Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-10-20

Председателствували: председателят Александър Йорданов, заместник-председателят Снежана Ботушарова и заместник-председателят Йордан Школагерски
Секретари: Руслан Сербезов и Илиян Илиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, народните представители да заповядат в пленарната зала, тъй като ни чака работа и удоволствие. (Звъни)
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното заседание на Тридесет и шестото Народно събрание.
Най-напред ще ви запозная с постъпилите законопроекти и проекти за решения за обсъждане от Народното събрание в периода 13-20 октомври 1993 г.
На 13 октомври 1993 г. народният представител Мирослав Дърмов е внесъл Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия и Комисията по национална сигурност.
На 13 октомври 1993 г. Министерският съвет е внесъл Законопроект за ратифициране на Споразумение за заем, проект за транзитни пътища между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие и на финансов договор - проект за транзитни пътища между Република България и Европейската инвестиционна банка.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Икономическата комисия, Комисията по бюджета и финансите, Комисията по транспорта и Комисията по външна политика.
На 13 октомври 1993 г. народният представител Юрий Борисов е внесъл Законопроект за нелигитимността на СДС. МС/КТ 142.1
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по правата на човека, Комисията за контрол върху приходите, разходите и имуществата на политическите партии и Комисията по културата.
На 13 октомври 1993 г. Министерският съвет е внесъл Законопроект за приемане на Декларация за присъединяване към Фонда за социално развитие на Съвета на Европа.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по бюджета и финансите, Комисията по външна политика и Икономическата комисия.
На 13 октомври 1993 г. Министерският съвет е внесъл Законопроект за оттегляне на резервите по Женевските конвенции от 1949 г. и за приемане на Декларация по чл.90, т.2, буква "а" от Първия допълнителен протокол към Женевските конвенции от 1949 г.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия и Комисията по външна политика.
На 15 октомври 1993 г. народният представител Стефан Стефанов е внесъл Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по административно-териториално устройство и местно самоуправление и Комисията по културата.
На 18 октомври 1993 г. Министерският съвет е внесъл Законопроект за ратифициране на финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка. Проект "Развитие на управлението на въздушното движение в България".
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по бюджета и финансите, Икономическата комисия, Комисията по външна политика и Комисията по транспорта.
На 18 октомври 1993 г. Министерският съвет е внесъл Законопроект за предпазният конкордат.
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия и Икономическата комисия.
На 19 октомври 1993 г. Николай Христов и група народни представители са внесли Законопроект за допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет. 142.2
Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия.
Общо в този период са постъпили 9 законопроекта.
Проектопрограмата за работата на Народното събрание в периода 20-22 октомври 1993 г. е пред вас.
Моля, режим на гласуване.
Моля, гласувайте за тази програма.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 156 народни представители, за - 145, против - 4, въздържали се - 7 народни представители.
Програмата се приема.
Преминаваме към точка първа от дневния ред, а именно:
ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА...
Процедурен въпрос? Заповядайте, госпожа Стефанова.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! При откриването на парламентарната седмица винаги се прочита какви законопроекти са влезли, са постъпили в Народното събрание и на кои комисии са разпределени.
На 6 май 1993 г. от името на Комисията по околната среда внесох предложение за решение за изпращане на парламентарна делегация в Румъния, за да се предотврати пускането на инсталацията за етифлорхидрин в Румъния.
Аз Ви моля, като председател на комисията, и настоявам като русенски депутат най-после Комисията по външна политика да вземе отношение по направеното предложение за решение. Защото днес, заради това, че се забави вземането на това решение от парламента, предстои пускането на тази инсталация, която трови в продължение на 2 седмици ежедневно русенското население.
Много Ви моля, упражнете правото, което Ви дава правилника, разпоредете се на председателя на Комисията по външна политика, за да вземе необходимото решение в комисията си, за да мога да пусна предложение за включване в дневния ред за тази седмица още. Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря! Преминаваме към първа точка, а именно:
ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ШВЕЙЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ВЪРХУ ДОХОДА И ИМУЩЕСТВОТО. 142.3
Моля, господин Джеров да докладва законопроекта! 142.4 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин председателю, дами и господа народни представители, има два законопроекта или по-точно казано две ратификации, които са свързани с Швейцарската конфедерация. С оглед на едно официално посещение, което предстои идващата седмица на министъра на външните работи, днес Председателският съвет единодушно реши да включи и да ви предложи за разглеждане двете ратификации.
Първо, това е Спогодба между Република България и Швейцарската конфедерация за избягване на двойното данъчното облагане върху дохода и имуществото, подписана на 28 октомври 1991 г. в гр.Берн, Швейцария.
Министерският съвет с решението си от 13 май 1993 г. одобрява спогодбата и я изпраща на Народното събрание за нейното ратифициране.
Председателят на Народното събрание с разпореждането си от 17 май т.г. е разпределил този законопроект, тази ратификация на Комисията по бюджета и финансите и Комисията по външната политика. Съответно двете комисии са дали своето положително становище и предлагат на Народното събрание тя да бъде ратифицирана.
Законодателната комисия от гледище на Конституцията, на законодателството предлага на уважаемите народни представители на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон спогодбата така, както преди малко я назовах.
Предоставям на уважаемите колеги нейното гласуване на първо четене и бих предложил, ако няма възражения, ако няма някакви съображения от друг род, да поставим след първото гласуване законопроекта на второ четене. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Моля, режим на гласуване, гласуваме на първо четене законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Швейцарската конфедерация за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото. Моля, гласувайте.
Гласували 182 народни представители, за - 182, против няма, въздържали се - няма.
Законът се приема на първо четене.
Направено бе предложение да се премине към второ четене ВТ/ЙА 143.1 на законопроекта. Моля, режим на гласуване, гласуваме предложението за преминаване на второ четене.
Гласували 175 народни представители, за - 175, против няма, въздържали се - няма. Предложението се приема.
Моля, господин Джеров, докладвайте законопроекта на второ четене.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председателю.
Предлагам на уважаемите колеги следното съдържание на законопроекта: "Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Швейцарската конфедерация за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото.
Член единствен. Ратифицира Спогодбата между Република България и Швейцарската конфедерация за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото, подписана на 28 октомври 1991 г. в гр. Берн, Швейцария".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Моля, режим на гласуване. Гласуваме законопроекта на второ четене. Моля, гласувайте.
Гласували 184 народни представители, за - 184, против няма, въздържали се - няма. Законът е приет.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно -
ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ.
Заповядайте, господин Джеров, да докладвате законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин председателю.
Уважаеми колеги, председателят прочете названието на спогодбата. Тя е подписана на 28 октомври 1991 г., пак в гр. Берн. Одобрена е от Министерския съвет на 28 май 1993 година. Разпределена е също така на Комисията по външната политика, на Комисията по бюджета и финансите, Икономическата комисия и Законодателната комисия. Четири комисии, които комисии са изразили своето положително виждане към така внесения законопроект.
Комисията по бюджета и финансите е дала становището 143.2 на 19 октомври 1993 г. и препоръчва да се ускори гласуването и разглеждането.
Икономическата комисия счита, че предложеният договор, становището е от 13 октомври, създава благоприятни условия за развитие на инвестиционното сътрудничество между България и другата договаряща страна.
Комисията по външната политика вижда положителната страна в този договор и предлага на Народното събрание да ратифицира този законопроект.
От своя страна Законодателната комисия се присъединява към тези виждания на трите специализирани комисии и на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията предлага на уважаемите народни представители да гласуват законопроекта за ратифициране на Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за насърчаване и взаимна защита на инвестициите от 28 октомври 1991 година.
Позволявам си и тук да направя предложението след като законопроектът, ратификацията бъде гласувана на първо четене, да преминем към гласуване на второ четене, за да може да приключим днес и двете ратификации. Благодаря, господин председателю. 143.3 ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря Ви.
Моля, гласуваме на първо четене Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Швейцарската конфедерация за насърчаване и взаимна защита на инвестициите.
Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 172 народни представители, 172 са гласували за, против - няма, въздържали се - няма.
Законопроектът се приема на първо четене.
Направено бе предложение за преминаване към второ четене на законопроекта.
Моля, гласувайте това предложение.
Резултатът: от общо гласували 171 народни представители, 171 са гласували за, против - няма, въздържали се - няма.
Предложението се приема.
Моля, господин Джеров, докладвайте законопроекта на второ четене.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предлага се на уважаемите народни представители да гласуват следния законопроект:
ЗАКОН

ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ЗА

НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Член единствен. "Ратифицира Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, подписана на 28 октомври 1991 г. в град Берн".
Това е съдържанието, господин председател. Моля да поставите законопроекта на второ четене за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Моля, гласувайте законопроекта на второ четене.
Резултатът: от общо гласували 165 народни представители, 164 са гласували за, против - няма, въздържали се - 1.
Законът се приема.
С това поставяме своеобразен рекорд - за половин час - 2 закона. Макар че много добре - не е на добре.
Преминаваме към точка трета от дневния ред.
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ. ББ/КТ 144.1
Моля, господин Джеров, докладвайте законопроекта на второ четене.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги! Законът за международния търговски арбитраж е в сила от началото на месец август 1988 г. Това беше може би едно начало, което отново беше поставено в нашата страна, за да може да се създаде международен търговски арбитраж. Междувременно правителството намери за необходимо да внесе в Народното събрание няколко предложения за промени. Тези предложения за промени бяха обсъдени на първо четене от нашия парламент и по принцип бяха приети. Законодателната комисия предлага на вашето внимание окончателна редакция на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж.
Със законопроекта се урежда важният въпрос за режима на вътрешния арбитраж, със седалище или местожителство у нас. Изключва се от обсега на Международния търговския арбитраж разрешаването на спорове между български предприятия и сдружения с чуждестранно участие, тъй като последните със седалище в Република България са български юридически лица.
Предлага се изменение в действуващия режим по изпълнението на арбитражните решения, като новият става по-привлекателен, тъй като с изменението, което се предлага, арбитражното решение се обявява за ползуващо се, със силата на нещо присъдено, изпълнителна сила от деня на неговото връчване на една от страните. Избягва се процедурата по признаване и допускане изпълнението на арбитражното решение с нов иск пред Софийския градски арбитраж. Стремежът на вносителя, стремежът на законопроекта е да се направят онези изменения, които са необходими във връзка с международната дейност на нашата страна, с отвореността на нашата страна и с това, че много повече чуждестранни фирми са и в България, и са в договорни връзки с България. Това безспорно налага една по-голяма широта, едно по-голямо прецизиране на правилата на Закона за Международния търговски арбитраж.
Законопроектът не е дълъг и ми се струва, че в скоро време ще може да стане и закон.
По него бяха направени съответно предложения. Законодателната комисия е обсъдила абсолютно всички. Струва ни се, че това, 144.2 което предлагаме на вашето внимание, е съвсем очистено и редакционно, и по същество.
И така, господин председател, предлагам Ви – 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Международния търговски арбитраж със съдържание:
Ал.2 на чл.1 се изменя така:
"Ал.2. Международният търговски арбитраж разрешава граждански и имуществени спорове, възникнали от външнотърговски отношения, както и спорове за попълване празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ако местожителството или седалището на поне една от страните не е в Република България".
Това е съдържанието на – 1. Предложения за промени не са постъпили до този момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Моля, гласуваме текста на – 1 от законопроекта.
Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 160 народни представители, 160 са гласували за, против - няма, въздържали се - няма.
– 1 се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: – 2. Чл.2 се изменя така:
"Спорове за вещни права или владения върху недвижим имот или права по трудово правоотношение не могат да бъдат предмет на арбитраж".
Това е съдържанието. Няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Моля, гласуваме текста на – 2 от законопроекта.
Моля, гласувайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Резултатът: от общо гласували 160 народни представители, 160 са гласували за, против - няма, въздържали се - няма.
Имате думата, господин Джеров. 144.3 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
– 3. В чл. 41, ал. 3 се добавя изречение три: "С връчването му то влиза в сила, става задължително за страните и подлежи на принудително изпълнение".
Няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме – 3.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата. От общо гласували 154, за - 154. Приема се единодушно.
Имате думата, господин Джеров, за параграф 4.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, господин председател.
– 4 със следното съдържание: "В чл. 48 се създава ал. 3, със следното съдържание":
"Ал. 3. Иск за обявяване за нищожно на влязло в сила арбитражно решение на основанията по чл. 47, ал. 2 може да се предяви и след изтичане на срока по ал. 1."
Това е съдържанието. Няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля режим на гласуване. Гласуваме параграф 4.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата. От общо гласували 147, за - 147. Приема се единодушно.
Имате думата за параграф 5, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря. Параграф 5 предвижда отмяна на членове 49 и 50. Или точната редакция на параграф 5 е: "Членове 49 и 50 се отменят."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Предложения няма?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля режим на гласуване. Гласуваме параграф 5 за отмяната на членове 49 и 50.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата. От общо гласували 149, за - 149. Приема се единодушно параграф 5.
Имате думата за параграф 6, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 6. Член 51 се изменя така: чл. 51, ал. 1 и 2. РД/ВЙ 145.1
"Ал. 1. Софийският градски съд издава по молба на заинтересованата страна изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила арбитражно решение. Към молбата се прилагат арбитражно решение и доказателство, че то е връчено на длъжника по изпълнението."
"Ал. 2. За признаването и изпълнението на чуждестранно арбитражно решение се прилагат сключените от Република България международни договори."
Това е съдържанието, господин председател. Няма постъпили предложения за изменение или допълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Текстовете са толкова ясни, че няма място за предложения.
Моля ви режим на гласуване. Гласуваме параграф 6.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 149 народни представители, за - 148, против - няма, 1 се въздържа.
Приема се разпоредбата на – 6.
Господин Джеров, параграф 7.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 7. Заглавието "Заключителни разпоредби" се изменя, както следва:
"Допълнителни, преходни и заключителни разпоредби".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви. Тук предложения не може да има. Моля ви режим на гласуване. Гласуваме параграф 7.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 153, за - 152, против - 1, въздържали се - няма.
Приема се параграф 7.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва параграф 8. Предлагаме следното съдържание:
"– 1 се изменя така: в Граржданско-процесуалния кодекс в чл. 237, буква "а" и чл. 242, ал. 2 думите "Арбитражният съд при Българската търговско-промишлена палата и сключените пред него спогодби, когато арбитражът е задължителен" се заменят с думите: "Арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела".
Това е съдържанието, господин председател. 145.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме параграф 8 така, както го чухте от председателя на Законодателната комисия.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 147, за - 146, няма против, 1 се въздържа. Приема се параграф 8.
Имате думата, господин Джеров, за параграф 9.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Параграф 9. Създават се нови параграфи 2, 3, 4 и 5 със следното съдържание:
"– 2, (1). Този закон се прилага и при арбитраж между страни с местожителство или седалище в Република България с изключение на чл. 1, ал. 2; чл. 3, чл. 10, чл. 11, ал. 2; чл. 26 и думите "съобразно закона, избран от страната, а при липса на избор" в чл. 47, ал. 1, т. 2.
(2) По спорове, които не произтичат от търговски сделки, назначаващ орган по чл. 12 е Софийският градски съд.
(3) При арбитраж между страни с местожителство или седалище в Република България разпоредбите на чл. 38, ал. 1 и 2 се прилагат само, ако спорното правоотношение има такъв международен елемент, който според българското международно частно право води до прилагането на чужд закон."
"– 3. За заварените висящи арбитражни дела се прилага този закон. Той се прилага и спрямо постановените преди него арбитражни решения, ако те не са още изпълнени, но срокът на иска за отмяна на тези решения, предвиден в чл. 48, ал. 1, започва да тече от деня на влизане на този закон в сила." 145.3 – 4. В чл. 1, ал. 1 и 2, чл. 11, ал. 2, чл. 47, ал. 2, чл. 49, ал. 2 и чл. 50, ал. 2 думите "Народна Република България" се заменят с "Република България".
И последният – 5 от тази част: "Чл. 98 от Указ # 56 за стопанска дейност се отменя".
Това е съдържанието на – 9.
Няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Няма предложения. Уточнено е.
Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме – 9 със съдържанието така, както го прочете председателят на Законодателната комисия.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 164 народни представители, за 163, против няма, въздържа се 1 народен представител.
Приет е – 9.
Имате думата за последния параграф, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Последният параграф от този законопроект гласи: "Съществуващият – 2 става – 6 като думите "на министъра на външноикономическите връзки и" се заличават".
Няма постъпили предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме – 10.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 153 народни представители, за 153.
Последният – 10 се приема единодушно.
С това Закона за изменение и допълнение на Закона за международния търговски арбитраж е приет на второ четене.
Преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ.
Отбелязано е, че трябва да присъства министъра на земеделието господин Георги Танев, който е в залата.
От Министерството на финансите следва да присъства господини Кирил Гегов, началник-управление "Финансиране на стопанските дейности".
От един народен представител ми беше предоставен списък, ВЙ/ЙА 146.1 че пред залата е господин Денчо Георгиев, заместник-министър в Министерството на търговията.
Затова много ви моля да гласуваме решение, с което да допуснем в залата за участие при разискванията господин Кирил Гегов, началник-управление "Финансиране на стопанските дейности", господин Денчев от Министерството на финансите, господин Денчо Георгиев, заместник-министър в Министерството на търговията.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 129 народни представители, за 127, въздържат се 2.
Приема се това предложение.
Моля, квесторите, поканете господин Кирил Гегов и господин Денчо Георгиев да заповядат в залата.
Поставям на разглеждане приемането на Закона за тютюна и тютюневите изделия - продължение, за приемане на второ четене.
Господин Мулетаров, Вие ли ще докладвате?
Заповядайте, имате думата.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители.
В миналото заседание ние прескочихме три глави. Това са глава трета след приемането на глава първа и втора, глава четвърта озаглавена "Изкупни цени", глава пета "Гаранционен фонд" и като приехме глава шеста и в момента сме на глава седма. Нейното съдържание, която е от три текста беше прочетено в миналото заседание ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Най-напред беше постигнат консенсус, че ще се приеме цялата глава.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: И по цялата глава бяха направени предложения, които аз сега ще напомня, за да може вносителите им да вземат отношение и да потвърдят дали поддържат предложенията си или ги оттеглят.
По чл. 22 от тази глава, първият текст - чл. 22, има направено едно единствено предложение от народния представител господин Георги Николов, то е: "В чл. 22 да отпадне думата "отглеждане".
Аз бих предложил при това предложение, господин председател, ние да гласуваме по текстовете, тъй като предложенията 146.2 се увеличиха и просто няма да можем едновременно без да гласуваме отделните предложения по текстовете и затова предлагам ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре, господин Мулетаров, моля Ви, предлагайте това, което трябва да се гласува.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Затова предлагам най-напред да гласуваме преди цялата глава седма да гласуваме предложението на господин Георги Николов в първия текст - чл. 22 да отпадне думата "отглеждане".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението на господин Георги Николов в първия текст да отпадне думата "отглеждане".
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 138 народни представители, за са 114, 1 е против, 23 се въздържат.
Приема се предложението. 146.3
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващите предложения, госпожо председател, са по чл. 23. И те са следните.
По чл. 23, ал. 1 се предлага след думите "по Търговския закон" да се добавят и думите "и по Закона за кооперациите". Тоест текстът на ал. 1 да придобие следното съдържание: "Промишлена обработка на тютюн могат да извършват лица, регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите и получили разрешение (лиценз) от министъра на финансите".
Следователно ние следва да гласуваме да бъде добавен изразът "и по Закона за кооперациите".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Мулетаров.
Моля режим на гласуване. Гласува се този допълнителен текст - "и по Закона за кооперациите" - към ал. 1 на чл. 23. Моля гласувайте.
Гласували са 150 народни представители, за са 140, против - няма, 10 се въздържат.
Приема се това допълнение.
Господин Мулетаров, има ли други предложения?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Има, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да. След това ще гласуваме цялата глава с всичките текстове.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: А по ал. 1 на чл. 23 са направени още две предложения.
Първото предложение на народния представител Невен Пенев е в ал. 1 думите "министърът на финансите" да се заменят с думите "министърът на земеделието".
И в същата алинея е направено още едно предложение, пак по този въпрос, от господин Георги Николов, който предлага вместо министърът на финансите да се посочи министърът на търговията.
Аз бих предложил, госпожо председател, по този въпрос да вземат отношение и представителите на Министерството на земеделието, тъй като непосредствено засяга техните правомощия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Стига да искат! Желаят ли представителите на Министерския съвет да вземат думата? СД/НП 147.1
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: И за да не повтаряме, подобно предложение има и по чл. 23, където също се предлага думите "министърът на финансите" да бъдат заменени с думите "министърът на земеделието". И също предложение на господин Николов - и в двете алинеи вместо "министърът на финансите" да бъде "министърът на търговията". Тоест, напълно идентични предложения по трите алинеи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Николов, заповядайте. Вие имате предложение. Поддържате ли го?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Свищов, ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз си оттеглям предложението за промяна в министъра, който съответно ще дава разрешение предвид на това, че в чл. 9, който ние все още не сме гласували, се обединихме разрешения за изкупуване на тютюна да се дават от министъра на финансите. Доколкото обработката на тютюна е елемент от целия този процес, редно е да оставим разрешенията да се дават също от министъра на финансите, поради което аз оттеглям предложението си. Тогава направих предложение вместо "министърът на земеделието" да бъде "министърът на търговията".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: И Вие го оттегляте ...
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Не, да си остане текстът, който е на Законодателната комисия - "министърът на финансите". Моля ви да подкрепите това предложение на Законодателната комисия поради изтъкнатите съображения. Просто режимът и при изкупуването, и при обработката трябва да бъде при едно и също лице, който е по-нататък и председател на фонда, който ще наречем Фонд "Тютюн" или "Гаранционен фонд".
Мисля, че това трябва да бъде решението. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Господин Пенев иска думата.
Имате я, заповядайте.
НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Госпожо председателствуваща, колеги! Аз също оттеглям предложението си, тъй като в началото на закона моята идеята беше всички тия действия да бъдат концентрирани в Министерството на земеделието. След като не се възприе, остава безпредметно вече това нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. 147.2
Господин Мулетаров, има ли други предложения по текстовете?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: При това положение, госпожо председател, предложенията по глава седма - "Промишлена обработка на тютюна", чл. 22, 23 и 24 са изчерпани. В действителност ние гласувахме и приехме първото предложение на господин Георги Николов в чл. 22 да отпадне думата "отглеждане" и в чл. 23, ал. 1, след думите "Търговския закон" приехме да се добавят думите "и по Закона за кооперациите".
С тези допълнителни изменения, които бяха гласувани, ние бихме могли да гласуваме изцяло чл. 22, 23 и 24 на глава седма, озаглавена "Промишлена обработка на тютюна".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Моля режим на гласуване. Гласува се глава седма със заглавие "Промишлена обработка на тютюна" и текстовете на членове 22, 23 и 24 включително.
Гласували са 148 народни представители, всичките са за, против, въздържали се - няма.
Текстовете се приемат на второ четене.
Господин Мулетаров, следващата глава.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаема госпожо председател, ние приехме глава първа и втора, глава шеста и сега глава седма. На миналото заседание отложихме разглеждането на глава трета - "Изкупуване на тютюна", глава четвърта - "Изкупни цени" и глава пета - "Гаранционен фонд" поради това, че някои от комисиите нямаха изготвено становище по текстовете на тези глави.
Аз Ви моля да поставите въпроса по-специално до Бюджетната комисия дали те имат готовност да разглеждаме главите, които пропуснахме. В противен случай трябва да продължаваме след глава седма. Затова Ви моля да изясним най-напред този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да. Моля от името на Комисията по бюджет и финанси да се изкаже становище. Глава трета, четвърта ...
Нека все пак, господин Николов, като заместник-председател на комисията да кажете какво е мнението на Вашата комисия.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Свищов, ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми 147.3 колеги, вчера Бюджетната комисия на своето извънредно заседание не можа да обсъди въпроса най-вече за фонда. Ние утре имаме заседание, поради което ви предлагам да не се връщаме на отложените трета, четвърта и пета глави, а да продължим нататък, където няма проблеми, които да са свързани вече с отложените глави. Доколкото има някои предложения, направени от страна на колегата Георги Николов и от Икономическата комисия, днеска е окончателното становище, те ще бъдат взети предвид.
Така че предложението ми е да продължим със следващите глави от законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли противно становище? Ако няма противно становище, да не поставяме на гласуване това предложение. То е логично.
Никой не желае да се изкаже за противно мнение. В такъв случай да приемем, че това е разбирането на цялата пленарна зала. 147.4 ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: При това положение ние следва да преминем към следващата глава 8 от законопроекта, озаглавена "Производство на тютюневи изделия".
Първият текст от тази глава е чл. 25, който се състои от единствена алинея, със следното съдържание: "Производството на тютюневи изделия включва изработване на цигари, папироси, пури, пурети, тютюн за лула, тютюн за ръчно свиване на цигари, енфие и тютюн за дъвчене".
По този текст, госпожо председател, писмени предложения до този момент не са постъпили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се глава осма с наименование "Производство на тютюневи изделия" и текстът на чл. 25.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 139 народни представители, за - 132, против - няма, 7 се въздържат.
Приема се текстът. Следващият текст, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст е чл. 26 със следното съдържание: "Производството на тютюневи изделия се извършва от търговски дружества с разрешен лиценз от Министерство на финансите".
По този текст, госпожо председател, са постъпили две предложения с едно и също съдържание.
Господин Георги Николов предлага в чл. 26, след думите "търговски дружества" да се добави "и кооперации".
Подобно предложение е направено и в Икономическата комисия с абсолютно същото съдържание. След "търговски дружества" да се добави "и кооперации".
Други предложения по този текст няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, благодаря! Господин Йовчо Русев иска думата. Заповядайте!
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Аз пропуснах, че миналият път г-н Йовчо Русев направи предложение, но тъй като ние не разполагаме с писмен текст на неговото предложение, затова моля, да му дадете възможност да го формулира. МС/ВЙ 148.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, благодаря, господин Мулетаров! Заповядайте, господин Русев.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС,ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Аз напълно подкрепям направените предложения да се добавят "и кооперации".
Моето предложение е следното. Към текста да се добави "Производство на тютюневи изделия се извършва от търговски дружества с държавно участие над 50 на сто".
Аз зная чувствителността на нашия парламент по отношение на държавното участие. Но тук става дума за производство на изделия, опасни за здравето на хората. И единствената гаранция, която може да има потребителят, е държавата да осигурява такова производство на тютюневи изделия, което да не представлява завишена опасност за здравето на гражданите.
От друга страна...
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Като обем или като качество?
ЙОВЧО РУСЕВ: И като обем, и като качество, защото ние предлагаме на държавата да носи отговорност за гаранцията на тютюнопроизводителите, на тютюнопроизводството изобщо в страната, а оставяме без контрол последната фаза от тютюнопроизводството - това е производство на тютюневи изделия.
Досегашните текстове предвиждат конкуренция при производството и при изкупуването. И това така трябва да бъде. Но по отношение на производство на тютюневи изделия нито една от цивилизованите държави не е оттеглила държавата от участие в това производство. Ако ние не съхраним участието над 50 на сто в цигарените фабрики, това означава да подложим на непоносима чужда конкуренция българското производство на цигари и те да не могат да оцелеят пред крупните концерни както на Западна Европа, така и на Съединените американски щати.
Затова, много ви моля, да се отнесете внимателно към този текст, към това предложение и се надявам, че ще проявите тази отговорност, която са проявили парламентаристите от Европа и не са позволили да се разбие тютюневата промишленост на дребни производства, с което ние можем да навредим на самите интереси 148.2 на тютюнопроизводителите. Ако ние нямаме една добре организирана, можеща да отстоява на конкуренцията тютюнева промишленост по същество ние ще увредим на интересите на самите тютюнопроизводители, в чиито интерес по същество искаме да направим и този закон.
Затова ви моля да подкрепите това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Заповядайте, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Господин Русев, за да бъде ясно на колегите народни представители Вашето предложение, аз моля да отговорите. Вие предлагате да не се създава нова алинея или нов текст, а единствено към предложения текст на чл. 26, след думата "търговски дружества", да се добавят думите "с държавно участие над 50 на сто"? Така да разбираме предложението?
ЙОВЧО РУСЕВ (встрани от микрофоните): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, благодаря! Господин Георги Николов има думата. Заповядайте!
ГЕОРГИ НИКОЛОВ, Силистра (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател! За протокола, Георги Николов, 20. Силистренски избирателен район.
Колеги, моля за кратка обосновка, която искам да направя в моето предложение и успоредно с това да засегна и това, което повдигна г-н Йовчо Русев.
Моето предложение е в чл. 26 да се включи "производство на тютюн...", както е сега текстът, "... и тютюневи изделия се извършва от търговски дружесетва и кооперации", логически е продиктувано от текста, който вече се прие в чл. 23, ал. 1, който отрежда промишлената обработка на тютюна, кои лица могат да извършват тази промишлена обработка и преработка. Така че то съвпада и с предложението на Икономическата комисия.
Но освен това, което искам и като мотиви да подчерта, аз също искам да изкажа и едно несъгласие с предложението, което се направи като допълнение в чл. 26, че това право може да бъде отредено и трябва да се уреди с текста само на дружества, които имат 50 на сто държавно участие на търговските дружества. 148.3
Вижте, ние трябва да бъдем много внимателни. Ние досега по принцип подреждаме нещата и в главата, която я приехме "Промишлена обработка на тютюна", казахме, че "Промишлена обработка на тютюн могат да извършват лица, регистрирани по Търговския закон в Закона за кооперациите".
Ето, това е принципът, който ние го залагаме. Залагайки отново в текст "50 на сто в дружества, в които има държавно участие", аз бих казал, ние се връщаме отново на нивото да запазим монопола в промишлената преработка. Интересите, в този си аспект на стоящите отсреща тютюневи компании, те могат да се организират на акционерен принцип, по принципа и необходимостта и възможностите на холдинга, в който да развива маркетинг, проучване и пазарна защита и структура, която да отстоява и да съчетава тези интереси. Но принципът, който ние го заложихме по отношение изкупуването, правото на лицензиране, възможността на всички регистрирани по преработката по отношение на Търговския закон и Закона за кооперациите би следвало да се вкара докрай. В противен случай ние с един текст ще запазим вече онова, което го имахме и сега по отношение конкуренцията. То просто е несъвместимо с пазарните условия в производството, преработката и реализацията на тютюна. Ето това исках да обясня. Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви! Други предложения? Реплика? Заповядайте, господин Русев.
ЙОВЧО РУСЕВ: Госпожо председател, уважаеми колеги, аз съм изненадан от позицията на г-н Николов, че запазването на процента над 50 на сто в производството на тютюневи изделия, било представлявало запазване на този монопол, който го има сега.
Може би господин Николов не е запознат със състоянието на тютюневата промишленост в Европа и в света и конкуренцията, на която е подложена българската тютюнева промишленост. Разбира се, залата ще реши както намери за добре, но тук не означава запазване на монопола, а запазване на едно участие, което позволява на държавата да контролира производството на тютюневи изделия.
И аз смятам, че ние ще извършим лоша услуга. Аз се учудвам, че тук не участват представителите на Комисията по здравеопазване. Това е един текст, който е изключително важен, щом 148.4 се касае за тютюневи изделия. И тук съвсем не означава запазване на този монопол, който е съществувал досега, но разбиването на държавната собственост в производство на тютюневи изделия, това означава нейното рухване при чуждата конкуренция. И тук никой не би могъл да отстои интересите на българските тютюнопроизводители.
И още веднъж, вникнете в текста, повтарям, не означава запазване на монопола. Означава запазване на контрола на държавата върху това производство. В противен случай ние ще направим това, което стана вече в оръжейната промишленост, това, което стана и в редица други отрасли на промишлеността, ако лишим държавата от правото да контролира, реално да контролира, производството на тютюневи изделия.
Затова, много ви моля, внимателно да вникнете в текста. Той не представлява запазването на монопола.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви! Думата за дуплика има г-н Георги Николов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Аз ще бъда кратък. Просто, като че ли не съм бил добре разбран от г-н Йовчо Русев. Държавата запазва контрола върху производството и реализацията на тютюна и на тютюневите изделия и с други инструменти, и други възможности, а не с правото си на запазване на собствеността. Едва ли това е най-добрият път. И когато ние създаваме, а мисля, че всички ще вникнем, когато говорим именно за формирането на фонда. Ние лимитираме и казваме на производителя още в самото начало, че всеки може да произвежда тютюн според произход, клас и райони и количества. А това не е ли едно държавно регулиране? Оттам нататък тя гарантира и защитава производителя с минималните цени.
По същия начин, навярно, на първия етап формите на организация, аз вече казах, ще бъдат най-различни. Но те ще търсят своите интереси в онези възможности на сдружаване, съгласно техните икономически интереси, които могат най-добре да ги отстояват.
Едва ли в тази регулация може да се извършва, според мен, и да се осъществява най-добре, ако се запази правото на собствеността и се даде въз основа на това право, правото на 148.5 преработка и производство на тютюневи изделия. Това е моето становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря! Господин Тодоров иска думата. Заповядайте!
ТОДОР ТОДОРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Тодор Тодоров, Българска социалистическа партия.
Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги!
Аз споделям в по-голяма степен становището на господин Йовчо Русев, защото все пак през този преходен период ние трябва да отчитаме, че нямаме пазарна икономика, която да действа с всички пазарни фактори, така както господин Георги Николов обяснява пред цялата зала поведението по отношение на държавния монопол и въобще формите и организациите, които ще изкупуват или ще контролират производството на тютюн.
Във всички случаи, когато говорим за държавен монопол, не бива да разбираме, че създаването на повече акционерни или други дружества с 50 на сто и повече държавно участие, ще бъде администраран и в областта и на тютюнопроизводството.
Във всички случаи през този преходен период ще има нужда дори и от такъв подход на регулиране на това тютюнопроизводство. Във всички случаи, щом приемаме специален закон за тютюна, е ясно, че трябва да имаме определена държавна политика в този вид производство. А определена държавна политика само с размера на площите, с производството и с гаранционния фонд ние не можем да осъществяваме.
Естествено е, след три-четири години да отпадне и необходимостта от създаване на такива предприятия с 50 и повече на сто участие на държавата. Това е напълно естествено. 1996, или 1997, или 2000-та година ние няма да имаме нужда от такива мерки и от такива закони.
И в този смисъл аз подкрепям като по-целесъобразно становището на г-н Йовчо Русев да се запази това, или тази възможност за държавна политика в областта на тютюна. Благодаря ви за вниманието!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви и аз, господин Тодоров! Реплика? Заповядайте, господин Николов. 148.6 ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Силистра): Господин Тодоров, за да изчистим въпроса, който Вие поставяте, аз също не претендирам, че условията са наистина създадени в изградените структури на пазарното стопанство, но аз бих си позволил да Ви направя следната реплика: Вие повторихте това, което и аз казах - че се регламентира производството, количеството, както и Вие казахте, но не довършихте докрай всичко, че в закона се поставят още принципите на разрешение, на лицензиране, на този, който ще може да изкупува да преработва тютюневите изделия.
Питам аз: след като се има лицензиране и разрешение и на останалите етапи на изкупуване и на преработка от това по-голямо в този преходен период, за този тютюн, с този закон, какво по-голямо държавно регулиране и държавна намеса Вие бихте искали? Считате ли, че извън тези принципни постановки, които се застъпват в тютюна, трябва да се подсилва с текст, позицията върху 50-те процента на предприятията с държавно участие и само те да придобиват правото?
Това ми е репликата към Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Добре. Реплика. Найнапред беше господин Невен Пенев и след това господин Бучков.
НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Репликирайки колегата Тодоров, аз бих искал да се изкажа срещу предложението, направено от моя колега господин Йовчо Русев, тъй като го намирам за абсолютно неуместно.
След като, колеги, има освен търговски дружества, но се дават правомощия и на кооперации, за които не регламентираме какво ще бъде участието, т.е. много естествено то няма да бъде преобладаващо държавно участие, аз смятам за абсолютно безсмислено да дефинираме търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие. След като се преструктурира монополът "Булгартабак" много естествено е, че ще се получат търговски дружества, които ще бъдат с повече от 50 на сто държавно участие в първия момент, в първия период. Но ако ние тук, в чл.26, определим те да бъдат повече от 50 на сто държавно участие, изкуствено слагаме една преграда пред тези търговски дружества и те няма да могат понататък нито да влизат в процесите на приватизацията и т.н. ВТ/КТ 149.1 Така че аз съм против едно такова предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Пенев. Господин Бучков, заповядайте.
ЕМИЛ БУЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Репликата ми се състои в следното: считам, че неправилно се разбира контролът и държавната политика в областта на производството на тютюн, промишлената преработка и производството на тютюневи изделия.
Държавата трябва да контролира количеството тютюн, което се произвежда, за да не се стигне до свръхзапаси и до падане цената на самия тютюн. Държавата трябва да получава акциза от тютюневите изделия. Държавата трябва да получава приходите и да не допуска контрабанда на тютюн. А контрабандата на тютюн по старата наредба-закон от 1935 г. се счита, когато нямаш документ за полученото количество тютюн и се конфискуваше заедно с глоба.
Естествено е едно - че фабриките, които ще преработват тютюна, ще трябва да работят напълно като търговски дружества, напълно по принципа на търговските дружества и държавата не трябва да има никакво вмешателство в тяхната търговска дейност. Ето това не може да се разбере. Защото едно търговско дружество ще работи безспорно да увеличи своя патримониум, да има печалба, а държавата се грижи това дружество да си плаща акцизите и данъците, за да получава приходи от неговата дейност.
И докато не се разбере това и навсякъде ще участвува вмешателството на държавата като стопанин, няма да имаме добри резултати в тази дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Бучков. Заповядайте, господин Тодоров. Имате право на дуплика.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги! Може би отговорът ми ще бъде и с 1-2 риторични въпроса към колегите, които ми направиха реплика.
А защо трябва да създаваме гаранционни фондове, които да ангажират държавата и държавния бюджет? (Реплика от блока на СДС: "Това е съвсем друго") 149.2
Зная какъв ще бъде отговорът, но това е един показател за това каква трябва да бъде държавната политика.
Второто, което е, да не смятате, че в Австрия, във Франция и в другите страни нямаме такъв държавен монопол и такива предприятия с 50 и повече на сто държавно участие? Предполагам, че нито Франция, нито Австрия са по-изостанали и в областта на тютюнопроизводството, тютюневата търговия и т.н.
Третото, което е по принцип. Ние разкъсваме изобщо целия цикъл по отношение на държавната политика. С производството се занимават едни, с търговията ще се занимават други. Как да направим логическата връзка? Излиза, че едни разбират от икономика и от търговия, а други не разбират.
И още веднъж не толкова за апел, колкото за това, че тютюнът и тютюневото производство са специално производство, и ако това забравим, и че изискват по-специална политика и в тази сфера, ако ние приравняваме това производство с производството на най-обикновените продукти в областта на земеделието, мисля, че ще сгрешим. Лично загубата на еди-кой си няма да бъде осезаема, отколкото на самата държава, като държавна политика, ако искаме да имаме силна и определена финансова политика. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Тодоров. С това считам, че разискванията са приключени. Минаваме към гласуване на предложенията.
Първото предложение е след "дружества" да се прибавят думите: "с държавно участие над 50 на сто". Така ли е, господин Мулетаров?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: И двете предложения, господин председател, са след търговски дружества.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да, да, разбирам, но тук първото предложение определя какви да бъдат търговските дружества.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да. Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Йовчо Русев търговските дружества да бъдат с държавно участие над 50 на сто.
От общо гласували 199 народни представители, за - 94, против - 93, въздържали се - 12. Отклонява се предложението. 149.3
Гласуваме второто предложение след "дружества" да се прибави "и кооперации". Това предложение уеднаквява вече гласуваното от нас в предишните текстове юридически лица, които да се занимават с тази дейност. Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението освен търговски дружества производството на тютюневите изделия да извършват и кооперации.
От общо гласували 185 народни представители, за - 173, против - 3, въздържали се - 9. Приема се това предложение в чл.26 след "търговски дружества" се прибавя "и кооперации".
Имате думата, господин Мулетаров, за чл.27. 149.4
Пардон, грешката е моя.
А сега гласуваме за приемането на целия текст на чл. 26 с допълнението, което приехме - "и кооперации".
Моля, гласуваме за приемането на чл. 26.
Резултатът: от общо гласували 185 народни представители, 177 са гласували за, 2 против, 6 се въздържат.
Член 26 се приема.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст е чл. 27, който се състои от две алинеи.
Ал. 1. Тютюневите изделия, предназначени за местния пазар, се произвеждат с бандерол, закупен от Министерство на финансите".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля за тишина. Извинете. Имате думата.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Ал. 2. Задължителните реквизити на бандерола (форма, размери, цвят, място на поставяне и други), неговата стойност, дефинирана по класове и качество на тютюневите изделия, условията за прилагане и начините за отчитане се определят в Правилника за приложение на настоящия закон".
По този текст, господин председател, писмени предложения не са постъпили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Мулетаров.
Няма и желаещи за дискусия.
Моля, гласувайте за приемането на чл. 27 с двете алинеи. Съдържанието на текста е безспорно.
Резултатът: от общо гласували 174 народни представители, 169 са гласували за, против - няма, петима се въздържат.
Член 27 с двете алинеи е приет.
Имате думата за чл. 28.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Последният текст на тази глава - осма, е чл. 28 със следното съдържание в единствената си алинея:
"Производителите на тютюневи изделия носят отговорност за качеството на произвежданата продукция, съгласно действащата в страната нормативна уредба или на договорните условия за износ" Писмени предложения не са постъпили. ББ/НП 150.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Няма писмени предложения, няма желаещи за изказване.
Моля, гласуваме чл. 28 - последният текст на глава осма.
Резултатът: от общо гласували 175 народни представители, 175 са гласували за, против - няма, въздържали се - няма.
Член 28 се приема единодушно.
Имате думата, господин Мулетаров, за глава девета.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващата част е глава девета, озаглавена: "Търговия с обработен тютюн и тютюневи изделия".
Първият текст е чл. 29 с единствена алинея:
"Обработени тютюни от местно производство се предлагат на вътрешния пазар само от лица, получили разрешение съгласно чл. 23, ал. 1".
Писмени предложения до този момент не са постъпили, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Желаещи за изказване няма.
Моля ви, гласуваме за това, че глава девета се казва "Търговия с обработени тютюни и тютюневи изделия" и съдържанието на чл. 29.
Резултатът: от общо гласували 170 народни представители, 170 са гласували за, против - няма, въздържали се - няма.
Наименованието на глава девета и чл. 29 се приемат единодушно.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият член е чл. 30 с единствена алинея и следното съдържание:
"Тютюневи изделия от внос и местно производство се продават в страната само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка, при условията на чл. 27".
Писмени предложения не са постъпили, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Ясно е защо не са постъпили. Текстът е ясен и точен.
Моля ви, гласуваме за приемането на чл. 30.
Резултатът: от общо гласували 173 народни представители, 173 са гласували за, против - няма, въздържали се - няма.
Член 30 се приема единодушно.
Имате думата за чл. 31, господин Мулетаров. 150.2
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 31 се състои също от една алинея със следното съдържание:
"Чл. 31. Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар по цени, определени от Министерския съвет".
По този текст са постъпили три предложения, господин председател. Първите две предложения са идентични. Те са на народния представител Невен Пенев и на Икономическата комисия, ако не се лъжа, и са да отпадне чл. 31.
Следващото предложение по този текст, което трябва да потвърди дали го поддържа господин Ивайло Ловджиев, е за нов чл. 31 с ново съдържание, което аз ще прочета.
Чл. 31, ал. 1. Цените, по които тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар, се определят от производителите, съответно вносителите.
Ал. 2. Цените се регистрират в Министерство на финансите, което ги обявява в "Държавен вестник".
Аз Ви моля, господин председател, тъй като това предложение на господин Ловджиев не е прието досега в комисиите, да посочи дали го поддържа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да, заповядайте!
ИВАЙЛО ЛОВДЖИЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Аз по принцип поддържам предложението си при условие, че се приеме да има член 31. Ако се приеме отпадането на чл. 31, аз бих оттеглил предложението си.
Но така или иначе, след като ми е дадена думата, аз искам да се аргументирам. Ако така посоченият текст на чл. 31 се приеме, това според мен противоречи на пазарните принципи и е в ущърб на производителите. При положение, че цените се определят от Министерския съвет, това предполага създаването на една допълнителна администрация, която би трябвало да заседава и приема съответните предложения от производителите за актуализиране на цените. В условията на една инфлация, която се наблюдава в страната, едва ли не всеки месец производителите трябва да се явяват пред тази правителствена комисия, за да защитават съответно новите цени. Това е една процедура, която ще продължи най-малко два-три месеца и на практика, след като се приеме 150.3 едно такова актуализиране на цените по предложение на производителите, след два-три месеца следва, че цената в този момент трябва да бъде отново актуализирана. Още повече, както казах, това противоречи на основния пазарен принцип, според който всеки производител би трябвало реално в пазарната икономика да определя своите цени.
Ето защо аз приемам предложението при условие, че чл. 31 не отпадне така, както е предложението на колегата Пенев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви. Други желаещи?
Господин Бучков желае. Заповядайте, господин Бучков. 150.4 ЕМИЛ БУЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Въпросът с цените на цигарите в цяла Европа е уреден по един и същи начин. Цените се определят от държавата и върху всяка кутия, независимо какво производство, е обявена цената. Така е и в Швейцария, така е в Австрия, така е и в другите страни. Пазарлък по този въпрос никога не е имало.
Когато говорим за държавен монопол, ние не говорим за монопол на една стопанска организация, каквато беше "Булгартабак". Интересите на страната изискват интереса на държавата държавата да определя цените на цигарите в зависимост от тяхното качество и акциза, който тя ще събере от производителите или вносителите на цигари. Действително ще има трудности, когато настъпят известни инфлационни процеси, но същото е положението с бензина. С бензина нямаме никакъв пазарлък. Цените му се определят от държавата и по същия начин трябва да бъде и с цигарите.
Това е лично мое мнение и така е било в България до 9 септември и няколко години след това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Бучков. Други желаещи? По този въпрос струва ми се не е без значение да чуем и представителите ...
Никой не желае думата. Моля ви режим на гласуване. Гласуваме първото предложение за отпадане на чл. 31. (Шум в залата) Много ви моля за тишина. Повтарям, гласуваме първото предложение, което е да отпадне чл. 31. Моля режим на гласуване. Гласувайте.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата. От общо 172 гласували, за - 74, против - 79, въздържали се - 19.
Отклонява се това предложение.
Имаме още две предложения. Предложението на Законодателната комисия и вносителя за съдържанието на чл. 31, защитен от господин Бучков. И имаме предложение за нова редакция на чл. 31.
По време на постъпването гласуваме предложението на Законодателната комисия. А ако не се приеме то, отиваме да гласуваме предложението на народния представител. (Реплики в залата) На Законодателната комисия, да, това е текстът, който ви е раздаден:
"Чл. 31. Тютюневите изделия от местно производство и РД/ЙА 151.1 внос се продават на вътрешния пазар по цени, определени от Министерския съвет".
Моля режим на гласуване. Гласуваме.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата. От общо гласували 165, за - 150, против - 5, въздържали се - 10.
Приема се съдържанието на чл. 31 така, както го предлага Законодателната комисия и вносителят.
Имате думата за чл. 32.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 32, който се състои от три алинеи.
"Чл. 32, ал. 1. Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар на дребно при следните условия:
1. Продавачът да има разрешение за продажба на тютюневи изделия, издадено от общината по местожителство или алтернатива месторегистриране ... Текстът го чета дословно, тъй като в Законодателната комисия, господин председател, се получиха две предложения. Едното е по местожителство, а другото е по месторегистриране.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Прочете целия текст и след това ще го коментираме.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Продавачът да има разрешение за продажба на тютюневи изделия, издадено от общината по (местожителство), едната алтернатива, или месторегистриране, другата алтернатива, по образец и ред, утвърдени с Правилника за приложение на закона.
2. Да имат поставен задължителен надпис на български език "цигари" или "тютюневи изделия".
3. Не се разрешава съвместно предлагане с други стоки освен консумативи и помощни средства за тяхната употреба кибрит, запалки, лули и други и допусне съвместна продажба на стоки, определени с правилник.
4. Да имат обособени самостоятелни помещения за съхранение на тях и допустимите (допуснатите) за съвместна продажба стоки.
5. На постоянни места в търговски заведения или обособени щандове.
Ал. 2. Изключение по предходната алинея се допуска само 151.2 при продажбата на тютюневи изделия в казармени лавки, казармени бюфети и в магазини с населени места под хиляди жители.
Ал. 3. Забранява се продажбата на дребно на тютюневи изделия:
1. На територията на детски градини и училища.
2. На лица под 18 години.
3. С нарушена цялост на потребителската опаковка.
4. С неизяснен произход и производител.
5. Които не съответстват на санитарните норми.
6. С вреди и дефекти, увреждащи техните потребителни качества.
7. Без посочени върху опаковката задължителни елементи за информиране на потребителите на български език."
Предлагам ви, господин председател, тъй като по текста няма постъпили писмени предложения, а ако не постъпят сега, най-напред да гласуваме една от двете алтернативи, предложени в ал. 1, т. 1, а именно дали да бъде думата "местожителство" или "месторегистриране".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Безспорно ще бъде така. Заповядайте господин Костадинов. 151.3 ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПт, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, ние вече гласувахме един текст на чл. 31, който според мен, не само според мен е в противоречие с пазарните принципи, но тук имам безпокойството при чл. 32 и ако бях процедурно реагирал навреме бих предложил изцяло да отпадне този текст, но бих предложил поне да отпадне т. 3 в ал. 1, а именно: "Не се разрешава съвместно предлагане с други стоки" ... и т.н.
Много силно се ограничават продажбите на цигари по един чисто административен път. От тази точка следва, че не могат да се продават цигари в ресторанти, в барове, барчета и т.н., така че конкретно предлагам т. 3, ал. 1 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Вижте, за баровете не сте точни, защото в т. 5 точно този момент третира, но добре, разбрах Вашето предложение. Вие предлагате да отпадне т. 3.
Господин Тодоров беше пръв заявил искането си да вземе думата. След него е господин Николов.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, предлагам ви да помислим преди да гласуваме чл. 32 по отношение на т. 1 от ал. 1. Става дума за регистрацията и издаването на разрешителните. Дали да приемем местожителство или месторегистрация, защото колкото и да е формален този акт самите разрешителни могат в много случаи да бъдат дублирани, да се злоупотребява с тях.
Аз нямам конкретно предложение, но съм по-склонен да приема "месторегистрирането" без определена алтернатива - "местожителство". И в определена степен поддържам предложението на колегата Емил Костадинов за отмяна на силно ограничаващия режим на продажба на цигари съвместно с други стоки, т.е. не съм напълно съгласен, че трябва въобще да се отмени, но да се помисли за един по-прецизен текст, с който да се разшири възможността за продажба на цигари не само с други стоки, които са за съвместна продажба, т.е. разширяване на текста, но не и пълното му отпадане.
Благодаря ви. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Не правите предложение ... ВЙ/ЙА 152.1
ТОДОР ТОДОРОВ: Да, може ... Колегата Костадинов предлага, че това може да се конкретизира в правилника и аз напълно съм съгласен с него.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Тодоров.
Господин Николов, заповядайте.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на ЛСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Свищов): Благодаря, господин председател.
Позволявам си да изкажа едно предложение, което е редакционно и съществено по принцип към т. 1 на чл. 32, ал. 1. Мисля, че направените предложения и започналия спор между "местожителство" и "месторегистрация" не са по съществото, което се визира тук, в текста и аз искам да направя предложение, което да обхване съществото и да изчистим спора.
Моето предложение е следното: става въпрос за продавача, този, който ще продава да се регистрира. Става дума продавача да има разрешение, за това става дума. Продавачът да има разрешение за продажба на тютюневите изделия издадено от общината ... Предложението ми е: "По местонахождение на търговския обект". Аз може да съм търговец и да съм направил данъчна регистрация, но търговския ми обект да се намира в една, две или три общини. Така че мисля, че коректно и перфектно ще бъде - тук са и профе- сионалистите от специализираните министерства, те също могат да изразят становище - предложението, което аз правя именно изчиства текста, премахва споровете. А то е след думата "издадено от общината" да следва "по местонахождението на търговския обект". И след това да продължи текста: "По образец и ред утвърден с Правилника по приложението на закона".
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви. Разбрах.
Господин Юруков има думата, а след това Хасан Али.
ЕМИЛ ЮРУКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Като разглеждаме чл. 32 би трябвало да обърнем малко назад, за да видим чл. 38 в административно-наказателните разпоредби. Мерките, които се предприемат за нарушение на чл. 32, които се визират тук по алинеи просто стават в един момент начин 152.2 за разпра между местната изпълнителна власт, самите, които не изпълняват тези разпоредби на чл. 32 и затова прав е колегата Емил Костадинов за отпадането на ал. 3, но аз бих попитал колегите, ако гласуваме така, както са дадени примерно в ал. 2, т. 5, "които не съостветстват на санитарните норми" - нима на всички опаковки трябва да задължим и санитарните норми да се пишат? Има неща, които трябва да се доразгледат и според мен този текст, ако приемете, колеги, процедурното ми предложение е да се отложи гласуването и да се доуточни. Има много неща, които, ако приемете моето предложение би трябвало наново да се доразгледат, защото и чл. 38 никой не се е съобразил да погледне и да види какви наказателни разпоредби има за конфискация и т.н. Едва ли не заради едно дете, на което е продадена една кутия цигари и то е до 18 години изпратено от родителите си, трябва да се конфискува всичко това, което продават тези правоимащи.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Юруков.
Господин Хасан Али има думата.
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Искам да взема отношение първо по чл. 32, ал. 1, т. 1. Тук преди малко колегата Георги Николов предложи една редакция, с която съм съгласен, но съм съгласен и с колегата Емил Костадинов за т. 3 от ал. 1 - да отпадне.
Мотивите са следните: до преди няколко години у нас се продаваха 16-17 хиляди тютюневи изделия българско производство. До момента, тази година са реализирани едва 2600 тона. Наймного да стигнем до 3000 тона. Ако остане т. 3 към ал. 1 едва ли ще можем да променим положението, макар че тук влияят и други фактори. Основният фактор са тютюневите изделия чуждестранно производство, които се внасят и до момента поне се внасяха при заобикаляне на закона.
Когато в комисиите обсъждахме чл. 32, а и другите членове от този закон възникна въпроса дали не трябва да приемем и един текст към тази глава девета за рекламата на тютюневите изделия. Сега сме на второ четене. Няма да направя конкретно предложение, тъй като колегите смятат, че този текст е включен в други закони, но ако има направени такива писмени предложения добре би било 152.3 колегите да видят дали не е уместно в тази глава да включим и такъв текст, тъй като едва ли има друга страна в Европа и на Балканите, където на всички трамваи, автобуси, на оживени кръстовища да имаме също огромни плакати, рекламиращи тютюневи изделия, които са чуждестранно производство.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Илхан.
ИЛХАН ВЕЛИ (ДПС): Благодаря ,господин председателю. Уважаеми колеги, когато човек вникне в съдържанието на чл. 32 прави впечатление, че това по-скоро прилича на някаква наредба, но не и на закон, тъй като тук има редица забранителни текстове, които според мен не звучат много сериозно като закон. Например, имам предвид т. 2 към ал. 3 от закона, която забранява на лица под 18 години да се продават цигари. Да, това звучи добре, но както и колегата Юруков каза, ако на едно дете, примерно, се продаде кутия цигари, а то е изпратено от родителите си понататък виждаме какви големи санкции има.
Освен това аз не мога да се съглася и с т. 7, която гласи, че се забранява продажбата на цигари, на тютюневи изделия без посочени върху опаковката задължителни елементи за информиране на потребителя на български език. Задавам си въпроса, ако човек внесе вносни цигари непременно ли трябва да запише, че това са цигари и са предназначени за пушене. Просто, тъй като сега не мога да изляза с предложение да отпаднат тези текстове предлагам този целия член да не се приеме с общо гласуване, а по алинеи и по точки, за да могат да отпаднат някои не съвсем прецизни текстове.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви.
Започваме да гласуваме най-напред предложението на господин Юруков за отлагане на разглеждането на текста с оглед да се даде възможност отново комисиите да прецизират текста, да го прегледат и да го внесат.
Моля за внимание, колеги! Моля ви за внимание! Подлагам на гласуване предложението на народния представител Юруков за отлагане разглеждането и приемането на чл. 32 за следващото заседание.
Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме!
Моля, преустановете гласуването и посочете резултата. 152.4
От общо гласували 173 народни представители за предложението 96, против 52, въздържат се 25.
Приема се предложението. Отлагаме разглеждането на чл. 32 за следващото заседание.
Имате думата, господин Мулетаров, за чл. 33. 152.5
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 33 с единствена алинея и съдържание: "Вносът на тютюн се осъществява с разрешение на Министерския съвет, съгласно външнотърговския режим".
По този текст предложения не са постъпили, господин председателю.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: То е обяснимо защо не са постъпили. Това е защитен текст за нашите производители.
Моля режим на гласуване. Гласуваме съдържанието на чл. 33.
От общо гласували 171 народни представители, за - 170, въздържа се един.
Приема се.
Уважаеми колеги, внимавайте! Чл. 34 не може да бъде гласуван днес, защото ние отложихме чл. 32. Член 34 инкорпорира условия от чл. 32, поради което служебно ви предлагам да отложим приемането му за следващия ден, да стане едновременно с приемането на чл. 32.
Моля ви, гласувайте за това предложение.
От общо гласували 166 народни представители, за - 164, един народен представител е против и един се въздържа.
Приема се това предложение. Отлагаме приемането на чл. 34 за друго заседание, в което да стане едновременно с чл. 32. Имате думата за чл. 35, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Член 35 с единствена алинея - "Забранява се износът на неманипулирани и неферментирали тютюни"
Предложения няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Тая норма в цял свят я има. Предложения няма. Режим на гласуване. Гласуваме чл. 35.
От общо гласували 172 народни представители, за - 170, един против и един се въздържа.
Приема се чл. 35.
Имате думата за чл. 36. Това е режимът на транспортиране. Има се предвид, че е наркотик.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "Чл. 36. При транспортиране тютюните и тютюневите изделия се придружават задължително от преносително свидетелство, което заедно с другите документи придружава стоката. В преносителното свидетелство се посочват СД/НП 153.1 регистрационните данни за продавача и купувача на стоката, видът и регистрационния номер на превозното средство и неговия собственик, началният и крайният пункт за пренасяне на стоката и други данни, посочени в Правилника за приложение на настоящия закон.
При износ и внос преносителните свидетелства задължително се регистрират на граничния митнически пункт.
Нарушенията се констатират и санкциите по тях се прилагат съгласно чл. 28."
Уважаеми господин председателю, искам да обърна внимание предварително, че последното изречение на този текст остава висящо, тъй като по чл. 28 ние нямаме процедура за констатиране на нарушения нито пък предвидени санкции в последната глава за административно-наказателните разпоредби. И затова моля вносителите да вземат отношение по това изречение, което ми се струва, че е някак си изкуствено прилепено към този текст.
Моето предложение е, че би следвало да отпадне това изречение, тъй като то не съответства на абсолютно никаква друга категорична норма, така както е посочено в самия него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Мулетаров.
Аз мисля даже, че при износ трябва да бъде нова алинея. Тя третира друг фактически състав, не е само транспортиране ...
Господин Хасан Али, Вие ли пожелахте? Заповядайте!
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз предлагам да отпадне последното изречение, ако трябва - и друга част от този чл. 36. А за санкции имаме специален раздел - "Административно-наказателни разпоредби". Който не спазва изискванията на закона, се наказва съгласно тези разпоредби.
Благодаря Ви, уважаеми господин Школагерски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Али.
Господин Юруков, заповядайте, имате думата.
ЕМИЛ ЮРУКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Мисля, че тук има допусната една текстова грешка и би трябвало да я поправим сега. Защото, когато се казва "при транспортиране тютюните", може да се разбира и превозването 153.2 от полето до вкъщи.
Затова предлагам "при транспортиране преработени и ферментирали тютюни и тютюневи изделия". Много е общо като се казва "при транспортиране тютюните" ... Много е общо това понятие ... (Реплика от блока на ПС на БСП: "Вече е подчертано в закона какво се разбира.")
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Юруков, знаете ли на какво ви обръщат внимание? - Че текстът се намира в глава "Търговия", "с обработен тютюн и тютюневи изделия". Това изключва това опасение, което Вие казвате. Разбирате ли? (Утвърдителен отговор от господин Емил Юруков) Но защо не направите предложение да се създаде втора алинея, да се сложи на първата след "закон" точка и "При износ и внос" да бъде втора алинея? Това ако го направите ...
Заповядайте.
ГЕОРГИ ИГНАТОВ (СДС): Георги Игнатов.
За мен този член - "При транспортиране на тютюните и тютюневите изделия се придружават задължително с преносително свидетелство" ... Кой ще го издава това преносително свидетелство? Става нещо много сложно! Купиш цигари с бандерол, кашоните опаковани, с бандерол залепени и пак трябва да доказваш с някакво свидетелство откъде ги носиш, закъде ги носиш. От Пловдив купуваш цигари, караш ги в Асеновград. Е, какво свидетелство трябва да носиш още непрекъснато?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Игнатов, имам чувството, че това е товарителницата, която си попълва всеки собственик на транспортно средство, за да удостовери, че кара такава стока и от такъв купувач.
Заповядайте, господин Николов. 153.3 ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Силистра): Благодаря Ви, господин председател! За протокола Георги Николов, 20.Силистренски избирателен район.
Господин председател, аз си позволявам да направя следното предложение.
Уважаеми колеги! Всичко това, което поставяте е достатъчно добре развито и упоменато. Ако проследите текста, който е претрупан, според мен, доста тромав. И аз затова ще направя предложение да го разделим. Но това, което господин Игнатов примерно постави. Това ще се доуреди с нещата, които по-нататък завършват и продължават в самия правилник.
Аз мисля обаче, и правя следното предложение, господин председател. Чл.36 да се раздели в две алинеи.
Първата алинея да обхване "при транспортиране тютюните и тютюневите изделия се придружават задължително от приносително свидетелство..." и т.н. "До настоящия закон" да свърши преди "износа и вноса".
Втората алинея да обхване и да третира въпроса за износа и вноса и да продължи с текста: "приносителните свидетелства задължително се регистрират". С подкрепящ предложението, това, което е последното изречение да отпадне, това, което направи господин Хасан Али.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Николов. Заповядайте, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател! Действително аз бих си позволил, от името на Законодателната комисия да възприема направеното предложение от гледище на редакция и ред за подготовка на нормативните актове и за този текст е много по-правилно, тъй като са две отделни дейности, да бъдат изразени в две самостоятелни алинеи.
Затова аз бих ви предложил, най-напред да гласуваме предложението за отпадане на последното изречение на чл.36, след което да бъде разделен в две отделни алинеи - първа в първите две изречения и втора за третото изречение. МС/КТ 154.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Мулетаров. Господин Йовчо Русев има думата.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, уважаеми колеги! Аз просто искам да разясня текста. Той е единен текст. Съгласен съм последното изречение да отпадне. Но и при вноса и при износа става дума за транспортиране на тютюн и тютюневи изделия. Така че няма смисъл да се разделя на две алинеи. Това не променя нещата. Но на господин Игнатов бих искал да отговоря.
Важно е да има приносително свидетелство, защото става дума за никотин. Ако отидете в Швейцария и ви проверяват багажа, Вие нямате право един картон от 10 кутии цигари да го носите запечатан. Трябва да бъде нарушена опаковката му, за да няма търговски вид. Всеки, който пренася цигари в търговска, някаква опаковка, е длъжен да има приносително свидетелство. В противен случай те подлежат на конфискуване.
ГЕОРГИ ИГНАТОВ (от място): Това е от едно село в друго. Не става дума за извън България.
ЙОВЧО РУСЕВ: Вижте, от едно село в друго, когато се носи търговска стока, тютюн или тютюневи изделия, преработен тютюн, става дума, не става дума за суров тютюн на низи, на първите бали. Тютюневи изделия, когато се пренасят с търговска цел винаги трябва да бъдат придружавани с приносително свидетелство.
ГЕОРГИ ИГНАТОВ (от място): Защо?
ЙОВЧО РУСЕВ: Защото с това се доказва, може да се разбере кой ги е изпратил, закъде пътуват те, дали не са предназначени за спекулация и т.н.
ГЕОРГИ ИГНАТОВ (от място): Ами алкохола?
ЙОВЧО РУСЕВ: Алкохолът, като правим Закона за алкохола, ще го измислим как да бъде. А за тютюневите изделия така трябва да бъде. Аз разбирам тук либералния дух на някои господа, но ако няма такива правила, действително ние ще станем един бардак на Балканите, както започнахме с този закон да създаваме такива условия. 154.2
ГЕОРГИ ИГНАТОВ (от място): Не е така, бе!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Русев. Усложняваме нещата. Зная какво ще кажете, господа. Нека да гласуваме направо, че времето малко тече.
Заповядайте, господин Юруков, не бих Ви отнемал думата, щом сте я заявили, разбира се.
ЕМИЛ ЮРУКОВ (СДС): Малко повече да се дискутира по въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Малко по-весело да стане. Добре.
ЕМИЛ ЮРУКОВ: Уважаеми господин председател! Тук се подметнаха някои думи от място. Аз бих казал на колегата Йовчо Русев, ако той си е взел на едро 5 стека цигари и трябва ли в колата си да има някакво придружително свидетелство, че тези цигари са еди-къде си закупени и еди-докъде си ще пътуват. Е това е особеността на този текст, че не може точно да се намери формулировката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви. Господин Хасан Али още в първия момент ни напомни, че ще има правилник, където тези неща ще са по-детайлизирано направени. Това е.
Започваме да гласуваме най-напред от единодушно поддържащото се предложение - да отпадне от чл.36 следния текст: "нарушенията се констатират и санкциите по тях се прилагат съгласно чл.28".
Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме отпадането на това изречение от текста.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 171 народни представители, за предложението - 169, против - няма, въздържали се - 2.
Приема се предложението от чл.36 отпада изречението: "Нарушенията се констатират и санкциите по тях се прилагат съгласно чл.28".
Сега, има две предложения. Едното е да се създадат в текста две алинеи, а другото е да се гласува направо целия текст. Ако не е проблемен въпрос, да оттегля аз моето предложение и Вие да оттеглите и да гласуваме текста. Без алинея, да остане така. 154.3
Уважаеми господа! Аз оттеглям моето предложение, поради което подлагам на гласуване текста, както беше докладван с ед на алинея.

Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме за приемането на чл.36.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 155 народни представители, за - 132, против - 17, въздържали се - 6.
Чл.36 се приема.
Заповядайте, господин Мулетаров. Има направено предложение за допълнителен текст към тази глава.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Към тази глава, уважаеми господин председател и народни представители, е направено предложение за създаване на един нов, последен член, обозначен 36а от господин Йовчо Русев със следното съдържание: "Забранява се рекламата, която под каквато и да било форма подбужда към желание за потребление и избор на фирмена марка тютюневи изделия".
Господин председател, ако ми разрешите,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: ...Бих си позволил от името на комисията да направя веднага предложение към господин Русев, с оглед на редакцията на текста, да се съгласи и да приеме следната редакция: "Забранява се под каквато и да е форма рекламата на тютюневи изделия".
Така, както е предложен текстът е доста тромав и трудно би могъл да остане в този вид.
ЕМИЛ ЮРУКОВ (от място): В нарушение сме на Закона за конкуренцията така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Да, благодаря Ви! Господин Русев, имате думата.
По този начин май ще изравним режима с много други страни, където е забранена рекламата на тютюна.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Парламентът не прие няколко идеи, твърде важни, които защитават интересите на тютюнопроизводителите. Възможно е и тук да има спорове, но ние с това ще демонстрираме, 154.4 че нямаме нищо общо със съвременно цивилизовано отношение към потреблението на тютюн и тютюневи изделия.
В цяла Западна Европа рекламата е забранена под всякаква форма.
ГЕОРГИ ИГНАТОВ (от място): Не е вярно.
ЙОВЧО РУСЕВ: По същия начин се забранява и в Съединените американски щати. Аз смятам, че най-големи вредители на интересите на тютюнопроизводителите, на българските тютюнопроизводители в България е кметът на София господин Янчулев, който разнася чрез транспортните средства рекламата на западните фирми. (Шум и реплики в залата)
Господин Гарелов от телевизията и редица други, които печелят пари за сметка на българския тютюнопроизводител.
И аз смятам, че ние ще извършим сериозна грешка като парламент, ако не забраним по някакъв категоричен начин извършването на реклама под каквато и да е било форма на тютюн и тютюневи изделия в България.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Дайте един пример.
ЙОВЧО РУСЕВ: Какъв пример да Ви дам?
Вижте, господин Гарелов рекламираше гръцките цигари "Асос". По транспортните средства в София се рекламира "Марлборо", рекламират се какви ли не, вие ги знаете по-добре от мен. Да сте видели някаква реклама на български цигари? (Шум и реплики в залата)
Аз не съм за това да се рекламират българските цигари, а за това изцяло, под каквато и да било форма, независимо от печалбата на този, който прави рекламата, да се забрани всякаква реклама на тютюневи изделия. В противен случай, ние ще бъдем отговорни и за здравето, и за тютюнопушенето сред малолетните и т.н. (Шум и реплики в блока на СДС)
По отношение на редакцията, аз нямам нищо против да бъде и тази редакция "забранява се рекламата на тютюн и тютюневи изделия под каквато и да било форма".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (встрани от микрофоните): Може ли една реплика?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Може, разбира се, заповядайте! Може ли да се откаже? 154.5 ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги народни представители, това, което предложи господин Русев, има известна практика в някои други страни. Наистина е забранена рекламата, обаче мен ме притеснява неговата категорична форма, в която иска да внесе този текст в закона - "под всякаква форма".
Господин Русев, виждаме, че някъде рекламират "Малборо", "Ротмънс" например рекламират "Рейсинг Тим", "Малборо" рекламират дрехи. Всеки, като види картинката, се сеща, че е за "Малборо", обаче отдолу има спортни дрехи или нещо друго.
Аз ви казвам, ако искате да оставим този текст, да обмислим точно какво трябва да се напише, защото ще се загубят пари наистина и от реклама, които отиват в общини, които отиват на друго място. А това са едни хора, които имат пари, за фирмите става дума, имат пари за реклама, включително не само от продажбата в България. Те имат пари, както "Пепси кола" и "Кока кола" и искат да ги раздадат тези пари.
Ако забраните, ние ще затворим кранчето и парите няма да дойдат тук. А чрез тези пари някои социални дейности могат да бъдат финансирани.
Затова ви казвам: дайте да помислим, да не го вкарваме тук, защото като го вкараме, из един път ще стане нещо.
Ако кажете "под всякаква форма", то ще стане индиректна форма. Ако искате да си изчистите мисълта, предложете, аз не го правя това предложение, предложете го в директна форма, но имайте предвид, че наистина ще се загубят доста пари, с които могат да се финансират някои социални дейности.
Аз самият не съм пушач и не искам наистина рекламите да ме направят такъв. Но мисля, че и няма да ме направят. Но все пак помислете и вие къде отиват парите за реклама. Нали отиват за да финансират дейности, които иначе не могат да намерят пари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Не е късно, господин Димитров, да пропушите. Най-напред искаше думата господин Тодоров. Госпо
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, уважаеми колеги! Аз нямам нищо против и да се отложи обсъждането на въпроса. Но искам да възразя на господин Венцеслав Димитров. Въпросът не е нито бюджетен, нито икономически, а е морален, нравствен. Ние в момента ще предпочетем или нравствеността да защитим като парламент, или ще защитим доходите на някои телевизионни предавания, които са основани на цигарената реклама. Въпросът е парламентът да избере какво ще защитава. А една такава позиция подхожда на представители на бананова република някъде, която се е отворила другите да я газят както намерят за добре в тяхна полза, но не и в интерес на българския народ.
Така че, аз нямам нищо против да се подложи на гласуване дали да се отложи или не, но искам да предупредя, че въпросът не е нито бюджетен, нито икономически. Той е изцяло нравствен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Русев.
Въпросът за необходимостта от текст, ограничаващ рекламата, е ясен. Предложението е насочено към подобряване на текста.
Затова гласуваме процедурното предложение за отлагане разискванията по предложения чл. 36а за друго заседание.
Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо 188 народни представители, 84 са гласували за, 85 против, въздържат се 19.
Отклонява се процедурното предложение.
Продължаваме с обсъждането на чл. 36а.
Моля, господин Мулетаров, за последна редакция преди гласуването.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Аз, господин председател, ще прочета отново предложената редакция от вносителя господин Русев, след това тази, която беше допълнително направена. Тя е следната:
"Забранява се рекламата, която под каквато и да е форма, подбужда към желание за потребление или избор на фирмена марка тютюневи изделия".
Тъй като този текст е доста тромав, особено "подбужда към желание", предложението, което беше направено от мен и което по принцип първоначално господин Йовчо Русев възприе, да бъде:
"Забранява се под каквато и да е форма рекламата на тютюневи изделия". ББ/ЛТ 156.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Това е Вашето второ предложение.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Русев заявява, че приема предложението, което се прави от господин Мулетаров.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Тютюневите комбинати да ги затворят ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Аз мога да подлагам на гласуване и да не подлагам на гласуване.
Във второто съдържание текстът е по-категоричен и поизбистрен. Подбуждането може да се отчетете... Една огромна реклама с едно малко надписче "вредно" - значи не подбужда.
Но аз съм длъжен да предложа това решение на гласуване.
Предлага се на гласуване съдържанието на чл. 36а - условно, а той ще получи номерацията си според общата номерация в закона. Сега го гласуваме като подвъпрос 36а със съдържанието, което господин Мулетаров предложи и което се приема от вносителя господин Русев.
Моля, гласувайте! Текстът е толкова ясен.
Моля Ви се, станете и го прочетете още веднъж. Унифицира се текстът, текстът е ясен.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Предложеният текст е:
"Забранява се под каквато и да е форма рекламата на тютюневи изделия".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Нещо повече?
Моля, гласувайте!
Резултатът: от общо гласували 202 народни представители, 138 са гласували за, 24 против, 40 се въздържат.
Условно приетият текст 36а с редакцията, която заместникпредседателя на Законодателната комисия прочете, се приема.
Заповядайте за отрицателен вот.
ГЕОРГИ ИГНАТОВ (СДС): Колеги, аз смятам, че направихме една прибързана глупост. Какво значи във всякакъв вид да се забрани рекламата. Ами сега "Булгартабак" какво ще пише на него? Лимонадена фабрика "Булгартабак"? Защото "Булгартабак" е вид реклама. Ами всички наши заводи отгоре трябва веднага да си сменят фирмите, защото не може да пише: Тютюнев комбинат "Асенова крепост" да кажем в Асеновград. 156.2.
СПАС МУЛЕТАРОВ (от място): Това е наименование на фирма!
ГЕОРГИ ИГНАТОВ: Ами как да не е реклама? Как ще се направи разлика между тези неща? Ами ако има един филм, в който един пушач лекичко покаже кутията, която пуши, значи трябва да забраним филма? Това е някакво безумие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви.
Госпожа Елена Поптодорова поиска думата.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател! Аз умишлено гласувах против, за да добия правото за обяснение на отрицателен вот. Разбира се, че и аз съм за това да не излагаме на риска на изкушението и децата ни, и подрастващото поколение. Но мен ме смущава изричната забрана в този текст. И ако ние разровим европейската практика, ще видим, че такава изрична забрана няма никъде. И ние би трябвало да намерим диференциран режим на ограничение.
Затова аз отново бих се обърнала към народното представителство: нека да обмислим отлагане на текста, да прегласуваме отново едно отлагане, за да го формулираме по-прецизно. Няма да загубим много време с това, а може би ще спечелим с един подобър текст.
Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Госпожо Поптодорова, предлагане на прегласуване се прави от името на парламентарна група и господин Савов веднага ще ми направи забележка.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че можем да излезем от сегашното положение със следното решение, което съдържа твърде много разум. Да оставим решаването на този въпрос, когато ще обсъждаме Закона за здравеопазването. Там да решим колко, къде и по какъв начин може да се прави реклама на тютюневите изделия. Това е едно решение и мисля - не лошо.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, проф. Стоилов.
Заповядайте, господин Савов. 156.3.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми колеги, аз не съм пушач и не би могъл никой да ме обвини, че бих бил защитник на пушенето. Но мисля, че това, което каза и господин Игнатов, и госпожа Поптодорова, преди това Венцеслав Димитров, е напълно правилно. Този текст би трябвало да го прегласуваме. Да го оставим, в смисъл да го оставим да се обмисли добре, защото всяка една категорична забрана води след това до по-лоши резултати. Нека да го обмислим, нека да видим каква е световната практика. Защото всички знаем, че в Америка все пак при една реклама с някакъв размер, както каза и господин Димитров, с бандеролите, че това е опасно, че води до рак и т.н., пушенето се намали. Действително не е само факторът реклама.
Затова от името на парламентарна група, защото парламентарна група има право, нека да прегласуваме да остане този текст малко да се обмисли още веднъж. Аз лично също съм за борбата против пушенето и т.н., но мисля, че тук трябва малко да се обмисли.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Противно становище? Заповядайте. Има думата народният представител Хасан Али. 156.4. ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважеми колеги! Наистина този текст беше спорен, когато и работната група и някои комисии го разглеждаха. Аз съм склонен да приема предложението да се отложи разглеждането на този текст, първо.
И второ, процедурно, господин председател, предлагам работната група, която определи Икономическата комисия и експертите на министерството, които имат отношение към този законопроект утре в 9,00 ч. да заповядат в 506 стая на "Дондуков" 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Господин Хасан Али, не бързайте. Имаме предложение за прегласуване и Ви дадох думата да изразите становище на Вашата парламентарна група.
ХАСАН АЛИ: Предлагам да се прегласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Друга парламентарна група желае ли? - Не.
При желанието на две парламентарни групи, господа, подлагам на прегласуване текста.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Аз Ви моля точно да формулирате какво ще гласуваме. Защото ако прегласуваме текста и се гласува този път против, това значи, че той отпада изобщо.
Второто предложение е да се гласува отлагането, въпреки че текстът е приет, да се гласува отлагането му за следващо разглеждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Не е точно така, господин Мулетаров. Сега ще го формулирам точно.
Моето предложение е така, както го направи господин Савов, господин Хасан Али и професор Стоилов може да се редактира по следния начин при прегласуването: отменява приемането на текста и отлага разглеждането му за следващото заседание.
Режим на гласуване. Моля гласувайте.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата. От общо гласували 188 народни представители, за - 101, против 56, въздържали се - 31.
Приема се предложението и се отлага чл. 36а за разглеждане в следващото заседание.
Благодаря ви за хубавата работа досега. Заслужено 30 мин. почивка. (Звъни)
18 ч. и 08 мин.
РТ/ЙА 157.1
(След почивката)

18 ч. и 45 мин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля уважаемите колеги да заемат местата си в пленарната зала.
Моля господин Мулетаров да заеме мястото си, за да продължим с второто четене на законопроекта за тютюна и тютюневите изделия. (Звъни)
Продължаваме заседанието. Разбрах, че господин Джеров ще продължи да докладва останалите текстове от законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Както вървят нещата бихме могли днес да се похвалим с почти завършване на този законопроект.
Преминаваме към административно-наказателните разпоредби.
"Чл. 37. Който купи тютюн без да има право за това, се наказва с глоба от 10 хиляди до 500 хиляди лв., а тютюна се конфискува".
Това е предложението, госпожа председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Джеров. Има ли предложения по този текст?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля режим на гласуване. Гласува се заглавието "Административно-наказателни разпоредби" и текста на чл. 37. Моля гласувайте.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (от място): Има печатна грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В режим на гласуване сме, господин Гоцев. Кажете на господин Джеров, той прочете текста, дали съответства.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (встрани от микрофоните): Казва се "глоба до 10 хиляди", трябва да бъде "от".
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз го докладвах "от 10 хиляди".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Точен ли е текстът?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (встрани от микрофоните: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Хубаво е, че в залата има кворум.
Прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували са 137 народни представители, всичките са за, против и въздържа- ли се няма.
Текстът се приема на второ четене. 157.2 Моля господин Джеров, да докладвате следващия текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 38. Който притежава или продава тютюневи изделия в нарушение на чл. 32 се наказва с глоба от 10 хиляди лева до 200 хиляди лева, а тютюневите изделия се конфискуват".
Няма предложения.
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Чл. 32 се отложи.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Секунда. Щом е отложен, предлагам да отложим и гласуването на този текст и той да бъде свързан при гласуването с 32, но пак трябва да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Джеров.
Моля режим на гласуване. (Реплики от залата)
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, да се отложи разглеждането на чл. 38.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Преди това господин Гоцев поиска думата.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (от място): Да го отложим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Подкрепяте да отложим, така ли, господин Гоцев?
ВАСИЛ ГОЦЕВ (от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре.
Моля режим на гласуване. Гласува се предложението гласуването и обсъждането на този текст да бъде отложено.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували са 138 народни представители, за - 132, против - 1, въздържали се - 5.
Приема се предложението. Този текст по-късно ще бъде гласуван. 157.3
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Член 39: "Който продава тютюневи изделия по цени различни от маркировката на потребителската опаковка в нарушение на чл. 31, се наказва с глоба от 10 до 200 хил.лв., а тютюневите изделия се конфискуват".
Има предложение от страна на народния представител Невен Пенев да отпадне тази разпоредба.
НЕВЕН ПЕНЕВ (от място): Аз оттеглям предложението.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Добре, при това положение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Нека господин Пенев да заповяда на микрофона. Той е вносител. Трябва да се отбележи в стенограмата, ако е променил решението си.
НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Това предложение беше пряко свързано с моето предложение чл. 31 от предходната глава да отпадне, който член предвиждаше цените на тютюневите изделия да се определят от държавата, респективно от Министерския съвет, но тъй като този чл. 31 не отпадна, много естествено е, че моето предложение за отпадане на чл. 39 трябва да бъде оттеглено и аз го оттеглям. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Пенев.
Тъй като няма други предложения, моля да обявите режим на гласуване. Гласува се текстът на чл. 39.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 144 народни представители, за 137, 1 е против, 6 се въздържат.
Приема се текстът на второ четене.
Моля, господин Джеров, следващия текст да докладвате.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожа председател.
Член 40 следва със следното съдържание: "Който произвежда тютюневи изделия в нарушение на този закон, се наказва с глоба от 5 хил. до 50 хил. лв. и конфискация на машините, съоръженията, суровините, материалите и продукцията".
Не са постъпили предложения по чл. 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се текстът на чл. 40.
Прекратете гласуването и посочете резултата. ВЙ/ЛТ 158.1.
Гласували са 148 народни представители. Всичките са за този текст, така че той се приема на второ четене. Моля Ви, господин Джеров, следващия текст да докладвате.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Член 41: "Който наруши разпоредбите на чл. 34 и 36, се наказва с глоба от 50 хил. до 500 хил.лв., а тютюнът, тютюневите изделия и транспортното средство се конфискуват".
Това е съдържанието, обаче чл. 34 не е гласуван. Неговото гласуване е отложено, поради което предлагам на уважаемите народни представители да гласуват за отлагане на чл. 41 до гласуване на чл. 34 съвместно да бъдат поставени на разглеждане.
(Шум и реплики в залата)
Предлагаме да се отложи разглеждането на този текст, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има логика да се приеме, че автоматично се отлага, но все пак имаме процедура, която е свързана със законодателството. Нека да гласуваме. Едно гласуване в повече няма и една минута.
Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението на господин Джеров да се отложи гласуването на този текст.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 146 народни представители. Всичките са за направеното предложение - отлага се гласуването и на този текст.
Следващият текст е на чл. 42. Имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Член 42. Предлага се следната редакция: "Нарушенията по настоящия закон се установяват с актове, съставени от органите на Министерството на финансите, на Министерството на земеделието, на Министерството на търговията, на Министерството на индустрията, а наказателните постановления се издават от съответния министър или от упълномощено от него длъжностно лице".
Има постъпило предложение. Предлага се вместо "Министерство на индустрията" да бъде "Министерство на промишлеността". То всъщност и така трябва да бъде.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Георги Николов има думата.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Свищов, от място): Просто редакционно да се промени... 158.2.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Официалното име на министерството е Министерство на промишлеността. Това е редакционна промяна и мисля, че няма защо да го гласуваме. Това е названието. Моля да бъде поставено на гласуване...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Хасан Али има думата.
ХАСАН АЛИ (от място): Аз имах същото предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вашето предложение е същото, както и на господин Николов - за редакционно уточняване.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Или вместо "Министерството на индустрията" да бъде "Министерството на промишлеността", както е точно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: След като няма други предложения, моля гласувайте текста.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 142 народни представители, за са 134, 6 са против, 2 се въздържат.
Приема се този текст на второ четене. 158.3.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 43. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания."
Това е текст, който е просто шаблонен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Предложения по текста няма.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма, а и не може да има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля режим на гласуване. Моля гласувайте.
Гласували са 144 народни представители, всичките са за, против, въздържали се няма.
Текстът се приема на второ четене.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 44. На юридическите лица и едноличните търговци, които са се облагодетелствали от нарушенията по предходните разпоредби, се налага имуществена санкция в размер от 10 хил. до 500 хил. лв."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Гоцев иска думата. Заповядайте.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа! В текста се казва, че се налагат имуществени санкции на еднолични търговци. А тези еднолични търговци до един са санкционирани от предшестващите текстове с глоби.
На юридическите лица не се налагат глоби. Затова към тях има имуществени санкции. Трябва да отпадне "еднолични търговци", защото по този начин който продаде или купи в нарушение на това, веднъж ще му се наложи глоба 500 хил.лв., втори път имуществена санкция 500 хил.лв. Това просто противоречи на елементарните изисквания на правото, поради което предлагам да отпаднат едноличните търговци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата. Да, но никой не я иска.
Поставям на гласуване предложението на господин Гоцев да отпаднат думите "и едноличните търговци". Моля режим на гласуване.
Гласували са 154 народни представители, за са 107, против - 20, 27 се въздържат.
Приема се предложението. Отпада този текст. СД/ЛТ 159.1.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И остава сега останалата част. И "едноличните" отпадна, нали?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, "и едноличните търговци". Нали така беше?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля режим на гласуване. Гласува се текстът на чл. 44 вече с отпадналия текст.
Гласували са 156 народни представители, за са 146, против - няма, 10 се въздържат.
Приема се този текст на второ четене.
Моля, господин Джеров, следващите текстове.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега тук получавам едно предложение, тоест получено е (не е направено сега, в момента) на 6 октомври на господин Йовчо Русев за нов чл. 44а, който аз не мога да разбера. Но все пак постъпило е, длъжен съм да ви го докладвам.
"Нов чл. 44а. (1) Длъжностното лице, което нарушава изискванията на чл. 44а, се наказва с глоба от 50 до 200 хил.лв.
(2) На юридическите лица, чрез които е допуснато нарушение на чл. 44а, се налага имуществена санкция в размер от 200 хил. до 1 млн. и 500 хил.лв."
Това е текст, който е недопустим, невъзможен, но... Господин Русев не го виждам. Ако е тук...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Пламен Вълканов иска думата. Заповядайте.
ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, уважаеми колеги! Наистина тази редакция на текста не дава никаква яснота относно фактическия състав на евентуалното нарушение, за което се предлага и санкция, в това число и в което се предлага административна санкция веднъж и втори път - имуществена санкция за юридическите лица.
Аз предполагам, че става въпрос за неправилно изписване на цифрите. Но тъй като не мога да зная какво точно е имал предвид авторът на предложението и него в момента го няма в залата, предлагам да бъде отложено гласуването на този текст, тъй като съществува хипотетична възможността наистина да е предвиден фактически състав, от който се налага да бъде предвидена съответна 159.2. санкция. Да не се гласува този текст сега, тъй като и самият автор не е дал ясно указание, че оттегля предложението си. Но в този вид то не може да бъде гласувано, защото всъщност възпроизвежда нещо, което е абсурд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други мнения? - Няма.
Моля режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Вълканов да се отложи за следващо заседание този текст.
Гласували са 150 народни представители, за са 120, против - 30, въздържали се няма.
Отлага се този текст за друго заседание.
Господин Джеров, други текстове...
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има още един текст, предложен от Икономическата комисия. Но както разбирам, има и там различия, в самата Икономическа комисия, относно правилността на този текст. Аз ще ви го докладвам.
"Чл. 45. Лице, което не заплати дължимата сума за изкупения тютюн в договорения срок, се лишава от право да изкупува тютюн за срок от две календарни години."
Това е формулировката. На мен ми се струва, че това не е допустим текст, защото ако аз не си платя нещо, ще бъда осъден с всичките произтичащи от това правни последици. Но да слагаме текст, понеже не плащам, две години няма да имам право да изкупувам тютюн, аз лично не бих приел като възможно. Но въпрос на уважаемите колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Георги Николов има думата. 159.3. ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Силистра): Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми колеги, текстът, който беше прочетен в подгрупата, в Икономическата комисия беше доста спорен и трябва да кажа, че там за и против бяха наравно и се стигна до заключението да се предостави в пленарната зала.
Аз обаче искам да изкажа едно кратко съображение.
Първо, в условията на пазарната икономика, тук става въпрос за договаряне между производителя и този, който ще купува. Въпросите на взаимоотношенията се уреждат с договор, в който договор се отразяват икономическите интереси и икономическите последствия на отговорност. Защо е необходимо по административен път, след като тези икономически интереси са отредени и по съдебен ред ще се търсят щетите, на двете страни, договорили се, да се отрежда отново някаква санкция по административен път и да се отнема правото за срок от 2 години, и то две календарни години? Така че предоставям на вас с гласуване, но исках да направя тази информация и да изкажа моето съображение в комисията, в която работя - в Икономическата комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря! Господин Васил Гоцев има думата.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожа председателствуваща, дами и господа народни представители! И в пазарна, и в непазарна икономика, аз съм съгласен с изказването на господин Николов, няма място да се търси някаква административна санкция за неизпълнение на един договор. Даже и при плановото стопанство, което го имаше при социализма, пак нямаше такива санкции за това, че не е изпълнил договора. Това не може да го има. Ами не си плаща. Това значи. Като не плаща, ще го съдиш да ти плати, ще уговориш в договора неустойка, ще туриш тази неустойка да бъде голяма.
Ами утре ще кажат, този, който продава вълна, че който не ми плати вълната, която съм му продал, ще трябва да не може да търгува по-нататък. Или който не си изплати пшеницата, която изкупи, или ябълките. Това чудо никъде го няма и в никакъв случай не бива да се приема. Ще бъде уникално такова нещо да се приеме - една наказателно-административна санкция за един човек, който МС/КТ 160.1 не е изпълнил обещанието си по договора. Това просто ще е срамота да го приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря! Господин Хасан Али има думата.
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми колеги! В крайна сметка вие ще решите дали да има такъв текст в Закона за тютюна и тютюневите изделия или няма да има. Но, за да предложим такъв текст в закона, виждате, че ние не приехме чл.14. Този чл.45, който се предлага сега е заместващ текст на мястото на чл.14, който отпадна. Там пишеше: "в 10дневен срок от датата на документа за предаване на тютюна купувачите изплащат дължимата сума на тютюнопроизводителите". Но изобщо не се предвиждаха никакви санкции в този чл.14.
Защо ние предложихме този текст на чл.45? Уважаемите колеги може би знаят от пресата, че доскоро имахме изкупен тютюн на реколта 1991 г. и неизплатен на тютюнопроизводителите. В Северна България е изкупен тютюн реколта 1992 г. доскоро, нямам информация, може би още не е изплатен на тютюнопроизводителите.
Досега "Булгартабак" изкупуваше тютюна есента, а изплащаше следващата година май месец. Оттук нататък не само "Булгартабак" ще изкупува тютюна и ще изплаща дължимите суми, а това ще бъдат десетки фирми. Тютюнопроизводителите винаги са били губещата страна. Търговците винаги печелят. Такава е била досега практиката.
Разбирам Ви, уважаеми господин Гоцев, но ние сега приемаме Закон за тютюна. Тя е стратегическа култура. Тютюнопроизводителят трябва да бъде защитен. От 150 000 т слязохме на 50 000 и вървим главоломно надолу. Тютюнът осигурява златното перо за държавния бюджет и затуй настоявам, уважаемите колеги да приемат един такъв текст, който наистина да гарантира получаването на тези суми от тютюнопроизводителите. Без да ги обиждам в голямата си, огромната си част тези тютюнопроизводители нямат представа от договори и договорни отношения. Благодаря ви!
ВАСИЛ ГОЦЕВ (от място): Ако това е реплика, искам дуплика. Ако е изказване, искам реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, изказване. Заповядайте, господин Гоцев, имате думата за реплика. 160.2
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожа председател! Ние не можем да правим закон, с който да привилегироваме някой производител. Какви са санкциите... Моля?
ИВАН КОСТОВ (от място): Само при сделки.
ВАСИЛ ГОЦЕВ: При сделка, разбира се, не става въпрос, за да произвежда. Разбира се, за сделка, имам предвид.
Какво означава - "като не изпълни, какви са санкциите?" Те са дадени в Закона за задълженията и договорите, господин Али. Вие не сте юрист и не го знаете това. В този закон е казано, че "този, който не изпълни има право от другия, който е потърпевш да получи вреди и загуби", казано е докъде са вредите и загубите, но никъде, в никой закон не се казва, че при търговията този, който не си изпълни другият ще бъде административно наказан. И няма никакво основание да приемем един такъв текст.
Аз отново казвам, ако приемем един такъв текст, ще се смеят всички, които четат закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Иска ли някой думата още? Не.
Моля, режим на гласуване. Гласува се текстът на този нов чл.45. (Шум и реплики в залата)
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Силистра, от място): Какво гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ами никой не е предложил да отпадне.
Моля, спрете гласуването!
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Силистра, от място): Да поясните подобре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В момента самият текст поставих на гласуване, тъй като никой не предложи той да отпадне.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (встрани от микрофоните): С червено ще отпадне.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Силистра, от място): Бях направил предложение в изказването си този текст да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Георги Николов уточнява, че е направил предложение в изказването си този текст да бъде отхвърлен.
Затова, поставям на гласуване това предложение найнапред. 160.3
Гласуването се извършва по определен ред и най-напред се гласуват предложенията за отхвърляне на текста. Така че поставям на гласуване предложението този текст да не бъде приет. Да бъде отхвърлен.
Който е текстът да бъде отхвърлен гласува със зелено, който е против - с червено.
Моля, режим на гласуване. Гласува се текстът да бъде отхвърлен.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 161 народни представители, за - 153, против - 2, въздържали се - 6.
Този текст се отклонява. Приема се предложението.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следват "Допълнителни и заключителни разпоредби".
– 1 гласи: "Разпореждането с конфискуваните тютюни и тютюневи изделия се извършва по ред и начин, определени от министъра на финансите и получените средства се внасят в гаранционния фонд".
Струва ми се, че и този текст трябва да бъде отложен, защото е свързан с гаранционния фонд, по който имаше дебати.
Да минем направо към следващите два параграфа. Предлагам да ги гласуваме заедно.
– 2. "Този закон отменя Закона за държавния монопол на тютюна от 1947 г.".
И – 3. "Министерският съвет издава Правилник за прилагане на този закон в срок от 1 месец от влизането на закона в сила".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласуват се двата текста едновременно.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 165 народни представители, за - 160, против - няма, въздържали се - 5. Приемат се тези текстове на второ четене.
Други текстове по този законопроект готови няма.
Следващата точка е второ четене на Законопроекта за съдебната власт.
Има думата господин Джеров. 160.4
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ще си позволя да направя едно процедурно предложение. Мисля, че днес гласувахме пет законопроекта, които превърнахме в закони. Да започнем в 19.30 един нов закон, който цялостен, мисля, че е доста трудно, поради което предлагам поради изчерпване на дневния ред да прекратим днешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Едно съобщение: Комисията по бюджета и финансите ще заседава на 21 октомври, четвъртък, от 10 часа в кабинет 503 при
ДНЕВЕН РЕД:

Законопроект за финансовото осигуряване на есенната и пролетната сеитба за стопанската 1993-1994 г.
И законопроекта за тютюна и тютюневите изделия.
И още едно съобщение: народните представители, включени в работната група по законопроекта за тютюна и тютюневите изделия и експертите от министерствата, ще заседават утре от 9 часа в кабинет 506 на "Дондуков" 2.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. Желая ви лека вечер и почивка. (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 30 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Александър Йорданов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Йордан Школагерски
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Снежана Ботушарова
СЕКРЕТАРИ:Илиян Илиев
Руслан Сербезов