Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-10-19

Председателствували: председателят Александър Йорданов
Секретари: Георги Петров и Христо Атанасов
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (Звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното извънредно заседание на Тридесет и шестото Народно събрание.
Моля председателят на Законодателната комисия да докладва на второ четене
ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Законодателната комисия е предоставила на вашето внимание част шеста от законопроекта, все още законопроект, за съдебната власт. Пред вас е Глава единадесета, Глава дванадесета и Глава тринадесета от този законопроект.
Следва да преминем към разглеждане и гласуване на Глава единадесета със заглавие "Младши съдии и младши прокурори".
Първият текст е чл.139 с 4 алинеи.
"Чл.139 (1) За младши съдия и младши прокурор може да бъде назначено лице, което отговаря на изискванията по член еди-кой си".
Знаете, че след като има още негласувани части, не може винаги да посочим текста. Да, то ще бъде, както каза господин Школагерски, членът, който определя изискванията за съдия и НЧ/КТ 137.1 за прокурор.
"(2) Младшите съдии и младшите прокурори се назначават от Висшия съдебен съвет за срок от 2 години, който може да бъде продължен с още 6 месеца.
(3) Младшите съдии се назначават в районен, окръжен или окръжен военен съд. Младшите прокурори се назначават в районна или в окръжна и военна прокуратура.
(4) Младшите съдии при встъпването си в длъжност полагат клетвата по чл.108, а младшите прокурори - клетвата по чл.109".
Това е съдържанието на чл.139.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на чл.139 от законопроекта. Моля, гласувайте!
Гласували общо 180 народни представители. От тях 178 - за, няма против, 2 - въздържали се.
Текстът се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва чл.140. Член 140 има следното съдържание:
"Чл.140 (1) Младшите съдии могат да заседават само в състав, в който другите съдии не са младши.
(2) Младшите съдии и младшите прокурори след прослужване на една година могат да бъдат командировани да изпълняват съдийска или прокурорска длъжност, съответно в районен съд и прокуратура".
Това е съдържанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на чл.140 от законопроекта. Отменете гласуването.
Господин Михайлов, заповядайте!
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател! Преди малко гласувахме, че младшите съдии се назначават и в районните съдилища, а преди това гласувахме, миналите дни, че районният съд заседава еднолично. А сега в чл.140, ал.2 се говори за командироване на младшите съдии в съответния районен съд и прокуратура. От една страна ще бъдат назначени в районния 137.2 съд, както приехме, а след това ще бъдат и командировани.
Мен ми се струва, че тук има нещо нелогично и нередно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Михайлов. Господин Джеров...
Преди малко ние гласувахме чл.139, но в ал.3 е допусната печатна грешка. Затова ще се наложи да прегласуваме ал.3, тъй като от текста на ал.3 трябва да отпаднат "районен", "районна" и "окръжен" към военен съд. Тоест, тези три понятия "районен", "районна" и "окръжен" към израза "окръжен военен съд" трябва да отпаднат от текста.
Господин Даскалов, може ли... за момент.
Тъй като младшите съдии не се назначават в районен съд, а само в окръжен съд, трябва да отпадне изразът "районен" от текста на ал.3. И аз моля юристите ясно да фиксират текста, за да не се налага аз да изземвам техните функции.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (от място): Малко е трудно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Малко е трудно, но все пак съм точен.
Господин Мулетаров, направете корекцията.
СПАС МУЛЕТАРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! За прецизност искам да посоча, че от първото изречение на ал.3 трябва да отпадне "районен", тъй като в проекта просто е допусната грешка - "окръжен или окръжен военен съд".
Но във второто изречение, за младшите прокурори, идеята беше и на законодателите, на вносителите на законопроекта и в комисията прокурорите да могат да се назначават в районна или в окръжна прокуратура. Така че във второто изречение "районна" да остане. Само в първото изречение на ал.3 следва да отпадне "районен". Това е корекцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Мулетаров.
Първо гласуваме чл.139, ал.3 - да отпадне от текста на ал.3 думата "районен" и ",". Моля, режим на гласуване. Гласувайте за тази поправка. 137.3
Гласували общо 145 народни представители. От тях 145 - за, няма против, няма въздържали се.
Втората поправка, по която трябва да се произнесат юристите, е от израза "окръжен военен съд" да отпадне определението "окръжен". Няма възражения. Значи ще отпада.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме за отпадане на определението "окръжен" от израза "окръжен военен съд" в текста на ал.3. Моля, гласувайте!
Гласували общо 173 народни представители. От тях - 162 - за, няма против, 11 - въздържали се.
Поправката се приема. 137.4
Сега гласуваме отново текста на чл. 139, заедно с направените изменения в текста на ал. 3 на чл. 139. Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте.
Гласували 140 народни представители, за - 139, против - няма, въздържал се - един народен представител. Член 139 се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега само един коментар във връзка с това прегласуване. Военният съд си е окръжен. Той не е друга инстанция, тъй че никакво престъпление нямаше да стане, ако бяхме го казали, че той е окръжна инстанция.
Сега към чл. 140. В момента получих материалите, които са раздадени и действително на чл. 140, ал. 1 "Младшите съдии могат да заседават само в състав, в който другите съдии не се младши", звучи тежко, звучи неразбираемо. И затова си позволявам, заедно с господин Георгиев и с други колеги, да предложа като ал. 1 на чл. 140 един досега действащ текст.
Ако вие сте съгласни, бих предложил да гласувате: "Младшите съдии участват като членове при разглеждането на дела в състав от съдии. В състава може да участва само един младши съдия".
По-чисто, по-ясно, по-разбрано за всеки. Това е редакционна поправка, то е едно уточняване. Не се променя с нищо същността.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да. Господин Георгиев, по този въпрос, заповядайте.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги, наистина сега коментирахме с господин Джеров и това, което ви предлага той, е по-прецизно. Това е сега действащият текст в Закона за устройство на съдилищата и юридически, и литературно, и стилно той е по-издържан, отколкото сега предлагания текст. Затова ви моля в този смисъл да прогласуваме, което той ви предложи. Благодаря ви. Да, никакво смущение няма в приложението на текста, както е досега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, благодаря Ви. Господин Даскалов, заповядайте и Вие по този въпрос.
ВЛАДИСЛАВ ДЕСКАЛОВ
(СДС): Уважаеми господин председателю, не искам да повтарям казаното. Действително редакционно текстът, ВТ/НП 138.1 предложен от колегата Георгиев, звучи по-добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Гласуваме текста на чл. 140 с така направените редакционни подобрения. Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте.
Гласували 151 народни представители, за - 149, против - няма, въздържали се - двама народни представители. Текстът се приема. Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващата глава е глава дванадесета, озаглавена: "Съдии-изпълнители". Първият текст е чл. 141 с две алинеи.
"Чл. 141, ал. 1. В районните съдилища има съдии-изпълнители.
Ал. 2. Броят на съдиите-изпълнители за всеки съд се определя от министъра на правосъдието по предложение на председателя на съответния окръжен съд".
Предложения няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на чл. 141 от законопроекта. Моля, гласувайте.
Гласували 164 народни представители, за - 164, против - няма, въздържали се - няма. Текстът се приема. Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст е чл. 142, който се състои от две алинеи.
"Чл. 142, ал. 1. Съдия-изпълнител може да стане лице, което отговаря на условията по член: ..."
Господин председателю, и в трите глави не е посочен членът за условията, на които трябва да отговарят младшите съдии, прокурорите, съдебните изпълнители и нотариусите, тъй като има преномерация и някои текстове не са приети. Затова на трите места тези членове не са посочени.
Това са същите изисквания, които са за заемане на длъжност от съдия и прокурор. И поради преномерацията и неуточняването още на текстовете, не се посочват, но различие в разискванията няма. Те са приети по принцип.
И ал. 2 на същия текст: "Съдията-изпълнител се назначава от министъра на правосъдието по предложение на председателя на окръжния съд." 138.2
Това е съдържанието на чл. 142, господин председателю. Няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Мулетаров. Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на чл. 142. Моля, гласувайте.
Гласували 160 народни представители, за - 160, против - няма, въздържали се - няма. Текстът се приема. Преминаваме по-нататък. 138.3 ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст е чл. 143 с единствена алинея със следното съдържание: "Съдията-изпълнител при встъпване в длъжност полага клетвата по чл. 110. Прилага се разпоредбата на чл. 111". Няма предложения по текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Моля режим на гласуване. Моля гласувайте чл. 143.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 147 народни представители за 145, против няма, въздържали се 2 народни представители.
Член 143 се приема. Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 144, който се състои от три алинеи. Ал. 1. "Съдията-изпълнител се освобождава от длъжност от министъра на правосъдието:
1. По собствено желание.
2. По предложение на дисциплинарната комисия при Апелативния съд при дисциплинарно нарушение.
3. При обсъждане за извършено престъпление от общ характер.
4. При трайна невъзможност да изпълнява служебните си задължения.
Ал. 2. Министъра на провосъдието може да отстрани от длъжност съдия-изпълнителя срещу когото е възбудено наказателно преследване за престъпление от общ характер. Ако отстраняването е било неоснователно се прилагат разпоредбите на член".
Тук също не се посочва текст господин председател, уважаеми народни представители. Тъй като този текст за отговорността не е приет и не се знае каква ще бъде неговата поредност.
Ал. 3. "Последиците на ал. 2 изречение второ не настъпват, ако наказателната отговорност е отпаднала на основание чл. 9, ал. 2 от Наказателния кодекс и поради давност или амнистия както и когато е установено, че временно отстранения е извършил дисциплинарно нарушение, за което е освободен от длъжност".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Моля режим на гласуване. Моля гласувайте текста на чл. 144. Моля прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 177 народни представители за 176, против няма, въздържал се 1 народен представител. Текстът се приема. Преминаваме по-нататък. СМ/ЙА 139.1
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст е чл. 145 с две алинеи.
Ал. 1. "Съдебно-изпълнителните райони с двама или повече съдии изпълнители, единият от тях се назначава от министъра на правосъдието за ръководител по реда на старшинството, като за това получава допълнително възнаграждение.
Ал. 2. "При отсъствие на ръководителя той се замества от съдия-изпълнител определен от председателя на районния съд по реда на старшинството". Предложения няма господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля режим на гласуване. Моля гласувайте текста на чл. 145. Моля прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 175 народни представители за 175, против няма, въздържали се няма. Текстът се приема. Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст чл. 146 с две алинеи.
Ал. 1. "Когато длъжността не е заета или назначения съдия-изпълнител е възпрепятстван да изпълнява и не може да бъде заместван от друг съдия-изпълнител от същия съд, председателя на съответния окръжен съд може да командирова на негово място съдия-изпълнител от друг съдебен район.
Ал. 2. При необходимост министъра на правосъдието може да командирова съдия-изпълнителя извън района на окръжния съд".
По този текст няма предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Моля режим на гласуване. Моля гласувайте текста на чл. 146.
Прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 150 народни представители за 146, против няма, въздържали се 4 народни представители.
Текстът се приема. Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст е на чл. 147 с три алинеи.
"Ал. 1. При изпълнение на длъжността си съдията изпълнител носи особен знак определен от министъра на правосъдието.
Ал. 2 Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на съдията изпълнител при изпълнение на служебните му задължения. 139.2
Ал. 3. Съдията изпълнител може да поиска съдействие, а органите на полицията са длъжни да му окажат веднага, ако противозаконно се пречи на изпълнение на служебните му задължения".
Предложение по текста няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля режим на гласуване. Гласуваме текста на чл. 147 от законопроекта. Моля гласувайте. Моля прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 146 народни представители за 146, против няма, въздържали се няма. Текстът се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 148 с единствена алинея със следното съдържание: "Съдията изпълнител може да бъде повишен в ранг и заплата до съдия в окръжен съд със заповед на министъра на правосъдието за показана висока квалификация и образцово изпълнение на служебните задължения.
Също и по този текст не са постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Моля режим на гласуване. Гласуваме текста на чл. 148. Моля гласувайте.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 149 народни представители, за 140, против 8, въздържал се 1 народен представител. Текстът се приема.
Преминаваме по-нататък. 139.3 ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Последният текст на тази глава е член 149.
"Член 149. Съдиите-изпълнители не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде образувано наказателно преследване без разрешение на министъра на правосъдието. Разрешение за задържане не се изисква при заварено тежко престъпление."
Няма предложения по този текст, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Моля режим на гласуване. Гласуваме текста на чл. 149. Моля, гласувайте.
От общо гласували 165 народни представители за - 165, против - няма, въздържали се - няма. Текстът се приема.
Преминаваме към следващата глава.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващата глава от законопроекта е глава 13, озаглавена "Нотариуси".
Първият текст е чл. 150, който се състои от пет алинеи.
"Член 150, ал. 1. В районните съдилища има нотариус.
(2) В районните съдилища, където няма нотариус, нотариалните действия се извършват от районния съдия.
(3) Министърът на правосъдието може да възложи на съдия-изпълнител от същия съд да изпълнява нотариални функции.
(4) В населените места, където няма районен съд, кметът, заместник-кметовете и секретарят на общината, кактои кметовете на населените места, заверяват подписи, удостоверяват дати на частни документи и засвидетелствуват верността на преписи от документи.
(5) Със закон може да бъде възложено извършването на нотариални действия и на други лица."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря Ви.
Господин Корнажев, министърът на правосъдието, иска думата.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Господин председател, госпожи и господа народни представители! Тук става "и друг закон", защото, както колегата Сталийски ми подсказва, има готов законопроект СБ/ВЙ 140.1 за частния нотариат, но ние не сме още убеденин, че е в съвсем съвършен вид, за да ви го представим. Затова Нотариатът засега се представя в старата структура, като оставяме тази вратичка и с онзи закон, когато му дойде времето, дай боже, да го гласувате, ще влезе и той в сила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля режим на гласуване.
Гласуваме текста на чл. 150.
От общо гласували 156 народни представители за - 152, против - 1, въздържали се - 3.
Текстът се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст е член 151.
"Член 151. Нотариус може да извършва нотариални действия само в своя съдебен район."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на чл. 151.
Моля, гласувайте.
От общо гласували 147 народни представители за - 147, против - няма, въздържали се - няма.
Текстът се приема.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст е на ч чл. 152.
"Член 152, ал. 1. Нотариус може да стане лице, което отговаря на условията по чл.... (това е същият член, на който трябва да отговарят условията за назначаване на съдии, прокурори, следователи, младши съдии и прокурори, който не е уточнен)
(2) Нотариусът се назначава от министъра на правосъдието по предложение на председателя на съответния окръжен съд.
(3) В нотариалните служби с повече от един нотариус министърът на правосъдието назначава един от тях за ръководител по реда на старшинството."
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване.Гласуваме текста на чл. 152.
От общо гласували 154 народни представители за - 154, против - няма, въздържали се - няма. 140.2
Текстът се приема.
Преминаваме по-нататък. 140.3
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст е чл. 153 с една алинея и следното съдържание:
"Нотариусът при встъпване в длъжност полага клетвата по чл. 110, като се спазва разпоредбата на чл. 111".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, гласуваме текста на чл. 153.
Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 153 народни представители, 153 са гласували за, против няма, въздържали се няма.
Текстът се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст е чл. 154 с единствена алинея:
"Нотариус може да бъде повишен в ранг и заплата до съдия в окръжен съд със заповед на министъра на правосъдието за показана висока квалификация и образцово изпълнение на служебните задължения".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря Ви.
Господин Хубенов, заповядайте по този член.
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз предлагам този текст, като текст да отпадне от съображения за законодателна икономия. Това е становището и на Законодателната комисия, но то не е отразено точно в раздадения ни материал. Защото той повтаря разпоредбата на чл. 148, който вече беше гласуван и приет.
Член 155, това е следващата разпоредба, е препращаща разпоредба. И това, което се предлага, е чл. 154 да отпадне, чл. 155 да стане чл. 154 и той да получи следната редакция:
"Разпоредбите на чл. 144, 146, 148 и 149 се прилагат и за нотариусите".
Мисля, че е ясно. Повтарям още веднъж: около това становище се обедини и Законодателната комисия. Там беше и господин министърът. Просто не е отразено точно в материала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Хубенов. Той аргументира много добре своето предложение. Господин министърът потвърждава. Други мнения няма.
Затова гласуваме най-напред чл. 154 да отпадне.
Моля, гласуваме предложението за отпадане на чл. 154. ББ/ЛТ 141.1.
Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 165 народни представители, 125 са гласували за, 32 против, въздържали се 8.
Член 154 отпада.
Сега гласуваме текста на новия чл. 154 със съдържание:
"Разпоредбите на чл. 144, 146, 148 и чл. 149 се прилагат и за нотариусите".
Моля, гласувайте този текст!
Резултатът: от общо гласували 144 народни представители, 141 са гласували за, против - няма, 3 се въздържат.
Член 154 се приема.
С това днешният дневен ред е изчерпан. Аз благодаря на народните представители за добре свършената работа и съм убеден, че времето, което остава до края на деня, ще бъде използвано за още по-усърдна работа в комисиите или индивидуално. Благодаря ви.
Утре заседанието от 15 часа. (Звъни)
(Заседанието е закрито в 16 ч. и 10 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Александър Йорданов
СЕКРЕТАРИ:Георги Петров
Христо Атанасов