Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-07-09

Председателствували: заместник-председателят Йордан Школагерски 
Секретари: Руслан Семерджиев и Христо Атанасов
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има необходимият кворум. (звъни) Откривам днешното заседание на Народното събрание.
Новопостъпили питания след 2 юли 1993 година.
Постъпило е питане от народния представител Исмаил Исмаил към министъра на външните работи Станислав Даскалов относно положението на визовата спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция. Срокът за писмен отговор е 21 юли.
Постъпило е питане от народния представител Исмаил Исмаил към министъра на вътрешните работи Виктор Михайлов относно документи във връзка с възродителния процес. Срокът за писмен отговор е 21 юли 1993 г.
Постъпило е питане от народния представител Минчо Минчев към министъра на науката и образованието Марко Тодоров относно мотивите на министерството при съставянето на програмата за литературно образование от пети до дванадесети клас в българското училище. Срокът за отговор е 16 юли.
Днес най-напред ще отговаря на актуални въпроси и питания министър-председателят на България проф. Любен Беров.
Актуален въпрос на народните представители Стойчо Шапатов и Костя Караиванов относно основанията за разпореждане # 43 на Министерския съвет.
Имате думата, господин Шапатов. МС/ВЙ 157.1
СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър-председател!
На 23 юни тази година Министерският съвет на Република България прие разпореждане # 43, с което се увеличава капиталът на ЕООД - "Пловдив-Плодекспорт" със стойността на хладилен блок, разположен на "Кукленско шосе" в южната индустриална зона на град Пловдив.
През 1989 г. беше извършена ликвидация на Научно-производствения комплекс "Георги Димитров" в гр.Пловдив. Въпросният обект тогава беше разпределен на селата Брестник, Куклен и други съседни села.
По принцип хладилният блок е част от дяловете на бившите ТКЗС, включени в структурата на Научно-производствения комплекс "Георги Димитров". Същият е изграждан в продължение на 11 години със средства на бившите ТКЗС - от 1976 до 1987 г.
По смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи тази база е собственост на бившите ТКЗС-та, с чиито средства и труд тя е изграждана.
Посочените основания в Разпореждане на Министерския съвет # 43 от 23 юни т.г. не се приемат от собствениците на земеделска земя в тези населени места, тъй като в случая те няма да получат като имуществени дялове хладилния блок или парични средства, ако той бъде продаден на търг, естествено с тяхно съгласие, ако се съобразим с Постановление на Министерския съвет # 6 от тази година (шум в залата).
В Постановление # 43 не са оказани...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Извинете, господин Шапатов, че Ви прекъсвам! В залата има много шум. Много ви моля, колеги!
СТОЙЧО ШАПАТОВ: В Постановление # 43 не са оказани принципите и механизмите, според които евентуално бившите собственици биха могли да получат обезщетение.
Моля да отговорите какви са основанията за одържавяването по принцип на това кооперативно имущество и ще бъдат ли обезщетени 157.2 собствениците на земеделска земя от Куклен, Брестник и другите населени места за отнетия им имот по силата на Разпореждане # 43 на Министерския съвет от 23 юни т.г.? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря, господин Шапатов! Има думата да отговори на актуалния въпрос министърпредседателят г-н Любен Беров.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
По повод на поставения въпрос дължа да ви уведомя за следните резултати от проучването.
С Решение от 1982 г. за отчуждаване или предоставяне на земя за държавни и обществени нужди на Комитета за земята към НАПС е разрешено на Научно-производствения и стопански комплекс "Георги Димитров" в Пловдив да използва за изграждане на плодохранилище край село Брани поле 25 дка необработваема земя от пета категория, от лошата земя.
С протокол # 1/26 от 1984 г. на община Пловдив е дадена строителна линия за строителство на хладилен блок на "Георги Димитров" в южната индустриална зона на град Пловдив.
За периода 1982-1987 г. Научно-производственият комплекс "Георги Димитров", със седалище в Пловдив, изгражда изцяло с държавни средства хладилен блок на "Кукленско шосе".
През 1989 г. по предложение на общинския народен съвет, община "Родопи" в Пловдив за промени в ползването на основните средства на споменатия комплекс "Георги Димитров", свързани с приемането на Указ # 922 и съобразно писмо от 1989 г. на Министерство на икономиката и планирането стопанският съвет на комплекса взима решение за безвъзмездно предоставяне на посоче ния хладилен блок на стопанско предприятие "Изкупуване и реали зация" като поделение на Колективно земеделско стопанство "Родопска река" в с.Куклен. За предаването на обекта е съставен съответният разделителен протокол.
С Разпореждане # 17 на Министерския съвет от 1989 г. на комплекса "Георги Димитров" е прекратено правото на ползване на базата на имуществото, като са образувани фирми с държавно имущество, съгласно указ # 56 за стопанската дейност. 157.3
В изпълнение на Разпореждане # 17 на Министерския съвет и съгласно заповед от 1990 г. на министъра на икономиката и планирането е създадена държавна фирма "Пловдив-Плодекспорт", която е правоприемник на стопанско предприятие "Изкупуване и реализация".
С Разпореждане # 39 от 1992 г. държавната фирма "ПловдивПлодекспорт" е преобразувана в еднолично ООД, дружество с ограничена отговорност, "Пловдив-Плодекспорт", регистрирано с решение на Пловдивския окръжен съд от 28 април 1992 г.
На основание на – 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за земята, накратко казано, изброените обекти и кооперативни организации, включително създадените по Указ # 922 се прекратяват и имущството им се разпределя между съответните субекти, имащи право на дял от него при спазване на разпоредбите на глава трета от Закона за земята.
Съгласно чл. 48 от правилника за приложение на Закона за земята от имуществото по баланси на прекратените организации, преди разпределянето им, се приспада имуществото на държавата, постъпило чрез МТС, ДЗС, или други държавни организации.
От гледна точка на гореизложеното считам, че преди разделяне имуществото на кооперативното земеделско стопанство "Родопска река" в село Куклен от активите му трябва да се извади хладилният блок, който е предоставен безвъзмездно от държавната организация, нали, комплекса "Георги Димитров".
Така по същество е налице едно връщане на държавно имущество на първоначалния му собственик.
Следва да се възрази срещу квалификацията на собствеността върху хладилния блок като кооперативна, по смисъла на Закона за земята, тъй като обектът е строен изцяло с държавни средства.
Не може да се твърди, че просто предаване за стопанисване и управление през 1989 г. е довело до промяна на собствеността.
Това решение следва и от реда и начините за прехвърляне на държавната собственост по нашето законодателство. Благодаря за вниманието!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър-председател! 157.4
Заповядайте, господин Шапатов, за да вземете отношение към отговора. 157.5
СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин министър-председател, за отговора.
Но по сведенията, с които ние разполагаме, кооперативните земеделски стопанства от бившия Научнопроизводствен и стопански комплекс "Георги Димитров" - гр.Пловдив, са участвували активно със средства и с труд в изграждането на този хладилен блок, намиращ се на "Кукленско шосе" - гр.Пловдив.
Така че моята молба към Вас е, ако може да се извърши действително една задълбочена аналитична проверка на случая, тъй като бившите собственици на земеделска земя остават с впечатлението, особено подстрекавани от някои политически сили, че Министерският съвет и ръководеното от Вас правителство одържавява един обект, който е изграждан със средства на бившите кооператори. За да има по-голяма яснота аз бих Ви помолил да се извърши още един път проверка на случая и ако действително бившите земеделски стопанства са участвували със средства, нека така, както е по Закона за земята, те да получат своя дял под формата на имуществени дялове, за да не бъдат обезщетявани повече собствениците на земеделска земя. В противен случай ще се получи така, че бившите земеделски стопанства или т.е. правоимащите, които са работили в тях, чиято продукция беше изкупувана в продължение на много години на безценица и с техен труд и участие са изграждани тези обекти, остават сега излъгани и няма да получат нищо от базата, която те сами са изграждали.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Шапатов.
Има думата да развие своя актуален въпрос народният представител Гинчо Павлов.
ГИНЧО ПАВЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, господин министър-председател! Обикновено представителите на Отечествената партия на труда поставят въпроси, свързани с безогледното дебългаризиране на обществения живот. В случая ние имаме основание да смятаме, че дебългаризирането няма да отмине и българската икономика. РД/КТ 158.1 Тревожните сигнали и коментари за Завода за царевични производи в Разград, Завода за магнитни глави в Разлог, за други предприятия, навяват усещането, че дебългаризирането в българската икономика става чрез разпродаването й на безценица на чужди компании. Това според ОПТ става със съдействието, а може би и под ръководството на Министерството на промишлеността, на неговия шеф Румен Биков, чието отстраняване от длъжност според нас би било наистина народополезно дело.
Вашето правителство, господин министър-председателю, е известно и с претенциозното название "правителство на приватизацията". Това добре. Но за беда, умишлено или не, приватизацията се провежда през главата и зад гърба на парламента. Агенцията по приватизация действува едва ли не като Масонска ложа. Вие, предполагам, знаете, че Отечествената партия на труда внесе проект за решение на Народното събрание за налагане на мораториум върху приватизационните разпродажби, докато парламентът не утвърди списък на държавните предприятия, подлежащи на приватизация. Разбира се, тук става въпрос, не просто за изброяване на предприятията, а за документ, в който е фиксирано държавното участие в отраслово значими предприятия с оглед съхраняване на икономическия суверенитет на страната.
По този начин парламентът би могъл да осъществи контрол върху процеса на приватизация и да поеме своята отговорност и да бъде гарант на националните интереси в областта на икономиката.
И понеже, господин министър-председателю, аз се съм
нявам, че парламентът ще приеме това решение, моля Ви да отговорите на въпроса - кои български предприятия, по-крупни, разбира се, ще бъдат приватизирани до края на тази година?
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата министърпредседателят господин Любен Беров.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз ще призная, че съм поставен пред един труден избор или деликатен избор поне, или да ви загубя може би към един час време и ви чета този списък от около 300 предприятия, по фирми, по области, адреси, вид 158.2 на производство и т.н., които са предвидени за приватизация тази година, или просто, а може би това е по-разумното, да предоставя списъка на депутата, който задава питането, тъй като това е по-разумно. Ако желае някои конкретни пояснения, кое предприятие какво произвежда, къде се намира, на разположение съм.
Така смятам, че е по-добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: И аз смятам, че така е по-правилно.
Господин Гинчо Павлов е съгласен да получи списъка. Господин Павлов, ще вземете ли отношение към отговора или не?
ГИНЧО ПАВЛОВ (от място): Благодаря за списъка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Имате думата за следващия въпрос - за перспективите на Металургичния комбинат "Кремиковци".
Аз отново се обръщам към народните представители - към министър-председателя да се задават въпроси за принципна позиция на правителството или въпроси, които се отнасят до общата работа на кабинета. За Металургичния комбинат ми се струва, че трябваше да отговори поне господин Биков, а не министър-председателят.
ГИНЧО ПАВЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, преди малко казах, че нашето доверие към министър Биков е доста разклатено. Аз ще се възползувам от Вашия съвет да задам въпроса си така - какви са според правителството принципните му виждания за перспективите пред Металургичния комбинат в Кремиковци, ще бъдат ли опростени натрупаните от него лоши дългове и по какъв начин занапред ще се осъществява ръководството на това предприятие, за което е наложено обществено мнение, че е губещо?
Аз няма да развивам въпроса. Моля да се отговори по начина, по който е зададен той.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Павлов. Има думата министър-председателят господин Любен Беров.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Въпросът за положението на Акционерно дружество "Кремиковци" е както, бих казал, национален въпрос, така е и въпрос от международен аспект. 158.3
В цяла Европа металургичната индустрия е в едно състояние на рецесия и то не от днес, не от вчера. Това е една трайна тенденция на развитие на нещата още от годините непосредствено след Втората световна война. Така че и Акционерно дружество "Кремиковци" в България не може да прави изключение от тази обща негативна тенденция на развитие.
По повод на зададения конкретен въпрос - какво е положението на Кремиковци - ще Ви кажа, че върху него дават отражение и някои общи негативни проблеми, които охарактеризират въобще икономиката на страната. А както казах имаме големи затруднения при износа на тази продукция, поради общата рецесия в Европа, в основните европейски страни и специално пък рецесията в този отрасъл на индустрията в европейски мащаб, даже и повече от европейски мащаб.
Състоянието на "Кремиковци" за 1992 г. може да бъде охарактеризирано с една загуба от 705 млн.лв. Като за годината 1992 г. са начислени лихви по дългосрочни кредити в размер на 716 млн.лв. Както виждате, загубата, грубо казано, е равна на начислените лихви.
През първото тримесечие на тази година, все още нямаме данни за второто й тримесечие, тъй като разбирате все още е твърде рано, за първото тримесечие имаме загуба 178 млн.лв., която е горе-долу, ако я преизчислим в годишен размер, горедолу същото както миналата година. Аз няма да ви занимавам с подробни данни, тъй като цифрите биха ви отегчили.
При анализа проличава, че приходите от продажба на продукция на Акционерно дружество "Кремиковци" са по-малки от разходите, които то има за производството на тази продукция. Общо мога да подчертая, че загубата идва от основната дейност на "Кремиковци".
Като допълнителни причини за загубите трябва да се отбележат и някои дефекти в ръководството на "Кремиковци", в резултат на които имаме едно рязко увеличаване на материалните запаси и оттук намаляване на обръщаемостта на наличните оборотни средства на предприятието.
Освен това очертава се една трайна тенденция към нарастване на задълженията на дружеството, като един нормален резултат 158.4 от претърпените загуби. Щом търпите загуби, трябва да вземете отнякъде кредити, за да покриете тези загуби.
По повод на това негативно развитие на нещата в Акционерно дружество "Кремиковци" трябва да отбележа, че бе създадена една работна група към Министерството на индустрията, която да извърши анализ и да изготви оценка на технико-икономическото и финансово състояние на Акционерно дружество "Кремиковци". 158.5
Основните направления на анализа са насочени към следните основни проблеми:
Първо, ресурс на осигуряване на дружеството - анализ и оценка на сключените договори, критерии за определяне на суровинните източници, ценова политика и така нататък.
На второ място оценка на сключените договори и срокове за доставка на машини, резервни части и други материали.
На трето място, анализ на финансово-икономическото състояние в това число на производствено-стопанската дейност, финансовите резултати, ликвидността, обръщаемостта на капитала, структурата на капитала, рентабилността и движението на паричните потоци. Освен това анализ на инвестиционната дейност, анализ на трудовите ресурси и на средствата за работна заплата, анализ на изпълнението на договорите за реализация на продукцията, анализ на разходите, свързани с рекламна дейност, спонсорство и съучастие, каквито има и то не малко.
И накрая, изграждане на една краткосрочна финансова прогноза.
След представянето на разработката естествено е, че ще бъде взето решение и по проблемите на финансовото оздравяване на дружеството и перспективите за неговото развитие, в това число решения и по въпросите свързани с натрупаните така наречени "лоши дългове".
Независимо от това следва да напомня, че преоформянето на задълженията от търговските дружества към банките в държавен дълг ще се извършва в съответствие с – 4 и 5 от Преходните разпоредби на Закона за държавния бюджет за тази година. Критериите за това именно преоформяне ще бъдат определени от Народното събрание, за което обаче все още няма решение.
Ръководството на акционерно дружество "Кремиковци" се осъществява по едностепенна форма на управление - от съвет на директорите с численост 9 души. В бъдеще оценката на ръководството ще зависи от конкретно постигнатите икономически показатели.
При по-нататъшното развитие на акционерния принцип част от състава на Борда на директорите ще се избира съответно от акционерите.
Благодаря. ВЙ/НП 159.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря, господин професор.
Има думата народният представител Гинчо Павлов да вземе отношение към отговора.
ГИНЧО ПАВЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Вземам думата просто да благодаря за изчерпателния отговор без да се наемам да давам оценка за него. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Павлов.
Има думата народният представител Евгени Друмев, за да развие своя актуален въпрос към министър-председателя.
ЕВГЕНИ ДРУМЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПт, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги.
След назначаването на господин Гюнер Техир за заместникобластен управител на Русенска област бяха насрочени частични избори за овакантената от него длъжност кмет на община Самуил.
Издигнати са две кандидатури - на Севдали Гьодж от ДПС и независимия Реджеб Юмер, за когото 7-членен инициативен комитет представя подписка с 643 подписа, в това число и на българи.
Господин Техир, ползвайки едноседмичен отпуск се включва в предизборната кампания. Скоро около 160 от подписалите се заявяват, че са подведени и оттеглят подписите си за независимия кандидат, поради което той отпада като такъв. Представителите на трите основни политически сили в общината, в общинската избирателна комисия, прощавайте, тези на БСП, на СДС и БЗНС, подават оставка. Същото прави и председателят на комисията.
В писмо до Централната избирателна комисия, общинската избирателна комисия обвинява държавната администрация в грубо вмешателство при издигане на кандидати за настоящия избор. ДПС, изземвайки функциите на избирателната комисия неправомерно започва отпечатване на изборни бюлетини. Чрез сателитните си антени около 20 юни жителите на общината гледали на канала на турската телевизия предаване за предстоящите избори, твърдят лидерите на БСП и СДС, господата Ангелов и Чоранов. В специална видеокасета агитираща за кандидата на ДПС се появяват Ахмед Доган 159.2 и заместник-областния управител Гюнер Техир. Изборната бюлетина на кандидата се показва от екраните на шести канал на турската телевизия.
Резултатите от проведените на 4 юли, тази година, избори са известни. От участвалите едва 51,95 на сто от гласоподавателите - 94,56 на сто печели кандадатът, единствен, от ДПС Севдали Гьодж, тоест той е подкрепен едва от 48,76 на сто от броя на всички гласоподаватели в общината. Българското население почти изцяло бойкотира изборите.
Господин министър-председател, как бихте коментирали и какви мерки ще предприемете срещу поведението на господин Гюнер Техир в качеството му на заместник-областен управител на Русенска област, назначен от Вас и кога най-после правителството ще спре телевизионното пиратство на Движението за права и свободи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря, господин Друмев. Има думата за отговор министър-председателят, господин Любен Беров.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
Изнесеното като фактическа обстановка по актуалния въпрос отговаря на истината. Това бе потвърдено и от специалисти от отдел "Местна администрация и обществен ред" към Министерския съвет, които бяха в община Самуил на 3 и 4 юли т.г.
Съгласно чл. 7 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове организационно-техническата подготовка на изборите се осъществява от Министерския съвет и от съответните местни органи на държавна власт. Съгласно чл. 36 от този закон общинските избирателни комисии следят за законосъобразността на изборите.
Във връзка със заличената регистрация от районния съд на независимия кандидат Реджеб Юмер общинската избирателна комисия подава оставка пред Централната избирателна комисия. От страна на Министерския съвет, както и от страна на Централната избирателна комисия имаше готовност за евентуалн смяна на представителите на политическите сили в общинската избирателна комисия. 159.3
До края на работния ден на 2 юли 1993 г. предложение от изпълняващия длъжността кмет на общината и политическите сили в общината не беше направено.
Изготвянето на избирателните бюлетини е задължение на държавните органи. Общинската избирателна комисия само контролира тяхното производство, съхранение и, разбира се, разпределение.
При така очерталата се ситуация се очертаваше на 4 юли да бъдат отворени избирателните бюра, но нямаше орган, който да приеме протоколите на секционните избирателни комисии и да обяви окончателните резултати.
Общинската избирателна комисия прие съображенията на Централната избирателна комисия, че тя е постоянно действащ орган. Законът допуска само персонални промени в нейния състав. Не са установени закононарушения в дейността на заместник-областния управител на Русенска област по следните съображения:
Господин Тахир е бил в отпуск и цялостната му дейност в предизборната агитация не е свързана с качеството му на заместник-областен управител.
Съгласно чл. 54 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове гражданите, партиите и кандидатите имат свобода на агитация за или против избирането на дадения кандидат.
Действията на гражданина Техир не могат да бъдат преценявани от Министерския съвет. Областните и заместник-областните управители не са деполитизирани по Закона за политическите партии. В тази връзка и поведението на заместник-областния управител, който е в отпуска и включването му в предизборна агитация не може да бъде преценявано като дисциплинарно нарушение по чл. 187 на Кодекса на труда. 159/4. След като няма такова нарушение, не може да бъде търсена и дисциплинарна отговорност от работодателите.
Що се отнася до законосъобразността на действията на гражданина Тахир, то компетентен орган да се произнесе е общинската избирателна комисия. Тя е в правото си при данни за нарушаване на избирателните права на гражданите да предостави събраните материали на прокуратурата по съответния ред.
Проверка в тази насока от специалисти на Министерския съвет не е извършена, тъй като и решението на районния съд е задължително за държавните органи.
Ако общинската избирателна комисия установи данни за действията на г-н Тахир в качеството му на заместник-областен управител, то естествено е Министерският съвет и в този случай да приложи разпоредбите на чл.116, ал.2 от Конституцията, във връзка с чл.12а от Закона за политическите партии.
Данни за излъчване на предизборна агитация чрез препредаване от турската телевизия се потвърждават и от нашите специалисти, и от областния управител.
По наше мнение, ако излъчването е законно, е водена предизборна агитация на неофициален език, което е нарушение на чл. 54, ал.2 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове, което пак би следвало да се установи от общинската избирателна комисия.
Що се отнася до законосъобразността на излъчваната турска телевизия в този регион, са дадени указания до компетентния държавен орган, именно Комитета по пощи и далекосъобщения за извършване на съответна проверка.
При установени нарушения считам, че тези съобщителни съоръжения следва да се изземват, както от Държавната инспекция към комитета, така и от органите на предварителното производство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър-председател. Имате думата, г-н Друмев.
ЕВГЕНИ ДРУМЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз Ви благодаря за изчерпателния отговор, без, разбира се, да съм съгласен с оценката Ви за дейността на г-н Тахир. И ще си позволя вместо СР/ВЙ 160.1 отговор - да или не, да Ви връча това писмо, адресирано до президенка, до министър-председателя, Централната избирателна комисия и Българска телеграфна агенция, в което писмо се съдържат доста подробни данни за дейността на господата, за които става въпрос.
Това писмо е подписано от лидерите на СДС, на БЗНС и на БСП, и от инициативен комитет, в който всички подписали се са с турско-арабски имена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Друмев. Има думата да развие своя актуален въпрос народният представител Минчо Минчев. Това е последният актуален въпрос към министър-председателя.
МИНЧО МИНЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПК, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, в брой 25 от 24 юни 1993 г. на страниците на известен и авторитетен вестник излезе материал, озаглавен "Евроконтрольори от югоембаргото издирвали състуденти от Ленинград".
В него е отбелязано, че "в края на месец май 1993 г. премиерът Любен Беров подписа в Рим меморандум със Западноевропейския съюз, съгласно който на България се предоставят три патрулни катера с екипаж за контрол на югоембаргото по река Дунав. Освен това в България са влезли още 75 лековъоръжени германски и
испански полицаи, които са настанени в хотел "Рига" в гр.Русе. Голяма част от тези полицаи са от бившата ГДР, завършили специалната си подготовка в Ленинград. Освен че говорят превъзходно руски език, те издирват свои бивши състуденти - българи в страната, завършили специалните учебни заведения в бившия Съветски съюз и събират информация".
От изнесеното във вестника безусловно може да се направи изводът, че в Република България пребивава въоръжена част на чужда държава, чиито представители събират разузнавателна информация. Това по същество представлява нарушаване на суверенитета на България.
Аз искам да попитам господин министър-председателя дали е подписвал и клауза за пребиваване на чужди въоръжени части в страната и дали на тези части е разрешено да извършват разузнавателна дейност на наша територия. Благодаря. 160.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Минчев. Има думата господин министър-председателят Любен Беров.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, държа да ви уведомя, че в Министерството на вътрешните работи няма постъпили данни за разузнавателна дейност, извършвана от страна на полицейския контингент в Русе за контрол на югоембаргото, съгласно меморандума на ЗЕС.
Полицаите, за които става дума, са въоръжени с леки пистолети единствено по време на патрулирането.
Министерството на вътрешните работи не разполага с данни кои от полицаите са от бившата Германска демократична република и кои от тях са завършили подготовката си в бившия Съветски съюз.
Но по наше мнение дори и да са проявили интерес към техни съвипускници, това само по себе си не означава накърняване на националния суверенитет и националната сигурност. По данните, поискани от Министерството на отбраната, също се констатира, че не разполагат с информация за споменатата в питането разузнавателна дейност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър-председател. Има думата г-н Минчо Минчев да изрази отношението си към отговора.
МИНЧО МИНЧЕВ: Аз благодаря за отговора. Но странно, че след публикацията във вестника Щабът на ЗЕС в Калафат е забранил всякакви контакти на неговите полицаи със служители както в България, така и в Румъния.
Вие добре разбирате, че аз питам по повод на публикацията, излязла във вестника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Ако господин Карабашев е в залата, не го виждам, трябваше да отговори. Докато дейде г-н Карабашев, моля поставете Вашия въпрос, господин Минчев, към министъра на вътрешните работи г-н Виктор Михайлов.
МИНЧО МИНЧЕВ: Вторият ми въпрос е към господин министъра на вътрешните работи, който е свързан пак със същата информация в този вестник. 160.3
В брой 25 от 24 юни 1993 г. на страниците на известен български вестник се появи материал, според който в България се намира чужда лековъоръжена част, която развива разузнавателна дейност на наша територия.
В същия материал е отбелязано, че контраразузнавач номер едно на България, става реч за г-н Арлин Антонов, е разпоредил на регионалните полицейски директори да предоставят на многоуважаваните ни гости "всякаква информация".
Освен в същия материал е отбелязано, че твърде чести гости в сградата на Националната служба за сигурност и в Централната служба за борба с организираната престъпност са американският резидент г-н Хайт и английският му колега г-н Мелинг.
Аз бих желал да попитам отговаря ли на истината изнесеното във вестника? И ако отговаря, как бихте коментирали фактите при положение, че България няма концепция за национална сигурност, няма и военна доктрина? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата г-н министърът на вътрешните работи Виктор Михайлов.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Ще бъда кратък. Директорът на Националната служба за сигурност г-н Арлин Антонов не е разпореждал на регионалните дирекции да предоставят всякаква информация на гостите, защото той няма и такива правомощия. Той просто не може да издаде такова разпореждане на регионалните директори, те не са му подчинени.
По въпроса за посещенията на господин Хайт и Мелинг в сградата на службата за национална сигурност, където е и службата за борба с организираната престъпност трябва да ви кажа, че те, както и други представители на други държави, които се занимават с координацията по борбата с престъпността, тероризма и организираната престъпност, наркотрафика посещават, аз не бих ги квалифицирал като резиденти, защото това е малко поспецифично понятие, те са служители в посолствата на двете държави и се занимават с проблемите на сигурността и борбата с престъпността.
Във връзка с разрасналата се престъпност, наркотрафика, контрабанда на оръжие, контрабанда със стратегически суровини и други, нашата страна е сключила договори за сътрудничество с 14 европейски и азиатски държави и имаме постоянни преки 160.4 контакти със съответните полицейски администрации в тези страни.
Така че в тази служба със знанието на ръководството на министерството и нашия отдел за международни връзки посещават не само Мелинг и Хайт, а и редица други служители на служби, които се занимават с борбата с престъпността. Това е, което мога да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Михайлов. Има думата г-н Минчо Минчев. 160.5 МИНЧО МИНЧЕВ (ПС НА БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз благодаря на господин Михайлов за отговора. Искам само да спомена, че самият господин Арлин Антонов се оплакваше в една от комисиите, че тези споменати господа се разкарват из сградата на Националната служба за сигурност, образно казано, с домашни пантофи, т.е. те са твърде чести гости и обикалят из коридорите на Националната служба. Мисля, че има някакъв ред, по който те трябва да пребивават в сградата на Националната служба и ЦСБОП и има някакъв ред на контакти. Неслучайно попитах за това какво определя характера на тези твърде чести срещи. Да се надяваме, че това е борбата против организираната престъпност и наркотрафика, но в Комисията по национална сигурност стана реч и за други неща, за които няма да говоря тук в залата.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря, господин Минчев.
Има думата да развие своето питане господин Йордан Ройнев към заместник-министър председателя и министър на търговията господин Валентин Карабашев.
ЙОРДАН РОЙНЕВ (ПС НА БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС,
ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! В средствата за масова информация, а и в срещи с избиратели от региона и от цялата страна се повдига с голяма острота въпросът за износа на необработен дървен материал, което рефлектира върху дървообработващата промишленост в нашата страна.
Уважаеми господин Карабашев, на територията на община Троян в отрасъл "Дървообработваща промишленост" са заети 2500 работници и служители, които представляват около 25 на сто от заетите в промишлеността. Тук функционира "Лесопласт" ЕОД със заети 832 работника; "Хемус" ЕОД с 420 работника; "Обнова" АД Черни осъм с 380 работника; кооперация "Мебел" с 340 работника и "Родно изкуство" Орешак с 320 работници и служители. 161 СБ/АН 1
Дървопреработването е предмет на дейност и на редица частни фирми в региона. В общината се произвежда 75 на сто от дървесно-влакнестите плочи на страната, 60 на сто от шпертплата на страната и 40 на сто от столовете и редица други изделия, които се търсят на вътрешния и на международния пазар. С рязко намаляване на вноса на иглолистни трупи от Република Коми и безконтролния износ на дървесина от горските лесничейства от страната дървообработващите предприятия са пред спиране на производството поради липса на суровина. В същото време на жп гара Троян е подготвена за износ 1000 кубическа метра елитна дървесина, от които 400 кубически метра елитни трупи за производство на шпертплат, чакащи вагони за извозване в Република Турция. Ако дървопреработвателните предприятия закупят от държавните лесничейства дървесината по цени, по които тя се продава за износ, ще работят на загуба.
Всичко това ми дава повод да Ви попитам, господин вицепремиер:
Първо, икономически изгодно и оправдоно ли е за страната да се допуска износ на непреработена дървесина, а изградените мощности на дървопреработвателната промишленост да бездействат или да работят с намален капацитет?
Второ, не считате ли, че е повече от необходимо Министерският съвет да преразгледа Постановление # 72 от 6 април 1993 г., третиращо режима по износа и вноса, където в Приложение # 2 към чл. 1, т. 2, позиция 10, се третира точно тази материя и Наредбата за реда и условията за регистриране и разрешаване на износа и вноса, раздел трети, чл. 4, ал. 1, т. 1, буква "к".
Трето, оправдана ли е според Вас провежданата тясно- ведомствена политика от Комитета по горите и неговите подразделения, горските лесничейства, по износа на необработена обла иглолистна и широколистна дървесина и предлагането й на вътрешните потребители на тази суровина на необосновано високи цени?
Четвърто, не смятате ли, че ако облата дървесина се преработва в нашите предприятия до отделни детайли или краен продукт, който да се предлага на външния пазар, страната ни ще има значително по-голяма икономическа изгода? 2
Пето, какво прави в момента правителството за решаване на възникналите проблеми по отношение вноса на дървесина от Република Коми?
Смея да твърдя, уважаеми господин вицепремиер, че проблемите, които повдигам с моето питане, засягат както предприятията от отрасъла на територията на община Троян, така също и тези в страната.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Ройнев.
Има думата заместник-министър председателят господин Валентин Карабашев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕНТИН КАРАБАШЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ройнев! Ще започна с това, че в момента вносно-износният режим на дървения материал се регламентира със 124 постановление на Министерския съвет от 28 юни, което измени 72 постановление в онези му части, които са свързани с разрешителния режим, а също така и с експортните такси по износа на дървен материал. Както при подготовката на 72 постановление, така и при промените в 124 постановление, изменящо режима при износ на дървен материал, Министерството на търговията взе предвид изпратените ми многобройни мнения изчерпаемостта и продължителното възстановяване на качествения горски фонд и големия износ както на едра, така и на дървесина за преработка и дървета за горене.
Както 72 постановление, така и новото 124 постановление е съгласувано с експерти от Министерството на промишлеността и Комитета по горите. При сегашния решим съществува разрешителен режим и експортна такса в различни размери за дървесината от всички видове, с изключение на топола, цер, акация и липа. За едрата дървесина експортната такса е 20 щатски долара за кубически метър и левовата равностойност на 20 щатски долара, за дребната дървесина - 5 щатски долара, включително за дървата за горене. Фактически тук е и промяната, която се извърши със 124 постановление. Тази разлика я нямаше според 72 постановление. Но се оказа, че дребната и средна дървесина, която по принцип се 3 добива от плановата сеч и санитарната сеч, трудно може да се реализира в България. А тази висока експортна такса от 20 щатски долара за кубически метър правеше абсолютно невъзможен нейния износ.
Действащата съгласно 124 постановление експортна такса за едрата дървесина ограничава износа и осигурява ресурси за дървопреработващите предприятия в страната, които имат значителен капацитет. По данни на Комитета за горите дребната и средната дървесина се получава от планова сеч за поддържане на нормално състояние и функиониране на горите и е в достатъчно големи количества за задоволяване нуждите на страната. Затова таксата й е минимална. 4
Най-важният въпрос - съществува разлика в цените на дървесината, продавана от горските стопанства на фирмите за износ и за преработка, като тази разлика е някъде в размер от около 1000 лв. на кубически метър. Тоест, ясно е, че за горските стопанства е доста по-изгодно да продават на фирмите за износ, отколкото на дървопреработващите предприятия.
Проблемът се състои главно в неплатежоспособността на преработващите предприятия и липсата на гарантирани пазари за произведената продукция - както вътрешни, така и външни. Посилно ограничаване на износа и липсата на пазари за произвежданата продукция ще остави без работа както работниците в дървопреработвателната промишленост, така и тези от горските стопанства.
В момента има искане за удостоверение за износ на необработен дървен материал от преработвателното предприятие "Сокола", Пещера. Условията на стеснен вътрешен и външен пазар за фасониран дървен материал правят в този момент приемливо, макар и недостатъчно икономически изгодно оправдано за страната, това, за което питате - да изнасят контролирано необработен дървен материал. Просто има доста противоречиви интереси при горските стопанства и при дървопреработващите предприятия, които се балансират до известна степен с този разрешителен режим и тази сравнително висока експортна такса.
По въпроса свързан с вноса на дървесина от Република Коми. Вносът на дървесина от Република Коми е регламентиран със спогодба от 16 август 1991 г. и протокола към нея от 15 май 1992 г. Министерството на търговията счита, че България има интерес от продължаване на сътрудничеството в добива и комплексната преработка на дървесина на територията на Република Коми, независимо от негативните резултати за 1992 г. Направено е обръщение до компетентните руски органи за уреждане на проблема за износ на част от продукцията, добивана в Коми, за трети страни. Става дума да се разреши реекспорт директно от Коми за онази част от дървесината, която би била непродаваема, ако мине през България, за тези трети страни. Става дума главно за страни в Скандинавския регион. Засега обаче не срещаме положително отношение от страна на Русия и Коми.
Вносът на дървесина от Република Коми е силно намалял през първото тримесечие на 1993 г. Тук ще ви дам и справка, НЧ/ЛТ 162.1. ако ви интересува, съвсем конкретна. Причините са комплексни, но някои от основните са съществуващата огромна задлъжнялост от страна на дървопреработвателните предприятия към СО "Дърводобив и строителство" и ситите пазари. Понеже вчера дискутирахме този въпрос на заседание на Министерския съвет, мога да ви каже и съвсем свежи данни. Около 95 млн. лв. са задълженията на отделни дървопреработващи предприятия или фирми, които са купили дървесина от СО "Дърводобив и строителство", но не са я платили.
Съгласно 73 постановление на Министерския съвет не се прилагат експортни такси при износ на обла дървесина и производните й, внасяни от Коми до 30 септември. Беше поставен въпросът срокът да бъде удължен до края на годината. Министерството на търговията не възразява. Така че най-вероятно ще бъде внесено такова предложение в Министерския съвет за удължаване на срока до края на годината. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Карабашев.
Има думата господин Ройнев.
Господин Биков, ако имате нещо, защото същият въпрос е зададен и към Вас.
МИНИСТЪР РУМЕН БИКОВ (от място): Просто няма какво да добавя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да. Благодаря Ви. Господин Ройнев, Вашият отговор.
ЙОРДАН РОЙНЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател! Господин Карабашев, въпросът, който повдигнах и питането, което отправих към Вас, беше за да може да се решат проблемите, които възникват както в дърводобива, така и в дървообработващата промишленост, за да може държавата да отрегулира тези процеси, като в лицето на Министерския съвет, в лицето на ведомствата, които имат отношение по тези въпроси, за да могат да бъдат зачетени интересите на всички тези хора и всички тези предприятия, всички тези лесничейства, които имат отношение към въпроса.
Аз се извинявам, че говорих в моето питане за 72 постановление. На мен ми беше известно, ча на 28 юни излезе новото, 124 постановление на Министерския съвет, но трябваше да бъда коректен, защото така беше зададено моето питане. 162.2.
У мен възниква следният въпрос по отношение на това 124 постановление на Министерския съвет: в 72 постановление тополата не беше вид, който да бъде освободен от тази експортна такса. Сега в момента тополата е включена в това постановление и се освобождава като вид от тази експортна такса. Само за ваше сведение и за сведение на господин Румен Биков, министър на промишлеността, искам да ви кажа, че 100 хил. кубически метра тополов дървен материал е необходим на "Лесопласт", Троян, за да може да натовари своите мощности. Така че това е един от изключително големите консуматори на тази дървесина. И смятам съвсем определено, че включването й като освободен от експортна такса вид в 124 постановление не е удачно.
Що се касае за дребния дървен материал - дърва и този, получен от санитарната сеч, пак ще ви дам пример с "Лесопласт", Троян. Той е готов да поема по 75 хил. тона годишно именно от тази дървесина, която липсва, която в момента също не се подава в това предприятие. Но не е въпросът за "Лесопласт", Троян. Така стои въпросът за всички големи дървопреработващи предприятия, както в Пещера и т.н., които имат нужда от тази суровина, за да могат да заработят. И за ваше сведение, господин Карабашев, искам да Ви кажа, че продукцията от тези предприятия някъде около 30 на сто отива само за вътрешния пазар, а 67 на сто отива за износ.
Аз съм доволен от това, че в 24 постановление е диференцирана експортната такса по отношение на облата дървесина от едър дървен материал и дребен дървен материал. Това е добре. Но в края на краищата бих желал това питане да даде възможност не, а просто импулс на държавната власт в лицето на Министерския съвет и заинтересованите ведомства да срещнат интересите на тези две структури - дървопреработваща промишленост и горски лесничейства, и Комитета по горите като представител на тези лесничейства, за да може този въпрос да бъде решен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Ройнев.
Има думата народният представител Мими Виткова, за да развие своя актуален въпрос към заместник-министър председателя и министър на труда и социалните грижи господин Евгений Матинчев. 162.3.
МИМИ ВИТКОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! Моят актуален въпрос към Вас е по повод Постановление на Министерския съвет # 2 от 8 януари 1993 г. за облагане вноса на автомобили. Член 4, ал. 2 на посоченото постановление гласи: "Внесените след 1 януари 1993 г. от граждани с установена група инвалидност леки автомобили за собствени нужди се освобождават от мита и импортни такси".
Досега инвалидите в България не могат да се ползват от тези финансови облекчения. Отговорът на митническите власти е, че не се посочва в постановлението за коя група инвалидност се отнася текстът на чл. 4, ал. 2 и не са изпълнени разпоредбите на – 6 от преходните и заключителни разпоредби, който задължава министъра на труда и социалните грижи, министъра на здравеопазването, министъра на финансите и министъра на търговията до 31 януари 1993 г. да внесат налагащите се изменения в Наредба # 6 от 1990 г. на Министерството на здравеопазването и социалните грижи, Министерството на финансите и Министерството на търговията и услугите за купуване на автомобили от инвалиди.
Въпросът ми към Вас е: защо досега, повече от половин година не е променана въпросната Наредба # 6 и кога инвалидите в България ще могат да се ползват от облекчения режим на внос на автомобили за лични нужди, както предвижда чл. 4 на Постановление # 2 на Министерския съвет?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Думата за отговор има господин Матинчев, заместник-министър председател и министър на труда и социалните грижи.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожа Виткова, Вашият въпрос е много конкретен, но той и съдържа елементи на тълкуване на някои чиновници, само и само да не си изпълнят задълженията, които произтичат от постановлението. Цитираната от Вас разпоредба на чл. 4, ал. 2 от Постановление # 2 на Министерския съвет, госпожа Виткова, е абсолютно категорична. Тя е безусловна и тя трябва да се прилага. Трябва да се прилага дори и без да се коригира Наредба # 6 от 1990 г. Още повече една наредба е нормативен акт с по-ниска степен от едно постановление на Мини162.4. стерския съвет.
По този повод искам да Ви кажа, че кръгът на правоимащите е много ясно очертан и аз бих казал дори абсолютно в чл. 4, ал. 2 в посоченото постановление. Тоест, всички инвалиди, лица, на които органите на ТЕЛК са определили първа, втора или трета група инвалидност и подчертавам, независимо от характера и вида на увреждането, възрастта, трудовата заетост и т.н., за което има издадено съответно експертно решение. Доколкото има един текст, че трябва да се разработи нещо ново в параграфите на постановлението, то е да се разработи една съвършено нова система, за която се обмениха мисли на самото заседание на Министерския съвет.
Прилагането обаче досега на Постановление # 2 показва някои съществени недостатъци.
На първо място, допуска се безмитен внос на автомобили, придобити на изключително високи цени, което не съответства на основополагащите принципи за социално подпомагане, социална справедливост, минималност и задоволяване само на обективно съществуваща потребност.
На второ място, създаването на митнически преференции за абсолютно всички инвалиди, независимо от вида и характера на уврежданията им също създава условия за нарушаването на посочените принципи. Немалка част от инвалидите например с втора и трета група инвалидност нямат съществени преки или косвени затруднения за самостоятелното си придвижване. 162.5. На трето място, но не на последно в кръга на правоимащите не са включени децата и юношите с тежки заболявания и увреждания до навършването на 16-годишна възраст и определяне на група инвалидност, тези деца, които са в изключително тежко състояние не могат да ползват съответните преференции.
Четвърто, създадени са различни критерии за ползване на митнически преференции при внос на леки автомобили и при купуването им от местни юридически лица, които водят до съществена неравнопоставеност на едни и същи субекти.
За отстраняването на тези и на други недостатъци от функицонирането на посоченото постановление, разработихме проект за изменение на Постановление # 2. В него се предлага при внос на леки автомобили правоимащите лица да се освобождават от митнически сборове в размер до 20 000 лева, а при внос на по-скъпи автомобили, за които трябва да се плаща по-голямо вносно мито съответните разлики да бъдат за сметка на собствениците.
Ползването на преференции се ограничава само до лицата с увреждане, които в значителна степен ограничават или изключват самостоятелното им придвижване. Това са всички инвалиди първа група, лица навършили 6-годишна възраст, които имат точно определени заболявания или увреждания. В тази група бих казал, че попадат инвалиди с втора и трета група инвалидност, така и лица без определена група, включително деца и юноши, но само ако увреждането им попада в определения списък от заболявания.
Заедно с това се създават разпоредби, с които се уеднаквяват преференциите при внос на леки автомобили от физически лица и при купуването им в страната.
Съгласно постигнатата вече договореност, а искам да кажа трудно се координират нещата, когато трябва да се работи с няколко ведомства, но вече имаме такава договореност с Министерство на финансите, това проектопостановление може да бъде внесено в Министерския съвет само след броени дни. С други думи завършваме работата си вече по него.
Но остава другата част на Вашия въпрос, какво става с автомобилите и как ще бъдат освободени от мито тези автомобили, които след 1 януари 1993 г. се задържат все още на митницата. 163 СМ/АН 1 о
Пак бих ви казал, доста трудно, но подготвихме вече указания и тези указания имаме обещанието от управление "Митници" при Министерство на финансите, че най-сетне през следващата седмица ще бъдат получени за изпълнение от митническите служби, за да се реши този наболял проблем.
Аз съм съгласен с Вас, че голяма част от текстовете на Наредба # 6 от 1990 г. се нуждаят от коренна промяна, дори и на това, което ви съобщих досега. Поради това подготвихме проект с нормативен акт и в тази насока, чието разглеждане също предстои. В него са уредени всички права, правни възможности, облекчения при внос, купуване и експлоатация на леки автомобили, както и преференциите при ползване на масовия градски, железопътен и воден транспорт.
За първи път в тази наредба, засягаме проблемите на така наречените тежкоподвижни инвалиди. За тях предвиждаме използването на специални микробуси и железопътни вагони. Освен въвеждането на тази специфична форма на обслужване в сила остават и всички действащи облекчения при ползването на обществения транспорт в страната.
Ето защо, госпожа Виткова, въпроса Ви се оказа много точен, но съвсем не толкова лесен за бързо придвижване и решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви господин Матинчев за изчерпателния отговор. Нека да изслушаме и становището на госпожа Виткова.
МИМИ ВИТКОВА (ПС НА БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, нЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз действително Ви благодаря много, господин Матинчев и се надявам, че и доста хора, които се интересуват от този проблем са успели да чуят Вашият отговор. Съгласна съм с Вас, че това е един сложен проблем за решаване. В същото време има един нормативен документ, какъвто е постановлението на Министерския съвет, което е прието от Министерския съвет и където сроковете, които са записани отнасящи се до 31 януари са също приети от този Минисерски съвет. Когато има такъв документ и той се ползва от българските граждани, просто всичко сме задължени да се съобразяваме с него. На вас ви е ясно, че тези български граждани, имам предвид инвалидите в България, позовавайки се на текстовете от това постановление, действително много от тях си позволиха да закупят 2 такива автомобили. И те стоят месеци наред по митниците, не искам да говоря за тяхното съхранение, но в тях са вложени средствата и то на инвалидите. Затова се надявам, че за времето което е изминало досега и за това време действа постановлението му в този му вид, правителството не трябва да си позволи да ощети тези хора. Оттук нататък всички дефекти на този нормативен документ, право на правителството е да ги коригира и да ги приведе в съответствие, в каквото то би искало да действа един бъдещ нормативен документ. Но към днешна дата сме длъжни да се съобразяваме всички с това, което сме приели, тъй като то се отнася за хората извън Министерския съвет, които се позовават на тези текстове. Съвсем несправедливо е отговорите на митниците да бъдат в този порядък. Не е определена групата, щом не е определена тя касае всички групи. Не е коригирана Наредба # 6, това че срокът е 31 януари вина нямат гражданите, които са внесли автомобили. Моля ви да се съобразите с това да не бъдат ощетени хората, които са вложили немалко средства. И ако сега те бъдат поставени при нови условия това съвсем няма да е справедливо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря. Има думата народният представител Захари Захариев да развие своя актуален въпрос към министъра на науката и образованието господин Тодоров.
ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър! Завърши учебната 1992-1993 г. В пълен ход е подготовката на новата 1993-1994 учебна година. Навярно вече сте запознали с новите учебни програми и инструкции на бившото Министерство на образованието, науката и културата, както и с тревожната ситуация около неравнопоставеността при чуждоезиковото обучение, дискриминационното отношение към славянските езици, в това число и към руския език. Прави също впечатление и равнодушието към съдбата на преподавателите по руски език и литература до този момент, което цари.
Учудва ни също отношението на правителствени институции към изучаването на руския език, като израз на тенденция да се измести руската култура от духовния живот на българската нация, което личи и от действащия учебен план по чуждоезиково обучение 3 в средното училище, изработен в досегашното Министерство на образованието, науката и културата.
Подобно е и положението с чуждоезиковото обучение в във вузовете. Разрушаването на тази традиция с въвеждането само на един чужд език от пети клас по избор с право на втори чужд език от седми клас по избор, но само при успех не по-нисък от "много добър 5" по първия чужд език, от девети клас задължително два чужди езика, измисква научна аргументация, която министерството дължи на българската общественост, но досега не е дадена дори и на специалистите по чуждоезиково обучение.
Новият учебен план на МОНК за 1992-1993 и 1993-1994 учебна година, рязко променя статута на чуждоезиковото обучение в българското училище.
С този учебен план се променя възрастовата граница за ранно изучаване на два чужди езика, доказало своята ефективност в практиката и научнообосновано от приложната психология. Социалната поръчка на обществото към училището е ранното овладяване на два чужди езика и постепенно въвеждане на трети език по желание под формата на равнопоставеност на руския език със западните езици, сега на практика се елеминира изучаването му, който в сегашните условия е поставен в изключително неизгодна позиция. Вместо да бъдат наистина равнопоставени руският и западните езици са в положение на съперничество и взаимно изключване. Езиковото обучение в средното училище като средсво за формиране на духовния облик на българина трябва да включва, според нас задължително освен българския два чужди езика. По този начин се създават най-благоприятни условия за приобщаване към световната култура. Това отговаря на съществуващата практика в редица европейски страни. За съвременна България, това трябва да бъде един от западноевропейските езици плюс руския език.
Руският език, знаете за българина, е като език посредник за опознаване на световната култура и цивилизация. Не бива да се забравя факта, че в страната ни има висококвалифицирани и опитни преподаватели по руски език, които могат, отчитайки необходимостта от промени в начина на обучение в съвременните условия, 4 да осигурят на своите ученици относително добро владеене на един от международните езици, какъвто е руският, единствен от славянската група. Като последица от решението на МОНК, обаче те се лишават от тази възможност и губят своята квалификация.
В същото време за най-престижен в момента и предпочитан при избор език е английският няма на този етап достатъчно количество квалифиацирани преподаватели. Не достигат редовни учители, което се отразява върху равнището на овладяване на чуждия език. Министерството на образованието, науката и културата с Инструкция # 3 от 3 юни 1993 г. дискриминира учителите по руски език, след като единствено те са лишени от правото си да преподават по втората си специалност български език. А това между другото се позволява на всички славянски филологии - италианска, испанска, румънска и т.н. 5
Не е придвижен и въпросът за тяхната преквалификация, така щедро обещавана в миналото. Ето защо си позволявам, господин министър, да Ви запитам: смята ли Министерството на науката и висшето образование да възстанови равновесието между езиците и да се провежда от него балансирана и прозорлива езикова политика, съобразена с реалните потребности на обществото?
Ще се вслуша ли министерството в гласа на професионалистите за задължително изучаване на два чужди езика успоредно още от пети клас, както е в западноевропейските страни, и постепенното въвеждане на трети чужд език?
Ще се възстановят ли правата на преподавателите по руски език да преподават по втората си специалност - български език?
И накрая - какво възнамерява да направи министерството за преквалификацията на преподавателите по руски език?
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря ви, господин Захариев. Има думата министърът на науката и образованието господин Марко Тодоров.
МИНИСТЪР МАРКО ТОДОРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще отговоря конкретно на поставените въпроси.
Господин Захариев говори за равновесие на чуждите езици, които се изучават в българското училище. Аз ще кажа: равнопоставеност на чуждите езици и равна възможност за избор според желанието на тези, които се обучават.
Действащият учебен план за средното образователно училище дава добри възможности за изучаване на езиците по избор. В рамките на задължителната подготовка е предвидено обучение по два чужди езика - първия от пети клас, втория от седми клас или от девети клас. Учениците имат право да избират чужд език и в часовете за свободно избираема подготовка от първия до последния клас на средното училище. По наше мнение възприетият принцип на свободен избор на изучаваните чужди езици и обемът на подготовката по тях дават възможност обучението да се провежда съобразно интересите и потребностите на учащите се. Следователно не може да се говори за омаловажаване или дискриминация на някои от чуждите езици. БП/ЛТ 164.1.
По втория въпрос - дали ще се вслуша министерството в гласа на професионалистите, министерството си е наострило ушите и ще се вслушва. Действително проблемът за ранното въвеждане на изучаването на чуждите езици стои, той не е решен окончателно, ние се намираме в преходен период, където се търсят удачни решения на въпроса и този проблем за ранното изучаване - дали да започне веднага от първи клас или по-късно, ще бъде представен в тази концепция на Министерството на науката и образованието, която в момента се подготвя. Тази концепция ще бъде предоставена за по-широко обсъждане и естествено гласовете на експертите, надявам се, че ще натежат във взимането на окончателното решение.
По третия въпрос - дали ще се възстанови правдата на преподавателите по руски език, аз вече се сблъсках с някои такива случаи. Мога да кажа, че Инструкция 3, която регламентира изискванията за заемане на учителска или възпитателска длъжност не накърнява правата на учителите по руски език с втора специалност български език и литература или с друга такава. Няма отделен текст, който да поставя в някакво дискриминирано положение учителите по руски език, които имат придобита втора специалност български език. Има, разбира се, отделни случаи, където не се обръща достатъчно внимание на този въпрос. Министерството ще реагира при такива сигнали и моля да бъдат представени такива конкретни факти.
По четвъртия въпрос - във връзка с преквалификацията на преподавателите по руски език трябва да кажа, че още проф. Николай Василев в своето време възложи разработването на програма за преквалификация на учителите, освободени от работа вследствие въвеждане на преходния учебен план. Програмата е приета от Колегиума на министерството още през ноември 1992 г., като възможностите за преквалификация по западни езици - английски, немски, френски и начална педагогика са уговорени със съответните учебни заведения.
Искам да уверя народните представители, че преквалификацията на различни групи учители, в това число и на учителите по руски език стоят на вниманието на министерството. Бедата е в това, че средства по бюджета за преквалификация Министерството не получава и се налага да се търсят средства и контакти с други институции, включително и много голяма част от учите164.2. лите плащат за тази преквалификация от собствения си джоб, за да могат да си осигурят след това работа.
Предстои да се проучат възможностите за финансиране на преквалификацията на учителите от фонда "Професионална квалификация и безработица".
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви и аз, господин министър.
Има думата господин Захариев.
ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз Ви благодаря, господин министър, за конкретните отговори, които дадохте, които показват, че Вие вече сте започнали да се натопявате в проблемите и на русистиката в системата на образованието в нашата страна. Удовлетворен съм, разбира се, от Вашия подход. Моята единствена молба е обаче при изясняване на проблемите да се възползвате от възможността за общуване с най-старото и най-авторитетно сдружение на русистите в нашата страна - Съюза на русистите, така че от тяхно име Ви моля за една среща в удобно за Вас време.
Едновременно с това съм упълномощен от директорите на софийските училища с изучаване и преподаване на чужди езици, има се предвид тези, в които основно се учи руски език, да Ви дам и една докладна записка с напълно конкретни техни виждания относно новата учебна година и присъствието на руския език в тях. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Захариев.
Народният представител Стефан Стефанов е поставил актуален въпрос към министъра на транспорта господин Кирил Ерменков. Бях уведомен лично от господин Стефанов, че той оттегля въпроса си.
Поставен е въпрос от народния представител Емил Филипов към министъра на финансите господин Стоян Александров. Господин Александров помоли за 7-дневно отлагане на отговора и господин Филипов се съгласи.
С това дневният ред на днешното заседание е изчерпан. 164.3.
Уважаеми дами и господа народни представители, днес се навършва годишнина от рождението на Иван Вазов. Значението на личността на Иван Вазов и неговото творчество в българската история е известно за всеки вас. Поради това народният представител господин проф. Марин Тодоров ме подсети и аз се разпоредих, Народното събрание подготвя един букет. Апел към всички народни представители и интелектуалци, без да се политизира въпросът, е да поднесат на паметника на Иван Вазов цветята от името на парламента на България.
Напомням, че във вторник сутринта по уговорката има заседание на Законодателната комисия.
Комисията по бюджета и финансите ще проведе заседанието си на 13 юли, вторник, 14 часа в зала 510.
Комисията по земеделието ще проведе заседание на 15 юли, четвъртък, от 10 часа в зала 507 на "Дондуков" 2.
Комисията по околната среда ще проведе своето заседание на 14 юли, сряда от 10 часа в зала 411.
Комисията по здравеопазването ще проведе заседание на 14 юли, сряда, от 10 часа в зала 412 на бул. "Дондуков" 2.
Комисията по културата ще проведе заседание на 14 юли, сряда, от 12 часа в зала 411 на бул. "Дондуков" 2.
Комисията по жалбите, предложения и петиции на гражданите ще проведе заседание на 15 юли 1993 г., четвъртък, от 11 часа в сградата на бул. "Дондуков" 2, стая 304 при дневен ред: обсъждане на проектостановище по законопроекта за отмяна на Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите.
Комисията по бюджет и финанси ще проведе своето заседание на 15 юли, четвъртък, от 10 часа в зала 510.
Напомням още веднъж, че Законодателната комисия ще проведе редовното си заседание във вторник от 10 часа в зала "Запад".
Едно съобщение на Временната анкетна комисия относно недвижимите имоти на българската държава в чужбина. Съобщение:
На 14 юли от 11 часа в кабинет 603 на бул. "Дондуков" # 2 ще се състои заседание на анкетната комисия относно недвижими имоти на българската държава в чужбина. 164.4.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Народното събрание и пожелавам на всички народни представители след ползотворната работна седмица отличен успех и приятна почивка
Следващото пленарно заседание на парламента ще се проведе в сряда, 14 юли от 15 часа.
Закривам заседанието.
(Закрито в 10 ч. и 50 м.)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Йордан Школагерски
СЕКРЕТАРИ:Руслан Семерджиев
Христо Атанасов