Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-11-10

Председателствали: председателят Александър Йорданов и заместник-председателят Кадир Кадир
Секретари: Руслан Семерджиев и Ведат Сакаллъ
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (Звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното заседание на 36-то Народно събрание.
Най-напред ще ви запозная с постъпилите законопроекти и проекти за решения за обсъждане от Народното събрание, в периода 3 - 10 ноември 1993 г.
На 3 ноември е постъпил законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносители на законопроекта са народните представители Радко Пандурски и Константин Размов. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по земеделието и Икономическата комисия.
На 3 ноември 1993 г. Министерският съвет е внесъл законопроект за ратифициране на Договора за установяване на режима "Открито небе". Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Комисията по националната сигурност, Комисията по външната политика и Комисията по транспорта.
На 9 ноември 1993 г. Парламентарната група на Съюза на демократичните сили е внесла проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България.
Програмата за работата на Народното събрание в периода 10 - 19 ноември 1993 г. ви е раздадена.
Моля режим на гласуване - гласуваме тази програма. (Красимир Премянов от място иска думата)
Имате процедурен въпрос, господин Премянов? - Заповядайте.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, моля Ви да съобщите предложението за уточнение в дневния ред. Има предложение от Парламентарния съюз за социална демокрация (силно недоволство от блока на СДС) точка първа от дневния ред да бъдат законопроектите за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет. Да продължим с неговото първо четене.
ОБАЖДАТ СЕ ОТ СДС: Като се научите какво ви е името, тогава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Както винаги, предложенията се докладват и коментират след това - най-напред се гласува програмата.
Моля режим на гласуване - гласувайте за тази програма.
Гласували 196 народни представители. За 159, против 16, въздържали се 21 народни представители.
Програмата се приема.
Постъпили са две предложения за промени в дневния ред. Докладвам ги по реда на постъпването.
Постъпило е предложение от народния представител Иван Куртев точка първа от дневния ред за 10 ноември 1993 г. да бъде проект за решение за освобождаване на заместник-председателя на Законодателната комисия.
Насочвам вниманието ви към чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, откъдето следва, че предварително трябва да се проведат консултации с парламентарните групи и едва тогава може да се предложи такава точка да се гласува. Нещо повече, винаги процедурата на освобождаване е била свързана и с процедура за избиране на нов съответно на този пост. Затова не мога да поставя тази точка на гласуване.
Постъпило е предложение от Парламентарната група на БСП на основание чл. 37, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание точка първа в днешния дневен ред да бъде: проекти за закони за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет, т.е. точка шеста да стане точка първа.
Моля гласувайте това предложение.
Гласували 211 народни представители. За 130, против 80, въздържал се 1 народен представител. 52.2.
Предложението се приема и става точка първа от дневния ред. (Оживление)
Започваме работа. Продължаваме дискусията по
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Вчера Парламентарната група на СДС е използвала 20 минути от своето време.
ОБАЖДАТ СЕ ОТ БЛОКА НА БСП: Двадесет и две.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Двадесет минути - така.
Парламентарната група на ДПС - 10 минути.
Парламентарната група на Новия съюз за демокрация 4 минути.
Добър ден на министъра на правосъдието господин Корнажев.
Моля кой желае да вземе думата по тази точка от дневния ред? Има записали се народни представители. Аз очаквам списъци и от другите групи. Досега СДС си е представил кандидатите.
Министърът на правосъдието желае да вземе думата. Заповядайте, господин Корнажев. 52.3.
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Господин председателю, госпожи и господа народни представители, преди всичко искам лично да благодаря на председателя на Народното събрание господин Йорданов, който вчера обясни на някои люде, че съм болен. И искам да кажа, че имам болничен лист за десет дни от Правителствената болница.
СТЕФАН САВОВ (от място): Няма такава!
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Да! Има! Има, господин Савов! Има, има, има!
И ако искате да се репликираме, ще Ви кажа кой ме лекува - Вашият съученик, с когото сте седяли на един чин - проф. Любен Георгиев. Така че не ме прекъсвайте с тези неща.
СТЕФАН САВОВ (от място): Недейте заблуждава обществото. Няма правителствена болница!
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Не ме прекъсвайте с тия неща! (Шум и реплики в блока на СДС)
Имам ли думата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Имате думата, господин министър. Заповядайте. Моля за тишина в залата.
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Така. Аз дължах тази благодарност на председателя, който вчера постъпи коректно.
Като министър на правосъдието имам право да кажа становището си и то е много лаконично: след като влезнах в този кабинет, аз настоях, това е известно на господин председателя, да влезне в пленарната зала Законът за съдебната власт. От вашите банки се противопоставихте и след това всички следващи членове ги гласувахте. Така! Това е първото, което искам да кажа. (Реплики и възгласи от блока на СДС)
Второ, ако този парламент работи нормално, а не приключва в 20,00 ч. поради липса на кворум, Законът за съдебната власт досега щеше да бъде гласуван докрай. (Шум и възгласи в блока на СДС)
СТЕФАН САВОВ (от място): Няма да се карате на народните представители, хайде моля Ви се! Вие се карате!
МИНИСТЪР ПЕТЪР КОРНАЖЕВ: Освен това не съществува процедурна пречка за никой юрист да се внесат други два законопроекта. В това отношение колегата Джеров вчера беше коректен, аз слушах всичко и го обясни.
Аз ще завърша с това, защото на някои хора им се иска ВТ/ЙА 53.1 да викат, повтарям, аз поддържам законопроека, внесен от Министерство на правосъдието.
И още нещо, тъй като не се касае до конституция, която на някои им се иска да я променят, всеки закон може да бъде променян всеки момент, включително сега действащия Закон за Висшия съдебен съвет, включително и евентуално гласуваната от вас глава за Висшия съдебен съвет в Закона за съдебната власт.
Искам да завърша с това, че без съдебна власт, без полиция, без закон за полицията, спокойствие в тази страна не може да има и това не става с викове от ляво или от дясно. Благодаря, господин председателю. (Шум и реплики в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин министъра. Господин Савов като председател на парламентарна група иска думата. Заповядайте. Моля за спокойствие в залата.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители, тъй като това се предава по телевизията (възражения в залата), не по телевизията, по радиото, да, по радиото, днес няма телевизия, но бих искал да уточня нещо ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега помолихме и за телевизията. Помолихме, да!
СТЕФАН САВОВ: Може, както виждате телевизията ... Ако господин Корнажев се лекува и неговите колеги от Министерския съвет се лекуват в Правителствена болница, това е добре, значи отново има Правителствена болница. А моят добър приятел проф. Любен Георгиев, един от най-добрите действително специалисти, той лекува във Военномедицинска академия, господин Корнажев. Но ако сте си създали Вие нещо друго, защо, защото е точно така и аз съм подписал договор за всичките депутати с Военномедицинска академия, госпожа Йовкова. Искам това нещо да се чуе. А господин Корнажев може би се лекува, ако са си създали правителствена болница. Това е за хората, да го разберат. Благодаря ви. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стефан Савов.
Има думата за изказване народният представител господин Аспарух Панов.
АСПАРУХ ПАНОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, 53.2 уважаеми колеги народни представители, тъй като аз съм от тези някои люде, които искаха вчера тук да дойде министърът на правосъдието и председател на Висшия съдебен съвет, много се радвам, че неговото здравословно състояние позволява той да бъде днес тук.
Вчера, уважаеми госпожи и господа, в 14 ч. и 50 мин., непосредствено преди започването на извънредното пленарно заседание, на северния вход на парламента имаше една огромна опашка от граждани, каквато за последен път съм виждал пред магазините по времето на Луканов. Всички тези хора искаха да получат пропуски, за да могат да наблюдават на живо предстоящото парламентарно шоу. Очевидно след като Българската социалистическа партия и нейното марионетно правителство не можаха да осигурят хляб на народа, то със своите абсурдни законопроекти искат поне да им осигурят зрелища. 53.3
Какъв срам, госпожи и господа народни представители! Нито един важен данъчен и икономически закон, които бяха приети в 36-то Народно събрание и се приемат сега, не е внесен от Българската социалистическа партия! (Шум и реплики в залата)
Цялата законодателна дейност на българските социалисти се състои във внасянето на чисто политически законопроекти с открит реставраторски характер. Ще изброя само някои от тях. Това е, примерно, проекторешението за съветските паметници, което беше един брилянтен законодателен акт в стил "а ла Хизбулатов".
Второто, примерно, историческият вопъл на комунистическата научна номенклатура, известен като закона "анти-Панев".
Трети такъв пример това е законът за верността към републиката на проф. Велко Вълканов.
Четвърто, шизофреничният законопроект за нелегитимността на СДС на Юрий Борисович.
И, естествено, няколкото законопроекти за корекцията на Закона за земята, които са известни като сънищата в червено на Златимир Орсов.
Естествено, двата законопроекта, които разглеждаме днес, са един брилянтен връх в тази съкровищница на болшевишко законотворчество. Очевидно това са възможностите на българските социалисти. Това е тяхната ценностна система и затова няма нищо учудващо, че те предлагат за ръководител на Комисията по корупцията точно един комунистически прокурор, който е освободен от длъжност поради непригодност. (Ръкопляскания от СДС)
От всичко, което казах досега, се вижда, че никога не съм имал доверие към т. нар. демократични напъни на българските социалисти. Но като човек привързан към ценностите на парламентарната демокрация просто действително ви казвам, че не съм очаквал чак такава степен на политически цинизъм и безскрупулност от лявата страна на залата в преследването на техните реставраторски цели.
Може да съм твърде наивен, но до последния момент днес си мислех, че комунистите просто няма да посмеят по такъв нагъл начин да преминат допустимата граница на елементарните правила на парламентаризма и на принципа на разделение на властите, обаче очевидно стана, че с внасянето на тези законопроекти не ВЙ/ЛТ 54.1. само се преминава тази граница, но се стъпкват по един твърде брутален начин кълновете на едва проходилата българска демокрация!
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Карай на френски, Пухи!
АСПАРУХ ПАНОВ: И тъй като тук някой каза: "Карай на френски, Пухи!", искам да кажа, че много съжалявам, че президентската ложа е празна, защото президентът на републиката трябва да бъде най-заинтересован от спазването на принципа на разделение на властите и трябваше да бъде тук да следи тези дебати, които никога не могат да стават в една франкофонска страна, защото в една франкофонска страна просто не се внасят подобни законопроекти, които могат да се внесат само в Северна Корея или Куба. (Шум и реплики в залата)
И тук искам да ви кажа, че просто е удивително единомислието между авторите на двата законопроекта - господин Мичковски и госпожа Караиванова, както и единството на целите, които се поставят - да възстановят болшевишките ръководства в съдебната система. Обаче тук досега, ако имаше известен шеговит тон, искам да ви кажа съвсем отговорно, че ако подобен законопроект бъде приет от 36-то Народно събрание, това ще бъде изключително тежък удар върху международния авторитет на страната.
За демократична Европа едва ли би могло да има по-ярко доказателство за реставрацията на комунизма от посегателството точно върху разделението на властите, точно върху независимостта на съдебната система и от този опит за подмяна на висшите съдебни магистрати, които бяха назначени едва преди две години!
Ако сме достатъчно обективни, госпожи и господа, всеки в тази зала трябва да признае, че една от основните причини за приемането ни в Съвета на Европа, бяха именно деполитизирането на съдебната система и издигането на ръководни длъжности в Главна прокуратура и във Върховния съд именно на личности, които не са морално и политически обвързани с комунистическата система. Неспособността на Румъния да осъществи бързо демократични промени в съдебната си система беше една от основните причини Румъния да бъде приета чак година и половина по-късно, отколкото България в Съвета на Европа.
Миналата седмица, господа, в Страсбург беше даден ход на една проекторезолюция за актуалната политическа ситуация 54.2. в България... (Шум и реплики в залата)
Не, не е на Лъчезар Тошев, а на една група от най-видни депутати и тя беше внесена през месец юни и за докладчик по тази проекторезолюция беше назначен австрийският депутат господин Фридрих Кьониг, който бе и докладчик на Политическата комисия по приемането на Румъния. Така че той е един юрист с много голяма международна известност, който предполагам, че ще бъде обективен и по най-безпристрастен начин ще направи оценка на вашите законопроекти, господа.
Уважаеми госпожи и господа, горещо апелирам към вашата съвест на демократи да отхвърлите предложените законопроекти за изменение на Закона за Висшия съдебен съвет.
И специално се обръщам към ДПС, към така наречените нови демократи. След това се обръщам и към последните издънки на вашата стогодишна партия - така наречените ГОР-ове, ОСДта и тем подобни. Сега имате идеалната възможност, ако искате да покажете, че сте демократи, ако искате да покажете, че сте за принципа за разделение на властите, ако искате да покажете, че действително искате да бъдат наказани виновниците за националната катастрофа - тогава гласувайте против тези законопроекти!
И само искам да ви кажа един пример как се решават тези въпроси в Албания - една страна, която действително имаше големи трудности в комунистическо време и в която комунистическата партия едва ли се отличаваше от нашата. Как се решават там тези проблеми? Всички по-видни личности, завършили висше образование, различни специалности, не само право, които са били политически затворници и всички студенти, които са били изключени по политически причини, без да са могли да завършат право, всички те карат сега един ускорен курс по право, за да могат да оглавят албанската съдебна система.
Естествено, че ние не трябва да стигаме до там, обаче крайно време е да развенчаем мита за т.нар. комунистически професионализъм. Всички знаем какви професионалисти бяха и кому служеха съдиите и прокурорите преди 10 ноември 1989 г.! (Шум и реплики в залата) 54.3.
И това важи не само за съдебната система, това важи например и за дипломацията, господин Боков.
ЖАН ВИДЕНОВ: А как е химията?
АСПАРУХ ПАНОВ (СДС): Не може тези, които превръщаха България в безправова държава и тези, които я превръщаха в Съветска република, и които я направиха за посмещище в международен мащаб, точно те да ръководят днес съдебната система или примерно дипломатически представителства. Новото време изисква нови лица. Нови, необременени личности, а не старите муцуни, които изпълзяват от болшевишките си бърлоги.
И затова аз още един път апелирам към вашата демократична ценностна система или поне някакви наченки на такава: гласувайте против този законопроект.
И ако все пак законопроектите минат на първо четене, аз имам две конкретни предложения за второ четене, които са свързани с днешната дата 10 ноември.
В законопроекта, който се предлага от госпожа Караиванова и исие, предлагам ал. 4 да отпадне. След това предлагам в ал. 1, в която в текста се казва: "Които имат най-малко 15 години юридически стаж, от които поне 10 години като съдия, прокурор, следовател или адвокат ...", аз предлагам текстът да бъде изменен така: "... от които поне 10 години като адвокат, а ако имат стаж като съдия, прокурор или следовател, той да бъде задължително след 10 ноември 1989 г.
Към другият законопроект - на господин Мичковски и също исие (съжалявам, че между тях има бивши членове на Радикалдемократическата партия) в – 7 ...
СТЕФАН САВОВ (от място): И възродители!
АСПАРУХ ПАНОВ: В – 7, където се казва: "За председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и за главен прокурор се предлагат юристи, които имат най-малко 12 години юридически стаж, от които 5 години като съдия или прокурор", текстът да бъде променен така: " ... от които не повече от 3 години като съдия или прокурор и то след 10 ноември 1989 г.".
Благодаря ви за вниманието. ББ/НП 55.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Аспарух Панов.
Реплики от господин Петър Балабанов, Мариела Митева и Филип Боков.
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ
(ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, уважаеми колеги! С удоволствие опознавам някои нови муцуни, както изказалия се тук господин Панов. Аз уважавам историците, но някои историци, които се насочват към определен тип мислене, към определени традиции от българското минало не мога да уважавам. Тези историци ....
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА СДС: Представете си картата.
ПЕТЪР БАЛАБАНОВ: Прощавайте, господа!
Тези историци, които отново въведоха в България страха и политическите репресии, които ориентираха законодателството си към реставрация, господа, а не към демократизация, които докараха ликвидационните комисии на село, които докараха чистката в научните институти, които обявиха пред целия български народ своята цел и целта им беше заключена в три думи "СДС над всичко". Ако това е идеята за прокарване на бъдещето на България, господа, тя ни връща към много стари и много опасни схеми.
Бих могъл да припомня интересното отношение на Съюза на демократичните сили към пакета социални законопроекти, предложен от Българската социалистическа партия и да попитам има ли поне един социален законопроект, внесен от тях.
Бих могъл да припомня, че в зависимост от това дали им отърва или не им отърва, специалисти от типа на господин Иван Костов един път искат Закон за Сметната палата, утре не го искат. Сега пак ще го поискат, ако случайно станат министри, пак няма да го поискат. Това ли наричате отношение сериозно!
Що се отнася до отношението на Европа към вас, господа, не ни плашете нито с Европа, нито със Съединените щати. Броят на хората, които идват да слушат вашите лекции там, много добре свидетелстват какъв е интересът към вас. Броят на чуждите инвестиции, които успяхте да извоювате, много добре съответства на това, каква цена ви дават. Дори обемът на помощите, получавани от българската емиграция преди 1989 г. и след 1989 г., спадна повече от десетократно. 55.2
Ето това е истинската вяра във вас, която светът предлагаТака че дайте да си гледаме работата. Позволете да ви припомня, че когато от един текст се зачертаят всички епитети, всички обстоятелствени пояснения и в него остане една гола ругатня, това не е политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Балабанов.
Има думата госпожа Мариела Митева.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател! Аз бих искала да репликирам господин Панов само в частта, в която той визира разделението на властите. И бих искала тук, в този парламент, когато говорим за разделение на властите, да бъдем наясно какво точно означава това.
Съжалявам господа, че вчера и днес единствените аргументи срещу тези законопроекти, са от рода "45 години стигат". Ако се замислите сериозно, вие ще видите, че проблем в съдебната власт съществува. Ако погледнете добросъвестно данните от началото на 1993 г. вие ще видите, че съдебната система отказва да се бори с престъпността. И ви беше напомнено, че при това положение хората започват сами да търсят начини да се защитят - закупуват оръжие, организират се за самоотбрана. А нали това е предназначението на съдебната власт! Гражданите да не влизат в саморазправа помежду си, а държавата да раздаде правосъдие!
СТЕФАН САВОВ (от място): Това е наглост! 45 години избивахте хората и сигурно и баща Ви ...
МАРИЕЛА МИТЕВА: На второ място, погледнете каква война се води с правителството. Извинете, защо трябваше да бъде отменена Наредбата за хазарта и да се постанови, че всеки български гражданин в България, без никакви условия може да упражнява хазарт. Аз съм убедена, че ако господин Иван Коство беше министър, той самият също щеше да се противопостави на едно такова решение. Кой, съдебната власт ли ще управлява хазарта в България! Или приватизацията! За какво става въпрос?
На трето място, съдебната власт блокира политическия механизъм за функциониране на обществото. Районният съдия ли ще става кмет на града, та не могат да се произвеждат частични избори! Откъде такива претенции съдебната власт да подчини на 55.3 себе си другите власти! И като капак на всичко изявлението на главния прокурор, че те имали данни за престъпления, извършени от народни представители и представители на висшата държавна администрация и едва сега щели да предприемат необходимите мерки. Извинявайте, но това е открит шантаж! Лошото в това е, че тези данни досега не са превърнати в дела и не знам за какво са били използвани. Защо досега спа Главна прокуратура? Защо не са образувани делата, за да стигнат до арбитъра, който да каже има ли вина, или няма вина.
В крайна сметка, ако вие имате инстинкт за самосъхранение, ако вие имате политическо мислене, ако вие разбирате нещо от разделението на властите, ще разберете, че не би могло другите две власти да позволят съдебната система да се самоизражда и да се опитва да подчинява другите две власти. Но това става тогава, когато се погледне проблема в очите, а не, когато се изкарват аргументи от труда на това "45 години стигат".
И накрая ми позволете едно изречение. Господин Панов, Вие твърдите, че господата Татарчев и Григоров били квалифицирали госпожа Караиванова като некадърна. Извинявайте, аз също мога да кажа, че Вие сте некадърен химик. Но няма да го кажа. Впрочем винаги става така, когато непрофесионалист оценява професионалист. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Митева. Моля да се съобразявате с двете минути за реплики.
Господин Боков има думата за реплика.
ФИЛИП БОКОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю! Аз нямах намерение да репликирам господин Панов, тъй като ние с него сме обречени като Кирил и Методий или като сестри Кушлеви да ходим по Европа и да представяме България. Но той ме спомена и това ме предизвика.
Аз мисля, че ние чухме едно доста добро изказване. Едно изказване, от което стана ясно, че някои хора трябва още доста да се надуват, за да достигнат равнище на професионализъм, включително и в областта на външната политика. Ние чухме едно изказване, което беше добро с това, че сравни България с Албания. Един пример за демокрация в Европа. 55.4
Между другото, господин Панов пропусна да спомене, че президентът на Албания Сали Бериша смени трима генерални прокурори докато започнат политическите процеси в Албания. Тези политически процеси, които сега са предмет на обсъждане в Съвета на Европа и които заплашват Албания със суспендиране на нейния статут на специално поканена страна.
СТЕФАН САВОВ (от място): Кажете кой е Сали Бериша!
ФИЛИП БОКОВ: Бяхме призовани, господин Савов, като тем подобни да се противопоставим на законопроекта, който обсъждаме сега. И аз бих се замислил по този въпрос, ако пледоарията, която господин Панов направи днес, той я беше направил преди година и половина, тогава, когато се приемаше Законопроекта на Георги Марков - първият законопроект всъщност за изменение на Закона за Висшия съдебен съвет. Това, което той днес каза тук и тезите, които той използва, потвърдиха, че господин Панов стои на тезата, че съдебната власт трябва да бъде политизирана. Но не това иска Съветът на Европа, господин Панов! И макар да сте член на Радикалдемократическата партия, Вие днес пред нас се показвате като радикал и по целесъобразност демократ. Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Боков.
Господин Панов, заповядайте за отговор.
Господин Боков, Радикалдемократическата партия не я закачайте, много важна партия е тя! (Смее се)
АСПАРУХ ПАНОВ (СДС): Много благодаря за репликите. Не очаквах, че ще има такъв голям интерес към моето изказване, което очевидно разболя и господин министъра пак отново, защото си тръгна. Обаче нито една от репликите не беше по същество, господа, и аз ще отговоря на трите заедно.
Първо, искам да ви кажа, че "кой идва на нашите лекции" - това не е толкова важно. Важното е, че ни канят да изнасяме лекции в чужбина, докато аз не съм чул някой социалист да бъде поканен да изнесе лекция.
Освен това искам да ви кажа, че с тези законопроекти, вие ще продължите да гледате Социалистическия интернационал през крив макарон, както го гледате досега. 55.5
А пък дали съм некадърен химик, за разлика от прокуратурата, там има обективни критерии. И това е броят на научните трудове, там са цитатите, къде са публикувани тези трудове. Така или иначе. А пък прокуратурата беше ноторно известна, госпожо Караиванова.
На края, само последно, което искам да кажа просто на господин Боков, че съм съгласен с абсолютно всички от вас, хората, завършили Института за международни отношения, да се явя на всякакви конкурси по външна политика, само че да не е председател на комисията госпожа Караиванова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Аспарух Панов.
Има думата за изказване господин Янаки Стоилов. Заповядайте, господин Стоилов. 55.6 ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, дами и господа народни представители! Правя своето изказване като си давам сметка, че думите в това събрание носят все помалко съдържание.
За съжаление, все по-малко хора и то основателно, се вслушват в парламентарните речи и свързват надеждите си за добро бъдеще със своите представители.
Това, което става тук вече втора седмица е поредното красноречиво потвърждение на възгледа, че политиците често поскоро пречат, отколкото помагат за решаването на обществените проблеми. (Реплики от блока на СДС)
Казаното не е адресирано само към една или друга парламентарна група. То е тревожна констатация за ниското качество на българския политически живот и за твърде ниските страсти, които обикновено го движат.
Във връзка с предлаганите законопроекти ще се опитам да маркирам развитието на кризата в съдебната власт.
Известна е генералната зависимост на съдебните органи от политическата власт по време на комунистическото управление. Но днес, пряката намеса на политиката в съдебната власт не е преустановена, може би само е станала по-перфидна.
Още след политическите промени у нас, свързани с днешната дата преди няколко години, част от политически запазилата се върхушка на БКП се опита да овладее общественото недоволство, като даде тласък на съмнителни съдебни процеси.
С това изглежда трябваше да се спечели и благоволението на създадената тогава опозиция.
По-късно, новите управници се разположиха върху същата вълна, засилиха я и започнаха да я пренасочват за своите конюнктурни политически цели.
Новата Конституция създаде нормативната основа за постепенна, но последователна деполитизация на съдебната власт.
Великото Народно събрание прие Закона за Висшия съдебен съвет и бяха определени членовете на този съвет. Така, макар и мъчително, чрез търсене на фактически политически баланс и постепенното изместване на политиката от правото започна формираМС/КТ 56.1 нето на съдебната власт като действително самостоятелна част от държавната организация.
Веднага обаче след изборите през 1991 г. господата Александър Джеров и Георги Марков отново се заеха с току-що избрания Висш съдебен съвет.
Нека българските граждани за дълго да запомнят основния законодателен принос на Съюза на демократичните сили в 36-то Народно събрание. Този принос може да се резюмира с няколко думи - реституция, разруха на българското село, разразила се след неуместните изменения в Закона за земята,...
РЕПЛИКИ ОТ БЛОКА НА СДС: Хайде стига, бе!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: ...намеса в дейността на съдебната власт, чрез осъществения опит за тотално политическо доминиране на организационно-кадровия орган на съдебната система.
Вследствие на приетите от Съюза на демократичните сили и Движението за права и свободи изменение в Закона за Висшия съдебен съвет беше преустановен конституционно установеният 5-годишен мандат на Висшия съдебен съвет.
Ние, безспорно сме длъжни да се съобразяваме с решението на Конституционния съд. Но юристите и политиците, които имат професионално и лично достойнство не могат да мълчат, когато членове на Конституционния съд вместо да бъдат правен съдник на политическата власт, се превръщат в неин придатък и послушник.
Задържането на Законопроекта за съдебната власт повече от една година, без движение, след приемането му на първо четене предизвика отделното внасяне на Законопроектите за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет.
Какво е днешното състояние на правосъдната система?
Вчера тук вече бяха посочени доста конкретни данни за ръста на престъпността, в това число за корупция, засегнала самата съдебна власт, както и данни за слабата ефективност на правосъдието.
Само ще подчертая особено неблагоприятното съотношение между извършени, разкрити и санкционирани престъпления.
Делата, и граждански, и наказателни, обикновено се насрочват и разглеждат с голямо закъснение. Не е пресилено обобщението, че от Освобождението на България насам никога органите на съдебна56.2 та власт не са работили с по-ниска ефективност от сегашната.
Този упрек обаче е нередно да бъде адресиран само към магистратите, особено към повечето от районните и окръжните, сблъскващи се с много проблеми, част от които за съжаление създадени от техните ръководители.
Организацията на Висшия съдебен съвет е само един от елементите, макар и твърде важен, от които зависи дейността на съдебната власт. Без необходимите промени в материалните и процесуалните закони у нас ще продължава създаденото при новите условия положение. А именно, закононарушителите да разполагат с много повече възможности да предотвратят справедливото възмездие, отколкото възможностите, които имат хората с нарушени права да получат защита.
Следователно, подобряването на съдебната дейност не е задача само на съдебната власт, но и на законодателната и изпълнителната.
Възможностите обаче, които предоставя и сегашното законодателство не се оползотворяват достатъчно от съда, прокуратурата и следствието.
Главният прокурор твърди, че има политици, които са засегнати от активната и безкомпромисна работа на прокуратурата. Стана обаче вече практика висши длъжностни лица, едва когато се очертава да загубят мястото си във властта, да дават сигнали за корупция и да стават борци за законност.
Бих искал да зная, а убеден съм, че и повечето български граждани искат да знаят колко и кои са потенциалните, но действителни, а не набедени клиенти на съдебната власт сред новите политици, независимо от цвета им и от мястото във властта, което заемат.
Аз съм подчертавал и друг път, че много по-важно за морала в едно общество е политиците да могат да носят съдебна отговорност докато те още са на власт, а не винаги постфактум - с раздаване на исторически присъди. (Възгласи на неодобрение от блока на СДС)
Едва ли някой непредубеден човек се съмнява, че висшата съдебна власт днес е заслон за Съюза на демократичните сили както политически, така и персонални. 56.3
Своевременният отговор на поставения въпрос е необходим, за да не се създава впечатление, че предприеманите промени в Закона за Висшия съдебен съвет са мотивирани от стремежа да бъде отнет съдебният щит от СДС и с него да се прикрият нови злоупотреби на други нови властници.
Кои са наложителните промени в Закона за Висшия съдебен съвет?
Те не трябва да са предизвикани от чувството за реванш, от цикличната политическа вендета, която разтърсва държавата и деморализира обществото.
Сблъскваме се със сложния въпрос за взаимодействието между трите власти. Ако приемем, че всяка напълно затворена система е склонна към самоизраждане, следва изводът, че съдебната власт не трябва да се възпроизвежда напълно изолирано от другите власти.
Такава е идеята на чл.130, ал.1 от Конституцията. Всички членове на Висшия съдебен съвет трябва да притежават юридическо образование и значителен юридически стаж. Но предложението, което се прави в един от законопроектите - членовете на Висшия съдебен съвет да са били поне 10 години съдии, прокурори, следователи или адвокати, като че ли води към споменатото затваряне на системата.
В същото време със сериозни аргументи може да бъде подкрепено предложението - заемането на най-висшите длъжности в трите части на съдебната власт да бъде свързано с поне минимален професионален стаж в съответната област.
И в двата законопроекта, съгласно чл.129, ал.2 и 3 на Конституцията се предвижда възможност за предсрочно освобождаване както на изборните членове, така и за членовете по право на Висшия съдебен съвет.
В предлагания от Асен Мичковски и други депутати законопроект обаче, тази възможност е дадена освен на Висшия съдебен съвет и на органа, който е избрал съответния член в състава на Висшия съдебен съвет. Така обаче отново съществуват рискове да се суспендира мандатът, за който е избран целият Висш съдебен съвет. 56.4
В законопроекта на Ана Караиванова и други депутати са развити основанията за предсрочно освобождаване на членовете по право на Висшия съдебен съвет. Нови са основанията в т.3 и 4 на предлагания – 2 от законопроекта.
Заслужава внимание "освобождаването поради нарушаване на Конституцията и законите".
В случая сме изправени пред непълнота в основния закон, а не пред противоречия с него.
Подобна отговорност е предвидена, включително за държавния глава. Затова е естествено тя да съществува като отговорност на всички длъжностни лица в държавата.
Законодателното предвиждане на това основание е реализация на конституционните принципи и на духа на Конституцията и следователно, Конституционният съд не би следвало да го смята за противоконституционно. 56.5
Необходимо е да се уреди процедурата за освобождаване на член от Висшия съдебен съвет. Тази процедура може да бъде задвижена от всеки член на Висшия съдебен съвет, както вероятно и от органите, които участват при формирането на Висшия съдебен съвет. Налага се Законът за Висшия съдебен съвет да установи правилата за несъвместимост. В това отношение действащият закон е неудовлетворителен.
Най-много се спори за участието на адвокати във Висшия съдебен съвет. Едва ли може да има съмнениев причастността на адвокатите към пълноценното функциониране на съдебната власт. Поради това не виждам пречки адвокати да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Почти толкова несъмнено е обаче и ограничението това да не могат да бъдат действащи адвокати. Такова ограничение е въведено и във френския акт, който се отнася до Висшия съвет за магистратурата.
СТЕФАН САВОВ (от място): Там не е имало комунизъм.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Това не може да бъде солиден аргумент.
Италианският закон пък забранява членовете на Висшия съдебен съвет да оглавяват търговски предприятия и да бъдат членове на управителни съвети на търговски дружества, както и да заемат определени ръководни длъжности в държавната администрация. Недопустимо е и близки роднини да са едновременно членове на Висшия съдебен съвет. Аналогични ограничения задължително трябва да бъдат въведени и у нас.
Следващата необходима забрана е за магистратите, които са членове на Висшия съдебен съвет, да бъдат повишавани в звание или да се преместват на друга работа, докато са членове на съвета. Това също е една универсална забрана, която се практикува в повечето законодателства.
Струва ми се, че особено в българските условия се налага още едно допълнително разделение на властите и то да се допълни с по-отчетливото разделение вътре в системата на отделните власти. Това означава сериозно да обсъдим възможността да се разделят функциите по правораздаването от организационно-кадровите функции в правосъдната система.
В чл. 2 може да се включи нова ал. 2, а именно: "Членовете на Висшия съдебен съвет не могат да участват в процеса на правораздаването". РД/ЛТ 57.1.
Тази забрана би могла евентуално да изключи членовете по право, за които това е по-сложно, но също осъществимо. В такъв случай членовете на Висшия съдебен съвет биха получавали достатъчно възраграждение именно за дейността си в съдебния съвет и само за нея. Тяхното възнаграждение може да бъде определено в съответствие с това на някой от високопоставените магистрати.
Подобно решение, донякъде нестандартно, и вероятно може да предизвика значителни съмнения и даже възражения. То обаче е продиктувано от стремежа за пълноценно разделение и взаимно сдържане на властите.
Като че ли през ХХI век, това не е толкова далеко, ако политиците не съсипят българската държава, у нас, а и в света вероятно ще се потърсят възможности за разширяване на въздействието на гражданското общество върху държавата за засилване на гражданския контрол върху управлението. Пред потребността от подобни решения ние ще се изправим и в другите сфери на държавната власт също, когато обсъждаме избирателната система. Това сигурно ще стане, стига бъдещето да е в полза на демокрацията, не само на институционалната, но на действителната социална демокрация.
Благодаря. (Ръкопляскания от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Стоилов.
За реплики госпожа Константинова, господин Стефан Савов и господин Сталийски.
ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа, колеги! Много съм изненадана, че един млад интелигентен юрист, какъвто е господин Янаки Стоилов, може да поддържа този комунистически принцип "10 години съдийски стаж".
Вие сте длъжен, господин Стоилов, да познавате близкото минало на вашата партия. Знаете много добре, че комунисти съдии не създаваха такива съмнителни процеси, както Вие се изразихте, а извършваха престъпления, господин Стоилов. Осъждаха на смърт невинни хора. Аз съм присъствала 1953 г. в една от големите зали на Съдебната палата, където един ваш изключителен професионалист-убиец, прокурорът Петрински, осъди на смърт един 57.2. от най-добрите лекари на България, специалиста по детски болести Георги Табаков. Осъди го на смърт задето е лекувал детето на югославския посланик. Защото човекът имаше докторска съвест и защото искаше на всяко едно дете да помогне, затова вашият голям професионалист го осъди на смърт. И сега един млад човек излиза тук да защитава този принцип - да дойдат същите комунистически съдии. Ами нали ги знаем кои бяха те. Аз съм възрастен човек и ги зная кои са те. А Вие сте млад и не ги знаете, но сте длъжен да се справите с историята, господин Стоилов. И повече престъпници да не ни препоръчвате за съдии. Свърши вече с това време. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Има думата господин Савов. Заповядайте, господин Савов. Да се готви господин Сталийски.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Аз може би съжалявам, че ще почна със същите думи, с които почна и госпожа Константинова. Аз винаги съм уважавал интелекта и юридическите познания на господин Янаки Стоилов. Но винаги или почти винаги съм се учудвал този млад човек как е погълнал целия арсенал на комунистическото мислене. Защото, ако се направи един текстуален анализ на това, което Вие казахте, с всичките съмнителни съдебни процеси, с това, че политиците провалят страната, с празните думи и т.н., думи, които нямат съдържание, това са типичните думи, типичната реч на един комунист, когато атакува някаква теза. Това е нещо, което човек трябва да е преживял като мене тези 45 години, за да бъде абсолютно наясно как говорят комунистите.
Но аз бих искал, господин Стоилов, да се спра на един само Ваш цитат - за цикличната политическа вендета.
Господин Стоилов, аз съм бил от хората, които няма селище в страната или няма статия във вестник, където не съм бил против насилието, именно това циклично насилие. Но би трябвало като млад човек да знаете кой почна тази вендета. (Реплики от блока на БСП: "Двадесет и трета година") Не дори Георги Димитров и Васил Коларов и Вие го знаете. Не 1923 година. Още по времето на Стамболийски Вие знаете много добре, има толкова много исторически документи по този въпрос, се подготвя въстание в България и то не от нашите тесни социалисти, а се подготвя по заповед 57.3. от Коминтерна.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Първо, 1919, след това 1923 и чак тогава идва 1944 г.
СТЕФАН САВОВ: И нима Вие не го знаете и Вие, господин Кюранов, който се правите толкова учен и толкова уж ОСД с либерални идеи, нали. (Шум и реплики от блока на БСП) Вие, Вие не го знаете? Та нима вече няма стотици и хиляди документи, които показват, че тази вендета е подготвена в Москва от Коминтерна и от съответното НКВД. Нима вие искате така да прескочите всичките тези документи? Това са действително стотици хиляди документи, които показват и които именно някогашните, бих казал, ваши приятели от НКВД сега ги предават на цяла Европа и дори и на нас. 57.4. Така че аз точно това искам сега. Връщам нещата, защото исторически беше изкопан гроб толкова време между едната част на България и другата.
Вие не може да излезете от вашия стереотип. Вие не можете. И сега искате отново една малка, макар и малка, политическа вендета да направите със съдебната власт. Това е истината.
Но нас, които имаме исторически опит, ни е страх, че само с това почвате. Ако ви се даде възможност, вие отново ще бъдете същите - такива, каквито сте били в продължение на 80
години. И отново ще започнете една вендета, която отново ще изкопае гроб между двете части на България. Не говорете за тази вендета! (Реплики от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Моля народните представители да се съобразяват с разпоредбата на чл. 43 - времето за реплика е 2 минути.
Господин Сталийски, имате думата.
Не, аз общо, господин Савов. За Вас не казвам нищо.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз съм от тия хора, вие ме познавате добре. И най-големият ми дефект е, че съм искрен. И трябва да кажа, че към господин Стоилов винаги съм изпитвал много добри чувства.
Първия път, когато се срещнахме като противници на тая банка с оглед на гледища, беше едно становище, един принцип на Римското право. Той си го спомня много добре. Той е много по-млад от мене. Аз мога да му бъда баща спокойно.
Когато един закон, който вие искате да прокарате, влезе в сила - което мога да ви уверя, че няма да стане..., и след 20 дни влиза тая глава за съдебната власт, може ли да поставите въпроса за лекс специалис дерогат легис генералис.
До вас седи един човек, когото уважавам не само затова, че е от "Левски", а че е бивш заместник-главен прокурор, който отговаряше по гражданската част. Помислете по този въпрос. Може ли да се приложи принципът лекс специалис дерогат легис генералис. Това е първият въпрос. ЦМ/ВЙ 58.1
Втората ми бележка. На първия ред седи една дама, чиито баща аз уважавам и съм го казвал от тая трибуна. Ние работехме в една консултация - тогава нямаше колективи - в продължение на 23 години. И ако аз пред Народното събрание кажа една дума, която не е вярна, повече няма да ме видите на тая трибуна.
Имаше едно дело на "Тексим", където съжалявам, че моят колега, който беше в същата консултация - Петър Корнажев, защитаваше втория подсъдим. Аз защитавах четвъртия, който беше един бандит от Варна. Серафим Алексиев защитаваше първия подсъдим. Господин Мулетаров, Вие много добре знаете. Този подсъдим беше от едно семейство, което на Вас Ви приляга и което е точно болшевишко семейство. Знаете кой е, не искам да казвам името му. Неговият брат беше убит като партизанин и неговият първи братовчед. И го съди един съдия, който е комунист, но беше почтен съдия и го оправда. (Реплики от БСП)
Недейте забравя - господин Мулетаров много добре знае. Аз съжалявам, че Пепо Корнажев не е тук - как този човек по чл. 324 от НПК трябваше да излезе от затвора, а се обади тоя мръсник Пенчо Кубадински и след това един състав с председател Мишо Менев в продължение на 2 месеца и 12 дни го осъди на максималното наказание 20 години лишаване от свобода.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Сталийски.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ: Следователно вие искате да върнете ония прокурори и съдии, които бяха болшевики. Не, Спасе, така. Не казвам, че ти си от тях. Но искам да кажа, че ти си като тях. (Смях от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин Стоилов, имате думата да отговорите на изказванията.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера3"): Господин председател, дами и господа! Вероятно диалогът е труден, тъй като, без да претендирам за голям познавач на историята, аз се опитвам, тръгвайки от историята, по-скоро да виждаме какво става днес и какво ни очаква утре. 58.2
Тази риторика, която не позволява да надскочим времето от преди няколко десетилетия, едва ли е особено потребна и едва ли може да даде сама по себе си отговор на повечето въпроси, върху които разсъждаваме.
Мисля, че даже в някаква степен е несериозно да се твърди, че ние искаме да върнем някакви съдии или прокурори, които са правораздавали и през 1950 година. Мисля, че сметките никак не са трудни, за да се разбере, че те отдавна, по чисто биологически причини, са извън самата съдебна власт.
Аз не вярвам, че много от способните юристи, които трябваше да напуснат съдебната власт и да работят по друг начин, сега биха се върнали, дори и да им се предостави подобна възможност.
Ако сте слушали по-внимателно, щяхте да разберете, че аз точно не настоявам за тези 10 години, а говорех за това, че трябва да има един съвсем минимален стаж. Това може да са две-три или четири години. Но хора, преди да оглавят една система, все пак да са работили в нея. И това може би е по-доброто, за да не се рекрутират тези власти главно по политически признак, а да бъдат излъчвани от хора, които са създадени в самата система и които после ще я ръководят.
Тук в изказването и на г-жа Константинова, и на г-н Сталийски се употребяваха думи за престъпници. Вижте, нека да не изпадаме в ролята на някои хора, които стояха срещу вас политически и които освободиха, включително и доста специалисти, да речем в областта на дипломацията с аргумента, че не всички от тях са били престъпници. По този начин не можем да оценяваме професионалния капитал на България, защото такъв е бил създаван в някаква степен и преди десетилетия, в още по-голяма степен и през последните години.
ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА (от място): В по-голяма степен.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да, защото имаше възможност повече хора да се възползват от това нещо. (Реплики от СДС)
Що се отнася до репликата на г-н Савов, аз бих отбелязал, че не е необходимо човек винаги да има прекалено високо мнение за даден парламент, за да бъде ревностен защитник на парламентаризма. В случая аз не бих искал да си дадем много висока оценка. Съзнавам, че такъв е българският парламент и 58.3 той трябва да съществува, докато дойде друг. Дано да е по-различен от него. Не става дума за политическата конфигурация, а за способността му да върши нещо повече. (Реплики от СДС)
Що се отнася до разделението на обществото и кой първи е предизвикал насилието, не знам дали е конструктивен този подход да търсим кой е предприел първи акт на насилие в историята. Сигурно трябва да се върнем много по-назад - дори от Освобожде- нието на България.
Но аз искам да подчертая - и това го посочва цялата световна история, че когато едно общество е силно разделено, когато фактически са потъпкани правата на една голяма част от обществото, винаги, волно или неволно, се ражда насилието. Аз не оправдавам това насилие, но го обяснявам. И нека именно да не допускаме едно съкрушено и разделено общество, тъй като то ражда и престъпността. То ражда и крайните форми на политическа съпротива. За съжаление, много по-развити страни в своята история от България го показват. (Реплики от СДС)
А що се отнася до вендетата, аз бих приел отчасти една такава критика, ако вие не бяхте много по-решителни да започнете именно с този въпрос, когато, макар и с малко и не за дълго, спечелихте последните избори, защото тогава, ако си спомняте, БСП, въпреки че имаше основание, не упражни такъв тотален натиск, не блокира така тотално дейността на парламента. Въпреки че точно тогава много по-драстични бяха опитите, които предприехте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Стоилов, моля. Нарушавате времето - 4 минути. (Реплики от СДС)
ЯНАКИ СТОИЛОВ: И най-накрая, за да отговоря на един юридически въпрос на г-н Сталийски. Съотношението между закона за Висшия съдебен съвет и закона за съдебната власт не може да бъде разглеждано на плоскостта общ и специален закон. Просто защото единият е част от цялото. Те равностойно третират една материя и моментът...
ВАСИЛ ГОЦЕВ (от място): Не е така.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Недейте да бъркате по-голям закон със закон, който урежда същата материя.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): Аз не бъркам, а Вие бъркате. 58.4
ЯНАКИ СТОИЛОВ: И просто, когато дойде времето да се обсъжда законът за съдебната власт, основно ще могат да бъдат поставени проблемите на Висшия съдебен съвет, тъй като тези закони не се отнасят в съответната част като общ и специален.
Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Има думата народният представител Асен Мичковски. Ще говорите ли? Не сте записан. Добре.
Има думата народната представителка г-жа Катя Михайлова. 58.5
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, взимам думата, тъй като наистина съм смутена от много от разпоредбите, които са ни предложени в двата проектозакона, които разглеждаме в днешния ден.
Моето изказване ще бъде съвсем конкретно по текстовете, които са ни предложени, но както е конкретно във връзка с текстовете, така всъщност искам да поставя и някои съвсем принципни въпроси.
Ще започна със законопроекта, който е внесен от госпожа Караиванова и групата народни представители. Там има един текст, който мен лично много ме смущава и това всъщност представлява новата ал. 4 в чл. 2, където се казва, че действащи адвокати не могат да бъдат членове на Висшия съдебен съвет.
Ако прочетем мотивите към този законопроект, се разбира, че идеята за това е, че действащите адвокати ще бъдат заинтересовани и един съд няма да може безпристрастно да решава делата, когато действащ адвокат се явява пред такъв съд.
Аз искам да ви припомня текстовете в Конституцията, в които се казва, че съдиите са независими и се подчиняват само на закона. И ако можем да поставим под съмнение съдиите, за това че адвокат се явява пред съд като адвокат, който е член на Висшия съдебен съвет, то такова ограничение трябва да бъде въведено и за останалите юридически професии. Ако за адвоката важи това, то същото важи и за прокурора, тъй като, поне за юристите е добре известно, че страните в процеса са равнопоставени. Следователно прокурорът също е толкова равнопоставен в процеса, колкото и адвокатът. И ако адвокатът, като се явява, видите ли, може да натежат нещата и да бъде по-пристрастен, по същия начин може да се постави въпросът и за прокурора. По същия начин може да се постави въпросът и за съдията, защото имаме няколко инстанции, имаме две инстанции в България. Сега правим вече и нова съдебна система, но там също имаме инстанции. Същото ще важи и за следователите, и за всички хора, които са в съдебната система.
Затова аз предлагам, ако се приеме на първо четене този закон, то нормата, която се предлага от госпожа Караиванова, да бъде, че: "Действащи адвокати, съдии, прокурори, следователи, юрисконсулти и научни работници в правната наука не могат да бъдат членове на Висшия съдебен съвет". Тъй като трябва да ВТ/ЛТ 59.1. сложим на един кантар всички, които участват в съдебната система.
Относно законопроекта на господин Мичковски и групата народни представители имам още няколко предложения и първото от тях е с първия текст, който казва, че народните представители могат да обжалват решения на Висшия съдебен съвет.
Вижте, ако това стане и ние го запишем в закон, наистина този текст ще противоречи с Конституцията и наистина влизаме в намеса на съдебната власт. Тогава всичко, за което говорихме, че има три независими власти, отива на вятъра. Не може народните представители, а има още норми в този проектозакон, който ни е предложен, как да става това, една пета да подават жалбата, да искат отмяна на решения, това означава във всеки един момент на всяко едно решение на Висшия съдебен съвет да бъде подчинено от волята на група народни представители и което вече означава чиста политическа намеса. Защото най-вероятното е определена политическа сила в парламента просто да не харесва работата на независимата съдебна система, на независимия Висш съдебен съвет и да атакува техните решения. Така че тези текстове, свързани с намеса на народните представители, трябва да бъдат отменени и въобще не могат да се гласуват, защото това означава наново сливане на властите.
Аз не искам подробно да говоря за това, преди няколко дни говорих в тази насока. Толкова време полагаме усилия да стане разделение на властите. С тези текстове всичко това се унищожава.
В този законопроект обаче има едни други текстове, които мен, честно казано, просто ме изненадаха, че са поднесени в законопроект и явно не са консултирани с юристи, което беше задължително да се направи при внасянето на законопроекта.
В предложения текст се твърди, че за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и за главен прокурор се предлагат юристи, които имат най-малко 12 години юридически стаж. Колеги, имаме Конституция, в която е казано, че най-малко 15 години юридически стаж и аз ви питам: не прочетохте ли Конституцията, преди да пишете проектозакон? И къде бяха колегите от Законодателната комисия, които твърдят, че са разглеждали тези проектозакони и че тези проектозакони не противоречат на Конституцията? Как може да се допусне и в становището на Законодателната комисия нито дума за това 59.2. не е казано. И затова ние толкова време заявявахме, че няма решение и че това е невалидно. Защото това е очевидно противоконституционен текст. И аз се чудя как въобще е могло да бъде написано. Тъй че много ви моля, когато внасяте закони, прочитайте преди това материята в Конституцията и съобразявайте поне основните норми с Конституцията.
Още нещо, което тук просто ме изненадва, това е на финала на този закон, това е новият чл. 11, нова ал. 5, където се предлага следното. Аз не знам на шега ли е предложено, или наистина, просто ако е наистина, то граничи с абсурда. В него се казва, че президентът на републиката по предложение на Висшия съдебен съвет може да пенсионира председателя на Върховния касационен съд, главния прокурор и директора на Националната следствена служба. Изглежда, че колегите не са разбрали, че става въпрос за мандатност, а пенсионирането е нещо съвсем различно. Но така, както са го предложили, за да бъде пълен абсурдът, аз ви предлагам още един текст, който е съвсем в духа на това, което те са предложили и са забравили, че мандат е едно, отзоваване от длъжност е друго, а пенсиониране е съвсем трето. Затова аз предлагам един нов текст: "Към президента на републиката да се открие пенсионна комисия, която да се занимава със следното: пенсиониране на народни представители, пенсиониране на министри, а също така и пенсионирането на президента". След като може да се пенсионира главен прокурор и може да се пенсионира председател на Върховен съд, значи може да се пенсионира и народният представител. Каква е пречката? Отговорете ми каква е разликата? Всички са с мандат! Значи могат да се пенсионират, мандатът не важи. Не важи мандат и за президента, не важи мандат и за министър в Министерския съвет.
Затова, учудвайки се на внесеното от колегите, аз обаче предлагам, ако ще уреждаме въпроса за пенсионирането, да го уредим цялостно и това да стане с една пенсионна комисия към президента, който да разглежда и да решава кога да пенсионира народните представители и кога министрите. Мисля, че ще се намерят доста хора в този парламент, а и сред министрите, които ще трябва да пенсионираме и ще намерим най-лесното решение на много въпроси, които вас ви вълнуват, а именно да очистите, заобикаляйки Конституцията, погазвайки законите на страната, да отстраните 59.3. определени хора, които са ви неудобни. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Има думата за реплика госпожа Караиванова. След нея господин Димитър Георгиев.
АНА КАРАИВАНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю. Уважаема колега Михайлова, много се спекулира с това, че едва ли не в нашия закон адвокатите се правят второ качество юристи, щом не могат да членуват. Въпросът е съвсем друг. Аз имам много добри приятели адвокати, които са много добри юристи и винаги съм ги уважавала. Въпросът е обаче, че самият Висш адвокатски съвет, когато се обсъждаше първото изменение на този закон, което вашата парламентарна група направи, без всякакви мотиви разпусна един законно избран орган, без да ни обясни защо, кой от тях нямаше необходимите качества и стаж, становището на Висшия адвокатски съвет, изпратено до Конституционния съд беше в същата насока - изрично подписано, че нямат право да членуват там, защото създава неравнопоставеност между страните. Така както прокурори и съдии, и следователи не членуват във Висшия адвокатски съвет, който си е един кадрови орган на адвокатите, който решава кой да бъде вписан, кой да не бъде вписан според техните критерии. Там не се месят съдии, прокурори и следователи.
Аз разбирам вашата идея да доведете текста до абсурд, но съдии, прокурори и следователи членуват, защото това е един чисто кадрови орган. А прокурорът и адвокатът са страни, вярно, и то само в наказателния процес, но те са малко по-различни страни. И аз това няма да ви го обяснявам сега, защото е дълга и теоретична разработка, но в гражданските процеси двама адвокати са в равно положение, но единият, ако е началник на съдията, е съвсем друго. И затова поне в софийските съдилища имаше случаи, в началото поне, когато адвокати правеха отвод на адвокати членове на Висшия съдебен съвет. Попитайте, ще ви ги кажат с имена.
На второ място, колеги, извинявам се, но за втори път виждам, че юристи от групата на СДС не четат Конституцията. И в чл. 130, колега Михайлова, изрично, за да критикувате колегите от НСД, ами прочетете я първо внимателно, изрично е казано в 59.4. ал. 2: "...за членове на Висшия съдебен съвет, които не са негови членове по право, се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко 15-годишен стаж". Така че членовете по право се изключват от този 15-годишен стаж. Всеки трябва да чете точно Конституцията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Други реплики? Няма. Госпожа Михайлова има думата да отговори на репликите. Моля, спазвайте двете минути, които имаме за реплика и за дуплика. 59.5.
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Действително текстът, който прочетохте в чл. 130, ал. 2 е точно така, обаче не може да се тълкува един текст изолиран от останалите текстове и когато се говори, че се иска 15-годишен юридически стаж това се отнася и за останалите, и за членовете по право, тъй че това е нещо, което се отнася и за тях. Вярно е, че те са членове по право на друго основание за това, че те са председатели на съответните инстанции, но за тях също важи така, както е конституционният текст и са свързани текстовете, важи и това.
А относно първата реплика, която направихте за адвокатите - вижте, аз също имам приятели и сред съдиите и прокурорите, но прокурори участват и в граждански, и в наказателни дела. И участието на един действащ прокурор също може да бъде същият сериозен проблем, ако въобще приемаме, че това е проблем за решаването на едно дело. Същото е и за съдиите. Затова за мен не бива да има никакво ограничение за действащите - и адвокати, и съдии, и прокурори, и следователи, и юрисконсулти, и за научните работници. Не бива да се поставя такова ограничение.
Моето становище е, че трябва да се отмени изцяло, тоест да се отхвърлят тези два проектозакона, но ако ще въвеждаме за една категория юристи ограничения, то нека да бъде за всичките, защото всичките могат да бъдат заинтересовани, защото не е без значение един съдия, който е член на Висшия съдебен съвет и е гледал делото в първа инстанция съдията, който е във втора инстанция да се притеснява, ако следва вашите аргументи как да реши делото. Моля ви, съдебната система е независима и съдиите при решаване на делата следва да се съобразяват само със закона, а не да треперят кой се явява на адвокатската или прокурорската банка или му е гледал делото преди това като първа или втора инстанция. Това не може да бъде аргумент! Ако това е аргумент, ние се връщаме просто преди години, когато се нареждаше на съдии. Това е така! Може би... не, може би, много съдии не са изпълнявали тези нареждания. Аз не искам да обиждам всички съдии, но че имаше намеса на съответните комитети в работата на съда и съдиите и прокурорите трепереха как да решат делата, защото ще понесат партийно наказание - това беше така и искайки ВЙ/ЗТ 60.1 да ограничите правата на всички участници в процеса, вие връщате нещата назад и казвате: днес съдиите продължават да не могат да решават делата си съобразно закона. А това трябва да стане и затова трябва да бъдат отхвърлени и двата проектозакона! (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Записан оратор има от СДС. Господин Савов, разполагате само с 19 мин., тъй като времето е определено от Председателския съвет и само тогава се увеличава времето, когато не е определено от Председателския съвет съгласно правилника.
СТЕФАН САВОВ (СДС): ... всяка парламентарна група по чл. 42, ал. 2 може да поиска удължаване на предварително определеното ... Господин Кадир, трябва да се чете правилникът, нали? ... време, но не с повече от една трета... Значи...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): И то не само да се чете, а трябва и да се разбира!...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре.
Има думата народният представител Васил Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители.
Аз съм дълбоко убеден, че целта на предложените два законопроекта не е само да бъдат отстранени главният прокурор господин Татарчев и председателят на Върховния съд господин Иван Григоров. Има други причини, които са може би и по-сериозни за представителите на лявата страна.
Вие знаете, че много е добре при едно парламентарно мнозинство каквото имате в момента съдебната власт да бъде подчинена на това парламентарно мнозинство и това е основното, което се прокарва в законопроекта и за което ще кажа след няколко минути. (Шум и провиквания от залата)
Ще кажа... ще кажа, доста работи ще кажа!... (Шум в залата)
Това обаче означава именно сливане на съдебната и изпълнителната власт нещо, което господин Стоилов като конституционалист знае по-добре от останалите.
По-нататък. Говори се, че с тези два законопроекта се целяло да се спре престъпността, която нараства. Дами и господа, това не е вярно! Аз имам току-що изпратено от Криминалогичния институт към Главна прокуратура едно сведение, което държа да 60.2 го чуете и вие и хората, които ни слушат.
В 1992 г. когато управляваше правителството на СДС и когато имаше този Висш съдебен съвет и този главен прокурор, и този председател на Върховния съд, престъпленията са 35,6 на сто! Това е най-малката престъпност от десетилетия насам! В 1992 г.! (Шум в залата) Това е официално издание на Института за криминологични изследвания.
Също така върнати са огромен брой дела за доразследване, което означава, че не прокуратурата, а следствието не е вършило своята власт, но в проекта, който се представя никъде не виждам да се изисква директорът на Националната следствена служба да е бил поне пет години следовател, какъвто в случаят не е.
По-нататък. Представителите на ДПС, които съжалявам, че не са в залата, казват, че смятат, че трябва да се промени Висшия съдебен съвет заради това, че не се санкционират тези, които са извършили престъпление по възродителния процес. Аз мисля, че сериозни съображения в тази насока не може да има след като те всички или почти всички гласуваха против предложението да се отнеме тук един депутатски имунитет на човек, който Главната прокуратура искаше да даде под съд именно за това, че е разрушил цял един квартал. Но заедно с това тези представители се страхуват от обстоятелството, че е подведен под отговорност един кмет, който иска да турцизира българското население в Якоруда.
Заедно с това правителството, което току-що господин министърът изяви силното желание да се промени този закон има отменени досега 12 свои актове. Председателят на Върховния съд изпрати на ръководителите на всички парламентарни групи, предполагам, че и уважаемата госпожа Ананиева ги е получила също, случаите, за които са отменени актовете на правителството. Всеки юрист ще види правилността на тези решения, но правителството не желае да бъдат подменяни неговите незаконни актове, защото предпочита и е по-лесно да се управлява без съдебен контрол.
И още едно нещо има, което е важно. Не това, че главният прокурор е казал, че има процеси, които предстоят и не любовта толкова към господин Луканов и господин Лилов е вашата, за да настоявате тези процеси да не протекат. Вие тях просто бихте 60.3 ги прежалили, но има други процеси, които стоят. И за някои от тях каза и господин Гинчо Павлов. И то не от нашата, а от вашата парламентарна група. И спомена и имената на министри, които в момента той смята, че трябва да бъдат обследвани от Главна прокуратура.
И аз казвам на последно, но не на последно място стои и нещо друго. Всички решения на Централната избирателна комисия се обжалват пред Върховния съд, а вие всички сте убедени, че предсрочните парламентарни избори ще дойдат много скоро и бихте предпочели да има един Върховен съд, който да има приблизително онова съдържание, което имаше в миналото, където единствен сегашният председател на Конституционния съд уважаваният от всички юрист господин Манов беше безпартиен. Просто друг безпартиен във Върховния съд по мое знание нямаше.
Но какви са конкретните закононарушения и противоконституционности в двата проекта, които се дават? Аз няма да повтарям повече за адвокатите, което се каза. Искам само да кажа на господин Стоилов, че това не означава попълване на Конституцията, а означава нарушение на Конституцията.
Чл. 30 казва, че всеки, който е преследван за своите убеждения чужденец намира право на убежище в българската страна. Може ли да допълним това, че всеки от мъжки пол, който е преследван, ще намери право на убежище? Или, че всеки, който е преследван за марксически убеждения, или всеки, който е преследван за антимарксически убеждения? 60.4
Явно е, че попълването означава противоречие с Конституцията. И това именно означава решението на Конституционния съд, който не прие вашите възражения навремето, да изключи адвокатите от Висшия съдебен съвет. И ако адвокатите пречат, както пречат прокурорите и следователите, аз имам едно друго предложение, заедно със седем предложения, които давам за протокола да се вземат предвид при второ четене (господин Гоцев предава листа с предложенията на стенографа). Едно от тях е, ако се стигне до гласуване да има три съвета. Единият за съдии, другият за прокурори, третият за следователи. Тогава няма да може единият да влияе на другия.
По-нататък. Като казвам, че има срастване на съдебната със законодателната власт, обръщам внимание на искането, че без никакви мотиви по единия законопроект, една пета от всички народни представители могат да поискат освобождаването на член от Висшия съдебен съвет. В единия от законопроектите, този, на господин Мичковски и останалите, дори не е посочено в какви случаи могат да поискат това. Просто в тези случаи, ако някой съдия или някой член на Висшия съдебен съвет като съдия си е позволил да осъди тези, които имат лоби една пета в Народното събрание. Нещо, което е абсурдно и недопустимо. Нарушава се не само мандатността (в проекта на госпожа Караиванова), нарушава се независимостта на съдията, който знае, че ще може да бъде сменян при пенсиониране или при онези условия, които са посочени от нея. Затова, защото именно разликата между старото и новото беше в това - липсата на тази дисциплинарна отговорност, която сега отново се вмъква и която поставя съдиите и членовете на Висшия съдебен съвет в съответната зависимост.
И сега относно стажа за главния прокурор и председателя на Върховния съд. Аз разбирам съображението. А дали те, вашите желания ще се изпълнят с тяхната промяна, е друг въпрос. То е въпрос и на прецизност на закона. Мисля, че не сте били достатъчно внимателни в това отношение, когато сте правили закона. Но е важно нещо повече, че вие искате да създадете едно правило такова, каквото се намира и в Закона за полицията, да се обвържат нещата с едно предшестващо присъствие, което при всяка смяна на системата не е желателно. ББ/НП 61.1
Във всеки случай, ако това нещо се приеме, няма основание да не се приеме и директорът на Националната следствена служба, и той да има поне пет години стаж в следствените органи.
Иска се за съдиите, председателят на Върховния съд, главният прокурор и прочие да дават отчет пред Висшия съдебен съвет. Забравяте ли, че той се председателства, макар без право на глас, от министъра? Къде е тогава независимостта на едната власт от другата, щом едните ще се отчитат. Отчитаха се навремето съдиите и се отчитаха на много места. Но именно този отчет беше едно от нещата, които пречеха на едно добро функциониране на системата.
Дами и господа народни представители, аз представям седем конкретни предложения за изменения и допълнения. Не желая да губя парламентарното време. Ако се стигне, аз ще кажа, до едно скандално гласуване на този законопроект, аз не плаша никого, но аз казвам нещо друго, което вие трябва да го знаете. Че Съветът на Европа има една Резолюция 488, която го задължава ежешестмесечно да следи приетите членове - каква е тяхната парламентарна практика и практиката на изпълнителната власт. Помислете си как ще посрещнете във вашата група, когато дойде представителят на Съвета на Европа да ви попита покрай това, защо вашата полиция би председателя на Народното събрание - бившия, защо тя уволни директора на телевизията и директора на БТА, защо сега уволнява главния прокурор и председателя на Върховния съд. Мъчно ще отговорите, защото наистина не може да има друг отговор на този въп рос, освен този, че искате отново да подчините съдебната власт на Комунистическата партия . (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има дмата народният представител Дако Михайлов.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Извинявайте, само това ще кажа още. Дори старият закон - в Закона за устройство на съдилищата и прокуратурата, тогава, в тоталитарно време, нямаше това изискване което сега вие искате да направите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата Венцеслав Димитров. С картата, господин Димитров. Две минути за реплика.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Искам да възразя на духа на изказването на господин 61.2 Гоцев. Господин Гоцев, вярно е, че аз не съм юрист и не мога да се противопоставя на Вашето изказване с юридически аргументи. Но мисля, че както Вие, така и Вашите колеги, когато обсъждате възможностите за някои хора - прокурори, адвокати или следователи да вземат място, да бъдат избирани във Висшия съдебен съвет, вие не обръщате внимание на техните професионални качества, което е най-важното. Ако направите поправка на закона, то обърнете внимание на професионалните качества. Защото един човек некомпетентен, един човек ограничен, с други думи, един човек глупав, ако ... аз не съм глупав. Това е отговор на вметването, на репликата. Във ваше комунистическо издание, вестник "Вечерни новини" е написано мо та мо, че за една лекция на мен са ми изплатили 32 000 долара. Слушайте тогава и си записвайте, защото такива златни уста в този парламент скоро няма да се появят.
На думата. Едино глупав човек - и адвокат, и следовател, и прокурор, ако го изберат за член на Висшия съдебен съвет, той пак си остава глупав. Даже нещо друго, за което имаме и примери. Не искам да посочвам имена. Един прокурор, когато го изберат даже за народен представител, той, когато е глупав, пак си остава глупав. Ето такива гаранции ние искаме, че глупавите хора няма да се издигат нагоре. Това е, господин Гоцев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Гоцев нищо не казва за глупавите.
Господин Гоцев, ще вземете ли думата?
Господин Михайлов, имате думата
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! В момента разглеждаме два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Висшия съдебен съвет, внесени от госпожа Караиванова и група народни представители от БСП и законопроекта на господин Мичковски.
По същество и двата законопроекта целят промени в Закона за Висшия съдебен съвет, нови основания за освобождаване на председателя на Върховния съд, главния прокурор и председателят на Върховния административен съд. 61.3 Разликата в двата законопроекта е доста съществена, тъй като в първия законопроект народните представители от БСП включват нови основания за освобождаване на тези лица, докато във втория законопроект, на господин Мичковски, се посочват забрани за заемане на тази длъжност на професионален принцип.
Това са всъщност доста съществени различия. Поначало, аз заявявам като народен представител, че няма да подкрепя нито един законопроект и ще гласувам против.
Вносителите, както госпожа Караиванова, така и господин Мичковски защитиха своите творения.
Речта на госпожа Караиванова беше в стил 70-те години на прокурор-обвинител, докато за закона на господин Мичковски ще се спра по-късно.
Госпожа Караиванова нарисува една потресаваща картина на престъпността в България.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Не е ли вярно?
ДАКО МИХАЙЛОВ: Вярно е. Но тя обвини поначало господин главният прокурор и председателят на Върховния съд. И на мен ми направи впечатление едно - статистиката, която тя посочи за броя на върнатите дела за доразследване от страна на прокуратурата и съда на следствието. И както и в пресата днес се появи, се казва: "тъй като има борба между господин главния прокурор и госпожа Ани Крулева - директор на Националната следствена служба, господин главният прокурор следва да си отиде". Ами защо не си отиде госпожа Крулева, бе, госпожа Караиванова? Каква е гаранцията, че следствието си е свършило работата?
Защо ние отново се мъчим да въвеждаме старите не представи, а това беше задължение, следствието над всичко. Следователите бяха прави, съдът беше само един обикновен регистратор на това следствие и издаваше присъдата без много, много да се замисли. Така беше поначало.
Господин председателят на Върховния съд е виновен, защото е отменил актове на Министерския съвет. Ами на господин Беров като не му харесва, да си отиде. Защо трябва да си отива председателят на Върховния съд? Защото си гледа работата. (Възгласи на одобрение, "Браво!" от блока на СДС) МС/КТ 62.1
По същество на двата законопроекта.
Първият законопроект, госпожа Караиванова, противоречи на Конституцията и Вие знаете много добре. Господин Стоилов е разбрал това нещо и каза: "Празнота в основния закон - Конституцията". Ами допълнете го този основен закон! Вие го гласувахте, Великото Народно събрание. Вие включвате нови основания за освобождаване на председателя на Върховния съд и на главния прокурор, освен посочените в чл.130, ал.2 основания, Вие включвате и останалите - нарушаване на законите и Конституцията и липса на професионални качества.
Къде ги има тези основания в Конституцията? Къде ги има? Плюс това, тези две лица - председателят на Върховния съд и главният прокурор са и съдии, и те са несменяеми, госпожа Караиванова.
Може ли главният прокурор да го освободим поради липса на професионални качества, а един заместник-районен съдия или заместник-районен прокурор не можем да го освободим поради нарушаване на законите и липса на професионални качества.
Това не е ли нарушаване на Конституцията?
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Значи за 7 години не може да се смени?
ДАКО МИХАЙЛОВ: Щом тези основания ще важат за магистратите от Върховния касационен съд, председателят на Върховния касационен съд и главният прокурор, още повече тогава би следвало да се отнасят за съдиите по цялото ниво надолу. А Вие включвате само основания за тези двама граждани. Това вече действително показва наличието на политически мотиви. (Реплики от блока на БСП)
Вие знаете, че в проектозакона за съдебната система, който върви за момента на второ четене, в чл.147, който още не е гласуван, такива основания за освобождаване на съдиите ние не сме посочили. И Вие сте го гласували в Законодателната комисия - господин Мулетаров и госпожа Караиванова - основанията за освобождаване на съдиите.
Аз се учудвам на колегите-юристи, които са подписали закона на господин Мичковски. Това не е закон за изменение на Висшия съдебен съвет, а това е просто едно недоразумение. И колегите тук, може би от деликатност, не посмяха да го кажат, но дайте да не превръщаме парламента в интернат за бавноразвиващи се. 62.2
Аз не мога да гласувам такъв законопроект. (Възгласи на одобрение от блока на СДС, "Браво!")
Вижте, господата Мичковски и останалите вносители включват "обжалване на избора на членовете на Висшия съдебен съвет от страна на народни представители и на делегати".
Народният представител подава жалбата, включително аз, гласувал тук за квотата от Народното събрание против и заедно с господин председателя се явяваме на дело във Върховния касационен съд. Аз като жалбоподател, той като ответник по жалбата. Как си я представят тази работа тези хора? Някой замислял ли се е за това нещо? Кой ще бъде ответник по жалбата по това дело? Допустимо ли е поначало народен представител да обжалва акта на Народното събрание, с което е избран за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание?
Същото това се отнася и за делегатите, избрани от квотата на съдиите и прокурорите. Може ли те да обжалват избора? Като какви? Като делегат, като съдия сам? Това нещо уредено ли е в закона?
И на второ място, как Върховният касационен съд ще се произнася по този избор, при положение че председателят на Върховния касационен съд е член на самия съвет? Това са безмислици!
На трето място, господата Мичковски и останалите, в – 7 включват "забрана на адвокатите по същество", всъщност един адвокат да стане председател на Върховния касационен съд, ако няма 5-годишен стаж като съдия или прокурор. А защо не и като следовател? Тук дискриминираме и самото следствие по този начин.
И аз не мога да разбера този мотив. Ако един съдия има 5 години и 2 месеца стаж може да стане председател на Върховния касационен съд, а един адвокат с 25-годишна практика не може, защото не е бил съдия. Това е просто безмислие!
И искам да имате предвид, решението на Конституционния съд # 3, което изрично посочва, че не може на професионален принцип да се прави някаква дискриминация. И това най-много важи за господата от ДПС, защото те знаят много добре, че във възродителния процес, тези, които участвуваха, това бяха следователите, които бяха военизирани. Бяха от системата на МВР и Военна прокуратура. А те знаят много добре кой е представител на Военна прокуратура във Висшия съдебен съвет от тяхна страна. И тук 62.3 не е вината в господин главния прокурор, защото много лесно тогава би могло да се постави въпросът и за тяхното положение като членове в парламента пред Конституционния съд. Защото той един път вече го е решил този въпрос и отново да го решаваме, сега, когато той се е произнесъл дали адвокатите могат да участвуват или не, това действително е нарушаване на Конституцията.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Ако се гласува?
ДАКО МИХАЙЛОВ: Да, ако се гласува, ще поставим отново въпроса и Конституционният съд ще го отмени. Това е много просто. (Реплики от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина в залата!
ДАКО МИХАЙЛОВ: Законопроектът предвижда "обжалване пред Върховния касационен съд на решенията на Висшия съдебен съвет".
Господа юристите виждат и знаят, че това е напълно безсмислено. И това е безсмислица. Това е безсмислица, а препращат към Върховния административен съд за други решения на Висшия съдебен съвет.
Затова ви казах, дайте действително, когато ще гласуваме закони, нека да бъдат закони, а не да ставаме за смях.
В – 12, и свършвам, на предложения законопроект е предвидено, че "президентът пенсионира председателя, главния прокурор и директора на Националната следствена служба".
Ами директорът на Националната следствена служба избира ли се от президента, за да го пенсионира той? Никой не си е направил даже труда да го прочете това нещо. А ние ще гласуваме следващия час, може би и следствието, като част от съдебната власт. Затова аз казвам, че ще гласувам против тези законопроекти - двата. Благодаря!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Михайлов.
Има думата народният представител господин Илко Ескенази. Да се готви господин Емил Бучков. 62.4
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Когато се разглежда един законопроект на първо четене, е нормално първо да се вземе отношение по три въпроса: какво е неговото съотношение с Конституцията; каква е целта на закона и в какво се състои неговата същност. Тъй като не искам да отнемам от времето на моите колеги, аз ще кажа:
Първо, че се установява съвършено безспорно, че законопроектите в този вид противоречат на Конституцията с още едно основание, че тази теза е потвърдена от Конституционния съд.
Второ, каква е целта на закона? Съвършено ясна - политически реваншизъм.
Трето, каква е същността на този закон? Отново се връщаме към времето, в което волята на Партията трябва да се превърне в закон. Но...
НОРА АНАНИЕВА (от място): Партията на СДС ли имате предвид?
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ: Госпожо Ананиева, много ще се радвам да ме репликирате и ще имам възможност да Ви отговоря.
Но това, което представлява един политически цинизъм, е кой в тази зала учи какво трябва да бъде независима съдебна власт. Това са тези, които не се отказват нито един ден от своята история, която се характеризира именно с разправа с независимата съдебна власт и със създаване на наказателни заведения, които цивилизованият свят осъжда. Така че, първо, се откажете от тази ваша история и след това започвайте да ни учите какво представлява независима власт. Но това, на което искам да се спра преди всичко, е един момент, който най-малко беше засегнат в тази зала - в кой момент така неистово се натиска именно тези няколко члена да бъдат поправени?
Първо, обърнете внимание и това беше вече подчертано, че Българската социалистическа партия не употреби дори една хилядна от тези усилия, за да вкара един от прословутите проектосоциални закони в тази зала. Защо? Някой може ли да отговори? Ако бяха употребили това упорство, а те нямаше да срещнат съпротивата на СДС, за една седмица тези прословути проектозакони щяха да влязат в тази зала и да бъдат гласувани на първо четене. РД/ЛТ 63.1. Но това е първият въпрос.
Вторият въпрос, на който всеки трябва да си отговори в тази зала, е какво в момента решава съдбата на България? А това е фалитът на държавния бюджет, за което министър-председателят чака да се яви и да говори пред това събрание. Някой да се пита защо той не се явява? Много просто. Той ще се яви, след като бъде гласуван на първо четене този закон, с който се предполага, че могат да бъдат сменени двама души.
Така че тази демагогия, за която ни се говори, която изпъква, загрижеността за доходи, за заплати и т.н., които не могат да бъдат изплащани, трябва да бъде съвършено ясно, че Народното събрание с това следваше да се занимава тук. И трябва да е ясно кой носи отговорността от отхвърлянето на този въпрос и нека хората по тези въпроси да ходят на "Позитано" 20.
Още един въпрос, който е безспорен, и нека реформаторите... (Реплика от блока на БСП) Ще ви зачитам прекъсването.
Още един въпрос, който е безспорен. Вие, като парламентарна група, разговаряхте с Международния валутен фонд. На вас ви стана ясно това, което казва целият свят по отношение на реформите в България, че до Нова година трябва да бъдат гласувани само законите, абсолютно необходими за икономическата реформа, по които има консенсус. Има такива закони. И какво правите? Две седмици се опитвате да натискате на този закон, който вие го искате. Това не е ли демагогия да уверявате света, че сте загрижени за реформите и от друга страна, да казвате - това го искам, сега го искам. Което още веднъж показва, че на социалистическата партия изобщо не и пука за съдбата на България. (Реплика от блока на БСП: "Ти ще кажеш")
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля, не прекъсвайте оратора.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ: Моля ви, не ме прекъсвайте. След това имате възможност да направите вашите реплики. Дори специално господин Виденов аз съм съгласен 4 минути реплика да направи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Аз не съм съгласен.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ: Добре.
Но това, което е безспорно, е, че не се работи по тези неща, които, ако не бъдат приети до края на годината, а може да бъдете сигурни, че след първото четене отново приоритет ще 63.2. бъде второто четене на този закон, аз съм сигурен. Ако те не бъдат приети, просто България ще изпадне наистина и след Албания в класацията на реформите. Това обаче, тези, които натискат да бъде приет този закон, изобщо не ги интересува.
И в този аспект аз се чудя как може хора, които са толкова загрижени и отговорни за съдбата на икономическите реформи в това събрание, да искат на първо място да се гласува този закон! Това говори, че тези хора нямат духа и отговорността пред държавата, за да извършат тези реформи. Тези хора имат единственото призвание да бъдат лакеи, защото призванието на лакея е да поднесе излъскани прибори на своя господар. (Ръкопляскания от блока на СДС)
Впрочем тази оценка, че Българската социалистическа партия иска първо да направи своите лични отмъщения и да направи своя политически реваншизъм, а след това да върши реформи, се доказва и от това съобщение, че в неделя ще има пленум по икономическата реформа. Мина времето, през което светът можеше да смята, че ако на пленум нещо е минало, то е станало държавна политика.
Освен това искам да взема специално отношение и към тази демагогия, която беше развита в тази зала за това колко важен бил този закон, за да може да се води по-ефективна борба с престъпността. Нека този, който наистина откровено вярва, че с този закон, който цели да бъдат сменени няколко души във Висшия съдебен съвет, ще бъде подобрена борбата с престъпността, нека да излезе тук и пред вас да каже, че след тези промени ние ще имаме по-ефективна борба с престъпността. И нека да заложи тук авторитета си или нещо по-ценно, ако притежава такова.
Така че тази демагогия, че този закон допринасял за борбата с престъпността, е най-опашатата глупост, която съм чувал в тази зала. Ако беше така, първото нещо трябваше да бъде следствието.
И най-накрая, аз съм изумен от това, че реформаторите в тази партия прекланят глави, след като съвършено добре знаят, че моментът за България е съдбоносен и ако не бъдат направени най-малките стъпки към икономически реформи, просто наистина България ще се превърне в един резерват. Те знаят това. И аз съм водил разговори. Защо обаче те поддържат тази позиция? И тук 63.3. трябва да сме наясно, че това е казано отдавна, че тогава, когато започва да се възражда един комунистически дух, единственото средство, с което групата се държи в подчинение, това е да й се внуши, че тя е съпричастна към извършени престъпления.
Ето това е, което в крайна сметка обединява хора, които са убедени, че по този начин се компрометират най-необходимите реформи в момента. Това не съм го казал, разбира се, аз, това го е казал Достоевски. Просто да предваря реплика, за да обяснявам след това кой го е казал.
Ето това е причината, поради която плахите реформатори не смеят да излязат тук и да кажат "за съдбата на България са важни тези и тези закони".
И най-накрая, за да приключа, аз все пак смятам, че трябва в тази зала да се обърне внимание на един факт. И именно тази фраза на Достоевски ме навежда към нея, а това е романът "Бесове", ако си спомняте. Там много добре Достоевски беше описал как започва постепенно и след това се развива бесът на комунизма. Внимавайте, защото в тази зала се усеща, че започва да се възражда бесът на комунистическия реваншизъм. Не реставрация, защото може да бъде реставрирана монархия, може да бъде реставриран някакъв режим, говорим за реваншизъм тогава, когато се реставрира един диктаторски, тоталитарен режим.
И ето защо, като заключение, а това е казано най-приятелски, защото има хора и от тази страна, които усещат как този бяс за отмъщение започва да обхваща лявата страна на залата. Опомнете се, защото този бяс може да доведе единствено до едно той става неконтролируем и тогава страната ще стане един "Джурасик парк", в който ще доминират брежневско-живковски птеродактили и динозаври. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Ескенази. Господин Камов, господин Маринов след това. 63.4.
НИКОЛАЙ КАМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз съм наистина респектиран от качествата на господин Ескенази (реплики и единични ръкопляскания от СДС), но не мога да приема Вашата логика - Вашата политическа и формална логика. (Силно недоволство от СДС)
Интересно защо Вие можете да учите мен, а и мнозина други колко добра е социалистическата демокрация например. Имам предвид Ваша публикация в един сборник "Младежта и социалистическата демокрация", както и много други публикации преди 10 ноември 1989 г. Понеже днес сме 10 ноември. Защо Вие можете на висок глас и със същия този патос преди четири години да подкрепяте съвсем други ценности, съвсем други личности на отговорни постове, а ние, от нашата парламентарна група - хора, които никога не са правили това, да не могат да Ви кажат какво е независима съдебна власт? Ето това на мене въобще не ми е ясно, господин Ескенази.
И още нещо: не мога да разбера как може да представите този период на управление, включително Ваше лично участие в изпълнителната власт, като нещо, което все едно че не се е случвало и от което нищо не произтича за България? Вие имахте твърде големи отговорности, за да говорите по този начин днес тук, сега, в сфери, в които страната ни има изключително големи интереси. Например преговорите ни по асоциирането с Европа. Един посланик, излъчен от вашата квота и по предложение на СДС, преди няколко дни в комисията заяви, че вие носите отговорност за провала на тези преговори. Мисля, че това достатъчно ясно трябва да получи обяснение, както и много други проблеми.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (от място): Това е лъжа. Не говорете лъжи! Аз също съм член на тази комисия.
НИКОЛАЙ КАМОВ: Аз се позовавам на казани неща достатъчно ясно. (Реплики от СДС)
Аз преди малко цитирах някои студии, свързани с комунистическия режим, за който Вие говорите, на току-що говорившия. (Реплики от СДС)
Когато Вие днес от тази трибуна се опитвате да бъдете обвинител за стореното и за състоянието в момента в България, спомнете си за това, което направи вашата политическа формация и Вие лично като член на едно правителство, господин Ескенази! ЦМ/ЛТ 64.1. И тези изменения, които бяха внесени в закона преди известно време, до какво доведоха съдебната система!
Всичко това за мене означава една проста демагогия. Вие искате да прочетат "Бесове", но този роман не може да бъде намерен даже в книжарниците на България, защото те бяха ликвидирани под рубриката "Съветска литература"... (Смях и реплики от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (Смее се): Затова трябва да се чете навреме. Защото сега, ако не се намира - който е чел, чел. Това е... (Оживление)
Господин Ескенази, заповядайте за отговор на направената Ви реплика.
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Те го забраниха Достоевски, а сега какво? (Шум и реплики от СДС)
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Ще си позволя да дам отговор по време толкова, колкото заслужава репликата.
Аз също съм изненадан от тона на господин Камов, който е държал да бъде коректен. Ако ще си говорим за лични неща, за авторитета на моите публикации може да се съди от това къде те са публикувани. От това доколко могат да бъдат изброени петшест страни. Във всеки случай, ако четете "Кой кой е в интелектуалната собственост" - английско издание, можете да видите кой е Илко Ескенази в интелектуалната собственост. (Оживление)
А що се касае до публикациите в България, можете да направите една подробна справка и да видите кога Илко Ескенази е възхвалявал социализма. Друг е въпросът, че не е говорил против социализма - това никога не го отричам. Но това е един по-дълъг разговор.
Що се касае до това какво е направило правителството на СДС, аз наистина съм изумен. След като една партия претендира, че се реформира, да твърди, че, видите ли, след като дадена държава започва да се управлява от друга партия освен нея, колко лоши неща настъпват за тази държава... Все едно слушате Фидел Кастро. Той казва: колко лошо става в тези страни, в които не управляват комунистическите партии... (Смях от СДС)
А що се касае за асоциирането ни с Европейската общност, първо, наистина е доста долнопробен този намек от господин Камов, защото Вие знаете как се водиха преговорите. Но от друга страна 64.2. се радвам, че Вашият критерий за компетентност по Европейска общност представлява Леа Коен - явиден музиколог. И тъй като Вие тук я давате за корифей, може би тя като музиколог за благодарност ще ви изсвири нещо.
Благодаря. (Смях и ръкопляскания от СДС, чува се репликата: "Да изсвири нещо европейско")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Ескенази.
Има ли желаещи от други парламентарни групи да вземат думата? - Няма желаещи. Остават още между 9 и 10 минути за господин Емил Бучков. Заповядайте, господин Бучков.
ЕМИЛ БУЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Въпросът, който днес разглеждаме и който отдавна е обект на една засилена емоционалност и от двете страни, действително трябва да бъде изследван и обективно и трезво преценен.
Трябва да се има предвид следното: тука е внесен един законопроект, който има много малко правни и юридически проблеми, а повече политически. Трябва да се има предвид също така, че понякога добрите намерения водят до лоша политика. Но никога лошите намерения не могат да доведат до добра политика.
Поводът е ясен. Министър-председателят е обиден за това, че Върховният съд му е отменил няколко негови акта...
ОБАЖДАТ СЕ ОТ СДС: Да напусне...
ЕМИЛ БУЧКОВ: Аз бях млад юрисконсулт, когато един възрастен адвокат ми посочи бившия председател на Върховния административен съд, който е отменил постановление на министър-председателя Богдан Филов. И когато Богдан Филов му се обажда и казва: господин еди-кой си, Вие сте отменили постановление на Министерския съвет, той му отговаря: не аз, господин министър-председателю, а Върховният административен съд, защото счете, че постановлението е незаконосъобразно... И Богдан Филов, също професор, не е направил нищо. Не е повдигнал въпроса и въобще не е ставало дума за смяна на този председател на Върховния административен съд.
Какво става при днешната обстановка? Както казва един мой приятел за подобно положение, министър-председателят едва ли не се чувства като обидена госпожица - как може да му се отмени актът?!... Ами ще му се отмени като не е законосъобразен. 64.3.
И тука това, с което искам да привлека вашето внимание, е следното. Ние може да сме от различни цветове. Ние може да сме с различни виждания. Но ние трябва да имаме едно предвид че поставяме началото на законност в тази страна. Досега нямаше законност. Имаше партийни разпоредби, облечени в закони. Ние поставяме началото на една демократична законност. И ако не се проникнем от това съзнание, поколенията няма да ни простят. Няма да ни простят, уверявам ви.
Защото ще ви кажа. Тука има много хора, които добре познават и английската, и американската история. Има една личност Джон Маршал - първият председател на Върховния съд на Съединените щати, който независимо че е бил реакционер и консервативен, е успял да наложи спазването на законност от всички. И вие сте свидетели 200 години по-късно, когато Сенатът обяви Американската комунистическа партия извън закона, че Върховният съд отмени това постановление, като прие, че не е конституционно. Кажете ми: когато се касае за комунистически партии, ние сме съгласни да приветстваме една такава постъпка, но когато се касае за законност тука, в страната, готови сме да хвърлим редица упреци и едва ли не помия.
Може ли след като има решение на Конституционния съд, който е най-висшият орган - разберете! - защото контролира законността и конституционността на актовете, постановени от нас, от това Народно събрание, да казваме: не ни интересува... 64.4.
В решение # 3 изрично Конституционният съд приема, че след като Конституцията предвижда членове на Висшия съдебен съвет да бъдат юристи с доказани професионални и морални качества, и морални, подчертавам, с 15-годишен трудов стаж, могат да бъдат избирани.
И веднага се поставя въпросът: не, те не могат да бъдат юристи всичките, една част трябва да бъдат само съдии или само прокурори, или само следователи, или адвокати и т.н. И Конституционният съд изрично прие: не може да се ограничават правата на гражданите, защото профилирането на дадена професия, отделни профили не са предвидени като ограничение в Конституцията.
И тук вие поставяте въпроса: какво ни интересува решението на Конституционния съд? Ами, аз веднага ще поставя въпрос; плъзгаме се по много опасна плоскост. Конституционният съд има решение, с което прие, че Движението за права и свободи е конституционна партия, а не партия на етническа основа, каквато лявата страна искаше да го изкара. (Възражения в блока на БСП) И ние, ако приемем, че решенията на Конституционния съд не са валидни, винаги може, ето от лявата страна Отечествената партия на труда да събере 48 подписа и наново да постави този въпрос пред Конституционния съд. А може би и това не е необходимо, тъй като господин Премянов има готови списъци на 49-50 души, така както ги депозира през августовската ваканция за извънредно заседание на парламента. (Ръкопляскания в блока на СДС)
Но има един друг проблем, който не е без значение. Колеги, само за момент! Не може да се правят ограничения, и разберете, това е бумеранг. Щом Конституцията не го е направила.
НОРА АНАНИЕВА (от място): А за научните работници?
ЕМИЛ БУЧКОВ (независим): Второ, след като не може да се правят тези ограничения и след като Конституционният съд не само по този въпрос, а по целия закон, който вие отнесохте пред него, приет е в съответствие с Конституцията. Щом е прието, защо искате да го обърнете наопаки?
Второ, вижте каква абсурдна постановка в проекта на госпожа Караиванова! "Могат да бъдат отстранени предсрочно предВТ/ЗТ 65.1 седателят на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главният прокурор за нарушаване на Конституцията и законите..."
Едва ли има по-абсурдна постановка от тази. Всеки един съдия, когато реши едно дело и то му бъде отменено от горния съд, той е нарушил закона, щом не го е решил правилно. Всеки един прокурор, който е внесъл обвинителен акт и подсъдимият е оправдан, той е нарушил закона, защото неоснователно е подвел под отговорност невинен човек. Виждате ли каква абсурдна постановка?
И затова може само общите правила, които са постановени за съдиите, а те са: при присъда с лишаване от свобода за умишлено престъпление.
След това - поради липса на професионални качества. Е, моля ви се! На изхода ли ще проверяваме професионалните качества или на входа?
НОРА АНАНИЕВА (от място): На входа.
ЕМИЛ БУЧКОВ: На входа. Ами, щом той няма професионални качества, няма да бъде избран.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Точно това предлагаме. Това е предложението.
ЕМИЛ БУЧКОВ: А....! И затова ви моля, обърнете достатъчно сериозно внимание, политическото заслепение да падне от вас и накрая искам да отбележа следното: бях много впечатлен от съобщението във вестниците, че Квашневски - ръководител на лявата партия, поднесе извинение пред целия полски народ в Сейма. А вие се срамувате да го направите и никога няма да го направите! (Шум и изразено неодобрение в блока на БСП, ръкопляскания в блока на СДС и възгласи: "Никога! Комунисти!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Бучков. С това времето на Парламентарната група на СДС е изчерпано. Има ли други желаещи за думата или няма? Имам чувството, че ще има. Въпросът е много важен.
Постъпила е една бележка, че господин Георги Марков желае думата. Има право да я вземе, ако заповяда. Господин Марков, заповядайте. (Ръкопляскания от блока на СДС) Имате достатъчно време. 65.2
ГЕОРГИ МАРКОВ (СДС): Уважаеми госпожи и господа народни представители, аз изцяло подкрепям юридическите доводи, които моите приятели от Парламентарната група на СДС изложиха. Затова аз ще взема отношение само по политическата страна на въпроса, защото гласуването на един такъв важен законопроект във висшия орган на българската държава - парламента, е без всякакво съмнение, политически акт. И аз не си правя никакви илюзии, че тук няма да играят никакви юридически доводи, а е прост въпрос на аритметика. Съюзът на демократичните сили трябва да спечели това гласуване.
Аз се обръщам към Движението за права и свободи с една молба - да теглят една черта и да си припомнят, че имаше една година, когато те гласуваха със Съюза на демократичните сили. Тогава за първи път от половин век насам формирахме парламентарно мнозинство, направихме закони, които зримо промениха България, дадоха нещо реално в ръцете на много хора. България беше приета в Съвета на Европа и в Европа и света се заговори за български модел към прехода към демокрация.
Една година Движението за права и свободи гласува с Българската социалистическа партия и резултатът е печален. Той ще бъде добре развит от Съюза на демократичните сили по времето на искането на вот на недоверие на правителството. Но аз четох последния или по-точно предпоследния брой на вестника на Движението за права и свободи - "Права и свободи", и бях много силно впечатлен от констатациите на тяхната конференция в Кърджали. А те
казани простичко са, че по времето на управлението на СДС симпатизантите и привържениците на Движението за права и свободи са живели по-добре, отколкото по времето на кабинета, подкрепен от Българската социалистическа партия. (Ръкопляскания от блока на СДС) 65.3 Няма никакво съмнение, че по време на своето управление и по време на нашето парламентарно мнозинство, ние сме допуснали някои грешки, но Съюзът на демократичните сили никога не е и никога няма да бъде репресивна политическа сила по отношение на турското малцинство у нас и лидерите на Движението за права и свободи.
Винаги съм говорил против късата памет, затова искам днес в пленарната зала да припомня едни думи от 4 ноември преди две години тук, в този парламент, под които аз се подписвам, те са на лидера на Движението за права и свободи г-н Ахмед Доган, който казва: бихме се превърнали в неоправдани идеалисти и наивници, ако мислим, че комунизмът ще слезе от историческата сцена от само себе си. Той неизбежно си отива и трябва да мине в забвение - казва г-н Доган - но, напускайки историческата сцена, дериватите на комунистическата партия постоянно си правят упражнения за обновление, използвайки целия наличен арсенал от форми за социална, политическа и икономическа мимикрия. Именно затова, за да сме сигурни, че няма да има рецидиви на тоталитарни комунистически режими, ние трябва да им помогнем, казва г-н Доган, да си намерят истинското място в историята, а то е в опозиция!
Аз се обръщам към Движението за права и свободи и тяхната Парламентарна група да имат предвид това, че за отношенията между СДС и ДПС съдят за нас в Европа и света.
Оценката на СДС е отличен (6). Ние трябва да затоплим нашите отношения, да се изясни въпросът със свалянето, незаслуженото, на г-н Стефан Савов, което беше нечувана манипулация на господата комунисти, да не горим последния мост и да получите и вие една шестица от Европа, гласувайки днес против господата комунисти. Тяхното място за години напред е в опозицията. Вие им дадохте шанс да се променят. Те не успяха.
В името на България ви моля - гласувайте със СДС! Няма да сбъркате! На България е нужен един голям некомунистически фронт! Те се самозабравиха, тези другари, и трябва отново да отидат в ъгъла, където им е мястото! (Бурни овации, ръкопляскания от СДС) ВЙ/ВЙ 66.1
ПРЕДСЕДАТЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на г-н Георги Марков. (Шум и реплики в залата)
Пристъпваме към гласуване, ако няма други изказвания.
Има два законопроекта. Към тях бяха направени съответните предложения, много на брой.
Най-напред моля народните представители да заповядат в залата. Ще гласуваме законопроекта с дата 27 януари 1993 г. заведен под # 102 33 19/27.01.93 г. Това е законопроектът на г-жа Ана Караиванова, Спас Мулетаров, Мариана Христова, Наташа Тачева, Мариела Митева и г-жа Емилия Томова.
Моля народните представители да заповядат.
Моля, режим на гласуване. Гласувайте този законопроект. Ще изчакаме трите минути.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 220 народни представители, за този законопроект на първо четене - 113, против - 98, въздържали се - 9 народни представители.
Законопроектът се приема.
Преминаваме към гласуване на законопроект # 102 33 346/18 май 1993 г., с вносители народните представители Асен Мичковски, Господин Атанасов, Марин Маринов, Радка Василева, Красимир Найденов, д-р Йордан Тодоров, Соня Младенова, Христо Тодоров, Димитър Велев и Чавдар Кюранов.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме законопроекта на първо четене. Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 216 народни представители, за - 121, против - 94, въздържал се е 1 народен представител.
Законопроектът се приема на първо четене.
Давам половин час почивка. (Звъни)
17 ч.40 м.
66.2
(След почивката)

18 ч. и 15 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (звъни): Продължаваме заседанието с точка втора от дневния ред -
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ
Кой ще докладва?
Към точка втора минаваме, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председадател, дами и господа народни представители! Знаете, че се уточнихме, че Комисията по земеделието трябва да докладва онази част, която още не е гласувана. А това е компенсационния фонд. Остана Комисията по земеделието да се събере заедно с Икономическата комисия, с Комисията по бюджета и финансите и да представи на уважаемите народни представители съответните текстове. Аз смятам, че господин Али, или друг представител на Земеделската комисия, трябва да докладва дали са стигнали до решаване на проблемите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Джеров.
Господин Георги Николов? Господин Хасан Али не го виждам. Моля квесторите да намерите господин Хасан Али, за да докладва.
Господин Али, редно е докладчикът да се явява преди народните представители в залата.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Увааеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! От Закона за тютюна и тютюневите изделия останаха негласувани глава пета "Гаранционен фонд" - чл. 32, 34, 38 и допълнения към някои членове и предложения за чл. 7, 13 и Допълнителните разпоредби. Аз предлагам да започнем с глава пета "Гаранционен фонд".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Прочетете първо становището на Законодателната комисия.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Ще ги прочета, уважаеми господин председателю!
Глава пета "Гаранционен фонд".
Чл. 19, ал. 1. Към Министерство на финансите се създава гаранционен фонд за тютюнопроизводството на извънбюджетна сметка.
Ал. 2. Първоначалният финансов ресурс на фонда се формира чрез еднократно заделяне от бюджета на средства в размер на ББ/НП 67.1 100 млн. лв.
Ал. 3. Средствата във фонда се набират чрез отчисления в размер на 2 на сто от стойността на продажбите на ферментирал и преработен тютюн и тютюневи изделия.
Предложения от Ивайло Ловджиев към чл. 19.
"Ал. 3. Средствата от фонда се набират чрез отчисления в размер на 2 на сто:
а. Стойността на продажбите за износ на ферментирал и преработен тютюн и тютюневи изделия;
б. Сумата на акциза от продадените на вътрешния пазар тютюневи изделия.
Ал. 4. Гаранционният фонд се разходва за плащане на неизкупен тютюн по чл. 13, тютюневи семена по чл. 8, ал. 1 и възнаграждение за държавни експерти по чл. 20, ал. 2 и 3.
Ал. 5. След продажбата на тютюна, изкупен по чл. 13, средствата се възстановяват във фонда в едномесечен фонд.
Ал. 6. Гаранционният фонд за тютюнопроизводство се управлява от управителен съвет в състав:
председател - министърът на финансите
и членове: по двама представители на Министерството на финансите, на Министерството на земеделието, на производителите на тютюн и на купувачите на тютюн, както и по един представител на Министерството на търговия, на Министерството на промишлеността и на БНБ.
Ал. 7. Министеският съвет издава наредба за дейността, ползването и формирането на гаранционния фонд в срок до три месеца от влизането на този закон в сила".
Има предложения от Комисията по бюджета и финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: По коя алинея?
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: По глава пета, чл. 19 има направени предложения от Комисията по бюджета и финансите, Икономическата комисия, Комисията по земеделие, както и от народния представител Невен Пенев.
Ако е тук уважаемият господин Пушкаров, виждам, че е тук уважаемият господин Георги Николов - Силистра, аз ги моля да запознаят уважаемимте народни представители със становищата на тези комисии, тъй като предложенията на Икономическата комисия 67.2 се покриват от становищата на тези две комисии.
Предложението на колегата Невен Пенев също е включено в тези становища на двете комисии. Не виждам колегата Пушкаров да е тук. Колега Николов, Вие?
Господин председател, аз предлагам колегата Николов да ни запознае със Становището на комисията по земеделието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Направо с предложението и мотивите! Заповядайте, господин Николов!
ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Силистренски избирателен район): Благодаря Ви, господин председател, уважаеми колеги! Разрешете ми да ви запозная със становището по обсъжданата глава пета на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Комисията предлага глава пета да бъде озаглавена "Фонд тютюн" и да има следното съдържание.
Първото ми предложение е по заглавието.
Чл. 19, ал. 1 да придобие следния вид.
Искам да направя едно пояснение, че предложенията на Комисията по земеделие съвпадат в голяма степен с онези предложения, които са внесени пред нас от Бюджетната комисия. Или чл. 19, ал. 1 да придобие следния текст.
Чл. 19, ал. 1. За регулиране на производството, изкупуването и търговията с тютюн, се създава Фонд "Тютюн" към Министерския съвет на извънбюджетна сметка.
Ал. 2. Средствата по фонда се набират от:
1. приходи от продажба на изкупения от фонда ферментирал и преработен тютюн;
2. вноски в размер на 2 на сто от стойността на продажбите на ферментирал и преработен тютюн и тютюневи изделия;
3. отчисления в размер на 5 на сто от стойността на закупения бандерол за тютюневите изделия;
4. еднократно осигурени 100 млн. лв. от държавния бюджет за 1994 г.;
5. глоби, конфискации и други санкции по настоящия закон;
6. дарения, помощи и други източници.
Господин председател, да продължа ли по ал. 3 или да прекъсна дотук, да пристъпим към гласуване?
По-нататък ал. 3 обхваща начина на изразходване на средства67.3 та на фонда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да го прочетем понеже има още една комисия. Понеже народните представители не знаят за вашето становище. Прочете целия текст. 67.4
Алинея 3 да придобие следния текст.
Ал. 3. "Средствата по фонда се разходват за:
1. тютюневи семена по чл. 8, ал. 1;
2. заплащане на неизкупения тютюн по чл. 13;
3. възнаграждения на държавни експерти по чл. 20, ал. 2 и 3.;
4. субсидиране на износ на тютюн и тютюневи изделия при налични средства след издължаването на фонда по точки 1, 2 и 3 на чл. 3."
Следващото наше предложение е по ал. 6.
Ал. 6. на сега предлагания текст от закона да придобие следния вид:
"Фонд "Тютюн" се управлява от управителен съвет в състав:
- председател - министърът на земеделието;
- членове: по двама представители на Министерството на финансите, Министерството на земеделието, производителите на тютюн и купувачите на тютюн, както и по един представител на Министерството на търговията и Българска народна банка".
Ал. 7. да придобие следния вид:
"Министерският съвет издава наредба за дейността, формирането и ползването на фонд "Тютюн" в срок до три месеца от влизането на този закон в сила".
Уважаеми колеги, разрешете ми да обоснова съвсем накратко различието, което се явява между становището на Комисията по земеделие и предложеното становище на Бюджетната комисия.
Предложението на Бюджетната комисия да се създаде национален съвет, който да провежда държавната политика в областта на тютюнопроизводството, противоречи на чл. 2, който вече е приет и където текстът изрично е отправил тази дейност - организацията и контрола върху тютюнопроизводството и реализацията да се осъществява от самия Министерски съвет.
Освен това, всички фондове досега, които са създавани, се управляват от управителни съвети и е целесъобразно да се спази и възприеме тази форма.
Не е логически, разходите за издръжката на този съвет да се покриват, както се предлага от Бюджетната комисия, от този фонд и то защо, след като неговите членове ще бъдат държавни МС/ЗТ 68.1 служители и се издържат от бюджета. Тези държавни служители имат определени функции и нямат нужда да се издържат допълнително от държавата.
Така че, определено считам, че трябва да отпадне този текст. Не е необходимо фонда да се натоварва с допълнителни служители по отношение националния съвет, който да управлява фонда.
И още нещо. Не бива да допускаме преплитането на интересите, тъй като в някои от функциите си този национален съвет ще се преплете с браншовите съюзи. Браншовите съюзи в условията на пазарното стопанство са абсолютно необходими институции. Те в много от случаите ще защитават интересите на производителите и ще бъдат опоненти на правителството в защита на тези интереси.
И различието, което искам да обоснова накратко е залегнало в текста, че Бюджетната комисия предлага в набирането на средствата във фонда да се добави облагането на 2% доходите на производителите на тютюн.
Аз мисля, че това логически противоречи на досегашния текст във вече приетия Закон за земята и действащ, където законодателят е отредил освобождаването от данък доход върху растителна продукция. Това е подчертано и в сега действащия закон за облагането на данък общ доход в чл. 4.
Няма логика да разграничаваме това производство, което е растениевъдно, производителите на тютюн, и да приемаме със специфичен Закон за тютюна допълнително облагане на техните доходи. Те естествено засега са в пълното си основание да ползват тези преференции и тогава, когато изтече законният срок, установен от закона, ще попаднат върху облагането по общия ред на всички земеделски производители.
Затова, аз считам, че този текст е абсолютно в противоречие с тази теза и логика, която не на последно място законодателят предвижда в Закона за тютюна и за тютюневите изделия. А именно, да се защитят до максимална степен интересите на тютюнопроизводството чрез гарантирани, ако то бъде осъществено по принципа на закона по количество, качество, сортове и райони, и по-нататък ние не бива да навлизаме в специфична материя и да облагаме доходите на тютюнопроизводителите. Те трябва да бъдат обложени по общия ред. 68.2
Ето, тези две различия, отнасящи се до текстовете по предложения на Бюджетната комисия за националния съвет и за допълнителни приходи при формирането на фонда с 2% облагане доходите на тютюнопроизводителите са съществени различия между виждането и становището на Земеделската комисия.
Аз моля да го имате това предвид и да подкрепите становището на Земеделската комисия. Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това е становището на Земеделската комисия, така ли, господин Николов?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ, Силистра: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Предложете Гегов да го поканим в залата.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Господин Кирил Гегов, началник управление в Министерството на финансите.
Уважаеми господин председателю, аз Ви моля, и уважаеми колеги, да бъде допуснат в залата господин Гегов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване за допускането на господин Гегов в залата, да присъства на обсъжданията.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата!
От общо гласували 139, за - 103, против - 30, 6 се въздържат.
Поканете господин Гегов да влезе в залата.
Господин Йовчо Русев искаше думата.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Ние се намираме пред една малко конфузна обстановка, в която искаме да продължим гласуването на този изключително важен закон.
Господин председател, на нас ни се предлагат по същество няколко паралелни текста - един на Законодателната комисия, един цялостен текст на Бюджетната комисия, бележки на Икономическата комисия и позиция на Комисията по земеделие.
Аз смятам, че няма да загубим абсолютно нищо, ако се продължи за изготвянето на ... 68.3
На второ четене сме, трябва да се предлагат текстове, а не обяснения по различните текстове.
И в този смисъл, смятам, че ще бъде много по-полезно за всички нас, ако отложим днес работата по този закон, за да ни предложи работната група един обобщен текст, в който да се предлагат алтернативни текстове, а не дълги обяснения.
Даже тези, които са запознати с този закон, но изпитват трудност да се ориентират в такова множество на текстовете.
И смятам, че нашата работа ще бъде много по-полезна, ако ние, да речем в сряда, започнем още в началото на пленарното заседание да обсъждаме този изключително важен закон.
Затова, ако нямате възражение, предлагам, това предложение да бъде подложено на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Как ще създадем групата, която да подготви?
ЙОВЧО РУСЕВ (встрани от микрофоните): Тази, която работи досега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да. Господин Стефан Стоилов, той ще предложи нещо по-рационално.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Разбира се, за депутатите е по-лесно, ако има един съгласуван текст, изработен на заседание, евентуално съвместно, на трите комисии или от представители на трите комисии.
Но аз мисля, че можем да продължим работата по този закон, ако се опитаме да намерим някои компромисни решения по два-три пункта, които съсредоточават в себе си и различията между Бюджетната, Икономическата и Земеделската комисия.
И аз ще си позволя да посоча три такива пункта.
Първо. В становището на една от комисиите се говори за национален съвет. И има се предвид това да бъде институция доста висока, която да се занимава и с решаване на въпросите за провеждане на политика в областта на производство, преработка, търговия и експорт на тютюн и тютюневи изделия. Оправдано е. 68.4
В становището на друга комисия се говори за създаване на управителен съвет на фонда. Всички ще се съгласим, че това е по-ниско равнище, макар че част от споменатите преди малко функции се преписват на този управителен съвет. Тук може да се отиде към компромис.
Във връзка с този въпрос възниква и втори един проблем - кой да издържа чиновниците на този фонд.
Господин Али, аз смятам, че без да се влиза в много съображения, с оглед да не се отива към раздуване на щата на този фонд, и второ, като се има предвид, че във формирането на ресурсите на този фонд участва и бюджета, ще бъде целесъобразно фонда да се издържа от средствата, които набира. Тук ще действа една почти автоматична принуда да се свива щата, за да не се прахосва прилична порция от средствата на тоя фонд. 68.5 Друг един въпрос, трети, по който има различия, и всъщност това е най-същественият, е да бъдат ли облагани производителите с 2 на сто от доходите, които реализират от производството на тютюн?
Едното становище предвижда такова облагане. Другото пледира да отпадне.
Аз мисля, че възможният компромис може да бъде намерен по линията на онова, което ни подсказва Законът за земята. Там е предвидено в течение на 5 години да не бъдат облагани с данък. В случая имаме производители на селскостопанска продукция, и пак повтарям, това е възможно най-добрият компромис, използуваме преференциалния режим, който е създаден за селскостопанските производители, прилагаме го и спрямо производителите на тютюн. След 5 години ала версин, отново Народното събрание ще се върне към въпроса да продължи ли този преференциален режим, да бъде ли променен или да бъде ликвидиран. Тогава ще се решава въобще и за селскостопанските производители.
Така че ние сега можем без особени затруднения да приложим този преференциален режим и за тях, т.е., никакво облагане на доходите им. Решаваме въпроса за 5 години, а след това ще се търсят решения.
И аз ви предлагам това да бъде формулата, която да приложим и по този начин ще разчистим голяма част от различията, които имат място в становищата на трите комисии.
Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз. Специалисти по фондовете нямаме. Има предложение, направено от господин Йовчо Русев.
Ние фактически не знаем какво да гласуваме в момента. Има от три комисии три различни предложения, не съвпадат. Има и на Законодателната комисия, стават 4 предложения.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Има три алтернативни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Три алтернативни.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Йовчо Русев. Аз съм длъжен да го поставя на гласуване. Да се отложат, като се събере група да уточни точния текст на предложенията, названието на комисията, участниците в комисията. РД/КТ 69.1 Има предложения, господин Хасан Али, аз трябва да го подложа на гласуване.
Ако гласуваме предложенията на Икономическата комисия, ще отпаднат на Бюджетната комисия. Или обратното. Трябва да се намери някакъв начин да се видят. За момента парламентът не е улеснен с нищо по чл.9. Така е, господин Карев.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. От гласували общо 175, за предложението на господин Йовчо Русев - 73, против - 49, 53 се въздържат. Продължаваме.
Господин Георги Николов, имате процедурно думата.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Силистра): Господин председател! Моето предложение е процедурно.
Уважаеми колеги, доста се работи именно по Глава пета за създаването на фонда. Раздадени са становищата. Аз ви моля да почнем по текста и становището, което предлага Комисията по земеделието. След това да се поставят алтернативните. Това са на Комисията по бюджета и финансите, тъй като и становището на Икономическата комисия е изцяло отразено в становището на Бюджетната комисия. И заради това, когато аз правих изложението, предложих да прекъснем до един момент, но Вие казахте да прочетем всички текстове. Текст по текст и там, където има предложения с допълнение или изменение, да се поставят на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Аз това искам.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Пред нас е раздаден основният текст на законопроекта, който е подработен от Законодателната комисия. Становищата и предложенията на Комисията по земеделието са въз основа на него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Обаче не са раздадени.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Моля Ви се, раздадено е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кога са раздадени?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Раздадено е. И на Бюджетната комисия е раздадено онзи ден, и на Икономическата комисия е раздадено още при прекъсването на разглеждането на второто четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Аз разполагам със становището на Комисията по земеделието от 29 юли. Пред мен нямам нищо, господин Николов. 69.2
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Господин председателю, в Законодателната комисия при започването на второто четене аз съм депозирал, и становището е тук, в момента пред господин Хасан Али.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Дали е раздадено на народните представители?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Аз го правя за второто четене като вносител от мое име.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А, като вносител от твое име.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Да. Именно така постъпих, спазвайки правилника за изискванията при разглеждането на законопроекта на второ четене.
Много моля, поставете текстовете на гласуване.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Понеже колегата Пушкаров, който беше оторизиран от Комисията по бюджета и финансите го няма и възниква спор по това дали са запознати уважаемите колеги, те са запознати със становището на Комисията по бюджета и финансите. Ако държат можем да ги запознаем със становището на Комисията по бюджета и финансите. След като го имате, уважаеми колеги, държите ли да се прочете това нещо?
РЕПЛИКИ: Раздадено е.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Раздадено е. Така че, уважаеми господин председателю, правя процедурното предложение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А становището на Икономическата комисия?
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: То се включва в тези две и становището на Икономическата комисия също е раздадено много по-преди, още, може би, преди един месец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, на 20 октомври е раздадено.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Да. Така че, аз предлагам, господин председателю, за да продължим по-нататък, да подложите на гласуване приемате ли Вие предложението на колегата Георги Николов да се базираме на този текст, който той прочете. Правя предложение да почнем текст по текст обсъждането на предложението и становището на Комисията по земеделието, предложението, което прочете господин Георги Николов. Моля да подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да вземете база предложението на Земеделската комисия, така ли? 69.3
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да го подлагам ли на гласуване това нещо?
Господин Савов, приемате ли това предложение на господин Георги Николов?
СТЕФАН САВОВ (от място): Не мога да се ориентирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: И аз се обърках, господин Савов. Така да ни обърквате. Никой не знае нищо. Аз намям пред мен нищо, Хасан Али.
Или първо ще гласуваме предложението на Земеделската комисия, което е прочетено от господин Георги Николов. Текстът е заместващ.
Моля, господин Хасан Али, запознайте залата със заглавието първо. Какво се предлага? Почваме от заглавието - Глава пета.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Глава пета "Фонд "Тютюн", вместо "Гаранционен фонд".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. Глава пета ще остане с наименованието "Фонд "Тютюн".
От общо гласували 180, за - 131, против - 37, 12 се въздържат. 69.4
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Член 19, ал. 1. За регулиране на производството, изкупуването и търговията с тютюн се създава фонд "Тютюн" към Министерския съвет на извънбюджетна сметка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това е предложението на Комисията по земеделието.
Допълнение ли, господин Николов?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ, Свищов (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Действително ще ни бъде трудно и аз ще се постарая различията, които тука възникват, да ги споделя от името на Бюджетната комисия.
Предлагам след "фонд "Тютюн" да се добави изразът "като юридическо лице", тъй като ще влизат в отношения по повод на изкупуването на тютюна. И колегите юристи смятат, че този фонд трябва да има статут на юридическо лице. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата народният представител Васил Гоцев. Ние не можем да създаваме предприятия.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа! Аз не разбирам от това, за което става дума, казано откровено, но едно разбирам: че фонд - юридическо лице не може да има. Какво значи фонд - юридическо лице? То просто нищо не значи на практика. За да има юридическо лице, трябва да има свои управителни органи, представителни органи, контролни органи. Фондът представлява целево насочени суми. Може да се каже кой да управлява фонда. Но фонд - юридическо лице, е юридическо безсмислие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Гоцев, искат да създават една шапка, доколкото разбирам аз - да има генерални директори пак... Това е цялата работа. Това е истината. (Смее се)
Господин Будинов има думата.
ИВАН БУДИНОВ (СДС): Колеги, моля да ме извините, ако кажа нещо не дотам перфектно или компетентно. Но самото понятие "извънбюджетна сметка" навява на нещо, което много трудно се регулира. Имам предвид мнението на господин министъра на финансите - господин Александров, че създаването на такива извънбюджетни сметки по кметства, общински съвети, други юридически лица и т.н., създава условия за неконтролируемо използване на тези средства. И тука може би - аз не зная как ще приеме господин ЦМ/ЛТ 70.1. Али това предложение - да отпаднат думите "на извънбюджетна сметка". Накрая да отпаднат думите "на извънбюджетна сметка", като по този начин това вече ще си влиза в бюджета, за него няма да се отделят пари от бюджета, те само ще се набират и ще се разходват. Икономистите нека си кажат думата, но извънбюджетна сметка!?...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колеги, сега ми се дава някакво друго становище, което няма нищо общо с това, което се докладва тук. Има друго становище от 2 ноември. И може би беше прав господин Йовчо Русев...
За процедура има думата господин Невен Пенев.
Не можем да се занимаваме. Целият проблем е с текстовете. Трябва да се събере някаква специализирана група да реши въпроса. Няма иначе как. (Оживление)
НЕВЕН ПЕНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, колеги! Може би формално ние нарушаваме правилника, но аз ще предложа още веднъж да прегласуваме да се отложи тая точка за утре, тъй като може би голяма част от колегите, които гласуваха против предложението на господин Йовчо Русев, не разбраха, че де факто има четири алтернативни проекта за тази глава и практическото им разглеждане едновременно е невъзможно. Най-вероятно е да се получи някаква каша, а те трябва да бъдат в една логическа взаимовръзка - тия текстове от главата "Фонд "Тютюн".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Освен това становищата не са раздадени на народните представители.
Господин Гоцев, заповядайте.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Вижте, аз бих предложил например една такава формула: фондът се управлява от управление - на което да се намери някакво име, което е юридическо лице. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има неяснота.
Господин Савов, дайте да го отложим.
ВАСИЛ ГОЦЕВ: Управителен съвет има юридическото лице. А фондът сам по себе си трябва да има нещо, което да бъде юридическо лице. Фондът е една сметка, по която се събират пари. Този фонд трябва да се управлява от едно юридическо лице, което ще бъде управление. Това управление е юридическо лице, а то има вече управителен съвет и контролен съвет. Но може би най70.2. добре е да се помисли за това нещо.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Аз отново бих подкрепил и господин Пенев, и господин Русев. Мисля, че общо взето по-голямата част от народните представители сме объркани. А и самата група, която ни представя, като че ли и тя не е много наясно. Не може ли утре сутринта да се съберете, за да може да ни представите? Защото предполагам, че за 90 или за 80 на сто от народните представители тези неща не са ясни и в момента гласуваме объркано.
Не знам. Аз бих предложил да прегласуваме предложението на господин Русев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Тъй като не са раздадени становища, моля режим на гласуване: гласуваме предложението да се отложи за утре разглеждането само на чл. 19.
Моля гласувайте.
От общо гласували 194 народни представители, за отлагането 126, против 40, 28 се въздържат. Приема се.
Ще помоля Законодателната комисия да систематизира предложенията.
Преминаваме към следващите текстове. Господин Хасан Али, имам пред мен една справка. Член 7 не е гласуван. Член 13 не е гласуван. Имат ли връзка с чл. 19?
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Някои от тях имат. Аз предлагам да гласуваме сега чл. 32, който няма никаква връзка с гаранционния фонд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Докладвайте, господин Али.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Глава девета, чл. 32.
Ал. 1. Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар на дребно при следните условия:
1. продавачът да има разрешение за продажба на тютюневи изделия, издадено от общината по... (местожителство или алтернатива месторегистриране), по образец и ред, утвърден с правилника за приложение на закона;
2. да има поставен задължителен надпис на български език: цигари или тютюневи изделия;
3. не се разрешава съвместно предлагане с други стоки освен консумативи и помощни средства за тяхната употреба (кибрит, запалки, лули и др.) и допуснатите за съвместна продажба стоки, определени с правилника; 70.3.
4. да имат обособени самостоятелни помещения за съхранение на тях и допуснатите за съвместна продажба стоки;
5. на постоянни места, в търговски заведения или обособени щандове.
Ал. 2. Изключения по предходната алинея се допускат само при продажбата на тютюневи изделия в казармени лавки, казармени бюфети и в магазини с населени места под 1000 жители.
Ал. 3. Забранява се продажбата на дребно на тютюневи изделия:
1. на територията на детски градини и училища;
2. на лица под 18 години;
3. с нарушена цялост на потребителската опаковка;
4. с неизяснен произход и производител;
5. които не съответстват на санитарните норми;
6. с вреди и дефекти, увреждащи техните потребителски качества;
7. без посочени върху опаковката задължителни елементи за информиране на потребителите на български език. 70.4.
Уважаеми господин председателю, по чл. 32 има предложения от Комисията по земеделие и народните представители Георги Николов, Невен Пенев и мисля, че имаше още - и Емил Костадинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Георги Николов - за земеделието.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (встрани от микрофоните): Има внесено мое предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А кой ще докладва предложението на Комисията по земеделието?
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Комисията по земеделие има предложение за ал. 1, т. 2 да отпадне и в ал. 2 да се промени текстът в завършека на последното изречение - "... населени места до 2000 жители", вместо до 1000, до 2000 жители.
Колегата Георги Николов прави едно предложение по чл. 32, ал. 1, т. 1 - "Продавачът да има разрешение за продажба та на тютюневи изделия, издадено от общината по местонахождение на търговския обект". И по-нататък продължава текстът.
Колегата Невен Пенев сам ще предложи неговото предложение, ако е тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ал. 1 има пет точки, господин Хасан Али.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Колегата Невен Пенев предлага в чл. 32, ал. 1, т. 2 да се добави и "Тютюнопушенето е опасно за Вашето здраве".
Предложението на колегата Костадинов се покрива с предложението на колегата Николов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Хасан Али, гласуваме първо ал. 1. Първото предложение е да отпадне т. 2 - "Да има поставен задължителен надпис на български ..." По точка първа имате ли?
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: По точка първа, уважаеми господин председателю, чл. 32, ал. 1, т. 1 предложението на колегата Георги Николов - Силистра, е: "Продавачът да има разрешение за продажбата на тютюневи изделия, издадено от общината по местонахождение на търговския обект" и текстът продължава нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Как е по-нататък? ВТ/НП 71.1
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: "... по образец и ред, утвърдени с Правилника за приложение на закона".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението на господин Георги Николов по т. 1 на чл. 32, заместващ текст е.
Една дума ли само се заменя? Добре. Нека да гласуваме.
От общо гласували 179, за - 122, против - 49, 8 се въздържат. Приема се този текст.
По точка втора. Първото предложение е да отпадне точка втора, така ли беше? Да, господин Юруков, имате думата.
ЕМИЛ ЮРУКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Току-що гласувахме един текст, за който аз гласувах червено, точно от съображението, че дадохме право на кметовете да си подбират търговците, които ще правят това нещо.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (от място): Не си разбрал.
ЕМИЛ ЮРУКОВ: Мисля, че не е допустимо това в един закон ние да го регулираме. Затова съм против целия този текст, който така е предложен. Защото ще следите по-надолу, има и шести ли беше, шеста ли точка беше, коя беше, точно има и до 18 години да не продават. Създаваме условия пак да лишаваме хората от възможността дори и болен да е на легло, да не може да изпрати един 18-годишен младеж, дали с ден надхвърли 18, или с ден по-малък, да продава. Това са едни стари бюрократични мерки, които ги въвеждате отново в новия закон. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, обяснение на отрицателен вот. А по точка втора. Хасан Али, по точка втора има предложение за отпадане.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Уважаеми колеги, да, продължаваме по точка втора, но преди това, уважаеми господин председателю, само едно изречение. Преди известно време правителството прие една наредба, която включва почти всички алинеи и точки от този чл. 32.
Уважаеми колеги, но в закона също трябва да има текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ние с правителството не може да се съобразяваме.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Предложението, уважаеми господин председателю, е чл. 32, ал. 1, т. 2 да отпадне. Това е становище 71.2 на Комисията по земеделие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване да отпадне точка втора. След това господин Невен Пенев има предложение.
От общо гласували 160, за - 44 народни представители, против - 80, 36 се въздържат.
Гласуваме предложението на господин Невен Пенев към текста да се добави ... Господин Хасан Али ...
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Уважаеми господин председателю, щом отпада ... (възражения в залата, реплики: "Не отпада") Не отпада? Остава?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не отпада. Остава. Да.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Извинете, в такъв случай предложението на колегата Невен Пенев е в чл. 32, ал. 1, т. 2 да се добавят и думите: "Тютюнопушенето е опасно за Вашето здраве".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Пак на български език.
От общо гласували 168, за добавката - 160, против 6, двама се въздържат.
Има ли други предложения по ал. 1? По други точки на ал. 1 има ли? - Няма. Гласуваме цялата ал. 1.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ (от място): Имам предложение т. 3 да отпадне. Беше направено при предишното четене и беше подкрепено от всички страни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Коя да отпадне? Точка трета?
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Няма писмени предложения тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Костадинов, имате ли направено писмено предложение досега да отпадне трета точка? Елате и го развийте, че има направено такова предложение.
Има, да. Има, намерихме. Точка трета.
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ: Моето предложение беше точка трета от първа алинея изцяло да отпадне - административната забрана за съвместно предлагане с други стоки. И тогава това предложение беше подкрепено и от колегите от ДПС и от СДС, доколкото си спомням. Беше обосновано от всички посоки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате текста, точка трета. Моля, режим на гласуване. Да, господин Георги Николов, имате думата. 71.3
СТЕФАН САВОВ (от място): Господин председателю, четете текста, защото ние го нямаме. 71.4
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Силистра): Абсолютно споделям реакцията, която се прави от залата, именно заради това, защото не четем добре текстовете...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма ги текстовете, господин Николов...
ГЕОРГИ НИКОЛОВ: Ами, господин Кадир, допускаме грешки.
Ето, аз ще ви кажа. Преди малко гласувахме точка 2 на ал. 1 да остане, ние правехме предложение да отпадне.
Уважаеми колеги, погледнете как е озаглавена главата. Питам аз, когато се касае за търговия с обработени тютюневи изделия, ще задължаваме и вносните производни цигари, които се внасят, да имат надпис на български език "цигари" ли? За това ставаше дума и ние го гласувахме. Ние трябваше да разграничим вноса.
Ето сега отиваме и се натъкваме на следващата точка 3. Можем ли да допуснем да няма режим на определени места да се отсява и диференцира продажбата на цигари. Може би срещу това негодуваме, но вижте текста по-нататък: "и допуснати за съвместна продажба стоки, определени с правилника". (Шум в залата)
Естествено, по-нататък ние отиваме в една следваща алинея, където предлагаме за населени места под 2000 жители... Нашата цел е да регламентираме местата и начина на продажбата на цигари. Ние не можем така безразборно да осъществяваме продажбата на цигари, което никъде го няма! Не може така! Има и трябва този ред да бъде доусъвършенстван с правилника, който ще се съобрази с определените моменти. Много моля добре да вникваме в текстовете, които следват и в началото на това, което ние зачитаме тук в главата. В противен случай ние допускаме известни парадокси.
Затова аз задължително предлагам да се допрочитат текстовете ясно и категорично преди пристъпването към гласуването им, за да може поне това, по което има достатъчно яснота, днес да бъде прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Николов, аз не разполагам с друг текст. Щом тютюнът е произведен в България, трябва да има български надпис. Аз така разбирам... Разбира се...
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Силистра): Много моля... Ако трябва да Ви отговоря... ВЙ/ЛТ 72.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Но няма предложение, господин Николов. Какво да направя?!
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Силистра): ...Нищо, че чл. 32, ал. 1 казва: "урежда материята в трите точки - на тютюневи изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар на дребно при следните условия"... И по-нататък нашето предложение - на Комисията по земеделие, именно беше да отпадне условието, което изисква надпис на всички цигари на български език.
Затова не знам дали ще съм в нарушение на правилника, но аз моля да се прегласува точка 2...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Точка 2 няма да отпадне, господин Николов! Трябва да се оправи текстът!
Господин Савов, имате думата.
В допълнение може да се направи нещо, обаче няма предложение за...
СТЕФАН САВОВ (СДС): Господин председател, предполагам, че никой няма тук в тази зала, който да не иска този закон да мине. Обаче това е някакъв хаос.
Първо, днес не знаехме, че ще имаме този закон. Не сме си донесли от нашите бюра въобще законите...
Второ, господин Николов, извинявайте, но към Вас се обръщам - в текста, дори в този основен текст, тъй като комисиите непрекъснато работят, има допълнения и от Законодателната комисия, и от Земеделската комисия, и от Бюджетната комисия. Ние просто правим нещо, което е смешно. Народните представители гласуват един закон, за който някак си нямаме никаква представа. Нямаме представа какво точно гласуваме в смисъл, че нямаме текст, би трябвало да имаме текст.
Аз казвам - да го отложим - да се отпечата текста, да можем да говорим сериозно. Сега какво действително става, вървим в пълен хаос и аз смятам, че и във вашата група, и в нашата група... И ако искате да ви улесня - ще взема почивка, ама не е въпросът...
Действително, моля ви да имаме текст, по който да говорим. Това в края на краищата са текстове, които са от значение. Те са от значение както господин Юруков каза. Вярно е, как може един кмет да раздава разрешенията. Ами тези разрешения се раздаваха на времето, да речем, от търговско-индустриална, стопанска, 72.2. земеделска камара и т.н. Те определяха, а не кметът, който може да ги раздаде на своите приятели.
Второ, ние в момента решаваме въпроси, които са свързани със здравето на нашите деца...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Юруков, слушайте председателя на парламентарната си група...
СТЕФАН САВОВ: Аз смятам, че нека да се съберат найпосле тези три комисии, да ни дадат едни текстове - и Бюджетната комисия също така...
Вижте сега - тук няма нито един човек от ръководството на Законодателната комисия - нито господин Джеров, нито господин Мулетаров, нито господин Венцеслав Димитров, и ние вървим в някакъв хаос, да ви кажа. Аз предлагам да отложим въобще гласуването на този закон до утре или до когато ще имаме един печатен текст, за да можем да се оправим. Сега виждам, че 6-7 души си говорите, оправяте си някакви текстове, а ние се чудим как да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, ще го подлагаме пак... Може би на чуждестранния тютюн трябва да се пише, че е тютюн и на чуждия език, разбира се. (Шум и реплики в залата)
А по това процедурно предложение?... Не е изчистен въпросът. Виждате, че не е изчистен въпросът.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Свищов): Аз правя обратното предложение - да продължим да работим като към гласувания вече текст на точка 2, който не бива да се откъсва от ал. 1, където става дума за местно производство и за внос, с оглед на това да не поставяме чужденците в задължение да надписват на български, след гласуваният вече текст "цигари, тютюневи изделия и пушенето забранено!" да запишем: "за тютюневите изделия от местно производство". Това е изход от ситуацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Къде ще го пишем това нещо?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Свищов): Накрая на гласувания вече текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре, а чужденците могат да пишат отгоре халва, а вътре да има цигари, така ли?
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Свищов): Не на български език. Вижте, че то пише "на български език". 72.3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: На какъвто щат език да го пишат, това няма значение.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (Свищов): На техния си език е написано...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А ако не е написано?
Господин Юруков, имате думата...
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, много ви моля да не се драматизират нещата. По чл. 32 вие приехте вече някои предложения. Оттук нататък до края, господин председателю, има само две предложения - едното е това, уместно е да приемем на колегата Георги Николов (Свищов) предложението и така да оправим нещата за точка 2.
И второто се отнася вместо "1000 жители" - "2000 жители". Много е ясно, колеги, становищата на всички комисии са ви раздадени, на Законодателната комисия становището ви е раздадено, няма никакви проблеми помоему. Дайте това, което предложи колегата Георги Николов (Свищов) да гласуваме, господин председателю, и да минем нататък. Да приключим поне чл. 32 днес!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Първо ще гласуваме предложението на господин Савов за отлагане на разискванията по целия закон, да се работи по-сериозно със закона и да се ангажира Законодателната комисия.
Моля, режим на гласуване. Ако въпросите са изчистени, има работа само за 15 минути. Така е, господин Савов.
Моля, режим на гласуване.
Прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо 166, за отлагането на разискванията по точка 2 - 127, против 21, 18 се въздържат.
Преминаваме към следващата точка 3...
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: По следващата точка, уважаеми колеги...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма следваща точка вече, ще отложим целия закон, господин Хасан Али. Отиде цялата точка 2 за утре като се оправи комисията заедно със Законодателната...
Поканете господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Аз ви казвам, че единомислие по въпроса от всички комисии никога няма да има. Те имат становища...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще има, моля ви се, господин Хасан Али! 72.4.
ДОКЛАДЧИК ХАСАН АЛИ: Няма да е така!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, поканете го в залата.
Преминаваме към второ четене на законопроекта за съдебната власт. Четиридесет и пет минути имаме...
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, часът е 19.20. Ако влезем в съдебната власт, ние сме пред една много обширна и сериозна тема, наречена следствие. Струва ми се, че ние веднъж го започнахме, обаче това не е нещо, с което бихме могли да се занимаем така, между другото. Аз бих искал уважаемите народни представители да отделят съответното време на следствието и затова в 19.20 часа за половин час да започваме - не.
Господин Савов, ако има някакво предложение, моля, но ако не, бих предложил да разгледаме двете ратификации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Джеров. Нека да изслушаме господин Савов. 72.5.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Като имам предвид, че и залата се изпразни, а и вашите думи, аз искам половин час почивка с оглед на това днес да прекратим работата, защото нищо не можем да направим.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (от място): Да минем ратификациите!
СТЕФАН САВОВ: А, добре. Ратификациите можем да минем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Оттегляте ли предложението си, господин Савов?
Господин Савов оттегля предложението си.
Преминаваме към ратификациите.
Моля ви, гласуваме предложението да преминем към ратификациите.
Резултатът: от общо гласували 158, 131 са гласували за, 16 са против, 11 се въздържат.
Преминаваме към ратификациите.
Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Първият законопроект, който ще моля да бъде обсъден, това е законопроектът за ратифициране на Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Република Казахстан.
В рамките на фактите Министерският съвет на 1 октомври 1993 г. е одобрил договора за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Република Казахстан, подписан на 30 юли 1993 г. в гр. Алма Ата.
Съответно на правилата на нормите на Конституцията чл. 85 - Министерският съвет е изпратил договора на Народното събрание. Председателят на Народното събрание на 6 октомври го разпределя на Комисията по външната политика, на Комисията по националната сигурност и на Законодателната комисия. Двете току-що споменати комисии - тази по националната сигурност и външна политика, предлагат на Народното събрание да го приеме на първо и второ четене със съответстващ на важността му приоритет.
Комисията по външната политика счита, че договорът определя основните насоки за съвместна дейност и т.н., и предлага на Народното събрание да го ратифицира, тоест, да одобри законопроекта. ББ/ВЙ 73.1
Законодателната комисия счита, че на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 от Конституцията този законопроект следва да бъде ратифициран. Той отговаря на всички изисквания на Конституцията. Спазени са всички правила относно процедурата, при което положение предлагам на уважаемите народни представители да го гласуват на първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Становищата на комисиите съвпадат. На първо четене приемаме ратификацията на Договора за приятелски отношения и сътрудничество с Република Казахстан.
Резултатът: от общо гласували 142 народни представители, 142 са гласували за, против няма, въздържали се няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Джеров, имате думата за предложение за второ четене.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: С оглед на това, че не бяха направени реплики или предложения, с оглед на това, че всички комисии са се изказали положително по законопроекта, предлагам да бъде поставен на гласуване на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване за поставяне на второ четене на законопроекта.
Резултатът: от общо гласували 143 народни представители, 143 са гласували за, против - няма, въздържали се - няма.
Имате думата, господин Йовчо Русев.
Преминаваме към второ четене на законопроекта.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера3"): Уважаеми колеги, аз искам да изразя голямото удовлетворение от името на Парламентарното дружество за приятелство с Казахстан за така единодушно гласувания закон. Дружеството е открито за всички депутати и ви моля, който желае, да се включи в тази инициатива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин Джеров, докладвайте на второ четене.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, предлагам на второ четене да бъде приет следния законопроект.
З А К О Н

ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА

ПРИЯТЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН
73.2
Член единствен: "Ратифицира Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Република Казахстан, подписан на 30 юли (седми месец) 1993 г. в гр. Алма Ата".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме на второ четене законопроекта.
Резултатът: от общо гласували 144 народни представители, 144 са гласували - за, против - няма, въздържали се - няма.
Господин Папаризов, по процедурен въпрос.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера3"): Уважаеми господин председател, бих искал да направя следното предложение. Втората ратификация да отложим за утре, за началото на дневния ред, тъй като Икономическата комисия има няколко въпроса към Комитета по съобщенията. Той има готовност да ни отговори, но не е предупреден. Бих Ви помолил с това да започнем утре и да помолим представителите... Тук ли са представителите на Комитета по съобщенията? Както прецените, но ако сега нямаме готовност, да ги помолим утре да започнем в 15 часа с тази ратификация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уточнете коя е тази ратификация!
АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Ратификацията на следващата точка от дневния ред, към която трябва да пристъпим - ратифициране на гаранционно споразумение на проект за далекосъобщения между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Тоест, сега точка 4 от дневния ред. Предлагам утре да започнем с нея в 15 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Иска се отлагане на точка 4 от дневния ред.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Дотолкова, доколкото трябва да присъства външен човек, да решим отсега с това да започнем утре в 15 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте предложението на г-н Папаризов за отлагане на точката.
Резултатът: от общо гласували 138 народни представители, 110 са гласували за, 12 - против, 16 се въздържат.
Направено е искане от парламентарна група за половин час почивка. Тъй като остават само 25 минути, ще направя две съобщения. 73.3
1. Комисията по радио и телевизия ще има заседание в четвъртък от 11.30 часа на бул. "Дондуков" 2 при известен на членовете на комисията дневен ред.
2. Комисията по младежта, спорта и туризма ще има заседание на 11 ноември от 9.00 часа на бул. "Дондуков" 2.
Давам 25 минути почивка и закривам заседанието. Утре заседанието е от 15 часа. (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 35 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Йорданов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ:
Руслан Семерджиев

Ведат Сакаллъ