Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-10-28

Председателствували: заместник-председателят Снежана Ботушарова и председателят Александър Йорданов. 
Секретари: Трифон Митев и Илхан Мустафа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добър ден, уважаеми колеги! В залата има необходимия кворум. (Звъни) Откривам днешното заседание.
Утре е петък. Това е денят за парламентарен контрол. Ще съобщя на кои актуални въпроси ще се отговаря и от кои министри.
Министър-председателят Любен Беров ще отговори на актуални въпроси, поставени от народните представители Ангел Димов, Векил Ванов, Стефан Продев, Коста Андреев и Гинчо Павлов и на питане на народния представител Стоян Райчевски.
Министърът на промишлеността Румен Биков ще отговаря на актуални въпроси от народните представители Стоян Райчевски, Иво Атанасов, Александър Маринов и Борис Александров и на питания, поставени от народните представители Васил Михайлов, Ивайло Ловджиев и Бончо Рашков.
Министърът на въшните работи Станислав Даскалов ще отговори на питане от народния представител Трифон Митев.
Министърът на земеделието Георги Танев ще отговаря на актуални въпроси, поставени от народните представители Минчо Минчев, Златимир Орсов, Трифон Митев, Христо Марков, Маньо Манев, Невен Пенев и Евгени Друмев и на питания на народните представители Йордан Куцаров, Златимир Орсов, Никола Мишев и Васил Златаров.
Министърът на търговията Валентин Карабашев ще отговори на питане на народния представител Емил Костадинов. МС/ЗТ 208.1
Министърът на науката и образованието Марко Тодоров ще отговори на актуален въпрос, поставен от народния представител Веселин Иванов.
Министърът на финансите Стоян Александров ще отговори на актуални въпроси на народните представители Тошо Мухтанов, Маньо Манев, Тодор Тодоров, Стефан Стефанов, Стефан Божилов и Стоян Райчевски и на питания от народните представители Хасан Али и Тошо Пейков.
В заседанието няма да могат да участват министрите Христо Тотев, Евгений Матинчев, Ивайло Знеполски, Васил Александров и Петър Корнажев поради отсъствие от страната. Кирил Ерменков поради годишен отпуск и Виктор Михайлов, който е поискал отлагане на отговорите на актуален въпрос на народния представител Минчо Минчев и на питане на народния представител Васил Златаров. Това е за утре.
До председателя на Народното събрание е постъпила молба от проф. д-р Марин Димитров Тодоров, депутат от 15.Плевенски избирателен район.
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля да бъда освободен като депутат от Тридесет и шестото Народно събрание, считано от 1 ноември 1993 г., поради назначаването ми за посланик на Република България в Алжирската народна и демократична република.
Вярвам, че молбата ми ще бъде удовлетворена.
На тази молба на народния представител Марин Тодоров, считам, че с коментари няма какво да се отговори.
Моля, режим на гласуване. Гласува се искането на проф. Марин Тодоров да бъде освободен като народен представител.
Моля, гласувайте!
Обявено е гласуване. Ще изчакам 3 минути, уважаеми колеги.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 188 народни представители. За са 154, 7 са против, 27 се въздържат.
Уважава се молбата на господин Марин Тодоров да бъде освободен като народен представител. 208.2
Има още една молба, от проф. Георги Попов, народен представител от 19.Русенски избирателен район до председателя на Народното събрание. Текстът е следният.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля да бъда освободен от Комисията по енергетика и енергийни ресурси, тъй като съм избран за член на Комисията по отбранителната промишленост и мобилизационните запаси и съм заместникпредседател на Комисията по образованието и науката.
Основанието на проф. Попов е в чл. 18, ал. 1 от правилника, според който всеки народен представител може да бъде избран най-много в две постоянни комисии.
Текстът е ясен и възражения едва ли могат да се направят.
Моля, режим на гласуване. Гласува се освобождаването на проф. Георги Попов от Комисията по енергетика, която всъщност се явява трета за него постоянна комисия.
Моля, гласувайте!
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 187 народни представители. За са 173, против - 5, 9 се въздържат.
Приема се молбата на проф. Попов да бъде освободен от Комисията по енергетика и енергийни ресурси.
Продължаваме с второто четене на законопроекта за финансовото осигуряване на есенната и пролетната сеитба за стопанската 1993-1994 г.
Моля, господин Джеров да заповяда и да продължи с докладването на законопроекта.
От Правния отдел ми предадоха, че сега се уточнява кой от заместник-министрите от Министерство на земеделието ще дойде и съответно заместник-министър от Министерство на финансите. Покъсно щял да дойде и министър Танев.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Госпожа председател, дами и господа народни представители!
Продължаваме със следващия текст, който следва да бъде приет и той има следното съдържание:
Ал. 1. "Когато засятата или подготвена за засяване земеделска земя бъде възстановена на собственик или предоставена на други физически лица, на основание чл. 17, ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи преди прибирането 208.3 на продукцията за производството на която е използван кредит по този закон те са длъжни да поемат припадащата се част от кредита или да заплатят на кредитополучателя извършените разходи и припадащата се до момента на плащането част от преференциалната лихва". 208.4
"Ал. 2. Когато лицата по ал. 1 откажат да заплатят разходите и лихвата по отпуснатия кредит, те се въвеждат във владение след прибиране на реколтата".
Това е съдържанието на предлагания чл. 4 от законопроекта, все още законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Г-н Джеров, има ли предложения по текста?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не. Този текст е съвместно предложение на трите комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Г-н Маньо Манев иска думата. Заповядайте.
МАНЬО МАНЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов и СДПД "Ера-3"): Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги, аз ви моля да подкрепите този текст. Той се налага с промените, които настъпиха в ал. 1 от приетия вече закон, където функционират като субекти на кредита и организациите по – 12.
Тъй като процесът на влизането във временно владение ще продължи, то е необходимо да се запишат именно и тези текстове, с което се дава възможност те да влизат във владение, като поемат ангажиментите, които вече са поети от съответния кредитополучател, т.е. организациите по – 12.
Моля ви да подкрепите текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Други предложения и изказвания? - Няма.
Моля, режим на гласуване. Гласува се текстът на чл. 4 с двете алинеи.
Гласували са 172 народни представители, за - 166, 2 са против, 4 се въздържат. Приема се текстът на второ четене.
Г-н Джеров, ако обичате, докладвайте следващия текст.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: При това положение следва чл. 5. Пак с две алинеи със съдържание:
"Ал. 1. За изпълнението на този закон да се осигурят със Закона за държавния бюджет за 1994 г. средства в размер до един и половина милиарда лева, съгласно чл. 2, ал. 2.
Ал. 2. В рамките на предвидените средства по този закон се обезпечават 55 млн. лв. за изплащане на 2/3 от дължимите ВТ/МД 209.1 лихви по ползувани кредити за отглеждане на племенни и местни (аборигенни) стада по ред, определен от Министерство на земеделието".
Към този текст нямам предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Иска ли някой думата? Думата не се иска. Моля, режим на гласуване. Гласува се текстът на чл. 5.
Гласували са 161 народни представители, за - 152, 1 е против, 8 се въздържат. Приема се текстът на второ четене.
Преди да продължим, е необходимо да се гласува в залата да присъствува г-н Кирил Гегов - началник управление "Финанси на стопанската дейност" от Министерство на финансите.
Моля, режим на гласуване. Гласува се г-н Кирил Гегов да присъствува в пленарната зала по време на обсъждането на законопроекта.
Гласували са 169 народни представители, за - 165, против - 1, 3 се въздържат. Приема се предложението, г-н Гегов може да влезе в пленарната зала.
Г-н Джеров, нека да продължим с другите текстове.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Тялото на закона е гласувано. Преминаваме към двете допълнителни разпоредби, които са предложени от комисиите. Или преминаваме...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Г-н Йовчо Русев иска думата. Заповядайте.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов и СДПД "Ера-3"): Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги, при първото четене на закона аз предложих допълнителен текст, като допълнителен нов член със следното съдържание.
"Българската народна банка да осигури допълнителен кредитен лимит на търговските банки за кредитиране при пазарни условия в лева и валута на винарските изби, съобразно техните производствени програми".
Уважаеми колеги, тук не става дума за заангажиране на бюджета с допълнителни средства, но ние искаме да осигурим финансиране на обработката на лозовите насаждения, а засега търговските банки отказват и при пазарни условия кредитиране на тяхната 209.2 продукция.
Ако централната банка не осигури допълнителен кредитен лимит на винарските изби, те както тази година, така и следващата година няма да могат да изкупуват гроздовата реколта, няма да могат да осигурят преработката и производството на тези вина, които засягат и експортните интереси на страната, засягат и бюджетните интереси вътре в страната, засягат разбира се и интересите на тези, които обичат хубавите български вина.
И аз моля народните представители да подкрепят този текст, който, още веднъж повтарям, не заангажира държавния бюджет със субсидиране на лихвата, а просто се обръщам към Българската национална банка да осигури допълнителни кредитни лимити на търговските банки. Мисля, че ще проявите разбиране.
В противен случай в лозарството протичат процеси, които водят до съсипването и на този отрасъл в земеделието.
Още веднъж ви моля да подкрепите това предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Иска ли някой народен представител думата? Г-жа Екатерина Михайлова има думата.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги, неприятно ми е, че трябва да кажа, че съм против този текст, макар че обичам хубавите български вина, но, вижте, просто няма как да стане, да се гласува този текст в този закон, тъй като това е извън предмета на закона. Този текст просто не се връзва със заглавието на закона и нещата, които се уреждат вътре в този закон.
Освен това, ако трябва да уреждаме въпроса за винарските изби, веднага си мисля, че трябва да сложим и за бирата, и за консервите, и за ракията, и за всичко друго. Просто няма как да стане това. Нямам нищо против да се уреди този въпрос и никой предполагам, че не е против това, но това не може да стане в този закон.
И искам да попитам и икономистите: възможно ли е ние като парламент да задължим Българска народна банка? Въобще този текст може ли да функционира, а отделно просто мястото му не е в този закон и не може да се гласува, защото предметът на този закон е съвсем различен. 209.3
Затова аз се обръщам към г-н Русев да оттегли този текст и да се види как може да се уреди този проблем, но някъде другаде, в друг закон или в някакво решение. Но тук не може да стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Г-н Русев, имате думата. Като реплика ли или като дуплика, не можах да разбера? Може би г-жа Михайлова направи изказване по въпроса. Като реплика, заповядайте. 209.4 ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, уважаеми колеги! Аз смятам, че всеки който сериозно се замисли, този допълнителен текст свързан с осигуряването на нормални пазарни кредити за винарските изби съвсем не е откъснат и не противоречи на духа на целия закон. Нека един икономист да излезне и да изложи съображения и мотиви, че осигуряването на нормални кредити за винарските изби противоречи на осигуряването на финансирането със субсидия от бюджета на работите по лозята, отглеждането на лозята. Не може тук да се прави аналогия с плодове, зеленчуци, за консерви, за бира и т.н. Ако някой малко познава проблемите на лозарството ще види, че те са специфични. Гроздето се изкупува в рамките на 10-15 дни и не може да се отлага неговото изкупуване. Неговата обработка не може да се отложи. Ако винарските изби не разполагат с кредити, които да отсигурят отлежаване на вината, ние просто съсипваме този отрасъл и правим ненужни субсидиите, които даваме върху лихвата на работа по лозовите насаждения.
Така че този допълнителен текст с нищо не противоречи, госпожо Михайлова, на целия дух на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря господин Русев.
Министър Танев иска думата. След това господин Пушкаров.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Госпожо председател, уважаеми народни представители, аз искам да кажа само много малко неща.
Първо, не засягам банковата система, защото не разбирам от нея и не зная какви последствия ще има това за нея. Но аз ви моля да имате предвид, че виното е едно от малкото продаващи се неща в момента навън от България, че виното е нещо, което чуждите фирми и чуждите консуматори с охота търсят от България, и че всяко подпомагане на винарското производство е нещо, което ще подпомогне на България.
Освен това, ако винопроизводителните предприятия нямат достатъчно пари да изкупят гроздето, ние следващата година ще доведем до полуунищожаване на производството на грозде.
Много ви моля, по съвест размислете по тези неща. Пак повтарям, виното е едно или може би единственото нещо, което се продава и търси с охота от чуждия пазар.
Благодаря ви. СМ/ЙА 210.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Министър Танев и в Нова Загора във вторник по този въпрос щяхме да говорим.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Аз много съжалявам, извинявайте за това. Аз обещавам, че официално по медиите ще се извиня на хората, които съм излъгал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Господин Иван Пушкаров има думата.
ИВАН ПУШКАРОВ (независим): Уважаема госпожо председател, колеги! Аз имам едно предложение към колегата Русев, разбирам неговата загриженост и на министър Танев за състоянието на винопроизводството, но в рамките на този закон просто е невъзможно да вкараме подобен текст. Ще кажа съвсем накратко защо, освен всичко друго, това не е обсъждано и в Бюджетната комисия, за да намерим всички измерения. Този закон се занимава с ангажиментите на бюджета към търговските банки по повод на ситбата - есен-пролет 1993-1994 година.
Така че да вкараме тук един текст, който няма никаква императивна стойност. Никой не забранява на търговските банки да кредитират, по общия ред да кредитират производството на вино, както и цялото останало производство. Значи зад това се крие, или поне Йовчо Русев има предвид, стремежа да се получи или като гаранция или като поемане на облекчени лихвени условия, но от някого за производителите на вино. Защото иначе текстът само така няма смисъл. И сега никой не забранява на търговските банки да извършват това кредитиране.
Освен това, искам да кажа още нещо. Този текст, т.е. вкарването на такъв текст, ако не е обвързано с общото състояние на търговските банки, то даването на допълнителен ресурс от народна банка практически няма да задейства. Защото търговските банки трябва да намалят с кредити, които ще отпуснат за производство на вино да намалят своята облагаема печалба, масата на облагаемата печалба. А освен това, цялата работа е, че банките в 90 на сто тази година завършват на загуба. Те просто нямат сами този ресурс. Това не е миналата година 1992 г. края. Сега сме 1993 г., когато състоянието на търговските банки по много причини, които няма смисъл сега да изяснявам е далеч по-лошо, почти катастрофално в сравнение с миналата година и един такъв 210.2 текст няма да има практически никаква стойност.
Не съм против това да обмислим схема, по която да се подпомогне производството на вино или по-точно отлагането на плащанията, защото това се иска, отлагането на плащанията от производителите на вино за изкупуване на реколтата. Но това трябва да бъде наистина предмет на самостоятелно третиране съвместно с народна банка.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря господин Пушкаров.
Господин Йовчо Русев иска думата за реплика предполагам.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, уважаеми колеги! Много често ние се подвеждаме от по-добри оратори и гласуваме за техните позиции и понякога пренебрегваме съществени интереси. Още веднъж искам да подчертая, че става дума за тези банки, които не разполагат с кредитен лимит, Българската национална банка да им разреши допълнителен кредитен лимит, когато стане дума за кредитиране на винарските изби. С това се изчерпва всичко.
Аз смятам, че, ако ние търсим някакво друго решение отделно в парламента, едва ли бихме го намерили или ще изчакаме да загине този отрасъл, а тогава да решим проблема.
Смятам и още веднъж подчертавам, напълно е в духа и в смисъла на целия закон, който ние приемаме днес.
Моля госпожо председател да подложите на гласуване предложението ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това несъмнено ще стане. Още се изслушват аргументи за и против текста.
Господин Джеров има думата. Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, на мен ми се струва че този текст не трябва да бъде гласуван, поради две чисто юридически съображения.
Първо трябва да помислим, дали можем да задължаваме Българската народна банка да осигурява допълнителни кредити. Все пак Българската народна банка не е подчинена, за да я командваме кога и как да отпуска кредити. 210.3
Второ, нека да видим заглавието и приложното поле на този закон. Ние говорим във вече приетата вто Второ, нека да видим заглавието и приложното поле на този закон.
Ние говорим във вече приета втора алинея, че кредитите се отпускат за извършване на есенна сеитба, дълбока оран, пролетна сеитба, обработка, торене, резитба и пръскане на лоза и трайни насаждения. Или целия закон има предвид авансовата фаза на производство. Изведнъж тука с този текст, който господин Йовчо Русев предлага, ние влизаме във фазата на винарските изби. Струва ми се че този текст никак не му е местото тук. Аз по същество не вземам отношение. Нямам право да взимам отношение. Има си специалисти, които биха могли да кажат. Но нормативно, юридически, правно-технически такъв текст тук ще бъде вклинен и някак си няма да пасва на законопроекта. Поради което моля, този текст да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други мнения няма. Моля режим на гласуване.
Гласува се текстът предложен от господин Йовчо Русев.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 181 народни представители, за 77, против 98, 6 се въздържат.
Отклонява се предложението на господин Русев.
Господин Джеров да продължим със следващия текст. 210.4
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, г-жо председател.
Преминаваме към допълнителните разпоредби, както казах преди малко. С тези допълнителни разпоредби, които бяха предадени вчера, се цели да се пояснят две понятия - "индивидуални стопани" и "производствена кооперация".
Предлага се следният текст, на който първата част е предложена от г-н Георги Николов, а допълнението, продължението - от г-н Васил Гоцев. Ще ви прочета текста, за да разберете за какво става дума.
"Производствена кооперация по силат на този закон е кооперация, регистрирана по Закона за кооперациите, в чийто предмет на дейност е включено производството на селскостопанска продукция (и допълнението) и деловите вноски на кооператорите земя, правото на собственост върху която е удостоверено по реда на чл. 33, ал. 3 от Закона за кооперациите."
Това е предложеният текст. Мисля, че ме разбрахте. Първата част е на г-н Николов, втората - на г-н Васил Гоцев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Г-н Лютфи има думата.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС: Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги! Тъй като тук постъпват нови предложения, които трябва да бъдат внимателно обсъдени, за да вземем становище и позиция при тяхното гласуване, моля от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи за половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Половин час почивка. Продължаваме в 16 ч. и 15 м. (Звъни)
(15 ч. и 45 м.)
СБ/МД 211.1
(След почивката)

16 ч. и 25 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожи и господа народни представители, моля заемете местата си в заседателната зала.
Господа квесторите да поканят народните представители в залата и да им съобщят, че заседанието продължава.
Моля господин Джеров да дойде, за да продължим с второто четене на законопроекта.
Докато дойдат двете парламентарни групи, които в момента не са в залата, ще прочета две съобщения за заседания на комисии:
Комисията по здравеопазване ще проведе заседание в сряда, 3 ноември, от 10 часа в зала 412 на "Дондуков" 2 при дневен ред - проект за становище относно проблемите на урологията, нефрологията, хемодиализата и бъбречната трансплантация и следваща точка - разни.
Комисията за контрол над приходите, разходите и имуществата на партиите ще проведе заседание на 3 ноември, сряда, от 9 часа в зала "Запад" при следния дневен ред - разглеждане проект за решение относно преразпределението на част от сградния фонд в центъра на град София. Точка втора - запознаване със справка от Министерството на финансите относно закона за имуществото на партиите в национален мащаб до 15.10.1993 г. и точка трета - разни.
Моля още веднъж някой от господа квесторите да покани Парламентарната група на Движението за права и свободи, тъй като тя поиска почивка, за да вземе становище по направените предложения.
Още няколко съобщения за заседания на комисии:
Комисията по земеделие ще заседава на 4 ноември, четвъртък, от 10 часа в зала 507 при стария дневен ред.
Комисията за младежта, спорта и туризма ще заседава на 4 ноември, четвъртък, от 9 часа в кабинет 521.
Комисията по жалби, предложения и петиции на гражданите ще заседава на 5 ноември, петък, от 14 часа на "Дондуков" 2, етаж III, стая 304 при следния дневен ред: продължаване разискваВЙ/НП 212.1 нията по издирването и състоянието на реституираните имоти на Католическата църква в страната.
Продължаваме заседанието. (Звъни)
Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Госпожо председател, преди почивката аз докладвах предложението за нов текст.
Пак да повторя, той е създаден от една част, която е внесена от господин Георги Николов и от една втора част, която господин Гоцев предлага да бъде продължение. Оттук нататък аз моля за становище на колегите или ако няма искане за изказване - ще трябва да се постави на гласуване разделно всяка една част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Георги Николов ...
Извинете, министър Танев иска думата и съгласно правилника министрите вземат думата с предимство. Конституцията им дава същото това право.
Министър Танев, имате думата. Заповядайте.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Благодаря Ви, госпожо председателстваща.
Уважаеми дами и господа народни представители. Искам две неща да ви кажа: първо, има Закон за кооперациите и той определя кои какви са. Съжалявам, но добавката на господин Васил Гоцев определя и то много точно, че само 35 на сто от земята ще бъде засята. Няма да ни стигне за изхранване на населението. (Шум и реплики от СДС)
Вие, господа депутати, сте гласували чл. 17, ал. 5 от Закона за земята. Защо сега искате да прегласувате нещо, което е в противоречие с този член и тази алинея?
И накрая. Може би вие или някои от вас се страхуват че ако не се финансират ликвидационните съвети ще остане земя незасята ...
РЕПЛИКИ ОТ СДС: То е решено! То вече е решено!
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Да, решихте го. Но това, според мен, не биваше да бъде включвано ...(Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Георги Николов от Силистра има думата. 212.2
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПт, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Силистра): Благодаря госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина, колеги!
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: За протокола - Георги Николов, 20. Силистренски избирателен район.(
Уважаеми колеги, предложението, което зачете господин Джеров е продиктувано от текста, който беше приет в чл. 1 на настоящия закон. Аз си позволих да предложа на вас един текст в заключителните разпоредби, който да даде характеристиката на производствена кооперация. Текстът пределно ясно казва, че под производствена кооперация по смисъла на този закон трябва да се разбира кооперация, регистрирана съгласно изискванията на Закона за кооперациите, чийто предмет на дейност, отразен в устава, е включено производството на селскостопанска продукция. Това беше вече изнесено и зачетено от господин Джеров.
Известно е, че в нашата страна с производство на селскостопанска продукция са организирани различни сдружения и различни кооперации, които не са само с този основен предмет на дейност. За да се внесе пълна яснота аз ви моля да подкрепите това мое предложение за дешифровка на чл. 1 в Заключителните разпоредби.
Госпожо председател, позволявам си да направя и процедурно предложение. Моля моето предложение да бъде поставено на гласуване, когато се извърши проверка на кворума в залата.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ще уважа предложението Ви като стигнем до гласуване ще поискам проверка на кворума.
Господин Гоцев има думата. Реплика или изказване? Заповядайте за изказване.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председателстваща, дами и господа народни представители. Проблемите са повече от ясни - онова, което вчера не можа да влезе през вратата, днес се мъчим да го вкараме през прозореца, ако се приеме онова, което е предложено от лявата страна, без допълнението, което предложих аз!
И аз искам да бъда категоричен и да повторя още веднъж 212.3 това, което казах - първо, уточнението, разбира се е полезно да го има. Това уточняване, което ще бъде в Преходните правила трябва да направи така, че да няма никакво съмнение, че няма да се отпускат кредити на тези кооперации, които са зарегистрирани под една форма, която иска да прикрие кооперацията такава, каквато беше едно време в ТКЗС. (Шум и викове от страна на БСП и коалиция) Защо е това? (Викове и реплики отляво)
Викайте колкото искате! Викайте колкото искате! Може и да излезете ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина и ред!
ВАСИЛ ГОЦЕВ: Можете да излезете, ако не ви харесва това, което говоря! Викайте колкото искате!
Аз говоря не за вас, защото знам, че вие няма да чуете. Говоря за тези, които са отдясно и тези, които са в средата. (Шум и реплики в залата)
Министърът на земеделието каза, че по този начин ще се засее само 35 на сто от земята. Има предвид, че толкова е била върната. Повече от 35 на сто от земята се намира в ликвидационните съвети и те ще имат задължение да я засеят след като получат, ако желаят да получат кредити. Няма да получат кредити онези, които във връзка с чл. 17 и неправилното му прилагане създадоха кооперации с някаква форма, която не отговаря на чл. 33, ал. 3, т.е. да представят решение, че им е върната земята, за да могат да направят така, че утре, когато се върне земята, тези, които се облагодетелстваха с тези кооперации да получат най-добрите парчета земя! (Шум в залата)
И ние сме категорични - тези от вас, които желаят да бъдат облагодетелствани лицата, които регистрираха кооперации, които бяха лъжекооперации ще гласуват заедно с вас така, както предлагат тези в ляво. Тези, които не желаят да бъдат облагодетелствани тези кооперации ще гласуват целия текст както го предложи господин Джеров. (Шум и реплики в залата)
А това, че толкова бурно реагирате показва колко е голям вашият интерес тези лъжекооперации да се заздравят! (Шум и реплики отляво, ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Гоцев. 212.4
Иска ли думата някой за реплика? Понеже имаше репликиране по време на изказването ...
Думата за изказване има господин Емил Бучков.
ЕМИЛ БУЧКОВ (СДС): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги. Вече втори ден разискваме по един въпрос, който изглежда на много малко хора им е ясен или не желаят да вникнат в него! (Шум в залата) Не им е ясно ... Не им е ясно, защото аз ако искам да се занимавам със земеделие, ще взема под аренда земя и ще сключа с банката договор за кредит и ще си плащам лихвата. И не само това. Ще дам за гаранция апартамент, вила, кола, ако имам такива.
Вие искате с чужда пита помен да правите! Касае се за следното нещо. Земите, които не са раздедени, земите, които все още са под властта на ликвидационните съвети да бъдат обрабо.тени, за да дадат необходимата реколта. Който си е направил фиктивна кооперация и е взел земя под аренда или под наем да бъде така добър да отиде в банката, да ипотекира имота си, да вземе пари и да обработва, да си направи сеитба - и пролетна, и есенна, и каквато желае ... Не може когато се отпуска държавен кредит при облекчени, преференциални условия да се възползва някой друг. Разберете го!
Пак ли ще грабите тази държава! Стига най-после, бе! (Шум и реплики от БСП и коалиция, викове: "У-у-у!")
Стига, бе! (Шум, викове в залата)
И най-лошото е, че министърът на земеделието ви приглася.
Разберете го - нека да подпомогнем частните стопани! Нека да подпомогнем за нас, а този, който иска да прави бизнес, търговия и да ползва облекчени условия, да бъде така добър да си плаща и лихва, да си даде гаранции, да си ипотекира имота и ще получи пари. 212.5 Банките няма да му откажат. Когато се намираме при пазарна икономика, за която вие така много говорите, знаете, че всеки търговец, еднолична фирма, предприемач има възможност да вземе пари от банката. Да си ги вземе, но не от държавния бюджет, гаранции от държавния бюджет.
И стига, да престанем с тая демагогия! (Ръкопляскания в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Ангел Димов иска думата. Господин Димов, за реплика или за изказване? Реплика. (Бурна реакция в блока на СДС)
Моля за тишина, уважаеми колеги! Моля за тишина! (Шум, реплики и ръкопляскания в блока на СДС) Извинете, но е пленарно заседание!
АНГЕЛ ДИМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Ангел Димов, 17. Пловдивски избирателен район.
Уважаема госпожо председател, аз искам да отговоря на изказването на г-н Гоцев. (Шум и реплики в блока на СДС)
Уважаеми народни представители, преди две години, след като представителите на СДС много плакаха и искаха власт, нашият народ им я даде, да видят дали могат да управляват. (Бурна реакция в блока на СДС: "Е-е-е!") Оказа се обаче, че те нямат тия качества! (Реакция в блока на СДС: "Е-е-е!")
Властта е като цигулката (бурна реакция в блока на СДС) - едни могат да свирят на нея и да изтръгват прекрасни мелодии и звуци, а други само да скрибуцат.
Но вие се провалихте главно по две причини: защото сте готови и народа си, и държавата си да продадете в името на властта. (Бурна реакция в блока на СДС: "Е-е-е!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димов, моля, или правите изказване, или реплика!
АНГЕЛ ДИМОВ: И второ, вие се провалихте, защото не сте компетентни, както си представяте. Нямате тия качества, за които претендирате. (Шум и реплики в блока на СДС, ръкопляскания) СД/ВЙ 213.1
Ето, сега вижте и господин Гоцев - юрист, който е бил в обкръжението на Ярослав Радев (бурна реакция в блока на СДС), идва и ни обяснява, че член 33, ал. 3 на Закона за кооперациите не позволявал да се направят кооперации. А съдът е регистрирал 2000 кооперации по този закон.
Е, сега оказва се, че стотици наши съдии не знаят този закон, а господин Гоцев тук го знае. (Реакция в блока на СДС: Е-е-е!) Това е срамна история!
И второ, вие сте готови пак в името на властта да оставите народа гладен (реакция в блока на СДС), защото тия 2000 кооперации стопанисват 70 на сто от земята. Ако не им се дадат кредити, ако не се подпомогнат, кой ще произвежда продукция?
Но вие искате, претендирайки, че се борите срещу ТКЗС, да укрепите ТКЗС, като укрепите ликвидационните съвети, икономически да ги укрепите.
И другото, което не знаете. Държавата подпомага и регулира земеделското производство, защото е особен отрасъл. Но независимо дали е ликвидационен съвет, дали е кооперация, дали е частен производител, в цял свят се субсидира земеделието, господин Гоцев. И като не знаете, недейте да излизате да се излагате тук!
Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от блока на ПС на БСП, шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димов, уважаемите колеги от Съюза на демократичните сили не плачат, ами се радват. И много моля, репликата е възражение на изказването. Моля ви!
Сега объркахме малко процедурата. Беше реплика на изказването на г-н Гоцев. Господин Гоцев, ако иска, може да направи ... (Шум и реплики в залата)
Извинете, моя е неточността, но господин Димов направи на Вас реплика.
От името на групата? Първо госпожа Русева поиска думата, след това ще Ви дам думата, господин Манев.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Аз бих искала да бъдем пределно ясни кой на какви позиции е. Тук много се спекулира с кооператив213.2 ното движение, със Закона за кооперациите - кой, кога и къде го е приемал, кой къде е бил. Аз няма да го коментирам този въпрос, защото вече наистина свидетели на едно такова изказване с право ни завиждат, и Народният театър "Иван Вазов", особено пък Сатиричния театър. Има много по-големи таланти тук, в тази зала.
И много моля, когато се правят такива изказвания, да не се говори за предателство и за продаване на народа, защото господин Димов е членувал в една партия, която се е клела в интернационалните интереси и която искаше да ни направи 17а република. Така че той няма право да говори от тази трибуна за национални интереси. (Шум и реплики в залата)
16-а или 17-а - няма значение. Можеха да ни прередят, но слава Богу, не успя нито една страна.
Не може той да ни учи на земеделие, след като може би в главата му все още се въртят АПК-тата, чието наследство ние сега изплащаме. И не само ние, а и целият бивш източен лагер.
Искам да му кажа на г-н Димов да не обижда Парламентарната група на СДС, че искала в името на властта. Властта, господин Димов, и управлението на тая страна сте вие, вашата парламентарна група, която подкрепя това правителство. Вие управлявате страната и вие, заедно с министъра на земеделието, успяхте да смените доста голяма част от ликвидационните съвети и да подобрите толкова много хала на тая страна за десет месеца, че сега всички български граждани го усещат на гърба си, по джоба си и всичко онова, което имат, ако щете, и в хладилника. Понеже сте за правителство на левия завой и за социална политика, и за земеделие, видя се докъде стигна цялата работа.
Аз много моля от тази трибуна да не се обвинява една цяла парламентарна група в предателство. Историята и хората достатъчно добре ще отсъдят кой е предател и кой не е предател. Това, което е тезата на нашата парламентарна група, е, че вие искате да се отпуснат тези кредити, разбира се, трябва земеделието да се кредитира и да има преференции, да се отпуснат кредити на кооперации, които не са свързани със собствеността на земята. Защото така, както вие го казвате - че това е с предмет на дей213.3 ност, могат да се съберат хора, които нямат нищо общо, да вземат да обработват земя, чужда земя и така нататък и ние тях ще ги подпомагаме, така да се каже.
Не може да има кооперация без собственост! Това, че някои съдилища са ги регистрирали, те са нарушили закона, защото при учредяването (тук и колегите казаха) трябва да има представен документ за собственост.
Да, ние сме за това да се подпомага селското стопанство, да се подпомагат земеделските стопани, но тези, които наистина са свързани със земята като своя собственост. Те са стопаните. Другите са хората, които въртят своя бизнес, ако щете, за сметка на тези собственици, които трябва да получат земята. И утре ще се окаже, че те са ипотекирали чужда земя и тази чужда земя ще бъде продадена от банките.
Благодаря. (Ръкопляскания в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това бе изказване от името на парламентарна група. Реплики не се правят. Не се правят! Ако искате, господин Димов, накрая за лично обяснение ще Ви дам думата.
По процедурен въпрос господин Тодоров има думата.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Най-жалко е, че и най-неукият селянин ще стои в този момент по-високо от много депутати от СДС. Казвам го съвсем отговорно. И най-неукият селянин! (Шум и реплики в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля по процедурата! Господин Тодоров, моля, процедурен въпрос!
ТОДОР ТОДОРОВ: И за да прекъснем този цирк...(Шум и реплики в блока на СДС).
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина!
ТОДОР ТОДОРОВ: И за да прекъснем този цирк, е най-добре да вземем половин час почивка.
От името на Парламентарната група искам половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважава се искането Ви. Половин час почивка. (Звъни)
(16 ч. 52 м.)
4(След почивката)

17 ч. и 30 мин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми колеги, заповядайте в пленарната зала! Господа квесторите, поканете народните представители, за да продължим със заседанието.
Ще направя още едно съобщение за заседание на комисия, което току-що постъпи:
Комисията по правата на човека ще заседава на 3 ноември, от 10,00 ч. в зала 510 на "Дондуков" # 2 при следния дневен ред: Проект за решение за отмяна на решението на Великото Народно събрание за отлагане на изпълнението на влезлите в сила смъртни присъди, внесен от Парламентарната група на Нов съюз за демокрация.
За съжаление нямам повече съобщения. Моля народните представители да побързат и да заемат местата си в залата. (Звъни)
Продължаваме заседанието. Моля господин Джеров да заповяда.
По процедурен въпрос ли? Заповядайте, господин Георги Николов!
Ако предложението на господин Хасан Али е по процедурата, заповядайте, имате предимство.
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги! Въпреки че нашата парламентарна група посвети две почивки на две заседания, няма окончателно становище по предложения текст за заключителните разпоредби. Става въпрос за предложенията на колегите Георги Николов от БСП и колегата Васил Гоцев от СДС.
Ето затова, уважаема госпожо председателстваща, предлагам ако уважаемите колеги народни представители приемат предложението ми, а то е следното: да прекратим сега със Закона за финансовото осигуряване на есенната и пролетната сеитба и да преминем към няколкото текста от Закона за тютюна и тютюневите изделия, които нямат връзка с гаранционния фонд. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това процедурно предложение ли е? Господин Георги Николов, заповядайте!
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Силистра, ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми НЧ/ЙА 214.1 колеги, моето предложение е следното: оттеглям направеното предложение за текста, който преди малко беше прочетен от господин Джеров и моля, в тази ситуация аз не виждам пречка да продължим по-нататък и да приключим със Закона за кредитирането на земеделието. С останалите текстове, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има две предложения: едното, процедурно, е на господин Хасан Али да се спре с обсъждането на законопроекта за финансовото осигуряване на есенната и пролетната сеитба и да се продължи със законопроекта за тютюна и тютюневите изделия, след което, били няколко текста, да се върнем отново към този законопроект.
Междувременно господин Георги Николов от Силистра, който е вносител на текста, казва, че го оттегля.
Искам да попитам господин Хасан Али: поддържате ли Вашето процедурно предложение след оттеглянето на текста от господин Николов?
ХАСАН АЛИ (от място): Аз поддържам моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Поддържате го. Извинете, но не мога да преценя основателно ли е или не.
По процедура ли, господин Гоцев?
ВАСИЛ ГОЦЕВ (от място): Ние поддържаме нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Заповядайте на микрофона, господин Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председателстваща! Ако господин Николов оттегли неговото предложение за преходните разпоредби, за да няма никакво колебание при прилагането на закона, ние поддържаме да бъде гласувано нашето предложение така, както го прочете господин Джеров.
НОРА АНАНИЕВА (от място): То е допълващо предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля да няма спор по същество на текстовете. Чуха се ясно нещата.
ВАСИЛ ГОЦЕВ: Като текст давам същото, което прочете господин Джеров. Ако трябва да го препиша на ръка, ще го препиша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, дебати по същество няма да има. Процедурното предложение е да се отложат разискванията по този законопроект и да се премине към законопроекта за тютюна. 214.2
По процедура ли? Заповядайте, господин Тодоров!
ТОДОР ТОДОРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председателстваща! Мисля, че допълнението, което направи господин Васил Гоцев, е допълнение към внесено предложение преди започване на второто четене, именно на тези текстове, от господин Георги Николов. И аз не знам към какво нарушение на правилника ние ще отидем, да се допълни към предложението на господин Георги Николов нещо, което не е внесено официално и писмено, както господин Николов го направи. И сега, след като господин Николов го изтегля, господин Гоцев да казва: аз в момента ще го направя. Ние сме започнали второто четене, имаме дебати по второто четене от тези текстове.
След като господин Николов оттегля неговото предложение, автоматически то повлича и допълнението на господин Гоцев. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Тодоров, аз уважавам Вашият аргумент, но той е по текста, ако той бъде гласуван. А тук просто става дума за друго. (Шум и реплики от БСП) Но има друго процедурно предложение, поддържа се, длъжна съм да го поставя на гласуване. Формулирах го няколко пъти, нека да не го повтарям още веднъж, ще бъда досадна.
Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението на господин Хасан Али - спиране на разискванията или отлагане на разискванията, преминаване към законопроекта за тютюна и тютюневите изделия и връщане към ...
Гласували общо 209 народни представители. От тях 106 за, 75 против, 28 въздържали се.
Приема се предложението.
Преминаваме към второ четене на
ЗАКОНАПРОЕКТА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ
По процедурен въпрос ли? Господин Йордан Ганев иска думата по процедурен въпрос. 214.3
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря Ви, госпожо председателке!
Уважаеми колежки и колеги, знаете, че на 1 ноември е денят на народните будители. По този случай, по случай този празник, който е главно празник на учащите се, деца от хор "Гусларче", взеха инициативата и поискаха да поздравят госпожите и господата народни представители с няколко песни и това ще стане утре сутринта, преди започване на заседанието в 9 часа. (Единични ръкопляскания от блока на БСП)
Много ви моля, много ви моля, да уважите и да почетете с присъствието си тази много хубава инициатива на нашите малки приятелчета. Благодаря! (Единични ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Хасан Али, Вие ли ще докладвате второто четене на законопроекта? Господин Хасан Али ще докладва останалите текстове за второ четене.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Уважаеми колеги, от законопроекта за тютюна и тютюневите изделия, второ четене, нямат връзка с глава пета - "Гаранционен фонд", по който фонд колегите от Комисията по бюджета и финанси днес не можаха да приемат становище и го отложиха за следващия четвъртък.
Предлагам, в такъв случай, да бъдат обсъждани текстовете, които нямат връзка с гаранционния фонд. Това са текстовете, свързани с чл. 32 и едно писмено предложение за чл. 9, което миналия път пропуснахме да подложим на гласуване. Става въпрос за становище на Комисията по земеделие, внесено официално в Народното събрание на 29 юли, но пропуснато за предложение за гласуване пред вас.
Уважаема госпожо председателстваща, предлагам най-напред да подложим на гласуване писменото предложение - становище на Комисията по земеделие за чл. 9 и след туй да минем към чл. 32 от законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Хасан Али, бихте ли обяснили, тъй като аз тогава не водех второто четене.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Подложихме миналия път по чл. 9 от законопроекта за гласуване двата текста - на Законодателната комисия и Икономическата комисия. Просто процедурно е направен пропуск. Не е подложено за гласуване становището на Комисията МС/ЗТ 215.1 по земеделие, текст, който е раздаден на уважаемите депутати още на 29 юли. Този текст е следният:
Чл. 9. "Изкупуването на тютюн се извършва от лица, които имат право да извършват промишлена обработка на тютюн и от лица, които имат договори за извършване на промишлена обработка на тютюн, съгласно чл. 23 от закона".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По този текст ли, господин Русев? Процедурно? Заповядайте, господин Русев. По процедурен въпрос.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Докладва се текстът на Законодателната комисия. И аз моля, тук е и ръководството на Законодателната комисия, господин Джеров и неговия заместник, да докладват този текст. А може би те изпитват неудобство, че се предлага за прегласуване един вече гласуван член. Един текст, който е вече гласуван.
Моля, господин Джеров, продължете да докладвате текста на Законодателната комисия!
А що се отнася до прегласуването на текста, очевидно ще има дискусия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Русева иска думата. Заповядайте!
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители!
Наистина трябва да се изясни този въпрос и господин Али е прав като казва, че в момента, когато сме гласували текста на чл. 9 не е подложено на гласуване предложението на Земеделската комисия, така, както той обясни.
Поначало на Законодателната комисия текстовете се предлагат най-накрая на гласуване, защото по всички, поначало, законопроекти, ние така процедираме.
Не зная защо тогава, може би господин Джеров ли е докладвал, или господин Али, не знам точно как е в протокола, не се е предложило на гласуване, именно този текст, на Земеделската комисия. Затова ние трябва да отменим това гласуване, имали сме такива случаи, защото има нарушение на правилника. 215.2
Казано е, че на второ четене трябва да се гласуват всички предложения. А този текст, който е на Земеделската комисия той е един заместващ текст, въпреки че не се различава... различава се основно, тъй като там има предвидено да се включат към основния текст и тези лица, които имат договори, съгласно текстовете на законопроекта.
Ето защо, аз мисля, че това е съществен пропуск при начина на гласуването на тоя текст и би трябвало ние да отменим това гласуване. Няма пречка по правилник да се гласува това предложение. Ако то събере като заместващ текст, който се предлага от Земеделската комисия, гласове от народните представители, той ще влезе. Ако не, тогава ще се гласува последно основния текст на Законодателната комисия. Мисля, че това би било коректно като към предложение, направено на второ четене. Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря! Господин Джеров, имате думата, обърнаха се и към Вас.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (СДС): Уважаема госпожа председател, дами и господа!
Не че се оттегля Законодателната комисия от тези три текста, които предстоят да бъдат гласувани, както и за прегласуването на чл. 9, мисля, ако не бъркам. Но тези текстове се предлагат от специализираните комисии - за земеделието, Икономическата и Бюджетната.
Спомняте си в едно от предходните заседания те поеха ангажимент да се съберат, да уточнят спорните текстове и да ги докладват пред вас. Представител на Законодателната комисия няма при тези обсъждания. И затова именно помолих господин Али да води доклада тука, защото той знае какво е решено, какво е предлагано и какво би трябвало да бъде направено.
Затова, аз моля господин Али да води заседанието. Той е в течение, това е специализирана материя. Законодателната комисия, естествено, по правните въпроси винаги е тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре, господин Джеров, какво е становището, правното, по този въпрос, след като е пропуснато да се гласува. Не е гласувано.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това е въпрос на председателството на Народното събрание, което може да допусне при гласуването. 215.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Емил Юруков.
ЕМИЛ ЮРУКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
На днешното заседание в Комисията по земеделие единодушно беше приет текста, който се предлага от господин Али. И аз мисля, че няма смисъл от повече дискусия. Мисля, че е най-добре да подложим текста на гласуване, защото и колегите от БСП днес, всички гласуваха единодушно за този текст. Така че няма място, както каза колегата Йовчо Русев, отново да се подложи пак на дискусия този въпрос. (Шум и реплики в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Сега дебата по процедурата ли е, или по същество? Не мога да се ориентирам. Господин Хубенов иска думата. Заповядайте!
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви!
Аз поисках думата, за да направя едно процедурно предложение. А именно, ние да продължим работа по чл. 32 от законопроекта, като през това време помолим председателството на Народното събрание да направи справка в стенограмите на Законодателната комисия и на пленарното заседание, а така също и на Земеделската комисия, за да имаме пълна картина относно правната ситуация по този текст. (Реплики от блока на СДС)
Бих искал да припомня на всички колеги... (Шум и реплики в блока на СДС)
В състояние ли сте, госпожо председателстваща, да въведете ред в залата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, въвеждам ред! Моля за тишина!
РОСЕН ХУБЕНОВ: Бих искал да припомня на всички колеги...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина!
РОСЕН ХУБЕНОВ: ... че ако чл. 9 е гласуван перфектно няма процедура в правилника, която да позволи неговото прегласуване към този момент.
Бих искал също така да отбележа обстоятелството, което на мен и на моите колеги не беше известно, но господин Юруков изнесе, че предложението, което се цитира като основание за прегласуване на текста, поради нарушение на процедурата е било взето от Комисията по земеделието след като чл. 9 е бил вече гласуван в пленарната зала. 215.4
Това е още един повод, че трябва да се направи една прецизна справка как стоят нещата във връзка с процедурата по гласуването на чл. 9.
ЕМИЛ ЮРУКОВ (от място): Има становище.
РОСЕН ХУБЕНОВ: Правя процедурното предложение ние да продължим работа по чл. 32, като през това време председателството направи проверка и докладва за ситуацията пред пленарната зала.
Ето го, господин Лютфи ме подкрепя от място. Ако намери, че е уместно, нека да го направи и официално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Ройнев има думата. Господин Ройнев, процедура ли имате?
ЙОРДАН РОЙНЕВ (встрани от микрофоните): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По процедура. 215.5
ЙОРДАН РОЙНЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз се учудвам от метаморфозите, които претърпява господин Юруков. Днес на Комисията по земеделие ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: О, моля Ви! Нека да е по процедурата.
ЙОРДАН РОЙНЕВ: На Комисията по земеделие, уважаеми колеги, ние обсъждахме чл. 9. И при обсъждането на чл. 9 господин Юруков беше категорично против това, което се предлага в залата. То е записано в стенограмите на Комисията по земеделие, господин Юруков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, не! Моля по процедурата, защото това са детайли от работата на комисията.
ЙОРДАН РОЙНЕВ: Аз искам да се представи стенограмата, уважаема госпожо председател, от заседанието на Комисията по земеделие и там да се види точно днес как е гласувано и как е разисквано по чл. 9 от Закона за тютюна. (Шум и реплики в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Михайлова по процедура. Беше процедурен въпрос.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз правя следното процедурно предложение да се прекратят дебатите и да преминем към гласуване на текста, тъй като всичко това, което се предлагаше от депутатите на БСП Вие да правите някакви проверки и така нататък, Вие нямате такива права, първо, и при това положение просто се води един спор, в който се изясняват депутати от Комисията по земеделие, кой как бил гласувал на заседанието на тази комисия.
Мисля, че всичко стана ясно. Имаме становището на Комисията по земеделие, изведено, с подпис, взето при кворум и при това положение е излишно да се водят дебати по този въпрос. Затова моля да прекратите дебатите и да преминем към гласуването на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Всъщност дебати няма, има само едно процедурно предложение на господин Хубенов, а то да се гледа сега чл. 32, след това чл. 9.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): А, не, не! ВТ/НП 216.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре, де, предложението е да се започне първо с чл. 32, хайде, няма да казвам ...
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (от място): Първо чл. 9 е предложен от господин Али.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Али предложи чл. 9. Станаха дебати какво е било в комисиите. Междувременно господин Хубенов каза да разгледаме първо чл. 32.
Моля, режим на гласуване.
СТЕФАН САВОВ: Той каза, че Вие трябва да направите проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, вижте, няма такава процедура, по която да може да се направи справка. Сега съжалявам, но това не може да се гласува. Моля ви, дебати повече по въпроса няма. Гласува се предложението на господин Хубенов да се разгледа първо чл. 32. (Шум и реплики в блока на СДС)
Гласували са 203 народни представители, за - 94, против - 101, 1 се въздържа. Отклонява се. (Шум и възгласи в блока на СДС, ръкопляскания)
Пак се връщаме на ситуацията около чл. 9. Доколкото разбрах предложението е: тъй като е гласуван един текст ... (Шум и реплики в блока на СДС) Моля за тишина! Гласуван е един текст, при който не е изпълнена процедурата по правилника ...
НОРА АНАНИЕВА (от място): Как да не е изпълнена? Кой казва това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Така го формулираха. Тоест не са били гласувани всички постъпили предложения. (Шум и възражения в блока на БСП) Обобщавам каквото казаха. И се предлага да се отмени, както каза госпожа Русева, може би найточно, гласуването по този текст.
Госпожа Митева, заповядайте.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По процедурен въпрос.
МАРИЕЛА МИТЕВА: Твърди се от някои народни представители, че процедурата по гласуването на чл. 9 е била нарушена и това твърдение се оспорва от други народни представители. 216.2
Според мен в тази ситуация най-разумно е да се отложи гласуването на този текст (Възгласи "А-а-а" в блока на СДС и ДПС), докато се извърши проверка и това е моето процедурно предложение отлагане на гласуването по Законопроекта за тютюна и тютюневите изделия, не само на чл. 9, а и на целия закон. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Противно становище ли по въпроса? Заповядайте, господин Савов. Моля за тишина!
СТЕФАН САВОВ (СДС): Естествено, че е противно становище.
Аз се чудя, уважаема госпожо председател, защо давате думата на госпожа Митева. Ние имаме тук едно процедурно предложение за прекратяване на дебатите и Вие трябва да го поставите първо него на гласуване. Моля Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре. Има две предложения. Едното е да се прекратят дебатите и след това предложението на госпожа Митева - да се отложи гласуването по законопроекта.
Първо се гласува .... Моля ви, в режим на гласуване сме. (Шум и реплики в залата)
Предлага се да се прекратят разискванията. Не се е гласувало. (Шум и реплики в залата)
Моля Ви, мненията за противното минаха, господин Русев. Заповядайте. Противно мнение на това да се прекратят разискванията.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, (шумно изразено неодобрение в блока на СДС)...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Картата!
ЙОВЧО РУСЕВ: Уважаеми колеги, направено е едно предложение за промяна на текст, което по принцип изменя целия текст на закона. И някои предложения тук се правят да се премине без дискусия към гласуване на един нов текст, който не е обсъждан в залата. Аз смятам, че даже и да се направи някакъв компромис, който е неоснователен, но да приеме залата, която има върховенство, този, новия текст, който се предлага, той трябва да бъде предложен за обсъждане, за дискусия. В противен случай не може да се премине направо към гласуване на новия текст.
Господа, аз искам да ви помоля да оборим общественото 216.3 мнение, че Законът за тютюна е станал предмет за пазарлъци между парламентарните групи. Точно така! (Шум и изразено неодобрение в блока на СДС, възгласи "Е-е-е")
И ако вие искате да се премине направо към гласуване, това означава, че потвърждавате това. Затова много ви моля към разум! Моля ви към разум!
Нямам нищо против (шум и реплики в блока на СДС)...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина!
ЙОВЧО РУСЕВ: Успокойте се, господа! Успокойте се! Нямам нищо против, но без дискусия по новия текст не може да се гласува нов текст.
РЕМЗИ ОСМАН (от място): Прекратени са дебатите!
ЙОВЧО РУСЕВ: По какво са прекратени дебатите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, господин Русев, изминаха двете минути.
ЙОВЧО РУСЕВ: Господа, замислете се! Господин Савов, замислете се и Вие! Не давайте основание парламентът да се злепоставя пред цялата общественост. (Шумно изразено неодобрение от блока на СДС, възгласи, реплики)
Много ви моля, аз разбирам вашата нетърпеливост. Ще бъде гласуван! Ние имаме достатъчно време. Аз съм против това процедурно предложение ....
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Русев, изтекоха двете минути по процедурното възражение.
ЙОВЧО РУСЕВ: Моля ви да не се подкрепя предложението за прекратяване на дискусиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Сега предложението за прекратяване на разискванията, доколкото разбрах, е по процедурата. По този въпрос ... (Шум и реплики в блока на СДС)
Да се прекратят разискванията преди да се гласува по чл. 9. (Възражения в блока на СДС) След това! (Реплика на Екатерина Михайлова, която не се разбира)
Госпожа Михайлова, това не изключва дебати по чл. 9.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (от място): Да, и да да се пристъпи към гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Така! Много предложения, ситуацията не се изясни съвсем, но предложението е да се прекратят 216.4 разискванията и да се премине към гласуване. Моля, режим на гласуване, гласува се това предложение.
НОРА АНАНИЕВА (от място): На кое?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: На госпожа Михайлова. Подсказват ми го вече. Аз цитирам.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (от място): Наредиха Ви го! (Весело оживление в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да се прекратят .... Не, моля ви, цитирам! Цитирам! Да се прекратят разискванията и да се премине към гласуване.
НОРА АНАНИЕВА (от място): На кое?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ще се уточни след малко какво ще се гласува. Не е по същество на текста.
Я, моля ви се, отворете правилниците, за да разберем на какви езици говорим. Моля, режим на гласуване.
Гласували са 203 народни представители, за - 115, против - 82, 6 се въздържат. (Ръкопляскания и възгласи от блока на СДС) Приема се, прекратяват се дебатите.
Има друго процедурно предложение - на госпожа Митева - да се отложат разискванията по този законопроект. (Възгласи от блока на ДПС: "А, не, не, няма!")
Е, не, става с гласуване! Нейното беше следващото! Моля за тишина, ясно е кой какво иска. Гласува се процедурно предложение - да се прекратят, тоест да се отложат разискванията по този законопроект. (Шум и реплики в блока на СДС) Разисквания, които са свързани с точката. Моля, режим на гласуване. Иска се да се спрат разискванията по целия закон. (Шумно изразено неодобрение от блока на СДС)
Гласували са 212 народни представители, за - 95, против - 116, един се въздържа. Отклонява се предложението. (Ръкопляскания и възгласи от блока на СДС) 216.5
Поставя се на гласуване следното процедурно предложение, което е по – 2. Няма решение, но ситуацията е следната: гласуване текст на закона, без да са били гласувани всички направени предложения. Затова се предлага да се отмени гласуването по чл. 9, което би означавало да започне процедурата отново по обсъждането на чл. 9. Текстът, който не сме гласували тогава.
Моля режим на гласуване. Предложението е: "На основание – 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника, да се отмени гласуването по чл. 9."
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 210 народни представители, за - 118, против - 87, 5 се въздържат. Отменя се гласуването по този текст.
Би следвало пропуснатият текст да докладвате г-н Али, който е алтернативен на гласувания на комисията.
ХАСАН АЛИ (ДПС): Уважаема г-жо председателствуваща, уважаеми колеги, становището на Комисията по земеделие е прието на 29 юли 1993 г. и е раздадено на всички уважаеми народни представители. Това писмено предложение на комисията по чл. 9 е: "Изкупуването на тютюн се извършва от лица, които имат право да извършват промишлена обработка на тютюн и от лица, които имат договори за извършване на промишлена обработка на тютюн, съгласно чл. 23 от закона."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Дебатиран ли е текстът? Моля режим на гласуване. Гласува се този заместващ текст.
РЕПЛИКИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП: Текстът не е дебатиран.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Прекратете гласуването.
Г-н Русев, имате думата. Обсъжда се този текст, който не е бил гласуван преди дни.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов и СДПД "Ера-3"): Г-жо председател, уважаеми колеги! Този текст не е обсъждан, ако беше обсъждан той щеше да бъде гласуван. Затова аз бих искал да споделя с вас моето отношение към допълнителния текст. Моля ви, нека да се изслушаме, а всеки да си гласува така, както си е решил, разбира се. Нека да видим какви са последствията от записването на новия текст. Това означава, че български фирми и чуждестранни, които нямат СМ/МД 217.1 складови и условия за промишлена преработка на тютюн да имат право да изкупуват тютюн и да го предават за преработка на ишлиме на фирми, които имат право на промишлена преработка.
Първо, законът има текст, в който забранява препродажбата на суров тютюн. С този текст се заобикаля тази забрана на закона. Това не е най-страшното. Аз искам нещо друго да ви кажа, че тогава, когато се даде тази възможност на такива фирми да изкупуват, държавата престава да управлява и контролира изкупните цени. Може да се каже, че това ще бъде в интерес на тютюнопроизводителите. Но може това да се обърне и срещу тютюнопроизводителите.
Искам да ви дам един пример. Изслушайте ме внимателно.
Ако една страна като Исландия, с която България има много добри отношения, реши да засили своето влияние в някои райони на страната, тя чрез свои фирми може да дава по-висока цена за тези райони и по този начин да засили исландското влияние в Родопите. (Шум в залата)
Вместо това да се прави по друг начин, много добре се прави чрез изкупуването на такава стока, която е регионализирана в нейното производство в България.
Очевидно някои господа в това Народно събрание не си дават сметка за тези последствия, които се превръщат впоследствие в дестабилизиращи сигурността на България.
Нещо повече, ние правим закон да защитим тютюнопроизводителя, този, бедния тютюнопроизводител в планината и да му създадем условия с този закон да защитим неговите интереси. По същество ние предоставяме неговите интереси изцяло на цяла върволица от посредници, които могат да се договарят да изкупуват на пониски цени този тютюн.
Господа, с тази промяна законът се превръща в закон против интересите на самите тютюнопроизводители. Нека да тежи на съвестта на тези, които ще подкрепят този допълнителен текст и нека един ден, ако това Народно събрание има 4-годишна памет, тютюнопроизводителите имат многолетна памет, да знаят кой е разпродал техните интереси. Кои са причините те да бъдат победни от всички обедняващи селяни в България. Мен няма да ме 217.2 учуди, че един такъв текст ще получи болшинство в това Народно събрание. Както не ме е учудвало и за други текстове, които са разсипвали българското земеделие. Но замислете се, господа. Отговорността ще носят тези, които подкрепят това ненационално, против интересите ново допълнение на текста на чл. 9. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Г-н Мицев, първа реплика, г-н Шотлеков - втора реплика, г-н Владислав Даскалов ще има думата за трета реплика.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Уважаеми колеги, уважаема госпожо председателствуваща! Не са чак толкова сериозни опасенията на г-н Русев по простата причина, че тук не се отнася до заобикаляне на закона, нито на някакъв вече гласуван текст, защото и първокурсникът във Варненския икономически университет, на който аз съм преподавал право знае, че тук сме изправени пред хипотезата на договора за изработка. Така че това не е пряка продажба. А няма нищо по-хубаво от това между производителя на тютюн и производителя на цигари да има много междинни звена, защото по този начин той не се чувствува заклещен от интересите само на производителя, а точно напротив - при условията на чл. 9 от Закона за задълженията и договорите ще преговаря с автономия на волята при условията на равнопоставеност.
Моля Ви, г-жо председателствуваща, да подложите на гласуване и следното предложение, което ще направя.
Тъй като се създадоха условия за дебатиране, имаше дебати, да прекратим дебатите и да гласуваме текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Първо да довършим процедурата за реплики и дупликата, г-н Мицев. За втора реплика думата има г-н Шотлеков. 217.3
ИЛИЯН ШОТЛЕКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз вземам повод за реплика от изказването на г-н Русев. Искам да направя реплика по същество, разбира се. За мен е необяснимо желанието на г-н Русев да защити монопола на държавата и по-скоро на една стопанска организация, каквато е "Булгартабак" да получи правото да изкупува и да продава тютюните на страната. Защото до този момент тази организация показа, че минималните изкупни цени, които тя реализира за тази година, за предишната година, са пак от това монополно положение, господин Русев. Ако няма конкуренция при изкупуването на тютюна и при продажбата на тютюна, ами няма да има по-високи цени! това е положението. (Ръкопляскания в СДС) Или се борите за пазарната икономика, за либералните принципи в тази икономика, със защитени социални ефекти, какъвто представлява гаранционният фонд в този закон, за който ние всички ще гласуваме за този гранционен фонд, или се борите за утвърждаване на монопола в изкупуването и продажбите на тютюна. Това са двата антипода и други не може да има. И няма друг принцип в нито един свят, нито в тази страна, нито пък в каквато и да била друга пазарна икономика, където да съществува структура, която да има монопола, съществувайки от години наред с нейните складови бази, с нейните преработвателни организации, само тя да получи правото да изкупува тютюн. Ами аз питам: ако аз съм една частна фирма, как ще натрупам пари, за да мога да създам моя склад? Нали най-напред трябва да направя един или два оборота, изкупувайки тютюна и продавайки го на по-висока цена от това, което прави монополистът.
Ето за това тук ние говрим принципно, не говорим конкретно за този закон. Ние говорим за принципите на пазарната икономика, ние говорим за принципите на Търговския закон, който е по-важен от този закон. Иначе другото е монопол, връщане към едни стари схеми.
Благодаря ви. (Ръкопляскания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Владислав Даскалов има думата за реплика.

ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Репликата ми към г-н Русев е съвсем конкретна. СБ/ВЙ 218.1 Господин Русев, изхождайки от интересите на отделния производител, се опасява от обстоятелството, че ще се нареди една редица от изкупватели, която редица фактически ще злепостави интереса на производителя.
Уважаеми господин Русев, не редица, това ще бъдат множество изкупвачи и онези правни и икономически съображения, които преди малко г-н Шотлеков изложи, те тъкмо тогава ще действат. Тогава, когато не е редица, не е верига, нито пък е един единствен изкупвач, а това е редица, множество от изкупвачи, и тогава аз, производителят, колкото и да ми посочвате с главата си, господине, всеки я носи на раменете си и отговаря за нея, така че множеството изкупватели - в това е гаранцията на производителя да избере онзи от тях, който, разбира се, най-добре плаща. То е толкова елементарно!
Нещо повече, даже в този случай се гарантира и интересът на държавата, а не в другия случай, когато има един монополист, който е със съмнителен държавен произход, особено в днешно време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Русев, имате право на дуплика по направените възражения.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов и СДПД "Ера-3"): Бих искал да отговоря първо на репликата на г-н Шотлеков за монопола. Господин Шотлеков, аз съм също против монопола, но не против този монопол, който може да развие един отрасъл и да защитава неговите и нтереси пред външните пазари. Ние имаме опита от оръжейната промишленост. Разбихме един монопол, срутихме пазарите и няма кой да ги защити. По същия начин ще постъпим и с тютюневата промишленост. Монополът изобщо трябва да се разглежда не с емоция, трябва да се разглежда с дълбокото разбиране, че има монопол и сега запазен и в Западна Европа, и в Съединените щати, тогава, когато монополът осигурява национално развитие на отрасъла, могат да го доведат до конкурентно ниво, могат да защитават неговите интереси на външния пазар. Вие видяхте, че демонополизирането, примерно, в зърното през 1992 и 1993 г. доведе до нанизването на толкова прекупвачи на зърно в България и всичко това беше за сметка на зърнопроизводителя, не за някой друг. И този, който страда 218.2 от ниските и високите цени, е българският производител на зърно. Станаха милионери, десетки милионери натрупаха пари за сметка на интересите на зърнопроизводителите. По същия начин ще стане и с тютюна.
Така че, господа, против монопола трябва да се подхожда с национално чувство за отговорност. Аз съм против монополизма, но не този монополизъм, който е във вреда и на потребителя, и на производителя. Аз съм за защита на този монополизъм, който може да защити интересите на производителите. (Шум в СДС) Бих ви казал, че във Франция националната Режия сейта е единствената, която преговаря за доставката на тютюни от света, единствената, която разрешава вноса на цигари и на изделията от тютюн.
СТЕФАН САВОВ (от място): Но не произвежда тютюн!
ЙОВЧО РУСЕВ: Французите също произвеждат тютюн. В централното плато произвеждат не по-малко от 30-40 тона годишно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не реплекирайте повече, господин Русев. Времето изтече.
ЙОВЧО РУСЕВ: Господа, въпросът за монополизма е въпрос, който трябва да бъде добре дискутиран. Има ли монополизмът почва у нас или няма? (Смях в СДС) Но време е да си отговорим на въпроса има ли нихилизъм в този парламент и как ще трябва да го отстраним тогава, когато решаваме национални интереси, когато решаваме национални въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Русев.
ЙОВЧО РУСЕВ: Още веднъж ви моля: не приемайте този допълнителен текст!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Направено е процедурно предложение да се прекратят разискванията.
Противно становище? - Няма.
Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението да се прекратят разискванията по текста.
От общо гласували 186 народни представители за - 118, против - 58, въздържали се - 10.
Приема се предложението. 218.3
Искам да поясним процедурата. Гласува се този текст, който е заместващ. Ако той не се приеме, се преминава към гласуване, но без дебати, защото те са вече обсъждани на другите текстове - на Икономическата комисия и на Законодателната комисия.
Така ли е, господин Али?
ХАСАН АЛИ: Така е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Така е. Отмени се гласуването, този текст не бе дебатиран.
Господин Али, моля прочетете този текст, който е бил пропуснат. 218.4 ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Чл. 9: "Изкупуването на тютюна се извършва от лица, които имат право да извършват промишлена обработка на тютюна и от лица, които имат договори за извършване на промишлена обработка на тютюн съгласно чл. 23 от закона".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на гласуване. Гласува се този текст - това е всъщност пропуснатия да бъде гласуван текст. (Шум в залата)
Прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 195 народни представители, за са 118, против 69, 8 се въздържат.
Приема се този текст на второ четене, следователно другите текстове няма да се гласуват.
Приема се този текст на второ четене, следователно другите текстове няма да се гласуват.
Обяснение на отрицателен вот. Господин Янаки Стоилов, имате думата. (Шум в залата)
Моля за тишина!
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожа председателстваща, дами и господа. Аз гласувах против този текст по следните причини:
Вярно е, че с този текст - новоизменения чл. 9, който мнозинството прие на първо време ще бъдат създадени условия за конкурунтно изкупуване на тютюна и може би за едно кратко моментно подобряване на положението на българските тютюнопроизводители. Тук обаче с тревога слушах някои примитивни икономически речи на хора, които се смятат за пазарници, но са останали твърде назад от развитието на съвременната мисъл и на съвременната практика, защото Ленин разглеждаше монопола единствено като последна фаза на капитализма, но съвременните икономисти разглеждат плюсовете и минусите в монополизма. Следователно, бедата не е в съществуването на монопол, а в това при какви икономически условия функционира даден монопол. Затова недейте да звучите толкова примитивно, както преди се говореше тотално срещу разнообразието на собствеността, а сега да изпадате в също толкова крайната и икономически неуместна позиция за ролята на монопола, защото след няколко години аз се опасявам, че в България ще бъде заменен юридическия монопол с фактически монопол над производството и изкупуването срещу интересите на българските тютюнопроизводители. Това ще бъде резултата, който в крайна сметка ВЙ/ЙА 219.1 вие носите на българското тютюнопроизводство и този резултат ще бъде ваша заслуга, защото той ще работи срещу икономическите интереси на българските производители и на самата България! (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: И затова след няколко години, недейте да заемате позата на защитници на перспективите на този отрасъл на българската икономика!
И най-накрая аз питам защо след като в Парламентарната група на СДС освен хората, които са готови да служат срещу изгодни условия на всяка една кауза, включително и най-пропадналата, има хора, които са водени от някакво достойнство, защо те след като гласуваха по един начин преди няколко дни днес гласуваха по коренно противоположния начин? Аз разбирам, че тук има политически мотиви и нямаше да се притеснявам, ако тази продажба не беше с цената на продажба на нещо много по-важно за бъдещето на тази страна и на нейната икономика!
Благодаря ви. (Шум, викове в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има обяснение на отрицателен вот.
Господин Георги Божинов? Отказвате се.
Господин Хасан Али, следващия текст да докладвате чл. 32.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Уважаема госпожо председателстваща, по чл. 32 от закона днес Комисията по земеделие имаше заседание. Има ново становище за изменение и допълнение на чл. 32.
Аз предлагам чл. 32 да се гласува заедно с гаранционния фонд, по който Комисията по бюджета и финансите ще има в четвъртък становище. Предлагам процедурно да прекратим по-нататъшното разглеждане, обсъждане на законопроекта за тютюна и тютюневите изделия.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Чухте аргументите на господин Хасан Али. Няма да повтарям предложението му. То е ясно.
Моля, режим на гласуване.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 168 народни представители, за са 130, против 21, 17 се въздържат. 219.2
Приема се предложението - отлагат се разискванията по този законопроект.
Сега продължаваме отново със законопроекта ... (Шум и реплики в залата)
А, не сме се преуморили въобще. Толкова почивки имаше. нека да свършим с този законопроект, той не е голям или поне да започнем с него.
Продължаваме с второто четене на законопроекта за финансовото осигуряване на есенната и пролетната сеитба за стопанската 1993-1994 година. (Шум и реплики от БСП и коалиция) Отложихме го да мине законопроектът за тютюна и пак да се върнем към него .. (Шум в залата)
Гласува се това, така беше предложено. (Шум и реплики в залата)
Както се формулират предложенията - така ще се гласуваА аз друг път няма да ги правя по по правилника, когато водя.
Господин Джеров или господин Георги Николов?
Господин Георги Николов има думата. 219.3
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Силистра, ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, г-жо председател. Уважаеми колеги, нали аз направих предложение преди да пристъпим към точката по тютюна, да продължим, като оттеглих моето предложение, и да продължим със Закона за финансовото осигуряване. Тогава се постави това на гласуване, но се гласува да не се продължи, а да се продължи с тютюна.
Не е проведено гласуване и досега. Аз просто се изненадвам, че се прекъсна разглеждането на законопроекта за финансовото осигуряване, за да се премине към тютюна и отново да се върнем към него. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ами нали така Ви предлагахме?! Извинявайте, г-н Николов!
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Такова предложение не е правено, не е гласувано. И моето предложение беше да продължим по финансирането. Не се прие и тогава минахме по следващата точка от дневния ред, която касае тютюна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз моля стенограмите по тази процедура, когато са готови тази вечер, да се дадат на ръководствата на парламентарните групи, защото точно съм поставила всяко искане на гласуване.
Моля, г-н Джеров, имате думата по законопроекта за финансирането.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Както ви докладвах, ние стигнахме до една допълнителна разпоредба, която беше внесена в първата част от г-н Георги Николов, с едно допълнение на г-н Васил Гоцев. Доколкото помня, г-н Николов оттегли. Оттукнататък г-н Гоцев направи едно писмено предложение... (Реплики от блока на ПС на БСП: "Кога?") След... (Шум и реплики в блока на ПС на БСП) Съвсем точен съм. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Какво е предложението, г-н Джеров?
По въпроса. Г-н Гоцев, текстът е даден сега. (Шум в залата) Текстът е даден сега! Г-н Джеров обясни, това е след гласуването, след като г-н Николов оттегли... (Реплики от блока на СДС: "Ама не сме гласували!") Г-н Николов оттегли своя текст. (Шум и реплики в блока на СДС) СД/МД 220.1
Сега аз моля с г-н Джеров да уточните следното: каква част от Вашето предложение, което беше към предложението на г-н Николов, може да се счита за стар текст. Вашето предложение е към предложението на г-н Георги Николов. Той оттегля неговото предложение. Вашето предложение?
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Моето предложение е уточняващо във връзка с гласуваното вчера прилагателно "производствени кооперации". И понеже сме към Заключителните разпоредби, да поясним какво означава "производствена кооперация", затова се прави това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Г-н Тодоров, имате думата.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов и СДПД "Ера-3"): Уважаема г-жо председателствуваща, предложението на г-н Гоцев има юридическа сила, когато е уточняващо към предложението на г-н Георги Николов. Но когато г-н Георги Николов оттегли предложението си, Вашето предложение вече не е уточняващо, а то е съвсем отделно предложение, остава като самостоятелно предложение. А Вие не сте го направили преди разискването и гласуването на второ четене. Вие сте го направили след това. Ако беше останало предложението на г-н Николов - да, уточняващо, допълващо, можеше. Но то е направено след оттеглянето на предложението на г-н Георги Николов. И това е абсурдът на парламентарния цирк.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Г-н Даскалов, реплика? Г-н Владислав Даскалов има думата.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаеми колеги! Г-н Тодоров, извинете, репликата е към Вас. Вие бихте имали право... Не се сърдете, защо, имам право да Ви направя реплика! (Шум и реплики) Не, не, в никакъв случай! Макар и като народен представител няма да си позволя да говоря, да Ви репликирам за земеделие. Далеч съм от тази мисъл. Но много се надявам пък и Вие да не изказвате становище тогава, когато става въпрос за техническо вмешателство в структурата на самия закон, г-н Тодоров.
И сега репликата ми към Вас. Може би щяхте да имате право, ако не се касаеше за допълнителните разпоредби на закона. Г-н Гоцев е направил предложение, което е вече факт, защото е гласуван един текст. В текста е употребено едно понятие. Това 220.2 понятие не може да бъде обяснено в същия текст от закона. То може да бъде обяснено едва накрая, г-н Тодоров, в Заключителните разпоредби. И затова мястото му е тук, в Заключителните разпоредби. Не може това нещо да не намери място там, защото увисва онзи текст, който вече всички сме гласували. Просто ние сме задължени, след като веднъж е гласувано едно понятие в основния текст на закона, да го обясним в допълнителните разпоредби. Елементарно е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Дуплика? Заповядайте, г-н Тодоров.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов и СДПД "Ера-3"): Г-н Даскалов влезе сам в една пледоария със себе си. И ако Вие държите на това, което казахте, и то е стенографирано, че това е допълнително пояснение към текста в чл. 1 на закона, това означава, че това, което г-н Гоцев предложи за производствените кооперации, обяснението трябва въобще да отпадне. Той трябваше да го направи според Правилника до началото на второ четене.
Така че ако ние трябва да почнем да обясняваме целия закон и да правим допълващи предложения, ами ние ще ги правим, предполагам, до последното гласуване! Кажете ми в кой член от Правилника имаме право до последния член да правим такива допълнителни писмени предложения?
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (от място): До приемането на закона!
ТОДОР ТОДОРОВ: Така че в този случай дори отпада и думата "производствени" в чл. 1 на закона, тъй като не е направено допълнението навреме.
Благодаря ви.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (от място): Е, голяма логика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Някога Правилникът се тълкува така, както би било удобно. Г-н Кадир, зам.-председател на Народното събрание, днес ми каза, че вчера, когато е започнало гледането на законопроекта, е направена уговорката, че законопроектът се приема в движение, тъй като вчера комисията е работила по време на пленарните заседания. Изрично ми бе казано, което е отбелязано в стенограмата, че предложения са правени и в началото на дебатите с тази уговорка, че е в движение. Така е записано 220.3 в стенограмата.
Аз имам един въпрос към господата Джеров и Гоцев. В каква част това предложение е ново и в каква част то е допълнение към това, което вече сте предложили, г-н Гоцев? И в този смисъл въпросът ми е: този текст съвършено нов ли е, г-н Джеров, или той всъщност допълва това, което г-н Гоцев е предложил? Това е за мен въпросът. Аз не мога да сравня двата текста.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Сега за какво става дума? Вчера беше внесено предложение от г-н Николов за поясняване на използувания термин "производствена кооперация". Г-н Гоцев вчера даде своето предложение за допълване на текста на г-н Николов. И аз мисля, че съвсем точно докладвах, че това, което прочетох, беше съчетание - първата част предложението на г-н Николов, втората част - на г-н Гоцев. Защото предложението на г-н Гоцев беше допълващо към предложението на г-н Николов.
Днес г-н Николов оттегли предложението си за първата част и г-н Гоцев дойде при мен и каза, че той поддържа Вашето предложение в първоначалната част. И след това ми представи това, което е в момента при г-жа председателствущата Народното събрание.
Това са фактите в случая.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Г-жо председателствуваща, има следното малко пояснение. Вчера, тогава, когато се гледа този закон на второто четене, г-н Николов прави предложението. Следователно вчера е могло да се направи предложение, нали? Точно така.
Вчера аз също правя предложение, и то се намира тук, в което аз правя мое предложение, което взима част от онова, което дава г-н Николов, и в друга част, която давам аз.
Аз формално не допълвам онова, което казва г-н Николов, а както г-н Николов прави предложение за един текст, аз правя мое предложение за текст, който съдържа елементи от едното и от другото.
Следователно колкото вчера г-н Николов е могъл да направи предложение, толкова вчера и аз съм могъл да направя предложение. (Шум в блока на ПС на БСП) Предложението е вчера и е с моя почерк. А че днес го преписах на чисто е, за да улесня г-н Джеров. Но той има и вчерашния текст, който има тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Г-жа Митева има думата. 220.4
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател! Това, че днес господин Гоцев е написал текст, под който е сложил вчерашна дата, не дава основание да се подлага този текст на гласуване.
Първо, бих искала да кажа, че вчера той направи допълнение към текста на господин Николов и след като носещият текст вече е оттеглен, то и допълнението към него не може да се гласува. Не е възможно да се направи предложение след като са започнали дебатите по този текст на второ четене, тъй като правилникът го забранява.
И накрая, искам да ви кажа, че не е необходимо да смятаме хората, които ще прилагат закона, по-глупави от господин Гоцев. Не е възможно! (Протести от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Днес много думи се размениха. Много моля без оскърбителни думи! Госпожо Митева, Вие винаги спазвате точно правилника.
Госпожа Русева има думата от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! От името на Парламентарната група на СДС най-остро протестирам за тона, който се държи в тази зала! Господа, така да се каже социалистите ли сте, не знам какви сте, но ви липсва елементарно възпитание. Не може всеки един от вас да излиза тук и да ни ругае персонално. Това вече се прави днес през целия пленарен ден. Първо, господин Димов, а сега - госпожа Мариела Митева.
Извинявайте, аз не бих искала да мисля, че сте еднакви с господин Димов. Мислех, че Вие като юрист няма да си позволите този език.
Най-остро протестирам и искам да прилагате правилника! Не може тук един народен представител да дава квалификации на една цяла парламентарна група, както господин Димов. И госпожа Митева да оценява интелектуалните възможности на всеки един от нас. Защото ако ние започнем да даваме такива оценки един за друг, тежко на всички онези, които очакват от нас нещо сериозно. Да говорим за това кой е бил глупав и кой е бил умен! НЧ/ЗТ 221.1
Госпожа Митева, Вие нямате право да говорите кой е глупав и кой е умен. Аз това Ви казвам от името на парламентарната група и протестирам! Не можете да правите квалификации както за групата, така и за отделни народни представители, когато става въпрос за техните възможности. Те са избрани като Вас и като всички нас в тази зала и оценката ще им дадат тези, които са ги избрали.
Госпожо председател, апелирам към Вас, когато се отправят обидни квалификации за цяла парламентарна група, както направи господин Димов, както направи сега госпожа Митева, да прилагате правилника, санкциите, които са предвидени в правилника.
Това изказване е от името на парламентарната група. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Налагам забележки на всички днес, които са използвали оскърбителни думи. (Смях и ръкопляскане от БСП)
Това беше изказване от името на парламентарна група. Реплики няма да се правят.
Моят въпрос остава. Аз се обръщам към господин Джеров за съдействие. Следва ли този текст да се постави на гласуване или не? (Шум и реплики от БСП)
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Има нещо друго, колеги, моля ви да спрем за момент политизацията. След като в закона се използва едно понятие "производствена кооперация", такова понятие в Закона за кооперациите не съществува. В него закон не знам да го има. (Шум и реплики от БСП) Когато го намерите, госпожа Ананиева, елате ми покажете текста.
При това положение, след като един закон използва едно понятие, което не е дадено в законодателството на една страна, е полезно то да бъде дефинирано. Това е моето юридическо становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Ананиева, имате думата за реплика. (Силен шум в залата) Моля за тишина!
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Най-после млъкнахте и ви благодаря за това. Достатъчно нарушения направихме в правилника днес с прегласуване една седмица след гласуването, това, което не е било никога. 221.2 Сега обаче господин Джеров ми даде достатъчно основание да предложа в следващата седмица, и аз официално депозирам това предложение и писмено, да прегласуваме всички текстове на закона, в които има понятието, нелегитимното понятие "производствена кооперация".
Така че въпросът остава открит. Лично от председателя на Законодателната комисия беше заявено, че това понятие не е легитимно. Ние не сме стигнали още до края на закона, поради което имаме чудесна възможност на базата и на днешния прецедент с прегласуване след една седмица, да прегласуваме текстовете и с едно единствено решение да изличим понятието "производствена кооперация", с което ще отпадне необходимостта да тълкуваме, да разясняваме и всичко останало.
Що се отнася до ситуацията, госпожо председател, тя е абсолютно ясна. Ситуацията е, че е внесено едно основно предложение. Междупрочем то беше депозирано писмено. И в момента когато се обсъждаше, господин Гоцев внесе предложение за неговото допълнение. То не може да бъде тълкувано по друг начин, освен като допълнение, като допълващ текст към един основен текст. Така че изтеглянето на основния текст означава, че няма друго предложение.
И така, ние имаме два варианта. Единият вариант е да продължим по този начин, който противоречи на правилника. И другият, да спазим не само правилника, а и закона, като изличим понятието "производствена кооперация" в целия закон с едно единствено гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаема професор Ананиева, няма да Ви реплекирам, но понеже се казаха тежки думи за нарушаване на процедурата, искам да напомня на уважаемите колеги, че пленарната зала нееднократно е прегласувала текстове, а днес... Не, аз не мога да кажа за срока, но днес се изтъква сериозният аргумент, че е пропуснато да се гласува алтернативен текст. Вие в залата решихте, че има основание да се отмени гласуването.
В случая, и аз това искам да се отбележи още веднъж в протокола, било е пропуснато, направено съгласно правилника, предложение, което за съжаление не е гласувано, не е било докладвано. Това е случаят, който вие решихте да отмените с гласуване.
Аз не мога да противореча на мнението на господин Джеров, на неговото мнение като специалист. В такъв случай ще трябва да има определение на това какво е производствена кооперация в този закон. 221.3
Господин Бучков кажете на микрофона.
ЕМИЛ БУЧКОВ (независим): Много е удобно когато по инерция се говорят неверни неща и всеки се опитва да казва нещо, което го няма в закона. Моля ви се, вземете Закона за кооперациите, вземете чл. 10, ал. 2, ал. 3 и пише така: "Членът на производствена кооперация има право да получава работа в кооперацията съобразно своята квалификация и възраст". В самия закон е предвидено "производствена кооперация" и много се извинявам...
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (от място): Ама не е дефинирано!
ЕМИЛ БУЧКОВ: Вижте какво, законът като не е решил да го дефинира, защо трябва да дефинираме ние. Всяка дейност, в която се произвежда, законът го е определил. (Ръкопляскане от БСП) Това е Закон за кооперациите, а не закон за кредитиране на сеитбата.
Щом законът определя, че има производствена кооперация, ние определяме на коя кооперация ще се даде кредит. Толкоз!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Тъй като не желая пак да се упреква председателстващият, който и да е той, за нарушение, аз ви предлагам да решите следното с гласуване: трябва ли да има в закона определение какво е производствена кооперация или не не.
Моля, режим на гласуване. Който е да има определение за производствена кооперация гласува със зелено, който е против - с червено, който се чуди се въздържа. Нека се реши ще има ли такъв текст в закона. Ако се реши да има, ще се види какво ще е предложението. Ако се гласува да няма - спорът отпада.
Гласува се да има ли такова определение в този закон.
Гласували общо 198 народни представители. От тях 112 - за, 82 - против, 4 - въздържали се.
Има ли готовност да се даде легална дефиниция на "производствена кооперация"?
Господин Димитър Михайлов, заповядайте! 221.4
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Обяснение на отрицателен вот. Димитър Михайлов, 14.Пернишки избирателен район.
Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми дами и господа народни представители!
Аз гласувах против, защото такова предложение - дали да има или да няма определение на понятието "производствена кооперация" нито някой депутат е направил, нито някоя комисия е направила.
Госпожа председателствуващата, моите уважения към нея, сама си измисли това предложение, за да излезе от спорния въпрос.
Според мен, това е едно грубо нарушение на правилника - председателствуващият да предлага как трябва да се законодателствува в този парламент.
Моля, справете се с правилника и ще видите, че председателствуващият няма право да прави предложения какви определения да има в един закон, който в момента се обсъжда. Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми професор Михайлов, аз се опитах да улесня пленарната зала защото вчера Вие сте въвели понятието "производствена кооперация". И тъй като има внесено предложение от господин Георги Николов какво е това, значи се е приело да се дефинира. Аз просто исках Вие да изясните позициите си - трябва ли да има легално определение или не. Към предложението на господин Николов е внесен текст на господин Гоцев. Позовавам се на председателя на Законодателната комисия господин Джеров, чийто отговор го чухте.
Моля, господин Джеров, прочетете предложението, което се прави за текст!
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението, което е постъпило тук, гласи както следва: "Производствена кооперация, по смисъла на този закон, е кооперация, регистрирана по Закона за кооперациите в чийто предмет на дейност е включено производството на селскостопанска продукция и деловите вноски на кооператори със земя, правото на собственост върху която е удостоверено по реда на чл. 33, ал. 3 от Закона за кооперациите". Това е предложението. МС/ЗТ 222.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Предложения нови няма, то и не може да има повече. Господин Николов, заповядайте!
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Силистра, ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, уважаеми господин председател!
Уважаеми колеги, аз мисля, че ние навлизаме в същността на два много важни текста в приключването на закона.
Аз съм един от вносителите на още един следващ текст, около действието и обхвата на закона.
Много моля, да се отървем от всичко онова, което досега се обсъждаше тук. Да погледнем сериозно на нещата. А затова, аз предлагам, да се направи проверка на кворума, при пристъпването на тези два текста от гласуването. (Шум и реплики в блока на СДС) Аз ще се регистрирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, режим на регистрация. Пред гласуване сме на текста.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): От името на групата ли го прави той? Той няма право, не е в ръководството на групата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: А от чие име го правите?
СТЕФАН САВОВ (от място): Не е в ръководството, няма право. (Шум и реплики в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, "или народен представител изрази съмнение".
Моля, режим на регистрация! Проверка на кворум. (Шум и реплики в блока на СДС) "На парламентарна група или народен представител изрази съмнение". (Звъни) Кворум има.
Моля, режим на гласуване. Гласува се текста.
Режим на гласуване. (Шум и реплики в блока на СДС)
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз моля за ръ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, не съм обявила гласуването!
Прекратете гласуването и обявете резултата.
Гласували са 121 народни представители, за - 120, 1 против, въздържали се няма. Приема се. 222.2
Аз моля, господин председателят да поеме. (Весело оживление в блока на СДС, единични ръкопляскания от депутатите)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря! Добър вечер на народните представители. Отрицателен вот? Заповядайте, господин Николов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Силистра, ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря, господин председател! За мен е удоволствие, че Вие ми предоставяте думата.
Уважаеми колеги, аз мисля, че спора, който досега се водеше дори и с приемането на този текст е абсолютно излишен. Защото предложението на господин Гоцев, което допълваше моето предложение, имаше за цел да даде една трактовка около това, което поясни и господин Джеров.
Аз го оттеглих. Господин Гоцев отново го поднови и то сега се прие. Това условие, което Вие поставяте, за изискването на капитала, свързан със земя и за записа по изискването на чл. 30, ал. 3 от Закона за кооперациите не е факт и не допълва с нищо и не лишава от възможността, от вече приетия текст на ал. 4 от чл. 1, господин Гоцев, там където е записано изрично, че "кредитополучателите осигуряват, обезпечават гаранции по целевите кредити с продукция, стокови и материални ценности и друго недвижимо имущество". Така че, това е едно излишно приемане на Вашето предложение, което с нищо няма да попречи на всички онези, които се занимават със земеделско производство и искат да получат кредити при субсидиран лихвен процент, при обезпечаващи гаранции да получат капитала от банките, за да могат да осигурят своята дейност. Онова всичко, което аз бях предложил и исках да поясним нещата. А с това, което приехме, мисля, че няма да спомогне и не ограничава кредитополучателите преосигурявайки гаранциите им, както са записани в чл. 1, ал. 4.
Това беше и моето основание да гласувам с отрицателна позиция по предложения текст. Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Николов.
Моля, господин Джеров, заповядайте! Преминаваме по-нататък. 222.3
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря господин председател! Следващата втора допълнителна разпоредба, изяснява също едно понятие. В чл. 1, говорим за "индивидуални стопани". Сега, естествено трябва да го поясним. И предложението, което е постъпило от господин Тодоров е: "по смисъла на този закон индивидуален стопанин е всяко физическо лице, което държи или владее на законно основание земеделска земя, която пряко обработва с цел производство на селскостопанска продукция".
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Силистра, от място): Това е текст от досега действащия закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря! Това е предложение на господин Тодоров. (Шум и реплики в блока на СДС) Други мнения няма. Гласуваме това предложение.
Моля, режим на гласуване, моля гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували - 121 народни представители, за - 119, против - 2, въздържали се няма.
Текстът се приема. Преминаваме по-нататък. 222.4
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Преминаваме към последната част. Това са Преходните и заключителни разпоредби. Предлага се нов параграф със следното съдържание:
"Лицата по чл. 1, ал. 1 могат да ползват кредити по условията на чл. 1, ал. 1 и за извършените селскостопански работи до влизането на закона в сила". (Реплика от блока на СДС: "Алинея втора")
Добре, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря, няма други предложения.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Тука е ал. 2. Коригирах го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Добре, още един път да прочетем текста, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Лицата по чл. 1, ал. 1 могат да ползват кредити при условията на чл. 1, ал. 2 и за извършените селскостопански работи до влизането на закона в сила".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте този текст.
Гласували 121 народни представители, за - 121, против - няма, въздържали се - няма. Текстът се приема. Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И още две разпоредби. Мисля, че може наведнъж да ги дадем, защото те са елементарни, формални.
Единият параграф, мисля, че е – 3, гласи: "Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет и на Българската народна банка".
И следващият параграф, евентуално – 4: "Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Моля, режим на гласуване. Гласуваме тези два заключителни параграфа на законопроекта. Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители, за - 122, против - няма, въздържали се - няма. С това законопроектът е окончателно приет. (Ръкопляскания и възгласи в блока на СДС и ДПС) ВТ/НП 223.1
Благодаря на народните представители. Господин Христов, заповядайте, имате думата.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! Днес се свърши доста работа в Народното събрание, за удоволствие на едни и за неудоволствие на други. И така вече мисля, че ни се полага една заслужена почивка. От името на Парламентарната група на СДС искам половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Давам половин час почивка. След тази почивка давам и редовната почивка. Закривам заседанието. Утре ще има заседание от 15 часа. (Шум и реплики в залата) Грешка! Утре заседанието е от 9 часа сутринта. (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 15 м.
)
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Йорданов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Ботушарова
СЕКРЕТАРИ: Трифон Митев
Илхан Мустафа