Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-02-05

Председателствували: председателят Стефан Савов и заместник-председателят Снежана Ботушарова
Секретари: Трифон Митев и Георги Петров
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (звъни): Имаме кворум, откривам заседанието. На всички народни представители е представена програмата за работата на Народното събрание от 5 до 14 февруари:
1. Второ четене на законопроекта за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториалното и селищното устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройството и Закона за собствеността.
2. Второ четене на законопроекта за възстановяване собствеността върху одържавени градски имоти.
3. Решение за създаване на временна парламентарна комисия по проблемите на планинските райони в страната.
4. Избиране на парламентарна анкетна комисия за изясняване на фактите, публикувани във в. "Земя", за обстановката в селата Чернодъб и Щит, Свиленградска община.
5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното производство.
7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. ДЕ/ВЙ 1249.1
8. Първо четене на законопроекта за отмяна на Указ # 1104 за доброволните отряди на трудещите се.
9. Първо четене на Законопроекта за отмяна на Закона за договорите между социалистическите организации.
10. Проект за решение за мораториум върху легализацията на дипломи за научни степени, присъдени в републиките на бившия Съветски съюз.
11. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Федерална република Германия за приятелство, сътрудничество и партньорство в Европа.
12. Второ четене на законопроекта за банките и кредитното дело.
13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността на гражданите.
14. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за наследството.
15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
16. Първо четене на законопроекта за държавните служители.
17. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Указ # 56 за стопанската дейност.
18. Първо четене на законопроекта за преобразуване и приватизация на държавни предприятия.
19. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.
20. Проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
21. Отговори на въпроси и питания.
Тя е изготвена от Председателския съвет. Искам да ви обърна внимание само на една особеност. Всъщност подреждането на програмата е до точка 5, като, разбира се, и точка 21 - отговори на въпроси и питания - си остават за петък. Председателският съвет реши, в който участвуваха представители и на трите парламентарни групи, за другата седмица подреждането да се направи допълнително. Просто това е един инвентар, така да се каже, на всички внесени законопроекти, които са готови за разглеждане, 1249.2 било на първо, било на второ четене. Моля ви, ако има някакви становища, някакви предложения по програмата, да се направят.
Заповядайте, госпожо Миленова.
ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (ПСБСП): Християнско женско движение, ПССД. Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Прави ми впечатление, че и в тази програма за работа на Народното събрание, която включва първата половина на м. февруари, отново не е включен законопроектът за осъвременяване на пенсиите и искам да попитам, господин председателю - какви са Вашите намерения като председател на Народното събрание да осигурите придвижването на този законопроект по комисиите, защото като член на Комисията по труда и социалното осигуряване аз нямам ангажименти да се интересувам от това дали има в страната възможности, или няма възможности за приемането на такъв закон. Затова моля да упражните своя авторитет и да придвижите този закон, тъй като той трябва да бъде разгледан. Може да не е най-доброто предложение, но сигурно има такова, което да удовлетворява една доста голяма част от българския народ. Предлагам да бъде включен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря. Отговорът, който мога да дам, е че съм го раздал своевременно на комисиите.
Ще се заинтересувам точно кога ще бъдат готови. Знаете, че трябват седем дни, за да се включи, след като е разгледан от Законодателната комисия. Ще ги подсетя отново, във всеки случай да ускорят разглеждането му.
Други становища? - Не виждам.
При това положение да гласуваме дневния ред, програмата за работата, като отново ви казвам първите пет точки, плюс 21 са фактически точките, които ще са за тази седмица. За другата решихме, че тогава ще подредим според степента на готовност. Моля ви, гласувайте.
При 168 гласували, за - 158, против - 3, въздържали се - 7, дневният ред се приема.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Второ четене на законопроекта за възстановяване на Парламентарен съюз за социална демокрация. 1249.3 собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториалното и селищното устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, закона за благоустройството и Закона за собствеността.
2. Второ четене на законопроекта за възстановяване собствеността върху одържавени градски имоти.
3. Решение за създаване на временна парламентарна комисия по проблемите на планинските райони в страната.
4. Избиране на парламентарна анкетна комисия за изясняване на фактите, публикувани във в. "Земя", за обстановката в селата Чернодъб и Щит, Свиленградска община.
5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
6. Отговори на въпроси и питания.
Преди да дам думата на господин Джеров по точка първа, ще ви прочета новите законопроекти, които са постъпили от 29 януари до 4 февруари:
- законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и на Протокола за статута на бежанците от 1967 г. - вносител Министерският съвет, комисии по външната политика, по правата на човека и Законодателната комисия;
- законопроект за радиото и телевизията - група народни представители от Предизборния съюз на БСП - Комисия по радио и телевизия, Законодателна комисия;
- законопроект за изменение и допълнение на Указ # 56 за стопанската дейност - Министерският съвет, Икономическа комисия, Законодателна комисия, Комисия по бюджета и финансите;
- законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс - Министерският съвет, Законодателната комисия.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кооперациите - вносители Емил Бучков и Янаки Стоилов, народни представители, предаден е на Икономическата комисия и на Законодателната комисия.
Господин Джеров, моля ви да дойдете и да започнете доклада си по точка първа -
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЯКОИ ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ТЕРИТОРИАЛНОТО 1249.4 И СЕЛИЩНОТО УСТРОЙСТВО, ЗАКОНА ЗА ПЛАНОВОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ЗАКОНА ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Пред вас е един от двата закона, които днес трябва да обсъдим и гласуваме, които са свързани с понятието "реституция". Тук, в този закон, който съвместно с Георги Марков сме вносители, обсъждаме един проблем. Аз го казах и при първото четене, бих си позволил и сега да насоча вашето внимание за разлика от другите законопроекти.
Законите, които са отразени тук - без Закона за собствеността - всичките имат една цел - провеждане на благоустройствените мероприятия. И с оглед именно на провеждане на конкретно мероприятие са правени съответните отчуждавания. За съжаление обаче във времето, даже от практиката мога да ви кажа и това, че има имоти, отчуждени през 60-те години и досега тези имоти не са застроени или целта не е постигната. Не като повторение, а по силата на тези закони се отчуждава целево един имот. Той не се взема, за да се вземе в името на някаква идея. Той се взема, за де се проведе съответното благоустройствено, най-общо казано, или градоустройствено мероприятие. И поради това предлагаме тогава, когато - това е темата, това е червената нишка в законопроекта, когато тези имоти са само отчуждени, лицето, собственикът е възмезден, а нищо не е направено, от никоя гледна точка - и социално, и финансово, и градоустройствено не е оправдано, тези имоти да продължават да съществуват като одържавени.
Законодателната комисия, видно от и зложените мотиви в раздадения ви проект, обсъди всичките направени предложения от страна на народните представители при първото четене.
Също така, ние с господин Георги Марков и другите колеги, разбира се, които работим повече в тази област, имахме предвид и принципни, и други хипотези. И се постарахме да направим един закон, който да обхване нещата така, както трябва. И като последно в моя доклад, за да бъдем прецизни, все пак материята е много сложна. Тя е и градоустройствена, и техническа, и правна. Напра1249.5 вихме едно сравнително по-малко събиране от страна на Народното събрание с представители на Столичната голяма община, с Министерството на териториалното развитие и жилищната политика, където са основните специалисти, и с още други кадри, които работят години наред. Целта беше - ако има някакви пропуски, ако нещо не е както трябва изградено, те да ни помогнат.
И в резултат на всичко това поднасяме на вашето внимание този законопроект.
И, господин председател, ако не възразявате, да почнем с гласуване на заглавието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Джеров, ако обичате.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да преминем към второто четене, гласуване, както е казала Конституцията. Подлагаме на гласуване заглавието. Заглавието е "Закон за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториалното и селищното устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройството и Закона за собствеността".
ГЕОРГИ МАРКОВ (от място): И Закона за държавните имоти.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Да, извинявайте. Направих един пропуск - "и Закона за държавните имоти". Или заглавието, както ви е раздадено, плюс "Закон за държавните имоти". След Закона за собствеността и Закона за държавните имоти. Даже той може да бъде поставен преди Закона за собствеността. Законът за благоустройството, Законът за държавните имоти и Законът за собствеността. Така трябва да бъде екзатно заглавието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Желаещи да се изкажат?
Господин Михайлов, заповядайте.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПСБСП): Благодаря Ви, господин председателю. (Димитър Михайлов, БСП - ПССД) Уважаеми дами и господа народни представители! В Законодателната комисия ние обсъждахме и преди първото четене този закон, обсъждахме го и след като беше приет по принцип. Първоначално той беше много кратък и обхващаше само един или два закона. Постепенно се увеличиха, като Закона за собствеността. Сега се предлага и Законът за държавните имоти. 1249.6
Според мен това заглавие липсва в проекта, господин председателю, то беше направено сега и затова трябва да отпадне. То не е обсъждано в Законодателната комисия. Благодаря ви.
ГЕОРГИ МАРКОВ (от място): То следва от текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това, че не е обсъждано, не е пречка, защото то е допълнение. А всяко допълнение може да се обсъжда тук, в залата, така че не можем да го приемем като текст, за който не е имало писмено предложение. Знаете, сега да не ви повтарям правилника.
Има ли някакво друго становище? Господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Аз смятам, че това е необходимо, затова го предложих веднага. След като цитираме другите закони, които са в едната област, трябва да бъдем точни и да включим в заглавието и другите закони. Третираме едно и също нещо. Не може само единият закон да бъде включен. Редно е и Законът за държавните имоти.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, гласувайте.
От общо гласували 174, за - 111, против - 35, въздържали се - 28.
Приема се заглавието на закона.
Господин Джеров, ако обичате, продължете. 1249.7 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Ще чета текста на самия законопроект.
"Чл. 1. Ал. 1. Лицата и техните наследници, чиито застроени надвижими имоти са били отчуждени по Закона за териториалното и селищното устройство до 21 април 1990 г., както по Закона за плановото изграждане на населените места и по Закона за благоустройството могат да искат отмяна на отчуждаването, ако сградите съществуват към деня на влизане на закона в сила и мероприятието, за което е отчужден имотът фактически не е започнало.
Ал. 2. В случаите, когато сградите са съборени може да се иска отмяна на отчуждаването, ако строителството фактически не е започнало и дворното място отговаря на изискванията за образуване на самостоятелен парцел при спазване на съответните правила.
Ал. 3. Лицата по ал. 1 могат да правят такова искане и когато отчуждените сгради са останали с временен режим, при условие че има възможност по застроителния и регулационен план да бъдат включени в режима на бъдещото застрояване и ако дворното място отговаря на изискванията за образуване на самостоятелен парцел при спазване на съответните правила, норми и нормативи."
Това е съдържанието на предложения чл. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има ли народни представители, които искат да се изкажат? Доколкото виждам няма. Ако има някой, да се обади.
В такъв случай моля да се гласува текстът на чл. 1 с неговите три алинеи.
От общо 180 народни представители 150 са гласували за, 14 против, въздържали се 16.
Господин Джеров, ако обичате прочетете текста на чл. 2.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предлагаме следната редакция: "Чл. 2. Отмяна на отчуждаването могат да искат и лицата, чиито незастроени недвижими имоти са били отчуждени по реда и при условията на чл. 1, ал. 1, ако върху имотите не е започнало фактическо строителство към момента на влизане на закона в сила."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Джеров. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Моля ви, гласу1250.1 СлР/ЙА вайте текста на чл. 2.
От общо 164 народни представители 136 са гласували за, 11 - против, въздържали се 17. Приема се.
Моля, продължете, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предлага се текст на чл. 3 с две алинеи, а именно: "Чл. 3. Ал. 1. Граждани, чиито имоти са отчуждени за държавни нужди по чл. 26 от Закона за държавните имоти (ДВ, бр. 300 от 1948 г.) или по чл. 101 от Закона за собствеността (Изм., бр. 92 от 1952 г.) могат да искат отмяна на отчуждаването, ако към момента на влизане в сила на този закон обектът не се използува за нуждите, за които е отчужден.
Ал. 2. Същото право имат и лицата, чиито магазини са отчуждени по реда на чл. 101 от Закона за собствеността при условие, че върнат на държавата полученото обезщетение."
Това е съдържанието, което предлагаме за гласуване.
Искам да кажа нещо, не като реплика към народните представители. Невинаги, когато четем тук текстовете и цитираме закон, ви казвам и в кой брой на "Държавен вестник" е публикуван. Мисля, че няма да бъде престъпление, ако при публикацията след съответния закон в скоби запишем и "Държавния вестник", в който са публикувани и съответните изменения. Това не е нещо, което ние ще одобрим, то е факт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз смятам, че това ще бъде улеснение за гражданите.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: При публикацията винаги посочваме наименованието на закона и "Държавния вестник", в който е публикуван. Но тук, за да не ви обременявам, няма да цитирам "Държавния вестник" и датата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви. Желае ли някой думата? Няма желаещи, доколкото виждам. Моля, гласувайте.
От общо 172 народни представители, 127 са гласували за, 25 - против и 20 въздържали се.
Господин Джеров, ако обичате, докладвайте чл. 4. 1250.2 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Минаваме към процедурата.
"Чл. 4. Искането за отмяна на отчуждаването се прави до кмета на общината в 6-месечен срок от влизане на този закон в сила, който е длъжен да се произнесе с решение по искането в 30-дневен срок. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ. Отказите могат да се обжалват в 14-дневен срок пред съответния окръжен съд, който решава спора по същество."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Желаещи да се изкажат?
РЕПЛИКА ОТ СДС: Какво означава понятието "кмет на община"?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Елате и се изкажете, ако искате.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Отказвам се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Щом няма желаещи да се изкажат, моля гласувайте.
От 162 народни представители, за 130, против 10, въздържали се 22.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 5. Ал. 1. При отмяна на отчуждаването отстъпените в обезщетение жилища и други обекти стават държавна собственост по силата на решението за отмяна.
Ал. 2. Изземването на имотите по предходната алинея става по реда на чл. 16 от Закона за собствеността в 6-месечен срок от влизане в сила на заповедта за отмяна на отчуждаването. В същия срок настанените в оборотни жилища са длъжни да ги напуснат.
Ал. 3. Станалите държавна собственост жилища се предоставят на съответните общински съвети за настаняване на социално слаби, крайно нуждаещи се от жилища граждани и граждани, които ще освободят жилища на лица, чиято собственост се възстановява."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Желаещи да се изкажат? Няма. Моля, гласувайте.
От общо 174 гласували народни представители, за 136, против 18, въздържали се 20. Член 5 се приема.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 6. Ал. 1. В случаите на парично обезщетение, което е изплатено на бившия собственик, решението за отмяна на отчуждаването влиза в сила от момента на възстановяване на сумата в размер на полученото парично обезщетение. ДП/ЙА 1251.1
Ал. 2. Сумите, платени като разлика между цената на отчуждения имот и този, отстъпен в обезщетения, подлежат на връщане в двумесечен срок от решението за отмяна на отчуждаването."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Желаещи да се изкажат? Няма. Моля, гласувайте.
От общо 168 гласували, 135 - за, 19 - против, 14 въздържали се. 1251.2 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 7, ал. 1. Когато в резултат на отчуждаването е отстъпен в обезщетения имот в съсобственост или са отстъпени в обезщетения имоти и на трети лица, молбата за отмяна на отчуждаването се подава от всички съсобственици, респективно трети лица с нотариална заверка на подписа.
Ал. 2. Ако имотът, предоставен в обезщетение, е прехвърлен чрез сделка на трето лице, отмяна на отчуждаването не може да се иска, освен ако към момента на подаване на молбата за отмяна на отчуждаването имотът се върне в имуществото на молителя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, има ли желаещи да се изкажат? Господин Пламен Вълканов има думата.
ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, колеги! На мен ми се струва, че има противоречие между ал. 1 и ал. 2 на предлагания текст и то в края на изречението на ал. 1, където след: "... от всички съсобственици" се казва "респективно трети лица".
Следователно подаването на молбата с нотариална заверка се отнася не само до всички съсобственици, но и до третите лица. След това обаче в ал. 2 казваме: "Ако имотът е предоставен в обезщетение, прехвърлен чрез сделка на трето лице, отмяната на отчуждаването не може да се иска, освен ако в момента на подаване на молбата за отмяна на отчуждаването имотът се върне в имуществото на молителя".
Тук сме изправени пред две категории "трети лица". Едната категория "трети лица" са такива, които са придобили имота не чрез продажба, а чрез друг вид сделка. Но тук е казано: "прехвърлен чрез сделка", следователно се имат предвид и даренията, които биха могли да бъдат или са осъществени по права линия.
Очевидно, че "респективно трети лица" трябва да отпадне от ал. 1, за да се получи сходимост между двата текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Иска ли някой да коментира? Господин Джеров ще отговори.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Моля да не възприемате предложението на господин Вълканов от чисто правна гледна точка. НП/ЙА 1252.1
Алинеи 1 и 2 не са в противоречие. Те уреждат съвсем различни хипотези.
Алинея 1 има предвид (нека да върна малко нещата), че тогава, когато се отчужди един недвижим имот, ако е мой - имам право да претендирам за себе си едно жилище и за един низходящ, който е пълнолетен. Това от гледище на закона значи "трето лице". Мога да получа две жилища.
Също така по силата на чл. 102 от Закона за териториално и селищно устройство от 1973 г. можех да искам обезщетеното жилище, което ми се дава на мене, направо да бъде прехвърлено на моя син или на моята дъщеря. Тоест да направят "сесия". Това е единият случай. Това са действия в рамките на отчуждаването.
Алинея 2- след като имам заповед по чл. 100, по силата на чл. 103, ал. 1 от Закона за териториално и селищно устройство самата заповед е титул. С този титул аз мога на когото искам да прехвърля недвижимия имот. И ал. 2 се отнася до сделките извън обезщетяването с трети лица.
Затова и двете хипотези трябва да останат в сила. Защото ако вземем само едната хипотеза, изпускаме "сделките". Това са продажби, това са дарения, които са направени въз основа на заповедта по чл. 100 с трети лица, не в рамките на обезщетяването. Това е разликата между ал. 1 и ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Иска ли някой друг да вземе отношение по въпроса? Няма.
Господин Вълканов, Вие продължавате ли да поддържате Вашето предложение?
ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ (от място): Да, поддържам го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Както разбирам, Вие просто бихте искали в ал. 1...
ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ (от място): Моето предложение е да отпадне в ал. 1- "респективно трети лица".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Тъй като това е едно предложение за промяна, предлагам първо него на гласуване. Моля, тези, които са за поправката, която предлага господин Пламен Вълканов, да гласуват положително и обратно. 1252.2
Гласували общо 181 народни представители. От тях 74 за, 103 - против и 4 въздържали се.
Моля, сега ще гласуваме предложението на Законодателната комисия. Моля, гласувайте!
Гласували общо 170 народни представители. От тях 101 за, 45 против и 24 въздържали се.
Член 7, ал. 1 и 2 се приемат.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ:
"Заключителна разпоредба

– 1, ал. 1. Исканията по чл. 1, ал. 2 и 3 за изменение на застроителния и регулационен план могат да се правят от собствениците на отчуждени имоти до общинските съвети.
Ал. 2. Решението на кмета по чл. 1, ал. 2 и 3 е задължително за техническите и другите държавни органи. Решението за промените на застроителния и регулационен план, относно образуването на парцел от дворното място и включване на сгра- дата в режима на бъдещото застрояване не подлежи на обжалване".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Моля, гласувайте!
Гласували 166 народни представители. От тях 120 за, 33 против и 13 въздържали се.
Законът за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториалното и селищното устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за държавните имоти, Закона за благоустройството и Закона за собствеността е приет и на второ четене. (Ръкопляскания в залата)
(Текстът на закона - Приложение # 1, II) 1252.3 Минаваме към точка втора -
ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА НА ОДЪРЖАВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДДЖЕРОВ: Този закон също така се поставя на разглеждане на второ четене. Има известни разлики, които вие сами ще констатирате в редакцията и съдържанието между предложения проект за първо четене и този на второ четене.
Естествено, че при обсъждането на първо четене, народните представители направиха някои предложения, които Законодателната комисия обсъди. Някои от тях приемаме като основателни, други бяха оставени без уважение, не поради лични съображения, а просто принципно те не можеха да намерят своето място при така изграждания законопроект.
Трябва да отбележа и обстоятелството, че и този закон беше обсъден не само в Законодателната комисия, но се постарахме да привлечем и някои специалисти, сътрудници, които да ни помогнат, за да може онова, което мине през Народното събрание, да бъде издържано от всяка една гледна точка.
Направихме необходимото този закон да бъде в синхрон с гласувания вече закон. Защото има някъде задължения, или поскоро права на гражданите да направят искания, и тяхното неуважаване, неуважаването на искането, трябва да може да бъде защитено по същия път, както предвидихме в току-що гласувания закон.
Изчистихме и възможностите да не назоваваме само общинска или държавна собственост, но да обхванем и онова, което междувременно е настъпило в правния мир, поради общата приватизация, която върви. И второ, поради преобразуване на държавни или общински фирми в еднолично дружество.
Това са основните проблеми, които бяха пред нас и струва ми се успяхме да уредим с така внесените норми в Закона за възстановяване собствеността на одържавени недвижими имоти.
Първо, заглавието - Закон за възстановяване собствеността на одържавени недвижими имоти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Желаещи да се изкажат? - Няма. Моля гласувайте!
От общо 147 гласували, за - 86, против - 49, въздържали се 12. РД/ЙА 1253.1
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 1, ал. 1. Възстановява се собствеността върху недвижимите имоти, отчуждени въз основа на Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост, които са собственост на държавата, общините, обществени организации или на техни фирми, или на еднолично дружество по чл. 61 от Търговския закон и съществуват реално до размерите, в които са отчуждени.
Ал. 2. Сделките, извършени в нарушение на решението на Великото Народно събрание за частична отмяна на забраната за разпореждане с държавно и общинско имущество от 6 декември 1990 г. са нищожни и собствеността върху имотите, обект на прехвърлянето, се възстановява."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Желаещи да се изкажат? Да, господин Велев.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): За протокола - Димитър Велев, Парламентарен съюз за социална демокрация.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, в първоначалния вариант, който разглеждахме, се имаше предвид възстановяване на собствеността върху недвижими имоти, отчуждени по Закона за едрата градска покрита недвижима собственост, които са в собственост на държавата и общините. След това беше добавено "и на общински и държавни фирми", след това беше добавено "и на еднолични дружества по чл. 61 от Търговския закон", тъй като през този период наистина някои са преобразувани по чл. 61. Но тази добавка, свързана със "собствеността на обществени организации и техни фирми" ми се струва, че трябва да отпадне.
Защото на практика собствеността на обществените организации представлява частна собственост и ние тук ще противопоставяме частна собственост на гражданите, които имат право да си възстановят тези имоти и частната собственост на обществените организации. Струва ми се, че тук би трябвало да се дава възможност за възстановяване на собствеността само тогава, когато тя в момента е държавна или общинска собственост, или на техни фирми, съответно на дружества по чл. 61.
С една дума, аз предлагам изразът "обществени организации" да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Велев, значи Вие предлагате "обществени организации" да отпадне. Друго становище? 1253.2 Господин Ескенази.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Аз само искам да подчертая, че този въпрос беше обсъждан в Законодателната комисия. Господин Велев наистина тогава се противопостави и изразява сега своето становище. Основните аргументи са, че поначало в това законодателство ние възприемаме един принцип да се реституира това, което вече не е преминало в частна собственост. Когато имаме предвид обществените организации, не бива да забравяме, че те са ги получили като квази, така да се каже, облагодетелствувани организации. Те могат да се лишат от тази собственост, след като тя несправидливо е била отнета. Въпросът е частните лица да не пострадат от такова действие.
Така че едва ли една обществена организация, която се е ползувала от благоволението на държавата, следва да се позовава на това, за да може да запази един имот, който, забеле- жете, е бил частна собственост. Ако е бил държавна собственост, това са си отношения между държавата и тази организация. Но в този случай - дали трябва да се даде превес на интереса на една обществена организация, която се е облагодетелствувала, или на частното лице, което е било ограбено, струва ми се, че просто не бива да има съмнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Друг желаещ да се изкаже? Да, господин Михайлов. 1253.3 ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Аз предлагам да се направи едно допълнение, защото мисля, че е пропуснато. След израза "техни фирми" да се допълни с израза "и кооперации", тъй като кооперациите също упражняват право на собственост върху такива имоти. Това се отнася и към чл. 2, ал. 2 - кооперациите също трябва да влязат и в чл. 1, тъй като има обекти, които първо са били държавна собственост, а след това са прехвърлени на редица кооперации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Други желаещи да се изкажат? - Няма. Господин Джеров, моля за становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Първо, по направеното предложение от господин Велев - да отпадне изразът "обществени организации", не съм съгласен. Господин Ескенази даде своите съображения, които аз споделям и поддържам в същия смисъл.
Второ, на кооперациите също не е мястото тук. Кооперацията е друг вид организация. Тя не може да бъде включена тук. Просто ще навлезем в една област, където е опасно и където правно и логически не е оправдано да навлизаме.
Поддържам текста и моля да бъде гласуван така, както беше докладван от мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Имаме две предложения за поправки. Едното е на господин Велев, другото - на господин Михайлов. При това положение първо по реда на постъпването ще гласуваме за поправката, която предлага господин Велев. Отново напомням, че господин Велев иска от чл. 1, ал. 1 да отпадне изразът "обществени организации".
Моля, гласувайте.
От общо 190 гласували, за - 80, против - 102, въздържали се 8.
Предложението се отклонява.
Второто предложение е на господин Михайлов, който предлага да бъде включен в чл. 1, а ако се приеме и в чл. 2 изразът "и кооперации".
Поддържате ли Вашето предложение, господин Михайлов.
ДАКО МИХАЙЛОВ (от място): И имам предвид, че са били държавни и след това са прехвърлени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Елате тук, ако обичате, тъй като не се чува така. Прочетете текста точно така, както бихте искали да стане. ЦМ/ВР 1254.1
ДАКО МИХАЙЛОВ (СДС): Господин председател, аз имам предвид това, което каза и колегата Ескенази за обществените организации. Редица обекти са били държавна собственост, а след това в течение на времето са прехвърлени на кооперации, ТКЗС и т.н. При това положение тези обекти също трябва да бъдат върнати на гражданите, защото се касае именно за такава кооперация. Да вземем например една мелница, а може и да е жилище. При това положение защо на тези хора, на които в момента правото на собственост се упражнява от кооперациите, да не може да им бъдат върнати обектите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие направихте мотивировка, а аз бих искал просто да кажете текста "които са собственост на държавата, общините, обществени организации и техни фирми, на кооперации или на еднолично дружество..."
Моля, гласувайте за второто предложение.
Госпожи и господа народни представители, гласуването все пак е едно задължение. Не говоря за тези, които са вън. С новата система, която имам тук, мога да следя, че има хора, които седят и не гласуват. Предполагам, че това не е в знак на протест, а просто някои забравят да си изваждат картите и да гласуват.
Резултати от гласуването: от общо 182, за - 79, против - 95, въздържали се 8 народни представители.
Предложението се отклонява. 1254.2 Моля народните представители да гласуват за текста така, както е предложен от Законодателната комисия.
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Моля да видим гласуването по парламентарни групи! Моля, дайте гласуването по партии!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ще ви се даде гласуването и по партии.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не можем да разберем какво става?! Дайте гласуването по партии! Искам да оспоря гласуването, господин председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, гласувайте!
Какво не можахте да разберете, господин Димитров? Сега сме на режим гласуване и не може да се дадат резултатите от предишното гласуване по партии. Тези резултати ще получите от разпечатката, господин Димитров. Моля за повече спокойствие!
Гласуваме в момента за текста, предложен от Законодателната комисия.
Аз не мога да разбера кое не е ясно на госпожите и господата народни представители - двете предложения бяха отклонени: и едното предложение, което беше направено от господин Велев, и другото предложение на господин Михайлов. И двете предложения се отклониха.
Моля, гласувайте!
Прекратете гласуването и посочете резултата. И ако може залата да се успокои малко!
От общо 187 гласували, за - 94, против - 79, въздържали се 14. Моля да се дадат резултатите по партии, това се иска от залата.
Господин Гоцев, имате думата.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, дами и господа!
Аз предлагам да се прегласува текстът за добавката за кооперации по следните съображения. В моето съзнание и в съзнанието на някои юристи, с които говорих, под обществени организации влизат и кооперациите. Щом като има спор дали кооперацията е друг вид обществена организация, който не влиза в това, което сме гласували, тогава ще трябва според мен да го прегласуваме.
Какви са съображенията кооперациите да влязат - те са, че след като държавата видя, че не може да стопанисва определените ВЙ/ВР 1255.1 обекти, особено магазините, тя започна масово да ги продава на кооперации със суми, каквито намираше за добре, и по този начин една голяма част от собствениците няма да могат да реализират своите права, защото са дадени на кооперациите. Досега тази бележка не сме я направили, повтарям, защото мнозина смятахме, че кооперациите се включват в понятието "обществена организация".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Гоцев, моля Ви, изслушайте ме. Оспорване може да се направи от съответните парламентарни групи. Не зная, господин Гоцев, дали Вие сте упълномощен? (Отговор от блока на СДС: "Да! Да!") Добре, моля ви се, значи той е упълномощен от вашата група. Това исках да разбера.
Госпожа Митева, Вие сигурно сте упълномощена от Вашата парламентарна група? Нали така? Добре. Имате думата.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПСБСП): Аз искам да оспоря това предложение на основание на чл. 56, ал. 2 от правилника, защото съгласно текста на правилника оспорването може да бъде направено веднага след приключване на гласуването, а вие оспорване може да сте направили от място, но от трибуната оспорване не беше направено. Оспорването направихте едва след като приключи още едно гласуване. По тази причина според мен, господин председателю, Вие не трябва да давате ход на това предложение.
Освен това, доколкото аз разбрах, предлага се оспорване на гласуването не защото процедурата е нарушена или резултатът според представителите на СДС неверен, а защото те имат възражение по същество, по съдържанието на предложението. Според мен възможност за оспорване на гласуване на това основание в правилника не съществува. Ето защо аз оспорвам това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз съм съгласен с Вас, госпожа Митева. Трябваше да се направи оспорването, първо, навреме, а второ... (Реплики на Венцеслав Димитров от място)
Господин Димитров, ако искате да кажете нещо, бих Ви дал думата от трибуната, но не и по този въпрос. Правилникът е ясен! Става въпрос за резултат и за процедура. Всичко трябва да се мисли навреме. (Ръкопляскания от Парламентарната група на БСП)
Минаваме към следващия текст. Член 1 е гласуван така, както е предложен от Законодателната комисия. 1255.2
Имате процедурно предложение? Добре. Имате думата, господин Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Господин Савов, искам да изразя един процедурен протест. (Оживление в залата) Ние очаквахме резултатите от предишното гласуване и поискахме да бъдат дадени по парламентарни групи, защото ни озадачи резултатът. Вие веднага обаче казахте да се гласува веднага, аз очаквах резултатът от гласуването да се даде по партии. Кажете ми кога ние можехме да оспориме това гласуване, след като нямаше никакво време. Искахме да се получи резултатът от гласуването по парламентарни групи и искахме да го оспорваме. Изведнъж се появи режим на гласуване. Кога ние можехме да оспорим това нещо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Димитров, логиката Ви куца в случая, и то много сериозно, защото дали ще излезе по парламентарни групи - това няма никакво значение за поставянето на въпроса за редовността на гласуването. Моля Ви се! Няма никакъв резон. Аз имам намерение правилника да го прилагам и към едната, и към другата страна. Правилникът е така, както го прилагаме в момента, колкото и да е неприятно това. (Одобрителен шум от Парламентарната група на БСП)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Тогава след всяко гласуване аз ще Ви помоля да дадете поне пет секунди, в които може да се оспори това гласуване. Иначе как ще стане оспорването?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Знаете, че оспорването на гласуването не може да стане от резултата, обявен по парламентарни групи. Е, тогава? Аз казах да се покаже.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Аз считам, че едно гласуване е приключило, след като се покаже по парламентарни групи и след като ние сме го поискали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижте, това не се дава при всяко гласуване - по парламентарни групи. Иначе просто правилникът е такъв - би трябвало да се помисли навреме.
СТОЯН ИВАНОВ (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация.
Господин председателю, аз искам все пак вие като председател на събранието...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля Ви, повдигнете микрофоните. Наредил съм една комисия да работи (извинете, че Ви прекъсвам) 1255.3 по оплакването, че не се чува, включително и тук. Извикал съм най-добрите специалисти, които правят сега някакво обследване. Дано да може нещо действително да се направи.
СТОЯН ИВАНОВ (ПСБСП): Моят процедурен въпрос, или процедура, е следната, т.е. дайте едно разяснение на чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В него е записано, че законопроектът с мотивите към него и докладите се предоставят на народните представители не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани. Тези два законопроекта, за които става дума и са внесени на второ четене - първият законопроект с това, което съдържаше на първо четене, съдържаше 5 члена, което се представи на второ четене съдържа 6 члена и две заключителни разпоредби. Този, който гледаме в момента, също сравнително се различава от това, което беше представено на първо четене. Чакам Вашето мнение по въпроса - трябва ли на второ четене законопроектите да бъдат представени 24 часа преди внасянето им в пленарната зала? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, не трябва за второто четене. От това условие на второ гласуване няма нужда. Прочетете и ще видите. Законодателната комисия внася мотивиран доклад по направените писмени предложения по отделни текстове не по-късно от 7 дни от получаване на приетия законопроект на първо четене. Тези 24 часа се отнасят за първото гласуване. Просто няма нужда от това условие при второ четене. Тук обсъждането започна да придобива сила и така няма да бъде вяло, така че ще има възможност да се обсъди и ако законопроектът не е раздаден...
В правилника няма такова положение!
Продължавайте, господин Джеров. 1255.4 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва чл. 2.
"Ал. 1. Възстановява се собствеността върху имотите, отчуждени по Закона за държавния монопол върху тютюна, Закона за държавния монопол на петролните продукти, Закона за монопола на спирта и подсладените спиртни напитки и търговия с плодови ракии и вино, Закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия, Закона за кинематографията, Закона за книгопечатането, Указа за отчуждаване на складовете за съхраняване на храни.
Ал. 2. Собствеността върху имотите по предходната алинея се възстановява, ако при влизане на този закон в сила те се намират в собственост на държавата, общините, обществени организации или техни фирми, или на еднолично дружество по чл. 61 от Търговския закон и ако те съществуват реално до размерите, в които са отчуждени."
Това е съдържанието на чл. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, господин Бучков, след това господин Стоилов и след това господин Даскалов.
ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, дами и господа народни представители, по предложения текст по ал. 2 имам следните възражения. Накрая на текста изречението "ако те съществуват реално до размерите, в които са отчуждени" да бъде изменено така "ако те съществуват реално във вида и до размерите, в които са отчуждени".
Съображенията ми за това са следните. По чл. 2 са отчуждени недвижими имоти заедно със съществуващите в тях машини и съоръжения, в по-голямата си част, които представляват от само себе си производствени мощности. Или, с други думи - под тези нормативни актове, споменати в чл. 2, не се отчуждава само сграден фонд, както е по чл. 1, а се отчуждават и машините, и съоръженията, което представлява едно общо индустриално предприятие или производствена мощност, която работи.
При това положение, ако сградата съществува в същия си вид, т.е. в същите физически размери, обаче машините са вътре сменени и са нови, по най-последна техника, би ли могло да се приеме, че трябва да се възстанови изцяло това, което е взето? Освен това, какви взаимоотношения ще се създадат между собственика ДЕ/ВР 1256.1 на сградата и производственото предприятие, което експлоатира машините? Трябва да се има предвид, че ал. 1 на чл. 2 изрично казва "възстановява се собствеността върху имотите, отчуждени по...", а не само "върху сградите, отчуждени по...". А тъй като се касае за имоти, те освен сградата включват в себе си и машините, и съоръженията, за да може да функционират тези производствени мощности.
Поради тези съобръжения поддържам направеното предложение за изменение на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Бучков, бихте ли ми дали писмено текста. Господин Стефан Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, аз искам да се възползувам от направеното предложение в Икономическата комисия и мисля, че Вие ще се съгласите, че становището, изразено в първи вариант от Икономическата комисия, има даже по-голяма тежест, отколкото предложението на един отделен депутат. В тази връзка струва ми се, че трябва да бъде обсъден отново въпросът за това всички обекти, които се имат предвид по седемте закона в чл. 2 на разглеждания законопроект, с изключение на жилищните сгради, да останат като обекти на един специален Закон за реституция или обезщетение на собственици.
Искам да ви припомня първия вариант на становището на Икономическата комисия. Текстът звучи така: "Този закон се отнася до възстановяване правото на собственост върху недвижими имоти, представляващи жилища, отчуждени по законите, посочени в чл. 1 и 2 от закона. Недвижимите имоти, представляващи стопански сгради по законите, посочени в чл. 2, подлежат на възстановяване със специален Закон за реституция."
Заслужава внимание, че това становище спечели по-голяма подкрепа тогава в Икономическата комисия. И аз съжалявам, че в Законодателната комисия не е уважено както следва становището на Икономическата комисия, респективно това в този първи вариант. Искам да обърна внимание на уважаемите народни представители, че Икономическата комисия в тази си част от състава изхождаше от съображенията, че много по-справедливо чрез прилагане на единен критерий ние ще решим въпросите за обезщетяване и щети, нанесени на бивши собственици, ако отидем към една проста формула, имаща предвид обезщетяване, изключвайки само жилищните сгради 1256.2 по понятни на всички нас съображения. В този случай абсолютно всички собственици, които са понесли щети, ще бъдат поставени в еднакво положение. Спрямо тях ще бъде приложен единен критерий, единна формула.
Искам да привлека вниманието на събранието върху това, че има страни, които година, година и половина преди нас правят стопанската реформа, решават проблемите на бившата собственост в процеса на приватизацията и отидоха към такива, бих казал, много по-работещи, много по-елегантни решения.
Аз моля това становище на Икономическата комисия, изразено като първи вариант, да бъде отново разгледано и събранието да гласува. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз смятам, че при второ гласуване такова предложение не може да се направи вече господин Стоилов.
НОРА АНАНИЕВА (от място): То е направено на първото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие можете да направите добавка, Вие имате ли писмено предложение за това нещо? (Председателят Стефан Савов разговаря с депутата Стефан Стоилов и доуточнява повдигнатия въпрос)
Господин Марков има реплика, след това господин Даскалов.
ГЕОРГИ МАРКОВ (СДС): Моята реплика е към господин Стоилов. Това, което той иска, е всъщност това, което се поддържаше на първо четене от парламентарната група на БСП, а това е да върнем в натура само жилищата.
Съюзът на демократичните сили на едно такова нещо никога не може да се съгласи и това най-добре можеше да се види, ако, както Ви поканихме, бяхте дошли в препълнената зала на НДК, да чуете какво искат нашите избиратели, които са ни изпратили тук. И за нас е гордост, че ще върнем не само жилищата, а ще върнем всичко това, което може да се върне в натура и то съществува реално до размерите, в които е взето. Защото по същество това си е една приватизация, правим я много бързо, без никакви агенции, без никакви наредби за търгове и това го изисква елементарната справедливост.
Ние ще внесеме отделен Закон за компенсациите само за това, което не може да се върне в натура по простата причина, 1256.3 че физически не съществува или е отишло в трети добросъвестни лица. Съюзът на демократичните сили по този въпрос компромис няма да направи и аз поддържам чл. 2 така, както се предлага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви. Господин Даскалов и след това госпожа Миленкова. 1256.4 ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Господин председателю, господа, ставаше въпрос за възражението, което направи господин Бучков по ал. 2 на текста, като искаше да се добави освен "до размерите" също и "във вида". Обосновката, която господин Бучков направи, като искаше да аргументира това допълнение, фактически се намира в съществуващия текст, защото се говори - "до размера". Това означава също и онова, за което господин Бучков говори. Защото по силата на законите, които се споменават в ал. 1 на чл. 2, са отчуждени не само недвижимите имоти - сградите на фабриките, отчуждени са и основните средства, отчуждени са и машините. И сега, когато се възстановява тяхната собственост, се възстановява собствеността както върху целия имот, а имотът е представлявал оня, който е бил отчужден. Онова, което е отчуждено, е сградата плюс съответните машини. Или подлежи на възстановяване само онова, което в момента съществува. То може да съществува или така, както е било отчуждено, или в един по-малък размер. С други думи, това, което в момента съществува - сграда плюс машина, се връща, но в онзи размер, в който е съществувало. Подразбира се, че и във вида, в който е съществувал тогава.
Понятието "до размера" според мен е по-обхватно, отколкото понятието "във вида" и затова моля да остане предложението на Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата госпожа Миленкова.
АНА МИЛЕНКОВА (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация, 20. Силистренски избирателен район.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моето предложение е за отпадане на чл. 2 от проекта. Какви са съображенията ми за това?
В чл. 1 се регламентира възстановяването на собствеността на жилищни имоти. В чл. 2 се урежда възстановяване на собственост върху стопански обекти.
Както вече чухме, в този смисъл е и становището на Икономическата комисия.
Просто това, което предлагам аз, е по-улеснено от гледна точка на законодателна техника, затова защото, имайки предвид, че става въпрос за стопански обекти, би могло да бъде икономически нецелесъобразно възстановяването на тези имоти. Това на първо място намалява имотите, за които ще се извършва приватизация, и би могло тези имоти, които са обект на чл. 2, да бъдат използуСР/ВР 1257.1 вани като обезщетение при извършване на приватизацията, което би я ускорило и в много случаи би било стопански целесъобразно, защото именно на икономическата целесъобразност би следвало да обръщаме внимание, когато предприемаме тези законодателни действия, а не само да мислим евентуално дали един или два процента биха желали нещо определено да се извърши. Би следвало да обърнем внимание точно на интересите на всички от гледна точка на икономическа целесъобразност. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви. Иска думата господин Ескенази.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Аз категорично искам да репликирам относно идеите да се въвеждат принципите като общо на икономическа целесъобразност. Тоест съображенията, които бяха изтъкнати дотук, са следните: защо ще му се връща на тоя човек, когато е поизгодно държавата да го продаде? Ама, разбира се, че е така, а още по-изгодно е държавата пак да национализира и пак да продаде. Разбира се, че е така, това е най-изгодно. Така че тези съобръжения абсолютно не могат да бъдат споделени.
Идеята, че, видите ли, при една приватизация ще се получи по-справедлив резултат, т.е. ще се даде имотът на този, който е натрупал пари, а не на този, от когото е взето, не може да бъде споделена.
Що се касае до изказаното досега - във вид, размер и т.н., аз смятам, че най-прецизен е текстът на Законодателната комисия. Апелирам да се гласува текстът така, както е предложен от Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има ли други желаещи да вземат думата.
Господин Джеров, понеже има няколко предложения, ако обичате да ги систематизираме.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Първото предложение е на Законодателната комисия. Аз го подкрепям.
Другото предложение беше да отпадне целият чл. 2.
Третото предложение е към ал. 2 на чл. 2, който е предмет на нашето разглеждане, в последния ред текстът е "ако те съществуват реално", а господин Бучков предлага "във вида и размерите, в които са отчуждени".
Първо, по отношение на предложението текстът да отпадне. Това е въпрос на мнението на залата. 1257.2
Аз се противопоставям на допълнението "във вида". Предпочитам, когато работим с текстове, с норми, вътре да слагаме точни, прецизни понятия, а не след това, когато ги пуснем в действие, да започнат да идват искания за тълкуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това беше предложението на господин Бучков. Ние ще го гласуваме. Има обаче и едно предложение на госпожа Миленкова - да отхвърлим въобще чл. 2. Има и предложение на господин Стоилов - да се отхвърли чл. 2 или да се направи заместване.
Така че редът на гласуване ще бъде следният: първо, предложението на госпожа Миленкова за отхвърляне на текста, след това предложението за заместване на един текст с друг, направено от господин Стоилов, след това предложението на господин Бучков - за допълване на текст.
Гласуваме най-напред предложението на госпожа Миленкова - чл. 2 да отпадне. Моля, гласувайте.
Моля, прекратете гласуването, посочете резултата и след това дайте резултата по партии.
От общо 204 гласували, 97 са гласували за, 107 - против, въздържали се няма.
Моля ви, дайте резултата на гласуването по партии.
Отклонява се предложението на госпожа Миленкова.
Следва да гласуваме предложението на господин Стефан Стоилов.
Моля, гласувайте!
От общо 203, за предложението са гласували 95, против - 107, един въздържал се. Отклонява се предложението на господин Стоилов.
Моля, преминаваме към допълнението, ако, господин Бучков... Моля, процедура? Заповядайте, господин Стоилов. 1257.3
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПСБСП): Поисках думата за процедурна забележка. Аз смятам, че е правилно предложението, което направих (а то по същество е първият вариант на становището на комисията), да беше прочетено, тъй като, като се каже "предложение на Стефан Стоилов", и се пуска балтията... (Оживление в залата) А това е становище на Икономическата комисия. Съгласете се с мен, господин Джеров трябваше да прочете тези седем реда.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (от място): Нямам предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Стоилов, може би имате право за "балтията", но Вие, обяснявайки, казахте много подробно, че е предложение на Икономическата комисия.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПСБСП): Трябваше да се прочете, господин председател, а Вашата усмивка ми дава основание да смятам, че сте съгласен. Председателят на Законодателната комисия трябваше да прочете текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие го предложихте и казахте фактически, че това е предложение на Икономическата комисия.
Преминаваме към гласуването на предложението на господин Бучков. Поддържате ли го, господин Бучков? (Народният представител Емил Бучков потвърждава с кимане на глава от място) Да, господин Бучков го поддържа.
Ако обичате, господин Джеров, още веднъж прочетете предложението.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Предложението на господин Бучков се отнася към ал. 2. Последният ред "ако те съществуват реално до размерите, в които са отчуждени". Господин Бучков предлага: "... във вида и размерите", т.е. прибавяне на думите "във вида".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Гласуваме за предложението на господин Бучков.
От общо 201 - за 100, против 76, въздържали се 25. Отклонява се, макар и за един глас.
Пристъпваме към най-важното гласуване. Уважаеми госпожи и господа, всички сте на мнение, че Законът за реституцията е от особена важност, както утре ще бъде Законът за земята, ДП/ВЙ 1258.1 който ще започнем, и както вдруги ден ще бъде Законът за приватизацията. На мен ми се струва, че затова трябва малко повече тишина и ред в залата.
Гласуваме за предложението, така както е формулирано от Законодателната комисия.
От общо 202, за 107, против 89, въздържали се 6. Член 2 се приема.
За обяснение на отрицателен вот има думата господин Константин Аджаров.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСБСП): Константин Аджаров, Християнрепубликанска партия, Парламентарен съюз за социална демокрация. Обяснение на отрицателен вот.
Преди малко, уважаеми колеги, попълних декларация, която се изисква от всички нас за имуществото. В нея писах, че имам една втора идеална част от апартамент в Пловдив. Това е всичко.
Сега вече нещата се промениха...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): А парите от миналите избори?
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСБСП): Нещата се промениха. В момента моята майка, чийто единствен син съм, е съсобственичка на триетажна къща в София; съсобственичка е на киносалон в центъра на София; съсобственичка е и на разрушената фабрика на моя дядо, също в София... (Частични ръкопляскания, оживление в залата) Тоест бих могъл да смятам, че вече съм един заможен човек... (Частични ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Честито, господин Аджаров...
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ: Благодаря, господин Савов!
Безспорно законите за национализацията от 1947 - 1948 година заедно с последвалата ги колективизация на селското стопанство в България докараха страната ни до разруха. Това е безспорно. Защо тогава гласувах против? Виждате, че нямам нито личен мотив... Ами много просто, защото, първо, този закон за възстановяване на собствеността на одържавените имоти с нищо няма да съживи производсвото.
Второ, аз съм народен представител не само на моя избирателен район, а както е написано в Конституцията - на целия български народ, а той в мнозинството си не е собственик за разлика от собствениците на селскостопански земи. Ако в България 90 на сто от населението бяха селяни и имаха земя през всички 1258.2 времена, дори преди Освобождението, то не така стои въпросът със собствениците на градски имоти.
Погледнете се и вие тук, уважаеми господа, колко от вас имат да взимат като мен? Те са по-малко в тази зала. Помалко са, да! Вярно е, че има някакъв акт на справедливост, но той не трябваше да става по този начин - с пълна реституция във всички посоки, както са били сградите, както са били имотите. Имаше други начини. Имаше други начини! Няма да се помогне на производството, а разделението между хората в България, между гражданите на България, ще стане още по-голямо.
А ние трябва да простим - това е всичко! (Частични ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Аджаров, мисля, че бяхте на ръба да нарушите Конституцията и след това ще Ви обясня защо. Там има в една точка нещо за расова..., ще Ви обясня в разговор.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (от място): Има някаква грешка, не съм имал предвид такова нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Красимир Николаев. 1258.3
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, Парламентарен съюз за социална демокрация! Ще направя обяснение на отрицателен вот.
Гласувах "против" ал. 2, тъй като считах уточнението, което внесе господин Бучков, за коректно, тъй като то визира качествени характеристики на имота и не би могло така елементарно да бъде променено със само "до размерите" (да се счита като изчерпателно) в случаите, когато са подменени строителните конструкции на обекта, проведени са мероприятия по реновация, реконструкция, смяна на функцията или функционалното предназначение на обекта без промяна на неговите физически размери. Така че във всички случаи тези неща не са отчетени и претенцията, която изрази господин Джеров, че текстът "до размерите", изключвайки "във вида", било изчерпателно и дава цялата характеристика.
Мисля, че другото е по-коректно и то въвежда редица уточнения. А това, което прогласувахме, ще ни хвърли в редица спорове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата има господин Филипов.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПСБСП) Уважаеми колеги народни представители! Емил Филипов, ПССД, Михайловградски избирателен окръг, Берковица, БСП. Гласувах против чл. 2 на законопроекта по следните причини.
Първо, убеден съм, че това е закон за вчерашно време, за онзиденшно време, а не за утрешния ден на България.
Второ, защото с този закон не бе избрана най-подходяща форма за евентуална реституция, а именно - обезщетението. Беше избрана най-сложната форма.
Трето, това е поредният закон за реституция и отново "на парче", Правилно би било да се почака, да се уеднаквят всички позиции, всички варианти и наведнъж да се гледа този закон.
Четвърто, този закон, уважаеми господа народни представители, слага букаи на закона, който ние с вас ще приемем още другата или по другата седмица - за приватизацията.
Прегледах една скромна справка от времето на национализацията, когато съм бил дете. Цифрата е следната: национализирани НЧ/ВЙ 1259.1 предприятия - 6971. Всички тези бивши големи или малки предприятия сега ще станат съсобственици на голяма част от това, което днес съществува в България и което ние утре с вас ще искаме да приватизираме.
Пето, Народното събрание не беше запознато с това, че обекти, които бяха национализирани, имаха дългове и задължения, господа, в момента на национализацията. Тези дългове са възлизали на 10 млрд. и 156 млн.лева. Това са били дългове към държавата, към бюджета и към кооперациите.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Национализирани са били само с активите, но не и с пасивите.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПСБСП): Прието е всичко и съответно е върнато, господин Димитров.
Поради това считам още веднъж, че законът беше приет преди всичко с политически, а не с икономически обосновки. Убеден съм, че той ще има негативни последици за нашата реформа, която ние всички искаме да реализираме.
В този парламент, дами и господа, всеки има ден на радост и ден на огорчения. Ако беше само чл. 1, за мен би било ден на справедливост. Но чл. 2 на този закон внася в мен дълбоко чувство на огорчение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (звъни): Половин час почивка. 1259.2и (След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми колеги, продължаваме заседанието. Ако трябва все още да дам време за забързаните колеги, които не са си заели местата, припомням, че сме на второ четене на законопроекта за възстановяване собствеността върху одържавени градски имоти. Бяха гласувани чл. 1 и чл. 2 на този законопроект. Сега е ред на чл. 3 от законопроекта. Господин Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 3. Ал. 1. Собствеността върху имотите по чл. 1 и чл. 2 от закона се възстановява на лицата, от които те са били отнети или на техните наследници по закон.
Ал. 2. Възстановява се собствеността на юридическите лица, чиито имоти са били отчуждени на основание посочените закони в чл. 2. Когато юридическите лица не съществуват при влизането на този закон в сила, правото на собственост се възстановява в полза на съдружниците или членовете им, а съответно на физическите лица или на техните наследници по закон, които са били членове или съдружници към момента на прекратяването му, съобразно правата на всеки от тях.
Ал. 3. Когато не са налице условията за възстановяване на собствеността върху имотите по чл. 1 и чл. 2, бившите им собственици и техните наследници се обезщетяват по ред, о пределен с отделен закон."
Това е съдържанието на чл. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По този текст постъпили ли са писмени предложения?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: По никой текст няма писмени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Йордан Василев иска думата. Заповядайте!
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми колеги, правя предложение в ал. 1 на обсъждания чл. 3, като финал, след предложения текст, да се добави "или по завещание". РД/ВЙ 1260.1
Съответно в ал. 2 също на шести ред, след думите "по закон", същото допълнение - "или по завещание".
Мотивите мисля, че са ясни. Това е едно аналогично право, което според мен ние нямаме право да отнемаме. Бих искал, разбира се, да добавя, че аз нямам никакви наследствени имоти и нямам предвид претенция а просто получих писма от непознати хора, които ми обърнаха внимание, че това е едно накърняване на интересите.
Смятам, че те са прави и ви моля да приемете тази добавка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господн Джеров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Това е въпрос вече на решение, което може тук да се вземе. Ние говорим за някакъв основен принцип. Собственикът трябва да получи възстановяване на правото си на собственост. Тогава, когато той вече отсъствува от света, починал е, на негово място встъпват наследниците по закон, които са. Това е нормалното положение.
Ако народните представители се съгласят, няма никаква пречка да се пише "и по завещание". Но нашето виждане беше да спрем до "наследниците по закон". Въпрос на виждане, въпрос на разбиране. Няма да е противоправно, ако се приеме и "заветници или наследници по завещание", вече как ще го формулираме, е друг въпрос. Въпрос на принципно разбиране е. Но ви казвам, че може, допустимо е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Велчева, имате думата.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Искам да възразя срещу предложението на господин Йордан Василев, защото, когато човек извършва завещание, той се разпорежда с имуществото, което в момента притежава. И ако той би бил притежавал това имущество, би могло да направи едно завещание в съвсем друг смисъл или да не завещае конкретния обект. Ето защо аз мисля, че трябва да приемем само хипотезата за наследниците по закон. Другото би било едно тълкуване сега от Народното събрание при други условия на волята на вече починали лица. 1260.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други мнения по този въпрос? Господин Сталийски, имате думата.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Макар че Йордан Василев не е юрист, аз бих приел неговата теза. Съображенията са две.
Законът за наследството, който е най-старият закон, от 1949 г., има две хипотези - наследник по закон и наследник по завещание.
Хипотезата, че не може в момента на връщането на земята да се позовем на волята на завещателя, не е аргумент. Заради това, защото с отчуждаването на тези имоти, които са предмет на връщане, на реституция, те не са съществували и сега се връщат отново в правния мир.
При това положение ще бъде справедливо да бъдат приети и тези наследници, които са по завещание.
А, още повече, не искам да се спирам тук, нямаме достатъчно време, има две или три хипотези и разполагаемата част - - няма в никой случай да бъде назначена.
Затова аз ви моля да гласувате за предложението на господин Василев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Гоцев, имате думата.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа! Въпросът за завещанието го обсъждахме и съвсем съзнателно е казано завещание по закона. Затова защото сега се възстановява земята. Този, който е направил завещание, не е знаел, че тепърва ще се връща земя, за да каже: аз завещавам и тази земя, която един ден ще ми се върне, когато прекратят дейността си текезесетата... Това просто е невъзможно.
Второ, ако ние дадем на наследника по завещание, откриват се поредица въпроси във връзка с оспорване на завещанието, във връзка със запазена и разполагаема част. Именно заради това е внесен и законопроект, който вие сте получили, че при завещанието се имат предвид само тези имоти, които са съществували в патримониума, в имуществото на завещателя към момента на откриване на наследството.
Аз ви моля да не спорим, защото другото ще доведе до сложни правни ситуации, при което и съдебната практика ще се чуди какво да прави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Ганев има думата.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Уважаеми колежки и колеги, искам да възразя на това, което каза моят добър приятел Васил Гоцев, защото става въпрос не за отчуждаване, а за завещаване на неща, които не са били в патримониума, а за неща, които са били, т.е. имам предвид случаите, когато е направено завещание, но това завещание не е било приведено в сила, затова защото имотът е бил отчужден. Нека да не изпускаме това.
А колкото до това, че ще се създадат допълнителни затруднения за съдебната власт, мисля, че и без това ще ги има достатъчно и няма какво да мислим по този въпрос.
Присъединявам се към мнението на господин Йордан Василев и смятам, че трябва да се приеме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Велев има думата.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): От парламентарния Съюз за социалдемокрация съм.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Аз възразявам против това в кръга на лицата да ЦМ/МД 1261.1 се включат и наследници по завещание, защото смятам, че това няма да е справедливо. Защото вижте по-следващите текстове, където се предвижда освобождаване на тези лица - наследниците, от данък върху наследство. Ние, разбира се, ще протестираме против това, но ако все пак се приеме, представете си едно лице по завещание получава имоти, а на всичкото отгоре не плаща дори и данък върху наследството. Мисля, че това не е справедливо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Ескенази, имате думата.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Уважаеми колеги, с риск да повторя някои от нещата, които бяха казани досега, хипотезата за завещание беше обмислена в Законодателната комисия. Ако се включи в текста и завещание ще настане една пълна бъркотия, защото има запазена и разполагаема част. Тази запазена и разполагаема част е била изчислявана съобразно наследствената маса тогава, когато е било открито наследството. Сега изведнъж изниква едно наследство, което е много по-голямо. Наново ли ще се прекроява това, или ще се преизчислява? Освен това завещал е примерно една втора от имуществото си, като е имал предвид, че една втора от имуществото му представлява апартаментът, а пък, да речем, вилата я дава на наследниците си по закон. Те не са оспорвали тогава, дори да е нарушена тяхната разполагаема част, просто защото са счели това за справедливо. Сега те могат ли да оспорват това завещание, или няма да могат да го оспорват? След като са изтекли всички срокове?
Така че аз просто апелирам към вас да се гласува текстът така, както е предложен от Законодателната комисия. Нека да сме наясно. Не може всичко да бъде уредено в този закон. Не могат всички хипотези да бъдат изчерпани. Нека да бъдем реалисти и да приемем това, което предлага Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Йордан Василев поиска думата, за да отговори на репликите.
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ (СДС): Уважаеми колеги, аз се извинявам, че един филолог трябва да влезе в спор с юристи, но, първо, по възражението, че ще се създадат затруднения на съдебните власти, струва ми се, че то не е юридическо, а бюрократическо основание и аз напълно го отхвърлям. Законът не може да се съоб1261.2 разява с удобствата на хората, пък били те и съдии.
Второ, по волята на завещателя. Ние сме в един момент, когато в България е отсъствувало истинско правораздаване дълго време. Извинявам се, нека това да няма политически оттенък, но до голяма степен мисля, че е така, дори и в гражданските взаимоотношения и съдебни разправии.
Волята на наследодателя, когато той е правил завещание, има много хипотези. Едната е, че този завещател може да е направил завещанието още преди Втората световна война, защото е бил бездетен и именно това е имал предвид, което сега ние ще осъществим. Може ли някой да си позволи да оспори човешката воля, която е скрепена с документ? Смятам, че ние нямаме право на това. А най-често тези завещания са именно на бездетни родители към лице, на което те са благодарни.
Да предположим по-неудобната за мен хипотеза, че завещанието е направено след като имотът вече не е бил собствен, с предполагаемост, че той може да се върне. Почти невъзможна хипотеза и тя е правно уязвима, т.е. несъществуваща. Но ако завещанието е направено преди национализацията, преди отнемането на имота с някакви съображения, които завещателят е имал, ако текстът е така, както беше цитиран във възражението: аз завещавам половината от имуществото си, като се е имало предвид вила и апартамент... Изразът "имуществото си" включва всичко, скъпи юристи! И щом завещателят е включил всичко, ние сме длъжни да уважим неговото разпореждане.
Аз ви моля да приемете добавката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Георги Марков има думата по процедурен въпрос.
ГЕОРГИ МАРКОВ (СДС): Уважаеми колеги, аз правя формалното процедурно предложение да прекратим дебатите по този текст. Лекции по наследствено право можем да изнесем много, но сега от нас хората очакват да приемем закона. Аз лично нямам кураж да пиша книги, поеми, опери и т.н. Нямам такова самочувствие. Надявам се, че не бива да имат такова самочувствие по наследствено право и хора, които не са учили тая работа. (Оживление в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Гласуваме направеното процедурно предложение да се прекратят разискванията по този текст. 1261.3
Моля, гласувайте.
Моля, колеги, влезте в залата. Текат 3-те минути за това предупреждение.
Към останалите, които са тук - моля, гласувайте за направеното процедурно предложение да се прекратят разискванията.
За предложението са 110 народни представители, против 55, 15 се въздържат.
Прекратяват се разискванията по този текст.
Господин Джеров, имате думата. 1261.4
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Позволете ми накрая да приключим с този разговор - завещание и закон. Аз ви казах преди малко, че от правна гледна точка и едното, и другото са перфектни. Нека да помислим по практическата страна на въпроса. Нека да помислим по това, че в законодателството дотук - от 3 часа следобед досега - ние спазихме принципа за наследници по закон и би трябвало да бъдем логични и да продължаваме. Възприехме един принцип - нека да вървим нататък.
И второто съображение - мен не ме е страх, че съдилищата ще работят. Те са за това. Където има имоти, където има имуществени отношения - ще има спорове. Но приемайки, че трябва да се възстанови собствеността и на наследниците по завещание, ще създадем толкова неимоверни спорове, че даже не знам кой би могъл да излезе от това положение. И при това положение ви моля да приемете текста така, както е предложен от Законодателната комисия: "Преките собственици и наследниците по закон". И тук да спрем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Пристъпваме към гласуване. По текста има направено допълнение към ал. 1 в края да се добавят думите "или по завещание" и в текста на ал. 2 на шести ред след "закон" - "или по завещание". Гласуваме най-напред добавката към тези два текста. Моля, гласувайте! Гласуваме само допълнението "или по завещание".
Резултат от гласуването: за - 62, против - 101, 34 се въздържат. Предложението за това допълнение към двата текста не се приема.
Гласуваме текста на чл. 3 с трите му алинеи във вида, в който е предложен от Законодателната комисия и го имате пред себе си. Моля, гласувайте!
Гласуването приключва. Прекратете го и посочете резултата. Резултат: за - 107, против - 64, 8 се въздържат. Текстът се приема.
Следващия текст, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл 4. Възстановява се собствеността върху имотите по чл. 1 и 2, ако собствениците не са били обезщетени чрез изплащане на паричната им равностойност или с друг недвижим имот. Получаване на облигации не се ВЙ/МД 1262.1 смята за обезщетяване.
Ал. 2. Не се смятат за обезщетени лицата, за които е извършено прихващане по Указа за прихващане задължения на бивши собственици на отчуждени от държавата имущества и национализирани предприятия към държавата, банките и държавните предприятия.
Ал. 3. Собствениците на имоти по чл. 8 от Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост и чл. 7 от Закона за национализация на частните индустриални мини и предприятия, получили в обезщетение или в замяна жилища, могат да поискат възстановяване на собствеността. Искането се прави не по-късно от 6 месеца от влизане на закона в сила до министъра на финансите, който е задължен да се произнесе в 30-дневен срок с решение. Непроизнасянето в този срок се смята за мълчалив отказ. Отказите се обжалват в 14-дневен срок пред Върховния съд, който решава спора по същество. За неуредените случаи се прилагат разпоредбите на Закона за административното производство.
Ал. 4. С влизане в сила на решението по предходната алинея отстъпеният в обезщетение или замяна недвижим имот става държавна или общинска собственост и се изземва по реда на чл. 16 от Закона за собствеността. Изземването не може да се извърши, преди да са изтекли 6 месеца от решението за възстановяване на собствеността, а в случаите на чл. 6, ал. 2 не преди изтичане на 3-годишния срок."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Джеров. По този текст има ли направени писмени предложения?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не, няма нищо постъпило до този момент, госпожо председателствуваща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Както виждам и в залата няма желание да се правят допълнения.
Господин Велев, заповядайте.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! На мен ми се струва, че тук трябва да направим едно разграничение и когато става въпрос за възстановяване на собствеността върху имотите по чл. 1 и 2. Там е казано: "ако 1262.2 собствениците не са били обезщетени чрез изплащане на паричната им равностойност или с друг недвижим имот". Нека да го ограничим от онези случаи, когато например по Закона за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост някои лица са били лишени от право на обезщетение. Това са, както миналия път казах и бих искал още веднъж да го повторя, лицата, които са подпомагали германската армия и българската фашистка полиция и шпиони на българската държава. След като (неодобрителен шум в редовете на СДС)... срещу българската държава точно така. Така че ние не можем да не държим сметка, че все пак този закон тогава, когато е отчуждавал едрата градска покрита недвижима собственост е предвидил за някои лица да не се обезщетяват и тези лица са онези, които е определил Министерският съвет по доклад на министъра на правосъдието, което ще рече, че тези случаи са били щателно проверени (неодобрителен шум от парламентарната група на СДС) и сега няма никакво основание според мен и те да влизат в категорията на лицата, които биха получили собствеността си. Благодаря ви. (Оживление в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Велев, какъв текст предлагате? Или нещо да отпадне от текста?
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Тъй като това би могло да стане само с предложение за текст - права сте, госпожо председател може да стане така: "Възстановява се собствеността върху имотите по чл. 1 и 2, ако собствениците не са били обезщетени чрез изплащане на паричната им равностойност или с друг недвижим имот, освен в случаите, когато не са имали право на обезщетение." (Неодобрителен шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Венцеслав Димитров поиска реплика. Имате думата за реплика. След това - господин Ганев също за реплика.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): По повод изказването на токущо говорившия искам да кажа, че онзи ден получих едно писмо от мой избирател, който настоява на членове на БСП или на БЗНС (казионен) повече от 10 години да не се реституира нищо. (Смях в залата и частични ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Ганев има думата за реплика. Вие се отказвате? Добре. Господин Мицев, имате думата за реплика. 1262.3 МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председателствуваща, предложението, което достопочтеният депутат от опозицията направи, е много интересно, но лишено от правно и житейско основание. (Смях и възгласи: "Е-е-е!") По простата причина, че избирателят на господин Димитров може би е имал предвид, че вашата партия, откакто се е преименувала на комунистическа, винаги е била чужда агентура в страната. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Йордан Ганев, за реплика или изказване?
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря, госпожо председател, аз имам да направя две конкретни предложения. В чл. 1, ал. 1 - възстановява се собствеността върху имотите по чл. 1 и т.н., а ако не са били обезщетени чрез равностойно изплащане... паричната им равностойност или с друг недвижим равностоен имот. Много държа на тази дума "равностоен", защото много често в този случай е имало кон за кокошка.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (от място): В кой член, господин Ганев?
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Член 4, ал. 1 - или с друг "равностоен недвижим имот". "Равностоен", да.
А що се отнася тук - не се смятат за обезщетени лицата, които... изброяват се няколко неща. Обаче има един друг случай, който мои избиратели ми го казаха и който е много интересен - лице, на което е бил иззет имот, отчужден имот, почива. Неговият син най-естествено в данъчната си декларация не пише тези имоти, които са били отчуждени. За негова изненада обаче данъчните служби му начитат данък наследство за това и понеже не го е декларирал - удвояват данъка. И след това му казват - ти няма да плащаш нищо, защото това ти е обезщетението. Много моля и тези случаи да се имат предвид.
А що се отнася до казаното от господин Велев, аз на няколко пъти съм отправял тук молби да не се злоупотребява с демагогия.
Господин Велев, знаете ли вие какво значи "фашист"?
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (от място): Да, знам много добре.
ЙОРДАН ГАНЕВ: Съмнявам се дали знаете, защото по тази логика би трябвало да обвините и моя баща, че е бил фашист, защото и той не е получил обезщетение. Как ще установявате кой ДЕ/ВР 1263.1 е фашист и най-важно запомнете - никой фашист в България не е причинил по-големи злини на българската държава от комунистите. (Ръкопляскане и викове "Браво!" от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други предложения ще се правят ли по този текст? Моля, господин Велев, ако поддържа своя текст, да го даде да се прочете още веднъж. Направени са две допълнения. Все пак още веднъж да се каже, защото ще гласуваме първо допълненията. Господин Ганев предлага към текста на ал. 1 на третия ред да се добавят думите "равностоен". "Друг равностоен", т.е. ще гласуваме това допълнение. Междувременно господин Велев ще направи и своето допълнение към текста.
Моля, гласуваме добавката към текста на ал. 1 на третия ред, след думите "с друг" да бъде вписано "равностоен". Гласуваме за това "равностоен" да бъде добавено. Моля, гласувайте!
Аз мисля, че ви казах, уважаеми колеги, трите минути са за предупреждение, направих го в началото на гласуването. Както виждам, никой не влиза, нито излиза и броят на гласувалите не нараства повече. Ако имате търпение да губим по три минути за всяко гласуване, за да изчакаме компютърът да загрее на едни и същи цифри - моля ви, не е разумно.
За - 97, против - 73, въздържали се - 12. Този допълнителен текст се приема.
Господин Велев, моля за Вашия текст също. Той е към края на изречение първо, на третия ред на текста на ал. 1. Прочетете го, господин Велев.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): След края, първото изречение което завършва с "друг недвижим имот", се поставя и продължава със следния израз "освен ако са лишени от право на обезщетение".
РЕПЛИКА ОТ МНОЗИНСТВОТО: Кой ги е лишил?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте за това допълнение!
За - 81, против - 107, въздържал се 1 - предложението се отклонява.
РЕПЛИКА ОТ МНОЗИНСТВОТО: Дайте го по партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, има искане, дайте го по партии. 1263.2
Гласуваме текста на чл. 4 с всичките алинеи така, както е предложен от Законодателната комисия, прочетен от господин Джеров, и го имате пред себе си. Моля, гласувайте с добавката "равностоен".
За - 107, против - 73, въздържали се 6 - текстът е приет. По-нататък, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва чл. 5 със следното съдържание:
"Наследниците на лицата, на които се възстановява собствеността върху имотите по чл. 1 и чл. 2, се освобождават от заплащане на данък върху наследството."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По този текст правени ли са предложения в комисията?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Не, не са правени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не са правени и в залата? Заповядайте, госпожа Миленкова.
АНА МИЛЕНКОВА (ПСБСП): ПССД, 20. Силистренски избирателен район. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, моето предложение е за отпадане на текста на чл. 5. Както вече имах възможност да изразя пред вас своето становище по този въпрос, смятам, че неоснователно е ние да приемем текст, с който да освободим от заплащане на данък върху наследствата лицата, които ще получат такива. Понеже въпросът не е поставен в момента, вече имах възможност да събера някои от възраженията и бих искала с по едно изречение да дам моя отговор по тях.
Едно от възраженията е, че те биха платили много понисък данък, ако бяха получили в един предходен период тези наследства, а не в настоящия момент. Искам да обърна внимание на адептите на това възражение, че при получаване в настоящия момент на тези наследства, те ги получават при цени, много повисоки, отколкото биха ги получили, ако ги бяха получили преди 3 или 4 години.
Другото възражение, което се прави, е, че наследниците биха получавали през периода, през който биха могли да ги експлоатират, биха получавали добиви от тях. Освен това другата възможност е пък да фалират, докато са ги експлоатирали, ако не биха ги експлоатирали съответно добре, така че и това не издържа. 1263.3
И искам на трето място още веднъж да ви обърна внимание, че когато са били одържавявани имотите, фактически те са били одържавени не само с активите, но с активи и пасиви, и както преди малко колегата говори, в този момент, когато са одържавени, тези имоти са имали задължения към държавата, към банките, към кооперациите в размер на 10 млрд. лв., произхождащи от данъци, кредити и други задължения, които не са били изплатили.
И докато ние мислим за тези наследници, които евентуално едва ли биха били и 1 на сто от населението, нека за момент само да си помислим за интересите на останалите 99 на сто от населението, защото иначе рискуваме нашите избиратели да си помислят, че тук, в състава на законодателния орган са тези лица, които биха имали интерес да получат наследствата си, без да изплатят съответните данъци, и искат да уредят това по законодателен ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За реплика има думата господин Венцеслав Димитров, след това господин Васил Гоцев. 1263.4 ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За реплика има думата господин Венцеслав Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Аз искам да кажа, че нямам никакъв интерес от този закон. Но искам да възразя на преждеговорившата. Не зная дали тя си спомня, когато миналата година обсъждахме именно този данък върху наследството, видяхме с каква лоша уредба е този закон. Въпреки сериозните възражения, този закон остана.
Според мен, както сега е уреден този Закон за данъка върху наследството, не би могъл да се приложи нормално спрямо хората, които ще наследят тези имоти или ще влязат във владение на тези имоти. Той не е съобразен с едно такова нещо. Ето защо поддържам предложението на Законодателната комисия да не се облагат с данък върху наследството. Отворете закона и го прочетете, аз не зная дали ще можете да се ориентирате, но там фигурира примерно следното - 50 на сто данък върху наследството. И после Румен Георгиев беше тук, правеха се разни уговорки да се плащат само 10 на сто в този, този и този случай. Аз не зная в кой случай ще попаднат тези, но за мен това не е уредба.
Предстои този данък да бъде уреден, както и другите данъци. Но нека дотогава да не подлагаме хората на такова изпитание. Чисто и просто те няма да могат да платят този данък.
ГЛАС: Има таблица.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Много лошо се уреди, остана 50 на сто.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, аз съм от СДС, Демократическа партия.
Във възраженията, които се правят от лявата страна за данък наследство, всъщност беше изложена и тезата против това. Достатъчно е да се каже, че тези хора в разстояние на половин век не получаваха доходите от имотите си, за да се види, че те не трябва да плащат данък наследство.
Но що се касае до задълженията, които са имали тези предприятия, задълженията на предприятията в една свободна икономика бяха към частни лица. И на мен не ми е известно, въпреки че съм правил справка, правоприемниците държавни предприятия да са изплатили някои от тези задължения. СР/ВР 1264.1
Независимо от това, едно чисто правно съображение, изненадва ме, че юрист го прави, но понеже е работила вероятно в сферата на икономиката, в арбитража, по-малко познава Закона за наследството. Приложим е законът към откриване на наследството. Следователно, ако се плаща данък наследство, няма да бъде днешният закон с всичките работи, за които говори колегата Венцеслав Димитров, а ще трябва да се търсят оценките и законът, и валоризациите на валутата, която сме имали към откриване на наследствата, много от които са открити още преди няколкото обмени, които са правени.
Що се касае до данъкоплатеца, който ще бъде натоварен, аз мисля, че господата от лявата страна трябва да бъдат спокойни, защото много скоро ще внеса законопроект за еднократен данък, който ще бъде върху имуществата на вили над 65 квадратни метра, апартаменти над 120 квадратни метра и в същите размери, в които беше еднократният данък от 1945 - 1946 г.
Така че данъкоплатците ще бъдат облекчени от това, че тези, които имат много, ще понесат тежестта от реституции и от всичко, което следва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По този текст не се правят други предложения, така че ще има две гласувания. Първото е по предложението на госпожа Миленкова този текст да отпадне. Тя се аргументира защо.
Моля, гласуваме предложението текстът на чл. 5 да отпадне. Моля, гласувайте.
За предложението са гласували 83 народни представители, 109 - против, въздържали се няма. Предложението се отклонява.
Моля, гласуваме текста така, както е предложен от Законодателната комисия и беше прочетен. Може би само редакционно трябва да се каже по-точно - "данък върху наследството". Това е редакционна поправка. Моля, гласувайте.
За предложението са гласували 105 народни представители, против - 76, 2 се въздържат. Текстът на чл. 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: "Чл. 6, ал. 1. Сключените наемни договори за недвижимите имоти по чл. 1 и чл. 2 се обявяват за сключени без определен срок. 1264.2
Ал. 2. Физическите лица, настанени по административен ред в жилища, върху които се възстановява собствеността по този закон, запазват правата си на наематели по Закона за наемните отношения за срок от три години от влизане на закона в сила. От датата на възстановяване на собствеността те заплащат наем на новите собственици. Преди изтичането на тригодишния срок договорите за наем не могат да бъдат разваляни, освен в случаите по чл. 36, ал. 1, точка 1 до 4 и точка 11 от Закона за наемните отношения.
Ал. 3. Разпоредбите на предходната алинея се отнасят и за случаите, когато недвижимите имоти се използуват за детски ясли, детски градини, здравни заведения и училища."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По този текст, господин Джеров, правени ли са допълнителни предложения?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: До този момент няма постъпили, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия. Искам да припомня на господин Джеров, че съм внесъл писмено текст още на първото четене по чл. 6, ал. 2 и ал. 3. Не видях в мотивите към този законопроект, предложен за второ четене, аргументи, както изисква правилникът, а именно аргументи на Законодателната комисия защо той се отхвърля. Поради това го предлагам отново на вашето внимание и припомням какво гласеше той. Аз съм го написал, господин Джеров, ще Ви го дам.
Предлагам следния текст за чл. 6, ал. 2: "Гражданите, настанени по административен ред в жилища, върху които се възстановява собствеността по този закон, запазват правата си на наематели по Закона за наемните отношения до настаняването им в равностойно държавно или общинско жилище. Общинските съвети плащат на собствениците наема, дължим им от наемателите."
Предлагам да се създаде нова ал. 3, като сегашната трета алинея стане четвърта алинея, а именно: "Лицата, чиято собственост е възстановена, могат да бъдат въведени във владение на имотите си след изпълнение на условието по предходната алинея."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Андреев. 1264.3
КОСТЯ АНДРЕЕВ (от място): Това е същото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата, господин Конакчиев.
ДОНЧО КОНАКЧИЕВ (ПСБСП): Благодаря Ви, госпожо председател. Аз съм от 24. избирателен район, гр. София, Българска социалистическа партия, Парламентарен съюз за социална демокрация.
Аз подкрепям оратора, който говори преди мен, но искам да конкретизирам моето предложение, което направих при обсъждането на този законопроект на първо четене. Позволете да не повтарям тогавашните си съображения, а да премина направо към текста.
Предлагам в текста на ал. 2 на чл. 6 да се направят следните промени: посоченият срок от три години в първото изречение да бъде променен на пет години. Второто изречение да придобие следния вид: "От датата на възстановяване на собствеността те да плащат на новите собственици наем, определен от общинските съвети".
Бих искал съвсем накратко да кажа, че дълбоко съм убеден, че посоченият срок в предложения ни проект от три години не дава реална възможност за решаването на проблемите на тези наематели. Изхождам от състоянието на жилищното строителство, на жилищното предлагане, състоянието на потенциала на общинската икономика и общото икономическо състояние в страната.
Също така, ако допуснем свободно определяне на наемите, още на третия месец тези наематели, голяма част от които са хора социално затруднени, възрастни, хора с повече деца, дори безработни, няма да бъдат в състояние да отговорят на изискванията за наема и реално ще бъдат поставени пред необходимостта да напуснат жилището.
Ще си позволя да ви припомня, че при обсъждането на законопроекта на първо четене аз приведох някои конкретни данни за ситуацията, която имаме в гр. София във връзка с тази реституция. Така че моите съображения се опират на тези данни.
Бих искал да завърша своето изказване пред вас, като апелирам към всички народни представители да подкрепят тези предложения за промяна, за да не се получи така, че изправяйки някои несправедливости, допуснати преди време, да предизвикаме несправедливост към голяма част от българското население, стотици 1264.4 хиляди хора в страната, т.е. за сметка на едни да възстановяваме справедливост към други. Благодаря ви.
Представям писмения текст, господин Джеров и госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За реплика има думата господин Георги Марков. 1264.5 ГЕОРГИ МАРКОВ (СДС): Мисля, че господинът се кандидатира за кмет на София и сега разбирам защо не са го избрали. И слава Богу! Не очаквах един кандидат за кмет на София да допусне такава крайна некомпетентност, макар и комунист. Вие не знаете ли, че наемите се определят не от общинските народни съвети бе, господине... ("Драги", както казва господин Вълканов, ей-го и Воденичаров горе) Ами те се определят от Министерския съвет, има тарифа. Нима Вие не знаете, че миналата година я промениха, има параграф първи - вземете го прочетете или поне слушайте. Това не е школа за преподготовка на комунисти, да ви учим тук на закони. (Частични ръкопляскания, шум и оживление в залата) Лев и шестдесет и пет е квадратният метър.
Второ, за какъв свободен наем ми говорите? Това е нормиран наем. Нали казваме, че запазват статута си на наематели именно по Закона за наемните отношения? За какъв тригодишен срок ми говорите, че не е достатъчен?
Ами през 1979 г. вашата партия, като изменихте Закона за наемните отношения и задължихте общинските комунистически съвети да уредят заварените наематели по отменения Закон за наемите, що не го направихте? По-големи безобразия от тези, които вашата партия направи с държавния жилищен фонд, никоя партия в никоя държава не е правила. И да мълчите, да станете по-ниски от тревата и да ни слушате тук какво ви приказваме! (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За реплика има думата господин Йорданов.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Отказвам се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Сталийски за втора реплика.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): (След поставянето на картата в залата настъпва оживление и смях, тъй като върху светлинното табло се изписва името на господин Александър Карадимов. Това се посреща с различна реакция) Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Сталийски, сбъркал сте картата. (Ръкоплясканията продължават, чува се освиркване) ДП/ВР 1265.1
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ: Много ми ръкопляскате, госпожо Маринова, радвам се... (Сменя картата със своята)
Имам претенция да разбирам от две неща - малко от гражданско право и от община. Господин Марков беше много мек. Аз ще ви кажа, че това е направо резил. Знаете ли какво представлява общината "Овча купел", където бях кмет една година? Това е една малка трагедия - беднория. Сега виждам господин Бучков - неговата е два пъти по-голяма община, без един лев и една стотинка. За какви общински сгради говорите, където ще бъдат настанени тези наематели? Първият въпрос, уважаеми дами и господа, към вас от лявата страна, е: 50 години, половин век, вашите (те са ваши) наематели стояха на ниските наеми. Георги Марков ви обясни, че Министерският съвет определи тарифата, а не аз като кмет на община "Овча купел".
Този тригодишен срок е достатъчен, като го сравните с цялата трагедия на българския народ в продължение на половин век. И въпреки всичко сега, когато знаете как се гласува законът, защото аз ви обясних и миналия път, че се гласува така, защото ние спечелихме изборите. Помнете, реституция ще има, но реставрация - никога! (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате думата за дуплика.
ДОНЧО КОНАКЧИЕВ (ПСБСП): Аз съм изключително доволен от изказванията на господата преди мен. Не съм очаквал толкова добри изказвания.
Дами и господа, ние тук правим закони и този закон, който се приеме, той е в сила. Неслучайно е нашето предложение именно така да се реши въпросът. Но аз бих искал и нещо друго да ви кажа. В никакъв закон в момента няма, че се дават под наем помещения и апартаменти срещу твърда валута, но това го има и затова се страхувам за тези хора, които с този запис, след три месеца ще се окажат вън. В тяхно име, а не в името на историята или в името на една или друга политическа сила аз застанах пред вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Орсов, Вие вече се изказахте. Други предложения не са правени. Ще пристъпим към гласуване. Текстовете са ясни. 1265.2
Направени са предложения за изменение в текста на ал. 2 от господин Орсов и за нова алинея трета. Те ще бъдат гласувани най-напред. Направено е предложение от господин Конакчиев за промяна в ал. 2, във второто изречение. Ще ги гласуваме. Това е поредността.
Има думата госпожа Маринова.
КЛАРА МАРИНОВА (ПСБСП): Клара Маринова, Парламентарен съюз за социална демокрация, 29. Хасковски избирателен район. Имам процедурно предложение. Дали е възможно преди започване на гласуването да се раздадат картите на лицата, които притежават картите, защото аз вече имам съмнение, че господин Карадимов досега не е гласувал с неговата карта. Тъй като многократно председателят на Народното събрание отправяше остри забележки спрямо лявата част на залата, посочвайки празни места, стигна се до прецедента Велко Вълканов да бъде обвинен, че чужди журналисти са го снимали. Аз затова внасям процедурното предложение: възможно ли е ръководството на Народното събрание в момента да гарантира, че всеки гласува с картата си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Маринова, оценявам духовития Ви въпрос, но съжалявам, Председателството също се питаше как да гарантира, че гласуват точно толкова, колкото са в залата.
Имате думата по процедурен въпрос.
АЛЕКСАНДЪР КАРАДИМОВ (СДС): Ето го прословутият Александър Карадимов, Съюз на демократичните сили, Демократическа партия, 16. многомандатен избирателен район, гр. Пловдив. Едно пояснение: елементарно е да се погледне и да се види, че ние с господин Сталийски сме не само адаши, но гласуваме и от една машинка. Господин Сталийски просто е взел моята карта по невнимание... (Протест от страна на малцинството) Вижте какво, до последното гласуване аз бях непрекъснато вътре. Това може да бъде потвърдено. Недейте да правите елементарна спекула от една грешка.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Какво правят две карти в един и същ човек?
АЛЕКСАНДЪР КАРАДИМОВ: Аз ви поясних, благодаря за вниманието, нека да пристъпим към гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Обяснението е логично. След това може да се изясни по-нататък въпросът. 1265.3
Пристъпваме към гласуване. Госпожо Поптодорова, по гласуването има ред и всичко ще бъде подложено на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз искам да кажа по повод на това, което каза госпожа Маринова, че аз не съм казал, че Велко Вълканов е гласувал пет пъти. Никога не съм казвал това от тази трибуна. Аз съм казвал за съжаление, че има снимки на депутати. Дали са от лявата или от дясната страна, не искам въобще да говоря. Затова винаги съм молил за ред и мисля, че постепенно все пак ред внасяме. Велко Вълканов беше обвинен от един, знаете, журналист, който сега, слава Богу, го няма вече... Това е обяснение на въпроса, който чух отвън.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Пристъпваме към гласуване. Моля ви, колеги, нека да се съсредоточим върху текстовете, тъй като има няколко съществени допълнения и промени.
Най-напред гласуваме текста, предложен от господин Орсов, за ал. 2, с който се замества текстът, предложен от Законодателната комисия. Моля, текстът да се прочете. Става дума за текста, който замества текста на ал. 2, предложен от Законодателната комисия. 1265.4
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Орсов предлага нови алинеи 2 и 3.
"Ал. 2. Гражданите, настанени по административен ред в жилище, върху което се възстановява собствеността по този закон, запазват правата си на наематели по Закона за наемните отношения до настаняването им в равностойно държавно или общинско жилище. Общинският съвет плаща на собствениците наема, дължим от наемателите.
Ал. 3. Лицата, чиято собственост е възстановена, могат да бъдат въведени във владение на имотите си след изпълнение на условията по предходната алинея."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласуваме този текст.
81 народни представители гласуват - за, 108 - против, въздържали се няма. Текстът се отклонява.
Направено е предложение вместо "3 години от влизане на закона в сила" да бъдат "5 години". Гласуваме тази промяна. Моля, гласувайте!
83 народни представители гласуват - за, 107 - против и 2 - въздържали се. Предложението за промяна се отклонява.
Направено е още едно предложение за промяна в текста на ал. 2. Това е изречение второ. Вместо "те заплащат наем на новите собственици", текстът да бъде така: "те заплащат на новите собственици наем, определен от общинските съвети". Моля, гласувайте.
81 народни представители гласуват - за, 104 - против, въздържали се. Текстът се отклонява.
Гласуваме чл. 6, така както е предложен от Законодателната комисия. Имате го пред себе си, като в ал. 3 бе допълнено "училища", дума, която е пропусната, както обясни господин Джеров, при написването. Моля, гласувайте!
113 народни представители гласуват за, 67 - против, 8 се въздържат. Този текст е приет.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следва чл. 7 "Собствениците на имоти по чл. 1 и 2 или техните наследници по закон могат да предявяват искове за възстановяване на собствеността върху тези имоти в случаите, когато те са придобити от трети лица НЧ/МД 1266.1 в нарушение на нормативните актове, както и чрез използуване на служебно или партийно положение, или чрез злоупотреба с власт. Искът може да се предяви в едногодишен срок от влизане на закона в сила."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли постъпили предложения по този текст?
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Няма, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Ганев иска думата.
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Аз ще бъда съвсем кратък. Считам, че този начин, по който се уреждат нещата в този член, е неудачен, защото това нещо ще излага на много дълги процеси. Мисля, че трябва да се намери една по-кратка форма.
Във връзка с това аз си позволих да обърна внимание на Законодателната комисия, че едно време в стария Закон за гражданското съдопроизводство имаше т.нар. "бързи производства". Мисля, че трябва да се помисли много сериозно по този въпрос, защото иначе се излагаме на опасността да сложим едни процеси, които ще траят с години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Ганев, какво предлагате?
Думата за реплика има господин Сталийски.
АЛЕКСАНДЪР СТАЛИЙСКИ (СДС): Уважаема госпожо председател, дами и господа! Искам да направя с две думи един анализ на тази разпоредба. Тук, забележете, не се говори за добросъвестност. И едно разграничение, което Законодателната комисия, според мен, великолепно е направила. Тези случаи, които попадат до 1950 г., когато влиза в сила Законът за собствеността, ще се уреждат по чл. 307 от отменения закон, а след това - по новия Закон за собствеността. Защото Законът за имуществата, собствеността и сервитутите в чл. 307 е почти същата разпоредба.
Господин Ганев предлага да не се водят искове по общия ред. Исковете, това са обикновени ремандикации по чл. 108. Ако няма спор, се водят по чл. 97 от Гражданско-процесуалния кодекс. Следователно тази процедура по отменения Закон за гражданско съдопроизводство, според мен, не е правилна. 1266.2
Ще ви моля да гласувате за текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Миленова има думата.
ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (ПСБСП): Християнско женско движение. Аз искам да предложа текстът да бъде по следния начин: "Когато те са придобити от трети лица в нарушение на нормативни актове." Защото за мен не е ясно как ще се докаже, че даден имот е придобит чрез използуване на служебно или партийно положение, лична злоупотреба с власт.
И, второ, какво значи партийно положение - от коя партия, тъй като сега имаме много партии.
Затова не възразявам, ако бъда убедена, че има начин, по който това да бъде доказано достатъчно бързо и достатъчно вярно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата има господин Ескенази. 1266.3
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Искам само да ви кажа как може да се докаже използуване на служебно и партийно положение. Доста ясно е. А на този, който не е ясно, ако искате утре между 10 и 11 часа ще отворим приемна, за да обясним как се е злоупотребявало с партийно положение, как са се разпродавали имотите по "Руски", по "Оборище" и т.н., именно поради заемане на партийно положение. Няма друго основание да се продаде този апартамент, но понеже е бил член на Политбюро, така се е случило, че общината му дала. Това не е ли ясно на всички? Сега кого браним? Нали Вие казвате, че не искате да имате нищо общо с тези, които са злоупотребили в миналото? Ами много ясно защо не са дали на един работник едно жилище от 200 квадрата на "Руски", а са го дали наедин бивш член на Политбюро, тогава член. Толкова е ясно. Ако не е ясно, утре от 10 до 11 часа безплатни съвети. (Възгласи на възмущения от БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Дърева има думата.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): За протокола Велислава Дърева, Парламентарен съюз за социална демокрация.
Ще бъда съвсем кратка. Подкрепям Елисавета Миленова, уважаеми колеги тъй като не ми е ясна идеята на господин Венелин Ганев. Чрезвичайки ли ще правим, тричленки ли, с тужурка ли да снабдим господин Георги Марков, нещо от този род трябва да ни кажете. Господин Марков разбира. Благодаря на Николай, той много добре говори.
Тук наистина е хубав текстът, където се говори за злоупотреба с власт.
Уважаеми колеги, искам да ви кажа, че до момента в този парламент, днес и не само днес, неговата дясна част злоупотребява със своята власт. Само преди пет минути, само преди пет минути, вие отнехте сградите на детски ясли, детски градини, здравни заведения и училища. Това не е ли злоупотреба с власт, уважаеми господа!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За реплика думата има господин Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Взимам думата само да кажа как ще се установи това, и то с конкретен пример. РД/МД 1267.1
На ул. "Ивайло" и "Димо Хаджидимов" се намира хубавата къща на д-р Чукчуков. След като става едрата градска собственост, д-р Чукчуков го изселват и след това се нанася Фердинанд Козовски. Фердинанд Козовски купува хубавите два етажа, като казва, че са еднофамилни, умира, а наследниците му продължават да живеят още в този дом. С двама души свидетели, които ще потвърдят това, което аз ви казвам, ще бъде установено, че този имот е взет със злоупотреба на партийно положение. А заедно с това наследниците използуват и движимите вещи, които никак не бяха отчуждени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За реплика господин Златаров има думата.
ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ (СДС, Български демократичен форум):
Уважаема госпожо председател, драги колеги! Нямах намерение да взема думата, но днес имах приемен час в "Красно село". При мен дойдоха четири разплакани жени и ми разправиха следното: Известният активен борец Цветан Георгиев имал някакъв имот в "Красно село" и така направил преди години (за пръв път го чувам като случай), че му отчуждили само дворното място и в резултат на това получил три апартамента за близките си. Напълно законно. Сега обаче иска да се отчуждят и къщите и да получат нови апартаменти. Но понеже между новостроящия се обект и стария разстоянието било 19 метра, а се искало 20 метра, по някакъв начин и законът бил изменен. Абсолютно всичко е законно издържано. Но аз от моя проф. Велин Ганев, чийто син е тук, съм запомнил само едно, че когато една правна сделка е във всяко отношение законно издържана, има един начин да бъде атакувана: тогава, когато този, който е правил всичко това законно, е бил вътрешно недобросъвестен.
Ето това е пример, който мога да ви дам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля само за едно уточнение. Има искане за процедурен въпрос, но господин Аджаров искаше думата и съм длъжна да попитам за реплика ли искате думата или за изказване? Ако е за реплика, я имате. Ако е за изказване, трябва да дам първо думата по процедурния въпрос. Но репликата Ви трябва да е срещу думите на госпожица Дърева. (Шум 1267.2 в залата) Казвам какво е реплика все пак.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСБСП): Реплика на изказването на госпожа Миленова искам да направя по чл. 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, вижте, господин Аджаров, моля чуйте ме внимателно. В момента имаше две реплики на изказването на госпожица Дърева. Така че Вие, ако искате реплика по нейните думи, я имате. Но, ако е по нещо друго, моля Ви бъдете коректен.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, става дума за предложението, което вече беше и подкрепено, да се спре дотук - за възстановяване собствеността върху тези имоти.
От една страна, се говореше, че е трудно да се определи кое е нарушение на нормативни актове и кое е служебно и партийно положение. Но има и друга страна тук. (Гласове от СДС: "Това не е реплика") Момент. Чуйте какво ще ви кажа. И миналия път не ме оставихте да се изкажа.
Става дума, че при това положение, при тази промяна, се дава възможност на всеки собственик да може да предяви иск, когато имотът му е в трето лице, а не само когато е взет неправомерно този имот. Защото има и правомерно придобити имоти, според действуващото законодателство и всеки ще може да предяви иск. За това става дума. (Гласове от СДС: "Това не е реплика") Добре, нали го чухте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Райчевски има думата по процедурен въпрос.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС, Демократическа партия): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, искам да направя две процедурни предложения.
Достатъчно се дебатира по този член от законопроекта. Мисля, че не се намираме в предизборна обстановка, няма да има и скоро избори, за да говорим и да печелим една или друга аудитория. Предложенията ми са следните:
Първо, да прекратим дебатите и да преминем към гласуване.
И второто ми предложение е да удължим работното време до изчерпването на тази точка от дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми колеги, ще има гласуване, обявявам трите минути до началото на гласуването, 1267.3 тъй като виждам, че няколко уважаеми колеги са навън, т.е. не са в залата, а са около вратите. Моля ви, влезте.
Гласуваме първото процедурно предложение да се прекратят разискванията по този текст.
Моля, гласувайте!
За прекратяване на разискванията са 109, против - 57, 10 се въздържат. Прекратяваме разискванията по този текст. 1267.4 Направено беше и второ процедурно предложение Народното събрание да реши да продължи днес работното си време до приемането на закона на второ четене. Разбира се, с не повече от два часа. Моля, гласувайте.
За - 89 народни представители, против - 74, 7 се въздържат.
Предложението се приема.
Продължаваме гласуването по текста на чл. 7.
Аз не разбрах господин Ганев, като предложи да се приложат твърди съдебни процедури, каквито има в законодателството, това означава ли, че правите предложение текстът да отпадне, за да зная какво да поставя на гласуване?
ОБАЖДАТ СЕ: Няма такова нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Ганев не е направил такова предложение.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Господин Ганев оттегли предложението си, така че можем да преминем към гласуване на чл. 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има направено предложение да отпаднат думите в края на изречение първо след израза: "както и". Предложението се поддържа от госпожа Миленова.
Моля, гласувайте да отпадне изразът от "както и" до края на първото изречение.
За това предложение са 58 народни представители, 114 са против, 5 се въздържат.
Предложението се отклонява.
Гласуваме текста на чл. 7 така, както е предложен от Законодателната комисия и го имате пред себе си.
Моля, гласувайте!
За са 109, против - 61, 9 се въздържат.
Текстът на чл. 7 е приет така, както е предложен от Законодателната комисия.
Господин Джеров, следващият текст, моля.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият е чл. 8, ал. 1. "Бившите собственици и техните наследници не могат да искат пропуснати ползи и добивите от имота. ЦМ/ВР 1268.1
Ал. 2. Необходимите разноски за имота, направени от наематели - физически лица, се дължат по общия ред."
Това са двете алинеи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По този текст има ли допълнения? - Не се правят.
Моля, гласувайте за текста така, както го чухте и е написан пред вас.
За са 126, против - 24, 16 се въздържат.
Текстът на чл. 8 е приет.
Следващият текст, господин Джеров.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Следващият е чл. 9. Предлагаме следното съдържание: "Лицата, чиято собственост се възстановява по силата на този закон, могат да се снабдят с документи за собственост чрез обстоятелствена проверка, ако докажат, че до датата на отнемането на имота в полза на държавата, те или техните наследодатели са имали правото на собственост. За обстоятелствената проверка държавна такса не се събира."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Предложения от пленарната зала ще се правят ли по текста? - Не се правят.
Моля, гласувайте за текста, както е предложен от Законодателната комисия.
За текста са 109 народни представители, против - 39, 17 се въздържат.
Член 9 е приет на второ четене. 1268.2 ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: И следва чл. 10 - последен от основната част на закона. Предлагаме следното съдържание на чл. 10: "Възстановява се правото на собственост на бившите собственици и наследниците им върху продадените от тях магазини, работилници, складове и ателиета не по реда на Постановление # 60 на Министерския съвет от 14 май 1975 г. в периода от 30 март 1973 г. до 16 март 1990 г. Възстановяването на собствеността и последиците, свързани с тях, се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Велев иска думата. Заповядайте.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз предлагам този текст на чл. 10 да отпадне по следните съображения - ясно е, че по реда на Постановление # 60 на Министерския съвет от 14 май 1975 г., когато, както тук беше заявено, хората са били принудени да продадат тогава, да отчуждят тези магазини, работилници и складове, ние приехме специален закон. Но тук става въпрос за възстановяване на право на собственост на бивши собственици и наследници, които са продали тези магазини, складове и ателиета, без да са били задължени. Това е една воля на тези собственици към момента на продажбата им и ние сме длъжни да уважим тази тяхна воля. Не бива сега ние да казваме, че тяхната воля е била опорочена и непременно да възстановяваме правото им на собственост. Във всички случаи хора, които са действували добросъвестно тогава, извършили са продажба на тези свои недвижими имоти, получили са съответна парична равностойност, с която може би, не може би, а сигурно са си закупили други имоти, найвече жилища, апартаменти, а сега ние да кажем, че тази сделка е невалидна и даваме право на тези хора да си възстановят предишните имоти.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Даваме им само право. А те - ако искат...
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: То е, разбира се, ако искат, но аз съм сигурен, че във всички случаи ще поискат, защото тогава са получиВЙ/ВР 1269.1 ли една сума, която сега няма да ги удовлетвори, а ще получат имот, който е многократно, десетократно, бих казал, по-скъп от това, което навремето са продали. На практика ще се получи така, че тези хора ще бъдат десетократно облагодетелствувани. Ето защо смятам, че трябва да оставим, да се откажем от възможността на тези хора да възстановяват тези магазини, работилници и складове, които доброволно са продали и никой не им е въздействувал за опорочаване на волята. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Реплика иска господин Георги Марков. Заповядайте.
ГЕОРГИ МАРКОВ (СДС): Господин Велев мисля, че отсъствуваше от Законодателната комисия, когато обяснихме за какво ставаше дума и защо се налага този чл. 10. Той се налага по две причини. Едната е, че има един период от време и това е между 1973 г. и приемането на ЗСГ и издаване на 60-то постановление през 1975 г., когато са се извършвали такива продажби на магазини и помещения. Абсолютно нищо различно е нямало относно мотивирането на волята, както и по 60-то постановление, само че не е посочвано изрично, че те са се изкупували от социалистическите организации и наематели. Това е хипотезата. От друга страна пък, периодът, когато е действувало 60-то постановление, сега от практиката се оказва и това се доказва с документи от граждани, че на много места не е писано просто, че продажбата е станала по 60-то постановление. За да не станат недоразумения, затова изрично го казваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други предложения не се правят. Господин Йорданов, за реплика или изказване искате думата?
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа на народни представители!
От самото начало на приемането на закона моето езиково чувство се бунтуваше, но тук вече бях принуден да взема думата. Аз категорично не мога да се съглася с понятието "бивш собственик", защото в думата "бивш", в определението "бивш" освен юридическия смисъл, който Законодателната комисия и ние, законодателите, влагаме, времето е натрупало една, бих казал, негативна отсянка, която неслучайно част от депутатите тук непрестанно подчертаваха. Става дума за собственици, които по стечение на 1269.2 историческите обстоятелства са загубили правото си на собственост, собствеността им е била отнета несправедливо и т.н. Те са наши съвременници, граждани на демократична Република България и за нас те не са бивши. Нещо повече. Това са именно хората, на които разчитаме да започнат по най-бърз начин процеса на смяна на системата, процеса на приватизация, съживяване на икономиката и т.н.
Предлагам ви в чл. 8, след това в чл. 10 и в чл. 3, ал. 3 да отпадне навсякъде в закона - такава практика е имало и преди това, когато се е отнасяло до чисто езикови, редакционни бележки, подчертавам - чисто езикова, редакционна бележка, изразът "бивш собственик" да отпадне. Тъй като собственикът е винаги собственик - и сега, и в бъдеще, а ние в Конституцията сме записали, че частната собственост е неприкосновена и т.н. Затова точният израз може да се каже: "предишният собственик", но не "бившият собственик". Изразът "бивш собственик" навежда просто към езика на вестниците и по-конкретно към езика на вестник "Дума". В един закон вестникарски език не може да има. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Марков поиска думата по процедурен въпрос.
ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Благодаря, госпожо председател, Ние гласувахме да удължим времето за работа, но мисля, че няма нужда от подробни есеистични изявления по въпроса. Затова правя процедурно предложение да прекратим дебатите и да преминем към гласуване. Благодаря ви. (Одобрителен шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли противно становище? Господин Орсов, заповядайте. 1269.3 ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): Аз се надявах, че господин Георги Марков ще вземе думата след господин Йорданов, за да му припомня, че хора, които не са учили за тия работи, не бива да се изказват така, както той припомни на господин Василев, защото...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, все пак процедурата.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Да, да, аз взимам думата за реплика на господин Йорданов, защото освен това си спомням и едни изказвания, които тук господин Джеров преди време прави - по средата на закона нови понятия не могат да се въвеждат. И се надявах той да вземе думата.
Господин Йорданов, бяха приети всичките тези текстове, трябваше по-рано да се сетите. Освен това искам да Ви кажа, че когато един собственик е продал собствеността си, имота си, той действително е бивш и дали той ще бъде наречен предишен или бивш, няма никаква разлика.
И освен това - какво стана с петрола в Саудитска Арабия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: А, тоя въпрос - съвсем процедурен.
(Александър Йорданов иска думата за дуплика)
Моля Ви, за лични обяснения, господин Йорданов, съвсем накрая.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това е дуплика, има право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, той направи възражение и за процедурното. Много моля, ясно е, че в края на пленарния ден решихме да ни стане весело. Господин Орсов малко ме излъга, като каза, че ще прави възражение по процедурния въпрос, но направи реплика на господин Йорданов. Сега, направено е процедурно предложение да се прекратят разискванията.
Аз Ви моля, господин Йорданов, под формата на лично обяснение, на което имате право, в края на заседанието.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Това е дуплика. Той ми прави реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Другото, което можем, за да се помирят, моля ви това, което господин Орсов въпреки всичко заяви, че прави реплика на господин Йорданов, е да се даде дуплика на господин Йорданов. Много ви моля. След което ДЕ/ВР 1270.1 гласуваме предложението за прекратяване и недейте все пак да надхитряте Председателството. Не че не разбира, но то просто се държи възпитано, така че моля ви, нека да бъде така - господин Орсов направи реплика, въпреки че получи думата по процедурен въпрос, и заради това все пак нарушение господин Йорданов има правото на дуплика. Гласуваме след това процедура. Моля ви, няма да го променяме.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, естествено взимам думата за дуплика на господин Орсов, чиято мисъл скача като на комсомолец от проблем на проблем.
Във всички случаи, искам да ви предложа и да ви припомня, че навремето думата "бивш" се свързваше и с разбирането "бивши хора". Това понятие е влязло в съзнанието на много хора, които сега ни слушат. Хиляди граждани на България бяха "бивши хора" за най-гламавите хора в България - комунистите. В този смисъл...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Йорданов, моля Ви без оскърбителни думи в залата.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз не обиждам никого, само констатирам факта, че комунистите наричаха хора в България "бивши хора". Факт ли е това? Факт. И затова предлагам на мястото, виждам, че в залата също има комунисти и те се вълнуват. Ще вземат думата да се изкажат. Спокойно. Има демокрация, когато управлява СДС, всеки може да се изкаже. (Възгласи: "Е-е-е!" и смях) Моля ви се. Във всички случаи предлагам, тъй като наистина има такава оттенка - негативна, в националното съзнание, в съзнанието на хората този израз "бивш", да използуваме може би израза "собственици, чиито имоти са отчуждени". Такъв е смисълът на закона.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (от място): Бъдещите собственици.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Собствениците, чиито имоти са отчуждени, одържавени. На тях именно се възстановява правото на собственост върху тези...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Йорданов, предлагам Ви - доуточнете текста.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Що се отнася до прословутия петрол от Саудитска Арабия, виждам, че интересът в залата е огромен. 1270.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, това накрая да обясните. Много Ви моля, накрая ще се обяснявате.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз много държа да говоря по този въпрос в пленарната зала. Ще спомена и конкретни имена. Накрая ще го направя. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласуваме процедурното предложение да се прекратят разискванията. Господин Орсов изчерпа и това, и другото.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (от място): Имаме противното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Направено е процедурно предложение за прекратяване на разискванията. След това, ако имате да обясните нещо при вота, ще имате думата. Моля ви. Гласуваме предложението да се прекратят разискванията. Моля, гласувайте.
За предложението са 104 народни представители, против са 66, 6 се въздържат.
По този текст са направени няколко предложения. Найнапред предложението на господин Велев текстът да отпадне.
Моля, гласувайте за това предложение.
За предложението са гласували 77, против - 106, въздържал се 1. Предложението се отклонява.
Господин Йорданов, Вашето редакционно уточнение направено ли е, за да го подложим на гласуване?
Господин Джеров, моля за Вашето съдействие за уточняване на редакцията на текста.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: С оглед направеното възражение от господин Александър Йорданов - той действително е прекрасен в своята област и човек, когато чете "Век 21" може само да се възхищава, но в правната област (силни викове и подигравателни възгласи от лявата страна на залата), в правната област ми се струва, че ние, юристите, трябва да имаме преобладаващата дума. И все пак, понеже много го шокира, и все пак е така, мисля, че няма вестник, който да го надминава. Освен "Дума". Може би "Дума" е по-добър.
Предлагам тук да направим една друга промяна - моля ви, проследете текста, който ви е раздаден, и вижте - "Възстановява се правото на собственост на собствениците или наследниците им" и продължава нататък. Така е по-прецизно. Беше грешно да бъде 1270.3 "и". "Възстановява се правото на собственост на събоствениците или наследниците им" и продължава нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте тази редакция в началото на текста.
За - 108, против - 57, въздържали се - 10.
За обяснение на отрицателен вот - госпожица Дърева, господин Михайлов. Госпожица Дърева, имате думата. 1270.4 ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Много ще си обясняваме вотовете, както знаете, господин Димитров.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Колко пъти ще се изказва?
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПСБСП): Аз ще се изказвам колкото пъти пожелая.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не може, само по един път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: Обяснение на отрицателен вот. Смятам, че това, което гласувахме, не е прецизно както от юридическа гледна точка, така и от чисто стилистична точка, господин Александър Йорданов. Защото не може да се възстановява собственост на собственици. Така е формулирано - как да възстановим собствеността на собственици.
И освен това, както забелязвате, получава се една крайно неприятна тавтология. Вие като литератор го разбирате прекрасно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Михайлов.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПСБСП): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители!...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Извинете за момент, господин Михайлов. Моля, госпожи и господа народни представители, за десетина минути трябва да формираме интерпарламентарната група на хората, които ще заминават в чужбина. Предлагам за не повече от десет минути, след 20 часа, да направим едно събиране за тази цел.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ: Аз няма да оспорвам литературната забележка на господин Йорданов. Но става дума, че се получи един парадоксален текст от юридическа гледна точка, не само тавтология, а една безсмислица. Да се възстанови правото на собственост на собственици, това нищо не означава на юридически език. Аз съжалявам, че трябваше по такъв начин некомпетентно и неудобно за нашия парламент да се приемат закони.
Ето защо, госпожо председател, уважаеми дами и господа, аз пак искам да призова да не се правят прибързани предложения за промяна на текстовете, които биха довели до подобен резултат. Благодаря ви. СР/ВР 1271.1
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това изобщо не е вярно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: И аз Ви благодаря, господин Михайлов. Има думата госпожа Томова за обяснение на отрицателния си вот.
ЕМИЛИЯ ТОМОВА (ПСБСП): Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация.
Гласувах против чл. 10 и по същество, и по наложената редакция в последния момент. Безсмислицата, която се получи, за мен е изненада. Но, изглежда, така става в някои супердемократични партии, когато партийната дисциплина налага главният редактор на един вестник да съставя текстовете на закона, а председателят на Законодателната комисия да хвали вестника на председателя на своята партия.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Особено като си била директор - цял живот партийна дисциплина.
ЕМИЛИЯ ТОМОВА: ... Ако така се правят закони, по-добре всички да признаем, че мислите ни скачат по комсомолски. (Частични ръкопляскания в лявата страна на залата)
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Какъв беше този отрицателен вот?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Гласувахме редакцията на началото на текста на чл. 10. А сега трябва да се гласува целият текст на чл. 10 така, както продължава във варианта, предложен от Законодателната комисия, заедно с направената току-що редакционна поправка. Моля, гласувайте.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място, към председателствуващата Снежана Ботушарова): Вашата юридическа грамотност не се ли бунтува срещу тази глупост?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не се карайте на мен. Какво предлагате да направя?
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Неграмотност, примитивизъм да не се превръща в законови текстове.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Нали те ще се подписват под този закон, под тези глупости, нека ги видят! Когато нещата не излизат...
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Елементарно, примитивизъм. 1271.2
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Всичко е точно, защото става дума за собственици, които са предали магазините си. Има обстоятелствено пояснение там за кои собственици става дума. Става дума за собственици или наследниците им, върху продадените от тях магазини. Няма никакъв проблем. Думата "бивши" е излишна, защото се уточнява точно собственици на какво. Сега какво има да ви обяснявам повече?
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Безплатни уроци няма нужда да даваш.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това се обяснява в първи курс.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Дърева... и тя!?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, гласувайте текста на чл. 10.
Текстът се приема със 103 гласа за, 66 - против и 6 въздържали се.
Господин Бучков, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: "Преходни разпоредби. – 1, ал. 1. Министерският съвет в едномесечен срок от влизане на закона в сила да издаде постановление, с което да се възстанови собствеността на имотите, отчуждени с актове на Министерския съвет в периода 1947 - 1962 г., без тези, издадени на основание чл. 101 от Закона за собствеността.
Ал. 2. Министерският съвет в същия срок да внесе в Народното събрание законопроект за отмяна на указите, с които е отнето имуществото на граждани в полза на държавата."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви, има ли желаещи да се изкажат? - Няма. Моля, гласувайте.
От общо 177, 104 са гласували за, 62 - против, 11 въздържали се.
Господин Бучков, ако обичате, прочетете – 2 от Преходните разпоредби. 1271.3 ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: "– 2. Общинските съвети да направят необходимото за уреждане с предимство жилищния въпрос на заварените наематели по чл. 6, ал. 2 в определения срок."
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В становището на Икономическата комисия има един текст, който моля да бъде подкрепен. Не си играя на никакъв популизъм. Става дума за хора, които са наематели. В основната си част това са хора, които, ако говорим сериозно, а не правим циркове, трудно могат при сегашните ценови равнища да решат въпроса за жилищата си. Икономическата комисия, изхождайки и от икономически, и от социални съображения, ви предложи един текст. Извинете, но не мога да го прочета. Той се намира в председателя. Този текст предвиждаше общинските съвети с помощта на Министерския съвет... Беше раздаден като становище на комисията...
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Ние не знаем този текст.
СТЕФАН СТОИЛОВ: Добре, ще го прочетем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, този текст отиде у господин Джеров.
СТЕФАН СТОИЛОВ: Аз ви предавам съдържанието му, не възразявайте. "Общинските съвети с помощта на Министерския съвет да направят необходимото за осигуряване на онези, които не могат сами да си решат въпросите, равностойна жилищна площ." Тоест държал е стая - стая му се дава, а не жилище. Моля ви да се отнесете сериозно към такъв сериозен въпрос.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): Вие се отнасяте несериозно с такива предложения.
СТЕФАН СТОИЛОВ: Кое е несериозното в едно такова становище на комисията? Няма нищо несериозно. Вашата позиция в случая е... Ето ви текста: "Общинските съвети съвместно с Министерския съвет да осигурят равностойни жилища за посочените в ал. 1 лица, които са в невъзможност да намерят самостоятелно решение на жилищния си проблем в посочения срок."
Повтарям, не се използува случаят като основание, за да се даде на хора, които са имали стая или стая и половина - три и половина, а в размера, който са имали жилищна площ, в тази категория жилища, да им се намери равностойно решение ДП/ВР 1272.1 - на онези, които сами не могат да го намерят. Това е елементарно задължение, когато се приемат такива законови текстове. Противното означава да изхвърлите хората на улицата. Съвсем ясно е, че тези, които имат икономическа, финансова възможност да намерят решения, те ще ги намерят, но онези, които не са в състояние, трябва да бъдат обект на такава елементарна грижа. Текстът, който ни се предлага от Законодателната комисия "с предимство", е само една уловка за тази категория хора, които няма да могат да намерят сами (поради ограничените си финансови възможности) решение на жилищния си проблем.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Да гласуваме!
СТЕФАН СТОИЛОВ: С гласуване всичко може да направите, господа!
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): С демагогия - също!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата госпожа Стефанова.
СТЕФАН СТОИЛОВ: Абе вие мен можете да оправите, но държавата не можете да оправите, там е работата! (Частични ръкопляскания)
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
РЕПЛИКА ОТ ПСБСП: От коя партия?
СВОБОДКА СТЕФАНОВА: Зелена партия. Много ми е интересно, когато тези, които доведоха държавата до този хал, изведнъж започнат да дават рецепти. За разлика от тях ще се опитам да бъда много по-кратка. Тези хора, които в момента живеят в жилищата, подлежащи на връщане на действителните собственици, съвсем не са толкова за окайване. Тук има един на първия ред... Сега, слава Богу, си е отишъл... (Оживление в залата) Господин Андрей Луканов - по съвсем незаконен начин живее в чуждо жилище. Естествено жилището трябва да се върне на собственика. Защо трябва да съберем на двама-трима души панелните кутийки, за да му предоставим лукса, в който живее? Тези нещастници, към които се опитвате да отправите жаловитите си изказвания, живеят в панелни кутийки и на техните жилища просто няма да се посегне. Стига с този популизъм, господа комунисти! (Частични ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата има господин Васил Гоцев. 1272.2
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, дами и господа! За нас, юристите, текстът на – 2 е нещо много важно и то е свързано именно със закрила на онези социално не само слаби, но онези хора, които нямат жилища и живеят в жилища, които в тригодишния срок ще трябва да бъдат опразнени, ако наемодателите пожелаят това. Възлага на общините да направят необходимото за уреждане с предимство... - това означава за тези, които познават наемно-жилищното законодателство, че с тази преходна разпоредба се вмъква една категория привилегировани граждани, които са жилищно настанявани в държавен и общински жилищен фонд, и това е гаранция, че при едно мъдро ръководство на общините, каквото СДС ще упражнява (и започна да упражнява), гражданите, които не могат сами да уредят жилищния си въпрос, ще бъдат настанени.
Очевидно е, че има закон за нормите на Закона за наемите и този, който бъде настанен, ще бъде настанен съобразно неговите жилищни нужди по нормите на Закона за наемните отношения, към който в този закон има препращане. Това са съображенията, поради които ние предлагаме този текст, и аз апелирам вие да гласувате за него. Останалото да се твърди е просто популизъм, просто демагогия, за да се покаже на хора, които не разбират, че те ще бъдат извадени от своите жилища. Ако икономическите условия наложат изменение на тези срокове, това винаги може да стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Ескенази.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Аз също искам да направя реплика на проф. Стоилов. Първо, защото материята, която се урежда, се представя в един много, както той обича да казва понякога, "митингаджийски" начин, т.е. видиш ли, хората се изхвърлят на улицата. Не е вярно, професор Стоилов, дава се един тригодишен срок и в този срок могат да бъдат взети най-различни решения, а това, което предлагате, е най-простото - това, което се правеше преди години - задължава се държавата да се погрижи за жилище. Ами Вие сте икономист, представете си, че по съвсем друг начин може да се решат въпросите - че на тези хора ще им се приспада от облагаемия доход наемът, който заплащат. И ето ви един начин, с който се стимулира точно деклариране на наеми и, от друга страна - приспадане от облагаемия доход. Защо трябва непрекъснато 1272.3 да си представяме, че държавата трябвало да осигури това и онова. Има много по-добри механизми, които са изпитани. Защо искате сега с едни прости рецепти да връщате назад? С това съвсем не означава, че тези хора, видите ли, били оставени на произвола. Ако искате, можем специално да обсъдим в Икономическата комисия тези механизми, които са много добре познати по света.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Стоилов има право на дуплика.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПСБСП): Много от казаните приказки звучат примамливо. Суровата действителност е такава. Ако общинските съвети имат възможност да намерят по-добри решения от предоставяне на равностойно жилище - много добре, отлично. Това ще бъде приветствувано не само от тези, които ще бъдат обект на тази грижа, но и цялата общественост в дадена община. Но вие виждате - излизат кметове, правят декларации. Всички знаем, даже и неизкушените в икономиката и във финансите, колко трудно сега се строят жилища и затова минимумът трябва да бъде - предоставяне на равностойна жилищна площ. Оттам нататък, Аллах версин!
Тази госпожа от Русе не внимава, когато се разискват законопроектите. Тя си има една предварителна фикс идея. В случая се разискват казуси не на закупени жилища, госпожо, а на жилища, които са дадени под наем. Правите една елементарна, непростима грешка. Луканов си е Луканов. Вие, ако искате, го давайте и трети път под съд, макар че не можете и на десетия път да го осъдите. (Смях и оживление, частични ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Бучков, по – 2 какво предожение прави господин Стоилов?
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Той даде нов текст, мисля, че е при Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, не е при мен. Господин Стоилов, ако имате текста, защото го дадох на господин Джеров, моля да го дадете. Дайте да го прочета, ако обичате.
Господин Стоилов предлага следния текст. Добавя се второ изречение: "Наемната цена се определя с тарифа, утвърдена от Министерския съвет..."
ЕМИЛ БУЧКОВ (от място): Не, не е този текст. 1272.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добавя се нова ал. 2: "Общинските съвети съвместно с Министерския съвет да осигурят равностойни жилища за посочените в ал. 1 лица, които са в невъзможност да намерят самостоятелно решение при жилищния си проблем, в посочения срок." Това е текстът, който предлага господин Стоилов. Моля, гласувайте за това предложение.
Гласували 185 народни представители. От тях 78 - за, 105 - против, и 2 въздържали се.
Предложението се отклонява.
Минаваме към гласуване на предложението на Законодателната комисия така, както е формулирано от нея в проекта. Моля, гласувайте!
Гласували 174 народни представители. От тях 111 - за, 55 - против, и 8 въздържали се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата за обяснение на отрицателен вот има господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПСБСП): Господин председател, дами и господа! Така приетият текст, срещу който аз гласувах, е поскоро едно законодателно пожелание, което нито ще намали неудовлетвореността на тези, които очакват реално разрешение на своите проблеми, нито ще намали тяхната тревога. Защото не е ясно какви ще бъдат реалните стъпки, с които общинските съвети ще решат тези проблеми. И даже и да предприемат някакви действия за удовлетворяване на жилищните нужди на тези, които предстои да бъдат извадени от апартаментите (в най-добрия случай след изтичане на тригодишния срок), дали това може да бъде отнесено само към някои от тях, а за останалите така и да не се намери разрешение.
Този текст ни връща към проблема за социалната поносимост на реституцията, защото построяването на жилища е нещо по-трудно, далеч по-трудно, отколкото преименуването на няколко десетки улици. Има актове, които могат да станат за дни, за седмици, други, които да станат за години.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Ще вземем от комунистите големите апартаменти, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Плюс това хората, за които говорим, не са от тази категория, защото тези, които имаха по-големите възможности, те или си построиха нови апартаменти, или пък закупиха старите апартаменти. Това са преди всичко хора или в пенсионна НЧ/НП 1273.1 възраст, или социално слаби. Някъде те живеят по няколко семейства или домакинства в едно от тези жилища. Така че не сте се насочили много точно в осъществяването на така ратуваната от вас социална справедливост. Освен това вие претендирате за пазарна приватизация, а правите изцяло непазарна реституция, тъй като тя не променя икономическото положение в страната. И както споменах- силно утежнява социалното положение на някои от гражданите.
Освен това вие сте несправедливи дори към всички, които очакват реституцията, защото едните получават имотите в натура, а на други се отправят законодателни обещания, че някакви бъдещи закони ще решат техния проблем.
Мисля, че времето ще се развива по такъв начин и положението ще бъде такова, че ще останат нереализирани надеждите на тези, които имат да получават обезщетение по отчуждени имоти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Нека да не се мисли от пленарната зала, че като с господин Стоилов сме с еднакви костюми, сме вече от една и съща фракция. Това е просто разнообразието на конфекцията. Извинявайте за шегата.
Господин Бучков, продължете нататък.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмено предложение за заключителна разпоредба с параграф единствен с две алинеи:
"Ал. 1. Обществени организации по смисъла на този закон са: сдружения на граждани с нестопанска цел, политически партии, фондации и кооперации.
Ал. 2. Заплатените от обществените организации суми на държавата и общините за придобиване обекти по чл. 1 и чл. 2 им се възстановяват от държавата или общината, която ги е получила." Това е текстът на двете алинеи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата иска господин Мулетаров.
СПАС МУЛЕТАРОВ (ПСБСП): За протокола Спас Мулетаров, ПССД, БСП. Уважаеми господин председател! Правя процедурно предложение - направеното предложение за преходни разпоредби да не се обсъжда сега, тъй като начинът, по който е направено, противоречи на правилника и на възприетата практика на второ четене да се прави ново предложение, без да е обсъждано в комисиите и без да сме видели писмен текст. Затова моля да бъде отложено разглеждането. 1273.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз веднага ще кажа, че аз споделих същото с госпожа Снежана Ботушарова. Не може да се прави ново предложение, без да е имало писмен текст преди това, макар че винаги има възможност народните представители да направят добавка към закона. Но по правилник тук ние не можем да гласуваме това предложение за нова алинея.
Никога на второ гласуване не може да се гласува нов текст, ако не е имало преди това писмено предложение.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Така е по отношение на ал. 2. Ал. 1 обаче е пояснителна дума и не се касае за нещо ново, а само пояснява съдържанието на понятието "обществена организация" и няма пречка първата алинея да бъде приета. А втората алинея ще стане предмет на допълнение на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Повторете, ако обичате ал. 1.
ВАСИЛ ГОЦЕВ: Думата "обществени организации" се употребява на няколко места. Между юристите се появи спор какво включва "обществена организация".
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, само прочетете текста на ал. 1.
ВАСИЛ ГОЦЕВ: "Ал. 1. Обществени организации по смисъла на този закон са сдружения на граждани с нестопанска цел, политически партии, фондации и кооперации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Дотук би могло да се гласува просто като едно пояснение.
Думата поиска господин Вълканов. 1273.3
ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Господин председател, боя се, че господин Гоцев направи това предложение в нарушение, ако то бъде прието, ще е в нарушение на чл. 68, ал. 2, чието правило Вие, преди неговото изказване, макар и да не цитирахте дословно, правилно изтълкувахте, и дори да се приеме, че това е само една добавка, както господин Гоцев приема като теза, аз възразявам и срещу това, защото ограничението, когато се отнася до добавки, не се прилага съгласно изречение второ на чл. 68, ал. 2 от правилника, единствено и когато се правят само поправки и допълнения към писмено внесени предложения. Тъй като такива писмено внесени предложения няма, то тази добавка по този текст не може да се отнася към предложение, което досега е и по реда на правилника не е направено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Защо приех? Вие знаете, че и преди това не приех, а защо приемам сега, че това нещо може да се гласува?
Обсъждат се само предложения, направени в писмена форма до началото на обсъждането. Това е едно. Това ограничение не важи, когато се правят поправки и допълнения, писмено внесени допълнения.
ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ (от място): Такова писмено предложение няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Момент. Това е едно допълнение. Нека по-спокойно да разсъждаваме по този въпрос. Аз абсолютно категорично бях по двата параграфа, защото в този случай действително имаше нарушение. Но тъй като става едно допълнение към един писмен текст, който представлява самият закон, аз смятам, че няма основание... (Възгласи от БСП: "Е-е-е") Това е едно обяснени, разбира се, към закона. Това би могло...
ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ (от място): Такова писмено внесено предложение няма направено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Мицев искаше думата.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, какво представлява един внесен законопроект за обсъждане в пленарната зала на Народното събрание? - Предложение. Въз основа на това може да се разсъждава, че имаме действително хипотезата и че сме изправени пред едно писмено предложение. И учудвам РД/НП 1274.1 се от обстоятелството, че колегите, които много уважавам от лявата страна, реагират така остро на чистосърдечното желание на законодателите от Съюза на демократичните сили и Движението за права и свободи да направи закона максимално ясен, за да може той да достигне до съзнанието на всеки един човек, включително и на този, който няма висше юридическо образование.
Така че моля ви да гласуваме именно този текст, който уважаваният господин Бучков предложи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Янаки Стоилов има думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПСБСП): Господин председател, дами и господа, това тълкуване, което направи господин Мичев, не е точно. Той можеше да го отнесе към законодателната практика на други парламенти, да речем, към Френското национално събрание, където се прави разлика между законопроекти и законодателни предложения. Това, което внасят депутатите, като цяло попада в рубриката "законодателни предложения", дори и когато то всъщност представлява в нашите разбирания един законопроект.
Следователно това, което ние обсъждаме тук, е законопроект. Всеки може да си направи предложението към неговите текстове и единствено, когато някой предлага нещо по повод на предложенията, то не се ограничава от тази разпоредба на правилника. Защото никой от вас не може да знае предварително кой от депутатите какви предложения за изменение на текста е направил. Но основният текст, който ви е раздаден преди заседанието, е известен на всички. Така че тази еквилибристика с правилника може да продължи. Изглежда, тази вечер е време да приключим и да ви пожелая приятна почивка. Изморени сме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата има господин Хубенов.
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПСБСП): Аз бих допълнил само правната аргументация, която беше изнесена в полза на становището, че не бива да се гласува предложеният текст и да нарека нещата с истинските им имена.
В началото на работата по този законопроект ние бяхме свидетели на едно недостойно поведение на депутат от СДС по отношение на председателя на Народното събрание именно по този 1274.2 проблем - гласуването за кооперациите. Имаме гласуване по същество. Тогава беше отклонен опитът то да бъде пререшено. Сега се прави нов опит да бъде решен проблемът, след като вече са стегнати редиците ви. Нека да го кажем, да се знае ясно как стоят нещата. Вие имате мнозинството, аз съм сигурен ще си го прогласувате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз действително, след като проверих текстовете, оставам с впечатление, че ние нямаме право сега този текст да го гласуваме, нито – 1, нито – 2, нито ал. 1, нито ал. 2. Това е мое убеждение. Нищо не пречи след 15 дни да се направи една поправка към този закон. Вие знаете това добре. Но аз смятам, че действително ние, ако не спазваме правилника, истински не можем да работим. Написано е ясно, че трябва да има писмено допълнение.
Така че аз този параграф не мога да го поставя за съжаление на гласуване, въпреки че виждам, че има много основания, именно кооперациите.
Надявам се, че господин Бучков в най-скоро време ще даде срока за една поправка към този закон.
Законът е гласуван.
(Текстът на закона - Приложение # 2.II) 1274.3
Господин Орсов има две минути за лично обяснение, господин Александър Йорданов - също. Госпожа Клара Маринова и след това само пет минути... (Шум и реплики) След това ще имаме Интерпарламентарна комисия.
Един момент, господин Орсов, защото, като започнем личните обяснения... (Депутати от БСП, станали прави, вдигат ръце и искат думата) Господин Андреев, за какъв отрицателен вот, след като ние въобще това не го гласувахме. Кажете? Председателството реши, че не може да го поставим на гласуване. Има ли смисъл Вие сега да продължавате разискванията по този въпрос! - Аз смятам, че няма смисъл. Ако е било за предварителните..., трябваше да се вземе думата преди това.
(Емилия Томова и Мариела Митева, станали прави, искат настоятелно думата. Мариела Митева обяснява, че иска думата за утрешния дневен ред)
Моля ви се, за утрешния дневен ред ще бъде накрая. За утрешния дневен ред съм задоволил всички желания, че ще имаме пленарен ден по Закона за земята, че ще се предава по телевизията, без дори вие да ми казвате това нещо.
Господин Орсов, имате думата за лично обяснение.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПСБСП): От Парламентарния съюз за социална демокрация съм, Българска социалистическа партия.
Аз поисках думата за лично обяснение по отношение на госпожица Велчева, за нейното изказвате в петък. Дълго време мислих дали да взема думата за това лично обяснение, защото се опасявах, че изнасянето на информация за тесните връзки на госпожица Велчева с мен ще я компрометира сред средите на нейните приятели от СДС. В крайна сметка обаче реших, че като упражнява правото си, няма да навредя никому.
С госпожица Велчева бяхме девет семестъра в една административна група в Юридическия факултет. Аз съжалявам, че тя сега си отиде, но тогава тя беше просто Джина и продължава и в момента да е за мене така. Бяхме в една приятелска компания и аз съм много учуден от нейното твърдение (госпожица Вержиния Велчева влиза в залата)... А, Джина, благодаря ти.
Много съм учуден от твоето твърдение, че си напуснала Комсомола заради мен, и то още като студентка. Учуден съм заради това, че дори и след като завършихме Юридическия факултет, продълЦв.М/НП 1275.1 жихме да бъдем в една приятелска компания и да си пием питието, включително и в твоята гарсониера в "Банишора". (Оживление в залата)
Вярно е, че ти напусна Комсомола, но го напусна след 10 ноември, заедно с комсомолския секретар на Дружеството на научните работници аспиранти, който сега е министър.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Как може да се говори така?
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: И аз бих искал да завърша с това: няма ли да въдворите ред в залата, господин председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Председателят въдворява ред тогава, когато смята, без да има нужда от Вашите съвети. (Шум и реплики)
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: И накрая аз бих искал да предложа на госпожица Велчева, да препрочете отново документите си за аспирантския си конкурс, където тя е записала, може би с надежда, че е член на ДКМС... (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз ще ви дам думата за лично обяснение, защото начинът, по който се говори... Искате ли думата, господин Йорданов? - Именно, елате за лично обяснение. Първо има думата господин Йорданов.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, взимам думата за лично обяснение във връзка с израза "Саудитска Арабия", споменат от господин Орсов в неговото оригинално изказване. (Шум в залата)
През миналата година, месец февруари, когато е в България имаше, както знаем благодарение на любимата ни комунистическа партия, жестока криза - с празни магазини, с купони и с километрични опашки за бензин...
КЛАРА МАРИНОВА (от място): А сега няма вече?
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: ... По същото това време по покана на Дружеството за приятелство с България в Лос Анджелес - по тяхна покана и на техни разноски - аз имах удоволствието да посетя Америка за първи път в живота си. (Реплики от БСП) Там имах възможност...
Искате лично обяснение. Искате ли да го чуете, или може би вие задавате въпроси и не искате да чуете?
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Три минути имате за лично обяснение, господин Йорданов. 1275.2
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Там бях приет от Роналд Рейгън, бивш президент на Съединените американски щати, от конгресмените Робърт Бакър, Неда Майер и Кристофър Кокс - членове на Конгреса от Републиканската партия. Посещението ми съвпадна с победната война на Съединените американски щати и обединените народи срещу агресията на Ирак в Кувейт.
Когато тези конгресмени разбраха на какъв хаос се намира България, докаран от комунистическото управление, те дадоха възможност за осъществяване на контакти с генералния консул на Саудитска Арабия в лос Анджелес, с когото имах официална среща, която е документирана. На тази среща изразих тревогите на народните представители (тогава от Съюза на демократичните сили) за това, че българското правителство и главно комунистическата мафия, която го е узурпирала в този момент, не прави нищо за решаването на енергийните проблеми и проблемите с петрола на България.
От тях бях посъветван при завръщането си в страната да се обърна официално към правителството с искането правителството да отправи официално искане към Саудитска Арабия и да изпрати делегация от българска страна, която там, на място, в Рияд да разгледа въпросите за евентуална доставка на петрол за България при изключително изгодни за нас условия.
Правителството, в което тогава беше министър-председател господин Димитър Попов, а заместник-министър председател Александър Томов, който ни обещаваше реки от петрол от Съветския съюз... Вместо петрол се разпадна самият Съветски съюз, както неведнъж казвах и както стана. Очевидно те направиха всичко възможно да спрат пътя на петрола към България. (Реплики от БСП) Слава Богу, обаче минаха няколко месеца, Съюзът на демократичните сили спечели изборите и сега има и петрол, има и бензин.
Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от мнозинството) 1275.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Димов, доколкото си спомням Вие искахте лично обяснение още от миналия път, нали? За какво? (Оживление в залата) Чакайте. Обяснете. Лично обяснение? Вас засегна ли Ви? О-о-о, вижте, всички социалисти - това не е за лично обяснение.
Госпожица Велчева има думата за лично обяснение, като се надявам, че господин Орсов е тук.
Аз за съжаление тук не чувам много добре, но ще прегледам протокола, където господин Орсов се е почувствал обиден. Ще прегледам внимателно и думите, които днес господин Орсов каза по Ваш адрес. Аз смятам най-малкото, че те се движеха на ръба на забележката, която трябва да направя и най-малкото на некоректността и некавалерството. Но това, разбира се, мога да направя след проверка. Сега си кажете Вашите думи.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Аз съжалявам и се извинявам от този микрофон на хората, които ме чакат, и съжалявам, че вместо да свърша нещо по-полезно трябваше да се върна, за да отговоря на поредните глупости на господин Орсов. Вижте - аз тук не мисля да го изобличавам в лъжа нещо, което вече доста често се случва. Колкото до това - аз сега продължавам да имам приятели - бивши членове, настоящи членове на една партия, която се прекръсти на БСП, колкото до това, че съм се отнасяла човешки и спрямо моите врагове - в това не мисля, че има нещо лошо. Аз и сега съм готова с повечето депутати от БСП, ако трябва наистина да си пием питието - просто защото това е въпрос на морал, въпрос на едно човешко поведение. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Уважаеми госпожи и господа. Трябва да изпълним още нещо и моля ви останете, за да има кворум.
Става въпрос за следното. Вие всичките 240 депутати сте избрани и сте членове на Интерпарламентарната група. Тази Интерпарламентарна група е пък от своя страна член на Интерпарламентарния съюз. Интерпарламентарният съюз е най-старата международна организация на парламентаристите. Ние, в България сме влезли в Интерпарламентарния съюз още в 1896 година. Дори, ако сме живи и здрави и нашият парламент остане 4 години, ние ще трябва действително тогава да празнуваме 100-годишнината. Аз не бих искал сега да ви занимавам много дълго, но трябва да ВЙ/НП 1276.1 да направим един избор на ръководство на Интерпарламентарната група, защото това ръководство трябва да замине. Още преди две или три седици аз предложих всяка една парламентарна група да представи своите кандидати. Естествено най-силната парламентарна група дава председателят. Това е една традиция, която беше в миналото събрание, пък и по-преди е било. Това е традиция, ако искате да гласуваме и пак същия резултат ще се получи. Не Ви чувам, госпожо Ананиева, не Ви чувам, но това е... Това е просто една традиция, която ние продължаваме след 46 години комунистически парламент, ако искате пък аз да Ви отговоря. Така че председателят на Българската интерпарламентарна група е представен от СДС - господин Илко Ескенази, за заместник-председател на Българската интерпарламентарна група е представена госпожа Елена Поптодорова (това са от съответните парламентарни групи), за заместникпредседател на Българската интерпарламентарна група от страна на Движението за права и свободи е представен господин Юнал Лютфи. Административен секретар, за който също се изисква според Устава да гласуваме, е господин Стоян Петков, който е служител на парламента и когото познавате.
Господин Палчев, имате думата.
ИВАН ПАЛЧЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, станало е недоразумение. Господин Савов, от парламентарната група на Движението за права и свободи, е предложена госпожа Шерифе Мустафа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз мисля, че имаше грешка, аз затова дойдох да Ви питам, не можах да Ви намеря. Доколкото знам господин Лютфи е представител в Парламентарната асамблея за Атлантическия съюз. Добре, тази грешка е оправена. Това е решение на парламентарната група на ДПС и затова моля и мисля, че бихме могли анблок да гласуваме за тези четирима представители. Просто с това изпълняваме нашето задължение, за да можете да участвувате в една конференция, която ще бъде в най-скоро време.
Моля, гласувайте!
Резултат от гласуването: от 123, за - 119, против 2, въздържали се 2. Да е честито на нашите колеги! 1276.2
Има още нещо. Назначихме комисия за вестници "Дебати". Моля ви, действително не може да продължава това положение - два вестника "Дебати" излизат, три стаи наши в Народното събрание са заети. Вие знаете каква голяма нужда имат народните представители от кабинети и тази комисия все още не ни дава доклад. Аз смятам, че това просто в края на краищата е невероятно, че два вестника "Дебати" в наши стаи, даваме им транспорт, каквото щат, тази комисия трябва час по-скоро да излезе с един доклад.
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ (от място): Съдът трябва да реши.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Кое? Как съдът? Моля ви се съдът да си решава "Дебати", обаче зданието никой не ни е присъдил да даваме на "Дебати" стаи. Аз исках от вашата комисия ето това да отговори. Какво ще чакаме съда.
РЕПЛИКА: Предложение е направено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Направете предложение, защото какво значи съдът. Те са се нанесли там без решение на Народното събрание. Излизат два вестника "Дебати". И им даваме някакви субсидии. Не ми е ясна тази работа.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС, Демократическа партия): Господин председател, уважаеми колеги, имам следното предложение. Нека тук обсъдим на едно от следващите заседания закриването на тези два вестника и създаването на парламентарен вестник, който всъщност ще отразява най-вярно нашата дейност и ще ни бъде найполезен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това предложение е много удачно, не закриването, разбира се. Защото ние не можем да закриваме вестници. Но ние можем просто, "Дебати" нямат нищо общо, това съм го разбрал и от трите парламентарни групи, всъщност с парламента. Но има възможност действително един парламентарен вестник, неутрален да се създаде. По този въпрос бихме могли нататък да включим една точка в дневния ред. Така, както ги има в много парламенти. Аз имам тук няколко парламентарни вестника, в които не се прави апология на някоя партия, нито се напада, а просто действително се отразява по един съвсем обективен начин парламентарния живот. Но това, разбира се, може да стане при следващото включване, но дотогава комисията нека най-после се размърда ДЕ/НП 1277.1 и да даде своето заключение. За мен е невероятно два вестника в три наши стаи да битуват при цялата тази наша оскъдица на стаи и канцеларии.
Започвам съобщенията. Заседание на Икономическата комисия в пленарна зала утре в 12,30 часа.
Законодателната комсиия - заседание утре в 13,30 часа.
На 6 февруари, четвъртък в 9,30 часа на бул. Дондуков # 2 в зала 414, заседание на подкомисията по държавно регулиране на икономиката към Икономическата комсиия за обсъждане на законопроект за стандартизацията и Указ # 56.
Комисията по жалби, петиции и предложения на гражданите ще проведе заседание на 6 февруари от 11,30 часа в сградата на бул. Дондуков # 2, трети етаж, стая 304 при дневен ред обсъждане на предложения за промени в законодателството.
На 6 февруари, четвъртък от 9,30 часа в зала "Изток" - заседание на Комисията по външната политика.
На 6 февруари, четвъртък, от 10,30 часа в 510 стая на Президентството ще проведе заседание Комисията по вероизповеданията.
Комисията за младежта, спорта и туризма - заседание в четвъртък, 6 февруари от 11 часа в стая 521 на бул. Дондуков # 2.
На 6 февруари от 10 часа в зала 309 на бул. Дондуков # 2 ще проведе заседание Комисията по правата на човека - ще разглежда законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и на Протокола за статута на бежанците от 1967 г. и точка втора - други.
На 6 февруари, четвъртък, от 9 часа, Комисията по национална сигурност ще проведе заседание в зала # 510 на бул. Дондуков # 2.
Комисията по телевизия и радио ще проведе закрито заседание, четвъртък, 6 февруари от 11,15 часа в "Огледалната зала".
Парламентарната група на СДС утре в 13,30 часа в зала "Изток".
МАРИЕЛА МИТЕВА: Бих искала във връзка с утрешния дневен ред, тъй като ми обещахте думата преди това, господин председател, да се впише в протокола, че Законът за земята беше раздаден в 19,32 часа в пленарната зала. 1277.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Искате ли да не го разглеждаме? Защото получих от Парламентарната група от ПС на БСП искане, което подписах да се предава по телевизията и да имаме утре цял пленарен ден.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (от място): Каквито и номера да правите, няма да стане вашето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ако искате утре да изоставим Закона за земята, мисля че ние ще разочароваме много хората. Ние тази нощ или ако щете утре сутринта, може всички да се запознаем с него. Вярно е, че се представи по-късно. Господин Пирински заповядайте.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): Не, господин председателю, ние поддържаме предложението си за публична дискусия именно утре и, вярвам, ще потвърдите и пред колегите от различните парламентарни групи, че вчера на заседанието при Вас фактически от наша страна беше внесено предложението и за ускоряване на работата по Закона за приватизацията, и по Указ # 56, ние подкрепихме предложението за изнасяне на Закона за земята по-напред в дневния ред, а не като последна точка, както беше в проекта, който ни беше представен и също така вчера уточнението беше, че законопроектът беше раздаден заедно с материалите при пристигането ни днес в Народното събрание да ги получим, когато се разписваме в присъствената книга. Тъй че ми се струва съвсем неправомерно да упреквате народната представителка Мариела Митева в нежелание да се разглежда закона. Просто фактът е такъв, че текстът е получен едва в 19,30 тази вечер и това ще затрудни всички народни представители да участвуват по-пълноценно в дискусията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Някой може ли да ми каже действително кога е получен, защото аз ...
ГЛАСОВЕ: В 19,15 часа, една част преди 19,30 часа го е получила.
РОСЕН ХУБЕНОВ (от място): Значи е имало и привилегировани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: 19,15 часа, добре, ще видим утре как ще бъде. Ние имаме точки и предложения на госпожа Клара Маринова, имаме и една друга точка за проблемите на планинските райони в страната, но мисля, че ще разочароваме... Аз съм предупредил телевизията утре да снима.
ИВАН БУДИМОВ (от място): Това е един блокаж за работата 1277.3 за утре. Те имаха проекта. Само становището не беше дадено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижте какво господин Будимов, има много прости решения за всички работи, ако искаме да ги решаваме. Просто петък е парламентарен ден за контрол, обаче по решение на Народното събрание може да стане парламентарен ден, в който се решават въпросите за земята, и може в 19,15 часа точно да започнем да разглеждаме Закона за земята, но аз ще проверя, разбира се, кога точно е раздаден. По всичките въпроси в правилника имаме решения, но нека направя своята проверка, кой е виновен и защо е забавено.
Благодаря, закривам заседанието. (Звъни)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Стефан Савов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Снежана Ботушарова
СЕКРЕТАРИ:Трифон Митев
Георги Петров