Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2012-03-15

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник–председателите Анастас Анастасов и Павел Шопов 

Секретари: Любомир Иванов и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Дами и господа народни представители, съгласно приетата от нас програма следва да започнем с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ХАЗАРТА.
Вносител – Министерският съвет, приет на първо четене на 2 февруари 2012 г.
От Комисията по бюджет и финанси – господин Главчев.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще представя на вниманието Ви Доклад за второ четене на Законопроекта за хазарта.
Преди това, моля да предложите процедура за допускане в залата на Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, и Калоян Кръстев – председател на Държавната комисия по хазарта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 130 народни представители: за 129, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Квесторите, поканете гостите.
Господин Главчев, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Благодаря, госпожо председател.
Доклад относно Законопроект за хазарта, № 102-01-65, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 2 февруари 2012 г.
„Закон за хазарта”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 127 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: „Глава първа – Общи положения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 118 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Членове 1, 2 и 3 по вносител със съответните заглавия, подкрепени от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок поставям на гласуване членове с номера от 1 до 3 включително, по вносител, подкрепени от комисията, ведно със заглавията на съответните членове.
Гласували 115 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 4 и предлага следната редакция:
„Организатори на хазартни игри и дейности
Чл. 4. (1) Хазартните игри и дейностите по този закон могат да се организират от:
1. търговски дружества, регистрирани в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, отговарящи на изискванията на този закон;
2. еднолични търговци – само хазартни игри с игрални автомати и дейностите по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;
3. държавата – само за подпомагане на спорта, културата, здравеопазването, образованието и социалното дело;
4. юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел – в случаите, предвидени в този закон;
5. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария чрез клон, определен за осъществяване на общественополезна дейност – в случаите, предвидени в този закон, с изключение на политическите партии.
(2) Лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино може да бъде издаден само на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество с поименни акции.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 4, ведно със заглавието му, съгласно редакцията на комисията.
Гласували 115 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По чл. 5 има предложение от народните представители Диан Червенкондев и Дарин Матов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 5 и предлага следната редакция:
„Инвестиции и средства
Чл. 5. (1) Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 и по чл. 14, на които са издадени лицензи по този закон, са задължени да представят пред Държавната комисия по хазарта документи, доказващи:
1. направени инвестиции в размер, не по-малък от 1 000 000 лв., и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 1 000 000 лв. – за традиционна лотария и числови лотарийни игри тото и лото;
2. направени инвестиции в размер, не по-малък от 1 000 000 лв., и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 1 000 000 лв. – за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти;
3. направени инвестиции в размер, не по-малък от 100 000 лв., и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 200 000 лв. – за томболи, числови лотарийни игри бинго и кено, моментна лотария и хазартни игри с игрални автомати;
4. направени инвестиции в размер, не по-малък от 600 000 лв., и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 600 000 лв. – за хазартни игри в игрално казино;
5. направени инвестиции в размер, не по-малък от 600 000 лв. – за хазартни игри от разстояние чрез интернет, и в размер не по-малък от 300 000 лв. – за хазартни игри от разстояние чрез електронни съобщителни средства, и средства за организиране на играта в размер не по-малък от 1 000 000 лв. – за всички хазартни игри от разстояние;
6. направени инвестиции в размер, не по-малък от 600 000 лв. – за производство, разпространение и сервиз на игрално оборудване;
7. средства за организиране на дейността по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване в размер, не по-малък от 200 000 лв.
(2) Инвестициите по ал. 1 могат да бъдат направени на територията на Република България или на територията на друга държава-членка на Европейския съюз, или на територията на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария. Документите, доказващи извършването на инвестициите по ал. 1, се представят в срок до 6 месеца след датата на решението на Държавната комисия по хазарта за издаване на първоначален лиценз за дейност по този закон. Държавната комисия по хазарта с решение потвърждава извършването на инвестициите по ал. 1 и разпорежда издаването на удостоверение по чл. 34, ал. 1.
(3) Документите, доказващи притежаването на средствата по ал. 1 и средствата за извършване на инвестициите по ал. 1, както и техния произход, се представят заедно с искането за издаване на лиценз.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 5 с наименование „Инвестиции и средства” в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 112 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По чл. 6 има предложение на народните представители Диан Червенкондев и Дарин Матов.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Павел Шопов.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, буква „а” и т. 3 и подкрепя по принцип предложението по т. 1, буква „б” и т. 2.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 6 и предлага следната редакция:
„Лиценз за хазартна игра от разстояние
Чл. 6. (1) Лиценз за организиране на хазартна игра от разстояние може да се издаде на лице по чл. 4, ал. 1, т. 1 и по чл. 14 само при едновременното изпълнение на следните условия:
1. липса на прилагани принудителни административни мерки по този закон или по отменения Закон за хазарта от 1999 г. – в срок 5 години преди датата на подаване на искането за издаване на лиценз;
2. комуникационното оборудване и централният пункт, в който се намира централната компютърна система на организатора, да са разположени на територията на Република България или на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, на територията на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;
3. открита сметка за депозиране на залози и изплащане на печалби в банка, лицензирана в Република България, или в банка, лицензирана в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, която извършва дейност на територията на Република България съгласно Закона за кредитните институции;
4. централната компютърна система на организатора да има система за регистрация и идентификация на участниците в игрите, както и система за съхраняване и подаване в реално време към сървър на Националната агенция за приходите на информация за едновременните игрални сесии, направения залог от всеки участник и изплатената на всеки участник печалба. Централната компютърна система задължително трябва да осигурява онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредба на министъра на финансите, след съгласуване с министъра на вътрешните работи;
5. игралният софтуер, както и всяка нова версия на софтуера, да са утвърдени от Държавната комисия по хазарта на база изпитвания, извършени от одобрена лаборатория по чл. 22, ал. 1, т. 8 и при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 42, ал. 2.
(2) Територията на Република България по смисъла на ал. 1, т. 2 и ал. 3 включва само географската територия на страната без континенталния шелф, без изключителната икономическа зона, без българските дипломатически и търговски представителства и без корабите и самолетите под български флаг.
(3) Организаторът трябва да осигури съхраняването на всички данни, свързани с предлагането на хазартни услуги на територията на Република България, в това число регистрация и идентификация на участниците, направените залози и изплатените печалби. Съхраняването се извършва на оборудване за съхранение на данни (контролен локален сървър), разположено на територията на Република България, по ред и начин, определени в наредбата по ал.1, т.4.
(4) Данните по ал. 3 се съхраняват във вида, в който са създадени, за срок от 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичните задължения, свързани с тези данни.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 6 – „Лиценз за хазартна игра от разстояние”, в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 116 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 21.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По чл. 7 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„Чуждестранни лица
Чл. 7. (1) Чуждестранни лица могат да участват в дружествата по чл. 4, ал. 1, т. 1 в случаите, когато освен на всички други изисквания, установени в този закон, тези дружества пряко или чрез контролирани от тях дружества по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на Търговския закон изпълняват и поне едно от следните условия:
1. да организират хазартни игри в игрално казино към хотел с категория четири и повече звезди, когато хотелът е собственост на дружеството или на контролираното дружество;
2. да са инвестирали в организиране и на друга дейност на територията на Република България средства в размер, не по-малък от левовата равностойност на 10 000 000 евро по официалния валутен курс на лева към еврото, и да са осигурили не по-малко от 500 работни места.
(2) Алинея 1 не се прилага за чуждестранни лица, които са регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или са граждани на такава държава.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 7 – „Чуждестранни лица”, в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 110 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По чл. 8 има предложение на народните представители на Диан Червенкондев и Дарин Матов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 8 и предлага следната редакция:
„Лица, на които не се издава лиценз
Чл. 8. (1) Лиценз за организиране на хазартна игра, за производство, разпространение и сервиз и за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартни игри не се издава на едноличен търговец или юридическо лице, включително в случаите на „свързани лица" по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, когато е налице едно от следните условия:
1. собственик, съдружник или акционер с квалифицирано участие, управител, член на управителен или контролен орган на дружество или юридическо лице с нестопанска цел е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран;
2. искателят или някое от лицата по т. 1 са обявявани в несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор и от датата на влизане в сила на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността не са изтекли 3 години;
3. искателят или някое от лицата по т. 1 са извършили престъпления против финансовата, данъчната или осигурителните системи и това е установено с влязла в сила присъда или имат просрочени публични задължения в размер над 5 000 лв. и не е представено обезпечение в размер на главницата и лихвите;
4. искателят или някое от лицата по т. 1 са извършвали дейност като едноличен търговец или са участвали в дружество, на което окончателно е отнет лицензът (разрешението) за организиране на хазартна дейност или на което е налагана санкция за осъществяване на хазартна дейност без разрешение.
(2) Лиценз за организиране на хазартна игра, за производство, разпространение и сервиз, за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартна дейност не се издава на едноличен търговец или юридическо лице при недоказан произход на средствата за организиране на игрите и дейностите по този закон или на средствата за извършване на инвестициите по чл. 5, ал. 2, или в случай че собственик или съдружник/акционер е неперсонифицирано дружество или дружество, регистрирано в офшорна зона, включително в случаите на свързани лица, по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.
(3) Лиценз за организиране на хазартна игра не се издава и когато лице, пряко свързано с организирането на играта или с управлението на игралната зала или казиното, е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано и не са налице обстоятелствата по ал. 1, т. 3 и 4.
(4) Лиценз за организиране на хазартна игра и за извършване на дейностите по чл. 1, т. 2 от този закон не се издава, когато на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2, както и на техни собственици, съдружници или акционери с квалифицирано участие, управители, членове на управителен или контролен орган е отнет лицензът за организиране на хазартни игри или дейности в други държави – членки на Европейския съюз, в държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария и това е потвърдено в официална кореспонденция от компетентните органи на съответната държава.
(5) Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2 и представляващите лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 4 и 5 и по чл. 14, както и съдружниците и акционери с квалифицирано участие – физически и юридически лица, подават нотариално заверена декларация за обстоятелствата, посочени в ал. 1, т. 2, 3, 4 и ал. 4, свидетелство за съдимост, декларация за имотно и финансово състояние, както и други официални документи, необходими за получаване на лиценз, които са определени в наредба на Министерския съвет, приета по предложение на министъра на финансите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 8 – „Лица, на които не се издава лиценз”, в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 105 народни представители: за 94, против 11, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По чл. 9 има предложение на народните представители Диан Червенкондев и Дарин Матов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 9 и предлага следната редакция:
„Забрани
Чл. 9. (1) Забранява се организирането на хазартни игри в сградите и прилежащите им площи – публична държавна и общинска собственост, в обектите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, в сгради, в които са разположени структури на държавната администрация, независимо от вида на собствеността им, в учебните, лечебните
и здравните заведения, както и в съсобствени обекти без нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици.
(2) Забранява се организирането на хазартни игри от лица или в обекти без съответния лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта, както и фактическото осъществяване на дейността по издадения лиценз, без да е получено удостоверението по чл. 34, издадено от председателя на Държавната комисия по хазарта.
(3) Забранява се на физически и/или юридически лица да инсталират и/или да използват игрално оборудване или комуникационно оборудване и/или да приемат залози, и/или изплащат печалби или по друг начин да подпомагат или да посредничат при фактическото осъществяване на дейност по организиране на хазартна игра без издаден лиценз по този закон.
(4) Забранява се държането на игрално оборудване за организиране на хазартни игри извън обектите, за които е издаден лиценз по този закон. Допуска се държането на игрално оборудване в складови помещения без обществен достъп, както и в помещения с обществен достъп за целите на търговски изложения и презентации.
(5) Забранява се използването на игрално оборудване, което не е утвърдено от Държавната комисия по хазарта или за което не е внесен дължимият данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
(6) Забранява се на игрална зала да се поставя наименование, различно от наименованието „Игрална зала за хазартни игри”.
(7) Забранява се производството, разпространението и сервизът, както и вносът, разпространението и сервизът на игрално оборудване без лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта, както и фактическото осъществяване на дейността по издадения лиценз, без да е получено удостоверението по чл. 34, издадено от председателя на Държавната комисия по хазарта.
(8) Организаторите на хазартни игри, облагани с данък по чл. 220, 227 и 235 от Закона за корпоративното подоходно облагане, не могат да упражняват друга дейност по Търговския закон, включително производство и разпространение на игрално оборудване, освен организиране на хазартни игри и помощни и спомагателни дейности във връзка с тях.
(9) Организаторите, извън тези по ал. 8, могат да развиват и друга дейност по Търговския закон. Те не могат да развиват дейност по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване за хазартни игри.
(10) Ограничението по ал. 8 не се отнася за юридически лица с нестопанска цел по отношение на регистрираната цел.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Матов.
Дарин Матов (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, искам да направя предложение за промяна в чл. 9.
Промяната касае следното:
В чл. 9 да се създаде нова ал. 4, след ал. 3, която да гласи следното:
„Забранява се на собствениците на интернет сайтовете да включват в тях препратки към игрални платформи с хазартни игри от разстояние, за които организаторите им нямат издаден лиценз по този закон”.
Останалите алинеи с номера от 4 до 10 стават алинеи с номера от 5 до 11.
От какво е продиктувано това мое предложение? Продиктувано е от факта, че в чл. 9 се включват така наречените забрани и целта на тази забрана е собствениците на интернет сайтове да не могат да включват препратки към други игрални платформи с хазартни игри от разстояние, чиито организатори не са лицензирани по този закон.
Тази промяна е свързана и с чл. 10, ал. 4, 5 и 6, които касаят рекламата на хазартни игри, които по-скоро пряко приканват към игра на хазарт.
В същото време с промяната, която предлагам в чл. 9, ал. 4, ще бъде защитен общественият интерес във фиска, както и срещу приканването на малолетни и непълнолетни към участие в хазартни игри, защото знаем, че именно тази обществена група има най-пряк и дълготраен контакт с интернет.
Съвсем нормално е тук да зададем въпроса: откъде собствениците на интернет сайтовете да знаят кой организатор на хазартни игри е лицензиран по този закон? Считам, че малко по-нататък в закона отговорът е даден, където се казва, че Държавната комисия по хазарта създава, поддържа и обновява списък с интернет страници, за които е взето решение за спиране на достъпа. Поддържа се така нареченият черен списък за интернет платформи, които са спрени.
По-нататък, когато дойде време за по-нататъшни членове, където касаят санкциите, ще предложа и санкциите по този член, ако не бъде изпълнявана допълнителната ал.4. Благодаря Ви за вниманието.
Госпожо председател, предоставям Ви новия текст, който предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Матов, не мога да го приема, тъй като това не е редакционна поправка и предложение. Абсолютно недопустимо е процедурно на второ четене да се правят промени в текстове с допълване на нови алинеи.
Други народни представители по този текст? Няма.
Поставям на гласуване чл. 9 „Забрани”, в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 83, против 12, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По чл. 10 е постъпило предложение от народните представители Диан Червенкондев и Дарин Матов, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 10 и предлага следната редакция:
„Реклама
Чл. 10. (1) Забранява се пряката реклама на хазартни игри, включително рекламата на такива игри, насочена към малолетни и непълнолетни лица, както и изпращането на непотърсени електронни съобщения на неограничен брой лица, в които се съдържа информация за хазартна игра.
(2) Допуска се обявяване на:
1. наименованията на игрите;
2. регистрираната търговска марка на организатора;
3. резултатите от игрите и спечелените печалби;
4. тегленията на тиражите.
(3) Организаторите на хазартни игри, получили лиценз по реда на този закон, имат право да спонсорират мероприятия, подпомагащи спорта, културата, здравеопазването, образованието и социалното дело.
(4) Забранява се на юридическите лица и едноличните търговци да публикуват, излъчват или разпространяват информация по отношение на хазартни игри извън посочената в ал. 2.
(5) Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват информацията по ал. 2, са длъжни при подписване на договорите да изискват документи, доказващи, че организаторът на съответната хазартна игра има издаден лиценз за нея по този закон.
(6) Като част от Националните етични правила за реклама и търговска комуникация се разработват специални правила относно рекламата на хазартни игри. Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват рекламата, са длъжни да публикуват на сайта си Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, включително за рекламата на хазартни игри. Юридическите лица и едноличните търговци, които публикуват, излъчват или разпространяват рекламата са длъжни да спазват правилата по предходното изречение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 10 с наименование „Реклама” в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По чл. 11 е постъпило предложение от народните представители Диан Червенкондев и Дарин Матов, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 11 и предлага следната редакция:
„Изключения от хазартни игри
Чл. 11. (1) Не се смятат за хазартни игрите с развлекателен или спортен характер, при които се изисква проява на сръчност, знания и умения от участниците и които не се основават преимуществено на случайност. В случаите когато за участие в тези игри се заплаща такса за формиране на награден фонд, същият се разпределя изцяло между участниците.
(2) Алинея 1 не се прилага за игрите, които се организират от разстояние.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 11 – „Изключения от хазартни игри”, по предложението на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12 и 13 със съответните заглавия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме анблок чл. 12 и 13 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По чл. 14 е постъпило предложение от народните представители Диан Червенкондев и Дарин Матов, което комисията подкрепя по принцип.
Постъпило е предложение от народния представител Таня Димитрова – в чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„(1) Държавата може да организира традиционна лотария, числови лотарийни игри, моментна лотария и залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с животни чрез Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” към министъра на физическото възпитание и спорта, което не е търговско дружество и в което държавата притежава изцяло правата.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 14 и предлага следната редакция:
„Хазартни игри, организирани от държавата
Чл. 14. (1) Държавата може да организира традиционна лотария, числови лотарийни игри, моментна лотария и залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета чрез Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” към министъра на физическото възпитание и спорта, което не е търговско дружество и в което държавата притежава изцяло правата.
(2) Устройственият правилник на предприятието по ал. 1 се приема от Министерския съвет по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта. Органите за управление на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” се назначават и освобождават от министъра на физическото възпитание и спорта.
(3) Използването на приходите от дейността на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” след данъчно облагане и приспадане на разходите и изплатените печалби се утвърждава от министъра на физическото възпитание и спорта съгласувано с министъра на финансите:
1. за нуждите на физическото възпитание и спорта, като не по-малко от една четвърт от тези средства се разпределят за „спорт за всички” по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта;
2. за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища.
(4) Министърът на физическото възпитание и спорта съобразно финансовите възможности предоставя средствата по ал. 3, т. 2 по годишна програма, предложена от министъра на образованието, младежта и науката.
(5) Условията и редът за предоставяне и отчитане на средствата по ал. 4 се определят с наредба, издадена от министъра на физическото възпитание и спорта, след съгласуване с министъра на образованието, младежта и науката и министъра на финансите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Първо поставям на гласуване предложението на народния представител Таня Димитрова, което комисията не подкрепя.
Гласували 97 народни представители: за 9, против 38, въздържали се 50.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване чл. 14 – „Хазартни игри, организирани от държавата”, в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 96 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15 със съответното заглавие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 15.
Гласували 88 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: „Глава втора – Държавен надзор върху хазарта”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме наименованието на Глава втора по вносител, подкрепено от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По чл. 16 има предложение на народните представители Диан Червенкондев и Дарин Матов:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 16 и предлага следната редакция:
„Държавна комисия по хазарта
Чл. 16. (1) Държавният надзор върху хазарта се осъществява от Държавната комисия по хазарта (наричана по-нататък „Комисията”) към министъра на финансите. Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(2) Дейността на Комисията се подпомага от обща и специализирана администрация, чиято структура и организация на работа се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
(3) Дейността на Комисията се финансира от държавния бюджет чрез Министерството на финансите.
(4) Комисията задължително застрахова членовете и служителите си срещу злополука за сметка на своя бюджет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 16 – „Държавна комисия по хазарта”, в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 89 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По чл. 17 има предложение на народните представители Диан Червенкондев и Дарин Матов:
Комисията подкрепя предложенията по т. 2 и 3.
Предложенията по т. 1 и за изменение на заглавието са оттеглени на заседанието на комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 17 и предлага следната редакция:
„Регистри
Чл. 17. (1) Комисията води публични електронни регистри за:
1. организаторите на хазартни игри;
2. организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;
3. издадените, продължените, предсрочно прекратените, отказаните и отнетите лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейностите по този закон;
4. утвърденото игрално оборудване.
(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, условията и редът за водене и поддържане на регистрите по ал. 1, както и предоставяните електронни услуги се определят с наредба, издадена от министъра на финансите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 17 – „Регистри”, в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По чл. 18 има предложение на народните представители Диан Червенкондев и Дарин Матов:
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 18 и предлага следната редакция:
„Състав на комисията
„Чл. 18. (1) Комисията се състои от председател и четирима членове. Председателят и членовете на Комисията се назначават от министъра на финансите, като един от членовете е от Националната агенция за приходите и по един член се предлага съответно от министъра на вътрешните работи и от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) Председателят ръководи дейността на Комисията и я представлява.
(3) Председателят и членовете на Комисията могат да бъдат само български граждани с високи професионални и нравствени качества, които:
1. имат висше образование по специалността право или в областта на икономиката, инженерните дейности, математиката, физиката, информатиката или информационните технологии;
2. имат най-малко 5 години трудов стаж по специалността;
3. не са осъждани за престъпления от общ характер.
(4) За председател и членове на Комисията не могат да бъдат назначавани лица, които през последните пет години са били в органите за управление и контрол на или в трудови правоотношения с организатор на хазартни игри.
(5) При отсъствие председателят на Комисията определя със заповед друг неин член, който да упражнява правомощията му, свързани с ръководене и провеждане на заседанията на Комисията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Червенкондев, заповядайте.
Диан Червенкондев (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! В предложенията на чл. 18, които сме направили с колегата Матов, сме се опитали да направим една по-широка представителност от експертност за членовете на комисията.
Предложихме като членове на комисията да бъдат представители от Националната агенция за приходите, един член съответно от министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката, енергетиката и туризма и направихме едно предложение – да има и представител, който се предлага от министъра на правосъдието.
Защо сме направили това? Сега ние приемаме изцяло нов Закон за хазарта, който третира всички лицензианти. В момента има над 450 лицензирани дружества, които да осъществяват хазартна дейност и които чрез този закон трябва да се прелицензират. Това от своя страна ще доведе до съответно нови правни казуси, които трябва да се решават по компетенция и експертност.
Освен това в целия закон има и глава, и раздел за трансформация и преобразуване на лицензирани дружества, които са придобили лиценз, а този лиценз се придобива от конкретно дружество, но впоследствие то може да бъде трансформирано, прехвърлено, слято или да се влее в друго дружество, което е по Търговския закон, и чисто юридически е по-сложно.
Затова настоявам да разгледаме конкретно нашето предложение по ал. 1, което не е подкрепено изцяло в доклада на комисията.
Госпожо председател, настоявам да подложите на гласуване ал. 1 – като в нашето предложение, ако се приеме от Народното събрание, един член от комисията ще бъде избиран и предложен от министъра на правосъдието. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това чисто редакционно би следвало да звучи така: след „от министъра на вътрешните работи” да се постави запетая, да отпадне съюза „и”, след което да има „от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и от министъра на правосъдието”...
Диан Червенкондев: „...и министъра на правосъдието”, както сме направили в предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Червенкондев.
Реплики? Няма.
Поставям на гласуване редакционното допълнение на господин Червенкондев в залата по начина, по който го формулирах и е записано в стенограмата.
Гласували 85 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Сега поставям на гласуване пълната редакция на чл. 18 – „Състав на комисията”, ведно с приетото от нас редакционно предложение.
Гласували 85 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за членове 19, 20 и 21 по вносител със съответните заглавия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок поставям на гласуване членове от 19 до 21 включително по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 85 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: По чл. 22 има предложение от народните представители Диан Червенкондев и Дарин Матов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22:
„Компетентност на Комисията
Чл. 22. (1) Държавната комисия по хазарта:
1. издава, отказва да издаде, предсрочно прекратява и отнема лицензи за организиране на хазартни игри на и от лицата, които имат право да ги организират в отделни обекти;
2. издава, отказва да издаде, предсрочно прекратява и отнема лицензи на производители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка, както и на вносители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка на игрално оборудване;
3. издава и отказва да даде разрешения за извършване на промени в издадени лицензи по т. 1 и 2;
4. приема общи задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които издава лицензи;
5. приема общи задължителни изисквания за игралните зали, игралните казина, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол;
6. приема общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри;
7. приема общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, както и общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние;
8. утвърждава списък с лаборатории в Република България и в другите държави – членки на Европейския съюз, в другите държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване; утвърждава изпитани от такива лаборатории типове и модификации на игрално оборудване, които могат да се произвеждат и внасят, за да се експлоатират в страната;
9. утвърждава задължителните образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри съгласно Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (Обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.);
10. утвърждава правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии, направените залози и формирането на печалбите и одобрява системи за автоматизирано подаване на информацията към сървър на Националната агенция за приходите за следните хазартни игри: лотарии, тото, лото, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, както и за организираните игри от разстояние; системите за игрите от разстояние трябва да осигуряват онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4;
11. утвърждава представените от организаторите на хазартни игри правила по т. 4 - 7;
12. издава инструкции по прилагането на закона;
13. дава становища по искане на други органи;
14. взема решения за определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по този закон, както и за преустановяване на нарушенията; на страницата си в интернет Комисията създава, обновява и поддържа списък на тези интернет страници;
15. осъществява и други правомощия, изрично предвидени със закон.
(2) Общите задължителни условия, правила и изисквания по ал. 1, т. 4 - 7 установяват минимално задължително съдържание и минималните изисквания, на които трябва да отговарят представяните за утвърждаване правила на организаторите по ал. 1, т. 11.
(3) Преди приемането от Комисията на общите задължителни условия, правила и изисквания по ал. 1, т. 4 - 7 проектът на съответния нормативен административен акт и мотивите за изготвянето му се публикуват на страницата на Комисията в интернет. На заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за представяне на писмени становища и предложения по проекта. Комисията разглежда становищата и приема всеки административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища и предложения. Приетите административни актове по ал. 1, т. 4 - 7 се обнародват в „Държавен вестник” и се публикуват на страницата на Комисията в интернет.
(4) Решенията по ал. 1, т. 14 се публикуват на интернет страницата на Комисията в деня на издаването им. Лицата, за които тези решения се отнасят, се смятат уведомени в деня на публикуването. Ако в тридневен срок от публикуването лицето не преустанови нарушението, за което е взето решение по ал. 1, т. 14, Комисията подава искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до тези интернет страници. Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместник-председател се произнася по искането в срок до 72 часа от постъпването му. Издаденото от съда разпореждане се публикува на интернет страницата на Комисията в деня на получаването му. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат достъпа до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на съда.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Румен Овчаров.
Румен Овчаров (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Този член предизвика доста широка дискусия и в комисията, и в публичното пространство.
Бих искал да обърна вниманието ви върху няколко негови текста.
Първо, ал. 1, т. 14: „взема решения за определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по този закон”. Това ми се струва доста безсмислено упражнение. Комисията издава лиценз за тези, които имат право чрез своите интернет страници да организират хазартни игри. Каква е ролята и какъв е смисълът допълнително да се определя списък на тези, които не са получили лиценз? Какви са критериите, по които се определят тези списъци, т. нар. черни списъци? Кой и как ще бъде включван вътре в тях, по какви критерии?
Не ви ли се струва много по-логично фирмите, които са получили лиценз, или интернет страниците, които са получили лиценз – те да бъдат публикувани? Не да разписваме тук как Софийският градски съд по някакъв начин ще започне да затваря интернет провайдъри и т.н.
Това не е ли едно безсмислено надбягване с времето, защото всяка една интернет страница от черния списък на другия ден може да бъде пререгистрирана под някакво друго, съвсем малко променено име. Ние възлагаме на комисията едно надбягване с времето, което е абсолютно безсмислено.
Най-важното – чрез тези черни списъци и чрез контрола, който ще осъществяваме върху интернет сайтовете и интернет доставчиците, на практика създаваме възможност през задната врата отново да контролираме интернет снабдяването в и извън страната, или както се съмняват интернет доставчиците – отново да въведем в действие някои от елементите на АСТА.
Поради тази причина предлагам тези текстове да не бъдат приемани от Народното събрание. Да се възприеме принципът на позитивния списък: да се знае списъкът на интернет сайтовете, които имат право, имат лиценз. Всички останали да не чакаме те просто да бъдат подлагани под ударите на закона като извършващи престъпни дейности, несъответстващи на този законопроект. Иначе създаваме съмнението, че през задната врата отново вкарваме регламентациите и ограниченията на интернет доставките и на АСТА. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Червенкондев.
Диан Червенкондев (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Овчаров! Под формата на реплика, ако се наложи после бих направил и изказване по този текст, бих искал да Ви подчертая една извадка по отношение на филтрирането на интернет сайтове от Резолюцията на Европейския парламент от 15 ноември 2011 г. относно хазарта по интернет на вътрешния пазар. Точка от тази резолюция, която е съвсем отскоро – от 15 ноември, изрично касае всички практики в европейските страни, в държавите членки.
Една от препоръките е: „Подчертава, че следва да се предприемат повече действия от държавите членки за предотвратяване на предлагането на онлайн услуги от незаконни оператори на хазарт, например чрез съставяне на черен списък на незаконните оператори на хазарт. Призовава Комисията