Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-01-31

Председателствували: председателят Стефан Савов и заместник-председателят Снежана Ботушарова
Секретар: Руслан Сербезов
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (звъни): Откривам заседанието. Преди всичко бих искал отново да напомня на госпожите и господата народни представители, че са длъжни, бих казал, морално, не че е записано някъде, да открият своите приемни. Казвам това, защото Председателството предприе известни структурни промени в самото Народно събрание. Досега съществуваше една приемна, която дублираше дейността на Комисията по жалбите, петициите и т.н. Тази приемна имаше 18 души персонал, но тя фактически нямаше никаква власт. Ние съкратихме част от персонала, а друга част дадохме в помощ на комисията. Но на нас ни се струва, че е по-правилно народните представители - всеки в своя район, а може и по двама или трима от един район - да имат една приемна и оттам вече да идват сигналите, които се получават от нашите избиратели. Така ще бъде по-лесен и по-ефикасен контролът. На мен ми се струва, че в последна сметка тези 2/3 от възнаграждението, което получаваме, са за да откриваме такива приемни и да получаваме необходимата информация. Това - едно.
Второ, предполагам, че всички вие сте получили тези клетвени декларации, които трябва да попълним, декларации за нашето имуществено състояние. Те са подобни на тези, които господа министрите представиха. Моля, след като ги попълните, да ги оставите при господин Божаров - началник на кабинета. Ако е възможно, нека другата седмица да имаме тези декларации, за да сме си изпълнили решението. СБ/ВР 1226.1
Вчера привечер се появи едно искане от народни представители, които искаха, доколкото видях, не можах да се запозная много добре, да има пленарно заседание и във вторник.
Господин Палчев, ако обичате, изяснете въпроса.
НОРА АНАНИЕВА (от място): А кога ще приемаме? За какво са ни тези приемни, за които говорите? Какви са тези истории!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Ананиева, постъпило е предложение. Защо веднага започвате да спорите от място? Постъпило е искане и аз съм длъжен да го поставя на разискване. Аз също не го поддържам.
ИВАН ПАЛЧЕВ (ДПС): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Тъй като правилникът регламентира да работим три дни в седмицата - сряда, четвъртък и петък, а никъде не е казано как ще бъде разпределено времето във всеки един от тези дни, с какво ще се занимава Народното събрание, вие се убедихте, че от известно време насам петъчният ден минава изцяло под формата на изслушване на кабинета на министър-председателя. Министрите отговарят на наши въпроси и питания. Това фактически намалява капацитета на нашата законотворческа работа с 1/3.
Предложението на групата народни представители е да регламентираме петъчния ден, т.е. половината от времето да мине като една нормална законотворческа работа, а останалата половина да бъде посветена на отговори на въпроси и питания на народни представители.
Това е основното ни предложение, което ние предлагаме на вашето внимание, да бъде разгледано другата седмица.
Ако народното представителство сметне, че целият ден в петък трябва да се посвети на изслушване на министрите, тогава би трябвало да възстановим още един работен ден, през който да разглеждаме и да приемаме законите, тъй като основната ни работа е да приемаме новите закони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това предложение е постъпило в срок. Аз мислех, че ставаше въпрос да имаме пленарно заседание и във вторник. Разбира се, това означава отново да променим правилника. Ние бихме могли да го променим само с някакъв срок или да го променим изцяло. Но това, което знам от работата на комисиите, е, че ако започнем да заседаваме във вторник в пленарната зала, комисиите няма да имат възможност да ни захранват 1226.2 със закони. Това е истината. Това не е лично мнение, а мнение, което изказвам, след като съм говорил с председателите на комисиите. Просто ние не бихме могли да захраним достатъчно работата на пленарната зала.
Струва ми се, че ако спазваме това, което аз се опитвам непрекъснато да спазвам - да бъдем точни при започването на заседанията, да бъдем точни в почивките и с риск да стана скучен ще повторя отново, че трябва да бъдем един скучен парламент и помалко да си разказваме политическите истории, които познаваме помежду си. Не говоря за големите политически въпроси, а за политическите закачки. Ако не правим това, ние бихме могли действително достатъчно време да имаме, за да можем да приемаме законите. Ако щете, това, което бях казал, когато настъпваме в икономическата тематика, ние виждаме, че се постига почти един консенсус. Така беше вчера и със Закона за банките и кредита, така беше и със Закона за защита на чуждите инвестиции.
Но тъй като има такова предложение, аз ще помоля и господин Палчев, и другите, които са го внесли, да го оттеглят, или ще трябва да гласуваме този въпрос.
Господин Палчев, моля да вземете отношение.
ИВАН ПАЛЧЕВ (ДПС): Господин председател, предложението е да регламентираме работата ни в петък и то е изразено ясно: от 9 до 11 часа Народното събрание да работи нормално, т.е. да бъде пленарно заседание, което ще разглежда законопроекти, а от 11 до 13 часа да бъдат изслушвани министрите, към които са отправени въпроси.
Ако това предложение не се приеме, тогава алтернативното предложение е да работим във вторник. Това са две отделни предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Други становища? Заповядайте, господин Премянов.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Уважаеми дами и господа народни представители, предложението, направено от господин Палчев, очевидно съгласно приетия дневен ред за нашата работа днес не може да бъде разгледано. Ние сме утвърдили дневен ред и съгласно този дневен ред трябва да пристъпим към разглеждането на тези въпроси, които са заложени в него. В дадения случай става дума за питанията на народните представители към правителството. 1226.3
А по същество самото предложение е спорно, то противоречи на логиката на организацията на нашата работа. Затова аз предлагам за следващата седмица да разгледаме това предложение в комисиите, тъй като то налага внасянето на промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Да отнесем този въпрос към Законодателната комисия или Комисията за подготовка на правилник за работата на Народното събрание.
Днес с това предложение да не се занимаваме, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Премянов, Вие имате право в този смисъл, че аз действително съм изпратил тези предложения и проекти на Законодателната комисия, водил съм разговори с господин Джеров, с други народни представители.
Бих помолил господин Палчев да оставим този въпрос, докато получим отговор от Законодателната комисия и в сряда отново ще можем да разискваме този въпрос.
Позволете ми да изразя едно мое становище, което мисля, че е в тон с Конституцията, а именно, че парламентарният контрол във всеки парламент е от огромно значение, независимо дали Председателството или мнозинството са от тази или онази страна. Министерският съвет в парламентарната държава винаги трябва да бъде готов да отговаря, да бъде на разположение на парламента, за да отговаря за своите действия.
Господин Шапатов има думата по процедурен въпрос.
СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация, БСП. (Шум в мнозинството)
Господин председател, в съответствие с чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание още на 22 януари т.г. отправих въпрос с актуален характер до председателя на Министерския съвет на Република България относно възможността за връщане на конфискувани имоти през 50-те години на частни стопани от село Татарево, Първомайска община.
Съгласно чл. 74, ал. 3 от правилника отговорът може да бъде отлаган, но с не повече от 7 дни. Днес е деветият ден и както виждам, и както беше съобщено вчера, не се предвижда да получа отговор на въпроса, поставен от моите избиратели. 1226.4
Моля Ви, ако е възможно, да обясните какви са причините за нарушаване на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Шапатов, ето така губим време, поради това че някои не слушат това, което говори председателят, както стана вчера тук. Аз трябваше да се боря с налитащи народни представители, вместо да провеждам заседанието.
Чета: "Петък, 31 януари, отговори на актуални въпроси и питания. Първият въпрос, на който трябва да отговори министърпредседателят на Република България Филип Димитров, е на актуалния въпрос от народния представител господин Стойчо Шапатов относно връщането на конфискувани имоти." Така че този въпрос е решен и аз смятам...
СТОЙЧО ШАПАТОВ: Вчера това не беше обявено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз го прочетох, но вчера обстановката беше такава, каквато не бих искал да има от лявата страна, но се случва и от дясната страна. Тук към трибуната налитаха оратори и не слушаха това, което говори председателят. Моля ви все пак изслушвайте председателя. 1226.5
Сега внимателно прочитам новопостъпилите питания след 24 януари.
1. Питане от народния представител Георги Николов и народния представител Тодор Тодоров към министъра на земеделието относно мерките на министерството за цялостното осъществяване на аграрната реформа.
2. Питане от народния представител Невен Пенев към министъра на отбраната относно мерки спрямо Съюза на запасните офицери и сержанти в град Котел.
3. Питане от народния представител Христо Марков относно данни за личното дело и мотиви за конкретната присъда от Народния съд към министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи.
4. Питане от народната представителка Петя Шопова към министъра на вътрешните работи относно позицията на министерството за бъдещето на учебните заведения в системата на МВР.
5. Питане от народния представител Иво Атанасов към министър-председателя относно демонтиране на паметници на антифашисти.
6. Питане от народната представителка Велислава Гюрова към министъра на правосъдието относно причините за приемането на Наредба # 6.
7. Питане от народния представител Георги Карев към министъра на вътрешните работи относно следствието по смъртта на ген. Стоян Савов.
8. Питане от народния представител Иво Атанасов към министъра на отбраната относно адаптация на бившия мавзолей в центъра на София - Национален пантеон на воинската слава.
9. Питане от народния представител Тодор Пандов към министър-председателя относно двойствеността в държавното ръководство на хранителната промишленост.
10. Питане от народния представител Иво Атанасов към министъра на финансите относно дотирането на парното отопление в някои градове.
11. Питане от народната представителка Вержиния Велчева към министъра на вътрешните работи и към министъра на отбраната относно убитите при опит за незаконно преминаване на границата. РД/НП 1227.1
Това всичко е разпратено и по тези въпроси господа министрите ще отговарят следващия петък.
Доколкото разбирам господин министър-председателят е готов да отговори и на питаето от народните представители Клара Маринова, Димитър Велев, Пламен Вълканов, Коста Андреев и Червенко Крумов от 29. Хасковски избирателен район относно публикацията във вестник "Земя" - "Заграбена е българска територия на границата с Турция". Може ли да отговорите, господин Димитров?
ФИЛИП ДИМИТРОВ (от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Тогава минаваме към питанията. Нека да започнем с питанията към господин Димитров, за да може да го освободим и след това да минем към господин Соколов, защото това ще бъде разискване и ще бъде по-дълго. Господин министърпредседателю, имате възможност на един актуален въпрос и на едно питане да отговорите.
Господин Шапатов, имате възможност да развиете Вашия актуален въпрос.
СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПСБСП): Уважаеми народни представители, уважаеми господин министър-председател! В началото на 50-те години на основание акт на Финансовия отдел на Околийския народен съвет в гр. Първомай, област Пловдивска, са иззети дворни места на частни стопани от с. Татарево. Тези имоти са актувани като държавни. Причината за одържавяването им се състои в това, че потърпевшите лица не са пожелали да се включат в новосъздаденото ТКЗС и изпаднали в невъзможност да плащат определените им непосилни данъци и наряди, са се оказали длъжници на държавата.
В продължение на 40 години те са имали въпреки всичко възможността да обработват тази земя и да ползуват благата й срещу минимален наем, определен от местните власти. Тъй като отнемането на тези имоти - дворни места в регулацията на селището, не е извършена на базата на специален закон, моят въпрос към Вас е следният:
Ще се ангажира ли правителството да издаде специално постановление за връщане на отнетите имоти на бившите собственици и техните наследници? И за по-голяма яснота, ако съществуват пречки от процедурен характер, не е ли възможно ощетените граждани да върнат собствените си имоти, като ги заплатят по минимални цени на държавата, по определени нормативи от правителството. 1227.2
Благодаря ви за вниманието. (Възгласи и викове от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви, спокойствие в залата! Господин министър-председателю, имате думата.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Искам преди всичко да благодаря на господин Шапатов за разясненията, които направи по своя въпрос, тъй като ми спести необходимостта да отговарям половин час, изследвайки всички възможни хипотези, които се включват в неговото питане. При това положение на нещата аз ще трябва да се огранича само с една от хипотезите, обект на нашите доста дълги проверки, а именно тази, която той сега конкретизира в залата.
Става въпрос за това, че съгласно наличието на специален закон, а именно Закона за събиране на държавните вземания, чл. 23, ал. 4 и, разбира се, свързаната с него разпоредба на чл. 20, ал. 5 от Наредбата за събиране на държавни вземания от 1963 г., е било възможно да бъдат отнети земи, които се отнемат за реализиране на вземания на държавата от задължения, произтичащи от неплатени данъци. В някои случаи, всъщност във всички случаи са издадени съответните актове, актувани са като държавни имотите, в някои случаи е възможно тези актове да бъдат издадени неправомерно и те подлежат на атакуване по надлежния ред.
Що се отнася до разпоредбата на чл. 20, ал. 5, която споменах, тя е предвиждала възможността, ако в петгодишен срок бъдат изпратени съответните задължения, да могат да бъдат върнати имотите.
С други думи, намираме се пред един касуз, който вероятно, както правилно е отгатнал представителят на опозицията, би могъл да е имал специфично съдържание. Твърде вероятно е, и аз съм съгласен с господин представителя на опозицията, че управляващата по онова време партия сигурно е използувала подобни разпоредби, за да може така, както той допуска, да наказва хора, които имат различно от нейното становище.
Във всеки случай обаче ние сме изправени пред една от множеството несправедливости, извършени от управляващата тогава партия, всяка от които е била обличана в закон. Ето защо, тъй като въпреки изложеното от вас становище, специален закон съществува, то решаването на този проблем може да стане по законодателен 1227.3 път. Ако бъде гласувана от Народното събрание разпоредба, която би могла да обезсили актовете, с които въз основа на неплатени данъци, вземания от неплатени данъци били актувани като държавни имоти, то тогава администрацията би могла лесно да започне да връща такива имоти.
Друга една възможност, която може би би била по-реалистична, е да се създаде режим, при който, вие вероятно ще имате възможност да обсъдите това, когато обсъждате измененията на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, да бъде създаден режим, който да приравнява отнемането на тези земи към някои други.
Така че моят конкретен отговор на въпроса Ви е: административни мерки в този смисъл не могат да бъдат предприети, тъй като споменатото отнемане е станало в рамките на закон. Въпреки че Вашето питане, което не беше конкретизирано, съдържа и други случаи в някакво отношение, на които биха могли може би да се вземат съответните административни мерки. Но този случай, който Вие днес конкретизирахте, не може да бъде обект на административна мярка, а само на законодателно уреждане.
Единственото нещо, което ако не получи съответната законодателна база, администрацията би могла да вземе предвид, е положението на тези хора с оглед на това да се търси изход за тях при един втори етап, във връзка с евентуално оземляване, нещо, което би могло може би да бъде разрешено с нормативен административен акт.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Шапатов, Вие нямате право на уточняващи въпроси, но имате право да заявите дали сте доволен от отговора. 1227.4
СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПСБСП): Благодаря ви, господин министърпредседател, за изчерпателния отговор! Но все пак аз не съм удовлетоврен, тъй като правителството има право на законодателна инициатива, а Вие във Вашия отговор не посочихте, че именно Министерският съвет и правителството ще предприемат мерки за сега съществуващото законодателство и за възмездяване на тези хора, които, пак повтарям, 90 на сто от тях са именно членове на СДС, тъй като естествено те са засегнати от тези мероприятия. Но Вие в случая фактически не защитихте техните интереси. (Смях в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата има госпожа Клара Маринова.
КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): Уважаеми колеги, повечето от вас вече са информирани за случая, за който поставихме нашия актуален въпрос миналия петък и питането този петък. Получихме отговор от министъра на вътрешните работи. Става дума за инцидента край селата Чернодъб и Щит, Свиленградско. Знаете, че там, образно казано, е заграбена част от българската територия, но нас в конкретния случай ни интересува господин министър-председателя какви мерки предвижда правителството да предприеме, за да не се може би повтарят или зачестяват подобни инциденти.
Използувам случая, за да задам въпрос на уважаемия от мен господин министър-председател във връзка с днешните публикации. Използувам в. "Демокрация" може би, за да бъда по-автентична, за да не се каже, че в. "Дума" измисля, че в сряда вечерта два катера на Гранични войски са задържали 16 турски риболовни кораба, навлезли в български териториални води.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Чакайте, госпожа Маринова. Питането...
КЛАРА МАРИНОВА: Та става дума...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие можете да прочетете тогава още три вестника. Това си е Ваш въпрос.
КЛАРА МАРИНОВА: Въпрос на възможности. Мога - чета. Други нямат възможност - не четат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Маринова, извинявайте, изслушайте ме.
КЛАРА МАРИНОВА: Та става дума... НЧ/НП 1228.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Изслушайте ме първо. Питанията имат точно определена тематика. Вие сега нямате право да задавате питане по въпроса за гемиите, затова защото това е нещо съвсем отделно. Вие сте задали един въпрос, на който господин министърпредседателят предсрочно е готов да ви отговори.
Обаче въпросът за гемиите или какъвто и да е било друг въпрос ще го зададете, ще го представите на председателя на Народното събрание, който ще го представи незабавно на министърпредседателя, и след това Вие ще го развиете. Така че няма да Ви дам възможност да поставяте друг въпрос извън тематиката, тъй като по този начин не може да се работи в Народното събрание.
Моля ви, развийте си въпроса, по който именно сте задали питане на министър-председателя.
КЛАРА МАРИНОВА: Завършихте ли, господин председателю, за да продължа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да, завършете, но не с гемиите, а с разораната земя.
КЛАРА МАРИНОВА: Благодаря Ви! Дано да не се наложи отново да ме прекъсвате. Съжалявам, че така подценявате нашия министърпредседател. Защото аз съм убедена, че той е готов да отговори по въпроса за гемиите. Един министър-председател не може да не е проследил информацията във всички вестници днес още рано сутринта. Но не става дума за това, господин министър-председателю. Ако имате възможност, вземете отношение по този въпрос.
А нашият актуален въпрос аз го завърших. Става дума какви мерки ще вземе правителството, за да не се повтарят подобни инциденти. Благодаря Ви предвателно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие преди всичко имате едно питане. Имате питане, по което ще отговори министър-председателя. За това имаме точен ред, госпожо Маринова. Аз държа много действително да се придържаме към правилника.
Господин министър-председателю, моля!
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Аз искам преди всичко да благодаря на госпожа Клара Маринова за нейната убеденост в моята компетентност. Поласкан съм, госпожо Маринова, Признавам, че вътрешното ми желание да отговоря на 1228.2 Вашия въпрос е голямо, но разбирам изискването на председателя, който поставя процедурата дори над нашето желание да покажем колко компетентни сме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Компетентността беше на Тодор Живков. Той можеше да отговаря по всички въпроси. Аз смятам, че трябва да отговаряме само по нещата, които знаем. (Ръкопляскане от СДС)
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Що се отнася до Вашия въпрос...
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Господин министър-председателят е прав да се засегне от подобно сравнение.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Аз нямам намерение да се засегна от това, защото мисля, че за всеки е ясно, че сравнение не може и да се прави.
Става дума за това, че както е в стила на споменатия в. "Земя", беше представена една информация за заграбване на българска територия. От това представяне на информацията естествено произтича и начинът, по който питащите правят своето питане, а именно какви мерки ще бъдат взети, за да не се разорава, да не се разграбва българска територия.
Трябва да направя едно уточнение. Касае се не за разораване и за разграбване на българска теротиря, а за това, че определена част от едно дере се е срутила в резултат на минаването на булдозер в близост до нея. Тоест касае се за един факт, който е свързан с природни закономерности толкова, колкото е с активна човешка дейност.
Проблемът, който възниква, е свързан с наличието на спор между двете страни при така новосъздалата се географска обстановка, при положение че дерето е паднало, къде точно трябва да бъде прокарана границата. Представени са фактически две виждания, едното от които се базира върху карта от 1934 г., която карта е подписана и от двете страни. Тоест, която се счита за документ, годен да урежда отношенията във връзка с прокарването на границата.
Едновременно с това нашата страна е представила друга карта, която считаме, че е по-точна, която е направена по-късно, но която действително до този момент не е била обект на обсъждане между двете страни, поради което не носи техните подписи, и 1228.3 формално не може да служи като способ за определяне на границата.
Тъй като между тези две карти има известно разминаване, разминаването е по една линия, която е горе-долу около километър и половина, е необходимо да се постигне уточнение между двете страни за това къде точно да се прокара границата.
За заграбване на територия и дума не може да става, понеже причината да не се извърши това уточняване сега се състои в това, че на мястото съществува голяма растителност и решението, което е взето, е тази растителносот първо да се премахне и тогава точно да се прекара границата. В този смисъл едва ли която и да е било от двете граници ползува която и да било от двете страни в момента.
Що се отнася до мерките в тази вече ситуация, то аз се надявам, че господин Соколов е дал отговор на това, но е взето решение от двете страни до м. май 1992 г. да се извърши прецизно почистване от растителност на участъка между 307-ма и 308-ма гранични пирамиди с цел извършване на съответните технически измервания. Датата на заседанието за определяне на прохождението на граничната линия ще бъде определена чрез размяна на писма при съответните благоприятни метеорологични условия до м. май 1992 г.
Съответно аз бих могъл да поема ангажимент да уведомя почитаемия парламент за резултатите от това уточняване.
Но, както вече казах, така, както ситуацията беше описана и от мен, и така, както, надявам се, е била описана от министър Соколов, не става въпрос за разораване на граница и не става въпрос за заграбване на теритоиря. И всеки, който се опитва да твръди това, всъщност се опитва да създава излишно напрежение в отношенията на България с нейните съседи, за което едва ли би трябвало да бъде похвален от българския народ. Благодаря ви! (Ръкопляскане в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Клара Маринова, имате право по правилника, първо, да зададете два уточняващи въпросаи и, второ, да заявите дали сте доволна от отговора. 1228.4
КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): Уважаеми господин Димитров, аз по принцип съм доволна от факта, че обърнахте внимание на нашия актуален въпрос, но в отговора съзрях известно разминаване с онова, което миналия петък господин министърът на вътрешните работи Соколов обясни пред нас. Защото става дума не за срутване на дере, а става дума за разораване на българска земя. Не знам дали ви е известен протокол, съставен от СБТХГ и т.н. за сектор "В", участък # 2, с участието на топографи от двете страни. Става дума за протокол, съставен на 20 декември 1991 г. на контролно-пропускателния пункт "Капитан Андреево", който е подписан от състав българска делегация, състав турска делегация. Много точно е указано, че не става дума за срутване на дере. Това е първо.
Второ, аз и колегите депутати от Хасковски окръг изпитваме потребността да Ви запитаме не за въпросния участък между 307-ма и 308-ма гранични пирамиди точно какво ще се извърши, защото господин Соколов миналия петък ни обясни и за прочистването на растителността, и за уточняването през м. май между двете страни. Става дума как правителството вижда проблема за в бъдеще не само между тези две пирамиди. Тук въпросът е като че ли поясен, тъй като и турската, и българската страна са взели отношение по проблема. Но ние имаме безпокойството, че подобни инциденти ще зачестяват. И аз неслучайно цитирах не 16 гемии, господин председателю. Не е проблемът в гемиите, а проблемът е в националната сигурност. Поне така аз си представям нещата.
Господин Димитров, затова аз Ви моля, ако нямате възможност днес да ми отговорит, не само на мен, но и на онези народни представители, които се интересуваме от подобни инциденти в бъдеще как ще ги решава правителството. Вероятно по въпроса трябва да бъде сезиран и министърът на външните работи, защото това е въпрос на преговори между двете страни и в областта на нашите междуправителствени комисии, които се учредяват във Външно министерство.
Аз Ви предлагам и ако Вие не възразявате, да стане дума на едно от следващите ни заседания в петък по този въпрос. Още повече вчера народното представителство прие възможността анкетна комисия да посети района от петима народни представители. Аз СД/НП 1229.1 се надявам, че Вие като министър-председател, а вероятно и господин Соколов, миналия петък стана дума, ще дадете възможност тази анкетна комисия да бъде съпроводена от експерти и на място да се информираме за случая, не само от информацията на в. "Земя".
Така че аз Ви моля да ни предоставите възможността в някои от следващите петъци отново да се върнем на този проблем, но вече в аспект бъдещи мерки на правителството срещу подобни инциденти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Маринова, ако обичате, просто само да Ви обясня нещичко пак от наша гледна точка какво може да се направи. (Реакция от малцинството: "Е-е-е!")
Някои подвикват "Ехей". Ехей, но работите стоят съвсем ясно очертани от гледна точка на правата на парламента. Това е. Първо може да зададете един отделен въпрос. Ако, примерно казано, за рибарските гемии, разбира се, е въпрос, който чудесно би могъл да се постави, ще го пратите още днес, аз ще го препратя на министър-председателя. Ако бяха не рибарски гемии, а бойни кораби, разбира се, нямаше да чакаме петък, а щяхме да отговорим още същия ден. Това е вторият въпрос.
Третият въпрос. Имаме право винаги да искаме ние като парламент комисия ад хок. Ние няма защо да се молим на парламента. Ние може да поискаме такава комисия.
Аз ви показвам само правата на парламента, за които винаги съм държал здраво. Така че просто би могло, ако вие смятате, че има някакви нарушения, да поискаме да направим комисия, която да обследва тези въпроси. Просто затова направих тези забележки.
Не, не, диалог няма. (Обръща се към Клара Маринова)
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Вие влизате в диалог с мен, а отказвате, да ми дадете възможност да обясня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижте, аз не влизам в диалог с Вас! Аз Ви обяснявам възможностите на правилника, който би трябвало да стане като една библия за всеки народен представител.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Наизуст сме го научили, господин председател! За да Ви се харесам, наизуст съм го научила вече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Така е, госпожо Маринова, защото просто не може Вие да смесвате и да почнете да четете 1229.2 един нов въпрос. Вие имате право да зададете този втори въпрос и ако е много актуален, няма да чакаме петък, още на другия ден ще чуем отговор от правителството.
На тези два въпроса министър-председателят отговори. Аз смятам, че ние можем да го освободим, защото министър-председателят е личсност, която безспорно има много работа, и да минем сега към един проблем, който всъщност е първи - разискване по питане от 37 народни представители към министъра на вътрешните работи господин Йордан Соколов.
Господин Соколов, бих искал само да Ви прочета, защото вчера приехме процедурата, така да се каже, това е нещо ново за разискванията.
"Предложения за започване на разисквания по внесено питане може да бъде направено най-малко от една пета от всички народни представители. Предложенията се внасят при председателя..." това не е, което засяга Вас. Важното е: "Разискванията се провеждат в рамките на един час. Всяка парламентарна група посочва по трима оратори, чиито изказвания не могат да продължат повече от 20 минути.
Вносителят на предложението предлага проект за решение. Проекти могат да предлагат и народните представители. Когато има повече от едно предложение, те се гласуват по реда на постъпването им, като предложението на вносителя се счита за основно по смисъла на чл. 54, ал. 1, т. 7 ..." и т.н.
Важното е сега, че разискванията се провеждат в рамките на един час, да бъдете уведомени.
Господин Соколов, мисля, че имате думата по питането на 37 народни представители. Мога да Ви кажа, че има два проекта за решение, които след това, разбира се, ние ще гласуваме.
Господин Соколов всъщност е направил своето изложение, но все пак отново може би с няколко думи да развие отговора към това питане, ако имате нещо ново да кажете, и след това вече да започнат разискванията. (Гласове от залата: "Нямаме") Нямате.
Добре, тогава започваме разискванията.
Господин Начев, нямам нищо против Вас (обръща се към Любомир Начев, който иска думата), но трите групи би трябвало да определят совите оратори. 1229.3
Госпожа Ананиева, моля Ви се, бихте ли ми дали списък, защото не би трябвало да бъдат случайни лица.
Госпожице Русева, също предайте списък. И от групата на Движенитео за права и свободи - също. (Представители на трите парламентарни групи предават списъци с имената на ораторите)
Тогава да започнем. Господин Любомир Начев, имате думата в рамките на около седем минути. Картата, ако обичате.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми членове на правителството! На нашето внимание са представени два проекта за решение по повод питането до министъра на вътрешните работи господин Йордан Соколов относно уволненията, извършени в повереното му ведомство.
Първият вариант на решението беше внесен миналия петък от група депутати от Парламентарния съюз за социална демокрация и в него се предлага да се създаде парламентарна анкетна комисия, която в срок и състав, определен от Комисията по националната сигурност, да се произнесе относно законосъобразността на уволненията и назначенията, извършени в Министерството на вътрешните работи след 4 ноември м.г.
Вторият вариант на решението беше внесен вчера от група депутати на Съюза на демократичните сили и в него се предлага да се изрази задоволство от отговора на министъра на вътрешните работи по повод питането на група народни представители относно кадровите промени в министерството; да се одобрят извършените до този момент структурни и кадрови промени в МВР, като се изиска от министъра, господин Йордан Соколов да предприеме допълнителни мерки за преодоляване на последиците от комунистическото управление и издигане престижа на органите на МВР.
Както се вижда, проекторешенията са коренно противоположни не само от гледна точка на организационните действия, които биха породили за Комисията по националната сигурност при Народното събрание и за Министерството на вътрешните работи, но преди всичко поради това, че ако в проекта на Парламентарния съюз за социална демокрация се предлага да бъде извършен безпристрастен юридически анализ на законосъобразността на извършените от министъра кадрови промени, то в проекта на Съюза на демократичните сили се предлага да бъде гласувана императивно 1229.4 одобрителна политическа оценка на тези мерки със задължителна препоръка или, както е казано в проекта, "изискване за още поголяма настъпателност в тази насока". (Реплика от залата: "Точно така!") 1229.5 ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Ето тук е голямото разминаване. (Шум в залата)
Ние говорим за законност, господата от СДС - за политическа целесъобразност. А този принцип - принципът на политическата целесъобразност, твърде много напомня принципа на революционната целесъобразност, в името на който Русия беше залята от кръв след 1917 г. и беше положено началото на обществото, което днес наричаме тоталитарно. (Смях от мнозинството) Защото другото име на политическата целесъобразност в правото е беззаконие, господа.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Ваш патент е това.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Дами и господа народни представители, аз имам няколко конкретни критични бележки към отговора на министър Соколов, които ми дават основание да се обърна към вас с предложение да подкрепите проекта, внесен от Парламентарния съюз за социална демокрация за създаване на анкетна комисия. Аргументите ми са следните.
Сред уволнените от министъра служители има такива, които са освободени на основание чл. 66, ал. 1, т. 3, с квалификация "поради други причини, които правят лицето негодно да изпълнява тези служебни задължения в министерството". Ние не сме се запознали със съдържанието на нито една от тези заповеди, не знаем как са мотивирани те, съдържат ли изобщо някакви мотиви и какъв е в края на краищата критерият на министъра на вътрешните работи за непригодност за изпълнение на служебните задължения в министерството. Разбира се, извън здравословните причини, на които е посветено първото предложение на точка 3. Вероятно тази неяснота дава храна на слуховете, носещи се сред служителите от министерството, че наред със справедливите и непредизвикващи никакви възражения уволнения в министерството на някои началници, част от уволненията са в резултат на разчистване на сметки от страна на новите приближени на министъра със свои бивши началници и колеги, към които новоназначените началници не изпитват особени симпатии. Ще ви дам само два примера.
Първият - с подполковник Григор Вълков, 45-годишен, кандидат на юридическите науки, започнал кариерата си като обикновен оперативен работник по криминална линия и съвсем доскоро 1230.1 ЦМ/ВЙ изпълняващ длъжността началник на Криминалната полиция при Дирекция на Националната полиция. Вторият пример е с майор Димитър Атанасов - директор на Регионалната дирекция на вътрешните работи в Плевен, 44-годишен, започнал служебната си кариера като обикновен експерт в Научно-техническия отдел и естествено достигнал до длъжността регионален директор. Той е уведомен по телефона за уволнението му на основание чл. 66, ал. 1, т. 3, без каквато и да е мотивировка.
Не желая да се впускам в спор по въпроса много или малко са освободените служители. Ясно е, че на фона на общия числен състав на министерството извършените уволнения съставляват незначителен процент. Но би следвало да се има предвид нещо друго: уволнените служители са изцяло ръководни служители, а на фона на общия брой на ръководните служители в министерството числото 81, споменавано от господин министъра, съвсем не изглежда незначително. Защото в страната има 28 регионални дирекции на вътрешните работи, къдетот има по трима началници, или общо това прави 84. Като се прибавят към тях още приблизително толкова началници, в националните и централните служби на министерството, излиза, че е уволнен около 50 на сто от ръководния състав от Министерството на вътрешните работи. А това съвсем не е малко. (Шум в залата)
И накрая, позволявам си да се усъмня в бройката на уволнените ръководни служители, споменавана нееднократно от господин министъра.
Господин Соколов, уволнените от Вас служители не са 81, а най-малко 82. (Смях в мнозинството) Осемдесет и вторият съм аз. (Реплики от СДС) Да, 82-ят съм аз, колеги, и се извинявам, че ангажирам вниманието ви със собствената си персона, но мисля, че това е един драстичен пример за това, как се нарушават законите в Република България, и е още един аргумент в подкрепа на предложението ми да се гласува създаването на парламентарна анкетна комисия. Ако ми позволите, аз ще споделя само две думи за яснота на случая.
На 5 ноември м.г., един ден, след като положихме клетва като народни представители, аз депозирах рапорт пред министъра на вътрешните работи да бъда приведен в неплатен служебен отпуск на основание чл. 49 от Закона за избиране на народни представите1230.2 ли, общински съветници и кметове. В отговор на 28 ноември министърът на вътрешните работи господин Соколов издава заповед, с която ме уволнява поради преминаване на изборна длъжност. Няма Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове, няма Правилник за организацията и дейността на Народното събрание и по-специално чл. 93, който си позволявам да ви цитирам: "Народните представители запазват заеманата от тях длъжност в държавните органи и организации, като ползуват неплатен отпуск до края на пълномощията на Народното събрание".
Аз се надявам, че господин Соколов ще вземе непосредствено отношение по поставените въпроси, т.е. относно критерия за непригодност за изпълнение на по-нататъшни служебни задължения в Министерството на вътрешните работи, както и по въпросния случай.
В заключение, господа народни представители, аз се обръщам към вас с въпроса или по-точно с предложението: преди да гласувате, помислете дали ще дадете своя вот за законността или за целесъобразността, защото, ако гласувате в подкрепа на второто внесено проекторешение, вие ще гласувате за целесъобразността и в такъв случай пък неизбежно възниква въпросът на какво основание правителството на Съюза на демократичните сили, което не съблюдава законите на Република България, изисква гражданите на същата тази република да ги съблюдават?
Благодаря ви за вниманието. (Единични ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Начев.
Тъй като се движим по правилата на глава пета и шеста, имаме право на реплики. Господин Начев, имам личен въпрос към Вас. Доколкото си спомням, и Вие сте приподписали питането на господин Иво Атанасов за демонтирането на паметници на антифашисти. Аз само, тъй като следя за логиката...
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Не съм приподписвал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, радвам се, защото Вие говорихте за кръвта, която се е проляла по време на Октомврийската революция, тъй че демонтирането на паметниците на господата Ленин и Сталин е съвсем ясно... (Смях и ръкопляскания от мнозинството) 1230.3
За реплики ще имат последователно думата господин Даскалов, господин Марков и господин Пейков. След това госпожа Шопова ще има думата за процедурен въпрос съгласно правилника.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, госпожи и господа! Известно е, че Конституцията се прилага пряко, а тя, Конституцията, издига най-сетне принципа за разделение на властите. В такъв случай учудва ме желанието на господин Начев за съставянето на анкетна комисия, която да има задачата да разследва ежедневната непосредствена работа на едно министерство и непосредствената работа и законосъобразността на актове, които се издават от един министър. Актовете, които издава един министър, и начинът на тяхното актуване, са уредени от съответните закони. Ние не можем да създадем сега една анкетна комисия, която да си постави задачата дали в град "х" лекарят "у" е извършил така правомерно и съобразно правилата операцията, че той не е станал причина за смъртта на пациента си и оттам, поведението на министъра дали да бъде уволнен или не този лекар, е правомерно или не... Ако стигнем дотам, то ние ще се намесим в непосредствената работа на изпълнителната власт в лицето на отделните министри, а не че тяхната дейност е неконтролируема и не че техните актове не подлежат на атакуване. Но това атакуване не е по този ред. И в никакъв случай една комисия, даже и ад хок съставена от Народното събрание, не би могла да си постави за цел онези задачи, които вие искате да й вмените в задължение. Тя просто не може да излезе пред Народното събрание с предложение за подобно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви да излизате с картите, за да не гледам по часовника.
Има думата господин Христо Марков. 1230.4 ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Благодаря, господин председателю, ще направя съвсем кратка реплика към предходното изказване. Искам да кажа на господин Начев, че Народното събрание не е двустранна комисия да решава лични спорове относно уволнението на един или друг служител, както и тези спорове би трябвало да се отнесат към компетентните органи.
Сега конкретно по въпроса.
Господин Начев, вижте какво, конкретно в Пловдив почти всички депутати ние всички не сме доволни от господин министъра на вътрешните работи. Просто защото нищо не се променя и нищо не е променено и малко хора са сменени. И мога да Ви дам хиляди примери. Например знаете ли Вие, че по делото на генерал Калудов и на Илия Тодоров не е разпитан нито един свидетел? Знаете ли, че конспиративните квартири на Държавна сигурност в Пловдив бяха раздадени на служители на МВР и ги купиха на безценица? Знаете ли, например, - ето изложение на служител от МВР, че по настояване на бившия директор на регионалната Дирекция на вътрешните работи в Пловдив е създадена специална група, която издава паспорти на лица, които подпомагали службите за сигурност на полицията и на съответните органи? 70 - 80 от паспортите, издавани за това, бяха именно от тази група. Знаете ли, например, че шефовете на сектори и отдели в Регионалната дирекция в Пловдив са всичките бивши служители на Държавна сигурност и че няма нито един човек от тях, който да не е участвувал във "възродителния процес", бяха докарани и направени шефове на сектори в Пловдивската регионална Дирекция на вътрешните работи? Знаете ли, например, колко много от честните служители в МВР в Пловдивската регионална дирекция, да, виждам, господин председателю, просто са потиснати именно от тези хора, които упражняваха политическия контрол и над техните служители. Така че аз моля вече да престанем непрекъснато с едно и също относно промените в регионалните дирекции на вътрешните работи. Разбира се, че трябва да има промени. И съжалявам, че са толкова бавни и че са толкова малко. (Ръкопляскания от мнозинството) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, има думата господин Пейков. Междувременно, нека ораторите поглеждат - има там една ДЕ/ВЙ 1231.1 червена светлина, която натискам от време на време и на която пише "времето изтече", за да не трябва да прекъсвам оратора.
ТОШО ПЕЙКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, аз и скам като реплика на господин Начев, който знам, че има звание в полицията, подполковник, доколкото знам? Не? Майор.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (от място): О-о-о не, не още.
ТОШО ПЕЙКОВ (СДС): Майор Начев, искам да Ви задам следния въпрос, ако можете, отговорете.
Известно ли е на уважаемия господин Начев на изборите за Велико Народно събрание и на изборите на 13 октомври за Обикновено Народно събрание с успех в коя друга парламентарна група освен в Парламентарната група на БСП, да са влезли като депутати деполитизирани офицери от Министерството на вътрешните работи освен в Парламентарната група на БСП? Аз знам, че има единединствен такъв случай - на уважаемия господин Дърмов, който беше първо в Парламентарната група на ДПС, но след това пак се политизира и се върна в групата на БСП. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Начев, имате ли желание за дуплика? Заповядайте.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Ще отговаря с по едно изречение на трите реплики.
Господин Даскалов, съжалявам, че не сте вникнал в съдържанието на предложеното проекторешение. И примерът, който Вие дадохте с хирурга и контрола върху прецизността на неговата работа, е неудачен. Защото в нашето предложение става дума за парламентарна анкетна комисия, която да извърши контрол за законосъобразност, което е една от нашите функции. Тук не става дума ние да контролираме министъра на вътрешните работи по отношение на това дали неговите служители добри или не си изпълняват задълженията, а за това дали неговите актове са в съответствие със закона.
РЕПЛИКА ОТ МНОЗИНСТВОТО: Това е трудов спор, събранието не се занимава с такива въпроси.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): На господин Марков бих отвърнал само, че следствието отдавна не е в системата на Министерството на вътрешните работи и подобни въпроси и упреци би следвало да се отправят към Националната следствена служба. 1231.2
А на господин Пейков бих казал, че всички граждани на Република България имат право да избират и да бъдат избирани в представителните органи на властта, независимо от това каква религиозна или етническа принадлежност имат те и независимо от това къде работят и в качеството си на какви. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, има думата господин Капсъзов. А, извинете, господин Капсъзов, само за момент, госпожа Петя Шопова имаше процедурен въпрос.
ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Благодаря Ви много, господин председателю, виждам, че моят процедурен въпрос вероятно е излишен, но искам да го по ставя. Предложението ми беше да се редуват представителите на парламентарните групи в разискванията, когато става дума за разисквания по чл. 82 от правилника, още повече, че днес в разискванията има внесени две проекторешения, кото, общо взето, взаимно се изключват. Смятам, че така ще бъде поцелесъобразно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Председателството е на същото мнение, госпожа Шопова. И, както виждате, точно това изпълнява. Господин Капсъзов, заповядайте.
Имате възможност в рамките на 6 до 7 минути да развиете Вашата теза.
СВИЛЕН КАПСЪЗОВ (ДПС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители, господа министри, моето изказване преди всичко е предизвикано от наглостта на някои хора в тази зала и по-късно ще разберете, че тяхното присъствие тук е едно поредно кощунство спрямо хуманизма на българския народ.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Това избирателят го казва, Свилене.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Я да мълчите, комунистите.
СВИЛЕН КАПСЪЗОВ (ДПС): И тъй като преди един ден аз взех думата тук по една реплика и споменах, че в нашата страна в продължение на 40 години по същество не е съществувало общество, господата от лявата страна ми се изсмяха и аз не знам защо. Защото много добре знаят, че в условията на тоталитаризма, подобно понятие не подхожда. Имаше народни маси, безмълвни трудещи се или тълпи, но общество в автентичния смисъл нямаше. И като поредица, и като характерология именно на тази система, защото тотали1231.3 тарната система е антипод на гражданското общество, основните средства и методи бяха освен насилието, развращаване в найширокия смисъл и демагогия. И, за да бъде държана тази маса в постоянно покорство, тези неща се прилагаха постоянно. Един от най-изпитаните методи, прилаган винаги в критични социалнополитически моменти на България, е така нареченият "възродителен процес". И тъй като за българската общественост и за световната е известно или има гласност само последната фаза - 1984 - 1985 година, аз съм задължен да внеса известна яснота за пространството и времето на този процес, който в южните покрайнини на нашата родина се разви в течение на десетилетия.
И тъй като бяха - на нашата общественост вече са влезли в обръщение във вестниците някои селища, които са имали злощастието да изпитат именно тази сила на тоталитарната система и всички гаври, които тя може да приложи, за да унижи човека и да създаде образа сред нашия народ, за да можем да бъдем подчинени. Известни са например Кладница, Брезница, Мадан, Баротин, Якоруда, защото там бяха най-фрапиращи самите действия. И то преди всичко от периода 1970 - 1972 г., а има още един, още по-ужасен и злощастен период, който е през 1959 - 1964 г. 1231.4
И тъй като на нашата общественост не е известно, тези неща, които се изнасят в момента, изглеждат като измислици. Дори моята преподавателка проф. Надежда Драгова миналата година в "Литературен форум" публикува една статия - потресение. Нашата общественост не знаеше какво ставаше по всички хребети на южните ни планини и особено в Родопите.
И така стана, че както във Ваймар не са знаели какво става в тяхно съседство, така и издевателствата, които се извършиха в Родопите, също са непопулярни.
Ще бъда конкретен, а не многословен. Тъй като спрямо министър Соколов бяха отправени обвинения, че той е предприел маса съкращения и мотивът е "участие във "възродителния процес". Мисля, че цифрата, която той упомена, е твърде скромна. Мисля също така, че тези не са най-големите бабаити. Има много поголеми и ще си позволя да спомена някои от тях, които са действували предимно в Баротин, Мадан. Тук ще отворя една скоба, за да напомня на един народен представител, чието име не искам да споменавам, от миналия път, че в България съществували терористични турски групи на политическа основа от 60-те и 70-те години. Един социолог, от чиито познания и изследвания се е възползувал Централният комитет на Българската комунистическа партия, декларира пред много журналисти, че до 1984 г. такова явление не съществува. Ако господинът иска да трансформира или да преоблече някои криминални престъпници от турски произход като терористични политически групи, това си е негов проблем.
Ще си позволя да оглася някои имена, които тук-там са се споменавали и които са се проявили най-вече в Баротин и Мадан през 1972 г, но техният опит по-късно е приложен през 1984 1985 г.: полковник Пенков от Гранични войски - Гоцеделчевско, полковник Комитски, полковник Цанев, полковник Никола Лалчев, полковник Касапов, полковник Георги Кременаров, полковник Иван Георгиев, Неделчо Лефтеров. Засега не се знае местоположението и службата, която заемат, или са в пенсия тези личности.
Моля, запомнете следното: на много места много от найактивните "герои" още заемат служби и длъжности в системата на МВР. Например: полковник Кисьов, бивш служител на Държавна ДП/МД 1232.1 сигурност, сега оперативен работник в Районно управление - Девин; майор Красимир Александров, заместник-началник на Районно управление - Смолян, и още няколко старшини - Христо Мутов, Васил Пешков, Камен Сираков, Свилен Дормушев, Петко Николов и др. всички от системата на Смолянското районно управление.
Ще добавя, че с особена почит в Кърджали се ползували (не зная засега офицерския му чин) господин Альоша Рашков, който между другото е и интимен приятел на Недим Генджев (оживление, частични ръкопляскания, реплика от място: "Какво значи "интимен приятел?")
Уважаеми дами и господа, след жестокостите и издевателствата от 1972 до 1974 г. по мои наблюдения се забелязва един проблем, за който господата ще отговарят дали са закономерни или случайни тези изменения. След кръвопролитията и издевателствата в Баротин през 1972 г., които станаха през м. март...
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Картата!
СВИЛЕН КАПСЪЗОВ (ДПС): ... бившият идеолог на Централния комитет на БКП, вероятно по висши дипломатически съображения, е заменен и тогава изгрява звездата на господин Александър Лилов. По време на кулминационните издевателства през 1974 - 1985 г. господин Александър Лилов залязва като идеолог и на негово място се изкачва друг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Времето Ви изтече.
СВИЛЕН КАПСЪЗОВ (ДПС): Аз имам своя отговор. Вероятно те ще дадат и свой, но искам да ви кажа, че нашата страна беше като дисциплинарно ограждение от общата социалистическа концлагерна система. Границата на Родопите е интернационално гробище. Там са погребани не само българи от всички етнически групи на страната, но има и чехи, германци, унгарци и всякакви, които са имали наивността, че могат да преминат тези телени ограждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Капсъзов, времето Ви изтече.
СВИЛЕН КАПСЪЗОВ (ДПС): Някои са извеждани и са разстрелвани при "опит за бягство". (Ръкопляскания от СДС и ДПС) 1232.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Имате думата за реплика.
СТОЙКО ПЕНЧЕВ (ПСБСП): Изложението на господин Капсъзов ми даде повод да запитам, тъй като аз не съм така подробно информиран по кадровата справка, която той изнесе, кой направи и осъществи терористичните актове във вагона с майки с деца, край хотел "Интернационал" - "Златни пясъци", плажа на "Златни пясъци"...
СВИЛЕН КАПСЪЗОВ (ДПС, от място): Кога?
СТОЙКО ПЕНЧЕВ (ПСБСП): Изслушайте ме. А това, което стана на гара Пловдив? Всичко това ми дава основание да попитам господин Соколов...
РЕПЛИКА ОТ ДПС: А кой разстреля момчетата в Момчилград! Слизай оттам!
СТОЙКО ПЕНЧЕВ (ПСБСП): Господине, спазвайте реда в Народното събрание... (Шум в залата, разменят се реплики между народни представители от различни парламентарни групи)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, залата за спокойствие. Нека ораторът се изкаже. Всичко, което каже той, ще бъде много интересно и отбелязано в стенографските дневници.
СТОЙКО ПЕНЧЕВ (ПСБСП): Това ми дава повод да попитам, господин Соколов, в каква връзка е освободен полковник Любомир Димитров, директор на Варненската регионална дирекция, като се има предвид, че това е човек, който не е обвързан с процесите...
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Това е човек, който през 1989 г. изгори 100 000 човека.
СТОЙКО ПЕНЧЕВ (ПСБСП): ... че това е човек, който през цялото време се е занимавал с икономическо разузнаване, това е човекът, който беше пратен в Съединените щати на подготовка, това е човекът, който на практика може да подготви и подпомогне изграждането на една икономическа зона, за каквато става дума в днешния брой на в. "24 часа" - икономическа зона, която се подготвя в Истанбул.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: И все пак, на мен ми се струва, че има нещо, по което в тази зала трябва да има единство, и то е, че всички ние, българите, трябва да се срамуваме от "възродителния процес"... 1232.3
СТОЙКО ПЕНЧЕВ (ПСБСП, от място): Разбира се, Вие не ме разбрахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Просто трябва да има срам. (Частични ръкопляскания от СДС и ДПС) Изслушайте ме, господин Пенчев... Вие много смело вървите към мястото си, но все още в редиците от лявата страна има хора, които дори са взимали решения по "възродителния процес", а да не говоря, че са ги изпълнявали. Аз съм готов да кажа имената им. Лично, ако питате за мен, по време на "възродителния процес" пред моя дом бях свален със саблен удар от човек, който беше в охраната на Турското посолство. Вие знаете коя е охраната - "червените барети". Така и не се разбра кой и кога. По всякакъв начин хората са били засегнати. Има въпроси, по които нацията трябва да бъде единна (частични ръкопляскания от СДС и ДПС) и аз не мога да допусна въобще, че някой може да поставя въпроса за "възродителния процес" като един процес, който не е срам за българския народ и за българската нация.
Който иска реплика, има думата.
КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП, от място): Защо не слязохте долу, за да се изкажете?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата госпожица Дърева.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Господин председателю, напълно сте прав. Прав е господин Капсъзов за това, че нашата общественост не е знаела какво става... (Оживление в залата) Напълно сте прав за това, което говорите. "Възродителният процес" е един от позорните моменти в нашата история.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС, от място): Във вашата!
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Нашата история е обща, господин Сугарев. Ние живеем в една държава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Изслушайте оратора.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Вярно е, че нашата общественост не знаеше какво става, но нашата общественост не знаеше и нищо за тези терористични актове, за които говорите Вие, господин Капсъзов... (Оживление в залата) Господин Капсъзов, това е едно от другите престъпления на предишната власт - това, че тя мълчеше за тези терористични актове, за това, че държеше в пълно 1232.4 неведение българския народ. Това също е едно много сериозно престъпление. Вие говорите за социолога, който Ви е казал, че до 1974 г. е нямало терористични организации. Прав е социологът. Но тук са и представителите на Движението за права и свободи. Нека те да отговорят на въпроса кога се появява турското националноосвободително движение в България?
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС, от място): По времето на Тодор Живков.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): ... Движението за права и свободи на турците и мюсюлманите в България и дали Движението за права и свободи е приемник на тези две организации, т.е. на тази една и съща организация със сменящо се име...
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Като вашата...
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): ... и какво общо има Движението за права и свободи с извършените терористични актове в тази страна, за които, повтарям, се мълчеше дълго време и все още се мълчи, аз не зная защо.
Прав сте, господин Капсъзов, че може би е нямало общество в тази държава, но искам да Ви напомня (ще цитирам двама автори) Петко Славейков, който казва: "Не сме народ, не сме народ, а мърша!" Дълго време мълчахме... И вторият цитат (е от съвсем ново време), който идва да покаже, че някои хора много искат отново безропотно общество. Цитатът е: "Поклон пред безропотното търпение на българския народ!" - новогодишното приветствие на д-р Желю Желев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Томов.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Това, че ми е омръзнало да слушам идеологически заклинания в тази зала, не е толкова важно. По-важно е, че с идеологически заклинания и общи приказки, които слушаме вече две години и безкрайно се повтарят, работа не се върши. Когато Вие, господин председател, говорите, че трябва да сме единни като нация по оценката ни за възродителния процес, аз Ви питам...
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС, от място): Картата си сложете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз следя за времето...
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Извинявайте, госпожо Стефанова. Ще я сложа. 1232.5
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС, от място): Тъй като много държите за реда и закона, спазвайте реда и законността.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Точно на тази дума ще се върна отново. Искам да ви попитам кой и кога официално пръв осъди "възродителния процес"?
РЕПЛИКА ОТ СДС: Вие!
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Кога беше и от кои хора? Колко от хората в тази зала тогава се ангажираха пряко с това нещо? Стига вече сте делили хора, както вчера господин Георги Марков, на такива, които са си залепили един етикет "Аз съм гений!" или "Аз съм демократ!", а всички останали са "мърша".
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС, от място): Мърша сте!
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Това е несериозно и нечестно. Госпожо Свободке, аз знам Вашето мнение, всички сме мърши... (Частични ръкопляскания от ПСБСП, смях и оживление в залата)
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС, от място): Престъпници сте!
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП: Моля Ви се... Може да дойдете още един път, много ми прилича това на един персонаж на Илф и Петров, където един човек знае само 30 думи.
Искам да кажа репликата... Моля ви се, вие ме прекъсвате и щом ме прекъсвате, аз ще отговарям. Ако не ме прекъсвате, ще завърша бързо.
Искам само да направя тази реплика: когато се поставят въпроси към господин министъра, въпросите са свързани не просто с промяната на един или друг човек, а с основата, върху която се извършва тази промяна и последствията от нея.
Ако господин министърът смята, че всички промени в системата на МВР са законосъобразни, отговарят на сега съществуващия закон за МВР, няма никакви нарушения, ако той е убеден, че това не нарушава равнището на работата в това министерство, ако той е убеден, че това не води към продължаващо падане не на престижа толкова на тези органи (защото той беше нарушен много години преди това), но пада самочувствието на тези хора и продъжава да пада, вместо да се стабилизира, ако той може да ми обясни защо, след като господин Димитър Луджев, който е негов колега в този кабинет... (един по един тези хора сме ги гледали, аз съм отговарял за това министерство и съм го наблюдавал)... няма 1232.6 човек от това министерство, без господин Луджев преди 6 месеца да е бил сменен. Защо хората само 6 месеца по-късно, подписали заповеди от президента и от господин Луджев, отново се сменят?
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС, от място): Защото предишният министър отказа да подпише предложенията, затова!
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Искам да ви кажа, че не става дума само за участници. Ако това са доказани участници в престъпления, с ангажименти, моля ви се... Това е нормално и тук нацията ще бъде единна и този парламент ще бъде единен, но не мога да разбера и ви питам като човек, и това е моята реплика, с която завършвам; това е репликата ми и към господина, защото стига вече с общи приказки. Въпросът ми е конкретен. Въпросът ми е следният: преди 5 месеца бяха подменени... от Семерджиев - веднъж, преди 5 месеца отново бяха подменени...
НЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: От кого?
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Господин Луджев, господин президентът - навсякъде има техните подписи и съгласие. Нищо не е правено без тях.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС, от място): Там, където не допускахте да се подменят...
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Това не отговаря на истината, госпожице Велчева.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС, от място): Много добре знам истината.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Вие не знаете истината. Ето, искам да ви кажа в крайна сметка,това са ми мотивите. Какво налага непрекъснатите въртения, защото грижата, която ние имаме не е само за един или друг човек, а тя е политическа и с това завършвам, свързана е с едно - искаме ли от тези хора да се борят срещу престъпността, а аз вярвам, че господин министърът иска това, ние трябва на тези хора да им вдъхнем поне малко самочувствие, за да знаят вече, че ще работят и ще се борят срещу престъпността, а няма просто формално да гледат на тази работа. (Частични ръкопляскания от ПСБСП) 1232.7
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз бих се присъединил напълно към това, което вие, всъщност имаше като един подтекст, всички ние, народните представители, мисля, че така го разбрах правилно, може би ще бъде добре да подпишем една клетвена декларация, в която ще трябва да изразим нашето становище не, а да кажем, че не сме били сътрудници на тайните служби. (Ръкопляскане от блока на малцинството) И още нещо. Заемащи отговорни постове, а това много лесно може сега вече да се установи, след като архивите на Висшия партиен съвет преминават към Държавния архив, да се установи кои, кога и как са вземали решения, да речем, за българската нация да бъде разделена на няколко нации, за основаването на турска република в България, защото този документ, вие знаете, че съществува... Това са все проекти на Българската комунистическа партия, за която вие непрекъснато говорите за 100-годишната й история (смях в блока на малцинството) Моля ви, това са исторически документи, за които не трябва въобще да се спори. Те са неоспорими. И затова, заемайки служби като прокурори, като съдии, като секретари на ЗМС-а, РМС-а и т.н. са взели отрицателно становище, примерно казано, по "възродителния процес". Ние действително можем декларация да направим и по този начин да разрешим въпроса. Това е едно предложение, което може господин Томов да направи, може заедно да го направим. (Неодобрителни възглси от блока на малцинството)
Аз разбрах, че почти всички сте съгласни с такова нещо. Това е чудесно.
Първо, има думата господин Капсъзов като дуплика (обръща се към господин Димитър Велев, който иска думата по процедурен въпрос). Господин Капсъзов има право на дуплика.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП, от място): Правото за процедурен въпрос се дава след репликата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, обратно. Когато има реплики и дуплики, дупликата и веднага след това ще Ви дам думата за процедурен въпрос.
Господин Велев, прочетете чл. 39, за да видите, че имам право. Просто четете правилника, дявол да го вземе!
СВИЛЕН КАПСЪЗОВ (ДПС): Господа, първо отговарям на господин Томов. Мисля, че бях поне 50 на сто конкретен, господин Томов. Второ, докато се играе с фарсове, докато не бъде реално ББ/МД 1233.1 осъден Тодор Живков, Александър Лилов, Величко Караджов и Стоян Михайлов, аз не казвам, че трябва да бъдат в затвора и че трябва да бъдат разстреляни и тем подобни, но поне морално да бъде документирано в тази страна, че те са били режисьорите на едни зловещи деяния, аз няма да престана да се боря.
Второ, аз съм съгласен с колежката Велислава Дърева. Аз ще бъда първият, когато бъде наложена цензура в тази страна, да възроптая и тя много добре знае, че аз умея да правя това. И не съм радетел на никакво затваряне на устата. Нямам никакво отрицателно персонално отношение към никого от вас. Напротив, аз желая, както целият свят проумя що е тоталитаризъм и както цялата интелигенция на Европа беше заблудена и го проумя, барабар с всички велики личности, а вие не го проумявате. Аз не доумявам (ръкопляскания от блока на СДС).
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Ананиева, господин Велев има право на процедурен въпрос първо.
Госпожа Нора Ананиева, както винаги пристига.
НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Измести се центърът на темата. Аз нямаше да взема участие в дискусията и всъщност искам да внеса едно уточнение. Александър Лилов е изваден от състава на ръководството 1983 г., когато стана директор на един научен институт. В този научен институт, в който работех заедно с него, се развиха опозиционни тенденции и критична... (ръкопляскания, смях и шум в блока на СДС и ДПС).
Знаете ли историята? Познавате ли фактите? Познавате ли фактите, когато реагирате по този начин? Познавате ли фактите, знаете ли документацията на Централния комитет с решенията за закриване на този институт поради критично отношение към "възродителния процес"? Имаше такова решение на Политбюро. Когато имат достъп до архивите, тогава можете да реагирате. Знаете ли фактите, че когато наши млади хора направиха среща с един известен академик, историк, който беше от вдъхновителите на "възродителния процес"...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Кой е той, госпожа Ананиева?
НОРА АНАНИЕВА: И когато нашите млади хора опонираха на този човек най-остро именно по "възродителния процес", нещата 1233.2 стигнаха до уволнения. И тези млади хора, които още се занимават с наука, спаси именно Александър Лилов, защото тогава всички тези факти се използуваха срещу него. Тогава този академик беше отишъл половин час след срещата в нашия институт в съответната бяла сграда и беше разказал всичко. Аз ви разказвам само част от истината и вие би следвало да си давате сметка, че нещата са много по-сложни в тази част на залата. Да не реагирате така единодушно и така лекомислено, защото както тук е сложно, така и при вас е сложно, така и в "центъра" е сложно. Аз не съм убедена, че всеки от вас е имал доблестта, както имаха наши колеги в този институт, да станат пред представители на най-висшата власт и да изкажат своето негодувание от "възродителния процес". Това са факти, които могат да бъдат доказани, защото хората са налице и документите са налице, и са открити.
Така че не реагирайте по този начин, не търсете в един кюп да поставите всички. Има време да се разбере цялата истина. Неслучайно междупрочем, и с това ще завърша, именно Лилов направи доклада, с който така безкомпромисно осъди политиката по "възродителния процес", и ако помните лозунгите, които се носеха бяха: "А, Лилов, защо не си слолжиш фес, чалма и т.н.?".
Тази реакция тогава беше именно срещу Лилов. Затова аз възразявам по този начин да се поставят в един кюп хората, които по различен път са стигнали, и то много по-рано от много от вас, до истината за този т.нар. "възродителен процес".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Момент, госпожа Ананиева говори... (шум в залата, реплики, които не се чуват)... Моля Ви се, ще имате думата. Спокойствие в залата! (Звъни) ... Момент, Вие ще имате думата, защото я искахте по процедурата.
Госпожа Ананиева говори като председател на група. Тя направи една чудесна апология на господин Александър Лилов. Само забрави едно нещо... (неодобрителни възгласи от блока на малцинството), моля ви, защото истината е над всичко. Дали подписът на господин Лилов не стои зад това България да бъде 16та република на Съветския съюз? На този въпрос не отговорихте. (Шум в залата)
Много отдавна искаше думата по процедурен въпрос господин Димитър Велев. 1233.3
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Димитър Велев, Парламентарен съюз за социална демокрация - БСП.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): Няма такъв съюз.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Има такъв съюз.
Аз вземам думата по процедурен въпрос и най-напред се обръщам към Вас, господин председател. "Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретното нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвидени в този правилник." Чета Ви го изрично, тъй като очаквам да ме прекъснете.
Аз вземам думата по процедурен въпрос именно, за да възразя срещу конкретното водене на заседанието от Ваша страна. Защото след всяко изказване на депутат от парламентарната фракция и по-точно от Парламентарния съюз за социална демокрация, Вие правите коментар, който по същество представлява възражение по същество на изказването. А това възражение по същество се нарича "реплика". На практика Вие след всяко едно изказване на депутат от тази парламентарна група правите реплика, на което нямате право.
Ето защо аз възразявам по този въпрос и тъй като знам, че Вие ще ми кажете, че трябва да чета правилника, както преди малко ми казахте, искам да Ви го прочета още в един текс: "По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика или за обяснение на отрицателен вот."
Преди малко Вие не ми дадохте думата, а предоставихте възможност за дуплика на колегата Капсъзов.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): То е същото.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Дали е същото или не, аз мисля, че трябва да четем буквално този правилник. Но моята мисъл и моето възражение е срещу воденето на заседанието по този начин, защото правилникът на Вас изрично не Ви дава право след всяко едно изказване на депутат от парламентарната група на БСП или още веднъж повтарям - Парламентарния съюз за социална демокрация, Вие да правите реплики. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Велев, и мога да Ви отговоря, че Вие имате една много силна възможност. Това е да гласувате един вид на мен недоверие и да ме освободите от това място, с което ще ми направите едно голямо лично добро. 1233.4 Второ, аз ще направя справка в Правния отдел, която ще Ви предоставя, дали на всеки един... но мисля, че има някои въпроси, за които, каквото и да пише в правилника, аз винаги ще говоря. И това са въпросите, които са свързани с правилника и с Конституцията. Това са въпроси, когато някои искат някого да изкарат репресиран, а в Конституцията пише изрично, че има права на човека. И аз винаги ще се боря за тези права на човека. И това според мен е висш дълг на председателя на Народното събрание.
Има думата госпожица Вержиния Велчева.
РЕПЛИКА НА ДЕПУТАТ ОТ СДС: Дайте първо думата на господин Йорданов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: За какво? Като какво, господин Минчев?
Господин Йорданов, Вие искате като председател? Госпожице Вержиния Велчева, седнете тук. Господин Йорданов има думата. Това е винаги, което и казах, когато започнат председателите да говорят по въпроси, които нямат нищо общо с това, и времето си тече... 1233.5
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Днешната дискусия е мъчителна дискусия. Практически днес ние осъждаме престъпната политика на Комунистическата партия независимо от нейните фракции, фракционерства, институции и т.н. Аз не знам наистина какво точно е ставало в института на господин Лилов, тъй като имах щастието никога да не бъда в Комунистическата партия и да не бъда в такива институти. Слава Богу! Господ ме дари с щастието да не бъда комунист (оживление в залата). Но по това време всички вие сте били с членските карти на Комунистическата партия. В тези членски карти много ясно е записано и в Устава на вашата партия - можете да си го проверите, да си го прочетете - Уставът на БКП по време на "възродителния процес" какво точно е представлявала вашата партия, в каква партия сте членували и аз изобщо изключвам възможността член, влязъл в тази партия, приел този устав за свое кредо в живота - така да се каже - да ми говори тук на мен, на нас, на хората, които никога не са били членове на тази партия, на безпартийните хора да ни говори за демокрация, за опозиционност в комунистическата партия и ред други подобни глупости! (Ръкопляскания от СДС и викове: "Браво!")
Аз няма да се задълбочавам в нещата, но ще ви докажа следващия път, ще ви покажа в. "Работническо дело" от това време, ще се постараем да ви покажем всички документи - тук ще ги донесем в папки - какво наистина сте говорили вие лично, тези от парламентарната група, които сега са в момента в тази зала - и господин Луканов, и господин Лилов. Наистина ще направим една справка на техни изказвания и поведение през това десетилетие, ако вие това го желаете и държите да бъде така. Истинската опозиция срещу Комунистическата партия винаги са били безпартийните хора на България. Това е истината! (Ръкопляскания) А във вашата партия винаги е имало фракционерство, имало е борба между едни и други личности, крила просто за по-големия кокал, за по-голямата власт, за парите, за жените - ако щете, за имотите - ако щете (бурно оживление в залата), за това беше борбата на БКП навремето. Това е ясно, защото БКП е наистина лява партия. Във всяка лява партия има фракционерство. Там винаги е върви борба. Госпожица ВЙ/МД 1234.1 Дърева, господин Луканов много добре знаят, че в тази партия винаги е имало едно течение на типични сталинисти, хора, както ги наричаме ние, с бетонни глави, с железни глави. Нищо не може да им просветне. Дори и когато се разпадна Съветският съюз пак не им просветна.
Миналата година от тази трибуна аз ви казах, че ще се разпадне Съветският съюз. Спомняте ли си колко глупости тук някои хора изрекоха срещу мен по този повод? Разпадна ли се Съветският съюз? Разпадна се! Дори фактът, че ние от Съюза на демократичните сили познаваме дори кога ще се разпадне Съветският съюз, трябва да ви направи по-мъдри и по-спокойни и сега, когато ви казвам, че вашата партия е била престъпна и по време на "възродителния процес", пак да ми вярвате! Иска се просто да ни вярвате когато ви говорим. Нищо друго. (Оживление в залата. Ръкопляскания от СДС)
Аз завършвам. Разбира се, не искам повече да говоря. Но не трябва да се представи борбата между живковистите във вашата партия и сталинистите във вашата партия като някаква борба на опозиционери и неопозиционери. Във вашата партия едните бяха живковисти и хора на голямото лапане, на големите пари, а другите бяха просто застреляни от комунизма хора - сталинисти. Сега, че едните сега са станали такива, а другите - инакви, нас, нормалните хора на България, не ни интересува тази ваша партия. Явявайте се на избори, участвувайте в политическия живот, изказвайте се, както имате свободата да го правите - нещо, което ние не можехме, когато вие управлявахте... Пълна свобода имате - говорете. Но моля ви се, не засягайте проблема за "възродителния процес" от гледна точка, че вие сте били против "възродителния процес". Вие разделихте България. Продължавате и днес да я разделяте!
Току-що говорих с Атина, с радиото. Когато сте били в Гърция - делегацията - госпожа Ананиева е дала интервю пред гръцкото радио. То ще бъде излъчено в неделя. Аз съм много любопитен. Наистина народните представители да имат възможност да получат този запис и на едно следващо обсъждане да го обсъдим. Но да се каже, надявам се, разбира се, че това не е казано, но въпросът, който ми бе зададен, показваше, че това е казано. 1234.2 Дано да греши журналистката от радиото, че госпожа Ананиева е казала, че Съюзът на демократичните сили е против европейската ориентация на България. Аз просто наистина се моля тя наистина да не е казвала това. И затова ще изнесем стенограмата. Казани са лоши думи за Движението за права и свободи, че не е конституционно. Ами кой е конституционен тогава? Много се моля, искам да бъда правилно разбран - аз ви призовавам да направим така, че да има един ден от нашите бъдещи заседания - аз ви предлагам за политическите партии, за общополитически дебати. Примерно един вторник да има, в който, като влезем в залата, хората в България да знаят, че това е денят за политическите разправии в Народното събрание, където ще си изясняваме взаимоотношенията, ще си четем вестници, кой е вдигнал стачка, кой не е вдигнал, кой е д-р Тренчев, кой е Александър Лилов и т.н. Във всички случаи обаче това да бъде в специален ден. В другите дни да си правим законите, да работим за доброто на България, да сменяме системата със закони! Мисля, че ще приемете това мое предложение като резонно.
Сега нека да не продължава, така да се каже, от тази трибуна наистина да се говори, че Комунистическата партия в България с тези членски карти, с този членски устав, тази военизирана практически организация е била и тя против "възродителния процес". Нека да бъдем искрени пред хората, пред гражданите на тази страна! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Нито на господин Сталийски, нито на господин Луканов, нито на госпожица Дърева ще дам думата. Защо? Защото изказванията на председателите на фракциите не се придружават от реплики, тъй че моля ви - това са изказвания и ако погледнем, ще видим, че става точно това, което ви казах - ние загубихме отново половин час в неща, които си подхвърляме и които би могло действително да решим един ден и да направим театър на българското общество.
Има думата госпожица Вержиния Велчева.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Вержиния Велчева от парламентарната група на Съюза на демократичните сили.
Аз наистина искам да върна разискванията към темата, а темата беше - някои уволнения в Министерството на вътрешни1234.3 те работи. И нека да го кажем още веднъж: става дума за 28 уволнения. Цифрата е 28! Явно се налага да я повторим.
Основният акцент на питането беше, че е имало някакви едва ли не репресивни действия спрямо служители от МВР, участвували в разкриването на терористични групи, изградени предимно от извършители български турци, едва ли не - можело ли да се счита, че това било изпълнение на някаква поръчка от ДПС. Това ми дава основание да се върна още веднъж към цитирания от министър Соколов Указ # 1313 на Държавния съвет, в който много ясно е казано, че става дума за принос в осъществяването на "възродителния процес". Аз много добре си спомням как беше открит този указ, как дълго се търси предложението-мотивировка към него, тъй като към всеки един такъв указ трябва да има мотивирано предложение. Дори Прокуратурата се заинтересува от това предложение. По мои сведения то не беше открито. Не знам какво е свършила и самата Прокуратура по този въпрос, за жалост там не можем да отправим питания, тъй като това е една независима власт. 1234.4
Но аз си спомням как дълго разпитвахме бивши служители в Държавния съвет и те ни казаха: "О, каква мотивировка търсите, като тук указите се носеха, написани от къщата отсреща". Къщата отсреща за тези, които не се сещат, това е домът, наречен партиен.
Трябва да се върнем към Указ 1313 и да направим една равносметка по него. Говореше се сега за някакви много страшни уволнения, всъщност уволненията по този указ от министър Соколов са 18.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС, от място): Много са малко!
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Аз ще се радвам лично да науча техните имена. Още откакто се откри този указ, трябва да ви кажа, че аз лично за себе си започнах да водя една статистика за освободените по него. И трябва да ви кажа, че само за ръководни дейци, а този указ е доста обемист, едва ли можем да обхванем всички, само за ръководни дейци преди министър Соколов бяха освободени 39 души, не броим един, който почина. И тогава никой не се сети да повдига въпрос за някакви репресии.
Аз искам да се върна също така и на Указ 228, който много точно определя, че проявите, за които са давани тези ордени, са несъвместими с носенето на ордени и медали. Господин Васил Мръчков, който е написал докладната записка, а помним всички, че той беше главен прокурор, човек, на когото може да се вярва, той самият в тази докладна записка оценява извършените действия през периода на авторитарния режим за принудително преименуване на българските граждани с мюсюлмански имена като сериозно подкопаване на единството на нацията. И изрично подчертава участието в реализирането на тази политика на част от ръководния състав и служители на Министерството на вътрешните работи - тази част, която е наградена в указа.
Аз си спомням как, когато открихме този и други укази и когато бяха огласени някои от тези укази от Канцеларията на Президента, колко настойчиво бях молена и предупреждавана указ 1313 да не бъде сред тях. Явно всички трябва да разберем, че не става дума за разкриване на терористични групи. Такива укази има и тези деяния никой не поставя под съмнение, защото съвсем естествено е, че когато има терористични действия, органите Ст.Б/МД 1235.1 на сигурността са длъжни да се борят срещу тях. Но ми се струва, че министър Соколов трябва да обърне внимание и на някои други укази за награждаване, издавани от бившия Държавен съвет по отношение на служители от Министерството на вътрешните работи. Най-малкото, за да провери какво се крие зад така визираните в указа деяния. Тук по-скоро имам предвид Указ # 1857, по който са наградени лица за разкриване, документиране, пресичане на престъпната дейност на лица, поставили се в услуга на чуждо разузнаване, и пресичане антидържавната дейност на български граждани. Забележете израза "пресичане на дейност"!
Бих му предложила и Указ # 1762, с който са наградени служители за проявена находчивост, съобразителност и оперативно майсторство при разкриването, залавянето и разобличаването на автори на антикомунистически позиви. И т.н., и т.н.
Но не това е центърът на въпроса. Над Министерството на вътрешните работи наистина тегне една сянка, сянката на миналото. И тя тегне именно върху редовите служители в това министерство. Аз искрено се надявам, че министър Соколов ще направи всичко необходимо, за да могат тези обикновени служители, които години наред са се борили и ще се борят за нашата сигурност и за сигурността на България, отново да добият необходимото самочувствие, да могат открито да гледат и да се гордеят с това, че работят в тези органи.
Никой не повдигна въпроса за някои уволнения, извършени от бивши министри на вътрешните работи. Случайно ли е това, че след една заповед за унищожаване на архивни единици на един новоназначен министър в миналото от 25 януари 1990 г. последваха уволненията на двама генерали, които също фигурират между прочем в Указ # 1313? Единият от тях сега е подследствен, а другият вече е покойник. Заедно с тях само 20 дни по-късно е уволнена и бившата жена генерал, началничката на отдел "Архив". Случайни ли са тези уволнения, питам аз, или това са уволнения, последвали след една добре свършена работа по поръчение на една партия? Но това явно ще бъде тема на едно друго питане.
Колкото до предложените два проекта за решение, ние дори да искаме, не можем да приемем проекта, предложен от група народни представители от БСП. Защото този проект за решение 1235.2 ни предлага, от една страна, Народното събрание, законодателната власт пряко да се намесва в дейността на изпълнителната власт, като преценява конкретни извършени оперативни действия, а, от друга страна, да се намесваме в съдебната власт. Прощавайте, но тук става дума за трудови спорове, има си съд, който може да прецени дали тези уволнения са били законосъобразни или не. Такава намеса на Народното събрание както в изпълнителната, така и в законодателната власт е просто недопустима.
Ето защо аз приключвам и ви призовавам да подкрепите решението на Съюза на демократичните сили. Надявам се, че министър Соколов доста често ще има повод в тази зала да ни информира какви десйтвия ще предприеме, именно за да стане това, което спомена и господин Томов - да възвърнем престижа на Министерството на вътрешните работи и на неговите служители. (Ръкопляскания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата за реплика госпожа Шопова.
ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Петя Шопова, парламентарен Съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия.
Бих искала да възразя на госпожица Велчева в няколко пункта. Благодаря и за това, че напомни от коя къща към коя къща са се носели указите.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС, от място): А не е ли така?
ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Да, това е било точно така! Но аз питам сега от коя къща към коя къща се носят предложенията? Защото има косвени данни, не бих казала преки доказателства, тъй като не притежавам писмени доказателства, но има сериозни съмнения, които могат да бъдат доказани, че кадровите предложения за новите назначения в системата на МВР се обсъждат в местните координационни съвети на СДС и, забележете, в местните управи, които се доминират от СДС, т.е. ръководителите им са от Съюза на демократичните сили.
Тогава ви питам: каква е разликата между тоталитарната държава, която заедно разграждаме, и новата държава, която вие искате да създадем? Това е точно, извинете, господа, чл. 1 на Конституцията! И това е точно монополът на съответната власт. 1235.3 Питам ви: какъв е принципът за подбора и развитието на кадрите в МВР? Вие поставяте министър Соколов в невероятно трудни условия, в условия, различни от тези, при които работеше министър Данов. Министър Данов работеше в условия, при които никой не можеше да се меси от политическа гледна точка при упражняване на неговата власт. Всичко се развиваше вътре в системата или ако е имало контрол, той е бил от двамата заместник-председатели на Министерския съвет, представляващи двете основни политически сили. Сега вие искате от министър Соколов пряко изпълнение на вашата воля. Защото, ако това не беше така, уважаеми госпожи и господа, той нямаше така спешно да уволни ръководителите на 20 регионални дирекции, след което да не назначи веднага хора, да има една пауза с временно назначение, тъй като той не може да удовлетвори вашите искания за кадровия подбор.
ГЛАСОВЕ ОТ СДС: Това не е реплика, това е изказване!
ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Второ, искам да ви съобщя, уважаеми господа, че в Комисията по национална сигурност господин Димитър Йончев предложи това, което предложи и госпожица Велчева, а именно да се направи парламентарна проверка за успокояване на обществото и парламента на всички уволнения в системата на Министерството на вътрешните работи от 10 ноември насам.
Освен това искам да ви кажа, че вие въвеждате министър Соколов в много тежка ситуация, предлагайки му да промени Закона за МВР в посока, която да изключи прозрачността на това министерство, поради което му възлагате огромната морална и политическа отговорност на един юрист, който трябва да спазва закона, който да изпълнява една единствена воля - волята на Съюза на демократичните сили. Не постъпвайте така с министъра, който вие сте избрали!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (обръща се към господин Сталийски, който иска думата): Господин Сталийски, не мога да Ви дам думата за реплика на реплика. Вие ще имате възможност да направите реплика на господин Дърмов или на когото и да било, но сега думата има господин Премянов, а след него господин Луканов. (Гласове от СДС: "Това не беше реплика") 1235.4
Да, сигурно не е било реплика. Аз трябва да ви кажа, че по същество не се правят реплики. Надявам се сега господин Премянов да си сложи картата и да направи една реплика по същество. Не мога всеки път да напомням, че репликите трябва да бъдат реплики, а не изказвания.
Имате думата, господин Премянов. 1235.5 КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): Тъй като регламентът ми позволява да говоря две минути с реплика, моля, господин Димитров да не ме прекъсва и да не ми отнема от времето. И Ви съчувствувам, че много трудно можете да регулирате поведението на тук присъствуващите в залата народни представители.
Моето ще бъде реплика наистина. Тя е в съдържателен план. Не е реплика на отделна мисъл, не е реплика на отделна част от изказването на госпожица Велчева.
Навремето нашите родители са имали доброто намерение като стане 9 септември всички класово привързани към идеята на комунизма и социализма кадри да ги вкарат във всички сфери на управлението и са смятали, че с това ще допринесат за общото развитие на нацията. Оказа се, че нашите момчета са се нуждаели от 15 - 20 години, за да се "изковат" като такива. В един момент всички станахме кадри на системата, всички присъствуващи тук. Заедно учихме, заедно бяхма номенклатурни кадри, заедно по заслуги и с одобрение на партийните органи ни вкарваха в системата за национална сигурност и армията. (Възгласи на недоволство от СДС)
Затова искам да помоля за следното. Дайте да оценим нашата отговорност. За това, че националната сигурност и отбраната на една страна, госпожице Велчева, не се създава за ден или два. Днес Вие се опитахте да интерпретирате вижданията за кадровата работа от призмата на това - кой в миналото какъв е бил. Ами всички сме били и сте били и Вие в това число (възгласи на неодобрение от СДС). Били сте. Аз познавам прекрасни професионалисти. Това, че на един или друг министър, който не изповядва социалистическата идея, те не харесват, не дава право да уволняват РУМНО, не дава право да уволняват офицери от армията, не ви дава право да уволняват от МВР, защото всичко това иска милиони, иска години да бъде създадено и да функционира в интерес на народа и държавата. И това, което вие правите в момента, е вредно за България, вредно е за всички, независимо от тяхната национална етническа принадлежност, които трябва да бранят нашите икономически интереси, да бранят нашата промишленост и нейните технологични тайни, да знаят плановете на тези, _______________
Разузнаватено управление на Министерството на народната отбрана РД/ВЙ 1236.1 които имат доброжелателни намерения към България. Вие ги унищожавате. И това, което правите, ще падне като отговорност на Вашия гръб, госпожице Велчева.
Аз искам да Ви припомня един слуай, който запомних, защото всички сме нови участници в политическия процес. Никой от нас не се е подготвял във Франция и Америка, а всички тук са учили и са учили марксизъм-ленинизъм, и политикономия на социализма. Но си спомням, господин Дертлиев говореше така, когато ставаше дума по споразумението за ново правителствов, казва: "Господин Луджев, един историк ни вкара в тази яма, друг историк (имаше предвид него вероятно) ще ни оправя сега". Господин Луджев съобщи: "Аз съм учил и политикономия, и политология, господин Дертлиев".
Вижте какво равнище на компетентност демонстрират водещите кадри на СДС. Те са учили и политология, и социология, и политикономия на социализма. И те са тези, които днес ще изградят кадровата система на националната сигурност и отбраната. (Възгласи на неодобрение от СДС)
Госпожице Велчева, отговорността Ви към България и нашата държава, призовавам ви всички, утрешният ден на България е общ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Сталийски, прочетете моля Ви се правилника. Нямате право да правите реплика на реплика. Думата има господин Луканов.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Господин председател, във връзка с това, което каза господин Александър Йорданов, аз протестирам срещу начина... (Бурна реакция от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, вижте, на господин Йорданов не може реплика, господин Луканов. Говорете по това, което каза госпожица Велчева.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Съобразявам се с това.
Вижте какво, тук питането към министър Соколов се използува за една дискусия по "възродителния процес", която според мен, аз съм съгласен тук с казаното, би трябвало да стане при едни по-спокойни условия и с повече време, тъй като съм един от тези, които подкрепиха категорично решението от 29 декември 1989 г. Един от малцината, които имаха... (Шум и викове от СДС) 1236.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви се, нека да не прекъсваме двете минути.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Това е коментар-реплика по това, което беше казано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля Ви, изслушайте оратора.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Реплики се правят не само когато има лично засегнат човек, а когато има какво да се каже по същество. (Възгласи от СДС)
Господин председател, аз моля с Ваше съгласие да продължа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз няколко пъти правя вече забележка.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): И тъй като съм един от малкото, които имаха куража в първите дни на януари 90-а година да се изправят пред митингите на български граждани, протестиращи срещу това решение, аз искам да ви кажа две неща във връзка с тази дискусия и те са съществени за бъдещето на България.
Първо, едно от предизборните обещания на ДПС беше да доведе наказателните действия срещу хора, които според тях са участвували във "възродителния процес" от горе до долу до последното населено място. И очевидно това, което става, индицира цената, която е платена на ДПС за тяхното вярно сътрудничество в този парламент.
Това, господа, не може да има друг резултат освен едно ново и този път според мен фатално разделение на нацията. Това е игра с огъня. Това е умишлено и системно поддържане на травмата, която "възродителният процес" нанесе. А вие знаете, че аз съм наричал този процес "престъпна авантюра". И сега съм готов да го повторя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Луканов, времето Ви изтече.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Господин председател, половината от времето ми беше прекъсвано от викове.
СТЕФАН САВОВ: Затова именно съм Ви дал три минути вече време.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Аз Ви моля за още половин минута.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, вместете се в половин минута.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): И второто, което искам да ви кажа, господа. Тези, които така трогателно се грижат за българите, за българската национална кауза, за тези в чужбина, с 1236.3 пълно основание би трябвало да прояват и имайки такива позиции в структурата на властта, по-голяма грижа за онези етнически българи, които насилствено се превръщат пред очите ни в чужденци в собствената си родина, под лозунга, че всеки бюсюлманин в България е турчин. (Ръкопляскания от ПСБСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожице Велчева, имате думата.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Налагаше се да поискам дуплика най-малкото за да не обвиняваме председателя, че СДС няма възможност да говори от тази трибуна.
Аз, първо, не разбрах какъв беше смисълът на тези реплики, тъй като те нямаха никаква връзка с моето изказване. Искам да напомня и на господин Луканов още веднъж, че ние в момента не дебатираме по "възродителния процес", а по питането на група народни представители към министър Соколов във връзка с някои уволнения.
Колкото на господин Премянов, ще му кажа това, че аз говорих тук именно с отговорност за бъдещето на България и категорично отричам това заедно да сме били номенклатура. Ако имам някакво прегрешение в този живот, това е, че наред с всички деца бях приета в една организация, която се наричаше "ДКМС" и която още като студентка напуснах, благодарение на такива ръководители в нея от по-малък мащаб като господин Златимир Орсов. (Ръкопляскане от СДС)
Колкото до това, че това, което правим и което съм говорила, ще падне на моя гръб, той е готов да го поеме. (Ръкопляскане от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата има господин Мирослав Дърмов. Действително ви моля да се придържаме към темата. А темата е ясна.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПСБСП): За протокола искам да кажа, че съм от Парламентарния съюз за социална демокрация.
Уважаеми колеги, днес ще ми е много трудно да говоря след госпожица Велчева, която така свободно ползува архивата на Президентството, но аз все пак ще се опитам в определена степен да се аргументирам. 1236.4
Доста време преди Христа един китайски легист Шен Ян говореше за оглупяване на населението с цел държавната политика. И ние в днешно време сме свидетели на това, което става, нашата независима телевизия ни поднася третокачествени "сапунени опери", поне да предлагаше "Далас" или "Улиците на Сан Франциско", и пет души от централната новинарска емисия ни обясняват какво става по света.
Разбира се, членовете на правителствотот имат възможност да изясняват това, което правят, пред българския народ, независим че много често тяхната аргументация е на интелектуалното ниво на в. "Демокрация". Но да се върнем към темата на разискването.
Същината на нашето питане беше защо все пак са уволнени офицери от Министерството на вътрешните работи. Тук ние чухме за "възродителния процес" и тук искам да подчертая, че от тази трибуна при миналото Народно събрание аз бях човекът, който поиска този въпрос да бъде изяснен по съдебен ред, да се произнесе Прокуратурата, да се произнесе съдът, но вие, господа от СДС, тогава не ме подкрепихте. И сега се отива към отстраняване на хора с мотивировка "възродителният процес".
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Бяхте подкрепен тогава.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПСБСП): Господине, има съответно протоколи и може да се направи справка. Реакцията беше от страна на Военна прокуратура, но не от колеги депутати. Но нека да продължим. 1236.5 Ние искаме да знаем все пак, господин Соколов, кое наложи освобождаването на тези 81 офицери от Министерството на вътрешните работи? Като член на Комисията по национална сигурност аз Ви зададох този въпрос, но, честно казано, и в комисията, и в отговора на питането на моите колеги аз не можах да получа еднозначен отговор.
Говори се за Указ # 1313. Всички ли хора по този указ са освободени от Министерството на вътрешните работи? Сега разбрах, че един от тях, който е бил началник на паспортната служба и неговото деяние по този процес е било, че е издал десетки хиляди паспорти по указание, е възстановен. Следователно, и Вие не сте напълно убеден в това.
МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ (от място): Не е възстановен.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПСБСП): Поне така ми казаха. Възможно е да са ме заблудили. Но трима души от тези 81 са възстановени.
МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ (от място): Но не от "възродителния процес".
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПСБСП): Има и други хора, които също фигурират в този указ. И Вие споменахте техните имена и аз наистина поддържам мнението, че те са прекрасни като професионалисти. И аз се радвам, че те са останали в Министерството на вътрешните работи, независимо че са наградени по Указ # 1313.
И все пак аз Ви питам, господин министре, какъв е критерият при подбора на тези хора, които са освободени? Какъв е критерият да се освободят началниците на 20 от общо 23 регионални дирекции на Министерството на вътрешните работи? И защо досега не са назначени нови лица? Може би кадровиците от регионалните комитети на Съюза на демократичните сили още не са се произнесли по политическата им пригодност. Но все пак трябваше ли да се обезглавят 20 от регионалните дирекции и допринася ли това за сигурността на България?
Аз имах и един друг въпрос - откъде получавате списъците, за да се подготвят заповедите за уволнение, но господин Капсъзов отговори на този мой въпрос.
Все пак аз искам да Ви попитам: вместо да дадете аргументация пред Народното събрание и пред българската общественост защо освободихте тези хора, Вие в съучастие с госпожа Снежана 1237.1 НЧ/ВЙ Ботушарова нарушихте списъка за сведенията и фактите, представляващи държавна тайна, за да бъде компрометиран председателят на Федерацията на независимите профсъюзи в МВР, господин Бобев, който еднозначно се противопостави. Защото тази федерация не отреагира при освобождаването на генерали и други, които наистина са замесени във "възродителния процес", но се противопостави на това, което беше извършено в навечерието на Нова година.
И нашият въпрос е защо бяха освободени тези служители и не смятате ли, господин министре, че по този начин Вие нарушавате лоялността на държавата към конкретните служители? Защото моят въпрос е какво реално тези хора са извършили по време на "възродителния процес"? Може ли да докажете това? И затова смисълът на нашето искане е да получим повече информация, да получим информация за това дали тези служители са атестирани, преди да бъдат освободени, пенсионирани или уволнени. И кой извърши тази атастация? Дали това са службите "Кадри" или една черезвичайка, една тройка, формирана от Вас, главния секретар и началника на "Кадри" при Министерството на вътрешните работи?
Затова, господа от Съюза на демократичните сили, аз апелирам, ние трябва да гласуваме за решението, с което искаме да ни бъде предоставена информация, за да знаем. А вие можете да си гласувате каквото искате. Вие можете да гласувате, че водата на Дунав е солена, а тя ще стане само мръсна. (Ръкопляскане отляво)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата има господин Сталийски.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Това, което БСП иска, няма да стане. (Смях в залата) Няма да се гласува, или ако се гласува, ще се гласува в полза на СДС. Не на СДС, а на България.
Една проста сметка - госпожа Шопова, която мисля, че е юрист (не съм много сигурен, чул съм, не съм се явявал при нея) си позволи да говори за този така наречен "възродителен процес". Това е безобразие, господа! Кого възраждахте?
Вие накарахте Али, аз бях изселен 7 години и 11 месеца в Дулово, бай Али да стане Иван. Може ли да стане? Правихте хиляди безобразия по телевизията, по радиото - как Хасан намерил някаква икона. Аз познавам турците и помаците. Помак не е обидно. 1237.2 Бил съм изселен и в Чепеларе 11 години, и в Дулово.
Не става въпрос за компромис, става въпрос за нещо друго. Господин Соколов уволни тези хора, които са в списъка поради непригодност. Не затова, защото са комунисти.
И аз да запитам болшевиките: вие кого назначавахте в МВР преди? Да не би дисиденти, да не би привърженици на Желю Желев? (Ръкопляскане отдясно) Вижте какво, господа, от 1945 година, откакто болшевиките убиха баща ми, аз съм клиент не на МВР, а на Държавна сигурност. Много добре знам какво беше там.
И сега - може да има специалисти. Нека да има. Може да има хора, които са почтени. Нека има. Но не обвинявайте господин Соколов и СДС. Разберете нещо съвсем просто: СДС управлява тази страна. Защо? Защото вие загубихте изборите. Толкова е просто. Губихте ги един път, загубихте ги и втори път. Следователно българският народ не е с вас. Българският народ е СДС.
Защото вие с вампирите ще станете ортаци само да смажете СДС! Това няма да стане! (Ръкопляскане от СДС и ДПС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата има господин Будимов.
ИВАН БУДИМОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Нямах намерение да се изказвам и тази реплика е предизвикана от изказванията на депутатите от лявата страна.
Аз искам да засегна нещата точно. Кой има интерес от несмяната на тези кадри? И защо се държи да не се сменят тези кадри?
Вълната от престъпления в България расте. Разкриваемостта на тези престъпления е под 50 на сто. И един министър на вътрешните работи има пълното право да настоява за разкриване на тези престъпления. А изглежда, че някои не са заинтересувани от разкриване на тези престъпления.
Ще ви дам само един пример. От едно районно управление на МВР за 1991 г. са регистрирани 973 броя нарушения - присвоявания, кражби и т.н до 1000 лв. От тях са разкрити само 418 броя. Сами можете да направите сметка каква е ефективността на работата на органите на МВР.
Това, което вършим в момента тук, това, което говорим, засяга всеки дом, всяко семейство. Старите хора изпитват страх 1237.3 да излязат вечер на улицата. Родителите се страхуват за своите деца. И как смятате, тези хора, които са сега началници, директори и т.н. на МВР, дават ли си сметка каква отговорност имат. Дават ли си ясна и точна сметка?
Но ще засегна другия въпрос, господа. Той е следният: в момента определени политически сили имат интерес в България да няма стабилност. В България да има страх от престъпления! В България да има страх във всяко човешко сърце! По този начин хората ще кажат. Ето, СДС управлява. Откакто СДС дойде, оттогава нарасна вълната на престъпления.
Искам да завърша със следното. Да призовем министър Соколов да действува по-смело в тази насока. (Ръкопляскане в залата)
Да призовем по-смело да действува!
И като заключение, като един факт, всички директори на районни, общински и т.н. управления на МВР бяха назначавани не по компетентност, а с благословията на комитетите на БКП - общински, окръжни, централни комитети на БКП определяха: ти ще отидеш там. А компетентен ли си или не - това няма значение. Важното е да си наш.
И така, аз апелирам към господин Соколов: малко посмело! Той ще има подкрепата, предполагам, и на депутатите от лявата страна. (Ръкопляскания отдясно)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата има господин Ромил Попов.
РОМИЛ ПОПОВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! По повод на кадровите промени - преди четири месеца по искане на редовия състав във Велинград се поиска смяната на един компрометиран в миналото, подчертавам - в миналото новоназначен служител от областното управление (бивше окръжно, Пазарджик). Казвам, редовият състав го иска. Дойдоха при нас с желанието да останат анонимни, защото все още продължава да ги е страх. Направихме съответно изложение до министерството на господин Данов. След съответната в комунистически стил анкета се отговори, че фактите, които ние изнасяме, не отговарят на истината. Същият този човек, който на два пъти за извършени престъпления в миналото, преди 10 ноември, е бил уволняван от органите на МВР. Подкрепата му е от вероятно сменения вече управител на Районното управление на МВР, гр. 1237.4 Пазарджик, господин Савов. Ето това е отговорът на това, което каза преди малко господин Дърмов - защо се налагат тези промени.
Щом един, той не е висш офицер, старшина не може да бъде сменен, след като е бил компрометиран, по искане на неговите колеги, които не искат да го търпят в редиците си, какво да говорим за останалите, които са по върховете.
И съм длъжен с няколко думи да ви кажа: 25 години като завеждащ хирургическо отделение в Районна болница - Велинград, бях съпричастен на тази трагедия, наречена "възродителен процес". Защото при мен докарваха хора, пребити в милицията, на които трябваше да извърша семикастрация. Като копои милиционерите гонеха тези, които извършваха криминален обряз, защото нямаха право образванията да бъдат извършвани в нашата болница по медицински показания даже, тогава, когато детето дори не можеше да уринира. Трябваше да се издава позорна бележка от орган на Градския комитет на БКП с червения шрифт отгоре: "Разрешава Ви се, господин специалист д-р Попов, да извършите операцията". Те, компетентни във всяко едно отношение, господа комунисти. Бележките са приложени в историята на заболяванията.
Така през 1984-1985 г. бяха предадени на аутодафе хиляди болнични листове, истории на заболяванията - само и само да се потулят имената. Така многогодишният труд на лекарите в този район беше погребан в пламъците. Благодаря. 1237.5
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие искате дуплика? Заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПСБСП): Колеги, аз съм много благодарен на господин Сталийски за неговата реплика, защото тук стана ясно за какво говорим. Не става дума за деполитизация на Министерството на вътрешните работи, а става дума за ръководната роля на Съюза на демократичните сили. (Реакция от мнозинството) Това е - те управляват, те ще определят кадрите. А деполитизацията, разделението на властите - това са подробности.
А що се отнася за втората реплика, господине, аз съм напълно съгласен, че когато расте престъпността, населението не е доволно. И аз затова попитах господин Соколов ще допринесат ли неговите кадрови промени за борбата с престъпността? Падбира се, че ще бъдат недоволни от Съюза на демократичните сили, защото, честно казано, вашето правителство е правителството на фрапиращата некомпетентност. (Бурна реакция от малцинството, ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Мехмед Ходжа.
МЕХМЕД ХОДЖА ДПС): Уважаемо Председателство, уважаеми дами и господа народни представители, господа министри! Аз разбирам тревогата на някои народни представители за това, че определена категория държавни служители са освободени или предстои да бъдат освобождавани.
Господа народни представители, ще се опитам да ви върна към някои истини и ще бъда много конкретен за разлика от някои други мои колеги. За разлика от същите колеги аз не смятам, че в лявата страна на нашия парламент, на нашата заседателна зала няма честни хора. В това съм убеден - че има такива. Дори да са малко, някакъв процент честни хора има и от лявата страна.
Ето една истина. След 10 ноември 1989 г. правоприемниците на БКП (БСП) признаха чрез една декларация на своя Висш съвет следната истина, цитирам дословно: "Политическа отговорност носят колективните ръководни органи на партията (става въпрос за БКП), конгреси, конференции, съставите на и збраните от тях 1238.1 СД/ВЙ централни комитети и други партийни органи. Политическа отго- ворност но сят правителството на страната, Държавният съвет и парламентът. Политическа отговорност носи апаратът, особено висшият, който играеше голяма роля в подготовката на решенията и в реализацията на властта".
Става ясно, че при сегашнто мълчание на БСП именно по отношение на "възродителния процес", това мълчание може да се определи единствено като демагогия с днешна дата.
Господа социалисти, не виждате ли, че сега се стига до (а всъщност тва е присъщо на българското общество поне досега)... абсурд, а именно: няколко месеца след този документ, който беше ваш, за председател на не кое да е Народно събрание, а за председател на Великото Народно събрание, вие избрахте не кой да е, а академик Николай Тодоров. Същият този господин в края на 1986 г. беше твърде откровен, за да направи следното признание пред американския гражданин Робърт Кейп:
"Държавата трябва да защитава интересите на нацията. А на Балканите нацията означава определена етническа група. Поддържането на мира в региона означава, че всяко малцинство трябва да бъде напълно асимилирано от мнозинството. Жалко е да се каже това, но това е истината."
Точно същото това Велико Народно събрание изработи и прие десетки закони, които да обслужват тесни партийни интереси. Аз тези закони ги наричам конюнктурни и закони, които в никакъв случай не биха били потребни на едно цивилизовано демократично общество и те трябва да бъдат променени.
И интересното е това: как е възможно на тази трибуна, на това свещено място, да застанат хора, аз ще бъде много конкретен, хора, които не един път, и сега, са декларирали и продължават да декларират, че "най-хуманният процес, най-хуманното дело, което някога комунистическата партия е била извършила, това е било "възродителният процес".
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (от място): Кой го е казал? Кой?
МЕХМЕД ХОДЖА (ДПС): Такъв господин е на първия ред от лявата страна. (Гласове от залата: "Кой, кой?" Господин Минчо Минчев. (Шум в залата) 1238.2
МИНЧО МИНЧЕВ (от място): Аз не съм казвал такова нещо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз предполагам, че ще се докаже с пи смени доказателства.
МЕХМЕД ХОДЖА (ДПС): Аз ще докажа! Аз ще докажа, разполагам с документи, моля!
Вие, господин Минчев, имате най-малкото морално право да застанете или да заставате на това свещено място и от това място да настоявате за милост над тези ли чности и служители, които се освобождават от министъра на вътрешните работи. Защото това са хора корумпирани, защото това са хора действително, действително участвували най-активно във "възродителния процес", хора с окървавени ръце. Ще дам примери.
Вие, господин Минчев, и вашите съпартийци и съидейници, защитавате хора, които пращаха по затвори и лагери, които издаваха смъртни присъди, които заповядваха да стрелят срещу деца -дори срещу деца, само защото носеха имена и изповядваха религия и говореха на език, различен от техния.
МИНЧО МИНЧЕВ (от място): Такава заповед няма!
МЕХМЕД ХОДЖА (ДПС): Ето Вие какви хора защитавате, господин Минчев! Аз това го наричам низост и падение.
Всъщност Вашето поведение и позиция са обясними, защото Вие също, както и освободените служители или тези, които предстои да бъдат освободени, сте един от активистите на този "възродителен процес". И в този смисъл Вашето поведение и Вашето застъпване за тях е а бсолютно обяснимо поне за мен.
Участвувал активно в покръстването на турците (аз не го наричам "възродителен процес"), служител от Държавна сигурност с особени заслуги е за и зпращане на граждани в Белене, Бобов дол и други лагери на смъртта. Обвинени сте в тежки престъпления лично Вие, го сподин Минчо Минчев, граничещи дори със съмнение за участие в убийство. Но за това, господин Минчев, по-късно.
А сега пред народното представителство ще посоча само няколко според Вас факта в подкрепа на това, което казах. Тези факти може и да са много безобидни за някои хора. Ето как през ония години, господин Минчев, Вие защитавахте националните интереси на България. 1238.3
Първи случай: според Вас гражданката Б.А. (това са инициалите - съзнателно не цитирам пълните имена, защото Вие и на този етап сте като октопод) е застрашила националните интереси на България само затова, че тя е плакала, след като й е било сменено името. Искам да представя ето този документ (показва го), мога и да прочета нещо от него, за да се убедите сам.
"Въпросният господин (става въпрос за Вас) ме пое и ме вкара в една стая, след което вратата се заключи. В първия момент не ми беше казано за какво съм извикана, но след кратък разговор от заплащващ характер всичко се каза. По време на разпита - това беше истински разпит - бях много жестоко заплашвана. Господинът щял да ми смени физиономията, да ме прати да мета улиците, цялото ми семейство щял да го изсели от Кърджали... и т.н...." (Възгласи от мнозинството: "Позор! Да излезе от парламента! Вън от парламента!")
Втори случай, същият този господин Минчо Минчев в годините на неговото вярно служене на националните интереси на България като земестник шеф на Държавна сигурност в Крумовград - една от многото заповеди, с която разполагам, заповед инструкция, с която разполагам също в писмен вид и със свидетели, казва буквално следното:
"Искам до края на работния ден (това са негови думи), до края на работното време да ми доведете поне един турчин няма значение дали той е виновен или не" - край на цитата. (Реплики, ръкопляскания и "Браво" от мнозинството)
Трети случай: господин Минчев, който така настоятелно се застъпва да не бъдат освобождавани от Министерството на вътрешните работи служители... ето трети случай: господин Минчев нарежда на подчинените си да оскубят косите на гражданина Ю.М. (нарочно не цитирам пълното име), само защото този гражданин - обърнете внимание на причината! - през онези години е изпратил писмо до Министерския съвет... В това е неговото провинение и с това фактически заплашва сигурността на държавата и не защитава националните интереси...
Това са само няколко безобидни случая, факти, а за тежките обвинения срещу Вас, господин Минчев, аз засега се въздържам. Съдът ще си каже думата. Цв.М/НП 1239.1
Жалкото и трагичното в случая е в това, че тъкмо Вие се опитвате и пледирате за справедливост. Мисля, че това наймалкото е неморално и недостойно. Всъщност за Вас има едно спасение, господин Минчев. Нашият български народ винаги е бил лоялен, склонен е към копромиси - подайте си оставката!
(Възгласи "Браво" и ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Разбира се, ще дам думата на госпожа Младенова.
(Шум и реплики, господин Чанев иска думата за реплика)
Репликата трябва да бъде по същество, ако имате противно становище. Не вярвам, че Вие имате, но ще Ви дам... Госпожа Младенова има думата.
Само едно бих искал да кажа, просто съвсем като успокоително. Ние сега говорим непрекъснато за "възродителния процес". И все пак нека не забравяме, че в системата на това Министерство на вътреашните работи и на държавната сигурност участваха, бяха на служба включително до много скоро хора, които заповядваха да бъдат хвърлени труповете на убитите в Ловеч и в Белене (реплики от малцинството)... Моля, не ме прекъсвайте, защото това е морален въпрос, от първостепенно значение. Тука има няколко души, на чиито баши труповете са хвърлени точно на свинете... Моля ви се, не забравяйте това нещо! (Реплики от мнозинството) Тъй че недейте да говорите, че тази Държавна сигурност и това министерство е било съставено от ангели. Аз съжалявам за тези хора само за едно, защото те са изпълнявали заповедите на ЦК, включително и не само на пълноправните членове, но и на секретари, и на помощници, и т.н. Това е истината. Но жестокостите са били огромни!
Заповядайте, госпожа Младенова.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПСБСП): Уважаеми колеги, ние някак си емоционално изместихме центъра на тежестта от питането към господин министър Соколов. Разбира се, че когато става дума за престъпления, едва ли би имало безучастен гражданин по света, който да не иска справедливо наказание. Но, уважаеми колеги, от времето на Конвента това не се прави в Народното събрание, а в съда и в Прокуратурата. И аз разбирам вашите упреци, но нека да ги насочим където трябва. Да питаме защо Прокуратурата спи и защо съдът спи, след като кадрово ги подменихме. (Силна глъчка, единични ръкопляскания) 1239.2
Уважаеми колеги, нашата дискусия ми напомня за едно нещо, което искам да споделя пред вас. Господин Буш беше шеф на Централното разузнавателно управление, но това не му попречи да стане президент на Щатите.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Но не е бил комунист никога!
СОНЯ МЛАДЕНОВА: Защото, уважаеми колеги, няма държавна структура, която да не уважава органите за сигурност и ред. При все, че ние бихме могли да имаме упреци към ЦРУ за всевъзможни размирици по целия свят, но никой в Съединените щати не се труди да направи посъдим господин Буш за това. Защото съзнава, че без сигурност и ред не може да има икономически цъфтеж.
И още нещо искам да ви кажа. Ние с господин Соколов тук и в Комисията по националната сигурност изказвахме своята загриженост за структурните промени, които ще следват неминуемо и трябва да бъдат направени, но с основната грижа, колеги, при една бъдеща, процъфтяваща и нова за страната престъпност, с нови професионални възможности - да бъде така, че обществото ни да процъфтява.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Изтекоха двете минути.
СОНЯ МЛАДЕНОВА: Венци, не можем да си разговаряме от трибуната с теб така. Само секунда, свършвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз ще ви дам времето. Моля, продължете.
СОНЯ МЛАДЕНОВА: Уважаеми колеги, когато се обединиха Германската демократична република и Западна Германия, западното немско разузнаване направи грешката с ЩАЗИ, а сега назначава ЩАЗИ в службите на контраразузнаването. (Шум в залата) Същата грешка направи и Унгария. Сега по телевизията и радиото призовават своите специалисти да се върнат обратно затова, защото, господа, със специалиста си отива цялата специализирана система. (Силна глъчка)
И аз ви питам как вие ще помогнете на господин Соколов, когото аз лично много дълбоко уважавам като юрист и не искам да се провали - как ще помогнете на господин Соколов в утрешната борба с две подмолни мафии, които ще се срещнат в България - западноевропейската и арабската, най-черната утайка? Това е нашата загриженост. (Шум в залата) 1239.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Младенова, все пак специалистът е високо ценен специалист, стига да не е звяр. Стига да не е бил звяр. (Силна глъчка)
Господин Чанев, господин Стоянов, ще прочета: репликата е кратко възражение по същество на приключилото изказване. Ако вие имате възражение към това, което каза господин Мехмед Ходжа - хубаво, но ако нямате възражения, нямате право на реплика. Разберете! - Имате възражения? - Елате тогава. Разберете, че трябва да бъде възражение. (Силен шум в залата) Елате тук, но няма да Ви дам думата, ако не е възражение. Ако искате да допълните господин Ходжа, това не е реплика. Вие ще имате право да говорите по този въпрос. (Шум в залата) Елате да чуя за какво искате да говорите. 1239.4
СТЕФАН ЧАНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми министри, драги колеги! Съжалявам, че моето вземане на думата трябваше да бъде свързано с толкова предварителни уговорки и ми се струва, че в този случай аз съм малко дискримиран.
Аз излизам с реплика срещу изказването, по повод не срещу изказването на господин Ходжа. Аз съм убеден за себе си, че тук нашите разговори сведоха един генерален въпрос в България, който е свързан с питането към господин Соколов, тъй като тези уволнения са част от този генерален проблем, до рамките и границите на "възродителния процес". Това е моята реплика. Аз не съм съгласен, че тези уволнения имат за цел да накажат Хикс, Игрек, Зет за конкретните деяния на конкретните места и дати, а тук става дума за нещо много по-голямо. И в това е моята реплика. Аз не съм мохамеданин. Аз не се чувствам и турчин, нито никакъв друг освен българин, но бих могъл тук като тях да изреждам много имена и много случки. И затова не съм съгласен този въпрос да се разглежда в тези рамки. Тук има една група от една партия, някои са съвременници, някои са потомци, но всички се гордеят с нейната стогодишна история. Най-големият аргумент - ние сме най-силната партия, защото ние имаме стогодишна история. Ние трябва да се съгласим с правотата на тази партия, защото тя има стогодишна история. В тази стогодишна история същото това Вътрешно министерство и управляваща партия не само уволниха 82 души. Уволниха цялото министерство тогава, когато смятаха, че трябва да се смени системата. Не само го смениха, ами го унищожиха. (Ръкопляскания от мнозинството)
Нещо повече, всеки служител и неговите наследници бяха лишени от пенсия, господа, защото бащите им са работили в МВР, независимо на коя служба и независимо какви прояви са имали. Те не получават и днес пенсия. Тези служители на МВР, за тези служби, които вие казвате, че това са националната сигурност, че това са кадрите, тях ние трябва да ги щадим, че тях ние трябва да ги пазим и т.н., и т.н.
Прощавайте, бях решил да говоря много по-сдържано, но не успях.
Същата тази партия... (реплики от страна на опозицията, които не се чуват). ДЕ/НП 1240.1
Моята реплика е, че тези рамки не са достатъчни и в искането, което вие поставяте, включват много повече неща. Тази същата партия след всяко свое кръвно, червено, кърваво дело си издава един закон за амнистия на миналите деяния.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: С това вече и Вашето време изтече.
СТЕФАН ЧАНЕВ: Да, свършвам. Така беше и на 9 септември, така беше и по-късно, така беше и след чешките събития, така беше и когато трябваше да слезете от сцената. Затова нека тук да разберем едно - че не става дума за личности, не става дума за моменти, става дума за системи.
И, господа, не защото вие слабо си държите позициите, не защото срещу вас е СДС, а вие ще отстъпите, нещата ще станат така, както животът ги изисква. Нека да се разберем по този въпрос и да не вървим по пътя на тези сблъсъци, а да търсим нещо конструктивно и от едната, и от другата страна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: По реда на исканията за изказвания беше господин Стоянов първо, господин Милен Стоянов, надявам се, че действително ще бъде реплика в смисъла, на това което сме говорили. Господин Чанев действително беше с реплика, защото той просто смята, че въпросът е поставен много тясно.
МИЛЕН СТОЯНОВ (СДС): Господин председателю, дами и господа народни представители, уважаеми господа министри, тук се говориха неща за много високо ниво. Ръководства на министерства, ръководства на отдели, ръководства на служби, ръководства на регионални дирекции и т.н., и т.н. Аз ще обърна внимание върху един съвършено дребен, при това на всички вас общоизвестен факт.
Знаете, че сградата на Народното събрание е обградена от една преграда, на входовете на която са разположени представители на Министерство на вътрешните работи, които искат легитимиране. Вчера аз попитах, минавайки край поста, защо в ден понеделник и вторник почти няма такива представители, а в дните на пленарно заседание са двойки и тройки, и т.н. И поставих директно въпроса. Беше старшина.
РЕПЛИКА ОТ БСП: Какво общо с изказването има това?
МИЛЕН СТОЯНОВ: И поставих директно въпроса - кого охраняват - сградата ли, народните представители ли? Отговори ми се: нашата задача е, ако се съберат групички, да ги разпръскваме. 1240.2 Попитах: а защо искате аз да се легитимирам, за да вляза вътре в тази сграда? Оказа се, че на най-ниско ниво некомпетентността, негодността да подготвиш кадри е налице. И аз затова апелирам към господин министъра на вътрешните работи да последва съвет на господин Будимов - по-смело и на много по-широк фронт. (Ръкопляскания от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Едвин Сугарев. (Силен шум и ропот от страна на опозицията)
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Това реплика ли беше? Нямаше нищо общо с изказването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Имаше три реплики. Реплика към това..., явно че господин Милен Стоянов смята, че нивото... Вижте сега, нека обясня, защо ги приех. Госпожа Маринова, ако обичате да си зададете въпроса, аз ще Ви отговоря. Реплики защо смятам. Аз чух Вашия въпрос. Вие нямате право на въпрос от място. Аз имам право да обясня какви реплики давам. Вие знаете колко трудно дадох репликата на господин Чанев. Обаче господин Чанев разшири въпроса с това, че ние говорим тук само за "възродителния процес". Той просто цитира господин Мехмед Ходжа, който съсредоточи цялата тази дейност с уволненията към "възродителния процес". Господин Милен Стоянов разшири още повече въпроса, защото постави въпрос, че тези уволнения трябва да станат не само на базата на "възродителния процес" или на репресии, а на една, бих казал, професионална подготвеност. И аз мога да кажа, че лично съм имал случаи при миналото Народно събрание да искам намесата на господин Тодор Бояджиев, който беше по това време главен секретар на Министерството на вътрешните работи, и той ми я е давал именно поради това, че вън тези органи на охраната показваха една пълна некомпетентност. Питайте господин Бояджиев дали не ми е дал пълна подкрепа в това отношение. Значи тук, когато става въпрос за уволнения, това не е само, че някой е участвувал във "възродителния процес" или във всичките онези злодеяния, които е вършила Държавна сигурност в продължение на 45 години, а става въпрос и за тази неподготвеност.
Има думата господин Едвин Сугарев. (Депутат от БСП става и моли за думата по процедурен въпрос) Господин Сугарев, извинявайте. Представете се, ако обичате. 1240.3
ГИНЧО ПАВЛОВ (ПСБСП, Отечествена партия на труда): Аз предлагам да се приеме предложението на господин Александър Йорданов да има ден за политически разисквания, понеже действително жалко е, когато се обсъжда законосъобразността на действия на един орган, нещата да се изместват в тази насока, колкото и комично е, когато срещу "възродителния процес" говори един партиен секретар от онзи период, какъвто е господин Мехмед Ходжа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: А Вашият въпрос не беше процедурен и Вие пак използувахте да кажете думата. Как да не... За какви цели говори господин Мехмед Ходжа? Какъв процедурен въпрос направихте? Какво предложение? Това нещо се прави по един съвсем друг начин, господине. Това се прави - написвате една молба, отивате в канцеларията ми и аз нататък придвижвам нещата. Научете се най-после, защото вижте какво време изгубихме, а ни чака народът да правим закони.
Господин Сугарев, заповядайте. 1240.4
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, дами и господа народни представитеил! Напълно мога да се съглася с господин Чанев, че причините да бъдат направени радикални съкращения в МВР не се коренят само във "възродителния процес". Ние обаче обсъждаме някакви конкретни уволнения и тези конкретни уволнения имат конкретен подтекст, а именно Указ # 1313, който се отнася именно към "възродителния процес". Затова съжалявам, но ще трябва да започна своето изказване с една реплика към господин Луканов. По негово мнение причината за това дискусията да се ориентира към "възродителния процес" била, че трябвало да се плати цената от страна на СДС за лоялността от страна на ДПС в тази пленарна зала.
Господин Луканов, в това заседание аз съм внесъл три питания и всички те се отнасят до "възродителния процес". Смятате ли, че нямам моралните основания да ги задавам? Смятате ли, че "възродителният процес" трябва да бъде прикриван, за да не се разединява нацията? Смятате ли, че тайната, срамната тайна, от която аз като българин се срамувам, е залог за единството на тази нация? Вие бяхте някога шеф на Комисията по деформациите. И какво направихте с тази най-голяма деформация, която е позната в нашата история? Какво направихте тогава? Извинете, но това, което казахте Вие, ми напомня едно изказване в една от найбесните националсоциалистически речи на Румен Воденичаров, произнесена не другаде, а в самата Военна академия. Там той каза, че военният прокурор бил подел следствието по "възродителния процес" след една обилна вечеря с членове на Движението за права и свободи в ресторант, ако не се лъжа, "Глобус", или нещо подобно. И този човек, който четеше такива лекции във Военната академия, вместо да отиде в затвора, както във всяка цивилизована страна, за подбуждане на националистически чувства именно в армията, Вие го издигнахте като кандидат за вицепрезидент, или го припознахте като такъв, което е все едно и също.
Извинете, но начинът, по който се води тази дискусия от лявата страна на залата, е потресаващ. Обществото не знаело за "възродителния процес", според госпожица Дърева. Знаеше и още как, госпожице Дърева. Трябва ли да припомням какви партийни събрания се правеха тогава и какво се говореше на тези партийни събрания през лятото на 1989 г.? Това ли наричате "незнаене"? ДП/НП 1241.1 Трябва ли да припомня какви инструкции получавахте всички вие именно във връзка с провеждането на "възродителния процес"? Трябва ли да припомням, че именно партийните органи провеждаха на места този процес? Извинете, но това просто не ми влиза в главата.
Конкретно на въпроса за уволненията в министерството. Вижте, все пак тези уволнения подлежат и на съдебен контрол от страна на Върховния съд, а Върховният съд, както знаем, е една много могъща институция. Онзи ден той например под председателството на вашия бивш кандидат за депутат Явор Зартов реши спорния проблем между българския народ и господин Моллов в полза на господин Моллов, така че можете да се надявате на съпричастност от Върховния съд, господа социалисти.
Освен това за какви уволнения става дума? Спомняте ли си с колко уволенния се хвалеше господин генерал Семерджиев, бивш министър на МВР, бивш вицепрезидент и вероятно бъдещ подсъдим? (Смях и оживление сред народните представители от СДС и ДПС, частични ръкопляскания) Той се хвалеше с това, че бил уволнил някъде около 2 - 3 хиляди човека, а тук става дума всичко на всичко за 28 човека, и то по конкретен повод. Имайте предвид, че Министерството на вътрешните работи не беше едно нормално министерство. То не изпълняваше своите функции така, както трябваше да ги изпълнява. То не пазеше спокойствието, имуществото и сигурността на гражданите, а, напротив, пречеше на тяхното спокойствие, накърняваше тяхната сигурност. Това се отнася до всички нива в това министерство - от министъра до кварталния отговорник. Спомнете си само с какво се занимаваха тези така наречени "квартални отговорници". С преследване на престъпността? Да, но освен това с какво? Със следене на това кой какво говори за вашата управляваща партия.
РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: Не е вярно.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Не е ли вярно? (Оживление в залата) И още нещо: непосредствено след 10 ноември, след разформироването на структурите на Държавна сигурност, можете ли да ми кажете колко от висшите офицери на Държавна сигурност минаха на работа в регионалните дирекции на милицията? Можете ли да отговорите на този въпрос?
РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: Отговорете, като задавате въпрос. 1241.2
ЕДВИН СУГАРЕВ: Аз ви обещавам, че ще го задам на господин министъра на вътрешните работи.
Приключвам. В крайна сметка тук се говори за много сериозни неща. Един несериозен повод (казвам "несериозен"), защото вие отговора на министъра на вътрешните работи го получихте по телевизията, по вестниците, знаете го много добре, каза ви се и тук, в пленарната зала, а сега искате и парламентарна комисия, се докоснахме до много сериозни неща, засягащи и статуса на хора, които стоят в тази зала.
Ще направя предложение да бъде направена временна парламентарна анкетна комисия, която да разследва престъпленията, свързани с "възродителния процес", включително и на депутати от Българската социалистическа партия в момента. (Частични ръкопляскания от СДС и ДПС)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не "включително", а изключително!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Давам думата за реплика.
ИЛИЯН ИЛИЕВ (ПСБСП): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Протестирам против свиването още веднъж на проблема около "възродителния процес". Господин Сугарев отново сви този проблем само там. Ние вече индиректно отговорихме на нашите слушатели и на засегнатите от уволненията, кои са уволнявани, по какви причини и по кой списък, от кого подаден. Искам да Ви попитам, господин министре, Вие сте уволнил и хора, които не са в Указ # 1313. Тези хора са наградени по Указ # 1313, не толкова, че са участвували във "възродителния процес", а че са разкривали терористични актове по време на така наречения "възродителен процес". (Оживление в залата) Това ли е причината?
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): Стига с тези измислици!
ИЛИЯН ИЛИЕВ: Това ли е причината да бъдат уволнени, че са проявили професионализъм? Каква е причината да бъдат уволнявани и хора, които са извън този списък? Един месец, след като беше награден за безупречно изпълнявана служба, бившият директор на Регионална дирекция в Михайловград беше уволнен от Вас по телефона за непригодност. Той Ви покани на обществен диспут по въпросите на професионализма. Вие ще се явите ли? (Оживление в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За реплика има думата господин Красимир Премянов. 1241.3
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПСБСП): По тази тема, уважаеми дами и господа народни представители, с реплики сигурно няма смисъл да се участвува в една дискусия, която трябва да носи друго съдържание, но тъй като господин Сугарев, на когото по името аз не мога да идентифицирам националната принадлежност, и това не е необходимо, аз не деля хората по национален или етнически белег, но не мога по съдържанието на думите му да оценя неговата идейна и теоретична подготовка; не мога по това, което той говори, да оценя неговата ценностна и идейна ориентация и мотивация.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Това си е Ваш проблем, че не можете...
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Но едно ми е ясно, че той в момента просто е лишен от такива мотиви и ориентири за това, което го е довело в Народното събрание.
Основната координатна система, в която се движи тази дискусия, е следната. Какво трябва да направи това Народно събрание, за да спазва принципите на справедливостта в отношението към тези, които трябва да изграждат основите на новата държавност. Всички ние със самокритичност и отговорност, с критичност към миналото и с отговорност към бъдещето трябва да оценяваме, че това, за което сега се говори, засяга едни въпроси, които изискват изключителна отговорност за националната сигурност и отбраната на страната ни. Сега ние имаме питане към господин Соколов и правим дискусия по това, но не забравяйте, че същите мерки се отнасят за Разузнавателното управление на Министерството на народната отбрана. Там също са предприети тотални необосновани мерки за уволнението на професионални кадри, които не са свързани с "възродителния процес".
РЕПЛИКА ОТ СДС: Те служеха на Съветския съюз, те не служеха на България!
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Искам да кажа следното и с това ще приключа. България принадлежи на всички ни. Името на едни или други хора, които отсъствуват от тази зала, може да бъде спрягано, както вие си искате, но едно нещо трябва да води всички ни и ние носим отговорност, защото сме се клели в тази Конституция: всичко, което решим тук, всичко, което говорим тук, да е плод на едно общо разбиране за бъдещето на България, за националните интереси на България, за интересите на българския народ. Аз мисля, че ние тук не съвпадаме във вижданията си и не ме връщайте 1241.4 към времената, в които преди 9 септември са убивали невинни хора и някой е носил отговорност за това...
РЕПЛИКА ОТ СДС: И след 9 септември има убити!
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Не ме връщайте към грешките след 9 септември, когато някой е вършил грешки. Нека да се върнем към днешния ден и да мислим как ще изграждаме България в края на ХХ век. Не с реваншизъм и омраза, а с отговорност трябва да се отнасяме към нашите решения днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Времето Ви изтече, господин Премянов.
Има думата господин Луканов. 1241.5 АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, ползувам правото си на лично обяснение и благодаря на господин Сугарев ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: А, не, чакайте! За лично обяснени енакря ще Ви дам думата.
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: Подчинявам се на Вашето мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Като реплика, нали?
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: Господин Сугарев, аз Ви благодаря, че ми давате възможност да разширя малко това, което казах, тъй като явно Вие не сте ме разбрали, пък и аз нямах време да бъда достатъчно обстоятелствен. Става дума не за това, че ние обсъждаме днес "възродителния процес", аз лично смятам, че това е необходимо, само че в един по-спокоен и по-широк контекст. Тъй като ние не можем да стигнем до правилни изводи по националния проблем, по междуетническите отношения и по изхода от сегашната безусловно болезнена и сложна ситуация, без да бъдем напълно наясно по това, което се случи. Но, моята мисъл беше друга. На редица митинги, също с избирателите, кандидати от ДПС уверяваха своите аудитории, че те ще настояват преследванията, свързани с възродителния процес, съдебни, административни и други, да бъдат доведени до най-дребния служител - отгоре надолу. В този смисъл аз казах, че СДС днес заплаща с тази позиция цената на сътрудничеството, което му оказва ДПС и прави едновременно лоша услуга на нацията, защото не можеш да пледираш за единство на нацията, за помирение и за толерантност и в същото време да организираш вериги от преследвания. Наказания на основните виновници или на хората, извършили престъпления, повтарям, престъпления, по Наказателния кодекс и други закони на страната, а тотално преследване на кадри и служители и по този начин да не задълбочаеш разделението на нацията, да не човъркаш една дълбока рана, нанесена от "възродителния процес" и в това аз съм напълно съгласен с вашите изводи и по този начин да превръщаш проблема във фатална травма за България, вечна, бих казал, или поне дългосрочна. Това е моята мисъл и аз призовавам и вас да се замислите над последиците за единството и спокойствието на българската нация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: За дублика имате право, господин Сугарев. ББ/ЙА 1242.1
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Благодаря на господин Луканов за така направеното пояснение. Но на мен ми се струва, че в нещата, свързани с "възродителния процес", има престъпления, които не са разкрити, трябва да се разкрият. това е нещо много по-сериозно отколкото някакви си грешки и деформации. Става дума за десетки и стотици убийства, става дума ...
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Колко са?
ЕДВИН СУГАРЕВ: Не, съвсем сериозно, не правете такава физиономия, господин Луканов! Тока е. Става дума за геноцид спрямо една част от българския народ. (Ръкопляскания от блока на СДС. И вижте, господа социалисти, никой не иска да разделя България, но единственият начин България да бъде отново цяла, е да бъдат изчистени тези скрити засега проблеми. Да бъдат наказани виновните, за да може да се успокои етническото напрежение. И трябва да ви кажа, тук беше изразено съмнение от каква националност съм бил ... Ами, вижте, Сугарев е известна македонска фамилия, дами и господа! Не се съмнявайте в това.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Българска.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Българска, точно така, и българска. Но мен ме е срам като българин от това, което ви свършихте през миналото десетилетие и това лесно няма да бъде изличено от лицето на България. (Ръкопляскания от блока на СДС и ДПС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Като какво, господине? Каква реплика, когато той прави дуплика? Чакайте, защо идвате насам? Няма ли да прочетете най-после правилника? Елате да ми обясните тук (господин Стефан Савов се обяснява с депутат от ПСБСП Евгени Друмев)
Ако имате процедурен въпрос, трябва да прочетете първо какво значи процедура.
ЕВГЕНИ ДРУМЕВ (ПСБСП, обърнат към председателя Стефан Савов): Искам да обърна дебатите в съвсем друга посока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие не можете да обърнете дебатите в съвсем друга посока. Процедурни въпроси означава прекратяване на заседанието, отлагане на заседанието, прекратяване на разискванията, отлагане на разискванията или такива, с които се възразява срещу нарушаването на реда за провеждане на заседанието. 1242.2
Ако се отклоните, ще Ви прекъсна веднага.
ЕВГЕНИ ДРУМЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Евгени Друмев, Отечествена партия на трува, Парламентарен съюз за социална демокрация.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Не е това, лъже!
ЕВГЕНИ ДРУМЕВ: Вие ме предизвиквате и затова ще ползувам половин минута за обяснение на Вашата реакция. Ако тук мнозина от вас твърдят, че са чисти и най-чисти, искам да ви кажа само, че ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Прекъсвам Ви. Това не е процедура, господине! Заемете си мястото! Заемете си веднага мястото!
Повтарям, това не е процедура. Процедура не е кой какъв е и защо е.
ЕВГЕНИ ДРУМЕВ: Искам да си продължа изказването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, когато Ви дойде реда! След господин Минчо Минчев, който ще говори тук. Тогава можете да вземете думата и да кажете кой какъв е.
ЕВГЕНИ ДРУМЕВ: Връщам се на въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: На кой въпрос се връщате? На кой?
ЕВГЕНИ ДРУМЕВ: На процедурния.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Точно го формулирайте процедурния въпрос, моля Ви се!
ЕВГЕНИ ДРУМЕВ: Моля господин председателя за следното. Той като председател на Народното събрание - висшият орган в тази страна, беше длъжен да предупреди господин Едвин Сугарев за това, че от тази трибуна обвини българския народ, българската нация в геноцид. Нещо, на което нашата нация далеч не е способна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господине, как се казвате, извинявайте? Вие правите една провокация! Вие правите една провокация, за която Ви правя строга забележка ... (Шум в залата, неодобрителни възгласи от блока на ПСБСП и одобрителни от СДС) Викайте, господа, сега ще обясня. Защото господин Сугарев не е обвинил българския народ. Защото нито господин Сугарев, нито много от нас са участвували. Господин Сугарев обвини точно едни органи, които са участвували и които трябва да си понесат 1242.3 наказанието.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (от място): Мафията ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Сугарев точно обясни кой е. Моят дядо е два пъти осъждан на смърт от султана. И Вие няма да ми правите такива зебележки! Моля Ви се, заемете си мястото! Не българският народ, а част от вас, част може би от ...
Господин Минчев!
Кога го е обвинил българският народ? Ще прегледате ... Как може така да се говори? Господин Сугарев бил обвинил българския народ. С други думи, нас ни е обвинил. Това са провокации, това са манипулации. И срещу такова нещо ще възразявам и никога не бих Ви дал думата, защото това не е процедурен въпрос. Извинявайте, моля за спокойствие! (Звъни)
Господин Минчо Минчев има думата.
МИНЧО МИНЧЕВ (ПСБСП): Минчо Минчев от Отечествената партия на труда, Парламентарен съюз за социална демокрация.
Аз съжалявам, че днешният диспут протича в една такава атмосфера, която в никакъв случая не би могла да се нарече парламентарна. Доста примитивни изказвания, некомпетентни изказвания, изместване на темата от основния въпрос, всъщност от питането, което ние имаме към господин министъра Соколово.
Тук се засегна т.нар. "възродителен процес". Аз бих могъл много да говоря по този въпрос. Миналият път ви казах ...
(Реплика на Свободка Стефанова, която не се чува)
Но не, не сега е денят, разбира се. Не сега е денят. Дали ще говорим пред съда е отделен въпрос. Много Ви моля, дръжте се прилично. Миналия път употребих една квалификация, сега няма да я употребявам, госпожице Свободка. Няма да употребявам предишната си квалификация ... Госпожа, добре.
Искам само да кажа, че тук стана ясно от всички изказвания, че с органите на Държавна сигурност и органите на сигурността и на реда в България се прави опит за политическа разправа. Това стана ясно. Така че всички аргументи, които бяха изтъкнати за това, че хората са били освободени по непригодност, 1242.4 възраст за пенсиониране и т.н., това не е вярно. И трябва да ви кажа, че цифрата не е 82, а цифрата е 162 служители.
РЕПЛИКА ОТ ДЕПУТАТ ОТ ДПС: Малко са!
МИНЧО МИНЧЕВ: Да, разбира се.
Аз ви казвам, ясно е, че всички трябва да се сменят, но това трябва да прозвучи ясно. Ясно трябва да прозвучи, че просто хората, които са служили на България преди Девети ... (Шум в залата, реплики) Те просто трябва да си отидат. Така трябва да разбирам вашата реакция. Оттук прозвучаха такива квалификации от страна на господин ..., как се казваше, с бялата коса, Сталийски, че се защитават убийци. Вие изкарахте всички служители в тези органи убийци! Имайте предвид, че ако непосредствено след Девети септември е имало такива хора, имайте предвид, че в тези органи работят млади момчета със съвсем друго мислене. Не може така да се пренася от болната глава, на здравата.
Това е по отношение на нападките, които се отправят към органите. Аз нямам нищо против. Нека да дойдат нови хора, специалисти. Но имайте предвид, че един специалист не се изгражда толкова лесно. 1242.5 Аз сега искам да говоря по същество. Няма да отговарям на господин Мехмед Ходжа сега, защото ще си използвам правото за отговор. това е лично обяснение. Това право ще си използвам и тогава ще ви обясня, но искам да ви кажа, господин министре, че кадровикът на министерството господин Загоров лично е уволнявал по телефона. Той е съобщавал на приятелите на уволнените офицери.
В нашата страна се забелязва една тенденция и специално в органите на настройване на униформената милиция или полиция срещу служителите от Държавна сигурност. Това е изключително опасно. Разберете го. Тези хора винаги са работили заедно и сега когато ... (Многобройни реплики от мнозинството в залата)
Ще ви дам конкретен пример.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля оставете оратора да развие тезата си! Моля!
МИНЧО МИНЧЕВ: Имам предвид "Отзвука" (аз не правя лично обяснение, аз съм се записал за изказване), в който Богомил Бонев направи опит тогава, когато участвуваха с Любомир Начев и още един представител и тогава се направи опит да се противопостави униформената милия на органите на Държавна сигурност ...
МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ (от място): Но Държавна сигурност няма! ...
МИНЧО МИНЧЕВ: Вие, господин министре, освободихте пет души полковници - командири на гранични отряди. Нека най-напред да Ви обясня, че те са преминали от Вътрешни войски, а Вътрешни войски се създадоха от Гранични войски. И добре, че се създадоха, но Вие освобождавате полковник Атанас Атанасов от Любимец, освобождавате Петър Георгиев от Малко Търново, полковник Георги Иванов от Смолян, полковник КСирил Петрунов - началник на Оперативния отдел, който беше в Момчилград, полковник никола Жеков началник щаб в Драгоман. Това са отговорни кадри в Гранични войски. Знаете ли Вие, господин министре, какво става на границата?
РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Границите ни са отворени. ВЙ/ЙА 1243.1
МИНЧО МИНЧЕВ: Ей такива твърдения просто ме карат да се смея. Да, затова, защото вие не заете примерно колко нарушения са станали и какво се получава сега там, че няма войници, че няма офицери и т.н. Но искам да ви кажа, че един ръководител от такъв мащаб не се изгражда за два дни. Пак повтарям, ако вие намерите хора, които да ги сменят, но да бъдат също специалисти - няма да можете да ги намерите.
Искам да ви попитам: знаете ли какво става с чуждите разидентури в България, които безнаказано обикалят страната и си вършат своята дейност? Знаете ли в какво състояние се намират органите на сигурността в момента - дали разполагат с оперативно-технически средства, дали работи апаратът им и как се чувстват те в това положение на непрекъснато напрежение и в очакване всеки момент да ги уволнят? Ами отдайте една заповед и ги уволнете всичките, изведнъж.
Искам да ви кажа още нещо, че принципно неправилно е да се вменява чувството на вина, на една колективна вина на тези органи, когато е извършен един политически акт от една управляваща партия. Тези хора вършеха охранителни мероприятия и ако трябва да се върнем на "възродителния процес", аз съм сигурен, че ще се върнем, тогава ще се изяснят много неща. Имайте предвид, че тогава този процес обезпечаваше действително партийните секретари. Тук, сред тази група, има такива партийни секретари, има хора, които са правили заявления по "възродителния процес", нямам предвид Вас ... Имам предвид Движението за права и свободи, както и господин Мехмед Ходжа, който е бивш партиен секретар, пък сега прочетох във вестника нещо - Недю Генджев казват, че е бил агент на ДС. Това не знам. Така че грешките по "възродителния процес" трябва действително да се търсят, но разберете ме колеги, това трябва да стане след един задълбочен анализ. Трябва да се видят виновните - защо са го направили и как е направено. А по отношение на това - вече няколко пъти правите опит да ме изкарате убиец и т.н. Искам да му кажа на господин Мехмед Ходжа, който е и председател на Комисията по защита на правата на човека, че съществува една така наречена презумпция за невинност, а това, което четете Вие, може да 1243.2 го напише всеки, а мен хората в Кърджали и в Крумовград ме познават ...
РЕПЛИКА ОТ ДЕПУТАТ ОТ ДПС: Хората оттам наистина много добре Ви познават!
МИНЧО МИНЧЕВ: Да, да, познават ме, разбира се. Аз нямам намерение ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Минчев, времето Ви изтича вече ...
МИНЧО МИНЧЕВ: Да, добре. Така че искам още веднъж господин министърът да заяви за действителните причини за уволнението на тези служители, които и повечето от които са полковници и специалисти. Но ако ми позволите, аз ще ви кажа и имената на тези хора, участвували в разкриването на терористичните организации. Примерно полковник Баньо Маринов от Силистра, реализирал групата "ВеКа", която беше терористична и действаше през 1981 г.; полковник Емил Трендафилов от "Дружба", разкрил бомбата на квартал "Дружба". Тя не избухна и, слава Богу, защото тогава ги нямаше членовете на Политбюро там. Там бяха нищо неподозиращи деца и чужденци, които се къпеха. Подполковник Александър Стефанов от Русе, подполковник Петър Петров от Разград, който разкрива през 1983 г. терористична група, полковник Тоньо Златев от Търговище, който също разкрива терористична група, полковник Аргир Бояджиев от Бургас, разкрива групата "Ние", за която вече ви говорих, а първите сигнали за терор от тази група са от 1976 г. Полковник Руси Русев, полковник Савов от Пазарджик - също го изгонихте. Тальо Талев - от Пловдив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Времето Ви изтече.
МИНЧО МИНЧЕВ: Георги Кацарски ми кажете защо уволнихте? Той е от Благоевград и на него му оставаха четири месеца и три дни, за да се пенсионира. Може би по нареждане на СДС? Това не е подход! Това не е подход и ако ние сме загрижени за националната сигурност на страната, ние трябва действително, както и Красис Премянов, да знаем, че тази страна е на всички българи, на всички български граждани, които живеят тук, и ние трябва действително да се замислим кой ще защитава тази страна, затова защото престъпността нараства неколкократно и крими1243.3 налната престъпност, и стопанската престъпност, и няма кой да защити българските граждани от тези престъпления. Благодаря ви. Много Ви благодаря, господин Савов, за това, че ми дадохте думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз много пъти вече Ви правих забележки. Момент, за да уточним нещата. Вие свършихте, господин Минчев? - Добре. Искате ли за лично обяснение сумата, защото стават много личните обяснения за днес? Искате да вземете думата накрая, добре.
Аз искам само да Ви кажа, защото нещата трябва да се свързват - Вие говорихте за 5-6 полковници ...
МИНЧО МИНЧЕВ: Не, много са полковниците ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля Ви се, господин Минчев, защото другия петък ... Добре, ще сляза този път от трибуната, за да ви кажа няколко работи ... (Председателят Стефан Савов слиза на трибуната)
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Бих искал да Ви кажа, господин Минчев, че протестирате против това, че били уволнени 5-6 полковници от Гранични войски. Аз пък искам да Ви кажа, че следващия път имаме запитване, което прочетох за колко души са убити на тази граница и колко души полковници са получили ордени за това, че са убили българи, които са искали да избягат от този голям концентрационен лагер - представа нямате - който се наричаше България. (Бурни ръкопляскания от СДС) Искам да Ви кажа, че именно по този въпрос отговаря и господин Ерик Хонекер и господата от ЩАЗИ и именно тези полковници би трябвало да се засрамят, че са застрелвали български граждани и досега никой не е говорил за това. И искам само едно в отговор от Вас, че господин еди-кой си открил някаква бомба и т.н., обаче Вие признавате ли всички отговорността, след като само до миналата година излизаха панагерици, излизаха апологии не на хора, на които бомбите не избухнаха, а на хора като Марко Фридман, който закопа 160 души и досега е най-големият политически агентат в България. Направете си тази сметка и след това говорете за бомбите! (Ръкопляскания) 1243.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, нека да продължим с репликите. Моля ви, има още реплики. Не сме свършили с репликите, моля, четете правилника!
Господин Йорданов има право на реплика, а след това господин Георги Панев.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
В тази зала някога, преди много години, Димитър Благоев, всепризнатият лидер на Българската социалистическа партия е заявил, че не е българин. Това, че Благоев е казал, че не е българин, е ясно. Не е българска и комунистическата партия. Тя винаги е била партия - слуга, подметка, облизанска партия на съветската комунистическа партия и на КГБ! (Ръкопляскания от СДС, викове: "Браво!") Това е била партия, която винаги е предавала българските национални интереси и аз ще ви докажа това сега с факти и с документи.
Указ # 1157 на Държавния съвет, с който на основание чл. 93, т. 23 от комунистическата Конституция на България и Указа за учредяване на юбилеен медал "1300 години България" се награждават ръководни работници от КГБ и Министерството на вътрешните работи на Съветския съюз с юбилеен медал "1300 години България" за принос за разширяване и укрепване на братската дружба и сътрудничество между органите на Министерството на вътрешните работи на Народна република България и Комитета по Държавна сигурност и Министерството на вътрешните работи на Съюза на Съветските репулблики. (Бурни ръкопляскания от СДС) Списъкът е на 330 офицери от КГБ!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Йорданов, думата Ви беше дадена за реплика.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля Ви, говоря нещо изключително важно!
Второ, чета Указ # 2537 по същия член от Конституцията на Народна република България, с който се награждават с орден "Георги Димитров" полковници и генерали от КГБ отново за сътрудничество, всъщност за продаване на България на Съветския съюз. Аз обвинявам комунистическата партия и лично Ананиева, Лилов, Луканов и цялата тази мафия в продаване на националните 1243.5 интереси на Съветския съюз! (Депутатите от СДС стават прави и бурно аплодират)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За реплика има думата господин Георги Панев. Моля Ви, поставете картата и знайте, че времето Ви е две минути. (Шум и реплики от залата)
Моля, ако обичате, без реплики от залата.
Господин Панев, имате думата.
Моля за тишина в залата!
Много ви моля, спазваме правилника, след това ако искате, ще си говорим. Много моля за тишина в залата! 1243.6 ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Моята реплика е по изказването на господин Минчо Минчев. Аз не получих удовлетворение, в смисъл, че той нито отрече, нито потвърди данните, изнесени от господин Ходжа. Като народен представител, който съзнава в пълния размер отговорността, която носи, аз възразявам и остро протестирам срещу присъствието на господин Минчев в Комисията по национална сигурност и изобщо срещу присъствието му в този парламент. Поне дотогава, докато не бъде хвърлена светлина и не бъдат изяснени обстоятелствата около изнесените факти. (Шум и протестни реплики в БСП)
Аз съм убеден, че тези данни, че тези, изнесени от господин Ходжа факти, са несъвместими с качеството му на народен представител.
ГЛАСОВЕ ОТ БСП: Това не е твоя работа! Той е тук по волята на българския народ.
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Много моля господин председателят и Председателството на Народното събрание да намерят необходимите парламентарни процедури, за да се разреши този проблем. Основание за това има повече от достатъчно. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата за отговор има господин Минчев.
МИНЧО МИНЧЕВ (ПСБСП): Господине, аз не Ви зная името, не успях да го запомня, но трябва да Ви кажа... (Шум и реплики в СДС за отнемане на думата на Минчо Минчев)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Минчев, извадете си картата, за да поясня. За лично обяснение има записани четирима колеги, когато и Вие ще имате право на лично обяснение. Сега имате право на отговор по повод на репликата. Моля, заповядайте, две минути. Сложете си картата.
МИНЧО МИНЧЕВ: Благодаря Ви. Ще използувам това си право, за да кажа на господина, че се постъпва отново съвсем елементарно, когато всичко, което е изнесено от господин Мехмед Ходжа, се приема като истина.
Но, искам да ви кажа и нещо друго. Аз заявих оттук, че ще ползувам правото си на лично обяснение, но това ще стане в края на заседанието. А той ме обвинява точно сега, преди малко, че е останал неудовлетворен, че не съм дал отговор. Госпожа СБ/ВР 1244.1 Ботушарова обясни това. Аз не бих си губил времето да се занимавам с него, но на господин Ходжа мисля, че трябва да дам сериозен отговор. Съжалявам, че няма комисия по парламентарна етика, защото аз бих могъл да напиша за всеки един от вас едно листче и да кажа: "Ето!". Мога да обвиня всеки един от вас с нещо, което не представлява документ. Говоря по принцип. Защото той е постъпил абсолютно по същия начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата по процедурен въпрос госпожица Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Искам да ви напомня, че нашето парламентарно време след малко ще изтече. Не зная доколко е бил ползотворен нашият ден, защото занимавахме целия български народ не с парламентарен контрол, а с уволнението на 29 служители, които видяхме, се оказаха нещо повече от герои.
Аз смятам, че този парламентарен контрол, който ние упражняваме и който би бил полезен за всички да чуят как работи правителството и да чуят това лично от министрите, е необходимо да чуем и останалите отговори. Правя предложение работният ни ден да бъде удължен с два часа и да чуем всички останали министри през останалото време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Направи се процедурно предложение за удължаване с два часа времето на заседанието. Моля, гласувайте.
С 95 - за, 51 - против, 19 въздържали се, предложението за удължаване на пленарното време днес с още два часа се приема.
Искам да ви кажа, че има още по един оратор от парламентарната група на Движението за права и свободи и от парламентарната група на Съюза на демократичните сили, преди да се прекратят разискванията. Чувам желанията за почивка, но официално предложение от парламентарна група не е правено. Сега следваме процедурата.
Има думата господин Орсов по процедурата.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Златимир Орсов, Парламентарен съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия. Вземам думата по процедурата. Надявах се, че ще бъде точно приложено вчерашното решение, което гласувахме за правилата за провеждане на разискванията по чл. 80 от правилника. И понеже то не 1244.2 се спазва, а именно дискусията продължава много повече от един час, мисля, че достатъчно се говори.
Внасям предложение за прекратяване на разискванията по това питане и да се пристъпи към отговора на министъра и гласуване на решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли противно на това процедурно предложение?
Направено е процедурно предложение да се прекратят разискванията по питането към министър Соколов.
Моля, гласувайте за това процедурно предложение.
Със 123 - за, 23 - против, 6 въздържали се прекратяваме дебатите по питането към министър Соколов. (Ръкопляскания)
Това, което следва, е да дадем думата на министър Соколов, ако желае, след което ще гласуваме решението. Има два варианта, ще ги гласуваме по реда на постъпването. Първо е постъпил проект за решение от парламентарния съюз, а второ е постъпило предложението за решение на парламентарната група на СДС.
Господин Соколов, имате думата. 1244.3 МИНИСТЪР ЙОРДАН СОКОЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! При направените разисквания отново бяха засегнати въпроси, повечето от които получиха своя отговор още когато аз отговорих на отправеното питане към мен.
Причини за извършените промени в системата на Министерство на вътрешните работи са незадоволителното и неефикасно противопоставяне на органите на сигурността на нарастващата престъпност, положение, констатирано от проведеното национално съвещание по този въпрос. Извършваните промени са насочени именно към това да се повиши ефективността на органите на Министерство на вътрешните работи по опазване реда, спокойствието и сигурността на страната. И за това нищо вярно няма в твърдението, че в резултат на тези промени се застрашавала националната сигурност на България. Моето виждане е точно обратното. С оставането в системата на органите на Министерство на вътрешните работи на служители, които са изчерпали своите физически и психически възможности, които са се компрометирали в участие на акции, насочени срещу българския народ, които не притежават необходимата професионална подготовка, знания и умения. Именно това оставане на тези хора в системата на органите на МВР застрашава нашата национална сигурност. (Ръкопляскания от СДС и ДПС) И затова всички останали служители от системата на МВР, независимо в коя служба и в кое звено те служат, могат да бъдат спокойни, че ще продължат да служат, защото България се нуждае от тях.
Кои са категориите засега уволнени служители от системата на органите на Министерство на вътрешните работи?
Най-голямата категория от тези 81 души, аз не знам, колегата Начев ги направи 82-ма, не знам той откъде е сигурен, че не е в първата бройка, но приемам, че може би са 82, са пенсионираните служители. Те са 51. След като Законът за Министерство на вътрешните работи определя пенсионна възраст в системата на това министерство 20 години, изхождайки наистина от трудността на служенето в това министерство, от ежедневния риск, на който са изложени неговите служители, от всички останали фактори, които спомагат за по-бързото износване на тези хора, не може ние да искаме в системата на органите на Министерство на вътрешните работи да има служители, които да служат вечно. Или както ми заяви именно един от пенсионираните пет служители от Гранични РД/ВР 1245.1 войски, забележете, те всичките са пенсионирани: "Как може да ме пенсионирате, след като имам 33 години служба?" (Смях от СДС)
Втората категория, това са 18 души, взели активно участие във "възродителния процес". Аз не бих искал отново да повтарям, че всички те са наградени не за нещо друго, не за борба срещу терористични акции, а именно за участие в това най-голямо престъпление на Българската комунистическа партия срещу българския народ. (Ръкопляскания от ДПС и СДС)
Третата категория, това са няколко души, които са освободени с оглед на това, че не притежават необходимите професионални качества за длъжността, която са заемали. Това са няколко бивши служители на Държавна сигурност. А ние знаем какво беше като звено от системата на Министерство на вътрешните работи Държавна сигурност у нас преди 10 ноември. За отплата срещу "техни заслуги" са били назначени на длъжност директори на регионални дирекции.
Смея да твърдя, че един служител от Държавна сигурност не е най-подходящият, най-компетентният и най-добрият професионалист, за да заема длъжността директор на регионална дирекция. Тази длъжност трябва да се заеме от професионалист-полицай. И това е кадровата политика на ръководството на министерството.
Има няколко души, които бяха освободени с оглед на прояви, несъвместими със служеното в органите на Министерството на вътрешните работи. За повечето от тях вече се писа и във вестниците, имаше и предавания по телевизията, служители, които са учредили паралелно при изрична забрана на закона собствени фирми, служители, които участвуват във фирми чрез подставени лица, свои найблизки роднини, служители, които са използували службата в Министерството на вътрешните работи за лично облагодетелствуване, като са използували служебното си положение.
Това са направените в четири категории досега уволнения на служители от системата на Министерството на вътрешните работи. С оглед на това аз съм напълно съгласен с изказването на господин Чанев и на подкрепилите го народни представители, че неправилно днешните разисквания се сведоха едва ли не до освободените, съзнателно употребявам този термин, защото те са и пенсионирани, и уволнени като негодни да продължат да служат в системата на 1245.2 Министерството на вътрешните работи, активни участници във "възродителния процес", които, както вече споменах, са най-малката бройка от тези категории.
Ръководството на Министерството на вътрешните работи и аз лично ще продължим тази кадрова политика. (Ръкопляскания от СДС и ДПС) Една кадрова политика, която искам да бъде насочена към издигане престижа на органите на Министерство на вътрешните работи, към освобождаване на тези хора от мрачната сянка на миналото (Мариана Христова от място: "И светлото бъдеще."), която определени сили и среди у нас именно при новите условия на нашето политическо развитие са заинтересовани да продължи да тегне над тях.
Смятам, че служителите в системата на Министерството на вътрешните работи трябва да заемат мястото си на първи защитници на обикновените хора в нашия ежедневен живот. Хората трябва да свикват да им вярват, трябва да свикнат да ги уважават и дори да ги обичат. А това не може да стане, ако тези хора не си отидат всичките (глас от ПСБСП: "До един!"), не до един, всички, които са компрометирани и които компрометират това ведомство. (Реплика от ПСБСП: "По ваша преценка.") Точно така, не по ваша. (Ръкопляскания от СДС и ДПС) А каква ще е моята преценка, аз вече заявих. 1245.3 Понеже тук беше засегнат въпросът за структурните промени - наистина по всяка вероятност, без да се накърнява щатът на това министерство, напротив, аз имам направено искане за увеличаване на щата на полицията с 4000 бройки, да се огледат съществуващите структури, които са определено неефикасно действуващи и неефективни. Вчера подписах за възстановяване в системата на Националната полиция на направление "Стопанска полиция", едно направление, по мое дълбоко убеждение, съзнателно премахнато, за да останат безнаказани всички спекуланти и стопански престъпници. (Ръкопляскане в залата) Също така възстанових направление "Пътна полиция" като самостоятелно направление, с оглед тези квалифицирани служители от бившето управление КАТ да изпълняват своите функции там, където са най-полезни.
И когато бъдат огледани вътрешните структури на Министерството на вътрешните работи и когато бъдат направени необходимите промени (има назначена комисия, даже ми беше дадена една идея, която споделям - да назнача две паралелни комисии, които да работят независимо една от друга и да дадат две предложения, за да могат те да бъдат сравнявани), аз искам да се надявам, че Министерството на вътрешните работи и всички негови служители от редовия полицай до най-отговорните ръководители ще заемат своето достойно и полагащо им се място в системата на нашия държавен живот. Благодаря ви! (Ръкопляскане в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви, господин министър! За да завършим разискванията има още един момент гласуване на решение.
Аз искам да ви прочета какво гласувахме вчера. Направихме една консултация и позволете гласно да изложа това, което мислихме, за да не се получи пак някакво смущение в залата.
Вчера сме гласували така: вносителят на предложението предлага проект за решение. Това е първият проект, който бе внесен още миналата седмица от 24 януари. Проекти могат да предлагат и народните представители. Когато има повече от едно предложение, те се гласуват по реда на постъпването им, като предложението на вносителя се счита основно по смисъла на чл. 54, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. НЧ/ВР 1246.1
При това положение вторият проект за решение, който е внесен от група народни представители и заведен от дата 30 януари, се явява един друг текст, но не основен по смисъла на това, което сме гласували. Тоест той се явява един заместващ текст. В такъв случай аз трябва да се коригирам - трябва да гласуваме първо заместващия текст, а след това основния, който по силата на тази точка се явява предложението, внесено от 24 януари. Тоест от народните представители, които бяха поискали разискването. Разсъждавах с вас, за да е ясен ходът, защо ще трябва да гласуваме по тази поредност.
Така че гласуваме най-напред решението, което замества основното предложение. Проектът за решение, в който фигурират имената Вержиния Велчева, Екатерина Михайлова, Велислава Гюрова и т.н., с дата 30 януари. Най-напред гласуваме това решение.
Обявявам, че ще има гласуване. Текат три минути до започването му. Моля народните представители, които не са седнали, да заемат местата си. Подлагам на гласуване първо този проект за решение. Моля, гласувайте.
Чета текста:
"Решение във връзка с разискванията

по питането на група народни представители

към министъра на вътрешните работи

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 и чл. 90, ал. 2 от Конституцията на република България и чл. 82, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Р Е Ш И :

Изразява задоволство от отговора на министъра на вътрешните работи по повод на питането на група народни представители относно някои кадрови промени в Министерството на вътрешните работи.
Второ, одобрява извършените до този момент структурни и кадрови промени в Министерството на вътрешните работи и изисква от министъра, господин Йордан Соколов, да предприеме допълнителни мерки за преодоляване на последиците от комунистическото управление и издигане на престижа на органите на Министерството на вътрешните работи."
Това е първият проект за решение. Моля, гласувайте! 1246.2
74 народни представители гласували за, 62 - против, въздържали се няма. (Ръкопляскане)
Думата за обяснение на отрицателен вот има господин Дърмов.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПСБСП): Мирослав Дърмов, ПССД. Колеги, гласувах против, защото не можах да разбера защо е уволнен началникът на архива на МВР - жена на 43 години и майка на 3 деца, като се смутих, че оттам е изтекла информация за досието на агента Александър Христов Иванов. Искам да кажа на господин министъра, че досието на агента Александър никога не е било в архива на МВР.
И второто, което не можах да разбера, е защо е уволнен началникът на службата, която издава удостоверения на репресираните, понеже е отказал да даде удостоверение (както това е и по закон все още) на лице, съдено от Народния съд. Аз разбирам, че господин министърът може да има емоционална привързаност към лицата, съдени по Наредбата-закон за Народния съд, но все още Народното събрание не е отменило тази наредба-закон.
ПЕТЪР ТОДОРОВ (от място): Беше болшевишки съд, а не народен!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Шопова има думата за обяснение на отрицателен вот. 1246.3 ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Петя Шопова, Парламентарен съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия. Изразявам своето смущение и недоумение не само от поведението на министъра на вътрешните работи, но и на двете парламентарни групи, тъй като съзнавам, че това решение е взето по така наречената по-рано "политическа целесъобразност" и затова ще се мотивирам защо гласувах против.
Уважаеми колеги, в момента в страната има ръст на престъпността, особено на тежката насилствена и користна престъпност. (Реплика от блока на СДС: "Кой я доведе?") Причините за това са комплексни - икономическата дестабилизация, безработицата, чувството за безнаказаност, ожесточаването на нравите. Затова трябва да има сериозна система за борба с престъпността. И органите на МВР са една важна част от тази система. Затова, уважаеми колеги, ние тук като парламентаристи днес трябваше да обсъдим един въпрос - не кой е уволнен, а начинът на уволнението за служителите от Министерството на вътрешните работи.
Ние изразихме и изразяваме днес недоумение, че се взе решение, което е удовлетворително тогава, когато в системата на МВР е станал прецедент, който не е съществувал може би в цялата му история - уволнения по телефона, неназначаване веднага на тези места на служители, които трябва веднага да ги заемат, и освен това дестабилизация на системата преди провеждането на президентските избори. Спомнете си, че тези регионални дирекции бяха без ръководства фактически преди произвеждането на президентските избори.
Другото, което не може да бъде прието в това одобрително решение, е въвеждане на категорията на лоялност. Но Законът за устройство на МВР говори за лоялност към институциите на политическата система в Република България, а не към една политическа сила, уважаеми дами и господа. И ако не се направи това разграничение, ние в никакъв случай не сме демократизираща се държава, ние сме отново тоталитарна държава.
Аз изразявам голямото си смущение и от това, че се постави под подозрение професионалризмът, честта и достойнството на служителите на Министерството на вътрешните работи. ДестабилиСД/ВР 1247.1 зацията в тези органи е дестабилизация в обществото. Много скоро може би, следствие на тези необмислени стъпки, няма да има кой да ни защити и тогава ние ще търсим нови пътища за защита сигурността на България.
Уважаеми дами и господа, днес вие поощрихте едни действия на министъра на вътрешните работи, които заедно би трябвало да обсъдим и да осъдим в частта, която не отговаря на сега действуващото законодателство. Аз съм дълбоко разочарована от вас, колеги.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): И аз съм разочарована.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Трето обяснение на отрицателен вот от страна на госпожа Маринова.
КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): Уважаема госпожа председателствуваща, уважаеми господин министър Соколов, да, вярно е, че разграждаме тоталитаризма и аз се радвам за това, но, господин Соколов, надявам се, не се съмнявате в моите дългогодишни уважения към Вас като юрист. Знаете, че имам повод да Ви уважавам за това. За съжаление обаче Вие днес не ме убедихте, че наистина в Министерството на вътрешните работи се извършват уволнения не по политически причини. Защото Вие не ме убедихте, че критериите, по които извършвате тези уволнения, са други освен партийни.
Вие в заключителното си слово, господин Соколов, заявихте, че критериите са само Ваши. За съжаление, имах един началник, който преди години ми казваше: "Мен партията ме е пратила тук и мои са критериите, по които всички ще се мерите."
Във Външно министерство, господин Соколов, се постараха поне да направят един тест, като най-много точки (тук има колеги от Външно министерство, току-що отново ми припомниха), наймного точки се дават за това - привързаност към демократичните процеси в България.
Господин Соколов, повярвайте ми, Вашите служители в момента не знаят защо ги уволнявате. Единственото нещо, с което си обясняват, е "политически причини". (Реакция от СДС)
Аз дълбоко вярвам в следващия етап, за който Вие говорехте, че наистина ще се отиде към професионалисти и не към партийни назначения. Но за съжаление, господин Соколов, и затова гласувах 1247.2 против това решение, то ми напомня онези решения на пленумите на ЦК на Българската комунистическа партия, които се взимаха по целесъобразност. Ето на това разчитах днес - Вие като министър да кажете истината за онези, които са освободени. Не "възродителният процес", господин Соколов, и Вие добре го знаете; и не онова, което се е случвало в последните две години, и Вие също добре го знаете; и не това, че те са служили в Държавна сигурност. Защото, господин Соколов, Вие като блестящ адвокат знаехте много добре, че и в Държавна сигурност служат и патриоти, и честни хора, и почтени хора.
Аз съжалявам, че днес беше взето такова решение, с което се потвърдиха политически уволнения.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (от място): И ще продължават!
КЛАРА МАРИНОВА (отдалечавайки се от микрофоните): Нека да си продължават, господин Сталийски, но ще Ви кажа: ще има следващи избори! (Силен шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: 15 минути почивка. (Звъни) 1247.3(След почивката, 14,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля народните представители да заемат местата си. Почивката продължи повече от половин час.
Ако не се събере необходимият кворум, ще закрия заседанието. Някои съобщения.
Във вторник от 14 часа ще се проведе заседание на Председателския съвет в кабинета на председателя на Народното събрание.
Комисията за контрол над приходите, разходите и имуществата на партиите ще проведе заседание на 3 февруари, сряда, от 9,00 ч. в Огледалната зала на Народното събрание.
Заседанието на Комисията по радио и телевизия ще се проведе в сряда, 5 февруари, от 10,00 ч. в зала 412 на Президентството.
Комисията по труда и социалното осигуряване ще заседава на 6 февруари от 11 часа в зала 412 в сградата на бул. Дондуков # 2.
Заседанието ще се проведе при следния дневен ред: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
Комисията по административно и териториално устройство и местно самоуправление ще проведе заседание на 6 февруари, четвъртък, от 9,00 ч. в зала 412 на бул. Дондуков # 2.
На 3 и 4 февруари, понеделник и вторник, 1992 г. в зала "Изток" на Народното събрание ще се проведе семинар на Международния валутен фонд и Българска народна банка, съвместно с Икономическата комисия и Комисията по бюджета и финансите.
В този семинар ще участвуват отговорни служители от Министерството на финансите и държавната администрация.
Ще се обсъждат въпроси за икономическата политика на България и връзките ни с Международния валутен фонд, възможностите на фонда да подкрепя прехода към пазарна икономика в България. Семинарът започва в понеделник от 14,00 ч. в зала "Изток".
Поканват се да участвуват членовете на Икономическата комисия и Комисията по бюджета и финансите, както и всички интересуващи се народни представители.
Комисията по науката и образованието ще проведе заседание на 5 февруари, сряда, от 11 часа в зала 309 на бул. Дондуков # 2. СР/ВР 1248.1
Комисията по културата ще проведе заседание на 5 февруари, сряда, от 12,00 ч. в Огледалната зала на Народното събрание.
Комисията по бюджета и финансите ще проведе заседание на 5 февруари, сряда, в сградата на Дондуков # 2, в стая 503 от 9,30 ч.
Заседанието ще има следния дневен ред:
1. Разглеждане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъка върху общия доход.
2. Разглеждане на Закона за приватизацията.
Пресцентърът на Народното събрание и Клубът на парламентарния журналист канят всички акредитирани колеги на пресконференция на тема: "Парламентарен контрол или цензура върху ефира". Срещата ще се проведе на 3 февруари от 11 часа в зала "Запад" на Народното събрание.
В срещата ще участвуват ръководството и членове на Комисията по радио и телевизия. Ще присъствуват също ръководители на Българското радио и Българската телевизия.
Пресконференцията ще се председателствува от господин Михаил Неделчев.
Има ли народни представители, които не са регистрирали участието си на заседанието? Няма.
Нямаме кворум. Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 14 ч. и 10 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Стефан Савов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Снежана Ботушарова
СЕКРЕТАР:Руслан Сербезов 1248.2