. Но предлагам едно намаление общо 15 или 20 млн. лв. от бюджета на Народното събрание. (Смеят се в СДС, смее се Иван Костов) Аз правя такова предложение, защото ми се струва, че този бюджет е извънредно 409.2 раздут и може да се намали без да пострада съществено дейността на Народното събрание. (Шум в залата)
Моите предложения се отнасят предимно до дейността, насочена към инвестициите. Оттам би могло да се спести някоя сума, която да се използва за други по-неотложни нужди. Това е то. Ако вие прецените, че това би могло да се направи, аз моля да ме подкрепите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Вълканов, моля, уточнете все пак сумата.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин Вълканов, попитайте, а тук е господин Георги Николов, понеже аз зная, че на мен не вярвате, седнете до него и го попитайте. Ние направихме такъв подход - тази година да не влизаме в партийния дом, но там има нужда от някакви разходи, за поддържане, за отопление, да не замръзнат тръбите и тъй нататък. Ето това е минималното. Но попитайте господин Николов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, не подновявайте дебатите.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Първоначалното ми предложение беше да се намали с 10 млн.лв.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Добре, това е Вашето предложение - с 10 млн. лв. намаление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин Велко Вълканов предлага в т.1 бюджетът на Народното събрание да се намали с 10 млн.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте.
ИВАН КОСТОВ (СДС, от място): Аз предлагам на всички да се намали бюджета с по 10 млн.лв., пропорционално, по личния пример на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, посочете резултатите от гласуването.
Гласували са общо 202 народни представители, за предложението - 68, против - 95, 39 се въздържат. Отклонява се това предложение. 409.3 ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следващото предложение на господин Велко Вълканов - бюджета на Президентството да се намали с 5 милиона. (Шум и неразбираеми реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: С четири милиона беше, не с пет от 20 на 16.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: От 20 ... Не, не това е на Лъчезар Тошев. За господин Велко Вълканов става дума. Писмено е от 20 на 15. (Шум и неразбираеми реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Чакайте, моля, спокойно. Моля, резултата да се изписва на таблата след всяко гласуване. (Неразбираеми реплики в залата) Не се ли показва? По партии.
ИВАН КОСТОВ ( от място): Кой бламира Велко Вълканов? Това е въпросът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Можете ли да го изпишете? И ако може, по-спокойно, за да гласуваме и по-бързо. Изписа ли се на таблото? (Реплики от залата - "Да") Продължаваме понататък. Моля, господин Димитров, по т. 2.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Госпожо председателстваща, сега как да правим предложенията - съгласно постъпването, както бяха направени тука по народни представители или по пера в бюджета?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ами принципът е когато има някакво предложение за отпадане то се гласува първо. Но ...
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Те са за намаление, за отпадане и за създаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Но нека да следваме и перата. Има за отпадане.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Аз предлагам сега да гласуваме и другите предложения на господин Вълканов - това са намаление бюджета на Президентството от 20 млн.144 хил.лв. на 15 мил.144 хил.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Моля гласувайте!
Прекратете гласуването и посочете резултата!
Гласували са 205 народни представители, за 99, против 39, 67 се въздържат. Отклонява се това предложение.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следващото предложение на господин Велко Вълканов е за намаление бюджета на Министерския съвет с 10 млн.лева. МС/ЙА 410.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. (Шум и неразбираеми реплики в залата)
Моля прекратете гласуването и посочете резултата!
Гласували са 197 народни представители, за са 104, против 36, 57 се въздържат. Приема се това предложение.
Моля, изпишете на таблото резултата по парламентарни групи.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следващото предложение - на господин Аджаров.
Господин Аджаров предлага т. 15 "Национално бюро за териториално убежище на бежанците" бюджета му да се намали с 4,6 млн.лева. Така ли е? И да остане 8 млн.лева. И после ще гласуваме следващото предложение, ако бъде прието, за създаване на нова точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, той предлага заедно. Не, поставете цялото предложение на гласуване. (Неразбираема реплика от Константин Аджаров)
Чакайте, господин Аджаров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Или, ако искате цялото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Цялото.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: И за създаване на нова точка 120 - разходи за Араповския манастир. Мисля, че са две - едното е за намаление, а другото за създаване. (Шум и неразбираеми реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре, два пъти ще гласуваме, тъй като се отнася за различни неща, но свързани. Господин Аджаров, моля Ви, заповядайте.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (независим): Госпожо председател, възразявам процедурно да се гласува по отделно, тъй като моето предложение още на първо четене е направено така: "За пренасочване на 4 млн.600 хил.лв. за нуждите на Араповския манастир". Така че не може да гласуваме първа точка тези пари да се вземат от бюрото, а после да се измародерстват от някой друг. Ще стане мародерство. Твърдо ми е предложението така: "За пренасочване на 4 млн.600 хил. лева". Така че и двете точки се гласуват, в смисъл цялото предложение се гласува анблок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ще бъде волята Ви. Госпожа МС/ЙА 410.2 Константинова по процедурен въпрос. (Шум и неразбираеми реплики в залата)
ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА (СДС): Уважаеми колеги, процедурно предложение имам. Понеже се освободиха десет милиона от парите на Министерския съвет, мисля, че сега е моментът да предложим най-разумното използване на тези десет милиона - за паметниците на културата във Велико Търново.
Това са изключително необходими милиони за Преображенския манастир, за черквата "Четиридесет мъченици" и за читалище "Надежда". Три паметника от най-висше равнище, които загиват и падат.
Всички знаете, че Преображенският манастир го сполетя беда, че при природно бедствие падна скала и го съсипа. Точно тези десет милиона ще спасят три от най-ценните паметници на културата на Велико Търново.
Предлагам да ги гласуваме, да ги дадем за тия три паметника на Велико Търново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Сега, моля ви, колеги, не ме подвеждайте с процедурни въпроси, пък да предлагате по същество.
Уважаема госпожо Константинова, ще се гласуват предложенията, постъпили до началото на второто четене. (Шум и неразбираеми реплики в залата)
Моля, не ме подвеждайте с процедурни предложения.
Сега, предложението на господин Аджаров - той държи и е редно да се гласува както е направено.
Моля, режим на гласуване, моля да се гласува предложението на господин Аджаров - да се вземе сума от Национално бюро за териториално убежище на бежанците (неразбираеми реплики в залата) аз само повтарям, и да се създаде нова точка 120 - "Араповски манастир" с тази сума от ..., там колкото се получава.
Моля, режим на гласуване.
Гласуването приключва, прекратете го и посочете резултата.
Гласували са 198 народни представители, за са 87, против 76, 35 се въздържат. Отклонява се предложението. Ето го и на таблото. Господин Димитров, по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следващото предложение на народния представител Емил Капудалиев, относно бюджетните сметки на Българска национална телевизия и Българско национално радио. МС/ЙА 410.3
Има две предложения - за завишаване на бюджета на Българската национална телевизия на 568 млн.716 хил. и второто е на Българското национално радио на 431 млн. 892 хил.лева.
Може би е уместно те да бъдат гласувани поотделно, като най-напред ...
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: А откъде ще ги вземат?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, да не се питаме откъде, с гласуване резултатът става ясен. (Неразбираеми реплики от блока на БСП) Е, няма предложение за откъде, има само за завишаване. Затова гласуваме.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Не е дал предложение по тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, господин Димитров, по отделно ли предлагате да се гласуват.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: По отделно трябва да се гласува, защото едно е радио другото е телевизия. Последната алинея, още не сме я разпределили, така че натам могат да станат някои разпределения на ... (Шум и неразбираеми реплики от блока на БСП) Нали вие от това изхождахте, затова не се разпределиха от там.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Е, няма откъде.
Моля, режим на гласуване, гласува се първо по т. 37 Българско национално радио увеличаване на сумата ...
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: На 431 млн.892 хил.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте!
ИВАН КОСТОВ (от място): Откъде го взема?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не се казва откъде, но има предложение.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Има предложение, сега, всеки може да се произнесе, след като не го казва откъде.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 198 народни представители, за предложението са 65, против 75, въздържали се 58.
Отклонява се. По партии, изпишете резултата. МС/ЙА 410.4
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следващото предложение е за Българската национална телевизия - 568 млн. 716 хил.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, процедурен въпрос има господин Парамов. Заповядайте.
КОЛЬО ПАРАМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател! Аз ви моля, уважаеми колеги, преди да гласуваме по такъв специфичен въпрос, да се отнесем професионално към проблема. Защо сега гласуваме завишаване с по 30-40 млн. на отделни пера, без да сме осигурили сумите отнякъде? Не може да стане това на практика. (Шум и реплики в залата) Как, откъде ще сумирате тези 150-200 млн.? (Силният шум в залата продължава)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, въпросът наистина е труден, но това се разрешава с гласуване.
КОЛЬО ПАРАМОВ: Категорично условие е. Замислете се малко, преди да гласуваме, откъде да осигурим средствата.
ИВАН КОСТОВ (от място): Защо миналата година не постави така въпроса?
КОЛЬО ПАРАМОВ: Това на практика е невъзможно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за спокойствие в залата!
По процедурен въпрос ли? Господин Орсов, заповядайте!
На господин Парамов по-скоро беше въпрос, а не процедурен.
Господин Орсов, кажете Вашия процедурен въпрос.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, моето процедурно предложение е да спазваме установената от миналата години от самия г-н Димитров практика всички онези предложения, за които не се посочва откъде да се вземат парите, за да бъде увеличено числото на някои от редовете, изобщо да не се поставят на гласуване.
ИВАН КОСТОВ (от място): Това трябваше да направите миналата година!
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Ако не сме го направили миналата година, сега ще го направим. Можете да бъдете сигурен. (Смях в залата)
И така, повтарям процедурното си предложение: всички предложения за преразпределение на суми по перата на текста, който гласуваме, да не се поставят на гласуване, ако не е посочен НЧ/ЛТ 411.1. източникът, от който да се вземат парите, за да бъде увеличено числото на някои от редовете. (Силният шум в залата продължава)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитров, каква е практиката на Вашата комисия?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Поставете го на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте направеното предложение на господин Орсов.
Да чуем процедурно възражение вероятно на господин Владислав Даскалов.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Процедурно, госпожо Куртева. Уважаеми колеги, това направено от колегата Орсов предложение, е просто абсурдно, поради простата причина, господин Николов, тъкмо защото Вие сте специалистът.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (от Свищов, от място): Не твърдя.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Напротив, трябва да твърдите, защото ако аз направя едно предложение, Вие ще направите съответната забележка дали то е уместно или не е уместно и дали има възможност отнякъде от някакво друго перо да се вземе, или няма такава възможност. Това ще направите Вие по пътя на репликата. А аз по пътя на моето изказване ще направя съответното искане. Затова се казва проектозакон за бюджета.
Аз не съм и никой не изисква да бъда специалист по бюджета. Но изискват от мен моите избиратели да защитавам техните интереси в съответните сфери. И тогава, когато... (Шум и реплики в залата) Не ми крещете, господин Орсов, не крещете. И тогава, когато аз направя това предложение, Вие, експертът, ще възразите и тогава ще се отбележи онова, което трябва да стане.
Затова моля, уважаема госпожо председател, като абсурдно, процесуално абсурдно, да не подлагате на гласуване предложението на господин Орсов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За да излезем от твърде разгорещената обстановка, давам 30 минути почивка, след което продължаваме. (Звъни)
(18 ч.)
411.2.
(След почивката)

18 ч. и 40 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители, за мен е висока чест да ви представя нашите гости, гостите на българския парламент - индийската парламентарна делегация, начело с негово превъзходителство господин Шиврадж Патил - спикер на Лок Саба - индийския парламент. (С ръкопляскания и ставане на крака депутатите поздравяват гостите)
Пожелавам на всички парламентарни групи утре ползотворни срещи и разговори с представителите на една държава, която е голям приятел и на България.
Сега продължаваме нашата работа. Господин Димитров, в каква ситуация се намираме?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин председателю, обсъждане бюджетните сметки по чл. 4, ал. 1 - предложенията за изменение. Стигнали сме до предложението на народния представител Емил Капудалиев за увеличаване бюджета на Българското национално радио и Българската национална телевизия. За радиото го гласувахме, нали? Отхвърли се неговото предложение. Сега остава да прогласуваме и предложението за Националната телевизия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Процедурно предложение ли имате?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: То е направено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Орсов, заповядайте да го чуем.
Процедурно предложение от господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3): Господин председателю, аз очаквах, че водещата заседанието Ви е уведомила за моето процедурно предложение. То беше направено преди почивката и гласеше следното: предложенията, които се правят за преразпределение на сумите в бюджета, да бъдат поставени на гласуване, само ако се посочва източникът на средства, с които се иска увеличаването на дадено число по съответния ред от текстовете, които гласуваме. ВТ/КП 412/1.
В противен случай, ако не се посочва източникът на средствата, с които се иска увеличаването на дадено число, то това предложение да не бъде подлагано на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Орсов. Нека сега господин Венцеслав Димитров да разясни ситуацията и след това ще се вгледаме в Правилника на Народното събрание.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: В предложението на господин Орсов има известна доза логика, но само ако беше прогласувана последната част по чл. 1.
Господин Орсов, ако беше прогласувана последната част от чл. 1, нещата щяха да бъдат заковани и ние можехме да гласуваме примерно от един университет да дадем на един институт, от едно здравно заведение да дадем на друго и така да остане.
Но в случая, след като това нещо по предложение на господин Николов не се прие и се каза: нека да видим какво ще стане в институтите и тогава да гласуваме последната алинея от чл. 1, аз не виждам от авансова гледна точка най-напред да се прогласуват всички предложения и после да се види вече в този член какво къде трябва да остане, защото има определени суми, които не са идентифицирани само в разходите на бюджетните организации, господин Орсов.
Има възможности да се намалят известни други приходи, за да се одобрят тези разходи. Разбира се, всеки, който прави предложение, тук ви казаха, може да се направи контрапредложение и да се каже, че такива пари няма или че ще бъдат нарушени разходите на това, това и това.
Но от балансова гледна точка, господин Орсов, понеже не сме гласували края на чл. 1, няма пречка да се процедира като се гласува всяко едно предложение. (Шум и реплики в блока на БСП) Не знам дали това ви е ясно. Аз ви казвам - от балансова гледна точка няма пречка.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): Нека да го гласуваме, пък ще видим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Димитров.
Сега как стоят нещата според правилника? 412/2.
Всяко едно предложение си има своята логика в Правилника на Народното събрание и е изключено на предложението да се поставят условия. Точно така! Защото в правилника никъде не е написано, че предложенията се предлагат с условия. Това е истината. (Ръкопляскания в блока на СДС и възгласи: "Правилно!" и "Браво!") И всеки народен представител има правото да направи своето предложение. А другите народни представители са достатъчно умни, образовани, компетентни, за да преценят ще го приемат ли или ще го отхвърлят.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): А така, Вие поставете моето предложение на гласуване, пък те ще решат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: А когато се отнася специално за бюджета, принципът навсякъде е следният: има правителство, предлага бюджет. Има парламентарно мнозинство - подкрепя този бюджет. Има опозиция - гледа да срине евентуално бюджета, ако е необходимо, или да извърши някакви други действия. (Ръкопляскания от блока на СДС) Затова логиката е: мнозинството си подкрепя бюджета такъв, какъвто е; опозицията иска да го променя.
И сега гласуваме конкретното предложение за телевизията.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място): А моето предложение? Нали всяко предложение се поставя на гласуване?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Не мога да поставя на гласуване Вашето предложение, защото е в противоречие с правилника. (Шумно изразено неодобрение от блока на БСП) В противоречие е с правилника. Ако ми покажете по коя алинея Вие поставяте условие върху предложението, веднага ще го поставя.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (от място(: Алинея 43. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега ще прочетем чл. 43. Член 43 се отнася за репликите - че имате право на реплика. Това имате. Господин Орсов, днес съм в добро настроение, не ми го влошавайте. (Шум и реплики в блока на БСП)
Моля, господин Капудалиев, Вашето предложение за бюджета на телевизията. Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Капудалиев.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Нека да го прочета понапред. 412/3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, прочетете го.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин Капудалиев предлага бюджетът на телевизията да бъде в размер на 568 млн. и 716 хил. лв.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Направете уточнение, че това го предлага комисията, а не господин Капудалиев.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Комисията, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уточнението е, че това го предлага Комисията по радио и телевизия. Благодаря Ви.
Моля, режим на гласуване, гласуваме това предложение.
Гласували 195 народни представители, за това предложение 64, против 82, въздържали се 49. (Възгласи "Е-е-е!" и "У-у-у!" от блока на СДС)
Предложението не се приема.
Преминаваме към следващото предложение. 412/4.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следващото предложение е на госпожа Величкова от БСП (оживление и смях в залата), която иска да се заличи позиция # 106 - субсидия за Американския университет в Благоевград в размер на 600 хил.лв. и да се даде на Националния онкологичен център.
Тук искам да обърна внимание, че по време на дискусията между първо и второ четене, на Националния онкологичен център се предоставиха 14,4 млн. лв. допълнително. Това е за сведение на народните представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Господин Костов, заповядайте по процедурен въпрос.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Господин председателю, колеги депутати! Аз се обръщам към госпожа Станка Величкова да оттегли това предложение, защото като предложи заместване с част от парите от освободените 10 млн.лв. икономии в бюджета на Министерския съвет. Ако го направите в момента, и двете неща могат да бъдат удовлетворени - както Вашето предложение да се увеличи с 600 хил., така и да останат тези... Така че отново ще има 9 млн. и 400 хил.лв. икономия, която вече е гласувана.
Моля Ви да го оттеглите, ако обичате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Костов.
Госпожа Величкова?
Дискусия няма да разгръщаме по този въпрос, тъй като се намираме в процес на гласуване. Само госпожа Величкова, ако желае. Не желае.
Моля, гласуваме предложението на госпожа Величкова сумата по точка 106 да отпадне и да отиде към точка 80. Моля гласувайте това предложение.
Гласували 204 народни представители. За 109, против 83, въздържали се 12.
Предложението на госпожа Величкова се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Сега има една серия предложения на господин Лъчезар Тошев. Първото предложение е формално - в точка 2 вместо Президентство да се запише президент и вицепрезидент, защото той казва, че по Конституция нямало Президентство. (Шум и реплики) ЦМ/ЛТ 413.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласуваме предложението точка 2 да има съдържание "президент и вицепрезидент". Моля гласувайте това предложение.
Гласували 198 народни представители. За това предложение 72, против 105, въздържали се 21.
Предложението не се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следващото предложение на господин Тошев е бюджетът по точка 2 да се намали с 4 млн.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля гласуваме предложението на господин Тошев бюджетът по точка 2 да се намали с 4 милиона. Моля гласувайте.
Гласували 194 народни представители. За това предложение 87, против 74, въздържали се 33.
Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следващото предложение е по точка 10 бюджетът на Националната служба за охрана да се намали с 4 млн. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля гласуваме предложението по точка 10 бюджетът на Националната служба за охрана да се намали с 4 млн.лв. Моля гласувайте.
Гласували 204 народни представители. За това предложение 71, против 111, въздържали се 22.
Предложението не се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следващото предложение на господин Тошев е точка 60 с бюджет 1,5 млн.лв. да се заличи от бюджетните организации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласуваме предложението на господин Тошев по точка 60 на законопроекта. Моля гласувайте.
Гласували 202 народни представители. За 67, против 111, въздържали се 24.
Предложението не се приема. 413.2.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Тъй като не се приема предложението, той направи алтернативно предложение в перо 60то, до Съюз на българските автомобилисти да сложи Съюз на българските автомобилисти и Царския автомобилен клуб. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване. Моля гласувайте за предложението т.60 да стане - Съюз на българските автомобилисти и Царски автомобилен клуб.
Моля режим на гласуване. Моля, гласувайте това предложение.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 203 народни представители, за 71, против 122, въздържали се 7. Предложението не се приема.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ:
Стигаме до предложенията на госпожа Мими Виткова.
Ако ми позволите ще чета нейните предложения, а не предложенията на Министерство на здравеопазването. Може ли, госпожо Виткова?
Чета първото предложение.
Държавният бюджет от 1993 г. по разходната част на бюджета за Националния център по сърдечносъдови заболявания да бъдат разчетени допълнителни средства за текущи разходи по проектобюджета в размер на 15 млн.лв. за сметка на текущите разходи по проектобюджета на Факултетска болница "Света Екатерина", в частта "Медикаменти".
Аз го разбирам така. Госпожа Виткова предлага 15 млн. лв. от медикаментите на "Света Екатерина" да се вземат и да се дадат за текущи разходи на Националния център за сърдечносъдови заболявания.
Госпожо Виткова, ние не обсъждаме вътре подразделенията както са дадени в бюджета едно число за всеки ред, за всяко перо обсъждаме, и затова, ако ми позволите, мога да формулирам другояче предложението.
Между първо и второ четене вие това предложение сте го направили перфектно след първо четене. Бюджетът именно в частта "Медикаменти" и даже и "Текущи разходи", както сте го направили за заплати, тук е господин Бабанов, той извърши изчисленията на база еднаква средна заплата, на Националния център СМ/НП 414.1 по сърдечносъдови заболявания бяха ни разчетени допълнително най-напред 2,4 и после още 22 млн.лв. Ето, господин Георги Николов ще ви каже, значи общо 24,4 млн.лв. Така че мога ли да считам, че това предложение не бива да го гласуваме. Вместо 15 млн. са дадени 24,4 млн. Мисля, че в случая нещата са ясни. Даже са им дадени 9 млн.лв. повече отколкото желаят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Госпожа Мими Виткова, заповядайте.
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, аз мисля, че бях достатъчно ясна. Предложенията които съм направила между двете четения визират някои конкретни цифри и то са цифрата 15 млн.лв. преразпределение медикаменти от единия център към другия.
Втората точка е от параграф "Заплати" от единия център към другия, тъй като не беше изчислена точно средната работна заплата. В момента цитирам и цифрата и тя е 1 млн. 749 хил.лв. И третото ми предложение е 30 млн.лв. капитални вложения от "Света Екатерина" да отидат към Министерство на здравеопазването. Мисля, че нещата са ясни. Не желая 24 млн.лв. дадени накуп за Националния център по сърдечносъдови заболявания, за да му се затворят устата и той да бъде доволен. Желая да бъде спазен принципът и на тази принципна основа да бъде направено преизчислението. Затова когато завърших изказването си преди малко, аз ви казах, че от тези преизчисления и тази сума, която е дадена - 24 млн.лв и е в повече от нуждата, остават 6 млн. 400 хиллв. И направих конкретни предложения. Тези средства да бъдат разпределени на три места. Александровска болница - 2 млн. 400 хил. лв., ИСУЛ - 2 млн.лв., Четвърти километър - психиатричната болница - 2 млн.лв. Ако нещо по-точно може да бъде направено.
Господин Димитров, чувам че казвате да бъде направено писмено за тези 6 млн.лв. Аз в края на крайщата ще се откажа от тях, но няма да се откажа от принципа никога. Недейте предлага безпринципни решения и недейте вкарва парламента в подобни гласувания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Процедурен въпрос, господин Иван Костов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаема госпожо Виткова, все пак понеже гласуваме съответни точки в бюджета, би било добре Вие 414.2 да нямате претенции да се намесвате във вътрешното структуриране на средствата, а да си направите труда да си ги сумирате и поне да ги предложите примерно - намаляване от номер еди кой си и от бюджета на еди кой си и добавяне към еди какво си. А не Вие да казвате от кои медикаменти да се вземат и на кои заплати да се вземат, защото нямате тези права в момента. Така че моля Ви бъдете точна и се изкажете така, както е необходимо да го направите предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Димитров, за Вашия коментар.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Не искам коментар да направя. Аз направих едно предложение. Тука госпожа Ботушарова е председател на заседанието. Между първо и второ четене Бюджетната комисия възложи на господин Бабанов да направи тези разчети които току-що пожела госпожа Виткова. Въз основа на това бяха определени нови суми, които бяха гласувани. Аз предлагам да поканим господин Бабанов да каже какъв е принципът в залагането на тези суми в държавния бюджет. Защото той е специалист. Аз не мога да смятам средни работни заплати, да умножавам по хора, за сестра, за санитар, и така нататък, а там хората ги правят. Аз тогава го предложих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Тук е министърът на финансите, ако той вземе отношение. Тогава започваме да гласуваме предложенията.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Къде са конкретните цифри? Ето ги от Министерство на здравеопазването, това съм получил.
МИМИ ВИТКОВА: Решението на Комисията по здравеопазване е изчисленията да се направят от Министерство на здравеопазването. Как може такова нещо? 414.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз просто чета предложенията на госпожа Виткова, така както са постъпили до председателя на Законодателната комисия между първо и второ четене.
Първото предложение е: "С държавния бюджет за 1993 година по разходната част на бюджета на Националния център по сърдечно-съдови заболявания да бъдат разчетени допълнителни средства за текущи разходи в размер на 15 милиона лева за сметка на текущите разходи по проектобюджета на Факултетската болница "Света Екатерина", в частта "медикаменти".
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Първото нещо е изпълнено и преизпълнено с 9 милиона лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега на госпожа Виткова всъщност се направи разяснение, че това именно предложение е изпълнено.
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Много Ви моля, подложете го на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така. Значи Вие не си оттегляте предложението. Всички депутати разбират, че то е изпълнено.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Преизпълнено е с 9 милиона лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Преизпълнено е. Всеки народен представител разбира, че по тази точка въпросът е решен. Въпреки това обаче отново гласуваме.
ИВАН КОСТОВ (СДС, от място): Става увеличаване още повече, става двойно увеличение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ясно е, става увеличаване с още повече. Става двойно. Добре, моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение ...(Шум в залата) Моля, гласувайте.
МИМИ ВИТКОВА (от място): Няма да стане така, как ще стане така?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ще гласуваме против, това е. СР/ВЙ 415.1
ИВАН КОСТОВ (СДС, от място): Вие не може да се оправите в числата изобщо, госпожо Виткова.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Тя не разбира от числа изобщо.
МИМИ ВИТКОВА (от място): Защото цифрата не иска да прочете господин Димитров. Това е причината.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Нищо не разбираш от бюджет.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС, от място): Тя толкова разбира и от медицина.
(Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 204 народни представители, за това предложение са гласували 123, против - 71, въздържали се - 10 народни представители. Предложението се приема.
Господин Илко Ескенази поиска думата за отрицателен вот.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Колеги, не зная дали се разбра точно какво става, но предложението, което беше направено от госпожа Виткова за увеличение на средствата за въпросната клиника, са удовлетворени от Бюджетната комисия.
Гласувайки сега това предложение, над претенциите, които има въпросната клиника, й давате още средства, които дори те не искат. Защото предложението е било не да се даде на тази клиника, а да се вземе на другата.
МИМИ ВИТКОВА (от място): Това господин Димитров го прави.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ: Значи при бюджета по-важното е не да се даде там, където трябва, а да се вземе, не на мен да е добре, а на Вуте да е зле. Така ли се оказва? Е, това е. (Ръкопляскания в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Има думата за отрицателен вот господин Иван Костов и след това госпожа Велчева - също.
ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, колеги, и аз мисля, че в момента става една груба грешка. Защото ние след това ще гласуваме числата на проекта, който е съгласуван и който е съвместен на Министерския съвет и се внася с подкрепата на Бюджетната комисия. В този проект вече има едни числа. 415.2 И Вашето предложение не взема отношение към тези числа, които са в момента, а е направено на базата на старите числа.
МИМИ ВИТКОВА (от място): Не е.
ИВАН КОСТОВ: Според мен, това създава един нонсенс. Това наистина е неприемливо. В противен случай, според мен, аз ще настоявам господин Венцеслав Димитров да го направи, тези суми, които Вие предлагате, да бъдат гласувани така, както Вие ги предлагате вече като суми, а не на базата на този проект. Защото в противен случай наистина ще се получи една безмислица. Не зная дали разбирате...
МИМИ ВИТКОВА (от място): Разбирам много добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Дебати няма да водим, при отрицателен вот не се дават други обяснения. За отрицателен вот също има думата госпожа Велчева.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Благодаря, господин председател. Всички видяхме, че принципът на принципната госпожа Виткова е: не на някого да се даде, а просто да се навреди някому. Всъщност не трябва да се учудваме от резултата от гласуването, тъй като парламентарното мнозинство дължи една благодарност на ръководителя на този център - господин Томов, който издаваше всички тези бележки за лошото здравословно състояние на господин Луканов. Естествено, че благодарност трябва да има. (Шум и частични ръкопляскания в блока на СДС).
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Велчева.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС, от място): Тука бе, е разковничето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Преминаваме по-нататък.
(Мими Виткова иска думата по процедура)
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Няма само тя да се изказва. Хайде, стига вече, бе, цял ден вас ще слушаме!
МИМИ ВИТКОВА: Искам думата по процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: По коя процедура? Вие сте направили три предложения. Ще предложа и трите да се гласуват. Заповядайте, по процедурата.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това не е по процедурата. 415.3

ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Не е по процедурата.
МИМИ ВИТКОВА: Колеги, аз мисля, че всички разбираме за какво става дума. Някои се мъчат да ни вкарат в една абсолютно погрешна посока. Предложенията, които аз съм направила, изхождат от цифрите на първо четене на бюджета, заради което, чуйте ме добре, днес дадох точните цифрови изрази на това, което искам да стане, като глобална цифра, отразяващо всички мои предложения тук. И те се състоят в това: цифрата 98 милиона 975 хиляди лева да бъде за "Света Екатерина", тя включва намаление от 15 милиона лева за медикаменти и намаление за работна заплата от 1 милион лева. Цифрата на Националния център да бъде от 128 милиона лева поправена на 145 милиона и включва тези две цифри - не е вярно. И 30-те милиона лева да отидат към Министерството на здравеопазването. Тези глобални цифри господин Димитров не желае да ги предложи. Заради което, колеги, гласувайки, първо, 15 милиона лева намаление на бюджета... по втора точка на моето предложение, което предвижда уеднаквяване на работните заплати според структурата на персонала и това изчисление е равно на 1 милион 749 хиляди лева...
Господин Йорданов, моля Ви, запишете си срещу точка 2, че числото е 1 милион 749 хиляди лева.(
Третото ми предложение е за намаление на капиталните вложения с 30 милиона лева на "Света Екатерина" и прехвърляне към Министерството на здравеопазването.
Колеги, за да няма объркване, много ви моля да се съгласите накрая да гласуваме глобалните цифри на двата центъра, за да не бъда обвинявана в безпринципност.
Трите мои предложения са направени от числата на първо четене. Гласувайки ги една след друга, призовавам ви накрая да гласуваме и общите цифри.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Изобщо голяма манджа!
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Няма такива предложения...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега ситуацията става много сложна. Какво е реалното състояние? Има едно писмо от Министерството на здравеопазването до Парламентарната комисия по здравеопазване. То е от вчера. 415.4
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Министърът не може да мисли! Тогава ли му е дошло на ум?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: И там има определени цифри, от които горе-долу се вижда, че цифрите са такива, каквито ги казва сега госпожа Виткова.
МИМИ ВИТКОВА (от място): Как горе-долу, когато са точни?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така. То не е Ваше предложение, а е на министерството. А Вашето предложение ще го поставя на гласуване, така както е фиксирано като текст.
Точка 2 от него не мога да поставя на гласуване по...
МИМИ ВИТКОВА (от място): Защо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: ... по простата причина, че тя гласи нещо, което няма отношение към текста на бюджета и към цифрите, а именно в рамките на средствата по фонд "Работна заплата" за 1993 година за Националния център по сърдечно-съдови заболявания и Факултетска болница "Света Екатерина" да бъде направено преразпределение на база еднакви средни брутни работни заплати. Това е текстът, който Вие ми давате. Къде да запиша това нещо в бюджета като текст? Моля, господин Александров да поясни. Такъв текст аз не мога да предложа на гласуване.
МИМИ ВИТКОВА: Това е становище на здравната комисия, която възлага... Те не са си направили труда...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Къде да го впиша в текста на закона?
МИМИ ВИТКОВА: Казвам ви и цифрата, която стои зад това предложение, господин Йорданов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Александров, моля, разяснете за какво става дума. 415.5
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря, господин председател! Уважаеми господа депутати, в мен имам двата варианта. Това е проектозаконът, който беше приет на първо четене и след това имате проектозакон за второ четене. Аз искам просто да ви посоча цифрите, за да се ориентирате.
При първото четене бюджетът на Факултетска болница "Света Екатерина" беше заложен, който вие приехте на първо четене, на 145 млн. 724 хил. При второто четене този бюджет вече е коригиран и сумата е 127 млн. 724 хил. Тоест бюджетът на "Света Екатерина" е намален с 18 млн. Това са капитални вложения. На Националния център бюджетът при първото четене, който беше приет на първо четене, е 130 млн. 669 хил. За второто четене вече бюджетът е 152 млн. 669 хил. Тоест има увеличение на бюджета с 22 млн. (Неразбираема реплика от блока на БСП) С 22, със структура 15 млн. са увеличени средствата за медикаменти и със 7 млн. за работна заплата и отчисления за обществено осигуряване.
Това са цифрите и различията между първо и второ четене. Тоест искането на Комисията по здравеопазването между първо и второ четене е отразено в този вид, с тези цифри, които ви казвам. Единият бюджет е намален с 18 млн. - капиталните вложения са намалени, от предвидените 30 млн. оставихме 12 млн., за да бъде разплатено извършеното досега, т.е. вие не можете да свалите 30 млн. от бюджета на "Света Екатерина", тъй като от началото на годината са извършени разходи, които са за около 12 млн. Така че дори, ако свалите изобщо капиталните вложения, вие трябва да оставите 12 млн., за да бъде разплатена извършената работа. А другите средства - за медикаменти и работни заплати са увеличени с 22 млн.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Тя изобщо не мисли за това.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Друг е въпросът, ако вие предлагате допълнителни корекции, тъй като тук са възможни, възможни са варианти - да бъдат взети от "Света Екатерина" и да бъдат насочени на друго място, въобще в здравеопазването, не в Националния център и така нататък. Но просто искам да внеса определена яснота какво е отразено между първо и второ четене и какво сега се предлага, за да не се получи действително дублиране. МС/ЛТ 416.1.
Ако вашите допълнения са искания за допълнение на това, което официално е направила Комисията по здравеопазване и което е отразено при второто четене, това е вече друг въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, благодаря на господин Александров. Той внесе необходимото разяснение. Господин Костов, по процедурен въпрос?
ИВАН КОСТОВ (от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте!
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги, аз мисля, че след даденото разяснение от господин министъра на финансите е видно, че от една страна е намален бюджетът на "Света Екатерина" с 18 млн. и от друга страна е увеличен бюджетът на Националния център за сърдечносъдова хирургия с 22 млн.
Това, което вие гласувахте, е извършване на тази операция още веднъж. Аз мисля, че се получава двойна операция върху едни и същи числа, което вече е съвсем неприемливо и предлагам да се прегласува. Моля ви, да се прегласува, защото съвсем очевидно е, че 30-те милиона капитални вложения се намаляват с 18 млн., т.е. изцяло допустимото намаление - това, което е извършено и трябва да бъде разплатено е 12 млн., т.е. операцията е осъществена.
Моля ви се, не издевателствайте в края на краищата върху здравните заведения! Ще прехвърлите повече пари върху Националния център, той няма да може да ги усвои и накрая ще стане празник на нечия глупост. Прощавайте, но наистина така се получава.
Сега, вие твърдите, че отиваме в определена посока, която не е правилна, но вие тласнахте Народното събрание точно в погрешната посока, госпожо Виткова. Ами ето, обясни Ви и министърът на финансите, ако и сега не я разбирате, наистина никой в тая зала няма да може да Ви обясни. Моля Ви да се прегласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря! На основата на направените разяснения от министъра на финансите и на искането за прегласуване нека да го поставим отново на гласуване, за да не допуснем просто наистина важна грешка. Моля... Господин Александров, отново ли думата?
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Налага се едно уточнение, тъй като аз в себе си имам вариант за второ четене, в което действително има едно разминаване на цифрите, тъй като има подмяна 416.2. на страници 13 и 31. Тъй като тук действително се получи така, че Икономическата комисия гласува едно, а Комисията по здравеопазване също имаше определено становище и на определен етап бяха отразени решенията на тези комисии и беше предложено на второ четене този вариант с тези цифри, които аз ви зачетох, но в последния момент, именно с това започна днешното заседание, бяха върнати някои варианти от първото четене и именно стр. 13, където е даден бюджетът на "Света Екатерина". Там цифрата е 145 млн. 724 хил., а не е 127 млн., където аз... Извинявам се! Това е становището на бюджета. Тоест няма да се получи двойно ако... (Шум и неразбираеми реплики в залата)
Аз затуй бих ви предложил вие да гласувате директно бюджетите на двете институции - на "Света Екатерина" и на Националния център, а не тези сложни комбинации, които вие сега обсъждате тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Направено е предложение за прегласуване. Аргументите бяха изнесени, господин Костов го прави официално. Който каквото е разбрал, нека това да гласува. Аз не разбрах и ще гласувам правилно.
Моля режим на гласуване, моля гласувайте! (Шум и неразбираеми реплики в залата)
Първо гласуваме за прегласуване. Да гласуваме за прегласуване. Първо гласуваме да се прегласува по този въпрос.
Моля режим на гласуване, моля гласувайте!
Моля прекратете гласуването и посочете резултата!
Гласували 199 народни представители, за това предложение 106, против - 85, въздържали се - 8. Тоест гласуваме за прегласуването. Заповядайте!
ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, от името на Парламентарната група моля за половин час почивка. (Шум и неразбираеми реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Миленова. Нейното предложение дойде точно навреме. Давам половин час почивка. И преди да закрия заседанието, само ще съобщя, 416.3. че Комисията за младежта, спорта и туризма ще проведе заседание в четвъртък от 9 часа в кабинет 521 на бул. "Дондуков" 2.
Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 30 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Александър Йорданов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Снежана Ботушарова
СЕКРЕТАРИ:
Трифон Митев
Илхан Мустафа