Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-09-24

Председателствували: председателят Александър Йорданов и зам.-председателят Йордан Школагерски
Секретари: Руслан Семерджиев и Ведат Сакаллъ
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (Звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание.
Според дневния ред най-напред ще започнем с доклада на Временната комисия за развитие на планинските райони. След това ще преминем към парламентарен контрол и в края на деня ще се върнем към вчерашната декларация.
Тук ли е професор Марков? Заповядайте да представите доклада на парламентарната комисия.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР МАРКОВ: Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители! Трябва да отбележа, че в известен смисъл съм изненадан от това, че сега е включен за разглеждане въпросният доклад. Тъй като въпросът е много сериозен, докладът е обемист и бих искал отношението на господа народните представители да бъде по-ясно изразено, моля тази точка от днешния дневен ред да бъде отложена, ако е възможно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Професор Марков направи своето предложение за отлагането на тази точка от дневния ред. Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 162 народни представители. За - 145, против - 5, въздържали се - 12.
Предложението се приема.
Има думата господин Йовчо Русев.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, уважаеми колеги! Ние всички приехме да бъде отложено разглеждането ЦМ/КТ 171.1 на доклада на Временната комисия, който доклад беше изготвен изцяло в срока. Ние навреме предадохме по един екземпляр от този доклад и на парламентарните комисии.
Моля колегите народни представители да се запознаят с този доклад, който съдържа изключително интересни данни за състоянието и възможностите за развитие на планинските райони. Той е едно интересно четиво и смятам, че ще предизвика и сериозно отношение на всички народни представители към тези проблеми.
Затова, господин председателю, аз си позволявам да предложа отлагането на разглеждането на този доклад да бъде насрочено за следващата седмица и следващия петък. Първа от дневния ред да бъде именно вземането на решение по доклада на Временната комисия за развитие на планинските райони.
Ако смятате за необходимо, аз смятам, че не е излишно ние да гласуваме още днес следващият петък да бъде обсъден този доклад и да бъдат взети съответните решения по него. Моля Ви да го подложите на гласуване, за да няма други причини и други поводи за неговото по-нататъшно отлагане.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Русев.
Други предложения няма.
Моля да гласуваме направеното предложение този доклад да се гледа като точка първа на следващото заседание за парламентарен контрол - следващия петък. Моля, гласувайте!
Гласували 155 народни представители. За - 135, против - 3, въздържали се - 17.
Предложението се приема. 171.2
Позволете ми да ви запозная с новопостъпилите питания след 17 септември т.г.
1. Постъпило е питане от народния представител Петър Балабанов към министъра на културата Ивайло Знеполски относно виждането на министерството за бъдещето на съществуващата база в областта на цирковото изкуство и поощряването и подкрепянето на частните циркови трупи у нас.
Срокът за отговор е 1 октомври.
Постъпило е питане от народния представител Петър Балабанов към министъра на културата Ивайло Знеполски относно регламентация в структурата на държавните културни институции.
Срокът за отговор е 1 октомври.
3. Постъпило е питане от народния представител Веселин Иванов към министъра на здравеопазването Танчо Гугалов и министъра на вътрешните работи Виктор Михайлов относно обстоятелствата около инцидент с младежа Петко Великов.
Срокът за писмен отговор е 6 октомври
4. Постъпило е питане от народния представител Петър Балабанов към министъра на вътрешните работи Виктор Михайлов относно обстоятелствата около екстрадирането на Кръстьо Аспарухов Бараков от Кралство Холандия.
Срокът за писмен отговор е 6 октомври.
5. Постъпило е питане от народния представител Петър Балабанов към зам.-министър-председателя Евгений Матинчев относно създаването на икономически обоснована концепция за развитие на туризма в България.
Срокът за отговор е 1 октомври.
6. Постъпило е питане от народния представител Никола Мишев към министъра на земеделието Георги Танев относно връщането на земите на собствениците им.
Срокът за отговор е 8 октомври.
7. Постъпило е питане от народния представител Никола Мишев към министъра на земеделието Георги Танев относно новосъздадена кооперация в с. Усойка. СБ/МД 172.1
Срокът за отговор е 8 октомври.
Започваме парламентарния контрол с отговор на актуални въпроси. Актуални въпроси към министър-председателя на Република България г-н Любен Беров:
Първо, актуален въпрос от народния представител Христо Марков относно критериите за назначаването на г-н Григор Станков за зам.-областен управител на Пловдивска област.
Процедурен въпрос? Момент, г-н Марков.
Заповядайте, г-н Лютфи, по процедурен въпрос.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уваажаеми г-н председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми г-н министър-председател! Аз предлагам процедурно преди да започнем по същество парламентарния контрол да продължим нашата работа по текста за декларацията, тъй като снощи група депутати, които направиха предложения за изменение и допълнение от всички парламентарни групи, вкл. и председателят направи едно много целесъбразно допълнение, предлагам следното. Да прочета на вашето внимание как изглежда проектотекстът за декларация на парламента до Общото събрание на ООН и да гласуваме текста, ако той бъде одобрен.
Това е, г-н председател.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Мотивът да не започнем с това беше, че не са готови.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Всичко е готово.
Предлагам да се гласува това процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Тази деклараци трябва да се приема днес. Дали сега ще я приемем или към края на деня... (Оживление в залата)
Г-н Лютфи е председател на комисията и прави формалното предложение това да стане сега. Нека да гласуваме това предложение.
Моля, гласувайте за това да се премине към приемането на декларацията.
От общо гласували 162 народни представители, за - 135, против - 14, въздържали се - 13.
Предложението се приема.
Моля г-н Лютфи да докладва окончателния текст на декла172.2 рацията след направените бележки и допълнения.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми колеги, проектотекстът, както казах преди малко, с направените допълнения и изменения изглежда така:
"Д е к л а р а ц и я

На 29 април 1993 г. Народното събрание на Република България прие декларация в подкрепа на санкциите, наложени с резолюция 820 на Съвета за сигурност срещу Сърбия и Черна гора. В резолюция от 2 юли т.г. Комитетът по санкциите на Съвета за сигурност на ООН изказва специална благодарност на България за стриктното прилагане на резолюциите на Съвета за сигурност за санкциите.
В Хелзинкската декларация на Парламентарната асамблея на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, приета на годишната сесия на Асамблеята в Хелзинки, 5-9 юли 1993 г., бяха включени текстове, които призовават Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа и държавите-участнички да съдействуват за реализирането в подходящи форми за компенсиране на загубите, които България и другите страни търпят следствие на стриктното прилагане на санкциите на ООН срещу Сърбия и Черна гора.
Ръководена от своята отговорност към високите принципи на ООН и независимо от изключителните икономически трудности, на които ембаргото я подлага, България стриктно прилага и ще продължи да прилага резолюциите на Съвета за сигурност на ООН по отношение на Сърбия и Черна гора. Едновременно с това Народното събрание отбеляза, че през последните 3 години в резултат на санкциите на международната общност против Ирак, Либия, Сърбия и Черна гора България понесе и продължава да понася огромни загуби, съизмерими до голяма степен с външния й дълг. Тези загуби задълбочават тежката икономическа криза, изживяна от страната през преходния период към пазарна икономика, и ако не бъдат компенсирани, ще имат сериозно негативно отражение върху икономическото развитие на България за години напред.
Като има предвид, че икономическите санкции са последното мирно средство за принуждаване страните да се съобразяват с решенията на международната общност, което очевидно ще бъде 172.3 използувано и в бъдеще, Българският парламент приканва Общото събрание на ООН да ускори разработването на ефективен механизъм за прилагането на чл. 49 и чл. 50 от Устава на ООН за компенсиране на загубите на трети страни от участието им в икономически санкции.
Българското Народно събрание приканва международните политически и финансови институции да разработят и осъществят мерки за индиректно компенсиране на най-тежко засегнатите от санкциите страни. За България тези мерки биха могли да включват: облекчен преференциален достъп до пазарите на развитите страни за българските стоки и услуги; финансиране на дългосрочни проекти за значително подобряване на инфраструктурата; насърчаване на кредитите на България да сключат споразумение за редуциране и разсрочване на външния дълг; насочване на евентуалната международна помощ и финансови средства за възстановяване на икономическата структура на републиките от бивша Югославия след вдигането на санкциите чрез България, като се използуват възможностите на български фирми за доставка на стоки и услуги; приемане на конкретни мерки от правителствата на развитите страни с цел стимулиране на чуждестранните инвестиции в България, както и облекчаване на България до източниците на кредитиране.
Като оценява високо препоръките на Комитета по санкциите на Съвета за сигурност на ООН по отношение на България, Народното събрание на Република България настойчиво приканва Общото събрание на ООН още веднъж да обърне внимание на държавите - членки, международните организации и финансовите институции върху необходимостта от спешна и ефективна помощ за преодоляване на сериозните загуби, които България търпи от санкциите." 172.4 Колеги, това е текстът.
Пак ще повторя, взети са предвид важните допълнения, които бяха направени вчера, по време на дебатите по проектотекста.
Господин председателю, аз предлагам направо да преминем към гласуване на така прочетения текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Други предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме текстът на така предложената Декларация.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 167 народни представители, за тази декларация - 152, против - няма, въздържали се - 15 народни представители. Декларацията се приема.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Кой се въздържа за интересите на България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Продължаваме с парламентарния контрол.
Актуалният въпрос на господин Христо Марков относно критериите за назначаването на господин Григор Станков за заместник областен управител на Пловдивска област. Заповядайте, господин Марков.
ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Благодаря, господин председателю! Той актуалният въпрос е всичко друго вече, но не и актуален, защото мисля, че е отпреди 5 месеца, но както и да е.
Съвсем кратък ми е актуалният въпрос и се касае относно мотивите за назначаването на заместник областен управител на Пловдивска област, като на господин премиера народни представители от 3 парламентарни групи, включително парламентарните групи на ДПС и Новият съюз за демокрация и всички народни представители от Съюза на демократичните сили от Пловдивски регион връчихме, заедно с моя актуален въпрос, съм приложил тази декларация срещу назначаването на господин Григор Станков за заместник областен управител в Пловдивска област.
Моля, господин премиерът да ни отговори накратко какви бяха мотивите за назначаването на апаратчика Григор Станков и то тъкмо като заместник областен управител. Аз срещу партийния апарат нямам нищо, но имам против назначаването на подобни партийМС/КТ 173.1 ни функционери на длъжности като заместник областни управители и то специално в Пловдивска област.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Не е апаратчик на СДС. Това му е проблема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин министърпредседател, имате думата да отговорите на актуалния въпрос на народния представител.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!
Правомощията на министър-председателя по отношение назначаването на заместник областните управители са правно регламентирани в Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Съгласно чл.69, ал.4 от този закон областният управител се подпомага в своята дейност от заместник, назначен от министърпредседателя. Независимо от тези пълномощия на министър-председателя кандидатурите на заместник областни управители бяха обсъдени на заседание на Министерския съвет и бяха взети предвид становища на министрите по отделните тогава поставени кандидатури.
Критериите при определяне на кандидатите за отделните области бяха еднакви, определени на базата на функционалните задължения на областните управители, визирани в Глава девета на Закона за местното самоуправление, съобразени със специфичните проблеми и особености на отделните области.
Основните критерии при подбора на кандидатите се заключаваха в следното:
1. Предпочитано икономическо или юридическо образование;
2. Организационен и управленски опит по възможност в общините;
3. Неангажираност в партийно ръководство.
Министерският съвет направи необходимата преценка в тази насока, съобразно издигнатите кандидатури. Бе извършена предварителна професионална оценка по кадрови справки, без да се дава информация за имената на кандидатите и тяхната партийна принадлежност.
От постъпилите три кандидатури за заместник областен управител на Пловдивска област въз основа на изброените критерии бе избрана тази на господин Григор Станков. 173.2
Буди недоумение фактът, че питането се базира на възраженията относно политическата принадлежност на господин Станков, а не на професионални качества.
Съгласно чл.6 от Конституцията "всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви ограничения на правата или привилегиите, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние". (Възгласи на одобрение от блока на БСП, "Браво!", ръкопляскания от отделни депутати)
Надявам се, че по този начин бяха определени най-подходящите от предложените кандидати. (Възгласи на неодобрение от блока на СДС, "Е-е-е!") Нека тяхната настояща и бъдеща работа бъде критерий за обективна оценка на направения избор.
И друго, дължа да ви кажа, Министерският съвет няма на разположение някаква специална кадрова служба, която да проверява партийната принадлежност, минало и настояще. (Шум в блока на СДС, неодобрителни възгласи, "Е-е-е!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Любен Беров. Моля, господин Марков да заяви дали е доволен или не от отговора на министър-председателя.
ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Съжалявам, че нямам възможност за допълнителни въпроси, но господин Беров, нямаше нужда да проверяваме политическата принадлежност, защото специално за господин Станков тя е много отдавна ясна. Нямаше никаква нужда.
Аз, разбира се, не протестирам срещу това. Протестите бяха от страна именно на компетенциите на господин Станков, защото имаше една кандидатура на един безпартиен професор, например от страна на ДПС, която според нас беше много по-удачна, отколкото кандидатурата на секретаря на организацията на БСП в Пловдив. Включително, проверете и какъв е трудовият стаж на господин Станков. (Неразбираеми реплики от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Марков. Актуален въпрос от народния представител Гинчо Павлов относно отношението на правителството към представения чрез Движението за права и свободи кредит от Турция в размер на 250 млн.долара. Заповядайте, господин Павлов! 173.3
ГИНЧО ПАВЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, господин председател. Става дума за предоставен, а не представен.
Господин министър-председателю, просто в пресата се появиха съобщения, че този кредит ще се разпределя от Движението за права и свободи. Получи се и съобщение, че са изградени вече структури относно неговото оползотворяване.
Ако това е вярно, получава се един парадокс, че една политическа партия се натоварва да изпълнява чисто държавни функции. Сумата, доколкото пресата съобщава, е 250 млн.дол. Сам разбирате, че не става въпрос за жълти стотинки.
Затова, Ви моля, да внесете малко повече яснота по този проблем. Иначе сме свидетели на парадокс - наличие на държава в държавата по отношение на някои финансови проблеми. Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Павлов. Моля, господин министър-председател, за Вашия отговор. 173.4 МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Няма може би да очаровам мнозина от вас. Държа да заявя, че нито в Министерството на финансите, нито и в Българска народна банка не е известен фактът за предоставяне чрез Движението за права и свободи на кредит от Турция в размер на споменатите 250 млн. лева. Вярно е, че в някои средства за масова информация се появиха сведения, но ние не знаем доколко те могат да бъдат верни. Ако някой има повече информация, да представи някакъв документ. Нищо конкретно досега не е дадено официално нито в БНБанка, нито във финансите, нито където и да е другаде.
По всяка вероятност в случая може да става дума за предоставяне на кредит от турска банка на българска банка без посредничеството и поемане на някакви гаранции от страна на българското правителство. Така че повече от това може да ви съобщят евентуално вестниците, но аз не мога да ви кажа нищо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин министър-председателя.
Моля, господин Павлов да заяви своето отношение към отговора на министър-председателя.
ГИНЧО ПАВЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, господин председателю. Аз съм изключително доволен и благодарен от този отговор, тъй като на хората от тези райони стана ясно, че просто са въведени в заблуждение, че не може една държава, каквато е Турция, да отпуска кредит на политическа организация. И просто не бива да се спекулира и да се показват мускули с някаква подкрепа отвън.
Аз ви благодаря, че изведохте хората от това заблуждение. Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Павлов!
Актуален въпрос от народния представител Емил Филипов относно намеренията на правителството за по-ефективен контрол върху цените на основни стоки и услуги. Заповядайте, господин Филипов! СД/ВР 174.1
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю! Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър-председател! Емил Филипов, Михайловградски избирателен район, БСП и коалиция.
Уважаеми господин министър-председател, през последните няколко седмици във всички средства за масово осведомяване се появиха редица коментари за очаквано рязко увеличение през есента на тази година на цените на редица стоки от първа необходимост.
За съжаление не само по обективни, но и поради спекулативни причини вече е налице увеличение на цената на олиото, на хляба и други стоки. Например хлябът беше увеличен средно за страната с около 20 на сто, олиото - 20-40 на сто, яйцата 30 на сто, прясното мляко - 2,5, свинското месо... И прогнозата е, че за четвъртото тримесечие, разбира се това са чисто засега може би журналистически прогнози, увеличението на цените и съответно инфлацията ще бъде два пъти и половина по-високо, отколкото за третото тримесечие.
Моят актуален въпрос към Вас, господин министър-председателю, е:
Както е известно, Вашето правителство още през февруари т.г. прие Постановление на Министерския съвет # 41 със съответната наредба за контрол върху цените на стоки и услуги с особено важно значение за жизненото равнище на населението и икономиката на страната. Това включва 11 групи стоки. На първо място са основните видове хляб, завършвайки с лекарствените средства.
Бих ви помолил да ми отговорите кои са причините за непълно прилагане на приетите от правителството мерки и какво считате за необходимо да се направи в рамките на правителствените компетенции за по-ефикасен контрол и недопускане на икономически необосновано увеличение на цените на основни стоки и услуги, което неминуемо би довело до значително превишение на инфлацията за 1993 г. спрямо заложения в приетия бюджет за страната.
Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Филипов!
Моля, господин министър-председателю, имате думата за отговор. 174.2
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! Първо дължа да заявя, че приетото във формулата на правителството увеличение на цените в страната до края на годината ще бъде спазено.
По поставения от народния представител Емил Филипов въпрос относно контрола върху цените на основни стоки и услуги дължа да заявя следното. В съответствие с основните принципи на пазарната икономика на 1 февруари 1991 г. бяха либерализирани цените на стоките и услугите по принцип. Отчитайки голямата социална значимост на основните хранителни стоки за населението, както и ролята на течните горива и енергийните продукти при формирането на производствените разходи, правителството с Постановление # 41 от февруари т.г. утвърди Наредба за наблюдение и контрол върху цените на стоки и услуги с особено важно значение за жизненото равнище на населението и икономиката на страната.
Понастоящем в страната действат пределни фиксирани цени за енергийните продукти, минимални изкупни цени за основните земеделски такива и наблюдавани прогнозни цени за главните хранителни стоки, питейната вода, транспортните услуги и лекарствата.
Всички останали цени на стоки и услуги са свободни в резултат на договаряне между производители, търговци и потребители.
В съответствие с договорености със социалните и делови партньори на правителството в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество, се обсъждат всички предложения за изменение на цени на стоки и услуги с особено важно значение за жизненото равнище на населението.
Контролът по изпълнението на съществуващите нормативни актове в областта на цените е възложен на Националната комисия по цените, на областните управители, кметовете на общините, на Комисията по защита на конкуренцията, които могат да предоставят информация за разкрити и санкционирани в резултат на техните контролни действия нарушения на производители или търговци на стоки и услуги за населението.
Въпреки това се допускат голям брой нарушения на съществуващата наредба за наблюдение и контрол върху цените. Не са достатъчно активни и резултатни действията на компетентните споменати органи, които са задължени да упражняват контрол върху нейното приложение. 174.3
Правителството няма да допусне без съгласуване в Националния съвет за тристранно сътрудничество необосновано повишаване на цените на основните стоки и услуги за населението, които са обект на наблюдение и контрол от негова страна (от страна на правителството). То ще възложи на съответните компетентни органи да засилят контрола и санкциите при нарушаване на действащата нормативна уредба в тази насока.
Едновременно с това бе подготвен и проект за закон относно контрола върху цените, с който биха се подобрили условията и законовата основа за действие на правителството по оказване на влияние върху динамиката на цените на стоките и услугите с жизненоважно значение за населението.
При оценката на резултатите от предприетите от правителството действия следва да се има предвид и влиянието на обективните фактори върху поведението на цените, които се формират на пазара.
Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин министър-председателя!
Моля, господин Филипов, за Вашето отношение към отговора на господин Беров.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ: Благодаря Ви, господин председателю! Уважаеми колеги, уважаеми господин премиер! Аз съм доволен от Вашия отговор, който е точен, ясен и дава една по-широка картина на дейността на Министерския съвет по контрола върху цените. Бих искал да изкажа само две съображения.
Първо, може би е желателно по-често да има предавания като това, което беше снощи в "Отзвук", тъй като ми се струва, че на страната стана в значителна степен ясно как стоят проблемите, свързани с цената на електроенергията, с участието на председателя на Комисията по цените господин Пехливанов.
И второ, може би трябва да има повече информация от Министерския съвет и неговите органи като финанси, МВР, следствие, съдебна власт за констатирани спекулативни цени, нарушения на наредбата на Вашето правителство, както и нарушения на забравения вече за съжаление Закон за борба със спекулата от 4 ноември 1990 г., приет почти единодушно от Великото Народно събрание, и с промените съответно в Наказателния кодекс, по който за съжале174.4 ние нямаме никаква информация - нито в обществеността, нито в парламента. Считам, че такъв подход би повишил авторитета на ведомствата на Министерския съвет, които са свързани с проблемите на цените и спекулата, и ще бъде полезен за обществото и за отделните граждани.
И накрая, господин председателю, ако ми позволите, една лична забележка. Когато се представям, има реакция от моите колеги отдясно, защото казвам "Михайловградски район". Уважаеми колеги, така е написано на моята карта като народен представител. Когато има избори от район Монтана, тогава депутатите ще се представят като депутати от район Монтана.
Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Филипов!
Актуален въпрос от народния представител Радко Пандурски относно мерки на Министерския съвет за обезщетяване на гражданите, чиято реколта е пострадала от дивеч. Заповядайте, господин Пандурски!
РАДКО ПАНДУРСКИ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители, уважаеми господин министърпредседател! На много места в страната, предимно в балканските райони, земята е върната в реални граници. Много време преди това бяха създадени ловни стопанства, стопанин на които беше бившето УБО.
Тези ловни стопанства продължават да съществуват и в тях се ловува срещу заплащане. Такова стопанство се намира в с. , Севлиевска община. Хората от това село и селищата около него се оплакват, че дивечът унищожава реколтата им и те остават без препитание. Дивите прасета унищожават картофената реколта и царевицата, елените чупят клоните на овошките. В това стопанство са се развъдили карпатски мечки, които са месоядни и нападат овцете. И като по чудо още не са нападнати хора. Естествено тези хора трябва да бъдат обезщетени.
Въпросът ми е какво ще предприеме Министерският съвет тези стопани да бъдат справедливо обезщетени.
Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Пандурски!
Моля, господин министър-председател, за Вашия отговор. 174.5
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми г-н председател, драги народни представители! Аз не съм ловджия и не смятам за много нормално един неловджия да отговаря за всичко, даже за дивите прасета в страната. Но щом така е в Правилника, все пак ще се подчиня, за да дам отговор.
По този повод държа да ви кажа, че от 1990 г. държавните ловни стопанства са закрити. Горите в бившото Ловно стопанство "Мазолат", собственост на УБО, за които се отнася питането, се стопанисват от държавното лесничейство в с. Стоките и другите съседни лесничейства. А в община - гр. Габрово, съвместно с лесничейството е разработена програма за регулиране на дивеча и други мерки с цел намаляване щетите, причинени от дивите животни. Със заповед от април 1993 г. с # 126 на председателя на Комитета по горите се разрешава в районите, където се нанасят щети, да се организират по всяко време ловни хайки за прогонване и избиване на дивеча. Имате възможността винаги да участвувате в тях.
Организирането на хайките става по предложение на кметовете след изготвянето на протоколи за нанесени щети в земеделски имоти. Съгласно действуващото законодателство единственият ред за обезщетяване за нанесени щети, това е чрез ДЗИ. До края на 1991 г. застраховането на земеделските култури и животни бе задължително и щетите, причинени от диви животни, се покриваха 100процентово от ДЗИ. От 1 януари 1992 г. ДЗИ прилага, т.нар. общи условия за нормално застраховане на земеделски култури, които са еднакви за всички категории граждани, организации, фирми и т.н. Причинените щети от диви животни не се причисляват към щетите, нанесени от природни бедствия и поради това ДЗИ не ги приема като застрахователно събитие.
Независимо от това съгласно чл. 15, ал. 3 от Общите условия - там е казано с разрешение на председателя на института, т.е. на ДЗИ и срещу допълнителна премия - могат да бъдат сключвани застрахователни договори при условия, различни от предвидените в настоящите Общи условия. Така че възможностите за такова застраховане са налице. Дали на място в конкретните случаи е било така, това аз не мога да кажа. ББ/МД 175.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на г-н министър-председателя. Моля г-н Пандурски, да заявите дали сте доволен или не от отговора на министър-председателя.
РАДКО ПАНДУРСКИ (СДС): Извинявайте, г-н министър-председателю, но този отговор не само мен, но не може да удовлетвори и стопаните, които непрекъснато търпят щети от този прекалено много развъден дивеч. На мен не ми е известен случай, когато да са организирани хайки за унищожаване на този дивеч. Освен това този дивеч не стои на едно място. Каквато и хайка да се проведе, този дивеч напада всички околни села, а също така и съседните общини.
Трябва да се издаде наредба, при която, когато има нанесена щета, комисията да установи щетата и тези ловни стопанства, както казахте Вие - държавни лесничейства, да обезщетят хората. Още повече, че тези хора получават чужда валута срещу обстрелен дивеч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на г-н Пандурски.
Актуален въпрос от народния представител Векил Ванов относно наличие на документална информация в правителството за средствата, с които са построени бившите профсъюзи и базите за социален отдих. Заповядайте, г-н Ванов.
ВЕКИЛ ВАНОВ (СДС): Уважаеми г-н министър-председателю! На 12 декември 1991 г. Тридесет и шестото Народно събрание прие Закон за имуществото на БКП и другите, свързани с нея, казионни партии и организации. В т.ч. и на Българските професионални съюзи. По силата на чл. 1, ал. 1 от този закон имуществото на засегнатите организации, придобито след 9 септември 1944 г., бе обявено за незаконно и се отнема в полза на държавата. По силата на чл. 2 от закона Министерският съвет и общините осигуряват на първоприемниците, в т.ч. и на КНСБ, помещения и движими вещи, необходими за осъществяване на тяхната дейност.
В тази връзка потребностите на синдикатите са решени с постановление на Министерския съвет # 3 от 7 януари 1992 г. и с решение на Министерския съвет # 26 от 20 януари 1992 г. Това разпределение на имуществото, извършено от правителството 175.2 на Съюза на демократичните сили през 1992 г., е справедливо и неоспоримо, което се потвърждава от Конституционния съд с решение # 9 от 27 юли 1992 г., а така също и от Административния съвет на Международното бюро по труда при обсъждане на случай 1623.
Независимо от това вашето правителство с постановление # 13 от 27 януари 1993 г. прави промени в постановление на Министерския съвет # 3 от 1992 г., а с постановление # 54 от 17.III. 1993 г. вашето правителство облагодетелствува синдикати, като създава нова ал. 2. Цитирам:
"Ал. 2. Се предоставя безвзмездно имущество на синдикални организации за осъществяване на техните функции."
За министър-председател постановлението е подписано от г-н Матинчев.
Пак в тази връзка е и решение # 92 на Министерския съвет от 18 март 1993 г. за разпределение на иззето синдикално имущество между синдикати въз основа на следните принципи: за КНСБ - 55 на сто, за КТ "Подкрепа" - 35 на сто, а за държавата - само 10 на сто.
Според възприетите принципи на държавата се отреждатсамо 10% при положение, че цялото имущество е държавна собственост и се представя безвъзмездно на синдикатите. По този начин се накърняват интересите на всички граждани.
В тази връзка са и моите въпроси към Вас, г-н министърпредседателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на г-н Ванов.
Моля, г-н Беров, за отговор!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми г-н председател, дами и господа народни представители! Всъщност депутатът Векил Ванов зададе 2 въпроса. Аз ще отговоря поотделно на тях.
По първия въпрос. Преди да се разпредели дадено иззето синдикално имущество се доказва бившата му собственост. Разглеждат се, подчертавам, само обекти, за които има пълна документация за собственост, вкл., даказваща начина на нейното придобиване. Например изграждане със средства на бившия Централен съвет на БПС, дарения, покупко-продажби и т.н. 175а.3
Тази документация се предоставя от КНСБ. След като се установи верността и пълнотата на документите, доказващи собствеността на дадено обект към бившия профсъюз, работната група осъществява неговото разпределение между двата синдикати и държавата по приетото решение 92 от 1993 г. на Министерския съвет в съотношение, както бе споменато - 55 на 35 към 10.
Освен това не се разпределят обекти, които попадат под реституция или по случаи на заведени съдебни дела, тъй като там очевидно собствеността е спорна.
Горната документация може да бъде предоставена от работната група с ръководител министър Христо Тотев и включваща в своя състав представители от Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на териториалното развитие и строителството, КНСБ и КТ "Подкрепа". Все още не е приет и третият профсъюз като член на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Това имущество е предоставено, не е собственост - може би тук има някакво недоразумение в разбирането, а се предоставя за ползуване.
По втория въпрос. Разпределя се само доказано и иззето синдикално недвижимо имущество. Правителството в свое решение 92 от тази година е приело цитираното по-горе съотношение на деление на иззето бившо синдикално имущество, на която база споменатата работна група предлага за разпределение осъществените от нея и контролираните от нея обекти по области. Досега са минали разпределенията за 4 области през последната седмица и половина.
Предлаганото разпределение винаги се съгласува между синдикатите и съответните областни управители. Съществени спорове до момента не е имало.
Освен това няма норматив в момента, който да определя колко са необходимите работни помещения за дадена организация, вкл. и синдикални. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на г-н министър-председателя.
Моля, г-н Ванов, да заявите Вашето отношение към отговора на министър-председателя.
ВЕКИЛ ВАНОВ (СДС): Г-н премиер, слушах с интерес Вашия 175а.4 отговор, в който Вие казвате, че имущество се разпределя между двата синдиката, а именно КНСБ и КТ "Подкрепа". На мен ми се струва, че Вие допускате едно сериозно нарушение на Закона за имуществото, тъй като в този закон КТ "Подкрепа" не се визира никъде. Казва се само КНСБ, като правоприемник на Българските професионални съюзи. Това първо.
Второ, КНСБ като правоприемник на Българските професионални съюзи по силата и по задължението на Закона за имуществото в продължение на срок от 1 месец трябва да декларира своето имущество. Той е декларирал само 150 млн., г-н министър-председателю, което значи, че тези 150 млн., ако трябва да се разпределят между всички синдикални организации, така, както е във Вашето постановление и решения, това значи, че всички професионални организации, които съществуват в момента, трябва да получат от тези 150 млн. Имам предвид КНСБ от една страна, "Подкрепа" - от друга, Независимия професионален синдикат. 175а.5 Защото това имущество е строено при задължителното участие на всички нас да бъдем членове на бившите казионни профсъюзи и то е на целия народ, а не само на два синдиката. Благодаря ви. (Реплика от блока на СДС: "Браво!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Ванов. Господин министър-председателят иска думата. Заповядайте.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Длъжен съм да заявя в отговор на казаното само две неща.
Първо, законът предвижда да се предостави имущество само на КНСБ. Това не пречи на КНСБ в споразумение с други синдикати да предоставя, да преотстъпва част от своето имущество. Така е направено. (Шум и реплики в блока на СДС)
И второ, което е може би по-важното, тук винаги може да бъде коригирано. Ако утре се появи трети синдикат, добре, нека се появи. В момента се предоставя имущество на онези два синдиката, само два засега, които са приети в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Утре може да има още два, още пет. Тогава, когато бъдат приети там, нещата ще се променят.
За момента има искане за приемане на независим профсъюз. Нека, когато го приемат, тогава той ще получи. При това в случая не предава в собственост нечие имущество. То се дава за ползуване. Така че няма никаква причина, която да попречи утре това, което е дадено за ползуване някому, да бъде дадено след това другиму. Няма никакви проблеми в това отношение. Най-много един наемен договор ще бъде изчакан да свърши до края на годината или пък евентуално ще бъдат платени обезщетения за неговото предсрочно прекратяване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин министър-председателя.
Актуален въпрос от народните представители Свободка Стефанова, Стефан Стефанов и Едвин Сугарев относно инцидент в училище в град Русе. Моля госпожа Стефанова да развие актуалния въпрос.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Уважаеми господин председателю, поставеният актуален въпрос през миналата седмица, е отправен към господин Марко Тодоров - министър на образованието, господин министъра на вътрешните работи и като логическа последователност ВТ/КТ 176.1 от въпроса към двамата министри - и към господин Беров.
Тъй като господин Беров има не само този гаф, а поредица от гафове, бих искала да помоля, ако е възможно първо да бъдат изслушани отговорите на министъра на образованието и на министъра на вътрешните работи, а по-скоро въпросът към господин Беров е риторичен. Благодаря ви. (Шум и реплики в блока на БСП, възгласи "Нека цялото правителство да отговори!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Стефанова. Тук е министърът на вътрешните работи. Той, струва ми се, също може да отговори на този въпрос. Заповядайте.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Благодаря.
В едно русенско училище - училище "Ангел Кънчев", в навечерието на новата учебна година директорката на училището госпожа Денева е уволнила 15 учители във връзка с това, че те са били в символична стачка със синя лентичка на ревера в продължение на два учебни часа, без да прекъсват учебния процес през пролетта. Тази символична стачка е била във връзка с действията на същата директорка на разцепване на учителския колектив, на противопоставяне един на друг и т.н.
Всичко това в момента се обследва от комисия, както разбрах, от Министерство на образованието, но така или иначе учителите, които са били уволнени в навечерието на учебната година, са били учители с дългогодишен трудов стаж, много от тях изпратили в елитната английска и математическа гимназия немалък брой талантливи ученици.
Конфликтът, който се е породил между директорката и уволнените учители е прераснал в недоволство на родителите срещу този акт на директорката и много от тях са се явили на първия учебен ден в желанието да протестират срещу това, че се нарушават правата на децата им.
За съжаление обаче, поделение на МВР се е намесило по един неособено приятен начин, като петима полицаи са били един родител - Пламен Христов Иванов, ако не се лъжа, му беше името, баща на първокласник и на петокласник. Този родител, възмутен от действията на учителката просто е искал да вземе децата си от училище, за да ги даде в друго училище. 176.2
Актуалният въпрос, отправен към господин Михайлов, е свързан именно с намесата на негови подчинени и недопустимостта на техните действия с един такъв празник, какъвто е първият учебен ден.
За да не излизам, след като господин Михайлов отговори и да казвам дали тримата народни представители, внесли това питане, са доволни или не са, бих искала да кажа, че какъвто и да бъде Вашият отговор, господин Михайлов, завинаги тези деца, тръгнали с радост към родното училище, ще останат с един спомен за насилие. И като препоръка бих си позволила да Ви помоля, поне в такива случаи Вашите представители, които в повечето от случаите си вършат добре работата, имайки предвид трудността на професията им, нека да не проявяват насилие поне в присъствието на такива деца, тръгнали на 7 години на училище. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Стефанова. Моля най-напред министърът на вътрешните работи да отговори. Ако дойде и господин Марко Тодоров и той също ще отговори. И министър-председателят също ще отговори.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Господин председателю, дами и господа народни представители! Напълно съм съгласен с госпожа Стефанова, че нашите хора не би трябвало да се намесват в училищата и аз не го желая, и те не го желаят, но така или иначе по някой път им се налага и то не по тяхно искане.
На 14 септември 1993 г. в Регионалната дирекция - Русе е постъпило писмо от общината в Русе и от директора на училище "Ангел Кънчев" с искане за осигуряване на охраната за провеждане на обществен протест в двора на училището на 15 септември от 8,00 ч., който е бил разрешен от кмета на общината в град Русе - господин Тасев.
Митингът се провел на 15 септември от 8,00 до 8,50 ч., като в 9,00 ч. е трябвало да започне откриването на учебната година. При появата на директорката започнали освирквания и викове на гражданите, участвували в митинга, учители и родители. Това принудило учителите да приберат учениците в класните стаи и да започнат учебните занятия.
Част от родителите, заедно с уволнените 15 учители се насочили към входа на училището, искайки да влязат в сградата. Учителите, които пропускали само ученици, ангажирани с учебните 176.3 занятия, не ги допуснали в сградата, започнали да се дърпат пред вратата и да си отправят обидни думи. В този момент полицейските служители предприели действия за недопускане влизането на граждани в сградата на училището, с цел да не се стигне до саморазправа и разрастване на конфликта, което било обяснено на гражданите.
Въпреки това гражданинът Пламен Христов Иванов - баща на двама ученика, избутал служителите на входа и влязъл в сградата. Същият се държал брутално, дори обиждал полицаите и не изпълнил полицейските разпореждания. Поради указана съпротива в самата сграда, било необходимо да се наложи физическа сила и да му се сложат белезници. След кратък разговор Иванов се успокоил и заявил, че няма нищо против полицаите и бил афектиран от учителите. Извинил се на полицейските служители и бил пуснат от сградата без белезници.
С действията си полицейските служители са допринесли за недопускане разрастването на конфликта, породен от споровете между настоящата директорка и уволнените учители. Това е, което мога да ви кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Михайлов. Да изслушаме и другите министри и може би заедно да коментирате отговорите, госпожа Стефанова. Господин Тодоров, заповядайте по същия въпрос относно инцидента в училище в град Русе.
МИНИСТЪР МАРКО ТОДОРОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители! Уволнението на учителите в училище "Ангел Кънчев" в Русе е един неприятен прецедент в историята на българското училище.
На 8 септември директорката на училището "Ангел Кънчев" в Русе е връчила в присъствието на експерт от Регионалния инспекторат - Григоров, заповеди за уволнение на 15 учители, предимно членове на Синдиката на българските учители към КНСБ.
Вероятно не без значение е и фактът, че директорката на училището госпожа Денева е бивш синдикален деец на "Подкрепа". (Шум в блока на БСП, реплика: "А, ясно!")
В резултат на това масово уволнение е инцидентът и на 15 септември при откриване на учебната година, който беше достатъчно добре осветлен от средствата за масово осведомяване. 176.4 Това е, разбира се, една много тъжна история за нашето българско училище, но ако трябва да търсим някакъв лъч на надежда, аз го виждам във факта, че политическите сили превъзмогват вече теснопартийните си интереси и заемат една единна позиция в защита на уволнените учители.
На заседанието на Комисията по образование и наука депутатите от БСП поставиха на разглеждане този проблем и същата загриженост се чувствува сега в питането на уважаемите народни представители от СДС госпожа Свободка Стефанова, отец Стефан Стефанов и Едвин Сугарев. Да дава Господ и за решаването на жизненоважните проблеми на нашето образование, които зависят от парламента, да е налице подобна загриженост.
Ще ви дам кратка справка за хронологията на събитията. На 17 септември м.г. е проведен конкурс за директор на училището. С Протокол # 3 комисията е предложила госпожа Денева за директор на училището, тъй като тя е получила най-висока оценка измежду 5 кандидати за директори. Има документирани сигнали, че комисията е съставена неправилно и решението е пристрастно. Следва обаче да отбележа, че по онова време не е имало никакви правила за избор на директори на училища и за провеждането на конкурсите и сега е трудно да се прецени вече доколко тези сигнали са оправдани или не.
По сигнали на 27 януари т.г. от регионалния инспекторат в Русе е направена проверка, която констатира нарушения на директорката. Директорката и министерството, тогава МОНК, са уведомени за резултатите от проверката. На 19 март в МОНК постъпва жалба срещу директорката с искане за проверка. Такава проверка от страна на министерството не е извършена. На 24 март регионалният инспекторат в Русе извършва втора проверка със съответен констативен протокол. Резултатите за съжаление са същите: от Министерството на образованието и науката проверката не е извършена.
На 14 април вече директорката уволнява помощник-директорката по чл.328а, както се казва в интерес на работата. Веднага на следващия ден учителите правят събрание, те са около 3233 души и от присъствуващите 27 с 21 гласа се е изразил вот на недоверие към директорката на училището. Недоволните от дирекНЧ/КТ 177.1 торката учители преминават към символични стачни действия, носят сини лентички и изпълняват своите трудови задължения. Между другото искам да подчертая, че прегледът на цялата документация по този случай показва, че по отношение на учителите няма никакви жалби за непрофесионализъм, нарушение на трудовата дисциплина и т.н. Тоест, това са 15 души учители, които по отношение на своите трудови задължения нямат абсолютно никакви забележки.
На 27 април в министерството се получава искане от началника на регионалния инспекторат за уволнение на директорката поради допуснати нарушения в работата. Няма ответна реакция.
На 18 май госпожа Денева предупреждава, че стачните действия са незаконни и завежда дело. На 1 юни в МОНК изискват допълнителна информация по случая, без обаче след това да изпрати комисия, която на място да се запознае с фактите. На 23 юни, ще подчертая, че 23 юни е денят, в който аз бях избран от Народното събрание за министър, на 23 юни с писмо МОНК отправя апел към директорката да оттегли искането от съда с цел да се намери някакво друго разрешение на този конфликт. Оттам нататък настъпва известно затишие, очевидно в очакване на решението на съда и на 21 юли с Решение # 150 на Окръжния съд в Русе стачката на учителите се признава за незаконна. Учителите подават веднага молба за преглед по реда на надзора, но още няма решение на този въпрос. На 8 септември вече госпожа Денева връчва заповедите за дисциплинарно уволнение на 15 учители. На 9, на следващия ден, аз имах среща с уволнените учители в присъствието на госпожа Такева от Синдиката на българските учители, на юриста към Синдиката на българските учители и юриста от министерството, с цел да разискваме създалата се ситуация и възможностите на министъра да въздействува върху разрешаването на този трудово-правен конфликт. На това съвместно събиране заедно с уволнените учители аз като министър поех следните ангажименти в рамките на възможностите, които законът ми предоставя:
Първо, отправих едно писмо към директорката, тъй като не мога да се намесвам в трудово-правните отношения между директори и учители, нямам това право. Аз отправих едно писмо към директорката с молба, в което изразявам своето безпокойство 177.2 по случая и с молба да се намери едно разрешение на този трудовоправен конфликт.
Второ, издадох заповед за комисия, която да замине за Русе и да направи проверка на всички факти и сигнали, които са стигнали в министерството във връзка с други нарушения на директорката на това училище.
Мисля че беше на 12 в Русе, в неделя се срещнах и с родители, с които разисквах тези проблеми. Изясних им възможностите на министерството. Комисията, която бях назначил, работи два дни в Русе и на мен ми е представен констативен протокол, доста обемист материал, подписан от комисията, въз основа на който аз ще взема решението относно директорката на училището.
Уважаеми народни представители! Налице е един сложен трудово-правен конфликт. Вярно е, че чл.328 от Кодекса на труда ми дава възможност в интерес на работата веднага и незабавно да освободя госпожа Денева от длъжността директор, но аз се чувствувам задължен да не продължавам практиката, която досега е съществувала, а освобождаването на директорката на училището да бъде добре мотивирано и в резултат на една сериозна проверка на допуснатите нарушения от страна на тази директорка.
Въпреки че по моя субективна оценка уволнението на тези учители е мярка, която надхвърля техните деяния и макар и обявени от съда като неправомерни. Искам да припомня това, което казах, че по отношение на тези учители няма никакви сигнали, че те не са си вършили работата както трябва.
Оставам с впечатлението, че госпожа Денева е била посрещната на нож още при назначението си, а и тя самата като един педагог не е успяла да намери верния тон за работа с колектива на училището. Както тя самата е казала в едно свое изложение до министерството: в работата си следвам единствено, обърнете внимание, на демократично авторитарния стил на управление. (Смях и ръкопляскания от ляво)
Дами и господа народни представители! В своите действия аз ще се стремя да не допусна нарушение на законните процедури. Заявявам, че всички сигнали, които постъпват в министерството, ще бъдат обект на внимателен анализ и решения ще се взимат въз основа на документирани от оторизирани комисии факти, а не по 177.3 внушение. Министерството на науката и образованието е длъжно да бъде неутрално по отношение на междусиндикални и политически борби. И докато съм министър ще отстоявам принципите на този неутралитет. Това е, което мога да кажа по случая. Съжалявам, че не съм в състояние да ви кажа решението, въз основа на този констативен протокол, тъй като го получих рано тази сутрин. Искам внимателно да се запозная с изнесените факти, за да взема окончателно решение по този проблем. Искам да обърна внимание, че даже и това училище да има друг директор, аз не мога да възстановя на работа 15-те уволнени учители. Това не ми позволява Кодексът на труда и учителите трябва да потърсят своите законни права по съдебен ред. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от ляво)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Тодоров.
Господин министър-председател, заповядайте, за да отговорите на същия актуален въпрос.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Въпросът бе адресиран към трима. Първо към двамата министри - всеки по своята специалност, бих казал и накрая във въпроса има две думи и за мен.
Аз съм напълно съгласен с отговорите на министър Тодоров, а също така и на министър Михайлов. Казвал съм го неведнъж порано и по повод на борбите в "Арсенал", а и по други поводи, аз съм, бил съм и ще бъда и за в бъдеще противник на борбите между двата синдиката за надмощие в дадено ведомство, предприятие и т.н. 177.4
Тази борба между "Подкрепа" и КНСБ в отделни предприятия понякога има много негативни резултати, но това в момента не е обсъждано. Подчертавам още веднъж - не одобрявам това именно уволнение, както, разбира се, то не бе одобрено и от министър Тодоров.
Казах, че съм напълно съгласен със становището, което разви министър Михайлов, че намесата на органите на реда е предотвратила разрастването на конфликта.
А и наче накрая има за мен два реда от въпроса. Госпожа Свободка Стефанова ме пита дали ще си ходя. Тя очевидно иска да ме лиши от удоволствието да я виждам от време на време в залата. (Смях в БСП и коалиция) Няма да се лиша от това удоволствие! (Ръкопляскания в БСП и коалиция)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин министър-председателя. Може би трябваше да спестите, господин Беров, тази язвителност накрая.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Като гледам неадекватната реакция на колегите от БСП (к), все повече се убеждавам, че този конфликт, който е предмет на днешния актуален въпрос, е заложен от тях чрез синдиката "Подкрепа", чрез министър Николай Василев, когото те пробутаха в листата на СДС. (Оживление и смях в БСП и коалиция) Защото наистина господин Тодоров в момента наистина се пържи на един огън, който беше подкладен от тях.
Господин председател, ако обичате, да въведете ред в залата, защото иначе подчинените на господин Михайлов може би ще трябва отново да се намесват за ред. Защото, господин Михайлов, в никакъв случай не мога да си представя, че е нещо нормално в първия учебен ден, когато всички родители, нормални, независимо от това, че някои от тях може да са и комунисти (смях) всички родители нормални отиват да си заведат децата в първия учебен ден и би трябвало те да влязат безпрепятствено в учебните стаи, така както години наред е било в българското училище. (Викове "Браво" в БСП и коалиция) Вярно е, че вие сте избрани с малко по-особен мандат, но не вярвам това да дава право на българската СБ/ЗТ 178.1 полиция да бие родители в първия учебен ден.
А иначе съм благодарна за задълбоченото проучване, което сте направили и специално на господин Марко Тодоров благодаря, че ще направи всичко възможно да бъде възстановена правдата. Но смятам, че там правдата може да бъде възстановена, ако бъдат възстановени учителите на работа, след като се проучи по какъв начин е била назначена тази госпожа за директорка, дали защото е била подкрепаджийка. И от реакцията на комунистите в залата ми се струва, че е тяхно дело назначаването й (шум и смях в БСП и коалиция), защото Светослав Мичев го е разпространявал това в Русе.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Стефанова.
Актуален въпрос от народните представители Веселин Иванов и Филип Ишпеков относно създаването на нови структури от Министерския съвет в системата на СО "Булгартабак", които ще предизвикат социално напрежение и икономическа неефективносто.
Моля господин Иванов да развие актуалния въпрос.
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър-председател! С колегата Филип Ишпеков сме информирани, че правителството подготвя обсъждане на подзаконов акт за нова структура на Стопанско обединение "Булгартакаб". Известно ли е на господин министър-председателя, че въпросът не е обсъждан с ръководствата и колективите на предприятията в системата на обединението? Доколкото сме информирани, обединението е също против подобни необмислени икономически решения, а трудовите колективи в Дупница и Смолян са предприели стачна готовност. На кого е нужно излишно социално напрежение? Обществеността не е съгласна с преминаването на предприятията към Благоевград и Кърджали. Във втори план предприятията искат самостоятелност.
И, на трето място, като въпрос към Вас: смятате ли това, което се извършва, че целта му е приватизация или уедряване, ликвидация и продажба на предприятията в центрове, където е събран 178.2 чужд капитал?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Иванов.
Моля господин министър-председателят да отговори на актуалния въпрос на народния представител.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Предвид на същественото значение на нашето тютюнево стопанство за икономическите резултати на страната, от няколко месеца, бих казал, има вече два месеца, се разработват варианти за бъдещата съдба на "Булгартабак". Знаете, "Булгартабак" е обект на внимание на средствата за масова информация, а и на населението по различни поводи. Знаете, че бяха изнесени случаи, когато са били продавани значителни количества български тютюни в чужбина, без да е осигурено плащането на тези тютюни. Не искам да кажа, че е осигурено все пак забогатяването на определени хора.
Възникнаха и проблеми по повод изкупните цени на тютюна. Така или иначе бих казал накратко, че "Булгартабак" е един актуален проблем сега.
Напоследък от заинтересовани среди, в смисъл, професионални среди около "Булгартабак" се оформи становището, че той трябва да бъде преобразуван като една холдингова структура. Основните съображения на тези среди за избор на именно такъв тип структура са продиктувани и подчинени на идеята за запазване на позиции в основните сегменти на пазара на тютюни и цигари в условията на тежки икономически проблеми и мощна конкуренция, особено от съседни нам страни. Преструктурирането на "Булгартабак" следва да се извърши, като се създаде максимална свобода в действията на изграждащите я елементи при единна иновационна и пазарна политика, управлявана чрез един център на този именно холдинг.
От друга страна, преобразуването трябва да бъде подчинено на създаването на силни търговско-производствени единици на регионален или отраслово-технологичен принцип.
За реализирането на тези цели най-подходящо за момента според споменатите среди е холдинговата структура. По съществуващи варианти, които не са утвърдени от Министерския съвет, се 178.3 предвижда да бъдат създадени в единия случай 9, според едно друго предложение - 13, според друго предложение - 14, а има и едно предложение да има 22 дъщерни акционерни дружества на този споменат холдинг.
Тези предложения са все още в един стадий на проучване, на усъвършенстване, без обаче да има засега от страна на Министерството на търговията или от други ведомства по принцип възражения против холдинговата структура. Съществуват възражения от поделенията в градовете Смолян, Дупница, Кърджали, Харманли, а вчера дойде възражение и от Пазарджик, единствено относно мястото им в една такава конкретна холдингова структура.
С протокол 84 от заседанието на Министерския съвет от 15 септември бе взето решение за предоставяне на окончателен проект до 15 октомври 1993 г. и тогава именно Министерският съвет да вземе окончателно решение.
Освен това бих искал да отбележа и едно друго нещо, което е от значение за съдбата на "Булгартабак". Вие разбирате, че и в момента се води спор, да не кажа нещо повече, между тютюнопроизводителите, от една страна, и "Булгартабак" - от друга страна тъй като "Булгартабак" е основният изкупвач на български тютюни. Има, разбира се, и някои други фирми, но 9/10, ако не и повече, се пада на "Булгартабак". Значи "Булгартабак" е практически един почти монополен изкупвач на тютюни.
Според мен, за да няма в бъдеще спорове кой каква цена дава, дали тя е висока или ниска, най-добре ще бъде, както беше преди войната или както го казваме ние, преди Девети, когато имаше тютюневи кооперации. Не една, не две и не три. Помня найголямата от тях, най-значимата, това беше кооперацията "Асенова крепост" в Асеновград. Това беше една мощна кооперация, обединяваща, доколкото помня, някъде около 7-8 хил.производители на тютюн в района. Тя имаше свои тютюневи манипулационни складове и сама излизаше на пазара да продава манипулиран тютюн. 178.4 Така че може би най-правилното бъдеще на тютюнопроизводителите, а също и на "Булгартабак" - това е създаването на такива именно тютюневи кооперации, които сами да продават своята продукция. И тогава вече, ако те не могат сами да намерят най-добрия пазар за техните продукти, да отидат при "Булгартабак" и да кажат: приятели, продайте нашите тютюни при определени условия и при такава и такава комисионна ... Но това е въпрос на бъдеще.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господинминистър председател.
Господин Иванов, имате думата, за да вземете отношение към отговора на господин министър-председателя.
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ((ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин министърпредседател, аз си позволявам все пак да предложа на Вашето внимание като съображение, че освен чисто производствените структури, които ние отстояваме с колегата Ишпеков, трябва да имате предвид, че там и районите са тютюнопроизводителни. Едно неправилно и необосновано решение би предизвикало излишно социално напрежение на този етап.
Във втория пункт на едно мое съображение и на колегата Ишпеков бихме предложили в тоя период, който Вие сега уточнихте, че е до към средата на октомври, ако е възможно да се осъществят срещи на експерти от предприятията, които представляваме, а не са само нашите предприятия - такива проблеми има в цялата страна, и експерти на Министерския съвет и тогава да се пристъпи към решаването на проблема, защото може би най-добрият вариант дори във варианта на холдинг, е максималният брой предприятия, които са 22, да съществуват в своята и относителна донякъде самостоятелност.
Аз изказвам своето задоволство от отговорите и мисля, че - и това е наша задача - съвместно ще намерим най-точния изход за решаването на въпроса в системата на "Булгартабак".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Иванов.
Преминаваме към отговорите на питанията към министърпредседателя.
Питане от народния представител Стефан Стефанов относно ЦМ/ЙА 179.1 намеренията на правителството за разкриване и справедливо наказване на комунистическата номенклатура, вършила крупни нарушения.
Господин Стефанов заповядайте.
ОТЕЦ СТЕФАН СТЕФАНОВ (СДС): Понеже питането е много старо, почти го бях забравил и не очаквах да му дойде редът.
Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър-председателю, уважаеми колеги! До неотдавна почти всеобщо беше мнението на гражданите на България, че през периода на тоталитарно комунистическото управление страната бе ограбена и разорена от тъй наречените правоимащи, които бяха една малка част от населението, по апаратния принцип концентрирали цялата, неразделена според тогавашното законодателство власт. Именно тази субординираност на структурите на държавната власт, смесването на партийна и държавна йерархия и почти пълната липса на разделение на властите са основната причина за липса на какъвто и да било контрол отдолу нагоре. Това даде възможност не само безконтролно да бъдат вършени крупни нарушения и престъпления, но което е още по-трагично, да бъдат заличавани следите. И именно за една такава заличена следа всъщност е и моето питане, което следва по-нататък.
Така полека-полека се стигна до абсурда да започне да се лансира тезата чрез обработване на общественото съзнание, че вече се е образувала нова номенклатура, нови правоимащи и едва ли не "престъпленията" на тези нови правоимащи са надминали престъпленията, извършени през дългия период на тоталитарна безконтролност.
Тази тенденция, прокарвана главно чрез медиите, създадени и издържани със същите тези ограбени пари, се засили особено в последните месеци от управлението на правителството на господин Филип Димитров. За съжаление, откакто управлява Вашето правителство, на тази обществена манипулация се даде пълен ход. Това ми дава основание да отправя към Вас следните въпроси:
Считате ли периода на тоталитарно комунистическо управление за най-мрачния период в българската история? (Смях от блока на БСП)
Считате ли, че комунистическата номенклатура е вършила през този период крупни нарушения и престъпления?
Какво прави или има намерение да прави Вашето правител179.2 ство за тяхното откриване и справедливо наказване?
И по-конкретно - това е конкретната част на моето питане: имате ли сведения за сечене на юбилейни монети от благородни метали? Тези сведения, които аз имам, са за над сто тона, може би за повече. Аз имам едно малко сведение. Имате ли сведения за сечене на юбилейни монети от благородни метали в последните години преди 10 ноември 1989 година? Раздавани ли са такива юбилейни монети от благородни метали като заплати на тогавашните правоимащи? Какво е точното количество на благородните метали? Надявам се Вие да можете да разполагате с много по-достоверна и документирана информация отколкото аз. Та какво е точното количество на благородните метали, употребявани за юбилейни монети до 10 ноември 1989 г. и какъв е пътят на тези монети? Тази част от въпроса също е много важна - какъв е пътят на тези юбилейни монети.
Работи ли Вашето правителство естествено в сътрудничество с компетентните органи за разкриване на сметки на БКП, на номенклатурни кадри на БКП и на подставени лица на секретните служби зад граница? Има ли установени факти и какво конкретно е направено досега по този проблем?
Ако не се разкрият истинските виновници за последната и най-голяма национална катастрофа, въпреки че тези неща се посрещат със смях, става дума именно за национална катастрофа и национална трагедия и затова смятам, че Вашето правителство е длъжно като правителство на България, а с това съзнателно се подпомага манипулирането на общественото съзнание, че през периода на комунистическия тотилатиризъм в страната всичко е текло по мед и масло, партийно-държавната номенклатура е лягала и ставала с едничката грижа за народното благоденствие, целокупният пък народ е живял в нищо ненарушавано (цитира в оригинал) "сладко безделие" ... И изобщо комунизмът ще се окаже построен със задна дата!
И завършвам обобщавайки: какво прави Вашето правителство, за да не дава възможност на крадеца да вика "Дръжте крадеца!"
Тъй като питането ми е кратко, Ви моля за максимално голяма конкретност, а не отклоняване в някакви странични примери или аналогии.
Благодаря. 179.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Стефанов.
Има думата министър-председателят професор Любен Беров.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Питането на депутата Стефан Стефанов имаше една предварителна, уводна бих казал, по-риторична част, на която има два изхода: или да направим една научна конференция, за да загубим повече време, или ако той желае, аз ще изляза в печатна форма като отговор на първата уводна част.
По конкретния зададен въпрос - за сеченето на монети от благородни метали дължа да ви уведомя, че съгласно чл. 6 от Устава на Българската народна банка, утвърден с указ от 1956 година, Българската народна банка има изключителното право да издава и пуска в обръщение банкноти, както и да пуска в обръщение банкноти, както и да пуска в обръщение монети и съкровищни билети за сметка на Министерството на финансите. Издаването на банкнотите и държавните съкровищни билети, насичането на монетите и пускането им в обръщение до началото на 80-те години се е извършвало по решение на Министерския съвет, но по-късно това става и с решение на Политбюро, на Секретариата на ЦК на БКП и на различни отдели на ЦК на БКП или пък понякога и с докладни записки до министъра на финансите или министъра на икономиката и планирането, на които са поставени утвърдителни резолюции. 179.4 Българската народна банка е била само изпълнител, на когото се е възлагало изпълнението на съответното решение, като техническо лице.
Българският монетен двор е създаден през 1952 г. А първите съвременни възпоменателни монети от благородни метали са отсечени в него през 1963 г. От 1963 г. до 10 ноември 1989 г. са отсечени общо 281 кг злато. В трезорите на БНБанка се съхранява по-голямата част от отсечените златни монети. Те не са раздадени, основната част от тях.
Наличните златни монети към 25 май 1993 г. бяха с тегло 213 кг и 99 г, значи грубо 214 кг. В това число и златната монета от 1000 лева, емисия 1981 г. От нея са отсечени 2 хил. броя, като 1971 бр. се съхраняват все още в БНБанка.
За същия период, значи от 1963 г. до 1989 г., са отсечени 40 вида сребърни монети. За тях са употребени 62 т и 174 кг сребро. От тях към 25 май 1993 г. в трезорите на банката се съхраняват сребърни монети с общо тегло 27 т и 217 кг, което означава по-малко от половината от общо насеченото количество.
Разпределянето на монетите от благородни метали се е извършвало на различни етапи по различни квоти, съгласно разпореждане на председателя на БНБанка или на управителния съвет на банката. Разпределението в общи линии е било, както следва.
За резерв - 30 на сто. Става дума за банковия резерв. За продажба от бившите окръжни банки, филиалите на БНБанка по окръзите, около 10 на сто. Разпределението е ставало пропорционално на броя на тези клонове в окръжните градове. За износ, грубо казано, около 10 на сто. За свободна продажба чрез търговската мрежа на предприятието "Филателия и нумизматика" - 20 на сто. И за висши и партийни, и държавни органи в централните ведомства - 20 на сто - в едри линии.
Монетите са отпускани от касата на БНБанка срещу заплащане по номинална стойност в лева предимно за протоколни нужди. Но БНБанка не разполага с информация как и за какви цели са използвани тези монети за протоколни нужди.
Практиката по разпределение на монетите се е променяла през различните периоди. Първите златни и сребърни монети, емисии от 1963 и 1964 г., са отсечени в малък тираж и въобще не са разпространявани свободно. Продавани са по цени на дребно в лева РД/ВР 180.1 и валута, чрез нумизматичните магазини и банковите клонове.
През 1980 до 1982 г. след рязкото покачване на международните цени на благородните метали е спряна продажбата на такива монети и са иззети непродадените количества обратно в касите на Българска народна банка. След изземването на непродадените златни монети е въведен специален ред за тяхната продажба, а именно, златните монети са продавани не по номинална, а по текущата цена на дребно. За всяка продажба е издавано бордеро под строга отчетност. Продажбата се е извършвала само ако върху бордерото положат подписи министърът на финансите и председателят на БНБанка.
Естествено е, че при този усложнен ред златни монети са можели да закупят само високопоставени лица, тъй като не може върху хиляди бланки да има подписа на министъра.
В Българска народна банка се пазят обаче всички, подчертавам, бордера за продадени златни монети. Ако народният представител Стефан Стефанов желае, БНБанка има готовност да подготви справка за конкретна монета, в смисъл на емисията на даден вид монети, но моли да се има предвид, че изготвянето на такава справка ще отнеме доста време, тъй като трябва да бъдат преровени доста голям брой бордера.
След създаване на фирма "Българска филателия и нумизматика", а това е станало през 1987 г., монети започнаха да се продават по цени на дребно, утвърждавани от министъра на финансите и председателя на БНБанка. От началото на 1990 г. продажбата на всички монети от благородни метали се извършва на комисионен принцип от желаещите търговски банки.
Известно ни е, че има случаи в някои централни ведомства при разпределянето на монети в по-голям тираж, при които със заплатите са давани на служителите по една и две монети срещу заплащане по тяхната номинална стойност.
Това е именно, бих казал, положението със сечените монети от благородни метали.
Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър-председател! Има думата народният представител отец Стефанов да вземе отношение към отговора. 180.2
СТЕФАН СТЕФАНОВ (СДС): Що се отнася до скрупульозността, с която е направена справката от господин министър-председателя, съм доволен. Но имаше известен, бих се изразил, чиновнически момент, повече цифри, а що се отнася до оценъчната страна на въпроса - как смята той всичките тези данни, които изнесе, такъв момент липсва. И в този аспект неговото предложение да излезе пред обществото именно с една такава оценка на това време, струва ми се, че никак няма да е излишно. Още повече като се има предвид този сардоничен смях, с който беше посрещнат и този абзац, в който се изразих, че периодът на комунистическата диктатура е най-мрачният период в българската история. Този смях изразяваше отрицание, че това не е така. И полезно би било българското общество да знае каква е Вашата оценка - така ли е или не е така.
Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви!
Имаме още малко време. Питане на народния представител Велко Вълканов относно ръководните идеи, към които правителството смята да се придържа в областта на икономиката.
Имате думата, господин Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, сМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател! Състоянието на нашата икономика продължава да е извънредно тежко. Производството все още не показва сериозни признаци на оживление, а вместо нормална търговия наблюдаваме широкомащабна и спекулативна дейност. Културният живот замира, жизненото равнище на милиони хора не спира да спада. Засега истински разцвет отбелязва единствено престъпността, а към всичко това се прибавя и ембаргото.
Не мога да отрека, че правителството полага определени усилия да изведе страната от нейното катастрофално положение. Имам обаче впечатлението, че правителството се бори повече със следствията, отколкото с причините. Цялото му внимание е насочено към така наречената "масова приватизация". Но едва ли една държава би могла да процъфти, разпродавайки имуществото си? Правителството явно пренебрегва простата истина, че основата на една икономика е производството. Но тъкмо на производството се отделя наймалко внимание. 180.3
Промишлените предприятия са предоставени почти изцяло на произвола на съдбата. Много от тях преднамерено биват съсипвани, за да бъдат направени лесна плячка на дивата приватизация. Другите едва успяват да се задържат на повърхността. Поставени при нови, неочаквани за тях условия, те невинаги намират верните икономически решения. Но и при възможно най-добри варианти на собствено стопанско поведение, те не биха могли да преодолеят натрапената им криза. На тях им липсва съответна държавна правителствена политика, която да им даде общия контекст, в границите на който да търсят реализацията на своите решения. 180.4
Те трябва сами да отвоюват загубените с помощта на държавата (разбирайте с помощта на предишното правителство) пазари, да преодоляват конкуренцията на внасяните по дъмпингови цени стоки, да се борят за жизнено пространство при условията на една квазипазарна икономика, без при това да са освободени от бюрократичната опека на ведомствата.
Трагично е положението в селското стопанство. Само за една година ликвидационните съвети съсипаха селскостопанското производство и особено животновъдството. Разграбено, разпиляно и унищожено е имущество за милиарди левове. Изклани бяха стотици хиляди животни. (Шумна реакция в блока на СДС, реплики) Други стотици хиляди животни буквално измират от глад. Наскоро печатът съобщи, че само за 40 дни са измрели от глад 105 хил.свине. Хиляди декари земя остана незасята. Добивът на много места главоломно пада. Някои винят сушата, но премълчават за разрушените напоителни системи.
Смущаващо е бездействието на правителството в областта на търговията. Собствената му пасивност се компенсира от изключителната активност на множество спекуланти. Те изкупуват жизнено важни за населението стоки, храни. Създават изкуствен недостиг на такива стоки, след което ги пускат на пазара при необосновано високи цени. Например житото се изкупуваше по 2 лв. килограма, а хлябът се продаваше по 6-7 лева. Пита се сега каква ще бъде цената на хляба, след като житото се изкупува по 2,50 - 3 и повече може би по-късно лева.
Много се боя, господин министър-председателю, че със своята пасивност в областта на икономиката вашето правителство следва гибелната политика на правителството на Филип Димитров (бурна неодобрителна реакция в блока на СДС: "Е-е-е!"), което смяташе, че пазарната икономика изключва всякаква държавна намеса в осъществяваните икономически процеси, дори и когато те водят до крайно неблагоприятни за страната последици.
Една такава позиция е съвършено неприемлива. Принципите на пазарната икономика не могат да се фетишизират. Не бива да се забравя, че те са получили необходимото признание именно чрез обществения интерес. Общественият интерес следователно трябва да е постоянен коригиращ фактор в поведението на цялата пазарна икономика. СД/ЗТ 181.1
Още по-недопустима е пасивността на държавата при прехода към пазарна икономика. Преди да са заработили механизмите на новата система, не бива да се изоставят механизмите на старата система. Бездействието в този случай би било проява не на икономически либерализъм, а на общонационална безстопанственост.
Не бива най-после да се забравя, че държавата сама е един от основните стопански субекти в страната. Тя притежава близо 95% от производствените фондове. Следователно тя е длъжна да работи за преуспяването поне на своите собствени предприятия.
С оглед на изложеното си позволявам, господин министърпредседателю, да Ви отправя питане относно ръководните идеи, към които вашето правителство смята да се придържа в областта на икономиката...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Господин председателю, той не говори по въпроса! Това не е темата! Той не говори по въпроса! Моля, прекратете го!
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Възнамерява ли то да упражни властта си, за да осигури необходимата социалност на протичащите в страната икономически процеси или ще се задоволи да бъде само техен регистратор?
Моля в частност да ми отговорите на следните въпроси:
Първо, какви мерки смята да предприеме правителството, за да осигури минимум социалност на икономическите отношения при условията на създаващата се пазарна икономика? (Венцеслав Димитров, от място: "Ти тия работи не ги разбираш!")
Второ, какви мерки ще предприеме правителството, за да осигури на държавните предприятия максимален производствен успех и по този начин да ги съхрани за обществото, а не да ги разпродава?
Смята ли правителството, че е социално оправдано доходите от едно печелившо държавно предприятие да отиват не в обществото, а в отделни частни лица, защото това всъщност става чрез приватизирането на рентабилните предприятия?
Четвърто, уверено ли е правителството, че замислената от него разпродажба на държавните предприятия ще направи техни собственици не отделни лица или групи лица, а определено множество стопански субекти, включващо и работещи в тези предприятия граждани? 181.2
Пето, възнамерява ли правителството да ускори процеса на раздаване на земята, за да осигури по този начин и възможно по-бързото използване на прогресивните форми на селскостопански труд кооперации и други подобни организационни форми?
Смята ли правителството за възможно преди още да е приключило раздаването на земята да осигури предварителното предаване на земя на новите кооперации, за да се прехвърли грижата по селскостопанското производство от държавните чиновници върху самите собственици?
Седмо, какво смята правителството да предприеме, за да защити както производителите, така и крайните потребители от спекулативната търговия?
От отговорите на така поставените въпроси ще зависи, господин министър-председателю, и моето отношение към оглавяваното от Вас правителство, тоест дали и в бъдеще ще му оказвам своята подкрепа.
Благодаря ви за вниманието.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Отговорите ще бъдат незадоволителни и искане на доверие...
ДРУГА РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Сега трепери правителството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Имате думата, господин министър-председателю.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Уважаеми господин председателствуващ, дами и господа народни представители! Преди да отговоря конкретно, бих искал да изразя моите симпатии към господин Велко Вълканов ако не поради други причини, поради това, че зная как той разходва своята заплата. И една такава себеотдайност в една епоха на алчност наистина заслужва внимание.
А това дали той има симпатии към мен и дали има доверие към мен, това е въпрос вече на личен избор. Очевидно може би взаимно тогава може да намалим и нашите симпатии. Но това е въпрос отделен, личен. На вкуса и цвету товарищи нету.
И така, въпросът е развит все пак в доста повече от онези 3 мин., които правилникът повелява и които председателството не успя да спази. 181.3
Първата част на въпроса бе доста, бих казал, риторична, общо теоретична. За да бъде отговорено на нея, ние бихме загубили тук много време. По-добре е да направим, ако искате (с Ваше съгласие, разбира се) една научна конференция.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не научна! Той трябва да мине курса по икономика в някое висше учебно заведение, защото някои елементарни работи не знае.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Може би евентуално ще прибегнем и до помощта на господин Венцеслав Димитров, ако това е необходимо...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Такива слаби студенти не съм имал никога.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН БЕРОВ: Да оставим шегата настрана, колеги. В първата част на въпроса, която не беше въпрос, но беше именно уводна, бих казал, част, имаше и доста негативни оценки за това, че има пълна безстопанственост в страната, че правителството напълно неглижира или бездействува в областта на търговията и т.н.
Вие разбирате, че това не отговаря на истината, ако не поради друго, то поне поради това, че поне само през последните две седмици правителството прие няколко поне акта за регулиране на търговията. Знаете, че ние приехме акт против дъмпинговия внос на чужди не само земеделски произведения в България. Приехме акт за въвеждане на минимални цени, по които да бъдат изчислявани митата и акциза, разбира се, при внос на стоки и т.н.
Така че аз няма да се нагърбвам преди една научна конференция да давам отговор на тези общи оценки. Мен ми прави обаче впечатление едно. В тази уводна част на въпроса има доста критични изказвания въобще против приватизацията. Говори се за това, че не трябва държавата да разпродава своите предприятия. Даже има един текст, който е против масовата приватизация. Очевидно задаващият въпроса депутат може би има съмнения в принципното положение дали ние вървим към приватизация или не.
Затова моля да се разберем. Това правителство пое управлението на страната в името на една декларация, в която бе включен и проблемът за приватизацията като един от първостепенните проблеми. Аз затова, преди да започне тази сесия, в едно, бих казал, 181.4 обръщение по телевизията изрично казах: ако има някакви поколебавания от групи депутати или парламентарни групи в това дали ще бъдат следвани в бъдеще тези основни линии на програмната декларация и задачи на страната, за които ставаше дума на 30 декември, то моля това да ми се каже и тогава правителството да знае какво да изпълнява. Правителството, така или иначе, е един войник, който изпълнява определени заповеди. Той се движи в рамките на законите, дадени в тая страна, и в рамките на тая програмна декларация, която навремето си бе гласувана.
Ако се е променило положението, моля, кажете, ако това, разбира се, не е мнение само на депутата Вълканов. 181.5 И така да премина към конкретните въпроси, тъй като нашето време все пак е доста ограничено.
Първият въпрос, който бе поставен - какви мерки смята да приеме правителството, за да осигури минимум социалност. Бих казал толкова е общ въпросът, че все пак би трябвало поне един-два часа да говорим за това в каква степен правителството за в бъдеще смята да въвежда Закона за социалното осигуряване, да актуализира доходите на държавни работници и служители и т.н.
Второ, постави се въпросът какви мерки ще вземе правителството да осигури на държавните предприятия максимален производствен успех. Ами какво друго правим ние освен това? Нима не е например това именно основната задача на това решение, което вече е предложено на парламента, за урегулиране проблема за лошите дългове, подготвя се и правилник за управлението на държавното участие и на държавната собственост. Въобще, ако давам сериозен отговор на този пункт от въпроса, бих отнел поне 1 час.
Уверено ли е правителството, че замислената от него разпродажба на държавните предприятия ще направи техни собственици не отделни лица, а определено множество от стопански субекти, включващи и работещи в тези предприятия граждани. Става дума за масовата приватизация - разбирам, и ще отговоря - да! Правителството е убедено, то ще помогне тези именно бъдещи дребни акционери - граждани на тази страна, да могат да оказват влияние върху работата на тези предприятия. То ще направи необходимото, за да могат те да имат едно свое рационално, бих казал, представителство, когато стотина или двеста души могат да упълномощят отделно лице да ги представлява. Това ще бъдат едни избори, бих казал, на ниско равнище. Към кого имат отделните хора доверие. И така именно мисля ще имат една по-демократична система на управление и поне на част от предприятията, без да имате борби между два синдиката: Както видяхме, че са били уволнявани учители по исканията на един от синдикатите.
Другият въпрос е възнамерява ли правителството да ускори процеса на раздаването на земята. Да, възнамерява и не само че възнамерява въобще, но, казвам ви го откровено, то е направило ББ/КТ 182.1 всичко онова, което можеше да бъде направено в тази насока, като имаме предвид, разбира се, хилядите обективни пречки, които създава този сложен проблем по места. Ние не можем да накараме хората да не подават молби срещу решенията на поземлените комисии понеже имат спорни въпроси по имотите. Ами хората преди войната се колеха за тези спорове по имоти, искате сега да няма никакви спорове. Има. И, разбира се, мога да изброя още десетки такива фактори, които неизбежно забавят нещата. Но онова, което е възможно въобще да бъде направено, правителството го прави. И своите обещания - да върне към 55-60 на сто от земята - то ще изпълни.
Смята ли правителството за възможно преди още да е приключило раздаването на земята да осигури предварителното предаване на земя на новите кооперации, за да се прехвърли грижата за земеделското производствво от държавните чиновници върху самите собственици? Вие знаете, предполагам впрочем, че е издадено едно Окръжно на Министерство на земеделието, съгласно което ликвидационните съвети трябва да приключат своята работа в рамките на около 2 месеца. Така че по този начин работата ще се прехвърли именно от държавните чиновници на самите преки производители - собственици на земя.
Какво смята правителството да предприеме - това е последната точка от въпроса - за да се защитят както производителите, така и крайните потребители от спекулативната търговия. Ако говорим сериозно на тази тема, вие разбирате, че невинаги интересите на производителите и на потребителите са еднакви. Вие разбирате, че има производители, които желаят цената на зърното да отиде даже до 5,00 лв. за килограм. Добре, но тогава вие всички тук ще ядете хляб не по 10,00 лв., а по 15,00 и по 20,00 лв. Така че, виждате от един елементарен пример, че невинаги интересите на производители и потребители са еднакви. И правителството се опитва да намери наистина една справедлива равнодействуваща в тази насока. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър-председателю! 182.2
Имате думата, господин Вълканов.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги! Аз съзнавам, че моите въпроси бяха наистина доста общи. Но те имаха по-скоро задачата да изразят една обща тревога, която съществува не само у мен, но и у моите избиратели. Като приемам за сведение Вашите отговори, аз искам да кажа, господин министърпредседателю, че това чувство на тревога не ме напуска. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви.
Има думата да развие питане към заместник-министърпредседателя господин Евгений Матинчев народният представител Невен Пенев.
НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, господин министър-председател, господа министри, колеги!
Искам да изчакам господин Матинчев да приключи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Той е подготвил писмен отговор, видях го в ръцете му. Така че не се смущавайте.
НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Господин министър, като народен представител от 21.Сливенски избирателен район, където се намира Балканския каменовъглен басейн, бях запознат с тежкото икономическо положение на миньорите-пенсионери и драстичното несъответствие на получаваните от тях пенсии, с условията и качеството на положения от тях труд. В своя протест, който прилагам към питането, те настояват за осъвременяване на размера на тези пенсии. Същевременно бях информиран, че в рамково споразумение на Миньорската федерация "Подкрепа" и Вашето министерство е предвидено:
1. Министерският съвет да разгледа и внесе в Народното събрание законопроект за изменение и дъпълнение на Закона за пенсиите, осигуряващ размер на пенсиите за работещите в отрасъла, съобразен със спецификата на техния труд.
2. Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на здравеопазването да внесат в Националния съвет за социално сътрудничество предложение за промяна на Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране на работещите от отрасъла.
Моето питане към Вас е докъде е стигнала практическата работа по осъществяване на тези решения. Имат ли основание миньорите-пенсионери да очакват скорошна актуализация и ако да 182.3 то в какви размери ще бъде тази актуализация?
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Въпросът Ви е толкова актуален, че и аз бих се присъединил към Вас, господин Пенев.
Имате думата, господин Матинчев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ МАТИНЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! В подробно развитите мотиви в писмения протест на миньоритепенсионери са обрисувани изключителните условия, при които са работили в мините, тежестта и вредността на техния труд и постоянният риск от експлозии на газ метан или заболяване от силикоза. Изтъкнато е, че след пенсионирането те не живеят дълго и е оправдано да получават по-големи пенсии. Те настояват да се премахнат всички ограничения, тавани при пенсионирането им, както по отношение на трудовия стаж, така и по отношение на размерите на получаваните пенсии.
Второ, осъвременяването на старите пенсии да се извършва на базата на действуващите в момента щатни таблици по категории, степени и разряди.
Трето, пенсиите на лицата, които работят след пенсионирането си, да не се намаляват с 0,35 лв. за всеки лев от брутната заплата и реализирания от трудовата дейност доход, съгласно чл.50, ал.1 от Закона за пенсиите.
Това са съществените части в техните искания, уважаеми господин народен представител!
И по тях аз ще отговоря. Следва да имаме предвид, че пенсиите в нашата страна се отпускат и изплащат съгласно действуващите нормативни актове по пенсионното осигуряване - Закона за пенсиите, Правилника за прилагането му, Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране и други, а също и актовете на Министерския съвет, с които са предвидени компенсации и индексации на всички пенсии.
С тези актове е съобразен бюджетът за социалното осигуряване през 1993 г.
Ето защо считаме за абсолютно невъзможно сега - в 1993 г. да направим промяна в Закона за пенсиите в предлагания смисъл. Създаването на други норми във връзка с възможността да се отпус182.4 кат и осъвременяват пенсии на определени категории лица, дебело подчертавам, няколко пъти по-високи от останалите, би довело увеличаването на разходите за пенсии, без да сме в състояние да осигурим средства за това. 182.5 Същото, бих казал, се отнася и до изменението на чл. 50 от Закона за пенсиите. Промяната в правния режим на работещите пенсионери ще доведе до нарушение на баланса между приходите и разходите в бюджета на социалното осигуряване, което при острия дефицит на бюджетни средства в момента, е нецелесъобразно.
Що се отнася до втората част - това предложение, което сме поели за промяна в Правилника за категоризирането на труда при пенсиониране, определено изразявам становището, че в момента това не се налага.
Съгласно Постановление # 40 от 1968 г. с последващите изменения и допълнения работниците, които са заети на работа в подземните силикозоопасни рудници придобиват право на пенсия за изслужено време и старост при възраст 45 години и при трудов стаж само от 15 години. Тоест ако са работили седем и половина години на подобни обекти.
Ако тези лица, след навършване на седем и половина години работа в такива обекти, продължават да работят в тях, при пенсиониране пенсията им за изслужено време и старост се увеличава с 10 на сто за всяка година трудов стаж, добит след това, но не повече от 30 на сто.
При същите условия за възраст и трудов стаж се пенсионират лица, които работят в подземните силикозоопасни рудници за добив на радиоактивни вещества и в подземните силикозоопасни подготвителни, добивни, геологопроучвателни и тунелни работи в радиоактивна среда. Това са специалните условия за пенсиониране на лицата, които работят в тежки условия на труд и те са по-благоприятни в сравнение с изискването за добиване на право на пенсия при първа категория труд - 15 години трудов стаж, от които най-малко 10 години първа категория труд и възраст, както знаете, 52 години при мъжете и 47 години при жените.
Следователно по отношение категорията на трудовия стаж и правото на пенсия вече, според нас, след обсъждането на този проблем, са изградени възможните най-благоприятни решения в сравненията, които сме направили за подземните миньори в силикозоопасните рудници.
Както вече отбелязах, до изтичането на тази година бюджетът за социалното осигуряване не позволява никакви изменения на Закона за пенсиите и неговите подзаконови актове. ВТ/ЙА 183.1
Следващата година ние считаме да преразгледаме това отношение. Нашите намерения са още сега да разработим макрорамката на социалното осигуряване с обсъждането и приемането на бялата книга за социалното осигуряване. На основата на тази бяла книга Министерството на труда и социалните грижи има амбицията да подготви нов закон за пенсионното осигуряване.
Надяваме се, господин Пенев, тези ангажименти, които е поело министерството, да бъдем в състояние по някакъв начин да решим и да предложим на Народното събрание и то още до края на тази година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Матинчев. Има думата господин Невен Пенев да изрази отношението си.
НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Аз нямам уточняващи въпроси. Благодаря на господин министъра за отговора и искам просто да пожелая успех на министерството и дано до края на тази година те да бъдат готови с тези проектозакони, за да не се изпадне в порочния кръг, в който, доколкото разбрах, сме в момента - няма пари в бюджета и затова нормативната база е остаряла и не може да бъде променена, тъй като тези средства не са предвидени.
Надявам се, че с проектобюджета за следващата година и нормативните промени, които Вашето министерство ще инициира, да бъде решен поне отчасти този тежък и много болен социален проблем на миньорите-пенсионери. Благодаря Ви от името на моите избиратели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, колега Пенев. След 15 минути почивка ще продължим с отговори на актуални въпроси от министъра на вътрешните работи господин Михайлов.
Петнадесет минути почивка. (Звъни)
(11 ч. и 25 м.)
183.2
(След почивката)

11 ч. и 50 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля, квесторите, поканете народните представители да влязат в залата. Ще продължим с актуални въпроси към министъра на вътрешните работи г-н Виктор Михайлов.
Още един път повтарям молбата си към квесторите. Поканете народните представители от кулоарите да влязаат в залата. (Звъни) Продължаваме заседанието. Има думата, по избор разбира се, народният представител Векил Ванов или народната представителка Станка Величкова, които имат актуален въпрос относно мерките на министерството по отношение дейността на Общество за "Кришна съзнание", съгласно чл. 37, ал. 2 от Конституцията на Република България. Вие ли, г-н Ванов? Заповядайте, г-н Ванов.
ВЕКИЛ ВАНОВ (СДС): Уважаеми г-н председателствуващ, уважаеми г-н министър, уважаеми колеги!
Чрез различните секти в България се подкопават духовните устои на нацията и българската държавност.
В последно време от средствата за масова информация и най-вече от телевизията, както и от проведените лични срещи с ръководството на ТОА "Люлин" получаваме информация за острото негативно отношение на обществеността в кв. "Филиповци" към дейността на настанилата се там секта Общество за "Кришна съзнание".
Ръководството на ТОА "Люлин" своевременно и неколкократно е информирало служители на Столичната районна дирекция на вътрешните работи за взривоопасната обстановка и от възможностите за възникването на конфликт между обществеността на кв. "Филиповци" и намиращата се там секта.
Ръководството на ТОА "Люлин" без регистрация е настанило в детска градина # 47 и друга една религиозна секта, т.нар. "Дом за радост", която издава седмичник "Божието слово".
Специално за сектата Общество за "Кришна съзнание" разполагаме с информация, че пред сградата, където е настанена спира кола с регистрационен номер на Руското търговско представителство. Общинските власти са предали номера на полицията, МС/МД 184.1 но досега отговор няма. Тази секта извършва и противозаконни действия, като например изпращането на шифровани телеграми, безконтролно внасяне в сградата и изнасяне от сградата на кашони, без да се знае какво е съдържанието им. Примамва децата от квартала, разпространява листовки и пр.
При посещението в ТОА "Люлин" пълномощникът на кметският наместник в кв. "Филиповци" г-н Иван Трайков ни предаде списък на 1090 пълнолетни граждани от общо 1300 избиратели, които не желаят на територията на общината да съществува секта Общество за "Кришна съзнание". Папката с подписите е на разположение и Ви я предоставяме като документ, с който следва да се съобразяваме при по-нататъшни действия.
Междувременно на 16 т.м. в 19 ч. се проведе внушително за мащабите и възможностите на Филиповци мирно шествие от центъра на квартала до сградата, където се е настанила да живее и проповядва религията си сектата Общество за "Кришна съзнание". Участниците бяха над 1500 души от всички възрастови групи. Преобладаваха родители със синове и дъщери и младежи и девойки на възрастта на проповядващата религията на "Кришна".
Изпълнявайки поръченията на нашите избиратели ние сме длъжни да Ви предадем за сведение, г-н министър, че ръководството и обществеността на Филиповци постави условия пред сектата до 1 октомври да напусне не само сградата, но и квартала.
Обръщаме се към Вас, г-н министър, за отговор, който да ангажира Вашето министерство за съдействие и с общи усилия да решим, може би, най-актуалния проблем на страната при прехода към гражданско общество. А именно, съхраняване на духовните устои на нацията на източноправославието, което като религия и учение има огромен принос в утвърждаването и запазването на българската държава.
В тази връзка, ние поставяме към Вас, г-н министър, следните 2 въпроса.
Какви мерки са взети или предстои да бъдат взети от страна на Министерството на вътрешните работи по отношение на дейността на Общество за "Кришна съзнание", съгласно чл. 37, ал. 2 от Конституцията на Република Българиия? 184.2
И вторият въпрос, във връзка с ясно изразената отрицателна обществена нагласа от жителите на кв. "Филиповци" - ТОА "Люлин", София приложени 1090 подписа от общо 1300 избиратели - какво министерството е предприело или предстои да предприеме и в какъв срок? Представям Ви папката с подписите, г-н министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, г-н Ванов. Има думата министърът на вътрешните работи г-н Михайлов.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Г-н председателствуващ, уважаеми дами и господа народни представители!
Общество "Кришна съзнание" е регистрирано по Закона за вероизповеданията на 3 декември 1991 г. от директора на Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет г-н Методи Спасов. Първоначално седалището на Обществото е било на ул. "Ангел Кънчев" # 34 в гр. София.
Предвид официалната регистрация в Република България на Общество "Кришна съзнание" МВР няма законно основание да се занимава с дейността на тази религиозна общност, освен при конкретни случаи на нарушение на обществения ред и законите в страната.
В тази връзка от 1992 г. са възникнали няколко инцидента, обусловили намесата на служители на Столичната дирекция на вътрешните работи.
През м. декември 1992 г., по повод жалба на живущите на ул. "Ангел Кънчев" # 34 срещу прояви на членове на Обществото е образувана преписка, обстоятелствата по която са изяснявани от служители на Първо районно управление на МВР.
До конкретно документиране на противоправна дейност, от страна на членовете на Обществото не се е стигнало. Въпреки това ръководителите са предупредени за евентуални санкции спрямо тях при нарушение на обществения ред.
През м. август 1993 г. Организацията си е наела за срок от 10 години самостоятелна къща в кв. "Филиповци", ул. "Здравец" # 5.
В последно време жителите на квартала изразяват несъгласие с пребиваване на членовете на Обществото на посочения адрес. Представители на живущите в кв. "Филиповци", предприели действия 184.3 за сплашване на членовете на религиозната общност, изразяващи се в стрелба с огнестрелно оръжие във въздуха в района на наетата къща, посрещане на отделни нейни членове, отправяне на закани за саморазправа, счупване на стъкла и др.
По оплаквания на членовете на ръководството на Обществото за всеки отделен случай е образувана преписка в Трето районно управление, по които се извършва предварителна проверка.
Успоредно с предприетото са набелязани редица мерки за опазване на обществения ред.
Искам да изляза малко от този, сигурно ще кажете формален отговор, но аз не мога и да дам много по-друг, тъй като тази секта е регистрирана по Закона за вероизповеданията от съответната компетентна служба. Не зная, не съм специалист по въпроса и не мога да се произнеса по него дали тя правилно или неправилно е регистрирана. Има законни механизми, по които този въпрос може да бъде проверен.
Но аз считам, че появата на различни секти, които със своята дейност създават нетърпимост от българското население и в обществото ще стои пред нас и занапред.
Старият ни закон за вероизповеданията и начинът, по който тези религиозни общности се регистрират не дават достатъчно гаранции за правно регулиране на проблема и аз считам, че за да бъде решен този проблем първо трябва да бъде внесено някакво изменение в Закона за вероизповеданията, което да уточни кои са сектите, които представляват някаква обществена опасност, за да не ги регистрира и тогава органите на полицията и другите правозащитни органи да могат да се намесят. Иначе нещата ще ги оставим на самотек, а ние ще тичаме след събитията и ще се налага само да се намесваме за опазване на обществения ред.
Столичната дирекция на вътрешните работи полага всички усилия да не допусне разрастването на инцидент в кв. "Филиповци" и да не се стигне до щети на имущество и недай си Боже до някоя човешка жертва. Но там нещата действително седят твърде тревожно. Има едно много сериозно противопоставяне между населението и това общество, което аз пак ви казвам, не съм запознат с религиозната част на проблема им. Но така или иначе тази нетър184.4 пимост съществува и мисля, че ако въпросът не бъде решен с едно изменение в Закона за вероизповеданията там нещата няма да бъдат уредени.
Благодаря ви за вниманието!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, г-н министър. Има думата г-н Ванов да изрази отношение към отговора. 184.5
ВЕКИЛ ВАНОВ (СДС): Уважаеми господин министър! Аз Ви благодаря за отговора. В същото време съвсем накратко искам да взема отношение по това, което Вие казахте. Хубаво е, че органите на Министерството на вътрешните работи вземат мерки за предотвратяване на евентуални безредици, но струва ми се, че тези мерки, които Министерството на вътрешните работи взема, са в защита в повече или по-скоро на пребиваващите в тази сграда, а именно в обществото "Кришна съзнание". В същото време гражданите на Филиповци също имат нужда от една закрила. Имам предвид това, че те извършват дейности най-вече по примамването на тези деца, на децата на живеещите в квартал "Филиповци", за тяхното привличане в тази секта. В този смисъл нашата общественост също се нуждае от една закрила.
В същото време може би ще трябва да се проведе една среща предвид на създалата се остра негативна ситуация на обществеността спрямо пребиваващите в тази къща във Филиповци, да се проведе една среща за едно уговаряне с тях, просто доброволно да напуснат квартала и може би да си намерят някъде другаде място, а не във Филиповци. Струва ми се, че това ще бъде едно от решенията.
Но въпросът е много сериозен. И аз Ви предлагам, господин министър, заедно с госпожа Величкова в удобно за вас време, примерно в понеделник в 11 ч., една среща при Вас в министерството заедно с господин Матанов, може би и с ваши специалисти от министерството, по-обстойно и по-задълбочено да обсъдим този въпрос, за да вземем едно приемливо за двете страни решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Ванов. По начина, по който реагира министърът, се вижда, че той приема тази среща.
Продължаваме с отговори на господин Михайлов. Актуален въпрос на народните представители Васил Златаров, Васил Михайлов и Петър Тодоров относно допуснато нарушение на забраната за провеждане на митинг пред Паметника на Съветската армия.
Имате думата, господин Златаров, за развитие на вашия въпрос. Моля? Нямате такъв. В моя списък стои подред и аз не мога да го прескоча. Молите да се отложи отговорът за следващия път. Уважавам Вашето искане, господин Златаров. НЧ/КП 185/1.
Актуален въпрос на народния представител Христо Марков относно спиране на коли по пътищата от полицаи в изпълнение на заповед.
ХРИСТО МАРКОВ (СДС): (Шум и реплики отляво, тъй като господин Марков търси своя писмен въпрос) Питането е от 12 май. Как да си го спомням оттогава?
Въпреки че мина доста време и независимо от репликите, това, което се случи с мен, може да се случи с всеки народен представител и аз желая да получа отговор за това от господин министъра.
Става въпрос за едно лично пътуване на 12 май с частен автомобил. В колата бяхме аз и съпругата ми, също така двама мои приятели. Около 10 ч. на 7 километра преди град София на магистрала "Тракия" бе направен опит да бъде спряна колата без стоп-палка и посредством пистолет, размахван от служителя, облечен в маскировъчни дрехи, с черна качулка на главата. Разбира се, при неизпълнение на изискванията, които аз проверих. Трябва да има човек с открито лице и с униформа. Колата не спря и същото маскирано лице произведе няколко изстрела. Най-вероятно във въздуха. Не е вярно това, което се пишеше по вестниците. Отново подчертавам, че липсваха, господин министър, всякакви отличителни знаци, че това са лица от полицията.
Още след няколко километра на самия вход за София бяхме спрени от голяма група въоръжени лица, но по съвсем друг начин по установения ред, със стоп-палки и униформени полицаи. Бе ми обяснено, че изпълняват заповед, което, разбира се, е тяхно задължение, както и средствата, които да използват. Но не получихме отговор каква бе тази група преди това и защо не използват при спирането на колите познатите на шофьорите методи. Аз в никакъв случай не желая да поучавам подчинените Ви как да използват помощни средства и как да изпълняват заповеди, но този инцидент стана на международен път и без нужните атрибути от първата група за спиране на моторно превозно средство.
Тъй като питането ми е доста отдавна, искам да внеса някои уточнения. Господин Михайлов твърдеше в едно интервю, че при такава скорост, с каквато сме минали, не е било възможно произведен изстрел да бъде чут от нас. В същото време около преди един месец в едно интервю във в. "Стандарт" служител на 185/2. тази група за борба с тероризма спомена точно обратното, че техни служители са били стрелялите по колата. Аз направих нещо друго. Тъй като сме във времето на пазарната икономика, платих на една фирма за охрана в Пловдив и те ми направиха един балистичен анализ. Те са бивши служители от Министерството на вътрешните работи. Оказа се, че е невъзможно, независимо при каква скорост сме се движили, изстрелът да не бъде чут. Пак повтарям, в колата бяхме четирима души. Това е едно.
Второ, ако повод за тази акция на магистрала "Тракия" беше обявеният обир на бизнесмена от Пловдив с характер на рекет, проверих и това. Оказа се този, на когото са взети тези 150 хил. лв., бивш служител на Министерството на вътрешните работи, а сега бизнесмен, на другия ден парите му са върнати. Отпада и тази хипотеза. За мен остава въпросът, защото наистина след мен се случи същото, подобно спиране и с народния представител господин Джаферов. Съжалявам, че не е в залата. Случи се и с още няколко народни представители.
Аз не искам наистина да правя някакви политически внушения от този случай, но в крайна сметка може да се случи с всеки, още повече с всеки гражданин на тази страна, да бъде спиран по такъв начин и най-вече да бъде стреляно без, пак повтарям, без да има опознавателни знаци от първата група от трима души, мисля, които бяха точно на изхода за Нови хан. Надявам се, че ще получа отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Марков.
Има думата министърът на вътрешните работи.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Вярно е, че това е толкова стара история, че аз мислех, че господин Марков няма да ме пита. Мислех, че ще обедини още едно питане, защото го бяха спрели повторно горе-долу по същия начин.
ХРИСТО МАРКОВ (от място): Не.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Имаше малко по-различен случай, но хайде, ще го оставим за другия път.
Конкретно по въпроса: на 12 май 1993 г. в Столичната дирекция на вътрешните работи е било получено съобщение от Регионалната дирекция в Пловдив за извършен крупен грабеж на тери185/3. торията на град Пловдив. По първоначални данни грабежът е бил извършен от 12 въоръжени с огнестрелно оръжие лица, които с три автомобила марки "БМВ", "Ягуар" и "Мерцедес" са се насочили към град София. В тази връзка е било предприето блокиране на входните и изходни пунктове на околовръстното шосе София за проверка и задържане на автомобилите, в които се намират вероятните извършители на грабежа.
В 9,45 ч. сили на специализираното полицейско поделение, направление "Пътна полиция" КАТ и служители от звеното за борба с организираната престъпност заели най-вероятните пътища за проникване в столицата. С цел да не се пропуснат вероятните места за влизане в София по третокласни и четвъртокласни пътища на разклона за Нови хан и разклона за село Равно поле били изпратени четири патрула от два автомобила тип "Ровър", оборудвани със сирени и сигнални лампи. Полицаите от автомобилите били облечени в камуфлажно облекло - сини противокуршумни жилетки с надпис "Полиция" и черни качулки, също с надпис "Полиция". От групата, намираща се на пункта на разклона за Нови хан бе заловен и единият от автомобилите, марка "БМВ" с четирима от извършителите на грабежа. Сигналната лампа на намиращия се там полицейски автомобил е била включена през цялото време на акцията с цел ранното предупреждаване на автомобилите, идващи в посока от Пловдив към София.
Към 10 ч. автомобил марка "Мерцедес", в който впоследствие се оказало, че пътува господин Христо Марков, е преминал покрай групата на разклона за Нови хан с голяма скорост и не спрял на подадения му сигнал с ръка от униформен служител на Националната полиция, каквато възможност за спиране на пътни превозни средства е визирана в чл. 178, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, който гласи: "Униформените служители на Националната полиция могат да спират пътни превозни средства и чрез подаване на сигнал с ръка. Те се легитимират само при поискване на водача". 185/4.
Полицаят, подал сигнал за спиране на автомобила, е бил въоръжен, с оръжие в ръка с оглед реагиране срещу въоръжено нападение от вероятните извършители на грабежа. По колата на господин Марков не е било употребявано оръжие, изобщо по време на операцията не е бил възпроизведен нито един изстрел. Групата, разположена на разклона на Нови хан, веднага предупредила основната заграждаща група, че водач на автомобил "Мерцедес" не е спрял на подаваните му сигнали и с голяма скорост се приближава към основния заградителен пункт. Били взети необходимите мерки и автомобилът бил спрян за проверка. След като се установило, че в автомобила пътува господин Марков, незабавно му било оказано съдействие да продължи пътя си. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Михайлов. Господин Марков, имате думата да изразите отношението си. (Шум в залата, реплики от БСП)
ХРИСТО МАРКОВ (СДС): От конфискуваните, господин Стоилов, от Българската социалистическа партия (шум в залата).
Аз за следващия път, господин Михайлов, на четиримата души, пътували в колата, нормални и здрави хора, ще предоставя писмените декларации, че бяха произведени два такива изстрела. Аз Ви казах, че направих собствено разследване от частна такава фирма, защото дотам сме я докарали - след като полицията не желае, ще плащаме, за да се обезпечим.
Вярно е, че опитът за спиране беше с ръка, но ръката държеше пистолет, което има огромно значение, и пак повтарям, нямаше никакви опознавателни знаци по двамата полицаи, които бяха при Нови хан.
На последно място, искам да ви кажа, че част от тези ваши служители, които са провели акцията, въпреки че бяха със съответните качулки и маскировъчни облекла, просто Ви лъжат. Искам да Ви кажа, че аз и сега мога да си спомня част от тези ваши служители, които ни спряха на входа на София. Но не това е въпросът. Въпросът е защо се направи опит да се стреля по такъв начин на това място на магистралата (шум в залата).
Не е вярно, наистина са Ви излъгали, че не са произведени изстрели, защото не бяхме спрени по установения ред. Има правилници на МВР, които аз си направих труда да ги прочета (шум в залата). Никъде няма в правилниците такава процедура за спиране БП/ЗТ 186.1 на моторни превозни средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Отношението Ви?
ХРИСТО МАРКОВ: Този грабеж в Пловдив се оказа, че е само камуфлаж. Не искам да си мисля това, което споменаха някои мои колеги, че тази акция е направена за сплашване на хората, защото на другия ден - 13 май, беше прословутото обръщение на господин Беров по телевизията. Не искам да кажа това, но за мене съмненията остават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Марков.
Има думата господин Михайлов
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Господин Марков, нямаше да взема отношение, но не мога да се здържа, защото не искам да намесвате полицията в политически спорове и да твърдите, че тя участва в сплашване на тази или онази политическа сила. Аз мисля, че българските полицаи в последните две-три години доказаха, че стоят на абсолютно деполитизирани позиции, в което и Вие сте напълно убеден, надявам се, и мисля, че това, което казахте, самият не си го вярвате и искате да изчерпите някакъв политически дивидент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър. Не виждам народния представител Павел Шопов (шум в залата) затова минаваме към актуалния въпрос на народния представител Стоян Райчевски. Имате думата, господин Райчевски, по въпроса за участие на полицай във въоръжен грабеж.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господа министри. Актуалният ми въпрос е от м. май т.г. и аз почти бях решил да се откажа от него, но ако не направих това, сторих го, защото искам да използвам случая да обърна внимание колко абсурдна е работата на този парламент. Пренебрегва се една от основните му функции, именно на парламентарния контрол. И вината за този забавен отговор не е толкова в господин министъра, нито в ръководството на парламента, а е в парламентарното мнозинство, което полага неимоверни усилия от години насам да рекомунизира българското законодателство. 186.2
Минавам към моя въпрос, господин министър.
Добре знаете, че от доверието към полицията и от нейната добросъвестност при изпълнението на служебните й задължения зависи до голяма степен осигуряването на гражданския мир, гарантирането правата на гражданите, вътрешната сигурност, зачитането на Конституцията и законността. Всички ние сме свидетели как доверието към българската полиция и конкретно към българските полицаи видимо нарасна по време на правителството на Съюза на демократичните сили (шум в залата), въпреки тежките проблеми от борбата с престъпността, за която сега някак си се мълчи. Този започнал тогава процес на растящо доверие би следвало да продължи. Вие лично би следвало да направите всичко, което е възможно, за да повишите това доверие, тоест да продължите започнатото дело и да не позволявате то да се руши. Казвам руши, защото какво виждаме в действителност? Виждаме полицаи да бият народни представители пред Народното събрание, да удрят председателя на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили. И тук отварям една скоба, връщам се към този инцидент, за да напомня, че този актуален въпрос е от това време.
В същото време престъпният свят си прави каквото си иска, почти необезпокояван от вашите респектиращи с вида си въоръжени мъже. Нещо повече, появиха се дори съобщения за участие на ваши служители във въоръжени грабежи, в корупция и рекет. И Вие сте длъжни да дадете обяснение по този въпрос.
Моят конкретен въпрос е: случаят, който се появи в пресата за Бургас, изолирано явление ли е и какво прави вашето ведомство за възстановяване на доверието на гражданите към българските полицаи? Имам предвид случая на 21 май, когато в пресата се съобщи, че двама полицаи от Бургас са извършили въоръжен грабеж в района на Слънчев бряг. Ще чакам Вашия отговор, господин министър.
Преди това искам обаче да Ви обърна внимание, че едва ли е необходимо да Ви напомням, че от възстановяването на доверието към българската полиция са заинтересовани не само гражданите, но и самите полицаи, които също стават често жертва на организираната и неорганизираната престъпност. 186.3
Както днес виждам от печата, за първите шест месеца на годината са извършени 152 убийства, 316 изнасилвания. За последните 8 месеца само в Бургаския район, където съм избран за народен представител, са извършени 6475 престъпления, във Варна 11 980, в Пловдив 11 333, а в София 22 042.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Имате думата, господин министър.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми дами и господа народни представители. Ще бъда кратък, защото по проблема, който повдигна господин Райчевски, се води предварително производство и аз не мога да казвам неща от него. Но на 21 май 1993 г. в дежурната част на районно полицейско управление - Несебър, е постъпила молба от лицето Иван Гинов от гр. Бургас и Андрей Иванов Дамянов от гр. София, в което съобщават, че на 20 май към 21,30 ч. неизвестни лица са им нанесли побой и са отнели сума от 14 хил.лв. Според твърденията на Сотиров сред нападателите са били и главните сержанти Георги Николов и Найден Милков, полицаи от строевото поделение за охрана на обществения ред в гр. Бургас. 186.4
Със заповед на началника на служба "Полиция" - Бургас, на основание чл. 20, ал. 1 от Наредба # 2 на МВР за дисциплинарната отговорност на офицерите и сержантите от МВР е образувано дисциплинарно производство.
С постановление на окръжния военен прокурор в гр.Сливен срещу главните сержанти е образувано предварително производство по чл. 131 от Наказателния кодекс за причинена телесна повреда на длъжностно лице по повод изпълнение на служебните им функции. Предявено им е обвинение по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Наказателния кодекс за грабеж на вещи, извършена от две и повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи. Определена им е мярка "Задържане под стража", изменена с постановление от 16 юли 1993 г. в парична гаранция в размер на 10 хиляди лева.
По предложение на военния следовател в гр.Бургас със заповед на началника на полицията в Бургас главните сержанти са отстранени от заеманата длъжност.
Проблемът с тежки закононарушения от служители на полицията и въобще на Министерство на вътрешните работи тревожат изключително много ръководството и то си е поставило за задача за безкомпромисна борба с това явление, което за наше най-голямо съжаление се появи в редиците на нашите органи. По тази причина в сряда на 29 се провежда и национално съвещание в Министерство на вътрешните работи. Поканили сме представители на прокуратурата, на Министерство на правосъдието, Върховния съд и на Комисията за национална сигурност. Там ще обсъдим състоянието на тази проблематика и ще набележим мерки как да се преборим с нея.
Зададе се и допълнително тук въпрос за нарастващата престъпност и го поставяте в контекста на първото си питане за това че и полицията върши престъпления.
Данните Ви не са съвсем точни. За първите шест месеца има 250 убийства, а те се увеличават с всеки изминат ден и вероятно ще надхвърлят цифрата от миналата година. Увеличена е престъпността с около 30 на сто и в другите видове престъпления. Много е тревожен факта обаче, че заловените извършители не получават възмездие и те не се наказват. И аз ставам досаден, непрекъснато говоря пред вас, че в последните две години поради неизградената съдебна система и нейното лошо функциониране фактически се осъжда РД/ЙА 187.1 1 на сто от заловените криминални престъпници и този процент ще пада, ако продължават нещата още повече. И във ваши ръце е да сложите законодателен ред, като приемете предложените законопроекти за съдебната система, а след това и измененията в Наказателно-процесуалния кодекс, с който да може да бъде ангажирана съдебната система в наказване на криминалните престъпници. Иначе казано полицаите залавят криминалните престъпници, те остават на улицата и се разхождат между вас. Не може да ги корите единствено и да прехвърляте върху тяхната глава борбата за престъпността, защото в наказателния процес са ангажирани полиция, следствие, прокуратура и съд, в една единна система, която трябва да работи синхронно, за да може да бъдат наказани извършителите на престъплението и с това да се намали, доколкото се може, престъпността.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър. Има думата господин Райчевски. С карта, господин Райчевски, защото ще мерим времето.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Аз благодаря на господин министъра за отговора. Вярвам, че когато направим тази среща в Комисията по национална сигурност действително задълбочено ще разискваме този проблем. Но дали законодателната дейност на Народното събрание ще направи онова, което е необходимо да свърши, за да помогне в борбата с престъпността, зависи от качеството на това събрание, а аз вече се произнесох за него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата да зададе актуален въпрос народния представител Илко Илиев относно основните законови пречки за ефективни действия на органите на МВР във връзка с нашумелите случаи на рекет в гр.Велинград.
ИЛКО ИЛИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, дами и господа! На 27 юли т.г. внесох актуален въпрос, отправен към министъра на вътрешните работи господин Виктор Михайлов, по повод на нашумелите тогава случаи на рекет във Велинград и ответните реакции на обществеността там.
Благодаря на господин министъра, че той реагира доста по-бързо от процедурата на Народното събрание. Посети Велинград, запозна се с обстановката там и бяха предприети необходимите мерки. 187.2
Но за съжаление актуалният въпрос, отправен преди няколко месеца, продължава да бъде актуален и сега, не толкова за самия Велинград, а въобще за състоянието на престъпността в страната.
Случаят във Велинград е особен с това, според мен, че за пръв път обществото намери куража и смелостта да се опълчи срещу организираната престъпност. От една страна, това заслужава нашите адмирации, но от друга страна, това е един показател според мен доста опасен. Актът на тези хора е по същество и акт на отчаяние, тъй като те не виждат възможност и не виждат държавни органи, които могат да защитят тяхното достойнство, собственост и те са принудени да предприемат тези по-крайни действия.
Затова въпросите ми към министъра на вътрешните работи са свързани с това какви законови пречки съществуват в сега действащото законодателство за ефективната работа на органите на МВР, следствие, съд и прокуратура. Тук разбирам, че не всичките подвъпроси са адресирани към господин министъра на вътрешните работи, но ги отправям към него, тъй като господин главният прокурор отказва да се яви пред Народното събрание и да бъде коментирана ситуацията по престъпността в страната.
Задавам този въпрос и с разбирането, че той е отправен към господин министъра, но по същество е насочен към колегите народни представители, тъй като от Народното събрание зависи в какви срокове и в каква форма ще направи необходимите законови промени и допълнения.
Вторият ми въпрос е свързан със самата работа на органите на МВР и най-вече с тяхното кадрово и техническо обезпечаване. Мисля, че миналата година предшественика на господин Виктор Михайлов направи доста за създаването на кадрови проблеми в органите на МВР и показателен пример за това е ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Длъжен съм да Ви предупредя, че времето Ви изтече.
ИЛКО ИЛИЕВ: Само още една секунда. Показателен пример за това е и кадровото състояние на Районното управление на МВР във Велинград, където около 50 на сто от офицерския състав беше уволнен миналата година от Вашия предшественик.
Дължа да подчертая, че това не е просто някакъв политически подтик този мой подвъпрос, тъй като под това искане за прераз187.3 глеждане на тези уволнения са се подписали народните представители от СДС - господин Ромил Попов, и господин Мехмед Тибер от ДПС в предварително поставен към Вас въпрос.
И третият, не толкова важен въпрос ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Само два по правилник.
ИЛКО ИЛИЕВ: Добре, отказвам се тогава от третия въпрос и чакам отговора на господин министъра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Имате думата, господин Михайлов.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Господин председател, дами и господа народни представители! Въпросът, който представи уважаемият народен представител, е твърде важен и бих могъл да говоря окол един час по него, но вие все пак трябва си пътувате вероятно по родните места. Ще се старая да бъде максимално кратък. 187.4 Въпросът с рекета е нещо, което се явява в нашата страна в последните 2-3 години. За това има съответните причини. Той се проявява преди всичко в две форми - класическият рекет, който са го измислили сицилианците и са го доразвили американската Коза Ностра, когато обикалят обикновените бизнесмени, поставят им условия да ги охраняват от другите конкуренти и искат за това определена сума. Това е по-малката беля, с която в общи линии полицията би могла да се справи лесно. Но има и втора разновидност при нас, която се появи и която е по-голямото зло, и която води след себе си една много сериозна престъпност, която пък, от друга страна, слабо се наказва от закона - това е липсата на данъчни закони. Един данъчен контрол дава възможност на частни фирми, а напоследък и на държавни фирми с цел да прикрият печалбите си, за да намалят данъчното си облагане, вършат сделки кеш, не оформят документи и, когато една от страните излезе неизправна и завлече другата с големи суми, те нямат начин по законен ред да си съберат парите. Тогава те търсят услугите на множеството явили се охранителни фирми, много от които работят съвсем честно. Но в това множество има и фирми, които излизат извън рамките на закона. Те поемат ангажименти в зависимост от трудността на случая да възстановят претендираната сума и тогава се постъпва чрез отвличане на бизнесмена, заплашване, взривяване на имуществото му и т.н.
Трябва да ви информирам, че до този момент имаме над 100 взривявания на магазини, моторни превозни средства, имаме няколко десетки отвличания на лица все с тази цел и все с този вид на рекет. Няма законови пречки, така да се каже, а има законови дупки. По този въпрос аз съм говорил многократно пред вас, като съм обяснявал парадоксалното състояние на нещата с осъдената престъпност в последните две години. Господин председателят на Върховния съд в един телевизионен "Отзвук" оспори твърденията ми, че едно на сто се осъждат. Той каза, че са четири. Аз съм съгласен, че и 10 на сто да са осъдени, това също е катастрофално за една държава, която да не може да си осъди криминалните престъпници.
В нашия Наказателен кодекс няма текст за рекета. Ние съдим тези хора по чл. 143 от Наказателния кодекс. Там се предвижда едно дребно наказание. Фактически прокуратурата не задържа СБ/ВР 188.1 извършителите на рекета. Такъв беше и случаят във Велинград. Част от хората, които извършиха това деяние, имаха висящи предварителни производства - по едно и по две. Задържаните рекетьорски групи в другите райони на страната по правило в състава си имат хора, които имат по няколко висящи дела и преди това са осъждани.
Така че нефункционирането на съдебната система и фактическият отказ на тази система да правораздава по наказателните дела е една от причините това опасно и порочно явление да се развие така бързо в страната ни.
Вторият въпрос - по кадровото и техническо обезпечаване. Спестете ми тази наша мъка, защото в Министерството на вътрешните работи имаме към пет хиляди вакантни места, от които към 2500 са офицерски. Повечето са от полицията. Имаме големи трудности по набирането и назначаването на хората, защото знаете, че и заплатите им не са твърде високи, а те трябва да минат и през предварителен курс на обучение. Само в Столичната дирекция имаме около хиляда вакантни места. Правим всичко възможно, за да можем да попълним редиците на полицията, но много от квалифицираните хора ги няма вече там. Останаха мохиканите. Но, така или иначе, ние се надяваме, че ще се справим с този проблем.
Благодаря за вниманието!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Михайлов!
Имате думата, господин Илиев.
ИЛКО ИЛИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Съгласно правилника на Народното събрание аз мога само да изразя задоволство или не от отговора на министъра, но смятам, че това едва ли е найсилната част от нашия правилник и едва ли е най-същественото. Но се надявам, че след няколко месеца ние, колеги народни представители, поне отчасти ще бъдем удовлетворени от приетите от нас закони, свързани със сигурността на гражданите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Илиев!
С това актуалните въпроси към министъра Михайлов завършиха. Има питания, но те действително са доста стари. Нека да продължим с актуалните въпроси към останалите министри, за да можем да актуализираме малко дейността, а към питанията ще се върнем след това. 188.2
Актуален въпрос на Иво Атанасов към министър Знеполски. Но него го няма.
Предпочитате за следващия път? Благодаря Ви!
Министърът на здравеопазването господин Танчо Гугалов ще отговори на актуален въпрос на господин Борис Александров относно проведен конкурсен изпит за директор на РЦИ-МЗ.
Заповядайте, господин Александров. Това е единственият актуален въпрос, след който ще освободим господин министъра.
БОРИС АЛЕКСАНДРОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
Колеги, господа министри! На 9 и 10 т.м. е проведен конкурсен изпит за директор на Републикански център по информация към Министерството на здравеопазването. Кандидатът, доктор Шкодров, освободен от длъжността директор на 28-а поликлиника в София поради финансови нарушения от кмета на СГО професор Янчулев, в случая най-активно защитаван от Вас, господин министър, съвсем неоснователно.
С Писмо-обяснение МЗ 070018 от 25.06.1993 г., в което Вие буквално казвате: наистина финансовата ревизия установява нарушения от страна на доктор Шкодров. Интересува ме избраната от Вас комисия какъв професионален опит има в областта на медицинската информатика и чрез този стъкмен конкурс не разрешавате ли служебния проблем на близкия Ви доктор Шкодров? Елиминирането на настоящия директор инженер Вера Станчева е посегателство върху професионализма, доказан многократно от нея и оценен от специалисти в сферата на медицинската информация.
Питам и чакам за отговор.
Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви!
Има думата министърът на здравеопазването. МИНИСТЪР ТАНЧО ГУГАЛОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Републиканският център за здравна информация в гр. София е без титулярен директор от м. март 1993 г. За шестте месеца досега се проведоха два конкурса. При провеждането на първия конкурс от явилите се четирима кандидати не беше класиран нито един. При провеждането на втория конкурс през м. септември - 9 и 10 - при спазване на всички изисквания по чл. 95 от Кодекса на труда, беше избран доктор Шкодров. 188.3
Комисията, провела конкурса, включваше: председател - заместник-министър на здравеопазването, и началници на основните управления в министерството - правно, финансово-икономическо и лечебно-профилактично, както и специалисти в областта на информатиката - заместник-директора на Националния център за здравна информатика и началник на направление "Здравна информатика" в същия център. Това са лица действително професионалисти с висока компетентност, с които разполага министерството, с възможност за обективна преценка за професионалните качества на кандидатите.
При провеждането на втория конкурс от явилите се пет кандидати до устен изпит бяха допуснати двама. Цитираната от Вас, господин Александров, инженер Станчева е изпълнявала до този момент временно длъжността директор до провеждането на конкурса. Участвайки в двата конкурса, нейните познания са били оценени от комисията като незадоволителни. В последния случай "елиминирането" й се състои в това, че с оценка от писмен изпит 3,80 според регламента на конкурса не е допусната до устен изпит.
Спечелилият конкурса доктор Шкодров е действително бивш директор на 28-а поликлиника, уволнен по чл. 328а от Кодекса на труда в резултат на конфликт между кмета на териториалната община и директора на поликлиниката. Този конфликт беше огласен в средствата за масова информация. Във връзка с това уволнение в Министерството на здравеопазването постъпиха много писма, жалби, включително от синдикати, от Българския лекарски съюз, което ме накара с моя заповед 309.290 да назнача анкетна комисия, която да направи проверка на място. В комисията бяха включени специалисти от гореспоменатите институции, а именно: КНСБ, КТ "Подкрепа", Българския лекарски съюз и, разбира се, специалисти от Министерството на здравеопазването.
В цитираното от Вас писмо е изнесено констатираното от тази комисия, а не активна и неоснователна защита от моя страна, както се изразявате във Вашия актуален въпрос. Тъкмо обратното, господин Александров, във Вашия въпрос се съдържат неоснователни обвинения, тъй като доктор Шкодров е освободен от заеманата длъжност на основание чл. 328а от Кодекса на труда, което означава по инициатива на работодателя, но без виновно поведение от служителя. 188.4
При наличие на виновно поведение би следвало да се приложи чл. 190 от Кодекса на труда, а именно дисциплинарно уволнение.
Бих искал да ви уверя в следното. При провеждането на конкурса са спазени всички изисквания по чл. 95 от Кодекса на труда. Членовете на комисията по провеждането на конкурса са лица с доказана компетентност и са известни като професионалисти с дългогодишен опит.
В заключение, ако имах възможност да попитам пред Народното събрание народното представителство: професионални ли бяха Вашите мотиви, когато настоявахте като депутат да участвате пряко в конкурса?
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър.
Има думата господин Александров да изрази отношение към отговора.
БОРИС АЛЕКСАНДРОВ (СДС): Господин председател, аз не съм доволен, разбира се, защото моята мотивировка е, че не трябва да се допуска един финансов нарушител в подобни конкурси. Преди малко на брой дни министърът на финансите каза да си погледнем в здравните заведения. Ние, когато гледаме и установяваме нарушения, реагираме. В случая реакцията на кмета професор Александър Янчулев е много точна, уместна. А съответно реакцията на господин министъра смятам за неуместна, тъй като би трябвало да погледне и на това, че в самото негово писмо-обяснение до професор Янчулев той много категорично казва: действително при финансовата ревизия са установени финансови нарушения от страна на доктор Шкодров.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Александров.
Господин Минчо Минчев има питане към министъра на науката и образованието. Ако обичате да развиете Вашето питане.
С това ще завършим въпросите към този министър.
МИНЧО МИНЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Работни групи от специалисти са разЦМ/КП 189/1. работили два варианта на проекти за концепция за литературно образование от 5 до 12 клас в българското училище, публикувани във в. "Аз-Буки" от 17-23 март 1993 г. В първия вариант не се предвижда да се изучават такива произведения като "Под игото" и "Епопея на забравените" от Иван Вазов, "Записки по българските въстания" от Захари Стоянов, "Железният светилник" от Димитър Талев.
Господин министър, бихте ли разяснили пред народните представители мотивите, от които са се ръководили тези специалисти при съставянето на програмата за литературно образование от 5 до 12 клас в българското училище?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Има думата министърът на науката и образованието доцент Марко Тодоров.
МИНИСТЪР МАРКО ТОДОРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! В продължение на повече от два месеца министерството многократно е обвинявано за това, че в един от проектите на концепция за литературно образование не са споменати някои творби на Иван Вазов - "Под игото" и "Епопея на забравените", от Захари Стоянов - "Записки по българските въстания", от Димитър Талев - "Железният светилник". Очевидно въпреки публикациите в пресата и дадените изявления от страна на министерството, тревогите по този въпрос остават. Затова отговорно заявявам пред вас и пред българската общественост: опасенията на народния представител Минчо Минчев са неоснователни. В българското училище се изучават и винаги ще се изучават утвърдените български литературни шедьоври, внушаващи родолюбие и гражданска доблест.
Бих искал да отбележа и още веднъж да заявя: Министерството на науката и образованието не се нуждае от напомняне да не допусне поколения млади българи да бъдат лишени от художествените и нравствени ценности на произведенията на Иван Вазов, Захари Стоянов и Димитър Талев. Обратното би било израз на педагогическо късогледство и равносилно на национално предателство. Нещо, което Министерството на науката и образованието няма да си позволи.
И искам да си позволя (може би излизам извън моите правомощия) да кажа, че ме боли за всяка една секунда парламентарно време, което се губи в тази зала. Боли ме, защото това 189/2. са народни пари. Боли ме за това, защото в много по-други посоки можем да насочим своите усилия.
Искам да помоля народните представители в своите питания действително да поставят съществени и принципни въпроси. В случая Министерството на науката и образованието при решаването и търсенето на решения на проблеми възлага на различни експертни групи да подготвят решения и предложения. Искам да ви кажа, че не е мястото тук да се обсъжда какви предложения дават експертни групи. Ако тръгнем по тази линия и обсъждаме всяко едно експертно решение, което стига до министерството, аз не зная докъде ще стигнат нещата. Аз моля все пак обект на парламентарен контрол да бъдат решения и становища на министерството, а не на експертни групи, които са наети и които са длъжни да дават алтернативни решения. (Ръкопляскания от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин министър. Вашето обръщение е основателно и аз го подкрепям.
МИНЧО МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин министър. Аз съм изключително доволен от отговора Ви и от Вашето мнение и становище, което имате по отношение на тези брилянти в българската литература. Надявам се, че в момента, в който се правят всякакви опити за разрушаване на морално-ценностната система на българския народ, Министерството на образованието и лично Вие като министър няма да допуснете подобни прояви.
Благодаря Ви още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви.
Към Вас, господин Тодоров, въпросите са изчерпани.
Имаме десет минути време за актуални въпроси към господин министъра на земеделието. В състояние ли ще сме за пет минути да отговорим на един въпрос или не бихме могли.
ОБАЖДАТ СЕ: Доколкото можем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Нека да бъдем експедитивни. Господин Минчо Минчев има думата за актуален въпрос във връзка с уволнение на управителя на фирма "Аквафиш" ООД гр. Кърджали. Готови ли сте да го развиете?
МИНЧО МИНЧЕВ (от място): Въпросът е приключил. Отказвам се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Въпросът е приключен, отказва се. 189/3.
Златимир Орсов - за размера на ползването на земите... Не, ще спра дотук.
Най-напред за лично обяснение има думата господин Мичев. Имате две минути.
СВЕТОСЛАВ МИЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Само с няколко думи бих искал да изкажа своето възмущение от начина, по който госпожа Стефанова представя инцидента в училище "Ангел Кънчев" в Русе, за начина, по който го свързва с БСП и лично с моето име.
Разбира се, това, което госпожа Стефанова казва, не изненадва никого, а по-скоро забавлява всички. Затова беше и смехът отляво.
Абсурдно е да се твърди, че БСП чрез КТ "Подкрепа" е назначавала някого... Абсурдно е да се твърди също така, че това е мое дело.
Напротив, в Русе се говори не това, а обратното: че ние сме се захванали да уволним тази жена...
Нито първото, нито второто е вярно, тъй като и уволненията, и назначенията стават по ред, който ние уважаваме и спазваме.
Но аз бих запитал какво направи госпожа Стефанова в помощ на уволнените хора, че да се опитва да извлече политически дивиденти от своя въпрос към Марко Тодоров? - Абсолютно нищо! Абсолютно нищо не е направила тя и бих искал това да се чуе тук, в тази зала.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Мичев.
Продължаваме нататък.
Постъпила е молба, подписана от госпожа Нора Ананиева председател на парламентарната група на БСП и коалиция. "На основание чл. 32, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Тя предлага на 28 септември, вторник, Народното събрание да проведе извънредно заседание от 15 ч. 189/4.
Мотивите са: през изтичащата седмица Народното събрание отдели много време по извънредни и спешни въпроси, засягащи външния ни дълг и санкциите към Сърбия и Черна гора. Законодателната програма на Народното събрание е много натоварена и са необходими допълнителни заседания, за да се изпълни. По този начин ще се отговори и на очакванията на обществеността към законодателната дейност на парламента."
Аз бих прибавил само, че през тази седмица парламентът прие Закона за полицията и по законодателната програма работи доста сериозно, за което аз му благодаря.
Заповядайте. Процедурен въпрос или предложение? (Николай Христов, от място: "Противно становище и предложение.") Против но становище и предложение.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, колеги! Често пъти може да се случи в работата на парламента да има такива екстрени ситуации както през миналата седмица. Това, че парламентът в определен момент според нас и недостатъчно основателно се превърна в корпус за бързо реагиране на правителството все още не е достатъчно основание всяка седмица да променяме реда, определен от правилника за провеждане на заседанията на парламента. Както Вие справедливо отбелязахте, през миналата седмица имаше и активна законодателна дейност.
Така че от името на Парламентарната група на СДС се противопоставям на направеното предложение за обявяването на вторник за работен ден. (Шумна, неодобрителна реакция в блока на ПС на БСП, ръкопляскания)
И тъй като предстои гласуване след изказаното противно становище, на основание чл. 36, ал. 2 от правилника настоявам за режим на регистрация и проверка на кворума, тъй като не просто изказвам съмнение в наличието на кворум, но просто своята дълбока убеденост, че го няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Това го правите от името на парламентарната група, нали? (Шум и реплики в блока на ПС на БСП)
Моля ви, това не е повод за пререкания! Моля! Моля ви! Моля ви! Искането е направено перфектно на основание ал. 2 на чл. 36, поради което моля ви режим на регистрация. Обявяваме режим на регистрация. СД/ЗТ 190.1
През това време, докато се извършва регистрацията, позволете ми да прочета съобщенията.
Редовното заседание на Анкетната комисия относно българските имоти в чужбина ще се проведе в сряда, на 29 септември от 11 ч. в стая 603 на "Дондуков" 2.
Комисията по вероизповеданията ще проведе заседание на 30 септември, четвъртък, от 9 ч. в зала 206 на "Дондуков" 2. Дневен ред: Разглеждане законопроект # 10233365 за изменение и допълнение на Закона за данъка върху общия доход.
Комисията по национална сигурност ще проведе своето редовно заседание на 29 септември, сряда, от 10 ч. в зала "Изток" на Народното събрание.
Комисията по културата на 29 септември, сряда, от 12 ч. ще проведе своето заседание в зала 411 на бул. "Дондуков"2. Дневен ред:
1. Продължение на срещата с министъра на културата Ивайло Знеполски и въпроси към него.
2. Разни.
Комисията по жалби, предложения и петиции на гражданите ще проведе своето заседание на 30 септември, четвъртък, от 11 ч. в сградата на бул. "Дондуков" 2, III етаж, стая 304 при дневен ред: Информация за издирването и състоянието на реституираните имоти на Католическата църква в страната.
Временната анкетна комисия за проверка сигналите за корупции в законодателната, изпълнителната и съдебната власт ще проведе заседание на 30 септември, четвъртък, в 13 ч. в стая 548 в сградата на бул. "Дондуков" 2.
Това са съобщенията. Минутите още не са изтекли.
Моля, приключете регистрацията.
В залата присъствуват общо 83 народни представители. Да, има 2 народни представители без карти (Елена Поптодорова и Клара Маринова). 85 народни представители - от ДПС - 1, от БСП и коалиция - 78 при това, и от СДС не са се регистрирали. 190.2
Поради липса на кворум и изтичане на времето закривам заседанието. (Звъни)
Следващото заседание ще бъде в сряда, 29 септември, от 15 ч.
(Закрито в 12 ч. и 58 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Александър Йорданов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Йордан Школагерски
СЕКРЕТАРИ:Руслан Семерджиев
Ведат Сакаллъ