Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-07-28

Председателствували: председателят Александър Йорданов и заместник-председателят Йордан Школагерски
Секретари: Трифон Митев и Илхан Мустафа
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители, откривам днешното заседание на Народното събрание.
Най-напред ще ви запозная с постъпилите законопроекти и проекти за решения за обсъждане от Народното събрание в периода 21-28 юли 1993 г.
На 20 юли 1993 г. е постъпил проект за решение за държавните интереси и участие в предприятията от програмата за приватизация за 1993 г. Вносител е народният представител Гинчо Павлов.
Проектът за решение е разпределен на Законодателната комисия и Икономическата комисия.
На 21 юли 1993 г. Министерският съвет е внесъл Законопроект за ратифициране на Споразумение между Република България и Корпорацията за развитие на експорта за разсрочване на външния дълг на Република България към Канада.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Икономическата комисия, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по външна политика.
На 21 юли 1993 г. Министерският съвет е внесъл Законопроект за защитените територии.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по околната среда, Комисията по бюджета и финансите, Комисията по административно-териториално устройство и местно самоуправление.
На 21 юли 1993 г. Министерският съвет е внесъл Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по национална сигурност и Комисията по правата на човека.
На 21 юли 1993 г. Министерският съвет е внесъл Законопроект за Централната служба за борба с организираната престъпност.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия и Комисията по национална сигурност.
На 21 юли 1993 г. Министерският съвет е внесъл Законопроект за Национална служба "Вътрешни войски".
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия и Комисията по националната сигурност.
Също на 21 юли 1993 г. Министерският съвет е внесъл Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по бюджет и финанси, Икономическата комисия, Комисията по земеделие, Комисията по административно-териториално устройство и местно самоуправление.
На 21 юли 1993 г. народният представител Петър Марков, заедно с група народни представители е внесъл проект за решение за освобождаване и избиране на главен директор на Българската телеграфна агенция.
Проектът за решение е разпределен на Законодателната комисия и Комисията по радио и телевизия.
На 23 юли 1993 г. народният представител Константин Тодоров е внесъл Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия и Икономическата комисия.
На 27 юли 1993 г. народният представител Красимир Премянов, заедно с група народни представители са внесли Законопроект за изменение на Кодекса на труда. 78.2
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по културата и Комисията по труда и социалното осигуряване.
Общо за тази седмица са постъпили 10 законопроекта и проекти за решения.
Проектопрограмата за работата на Народното събрание в периода 28-30 юли 1993 г. ви е раздадена.
Приемането на тази програма ще стане, след като приключим работата по точката, която с консенсус бе приета, да се изведе като първа в днешния дневен ред, а именно дискусията върху искания вот на недоверие към правителството на господин Любен Беров.
Преди да пристъпим към тази извънредна точка от програмата на Народното събрание, искам да ви информирам и за предложението на Председателския съвет - Народното събрание да излезе в определената му от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ваканция от 1 август 1993 г. до 1 септември 1993 г. Като от 1 септември 1993 г. започват да работят комисиите в парламента, за да подготвят необходимата програма за есенната сесия и необходимите законопроекти. А първото пленарно заседание на парламента да бъде на 7 септември 1993 г., вторник, от 15,00 часа.
Практически по този начин парламентът заявява претенциите си да работи малко повече.
Сега, моля да гласувате това предложение на Председателския съвет. Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 197 народни представители, за това предложение - 185, против - 1, въздържали се - 11 народни представители. Приема се предложението на Председателския съвет.
Предложението на Председателския съвет във връзка с искания вот на недоверие към правителството е следното - сега да започнат разискванията и след 24 часа след тяхното приключване да се проведе и актът на гласуването.
Моля, гласувайте това предложение. Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 194 народни представители, за това предложение - 186, против - 5, въздържали се - 3 народни представители. Предложението се приема. 78.3
Започваме работа.
Господин Стефан Савов, процедурно предложение?
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми и неуважаеми колеги! (Реплики от блока на БСП, "Буш", "Буш")
Тези, които грухтят, те не могат да бъдат за мен уважаеми. Ако Вие, господин Маринов, ги уважавате, аз пред целия български народ казвам, че тези, които грухтят в тази зала и говорят "Буш" всеки път, те са за мен неуважаеми колеги. Да го разбере българският народ. (Шум и реплики в блока на БСП, "Буш", "Буш")
Ето на, това са си вашите хора, не други, вашите хора.
Уважаеми господин председател, ние предлагаме, така както е практиката била досега, а именно, когато има вот на недоверие да има пряко предаване по телевизията - първо.
Второ, Вие не определихте времето, доколкото чух. Ние искаме един час парламентарно време за изказванията по вота за недоверие.
Ето, това са нашите искания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Савов! По въпроса за прякото предаване вече съм се разпоредил. Предаването ще бъде пряко. А така също, по въпроса за времето за дебати, в Председателския съвет друго предложение не беше направено и затова не съм го подложил на гласуване.
Сега, предложението е направено, благодарение на изказването на господин Стефан Савов, затова, моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението парламентарните групи да имат право по един час за изказване. (Шум и реплики в залата) Да, това е предложението за по един час за двете големи парламентарни групи.
Моля, режим на гласуване, моля, гласувайте това предложение!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 212 народни представители, за - 80, против - 98, въздържали се - 34 народни представители. Предложението не се приема. Остава правилото, както е записано в правилника.
Моля, имат думата вносителите за излагане на мотивите във връзка с които се иска да се гласува вот на недоверие на правителството.
, 78.4
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Имаме ли думата, господин председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, заповядайте! Госпожа Русева от името на вносителите на проекторешението. 78.5
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, Парламентарната група на Съюза на демократичните сили е внесла един проект за решение за гласуване на доверие на правителството, което е свързано със следните мотиви.
Мотиви във връзка с Постановление на Министерския съвет # 102 от 31 май 1993 г. Чрез това постановление Министерският съвет, използвайки привидно правото си да определя местни такси, на практика определя размери на данъци. Например по отношение на даренията и превозните средства или дублиращи наеми, например търговските площи.
Този акт на правителството определено влиза в противоречие с Конституцията на Република България. Разпоредбите в нея са категорични. Член 60 определя, че гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. Данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон. Както гласи чл.84, т.3 от Конституцията, само Народното събрание има право да установява данъците и да определя техния размер. Следователно с това постановление правителството е злоупотребило с нормотворческата си компетентност, прекрачило е рамките на Конституцията, като недобросъвестно се е позовало на права, съдържащи се в закон от 1951 г., въпреки принципа на непосредствено действие на конституционните текстове.
От позицията на местните органи на властта, това постановление нарушава демократичния принцип на местното самоуправление и е пряка намеса в тяхната финансова политика.
Различията в стопанските условия в общините са значителни. Те съществуват и в рамките на една община и едно населено място и зависят от много фактори, като например големината на населеното място, комуникационните възможности, стопанската конюнктура, демографското състояние на населението, включително степента на безработицата и други.
Единствено общината би била в състояние да анализира тези фактори, да прецени интересите на производителите и търговците, интересите на самата община и на населението й.
На много места в страната, тежкото икономическо положение се коригира от сравнително ниските такси и по-достъпните права. Ето защо общият смисъл на икономическата реформа би следвало да бъде на общинските съвети да се предоставят правата да опредеСМ/НП 79.1 лят местните данъци и такси в определени граници.
Това от една страна щеше да укрепи тяхната самостоятелност, а от друга да им даде възможност за собствена финансова политика, за регулиране на икономическите процеси и търсене на балансирани решения. Например между равнището на безработицата и цената на правото на улична търговия.
Много възражения пораждат някои такси от самата тарифа в постановлението. Освен типични държавни, общински такси, с постановлението се определят и цени на услуги, на реклами, на ветеринарни и други задължителни процедури, на правоползване на пазари, улични и други пространства. С чл.1 и 2 на тарифата има и такси, които по същество представляват данъци върху даренията, продажбата и замяната на недвижими имоти. Видни са дори такси замаскиращи патентен данък.
Предлагаме съвсем кратка аргументация за това.
Такси за ползване на пазари, панаири, тротоари, улични платна и други. Такси за ползване на пазари. Въвеждат се крещящо високи такси, които не само че не са съобразени с пазарните условия, но и на практика задушават дребните търговци. Така например, за да се постави на пазара ремарке, от което да се продава селскостопанска продукция, следва да се заплати такса 120 лева на ден, или 3600 лева на месец. За ползване на един квадратен метър площ за търговия на неселскостопанска продукция например занаятчийска, следва да се заплати 1200 лева на месец. Очевидно е, че тези такси надвишават поне пет пъти пазарния наем за квадратен метър магазинна площ в центъра на София.
Такси за ползване на тротоари и площади. Определен е размер на таксата - 40 лева на квадратен метър на ден, което означава 1200 лева на месец. Елементарната съпоставка показва, че ползването на квадратен метър на тротоар, при това в крайнияте квартали на градовете и в малки комуникационно затруднени населени места, струва няколко пъти повече, отколкото наема на квадратен метър в най-скъпите магазини на градове като Париж, Лондон и Ню Йорк. За сравнение цената там е около 400 - 500 лева на квадратен метър, където обаче цените на продаваната продукция са многократно по-високи.
Може ли правителството да поеме отговорността за това българинът да плаща подобни цени за стоки от първа необходимост. 79.2
Посочените размери на таксите се дължат, независимо от наема, който събира собственика.
Следователно от дребния частник, наистина се одират по две кожи.
По този начин се нанася и удар на общините, които очевидно би следвало рязко да намалят и евентуално дори да се лишат от наемите за търговски площи. Тези такси се дължат независимо от това кой е собственик на терена, ползван за пазар.
Това означава, че ако частно лице предостави един декар за пазар, то държавата ще събира от този декар между 10 и 14 милиона годишно само като такси.
Държавата злоупотребява с монополното си положение да определя местните такси. По този начин, те са превърнати или в крещящо висок нормативен наем, или чрез данък. Типичен случай е таксата за правоползване на превозно средство, особено по отношение на обществените превози.
Очевидно е, че става дума за пътен данък, който следва да се уреди в специален закон и средствата от него да бъдат използвани за поддържане на пътната мрежа.
Особено скандален е чл.1 от Постановлението на Министерския съвет # 102, който гласи, че при дарение на недвижимо и движимо имущество, включително пари, ценности и други и при учредяване на вещни права по дарение се събира такса върхфу цената на имуществото. Приложената таблица показва, че за дарения се дължат примерно следните такси. За дарение от 600 000 лева около 140 000 лева. Достатъчно е тук да си припомним, какви са цените в момента примерно на една гарсониера, на една селскостопанска машина и така нататък.
Съгласно чл.2 от Закона за местните данъци и такси, таксата е плащане на давана услуга от общината. Но каква е тази услуга за дарение на имущество, която може да достигне до половината от цената на имуществото. На практика под прикритието на такса се въвежда един изключително жесток данък.
С нашите принципни възражения, ние не отричаме необходимостта поради изменение на цените да се извършва осъвременяване на тарифите. Но постановлението на правителството не осъществява тази цел, а пряко посяга на правата и интересите на гражданите и общините. То неизбежно създава и предпоставки за корупция 79.3 на общинско ниво при определяне на таксите.
Таксите, са увеличени несъразмерно с инфлацията. От 16 до 30 пъти и имат явна фискална насоченост, без това да е съобразено с различните икономически условия в общините. Това на практика е рецентрализация на властта в ущърб на местните органи и непосредствено ще доведе до увеличаване на ифлацията и безработицата. Това постановление беше прието при пълно мълчание на организация на частния бизнес, като например Съюза за стопанска инициатива на гражданите, представени в Тристранната комисия за социално сътрудничество. Икономическата комисия, която охотно излиза в защита на отделни частни фирми, също не реагира, въпреки че се засягат интересите на всички представители на дребния и среден частен бизнес.
Според Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, с въведените такси България се превръща в безправова държава. Налагането на подобни тежести по отношение на дребния и среден частник могат да имат само една цел и един резултат неговото финансово ликвидиране.
Парламентарното мнозинство е длъжно да изрази ясно и категорично своето отношение към този акт на правителството, който отлично показва пълното разминаване между декларирани намерения и реално осъществявана икономическа политика.
Този вот на недоверие за нас е въпрос за парламентарната подкрепа на кабинета.
Премиерът и правителството не са открито подкрепяни от никоя парламентарна политическа сила, поне според официалните заявления. Нито премиерът, нито членовете на правителството са техни представители. И затова нито една от парламентарните сили не носи пряко отговорност за техните действия. Но провалите на едно правителство не могат да не се отразят на авторитета на подкрепящите го с гласовете си политически сили. Парламентарната група на Съюза на демократичните сили иска този вот на недоверие, за да покаже на българския народ, кой точно поема отговорността за един от най-ярките примери за накърняване на интересите на българските граждани от страна на правителството на господин Любен Беров.
Уважаеми дами и господа, това са нашите мотиви. Заедно с тях имаме (ръкопляскания от блока на СДС) внесено и проекторешение, което, господин председател, сега няма да го чета, 79.4 може би когато се пристъпи към гласуването. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Русева. Започваме дискусията по искания вот на недоверие.
Моля парламентарните групи да представят списъка на желаещите за изказване, ако не депутатите, които искат да се изкажат, да направят това с вдигане на ръка.
Има думата за изказване народният представител Иван Костов. 79.5
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги, с действията си при приемането на Постановление # 102, както и с действията си при приемането на Постановление # 42 на Министерския съвет - аз свързвам тези неща заедно, - правителството наруши някои от принципите на икономическата реформа и аз искам да посоча кои са те.
Един от основните принципи на тази реформа е насърчаване на частния бизнес, на частното предприемачество, развитието на инициативата на гражданите, които се базират на разходите, които се осъществяват за придобиването на права. А тези разходи особено по отношение на тържищата, правото за осъществяване на пазарни дейности, както и за осъществяване на търговски превоз, наречен в Постановление 102 обществен превоз, са сериозно ограничени и накърнени, с повишаването на таксите за тези права, както и с въвеждането на такси, които противоречат на закона.
Повдигането на таксите от Министерския съвет в размер от 16 до 30 пъти, причини сериозни ограничения за тези хора да осъществяват своята дейност. Една от причините да не се наблюдава характерното лятно намаление на цените на стоките, с които се търгува на пазарите и по тротоарите, особено с плодовете и зеленчуците, лятното намаление на цените, се дължи основно на това, че въведените такси повишиха рязко разходите на търговците на тези продукти.
Вторият принцип, който нарушава тарифата на Закона за местните данъци и такси, е принципът за децентрализация. На всички е известно, че икономическата реформа не може да продължава в бъдеще като по-нататъшна централизация на правата и на дейностите по управление на страната в правителството, както беше в миналото, и че един от нейните основни жалони е децентрализацията на правата, в това число стигаща до там да се предостави на местното самоуправление възможността да води своя собствена икономическа и финансова политика. Тази собствена финансова политика при съществуващото наше данъчно законодателство се базираше преди всичко на възможността да се определят някои от местните данъци и такси.
Във връзка с това искам да посоча, че покачването на размера на местните данъци и такси от правителството принуждава БП/НП 80.1 общинските съвети да се съобразяват с така определената нова граница. Тъй като в закона е казано, че те определят своите такси в границите на Министерския съвет, трябва да се отбележи, че такива граници на практика съществуват в сложната материя на Закона за местните данъци и такси само по отношение на таксите за водоснабдяване, канализация и смет, където е определено, че те или се определят по принципите на промишлено ценообразуване, или се определят от - до от Министерския съвет в съответните тарифи. Така че покачването на таксите като общо ниво на всички такси в общините и обявяването на тези величини в Постановление 102 принуждава общините да се съобразяват със съответните обявени такси.
Тук съществува и една друга форма на принуда на общините - общините не могат да не разглеждат тези такси по друг начин, освен като долни минимални граници за облагане на съответни видове дейности, или съответните права, тъй като при доказването на собствените приходи правителството ще настоява, че те ще реализират приход, който да е пропорционален на покачените такси и няма да приема от общините например желание да събират пониски месни такси поради някакви причини, които се дължат на местните обстоятелства.
Ето защо като приема мащабното увеличение на местните данъци, с постановление 102-ро, коригирано впрочем след атаките на средствата за масова информация и на Съюза на демократичните сили с Постановление 128, установените високи равнища на местни такси пречат на общините да се съобразяват с конкретните местни условия и да определят таксите съобразно тях. Впрочем следва да се каже, че правителството нямаше сериозни основания да подтиква общините да извършват тези увеличения на таксите, тъй като старите такси се разглеждаха от общините като долни граници и на много места в страната, например в София беше така, а и на много други места, общините сами бяха използвали правата си, дадени в Закона за местните данъци и такси, и бяха определили нови такси, които бяха съобразени с местните условия. Това нещо беше отнето като права на общините с въпросното постановление.
Второто ми възражение е свързано с финансовите аспекти на самата тарифа на Закона за местните данъци и такси, която правителството изменя. Основно възраженията ми са свързани с 80.2 това, че самите такси, така както ги третира законът, имат смесена природа. Освен типични местни такси, тук има цени на услуги, има цени на реклами, цени на услуги са например таксите, свързание с използване на вода, канализация, смет и така нататък, такси, които определят рекламни площи или определят цените за използване на рекламни площи, както и заплащане на определени услуги, които извършват държавните органи или държавни структури, като задължителни ветеринарни и други процедури. Тук са и таксите за правоползване на пазари, улични и други пространства. Обаче в самата система на местните такси, в случая правителството замаскира нещо, което според анализа, според мене, е по-близко до патентен
данък. В частност през 1989 г. правителството приема една таблица за патентите и за облагането на общия доход на физически лица. В тази таблица за облагане на патентите ясно се вижда, че като патент се счита заплащането за правото да се извършват услуги. 80.3 И на последно място в тази таблица е споменато точно това, което правителството коригира, всъщност не коригира, а което започва да облага със 102 постановление, така нареченият обществен превоз. Там например, в тази таблица, е записано, че тези, които осъществяват превоз на пътници и товари без таксиметров апарат, плащат годишен патент в размерите на, ако не се лъжа, 600 лева. Сега това нещо точно престава да бъде третирано като патент (всъщност това е точно патентен данък и така е било считано, както се вижда, до 1989 г.) и се превръща в такса, която започва да действа успоредно на таксата за правоползване на моторно превозно средство. Всъщност по този начин частните превозвачи биват задължени да плащат нещо, което се нарича "успоредна такса" в съответното постановление, успоредна на таксата за правоползване на моторно превозно средство, а практически друга такса, която е свързана с правото им да осъществяват превози на стоки и товари - това е наречено "обществен превоз". И по този начин на практика е създадена нова схема за облагане на частните превозвачи, каквато в Закона за местните данъци и такси на базата на този закон не може да бъде конструирана.
Отделно следва да се посочи, че процедурата за определяне на тези местни такси от страна на общините не им позволява в кратко време да получат съответни приходи, които чувствително да променят ситуацията с общинските бюджети. Анализът на дела на приходите от местните данъци и такси в общините показва, че този дял е изключително нисък.
Тук аз искам да се разгранича от такова разбиране, че не беше необходимо въобще да бъдат изменяни някои местни такси, които по-скоро носят характер на данъци. Много от тези такси, особено тези, които са свързани с операции или покупко-продажби на недвижима собственост, както и с дарението, бяха силно остарели, нуждаеха се от ревалоризация или реномизация на скалите, тъй като изменението на мащабите на цените ги правеха практически неприложими. Особено като се има предвид, че бяха приети нови базисни цени за недвижимата собственост, особено на земята, може да се очаква, че такива сделки със земя ще почнат да бъдат извършвани, и при това положение старите такси, които бяха пригодени към съвършено други ценови мащаби, не можеха да действуват.
Ето защо е наложително по принцип да бъдат изменени някои от тези основни скали. А от друга страна, никак обаче СД/ЛТ 81.1. не е наложително и не е правилно според правните правомощия, които има правителството, това нещо да се прави от него.
Така че собствените приходи, които правителството очаква да увеличи чрез това изменение на Тарифата за местните такси, според мен няма да се почувствуват в общинските бюджети, първо, защото основните такси бяха вече покачени от самите общини (имам предвид тези, които са свързани с правото за ползване на пазари, улични и други пространства, така и тези, свързани с цените на водата, на канализацията и таксите "смет", които и без друго общините вече са си определили на другите равнища). Така че фискалното действие, доколкото то може да се прояви, е свързано преди всичко с останалите такси, които са изменени с правителствената инициатива.
Другото ми възражение е свързано със социалните аспекти на 102 постановление. Първото е свързано с конкретен пример. И той идва от определянето на нова система за събиране на такси за ползване на детски градини.
Старата система беше свързана с минималните доходи на хората, падащи се на член от семейството. Така че от социална гледна точка семейство, което има минимални доходи, под съответния социален минимум, можеше да не заплаща дори такси или да заплаща съвсем минимално ниво за такси за ползване на детски градини. Всъщност този принцип е изоставен и сегашната такса за ползване на детски градини е фиксирана на едно равнище, което е на практика дори по-високо от средната скала, която имаше в предишната тарифа. И аз за сравнение ще посоча само седмичната такса за детски градини, която според промяната в 102 постановление е 450 лева. Това е средната такса, а постарому трябваше да бъде някъде между 300 и 330 лв. средно, когато се ползват тези облекчения за социално слабите.
На практика облекчението за социално слабите родители е премахнато с таксата за ползване на детските градини. И впрочем може да бъде сравнена таксата за целодневната детска градина, така както е фиксирана в 102 постановление, с детските надбавки, които получават хората. На практика родителите трябва да дадат допълнителни разходи, за да заплатят целодневната такса, която сега е 300 лева, а това, което те получават като детска добавка, е значително по-ниско. 81.2.
Вече споменах, че въвеждането на тези такси повлия неблагоприятно на цените на пазара и попречи да се реализира или да наблюдаваме лятното снижение на цените на плодовете и зеленчуците.
Неблагоприятно е въздействието на 102 постановление и върху заетостта. Много хора намериха за себе си алтернативен източник да преживеят, наемайки малка пазарна площ и осъществявайки търговия на дребни предмети за бита или на плодове и зеленчуци. И тези хора на практика не реализираха доходи, по-големи от 1500-2000 лв. на месец.
Сега се оказва, че ако бъде приложено това, което и ние сме записали в мотивите, този човек ще бъде напълно демотивиран да продава своите стоки, тъй като дължимата от него такса ще изразходва целия доход, който той е в състояние да получи. И от там, разбира се, желанието на тези търговци да увеличат цените.
Завършвайки, искам да ви призова да подкрепите или ясно да покажете отношението си към тези нарушения на принципите на икономическата реформа, които се крият в 102 постановление на Министерския съвет, за което Парламентарната група на Съюза на демократичните сили иска вот на недоверие. (Ръкопляскания в блока на СДС, възгласи: "Браво!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Иван Костов.
Има думата за изказване народният представител Константин Аджаров. Заповядайте, господин Аджаров.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (независим): Благодаря Ви, господин председателю. За протокола: Константин Аджаров, Християн-републиканска партия.
Уважаеми дами и господа народни представители! Аз не очаквах, че толкова бързо ще ми бъде предоставена думата, тъй като не са се изказали и народни представители от други парламентарни групи, а се дава на мен като независим депутат. Но може би тъкмо това доказва състоянието, в което се намира българското правителство, състояние, при което то се подкрепя от едно аморфно мнозинство, а никоя парламентарна група не застава открито зад него, никоя политическа сила. (Ръкопляскания в блока на СДС, възгласи: "Браво") Но за това аз ще говоря след малко. (Реплика 81.3. на Стефан Стоилов: "Абе, гледай себе си!")
В искания вот за недоверие бяха атакувани редица точки на 102 постановление, но не беше спомената тази, за която аз ви попитах един петък, господин министър-председателю - за противоречието с Конституцията във вашето постановление, когато уеднаквихте таксите за детските градини. Вие ми отговорихте, че детските градини са услуга. Но за да бъдат услуга, Народното събрание трябва да реши в Закона за местните данъци и такси да ги изведе от този закон като услуга и едва тогава вече вие да правите постановление за тяхната цена.
Така че уеднаквяването на такса, каквато е таксата за детска градина, в Закона за местните данъци и такси, продължава да бъде в ярко противоречие с Конституцията на Република България или по-точно с нейния чл. 60, който Ви цитирах. Съгласно чл. 60 всеки гражданин плаща данъци и такси съобразно своите доходи, докато вие уеднаквихте тези данъци и такси, което е явно противоречие.
Повтарям Ви тук: таксите за детска градина не са услуги! Те са такси.
И така, кой ще бъде виновен, господин министър-председателю, за това, за всичките беззакония, които се извършват? Ами нещата са вързани така, че виновно ще бъде само правителството. Защото то, както преди малко казах, е заложник на една политическа интрига. 81.4. Казах, никоя партия не подкрепя правителството, но затова пък има политически сили, които открито са заявили, че са против правителството - това е Съюзът на демократичните сили, това е Християнрепубликанската партия в съвсем официална декларация. (Ръкопляскания от СДС) Казах, че сте заложник на политическа интрига. Искам да кажа, че тази интрига има своята логика. И ако следваме логиката на тази интрига, можем да заключим, че от днес започват да текат последните 100 дни на Вашето правителство. (Ръкопляскания от СДС)
Какво може да направи един премиер в случай, че знае, че му остават 100 дни? Всъщност и като човек, какво може да направи един човек, който знае, че му остават 100 дни? Ами, има една поговорка, че: "Никога не е късно човек да се орезили!" (Възгласи: "Браво!" и ръкопляскания от БСП)
И Вие направихте, господин министър-председателю, две сериозни грешки досега, за които не Ви е виновно изобщо дори това аморфно парламентарно мнозинство, нито някоя политическа група. Грешки, които бяха лично Ваши.
Когато стана експлозията в "Дунарит" - Русе, Вие заявихте, че не е станало нищо страшно. Загинали били там 4-5 човека. Когато стана експлозията, само преди 2 седмици, в Пловдив в "Ален мак", Вие дори нищо не заявихте. Един министър-председател в такива случаи просто трябваше да вземе хеликоптера и да пристигне било в Русе, било в Пловдив и да се увери на място какво става. И никой от тези парламентаристи не Ви е забранил, не Ви е казал не отивайте. Вие трябваше да кацнете в "Шекер махала" в Пловдив, където беше обгазено, където са бидонвилите на едно 15-хилядно население или да отидете на ул. "Ладога", да се опитате да пиете бира при бай Пенко, само че той затвори поради обгазяването. Отсреща детската градина не беше затворена и лелките се чудеха какво да правят. (Бурни ръкопляскания от СДС) Вие изобщо не отидохте и нищо не казахте! Толкова за тези две грешки, които са си лично Ваши.
Но освен че не е късно човек да се орезили, има и една друга, християнска максима. Вие казвате, че сте атеист, но съм убеден, че се придържате към християнския морал. И там е казано, НЧ/КТ 82.1 че никога не е късно човек да се покае, именно в тези 100 дни!
Каква форма може да приеме покаянието на един министърпредседател? Естествено, че като министър-председател тази форма на покаяние може да бъде само във вид на дела. Какви дела? За 100 дни много не може да се направи. Но бих казал, каква насока не бива да следват Вашите дела през последните Ви 100 дни. Каква насока не бива да следват. Тук ще си послужа с една аналогия, господин министър-председателю. Навремето, преди 2000 години, независимо дали ставаше дума за прокарване на водопровод в Рим, за замърсяването на река Тибър или за облагане с данък на римските проститутки, Цицерон винаги завършваше речите си с думите: "Картаген трябва да падне!" (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Всяка държава си има своя Цицерон!
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ: Защото знаете, че Картаген беше един призрак за късната Римска република и за новоизграждащата се Римска империя. Такъв призрак в момента броди и тук, и в България, и в други посткомунистически страни. Така че не Цицерон, а всеки демократ в нашия парламент би могъл не само да завършва, но и да започва речите с думите: "Комунизмът е престъпление към човечеството! Комунизмът трябва да го няма! (Ръкопляскания от СДС) И ако поне тази насока поемете в последните си 100 дни, т.е. ако не извършвате реставрация, както обещахте, Вие ще бъдете отчасти реабилитиран. Благодаря ви за вниманието. (Бурни ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Аджаров.
Думата за изказване има народният представител Васил Гоцев. Заповядайте, господин Гоцев!
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители, господин министър-председателю! Нормално е действията на правителството да събуждат доверие в гражданите на една държава. Тогава, когато доверието е разклатено, правителството също така е разклатено. Този вот на недоверие към правителството, който поиска Съюзът на демократичните сили, той не е проява на желание непрекъснато да се атакува правителството с един след друг вотове за недоверие, а е резултат на привър82.2 заността на Съюза на демократичните сили към определени принципи. И не към популистичните принципи за това да се каже, че ние мислим за хората повече от останалите, а за да покажем, че правителството със своите действия наистина нарушава закона, наистина нарушава Конституцията и че наистина не може то да търси опора в целия народ, защото не спазва тази Конституция, която лоша или добра, съществува и трябва да бъде спазвана.
И за да не бъда голословен, бих искал да спра вниманието ви на няколко текста от нея и от постановлението, което е в центъра на вашето внимание сега. Чл.60, който беше цитиран досега, казва, че законът само може да определи данъците, а това се преповтаря и в чл.84, т.3. Очевидно, това нещо не е да не се знае от правителството, защото днес ние, народните представители, получихме проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. И там се правят две неща, които са важни и които в едната им част аз мисля, че всички ние ще приветствуваме.
Това е, че досегашната такса-дарение се превръща в един данък с предлаганото изменение в закона, който ни се дава. Затова защото таксата, това е азбучна истина за всеки, който е работил данъчно право, е нещо срещу получена услуга. А никаква услуга държавата не дава, когато нотариусът заверява подписите под един нотариален договор за дарение. И безусловно никаква услуга държавата не прави, когато аз подаря моето пиано на моя приятел или на моята дъщеря, или когато прехвърля пари от моя влог в друг, в знак на дарение. Очевидно е, че никаква услуга не се прави.
Един закон отпреди повече от 20 години определя това нещо като такса и дава едни размери, които в някакъв момент бяха толкова високи, че хората със своята изобретателност непрекъснато правеха симулативни сделки, т.е. привидни сделки, с които избягваха заплащането на тези такси. Това наложи, струва ми се през 1980 г., за близки роднини съответно таксата да бъде намалена, но така или иначе този данък съществуваше като такса.
Разбира се, задължение на правителството е да постави нещата в съответствие с Конституцията, тази, която вече действува, и затова правителството правилно е внесло изменение на закона 82.3 и превръща това в данък.
Необичайното обаче е нещо друго, което е свързано с вота на недоверие, че същото това правителство около една или две седмици преди да внесе Законопроекта за изменение на Закона за местните данъци и такси постановява това прочуто Постановление # 102, в което променя размера на тази такса и я променя по един начин, забележете, който не е съответен и на онова, което предлага днес в законопроекта, който ни се дава.
Аз бих попитал господин министър-председателя: кога правителството е право? Разбира се, той не се интересува от този въпрос, защото знае, че мнозинството ще гласува доверието. Но протоколите остават и някога може би поколенията ще видят дали се е интересувал или не. Кога правителството е на правия път? Тогава, когато определя размерите с днес предлагания законопроект или когато определя размерите в постановлението, което се дава?
Аз не се съмнявам, че нашият Върховен съд, пред когото ако не е дадено, вероятно ще бъде атакувано това постановление на Министерския съвет, независимо от това какво ще гласува Народното събрание, ще приведе постановлението в съответствие с Конституцията. Тоест, смятам, че Върховният съд ще изпълни своите задължения и ще отмени това постановление, независимо какъв ще бъде този вот. Но остава друго. Може ли правителството едно след друго да върши действия, които да правят така, че върховната съдебна власт да ги отменя? Забележете, едно правителство, на което през последните дни, 15 дни, се отмениха около 5 акта, едно правителство, което няма опора в нито една от групите, които се намират тук, а само в тайни гласувания е подкрепено от 2 или 3 от тях, може ли да смята, че действително ще управлява България по онзи труден начин, по който трябва да се управлява тя в днешния момент?
Аз искам да кажа и нещо друго. Закононарушенията продължават. В същото постановление ние виждаме в – 8, че се изменя чл.9, ал.1 от тарифата, с която се определят местните такси. Това е така нареченото от хората "тротоарно право". Но ако вие отворите чл.9, ще видите, че в чл.9 на тази тарифа изобщо не е предвидена възможност държавата или общината да събират това право. Не зная дали сте обърнал внимание на това. 82.4
В чл.9 е казано нещо друго. В чл.9 е казано, че може да се събира такава такса за онези граждани, които продават своя продукция на пазара. А гражданите, които в момента продават по тротоарите, продукцията не е тяхна. Вестникарят не е печатар. Този, който прода обувките или стоките, внесени от арабски, турски или гръцки страни, от които най-вече има внос в България, не са произвели тези стоки. Очевидно е, че тарифата е остаряла. Но не може именно една такса, която е определена от чл.60 от закона, да се определя с постановление на Министерския съвет, тогава, когато изобщо законът не предвижда такса за такова нещо.
Защото чл.60 от закона казва, че се плащат такси специално за определен кръг от хора, но не за тези, които днес продават по нашите тротоари. И ако това не го знаеше Министерският съвет, бих казал неопитността е нещо, което може да се разбере. Но Министерският съвет го знае. Той го знае затова, защото в днешния законопроект, който ни се представя, ние имаме изменение на чл.60. И там е точно казано, че се плаща такса от лица, които извършват продажба на пазари и тържища.
Следователно, това, което Министерският съвет внася да бъде изменение на закона, преди да е изменен законът, той го дава в едно изменение на тарифата. Аз не знам дали господин министър-председателят ще обвини своите съветници или лица, които пряко са се занимавали с тази работа, че не са догледали. Но каквато и да е причината за това, показва две неща. Едното е, че с тези такси се желае да се удари инициативата на онази група от хора, които постепенно, след много години ще създадат средната класа. В настоящия момент, току-що ми дадоха, около 40 фирми от Нова Загора обръщат внимание върху нещо друго. 82.5 Тази такса е определена на квадратен метър за София и за Пловдив, за Нова Загора и за Сливен, за някои от селата от моя избирателен район като Гурково и Рашково и за Велико Търново. Ами, вижте, във всички тарифи, които са съставени досега, господин министър-председателю, наемите са диференцирани дори на жилища и на всичко. За София дори имаше зони едно време, за всяка зона се плащаше различен наем и започваше от 1,19 лв. и свършваше до 2,40 лв. на квадратен метър. Но имаше някаква диференциация. Не може да изисквате от този, който продава в София, и този, който продава в село Рашково, Софийски окръг, един и същи наем. Ако това не е поради недоглеждане, това е удар срещу частната инициатива, това е едно от нещата, срещу които всички вие реагирате и които ние твърдим, че съществуват в България - рекомунизация! И понеже ние искаме да спрем този процес, аз мисля, че всеки един от вас трябва добре да се замисли преди да гласува и с гласуването вота на недоверие на това правителство всъщност ще се каже, че Народното събрание желае да се изпълнява прехода от една стопанска система към друга и не желае да има едно правителство, което или не може да съобрази, или не разбира онова, което прави, или желае да направи нещо, което всички тук поне твърдят, че не го желаят. (Ръкопляскания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Васил Гоцев.
Реплики? Други изказвания?
Има думата по процедурен въпрос госпожица Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Съобразно приетото в правилника, моля Ви да увеличите с една трета нашето време, което ни се полага за участие в дебатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, разбира се. Това се дава на всички парламентарни групи, така че всяка парламентарна група освен времето, което е дадено в правилника, има право на още една трета или 10 минути.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Ако от другите парламентарни групи желаят, нека да кажат, господин председател. СБ/КТ 83.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Очевидно от други групи няма желаещи да говорят.
Има думата народният представител Илко Ескенази.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Наистина трябва да призная, че съм доста затруднен да говоря пред вас по този въпрос, тъй като досега чухме аргументите за антисоциалния характер на въведените местни такси. Не чухме някой, който да ни каже, че тези такси са оправдани и справедливи. Във всеки случай няма никакво съмнение, че Постановление # 102 придоби печална известност и едва ли ще намерите човек, който се сблъсква с него и който да го подкрепи.
От тази гледна точка аз искам да изразя своето изумление, че не се яви един депутат социалист, който да каже справедливо ли е, не е ли справедливо това постановление. Кой трябва да защитава социално слабите, кой трябваше да защитава нормалните цени на селскостопанската продукция (ръкопляскания в СДС), кой трябваше да се грижи за дребните земеделци? Мълчание. Защо? Защото има по-важни неща - трябва да се смени директорът на БТА, трябва да се смени този заместник-министър и т.н. Това е важното. (Ръкопляскания в СДС. Реплики от БСП) Не, Вие може да направите реплика, на тази реплика аз ще ви направя дуплика, но пълната незаинтересованост на тези, които претендират, че се борят за социална справедливост, показва едно-единствено нещо - че тази претендирана социална справедливост представлява само една демагогия, с която отвреме навреме да се спекулира. А оттам нататък важното е да се упражнява властта. (Ръкопляскания в СДС)
Сега по същество. Тъй като аз не виждам опонент, предполагам, че господин министър-председателят ще защити това постановление, което впрочем е много трудно защитимо. (Реплика на Златка Русева от място: "Няма нужда да го защитава!") Разбира се, че няма нужда, но в крайна сметка не бива да забравяме, че това постановление се отразява преди всичко на потребителите. От тази гледна точка аз все пак искам да предотвратя една възможна интерпретация на закона и на тарифата, защото при обсъждането в Икономическата комисия представител на Министерството на финан83.2 сите направи тълкуването, че, видите ли, тези такси представлявали максимума, в рамките на който общините можели да определят такси, по-ниски, включително до нула в зависимост от района.
От тази гледна точка трябва категорично да обърна внимание, че законът гласи, че общините могат и то само за определени услуги, които са свързани с общинската собственост, да определят тарифите си в границите, които са дадени в тарифа, определена от Министерския съвет. По отношение на атакуваните от нас такси, граници не са дадени. И тук аз бих бил любопитен да видя някой юрист, който да разтълкува има ли граница, когато ви се казва, че тарифата е 40 лв., че тарифата е 120 лв. и т.н. Очевидно, че няма и просто не бих искал да има спекулации и да се твърди, че, видите ли, общините можели да определят.
Независимо от това искам да обърна внимание, че по този начин, това се признава и от представители на правителството, цялата тежест на това постановление се стоварва върху общините, защото те са между чука и наковалнята.
Затова че не става дума за максимум, в рамките на който общините са свободни, аз ви обръщам внимание на раздадения ви днес Законопроект за изменение и допълнение на местните данъци и такси, в който се казва, че Министерският съвет определя минималната такса. Ами дайте да свържем тези неща, за да видим докъде се стига.
Освен това, по въпроса за даренията. Аз не знам дали ще се намери един сериозен човек, който да каже, че 50 на сто върху цената на една вещ, която се дарява, представлява такса за услуга. Това беше вече веднъж казано, но никой не излезе нещо да каже по този въпрос и да го подкрепи. Обстоятелството, че и по силата на този закон има стари тарифи е имало такива такси, съвсем не означава, че сега ние трябва да се основаваме на този опит от 60-те и 70-те години, за да подкрепяме този подход. Преди всичко беше законно - което правеше Министерският съвет, си беше законно. Никой не смееше да се оплаква било в Народното събрание, било в Конституционен съд. Но няма кой да каже и изобщо това е пълно безмислие, че може да съществува над определена сума 50 на сто и т.н. 83.3
Освен това, трябва да обърна вашето внимание и на още един въпрос. В някои дарения и то специално, когато става дума за дарения на недвижими имоти между най-тесен кръг роднини, наистина, че се получава по-ниска такса "Дарение". Но във всички други случаи таксата "Дарение" е направо непосилна и абсолютно социално неоправдана.
При това положение да се твърди, че видите ли, ама по старото постановление, от едно време, се дължеше еди си колко, а сега се дължи малко по-малко, означава логиката, ама, видите ли, абе навремето при Тодор Живков биеха с тояги, сега само с камшици. И ние да ръкопляскаме, че слава богу, бият само с камшици. Това е!
Аз се чудя на тези, които защитават селското стопанство. Ами че най-обикновени дарения, които сега ще бъдат абсолютно присъщи в резултат на получаване на квоти, дялове от ликвидираните текезесета, най-обикновени дарения, които ще се извършват между роднини, които не са от най-близките, в кръга, който е даден в тарифата, където се плаща по данъчна оценка и т.н. - те ще плащат безумни цени.
Как един депутат ще отиде и ще обясни, че за дарение на една добра селскостопанска машина, която струва, да речем, 200 хиляди лева, или пък на инвентар - селскостопански, или пък не е нужно изобщо да говорим за селскостопански инвентар, можем да говорим изобщо за имущество, вие ще държите 20 или 30 хиляди лева.
Защо никой не излиза да каже, че това е правилно и това е справедливо. Обстоятелството, че преди това са били тарифите, че се е стигало до 40 на сто, съвсем не е успокоително.
Ами че, ако погледнем закона, вие ще видите, че върху прехвърлянията по закон, не само дарения, а за прехвърляния на всякакво имущество, включително на ценни книжа, се дължат тези местни такси.
Ами, аз се питам, дали не следва от това, че сега всички прехвърляния на ценни книжа, които се извършват на борсите, трябва по същия начин да бъдат облагани. Аз се питам за това. И във всеки случай, по този въпрос трябва да се мисли. Но не това е грижата, която ни принуждава да поставям този вот. МС/ВЙ 84.1
Причината, поради която ние поставяме този вот, е чрез него да се покаже, че мнозинството застава зад това постановление. Че мнозинството подкрепя това постановление, което очевидно в лицето на цялото обществено мнение е несправедливо, неприемливо и в редица отношения дори и скандално.
Освен това, аз съм изумен, че правителството се поддава на отделни натиски, защото от една страна, претендира Министерство на финансите, че тези такси били максималните и в рамките на тях общините били свободни да си фиксират и съвсем ниски такси, но се питам защо тогава беше доста бързо коригирана таксата за продажба на вестници и на прясно мляко. Сякаш някой продава само прясно мляко, ей така, на улицата.
Ако беше наистина така, аз нямам нищо против, наистина свободата на пресатат изисква да няма високи такси. Но същото нещо се отнася и до редица други продукти. Така че, идеята, която е заложена в това постановление, категорично показва, че се фиксират едни твърди такси, които са категорично несправедливи, които спират частната инициатива и то именно на дребния бизнес, които се отразяват на цените на най-масово купуваните стоки от първа необходимост и в крайна сметка водят до един резултат, който е несъвместим със социалната справедливост.
Ето защо, аз приключвам моето изказване с препоръката, когато се изменя режимът на местните такси, да се направи така, както е редно и както е справедливо, както е уредено в Конституцията.
Аз нямам нищо против, върху дарение на крупна сума трябва да бъде въведен данък "Дарение". Но тогава правителството трябваше да сложи една такса, която съответства на услугата, която е от порядъка на едно, две, три на сто, дори да не е в процент от цената и да предложи на Народното събрание да въведе данък "Дарение". Или пък в Данък общ доход да се облагат с данък даренията, колкото повече получите, това е вашият доход, то ви се облага. А не по този бърз начин да се натоварват хората с крайно несправедливи такси, които, забележете, не зависят изобщо от имотното им състояние. Тогава, когато бъде уредено като данък върху общия доход това, получавайки едно и също дарение, вие ще плащате различно в зависимост от това дали през 84.2 годината имате доход 100 хиляди, 500 хиляди, или 1 милион. Но това е само един от възможните подходи.
За мен най-същественото е, че има пълно мълчание по това постановление, което за мен е твърдото доказателство, че мнозинството изобщо не го интересува какви са последиците от това постановление върху населението. Благодаря! (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Ескенази! Други записани за изказване и желаещи няма. А, госпожа Константинова, прощавайте. За изказване, да, госпожа Константинова. (Неразбираема реплика от Стойчо Шапатов)
Дамите имат предимство, господин Шапатов.
ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители!
Това, че Постановление 102 е жестоко към бизнеса и към частния бизнес, се доказва. Но аз съм най-много изненадана от жестокостта, с която се отнасят към децата.
Правителството на господин Беров слага такива такси за детските градини, които не могат да се възприемат от разумно мислещ човек.
Не е възможно за едно семейство, което получава, мъж и жена, да речем, с доход 10 хиляди лева, да плаща толкова, колкото една самотна майка плаща за своето дете, при положение, че взима една заплата. Ами, ако тази заплата, господин Беров, е 2 хиляди лева, а майката трябва да плаща за едноседмична детска градина месечна такса 450 лева, как ще живее тази жена и как ще оцелее това дете? А с какви пари тя ще го облича, как ще му купи обувки и дрехи, защото това, което се дава като добавка за едно дете, при новото увеличение, което Вие сега правите, е най-много 200 лева?
МАРГАРИТ МИЦЕВ (от място): И един чорапогащник струва 110 лева.
ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА: Как ще оживеят тия хора с ниски доходи?
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): А лекарствата?
ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА: Добре, Вие правите отстъпка за децата на студентите 50 на сто. За деца три, четири и оттам нагоре, които ще плащат 50 на сто. Но най-често в България са младите 84.3 семейства с по две деца. Те са най-жестоко ударени. И ако имат една заплата, те трябва да дадат за двете деца 675 лева месечно, при заплата на един работещ родител, както е най-често, при сегашната безработица, при заплата в най-добрия случай 3000 лева, да речем.
Просто е много жестоко това, което става. Като имаме предвид, че Вие и дечицата ги лишихте от безплатни лекарства. И сега една майка, ако не дай боже, сама е останала, а самотни майки в България много. И аз се чудя как оживяват тия жени и как оживяват тия деца, при тази Ваша жестока политика. За едно сиропче детско, а децата най-често се разболяват от такива акутни, вирусни и простудни заболявания, един сироп струва 75 лева. Досега децата взимаха безплатно лекарствата. Сега тези лекарства струват страшно много.
Детската градина не е услуга, господин Беров. Тя е абсолютна необходимост. Вижте как нараства детската престъпност. Малките деца големите ученици ги учат да крадат. Те са цял ден безпризорни, защото кой може да си позволи да плати, ако има две деца, 675 лева за детска градина. Оставят ги на улицата децата и те се увличат в тая детска престъпност.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (от място): И дишат лепило.
ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА: Аз имам сведения, че в центъра на София, в една сладкарница сипват в колата наркотици на малки дечица, на 5-6-годишни деца. Родителите са на работа, или един родител ги гледа и нямат възможност да отидат в детска градина, защото е скъпо. Наистина, тази жестокост е нещо, което прехвърля границите и аз никак не се изненадвам, че нито един депутат от социалистите не може да стане и да защити това постановление. Няма начин да го защитят. Би трябвало и да гласуват този вот на недоверие. (Шум и реплики от блока на БСП)
МАРГАРИТ МИЦЕВ (от място): Ами, нали са социално ориентирани.
ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА: Ако имат съвест. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Константинова!
С това времето на Парламентарната група на СДС се изчерпи. 84.4
МАРГАРИТ МИЦЕВ (от място): Реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Реплика ли имате към госпожа Константинова? Заповядайте! Господин Видев - реплика. Заповядайте, господин Видев! 84.5
ВИДЬО ВИДЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги, аз вдигах ръка за реплика и преди това, така че надявам се господин председателю ще бъдете малко по-снизходителен към мен, да кажа поне още едно изречение във връзка с по-предното изказване.
Госпожа Константинова е права, обаче прескочи един много съществен момент. Това постановление по същество лишава от право на образование някои категории граждани на държавата. Какво имбам предвид? Доказателствата ще ги връча на господин министър-председателя.
В Сливенския регион 90% от циганите и други малцинства са безработни. Налагайки това 102, постановление на практика означава, че те не могат да посещават полу- и целодневни детски градини към училищата, където преди това те са учат да говорят на български език.
На практика те не могат да започнат изобщо след това образованието си. Допълнението което исках да направя, че не било ясно, защо мълчали от БСП. Тук също има едно доказателство в тази посока. Както отцепниците от СДС не представляват никой, долу-горе и ДПС не са го изпратили Ахмед Доган да си пие кафето, по същия начин изглежда има съмнение, че БСП като че ли вече не представляват никой. Този протест който ще връча е подписан от седем партии и организации - Обединен работнически съюз, Клуб на жените и т.н.
На второ място обаче е подписан от председател на БСП. И ако и той не демагогства по същия начин по който и вие, аз бих го посъветвал две неща: първото, да попита депутатите от Сливенския избирателен район от БСП как са гласували в случая, дали са благословили закриването на тези социални заведения в Сливенския регион, а това се отнася и за цяла България. И второто, ако той самият не демагогства, той няма място в структурите на БСП. И ако счита, че депутатите от СДС ще защитават интересите на техния електорат, просто в предстоящите избори да агитира за СДС.
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Видев. СМ/АН 85.1
Госпожа Константинова, репликата всъщност беше към Вас. Имате ли нещо да отговорите? Благодаря.
Господин министър-председателю, имате думата.
Господин Николов, времето за изказване свърши практически. Господин министър-председателя поиска думата. Аз му я давам. Ако Вие господин министър-председателю, отстъпите на народния представител господин Николов, това е добре.
Господин Николов, заповядайте за изказване.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър-председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Първо господин Йорданов съобщи, че времето на Съюза на демократичните сили, което гласувахме изтече, което не дава основание да се смята, че изобщо изтече времето и за изказване. И в този смисъл, аз моля да приемете моето изказване.
Парламентарната група на БСП и коалиция също оценява, че приетите такси със 102 постановление на Министерския съвет са значително високи. Голяма част от тях не са съобразени с възможностите на болшинството от българските граждани. Не са диферинцирани по общини и зони, по размер на дохода, както и не стимулират частния бизнес. Големите са таксите за правоползване на моторни превозни средства, на продажба на вестници и списания, и особено за детските градини, което прозвуча многократно.
Споделям тревогата и на колегите си от ляво, че тези такси могат да доведат до закриване на детски заведения, поради това че голяма част от родителите нямат достатъчно доходи да заплащат високите такси и ще се принудят да гледат децата си вкъщи. Не бива, въпреки трудностите, които изпитва бюджета да обречем на закриване материална база, която с години е създавана. Разбира се, високите такси са важен социален проблем и тук твърде много на тази струна се говори. Но той не може да бъде достатъчен повод, за недоверие на правителството. Още повече, че у него съществува намерение за преразглеждане на част от таксите, а той вече направи и първата крачка към промяна на постановлението. 85.2
Парламентарната група на Българската социалистическа партия и коалиция, не смята че 102 постановление противоречи на Конституцията, която беше цитирана многократно.
В чл. 60, ал. 1 е казано, че гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. А ал. 2 - данъчните облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон.
Радвам се, че в стенограмите на това заседание на Народното събрание влезна още веднъж позоваване на чл. 84, т. 3 и ви моля да обърнете внимание, която точка гласи, че Народното събрание установява данъците и определя техния размер. А таксите не се определят от Народното събрание, а от Министерския съвет. Явно в Конституцията, това не е било съзнателен пропуск. Народното събрание в чл. 60 е казано, установява таксите и данъците от гледна точка на техния вид. Какъв данък, какви такси. Конкретно да, това е вероятно спор. Но този спор ще реши Конституционният съд.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (от място): Аз имам учебник написан по този въпрос.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Правителството е действало в случая съобразно чл. 4 от Закона за местните данъци и такси, който регламентира, че то определя размера на данъците. 85.3
Още нещо, с което искам да подчертая, че правителството е изпълнило своето задължение по силата на 37-мо постановление на Министерския съвет от 1991 г. във връзка с изпълнението на държавния бюджет, по силата на което постановление правителството е задължено да актуализира таксите по Закона за местните данъци и такси. Не може да се приеме като обвинение също така, че таксите за дарения и за превозни средства по същество са данъци, тъй като самият господин Илко Ескенази се позова на сегашния закон и те там са визирани именно като такси. Чета чл.2: "Народните съвети и кметствата, които имат бюджети, събират такси за даваните от тях услуги в случаите:
1. при получаване на имущества по дарение и по възмезден начин.
2. за правоползване на превозните средства."
За втората такса, която в момента се изисква, когато се осъществява таксиметров превоз, ние също подкрепяме, че трябва да се преосмисли и тя да падне, тъй като не съответства на самия закон. А иначе таксите са регламентирани в закона.
Народното събрание не може да осъществява контрол за конституционосъобразност. Съгласно действащата Конституция такъв контрол осъществява Конституционният съд по отношение актовете на Народното събрание и съдът - в останалите случаи. Следователно недопустимо е Народното събрание да влиза в ролята на съдебна инстанция и да взема решение дали един или друг акт противоречи на Конституцията.
Парламентарната група на Българската социалистическа партия и коалиция оценява, че искането на Съюза на демократичните сили за гласуване недоверие на правителството на проф. Беров е недостатъчно сериозно. Това е по-скоро поредна възможност за губене на време на Народното събрание и неприемане на важни закони. Поради тази причина Парламентарната група на БСП и коалиция няма да подкрепи внесения проект за решение. БП/НП 86.1
СТЕФАН САВОВ (от място): Това исках да чуя. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Едновременно с това Парламентарната група настоява правителството в скоро време да преразгледа своите решения в 102-ро постановление, като се съобрази с направените основателни в този случай критични бележки през днешната дискусия, както и с бележките на общините. Последните трябва да имат поголяма самостоятелност в определянето на местните такси, както и в тяхното събиране.
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от блока на БСП и коалиция)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Николов. За реплика има думата госпожа Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, вземам правото си на реплика, за да кажа, че наистина това постановление е незаконно. И това, което беше изнесено сега от името на господин Николов, не е вярно и не е точно. Така както е издаден Законът за местните данъци и такси, той е действащ закон, дали ни харесва или не, няма никакво значение, дали е остарял, това също няма значение. Но този закон действа в момента и там изрично е казано как се събират такси и кои такси се събират. И мога да ви кажа, че всички тези такси, които са описани в Постановление 102, поне голямата част от тях се явяват незаконни, господин министър-председател, затова защото в самото постановление такива такси не са предвидени. И това се отнася и за таксите за детските градиви, отнася се за детските ясли. Не е имало право да въвеждате тези такси. Отнася се за дом "Майка и дете" господин министър-председател. Нямате право да събирате такси. По действащия Закон за местните данъци и такси нямате право да го правите. Нямате право да събирате и тези такси на пазарите за търговия.
И аз искам да се обърна и към представителите на движението за права и свободи, защото ние искаме този вот на недоверие към правителството по настояване и на вашите избиратели. При мене лично дойдоха представители на ДПС, които ми казаха: госпожа Михайлова, вече вярваме, че само СДС е политическата сила, която може да защити нашите интереси. (Частични ръкопляскания, шум в залата) 86.2
Това е факт и колкото и да ви е неприятно, това е истината, това е истината, това е от вашите избиратели, не само от хората, които са от СДС. (Шум в залата)
Затова ние искаме този вот на недоверие, защото явно, че това правителство с това постановление показа драстична несправедливост, социална несправедливост към всички слоеве от населението, тъй като това, което се въвежда, удря не само хората, които пряко ще плащат тези такси, удря всички нас, защото това влияе върху инфлацията, влияе върху целия икономически живот на страната. (Ръкопляскания от блока на СДС, възгласи "Браво")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Михайлова. Има думата за реплика господин Драгиев.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (СДС): Колеги, аз изслушах с внимание изказването на доц.Николов. Първият въпрос, с който искам да се обърна към него, е следният. Вие зададохте въпроса достатъчно основателно ли е това искане. Господин министър-председател, не разбирате ли за какво става дума?
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Не.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ: Ние се обръщаме към Вас от името на всички потребители и производители. (Шум в залата) Защото дори и Вие, ако сте само с професорската заплата, при тези такси Вие и чушки не можете да си купите от пазара. (Шум в залата) И в това е основателността, господин Николов, основателността е чл.60 от Конституцията, където изрично е вменено в задължение на законодателя когато установява със закон определен данък, той да се съобрази с доходите и имуществото на данъкоплатеца. Ето го основанието на нашия вот - възможностите на този народ, който е гласувал вот, за да дойдем ние тук в парламента.
На второ място, аз се учудвам как не се прави разлика между данък, такса и патент. И когато вие казвате: да де, но за да се извърши определена транспортна дейност, това е такса, а в същото време има нормативен акт, издаден от правителството който той го нарича патент, господин Ноколов, тогава аз ще ви кажа следното. В много случаи данъкът е равен на такса. Патентът обаче при всички случаи е "Берия". И патентът не може да бъде оприличен като данък. И в този случай всяка една разпоредба, която установява такъв иск, противоречи на закона. И това е второто основание на Съюза на демократичните сили да каже: госпо86.3 да, когато вие с един подзаконов нормативен акт въвеждате данъчни тежести, моля ви се, съобразете се с Конституцията. А всяко едно действие на правителството, което противоречи на Конституцията, е основание да се иска вот на недоверие на това правителство. Благодаря. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Драгиев. И последна реплика - господин Маргарит Мицев. 86.4
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, аз се обръщам към господин Николов като към един човек, с който прекрасно се работи в Икономическата комисия. Но, господин Николов, не съм убеден, че от такива викиевати изказвания Вашите студенти в Свищов ще могат да научат много от Вас! (Смях в блока на СДС) Защо? Ами таксата винаги се дава срещу някаква услуга. Каква услуга прави правителството на Беров в лицето на изпълнителната власт на хората, които се прехранват с продажба на дребни стоки по улиците?! Каква услуга прави, например, общината в Каспичан на човека, който притежава автобус и който превозва хората от полето до тях?! Каква услуга прави общината, господин Николов?!
И правилно Драгия Драгиев каза за "бериите". Но аз си мисля, че името Ви, господин Беров, произлиза от "Берия" и Вие просто не може да надскочите себе си. Благодаря ви. (Бурна реакция в залата, ръкопляскания в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Маргарит Мицев.
Има думата за дуплика господин Николов. След това госпожа Василева за изказване.
СТЕФАН САВОВ (от място): Става едно нарушение - давате реплики на господин Николов, който излезе от името на парламентарна група! (Шум в залат, реплики) Моля ви се, от името на парламентарна група излезе господин Николов!
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Свищов, ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, уважаеми колеги! В случая явно Съюзът на демократичните сили реши да използва правото си на реплика, за да направи допълнителни изказвания. Но поне трябваше юристите да бъдат коректни.
Уважаема колежке Михайлова, аз Ви уважавам като жена, първо... (Реакция в залата, ръкопляскания) И за мен е непонятно... Нима не видяхте, трябва ли да изчета целия чл. 2 на закона, включително и буква "ж", където се казва: "за ползване на летовища, детски градини, домове, площадите"... Видяхте ли, че цяла глава девета има в този закон по Закона за местните данъци и такси? Друг е въпросът, което можем да спорим, дали те са услуга, СД/ЛТ 87.1. която общината осъществява.
Но на чие подчинение са детските учебни заведения? На кого вменихте правото да подменя директори на детски ясли и градини? - На общините. (Ръкопляскания в блока на ПС на БСП)
Ето защо общината иска да им се плати като услуга за образователните услуги в детските заведения. (Шум и реплики в блока на СДС)
Господин Драгиев, Вие също направихте изказване. Таксите (обърнете внимание!), техният размер не се определя от Народното събрание със закон, отново повтарям, а от правителството! (Реплики в блока на СДС, които не се разбират) Тук то не е чл. 60, господин Костов, който Вие също... Аз ще Ви припомня ал. 2, където е казано, че данъчни утежнения и облекчения се дават със закон. Така ли спазихте вие чл. 50, ал. 2 от Закона за митниците? Така ли спазихте вие чл. 5 от Закона за данъка върху общия доход? (Шум и реплики) Моля ви да бъдем коректни! Това е също нарушение на Конституцията.
Кой даде право на господин Соколов да иска по хиляда лева за индулгенция за чисто минало? (Шум и реплики в залата)
А моите студенти, господин Мицев, все нещичко ще научат! (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Николов. Госпожа Василева има думата.
РАДКА ВАСИЛЕВА (НСД): От името на Парламентарна група "Нов съюз за демокрация" вземам думата.
Благодатна е почвата за популистки изказвания. Ние се самолишаваме от това право, без да отстъпваме правото си и времето си на никой друг.
Благодаря ви. (Шум в залата, реплика: "Браво!", ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Василева. Други желаещи за изказвания в рамките на определеното време няма.
Давам на господин Савов думата като председател на парламентарна група. Заповядайте, господин Савов. (Реплики от блока на ПС на БСП: "Буш!")
СТЕФАН САВОВ (СДС): Добре възпитани хора! Уважаеми господин председателю! Мисля, че тук стана една малка грешка затова, 87.2. защото господин Николов, уважаваният от мен господин Николов, говори от името, той изрично го каза, на Парламентарната група на БСП и коалиция, "Ера-3"... (Смях в залата) Тъй че по нашия правилник и според нашата практика не трябваше да давате никакви реплики, както и на моето изказване, което ще бъде съвсем кратко. Просто реплики няма, това е добре известно. (Шум и реплики) Е, така е, така е практиката ни. И то е така. А пък моето изказване ще бъде толкова кратко, че не виждам какво пък ще репликирате, но нямате право.
Аз искам да кажа, че Парламентарната група на СДС е безкрайно доволна от дебатите, които станаха тук. Бяха предавани по радиото и по телевизията. Така че българският народ, който е съставен от потребители и производители, можа да чуе политиката на това правителство. (Реплика от блока на ПС на БСП: "Дето го разсипахте, тоя народ!") Точно така. Хубаво е това нещо, че го казахте, да ме подсетите... Виждам и хубавата, иронична усмивка на господин Лилов, който в продължение на 30 години разсипваше България, а сега се усмихва. Но аз смятам, че всеки човек ще си плати за делата. Така е казано не в Евангелието, така е казано в законите. Така че който е разсипвал тази страна... Ние сме я разсипали в една година, а 45 години тази страна е била разсипвана от БКП! Това е ясно! (Ръкопляскания)
Но не е това целта. Просто вие ме предизвикахте това да говоря. Аз не съм излязъл за тези думи. Но искам да кажа, че уважаемият, действително уважаваният от мен господин Николов, направи едно блестящо упражнение по диалектика. Той, разбира се, се обучава. Щом е доцент, как няма да бъде диалектик! Защото трябваше, за да станеш доцент, първо да минеш диалектика и исторически материализъм и тъй нататък. (Шум и реплики) Това беше и еквилибристика, разбира се. Обаче аз съм сигурен, че неговата диалектика и неговата еквилибристика не бяха достатъчни, за да убедят хората в правотата на нашето искане за вот на недоверие. Той самият го каза! Той самият каза, че действително това 102 постановление е, бих казал, не противозаконно, обаче засяга интересите. А изведнъж след това, след като каза, че засяга интересите и на потребители, и на производители, след това се опита да намери една основа на базата на Конституцията, на базата на законите и тъй нататък. 87.3.
Аз му благодаря много, защото хората в България не са тъпи, хората разбират. И нашата цел е именно това... (Реплики от блока на ПС на БСП: "Буш! Буш!") Просто хората при следващите избори да ви попитат не за Буш... Те за Буш ще ви питат, да. Те ще ви питат и за Рейгън, и за Кенеди. Ще ви питат за Сталин, господине. А не знам какво ще отговорите тогава. А за Буш ще ви питат, защото това са едни големи президенти на Съединените щати - и Кенеди, и Рейгън, и Буш, които успяха да помогнат много именно вие да седите в едно малцинство сред народа. И още повече ще помогнете.
Така. Аз искам само това да кажа: от името на СДС поднасям моите най-дълбоки благодарности, към господин Николов особено, защото той така неумело защити, търсейки паравана на законите и Конституцията, той така неумело защити действията на това правителство, че аз се чудя как вие утре ще гласувате доверие на това правителство. Аз знам, че ще гласувате, защото сте дисциплинирани все още, защото сте все още войници на онази желязна партия, защото вие не можахте да се отърсите от нея. Обаче разберете, че именно за такива вотове на недоверие, при които вие гласувате доверие, народът ще ви иска сметка при следващите избори.
Благодаря ви. (Реплики от блока на ПС на БСП: "Буш! Буш!", ръкопляскания в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Савов. Господин министър-председателю, имате думата. Заповядайте. (Ръкопляскания)
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! Аз с внимание изслушах разискванията, които бяха по повод на вота на недоверие. В тях имаше една полезна научна дискусия. Имаше също така и достатъчно предизборна агитация. Може би е време за това... (Шум и реплики в блока на СДС, ръкопляскания) Приключихме ли? Питам... (Реплики в блока на СДС: "Да", други реплики, които не се разбират)
Аз съм търпелив човек. Ще изчакам и повече, ако кажете... (Реплики в залата)
Питат коя била причината за искането на този вот на недоверие и дали аз съм разбрал. Аз ще ви кажа, понеже питате дали аз съм разбрал. Ще ви кажа, че причината за това е да се 87.4. губи време на това Народно събрание. Това е причината. (Ръкопляскания в блока на СДС) Това е причината, поради която вие по два пъти на седмица искате вот на недоверие. 87.5.
Ако аз обаче бях на Ваше място, бих поискал пет пъти даже. Тогава поне щях да бъда последователен. А Вие само два. Моля Ви се, увеличете от септември нататък, увеличете бройката. (Шум и реплики от СДС)
Защо бързат някои господа с по два вота на недоверие седмично? И това ще кажа. Причината ...
СТЕФАН САВОВ (от място): Защото сега идва ваканцията.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Не, не е ваканцията, моля Ви се.
СТЕФАН САВОВ (от място): След ваканцията пак ще искаме вот на недоверие.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: А, разбира се, в това съм убеден, моля Ви се, и без да ми го кажете.
Причината, поради която се бърза, драги народни представители, е това, че това правителство изпълнява своята програма. (Възгласи: "Браво!" от СДС) Да, благодаря! (Шум и реплики от СДС) Ще ви чакам, господа. Ще ви чакам.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Комунист!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Да, обаче не съм бил член на БКП. Не съм подавал и молба (смее се). Както и да е.
Ще ви кажа коя е причината, поради която толкова се бърза. Това правителство изпълнява реформите. То връща земята в рамките на онова, което е обещано. (Смях и реплики от СДС) То ще направи и нова крачка напред в приватизацията. Вие знаете коя е тази крачка. И това е именно опасното. На вас ви отива килимчето, което ви е под краката. Това е неприятното. Затова именно: бързайте, докато е време! (Шум и реплики от СДС) Аз не бързам, не бойте се!
И така, позволете ми да кажа няколко конкретни думи като отговор на искания вот на недоверие.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Както миналия път за Александрийската библиотека ли?
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Ако искате мога да ви направя още една такава аналогия. Ако се нуждаете. Първо, искам да обърна вашето внимание върху това, че при обсъждане и приемане на посоченото постановление правителството се е ръководило от разпоредбите на чл. 60, ал. 2 във връзка с чл. 84, ал. 3 от Конституцията, а именно, че данъци и такси в страната могат НЧ/ЙА 88.1. да се заплащат само ако са установени със закон. Това предполагам никой не отрича.
В тази връзка законово основание са разпоредбите на чл. 2 и чл. 4 от Закона за местните данъци и такси. Съгласно разпоредбите на чл. 2 народните съвети събират такси за дадените от тях услуги, включително в случаите на получаване на имуществено дарение и по безвъзмезден начин, за правоползване на превозно средство и за ползване на пазарите и тържищата. Това е казано конкретно.
Член 4 от същия закон предвижда, че таксите се определят с тарифи от Министерския съвет, не от друг.
Второ, мотиви за обсъждане на тези нови размери на тарифите по Закона за местните данъци и такси са, че същите са определени с Постановление # 69 от 1975 г., преди осем години, и не отчитат настъпилата инфлацията за времето от 1975 г. досега.
Следва да се има предвид, че с този въпрос се е занимавало и предишното правителство, което с едно писмо, което мога да ви покажа, е констатирало необходимостта от изменение на тази именно тарифа. Като илюстрация мога да ви дам много конкретни данни какво е изменено и в каква степен е изменено.
Поначало трябва да ви кажа, че сме изхождали от статистическия индекс на инфлация по години, както следва: към 1986 година е налице индекс 143 спрямо 1975 г. и към 31 май тази година спрямо 1986 г. е приет индекс 23,6 пъти поскъпване в сравнение с преди осем години.
Какво е иначе положението? Да вземем например пазарната такса. Пазарна такса на ден, подчертавам. По-рано, през 1975 г. тя беше 0,25 лева. В момента в последното постановление, което вие критикувате, тя е 8 лева. Би трябвало да бъде, по този индекс на цените, за който говорих преди малко, би трябвало да бъде 8.5. Ние сме отишли даже, както виждате, под нормата. Да не давам другите примери по отношение на подобни такси за ползване на квадратен метър.
По отношение критикуваните такси за дарение ще ви кажа, че по-рано, през 1975 г. за дарение до 2400 лв. таксата беше 6 на сто. В момента тя е 2 на сто. Неприятно. Да вървим понататък по таблицата. По-рано за дарение от 20 000 до 50 000 лв. таксата беше 60 на сто. В момента е 6 на сто. 88.2
СТЕФАН САВОВ ( от място): Вие говорите за онези пари.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Да, за онези. Ще ви кажа, спокойно.
За дарение от 300 хиляди до 800 хиляди лева по-рано таксата беше 60 на сто, сега е 30 на сто. Някой ще каже да, обаче парите не са същите. Добре, аз бих попитал господин Ескенази, който казва, че за най-обикновени, както той казва, дарения, трябвало сега да се плаща по 50 на сто. Господин Ескенази, ще Ви попитам 800 хиляди лева за Вас най-обикновена сума ли са?
РЕПЛИКА ОТ БСП: За него - да.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Може би. Аз поне фирми нямам. За мене е много. Да, нямам. Много ви е неприятно, обаче нямам.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Недей говори за дребни работи!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Е, вие говорите за дребни работи (смее се).
Друго, което искам да ви кажа ... (Шум и реплики от СДС) Нали се събрахме тук да се слушаме? Ако искате да се надвикваме, кажете. Хайде да прекратим предизборната агитация. Аз поне нямам намерение да се кандидатирам при нови избори. Ако вие обаче ме амбицирате, ще се кандидатирам в който и да е район. Да, и с ваша конкуренция ще го направя. Моля ви, не ме амбицирайте! При това положение ще бъдем тогава толерантни един към друг.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Вие ни обидихте, че сме се събрали тук. Нас народът ни е изпратил.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Да, разбирам, точно така е. С това съм напълно съгласен. (Шумът и репликите от СДС продължават)
И така, да продължим нашата работа по-нататък. Другото, на което искам да обърна вашето внимание, това е, че при разглеждане на материалите по Постановление 102 кабинетът е подхождал дифиренцирано. За някои случаи, макар и инфланционният индекс да обуславя по-висок размер на таксите, същият не е възприет, но именно по социални съображения. В тази насока като пример може да се посочи таксата за ползване на детски ясли и градини, за които стана дума, чиито максимален размер всъщност бе определен за 300 лева, което е намаление спрямо предишния максимален размер. Подобно е положението и с размера на таксите при дарение, 88.3 чиито размери, както казах, при сегашната база са намалени.
Друг момент, на който искам да ви обърна внимание, това е, че във връзка с постъпили възражения Министерският съвет реагира своевременно като с постановление бе прецизирано, изменено постановлението, което вие критикувате. Бяха изведени на ново, коригирани таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна и други за продажба на вестници, мляко, списания и книги. Изменение бе внесено и в размера на таксите за ползване на моторни превозни средства.
От изложеното дотук следва да се приеме следното:
Първо, с Постановление 102 от тази година това постановление е издадено в рамките на законовите правомощия на правителството.
Второ, увеличени са такси, които действително са нищожни, като новият размер е съобразен с инфлационния индекс в страната.
Трето, в различни случаи тези такси са даже под предишната тарифа.
Предвид на изложеното намирам, че посочените съображения от искането за гласуване на недоверие на правителството не намират опора от фактическа, а и от правна страна. Благодаря за вниманието. (Единични ръкопляскания от БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин министър-председателя. С това всъщност дебатите са приключени.
Господин Савов, по процедурен въпрос ли? Заповядайте!
Между другото, искам да кажа, че това означава, че гласуването ще стане всъщност утре след 17 ч. и 15 минути. 88.4
СТЕФАН САВОВ (СДС): Точно така, значи ние утре в 17 часа и 16 минути ще можем да започнем гласуването. От името на Парламентарната група на СДС правя предложение това гласуване да бъде явно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: По силата на Конституцията гласуванията са явни, ако няма други предложения.
Има думата господин Маринов от името на Парламентарната група на БСП и коалиция.
АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, правя предложение, което е противоположно на предложението на господин Савов. Тъй като след всяко гласуване, както забелязвате, уважаеми дами и господа, броят на депутатите, които подкрепят правителството, нараства, ние сме просто заинтригувани колко ще бъдат утре депутатите, които ще подкрепят правителството. Предполагам, че ще бъдат повече от 141.
За да се осигури свобода на гласуването на всеки народен представител, без да му се проверяват бюлетините, уважаеми дами и господа, предлагам гласуването да бъде тайно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Направено и обратното предложение. Моля режим на гласуване. Гласуваме решение за това гласуването утре да бъде тайно.
Моля, гласувайте това предложение.
Първото предложение е според Конституцията, то не се гласува. Гласува се предложението за тайно гласуване.
От общо гласували 217 народни представители за 136, против 81, въздържали се няма.
Приема се това предложение и става решение на Народното събрание за тайно гласуване.
Заповядайте, господин Савов, по процедурен въпрос.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, тяхната група се състои от 106 народни представители. Като отпаднат вече двама души, както са отпаднали, остават 104. Един, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единадесет, дванадесет, петнадесет, двадесет стола... И Вие тук слагате 104! Господин председател, това е вече подигравка с Народното събрание. И нека се знае от всичките! Господата от ДПС гласуват СБ/ЛТ 89.1. 15 души, а са пет души! Къде са тези? Къде са? Погледнете! Погледнете какво става в Народното събрание! И с това се приемат закони, и с това се приемат гласувания! Защо? Кажете ми!
Нека този народ разбере кой как гласува и как се гласуват законите в тази страна!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Савов. Не разбрах Вашето предложение, господин Савов.
СТЕФАН САВОВ (от място): Вие си знаете поначало правата, аз няма защо да Ви правя предложение! (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Предложение няма.
Преминаваме към дневния ред. Дневният ред ви е раздаден. След като сте се запознали с него, след като гласуваме за дневния ред за тази седмица, ще ви докладвам и направените писмени предложения. Повечето от тях практически са отразени в програмата за дневния ред.
Моля, гласуваме програмата за работа на Народното събрание за периода 28 - 30 юли.
От общо гласували 207 народни представители, за 165, против 11, въздържали се 31.
Програмата се приема.
Предложения за дневния ред. Всъщност остана едно предложение, по което имаше различни мнения на Председателския съвет. Това е предложението на народния представител Лъчезар Тошев точка втора от част втора, тоест на мястото на въпроса за отчета на банката...
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): Как така на мястото?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ами така е направено предложението. Може вносителят да го уточни. Ако господин Тошев желае, на основата на разработената вече програма може да уточни въпросът да влезе за доклада на Парламентарната анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата, при които пострадаха народни представители.
Господин Тошев, заповядайте, предложете коя точка да бъде точно. 89.2.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Предлагам ви след отчета на Българската народна банка да бъде и не съм написал - да бъде вместо отчета. Това е някакво недоразумение. Благодаря?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря! Става дума, че той се предлага всъщност да бъде точка четвърта по така предложената програма.
Моля, режим на гласуване, гласуваме предложението докладът на Парламентарната анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата, при които пострадаха народни представители да бъде точка четвърта от част втора на законодателната програма за седмицата.
Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 208 народни представители, за това предложение 109, против 34, въздържали се 65 народни представители. Предложението се приема. Предложената от господин Тошев точка за неговия доклад на неговата комисия става точка четвърта.
Започваме работа по дневния ред по програмата. Точка първа, това е второ четене на Законопроекта за данъка върху добавената стойност. Моля, господин Джеров!
Господин министър-председател, искате думата, по тази точка? Заповядайте!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
Правителството е вносител на Закона за добавената стойност и предлага заключителното четене на закона да бъде отложено за септември, за следващата сесия. Благодаря! (Шум и реплики в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега, първо министърпредседателят няма право да иска такова отлагане. Вие можете, ако желаете да изтеглите изобщо законопроекта. (Шум и реплики в блока на СДС)
Господин Мичковски иска думата. Заповядайте!
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (встрани от микрофоните): Не може след като е започнал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: При второ четене не може, госпожа Велчева, разбирам. Правилника го знам наизуст, госпожа Велчева. МС/НП 90.1
АСЕН МИЧКОВСКИ (НСД
): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Във връзка с ....
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, правилникът го знам наизуст, госпожа Велчева, на Вашата възраст още го учех.
АСЕН МИЧКОВСКИ: Във връзка с обсъждането на дневния ред правя следното предложение от името на Новия съюз за демокрация.
СТЕФАН САВОВ (от място): За таратонките нещо да кажеш?
АСЕН МИЧКОВСКИ: Кажете, кажете, господин Савов? И за таратонките ще кажем, няма проблеми! Кротко, а така ви искам, усмихнат. (Весело оживление в залата)
По отношение на точката от дневния ред. От името на Новия съюз за демокрация предлагам по-нататъшното обсъждане на Закона за данъка върху добавената стойност да бъде отложено за есенната сесия на Народното събрание, поради следните обстоятелства. (Шум и реплики от блока на СДС)
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Няма писмено предложение.
АСЕН МИЧКОВСКИ: Първо, в оставащия работен ден, оставащите два работни дни, няма никакъв шанс този законопроект да бъде приет докрай. Именно затова, времето, което бихме отделили за продължаване на обсъжданията като краен резултат те ще имат един незавършен законопроект, да бъде отделено за други два важни законопроекта, които имат значение за бюджетните приходи, и не само за тях. А именно - това е Законопроектът за изменение и допълнеине на Указ 56 и Законопроектът за изменение и допълнение на данъка за оборота и акцизите. Това е предложението, което правя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Мичковски. Той всъщност иска отлагане на точката, отлагане на разискванията за следващо друго заседание.
Моля, режим на гласуване, гласувайте това предложение.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (встрани от микрофоните): Той друго поиска.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ами да. (Шум и реплики от блока на СДС)
Господин Савов, всички ли от нас искат точно, точно ли формулират другите депутати? 90.2
СТЕФАН САВОВ (встрани от микрофоните): Точно. Точно формулират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Нашите депутати?
СТЕФАН САВОВ (встрани от микрофоните): Точно формулират.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Господин Мичковски нека формулира точно какво иска. Защото, ако е за отлагане на разискванията, това значи от един ден за друг. Но господин Мичковски съвсем друго искаше. Моля ви се! Затова не може да поставяте на гласуване. Ако искате отново да нарушите правилника и този път, не сме съгласни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Председателят на Народното събрание никога не нарушава правилника, господин Савов. (Шум и реплики от блока на СДС) Това е азбучна истина.
СТЕФАН САВОВ: Председателят на Народното събрание много често нарушава, защото е човек, колкото и да е безпогрешен като Александър Йорданов, но като човек греши, много често.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Точно така - човекът греши, но председателят не. (Шум и реплики в залата, весело оживление, ръкопляскания от отделни депутати) Благодаря!
В този смисъл, естествено е, много често народните представители, и това е обща слабост на всички, може би, не формулират точно своите процедурни предложения така, както са записани в правилника.
Но, господин Мичковски, практически иска процедурно предложение по смисъла на чл.39, ал.2, т.4 - отлагане на разискванията.
Така ли е, господин Мичковски?
АСЕН МИЧКОВСКИ (от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Той каза, че е така. Благодаря! (Шум и реплики от блока на СДС)
Отлагане на разискванията без да се посочва за кога. В процедурата не се посочва за кога се отлагат разискванията. Те просто се отлагат.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): За догодина. След Нова година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Правилникът не изисква от този, който прави процедурното предложение да уточни за кога. Това е истината! Това е точното процедурно предложение. Затова, моля, режим на гласуване, и моля, гласуваме. (Шум и неразбираеми 90.3 реплики от блока на СДС)
Така, в момента върви гласуване.
ПЕТЪР ТОДОРОВ (встрани от микрофоните): Искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ще Ви дам, думата господин Тодоров, като свърши гласуването.
ПЕТЪР ТОДОРОВ (встрани от микрофоните): Преди гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 206 народни представители, за това предложение 126, против 67, въздържали се 13 народни представители.
Всъщност това предложение изразява и доминиращото мнение в Председателския съвет, подкрепено от всички парламентарни групи този въпрос да се отложи, тъй като ...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Разискванията, а не въпросът. Утре ще бъде точка първа. (Шум и реплики в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Точката не отпада, отлагат се разискванията. Нали това говоря аз. (Шум и реплики в блока на СДС)
Господин Савов, заповядайте, по правилника. С удоволствие ще дискутирам. 90.4
СТЕФАН САВОВ (СДС): В чл. 39 се казва изрично - реда на заседанието, това може за заседанието и тогава Вие трябва да обявите, че утре точка 1 ще бъде отново този въпрос, защото не е възможно в парламентарната практика изведнъж да дойде един народен представител и да гласува един закон да се отложи, както казваха древните "атхеленда грека". Как може въобще това нещо да става? Аз смятам, че господин Близнашки също ще се съгласи. Уви, така е, за заседанието, това е процедурното предложение. Господин Йорданов, прочетете най-после този правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз мисля, че съм пределно ясен. Член 39 именно насочва внимание към процедурни въпроси, свързани с реда за провеждане на заседанието. Или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието. Именно за днешното заседание. Въпросът се отлага. Разискванията се отлагат за днес. Днес няма да има разисквания по този въпрос. Ние гласувахме точно това. Затова когато господин Мичковски предложи за есента, аз казах, че неговото предложение от формална гледна точка не е точно и затова гласувахме точното предложение - отлагане на разискването. В този смисъл утре точката отново ще бъде точка първа. И отново някой, ако направи разискване тя да отпадне от утрешния ден, ще отпадне или ще се отложи и така нататък.
Трудно е човек на 40 години да учи правилниците, но понякога ги научава.
Продължаваме с точка втора от дневния ред.
Въпросът за второто четене на законопроекта за устройство на съдебната система.
Моля господин Джеров да докладва законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! За съжаление някой път спираме не там, където трябва. И затова трябва да припомним докъде бяхме стигнали. Беше докладван чл. 7, защото до чл. 6 приключихме с гласуването. Беше докладван чл. 7 и по него бяха направени пет предложения.
След станалите разисквания би трябвало сега да поставим на гласуване направените предложения подред. СМ/ЛТ 91.1.
Първото предложение, което постъпи и беше обосновано, е двете алинеи на чл. 7 да бъдат самостоятелни членове.
Предложенията бяха пет. Първото предложение по чл. 7 беше - всяка алинея да бъде отделен член. Тоест двете алинеи да бъдат чл. 7 и чл. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има ли други предложения или това е предложението?
Тогава подлагаме на гласуване първото предложение.
Бихте ли още веднъж го прочели, господин Джеров?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Първото предложение по реда на постъпването беше: двете алинеи на предложения чл. 7 да бъдат разделени. Алинея 1 да бъде един самостоятелен член и ал. 2 да бъде друг самостоятелен член. Тоест те да не бъдат две алинеи на чл. 7, а да бъдат два отделни члена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Джеров.
Желаещи има ли? Няма желаещи. Моля ви обявете режим на гласуване. Гласуваме за предложението, което ви докладва председателят на Законодателната комисия. Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 160 народни представители, за 153, против няма, въздържат се 15. Приема се предложението, господин Джеров.
Второто предложение е вече във връзка с отделните текстове.
Предлага се, аз би трябвало да ги чета поотделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Вече са отделни текстове, предложенията по ал. 1 са един текст и предложенията по ал. 2 са втори текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това направихме. По съдържанието на ал. 1 имаме три предложения, които сега ще ги докладвам. Но понеже текстът е четен преди няколко дни, ще си позволя първо да го прочета, така както той е в раздадения от Законодателната комисия доклад.
Член 7 - "Гражданите и юридическите лица имат право на съдебна защита при нарушаване на техните права и свободи, която не може да им бъде отказана". Това е раздаденият текст. 91.2.
Предлага се чл. 7 да има следното съдържание: "Съдилищата не могат да отказват разглеждането на дела за нарушаване права и свободи по ред регламентиран в закона."
Това е един текст, който трудно може да намери място в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Заповядайте, госпожо Велчева, желаете процедурно предложение.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Господин председателстващ, по този текст имаше няколко направени предложения. Може би преди да се пристъпи изобщо към гласуване на всяко едно от тях, е хубаво отново да чуем всички предложения, за да могат народните представители да се ориентират и да изберат това, което според тях най-точно съответства на духа на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, госпожо Велчева. Вашето предложение е уместно.
Моля Ви, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Във връзка с направеното предложение по ал. 1, което означава чл. 7. Има постъпили три предложения вън от текста, който е предложен от Законодателната комисия.
Първото предложение е да имаме следното съдържание на бъдещия член 7: "Съдилищата не могат да отказват разглеждането на дела за нарушаване права и свободи по ред регламентиран от закона.
Второто предложение, думите "при нарушаване" да отпаднат.
Текстът е: "Гражданите и юридическите лица имат право на съдебна защита при нарушаване на техните права и свободи, която не може да им бъде отказана". Предлага се да повторя тези думи "при нарушаване" да отпаднат.
И третото предложение по чл. 7, досегашна ал. 1, е: "Съдилищата не могат да откажат разглеждането на спор, който им е подведомствен.
Това са трите предложения. Затова подред.
Първото предложение - съдилищата не могат да отказват разглеждането на дела за нарушаване права и свободи по ред регламентиран в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: За яснота, докладът е пълен. Подлагам на гласуване първото предложение. 91.3.
Моля режим на гласуване. Още един път го повторете, господин Джеров, само първото предложение. Аз моля за внимание, уважаеми колеги.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предлага се чл. 7 да има следното съдържание: "Съдилищата не могат да отказват разглеждането на дела за нарушаване права и свободи по ред, регламентиран в закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля гласувайте.
Докато гласувате, само една информация, с оглед на планиране на времето. Почивката ще бъде в 18,30 часа. Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 171 народни представители, за 17, против 99, въздържат се 55 народни представители. Това предложение се отклонява.
Имате думата за второто предложение. 91.4. ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Второто предложение е, както преди малко ви докладвах, думите "при нарушаване" да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Второто предложение трябва да бъде подобно на това, което беше сега, което отхвърля текста изцяло, а другото само го изменя.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И така може. В такъв случай третото предложение в поредността е следното. Предлага се паралелен текст - чл. 7: "Съдилищата не могат да откажат разглеждането на спор, който им е подведомствен".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Наясно ли сте, колеги, какво гласуваме? Да. Моля режим на гласуване. Моля гласувайте това предложение.
Общо гласували 163 народни представители, за 63, против 36, въздържали се 64 народни представители. Отклонява се и това предложение.
Третото предложение за отпадане, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Третото предложение и последно, преди да стигнем до основния текст, е думите "при нарушаване" да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Джеров. За яснота на народните представители?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ще ви прочета как е сегашният текст и как би станало, ако гласуваме за отпадане на думите. Текстът, предложен от Законодателната комисия, гласи: "Гражданите и юридическите лица имат право на съдебна защита при нарушаване на техните права и свободи, която не може да им бъде отказана". Ако би се приело направеното предложение, текстът ще гласи: "Гражданите и юридическите лица имат право на съдебна защита на техните права и свободи, която не може да им бъде отказана". Или трябва да се постави на гласуване предложението за отпадане на думите "при нарушаване".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: По-ясно не може да бъде, уважаеми колеги. Моля режим на гласуване. Гласуваме за предложението в чл. 7 да отпаднат думите "при нарушаване". БП/АН 92.1
От общо гласували 172 народни представители, за 76, против 19, въздържат се 77 народни представители. Отклонява се и това предложение.
Остава текстът на Законодателната комисия. Господин Джеров,припомнете го и него да гласуваме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Което ще бъде бъдещият чл. 7: "Гражданите и юридическите лица имат право на съдебна защита при нарушаване на техните права и свободи, която не може да им бъде отказана".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господа, ясно е. Моля ви, режим на гласуване. Гласувайте.
От общо гласували 182 народни представители, за 134, против 39, въздържали се 9. Приема се текстът на чл. 7.
Условният чл. 8, господин Джеров, досегашната ал. 2 на чл. 7.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля да бъде подложено на гласуване следното съдържание на чл. 8: "Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички фази на процеса".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Джеров. Предложения по този текст? Професор Димитър Михайлов иска думата.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители. Аз, разбира се, подкрепям текста на Законодателната комисия. Искам само да внесем яснота в терминологията, тъй като съответният текст е взет от чл. 122, ал. 1 от Конституцията на Република България, в който вместо термина "фази" е употребен терминът "стадии": "Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса".
Наистина в наказателния процес стадият обхваща по-широк кръг и влизат отделните фази. Така че и да се приеме "фази", няма да се допусне грешка. Но в областта на гражданския процес и на административния процес има по-различни схващания и второ, ще буди недоумение сред юристите защо в Конституцията е "стадии", а в основния Закон за съдебната власт "фази". 92.2
Ето защо аз лично предпочитам да възпроизведем текста на Конституцията и само с тази терминологична поправка - вместо "фази" да бъде "стадии на процеса" да приемем текста така, както е предложен от Законодателната комисия. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви и аз, професор Михайлов. Друг желаещ думата? Заповядайте, господин Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Господин председателстващ, дами и господа. Ставам само да подкрепя и да няма никакво съмнение, че "стадии" трябва да се гласува, а не "фази".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Гоцев.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване редакционното предложение на професор Михайлов, подкрепено от народния представител Васил Гоцев, вместо "фази" да бъде "стадии". Или текста, господин Джеров? 93.3
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В такъв случай член 8 би имал следното съдържание: "Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса".
Аз също се присъединявам към предложението на професор Михайлов и след като се възпроизвежда един текст от Конституцията, е редно той да бъде възпроизведен съвсем точно. Защото после в първоприложението би се поставил въпросът защо народните представители са направили промяна на една дума, какво са искали да кажат с това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Те са синоними, даже не са и синоними, но верният юридически термин е "стадий". Колегата Гоцев е точен. И понеже това е очевидно, аз няма да го подложа на гласуване.
Гласуваме целия текст със съдържанието, което, господин Джеров, Вие прочетохте.
Моля, гласуваме новия член 8 или ал. 2 на стария член 7, със съдържание: "Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса".
От общо гласували 163 за - 160, против - няма, въздържали се - 3.
Приема се редакцията на член 8 във вида, както беше докладван от председателя на Законодателната комисия.
Продължаваме, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В раздадените материали това е член 8, но той е член 9. Ще го прочета: "Член 9, ал.1. Съдилищата осъществяват контрол за законност на актовете и действията на административните органи.
Ал. 2. Гражданите и юридическите лица могат да оспорят пред съда всеки административен акт, с който се засягат техни права и законни интереси, с изключение на изрично посочените в закона случаи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има ли предложения, господин Джеров?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не са постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата народният представител Емил Бучков.
ЕМИЛ БУЧКОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В ал. 2 на член 8 предлагам една редакционна СБ/ВЙ 93.1 поправка, а именно накрая "с изключение на изрично посочените със закон", а не да има случаи на изрично посочените със закон. В Конституцията е посочено освен на посочените със закон. Но тъй като текстът тук е малко по-разширен, предлагам тази редакция: накрая, след запетайката, "на законни интереси" текстът да стане "с изключение на изрично посочените със закон".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Бучков. Това се отнася за член 9. Вашето предложение според мен е точно.
Заповядайте, господин Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, мен ме смущава, че съдилищата осъществяват контрол за законност на актовете и действията. Актът трябва да подлежи на съдебен контрол по реда на Закона за административното производство. Но действието на съда върви по друг ред, то върви по гражданския ред на Закона за задълженията и договорите, сегашният член 45, или Закона за отговорността на държавата и то не пред административен съд, както е тук идеята. Просто това ме смущава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Какво предлагате?
ВАСИЛ ГОЦЕВ: Не знам, предлагам да помислим. Не смея в момента да предложа нещо. Но се смущавам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Гоцев, може ли с конклодентни действия да се осъществява административен акт? Действието има ли стойност на административен акт? Това е проблемът.
Има думата госпожа Караиванова.
АНА КАРАИВАНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"):
Благодаря Ви, господин председателю. Ще направя съвсем кратка реплика на становището на господин Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (от място): Аз не го поддържам вече.
АНА КАРАИВАНОВА: Текстът е заимстван от Конституцията, член 120, ал. 1, където изрично е посочено, че съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи. От това сме се ръководили и в Законодателната комисия, когато сме обсъждали този текст.
Благодаря ви. 93.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Чухме госпожа Караиванова.
Господин Гоцев оттегля предложението си.
При това положение остава само предложението на господин Бучков.
Господин Джеров, струва ми се, че господин Бучков е по-точен - изрично посочените в закона случаи. Ние бихме говорили за този закон в случая. А когато говорим "със закон", то значи, че изрично посочените и във всички други закони, вън от този. 93.3
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Струва ми се, че е поправилно това, което той предлага, но същевременно, господин председател, разсъждавах върху един друг момент, пак в ал. 2 - "Гражданите и юридическите лица могат да оспорват пред съда всеки административен акт, с който се засягат техни права и законни интереси". Ако го сложим така, трябва комулативно. Ако сложим "или" мисля, че ще бъде по-точно. Защото засягането само на едното е достатъчно.
Затова бих помолил, съвсем логично, да променим думата "и" на "или". Отделно вече ще гласуваме предложението на господин Бучков, което според мен е разумно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Вие сте много точен, господин Джеров, защото съдържанието на текста предполага "или", а не "и". Защото Вие защитавате един път, когато техните права са засегнати и, втори път, когато "законните интереси". "Или" не би трябвало да го гласуваме.
Гласуваме предложението на господин Бучков, вместо "в законен случай", "със закон". Точен ли съм, господин Бучков, защото съкратих малко предложението Ви? Благодаря Ви.
Моля, режим на гласуване. Гласувайте предложението на господин Бучков. То е по-точно.
Гласували са общо 172 народни представители. От тях 170 - за, няма против, 2 - въздържали се.
Приема се предложението на господин Бучков.
Ако обичате, господин Джеров, да прочетем текста, да гласуваме двете алинеи с изменението, което беше прието, по предложение на господин Бучков.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Член 9, ал. 1 (алинея 1 си остава непроменена) съдилищата осъществяват контрол за законност на актовете и действията на административните органи.
Алинея 2 (така, както е променена). Гражданите и юридическите лица могат да оспорят пред съда всеки административен акт, с който се засягат техни права или законни интереси, с изключение на изрично посочените със закон".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да, само че има нещо недоизказано, господин Джеров. НЧ/ВЙ 94.1
Моля, режим на гласуване. Гласуваме двете алинеи на член 9.
Гласували са общо 168 народни представители. От тях 167 - за, няма против, 1 - въздържал се.
Господин Джеров, приета е редакцията на член 9, така както я докладвахте Вие.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Член 10. Съдиите, прокурорите и следователите са несменяеми при условията, посочени в закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Най-напред господин Ганев вдигна ръка, след това господин Бучков.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю! Аз имам едно такова предложение: така както сега е написан законът, това е текстът на член 9, или член 10, както ще бъде, излиза като че ли в закона се определят условията, при които съдиите са несменяеми. А всъщност е обратно - в закона се посочват случаите, в които съдиите могат да бъдат сменяни.
Затова на мен ми се струва, че ще бъде по-правилно ние да утвърдим като положително несменяемостта и да посочим, че има изключения, които се определят със закон. Предлагам за редакция на член 9: "Член 9. Съдиите, прокурорите и следователите са несменяеми, освен при условията, посочени със закон (или определени със закон)." Същата поправка, която господин Бучков направи преди, слагам и сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: "Освен при случаите" или "при условията"?
Господин Бучков, имате думата.
ЕМИЛ БУЧКОВ (независим): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Моето предложение беше: в член 9, накрая "посочени в закона", да стане "посочени в закон". Защото и Конституцията е закон, има и други закони и не бива да се акцентира само на един закон. Ето защо правилно, според мен, граматически издържано е: "посочени в закон".
Що се отнася до предложението на господин Ганев, аз не бих го възприел по следните съображения. Съдиите, прокурорите и следователите са несменяеми при условията, тоест, тогава те са несменяеми. Във всички останали случаи те могат да бъдат 94.2 сменяеми. Или, с други думи, тази несменяемост, която по своето естество представлява един имунитет за заемане на тази длъжност, трябва да бъде изрично посочена кога се добива тя, тоест, несменяемостта. Щом като вече е добита тази несменяемост, те запазват това си статукво във всички останали случаи, обаче те не могат да се ползват от несменяемост и могат винаги да бъдат подменени.
Ето защо, струва ми се, че текстът, както е посочен в член 9, е по-правилен, издържан и съответстващ на условията, които са посочени в закона за несменяемост на съдиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Всичко е много хубаво, господин Бучков, но този закон нали е в приложение на Конституцията? Нали той го прилага? Той даже разширява Конституцията и той има кодификационен характер. Аз така разбирам, господин Джеров, затова е предложил закона.
ЕМИЛ БУЧКОВ: Да, действително той има кодификационен характер. Това е вярно. Но не в самата Конституция, а отделно е дадено, че може със закон да се определя несменяемостта. Така че въпросът не е как точно ще бъде направено. Става дума само за едно - винаги това да става със закон. По този въпрос смятам, че не можем да имаме различия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да, разбира се, не можем да имаме различия. Друг желаещ?
Професор Михайлов, заповядайте! 94.3
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Аз вземам думата, за да подкрепя текста на Законодателната комисия по проекта, чл. 9, сега, по новата поредица - чл. 10. Мисля, че са несменяеми именно при условията, посочени в закона. Дали ще бъде този закон, дали ще бъде Конституцията, дали ще има някакъв друг закон, според мен не възникват съмнения. Единственото съмнение е, ако се разбира с оглед мотивите на господин Бучков "в закона" само в този закон. Тогава би трябвало да се каже "в закон", неопределено.
В този смисъл може да се направи поправка, но това, което господин Ганев предложи, според мен променя смисъла на текста. Той иска да приемем освен "при условия, посочени в закон", да направим изключение.
Ние утвърждаваме несменяемостта само при условията, посочени в закона. А кога ще бъдат сменяеми съдиите, това е друг въпрос. Ние утвърждаваме позитивно принципа, а не изключенията в тези основни положения. И затова аз смятам, че е редно господин Ганев да оттегли своето предложение след тези пояснения, които му дадох от мое име, пък това бяха съображенията и на Законодателната комисия.
Значи аз не възразявам да се каже "в закон", макар че според мен и "в закона" да се каже, няма да има грешка. Всеки закон, и в Конституцията, щом са посочени тези условия, ще се разбира същото. Но по-коректно ще бъде "в закон".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Михайлов. Реплика иска господин Ганев. Заповядайте, имате думата. Но мога да Ви дам думата само като реплика към изказването на господин Михайлов. Защото няма два пъти изказване по един и същи въпрос. Заповядайте.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря, господин председателю. Аз искам да обърна обаче внимание на раздел втори от законопроекта, основния законопроект, не това, което ни е дадено сега, където се говори за несменяемост. И там се казва: "съдиите, прокурорите и следователите, след тригодишен стаж на тази длъжност, стават несменяеми". Малко по-надолу, това е чл. 118, гласи: СД/ЛТ 95.1. "Съдиите, прокурорите и следователите загубват статута си на несменяемост при..."
С други думи идеята на закона е, че съдиите са несменяеми, освен в изброените от закона случаи. Това беше причината, която ме накара да направя моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: И поддържате ли Вашето предложение, господин Ганев? Господин Ганев, поддържате ли Вашето предложение, за да го поставям на гласуване? (Утвърдителен отговор)
Димитър Георгиев желае думата. Заповядайте, господин Георгиев. И с това нека да успеем да гласуваме текста поне.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми колеги, аз искам да ви съобщя, че в Законодателната комисия имаше дискусии по този въпрос какъв принцип да възприемем, когато правим точното граматическо изграждане на текста и съдържанието. И принципът, от който изходихме, беше този, който тук разви в тезата си проф. Михайлов.
Ние искаме да подчертаем не изключението, а искаме да подчертаем, че съдиите, прокурорите и следователите са несменяеми именно при условията, посочени в закона. Дори аз бих могъл да кажа, че поне засега това ще бъде в този закон, защото понататък в самостоятелна глава ще се вмъкне сега отделният Закон за Висшия съдебен съвет и така нататък. Така че тия неща и изключенията ще бъдат посочени по-нататък...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Кодификационният смисъл на този закон...
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ: Да. Но този принцип, който ние го вкарваме в текста на чл. 10 по сега вече установената номерация, не съответства на принципа, провъзгласен в чл. 129, ал. 3 от Конституцията. Това което прочете преди малко господин Ганев, всъщност е принципът на този текст от конституцията, който ви цитирам. И го цитирам: "Съдиите, прокурорите и следователите стават несменяеми след навършване на тригодишен стаж на длъжността, която заемат. Те се освобождават... и така нататък при определени вече условия".
Така че ние не трябва в този текст да провъзгласяваме принципа и изключението от този принцип, а трябва да утвърдим 95.2. принципа, като изрично се позовем на несменяемостта при условия, които законът посочва. И явно е, че този закон може да бъде конституцията, може да бъде и този закон, който сега разглеждаме в определена глава, а може да бъде и друг нормативен акт. Но във всеки случай утвърждаваме принципа. И аз смятам, че текстът, който предлага Законодателната комисия, е коректен и моля в този смисъл да гласувате, господа народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Георгиев, в последната част на Вашето изказване, след като Вие въведохте Конституцията и други закони, вървите в подкрепа на господин Бучков - "закон", а не "закона".
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ: Да, да, "закон". "Закон", за да може да бъдеме освободени от притеснението, че ще сбъркаме, ако не посочим по-общото понятие. "Закон", пък то включва всичко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Георгиев. Други желаещи? Заповядайте, господин Джеров, да докладваме предложението на господин Йордан Ганев...
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И на господин Бучков. Те са две предложения, които бяха направени. Едното е предложението на господин Ганев, което малко измества нещата. Но все пак то подлежи на гласуване. И ако приемем предложенията на господин Ганев, член 10 ще бъде така: "Съдиите, прокурорите и следователите са несменяеми, освен в случаите, посочени в закона".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Джеров. (Реплика от залата: "По случаите, предвидени със закон") "По случаите, предвидени със закон", казва господин Ганев.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това вече е второто предложение - на господин Бучков...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Не, не, не, той уточнява своето предложение.
Тъй като това предложение изменя смисъла на текста, подлагам го на гласуване само от уважение към господин Ганев. Иначе то е процесуално недопустимо.
Моля режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Ганев. След това, ако то отпадне, предлагаме на господин Бучков и гласуваме текста. Дано успеем. 95.3.
От общо гласували 158, за предложението - 14, против 97, 47 се въздържат.
Отклонява се това предложение.
Господин Джеров, за предложението на господин Бучков. 95.4. ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Посочени в закон".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: А не "в закона".
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В закона, би означавало в този закон. Господин Бучков предлага въобще "в закон" и то е по-правилно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: По-правилно. Конституцията, този закон, и т.н.
Моля ви, подлагам на гласуване предложението на господин Бучков, което се изразява в следното. Последната дума "посочени в закон" е предложението на господин Бучков, а не предложението на Законодателната комисия "посочени в закона".
Които са за приемане на това предложение, моля, да гласуват. Обявете режим на гласуване и гласувайте.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От гласували 167 народни представители, за 139, против 13, въздържат се 15. Приема се предложението.
Господин Джеров, целият текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Целият текст. "Съдиите, прокурорите и следователите са несменяеми, при условията, посочени в закон".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме текста на чл. 10, както беше докладван от председателя на Законодателната комисия.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 170 народни представители, за 159, няма против, въздържат се 11 народни представители. Член 10 е приет.
Господин Георгиев иска процедурен въпрос. Заповядайте, господин Георгиев!
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател!
Моят процедурен въпрос е следният. Ако се пристъпи към четене на следния текст и обсъждането му то, моля, времето да се удължи преди почивката до гласуването му. Ако счетете, че това не е необходимо моля, да не се пристъпва към него. В противен случай ще се получи така, както днес започна заседанието - раздеМС/ЙА 96.1 ляне на дебатите по даден текст с гласуването по него с време от двадесет и четири часа, та ако ще и от три денонощия, както беше днес. И ние не можем да възпроизведем кое е точното и как да гласуваме. Затова Ви моля в този смисъл да прецените Вие. Благодаря Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Георгиев, Вашето изказване таман попълни времето за изчерпване на първата част от програмата. Половин час почивка. (Звъни)
(18 ч. и 30 м.)
96.2
(След почивката)

19 ч. 8 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Продължаваме заседанието на Народното събрание с част втора от програмата.
Господин Джеров, Вие ли ще докладвате по т. 1 или господин Бучков. Заповядайте господин Бучков.
ЕМИЛ БУЧКОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги народни представители! Група народни представители са внесли за разглеждане в Народното събрание Проекторешение за спиране актуването на построения от кооперативни организации сгради и ги актуват като държавни или общински имоти. Решението бе разгледано от Законодателната комисия и същата намира, че действително трябва да се приеме решение, с което да се въведе мораториум върху тези имоти, тъй като кооперативните организации са строили върху техни и върху други имоти, сгради по решения на други органи или те самите до изясняване въпроса със собствеността на тези сгради, общините неправилно ги актуват като общински или държавни имоти. Тъй като тези сгради те биха могли да ги обявят и за приватизация. Ето защо с оглед запазване възможността на кооперативните организации, правилно да развиват своята дейност и да удовлетворяват нуждите на своите кооператори трябва да се въведе мораториум до законодателното уреждане на въпроса с общинската и държавна собственост.
Едно евентуално възражение, че този въпрос би могълъ да се уреди чрез съда, за мен и за Законодателната комисия е неправилно, тъй като ще се стигне до едно съдебно разточителство и ще натоварим още повече съда, без да е изяснен основния имот за статута на общинската и държавна собственост. И тъй като се касае за един огромен интерес на отделни кооператори и на кооперативния съюз като цяло, Законодателната комисия предлага Народното събрание да приеме следното решение:
Спира актуването на построените от кооперативни организации сгради, като държавни и общински имоти до приемането на законодателната уредба за общинските имоти. СМ/АН 97.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви господин Бучков. Не виждам желаещи за изказване.
Моля ви режим на гласуване. Гласуваме това кратко решение, така както го докладва господин Бучков. Моля ви прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 177 народни представители, за 166, против 7, въздържат се 4. Приема се решението. Това е решение, което влиза в сила от момента на приемането.
Минаваме към т. 2 от част втора на програмата. Годишен отчет на управителя на Българска народна банка.
Уважаеми колеги, за да спазим формалността, моля ви да гласуваме да бъде допуснат в залата председателят на Българска народна банка.
Дайте режим на гласуване, ако обичате. Гласувайте за допускането в залата този който трябва да даде отчет.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 160 народни представители, за 158. Няма против. 2 се въздържат. Приема се.
Моля квесторите поканете председателя на Българска народна банка господин Вълчев да влезне в залата.
Господа, правя предложение да разрешите в залата да присъства и подуправителят на Българска народна банка, господин Милети Младенов.
Моля ви обявете режим на гласуване. Гласувайте за това предложение. Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 172 народни представители, за 147, против 7, въздържат се 18. Приема се това предложение.
Господин заместник-председателя на банката може да остане в залата. Той вече е влезнал.
Господа, започваме разглеждането на тази точка.
Господин Вълчев ще изнесете ли едно кратко експозе върху Вашия доклад?
ТОДОР ВЪЛЧЕВ: Необходимо ли е господин председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Според мен за информация на народните представители, в рамките на съвсем кратко време, бихте могли да скицирате и поставите основните въпроси. 97.2
ТОДОР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господа народни представители, вие разполагате с отчета на Българска народна банка за 1992 година. Ние ви благодарим за вниманието, което му отделяте, макар да са минали няколко месеца, откакто сме го представили. Но разбираме, че парламентът има и други, по-важни проблеми.
В нашия отчет отбелязваме, че 1992 г. е преминала за банката в условия на тежко вътрешноикономическо състояние и влошаваща се външна обстановка. В тази обстановка Българска народна банка продължи своята антиинфлационна политика и считаме, че в това отношение постигнахме относителен, подчертавам, относителен успех. Успехът е относителен, затова защото инфлацията остана висока, но все пак е някакъв успех, защото през цялото време инфлацията се намираше под контрол и остана на равнището на предшестващата 1991 г., ако изключим скока на цените. Тази рестрективна, антиинфлационна политика Българска народна банка продължава да провежда и през настоящата година и резултатите, поне досега, са обнадеждаващи. Показва се, че инфлацията ще остане в рамките на миналата година и дори ще бъде вероятно по-ниска от нея, близка до числата, които правителството посочи.
В областта на валутната си политика продължавахме да се придържаме към линията на относително стабилен валутен курс и поддържане на валутните резерви. Курсът бавно се повиши през годината, но повишението отстъпва много силно на растежа на цените, което все пак говори, че населението продължава да вярва на българския лев и аз смея да кажа, че поне досега ние постигаме в това отношение един резултат, който в други източноевропейски страни не е постигнат. Разбира се, изключвам от сравнението страни като Чехо-Словакия и Унгария, но във валутно отношение ние не им отстъпваме много съществено. В нашата справка има един проблем, който не е чисто банков, а е бюджетен, тоест това е проблем на Министерството на финансите, на правителството и на парламента. Ние отбелязваме, че по нашите сметки бюджетният дефицит се е оказал по-голям, отколкото е в действителност и обясняваме причините за това. Те са свързани отчасти с неплащането на лихви от страна на Министерството на финансите и с някои други операции, по които с господин Костов ние разговаряхме допълнително. БП/НП 98.1
Ние не бихме искали да драматизираме този момент, можем да дадем достатъчно допълнителни обяснения по него, ако е необходимо. Просто считаме, че такава е била обстановката, че бюджетният дефицит се е оказал по-голям, отколкото в действителност. Готови сме, ако може и ако трябва, да се сторнират някои операции, но мисля, че от това няма да спечели нито народното стопанство, нито енергетиката, нито бюджетът, нито държавният дълг.
Един от проблемите са разходите на самата Българска народна банка. Нашият бюджет за 1992 г. беше изчислен на 1,5 млрд. лева, която е внушителна сума. Ние нямахме много голям опит при съставянето на нашия бюджет, но не изразходвахме тази сума, изразходвахме през годината кръгло 600 млн. лева, от които кръгло 350 млн. лева са за паричното обръщение, главно, почти изключително за печатането на банкноти. Така че ако бюджетът от 600 млн. лева на Българска народна банка ви изглежда голям, имайте предвид, че повечето от половината от тези разходи бяха абсолютно необходими, за да осигурим достътъчно банкноти за обръщението и подмяната на старите банкноти с нови банкноти, което протича бавно и постепенно, изтегляме значителни количества от старите копюри, особено от по-малките номинали.
Българска народна банка постигна значителни разултати в областта на своето технологично обновление и във въвеждането на нови, модерни технологии в областта на разплащането, чийто резултати все още не се чувстват, но сме убедени, че скоро ще се почувстват.
Контактите ни с международните организации, с Международния валутен фонд и Световната банка бяха поддържани на добро равнище. Ние съзнаваме, че без сътрудничеството с международните организации в настоящия момент за Българска народна банка и за нашата страна ще бъде трудно да утвърди своето положение в областта на международните финанси.
Един съществен проблем - и с това свършвам - е за контрола върху Българска народна банка. Той беше засегнат и в докладите на двете комисии - Бюджетно-финансовата и Икономическата. Стана така, че в настоящия момент никой не контролира Българска народна банка, освен вие, но вие не се занимавате с нас непосредствено, нито гледате в книжата ни. Съзнаваме, че е необходимо, докато няма Сметна палата, да бъде назначен главен ревизор, в чието 98.2 избиране парламентът ще има голяма роля. И двете комисии искаха от нас много справки, особено Бюджетно-финансовата. По-голямата част от тези справки ние представихме, другите изискват известно време за подготовка. Ще представим абсолютно всичко. Не искаме на парламента да отказваме никаква справка и не искаме да го ограничаваме в надникването на нашите дела до най-големи подробности. Този път нашият бюджет беше и в двете комисии обект на по-голямо внимание, понякога на разгорещени дискусии. Ние не бягаме от това, готови сме да отговаряме по всички проблеми, носим отговорността и ако вие имате да поставите такива допълни телни въпроси или други, готови сме да отговаряме на тях.
Благодаря ви, господа народни представители. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Вълчев. Сега ще изслушаме председателите на комисиите, които са дали становище по отношение на доклада. Струва ми се, че е редно да започнем с Комисията по бюджета и финансите. Има думата народният представител Венцеслав Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми колеги, отчетът на Българска народна банка беше раздаден още през месец април, доколкото знам на всички народни представители. Ние му отделихме доста внимание в нашата комисия. Вярно, че обсъждането може би се забави, още повече вкарването му в пленарната зала, но мисля, че по-важно беше да обсъдим Законопроекта за държавния бюджет и свързаните с него закони. Все пак добре е, че този отчет влиза днес. И аз призовавам всички вас да направим всичко възможно днес и утре да приключим с въпросите, които са свързани с този отчет.
Комисията със задоволство отбеляза - между другото аз не искам да чета целия доклад на Комисията по бюджет и финанси, той е доста обемист, може би 7 - 8 стандартни машинописни страници, но ще отбележа само няколко пункта, - че представеният отчет за дейността на банката е един документ на високопрофесионално равнище и характеризира задълбочено многостранната дейност на банката. Заедно с това комисията направи известни препоръки за привеждане на отчета съобразно европейските образци и усъвършестване на структурата, реда на неговото изложение, да се разграничат ясно засегнатите проблеми, тези, които са от компетенцията 98.3 на банката и тези, по отношение на които банката изпълнява функцията само на наблюдател и анализатор.
Отчетът добре характеризира общото състояние и тенденциите в развитието на икономиката, развитието на важните макроикономически показатели. Същевременно комисията обърна внимание на някои пропуски, на някои грешни тълкувания и естествено на някои спорни моменти в самия отчет. Аз не искам да се спирам, те са очертани в доклада и всеки от народните представители може да вземе своето отношение по тях.
Основният проблем в момента беше очертан и от профВълчев - това е, че ние имаме един Закон за БНБ, в който обаче се предвижда контролът върху дейността на Българска народна банка да се осъществява от Сметна палата. Аз призовавам колегите друг път да не приемат такъв закон, в което дават задължение за някаква институция, която още не съществува. Мнението на комисията мисля, че беше единодушно, на всички членове на комисията, че тъй като липсва Сметна палата, изхождайки от чл.1 на Закона за БНБанка, че БНБанка се отчита пред Народното събрание, функциите на Сметната палата трябва по определен начин да бъдат поети от Народното събрание. Има определени функции - приемане на бюджета, назначаване на главен ревизор и някои други. 98.4
Другият сериозен проблем, той е свързан, разбира се, с този, е поемането на една сума задължения на енергетиката от Стопанска банка, която е поета от Българска народна банка. Казва се "при съгласуване с правителството". Ние установихме, че съгласуването не е пълно, защото, доколкото е ясно от писмото на господин Ескенази, аз не искам все пак да се задълбочавам много по този проблем, защото той много беше дискутиран в комисията, БН банка трябваше да ги поеме срещу резервите. БН банка не е поела всичко срещу резервите. Нещо е поела срещу лихвите, например срещу текущите приходи, намалила е приходите на БН банка и така нататък. Но въпросът е малко по-глобален и той сигурно ще рефлектира и при бюджета тази година, при обсъждане на бюджета за банката следващата година.
Следва ли в момента, в този период Българска народна банка да служи като източник за приходи в държавния бюджет? Мнението на колегите в комисията, въпреки че от някои лица, ръководни личности в БН банка, не от управителя, беше защитена другата институция, че в този период на преход, когато приходите от данъци са много крехки, когато данъчното законодателство още не е прието от парламента, ние не бива да се отказваме от такъв важен източник за приходи в държавния бюджет, какъвто е БН банка.
Така че ние би трябвало да настояваме не само за миналата година, но за тази година и може би за следващите години БН банка все пак да се грижи да изпълнява това, което й се предписва от държавния бюджет като приходи в бюджета. Защото наистина срещу тези приходи стоят разходи, които иначе няма как да бъдат покрити.
Толкоз по този въпрос.
Подробностите са изложени в доклада.
Комисията подкрепя предложението на проф. Вълчев за по-скорошното назначаване на главен ревизор от БНБ, което да бъде утвърдено от парламента по предложение на Управителния съвет на Българска народна банка.
Комисията дава висока оценка за дейността на управителя на Българска народна банка проф. Тодор Вълчев и категорично се противопоставя на всички опити, както идващите от среди извън банката, така и от такива вътре в самата банка, за неговото СД/ЛТ 99.1. дискредитиране и на опитите да бъде оклеветен и принуден да си подаде оставката.
Членовете на комисията са на мнение, че проф. Вълчев, имайки предвид неговия висок и несъмнен международен авторитет, неговите усилия за изграждането на БНБ като автономна и стабилна демократична институция, следва да продължи да ръководи нашата централна банка. Затова комисията препоръчва на Народното събрание незабавно да пристъпи към изисквания от Закона за Българска народна банка избор на управител и подуправители, което досега не е направено.
Предвид всичко това, комисията препоръчва на Народното събрание да приеме, един вид да вземе решение, че приема отчета на Българска народна банка за 1992 г. Това го направихме и миналата година и тази година трябва да приемем едно такова решение.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Димитров. Думата има народният представител Асен Мичковски председател на Икономическата комисия.
ДОКЛАДЧИК АСЕН МИЧКОВСКИ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! На свое заседание, проведено на 30 юни тази година, Икономическата комисия на Народното събрание разгледа годишния отчет на Българската народна банка за 1992 г. В работата на комисията взеха участие управителят на Българската народна банка проф. Тодор Вълчев, подуправителят на банката господин Ганчо Колев, както и други членове от управата на банката.
В резултат на обсъждането, Икономическата комисия прие следното становище по отчета на Българската народна банка:
"1. Поддържа основните изводи от анализа на българската икономика през 1992 г. Според комисията общата характеристика на основните макроикономически показатели в отчета адекватно отразява както дълбокото депресивно състояние на националното ни стопанство, така и неблагоприятната и непрекъснато усложняваща се външна среда и ограниченото чуждестранно финансиране.
2. Оценява като правилна провежданата от страна на Българската народна банка през годината политика на стабилност в номиналния валутен курс и увеличаването на валутните резерви. 99.2.
3. Независимо че не беше отстоян поетият в писмото за намеренията до Международния валутен фонд ангажимент за годишния размер на инфлацията, комисията преценява бъдещата политика на банката през 1992 г. като обоснована. Рестрективната парична политика на банката не допусна неконтролируем ръст на цените въпреки затрудненията от нарушаването на синхрона в провеждането на макроикономическата стабилизация особено през втората половина на годината.
Заслуга на банката през 1992 г. е разнообразяването на инструменталната база на нейната парична политика, в резултат на което започна съществена промяна в схемите за рефинансиране на търговските банки и преход от необезпеченото кредитиране към ломбарните и сконтови кредити.
Провежданата от банката през годината лихвена политика бе с ясна антиинфлационна насоченост и общо взето отговаряше на сезонните колебания в равнището на инфлацията и промените в политическата ситуация в страната, с цел да се предотврати икономическа дестабилизация и евентуална депозитна ерозия.
4. Приема анализа на банката за бюджетните приходи и разходи, както и за бюджетния дефицит. В същото време комисията счита, че е необходимо да се обърне по-голямо внимание на миналогодишното развитие на взаимоотношенията на Българската народна банка с Министерството на финансите. В тази връзка Икономическата комисия споделя оценката на Българската народна банка, че в края на годината, при наличието на политическа криза в страната, Министерството на финансите се опитваше да проведе чрез различни счетоводни операции и неиздължаване на бюджетни разходи и ангажименти размера на бюджетния дефицит до онова приблизително равнище, което беше заложено в Закона за бюджета за 1992 г. Отчетът предлага достатъчно основание за оценката, че размерът на бюджетния дефицит за 1992 г. е значително по-голям от отчетения.
5. Одобрява баланса и отчета на приходите и разходите на Българската народна банка за 1992 г.
6. Икономическата комисия одобрява като цяло дейността на банката по отношение на банковия надзор, въпреки че в изготвянето на основните наредби по надзора отбеляза известно закъснение.
7. Одобрява емисионната дейност на Българската народна банка и я преценява като адекватна на промените в търсенето на пари. 99.3.
8. Приема направените през 1992 г. значителни промени в прилаганите от Българската народна банка информационни технологии, включването на търговските банки в банковата интегрирана система за електронни разплащания, въвеждането на новата наредба за плащанията, въвеждането на сетълмент на плащанията и разработването на националния счетоводен стандарт за счетоводна дейност в банките и така нататък.
9. Одобрява осъществените контакти и договорености на Българската народна банка с международните финансови институции.
В заключение Икономическата комисия предлага на Народното събрание да приеме годишния отчет на Българската народна банка за 1992 година."
Уважаеми колеги, в хода на обсъждането на отчета беше направена висока оценка за дейността на управителя на Българската народна банка проф. Тодор Вълчев, и то единодушно. Това съм длъжен да го кажа, тъй като не е записано в становището на комисията.
От анализа на отчета обаче (и сега ще направя едно предложение), във връзка със задълженията по – 11 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на страната за 1992 г. ние трябва да приемем решение долу-горе със следното съдържание: първо, да приемем отчета на Българската народна банка и, второ, неплатените лихви от републиканския бюджет към Българската народна банка в размер на (приблизително, защото сумата не съм я записал точно тук) 2 млрд. и 800 млн.лв. да се оформят като държавен дълг съгласно цитирания – 11. Така ние ще отговорим на изискванията на Закона за бюджета. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Процедурно предложение иска госпожица Велчева. 99.4.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Господин председателю! Предлагаме времето да бъде удължено до изчерпване на точки 2 и 3 от днешния дневен ред по част втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Чухте процедурното предложение. Не ми остава нищо друго, господа, по правилник да го поставя на гласуване. Моля ви, обявете режим на гласуване.
Противно становище ли искате да изкажете? Извинявайте! Прекратете гласуването.
ТОШО МУХТАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Ние не сме по принцип да изчерпим тази точка, но предлагаме да се гласува поотделно: удължаване на времето до изчерпване на точка втора и ако се приеме, да продължим с нея. След това да се подложи на гласуване удължаване на времето до привършване на точка трета. Да не е за двете едновременно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Мухтанов, това не е предложение, Вие изразявате становище по това предложение.
Режим на гласуване, гласуваме предложението, което направи госпожа Вержиния Велчева за удължаване на работното време.
Гласували общо 187 народни представители. От тях 79 за, 58 против, 50 въздържали се.
Отклонява се това предложение.
Господин Палчев, Вие?
ИВАН ПАЛЧЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи искам 20 минути почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Преди да дам почивката, ще си позволя да прочета съобщенията.
Комисията по бюджета и финансите съобщава, че заседанието й се отлага.
Комисията по здравеопазване ще проведе заседание на 29 юли, от 10 часа в кабинет 445 на "Дондуков".
Комисията по радио и телевизия - 29 юли, 11 часа в зала 206 на бул. "Дондуков". НЧ/ЛТ 100.1.
Двадесет минути почивка. Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 40 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Александър Йорданов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Йордан Школагерски
СЕКРЕТАРИ: Трифон Митев
Илхан Мустафа