Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2012-03-30

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов, Екатерина Михайлова  и Павел Шопов

Секретари: Милена Христова и Любомир Владимиров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум. Откривам пленарното заседание.
Дами и господа народни представители, предлагам на основание чл. 45, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да приемем като точка първа в днешното пленарно заседание гласуване на проекти за решения за прекратяване пълномощията на народни представители.
Постъпили са три заявления от народни представители, които желаят предсрочно да им бъдат прекратени пълномощията.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Преминаваме към:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
С вх. № 254-00-599 от 29 март 2012 г. до председателя на Четиридесет и първото Народно събрание е постъпило заявление от Николай Горанов Коцев – народен представител от 6.Многомандатен избирателен район Враца:
„Уважаема госпожо председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и първото Народно събрание.
Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание.”
Предвид постъпилото заявление предлагам служебен проект на
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Николай Горанов Коцев като народен представител от 6. многомандатен избирателен район Враца.”
Моля, гласувайте.
Гласували 124 народни представители: за 115, против 7, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Кирил Гумнеров (независим, встрани от микрофоните): Отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отрицателен вот, когато не е имало дебати по същество, Господин Гумнеров?
Кирил Гумнеров (независим, встрани от микрофоните): Не може ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Хайде, заповядайте, кажете си отрицателния вот. (Оживление.)
Кирил Гумнеров (независим): Уважаеми колеги, аз ще направя нещо, което досега не е правено в Народното събрание, понеже много често се разделяме с колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това наистина е прецедент.
Кирил Гумнеров: Оттук искам да кажа, че аз уважавам правото на господин Коцев да вземе своя избор, както уважавам и неговия избор, но от тази трибуна искам да кажа, че аз гласувах „против”, защото смятам, че той беше един много успешен и много полезен депутат. И веднага ще Ви дам пример – когато ние вкарахме в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика сигналите, че офшорни фирми от Сейшелите са ни изнудвали, той беше един от хората, които реагираха абсолютно адекватно. Затова аз искрено съжалявам, че той напуска и че е взел такова решение.
Искам да му пожелая успех по пътя оттук нататък. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и независимите народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори отрицателен вот? (Оживление.) За трети да питам ли?
С вх. № 254-00-601 от 29 март 2012 г. е постъпило заявление от Пламен Георгиев Цеков – народен представител от 12. многомандатен избирателен район Монтана:
„Уважаема госпожо председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и първото Народно събрание.
Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание.”
Служебен проект на
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Пламен Георгиев Цеков като народен представител от 12. многомандатен избирателен район Монтана.”
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 124, против 1, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
На 28 март 2012 г. до председателя на Народното събрание е постъпило писмо от Централната избирателна комисия, ведно с Решение № 1742-НС, постановено на 28 март 2012 г., в което се казва:
„На 28 март 2012 г. на основание чл. 72, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Ивайло Ангелов Московски, избран от 23.Многомандатен избирателен район София, издигнат от Политическа партия ГЕРБ в Четиридесет и първото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в 23. многомандатен избирателен район София Михаил Владимиров Владов с ЕГН … от листата на Политическа партия ГЕРБ.”
С вх. № 254-00-605 е постъпило заявление от Михаил Владимиров Владов, в което се казва:
„Уважаема госпожо председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, обявен за избран с мандата на Четиридесет и първото Народно събрание с Решение № 1742-НС от 28 март 2012 г. на Централната избирателна комисия.
Желая пълномощията ми като народен представител да бъдат прекратени предсрочно с решение на Народното събрание.”
И на Вашето внимание служебен проект на
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Михаил Владимиров Владов като народен представител от 23. многомандатен избирателен район София.”
Моля, гласувайте.
Гласували 132 народни представители: за 120, против 1, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от нашата програма, която следваше да бъде точка от вчерашния дневен ред, до която не стигнахме:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.
С доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае господин Червенкондев.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, първо ще направя процедурно предложение за допускане в залата.
Моля да бъдат допуснати в залата: Жулиета Хубенова – заместник-министър, Миглена Павлова – изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки, Галя Манасиева – директор на дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”, Анастасия Венкова – държавен експерт в същата дирекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване предложението.
Гласували 109 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Червенкондев.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-87, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г., приет на първо гласуване на 3 февруари 2012 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „лизинг, наемане” се заменят с „наемане, лизинг”.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Обекти на обществени поръчки са и:
1. доставка на военно оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или монтажни елементи за него, в това число оборудването, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
2. доставка на специално оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
3. строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по т. 1 и 2, за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
4. строителство и услуги за специфични военни цели или специално строителство и специални услуги.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 1, така както е по доклада.
Гласували 87 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 3 и 4:
„3. обществени поръчки за услуги по чл. 3, ал. 2, включени в Приложение № 5, които се възлагат чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление;
4. обществени поръчки за услуги по чл. 3, ал. 2, включени в Приложение № 6, които се възлагат чрез ограничена процедура, процедура на договаряне с обявление или процедура на договаряне без обявление.”
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Обществена поръчка, която включва едновременно услуги по приложения №№ 5 и 6, се възлага по реда, предвиден за услугите, чиято стойност е по-висока.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1” се заменят с „ал. 1, т. 1 и 2”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 2, както е по доклада.
Гласували 89 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. Член 8а се изменя така:
„Чл. 8а. (1) Възложителите могат да получават доставки или услуги от или чрез централен орган за обществени поръчки.
(2) Централният орган за обществени поръчки е възложител, който провежда процедури и сключва договори или рамкови споразумения за нуждите на други възложители.
(3) Когато възложителите получават доставки или услуги по реда на ал. 1, се смята, че те са спазили разпоредбите на закона, доколкото централният орган за обществени поръчки ги е спазил. Централният орган и възложителят носят отговорност за законосъобразността на съответната процедура, която провеждат.
(4) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма може да създаде централен орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 3, както е по доклада.
Гласували 94 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 4, който се подкрепя от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
„а) текстът преди т. 1 се изменя така: „При обекти по чл. 3, ал. 1 законът не се прилага за:”;
б) създават се т. 14 и 15:
„14. договори, възлагани в изпълнение на международен договор, сключен при спазване разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз, между Република България и трета страна и предвиждащ доставки, услуги или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни;
15. договори, възлагани по специфични процедурни правила на международна организация.”
2. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите по ал. 1, т. 14 възложителите уведомяват в 7-дневен срок Агенцията по обществени поръчки за сключените договори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 5, така както е по доклада.
Гласували 89 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: По § 6 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„§ 6. Член 13 се изменя така:
“Чл. 13. (1) Законът не се прилага за договори с обект по чл. 3, ал. 2:
1. Възлагани по специфични процедурни правила:
а) съгласно международни договори, сключени между Република България, самостоятелно или съвместно с една или повече държави - членки на Европейския съюз, от една страна, и една или повече трети страни - от друга;
б) на международна организация, която извършва покупки за свои цели или за поръчки, които трябва да се възложат в съответствие с тези правила;
2. Възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната, съгласно чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
3. Възлагани за целите на разузнавателни дейности;
4. Възлагани в рамките на програма за сътрудничество въз основа на научноизследователска и развойна дейност, извършвана съвместно от най-малко две държави – членки на Европейския съюз, за разработване на нов продукт и където е приложимо, на по-късните етапи за целия или за части от жизнения цикъл на този продукт;
5. Възлагани в трета страна, когато оперативните нужди налагат договорите да бъдат сключени с изпълнители, разположени в района на операциите, включително за граждански поръчки, извършвани при разполагане на сили извън територията на Европейския съюз;
6. Възлагани от Министерския съвет на друго правителство, свързани със:
а) доставката на военно оборудване или специално оборудване, или
б) строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по буква “а”, или
в) строителство и услуги за специфични военни цели или специално строителство и специални услуги;
7. За финансови услуги с изключение на застрахователни услуги;
8. Възлагани в изпълнение на международен договор, свързан с разполагане на войски и осигуряване участието на въоръжени сили и полицейски контингенти в международни мисии и учения.
(2) След приключването на програмата по ал. 1, т. 4 участникът от българска страна уведомява Европейската комисия за дела на разходите за научноизследователска и развойна дейност спрямо общите разходи на програмата за сътрудничество, за споразумението за поделяне на разходите, както и за очаквания дял на покупките на държава – членка на Европейския съюз, ако има такива.
(3) Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите приема наредба, с която се уреждат:
1. критериите и редът за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и
2. редът за възлагане изпълнението на инвестиционни проекти за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили в случаите по ал. 1, т. 6;
3. условията и редът за сключване на компенсаторни (офсетни) споразумения – в случаите по ал. 1, т. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 6, така както е по доклада.
Гласували 87 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 7, който се подкрепя от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
„§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата “поръчки” се добавя “с обект по чл. 3, ал. 1”;
б) в т. 1 думите „равни или по-високи от 240 000 лв.” се заменят с “по-високи от 264 000 лв.” и думите “равни или по-високи от 1 500 000 лв.” се заменят с “по-високи от 1 650 000 лв.”;
в) в т. 2 думите “равни или по-високи от 60 000 лв.” се заменят с “по-високи от 66 000 лв.” и думите “равни или по-високи от 120 000 лв.” се заменят с “по-високи от 132 000 лв.”.
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Когато обществените поръчки са с обект по чл. 3, ал. 2, възложителите прилагат процедурите по закона при следните стойности без ДДС:
1. за строителство - равни или по-високи от 4 000 000 лв.;
2. за доставки, услуги и конкурс за проект – равни или по-високи от 400 000 лв.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
(а) в текста преди т. 1 след думата “поръчки” се добавя “с обект по чл. 3, ал. 1”;
б) в т. 1 думите “от 240 000 лв. до 2 400 000 лв.” се заменят с “по-високи от 264 000 лв. и до 2 640 000 лв.” и думите “от 1 500 000 до 6 000 000 лв.” се заменят с “по-високи от 1 650 000 лв. и до 6 600 000 лв.”;
в) в т. 2 думите “от 60 000 лв.” се заменят с “по-високи от 66 000 лв.” и думите “от 120 000 лв.” се заменят с “по-високи от 132 000 лв.”.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в текста преди т. 1 след думата “поръчки” се добавя “с обект по чл. 3, ал. 1”;
б) в т. 1 думите “от 45 000 до 240 000 лв.” се заменят с “от 60 000 до 264 000 лв.” и думите “от 500 000 до 1 500 000 лв.” се заменят с “от 670 000 до 1 650 000 лв.”;
в) в т. 2 думите “от 15 000 до 60 000 лв.” се заменят с “от 20 000 до 66 000 лв.” и думите “от 60 000 до 120 000 лв.” се заменят с “от 66 000 до 132 000 лв.”.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея:
а) в текста преди т. 1 съюзът “или” се заменя с “и”, а думите “при разход на средства на следните стойности без ДДС” се заменят с “при поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС”;
б) в т. 1 думите “45 000 лв.” се заменят с “60 000 лв.”, а думите „500 000 лв.” с „670 000 лв.”;
в) в т. 2 думите “15 000 лв.” се заменят с “20 000 лв.”, а думите “60 000 лв.” с “66 000 лв.”;
г) в т. 3 думите “60 000 лв.” се заменят с “66 000 лв.”.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите “ал. 4, т. 2 и 3” се заменят с “ал. 5, т. 2 и 3”.
7. Създава се ал. 7:
(7) Възложителите не прилагат процедурите по закона и условията и реда на Глава осма “а” при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 на стойност под посочените в ал. 2, но са длъжни да сключат писмен договор”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 8, както е по доклад.
Гласували 83 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: По § 9 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа:
„§ 9. В чл. 14а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „на над 2 млн. 400 хил. лв.” се заменят с „равна или по-висока от 2 млн. 640 хил. лв.”.
2. В ал. 4 думите „377 469 лв.” се заменят с „391 160 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 9, както е по доклада.
Гласували 86 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: По § 10 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа:
„§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 накрая се добавя „или подновявания”.
2. В ал. 3 думите „по чл. 90, ал. 1, т. 9 и чл. 103, ал. 2, т. 8” се заменят с „по чл. 90, ал. 1, т. 9, чл. 103, ал. 2, т. 8 и чл. 119в, ал. 3, т. 12”.
3. В ал. 4 думите „2 или 3” се заменят с „2, 3 или 4”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 10, както е по доклада.
Гласували 85 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: По § 11 има предложение от народния представител Янаки Стоилов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
„§ 11. В чл. 16в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Възложителят е длъжен да запазва правото за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, когато:
1. предметът на поръчката е включен в списък, утвърден от Министерския съвет, или
2. поръчката се изпълнява по програми за защита на заетостта на лица с увреждания.”
2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 1 специализираните предприятия или кооперации на хората с увреждания участват при условие, че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от предмета на поръчката със собствено производство и ресурс или с подизпълнители, които също са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
(4) Национално представителните организации на и за хора с увреждания ежегодно до 30 септември на текущата година публикуват на Портала за обществени поръчки информация за капацитетните възможности на техните членове.
(5) Възложителят открива за следващата календарна година обществена поръчка по ал. 1, т. 1, когато тя може да се изпълни от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания съгласно информацията по ал. 4.
(6) Когато след провеждане на процедура по ал. 1 не е избран изпълнител, възложителят може да открие нова процедура по чл. 16, ал. 8 или чл. 103, ал. 1, без да запазва правото за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Възложителят посочва в решението за откриване причините за прекратяването на предходната процедура.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Заповядайте, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! В предложението на вносителя на този текст е придадена по-голяма категоричност, въпреки че и досегашната му редакция, трябва да признаем, въвеждаше изискването организациите, които обявяват обществени поръчки, да предоставят част от тях на специализирани предприятия или кооперации за хора с увреждания. Тъй като практиката не беше в съответствие със закона, сега е добавено, че „възложителят е длъжен”, което подсилва същия смисъл.
Използвам случая да призова органите, които имат задължение по прилагането на закона, да започнат вече да изпълняват това изискване.
Моето предложение прави уточнение, като създава по-голяма гъвкавост на режима, изисквайки организациите да имат най-малко 80 на сто от предмета на поръчката като собствено производство и изпълнение, което е изискването на вносителя, но с възможност като подизпълнители да бъдат привличани също предприятия или кооперации на хора с увреждания. По този начин по-голяма част от тези организации могат да включат свои работници и служители в тази дейност, без да се заобикаля основното изискване – тази категория поръчки да бъдат изпълнявани от организации, които отговарят на същото изискване.
Другите предложения са по отношение на процедурата за обявяване на собствените капацитетни възможности на организациите и видовете дейности, както и за сроковете, в които тези, които са ги получили, по-нататък да обявяват съответната част от обществените поръчки.
Приемам редакцията, която е направена от комисията.
Призовавам още веднъж всички компетентни органи, от които зависи прилагането на закона, да създадат условия, необходими за пълноценната трудова интеграция на българските граждани и на хората с увреждания. Благодаря.
Другите предложения няма да обосновавам. Те са свързани с тази идея и са подкрепени от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря, господин Стоилов.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания по текста? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 11, както е по доклада.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: По § 12 има предложение от народните представители Радев и Атанасова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
„§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 17 думите „чл. 13, ал. 1, т. 3” се заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 14”;
б) в т. 22, буква „а” числото „2 400 000 лв.” се заменя с „2 640 000 лв.”.
2. В ал. 3 накрая се добавя запетая и се добавя „както и да утвърждава образци на документи.”
3. В ал. 5 изречение първо се изменя така: „Указанията по ал. 2, т. 1 са задължителни за контролните органи по чл. 123, ал. 1, когато са съгласувани с тях”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 12, както е по доклада.
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Предложение от народните представители Радев и Атанасова – комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 13:
„§ 13. В чл. 20а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „10-дневен” се заменя с „14-дневен”.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Едновременно с изпращането на решението и обявлението за откриване на процедурата за публикуване в регистъра, възложителят изпраща до агенцията и утвърдената методика за оценка на офертите - при критерий икономически най-изгодна оферта. В случай че не вземе предвид препоръките в становището по ал. 3, възложителят може да приложи и писмени мотиви.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване нов § 13 с текст, както е по доклада.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:
„§ 14. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „по-голяма от 2 400 000 лв.” се заменят с „равна или по-висока от 2 640 000 лв., а когато поръчката е по чл. 3, ал. 2 – равна, или по-висока от 4 000 000 лв.”;
б) създава се т. 3:
„3. за доставки на стоки по чл. 3, ал. 2 и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 3 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е равна или по-висока от 1 000 000 лв.”
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Възложителите са длъжни да изпращат предварителни обявления, само когато възнамеряват да използват съкратените срокове по чл. 64, ал. 2, чл. 81, ал. 2 и чл. 104, ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 13, който става § 14, както е по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
За стенограмата, ще помоля съответният отдел за окончателните текстове да ми се обадят във връзка с този параграф. Имам забележка по самото съдържание, по начина, по който е подреден. Благодаря.
Заповядайте, господин Червенкондев.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
„§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При възлагане на обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 освен изискванията по ал. 1 възложителят може да предвиди и специални изисквания за изпълнението на обществената поръчка, свързани с възлагането на подизпълнители или такива, с които се цели гарантиране сигурността на класифицирана информация и/или сигурността на доставките.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 14, който става § 15, както е по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
„§ 16. В чл. 26а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „т. 2” се поставя запетая и се добавя „когато аспектите и въздействието по ал. 1 са представени в парично изражение”.
2. В ал. 4, т. 2 думите „ ал. 2” се заменят с „ ал. 3”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 15, който става § 16, както е по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за параграфи от 16 до 23 включително, които стават съответно параграфи съответно от 17 до 24 включително. Тези предложения се подкрепят от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстовете са приети.


ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
„§ 25. В Глава трета, раздел IV се създава чл. 33а:
„Чл. 33а. Възложителите признават сертификати от признати органи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 24, който става § 25, както е по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 5.
Атака<