Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-11-25

								НЕРЕДАКТИРАНА!300
Т Р И Д Е С Е Т И Ш Е С Т О Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е
__________________________________________________________________
ТРИСТОТНО ЗАСЕДАНИЕ

София, четвъртък, 25 ноември 1993 г.

(Открито в 15 ч. и 10 м.)

Председателствували: заместник-председателят Снежана Ботушарова и
Секретари: Трифон Митев и Илхан Мустафа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Добър ден, уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното заседание. В залата има необходимия кворум.
Тъй като утре е ден петък и предстои парламентарен контрол, ще прочета кои министри и на кои народни представители ще бъде отговорено.
Ще отговаря на актуални въпроси и питания министърпредседателят Любен Беров. Актуалните въпроси са на народните представители: Ангел Димов, Елена Поптодорова, Свобода Стефанова, Руслан Сербезов, Иван Куртев, Иван Костов, Велко Вълканов и Румяна Куртева. А питанията са на народните представители: Тошо Пейков, Бончо Рашков и Георги Попов.
На основание чл. 74, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание министър-председателят е поискал отлагане на отговорите на актуалните въпроси на народните представители Петя Шопова и Йордан Куцаров.
Утре ще отговаря на актуален въпрос на народния представител Йордан Ройнев министърът на териториалното развитие и строителството Христо Тотев.
Министърът на културата Ивайло Знеполски ще отговори на актуален въпрос на народния представител Иво Атанасов и на питания, поставени от народните представители Петър Балабанов и Мариела Митева.
Заместник министър-председателят и министър на труда и социалните грижи Евгений Матинчев ще отговори на питане на народната представителка Елисавета Миленова. РД/ЗТ 225.1
Министърът на здравеопазването Танчо Гугалов ще отговори на актуални въпроси, поставени от народните представители Христо Марков, Елена Поптодорова и Васил Гоцев.
Заместник министър-председателят и министър на търговията Валентин Карабашев ще отговори на актуален въпрос от народната представителка Елена Попотодорова и на питане на народния представител Васил Златаров.
Министърът на финансите Стоян Александров ще отговори на актуални въпроси, поставени от народните представители Руслан Семерджиев, Гинчо Павлов и Мими Виткова и на питане на народния представител Тошо Пейков.
Министърът на околната среда Валентин Босевски ще отговори на актуални въпроси на народните представители Стоян Райчевски и Стефан Стефанов.
Министърът на земеделието Георги Танев ще отговори на актуални въпроси на народните представители Милко Енчев и Йордан Куцаров и на питане на народния представител Тошо Пейков.
Министърът на промишлеността Румен Биков ще отговори на питания на народните представители Ивайло Ловджиев, Васил Михайлов и Тошо Пейков.
На основание чл. 74, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание министрите Кирил Ерменков и Марко Тодоров са поискали отлагане на отговорите на актуалните въпроси на народните представители Звездалин Кафеджиев, Руслан Сербезов и Георги Игнатов.
По процедурен въпрос госпожа Ананиева поиска първо думата. След това Вие, госпожо Стефанова.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Когато уточнявахме дневния ред на Председателския съвет, председателят на събранието господин Йорданов изрично съобщи, че има няколко неотложни спогодби, които бихме могли да ратифицираме неотложно, но те не са включени в дневния ред. Тъй като предстои отговорно посещение на парламентарна делегация в Китай в неделя, изцяло е подготвена за пленарната зала за ратификация спогодба за преки и въздушни съобщения с Китай, моля, въпреки че не е внесено писмено предложение, на 225.2 основата на консенсуса в Председателския съвет, още днес в дневния ред да включим ратификацията на спогодбата за преки въздушни съобщения с Китай. Добре е да отидем в Китай с такова решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Аз моля ръководителите и на другите парламентарни групи да вземат отношение. Господин Савов, заповядайте.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на СДС, спазвайки правилника, ние подкрепяме предложението на госпожа Ананиева да гласуваме дори като точка първа тези именно спогодби, които трябва да бъдат ратифицирани, защото мисля, че няма никакви основания да не мине това нещо днес и то като точка първа да свършим с тях.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
От името на групата на Движението за права и свободи думата има проф. Татарлъ. Става дума за ратификация. Имате думата, проф. Татарлъ, по същия въпрос.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): От името на Движението за права и свободи искам да заявя, че ние подкрепяме да се разгледа предложената ратификация.
Но същевременно, след като съм вземал думата, искам да направя процедурно предложение. Парламентарната група на Движението за права и свободи предлага в дневния ред да влезе разглеждането на законопроект за изменение на Закона за имената на българските граждани. Такъв законопроект е предложен отдавна от господин Мехмед Ходжа и Реджеб Чинар от Движението за права и свободи. Ние подкрепяме това предложение. Но искам просто да обясня за какво става дума.
Навремето, преди три години, по инициатива на Движението за права и свободи по предложение на Парламентарната група на Движението за права и свободи беше разгледан и приет Закон за изменение на Закона за имената на българските граждани. Срокът на този законодателен акт изтича на 26 ноември 1993 г. След тази дата всички искания за промяна на имената ще станат по една тежка съдебна процедура. 225.3
Освен това бих добавил, че досега са сменили имената си около половин милион граждани. Остават около 300 хил. граждани. Това не е по тяхна вина. Разбира се, става дума за смяната на имената доброволно, по тяхно желание. Но става въпрос, че администрацията на общините не е осигурила уреждането, придвижването на представените документи.
Така че с оглед на разрешаването на този въпрос се налагало да се отпусне около 5 млн.лв. от правителството. Тези средства са отклонени и всъщност сега са отпуснати по-малко от половината от тези средства.
Следователно обективни причини не дават възможност на гражданите от турски произход да могат свободно да възвърнат своите имена.
Движението за права и свободи поставя настоятелно въпроса да се разгледа от Народното събрание, защото утре сме 26 ноември 1993 г.
Смятам, че разглеждането на този въпрос още един път ще покаже позициите на различните парламентарни групи в Народното събрание. Апелирам към представителите на всички парламентарни групи да подкрепим това предложение, защото това е необходимо, справедливостта го изисква, защото навремето през тоталитарната власт насилствено, с използване на полиция, въоръжени сили, насилствено бяха сменени имената на гражданите от турски произход.
Така че апелирам към подкрепа разглеждането на този законопроект да влезе в Народното събрание.
Освен това искам да подчертая, че днес сутринта, като член на Законодателната комисия, ние поставихме този въпрос и той беше разгледан в Законодателната комисия и беше приет от Законодателната комисия. Аз моля председателят на Законодателната комисия господин Джеров, мисля, че той ще потвърди това, с гласуване беше прието разглеждането на този въпрос. Разбира се имаше въздържане от някои представители на парламентарните групи. Аз смятам, че те ще имат възможност да коригират своето поведение.
Така че това е въпрос на демокрацията в нашата страна и аз апелирам към разглеждането на този въпрос.
Благодаря. 225.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, проф. Татарлъ.
Става дума за следното. Проф. Татарлъ постави два въпроса, но аз искам, уважаеми колеги, да ви върна на първия, тъй като по него не се чу мнение на още една парламентарна група.
Става дума за включване като точка първа в дневния ред на законопроекта за ратифициране на спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република, по който законопроект е имало консенсус в Председателския съвет, да бъде включена в програмата. Това е единият въпрос.
Освен това предложение искам да кажа, че има и още едно предложение за точка първа в дневния ред, но то няма да може да се постави на гласуване, ще обясня защо.
Така че моля, ако от Нов съюз за демокрация няма да вземат думата или ще я вземат? Проф. Марков, заповядайте, какво е мнението на Вашата група за включването на тази точка като точка първа в днешния дневен ред. За съжаление аз не съм била на Председателския съвет, когато е ставало дума, но Ви моля на микрофоните да обясните.
ПЕТЪР МАРКОВ (НСД): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, от страна на Парламентарната група на Нов съюз за демокрация изразявам становище, че ние поддържаме включването на въпросната точка като точка едно в дневния ред на заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Искам да ви напомня, уважаеми колеги, че има становище на всички комисии, на които е бил разпределен законопроекта. В такъв случай моля режим на гласуване. Гласува се точка първа да бъде законопроекта за ратифициране на спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република. Моля, гласувайте.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са - 182 народни представители, господин Папазов гласува, но няма карта, затова каза, че е "за", 181 - за, против - няма, 1 се въздържа.
Приема се това предложение.
Господин Лютфи, по процедурен въпрос, заповядайте. 225.5 ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Тъй като току-що приехме едно изменение, което не беше направено до 18 часа вчера, с гласуване - почти консенсус, аз предлагам, преди да продължим към измененията и допълненията, конкретно допълнението, което направи от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи, за да влезе в дневния ред законопроектът за изменение на Закона за българските граждани, искам от името на нашата Парламентарна група половин час почивка. (Оживление)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Лютфи, аз ще дам почивка, но по повод на предложението на проф. Татарлъ имам лично аз въпроси, които са следните:
По процедура ние трябва да получим становището на Законодателната комисия 24 часа преди, а освен това не е било разглеждано от Председателския съвет. Просто Ви моля да имате предвид тези проблеми, които са различни от поставените за ратификацията.
Заповядайте.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Госпожо председател, има решение на Законодателната комисия, има решение на Комисията по правата на човека. Така че двете решения са налице. Имали сме прецеденти, когато не се е спазвал този 24-часов срок.
Също така мисля, че не е фатално, че той не е обсъждан и на Председателския съвет, уважаема госпожо председател.
Аз предлагам сега да дадете почивка и след това залата да реши как да процедираме по-нататък.
Благодаря Ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз мисля, че това може да се преодолее с един кратък Председателски съвет, тъй като сега ви казвам: не бих имала никакво право да поставям на гласуване въпроса. (Шум и реплики)
Следва половин час почивка. (Звъни) ЦМ/ВЙ 226.1(След почивката)

16 ч. и 25 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми колеги! Откривам за малко заседанието, тъй като една парламентарна група поиска официално половин час почивка. Но за да бъде отразено в протоколите, ще помоля господин Христов да направи искането на микрофона.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, колеги! От името на Парламентарната група на СДС искам половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Освен половин час почивка, обръщам се към парламентарните групи и техните ръководители, да заповядат в кабинета на председателя. Свиква се Председателски съвет.
Половин час почивка (звъни).
(След почивката)

17 ч. и 30 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля уважаемите колеги да заемат местата си в заседателната зала. Продължаваме заседанието. (Звъни)
Уважаеми госпожи и господа народни представители! След взетата почивка и проведения Председателски съвет искам да съобщя какво бе решено.
По повод направеното искане от Парламентарната група на Движението за права и свободи да бъде включен днес в дневния ред законопроекта за имената на българските граждани (може би неточно го цитирам, но проф. Татарлъ така го представи) се взеха предвид следните обстоятелства. Законопроектът е разглеждан днес в Законодателната комисия и становището на комисията е представено сега на народните представители, така че срокът от 24 часа, който е необходим, не може да бъде спазен.
За да бъде включен в дневния ред са необходими две предпоставки: първо, консенсус в Председателския съвет и консенсус между народните представители в пленарната зала. Всички представители на парламентарните групи се съгласиха, че едва ли това може да стане сега, затова разглеждането на законопроекта ще стане следващата седмица по съответния ред, като има възможност НЧ/ЗТ 227.1 да бъде разгледан и законопроект, в който да бъде посочен срок, тъй като този срок изтича на 27 ноември, така както е посочено в законопроекта. Това е решението на Председателския съвет.
Искам също да ви уведомя за писмото на проф. Димитър Сепетлиев до председателя на Народното събрание господин Александър Йорданов, с което той уведомява председателя, че напуска Парламентарната група на Движението за права и свободи и се присъединява към групата на независимите народни представители. Това съобщение правя на основание чл. 15, ал. 3 от правилника.
Има предложение от госпожа Елисавета Миленова точка първа в дневния ред да бъде освобождаването на Христофор Събев от поста председател на Комисията по вероизповеданията на Народното събрание. Този въпрос и вчера беше обсъждан. Аз ще Ви дам думата, госпожо Миленова.
Искам да уведомя уважаемите колеги, че не са направени консултации с председателя на Народното събрание, както го изисква правилникът, нямам данни за такива при себе си и не мога да поставя на гласуване това предложение.
Госпожо Миленова, заповядайте!
ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател! Аз, както и цялото Народно събрание, ставаме заложници на това, че председателят не е извикал и не е съобразено с него какво ще се прави с господин Събев. За мене не може несигурността в поведението на господин председателя, за когото съжалявам, че го няма, да стане тук заложник цялата българска православна църква. Председателя на парламента имам предвид. Цялата Българска православна църква да остане заложник на това, че господин Йорданов, съжалявам че го няма, няма куража да каже тук пред всички кой от представителите на парламентарните групи му е все едно, че господин Събев ръководи тази комисия и кой иска това да стане. Няма да участвам лично аз в никакви председателски консултации по въпрос, който е просто елементарен. Предлага се на гласуване и ще се види кой няма нищо против да бъде освободен господин Събев, срещу когото аз нямам нищо против, но той не може да бъде повече председател на комисията и кой минава зад гърба, достатъчно широкия гръб на председателя. И като се окаже кой не може да си свърши работата, ще го пратим 227.2 при майка му да му опъне ушите, защото не го е научила как да се държи. (Шум в залата)
РЕПЛИКИ ОТ СДС: И да му шибне два шамара!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз моля ... (силен шум в залата) госпожо Миленова, уважавам Вашите чувства, но има ред, по който се избират и освобождават ръководствата на постоянните комисии. И моля, нека да не излизаме от добрия тон в пленарната зала!
Господин Савов има думата от името на парламентарната група. Заповядайте!
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ние имаме едно решение, което стои доста отдавна пред нас. Това решение е за процентното разпределение. И аз не знам защо непрекъснато се явяваме против някой председател. Така беше против госпожа Стефанова по едно време, сега пък против епископ Христофор и ние не можем да се съгласим след като има едно решение да решим тези въпроси ан блок, сега изведнъж ще се вземат решения за една комисия и за един председател.
Моля ви се, нека спазваме нашето принципно решение. Така ли е, госпожа Ананиева? Така е. Имаме такова решение. Между другото, вече станаха доста големи промени в състава на Народното събрание, имаме четири парламентарни групи, имаме десетина независими - увеличава се броят им, както виждате. Утре могат да станат повече. Моля ви се, нека поне като правим нещата, наведнъж да ги правим, а не сега тук да започнем да спорим, три-четири часа да изгубим за тази комисия и т.н.
Така че аз апелирам към вас: нека оставим този въпрос, когато ще разрешаваме общо въпросите. Вижте, този въпрос много отдавна е поставен, госпожа Величкова. Много отдавна е поставен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Искам да ви помоля да спрем дискусиите по този въпрос.
Дядо Христофор, заповядайте! Господин Маринов, и на Вас ще дам думата. Но моля Ви, нека да започнем със законодателната програма.
ХРИСТОФОР СЪБЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Аз искам да ви обърна внимание на факти, без лични нападки, че госпожа Елисавета Миленова има за тази година 17 отсъствия, а за миналата година същата тази госпожа 227.3 има 12 отсъствия. Госпожа Елена Поптодорова, която също постоянно скача по този въпрос, има 16 отсъствия от 31 заседания на комисията, а за миналата година има 19 отсъствия.
Така че това голословно твърдение, че съм отнел 100 хил. лв., това са чисти лъжи и инсинуации. Аз дори не ползвам хотел и спя в канцеларията си в Президентството. Държавата не ми плаща 200 лв. Ползвах четири месеца кола, а преди това за двете години срок откакто съм председател ползвах кола на Християнския съюз "Спасение", за да не ощетя държавата.
Как може постоянно..., когато те не знаят, те не са били на заседания, бойкотирали са заседанията. Как могат да говорят какво се е вършило? Толкова много работа свърши комисията. Те гласуваха и против връщането на Закона за земите. Разпечатката е в мен.
Не само това. Защото те са били винаги против църквата. Защото те винаги са се борили срещу църквата и са я смазвали. И сега недоволстват, понеже се извадиха бюлетините за фалшиви избори на тяхното протеже Максим. Оттам идва всичко и искат да си отмъстят на мен. Но комунистите и преди 10 ноември искаха да ме отлъчат. И аз имам документи как Максим искаше отлъчването ми преди 10. А те къде отидоха? Аз няма да се откажа. (Силен шум и реплики от ляво)
За баща ми няма да говорите, защото се разисква за мен. Аз не съм ползвал никакви привилегии. Баща ми има 62 кв.м апартамент и си го е купил човекът. Аз нямам собствен апартамент. Не ви ли е срам! Не ви ли е срам, защото госпожа Поптодорова служеше на Тодор Живков и на Петър Младенов, а сега има инструкции от тях. (Силен шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, личните обяснения ще се правят накрая.
Господин Маринов има думата.
АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз напълно потвърждавам това, което каза господин Савов, че има договореност да се коригират квотите в комисиите. Нещо повече, има не само договореност, всичко е изчислено и няма никаква причина този 227.4 въпрос да се отлага. Още повече господин Савов каза, че от страна на групата на Съюза на демократичните сили няма никакви пречки и възражения.
Тогава още като се върне председателят, без никакво отлагане този въпрос да се реши, за да не се получават такива инциденти.
Така че аз от името на нашата парламентарна група настоявам по най-бързия начин, тук има съгласие, предполагам, че и другите парламентарни групи няма да възразят - този въпрос да се реши, за да няма повече такива неприятни инциденти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Ясно е, че като се върне председателят въпросът ще се разгледа.
Започваме с точка първа - законопроект ...
Госпожо Стефанова, искате думата по процедурен въпрос ли? Заповядайте!
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Уважаема госпожо прдседателстваща, уважаеми колеги! Много съжалявам, че чак сега получавам думата по процедурен въпрос, който се отнасяше до въпрос, за който Вие обявихте в началото на днешния парламентарен ден.
Отнася се до дневния ред на питанията и на актуалните въпроси за утрешното заседание, за което отделни министри и господин Беров ще се готвят. 227.5 Тъй като по въпроса за националната сигурност на страната господин министър-председателят Беров не можа да се подготви по актуален въпрос, а той наистина беше актуален миналата седмица, и вече в качеството му на председател на Ликвидационния съвет на България просто няма смисъл той утре да бъде затрудняван, тъй като явно силите му са на изчерпване. Затова не намирам смисъл той утре да отговаря.
Смятам, че за всички присъствуващи в залата, а и за тези, които слушат, е повече от ясно, че силите на господин председателя на Ликвидационния съвет на България Беров са на изчерпване, затова моля утре да не се включва в дневния ред. Повече от явно е, че той не може да се справи с въпросите на националната сигурност на България. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания в блока на СДС, реплики от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ако някой уважаем народен представител би се отказал утре да изслуша отговора на своя въпрос или питане, може да го направи. Би могъл утре да го направи.
Започваме с гласуваната точка първа - Законопроект за ратифициране на Спогодба за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република.
Раздадени са становища на някои от комисиите, а други председатели на комисии или техни заместници ще помоля да изразят становищата тук, на микрофона, тъй като поне на Председателството не са представени писмено техните мнения.
Моля господин Джеров да докладва становището на Законодателната комисия и основно тази спогодба.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Министерският съвет на Република България със своето решение от 25 октомври 1993 г. одобрява Спогодбата за въздушен транспорт между нашето правителство и правителството на Китайската народна република. Спогодбата е подписана в Пекин на 21 юни 1993 г. ВТ/КТ 228.1
Със същото си решение Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира със закон тази спогодба.
Председателят на Народното събрание със своето разпореждане от 26 октомври 1993 г. разпределя законопроекта на 4 комисии - тази по бюджета и финансите, Комисията по транспорта, Комисията по външната политика, Икономическата комисия и Законодателната комисия. До този момент са постъпили становищата на 4 комисии. До този момент поне до мен не е стигнало становището на Комисията по бюджета и финансите.
Така както са: Комисията по външната политика със своето становище от днешна дата, 25 ноември 1993 г., счита, че спогодбата трябва да бъде гласувана.
Икономическата комисия също така препоръчва на Народното събрание да ратифицира със закон спогодбата.
Комисията по транспорта счита, че спогодбата е един навременен документ и предлага Народното събрание да ратифицира тази спогодба.
Законодателната комисия на парламента, изхождайки от чл.85, ал.1, т.7 и 8 от Конституцията на Република България, предлага на народните представители да ратифицират тази спогодба, като счита, че тя е в съответствие с Конституцията на нашата Република и отговаря на всички изисквания за ратификация със закон.
Аз ще моля специално от името на Комисията по бюджета и финансите да бъде докладвано становището, защото такова писмено не е стигнало до администрацията. При положение че няма възражения, позволявам си да предложа на народните представители след гласуването на законопроекта на първо четене, да преминем и към гласуване на законопроекта на второ четене, за да приключим днес с двете четения на този законопроект. Благодаря, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Джеров.
Уважаеми колеги, разбрахте, че 4 комисии изказват, изразяват едно и също становище и то е в подкрепа за ратифицирането на тази спогодба. От името на Комисията по бюджета и финансите ще докладва господин Кольо Парамов. 228.2
КОЛЬО ПАРАМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! От името на Бюджетната комисия ми е възложено да докладвам, че въпросната спогодба не касае определени финансови условия и тя може да се ратифицира днес.
Така че предлагам на вашето внимание нашето становище - можем да ратифицираме Спогодбата за режима между България и Китай по въпроса на гражданската авиация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Парамов. Започват дебатите по първото четене. Ако някой народен представител иска думата, има я. Господин Ташев има думата. Заповядайте.
МЕТОДИ ТАШЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, драги колеги депутати! Впечатляващ е нарастващият интерес към икономическите реформи, които се провеждат в Китай, към успехите на тяхната икономика, впечатляващо е, че такива държави като САЩ и Русия, Англия и Франция, Германия и Канада активизираха своите отношения с тази страна.
Нашата делегация, която посети Китай през месец юли и подписаната Спогодба за преки въздушни контакти се вписва в този процес на активизиране на отношенията с Китай.
Аз лично искам да вярвам, че тази спогодба ще бъде едно силно начало за по-нататъшни контакти и разширяване на нашите връзки на взаимноизгодни условия. Затова ще гласувам за ратифициране на спогодбата и препоръчвам на колегите депутати да сторят това. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Ако няма други желаещи да се изкажат по законопроекта, нека пристъпим към първото четене на законопроекта, гласуването по принцип. Моля, режим на гласуване. Гласува се на първо четене проектът за Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република.
Гласували са 184 народни представители, за са - 183, против - няма, 1 се въздържа. Законопроектът е приет на първо четене. 228.3
Господин Джеров направи предложение, ако няма други мнения, второто четене да стане сега, на същото заседание. Но това може да се реши с гласуване. Моля, режим на гласуване. Гласува се предложението сега да стане и второто четене на законопроекта. Моля, гласувайте.
Гласували са 174 народни представители, всичките са за. Приема се предложението.
Пристъпваме към второто четене на законопроекта. Моля, господин Джеров, да го докладвате за второ четене. 228.4
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението е за законопроекта за второ четене.
Заглавието е както обикновено: "Закона за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република.
Член единствен. Ратифицира Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република, подписана на 21 юни 1993 г. в Пекин.
Това е цялото съдържание. По него не може да има предложения за изменения или допълнения.
При това положение моля, госпожо председател, да поставите на гласуване за второ четене предложеното съдържание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Джеров.
Моля, гласува се на второ четене законопроектът.
Резултатът: от общо гласували 190 народни представители, 190 са гласували за, против - няма, въздържали се - няма.
Законът е приет на второ четене.
Започваме
второто четен на Законопроекта за Националната полиция.
На първо четене той е приет на 22 септември тази година. Тук е министърът на вътрешните работи Виктор Михайлов, така че може да участва в дебатите.
Моля, господин Джеров да започнете с второто четене на този законопроект.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, започваме разглеждането на второ четене на един твърде важен законопроект. Това е Законопроектът за Националната полиция. Считаме, че с гласуването на този закон, това ще бъде от твърде голямо значение не само с това, че в законодателството ни ще влезе този закон, но и с оглед на това да се регулира една област, която е крайно необходимо да бъде регулирана.
В работата си Законодателната комисия се опря върху всички становища, които бяха дадени, всички предложения, които ББ/НП 229.1 бяха направени от уважаемите народни представители, огледани са, обработени са.
Законодателната комисия имаше намерението да работи съвместно с Комисията по националната сигурност, или поне с нейното ръководство. Но въпреки отправената покана към нея, никой от нея не присъства. Също така и ние счетохме, че това е един специфичен закон, който трябва да бъде докладван пряко от председателя или от ръководството на Комисияята по национална сигурност. Но доколкото виждам, отново трябва да бъде поета и тази задача от Законодателната комисия.
Предлагаме на Вашето внимание следното съдържание на заглавието: "Закон за Националната полиция".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли предложения по заглавието?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Нямам направени предложения. В Законодателната комисия се обсъждаше въпросът дали да бъде Закон за Националната полиция или да бъде Закон за полицията. Но се счете, че може да остане онова заглавие, онова название на закона, което е предложено от Министерския съвет.
По този въпрос и представителите на Министерството на вътрешните работи и на ръководството на Националната полиция, които участваха в заседанието, също така подкрепиха това виждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: След като няма други предложения, моля, гласувайте за заглавието на законопроекта, а именно: "Закон за Националната полиция".
Резултатът: от общо гласували 186 народни представители, 184 са гласували за, против - няма, въздържали се - двама.
Приема се на второ четене заглавието на законопроекта.
Господин Мулетаров ще продължи с второто четене.
Имате думата!
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Пристъпваме към съдържанието на закона.
"Глава първа: Общи положения.
Чл. 1. със следното съдържание и единствена алинея:
"Чл. 1, ал. 1. Този закон урежда функциите, организацията и компетенциите на Националлната полиция в Република България".
Писмени предложения не са постъпили по този текст, госпожо председател. 229.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Моля, режим на гласуване. Гласува се глава първа - нейното наименование и чл. 1.
Резултатът: от общо гласували 172 народни представители, 172 са гласували за, против - няма, въздържали се - няма.
Текстът е приет на второ четене.
Моля, господин Мулетаров, следващия текст.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 2, в който са обединени чл. 2 и чл. 3 от първоначално приетия проект на първо четене. За второ четене се предлага обединен чл. 2 със следното съдържание от две алинеи.
"чл. 2, ал. 1. Националната полиция:
1. организира и осъществява опазването на обществения ред;
2. разкрива и предотвратява престъпления и други правонарушения и участва в разследването на престъпления;
3. защитава правата и свободите на гражданите и съдейства за упражняването им;
4. опазва имуществата на гражданите, държавата, общините и организациите;
5. организира и осъществява охраната на учреждения и обекти;
6. организира и контролира безопасността на движението по пътищата, техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства;
7. разрешава и контролира дейността с общо опасните средства;
8. контролира спазването на паспортния режим в страната;
9. издирва обвиняеми и подсъдими, укрили се от наказателно преследване, осъдени, отклонили се от изтърпяване на наказание, безследно изчезнали, както и други лица, в предвидените от закона случаи;
10. съдейства и взема необходимите мерки за спазването на законите и разпорежданията на държавните органи;
11. изследва и анализира причините и условията за състоянието на престъпността;
12. събира, обработва, използва и предоставя информация 229.3 за състоянието на обществения ред, борбата с престъпността и за безопасността на движението по пътищата.
Ал. 2. Други функции на Националната полиция и могат да се възлагат само със закон.
По този текст, госпожо председател, са постъпили писмени предложения в съответствие със срока по правилника от народсия представител Любомир Начев, който предлага в чл. 2, т. 4 думите "опазва имуществата" да бъдат заменени с думите "охранява имуществата".
В т. 10 се предлага в началото на изречението да се добави "в рамките на своите компетенции".
В т. 11 се предлага да придобие следното съдържание: "Изследва и анализира причините и условията за състоянието, структурата и тенденциите на престъпността и предприема мерки за отстраняването или ограничаването им."
И в т. 12 предлага след думата "предоставя" да се добави "на компетентните държавни органи и граждани".
Други писмени предложения, госпожо председател, не са постъпили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Мулетаров.
Сега ще се кажат в залата, всеки има думата.
Господин Куманов, имате думата, заповядайте. 229.4
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Пардон. Един момент, извинете. В обобщения проект за второ четене действително има предложение, извинете, господин Куманов, направено перфектно, но понеже не беше прието от Законодателната комисия, аз не го прочетох, а именно неговото предложение е в чл. 3, ал. 1, който стана ал. 2, който сега чета, ал. 1 на чл. 3 или сегашния чл. 2 да стане: "Националната полиция самостоятелно или във взаимодействие и сътрудничество с останалите служби..."
ДИМИТЪР КУМАНОВ (от място): Не е това. Друг текст имам предвид.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Аз чета какво предложение е направено от господин Куманов след първото четене. "Националната полиция самостоятелно или във взаимодействие и сътрудничество с останалите служби на Министерството на вътрешните работи, други държавни организации и органи, обществеността и гражданите, изпълнява следните функции". Това предложение е съобразено в текста, който ви прочетох.
И в чл. 3, който е 2, се предлага в ал. 1, точка 3 след думата "свободите" да се добави "достойнството".
Също така в чл. 3, ал. 1, точка 11 господин Куманов предлага накрая да се добави изразът "и разработва прогнози за развитието й".
Също така е постъпило предложение по чл. 3, който аз прочетох като чл. 2 на проекта, предложен от Законодателната комисия, от господин Манол Тодоров, който предлага в ал. 1 на точка 3, което фактически е ал. 1 на прочетения сега чл. 2, точка 3 да бъде така: "Опазва живота, свободата, честта и имота на гражданите".
И също в чл. 3 господин Манол Тодоров предлага да се създаде нова точка 13 със следното съдържание: "Съдейства на гражданите при престъпни деяния срещу тях от частен характер за издирване и събиране на доказателства".
Госпожо председател, тези предложения са обсъдени от Законодателната комисия. Една част от тях са възприети и са намерили отражение в новия чл. 2, обединен от старите чл. 2 и чл. 3. Една част от предложенията не са приети от Законодателната комисия и не са включени в прочетения от мен проект.
Затова Ви моля да предоставите възможност на народните представители, които са направили предложения и ги поддържат, СБ/ЛТ 230.1. нека да ги развият.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Мулетаров.
Господин Куманов, имате думата.
ДИМИТЪР КУМАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Имам официално регистрирано предложение, което мисля, че дава по-голяма пълнота на закона, а то се отнася към чл. 2, ал. 1, точка 12, в която се казва "събира, обработва и използва и предоставя информация за състоянието на обществения ред, борбата с престъпността и за безопасността на движението по пътищата". Бих искал да се добави при евентуално ваше одобрение "и прави прогнози за развитието им". Една добра служба трябва да гледа и в бъдещето и да има виждане по тези въпроси.
Това е моето мнение и моля да бъде подложено на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Куманов. Ще го поставим на гласуване.
Господин Манол Тодоров има думата.
МАНОЛ ТОДОРОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, колеги! Моето предложение се състои в следното. Член 2, точка 3, в ал. 1, която гласи: "Защитава правата и свободите на гражданите и съдейства за упражняването им", да бъде заменена с друго съдържание, което смятам, че е много по-конкретно и много по-ясно, защото се отнася не до защита, а до опазване и пълно съдействие, а именно: "Опазва живота, свободата, честта и имота на гражданите". Това е много по-ясно и по-конкретно казано, отколкото онова, което е казано в закона, който ни се предлага.
С оглед обаче на онова, което е казано в точка 4, чл. 2, че опазва имуществата на гражданите, държавата, общините и организациите, да отпадне "гражданите".
Това е едното предложение. С оглед на това, че нашите граждани, ония, които са били адвокати, не само съдии и прокурори, а са били адвокати и знаят как хората идват и се оплакват при тях, че органите на милицията отказваха да оказват съдействие тогава, когато се касаеше до престъпление от частен характер и те се явяваха в невъзможност да съберат, ние не можем да разчитаме и да искаме от един обикновен гражданин, както сегашните организации, фирми имат частна охрана, да се обръща към частни детективи да оказват помощ, защото той няма материалните средства. 230.2.
Аз смятам, че в чл. 2 следва да се създаде ал. 1, точка 13, в която да се каже, че органите на полицията съдействат на гражданите при престъпни деяния срещу тях от частен характер за издирване и събиране на доказателства.
Това е за точка 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Има думата за реплика господин Любомир Начев.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, аз ще се изкажа малко по-късно по реда, по който съм се записал, но вземам думата, за да репликирам господин Манол Тодоров по отношение на неговото предложение за отпадане на имуществата на граждани в чл. 2, ал. 1, точка 4.
Господин Тодоров, ако елиминираме гражданите, то по същество ние ще сложим кръст на едно цяло направление в дейността на Националната полиция - сигнално-охранителната техника, с която се опазват имущества на гражданите. Има няколко хиляди случая, когато на базата на сключен договор между Дирекция на националната полиция, специално направление СОТИ, както е популярно да се нарича това направление, се сключва договор с гражданите и полицията охранява техните жилища и имуществото, което се намира там.
Така че, моля Ви да оттеглите предложението. Или ако не го направите, моля, уважаеми колеги, да го отклоните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Господин Тодоров, можете да отговорите на тази реплика.
МАНОЛ ТОДОРОВ (СДС)
: Колега Начев, аз правя това предложение да се заличи думата "гражданите" в точка 4, защото правя предложение в изменената точка 3, където е казано, че опазва живота, свободата, честта и имота на гражданите. Понеже в точка 3, ако се приеме това, което предлагам, "честта, живота и имота на гражданите", се явява едно повторение в точка 4 - пак имуществата на гражданите.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (от място): Тук става дума за специално направление в полицията.
МАНОЛ ТОДОРОВ: Ако това има някаква техническа стойност, аз бих го оттеглил, но аз държа да се приеме изменението на точка 3 така, както го предлагам. 230.3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вие просто приемате различни критерии. В единия случай господин Тодоров приема, че всичко, което е свързано с гражданите,... Вие давате по направление. Може би за това.
Думата има госпожа Соня Младенова. 230.4.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, заставам на трибуната с ясното желание и съзнание да защитя законопроекта така, както е внесен от Министерския съвет.
Първото ми съображение е следното: извинявайте, обаче ми прави впечатление, че в един много специализиран нормативен акт, какъвто е Законът за Националната полиция, се тръгва доста аматьорски и се превръща нашата работа за съжаление в една не дотам художествена самодейност.
Вижте, в закона така, както е изготвен от Министерския съвет, в чл. 1 се казва така: този закон, приет на първо четене нали тук ще моля да помним това - казва се така: този закон урежда функциите, организацията и правомощията на органите на Националната полиция в Република България.
Промяната, която ни предлага Законодателната комисия е, че "правомощията" е подменено с "компетенциите".
Уважаеми колеги, законодателството в България изисква, когато се пишат закони, в нормите по възможност да се изказваме на български език - компетенции означава правомощия значи, моля ви, да приемем вече приетия на първо четене чл. 1.
Що се отнася до чл. 2 и 3, които тук ни казаха доста безмотивно представителите... неаргументирано, нека така да бъде, по-леко казано, представителите на Законодателната комисия, че виждате ли, ги обединили и считат, че ние така трябва да ги гласуваме, съображенията ми са следните пак: предложението на Министерския съвет е в една синхронизация, която дава отражение след това в целия законопроект. Всичко е направено така, че когато един българин отвори Закона за полицията, или самият полицай го отвори, да разбере що е то Национална полиция, къде е ситуирано и какви са нейните правомощия.
Член 2 в правителствения проект казва така: Националната полиция е специализирана служба на Министерство на вътрешните работи за предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления и други правонарушения и за опазване на обществения ред. Значи, оттук нататък никой представител на полицията и дори който и да стане министър на вътрешните работи, не може да си позволи да надхвърли рамките на тази правна норма. Другото ще ВЙ/ЛТ 231.1. бъде равно на произвол и другото ще бъде равно на търсене на отговорност. Когато този текст размит... в представянето ни от Законодателната комисия на някакъв хермафродит като чл. 2 и 3 се стига до това, че колегата Куманов правилно повдига въпроса какво още да се добави. И другите колеги, които говориха до Манол Тодоров... Обаче как изглеждат нещата на практика, ако се приеме проектът, даден от правителството?
Вижте чл. 3 колко е изчерпателен и той говори... Колега Куманов, заради Вас цитирам тази норма. В чл. 3, ал. 1, точка 11 се казва така: разследва... Правилно е да кажем "изследва"... и анализира причините, условията и състоянието на престъпността. За един правник, който се занимава в тази система, този нормативен израз означава следното - че там се правят анализи, изследванията означават събиране на данните, анилизират се тези данни и се правят и прогнозите за причините и условията, които обуславят престъпността.
Значи, ако приемем правителствения проект, ние осъществяваме исканото от колегата Куманов нормативно вписване.
Що се отнася до искането на господин Манол Тодоров, той предлага така: ал. 1, точка 3 да бъде променена така - опазва живота, свободата, честта и имотите на гражданите. Да, обаче, господа вносителите са мотивирали и това свое виждане в чл. 3, ал. 1, като са разгърнали това изискване на Конституцията в няколко подточки и аз затова предпочитам във всичките тези точки, които са дадени в чл. 3, така да ги приемем, за да имаме по-пълен обем на информация.
След това - предлага се в чл. 3, ал. 1 нова точка 13 със следното съдържание: съдейства на гражданите при престъпни деяния срещу тях от частен характер за издирване на извършителите на деянието и събиране на доказателства. Това да прави полицията...
Уважаеми колеги, не бива, когато не знаем нещо, да се втурваме да го регулираме, затова защото... Така, както е направен правителственият проект, той е хармонизиран с Наказателния кодекс. Наказателният кодекс има правни норми, в които се казва, че за това престъпление се възбужда наказателно производство по жалба на пострадалия, т.е. те са от частен характер и обвинението, уважаеми колеги, в страната и по Конституция, и по Наказателно231.2. процесуалния кодекс тежи на страната на онзи, който го повдига. Когато държавата повдига едно обвинение, тя има ангажимента да го докаже. И когато частното лице повдига такова обвинение, негов е ангажиментът да докаже, че Х или У, нарушавайки правата му, е извършил престъпление, пък макар и от частен характер. Не бива да допускаме да влезе в частно-правните взаимоотношения държавният ботуш, защото полицията е формата на държавна принуда при регулиране на нашите с вас взаимоотношения. Така че и в този смисъл аз ви моля да отхвърлим така направените предложения и да приемем правителствения проект, приет на първо четене така, както сме го гласували. Без промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Ще дам думата за реплики.
Думата е на господин Гоцев, след това на господин Караджов.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Госпожа председателстваща, аз бих искал само да обясня откъде дойде това различие в Законодателната комисия.
Аз поначало съм съгласен, че чл. 2 си има своето място, но гледайте сега - Законодателната комисия искаше да отпадне думата... (Реплики от залата) Именно, "изследване" да остане и второ, искаше да отпадне думата "правонарушения".
И аз тук се обръщам, защото и господин министърът е тук, правонарушението е всяко нарушение в изпълнение на едно гражданско-договорно задължение. Не е работа на полицията и не е това идеята на закона тя да иска да урежда правонарушенията между хората, така че това беше причината, поради което се каза да се махне този чл. 2, а надолу да се изложат нейните функции.
Сега, ако остане чл. 2 такъв, какъвто е, тогава трябва разследването да стане изследване и тогава трябва да се намери "престъпленията" и може би да се каже "и други нарушения, свързани с обществения ред" или нещо такова, но да се намери формула, при която да не се даде възможност да се смята, че полицията може да се вмесва в гражданските правоотношения.
Това е само.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Караджов иска думата за реплика.
Заповядайте, господин Караджов. 231.3.
СТЕФАН КАРАДЖОВ (НСД): Стефан Караджов, НСД.
Аз също защитавам тезата, че трябва да се остави чл. 2, който беше приет между другото след много дълго обсъждане в Комисията по национална сигурност и нямаше никакви възражения.
Разбира се, това, което каза господин Гоцев, за правонарушения, не мога да взема отношение, но мен ме интересува първата част на въпроса от чл. 2, че Националната полиция е специализирана служба на Министерството на вътрешните работи и тя трябва да си остане, защото никъде в закона не е казано поне в тази част, която получихме за второ четене, че това е специализиран орган на Министерството на вътрешните работи.
И използвам случая за още една минута да кажа, че поначало тази редакция, която са направили в Законодателната комисия, не ми харесва и по друга причина - премахнат е чл. 4, който е много важен, според мен. Той е най-важната част от целия закон, за който нашата Комисия по националната сигурност стигна до следната редакция: Националната полиция осъществява дейността си в тясно сътрудничество с гражданите при тяхното обслужване в изпълнение на възложените й функции. Това е в духа на модерните разбирания за полицията в една модерна, демократична страна и такива текстове има в западните законопроекти и това е найголямата промяна в сравнение със стария Закон за милицията.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Господин Тодоров иска думата за реплика, но реплика към изказването на госпожа Соня Младенова. Заповядайте.
МАНОЛ ТОДОРОВ (СДС): Колежката поддържаше, че следва да отпадне точка 13, защото ще има намесване на милицията в частните отношения.
Господа, аз ви моля да помислите за следното - в трамвая става един скандал, вие сте обруган или ударен и до вас стои милиционер и искате съдействие, искате да ви окаже съдействие да се вземе името на този човек и той ви отказва, защото казва: "Не, това са ваши отношения, аз не мога да се бъркам в тях".
В съзнанието на нашия гражданин от дълги години, както преди 10 ноември, така и преди 9 септември, е залегнало убеждението, че милицията, полицията следва да му оказват съдействие тогава, когато неправомерно е посегнато върху него от някое 231.4. лице и той не може да се добере до неговото име, да речем. И съдействието, което с точка 13 предлагам да се приеме, е именно това, че народната полиция, полицията трябва да може да оказва съдействие на частния гражданин, за да може да издири... (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Младенова има думата за отговор на репликите. 231.5.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, точно поради изказаните съображения аз смятам, че трябва да приемем и чл. 4 така както го е предложило правителството, защото аз очаквах, че колегите от СДС ще реагират или поне ще се домотивират чрез реплика срещу текста, както имаше индиция. Те възразиха, ако не ме лъже споменът, че гражданите не трябва да се включват в съдействие на полицията при извършване на работата на полицията.
Колега Тодоров, нямате представа колко сте прав, но този пример, който Вие дадохте, си е класически пример за нарушаване на обществения ред и може да се квалифицира вече - дали ще е по първа, по втора или по пета алинея на чл. 325, но това не е наша работа.
Но говорехме за друго. Вие давате предложение като употребявате терминология, утвърдена в правната система: частен характер и публичен характер, което просто размества правния мир не в тази посока, в която ние с Вас искаме да го разместим.
Затова подкрепяйки предварително и чл. 4, отстоявайки тезата, че трябва да има тясно взаимодействие на полицията с гражданите, за да чувстват те, че тази полиция е и тяхна, за да ги защитава при нужда при посочените в чл. 2 и чл. 3 обстоятелства, аз ви предлагам да гласуваме законопроекта, внесен от правителството и утвърден с нашия вот - със 132 гласа на първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Мулетаров поиска думата.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Госпожо председател, искам да информирам народните представители за два въпроса, по които Законодателната комисия изрази свое становище.
Първият: в чл. 2, ако се реши да остане първоначалният проект така както е предложен и приет на първо четене, в никакъв случай не може да се приеме, че Националната полиция разследва други правонарушения, тъй като никога в своята история полицията не е разследвала правонарушения и те никога не са били предмет на разследване или на изследване. Правонарушенията са предмет на разкриване и отстраняване по съответен ред: или чрез прокуЦМ/ЗТ 232.1 ратурата, или чрез исково и съдебно производство. Така че дори и този текст да остане, в никакъв случай не могат да останат думите "и други правонарушения".
По отношение предложението на господин Манол Тодоров, което беше обсъждано, първо, престъпленията дали са от общ или частен характер, те са предмет на точка трета от първоначалния проект: защищава правата и свободите на гражданите... и в т. 2: предотвратява престъпления и други правонарушения. Никъде в тези точки не е казано, че Националната полиция разследва само престъпления от общ характер или пък защитава правата на гражданите само срещу престъпления от общ характер. Следователно те тук са обхванати, но процедурата за разследване и търсене на отговорност за престъпления от частен характер не е предмет на този закон и затова не може да се приеме предложението на господин Манол Тодоров.
И от друга страна вие знаете, че разкриваемостта на престъпленията от общ характер в момента е някъде около 30 на сто. А ако тръгнем да разкриваме хилядите от частен характер взаимоотношения между гражданите, това означава, че ние тласкаме полицията в един лабиринт, от който тя изобщо не може да излезе.
Ето защо ние след обстойно обсъждане не възприехме това предложение на господин Тодоров. И това бяха бележките, които исках да изразя от името на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, че изяснихте нещата.
Думата има господин Любомир Начев. След това са поискали да се изкажат господин Васил Гоцев и госпожа Веселина Рашеева.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, дами и господа! Ние сме на второ четене на закона, но тъй като чл. 2, в който се описват функциите на Националната полиция е един от най-важните, аз ще си позволя да започна малко поотдалеч.
Както ви е известно, още през м. юли 1991 г. Великото Народно събрание прие Закон за Министерството на вътрешните работи. В него се предвижда, че в структурата на Министерството 232.2 на вътрешните работи се създават три национални служби: Национална сигурност, Национална полиция, Противопожарна охрана и още няколко централни.
Организацията, дейността, функциите на всяка една от тези служби, както е предвидено в Закона за МВР, се уреждат със закон. И при обсъждането на текстовете от Закона за Националната полиция естествено и в Комисията по националната сигурност, и в Законодателната комисия непрекъснато е стоял въпросът: по какъв начин е най-добре да се стиковат текстовете между общия, устройствения закон и текстовете в закона, който е предмет на нашето внимание.
В Закона за МВР на Националната полиция е посветен един раздел - раздел трети и по-конкретно чл. 15, в който се описват функциите на Националната полиция. Тези функции съвпадат почти изцяло с функциите, описани в чл. 2 от закона, който обсъждаме днес.
Разбира се, Законодателната комисия се е постарала да ги прецизира и според мене вариантът, който ни е представен за обсъждане и който предстои да гласуваме, е по-добрият вариант, който заслужава да бъде подкрепен с вота на Народното събрание.
За да няма това разминаване между текстовете на Закона за Националната полиция и текстовете на съответния раздел в Закона за Министерството на вътрешните работи мисля, че ще бъде правилно от гледна точка на законодателната техника ние да приемем в Преходните и заключителните разпоредби няколко параграфа, с които да ги приведем в съответствие. В тези параграфи в Преходните и заключителните разпоредби мисля, че би следвало да намери място и текстът, за който говори господин Стефан Караджов общият текст, който сочи какво представлява Националната полиция, а именно, че тя е специализарана служба на Министерството на вътрешните работи за борба с престъпността, охраната на обществения ред и оказване на съдействие и помощ на гражданите. Този текст ще бъде препращащият, от който ще може вече спокойно да се мине към чл. 2 от Закона за националната полиция, който е представен днес.
Моето лично становище е, че тези 19 члена, които ни е представила Законодателната комисия на тоя етап и които пред232.3 ставляват малко по-малко от една трета от общия обем на текста, са добри и аз лично отдавам предпочитанията си на тях. Разбира се, както стана дума вече, направил съм и своите конкретни предложения по четири от описаните функции на Националната полиция и ще кажа само по две думи за всяко едно от тези предложения, с което ще завърша.
По т. 4 варианта, който ни предлага Законодателната комисия, гласи: опазва имуществата на гражданите, държавата, общините и организациите.
Аз предлагам този текст да бъде прередактиран така: охранява имущества, тоест не всички имущества може да охранява Националната полиция, на гражданите, на държавата, общините и организациите. А предлагам да въведем охранява вместо опазва, за да има разграничение с формулировката в т. 1, че полицията организира и осъществява опазването на обществения ред. Едно е опазването на обществения ред, друго е конкретната охрана на обектите на държавата, на имуществата на гражданите и т.н.
Второто ми предложение е по т. 10 на чл. 2, ал. 1, който в предлагания вариант гласи: съдейства и взема необходимите мерки за спазването на законите и разпорежданията на държавните органи.
Аз предлагам в началото на изречението да се добави: в рамките на своите компетенции... и вече нататък да продължи по същия ред. И мисля, че това е едно необходимо уточнение, тъй като е очевидно, че полицията не може да съдейства и да взема необходимите мерки за спазване на всички закони в страната и на всички разпореждания на държавните органи. Тя има конкретни функции в тези три насоки: борба с престъпността, охраната на обществения ред и оказване на съдействие и помощ на гражданите и тъкмо заради това според мене е необходимо да се каже, че в рамките на своите компетенции тя съдейства, взема необходимите мерки и така нататък. 232.4 Третото ми предложение по член 2 е свързано с изследването и анализирането на причините и условията за състоянието на престъпността в страната. Аз предлагам след: "изследва и анализира причините и условията за състоянието" да се добави още "структурата и тенденциите".
И тук мисля, че господин Куманов би могъл, ако разбира се е съгласен, да се обединим върху това предложение. Защото, когато говорим за тенденциите на престъпността, то това задължително съдържа в себе си и една прогноза за развитието и съответно оттам пък необходимостта да се предприемат мерките за отстраняването на тези причини и условия, или, както се наричат в криминологията, криминогенните фактори.
И последното ми предложение по член 2, ал. 1 е свързано с функциите по събиране, обработване, използване и предоставяне на информация за състоянието на обществения ред, борбата с престъпността и за безопасността на движението по пътищата.
Аз предлагам да се добави, че това предоставяне на информация става на компетентните държавни органи и на гражданите, което ще рече, че не може така безадресно да се формулира тази функция на полицията, а винаги трябва да бъде насочена към компетентните органи и към гражданите, които въз основа на закон или друг нормативен акт имат право да получават съответната информация.
Това са моите предложения по член 2, ето защо аз се обръщам към вас с призив да подкрепите проекта, който е внесен от Законодателната комисия, с направените предложения за изменение или допълнение. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Начев. От изказалите желание да вземат думата, виждам проф. Димитър Михайлов. Няма други, които искат думата. Отказаха се. Господин Гоцев направи реплика и вероятно се е отказал. След Вас г-жа Петя Шопова ще има думата.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз подкрепям предложения текст на член 2 по принцип от Законодателната комисия. Ако се върнем към проекта, който е внесен от НЧ/ВЙ 233.1 Министерския съвет, ще се наложат още по-широки дебати.
Поради това аз бих помолил, госпожо председател, да подложите на гласуване текста на Законодателната комисия.
Аз, разбира се, имам доста бележки. Не съм участвал в първите три глави в Законодателната комисия и не смятамм, че някои могат да бъдат поправени, като например "Закон за националната полиция". На френски ла полис насионал звучи като централна полиция, която има компетенции и правомощия върху цялата територия. Тя винаги има право да измести регионалната и местната полиция. Националната полиция е с големи права. Ако преведете закона на френски - Закон за националната полиция, не могат да ви разберат, че става дума за цялата полиция в България. Но, така или иначе, у нас този израз "национална" е въпрос на самочувствие и поради това очевидно няма да може бързо да се преодолее.
Второ, съгласен съм с колежката Соня Младенова, че подобре беше в член 1 да бъде "правомощия", вместо "компетенции", но, така или иначе, член 1 е приет.
И сега конкретно за член 2:
Има доста неудачи в редакциите, но трябва да се съгласим, че те звучат като общопоставени, а не като конкретни. Например в член 2, точка 3 - "защитава правата и свободите" - те се защитават по установения от закона ред, всички права и свободи.
Но в точка 3 аз бих се съгласил и мисля, че това ще бъде подобряване на текста, ако се приеме предложението на гг-н Куманов да се добави "достойнството на гражданите". Значи текстът на точка 3 да стане: "Защитава правата, свободите и достойнството на гражданите и съдейства за упражняването им".
Моето възражение, уважаеми дами и господа народни представители, е по точка 4. Казано е: "опазва имуществата". Полицията няма да пази, не е пазач и няма да пази имуществата на гражданите, нито пък русисзмът "охранява", защото е русизъм "охраняет". Според мен, това трябва да придобие по-коректна форма и да се каже: "съдейства за опазване на имуществата". Ще оказва, разбира се, съдействие, а не ще пази имуществата на гражданите и организациите. 233.2
Значи трябва в точка 4 да се пише: "съдейства за опазване имуществата на гражданите". Мисля, че това ще бъде най-точно.
Аз мисля, че колегата Манол Тодоров, когото аз много уважавам и на когото разбирам усилията да се оказва съдействие на гражданите - когато е за престъпления от общ характер, си има съответен ред, той иска от частен характер. Не може полицията да събира доказателства и т.н. за престъпления от частен характер. Има си установен от закона ред - подава се частна тъжба пред съда и всеки частен тъжител е длъжен да си представи доказателствата. Ако има друго престъпление, очевидно, че на общо основание полицията ще окаже необходимото съдействие на гражданите. Но според мен като отделна задача тук не трябва да съществува. И накрая е казано в член 1: "има функциите". Общо взето, има една склонност към чуждици. "Функции" е друго. На български е задачи - по-просто и по-ясно.
Аз не искам да променям това, което вече е прието, но в ал. 2 на ч л. 2 е казано "други функции". Аз бих предложил да се каже "други задачи на Националната полиция могат да се възлагат само със закон", без да дискутирам по другите проблеми. По-ясно ще бъде за гражданите, а и за самите органи на полицията.
Всъщност моите предложения, уважаема госпожо председател, са по точка 4 - вместо "опазва" "съдейства за опазване". По точка 3 - "защитава правата, достойнството и свободите". И по ал.2, вместо "функции" - "задачи". Благодаря ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Професор Михайлов, Вие поддържате ли да се върнем към текста на Министерския съвет?
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Не, аз казах в началото, че не го поддържам, а поддържам текста на Законодателната комисия. Иначе ще затрудним нашата работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, благодаря.
Заповядайте, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Госпожо председател, аз искам да стане ясно на народните представители фактически към какво се свеждат споровете, за които се говори тук.
Член 3 от проекта на Министерския съвет, приет на п първо четене, изцяло възпроизвежда чл. 15 от Закона за Министерството на вътрешните работи, приет през 1991 г., без абсолютно 233.3 никаква промяна в нито един текст и нито една буква. И действително в този закон, в раздел трети "Национална полиция", са посочени всички тези функции или правомощия, които са възпроизведени тук, без разлика.
В предложенията на Законодателната комисия всички тези точки и този текст изцяло са възпроизведени с три изключения: в точка 1, точка 2 и точка 3, където е казано "самостоятелно и съвместно с други държавни органи" - "обществеността и гражданите" се изваждат. Никаква друга разлика няма между приетия Закон за Министерството на вътрешните работи, приетия проект на първо четене и товав, което предлага Законодателната комисия.
И сега възниква въпросът, който е принципен: дали народните представители ще възприемат първоначалния подход, който съществува във вносителите и в Министерския съвет - да се възпроизведе дословно, без изменение, един действащ закон, или това, което предлага Законодателната комисия - да бъдат променени три точки по отношение участието на обществеността.
А причините са следните: Законодателната комисия възприе, че съвместно и самостоятелно и с други държавни органи, с обществеността и гражданите полицията трябва да действа винаги, а не само в случаите на точка 1, 2 и 6. Това са единствените съображения, поради които Законодателната комисия предложи да бъде променен текстът.
Ако се възприеме предложението на г-жа Соня Младенова - да се възприеме чл. 3 от първоначалния проект, това означава, че ние сме възпроизвели чл. 15 и нищо повече няма да правим.
Ако възъприемем проекта на Законодателната комисия, това означва, че в Преходните разпоредби и Допълнителните разпоредби на този закон ние трябва да предложим изменения на чл. 15, които да бъдат в съответствие с новата редакция на чл. 2, който сега съществува. Това трябва да бъде ясно, за да разберат народните представители, че някакви съществени принципни различия няма, но голямото различие е дали ние ще променяме с този закон основния - за МВР, или не. 233.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, благодаря Ви, господин Мулетаров. Това обяснение е важно.
Госпожа Петя Шопова има думата. След това и Вие, господин министър, ще имате думата. 233.5 ПЕТЯ ШОПОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, госпожо председател. Искам да кажа няколко неща, уважаеми колеги.
Първо, бих искала да изкажа едно общо съображение, което не се отнася до чл.2, но се отнася до нашия спор, че Законът за полицията и другите устройствени закони за националните служби и централните служби в системата на МВР, според мен, би трябвало да бъдат допълнителни раздели на устройствения Закон за МВР. Въпреки че там, вътре, се предвижда специална разпоредба за приемането на специални закони.
Смятам, че това законодателство поотделно нищо не ни дава. Но след като сме решили да работим така, аз бих искала да изкажа своите съображения по два въпроса.
Първо, смятам, че текстът, който ни предлага Законодателната комисия в сегашния чл.2, със систематичното допълнение на чл.3 е добър. Той възпроизвежда принципа на чл.15 и принципа на чл.3 на вносителите.
Същевременно обаче, аз настоявам да се гласува чл.2 на вносителите, защото той ясно характеризира какво представлява националната полиция.
Чл.2 на Министерския съвет гласи: "Националната полиция е специализирана служба на Министерството на вътрешните работи за предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления и други правонарушения и за опазване на обществения ред".
Смятам, че това определение систематично трябва да бъде в чл.2, чл.2 на Законодателната комисия трябва да бъде чл.3 и т.н. Направих консултация с колеги от Законодателната комисия, те имат предвид евентуално да се измени устройствения закон с този текст, но нищо не пречи, независимо от допълнението на чл.15 на устройствения закон, чл.2 непременно да съществува като текста на вносителите.
Така че в заключение, моля Ви да се подложи на гласуване чл.2 от проекта на Министерския съвет и чл.3 да бъде чл.2 от проекта на Законодателната комисия. ВТ/КТ 234.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Реплика? Заповядайте, госпожо Младенова.
Министърът отдавна иска думата, нека не го забавяме.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Ще се възползувам от всички процедурни правила на играта.
Имам към колежката Шопова едно такова репликиране. Как си представя тя при хипотезата, която ни дава прекрасната ни Законодателна комисия, при отсъствие на рамковия договор, чл.15 от Закона за устройство на МВР, възможна корекция на произвол в бъдеще време, защото никой няма да го е еня какво е вложила Законодателната комисия като е написала тази норма.
Вижте, колеги, основната опасност и господин Михайлов знае много добре, и аз няма да спра да ви я казвам по този закон, по този законопроект се свежда до следното. И това, че аз сега съм се съгласила да приема нормативния акт, пак моля Петя да си коригира виждането, внесен от Министерския съвет, е, правя ви признание публично, за да ги вкарвам в обществения договор, за да има контрол върху полицията. Защото доста голям опит имам с полицейските органи и трябва да ви кажа, че в миналото техните отговорности не бяха рамкирани. И ако този луфт в законодателството по едни позволени или непозволени начини се "регулираше" от решения на ЦК и на Политбюро, извинете, ние с вас сме се отрекли от тази форма на регулация. Затова нищо, че възпроизвеждаме текста на чл.15, ние тук трябва да го направим, за да можем като стигнем до правонарушенията, с които те после ще искат да ни запират за по 10 и 15 денонощия в поделенията, да кажем: "Уважаеми господа, обаче тук вашата идея не минава, защото нарушавате тук Конституцията, там Конституцията и т.н." и да можем и чрез парламентарния контрол, и чрез съдебния вече да им търсим съответната отговорност.
Така че аз питам Петя е ли възможно при хипотезата, която ни сервира, ние да постигнем целената отговорност от полицаите в страната?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Госпожо Шопова, имате думата за дуплика. 234.2
ПЕТЯ ШОПОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, аз не знам дали тук ще откриваме дискусия за гражданския контрол върху дейността на полицията, но като човек, скромно запознат с дейността на тези органи, си мисля, че това, което се говори, не е така. Защото полицията в България винаги е подлежала на един граждански на един обществен контрол, и дейността й винаги е била нормативно регулирана, ако се върнем, от историята ще видим - от Освобождението на България до наши дни. Така че законова рамка за дейността на полицията винаги е съществувала.
Не виждам какво притеснява госпожа Младенова. Това, за което тя пледира в точките 1, 2 и 6, ако е слушала добре господин Мулетаров, тъй като мен не ме слуша, се включва в текста на чл.3 на Законодателната комисия. Тоест, всичко, което е изброено в 12-те точки, може да се осъществи не само от органите на полицията, а в сътрудничество с другите държавни органи, обществеността и гражданите. Затова става дума. Така че просто спорът е излишен. Това е един правно-технически подход, който е избран, и няма нищо общо с непрозрачността или прозрачността на действията на полицията.
Позволявам си пак да кажа, че е твърде обидно за служителите на полицията и въобще за България, ако си мислим, че ние сме първите, които ще въведем законови рамки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Господин министър, имате думата. Министърът Виктор Михайлов има думата по законопроекта и по текста.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не искам да влизам в сложни теоретически и редакционни спорове. Аз поддържам проекта, който внесе Министерският съвет. Ние твърде дълго го обсъждахме и ви моля да ми имате доверие, че така както са изписани текстовете в законопроекта, са съвършено коректни.
Без да приемем чл.2, който се отхвърля в законопроекта на Законодателната комисия, ние фактически махаме рамката и яснотата за това какво ще изпълнява тази полиция в крайна сметка. После ще трябва да го търсим долу, в останалите текстове и да се връщаме назад. 234.3
Нищо не ни пречи да внесем една яснота, така че всеки, който ще управлява тази полиция, да знае докъде ще му се простират рамките на правомощията, за да не излезе от тях.
Съгласен съм, че тук може да има едно редакционно изменение, както говорихме и с господин Гоцев, да отпадне изразът "и други правонарушения" и да остане само "опазване на обществения ред и т.н....".
Предлагам ви да приемем в този вид чл.3, който възпроизвежда напълно чл.15 на устройствения закон и не внася тук тези изменения, че "самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи и обществени организации", това не бива да отпада, не внася неяснота, че тази служба - полицията, ще работи и по всички други въпроси с тези организации и граждани. И да приемем чл.4, който в проекта отпада, като той може да добие предложената тук преди малко редакция, в следния вид: "Националната полиция осъществява дейността си в тясно сътрудничество с гражданите при тяхното обслужване в изпълнение на възложените й функции".
Това е едно от новите неща. Повярвайте ми, че това е нещо, което е залегнало в новата философия на хората, които искат да направят една полиция, обслужваща населението и от тоталитарен инструмент да премине в такъв, който да обслужва това население, и това трябва да бъде просто набито в главите на хората, които ще вършат тази дейност, и която подробно ще бъде разписана в закона.
Затова ви предлагам да приемете с малките редакционни бележки, които се направиха, проекта на Министерския съвет. Считам, че той е по-перфектен и е по-лесен за възприемане от всички за неговото прилагане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин министър. Има ли желаещи да вземат думата по текста? - Няма.
Моля, господин Мулетаров, имаме тежката задача при толкова много предложения да ги подредим и поставим на гласуване. 234.4
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Госпожо председател, ние найнапред трябва да гласуваме дали да остане чл. 2, предложен в първоначалния проект, приет на първо четене.
Преди да подложите на гласуване този текст, аз искам само да Ви посоча причините, поради които се реши той да отпадне. Причината е следната. В т. 1 на чл. 3 или сегашната т. 1 на чл. 2 и в т. 2 дословно са възпроизведени, че "организира, осъществява опазването на обществения ред", което е в чл. 2, а в т. 2 "разкрива, предотвратява престъпленията и другите правонарушения и участва в разследването на престъпленията".
Тези постановки на чл. 2 са изцяло възпроизведени в т. 1 и 2 на чл. 3.
Това бяха съображенията ни за отпадане.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (от място): Няма такова противоречие.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Обяснявам какви са съображенията. Няма противоречие, разбира се. Става дума, че има едно повторение на едни понятия в тях. Това е.
Това беше само за информация. Моля Ви да подложите на гласуване първия въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вие, господин Мулетаров, ще водите гласуването. В смисъл, ще поставяте текстовете, тъй като ги познавате много добре.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Аз ще прочета първоначалния текст на чл. 2, който е предложен да отпадне и има следното съдържание:
"Чл. 2. Националната полиция е специализирана служба на Министерството на вътрешните работи за предотвратяване, разкриване и разследване на престъпленията и други правонарушения и за опазване на обществения ред".
Позволявам си да споделя обсъждането на този член и редакцията, която се предложи от Законодателната комисия, въпреки, че той не беше приет, а тя е следната:
Да отпадне "други правонарушения" от текста, тъй като не може дете да се разследва и да си измени мястото "за опазване на обществения ред" да дойде след Министерство на вътрешните работи. ББ/ЗТ 235.1
Или текстът да придобие следната редакция:
"Националната полиция е специализирана служба на Министерство на вътрешните работи за опазване на обществения ред, за предотвратяване, разкриване и разследване на престъпленията".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Куманов, понеже виждам, че вдигате ръка. По този текст ли имате нещо да добавите?
ДИМИТЪР КУМАНОВ (от място): Да. По този текст. Редакционно уточняване.
"... специални служби..., която ...".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Добре. Тъй като има различни предложения, но това е първоначално внесения текст, господин Мулетаров предлага въз основа на всички предложения този текст, който го прочете последно, редактирания текст от Законодателната комисия, като чл. 2 да се гласува.
Стана ли ясно за какво се гласува? Гласува се текста на чл. 2, както е предложен от Министерския съвет с корекцията на Законодателната комисия, в която "за опазване на обществения ред" отива на първо място и "и други правомощия" отпадат. Така ли е? Така е.
Моля, режим на гласуване. Гласувайте, потретвам, текста на чл. 2, както е предложен от вносителя - Министерският съвет с тези две малки корекции.
Резултатът: от общо гласували 185 народни представители, 175 са гласували - за, 3 - против, 7 се въздържат.
Приема се този текст като чл. 2.
Господин Мулетаров, по-нататък!
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: В действителност сега ние следва да гласуваме два алтернативни текста. Единият - чл. 3 от първоначалния проект, приет на първо четене и вторият - предложеният от Законодателната комисия пореден номер чл. 2, които, както обясних, са абсолютно единтични с изключение на отпадането на три от точките, на думите "самостоятелно и съвместно с други държавни органи, обществеността и гражданите", който текст отиде към чл. 4.
Така че, госпожо председател, тъй като е направено предложение вече перфектно, да се възприеме единия или другия вариант, тоест дали чл. 3 поредния от първоначално приетия закон или на Законодателната комисия, те трябва да бъдат поставени на гласуване. 235.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вие предлагате тогава да се гласува чл. 3, както ...?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл. 3 във вида, в който...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: ... е внесен от Министерския съвет. Така ли?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Министър Михайлов, ако искате, вземете думата, понеже тук не се чува добре, а в залата пък съвсем нищо не се чува.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Дами и господа, не искам да ви посказвам, обаче, ако приемем текста на Законодателната комисия, това ще иска изменение на чл. 15 от устройствения закон. А фактически това не е съществена промяна - няколко думи, които влизат в чл. 4, така че полицията винаги е задължена да осъществява функциите си във взаимодействие с гражданите и обществените организации. Иначе тя какво ще бъде? Тя ще бъде тояга!
Така че, аз пак ви призовавам: гласувайте нашия проект. Той е приет на първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Чухте призива на министъра, всеки ще реши сам.
Господин Начев, имате думата. Вие сте вносител на редица промени.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз имам процедурно предложение. Най-напред с гласуване да определим по кой от двата варианта ще вървим. Има вариант, внесен от Министерския съвет, който възпроизвежда едно към едно текста на чл. 15 от Закона за МВР.
Има вариант, който е внесен от Законодателната комисия, чл. 2 от проекта, който обсъждаме в момента. Там има изменения с оглед на изваждане думите "самостоятелно или съвместно...", което се повтаря в няколко от точките на чл. 15 и които много стегнато и правилно формулирани, са дадени в чл. 3 от варианта на Законодателната комисия. 235.3
Ето защо предлагам да гласуваме по кой от вариантите ще вървим и да продължаваме нататък.
Аз лично съм за проекта на Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Госпожа Соня Младенова иска думата. Пак по процедурата на гласуването? Добре, кажете за какво искате думата.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, ще ви помоля предварително да ме извините. По този законопроект излизам непрекъснато.
Аз съм за това да прекратим дебатите и да пристъпим към гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Нали това правим?
СОНЯ МЛАДЕНОВА: Обаче, много ви моля, ако приемем тезата на Законодателната комисия, първо, ще трябва да изменим, както каза господин министърът, чл. 15 от устройствения закон и второ, редица текстове в този същия законопроект, които вече сме гласували на първо четене.
Така че, аз пледирам пред вас да приемем предложението на Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Начев, би ли Ви удовлетворило гласуването направо на чл. 3 или считате, че там бихте могъл да пренесете някои от Вашите изменения? Защото аз в този смисъл разбрах предложението Ви да се гласува по кой текст да се работи. Нека все пак да каже, господин Начев има много предложения.
Ето и проф. Михайлов идва. Заповядайте! 235.4
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз мисля, че заместник-председателят на Законодателната комисия изясни, че по същество няма разлика между предложения проект от Министерския съвет и редакцията, която е дадена от Законодателната комисия. Само два нови пункта са прибавени и се стремим да направим някои редакционни подобрения. Това, че в устройствения закон имало някаква неточност, която ние бихме могли сега подобре да редактираме, без да променяме по същество, никак не налага да изменяме чл. 15 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
И затова, госпожо председател, понеже са изключения предложенията да се работи по проекта, а повечето от изказалите се застъпиха тезата, че трябва да се работи по текста на Законодателната комисия с редакционните подобрения, аз ви моля найнапред да подложите на гласуване да приемем за основа на чл.3, тъй като вече приехме чл. 2, ще бъде чл. 3 от проекта на Законодателната комисия чл. 2, да подложите това предложение на гласуване.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. В такъв случай ще има гласуване, което не е за да се приеме текстът, а да се приеме кой от двата текста да бъде основа за по-нататъшно гласуване.
Предложенията са две, те се конкурират. Но да уважим работата на Законодателната комисия.
Поставям на гласуване следното предложение: първи вариант - основа за по-нататъшните гласувания да бъде текстът на Законодателната комисия, който сега е в чл. 2. Ако не се приеме това предложение ...
СОНЯ МЛАДЕНОВА (от място): Защо? Кой е вносителят?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Защото е заместващ текст. Мисля, че е ясно.
Извинете, ще повторя още веднъж, за да няма след това неразбиране.
Гласува се следното предложение: текстът на Законодателната комисия, това е първият вариант, да бъде основа за по-нататъшна Ст.Б/НП 236.1 работа по текста, тоест това, което е в чл. 2. Ако не се приеме това предложение, ще се мине към текста на Мминистерския съвет, приет на първо четене.
Моля, режим на гласуване. Гласува се текстът на Законодателната комисия да бъде основа за по-нататъшното гласуване по проекта. За член втори става дума. Член втори на законопроекта на Законодателната комисия, който ще бъде съответно член трети след това.
От общо гласували 174 народни представители, за - 104, против - 48, въздържали се - 22.
Приема се това предложение.
Продължаваме да работим върху текста на Законодателната комисия.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Госпожо председател, при това положение ние трябва да гласуваме направените предложения по отделните точки в проекта на Законодателната комисия. А те са следните.
Първото предложение е от господин Начев и то се отнася по точка четвърта, където той предлага думите "опазва имуществата" да станат "охранява имущества".
Това е първото предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Но и проф. Михайлов имаше едно предложение - осигурява опазването.
Проф. Михайлов предлага на господин Начев да си оттегли предложението, защото думата е русизъм. Използват ме като телефон, че съм по-близо, за да предам за какво става дума.
Господин Начев, поддържате ли?
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (от място): Поддържам моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Начев поддържа предложението си.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Освен това има направено предложение в т. 3 от проф. Михайлов да се добави "и достойнството на гражданите".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Мулетаров, нека точка по точка да се оправят. Иначе ще се объркат нещата. Започнахме с т. 4. Нека предложенията да се гласуват. Ще има много да гласуваме, но това е! 236.2
Госпожо Младенова, ако имате някакво процедурно предложение, давам Ви думата.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, как да ви кажа, в Комисията по национална сигурност една подкомисия загубихме два месеца. В едната ръка държехме един законопроект, един Закон за устройство на МВР, в другата си ръка държахме законопроекта, пред нас стоеше Наказателният кодекс, встрани Наказателно-процесуалния кодекс, един от нас държи Конституция и всичко се сверява с международния опит. Кажете ми как обясня на залата и тя да приеме това, че едно е охранява, друго е опазва. Когато се каже охранява, се има предвид по полицейските норми. Така ми казваха, така казват и на господин Михайлов, така казват и на господин Куманов. Охранява е СОТИ! Сигнално-огранителна не знам каква си техника. А когато се казва "опазва", е включително и мотобатальон, патрули и тра-ла-ла. Как да се разберем, ми кажете!
Аз обаче ви правя процедурно предложение, уважаеми колеги, с предходното гласуване ние направихме каквото можахме и каквото не можахме по Закона за полицията. Оттук нататък, понеже аз дълбоко не разчитам на компетентността на Законодателната комисия и искам въздух за проверка от страна на вносителя - Министерския съвет - защото те са компетентните органи, които знаят какви са им правомощията, да проверят съобразно това гласуване, което ние направихме току-що по чл. 2, в този му вид дали и доколко ние трябва да синхронизираме и с кои норми от Закона за полицията, който вече сме гласували на първо четене.
Това не е шега работа, аз ви казвам! Има и запиране за по 10-15 денонощия. Когато става въпрос за чуждо запиране, ще го решим с лека ръка. Но когато става дума за нещо друго?
Аз затова ви предлагам да преустановим гледането на този законопроект. В това време експертите на министър Михайлов да седнат и да направят много внимателен преглед на нормите във връзка с това, което направихме, и едва тогава, другата седмица, да продължим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, госпожо Младенова. 236.3
По това предложение да се отложи гласуването. Проф. Михайлов, нека по предложението, а после по същество.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Госпожо председател, аз искам да се противопоставя на предложението за прекратяване на гласуването, защото ние обсъдихме този текст. Народното събрание прие да работим по проекта на Законодателната комисия.
По т. 4 има две предложения. Едното е на господин Начев - вместо "опазва", да бъде "охранява". Аз се противопоставям на това, защото нито опазва, нито охранява, а съдейства за опазване на имуществото на гражданите. Вместо "опазва" - "съдейства".
Моето предложение е второ, последно. Моля Ви, най-напред подложете него на гласуване, а след това предложението на господин Начев.
Има още едно предложение по т. 3 - за достойнството. Не и, а след "правата" да бъде "достойнството и свободите".
Това са предложенията.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Има думата господин Дако Михайлов по процедурното предложение.
Заповядайте.
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Госпожо председател, колеги!
Аз изразявам становището на Парламентарната група на СДС. Подкрепям предложението на госпожа Младенова. Вижте, в Комисията по национална сигурност действително ние работихме месец и половина, за да направим някакъв закон. Законодателната комисия всъщност никъде нищо не е показала и не е залегнало това, което комисията по Национална сигурност дава и където ние се обединихме, независимо кой от коя парламентарна група е. Беше редно Законодателната комисия, когато подготвя проекта за второ четене, да даде и предложенията на Комисията по национална сигурност, така, както са направени от работната група. На хората просто не им е ясно.
Аз поддържам предложението на госпожа Младенова да отложим дебатите. 236.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Господин Мулетаров, по същия въпрос ли?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! В повече от три заседания Законодателната комисия обсъжда на второ четене Законопроекта за полицията. При всички случаи на обсъждане председателят на Законодателната комисия, ръководството, лично аз и колеги се обръщахме и молихме колегите от Комисията по национална сигурност - и нейния председател, и заместник-председател, и членове на работната група - да дойдат и да присъстват в Законодателната комисия и да й помогнат, за да не се получи това, което днес стана. 236.5
Въпреки многократните молби ... многократните молби никой от Комисията по национална сигурност не пожела да дойде и да присъства, когато се обсъждаше този специален закон в Законодателната комисия, ето защо се получават тези различия.
От друга страна всички предложения, направени от Комисията по национална сигурност при първо четене са обсъждани едно по едно и са гледани от Законодателната комисия. Няма пропуснато нито едно предложение, което да не е отразено в големия протокол на самата Законодателна комисия.
Това е само за обяснение, за да се разбере как и защо се стига до това различие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин Мулетаров.
Но предложението така или иначе е направено. (Шум и реплики в залата)
Не, то понеже не е за прекъсване, не може да има изказване на противно мнение. То е по чл. 54.
Има предложение да се отложи гласуването. Предложението не е да се прекратят разискванията, а да се отложи гласуването по текста, което означава, че следващият път ще продължим. Нека това да уточним - ще отлагаме ли гласуването по член ..., той се явява ... всъщност ще бъде чл. 3, засега е чл. 2 на Законодателната комисия, иначе продължаваме по законопроекта като няма други предложения.
Моля, режим на гласуване. Гласува се да се отложи гласуването по чл. 2 на проекта на Законодателната комисия, който ще бъде чл. 3. Така ли е, господин Мулетаров? Фактически е чл. 3, но е в проекта на Законодателната комисия.
Прекратете гласуването, посочете резултата.
Гласували са 189 народни представители, за са 89, против 71, 29 се въздържат.
Не се приема предложението.
И продължаваме с гласуването по този текст.
Моля, изпишете резултата по парламентарни групи.
Господин Мулетаров, започнахме с т. 4. Нека да я довършим.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Аз предлагам да започнем с ВЙ/НП 237.1 точка трета и да вървим последователно.
Първото предложение за точка трета, което е направено ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Може ли само за момент, господин Мулетаров ...
Господин Мулетаров, моля само за кратко прекъсване.
Извинете, господин Иванов, не Ви видях. По процедурен въпрос ли искате думата? Заповядайте, господин Христо Иванов.
ХРИСТО ИВАНОВ (НСД): Христо Иванов, Нов съюз за демокрация.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. От името на Новия съюз за демокрация искаме половин час почивка. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам половин час почивка и тъй като ще останат около 10 минути ще си позволя да закрия заседанието сега.
Утре продължаваме в 9 часа с парламентарен контрол.
Закривам заседанието.
Лека вечер ви желая, уважаеми колеги. (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 15 м.)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Снежана Ботушарова
СЕКРЕТАРИ: Трифон Митев
Илхан Мустафа