Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-11-03

Председателствали: председателят Александър Йорданов и
Секретари: Трифон Митев и Илхан Мустафа
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (Звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното заседание на 36-то Народно събрание.
Най-напред ще ви запозная с постъпилите законопроекти и проекти за решения за обсъждане от Народното събрание в периода 27 октомври - 3 ноември тази година.
На 27 октомври народният представител Тошо Пейков е внесъл законопроект за изменение и допълнение на Закона за банките и кредитното дело. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Икономическата комисия и Комисията по бюджета и финансите.
На 28 октомври Министерският съвет е внесъл законопроект за ратифициране на спогодбата между Република България и Федерална република Германия за въздушни съобщения между и отвъд техните територии. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Икономическата комисия, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по външна политика и Комисията по транспорта.
На 1 ноември народният представител Димитър Сепетлиев е внесъл законопроект за научните степени и научните звания. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия и на Комисията по образованието и науката.
Общо в този период са постъпили три законопроекта.
Пред вас е проектопрограмата за работата на Народното събрание в периода 3 - 5 ноември 1993 г.
Моля гласувайте за тази програма. РД/ЛТ 245.1.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 161 народни представители, за - 102, против - 53, въздържали се - 6 народни представители.
Програмата се приема.
(Реплика от господин Савов)
Не мога да разбера проблема, господин Савов. Заповядайте.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Просто в рамките на парламента, вънка има едно тържество, да го кажем, господин Костов връчва своята книга и нашите народни представители, по-голямата част, са навън. Моля Ви се поканете ги да влязат. (Шум и реплики) Ами, разбира се, по някой път се случва, просто едно прегласуване да видим...
НОРА АНАНИЕВА (от място): Свършено е вече.
СТЕФАН САВОВ: Не е свършено, защото са още вънка, и ваши народни представители, и наши народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля репортерите да напуснат. Кой ви покани вас в залата? Квесторите.
Преди да пристъпим към направените предложения, искам да информирам, че е постъпила молба от господин Ремзи Осман за това да бъде освободен от Комисията по вероизповеданията, като нейн член. Тъй като той членува още в две комисии, а това противоречи наистина на правилника.
Моля гласувайте тази молба на господин Осман да бъде освободен от Комисията по вероизповеданията.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 192 народни представители, за - 185, против - 4, въздържали се - 3.
Господин Осман се освобождава като член на Комисията по вероизповеданията.
Постъпило е предложение от народния представител Асен Мичковски в дневния ред на днешното заседание като точка втора да бъде включено обсъждане и приемане на проект за решение на Народното събрание за реда на преоформяне на неиздължените кредити, ползвани до 31 декември 1990 г.
Справката показва, че по този проект все още няма становища от страна на Бюджетната комисия и на Законодателната комисия.
Аз моля Комисията по бюджета и финансите да направи своето заседание и да разгледа този въпрос. 245.2.
Това е, господин Мичковски.
АСЕН МИЧКОВСКИ (от място): Това е много важен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, кажете наистина, че е важен въпрос.
АСЕН МИЧКОВСКИ (НСД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Става дума за един изключително важен въпрос, който касае българската икономика. Всяко закъснение в приемането на механизъм за уреждане на проблема с лошите кредити до 30 декември 1990 г. се отразява пагубно върху българската икономика и върху положението на стотици хиляди българи. При условие, че този проблем бъде решен по-скоро, означава, че стотици хиляди българи отново ще имат работа, стотици хиляди българи отново ще получават заплати.
Най-беглата справка показва, че ако този проблем бъде решен, най-малкото 500 български предприятия ще започнат да работят с печалба. Да не говоря, междувпрочем, за позицията на българските търговски банки.
В писмо, което междувпрочем е адресирано и до Вас, господин председател, асоциацията на търговските банки убедително показва важността на този проблем. Същото писмо е адресирано и до Икономическата комисия на Народното събрание.
Впрочем използвам възможността да пожелая успех на форума на българските банкери във Варна на тяхната традиционна годишна среща.
Така че, уважаеми господин председател, аз Ви моля настойчиво да се обърнете към ръководителите на посочените от Вас комисии максимално бързо да изяснят този въпрос и да изпълнят своите задължения, според правилника на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Точно така, господин Мичковски.
АСЕН МИЧКОВСКИ: И освен това искам да Ви припомня, че съм направил още едно надлежно писмено предложение за дневния ред. 245.3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Освен на банките, да пожелаем днес успех и на българските футболни отбори! Имат много отговорни мачове. (Ръкопляскане в залата

)
Постъпило е и второ предложение от господин Мичковски - точка първа да бъде Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет. По този въпрос всички вече достатъчно са информирани. Независимите средства за информация направиха своето. Това, което аз мога да кажа съвсем накратко, за да не изпадам в подробности, е, че една комисия, която и да е тя, включително и Законодателната, трябва да подпомага работата на парламента, а не да му пречи. Когато се подпомага работата на парламента, а така е записано в чл. 79 на Конституцията, означава комисията да изработи такова становище, което да не конфронтира в пленарната зала, да не скарва парламентарните групи и наистина да е сериозно аргументирано и от процесуална гледна точка.
Ето защо аз изпратих едно искане Законодателната комисия да разгледа отново този въпрос. Ако специално се интересувате, мога да изредя абсолютно всички основания, които имам затова.
Необходимостта този въпрос да се разгледа отново произтича от няколко причини. Първата е свързана с това имало ли е или е нямало кворум по време на заседанието. Някои от твърденията на председателстващия заседанието несъвпадат с решение на Народното събрание, а именно специално твърдението му, че комисията се състои от 25 души. Според Решение на Народното събрание от 6 ноември 1991 г. Законодателната комисия се състои от 28 души. Но аз не искам да навлизам в тези подробности.
Въпросът е, че съмнението остава, а съмненията не могат да се вкарват в пленарната зала. Трябва да се вкарват такива становища, които да не пораждат съмнение. Това първо.
Второ, очевидно е, че има внесени не два, а три законопроекта по тази материя. Тук разпоредбата на чл. 66 от Правилника е пределно ясна - трябва да се гледат всички и тогава да се внесе едно единствено становище. А не както по въпроса за досиетата, където Законодателната комисия практически си изми ръцете, не подготви единен законопроект, а внесе в един куп, в насипно състояние и проектите за решение, и законопроектите по тази НЧ/НП 246.1 материя. И както виждате, досега дори те не са гледани. Това е второто основание.
Ето защо този въпрос няма да го поставя на гласуване да става точка първа от дневния ред.
Нещо повече, ние вече имаме такъв прецедент с подобно становище на Комисията по културата. И тогава председателят на комисията се обърна към мен и помоли да се върне обратно в Законодателната комисия. В разговор с господин Джеров, проведен днес, той също изрази това становище като председател на комисията, че желае въпросът отново да се гледа в Законодателната комисия.
Разбирам какви процедурни спорове могат да възникнат сега тук. Виждам госпожа Митева, тя е наистина голям специалист, просто не може да й се отрече. Тя сега ще ме насочи към буквите и точките на правилника. Както винаги съм казвал, освен букви и точки правилникът има и дух. Председателят дори и да сгреши по някоя точка, той спазва духа на правилника.
Госпожа Митева, заповядайте! Но желателно е да започне по-бързо работа, защото съдебната система чака.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХОД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю! И изцяло поздравявайки Ви за това, че искате да спазвате духа на правилника, ще се опитам да Ви го подскажа такъв, какъвто е, а не такъв, какъвто някои искат да бъде.
Първо бих искала да Ви напомня, че тези Ваши съмнения, които преди малко изразихте тук, бяха обсъдени от пленарната зала и тя ги разреши като взе решение да включи този законопроект в програмата на Народното събрание. Следователно Вие не можете тези аргументи да ги използвате тогава, когато се предлага просто преместване на точката от дванадесето място на първо. И не можете по никакъв начин да откажете заради това, че се съмнявате в едно или друго, да подложите на гласуване предложението на един народен представител.
Председателят на Народното събрание не е началник на народните представители. Председателят на Народното събрание е пръв между равни и е длъжен да подлага на гласуване всяко 246.2 едно предложение на народните представители, защото те са му равни. Единствено Народното събрание е това, което ще реши дали да уважи волята на един от народните представители или не.
Ето защо аз Ви призовавам да не нарушавате правилника, а да го спазвате и да подложите на гласуване това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Има ли други мнения по този въпрос? Господин Мичковски, Вие? Ясно, че го поддържате, то се подразбира. Но мисля, че ще Ви убедя, че не трябва да го поддържате.
Заповядайте!
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На Председателския съвет не само, че се постави въпросът да не се поставя предложението на господин Мичковски точка дванадесета да става точка първа. Нещо повече, тъй като Съюзън на демократичните сили, а и Вие самият с това искане, което сте отправили за свикване на извънредно заседание на Законодателната комисия и което мисля, че няма смисъл сега отново да цитирам всички точки от Конституцията и от правилника, се реши да се постави тук на гласуване, в пленарната зала, дали въобще тази точка дванадесета да съществува в дневния ред. Смятам, че по този въпрос няма съмнение, че така беше решено.
Така че на мене ми се струва, че преди да се постави на гласуване искането на господин Мичковски, трябва да се постави въпросът дали точка дванадесета, след като Вие сте имали искане към Законодателната комисия да се събере и то преди да се вземе решение тук, в пленарната зала, да се уважи Вашето искане, да се изпрати Законопроектът за Висшия съдебен съвет в Законодателната комисия и след това вече да обсъждаме. Това беше решено. Мисля, че госпожа Ананиева и господин Лютфи ще потвърдят, госпожа Шерифе също, че ние решихме, че ще гласуваме тук, в залата, отново дали точка дванадесета въобще да присъства в дневния ред на тези две седмици.
Моля Ви, поставете този въпрос на гласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: По този въпрос ли, господин Лютфи? Заповядайте, господин Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Нека да погледнем въпроса принципно. 246.3 И аз тук ще се съглася с господин Савов, че след като вече ние сме гласували едно решение, касаещо точка да влезе в седмичната програма за работа на нашия парламент, изваждането на тази точка от тази програма може да стане само от същия парламент, който е гласувал съответната точка да влезе в програмата на Народното събрание.
И в този смисъл от името на нашата парламентарна група аз предлагам процедурно, уважаеми господин председател, високо ценя Вашите качества като председател на парламента, но тези аргументи, които Вие изложихте тук, не са толкова състоятелни и убедителни. И аз предлагам направо Вие да подложите на гласуване, ако няма други становища по този въпрос, тук, в залата, тя да вземе становище дали точката да остане в дневния ред или не и след това вече, ако резултатът от гласуването покаже, че тя трябва да остане, тогава трябва да се гласува дали да бъде точка дванадесета, пета или първа, вече също трябва да се реши процедурно тук. Благодаря ви. 246.4 ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Направено е предложение от г-н Стефан Савов като председател на парламентарна група и господин Лютфи - от друга парламентарна група.
Госпожа Митева, заповядайте. (Шумно изразено неодобрение и възгласи в блока на СДС)
СТЕФАН САВОВ (от място): Защо? Каква е госпожа Митева?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Не мога да разбера какво става.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз уважавам изявленията на председателите на парламентарни групи и нямам намерение да им правя реплики. Но това, което искам да попитам председателя, е дали вчера до 18 часа е направено писмено предложение за промени в дневния ред, а именно отпадане на точка 12. Защото, ако това не е направено, не виждам как ще бъде гласувано това предложение без да се наруши правилникът. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ето, виждате ли колко проблеми има по този въпрос? (Весело оживление в залата) В началото ви предупредих, че ще е точно така. Времето тече, мачът наближава. Това е истината за днес.
СТЕФАН САВОВ (от място): Стига с тези мачове!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това е истината за днес.
Сега г-н Савов и г-н Лютфи предлагат... Защо според мен не поставих това на гласуване. По простата причина, че актът на приемане на програмата е акт на преутвърждаване, така да се каже, на тази точка. Искате специално сега да гласуваме тази точка да отпадне от програмата за тази седмица. Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение.
СТЕФАН САВОВ (от място): Обяснете как се гласува. Които искат точката да отпадне - със зелено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Който иска точката да отпадне - гласува зелено. Зелено за отпадане. Който иска да остане - гласува червено. Моля, гласувайте.
Гласували 224 народни представители, за отпадане - 99 народни представители, против - 120, въздържали се - 5 народни представители.
Предложението на двете парламентарни групи не се приема. Точката си остава в програмата. Заповядайте, господин Савов. ВТ/ВЙ 247.1
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, от името на Парламентарната група на СДС искаме половин час почивка. Моля, в зала "Запад" всички народни представители да дойдат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Давам половин час почивка. (Звъни)
(Почивка)

15 ч. и 35 м.
247.2(След почивката)

16 ч. и 15 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, народните представители да заповядат в залата! Продължаваме заседанието.
Моля, народните представители да заповядат в пленарната зала да продължим заседанието.
Моля, господин Джеров да заповяда в залата.
Моля, господин Александър Джеров да заповяда в пленарната зала, за да започваме работа по дневния ред - точка първа съдебната власт.
Господин Джеров, заповядайте да докладвате точка първа от дневния ред. (Шум и реплики в блока на БСП)
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, дами...
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Има процедура. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Какво желаете сега? (Шум и реплики в блока на БСП) Няма други проблеми по дневния ред. (Оживление в блока на БСП) Ами няма, разбира се.
Ами аз ще ви обясня, че няма.
Господин Мичковски, за съжаление, взе се почивка, не стигнахме до това да Ви обясня. (Неразбираема реплика от господин Асен Мичковски)
Мога да Ви обясня веднага.
Проблемът е, че тази точка не може да стане първа точка. Вие гласувахте тя да бъде в програмата. А защо не може да стане? Просто, защото Народното събрание е приело още месец февруари своя законодателна програма и ние винаги работим по законодателната програма. (Шум и реплики в блока на БСП)
А това, което иска господин Мичковски не е в законодателната програма. Моля Ви, се! Аз трябва да спазвам законодателната програма. Моля Ви, се!
Точката си е точка и стои там, където са и досиетата. (Шум и реплики в залата)
Това е.
АСЕН МИЧКОВСКИ (от място): Аз имам предложение за промяна... МС/КТ 248.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Е не може, господин Мичковски. Вие искате да стане първа точка. А първите шестседем места са заети само от закони, свързани със законодателната програма. (Шум и реплики в залата)
Това е. В този смисъл, виждате, аз имах друго мнение. Изобщо да се върне този въпрос. Залата не го потвърди това мнение, което вече ме кара да се замисля и т.н. (Шум и реплики в блока на БСП)
Но във всички случаи... (Неразбираеми реплики от залата)
Именно, има, обаче аз спазвам законодателната програма.
Заповядайте, господин Джеров, да докладвате Закона за съдебната власт.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Има процедура.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, ние започнахме с гледане на следствието... и по внесения за разглеждане... (Възгласи на неодобрение, шум и реплики в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз ви моля, наистина да започнем работа.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Има процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Досещам се каква е процедурата. (Шум и реплики в блока на БСП) Заповядайте, госпожа Митева. Господин Джеров, изчакайте. Нека да си каже процедурата. Но ви моля да продължим да работим по законодателната програма.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Моето процедурно искане е адресирано към Вас, господин председателю.
Тъй като Вие преди малко подложихте на гласуване влизането на тази точка в програмата на парламента, без да уточните нейното място.
Логично е, да подложите на гласуване и следващото предложение - коя точка да бъде от дневния ред Законът за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет.
Има редовно направено предложение по този въпрос. Вие не можете да не го подложите на гласуване. (Шум и реплики в залата) И не би могло да се оправдавате с каквито и да било законодателни програми, защото тогава, когато парламентът работеше 248.2 въз основа на едно решение, на което Вие се позовавате сега, неговото работно време беше разделено на две части. Той действително беше приел законодателна програма и по тази законодателна програма работеше в своята първа част. Но парламентът, от началото на тази сесия изостави тази своя практика.
И Вие, ако погледнете програмата за работата на Народното събрание, ще видите, че всъщност в нея няма почти нито един закон от тази законодателна програма, по която някога сме работили.
Следователно, едно подобно позоваване не би могло да бъде взето предвид от когото и да било и не би могло да бъде уважено.
Вие, просто трябва да довършите работата си по гласуване на дневния ред и едва тогава да пристъпим към работа по същество. Благодаря Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да. Господин Джеров, заповядайте и докладвайте Закона за съдебната власт.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Е как така? (Възгласи на неодобрение от блока на БСП)
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва... Последното заседание на Народното събрание ние гледахме и решихме първият вариант, чл.122... (Възгласи на неодобрение, шум и реплики в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Добре, господин Джеров, изчакайте за момент.
За какво е шумът в залата сега? Мисля, че съм пределно ясен. (Шум и реплики в блока на БСП)
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Председателят трябва да спазва правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Мисля, че съм пределно ясен.
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА БСП: В къщи ще говориш така! Тук не!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Въпросът, според мен, е ясен. Обясних го много конкретно. (Възгласи на неодобрение в блока на БСП) 248.3
Приемете това, което ви казвам, че е точно така, както ви го казвам.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Е как ще го приемем?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Плюс другите съображения, които се изнесоха и преди това, които си остават - за становището, за неговата легитимност. Имало ли е кворум, спазено ли е изискването на чл.66.
Вие все едно ме карате сега да гласуваме да спазваме ли чл.66 от правилника или да не го спазваме.
Вашето предложение означава точно това. Моля ви, се!
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Щом има предложение, трябва да се гласува.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (от място): От името на Парламентарната група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: От името на Парламентарна група, заповядайте.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, аз съм убеден, че в дадения случай Вие сте лишен от възможността да изразите личното си отношение като народен представител към този законопроект.
Аз съм убеден, че Вие сте негов опонент. Вие не го приемате и лично Вие ще гласувате против.
В дадения случай, обаче ние се възползуваме от правата, които ни дава правилникът като народни представители. Макар и формални, там, правилата на поведение, те Ви задължават да подложите на гласуване предложение, направено от народен представител.
Тъй като Вие дадохте ход на тази процедура, уважавайки предложението на господин Стефан Савов, аз Ви моля, да не си позволявате да дискриминирате народните представители според личната си преценка, а стъпвайки на правилника, да подложите това на гласуване. (Шум и реплики в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Премянов, знаете колко много Ви уважавам. Но не всяко нещо, което се поиска, трябва непременно да се подложи на гласуване. Защото някой тук 248.4 може да поиска да се отмени Конституцията и аз трябва ей така, да кажа, хайде да гласуваме за отмяна на Конституцията. (Възгласи на неодобрение, шум и реплики в блока на БСП)
Моля Ви, се!
Господин Джеров, нека да започнем работа или ако искате, кажете това, което на мен казахте по въпроса за становището на Законодателната комисия.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Добре, нека... (Шум и реплики в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, господин Джеров, за това, което казахте! (Шум и реплики в залата) 248.5
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, на тема законопроектът за Висшия съдебен съвет. Нека първо да се разберем като членове на това Народно събрание, съвсем принципно да отстраним за момент чувствата, които вълнуват едната или другата страна.
Има внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Има втори има и трети. (Шум в залата) Може ли да се изкажа или нямам право да се изказвам? Освен това, Народното събрание се занимава с разглеждане на законопроекта за съдебната власт. В рамките на проекта за съдебната власт е включен и въпроса за Висшия съдебен съвет. При това положение, за да може Законодателната комисия да се занимае със законопроекта за Висшия съдебен съвет, тя трябва:
Първо, да разглежда въпроса при абсолютен кворум, т.е. при 28 души, 15. А по протокола на законодателната комисия, когато аз съм отсъствал има 13. Това е първото нарушение. Или с други думи кворум няма.
И второто, което за мен е много по-основно, на тема за Висши съдебен съвет има внесени три законопроекта за промяна, а същевременно в тази част в Закона за устройство на съдебната власт има още други предложения. Съгласно разпоредбата на правилника, Законодателната комисия е задължена, тогава когато разглежда нещо, да разгледа всички предложения, които към онази дата са били направени. Законодателната комисия е разгледала само два от проектите, като останалите не са били разгледани. При това положение моля да бъде дадена възможност на Законодателната комисия, да постави на разглеждане всичките проблеми свързани с Висшия съдебен съвет и съответно да има и кворума и да представи пред вас един завършен доклад.
На мен ми се струва че тогава, когато има толкова много спорове няма защо споровете да ги пренасяме в пленарната зала, а затова е Законодателната комисия, като една от комисиите, които трябва да разглежда всички законопроекти.
А в случая, както казах, Законодателната комисия не е разгледала проектите, предложенията по-точно за промяна във Висшия съдебен съвет, които са внесени при първото разглеждане на Закона за устройство на съдебната власт.
При това положение, господин председател, считам че ще бъде правилно Законодателната комисия да се събере отново СМ/ЙА 249.1 и да разгледа всички предложения и да изнесе пред вас едно становище по всички законопроекти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Джеров. Именно на това основание, не исках аз тези неща да говоря, нека да ги каже един юрист по-добре щеше да ги каже.
Моля тогава да преминем към работа по дневния ред.
Моля господин Джеров докладвайте въпроса за съдебната власт. Няма какво повече да спорим. (Шум в залата) Председателят на Законодателната комисия иска от председателя на парламента този въпрос да се гледа отново в комисията. Следователно ще се гледа. (Шум в залата) Комисиите подпомагат работата на парламента. Иначе да ги закрием комисиите. Моля докладвайте законопроекта.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Парламентът има не само двама председатели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: От името на парламентарната група заповядайте. От името на парламентарната група иска думата господин Хубенов.
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, два пъти Народното събрание се произнесе по аргументите, които току-що чуваме отново. Те бяха обсъдени и на предишното заседание, когато Народното събрание реши тази точка да бъде включена в неговата програма. Те бяха обсъдени днес отново, когато Народното събрание се произнесе по Вашето предложение. Законодателната комисия отново да се занимае с този въпрос. Вота на народното представителство е ясен и категоричен господин председател. Тези проблеми сега не стоят пред народното представителство.
Проблемът е друг. И той трябва ясно да бъде поставен пред пленарната зала. Ние сме пред една точка, която е включена в програмата на Народното събрание. Това е първо. Имаме надлежно направено писмено предложение от народен представител за преместване на тази точка. Изправени сме пред хипотезата на чл. 37, ал. 3, от правилника предложение за отпадане или за включване на нови точки в дневния ред или за други промени в него, извън утвърдената програма могат да се правят само писмено при председателя на Народното събрание, най-късно до 18,00 ч. на деня предшестващ заседанията. 249.2
Предложението, което Вие отказвате да подложите на гласуване е направено перфектно и в съответствие с правилника.
Въпросът, който сега се поставя пред нас е, може ли председателят на Народното събрание, който не е началник на народните представители, а е само пръв между равни. (Шум от блока на СДС) Да наруши Конституцията на страната, която спомена тук, като лиши един народен представител от негово право, което Конституцията му дава. Отговорът е ясен господа. Отговорът е ясен. Аз разбирам твърде деликатното и трудно положение, в което се намира председателят на Народното събрание. Но той е длъжен да изпълни на първо място, задълженията, които Конституцията му вменява.
На второ място, задълженията които правилника му вменява. И най-сетне, уважаеми господа народни представители, той е длъжен да изпълни волята на народното представителство.
Господин председателю, Вие сте длъжен да подложите на гласуване предложението, което господин Мичковски перфектно е направил. При положение, господин председателю, че Вие се колебаете по този въпрос и продължавате да отстоявате тази позиция в нарушение на компетенциите, които имате. Аз Ви моля, господин председателю, да се справите с чл. 8, ал. 3 от правилника на Народното събрание, която алинея гласи: "При участие на председателя в разискванията по даден въпрос, заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател. Той не може да ръководи заседанието преди гласуването или приключване на обсъждането по този въпрос."
Господин председател, въпросът е достатъчно важен. Той не е само процедурен. Вие сте длъжен или да подложите предложението на господин Мичковски на гласуване или да се отведете от ръководенето на събранието по този проблем. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Моля ви на други думата вече няма да дам.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Как няма да даваш думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Просто ви моля, наистина да пристъпим към работа по дневния ред. Взе се думата от парламентарна група. Каза се каквото има да се каже. Мога надълго и нашироко и аз да приказвам. Трябва ли да губим, обаче парламентарно време? Плюс това много ясно е, че господин Мичковски е поискал това искане, преди още да знае, дали то влиза в програмата 249.3 или не. Как така се правят искания за преместване в един дневен ред, когато не се знае дали точката ще бъде в дневния ред. Как така? По каква логика, господин Мичковски, когото аз уважам толкова много е решил, че в днешната програма ще има такава точка и е решил да я премести напред.
Вашето право е да мислите каквото искате за председателя, аз нямам мнение, че съм по-високо от вас, нито се държа като началник, нито като директор. Искам само да се държа, докато съм председател, като председател на парламента. Затова Ви моля, господин Джеров, да продължим нататък, ако искате друг ден пак поставете този въпрос. Господин Мичковски, ще говоря с Вас специално, за да видите че е така. Продължете господин Джеров по т. 1 от дневния ред.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, на мен ми се струва, струва, че въпроса който разглеждаме е много сериозен. (Тропане по банките от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, говорете, чува се.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Колеги, много моля имаме едно голямо задължение. Ние започнахме гледането на въпроса за Закона за съдебната власт, следствените служби. В последното заседание чл. 122 - следствени служби на Закона за съдебната власт беше гласуван. При това положение трябва да минем към чл. 123, така както той е предложен от ... (Шум в залата) Така както той е предложен от двамата народни представители. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Продължавайте господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: В такъв случай, моля да се постави на разглеждане чл. 123 от законопроекта. Член 122 втория вариант. Той има следното съдържание: (шум в залата) чл. 122, ал. 1 "При Върховния касационен съд има следствена служба, която осъществява разследването за особено опасни престъпления свързани с националната сигурност на републиката, терористични действия, разпространение и търговия с наркотици, организирана престъпност на територията на цялата страна. Втора алинея Следствената служба при Върховния касационен съд осъществява разследване и по дела за престъпления (шум в залата).
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Кадир има думата по процедурен въпрос. 249.4
КАДИР КАДИР: Уважаеми господин председател на българския парламент, тъй като Вие много се ангажирахте с включването на тази точка в дневния ред, не е редно да водите заседанието, когато взехте отношение по въпроса. (Шум от блока на СДС) На основание чл. 8, ал. 3 Вие да отстъпите правото си на госпожа Ботушарова. (Шум от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Джеров продължавайте със законопроекта. (Шум в залата)
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Колеги, аз не зная как може да работим така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Поради шум и безредици в залата, прекратявам заседанието за половин час. (Звъни)
(14 ч. и 40 мин.)
249.5
(След почивката)

19 ч. и 07 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Моля режим на регистрация. (Реплики от блока на БСП) Парламентът е поважен от футбола. Това е истината.
(Звъни) В залата няма необходимия кворум. Закривам заседанието. Следващото заседание е утре от 15 часа.
(Закрито в 19 ч. и 10 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Александър Йорданов
СЕКРЕТАРИ:Трифон Митев
Илхан Мустафа