Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-06-10

Председателствували: председателят Александър Йорданов и
Секретари: Руслан Семерджиев и Ведат Сакаллъ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители, откривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание.
Утре, петък, 11 юни 1993 г. следва да се отговори на следните актуални въпроси и питания в деня за парламентарен контрол:
Първо, министърът на образованието, науката и културата Марин Димитров следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Емил Капудалиев, Николай Христов, Савка Йовкова, Петя Шопова и на питания от народните представители Мариана Христова, Стефан Стефанов, Петър Балабанов, Николай Слатински и Чародей Чернев.
Второ, министърът на вътрешните работи Виктор Михайлов следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Лъчезар Тошев, Христо Марков, Павел Шопов, Красимир Премянов, Васил Златаров, Васил Михайлов, Петър Тодоров и Стоян Райчевски и на питане от народния представител Стоян Райчевски.
Трето, министърът на промишлеността Румен Биков следва да отговори на актуален въпрос от народния представител Велко Вълканов и на питания от народните представители Васил Михайлов, ВТ/НП 417.1 Лъчезар Тошев, Ивайло Ловджиев и Стоян Иванов.
Четвърто, министърът на териториалното развитие и строителството Христо Тотев следва да отговори на питане от народния представител Петър Балабанов.
Пето, министърът на земеделието Георги Танев следва да отговори на актуални въпроси от народните представители Петя Шопова, Стойчо Шапатов, Красимир Желязков и Бончо Рашков.
Шесто, министърът на здравеопазването Танчо Гугалов следва да отговори на актуален въпрос от народния представител Захари Захариев и на питане от народната представителка Мими Виткова.
Седмо, министърът на отбраната Валентин Александров следва да отговори на актуален въпрос от народния представител Велко Вълканов и на питане от народните представители Тошо Пейков и Емил Юруков.
И последно, министърът на финансите Стоян Александров следва да отговори на питане от народния представител Тошо Пейков.
Поради ангажименти с делегацията, водена от федералния канцлер на Германия Хелмут Кол, в заседанието утре не могат да участвуват министър-председателят Любен Беров и заместник-министър председателите Нейчо Неев и Валентин Карабашев.
Заместник-министър председателят Евгений Матинчев утре няма да може да отговори на въпроси и питания, поради отсъствие от страната.
Моля, режим на гласуване, гласуваме за това днес да се работи само върху Закона за държавния бюджет за 1993 г. Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте това предложение на Председателския съвет.
Гласували 160 народни представители, за - 147, против - 4, въздържали се - 9 народни представители. Приема се.
В залата трябва да заповядат първо, министрите, защото приемаме техния закон, и второ, председателят на комисията, за да докладва законаа.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (от място): Да гласуваме още отсега господин Бабанов да присъства също така в залата, за да не губим време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ако е тук господин Бабанов ...
Давам 20 минути почивка. (Звъни)
(15 ч. и 15 м.)
417.2
(След почивката)

15 ч. и 40 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (Звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители, продължаваме заседанието. Моля, господин Димитров...
Нека най-напред да гласуваме за това господин Бабамов да бъде поканен в пленарната зала, за да присъства на дебатите по бюджета.
Моля, режим на гласуване, гласуваме това предложение.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 126 народни представители, за 119, против 2, въздържали се 5 народни представители. Моля, господин Бабамов да заповяда в залата. Заповядайте!
Моля, председателят на Комисията по бюджет и финанси да продължи да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председателю, намираме се на гласуването на предложенията, направени от народната представителка от БСП Мими Виткова.
Точка първа беше гласувана, след това беше взето решение за прегласуване. И при това положение заседанието беше прекратено вчера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, сега госпожа Виткова вдига ръка. Ние трябва сега да прегласуваме Вашето предложение, освен ако Вие не сте го изменили, променили и т.н. Заповядайте!
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, за минутка пояснение, от вчерашните числови или цифрови бъркотии.
Намираме се във фаза на прегласуване на моето първо предложение, при което мисля, че стана ясно на залата, че са намерени допълнителни средства, с които са удовлетворени исканията към бюджета за Националния център по сърдечносъдови заболявания.
В същото време, от материала, който вчера ни беше раздаден, по отношение на Факултетска болница "Света Екатерина" ние се намираме в нейния бюджет на първо четене - т.е. 145 млн. Поради което, господин председателю, аз си позволявам да предложа заместващ текст на моето първо предложение и колеги, моля ви да ми позволите да го формулирам. МС/ЛТ 418.1.
"С държавния бюджет за 1993 г. по разходната част на бюджета на Министерство на здравеопазването да бъдат разчетени допълнителни средства за текущи разходи в размер на 15 млн. лева за сметка на текущите разходи по проектобюджета на Факултетска болница "Света Екатерина" в частта - медикаменти.
По този начин бюджетът на Министерство на здравеопазването става 1 млрд. 565 млн. 674 хил. лв., бюджетът на "Света Екатерина" става 130 млн. 724 хил.".
Това е текстът, на който трябваше да започнем ново гласуване. Предложила съм заместващия текст, господин председател, и чрез деловодството, ако той не е достигнал до Вас, бих могла да Ви го предоставя.
Ако продължите в частта на моите предложения, да се откажа от второто предложение и да формулирам третото предложение, което включва - намаляване на бюджета на "Света Екатерина" в раздел "Капитални вложения" 30 млн. и прехвърлянето на тези средства към Министерство на здравеопазването, също "Капитални вложения", включително ако министерството прецени и за разплащане по капиталното строителство на "Света Екатерина". Ако то прецени.
Минутка пояснение за медикаментите, които отиват в средствата към Министерство на здравеопазването. Колеги, те ще бъдат насочени към един голям институт, какъвто е Институтът "Пирогов", където средствата за медикаменти са безкрайно недостатъчни и той се финансира от Министерство на здравеопазването. Това само за информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря! Заповядайте, господин Димитров!
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, вчера наистина беше проведена известна дискусия по този проблем, но аз искам да кажа, че предложенията на госпожа Мими Виткова не са в синхрон с това, което правим за всяка една институция.
Никъде, на нито една институция, ние не се бъркаме във вътрешното разпределяне. Тука е и господин министърът и ще Ви каже. За всяка една институция се предлага само едно число, което се гласува. Вярно е, че има една сметка, която показва как са разпределяни, но ние дотам не отиваме да гласуваме конкретното разпределение на всяка една институция. Ако отидеме, това, 418.2. господа, за всяка една институция - 119 на брой - ние да гласуваме може би 15 или 20 числа, ние до края на лятната ваканция няма да можем да приемем този бюджет.
Затова аз смятам, може би за целесъобразно, тъй като спорът наистина се затяга, мисля, че такова предложение, каквото направи народната представителка Мими Виткова, не може да бъде подлагано на гласуване, да поканим министъра на финансите да каже може би две числа - едното за болница "Света Екатерина", другото за Националния център, които да бъдат подложени на гласуване.
Бих могъл да предложа, разбира се, без да ангажирам, не виждам народния представител Георги Николов тука. Георги е тука, който направи корекциите в бюджета на точка 4, ал. 1 на бюджетните организации в последния момент, което би могло да бъде тълкувано като негово предложение - за болницата "Света Екатерина" и Националния център. Може би тези числа да бъдат гласувани, но може би е хубаво да изслушаме министъра на финансите. Защото, ако тръгнеме за всяка една институция да гласуваме перо по перо, кое ще вземем от медикаменти, ние би трябвало да го обсъдиме все пак защо точно от медикаменти трябва да се вземат. В края на краищата, ако нещо протестирате, досега бяха примерно по-различни заплати - по-различни заплати бяха гласувани, бяха изравнени с Националния център. Сега из един път отиваме на медикаменти. Медикаменти, значи лишавате тази клиника от възможността да лекува пациентите.
Аз бих възприел становището на д-р Мими Виткова, ако беше лекар-хирург. Извинявайте, тя не е лекар-хирург. Който иска да се оперира при нея, той е свободен да го направи. (Шум и неразбираеми реплики в залата) Но, господин председателю, нека този спор да завърши с едно предложение от Министерство на финансите, което да бъде предложено на гласуване за окончателните числа за финансирането на двете болници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря!
МИМИ ВИТКОВА (от място): Реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Реплика, не виждам смисъл от реплика. Сега, най-напред ние трябва да прегласуваме това, което вчера сме гласували. И затова имаме вече новото предложение на госпожа Виткова и ще чуем след това предложението, 418.3. ако има такова, на Министерския съвет. Но най-напред трябва да гласуваме отново вчерашното предложение.
МИМИ ВИТКОВА (от място): Със заместващия текст.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофона): Заместващият текст не е перфектно постъпил и освен това не можем да го гласуваме. Чисто и просто не можем да го гласуваме. (Неразбираема реплика от народния представител госпожа Мими Виткова) Ние не гласуваме разбивка на отделните, госпожо Виткова.
МИМИ ВИТКОВА (встрани от микрофона): Аз съм съгласна да ги гласуваме заедно, тъй като... 418.4. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Най-напред трябва да гласуваме, както е било вчерашното предложение, защото така сме го гласували. Евентуално залата ще го отхвърли. След което вече ще видим новия ви текст, т.е. вчерашния текст със заместващото предложение. И по него именно вече може да вземе думата и министърът на финансите.
Най-напред гласуваме предложението на госпожа Виткова, така както то бе формулирано и гласувано вчера. Моля режим на гласуване. Моля гласувайте това предложение.
Гласували 188 народни представители, за предложението на госпожа Виткова - 17, против - 102, въздържали се - 69.
Предложението не се приема.
Госпожа Виткова предлага към текста, който вече ви е добре познат, вместо "На Националния център по сърдечно-съдови заболявания", да има текст "На Министерството на здравеопазването".
Господин Димитров направи вече своето тълкуване - че не може да се правят такива разбивки. И нека министърът на финансите, ако желае, да вземе думата. Не желае.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Още едно възражение имам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Другото възражение е, че това предложение е постъпило днес. Би трябвало най-малко да бъде постъпило вчера - за Министерство на здравеопазването. (Шум и реплики в блока на ПС на БСП) Точно така. Заместващ, разбира се. Заместващ, това е много съществено. Защото се касае за милиони, не е за един лев или не е за една усмивка или една запетайка. Моля ви се! Или ще правим закони, или ще правим буламачи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Според правилника госпожа Виткова може да направи заместващо и допълващо предложение към своето основно предложение.
Сега какво трябва да гласуваме?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): Господин председател, не може да го гласуваме, защото то е по разбивки. Ние не гласуваме по разбивки. (Шум в залата) СД/ЙА 419.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Димитров, народните представители разбраха вашите аргументи. Аз ги разбрах и лично аз ги споделям. В този смисъл хубаво е всеки народен представител да проникне в аргументите. Вие казвате, че не може ние да правим тази разбивка. Госпожа Виткова, също народен представител, твърди обратното и иска обратното. Направила е предложението според правилника, трябва да се подложи на гласуване. То гласи: "С държавния бюджет на 1993 г. по разходната част на бюджета на Министерството на здравеопазването да бъдат разчетени допълнителни средства за текущи разходи в размер на 15 млн.лв. за сметка на текущите разходи по проектобюджета на Факултетска болница "Св.Екатерина" в частта "Медикаменти".
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): Господин председател, тогава едно друго нещо трябва да бъде гласувано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин председателю, тогава имаме един процедурен въпрос в момента. Нека най-напред цялото народно представителство да се съгласи да влезем и да гласуваме по разбивки, когато това се наложи. Ако целият парламент се съгласи, тогава наистина ние ще имаме основание да гласуваме по разбивки. Преди да сме се съгласили, не може да подложим това съществено предложение.
Най-напред трябва формално парламентът да разреши да влезем да гласуваме по разбивки. Мисля, че има разбиране от господа народните представители. (Шум и реплики в блока на ПС на БСП) Не е така! С вота ще си изразите конкректното. Найнапред трябва да слезем по разбивки. И тогава може да почнем да гласуваме по разбивки всичко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това е разумно предложение. Това е разумно предложение. Заповядайте, госпожа Виткова.
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин Димитров може би има основание, но, господин председателю, аз искам да попитам, тъй като в чл. 4, ╓ 1 пише, че определя разходите от републиканския бюджет на Народното събрание, Президенство и всички останали съгласно бюджетните сметки по приложение # 1. А приложение # 1 е точно с такива конкретни разбивки. СД/ЙА 419.2
Щом ние утвърждаваме съответната алинея на параграфа или на този член и заедно с приложението, аз мисля, че няма и не съм направила никакво нарушение, когато съм посочила точните места от приложение # 1. Тоест утвърждавайки приложението, ние можем да гласуваме по разбивки. Нека залата действително да се произнесе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, благодаря на д-р Виткова.
Господин Луканов, заповядайте.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, за да улесним работата, аз бих искал да помоля председателя на Бюджетната комисия да не се държи като Венцеслав Димитров.
Благодаря. (Реакция в блока на СДС: "Е-е-е!", шум и реплики)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): Господин председателю, това е хубаво да се подложи на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Димитров направи едно принципно предложение, което е по-общо - че могат да се правят предложения и за разбивки. Нека да гласуваме това принципно негово предложение.
Който е за предложението на господин Димитров, че могат да се правят и по другите пера такива разбивки, каквито госпожа Виткова предлага, моля да гласува.
Гласували 202 народни представители, за предложението на Венцеслав Димитров - 82, против - 102, въздържали се - 18.
Предложението на господин Димитров не се приема.
Сега е редът да поставим предложението на госпожа Виткова.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): Не може да го поставим. (Реплика от блока на СДС : "То е същото.") То е същото. (Шум и реплики в блока на СДС) Не може вече да се постави!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, точно така.
Значи принципно залата в момента гласува, че ние не можем да правим разбивки. И в този смисъл предложението на госпожа Виткова всъщност влиза в противоречие с това, което залата вече гласува.
Заповядайте, господин Костов. СД/ЙА 419.3
Заповядайте, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Всъщност ние гласувахме предложението на госпожа Виткова, формулирано от господин Венцеслав Димитров, а именно, че в приложение # 1 могат да се правят промени. На това залата отговори "не". Това е смисълът на току-що отминалото гласуване. Следователно, ако трябва да има предложение, то трябва да бъде базирано на числата, които предлага Министерският съвет сега, в този проект за бюджета и то трябва да касае само параграфите такива, каквито са дадени в изброения списък. Това следва да стане сега, според нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Костов.
Госпожа Виткова, заповядайте!
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, явно ще си играем на процедура, макар че всички разбираме за какво става дума. И аз мисля, че залата се възпротиви на това обсъждане на бюджета в такива детайли, само за да не се влиза в непрекъснато големи подробности.
Затова правя процедурно предложение: за дискусия по бюджета и за гласувания по разбивки само при нужда, тоест, със специално разрешение на парламента. Много Ви моля, господин председателю, да подложите това мое предложение на гласуване.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): И моето предложенине беше такова. Аз казах: "Може да се гласува и по разбивки", но залата не се съгласи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Вие предлагате при всеки конкретен случай да вземаме специално решение може ли или не може. Това е заобикаляне на принципа. Предната врата е затворена, вие искате да влезете през задния двор в закона.
Заповядайте, господин Костов!
ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председателю, госпожо Виткова, колеги! Има устройствен закон за бюджета на страната, който вие би трябвало да познавате, когато влизате в процедура на приемане на закон за бюджета на страната за съответната година. НЧ/ВЙ 420.1 В този устройствен закон, ако направите справка, пише така: "бюджетът се гласува по членове и алинеи". Това, което правим ние в момента, е: гласуваме алинея първа с таблицата към нея на член 4. Другото не е предвидено в закона за бюджета. Така че Вашето предложение е незаконно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Костов.
Господин Желев иска думата. Заповядайте!
КИРИЛ ЖЕЛЕВ ((ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин п председателю, уважаеми колеги! Аз мисля, че и господин Иван Костов, и господин Венцеслав Димитров умишлено ни вкарват в процедурен спор, тъй като предложението на госпожа Мими Виткова не е свързано с никакво гласуване по разбивка. Просто предложението на госпожа Мими Виткова се съобразява с предходното гласуване, което е извършило народното представителство.
Обърнете внимание на чл. 1, ал. 2, където са направени и са посочени съответните показатели. Там е гласувана ал. 2 и са посочени показателите, в това число и показателите "медикаменти", "командировки", "дългосрочни активи" и така нататък. За да не настъпят промени в ал. 2 и в предходното гласуване на Народното събрание, затова госпожа Мими Виткова прави съответното предложение, съобразявайки се с предходното гласуване на народното представителство. Така че то не е гласуване по разбивки, а стремежът е да се съобразим и да изпълним предходното си гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Желев.
Господин Даскалов иска думата.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! Уважаема госпожо Виткова, Вашето предложение просто не може да бъде поставено на гласуване, поради липса на предмет. Вие с предложението си не представяте на народните представители един предмет, който би следвало ние да гласуваме. Какво означава това "само при нужда"? С други думи, ние ще бъдем принуждавани от случай на случай, първо, да гласуваме налице ли е нуждата или не е налице нуждата и след това вече да пристъпваме към всички останало. 420.2
Моля ви, нека, както и господин председателят каза в момента, след като вече е гласувано нещо по един предмет, нека да не търсим задната врата, за да влезем пак в същия двор. Просто по предмета, който Вие представяте за гласуване пред народните представители, вече има решение на народните представители. Затова всичко останало не би могло да бъде поставено на гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Други мнения? Заповядайте, госпожа Митева!
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю! Според мен се намираме в една сложна ситуация, защото тогава, когато е направила предложението си госпожа Мими Виткова, Народното събрание не е взело решение да не гласува никакви разбивки. Това свое решение то взе току-що, след като вече са направени предложенията. След като Народното събрание е решило да не се подлагат на гласуване предложения по разбивки, това означава, че Вие няма да подложите на гласуване предложението на госпожа Мими Виткова по разбивки, а ще предложите само измененията, които тя предлага, в т. 56, струва ми се, за бюджета на Факултетска болница "Света Екатерина", той да стане 100 милиона и нещо, а оставащите 45 милиона да бъдат дадени на Министерството на здравеопазването. Така че вие няма да гласувате по разбивки, но ще гласувате промените, които тя предлага в тези точки. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това, което казва госпожа Митева, е разумно. И то не е в противоречие с това, което сме гласували.
Господин Костов, Вашето предложение.
ИВАН КОСТОВ: Господин председателю, колеги! Госпожа Митева най-после схвана за какво спорим тук. Опитът на господин Желев да изопачи по такъв нещастен начин истината трябва да бъде санкциониран поне с реплика от трибуната. Господин Желев, четете чл. 4, ал. 1, за да видите какво е алинеята. Алинеята завършва така: "както следва" и изчита таблицата, която е непосредствена част от ал. 1. 420.3
Ясно е, че в таблицата могат да се правят промени и това е правено при гласуването по чл. 1. Как е възможно обаче чак до такава степен да се изопачава истината, за мен остава тайна.
Съвсем друго е, ако се спори, да се влезе в приложение # 1, за което спорим досега. В приложение # 1 не може да се влезе вътре, да се гласува и аз ви казах, че Народното събрание каквото и да беше гласувало според устройствения закон за бюджета, то няма право да влиза в тази разбивка и да гласува каквито и да било пера на разходите. Защото законът е категоричен в това отношение.
Обръщам внимание на следния момент: веднъж вече в новата страница, която Министерството на финансите дава, се вижда, че в ред 56-и на ал. 1 Факултетска болница "Света Екатерина" е записано числото 145 милиона 724 хиляди, а в предишния вариант, който е даден, който заменя тази страница, е записано 127 милиона 724 хиляди. Разликата от 18 милиона са точно тези капитални вложения, които са свалени в този вид, в този, който е отменен с този (показва новия вариант).
Аз предлагам да гласуваме, и така се бяхме и разбрали с господин Николов, и с някои други от вашата група, предлагам просто да гласуваме числото 127 милиона 724 хиляди, когато му дойде времето и да не пипаме другите числа. Защото, както вие можете да се убедите, в ред 70-и "Национален център по сърдечносъдови заболявания" има увеличение не с тези 16 милиона и 700 хиляди, които иска госпожа Мими Виткова, а с 22 милиона. Общата сума е 152 милиона и с това въпросът е изчерпан. Аз не виждам наистина повече предмет за спор.
Затова предлагам да се гласуват другите предложения и числата да се изгласуват така, както са записани тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, господин Димитров! 420.4
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател! Да конкретизирам предложението на народния представител господин Иван Костов, още повече, че то донякъде съвпада с предложението на народната представителка Мими Виткова. Това предложение на практика го тълкувам като една корекция, която беше направена от всички вас. Знаете, че тя беше коригирана после в съответствие с решението на Бюджетната комисия. Но мисля, че господин Георги Николов преди това е направил известна корекция, така че тя може да бъде тълкувана като предложение.
Господин Костов предложи 127 724 да бъде гласувано после заедно с всички. Но, гоподин Костов, предложението на Бюджетната комисия е 145 724. Така че това предложение, което Вие направихте, да бъде гласувано после, аз го променям по следния начин. Сега, в момента да бъде гласувано, защото то означава промяна на текста, който предлага Бюджетната комисия и би трябвало да бъде подложено на гласуване точно сега, когато ще се гласуват промените.
Така че, ако ми позволите, господин председателю, аз бих предложил в момента народните представители да гласуват следните две промени:
- Това са 18 млн., които минават от "Света Екатерина" в Министерството на здравеопазването, на негово разположение.
- И Министерство на здравеопазването, т.е. перо 24 да звучи, както следва: 1 млрд. 568 млн. 674 хил., а Факултетска болница "Света Екатерина" 127 млн. 724 хил.
Ако се реши в момента и се стигне до положителен резултат при гласуването, аз смятам въпроса за приключен и ще можем да минем по-нататък към следващите предложения, защото мисля, че доста време загубихме, а бюджетът така или иначе трябва да го приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Димитров.
Ситуацията е следната. Ние гласуваме направените предложения към отделните точки, а не гласуваме така в поредността на точките. Защото, първо, трябва да изгласуваме предложенията, промените. Така че имаме следното предложение. От една страна, предложението на госпожа Виткова, което в цифрово изражение е по-различно от това, което Вие предлагате, господин Димитров. Тъй като РД/КП 421/1. тя предлага по точка 24 Министерство на здравеопазването сумата да стане 1 млрд. 595 млн. 674 хил.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): Няма такова предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Има такова предложение. Ето го, в мен е.
И второто е Факултетска болница, това е точка 56, да стане 100 млн. 724. (Шум и реплики)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): Това е предложение по същество и не може да се прави в последния момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Вашето предложение, госпожа Виткова, търси цифрово изражение на предишното Ви предложение. Но най-логичното е да гласуваме това, което предлага Комисията по бюджет и финанси. Ако се отхвърли предложението на Комисията по бюджета и финансите, защото това все пак е специализираната комисия, и на министерството, и на комисията, и ако това се отхвърли, тогава вече ще гласуваме всичко останало. Но все пак нека да имаме някакво доверие на тези, които в комисията са работили по тези цифри.
Заповядайте, господин Караджов.
СТЕФАН КАРАДЖОВ (НСД): Всъщност, за да прекратим спора, ние предлагаме следното. Както си е в първоначалната книжка за второ четене, а не тази промяна, има нещо фалшиво в нея, но това е друг въпрос. Тук промяната какво представлява? Взета е цифра от Министерство на здравеопазването и е сложена долу. Да се върне обратно. Или остава Министерство на здравеопазването - 1 млрд. 568 млн. 674 хил., а "Света Екатерина" или доктор Чирков остава 127 724.
Това е нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Караджов. Всъщност той внесе голяма яснота в ситуацията.
Гласуваме по точка 24 и по точка 56. Нека да гласуваме тези предложения на комисията, да видим как ще приключи гласуването и тогава ще се върнем отново, ако трябва.
Точка 24 - Министерство на здравеопазването да бъде: 1 млрд. 568 млн. 674 хил. Това е предложението на комисията. Моля, гласувайте за това предложение.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. 421/2.
Гласували 189 народни представители, за това предложение 81 народни представители, против 77, въздържали се 31.
Предложението по точка 24 не се приема.
Сега гласуваме предложението по точка 56, а именно Факултетска болница "Света Екатерина" - 127 млн. 724 хил. лв. Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте това предложение.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 199 народни представители, за това предложение 81, против 66, въздържали се 52 народни представители.
Аз спирам дотук, тъй като трябва да посрещна канцлера Хелмут Кол. Пожелавам ви ползотворна работа по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председателстващ, продължаваме със следващите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, моля. Няма ли да има бюджет по точка 24 и точка 56?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ние имаме предложения на Комисията по бюджета и финансите и после ще гласуваме... (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Сега ще гласуваме предложенията на госпожа Виткова, господин Димитров. Да запълним тези точки, останаха празни.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Не са празни въобще, господин председателстващ. Аз протестирам, защото пред всички вас стоят 119 предложения с числа. Ние не ги гласуваме едно по едно, ние гласуваме само промените. Засега нито една от тези промени не бяха приети. Разбира се, преди това бяха приети други.
Тъй като няма други предложения по този въпрос, аз предлагам да има други предложения по други пера. Ето тук има Селскостопанска академия и т.н., и аз съм принуден всичките да ги прочета, преди да подложим цялата точка и алинея на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Всички предложения по тази алинея, така ли, господин Димитров?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Да, точно така. Всички предложения за промени и после гласуваме ан блок цялата алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате право, да. 421/3.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Предложение от народния представител Константин Тодоров. Прието е на 5 май 1993 г. Предлага чл.1, ал.1, позиция 40 - за Селскостопанската академия. Мисля, че господин Тодоров е тук. Той предлага да се намали числото 261 млн. 597 хил. лв. на 255 млн. 597 хил.лв., като в чл.8, ал.1 освободената сума да бъде приведена към чл.8, ал.1.
Аз мисля, че втората част от неговото предложение къде трябва да бъде разпределена тази сума, би трябвало да се гласува, когато стигнем до чл.8. Така че сега трябва да подложим на гласуване намаление на бюджета на Селскостопанската академия точно с 5 млн.лв.
ГЛАС ОТ БСП: Цифрата е 281 млн.лв.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Тук ме поправят, защото вече е гласувано през миналата седмица цифрата да бъде 281 млн.лв. Добре, тогава формулирам предложението на господин Константин Тодоров по друг начин - да бъде намален бюджетът на Селскостопанската академия с 5 млн.лв., защото целта му е може би ... Предлагам да го поканим да каже дали точно това цели. Дали държи на намалението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димитров, не беше ли по-правилно да решим съдбата на предложението на госпожа Виткова, което беше обсъдено?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Доколкото зная, предложенията на госпожа Виткова бяха отхвърлени, защото бяха направени ... (Гласове от БСП: "А-а-а!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, моля, моля, не са били отхвърлени. Бяха отхвърлени предложенията на вашата комисия.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Не е вярно. На нашата комисия предложенията ще останат до последно, господин председател, когато наистина всички поправки бъдат нанесени тук, предложените поправки. И после ще гласуваме предложенията ан блок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Предлагам да дадем думата на госпожа Мариела Митева.
Затънахме в блатото.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ами аз Ви казах.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Ами аз ви предлагам по-бързо да излезем. Предложението на госпожа Мими Виткова се СР/НП 422.1 намира на масата на председателя. Аз предлагам да го прогласуваме и да продължаваме нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Предишният председател реши въпроса.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (от място): Кога е внесено?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, госпожа Виткова, формулирайте Вашето предложение с цифри, както трябва да се гласува. Какво трябва да се гласува по Вашето предложение по т.24, ал.1.
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): По т.24 - това е бюджетът на Министерството на здравеопазването, колеги. Сумата да стане 1 млрд. 595 млн. 674 хил. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Господин Даскалов, като приключи гласуването, ще ви дам думата за процедура. Имате право да искате две гласувания, господин Даскалов.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин председател, това предложение не е направено съгласно Правилника за работа на Народното събрание. Освен това не е посочен източникът откъде да се вземе сумата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Отговор на този въпрос ви даде господин председателят на Народното събрание, господин Венцеслав Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Какъв отговор ми даде. Отговорът не е задоволителен. Господин председател, тъй като се нарушава процедурата на гласуване на бюджета, предлагам заместник-председателят на Бюджетната комисия да продължи да чете направените предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са общо 169, за - 110, против - 52, 7 се въздържат.
Госпожа Виткова, кое беше Вашето следващо предложение?
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): По т.56 - бюджета на Факултетска болница "Света Екатерина". Предложението е бюджетът да стане 100 млн. 724 хил.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за предложе422.2 нието.
Сега ще дадем почивка и ще решим кой да докладва, господин Даскалов.
Въпросът ще реши правителството, което правителство вие не го желаете. Нека ние да го затрудняваме, нали, във ваша полза ще бъде?! (Шум в залата) Бъдете спокойни, моля ви се! (Шумът в залата продължава)
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 194 народни представители, за предложението са гласували 121, против - 70, 3 се въздържат.
Моля, посочете резултата от гласуването по партии.
Господин Димитров, бих Ви помолил да продължаваме.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз ви казах, че по-нататък не мога да чета този бюджет, защото се нарушават всички процедури. Моля, има още членове на Бюджетната комисия, господин Реджеб Чинар е заместник-председател на Бюджетната комисия, нека той да продължи. Обаче това е в противоречие с всичко, което беше предложено от Комисията по бюджета и финансите и освен това е в противоречие с Правилника за работа на Народното събрание, за гласуване на милиони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има Конституционен съд.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВА ДИМИТРОВ: Отделен е въпросът за конкретното предложение на д-р Мими Виткова.
Аз предложих неколкократно на господин министъра на финансите да внесе уточнение. Очевидно той зависи много от гласуването на най-голямата парламентарна група - на Българската социалистическа партия и редно е наистина такъв бюджет да бъде предлаган на четене. Аз направих всичко възможно, за да направя бюджета. Не казвам приемлив за опозицията, но приемлив от гледна точка на законността в тази страна.
След като вие сте решили да нарушавате законността, само и само да имате бюджет, наистина нека един от партиите, които подкрепят това правителство, мисля че е редно, нека той да продължи да чете остатъка от проектобюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Димитров.
Съгласно правилника, уважаеми колеги, съответната комисия определя докладчика. Давам 20 минути почивка. Задължавам Бюджетната комисия да се събере и да определи друг докладчик по бюджета. (Звъни)
(16 ч. и 35 м.)
422.3
(След почивката)

17 ч. 05 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, народните представители да влязат в залата, за да продължим заседанието. Квесторите да поканят народните представители. Не виждам квесторите в залата! (Звъни)
Продължавам заседанието. Кой ще докладва вместо господин Венцеслав Димитров.
Господин Чинар, заповядайте.
Господин Георги Николов не го виждам в залата, а той е другият заместник-председател на комисията.
Коригирайте, господин Чинар.
Моля за тишина!
РЕДЖЕБ ЧИНАР (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа. Нашата комисия има решение, когато отсъствува председателя на комисията или когато отказва, да докладва Георги Николов. Изрично писмено решение имаме, така че аз предлагам Георги Николов да докладва Законопроекта за бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това е становището и на другите, господин Чинар, навярно?
Имате думата, господин Александров.
Моля за тишина в залата.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря Ви, господин председателстващ.
Аз искам просто да внеса едно уточнение, уважаеми господа депутати. Мен ми е болно да ни обиждат за неща, за които нямаме вина.
Становището на правителството е явно изразено в проектобюджета, който ви е внесен. Оттук нататък няма за какво да се допитвате до нас. Правете каквото искате, защото и да вземем ние определена позиция, вие сте, които в крайна сметка предрешавате нещата. Щом като вие ни нямате доверие да приемете тези цифри, които ние сме предложили - за какво искате повече консултации от наша страна. Ние поемаме ангажимента да изпълним този бюджет, който сме внесли. Оттук нататък щом вие преценявате, че трябва да се правят ответни рокади и така нататък, недейте да прехвърляте вината и правителството да се явява арбитър между ВЙ/НП 423.1 парламентарните групи. Просто искам да бъдем ... не, че бягам от отговорност. Аз си държа на тези цифри, които съм предложил с Проектозакона за бюджета. Това е становището и на правителстввото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Александров.
Господин Николов, заповядайте на трибуната. (Реплика на Иван Костов от място)
Така решават, господин Костов, аз какво мога да направя?!
Имате думата, господин Парамов.
КОЛЬО ПАРАМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПт, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, едно малко уточнение имам ....
Кольо Парамов, 22. Смолянски избирателен район.
Вчера ние гласувахме допълнителни средства за здравеопазването - 500 млн. лв. Цифрата беше посочена, но не беше сумирана при днешното гласуване и затова се получава едно разминаване в посочването на допълнителните ... коригирането не бива да става автоматично, а в последствие, тъй като ще се наложи пресумиране и оттам новите уточнения ще бъдат нанесени от специалист на Министерството на финансите. Тази разлика, която се получи сега без тези 500 млн.лв. определени вчера за Министерството на здравеопазването по направление - 200 млн.лв. за безплатни лекарства и 300 млн.лв. ....
ИВАН КОСТОВ (от място): Гласувано е вече...
КОЛЬО ПАРАМОВ: Гласувано е, господин Костов, но не е добавено в днешното гласуване. (Шум и реплики в залата) И затова предлагам да не се конкретизира обявяване на предварителна цифра, която вече е автоматично проверена ... (Шум и реплики в залата)
ИВАН КОСТОВ (от място): Сега трябва да се свали, трябва да се отмени гласуването на практика. Трябва Кадир да каже къде да отидат тези милиони ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Може би и господин Костов трябва да вземе отношение по ...
КОЛЬО ПАРАМОВ: Налага се допълнително да се доуточни този въпрос. Или ново гласуване .... (Шум и реплики в залата)
Гласуването на 500-те милиона се налага сега и повече такава грешка не е необходимо да правим, защото 423.2 вчерашното ... (Шум в залата) Вчерашното гласуване е осигурено. То е така. Но тук записаха нова цифра, която смущава специалиста на Министерството на финансите. Това искам да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви.
Има думата господин Емил Костадинов. Ще кажете ли нещо, моля ви се, елате, елате. Елате от вашата парламентарна група - възражението да бъде оттам.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Тези общо 500 млн вече са гласувани. Това, че в предишни предложения вносителите на предложения не се съобразяваха с това - е за тяхната сметка. Те се опираха на цифрите, които са в проекта заложени - за Министерство на здравеопазването 1 млрд. 568 млн. 674 хил. лв. и след корекцията 1 млрд. 550 млн.лв, така че тези 500 млн.лв. са гласувани и се прибавят към тази сума и оттук нататък вече корекциите ще коментираме, предложенията ще ги гласуваме, ще ги приемем или отхвърлим.
ИВАН КОСТОВ (от място): Нищо не е гласувано.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Как да не е гласувано?! 300 плюс 200 милиона са гласувани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димитров, Вашето място е свободно, заповядайте!
Имате право като председател на комисия да докладвате даже.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Господин председателстващ, много Ви благодаря за Вашата любезност, но на заседание на Комисията по бюджета и финансите, на редовно заседание за докладчик по съображения, които вече изложих беше обявен господин Георги Николов. Той е определен. Виждам, че си е заел мястото ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, понеже Вас Ви нямаше в залата, господин Димитров ...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Не, не е така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля Ви се!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Това е наше редовно заседание. Моля, попитайте господата, членове на комисията.
Аз искам да направя възражения по този въпрос. Вече беше гласуван бюджета на Министерство на здравеопазването с точно фиксирана сума и моля ви се, ако трябва да се гласуват 423.3 нови суми, нека да се направи предложение за прегласуване на всички гласувания, които направихме от гласуването на перо 24 оттам насам.
Аз ви казах, че начинът, по който се процедира е против правилника, тоест, против закона и който се наема да защитава този бюджет, трябва да знае, че много лесно утре той може да бъде оспорван пред Конституционния съд, като неправилно приет.
Искам да обърна внимание на господин министъра на финансите и на мнозинството, което подкрепя това правителство, че, господа, това, което правите, е противозаконно. Това, което правите е против интересите на държавата, защото вие сте тук, за да защитавате закона, а не да го нарушавате! Разбрахте ли?!
За съжаление, виждам, че амбициите ви са други! Или искате да разрушите държавата, или целите нещо друго! (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Караджов от четвъртата парламентарна група.
След това господин Костов.
СТЕФАН КАРАДЖОВ (НСД): Стефан Караджов.
Аз следях внимателно вчера дебатите и гласуванията, но искам нещо да напомня, което е свързано със сегашния разговор и засяга Министерството на здравеопазването. Миналият петък Народното събрание в пленарна зала намали предходните членове на бюджета с 863 млн. 200 хил.лв. И те бяха разпределени още тогава. Но сега не са гласувани така. Към Министерството на здравеопазването се добавят 500 хил.лв. Това още не е гласувано. Към Министерството на труда и социалните грижи за самотни майки в този раздел -. 43 млн. 200 хил.лв. Към Министерството на образованието, науката и културата - 180 хил.лв. (Шум и реплики в залата) 180 млн.лв., извинявам се. Към Селскостопанската академия - 20 млн.лв., специално за ветеринарно-медицинските звена. За Министерство на вътрешните работи - 113 млн.лв. и за Националната разузнавателна служба - 7 млн.лв. Затова моля това да се прегласува. Те са взети от ал.2 на чл.1 - 663 млн.лв. и дълг на фирми предстоящи за опрощаване - също от тази сума - 200 млн.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Караджов, Вие от коя комисия сте? От Бюджетната комисия ли сте?
СТЕФАН КАРАДЖОВ (встрани от микрофоните): Не, не съм. 423.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не сте ли? Добре.
Има представител от ръководството на Парламентарната група на СДС. Иван Костов има думата.
ИВАН КОСТОВ ;
(СДС): Уважаеми господин председателстващ, аз мисля, че всички народни представители се убеждават до какво могат да доведат лаически упражнения по време на гласуването на Закона за бюджета. Ще се опитам да обясня в каква ситуация се намираме сега.
Тъй като се гласуваха поправките и с гласуването на поправките се дава възможност да се приеме алинеята такава, каквато е след поправките и ще остане записът такъв, какъвто е. 423.5 Когато обаче е гласувана поправка, която фиксира число, както стана преди малко, числото вече е фиксирано. Ако това нещо трябва да бъде преодоляно, трябва да се снеме гласуването, което е фиксирало числото и в частност, числото за разходите на Министерството на здравеопазването, ред 24-ти.
Тъй като в момента във въздуха стоят неразпределени суми, неразпределените суми не са фиксирани вътре в ал. 1 на чл. 4, тъй като не е осъществено докрай гласуването по предложенията на редовете. И в момента се намираме в една ситуация, която разкъса съществуващата връзка и която беше направена от Бюджетната комисия. Прав ли съм?
Тази връзка господин Фидел Косев не може да я завърже. Аз се боя, господин председателю, че и Вие не сте в състояние да я завържете. Аз се боя как ще я завърже господин Георги Николов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (встрани от микрофоните): Трудно ще бъде.
ИВАН КОСТОВ: Аз предлагам на господин Николов да предложи тук да се прекъсне заседанието, Бюджетната комисия да изгледа отново предложенията (шумно изразено неодобрение в блока на БСП, реплики: "Не, не! Хайде стига!") и да предложи поне да систематизира тези предложения за изменение на редовете на ал. 1, вече на базата на това, което има да преразпределя и на това, което има да коригира. Да излезе с предложение какво точно да се свали и какво да се гласува в следващата фаза.
В противен случай от заседанието ще излезе една каша, но няма да излезе алинея първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Костов.
Господин Николов, имате ли готовност със систематизирани предложения.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (встрани от микрофоните): Нека първо господин Стефан Стоилов да си направи предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, понеже Вие ще докладвате. Професор Стоилов има думата. Вие от Ваше име ще говорите, господин професор, а не от името от на господин Николов?
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, господин председател. ВТ/ЙА 424.1
Иван Костов има някакво основание, че трябва да се направи едно ново гласуване, аз съм съгласен, но оттук нататък, според мен, подхождайте неформално и освобождавайки се от всякакви опити да усложним нещата, да отидем към едно гласуване, което да отчете всички онези суми, които се натрупаха, грубо казано, по сметката на Министерството на здравеопазването.
Това събрание гласува две суми - 300 и 200, които да бъдат заделени за Министерството на здравеопазването. Днес заделихме чрез изземване на част от предвидените средства за "Св.Екатерина" още 45 млн.лв. И следователно към числото на бюджета от първото четене, не от това, което мина през комисията, второто число, т.е. не към числото 1 млрд. 568 млн., а към числото от първо четене - 1 млрд. 550 млн. 674 хил.лв. трябва да бъде прибавена сумата 545 млн.лева. Нещата се наместват по този начин, дотолкова доколкото отчитат резултатите от предишни наши гласувания и се получава баланс на намалени суми и увеличението, което отива по бюджета на Министерството на здравеопазването.
Това е съдържателната страна на работата, господин Костов. Ако се освободим, повтарям и приключвам, от всякакви опити да усложним изкуствено нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Какво предлагате, господин Стоилов?
СТЕФАН СТОИЛОВ: Аз предлагам да бъде гласувано на базата на предишните наши гласувания за суми, които даваме на Министерство на здравеопазването към числото 1 млрд. 550 млн. 674 хил.лв. от първо четене да прибавим 545 млн.лева. Ако министърът има друга формула за гласуване, ще я приема, но съдържателната страна е тази - 545 млн.лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Има думата министърът на финансите.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господа депутати, за да улесня работата ние имаме бюджет с днешна дата, в който са отразени всички гласувани досега от ваша страна предложения. Така че бихме могли да предоставим екземпляр, на базата на който да стъпите, и оттук нататък да гласуваме само промените - увеличение, намаление. Тоест всичко, ВТ/ЙА 424.2 което досега е прогласувано, е отразено с едно единствено уточнение ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Виткова, много Ви моля, министърът говори, за да чуе господин Георги Николов. Госпожа Виткова, много Ви моля. (Шум и реплики в залата) Господин Николов, понеже Вие ще водите от името на комисията, има предложения на министъра, но Вие не ги чухте. (Шум и реплики в залата)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Тя госпожа Виткова го направи бюджета, заедно с Андрей Луканов.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Единственото нещо, което не сме го отразили, това е увеличението с 600-те хиляди на Онкологичния за сметка на Благоевградския американски университет. Всичко друго е отразено. Така че аз ще го предоставя на господин Николов този екземпляр и оттук нататък вие можете да продължите с предложенията.
Всичко, което досега е гласувано, е отразено - и болници и т.н. Тоест не е отразено това, което днес беше прогласувано, а то е именно да бъдат снети 45 млн.лв. от "Св.Екатерина" и да бъдат дадени в здравеопазването. Друго днес вие не сте прогласували досега.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не, прогласувахме бюджета на Министерство на здравеопазването.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Сега това вече е другият въпрос. Затова явно трябва да гласувате друго, а именно не цифрата, която прогласувахте, а да стъпите на това и вече да гласувате промените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Венцеслав Димитров и господин Костов, разберете се двамата. Господин Костов има думата.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, аз разбирам желанието на моя колега господин Стефан Стоилов.
Господин Стоилов, трябва да се разберем върху какъв материал специално работи в момента Народното събрание. Върху кой точно вариант работи - дали върху числа, които Вие си имате написани с Вашата химикалка, дали върху страниците, които са ни раздадени или върху тази справка, за която министърът твърди, че вече е отразила тези изменения, които тук са предложени. ВТ/ЙА 424.3 Ако става въпрос за тази справка, която посочва, че тези суми вече са отразени в някакъв вариант, ние трябва да го имаме този вариант. Иначе трябва да приемем на доверие химикалката на господин Стефан Стоилов. Никак не са прости тези неща, моля ви се! Недейте наистина тук съвсем лаически да решавате въпроса. (Шум и реплики от блока на БСП)
Народните представители, процедурно е редно да бъде така, моля ви се ... Господин Венцеслав Димитров е абсолютно прав, че процедурата изисква пред народните представители да има един вариант. Вие и всички да гледаме един вариант. Върху този вариант ... Моля ви се! (Шум и реплики от блока на БСП)
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (от място): Имаме го варианта.
ИВАН КОСТОВ: Вие чухте от господин Стефан Стоилов числото 1 млрд. 550 млн. лв., което той е взел от някакъв стар вариант.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (от място): Как така от стар вариант? Напротив! Това е коригираният вариант!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, говори се само от трибуната. Господин Костов, Вие продължавайте.
ИВАН КОСТОВ: Ама, вие наистина ли не ме разбирате или не разбирате, че се извършва съществено процедурно нарушение? Длъжни сме да имаме един единствен вариант. Длъжни сме да гледаме едни и същи числа. Длъжни сме тези суми, които са предложени тук, да има ясно предложение на Министерството на финасите като промяна в проекта, което да добавя тези числа. Не може да ги добавя господин Стефан Стоилов така от място, да вземе и да слага някъде 500 млн.лв. или 545 и т.н. Това просто противоречи на практиката.
Ако тези пари са за някакви медикаменти и се дават на "Пирогов", те трябва да отидат в бюджета на "Пирогов", а не в бюджета на Министерство на здравеопазването и т.н.
Не могат да се появяват тук три варианта и да се гласуват три варианта едновременно. Това е процедурно нарушение и то много съществено.
Господин Николов, моля Ви да обясните за какво става въпрос. Проблемът е съвършенно принципен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, благодаря Ви. Сега говориха икономистите, нека да дадем думата на юристката от БСП, за да вземе думата. Първо нека да вземат отношение юристите, господин ВТ/ЙА 424.4 Стоилов.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): После и аз искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да има равнопоставеност, господин Димитров. ВТ/ЙА 424.5
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Сега, уважаеми колеги, тук много сложно някои боравят с числата и искат да ни вкарат в някакъв ясен за мен тупик и вероятно за голяма част от залата.
Извинявайте много, обаче опитът да ни се внуши, че министърът на финансите има някакъв таен за народните представители екземпляр на проекта за бюджет, е несъстоятелен. Ние работим в залата, всеки един от нас, с проекта на Закона за държавния бюджет за второ четене. А това, че министър Александров има своите бележки по това, което ние сме гласували дотук, това означава, че той просто добросъвестно изпълнява своите министерски задължения.
Истината от юридическа гледна точка се свежда до следното: онова, което ние гласуваме, е този акт и опитът на господин Костов да ни накара да излезем в принудителна почивка, за да ни се размножи справката на господин Стоян Александров, е несъстоятелен и не трябва да се приема...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Той не е искал почивка.
СОНЯ МЛАДЕНОВА: Момент, той после ще поиска, разбира се. А онова, което ние сега трябва да направим, е към изходните, господин Александров, моля Ви да ме следите, ако сгреша, да ме коригирате, към изходните цифри от този вариант за второ четене, да прибавим корекциите, които вече сме гласували. Така че, господин Кадир, аз Ви моля, правя процедурното предложение, да поставите този факт на гласуване, след което да си изпълните всички правомощия по правилника, визирани от чл. 54 насетне. Който се ангажира да прави обструкции по вече гласувани текстове, да бъде така добър да ги направи ясно и открито.
Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Такива обструкции има и от Вашата страна, госпожа Младенова, не само от другата страна.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Процедурно противно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Противно? Имате думата, господин Димитров. Сега сте като Венцеслав Димитров, а не като председател на комисия.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Точно така! Уважаеми господин председателстващ, колеги народни представители! Бих желал да МС/КП 425/1. възразя на госпожа Соня Младенова от процедурна гледна точка, че това, което тя го предложи, може би от нейна гледна точка е правилно, но от гледна точка на държавния бюджет, от гледна точка на това, че ние всички като народни представители сме заинтересовани от това да имаме един закон за държавния бюджет, това е неприемливо. Защо? Най-просто. Доколкото разбрах, сте увеличили бюджета на Министерството на здравеопазването с 500 млн. По едно предложение, което така или иначе аз не възприех, тъй като е против принципите, които ние тук всички изпълняваме с изпълнението на Правилника на Народното събрание, му бяха гласуване още 45 млн. от болницата "Света Екатерина" по желание на господин Андрей Луканов, чрез госпожа Мими Виткова и народните представители от парламентарната група на Българската социалистическа партия. Добре! За съжаление току-що господин Георги Николов отпи от водата и аз не пожелах да ви покажа как мога да говоря и не като Венцеслав Димитров, а може би като Андрей Луканов, но може би това е добре. (Неразбираеми реплики от блока на БСП)
По фактологическата страна. Дадохте на Министерството на здравеопазването 500 млн. Дадохте му още 45 млн. След като сумите за болниците са фиксирани, това са държавни болници, не са частни. Какво искате Министерството на здравеопазването да прави тези 545 млн.? Да ги даде само на "Пирогов"? Ами те не могат да ги усвоят.
МИМИ ВИТКОВА (от място): Кой е казал такова нещо?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Кой е казал? Вие сте казали! Защо госпожа Виткова репликира: "Кой е казал такова нещо?"? Ами че Вие сте казали, госпожо Виткова. Фиксирате една сума, после дори да увеличите тази сума, нарасна, сега видях, че е някъде значително над 2 млрд. Какво искате? Тези 2 млрд. чиновниците от Министерството на здравеопазването да ги похарчат за заплати? (Шум и неразбираеми реплики от блока на БСП) Или да ги похарчат за командировки? Или да ги похарчат за разни други цели? Не, те са за здравеопазването. И имайте предвид обаче, че една голяма част от разходите за здравеопазването са фиксирани по болници. Дали е "Света Екатерина", дали е "Света Ана", дали са другите факултетски болници, дали е Националният център по сърдечно-съдови заболявания, това няма значение. 425/2.
Думата ми е, че тези 545 млн., ако искате да имате един държавен бюджет, трябва да бъдат разпределени надолу. Ето господин Гугалов е тук, аз с него размених няколко думи. Те не могат да похарчат това увеличение самички. Господин Гугалов не може да вземе една грамадна заплата, защото има ограничение за тази заплата. Не може да вземе 500 хил. лв. заплата, господин Гугалов. А на практика вие това искате да го накарате - да похарчи тези пари.
Не! Тези пари трябва да бъдат похарчени по друг признак, трябва да бъдат наново разпределени. И за да бъдат наново разпределени, аз ви призовавам да гласувате предложението на господин Иван Костов, да дадете възможност на Министерството на финансите да направи ново разпределение, това разпределение да мине нормално по комисиите и след това да бъде вкарано в пленарната зала и ние всички да имаме един бюджет. (Шум и неразбираеми реплики от блока на БСП) Иначе, господа, колкото и да викате, това е истината, вие нямате държавен бюджет, вие имате един буламач. А аз подозирам, че вие, комунистическа партия бивша, днешна социалистическа, искате точно това да имате да няма закони в България, в България да има буламач. Това вие гласувахте днес в пленарната зала. (Единични ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин председател...
Много ви моля! Господин Николов, имате ли готовност за докладване?
СТЕФАН КАРАДЖОВ (от място): По процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Процедура ли имате? Нека да почнем да докладваме! Господин Александров има думата. (Шум и неразбираеми реплики в залата) Много ви моля!
СТЕФАН КАРАДЖОВ (от място): Реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Каква реплика след неговото изказване? Дадох думата на министъра. Репликата след него ще направите.
Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря, господин председател! 425/3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, чакайте да има тишина, едва ли ще има тишина.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Аз просто искам да напомня това, което гласувахте, господа депутати. Тези 500 млн. вие ги гласувахте и то е стенографирано точно, целево. От тях 300 млн. са за издръжка на 28-те окръжни болници. (Ръкопляскания от блока на БСП), които Министерството на здравеопазването ще ги разпредели, съгласувано с Министерство на финансите. А 200 млн. са за безплатни лекарства. (Ръкопляскания от блока на БСП) Така че, ако ние действително искаме да се упражняваме в красноречие и да не гласуваме, ние винаги можем да намерим хиляди поводи и причини и да забравяме това, което вчера сме гласували.
Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви!
Господин Николов...
СТЕФАН КАРАДЖОВ (от място): Реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Оставете репликата, нека да докладваме! Господин Николов... (Шум и неразбираеми реплики в залата) Моля ви за тишина! Докладва господин Николов и продължаваме с ал. 1, доколкото знам. 425/4.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Бих искал да внеса допълнително пояснение.
Когато господин Венцеслав Димитров четеше бюджетите на ведомствата и вузовете, той прочете суми, в които не бяха отразени направените вече промени. И аз тук заявих, че истинските вече фактически числа, които той трябваше да прочете, трябваше да бъдат плюс гласуваните вече на 4 юни увеличения не само за Министерството на здравеопазването, а и за останалите министерства.
Това, което господин Стоян Александров уточни, не е някакъв нов вариант на бюджета. Това е вече с отразените, гласувани от нас промени. Нека да бъдем коректни! Ние през цялото време спорехме за 156 или 155 за Министерството на здравеопазването, но пропуснахме тези 500 млн.лв.
Така че аз оттук нататък ще докладвам именно вече за онези промени, които са направени, плюс гласуваните на 4 юни числа. (Шум в залата)
Как къде са, господин Костов?! Те са гласувани... (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Николов, много Ви моля, Вие докладвате от името на комисията. Докладвайте има ли други предложения. Ако не, да приемаме текста.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: От това, с което разполагат народните представители (моля!), ще докладвам само промените в резултат на днешното гласуване и гласуването вчера.
Министерски съвет - вместо 215 млн. 420 хил., 205 млн. 420 хил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: В кой текст е това?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Член 4, ал. 1, точка 3 - Министерски съвет. Новото число - 205 млн. 420 хил.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това ли да се гласува?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Гласувано е. Минус 10 млн. е гласувано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласувано е вчера, господин Николов. Което е гласувано... Не е ли гласувано? (Шум в залата)
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Вижте, последното число, което остава в бюджета, е гласувано. Само уточнявам промените... (Шум и реплики) СД/ЛТ 426.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Какво трябва да се гласува сега, господин Николов?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Не се гласува. Ние трябва да преминем към гласуване на цялата алинея и пояснявам промените, които са направени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, те са приети вече.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Да, приети са.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други има ли за промени? Няма.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Останаха 10 млн. - тези, които са на Министерския съвет, свободни. Има предложение, направено писмено. Ако трябва да се мотивира... (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля за тишина! Има свободни средства, така ли, господин Николов?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Да, точка 8, в резултат на гласуването предния ден. Това е Министерство на вътрешните работи - 3 млрд. 733 млн. и 300 хил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това не е ли гласувано?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Гласувано е. Уточнявам числата, които са вече във варианта, който имаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Оттук нататък само уточненията. Нищо няма да подлагаме в момента на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, да. Съобщаваме само уточненията, които са гласувани и са приети.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Национална разузнавателна служба - 97 млн. 950 хил. Гласувано е.
16. Министерство на образованието, науката и културата 2 млр. 520 млн. 81 хил.
Министерство на труда и социалните грижи - 219 млн. 149 хил.
С извършеното днес гласуване:
Министерство на здравеопазването - 2 млрд. 95 млн. 674 хил.
56. Факултетска болница "Света Екатерина" - вместо 145 млн. 724, вариантът 100 млн. 724 хил.
80. Национален онкологичен център. Прибавено е 600 хил. 69 млн. 497 хил. лв.
Заличава се 106 - Американски университет в Благоевград с 600 хил. лв. (Александър Праматарски, от място: "Защо?") 426.2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Така са гласували вчера, господин Праматарски.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Да. Това са уточнените промени... (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина! Има грешка ли? Точка 41 имаме.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Да, прощавайте. Точка 4 увеличени с 20 млн. за ветеринарно-медицинските звена.
40. Селскостопанска академия - 281 млн. 597 хил.лв.
При това положение от цялата алинея имаме намаление с 10 млн., което още в началото на алинеята, вместо разходите 32 млрд. 110 млн. и 500 хил., ще трябва да намалим с 10 млн., намалението вече на Министерския съвет. Общата сума ще бъде 32 млрд. 100 млн. и 500 хил.лв. (Реплика от блока на ПС на БСП: "Трябва да го гласуваме това тогава." Шум и други реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Каква процедура? Това са гласуваните предложения. Сега ще гласуваме цялата ал. 1 и приключваме. (Шумна реакция в залата) Няма "не е вярно"!
Господин Николов, има претенции, че има някакви предложения, които не са гласувани.
Господин Димитров, понеже той отсега започва да води, може би трябва да си координирате знанията и способностите.
Господин Костов, елате да помагате и Вие.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Може да ви звучи много формално, но взетите решения за разпределение на сумата от 863,200, това, което е записано тук, че е гласувано, трябва да намери отражение в промени в числата на чл. 4, ал. 1 по редове. И вие трябва да го видите това пред себе си и тогава да се приеме и да се гласува изцяло.
В момента тези изменения не са направени. Нека министърът да обясни. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Министърът ще обяснява, ако желае.
ИВАН КОСТОВ: Момент, момент! Ако тези промени... (Шум и реплики) Момент, господа, слушайте ме сега! Ако тези промени се направят, тогава бюджетът на Министерството на здравеопазването няма да бъде, както е пред вас - 1 млрд. 568 плюс 45 млн., а ще бъде 2 млрд. 111 и нещо. 426.3.
Същото се отнася за бюджета на Министерството на труда и социалните грижи. Там има едно увеличение, което също трябва да намери място тук, или да бъде добавено с изрично гласуване. Това е според мен редно да стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Костов, много Ви моля, нека да изслушаме и становището на министъра на финансите. Господин Александров, имате думата. 426.4.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Моите уважения към господин Костов, но ако ние тръгнем по този път - след всяка цифра да коригираме, да размножаваме и издаваме екземплярите, септември месец няма да ви стигне да приемете бюджета. И аз не знам дали някога е правено това нещо. Защо трябва да се обиждаме сами, да забравяме това, което сме гласували само преди минути, за да го гледаме написано пред себе си? Всеки един има екземплярите и тъй като тук се споменаха коригираните цифри, може да си ги нанесе на екземпляра пред себе си тези коригирани цифри. И не е нужно да харчим средства, време и нерви за това нещо.
Аз не знам, но действително ако днес няма настроение да се гласува бюджетът, това е друг въпрос. Но това е процедурно да се прекратят... (Силен шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Мичковски, предложете на трибуната, не на мен. (Шумът и репликите в залата продължават) Много ви моля, всеки народен представител...
АСЕН МИЧКОВСКИ (НСД): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Това, за което става дума, е толкова просто и ясно: предложените корекции в сумите по различните пера са направени и прогласувани. Ако някой от народните представители страда от амнезия, съвсем спокойно може да си записва промените, да направи сборовете и да предяви претенциите си, ако има грешки. Но грешки, господин Костов, няма. Опитът ви да забавите разглеждането на бюджета е абсолютно плосък и елементарен. (Възгласи: "Браво!" и ръкопляскания от БСП)
И затова, господин председателстващ, отправям молба към Вас да подложите на гласуване вече цялостната алинея с всички направени корекции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Господин Николов, господин Йордан Ганев имал някакво предложение, което не е било разгледано в залата или в комисията. Нека да няма обида. Имаше предложение.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю! Най-напред аз имам един въпрос...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Към кого?
ЙОРДАН ГАНЕВ: Имам един въпрос към Вас и към водещия разглеждането на бюджета. Предложенията, направени в становището на комисията, важат ли или не? НЧ/ЛТ 427.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Трябва да бъдат подложени на гласуване, естествено.
ЙОРДАН ГАНЕВ: Защото Комисията по науката, образованието и културата е направила точно по тази алинея конкретни предложения, за които аз не чух нищо да се каже. Нито да се докладват, нито да се аргументира отхвърляне или приемане. Много моля това нещо да бъде сторено.
Нашето конкретно предложение на комисията, както беше отразено в становището, е следното: да се изведат на самостоятелна бюджетна издръжка следните национални институти - Софийска народна опера, Софийска филхармония, Народен театър "Иван Вазов", Национален исторически музей и Народната библиотека. Ние се интересуваме защо това не е сторено и защо въобще не става дума за това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Ще вземете ли отношение? Може би трябва да се гласува, господин Николов?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, текстът, който току-що прочете господин Йордан Ганев мисля, че изобщо няма връзка с бюджета. Да се изведат на самостоятелна сметка това е едно пожелание. Не засяга нито една институция с конкретни числа. И ако господин Венцеслав Димитров не го е докладвал, вероятно изхожда от тази гледна точка.
В дух на коректност към колегите, има две направени предложения за включване, писмени, както е по изискванията.
Едното е от господин Константин Тодоров - по позиция 40 "Селскостопанска академия" числото 261 млн. 597 хил. (това е явно старото предложение) да стане 255 млн. 597 хил. лв. Не, господин Димитров започна да го докладва, но не беше гласувано. (Това е първото предложение.)
Второто предложение е на господин Петър Балабанов освободените от бюджета на Министерския съвет 10 млн. лв. да бъдат прехвърлени към параграф "Други разходи" на Министерството на образованието, науката и културата за целево финансиране на поддръжката, консервацията и реставрацията на световни паметници на културата, включени в листата на ЮНЕСКО. Тоест, с тези 10 млн. да се увеличи бюджетът на Министерството на образованието, науката и културата с оглед да се запази общият размер първо на гласуваните вече разходи и съответно гласувания бюджетен дефицит. 427.2.
Моля да подложим на гласуване двете предложение, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Четете първото предложение и ще гласуваме. След това ще Ви дам думата за другите предложения.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: В чл. 4, ал. 1, позиция 40 "Селскостопанска академия"... (Силен шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля, докладва председател на комисия!
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: ...Текстът така, както е по варианта, с който разполагаме - числото 261 млн. 597 хил. без 20 млн.... Ама, господин Тодоров...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Недейте обяснява, много Ви моля, господин Николов! Господин Николов, много Ви моля!
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Явно сега аз ще трябва да кажа плюс 20, след което ще ми кажете, че няма такова число.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Николов, дайте ми цифрата. От колко на колко да стане?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: 261 млн. 597 хил. - това е първоначално. Ако не се приеме, аз ще потвърдя с 20-те милиона, което остава отново за тази Селскостопанска академия, да стане 255 млн. 597 хил.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте! Прощавайте! Отменете гласуването.
Господин Хасан Али има думата.
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Комисията по земеделие разгледа този въпрос. Не може да се намали нито с един лев бюджетът на Селскостопанската академия. Имаме прието становище по въпроса. Колегите, които са се интересували, можеха да присъстват при нас. Аз няма да ви чета становището от три страници. Заповядайте, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, аз нямам време да го чета, господин Хасан Али. (Смях в залата)
ХАСАН АЛИ: Тогава позволете, щом няма да четете, позволете, моля Ви, да кажа две думи. Първо, това предложение е закъсняло. Драстично е намален бюджетът на Селскостопанската академия още през миналата година, 1992 г. Така че тази година не може да се намалява повече този бюджет. Поради това е съкратен числе427.3. ният състав на Селскостопанската академия с 35 на сто през 1992 година.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Малко е!
ХАСАН АЛИ: Така че средствата за Селскостопанската академия са пределният минимум за дейността на тази академия.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Такава академия няма никъде по света!
ХАСАН АЛИ: Две трети от земите на Селскостопанската академия са върнати на истинските собственици. Няма откъде да имат и собствени приходи.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Точно затова не им трябват толкова пари.
ХАСАН АЛИ: Средната заплата при тези предвидени средства за бюджета на Селскостопанската академия е 2760 лв. Ами, колеги, ще караме да просят ли тези научни работници? Категорично съм против. Против са и моите колеги от Комисията по земеделие.
Моля да гласувате "против" това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Чухме становището на комисията.
По точка 4 думата има господин Венцеслав Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! Искам да възразя срещу думите на уважавания от мене господин Хасан Али. Още повече, че нашата комисия, в официалното й становище по първото четене на законопроекта за държавния бюджет се произнесе по следния начин: Селскостопанската академия да бъде вкарана в състава на Министерството на земеделието и Министерството на земеделието чрез министъра да реши по целесъобразност кой институт да остане и кой не, на кой да се дават пари и на кой не. Такова животно, господин Хасан Али, като Селскостопанска академия, която да е независима и на самостоятелен бюджет, няма в нито една от така наречените цивилизовани страни, към които ние отиваме.
Ако искате да задържате Селскостопанската академия, вие задържате социализма и комунизма в България. Заповядайте! Вие самият току-що казахте, че две трети от земите са върнати. Да, тогава за какво им трябват толкова пари? Ясно е, че пари не им трябват. Затова аз категорично протестирам срещу едно такова възражение. 427.4.
И мисля, че, господин Хасан Али, Вие във Вашата комисия сте разглеждали въпроса за закриването на Селскостопанската академия. Не може само една част от българската наука - селскостопанската наука - да има 260 млн., а сега й давате 280 млн.лв., докато цялата останала част от науката, съсредоточена в Българската академия на науките, да има скромната сума от 700 млн. Това е една грамадна диспропорция, с която нито един нормален човек не може да се съгласи. Такава наука на частниците в България не трябва. Тя трябва на текезесетата и Вие много добре го знаете! (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря. Има ли други реплики? (Силен шум в залата) Много ви моля за тишина! Има ли други реплики по изказването на Хасан Али? Други реплики по изказването на господин Хасан Али няма.
Господин Хасан Али, имате право на дуплика.
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Вие ходите в чужбина, посетихте доста страни, веднъж бяхме дори заедно. Посетете и Франция. Аз Ви пожелавам това, за да видите, че там има самостоятелна Селскостопанска академия, първо.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): На чие подчинение?
ХАСАН АЛИ: Второ, Вие сте прав, че се обсъжда законопроект, който ще реши съдбата на Селскостопанската академия - каква да бъде и т.н. Но този въпрос ще реши Народното събрание, а не Вие, господин Димитров. Вие предрешихте съдбата на тази академия миналата година. Благодарение на Вашите усилия е това намаление на числения състав с 35 на сто.
Но едва ли Народното събрание ще разреши да се ликвидира Селскостопанската академия. Никой няма да разреши да върнем земеделието със сто години назад. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: По точка 40 има ли други?
Господин Костов, Вие. (Шум в залата) По точка 40 може би ще предложи други цифри. 427.5.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател! Плоските ми опити да спра гласуването на бюджета, в случая срещу опита на господин Хасан Али да пледира за намаление, срещу намалението, предложено с 5 милиона. Защото намалението с 5 милиона плюс увеличението с 20 милиона означава увеличение на бюджета на Селскостопанска академия, господин Али, с 15 милиона. Вие против ли сте да се увеличи с 15 милиона? Против да се увеличи с 15 милиона, или Вие искате да се увеличи с 20? Какво искате точно? Защото това, което се случва, са едновременно две неща. От една страна, предложение да се намали, но числото, което е пред Вас, обаче то се коригира с още 20 милиона. Така че Вие в момента какво разбирате, че ще се намали абсолютно бюджета, или че ще се увеличи само с 15 милиона? За какво точно ще гласувате?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Имате думата по т. 40.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Най-сетне нека да кажа две думи и аз като вносител на предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие вносител ли сте на предложението?
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ: Аз съм вносител на предложението.
Не зная защо така се раздразни господин Хасана Али. Аз не съм имал намерение нещо лично нито срещу него, нито срещу хората, които работят в тази академия. Но нека да погледнем числата. И като ги погледнем, те трябва да се съотнесат с нещо. И като се съотнасят, най-добре е да се съотнесат с това, което е било миналата година.
Бюджетът за 1992 г. - Селскостопанска академия имаше 148 милиона и нещо. А сега, тази година, има 261, кажи-речи 262 плюс 20 стават 281 и нещо. Без тези 20 милиона индексацията е почти сто на сто, за разлика от всички други ведомства, които се индексират около 60 на сто, на колкото горе-долу е разчетен бюджетът за всички. Това е една явна несправедливост.
Затова аз, искайки да намеря от някъде средства за едно увеличаване на целева субсидия на община и то увеличаване за приоритетни цели, става дума само за водоснабдяване на три села. РД/ВЙ 428.1 Едното от тези села е изцяло, не изцяло, а 70 на сто, населено от ваши избиратели, господин Хасан Али. Аз съм поел ангажимент, защото са в моя избирателен район и искам да свърша работа на хората.
Мисля, че тези 20 милиона, които се гласуваха допълнително, са нещо, което трябваше да се гласува. Защото те са един вид целево гласувани за ветеринарните служби и аз нямам нищо против. Но цялото число, старото число, е твърде голямо и мисля, че шест милиона нищо не са при 262, сега вече 282 милиона.
Затова ще помоля колегите да подкрепят това предложение. Виждам, че те всички са широко усмихнати, с ведри лица и очаквам да гласуват за.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други има ли по това предложение да вземат отношение? - Няма.
Господин Николов, прочетете предложението и да се гласува, без допълнителни обяснения. Направо кажете цифрата от толкова става на толкова.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: И тук се търси пак отклоняване на вниманието с кои числа да боравим. Ето защо аз конкретизирам предложението.
В чл. 4, ал. 1, позиция 40 бюджетът на Селскостопанската академия да се намали с 5 милиона лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласувайте.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Това е, за да избегнем кой с коя цифра борави. Идеята му е да се намали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласуваме, казано с други думи.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. Общо гласували 202 народни представители, за - 84, против - 109, 9 се въздържат. Дайте по партии.
По процедурен въпрос господин Христов.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, от името на Парламентарната група на СДС искам половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Аз щях да дам служебна почивка, но давам по искане на СДС половин час почивка. (Звъни) 428.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Продължаваме нашата работа Господин Николов, имате думата по чл.40, ал.1.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Направено е предложение от господин Петър Балабанов, както вече казах, за следния текст: "Освободените от бюджета на Министерския съвет 10 млн.лв. се прехвърлят в бюджета на Министерството на образованието, науката и културата за целево финансиране поддръжката, консервацията и реставрацията на световни паметници на културата, включени в листата на ЮНЕСКО". Това е предложението, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Като отделна точка ли ще бъде.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Да, при положение, че Народното събрание потвърди тези освободени средства да бъдат прехвърлени на Министерството на образованието, науката и културата. Първо, ние трябва да вземем решение да гласуваме, ако това стане съответно ще увеличим и бюджета на Министерството на образованието, науката и културата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Балабанов.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От гласували общо 149, за - 128, против - 5, 16 се въздържат. Приема се предложението на господин Петър Балабанов.
Моля посочете резултата от гласуването по партии.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: От това гласуване фактически с освободените 10 млн.лв. средства от бюджета на Министерския съвет увеличихме бюджета на Министерството на образованието, науката и културата.
Ще прочета още веднъж ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля, кое ще прочетет още веднъж.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Числата, в които има различия в сравнение с това, което има пред народните представители. Моля, колегите да гледат своя екземпляр и да отразяват промените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Николов, в почивката господин Будинов поиска да направи друго предложение. Нека да му дадем думата. Той иска да бъде по-прецизен.
ИВАН БУДИНОВ (СДС): Уважаеми дами и господа. Това е една от най-важните части на бюджета. Ето защо аз правя следното СР/НП 429.1 предложение: да се зачетат всички числа, защото цифрата означава количество - от 1 до 9, а всички числа, абсолютно всички числа. За да можем ние, следейки съответните числа, ако някъде са допуснати грешки, да можем да ги поправим на място.
ГЛАС ОТ БСП: Няма грешки.
ИВАН БУДИНОВ: Не съм уверен, че няма грешки, господин Костадинов.
ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Това ще ни забави.
ИВАН БУДИНОВ: Това не е забавяне. И даже нещо друго - предлагам да бъдат прочетени бавно и коректно числата, за да може съответно да се стенографират, както следват, за да няма после спекулации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Само числата.
ИВАН БУДИНОВ: За да няма после спекулации с това гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Будинов. Това се приема без да гласуваме.
Господин Николов, прочетете само числата.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Всичките ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Всички. Само числата, без точките (Шум в залата. Гласове: "Не може така") Колегите ще ги проследят. Той иска само числата.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми господин председател, не е възможно само числата, защото някой може да смени наименованията на министерствата. Така че ако на първо четене бяха прочетени всички числа, те са отразени в протоколите, предлагам да прочета само тези, в които има промяна от веднъж отразените в протоколите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Николов, нека удовлетворим тяхното желание, това е страница и половина.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Мисля, че ще отнеме доста време да повтаряме едно и също.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, направено е предложение да бъдат прочетени всички числа със съответните пунктове от алинеите. Който е съгласен с предложението на господин Будинов, да гласува. Аз не мога да реша въпроса, господин Будинов. Аксо не се приеме това предложение, ще бъдат прочетени само направените изменения и ще се гласува общо. 429.2 Моля, прекратете гласуването.
От гласували общо 151, за 33 народни представители, против 76, 42 се въздържат.
Отхвърля се предложението.
Господин Николов, прочетете само измененията.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Позиция 3 - Министерски съвет ... Четем само измененията. (Шум и реплики от залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласувахме вече, господин Будинов.
ИВАН БУДИНОВ (СДС): Знам много добре. Искам да обясня. Всеки пред вас има по няколко листа - три варианта за бюджет, господа! Искам да се прочетат, аз настоявам като народен представител, който държи отговорност за своя глас, за да не стане така, че когато после се публикува в "Държавен вестник" и някой да каже, че тази цифра я няма в нито едно от тези листчета ... точно това е причината да настоявам да се прегласува.
Дайте си сметка за отговорността, която поемате!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, прегласуваме. Повторно ще гласуваме предложението на господин Будинов. Много ви моля! (Шум и реплики в залата)
Може би трябва да бъде обяснено на народните представители по кой проект се приема бюджета. Нека прочетем, господин Будинов ... (Шум в залата)
Моля, режим на гласуване.
Господин Будинов, второто гласуване е окончателно. Трето гласуване по предложението не може да има. (Реплики в залата)
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 160, за 53, има известно увеличение, но пак се отхвърля. Против - 73 народни представители, 34 се въздържат.
Господин Николов, докладваме. Само повторете вече гласуваните изменения. Много Ви моля, господин Николов.
Господин Николов, имате думата.
Ще се прочетат само приетите изменения.
Моля, четете от чл. 4 ал. 1.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: От общата сума на разходите - чл. 4 ал. 1, в края числото 31 млрд. 247 млн. и 300 хил.лв. ВЙ/ЙА 430.1 след извършените промени размерът на разходите е 32 млрд. 110 млн. и 500 хил.лева. Това е фактически общата сума на разходите по приложение 1.
Позиция 3 - Министерски съвет - последната сума - 205 млн. 420 хил.лева.
Позиция 8 - Министерство на вътрешните работи - 3 млрд. 733 млн. и 300 хил.лева.
Позиция 11 - Национална разузнавателна служба - 97 млн.950 хиляди лева.
Позиция 16 - Министерство на образованието, науката и културата с гласуваните преди малко 10 млн.лв. става 2 млрд. 530 млн. и 81 хил.лева.
Позиция 21 - Министерство на труда и социалните грижи - 219 млн. 149 хил.лева.
Позиция 24 - Министерство на здравеопазването - 2 млрд. 95 млн. 674 хил.лева.
Позиция 40 - Селскостопанска академия - 281 млн. 597 хиляди лева.
Позиция 56 - Факултетска болница "Св. Екатерина" - 100 млн. 724 хил.лева.
Позиция 80 - Национален онкологичен център - 69 млн.497 хиляди лева.
Позиция 106 - Американски университет, Благоевград отпада.
Това са промените от варианта, който имате след проведените вече няколко гласувания.
моля, господин председателю, ще стане преномерация на текстовете, това е техническа работа, тъй като отпадна вече свободният университет в Благоевград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля режим на гласуване. Гласуваме окончателно цялата ал. 1 с приетите вече изменения.
моля, прекратете гласуването. Посочете резултата.
От общо 158, за 132, против 23, 3 се въздържат.
Алинея 1 се приема.
Господин Йовчев, имате думата.
ПЛАМЕН ЙОВЧЕВ (НСД): От името на парламентарната група на Новия съюз за демокрация предлагаме на основание чл. 37 ал. 2 ВЙ/ЙА 430.2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание утре, петък, 11 юни точка единствена да бъде проект за закон за държавния бюджет на Република България за 1993 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За утре е направено предложение до 18 ч. днес.
ПЛАМЕН ЙОВЧЕВ (НСД): Мотивите са ясни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Противно становище има ли?
Господин Костов имате думата.
Предложението е направено до 18 ч. и се касае за програмата за утре.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Господин председателстващ, от името на парламентарната група на Съюза на демократичните сили искам проверка на кворум, тъй като това решение е важно и засяга организацията на Народното събрание. Моля, да проверите кворума, тъй като нашите наблюдения показват, че управляващото парламентарно мнозинство не присъства достатъчно масово, за да приеме закона и да приема такива решения.
Господина от лявата страна ако имате нещо да ми кажете, чакам Ви отвън, за да ми го кажете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля! Благодаря Ви, господин Костов.
Моля, режим на регистрация. Преди гласуването се иска проверка на кворума. моля за регистрация за проверка на кворума.
Има кворум. Прекратете гласуването ... (Шум и реплик5и в залата)
Каква процедура намерихте, господин Костов? Вие с бюджета не можахте да се преборите, а сега с ... (Шум и реплики в залата) Не, не се ангажирам.
Имате думата.
ИВАН КОСТОВ (встрани от микрофоните): Не се грижете за мен, аз си знам работата ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата. ВЙ/ЙА 430.3
ИВАН КОСТОВ (СДС): Според Правилника на Народното събрание имам подозрение, че такова предложение, каквото се направи от името на четвъртата парламентарна група, не може да се гласува по време на други гласувания. В началото на заседанието се приема дневният ред. Мисля, че има процедурно нарушение и това нещо не следва да се подлага на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: С оглед по-пълноценно да бъдат ангажирани народните представители за утре, естествено и правителството, подлагам на гласуване предложението, направено от четвъртата парламентарна група - утре една-единствена точка да бъде продължаване на работата по приемането на бюджета.
Моля, режим на гласуване. (Шум и реплики от блока на СДС)
Това беше ваша практика, господин Юруков. Нека нарушението да бъде в правилника, да върви работата, аз съм на този принцип. (Шум и реплики от блока на СДС, които не се разбират)
Ние решаваме да не приемаме друг дневен ред, освен този, който приемаме сега. В правилника пише така: "Председателстващият съобщава с какво ще се занимава парламентът на следващия ден." Именно, четете правилника. С това нещо всички ще знаят.
Предложението се приема от общо гласували 144, за 139, против 4, 1 се въздържа.
Дайте по парламентарни групи. (Шум и реплики в блока на СДС)
Господин Костов, от 6 гласували от Вашата парламентарна група, 1 гласува за, така че има участие.
Господин Николов, имате думата.
Процедура ли имате? Извинявайте.
ХРИСТО ИВАНОВ (НСД): Уважаеми колеги, може би за някои от народните представители това, което ще кажа, е маловажно, но за парламентарната група Нов съюз за демокрация това е много важно.
Много ви моля в парламента и се обръщам и към господин Костов, да не се използва жаргонът "четвъртата парламентарна група", защото ако си служим с алгебричния израз на парламентарните групи, ние можем вместо СДС да говорим за втората парламентарна група, но ние все още ви наричаме СДС. Затова моля ВТ/КП 431/1. всички колеги, включително и председателя, да бъдат така добри и да наричат парламентарната група с нейното име, а то е Нов съюз за демокрация. Благодаря. (Ръкопляскания в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате основание, господин Иванов. Господин Иван Костов... (Шумно изразено неодобрение в блока на БСП) Процедурно? По процедура съм длъжен винаги да давам думата. Той е заместник-председател на парламентарна група. Много ви моля!
ИВАН КОСТОВ (СДС): Използвам случая да употребя името на парламентарната група Нов съюз за демокрация, за да кажа, че ние протестираме срещу промяната на дневния ред, предложена и гласувана от Народното събрание, предложена от групата на Нов съюз за демокрация, след като дневният ред за утре беше обявен от председателя на Народното събрание, а това предложение става в 19 ч. Тоест даже не се получава преди 18 ч., както е редно. (Шум и реплики в блока на БСП, изразено неодобрение)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Костов, господин Костов...
ИВАН КОСТОВ: Значи изразявам от името на нашата парламентарна група протест за това, че Вие нарушихте процедурите на Народното събрание, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Костов, аз Ви връщам тяхното предложение, което е регистрирано горе в 17,50 ч. Ето, можете да го видите. Регистрирано е в 17,50 ч.
Продължаваме, господин Николов. Това е за утре, господин Драгиев.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Алинея 2 на чл. 4: "Утвърждава разходите на институциите по ал. 1 без тези по точка 11 в размер на 90 на сто от така определените, като останалите 10 на сто се изразходват само в случай, че не се превиши одобреният от Народното събрание бюджетен дефицит".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли писмени предложения до момента? Съобщете на народните представители, че има предложения. Съобщихте ли?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (встрани от микрофоните): Не, не. Той го е внесъл предварително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Може би Вие трябва да съобщите, че има предложение. Господин Дърмов, имате думата. 431/2.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Внесено е и е заведено.
Уважаеми колеги, искам да ви обърна внимание на нещо, което започва от ал. 2, преминава през ал. 3 и завършва в ╓ 12 от преходните и заключителните разпоредби.
Аз много съжалявам, че господин Венцеслав Димитров го няма тук, тъй като той е авторът на тази нестандартна мисъл. Тук имам един факс и изглежда той е бил е много горд от своето решение, защото е използвал факса на Народното събрание за самиздат и е разпространил това, което иска да направи. А с две думи - той иска да извади Националната разузнавателна служба от бюджета.
Тъй като в ал. 2, имайки предвид точка 11, вие ще одобрите, ако не приемете моето предложение, а то е думите "без тези по точка 11" да отпаднат. Това е, което той иска - да приемем целия бюджет без бюджета на разузнавателното управление.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (встрани от микрофоните): Не, не, без 90 на сто.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ: По-нататък в ал. 3 господин Димитров предлага бюджетът на разузнавателното управление да бъде обвързан с една финансова ревизия. Нещо, което е в пълно противоречие със Закона за съставяне и изпълнение на държавния бюджет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Дърмов, сега разглеждаме Вашето предложение.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ: Да, именно. И аз искам да се аргументирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Защо с Венцеслав Димитров се аргументирате?
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ: Ами защото той именно е авторът на това.
Сега вие си спомняте, миналата година той искаше да предложи разузнавателното управление да мине на самоиздръжка. В тази връзка аз предлагам да отпадне и ал. 3, където бюджетът се обвързва с ревизия. Подобно нещо ще доведе до един правен абсурд. Не може бюджетът на едно ведомство да бъде свързан с резултата от ревизията. Ревизия, доколкото знам, в момента се издвършва. Ние не можем да насрочваме ревизия с приемането 431/3. на закон. Ние имаме Закон за финансовия контрол и ако господин Димитров настоява, нека да се извърши още една ревизия. И това, което е абсурдното в предложението, в ╓ 12 господин Димитров предлага бюджетът на разузнавателното управление не да бъде определен от Народното събрание, както е именно по Закона за съставяне на държавния бюджет, а това да стане от Бюджетната комисия. Това е нещо, което противоречи на два нормативни акта, а именно на Закона за съставяне и изпълнение на бюджета и на Закона за финансовия контрол. Да не говорим, че по целесъобразност е абсурдно. Всяка една държава има разузнаване и докато има държава, ще има и разузнаване.
Аз съм впечатлен от неговия нестандартен подход, но все пак ние трябва да се придържаме към традиционното. Защото нестандартният подход наистина може да ни доведе до гениално решение, но с много по-голяма вероятност е да ни доведе до някой кретенизъм.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз. Господин Дърмов, аз мисля, че окончателният текст не е на господин Димитров, а е на някоя комисия - или на Бюджетната, или на Законодателната комисия.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (встрани от микрофоните): Ето го факса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, той може да е предложил това нещо, но ние разглеждаме предложението не на Венцеслав Димитров.
Господин Костов, имате думата.
По ал. 2 така, както е раздадено за второ четене. 431/4.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Аз ще се изкажа против предложението на господин Дърмов и ще направя следните уточнения. Това, което ние имаме пред себе си, това е предложение не на господин Венцеслав Димитров, както господин Дърмов тук спекулираше, грубо и неточно, а е предложение, което се внася от правителството след съгласувани промени в проектозакона в Бюджетната комисия Комисията по бюджета и финансите.
Това предложение, което сега се прочете от господин Георги Николов, не може да бъде адресирано специално до господин Венцеслав Димитров. Това е общо предложение. Така че вие всъщност тука манипулирате Народното събрание за да гласува против едно предложение, което е не на председателя на комисията, а е одобрено предложение от цялата Бюджетна комисия и е прието от Министерския съвет, тъй като този вариант, който ни е представен е общ вариант. Като моля народните представители да отчетат тази груба спекула, която беше направена, да подкрепят варианта такъв, какъвто го прочете господин Георги Николов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Костов! Има думата министър Александров. Господин Стоилов, министърът ще изясни въпроса.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря, господин председател! Аз искам да опровергая господин Костов, тъй като проектът на Министерския съвет е с две алинеи, чл.4. И ал.2 гласи следното: "Утвърждава разходите на институциите по ал.1 в размер на 90 на сто от така определените, като останалите 10 на сто се изразходват само в случай, че не се превиши одобреният от Народното събрание бюджетен дефицит. Няма алинея трета, няма точка единадесета. Това е на правителството. (Неразбираеми реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Онова е на комисията.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Това е проектът за второ четене, а именно предложението на комисията е отразено. На Бюджетната комисия. На правителството е без ал.3 и в ал.2 без т.11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър! От ДПС има думата господин Палчев. Касае неговата комисия, може би. Проблемите по националната сигурност, господин Палчев. МС/НП 432.1
ИВАН ПАЛЧЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
Вземам думата от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи, която на свое заседание обсъди тази ал.3, от чл.4, а също и ╓ 12, ал.1 и ал.2, и ние също сме внесли предложение да отпаднат заедно с добавката от ал.2, тъй като не може разузнавателната служба, на която ние гласувахме увеличение, слава Богу, на бюджета й, да бъде оставена така на самотек и да зависи от някаква ревизия, която когато и да свърши няма да касае нейната дейност, а ще си има други последствия. А тя трябва да работи и да функционира. Затова ние подкрепяме това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви! Господин Стоилов има думата.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, господин председателстващ! Уважаеми колеги, аз се старая днес да бъда максимално близо до истината. Прав е Иван Костов когато заявява, че в комисията отидохме към такъв един текст и едновременно моля и за извинение, тъй като юристите, с които се консултирахме, от всички парламентарни групи, са категорични в оценката си, че не може бюджетът да бъде поставен в зависимост от една финансова ревизия. Така че, повтарям, ние се извиняваме, но това е правен парадокс, както се изразиха пет - шест колеги, с които разговаряхме.
Моля, това да се има предвид и да се даде ход на гласуването на числото, което е предвидено срещу Националната разузнавателна служба. Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: То си е гласувано вече. Господин Николов, имате думата. Кое ще гласуваме сега, господин Николов?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Направеното предложение ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Направо прочетете текста, какъв ще бъде.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Предложението е: "Без тази подточка ..."
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: В ал.2.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Да, в ал.2 изразът: "без тази подточка 11" да отпадне. И текстът да бъде така: 432.2
"Ал.2. Утвърждава разходите на институциите по ал.1 в размер на 90 на сто от така определените, като останалите 10 на сто се изразходват само в случай, че не се превиши одобреният от Народното събрание бюджетен дефицит".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване, гласувайте. Приемаме като заместващ текст. На 164 са увеличени до момента. Моля, повече не се увеличават. Прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо 164 народни представители, за - 135, против - 20, 9 се въздържат. Приема се предложеният текст.
Ал.3.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Ал.3. "Утвърждава разходите на Националната разузнавателна служба до изпълнението на разпоредбата по ╓ 12 от Преходните и заключителни разпоредби в размера им, определен със Закона за държавния бюджет за 1992 г., увеличен с 30 на сто".
Господин Дърмов направи вече предложение за отпадане на тази алинея, подкрепен от господин Палчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви! Други предложения няма?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма. Гласуваме предложението ал.3 на чл.4 да отпадне.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо 164 народни представители, за - 139, против - 18, 7 се въздържат. Приема се предложението, ал.3 отпада. Следващият член, господин Николов.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Член 5. "Приема субсидиите от републиканския бюджет за областите за 1993 г.,съгласно бюджетите по Приложение # 2 на сума 225 млн. 975 хил.лв., както следва:
1. Бургас, позиция едно - 8 млн, 088 хил. лв.;
2. Варна - 9 млн. 202 хил.лв.;
3. Ловеч - 7 млн. 484 хил.лв.;
4. Монтана - 7 млн. 364 хил.лв.;
5. Пловдив - 9 млн. 218 хил.лв.;
6. Русе - 8 млн. 191 хил.лв.;
7. Софийска област - 168 млн. 887 хил. лв.; 432.3
8. Хасково - 7 млн. 541 хил. лв.
Или всичко за областите 225 млн. 975 хил.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Тука предложения не може да има.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Няма предложения. Да подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля режим на гласуване. Гласувайте, чл.5 от Законопроекта за държавния бюджет. Господин Николов, да не сте забравили някоя област?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: А, няма. Осем области.
ИВАН КОСТОВ (от място): Няма София-град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Именно, така беше, да. Девет бяха, доколкото знам.
ИВАН КОСТОВ (от място): Няма София-град.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Господин Костов, София-град е при разпределението по общини. Голяма Софийска община. (Реплики от блока на СДС) Тя може да е със статут, но се води голяма Софийска община. (Реплики от блока на СДС) Мисля, че този въпрос, който задавате явно ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, прекратете гласуването, посочете резултата.
От общо гласували 157, за - 129, 26 против, 2 се въздържат.
Член 6, господин Николов. 432.4 ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: "Член 6. На основание член 53, точка 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, установява разпределение на приходите от данъка върху общия доход в размер: 50 на сто за бюджетите на общините и 50 на сто за републиканския бюджет." (Реплика от блока на СДС: "Има предложения!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имало предложния. Единият от предложителите наближава към трибуната. Имате думата, господин Тодоров.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Излизам пред вас, за да направя предложение за корекция на текста по член 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: То е направено вече, нали?
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ: Предложението е от 5 май 1993 г. Направено е на първо четене.
Правя предложението не само от мое име, но и от името на мнозина колеги от Комисията по местно самоуправление и местна администрация. А самото предложение е: думите "50 на сто за бюджета на общините и 50 на сто за републиканския бюджет" да се заменят с думите "70 на сто за бюджета на общините и 30 на сто за републиканския бюджет".
Такова е било положението на нещата за миналата бюджетна година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля за тишина! Изслушайте голегата!
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ: За тази година фактически правителството в проектобюджета предлага 20 на сто от данък общ доход за бюджета на общините да се вземе и да се изравнят числата 50 на 50 процента.
За мен като представител на Комисията по местно самоуправление и местна администрация това е твърде неприемливо. Ще ви кажа защо, позовавайки се на конкретните числа.
50 на 50 процента означава 7 милиарда 585 милиона. Това означава, че 20 процента от този данък общ доход, който е найтвърдото постъпление от местните приходи на общините и който всъщност пълни половината от общинския бюджет по отношение на неговите собствени приходи, и така е за всяка една община, минават в републиканския бюджет. Или това е почти 10 процента от СД/ВЙ 433.1 собствените приходи на общините.
При това положение да се твърди, че този бюджет засилва автономността, засилва самоуправлението на общините за мен не е нищо друго, освен чиста демагогия. Не може да се твърди, че бюджетът дава повече свобода на общините и самоуправление само на базата на това, че за разлика от миналата година нямало фиксирани минимални суми за социални разходи - за здравеопазване, за образование, за социални помощи и социални заведения.
Ами, дали миналата година, когато бяха фиксирани едни такива минимални фондове в бюджета на всяка една община, това не беше добре? Според мен, беше добре, защото това гарантираше един социален минимум.
Сега това го няма. Да разчитаме на разума на общинските съветници, които ще гласуват в собствените си бюджети, надявам се, едни прилични според крайно оскъдните средства, суми.
Но в същото време, като уж се дава по-голяма свобода на общините да оперират със средствата, които те имат в ръцете си, в същото това време на тях им се изземват средства - повече от милиард и половина лева, забележете! И то средства от собствените им приходи.
Значи автономията на общините (и това е аксиома за самоуправлението), автономията на общините се крепи на собствените приходи. Не може да се говори за засилване самоуправлението на общините, когато в същото време се намалява финансовата обезпеченост на това самоуправление и се увеличава зависимостта им от републиканския бюджет. А тази зависимост се увеличава именно затова, защото субсидията от републиканския бюджет при това положение ще вземе по-голяма част, доста по-голяма част от бюджета на общината.
Какви са обаче другите интересни цифри? Защото тук се гласуваха много големи числа за здравеопазване, в това число за безплатни лекарства и така нататък. Но тези числа бяха за републиканския бюджет.
Аз искам да ви кажа, че здравното обслужване на населението, поне като сума, минава в по-голямата си част през общинските, а не през републиканския бюджет. И конкретните цифри са такива: 433.2
11 милиарда 638 милиона минават за здравеопазването през бюджетите на общините и само 4 милиарда 407 милиона през републиканския бюджет.
Друго число, касаещо образованието: през общинските бюджети минават 12 милиарда 871 милиона и 900 хиляди лева (за образованието) и само 5 милиарда 475 милиона и 300 хиляди лева през републиканския бюджет за образованието.
Да говорим ли за жилищното строителство, благоустрояването и комуналното стопанство, където през общинските бюджети минават 1 милиард 197 милиона и 800 хиляди лева? По-скоро обратното - това е числото за републиканския бюджет, а през общинските бюджети минават три пъти повече средства - 3 милиарда 319 милиона и 900 хиляди лева.
Затова, колеги, умолявам ви: тук вече няма политически пристрастия, тук има само едно ясно отношение - сме ли ние за общинското самоуправление или сме против него. И ако сме за него, аз мисля, че ние трябва да гласуваме да остане положението от миналата година 70 процента от данък общ доход за общинските бюджети и 30 процента за републиканския бюджет.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз. Министърът на финансите отначалото вдига ръка. Господин Александров, имате думата да вземете отношение по предложението.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря, господин председател.
Аз поисках думата с оглед да икономисам изказвания от този род. Моите уважения към господин Тодоров, но ако не знаех от коя парламентарна група е...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От СДС.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: ..., слушайки това, което приказва, щях да смятам, че е от комунистите, дори не е от БСП.
Да се пледира да се предвиждат конкретно разходите на бюджетите на общините, да се говори за това, че с увеличаването на субсидията от републиканския бюджет се ограничавала самостоятелността, без да се казва в контекста как ще се определя тази субсидия и така нататък, това са просто едни волеизлияния, но не и обсъждане по същество. 433.3
Извинявам се за тази оценка, но реално така звучат нещата.
Аз искам тук да внеса действително малко яснота по този въпрос, тъй като с много депутати коментирахме тези проблеми - дали действително ще бъдат ощетени бюджетите на общините и дали действително се налага да се измени записът на член 6.
Първото нещо, което бих могъл да посоча, това е, че ако вие промените тази пропорция, това означава да сринете целия бюджет, тъй като и това, което гласувахте, вече ще трябва да се преизчислява. Първото нещо.
Второто нещо, на което искам да обърнете внимание, това е, че в Заключителните разпоредби, в ╓ 14 се предвижда, че тази пропорция по същество ще важи от 1 юни 1993 г. Това означава, че до месец май включително пропорцията е: 70 процента от постъпленията са за общините и едва 30 процента са за републиканския бюджет.
По-нататък аз искам да посоча следното - че когато се определя субсидията от републиканския бюджет, беше зачетен този факт, че именно ще се измени тази пропорция, това съотношение в разпределението на постъпленията от данъка върху общия доход. И то даде съответно отражение.
А за първи път тази година ние се опитахме на база на една методика, която вие след това ще трябва и да прогласувате, да разпределим тази субсидия на обективни критерии, така че субсидията да зависи от определен брой показатели, а не на база на субективните преценки на някой чиновник в Министерството на финансите или в Министерския съвет. 433.4
Аз не искам да споря тук, че тази методика е най-добра. Може би има по-добри. Но ние за първи път прилагаме една методика и за първи път тази методика се прилага по един и същи начин към всички общини. Тоест, ако тя е лоша - тя е лоша за всички общини. Ако е добра - е добра за всички общини. Тоест, ние не проявяваме някакъв диференциран подход.
Другото нещо, което искам да посоча, е, че когато се обсъждат бюджетите на общините, естествено е, че всеки един депутат с основание може да оспори сумата на бюджета на общината, защото знаем в какво състояние се намират общините. Едва ли има най-малко населено място, където да не са потребни средства. Няма значение за какви цели. Така че, ако тук всеки един депутат иска да засвидетелства уважение към своите избиратели, действително може да намери десетки, стотици причини да оспори тази сума. Въпросът е обаче какви са реалните възможности на тази икономика и дали това, което все пак е определено да бъде разпределено между тези общини, е разпределено по най-добрия начин. Ние тук бихме били благодарни, ако се подскаже по-добро разпределение в рамките на тези ресурси, а не да се оспорва, че средствата са малко. Всички знаят, че тези средства са малко.
Искам да посоча още две неща. За общините има предвидени и определени възможности. Веднъж има един резерв на правителството от 200 млн., освен това в заключителните разпоредби ви е предложено да приемете още един текст - ако бъдат реализирани икономии, правителството да има възможност да завиши субсидиите и да покрие определени разходи на общините. Тоест, осигурява се една по-голяма гъвкавост, тъй като ние добре осъзнаваме, че дори обективните единни критерии могат все пак да поставят някои общини в невероятно тежко състояние и ще се налага правителството да реагира на момента, тъй като и при най-доброто ви желание, вие сега не можете да предвидите точно какъв ще бъде сривът в една или друга община, за да може да разпределите още отсега по най-добрия начин средствата.
Искам да посоча и още нещо друго, че в републиканския бюджет са предвидени 63 млн. лв. Те са за покриване на част от разходите на потребителните кооперации по доставката на хляб и някои други хранителни стоки в планинските и полупланински райони. В момента ние обсъждаме кой е най-добрият начин за разНЧ/ЛТ 434.1. пределяне на тези ресурси - дали това да стане чрез превеждане на сумите в съответните общини, дали чрез областните управи или чрез системата на ЦКС.
Освен това в бюджета са предвидени и съответни средства за четвъртокласната републиканска пътна мрежа, които по същия начин ще бъдат разпределени. Само че оттук пак уточняваме дали чрез общините или чрез областните управи. Ориентацията е към областните ръководства, чрез тях да става.
Допълнително има предвидени средства по линията на водоснабдяването, където също отделни общини биха могли да получат.
Така че трябва да погледнем малко по-широко на този проблем, а не да се ограничим конкретно в цифрата и тук сега да търсим хиляди аргументи, за да оборим тази цифра. Просто по тази причина исках да взема думата, за да внеса малко повече уточнение и яснота по въпроса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Професор Стоилов е преди Вас, господин Димитров. Вас Ви нямаше в залата, когато той вдигаше ръка.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателстващ! Уважаеми колеги, една предварителна ориентировъчна оценка показва, че ако поработим тази вечер допълнително поне един час и времето, с което разполагаме утре, ще ни позволи да се поздравим утре в края на работния ден с приет бюджет.
Аз правя процедурно предложение: да работим тази вечер до 9 часа. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: И да има шампанско утре след 13 часа за бюджета.
Господин Костов, противно становище.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! Аз съм против предложеното процедурно предложение отново гледайки залата. В тази зала има толкова малко хора, които се разпореждат с работата на Народното събрание на практика, като използват карти, които притежават в себе си. В момента в залата няма повече от 80 човека, които решиха веднъж да променят за утре дневния ред, сега решават да удължават работното време на Народното събрание. Това наистина са крайно некоректни постъпки, които 434.2. нямат никакво оправдание. (Шум и реплики от БСП) Това просто прилича на текезесарско събрание. Извинявайте, не на събрание, което е отговорно за приемането на държавния бюджет. (Силен шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: На текезесарско събрание присъстваха всички, господин Костов, срещу подпис.
Режим на гласуване. Гласуваме предложението за удължаване ... За кое? Отменете го.
Господин Камов, Вие за какво? Направено е предложение... По предложението на господин Стоилов ли?
НИКОЛАЙ КАМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): От името на Парламентаната група искам да заявя, че изказването на господин Костов пи това представителство на Паламентаната гупа на СДС е цинично. А от свое лично име, господин Костов, ще си позволя да Ви кажа, че ми е жал за Вашите претенции в професионалната сфера, да изпълнявате тази роля, която преди малко и през целия днешен ден изпълнявахте тук. (Ръкопляскане от БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За лични обяснения - накрая.
Моля, режим на гласуване. Чуват се доста ръкопляскания. Значи има хора в залата. Гласуваме предложението на господин проф. Стоилов да се работи до 21 часа.
Гласували общо 167 народни представители. От тях 124 за, 43 против, няма въздържали се.
Засега ще се работи до 21 часа по това предложение. Ако има друго предложение - може и до 22 часа. Разполагате още с един час, много ви моля. До два часа - може.
Господин Венцеслав Димитров, Вие искахте думата. (Шум и реплики от БСП) По изказването на господин Константин Тодоров. По неговото предложение искаше да вземе отношение.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТОВ (СДС): Не е по изказването, господин председател, а по законопроекта, който в момента обсъждаме, законопроекта за държавния бюджет - по чл. 6. Става дума за разпределянето на приходите от данък общ доход в размер 50 на 50 или 70 на 30. Аз съжалявам, че преди малко отсъствах от залата и не знам какво е докладвал господин Георги Николов...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: По Ваш адрес нямаше нищо, господин Димитров. 434.3.
РЕПЛИКА ОТ БСП: Защо се изказваш?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Питате ме защо се изказвам? Защото съм народен представител, госпожо. Не Ви знам как се казвате, обаче аз съм народен представител и имам право да се изказвам по въпросите, които се обсъждат. Не сте Вие, която ще ми казвате защо се изказвам. Защото хората са ме избрали - затова се изказвам.
РЕПЛИКА ОТ БСП: Омръзна ми да Ви слушам.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: А, Вие не сте длъжна да ме слушате. Щом и Вие сте народен представител, ще ме слушате. Отделен е въпросът как ще гласувате. Вие ще гласувате - аз знам как. Както Ви каже господин Андрей Луканов. Но бъдете така добра да ме изслушате. А така, аз знам, че Вие нямате право на глас. Каквото Ви каже Андрей Луканов, това гласувате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма го в залата Андрей Луканов.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Връщаме се по чл. 6... (Репликите от БСП продължават)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля Ви за тишина, господин Шапатов! Удължихме работното време с един час, нека да работим.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Обсъждаме чл. 6 - разпределението на приходите от данъка върху общия доход. Понеже на първо четене бяха направени различни предложения, едното от предложенията на Комисията по териториално и селищно устройство, господин Йордан Тодоров, който не е от Парламентарната група на СДС, който е от парламентарното мнозинство, което подкрепя настоящото правителство заедно с парламентарната група, в която преобладаващо значение е на Българската социалистическа партия, господин Йордан Тодоров предложи 70 на 30.
Ние в Комисията по бюджета и финансите възприехме сериозно това предложение, обсъждахме го. Мнозинството от шест депутата гласува за предложението на правителството - 50 на 50. Малцинството в комисията от четири гласували гласува в подкрепа на предложението 70 към 30. Тоест шест души подкрепиха предложението на правителството, а четири души бяха "против". 434.4. Позволете ми, уважаеми колеги, да излоажа с няколко думи мотивите на малцинството н Комисията по бюджета и финансите. (Реплика от блока на БСП: "Няма нужда") Защо няма нужда? (Реплики от блока на БСП) Аз ще ви почакам да се изкажете от място и тогава ще продължа. Бива ли, господин председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие преценявате, господин Димитров. Доколкото знам директно предаване няма все още.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Няма значение.
Защо ние апелираме към уважаемите колеги народни представители да възприемат такова разпределение на приходите от данъка върху общия доход, каквото беше в миналогодишния бюджет. Знаем, че пари няма, но и миналата година пари нямаше. Миналата година нямаше повече пари, обаче средствата бяха разпределени малко по-справедливо, отколкото в тазгодишния бюджет. (Реакция от блока на БСП) Защо? Защото ние сме за известна самостоятелност на общините. Такава самостоятелност, разбира се, не е постигната, не беше постигната и миналата година, но тази година тя се ограничава повече, в сравнение с миналата година, защото миналата година именно действаше това разпределение 70 към 30 и то действа и до момента или може би до 1 юни със задна дата после ще бъде отменено. Тук е министърът на финансите той ще се подпише зад тези думи, и миналогодишният министър на финансите и той ще се подпише зад тези думи.
Приходът в държавния бюджет от данъка върху общия доход е може би най-стабилният приход. И аз ви го казах това и на първо четене и сега пак ще ви го кажа. Той има свойството да нараства над пропорционално при увеличаване на инфлацията найпросто, защото ние с всички вас сме гласували облагането на общия доход да става по прогресивни таблици. Тоест, когато получавате пари данъчното бреме да е по-голямо. За съжаление в инфлационна обстановка данъчното бреме се увеличава, без да има увеличение на реалния доход. Увеличава се номиналния доход, без да получавате реално повече пари, т.е. покупателната ви способност намалява, а въпреки това данъчното бреме се увеличава. И неслучайно миналата година едно от малкото пера, които са преизпълнени, това ще го видите вие в края на тази година, когато ви бъде предложен отчетът за миналогодишния бюджет, едно от малкото пера, които са преизпълнени, е перото приходи по данък общ доход. РД/ЙА 435.1
Именно затова, господа, защото другите субсидии на общините са фиксирани, точно определена сума 15 млн. и не знам колко си хиляди, 5 млн. и не знам колко си или 180 млн. и т.н., те са фиксирани. Това, което остава като приходи за тях, за общините и което по Конституция ние сме длъжни да направим, дано да го направим час по-скоро, сега ако не можем да го направим, нека да го направим до известна степен и това е като им отделим по голяма пропорция от приходите за данъка върху общия доход, тези приходи ще се увеличат с увеличаване на инфлацията, докато при увеличаване на инфлацията знаете фиксираното си е фиксирано, то непрекъснато намалява.
Принципът, макар и да сме далеч все още, за стопанска самостоятелност на общините, за независими финансови източници, за приходи на общините, вярно е, че ние не можем да го запазим, но в малко по-голяма степен ще го запазим и ще се приближим към него, ако ние се съгласим на пропорция 70 към 30, каквато беше миналата година, а не 50 към 50.
Може би министърът на финансите тук е прав и аз влизам в неговото положение. Вярно, че ние, ако се съгласим днес, да гласуваме 70 към 30, ние естествено следващият член ще трябва, много добре го разбирам господин министъра на финансите, и господин Баранов, който е член на нашата комисия, и той го разбира, може би другите не го разбират, естествено другите числа ще трябва да се преразгледат утре. Не вярвам толкова трудно да стане преизчислението, обаче може да стане. Неслучайно ние гласуваме чл. 6 преди чл. 7. То е толкова просто и следва да има хронология. Трябва да се гласува чл. 6, да се фиксира пропорцията и след това, евентуално след като е готово гласуването на чл. 6, да се премине към чл. 7.
Така че тук няма някакви съществени проблеми. Иначе ние щяхме да приключим гласуването с чл. 1, господин Александров, и щяхме да кажем: "Бюджетът е приет. Нека техническата работа да се извърши от специалистите". Така ли е?
Така че няма пречка ние сега да гласуваме 70 към 30, да се преразгледат субсидиите към общините, да се повиши степента на тяхната финансова обезпеченост и, бих казал, тяхна осигуреност срещу инфлацията. Колкото по-голямо инфлация, толкова по-големи РД/ЙА 435.2 приходи за общините и това е единственото перо, което може да им осигури такива приходи. Никое друго перо не може, особено фиксираните субсидии.
Затова ви моля, колеги, да гласувате предложението на малцинството от Комисията по бюджета и финансите, която разлика не е чак толкова голяма - 6 на 4, което се застъпваше и подкрепи
, а това е и становище на една цяла комисия в парламента, Комисията по териториално и селищно устройство, подкрепихме тяхното предложение в полза на пропорция 70 към 30.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Първо, има ли някой за реплика? Господин Йовчев, заповядайте.
ПЛАМЕН ЙОВЧЕВ (НСД): Вземам реплика, защото ако наистина целта на това предложение данък общия доход да се разпределя 70 към 30 на сто в полза на общините, е наистина цел нна това предложение, то тогава мотивите, които бяха изказани от Венцеслав Димитров противоречат на тази цел. Защо? Защото всеки бюджет за която и да ще година се предвижда за цялата година. Ние го разтакаваме този бюджет вече до средата на юни. Досега те са вземали 70 на сто от данък общия доход, а за републиканския бюджет са влизали 30, значи са вземали повече.
В същото време обаче разпределението за общите е предвидено така, с такива цифри, че данъкът върху общия доход да се разпределя от началото на годината и 50 на 50, но той пет месеца вече се разпределя 70 на 30 на сто. И ако променим това нещо ...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Кое?
ПЛАМЕН ЙОВЧЕВ: Ами точно ако се приеме това, което вие предлагате, влиза в точно обратната зависимост от Вашия мотив. Това е. Вие искате да кажете да се приеме 70 на 30 на сто и да се отрежат субсидиите. Ами в такъв случай в общините ще влазят по-малко пари.
Така че предлагм да не се приема от тези, които наистина искат в общините да влязат повече пари. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Репликата е отправена към господин Димитров. Така че, господин Тодоров, не мога да Ви дам думата на Вас. За дуплика господин Димитров. Господин Димитров, с картата, не повече от две минути за дуплика имате. РД/ЙА 435.3
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ще кажа на уважаемия господин Йовчев, че това, което ние искаме, е да продължим съществуващото. До 1 юни беше 70:30, така или иначе е минала половин година, още малко и идва краят на годината.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (от място): Това значи веднага да орежем субсидиите!
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Как ще орежете субсидиите, как ще орежете субсидиите? Вие говорите глупости. Точно така е. Като не разбирате от тези работи, поне не говорете! Аз пак казвам, господин Йовчев, моля Ви се, научете нещо, недейте да говорите глупости от трибуната на парламента. Защото наистина подвеждате и други.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Обиждате, господин Димитров!
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ние сме за по-голяма самостоятелност на общините, за по-големи източници на тяхното финансиране. Ами че най-простото нещо - кое е повече, господин Йовчев, 50 на сто да вземете от приходите от данъка върху общия доход или 70 на сто? Вие наистина... Тук имаше един господин Койчев, който спореше с господин Иван Костов колко е това или това... Има съвсем прости неща. То не е и математика, то е и детска аритметика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата госпожа Соня Младенова за процедурен въпрос. Вие май че спите заедно с правилника, постоянно го носите във Вас.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Да, налага ми се да си ходя с правилника.
Уважаеми колеги, правя две процедурни предложения.
Първо. Чухме тезата и антитезата, чухме разясненията на господин Александров - финансовият министър.
Господин председател, моля да подложите, ако господин Александров няма желание повече да говори, на гласуване онова, което беше предложено. Убеждението за една голяма част в залата е, че ако се приеме това предложение, бюджетът просто се срива.
Второ. Господин председател, моля Ви предварително, след като се осъществи гласуването, да ми дадете думата отново за процедурно предложение. Защото Народното събрание със своя положителен вот удължи работното си време с основната загриженост СР/ЛТ 436.1. да се приема по-голяма част от държавния бюджет. А това, че някои са прекрасни преподаватели и оратори, ние можем само да ги приветстваме. Само че не тук е мястото, не тук е времето да слушаме общопопулярни беседи на тема "Финансово право и бюджет".
Така че това е второто ми предложение - по две минути да бъдат изказванията, с мотив на предложение, за да може да върви работата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Има противно становище. Тя предлага да се прекратят дебатите, доколкото разбрах.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (от място): Да и да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това съм длъжен да поставя на гласуване. Можете да вземете думата за противно становище по въпроса.
ИВАН КОСТОВ (от място): Искам думата от името на парламентарната група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате ли противно становище по този въпрос?
Моля, гласуваме процедурното предложение за прекратяване на дебатите по чл. 6. След това ще дам думата, за да може да се ориентират народните представители за гласуване. Ще ви дам думата. Господин Костов, ще имате думата преди гласуването.
Гласуваме предложението на госпожа Соня Младенова. След това ще дам думата и на министъра. На всички ще дам думата. (Господин Ромил Попов от СДС се обажда от място) Господин Ромил Попов, разбирам Ви, аз нямам никаква вина!
Гласуваме предложението на Соня Младенова. От гласували общо 160 народни представители за предложението са 117, против 43, въздържали се няма. Прекратяваме дебатите по чл. 6.
Има думата господин Иван Костов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, има членове в проектозакона за държавния бюджет, които изискват принципни решения. Когато се изисква принципно решение, аргументите, с които то се доказва от едната и от другата страна, безспорно носят по-общ характер.
Затова позволете ми първо да кажа, по повод на квалификациите, които бяха направени и да вляза в дискусия с министър 436.2. Стоян Александров във връзка с квалификациите, които той си позволи по отношение на моя колега господин Константин Тодоров.
Не може да се нарича комунистическо предложение, което цели децентрализация на средства. Аз не виждам по каква логика това нещо може да стане. Аз съм съгласен, че разходите, даже миналата година, когато бяха фиксирани в три колонки и бяха дадени направления на съответните разходи, в определен смисъл беше схема, която пречеше на общините да извършват преразпределения на средствата вътре в бюджета. Но тогава те разполагаха по принцип с повече собствени приходи от собствените средства.
Ето защо в предложението на господин Константин Тодоров не присъства такова искане - да бъде възстановена старата схема, където общинските бюджети ще бъдат насочени по разходи по някаква схема. Напротив, неговото принципно предложение е да се увеличат собствените приходи на общините и да се намалят централизираните средства в републиканския бюджет.
Аз в никакъв случай не мога да приема за убедително това нещо - да се нарича комунистическо или пък социалистическо, тъй като съвсем очевидно е, че неговите последици ще бъдат увеличаване на местното самоуправление. Защото общините ще разполагат с повече собствени приходи, включително, както обясни господин Венцеслав Димитров, приходи свързани с инфлацията, което е нещо много ценно за самите общини. Те могат да преразглеждат своите бюджети на тази основа и да гласуват значително по-големи приходи, както стана миналата година. Миналата година точно това показа, че по време...
СОНЯ МЛАДЕНОВА (от място): Вече прекратихме дебатите.
ИВАН КОСТОВ: Не може да ми затваряте устата, госпожа Соня Младенова, тъй като аз искам думата от името на парламентарната група и защитавам предложение, направено от името на парламентарната група.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (от място): Взехте думата за противно предложение.
ИВАН КОСТОВ: На вас много може да ви се иска да ми се отнеме думата въобще и тук да се канят само хора от типа на госпожа Крулева, на министъра на земеделието и т.н. и да си ги слушате тях. Но това не е възможно. 436.3.
ГЛАС ОТ БСП: Това не е първо четене.
ИВАН КОСТОВ: Първо, ще обясня защо. Първо, защото аз съм народен представител и имам право да се изказвам. Второ, защото съм заместник-председател на парламентарната група и в момента представлявам парламентарната група и отговарям за нейното поведение. Така че моите отговорности в момента, госпожо Младенова, са по-големи, отколкото Вашите, както личи от изказването на господин Камов, това дори се забелязва от част от вашите депутати. Ето защо вие сте просто длъжни да изслушате моите аргументи.
Тук на хората с по-слаби нерви ще заявя, че моите нерви в никакъв случай не са толкова слаби, че да се повлияят от такива изказвания и от реплики в залата. Те не могат да смутят човек като мен. Ще си позволя в скоба да изразя досадата си, господин председател, от Вашето поведение, тъй като Вие дадохте възможност на господин Камов да си позволи лични реплики към моята собствена персона по време на дискусии върху процедурно предложение, което може да бъде дискутирано само в две посоки - дали да бъде гласувано или да не бъде гласувано. По този начин Вие му помогнахте да се опита по някакъв начин да ме засегне, като дава някакви свои преценки за моето поведение.
Аз искам в скоби да кажа на тези от вас, които не разбират и които твърде много се вживяват в своята роля на народни представители от Българската социалистическа партия, че аз си върша работата така, както намирам за добре и моите колеги от парламентарната група са единствени, които могат да преценят дали тази работа върша добре, зле и т.н. Вашите съжаления, господин Камов, въобще не ме интересуват. И не считам, че е коректно народен представител да си позволява такива неща към народен представител. Оставям го все пак на Вашата съвест. И ще Ви кажа, че никога, при никакви обстоятелства към Вас няма да отправя подобна реплика. Тъй като Вашето поведение тук - ама въобще не ме интересува. (Ръкопляскания в СДС) 436.4.
Що се отнася до аргументацията на твърдението за засилването на централизацията чрез гласуването на 50 на сто за общинските бюджети и 50 на сто за републиканския бюджет, който да ги преразпределя, има още два момента. Първият е - искам да напомня на народните представители, че преди малко вие извършихте една операция, която значително засили преразпределителните процеси. Това стана като вие увеличихте целево бюджета на Министерството на здравеопазването: първо, за издръжка на районни болници с 300 млн. лв., които пари на практика са предназначени за звена, които се издържат от общините, т.е. ако вие изкахте да запазите принципа дори този, който се отстоява в бюджета, тези пари трябваше да бъдат дадени през общинските бюджети, а не през Министерството на здравеопазването, което да оперира с тях, както намери за добре.
Втората сума, която вие увеличихте - за безплатни лекарства - на тези от вас, които не знаят схемата на финансирането на безплатните лекрства, трябва да се каже, че това също минава през общинските бюджети и когато тези пари се централизират в Министерството на здравеопазването, то се включва в един преразпределителен процес зад вашия гръб и вие нямате гаранция и не знаете в какви пропорции тези пари по какъв начин ще стигнат до своето предназначение.
По този начин заедно с направеното предложение в този вид, в който е, и с тези гласувания, които вие направихте в частност, аз подозирам, че същото се отнася и за увеличението на бюджета на Министерството на труда и социалните грижи - специално помощта за самотни майки, която също, доколкото си спомням, се отпуска от общинските бюджети, вие напрактика наистина засилвате централизацията и централизираното разпределение на средствата. Вие наистина ще карате общините да идват и да се молят за тези пари в центъра, в частност разбирайте в Министерството на здравеопазването. Това не е нито в духа на икономическата реформа, нито в принципите на тази реформа. Това е обикновено централизиране на средства. Ето защо аз не съм съгласен с квалификациите, които бяха направени тук, и предлагам да се подкрепи предложението на господин Константин Тодоров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Това беше становището на парламентарна група. Реплики и дуплики не се позвоВЙ/КП 437/1. ляват.
Становище на четвърта парламентарна група - Нов съюз за демокрация ще изложи господин Мичковски.
Господин Мичковски, моля да се въздържате постоянно към колегите да не вземате отношение и да можем да приемем бюджета. Имам предвид изказването на господин Костов.
АСЕН МИЧКОВСКИ (НСД): Благодаря Ви, господин председателстващ!
Уважаеми колеги, вашата забележка към мен е несъстоятелна. Никога не съм използвал този микрофон за личностни квалификации и обиди към колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате право, да.
АСЕН МИЧКОВСКИ: Просто това не е в моето амплоа.
От името на Нов съюз за демокрация искам да кажа, че бюджетът освен тази част, има още няколко части. В преходните и заключителните разпоредби на проектобюджета на страната имам предвид ╓ 1 и ╓ 5 в първата алинея - този проблем, който поставя господин Костов, е разрешен. Тези средства могат да се пренасочват по начина, по който това е целесъобразно за извършване на подпомагане на общините при изпълнението на програмите им в системите на здравеопазването, образованието, социалното подпомагане и т.н. Така че просто трябва да се изчака приемането на целия бюджет, с всичките му разпоредби и параграфи и тогава измисленият от господин Костов проблем просто няма да съществува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Мичковски.
Нека да изслушаме и министъра на финансите, понеже той ще работи с бюджета и след това гласуваме естествено.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Аз искам само едно уточнение, господин председателстващ, да направя. Тъй като когато гласувахме чл. 1, ал. 1 и приехме приходите по републиканския бюджет, не по държавния бюджет в точка 1.2. има постъпления от данък върху общия доход в размер на 7 млрд. 585 млн. А тази цифра е именно при тази пропорция, която приемаме - 50 на 50, считано от 1 юни, и 70 към 30 - до 31 май. Ако се приеме предложението да се измени в пропорция 70 към 30 или било то 60 към 40 при 70 към 30 някъде между 2 и 3 млрд. Ще трябва да се вър437/2. нем и да коригираме цифрата по точка 1.2. ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А-а-а, няма да коригираме, господин министър...
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: ..., което означава всички други разходи, които сме гласували, отново да бъдат коригирани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Разбрахме ви всички.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Аз затуй искам просто да направя това уточнение само, т.е. не се касае само да се преизчислят бюджетите на общините, става въпрос вече и за корекция в републиканския бюджет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Това означава, че предложението не трябва да се поставя изобщо на гласуване.
Къде е господин Георги Николов, за да вземе отношение. (Шум в залата) Много ви моля, приключихме.
Господин Николов, изслушахме съображението на министъра, че това предложение не може да се постави на гласуване, тъй като влиза в противоречие с досега приетите текстове.
Щом не може, така ще гласуваме да се отхвърли от залата.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, въпросът трябва да се реши с гласуване...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме...
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Момент! Искам да поясня. (Шум и реплики в залата)
Две предложения имаше! Първото е на господин Дончо Конакчиев да бъде разпределението 60 на сто за бюджетите на общините и 40 на сто за републиканския бюджет.
Още първия ден след дадените пояснения от господин Александров, господин Конакчиев направи сметка, че след промяната от 1 юни по същество се реализира неговото предложение и го оттегли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това не е предложение тогава. Няма да го гласуваме.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Той го оттегля.
Второто предложение е на господин Константин Тодоров. Чета: "Чл. 6. ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Променяме пропорциите. 437/3.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: В края на изречението думите "50 на сто за бюджета на общините и 50 на сто за републиканския бюджет" се заменят със "70 на сто за бюджета на общините и 30 на сто за републиканския бюджет". Това е предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Константин Тодоров. По-добре ще го разберат, господин Николов. Моля, режим на гласуване.
Гласуваме предложението на господин Константин Тодоров.
Моля, прекратете гласуването. Посочете резултата.
От общо гласували 166, за 40, против 123, 3 се въздържат.
Отхвърля се предложението.
Гласуваме предложението на Законодателната комисия или Финансово-бюджетната комисия, или текста, който имате пред вас. Моля, гласуваме предложението, което е пред вас. В процес на гласуване сме. Процедурно предложение, когато приемем текста, тогава. Моля, гласувайте! В процес на гласуване сме, след това ще дам думата по процедурни въпроси.
Гласуваме текста на чл. 6 така, както ви е раздаден и прочетен, и обяснен от министъра на финансите.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
За чл. 6 общо гласували 163 народни представители, за 125, против 37, 1 се въздържа.
Приема се текстът.
Обяснение на вот - от господин Христо Марков, господин Ромил Попов, господин Юруков.
ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Ние, от парламентарната група на Съюза на демократичните сили, имахме доброто желание наистина да останем да работим точно по бюджета на общините, особено при разпределянето на постъпленията от данъка по общия доход, визирани в чл. 6. Аз не мога да разбера и това е всъщност и обяснението на моя отрицателен вот как хора, които в Комисията по местно самоуправление и териториално деление гласуваха за разпределението на постъпленията 70 на 30, господин Тодоров. Той е тук и би могъл да си спомни, че в комисията това предложение за разпределение на средствата 70 на 30 получи доста одобрение от народните представители и от четирите парламентарни групи. И изведнъж тук 437/4. виждам, че същите тези хора по неведоми за мен причини гласуват точно обратното. Явно тази дисциплина е много странно разбрана за вас или пък въобще не е разбрана, но с това разпределение аз мисля, че и предложенията, които бяха направени досега, за корекции в бюджетите на някои от общините - за нас са безсмислени и не виждам с моите колеги какво можем повече да направим тук при положение, че се приемат абсурдни предложения и се подменя вотът на една комисия, която е специализирана и която си каза думата по този въпрос.
Аз не виждам в моя избирателен район по какъв начин ще обясня, че ще се разпределят сумите, които са най-сигурните постъпления на общините досега... (шум и реплики в залата), най-сигурните постъпления в общините ще се разпределят по нова схема.
Благодаря за вниманието ви, колеги. Призовавам моите колеги също просто да се оттеглим от работа в това пленарно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Марков.
Има думата народният представител Ромил Попов за обяснение на отрицателен вот. 437/5.
РОМИЛ ПОПОВ (СДС): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми колеги народни представители, заставам пред вас като лекар, не като друго. До гуша ми дойде! Моля ви се да ме изслушате! Аз съм от тези, които рядко вземат думата на тази трибуна. Искам да обясня на моите избиратели, че и тази година ще бъде по-тежко, когато болницата във Велинград, която аз онзи ден проверих, че е само с два антибиотика, без един сантиметър марля... Не се прозявайте, уважаеми колега, защото, ако на Вас Ви се спука апандисита във Велинград, няма кой да Ви оперира, защото няма марля, защото няма спирт да Ви дезинфекцирам оперативното поле. И защото аз трябва да бия пътя от Велинград до София да моля при министъра на финансите да ми отпусне някаква субсидия или при министър Гугалов да ми отпусне пари за велинградската болница. А не да отида при общината, която да ми даде тези средства.
Аз искам да обясня на хората от Медни поляни, забравени от Господа и от Аллаха, че и тази година няма да видят водопровод, и тази година няма да видят шосе, и тази година няма да видят телефон, по който да извикат спешна медицинска помощ за тяхна родилка, защото няма да имат средства.
Разберете, докато средствата се централизират горе, високо в София, тези, които са долу, в провинцията, ще имат много да чакат. И ако имат добре напълнени дамаджани и найвече добри връзки в съответните министерства, тогава ще получат пари. Иначе нищо няма да получат. Благодаря ви. (Шум и реплики в залата, единични ръкопляскания
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Господин Юруков, имате думата.
ЕМИЛ ЮРУКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, Емил Юруков, СДС.
Уважаеми колеги, гласувах против този параграф, защото вие с процедурата, която направи госпожа Соня Младенова, ни затворихте устата да си кажем думата по този параграф. (Шум и реплики в блока на БСП)
Това е във ваш стил. Вие сте ни затваряли устата вечно. (Реплика от блока на БСП: "И така ще бъде!") ВТ/ВЙ 438.1
Да, разбирам, че така ще бъде, но за цяла България вие затваряте не само устата, а и душите, госпожо. Защото, вижте какво гласувахте вие! Вие дадохте на Министерството на здравеопазването 500 милиона лева, които и вие не знаете на кои районни болници ще ги разпределят.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (от място): На 28.
ЕМИЛ ЮРУКОВ: Защото министърът сам ще оперира с тях. Със самия министър на финансите сега разговарях и той не може да даде отговор как ще се разпределят тези пари. Аз знам и с вашите ръкомахания, че вие ще отидете още утре да ги просите за вашите болници, но кажете ми със 70-80 ннаселени места едни районни болници дали ще получат един лев от тези средства? Дали от тези 200 милиона лева за безплатни лекарства ще получат хората, обикновените селяни един лев безплатни лекарства? Няма да стане тази! Не ги лъжете от тази трибуна! Те добре ще го почувстват на гърба си още от следващите два месеца.
Но това, което правите вие от трибуната, е чиста демагогия, а на практика нито един лев няма да стигне до тези хора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще контролираме министъра, господин Юруков?
ЕМИЛ ЮРУКОВ: Това, което направихте, не е и по вашата съвест, но вие гласувате и против нея. Емиле, смееш се, обаче в Благоевград ти гласува за отнемането на 600 хиляди - една нищожна сума, и сега там теб ще плюят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Юруков, има парламентарен контрол. Ще контролираме министър Гугалов, ако сбърка с парите. По процедурен въпрос има думата госпожа Младенова.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Две думи във връзка с тези глупости!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Накрая, накрая, господин Стоилов.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП,СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, официално заявявам второто си процедурно предложение, а именно: да продължим работата по бюджета до 21 часа, като моля да приемете идеята ми мотивиранто на всяко едно ново предложение по всеки отделен текст на бюджета да става в рамките на две минути, за да можем да приключим в по-голям обем. 438.2
В заключение, само като допълнителна мотивация, прекрасно е, когато от тази висока трибуна се изказва загриженост за болните, за самотните, за децата без дом и за лекарствените средства. Но тревожното е, когато от тази трибуна спечелилите изборите през 1991 година забравят, че точно в преход от един тип икономика към друг именно здравеопазването, именно образованието, именно слабите, инвалидите, болните и бездомните имат нужда от държавни субсидии. И кой по-добре от Министерство на здравеопазването може да се погрижи за това?
Подложете на гласуване моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Рашеева има думата по Вашето предложение. Заповядайте, госпожа Рашеева.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги... (Оживление в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, те са си объркали картите.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля за тишина. Може и без карти, нека да изслушаме госпожа Рашеева.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: Колеги, вие гласувате от Лондон. Нали гласувате от Лондон тук?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Някои от стадиона гласуваха, нали знаете?
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: Така че не правете забележка за това. Да, де!
Уважаеми колеги, аз се противопоставям на направеното предложение да обосноваваме своите предложения по следващите текстове от законопроекта в рамките на две минути.
Това е в нарушение на правилника, това е в нарушение на нашите права като депутати. За две минути не мога да ви докладвам само предложението, което съм направила, а камо ли да го обоснова. Защото, за да обоснова нещо, аз трябва да ви кажа какво е това нещо. На мен две минути не ми стигат. Това е просто едно напълно недемократично предложение. Не само това. То е една подигравка с правата ни на народни представители.
Аз ще гласувам против него и ви моля и вие също да гласувате против него. 438.3
Искам да кажа също, че от тази трибуна да се плаче от ваша страна за здравеопазване и образованине, след като токущо вие ги ограбихте от бюджета на общините, е една чиста демагогия. (Възгласи "А-а-а" и У-у-у" от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Направено е предложението. Мотивирането на предложението, а не прочитането на самото предложение да не бъде повече от две минути. Моля, гласувайте. Самата мотивация. (Шум и реплики от залата)
Първо трябва да гласуваме процедурата. Аз дадох думата за противно становище. Няма втори път. (Константин Тодоров иска думата) Закъсняхте, в процес на гласуване сме. Много Ви моля, господин Тодоров.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ: Господин председателю...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИРКАДИР: Много Ви моля, отнемам Ви думата.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ: Аз вдигах ръка, но Вие не ме видяхте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме в момента. Не сте над всички народни представители! Не съм Ви видял! Когато искате наистина да се явите на трибуната, Вие минавате по центъра и Ви виждам много добре. А сега сигурно сте имали предвид да не Ви видя навреме. След това пак ще има възможност. В режим на гласуване сме.
Кворум има, знаете, господин Тодоров.
ИВАН БУДИНОВ (от място): От горе, като се четат, са 97 човека.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Будинов, четене имаше и преди, нали знаете? Четете вестник "Континент". Да, аз чета всички весетници. (Шум и реплики от блока на СДС)
От общо 137, за - 109, против - 20, 8 се въздържат. Приема се предложението. Преминаваме нататък. Господин Николов, продължаваме.
ДОДКАЛДИЧ ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Член 7, ал. 1: "Приема по методика, съгласно приложение # 3, размерите на взаимоотношенията между републиканския бюджет и бюджетите на общините под формата на общи субсидии и вноски, и целеви субсидии за придобиване на дълготрайни активи за 1993 година, както следва:" 438.4
Числата са разположени на пет страници по три колонки. Предлагам така, както подходихме и по отношение на чл. 2, ал. 1 и 2, да не ги четем, тъй като това би ни отнело поне час време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма да стигне времето до 21 часа. Моля, гласуваме за предложението на господин Николов.
Това предложение беше и на господин Венцеслав Димитров в началото, нали знаете? Моля, гласуваме! Режим на гласуване, гласуваме предложението на господин Николов. (Реплика на Венцеслав Димитров от място: "Дай му думата")
Не е вдигнал ръка навреме, господин Димитров. Това предложение беше и Вашето в началото, ако си спомняте? Аз мисля, че не забравяте толкова бързо. Моля, отменете гласуването. За противно становище, много ви моля. 438.5
ИВАН БУДИНОВ (СДС): Аз съм на противното становище. Както преди не се гласува, и сега няма да се гласува. Но искам тук още веднъж да спомена, че това са числа, при които трябва да се четат бавно, ясно и отсечено да се протоколират чрез стенографа и когато излязат в "Държавен вестник", някои да не останат учудени от някои неща. И тогава ще бъде големият гаф, който сме направили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви!
Господин Димитров, правя Ви забележка. Вие много държахте, когато Вие говорите, да има тишина в залата. А сега пречите на господин Будинов.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Може ли да Ви дам обяснение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Какво обяснение? Реплика на Венцеслав Димитров от място, която не се разбира) Моля, изслушахме противното становище, гласуваме за предложението на господин Георги Николов.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Процедурно, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Процедурно? Нека да гласуваме това процедурно предложение. (Шум и неразбираеми реплики в залата)
Господин Димитров, седнете си на мястото, ще Ви обясня защо.
Прави се процедурно предложение, изслушва се противното становище. Само толкова пише в правилника, повече не пише. Второ становище, друго процедурно предложение. След това ще направите това предложение, Вашето.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо 137, за 128, против 9.
Господин Димитров, по процедурно предложение. Приема се предложението на господин Георги Николов.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги народни представители! Оспорвам това гласуване по фактически причини. Причините са следните - аз наистина направих такова предложение, вие се позовахте на мен, обаче неправилно. Защото онзи член, който аз прочетох, в заглавката си имаше едно число, което представляваше сбора от числата, които са отдолу. МС/КП 439/1.
В случая господин Георги Николов не посочи нито едно число, а и такова няма. Такъв текст ние въобще не може да гласуваме, защото поне едно, един сбор трябваше да има. Тук няма. Аз не казвам, че трябва да има, но в такъв случай срещу всяка община трябва да се посочи поне едно число, иначе това, което ние в момента гласуваме, на практика е лишено от основание и не е законно. Тогава имаше едно число, наистина посочвахме, другото беше спор от него. Имаше баланс. В момента такова нещо няма. Аз затова исках да ви посоча още едно допълнително основание защо такова решение не можеше да бъде подложено на гласуване. Защото наистина е противозаконно, противоречи на нормалната практика на приемане на законите тук, в тази зала.
И недейте да казвате, че аз преди съм казвал едно, а тогава съм казвал друго. Не, когато се каже едно, се фиксира една сума и тя наистина е толкова. В момента нямаме фиксирана обща сума и наистина това е така. Поне за всяка община, аз не казвам, че и четирите числа, щом са решили народните представители, нека да не ги четат, но тъй като няма друг сбор, срещу всяка община трябва да се посочи общата сума и така да се върви нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Димитров! Това приемам като обяснение на вот по процедурен въпрос, защото няма обяснение.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (встрани от микрофоните): Искам да кажа, че има сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля, господин Николов, аз давам думата. Моля Ви се, ще обясните, че има сума. То се обясни, самото гласуване ще посочи има ли сума, няма ли сума. Ако някой не е видял, че има сума - втори въпрос.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Това Вие не може да го кажете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля, от всички гласували народни представители, всички имат проекта за държавен бюджет. 128 приеха предложението на господин Николов. Само 9 не са се съгласили, господин Димитров. Другите се съгласиха, продължаваме с чл. 7.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми господин Димитров, нека да бъдем коректни. Вие бяхте в чужбина, когато аз започнах да докладвам. Сумата я има, господин Димитров, и това е 439/2. в ал. 2, където сме гласували общия размер на субсидията за общините в размер на 16 млрд. 860,2 млн. лв. и вноски от общините в размер на 175,1 млн. лв. Недейте заблуждава! Сборът дава точно тази сума, която е гласувана. Така че Вие не бяхте в България тогава и затова може би не знаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Николов, нека да продължаваме. Има ли предложения?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Коректни бъдете, уважавайте колегите, когато професионално работим, а не демагогски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Николов, прочетете текста на чл. 7, както го приехме с гласуване. Член 7, ал. 1, ал. 2...
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: "Чл. 7. Ал. 1. Приема по методика съгласно приложение # 3 размерите на взаимоотношенията между републиканския бюджет и бюджетите на общините под формата на общи субсидии и вноски и целеви субсидии за придобиване на дълготрайни активи за 1993 г., както следва:..."
Следват всички общини в България, групирани по области, съответно общата сума, има я, за общината, представляваща бюджетно взаимоотношение, като е указано със знака плюс, че това ще се получи от бюджета и със знак минус - ще се внесе от съответната община в бюджета. Съответно разбита, тази обща сума на бюджетните взаимоотношения, обща субсидия по критериите, които народните предтавители познават, съответно целева субсидия и вноски за тези общини, които имат превишения на приходите над разходите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Георги Николов.
Господин Пандурски, Вие по процедурен въпрос ли или ще направите... Имате думата.
РАДКО ПАНДУРСКИ (СДС): Радко Пандурски, 7. Габровски избирателен район, СДС.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми народни представители! Град Севлиево е най-големият от малките градове в Република България. (Единични ръкопляскания от депутати в залата) С 30 хил. жители и 60 хил. души район.
От 1960 до 1991 г. ... 439/3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Пандурски, приехме едно решение преди малко за мотивация на предложенията две минути. Това гласуваха, вътре, на второ четене. Да не ме злепоставите само! (Шум в залата) Приемам, приемам, нямам нищо против. Понеже аз съм плевналия, а Вие от Севлиево, може би ще нарушим правилника.
РАДКО ПАНДУРСКИ: До 1991 г. жителите на града непрекъснато се самооблагаха и дадоха десетки хиляди доброволни трудови дни, за да благоустроят града, селата и околията.
В началото, когато докарахме водата до град Севлиево, управлението на тогавашния областен център Велико Търново се разпореди водата да продължи до Велико Търново и Лясковец, като получиха средства от държавния бюджет за пречиствателна станция и водопроводът стана техен. (Шум и реплики в залата)
Моля ви, колеги!
През сушавите периоди на годината Севлиево получава недостатъчно количество вода, докато Велико Търново нямаше проблеми с водоснабдяването. Севлиевци продължаваха да търсят и намериха нови източници, но част от водата трябваше да отиде за габровски и дряновски села.
През пролетта проблеми с водоснабдяването няма, но в сушавите периоди остават на режим и получават вода по 4 часа на ден през ден или през два дни, а някои села, общо 32 на брой, със седмици биват лишавани от питейна вода.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Двете минути минаха.
РАДКО ПАНДУРСКИ: С местни сили и местни средства преди три години започна изграждането на отдавна запланувания язовир "Бяла", за който за тази година са необходими 30 млн. лв. Но предвид на тежкото финансово състояние на страната, бихме се задоволили с 10 млн. лв., които моля да бъдат отпуснати, предвидени в бюджета за тази година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Значи това ще бъде предложението - увеличението.
РАДКО ПАНДУРСКИ: В противен случай обектът ще бъде замразен, което ще доведе до милиони лева загуби. 439/4.
Дължа да отбележа, че град Севлиево за миналата година е внесъл в държавния бюджет 20 млн.лв. повече от предвидените в бюджета за общината. В началото на тази година Севлиево е внесло в държавния бюджет 30 млн.лв. До края на годината смятам, че планът ще бъде преизпълнен.
Затова много ви моля, смятам, че имаме моралното право да искаме допълнително средства за водоснабдяване. (Ръкопляскания в блока на СДС, шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Пандурски. Включваме времето и за предложението, и за мотивацията. Не са повече. Нормално е всичко.
Имате думата. Моля, с карта само че. Гласувахме две минути извън текста на предложението, което ще прочетете. Вие понеже често се явявате (обръща се към господин Константин Тодоров), спрямо Вас ще приложа времето.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Аз също ще бъда стриктен, в рамките на две - три минути. Даже няма да ги изразходвам.
За протокола: Константин Тодоров, 17. многомандатен район, СДС.
Писменото предложение, което съм внесъл на първо четене, касае целевата субсидия на община Пъромай. Предвиденото в проекта е 7 млн. 725 хил. лв. Това, което искаме ние, е с 5 млн.лв. увеличение на целевата субсидия.
Искам да ви уверя, колеги, че средствата, ако бъдат евентуално отпуснати, ще бъдат изразходвани за приоритетни цели, а именно за продължаване на работата и завършване на работата по изграждане на водоснабдителните системи. Става дума за три села. Едното от тях е село Бухово. Него одеве споменах, когато казвах на господин Хасан Али, че там живеят 60 - 70 на сто от техните избиратели. Тези хора в момента имат само електричество и нищо друго. Просто са откъснати някак си, тъй като им откраднаха и телефонните кабели, и нямат връзка, освен радиовръзка. За тях са необходими малко средства, но все пак трябва да бъдат предвидени. Защото тия налични 7 млн. 725 хил.лв. са предвидени по план за доизграждането на водоснабдяването на общинския център и малко за село Татарево.
Сега искаме да продължи работата по изграждането на водоснабдяването на село Дълбок извор и село Поройна, както СД/НП 440.1 и на село Бухово.
Виждате, средствата се искат за приоритетни цели. Така че моля ви да подкрепите предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. В рамките на необходимото време беше.
Госпожа Рашеева има думата.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Макар че вие току-що с едно гласуване ликвидирахте каквато и да било възможност за помощ на общините и за увеличаване на субсидията за тях от републиканския бюджет, аз искам да ви запозная с трагичното положение на една община, от която аз съм избрана - от Габровската община, която е в Седми Габровски избирателен район.
Трябва да ви кажа, че съгласно указанията на Министерството на финансите, собствените приходи на тази община за тази година са планирани в размер на 124 млн.лв. Веднага обаче трябва да се отбележи, че с току-що направеното гласуване вие отнехте някъде около 19 млн.лв. от тази община. Така че с 19 млн.лв. веднага се намаляват нейните приходи.
Субсидията по републиканския бюджет, която не е целева, а обща, е 176 млн.лв. От тези 176 млн.лв., трябва да ви кажа, че веднага има един реален дефицит поради това, че миналата година трябваше да бъдат изплатени заплати, увеличение на заплатите по 133-то постановление на Министерския съвет, в размер на 43 574 млн.лв., които се взеха като лихвоносен заем от банките, и 12 млн. 300 хил.лв., които бяха взети като безлихвен заем.
Тези средства трябваше да бъдат предвидени в тазгодишния бюджет, в субсидията, за да бъдат върнати на банките. Това не се направи. И оттук автоматически се явява още един дефицит от 65 млн. 544 хил. лв.
Освен това трябва да имате предвид, че тази година Министерският съвет, като прие 71-во постановление от тази година, с което обеща на лекарите и учителите да увеличи заплатите между 41 и 43 процента, редно беше в бюджета на общината да залегне и това увеличение на заплатите. Него го няма в бюджета на общината, откъдето се явява един дефицит от 58 млн.лв. Или дефицитът на тази община в момента е някъде около 120 млн.лв.
При един собствен доход и субсидии в размер на около 440.2 300 млн. лв. за тази община, трябва да ви съобщя, че само 101 млн. са за заплати. И това са предимно заплати на лекари и на учители. Защото останалите на бюджетна издръжка хора са много малко. Правете сметка какво остава за всички останали дейности на общината.
Трябва да ви кажа, че в момента в тази община има 30 души, които са на хемодиализа и всеки ден има риск да умрат. Просто си играете с живота на тези хора.
Аз съжалявам, че госпожа Поптодорова и госпожа Мими Виткова ги няма тук ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Мими Виткова е тук. Срещу Вас е Мими Виткова, моля Ви се!
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: ... защото те ходиха преди две седмици в Габрово и обещаваха големи работи на Габровската община. Защо ги няма тук, да подкрепят моето искане и да гласуват за това?! (Шум в блока на ПС на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да стане Мими Виткова да я видите, че е в залата. Госпожа Виткова, станете да Ви видят!
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: Като се свърши времето ми, аз ще спра да говоря сега, но няма да спра да говоря през годината и няма да спра да говоря пред лекарите и учителите, когато те излязат и почнат да искат своите права.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Госпожа Мими Виткова е в залата. За реплика имате думата, госпожа Мими Виткова.
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): В репликата си към госпожа Рашеева. Свидетели на моите разговори с колегите от габровската болница и Комисията по здравеопазване към общинския съвет в Габрово са много хора, госпожа Рашеева. И те добре знаят дали съм обещавала нещо и какво е то.
А в интерес на истината, състоянието на здравеопазването във вашия град финансово е тревожно. (Веселина Рашеева, от място: "Трагично!") Това е Ваша квалификация. Аз казвам: тревожно.
Вярно е, че трябва да се положат усилия за обезпечаване на това финансово състояние. Но и тези средства, които бяха предоставени на Министерството на здравеопазването, госпожа Рашеева, в размер на 300 млн.лв., те са за такива здравни заведения с регионално значение. (Веселина Рашеева, от място: "Каква е гаранцията?", други реплики в блока на СДС, които не се разби440.3 рат) Това разпределение министър Александров ви обясни, колеги, как ще стане - под контрола на двете министерства. А парламентът е във функциите си и в задълженията си да осъществява и парламентарен контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Друга реплика има ли? Проф. Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПт, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря. Аз искам не да репликирам госпожа Рашеева, но от преди половин час, под формата на реплика, искам да направя едно съобщение. (Реплика от блока на СДС: "Това не е трибуна за съобщения.")
Аз също като много присъствуващи се вълнувах от това как ще се разпределят тези 300 млн.лв. Аз се вълнувах, за разлика от някои присъствуващи, които махат във въздуха, тъй като друго не могат да правят. И господин Карев, с който водих 15-минутен разговор, ми заяви следното: разпределението, което ще направят в министерството, ще мине пред Комисията по здравеопазване. Ще бъде огледано, ще бъде оценено и само тогава ще бъде даден ход на разходването на тези средства. Това заяви председателят на Комисията по здравеопазване.
Благодаря Ви, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Много хубав начин.
Госпожа Рашеева. Нека да приключим с нашите процедури, господин Александров, и ще Ви дам думата. 440.4
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС): На госпожа Виткова аз ще отговоря това, че ако действително се мислеше за здравеопазването на общините, тези пари трябваше да бъдат дадени на общините, защото те осигуряват финансовото обезпечаване на нашето здравеопазване преди всичко. Тези 300 млн., които се дадоха на Министерството на здравеопазването, са всъщност едно добро пожелание към него да ги даде там, където трябва да ги даде. Гаранции за това обаче няма никакви. Аз не мога да се надявам на едни добри пожелания.
Що се отнася до това, че цялото това разпределение щяло да мине през Комисията по здравеопазване към Народното събрание, всъщност, господа, Комисията по здравеопазване не е изпълнителен орган и от нея не зависи... Не е изпълнителен орган и не тя може да разпределя. Тя също може да препоръча, но не може да задължи министерството. А по линията на парламентарния контрол, ние много добре виждаме вече толкова дълго време тук какво може да се направи по линията на парламентарния контрол по отношение на точно това правителство, което вие подкрепяте. Ще направя своето питане, ще дойде министърът на здравеопазването, а найвероятно и няма и да дойде, и ще ми отговори с някакви общи фрази, докато хората по места ще мрат от липса на лекарства и лекарите няма да могат да им помогнат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. По-голяма гаранция от това, че правителството е избрано с мандата на ДПС, няма.
Господин Александров, заповядайте!
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Аз искам тук да убедя госпожа Рашеева да не гледа толкова черно на нещата и да има толкова недоверие в това правителство и във финансовия министър. Мога да поема един ангажимент пред парламента за решение на този въпрос по два начина. Едното е твърдо да обещая, че ние ще извършим разпределението след съгласуване с Комисията по здравеопазване, а възможно е, ако и това е недостатъчно, след като го заявявам тук пред всички, ако и това не е достатъчно - в заключителните разпоредби ние можем да запишем един текст, че по предложение на министъра на здравеопазването и на общините и след съгласуване с Комисията по здравеопазване, Министерският съвет разпределя сумата от еди-колко си милиона лева. (Шум и реплики в залата) Не, те са помощи. Просто за да информираме, да знаете, защото вие все пак имате право на парламентарен контНЧ/ЛТ 441.1. рол. Понеже тук има опасения, че няма да се търси най-доброто разпределение и т.н. Така че ние можем да направим дори това нещо.
Защо смятате, че ние няма да търсим най-доброто разпределение на тези средства? Аз това не мога да разбера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие не може да разберете, господин Александров, тези неща са много сложни.
Господин Димитров има думата за изказване.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! Пак искам да обърна внимание, че комисиите в парламента са помощен орган на пленарната зала. Те сами не могат да решават. (Шум и реплики от БСП) Точно на вас обяснявам, обяснявам и на господин министъра. Това, първо.
Второ, изслушайте ме, защото е много важно, Комисията по бюджета и финансите е помощен орган на пленарната зала. Предполагаше се, че текстът, който стои пред вас, е окончателният вариант, който е изработила Комисията по бюджета и финансите и който се предлага от комисията за обсъждане в пленарната зала. Предполагаше се! Обаче, както ви каза моят колега Георги Николов, аз не бях няколко дена в страната. Предоверих се на господин Георги Николов. Впрочем, това е предоверяване от страна на комисията, която му възложи да провери всички числа, съгласно обсъждането, и да ги предложи в пленарната зала.
Какво виждам обаче в момента? И не знам дали това е единственото опущение. Другото опущение мисля, че го компенсирах с онези листове, срещу които всички протестирахте. Но добро или зло, но това беше становището на Комисията по бюджета и финансите.
Какво виждам в момента? Становище за второ четене на Комисията по бюджета и финансите - община Свищов - обща субсидия 90 млн. 271 хил. В това, което е раздадено, което трябваше да го провери господин Георги Николов и да го предложи на вас от името на Комисията по бюджета и финансите, всички четете, отворете община Свищов, стр. 18 - 90 млн. 571 хил. - с 300 хил. повече.
Питам аз: откъде са се взели 300 хил.? Питам аз: тези 300 хил. отразени ли са в онова число, което Георги Николов отрази? И питам аз: кой е фалшифицирал резултатите от предложе441.2. нието на Комисията по бюджета и финансите? Кой? Аз не искам да кажа кой. Искам да ви кажа само, че докладчикът, който в момента чете проекта за бюджет, е от община Свищов.
Моля ви се, господин Георги Николов, ако Вие сте направили това нещо мимо волята или против волята на Комисията по бюджета и финансите, моля Ви се да си седнете на мястото и моля Ви се, да се разгледа този случай и тогава да продължи четенето на проекта за бюджета. Триста хиляди много ли са или са малко в сравнение с милионите? В сравнение с милионите ми се струва кокошкарска история. Никой не ги е сложил в джоба си, но мисля, че така не може да се процедира.
Много Ви моля, господин Георги Николов, да дадете обяснение защо заблуждавате цялата пленарна зала и защо изопачавате по този начин мнението на Комисията по бюджета и финансите. Говореше се за фалшификация. Аз не искам да говоря за фалшификация. Защо подпъхвате цифри без ничие знание? Мисля, че ако трябва да има такива цифри, наистина трябва да има ново заседание на Комисията по бюджета и финансите и с просто гласуване Вие щяхте да го постигнете. Но не по такъв кокошкарски начин, господин Николов!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Димитров.
Имате думата, Вие сте докладчик.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, ние все пак трябва да се уважаваме. Аз предлагам да внеса уточнение: разходи, които са пропуснати, а предварително предвиждани - 300 хил. лв. за община Свищов, Трън (не само Свищов, коректен съм) и Дупница. Тези корекции бяха направени, за да се отстрани една неправда.
И аз предлагам Народното събрание просто да намалим тези суми, за да бъдем коректни. Едната несправедливост, която щяхме да допуснем, се предлага да се отстрани. Тогава за тези три общини аз правя предложение да отпаднат, за да няма такова заблуждение, че има манипулации.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): За кои общини?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Става дума за Свищов, аз изтъкнах далеч преди второто четене като искане, Дупница и Трън. Предлагам да отпаднат. 441.3.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Мен другите не ме интересуват.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Не, няма "другите не ме интересуват". Защо хвърляте само за община Свищов? И аз пояснявам...
РЕПЛИКА ОТ СДС: Значи е имало пазарлъци.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Не пазарлъци. Не е имало пазарлъци, уверявам ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Николов, обяснихте много добре. (Шум и пререкания в залата)
Имате думата, господин Мишев.
НИКОЛА МИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Излизам пред вас, независимо от това, че съзнавам цялото тежко положение по отношение на бюджета, но излизам пред вас с една молба. Те всъщност станаха две след предложението на господин Георги Николов за намаляване на сумата, която беше определена за община Дупница в размер на 200 хил.лв.
Първата ми молба е да не приемате това предложение на господин Николов, защото 200 хил.лв. са една капка в морето...
РЕПЛИКА ОТ БСП: Венцеслав Димитров направи това предложение.
НИКОЛА МИШЕВ: Не, Венцеслав Димитров само отбеляза факта, а предложението дойде от господин Николов. (Реплики и пререкания в залата)
Дами и господа, моля да изслушате и втората ми молба. Тя ще бъде естествено за увеличение на субсидията на община Дупница в частта "Капитално строителство" от 9 млн. и 200 хил.лв. с още 10 млн. - на 19 млн. и 200 хил.лв. 441.4. Мотивите ми за това предложение са пределно ясни и съвсем кратки. Аз ще бъде телеграфно кратък.
Първата позиция, за която ще бъдат използвани евентуално увеличената от вас субсидия това ще бъде за здравеопазването в размер на 3 млн.лева.
Втората позиция, това ще бъде за строеж на електрическа подстанция 110 на 20 киловолта. Един сериозен проблем за гр. Дупница, тъй като голяма част от населението на града, живеещо в новите квартали, а това са предимно млади семейства с малки деца, нямат възможност да ползват 220 волта напрежение в своите домове. Те работят обикновено със 100-120 волта или дори готвенето на едно ядене представлява един огромен проблем.
Предложението на община Дупница за тази подстанция е в размер на 6 млн.лева. За най-голямо съжаление в държавния бюджет не се отпуска нито стотинка.
Много ви моля да обърнете внимание на този факт и да подкрепите това мое предложение.
И последното предложение, това е в размер на 1 млн.лв., които да бъдат отпуснати за реконструкция или по-точно за привеждане в нормален вид на градския център в гр. Дупница. (Възгласи от залата) Да, аз разбирам възгласите ви, разбирам, че може би не одобрявате това поведение, че предлагам такива субсидии, напълно ги разбирам, но съм готов да ви поканя всички в Дупница, за да видите Сараево в България, за най-голямо съжаление.
така че това са моите предложения и аз много ще ви моля да бъда подкрепен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Реплика ли, господин Димитров?
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не, искам думата за дуплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, имате думата за дуплика.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Аз разбрах тези две изказвания като реплики на моето изказване.
Вижте какво, господа, моля да бъда правилно разбран. Аз не съм предложил нито нещо да се вземе от община Дупница, нито нещо да се вземе от община Трън, нито нещо да се вземе от община Свищов. Както разбрахте преди малко аз предложих на РД/ЙА 442.1 всички общини да се увеличат, не субсидиите, а правата им да присвояват по-голяма част от данъка върху общия доход. Аз предложих нещо друго. Един от вашите колеги от парламентарната група на Българската социалистическа партия каза, че съм обвинил някого в мошеничество. Това е негово определение. Аз затова ви помолих всички да вземете отношение по въпроса. Може би господин председателстващият също да вземе отношение по въпроса. Защото на практика има подпъхване на някои неща мимо волята на комисията и така да го разбирате. А ако някой иска наистина нещо допълнително, нека да си направи предложението по каналния ред писмено и т.н., а не по този начин. Вижда ми се малко подъл този начин. Аз съм се предоверил на един човек да направи нещо и той използва да подпъхне някои цифри, които да ни въведат в заблуждение. Ето това е.
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кое да гласуваме? (Реплики и шум в залата) Има още други желаещи. Господин Конакчиев чака, господин Георги Божинов чака също. Имате думата, господин Божинов. Има доста предложения направени.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател! Правя следното процедурно предложение. Да удължим работното време до гласуването на члена, ппо който водим дебатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Противно становище има ли? Имате думата, господин Будинов.
ИВАН БУДИНОВ (СДС): Уважаеми дами и господа! Тук се работи с цифри, работи се с числа, защото има и числа и цифри. Моля ви се не издевателстайте над мозъка на депутатите да мислят, да разсъждават върху всяка цифра и т.н.
Аз съм учител по професия и зная много добре, че учениците след като се напълни главата им с информация започват да правят глупости. Дайте ние да не правим такива неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Моля режим на гласуване. Гласуваме за предложението на господин Георги Божинов, а след това ще се съобразяваме с умората на депупатите, както предложи господин Будинов - ще дам почивка 15 минути. РД/ЙА 442.2
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. От общо 134, за - 104, против - 22, въздържали се - 8.
Давам 20 минути почивка (звъни). РД/ЙА 442.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (звъни): Продължаваме нашата работа. Моля, уважаемите народни представители да влязат в залата. Господин Николов, продължаваме.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, тук бяха направени три предложения. Искам да информирам, че има още една папка, бих казал, за предложения на общини.
По принцип Бюджетната комисия не е разглеждала общинските субсидии и взаимоотношения. И именно в изпълнение на поставената задача даа огледа всички числа, които трябва да бъдат отразени, стана тази корекция, което съвсем не е подпъхване на цифри, очевидно съзнателно беше направена тази атака.
Аз предлагам за община Свищов, най-напред моето предложение от раздадения ви материал, общият размер на взаимоотношението с бюджета, вместо 90 571 млн.лв., да се намали с 300 хил., тоест да стане 90 271 млн. лв. И съответно целевата субсидия вместо 10 300 млн. лв., да стане 10 млн. лв. Правя това воден от разбирането, да бъде поне честен пред вас и пред своите избиратели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Честен си господин Николов. (Смях) Допуснал сте грешка, всеки може да греши.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Георги Николов. (Господин Юруков, СДС, се обажда от място) Обявихме вече режим на гласуване, господин Юруков, много Ви моля.
Гласуваме най-напред предложението за намаляване с 300 хил.лв. общия размер. Гласуваме и двете предложения едновременно.
Чухте становището на господин Венцеслав Димитров, той няма нищо против това увеличение. Аз също нямам нищо против.
От общо 129 народни представвители, за предложението са гласували 107, 14 против и 8 се въздържат.
Господин Николов, при това положение се приема Вашето предложение - намалява се общият размер на взаимоотношението и съответно целевата субсидия.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: За останалите две общини за правене на промени оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Какви други предложения има по този текст и възможно ли е те изобщо да бъдат гласувани.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Бяха направени три предложения СР/НП 443.1 за увеличаване на субсидиите на общините. Три предложения бяха докладвани тук. Това са:
На господин Радко Пандурски - за увеличаване субсидията на община Севлиево с 10 млн.лв.;
- Предложението на господин Никола Мишев за увеличаване на субсидията на община Дупница с 10 млн.лв.;
- Предложението на госпожа Рашеева за увеличаване субсидията на община Габрово с 60 млн.лв., от което обща субсидия 50 млн.лв. и целева субсидия - 10 млн.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: И предложението на господин Константин Тодоров - за Първомай с 5 млн.лв.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: За Първомай - предложението е заа 5 млн.лв.
По реда на направените предложения. Най-напред е предложението на госпожа Рашеева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Николов, може ли да гласуваме тези предложения? Откъде ще вземем парите?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Думата иска господин Конакчиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, господин Конакчиев.
ДОНЧО КОНАКЧИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, дами и господа. Аз съм дал писмено предложение за изменение на съдържанието на чл.7. То се мотивира при обсъждането на първо четене.
Но преди това бих искал да привлека вниманието ви върху един факт. Член 7 визира по същество две неща - едното е подходът, методиката, с която са направени тези субсидии и второто, като резултат на тази методика са конкретните величини. Ако ние приемаме подхода и методиката, а ще си позволя да ви припомня, че на първо четене лично аз се изказах положително за приложената методика, като разбира се предвиждаме усъвършенствуване, то тогава не би било коректно да обсъждаме въпроси за изменения в субсидиите, когато тези въпроси са били отчетени от методиката. Тоест те са функция на население или на другите фактори, които са включени в методиката.
В този смисъл аз първо апелирам да не се правят такиваа предложения. Апелът ми е съдържателен, а не процедурен. 443.2
И второ, ако има такива предложения, да не бъдат гласувани, защото те влизат в съдържателно противоречие с методиката. На всички общини ще бъдат определени субсидиите чрез тази методика, а на някои общини ще бъдат направени операции допълнително. По този начин ние сами влизаме в противоречие със себе си.
И сега минавам към моето конкретно предложение. Добре е човек да живее през лятото, когато е топло, но идва зима и му става студено. Моето предложение беше за СЕК - София. Един частен случай, който не е обхванат от методиката.
ГЛАС ОТ СДС: Пак популизъм!
ДОНЧО КОНАКЧИЕВ: ... във връзка с което е потребно при приемането на бюджета да бъдем наясно дали това предприятие, което осигурява топлоснабдявнето на 800 000 човека в София е осигурено или не.
И аз ще си позволя, господин председател, тъй като виждам, че и времето ми изтича, да взема окончателно отношение по моето предложение. Тъй като във връзка с извършваните ремонти се изменя и състоянитео на топлофикационните мощности в София. След като чуя какво е виждането на правителството, тъй като сумата, която е потребна, е голяма, тя е от порядъка на милиард.
С това ще завърша изказването си и ще помоля за разяснения по този въпрос. 443.3 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да дадем думата първо на министъра, господин Тодоров.
Господин министър, имате думата.
Именно думата за реплика ще Ви дам, но нека да обясни министърът положението.
Господин Конакчиев не взе окончателно становище по своето предложение, изчаква отговора на министъра.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря, господин председателстващ.
Аз искам да внеса малко успокоение в тревогата не само на господин Конакчиев, но и на почти всички столичани - правителството съвсем скоро взе решение СЕК "София" да ползва като ресурс и поденергийни източници, енергийни ресурси наред с другите, които се финансират от този фонд, така че оттам ще бъдат осигурени една значителна част от средствата, необходими за издръжката на този обект. Има вече правителствено решение.
И едно уточнение по въпроса за методиката и за дискусиите, които тук се водят. Методиката, тя се състои от три части. Вие ще видите. Едната част - това са именно средствата, които са заделени за инвестиции. Точно тези корекции, които тук се предлагат, касаят така наречената целева субсидия. Именно целевата субсидия е определена в някаква степен и по субективен начин на база на защита на съответните проекти, така че в частта за целеви субсидии вие бихте могли - аз съм откровен напълно с вас, вие бихте могли да внасяте определени корекции, но само с това, че да се вземат от една община, да се дадат на друга община. Тоест, корекциите могат да бъдат в този вид. Тогава няма да се влезе в противоречие с методиката, защото методиката о пределя на обективен критерий другите две съставни части на субсидията, а целевата е изведена отделно и там вече е правена защита на всеки един проект.
И аз точно това погледнах - в заявката на община Севлиево ги няма тези суми, които ги искате вие. Ето, носим цялата папка, елате да видите какво е заявила община Севлиево за водоснабдяване и аз се учудвам откъде искате тези милиони, след като самата община не ги е заявила. ВЙ/ВЙ 444.1 (
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Александров, аз разбирам, че щом няма откъде да бъдат взети сумите, предложението не е перфектно и не може да се гласува. Това беше най-важното за мен. Подобно сигурно е и Вашето предложение, господин Конакчиев. Имате думата.
ДОНЧО КОНАКЧИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз благодаря на господин министъра за информацията. Тя е много съществена, тъй като това решение правителството е взело между обсъжданията на първо и на второ четене. И когато мотивирах на първо четене своето искане, аз нямах предвид, че ще се взема такова решение, но поддържам предложението, което направих в първата част на своето изказване - онези предложения, които са обект на методиката, тоест, не говоря за капиталните вложения, които са определени по друг начин, да се считат като предложения, които не би трябвало да обсъждаме, защото са в съдържателно противоречие с по дхода. А, разбира се, капиталните вложения по друг начин са определени по обекти. За тях не става дума.
Аз оттеглям предложението си за промяна в субсидията на Столичната голяма община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Първо, господин Константин Тодоров, а след това господин Шапатов, след това проф.Михайлов. (Шум и реплики в залата) Желаещи още... Моля, разберете се... Ще ви дам и на вас думата.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Константин Тодоров. СДС.
Репликата ми към господин Конакчиев всъщност... (Шум и реплики в залата)
Ами, госпожо Младенова, аз поисках реплика преди изказването на министъра, изчаках изказването на министъра, след това господин Конакчиев не знам по какъв ред взе думата и затова така закъсняха нещата.
Господин министърът беше коректен и обърна внимание, че методиката се отнася до субсидията в нейната обща част и затова аз настоявам предложенията, които са за увеличение на целевите субсидии,а да се гласуват, по другите, естествено, господин Конакчиев е прав - по отношение на общата субсидия 444.2 не може да се иска увеличение, защото това наистина е нарушение на методиката.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз.
Господин Шапатов има думата. (Шум и реплики в залата) Нека да дам думата на един от дясната, и на един от лявата страна. А след това ще дам думата по процедурен въпрос. Нека всички да останат доволни.
СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители. Както и вие подчертахте, има една цяла папка с предложения от общините за осигуряване на финансови средства през 1993 г. по въпроси от изключително важно социално значение. Аз също имам депозирано подобно предложение от 7 май 1993 г., но моля министърът на финансите да по ясни, тъй като става въпрос за обекти за водоснабдяване в няколко селища, които са започнати - някои от тях - през 1985 г. и предстои тяхното завършване - има един поименен списък на Министерството на териториалното развитие и строителството, в който са предвидени 281 милиона лева за такива обекти, но в този поименен списък тези обекти, за които аз съм направил предложение, не са включени. Дали ще се преразглежда въпроса за включването и на допълнителни обекти за преразпределяне на средства, за да не отегчаваме процедурата и всеки един от нас да прави отново своето предложение за своята собствена община, за да можем евентуално да оттеглим тези предложения. В противен случай аз бих държал всички предложения, които са направени перфектно на общините, защото не само госпожа Рашеева, колегата Константин Тодоров и другите милеят за техните общини. Ние също сме направили такива предложения и ако трябва да правим пропаганда, също ще ги защитим не по-малко достойно от тях.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря. Днес не сме ден на парламентарен контрол.
Господин професоре, имате думата. 444.3
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители. Аз слушах внимателно всички предложения и мога да кажа, че всички те са аргументирани. Те са интересни. Има и други предложения, които не бяха направени тук, но ние сме ограничени в нашите възможности. Господин министърът ни каза, че само целевите средства, за да дадем на едната община, трябва да вземем от друга. Можем ли ние да си позволим като парламент, след като утвърждаваме една методика, която е спазена за съотношението между отделни общини, да даваме предимство на една община пред други. Ето защо аз правя конкретно предложение, господин председателю, да гласуваме най-напред да отпаднат всички предложения, включително и двете, които господин Николов изключи - да отпаднат, спазвайки установената методика. Ние нямаме друг начин и не бива да поставяте на гласуване поотделно всяко едно от предложенията, а да предложите общо да утвърдим приложената методика за разпределението на средствата сред общините и след това да гласуваме самия текст.
Благодаря ви, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин професоре, Вие много добре формулирахте.
Има ли противно становище на професора? Има ли противно становище?
Имате думата. Вие вдигахте ръка още преди да дам думата на господин професора.
НИКОЛА МИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Аз се изказвам против предложението на господин професора.
Мотивите ми да се изкажа против са следните: предложенията, които са направени и от господин Тодоров, и от мен, и от всички мои колеги, касаят именно субсидиите, целевите субсидии, тези, които могат да бъдат променяни, и тези, които наистина има възможност да бъдат променени.
Конкретно за моя случай ще ви кажа, че това, което ви казах като обекти, е изпратено в поименен списък в Министер444.4 ството на финансите и особено за обекта електрическа подстанция, която трябва да се построи, където се искат 6 милиона лева, а Министерството на финансите не отпуска нито лев.
Затова моята молба, господин председател, е да подложите тези предложения на гласуване, пък молбата ми към Вас, колеги, е да направите съвсем точна преценка и да решим поне част от проблемите, които трябва да бъдат решени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Николов, бих искал да вземете отношение Вие по въпроса - по предложението на проф. Димитър Михайлов и изказването на министъра и колегите. Възможно ли е да бъдат гласувани тези предложения или не?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Поставен съм в много трудно положение, тъй като финансовият министър... (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Костов, знаете какво значи - казаха - откъде ще вземем пари. Кажете откъде да се вземат парите? Така беше и при Вас.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, тези целеви субсидии, които са предвидени в колонката, включително и за Дупница, и за Трън - 300-та хиляди е записано за кой обект се отнасят. Колегите, които предлагат да се увеличи размерът на целевата субсидия на съответната община, трябва да предложат конкретно не само за коя община да се намалят, а и за кой обект от общината. Ето защо, господин Костов... Едва ли е нужно тук... Моля ви... Дайте поне в края да уточним... (Силен шум в залата, реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Когато се правят предложения за увеличаване на разходи, включително и целеви капитални вложения, трябва да се каже откъде, защото ние имаме вече лимитирани общия размер на субсидиите и разходите. (Шум в залата)
Така че, можем да ви предложим, но е безпредметно, защото това означава... 444.5
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: При това положение, господин Николов, аз разбирам така: направените предложения не трябва да бъдат подлагани на гласуване. Не трябва да бъдат гласуване, тъй като не са посочени откъде трябва да бъдат взети тези суми - на коя община и тогава няма какво да си играем на гласуване.
Не е необходимо. Няма годни предложения, които да могат да бъдат гласувани. (Шум в залата) 444.6
ХРИСТО ИВАНОВ: Уважаеми колеги, моята процедура е насочена към ръководството на днешното заседание и специално към докладващия господин Георги Николов. Аз моля той да се ограничи в своето обяснение и по този начин да облекчи процедурата и гласуването в залата. (Ръкопляскания в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, лявата страна се съгласява с това нещо. При това положение, господин Николов... Няма никакви предложения, годни за гласуване. След обяснението на министъра и Вашето обяснение. При това положение, приета е корекцията за Свищов, гласуваме текста на ал. 1 на чл. 7.
Моля, трите не сме чели, не сме чели другите текстове, а Вие изведнъж трите искате. Моля, режим на гласуване, гласуваме...
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Има предложение... (Шум и реплики в залата) Прощавайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Какво предложение има? Моля режим на гласуване. Гласуваме. (Реплика от блока на СДС: "Няма режим на гласуване")
Как да няма режим на гласуване? Има режим на гласуване. Че по-късно се появява в таблото, председателстващият няма вина, господин Костов. Аз имам само две очи и гледам напред. Гласуваме ал. 1 на чл. 7. Докладвана беше във Ваше отсъствие.
Казахме защо предложението няма да се гласува. Понеже не са годни предложенията - не са посочени откъде ще бъдат взети сумите. (Реплика от блока на СДС: "Няма такова нещо!")
Финансисти са доста в залата. Изслушахме тяхното мнение, това е становището и на министъра на финансите, който ще изпълнява бюджета, на господин Николов. Свалихме сумата от Свищов. (Шум и реплики от блока на СДС)
Допуснал е грешка, това е възможно, господин Юруков. Ако вземем да гласуваме нещо невъзможно, ще бъдем по-смешни.
От гласували общо 127, за ал. 1 на чл. 7 - 126, 1 против.
Господин Николов, докладвайте и следващия един текст ал. 2.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Чета ал. 2 на чл. 7: "Субсидиите по ал. 1 се предоставят до една дванадесета месечно, но не помалко от 90 на сто от този размер". ВТ/ЛТ 445.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме ал. 2 на чл. 7. Предложението на господин Христо Иванов има ефект.
От участвалите в гласуването 128, за - 124, против -3, 1 се въздържа. Следващият текст.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Мисля, че гласувахме до приключване на този член. Приключихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Значи преизпълнихме задължението си. Моля за тишина! Има думата министърът на финансите. Да не сме допуснали някаква грешка, господин Александров?
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ (встрани от микрофоните): Не, ние ще се върнем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще се върнем, казва господин Николов. Нека, след него Вие ще заявите.
МИНИСТЪР СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ: Аз съм длъжен да съобщя. Вие освободихте един ресурс от 300 хил., а след като гласувахте ал. 2 на чл. 1 - субсидии за общинските съвети, получава се едно разминаване. Там гласувахте сума от 16 млрд. 860 млн., а реално разпределените субсидии за общините са с 300 хил. помалко. Това означава, че или трябва да прегласувате тази цифра в чл. 1, ал. 2, или да предоставите тези 300 хил. като ресурс на друга община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин министър. Господин Николов, обяснете как ще постъпваме. Моля за тишина! Въпросът е решен. Имаме предвид това нещо.
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, когато приемахме ал. 2, там при сборуване на отделните точки някои гласувания са пропуснати, така че ние ще се върнем към тази алинея и ще отразим именно това, което сега безпокои господин министър Александров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Няколко съобщения. Обяснение на вот няма по процедурен въпрос.
Заседание на Комисията по вероизповеданията ще се проведе на 17, четвъртък, от 10.30 часа.
На 16 юни, 10 часа - заседание на Комисията по правата на човека.
Друго съобщение - Комисията по здравеопазването ще има заседание на 16 юни, сряда, от 10 часа. 445.2.
Съобщение от Комисията за контрол по приходите на партиите. Заседание на 16 юни, сряда, от 9 часа.
Пресконференция на тема: "Въпросът за сектите, Световният съвет на църквите и Юлианският календар". Зала "Запад" на 14 юни, понеделник.
Закривам заседанието. Утре от 9 часа продължаваме с бюджета. (Звъни)
(Закрито в 21 ч. и 40 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Александър Йорданов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ:Руслан Семерджиев