Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-09-29

Председателствували: председателят Александър Йорданов и
Секретари: Руслан Сербезов и Илиян Илиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание.
Най-напред ще ви информирам за постъпилите законопроекти и проекти за решения за обсъждане от Народното събрание в периода 21-29 септември.
На 21 септември Министерският съвет е внесъл законопроект за ратифициране на Споразумението между корпорацията за стокови кредити на Съединените американски щати и правителството на Република България за продажби на селскостопански стоки. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Икономическата комисия, Комисията по външна политика и Комисията по земеделието.
На 22 септември Министерският съвет е внесъл законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху оборота и акцизите. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по бюджет и финанси и Икономическата комисия.
На 23 септември народните представители Мехмед Ходжа и Реджеп Чинар са внесли законопроект за изменение на Закона за имената на българските граждани. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия и Комисията по правата на човека.
На 24 септември Атанас Папаризов и група народни предстаРД/МД 191.1 вители са внесли проект за решение за реда за преоформяне на неиздължените кредити, ползувани до 31 декември 1990 г. Проектът е разпределен на Законодателната комисия, Икономическата комисия и Комисията по бюджет и финанси.
На 28 септември народният представител Димитър Сепетлиев е внесъл законопроект за изменение и допълнение на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на научните организации и Висшата атестационна комисия. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по правата на човека, Комисията по образованието и науката и Комисията по труда и социалното осигуряване.
Проектопрограмата на Народното събрание е пред вас.
По предложение на Законодателната комисия се предлага най-напред да се пристъпи към първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
По този въпрос не бе постигнат консенсус в Председателския съвет. Направено бе и предложение от Парламентарната група на БСП писмено, по съответния ред, той да бъде т. 1 от дневния ред. Това предложение практически съвпадна с мнението на Законодателната комисия. Като се има предвид, чее става дума за изменение в този закон само по отношение на срока 1 октомври по – 4.
Затова ви предлагам да гласуваме най-напред това предложение това да бъде т. 1 от Програмата, след което ще гласуваме и цялата програма. Моля режим на гласуване. Гласуваме това да бъде т. 1.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 175 народни представители, за - 97, против - 66, въздържали се - 12. Предложението се приема.
Сега гласуваме цялата програма.
(От Парламентарната група на СДС искат думата по процедура)
Заповядайте, г-н Христов, по дневния ред процедурно.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаеми г-н председател! Като т. 4 в предложената ни Програма виждаме предложение за създаване на 191.2 постоянна комисия на Народното събрание по отбранителната промишленост и мобилизационната готовност на отделните отрасли на икономиката. На Председателския съвет, на който аз присъствувах от името на парламентарната група на СДС, това нещо беше представено просто като писмено предложение, което да се внесе за гласуване в залата и не е имало консенсус по въпроса това нещо да влезе официално в Програмата.
Така че ние не можем да се съгласим да гласуваме по принцип тази Програма. (Реплика на г-жа Ананиева) Така беше, г-жа Ананиева. Решение на парламента има по принцип, но за включването в дневния ред има внесено предложение и то следва да бъде поставено на гласуване тук, в залата.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Г-н Христов, не беше точно така становището на Председателския съвет. Предложението е направено с искане това да бъде т. 1 от дневния ред днес. Тъй като има решение на Народното събрание от 23 юли за създаване до 1 октомври на такава постоянна комисия, ние трябва да изпълним решението на Народното събрание. И затова предложихме тази точка да се включи в Програмата, обхващаща периода от 29 септември до 1 октомври. Но понеже няма още предложения на парламентарните групи за имена, за квоти и пр., се реши това да се сложи като точка някъде по-назад, докато се подготвят парламентарните групи. Така и постъпих.
Заповядайте.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Реши се да се предложи на г-н Караджов, тъй като днес първите две точки ще изядат цялото време, да се предложи на г-н Караджов да не бъде предложено за т. 1 неговото искане, а да бъде преместено някъде по-назад, което не изключва неговото поставяне на гласуване. Това беше на Председателския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз не разбирам какъв е проблемът. Практически точката е преместена по-назад.
Г-н Караджов, ако е тук, но него го няма. Той е вносител, той иска да е т. 1. Разбрахме се да не бъде т. 1, но трябва да бъде в периода до 1 октомври, тъй като такова е решението 191.3 на Народното събрание. Тоест, трябва да бъде в тази Програма.
Значи сега гласуваме Програмата така, както е. А г-н Караджов се задължава утре да внесе това предложение, за да стане то т. 1. Това е, мир да има.
Моля режим на гласуване. Гласувайте цялата Програма.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 195 народни представители, за - 171, против - 13, въздържали се - 11. Приема се. 191.4
Уважаеми господа народни представители, искам да ви информирам, че днес се получи писмо от Парламентарния съюз за социална демокрация, в което се изразява остър протест по повод разпространената по инициатива на народния представител Лъчезар Тошев проекторезолюция в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, чрез която на основата на лъжливи твърдения се поставя под съмнение легитимността на законно избраните институции в Република България.
Съобщавам това, тъй като в парламента се получават и писма, с които няма да запознавам, от други извънпарламентарни партии. Давам го само като една информация.
Заповядайте, господин Савов.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Натоварен съм от групата на СДС да направя следната декларация. Ние дори не сме запознати с тази декларация, или обръщение, не знам точно. Знам, че в "Дума" днес е печатана, аз не съм я и виждал, на господин Лъчезар Тошев.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Тя беше тука вчера.
СТЕФАН САВОВ: Даваха ми я, но нямах време. Казвам какво е, просто фактическото положение. Говорих по телефона с господин Аспарух Панов и с господин Васил Гоцев. Те не са я подписали. Тъй че това е личен акт на господин Лъчезар Тошев. Ние не сме го обмисляли в парламентарната група, нямаме за това становище. Защото не ни е представено. Обикновено актове от подобен характер предварително се разглеждат в парламентарната група. Ние не сме го разглеждали този акт. Така че това е което мога сега засега да ви кажа. Благодаря! (Ръкопляскания от отделни депутати в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Савов. Господин Камов, по същия въпрос? Заповядайте!
НИКОЛАЙ КАМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, текстът на проекторезолюцията беше разпространен вчера неизвестно от кого в кулоарите на Народното събрание и още вчера ние поискахме среща за изясняване на обстоятелствата около този евентуален документ, който в последствие се оказа, че действително е разпространен в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. МС/ЙА 192.1
Именно заради това във втората част на нашето предложение, в което се изразява остър протест, ние предлагаме лично председателят на Народното събрание да направи всичко необходимо и в много кратки срокове да изясни обстоятелствата. Предполагам, че нито една от парламентарните групи не би имала нищо против това. И ако това действително се окаже вярно, струва ни се, без последствия не бива да остане такова действие от страна на народен представител. По наше дълбоко убеждение то е пряко насочено срещу интересите на българската държава. Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Камов. Господин Стефан Савов, също има думата.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Аз няма да повтарям това, което казах, но просто всеки народен представител, вие знаете, че може да прави това нещо. Ние не можем да санкционираме неговите действия. Това е ясно. Но ние ще разгледаме тази резолюция, проекторезолюция. Фактът, че днес ме търсиха господин Панов и господин Гоцев за да кажат, че те не са подписали показва че предполагам, че и нашата парламентарна група след като разгледа тази декларация ще изрази своето становище. Но, в никой случай не сме за това, за санкции, защото вие знаете, че ние не можем да поставяме санкции. (Оживление в залата) Ние за съжаление не можем да санкционираме дори народни представители, които правят и много по-големи престъпления. Така е, така са нещата. (Шум и реплики в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Савов. Започваме работа по първа точка от дневния ред.
Моля, господин Джеров да докладва какво точно е становището на комисията по този законопроект във връзка със срока.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, дами и господа народни представители!
Законът за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както беше докладван вече пред вас, е изготвен от група народни представители и съдържаше в себе си две части. Една част е за промяна на срокове в – 4а. Това са четири срока, а другата част е относно същностни промени в – 4з, които също така бяха разгледани от уважаемите народни представители. 192.2
В последствие, доколкото на мен ми е известно, втората част е оттеглена, тъй че остана за гласуване на първо четене всичко онова, в което става дума за промени в – 4а и в – 4б.
Доколкото си спомням, тук се разви една дискусия и при това положение би трябвало на първо четене да бъде гласуван законопроекта за промяна в – 4а - три срока, говоря за промени в ал. 1, 3 и 5 и промяна на срока в – 4б. И това моля да бъде поставено, господин председател, на гласуване. Струва ми се, че дебатите минаха. Бяха направени изказвания и предложения и мисля, че бихме могли направо да преминем към гласуване.
СТЕФАН САВОВ (от място): Бихте ли го прочели все пак!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да прочетем какво точно гласи законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Те са, както ви докладвах, първо, три промени в – 4а.
Параграф 4а е текст, който касаеше ... Ще ви ги прочета, за да ви припомня за какво става дума.
"Гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи по предходния параграф придобиват право на собственост върху същите когато са построили сграда върху земята, ако до 30 септември 1993 г. заплатят земята на собственика чрез общинския съвет по цени, определени от Министерския съвет, съобразно пазарните цени на съответния район".
Тук народните представители предлагат вместо срока "ако до 30 септември 1993 г. ...", което значи утре, този срок да бъде променен с една година. Тоест 30 септември 1994 година.
В трета алинея, която е функция от първата алинея "Когато на собственика не бъде заплатена стойността на земята при условията и по реда на ал. 1 той придобива собствеността на сградата, ако я заплати чрез общинския съвет в срок до 31 март 1994 г., по цена определена от Министерския съвет".
Това е вторият срок, който предполага неспазване на първия срок. И тук нашите колеги предлагат вместо "31 март 1994 година", промяната да бъде "31 март 1995 г.", или в синхрон с първия, първия срок го тласкаме една година напред. Вторият срок също преминава една година напред и третият срок, който е "31 декември 1993 г." той също така по логиката на предходните текстове вместо "31 декември 1993 г.", става "30 септември 1994 г.". 192.3
Това са промените в – 4а.
Втората промяна на срок е в – 4б, ал. 2. "Когато собствеността върху предоставената за ползване земя не се възстановява съгласно предходната алинея ползвателят може да придобие собственост върху нея, ако заплати земята на собственика чрез общинския съвет до 30 септември 1993 година". Пак подчертавам - утре.
Предлага се продължаване този срок с още една година, или вместо "30 септември 1993 г." да стане "30 септември 1994 г.".
Това са промените, разясних ви, които моля да бъдат поставени от господин председателя на първо гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Димитров, Вие искате думата? Заповядайте! 192.4
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги, понеже виждам, че се отива към гласуване, искам да изразя едно съмнение спрямо сроковете, които ще поставим на гласуване тук, и по един друг проблем.
Най-напред за сроковете. Дали е малко или е много една година? Аз ако знам, че има решение на поземлената комисия, че това место е мое, аз ще ходя да си търся парите или онзи човек, който е построил нещо, трябва да ги даде. И мисля, че една година е много голям срок, особено като се има предвид, че има инфлация, че цените не са съобразени с пазарните и т.н.
Но до решение на поземлената комисия, мисля, че срокове не бива да текат, а ако текат, те трябва да бъдат кратки - не повече от два или три месеца. Тоест този човек, ако иска да си задържи вилата, нека да бъде така добър да си плати на собственика парите.
Освен това искам да възразя срещу формулировката, която съществуваше даже в стария закон, защото аз тогава се обърнах не срещу правителството на проф. Беров, а срещу нашето правителство, защото изработи една наредба за цените на селскостопанските имоти, която въобще не се връзваше с пазарните цени.
Сега, за пример ви казвам, около София един декар регулиран струва милион и половина, нерегулиран - 800-900 хил.лв. Наредбата за цените с всичките набавки долу-горе може да надуе цената на един декар до 150 хил.лв. Нека всеки да бъде така добър, да го плати, както ние искахме тогава в закона да заложим принцип - по пазарни цени. Министерският съвет да ги определи по някакъв начин, като се ръководи от пазарните цени, а не от някакви изсмукани от пръстите цени. Така че и това е проблем.
Моето конкретно предложение е, ако сега няма начин да се дискутира още този въпрос, между първо и второ четене нека да се разпредели и на нашата комисия, за да го разгледаме там и да видим каква точно формулировка да поставим относно цените. (Шум в залата, реплики) А сроковете нека Законодателната комисия да прецени как точно трябва да бъдат, откога да тече срокът и какъв да е той. Благодаря. ВТ/ЗТ 193.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Димитров. Няма други предложения. Гласуваме законопроекта на първо четене. Моля, режим на гласуване.
СТЕФАН САВОВ (от място): Има предложение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ами, то е на първо четене сега. Моля, режим на гласуване. Гласуваме законопроекта на първо четене. Моля, гласувайте.
Гласували 201 народни представители, за - 125, против - 62, въздържали се - 14. Законът се приема на първо четене.
Господин Джеров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: С оглед на това, че сроковете - първият и последният, изтичат утре, правя предложение да поставим законопроекта на второ четене, защото ако не бъде гласуван днес, сроковете не могат да бъдат продължени. Един срок, който изтече, а това значи, че утре като изтече и не бъде обнародвано изменението, не може вече да бъде продължаван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Направено е предложение за преминаване към второ четене. Друго предложение няма. (Реплики от блока на БСП: "Гласуваме, гласуваме!")
То се гласува, ако има второ четене. Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Джеров за преминаване към второ четене на законопроекта.
Гласували 210 народни представители, за това предложение - 128, против - 61, въздържали се - 21. Предложението се приема.
Преминаваме към второ четене. Моля господин Джеров да докладва законопроекта на второ четене.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, преминаваме към второ четене. Междувременно говорихме и с господин Венцеслав Димитров, който преди малко направи едно предложение сроковете да бъдат свързани с някакво решение на общинската поземлена комисия. Но текстът е такъв, че общинската поземлена комисия не може да интервенира. Тя няма думата. Или аз ще го платя, или другият ще плати, ако и двамата не платим, става съсобственост. И при това положение поземлената комисия няма думата. И затова аз моля да поставим нещата не на такава база. Ще трябва да има твърдо три срока. 193.2
При това положение предлагам на уважаемите народни представители три промени, тоест три параграфа.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Първо заглавието.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не, заглавието си е от стандартните - "Законопроект за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи".
Параграф 1. "В – 4а от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "30 септември 1993 г." се заменят с думите "30 септември 1994 г.".
2. В ал. 3 думите "31 март 1994 г." се заменят с думите "31 март 1995 г.".
3. В ал. 5 думите "31 декември 1993 г." се заменят с думите "30 септември 1994 г.".
Това е предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване, гласуваме... (Шум и реплики от залата, които не се разбират) Разбира се, разбира се, прощавайте.
Моля, има думата господин Венцеслав Димитров. Заповядайте. 193.3
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Аз мисля, че преди малко, когато разгледахме закона на първо четене, направих предложение. Мисля, че няма да ме карате да го правя писмено между първо и второ четене, защото аз не бях известен, че някой има намерение да го вкарва на второ четене днес. Но дори и да го знаех, нямаше да имам тази възможност, защото имаше много малко време.
Господин Джеров прочете преди малко една част от моето предложение, което касаеше сроковете. Но освен това, втората част от моето предложение, господин Джеров, моля Ви за малко внимание, касае цените. Аз ви казах, всички знаете, живеем в инфлационна обстановка, най-малко. Най-малкото 1 лев днес не е равен на 1 лев след една година. Тоест, трябва да бъде предвидена най-напред известна корекция по отношение на цените. Освен това, това, което ви казах - наредбата, която издаде правителството на Съюза на демократичните сили, също не беше съвършена в това отношение, защото противоречи на духа на закона, който всички гласувахме в тази зала. А духът на закона беше: цените да се съобразяват с пазарните.
Така че, ако искате, аз ще ви направя перфектно предложение, но ви поставям проблема: можем ли днес, без да сме готови, ние да поставим закона на гласуване на второ четене? Точно така е. Не "стига", господин Пушкаров! Защото точно там, където Вие живеете, там Ваши комшии се оплакват, че проблемът не е решен. Ние затова ли сме парламент, да не решаваме проблемите или на всеки каквото му текне да предлага тук! Има проблем. Ако някой от вас може да ми даде смислен отговор как да решим този проблем, аз ще гласувам за това. Но ако не, дайте да решим заедно този проблем. Ако искате от мен, аз мога да ви кажа. Ако сметнете, че няма проблем, това е ваша работа. Няма ли според вас? Има.
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (извън микрофоните): Ако не изменим срока, нищо не правим!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Чакайте, господин Школагерски, оказва се, че и Вие не слушате в момента какво говоря. Преди малко говорих за срока. Добре, срока ще го приемете. Говоря за цените, господин Школагерски! ББ/ВЙ 194.1
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (извън микрофоните): Това е законопроект за срока, а не за цените.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Точно така. Много хубаво, че влизате в такъв диалог и много Ви благодаря за тази реплика. Господин Школагерски току-що ми каза, че това е законопроект за срок, а не за цени. Направете си предложение за цените и го внесете. Добре, аз ви казвам - направено е предложение за срок. Аз ви казвам, че щом удължавате срока, Вие пипате цените, господин Школагерски, защото има инфлация.
Добре, Вие правилно казахте да направя предложението за цените. Откъде ще знам кой какво предложение прави за срока, за да се хвана за опашката му и да направя предложение за цени?
Затова, това, което исках, е, тъй като ще гласувате срока, дайте него да го свържем с цените. Дайте ми време да направя предложение за цените.
Извинявайте, господин Школагерски, като председателство, като пленарна зала, не ми дадохте възможност да направя предложение за цените, което е свързано с този срок, който ще гласуваме. Ако така искате да работите, кажете. Но аз мисля, че се нарушава процедурата по гласуването на законите. Между първо и второ четене може да няма време, може да се гласуват навързано един за друг, в един и същи ден, по едно и също време, ако няма проблеми, ако няма предложения. Такива има. Аз ви казвам - с една година като измените срока, вие автоматически намалявате цените на земята. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Венцеслав Димитров. Той разви много важна тема и много важен проблем.
Господин Костов, заповядайте.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Аз искам да обясня няколко обстоятелства по тези цени, за които тук става въпрос. Цените бяха готвени от държавната администрация през есента на 1991 година. Моля ви, отбележете това обстоятелство - 1991 година се различава, да речем, по ниво на цени за месец август тази година около два пъти и половина. И когато господин Венцеслав Димитров казва, че удължаването на срока е практическо въздействие и върху тези цени, които са фиксирани, вие просто наистина трябва 194.2 да разберете, че тези цени непрекъснато се обезценяват поради девалвацията на българските пари. И истината е, че тези ползватели на земи са заинтересовани да платят земята в последния, крайния възможен срок, тъй като тогава парите, с които ще платят, ще бъдат най-обезценени в рамките на тези регламентирани цени. Това е смисълът.
ПРЕДСЕДТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Иван Костов.
Господин Филипов има думата.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов и СДПД "Ера-3): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин председател, аз много Ви моля да не допускате на второ четене ненужни дебати и да се пеят от този микрофон арии от други опери. Става дума за необходимост от промяна на сроковете. Те са абсолютно нужни на страната. Ако някой желае да предлага някакви решения към закона по цени, може да направи съответен законопроект.
Искам да подчертая, че проблемът за цените е работа на изпълнителната власт. Следователно, имам предложение да прекратим и разискването по този параграф 1 и да преминем към гласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Има ли други желаещи за реплика? Заповядайте, господин Георгиев. Това е трета реплика.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов и СДПД "Ера-3): Благодаря Ви, господин председателю, уважаеми колеги! Два са правните въпроси, на които трябва да отговорим по повод направеното предложение от господин Димитров.
Ако четем текста на параграф 4, който действа сега 4а, там е казано така: ако до еди-коя си дата заплатят земята на собственика чрез общинския съвет по цени, определени от Министерския съвет съобразно пазарните цени на съответния район.
Този въпрос ние сме го решили в закона. Указали сме на Министерския съвет, когато прави постановление ли, наредба ли, а в случая той е направил наредба, да действа по пазарни цени. Това не е работа на Народното събрание. 194.3
Следователно, ние не може да се занимаваме с този въпрос. Ние сме го казали в този дух, в който Вие искате да ни го внушите сега. Само че нека да го чуят в Министерския съвет от трибуната, като говорим, да си оправят наредбата, която действа в момента. Не е наш въпрос този, ние сега да го вкарваме в закон.
Вторият юридически въпрос е този - ние имаме внесен законопроект от трима или четирима народни представители с определена воля в него. Вие искате сега да внушите нещо друго, което те не са го внесли и не го по ддържат тук. Ако Вие желаете друга воля или друго изменение, направете нов законопроект по този въпрос, който Вие повдигате. И аз в този смисъл схванах репликата на господин Школагерски, макар и отдалече.
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (извън микрофоните): Без да си измени срока и това не може да стане.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ: По този въпрос, който Вие го поставяте, смятам, че тези два юридически момента, на които аз се спрях, изясняват нещата и аз смятам, че ние трябва да преминем към гласуване на второ четене по този въпрос, като ако Вие искате друг срок, да се прогласува и друг срок. Но само в рамките на срока и не извън волята на тези, които са внесли законопроекта. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: За отговор на направените реплики има думата господин Венцеслав Димитров. 194.4
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Благодаря Ви, г-н председател. Последната реплика я смятам за най-смислена естествено, затова предлагам, консултирах се и с г-н Иван Костов, който е автор на първата реплика, да прибавим една преходна и заключителна разпоредба, че Министерският съвет се задължава с нова наредба да приведе цените в съответствие с променените условия. Ако искате това, аз ще го подкрепя. (Шум в залата, реплики) Защото Министерският съвет вече издаде една наредба, аз не знам как да го накараме да я актуализира. Нека да я промени, но не виждам тук хора от Министерския съвет, за да кажат, дали за тях задължението в стария закон е достатъчно. Достатъчно ли е? Г-н Пушкаров и г-н Стефан Стоилов казват, че е достатъчно. Какво ще стане, ако Министерският съвет не я промени? Затова дайте да направим една преходна и заключителна разпоредба и да ги задължим. (Шум в залата)
По отношение на репликата на г-н Филипов. Г-н Филипов, аз знам, че комунистите от известно време надигат глава, аз знам, че старото ЦК на БКП минава в ЦК на БСП. Обаче, г-н Филипов, в България град с име Михайловград няма. В България област с име Михайловградска няма. Може да Ви е мило, направете предложение до президента да го преименува обратно. Монтана - хубаво или лошо, това е официалното име. Вземете властта и преименувайте всичко, може пак да върнете статуята на Ленин и на Георги Димитров в София. Но засега е така. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Дори и футболният отбор се казва "Монтана". Това е по моята специалност. (Веселост)
Г-н Джеров, други предложения очевидно няма. Да гласуваме – 1 от законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Така, както беше докладван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля режим на гласуване.
От общо гласували 203 народни представители, за - 131, против - 48, въздържали се - 24. – 1 се приема.
Моля г-н Джеров да докладва – 2 от законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: – 2 е четвъртият срок. Съгласно предложения – 2 в – 4б, ал. 2 думите "30 септември 1993 г." се заменят с думите "30 септември 1994 г.". БП/МД 195.1
Това е предложението по – 2 и е в унисон с изменените три срока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля режим на гласуване. Гласуваме – 2 от законопроекта.
От общо гласували 196 народни представители, за - 131, против - 39, въздържали се - 26. – 2 се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И – 3, който си позволявам да ви представя и да помоля и той да бъде гласуван: "Законът влиза в сила от деня на обнародването му". Утре ще бъде обнародван. Има готовност за Държавен вестник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля режим на гласуване. Моля гласувайте този последен текст на законопроекта.
От общо гласували 174 народни представители, за - 129, против - 18, въздържали се - 27. С това законопроектът е приет на второ четене.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред -
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.
Моля г-н Джеров да докладва законопроекта на второ четене.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, г-н председател. В проектозакона за добавената стойност големият въпрос беше чл. 18. В основната редакция, която беше предложена на вашето внимание от Законодателната комисия, чл. 18 гласи: "Данъкът по този закон е 18 на сто".
Междувременно при мен постъпи предложение от двама народни представители - господата Асен Мичковски и проф. Стефан Стоилов. Те предлагат нова редакция на чл. 18. Чета я дословно, ще моля вносителите да го уточнят, за мен предложението не е пълно. Ще ви го прочета: "За срок от 3 години от въвеждането на закона се освобождават от облагане с данък сделките със следните стоки..."
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Свищов, от място): От преходните.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Добре, може ли тогава да се каже - това са при мене двете писмени допълнителни предложения - как гласи основното предложение, проф. Стоилов и г-н Мичковски? Друго нямам. Има и едно предложение на Маньо Манев, Койчев, Конакчиев, Продев, Борисов, Божинов. То гласи: "Данъкът по този закон е диференциран в 3 ставки: 195.2
а) 0 на сто за стоки според приложение # 1;
б) 10 на сто на стоки според приложение # 2;
в) 20 на сто за всички останали стопански дейности и услуги."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИЕР: Г-н Драгиев иска думата по процедурен въпрос. Може би ще улесня, г-н Джеров.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (СДС): Благодаря, г-н председател. Колеги, ние сега можем да гласуваме само един въпрос - дали да бъде само една ставка или няколко ставки. Това Народното събрание ще реши. А в Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта ние можем да вкараме текст. Ако това отговаря на Правилника и е направено в установените в Правилника срокове, ние можем да вкараме една преходна и заключителна разпоредба и оттам вече отлагателно да решаваме въпросите, ако евентуално Народното събрание реши да бъде една ставка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Формулирайте какво искате, г-н Драгиев.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ: Сега можете да подложите на гласуване само това: една ставка или няколко ставки, така, както са направени предложенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще гласуваме предложенията както са направени. Който не е за една ставка, ще гласува за повече ставки. (Реплики) Е как, не мога да решавам аз дали да бъдат една или две ставки. 195.3
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председател, за да можем да стигнем до някакви разсъждения аз ще моля трите групи предложители да застанат тук и да обосноват своите виждания. Тогава вече ще можем да дискутираме - има първа теза, втора теза, трета теза.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да. Господин Койчев, Вие нямате предложение? Имате. Да обосновете Вашето предложение за ставката.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НВП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателстващ. Аз съм един от съвносителите на предложението за две цифрови и една нулева ставка. Искам да обоснова нашето предложение. В никакъв случай това не е политически или социален популизъм.
Бедността в страната расте както по имуществена диференциация на населението, така и по масовизация на бедността. Много хора имат доходи под екзистенцминимума в страната и за съжаление тенденцията е техният брой и относителен дял от населението е да се увеличава.
Вярно е, че при това правителство в резултат на приетите механизми за компенсиране на доходите в съответствие с инфлацията се получи едно стабилизиране на съотношения, характеризиращи жизненото равнище ...
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (от място): Това не е вярно!
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Господин Драгиев, това е икономически закон и юридическата глупост, която казахте преди малко, не Ви прави чест като юрист. Слушайте и записвайте. (Шум и реплики от дясно)
При тази ситуация Законът за данъка за добавената стойност ще спомогне за увеличаване на бедността чрез увеличаване на цените. За какво става дума и какво е нашето различие от токущо предложените две нови предложения на господин Мичковски и на господин Стоилов?
Ако се приеме нашето предложение, това значи, че по механизмите на приложение на закона тези стоки, които са с намалена и нулева ставка от цялата верига на формиране на тяхната стойност и крайна цена ще влязат в механизма на регулиране и няма да се получи повишение на цените от прилагане на закона. НЧ/ЙА 196.1 Ако се приеме предложението на двамата господа, значи, че ще се освободи от облагане с данъка само последната фаза. Примерно, хлябът "Добруджа" при нас е с нулева ставка. Всичко ще се начислява по веригата: пшеница, транспорт, електричество и накрая само труда на пекаря, на фурнаджията или на продавача ще бъде освободен от 18-те или 20-те процента ставка. Това е коварността и различието между двата текста.
Нека да направим едно международно сравнение. Данъкът се прилага вече над тридесет години в развитите демокрации. Единици са държавите, които имат само една ставка и това са държави с високо жизнено равнище, стабилна социална политика, но и висок данъчен морал и данъчно поведение. Това се Швеция с основна ставка 19, Норвегия - с основна ставка 20, Англия с 15, Дания - с 22 на сто. Искам да обърна вниманието ви, че тези четири страни имат и нулева ставка в своето законодателство. На другия полюс е една Белгия с пет ставки. Освен петте ставки тя има и нулева ставка. Преобладават държави с три и четири ставки.
Интересно е развитието на приложението на Закона за данъка върху добавената стойност в различните страни. Повечето от тях са стартирали с пет и шест ставки, които после са свели до четири, рядко до три. Но има и държави, като Франция и Италия, Италия ги е намалила, но Франция е увеличила ставките си с една. Очевидно животът е наложил това.
Ние си даваме сметка, че тук въпросът не е само вътрешнополитически и вътрешноикономически.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Койчев, тъй като има представител на Министерството на финасите, бихте ли прекъснали за малко да бъде допуснат в залата - Бисер Славков. Добре е да слуша, за да може да има отношение по изказването.
Моля, гласуваме в залата да бъде допуснат господин Бисер Славков от Министерството на финансите, с оглед на разглежданата тема. Моля, режим на гласуване. Да, заместник-министър.
Гласували общо 138 народни представители. От тях 129 за, 2 против, 7 въздържали се.
Нека господин Славков да влезе.
Продължавайте, господин Койчев. Имате думата. Прощавайте за прекъсването! 196.2
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Какви са принципите на нашето предложение? С нулева ставка предлагаме да бъдат само тези стоки и то част от тях, които сега са с нулева ставка от сега прилаганият данък върху оборота. Това значи, че нашият закон няма да промени цените. Естествено не сме наивници да смятаме, че цените няма да растат. Инфлацията ще се развива. Но нека ние като законодатели да не увеличаваме тези цени.
Аз ще дам пример с хляба "Добруджа", който е наша първа позиция с нулева ставка. При тази готовност за есенна селскостопанска кампания и очаквани добиви догодина, при една нормална агротехническа година, очакванията са цената на тон жито да бъде около 4 хил.лв., в добрия случай. Това означава, че хлябът "Добруджа" ще стигне 15-16, възможно е и 20 лева. Ако приемем закон с една ставка, това значи, че вместо 16 лв. ще се плащат 19 лв. за един хляб, вместо 20-24 лв. и т.н. Примери могат да се дадат и за други стоки, а това са прясното и киселото мляко, твърдите горива за отопление: въглища, дърва, брикети, електрическия ток и вода за битови нужди.
Второто стъпало това е намалена ставка. Практикува се във всички цивилизации. Това са стоки, които сега имат данък оборот 10 на сто. Също мисля, че е едно морално решение. Едно изключение: в тази група влизат такива основни продукти за трапезата на българина като ориза, захарта, солта. Те сега са с данък оборот 28 на сто. Това са единствените стоки, които ще получат реално намаление на цените само от приложението на този закон. И всичко друго остава със ставка 20 на сто. Една по наше мнение нормална система за облагане с един, бих казал прогресивен не в този фискален смисъл, по-съвършен от данък оборота данъчен режим.
Има и външнополитически фактори. Известна е позицията на международните финансови институции, по моему не толкова на институциите, а на техните служители и представители. Там позицията е ставката да бъде една. Ставката и на професионалистите от данъчната администрация в България също е една. Ние разбираме тези позиции, специално на нашите експерти, но струва ни се, че е по-добре да натоварим десетина хиляди данъчни служители, за чиито права гласувахме неотдавна - закони за техните задължения, отколкото да товарим с излишни разходи шест-седем 196.3 милиона българи, чиито доходи са под социалния и около жизнения минимум за една европейска държава.
Това са нашите доводи за нашето предложение. Очевидно тук ще има и лични убеждения, лични разбирания при гласуването, ще има вероятно и партийни позиции, които трябва да се изразят от отделните парламентарни групи, но мисля, че и отговорността пред избирателите - и сини, и червени, и на другите парламентарни сили - при тази бедност в страната трябва да ни насочи към едно трезво решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Койчев, направили ли сте конкретно предложение за текст?
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Да. Още преди един месец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Запознайте народните представители, понеже текстовете ще бъдат подложени на гласуване. 196.4
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): По нашето предложение чл. 18 трябва да звучи така: "Данъкът по този закон е диференциран в три ставки:
а/ нула за стоки според приложение # 1. Чета приложение # 1. Това са:
1. Хляб "Добруджа".
2. Мляко прясно.
3. Мляко кисело.
4. Дърва за отопление на населението.
5. Кафяви и черни каменни въглища за отопление на населението.
6. Брикети.
7. Вода за битови нужди.
Електроенергията не е предложена. Позволявам си тук да я предложа на вашето внимание. За битови нужди тя също е съставка нула в момента.
б/ 10 на сто за стоки според приложение # 2. Чета приложение # 2. То е диференцирано на четири подгрупи:
1. хранителни стоки: бял хляб, това е "Стара Загора"; брашно, месо свинско, месо телешко, месо шилешко, месо пилешко.
Колбаси малотрайни, сирене, масло краве, олио, зрял фасул, ориз, картофи, захар, сол.
Втора подгрупа: облекла и обувки - облекла детски и обувки детски.
Трета група: учебни пособия и печатни изделия: тетрадки, учебници, българска научна и художествена литература, и вестници, без порнографски издания.
Четвърта група: лекарства и ортопедични средства - в две позиции: лекарства, ортопедични средства, разбира се, хуманитарни лекарства.
в/ в основния текст - 20 на сто за всички останали стопански дейности и услуги.
Нещо за фискалния ефект от нашето предложение. По разчети на експерти от Министерство на финансите, това ще намали данъчните приходи през 1994 г. с около 3 милиарда лева. РД/ЗТ 197.1
Нашият песимистичен вариант е 3 милиарда и 400 млн.лева. Това означава по нашия вариант около 400 лв. на глава от населението поскъпване, ако се приеме едната ставка 18 на сто или 400 лв на всеки български гражданин икономия за цялата година от намаляване на тези разходи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви. Има думата за реплика господин Драгиев.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (СДС): Аз внимателно изслушах изказването на господин Койчев и за разлика от него няма да му отговоря по толкова невъзпитан начин.
Първо, заявявам на господин Койчев, че той не е чул. Единственото предложение, което аз направих и което отговаря на правилника, е, че в този момент по – 18 ние можеше да гласуваме само една ставка или няколко ставки, така както е Вашето предложение. Не Ви искам извинението. Не се клатете, че разбирате.
Второто, обаче, което аз искам да Ви кажа, господин Койчев. Не знам Вие от кой момент участвате в изготвянето на този законопроект, но ако се консултирате с хора от Вашата група, ще разберете, че аз съм от началото на този законопроект, включително и някога, в доброто време, в което Вие там някъде сте били.
Третото, което искам да Ви кажа. Примерите, които давате тук, в тази зала, касаят държави, които имат стабилен бюджет и които могат да си позволят отклонение в една или в друга област. Ясно ли Ви е, господин икономист, че това е бюджетарски закон! И за да бъде той такъв закон, той даже има един силов елемент в себе си, и затова ние още от начало казахме, че този закон може да бъде прилаган само тогава, когато една политическа сила застане зад едно правителство. И това Вие трябва да го проумеете.
Третото нещо, което искам да Ви питам, господин професионалист, при нулева ставка какво ще стане с лицата, които са теглили данъчен кредит? И когато Министерството на финансите Ви говори да се разшири кръга на освободените сделки, това е едно. Но при нулева ставка, при сегашния бюджет, аз предлагам Вие да станете министър-председател на страната.
Благодаря ви. 197.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Госпожа Елка Константинова има думата.
ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА (СДС): Добре е, че се предлага за българската литература, за учебниците и за всичко, което предложихме с 10 на сто сега нулева ставка, но според мен и това не е никакво спасение за българската литература. Нека остане този данък 10 на сто, но истинският изход за културата ни е в създаването на фондове, в национален фонд, който непрекъснато да помага на културата.
Всички тези останали средства са толкова немощни, че няма да могат да спасят нашата национална култура от криза.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, госпожа Константинова. Има думата народният представител Маргарит Мицев за възражение по направеното изказване.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Не, аз няма да правя реплика в чистия смисъл на тази дума, защото до известна степен съм съгласен с предложението на господин Койчев. Просто като морален свой дълг, господин председател, смятам, че всеки, ако се струва загрижен за социалното положение на огромната част от българския народ, което не е завидно, няма да гласува подобен законопроект с една ставка. Аз лично няма да участвам, тъй като не са толкова и не са правилни Вашите изчисления, господин Койчев. Цените в България ще се увеличат средно, казвам, и такива са пък на мои близки експерти изчисленията, средно ще се увеличат с над 32,2 на сто.
Аз няма да гласувам за този закон с една ставка, защото не искам отново пред Народното събрание да дойдат хора и този път истински бедни, а не с дебели вратове и офицерски шуби-. Това е закон за прогресивното обедняване на българското население.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Мицев.
Господин Койчев, да отговорите на репликите.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Има от господин Драгиев едно впечатляващо предложение аз да стана премиер! Право да ви кажа не ми се става никакъв държавен мъж и премиер във времето, когато ще се внедрява този закон. Има държави, където са падали по три правителства и то със стабилни икономики, когато се е правила революция във фиска. А иначе България би записала най197.3 големия министър-председател в историята си, ако аз стана такъв.
Господин Драгиев, аз също няма да Ви се извиня, тъй като при Вас, от гледна точка на законодателна техника беше предложението несъдържателно за един юрист. Максимално законодателят трябва да се стреми без препратки, колкото се може по-конкретно, изчерпателно с лаконични минимизирани текстове да се формулират желаните направления за дейност, за контрол и управление.
По другия Ви въпрос, аз не го виждам господин Драгиев, откога участвам в този закон? Вероятно ще изненадам много хора, ако кажа, че участвам в разработката на този закон отпреди 10 ноември 1989 г. И мога да ви покажа такъв закон, който е приет на колегиум на тогавашното Министерство на икономиката май или юни 1989 г. и не беше Закон за социалистическа икономика. Деветдесет на сто текстовете се припокриват с този, неутрален към политическа система и към реална икономика. 197.4
Това, което Вие казвате, че се прилага в държави със стабилен бюджет сте прав. Но този закон се гледа от икономистите като комплект от цялостно данъчно право в страните. А ние тук съсредоточихме вниманието си върху закона сам за себе си. Този закон има пряка връзка с предстоящия за обсъждане в тази зала Закон за облагане на доходите на физически лица. Този закон има връзка от гледна точка на структурите на приходите в държавния бюджет, тука извинявайте, малко лекция трябва да ви чета, в структурата на приходите с данъка за печалбата. Този закон има пряка връзка даже и със социално-осигурителните закони, чието време трябва да дойде в тоя парламент. И в тези държави, за които Вие говорите, има т.нар. данъчни тавани.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (от място): Това е безспорно.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: И ние ако искаме да издържаме това общество и в частност културата, за която г-жа Константинова говори, при тая заетост, при тоя предстоящ продължаващ икономически спад данъчните ни тавани трябва да отидат към 90-100%, при едни такива елементарни експертни разчети.
Конкретно на Вашия въпрос за освободените сделки. Точно освободените сделки и тук искам да ви разочаровам вас, юристите, че икономическият ви дефицит на професионализъм, вие нищо не постигнахте с това, че освободихте адвокатите от данъка върху добавената стойност. Само крайната услуга ще бъде освободена, без право на компенсиране на данъчни кредити по веригата.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (от място): Но той не е многофазен данък.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Не, точно това. А това, което аз пледирам и обръщам вниманието ви на текста на г-н Мичковски и на г-н Стоилов, или другият вариант, ако се върнем на приетия текст за освободените сделки означава, че няма да бъде освободен от предните фази на натрупване на данъка. Записваме ли го тук, има всичките права да участвува в освобождаването - на пшеница, транспорт, електроенергия, вода и т.н.
Г-жо Константинова, конкретно за културата. Ние с данъка за оборота преди няколко дни освободихме печатните издания, но аз на вестникарския пазар не можах да видя вестник с намалена цена. Дори един от все още популярните вестници двойно увеличи МС/МД 198.1 цената си, без да увеличава съдържателно-информативните материали, а увеличи броя на целите страници с реклами.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Г-н Койчев, може ли по-накратко, 4 мин. вече.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Г-н Мицев, споделям Вашите опасения законът и данъкът при идеално приложение, идеализирано действително не дава тревожни ценови ефекти. Примерно за храните при 18%, очакваното повишение на храната е с 4%. При тази инфлация, която имаме месечна в България, не е страшно. Но от гледна точка на подготовка на счетоводен кадър, на ценовици, на хора, които ще участвуват в провеждането на закона опасността дори и от повисоко увеличение на цените от 30-те процента, които казвате е реално.
МАРГАРИГ МИЦЕВ (от място): Благодаря Ви, г-н Койчев!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви! Г-н Стоилов, другото предложение, доколкото разбрах е Ваше предложение?
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): То е за преходната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А, Вие за преходната. Г-н Костов, имате думата.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми г-н председателствуващ, колеги депутати!
Аз се удивлявам на куража на г-н Койчев да чете лекции по данъчно облагане и по данък върху добавената стойност и с такъв амплоон да защитава една теза, която тук тези, които разбират за какво става въпрос ясно съзнават, че не може да бъде реализирана на практика.
ДРАГИЯ ДРАГИЕВ (от място): Много е ясно.
ИВАН КОСТОВ: Аз съжалявам, г-н Койчев, ето тук е г-н Бисер Славков, който ще прилага това, което ние ще сътворим с Вас, но и той ще Ви обясни, че нулевата ставка, при записани така стоките от първо приложение, както Вие ги прочетохте, ще означава, че тези хора, които при продажбата примерно на хляб на населението няма да дължат внасяне на данъка. Ще трябва държавата да им върне платения от тях данък на всички доставчици. За да се избегне това нещо, аз няма да правя лекция, но ще Ви посоча само къде Ви е логическата грешка. Трябва да бъдат посочени точно стоките по веригата. Например - хлебна пшеница, 198.2 след това брашно тип еди-кой си и т.н. Всички съставки, които влизат в хляба трябва да бъдат със занулена данъчна ставка, за да може да се получи това нещо по веригата. Но тази идея е нереализируема, защото хлябното зърно не отива само за хляб тип еди-кой си и еди-кой си, отива и за макарони, отива за фиде, отива за най-различни хлебни изделия.
Маята, която е друга съставка на хляба също не отива само за хляб, а отива за най-различни други неща. Брашното, да не говорим за колко много хлебни изделия се употребява.
Затова Вие нямате възможност да обявите нулеви ставки по цялата верига на технологическото производство на хляба, дори да мислите, че това нещо е просто, тъй като не е ясно коя от доставките служи именно за този хляб.
Ето защо това нещо, за което Вие пледирате довежда до този ефект, който г-н Драгиев Ви го каза, обаче Вие не го разбрахте и го обявихте за това, че говори глупости.
Аз си мисля, че Вашият аругантен език, съчетан с прощавайте, но неграмотност става въпрос, прави лошо впечатление на цялото Народно събрание. (Възгласи на неодобрение от блока на БСП)
Моля ви се да не импровизирате тук повече на тази тема, защото наистина въвеждате в заблуда народните представители. Това, което може да стане е да бъде освободена сделката в края на финала, на определен вид стоки, и аз мисля, че това е минималният компромис, който вие сте на път да изработите във връзка с този данък. Но ако искаме този компромис да бъде наистина солиден и точно указан, аз си мисля, че би трябвало да бъдат споменати и българските държавни стандарти на тези стоки, за които ще се отнася освобождаването на сделките на финала от тях.
В противен случай, ако се обяви хляб, примерно както някои си мислят, че може да бъде обявен хляб, аз гарантирам, на тези, които очакват, че това ще снижи цената на хляба в частните пекарни, така както те очакват, че ще бъде след евентуално освобождаване на всички сделки с хляб, че няма да стане точно по простия пример, който всички наблюдавахте през лятото с намаляването на данъка върху оборота на вестниците. Нито един вестник не снижи цената на изделието. Същото ще стане и тук. Те ще си 198.3 вземат парите, но държавата няма да вземе данък. Ако държавата от една страна произвежда и предлага хляб "Добруджа", "Стара Загора" и "Софийски" и до него частната фирма произвежда и предлага много по-висококачествен хляб ясно е, че самото това нещо ще й даде основание да повиши цената. Няма да се съобрази с това, че това е освободена сделка или всъщност ще спечели от това, че сделката е освободена като направи по-висока рентабилност на продажбата. Това просто задължително ще се случи в този случай. Тъй като има масирано предлагане на хляб от тези типове, което все още е запазено в държавните хлебопекарни, ако искаме наистина да направим ход, който ще облекчи хората при тяхното потребление и това ще бъдат, ако щете даже в бъдеще наблюдавани от правителството специални видове хляб, нека запишем българските държавни стандарти на видовете стоки, за които това нещо се отнася.
Това предложение, което г-н Койчев прави е валидно само за стоките, които са на първата фаза на движение към крайния потребител. Например дърва за огрев. Там това нещо е приложимо, доколкото аз разбирам. Или въглищата, даже ако са близко до източника на потреблението. Така че, аз предлагам на г-н Койчев, просто да оттегли това предложение, тъй като то ще създаде непреодолими трудности на данъчната администрация при събирането на данъка.
Нардното събрание в никакъв случай не трябва да гласува нулева ставка, защото от това ще следват много неблагоприятни последици за прилагането на самия данък.
Затова, практиката, която тук се предлага като компромисен вариант - една част от стоките да влязат в освободени сделки и на финала да не бъдат облагани, а всички останали да си минат по една еставка, мисля, че е крайната фаза на компромиса, който би следвало да се приеме. Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви! Г-н Иван Пушкаров има думата. За реплика ли, г-н Пушкаров, или за изказване? Имате думата.
Има направени и други предложения. Мичковски не го виждам в залата. 198.4
ИВАН ПУШКАРОВ (независим): Уважаеми господин председателю, колеги, аз приканвам колегата Койчев да оттегли своето предложение, защото освен посочените от колегите досега аргументи, с които аз съм напълно съгласен, може би най-точно Иван Костов ги изрази, аз мисля, че значението на въвеждането на този закон трябва да се разглежда и в един по-широк контекст.
Освен чисто бюджетния аспект на този закон с единна ставка, която ще даде възможност за оздравяването на българската икономика, за финансовата стабилизация, а това наистина може да бъде направено в прехода само на базата на единна ставка и тук да се използват, само скоба отварям, примерите от развитите страни, освен, че е неудачно, аз мисля, че е и некоректно. Защото никоя от тях не преживява този преход, който ние сега преживяваме. Освен изказаните съображения, повтарям, които може би най-точно Иван Костов формулира от гледна точка на бюджета и доказа, че максимумът компромис, който трябва да бъде направен, това е да бъде записан в преходните разпоредби текст за освободени сделки, това е верният подход, но освен това остана извън полезрението досега едно изключително важно значение и действие на този закон и на неговата единна ставка. Тази единна ставка на Закона за добавената стойност има значението на единна летва, която трябва да прескачат стопанските субекти в период, когато всички трябва да се преструктурират.
Въвеждайки няколко диференцирани ставки на този закон за добавена стойност, фактически ние така и няма да разберем отделните стопански субекти какво икономическо състояние имат и какви икономически възможности имат да прескачат една единствена летва, за да може нататък, в новите условия да преминат в ново финансово състояние.
Приканвам колегите народни представители да се присъединят към този компромис, който мисля, че беше плод на дългомесечни, дълговременни обсъждания във всички парламентарни групи за единна ставка 18 на сто и за текст в преходните разпоредби за освободени сделки. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря. Има думата народният представител господин Конакчиев. Предложението на господин Стоилов касае преходните разпоредби. Нали така, господин Стоилов? ВТ/ЙА 199.1
ДОНЧО КОНАКЧИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз не съм от вносителите на проекта за три диференцирани ставки, но поддържам този подход. Различавам се от тях с обхвата на стоките и услугите, които те са вписали в своите диференциации, но подходът поддържам.
И тъй като от тази трибуна последните двама оратори отправиха призив към вносителите да оттеглят предложението си, бих искал да изразя едно съгласие и едно несъгласие. Може да се счита и като реплика към двамата оратори.
Да, те и двамата са прави, затова че диференцирани ставки, независимо дали са две-три или пет, ще затруднят цялата процедура по реализацията на този данък. С това нещо аз съм съгласен. Двамата оратори го казаха ясно. Това е така.
Но когато ние трябва да приемаме някакъв закон, трябва да преценим кое за нас е по-важното - дали удобството на данъчните служили или социалния, респективно икономическия ефект, който ще има нашето решение.
И тук е втората ми теза, която е контра, т.е. не съм съгласен с двамата автори. Не става дума за намаляване на цени и ако се провери след малко в стенограмата, ще се види, че единият от авторите пледираше, че тук няма да се постигне понижение на цените, както естествено не се постигна и при вестниците. Няма такова нещо.
Тези основни хранителни стоки, за които пледираме, и аз съм един от привържениците на това основните хранителни стоки да бъдат така диференцирани, сега имат нулев данък оборот и се касае за това с този данък да не им се даде стимул за рязко повишаване на цените. А не за очаквано намаляване, ако им диференцираме ставката.
Аз ще завърша своето кратко изказване с желание да бъде ясно на слушателите и утре на тези българи, които биха консумирали последиците от нашите решения. Тези, които гласуват за ставка за основните хранителни продукти, визирам хлаба, млякото и тези, които тук се изреждат, и които в момента са с данък оборот 18 на сто, гласуват за рязкото повишаване на техните цени. Хлябът от 8 лв. стартово да се вдигне над 10, а това ще рече, че на пазарът ще бъде 15-20 лв. и повече. 199.2
Ето това трябва да бъде ясно. И това е несъпоставимо с удобствата на данъчните служители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз. Господин Бисер Славков има думата. Кажете какво трябва да гласуваме, господин Славков.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми господа народни представители, аз моля да имате предвид, че не се поставя на първо място въпросът за удобство на данъчната администрация. Това е може би най-малкото наистина, което трябва тук да се дискутира. Става дума за нещо много по-съществено - че ако се въведе нулева ставка, ще трябва да се признава данъчен кредит. Ето го първият момент, който веднага ще доведе до един разнобой.
Реално крайният потребител няма да бъде облагодетелстван, тъй като данъчният кредит ще се признава и ще се възстановява на фирмата-производител на тази крайна продукция, която потребява нашето население. Следователно тук ние имаме налице една възможност фирмата да ползва този данъчен кредит, който се възстановява, без с това да облекчи реално цената на тази продукция за потребителя.
Вторият момент. Много моля да имате предвид, че реално оттук нататък калкулацията, която трябва да се проследи, почти не се подлага на контрол в този случай, предвид на цялото движение на суровини и материали, които реално ще бъдат облагани с данък върху добавената стойност, докато стигнат до тази последна фаза на производството.
Следователно ние с тази нулева ставка реално не намаляваме с нищо риска, за който тук се говори. За това аз искам да обърна внимание, че ако наистина трябва да се търсят някакви механизми, някакви способи да не се допусне рязко покачване на цените, то те са на съвсем друго място.
И аз искам да напомня за някои от тях. Например нека не забравяме, че тук става дума преди всичко за стоки, които са наблюдавани. Следователно това са стоки, които поначало са подложени на контрол, цените са под контрол. Следователно, ето го първият момент, върху който трябва да се акцентира, за да се търси наистина едно реално противодействие.
На второ място, трябва добре да се има предвид, че този 199.3 данък върху добавената стойност в края на краищата ще действа в определени пазарни условия. Следователно тук ще действат и други механизми, по които може да се търси и да се оценява тяхното влияние.
Затова аз считам, че може би трябва да се отчетат тези фактори, да се вземат предвид и наистина най-разумната алтернатива е тези предложени стоки да бъдат освободени, сделките с тях да бъдат освободени, за да може наистина да се получи един реален вариант, при който ще се открои тази група от стоки.
И второ, считам, че наистина е удачно да се помисли върху този вариант да бъдат отбелязани в някои от тези стоки българските държавни стандарти, по които се произвеждат. Искам да спомена, че в това отношение съществува една реална опасност, тъй като, ако това не се отбележи, реално към тази категория или група, ако щете стоки може да се прибавят практически много други видове производства и да ползват по същество същата постановка.
Нека не забравяме, че например в рамките на сега действащия Закон за данък оборот и акцизите, точно това са ни проблемите. Това са проблемите. Ние например като вкарваме на една по-ниска ставка, да кажем, детското облекло, реално позволяваме всички облекла да ползват тази ставка. Тридесет и девети и четиридесети номер обувки реално само от деца ли се носят?
Ето ви първата вратичка, която веднага реално, официално се създава. Ако считате, че наистина трябва да създадем такива вратички с този закон, то това не би било добро от гледна точка на целия механизъм.
Нека да не забравяме, че това е един данък, към който реално трябва да се отиде във всяка една фаза, съобразно създаваната добавена стойност.
Предвид на тези обстоятелства, просто приканвам към вашето внимание да обърнете преди всичко мислите си към осбовождаване на тази група от стоки, които се предложиха. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз. Господин Стоилов има думата.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председа199.4 телю, колеги, аз от цялата година вече пледирам за приемане на закона с една ставка, но понеже се стараем да бъдем по-близо до истината, искам да направя две малки забележки, които по моему се вписват в дискусията.
Първо, ако има контрол в тази държава и приемем една група от стоки да бъдат с нулева ставка, това, което предлага групата от трима-четирима човека, то многофазно при възстановяването на данъка чрез данъчния кредит, би трябвало да има облекчение за цената. От многото четено и самата логика на закона показва, че трябва да бъде така, ако има контрол. Това първо.
Второ, всички много разчитахме на така наречения механизъм на наблюдаваните цени. И иска ми се да разчитаме, но за съжаление даже и приетата наредба от пролетта на 1993 г. не доведе до някаква система на реален контрол върху цените. И си струва сега всички ние като депутати тук да си напомним във връзка с приемането на данък върху добавената стойност, че наистина в тази държава трябва да се отиде към отработване на една поне средно ефикасно действаща система за контрол на цените, за да не се допускат чисто спекулативни и полуспекулативни увеличения на цените, на което сме свидетели и през есента, в която живеем сега.
Нещо повече, даже без да изобретяваме нещо чисто българско, в тази трудна обстановка, и това трябва да бъде ангажимент на изпълнителната власт, трябва да отидем по отношение на една малка група стоки в малката потребителска кошница към таванни, пределни цени и увеличението да става съответно на инфлационния индекс, а не в резултат на спекулативни и полуспекулативни стъпки. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз. Не можахме да разберем за една ставка ли ще гласуваме или за повече ставки, господин Стоилов. (Весело оживление в залата) Добре.
Ние направо гласуваме предложението на господин Койчев, което е за повече ставки. Ако се отхвърли, остава предложението на Законодателната комисия. Господин Костов, имате думата.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги, Парламентарната група на Съюза на демократичните сили иска половин час почивка, за да обсъди създалата се обстановка преди 199.5 решителното гласуване. (Шум и реплики в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Председателят е задължен. Давам половин час почивка (звъни).
(14 ч. и 55 м.)
199.6(След почивката)

17 ч. и 30 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (Звъни): Продължаваме заседанието.
Преди гласуването давам думата на народния представител Илко Ескенази.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Вземам думата от името на Парламентарната група на СДС и първо искам да обърна внимание на въпроса, че по време на обсъжданията на този закон, той беше предостатъчно объркан. В неговото приложение отсега могат да се кажат колко парадоксални ситуации ще възникнат, при които съображенията, които бяха изтъквани за социална политика, да не говорим да подкрепа на селско стопанство и т.н., ще рухнат напълно. Така че това е първата бележка, която ние искаме да направим.
Втората бележка е, че несъмнено при условията, в които се намира една държава като България с оглед на ефективност на данъчното законодателство, дори в известна вреда на слоевете с ниски доходи, прагматично е по-полезно да се приеме единна данъчна ставка. Тя наистина е една жестока мярка, колкото и да се обяснява, че видите ли, не е толкова страшна.
От друга страна обаче, на фона на това объркване на закона и на фона на отговорността от приложението на този закон, ние имаме съществени резерви. И тези резерви се състоят в следното: че правителството, което прилага тази тежка мярка, трябва да бъде достатъчно ефективно, с достатъчна подкрепа, за да може да проведе контрола върху събирането на тези данъци. Ние неведнъж сме заявявали, че ние нямаме доверие в това правителство.
От друга страна ние също така искаме да изтъкнем, че когато се предприемат тежки и важни мерки, които са доста непопулярни, би следвало да има една ясна позиция на парламентарното мнозинство, което подкрепя правителството.
Аз излизам тук извън позицията, която биха изразили отделни депутати от Съюза на демократичните сили, но това, което слушахме днес в пленарната зала и разделението между депутатите от БСП - едните, подкрепяйки единната ставка в един или друг вариант, другите - няколкото ставки, показва, че всъщност мнозинството не иска да поеме отговорността за тези непопулярни мерки и се търси всъщност отново съдействието на Съюза на демократичните сили, за да може да бъде гласувана една непопулярна мярка. И именно поради това смятаме, че отговорността за непопулярната мярка трябва да бъде взета единно от парламентарното мнозинство ББ/ЗТ 200.1 и тогава би могла да бъде подкрепена и от Съюза на демократичните сили. Но такова разделение, при което с гласовете на Съюза на демократичните сили се предприемат такива непопулярни мерки, а от друга страна се запазва един периметър за популизъм, ние не можем да възприемем.
И затова смятаме с нашето гласуване, което ще бъде, че няма да подкрепим различните варианти, ние искаме да апелираме за отговорността. Който носи отговорността за осъществяване на тези мерки, трябва да ги подкрепи единно.
Поради това Съюзът на демократичните сили няма да подкрепи тези предложения (единични ръкопляскания от блока на СДС).
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други желаещи? - Няма. Има ли други желаещи? Господин Мичковски? Господин Стоилов?
Господин Джеров, за подреждане на предложенията.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, пред нас има две предложения - едното на Законодателната комисия със съдържание на чл. 18:
Чл. 18. Данъкът по този закон е 18 на сто.
И второто - предложението на шест народни представители съдържанието на чл. 18 да бъде както следва:
Чл. 18. Данъкът по този закон е диференциран в три ставки:
а/ нула процента за стоки според приложение # 1;
б/ 10 на сто за стоки според приложение # 2;
в/ 20 на сто за всички останали стопански дейности и услуги.
По силата на нашия правилник първо трябва да бъде поставено на гласуване предложението за трите ставки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласуваме предложението на господин Койчев и други депутати за повече от една ставка. Текста ви го прочетоха.
Който е за една ставка, трябва да гласува против предложението на господин Койчев.
Резултатът: от общо гласували 201 народни представители, 85 са гласували за, 34 - против, 82 се въздържат.
Отклонява се предложението.
Господин Джеров, дайте текста на Законодателната комисия. 200.2
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Чл. 18 е сравнително лек за възприемане:
Чл. 18. Данъкът по този закон е 18 на сто.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване.
Моля отменете гласуването, господин проф. Стоилов иска думата.
Допълненията ще бъдат в преходните разпоредби, разбрах от господин Мичковски.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има едно предложение на проф. Стоилов, но то ще бъде преходна разпоредба, ако приемем предложението на Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Джеров.
Гласуваме текста на чл. 18, предложен от ... и от Законодателната комисия.
"Данъкът по този закон е 18 на сто" - това е текстът.
Резултатът: от общо гласували 180 народни представители, 50 са гласували за, 34 - против, 96 се въздържат.
Няма ли да има чл. 18 в закона? Отхвърля се чл. 18.
При това положение не може да има и закон.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това е основата на закона. Без този текст няма закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Искат да се прегласува сега.
Кой ще иска прегласуване? Господин Стоилов ще направи предложение.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви за тишина в залата.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Има обяснение за отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще има, моля ви.
СТЕФАН СТОИЛОВ: Дайте да не превръщаме този закон в политически игрички (смях и шум в блока на СДС)... Аз имам предвид вас, господа! И при това има там хора, които смятам, че няма...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Стоилов, ще искате ли прегласуване или няма да искате прегласуване? 200.3
СТЕФАН СТОИЛОВ: ... да политизират Закона за добавената стойност.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги депутати! От двама народни представители - господин Мичковски и Стефан Стоилов е направено още едно предложение. Неговото съдържание е следното:
Във връзка с чл. 18 от Закона за данъка върху добавената стойност...
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Няма такъв!
СТЕФАН СТОИЛОВ: Добре, има член. Не е гласуван, но има член в проекта.
Предлагаме в Преходните и заключителни разпоредби, сами разбирате, че отиваме в края на закона, но е нужно сега, за да постигнем приемане на закона, да се запише нов параграф със следната редакция.
"За срок от три години от въвеждането на закона се освобождават от облагане с данък добавена стойност сделките със следните стоки... (шум и реплики от блока на СДС)... Интересно ми е, как се любувате понякога на глупостта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Стоилов, Вие говорите за Преходните разпоредби.
СТЕФАН СТОИЛОВ: Не, на собствената си ...
Преди да започна да изброявам стоките, искам да отбележа, че приемаме предложението на господин Иван Костов, съгласувахме и с представители на Министерство на финансите... (Шум в блока на СДС) Момент, ще чуете за какво става дума.
Стоките, които ще споменем, да бъдат обявени с държавни стандарти. Става дума за следните стоки, които да бъдат обект на освободени сделки: хляб "Добруджа", типов, диетичен; мляко прясно - обикновено; мляко кисело - обикновено; бяло саламурено краве сирене; дърва за отопление на населението; кафяви и черни каменни въглища за отопление на населението; брикети за населението; вода за битови нужди на населението; електроенергия за населението и топлоенергия за населението.
Това са десет позиции и що се отнася до хранителните стоки, повтарям, ние се съгласяваме да бъдат отразени с номера на държавния им стандарт. 200.4
Аз ви моля да приемем този компромисен вариант и приемането на този компромисен вариант с единна ставка - 18, ще означава вот на Народното събрание за приемането на предложения закон именно с този компромисен вариант и единна ставка - 18 на сто. 200.5
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля, някой трябва да направи предложение за прегласуване - парламентарна група. Господин Стоилов, ще го направите ли?
СТЕФАН СТОИЛОВ: Същевременно правя процедурно предложение да прегласуваме член 18 в редакцията, предложена от Законодателната комисия, с това допълнение.
ПРЕДСЕДТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Уважава се искането за прегласуване на член 18. (Шум в залата) Това решавам аз. Ще има само гласуване на член 18.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Процедура имам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, господин Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги народни представители. Правя процедурно предложение, защото виждам, че нещата не отиват наникъде. На прага сме на провалянето на най-важния закон, който трябваше тази година да приемем.
Правя предложение да се прекратят разискванията по този закон и да ги отложим за друга дата, след като всички нови предложения бъдат разгледани в комисията. Не може да се прави предложение за 10 стоки, без да имаме становище на министъра на финансите, без да са направени разчети. Господа, не си играйте със съдбата на България. (Шум в залата) Българската социалистическа партия показа, че не е способна да управлява, че не е способна да подкрепя правителството, което поддържа толкова време. Ако искате, господа, гласувайте му недоверие, но не тормозете така едно правителство, което вие поддържате. Аз не съм този, който ще го защитава. Дайте да работим както трябва да работи един парламент. Пратете си предложенията в комисията, да ги обсъдим и да ги дадем за гласуване. Виждате, че се оплетохте във вашите собствени конци. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата г-н Даскалов, след това Мичковски и ще има прегласуване на член 18.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, процедурното ми предложение е да не поставяте на прегласуване така направеното предложение от проф. Стоилов, поради простата причина, че то, първо, формално процедурно не беше заявено от името на парламентарна група. Но то би могло да бъде подкрепеББ/ВЙ 201.1 но.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Има го писмено.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Добре. То е само формално, господин професоре.
Другото обаче, което не е формално, е, че Вашето искане е просто необосновано, Вие не го обосновахте. Разбира се, в прерогативите на господин председателят е да реши дали да се прегласува или не, но ние просто не знаем на какво основание. Само на добрата воля на господин председателя ако се осланяте, това е отделен въпрос, положително ще имате добрата воля. Но не за добрата воля е тук въпросът, а правното основание, на което искате Вие. Съгласно правилника кое е то, посочете го, за да го знаем и ние, а и председателят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Допускали сме и друг път подобно прегласуване. (Шум в залата) Господин Мичковски, имате думата.
АСЕН МИЧКОВСКИ (НСД): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги. Наистина се намираме пред едно решително гласуване. Беше направено съвсем обосновано процедурно предложение, беше изложено и по същество предложение-компромис, което беше съгласувано и с Министерството на финансите, и с представителите на Парламентарната група на БСП, и с представителите на Парламентарната група на Нов съюз за демокрация, и с ДПС. Затова аз Ви умолявам, господин председател, да подложите на гласуване направеното предложение, като престанем наистина, господин Димитров, да се занимаваме с глупости тук и за да подкрепим това законодателство, за което всички ние сме пратени в тази зала.
Затова още един път Ви умолявам да подложите на гласуване направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Костов, имате думата.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, колеги депутати, ние се намираме в сложна процедурна плетеница. От една страна, Парламентарната група на Българскта социалистическа партия почти единодушно подкрепи две или три ставки на данъка върху добавената стойност, което беше очаквано от повечето хора в тази зала. От друга страна, това, което беше предложено за гласуване, беше единна ставка с група освободени сделки. Това предложение обаче като цяло не беше прието и освен 201.2 това в целия си вид групата за освободени сделки не е известна на народните представители.
Аз искам да попитам кой от народните представители има пред себе си списъка на освободените сделки, за да видите, че вероятно един или двама души ще имат този списък.
Считам от тази гледна точка, че единственият начин в момента да се спаси от пълен провал законът за данъка върху добавената стойност е да се приеме предложението на господин Венцеслав Димитров: да се размножи групата на освободените сделки, да се запознаят комисиите с тях и юристите да кажат как ще се излезе от този сложен казус, в който на практика народните представители трябва да гласуват текстове, които не са им известни, които са направени в последния момент. Това нещо просто процедурно е неправилно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Александъръ Томов иска думата. Доколкото знам, говори се от името на парламентарните групи.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов и СДПД "Ера-3): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги. На мен ми се струва, че е много лесно да се намерят дребни процедурни уловки, за да се блокира един закон. Аз обаче си мисля, че трябва да обърна внимание на няколко неща.
Първо, при второ четене ние никога нямаме и не сме имали практиката да раздаваме в комисиите и да размножаваме конкретни предложения. И това е било винаги така. Така че сега да се изтъква това като аргумент, за да отлагаме целия закон или негов ключов текст е направо смешно.
Второ, тук беше казано съвършено невярно, че този текст не е бил съгласуван с държавните органи. Аз държа да подчертая, че този текст се обсъжда много пъти, че списъкът на тези стоки, който е пред мен, е бил внесен и моля господин Славков да каже дали е съгласуван с Министерството на финансите. Съгласуван ли е, господин Славков?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Съгласуван е.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Съгласуван е. Тоест, всички цифри по тези стоки са отчетени в разработките на Министерството на 201.3 финансите. Следователно, този аргумент на господин Димитров е несъстоятелен.
И накрая, аз си мисля, че господин Джеров, когато Вие четете съответния текст, Вие сте длъжен да прочетете и всички допълнителни предложения по този въпрос. Народните представители от ляво в голямата си част бяха заблудени от това, че те не разбраха всичко, което е предложено по този текст. (Шум в залата, възражения от блока на СДС)
Аз ви моля в крайна сметка да имате предвид три неща. (Шум в залата) Браво, браво, браво, точно така.
Искам да ви кажа, че съвършено несъстоятелно е да се отлага гласуването на този текст и аз моля две неща: първо, да се прегласува и, второ, нека всички народни представители да чуят този текст, ако не са запознати. Текстът е съгласуван, както е редът. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Мариана Христова има думата и ще подложа на прегласуване текста. 201.4
МАРИАНА ХРИСТОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов и СДПД "Ера-3): Уважаеми колеги, изказването ми е във връзка с процедурата. Предишното гласуване беше проведено в рамките на 3 мин. и в него участвуваха 200 народни представители, 201. Това гласуване, което се проведе, беше прекъснато преди изтичане на времето за гласуване и участувваха 25 народни представители по-малко. По тази причина предложението на Парламентарната група на социалистическата партия за прегласуване на текста следва да бъде уважено. И аз предлагам то да бъде поставено на гласуване.
И още един процедурен проблем по въпросите да поставя пред вас: предложението, направено от г-н Мичковски и г-н Стоилов, е направено своевременно в писмена форма. Досега практиката ни е била такава и считаме, че трябва да се даде възможност народните представители да се произнесат и по това тяхно предложение. Иначе е необяснимо обстоятелството, че своевременно направено предложение, при което е спазена процедурата за оповестяването на Народното събрание и на народните представители не е поставено на тяхното внимание за обсъждане и решаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Процедурата е лесна, но дайте да разберем какво ще гласуваме. Г-н Ескенази, помогнете ми за какво трябва да се гласува. (Смях в залата)
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Аз нямам нищо против да бъде подложено нещо в момента на гласуване. Обаче когато се иска нещо да се прегласува, това означава, че се иска да се прегласува някакъв текст. Кой е този текст, след като г-н Стоилов предлага нещо друго?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Същият.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ: Той предлага с Преходни и заключителни разпоредби. Какво означава това? Какво се предлага на народните представители? Да се прегласува и приеме единна ставка. Това ли се предлага?
РЕПЛИКИ ОТ ЛЯВО: Да!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това, да.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ: И от друга страна г-н Стоилов ни предлага да се поеме ангажимент към някаква бъдеща в края разпоредба, НЧ/МД 202.1 преходна и заключителна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Морален ангажимент.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ: Г-н Стоилов, не искам да оспорвам Вашето право да предлагате нещо, но се смущавам от това, че ние не сме в хипотезата на прегласуване. Защото ако искате да кажете, че искате да се прегласува и приеме единна ставка от 18%, това вече е друго нещо и нека това да се прегласува. Но ние не можем сега да прегласуваме и преходна, и заключителна разпоредба. Просто Ви моля да обясните...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Прегласуваме текста на чл. 18 - данъкът по този закон е 18 на сто. (Шум и реплики от дясно) А има предложение за преходните разпоредби - там ще се гласуват други текстове. (Протести от дясно)
Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на чл. 18 данъкът по този закон е 18 на сто. Останалите предложения ще бъдат гласувани в Преходните и заключителни разпоредби. Моля, режим на гласуване.
Гласували общо 201 народни представители. От тях 114 за, 10 - против, 77 - въздържали се. (Силен шум в залата)
Обяснение на отрицателен вот. Има думата г-н Мицев.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Е, явно в това Народно събрание не се обръща внимание за бедния български народ! (Протести от ляво) И аз съм много радостен и се чудя как емисарите на новата стара 100-годишна партия ще тръгнат по села и градове да обясняват, че баничката за децата няма да бъде 6,50, а ще бъде 16,30 лв. Защото щом се слага и данък върху водата, и данък върху електрическата енергия - допълнителен от 18 на сто, то тогава приканваме огромна част от българския народ и то онези, които са унизени и оскърбени, а те са ваши жертви, господа социалисти, към тотална съпротива срещу този направо мракобеснически и ретрограден данък.
И нека абсолютно всички хора в тази страна да разберат, че единствената политическа сила, която защитава тежкия живот на младите семейства и жестокия живот на българските пенсионери, е Съюзът на демократичните сили. (Силен шум в залата) А онази сила, която ги довежда до просешка тояга, до участие в секти, до проституция и наркомания, е Българската социалистическа партия. Благодаря ви. (Ръкопляскания от СДС) 202.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Думата има Емил Капудалиев за обяснение на отрицателен вот. Баницата ще бъде оправена от Преходните разпоредби.
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (СДС): Уважаеми г-н председателю! Вие прегласувахте предното гласуване в нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който в чл. 56, ал. 2 казва: "Когато процедурата по гласуването и резултатът от него бъдат оспорвани от парламентарна група веднага след приключването му - повтарям: веднага след приключването му председателят може да разпореди то да бъде повторено". То беше подложено на обсъждане и около 8 души депутати обясняваха по един или друг начин намерението си да се гласува. Тоест, Вие влязохте в нарушение на Правилника.
Аз оспорвам второто Ваше гласуване и го признавам за незаконно и недействително. Още повече, че то е насочено против законните интереси на българския народ, на целокупния български народ, начело с децата, начело с учениците, начело с пенсионерите, за които този 18-процентов данъчен налог ще легне като воденичен камък на шията благодарение настояванията на Българската социалистическа партия. Благодаря. (Силен шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Г-н Капудалиев, аз не приемам Вашата критика. Трябва да си увеличите диоптрите, може би. Оспорено веднага, а не подложено веднага на гласуване - ал. 2, чл. 56.
Думата има г-н Орсов за обяснение на отрицателен вот. (Протести от дясно) Не мога да проверя. Не мога да проверя. Той ми каза, че излиза за обяснение на отрицателен вот. Така ми казва. Ще се направи проверка.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов и СДПД "Ера-3): Аз призовавам Маргарит Мицев да провери как съм гласувал и незабавно да се извини, защото аз гласувах "против". (Ръкопляскания от дясно) И гласувах "против", защото наистина съм загрижен за въпросната баничка, за която той говори. И ако той беше загрижен за нея, както и СДС, трябваше да приеме нашето предложение за три ставки, а не после демагогски да излиза и да твърди, че мислело за народа. Ако мислехте за народа трябваше да приемете трите ставки, а не 202.3 да гласувате против двете предложения и после да подкрепяте едно от тях според кефа ви! (Силен шум и реплики от дясно)
Парламентарната група може и да е гласувала "за"... (Силни викове от дясно) Това не значи, че аз гласувам заедно с нея. Затова и излизам да обясня своя отрицателен вот и да се противопоставя на демагогията, която СДС развива от микрофона.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (от място): Не е демагогия, а честност и загриженост за българския народ. Комунист!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От името на парламентарна група думата има г-н Александър Маринов. 202.4
АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов и СДПД "Ера-3): Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на БСП и коалиция искам да протестирам най-решително срещу този неморален и, бих казал, драстичен пример на демагогия. (Шум и реплики от СДС)
Първо, господа, ако толкова искате да изразите позиция, нямаше да се въздържате като си измивате ръцете по Пилатовски. Съдбата на Пилат е известна. С това вие показахте, че ви е страх да поемете отговорност. Това проличаваше тогава, когато дезертирахте от властта. (Шум и реплики от блока на СДС)
А що се отнася до нашата позиция, тя е очевидна. Очевидно е, че е необходимо да бъде приет този закон. Очевидно е, че беше направен компромис, за да се приеме един ограничен кръг от сделки, освободени, които ще бъдат гласувани в Преходните разпоредби.
А що се отнася до напъните на г-н Мицев и тем подобни, то тази демагогия е толкова плитка, че тя може само да събуди съжаление. (Шум и неодобрителни възгласи от блока на СДС) Само да събуди съжаление.
Освен това аз ще ви припомня... (реплика на г-н Мицев) Мицев, не викай така, моля ти се!
Освен това аз ще ви припомня, господа, че вие си сменихте позицията поне 10 пъти. Защо не възразихте при предишните гласувания? Защо не възразихте при предишните дебати? (Шум и реплики от блока на СДС) Дори за да бъдеше демагог трябва да имаш някакви качества. Така че социалните ни позиции си проличаха в това, което гласувахме, и ще проличат с преходните разпоредби. А ще ви видим как ще гласувате в Преходните разпоредбии вие, г-н Василев. И тогава ще се види кое е демагогия и кое е позиция по същество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От Парламентарната група на СДС г-н Иван Костов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми г-н председател, колеги! Парламентът наблюдава един опит т.нар. динамично парламентарно РД/МД 203.1 мнозинство наистина да прехвърли една политическа отговорност и даже я сервира преди гласуването на журналистите върху парламентарната група на Съюза на демократичните сили, тъй като не намери у себе си смелост да подкрепи правителството като гласува единна ставка първия път.
Така че най-малко в това г-н Маринов не е прав, че гласуването на групата на БСП е било ясно, тъй като първото гласуване на БСП беше изцяло за три ставки, а второто гласуване беше против единната ставка. Едва това второ гласуване беше прегласувано и вече парламентарната група е изправена пред опасността да погребе закона напълно, по този начин правителството и по този начин да вкара преждевременно страната в ситуация на предсрочни избори, събра сили, за да гласува единната ставка.
Независимо от какъв ъгъл това нещо ще бъде обяснявано, истина е, че в момента вие, в името на подкрепата на властта, се разделихте със своите социални принципи. Това е истина и това се вижда отвсякъде. (Ръкопляскания от блока на СДС)
Що се отнася до Парламентарната група на Съюза на демократичните сили сега вече вие можете да чуете моето лично мнение. Парламентарната група можеше да гласува по няколко начина. Тези от нас, които работиха върху закона и които искаха да видят закона в този вид, в който беше изработен първоначално, тези които искаха да видят зад този закон едно силно правителство, разполагащо с достатъчно политическа подкрепа, бяха за това да се гласува за единна ставка, защото тя е най-добрата за нашата страна. Но тъй като законът беше развален по време на гласуванетото, както г-н Илко Ескенази добре го обясни, и тъй като ние нямаме доверие в това правителство, че ще е в състояние да прокара този ход, тъй като ние сме убедени, че то няма да упражни този ценови контрол, в който и вие тук се усъмнихте, че то ще го упражни, и тъй като считаме, че именно тази слабост на правителството може да стане начали на една спирала на покачване на цените и то на най-необходимите стоки, заради това Парламентарната група на Съюза на демократичните сили се въздържа.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата представител на 202.2 Нов съюз за демокрация г-н Мичковски.
АСЕН МИЧКОВСКИ (НСД): Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги! Аз останах потресен от левичарската реч на г-н Мицев и искам да ви кажа, че с тази реч той само доказа, че СДС наистина започна да се изражда в една левичарска организация от неособено качествен тип. (Шум и реплики в блока на СДС)
Второ, искам да припомня на г-н Костов, че първият вариант на законопроекта за данъка върху добавената стойност със ставка и то единна 22 на сто носи неговия подпис, 20 на сто. (Ръкопляскания от блока на БСП и НСД)
Не мога да разбера как разумни хора, като Вас, г-н Костов, в името на дребни, не особено дългосрочни политически интереси са готови да захвърлят професионализма докрай. Това е нещо за мен необяснимо.
И накрая, това мислех и да не го казвам, но ще го кажа. Съжалявам само за това, че не предложих като освободена услуга,
услуга в стил "Лучников и Филип Димитров". (Ръкопляскания от блока на БСП и НДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Г-н Джеров... (Шум и реплики от залата) Г-н Джеров, продължаваме. (Шум и реплики)
Давам 15 мин. почивка. 203.3
(След почивката)

18 ч. и 37 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, народните представители да влязат в залата! Моля, квесторите да поканят народните представители от коридора и от бюфета. Моля, поканете господин Джеров. (Звъни) Продължаваме заседанието.
Има думата господин Савов.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Господин председател, просто преди гласуване се прави проверка на кворума, ако да речеме един депутат, както съм аз, поиска. Но Вие като председател би трябвало сега да проверите има ли кворум за такъв важен закон или няма кворум. Това е вече едно от задълженията на председателя. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да видя господин Джеров какво ще каже и той.
Ние продължаваме заседанието, не откриваме заседанието. В началото на гласуването може да се иска проверка на кворума. Преди гласуване, господин Савов, ако направите искането ще подложа на проверка кворума.
Господин Джеров, следващия член.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, благодаря Ви! Господин председател, преди малко гласувахме чл. 18. В едно от доста отдалечените предходни заседания сме гласували чл. 19 до 22 включително, при което положение преминаваме към чл. 23.
РОСЕН ХУБЕНОВ (от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, господин Хубенов.
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господа, с оглед възприетата процедура за работа по този законопроект и с оглед изчерпването на темата, с която се занимавахме досега, по чл. 18, от името на Парламентарния съюз за социална демокрация правя следното процедурно предложение. Да обсъдим и да гласуваме предложенията по – 13а от Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта. С това ние ще изчерпим окончателно темата, която дискутирахме и до този момент. Надявам се, че ще получим подкрепата на всички части в залата. МС/ЗТ 204.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли противно становище? Няма. Моля, режим на гласуване. Гласуваме за предложението на господин Росен Хубенов. (Шум и реплики в залата) Никой не е искал да проверяваме кворума. Може би следващото гласуване.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: В процес на гласуване сме госпожа...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Но на обратно процедурно предложение имам право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре, отменяме режима на гласуване. Имате думата госпожа.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Аз имам обратното на това, което господин Хубенов каза. Аз не говоря по същество, господин председател, дами и господа народни представители, за съдържанието на този – 13 "а" ли беше, господин Джеров. Така поне го чух аз, но става въпрос сигурно за списъка, за който проф. Стоилов ни казваше преди малко. Но понеже трябва да спазваме и правилника, ние, мисля, че никъде, когато приемаме един закон на второ четене, вървим така, както са подредени текстовете. (Шум и реплики в залата) Е, не е казано, ама не знам аз пък по друг начин да сме гласували. Как може да влизаме в Преходни и заключителни разпоредби след като не сме изчерпали текстовете, които са предложени за изменение. Аз правя чисто процедурно възражение по отношение на приемането на законите на второ четене. Не може най-напред да приемем Преходните и заключителни разпоредби, пък после да се върнем към другите текстове.
Така че много моля тук да се мисли по този въпрос. Не става въпрос как ще се гласува, става въпрос за поредността на текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви! Преди да приемем чл. 18 ние приехме текстовете след чл. 30. Така че имаме практика. Моля, режим на гласуване, гласуваме предложението на господин Росен Хубенов. (Шум и реплики в блока на СДС) Дали са преходни или общи положения, са част от закон.
Моля, режим на гласуване. Приехме части и от Преходните разпоредби. 204.2
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Умотаваш се като пате в кълчища.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Приехме и от Преходните разпоредби. (Шум и реплики в залата)
Първо гласуване след почивката. Текат трите минути.
Ако текстът е труден за разглеждане, може да се иска отлагане на разискванията по новата точка, по новия параграф.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От гласували общо 166, за - 108, 50 - против, 8 се въздържат.
По процедура имате думата, господин Даскалов.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги и господин Хубенов. Господин Росен Хубенов, към Вас се обръщам с молба да приемете, че Вашето предложение беше процедурно неправилно и че ние гласувахме един правен абсурд. Може би и колегата Мулетаров ще ми даде право.
Ние сега ще приемем Заключителни разпоредби преди да сме приели последния текст от закона. Последният текст от закона, който бихме приели може да противоречи на вече приетите Преходни разпоредби. Как ще стане това нещо? Възможно ли е това нещо? Това просто е невъзможно, поради което правя процедурното предложение - да прегласуваме процедурното предложение на господин Хубенов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От името на парламентарната група?
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Именно. Не можем, уважаеми колеги, да гласуваме първо Заключителните разпоредби на един закон, макар и да сме го вършили това друг път, макар и да сме го вършили, знам, че сме правили нарушение. Но това че сме правили нарушение не ни дава основание да продължаваме да ги вършим тези неща. Не само не е логично, просто съществува такава възможност в един от следващите текстове да се приеме казус, да се приеме текст от закона, който ще бъде в противоречие с вече приети Заключителни разпоредби. Те затова са Заключителни разпоредбите, за да обобщят онова, което вече е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви! Повторно гласуваме предложението на господин Росен Хубенов. Няма да се чакат 3 мин. Не е първо гласуване. Моля, режим на гласуване. 204.3
Прегласуваме процедурното предложение на господин Росен Хубенов. Моля, побързайте с гласуването. Да има мир в залата. (Шум и реплики в залата) Но нека да гласуват всички, които гласуваха първия път.
Моля, прекратете гласуването.
От общо гласували 169, за - 107, против - 55 народни представители, 7 се въздържат. Приема се предложението.
Господин Джеров. 204.4
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: От колегата Хубенов беше наречен параграф 13а. Предполагам, защото при мен такава цифра няма, че това е предложението на господата Мичковски и Стоилов. В такъв случай дали този параграф ще бъде 13а, както винаги знаете,трудно можем отсега да кажем, но съдържанието на този параграф, евентуално 13а, както беше наречен, гласи:
"За срок от три години от въвеждането на закона се освобождават от облагане с данък добавена стойност сделките със следните стоки:
1. Хляб "Добруджа", типов и диетичен.
2. Мляко прясно (обикновено).
3. Мляко кисело (обикновено).
4. Бяло саламурено краве сирене.
5. Дърва за отопление на населението.
6. Кафяви и черни каменни въглища за отопление на населението.
7. Брикети за неселението.
8. Вода за битови нужди на населението.
9. Електроенергия за населението.
10.Топлоенергия за неселението".
Това е текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Стоилов. След него г-н Будинов и Ескенази.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов и СДПД "Ера-3): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, отчитайки направените предложения и внушения, в това число и от г-н Иван Костов, хранителните стоки да бъдат дадени с държавния стандарт, мисля, че няма да възрази и г-н Джеров, да ги прочета именно така, както бяха изразени и желанията.
Това е параграф 13а и ви предлагаме следната окончателна редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Може да е 13б. Нали господин Джеров каза?
СТЕФАН СТОИЛОВ: Да. Систематично ще отиде някъде. ВТ/ВЙ 205.1
"За срок от три години след влизането на този закон в сила, освободени сделки са и сделките със стоките и услугите, посочени в приложение към Закона за данъка върху добавената стойност.
Стоки и услуги, предмет на освободени сделки за периода 1.04.1994 г. - 31.03.1997 г.". Това е предполагаемият срок за въвеждане на данъка в действие.
"1. Хляб пшеничен - тип "Добруджа", Български държавен стандарт 3633/71.
2. Хляб пшеничен - тип "Стара Загора", Български държавен стандарт 3264/74.
3. Хляб пшеничен - тип "Софийски", Български държавен стандарт 3192/71.
4. Мляко краве прясно за консумация - Български държавен стандарт 11/87.
5. Мляко кисело, бългрско - Български държавен стандарт 12/82.
6. Сирене бяло саламурено краве - Български държавен стандарт 2651/88".
За останалите стоки от групата няма стандарти, затова аз няма да повтарям прочетеното от г-н Джеров. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
СТЕФАН СТОИЛОВ: Само едно изречение. При това положение се отчитат изцяло направените внушения. За да няма игра тези стоки да бъдат посочени с държавния стандарт. Аз смятам, че отпадат всякакви основания, ако не продължи политическата игра, за да се приеме този текст в Преходните разпоредби. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Стефан Савов като председател на парламентарна група предрежда другите депутати. Има тази възможност.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Господин председателю, уважаеми колеги, професор Стоилов, бих искал да ме чуе, да ме изслуша... Той в момента е много зает.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Стоилов, към Вас се обръщат.
СТЕФАН САВОВ: Аз все пак задавам въпрос от името на парламентарната група. Много се радвам, че вие сте взели под внимание внушенията, както казвате, или въобще това, което ние 205.2 защитавахме досега.
Но аз бих се запитал за едно нещо. Ако в тези три г години, защото ние гласуваме за три години, предполагам, че и ние ще гласуваме, и нашата парламентарна група естествено ще гласува така, защото всички гласувания показват това нещо, ами, ако стандартите се изменят? В три години стандартите се изменят. Защо трябва тогава тези стандарти да се вписват? Извинявайте, но точно така е. (Шум и реплики от блока на БСП) Тогава изведнъж целият този член и параграф 13а, или б, или в... (Шум и реплики от блока на БСП)
Да, разбира се, аз задавам въпроса, за да отговорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Будинов, не бързайте. Реплика имате, да. Реплика, нали? Изказване ли? За реплика има ли други? Няма. Отговорете тогава на репликата. Уточняване, кажете, ако има друг стандарт, какво ще направим?
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов и СДПД "Ера-3): Господин Савов, на поставения от Вас въпрос, специалистите отговарят така: че ако се появят нови стандарти, то ще бъде указано, че те заместват посочените тук стандарти. Това е отговорът на специалистите, не е моят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за изказване господин Будинов.
ИВАН БУДИНОВ (СДС): Уважаеми колеги, аз гласувах против тази единна ставка, но тъй като тя вече е приета, трябва да влезем в това състояние и ние.
Аз предлагам като точка 11 да влезе: "Учебници и учебни пособия". И точка 12 - "Лекарства и лекарствени средства".
Ще обясня защо. Двадесет и три години съм учител. Познавам много добре проблемите на децата, не говоря на образованието, на учениците. Тази година едно елементарно оборудване, ако може да се каже, на един ученик струва около 380 лева. Вчера съм купил учебник на един ученик от 60 страници - 27 лева.
Ако тази единна ставка бъде поставена и върху учебниците и учебните пособия, това ще доведе до непосилно напрежение в семейства с много ученици. Вие знаете, особено сред турско205.3
езичното население, проблемът ще бъде много сериозен. Те имат по пет-шест деца и няма да могат да закупят тези учебници.
Да не говорим за студентите, където един учебник струва по 150-200 лева.
За лекарствените средства. Тук има лекари, предполагам, че те по-обосновано ще застъпят тази идея. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря. Има думата господин Илко Ескенази.
ИВАН БУДИНОВ: Извинете, едно уточнение: "Учебници и учебни пособия за всички видове училища".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Господин Джеров, нали записахте предложенията? 205.4
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Аз се обръщам към всички народни представители. При положение, че искаме да обсъждаме сериозно този голям набор от изключения, които вероятно ще набъбнат, и тук се обръщам и към председателствуващия, считам, че сериозната работа предполага всеки да има пред себе си този списък стоки, за да може да види какво се обхваща. Ако това не се възприеме и се смята, че обезателно сега трябва да се гласува, аз просто ще помоля като ученици да застанем, да ни се диктува... Аз не съм дошъл да си водя записки тук, в тази зала, а да правя закони. Но в крайна сметка ще си ги запишем. Аз в момента не мога да обхвана тези стоки и не мога да направя предложение относно усъвършенствуването на текстовете. Това е по въпроса на процедурата.
И мисля, че ако искате, г-н Стоилов, сериозно да се гледа, трябва да го има един депутат текста пред себе си. Ако смятате обаче, че това може да стане лесно, поне моля председателствуващия да се издиктуват бавно и внимателно, да претърпим това унижение, щом като трябва по този начин бързо да се гласува. И само едно нещо ще ви кажа: само текста, в който казвате, че "българско кисело мляко" - само този текст ще ни постави пред изключително големи проблеми, тъй като се поставя една дискриминация по произход на стоката, а не по вид на стоката. Само това го помислете за секунда, за да видите можете ли за 5 мин. да гласувате този текст.
Аз не знам дали г-н Папаризов е тук, за да ви каже какво означава това. Или ако ще е така, сложете: българско сирене, българска пшеница и т.н., и т.н., хляб, произведен от българска пшеница и т.н. Просто е несериозно по този начин да се обсъжда, ако искате да направим текстовете. И моля г-н Стоилов, ако има отношение, да се изкаже по този въпрос. Ако не, нека просто на бърза ръка да се изтупа текстът и толкова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Г-н Ескенази, правите ли предложение за отлагане на разискванията по новия текст?
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Да, правя предложение да се размножи този списък от 10, 11 или 12 стоки, за да може човек да ги гледа пред себе си. На всичкото отгоре ни се цитират стандарти. ББ/МД 206.1 Как ще гласуваш за стандарт ей така, просто по диктуване и т.н.?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Обаче предложение за отлагане не правите, така ли е?
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Не, аз съм напълно съгласен да бъде гласуван текста, но отправям молба текстът да бъде размножен, да бъде пред всеки, за да може всеки да си отбелязва допълнително и предложенията.
Правя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има 2 възможности. Записали са се за изказване 6 народни представители.
Подлагам на гласуване процедурното предложение за отлагане на разискванията по този текст.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (от място): Разисквания и гласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Аз разбрах разискванията да се отложат.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Има процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Г-н Ескенази направи процедурно предложение.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (от място): До размножаването на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, г-н Костов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми г-н председател, колеги депутати! От името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили съм длъжен да обърна вниманието ви върху следното. Увеличаването на този списък, изобщо прибавянето към тези стоки на други без съгласуване със съответните парламентарни комисии и с правителството ще доведе до много сложни проблеми във въвеждането на тези текстове. Например аз искам да задам следния въпрос на авторите на текста: въглища за населението кафяви, внос от Украйна - облагат ли се или се освобождават? В смисъл това в данъчните сборове, в митническите сборове ще се приспада ли по силата на този текст? Тоест, вносни стоки? Сега се предложиха лекарства и лекарствени средства. Има вносни лекарства. Може би един значителен процент са вносни. Ще се освободи ли вносът от данъка върху добавената стойност, тъй като данъкът върху добавената стойност влиза в митническите сборове и трябва да се събира на границата. Вие този текст го знаете. 206.2
Аз мисля, че този текст, който се предлага, не е добър и трябва да бъде прегледан много внимателно. И да бъде прегледан и с оглед на това:
Първо, дали тези текстове няма да бъдат възприети като репресиращи или като санкциониращи чужд внос, тъй като тук се освобождават стоки по български държавен стандарт, но този принцип не е следван изцяло за всички групи стоки;
Второ, да се каже дали стоки от внос, които влизат в тази група, ще бъдат освободени, сделки и къде ще бъде освобождаването на сделките - на границата или в момента на продажбата. Защото това създава една по-сложна процедура.
Затова ви призовавам да прекратиим това разискване, тъй като сега ще се направят по-големи поражения върху закона в този текст. На пръв поглед той изглежда прост, обаче нещата не са така, както изглеждат на пръв поглед. Много комплицирани проблеми се пораждат във връзка с този списък. Затова аз конкретизирам предложението на г-н Илко Ескенази: нека това предложение да бъде внесено, нека всеки народен представител си внесе своето предложение, тук да не губи времето на всички, да участвува в заседанието на Комисията по бюджета и финансите и там аргументирано да чуе защо може и защо не може това, което той предлага, да влезе в списъка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Аз имам една единствена възможност - да подложа предложението на г-н Ескенази на гласуване.
ИВАН КОСТОВ (извън микрофоните): Аз го разширих!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие искате прекратяване на разискването. Това означава, че пристъпваме направо към гласуване, г-н Костов.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме за предложението на г-н Ескенази за отлагане на разискванията по – 13а.
Ако се приеме, ще се отложи. Ако не се приеме, продължаваме по същия параграф.
Резултатът: от общо 157 гласували народни представители, 64 са гласували - за, 89 - против, 4 се въздържат.
Отхвърля се искането за отлагане на разискванията. 206.3
Имате думата, г-н Тодоров.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Уважаеми колеги, след като беше отхвърлено предложението за отлагане, което беше разумното предложение, тъй като от пръв поглед се вижда, че има някои пропуски в този списък. Примерно, когато се казва да се освободят сделките с хляба...
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Кажете кои са!
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ: Аз веднага ще Ви кажа, г-н Стоилов. Вие освобождавате за три години търговеца, а натоварвате със същия данък производителя. Тоест, тоз, който произвежда брашно и зърно.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Това не пропуск, това е философия!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Г-н Тодоров, Вашето предложение?
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ: И други такива неща.
Искам да направя следното процедурно предложение. След като така и така тази вечер ще гледаме този въпрос и ще гласуваме по него, моля Ви, г-н председателствуващ, дайте една 15-минутна почивка, да бъде размножен текстът, за да ни бъде даден. А сега трябва съвсем наизуст да гласувам. Нека поне да го имам пред себе си. Аз Ви уверявам, че ако нашата парламентарна група не беше използувала правото си на почивка досега, щяхме да го използуваме точно в този момент. Апелирам към Вас, г-н председателствуващ, моля Ви текстът да бъде раздаден сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: До момента на гласуване текстът ще бъде раздаден.
Моля, квесторите, разпоредете да бъдат отпечатани 30 екземпляра - на двама, трима по един екземпляр.
Почивка не мога да дам.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ: Г-н председател, не беше това смисълът на предложението ми. Не преди гласуването, а преди обсъждането трябва да бъде раздаден текстът, защото аз не мога да участвувам в обсъждането, без да имам текста пред себе си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Такова право да поставям искането на гласуване нямам по Правилника. Нито мога да дам почивка. 206.4
Нека да чуем другите изказвания. Други желаещи? Г-н Костов, Вие ще говорите ли по – 13? Г-н Карев? Вие сте най-накрая, г-н Ганев! След това ще има думата г-н Койчев.
Нека да размножат набързо текста. Междувременно да бъдат регистрирани всички нови предложения, които се правят, за да можем да се съобразяваме при гласуването.
За 5 мин. текстът ще бъде готов. Моля за тишина!
Г-н Карев, имате думата. 206.5
ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Д-р Георги Карев, 3.Варненски избирателен район, СДС.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители. Като подкрепям изцяло предложенията, които направи господин Будимов, в същото време имам конкретно предложение по този параграф. Моля господин Стоилов да ме чуе. В първото изброяване на тези стоки...
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Свищов, от място): При второ четене писмено предложение. Бъдете коректен.
ГЕОРГИ КАРЕВ: Коректен съм, обаче там се изброяваше някакъв диетичен хляб. Този диетичен хляб може да бъде безсолен и т.н. Това е неопределено понятие и аз се съмнявам дали в българския стандарт това го има. От друга страна, много е важно за българските диабетици тук да бъде включен ръженият хляб, защото всички, които вие изброихте с техните стандарти, след името хляб следваше пшеничен. Хляб пшеничен еди какъв си.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Веднага приемам.
ГЕОРГИ КАРЕВ: Много Ви моля да поставим на гласуване и да не възразявате толкова формално, че няма писмено. Да се включи хляб ръжен по стандарта еди какъв си и край. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Включва се като предложение хляб ръжен диетичен по предложение на господин Карев.
Има думата народният представител Койчев.
НИКОЛА КОЙЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми дами и господа, аз търся едно компромисно решение от негласувания триставков вариант на чл. 18 с допълнението на колегите. Предлагам – 13 - "а" или "б", какъвто бъде отбелязан, да звучи така: "За срок от три години от въвеждане на закона данъкът е нула на сто за следните стоки...". Да има нулева ставка. Единна ставка, както е в западните законопроекти. Там не се казва, че е ставка нулата, но в някакви текстуални постановки на законите нулата фигурира. Не освобождава, има значение между ставката и ...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): За всичките видове стоки?
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Това значи, че се освобождава веригата, вече има право тези стоки да участват в данъчното кредитиране, докато освобождаването на ставката освобождава само добавената БП/ЗТ 207.1 стойност на фурнаджията или на продавача, или на вестникаря, а там което се включи. А иначе влиза в режима на данъчното регулиране по цялата технология.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (от място): Стоките същите ли са?
НИКОЛА КОЙЧЕВ: Същите. Аз предложение по номенклатурата не правя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Койчев, направете го в писмена форма текста.
НИКОЛА КОЙЧЕВ: "За срок от три години от въвеждането на закона данъкът е нула на сто за следните стоки...".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Йордан Ганев.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря, господин председателю. Моето предложение е този път не за стоки, а за другия вид, с който се занимава законът - услугите. Предлагаме като нова точка в този текст следното:
"Извършване на услуги в областта на културата с нестопанска цел, както и за опазване на културно-историческото наследство". Това е предложение на Комисията по културата, което е връчено още навремето с нашето становище по законопроекта. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Госпожа Рашеева, имате думата за предложение.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми колеги, аз, разбира се, съм съгласна с това, че трябва да изключим един кръг от стоки от това данъчно бреме с цел да запазим техните цени и достатъчно достъпни и приемливи за по-голямата част от нашето население. Затова, като имаме предвид колко тежко е състоянието на младите семейства у нас, тези, които трябва да отглеждат своите деца сега и често пъти са безработни или са на прага на безработицата, а нямаме никакви гаранции дали тя няма да се увеличава все повече и по-лавинообразно, като имаме предвид демографския срив, пред които е изправена нашата страна, ние в никакъв случай не можем да забравим стоките от рода на детско облекло и обувки. В никакъв случай. Ами това са най-скъпите стоки сега, ами те най-много натоварват.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): И бебешките. 207.2
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: Ами разбира се, детските. Бебетата също са деца. Ами те най-много натоварват бюджета на семействата. Вярно е, че нашите пенсионери са зле, а как са семействата, които имат едно, две, а дай Боже и три деца?
Затова аз особено много настоявам, особено много, всички детски дрехи и обувки да бъдат освободени от това данъчно бреме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Юрий Борисов.
ЮРИЙ БОРИСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз също, господин Джеров, смятам, че беше добре предварително да бъдат огледани и съгласувани тези допълнителни предложения, но при тази ситуация аз съм просто длъжен да направя това предложение, което поддържам вече месеци наред. Става въпрос за българската научна и художествена литература, без порнографските издания. И за разлика от другите колеги аз ще ви кажа тези пари откъде ще дойдат, господин Славков, защото Вие се смеете. Вие няма да можете да обясните тук защо ние освободихме от акциз видеокасетите и компактдисковете.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Данък оборота.
ЮРИЙ БОРИСОВ: Да, данък оборота. Така че тук става въпрос за една сума, която, ако вие изчислите, ще видите, че става въпрос за няколко милиона лева. Защото в България в тази обстановка, в която ние живеем, повече от 150 заглавия на български автори не се издават. Сто и петдесет - двеста. Това е. И ако сметнете, ще видите, че със съвсем леки корекции в други стоки ние можем да защитим българската литература - художествена и научна в тези условия, в които тя просто не може да оцелее. И пак искам да изкажа съжаление, че в момента ние доста интуитивно и, бих казал, малко несериозно подхождаме към тези нови предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Има думата народният представител Константин Тодоров. Предложение ще направи господин Тодоров, а не по процедурен въпрос.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Предложението за допълнение е следното: "Да се освободят за същия период - всъщност това е поредната точка, аз понеже нямам списъка, не зная къде е систематичното й място - хлебно зърно и всички видове брашно местно производство. 207.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Тодоров. Има думата народният представител Красимир Найденов.
КРАСИМИР НАЙДЕНОВ (НСД): Красимир Найденов, НСД.
Колеги, аз няма да правя допълнителни предложения към тази точка. Искам само да ви обърна внимание и специално се обръщам към господин Стоилов, когато се позоваваме на българския държавен стандарт и съответствието на качеството на продукти и стоки с български стандарти, трябва да имаме предвид, че се връщаме към една система отпреди 1989 г. на така наречения контрол на качество на продукцията и към един орган, наречен Комитет по качеството, който вече не съществува и през 1988 г. беше закрит. Тази система показа пълната си непригодност въз основа на доклад, изготвен от тогавашното ръководство.
Искам да ви обърна внимание и върху факта, че в момента Законът за стандартизация на практика не съществува и няма оторизиран орган, който да провежда такъв контрол. Аз лично се съмнявам в ефикасността на установяване на това съответствие и просто ви призовавам да прецизираме тези текстове, тъй като за мене те са трудно осъществими и на практика безмислени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Найденов. Има думата за реплика господин Иван Костов. 207.4 ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Аз вземам думата за реплика само, за да разсея евентуалното заблуждение, на което може да ви наведе изказването на господин Красим Найденов. Не Комитетът по качество, а Комитетът по стандартизация отговаря за приложението на Българския държавен стандарт. И ако той смесва тези неща и не му е ясно какви са права та и отговорностите на Комитета по стандартизация, просто трябва да се запознае със съответната нормативна уредба. Не е необходимо, разбира се, никакъв Комитет по качество, за да се следва стандарта, който е записан. Напълно е приложим текстът, както е записан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Господин Найденов, имате правото на дуплика.
КРАСИМИР НАЙДЕНОВ (НСД): Последното изменение на Закона за стандартизацията възлагаше изпълнението на този закон на Комитета по качеството. Комитетът по стандартизация и метрология е образуван с постановление и в неговите функции не влиза тази дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Господин Игнатов има думата.
ГЕОРГИ ИГНАТОВ (СДС): От всичко, което се каза досега се разбира, че най-умното, което можеше да направим, е да оставим и да обмислим целия този списък от предложения за стоки, които трябва да бъдат освободени. Ясно е, че не стана това. Сега трябва на барабан да видим какви грешки бихме могли да направим и по възможност да ги избегнем. Например аз се сещам, че детските храни при такива ставки ще станат въобще непродаваеми. Това са всичките хуманизирани млека, детски храни - българско и вносно производство, хуманите, банановите каши и какво ли не.
Така че аз смятам, че бихме могли да добавим в този списък всички детски храни. И предполагам, че няма депутат в Народното събрание, особено от Българската социалистическа партия, които да не подкрепят освобождаването на детските храни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Думата има господин Видьо Видев за предложения.
ВИДЬО ВИДЕВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, колеги! Най-после получихме този списък и от него долу-горе ни става ясно защо толкова се настоява сега да се премине към приемането му. Ами защото само преди един час с приемането на НЧ/ЙА 208.1тази ставка се засегнаха най-социално слабите своеве в тази страна. И понеже БСП винаги е била майстор в лъжата и пропагандата, за да може утре в средствата за масово осведомяване да излезе: вижте ние колко се грижим за населението в тази страна.
Въпреки тази прозрачна цел обаче мисля за наложително наличието на една нова точка дванадесета: "Стоки от и за инвалидите". Имам предвид стоки, които са предназначени за ползване от инвалидите и същевременно стоки и услуги от тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Други за изказване? Реплика ли?
Имате думата, господин Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз правя едно процедурно предложение: да прекратим разискванията, тъй като се правят предложения, които писмено не са депозирани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Никой не знаеше съдбата на чл. 18.
СТЕФАН СТОИЛОВ: Второ, щом като и господин Видев беше включен в политическите игри около този закон, ясно е какво се преследва. Благодаря.
Предлагам да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: На второ четене няма ограничения. Други предложения и без това няма, но не е нарушение на правилника когато сега се правят предложения, тъй като не се знаеше съдбата на чл. 18. Много ви моля. Писмено, обаче не се знаеше съдбата на чл. 18. (Реплики от ляво) Много ви моля!
Имате думата, госпожо Михайлова.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Господин председател, уважаеми колеги! Аз смятам, че няма никаква пречка това да се направи и да бъдат гласувани всички предложения, които направиха колегите, защото това не са нови текстове. Това е допълване към основния текст, който е предложен писмено. При това положение няма никаква процедурна пречка да се подложат на гласуване всички предложения, защото това е допълване на текст, който е даден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Намерихме друго основание - че трябва да се подлага на гласуване. Благодаря Ви за помощта. 208.2
Господин Славков, имате думата да обобщите.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Уважаеми господин председател, уважеми дами и господа народни представители! Направиха се доста предложения и вече имам усещането, че не остана нищо за облагане от този закон. Реално ние изпадаме в ситуацията, която преди час - не беше гласуван чл. 18 и законът остана без ставка. Сега имаме аналогичната ситуация, при която няма да има пък сделки, които да се облагат. Тоест, отново законът започва да бъде блокиран.
Затова ви моля да имате предвид някои неща, които вероятно са от значение в така предложените текстове.
Първият момент, който следва да се има предвид в този текст е, че това, което се съгласува с Министерството на финансите, обхваща първите десет вида стоки, които бяха изброени и те бяха предложени във вариант сделките с тях да бъдат освободени за период от три години. Всяко едно увеличаване на този списък на стоките реално поражда във веригата от отделни фази, през които ще минат сделките с тези стоки, за да стигнат до крайния потребител, изключително разширяване на онези сделки, които реално ще получат нулева ставка.
Второ, ако приемете предложението на господин Койчев за нулева ставка, ние ще изпаднем в ситуация, че бюджетът само ще трябва да възстановява данъчен кредит.
Моля да бъдете така добри и да зададете следващия въпрос: откъде ще вземем тези пари, за да възстановяваме само данъчен кредит. Схемата за този данък е следната: трябва да бъде събиран, за да може да бъде възстановяван кредит по веригата на отделните сделки. А ние отново отиваме в една ситуация само за възстановяване на данъчен кредит.
И още един момент ще ви моля да имате предвид: когато говорим за освобождаване на тези сделки, това е един компромисен вариант. Ако наистина търсим социално решение, още преди два месеца ние предложихме за обсъждане един текст, който да бъде включен в преходните и заключителни разпоредби, с който текст да бъде задължено правителството в тримесечен срок от влизане в сила на този закон да разработи компенсационна програма за обезщетение по минимална работна заплата, минимални доходи, пенсии и други обезщетения, забележете, специално свързани с 208.3 въвеждането на данъка върху добавената стойност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Господин Иван Костов има думата. (Реплики от ляво)
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Повтаря се една позната ситуация от края на месец юли: твърде много колеги изглежда са предпочели мачовете и не присъстват в залата, а предстои да се вземат сериозни решения, предстои сериозно гласуване и затова Ви моля за проверка на кворума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Тъй като имаме процедурно предложение за прекратяване на дебатите, налага се гласуване. Преди гласуването за прекратяване на дебатите е направено искане за проверка на кворума. (Реплики от ляво) След това ще трябва да искате, госпожа Куртева. Дали ще бъде една минута по-късно, или по-напред ...
Моля, затворете вратите, тъй като ще имаме гласуване. Нека парламентарните секретари да проверят присъствието на депутатите по сектори в залата. Моля квесторите, затворете вратите и не пускайте никой в и извън залата. Също така и задната врата. Къде са парламентарните секретари? Господин Илхан, не сте днеска на работа като секретар. Има да ги броите.
Илиан Илиев, Трифон Митев, затворете вратите и не пускайте никой да влиза или излиза от залата. Кой ще брой? Госпожа Нюсет, поемете Вие средната част.
В залата присъстват физически 107 народни представители. Аз с нищо не мога да увелича тяхната бройка.
Поради липса на кворум предложението не може да се постави на гласуване. Закривам заседанието.
Без кворум няколко съобщения:
На 30 септември, четвъртък, от 10.00 ч. - заседание на Комисията по бюджета и финансите.
Комисията за младежка, спорта и туризма - 30 септември, четвъртък, 9.00 ч. на бул."Дондуков" # 2 (звъни).
(Закрито в 19 ч. и 30 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Йорданов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ:
Руслан Сербезов
Илиан Илиев